Sony | VRD-MC6 | Sony VRD-MC6 MC6 DVD rikorder Uputstva za rukovanje

4-156-864-11(2)
Višenamenski
DVD rekorder
Uputstvo za upotrebu
VRD-MC6
© 2009 Sony Corporation
Odabir načina kopiranja
8
Upoznavanje DVDirect
rekordera
22
Priprema za snimanje
29
Kopiranje sa Handycama ®
38
Kopiranje sa video uređaja
55
Kopiranje fotografija
60
Pregled na ekranu
65
Podešavanje
67
U slučaju problema/
Informacije
72
Dodatne informacije
85
Sigurnosne napomene
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili električni udar,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ta nalepnica nalazi se na zaštitnom kućištu
lasera u unutrašnjosti uređaja.
Uređaj se ne sme izlagati kapljanju ili prskanju tečnosti i na njega se ne smeju postavljati
predmeti ispunjeni tečnošću, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uzan prostor poput
police za knjige i sl.
OPREZ:
Upotreba optičkih instrumenata uz ovaj
uređaj povećava opasnost od ozlede očiju.
Budući da je laserski zrak koji se koristi
u ovom višenamenskom DVD rekorderu
štetan za oči, nemojte pokušavati otvarati
kućište. Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1.
Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na donjoj spoljnoj površini uređaja.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
Taj simbol upozorava
korisnika na prisutnost
neizolovanog "opasnog napona" unutar uređaja, koji
može biti dovoljno snažan
da predstavlja opasnost od
električnog udara.
Taj simbol upozorava na
prisutnost važnog uputstva
za upotrebu i održavanje
(servisiranje) u priručniku
isporučenom uz uređaj.
Taj simbol nalazi se na donjoj strani
uređaja.
Važne sigurnosne napomene
1) Pročitajte ovo uputstvo.
2) Sačuvajte ovo uputstvo.
3) Pridržavajte se svih upozorenja.
4) Poštujte ovo uputstvo.
5) Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini
vode.
6) Čistite samo suvom krpom.
7) Nemojte blokirati ventilacione otvore
uređaja. Uređaj postavite u skladu sa
uputstvom proizvođača.
2
8) Nemojte postavljati u blizini izvora toplote, poput radijatora, grejalice, peći i sl., ili
uz uređaje koji stvaraju toplotu (uključujući
pojačala).
9) Nemojte prepravljati sigurnosnu funkciju
višepolnog utikača ili utikača sa uzemljenjem.
Polarizovani utikač ima dva kontakta od kojih je jedan širi od drugog. Utikač za mrežu
sa uzemljenjem ima dva kontakta i zubac
za uzemljenje. Široki kontakt ili treći zubac
služe u svrhu vaše sigurnosti. Ako isporučeni mrežni kabl nema odgovarajući utikač,
obratite se ovlašćenom Sony servisu radi
zamene.
10) Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu
ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini
utikača, utičnice i na mestu gde izlazi iz
uređaja.
11) Upotrebljavajte samo dodatni pribor
kojeg preporučuje proizvođač.
12) Upotrebljavajte samo kolica, stalak,
tronožac, nosač ili sto koji preporučuje
proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj. Ako
se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod
premeštanja uređaja da ne dođe do ozleda
u slučaju prevrtanja.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik
za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i garancije, obratite se na adrese navedene
u odvojenim dokumentima koji se tiču
servisa ili garancije.
13) Odspojite uređaj iz zidne utičnice
tokom nevremena sa grmljavinom ili ako
ga nećete upotrebljavati duže vreme.
14) Servisiranje prepustite isključivo
kvalifikovanom servisnom osoblju. Uređaj
je potrebno servisirati ako je došlo do bilo
kakvih oštećenja, na primer, mrežnog kabla
ili utikača, od prosipanja tečnosti, upadanja
predmeta u uređaj, izlaganja kiši ili vlazi,
ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
3
Napomene o mrežnom adapteru
➆ Mrežna utičnica treba da bude blizu opreme i
lako dostupna.
➆ Koristite isporučeni mrežni adapter i mrežni
kabl.
➆ Nemojte upotrebljavati drugi mrežni adapter.
Mogao bi uzrokovati kvar.
➆ Spojite mrežni adapter na lako dostupnu električnu utičnicu.
➆ Ne dirajte mrežni adapter mokrim rukama.
➆ Ako primetite nepravilnosti u radu mrežnog
adaptera, odmah ga odspojite iz električne
utičnice.
➆ Koristite dodatno nabavljivi adapter utikača
mrežnog kabla ukoliko je potrebno, zavisno
od oblika zidne utičnice.
➆ Čak i ako je rekorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
Pločica sa podacima nalazi se na donjoj
strani uređaja.
4
Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim državama sa
posebnim sistemima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu
ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba da bude zbrinut na,
za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu električne
ili elektronske opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete
u sprečavanju mogućih negativnih uticaja
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste
kupili proizvod.
➆ DVDirect, Handycam, CyberShot, Memory Stick SonicStage i pripadajući logotipi su registrovani zaštićeni nazivi kompanije Sony Corporation.
➆ AVCHD i AVCHD logo su zaštićeni nazivi kompanije Sony Corporation i Panasonic Corporation.
➆ "PLAYSTATION" je registrovani zaštitni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
➆ Drugi nazivi sistema i proizvoda upotrebljeni u ovom uputstvu su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake pripadajućih proizvođača, iako se uz njih u tekstu ne koriste simboli ™ i ®.
➆ Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake Dolby Laboratories korporacije.
➆ Autorizovani softver ovog proizvoda koristi se prema licenci kompanije eSOL Co. Ltd.
 Garancija za naše proizvode je ispravna samo ako se isporučeni pribor koristi u navedenom ili preporučenom sistemskom okruženju, u skladu s dokumentacijom, i odnosi se samo na ovaj DVDirect.
Naši servisni centri ravnaju se samo prema ovim uslovima garancije.
 Ne prihvatamo odgovornost za neispravnost računara ili drugih uređaja, nekompatibilnost sa određenim hardverom, probleme uzrokovane neodgovarajućom instalacijom softvera, gubitak podataka
i diskova, ili druge slučajne ili posledične štete koje mogu nastati pri upotrebi ovog proizvoda.
 Garancija i korisnička podrška za ovaj proizvod su ispravni samo u zemljama i regijama navedenim
na garantnom listu.
 Tehnički podaci mogu se promeniti bez najave u svrhu poboljšanja proizvoda.
Autorska prava
TV programi, video zapisi, video trake, diskovi i drugi materijali mogu biti zaštićeni zakonom o
autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti sa zakonima
o autorskim pravima. Takođe, za upotrebu ovog proizvoda radi snimanja emisija kablovske
televizije, možda ćete trebati dopuštenje distributera kablovske TV i/ili vlasnika programa.
5
Sadržaj
Sigurnosne napomene .....................2
Odabir načina kopiranja
Pronađite vrstu kopiranja .................8
Način kopiranja A
Spojite HD Handycam® i snimajte
HD (High Definition) video kakav
jeste ..............................................10
Način kopiranja B
Spojite HD Handycam® i konvertujte naniže video zapise u SD
(Standard Definition) kvalitetu ......12
Način kopiranja C
Spojite HD Handycam® i snimajte
SD (Standard Definition) video
kakav jeste ....................................14
Način kopiranja D
Spojite HD Handycam® i snimajte
SD (Standard Definition) video
kakav jeste ....................................16
Način kopiranja E
Spojite drugi video uređaj i snimajte
SD (Standard Definition) video .....18
Kopiranje fotografije sa Handycama ®/
memorijske kartice .......................20
Upoznavanje DVDirect rekordera
O ovom priručniku ..........................22
funkcije .........................................24
Snimanje video zapisa ................... 24
Snimanje fotografija ....................... 24
Pre početka .................................. 25
Sadržaj pakovanja .........................26
Delovi i kontrole ..............................27
Glavni uređaj.................................. 27
6
Priprema za snimanje
Uključivanje ....................................29
Umetanje diska ...............................30
Spajanje kabla za presnimavanje .....31
USB kabl (samo za Handycam ®) ..... 31
DV (i.LINK) kabl ............................ 33
Audio/video kabl (AV kabl) .......... 34
Memorijska kartica......................... 36
O rukovanju DVDirectom ................37
Kopiranje s Handycama®
Kopiranje svih sadržaja ..................38
Kopiranje samo novog videa ..........40
Kopiranje playliste ..........................43
Kopiranje vizualnih indeksnih lista ....45
Kopiranje i sjedinjavanje sadržaja
(sa 8 cm diskova) .........................48
Ručno kopiranje .............................50
Snimanje pritiskom na tipku ...........52
Kopiranje sa video uređaja
Kopiranje svih sadržaja ..................55
Ručno kopiranje .............................57
Kopiranje fotografija
Kopiranje svih sadržaja ..................60
Kopiranje vizualnih indeksnih lista....62
Pregled na ekranu
Pregledavanje video zapisa ............65
Postupci tokom reprodukcije ........ 65
Dodatne informacije
Mere opreza....................................85
Tehnički podaci ..............................87
Pregledavanje fotografija................66
Postupci tokom reprodukcije ........ 66
Podešavanje
Upotreba menija za
podešavanje .................................67
Rec Quality (REC način) ................. 67
Auto Stop Timer ............................ 67
Auto Chapter ................................. 68
DVD Menu ..................................... 68
Slideshow Music............................ 68
Slideshow Creation ........................ 68
Finalize disc ................................... 69
Erase disc...................................... 69
System Info ................................... 70
Auto Shut Off ................................. 70
Demo ............................................ 70
Color System ................................. 70
Language ...................................... 71
U slučaju problema/Informacije
U slučaju problema ........................72
Podržani diskovi i memorijske
kartice ..........................................76
Vreme snimanja i trajanje
video zapisa .................................79
O kreiranim diskovima ....................81
O SD (Standard Definition)
diskovima .................................... 81
O HD (High Definition) diskovima..... 82
O diskovima sa fotografijama ......... 83
7
Odabir načina kopiranja
Pronađite vrstu kopiranja
Zavisno od vrste video uređaja ili diska koji kreirate, možete odabrati način
kopiranja i povezivanja uređaja koji najviše odgovara vašim potrebama.
Odaberite vrstu diska koji želite kreirati
Sledite objašnjenja o odabiru načina kopiranja za video zapis. Za detalje o kopiranju fotografije pogledajte
str. 20.
Želim snimiti HD (High Definition) video kakav jeste.
HD (High Definition) disk (AVCHD format)
Uređaj koji podržava AVCHD format
Kompatibilni
uređaji
Sony Blu-ray
uređaj/rekorder
Playstation3®
Ne može se reprodukovati na DVD uređajima/rekorderima.
Želim uživati u reprodukciji na raznim DVD uređajima
SD (Standard Definition) disk
DVD uređaj/rekorder
Kompatibilni
uređaji
8
Računar
O Handycamu®
U ovom uputstvu "Handycam ®" označava Sony kamkorder. High Definition Handycam® i
AVCHD Handycam® označavaju Sony HD (High Definition) kamkorder.
Koji uređaj ste
koristili za snimanje
video zapisa?
Koji kvalitet slike
ima vaš video?
: High Definition
: Standard Definition
Način kopiranja
High Definition
Handycam®
b str. 10
SD (Standard
Definition)
Handycam®
Drugi video uređaj
(video kamera, VHS
rekorder, i sl.)
Ne možete
kreirati HD (High
Definition) disk.
Ne možete kreirati HD (High
Definition) disk.
Način kopiranja
Konverzija naniže u SD
(Standard Definition) pri
snimanju.
b str. 12
High Definition
Handycam®
b str. 14
SD (Standard
Definition)
Handycam®
b str. 16
Drugi video uređaj
(video kamera, VHS
rekorder, i sl.)
* Konverzija naniže u SD
(Standard Definition) pri
snimanju.
b str. 18
9
Način kopiranja
Spojite HD Handycam® i snimajte HD (High
Definition) video kakav jeste
Koji medij za
snimanje koristi vaš
Handycam®?
Spajanje i podešavanje
za vaš Handycam®
Koristite USB kabl
Hard disk
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
Ugrađena
memorija
Koristite USB kabl
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
b str. 31
A
"Memory Stick
Duo"
A
b str. 31
Umetnite "Memory Stick Duo"
u otvor*1
b str. 36
*1 Možete snimiti video ako priključite Handycam ®
putem USB kabla.
Snimanje nije moguće.
8 cm disk
Možete snimati uz konverziju naniže
na SD (Standard Definition). Za
detalje pogledajte Način kopiranja
B (str. 12).
Snimanje nije moguće.
DV kaseta
10
Možete snimati uz konverziju naniže
na SD (Standard Definition). Za
detalje pogledajte Način kopiranja
B (str. 12).
Odaberite način kopiranja i
kreirajte disk!
Snimanje
pritiskom na
tipku
Pritisnite tipku na
Handycamu®
Kopiranje
svih sadržaja
Svi sadržaji sa
Handycama®
Kopiranje
samo novog
videa
Kopiranje
playliste
Playlista sa
®
Samo novi sadržaji sa Handycama
Handycama®
Kopiranje
vizualnih
indeksnih lista
Odaberite prema
sceni/datumu
snimanja
str. 52
str. 38
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
str. 40
str. 43
str. 45
str. 52*2
str. 38
str. 40
str. 43
str. 45
*2 Snimati možete samo ako priključite Handycam ® putem USB kabla. Samo neki modeli podržavaju
snimanje pritiskom jedne tipke.
11
Način kopiranja
Spojite HD Handycam® i konvertujte naniže
video zapise u SD (Standard Definition) kvalitetu
Koji medij za
snimanje koristi vaš
Handycam®?
Spajanje i podešavanje
za vaš Handycam®
Koristite AV kabl
Hard disk
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
b str. 34
Ugrađena
memorija
Koristite AV kabl
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
b str. 34
Koristite AV kabl
8 cm disk
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
b str. 34
"Memory Stick
Duo"
Koristite AV kabl
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
b str. 34
Koristite AV kabl
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
b str. 34
DV kaseta
Koristite DV (i.LINK) kabl
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
Podesite [i.LINK CONV] na Handycamu®
na [ON].
b str. 33
12
Odaberite način kopiranja i
kreirajte disk!
Ručno kopiranje
Snimanje pri upravljanju Handycamom®
str. 50
str. 50
str. 50
str. 50
str. 57
Kopiranje svih sadržaja
Ručno kopiranje
Svi sadržaji sa Handycama ®
Snimanje pri upravljanju Handycamom®
str. 55
str. 57
13
Način kopiranja
Spojite HD Handycam® i snimajte SD (Standard
Definition) video kakav jeste
Koji medij za snimanje
koristi vaš Handycam®?
Spajanje i podešavanje
za vaš Handycam®
Koristite USB kabl
Hard disk
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
Ugrađena
memorija
A
b str. 31
Koristite USB kabl
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
A
b str. 31
Koristite USB kabl
8 cm disk
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
"Memory Stick
Duo"
A
b str. 31
Umetnite "Memory Stick Duo"
u otvor*1
b str. 36
*1 Možete snimiti video ako priključite Handycam ®
putem USB kabla.
Koristite DV (i.LINK) kabl
DV kaseta
(isporučen uz Handycam® ili kupljen odvojeno)
b str. 33
Koristite AV kabl
Sve navedene medije
(isporučen uz Handycam® ili kupljen odvojeno)
b str. 34
14
Odaberite način kopiranja i
kreirajte disk!
Snimanje
pritiskom
na tipku
Kopiranje
svih
sadržaja
Pritisnite tipku na Svi sadržaji sa
Handycama®
Handycamu®
Kopiranje i Kopiranje
Kopiranje
sjedinjavanje samo novog playliste
Playlista sa
sadržaja
videa
Kopiranje
vizualnih indeksnih lista
®
Sjedinjavanje
Samo novi sadržaji Handycama
video sadržaja na sa Handycama®
jedan disk
Odaberite prema
sceni/datumu
snimanja
str. 52
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
str. 48
—
—
—
str. 52*2
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
Kopiranje svih sadržaja
Svi sadržaji sa Handycama
®
Ručno kopiranje
Snimanje pri upravljanju Handycamom®
str. 55
str. 57
—
str. 50
*2 Snimati možete samo ako priključite Handycam ® putem USB kabla. Samo neki modeli podržavaju
snimanje pritiskom jedne tipke.
15
Videozapisi
Način kopiranja
Spojite HD Handycam® i snimajte SD (Standard
Definition) video kakav jeste
Koji medij za snimanje
koristi vaš Handycam®?
Spajanje i podešavanje
za vaš Handycam®
Koristite USB kabl
Hard disk
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
A
b str. 31
Koristite USB kabl
Ugrađena
memorija
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
A
b str. 31
Koristite USB kabl
8 cm disk
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
"Memory Stick
Duo"
A
b str. 31
Umetnite "Memory Stick Duo"
u otvor*1
b str. 36
*1 Možete snimiti video ako priključite Handycam ®
putem USB kabla.
DV kaseta
D8 (Digital 8) kaseta
16
Koristite DV (i.LINK) kabl
(dodatno nabavljivo)
b str. 33
Sve navedene medije
Koristite AV kabl
Ostali mediji
(8mm kaseta, MICROMV kaseta i sl.)
(isporučen uz Handycam® ili kupljen odvojeno)
b str. 34
Odaberite način kopiranja i
kreirajte disk!
Snimanje
pritiskom
na tipku
Kopiranje
svih
sadržaja
Pritisnite tipku na Svi sadržaji s
Handycamu®
Handycama®
Kopiranje i Kopiranje
Kopiranje
sjedinjavanje samo novog playliste
Playlista s
sadržaja
videa
Kopiranje
vizualnih indeksnih lista
®
Samo novi sadržaji Handycama
Sjedinjavanje
video sadržaja na s Handycama®
jedan disk
Odaberite prema
sceni/datumu
snimanja
str. 52
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
str. 48
—
—
—
—
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
Kopiranje svih sadržaja
Ručno kopiranje
Svi sadržaji s Handycama®
Snimanje pri upravljanju Handycamom®
str. 55
str. 57
—
str. 50
17
Način kopiranja
Spojite drugi video uređaj i snimajte SD
(Standard Definition) video
Koji medij za
snimanje koristi vaš
video uređaj?
Video uređaj sa DV
priključnicom, koji
omogućuje izlaz DV
signala
Spajanje i podešavanje
za vaš video uređaj
Ne možete snimati putem USB kabla.
Koristite DV (i.LINK) kabl
(dodatno nabavljivo)
b str. 33
Koristite AV kabl
Video uređaj sa AV izlazom
(isporučen uz DVDirect ili kupljen
odvojeno)
b str. 34
18
Odaberite način kopiranja i
kreirajte disk!
Kopiranje svih sadržaja
Ručno kopiranje
Svi sadržaji s Handycama®
Snimanje pri upravljanju Handycamom®
str. 55
str. 57
—
str. 50
19
Kopiranje fotografije sa Handycama®/memorijske
kartice
Fotografije se snimaju kao JPEG datoteke. Možete kreirati slideshow iz sadržaja diska.
Koji medij za snimanje ili
memorijsku karticu koristite?
Spajanje i podešavanje
za vaš Handycam®/
memorijsku karticu
Medij za snimanje
Hard disk
Koristite USB kabl
(isporučen uz Handycam® ili kupljen
odvojeno)
Ugrađena memorija
b str. 31
A
8 cm disk
"Memory Stick Duo"
Memorijska kartica
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"
SD kartica
xD Picture kartica
20
Umetnite memorijsku karticu
u otvor
b str. 36
Odaberite način kopiranja
i kreirajte disk!
Kopiranje svih
sadržaja
Kopiranje vizualnih
indeksnih lista
Svi sadržaji s
Handycama®
Odaberite prema sceni/
datumu snimanja
Kreirani disk
Disk s fotografijama
➉ Kopiraju se fotografije (JPEG datoteke).
JPEG
str. 60
str. 62
Može se reprodukovati na računaru ili DVD
uređaju/rekorderu koji može reprodukovati
JPEG datoteke.
Kopiranje svih
sadržaja
Kopiranje vizualnih
indeksnih lista
Svi sadržaji s
Handycama®
Odaberite prema sceni/
datumu snimanja
Disk sa slideshowom
➉ Kopiraju se fotografije (JPEG datoteke).
➉ Kreira se disk sa slideshowom (Standard
Definition).
JPEG
Slideshow
str. 60
str. 62
Može se reprodukovati na računaru ili
komercijalnom DVD uređaju/rekorderu.
21
Upoznavanje DVDirect rekordera
O ovom priručniku
Pre početka snimanja video zapisa ili fotografija na disk, pročitajte poglavlje "Odabir načina
kopiranja".
"Odabir načina kopiranja" pokazuje potrebne načine povezivanja za vaš uređaj i vodi vas kroz
postupak snimanja.
Video zapisi
Odabir načina kopiranja (str. 8)
Pomoću dijagrama "Pronađite vrstu kopiranja" (str. 8) odaberite način prikladan za vaš
uređaj te vrstu diska koji želite kreirati. Zatim prema "Način kopiranja (A - E)" na str. 10
– 18 odredite način povezivanja i korišćenja uređaja.
m
Priprema za snimanje (str. 29)
Spojite svoj uređaj na DVDirect prema uputstvu iz "Način kopiranja (A - E)." Podesite
svoj uređaj po potrebi.
m
Kopiranje (str. 38, 55)
Odaberite najprikladniji raspoloživi način kopiranja (A - E). Sledite uputstvo na stranici
označenoj u ovom priručniku.
m
Fotografije
Odabir načina kopiranja i priprema za snimanje (str. 20)
Odredite način povezivanja i korišćenja uređaja te zatim po potrebi podesite svoj uređaj.
m
Kopiranje (str. 60, 62)
Odaberite najprikladniji raspoloživi način kopiranja. Sledite uputstvo na stranici označenoj
u ovom priručniku.
22
Ikone
Poglavlja ovog priručnika sadrže različite ikone, zavisno od uređaja ili funkcije. Pomoću tih
ikona odredite način povezivanja ili korišćenja uređaja.
Ikona
Značenje
Funkcije raspoložive za Handycam® koji snima na hard disk
Funkcije raspoložive za Handycam® koji snima na ugrađenu
memoriju
Funkcije raspoložive za Handycam® koji snima na 8 cm disk
Funkcije raspoložive za "Memory Stick Duo" za Handycam®
Funkcije raspoložive za Handycam® koji snima na DV ili D8
(Digital8) kasete
Funkcije raspoložive za razne kamkordere sa DV priključnicom
Funkcije raspoložive za razne kamkordere ili video uređaje poput
rekordera sa VHS kasetama.
Funkcije raspoložive za fotografije snimljene na "Memory Stick",
"Memory Stick Duo", SD karticu i xD-Picture karticu
O Handycamu®
U ovom uputstvu "Handycam ®" označava Sony kamkorder. High Definition Handycam® označava HD (High Definition) kamkorder.
O snimcima
U ovom priručniku reč "snimci" označavaju i fotografije i video zapise.
O DVDirect rekorderu
U ovom uputstvu "DVDirect" označava VRD-MC6.
O ilustracijama
Slike prikaza menija na ekranu, koje se koriste u ovom uputstvu, možda neće biti iste kao i
prikaz menija na vašem ekranu.
23
Funkcije
Pomoću DVDirecta možete lako snimati video zapise ili fotografije.
Snimanje video zapisa
HD (High Definition) diskovi (AVCHD format)
Možete presnimiti HD (High Definition) video zapise snimljene High Definition Handycamom®.
Kreirani diskovi mogu se reprodukovati na AVCHD kompatibilnom uređaju.
Za detalje o kompatibilnosti AVCHD diska pogledajte "Napomene o kompatibilnosti HD
(High Definition) diska" na str. 82.
Video zapise možete presnimavati sa:
High Definition Handycama® (hard disk/ugrađena memorija/"Memory Stick Duo")
SD (Standard Definition) diskovi
Video zapise možete snimati sa raznih kamkordera i AV uređaja direktno na diskove uz SD
(Standard Definition) kvalitet slike. Kreirani diskovi mogu se reprodukovati na DVD uređajima.
Video zapise možete presnimavati sa:
➆ Handycama®
➆ Video kamere
➆ AV uređaja poput VHS rekordera
Snimanje fotografija
Fotografije sa memorijske kartice digitalnog fotoaparata ili iz spojenog Handycama® možete
memorisati direktno na disk.
Fotografije možete memorisati sa:
➆ Handycama® (hard disk/ugrađena memorija/8 cm disk/"Memory Stick Duo")
24
➆ Memorijske kartice ("Memory Stick"/"Memory Stick Duo"/SD kartica/xD-Picture kartica)
Pre početka
Napomene o kopiranju na diskove
➆ Ne možete kopirati:
- video zapise sa signalima zaštite autorskog prava (komercijalni DVD diskovi, VHS softver,
neki programi sa satelitskih ili CATV prijemnika, itd.).
- video zapise snimljene digitalnim fotoaparatom ili mobilnim telefonom i memorisane na
pripadajuću memorijsku karticu.
- video zapise na disk (nefinalizovan) kreiran uređajem koji nije DVDirect.
➆ Sledeće HD (High Definition) video zapise ne možete kopirati na disk u direktnom kvalitetu.
Te HD (High Definition) video zapise možete kopirati uz konverziju naniže na SD (Standard
Definition) kvalitetu:
- HD video zapisi snimljeni na 8 cm DVD pomoću High Definition Handycama® (HDV format).
- HD video zapisi snimljeni na DV kasetu pomoću High Definition Handycama® (HDV format).
- HD video zapisi snimljeni na HD (High Definition)-kompatibilnom kamkorderu koji nije
High Definition Handycam®.
➆ Ne možete istovremeno kopirati snimke pri memorisanju više vrsta snimaka*1 na Handycam®
ili "Memory Stick Duo".
➆ Ne možete istovremeno kopirati snimke memorisane na različite medije u slučaju više vrsta
medija*2 na Handycamu®.
➆ Ako koji video zapis sa Handycama® izbrišete ili editujete na računaru ili PlayStationu 3 ® ,
možda nećete moći kopirati video zapise pravilno pri spajanju Handycama® na DVDirect. Za
brisanje ili editovanje video zapisa koristite Handycam®.
*1 HD (High Definition) video, SD (Standard Definition) video ili fotografija
*2 Hard disk, ugrađena memorija, 8 cm disk ili "Memory Stick Duo"
25
Sadržaj pakovanja
Proverite da li se nalaze u pakovanju sledeći predmeti.
Ako neki od njih nedostaje ili je oštećen, obratite se prodavcu.
Broj u zagradama pokazuje broj predmeta.
VRD-MC6 (DVDirect) (1)
Mrežni adapter (1)
Mrežni kabl (1)
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
b Napomena
➆ Koristite odgovarajući mrežni kabl.
26
Delovi i kontrole
Glavni uređaj
Prednja i bočne strane
R
1
AUDIO IN
L
2
VIDEO IN
!a
3
DV IN
!b
4
!c
HANDYCAM
5 67 8 9
A Priključnice AUDIO IN (str. 34)
B Priključnica VIDEO IN (str. 34)
C Priključnica DV IN (str. 33)
D Priključnica USB (tip A) (str. 31)
E Tipka 1 (napajanje) (str. 29)
F Gornja ploča (str. 28)
G Fioka diska (str. 30)
H Otvor za vađenje u slučaju problema
Ako ne možete otvoriti fioku diska tipkom Z (otvaranje), isključite DVDirect.
Umetnite u ovaj otvor iglicu ili izravnatu
spajalicu za papir kako biste otvorili
fioku za disk.
K Indikator pristupa za memorijsku karticu
Svetli narandžasto kod pristupa memorijskoj kartici.
L Otvor za "Memory Stick Duo" (str. 36)
b Napomena
➆ "Memory Stick Duo" ne koristi isti otvor kao
ostale memorijske kartice. Umetnite "Memory
Stick Duo" u otvor za "Memory Stick Duo", a
druge vrste memorijskih kartica u otvor za više
vrsta memorijskih kartica. Ako pokušate "Memory
Stick Duo" umetnuti u otvor za više vrsta memorijskih kartica, može se zaglaviti.
I Tipka Z (otvaranje) (str. 30)
J Otvor za više vrsta memorijskih kartica
(str. 36)
Umetnite "Memory Stick", SD karticu
ili xD-Picture karticu.
Nemojte je umetati
u taj otvor.
"Memory Stick Duo"
27
Gornja strana uređaja
1
R
AUDIO IN
L
2
VIDEO IN
DV IN
RETURN
3
ENTER
4
HANDYCAM
5
A Ekran
Prikazuje meni te snimke sa uređaja
za reprodukciju ili memorijske kartice.
B Navigacione tipke V/v/B/b / Tipka
ENTER (str. 57, 65, 66)
Zadnja strana uređaja
DC IN 12V
1
A Priključnica DC IN (str. 29)
b Napomena
➆ Nakon upotrebe DVDirect rekordera metalni
delovi (npr. priključnice i sl.) mogu biti vrući.
Pojava nije kvar.
28
C Tipka RETURN (str. 67)
D Tipka STOP (str. 38, 57, 65, 66)
E Tipka RECORD (str. 38, 57)
Priprema za snimanje
Uključivanje
1 Spojite isporučeni mrežni kabl na mrežni adapter.
2 Umetnite utikač mrežnog adaptera u priključnicu DC IN na DVDirect rekorderu.
3 Umetnite mrežni utikač kabla u električnu utičnicu.
DVDirect
U priključnicu
DC IN
DC IN 12V
Mrežni adapter
Mrežni kabl
Na električnu
utičnicu
b Napomene
➆ Koristite isporučeni mrežni adapter i mrežni kabl.
➆ Nemojte koristiti oštećene kablove, na primer kablove sa oštećenim priključcima.
4 Pritisnite tipku 1 (napajanje).
Nakon što ekran zasvetli te se pojavi DVDirect logo, prikazaće se meni.
29
Umetanje diska
1 Pritisnite tipku Z (otvaranje).
Fioka iziđe iz svog otvora.
Fioka diska se otvori samo do pola. Otvorite je do kraja rukom.
2 Stavite disk u fioku stranom za snimanje okrenutom prema dole i pritisnite fioku u smeru strelice.
b Napomena
➆ Ne dirajte površinu za snimanje na disku.
Pritisnite disk dok ne klikne na mesto.
Pritisnite fioku diska dok se ne zatvori skroz.
b Napomena
➆ Metalni delovi fioke te izbačeni disk mogu biti vrući. Pojava nije kvar.
30
Spajanje kabla za presnimavanje
Za vrste povezivanja i podešavanja pogledajte odeljak "Spajanje i podešavanje za vaš
Handycam®/video uređaj" u poglavlju "Način kopiranja (A - E)" na str. 10 – 20.
USB kabl (samo za Handycam ®)
1 Uključite kamkorder.
b Napomena
➆ Za kamkorder proverite da li je mrežni kabl spojen na mrežni adapter.
z Savet
➆ Zavisno od vrste kamkordera, možda ćete trebati prebaciti sa funkcije REC na drugu funkciju (na primer
PLAY ili EDIT). Detalje o funkcijama potražite u uputstvu za upotrebu kamkordera.
HAND YCAM
2 Spojite kamkorder na DVDirect.
USB priključnica
(tip Mini B)
USB kabl
(nije priložen)
USB priključnica
(tip Mini A)
z Savet
➆ Ako vaš Handycam® nema USB priključnicu, koristite Handycam® Station prikladan za vaš Handycam®.
3 Na LCD ekranu kamkordera prikaže se meni USB SELECT. Dodirnite
tipku za odgovarajući medij na LCD ekranu.
Odaberite medij na kojem su snimci koje želite presnimiti. Zavisno od vrste kamkordera,
nazivi tipke na kamkorderu mogu se razlikovati.
31
Nazivi tipki u meniju [USB SELECT].
Medij za memorisanje u Handycamu ®
Naziv tipke
Hard disk
[ USB CONNECT] [ COMPUTER] [ HDD] i sl.
Ugrađena memorija
[
8 cm disk
[ USB CONNECT] [ COMPUTER] i sl.
"Memory Stick Duo"
[b USB CONNECT] [b COMPUTER] i sl.
USB CONNECT] i sl.
z Saveti
➆ Neki kamkorderi imaju meni USB MODE umesto menija [USB SELECT]. Preskočite korak 3 ako
vaš kamkorder prikazuje meni USB MODE.
➆ Ako vaš kamkorder ima opciju [USB SPEED], odaberite [AUTO] ([AUTO] je standardna postavka).
b Napomena
➆ Trebate audio/video kabl (AV kabl) umesto USB kabla za kopiranje:
– "Fotofilma" sa 8 cm diska iz Handycama®.
– Video zapisa sa 8 cm diska formatiranog u VR modu iz Handycama®.
32
DV (i.LINK) kabl
1 Uključite kamkorder.
b Napomena
➆ Za kamkorder proverite da li je mrežni kabl spojen na mrežni adapter.
2 Podesite kamkorder na reprodukciju.
➆ Postupak reprodukcije razlikuje se zavisno od kamkordera. Na većini kamkordera potrebno je tipku za
uključenje/način rada podesiti u položaj za reprodukciju, PLAY/EDIT ili VTR kako biste reprodukovali
video. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg kamkordera.
➆ Pri kopiranju HD (High Definition) video zapisa uz upotrebu High Definition Handycama® (HDV) spojenog DV (i.LINK) kablom, podesite opciju [i.LINK CONV] na Handycamu ® na [ON]. Tako će se
video zapisi snimljeni u kvalitetu HD (High Definition) konvertovati naniže u kvalitetu SD (Standard
Definition).
3 Spojite kamkorder na DVDirect.
DV IN
Priključnica DV
Priključnica DV IN
DV (i.LINK) kabl (opcija)
b Napomene
➆ DV (i.LINK) kabl je samo za DV ili D8 (Digital8) kasete. Ne možete snimati video zapise sa MICROMV
ili HDV kamkordera (HDV format) i drugih digitalnih video uređaja koji imaju i.LINK priključnicu. Za te
uređaje trebate audio/video kabl (AV kabl).
➆ Sledeći modeli ne podržavaju snimanje DV (i.LINK) kablom. Upotrebite audio/video kabl.
– DCR-VX700/VX1000, HDR-FX1/FX7/FX1000
33
Audio/video kabl (AV kabl)
1 Uključite video uređaj.
b Napomena
➆ Za kamkorder proverite da li je mrežni kabl spojen na mrežni adapter.
2 Na video uređaju započnite reprodukciju video zapisa.
➆ Postupak reprodukcije razlikuje se zavisno od video uređaja. Na većini kamkordera potrebno je tipku
za uključenje/način rada podesiti u položaj za reprodukciju, PLAY/EDIT ili VTR kako biste reprodukovali video ili izvodili snimanje. Na kamkorderima sa više medija potrebno je odabrati medij (hard
disk, "Memory Stick Duo", 8 cm disk ili ugrađenu memoriju). Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu vašeg video uređaja.
➆ Opciju [A/V t DV OUT] na Handycamu® (DV/D8) potrebno je podesiti na [OFF] ([OFF] je
standardno podešenje).
3 Spojite video uređaj na DVDirect.
Za spajanje video uređaja na DVDirect koristite audio/video kabl (opcija) ili AV kabl
(opcija).
z Savet
➆ Zavisno od uređaja, priključnice se mogu razlikovati. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz vaš
uređaj i primenite odgovarajući kabl.
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
Za audio/video kablove:
U AUDIO/VIDEO OUT
priključnice
AUDIO IN priključnice
VIDEO IN priključnica
Audio/video kabl (opcija)
34
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
A/V OUT priključnica
A/V
A/V OUT
ili
AUDIO IN priključnice
VIDEO IN priključnica
AV kabl (opcija ili isporučen sa video uređajem)
35
Memorijska kartica
Pri kopiranju video zapisa ili fotografija sa memorijske kartice, umetnite memorijsku karticu
u pripadajući otvor na DVDirectu.
b Napomena
➆ DVDirect podržava kopiranje video zapisa samo sa "Memory Stick Duo" kartice Handycama ®.
Ne možete kopirati video zapise sa drugih memorijskih kartica.
Umetnite memorijsku karticu kao što je "Memory Stick" u odgovarajući otvor.
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"
SD kartica
xD-Picture kartica
Utisnite memorijsku karticu u otvor dok ne začujete klik. Za vađenje pritisnite karticu i izvucite je.
b Napomene
➆ Nemojte koristiti više od jednog otvora za memorijsku karticu odjednom. Umetnite samo jednu memorijsku
karticu u pripadajući otvor.
➆ Nemojte umetati drugu memorijsku karticu pri snimanju na disk. To bi moglo prouzrokovati smetnje u
zapisivanju.
➆ Nemojte umetati "Memory Stick Duo" sa "Memory Stick Duo" adapterom u otvor za više vrsta
memorijskih kartica.
➆ Nikad nemojte uklanjati memorijsku karticu dok svetli indikator pristupa za memorijsku karticu. U
protivnom bi se mogli oštetiti podaci na memorijskoj kartici.
➆ Izbačena memorijska kartica može biti zagrejana. Pojava nije kvar.
36
O rukovanju DVDirectom
Nakon uključenja DVDirect automatski prepoznaje umetnute memorijske kartice, diskove i
ulazne signale iz spojenih uređaja. Tada se na ekranu prikazuje uputstvo o pripremi za snimanje.
Pomoću nje možete automatski preći na željeni postupak snimanja bez komplikovane upotrebe
tipki.
Meni [Menu] prikazuje se kad pritisnete tipku RETURN nakon uključenja. Postupke snimanja
možete izvoditi ručno odabirom opcija iz menija. Opcije menija su sledeće.
,
Meni
Funkcija
Video b DVD
Kopiranje SD (Standard Definition) videa na disk.
Photo b DVD
Kopiranje fotografija na disk.
DVD Preview
Reprodukcija kreiranog diska.
AVCHD Dubbing
Snimanje HD (High Definition) videa na disk.
Setup
Podešavanje raznih postavki.
Napomene o kopiranju više vrsta snimaka
Kad Handycam® ili kartica "Memory Stick Duo" sadrži više vrsta snimaka, one se kopiraju
na sledeći način.
(Snimci se kopiraju sledećim redosledom: HD (High Definition) video – SD (Standard
Definition) video – fotografija.)
Vrste snimaka memorisanih na Handycam®/"Memory Stick
Duo"
HD (High
Definition) video
SD (Standard
Definition) video
Fotografije
a
a
a
a
a
a
a
Vrsta snimka koji ćete kopirati
HD (High Definition) video
HD (High Definition) video
a
HD (High Definition) video
a
SD (Standard Definition) video
Za kopiranje SD (Standard Definition) videa koristite [Video b DVD] u meniju [Menu]. Za
kopiranje fotografije koristite [Photo b DVD] u meniju [Menu].
37
Kopiranje s Handycama®
Kopiranje svih sadržaja
Ovaj mod omogućuje vam snimanje video
zapisa na disk sa kamkordera spojenog na
DVDirect ili "Memory Stick Duo" kartice
umetnute u "Memory Stick Duo" otvor jednim
dodirom tipke τ (snimanje). To je jedan od
jednostavnijih načina kopiranja, pri kojem
nije potrebno odabrati video zapise. Prvo
uključite DVDirect (str. 29), umetnite disk
(str. 30) i spojite kablove za snimanje (str. 31).
2 Proverite da li se prikazuje u gornjem
desnom delu ekrana [Full] i pritisnite
tipku τ (snimanje) za početak
snimanja.
b Napomena
➆ Prvo pogledajte "Napomene o kopiranju na
diskove" na str. 25.
1 Pogledajte poruku na ekranu.
Kad DVDirect detektuje signale iz kamkordera spojenog na USB priključnicu ili
"Memory Stick Duo" umetnut u "Memory
Stick Duo" otvor, u gornjem levom delu
ekrana prikazuje se [USB] ili [M.S.Duo].
Kad je kamkorder spojen na USB priključnicu, na ekranu se prikazuje sledeće.
Vrsta kreiranog diska
: HD (High
Definition) video
: SD (Standard
Definition) video
Vrsta
ulaza
Način
kopiranja
Broj potrebnih diskova
38
DVDirect započinje snimati. Tipka τ
(snimanje) svetli tokom snimanja. Na
ekranu se prikazuje sledeće.
3 Kad se prikaže poruka [Insert a
blank DVD.], umetnite prazan disk.
Ako nestanu sadržaji na jedan disk,
rekorder će automatski izbaciti disk kad
se napuni. Izvadite kreirani disk i umetnite prazan. Snimanje će se automatski
nastaviti.
Sledeći disk/broj
potrebnih diskova
4 Uklonite kreirani disk.
Po završetku snimanja disk se automatski
finalizuje.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku υ (stop) pri zameni
diska.
Zaustavljanje nije moguće dok je snimanje
u toku.
39
Kopiranje samo novog videa
Možete kopirati samo novosnimljene sadržaje čiji prethodni sadržaji su već snimljeni
na disk (odabirom opcije [Incremental] ili
snimanjem pritiskom jedne tipke). Budući
da DVDirect automatski detektuje novosnimljene video zapise, ne morate ih sami
tražiti.
Prvo uključite DVDirect (str. 29), umetnite
disk (str. 30) i spojite kablove za snimanje
(str. 31).
2 Pritisnite B ili b za odabir
[Incremental] i zatim pritisnite
tipku τ (snimanje) za početak
snimanja.
b Napomena
➆ Prvo pogledajte "Napomene o kopiranju na
diskove" na str. 25.
1 Pogledajte poruku na ekranu.
Kad DVDirect detektuje signale iz kamkordera spojenog na USB priključnicu
ili "Memory Stick Duo" umetnut u
"Memory Stick Duo" otvor, u gornjem
levom delu ekrana prikazuje se
[USB] ili [M.S.Duo].
Kad je kamkorder spojen na USB
priključnicu, na ekranu se prikazuje
sledeće.
Vrsta kreiranog diska
: HD (High
Definition) video
: SD (Standard
Definition) video
Vrsta
ulaza
Način
kopiranja
Broj potrebnih diskova
40
DVDirect započinje snimati. Tipka τ
(snimanje) svetli tokom snimanja. Na
ekranu se prikazuje sledeće.
3 Kad se prikaže poruka [Insert a
blank DVD.], umetnite prazan disk.
Ako nestanu sadržaji na jedan disk,
rekorder će automatski izbaciti disk kad
se napuni. Izvadite kreirani disk i umetnite prazan. Snimanje će se automatski
nastaviti.
z Savet
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Za detalje o finalizovanju pogledajte [Finalize
disc] na str. 69.
6 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
Sledeći disk/broj
potrebnih diskova
zatim pritisnite tipku ENTER.
4 Pritisnite Z (otvaranje) kako biste
otvorili fioku diska po završetku
snimanja.
Ako kopirate HD (High Definition) video
zapise na disk, disk će se automatski
finalizovati i izbaciti. Ako kopirate na disk
SD (Standard Definition) video zapise,
prikazaće se upit da li želite finalizovati
disk. Pređite na korak 5.
5 Za finalizovanje diska pritisnite V ili
v za odabir [Yes] i pritisnite tipku
ENTER.
Ako odaberete [No], disk će se izbaciti
bez finalizovanja. Možete preskočiti
korak 6 iz nastavka.
Po završetku finalizovanja otvori se
fioka diska.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku υ (stop) pri zameni
diska.
Zaustavljanje nije moguće dok je snimanje
u toku.
41
Napomena o kopiranju samo novog
video zapisa
Kad se na DVDirectu izbriše memorija o
snimanju, snimanje započinje od prvog
video zapisa na mediju. Memorija o
snimanju na DVDirectu se briše ako:
➆ DVDirect ili vaš kamkorder imaju
"Memory Stick Duo" različit od onog koji
ste koristili u prethodnom snimanju, ili
➆ je spojen kamkorder različit od onog koji
ste koristili u prethodnom snimanju.
Napomena o upotrebi kartice "Memory
Stick Duo"
Pri kopiranju s kartice "Memory Stick Duo"
koji se koristi u kamkorderu i drugom uređaju
(digitalni fotoaparat i sl.), pazite da na uređaju za snimanje slika bude podešeno tačno
vreme. Ako vreme nije podešeno tačno,
kopiranje samo novog video zapisa se
možda neće izvoditi kako biste želeli.
42
Kopiranje playliste
Taj mod omogućuje snimanje video zapisa
unutar playliste kreirane na kamkorderu.
Detalje o kreiranju playliste potražite u uputstvu za upotrebu kamkordera. Prvo uključite
DVDirect (str. 29), umetnite disk (str. 30) i
spojite kablove za snimanje (str. 31).
2 Pritisnite B ili b za odabir [Playlist]
i zatim pritisnite tipku τ (snimanje) za početak snimanja.
b Napomena
➆ Prvo pogledajte "Napomene o kopiranju na
diskove" na str. 25.
1 Pogledajte poruku na ekranu.
Kad DVDirect detektuje signale iz
kamkordera spojenog na USB priključnicu ili "Memory Stick Duo" umetnut u
"Memory Stick Duo" otvor, u gornjem
levom delu ekrana prikazuje se
[USB] ili [M.S.Duo].
Kad je kamkorder spojen na USB
priključnicu, na ekranu se prikazuje
sledeće.
Vrsta kreiranog diska
: HD (High
Definition) video
DVDirect započinje snimati. Tipka τ
(snimanje) svetli tokom snimanja. Na
ekranu se prikazuje sledeće.
: SD (Standard
Definition) video
Vrsta
ulaza
Način
kopiranja
Broj potrebnih diskova
43
3 Kad se prikaže poruka [Insert a
blank DVD.], umetnite prazan disk.
Ako nestanu sadržaji na jedan disk,
rekorder će automatski izbaciti disk kad
se napuni. Izvadite kreirani disk i umetnite prazan. Snimanje će se automatski
nastaviti.
z Savet
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Za detalje o finalizovanju pogledajte [Finalize
disc] na str. 69.
6 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
Sledeći disk/broj
potrebnih diskova
zatim pritisnite tipku ENTER.
4 Pritisnite Z (otvaranje) kako
biste otvorili fioku diska po
završetku snimanja.
Ako kopirate HD (High Definition) video zapise na disk, disk će se automatski
finalizovati i izbaciti. Ako kopirate na disk
SD (Standard Definition) video zapise,
prikazaće se upit da li želite finalizovati
disk. Pređite na korak 5.
5 Za finalizovanje diska pritisnite V ili
v za odabir [Yes] i pritisnite tipku
ENTER.
Ako odaberete [No], disk će se izbaciti
bez finalizovanja. Možete preskočiti
korak 6 iz nastavka.
44
Po završetku finalizovanja otvori se
fioka diska.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku υ (stop) pri zameni
diska.
Zaustavljanje nije moguće dok je snimanje
u toku.
Kopiranje vizualnih indeksnih lista
Možete presnimiti video zapise odabrane u
prikazu sličica.
Prvo uključite DVDirect (str. 29), umetnite
disk (str. 30) i spojite kablove za snimanje
(str. 31).
b Napomena
➆ Prvo pogledajte "Napomene o kopiranju na
diskove" na str. 25.
1 Pogledajte poruku na ekranu.
Kad DVDirect detektuje signale iz
kamkordera spojenog na USB priključnicu ili "Memory Stick Duo" umetnut u
"Memory Stick Duo" otvor, u gornjem
levom delu ekrana prikazuje se
[USB] ili [M.S.Duo].
Kad je kamkorder spojen na USB
priključnicu, na ekranu se prikazuje
sledeće.
3 Pritisnite V ili v za odabir
[Thumbnail] ili [Shooting Date] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Vrsta kreiranog diska
: HD (High
Definition) video
: SD (Standard
Definition) video
Vrsta
ulaza
4 Pritisnite B/V/v/b za odabir sličice
ili datuma snimanja koji želite kopirati i zatim pritisnite tipku ENTER.
Pritiskom tipke ENTER izvodi se označavanje ili odznačavanje.
Odabrana scena
Način
kopiranja
Broj potrebnih diskova
Scena
označena
za kopiranje
2 Pritisnite B ili b za odabir [Select
Videos].
Datum snimanja
45
5 Pritisnite tipku τ (snimanje) za
početak snimanja.
Sledeći disk/broj potrebnih
diskova
DVDirect započinje snimati. Tipka τ
(snimanje) svetli tokom snimanja. Na
ekranu se prikazuje sledeće.
6 Kad se prikaže poruka [Insert a
blank DVD.], umetnite prazan disk.
Ako nestanu sadržaji na jedan disk,
rekorder će automatski izbaciti disk kad
se napuni. Izvadite kreirani disk i umetnite prazan. Snimanje će se automatski
nastaviti.
7 Pritisnite Z (otvaranje) kako
biste otvorili fioku diska po
završetku snimanja.
Ako kopirate HD (High Definition) video zapise na disk, disk će se automatski
finalizovati i izbaciti. Ako kopirate na disk
SD (Standard Definition) video zapise,
prikazaće se upit da li želite finalizovati
disk. Pređite na korak 8.
8 Za finalizovanje diska pritisnite V ili
v za odabir [Yes] i pritisnite tipku
ENTER.
Ako odaberete [No], disk će se izbaciti bez
finalizovanja. Možete preskočiti korak 9
iz nastavka.
z Savet
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Za detalje o finalizovanju pogledajte [Finalize
disc] na str. 69.
46
9 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Po završetku finalizovanja otvori se
fioka diska.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku υ (stop) pri zameni
diska.
Zaustavljanje nije moguće dok je snimanje
u toku.
47
Kopiranje i sjedinjavanje sadržaja (sa 8 cm diskova)
Kad za kopiranje imate više od jednog 8 cm
diska, možete ih sjediniti i presnimiti njihove
sadržaje na jedan standardni 12 cm disk. Prvo
uključite DVDirect (str. 29), umetnite disk
(str. 30) i spojite USB kabl za snimanje
(str. 31).
b Napomena
➆ Prvo pogledajte "Napomene o kopiranju na
diskove" na str. 25.
DVDirect započinje snimati. Tipka τ
(snimanje) svetli tokom snimanja. Na
ekranu se prikazuje sledeće.
1 Pogledajte poruku na ekranu.
Kad DVDirect detektuje signale iz
kamkordera spojenog na USB priključnicu, u gornjem levom delu ekrana
prikazuje se [USB].
Vrsta ulaza
Način kopiranja
3 Završite presnimavanje sa jednog
8 cm diska.
Ako kopirate sa drugog 8 cm diska, zamenite 8 cm disk u kamkorderu novim
8 cm diskom te pritisnite tipku τ
(snimanje) za nastavak snimanja.
2 Pritisnite B ili b za odabir
[Consolidation] i zatim pritisnite
tipku τ (snimanje) za početak
snimanja.
48
4 Pritisnite Z (otvaranje) kako biste
otvorili fioku diska po završetku
snimanja sa svih 8 cm diskova.
Prikazuje se upit da li želite finalizovati
disk.
5 Za finalizovanje diska pritisnite V ili
v za odabir [Yes] i pritisnite tipku
ENTER.
Ako odaberete [No], disk će se izbaciti bez
finalizovanja. Možete preskočiti korak 6
iz nastavka.
z Savet
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Za detalje o finalizovanju pogledajte [Finalize
disc] na str. 69.
6 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Po završetku finalizovanja otvori se
fioka diska.
b Napomena
➆ Zaustavljanje nije moguće dok je snimanje u
toku.
49
Ručno kopiranje
Taj mod omogućuje presnimavanje video
zapisa na DVDirect uz ručno upravljanje
na spojenom kamkorderu. Prvo uključite
DVDirect (str. 29), umetnite disk (str. 30)
i spojite audio/video kabl (AV kabl) za
snimanje (str. 34).
z Savet
➆ Ako su gotove sve pripreme za kopiranje,
DVDirect detektuje signal sa kamkordera spojenog na priključnicu VIDEO IN i automatski se
prikazuje ekran iz koraka 4. Možete preskočiti
korake 1 – 3.
Prikazuje se video sa spojenog
kamkordera.
z Savet
➆ Kad se nakon umetanja praznog diska prikaže
[Format disc for DV/VIDEO recording?],
odaberite [OK]. Za formatiranje diska može biti
potrebno nekoliko sekundi. Dok se prikazuje ta
poruka, ne možete presnimiti HD (High
Definition) video zapise na formatirani disk.
1 Pritisnite tipku RETURN.
Prikaže se meni [Menu].
2 Proverite da li je odabrano [Video b
DVD] i pritisnite tipku ENTER.
4 Na kamkorderu započnite video
reprodukciju i na DVDirectu pritisnite
tipku τ (snimanje).
3 Pritisnite V ili v za odabir [VIDEO
IN] i zatim pritisnite ENTER.
50
Tokom snimanja na ekranu se prikazuje poruka [Recording] i tipka
τ (snimanje) svetli. Na ekranu se
prikazuje sledeće.
Za pauziranje snimanja
Pritisnite tipku τ (snimanje) tokom
snimanja. Za nastavak snimanja ponovo
pritisnite tipku τ (snimanje).
9 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
5 Pritisnite tipku υ (stop) za
zaustavljanje snimanja.
6 Za snimanje dodatnog video zapisa,
ponovite korake 4 i 5.
7 Pritisnite Z (otvaranje) kako biste
Po završetku finalizovanja otvori se
fioka diska.
otvorili fioku diska po završetku
snimanja.
b Napomene
Prikazuje se upit da li želite finalizovati disk. ➆ Započnite snimanje odmah nakon umetanja diska.
8 Za finalizovanje diska pritisnite V ili
v za odabir [Yes] i pritisnite tipku
ENTER.
Ako odaberete [No], disk će se izbaciti bez
finalizovanja. Možete preskočiti korak 9.
Rekorderu će možda trebati nekoliko sekundi za
početak snimanja nakon pritiska tipke τ (snimanje) ako ste disk umetnuli više od 10 minuta
pre početka.
➆ Kad pritisnete tipku υ (stop), možete privremeno čuti zvuk okretanja diska.
z Saveti
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Za detalje o finalizovanju pogledajte [Finalize
disc] na str. 69.
➆ Pri upotrebi DVD+RW diska nije potrebno finalizovanje. Možete preskočiti korake 8 i 9.
51
Snimanje pritiskom na tipku
Taj mod omogućuje presnimavanje video
zapisa s kamkordera na disk jednostavnim
pritiskom tipke DISC BURN na kamkorderu.
Možete snimiti dodatni video na disk na koji
se pre snimalo, kao pri kopiranju samo
novih video zapisa (str. 40).
3 Spojite kamkorder na DVDirect.
➆ Za snimanje jednim pritiskom tipke sa kartice
"Memory Stick Duo" podržane su među medijima za memorisanje samo kartice "Memory Stick
Duo". (Odgovarajući modeli Handycama®
(stanje: april 2009): HDR-CX7, HDR-TG1,
HDR-CX12)
➆ Tipka DUBBING na Hybrid Plus Handycamu®
ne radi na isti način kao tipka DISC BURN.
Pritiskom tipke DUBBING ne započinje se
snimanje na DVDirectu.
USB priključnica (tip Mini A)
HAND YCAM
b Napomene
USB kabl
(nije priložen)
1 Uključite DVDirect (str. 29) i
umetnite disk (str. 30).
2 Uključite kamkorder.
b Napomena
➆ Proverite da li je mrežni kabl spojen na mrežni
adapter.
52
USB priključnica
(tip Mini B)
Na LCD ekranu kamkordera prikaže se
meni USB SELECT.
4 Dodirnite DISC BURN na LCD
ekranu kamkordera ili pritisnite
tipku DISC BURN (u) na
kamkorderu.
Dodirnite [DISC BURN]
ili [DVD BURN]
5 Kad se prikaže poruka [Insert a
blank DVD.], umetnite prazan disk.
Ako nestanu sadržaji sa kamkordera na
jedan disk, rekorder će automatski izbaciti disk kad se napuni. Izvadite kreirani
disk i umetnite prazan. Snimanje će se
automatski nastaviti.
Sledeći disk/broj
potrebnih diskova
DVDirect započinje snimati.
Ako mediji kamkordera sadrže i
HD (High Definition) i SD (Standard
Definition) video zapise:
Na disk se presnimavaju HD (High
Definition) video zapisi (str. 25).
b Napomene
➆ Zavisno od kamkordera, prikaz koji se pojavljuje
na LCD ekranu kamkordera ili nazivi tipki na
kamkorderu mogu se razlikovati. (npr. DVD
BURN)
➆ U ovom modu snimanja pritiskom na tipku
možete presnimiti samo video zapise sa hard
diska kamkordera (ili kartice "Memory Stick
Duo" ako kamkorder ima mogućnost memorisanja samo na "Memory Stick Duo"). Taj mod
ne omogućuje snimanje sa drugih medija.
6 Pritisnite Z (otvaranje) kako
biste otvorili fioku diska po
završetku snimanja.
Ako kopirate HD (High Definition) video
zapise na disk, disk će se automatski finalizovati i izbaciti. Ako kopirate na disk
SD (Standard Definition) video zapise,
prikazaće se upit da li želite finalizovati
disk. Pređite direktno na korak 7.
7 Za finalizovanje diska pritisnite V ili
v za odabir [Yes] i pritisnite tipku
ENTER.
Ako odaberete [No], disk će se izbaciti
bez finalizovanja. Možete preskočiti
korak 8 iz nastavka.
53
z Savet
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Za detalje o finalizovanju pogledajte [Finalize
disc] na str. 69.
8 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Po završetku finalizovanja otvori se
fioka diska.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku υ (stop) pri zameni
diska.
Zaustavljanje nije moguće dok je snimanje
u toku.
54
Kopiranje sa video uređaja
Kopiranje svih sadržaja
Taj mod omogućuje presnimavanje
celokupnog sadržaja video kasete na disk.
DVDirect automatski upravlja reprodukcijom
na spojenom video uređaju.
Prvo uključite DVDirect (str. 29), umetnite
disk (str. 30) i spojite DV (i.LINK) kabl za
snimanje (str. 33).
z Savet
4 Pogledajte poruku na ekranu.
Kad DVDirect detektuje signale iz kamkordera spojenog na priključnicu DV
IN, u gornjem levom delu ekrana
prikazuje se [DV].
Vrsta ulaza
Način kopiranja
➆ Ako su gotove sve pripreme za kopiranje,
DVDirect detektuje signal s kamkordera spojenog
na priključnicu DV IN i automatski se prikazuje
ekran iz koraka 4. Možete preskočiti korake
1 – 3.
1 Pritisnite tipku RETURN.
Prikaže se meni [Menu].
2 Proverite da li je odabrano [Video b
DVD] i pritisnite tipku ENTER.
3 Pritisnite V ili v za odabir [DV IN] i
zatim pritisnite ENTER.
5 Proverite da li se prikazuje u gornjem
desnom delu ekrana [Full] i pritisnite
tipku τ (snimanje) za početak
snimanja.
DVDirect započinje snimanje istovremeno
sa početkom reprodukcije na video uređaju.
Ako video traka nije na svom početku,
automatski će se premotati i DVDirect će
početi snimati. Tokom snimanja na ekranu
se prikazuje poruka [Recording] i tipka
τ (snimanje) svetli. Na ekranu se
prikazuje sledeće.
55
Za pauziranje snimanja
Pritisnite tipku τ (snimanje) tokom
snimanja. Za nastavak snimanja ponovo
pritisnite tipku τ (snimanje).
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku υ (stop) i zatim pritisnite
tipku RETURN. DVDirect zaustavlja
presnimavanje i vraća se na prikaz iz
koraka 4.
6 Uklonite kreirani disk.
Po završetku snimanja disk se automatski
finalizuje.
z Savet
➆ Snimanje se automatski zaustavlja nakon praznine
duže od 2 minuta ili kad se stigne do kraja DV
trake.
56
Ručno kopiranje
Taj mod omogućuje presnimavanje video
zapisa na DVDirect uz ručno upravljanje
na spojenom video uređaju. Prvo uključite
DVDirect (str. 29), umetnite disk (str. 30)
i spojite kablove za snimanje (str. 33 i 34).
z Savet
➆ Ako su gotove sve pripreme za kopiranje,
DVDirect detektuje signal sa video uređaja
spojenog na priključnicu VIDEO IN ili DV IN
i automatski se prikazuje ekran iz koraka 4.
Možete preskočiti korake 1 – 3.
4 Proverite da li je video uređaj
pravilno spojen na DVDirect.
1 Pritisnite tipku RETURN.
Prikaže se meni [Menu].
2 Proverite da li je odabrano [Video b
DVD] i pritisnite tipku ENTER.
3 Pritisnite V ili v za odabir ulaza na
koji je spojen video uređaj i zatim
pritisnite ENTER.
Pri spajanju na video uređaj DV (i.LINK)
kablom, odaberite [DV IN]. Pri spajanju
na video uređaj A/V kablom, odaberite
[VIDEO IN].
Za spajanje DV (i.LINK) kablom:
U gornjem levom delu ekrana se
prikazuje [DV], a u gornjem desnom
delu način kopiranja. Pritisnite B ili b
za odabir [Manual].
Vrsta ulaza
Način kopiranja
Za spajanje A/V kablovima:
U gornjem levom delu ekrana prikazuje se [VIDEO]. Pređite na korak 5.
57
z Savet
➆ Kad se nakon umetanja praznog diska prikaže
[Format disc for DV/VIDEO recording?], odaberite [OK]. Za formatiranje diska može biti potrebno
nekoliko sekundi. Dok se prikazuje ta poruka,
ne možete presnimiti HD (High Definition)
video zapise na formatirani disk.
Za pauziranje snimanja
Pritisnite tipku τ (snimanje) tokom
snimanja. Za nastavak snimanja ponovo
pritisnite tipku τ (snimanje).
z Savet
5 Na video uređaju započnite reprodukciju i na DVDirectu pritisnite
tipku τ (snimanje) za početak
snimanja.
➆ DVDirect automatski počinje i zaustavlja snimanje
prema tome kako detektuje ulazne video signale
iz spojenog video uređaja. Na primer:
– Kad pritisnete tipku τ (snimanje) pre početka reprodukcije na spojenom video uređaju,
DVDirect pređe u stanje pauze. Kad na
video uređaju započne reprodukcija, DVDirect
automatski započinje snimanje video zapisa.
– Ako zaustavite reprodukciju na video uređaju
tokom snimanja, video signal se prekida i
DVDirect pauzira snimanje. Ako nastavite
reprodukciju na video uređaju, DVDirect
nastavlja snimanje.
Kad DVDirect čeka video signal za nastavak
snimanja, sa ekrana DVDirecta prikazuje se
poruka [Waiting for input signal.]. Ako se kroz
2 minuta ne detektuje video signal, DVDirect
zaustavlja snimanje. (Budući da video uređaj
uvek emituje video signale iz svog radnog ekrana ili TV ekrana osim za reprodukciju, neki video uređaji možda neće raditi na opisani način.)
6 Pritisnite tipku υ (stop) za
zaustavljanje snimanja.
Tokom snimanja na ekranu se
prikazuje poruka [Recording] i tipka
τ (snimanje) svetli. Na ekranu se
prikazuje sledeće.
58
7 Za snimanje dodatnog video zapisa,
ponovite korake 5 i 6.
8 Pritisnite Z (otvaranje) kako biste
otvorili fioku diska po završetku
snimanja.
9 Za finalizovanje diska pritisnite V ili
v za odabir [Yes] i pritisnite tipku
ENTER.
Ako odaberete [No] i pritisnete b, disk
će se izbaciti bez finalizovanja. Možete
preskočiti korak 10 iz nastavka.
b Napomene
➆ Započnite snimanje odmah nakon umetanja diska.
Rekorderu će možda trebati nekoliko sekundi za
početak snimanja nakon pritiska tipke τ (snimanje) ako ste disk umetnuli više od 10 minuta
pre početka.
➆ Kad pritisnete tipku υ (stop), možete privremeno čuti zvuk okretanja diska.
z Savet
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Za detalje o finalizovanju pogledajte [Finalize
disc] na str. 69.
10 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Po završetku finalizovanja otvori se
fioka diska.
59
Kopiranje fotografija
Kopiranje svih sadržaja
Ovaj mod omogućuje vam snimanje fotografija na disk sa kamkordera spojenog na
DVDirect ili memorijske kartice umetnute u
pripadajući otvor jednim dodirom tipke τ
(snimanje). To je jedan od jednostavnijih
načina kopiranja, pri kojem nije potrebno
odabrati fotografije memorisane na kamkorder ili memorijsku karticu. Prvo uključite
DVDirect (str. 29), umetnite disk (str. 30)
i spojite kablove za snimanje (str. 31), ili
umetnite memorijsku karticu (str. 36).
1 Pogledajte poruku na ekranu.
Kad DVDirect detektuje signal iz
kamkordera spojenog na USB priključnicu ili iz memorijske kartice umetnute u
pripadajući otvor, u gornjem levom delu
ekrana prikazuje se [USB] ili vrsta
memorijske kartice.
Kad je kamkorder spojen na USB
priključnicu, na ekranu se prikazuje
sledeće.
Vrsta ulaza
2 Proverite da li se prikazuje u gornjem
desnom delu ekrana [Full] i pritisnite
tipku τ (snimanje) za početak
snimanja.
DVDirect započinje snimati. Tipka τ
(snimanje) svetli tokom snimanja. Na
ekranu se prikazuje sledeće.
Način kopiranja
3 Pritisnite Z (otvaranje) kako biste
otvorili fioku diska po završetku
snimanja.
Prikazuje se upit da li želite finalizovati disk. Pređite na korak 4. Ako je [Slideshow
Creation] podešen na [ON], disk se automatski finalizuje po završetku pravljenja
slideshowa i zatim se otvori fioka.
Možete preskočiti korake 4 – 6.
4 Za finalizovanje diska pritisnite V ili
v za odabir [Yes] i pritisnite tipku
ENTER.
60
Ako odaberete [No], disk će se izbaciti bez
finalizovanja. Možete preskočiti korake
5 i 6.
Po završetku finalizovanja otvori se
fioka diska.
z Savet
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Za detalje o finalizovanju pogledajte [Finalize
disc] na str. 69.
5 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
z Saveti
➆ Pri pravljenju slideshowa, na disk se kopiraju
i fotografije (JPEG datoteke) i slideshow sa
SD (Standard Definition) kvalitetom slike.
➆ Rekorderu treba neko vreme za završetak finalizovanja slideshow diska. Vreme potrebno
za završetak slideshow diska zavisi od broja i
veličine fotografija (na primer, za snimanje 50
datoteka (6-megapikselnih fotografija) na disk
će trebati oko 20 minuta).
6 Za pravljenje slideshowa pritisnite
V ili v za odabir [Yes] i pritisnite
tipku ENTER.
Ako odaberete [No], slideshow se neće
kreirati.
61
Kopiranje vizualnih indeksnih lista
Taj mod vam omogućuje odabir i snimanje
fotografija sa kamkordera ili memorijske kartice digitalnog fotoaparata na disk. Možete
ih odabirati prema prikazanim sličicama ili
prema datumu snimanja.
Prvo uključite DVDirect (str. 29), umetnite
disk (str. 30) i spojite kablove za snimanje
(str. 31), ili umetnite memorijsku karticu
(str. 36).
1 Pogledajte poruku na ekranu.
Kad DVDirect detektuje signal iz kamkordera spojenog na USB priključnicu ili iz
memorijske kartice umetnute u pripadajući
otvor, u gornjem levom delu ekrana prikazuje se [USB] ili vrsta memorijske
kartice.
Kad je kamkorder spojen na USB
priključnicu, na ekranu se prikazuje
sledeće.
3 Pritisnite V ili v za odabir
[Thumbnail] ili [Shooting Date] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Vrsta memorijske kartice Način kopiranja
4 Pritisnite B/V/v/b za odabir prikazane sličice ili datuma snimanja
koji želite kopirati i zatim pritisnite
tipku ENTER.
Pritiskom tipke ENTER izvodi se označavanje ili odznačavanje.
2 Pritisnite B ili b za odabir [Select
Trenutna fotografija/Broj
snimljenih fotografija
Fotografija
označena za
kopiranje
Photos].
Datum snimanja
62
z Savet
➆ Ako pritisnete tipku υ (stop) kad su prikazane
sličice, odabrana fotografija će se prikazati u
punoj veličini. Fotografiju možete zakretati 90
stepeni udesno svakim pritiskom tipke b. Fotografiju možete zakretati 90 stepeni ulevo
svakim pritiskom tipke B.
7 Za finalizovanje diska pritisnite V ili
v za odabir [Yes] i pritisnite tipku
ENTER.
Ako odaberete [No], disk će se izbaciti
bez finalizovanja. Možete preskočiti
korake 8 i 9.
5 Pritisnite tipku τ (snimanje) za
početak snimanja.
z Savet
DVDirect započinje snimati. Tipka τ
(snimanje) svetli tokom snimanja. Na
ekranu se prikazuje sledeće.
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Za detalje o finalizovanju pogledajte [Finalize
disc] na str. 69.
8 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
6 Pritisnite Z (otvaranje) kako biste
otvorili fioku diska po završetku
snimanja.
Prikazuje se upit da li želite finalizovati
disk. Pređite na korak 7. Ako je [Slideshow Creation] podešen na [ON], disk
se automatski finalizuje po završetku
pravljenja slideshowa i zatim se otvori
fioka. Možete preskočiti korake 7 – 9.
9 Za pravljenje slideshowa pritisnite
V ili v za odabir [Yes] i pritisnite
tipku ENTER.
Ako odaberete [No], slideshow se neće
kreirati.
63
Po završetku finalizovanja otvori se
fioka diska.
z Saveti
➆ Pri pravljenju slideshowa, na disk se kopiraju i
fotografije (JPEG datoteke) i slideshow sa SD
(Standard Definition) kvalitetom slike.
➆ Rekorderu treba neko vreme za završetak
finalizovanja slideshow diska. Vreme potrebno
za završetak slideshow diska zavisi od broja i
veličine fotografija (na primer, za snimanje 50
datoteka (6-megapikselnih fotografija) na disk
će trebati oko 20 minuta).
64
Pregled na ekranu
Pregledavanje video zapisa
Možete reprodukovati samo diskove snimljene
rekorderom DVDirect.
b Napomene
➆ Ne možete reprodukovati diskove kreirane
video uređajem koji nije DVDirect. DVDirect ne
podržava reprodukciju komercijalnih DVD-ova
ili sadržaje sa memorijske kartice umetnute u
DVDirect.
➆ Pri pregledavanju video zapisa ne čuje se zvuk.
➆ Nije moguć prikaz video zapisa na spoljnom
uređaju kao što je TV.
➆ Ne možete reprodukovati HD (High Definition)
disk.
4 Pritisnite V/v/B/b za odabir
naslova koji želite pregledati i
zatim pritisnite ENTER.
Odabrani
naslov
01/04
DVDirect započinje reprodukciju.
1 Uključite DVDirect i umetnite disk
kreiran u njemu.
Postupci tokom reprodukcije
z Savet
Tipka
Rukovanje
➆ Ako umetnete finalizovani disk nakon uključenja
DVDirecta, reprodukcija će započeti automatski
(ili će se prikazati DVD meni). Možete
preskočiti korake 2 i 3.
υ
Zaustavljanje reprodukcije
B/b
Prikaz prethodnog ili
sledećeg naslova
RETURN
Povratak na DVD meni
ili [Menu]
2 Pritisnite tipku RETURN.
Prikaže se meni [Menu].
3 Pritisnite V ili v za odabir [DVD
Preview] i zatim pritisnite ENTER.
Kad umetnete nefinalizovani disk,
reprodukcija započne automatski.
Pri reprodukciji finalizovanog diska
pređite na korak 4.
65
Pregledavanje fotografija
Možete reprodukovati samo diskove snimljene
rekorderom DVDirect.
b Napomene
➆ Ne možete reprodukovati diskove kreirane
video uređajem koji nije DVDirect. DVDirect ne
podržava reprodukciju komercijalnih DVD-ova
ili sadržaje sa memorijske kartice umetnute u
DVDirect.
➆ Pri pregledavanju video zapisa ne čuje se zvuk.
➆ Nije moguć prikaz video zapisa na spoljnom
uređaju kao što je TV.
1 Uključite DVDirect i umetnite disk
kreiran u njemu.
z Savet
➆ Ako umetnete finalizovani disk nakon uključenja
DVDirecta, reprodukcija će započeti automatski
(ili će se prikazati fotografije ili DVD meni).
Možete preskočiti korake 2 i 3.
4 Pritisnite V ili v za odabir [Photo
Slideshow] i zatim pritisnite
ENTER.
Prikaže se DVD meni. Kad odaberete
naslov i pritisnete tipku ENTER, redom
se reprodukuju fotografije iz tog naslova.
Za prikaz odabranih fotografija, odaberite
[Original Photos].
Postupci tokom reprodukcije
Prikaz fotografija (Original Photos)
2 Pritisnite tipku RETURN.
Prikaže se meni [Menu].
3 Pritisnite V ili v za odabir [DVD
Preview] i zatim pritisnite ENTER.
Tipka
Funkcija
V/v
Prikaz prethodne ili sledeće
fotografije
υ/
RETURN
Povratak na prikaz [Menu]
Slideshow prikaz fotografija
Fotografije se pojavljuju kad umetnete disk
bez kreiranja slideshowa ili nefinalizovani
disk. Kad umetnete disk sa slideshowom,
prikaže se poruka [Photo preview
options]. Pređite na korak 4.
66
Tipka
Funkcija
B/b
Prikaz prethodnog ili
sledećeg naslova
υ/
RETURN
Povratak na DVD meni
Podešavanje
Upotreba menija za podešavanje
U meniju Setup možete promeniti razne
postavke za kreiranje diskova.
c HQ
Najviši kvalitet slike
HSP
1 Uključite DVDirect i pritisnite
tipku RETURN.
Prikaže se meni [Menu].
Visok kvalitet slike
SP
Standardan kvalitet slike
LP
2 Pritisnite V ili v za odabir [Setup] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Kvalitet slike slabiji od standardnog
SLP
Niski kvalitet slike. Možete snimiti više
video zapisa na disk.
z Savet
➆ Kapacitet za snimanje na disk zavisi od REC
načina (str. 80).
Auto Stop Timer
3 Pritisnite V ili v za odabir opcije
menija koju želite potvrditi ili
promeniti i pritisnite tipku ENTER.
Odaberite pretpodešeno vreme za automatsko zaustavljanje snimanja kad se snimanje
izvodi u SD (Standard Definition) kvalitetu.
Auto Stop Timer je raspoloživ kad za spajanje
video uređaja koristite priključnicu VIDEO
IN.
c OFF
Snimanje se ne zaustavlja automatski.
30 min – 8 h
Snimanje se automatski zaustavlja po isteku
podešenog vremena nakon početka snimanja.
Odaberite 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 3 h,
4 h, 6 h ili 8h.
b Napomena
c označava standardne postavke.
Rec Quality (REC način)
➆ Postavke za Auto Stop Timer se ponište kad:
– se snimanje završi,
– pritisnete tipku υ (stop) tokom snimanja, ili
– je uređaj isključen.
Odaberite kvalitet snimanja za SD (Standard
Definition) kvalitet.
Te opcije su raspoložive kad za spajanje
video uređaja koristite priključnicu DV IN
ili VIDEO IN.
67
Auto Chapter
Odaberite razmak za automatsko kreiranje
poglavlja na SD (Standard Definition) disku.
Opcija Auto Chapter je raspoloživa kad za
spajanje video uređaja koristite priključnicu
DV IN ili VIDEO IN.
OFF
Ne kreiraju se poglavlja.
c 5 minutes
Poglavlja se kreiraju u 5-minutnim
razmacima.
10 minutes
Poglavlja se kreiraju u 10-minutnim
razmacima.
15 minutes
Poglavlja se kreiraju u 15-minutnim
razmacima.
DVD Menu
Odaberite pozadinsku sliku za DVD meni
za diskove snimljene DVDirectom.
c A, B, C, D
Odaberite jednu od četiri slika. Pozadinska slika je standardno podešena na [A].
JPEG
Podešava vašu omiljenu fotografiju (JPEG
datoteku) kao pozadinsku sliku. Odaberite
memorijsku karticu sa željenom fotografijom
(JPEG datotekom) u pripadajući otvor na
DVDirectu pre kreiranja diska.
b Napomene
➆ Smestite samo jednu fotografiju (JPEG datoteku) u glavni direktorijum memorijske kartice.
Ako u glavnom direktorijumu memorijske kartice ima mnogo fotografija, možda se za DVD
meni neće podesiti ona koju želite.
➆ Neke fotografije (JPEG datoteke) se možda
neće moći primeniti na DVD meni.
68
Slideshow Music
Odaberite da li će se na disk sa slideshowom
snimati pozadinska muzika.
OFF
Ne snima se pozadinska muzika.
c ON
Snima se pozadinska muzika.
MP3
Podešava vašu omiljenu muziku (MP3 datoteku) kao pozadinsku muziku. Odaberite
memorijsku karticu sa željenom muzikom
(MP3 datotekom) u pripadajući otvor na
DVDirectu pre kreiranja diska.
b Napomene
➆ Smestite samo jedan audio zapis (MP3 datoteku) u glavni direktorijum memorijske kartice.
Ako u glavnom direktorijumu memorijske kartice
ima mnogo datoteka, možda se za slideshow neće
podesiti pozadinska muzika koju želite.
➆ Kad kreirani disk sa slideshowom dajete drugima,
pazite da pozadinska muzika nije sa zaštićenim
autorskim pravima.
➆ Neke MP3 datoteke se možda neće moći koristiti
kao pozadinska muzika.
Slideshow Creation
Odaberite da li će se nakon snimanja fotografija na disk automatski kreirati slideshow.
c OFF
Slideshow se neće kreirati automatski.
Kad pritisnete tipku Z (otvaranje) nakon
snimanja, na ekranu će se uvek prikazati
poruka da li želite kreirati slideshow.
ON
Nakon snimanja će se automatski kreirati
slideshow i finalizovati disk. Disk možete
odmah reprodukovati na konvencionalnom
DVD uređaju.
Finalize disc
3 Pritisnite V ili v za odabir [OK] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Ako izvadite disk bez finalizovanja, možete
ga finalizovati kasnije.
z Saveti
➆ Finalizovanje diska je postupak koji omogućuje
reprodukciju diska na drugim DVD uređajima.
Ako ne finalizujete disk DVDirectom, nećete ga
moći reprodukovati na drugim DVD uređajima.
➆ Na finalizovani disk ne možete dodavati video
zapise ili fotografije.
➆ Kad koristite DVD+RW disk i spojite kamkorder na priključnicu VIDEO IN ili DV IN na
DVDirectu radi snimanja video zapisa, finalizovanje nije potrebno. Na DVD+RW možete
uvek dodavati video zapise pomoću DVDirecta
i takav disk će se moći reprodukovati u drugim
DVD uređajima.
1 Umetnite disk koji želite finalizovati,
pritisnite V ili v za odabir [Finalize
disc] i pritisnite tipku ENTER.
DVDirect započinje finalizovanje diska.
Ako umetnete disk koji sadrži fotografije,
prikazaće se poruka [Create a
slideshow?]. Za pravljenje slideshowa
pritisnite V ili v za odabir [Yes] i
pritisnite tipku ENTER.
Kad se prikaže poruka [Complete],
finalizovanje je završeno.
b Napomena
➆ Finalizovanje diska traje nekoliko minuta.
(Zavisno od sadržaja diska, vreme potrebno
za završetak finalizovanja može se razlikovati.
Ako kreirate slideshow, finalizovanje diska
traje duže.)
Erase disc
2 Pritisnite V ili v za odabir [Yes] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Možete izbrisati celokupan sadržaj
DVD+RW ili DVD-RW diska. Izbrisani
disk možete ponovo koristiti kao prazan
disk.
b Napomena
➆ Budite svesni da se ovim postupkom brišu svi
podaci.
1 Umetnite disk koji želite izbrisati, pritisnite V ili v za odabir [Erase disc] i
pritisnite tipku ENTER.
69
z Savet
➆ Sistemski softver je ugrađeni softver koji omogućuje rad DVDirecta.
Auto Shut Off
Uređaj će se automatski isključiti ako duže
od 2 sata ne izvedete nikakav postupak.
2 Pritisnite V ili v za odabir [Yes] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
OFF
Uređaj se neće isključivati automatski.
ON
Uređaj će se isključivati automatski.
Demo
DVDirect automatski reprodukuje demo kad
ne rukujete njime kroz određeno vreme.
OFF
3 Pritisnite V ili v za odabir [Yes] i
zatim pritisnite tipku ENTER.
Onemogućava demo.
c ON
Omogućava demo.
Color System
Podesite odgovarajući sistem boje za spojeni
video uređaj.
NTSC
DVDirect započinje brisanje diska.
Kad se prikaže poruka [Complete],
brisanje je završeno.
System Info
Možete proveriti verziju sistemskog softvera DVDirecta.
Odaberite [System Info] kako biste videli
verziju sistemskog softvera.
70
Odaberite kad je spojen video uređaj sa
NTSC sistemom boje.
PAL
Odaberite kad je spojen video uređaj sa
PAL sistemom boje.
b Napomene
➆ Ne menjajte podešeni sistem boje ako to nije
potrebno. Zavisno od zemlje ili regije u kojoj
se uređaj koristi, podešen je odgovarajući
sistem boje ili ga nije moguće menjati.
➆ Ne možete snimati na disk ako se sistem boje
na DVDirectu razlikuje od sistema boje na
spojenom kamkorderu.
➆ Disk se neće moći reprodukovati ako se za snimanje na DVDirectu koristio sistem boje različit
od onog koji koristi uređaj za reprodukciju.
Language
Odaberite jezik za prikaz na ekranu.
71
U slučaju problema/Informacije
U slučaju problema
Ako naiđete pri upotrebi DVDirecta na neke
probleme, pokušajte ih rešiti prema sledećem uputstvu pre odnošenja uređaja na popravku. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Handycama ® ili video uređaja.
Opšte
Za kreiranje SD (Standard Definition)
video diska konverzijom naniže HD
(High Definition) video zapisa
➆ Spojite Handycam® na DVDirect pomoću
audio/video kabla ili AV kabla (str. 34).
Za spajanje ne možete koristiti USB kabl.
Za promenu ulaza
➆ DVDirect automatski detektuje ulazne
signale iz spojenih uređaja i odabire ulaznu
priključnicu. Uključite spojene uređaje i
podesite za snimanje video zapisa.
➆ Za ručnu promenu ulaza odaberite ulaznu
priključnicu iz [Menu].
➆ Pri snimanju HD (High Definition) video
zapisa odaberite [USB] ili [Memory card] iz
[AVCHD Dubbing] u [Menu]. Pri snimanju
SD (Standard Definition) video zapisa odaberite [VIDEO IN], [DV IN], [USB] ili
[Memory card] iz [Video b DVD] u [Menu].
Napajanje
DVDirect se ne uključuje.
➆ Proverite da li je mrežni kabl čvrsto spojen
(str. 29).
➆ Odspojite mrežni kabl i zatim odspojite video uređaj iz DVDirecta. Izvadite memorijsku
karticu. Zatim ponovo spojite video uređaj
na DVDirect (ili ponovo umetnite memorijsku karticu) i uključite ga.
72
Povezivanje i rukovanje
Handycam® je spojen USB kablom,
ali DVDirect ne radi.
➆ Proverite da li je vaš Handycam® kompatibilan
sa DVDirectom.
➆ Proverite da li je Handycam® pravilno podešen za USB povezivanje te da li je na njega
pravilno spojen USB kabl (str. 31).
➆ Odspojite USB kabl sa DVDirecta. Isključite
Handycam® i DVDirect i zatim ih ponovo
uključite.
➆ Ako odaberete priključnicu iz [Menu], odaberite [USB] za [AVCHD dubbing] u [Menu] pri
snimanju HD (High Definition) video zapisa.
Pri snimanju SD (Standard Definition) video
zapisa odaberite [USB] za [Video b DVD]
u [Menu].
➆ Ako sledite poruku na ekranu, DVDirect
automatski reaguje na kvalitet slike (HD
(High Definition) video zapisi ili SD
(Standard Definition) video zapisi) memorisanoj u Handycam. Sledite poruku
prikazanu na ekranu.
Handycam® je spojen DV (i.LINK)
kablom, ali DVDirect ne radi.
➆ Proverite da li je Handycam® podešen na
PLAY/EDIT mod. Ako je u modu CAMERA,
ne možete kopirati video zapise DVDirectom
(str. 33).
➆ Odspojite DV (i.LINK) kabl sa DVDirecta.
Isključite Handycam® i DVDirect i zatim ih
ponovo uključite.
Video uređaj je spojen na VIDEO IN
na DVDirectu, ali se na ekranu
DVDirecta ne reprodukuje video zapis.
➆ Proverite da li je audio/video kabl spojen
pravilno na A/V OUT priključnicu
video uređaja.
➆ DVDirect ne detektuje ulazne signale iz spojenog video uređaja. Uključite video uređaj
te ga podesite da počne reprodukciju.
➆ Proverite da li je odabrana odgovarajuća vrsta
ulaza. Odaberite [VIDEO IN] za [Video b
DVD] u [Menu].
Pri snimanju se ne prikazuje na
ekranu broj potrebnih diskova.
➆ Ako se snima mnogo video zapisa, uređaju
treba neko vreme za prikaz.
Povremeno se čuje zvuk okretanja
diska umetnutog u DVDirect.
➆ DVDirect proverava disk i učitava ga.
Pojava nije kvar.
Reprodukcija
Drugi video uređaji ne reprodukuju
kreirani SD (Standard Definition) disk.
➆ Disk možda nije finalizovan. Najpre finalizujte disk pomoću DVDirecta (str. 69).
➆ Neki video uređaji možda neće raditi pravilno
sa nekim vrstama diskova.
➆ Vaš video uređaj možda ne podržava tu
vrstu diska (npr., DVD+R, DVD+RW,
DVD+R DL). Proverite da li vaš video
uređaj podržava tu vrstu diska.
➆ Za reprodukciju CPRM-kompatibilnih
DVD-RW i DVD-R diskova trebate uređaj
za reprodukciju sa uključenom CPRM
zaštitom.
Drugi video uređaji ne reprodukuju
kreirani HD (High Definition) disk.
➆ Obični DVD uređaji ne mogu reprodukovati
HD (High Definition) disk. Za reprodukciju
HD diskova (str. 82) trebate AVCHDkompatibilan uređaj (npr., Blu-ray uređaj/
rekorder).
Drugi video uređaji ne reprodukuju
disk sa fotografijama.
➆ Trebate video uređaj koji može reprodukovati JPEG datoteke.
Pri reprodukciji diska sa slideshowom
pojavljuju se smetnje slike.
➆ Kvalitet slike za fotografije koje se reprodukuju u slideshowu isti je kvalitetu video
diskova. Primenom DVD uređaja koji može
reprodukovati JPEG datoteke mogu se
reprodukovati fotografije višeg kvaliteta.
Poruke
Unusable disc inserted. Insert a
compatible disc.
➆ Umetnut je nekompatibilan disk. Umetnite
kompatibilan disk (str. 67).
➆ Nisu podržani DVD-RW ili DVD+RW
diskovi snimljeni na drugim video uređajima.
Video zapise ili fotografije snimljene na disk
izbrišite pomoću funkcije [Erase disc] iz
[Setup] u [Menu]. Izbrisani disk možete
ponovo koristiti kao prazan disk (str. 69).
No input signal.
➆ Možda niste pravilno odabrali priključnicu.
Odaberite ulaz na koji je spojen video uređaj
pomoću [Video b DVD] u [Menu].
➆ DVDirect ne može detektovati ulazne signale
iz spojenog video uređaja. Uključite spojeni
video uređaj. Na video uređaju započnite
reprodukciju video zapisa.
➆ Proverite da li je DVDirect pravilno spojen
na izlaznu priključnicu video uređaja.
➆ Odspojite sve kablove. Isključite DVDirect
i video uređaj te ih zatim ponovo uključite.
Ponovo spojite video uređaj na DVDirect.
73
Insert DVD created by this unit.
➆ Umetnut je disk kreiran drugim uređajem.
Disk kreiran drugim uređajem se neće
reprodukovati.
Cannot record to this disc in the
selected operation.
➆ Upotrebljivi diskovi razlikuju se prema
načinu snimanja (str. 76). (Na primer,
video zapis memorisan na Handycam
spojen USB kablom ne može se snimati
na DVD+R DL disk.)
Setup camcorder for USB
connection.
➆ Na Handycamu možda nisu pravilno podešene postavke za USB povezivanje. Spajanje
na DVDirect izvodi se kao spajanje na
računar.
Unknown USB device found.
Connect supported camcorder.
➆ Na USB priključnicu DVDirecta spojen je
nepodržani USB uređaj.
Set USB SPEED setting on the
camcorder to "AUTO."
➆ Postavka USB SPEED na Handycamu
možda nije podešena na "AUTO". Podesite
USB SPEED na Handycamu na "AUTO".
No valid video or photo found in the
camcorder.
➆ Kamkorder ili memorijska kartica ne sadrže video zapise ili fotografije.
No valid video found in the
camcorder.
➆ Kamkorder ili memorijska kartica ne
sadrži video zapis koji bi se mogao
presnimiti.
74
➆ Ako ste na Handycam memorisali samo HD
(High Definition) video zapis, možda je
odabrano [Video b DVD] u [Menu]. Pri
snimanju HD (High Definition) video zapisa
odaberite [AVCHD dubbing] u [Menu].
No valid photo found in the
camcorder.
➆ Kamkorder ili memorijska kartica ne
sadrže fotografije.
The disc is full.
➆ Čak i ako disk nije pun, ne možete snimati
na njega kad broj video zapisa ili fotografija
dostigne maksimalan broj za snimanje.
(Video zapisi: Na disk se može kopirati do
49 naslova. Fotografije: Na disk se može
kopirati do 2000 fotografija. U nekim slučajevima ne možete snimati do maksimalnog
broja.)
Camcorder error. Check the
camcorder.
➆ Proverite da li je kamkorder pravilno spojen
na DVDirect USB kablom. Proverite da li
je kamkorder uključen.
➆ U otvor za "Memory Stick" na Handycamu
je umetnut nekompatibilan "Memory Stick
Duo". Na primer, ne može se reprodukovati
"Memory Stick Duo" koji sadrži video
zapis snimljen video uređajem koji nije
Handycam ili "Memory Stick Duo" koji
sadrži video zapis snimljen računarom.
➆ Ako kamkorder sadrži demo video zapis,
taj kamkorder možda neće raditi normalno.
Izbrišite demo video iz kamkordera.
Memory card error. Check the
memory card.
➆ Umetnut je nekompatibilan "Memory Stick
Duo" ili memorijska kartica. Na primer,
nije kompatibilna memorijska kartica koja
sadrži video zapis snimljen video uređajem
koji nije Handycam.
System error.
➆ Kad se ta poruka prikazuje učestalo,
DVDirect je možda oštećen.
75
Podržani diskovi i memorijske kartice
Diskovi
Sa DVDirectom su kompatibilni sledeći diskovi za snimanje. Međutim, nisu podržane sve
funkcije diskova.
Vrsta diska
Logo
Upotrebljivi diskovi
Podržane verzije
DVD+R
'
Mediji do 16T
DVD+R DL
(dvoslojni)
'*
Mediji do 8T
DVD+RW
'
Mediji do 8T
DVD+RW
High speed
'
Mediji do 8T
DVD-R
'
Mediji do 16T
'
Mediji do 6T
DVD-R DL
(dvoslojni)
DVD-RW
* Koristite samo pri spajanju na priključnicu DV IN ili VIDEO IN.
b Napomena
➆ Blu-ray disk, DVD-R DL (dvoslojni), CD-R, CD-RW i 8 cm diskovi nisu podržani.
Napomene o upotrebi diskova
➆ Pri dodavanju video zapisa na prethodno snimljeni disk (nefinalizovani disk), spojite kamkorder na DVDirect preko priključnice koja se koristila i za prethodno snimanje. Na primer, ne
možete snimke dodavati koristeći priključnicu VIDEO IN ako ste na disk snimali preko
USB priključnice.
➆ Ne možete dodavati snimke na disk kreiran na računaru ili drugom DVD uređaju.
➆ Pri kopiranju HD (High Definition) video zapisa uvek koristite novi disk. HD (High
Definition) video zapise ne možete dodavati na isti disk na koji ste prethodno snimili HD
(High Definition) video zapise.
76
➆ Diskovi za snimanje dostupni na tržištu mogu biti različitog kvaliteta. Na diskove koji su
podstandardi snimanje se možda neće vršiti normalno.
➆ Imajte na umu da reprodukcija nekih snimljenih diskova nije moguća na uređajima za
reprodukciju zbog nedovoljnog kvaliteta i uslova snimanja te fizičkom stanju diska ili
funkciji uređaja za reprodukciju i reprodukcijskog softvera. Disk se neće reprodukovati
ako nije pravilno finalizovan.
"Memory Stick"
DVDirect podržava sledeće vrste "Memory Stick" kartica. Međutim, nije garantovano pravilno
funkcionisanje za sve "Memory Stick" proizvode.
Čitanje
Vrsta "Memory Stick" kartice
a
Memory Stick
Memory Stick
(sa podrškom za MagicGate/High-speed prenos podataka)
a*1
a
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo
(sa podrškom za MagicGate/High-speed prenos podataka)
a*1
MagicGate Memory Stick
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
a*1
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*3*4
Memory Stick PRO-HG Duo
*1
*2
*3
*4
Očitavanje podataka koji zahtevaju MagicGate funkcije ne može se izvoditi DVDirectom.
Podržana je upotreba Sony "Memory Stick PRO Duo" kartice do 8 GB.
Podržana je upotreba Sony "Memory Stick PRO-HG Duo" kartice do 16 GB.
Nije podržan 8-bitni paralelni prenos podataka.
Napomene o upotrebi kartice "Memory Stick"
➆ Ako pomerite preklopku za zaštitu od brisanja na LOCK šiljatim predmetom, ne možete
snimati, editovati ili brisati sadržaje.
Priključak
Omogućeno
pisanje
Položaj za
zaštitu
Deo za beleške
77
➆ Umetnite "Memory Stick" u otvor za više vrsta memorijskih kartica, a "Memory Stick Duo"
umetnite u otvor za "Memory Stick Duo". Ako umetnete "Memory Stick Duo" sa adapterom
u otvor za više vrsta memorijskih kartica, DVDirect možda neće raditi pravilno.
➆ Ovaj uređaj ne podržava sve postupke memorijskih kartica sa adapterima.
➆ Pomerite preklopku zaštite tankim predmetom.
➆ Formatirajte "Memory Stick" u kamkorderu ili digitalnom fotoaparatu. "Memory Stick"
formatiran računarom možda neće raditi pravilno.
➆ Položaj i oblik zaštitne preklopke mogu se razlikovati zavisno od "Memory Stick" kartice
koju koristite.
➆ Nemojte vaditi "Memory Stick" dok pristupa podacima ili kad svetli indikator pristupa za
memorijsku karticu.
➆ Podaci se mogu oštetiti u sledećim slučajevima:
- ako izvadite "Memory Stick" ili isključite DVDirect tokom očitavanja kartice, ili
- ako koristite "Memory Stick" na mestima izloženim statičkom elektricitetu ili elektromagnetnom zračenju.
SD kartica/xD-Picture kartica
DVDirect ima otvore za sledeće memorijske kartice. Međutim, nisu podržane sve funkcije
memorijskih kartica.
➆ SD memorijska kartica*1
➆ SDHC memorijska kartica*2
➆ xD-Picture kartica
*1 Ovaj uređaj podržava SD memorijske kartice kapaciteta do 2 GB.
*2 Ovaj uređaj podržava SDHC memorijske kartice kapaciteta do 4 GB.
Napomene o upotrebi memorijskih kartica
➆ Nemojte koristiti komercijalni adapter kartica. DVDirect možda neće raditi pravilno.
➆ Nemojte koristiti metalni adapter kartica, jer bi mogao uzrokovati kvar.
➆ DVDirect ne može očitati podatke sa zaštićenim autorskim pravima.
78
Vreme snimanja i trajanje video zapisa
Vreme potrebno za snimanje
Pri snimanju video zapisa, vreme potrebno za snimanje zavisi od REC načina (FH, HQ, SP ili
LP) korišćenog za snimanje izvornog video zapisa i broja scena koje video sadrži. Opšte,
video zapisima snimljenim u višem kvalitetu slike (bit rate) treba duže vreme za snimanje
na disk. U nastavku su navedena procenjena vremena potrebna za presnimavanje.
Snimanje HD (High Definition) videa
(vreme potrebno za kopiranje 1-satnog video zapisa)
Način
Kamkorder spojen USB
kablom
otvor za "Memory Stick
Duo" na DVDirectu
FH
približno 40 min*
približno 80 min*
HQ
približno 25 min*
približno 50 min*
SP
približno 20 min
približno 35 min
LP
približno 15 min
približno 30 min
* Potrebna su dva diska.
Snimanje SD (Standard Definition) videa
(vreme potrebno za kopiranje 1-satnog video zapisa)
Način
Kamkorder spojen USB
kablom (mediji osim
8 cm diskova)
otvor za "Memory Stick
Duo" na DVDirectu
HQ
približno 35 min
približno 35 min
SP
približno 25 min
približno 25 min
LP
približno 15 min
približno 15 min
z Savet
➆ Kad je kamkorder spojen na DV IN ili VIDEO IN priključnicu DVDirecta, vreme potrebno za snimanje
je jednako vremenu reprodukcije video zapisa.
79
Raspoloživ prostor na disku (vreme snimanja) za snimanje video zapisa
Sledeća tablica pruža opštu procenu raspoloživog prostora na disku (vremena snimanja) za
snimanje video zapisa na disk.
HD (High Definition) diskovi (AVCHD format)
Dužina video zapisa za snimanje zavisi od podešenog REC načina na Handycamu ®.
Podešen REC način primenjen na snimanje videa
DVD-R/-RW/+R/+RW
FH
približno 30 min
HQ
približno 55 min
SP
približno 1 h i 10 min
LP
približno 1 h i 35 min
SD (Standard Definition) diskovi (USB povezivanje ili otvor za "Memory Stick Duo")
Dužina video zapisa za snimanje zavisi od podešenog REC načina na Handycamu ®.
Podešen REC način primenjen na snimanje videa
DVD-R/-RW/+R/+RW
HQ
približno 1 h
SP
približno 1 h i 30 min
LP
približno 3 h
SD (Standard Definition) diskovi (priključnica DV IN ili VIDEO IN)
Dužina video zapisa za snimanje zavisi od postavke [Rec Quality] (REC način) na DVDirectu
(str. 67).
Postavka za REC način (Rec Quality) na DVDirectu DVD-R/-RW/+R/+RW
HQ
približno 1 h
HSP
približno 1 h i 30 min
SP
približno 2 h
LP
približno 3 h
SLP
približno 6 h
z Savet
➆ Pri upotrebi DVD+R DL diska traje 1,8 puta duže od navedenog vremena.
80
O kreiranim diskovima
DVDirect kreira DVD meni na SD (Standard Definition) diskovima i diskovima sa
slideshowom. DVD meni se prikazuje pri svakom umetanju diska u uređaj i može se
koristiti za odabir video zapisa prema datumu ili iz sličica.
Konfiguracija diska se razlikuje zavisno od vrste diska koji se kreira i načina povezivanja
koji se koristi za snimanje, a mogu postojati i neka ograničenja. Pogledajte sledeće.
O SD (Standard Definition) diskovima
Konfigurisanje SD (Standard Definition) diskova
(priključnica DV IN ili VIDEO IN)
DVD meni
Disk
Naslov
Poglavlje
Početak snimanja
Kraj snimanja
DVD meni prikazuje sličice naslova kreiranih između tačaka početka i kraja snimanja na
DVDirectu.
Za svaki naslov automatski se kreiraju poglavlja prema postavci [Auto Chapter] podešenoj
u meniju Setup (str. 68).
Konfigurisanje SD (Standard Definition) diskova
(USB priključnica ili otvor za "Memory Stick Duo")
DVD meni
Disk
Naslov
Scena
Poglavlje
➆ DVD meni prikazuje sličice naslova kreiranih u video zapisu na mestima gde se promenio
datum snimanja.
81
Za svaki naslov poglavlja se (delovi video zapisa na disku) automatski kreiraju prema
sceni između mesta gde započinjete i prestajete snimati na kamkorderu.
➆ Ako kopirate video zapise snimljene u više REC načina (HQ, SP, i sl. podešenje na kamkorderu),
različitim veličinama slike (16:9 ili 4:3 podešenje na kamkorderu) ili dodajete video zapise
na disk, naslovi (čak i sa istim datumom snimanja) mogu biti odvojeni.
O HD (High Definition) diskovima
Napomene o kompatibilnosti HD (High Definition) diskova
➆ HD (High Definition) disk ne možete reprodukovati na AVCHD-nekompatibilnom DVD
uređaju ili rekorderu.
➆ Nemojte umetati HD (High Definition) disk u AVCHD-nekompatibilan DVD uređaj ili
rekorder. DVD uređaj ili rekorder možda neće moći izbaciti disk te ga može izbrisati bez
upozorenja.
➆ HD (High Definition) disk možete reprodukovati na AVCHD-kompatibilnom Blu-ray uređaju/
rekorderu, Playstationu 3® ili drugom kompatibilnom uređaju.
Vrsta kreiranog diska i kompatibilni uređaji
HD (High Definition) disk (koji sadrži High Definition video zapise)
Da
Ne
Da
DVD uređaj
Uređaj koji podržava
AVCHD format
Računar*
SD (Standard Definition) disk (koji sadrži Standard Definition video zapise)
Da
Da
Da
DVD uređaj
Uređaj koji podržava
AVCHD format
Računar
* Pre ovog postupka instalirajte na svoj računar aplikaciju koja podržava AVCHD standard.
Čak i u slučaju ispunjenja navedenih sistemskih zahteva, pri reprodukciji video zapisa moguće
su smetnje slike, preskakanje kadrova ili prekidi zvuka. (To ne zavisi od kvaliteta kreiranog
AVCHD diska.)
82
Konfigurisanje HD (High Definition) diska
➆ Nije moguće kreirati DVD meni.
➆ Poglavlja (delovi video zapisa na disku) se automatski kreiraju prema sceni između mesta
gde započinjete i prestajete snimati na kamkorderu.
➆ HD (High Definition) video disk ne može se pregledavati na ekranu DVDirecta.
O diskovima sa fotografijama
O kreiranju DVD-ova sa fotografijama
➆ Fotografije se kopiraju na disk kao JPEG datoteke. Nazivi datoteka se dodeljuju fotografijama
(JPEG datotekama) redosledom kojim se one kopiraju na disk.
➆ Možete odabrati kreiranje slideshowa pri finalizovanju diska (str. 60, 62), a možete i kreirati
slideshow uz memorisanje fotografija.
➆ Disk sa fotografijama kreiran na DVDirectu možete pregledati na njegovom ekranu ili preko
DVD fioke računara. Fotografije možete takođe pogledati pomoću DVD uređaja koji može
reprodukovati JPEG datoteke. Disk sa slideshowom možete reprodukovati na konvencionalnom DVD uređaju.
z Savet
➆ Kvalitet slike za fotografije koje se reprodukuju u slideshowu isti je kvalitetu SD (Standard Definition)
video zapisa. Slike možete pogledati u višem kvalitetu koristeći DVD pogon računara ili DVD
uređaj koji može reprodukovati JPEG datoteke.
b Napomene
➆ Na disk se može kopirati do 2000 fotografija.
➆ Na isti disk ne možete zajedno kopirati video zapise i fotografije.
Konfigurisanje diskova sa slideshowom
Disk
Naslov
Poglavlje 1
Poglavlje 2
Poglavlje 99
10 fotografija
➆ Diskovi sa slideshowom sastoje se od naslova i poglavlja kao i SD (Standard Definition)
diskovi.
➆ Poglavlje se kreira nakon svakih 10 fotografija.
➆ Može se kreirati do 99 poglavlja.
83
b Napomena
➆ Neki uređaji za reprodukciju možda neće moći prikazati DVD meni.
z Saveti
➆ Za pozadinu DVD menija (str. 68) možete koristiti fabrički podešene slike ili svoje omiljene fotografije.
➆ Možete podesiti pozadinsku muziku za reprodukciju slideshowa (str. 68).
84
Dodatne informacije
Mere opreza
Uslovi rukovanja i skladištenja
➆ Nemojte lepiti nalepnice na disk.
Nemojte koristiti ili čuvati DVDirect na
vrućim ili vlažnim mestima, ili na mestima
gde mogu biti izloženi jakim vibracijama
ili direktnom sunčevom svetlu.
Čišćenje
Spoljne površine DVDirecta čistite mekom
suvom krpom. Nemojte koristiti abrazivna
sredstva, jednokratne maramice i peškire
jer mogu oštetiti površinski sloj.
Transport
Smestite DVDirect u originalno pakovanje
kad ga prenosite i izvadite disk iz njega.
Kondenzacija vlage
Nemojte DVDirect izlagati iznenadnim promenama temperature. Nemojte DVDirect
koristiti odmah nakon premeštanja s hladnog
na toplo mesto ili nakon naglog povećanja
temperature u prostoriji, jer se unutar
DVDirecta može kondenzovati vlaga. Ako
se pri upotrebi DVDirecta naglo promeni
temperatura, ostavite ga uključenim, no
nemojte ga koristiti barem jedan sat.
Rukovanje diskovima
➆ Diskove držite samo za ivicu. Nikad ne
dirajte površinu za snimanje.
➆ Nemojte smeštati diskove na prašnjava ili
vlažna mesta, pod direktno sunčevo svetlo
ili pored uređaja koji oslobađaju toplotu.
➆ Radi zaštite važnih podataka, uvek
čuvajte diskove u njihovim kutijama.
➆ Nemojte brisati diskove za snimanje sredstvom za čišćenje diskova pre snimanja
podataka. Umesto toga, za uklanjanje
prašine koristite duvaljku za optiku.
➆ Podaci se možda neće snimiti pravilno ako
postoje ogrebotine ili prašina na praznoj
površini diska za snimanje. Rukujte
diskovima vrlo pažljivo.
Rukovanje memorijskim karticama
➆ Memorijske kartice nemojte bacati, savijati
ili izlagati udarcima.
➆ Nemojte rastavljati ili prepravljati memorijske kartice.
➆ Nemojte dirati priključke memorijske
kartice prstima ili metalnim predmetom.
➆ Pazite da ne nakvasite karticu i nemojte
je koristiti na jako vlažnim mestima.
➆ Memorijske kartice nemojte koristiti ili ih
smeštati na mesta izložena:
- jako visokim temperaturama, poput
unutrašnjosti vozila, na otvorenom
mestu izloženom direktnom suncu ili
pored radijatora.
- direktnom suncu
- visokoj vlazi
- korozivnim sredstvima
- velikoj količini prašine
- statičkom elektricitetu ili elektromagnetnom zračenju
- magnetnim poljima
➆ Kod smeštanja ili prenošenja memorijske
kartice, držite je u direktnoj kutiji kako
biste osigurali zaštitu važnih podataka.
85
➆ Nemojte vaditi memorijsku karticu iz
otvora ili isključivati DVDirect tokom
pristupanja podacima, jer se u protivnom
podaci mogu oštetiti.
Rukovanje HDMI kablom
➆ Namestite HDMI kabl pravilno pri
spajanju u HDMI priključnicu.
➆ Umetnite priključak HDMI kabl do kraja
u priključnicu.
➆ Odspojite HDMI kabl pre prenošenja
DVDirecta.
86
Tehnički podaci
Snimanje/kopiranje
Diskovi koje je moguće kreirati
➆ Standard Definition (SD) disk*1
➆ High Definition (HD) disk (AVCHD
format)
➆ Disk sa fotografijama (JPEG datoteke*2,
Data DVD)
➆ Disk sa slideshowom (JPEG datoteke*2,
DVD-VIDEO format)
*1 Možete snimiti do 49 naslova.
*2 Možete snimiti do 2000 fotografija.
U nekim slučajevima ne možete snimati na
disk do maksimalnog broja.
Podržani format fotografija*
JPEG, DCF2.0 standard
* Podržane su sledeće JPEG datoteke. Broj
piksela: do 8192 T 8192
Veličina datoteke: do 7,2 MB
Reprodukcija
Diskovi koji se mogu reprodukovati
Diskovi kreirani modelom VRD-MC6*
(Ne mogu se koristiti drugi komercijalni ili
snimljeni diskovi.)
* HD (High Definition) disk se ne mogu
reprodukovati.
Diskovi za snimanje*1
Izlaz
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R DL*2
Ugrađeni LCD ekran DVDirecta
*1 Koristite samo 12 cm diskove.
*2 Koristite samo priključnicu DV IN ili
VIDEO IN.
Ulazne/izlazne priključnice
DV IN*1
Podržani ulazni uređaji (snimanje
video zapisa)
4-pinski i.LINK (IEEE1394), S100,
DVC-SD ulaz
➆ Handycama® (hard disk/"Memory Stick
Duo"/8 cm disk/ugrađena memorija)
➆ Handycam® (DV/D8)
➆ DV digitalna video kamera/video uređaj
sa DV priključnicom
➆ Video uređaji sa video/audio izlazima
VIDEO IN
Podržani ulazni uređaji (snimanje
fotografija)
USB priključnica*2
➆ Handycama (hard disk/"Memory Stick
Duo"/8 cm disk/ugrađena memorija)
➆ "Memory Stick Duo", "Memory Stick
PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo", "Memory Stick", "Memory Stick
PRO", SD memorijska kartica, SDHC
memorijska kartica, xD-Picture kartica
1 Vp-p/75 ohma
AUDIO IN
2 Vrms (impedansa preko 47 kiloohma)
Tip A
®
*1 Samo za DV ulaz iz DV digitalne
video kamere.
2
* Samo za spajanje Handycama® (hard
disk/"Memory Stick Duo"/DVD/ugrađena
memorija).
87
Otvor za memorijsku karticu
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"*
SD memorijska kartica*
xD-Picture kartica*
* Otvor za više vrsta memorijskih kartica
Veličina*
Približno 144 T 52 T 156 mm (ŠTVTD)
* Uključujući delove koji vire.
Masa
Približno 660 g
Radna temperatura
Opšte
5 ºC do 35 ºC
Napajanje
DC 12 V (putem DC IN priključnice)
Potrošnja
30 W
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
Mrežni adapter*
Vrsta: AC-NB12A
Ulaz: AC 100 V – 240 V
Izlaz: DC 12 V/2,5A
* Koristite mrežni kabl predviđen za vašu
regiju ili zemlju.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
P/N 7925000045A
Sony Corporation
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising