Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2-kanálový AV prijímač domáceho kina Návod na použitie

Viackanálový
prijímač AV
Návod na použitie
STR-DH770
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú
na zadnej strane prijímača. Tieto čísla vpíšte
na vyhradené riadky nižšie. Uveďte ich,
kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom
obrátite na predajcu produktov značky Sony.
Číslo modelu
Sériové číslo
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami ani ďalšími
predmetmi, aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného
ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu vody
na zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vo vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné správanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej
zásuvke.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť počas bežnej
prevádzky horúci na dotyk.
2SK
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia odpadových batérií,
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo
na balení znamená, že s produktom a batériou
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej značky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu
pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí
životnosti batérie, elektrických a elektronických
zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko alebo v jej mene.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je
spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie
súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Tento viackanálový prijímač AV je určený
na prehrávanie zvuku a videozáznamov
z pripojených zariadení, na prehrávanie hudby
zo smartfónu kompatibilného s technológiou
NFC alebo zo zariadenia BLUETOOTH
a tunera FM.
Testovaním tohto zariadenia sa zistilo,
že pri pripojení pomocou kábla kratšieho
ako tri metre spĺňa limity stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
3SK
Príručky k produktu
K produktu sa poskytujú nasledujúce príručky.
V jednotlivých príručkách nájdete informácie uvedené nižšie:
Príručka pri
spustení
Návod
Príručka pomoci
na použitie
(online)
(táto príručka)
Príprava
Inštalácia
Pripojenie
Počiatočná inštalácia
Základné operácie
Počúvanie/pozeranie
Ďalšie operácie
Počúvanie/pozeranie
Ďalšie operácie
Funkcia BLUETOOTH
Ostatné funkcie
Úprava nastavení
Riešenie problémov
Bezpečnostné upozornenia/
technické údaje
Príručku pomoci si môžete prečítať na tejto webovej lokalite:
Pre zákazníkov v Európe
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Pre zákazníkov v Taiwane
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/zh-tw/
Pre zákazníkov v ostatných častiach sveta:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
4SK
Informácie o tomto
návode na použitie
V
tomto návode na použitie nájdete opis
ovládacích prvkov na diaľkovom ovládači.
Okrem neho môžete používať aj ovládacie
prvky na prijímači, ak majú rovnaké alebo
podobné názvy ako tlačidlá na diaľkovom
ovládači.
 Niektoré obrázky majú podobu názorných
kresieb a môžu sa líšiť od skutočných
produktov.
 Položky zobrazené na televíznej obrazovke
sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť.
 Text v hranatých zátvorkách ([--]) sa zobrazuje
na televíznej obrazovke a text v úvodzovkách
(„--“) na displeji prijímača.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený systémami
Dolby* Digital, Pro Logic Surround a DTS**
Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX a symbol dvojitého písmena D
sú ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Informácie o patentoch spoločnosti DTS
nájdete na stránke http://patents.dts.com.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD
a príslušný symbol, ako aj DTS spolu s týmto
symbolom sú registrovanými ochrannými
známkami a DTS-HD Master Audio je
ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných
krajinách.
Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch a
Retina sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných
krajinách.
App Store je servisná známka spoločnosti
Apple Inc.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani
za súlad s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto príslušenstva
so zariadením iPod alebo iPhone môže
ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie
od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od produktu zakázaná.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
Slovné označenie WALKMAN a logo WALKMAN
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú
registrovaným ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation používa takéto
známky na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
N-Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Android™ je ochrannou známkou spoločnosti
Google Inc.
Google Play™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa označenia ™ a  neuvádzajú.
5SK
Obsah
Dodané príslušenstvo
Príručky k produktu ...................................... 4
Informácie o tomto návode na použitie ...... 5
Dodané príslušenstvo .................................. 6
Časti a ovládacie prvky ..................................7


Diaľkový ovládač (1)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Drôtová anténa pre pásmo FM (1)
Príprava

Kalibračný mikrofón (1)
Inštalácia reproduktorov ..............................11
Pripojenie reproduktorov ............................ 13
Pripojenie televízora ....................................19
Pripojenie zvukovo-vizuálnych zariadení ...23
Pripojenie antény ....................................... 25
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ............................... 25
Jednoduché nastavenie prijímača
pomocou funkcie Easy Setup ............... 26

Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Do diaľkového ovládača vložte dve dodané
batérie R03 (veľkosti AAA). Pri vkladaní batérií
sa uistite, že póly + a – sú v správnej polohe.
Počúvanie/pozeranie
Reprodukcia zvuku a obrazu ...................... 29
Reprodukovanie zvukových efektov .......... 30
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ....................................33
Bezpečnostné upozornenia ....................... 35
Technické údaje ...........................................37
Poznámka
 Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
 Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
 Nepoužívajte súčasne mangánové batérie
a batérie iných typov.
 Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
 Ak diaľkový ovládač plánujete dlhšie nepoužívať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
 Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový
ovládač, vymeňte obe batérie za nové.
6SK
Časti a ovládacie prvky
Prijímač
Predný panel









 (napájanie) (s. 25)
Indikátor napájania
SPEAKERS (s. 27)
TUNING MODE, TUNING +/–
 Konektor CALIBRATION MIC (s. 28)
 Konektor PHONES
Ovláda funkciu tunera.
Stláčaním tlačidla TUNING +/– môžete
vyhľadávať stanice.
Indikátor napájania
Snímač NFC
2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (s. 30, 31)
Displej (s. 8)
NIGHT MODE
CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
Ovláda funkciu BLUETOOTH.
 DISPLAY
 DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu displeja.
 Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
 PURE DIRECT
Keď je funkcia Pure Direct aktivovaná, indikátor
nad tlačidlom sa rozsvieti.
 MASTER VOLUME (s. 29)
 INPUT SELECTOR (s. 30)
 Port  (USB)
Tu pripojte slúchadlá.
Zelený: Prijímač je zapnutý.
Jantárový: Prijímač je v pohotovostnom
režime a urobili ste jedno z týchto
nastavení:
 „CTRL HDMI“ je nastavené na „CTRL ON“.
 „BT STANDBY“ je nastavené na „STBY
ON“.*
 „STBY THRU“ je nastavené na „ON“ alebo
„AUTO“.
Indikátor sa vypne, keď je prijímač
v pohotovostnom režime a:
 „CTRL HDMI“ je nastavené na „CTRL OFF“.
 „BT STANDBY“ je nastavené na „STBY OFF“.
 „STBY THRU“ je nastavené na „OFF“.


* Indikátor sa rozsvieti na jantárovo, iba keď sa
zariadenie spáruje s prijímačom. Ak s prijímačom
nie sú spárované žiadne zariadenia, indikátor
je vypnutý.
7SK
Indikátory na displeji
Indikátor sa rozsvieti a signalizuje aktuálny stav.
 USB
Zistilo sa zariadenie USB.
 Indikátor vstupu
Signalizuje aktuálny vstup.
Prijímač dekóduje príslušné signály formátu
DTS.
DTS-HD
DTS-HD
ARC
 ST
Vybratý je televízny vstup a zistili sa signály
spätného zvukového kanálu (ARC).
 D.C.A.C.
OPT
Digitálne signály sa prijímajú cez konektor
OPTICAL (s. 20, 22).
COAX
Digitálne signály sa prijímajú cez konektor
COAXIAL (s. 24).
HDMI
Digitálne signály sa prijímajú cez zvolený
konektor HDMI (s. 20, 21, 23).
 MEM
Je aktivovaná pamäťová funkcia, napríklad
ukladanie predvolieb.
 D.R.C.
Je aktivovaná kompresia dynamického rozsahu.
 Indikátor Dolby Digital Surround*
Prijímač dekóduje príslušné signály formátu
Dolby Digital.
TrueHD Dolby TrueHD
 Indikátor formátu Dolby Pro Logic
Prijímač spracúva signály formátu Dolby Pro
Logic. Táto technológia maticového
dekódovania priestorového zvuku dokáže
zlepšiť vstupné signály.
Poznámka
Indikátor sa v závislosti od nastavenia
usporiadania reproduktorov nemusí rozsvietiť.
 EQ
Je aktivovaný ekvalizér.
8SK
 Indikátor formátu DTS(-HD)*
Prijímač ladí na stereofónne vysielanie.
Používajú sa výsledky merania funkcie
Auto Calibration (automatická kalibrácia).
 SLEEP
Je aktivovaný časovač automatického vypnutia.
 BT
Rozsvieti sa po pripojení zariadenia
BLUETOOTH. Bliká počas párovania
a pripojenia.
 Indikátor systému reproduktorov
(s. 27)
* Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital
alebo DTS sa musia vytvoriť digitálne prepojenia
a možnosť „INPUT MODE“ nesmie byť nastavená
na hodnotu „ANALOG“.
Zadný panel
 Konektory HDMI IN/OUT* (s. 20, 21, 23)
 Konektory SPEAKERS (s. 14, 15, 16,
17, 18)
 Konektory SUBWOOFER OUT (s. 14, 15,
16, 17, 18)
 Konektory AUDIO IN (s. 20, 22, 24)
 Konektory VIDEO IN/MONITOR OUT
(s. 22, 24)
 Konektor FM ANTENNA (s. 25)
 Konektor COAXIAL IN (s. 24)
 Konektor OPTICAL IN (s. 20, 22)
* HDCP 2.2 je nová zlepšená technológia ochrany
autorských práv, ktorá sa používa na ochranu
obsahu, akým sú napríklad filmy vo formáte 4K.
Pripojte televízor k zodpovedajúcim
výstupným konektorom, ktoré umožňujú
sledovať obrazové vstupy.
Vstupné konektory
Výstupný konektor
HDMI IN
HDMI TV OUT
VIDEO IN
MONITOR OUT
Podrobné informácie nájdete v časti
Pripojenie televízora (s. 19).
9SK
SLEEP
Diaľkový ovládač
Slúži na nastavenie prijímača tak, aby sa
v zadanom čase automaticky vypol.
 Tlačidlá vstupu
Výber vstupného kanála pripojeného
k zariadeniu, ktoré chcete použiť. Po stlačení
ľubovoľného z tlačidiel vstupu sa prijímač
zapne.
 FRONT SURROUND, 2CH/MULTI,
MOVIE, MUSIC
Slúži na výber zvukového poľa.
NIGHT MODE
Aktivuje funkciu Nočný režim.
PURE DIRECT
Aktivuje funkciu Pure Direct.
 DISPLAY
Zobrazuje informácie na displeji.
AMP MENU
Na displeji zobrazuje ponuku na ovládanie
prijímača.
BACK
Slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky
alebo na zatvorenie ponuky či elektronického
sprievodcu na televíznej obrazovke.
PAIRING
Nastavuje prijímač do režimu párovania.
(potvrdenie výberu),
Stláčaním tlačidiel , , ,
ponuky. Stlačením tlačidla
/ / /
vyberiete položky
výber potvrdíte.
 HOME
Slúži na zobrazenie domovskej ponuky
na televíznej obrazovke.
/ (predchádzajúce/
nasledujúce),
 (prehrať/pozastaviť)*,  (zastaviť)
Preskočenie, prehrávanie, pozastavenie
a zastavenie operácie.
Tlačidlo PRESET +/–
Slúži na výber uložených staníc alebo kanálov.
MEMORY
Slúži na uloženie naladenej stanice.
  (napájanie)
Slúži na zapnutie prijímača alebo nastavenie
pohotovostného režimu.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Skontrolujte, či ste vykonali nasledujúce
nastavenia:
 V ponuke „<HDMI>“ nastavte „CTRL HDMI“
na „CTRL OFF“.
 V ponuke „<BT>“ nastavte „BT STANDBY“
na „STBY OFF“.
 V ponuke „<HDMI>“ nastavte „STBY THRU“
na „OFF“.

 (hlasitosť) +*/–
Slúži na nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov naraz.
 (stlmenie)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku. Ak chcete
zvuk obnoviť, znova stlačte toto tlačidlo.
* Na tlačidlách /MEMORY a  + sú hmatové
body. Pri používaní diaľkového ovládača môžete
tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel.
Poznámka
 Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
 V závislosti od modelu pripojeného zariadenia
nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti
pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom.
10SK
Príprava
Príprava
Inštalácia reproduktorov
K prijímaču AV môžete pripojiť až 7 reproduktorov a 2 hlbokotónové reproduktory. Reproduktory
a hlbokotónové reproduktory rozmiestnite podľa typu reproduktorového systému, ktorý vám
vyhovuje.
Umiestnenie jednotlivých reproduktorov
Poznámka
 Keď pripojíte jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk (SB), umiestnite ho priamo za miesto počúvania.
 Keďže z hlbokotónového reproduktora (SW) sa neprenášajú presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kdekoľvek.
Názvy a funkcie reproduktorov
Skratky použité Názov reproduktora
na obrázkoch
Funkcie
FL
Ľavý predný reproduktor
FR
Pravý predný reproduktor
Reprodukuje stereofónne zvuky z ľavého/
pravého predného kanála.
CNT
Stredový reproduktor
Reprodukuje vokálne zvuky zo stredového
kanála.
SL
Ľavý reproduktor na priestorový zvuk
SR
Pravý reproduktor na priestorový zvuk
Reprodukuje zvuky z ľavého/pravého kanála
na priestorový zvuk.
SBL
Zadný ľavý reproduktor na priestorový
zvuk
SBR
Zadný pravý reproduktor na priestorový
zvuk
SB
Zadný reproduktor na priestorový zvuk
Reprodukuje zvuky zo zadného kanála
na priestorový zvuk.
SW
Hlbokotónový reproduktor
Reprodukuje zvuky kanála LFE (nízkofrekvenčný
efekt) a zosilňuje basové časti iných kanálov.
LH
Ľavý predný horný reproduktor
RH
Pravý predný horný reproduktor
Reprodukuje vertikálne zvukové efekty
z predného horného ľavého/pravého kanála.
Reprodukuje zvuky z ľavého/pravého zadného
kanála na priestorový zvuk.
11SK
Konfigurácia reproduktorov a nastavenia usporiadania reproduktorov
Vyberte si spôsob usporiadania reproduktorov podľa toho, akú konfiguráciu reproduktorov
používate.
Konfigurácia reproduktorov
„SB ASSIGN“*
Usporiadanie
reproduktorov
(vyberá sa
z ponuky
„<SPEAKER>“)
Informácie
o pripojení
(strana)
5.1-kanálová
„OFF“
„3/2.1“
14
7.1-kanálová s použitím zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
–
„3/4.1“
15
7.1-kanálová s použitím predných horných
reproduktorov
–
„5/2.1“
16
5.1-kanálová s pripojením dvoch zosilňovačov „BI-AMP“
„3/2.1“
17
5.1-kanálová s prednými reproduktormi B
„3/2.1“
18
„SPK B“
* „SB ASSIGN“ môžete použiť, iba ak je usporiadanie reproduktorov konfigurované tak, že nemá zadný a predný
horný reproduktor na priestorový zvuk.
Výber usporiadania reproduktorov
1 Stlačte tlačidlo AMP MENU.
2 Stláčaním tlačidiel / vyberte položku „<SPEAKER>“ a stlačte tlačidlo
.
3 Stláčaním tlačidiel / vyberte položku „SP PATTERN“ a stlačte tlačidlo
.
4 Vyberte ľubovoľný spôsob usporiadania reproduktorov a stlačte tlačidlo
.
Nastavenia usporiadania reproduktorov
Príklad:
hlbokotónový
2 reproduk2 predné +
2 predné horné tory na pries- reproduktor
torový zvuk
+ stredový
Usporiadanie
reproduktorov
Predný
Stredoľavý/pra- vý reprový repro- duktor
duktor
Ľavý/pravý reproduktor
na priestorový zvuk
Zadný ľavý
reproduktor na
priestorový zvuk
Zadný pravý reproduktor na
priestorový
zvuk
Hlbokotónový
reproduktor
Predný
horný
ľavý/pravý reproduktor
5/2.1







5/2







4/2.1







4/2







3/4.1







3/4







2/4.1







12SK
Predný
Stredoľavý/pra- vý reprový repro- duktor
duktor
Ľavý/pravý reproduktor
na priestorový zvuk
Zadný ľavý
reproduktor na
priestorový zvuk
Zadný pravý reproduktor na
priestorový
zvuk
Hlbokotónový
reproduktor
Predný
horný
ľavý/pravý reproduktor
2/4







3/3.1







3/3







2/3.1







2/3







3/2.1







3/2







2/2.1







2/2







3/0.1







3/0







2/0.1







2/0







 : Nepoužíva sa.
 : Používa sa.
Pripojenie reproduktorov
S týmto prijímačom sa môžete pripojiť k 7.1-kanálovému systému reproduktorov.
Schéma rozloženia reproduktorov je pomôckou na optimálne usporiadanie reproduktorov.
Nemusíte ich však usporiadať presne podľa schémy.
Poznámky
 Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
 Pred pripojením sieťovej šnúry (napájacieho kábla) skontrolujte, či sa kovové drôty reproduktorových káblov
vzájomne nedotýkajú medzi konektormi SPEAKERS.
 Ak pripojíte hlbokotónový reproduktor s funkciou automatického prepínania do pohotovostného režimu,
pri sledovaní filmov túto funkciu vypnite. Ak je zapnutá, do pohotovostného režimu sa prepína automaticky
na základe úrovne vstupného signálu pre hlbokotónový reproduktor, a teda sa nemusí reprodukovať zvuk.
 Ak máte dva hlbokotónové reproduktory, môžete ich pripojiť do obidvoch konektorov SUBWOOFER OUT.
13SK
Príprava
Usporiadanie
reproduktorov
Príklady pripojenia reproduktorov
5.1-kanálový systém reproduktorov
 30˚
 100˚ – 120˚
Reproduktory
na priestorový zvuk
Hlbokotónový
reproduktor
 Monofónny zvukový kábel (nedodáva sa)
 Reproduktorový kábel (nedodáva sa)
Po pripojení nastavte položku [Surround Back
Speakers Assign] v časti [Speaker Setting]
na [None Speaker].
Tip
Môžete tiež nastaviť položku [SURROUND BACK
SPEAKERS ASSIGN] v časti [Easy Setup]
na [No speaker is connected].
14SK
Stredový
reproduktor
Predné reproduktory
7.1-kanálový systém reproduktorov so zadnými reproduktormi
na priestorový zvuk
Príprava
 30˚
 100˚ – 120˚
 Rovnaký uhol.
Reproduktory
na priestorový zvuk
Hlbokotónový
reproduktor
Zadné reproduktory
na priestorový zvuk*
Stredový
reproduktor
Predné reproduktory
 Monofónny zvukový kábel (nedodáva sa)
 Reproduktorový kábel (nedodáva sa)
* Ak pripájate len jeden zadný reproduktor
na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom L
(+/–).
Po pripojení nastavte položku [Surround Back
Speakers Assign] v časti [Speaker Setting]
na [Surround Back Speakers].
15SK
7.1-kanálový systém reproduktorov s prednými hornými
reproduktormi
 30˚
 100˚ – 120˚
Reproduktory
na priestorový zvuk
Hlbokotónový
reproduktor
Predné horné
reproduktory
 Monofónny zvukový kábel (nedodáva sa)
 Reproduktorový kábel (nedodáva sa)
Po pripojení nastavte položku [Surround Back
Speakers Assign] v časti [Speaker Setting]
na [Front High Speakers].
16SK
Stredový
reproduktor
Predné reproduktory
5.1-kanálový systém reproduktorov s pripojením dvoch zosilňovačov
 30˚
 100˚ – 120˚
Reproduktory
na priestorový zvuk
Predný
reproduktor
Stredový
reproduktor
Predný
reproduktor
Hlbokotónový
reproduktor
 Monofónny zvukový kábel (nedodáva sa)
 Reproduktorový kábel (nedodáva sa)
Kovové prepojovacie prvky konektorov Hi/Lo
nasadené na reproduktoroch zložte, aby
nedošlo k poruche prijímača.
Po pripojení nastavte položku [Surround Back
Speakers Assign] v časti [Speaker Setting]
na [Bi-Amplifier Speakers].
17SK
Príprava
Kvalitu zvuku môžete zlepšiť pripojením rôznych zosilňovačov k vysokotónovému reproduktoru
a k nízkotónovému reproduktoru s použitím pripojenia dvoch zosilňovačov (Bi-amp).
5.1-kanálový systém reproduktorov s prednými B reproduktormi
Ak máte nejaký ďalší systém predných reproduktorov, pripojte ho ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
Reproduktory
na priestorový zvuk
FR(B)
Hlbokotónový
reproduktor
FL(B) FR(A)
Predné reproduktory B
 Monofónny zvukový kábel (nedodáva sa)
 Reproduktorový kábel (nedodáva sa)
Po pripojení nastavte položku [Surround Back
Speakers Assign] v časti [Speaker Setting]
na [Front B Speakers].
Systém predných reproduktorov môžete
vybrať pomocou tlačidla SPEAKERS
na prijímači (s. 27).
18SK
Stredový
reproduktor
FL(A)
Predné reproduktory A
Pripojenie televízora
Poznámky k pripojeniu










Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Televízor (monitor) alebo projektor pripojte ku konektoru HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT
na prijímači.
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
Používajte vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom. Pre formáty 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 a 4K/
60p 4:2:0, 10-bitové a ďalšie sa vyžaduje kvalitný vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom.
Neodporúčame používať konverzný kábel HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D pripojíte konverzný
kábel HDMI-DVI, môže sa strácať zvuk alebo obraz. Pripojte samostatné zvukové káble alebo
digitálne prepojovacie káble a ak sa ani potom zvuk neprehráva správne, opätovne priraďte
vstupné konektory.
V závislosti od stavu prepojenia medzi televízorom a anténou môže byť obraz na televíznej
obrazovke skreslený. V takom prípade umiestnite anténu ďalej od prijímača.
Pri pripájaní optického digitálneho kábla zasúvajte koncovky do konektora priamo, kým
nezacvaknú na miesto.
Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš neohýbajte.
Všetky konektory digitálneho zvuku sú kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Keď televízor pripojíte k prijímaču cez konektory TV IN na prijímači, konektor pre výstup zvuku
televízora nastavte na „Fixed“ (ak sa dá prepínať medzi hodnotami „Fixed“ a „Variable“).
Ak používate videoformáty s veľkou šírkou pásma, ako sú 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 a 4K/60p 4:2:0,
10-bitové, musíte nastaviť signálový formát HDMI. Podrobné informácie nájdete v časti
Nastavenie signálového formátu HDMI (s. 30).
19SK
Príprava
Pripojte televízor ku konektoru HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT. Po pripojení televízora
ku konektoru HDMI TV OUT môžete tento prijímač ovládať cez ponuku na televíznej obrazovke.
Informácie o pripojení televízora s rozlíšením 4K nájdete v Príručke pomoci.
Pripojenie televízora nekompatibilného s funkciou spätného
zvukového kanálu Audio Return Channel – ARC cez pripojenie HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Vyžaduje sa pripojenie HDMI pre zvukové a obrazové signály.
Zvukové signály
Zvukový/obrazový
signál
alebo
 Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
 Zvukový kábel (nedodáva sa)
 Kábel HDMI (nedodáva sa)
20SK
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Už s jedným pripojením pomocou kábla HDMI môžete počúvať zvuk televízora z reproduktorov
pripojených k prijímaču, zatiaľ čo prijímač odosiela zvukové a obrazové signály do televízora.
Zvukový/obrazový
signál
 Kábel HDMI (nedodáva sa)
Poznámka
Pre toto pripojenie musíte zapnúť funkciu Control
for HDMI na ovládanie pripojenia HDMI. Pomocou
tlačidla AMP MENU vyberte „<HDMI>“ – „CTRL HDMI“
– „CTRL ON“.
Tip
Ak už je konektor HDMI na televízore (s označením
ARC) pripojený k inému zariadeniu, odpojte dané
zariadenie a pripojte prijímač.
21SK
Príprava
Pripojenie televízora kompatibilného s funkciou spätného zvukového
kanálu Audio Return Channel – ARC cez pripojenie HDMI
Pripojenie televízora bez konektorov HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Vyžadujú sa pripojenia pre videosignály.
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
 Videokábel (nedodáva sa)
 Zvukový kábel (nedodáva sa)
 Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
22SK
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Pripojenie zvukovo-vizuálnych zariadení
Príprava
Pripojenie zariadení vybavených konektormi HDMI
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Konektory HDMI sú kompatibilné s technológiou HDCP 2.2. Ak chcete sledovať obsah chránený
touto technológiou, napríklad obsah s rozlíšením 4K, pripojte tieto konektory HDMI ku
konektorom HDMI, ktoré sú kompatibilné s HDCP 2.2, na televízore a prehrávači. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie pripojeného zariadenia.
Zvukový/
obrazový signál
Prijímač káblovej televízie
alebo satelitný prijímač
Zvukový/
obrazový signál
Herná konzola, napríklad
PlayStation 4
Zvukový/
obrazový signál
DVD rekordér
Zvukový/
obrazový signál
Prehrávač diskov Blu-ray Disc™,
DVD prehrávač
 Kábel HDMI (nedodáva sa)
Tip
 Toto pripojenie HDMI uvádzame ako príklad.
Každé zo zariadení HDMI môžete pripojiť
ku ktorémukoľvek vstupu HDMI.
 Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho konektora.
Ak sú zariadenia vybavené konektormi HDMI,
odporúčame zariadenia pripojiť cez HDMI.
23SK
Pripojenie zariadení vybavených inými konektormi než HDMI
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Prijímač káblovej televízie
alebo satelitný prijímač
Videorekordér, DVD rekordér,
kamkordér, videohra
Zvukové signály Obrazové signály
Zvukové signály Obrazové signály
alebo
Zvukové signály
Prehrávač diskov Super Audio CD
alebo CD
 Zvukový kábel (nedodáva sa)
 Videokábel (nedodáva sa)
 Koaxiálny digitálny kábel (nedodáva sa)
Tip
Každý vstup môžete premenovať, aby sa jeho
názov mohol zobraziť na displeji prijímača.
Podrobné informácie o nastavení nájdete v časti
„Zmena názvov jednotlivých vstupov (NAME IN)“
v Príručke pomoci.
24SK
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Pripojenie antény
Skôr ako pripojíte sieťovú šnúru (napájací
kábel), nezabudnite pripojiť reproduktory
a ostatné zariadenia.
1
Zapojte sieťovú šnúru
(napájací kábel) do nástennej
elektrickej zásuvky.
Drôtová anténa pre
pásmo FM (dodáva sa)
Poznámky
 Drôtovú anténu pre pásmo FM roztvorte úplne.
 Pripojenú drôtovú anténu pre pásmo FM udržujte,
pokiaľ možno, vo vodorovnej polohe.
Do nástennej
elektrickej zásuvky
2
Stlačením tlačidla 
(napájanie) zapnite prijímač.

Prijímač môžete zapnúť aj pomocou
tlačidla  (napájanie) na diaľkovom
ovládači. Ak chcete prijímač vypnúť,
znova stlačte tlačidlo  (napájanie).
Poznámka
Po vypnutí prijímača na displeji bliká hlásenie
„STANDBY“. Kým bliká hlásenie STANDBY,
neodpájajte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
25SK
Príprava
Skôr ako pripojíte anténu, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Jednoduché nastavenie
prijímača pomocou
funkcie Easy Setup
Skôr ako začnete robiť počiatočné nastavenie
prijímača, nezabudnite k nemu pripojiť
televízor (s. 20, 21). Potom prepnite vstup
televízora na vstup, ku ktorému je pripojený
prijímač.
Poznámka
Nastavenie pomocou funkcie Easy Setup sa nedá
urobiť s použitím údajov na displeji.
Po prvom zapnutí alebo po inicializovaní
prijímača sa na televíznej obrazovke zobrazí
okno funkcie Easy Setup.
Možnosti využitia funkcie
Easy Setup
Easy Setup umožňuje tieto úkony:
1. Výber jazyka
2. Výber priradenia konektorov pre zadné
reproduktory na priestorový zvuk
Nastavte priradenie pre konektory
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
3. Spustenie automatickej kalibrácie
Automatickú kalibráciu vykonajtev súlade
s konfiguráciou a usporiadaním systému
reproduktorov.
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie





Ak sa obrazovka Easy Setup nezobrazí alebo
ju chcete zobraziť manuálne, môžete to
urobiť tak, že stlačíte tlačidlo HOME
a vyberiete možnosť [Easy Setup].
Odpojte slúchadlá.
Odstráňte všetky prekážky medzi
kalibračným mikrofónom a reproduktormi.
Meranie vykonajte v tichom prostredí bez
šumov, aby bolo presné.
Nastavte výstup pre reproduktory
na hodnotu inú než „SPK OFF“. Podrobné
informácie nájdete v časti Výber predných
reproduktorov (s. 27).
Potvrďte nastavenie aktívneho
hlbokotónového reproduktora:
 Ak je pripojený hlbokotónový
reproduktor, zapnite ho a pred jeho
aktivovaním zvýšte hlasitosť. Gombík
LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
 Ak pripojíte hlbokotónový reproduktor
s funkciou nastavenia medznej
frekvencie, nastavte hodnotu
na maximum.
 Ak pripojíte hlbokotónový reproduktor
s funkciou automatického prepínania
do pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (deaktivujte).
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného
hlbokotónového reproduktora sa môže nastavená
vzdialenosť odlišovať od skutočnej polohy.
26SK
Výber predných reproduktorov
SPEAKERS
* Ak chcete vybrať „SP B“ alebo „SP A B“,
nastavte [Surround Back Speakers Assign]
v časti [Speaker Setting] na [Front B Speakers].
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku Surround Back Speakers
a stlačte tlačidlo
.
Priradenie vyberte podľa konfigurácie
reproduktorov, ktorú používate (s. 14 – 18).
3: Spustenie automatickej
kalibrácie
Poznámka
Toto nastavenie nie je dostupné po pripojení
slúchadiel.
1: Výber jazyka
1
Stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť [Start] a stlačte
tlačidlo
.
Tip
Ak chcete automatickú kalibráciu vykonať
neskôr, vyberte možnosť [Skip].
Stláčaním tlačidiel / vyberte
jazyk a stlačte tlačidlo
.
27SK
Príprava
Na prijímači opakovane stláčajte tlačidlo
SPEAKERS.
Indikátory na displeji zobrazujú, ktoré
konektory ste vybrali.
 SP A: Reproduktory pripojené
ku konektorom SPEAKERS FRONT A.
 SP B*: Reproduktory pripojené ku
konektorom SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
 SP A B*: Reproduktory pripojené
ku konektorom SPEAKERS FRONT A aj
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B (paralelné
pripojenie).
 (Žiadne): Na displeji sa zobrazí text „SPK
OFF“. Z konektorov reproduktorov sa
neprenášajú žiadne zvukové signály.
2: Výber priradenia konektorov
pre zadné reproduktory
na priestorový zvuk
2
Do konektora CALIBRATION
MIC zapojte dodaný kalibračný
mikrofón. Kalibračný mikrofón
umiestnite na miesto
počúvania.
4
Znova vyberte možnosť
[Proceed].
Meranie trvá približne 30 sekúnd
a sprevádza ho testovací tón.
Po skončení merania zaznie pípnutie
a zmení sa obrazovka.
Poznámka
Kalibračný
mikrofón
(dodáva sa)
Poznámky
 Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov
Ak meranie zlyhá, postupujte podľa hlásenia
a vyberte možnosť [Retry]. Podrobnejšie
informácie o chybovom kóde a výstražnom
hlásení nájdete v časti Zoznam hlásení
po meraniach automatickej kalibrácie (s. 35).
5
Potvrďte výsledky merania.
veľmi hlasný zvuk, pričom hlasitosť sa nedá
upraviť. Buďte ohľaduplní k svojim susedom
a deťom, ktoré sa môžu nachádzať vo vašej
blízkosti.
 Ak je pred spustením automatickej kalibrácie
(Auto Calibration) aktivovaná funkcia
stlmenia zvuku, táto funkcia sa automaticky
vypne.
 Ak používate špeciálne reproduktory,
napríklad dvojpólové, výsledky merania
nemusia byť správne alebo sa automatická
kalibrácia nemusí vôbec spustiť.
3
Vyberte možnosť [Proceed].
[Retry]: Automatická kalibrácia sa
vykoná znova.
 [Save&Exit]: Výsledky merania sa uložia
a nastavovanie sa ukončí.
 [Exit]: Nastavovanie sa ukončí bez
uloženia výsledkov merania.

Tip
Výsledky meraní môžu byť rôzne v závislosti
od polohy hlbokotónového reproduktora.
Ak však budete prijímač naďalej používať
s touto hodnotou, nevyskytnú sa žiadne
problémy.
28SK
6
Vyberte položku [Save&Exit].
Počúvanie/pozeranie
Počúvanie/pozeranie
Reprodukcia zvuku
a obrazu
Prehrávanie zo zariadení AV
7
Automatická kalibrácia sa
dokončila. Odpojte kalibračný
mikrofón a vyberte položku
[Exit].
Zrušenie automatickej kalibrácie
1
Zapnite televízor a potom
prepnite vstup televízora
na vstup, ku ktorému
je pripojený prijímač.
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
V niektorých televízoroch môže
zobrazenie domovskej ponuky
chvíľu trvať.
Ak počas merania vykonáte nasledujúce
úkony, automatická kalibrácia sa zruší:
 Stlačte tlačidlo  (napájanie).
 Stlačte tlačidlá vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočte gombík
INPUT SELECTOR na prijímači.
 Stlačte tlačidlo .
 Stlačte tlačidlo SPEAKERS na prijímači.
 Zmeňte hlasitosť.
 Pripojte slúchadlá.
3
Stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť [Watch] alebo [Listen]
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
4
Vyberte zariadenie, z ktorého
chcete spustiť prehrávanie.
5
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
6
Stláčaním tlačidiel  +/–
nastavte hlasitosť.
Môžete tiež použiť gombík
MASTER VOLUME na prijímači.
29SK
Poznámka
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť, aby ste
zabránili poškodeniu reproduktorov.
Tipy
Reprodukovanie
zvukových efektov
 Zariadenie vyberte otáčaním gombíka
INPUT SELECTOR na prijímači alebo stláčaním
tlačidiel vstupu na diaľkovom ovládači.
 Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou gombíka
MASTER VOLUME na prijímači alebo tlačidlami
 +/– na diaľkovom ovládači.
Rýchle zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
 Rýchlo otočte gombíkom.
 Stlačte a podržte jedno z tlačidiel.
Jemné úpravy
 Gombíkom pomaly otáčajte.
 Stlačte jedno z tlačidiel a ihneď ho uvoľnite.
Nastavenie signálového
formátu HDMI
Stlačte tlačidlo AMP MENU a
vyberte „<HDMI>“ – „SIGNAL
FMT.“. Vyberte vstup a stlačte
tlačidlo
.


STANDARD: Táto možnosť sa vyberá, keď
nepoužívate videoformát s veľkou šírkou
pásma.
ENHANCED: Táto možnosť sa vyberá, keď
používate videoformáty s veľkou šírkou
pásma, napríklad 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 a 4K/
60p 4:2:0, 10-bitové.
Poznámky
 Podrobnejšie informácie o videoformátoch
s veľkou šírkou pásma nájdete v Príručke pomoci.
 Ak je vybratá možnosť „ENHANCED“, odporúčame
vám použiť kvalitný vysokorýchlostný kábel HDMI
s Ethernetom, ktorý podporuje šírku pásma až
do 18 Gb/s.
 Niektoré zariadenia (prijímač káblovej televízie
alebo satelitný prijímač, prehrávač diskov Blu-ray
Disc player a DVD prehrávač) nefungujú dobre
s nastavením „ENHANCED“. V takom prípade
vyberte „STANDARD“.
 Ak má televízor podobnú ponuku pre videoformát
s veľkou šírkou pásma, skontrolujte toto
nastavenie v ponuke televízora, keď v prijímači
vyberiete možnosť „ENHANCED“. Podrobné
informácie o nastavení ponuky televízora nájdete
v návode na jeho používanie.
30SK
Výber zvukového poľa
Môžete si vybrať z rôznych zvukových polí
podľa pripojených reproduktorov
a vstupných zdrojov.
Stlačením tlačidla FRONT
SURROUND, 2CH/MULTI, MOVIE
alebo MUSIC vyberte ľubovoľné
zvukové pole.
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/MULTI,
MOVIE alebo MUSIC na prijímači.
Podrobné informácie o jednotlivých
zvukových poliach nájdete v Príručke pomoci.
Poznámky
 Pri počúvaní cez slúchadlá sa zobrazuje len
zvukové pole pre slúchadlá.
 V závislosti od vybratého vstupu, usporiadania
reproduktorov alebo formátov zvuku zvukové
polia pre film a hudbu nemusia fungovať.
 V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
 Možnosť „PLIIX MV“ alebo „PLIIX MS“ sa nemusí
v závislosti od zvoleného usporiadania
reproduktorov zobraziť.
 Niektoré reproduktory alebo hlbokotónový
reproduktor nemusia pri niektorých nastaveniach
zvukového poľa prenášať zvuk.
 Ak sa ozýva šum, jeho znenie závisí od zvoleného
zvukového poľa.
Súvis medzi zvukovými poľami a výstupmi z reproduktorov
V zozname nižšie je uvedené, z ktorého reproduktora vychádza zvuk pri použití jednotlivých
zvukových polí.
Zvukové pole
2CH/
MULTI
MOVIE
Displej
ReproPredné
Stredový duktory
reproduk- reproduk- na priestory
tor
torový
zvuk
Zadné rePredné
Hlbokotóproduktory
horné
nový rena priestoreprodukproduktor
rový zvuk
tory
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
(analógový vstup)
DIRECT





Direct (iné)
DIRECT



*1

HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA



*2

Front Surround
FRONT SUR.



*2

Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL



*2

Jazz Club
JAZZ



*2

Live Concert
CONCERT



*2

STADIUM



*2

Sports
SPORTS



*2

Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC



*2

MUSIC Stadium
 : Zvuk sa nereprodukuje.
: Zvuk sa reprodukuje.
 : Zvuk sa reprodukuje v závislosti od nastavenia usporiadania reproduktorov.
*1 Modely pre USA a Kanadu: Zvuk sa reprodukuje.
Ostatné modely: Zvuk sa reprodukuje podľa nastavenia usporiadania reproduktorov, iba keď je v časti
[Speaker Setting] pre položku [Size] vybratá možnosť [Small].
*2 Zvuk sa reprodukuje podľa nastavenia usporiadania reproduktorov, iba keď je v časti [Speaker Setting]
pre položku [Size] vybratá možnosť [Small].
31SK
Počúvanie/pozeranie
2-kanálový obsah
Viackanálový obsah
Zvukové pole
2CH/
MULTI
MOVIE
Displej
Predné
Stredový
reproduk- reproduktory
tor
ReproZadné
Predné
duktory reproduk- Hlbokotóhorné
na priestory
nový reproreproduktorový na priestoduktor
tory
zvuk
rový zvuk
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
DIRECT





HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII MV





Pro Logic IIx Movie
PLIIX MV





Neo:6 Cinema
NEO6.CINEMA





Front Surround
FRONT SUR.





Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall
HALL





Jazz Club
JAZZ





Live Concert
CONCERT





STADIUM





Sports
SPORTS





Pro Logic II Music
PLII MS





Pro Logic IIx Music
PLIIX MS





Neo:6 Music
NEO6.MUSIC





MUSIC Stadium
 : Zvuk sa nereprodukuje.
: Zvuk sa reprodukuje.
 : Zvuk sa reprodukuje v závislosti od nastavenia usporiadania reproduktorov a kanálov zahrnutých
vo vstupnom zdrojovom zariadení.
Poznámka
Ak nepočuť žiadny zvuk, skontrolujte, či sú všetky reproduktory riadne zapojené do správnych konektorov
pre reproduktory (s. 13) a či je vybraný správny model usporiadania reproduktorov (s. 12).
32SK

Ďalšie informácie
Riešenie problémov





Pre zákazníkov v Európe:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_eu/
Pre zákazníkov v Taiwane:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/
zh-tw/
Pre zákazníkov v ostatných častiach sveta:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh77/h_zz/
Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých
uvedených krokov, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
Všeobecné
Prijímač sa vypína automaticky.
 „AUTO STBY“ je nastavené na „STBY ON“.
 Aktivovala sa funkcia časovača
automatického vypnutia.
 Aktivovala sa možnosť „PROTECTOR“
(s. 34).
Displej je vypnutý.
Ak na prednom paneli svieti indikátor PURE
DIRECT, stlačením tlačidla PURE DIRECT
túto funkciu vypnite.
 Stlačením tlačidla DIMMER na prijímači
upravte jas displeja.

Obraz
Na televíznej obrazovke nevidno obraz.
Pomocou tlačidiel vstupu vyberte vhodný
vstup.


Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný (3D) obsah.
 V niektorých televízoroch alebo obrazových
zariadeniach sa trojrozmerný obsah nemusí
zobrazovať. Podrobnejšie informácie
o trojrozmernom videoformáte HDMI,
ktorý prijímač podporuje, nájdete
v Príručke pomoci.
 Používajte vysokorýchlostný kábel HDMI
s Ethernetom.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
obsah vo formáte 4K.
 Obsah vo formáte 4K sa v niektorých
televízoroch alebo obrazových zariadeniach
nemusí zobrazovať. Pozrite si podporované
obrazové formáty a nastavenia televízora
a obrazového zariadenia.
 Používajte vysokorýchlostný kábel HDMI
s Ethernetom.
 Ak používate videoformáty s veľkou šírkou
pásma, ako sú 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 a 4K/
60p 4:2:0, 10-bitové, odporúčame vám
používať kvalitný vysokorýchlostný kábel
HDMI s Ethernetom.
 Ak má váš televízor podobnú ponuku
pre videoformát s veľkou šírkou pásma,
skontrolujte toto nastavenie v ponuke
33SK
Ďalšie informácie
Ak sa pri používaní prijímača vyskytnú
problémy, skúste ich vyriešiť pomocou
nasledujúcich pokynov a až potom
kontaktujte najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
 Zistite, či problém nie je uvedený v časti
Riešenie problémov.
 Podrobnejšie príklady nájdete v Príručke
pomoci. Môžete hľadať podľa kľúčového
slova v online príručke na riešenie
problémov.
Nastavte televízor na vhodný vstupný
režim.
Zvukové zariadenie premiestnite ďalej
od televízora.
Skontrolujte, či sú káble správne a napevno
pripojené k zariadeniam.
V ponuke „<HDMI>“ nastavte položku
„SIGNAL FMT.“ zvoleného vstupu
na „STANDARD“.
Niektoré prehrávacie zariadenia sa musia
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní zvuku,
najmä vo formáte 1080p, Deep Color
(Deep Colour) alebo pri prenose obsahu
vo formáte 4K alebo 3D, používajte
vysokorýchlostný kábel HDMI
s Ethernetom. Pre formáty 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 a 4K/60p 4:2:0, 10-bitové a ďalšie
sa vyžaduje kvalitný vysokorýchlostný
kábel HDMI s Ethernetom.
Ak chcete prehrať obsah HDCP 2.2, pripojte
prijímač k vstupnému konektoru HDMI
na televízore, ktorý je kompatibilný
s technológiou HDCP 2.2.

televízora, keď v tomto prijímači vyberiete
možnosť „ENHANCED“ (s. 30). Podrobné
informácie o nastavení ponuky televízora
nájdete v návode na jeho používanie.
Prijímač musíte pripojiť do vstupného
konektora HDMI na televízore alebo
obrazovom zariadení, ktoré podporuje
formát 4K. Ak používate zariadenie
na prehrávanie videozáznamov
s rozlíšením 4K, musíte pripojiť kábel HDMI
do konektora HDMI, ktorý podporuje
technológiu HDCP 2.2.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
domovská ponuka.
 Domovskú ponuku môžete používať, len
keď televízor pripojíte ku konektoru HDMI
TV OUT.
 Domovskú ponuku zobrazíte stlačením
tlačidla HOME.
 Skontrolujte, či je televízor správne
pripojený.
 V niektorých televízoroch chvíľu trvá, kým
sa na obrazovke objaví domovská ponuka.
Zvuk
Bez ohľadu na vybraté zariadenie nepočuť
žiaden alebo len veľmi slabý zvuk.
 Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble zasunuté do vstupných a výstupných
konektorov na prijímači, reproduktoroch
a zariadení.
 Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj všetky
zariadenia.
 Skontrolujte, či položka MASTER VOLUME
na prijímači nie je nastavená na „VOL MIN“.
 Skontrolujte, či položka SPEAKERS na
prijímači nie je nastavená na „SPK OFF“
(s. 27).
 Skontrolujte, či k prijímaču nie sú pripojené
slúchadlá.
 Stlačením tlačidla  zrušte funkciu
stlmenia zvuku.
 Skúste zariadenie vybrať stlačením tlačidla
vstupu na diaľkovom ovládači alebo
otočením gombíka INPUT SELECTOR
na prijímači.
34SK


Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke „<HDMI>“ nastavte
„AUDIO OUT“ na „TV + AMP“. Ak nemôžete
prehrávať z viackanálového zvukového
zdroja, nastavte možnosť „AMP“. Zvuk sa
však nebude prehrávať cez reproduktor
televízora.
Pri zmene vzorkovacej frekvencie, počtu
kanálov alebo zvukového formátu
zvukových výstupných signálov
z prehrávacieho zariadenia môže
dôjsť k prerušovaniu zvuku.
Pri používaní funkcie Audio Return Channel
(spätný zvukový kanál) sa cez konektor
HDMI TV OUT (ARC) neprenáša zvuk
z televízora.
 V ponuke „<HDMI>“ nastavte „CTRL HDMI“
na „CTRL ON“.
 Uistite sa, že váš televízor je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel (ARC).
 Uistite sa, že kábel HDMI je pripojený
ku konektoru na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel (ARC).
Nedá sa dosiahnuť efekt priestorového
zvuku.
 Skontrolujte, či ste vybrali zvukové pole
pre „MOVIE“ alebo „MUSIC“ (s. 30).
 Režimy „PLII MV“, „PLII MS“, „PLIIX MV“,
„PLIIX MS“, „NEO6.CINEMA“ a „NEO6.MUSIC“
nefungujú v prípade, keď je nastavený
model usporiadania reproduktorov
„2/0“ alebo „2/0.1“ (s. 12).
Chybové hlásenia
PROTECTOR
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte nasledujúce
skutočnosti:
 Môže dôjsť k elektrickému nárazu alebo
výpadku elektrickej energie. Odpojte
sieťovú šnúru (napájací kábel)
a po 30 minútach ju znova pripojte.
 Prijímač je zakrytý a ventilačné otvory sú
blokované. Odstráňte predmet zakrývajúci
ventilačné otvory prijímača.
 Impedancia pripojených reproduktorov je
nižšia ako rozsah menovitej impedancie
uvedený na zadnom paneli prijímača.
Znížte hlasitosť.


Pripojte reproduktory na priestorový zvuk
ku konektorom SPEAKERS SURROUND.
 Zadný reproduktor na priestorový zvuk je
pripojený iba ku konektoru SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B R. Ak pripájate iba jeden zadný
reproduktor na priestorový zvuk, pripojte
ho ku konektoru SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 Nie je pripojený predný ľavý horný alebo
predný pravý horný reproduktor.
Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
Skontrolujte, či je kalibračný mikrofón
riadne zapojený, a zopakujte automatickú
kalibráciu.
Ak sa kód chyby zobrazuje aj napriek
správnemu pripojeniu kalibračného
mikrofónu, kábel kalibračného mikrofónu
môže byť poškodený.
Warning 40
Meranie sa dokončilo a zistila sa vysoká
úroveň hluku. Ak meranie zopakujete
v tichom prostredí, môžete dosiahnuť
lepšie výsledky.

Zoznam hlásení po meraniach
automatickej kalibrácie
Error 30
Slúchadlá sú pripojené ku konektoru
PHONES na prijímači. Odpojte slúchadlá
a zopakujte automatickú kalibráciu.

Error 31
Predné reproduktory nie sú správne
vybraté. Pomocou tlačidla SPEAKERS
na prijímači vyberte predné reproduktory
a znova spustite automatickú kalibráciu
(Auto Calibration). Podrobné informácie
o výbere predných reproduktorov nájdete
v časti Výber predných reproduktorov
(s. 27).
Warning 41, Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu je príliš silný.
 Vzdialenosť medzi reproduktorom
a mikrofónom môže byť príliš krátka.
Presuňte ich ďalej od seba a zopakujte
meranie.


Error 32, Error 33
Reproduktory sa nezistili alebo nie sú
správne pripojené.
 Nie sú pripojené predné reproduktory
alebo je pripojený len jeden predný
reproduktor.
 Nie je pripojený ľavý alebo pravý
reproduktor na priestorový zvuk.
 Pripojené sú zadné reproduktory
na priestorový zvuk alebo predné horné
reproduktory, hoci nie sú pripojené
reproduktory na priestorový zvuk.

Warning 43
Nedá sa zistiť vzdialenosť a pozícia
hlbokotónového reproduktora. Môže to byť
spôsobené hlukom. Skúste meranie
zopakovať v tichom prostredí.

Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte
prijímač od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
35SK
Ďalšie informácie
Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel),
nechajte prijímač vychladnúť na 30 minút,
kým nevykonáte tieto nápravné kroky:
 Odpojte všetky reproduktory
a hlbokotónový reproduktor.
 Skontrolujte, či sú vodiče reproduktorov
na obidvoch koncoch pevne zakrútené.
 Pripojte najprv predný reproduktor,
zvýšte hlasitosť a prijímač nechajte
spustený najmenej 30 minút, kým sa
úplne zahreje. Potom postupne pripájajte
a otestujte ďalšie reproduktory, až kým
nezistíte, ktorý reproduktor spôsobuje
chybu ochrany.
Po skontrolovaní vyššie uvedených položiek
a vyriešení všetkých problémov zapojte
sieťovú šnúru (napájací kábel) a zapnite
prijímač. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov značky
Sony.
Zdroje napájania



Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené
na štítku na zadnej strane prijímača.
Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky. Pri odpájaní sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača, aby ste sa
nepopálili.
Umiestnenie





Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
Prijímač nedávajte do blízkosti iných
zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača. (Ak sa prijímač používa
v kombinácii s televízorom,
videorekordérom alebo kazetovým
prehrávačom a je umiestnený príliš blízko
týchto zariadení, môže vznikať šum
a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto javy sú
pravdepodobnejšie v prípade, že používate
internú anténu.)
Pri umiestňovaní prijímača na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
36SK
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenie, prijímač
vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch prijímača, panel a ovládacie prvky
čistite mäkkou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, ako je lieh alebo benzín.
Komunikácia cez BLUETOOTH
Podporované verzie a profily
BLUETOOTH
Profil predstavuje štandardný súbor funkcií
pre rôzne funkcie produktov BLUETOOTH.
Podrobné informácie o podporovaných
verziách a profiloch BLUETOOTH pre tento
prijímač nájdete v časti BLUETOOTH pod
technickými údajmi (s. 38).
Efektívny komunikačný rozsah
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať
do vzdialenosti približne 10 metrov od seba
(vzdialenosť bez prekážok). Efektívny
komunikačný rozsah sa môže skrátiť v týchto
prípadoch:
 Keď sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka.
 Na miestach s nainštalovanou bezdrôtovou
sieťou LAN.
 Ak sa v blízkosti používajú mikrovlnné rúry.
 Na miestach, kde sa vytvárajú iné
elektromagnetické vlny.
Účinky iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie
pripojené k bezdrôtovej sieti LAN
(IEEE 802.11b/g/n) používajú rovnaké
frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN
sa môže vyskytnúť elektromagnetické
rušenie. To môže mať za následok
nižšie rýchlosti prenosu údajov,
šum alebo neschopnosť pripojenia. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
 Používajte prijímač najmenej 10 metrov od
zariadenia s pripojením k bezdrôtovej sieti
LAN.
 Vypnite napájanie zariadenia pripojeného
k bezdrôtovej sieti LAN, keď používate
zariadenie BLUETOOTH do vzdialenosti
10 metrov.
 Nainštalujte tento prijímač a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
Rádiové vlny vysielané týmto prijímačom
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých lekárskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia,
vždy vypnite napájanie prijímača a zariadenia
BLUETOOTH na týchto miestach:
 V nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny.
 V blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych hlásičov.
Poznámka
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE (THD):
(iba v modeloch pre USA)
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý
výkon vo frekvenčnom rozsahu 20 Hz až
20 000 Hz so zaťažením obidvoch kanálov
6 ohmov pri minimálnom výkone 90 W RMS
(efektívnom) na kanál je celkové harmonické
skreslenie (THD) menšie než 0,09 %.
Zosilňovač1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(6 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W na kanál
 Tento prijímač podporuje bezpečnostné funkcie,
ktoré vyhovujú špecifikácii BLUETOOTH
na zaistenie bezpečného pripojenia pri
komunikácii cez BLUETOOTH. Toto zabezpečenie
však nemusí byť dostatočné. Závisí aj od obsahu
nastavenia a ďalších faktorov, preto buďte
pri komunikácii cez BLUETOOTH vždy opatrní.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť
za škody ani iné straty spôsobené únikom
informácií počas komunikácie cez BLUETOOTH.
 Nedá sa zaručiť, že cez BLUETOOTH sa bude
dať komunikovať so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil ako
tento prijímač.
 Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto
prijímaču musia vyhovovať špecifikáciám
BLUETOOTH predpísaným spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc. a ich súlad musí byť overený. Avšak aj keď
zariadenie vyhovuje špecifikáciám BLUETOOTH,
môžu sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
technické parametre zariadenia BLUETOOTH
znemožnia pripojenie alebo môžu mať za následok
odlišné metódy ovládania, zobrazovania alebo
prevádzky.
 Môže sa vyskytnúť šum alebo výpadky zvuku
v závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného
k tomuto prijímaču, prostredia komunikácie alebo
okolitých podmienok.
1)
Merané v nasledujúcich podmienkach:
Oblasť
Požiadavky
na napájanie
USA, Kanada, Taiwan
120 V, striedavý prúd,
60 Hz
Oceánia, Európa
230 V, striedavý prúd,
50 Hz
2) Referenčný
výstupný výkon pre tieto
reproduktory: predné, stredové, na priestorový
zvuk, zadné na priestorový zvuk a predné horné.
V závislosti od nastavení zvukového poľa a zdroja
sa nemusí prehrávať žiaden zvuk.
Frekvenčný rozsah
Analógový
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým poľom a ekvalizérom)
Vstup
Analógový
Citlivosť: 500 mV/50 kiloohmov
Odstup signál/šum3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
37SK
Ďalšie informácie
Účinky na iné zariadenia
Technické údaje
Digitálny (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál/šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (optický)
Odstup signál/šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analógový)
HLBOKOTÓNOVÝ REPRODUKTOR
Napätie: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovne nárastu
±10 dB, interval 1 dB
USB
3)
BLUETOOTH
4)
INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom
a ekvalizérom).
Sieť so záťažou, úroveň vstupu.
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
Modely pre USA a Kanadu:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom 100 kHz)
Ostatné modely:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
Anténa (drôtová)
Drôtová anténa FM
Konektory antény
75 ohmov, asymetrické
Obraz
Vstupy a výstupy
Video:
1 Vš-š, 75 ohmov
Video HDMI
Rozlíšenie
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
Podpora
HDCP2.2, HDR, 3D, Deep Color
(Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC.
iPhone/iPod
Technológia BLUETOOTH funguje so zariadeniami iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
a iPod touch (5. a 6. generácie).
S týmto prijímačom môžete aplikáciu SongPal
používať cez BLUETOOTH.
Prehrávanie zo zariadení iPhone/iPod cez 
(USB) nie je možné.
38SK
Podporovaný formát*
MP3/WMA/AAC/WAV
* Nedá sa zaručiť kompatibilita so všetkými
softvérovými programami na kódovanie alebo
zápis, nahrávacími zariadeniami a záznamovými
médiami.
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd
1A
Komunikačný systém
Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 4.2
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, energetická
trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti približne 30 m1)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.3 (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP 1.2 (Serial Port Profile)
DID (Device Identification Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých
faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, bezšnúrový telefón, citlivosť príjmu,
výkon antény, operačný systém, softvérová
aplikácia atď.
2) Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia zvukového signálu a formát
konverzie
4)
Kodek čiastkového pásma
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Oblasť
Požiadavky na napájanie
USA, Kanada,
Taiwan
120 V, striedavý prúd, 60 Hz
Oceánia
230 V, striedavý prúd, 50 Hz
Európa
230 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Ďalšie informácie
Spotreba energie
240 W
Spotreba energie (v pohotovostnom režime)
0,3 W alebo menej (keď „CTRL HDMI“ je
nastavené na „CTRL OFF“, „STBY THRU“
je nastavené na „OFF“ a „BT STANDBY“
je nastavené na „STBY OFF“)
0,5 W (keď „CTRL HDMI“ je nastavené
na „CTRL ON“, „BT STANDBY“ je nastavené
na „STBY ON“ a „STBY THRU“ je nastavené
na „OFF“)
Približné rozmery (šírka/výška/hĺbka)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm vrátane
prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov
Približná hmotnosť
7,8 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
39SK
©2016 Sony Corporation
4-584-079-13(2) (SK)
Download PDF