Sony | STR-DH520 | Sony STR-DH520 STR-DH520 Home cinema AV receiver Návod na použitie

4-263-361-11(1) (SK)
Multikanálový
prijímač AV
Návod na použitie
STR-DH520
©2011 Sony Corporation
Informácie pre zákazníkov
v Spojených štátoch amerických
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové čísla sa nachádzajú na zadnej
strane zariadenia. Tieto čísla vpíšte na vyhradené
riadky nižšie. Uveďte ich, kedykoľvek sa v súvislosti
s týmto produktom obrátite na predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Sériové číslo
Číslo modelu
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na výskyt
neizolovaného „nebezpečného
napätia“ vo vnútri zariadenia,
ktoré môže byť dostatočne veľké,
aby osobám spôsobilo úraz
elektrickým prúdom.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na dôležité pokyny
týkajúce sa prevádzky a údržby
(servisu) zariadenia uvedené
v dokumentoch dodaných
so zariadením.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od
elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri dotyku
počas bežnej prevádzky.
2SK
Dôležité bezpečnostné pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prečítajte si tieto pokyny.
Uschovajte si tieto pokyny.
Venuje pozornosť všetkým varovaniam.
Dodržujte všetky pokyny.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
Čistite ho iba suchou handričkou.
Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, napríklad radiátorov, teplotných
regulátorov, sporákov ani iných zariadení
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky polarizovanej
ani uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka
má dva konektory, z ktorých je jeden hrubší než
druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva konektory
a tretí uzemňovací kolík. Širší konektor a tretí
kolík plnia bezpečnostnú funkciu. Ak dodaná
zástrčka nevyhovuje zásuvke, požiadajte
príslušného elektrikára o výmenu zastaranej
zásuvky.
10) Na napájací kábel nestúpajte ani ho nestláčajte,
a to najmä v oblasti zástrčky, objímky a výstupu
zo zariadenia.
11) Používajte len prípojky alebo príslušenstvo
určené výrobcom.
12) Používajte len vozík, podstavec, stojan, konzolu
alebo stolík určený výrobcom alebo predávaný
so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní,
aby pri pohybe vozíka, na ktorom je zariadenie
položené, nedošlo k úrazu v dôsledku jeho
prevrátenia.
13) Zariadenie odpojte od zásuvky počas búrok,
alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu. Kvalifikovaný servis je
nevyhnutný v prípade akéhokoľvek poškodenia
zariadenia, napríklad v prípade poškodenia
napájacieho kábla alebo zástrčky, obliatia
zariadenia alebo zásahu inými predmetmi,
vystavenia zariadenia dažďu alebo vlhkosti,
neštandardnej prevádzky alebo pádu zariadenia.
Nasledujúce vyhlásenie FCC sa
vzťahuje len na verziu tohto modelu,
ktorá bola vyrobená na predaj na
území USA. Ostatné verzie nemusia
byť v súlade s technickými
smernicami FCC.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.
Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu
pred škodlivým rušením v obytných oblastiach.
Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa neinštaluje
a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať
škodlivé rušenie rádiokomunikácie. Nemožno
však zaručiť, že sa rušenie v určitých prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo
televízneho signálu, ktoré možno určiť vypnutím
a zapnutím zariadenia, mal by sa používateľ pokúsiť
rušenie odstrániť jedným alebo viacerými
z nasledujúcich opatrení:
– Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie
prijímajúcej antény.
– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Pripojte zariadenie k zásuvke v odlišnom obvode,
než ku ktorému je pripojený prijímač.
– Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika
zabezpečujúceho údržbu rádií a televízorov.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek zmenami alebo
úpravami, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto
príručke, sa zbavujete právomoci používať toto
zariadenie.
Kábel reproduktorov by mal byť pripojený
k zariadeniu a reproduktorom podľa nasledujúcich
pokynov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
1) Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
2) Odizolujte časť kábla reproduktorov v dĺžke 10 až
15 mm.
3) Opatrne pripojte kábel reproduktorov
k zariadeniu a reproduktorom tak, aby ste sa
odizolovanej časti kábla reproduktorov nedotkli
rukou. Pred odpojením kábla reproduktorov od
zariadenia a reproduktorov odpojte aj sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
Informácie pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s výrobkom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
pokračovanie
3SK
Likvidácia nepotrebných batérií
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto výrobkom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocnený zástupca
pre oblasť elektromagnetickej kompatibility
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa
servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Informácie pre zákazníkov v Austrálii
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
4SK
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na model
STR-DH520. Číslo modelu je uvedené v pravom
dolnom rohu predného panela prijímača. V tejto
príručke sa používajú obrázky modelu určeného
pre Európu a môžu sa od vášho modelu líšiť.
Akékoľvek odlišnosti v prevádzke sú v príručke
označené textom „iba model pre Európu“.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa opisuje ovládanie prijímača pomocou
dodaného diaľkového ovládača. Okrem neho
môžete používať aj ovládacie tlačidlá na prijímači,
ak majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený systémami Dolby*
Digital, Pro Logic Surround a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov
USA č.: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929, 7 392
195, 7 272 567 a iných patentov vydaných alebo
čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách.
DTS a príslušný symbol sú registrovanými
ochrannými známkami a DTS-HD, DTS-HD
Master Audio a logá DTS sú ochrannými
známkami spoločnosti DTS, Inc. Produkt
obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Logá „x.v.Color (x.v.Colour)“ a „x.v.Color
(x.v.Colour)“ sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
Obsah
Informácie o tejto príručke .............................. 4
Dodané príslušenstvo ....................................... 6
Popis a umiestnenie častí.................................. 7
Úvodné informácie.......................................... 16
Priestorový zvuk
Výber zvukového poľa.....................................44
Obnovenie predvolených nastavení
zvukových polí............................................48
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov ............................ 17
2: Pripojenie reproduktorov........................... 19
3: Pripojenie televízora ................................... 21
4a: Pripojenie obrazových zariadení............. 22
4b: Pripojenie zvukových zariadení .............. 29
5: Pripojenie antén .......................................... 29
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla).................................... 30
Príprava prijímača
Inicializácia prijímača..................................... 30
Výber šablóny pre reproduktory ................... 31
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION ............................ 32
(Iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Nastavenie hlasitosti reproduktorov
(TEST TONE) ............................................ 36
Základné operácie
Prehrávanie ...................................................... 37
Zobrazenie informácií na displeji ................. 38
Nahrávanie pomocou prijímača.................... 39
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových staníc FM a AM .... 40
Ukladanie staníc v pásme FM alebo AM ..... 42
Príjem vysielania služieb RDS ....................... 43
(Iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync? .........................48
Príprava na funkciu BRAVIA Sync................49
Prehrávanie obsahu zariadenia jedným
dotykom (Prehrávanie jedným
dotykom) .....................................................50
Prenos zvuku televízora z reproduktorov
pripojených k prijímaču (Ovládanie
hlasitosti systému)......................................50
Vypnutie prijímača spoločne s televízorom
(Vypnutie systému) ....................................51
Sledovanie filmov s optimálnym zvukovým
poľom (Synchronizácia režimu
Theater/Theatre) ........................................51
Používanie optimálneho zvukového poľa
pre vybratú scénu (Výber scény) ..............51
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
zvukom (INPUT MODE) .........................52
Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov.........................................................52
Používanie ponuky Settings............................54
Používanie diaľkového
ovládača
Opätovné priradenie tlačidla vstupu.............64
Obnovenie tlačidiel vstupu .............................65
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia .....................................66
Riešenie problémov .........................................67
Technické údaje................................................72
Register..............................................................74
5SK
Dodané príslušenstvo
• Návod na použitie (táto príručka)
• Sprievodca rýchlym nastavením
• Drôtová anténa FM (1)
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA)
tak, aby póly 3 a # na batériách zodpovedali
nákresu vnútri priestoru pre batérie
diaľkového ovládača.
• Rámová anténa AM (1)
• Diaľkový ovládač (1)
– RM-AAU104 (iba modely pre USA
a Kanadu)
– RM-AAU105 (ostatné modely)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (iba
modely pre Európu, Austráliu a Taiwan) (1)
6SK
Poznámky
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie a batérie
iných typov.
• Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšie používať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
• Po výmene alebo vybratí batérií sa môžu funkcie
tlačidiel diaľkového ovládača obnoviť na
predvolené nastavenia. V takom prípade znova
priraďte tlačidlá vstupu (str. 64).
• Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový
ovládač, vymeňte všetky batérie za nové.
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
1
2
qs
qa
3
q;
4
9
5
8
7
6
A ?/1 (zapnuté/pohotovostný režim) (str. 30,
41, 48)
B INPUT SELECTOR (str. 37 – 40, 42, 52)
C Displej (str. 8)
D Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
E MASTER VOLUME (str. 37, 38)
F MUTING (str. 38)
G DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu displeja.
H DISPLAY (str. 39)
I 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
MUSIC (str. 44)
J TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (str. 40)
K INPUT MODE (str. 52)
L Konektor PHONES (str. 67)
7SK
Indikátory na displeji
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS - ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z
TrueHD
D + EX
SLEEP
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Indikátory prehrávaných kanálov
Písmená (L, C, R atď.) označujú práve
prehrávané kanály. V závislosti od nastavení
reproduktorov políčka okolo písmen
znázorňujú, ako prijímač znižuje počet kanálov
zdroja signálu.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Predný ľavý horný
Predný pravý horný
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový (monofónny)
Ľavý na priestorový zvuk
Pravý na priestorový zvuk
Priestorový zvuk
(monofónne zariadenie
alebo zariadenie na
priestorový zvuk
dosiahnuté spracovaním
Pro Logic)
Zadný ľavý na priestorový
zvuk
Zadný pravý na priestorový
zvuk
Zadný na priestorový zvuk
(zadné zariadenie na
priestorový zvuk
dosiahnuté dekódovaním
kanálu 6.1)
Príklad:
Šablóna pre reproduktory:
3/0.1
Formát záznamu: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D.
AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Rozsvieti sa, keď sa zvukový signál reprodukuje
prostredníctvom konektora SUBWOOFER.
8SK
C
qs
qa
q;
LFE
Rozsvieti sa, keď prehrávaný disk obsahuje
kanál LFE (nízkofrekvenčný efekt) a práve sa
reprodukuje signál kanálu LFE.
D Indikátor vstupu
Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup.
HDMI
– Položka INPUT MODE je nastavená na
hodnotu AUTO a keď prijímač rozpozná
zariadenie pripojené prostredníctvom
konektora HDMI IN (str. 52).
– Televízny vstup zistil signály spätného
zvukového kanálu (ARC).
COAX
Položka INPUT MODE je nastavená na
hodnotu AUTO alebo COAX a keď zdrojový
signál je digitálny signál prijímaný
prostredníctvom konektora COAXIAL (str. 52).
OPT
Položka INPUT MODE je nastavená na
hodnotu AUTO alebo OPT a keď zdrojový
signál je digitálny signál prijímaný
prostredníctvom konektora (str. 52).
E Indikátor DTS(-ES)
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bitov
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte DTS sa musia
vytvoriť digitálne prepojenia a položka INPUT
MODE nesmie byť nastavená na hodnotu
ANALOG (str. 52).
F NEO:6
Rozsvieti sa po aktivovaní dekodéra DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 45).
G Indikátor Dolby Pro Logic
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
spracúva signál formátu Dolby Pro Logic.
Táto technológia maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť vstupné
signály.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M Indikátor DTS-HD
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje príslušné signály formátu DTS-HD.
DTS-HD MSTR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
DTS-HD Low Bit Rate Audio
Poznámka
Tieto indikátory sa v závislosti od nastavenia
šablóny pre reproduktory nemusia rozsvietiť.
H Indikátor Dolby Digital Surround
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu Dolby
Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital sa
musia vytvoriť digitálne prepojenia a položka
INPUT MODE nesmie byť nastavená na
hodnotu ANALOG (str. 52).
I SLEEP
Rozsvieti sa po aktivovaní časovača spánku
(str. 13).
J D.RANGE
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu (str. 60).
K Indikátory ladenia
Rozsvietia sa, keď sa prijímač naladí na
rozhlasovú stanicu.
ST
Stereofónne vysielanie
RDS (iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Naladená je stanica so službami RDS.
Číslo predvoľby stanice (číslo sa zmení podľa
vybratej uloženej stanice)
L LPCM
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje signály
formátu Linear PCM.
9SK
Zadný panel
1
1, 2
5
3
1
2
A Zvukové signály
Konektory DIGITAL INPUT/OUTPUT (str. 21,
25, 27)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Konektory ANALOG INPUT/OUTPUT (str. 21,
27, 29)
Biely (L)
AUDIO IN/OUT
Červený (R)
Čierny
4
B Obrazové signály*
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho konektora.
Konektory DIGITAL INPUT/
OUTPUT (str. 21, 25, 26, 27, 28)
HDMI IN/OUT
COMPONENT VIDEO
Konektory INPUT/OUTPUT
(str. 21, 25, 27)
Vysokokvalitný
obraz
Zelený
(Y)
Modrý
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT
Červený
(PR)
AUDIO OUT
Konektory COMPOSITE VIDEO
INPUT/OUTPUT (str. 21, 27, 28)
PORTABLE IN
Žltý
VIDEO IN/OUT
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup, musíte
prepojiť konektor HDMI TV OUT alebo
MONITOR OUT s televízorom (str. 21).
10SK
C Časť ANTENNA (str. 29)
Konektor FM ANTENNA
wh
1
wg
2
Konektory AM ANTENNA
3
D Časť SPEAKERS (str. 19)
wf
wd
ws
wa
w;
E Časť AUTO CALIBRATION
(iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan) (str. 32)
9
0
ql
Konektor AUTO CAL MIC
qa
qs
qd
Diaľkový ovládač
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Diaľkový ovládač je určený na ovládanie
zvukových alebo obrazových zariadení značky
Sony. Tlačidlo vstupu môžete znovu priradiť
tak, aby zodpovedalo zariadeniu pripojenému
k prijímaču (str. 64).
4
5
6
7
8
qk
qf
qj
qh
qg
• RM-AAU104 (iba modely pre USA
a Kanadu)
• RM-AAU105 (ostatné modely)
pokračovanie
11SK
Používanie tlačidiel vytlačených
ružovou farbou
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačte tlačidlo vytlačené ružovou farbou, ktoré
chcete použiť.
Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O)
a potom stlačte tlačidlo ENT/MEM (C).
2
Stlačte
tlačidlo
ENT/MEM
1
Podržte
tlačidlo
SHIFT
Ovládanie prijímača
B ?/1* (zapnuté/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prijímača alebo nastavenie
pohotovostného režimu.
Úspora energie v pohotovostnom režime
Keď je položka CTRL.HDMI nastavená na
hodnotu CTRL OFF (str. 59).
C Tlačidlá vstupu**
Slúžia na výber zariadenia, ktoré chcete
používať. Po stlačení ľubovoľného z tlačidiel
vstupu sa prijímač zapne. Tieto tlačidlá sú
priradené na ovládanie zariadení značky Sony.
Číselné tlačidlá**
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačením číselných tlačidiel uložte stanicu alebo
nalaďte uložené stanice.
ENT/MEM
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačením tlačidla ENT/MEM uložte naladenú
stanicu.
D DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu displeja.
E INPUT MODE
Slúži na výber režimu vstupu, keď je to isté
zariadenie pripojené k digitálnemu aj
analógovému konektoru.
12SK
F DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií na displeji
I AMP MENU
Slúži na zobrazenie ponuky na ovládanie
prijímača.
J
, V/v/B/b
Stlačením tlačidla V/v/B /b vyberte nastavenia
a potom stlačením tlačidla
prejdite na výber
alebo ho potvrďte.
M TUNING +/–
Slúži na vyhľadávanie staníc.
PRESET +/–
Slúži na výber uložených staníc.
D.TUNING
Slúži na aktivovanie režimu priameho ladenia.
N SOUND FIELD +**/–
Slúži na výber zvukového poľa.
O SHIFT
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel diaľkového
ovládača, aby sa aktivovali tlačidlá vytlačené
ružovou farbou (str. 12).
Q MASTER VOL +/– alebo
+/–
Slúži na nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov naraz.
R MUTING alebo
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Ak chcete zvuk obnoviť, stlačte toto tlačidlo
znova.
S RETURN/EXIT O
Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.
W AUTO VOL
Slúži na automatické nastavenie hlasitosti
v závislosti od vstupného signálu alebo obsahu
prenášaného z pripojeného zariadenia (funkcia
ADVANCED AUTO VOLUME).
Táto funkcia je užitočná napríklad v prípade,
že zvuk reklamy je hlasnejší než televízne
programy.
Poznámky
• Skôr než túto funkciu vypnete, znížte hlasitosť.
• Keďže je táto funkcia k dispozícii iba pri
prenose signálov Dolby Digital, DTS alebo
Linear PCM, po prepnutí na iné formáty sa
môže náhle zvýšiť hlasitosť zvuku.
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než
48 kHz.
– Prijímajú sa signály vo formáte Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio alebo DTS-HD
High Resolution Audio.
AUTO CAL
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačením tlačidla AUTO CAL aktivujte funkciu
automatickej kalibrácie. (str. 32).
X NIGHT MODE
Umožňuje zachovať dojem ako v divadle aj pri
nízkej hlasitosti.
Ak budete neskoro v noci pozerať film, dialógy
budete počuť zreteľne aj pri nízkej hlasitosti.
Túto funkciu možno použiť aj s inými
zvukovými poľami.
Ak chcete zvuk obnoviť, vypnite túto funkciu.
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
Tipy
• Režim NIGHT MODE môžete nastaviť aj
výberom položky NIGHT M. v ponuke
AUDIO.
• Počas zapnutia režimu NIGHT MODE sa
nízke a vysoké tóny a úroveň efektu zvýšia
a položka D. RANGE sa automaticky nastaví
na hodnotu COMP. MAX.
Y SLEEP
Slúži na nastavenie prijímača tak, aby sa
v zadanom čase automaticky vypol.
Stláčaním tohto tlačidla sa na displeji budú
cyklicky striedať tieto znaky:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Pri používaní časovača spánku sa na paneli
displeja rozsvieti indikátor SLEEP.
Tip
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
Ak tlačidlo SLEEP stlačíte znova, časovač
spánku sa zruší.
* Ak súčasne stlačíte tlačidlo AV ?/1 (A) a ?/1
(B), prijímač a pripojené zariadenie sa vypnú
(SYSTEM STANDBY).
Funkcia AV ?/1 (A) sa automaticky mení
každým stlačením tlačidiel vstupu (C).
** Na tlačidlách 5/TV, AUDIO/
, N a TV CH
+/SOUND FIELD +/PROG +/c sa nachádzajú
hmatové body. Pri používaní prijímača môžete
tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel.
Ovládanie televízora značky Sony
Stlačte a podržte tlačidlo TV (P) a potom
stlačením tlačidla vytlačeného žltou farbou
vyberte požadovanú funkciu.
Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo TV (P)
a potom stlačte tlačidlo TV CH + alebo
PROG + (N).
1
Podržte
tlačidlo
TV
2
Stlačte
tlačidlo
TV CH +/
PROG +
A TV ?/1 (zapnuté/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie televízora.
C Číselné tlačidlá**
Slúži na výber televíznych kanálov.
ENT/MEM
Slúži na prechod na vybraté položky.
(predchádzajúci kanál)
Slúži na návrat na predchádzajúci sledovaný
kanál (na viac ako päť sekúnd).
CLEAR
Pri použití s číselnými tlačidlami slúži na výber
čísel kanálov terminálu digitálnej káblovej
televízie. Ak chcete napríklad vybrať číslo 2.1,
stlačte tlačidlo 2, CLEAR a 1.
/ (Text)
Slúži na zobrazenie textových informácií.
F DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií týkajúcich sa
aktuálneho televízneho programu.
/
(Informácie/odkrytie textu)
Slúži na zobrazenie informácií, ako napríklad
čísla aktuálneho kanálu alebo režimu
obrazovky.
Slúži na odkrytie skrytých informácií (napríklad
odpovede na kvíz) v textovom režime.
H Farebné tlačidlá
Keď sú farebné tlačidlá k dispozícii, slúžia na
zobrazenie návodu na použitie na televíznej
obrazovke. Podľa návodu na použitie vykonajte
vybratú operáciu.
pokračovanie
13SK
K TOOLS/OPTIONS
Slúži na zobrazenie možností fungovania
televízora.
L MENU/HOME
Slúži na zobrazenie ponúk televízora.
N TV CH +**/– alebo PROG +**/–
Slúži na vyhľadanie uložených televíznych
kanálov.
Slúži na výber nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky v textovom režime.
Q TV VOL +/– alebo
+/–
Slúži na nastavenie hlasitosti televízora.
R MUTING alebo
Slúži na aktivovanie funkcie stlmenia televízora.
S RETURN/EXIT O
Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku
televízora.
T GUIDE alebo
Slúžia na zobrazenie elektronického sprievodcu
programami.
V AUDIO** alebo
**
Slúži na zmenu režimu duálneho zvuku.
Z INPUT alebo
(Výber vstupu)
Slúži na výber vstupného signálu (TV alebo
video).
(Podržanie textu)
Slúži na podržanie zobrazenia aktuálnej stránky
v textovom režime.
* Ak súčasne stlačíte tlačidlo AV ?/1 (A) a ?/1
(B), prijímač a pripojené zariadenie sa vypnú
(SYSTEM STANDBY).
Funkcia AV ?/1 (A) sa automaticky mení
každým stlačením tlačidiel vstupu (C).
** Na tlačidlách 5/TV, AUDIO/
, N a TV CH
+/SOUND FIELD +/PROG +/c sa nachádzajú
hmatové body. Pri používaní prijímača môžete
tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel.
14SK
Ovládanie iných zariadení značky Sony
Stlačením a podržaním tlačidla SHIFT (O) aktivujte tlačidlá vytlačené ružovou farbou (str. 12).
Názov
A
C
Číselné tlačidlá**
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc, DVD
Satelitný prijímač,
prijímač káblovej
televízie
Videorekordér
Prehrávač
diskov CD
Napájanie
Napájanie
Napájanie
Napájanie
Skladba
Kanál
Kanál
Skladba
ENT/MEM
Enter
Enter
Enter
Enter
CLEAR
Vymazanie
Vymazanie
–
Skladba > 10
F
DISPLAY
Displej
Displej
Displej
Displej
G
POP UP/MENU
Ponuka
–
–
–
H
Farebné tlačidlá
Ponuka, sprievodca Ponuka, sprievodca –
–
Enter
Enter
–
–
J
Enter
V/v/B/b
Výber
Výber
Výber
K
TOOLS/OPTIONS
Ponuka možností
Ponuka možností
–
–
L
MENU/HOME
Ponuka
Ponuka
Ponuka
–
M
m/M
Hľadanie dopredu, –
dozadu
Rýchly posun
dopredu, dozadu
Rýchly posun
dopredu, dozadu
N**
Prehrávanie
Prehrávanie
Prehrávanie
./>
Preskočenie skladby –
Hľadanie v registri
Preskočenie skladby
X
Pozastavenie
Pozastavenie
Pozastavenie
Zastavenie
–
–
x
Zastavenie
–
Zastavenie
S
RETURN/EXIT O
Návrat
Návrat, ukončenie
–
–
T
GUIDE alebo
Plán programov
Ponuka sprievodcu –
–
U
TOP MENU
Elektronický
sprievodca
–
–
–
V
AUDIO** alebo
Audio
–
–
–
Z
INPUT
Výber vstupu
–
Výber vstupu
–
* Ak súčasne stlačíte tlačidlo AV ?/1 (A) a ?/1
(B), prijímač a pripojené zariadenie sa vypnú
(SYSTEM STANDBY).
Funkcia AV ?/1 (A) sa automaticky mení
každým stlačením tlačidiel vstupu (C).
** Na tlačidlách 5/TV, AUDIO/
, N a TV CH
+/SOUND FIELD +/PROG +/c sa nachádzajú
hmatové body. Pri používaní prijímača môžete
tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel.
Poznámky
• Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
• V závislosti od modelu pripojeného zariadenia
nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti
pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom.
15SK
Úvodné informácie
Zvukové alebo obrazové zariadenia pripojené k prijímaču môžete začať používať vykonaním
jednoduchých krokov uvedených nižšie.
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
(str. 17, 19)
Kontrola pripojenia vhodného pre
príslušné zariadenie
Pripojenie televízora a obrazových
zariadení (str. 21, 22)
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho
konektora. Pozrite si obrázok nižšie.
Pripojenie vyberte podľa konektorov na
zariadení.
Ak sú obrazové zariadenia vybavené
konektormi HDMI, odporúčame zariadenia
pripojiť prostredníctvom pripojenia HDMI.
Výber nastavení zvukového výstupu
v pripojenom zariadení
Ak chcete reprodukovať multikanálový digitálny
zvuk, skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho
zvuku v pripojenom zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc
skontrolujte, či sú položky Audio (HDMI),
Dolby Digital (Coaxial/Optical) a DTS (Coaxial/
Optical) nastavené na hodnotu Auto, Dolby
Digital alebo DTS (tieto údaje sú platné od
septembra 2010).
V prípade konzoly PlayStation 3 skontrolujte,
či je položka BD/DVD Audio Output Format
(HDMI) nastavená na hodnotu Bitstream
(platí v systémovom softvéri verzie 3.5).
Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie dodaných s pripojenými zariadeniami.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
Príprava prijímača
PB/CB
PR/CR
Digitálne
Analógové
Vysokokvalitný obraz
Pripojenie zvukových zariadení
(str. 29)
Pozrite si časti „6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)“ (str. 30) a „Inicializácia
prijímača“ (str. 30).
Nastavenie reproduktorov
(Iba modely pre USA a Kanadu)
Vyberte šablónu pre reproduktory (str. 31)
a potom skontrolujte pripojenie reproduktorov
výberom položky T. TONE v ponuke LEVEL
(str. 36). Ak sa zvuk neprehráva správne,
skontrolujte pripojenie reproduktorov a znova
vyberte nastavenia uvedené vyššie.
(ostatné modely)
Vyberte šablónu pre reproduktory (str. 31)
a vykonajte automatickú kalibráciu (str. 32).
Pripojenie reproduktorov môžete skontrolovať
výberom položky T. TONE v ponuke LEVEL
(str. 36). Ak sa zvuk neprehráva správne,
skontrolujte pripojenie reproduktorov a znova
vyberte nastavenia uvedené vyššie.
16SK
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať 7.1-kanálový
systém reproduktorov (7 reproduktorov
a 1 basový reproduktor).
Príklad konfigurácie systému
reproduktorov
Ak si chcete naplno vychutnať multikanálový
priestorový zvuk podobný zvuku v kine,
potrebujete päť reproduktorov (dva predné,
stredový a dva reproduktory na priestorový
zvuk) a basový reproduktor.
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na
priestorový zvuk
Po pripojení prídavného zadného
reproduktora na priestorový zvuk
(6.1-kanálový zvuk) alebo dvoch zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
(7.1-kanálový zvuk) si môžete vychutnať
vysokokvalitnú reprodukciu diskov DVD
alebo Blu-ray Disc so zvukom zaznamenaným
vo formáte 6.1-kanálového alebo
7.1-kanálového zvuku.
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DReproduktor na priestorový zvuk (ľavý)
EReproduktor na priestorový zvuk (pravý)
FZadný reproduktor na priestorový zvuk
(ľavý)*
GZadný reproduktor na priestorový zvuk
(pravý)*
HPredný horný reproduktor (ľavý)*
IPredný horný reproduktor (pravý)*
JBasový reproduktor
Ak pripojíte ďalšie dva predné horné
reproduktory v režime Dolby Pro Logic IIz,
sprístupní sa možnosť reprodukcie
vertikálnych zvukových efektov (str. 45).
* Zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné
horné reproduktory nemôžete používať súčasne.
pokračovanie
17SK
Pripojenie
Pripojenie
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Tipy
• Ak pripojíte 7.1-kanálový systém reproduktorov
s dvoma zadnými reproduktormi na priestorový
zvuk, všetky uhly A by mali byť rovnaké.
• Ak pripojíte 7.1-kanálový systém reproduktorov
s dvoma prednými hornými reproduktormi,
predné horné reproduktory umiestnite
– v uhle 22° až 45°,
– minimálne 1 meter nad predné reproduktory.
18SK
• Pri pripájaní 6.1-kanálového systému
reproduktorov položte zadný reproduktor
na priestorový zvuk za miesto počúvania.
• Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
2: Pripojenie reproduktorov
Pravý
B
A
Pripojenie
Reproduktor na
priestorový zvuk
Stredový
reproduktor
Ľavý
B
B
B
1
10 mm
(13/32")
Pravý
Ľavý
Pravý
Ľavý
4
2
Basový
reproduktor*
Zadný na priestorový zvuk/
Predný horný reproduktor**
3
Predný reproduktor
2
4
3
A Monofónny zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
B Reproduktorový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
pokračovanie
19SK
* Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do pohotovostného
režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu vypnite.
Ak je funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu zapnutá, na základe
úrovne vstupného signálu pre basový
reproduktor sa basový reproduktor automaticky
prepína do pohotovostného režimu a nemusí sa
teda reprodukovať zvuk.
** Ak chcete pripojiť iba jeden zadný reproduktor
na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektoru
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH L.
Poznámky
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
• Pred pripojením sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
skontrolujte, či sa kovové časti reproduktorových
káblov medzi konektormi SPEAKERS nedotýkajú.
• Po inštalácii a pripojení reproduktora vyberte
v ponuke SPEAKER príslušnú šablónu pre
reproduktory (str. 31).
20SK
3: Pripojenie televízora
Pripojenie
TV
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
A
B*
Zvukové
a obrazové
signály
alebo
C
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
D Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
D
ARC
E*
**
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
pokračovanie
21SK
* Ak si chcete vychutnať televízne vysielanie
s multikanálovým priestorovým zvukom
prenášaným z reproduktorov pripojených
k prijímaču, môžete použiť niektoré z uvedených
prepojení:
– pripojte B,
– ak je televízor kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC),
pripojte E.
Nezabudnite na televízore vypnúť zvuk alebo
aktivovať funkciu stlmenia zvuku.
** Ak prijímač pripájate k televízoru
kompatibilnému s funkciou spätného zvukového
kanálu (ARC), zvuk z televízora sa bude prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI TV OUT.
V ponuke HDMI nastavte položku CTRL.HDMI
na hodnotu CTRL ON (str. 59). Ak chcete vybrať
iný zvukový signál než signál prenášaný pomocou
kábla HDMI (napríklad prostredníctvom
optického digitálneho kábla alebo zvukového
kábla), zmeňte režim zvukového vstupu
pomocou tlačidla INPUT MODE. (str. 52).
Poznámky
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
• Ak sa obrazové a zvukové signály z prehrávacieho
zariadenia prenášajú do televízora
prostredníctvom prijímača, nezabudnite zapnúť
prijímač. Ak prijímač nezapnete, obrazové ani
zvukové signály sa nebudú prenášať.
• Televízor (monitor) alebo projektor pripojte ku
konektoru HDMI TV OUT alebo MONITOR
OUT na prijímači. Pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať, a to ani keď pripojíte nahrávacie
zariadenie.
• V závislosti od stavu prepojenia medzi televízorom
a anténou môže byť obraz na televíznej obrazovke
skreslený. V takom prípade umiestnite anténu
ďalej od prijímača.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tipy
• Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Keď konektor výstupu zvuku televízora pripojíte
ku konektorom TV IN na prijímači, aby sa zvuk
z televízora prenášal z reproduktorov pripojených
k prijímaču, nastavte konektor výstupu zvuku
televízora na hodnotu Fixed (ak možno prepínať
medzi hodnotami Fixed a Variable).
22SK
4a: Pripojenie obrazových
zariadení
Používanie pripojenia HDMI
Rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) slúži na prenos
obrazových a zvukových signálov
v digitálnom formáte.
Pripojením zariadení kompatibilných
s funkciou Sony BRAVIA Sync pomocou
káblov HDMI možno zjednodušiť ovládanie.
Pozrite si časť „Funkcie BRAVIA Sync“
(str. 48).
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI sa môžu
prehrávať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Takýto signál podporuje formát
Dolby Digital, DTS a Linear PCM.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Digitálne zvukové formáty podporované
prijímačom“ (str. 47).
• Pomocou pripojenia HDMI môže prijímač
prijímať multikanálový (až 8 kanálov) signál
Linear PCM so vzorkovacou frekvenciou
192 kHz alebo menej.
• Tento prijímač podporuje formát zvuku
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
a prenos trojrozmerného obrazu.
Poznámky k pripojeniu HDMI
• Zvukový signál vstupujúci do konektora
HDMI IN sa reprodukuje prostredníctvom
konektorov SPEAKERS, HDMI TV OUT
a PHONES. Nereprodukuje sa
prostredníctvom žiadnych iných zvukových
konektorov.
• Obrazové signály vstupujúce do konektora
HDMI IN možno reprodukovať len
prostredníctvom konektora HDMI TV
OUT. Vstupné obrazové signály nemožno
•
•
•
•
•
•
•
• Skôr než budete môcť reprodukovať
multikanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávacieho
zariadenia. Pozrite si návody na použitie
prehrávacích zariadení.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač alebo
rekordér diskov Blu-ray Disc, konzolu
PlayStation 3 atď.) pomocou káblov High
Speed HDMI, nasaďte si okuliare na
sledovanie trojrozmerného obrazu
a prehrajte obsah s trojrozmerným obrazom.
• V závislosti od televízora alebo obrazového
zariadenia sa trojrozmerný obraz nemusí
zobrazovať.
• Niektoré zariadenia HDMI nepodporujú
všetky funkcie definované konkrétnou
verziou rozhrania HDMI. Zariadenie
s podporou rozhrania HDMI verzie 1.4
napríklad nemusí podporovať funkciu
spätného zvukového kanálu (ARC).
• Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie jednotlivých pripojených zariadení.
Pri pripájaní káblov
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
• Nemusíte pripojiť všetky káble. Pripájajte
ich podľa konektorov, ktoré sa nachádzajú
na pripojených zariadeniach.
• Používajte kábel High Speed HDMI. Ak
použijete kábel Standard HDMI, formát
1080p, Deep Color (Deep Colour) alebo
trojrozmerný obraz sa nemusí zobrazovať
správne.
• Neodporúčame používať konverzný kábel
HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D
pripojíte konverzný kábel HDMI-DVI,
môže sa strácať zvuk alebo obraz. Pripojte
samostatné zvukové káble alebo digitálne
prepojovacie káble, a ak sa ani potom
nereprodukuje zvuk správne, nastavte
položku A. ASSIGN v ponuke AUDIO
(str. 52).
pokračovanie
23SK
Pripojenie
•
reprodukovať prostredníctvom konektorov
VIDEO OUT ani MONITOR OUT.
Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI nastavte
položku AUDIO.OUT na hodnotu
TV+AMP (str. 63). Ak nemôžete prehrávať
zdroj multikanálového zvuku, nastavte ju na
hodnotu AMP. Zvuk sa však nebude
prenášať prostredníctvom reproduktora
televízora.
Signály DSD diskov Super Audio CD
sa neprijímajú ani nereprodukujú.
Ak sa obrazové a zvukové signály
z prehrávacieho zariadenia prenášajú do
televízora prostredníctvom prijímača,
nezabudnite zapnúť prijímač. Ak položku
PASS.THRU nastavíte na hodnotu OFF,
po vypnutí napájania sa obrazové a zvukové
signály nebudú prenášať.
Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
Pri zmene vzorkovacej frekvencie, počtu
kanálov alebo zvukového formátu
zvukových výstupných signálov
z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť
k prerušeniu zvuku.
Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany autorských práv
(HDCP), obraz alebo zvuk z konektora
HDMI TV OUT môže byť skreslený alebo sa
vôbec nemusí prehrávať.
V takom prípade skontrolujte technické
údaje pripojeného zariadenia.
Zvuk s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD)
a multikanálový signál Linear PCM môžete
reprodukovať iba s pripojením HDMI.
Ak chcete reprodukovať zvuk s vysokým
údajovým tokom (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), nastavte obrazové
rozlíšenie prehrávacieho zariadenia na viac
než 720p alebo 1080i.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení, ale
nemôžete nájsť nepoužívaný
vstup
Pozrite si časť „Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov“ (str. 52).
24SK
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Pripojenie
Prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Zvukové signály
Obrazové signály
Zvukové a obrazové
signály
alebo
A*
B
C
A Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Koaxiálny digitálny kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
D Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
D
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
* Ak pripájate zariadenie vybavené konektorom
OPTICAL, v ponuke AUDIO nastavte položku
A. ASSIGN (str. 52).
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
Poznámky
• Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu BD/
DVD na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať prehrávač diskov
DVD. Podrobné informácie nájdete v časti
„Opätovné priradenie tlačidla vstupu“ (str. 64).
• Vstup BD/DVD môžete aj premenovať, aby sa
zobrazil na displeji prijímača. Podrobné
informácie nájdete v časti „Zadanie názvov
vstupov“ (str. 38).
25SK
Pripojenie konzoly PlayStation 3
PlayStation 3
Zvukové a obrazové
signály
A
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
26SK
Pripojenie satelitného prijímača alebo prijímača káblovej televízie
Pripojenie
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie
Zvukové a obrazové
signály
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
A
B
C
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
alebo
D
E
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
B Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
27SK
Pripojenie videorekordéra, rekordéra diskov DVD
Videorekordér, rekordér diskov DVD
Zvukové a obrazové signály
A
B *
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu
VIDEO na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať rekordér diskov DVD.
Podrobné informácie nájdete v časti “Opätovné
priradenie tlačidla vstupu” (str. 64).
28SK
Zvukové signály
Obrazové signály
*
C
C Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
* Ak chcete nahrávať, musíte vytvoriť toto
pripojenie (str. 39).
Tip
Prehrávač
diskov Super
Audio CD,
prehrávač
diskov CD
Ak je zdrojom formát MP3 alebo iný komprimovaný
zdroj, odporúčame používať zvukové pole
P. AUDIO.
5: Pripojenie antén
Skôr než pripojíte antény, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
Drôtová anténa FM (je súčasťou
dodávky)
A
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
B
Prenosné zvukové
zariadenie
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Kábel gramofónu s konektorom na
stereofónne slúchadlá (nie je
súčasťou dodávky)
Poznámky
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
• Pri počúvaní prostredníctvom zariadenia
pripojeného ku konektoru PORTABLE IN môže
byť zvuk skreslený alebo prerušovaný. Nejde o
poruchu a závisí to od pripojeného zariadenia.
• Ak je zvuk zo zariadenia pripojeného ku konektoru
PORTABLE IN veľmi slabý, môžete zvýšiť
hlasitosť. Pred prepnutím na iný vstup však
nezabudnite znova znížiť hlasitosť, aby ste zabránili
poškodeniu reproduktora.
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
29SK
Pripojenie
4b: Pripojenie zvukových
zariadení
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Pripojte sieťovú šnúru (napájací kábel) do
nástennej elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Príprava prijímača
Inicializácia prijímača
Pred prvým použitím inicializujte prijímač
podľa nasledujúceho postupu. Tento postup
možno použiť aj na obnovenie predvolených
výrobných nastavení.
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
?/1
Do nástennej
elektrickej zásuvky
Poznámka
Ak sa obrazové a zvukové signály z prehrávacieho
zariadenia prenášajú do televízora prostredníctvom
prijímača, nezabudnite zapnúť prijímač. Ak prijímač
nezapnete, obrazové ani zvukové signály sa nebudú
prenášať.
30SK
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Stlačte a päť sekúnd podržte
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí hlásenie
CLEARING, ktoré sa zmení na
CLEARED.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Výber šablóny pre reproduktory
Šablónu pre reproduktory vyberte podľa používaného systému reproduktorov.
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku PATTERN a
potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú šablónu
pre reproduktory a potom stlačte
tlačidlo
.
,
V/v/b
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku SPKR a
potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Nastavenia šablóny pre reproduktory
Príklad:
5 / 2. 1
2 predné + 2
predné horné
+ stredový
2 reproduktory basový
na priestorový reproduktor
zvuk
Šablóna
Predný
Predný
pre
ľavý/pravý ľavý/pravý
reproduktory
horný
5/2.1
5/2
4/2.1
4/2
3/4.1
3/4
2/4.1
2/4
3/3.1
3/3
2/3.1
2/3
3/2.1
3/2
2/2.1
2/2
3/0.1
3/0
2/0.1
2/0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stredový
Ľavý/pravý
na
priestorový
zvuk
Zadný ľavý
na
priestorový
zvuk
Zadný pravý Basový
na
reproduktor
priestorový
zvuk
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
a
–
31SK
Príprava prijímača
AMP
MENU
1
2
Poznámky
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION
(Iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Prijímač je vybavený technológiou DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration), ktorá
umožňuje vykonávať automatickú kalibráciu
nasledujúcim spôsobom:
• Skontrolujte prepojenie jednotlivých
reproduktorov a prijímača.*
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
• Zmerajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.*
• Zmerajte veľkosť reproduktorov.*
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti.*
• Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi
hlasný zvuk, pričom jeho hlasitosť nemožno
nastaviť. Berte ohľad na susedov a prítomné deti.
• Ak je pred vykonaním automatickej kalibrácie
aktivovaná funkcia stlmenia zvuku, táto funkcia sa
automaticky vypne.
• Ak používate špeciálne reproduktory, napríklad
dvojpólové reproduktory, meranie nemusí byť
správne alebo sa nemusí vykonať automatická
kalibrácia.
1: Nastavenie automatickej
kalibrácie
Kalibračný mikrofón
* Výsledok merania sa nepoužije,
ak je vybratá položka A. DIRECT.
Funkcia DCAC slúži na dosiahnutie
správneho vyváženia zvuku v konkrétnej
miestnosti. Úroveň hlasitosti reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa
svojich potrieb. Podrobné informácie nájdete
v časti „Nastavenie hlasitosti reproduktorov
(TEST TONE)“ (str. 36).
Príklad používania zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
skontrolujte nasledujúce položky:
• Nastavte a pripojte reproduktory
(str. 17, 19).
• Do konektora AUTO CAL MIC zapojte len
dodaný kalibračný mikrofón. Do tohto
konektora nezapájajte žiadne iné mikrofóny.
• Odpojte slúchadlá.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
kalibračným mikrofónom a reproduktormi,
aby nedošlo k chybe pri meraní.
• Meranie vykonajte v tichom prostredí bez
šumov, aby bolo presné.
32SK
1
Vyberte šablónu pre
reproduktory (str. 31).
Ak pripojíte predné horné reproduktory,
pri každej automatickej kalibrácii vyberte
šablónu pre reproduktory s prednými
hornými reproduktormi (5/x.x alebo
4/x.x). V opačnom prípade nemožno
zmerať vlastnosti predných horných
reproduktorov.
2
Do konektora AUTO CAL MIC
zapojte dodaný kalibračný
mikrofón.
3
Nastavte kalibračný mikrofón.
2: Vykonanie automatickej
kalibrácie
Umiestnite kalibračný mikrofón na
miesto počúvania. Kalibračný mikrofón
postavte na podstavec alebo statív, aby bol
vo výške uší.
?/1
Príprava prijímača
Tlačidlá
vstupu
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite
ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť.
Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
AUTO
CAL
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MUTING/
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej pozície.
SHIFT
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stlačte tlačidlo AUTO CAL.
Automaticky sa vyberie možnosť
STANDARD automatickej kalibrácie
a predvoleným typom kalibrácie
je ENGINEER.
Meranie sa spustí do piatich sekúnd.
Meranie trvá približne 30 sekúnd.
pokračovanie
33SK
V tabuľke nižšie je uvedený stav merania
zobrazený na displeji.
Meranie
Displej
Prítomnosť reproduktora
TONE
Nárast, vzdialenosť, frekvenčný
rozsah reproduktora
T. S. P.*
Nárast a vzdialenosť basového
reproduktora
WOOFER*
2
Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte príslušnú položku. Potom stlačte
tlačidlo .
• EXIT
Nastavovanie sa ukončí bez uloženia
výsledkov merania.
• WARN CHK
Zobrazí sa upozornenie týkajúce sa
výsledkov merania. Pozrite si časť „Kontrola
upozornenia“ (str. 35).
• SAVE.EXIT
Uloží výsledky merania a ukončí
nastavovanie.
• RETRY
Automatická kalibrácia sa vykoná znova.
* Pri meraní sa na displeji rozsvieti indikátor
príslušného reproduktora.
Tipy
• Môžete tiež vybrať požadovaný typ kalibrácie
a spustiť automatickú kalibráciu výberom položky
CUSTOM v ponuke AUTO CAL (str. 36).
• V ponuke SPEAKER môžete v položke
DIST.UNIT zmeniť jednotku vzdialenosti (str. 61).
3
Uložte výsledok merania.
V kroku č. 2 vyberte položku
SAVE.EXIT.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
COMPLETE a nastavenia sa uložia.
Zrušenie automatickej kalibrácie
Ak počas merania vykonáte nasledujúce
úkony, automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačte tlačidlo ?/1.
– Stlačte tlačidlá vstupu alebo otočte gombík
INPUT SELECTOR na prijímači.
– Zmeníte hlasitosť.
– Stlačte tlačidlo MUTING alebo
.
– Pripojte slúchadlá.
– Znova stlačte tlačidlo AUTO CAL.
Pozrite si výsledok merania.
4
Odpojte kalibračný mikrofón
od prijímača.
Poznámka
Po zmene polohy reproduktora odporúčame
automatickú kalibráciu zopakovať, aby sa
priestorový zvuk reprodukoval správne.
Tip
3: Potvrdenie alebo uloženie
výsledkov merania
1
Potvrďte výsledok merania.
Po dokončení merania sa na displeji
zobrazí výsledok a zaznie pípnutie.
34SK
Meranie [Display]
(Displej)
Postup
Úspešné dokončenie
[SAVE.EXIT] (Uložiť
a ukončiť)
Pokračujte
krokom č. 2.
Zlyhanie
[E - xxx xx]
Pozrite si časť
„Po zobrazení
kódov chýb“
(str. 35).
Veľkosť reproduktora (LARGE/SMALL)
sa určuje podľa nízkofrekvenčných vlastností.
Výsledky merania sa môžu líšiť v závislosti od
polohy kalibračného mikrofónu a reproduktorov,
ako aj od tvaru miestnosti. Výsledky merania sa
odporúča dodržiavať. Príslušné nastavenia však
môžete zmeniť v ponuke SPEAKER (str. 56). Najprv
uložte výsledky merania, až potom skúste zmeniť
nastavenia.
Po zobrazení kódov chýb
1 Preverte príčinu chyby.
Zobrazenie a vysvetlenie
E - xxx* 33
• Nie sú pripojené predné reproduktory alebo je
pripojený len jeden predný reproduktor.
• Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor
na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na
priestorový zvuk alebo predné horné
reproduktory, hoci reproduktory na
priestorový zvuk by pripojené byť nemali.
Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku
konektorom SPEAKERS SURROUND.
Zadný reproduktor na priestorový zvuk je
pripojený iba ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH R. Ak
chcete pripojiť iba jeden zadný reproduktor na
priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH L.
• Nie je pripojený predný ľavý horný alebo
predný pravý horný reproduktor.
* Symbol xxx predstavuje kanál
reproduktora
F
predný
S
na priestorový zvuk
SB
zadný na priestorový zvuk
FH
predný horný
V závislosti od kódu chyby sa nemusí zobraziť
kanál reproduktora.
2 Znova spustite automatickú kalibráciu.
Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí
hlásenie RETRY Y a potom stlačte
tlačidlo .
3 Zopakujte kroky v časti „3: Potvrdenie
alebo uloženie výsledkov merania“
(str. 34).
Ak sa vo výsledku merania objaví
upozornenie, na displeji sa zobrazia podrobné
informácie.
Zobrazenie a vysvetlenie
W - xxx* 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň
hluku. Ak meranie zopakujete v tichom prostredí,
môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
W - xxx* 41
W - xxx* 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš vysokú
úroveň. Vzdialenosť medzi reproduktorom
a mikrofónom môže byť príliš krátka. Presuňte ich
ďalej od seba a zopakujte meranie.
W - xxx* 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového
reproduktora. Môže to byť spôsobené hlukom.
Skúste meranie zopakovať v tichom prostredí.
NO WARN
Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
* Symbol xxx predstavuje kanál reproduktora
FL
predný ľavý
FR
predný pravý
CNT
stredový
SL
ľavý na priestorový zvuk
SR
pravý na priestorový zvuk
SBL
zadný ľavý na priestorový zvuk
SBR
zadný pravý na priestorový zvuk
LH
predný ľavý horný
RH
predný pravý horný
SW
basový reproduktor
V závislosti od výsledku merania sa nemusí
zobraziť kanál reproduktora.
Návrat na krok č. 2 z “3: Potvrdenie
alebo uloženie výsledkov merania”
Stlačte tlačidlo
.
Tip
V závislosti od pozície basového reproduktora sa
výsledky merania môžu líšiť. Ak však budete
prijímač používať s takouto hodnotou, nevyskytnú
sa žiadne problémy.
35SK
Príprava prijímača
E - xxx* 32
Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte
správnosť pripojenia kalibračného mikrofónu
a zopakujte automatickú kalibráciu. Ak sa kód
chyby zobrazuje aj napriek správnemu
pripojeniu kalibračného mikrofónu, kábel
kalibračného mikrofónu môže byť poškodený.
Kontrola upozornenia
Výber typu kalibrácie
Môžete vybrať požadovaný typ kalibrácie
a spustiť automatickú kalibráciu.
1
2
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku CUSTOM a
potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku A. CAL a
potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Automaticky sa spustí funkcia
automatickej kalibrácie.
36SK
(TEST TONE)
Úroveň hlasitosti reproduktorov môžete
nastaviť pri počúvaní testovacieho tónu
z miesta počúvania.
Tlačidlá
vstupu
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovaný typ
kalibrácie a potom stlačte
tlačidlo
.
• FULL.FLAT
Meranie frekvencie z jednotlivých
reproduktorov bez úprav.
• ENGINEER
Nastavenie frekvenčných vlastností tak,
aby zodpovedali štandardu spoločnosti
Sony pre miestnosti na počúvanie
hudby.
• FRONT.REF
Nastavenie vlastností všetkých
reproduktorov podľa vlastností
predného reproduktora.
• OFF
Vypnutie úrovňového ekvalizéra
automatickej kalibrácie.
5
Nastavenie hlasitosti
reproduktorov
Uložte výsledok merania (str. 34).
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
2
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku T. TONE
a potom stlačte tlačidlo
.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku LEVEL a
potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku AUTO
xxx*.
Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
Základné operácie
Prehrávanie
* Symbol xxx predstavuje kanál
reproduktora.
Tlačidlá
vstupu
Poznámka
5
Základné operácie
V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusí znieť testovací tón
zo všetkých reproduktorov, hoci je vybratá
položka AUTO xxx.
Nastavte hlasitosť
reproduktorov.
AMP
MENU
V ponuke LEVEL (str. 55) nastavte
reproduktory tak, aby mal testovací tón
zo všetkých reproduktorov rovnakú
hlasitosť.
,
V/v/B/b
Tipy
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo MASTER
VOL +/– alebo 2 +/–. Môžete tiež použiť
gombík MASTER VOLUME na prijímači.
• Počas nastavovania sa príslušná hodnota
zobrazuje na displeji.
6
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
SOUND
FIELD +/–
Zrušte testovací tón.
V kroku č. 4 stlačte ľubovoľné tlačidlo
vstupu alebo vyberte možnosť OFF.
Ak testovací tón neznie
z reproduktorov
• Reproduktorové káble pravdepodobne nie
sú pripojené na doraz.
• V reproduktorových kábloch mohol nastať
skrat.
1
2
3
Zapnite prijímač.
Stlačte tlačidlo vstupu
zodpovedajúce požadovanému
zariadeniu.
Môžete tiež použiť tlačidlo INPUT
SELECTOR na prijímači.
Vybratý vstup sa zobrazí na displeji.
Ak testovací tón znie z iného
reproduktora než z reproduktora,
ktorého indikátor sa zobrazuje na
displeji
Nastavenie šablóny pre reproduktory je
nesprávne. Skontrolujte, či sa pripojenia
reproduktorov zhodujú so šablónou pre
reproduktory.
Zapnite pripojené zariadenie.
Poznámka
Po stlačení tlačidla TUNER sa na displeji
krátko zobrazí hlásenie FM TUNER alebo
AM TUNER a potom frekvencia.
4
Prehrajte zdroj.
pokračovanie
37SK
5
6
Stlačením tlačidla MASTER VOL
+/– alebo 2 +/– nastavte
hlasitosť.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku SYSTEM a
potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Môžete tiež použiť gombík MASTER
VOLUME na prijímači.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku NAME IN a
potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Stlačením tlačidla SOUND FIELD
+/– môžete reprodukovať
priestorový zvuk.
Môžete tiež použiť gombík 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.
alebo MUSIC na prijímači.
Podrobné informácie nájdete v časti
str. 44.
Kurzor bliká a môžete zadať znak.
5
Tipy
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
Stlačte tlačidlo MUTING alebo tlačidlo
diaľkovom ovládači.
Ak vykonáte nasledujúce úkony, funkcia
stlmenia zvuku sa zruší.
• Znova stlačte príslušné tlačidlo.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete prijímač.
• Vykonáte automatickú kalibráciu.
Stlačením tlačidla V/v vyberte
príslušný znak a potom stláčaním
tlačidla B/b posúvajte miesto
vkladania znaku dozadu a
dopredu.
•Typy znakov môžete vybrať stlačením tlačidla
V/v v tomto poradí.
Písmená (veľké) t Číslice t Symboly
•Ak chcete zadať medzeru, stlačte tlačidlo b
bez toho, aby ste vybrali nejaký znak.
na
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Ak sa pomýlite
Stláčajte tlačidlo B/b dovtedy, kým
nebude blikať znak, ktorý chcete zmeniť.
Potom stlačte tlačidlo V/v a vyberte
správny znak.
6
Stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
Zadanie názvov vstupov
Môžete zadať názvy vstupov pozostávajúce
maximálne z ôsmich znakov (okrem položky
TUNER), ktoré sa budú zobrazovať na displeji.
Podľa názvov zobrazených na displeji možno
zariadenia rozpoznať ľahšie než podľa
konektorov.
1
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
Tlačidlá
vstupu
Stlačte príslušné tlačidlo vstupu,
pre ktoré chcete vytvoriť
indexový názov.
Môžete tiež použiť gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
2
Zobrazenie informácií na
displeji
DISPLAY
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
AMP MENU
38SK
1
Stlačte príslušné tlačidlo vstupu,
pre ktoré chcete zobraziť
informácie.
2
Stlačte tlačidlo AMP MENU
a potom opakovane stláčajte
tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tohto tlačidla sa na displeji
budú cyklicky striedať tieto informácie:
Pri počúvaní rozhlasových staníc FM
a AM
Názov uloženej stanice* t Frekvencia
t Aktuálne použité zvukové pole t
Úroveň hlasitosti
Pri príjme vysielania služieb RDS
(iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Názov naprogramovanej služby alebo
uloženej stanice* t Frekvencia, pásmo
a číslo predvoľby t Aktuálne použité
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
* Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali (str. 38, 43). Indexový názov sa
nezobrazí, ak ste do názvu zadali len
medzery alebo ak je názov totožný
s názvom vstupu.
** Informácie o toku sa nemusia zobraziť.
Poznámka
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky
alebo interpunkčné znamienka.
Pomocou prijímača môžete nahrávať zo
zvukového alebo obrazového zariadenia.
Pozrite si návod na použitie dodaný
s nahrávacím zariadením.
1
Stlačte tlačidlo vstupu
zodpovedajúce prehrávaciemu
zariadeniu.
Môžete tiež použiť tlačidlo INPUT
SELECTOR na prijímači.
2
Pripravte prehrávacie zariadenie
určené na prehrávanie.
Napríklad do videorekordéra vložte
videokazetu, ktorú chcete skopírovať.
3
Pripravte nahrávacie zariadenie.
Vložte prázdnu videokazetu alebo iné
médium do nahrávacieho zariadenia
(konektor VIDEO) určeného na
nahrávanie.
4
Spustite nahrávanie na
nahrávacom zariadení a potom
spustite prehrávacie zariadenie.
Poznámky
• Niektoré zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje nahrávaniu.
V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať z tohto zdroja.
• Z výstupného analógového konektora (na
nahrávanie) sa reprodukujú len analógové signály.
• Zvuk HDMI nemožno nahrávať.
• Kým sa nahrávajú iba kompozitné obrazové
signály, môže sa spustiť funkcia automatického
prepínania do pohotovostného režimu prijímača
a prerušiť nahrávanie. V takom prípade nastavte
položku AUTO.STBY na hodnotu STBY OFF
(str. 63).
39SK
Základné operácie
Indexový názov vstupu* t Vybratý
vstup t Aktuálne použité zvukové pole
t Úroveň hlasitosti t Informácie
o toku**
Nahrávanie pomocou
prijímača
Automatické ladenie staníc
(Automatic Tuning)
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových staníc
FM a AM
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNER vyberte pásmo FM
alebo AM.
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte
k prijímaču antény FM a AM (str. 29).
2
Stlačte tlačidlo TUNING + alebo
TUNING –.
Tip
Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený nižšie.
Oblasť
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa, Austrália,
Taiwan
50 kHz
9 kHz
* Krok ladenia v pásme AM možno zmeniť (str. 41).
Stlačením tlačidla TUNING + ladíte
stanice od nižšej po vyššiu frekvenciu.
Stlačením tlačidla TUNING – ladíte
stanice od vyššej po nižšiu frekvenciu.
Po naladení frekvencie sa ladenie zastaví.
Používanie ovládacích tlačidiel na
prijímači
1 Otočením gombíka INPUT SELECTOR
vyberte pásmo FM alebo AM.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla TUNING
MODE vyberte položku AUTO.
Číselné
tlačidlá
TUNER
3 Stlačte tlačidlo TUNING + alebo
TUNING –.
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
AMP
MENU
,
V/v/B/b
TUNING
+/–
D.TUNING
SHIFT
40SK
Ak je stereofónny príjem v pásme FM
nekvalitný a na displeji bliká hlásenie ST,
skreslenie zvuku znížte výberom
monofónneho zvuku.
1 Stlačte tlačidlo AMP MENU.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku TUNER a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku FM MODE a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
4 Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku MONO a potom stlačte
tlačidlo
.
Ak sa chcete vrátiť do stereofónneho režimu,
zopakujte kroky č. 1 až 4 a v kroku č. 4 vyberte
položku STEREO.
Priame ladenie staníc (Direct
Tuning)
Pomocou číselných tlačidiel môžete priamo
zadať frekvenciu požadovanej stanice.
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNER vyberte pásmo FM
alebo AM.
Zmena kroku ladenia v pásme AM
(Iba modely pre USA a Kanadu)
Pomocou tlačidiel na prijímači môžete zmeniť
krok ladenia v pásme AM na 9 kHz alebo
10 kHz.
?/1
Môžete tiež použiť gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
Stlačte tlačidlo D.TUNING.
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stláčaním číselných
tlačidiel zadajte frekvenciu.
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
• Iba modely pre USA a Kanadu:
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5
• Ostatné modely:
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
Tip
Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM, aby bol príjem optimálny.
4
Stlačte tlačidlo
.
Operácie ladenia
2
3
TUNING MODE
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Stlačte a podržte tlačidlo TUNING
MODE a stlačte tlačidlo ?/1.
3
Zmeňte aktuálny krok ladenia
v pásme AM na 9 kHz (alebo
10 kHz).
Ak chcete obnoviť krok ladenia na 10 kHz
(alebo 9 kHz), zopakujte postup uvedený
vyššie.
Poznámka
Ak stanicu nemožno naladiť
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Skúste zopakovať kroky č. 2 až 4. Ak stanicu
naďalej nemožno naladiť, možno sa vo vašej
oblasti príslušná frekvencia nepoužíva.
Po zmene kroku ladenia sa všetky uložené stanice
vymažú.
41SK
Ukladanie staníc v pásme FM
alebo AM
4
Číslo predvoľby môžete vybrať aj
stlačením tlačidla PRESET + alebo
PRESET –.
V pásme FM aj AM môžete uložiť až
30 obľúbených staníc.
5
ENT/MEM
Stlačte tlačidlo
.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
Číselné
tlačidlá
TUNER
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stláčaním číselných
tlačidiel vyberte číslo predvoľby.
6
Zopakovaním krokov č. 1 až 5
uložte ďalšiu stanicu.
Ladenie uložených staníc
AMP
MENU
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNER vyberte pásmo FM
alebo AM.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
PRESET + alebo PRESET – vyberte
príslušnú stanicu.
,
V/v/B/b
PRESET +/–
Stláčaním tohto tlačidla môžete vybrať
uloženú stanicu:
1
SHIFT
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNER vyberte pásmo FM
alebo AM.
Môžete tiež použiť gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
2
3
Pomocou funkcie Automatic
Tuning (str. 40) alebo Direct
Tuning (str. 41) nalaďte stanicu,
ktorú chcete uložiť.
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a
potom stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Môžete tiež použiť gombík MEMORY/
ENTER na prijímači.
42SK
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo
SHIFT a potom stláčaním číselných
tlačidiel uložiť požadovanú stanicu.
Ak chcete naladiť uloženú stanicu, stlačte
tlačidlo .
Používanie ovládacích tlačidiel na
prijímači
1 Otočením gombíka INPUT SELECTOR
vyberte pásmo FM alebo AM.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla TUNING
MODE vyberte položku PRESET.
3 Stlačením tlačidla TUNING + alebo
TUNING – vyberte požadovanú uloženú
stanicu.
Zadanie názvov uložených staníc
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNER vyberte pásmo FM
alebo AM.
Môžete tiež použiť gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
Nalaďte uloženú stanicu, pre
ktorú chcete vytvoriť indexový
názov (str. 42).
3
4
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku NAME IN a
potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku TUNER a
potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Kurzor bliká a môžete zadať znak.
6
Stlačením tlačidla V/v vyberte
príslušný znak a potom stláčaním
tlačidla B/b posúvajte miesto
vkladania znaku dozadu
a dopredu.
Môžete zadať názov stanice pozostávajúci
maximálne z ôsmich znakov.
Tipy
•Typy znakov môžete vybrať stlačením tlačidla
V/v v tomto poradí.
Písmená (veľké) t Číslice t Symboly
•Ak chcete zadať medzeru, stlačte tlačidlo b
bez toho, aby ste vybrali nejaký znak.
Ak sa pomýlite
Stláčajte tlačidlo B/b dovtedy, kým
nebude blikať znak, ktorý chcete zmeniť.
Potom stlačte tlačidlo V/v a vyberte
správny znak.
7
Stlačte tlačidlo
(Iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Prijímač umožňuje používať systém RDS
(systém rozhlasových údajov), pomocou
ktorého môžu rozhlasové stanice vysielať
spoločne s bežným programovacím signálom
aj ďalšie informácie. Prijímač ponúka
pohodlné funkcie RDS, napríklad zobrazenie
názvu programovej služby (stanice). Funkcie
RDS sú dostupné len pre stanice v pásme FM.*
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú služby
RDS a nie všetky poskytujú rovnaký typ služieb.
Ak nepoznáte služby RDS vo svojej oblasti, obráťte
sa na miestne rozhlasové stanice a požiadajte ich
o podrobné informácie.
Stačí vybrať stanicu v pásme FM
pomocou funkcie Direct Tuning
(str. 41), Automatic Tuning (str. 40)
alebo Tuning with Preset Station
(str. 42).
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby RDS,
na displeji sa zobrazí indikátor RDS a názov
programovej služby.
Poznámka
Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby RDS alebo ak je signál
slabý.
Tip
Počas zobrazenia názvu programovej služby môžete
skontrolovať jej frekvenciu opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY (str. 38).
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámka (iba modely pre Európu,
Austráliu a Taiwan)
Ak zadáte názov pre stanicu poskytujúcu služby
RDS a naladíte ju, namiesto zadaného názvu sa
môže zobraziť názov programovej služby.
43SK
Operácie ladenia
2
Príjem vysielania služieb RDS
Priestorový zvuk
Výber zvukového poľa
Prijímač dokáže vytvárať multikanálový
priestorový zvuk. Optimalizované pole môžete
vybrať z vopred naprogramovaných
zvukových polí prijímača.
SOUND
FIELD +/–
Opakovaným stláčaním tlačidla
SOUND FIELD +/– vyberte
požadované zvukové pole.
Môžete tiež stlačiť tlačidlo 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S. alebo MUSIC na
prijímači.
2-kanálový zvukový režim
Výstupný zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový
bez ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie
alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
x 2CH ST. (2-kanálový
stereofónny zvuk)
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť len
hlasitosť a úroveň hlasitosti predných
reproduktorov.
Poznámka
Nemôžete vybrať položku A. DIRECT, keď vyberiete
vstupy BD/DVD a GAME.
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje
reprodukovať zvuk vo vysokej kvalite a vybrať
režim dekódovania na počúvanie
2-kanálového stereofónneho zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu
alebo kódovania bez pridávania efektov
priestorového zvuku.
Ak však záznam neobsahuje signály LFE,
v prípade modelov pre USA a Kanadu bude
prijímač generovať nízkofrekvenčný signál na
výstup do basového reproduktora.
x MULTI ST. (Viackanálový
stereofónny zvuk)
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú
2-kanálové signály (ľavý a pravý). V závislosti
od nastavenia reproduktorov sa však
z niektorých reproduktorov nemusí zvuk
prenášať.
Režim filmov
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných
ľavých a pravých reproduktorov. Z basového
reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje sa
vôbec nespracúvajú zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa
s výnimkou signálu LFE zmixujú do
dvoch kanálov.
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Tento režim predstavuje novú inovatívnu
technológiu spoločnosti Sony pre domáce
kiná, ktorá využíva najnovšie technológie na
spracovanie akustických a digitálnych
signálov. Je založená na údajoch presného
merania reakcií v prostredí zvukového štúdia.
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na
2-kanálový analógový vstup. Táto funkcia
umožňuje reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje bez potreby akýchkoľvek
nastavení.
44SK
x HD-D.C.S. (HD Digital Cinema
Sound)
Vďaka tomuto režimu si môžete doma
vychutnať filmy na diskoch Blu-ray a DVD,
a to nielen vďaka vysokokvalitnému zvuku, ale
aj vďaka najlepšej zvukovej atmosfére, akú
zamýšľal zvukový technik daného filmu pri
finálnej úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete vybrať
príslušný typ efektu.(str. 61)
x JAZZ (Jazzový klub)
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
x CONCERT (Koncert)
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
x STADIUM (Štadión)
Reprodukuje sa prostredie veľkého
nekrytého štadióna.
x PLII MV (Pro Logic II Movie)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Movie. Toto nastavenie je ideálne pre
filmy kódované v režime Dolby Surround.
V tomto režime navyše možno zvuk filmov
s pridanou zvukovou stopou alebo zvuk
starých filmov reprodukovať v 5.1-kanálovom
formáte.
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Movie. Týmto nastavením
sa režim Dolby Pro Logic II Movie alebo
Dolby Digital 5.1 rozširuje na 7.1 oddelených
filmových kanálov.
x PLIIZ (Pro Logic IIz)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie zvyšuje flexibilitu
rozšírenia 5.1-kanálového systému na
7.1-kanálový. Jeho vertikálny komponent
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Cinema. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov.
Režim hudby
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia
koncertných sál.
x HALL (Sála)
Reprodukuje sa prostredie športového
prenosu.
x P. AUDIO (Portable Audio
Enhancer)
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk
z prenosného zvukového zariadenia. Tento
režim je ideálny na počúvanie súborov MP3
a iných komprimovaných hudobných
súborov.
x PLII MS (Pro Logic II Music)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
x PLIIX MS (Pro Logic IIx Music)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
x PLIIZ (Pro Logic IIz)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie zvyšuje flexibilitu
rozšírenia 5.1-kanálového systému na
7.1-kanálový. Jeho vertikálny komponent
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Music. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov. Toto
nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje
stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
Reprodukuje sa akustika typická pre
koncertnú sálu.
45SK
Priestorový zvuk
x PLIIX MV (Pro Logic IIx Movie)
x SPORTS (Šport)
Po pripojení slúchadiel
Nasledujúce zvukové polia môžete vybrať iba
v prípade, ak sú k prijímaču pripojené
slúchadlá.
x HP 2CH (2-kanálové slúchadlá)
Tento režim sa vyberie automaticky, ak
používate slúchadlá (okrem režimu Analog
Direct). Štandardné 2-kanálové stereofónne
zdroje sa vôbec nespracúvajú zvukovým
poľom a multikanálové priestorové formáty
sa s výnimkou signálov LFE zmixujú do
dvoch kanálov.
x HP DIR (priame pripojenie
slúchadiel)
Tento režim sa vyberie automaticky, ak
používate slúchadlá a je vybratý režim
A. DIRECT.
Analógové signály sa reprodukujú bez
spracovania ekvalizérom, zvukovým
poľom atď.
Ak pripojíte basový reproduktor
Ak záznam neobsahuje signál LFE
(nízkotónový efekt reprodukovaný z basového
reproduktora na 2-kanálový signál), prijímač
bude generovať nízkofrekvenčný signál na
výstup do basového reproduktora.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje pre
nastavenie NEO6 CIN ani NEO6 MUS, keď sú
všetky reproduktory nastavené na hodnotu
LARGE. Ak chcete naplno využiť
presmerovanie nízkych tónov systému Dolby
Digital, odporúčame nastaviť čo najvyššiu
medznú frekvenciu basového reproduktora.
Poznámky k zvukovým poliam
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré zvukové
polia dostupné.
• Zvukové polia pre hudbu a filmy nefungujú
v nasledujúcich prípadoch.
– Pri príjme signálu DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio alebo
46SK
Dolby TrueHD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– A. DIRECT.
• Režimy PLII MV, PLIIX MV, PLII MS, PLIIX
MS, PLIIZ, NEO6 CIN a NEO6 MUS
nefungujú ani v prípade, že je nastavená
šablóna pre reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
• Režimy PLIIX a PLIIZ nemôžete vybrať
súčasne.
– Režim PLIIX je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory so zadnými reproduktormi
na priestorový zvuk.
– Režim PLIIZ je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory s prednými hornými
reproduktormi.
• Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre
hudbu, z basového reproduktora sa nebude
prenášať žiadny zvuk, ak je veľkosť všetkých
reproduktorov v ponuke SPEAKER
nastavená na možnosť LARGE.
Zvuk sa však bude prenášať z basového
reproduktora v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje
signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory
na priestorový zvuk sú nastavené na
hodnotu SMALL,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV,
PLII MS, PLIIX MV, PLIIX MS, HDD.C.S. alebo P. AUDIO.
Vypnutie efektu priestorového
zvuku pre film a hudbu
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
FIELD +/– vyberte položku 2CH ST. alebo
A.F.D. na prijímači.
Môžete tiež opakovane stláčať tlačidlo
2CH/A.DIRECT alebo tlačidlo A.F.D na
prijímači a vybrať položku 2CH ST. alebo
A.F.D. AUTO.
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov na výstup
digitálneho zvuku na pripojenom zariadení. Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Zvukový formát
Maximálny počet
kanálov
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a prijímača
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
7.1
×
a
Dolby Digital Plus
a)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audio a)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audio a)b)
7.1
×
a
Multikanálový signál Linear
PCM a)
7.1
×
a
Priestorový zvuk
Dolby TrueHD a)
a) Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
b)Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú s frekvenciou 96 kHz alebo 88,2 kHz.
47SK
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
?/1
MUSIC
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlo MUSIC
a stlačte tlačidlo ?/1.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
S.F. CLEAR a obnovia sa predvolené
nastavenia všetkých zvukových polí.
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
Funkcia BRAVIA Sync umožňuje
komunikáciu medzi produktmi značky Sony,
ako sú televízor, prehrávač diskov Blu-ray Disc
alebo DVD, zosilňovač AV alebo ďalšie
zariadenia, ktoré podporujú funkciu ovládania
pripojenia HDMI.
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenie značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• Prehrávanie jedným dotykom (str. 50)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 50)
• Vypnutie systému (str. 51)
• Synchronizácia režimu Theater/Theatre
(str. 51)
• Výber scény (str. 51)
Funkcia ovládania pripojenia HDMI je
štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu
využívaný systémom HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre rozhranie HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Prijímač odporúčame pripájať k produktom
vybaveným funkciou BRAVIA Sync.
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí byť
funkcia ovládania pripojenia HDMI k dispozícii.
Pozrite si návod na použitie zariadenia.
48SK
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync
Prijímač je kompatibilný s funkciou Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie.
• Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, môžete funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači
a prehrávacom zariadení nastaviť
automaticky pomocou nastavenia funkcie
ovládania pripojenia HDMI na televízore
(str. 49).
• Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, nastavte funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači, prehrávacom
zariadení a televízore osobitne (str. 49).
zariadenie prostredníctvom pripojenia
HDMI.
(Príslušné zariadenie musí byť
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.)
2 Zapnite prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie.
3 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI na televízore.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne súčasne v prijímači aj vo všetkých
pripojených zariadeniach. Po dokončení
nastavenia sa na displeji zobrazí hlásenie
COMPLETE.
Podrobné informácie o nastavení televízora
nájdete v návode na použitie dodanom
s televízorom.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
1 Stlačte tlačidlo AMP MENU.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku HDMI a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku CTRL.HDMI a potom
stlačte tlačidlo
alebo b.
4 Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku CTRL ON a potom stlačte
tlačidlo
.
Funkcia Control for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI) sa zapne.
5 Zapnite v pripojenom zariadení funkciu
Ovládanie pripojenia HDMI.
Ak je už funkcia Ovládanie pripojenia
HDMI zapnutá, nemusíte toto nastavenie
meniť.
Podrobné informácie o nastavení
televízora a pripojených zariadení nájdete
v návodoch na použitie príslušných
zariadení.
Poznámky
• Skôr než v televízore spustíte funkciu Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie, najprv
televízor aj ďalšie pripojené zariadenia vrátane
prijímača zapnite.
• Ak po výbere nastavení funkcie Control for
HDMI-Easy Setting nefunguje prehrávacie
zariadenie, skontrolujte nastavenie funkcie
Ovládanie pripojenia HDMI na televízore.
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje funkciu
Control for HDMI-Easy Setting, ale podporuje
funkciu ovládania pripojenia HDMI, musíte
funkciu Control for HDMI pripojeného zariadenia
nastaviť ešte pred spustením funkcie Control for
HDMI-Easy Setting z televízora.
• Ak ste pomocou položky H. ASSIGN v ponuke
HDMI priradili vstup HDMI inému vstupu, funkcia
prehrávania jedným dotykom nie je dostupná.
49SK
Funkcie BRAVIA Sync
Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie.
1 Prepojte prijímač, televízor a prehrávacie
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie.
Prehrávanie obsahu
zariadenia jedným dotykom
(Prehrávanie jedným dotykom)
Zariadenia s funkciou BRAVIA Sync
pripojené k prijímaču môžete automaticky
spustiť jednoduchou operáciou (jedným
dotykom). Z pripojeného zariadenia môžete
prehrávať zvuk a obraz.
Ak nastavíte položku PASS.THRU na
hodnotu AUTO alebo ON, zvukový
a obrazový signál sa bude reprodukovať len
z televízora, pričom prijímač zostane
v pohotovostnom režime.
Keď spustíte prehrávanie z pripojeného
zariadenia, fungovanie prijímača a televízora
sa zjednoduší nasledujúcim spôsobom:
Prenos zvuku televízora
z reproduktorov pripojených
k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému)
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať prostredníctvom ponuky televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
Televízor
Prijímač
Zapnutie
funkcie
ovládania
hlasitosti
systému
Prijímač a televízor
Zapnutie (v pohotovostnom režime)
Prepnutie na príslušný vstup HDMI
Poznámky
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Ak je položka PASS.THRU nastavená na hodnotu
AUTO alebo ON, v závislosti od nastavení sa
prijímač nemusí zapnúť.
• Pomocou ponuky televízora zapnite funkciu
ovládania hlasitosti systému.
Tip
Pripojené zariadenie, napríklad prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD, môžete vybrať aj z ponuky
televízora. Na prijímači aj televízore sa automaticky
vyberie vhodný vstup HDMI.
50SK
• Zapnutie
(v pohotovostnom
režime)
• Prepnutie na
príslušný vstup
HDMI
Minimalizovanie
Reprodukcia zvuku
hlasitosti
z televízora
televízora
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať aj nasledujúcim spôsobom.
• Ak je zapnutý televízor a zapnete aj prijímač,
funkcia ovládania hlasitosti systému
automaticky aktivuje prenos zvuku
televízora prostredníctvom reproduktorov
pripojených k prijímaču. Ak však prijímač
vypnete, zvuk sa bude prenášať
z reproduktorov televízora.
• Pri nastavovaní hlasitosti televízora sa vďaka
funkcii ovládania hlasitosti systému súčasne
nastaví aj hlasitosť prijímača.
Poznámky
• Ak funkcia ovládania hlasitosti systému nepracuje
v súlade s nastavením televízora, pozrite si návod
na použitie televízora.
• Ak je položka CTRL.HDMI nastavená na hodnotu
CTRL ON, nastavenia položky AUDIO.OUT
v ponuke HDMI sa automaticky vyberú podľa
nastavení funkcie System Audio Control.
• Váš televízor musí podporovať funkciu System
Audio Control.
• Ak televízor zapnete skôr ako prijímač, zvuk
televízora sa chvíľu nebude reprodukovať.
Vypnutie prijímača spoločne
s televízorom
Sledovanie filmov s
optimálnym zvukovým poľom
(Vypnutie systému)
(Synchronizácia režimu Theater/
Theatre)
Keď pomocou tlačidla POWER na diaľkovom
ovládači televízora vypnete televízor,
automaticky sa vypne aj tento prijímač
a pripojené zariadenia.
Rovnako môžete pomocou diaľkového
ovládača prijímača vypnúť televízor.
TV ?/1
Stlačte tlačidlo THEATER alebo
THEATRE na diaľkovom ovládači
televízora alebo prehrávača diskov
Blu-ray Disc, pričom diaľkový ovládač
nasmerujte na televízor.
Zvukové pole sa prepne na režim HD-D.C.S.
Predchádzajúce zvukové pole obnovíte
opätovným stlačením tlačidla THEATER
alebo THEATRE.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
Zmenou vstupu na televízore sa zvukové pole môže
prepnúť na predchádzajúce pole.
TV
Používanie optimálneho
zvukového poľa pre vybratú
scénu
Stlačte a podržte tlačidlo TV a potom
stlačte tlačidlo TV ?/1.
(Výber scény)
Televízor, prijímač a zariadenia pripojené
pomocou konektora HDMI sa vypnú.
Funkcia výberu scény umožňuje sledovať
obraz s optimálnou kvalitou a mení zvukové
pole podľa vybratej scény na televíznej
obrazovke. Podrobné informácie o tejto
operácii nájdete v návode na použitie
televízora.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému zapnite
funkciu synchronizácie pohotovostného režimu na
televízore. Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa nemusia vypnúť.
Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie pripojených zariadení.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
51SK
Funkcie BRAVIA Sync
Tip
Poznámky
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového zvuku
na prijímači, môžete vstupný zvukový režim
nemenne nastaviť pre niektoré konektory
alebo medzi nimi prepínať v závislosti od
signálu, ktorý chcete sledovať.
1
Stláčaním tlačidla vstupu vyberte
požadovaný vstupný zdroj.
Môžete tiež použiť gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
INPUT MODE.
Vybratý režim zvukového vstupu sa
zobrazí na displeji.
• AUTO: V prípade digitálneho aj
analógového pripojenia uprednostňuje
digitálne zvukové signály.
Ak existuje viac než jedno digitálne
pripojenie, uprednostnia sa zvukové
signály HDMI.
Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne
zvukové signály, vyberú sa analógové
zvukové signály.
Po výbere televízneho vstupu sa
uprednostnia signály spätného
zvukového kanálu (ARC). Ak televízor
nie je kompatibilný s funkciou spätného
zvukového kanálu (ARC), vyberú sa
digitálne optické zvukové signály.
• COAX: Určuje digitálne zvukové signály
prenášané do konektora DIGITAL
COAXIAL.
• OPT: Určuje digitálne zvukové signály
prenášané do konektora DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG: Určuje analógové zvukové
signály prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
52SK
• V závislosti od vstupu sa niektoré režimy
zvukového vstupu nemusia dať nastaviť.
• Ak sa používa režim A. DIRECT, zvukový vstup sa
nastaví na hodnotu ANALOG. Nemôžete vybrať
iné režimy.
• Funkcia spätného zvukového kanálu (ARC) nie je
k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
– Televízor nie je kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC).
– Keď je položka CTRL.HDMI nastavená na
hodnotu CTRL OFF.
– Keď prijímač nepripájate ku konektoru HDMI na
televízore kompatibilnom s funkciou ARC
prostredníctvom kábla HDMI.
Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov
Ak predvolené nastavenia vstupných
konektorov HDMI, COMPONENT VIDEO
a DIGITAL nezodpovedajú pripojenému
zariadeniu, môžete tieto konektory opätovne
priradiť iným vstupom.
Po opätovnom priradení vstupných
konektorov môžete pomocou tlačidla vstupu
(alebo gombíka INPUT SELECTOR na
prijímači) vybrať pripojené zariadenie.
Príklad:
Keď prehrávač diskov DVD pripojíte ku
konektorom OPTICAL SAT/CATV IN
a COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Vstupu BD/DVD priraďte konektor
OPTICAL SAT/CATV IN.
– Priradenie konektorov COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2) vstupu BD/DVD
Poznámka
Skôr než opätovne priradíte vstupné konektory
HDMI, nastavte položku CTRL.HDMI na hodnotu
CTRL OFF.
1
2
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku AUDIO,
VIDEO alebo HDMI a potom
stlačte tlačidlo
alebo b.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku A. ASSIGN,
V. ASSIGN alebo H. ASSIGN
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte nasledujúce
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte nasledujúce
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo
.
A. ASSIGN a V. ASSIGN: Vyberte
vstupný konektor, ktorý chcete opätovne
priradiť.
H. ASSIGN: Vyberte názov vstupu, ktorý
chcete priradiť.
A. ASSIGN a V. ASSIGN: Vyberte názov
vstupu, ktorý chcete priradiť.
H. ASSIGN: Vyberte vstupný konektor,
ktorý chcete opätovne priradiť.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo B alebo RETURN/EXIT O.
Priraďovanie vstupných konektorov
Priraditeľné vstupné
konektory
HDMI
Názov vstupu
BD/DVD
GAME
SAT
(SAT/
CATV)
HDMI 1
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI 2
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI 3
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
a*
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
–
CMPNT 2
(Zložkový 2)
a
a
a*
a
a
a
–
COMP
(Kompozitný)
–
–
a
a*
–
–
–
NONE
a
a*
–
–
a*
a*
–
*
SA-CD
(SA-CD/
CD)
PORT
(PORTABLE)
NONE
a
a
a
a
a
a
–
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
–
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
–
–
–
–
–
–
Zvukové SAT OPT
NONE
–
a
*
Ďalšie operácie
Obrazové CMPNT 1
(Zložkový 1)
VIDEO
* Predvolené nastavenie
Poznámky
• Ak opätovne priradíte zvukový vstupný konektor
HDMI alebo DIGITAL, nastavenie INPUT MODE
sa môže zmeniť automaticky (str. 52).
• Pre každý vstup je povolené jedno opätovné
priradenie.
53SK
Používanie ponuky Settings
Prijímač môžete prispôsobiť prostredníctvom
rôznych nastavení v ponuke Settings.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte parameter, ktorý
chcete upraviť, a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo
.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Stlačte tlačidlo B alebo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia sa môžu na displeji
zobrazovať matne. To znamená, že sú nedostupné
alebo pevne nastavené, a teda nemenné.
54SK
Prehľad ponúk
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti. Podrobné informácie nájdete na
príslušnej strane uvedenej v zátvorke.
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
AUTO CALa)
[A. CAL]
(Automatická
kalibrácia)
(str. 32)
Automatická kalibrácia
(štandardná)
[STANDARD] (Štandardná)
Automatická kalibrácia (vlastná) FULL.FLAT, ENGINEER
[CUSTOM] (Vlastná)
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
LEVEL
[LEVEL]
(Hlasitosť)
(str. 60)
Testovací tónb)
[T. TONE] (Testovací tón)
OFF, AUTO xxxc)
OFF
Hlasitosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL LVL] (Hlasitosť ľavého
predného reproduktora)
FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FL 0 dB
Hlasitosť pravého predného
reproduktorab)
[FR LVL] (Hlasitosť pravého
predného reproduktora)
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FR 0 dB
CNT 0 dB
Hlasitosť ľavého reproduktora na SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
priestorový zvukb)
(interval 0,5 dB)
[SL LVL] (Hlasitosť ľavého
reproduktora na priestorový
zvuk)
SL 0 dB
Hlasitosť pravého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SR LVL] (Hlasitosť pravého
reproduktora na priestorový
zvuk)
SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SR 0 dB
Hlasitosť zadného reproduktora
na priestorový zvukb)
[SB LVL] (Hlasitosť zadného
reproduktora na priestorový
zvuk)
SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SB 0 dB
Hlasitosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL LVL] (Hlasitosť ľavého
zadného reproduktora na
priestorový zvuk)
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBL 0 dB
Ďalšie operácie
CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
Hlasitosť stredového
(interval 0,5 dB)
reproduktorab)
[CNT LVL] (Hlasitosť stredového
reproduktora)
pokračovanie
55SK
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Hlasitosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR LVL] (Hlasitosť pravého
zadného reproduktora na
priestorový zvuk)
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBR 0 dB
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
Hlasitosť ľavého predného
(interval 0,5 dB)
horného reproduktorab)
[LH LVL] (Hlasitosť ľavého
predného horného reproduktora)
LH 0 dB
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
Hlasitosť pravého predného
(interval 0,5 dB)
horného reproduktorab)
[RH LVL] (Hlasitosť pravého
predného horného reproduktora)
RH 0 dB
SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SW 0 dB
Hlasitosť basového
reproduktorab)
[SW LVL] (Hlasitosť basového
reproduktora)
Kompresia dynamického rozsahu COMP. MAX, COMP. STD,
[D. RANGE] (Dynamický
COMP.AUTO, COMP. OFF
rozsah)
SPEAKER[SPKR] Šablóna pre reproduktory
(Reproduktor)
[PATTERN] (Šablóna)
(str. 60)
Veľkosť predných
reproduktorovb)
[FRT SIZE] (Veľkosť predných
reproduktorov)
Podrobné informácie nájdete v časti
str. 31.
3/4.1
LARGE, SMALL
LARGE
LARGE, SMALL
Veľkosť stredového
reproduktorab)
[CNT SIZE] (Veľkosť stredového
reproduktora)
LARGE
Veľkosť reproduktorov na
priestorový zvukb)
[SUR SIZE] (Veľkosť
reproduktorov na priestorový
zvuk)
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť predných horných
reproduktorovb)
[FH SIZE] (Veľkosť predných
horných reproduktorov)
LARGE, SMALL
LARGE
Vzdialenosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL DIST.] (Vzdialenosť ľavého
predného reproduktora)
Vzdialenosť pravého predného
reproduktorab)
[FR DIST.] (Vzdialenosť pravého
predného reproduktora)
56SK
COMP.AUTO
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Vzdialenosť stredového
reproduktorab)
[CNT DIST.] (Vzdialenosť
stredového reproduktora)
Vzdialenosť ľavého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SL DIST.] (Vzdialenosť ľavého
reproduktora na priestorový
zvuk)
Vzdialenosť pravého
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SR DIST.] (Vzdialenosť pravého
reproduktora na priestorový
zvuk)
Vzdialenosť zadného
1,00 m až 10,00 m (interval 0,1 m)d)
3,3 až 32,9 palca (interval 1 palec)
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SB DIST.] (Vzdialenosť zadného
reproduktora na priestorový
zvuk)
3,00 m
9’10’’
Ďalšie operácie
Vzdialenosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL DIST.] (Vzdialenosť ľavého
zadného reproduktora na
priestorový zvuk)
Vzdialenosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR DIST.] (Vzdialenosť
pravého zadného reproduktora
na priestorový zvuk)
Vzdialenosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH DIST.] (Vzdialenosť ľavého
predného horného reproduktora)
Vzdialenosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH DIST.] (Vzdialenosť pravého
predného horného reproduktora)
Vzdialenosť basového
reproduktorab)
[SW DIST.] (Vzdialenosť
basového reproduktora)
Jednotka vzdialenosti
[DIST.UNIT] (Jednotka
vzdialenosti)
METER, FEET
METERe)
pokračovanie
57SK
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
Medzná frekvencia predných
(interval 10 Hz)
reproduktorovf)
[FRT CRS.] (Medzná frekvencia
predných reproduktorov)
CRS. 120 Hz
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
Medzná frekvencia stredového
(interval 10 Hz)
reproduktoraf)
[CNT CRS.] (Medzná frekvencia
stredového reproduktora)
CRS. 120 Hz
Medzná frekvencia
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
reproduktorov na priestorový
(interval 10 Hz)
f)
zvuk
[SUR CRS.] (Medzná frekvencia
reproduktorov na priestorový
zvuk)
CRS. 120 Hz
Medzná frekvencia predných
horných reproduktorovf)
[FH CRS.] (Medzná frekvencia
predných horných
reproduktorov)
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(interval 10 Hz)
CRS. 120 Hz
SURROUND
[SURR]
(Priestorový
zvuk)
(str. 61)
Typ efektu HD-D.C.S.
[EFFECT] (Efekt)
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ
[EQ]
(str. 62)
Úroveň nízkych tónov predných BASS –10 dB až BASS +10 dB
reproduktorov
(interval 1 dB)
[BASS] (Nízke tóny)
BASS 0 dB
Úroveň vysokých tónov predných TRE –10 dB až TRE +10 dB
reproduktorov
(interval 1 dB)
[TREBLE] (Vysoké tóny)
TRE 0 dB
TUNER
Režim príjmu staníc v pásme FM
[TUNER] (Ladič) [FM MODE] (Režim FM)
(str. 62)
Zadanie názvov uložených staníc
[NAME IN] (Zadanie názvov
vstupov)
STEREO, MONO
AUDIO
Synchronizácia zvuku
[AUDIO] (Zvuk) s obrazovým výstupom
(str. 62)
[A/V SYNC] (Synchronizácia
zvuku s obrazovým výstupom)
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
Výber jazyka pri digitálnom
vysielaní
[DUAL] (Duálne)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Priradenie digitálnych
zvukových vstupov
[A. ASSIGN] (Priradenie
zvukových vstupov)
Podrobné informácie nájdete v časti
Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (str. 52).
Nočný režim
[NIGHT M.] (Nočný režim)
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
58SK
STEREO
Podrobné informácie nájdete v časti
Zadanie názvov uložených staníc
(str. 43).
NIGHT.OFF
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
VIDEO
Priradenie obrazových vstupov
[VIDEO] (Obraz) [V. ASSIGN] (Priradenie
(str. 62)
obrazových vstupov)
Podrobné informácie nájdete v časti
Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (str. 52).
HDMI
[HDMI]
(str. 63)
Ovládanie pripojenia HDMI
[CTRL.HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI)
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Reprodukcia signálu HDMI
[PASS.THRU] (Reprodukcia
signálu)
ON, AUTO, OFF
OFF
Nastavenie zvukového vstupu
HDMI
[AUDIO.OUT] (Zvukový
výstup)
AMP, TV+AMP
AMP
Priradenie vstupu HDMI
Podrobné informácie nájdete v časti
[H. ASSIGN] (Priradenie vstupu Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
HDMI)
vstupov (str. 52).
SYSTEM
[SYSTEM]
(Systém)
(str. 63)
Režim automatického prepnutia STBY ON, STBY OFF
do pohotovostného režimu
[AUTO.STBY] (Automatické
prepnutie do pohotovostného
režimu)
Zadanie názvov vstupov
[NAME IN] (Zadanie názvov
vstupov)
STBY ON
Podrobné informácie nájdete v časti
Zadanie názvov vstupov (str. 38).
Ďalšie operácie
a) Iba modely pre Európu, Austráliu a Taiwan.
b)
V závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory nemusia byť niektoré parametre dostupné.
predstavuje reproduktorový kanál (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)Vzdialenosť môžete nastavovať v intervaloch 0,01 m až po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania.
e) Možnosť FEET je k dispozícii iba v modeloch pre USA a Kanadu.
f)
Tento parameter nemôžete vybrať, ak je reproduktor nastavený na veľkosť LARGE.
c) xxx
59SK
Ponuka LEVEL
Hlasitosť jednotlivých reproduktorov môžete
nastaviť manuálne.
komprimuje dynamický rozsah a umožňuje
sledovanie filmov neskoro v noci pri nízkej
hlasitosti. Na rozdiel od analógových
obmedzovačov sú úrovne vopred určené
a poskytujú veľmi prirodzenú kompresiu.
x T. TONE
Umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti
reproduktorov pri počúvaní testovacieho
tónu z miesta počúvania (str. 36).
x FL LVL, FR LVL, CNT LVL, SL LVL, SR
LVL, SB LVL, SBL LVL, SBR LVL, LH
LVL, RH LVL, SW LVL
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk, predného ľavého a pravého
horného a basového reproduktora).
Poznámka
V závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory
nemusia byť niektoré parametre dostupné.
x D. RANGE
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Táto funkcia môže byť
užitočná pri sledovaní filmov neskoro v noci
pri nízkej hlasitosti. Kompresia dynamického
rozsahu je možná len pri zdrojoch Dolby
Digital.
• COMP. MAX
Dynamický rozsah sa komprimuje na
maximálnej úrovni.
• COMP. STD
Dynamický rozsah sa komprimuje podľa
zámerov technika nahrávania.
• COMP.AUTO
Dynamický rozsah sa komprimuje
automaticky.
• COMP. OFF
Dynamický rozsah sa nekomprimuje.
Tip
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy na
základe informácií o dynamickom rozsahu
obsiahnutých v signáli Dolby Digital.
Štandardné nastavenie COMP. STD spôsobí miernu
kompresiu. Preto odporúčame používať nastavenie
COMP. MAX. Toto nastavenie výborne
60SK
Ponuka SPEAKER
Môžete nastaviť veľkosť a vzdialenosť
reproduktorov pripojených k tomuto
prijímaču.
x PATTERN
Umožňuje vybrať šablónu pre reproduktory
podľa používaného systému reproduktorov
(str. 31).
x FRT SIZE, CNT SIZE, SUR SIZE,
FH SIZE
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk, predného ľavého a pravého
horného).
• LARGE
Ak pripájate veľké reproduktory, ktoré
dokážu efektívne reprodukovať nízke tóny,
vyberte nastavenie LARGE. Nastavenie
LARGE vyberajte v bežných prípadoch.
• SMALL
Ak je zvuk skreslený alebo ak pri používaní
multikanálového priestorového zvuku
nepočujete dostatočné efekty priestorového
zvuku, výberom nastavenia SMALL
aktivujte presmerovanie nízkych tónov.
Nízke tóny jednotlivých kanálov sa budú
reprodukovať z basového reproduktora
alebo iných reproduktorov s nastavením
LARGE.
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Tipy
• Nastavenia LARGE a SMALL jednotlivých
reproduktorov určujú, či interný zvukový procesor
odstráni z daného kanála signál s nízkym tónom.
Po odstránení nízkych tónov z kanála sa
prostredníctvom presmerovania nízkych tónov
odošlú príslušné nízke tóny do basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením LARGE.
Keďže však nízke tóny majú určitú smerovosť,
najlepšie výsledky dosiahnete bez ich odstránenia
(ak je to možné). Preto aj pri používaní malých
reproduktorov môžete vybrať nastavenie LARGE,
ak chcete z daného reproduktora počuť nízke tóny.
Ak však používate veľký reproduktor, ale nechcete
z neho počúvať nízke tóny, vyberte nastavenie
SMALL.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
vyberte pre všetky reproduktory nastavenie
LARGE. Ak je úroveň nízkych tónov nižšia, môžete
ju zvýrazniť pomocou ekvalizéra. Podrobné
informácie nájdete v časti str. 62.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté nastavenie
SMALL, nastavenie SMALL sa automaticky vyberie
aj pre stredový reproduktor, reproduktory na
priestorový zvuk a predné horné reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre predné
reproduktory sa automaticky vyberie nastavenie
LARGE.
Umožňuje nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na priestorový
zvuk, predného ľavého a pravého horného
a basového reproduktora) od miesta
počúvania.
Ak nie sú oba predné reproduktory
umiestnené v rovnakej vzdialenosti od miesta
počúvania, upravte vzdialenosť podľa
najbližšieho reproduktora.
Poznámky
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré parametre
dostupné.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
Umožňuje vybrať mernú jednotku na
nastavenie vzdialenosti.
• METER
Vzdialenosť sa zobrazuje v metroch.
• FEET
Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
x FRT CRS., CNT CRS., SUR CRS.,
FH CRS.
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré ste
v ponuke SPEAKER nastavili veľkosť SMALL.
Ponuka SURROUND
x EFFECT
Umožňuje vybrať typ efektu pre technológiu
HD-D.C.S. Každý typ efektu sa vyznačuje inou
úrovňou zmiešavania odrazov a dozvukov a je
optimalizovaný tak, aby zodpovedal
jedinečnej miestnosti, vkusu a nálade
poslucháča.
• DYNAMIC
Chcete si naplno vychutnávať zvukové
efekty, ako keby ste boli v kinosále? Typ
DYNAMIC kladie dôraz na odraz zvuku.
Bez použitia režimu HD-D.C.S. dosiahnete
istú úroveň odrazov zvukov v mnohých
miestnostiach, ale bude vám chýbať pocit
priestoru. Tento typ akusticky zväčšuje
takéto typy miestností a poskytuje pocit
priestoru a dynamiky zodpovedajúci
zvukovému štúdiu.
• THEATER
Pri type THEATER sa zmiešavaním odrazov
a dozvukov dosahujú vlastnosti zvukového
štúdia. Pri tomto type sa navyše zmiešavajú
frekvenčné vlastnosti, ktoré sú často
charakteristické pre profesionálne štúdiá
a kiná. Je ideálny na sledovanie filmov
v miestnostiach s nižšou úrovňou dozvukov.
• STUDIO
Typ STUDIO sa vyznačuje minimálnymi
efektmi, no aj napriek tomu umožňuje skvelý
zážitok, ako keby ste boli v kine. Tento typ
zabezpečuje presnú reprodukciu pôvodnej
nahrávky.
61SK
Ďalšie operácie
x FL DIST., FR DIST., CNT DIST.,
SL DIST., SR DIST., SB DIST., SBL
DIST., SBR DIST., LH DIST., RH DIST.,
SW DIST.
x DIST.UNIT
Ponuka EQ
Môžete nastaviť zvukové charakteristiky
(úroveň nízkych a vysokých tónov) predných
reproduktorov.
x BASS
x TREBLE
Poznámky
• Tento parameter je užitočný, ak používate
rozmerný monitor LCD alebo plazmový monitor,
prípadne projektor.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
• Čas oneskorenia sa môže líšiť v závislosti od
zvukového formátu, zvukového poľa, šablóny pre
reproduktory a nastavení vzdialenosti
reproduktorov.
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Ponuka TUNER
Môžete nastaviť režim príjmu staníc v pásme
FM a zadať názov uložených staníc.
x FM MODE
• STEREO
Tento prijímač bude dekódovať stereofónny
signál, ak stanica vysiela stereofónny zvuk.
• MONO
Tento prijímač bude dekódovať monofónny
signál bez ohľadu na vysielaný signál.
x NAME IN
Umožňuje zadať názvy uložených staníc.
Podrobné informácie nájdete v časti Zadanie
názvov uložených staníc (str. 43).
Ponuka AUDIO
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak, aby
vyhovovali vašim požiadavkám.
x A/V SYNC
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
zvukového signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu.
• SYNC ON (čas oneskorenia: 60 ms)
Výstupný zvukový signál je oneskorený tak,
aby sa minimalizovalo oneskorenie medzi
výstupom zvuku a obrazu.
• SYNC OFF (čas oneskorenia: 0 ms)
Výstupný zvukový signál nie je oneskorený.
62SK
x DUAL
Pri sledovaní digitálneho vysielania umožňuje
počúvať požadovaný jazyk (ak je táto možnosť
k dispozícii). Funkcia je dostupná len pri
zdrojoch Dolby Digital.
• MAIN/SUB
Zvuk v hlavnom jazyku sa bude prenášať
z ľavého predného reproduktora a súčasne sa
bude z pravého predného reproduktora
prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
• MAIN
Bude sa prenášať zvuk v hlavnom jazyku.
• SUB
Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
x A. ASSIGN
Umožňuje opätovne priradiť zvukový vstupný
konektor DIGITAL inému vstupnému zdroju.
Podrobné informácie nájdete v časti
Reprodukcia zvuku a obrazu z iných vstupov
(str. 52).
x NIGHT M.
Umožňuje zachovať dojem ako v divadle aj pri
nízkej hlasitosti (str. 13).
• NIGHT. ON
• NIGHT.OFF
Ponuka VIDEO
x V. ASSIGN
Umožňuje opätovne priradiť zvukový vstupný
konektor COMPONENT VIDEO inému
vstupnému zdroju. Podrobné informácie
nájdete v časti Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov (str. 52).
Ponuka HDMI
Môžete vybrať požadované nastavenia pre
zariadenie pripojené ku konektoru HDMI.
x CTRL.HDMI
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
Control for HDMI. Podrobné informácie
nájdete v časti Funkcie BRAVIA Sync (str. 48).
x PASS.THRU
Poznámky
• Tento parameter nie je dostupný v prípade, že je
položka CTRL.HDMI nastavená na hodnotu CTRL
OFF.
• Po výbere nastavenia AUTO môže reprodukcia
obrazu a zvuku na televízore trvať trochu dlhšie
než pri nastavení ON.
• Keď je prijímač v pohotovostnom režime a položka
PASS.THRU je nastavená na hodnotu AUTO alebo
ON, na displeji sa zobrazí hlásenie A.STANDBY.
Ak však položku PASS.THRU nastavíte na hodnotu
AUTO a nezistí sa žiadny signál, hlásenie
A.STANDBY zmizne.
Umožňuje nastaviť výstupný zvukový signál
HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
• AMP
Zvukové signály HDMI z prehrávacieho
zariadenia sa prenášajú iba do
reproduktorov pripojených k prijímaču.
Multikanálový zvuk možno prehrávať
v pôvodnom formáte.
• TV+AMP
Zvuk sa prenáša z reproduktora televízora
a reproduktorov pripojených k prijímaču.
Poznámky
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku prenášaného
z televízora, napríklad od počtu kanálov,
vzorkovacej frekvencie atď. Ak je televízor
vybavený stereofónnymi reproduktormi,
zvukový výstup z prijímača je takisto
stereofónny, a to aj pri prehrávaní
viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k zobrazovaciemu
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom prípade
vyberte hodnotu AMP.
x H. ASSIGN
Umožňuje opätovne priradiť zvukový vstupný
konektor HDMI inému vstupnému zdroju.
Podrobné informácie nájdete v časti
Reprodukcia zvuku a obrazu z iných vstupov
(str. 52).
Ponuka SYSTEM
Môžete prispôsobiť nastavenia prijímača.
x AUTO.STBY
Umožňuje nastaviť prijímač tak, aby sa
automaticky prepol do pohotovostného
režimu, keď ho nepoužívate alebo keď
neprijíma žiadne signály.
• STBY ON
Do pohotovostného režimu sa prepne
približne po 30 minútach.
• STBY OFF
Neprepne sa do pohotovostného režimu.
63SK
Ďalšie operácie
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora.
• ON
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
nepretržite reprodukuje signály HDMI
z konektora HDMI TV OUT prijímača.
• AUTO
Keď je prijímač v pohotovostnom režime
a televízor je zapnutý, prijímač reprodukuje
signály HDMI signály z konektora HDMI
TV OUT prijímača. Spoločnosť Sony
odporúča vybrať toto nastavenie, ak
používate televízor značky Sony
kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync.
V porovnaní s nastavením ON sa pri použití
tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
• OFF
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
nereprodukuje signály HDMI. Ak chcete
sledovať signál z pripojeného zariadenia na
televízore, zapnite prijímač. V porovnaní
s nastavením ON sa pri použití tohto
nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
x AUDIO.OUT
Poznámky
• Funkcia nie je k dispozícii po výbere vstupu
TUNER.
• Ak režim automatického prepnutia do
pohotovostného režimu používate súčasne
s časovačom spánku, prioritu má časovač spánku.
x NAME IN
Umožňuje zadať názvy vstupov. Podrobné
informácie nájdete v časti Zadanie názvov
vstupov (str. 38).
Používanie diaľkového ovládača
Opätovné priradenie tlačidla
vstupu
Predvolené nastavenia tlačidiel vstupu môžete
zmeniť tak, aby vyhovovali zariadeniam v
systéme. Ak napríklad pripojíte prehrávač
diskov Blu-ray Disc ku konektoru SAT/CATV
na prijímači, tlačidlo SAT/CATV na tomto
diaľkovom ovládači môžete nastaviť na
ovládanie prehrávača diskov Blu-ray Disc.
Poznámka
Nemôžete znovu priradiť tlačidlá vstupu TV,
TUNER ani PORTABLE.
AV ?/1
Číselné
tlačidlá
1
Tlačidlá
vstupu
Stlačte a podržte tlačidlo vstupu,
pre ktoré chcete zmeniť
priradenie, a zároveň stlačte a
podržte tlačidlo AV ?/1.
Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo
SAT/CATV a súčasne stlačte a podržte
tlačidlo AV ?/1.
2
Podržte stlačené tlačidlo AV ?/1
a uvoľnite tlačidlo vstupu.
Príklad: Podržte stlačené tlačidlo AV ?/1
a uvoľnite tlačidlo SAT/CATV.
64SK
3
Podľa informácií v nasledujúcej
tabuľke stlačte príslušné tlačidlo
pre požadovanú kategóriu a
potom uvoľnite tlačidlo AV ?/1.
Obnovenie tlačidiel vstupu
INPUT/
?/1
Príklad: Stlačte tlačidlo 1 a potom
uvoľnite tlačidlo AV ?/1.
Teraz môžete pomocou tlačidla SAT/
CATV ovládať prehrávač diskov
Blu-ray Disc.
Kategórie
Stlačte
MASTER
VOL –/
2–
Prehrávač diskov Blu-ray Disc 1
(režim príkazov BD1)a)
Rekordér diskov Blu-ray Disc 2
(režim príkazov BD3)a)
Prehrávač diskov DVD
(režim príkazov DVD1)
3
Rekordér diskov DVD
(režim príkazov DVD3)b)
4
Videorekordér (režim
príkazov VTR3)c)
5
Prehrávač diskov CD
6
DSS (digitálny satelitný
prijímač)/digitálny satelitný
prijímač pre Európu
7
1
Stlačte a podržte tlačidlo MASTER
VOL –/2 –, stlačte tlačidlo ?/1
a potom tlačidlo INPUT/ .
2
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Obnoví sa predvolené nastavenie tlačidiel
vstupu.
Používanie diaľkového ovládača
a) Podrobné informácie o nastavení BD1 alebo
BD3 nájdete v návode na použitie dodanom
s prehrávačom diskov Blu-ray Disc alebo
rekordérom diskov Blu-ray Disc.
b)
Rekordéry diskov DVD značky Sony sa
ovládajú pomocou nastavenia DVD1 alebo
DVD3. Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s rekordérmi diskov DVD.
c) Videorekordéry značky Sony sa ovládajú
pomocou nastavenia VTR 3, ktoré sa zhoduje
s nastavením VHS.
65SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte
prijímač od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane prijímača.
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od zdroja napájania (elektrickej siete), kým
je pripojené k nástennej elektrickej zásuvke.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
• (Iba modely pre USA a Kanadu)
Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno do
zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na
predajcu.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača, aby ste sa
nepopálili.
66SK
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti iných
zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača. (Ak sa prijímač používa
v kombinácii s televízorom,
videorekordérom alebo kazetovým
prehrávačom a je umiestnený príliš blízko
týchto zariadení, môže vznikať šum a zhoršiť
sa kvalita obrazu. Tieto javy sú
pravdepodobnejšie v prípade, že používate
internú anténu. Preto odporúčame používať
externú anténu.)
• Pri umiestňovaní prijímača na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto
povrchov.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
prijímač a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch prijímača, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony. Ak servisný
personál vymení počas opravy niektoré časti,
môže si ich ponechať.
Napájanie
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka AUTO.STBY je nastavená na
hodnotu STBY ON (str. 63).
• Funkcia časovača spánku (str. 13) je
zapnutá.
Zvuk
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• Skontrolujte, či ste vybrali zvukové pole
pre režim filmov alebo hudby (str. 44).
• Zvukové polia nefungujú pri príjme
signálu DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio alebo Dolby
TrueHD so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz.
*Iba modely pre Európu, Austráliu a Taiwan.
pokračovanie
67SK
Ďalšie informácie
Nereprodukuje sa multikanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk DVD
atď. nahratý vo formáte Dolby Digital
alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov DVD atď.
k vstupným digitálnym konektorom
prijímača skontrolujte, či je k dispozícii
nastavenie výstupu digitálneho zvuku
pripojeného zariadenia.
• V ponuke HDMI nastavte položku
AUDIO.OUT na hodnotu AMP.
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk.
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden kanál,
zariadenie pravdepodobne nie je pripojené
k prijímaču správne. Skontrolujte, či sú
všetky káble úplne zasunuté do konektorov
na prijímači aj zariadení. Ak v slúchadlách
počuť obidva kanály, predný reproduktor
pravdepodobne nie je pripojený
k prijímaču správne. Skontrolujte
pripojenie predného reproduktora,
z ktorého nepočuť zvuk.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektor L aj R
analógového zariadenia. Analógové
zariadenia vyžadujú pripojenie obidvoch
konektorov. Použite zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky).
• V ponuke AUTO CAL* alebo položky
PATTERN v ponuke SPEAKER
skontrolujte, či sú nastavenia
reproduktorov vhodné pre dané
usporiadanie reproduktorov. Potom
pomocou položky T. TONE v ponuke
LEVEL skontrolujte, či sa zvuk prehráva
z jednotlivých reproduktorov správne
(str. 36).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov (str. 55).
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
• V závislosti od vybratého zvukového poľa
sa z basového reproduktora nemusí
prehrávať žiaden zvuk.
• Keď sú všetky reproduktory nastavené na
hodnotu LARGE a vybratá je položka
NEO6 CIN alebo NEO6 MUS, z basového
reproduktora sa neprehráva žiaden zvuk.
• Niektoré disky neobsahujú označenie
formátu Dolby Digital Surround EX, hoci
sa na ich obaloch nachádzajú logá formátu
Dolby Digital Surround EX.
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané na
pripojenie úplne zasunuté do konektorov
na prijímači aj zariadení.
• Skontrolujte nastavenie položky
AUDIO.OUT v ponuke HDMI (str. 63).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre toto
zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru HDMI
nemôžete počúvať disky Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 52).
• Skontrolujte, či sa položka A. DIRECT.
• Skontrolujte, či konektor vybratého
digitálneho zvukového vstupu nie je
priradený k iným vstupom.
(str. 52).
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble zasunuté do vstupných a výstupných
konektorov pre príslušné konektory na
prijímači, reproduktoroch a zariadení.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj
všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok MASTER
VOLUME nie je nastavený na hodnotu
VOL MIN.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
68SK
• Stlačením tlačidla MUTING alebo
na
diaľkovom ovládači zrušte funkciu
stlmenia zvuku.
• Skúste požadované zariadenie vybrať
stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočením gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači (str. 37).
• Aktivoval sa ochranný systém prijímača.
Vypnite prijímač, odstráňte skrat a znova
zapnite prijímač.
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené na doraz.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej
3 metre od televízneho prijímača alebo
žiarivky.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej od
televízora.
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené alebo
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne a na doraz.
• V ponuke LEVEL nastavte parametre
hlasitosti zvuku.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
z televízora sa neprenáša zvuk.
• Po prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu sa zvuk prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie z tohto
zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka PASS.THRU
v ponuke HDMI nastavená na hodnotu
ON (str. 63).
Pri pripojení zariadenia ku konektoru
PORTABLE IN môžete počuť výrazný šum,
zvuk môže byť prerušovaný alebo
skreslený.
• Skontrolujte, či je zariadenia pripojené na
doraz.
• Nejde o poruchu a závisí to od pripojeného
zariadenia.
Obraz
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte vhodný
vstup.
• Nastavte televízor na vhodný vstupný
režim.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej od
televízora.
• Správne priraďte vstupné konektory
HDMI a COMPONENT VIDEO.
• Skontrolujte, či sú káble správne a na
doraz pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný obraz.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať.
pokračovanie
69SK
Ďalšie informácie
Neprenáša sa zvuk z prijímača ani
z reproduktora televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky
AUDIO.OUT v ponuke HDMI (str. 63).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre toto
zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru HDMI
nemôžete počúvať disky Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor nepodporuje funkciu System
Audio Control, položku AUDIO.OUT
v ponuke HDMI nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom
prípade vyberte hodnotu AMP.
• Ak nepočujete zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču, kým je vybratý
televízny vstup:
– Ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne vysielanie,
zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo požadovaný
vstup. Informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie televízora.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
neprenáša sa z televízora obraz.
• Po prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu sa obraz prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie z tohto
zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka PASS.THRU
v ponuke HDMI nastavená na hodnotu
ON (str. 63).
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 37).
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie.
Externá anténa FM
Prijímač
70SK
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené na
doraz. Nastavte antény a v prípade potreby
pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite priame ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení staníc
v pásme AM) (str. 41).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc). Uložte
stanice (str. 42).
• Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY
zobrazte na displeji frekvenciu.
Nefunguje služba RDS.*
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu FM
RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.*
• Služba môže byť dočasne mimo prevádzky.
Obráťte sa na pracovníkov rozhlasovej
stanice a zistite, či naozaj poskytujú
požadovanú službu.
* Iba modely pre Európu, Austráliu a Taiwan.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité,
vymeňte ich za nové.
• Na diaľkovom ovládači vyberte správny
vstup.
Iné
V prípade poruchy sa na displeji zobrazí
hlásenie. Podľa tohto hlásenia môžete
skontrolovať stav systému. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
V prípade zobrazenia upozornenia pri
vykonávaní
automatickej kalibrácie nájdete riešenie
problému v časti pozrite si Po zobrazení kódov
chýb (str. 35).
PROTECT
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením alebo prijímač je
zakrytý a ventilačné otvory sú zablokované.
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova zapnite napájanie.
Vymazanie pamäte
Časti s informáciami
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 30
Upravené zvukové polia
str. 48
Ďalšie informácie
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI
(str. 21, 22).
• V ponuke HDMI skontrolujte, či je
položka CTRL.HDMI nastavená na
hodnotu CTRL ON.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom zariadení.
Pozrite si návod na použitie pripojeného
zariadenia.
• Ak je položka CTRL.HDMI nastavená na
hodnotu CTRL OFF, funkcia BRAVIA
Sync nepracuje správne, ani keď
zariadenie pripojíte ku konektoru
HDMI IN.
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA Sync,
sú obmedzené štandardom HDMI CEC
nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov
Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne
tri zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne štyri
zariadenia
– Prijímač AV (zvukový systém):
maximálne jedno zariadenie
Chybové hlásenia
Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
• V závislosti od pripojených zariadení
a televízora možno budete musieť
zariadenia a televízor nastaviť. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami a televízorom.
• Zmeňte vstup prijímača na vstup HDMI
pripojený k zariadeniu.
71SK
Technické údaje
Frekvenčný rozsah
Analógový
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Iba model pre USA)
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý
výkon vo frekvenčnom rozsahu 20 až
20 000 Hz so zaťažením obidvoch kanálov
8 ohmov pri minimálnom výkone 90 W RMS
(efektívnom) na kanál je celkové harmonické
skreslenie (THD) menšie než 0,09 %.
Zosilňovač
Model pre USA1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
130 W na kanál
Modely pre Kanadu, Európu, Austráliu
a Taiwan1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
85 W + 85 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
130 W na kanál
1) Merané v nasledujúcich podmienkach:
Oblasť
USA, Kanada,
Taiwan
Európa, Austrália
Požiadavky na
napájanie
Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Striedavé napätie 230 V,
50 Hz
2) Referenčný výstupný výkon pre tieto
reproduktory: predné, zadné na priestorový zvuk,
predné horné, stredový a reproduktor na
priestorový zvuk. V závislosti od nastavení
zvukového poľa a zdroja sa nemusí prehrávať
žiaden zvuk.
72SK
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým poľom
a ekvalizérom)
Vstup
Analógové (PORTABLE IN)
Citlivosť: 1 V/50
kiloohmov
Odstup signál – šum3):
96 dB (A, 500 mV4))
Analógové (okrem vstupu PORTABLE IN)
Citlivosť: 500 mV/
50 kiloohmov
Odstup signál – šum3):
96 dB (A, 500 mV4))
Digitálny (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (optický)
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analógový)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/1
kiloohm
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovne nárastu
±6 dB, krok 1 dB
3)
INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom
a ekvalizérom).
4) Sieť so záťažou, úroveň vstupu.
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
Medzifrekvencia
87,5 MHz – 108,0 MHz
Drôtová anténa FM
75 ohmov, asymetrické
10,7 MHz
Ladenie v pásme AM
Ladiaci rozsah
Oblasť
Krok ladenia
Krok 10 kHz Krok 9 kHz
USA, Kanada
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Európa, Austrália,
Taiwan
–
531 kHz –
1 602 kHz
Anténa
Medzifrekvencia
Rámová anténa
450 kHz
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
80 MHz, prechod HD
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Oblasť
Požiadavky na
napájanie
USA, Kanada,
Taiwan
Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Európa, Austrália
Striedavé napätie 230 V,
50 alebo 60 Hz
Ďalšie informácie
Príkon
240 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (keď je položka
CTRL.HDMI nastavená na
hodnotu CTRL OFF)
Približné rozmery (šírka/výška/hĺbka)
430 mm × 157,5 mm ×
322 mm vrátane
prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
Približná hmotnosť 7,6 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Na niektorých plošných spojoch nie sú
použité samozhasínajúce halogenidové
prísady.
73SK
Register
Čísla
P
T
2-kanálový zvuk 44
5.1-kanálový zvuk 17
7.1-kanálový zvuk 17
PlayStation 3
pripojenie 26
Počiatočná inštalácia 30
Ponuka
AUDIO 62
AUTO CAL 55
EQ 62
HDMI 63
LEVEL 60
SPEAKER 60
SURROUND 61
SYSTEM 63
TUNER 62
VIDEO 62
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc
pripojenie 25
Prehrávač diskov DVD
pripojenie 25
Prehrávanie jedným
dotykom 50
Prijímač káblovej televízie
pripojenie 27
Testovací tón 36
TV
pripojenie 21
A
Analog Direct 44
AUTO CALIBRATION 32
Č
Časovač spánku 13
D
Diaľkový ovládač 11
Dolby Digital EX 47
H
HD-D.C.S 44
CH
Chybové hlásenia 71
I
INPUT MODE 52
L
Ladenie
automaticky 40
priamo 41
uložené stanice 42
Ladič rozhlasových staníc
pripojenie 29
N
Nahrávanie 39
Nočný režim 13
O
Ovládanie hlasitosti
systému 50
74SK
R
RDS 43
Rekordér diskov DVD 28
Reprodukcia signálu
HDMI 63
Reproduktory
inštalácia 17
pripojenie 19
Režim A.F.D. 44
Režim filmov 44
Režim hudby 45
S
Satelitný prijímač
pripojenie 27
Stlmenie zvuku 38
Synchronizácia režimu
Theater/Theatre 51
V
VCR
pripojenie 28
Vymazanie
diaľkový ovládač 65
pamäť 30
Vypnutie systému 51
Výber scény 51
Z
Zadanie názvov 38, 43
Zvukové polia
obnovenie nastavení 48
výber položky 44
Sony Corporation
Download PDF

advertising