Sony | SAL50F14Z | Sony SAL50F14Z Planar T* 50 mm F1,4 ZA SSM Uputstva za rukovanje

4-466-332-01(1)
1
2
Pregled delova
3
1···Prsten za fokusiranje 2···Oznaka udaljenosti
3···Lestvica dubinske oštrine 4···Kontakti objektiva
5···Oznaka za pričvršćivanje 6···Skala udaljenosti
7···Taster za zadržavanje fokusa
8...Prek i dač rež i ma fokusiranja
4
Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Izmenjivi objektiv
6
Uputstvo za upotrebu
5
(a)
7
Pričvršćivanje objektiva
(Pogledajte sliku – .)
1
Možete pričvrstiti/ukloniti prednji poklopac objektiva na
dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujete/uklanjate poklopac
objektiva sa pričvršćenim senilom objektiva, upotrebite
način (2).
Planar T 50mm F1.4 ZA SSM
SAL50F14Z
2
8
Ovo uputst vo sadrži informacije o upotrebi svakog
objektiva. Mere opreza zajedničke za sve objektive
možete pronaći u posebnom dokumentu "Mere opreza
pre upot rebe". Pre upotrebe objektiva svakako
pročitajte oba dokumenta.
A-mount
Ovaj objektiv je dizajniran za Sony α fotoaparate.
(1)
–2
(2)
Ovaj objektiv su zajedno razvile kompanije Carl Zeiss i Sony
Corporation, a namenjen je upo trebi uz Sony fotoaparate sa
A-mount navojem za objektiv. Ovaj objektiv je proizveden u
skladu sa strogim standardima i sistemima osiguranja kvaliteta kompani je Carl Zeiss.
Napomene o upotrebi
Kada koristite objektiv sa fotoaparatom koji ima E-mount , upotrebite dodatno nabavljivi adapter navoja. Nemojte postavljati
objektiv na E-mount navoj jer tako možete da oštetite oba.
Pri nošenju fotoaparata sa pričvršćenim objektivom uvek
čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
Mere opreza kod upotrebe blica
©2013 Sony Corporation
Poravnajte narandžastu oznaku na cevi objektiva sa narandžastom oznakom na fotoaparatu
(oznaka za pričvršćivanje), zatim postavite
objektiv u fotoaparat i okrenite ga u smeru
kazaljke na satu dok se ne uglavi.
Ne pritiskajte tast er za otpuštanje objektiva na fotoaparatu
kada pričvršćujete objektiv.
Ne pričvršćujte objektiv pod uglom.
–1
Odš tampano mastilom na bazi biljnog ulja
bez VOC-a (Volatile Organic Compound).
Uklonite prednji i zadnji poklopac objektiva i
poklopac fotoaparata.
Kada koristite ugrađeni blic, uklonite poklopac objek tiva
i fotografiš ite sa najmanje 1 m udaljenosti od objekta
snimanja. Kod određenih kombinacija objektiva i blica,
objektiv može delomično da zakloni svetlo blica, što
može rezultirati senkom pri dnu fotografije.
Vinjetiranje
Kod upot rebe objektiva, ug lovi ekrana postaju tamniji od
središta. Kako biste umanjili ovaj fenomen (nazvan
vinjetiranje), zatvorite otvor za 1 do 2 koraka.
Uklanjanje objektiva
(Pogledajte sliku –
.)
Pritisnite i zadržite taster za otpuštanje objektiva na
fotoaparatu, okrenite objektiv u smeru suprotnom od
kazaljke na satu sve dok se ne zaustavi, zatim odvojite
objektiv.
Nakon uklanjanja objektiva, postavite objektiv tako da njegovi
kontakti (a) budu okrenuti prema gore, tako da se kontakti i
zadnje sočivo ne oštete.
Pričvršćivanje senila objektiva
Preporučujemo upo t rebu senila objektiva zbog smanjenja
odbljesaka i postizanja boljeg kvaliteta fotografije.
Pričvrstite senilo na okvir na kraju cevi objektiva i
okrenite senilo u smeru kazaljke na satu dok se ne
uglavi, pa se začuje 'klik'.
Kod sk ladištenja, okrenite senilo objektiva i sa druge strane
ga naslonite na objektiv.
Di rektno ručno fokusiranje (DMF)
Okrenite prsten za f okusiranje kako biste podesili pravilan
DMF rež im kada je fokusiranje zadržano u AF-A (automatsko
autof okusiranje) ili AF-S (autof okusiranje za jednu
fotografiju).
DMF nije dostupan u sledećim slučajevima:
Kada je slika neizoštrena
Kada je odabran AF-C (trajno autof okusiranje)
Kada je drugi snimak fokusiran u rež imu kontinuiranog
snimanja sa rež imom AF-A
Fotografisanje u položaju beskonačno
u MF režimu
Na objektivu se može odabrati AF ili MF režim fokusiranja.
Za AF fotografiju potrebno je da su i fotoaparat i objektiv,
podešeni na AF. Za MF fotografiju, samo fotoaparat ili
objektiv, ali i oboje mogu biti podešeni na MF.
Podešavanje režima fokusiranja na
objektivu (Pogledajte sliku - .)
Pomerite prekidač rež ima fokusa na željeni režim, AF ili
MF.U MF rež imu f okusirajte kadar okretanjem prstena za
f okusiranje uz praćenje slike u tražilu fotoaparata i sl.
(pogledajte sliku - ).
Signal fokusa na tražilu označava trenutni nivo fokusa.
Upotreba fotoaparata opremljenog
tasterom za izbor AF/MF
Kada su oboje, i fotoaparat i objektiv, podešeni na AF, pritisnite
kontrolni t aster AF/MF kako biste promenili režim iz AF u MF.
Kada je fotoaparat podešen na MF, a objektiv je podešen na AF,
pritisnite kontrolni tas ter AF/MF kako biste promenili režim
iz MF u AF.
Ovaj objektiv je opremljen koderom udaljenosti. Koder
udaljenosti omogućava tačnije merenje (ADI) pomoću
blica za taj postupak.
Zavisno od mehanizma objektiva, žižna daljina se može
promeniti sa svakom promenom udaljenosti fotografisanja.
Žižna daljina pretpostavlja da je objektiv f okusiran na
beskonačno.
Isporučeni pribor: Objektiv (1), prednji poklopac objektiva
(1), zadnji poklopac objektiva (1), senilo objektiva, komplet
štampanih dokumenata
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske
greške.
Taster za zadržavanje fokusa
(Pogledajte sliku - .)
je registrovani zaštićeni znak Sony Corporation.
Nazivi kompanija i njihovih proizvoda su zaštićeni znaci ili
registrovani zaštićeni znaci tih kompanija.
Lestvica dubinske oštrine
Podešavanje AF (automatskog
fokusiranja) ili MF (ručnog fokusiranja)
*3 Najmanji fokus je udaljenost od senzora slike do objekta.
Mehanizam fokusiranja može malo da pređe položaj za
beskonačno kako bi se omogućilo precizno f okusiranje pri
različitim radnim temperaturama. Uvek proverite oštrinu
slike na tražilu, posebno kada je objektiv fokusiran u položaj
blizu beskonačno.
Kada je pritisnut taster za zadržavanje fokusa, funkcija
automatskog fokusiranja je zaustavljena i fokus je podešen
za fotografisanje. Funkcija tast era za zadržavanje fokusa se
može promeniti na fotoaparatima koji omogućavaju prilagođavanje funkcija. Za detalje, pogledajte uputs tvo za upotrebu
isporučeno uz fotoaparat.
Fokusiranje
*2 Vrednost ugl a gledanja 1 bazirana je na fotoaparatima
formata 35mm, a vrednost ug la gledanja 2 je bazirana na
digitalnim fotoaparatima sa izmenjivim objektivima koji su
opremljeni senzorom slike formata APS-C.
Kada se fokus podesi u odnosu na objekat, sve što se nalazi na
istoj udaljenosti pojaviće se izoštreno, a sve što je udaljeno
sa prednje i zadnje strane objekta takođe će biti fokusirano;
to se naziva dubinskom oštrinom. Dubinska oštrina zavisi od
udaljenosti objekta i odabranog otvora, a označena je
linijama na lestvici dubinske oštrine koje odgovaraju
otvoru objektiva.
Odl aganje starih električnih i elektronskih
uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme od l agati kao kućni otpad. On
treba da bude od l ožen na za tu namenu predviđenom mestu
za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Tehnički podaci
Naziv proizvoda
(oznaka modela)
Planar T 50 mm F1.4 ZA SSM
(SAL50F14Z)
Žižna daljina* 1 (mm)
ekvivalentna 35mm formatu
Broj grupa sočiva - broj
elemenata
Ugao gledanja 12 *
Ugao gledanja 2* 2
Najmanji fokus*3 (m)
Najveće uvećanje (X)
Najmanji otvor blende (f)
Promer filtera (mm)
Dimenzije (najveći
promer × visina)
(približno u mm)
Masa (g)
75
1
5-8
47°
32°
0,45
0,14
f/22
72
81 × 71,5
518
* Vrednost za žižnu daljinu ekvivalentnu 35mm formatu
bazirana je na digitalnim aparatima sa izmenjivim objektivima
koji su opremljeni senzorom slike formata APS-C.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising