Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2-kanálový AV prijímač domáceho kina Návod na použitie

4-454-467-51(1) (SK)
Multikanálový
prijímač AV
Návod na použitie
STR-DN840
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste
predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad horiacim
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené
vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie alebo zariadenia so vstavanou batériou
nevystavujte nadmernému teplu, napríklad
slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej
zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri
dotyku počas bežnej
prevádzky.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri
pripojení pomocou kábla kratšieho ako
tri metre.
2SK
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou s týmto
produktom nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste
ho mali odovzdať v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za
odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie je v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími dôležitými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na
model STR-DN840. Číslo modelu je
uvedené v pravom dolnom rohu predného
panela. V tejto príručke sa používajú
obrázky modelu určeného pre Európu
a môžu sa od vášho modelu líšiť. Akékoľvek
odlišnosti v prevádzke sú v príručke
označené textom „iba model pre Európu“.
• Prostredníctvom pokynov uvedených
v tejto príručke sa opisuje ovládanie
prijímača pomocou dodaného diaľkového
ovládača. Okrem neho môžete používať aj
tlačidlá alebo gombíky na prijímači, ak majú
rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre
otázky týkajúce sa súladu produktu
s normami na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
3SK
Informácie o autorských
právach
Tento prijímač je vybavený systémami
Dolby* Digital, Pro Logic Surround a DTS**
Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic, Surround EX a symbol
dvojitého písmena D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby
Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa
patentov USA č.: 5,956,674, 5,974,380,
6,226,616, 6,487,535, 7,212,872, 7,333,929,
7,392,195, 7,272,567 a iných patentov
vydaných alebo čakajúcich na vydanie
v USA a iných krajinách. DTS-HD
a príslušný symbol, ako aj DTS-HD spolu
s týmto symbolom sú registrovanými
ochrannými známkami a DTS-HD Master
Audio je ochrannou známkou spoločnosti
DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných krajinách.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano a iPod touch sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované
v USA a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky
a registrované ochranné známky patria
príslušným vlastníkom. V tejto príručke
sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made
for iPhone“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na
pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
DLNA™, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED™ sú ochrannými známkami,
servisnými známkami alebo osvedčeniami
o známke spoločnosti Digital Living Network
Alliance.
Logo Sony Entertainment Network a Sony
Entertainment Network sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
Wake-on-LAN je ochrannou známkou
spoločnosti International Business Machines
Corporation v USA.
Windows a logo Windows sú registrovanými
ochrannými známkami alebo ochrannými
známkami spoločnosti Microsoft Corporation
v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od produktu zakázaná.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ a logo „x.v.Color
(x.v.Colour)“ sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
4SK
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
VAIO a VAIO Media sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
PARTY STREAMING a logo PARTY
STREAMING sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedčenie
o známke spoločnosti Wi-Fi Alliance.
InstaPrevue™ je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Silicon Image, Inc. v USA
a iných krajinách.
Dekodér kodeku FLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 Josh Coalson
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo bezo
zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ
VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV
A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“
A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ
ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE,
ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
NADÁCIA ANI PRISPIEVATELIA
NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE,
ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY
(VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO
TOVARU ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI
POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO
ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA
PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA
PRÍČINU A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI,
ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE
VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI,
ALEBO PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE
ZANEDBANIA ALEBO Z INÉHO
DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU
POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO
AJ V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ
TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
– V ďalších distribúciách zdrojového kódu
sa musí zachovať oznámenie o autorských
právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk.
– V ďalších distribúciách v binárnej forme
sa musí reprodukovať oznámenie
o autorských právach uvedené vyššie,
tento zoznam podmienok a nasledujúce
odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných
s distribúciou.
– Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú
použiť na podporu ani propagáciu
produktov odvodených z tohto softvéru.
5SK
Obsah
Informácie o tejto príručke ............. 3
Dodané príslušenstvo ...................... 8
Popis a umiestnenie častí ................ 9
Úvodné informácie ........................ 17
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov .......... 19
2: Pripojenie reproduktorov ......... 21
3: Pripojenie televízora ..................23
4a: Pripojenie obrazových
zariadení ................................... 24
4b: Pripojenie zvukových
zariadení ................................... 28
5: Pripojenie antén ......................... 29
6: Pripojenie k sieti ........................ 29
Príprava prijímača
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ................. 32
Zapnutie prijímača ........................ 32
Nastavenie prijímača pomocou
obrazovky Easy Setup ............. 32
Konfigurácia sieťových
nastavení prijímača ................. 35
Sprievodca ovládaním ponuky
(OSD) na obrazovke ............... 39
Základné operácie
Prehrávanie pomocou vstupného
zdrojového zariadenia ............ 41
Prehrávanie pomocou zariadenia
iPod alebo iPhone ................... 42
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB ........................ 44
6SK
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových
staníc FM a AM ....................... 48
Ukladanie staníc v pásme
FM alebo AM
(Preset Memory) ..................... 50
Príjem vysielania služieb RDS
(Iba modely pre Európu
a Austráliu) .............................. 51
Reprodukovanie zvukových
efektov
Výber zvukového poľa ................... 52
Používanie funkcie Sound
Optimizer ................................. 55
Výber typu kalibrácie .................... 55
Nastavenie ekvalizéra .................... 56
Používanie funkcie Pure Direct ... 56
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí ....... 57
Používanie funkcií siete
Informácie o sieťových
funkciách prijímača ................ 57
Nastavenie servera ......................... 58
Počúvanie zvukového obsahu
uloženého na serveri ............... 64
Používanie funkcie Sony
Entertainment Network
(SEN) ........................................ 67
Používanie funkcie PARTY
STREAMING .......................... 70
Prenášanie hudby z aplikácie
iTunes pomocou funkcie
AirPlay ...................................... 72
Aktualizácia softvéru ..................... 73
Vyhľadávanie položiek podľa
kľúčových slov ......................... 76
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync? ....... 77
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync .......................... 77
One-Touch Play ............................. 78
System Audio Control .................. 79
System Power-Off .......................... 79
Scene Select ..................................... 80
Home Theatre Control ................. 80
Remote Easy Control .................... 80
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ................. 104
Riešenie problémov ..................... 105
Technické údaje ........................... 118
Register .......................................... 121
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE) ..................... 81
Používanie iných konektorov
zvukového vstupu
(Audio Input Assign) ............. 81
Používanie pripojenia Bi-amp ..... 83
Obnovenie predvolených
výrobných nastavení ............... 83
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings ......... 84
Easy Setup ....................................... 86
Ponuka Speaker Settings ............... 86
Ponuka Audio Settings ................. 91
Ponuka HDMI Settings ................. 92
Ponuka Input Settings ................... 93
Ponuka Network Settings ............. 94
Ponuka System Settings ................ 95
Ovládanie bez používania
ponuky OSD ............................ 96
Používanie diaľkového
ovládača
Opätovné priradenie
tlačidla vstupu ....................... 103
Obnovenie tlačidiel vstupu ......... 104
7SK
Dodané príslušenstvo
• Návod na použitie (táto príručka)
(vzťahuje sa len na modely pre Austráliu
a Mexiko)
• Sprievodca rýchlym nastavením (1)
• Diaľkový ovládač (RM-AAU169) (1)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Referenčná príručka (1) (iba model
pre Európu)
• Drôtová anténa FM (1)
• Rámová anténa AM (1)
• Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)
8SK
Vloženie batérií
do diaľkového ovládača
Do diaľkového ovládača vložte dve dodané
batérie R6 (veľkosti AA). Pri vkladaní
batérií dodržte správnu polaritu.
Poznámky
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi
horúcom ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie
a batérie iných typov.
• Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Ak diaľkový ovládač plánujete dlhšie
nepoužívať, vyberte z neho batérie,
aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil
a neskorodoval.
• Po výmene batérií sa môžu funkcie tlačidiel
diaľkového ovládača obnoviť na predvolené
nastavenia. V takom prípade znova priraďte
tlačidlá vstupu (str. 103).
• Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový
ovládač, vymeňte všetky batérie za nové.
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
(str. 32, 50, 57)
Indikátor nad tlačidlom svieti
nasledujúcim svetlom:
Zelený: prijímač je zapnutý.
Jantárový: prijímač je v pohotovostnom
režime a:
– položka Control for HDMI (str. 92)
alebo Network Standby (str. 95) je
nastavená na hodnotu On,
– položka Pass Through (str. 92) je
nastavená na hodnotu On* alebo Auto.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime
a položky Control for HDMI, Pass
Through a Network Standby sú
nastavené na hodnotu Off, indikátor
nesvieti.
C TUNING MODE, TUNING +/–
Stlačením tlačidla TUNING MODE
môžete ladiť rádio (FM/AM).
Stláčaním tlačidla TUNING +/– môžete
vyhľadávať stanice.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(str. 52, 53)
E Displej (str. 10)
F SOUND OPTIMIZER (str. 55)
G INPUT MODE (str. 81)
H DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu
displeja.
I DISPLAY (str. 102)
J Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
K PURE DIRECT (str. 56)
* Vzťahuje sa len na modely pre Austráliu
a Mexiko.
Poznámka
Ak indikátor pomaly bliká, aktualizuje sa
softvér (str. 73). Ak indikátor bliká rýchlo,
pri aktualizácii softvéru sa vyskytla chyba
(str. 105).
B SPEAKERS (str. 34)
Keď je funkcia PURE DIRECT
aktivovaná, indikátor nad tlačidlom
sa rozsvieti.
L
M
N
O
P
MASTER VOLUME (str. 41)
INPUT SELECTOR (str. 41)
Port (USB) (page 28)
Konektor AUTO CAL MIC (str. 33)
Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
9SK
Indikátory na displeji
A Indikátor vstupu
Rozsvietením signalizuje aktuálny
vstup.
HDMI
Prijímač rozpoznal zariadenie
pripojené pomocou konektora
HDMI IN.
ARC
Vybratý je televízny vstup a zistili
sa signály kanálu Audio Return
Channel (ARC).
COAX
Digitálny signál sa prijíma
prostredníctvom konektora
COAXIAL (str. 81).
OPT
Digitálny signál sa prijíma
prostredníctvom konektora
OPTICAL (str. 81).
B PARTY
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
PARTY STREAMING (str. 70).
C S.OPTIMIZER
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
Sound Optimizer (str. 55).
D D.C.A.C.
Svieti pri používaní výsledkov merania
funkcie Auto Calibration.
E
TrueHD*
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály formátu Dolby True HD.
10SK
F Indikátor DTS(-HD)*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď
prijímač dekóduje zodpovedajúce
signály formátu DTS.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
G Indikátor systému reproduktorov
(str. 34)
H Indikátor ladenia
ST
Rozsvieti sa, keď sa prijímač naladí na
stereofónne vysielanie.
MEM
Rozsvieti sa po aktivovaní pamäťovej
funkcie, napríklad ukladania
predvolieb (str. 50).
I SLEEP
Rozsvieti sa po aktivovaní časovača
automatického vypnutia (str. 14).
J EQ
Rozsvieti sa po aktivovaní ekvalizéra.
K D.L.L.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
D.L.L. (Digital Legato Linear) (str. 91).
L D.R.C.
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu (str. 92).
M NEO:6
Rozsvieti sa po aktivovaní
dekódovania DTS Neo:6 Cinema/
Music (str. 53).
N Indikátor Dolby Pro Logic
Príslušný indikátor sa rozsvieti,
keď prijímač spracúva signál formátu
Dolby Pro Logic. Táto technológia
maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže
zlepšiť vstupné signály.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
* Pri prehrávaní disku vo formáte
Dolby Digital alebo DTS sa musia
vytvoriť digitálne prepojenia a položka
INPUT MODE nesmie byť nastavená
na hodnotu Analog (str. 81) ani
Analog Direct.
Poznámka
Tieto indikátory sa v závislosti od nastavenia
šablóny pre reproduktory nemusia
rozsvietiť.
O A.P.M.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
A.P.M. (Automatic Phase Matching).
Funkciu A.P.M. môžete nastaviť iba
v režime DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) (str. 32).
P UPDATE
Svieti v prípade, že je k dispozícii nový
softvér (str. 73).
Q Indikátor intenzity signálu
bezdrôtovej siete LAN
Rozsvietením signalizuje intenzitu
signálu bezdrôtovej siete LAN
(str. 37, 38).
Žiadny signál.
Signál má slabú intenzitu.
Signál má strednú intenzitu.
Signál má silnú intenzitu.
R Indikátor Wired LAN
Rozsvieti sa po pripojení kábla LAN.
S USB
Rozsvieti sa po zistení zariadenia iPod,
iPhone alebo USB.
11SK
Zadný panel
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
E Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory HDMI IN/OUT*
(str. 23, 26, 28)
Biely (L)
Konektory OPTICAL IN
(str. 23, 27)
Červený (R)
Čierny
Konektor COAXIAL IN
(str. 28)
B Časť TUNER
Konektor FM ANTENNA
(str. 29)
Konektory AM ANTENNA
(str. 29)
C Časť NETWORK
Port LAN (str. 31)
Anténa bezdrôtovej
siete LAN (str. 31)
D Časť SPEAKERS (str. 21)
12SK
Konektory AUDIO
IN (str. 23, 27, 28)
Konektory
SUBWOOFER OUT
(str. 21)
F Časť VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 23, 27)
Žltý
Konektory
VIDEO IN/OUT*
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup,
musíte prepojiť konektor HDMI TV OUT
alebo MONITOR OUT s televízorom (str. 23).
Diaľkové ovládanie
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Diaľkový ovládač je určený na ovládanie
zvukových alebo obrazových zariadení
značky Sony. Tlačidlo vstupu môžete znovu
priradiť tak, aby zodpovedalo zariadeniu
pripojenému k prijímaču (str. 103).
Používanie tlačidiel vytlačených
ružovou farbou
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (N)
a potom stlačte tlačidlo vytlačené ružovou
farbou, ktoré chcete použiť.
Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo
SHIFT (N) a potom stlačte tlačidlo
MEM (E).
2
Stlačte
RM-AAU169
1
Podržte
tlačidlo
Ovládanie prijímača
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prijímača alebo
nastavenie pohotovostného režimu.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Keď sú položky Control for HDMI,
Network Standby a Pass Through
nastavené na hodnotu Off.
B TV ?/11) (zapnúť/pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie televízora alebo
nastavenie pohotovostného režimu.
C Tlačidlá vstupu
Slúžia na výber zariadenia,
ktoré chcete používať. Po stlačení
ľubovoľného z tlačidiel vstupu sa
prijímač zapne. Tieto tlačidlá sú
priradené na ovládanie zariadení
značky Sony.
13SK
Číselné alebo textové tlačidlá1) 2)
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (N),
a potom stláčaním číselných alebo
textových tlačidiel:
– uložte stanicu alebo nalaďte
uložené stanice (str. 50),
– vyberte čísla skladieb, ak chcete
vybrať skladbu číslo 10, stlačte
tlačidlá 0/10/=,
– vyberte čísla kanálov,
– vyberte písmená (ABC, DEF atď.),
– pri zadávaní znakov pre sieťové
funkcie vyberte tlačidlá .@ pre
interpunkčné znamienka (!, ? atď.)
alebo iné symboly (#, % atď.).
Stlačte tlačidlo TV v časti (C),
stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (N),
a potom stláčaním číselných tlačidiel
vyberte televízne kanály.
CHARACTER
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (N)
a potom stlačením tlačidla
CHARACTER vyberte typ znakov
pre sieťové funkcie.
Stláčaním tlačidla CHARACTER
sa bude typ znakov postupne meniť
týmto spôsobom:
abc (malé písmená) t ABC
(veľké písmená) t 123 (čísla)
CLEAR1)
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (N),
stlačte tlačidlo CLEAR a
– vymažte písmeno zadané pre sieťové
funkcie,
– vymažte chybný znak zadaný
stlačením nesprávneho číselného
alebo textového tlačidla.
D ALPHABET SEARCH
Vyhľadávanie položiek podľa
kľúčových slov (str. 76).
ALPHABET PREV
Vyhľadávanie predchádzajúcej
položky.
ALPHABET NEXT
Vyhľadávanie nasledujúcej položky.
14SK
E SLEEP
Stlačte tlačidlo AMP (X) a potom
stlačením tlačidla SLEEP nastavte
prijímač tak, aby sa v zadanom čase
automaticky vypol. Stláčaním tlačidla
SLEEP sa na displeji budú cyklicky
striedať tieto znaky:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Tipy
• Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
• Ak vykonáte nasledujúce úkony, časovač
automatického vypnutia sa zruší.
– Znova stlačíte tlačidlo SLEEP.
– Aktualizujete softvér prijímača.
– Stlačte tlačidlo ?/1.
MEM
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (N)
a potom stlačením tlačidla MEM
uložte naladenú stanicu.
F iPhone CTRL
Pri používaní zariadenia iPod alebo
iPhone prejdete do režimu ovládania
tohto zariadenia.
G POP UP/MENU1)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
TOP MENU1)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku BD-ROM
alebo DVD.
H AMP MENU
Slúži na zobrazenie ponuky na
ovládanie prijímača (str. 96).
I OPTIONS1)
Slúži na zobrazenie a výber položiek
z ponuky možností.
J HOME1)
Slúži na zobrazenie domovskej ponuky
na ovládanie zvukových alebo
obrazových zariadení.
K m/M1), ./>1), N1), X1), x1)
Posun dozadu alebo dopredu,
preskočenie, prehrávanie,
pozastavenie a zastavenie operácie.
TUNING +/–1)
Slúži na vyhľadávanie staníc.
D.TUNING2)
Slúži na aktivovanie režimu priameho
ladenia.
PRESET +/–1)
Slúži na výber uložených staníc alebo
kanálov.
L SOUND FIELD +/– 2)
Slúži na výber zvukového poľa
(str. 52).
M PURE DIRECT (str. 56)
Slúži na aktivovanie funkcie Pure Direct.
N SHIFT
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel
diaľkového ovládača, aby sa aktivovali
tlačidlá vytlačené ružovou farbou.
O
U PARTY START/CLOSE2)
Slúži spustenie alebo ukončenie relácie
PARTY (str. 71).
PARTY JOIN/LEAVE
Slúži na pripojenie k relácii PARTY
alebo na jej opustenie (str. 71).
V PREVIEW (HDMI)
Slúži na výber funkcie Preview for
HDMI.
Zapína ukážku živého obrazu
v obraze pre vstupy HDMI pripojené
k prijímaču. Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte ukážku
jednotlivých vstupov HDMI
a následným stlačením tlačidla
prejdite na výber alebo ho potvrďte.
(Táto funkcia využíva technológiu
Silicon Image InstaPrevue™.)
+/–
Slúži na nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov naraz.
P
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Ak chcete zvuk obnoviť, stlačte toto
tlačidlo znova.
Q RETURN O1)
Slúži na návrat do predchádzajúcej
ponuky alebo na zatvorenie ponuky,
kým sa na televíznej obrazovke
zobrazuje ponuka alebo elektronický
sprievodca.
1)
1)
R
, V/v/B/b
Stlačením tlačidla V/v/B/b vyberte
položky ponuky a stlačením tlačidla
prejdite na výber alebo ho potvrďte.
S DISPLAY1)
Slúži na zobrazenie informácií na
displeji.
T SHUFFLE1)
Slúži na prehrávanie skladieb alebo
priečinkov v náhodnom poradí.
REPEAT1)
Slúži na opakované prehrávanie
skladby alebo priečinka.
Poznámka
Funkcia Preview for HDMI je k dispozícii
pri vstupoch HDMI BD, DVD, GAME
a VIDEO.
Tipy
• Táto funkcia nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch.
– Zariadenie nie je pripojené k vstupnému
konektoru HDMI.
– Zariadenie pripojené k podporovanému
vstupnému konektoru HDMI nie je
zapnuté.
– Aktuálny vstup nie je vstupom HDMI.
– Položka Fast View je nastavená na
hodnotu Off.
– Vstupom je nepodporovaný formát
obrazu HDMI (480i, 576i, 4K, niektoré
videosignály 3D niektoré signály
z videokamery alebo signál VGA).
• V prípade vstupu 4K alebo niektorých
videosignálov 3D bude ukážka obrazu
v obraze čierna.
W TV INPUT1)
Slúži na výber vstupného signálu
(vstup televízora alebo obrazový vstup).
X AMP
Slúži na aktivovanie ovládania
prijímača.
1) Informácie o tlačidlách, ktoré môžete používať
na ovládanie jednotlivých zariadení, nájdete
v tabuľke na na str. 16.
15SK
2)
Na tlačidlách 5/JKL/VIDEO, PARTY START/
CLOSE, D.TUNING/N a SOUND FIELD +
sa nachádzajú hmatové body. Pri používaní
diaľkového ovládača môžete tieto body využiť
na rozpoznanie tlačidiel.
Poznámky
• Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako
príklady.
• V závislosti od modelu pripojeného zariadenia
nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti
pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom.
Ovládanie iných zariadení značky Sony
Názov
Televízor
B TV ?/1
z
C Číselné tlačidlá
z
Videorekordér
z
CLEAR
G POP UP/MENU
DVD
prehrávač
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc
CD prehrávač
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/M
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU
I OPTIONS
z
J HOME
z
K ./>
Q RETURN O
z
R V/v/B/b,
z
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
z
T SHUFFLE
z
REPEAT
W TV INPUT
16SK
z
z
z
z
z
Úvodné informácie
Zvukové alebo obrazové zariadenia pripojené k prijímaču môžete začať používať
vykonaním jednoduchých krokov uvedených nižšie.
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
(str. 19, 21)
Príprava prijímača
Pozrite si časti Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) (str. 32) a Zapnutie
prijímača (str. 32).
Kontrola pripojenia vhodného
pre príslušné zariadenie
Pripojenie televízora a obrazových
zariadení (str. 23, 24)
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho
konektora. Pozrite si obrázok nižšie.
Pripojenie vyberte podľa konektorov
na zariadení.
Ak sú obrazové zariadenia vybavené
konektormi HDMI, odporúčame zariadenia
pripojiť prostredníctvom pripojenia HDMI.
Digitálne
Analógové
Vysokokvalitný obraz
Pripojenie zvukových zariadení (str. 28)
Nastavenie prijímača
Pozrite si časť Nastavenie prijímača pomocou
obrazovky Easy Setup (str. 32).
Výber nastavení zvukového výstupu
v pripojenom zariadení
Ak chcete reprodukovať multikanálový
digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie výstupu
digitálneho zvuku v pripojenom zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc
značky Sony skontrolujte, či sú položky
Audio (HDMI), BD Audio MIX Setting,
Dolby Digital/DTS, Dolby Digital a DTS
nastavené na príslušné hodnoty Auto, Off,
Bitstream, Dolby Digital a DTS (tieto údaje
sú platné od 1. augusta 2012).
Po pripojení prijímača pomocou kábla HDMI
ku konzole PlayStation 3 vyberte v ponuke
Sound Settings položku Audio Output Settings
a nastavte hodnoty HDMI a Automatic
(platí v systémovom softvéri verzie 4.21).
Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie dodaných s pripojenými zariadeniami.
17SK
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov
digitálneho zvukového výstupu na pripojenom zariadení. Prijímač podporuje nasledujúce
zvukové formáty.
Zvukový formát
[Displej]
Maximálny počet
kanálov
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a prijímača
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Multikanálový signál
Linear PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a)
b)
Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú s frekvenciou 96 kHz alebo 88,2 kHz.
18SK
Pripojenie
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať až
7.2-kanálový systém reproduktorov
(7 reproduktorov a 2 basové
reproduktory).
Príklad konfigurácie systému
reproduktorov
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Ak si chcete naplno vychutnať
multikanálový priestorový zvuk
podobný zvuku v kine, potrebujete
päť reproduktorov (dva predné, stredový
a dva reproduktory na priestorový zvuk)
a basový reproduktor.
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na
priestorový zvuk
A Predný reproduktor (ľavý)
B Predný reproduktor (pravý)
C Stredový reproduktor
D Reproduktor na priestorový zvuk (ľavý)
E Reproduktor na priestorový
Môžete si vychutnať vysokokvalitnú
reprodukciu diskov DVD alebo Blu-ray
Disc so zvukom zaznamenaným vo
formáte 6.1-kanálového alebo
7.1-kanálového zvuku.
• Umiestnenie 6.1-kanálového systému
reproduktorov
Zadný reproduktor na priestorový zvuk
umiestnite za miesto počúvania.
zvuk (pravý)
F Zadný reproduktor na priestorový
zvuk (ľavý)*
G Zadný reproduktor na priestorový
zvuk (pravý)*
H Predný horný reproduktor (ľavý)*
I Predný horný reproduktor (pravý)*
J Basový reproduktor
* Zadné reproduktory na priestorový zvuk
a predné horné reproduktory nemôžete
používať súčasne.
19SK
• Umiestnenie 7.1-kanálového systému
reproduktorov
Zadné reproduktory na priestorový zvuk
umiestnite podľa obrázka nižšie. Uhol
A by mal byť rovnaký.
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
Ak pripojíte ďalšie dva predné horné
reproduktory, sprístupní sa možnosť
reprodukcie vertikálnych zvukových
efektov.
Predné horné reproduktory umiestnite
– v uhle 25° až 35°,
– do výšky v uhle 20° ± 5°.
20˚ ± 5˚
Tip
Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
20SK
2: Pripojenie reproduktorov
Pripojenie
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Reproduktor na priestorový
zvuk
Pravý
Ľavý
B
A
B
B
A
Pravý
Basový reproduktor*
Stredový
reproduktor
B
Ľavý
Zadný na priestorový zvuk/
Bi-amp/predný horný/
predný reproduktor B**
Pravý
Ľavý
Predný reproduktor A
A Monofónny zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktorový kábel (nie je súčasťou dodávky)
21SK
*
Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do pohotovostného
režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu
vypnite. Ak je funkcia automatického
prepínania do pohotovostného režimu
zapnutá, na základe úrovne vstupného signálu
pre basový reproduktor sa basový reproduktor
automaticky prepína do pohotovostného
režimu a nemusí sa teda reprodukovať zvuk.
** Poznámky k pripojeniu ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
– Ak pripájate len jeden zadný reproduktor
na priestorový zvuk, pripojte ho ku
konektoru L týchto konektorov.
– Ak máte systém prídavných predných
reproduktorov, pripojte ich k týmto
konektorom.
V ponuke Speaker Settings nastavte
položku SB Assign na hodnotu Speaker B
(str. 88). Požadovaný systém predných
reproduktorov môžete vybrať pomocou
tlačidla SPEAKERS na prijímači (str. 34).
– Predné reproduktory môžete k týmto
konektorom pripojiť pomocou pripojenia
Bi-amp (str. 22).
V ponuke Speaker Settings nastavte
položku SB Assign na hodnotu Bi-Amp
(str. 88).
Pripojenie Bi-amp
Ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete predné reproduktory
pripojiť ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B použitím pripojenia
Bi-amp.
Predný reproduktor
(pravý)
Predný reproduktor
(ľavý)
Poznámka
Po inštalácii a pripojení reproduktora vyberte
v ponuke Speaker Settings príslušnú šablónu
pre reproduktory (str. 86).
22SK
Prepojte konektory Lo (alebo Hi) na
predných reproduktoroch s konektormi
SPEAKERS FRONT A a konektory Hi
(alebo Lo) na predných reproduktoroch
s konektormi SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Zložte kovové prepojovacie prvky
konektorov Hi/Lo nasadené na
reproduktoroch, aby nedošlo
k poruche prijímača.
Po pripojení Bi-amp nastavte v ponuke
Speaker Settings položku SB Assign na
hodnotu Bi-Amp (str. 88).
3: Pripojenie televízora
TV
Zvukové signály
Videosignály
Zvukové
a obrazové signály
alebo
A**
B**
ARC
C
A Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
B Zvukový kábel (nedodáva sa)
C Obrazový kábel (nedodáva sa)
D Kábel HDMI (nedodáva sa)
D*
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Spoločnosť Sony odporúča používať
schválený kábel HDMI alebo kábel
HDMI značky Sony.
23SK
Pripojenie
Ak prepojíte konektor HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete
sledovať vybratý obrazový vstup. Po prepojení konektora HDMI TV OUT s televízorom
môžete prijímač ovládať pomocou ponuky na obrazovke (OSD).
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Reprodukovanie televízneho
vysielania s viackanálovým
priestorovým zvukom z prijímača
* Ak je televízor kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC),
použite pripojenie D.
V ponuke HDMI Settings nastavte položku
Control for HDMI na hodnotu On (str. 78).
Ak chcete vybrať iný zvukový signál než signál
prenášaný pomocou kábla HDMI (napríklad
prostredníctvom optického digitálneho kábla
alebo zvukového kábla), zmeňte režim
zvukového vstupu pomocou tlačidla INPUT
MODE (str. 81).
**Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
ARC, použite pripojenie A alebo B.
Nezabudnite na televízore vypnúť zvuk
alebo aktivovať funkciu stlmenia zvuku.
Poznámky
• V závislosti od stavu prepojenia medzi
televízorom a anténou môže byť obraz na
televíznej obrazovke skreslený. V takom
prípade umiestnite anténu ďalej od prijímača.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tipy
• Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Keď konektor výstupu zvuku televízora
pripojíte ku konektorom TV IN na prijímači,
aby sa zvuk z televízora prenášal
z reproduktorov pripojených k prijímaču,
nastavte konektor výstupu zvuku televízora
na hodnotu Fixed (ak možno prepínať medzi
hodnotami Fixed a Variable).
Počúvanie zvuku z televízora
Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
HDMI Audio Out v ponuke HDMI
Settings nastavte na hodnotu TV+AMP
(str. 93).
24SK
4a: Pripojenie obrazových
zariadení
Používanie pripojenia HDMI
Rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) slúži na prenos
obrazových a zvukových signálov
v digitálnom formáte.
Pripojením zariadení kompatibilných
s funkciou Sony BRAVIA Sync pomocou
káblov HDMI možno zjednodušiť ovládanie.
Pozrite si časť Funkcie BRAVIA Sync (str. 77).
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI
sa môžu prehrávať z reproduktorov
pripojených k prijímaču. Takýto signál
podporuje formát Dolby Digital, DTS,
DSD a Linear PCM. Podrobné
informácie nájdete v časti Digitálne
zvukové formáty podporované
prijímačom (str. 18).
• Pomocou pripojenia HDMI môže
prijímač prijímať multikanálový
(až 8 kanálov) signál Linear PCM
so vzorkovacou frekvenciou 192 kHz
alebo menej.
• Tento prijímač podporuje formát zvuku
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) a prenos v režime 4K
alebo 3D.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač
alebo rekordér diskov Blu-ray Disc,
konzolu PlayStation 3 atď.) pomocou
káblov High Speed HDMI, nasaďte si
okuliare na sledovanie trojrozmerného
obrazu a prehrajte obsah
s trojrozmerným obrazom.
Poznámky k pripojeniu HDMI
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení, ale
nemôžete nájsť nepoužívaný vstup
Pozrite si časť Používanie iných konektorov
zvukového vstupu (Audio Input Assign)
(str. 81).
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa obraz v režime
4K alebo 3D nemusí zobrazovať.
Skontrolujte formáty obrazu HDMI
podporované prijímačom (str. 119).
• Podrobné informácie nájdete v návodoch
na použitie jednotlivých pripojených
zariadení.
Pri pripájaní káblov
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
• Nemusíte pripojiť všetky káble. Pripájajte
ich podľa konektorov, ktoré sa
nachádzajú na pripojených zariadeniach.
• Používajte kábel High Speed HDMI. Ak
použijete kábel Standard HDMI, formát
1080p, Deep Color (Deep Colour), obraz
v režime 4K alebo 3D sa nemusí
zobrazovať správne.
• Neodporúčame používať konverzný
kábel HDMI-DVI. Ak k zariadeniu
DVI-D pripojíte konverzný kábel
HDMI-DVI, môže sa strácať zvuk alebo
obraz. Pripojte samostatné zvukové káble
alebo digitálne prepojovacie káble. Ak sa
ani potom nereprodukuje zvuk správne,
nastavte položku Audio Input Assign
v ponuke Input Settings (str. 81).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov
priamo, až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani
príliš neohýnajte.
25SK
Pripojenie
• Ak chcete prehrávať obraz v režime 4K
(vstupy HDMI BD, GAME a VIDEO),
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s režimom 4K
(prehrávač diskov Blu-ray Disc atď.)
pomocou káblov High Speed HDMI
a prehrajte obsah v režime 4K.
• Ukážku obrazu v obraze môžete zobraziť
zo vstupov HDMI BD, DVD, GAME
a VIDEO.
Pripojenie zariadenia vybaveného konektormi HDMI
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom HDMI, pozrite si stranu 27.
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc
DVD prehrávač
PlayStation 3
Videorekordér, DVD
rekordér, videohra
Zvukové a obrazové
signály
Zvukové a obrazové
signály
Zvukové a obrazové
signály
Zvukové a obrazové
signály
A
A
A
A
A Kábel HDMI (nedodáva sa)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
Poznámky
A
A
Zvukové
a videosignály
Zvukové
a videosignály
Satelitný prijímač,
prijímač káblovej televízie
Prehrávač diskov Super
Audio CD
26SK
• Vstup BD má lepšiu kvalitu zvuku. Ak potrebujete
vyššiu kvalitu zvuku, pripojte zariadenie ku
konektoru BD (pre AUDIO) a vyberte vstup BD.
• Predvoleným nastavením pre tlačidlo vstupu BD na
diaľkovom ovládači je prehrávač diskov Blu-ray Disc.
Ak chcete pomocou tlačidla vstupu BD ovládať
príslušné zariadenie, zmeňte predvolené nastavenie
tohto tlačidla. Podrobné informácie nájdete v časti
Opätovné priradenie tlačidla vstupu (str. 103).
• Vstup BD môžete aj premenovať, aby sa takto
zobrazoval na displeji prijímača. Podrobné
informácie nájdete v časti Name In v ponuke
Input Settings (str. 94).
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie
Zvukové signály
Pripojenie
Pripojenie zariadenia vybaveného inými konektormi
než HDMI
Videorekordér, DVD rekordér, videohra
Videosignály
Zvukové signály
Videosignály
C
B
C
alebo
A
B
A Optický digitálny kábel (nedodáva sa)
B Zvukový kábel (nedodáva sa)
C Obrazový kábel (nedodáva sa)
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
27SK
4b: Pripojenie zvukových
zariadení
Pripojenie zariadenia iPod,
iPhone alebo USB
Pripojenie prehrávača
diskov Super Audio CD
alebo CD prehrávača
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
Prehrávač diskov Super Audio CD,
CD prehrávač
Zvukové signály
alebo
A
A
B
iPod, iPhone,
Zariadenie USB
A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky)
A Koaxiálny digitálny kábel (nedodáva sa)
B Zvukový kábel (nedodáva sa)
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
28SK
6: Pripojenie k sieti
Skôr než pripojíte antény, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
Ak ste pripojení k internetu, môžete
k internetu pripojiť aj prijímač. Môžete ho
pripojiť prostredníctvom bezdrôtovej alebo
káblovej siete LAN.
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
Drôtová anténa FM
(je súčasťou dodávky)
Systémové požiadavky
Ak chcete používať funkciu siete prijímača,
musíte splniť nasledujúce systémové
požiadavky.
Pripojenie pomocou
širokopásmovej linky
Pripojenie na internet pomocou
širokopásmovej linky sa vyžaduje na
počúvanie služby Sony Entertainment
Network (SEN) a aktualizáciu softvéru
prijímača.
Modem
Toto zariadenie musí byť pripojené
k širokopásmovej linke, aby ste mohli
komunikovať cez internet. V niektorých
zariadeniach je integrovaný smerovač.
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
Smerovač
• Ak chcete prenášať obsah v domácej sieti,
používajte smerovač kompatibilný
s prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s
alebo vyššou.
• Odporúčame používať smerovač
vybavený zabudovaným serverom DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Táto funkcia automaticky priraďuje
adresy IP v sieti LAN.
• Ak chcete používať pripojenie
k bezdrôtovej sieti LAN, použite
smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN.
29SK
Pripojenie
5: Pripojenie antén
Kábel LAN (CAT5) (iba na
pripojenie ku káblovej sieti LAN)
• Odporúčame používať tento typ kábla pre
káblovú sieť LAN.
Niektoré káble LAN plochého typu ľahko
ovplyvní šum. Odporúčame používať
káble normálneho typu.
• Ak sa prijímač používa v prostredí,
v ktorom sa vyskytuje šum zo zdrojov
napájania elektrických produktov, alebo
v hlučnom sieťovom prostredí, použite
tienený kábel LAN.
Server
Server je zariadenie, ktoré poskytuje obsah
(hudbu, fotografie a videá) pre zariadenia
DLNA v domácej sieti. Zariadenie, ktoré
možno používať ako server (napríklad
počítač), musí byť pripojené k bezdrôtovej
alebo káblovej domácej sieti LAN*.
* Podrobné informácie o serveroch kompatibilných
s prijímačom nájdete v časti str. 58.
30SK
Príklad konfigurácie
Server
Internet
Modem
Smerovač
Kábel LAN
(nedodáva sa)
Kábel LAN
(nedodáva sa)
A Iba na pripojenie ku káblovej sieti LAN.
B Iba na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.
Použite smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN.
Poznámka
Pri používaní bezdrôtového pripojenia sa môže
prehrávanie zvuku na serveri občas prerušiť.
31SK
Pripojenie
Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad konfigurácie domácej siete s prijímačom
a serverom.
Odporúčame pripojiť smerovač k serveru prostredníctvom káblového pripojenia.
Príprava prijímača
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
do nástennej elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Do nástennej elektrickej zásuvky
Zapnutie prijímača
?/1
Stlačením tlačidla ?/1 (zapnúť/
pohotovostný režim) zapnite prijímač.
32SK
Prijímač môžete zapnúť aj pomocou
tlačidla ?/1 na diaľkovom ovládači.
Ak chcete prijímač vypnúť, znova stlačte
tlačidlo ?/1. Na displeji zabliká hlásenie
STANDBY. Kým bliká hlásenie STANDBY,
neodpájajte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Nastavenie prijímača
pomocou obrazovky
Easy Setup
Základné nastavenia prijímača môžete
jednoducho vybrať podľa pokynov na
televíznej obrazovke.
Prepnite vstup televízora na vstup,
ku ktorému je pripojený prijímač.
Po prvom zapnutí alebo po inicializovaní
prijímača sa na televíznej obrazovke
zobrazí obrazovka Easy Setup. Prijímač
nastavte podľa pokynov na obrazovke.
Pomocou obrazovky Easy Setup môžete
nastaviť nasledujúce funkcie.
– Jazyk
– Speaker Settings
– Network Settings
Poznámky k nastaveniam
reproduktorov (automatická
kalibrácia)
Prijímač je vybavený funkciou DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration),
ktorá umožňuje vykonávať automatickú
kalibráciu nasledujúcim spôsobom:
• Skontrolujte prepojenie jednotlivých
reproduktorov a prijímača.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
• Zmerajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.1)
• Zmerajte veľkosť reproduktorov.1)
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti (EQ).1)
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti (fázu).1)2)
1)
Ak je vybratá položka Analog Direct,
výsledok merania sa nepoužije.
2) Výsledok merania sa nepoužije v prípade, že sa
prijímajú signály formátu Dolby TrueHD alebo
DTS-HD so vzorkovacou frekvenciou vyššou
než 48 kHz.
Nastavenie automatickej
kalibrácie
Príprava prijímača
Funkcia DCAC slúži na dosiahnutie
správneho vyváženia zvuku v konkrétnej
miestnosti. Úroveň hlasitosti reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa
svojich potrieb. Podrobné informácie
nájdete v časti Test Tone (str. 90).
• Ak je pred vykonaním automatickej kalibrácie
aktivovaná funkcia stlmenia zvuku, táto funkcia
sa automaticky vypne.
• Ak používate špeciálne reproduktory, napríklad
dvojpólové reproduktory, meranie nemusí byť
správne alebo sa automatická kalibrácia nemusí
vykonať.
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
skontrolujte nasledujúce položky.
• Nastavte a pripojte reproduktory
(str. 19, 21).
• Do konektora AUTO CAL MIC
zapojte len dodaný kalibračný mikrofón.
Do tohto konektora nezapájajte žiadne
iné mikrofóny.
• V ponuke Speaker Settings nastavte
položku SB Assign na hodnotu Bi-Amp
v prípade, že používate pripojenie
Bi-amp (str. 88).
• Ak používate pripojenie predných
reproduktorov B, v ponuke Speaker
Settings nastavte položku SB Assign
na hodnotu Speaker B (str. 88).
• Skontrolujte, či nie je výstup pre
reproduktory nastavený na hodnotu
SPK OFF (str. 34).
• Skontrolujte, či nepoužívate funkciu
PARTY STREAMING (str. 70).
• Odpojte slúchadlá.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
kalibračným mikrofónom
a reproduktormi, aby nedošlo k chybám
pri meraní.
• Meranie vykonajte v tichom prostredí
a zabezpečte tak jeho presnosť.
Kalibračný mikrofón
1
Do konektora AUTO CAL MIC zapojte
dodaný kalibračný mikrofón.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Umiestnite kalibračný mikrofón na
miesto počúvania a nastavte ho do
výšky uší.
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor,
zapnite ho a pred jeho aktivovaním
zvýšte hlasitosť. Gombík LEVEL otočte
do polohy tesne pred stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor
s funkciou nastavenia medznej frekvencie,
nastavte hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte basový reproduktor
s funkciou automatického prepínania
do pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
Poznámky
• Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov
veľmi hlasný zvuk, pričom jeho hlasitosť
nemožno nastaviť. Berte ohľad na susedov
a prítomné deti.
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej polohy.
33SK
Nastavenie reproduktorov
Nastavenie zadných
reproduktorov na
priestorový zvuk
Používanie reproduktorov pripojených ku
konektorom SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B môžete zmeniť
podľa plánovaného účelu použitia.
Výber predného reproduktora
Môžete vybrať predné reproduktory,
ktoré majú byť aktívne.
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
SPEAKERS
Poznámka
Toto nastavenie je dostupné iba v prípade, ak ste
pre položku Speaker Pattern vybrali nastavenie
bez zadných reproduktorov na priestorový zvuk
a predných horných reproduktorov.
1 Stlačte tlačidlo HOME.
2
3
4
5
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Settings a potom
stlačte tlačidlo
.
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Speaker Settings
a potom stlačte tlačidlo
.
Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku SB Assign a potom
stlačte tlačidlo
.
Vyberte požadované nastavenie
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
• Speaker B: Ak ku konektorom
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B pripájate
systém prídavných predných
reproduktorov, vyberte položku
Speaker B.
• Bi-Amp: Ak ku konektorom
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B pripájate
predné reproduktory pomocou
pripojenia Bi-amp, vyberte položku
Bi-Amp.
• Off: Ak ku konektorom SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B pripájate zadné
reproduktory na priestorový zvuk
alebo predné horné reproduktory,
vyberte položku Off.
34SK
Opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKERS vyberte systém predných
reproduktorov, ktorý má byť aktívny.
Konektory vybratých reproduktorov
môžete skontrolovať podľa indikátora
na displeji.
Indikátory Vybraté reproduktory
SP A
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKERS
FRONT A.
SP B*
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
SP A+B*
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKERS
FRONT A aj SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B
(paralelné pripojenie).
Na displeji sa zobrazí text
SPK OFF.
Z konektorov reproduktorov
sa neprenášajú žiadne zvukové
signály.
* Ak chcete vybrať položku SP B alebo SP A+B,
v ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu Speaker B (str. 88).
Poznámka
Toto nastavenie nie je dostupné po pripojení
slúchadiel.
Zrušenie automatickej kalibrácie
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Internet Settings
a stlačte tlačidlo
.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Wired Setup
a stlačte tlačidlo
.
Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí
hlásenie Change Settings?, vyberte
možnosť OK a stlačte tlačidlo
.
6
Manuálne nastavenie prijímača
Pozrite si časť Úprava nastavení (str. 84).
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
informácia o nastavení IP.
Pri používaní pevnej adresy IP
Konfigurácia sieťových
nastavení prijímača
Vyberte položku Custom a stlačte
tlačidlo
. Na televíznej obrazovke
sa zobrazí okno nastavenia adresy IP.
Stlačte tlačidlo
. Stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú hodnotu
položky IP Address. Stlačením tlačidla
b zadajte hodnotu ďalšej položky.
Stlačením tlačidla
zrušte kurzor.
Ďalej zadajte hodnotu položiek Subnet
Mask a Default Gateway. Stlačte
tlačidlo b a prejdite na položku DNS
Settings. Zadajte hodnotu položiek
Primary DNS a Secondary DNS.
Ak chcete používať funkcie Home
Network, SEN, AirPlay a PARTY
STREAMING, musíte správne zadať
sieťové nastavenia prijímača.
Používanie pripojenia
ku káblovej sieti LAN
7
DISPLAY
HOME
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Network Settings
a stlačte tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie Connecting to the Internet.
Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie
Network setup is completed. Ak sa
chcete vrátiť do ponuky Network
Settings, stlačte tlačidlo
.
(V závislosti od sieťového prostredia
môže nastavenie siete určitý čas trvať.)
V/v/B/b,
1
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Auto a stlačte
tlačidlo
.
8
Nastavte server.
Ak chcete počúvať zvukový obsah
uložený na serveri, musíte nastaviť
server (str. 58).
Tip
Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite
si časť Information (str. 94).
35SK
Príprava prijímača
Ak počas merania vykonáte nasledujúce
úkony, automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte tlačidlo ?/1.
– Stlačíte tlačidlá vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočíte gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
– Stlačte tlačidlo
.
– Stlačíte tlačidlo SPEAKERS na prijímači.
– Zmeníte hlasitosť.
– Pripojíte slúchadlá.
Kľúč zabezpečenia (kľúč WEP, WPA
alebo WPA2) siete, ak je bezdrôtová
domáca sieť zabezpečená
šifrovaním**. (Bude sa vyžadovať
v kroku č. 8.)
:
Používanie pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN
Bezdrôtovú sieť môžete vytvoriť pomocou
niekoľkých metód pripojenia: vyhľadaním
prístupového bodu, použitím metódy
pripojenia WPS (stlačením tlačidla alebo
zadaním kódu PIN) alebo manuálnym
nastavením.
Poznámky
• Funkciu bezdrôtovej siete LAN nepoužívajte
na miestach, kde sa používajú lekárske prístroje
(napríklad kardiostimulátor) alebo kde je
bezdrôtová komunikácia zakázaná.
• Skôr než sa pripojíte k domácej sieti, musíte
si pripraviť smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie zariadenia.
• V závislosti od prostredia domácej siete môže
byť smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej
siete LAN nastavený tak, že ho nemožno
pripojiť pomocou štandardu WPS, aj keď je
s týmto štandardom kompatibilný. Podrobné
informácie o tom, či je smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete LAN
kompatibilný so štandardom WPS a ako
nastaviť pripojenie WPS, nájdete v návode
na použitie smerovača alebo prístupového
bodu bezdrôtovej siete LAN.
• Ak je prijímač príliš vzdialený od smerovača
alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete
LAN, môžu sa vyskytnúť problémy
s nastavením. V takom prípade premiestnite
zariadenia bližšie k sebe.
Vyhľadanie prístupového bodu
a nastavenie bezdrôtovej siete
(metóda vyhľadávania
prístupových bodov)
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť vyhľadaním
prístupového bodu. Ak chcete sieť nastaviť
pomocou tejto metódy pripojenia, musíte
vybrať alebo zadať nasledujúce údaje. Tieto
údaje vopred zistite a zapíšte na vyhradené
miesto.
Sieťový názov (SSID*), ktorý
identifikuje sieť**. (Bude sa
vyžadovať v kroku č. 7.)
:
36SK
*
SSID (Service Set Identifier) je názov,
ktorý identifikuje konkrétny prístupový bod.
** Tieto údaje by sa mali nachádzať na štítku
na smerovači alebo prístupovom bode
bezdrôtovej siete LAN, v návode na použitie,
medzi informáciami od poskytovateľa
internetových služieb alebo ich môžete získať
od osoby, ktorá nastavila bezdrôtovú sieť.
1
V kroku č. 5 v časti Používanie
pripojenia ku káblovej sieti LAN
(str. 35) vyberte položku Wireless
Setup.
Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí
hlásenie Change Settings?, vyberte
možnosť OK a stlačte tlačidlo
.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Access Point Scan
a stlačte tlačidlo
.
Prijímač začne vyhľadávať prístupové
body a zobrazí zoznam až 30 dostupných
sieťových názvov (SSID).
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadovaný sieťový názov
(SSID) a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
okno nastavenia zabezpečenia.
4
Zadajte kľúč zabezpečenia (kľúč WEP,
WPA alebo WPA2) a stlačte tlačidlo
.
Kľúč zabezpečenia sa predvolene
zobrazuje ako *****. Opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY môžete
kľúč zabezpečenia zašifrovať alebo
odkryť.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí text
IP Settings.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Auto a stlačte
tlačidlo
.
Pri používaní pevnej adresy IP
7
Čo je to WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
WPS je štandard vytvorený organizáciou
Wi-Fi Alliance, ktorý umožňuje
jednoduché a zabezpečené nastavenie
bezdrôtovej siete.
Nastavenie bezdrôtovej siete
použitím konfiguračnej metódy
stlačenia tlačidla WPS
Bezdrôtové pripojenie WPS môžete
jednoducho vytvoriť jediným stlačením
určeného tlačidla.
1 V kroku č. 2 v časti „Vyhľadanie
prístupového bodu a nastavenie
bezdrôtovej siete (metóda
vyhľadávania prístupových bodov)“
(str. 36) vyberte položku WPS Push.
2 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a stlačte tlačidlo WPS
na prístupovom bode.
Hlásenie: do 2 minút stlačte tlačidlo
WPS na prístupovom bode
Nastavte server.
Ak chcete počúvať zvukový obsah
uložený na serveri, musíte nastaviť
server (str. 58).
Tlačidlo WPS na
smerovači alebo
prístupovom bode
bezdrôtovej siete LAN
Poznámka
Ak sieť nie je zabezpečená šifrovaním (pomocou
kľúča zabezpečenia), v kroku č. 8 sa nezobrazí
okno nastavenia zabezpečenia.
Tip
Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite si
časť Information (str. 94).
Nastavenie bezdrôtovej siete
pomocou prístupového bodu
kompatibilného so
štandardom WPS
Bezdrôtovú sieť môžete jednoducho
nastaviť pomocou prístupového bodu
kompatibilného so štandardom WPS.
Pripojenie WPS možno nastaviť použitím
konfiguračnej metódy stlačenia tlačidla
alebo zadaním kódu PIN (Personal
Identification Number).
Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie
Setup with WPS Push Button is
completed a na displeji sa rozsvieti
indikátor
. Ak sa chcete vrátiť
do ponuky Network Settings, stlačte
tlačidlo
.
(V závislosti od sieťového prostredia
môže nastavenie siete určitý čas trvať.)
3 Nastavte server.
Ak chcete počúvať zvukový obsah
uložený na serveri, musíte nastaviť
server (str. 58).
Tip
Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite
si časť Information (str. 94).
37SK
Príprava prijímača
6
Vyberte položku Custom a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
okno nastavenia adresy IP.
Stlačte tlačidlo
. Stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú hodnotu
položky IP Address. Stlačením tlačidla
b zadajte hodnotu ďalšej položky.
Stlačením tlačidla
zrušte kurzor.
Ďalej zadajte hodnotu položiek Subnet
Mask a Default Gateway. Stlačte
tlačidlo b a prejdite na položku DNS
Settings. Zadajte hodnotu položiek
Primary DNS a Secondary DNS.
Stlačte tlačidlo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie Connecting to the Internet.
Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie
Network setup is completed a na
displeji sa rozsvieti indikátor
.
Ak sa chcete vrátiť do ponuky
Network Settings, stlačte tlačidlo
.
(V závislosti od sieťového prostredia
môže nastavenie siete určitý čas trvať.)
Nastavenie bezdrôtovej siete
použitím metódy zadania kódu
WPS PIN
Ak prístupový bod podporuje pripojenie
pomocou kódu WPS PIN (Personal
Identification Number), môžete
bezdrôtové pripojenie WPS vytvoriť
zadaním kódu PIN prijímača v smerovači
alebo prístupovom bode bezdrôtovej
siete LAN.
1 V kroku č. 2 v časti „Vyhľadanie
2
3
4
5
prístupového bodu a nastavenie
bezdrôtovej siete (metóda
vyhľadávania prístupových bodov)“
(str. 36) vyberte položku Manual
Registration.
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku WPS PIN a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa zoznam dostupných názvov
SSID (prístupových bodov).
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadovaný sieťový názov
(SSID) a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
kód PIN prijímača (8 číslic). Až do
dokončenia pripojenia nechajte kód PIN
zobrazený. (Každým vykonaním tejto
operácie sa zobrazí iný kód PIN.)
Zadajte kód PIN prijímača v smerovači
alebo prístupovom bode bezdrôtovej
siete LAN.
Prijímač začne nastavovať sieť.
Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie
Completed a na displeji sa rozsvieti
indikátor
. Ak sa chcete vrátiť do
ponuky Network Settings, stlačte
tlačidlo
.
(V závislosti od sieťového prostredia
môže nastavenie siete určitý čas trvať.)
Nastavte server.
Ak chcete počúvať zvukový obsah
uložený na serveri, musíte nastaviť
server (str. 58).
38SK
Tipy
• Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite
si časť Information (str. 94).
• Podrobné informácie o tom, ako zadať kód
PIN v smerovači alebo prístupovom bode
bezdrôtovej siete LAN, nájdete v návode na
použitie smerovača alebo prístupového bodu
bezdrôtovej siete LAN.
Ak nemožno vyhľadať
požadovaný sieťový názov (SSID)
(metóda manuálneho nastavenia)
Ak sa požadovaný sieťový názov (SSID)
nezobrazuje v zozname, môžete ho zadať
manuálne.
1 V kroku č. 2 v časti „Vyhľadanie
2
3
4
5
prístupového bodu a nastavenie
bezdrôtovej siete (metóda
vyhľadávania prístupových bodov)“
(str. 36) vyberte položku Manual
Registration.
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Direct Input a stlačte
tlačidlo
.
Zadajte sieťový názov (SSID) a stlačte
tlačidlo
.
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadované nastavenie
zabezpečenia a stlačte tlačidlo
.
Postupujte podľa krokov č. 4 až 7
v časti „Vyhľadanie prístupového bodu
a nastavenie bezdrôtovej siete
(metóda vyhľadávania prístupových
bodov)“ (str. 36).
V závislosti od televízora sa domovská
ponuka môže na televíznej obrazovke
zobraziť až po určitom čase.
Sprievodca ovládaním
ponuky (OSD) na obrazovke
3
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Príklad: Po výbere položky Watch.
AMP
V/v/B/b,
RETURN
O
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadovanú ponuku
a stlačením tlačidla
do nej prejdite.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku ponuky, ktorú
chcete upraviť, a potom stlačením
tlačidla
prejdite na túto položku.
5
Zopakovaním krokov č. 3 a 4 vyberte
požadovaný parameter.
OPTIONS
HOME
Používanie ponuky
1
Zmenou vstupu televízora zobrazte
ponuku.
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Tip
Ak sa v pravej dolnej časti ponuky OSD zobrazí
položka OPTIONS, môžete stlačením tlačidla
OPTIONS zobraziť zoznam funkcií a vybrať
súvisiacu funkciu.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN O.
Zatvorenie ponuky
Stlačením tlačidla HOME zobrazte
domovskú ponuku a znova stlačte
tlačidlo HOME.
39SK
Príprava prijímača
Ponuku prijímača môžete zobraziť na
televíznej obrazovke a potom z nej vybrať
požadovanú funkciu stláčaním tlačidiel
V/v/B/b a
na diaľkovom ovládači.
Skôr než začnete prijímač ovládať, stlačte
tlačidlo AMP na diaľkovom ovládači.
V opačnom prípade nemusia byť
nasledujúce príkazy vysielané prijímaču.
Prehľad domovských ponúk
Ikona ponuky
Popis
Watch
Umožňuje vybrať zdroj
videa, ktorý má vstupovať
do prijímača (str. 41).
Listen
Slúži na výber hudby
zo vstupov SA/CD/CD,
zariadení USB, z domácej
siete alebo služby SEN
(str. 41). Môžete tiež
počúvať rádio FM/AM
vstavané v prijímači.
Sound Effects
Umožňuje vychutnávať si
zdokonalenie zvuku, ktoré
poskytujú rôzne technológie
alebo funkcie vyvinuté
spoločnosťou Sony (str. 52).
Settings
Slúži na úpravu nastavení
prijímača (str. 84).
40SK
5
Základné operácie
Prehrávanie pomocou
vstupného zdrojového
zariadenia
Stláčaním tlačidla 2 +/– nastavte
hlasitosť.
Môžete tiež použiť ovládací prvok
MASTER VOLUME na prijímači.
6
Stlačením tlačidla SOUND FIELD +/–
môžete reprodukovať priestorový
zvuk.
?/1
Tipy
Tlačidlá
vstupu
V/v/B/b,
• Požadované zariadenie môžete vybrať otáčaním
gombíka INPUT SELECTOR na prijímači alebo
stláčaním tlačidiel vstupu na diaľkovom
ovládači.
• Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou gombíka
MASTER VOLUME na prijímači alebo tlačidla
2 +/– na diaľkovom ovládači.
Rýchle zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
– Otočte gombík rýchlo.
– Stlačte a podržte tlačidlo.
Jemné úpravy
– Otáčajte gombík pomaly.
– Stlačte a ihneď uvoľnite tlačidlo.
OPTIONS
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Vyberte položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
Stlačte tlačidlo
.
Ak vykonáte nasledujúce úkony,
funkcia stlmenia zvuku sa zruší.
• Znova stlačíte tlačidlo
.
• Zmeníte hlasitosť.
• Vypnete prijímač.
• Vykonáte automatickú kalibráciu.
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
3
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
4
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
41SK
Základné operácie
Môžete použiť aj tlačidlo A.F.D./2CH,
MOVIE alebo MUSIC na prijímači.
Podrobné informácie nájdete v časti
str. 52.
Prehrávanie pomocou zariadenia iPod alebo iPhone
Hudobný obsah uložený v zariadení iPod alebo iPhone môžete prehrávať pripojením
zariadenia k portu (USB) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia iPod alebo iPhone nájdete na str. 28.
Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone
Spoločne s prijímačom môžete používať nasledujúce modely zariadenia iPod alebo iPhone.
Skôr než začnete zariadenie iPod alebo iPhone používať, aktualizujte jeho softvér na
najnovšiu verziu.
iPod nano
6. generácia
iPod touch
4. generácia
iPod touch
3. generácia
iPod touch
2. generácia
iPod nano
5. generácia
(videokamera)
iPod nano
4. generácia
(video)
iPod nano
3. generácia
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Poznámky
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo
iPhone po pripojení tohto zariadenia k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
42SK
Výber režimu ovládania
zariadenia iPod alebo iPhone
Ovládanie zariadenia iPod
alebo iPhone pomocou
diaľkového ovládača
Režim ovládania zariadenia iPod alebo
iPhone môžete vybrať pomocou tlačidla
iPhone CTRL na diaľkovom ovládači.
Po vypnutí televíznej obrazovky môžete
všetky operácie ovládať pomocou
informácií zobrazených na displeji.
USB
V/v/B/b,
Základné operácie
iPhone CTRL
iPhone
CTRL
SHUFFLE
REPEAT
HOME
1
Stlačte tlačidlo HOME.
m/M
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Vyberte položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
3
Vyberte položku USB a stlačte
tlačidlo
.
Po pripojení zariadenia iPod alebo
iPhone sa na televíznej obrazovke
zobrazí položka iPod/iPhone.
4
Podľa pokynov na obrazovke vyberte
režim ovládania zariadenia iPod
alebo iPhone.
N
./>
X
x
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel
stlačte tlačidlo USB.
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X, x
Pozastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu skladbu.
REPEAT
Prechod do režimu
opakovania.
SHUFFLE
Prechod do režimu
náhodného výberu.
iPhone CTRL Výber režimu ovládania
zariadenia iPod alebo iPhone.
43SK
Poznámky k zariadeniu iPod
alebo iPhone
• Keď zariadenie iPod alebo iPhone
pripojíte k zapnutému prijímaču,
zariadenie sa začne nabíjať.
• Z prijímača nemožno do zariadenia
iPod ani iPhone prenášať skladby.
• Zariadenie iPod ani iPhone neodpájajte
počas jeho používania. Pri pripájaní alebo
odpájaní zariadenia iPod alebo iPhone
vypnite prijímač, aby sa nepoškodili
údaje ani zariadenie.
Zoznam hlásení pre zariadenie
iPod alebo iPhone
Hlásenie a vysvetlenie
Reading
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB
Hudobný obsah uložený v zariadení
USB môžete prehrávať pripojením tohto
zariadenia k portu (USB) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia
USB nájdete v časti Pripojenie zariadenia
iPod, iPhone alebo USB (str. 28).
Prijímač dokáže prehrávať nasledujúce
formáty hudobných súborov:
Formát súboru
Prípony
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
.mp3
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení iPod alebo iPhone.
AAC*
.m4a, .3gp, .mp4
WMA9 Standard*
.wma
Not supported
WAV
.wav
FLAC
.flac
Pripojili ste nepodporované zariadenie iPod
alebo iPhone.
No device is connected
Nepripojili ste žiadne zariadenie iPod ani
iPhone.
No music
Nenašla sa žiadna hudba.
Headphones not supported
Po pripojení zariadenia iPod alebo iPhone
sa zo slúchadiel nereprodukuje zvuk.
44SK
* Prijímač neprehráva súbory šifrované
pomocou technológie DRM.
Kompatibilné zariadenia USB
Spoločne s prijímačom môžete používať
nasledujúce zariadenia USB značky Sony.
Overené zariadenie USB značky
Sony
Názov produktu Názov modelu
Walkman®
• Prevádzku však nemožno vždy zaručiť ani pri
používaní týchto zariadení USB.
• Niektoré z týchto zariadení USB sa v určitých
oblastiach nedajú zakúpiť.
• Modely uvedené vyššie formátujte pomocou
samotného modelu alebo špeciálneho softvéru
na formátovanie daného modelu.
• Zariadenie USB pripojte k prijímaču až potom,
ako z displeja zariadenia USB zmizne hlásenie
Creating Library alebo Creating Database.
NWZ-A864
Ovládanie zariadenia USB
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
V/v/B/b,
NWZ-F805 / F806N
OPTIONS
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
HOME
NWZ-W262 / W272
N
NWZ-Z1040 / Z1070
NWD-W253
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
1
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
2
Vyberte položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
USM4GN / 8GN / 32GN
3
Vyberte položku USB a stlačte
tlačidlo
.
USM4GM / 16GM
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
Po pripojení zariadenia USB sa
na televíznej obrazovke zobrazí
položka USB.
Zariadenie USB môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača
prijímača.
USM16GR / 32GR
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Digital Voice
Recorder
Stlačte tlačidlo HOME.
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F /
UX523F / UX532 /
UX533F
ICZ-R50 / R51
Poznámky
4
Zo zoznamu obsahu vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo
.
Spustí sa prehrávanie vybratého
obsahu a informácie o príslušnom
hudobnom alebo obrazovom obsahu
sa zobrazia na televíznej obrazovke.
• Prijímač nedokáže čítať údaje vo formáte NTFS.
• Prijímač dokáže čítať iba údaje uložené v prvej
oblasti pevného disku.
• Prevádzka modelov neuvedených v tomto
zozname sa nezaručuje.
45SK
Základné operácie
NWZ-B152F / B162F /
B172
Ovládanie zariadenia USB
pomocou diaľkového ovládača
USB
SHUFFLE
REPEAT
N
./>
X
x
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel
stlačte tlačidlo USB.
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
./>
Prechod na predchádzajúci
alebo nasledujúci súbor.
REPEAT
Prechod do režimu
opakovania.
SHUFFLE
Prechod do režimu náhodného
výberu.
46SK
Poznámky k zariadeniu USB
• Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Pri pripájaní alebo odpájaní
zariadenia USB vypnite prijímač, aby
ste predišli poškodeniu údajov alebo
poškodeniu zariadenia USB.
• Prijímač a zariadenie USB nepripájajte
pomocou rozbočovača USB.
• Po pripojení zariadenia USB sa zobrazí
hlásenie Reading.
• V závislosti od typu pripojeného
zariadenia USB môže trvať približne
10 sekúnd, kým sa zobrazí hlásenie
Reading.
• Po pripojení zariadenia USB začne
prijímač čítať všetky súbory uložené
v zariadení USB. Ak je v zariadení
USB uložených veľa priečinkov alebo
súborov, prečítanie zariadenia USB
môže trvať dlho.
• Prijímač dokáže rozpoznať až
– 256 priečinkov (vrátane priečinka
ROOT),
– 256 zvukových súborov v každom
priečinku,
– osem úrovní priečinkov (stromovú
štruktúru súborov vrátane priečinka
ROOT).
Maximálny počet zvukových súborov
a priečinkov sa môže líšiť v závislosti
od ich štruktúry.
V zariadení USB neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
• Nemožno zaručiť kompatibilitu so
všetkými softvérovými programami
na kódovanie alebo zápis, nahrávacími
zariadeniami a záznamovými médiami.
Nekompatibilné zariadenia USB môžu
vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie
zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
• Spustenie prehrávania môže určitý čas
trvať v prípade, že:
– štruktúra priečinkov je zložitá,
– pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
• Prijímač nemusí podporovať všetky
funkcie poskytované pripojeným
zariadením USB.
• Poradie prehrávania pomocou prijímača
sa môže odlišovať od poradia prehrávania
pomocou pripojeného zariadenia USB.
• Priečinky bez zvukových súborov sa
preskočia.
• Pri prehrávaní veľmi dlhej skladby môžu
niektoré operácie spôsobiť oneskorenie
prehrávania.
Zoznam hlásení pre zariadenie
USB
Základné operácie
Hlásenie a vysvetlenie
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie
uložené v zariadení USB.
Device error
Pamäť zariadenia USB sa nerozpoznala
(str. 45).
Not supported
Pripojili ste nepodporované alebo neznáme
zariadenie USB, prípadne ste zariadenie USB
pripojili prostredníctvom rozbočovača USB
(str. 45).
No device is connected
Nie je pripojené žiadne zariadenie USB alebo
sa pripojené zariadenie USB nerozpoznalo.
No Track
Nenašla sa žiadna skladba.
47SK
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových
staníc FM a AM
Číselné
tlačidlá
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM
a AM. Skôr než vykonáte túto operáciu,
pripojte k prijímaču antény FM a AM
(str. 29).
V/v/b,
Tip
Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený
nižšie.
OPTIONS
Oblasť
FM
AM
HOME
Európa, Austrália
50 kHz
9 kHz
Mexiko
50 kHz
10 kHz*
D.TUNING
* Krok ladenia v pásme AM možno zmeniť
(str. 50).
SHIFT
1
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte tlačidlo
Z ponuky vyberte položku FM alebo
AM a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky FM alebo AM.
48SK
.
Obrazovka pásma FM a AM
Jednotlivé položky na obrazovke
môžete vybrať a použiť stláčaním
tlačidiel V/v/B/b a .
Priame ladenie staníc
(Direct Tuning)
Pomocou číselných tlačidiel môžete priamo
zadať frekvenciu požadovanej stanice.
1
2
1 Signalizácia frekvencie (str. 49)
2 Zoznam uložených staníc (str. 50)
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT,
stláčaním číselných tlačidiel zadajte
frekvenciu a stlačte tlačidlo
.
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
Tip
Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM, aby bol príjem
optimálny.
Ak stanicu nemožno naladiť
Vyberte položku Tuning + alebo Tuning –
a stlačte tlačidlo
.
Výberom položky Tuning + ladíte stanice
od nižšej po vyššiu frekvenciu a výberom
položky
Tuning – ladíte stanice od vyššej po nižšiu
frekvenciu. Po naladení stanice sa ladenie
zastaví.
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz alebo
– – – – kHz a potom sa na displeji zobrazí
aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu
frekvenciu. Ak nie, zopakujte krok č. 2.
Ak stanicu naďalej nemožno naladiť,
možno sa vo vašej oblasti príslušná
frekvencia nepoužíva.
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať,
pomocou funkcií Auto Tuning a Direct
Tuning (str. 49) alebo vyberte
požadovanú uloženú stanicu (str. 50).
2 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 Vyberte položku FM Mode a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte položku Mono a stlačte
tlačidlo .
49SK
Operácie ladenia
Automatické ladenie staníc
(Auto Tuning)
Stlačte tlačidlo D.TUNING.
Zmena kroku ladenia
v pásme AM
(Iba model pre Mexiko)
Pomocou tlačidiel na prijímači môžete
zmeniť krok ladenia v pásme AM na 9 kHz
alebo 10 kHz.
?/1
Ukladanie staníc v pásme
FM alebo AM
(Preset Memory)
V pásme FM aj AM môžete uložiť až
30 obľúbených staníc.
V/v/B/b,
OPTIONS
1
Pomocou funkcie Auto Tuning
(str. 49) alebo Direct Tuning (str. 49)
nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.
TUNING MODE
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
2
Vyberte položku Preset Memory
a stlačte tlačidlo
.
Podržte stlačené tlačidlo TUNING
MODE a stlačte tlačidlo ?/1 na
prijímači.
3
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Aktuálny krok ladenia v pásme AM
sa zmení na 9 kHz (alebo 10 kHz).
Ak chcete obnoviť krok ladenia 10 kHz
(alebo 9 kHz), zopakujte postup
uvedený vyššie.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
4
Stanicu môžete uložiť takto:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
Poznámky
• V závislosti od nastavení môže určitý čas trvať,
kým sa krok ladenia v pásme AM zmení.
• Po zmene kroku ladenia sa všetky uložené
stanice vymažú.
Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte
ďalšiu stanicu.
Ladenie uložených staníc
1
Z ponuky vyberte položku FM alebo
AM a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte položku Select Preset
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte požadovanú uloženú stanicu
a stlačte tlačidlo
.
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
50SK
Zadávanie názvov uložených
staníc (Name Input)
1
Z ponuky vyberte položku FM alebo
AM a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte položku Select Preset
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte číslo predvoľby, ktorej názov
chcete zadať, stlačte tlačidlo
a potom tlačidlo OPTIONS.
4
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte príslušný znak a potom
stlačte tlačidlo b.
Miesto vkladania znakov môžete
posúvať dozadu a dopredu stláčaním
tlačidiel B/b. Môžete zadať názov
pozostávajúci až z ôsmich znakov.
6
Zopakovaním kroku č. 5 postupne
zadajte všetky znaky a potom stlačte
tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámka
Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať na
televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať na
displeji.
(Iba modely pre Európu
a Austráliu)
Prijímač umožňuje používať systém RDS
(systém rozhlasových údajov), pomocou
ktorého môžu rozhlasové stanice vysielať
spoločne s bežným programovacím
signálom aj ďalšie informácie. Prijímač
ponúka pohodlné funkcie RDS, napríklad
zobrazenie názvu programovej služby
(stanice). Funkcie RDS sú dostupné len pre
stanice v pásme FM.*
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú
službu RDS a nie všetky poskytujú rovnaký
typ služieb. Ak nepoznáte služby RDS vo svojej
oblasti, obráťte sa na miestne rozhlasové stanice
a požiadajte ich o podrobné informácie.
Jednoduchý výber stanice v pásme FM
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby
RDS, na televíznej obrazovke a displeji
sa zobrazí názov programovej služby*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
programovej služby sa nezobrazí.
Poznámky
• Služba RDS nemusí pracovať správne,
ak naladená stanica nevysiela signál služby
RDS alebo ak je signál slabý.
• Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať na
televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať na
displeji.
Tip
Počas zobrazenia názvu programovej služby
môžete skontrolovať jej frekvenciu opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY (str. 102).
51SK
Operácie ladenia
3
Príjem vysielania
služieb RDS
x Viackanálový stereofónny zvuk
(MULTI ST.)
Reprodukovanie zvukových efektov
Výber zvukového poľa
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Sound Effects a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Sound Field
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte požadované zvukové pole.
Tip
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND FIELD
+/– na diaľkovom ovládači môžete vybrať
požadované zvukové pole. Môžete použiť aj
režimy A.F.D./2CH, Movie alebo Music na
prijímači.
Režim Auto Format Direct
(A.F.D.)/2-kanálový zvuk
Režim Auto Format Direct (A.F.D.):
Tento režim umožňuje reprodukovať
zvuk vo vyššej kvalite a vybrať režim
dekódovania na počúvanie 2-kanálového
stereofónneho zvuku vo formáte
viackanálového zvuku.
2-kanálový zvukový režim: Výstupný
zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový bez
ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie
alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu
alebo kódovania bez pridávania efektov
priestorového zvuku.
Ak však záznam neobsahuje signály LFE,
v prípade modelov pre USA a Kanadu bude
prijímač generovať nízkofrekvenčný signál
na výstup do basového reproduktora.
52SK
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú
2-kanálové signály (ľavý a pravý).
V závislosti od nastavenia reproduktorov
sa však z niektorých reproduktorov nemusí
zvuk prenášať.
x 2-kanálový stereofónny zvuk
(2CH ST.)
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných
ľavých a pravých reproduktorov. Z basového
reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje
sa vôbec nespracúvajú zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa
zmixujú do dvoch kanálov.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na
2-kanálový analógový vstup. Táto funkcia
umožňuje reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje.
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť
len hlasitosť a úroveň hlasitosti predných
reproduktorov.
Poznámka
Pri používaní funkcií BD, DVD, GAME, USB,
Home Network, SEN a AirPlay nemôžete vybrať
položku Analog Direct.
Režim filmov
Jednoduchým výberom niektorého
z vopred naprogramovaných zvukových
polí prijímača môžete dosiahnuť
priestorový zvuk. Tieto zvukové polia
vám v pohodlí vášho domova poskytnú
zážitok z nádherných a výkonných zvukov,
aké poznáte z prostredia kinosál.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
je nová inovatívna technológia spoločnosti
Sony pre domáce kiná, ktorá využíva
najnovšie technológie na spracovanie
akustických a digitálnych signálov.
x PLII Movie
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Movie. Toto nastavenie je ideálne
pre filmy kódované v režime Dolby
Surround. V tomto režime navyše možno
zvuk filmov s pridanou zvukovou stopou
alebo zvuk starých filmov reprodukovať
v 5.1-kanálovom formáte.
x PLIIx Movie
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Movie. Týmto nastavením sa
režim Dolby Pro Logic II Movie alebo
Dolby Digital 5.1 rozširuje na 7.1
oddelených filmových kanálov.
x PLIIz Height (PLIIz)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie dokáže rozšíriť
zdrojový zvuk z 5.1-kanálového na
7.1-kanálový zvuk vertikálneho zariadenia,
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Cinema. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom formáte sa dekóduje
na 7 kanálov.
Režim hudby
Jednoduchým výberom niektorého
z vopred naprogramovaných zvukových
polí prijímača môžete dosiahnuť
priestorový zvuk. Tieto zvukové polia vám
v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké
poznáte z prostredia koncertných sál.
x Berlin P.Hall (BERLIN)
Reprodukuje zvukové charakteristiky sály
Berlínskej filharmónie.
x Concertgebouw (CONCERTGEB)
Reprodukuje zvukové charakteristiky
koncertnej sály v holandskom
Amsterdame, ktorá je vybavená javiskom
s vynikajúcim zvukom vytváraným
pomocou odrazov.
x Musikverein (MUSIKVEREI)
Reprodukuje zvukové charakteristiky
koncertnej sály v rakúskej Viedni, ktorá
sa vyznačuje rezonujúcimi a jedinečnými
odrazmi zvuku.
53SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Je založená na údajoch presného merania
reakcií v prostredí zvukového štúdia.
Vďaka tomuto režimu si môžete doma
vychutnať filmy na diskoch Blu-ray a DVD,
a to nielen vďaka vysokokvalitnému zvuku,
ale aj vďaka najlepšej zvukovej atmosfére,
akú zamýšľal zvukový technik daného
filmu pri finálnej úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete
vybrať príslušný typ efektu nasledujúcim
spôsobom.
• Dynamic: Toto nastavenie je vhodné pre
prostredia, v ktorých sa odrážajú zvuky,
ale v ktorých chýba pocit priestoru
(kde sa zvuk nedostatočne absorbuje).
Zdôrazňuje odraz zvuku a reprodukuje
zvuk veľkého, klasického kina. Tým sa
zvýrazňuje pocit priestoru nahrávacieho
štúdia a vytvára jedinečné akustické pole.
• Theater: Toto nastavenie je vhodné pre
bežné obývacie izby. Reprodukuje
dozvuky ako v kine (nahrávacom štúdiu).
Najvhodnejšie je na sledovanie obsahu
nahratého na disku Blu-ray Disc, keď
chcete dosiahnuť atmosféru kina.
• Studio: Toto nastavenie je vhodné pre
obývacie izby s príslušnými zvukovými
zariadeniami. Reprodukuje dozvuky,
ktoré vznikajú pri opätovnom zmiešavaní
zdroja zvuku pre kiná na disk Blu-ray
Disc, aby sa dosiahla hlasitosť vhodná
na domáce používanie. Zachováva sa
minimálna úroveň odrazov a dozvukov.
Dialógy a efekty priestorového zvuku sa
však reprodukujú výrazne.
x Jazz Club (JAZZ)
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
x Live Concert (CONCERT)
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
x Stadium (STADIUM)
Reprodukuje sa prostredie veľkého
nekrytého štadióna.
x Sports (SPORTS)
Reprodukuje sa prostredie športového
prenosu.
x Portable Audio (PORTABLE)
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk
z prenosného zvukového zariadenia. Tento
režim je ideálny na počúvanie súborov
MP3 a iných komprimovaných hudobných
súborov.
x PLII Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho
zvuku, napríklad disky CD.
x PLIIx Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho
zvuku, napríklad disky CD.
x PLIIz Height (PLIIz)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie dokáže rozšíriť
zdrojový zvuk z 5.1-kanálového na
7.1-kanálový zvuk vertikálneho zariadenia,
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Music. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov. Toto
nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje
stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
54SK
Po pripojení slúchadiel
Nasledujúce zvukové polia môžete vybrať
iba v prípade, ak sú k prijímaču pripojené
slúchadlá.
x HP 2CH
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá (okrem režimu
Analog Direct). Štandardné 2-kanálové
stereofónne zdroje sa vôbec nespracúvajú
zvukovým poľom a multikanálové
priestorové formáty sa s výnimkou
signálov LFE zmixujú do dvoch kanálov.
x HP Direct (HP DIRECT)
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá a je vybratý
režim Analog Direct.
Analógové signály sa reprodukujú bez
spracovania ekvalizérom, zvukovým
poľom atď.
Ak pripojíte basový reproduktor
Ak záznam neobsahuje signál LFE
(nízkotónový efekt reprodukovaný
z basového reproduktora na 2-kanálový
signál), prijímač bude generovať
nízkofrekvenčný signál na výstup do
basového reproduktora. Nízkofrekvenčný
signál sa však negeneruje pre nastavenie
Neo:6 Cinema ani Neo:6 Music, keď sú všetky
reproduktory nastavené na hodnotu Large.
Ak chcete naplno využiť presmerovanie
nízkych tónov systému Dolby Digital,
odporúčame nastaviť čo najvyššiu medznú
frekvenciu basového reproduktora.
Poznámky k zvukovým poliam
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré
zvukové polia dostupné.
• Režimy PLIIx Movie/Music a PLIIz
Height nemôžete vybrať súčasne.
– Režim PLIIx Movie/Music je dostupný
iba v prípade, ak je vybraté nastavenie
šablóny pre reproduktory so zadnými
reproduktormi na priestorový zvuk.
Používanie funkcie Sound
Optimizer
Funkcia Sound Optimizer umožňuje
reprodukovať kvalitný a dynamický zvuk aj
pri nízkej hlasitosti. Zvuk, ktorý po znížení
hlasitosti nemožno dobre počuť, sa
automaticky kalibruje. Po automatickej
kalibrácii sa hlasitosť zvuku optimalizuje,
aby vyhovovala vášmu prostrediu.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Sound Effects a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Sound Optimizer
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte možnosť Normal alebo Low
a stlačte tlačidlo
.
Aktivuje sa funkcia Sound Optimizer.
Ak chcete upraviť referenčnú úroveň
filmu, vyberte možnosť Normal. Ak
chcete upraviť úroveň disku CD alebo
iného softvéru, pri ktorom je priemerná
hladina akustického tlaku vyššia,
vyberte možnosť Low.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Používa sa funkcia Analog Direct.
– Sú pripojené slúchadlá.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
Výber typu kalibrácie
Požadovaný typ kalibrácie môžete vybrať
po vykonaní automatickej kalibrácie.
Podrobné informácie nájdete v časti
Typ kalibrácie (str. 88).
55SK
Reprodukovanie zvukových efektov
– Režim PLIIz Height je dostupný iba
v prípade, ak je vybraté nastavenie
šablóny pre reproduktory s prednými
hornými reproduktormi.
• Zvukové polia pre hudbu a filmy
nefungujú v nasledujúcich prípadoch.
– Pri príjme signálu DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution
Audio alebo Dolby TrueHD so
vzorkovacou frekvenciou vyššou
než 48 kHz.
– Je vybratý režim Analog Direct.
• Režimy PLII Movie, PLIIx Movie, PLII
Music, PLIIx Music, PLIIz Height, Neo:6
Cinema a Neo:6 Music nefungujú
v prípade, že je nastavená šablóna pre
reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
• Keď vyberiete jedno zo zvukových polí
pre hudbu, z basového reproduktora
sa nebude prenášať žiadny zvuk, ak je
v ponuke Speaker Settings veľkosť
všetkých reproduktorov nastavená
na hodnotu Large. Zvuk sa však bude
prenášať z basového reproduktora
v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje
signály LFE,
– predné reproduktory alebo
reproduktory na priestorový zvuk
sú nastavené na hodnotu Small,
– je vybratý režim Multi Stereo, PLII
Movie, PLII Music, PLIIx Movie, PLIIx
Music, PLIIz Height, HD-D.C.S. alebo
Portable Audio.
Nastavenie ekvalizéra
Používanie funkcie
Pure Direct
Pomocou nasledujúcich parametrov
môžete nastaviť zvukové charakteristiky
(úroveň nízkych a vysokých tónov)
všetkých reproduktorov.
Nízke tóny
Režim Pure Direct umožňuje reprodukovať
zvuk vo vyššej kvalite. Po aktivovaní
režimu Pure Direct zhasne displej, aby sa
potlačil šum ovplyvňujúci kvalitu zvuku.
Funkciu Pure Direct môžete používať so
všetkými vstupmi.
Vysoké tóny
Úroveň
(dB)
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Sound Effects a stlačte
tlačidlo
.
Z domovskej ponuky vyberte
položku Sound Effects a stlačte
tlačidlo
.
2
2
Vyberte položku Equalizer a stlačte
tlačidlo
.
Vyberte položku Pure Direct a stlačte
tlačidlo
.
3
3
Vyberte položky Front, Center,
Surround alebo Front High a stlačte
tlačidlo
.
Vyberte položku On alebo Off
a stlačte tlačidlo
.
Frekvencia (Hz)
1
4
5
Poznámka
Po výbere funkcie Pure Direct nefungujú
nastavenia Sound Optimizer, Equalizer,
Auto Volume a D.Range Comp.
Vyberte položku Bass alebo Treble.
Nastavte nárast a stlačte tlačidlo
.
Poznámky
• Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
Analog Direct.
• Frekvencie pre basy a výšky sú pevne dané.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je pôvodná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
56SK
Tip
Funkciu Pure Direct môžete zapnúť alebo vypnúť
aj pomocou tlačidla PURE DIRECT na diaľkovom
ovládači alebo prijímači.
Zrušenie funkcie Pure Direct
Funkciu Pure Direct zrušíte vykonaním
týchto úkonov:
– Znova stlačíte tlačidlo PURE DIRECT.
– Zmeníte zvukové pole.
– Zmeníte nastavenie scény na televíznej
obrazovke (Scene Select).
– Zmeníte nastavenie položky Sound
Optimizer, Equalizer, Auto Volume
alebo D.Range Comp.
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
?/1
Používanie funkcií siete
Informácie o sieťových
funkciách prijímača
MUSIC
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlo MUSIC
a stlačte tlačidlo ?/1.
Na displeji sa zobrazí hlásenie S.F.
CLEAR a obnovia sa predvolené
nastavenia všetkých zvukových polí.
Informácie o norme DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
je normotvorná organizácia zložená
z výrobcov rôznych produktov, napríklad
serverov (počítače atď.), audiovizuálnych
zariadení a mobilných výpočtových
zariadení, ktoré umožňujú výmenu obsahu
(hudby, fotografií a videí). Organizácia
DLNA rozhoduje o normách a vydáva
autorizované logá, ktoré sa nachádzajú na
zariadeniach podporujúcich normy DLNA.
57SK
Používanie funkcií siete
• Môžete reprodukovať zvukový obsah
uložený v zariadení kompatibilnom
s normou DLNA (produkty s označením
DLNA CERTIFIED™), na ktorom je
znázornené autorizované logo aliancie
DLNA (str. 64).
• Prijímač môžete používať ako zariadenie,
ktoré zodpovedá zariadeniu na
vykresľovanie médií UPnP v domácej
sieti.
• Prostredníctvom pripojenia na internet
môžete počúvať hudobné služby (str. 67)
a aktualizovať softvér prijímača.
• Pomocou funkcie PARTY STREAMING
môžete tú istú hudbu počúvať v rôznych
miestnostiach súčasne.
• Môžete zaregistrovať zariadenia Media
Remote na ovládanie prijímača.
• Môžete prehrávať zvukový obsah uložený
v zariadeniach so systémom iOS alebo
v knižnici aplikácie iTunes pomocou
funkcie AirPlay.
Nastavenie servera
Ak chcete pomocou prijímača počúvať
zvukový obsah uložený na serveri, musíte
predtým nastaviť server. S prijímačom sú
kompatibilné nasledujúce servery.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 a 2.1
• Sieťový zvukový systém značky Sony
s pevným diskom NAS-S500HDE*,
NAS-S55HDE*
• Sieťový prijímač AV značky Sony
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Prehrávač Microsoft Windows Media
Player 12 nainštalovaný v systéme
Windows 8 alebo Windows 7 (str. 58 a 60)
• Prehrávač Microsoft Windows Media
Player 11 nainštalovaný v systéme
Windows Vista alebo Windows XP
(str. 62)
Pri používaní systému
Windows 8
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player 12
nainštalovaného v systéme Windows 8.
Podrobné informácie o ovládaní
prehrávača Windows Media Player 12
nájdete v Pomocníkovi prehrávača
Windows Media Player 12.
1
Prejdite do ponuky [Control Panel]
(Ovládací panel).
V ponuke [Start] (Štart) vyberte
položku [All Apps] (Všetky aplikácie).
Vyberte položku [Control Panel]
(Ovládací panel).
* Nie je k dispozícii v niektorých krajinách alebo
regiónoch.
Ak server obsahuje funkciu, ktorá
obmedzuje prístup z iných zariadení,
musíte zmeniť nastavenia servera tak,
aby prijímaču umožňoval prístup.
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player, keď sa
používa ako server.
Podrobné informácie o nastaveniach iných
serverov nájdete v návodoch na použitie
alebo Pomocníkovi príslušných zariadení
alebo aplikácií.
Poznámky
• Položky zobrazené na obrazovke počítača sa
môžu líšiť od položiek znázornených nižšie
v závislosti od verzie operačného systému alebo
počítačového prostredia. Podrobné informácie
nájdete v Pomocníkovi operačného systému.
• V závislosti od situácie bude možno trvať
prehrávanie hudby pomocou funkcie Play To
v systéme Windows trochu dlhšie.
58SK
Tip
Ak zobrazenie systému Windows 8
nezodpovedá obrázkom uvedeným vyššie,
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
V ponuke [Settings] (Nastavenia)
vyberte položku [Control Panel]
(Ovládací panel).
2
3
Vyberte položku [Change advanced
sharing settings] (Zmeniť rozšírené
nastavenie zdieľania).
4
V časti Media streaming (Vysielanie
prúdov mediálnych údajov) vyberte
položku [Choose media streaming
options] (Vybrať možnosti vysielania
prúdov mediálnych údajov).
5
Ak sa v okne [Media streaming
options] (Možnosti vysielania prúdov
mediálnych údajov) zobrazí hlásenie
[Media streaming is not turned on]
(Vysielanie prúdov mediálnych
údajov nie je zapnuté), vyberte
položku [Turn on media streaming]
(Zapnúť vysielanie prúdov
mediálnych údajov).
V časti [Network and Internet]
(Sieť a Internet) vyberte položku
[View network status and tasks]
(Zobraziť stav siete a sieťové úlohy).
Zobrazí sa okno [Network Sharing
Center] (Centrum sietí).
Tip
59SK
Používanie funkcií siete
Ak sa požadovaná položka nezobrazí na
obrazovke, skúste zmeniť typ zobrazenia
Ovládacieho panela.
6
Vyberte možnosť [Allow All]
(Povoliť všetko).
1
Prejdite do ponuky [Start] (Štart) –
[Control Panel] (Ovládací panel).
2
V časti [Network and Internet] (Sieť
a Internet) vyberte položku [View
network status and tasks] (Zobraziť
stav siete a sieťové úlohy).
Otvorí sa okno [Allow All Media
Devices] (Povoliť všetky mediálne
zariadenia).
Ak sú všetky zariadenia v lokálnej sieti
nastavené na možnosť [Allowed]
(Povolené), stlačte tlačidlo [OK]
a zatvorte okno.
Zobrazí sa okno [Network and Sharing
Center] (Centrum sietí).
7
Vyberte položku [Allow all
computers and media devices]
(Povoliť všetky počítače a mediálne
zariadenia).
8
Vyberte možnosť [Next] (Ďalej)
a [Finish] (Dokončiť) a zatvorte okno.
9
Obnovte zoznam serverov.
Tip
Ak sa požadovaná položka nezobrazí na
obrazovke, skúste zmeniť typ zobrazenia
Ovládacieho panela.
3
Po dokončení nastavení obnovte
zoznam serverov prijímača a zo
zoznamu serverov vyberte tento
server. Podrobné informácie o výbere
servera nájdete v časti Obnovenie
zoznamu serverov (str. 63).
V časti [View your active networks]
(Zobrazenie aktívnych sietí) vyberte
položku [Public network] (Verejná sieť).
Ak sa na obrazovke zobrazuje iná
položka než [Public network]
(Verejná sieť), prejdite na krok č. 6.
Zobrazí sa okno [Set Network
Location] (Nastavenie sieťového
umiestnenia).
Pri používaní systému
Windows 7
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player 12
nainštalovaného v systéme Windows 7
výrobcom.
Podrobné informácie o ovládaní
prehrávača Windows Media Player 12
nájdete v Pomocníkovi prehrávača
Windows Media Player 12.
60SK
4
Podľa prostredia, v ktorom sa
prijímač používa, vyberte položku
[Home network] (Domáca sieť) alebo
[Work network] (Pracovná sieť).
5
Postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Tieto pokyny sa líšia v závislosti
od prostredia, v ktorom sa
prijímač používa.
Po dokončení nastavenia skontrolujte,
či sa položka v časti [View your active
networks] (Zobrazenie aktívnych sietí)
okna [Network and Sharing Center]
(Centrum sietí) zmenila na položku
[Home network] (Domáca sieť) alebo
[Work network] (Pracovná sieť).
Vyberte položku [Change advanced
sharing settings] (Zmeniť rozšírené
nastavenie zdieľania).
7
V časti [Media streaming] (Vysielanie
prúdov mediálnych údajov) vyberte
položku [Choose media streaming
options…] (Vybrať možnosti
vysielania prúdov mediálnych
údajov...).
Ak sa v okne [Media streaming
options] (Možnosti vysielania prúdov
mediálnych údajov) zobrazí hlásenie
[Media streaming is not turned on]
(Vysielanie prúdov mediálnych
údajov nie je zapnuté), vyberte
položku [Turn on media streaming]
(Zapnúť vysielanie prúdov
mediálnych údajov).
9
Stlačte tlačidlo [Allow all]
(Povoliť všetko).
Otvorí sa okno [Allow All Media
Devices] (Povoliť všetky mediálne
zariadenia). Ak sú všetky zariadenia
v lokálnej sieti nastavené na možnosť
[Allowed] (Povolené), stlačte tlačidlo
[OK] a zatvorte okno.
10 Vyberte položku [Allow all computers
and media devices] (Povoliť všetky
počítače a mediálne zariadenia).
11 Stlačením tlačidla [OK] zatvorte okno.
12 Obnovte zoznam serverov.
Po dokončení nastavení obnovte
zoznam serverov prijímača a zo
zoznamu serverov vyberte tento
server. Podrobné informácie o výbere
servera nájdete v časti Obnovenie
zoznamu serverov (str. 63).
61SK
Používanie funkcií siete
6
8
Pri používaní systému
Windows Vista alebo XP
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player 11
nainštalovaného v systéme Windows
Vista alebo XP*.
Podrobné informácie o ovládaní
prehrávača Windows Media Player 11
nájdete v Pomocníkovi prehrávača
Windows Media Player 11.
* Prehrávač Microsoft Windows Media Player 11
nie je v systéme Windows XP nainštalovaný
výrobcom. Z webovej lokality spoločnosti
Microsoft prevezmite inštalátor a nainštalujte
prehrávač Windows Media Player 11 v počítači.
1
4
Po zobrazení ikony
stlačte
tlačidlo [Networking…] (Sieť...).
Zobrazí sa okno [Network and Sharing
Center] (Centrum sietí).
5
Stlačte tlačidlo [Customize]
(Prispôsobiť).
Prejdite do ponuky [Start] (Štart) –
[All Programs] (Všetky programy).
Zobrazí sa okno [Set Network
Location] (Nastavenie sieťového
umiestnenia).
2
6
Začiarknite políčko [Private]
(Súkromné) a stlačte tlačidlo
[Next] (Ďalej).
7
Skontrolujte, či sa položka [Location
type] (Typ umiestnenia) zmenila
na hodnotu [Private] (Súkromné),
a vyberte položku [Close] (Zavrieť).
Vyberte položku [Windows Media
Player].
Spustí sa prehrávač Windows Media
Player 11.
3
Z ponuky [Library] (Knižnica) vyberte
položku [Media Sharing…] (Zdieľanie
médií...).
Ak používate systém Windows XP,
prejdite na krok č. 9.
62SK
8
9
Skontrolujte, či sa v okne [Network
and Sharing Center] (Centrum sietí)
zobrazuje položka [(Private network)]
((súkromná sieť)), a zatvorte okno.
Obnovenie zoznamu serverov
Ak v okne [Media Sharing] (Zdieľanie
médií) zobrazenom v kroku č. 3 nie je
začiarknuté políčko [Share my media]
(Zdieľať moje médiá), začiarknite
políčko [Share my media] (Zdieľať
moje médiá) a stlačte tlačidlo [OK].
1 Počas zobrazenia zoznamu serverov
Zobrazí sa zoznam pripojiteľných
zariadení.
Keď pridáte nový server do domácej siete
alebo keď nemôžete nájsť požadovaný server
v zozname, obnovte zoznam serverov.
stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Vyberte položku Refresh a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obnovený zoznam serverov.
Tip
Prijímač si uchováva históriu posledných piatich
pripojených serverov, ktoré sa zobrazia na
začiatku zoznamu serverov. V zozname serverov
možno zobraziť až 20 serverov.
Odstránenie servera zo zoznamu
serverov
1 Počas zobrazenia zoznamu serverov
10 Stlačte tlačidlo [Settings…]
(Nastavenie…), ktoré sa zobrazuje
vedľa položky [Share my media to:]
(Zdieľať moje médiá na:).
devices and computers automatically]
(Automaticky povoliť nové zariadenia
a počítače) a stlačte tlačidlo [OK].
Poznámka
Po potvrdení, že prijímač možno pripojiť na
server a že dokáže prehrávať zvukový obsah
uložený na serveri, zrušte začiarknutie tohto
políčka.
12 Obnovte zoznam serverov.
Po dokončení nastavení obnovte
zoznam serverov prijímača a zo
zoznamu serverov vyberte tento
server. Podrobné informácie o výbere
servera nájdete v časti Obnovenie
zoznamu serverov (str. 63).
Poznámka
Dokonca aj po odstránení servera zo zoznamu
serverov sa server opätovne zobrazí v zozname,
keď ho prijímač nájde v sieti (napríklad po
obnovení zoznamu serverov).
63SK
Používanie funkcií siete
11 Začiarknite políčko [Allow new
vyberte server, ktorý chcete odstrániť,
a stlačte tlačidlo OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
2 Vyberte položku Delete a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
3 Vyberte položku OK a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa hlásenie Completed a vybratý
server sa odstráni.
Keď sa zobrazí hlásenie No Server
is available (Nie je dostupný žiadny
server), stlačte tlačidlo OPTIONS.
Vyberte položku Refresh a stlačte
tlačidlo
. Zobrazí sa obnovený
zoznam serverov.
Počúvanie zvukového
obsahu uloženého na
serveri
Pomocou prijímača môžete prehrávať
zvukový obsah uložený na serveri vo
formáte P3, Linear PCM, WMA, FLAC
a AAC*. V prijímači nemožno prehrávať
zvukový obsah s ochranou autorských
práv DRM (Digital Rights Management).
Tip
Z položky Listen v domovskej ponuke tiež
môžete vybrať možnosť HOME NETWORK.
2
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam obsahu.
* Prijímač dokáže prehrávať iba súbory AAC
s príponou .m4a, .mp4 alebo .3gp.
Poznámka
Server
Ak server podporuje normu Wake-on-LAN,
prijímač zapne server automaticky. Ak
server nepodporuje normu Wake-on-LAN,
zapnite ho vopred. Podrobné informácie
o nastaveniach alebo ovládaní funkcie
Wake-on-LAN príslušného servera nájdete
v návodoch na použitie alebo Pomocníkovi
servera.
Tento prijímač
3
HOME
NETWORK
ALPHABET
SEARCH
DISPLAY
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
N
X
1
./>
x
Stlačte tlačidlo HOME NETWORK.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam serverov.
Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí
naposledy vybratá položka (zoznam na
prehratie, album, priečinok atď.),
opakovane stláčajte tlačidlo
RETURN O, kým sa nezobrazí
zoznam serverov.
64SK
Vyberte požadovanú položku
(zoznam na prehratie, album,
priečinok atď.) a stlačte tlačidlo
.
Ak sa zobrazí iná položka, opakovaním
tohto kroku obmedzujte príslušné
možnosti, kým sa nezobrazí
požadovaná položka. Zobrazené
položky závisia od pripojeného servera.
SHUFFLE
REPEAT
RETURN
O
Vyberte server s obsahom, ktorý
chcete prehrať.
4
Vyberte požadovanú skladbu
a stlačte tlačidlo
.
Spustí sa prehrávanie.
Skontrolujte, či sa zvuk prenáša
z reproduktorov prijímača.
Poznámky
• Na televíznej obrazovke sa zobrazia aj skladby,
ktoré prijímač nedokáže prehrať. Zoznam
nemôžete zoradiť podľa skladieb, ktoré možno
prehrať.
• Nad skladbou, ktorú v prijímači nemožno
prehrať, sa zobrazí symbol ! a táto skladba
sa pri prehrávaní preskočí.
• Ak odpojíte napájací kábel z nástennej
elektrickej zásuvky, prehrávanie nebude
pokračovať od naposledy vybratej položky.
• Pri prehľadávaní priečinka, ktorý obsahuje veľké
množstvo zvukového obsahu, môže zobrazenie
položiek určitý čas trvať. V takom prípade
použite funkciu vyhľadávania podľa kľúčových
slov (str. 76).
Tipy
• Ak vyberiete priečinok (napríklad priečinok
príslušného interpreta alebo žánru) a stlačíte
tlačidlo N, prijímač prehrá všetky položky
vo vybratom priečinku.
• Po zmene na funkciu Home Network bude
prijímač pokračovať v prehrávaní od naposledy
vybratej položky, až kým ho nevypnete. Ak je
položka Network Standby nastavená na hodnotu
On, prehrávanie bude pokračovať od naposledy
vybratej položky dokonca aj v prípade, že ste
prijímač vypli.
Nastavenia Access Settings
Môžete nastaviť obmedzenia alebo
povolenia prístupu pre zariadenia
zo zoznamu zariadení.
Stlačte tlačidlo HOME NETWORK.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Vyberte položku Access Settings
a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie automatického
povolenia prístupu
1 V časti Access Settings vyberte položku
Auto Access a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Allow alebo Not Allow
a stlačte tlačidlo
.
• Allow: Prístup k prijímaču sa povolí
všetkým zariadeniam v domácej sieti.
V prípade potreby môže prijímač
spustiť reláciu PARTY ako hostiteľské
zariadenie a pripojiť sa k relácii
PARTY ako hosťovské zariadenie.
• Not Allow: Prijímač obmedzí nové
zariadenie, ktoré k nemu pristupuje.
Keď k domácej sieti pripájate nové
zariadenie, pridajte ho do zoznamu
zariadení a nastavte povolenie
prístupu (str. 65).
Pridávanie zariadení do zoznamu
zariadení
1 V časti Access Settings vyberte položku
Control Device a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam zaregistrovaných zariadení.
2 Vyberte položku Add Device a stlačte
tlačidlo
.
3 Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
Vybraté zariadenie sa pridá do zoznamu
zariadení. Podrobné informácie
o nastavení prístupu nájdete v časti
Nastavenie povolenia prístupu pre
zariadenia (str. 65).
Nastavenie povolenia prístupu
pre zariadenia
Môžete nastaviť povolenie prístupu
pre zariadenie zo zoznamu zariadení.
V domácej sieti sa rozpoznajú iba
zariadenia s nastavenou možnosťou Allow.
1 V časti Access Settings vyberte položku
Control Device a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam zaregistrovaných zariadení.
2 Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
3 Vyberte položku Access a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte položku Allow alebo Not Allow
a stlačte tlačidlo
.
Odstránenie zariadenia zo zoznamu
V kroku č. 3 vyberte položku Delete
a stlačte tlačidlo
.
Na obrazovke s potvrdením vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo
.
65SK
Používanie funkcií siete
1
2
3
Poznámka
Do zoznamu zariadení možno pridať až
20 zariadení. Ak už ste zaregistrovali 20 zariadení,
zobrazí sa hlásenie Device list is full a nové
zariadenie nemožno pridať do zoznamu. V takom
prípade odstráňte zo zoznamu nepotrebné
zariadenia (str. 65).
Zobrazenie registrovaných
zariadení TV SideView
Používanie funkcie TV
SideView
Funkcia TV SideView je mobilná aplikácia
pre vzdialené zariadenie (napríklad
inteligentný telefón). S aplikáciou TV
SideView v tomto prijímači môžete
prijímač používať pomocou funkcií
na vzdialenom zariadení.
Postup registrácie zariadenia
TV SideView
1 Stlačte tlačidlo HOME NETWORK.
Tip
Z položky Listen v domovskej ponuke tiež
môžete vybrať možnosť HOME NETWORK.
2 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 Vyberte položku TV SideView Device
Registration a stlačte tlačidlo
.
V kroku č. 3 vyberte položku Registered TV
SideView Devices a stlačte tlačidlo
.
Odstránenie registrovaných
zariadení TV SideView zo zoznamu
zariadení
1 V kroku č. 3 vyberte položku Registered
TV SideView Devices a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete
odstrániť, a stlačte tlačidlo
.
3 Vyberte položku Delete a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte položku OK a stlačte
tlačidlo
.
Vybraté zariadenie sa odstráni
zo zoznamu zariadení.
4 Vyberte položku Start Registration
a stlačte tlačidlo
.
Prijímač spustí rozpoznávanie
zariadenia TV SideView, ktoré
je pripravené na registráciu.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie Connecting. Na zariadení TV
SideView stlačte tlačidlo Registration.
Ak sa však do 30 sekúnd nerozpozná
žiadne zariadenie, prijímač registráciu
ukončí.
5 Vyberte položku Finish a stlačte
tlačidlo
.
Zrušenie registrácie
V kroku č. 4 vyberte položku Cancel
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Do zoznamu zariadení možno pridať až päť
zariadení TV SideView. Ak už ste zaregistrovali
päť zariadení, zobrazí sa hlásenie Device full
a nové zariadenie nemožno pridať do zoznamu.
V takom prípade odstráňte zo zoznamu
nepotrebné zariadenia (str. 66).
66SK
Kontrola ochrany
autorských práv
Prijímač nedokáže prehrávať súbory
formátu WMA s ochranou autorských
práv DRM.
Ak súbor WMA nemožno prehrať
v prijímači, skontrolujte vlastnosti súboru
v počítači, aby ste zistili, či je chránený
pomocou technológie DRM.
Otvorte priečinok alebo zväzok, v ktorom
je súbor WMA uložený, a kliknutím pravým
tlačidlom myši zobrazte okno [Properties]
(Vlastnosti). Ak uvidíte kartu [License]
(Licencia), súbor je chránený pomocou
technológie DRM a nemožno ho prehrávať
v prijímači.
Ovládanie funkcie Home
Network pomocou
diaľkového ovládača
Operácia
Postup
Pozastavenie
prehrávania*
Počas prehrávania stlačte
tlačidlo X.
Stlačením tlačidla N
obnovíte prehrávanie.
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo x.
Opakovane stláčajte
Prechod na
tlačidlo ./>.
začiatok
aktuálnej
skladby,
predchádzajúcu
alebo
nasledujúcu
skladbu
Vyhľadanie
požadovanej
položky podľa
kľúčových slov
Počas výberu obsahu na
serveri stlačte tlačidlo
ALPHABET SEARCH
a zadajte kľúčové slovo
(str. 76).
Zmena servera Stlačte tlačidlo x. Vyberte
položku Server List a stlačte
tlačidlo . Vyberte
požadovaný server a stlačte
tlačidlo .
Postup
Výber
opakovaného
prehrávania
Opakovane stláčajte
tlačidlo REPEAT, kým sa
na televíznej obrazovke
nezobrazí ikona Repeat All
alebo Repeat One.
Výber
náhodného
prehrávania
Opakovane stláčajte
tlačidlo SHUFFLE, kým
sa na televíznej obrazovke
nezobrazí hlásenie
Shuffle On.
* V závislosti od servera alebo skladby sa po
výbere funkcie Home Network nemusí dať
prehrávanie pozastaviť.
Používanie funkcie Sony
Entertainment Network
(SEN)
Pomocou prijímača môžete počúvať
hudobné služby ponúkané na internete
(funkcia SEN).
Ak chcete túto funkciu používať, prijímač
musí byť pripojený k sieti a sieť pripojená
na internet. Podrobné informácie nájdete
v časti 6: Pripojenie k sieti (str. 29).
Ďalšie informácie o funkcii SEN nájdete
na webovej lokalite:
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
Tento prijímač
Poznámka
Skôr než začnete používať hudobné služby
niektorých poskytovateľov, možno budete musieť
zaregistrovať prijímač. Podrobné informácie
o registrácii nájdete na lokalite zákazníckej
podpory poskytovateľa služieb.
67SK
Používanie funkcií siete
Opätovný výber Opakovane stláčajte
položky, ktorú tlačidlo RETURN O,
chcete prehrať kým sa nezobrazí
požadovaný adresár.
Alebo stlačte tlačidlo
OPTIONS, vyberte
možnosť Server List
a potom požadovanú
položku.
Ak sa chcete vrátiť na
obrazovku prehrávania,
stlačte tlačidlo OPTIONS
a vyberte možnosť Now
Playing.
Operácia
3
• Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte príslušnú položku.
• Stlačením tlačidla
môžete prejsť
do nasledujúceho adresára alebo si
vypočuť stanicu.
• Stlačením tlačidla RETURN
O prejdete do predchádzajúceho
adresára.
Číselné
tlačidlá
SEN
ALPHABET
SEARCH
RETURN
O
Vyberte požadovaný priečinok alebo
stanicu a stlačte tlačidlo
.
MEM
Poznámka
V/v/B/b,
Ak sa zobrazuje hlásenie No service is available
a nemožno získať zoznam poskytovateľov služieb,
stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
Refresh.
Tip
OPTIONS
HOME
Po zmene na funkciu SEN bude prijímač
zobrazovať naposledy vybratú službu alebo
stanicu, až kým ho nevypnete. Ak je položka
Network Standby nastavená na hodnotu On,
naposledy vybratá služba alebo stanica sa zobrazí
dokonca aj v prípade, že ste prijímač vypli.
Ovládanie funkcie SEN pomocou
diaľkového ovládača
SHIFT
V nasledujúcich krokoch je vysvetlené,
ako vybrať hudobné služby ponúkané na
internete (ako príklad sa používa služba
vTuner).
1
Tip
Z položky Listen v domovskej ponuke
tiež môžete vybrať možnosť SEN.
68SK
Postup
Zmena stanice
alebo služby
Stlačením tlačidla
RETURN O sa vráťte do
zoznamu poskytovateľov
služieb a vyberte službu
znova.
Ak sa chcete opätovne
vrátiť na obrazovku
prehrávania, stlačte
tlačidlo OPTIONS
a vyberte možnosť
Now Playing.
Používanie
rôznych funkcií,
kým prijímač
vyberá alebo
prehráva stanicu
alebo službu
Stlačte tlačidlo
OPTIONS. Zobrazená
položka sa môže líšiť
v závislosti od vybratej
položky alebo adresára.
Stlačte tlačidlo SEN.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam poskytovateľov služieb.
Ak prijímač automaticky zobrazí
naposledy vybratú službu alebo
stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo
RETURN O, kým sa nezobrazí
zoznam poskytovateľov služieb.
2
Operácia
Vyberte položku vTuner a stlačte
tlačidlo
.
Operácia
Postup
Výber možností Počas výberu alebo
služby
prehrávania obsahu
služby stlačte tlačidlo
OPTIONS. Vyberte
položku Service Options
a stlačte tlačidlo
.
Obsah možností služby
sa líši v závislosti od
vybratých služieb.
Vyhľadanie
požadovanej
položky podľa
kľúčových slov
Počas výberu obsahu na
serveri stlačte tlačidlo
ALPHABET SEARCH
a zadajte kľúčové slovo
(str. 76).
Zobrazenie
dostupných
informácií
Opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY
zobrazte meno interpreta,
názov albumu atď.
Ukladanie staníc
Môžete uložiť až 20 obľúbených staníc.
Vyberte stanicu, ktorú chcete uložiť.
Počas príjmu stlačte a podržte
tlačidlo SHIFT a potom tlačidlo MEM.
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Niektoré stanice nemožno uložiť v závislosti
od poskytovateľov služieb. Ak sa takúto stanicu
pokúsite uložiť, na displeji sa zobrazí hlásenie
Not available.
Tip
Predvolenú stanicu vyberte pomocou číselných
tlačidiel. Stlačte tlačidlo SHIFT a potom číselné
tlačidlo zodpovedajúce číslu predvoľby.
Následným stlačením tlačidla
priamo
vyberte predvolenú stanicu.
Používanie rôznych
hudobných služieb
Môžete si vychutnať počúvanie obsahu
rôznych hudobných služieb ponúkaných
na internete.
Ďalšie informácie o hudobných službách,
používaní služieb a registračnom kóde
prijímača nájdete na nasledujúcej webovej
lokalite.
http://munlimited.com/home
Kontrola registračného kódu
Zobrazí sa zoznam uložených
predvolieb.
3
Pred používaním novej hudobnej služby
sa od vás môže požadovať zadanie
registračného kódu prijímača.
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
1 V ponuke vyberte položku Listen
4
Zopakovaním krokov č. 1 až 3 uložte
ďalšiu stanicu.
2 Vyberte položku SEN a stlačte
Počúvanie uloženej stanice
1 Stlačte tlačidlo SEN.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam poskytovateľov služieb. Ak
prijímač automaticky zobrazí naposledy
vybratú stanicu, opakovane stláčajte
tlačidlo RETURN O, kým sa nezobrazí
zoznam poskytovateľov služieb.
2 Vyberte položku Preset a stlačte
tlačidlo
.
V hornej časti zoznamu poskytovateľov
služieb sa zobrazí hlásenie Preset.
a stlačte tlačidlo
.
tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam poskytovateľov služieb. Ak
prijímač automaticky zobrazí naposledy
vybratú službu alebo stanicu, opakovane
stláčajte tlačidlo RETURN O, kým sa
nezobrazí zoznam poskytovateľov
služieb.
3 Vyberte položku Registration Code
a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa registračný kód prijímača.
69SK
Používanie funkcií siete
1
2
3 Vyberte požadovanú uloženú stanicu
Používanie funkcie PARTY
STREAMING
Zvukový obsah, ktorý sa práve prehráva
v prijímači, možno súčasne prehrávať
vo všetkých zariadeniach v domácej sieti
podporujúcich funkciu PARTY
STREAMING.
Ak pri používaní bezdrôtového
pripojenia nastane rušenie, pripojte
prijímač k smerovaču pomocou káblového
pripojenia (str. 31).
Počas vysielania prúdu údajov relácie
PARTY spustí zariadenie nazývané
„hostiteľ relácie PARTY“ reláciu PARTY
a začne vysielať prúd hudobných údajov.
Zariadenie nazývané „hosť relácie PARTY“
sa pripojí k relácii PARTY a začne prijímať
hudbu od hostiteľa relácie PARTY.
Skôr než funkciu PARTY STREAMING
začnete používať, skontrolujte, či je položka
PARTY STREAMING nastavená na
hodnotu On (str. 94).
Hosť relácie PARTY
Hosť relácie PARTY
PARTY
START/
CLOSE
PARTY
JOIN/LEAVE
SHIFT
Funkciu PARTY STREAMING môžete
používať s inými zariadeniami*, na ktorých
sa nachádza logo PARTY STREAMING
znázornené nižšie.
Hostiteľ relácie
PARTY
Hosť relácie PARTY
* Dostupné zariadenia kompatibilné s funkciou
PARTY STREAMING môžu byť v jednotlivých
krajinách alebo regiónoch odlišné. Podrobné
informácie o kompatibilných zariadeniach vám
poskytnú najbližší predajcovia produktov
spoločnosti Sony.
70SK
Spustenie relácie PARTY
Spustením relácie PARTY umožníte
ostatným zariadeniam podporujúcim
funkciu PARTY STREAMING prehrávať
tú istú hudbu, aj keď sa budú nachádzať
v rôznych miestnostiach.
1
2
Skontrolujte, či sú zariadenia
fungujúce ako hostia relácie PARTY
zapnuté a pripravené na pripojenie
k relácii PARTY.
Prehrajte zvuk z požadovaného
zdroja zvuku.
Vysielať možno zvukový obsah
zo všetkých zdrojov zvuku tohto
prijímača.
Poznámky
3
Prijímač sa môže pripojiť k relácii PARTY,
ktorú spustilo iné zariadenie. Takto môžete
prehrávať ten istý zvukový obsah, ktorý sa
prehráva v inej miestnosti.
Kým hostiteľ relácie PARTY hostí
reláciu PARTY, stlačte tlačidlo PARTY
JOIN a prijímač sa pripojí k relácii
PARTY ako hosť relácie PARTY.
Opustenie relácie PARTY
Stlačte tlačidlo PARTY LEAVE.
Poznámky
• K relácii PARTY sa nemôžete pripojiť
v nasledujúcich prípadoch:
– hosťujete reláciu PARTY v prijímači,
– už ste sa pripojili k inej relácii PARTY.
• Ak stlačíte tlačidlo PARTY JOIN, kým nie je
spustená žiadna relácia PARTY, ale prehráva
sa obsah zariadenia kompatibilného s funkciou
PARTY STREAMING, zariadenie bude
hostiteľom relácie PARTY a prijímač sa
k relácii PARTY pripojí ako hosť relácie
PARTY.
• Keď sa zariadenie pripojí k relácii PARTY,
funkcia hosťa relácie PARTY sa automaticky
prepne na HOME NETWORK. Aj keď hosť
relácie PARTY opustí reláciu PARTY, jeho
funkcia bude naďalej HOME NETWORK.
Tip
Ak je položka Network Standby nastavená na
hodnotu On, prijímač sa zapne a pripojí k relácii
PARTY automaticky po spustení relácie PARTY
hostiteľom relácie PARTY.
Stlačte tlačidlo PARTY START.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
START.PARTY.
Prijímač spustí vysielanie relácie
PARTY ako hostiteľ relácie PARTY.
Ukončenie relácie PARTY
Stlačte tlačidlo PARTY CLOSE.
71SK
Používanie funkcií siete
• Vysielať možno iba zvukový obsah
prijímača. Počas hosťovania relácie
PARTY sa videosignály nebudú prenášať
do televízora a zvukové signály sa zmixujú
do dvoch kanálov. V takom prípade
môžete vybrať iba zvukové pole 2ch Stereo.
• Keď reláciu PARTY spustíte ako hostiteľ
relácie PARTY, medzi zvukovým
a obrazovým výstupom sa môže
v nasledujúcich prípadoch vyskytnúť
oneskorenie.
– Používa sa funkcia spätného zvukového
kanálu (ARC).
– Obrazový výstup zariadenia je pripojený
k televízoru a zvukový vstup k vstupným
konektorom digitálneho alebo
analógového zvuku na prijímači.
• Zdroje s ochranou autorských práv
sa nemusia vysielať.
Pripojenie k relácii PARTY
Prenášanie hudby
z aplikácie iTunes pomocou
funkcie AirPlay
1
Ťuknite alebo kliknite na ikonu
v pravej dolnej časti obrazovky
zariadenia so systémom iOS
alebo okna aplikácie iTunes.
[Zariadenie so systémom iOS]
Prostredníctvom bezdrôtovej siete môžete
pomocou tohto prijímača prehrávať
v počítači zvukový obsah uložený
v zariadeniach so systémom iOS, napríklad
iPhone, iPod touch, iPad, alebo v knižnici
aplikácie iTunes.
Počítač
iPhone/iPod
touch/iPad
[Aplikácia iTunes]
Kompatibilné modely zariadení
iPod, iPhone a iPad
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (2., 3. alebo 4. generácia), iPad,
iPad2, iPad 3. generácie so systémom
iOS 4.2 alebo novším a počítač Mac alebo
osobný počítač s aplikáciou iTunes 10.1
alebo novšou.
Poznámky
• Podrobnosti o podporovaných verziách
systému iOS alebo aplikácie iTunes nájdete
v časti „Kompatibilné modely zariadení iPod,
iPhone a iPad“ na tejto strane.
• Aktualizujte systém iOS a aplikáciu iTunes na
najnovšiu verziu, skôr než ich začnete používať
s prijímačom.
• Podrobné informácie o ovládaní zariadení so
systémom iOS, aplikácie iTunes alebo funkcie
AirPlay nájdete v návodoch na použitie týchto
zariadení.
• Počas používania funkcie AirPlay nemôžete
prijímač používať ako hostiteľa relácie PARTY.
72SK
2
V ponuke AirPlay aplikácie iTunes
alebo zariadenia so systémom
iOS vyberte položku STR-DN840.
[Zariadenie so systémom iOS]
[Aplikácia iTunes]
3
Spustite prehrávanie zvukového
obsahu uloženého v zariadení
so systémom iOS alebo v aplikácii
iTunes.
Funkcia AirPlay sa automaticky
vyberie ako funkcia prijímača.
Tipy
• Znaky ****** predstavujú posledných šesť číslic
adresy MAC prijímača.
• Ak sa prehrávanie nespustí, zopakujte postup
znova od kroku č. 1.
Potvrdenie alebo úprava názvu
zariadenia
Pokyny na premenovanie zariadenia
nájdete v časti Device Name (str. 94).
Môžete použiť tlačidlá 2 +/–, N, X, x,
., >, SHUFFLE a REPEAT.
Ovládanie z prijímača a diaľkového
ovládača je aktívne, iba ak je prijímač
vybratý ako výstupné zariadenie.
Ak chcete zariadenie so systémom
iOS ovládať pomocou tohto prijímača
a diaľkového ovládača, pri používaní
aplikácie iTunes nastavte zariadenie
so systémom iOS tak, aby akceptovalo
ovládanie z prijímača a diaľkového
ovládača.
Tipy
• Uprednostní sa posledný príkaz ovládania
odoslaný do prijímača. Keď prijímač akceptuje
ovládanie z iného zariadenia vybaveného
funkciou AirPlay, spustí prehrávanie
zvukového obsahu uloženého v tomto
zariadení, aj keď sa používa s funkciou
AirPlay pôvodného zariadenia.
Aktualizácia softvéru
Prevzatím najaktuálnejšej verzie softvéru
môžete využívať jeho najnovšie funkcie.
Prijímač sa pripojí na server spoločnosti
Sony, aby aktualizoval softvér.
Ak je dostupná nová aktualizácia, po
pripojení na internet a použití funkcie
Home Network alebo SEN sa na televíznej
obrazovke zobrazí hlásenie [New Software]
Perform Software Update a na displeji sa
zobrazí text UPDATE.
Skôr než spustíte aktualizáciu softvéru,
zastavte ostatné zariadenia pripojené
k prijímaču.
Podrobné informácie o dostupnej
aktualizácii softvéru nájdete na lokalite
zákazníckej podpory (str. 117).
Poznámky
• Počas aktualizácie nevypínajte prijímač,
neodpájajte sieťový kábel ani nevykonávajte
v prijímači žiadne operácie.
• Ak sa pokúsite aktualizovať softvér pri
zapnutom časovači automatického vypnutia,
časovač automatického vypnutia sa
automaticky vypne.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Vyberte položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Vyberte položku System Settings
a stlačte tlačidlo
.
73SK
Používanie funkcií siete
Ovládanie prehrávania pomocou
funkcie AirPlay
• Pri používaní zariadení so systémom iOS
alebo aplikácie iTunes sa môže z prijímača
reprodukovať veľmi hlasný zvuk.
• Podrobné informácie o používaní aplikácie
iTunes nájdete v Pomocníkovi pre aplikáciu
iTunes.
• Hlasitosť zariadení so systémom iOS alebo
aplikácie iTunes sa nemusí dať prepojiť
s hlasitosťou prijímača.
4
5
Vyberte položku Network Update
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte položku Update a stlačte
tlačidlo
.
Prijímač spustí vyhľadávanie
dostupnej aktualizácie softvéru.
6
Keď sa na televíznej obrazovke
objaví hlásenie A new version of
software is found, vyberte položku
Update now a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa hlásenie s potvrdením, či
súhlasíte s podmienkami aktualizácie
softvéru. Prečítajte si hlásenie aj časť
LICENČNÁ ZMLUVA
KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA
TÝKAJÚCA SA SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI SONY (str. 124)
a stlačte tlačidlo
.
Ak aktualizácia nie je k dispozícii,
zobrazí sa hlásenie No update is
required.
7
Vyberte položku Agree a stlačte
tlačidlo
.
Prijímač spustí aktualizáciu softvéru
a televízna obrazovka sa automaticky
vypne. Počas aktualizácie bliká na
prednom paneli indikátor ?/1
(zapnúť/pohotovostný režim).
Dokončenie aktualizácie môže chvíľu
trvať (najviac 40 minút). Požadovaný
čas závisí od množstva
aktualizovaných údajov, typu linky
príslušnej siete, prostredia sieťovej
komunikácie atď.
Po dokončení aktualizácie sa zobrazí
hlásenie Complete.
Obnovia sa predvolené hodnoty
všetkých zmenených alebo
vykonaných nastavení.
74SK
Poznámka
Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií,
pri aktualizácii softvéru sa vyskytla chyba.
– Indikátor ?/1 (zapnúť/pohotovostný
režim) rýchlo bliká.
– Na displeji sa zobrazí hlásenie ERROR.
– Na displeji sa nerozsvieti žiadny indikátor
alebo zhasne indikátor ?/1 (zapnúť/
pohotovostný režim).
– Prijímač nedokončí do 40 minút
aktualizáciu a na displeji naďalej bliká
hlásenie UPDATING.
Odpojte napájací kábel a potom ho znova
zapojte. Prijímač sa pokúsi aktualizovať
softvér. Ak situácia pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Zrušenie priebehu operácie alebo
návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Skôr než prijímač spustí aktualizáciu
softvéru, stlačte kedykoľvek tlačidlo
RETURN O.
Po spustení aktualizácie už nemožno
proces zrušiť ani sa vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku.
Zoznam hlásení funkcií siete
Nastavenia siete
Hlásenie a vysvetlenie
Connection failed
Prijímaču sa nepodarilo pripojiť k sieti.
Input error
Zadané hodnoty sú nesprávne alebo neplatné.
Not in use
Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
zakázaná.
Not supported
Zariadenie prístupového bodu nepodporuje
metódu zadania kódu
WPS PIN.
Domáca sieť
SEN
Hlásenie a vysvetlenie
Hlásenie a vysvetlenie
Cannot connect
Cannot connect to server
Prijímač nemožno pripojiť k vybratému
serveru.
Prijímač nemožno pripojiť k serveru.
Cannot get info
Prijímač nemôže získať obsah zo servera.
Prijímač nemôže načítať informácie o serveri.
Cannot get data
Cannot play
Prijímaču sa nepodarilo pripojiť k relácii
PARTY.
Prijímač nemôže prehrať službu alebo stanicu
pre nepodporovaný formát súborov alebo
obmedzenia pri prehrávaní.
Cannot play
Data error
Prijímač nemôže prehrávať zvukové súbory
pre nepodporovaný formát súborov alebo
obmedzenia pri prehrávaní.
• Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý
nemožno prehrať.
• Prijímač nerozpoznal údaje na serveri.
Cannot START PARTY
Software update is required
Prijímaču sa nepodarilo spustiť reláciu
PARTY.
Služba nie je dostupná v aktuálnej verzii
softvéru prijímača.
Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru
nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
http://munlimited.com/home
Cannot JOIN PARTY
Data error
Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno
prehrať.
Device list is full
Do zoznamu zariadení nemožno
zaregistrovať ďalšie zariadenia.
V sieti sa nenachádza žiaden server, ku
ktorému sa prijímač môže pripojiť. Skúste
obnoviť zoznam serverov (str. 63).
No track is found
Vo vybratom priečinku na serveri sa
nenachádza žiaden súbor, ktorý možno
prehrať.
Not found
Na serveri sa nenachádza žiadna položka
zodpovedajúca kľúčovému slovu.
Not in use
Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
zakázaná.
Pod vybratým číslom predvoľby nie je
v prijímači uložená žiadna stanica.
No service is available
Nie je k dispozícii žiaden poskytovateľ služieb.
Not available
• Vybratá služba nie je dostupná.
• Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
nedostupná.
Not in use
Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
zakázaná.
Aktualizácia softvéru
Hlásenie a vysvetlenie
Cannot connect
Prijímač nemôže získať prístup na server,
aby prevzal najnovšiu verziu softvéru. Prejdite
do ponuky nastavení a aktualizujte softvér
znova (str. 73).
Cannot download
Počas aktualizácie softvéru sa prijímaču
nepodarilo prevziať aktualizačné údaje.
Prejdite do ponuky nastavení a aktualizujte
softvér znova (str. 73).
75SK
Používanie funkcií siete
No server is available
No preset station is stored
Vyhľadávanie položiek
podľa kľúčových slov
Po zobrazení zoznamu na televíznej
obrazovke (napríklad zoznamu interpretov
alebo skladieb) môžete zadaním kľúčového
slova vyhľadať požadovanú položku.
Vyhľadávanie podľa kľúčových slov je
k dispozícii iba po výbere funkcie Home
Network alebo SEN.
1
Počas zobrazenia zoznamu (napríklad
zoznamu interpretov alebo skladieb)
na televíznej obrazovke stlačte
tlačidlo ALPHABET SEARCH.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
okno na zadanie kľúčového slova.
2
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a stláčaním číselných alebo textových
tlačidiel zadajte kľúčové slovo.
Kľúčové slovo môže byť dlhé najviac
15 znakov.
Poznámka
Zadajte kľúčové slovo, ktoré zodpovedá
písmenám alebo slovu na začiatku názvu
alebo titulu položky, ktorú chcete vyhľadať.
Keď prijímač prehľadáva položky, slovo The
na začiatku názvu a nasledujúca medzera sa
ignorujú.
Číselné
alebo
textové
ALPHABET
SEARCH
SHIFT
3
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
PREV
Stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa položka zodpovedajúca
kľúčovému slovu. Ak zobrazená
položka nie je položkou, ktorú hľadáte,
stláčaním tlačidiel ALPHABET PREV/
ALPHABET NEXT zobrazte
predchádzajúcu alebo nasledujúcu
položku.
4
Opakujte kroky č. 1 až 3, kým
nenájdete požadovanú položku.
Potom stlačte tlačidlo .
5
Vyberte požadovanú skladbu
a stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
76SK
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
Funkcia BRAVIA Sync umožňuje
komunikáciu medzi produktmi značky
Sony, ako sú televízor, prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD, zosilňovač AV
alebo ďalšie zariadenia, ktoré podporujú
funkciu ovládania pripojenia HDMI.
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenie značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• One-Touch Play (str. 78)
• System Audio Control (str. 79)
• System Power-Off (str. 79)
• Scene Select (str. 80)
• Home Theatre Control (str. 80)
• Remote Easy Control (str. 80)
Funkcia ovládania pripojenia HDMI je
štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu
využívaný systémom HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) pre
rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Poznámky
• Funkcie One Touch Play, System Audio Control
a System Power-Off môžete používať aj so
zariadeniami iných výrobcov než spoločnosti
Sony. Kompatibilitu so všetkými zariadeniami
od iných výrobcov než spoločnosti Sony však
nemožno zaručiť.
• Funkcie Scene Select a Home Theatre Control
sú vlastníctvom spoločnosti Sony. Nemožno ich
používať so zariadeniami od iných výrobcov než
spoločnosti Sony.
• Zariadenia nekompatibilné s funkciou BRAVIA
Sync nemôžu tieto funkcie aktivovať.
Prijímač je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie.
• Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie, môžete funkciu
ovládania pripojenia HDMI na prijímači
a prehrávacom zariadení nastaviť
automaticky pomocou nastavenia
funkcie ovládania pripojenia HDMI
na televízore (str. 77).
• Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie, nastavte funkciu
ovládania pripojenia HDMI na prijímači,
prehrávacom zariadení a televízore
osobitne (str. 77).
Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
1 Prepojte prijímač, televízor
a prehrávacie zariadenie
prostredníctvom pripojenia HDMI
(str. 23, 24).
(Príslušné zariadenie musí byť
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.)
2 Zapnite prijímač, televízor
a prehrávacie zariadenie.
3 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI na televízore.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne súčasne v prijímači aj vo všetkých
pripojených zariadeniach. Počkajte na
zobrazenie hlásenia COMPLETE.
Nastavenie sa dokončilo.
Podrobné informácie o nastavení
televízora nájdete v návode na jeho
použitie.
77SK
Funkcie BRAVIA Sync
Prijímač odporúčame pripájať
k produktom vybaveným funkciou
BRAVIA Sync.
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Control for HDMI-Easy
Setting
V/v/b,
HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME.
2
3
4
5
6
7
8
9
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z ponuky vyberte položku Settings
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Vyberte položku HDMI Settings
a stlačte tlačidlo .
Vyberte položku Control for HDMI
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte položku On a stlačte
tlačidlo
.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI
sa zapne.
Stlačením tlačidla HOME zobrazte
domovskú ponuku a ak ju chcete
zatvoriť, znova stlačte tlačidlo HOME.
Vyberte vstup HDMI prijímača
a televízora, ktorý zodpovedá
vstupu HDMI pripojeného zariadenia,
aby sa zobrazil obraz prenášaný
z pripojeného zariadenia.
Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení.
Ak už je funkcia ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení zapnutá,
nemusíte toto nastavenie meniť.
Kroky č. 7 a 8 zopakujte pre ďalšie
zariadenia, pre ktoré chcete používať
funkciu ovládania pripojenia HDMI.
Podrobné informácie o nastavení
televízora a pripojených zariadení
nájdete v návodoch na použitie
príslušných zariadení.
78SK
Poznámky
• Po odpojení kábla HDMI alebo zmene
pripojenia vykonajte kroky uvedené v časti
Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie (str. 77) alebo Ak televízor nie je
kompatibilný s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie (str. 78).
• Skôr než v televízore spustíte funkciu Control
for HDMI-Easy Setting, najprv televízor aj
ďalšie pripojené zariadenia vrátane prijímača
zapnite.
• Ak po výbere nastavení funkcie Control for
HDMI-Easy Setting nefunguje prehrávacie
zariadenie, skontrolujte nastavenie funkcie
ovládania pripojenia HDMI tohto
prehrávacieho zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje funkciu
Control for HDMI-Easy Setting, ale podporuje
funkciu ovládania pripojenia HDMI, musíte
funkciu ovládania pripojenia HDMI
pripojeného zariadenia nastaviť ešte pred
spustením funkcie Control for HDMI-Easy
Setting z televízora.
One-Touch Play
Keď spustíte prehrávanie obsahu
zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom pripojenia HDMI,
fungovanie prijímača a televízora sa
zjednoduší nasledujúcim spôsobom:
Prijímač a televízor
Zapnutie (v pohotovostnom režime)
Prepnutie na príslušný vstup HDMI
Ak nastavíte položku Pass Through na
hodnotu Auto alebo On* (str. 92) a potom
prepnete prijímač do pohotovostného
režimu, zvukový a obrazový signál sa
bude reprodukovať len z televízora.
* Vzťahuje sa len na modely pre Austráliu
a Mexiko.
Poznámky
• Pomocou ponuky televízora zapnite funkciu
ovládania hlasitosti systému.
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Ak je položka Pass Through nastavená na
hodnotu Auto alebo On, v závislosti od
nastavení sa prijímač nemusí zapnúť.
Tip
Pripojené zariadenie, napríklad prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD prehrávač, môžete vybrať
aj z ponuky televízora. Na prijímači aj televízore sa
automaticky vyberie vhodný vstup HDMI.
System Audio Control
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou.
Funkciu ovládania hlasitosti systému
môžete používať prostredníctvom ponuky
televízora. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
Televízor
Zapnutie funkcie
ovládania hlasitosti
systému
Reprodukcia zvuku
z televízora
Funkciu ovládania hlasitosti systému
môžete používať aj nasledujúcim
spôsobom.
• Ak je zapnutý televízor a zapnete aj
prijímač, funkcia ovládania hlasitosti
systému automaticky aktivuje prenos
zvuku televízora prostredníctvom
reproduktorov pripojených k prijímaču.
Ak však prijímač vypnete, zvuk sa bude
prenášať z reproduktorov televízora.
Poznámky
• Ak funkcia ovládania hlasitosti systému
nepracuje v súlade s nastavením televízora,
pozrite si návod na použitie televízora.
• Ak je položka Control for HDMI nastavená
na hodnotu On, nastavenia HDMI Audio Out
v ponuke HDMI Settings sa automaticky vyberú
podľa nastavení funkcie ovládania hlasitosti
systému (str. 93).
• Ak televízor zapnete skôr ako prijímač, zvuk
televízora sa chvíľu nebude reprodukovať.
System Power-Off
Keď pomocou tlačidla napájania na
diaľkovom ovládači televízora vypnete
televízor, automaticky sa vypne aj prijímač
a pripojené zariadenia.
Rovnako môžete pomocou diaľkového
ovládača prijímača vypnúť televízor.
TV ?/1
Stlačte tlačidlo TV ?/1.
Televízor, prijímač a pripojené zariadenia
sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia
systému zapnite funkciu synchronizácie
pohotovostného režimu na televízore.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa v závislosti
od svojho stavu nemusia vypnúť. Podrobné
informácie nájdete v návodoch na použitie
pripojených zariadení.
79SK
Funkcie BRAVIA Sync
Minimalizovanie
hlasitosti televízora
Prijímač
• Zapnutie
(v pohotovostnom
režime)
• Prepnutie na
príslušný vstup HDMI
• Ak sa zvuk z televízora prenáša
prostredníctvom reproduktorov
pripojených k prijímaču, môžete
pomocou diaľkového ovládača
televízora nastaviť hlasitosť alebo
dočasne vypnúť zvuk.
Scene Select
Remote Easy Control
Podľa scény vybratej na televíznej
obrazovke sa automaticky vyberie
optimálna kvalita obrazu a zvukové pole.
Podrobné informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie televízora.
Ponuku prijímača môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora.
Vyberte prijímač (AV AMP) rozpoznaný
televízorom.
Poznámka
Poznámky
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
• Prijímač je rozpoznaný televízorom ako Tuner
(AV AMP).
• Televízor musí byť kompatibilný s riadkovou
ponukou.
• V závislosti od typu televízora nemusia byť
niektoré funkcie k dispozícii.
Tabuľka príslušných režimov
Nastavenie scény na
televíznej obrazovke
Zvukové pole
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Home Theatre Control
Ak je k prijímaču pripojený televízor
kompatibilný s funkciou Home Theatre
Control, na obrazovke pripojeného televízora
sa zobrazí ikona internetových aplikácií.
Pomocou diaľkového ovládača televízora
môžete prepnúť vstup prijímača alebo zmeniť
zvukové polia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť
stredového alebo basového reproduktora,
prípadne upraviť nastavenia funkcie Sound
Optimizer (str. 55), Dual Mono (str. 92) alebo
A/V Sync. (str. 91).
Poznámka
Ak chcete používať funkciu ovládania domáceho
kina, televízor sa musí dokázať pripojiť k službe
širokopásmovej linky. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
80SK
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi
digitálnym a analógovým
zvukom
(INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového
zvuku na prijímači, môžete vstupný
zvukový režim nemenne nastaviť pre
niektoré konektory alebo medzi nimi
prepínať v závislosti od obsahu, ktorý
chcete sledovať.
1
Z domovskej ponuky vyberte položku
Settings a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
2
Vyberte položku Input Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Input Mode a stlačte
tlačidlo
.
Poznámky
• Na základe vstupu sa na displeji zobrazia znaky
------ a nemožno vybrať iné režimy.
• Ak sa používa režim Analog Direct, zvukový
vstup sa nastaví na hodnotu Analog. Nemôžete
vybrať iné režimy.
Používanie iných
konektorov zvukového
vstupu
(Audio Input Assign)
Ak predvolené nastavenia digitálnych
vstupných konektorov nezodpovedajú
pripojenému zariadeniu, môžete tieto
konektory opätovne priradiť iným
vstupom.
Po opätovnom priradení vstupných
konektorov môžete pomocou tlačidla
vstupu (alebo tlačidla INPUT SELECTOR
na prijímači) vybrať pripojené zariadenie.
Príklad:
Ak ku konektoru OPTICAL IN 1 (SAT/
CATV) pripájate prehrávač diskov DVD.
– Vstupu DVD priraďte konektor
OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
81SK
Ďalšie operácie
Vybratý režim zvukového vstupu
sa zobrazí na televíznej obrazovke.
• Auto: Uprednostnia sa digitálne
zvukové signály. Ak existuje viac
než jedno digitálne pripojenie,
uprednostnia sa zvukové signály
HDMI.
Ak nie sú k dispozícii žiadne
digitálne zvukové signály, vyberú
sa analógové zvukové signály.
Po výbere televízneho vstupu sa
uprednostnia signály spätného
zvukového kanálu (ARC).
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou ARC, vyberú sa
digitálne optické zvukové signály.
Ak v prijímači ani televízore nie
je aktivovaná funkcia ovládania
pripojenia HDMI, funkcia ARC
nie je k dispozícii.
• OPT: Určuje digitálne zvukové
signály prenášané do konektora
DIGITAL OPTICAL.
• COAX: Určuje digitálne zvukové
signály prenášané do konektora
DIGITAL COAXIAL.
• Analog: Určuje analógové zvukové
signály prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
2
Vyberte položku Input Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Audio Input Assign
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte názov vstupu, ktorý chcete
priradiť, a stlačte tlačidlo
.
5
Pomocou tlačidiel V/v/B/b vyberte
zvukové signály, ktoré chcete
priradiť vstupu vybratému
v kroku č. 4.
6
Stlačte tlačidlo
Názov vstupu
Priraditeľné
konektory
zvukového
vstupu
.
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
OPT 1
a
a
a
a*
a
a
OPT 2
a
a
a
a
a
a
COAX
a
a
a
a
a
a*
Žiadny
a*
a*
a*
a
a*
a
* Predvolené nastavenie
Poznámky
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Pre každý vstup je povolené jedno opätovné priradenie.
82SK
Používanie pripojenia
Bi-amp
Obnovenie predvolených
výrobných nastavení
1
Môžete vymazať všetky uložené nastavenia
a pomocou nasledujúcich pokynov obnoviť
predvolené výrobné nastavenia prijímača.
Tento postup môžete použiť aj na
inicializáciu prijímača pred prvým
použitím.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
Z domovskej ponuky vyberte položku
Settings a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
2
Vyberte položku Speaker Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Speaker Pattern
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte vhodnú šablónu pre
reproduktory, ktorá neobsahuje
zadné reproduktory na priestorový
zvuk ani predné horné reproduktory,
a stlačte tlačidlo
.
5
Vyberte položku SB Assign a stlačte
tlačidlo
.
6
Vyberte položku Bi-Amp a stlačte
tlačidlo
.
Rovnaké signály ako z konektorov
SPEAKERS FRONT A možno
reprodukovať aj z konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo HOME.
?/1
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Stlačte a 5 sekúnd podržte
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí
hlásenie CLEARING, ktoré sa
zmení na CLEARED!.
Obnovia sa predvolené hodnoty
všetkých zmenených alebo
vykonaných nastavení.
Poznámka
• Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
nastavte položku SB Assign na hodnotu
Bi-Amp.
• Ak nastavíte položku SB Assign na hodnotu
Bi-Amp, nastavenia hlasitosti a vzdialenosti
reproduktorov týkajúce sa zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
a predných horných reproduktorov
budú neplatné a použijú sa nastavenia
pre predné reproduktory.
Úplné vymazanie pamäte trvá niekoľko minút.
Prijímač nevypínajte, kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie CLEARED!.
83SK
Ďalšie operácie
Poznámky
3
Úprava nastavení
Vyberte požadovanú položku ponuky
a stlačením tlačidla
na ňu prejdite.
Príklad: Po výbere položky Speaker
Settings
Používanie ponuky
Settings
Pomocou ponuky Settings môžete
upravovať rôzne nastavenia reproduktorov,
efektov priestorového zvuku atď.
V/v/B/b,
4
HOME
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
RETURN
O
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačením tlačidla
prejdite do režimu ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
84SK
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo RETURN O.
Zatvorenie ponuky
Stlačením tlačidla HOME zobrazte
domovskú ponuku a znova stlačte
tlačidlo HOME.
Zoznam ponuky Settings
Settings
Easy Setup
(str. 86)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
A.P.M.
Center Lift Up
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(str. 91)
D.L.L.
Sound Optimizer
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(str. 92)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(str. 93)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
Network Settings
(str. 94)
Internet Settings
Information
PARTY STREAMING
Device Name
Network Standby
System Settings
(str. 95)
Language
Auto Standby
Network Update
Update Alert
Úprava nastavení
Speaker Settings
(str. 86)
85SK
Poznámka
Parametre ponúk zobrazených na televíznej
obrazovke sa líšia v závislosti od aktuálnych
nastavení alebo stavu vybratej ikony.
Easy Setup
Slúži na opätovné spustenie jednoduchého
nastavenia, ktoré umožňuje vybrať
základné nastavenia. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke (str. 32).
Ponuka Speaker Settings
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne.
Po vykonaní automatickej kalibrácie
môžete tiež nastaviť hlasitosť
reproduktorov.
• Save&Exit: Výsledky merania sa
uložia a nastavovanie sa ukončí.
• WRN Check: Zobrazí sa upozornenie
týkajúce sa výsledkov merania. Pozrite
si časť Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie (str. 87).
• Exit: Nastavovanie sa ukončí bez
uloženia výsledkov merania.
3 Uložte výsledok merania.
V kroku č. 2 vyberte položku Save&Exit.
Poznámky
• Funkcia A.P.M. (Automatic Phase
Matching) sa aktivuje po uložení
výsledku merania.
• Funkcia A.P.M. nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch.
– Pri používaní funkcie Calibration Type
ste nastavili typ kalibrácie na možnosť
Off (str. 88).
– Prijímajú sa signály formátu Dolby
TrueHD alebo DTS-HD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
• Po zmene polohy reproduktora odporúčame
automatickú kalibráciu zopakovať, aby sa
priestorový zvuk reprodukoval správne.
Poznámka
Tipy
Nastavenia reproduktorov platia len pre aktuálne
miesto počúvania.
• Typ kalibrácie môžete vybrať po spustení
automatickej kalibrácie a uložení nastavení.
• V ponuke Speaker Settings môžete v časti
Distance Unit zmeniť jednotku vzdialenosti
(str. 90).
• Veľkosť reproduktora (Large alebo Small)
sa určuje podľa nízkofrekvenčných vlastností.
Výsledky merania sa môžu líšiť v závislosti
od polohy kalibračného mikrofónu
a reproduktorov, ako aj od tvaru miestnosti.
Výsledky merania sa odporúča dodržiavať.
Príslušné nastavenia však môžete zmeniť
v ponuke Speaker Settings. Najprv uložte
výsledky merania, až potom skúste zmeniť
nastavenia.
x Auto Calibration
Umožňuje spustiť funkciu automatickej
kalibrácie.
1 Postupujte podľa pokynov na
televíznej obrazovke a potom
stlačte tlačidlo
.
Meranie sa spustí do piatich sekúnd.
Meranie trvá približne 30 sekúnd
a sprevádza ho testovací tón.
Po skončení merania zaznie pípnutie
a zmení sa obrazovka.
Poznámka
Ak sa na obrazovke zobrazí kód chyby,
pozrite si časť Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie (str. 87).
2 Vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo
.
• Retry: Automatická kalibrácia
sa vykoná znova.
86SK
Kontrola výsledkov automatickej
kalibrácie
Ak chcete skontrolovať kód chyby alebo
upozornenie zobrazené počas postupu
Auto Calibration (str. 86),
vykonajte nasledujúce kroky.
V kroku č. 2 v časti Auto Calibration
(str. 86) vyberte položku WRN Check
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazenie a vysvetlenie
• Zadný reproduktor na priestorový
zvuk je pripojený iba ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R.
Ak pripájate len jeden zadný
reproduktor na priestorový zvuk,
pripojte ho ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
• Nie je pripojený predný ľavý horný
alebo predný pravý horný reproduktor.
Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
Skontrolujte správnosť pripojenia
kalibračného mikrofónu a zopakujte
automatickú kalibráciu.
Ak sa kód chyby zobrazuje aj napriek
správnemu pripojeniu kalibračného
mikrofónu, kábel kalibračného mikrofónu
môže byť poškodený.
Ak sa zobrazí upozornenie, prečítajte
si ho a používajte prijímač bezo zmien.
Alebo v prípade potreby zopakujte
automatickú kalibráciu.
Po zobrazení hlásenia Error Code
Skontrolujte chybu a zopakujte
automatickú kalibráciu.
1 Stlačte
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie Retry ?.
2 Vyberte položku Yes a stlačte
tlačidlo
.
3 V časti Automatická kalibrácia
zopakujte kroky č. 1 až 3 (str. 86).
Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie
Zobrazenie a vysvetlenie
Error Code 30
Slúchadlá sú pripojené ku konektoru
PHONES na prednom paneli prijímača.
Odpojte slúchadlá a znova spustite
automatickú kalibráciu.
Error Code 31
Položka SPEAKERS je vypnutá. Vyberte iné
nastavenia reproduktorov a zopakujte
automatickú kalibráciu.
Error Code 32
Error Code 33
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká
úroveň hluku. Ak meranie zopakujete
v tichom prostredí, môžete dosiahnuť
lepšie výsledky.
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš
vysokú úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom
a mikrofónom môže byť príliš krátka.
Presuňte ich ďalej od seba a zopakujte
meranie.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu
basového reproduktora. Môže to byť
spôsobené hlukom. Skúste meranie
zopakovať v tichom prostredí.
No Warning
Nie sú k dispozícii žiadne výstražné
informácie.
Tip
V závislosti od pozície basového reproduktora
sa výsledky merania môžu líšiť. Ak však budete
prijímač používať s takouto hodnotou,
nevyskytnú sa žiadne problémy.
87SK
Úprava nastavení
Reproduktory sa nezistili alebo nie sú správne
pripojené.
• Nie sú pripojené predné reproduktory
alebo je pripojený len jeden predný
reproduktor.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý
reproduktor na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na
priestorový zvuk alebo predné horné
reproduktory, hoci nie sú pripojené
reproduktory na priestorový zvuk. Pripojte
reproduktory na priestorový zvuk ku
konektorom SPEAKERS SURROUND.
Warning 40
x Calibration Type
x Center Lift Up
Po spustení automatickej kalibrácie
a uložení nastavení možno vybrať typ
kalibrácie.
• Full Flat: Meranie frekvencie
z jednotlivých reproduktorov bez úprav.
• Engineer: Nastavenie frekvenčných
vlastností tak, aby zodpovedali štandardu
spoločnosti Sony pre miestnosti na
počúvanie hudby.
• Front Ref.: Nastavenie vlastností
všetkých reproduktorov podľa vlastností
predných reproduktorov.
• Off: Vypnutie úrovňového ekvalizéra
automatickej kalibrácie.
Využitím predných horných
reproduktorov môžete zdvihnúť zdroj
zvuku stredového reproduktora do
vhodnej výšky na obrazovke, čo umožní
prirodzenú reprodukciu bez straty
pohodlia.
• 1 – 10
• Off
x Speaker Pattern
Umožňuje vybrať šablónu pre
reproduktory podľa používaných
systémov reproduktorov.
x A.P.M. (Automatic Phase
Matching)
Umožňuje nastaviť funkciu A.P.M. v rámci
funkcie DCAC (str. 32). Kalibruje fázové
vlastnosti reproduktorov a zaručuje dobrú
koordináciu okolitého priestoru.
• Auto: Funkcia A.P.M. sa automaticky
zapne alebo vypne.
• Off: Funkcia A.P.M. sa neaktivuje.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Používa sa funkcia Analog Direct.
– Sú pripojené slúchadlá.
– Nebola spustená funkcia Auto Calibration.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Sú pripojené slúchadlá.
– Nie je pripojený stredový reproduktor.
– Nie sú pripojené predné horné reproduktory.
– Používajú sa režimy 2ch Stereo, Analog Direct
a Multi Stereo.
– Používa sa zvukové pole určené pre hudbu.
x SB Assign (Priradenie zadných
reproduktorov na priestorový
zvuk)
Môžete nastaviť konektory SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B pre pripojenie Bi-amp
alebo pripojenie predných reproduktorov
B. Podrobné informácie nájdete v časti
Nastavenie zadných reproduktorov na
priestorový zvuk (str. 34).
Poznámky
• Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
nastavte položku SB Assign.
• Po zmene z pripojenia Bi-amp alebo pripojenia
predných reproduktorov B na pripojenie
zadných reproduktorov na priestorový zvuk
alebo predných horných reproduktorov
nastavte položku SB Assign na hodnotu
Off a potom reproduktory nastavte znova.
Pozrite si časť Auto Calibration (str. 86) alebo
Manual Setup (str. 88).
x Manual Setup
Umožňuje manuálne nastavenie
jednotlivých reproduktorov na obrazovke
Manual Setup. Po vykonaní automatickej
kalibrácie môžete tiež nastaviť hlasitosť
reproduktorov.
88SK
Nastavenie hlasitosti reproduktorov
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého
a pravého, predného ľavého a pravého
horného, stredového, ľavého a pravého
na priestorový zvuk, zadného ľavého
a pravého na priestorový zvuk a basového
reproduktora).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
hlasitosť ktorého chcete nastaviť,
a stlačte tlačidlo
.
2 V časti Level vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo
.
3 Upravte hlasitosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu –
10,0 dB až +10,0 dB v intervaloch 0,5 dB.
Poznámka
Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre
hudbu, z basového reproduktora sa nebude
prenášať žiadny zvuk, ak je v ponuke Speaker
Settings veľkosť všetkých reproduktorov
nastavená na hodnotu Large. Zvuk sa však
bude prenášať z basového reproduktora
v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory na
priestorový zvuk sú nastavené na hodnotu
Small,
– je vybratý režim Multi Stereo, PLII Movie,
PLII Music, PLIIx Movie, PLIIx Music, PLIIz
Height, HD-D.C.S. alebo Portable Audio.
parameter a stlačte tlačidlo
.
3 Nastavte vzdialenosť vybraného
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu
1 m 0 cm až 10 m 0 cm (3 stopy a 3 palce
až 32 stôp a 9 palcov) v intervaloch
10 cm (1 palec).
Poznámky
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré
parametre dostupné.
• Funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu Analog Direct.
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého
a pravého, predného ľavého a pravého
horného, stredového, ľavého a pravého
na priestorový zvuk, zadného ľavého
a pravého na priestorový zvuk).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
veľkosť ktorého chcete nastaviť,
a stlačte tlačidlo .
2 V časti Size vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo
.
3 Nastavte veľkosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
• Large: Ak pripájate veľké
reproduktory, ktoré dokážu efektívne
reprodukovať nízke tóny, vyberte
nastavenie Large. Nastavenie Large
vyberajte v bežných prípadoch.
• Small: Ak je zvuk skreslený alebo
ak pri používaní multikanálového
priestorového zvuku nepočujete
dostatočné efekty priestorového zvuku,
výberom nastavenia Small aktivujte
presmerovanie nízkych tónov. Nízke
tóny jednotlivých kanálov sa budú
reprodukovať z basového reproduktora
alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
89SK
Úprava nastavení
Nastavenie vzdialenosti jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého
a pravého, predného ľavého a pravého
horného, stredového, ľavého a pravého
na priestorový zvuk, zadného ľavého
a pravého na priestorový zvuk a basového
reproduktora) od miesta počúvania.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
pre ktorý chcete nastaviť vzdialenosť
od miesta počúvania, a potom stlačte
tlačidlo
.
2 V časti Distance vyberte požadovaný
Poznámky
• Ak sú pripojené slúchadlá, položky Distance
a Size nie je možné nastaviť.
• Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
Analog Direct.
Tipy
• Nastavenia Large a Small jednotlivých
reproduktorov určujú, či interný zvukový
procesor odstráni z daného kanála signál
s nízkym tónom.
Po odstránení nízkych tónov z kanála sa
prostredníctvom presmerovania nízkych
tónov odošlú príslušné nízke tóny do basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Keďže však nízke tóny majú určitú smerovosť,
najlepšie výsledky dosiahnete bez ich
odstránenia (ak je to možné). Preto aj pri
používaní malých reproduktorov môžete vybrať
nastavenie Large, ak chcete z daného
reproduktora počuť nízke tóny. Ak však
používate veľký reproduktor, ale nechcete
z neho počúvať nízke tóny, vyberte nastavenie
Small.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako
požadovaná, vyberte pre všetky reproduktory
nastavenie Large. Ak je úroveň nízkych tónov
nižšia, môžete ju zvýrazniť pomocou ekvalizéra.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk
sa vyberie rovnaké nastavenie ako pre
reproduktory na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté
nastavenie Small, nastavenie Small sa
automaticky vyberie aj pre stredový
reproduktor, reproduktory na priestorový zvuk
a zadné reproduktory na priestorový zvuk alebo
predné horné reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre predné
reproduktory sa automaticky vyberie nastavenie
Large.
x Crossover Freq. (Medzná
frekvencia reproduktorov)
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré ste
v ponuke Speaker Settings nastavili veľkosť
Small. Nameraná medzná frekvencia
reproduktorov sa pre jednotlivé
reproduktory nastaví po automatickej
kalibrácii.
90SK
1 Pri reproduktore na obrazovke, ktorého
medznú frekvenciu chcete nastaviť,
vyberte parameter a stlačte tlačidlo
2 Nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo
.
.
x Test Tone
Umožňuje vybrať typ testovacieho tónu na
obrazovke Test Tone.
Tipy
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo 2 +/–.
Môžete tiež použiť ovládací prvok MASTER
VOLUME na prijímači.
• Počas nastavovania sa príslušná hodnota
zobrazuje na televíznej obrazovke.
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón
prenášal z reproduktorov postupne.
1 Vyberte položku Test Tone a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte požadovaný typ testovacieho
tónu alebo reproduktora a stlačte
tlačidlo
.
• Off: Testovací tón zaznie
z jednotlivých reproduktorov
manuálne.
• Auto: Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
• Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix
SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH,
Fix RH, Fix SW: Môžete vybrať,
z ktorých reproduktorov sa bude
prenášať testovací tón.
3 Nastavte hlasitosť reproduktorov
pre manuálny testovací tón a stlačte
tlačidlo
.
* Možnosť Fix SB sa zobrazí iba po
pripojení jedného zadného reproduktora
na priestorový zvuk.
x Distance Unit
Umožňuje vybrať mernú jednotku na
nastavenie vzdialenosti.
• feet: Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• meter: Vzdialenosť sa zobrazuje
v metroch.
x Equalizer
Ponuka Audio Settings
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak,
aby vyhovovali vašim požiadavkám.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcia D.L.L. je technológia spoločnosti
Sony, ktorá umožňuje, aby sa digitálne
a analógové zvukové signály s nízkou
kvalitou prehrávali ako vysokokvalitné
zvuky.
• Auto 1: Táto funkcia je k dispozícii
pre zvukové formáty so stratovou
kompresiou a analógové zvukové signály.
• Auto 2: Táto funkcia je k dispozícii pre
signály Linear PCM, ako aj zvukové
formáty so stratovou kompresiou
a analógové zvukové signály.
• Off
Poznámky
• V závislosti od obsahu prenášaného
prostredníctvom zariadenia USB alebo domácej
siete nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
• Funkcia je k dispozícii po výbere možnosti
A.F.D. Aut, Multi Stereo, 2ch Stereo alebo
Headphone (2ch). Funkcia však nie je
k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
– Vybratý je vstup FM TUNER alebo AM
TUNER.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM so
vzorkovacou frekvenciou inou než 44,1 kHz.
– Prijímajú sa signály Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio alebo DTS-HD High
Resolution Audio.
– Počas používania funkcie siete sa prijímajú
signály so vzorkovacou frekvenciou inou
než 44,1 kHz.
x Sound Optimizer
x Sound Field
Umožňuje vybrať zvukový efekt, ktorý
sa použije na vstupné signály. Podrobné
informácie nájdete v časti Reprodukovanie
zvukových efektov (str. 52).
x A/V Sync. (Synchronizácia
zvuku s obrazovým výstupom)
Umožňuje nastaviť oneskorenie
výstupného zvukového signálu tak,
aby sa minimalizovalo oneskorenie
medzi výstupom zvuku a obrazu.
Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor,
prípadne projektor.
• HDMI Auto: Oneskorenie medzi
výstupom zvuku a obrazu pre monitor
pripojený prostredníctvom konektora
HDMI sa automaticky upraví na základe
informácií pre televízor. Táto funkcia
je dostupná iba v prípade, že monitor
podporuje funkciu A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Oneskorenie môžete
nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms
v intervaloch 10 ms.
Poznámky
• Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
Analog Direct.
• Čas oneskorenia sa môže líšiť v závislosti od
zvukového formátu, zvukového poľa, šablóny
pre reproduktory a nastavení vzdialenosti
reproduktorov.
x Auto Volume
Prijímač dokáže automaticky nastaviť
hlasitosť v závislosti od vstupného signálu
alebo obsahu prenášaného z pripojeného
zariadenia.
Táto funkcia je užitočná napríklad
v prípade, že zvuk reklamy je hlasnejší
než televízne programy.
• On
• Off
91SK
Úprava nastavení
Umožňuje reprodukovať kvalitný
a dynamický zvuk aj pri nízkej hlasitosti.
Podrobné informácie nájdete v časti
Používanie funkcie Sound Optimizer
(str. 55).
• Normal
• Low
• Off
Umožňuje nastaviť úroveň basov a výšok
jednotlivých reproduktorov. Podrobné
informácie nájdete v časti Nastavenie
ekvalizéra (str. 56).
Poznámky
• Skôr než túto funkciu zapnete alebo vypnete,
znížte hlasitosť.
• Keďže je táto funkcia k dispozícii iba pri prenose
signálov Dolby Digital, DTS alebo Linear PCM,
po prepnutí na iné formáty sa môže náhle zvýšiť
hlasitosť zvuku.
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM so
vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Prijímajú sa signály Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
alebo DTS-HD High Resolution Audio.
x Dual Mono (Výber jazyka
pri digitálnom vysielaní)
Pri sledovaní digitálneho vysielania
v režime duálneho zvuku môžete vybrať
požadovaný jazyk (ak je táto možnosť
k dispozícii). Funkcia je dostupná len
pri zdrojoch Dolby Digital.
• Main/Sub: Zvuk v hlavnom jazyku
sa bude prenášať z ľavého predného
reproduktora a súčasne sa bude
z pravého predného reproduktora
prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
• Main: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• Sub: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
x D.Range Comp. (Kompresia
dynamického rozsahu)
Umožňuje komprimovať dynamický
rozsah zvukovej stopy. Táto funkcia môže
byť užitočná pri sledovaní filmov neskoro
v noci pri nízkej hlasitosti. Kompresia
dynamického rozsahu je možná len pri
zdrojoch Dolby Digital.
• On: Dynamický rozsah sa komprimuje
podľa zámerov technika nahrávania.
• Auto: Dynamický rozsah sa komprimuje
automaticky.
• Off: Dynamický rozsah sa
nekomprimuje.
92SK
Ponuka HDMI Settings
Môžete upraviť požadované nastavenia
zariadenia pripojeného ku konektoru
HDMI.
x Control for HDMI
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
ovládania pripojenia HDMI. Podrobné
informácie nájdete v časti Príprava na
funkciu BRAVIA Sync (str. 77).
• On
• Off
Poznámky
• Po nastavení položky Control for HDMI na
hodnotu On sa môže nastavenie HDMI Audio
Out zmeniť automaticky.
• Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
po nastavení položky Control for HDMI
na hodnotu On sa indikátor ?/1 (zapnúť/
pohotovostný režim) na prednom paneli
rozsvieti na jantárovo.
x Pass Through
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora.
• On*: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nepretržite reprodukuje signály
HDMI z konektora HDMI TV OUT
prijímača.
• Auto: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime a televízor je zapnutý, prijímač
reprodukuje signály HDMI zo svojho
konektora HDMI TV OUT. Spoločnosť
Sony odporúča vybrať toto nastavenie,
ak používate televízor značky Sony
kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync.
V porovnaní s nastavením On sa pri
použití tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
• Off: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nereprodukuje signály HDMI.
Ak chcete sledovať signál z pripojeného
zariadenia na televízore, zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením On sa pri
použití tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
* Vzťahuje sa len na modely pre Austráliu
a Mexiko.
Poznámka
Po výbere nastavenia Auto môže reprodukcia
obrazu a zvuku na televízore trvať trochu dlhšie
než pri nastavení On.
x HDMI Audio Out
Môžete nastaviť výstup zvukových
signálov HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
• AMP: Zvukové signály HDMI
z prehrávacieho zariadenia sa prenášajú
iba do reproduktorov pripojených
k prijímaču. Multikanálový zvuk
možno prehrávať v pôvodnom formáte.
Poznámka
Ak položku HDMI Audio Out nastavíte na
hodnotu AMP, zvukové signály sa nebudú
prenášať z reproduktora televízora.
• TV+AMP: Zvuk sa prenáša
z reproduktora televízora
a reproduktorov pripojených
k prijímaču.
Poznámky
Pri prijímaní signálov PCM
prostredníctvom pripojenia HDMI
umožňuje nastaviť hlasitosť basového
reproduktora 0 dB alebo +10 dB.
Hlasitosť jednotlivých vstupov, ku ktorým
je priradený vstupný konektor HDMI,
môžete nastaviť zvlášť.
• Auto: V závislosti od prúdu zvuku sa
hlasitosť automaticky nastaví na úroveň
0 dB alebo +10 dB.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Umožňuje nastaviť funkciu Fast View.
Funkcia rýchleho prepínania HDMI
podporuje všetky vstupy HDMI.
• Auto: Vstup HDMI môžete vybrať
rýchlejšie než pri bežnom výbere.
• Off: Funkcie Fast View a Preview
for HDMI nie sú k dispozícii.
Ponuka Input Settings
Môžete upraviť nastavenia konektorov
prijímača a iných zariadení.
x Input Mode
Umožňuje upraviť režim zvukového
vstupu, keď zariadenie pripojíte
k digitálnemu aj analógovému
konektoru zvukového vstupu.
Podrobné informácie nájdete
v časti Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom (INPUT MODE)
(str. 81).
x Input Edit
Pre jednotlivé vstupy umožňuje nastaviť
nasledujúce položky.
• Watch: Zobrazí vstup v ponuke Watch.
• Listen: Zobrazí vstup v ponuke Listen.
• Watch+Listen: Zobrazí vstup v ponuke
Watch aj Listen.
93SK
Úprava nastavení
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku
prenášaného z televízora, napríklad od počtu
kanálov, vzorkovacej frekvencie atď. Ak je
televízor vybavený stereofónnymi
reproduktormi, zvukový výstup z prijímača
je takisto stereofónny, a to aj pri prehrávaní
viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí
sa z prijímača prenášať zvuk. V takom
prípade vyberte hodnotu AMP.
x Subwoofer Level
x Audio Input Assign
x Information
Umožňuje nastaviť zvukové vstupné
konektory priradené jednotlivým vstupom.
Podrobné informácie nájdete v časti
Používanie iných konektorov zvukového
vstupu (Audio Input Assign) (str. 81).
Umožňuje skontrolovať informácie o sieti.
1 Vyberte položku Information a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku nastavenia, ktorú
chcete skontrolovať, a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o aktuálnom nastavení.
Môžete skontrolovať nastavenia*
položiek Physical Connection, SSID,
Security Settings, IP Address Setting,
IP Address, Subnet Mask, Default
Gateway, DNS Settings, Primary DNS,
Secondary DNS, and MAC Address.
x Name In
Umožňuje nastaviť názov zobrazovaný
v ponuke Watch/Listen.
Môžete zadať názvy vstupov pozostávajúce
maximálne z ôsmich znakov, ktoré sa
potom budú zobrazovať.
Podľa názvov zobrazených na displeji
možno zariadenia rozpoznať ľahšie než
podľa konektorov.
1 Vyberte položku Name In a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte vstup, ktorého názov chcete
zadať, a stlačte tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte príslušný znak a potom stlačte
tlačidlo b.
Miesto vkladania znakov môžete
posúvať dozadu a dopredu stláčaním
tlačidiel B/b.
4 Zopakovaním kroku č. 3 postupne
zadajte všetky znaky a potom stlačte
tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Ponuka Network Settings
Môžete upraviť nastavenia siete. Ponuka
Network Settings je k dispozícii iba po
výbere funkcie Home Network alebo SEN.
x Internet Settings
Umožňuje vybrať nastavenia siete.
Podrobné informácie nájdete v časti
Konfigurácia sieťových nastavení prijímača
(str. 35).
• Wired Setup
• Wireless Setup
94SK
* Položky nastavenia zobrazené počas
nastavovania sa líšia v závislosti od
sieťového prostredia a typu pripojenia.
x PARTY STREAMING
Umožňuje nastaviť prijímač na používanie
funkcie PARTY STREAMING.
1 Vyberte položku PARTY STREAMING
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku On alebo Off a stlačte
tlačidlo
.
• On: Prijímač môžu zistiť ostatné
zariadenia v domácej sieti.
Prijímač môže spustiť alebo ukončiť
reláciu PARTY a môže sa k nej pripojiť
alebo ju opustiť.
• Off: Prijímač môžu zistiť ostatné
zariadenia v domácej sieti.
Prijímač však nemôže spustiť ani
ukončiť reláciu PARTY a nemôže
sa k nej pripojiť ani ju opustiť.
x Device Name
Umožňuje priradiť prijímaču názov
zariadenia s dĺžkou až 30 znakov, aby sa
dal ľahko rozpoznať v iných zariadeniach
v domácej sieti.
Priradenie názvu zariadenia
1 Vyberte položku Device Name a stlačte
tlačidlo
.
2 Stlačením tlačidla
vyberte aktuálny
názov zariadenia.
3 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a stláčaním číselných alebo textových
tlačidiel zadajte názov zariadenia.
4 Stlačte tlačidlo .
Tip
Predvolený názov zariadenia je STR-DN840
******.
Znaky ****** predstavujú posledných šesť číslic
adresy MAC prijímača.
Ponuka System Settings
Môžete upraviť nastavenia prijímača.
x Language
Umožňuje vybrať jazyk hlásení na
obrazovke.
• English
• French
• German
• Spanish
x Network Standby
Kým je režim Network Standby nastavený
na hodnotu On, prijímač možno vždy
pripojiť a ovládať prostredníctvom siete.
1 Vyberte položku Network Standby
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Off alebo On a stlačte
tlačidlo
.
• On: Funkcia siete je k dispozícii aj po
prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu a obnovení prevádzky pri
ovládaní prostredníctvom siete.
• Off: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, vypne sa funkcia siete. Po
zapnutí prijímača bude obnovenie
prevádzky trvať dlhšie.
Poznámka
Keď je prijímač v pohotovostnom režime, po
nastavení položky Network Standby na hodnotu
On sa indikátor ?/1 (zapnúť/pohotovostný
režim) na prednom paneli rozsvieti na jantárovo.
x Auto Standby
Umožňuje nastaviť prijímač tak, aby sa
automaticky prepol do pohotovostného
režimu, keď ho nepoužívate alebo keď
neprijíma žiadne signály.
• On: Do pohotovostného režimu sa
prepne približne po 20 minútach.
• Off: Neprepne sa do pohotovostného
režimu.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Sú vybraté vstupy FM TUNER, AM TUNER,
USB, HOME NETWORK alebo SEN.
– Používa sa funkcia AirPlay alebo PARTY
STREAMING.
– Aktualizuje sa softvér prijímača.
• Ak režim automatického prepnutia do
pohotovostného režimu používate súčasne
s časovačom automatického vypnutia, prioritu
má časovač automatického vypnutia.
x Network Update
Kontrola verzie softvéru
1 Vyberte položku Network Update
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Version a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
verzia softvéru.
95SK
Úprava nastavení
Umožňuje aktualizovať softvér prijímača
na najnovšiu verziu.
Podrobné informácie nájdete v časti
Aktualizácia softvéru (str. 73).
x Update Alert
Poznámka
Umožňuje nastaviť, či sa majú na televíznej
obrazovke zobrazovať informácie o novšej
verzii softvéru.
• On
• Off
Ovládanie bez používania
ponuky OSD
Keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete prijímač ovládať pomocou displeja.
DISPLAY
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN O
Používanie ponuky na
displeji
1
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Na displeji prijímača sa zobrazí
ponuka.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačte tlačidlo
.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte parameter, ktorý chcete
upraviť, a potom stlačte tlačidlo
.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadované nastavenie
a potom stlačte tlačidlo
.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Stlačte tlačidlo B alebo RETURN O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
96SK
Niektoré parametre a nastavenia sa môžu na
displeji zobrazovať matne. To znamená, že sú
nedostupné alebo pevne nastavené, a teda
nemenné.
Prehľad ponúk
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti. Podrobné informácie
o pohybe v ponukách nájdete na str. 96.
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
automatickej
kalibrácie
[<AUTO CAL>]
Spustenie automatickej kalibrácie
[A.CAL START]
Nastavenia hlasitosti
[<LEVEL>]
Nastavenia
Typ automatickej kalibráciea)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Auto Phase Matchinga)
[A.P.M.]
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Testovací tónb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc), AUTO xxxc)
Hlasitosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť pravého predného
reproduktorab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť stredového
reproduktorab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť ľavého reproduktora na
priestorový zvukb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť pravého reproduktora na SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
priestorový zvukb)
(interval 0,5 dB)
[SR LEVEL]
Hlasitosť zadného reproduktora na SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
priestorový zvukb)
(interval 0,5 dB)
[SB LEVEL]
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Úprava nastavení
Hlasitosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL LEVEL]
97SK
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Hlasitosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť basového reproduktorab) SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
[SW LEVEL]
(interval 0,5 dB)
Nastavenia
reproduktorov
[<SPEAKER>]
Šablóna pre reproduktory
[SP PATTERN]
5/2.1 až 2/0 (20 šablón)
Zdvihnutie stredového
reproduktora
[CNT LIFT]
1 až 10, OFF
Veľkosť predných reproduktorovb) LARGE, SMALL
[FRT SIZE]
Veľkosť stredového reproduktorab) LARGE, SMALL
[CNT SIZE]
Veľkosť reproduktorov na
priestorový zvukb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Veľkosť predných horných
reproduktorovb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Priradenie zadného reproduktora
na priestorový zvukd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Vzdialenosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(FL 3’3” až FL 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť pravého predného
reproduktorab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(FR 3’3” až FR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť stredového
reproduktorab)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
(CNT 3’3” až CNT 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť ľavého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SL DIST.]
SL 1,00 m až SL 10,00 m
(SL 3’3” až SL 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť pravého reproduktora SR 1,00 m až SR 10,00 m
na priestorový zvukb)
(SR 3’3” až SR 32’9”)
[SR DIST.]
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť zadného reproduktora SB 1,00 m až SB 10,00 m
na priestorový zvukb)
(SB 3’3” až SB 32’9”)
[SB DIST.]
(interval 0,01 m (1 palec))
98SK
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Vzdialenosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(SBL 3’3” až SBL 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
(SBR 3’3” až SBR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m až LH 10,00 m
(LH 3’3” až LH 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m až RH 10,00 m
(RH 3’3” až RH 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť basového
reproduktorab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(SW 3’3” až SW 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Jednotka vzdialenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Medzná frekvencia predných
reproduktorove)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Medzná frekvencia stredového
reproduktorae)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Medzná frekvencia reproduktorov CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
na priestorový zvuke)
(interval 10 Hz)
[SUR CROSS]
Nastavenia vstupov
[<INPUT>]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Režim vstupu
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Zadanie názvov vstupov
[NAME IN]
Podrobné informácie nájdete
v časti Name In v ponuke Input
Settings (str. 94).
Priradenie digitálnych zvukových
vstupov
[A. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete
v časti Používanie iných
konektorov zvukového vstupu
(Audio Input Assign) (str. 81).
Typ efektu HD-D.C.S.f)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
99SK
Úprava nastavení
Nastavenia
priestorového zvuku
[<SURROUND>]
Medzná frekvencia predných
horných reproduktorove)
[FH CROSS]
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia ekvalizéra Úroveň nízkych tónov predných
[<EQ>]
reproduktorov
[FRT BASS]
Nastavenia
FRT B. –10 dB to FRT B. +10 dB
(interval 1,0 dB)
Úroveň vysokých tónov predných
reproduktorov
[FRT TREBLE]
FRT T. –10 dB až FRT T. +10 dB
(interval 1,0 dB)
Úroveň nízkych tónov stredového
reproduktora
[CNT BASS]
CNT B. –10 dB to CNT B. +10 dB
(interval 1,0 dB)
Úroveň vysokých tónov
stredového reproduktora
[CNT TREBLE]
CNT T. –10 dB až CNT T. +10 dB
(interval 1,0 dB)
Úroveň nízkych tónov
SUR B. –10 dB to SUR B. +10 dB
reproduktorov na priestorový zvuk (interval 1,0 dB)
[SUR BASS]
Úroveň vysokých tónov
SUR T. –10 dB až SUR T. +10 dB
reproduktorov na priestorový zvuk (interval 1,0 dB)
[SUR TREBLE]
Nastavenia ladenia
[<TUNER>]
Nastavenia zvuku
[<AUDIO>]
100SK
Úroveň nízkych tónov predných
horných reproduktorov
[FH BASS]
FH B. –10 dB až FH B. +10 dB
(interval 1,0 dB)
Úroveň vysokých tónov predných
horných reproduktorov
[FH TREBLE]
FH T. –10 dB až FH T. +10 dB
(interval 1,0 dB)
Režim príjmu staníc v pásme FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
Zadanie názvov uložených staníc
[NAME IN]
Podrobné informácie nájdete
v časti Zadávanie názvov
uložených staníc (Name Input)
(str. 51).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Sound Optimizer
[OPTIMIZER]
OFF, LOW, NORMAL
Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom
[A/V SYNC]
0 ms až 300 ms (interval 10 ms),
HDMI AUTO
Pokročilá funkcia automatickej
hlasitosti
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Výber jazyka pri digitálnom
vysielaní
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Ponuka
[Displej]
Nastavenia HDMI
[<HDMI>]
Nastavenia systému
[<SYSTEM>]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Kompresia dynamického rozsahu
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Ovládanie pripojenia HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Pass Through
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
HDMI Audio Out
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
Hlasitosť basového reproduktora
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast View
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Network Standby
[NET STBY]
STBY ON, STBY OFF
Režim automatického prepnutia
do pohotovostného režimu
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Verzia zobrazenia
[VER. x.xxx]h)
a)
Toto nastavenie môžete vybrať až po spustení automatickej kalibrácie a uložení nastavení.
b)
V závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory nemusia byť niektoré parametre alebo
nastavenia dostupné.
predstavuje reproduktorový kanál (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak pre položku SP PATTERN nie je vybraté nastavenie
so zadnými reproduktormi na priestorový zvuk alebo prednými hornými reproduktormi (str. 88).
e) Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak je nastavená veľkosť reproduktora SMALL.
f)
Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak zvolíte zvukové pole HD-D.C.S.
g) Vzťahuje sa len na modely pre Austráliu a Mexiko.
h) Znaky x.xxx predstavujú číslo verzie.
c) xxx
d)
Úprava nastavení
101SK
Zobrazenie informácií na displeji
Pri príjme vysielania služieb RDS
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
2 Stlačte tlačidlo AMP a potom
opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tlačidla DISPLAY sa
na displeji budú cyklicky striedať
nasledujúce údaje.
(Iba modely pre Európu a Austráliu)
Názov naprogramovanej služby alebo
uloženej stanice1) t Frekvencia, pásmo
a číslo predvoľby t Aktuálne použité
zvukové pole2) t Úroveň hlasitosti
1)
Indexový názov vstupu1) t
Vybratý vstup t Aktuálne použité
zvukové pole2) t Úroveň hlasitosti t
Informácie o toku3)
Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali.
Indexový názov sa nezobrazí, ak ste do názvu
zadali len medzery alebo ak je názov totožný
s názvom vstupu.
2)
Po aktivovaní funkcie Pure Direct sa zobrazí
hlásenie PURE.DIRECT.
3) Informácie o toku sa nemusia zobraziť.
Pri počúvaní rozhlasových
staníc FM a AM
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť
znaky alebo interpunkčné znamienka.
Názov uloženej stanice1) t
Frekvencia t Aktuálne použité
zvukové pole2) t Úroveň hlasitosti
102SK
Poznámka
3
Opätovné priradenie
tlačidla vstupu
Predvolené nastavenia tlačidiel vstupu
môžete zmeniť tak, aby vyhovovali
zariadeniam v systéme. Ak napríklad
pripojíte prehrávač diskov Blu-ray Disc
ku konektoru SAT/CATV na prijímači,
tlačidlo SAT/CATV na tomto diaľkovom
ovládači môžete nastaviť na ovládanie
prehrávača diskov Blu-ray Disc.
Poznámka
Nemôžete znovu priradiť tlačidlá vstupu TV, FM,
AM, USB, HOME NETWORK, SEN.
TV ?/1
Číselné
tlačidlá
1
Tlačidlá
vstupu
Stlačte a podržte tlačidlo vstupu,
pre ktoré chcete zmeniť priradenie,
a zároveň stlačte a podržte tlačidlo
TV ?/1.
Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo
SAT/CATV a súčasne stlačte a podržte
tlačidlo TV ?/1.
2
Príklad: Stlačte tlačidlo 1 a potom
uvoľnite tlačidlo TV ?/1. Teraz
môžete pomocou tlačidla SAT/CATV
ovládať prehrávač diskov Blu-ray Disc.
Kategórie
Stlačte
tlačidlo
Prehrávač diskov Blu-ray Disc
(režim príkazov BD1)a)
1
Rekordér diskov Blu-ray Disc
(režim príkazov BD3)a)
2
DVD prehrávač
(režim príkazov DVD1)
3
DVD rekordér
(režim príkazov DVD3)b)
4
Videorekordér
(režim príkazov VTR3)c)
5
Prehrávač diskov CD
6
a) Podrobné informácie o nastavení
BD1 alebo BD3 nájdete v návode
na použitie dodanom s prehrávačom
diskov Blu-ray Disc alebo rekordérom
diskov Blu-ray Disc.
b)
Rekordéry diskov DVD značky Sony
sa ovládajú pomocou nastavenia DVD1
alebo DVD3. Podrobné informácie
nájdete v návodoch na použitie dodaných
s rekordérmi diskov DVD.
c) Videorekordéry značky Sony sa ovládajú
pomocou nastavenia VTR 3, ktoré sa
zhoduje s nastavením VHS.
Podržte stlačené tlačidlo TV ?/1
a uvoľnite tlačidlo vstupu.
Príklad: Podržte stlačené tlačidlo TV
?/1 a uvoľnite tlačidlo SAT/CATV.
103SK
Používanie diaľkového ovládača
Používanie diaľkového ovládača
Podľa informácií v nasledujúcej
tabuľke stlačte príslušné tlačidlo
pre požadovanú kategóriu a potom
uvoľnite tlačidlo TV ?/1.
Obnovenie tlačidiel vstupu
TV INPUT
TV ?/1
?/1
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do zariadenia
odpojte prijímač od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
2–
1
2
Podržte stlačené tlačidlo 2 –,
stlačte a podržte tlačidlo ?/1 a potom
stlačte tlačidlo TV INPUT.
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Obnovia sa predvolené nastavenia
tlačidiel vstupu.
Zdroje napájania
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na zadnej strane prijímača.
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie
je odpojené od zdroja napájania
(elektrickej siete), kým je pripojené
k nástennej elektrickej zásuvke.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky. Pri odpájaní sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• (Iba modely pre USA a Kanadu)
Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno
do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na
predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho
vrchná, spodná a bočné steny sa značne
zahrejú. Nedotýkajte sa povrchu prijímača,
aby ste sa nepopálili.
104SK
Umiestnenie
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
prijímač a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch prijímača, panel a ovládacie
prvky čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo benzín.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony. Ak servisný personál
vymení počas opravy niektoré časti,
môže si ich ponechať.
Napájanie
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená
na hodnotu On (str. 95).
• Funkcia časovača automatického
vypnutia je zapnutá (str. 14).
• Používa sa funkcia PROTECTOR
(str. 117).
Indikátor ?/1 (zapnúť/pohotovostný
režim) rýchlo bliká.
• Pri aktualizácii softvéru sa vyskytla
chyba. Odpojte napájací kábel a potom
ho znova zapojte. Prijímač sa pokúsi
aktualizovať softvér. Ak indikátor
naďalej rýchlo bliká, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Obraz
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
vhodný vstup.
• Nastavte televízor na vhodný vstupný
režim.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Skontrolujte, či sú káble správne
a na doraz pripojené k zariadeniu.
105SK
Ďalšie informácie
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič,
čo by mohlo zakryť ventilačné otvory
a spôsobiť poruchu prijímača.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti
iných zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača. (Ak sa prijímač používa
v kombinácii s televízorom,
videorekordérom alebo kazetovým
prehrávačom a je umiestnený príliš
blízko týchto zariadení, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto
javy sú pravdepodobnejšie v prípade,
že používate internú anténu. Preto
odporúčame používať externú anténu.)
• Pri umiestňovaní prijímača na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
• V závislosti od prehrávacieho
zariadenia možno budete musieť toto
zariadenie nastaviť. Pozrite si návody
na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p,
Deep Color (Deep Colour) alebo pri
prenose 4K alebo 3D, používajte kábel
High Speed HDMI.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný obraz.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa
trojrozmerný obraz nemusí
zobrazovať. Skontrolujte formáty
trojrozmerného obrazu podporované
prijímačom (str. 119).
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz 4K.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa obraz
4K nemusí zobrazovať. Skontrolujte
podporované formáty obrazových
signálov a nastavenia televízora
a obrazového zariadenia. Takisto
skontrolujte, či je obrazové zariadenie
pripojené ku konektoru HDMI IN
s dostupným režimom 4K na tomto
prijímači.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
neprenáša sa z televízora obraz.
• Po prepnutí prijímača do
pohotovostného režimu sa obraz
prenáša z posledného zariadenia
HDMI vybratého pred vypnutím
prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie
z tohto zariadenia a vykonajte
operáciu funkcie One-Touch Play
alebo zapnite prijímač a vyberte
zariadenie HDMI, ktoré chcete
používať.
106SK
• (Vzťahuje sa len na modely pre
Austráliu a Mexiko)
Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA
Sync, skontrolujte, či je položka Pass
Through v ponuke HDMI Settings
nastavená na hodnotu On (str. 92).
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
ponuka OSD.
• Stlačte tlačidlo HOME.
• Skontrolujte, či je televízor pripojený
správne.
• V závislosti od televízora sa ponuka
OSD môže na televíznej obrazovke
zobraziť až po určitom čase.
Displej je vypnutý.
• Ak svieti indikátor PURE DIRECT,
stlačením tlačidla PURE DIRECT
vypnite túto funkciu (str. 56).
• Stlačením tlačidla DIMMER na
prijímači upravte jas displeja.
Zvuk
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble zasunuté do vstupných
a výstupných konektorov pre príslušné
konektory na prijímači,
reproduktoroch a zariadení.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač
aj všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok
MASTER VOLUME nie je nastavený
na hodnotu VOL MIN.
• Skontrolujte, či položka SPEAKERS
nie je nastavená na hodnotu SPK OFF
(str. 34).
• Skontrolujte, či k prijímaču nie sú
pripojené slúchadlá.
• Stlačením tlačidla
na diaľkovom
ovládači zrušte funkciu stlmenia
zvuku.
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené na doraz.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti
najmenej 3 metre od televízneho
prijímača alebo žiarivky.
• Premiestnite zvukové zariadenia
ďalej od televízora.
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk.
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden
kanál, zariadenie pravdepodobne nie
je pripojené k prijímaču správne.
Skontrolujte, či sú všetky káble úplne
zasunuté do konektorov na prijímači
aj zariadení.
Ak v slúchadlách počuť obidva kanály,
predný reproduktor pravdepodobne
nie je pripojený k prijímaču správne.
•
•
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte pripojenie predného
reproduktora, z ktorého nepočuť zvuk.
Skontrolujte, či ste pripojili konektor L
aj R analógového zariadenia.
Analógové zariadenia vyžadujú
pripojenie obidvoch konektorov.
Použite zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky).
Nastavte hlasitosť reproduktorov
(str. 89).
Pomocou ponuky Auto Calibration
alebo položky Speaker Pattern
v ponuke Speaker Settings
skontrolujte, či sú nastavenia
reproduktorov vhodné pre dané
usporiadanie reproduktorov. Potom
pomocou položky Test Tone v ponuke
Speaker Settings skontrolujte, či sa
zvuk prehráva z jednotlivých
reproduktorov správne.
Niektoré disky neobsahujú informácie
o formáte Dolby Digital Surround EX.
Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
V závislosti od vybratého zvukového
poľa sa z basového reproduktora
nemusí prehrávať žiaden zvuk.
Keď sú všetky reproduktory nastavené
na hodnotu Large a vybratá je položka
Neo:6 Cinema alebo Neo:6 Music,
z basového reproduktora sa
neprehráva žiaden zvuk.
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané
na pripojenie úplne zasunuté do
konektorov na prijímači aj zariadení.
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 81).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre
toto zariadenie.
107SK
Ďalšie informácie
• Skúste požadované zariadenie
vybrať stlačením tlačidla vstupu na
diaľkovom ovládači alebo otočením
gombíka INPUT SELECTOR na
prijímači (str. 41).
• Ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora, v ponuke
HDMI Settings nastavte položku
HDMI Audio Out na hodnotu
TV+AMP (str. 93). Ak nemôžete
prehrávať zdroj multikanálového
zvuku, nastavte ju na hodnotu AMP.
Zvuk sa však nebude prenášať
prostredníctvom reproduktora
televízora.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie,
počtu kanálov alebo zvukového
formátu zvukových výstupných
signálov z prehrávacieho zariadenia
môže dôjsť k prerušeniu zvuku.
• V závislosti od prehrávacieho
zariadenia možno budete musieť
vybrať nastavenie HDMI príslušného
zariadenia. Pozrite si návody na
použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p,
Deep Color (Deep Colour) alebo pri
prenose 4K alebo 3D, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať
z prijímača, kým sa na televíznej
obrazovke zobrazuje rozhranie OSD.
Stlačením tlačidla HOME zobrazte
domovskú ponuku a znova stlačte
tlačidlo HOME.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť
potlačené pripojeným zariadením.
Ak je obraz nekvalitný alebo sa zo
zariadenia pripojeného pomocou
kábla HDMI nereprodukuje zvuk,
skontrolujte nastavenie pripojeného
zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI TV OUT
môže byť skreslený alebo sa nemusí
reprodukovať. V takom prípade
skontrolujte technické údaje
pripojeného zariadenia.
• Ak chcete reprodukovať zvuk
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD),
nastavte obrazové rozlíšenie
prehrávacieho zariadenia na viac než
720p alebo 1080i.
• Skôr než budete môcť reprodukovať
signál DSD diskov a multikanálový
signál Linear PCM, pravdepodobne
budete musieť nastaviť obrazové
rozlíšenie prehrávacieho zariadenia.
Pozrite si návody na použitie
prehrávacích zariadení.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
108SK
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
HDMI Audio Out v ponuke HDMI
Settings nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí
sa z prijímača prenášať zvuk. V takom
prípade nastavte položku HDMI
Audio Out v ponuke HDMI Settings
na hodnotu AMP (str. 93).
• Ak nepočujete zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču, kým je
v prijímači vybratý televízny vstup:
– Ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne
vysielanie, zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo
požadovaný vstup. Informácie
o tejto operácii nájdete v návode
na použitie televízora.
• Pri používaní funkcie Analog Direct
sa nereprodukuje zvuk. Použite iné
zvukové pole (str. 52).
• Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora.
– V závislosti od pripojených
zariadení a televízora možno
budete musieť zariadenia a televízor
nastaviť. Pozrite si návody na
použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami a televízorom.
– Zmeňte vstup prijímača na vstup
HDMI pripojený k zariadeniu.
• Skontrolujte, či konektor vybratého
digitálneho zvukového vstupu nie je
priradený k iným vstupom (str. 81).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené alebo
zamenené.
Nereprodukuje sa multikanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk
DVD atď. nahratý vo formáte
Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov
DVD atď. k vstupným digitálnym
konektorom prijímača skontrolujte,
či je k dispozícii nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
pripojeného zariadenia.
• V ponuke HDMI Settings nastavte
položku HDMI Audio Out na hodnotu
AMP (str. 93).
• Zvuk s vysokým údajovým tokom
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), signál DSD diskov
a multikanálový signál Linear
DSD môžete reprodukovať iba
s pripojením HDMI.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• Skontrolujte, či ste vybrali zvukové
pole pre film alebo hudbu (str. 52).
• Zvukové polia nefungujú pri príjme
signálu DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio
ani Dolby TrueHD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
• Nastavenie šablóny pre reproduktory
je nesprávne. Skontrolujte, či sa
pripojenia reproduktorov zhodujú
so šablónou pre reproduktory.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
z televízora sa neprenáša zvuk.
• Po prepnutí prijímača do
pohotovostného režimu sa zvuk
prenáša z posledného zariadenia
HDMI vybratého pred vypnutím
prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie
z tohto zariadenia a vykonajte
operáciu funkcie One-Touch Play
alebo zapnite prijímač a vyberte
zariadenie HDMI, ktoré chcete
používať.
• (Vzťahuje sa len na modely pre
Austráliu a Mexiko)
Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA
Sync, skontrolujte, či je položka Pass
Through v ponuke HDMI Settings
nastavená na hodnotu On (str. 92).
Dochádza k oneskoreniu medzi
zvukovým a obrazovým výstupom.
• Skontrolujte, či sa nepoužíva funkcia
PARTY STREAMING. Ak chcete
reláciu PARTY ukončiť, stlačte tlačidlo
PARTY START/CLOSE, kým sa
nezobrazí hlásenie CLOSE PARTY.
Podrobné informácie nájdete v časti
str. 71.
Z reproduktorov neznie testovací tón.
• Reproduktorové káble pravdepodobne
nie sú pripojené na doraz.
Skontrolujte, či sú pripojené na doraz
a či ich nemožno odpojiť miernym
potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat.
• Skontrolujte, či nepoužívate funkciu
PARTY STREAMING (str. 70).
109SK
Ďalšie informácie
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne
a na doraz.
• Pomocou ponuky Speaker Settings
nastavte parametre hlasitosti zvuku.
Testovací tón znie z iného reproduktora
než z reproduktora zobrazeného na
televíznej obrazovke.
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie.
Externá anténa FM
Prijímač
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené
na doraz. Nastavte antény a v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál
staníc príliš slabý. Použite priame
ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili
krok ladenia (pri priamom ladení
staníc v pásme AM) (str. 50).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc).
Uložte stanice (str. 50).
• Stlačte tlačidlo AMP a opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY na
diaľkovom ovládači zobrazte na
displeji frekvenciu.
Nefunguje služba RDS.*
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu
FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
• Naladená stanica nevysiela signál
služby RDS alebo je signál slabý.
110SK
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.*
• Služba môže byť dočasne mimo
prevádzky. Obráťte sa na pracovníkov
rozhlasovej stanice a zistite, či naozaj
poskytujú požadovanú službu.
* Iba modely pre Európu a Austráliu.
iPod alebo iPhone
Zvuk je skreslený.
• Opakovane stláčajte tlačidlo 2 –
na diaľkovom ovládači.
• Položku EQ zariadenia iPod alebo
iPhone nastavte na hodnotu Off
alebo Flat.
Zo zariadenia iPod alebo iPhone nepočuť
žiaden zvuk.
• Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone
a potom ho znova pripojte.
Zariadenie iPod alebo iPhone
nemožno nabiť.
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone pripojené na doraz.
Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno
ovládať.
• Skontrolujte, či ste sňali ochranný kryt
zariadenia iPod alebo iPhone.
• V závislosti od obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone môže chvíľu trvať, kým sa
spustí prehrávanie.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
iPod alebo iPhone. Znova zapnite
prijímač a opätovne pripojte
zariadenie iPod alebo iPhone.
• Používate nepodporované zariadenie
iPod alebo iPhone. Typy
podporovaných zariadení nájdete
v časti Kompatibilné modely
zariadenia iPod alebo iPhone (str. 42).
Nemení sa hlasitosť zvonení zariadenia
iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení
iPhone.
Používate podporované zariadenie USB?
• Po pripojení nepodporovaného
zariadenia USB sa môžu vyskytnúť
nasledujúce problémy. Typy
podporovaných zariadení nájdete
v časti Kompatibilné zariadenia USB
(str. 45).
– Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
– V prijímači sa nezobrazia názvy
súborov ani priečinkov.
– Nemožno prehrávať.
– Zvuk je trhaný.
– Počuť šum.
– Počuť skreslený zvuk.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo
skreslený.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova
pripojte zariadenie USB a potom
zapnite prijímač.
• Šum alebo skreslený zvuk môžu
obsahovať už samotné hudobné údaje.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač
a opätovne pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 45).
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova
pripojte zariadenie USB a potom
zapnite prijímač.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 45).
• Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Zariadenie USB nemožno pripojiť k portu
(USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne.
Pripojte zariadenie USB správnym
spôsobom.
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB môžu
byť poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Malé písmená (a až z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Iné znaky sa nemusia zobrazovať
správne.
Zobrazenie textu Reading alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
– V zariadení USB je uložených
veľa priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne
veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Odporúčame dodržať tieto pokyny.
– Celkový počet priečinkov
v zariadení USB: najviac 256
(vrátane priečinka ROOT)
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 256
111SK
Ďalšie informácie
Zariadenie USB
Nespustí sa prehrávanie.
Nemožno prehrať zvukový súbor.
• Nemožno prehrávať súbory MP3 vo
formáte MP3 PRO.
• Zvukový súbor pozostáva z viacerých
stôp.
• Niektoré súbory AAC sa nemusia
prehrávať správne.
• Nemožno prehrávať súbory WMA
vo formáte Windows Media Audio
Lossless a Professional.
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných
systémov súborov než FAT16 alebo
FAT32.*
• Ak používate zariadenie USB
rozdelené na oblasti, prehrávať možno
len zvukové súbory uložené v prvej
oblasti.
• Prehrávanie je možné až po ôsmu
úroveň (vrátane priečinka ROOT).
• Priečinkov je viac než 256 (vrátane
priečinka ROOT).
• V priečinku je viac než 256 súborov.
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
* Prijímač podporuje systémy FAT16
a FAT32, niektoré zariadenia USB však
nemusia podporovať obidva systémy FAT.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie jednotlivých zariadení USB alebo
sa obráťte na ich výrobcu.
Pripojenie k sieti
Prijímač sa nemôže pripojiť k bezdrôtovej
sieti LAN používajúcej štandard WPS.
• Ak je prístupový bod nastavený na
používanie protokolu WEP, nemôžete
sa pripojiť k sieti používajúcej
štandard WPS. Po vyhľadaní
prístupového bodu pomocou funkcie
vyhľadávania prístupových bodov
nastavte sieť.
Zobrazuje sa chybové hlásenie.
• Preverte príčinu chyby. Pozrite si časť
Zoznam hlásení funkcií siete (str. 74).
112SK
Nemožno sa pripojiť k sieti.
• Skontrolujte stav siete. Pozrite si časť
Information a v kroku č. 2 vyberte
možnosť Physical Connection (str. 94).
Ak sa zobrazí hlásenie Connection
Fail, nastavte pripojenie k sieti znova
(str. 58).
• Ak je systém pripojený
prostredníctvom bezdrôtovej siete,
premiestnite prijímač a smerovač
alebo prístupový bod bezdrôtovej
siete LAN bližšie k sebe a zopakujte
inštaláciu.
• Skontrolujte nastavenia smerovača
alebo prístupového bodu bezdrôtovej
siete LAN a zopakujte inštaláciu.
Podrobné informácie o nastaveniach
zariadení nájdete v návodoch na ich
použitie.
• Skontrolujte, či používate smerovač
alebo prístupový bod bezdrôtovej
siete LAN.
• Bezdrôtové siete ovplyvňuje
elektromagnetické žiarenie
z mikrovlnných rúr a iných zariadení.
Premiestnite jednotku ďalej od týchto
zariadení.
• Skontrolujte, či je smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete LAN
zapnutý.
Prijímač nemožno ovládať pomocou
zariadenia TV SideViewe.
• Po zapnutí prijímača môže trvať dlhý
čas, kým sa prijímač pripojí k sieti.
Chvíľu počkajte a potom skúste
zariadenie TV SideView použiť znova.
• V ponuke Network Settings
skontrolujte, či je položka Network
Standby nastavená na hodnotu On,
aby ste zariadenie TV SideView mohli
používať ihneď po zapnutí prijímača.
Nemožno vybrať ponuku Network
Settings.
• Po zapnutí prijímača chvíľu počkajte
a znova vyberte ponuku Network
Settings.
Domáca sieť
Nemožno sa pripojiť k sieti.
• Možno ste prijímač zapli ešte pred
zapnutím servera. Obnovte zoznam
serverov (str. 63).
• Skontrolujte, či je smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete
LAN zapnutý.
• Skontrolujte, či je zapnutý server.
• Skontrolujte, či je server správne
nastavený (str. 58). Skontrolujte, či bol
prijímač zaregistrovaný na serveri a či
umožňuje vysielanie prúdu
hudobných údajov zo servera.
• Skontrolujte, či sú prijímač a server
správne pripojené k smerovaču alebo
prístupovému bodu bezdrôtovej siete
LAN. Skontrolujte informácie
o nastavení siete (str. 94).
• Pozrite si návod na použitie smerovača
alebo prístupového bodu bezdrôtovej
siete LAN a skontrolujte nastavenie
rozosielania. Ak je v smerovači alebo
prístupovom bode bezdrôtovej siete
LAN zapnuté nastavenie rozosielania,
vypnite ho.
Zvukové údaje nemožno prehrávať
normálne.
• Vybrali ste možnosť náhodného
prehrávania. Opakovane stláčajte
tlačidlo SHUFFLE, kým nezmizne
indikátor SHUF.
Prehrávanie sa nespustí alebo sa
automaticky neprejde na nasledujúcu
skladbu alebo súbor.
• Skontrolujte, či prijímač podporuje
formát zvukového súboru, ktorý sa
pokúšate prehrať (str. 64).
• Súbory WMA s ochranou autorských
práv DRM nemožno prehrávať.
Informácie o tom, ako skontrolovať
ochranu autorských práv súboru
WMA, nájdete na str. 66.
113SK
Ďalšie informácie
• Skontrolujte, či je zapnutý smerovač
alebo prístupový bod bezdrôtovej
siete LAN.
• Skontrolujte, či je zapnutý server.
• Nastavenia siete v prijímači môžu
byť nesprávne. Skontrolujte stav siete.
Pozrite si časť Information a v kroku
č. 2 vyberte možnosť Physical
Connection (str. 94).
Ak sa zobrazí hlásenie Connection
Fail, nastavte pripojenie k sieti znova
(str. 58).
• Server môže byť nestabilný.
Reštartujte ho.
• Skontrolujte, či sú prijímač a server
správne pripojené k smerovaču alebo
prístupovému bodu bezdrôtovej
siete LAN.
• Skontrolujte, či je server správne
nastavený (str. 58). Skontrolujte, či bol
prijímač zaregistrovaný na serveri a či
umožňuje vysielanie prúdu
hudobných údajov zo servera.
• Ak je systém pripojený k bezdrôtovej
sieti, premiestnite prijímač a smerovač
alebo prístupový bod bezdrôtovej siete
LAN bližšie k sebe.
• Ak je v počítači aktívna funkcia ICF
(Internet Connection Firewall), môže
prijímaču brániť v pripojení k počítaču
(iba ak sa počítač používa ako server).
Možno budete musieť zmeniť
nastavenia brány firewall, aby sa
prijímač mohol pripojiť. (Podrobné
informácie o zmene nastavení brány
firewall nájdete v návode na použitie
dodanom s počítačom.)
• Ak ste inicializovali prijímač alebo
vykonali obnovenie systému na
serveri, vyberte nastavenia siete
znova (str. 58).
Server (napríklad počítač) sa nezobrazuje
v zozname serverov. (Na televíznej
obrazovke sa zobrazí hlásenie No Server.)
Zvuk je počas prehrávania trhaný.
• Bezdrôtová sieť LAN môže mať príliš
malú šírku pásma. Premiestnite
prijímač a smerovač alebo prístupový
bod bezdrôtovej siete LAN bližšie
k sebe tak, aby sa medzi nimi
nenachádzali žiadne prekážky.
• Ak funkciu servera plní počítač,
môže v ňom byť spustených mnoho
aplikácií. Ak je v počítači aktívny
antivírusový softvér, dočasne ho
vypnite, pretože potrebuje veľké
množstvo systémových prostriedkov.
• V závislosti od sieťového prostredia
možno nebudete môcť prehrávať
skladby, ak sa bude súčasne používať
viacero zariadení. Vypnite druhé
zariadenie, aby mohol prijímač
prehrávať skladby.
Zobrazuje sa hlásenie Cannot Play.
• Nemôžete prehrávať žiadne súbory
okrem zvukových súborov.
• Skontrolujte, či je server správne
nastavený (str. 58). Skontrolujte, či bol
prijímač zaregistrovaný na serveri a či
umožňuje vysielanie prúdu
hudobných údajov zo servera.
• Skontrolujte, či bol zvukový súbor na
serveri poškodený alebo vymazaný.
Pozrite si návod na použitie dodaný
so serverom.
• Nemôžete prehrávať tieto skladby:
– skladbu, ktorá porušuje obmedzenia
pri prehrávaní,
– skladbu s nezvyčajnými
informáciami o autorských právach,
– skladbu zakúpenú v hudobnej
predajni online, ktorá neumožňuje
vysielanie prúdu údajov v domácej
sieti,
– skladbu vo formáte
nepodporovanom
prijímačom (str. 64).
• Skontrolujte, či vybratá skladba nebola
vymazaná zo servera. Ak bola skladba
vymazaná, vyberte inú skladbu.
114SK
• Skontrolujte, či je smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete
LAN zapnutý.
• Skontrolujte, či je zapnutý server.
• Server môže byť nestabilný.
Reštartujte ho.
• Skontrolujte, či sú prijímač a server
správne pripojené k smerovaču alebo
prístupovému bodu bezdrôtovej
siete LAN.
Zobrazuje sa hlásenie No Track.
• Ak sa vo vybratom priečinku
nenachádzajú žiadne skladby ani
priečinky, nemôžete zobraziť obsah
priečinka jeho rozšírením.
Nemožno prehrávať skladbu formátu
WMA chránenú autorskými právami.
• Informácie o tom, ako skontrolovať
ochranu autorských práv súboru
WMA, nájdete na str. 66.
Nemožno vybrať predtým vybratú
skladbu.
• Informácie o skladbe uložené na
serveri sa mohli zmeniť. Znova vyberte
server zo zoznamu serverov (str. 63).
Zariadenia v domácej sieti sa nemôžu
pripojiť k prijímaču.
• Položka Network Standby môže byť
nastavená na hodnotu Off. Zapnite
prijímač alebo v ponuke Network
Settings nastavte položku Network
Standby na hodnotu On (str. 95).
• Skontrolujte, či je sieť správne
nastavená. V opačnom prípade
nemožno vytvoriť pripojenie (str. 95).
• Zariadenie v zozname zariadení je
nastavené na možnosť Not Allow
(str. 65) alebo zariadenie nie je pridané
do zoznamu zariadení (str. 65).
• Nastavili ste maximálny počet 20
pripojiteľných zariadení. Odstráňte
nepotrebné zariadenia zo zoznamu
zariadení a nastavte položku Auto
Access na hodnotu Allow (str. 65).
Prijímač nemožno zapnúť automaticky,
keď ho používajú zariadenia v sieti.
• Samotný prijímač nepodporuje normu
Wake-on-LAN. Ak je položka
Network Standby nastavená na
hodnotu Off, prijímač nemožno
zapnúť pomocou funkcie
Wake-on-LAN. V ponuke Network
Settings (str. 94) nastavte položku
Network Standby na hodnotu On,
aby prijímač mohol reagovať na
operácie iných zariadení
prostredníctvom siete (str. 95).
Zariadenia v sieti nemôžu zapnúť
prijímač.
• Prijímač nemožno zapnúť spustením
funkcie Wake-on-LAN, ktorú
ovládajú iné zariadenia v sieti.
Prijímač nedokáže prehrať skladbu, ktorú
práve prehráva hostiteľ relácie PARTY.
• Hostiteľ relácie PARTY prehráva
skladbu s formátom zvuku, ktorý
nemožno prehrať v prijímači.
• Môže chvíľu trvať, kým sa začne
prehrávať zvuk.
Prijímač sa pripája k neželanej relácii
PARTY.
• Ak pred pripojením prijímača bola
spustená viac než jedna relácia
PARTY, prijímač sa nemusí dokázať
pripojiť k požadovanej relácii.
Ukončite druhú reláciu PARTY
a pripojte sa k požadovanej relácii.
AirPlay
Prijímač nemožno vyhľadať v zariadení so
systémom iOS.
• Skontrolujte nastavenie brány firewall
zabezpečovacieho softvéru. Podrobné
informácie nájdete na webovej lokalite
(str. 117).
• Skontrolujte, či je zariadenie
so systémom iOS alebo počítač
s aplikáciou iTunes pripojený
k domácej sieti.
• Aktualizujte verziu softvéru AirPlay
v prijímači a zariadení so systémom
iOS na najnovšiu verziu (str. 73).
Zvuk je trhaný.
• Zvuk môže byť trhaný v závislosti od
rôznych faktorov, napríklad sieťového
prostredia pri používaní bezdrôtovej
siete.
• Servery sú preťažené. Ukončite všetky
nepotrebné aplikácie, ktoré sú
momentálne spustené.
Prijímač nemožno ovládať.
• Aktualizujte verziu softvéru
v zariadení so systémom iOS na
najnovšiu verziu (str. 73).
• Aktualizujte verziu softvéru
v prijímači na najnovšiu
verziu (str. 73).
• Skontrolujte, či v tom istom čase
nevysiela prúd údajov do zariadenia
kompatibilného s funkciou AirPlay iné
zariadenie.
Nefungujú tlačidlá ako 2 +/–, N, X, x,
., >, SHUFFLE a REPEAT.
• Skontrolujte, či sú aktívne nastavenia,
ktoré aplikácii iTunes umožňujú
akceptovať ovládanie z tohto
prijímača.
• Prijímač nie je v zariadení so
systémom iOS vybratý ako vzdialený
reproduktor. Vyberte prijímač ako
sieťový reproduktor.
115SK
Ďalšie informácie
• Ak prijímač vykonáva niektorú
z nasledujúcich operácií, ovládanie
prijímača zo servera je pozastavené.
– Prehrávanie skladby uloženej na
serveri (prijímač funguje ako
prehrávač)
– Aktualizácia softvéru
– Formátovanie systému
SEN
Prijímač nemožno pripojiť k službe.
• Skontrolujte, či je smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete
LAN zapnutý.
• Skontrolujte stav siete. Pozrite si časť
Information (str. 94) a v kroku č. 2
vyberte položku Physical Connection.
Ak sa zobrazí hlásenie Connection
Fail, nastavte pripojenie k sieti znova
(str. 58).
• Ak je systém pripojený k bezdrôtovej
sieti, premiestnite prijímač a smerovač
alebo prístupový bod bezdrôtovej siete
LAN bližšie k sebe.
• Ak na základe zmluvy
s poskytovateľom internetových
služieb možno v tom istom čase
pripojiť na internet iba jedno
zariadenie, toto zariadenie nebude
môcť získať prístup na internet, ak už je
pripojené iné zariadenie. Obráťte sa na
operátora alebo poskytovateľa služieb.
Zvuk je trhaný.
• Bezdrôtová sieť LAN môže mať príliš
malú šírku pásma. Premiestnite
prijímač a smerovač alebo prístupový
bod bezdrôtovej siete LAN bližšie
k sebe tak, aby sa medzi nimi
nenachádzali žiadne prekážky.
BRAVIA Sync (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI
(str. 24).
• Skontrolujte, či je položka Control
for HDMI v ponuke HDMI Settings
(str. 92) nastavená na hodnotu On.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
116SK
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom
zariadení. Pozrite si návod na použitie
pripojeného zariadenia.
• Po odpojení kábla HDMI alebo zmene
pripojenia zopakujte postupy uvedené
v časti Príprava na funkciu BRAVIA
Sync (str. 77).
• Ak je položka Control for HDMI
nastavená na hodnotu Off, funkcia
BRAVIA Sync nepracuje správne, ani
keď zariadenie pripojíte ku konektoru
HDMI IN.
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA
Sync, sú obmedzené štandardom
HDMI CEC nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne
štyri zariadenia
– Prijímač AV (zvukový systém):
maximálne jedno zariadenie
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači
(str. 9).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich za nové.
• Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
Chybové hlásenia
PROTECTOR
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením alebo prijímač je
zakrytý a ventilačné otvory sú
zablokované. Prijímač sa po niekoľkých
sekundách automaticky vypne.
Odstráňte predmet zakrývajúci vrchný
panel prijímača, skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova zapnite prijímač.
Najnovšie informácie o prijímači nájdete
na nasledujúcej webovej lokalite.
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Informácie pre zákazníkov v Austrálii:
http://www.sony-asia.com/support
Informácie pre zákazníkov v Latinskej
Amerike:
http://esupport.sony.com/LA
USB FAIL
Zistil sa nadprúd z portu (USB).
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte
zariadenie iPod, iPhone alebo USB,
odpojte ho a znova zapnite napájanie.
Ďalšie hlásenia nájdete v časti Zoznam
hlásení po meraní automatickej kalibrácie
(str. 87), Zoznam hlásení pre zariadenie
iPod alebo iPhone (str. 44), Zoznam
hlásení pre zariadenie USB (str. 47)
a Zoznam hlásení funkcií siete (str. 74).
Vymazanie pamäte
Časti s informáciami
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 83
Upravené zvukové polia
str. 57
117SK
Ďalšie informácie
V prípade poruchy sa na displeji zobrazí
hlásenie. Podľa tohto hlásenia môžete
skontrolovať stav systému. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Informácie o technickej
podpore
Technické údaje
Zosilňovač
Model pre Mexiko1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(6 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime1)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime priestorového
zvuku1) 2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
140 W na kanál
Ostatné modely1)
Minimálny efektívny výstupný výkon1)
(6 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime1)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Výstupný výkon v režime priestorového
zvuku1) 2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
150 W na kanál
1) Merané v nasledujúcich podmienkach:
Oblasť
Požiadavky na
napájanie
Mexiko
127 V, striedavý
prúd, 60 Hz
Európa, Austrália
230 V, striedavý
prúd, 50 Hz
2) Referenčný výstupný výkon pre tieto
reproduktory: predné, zadné na priestorový
zvuk, predné horné, stredový a reproduktor
na priestorový zvuk. V závislosti od nastavení
zvukového poľa a zdroja sa nemusí prehrávať
žiaden zvuk.
118SK
Frekvenčný rozsah
Analógový
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(s vypnutým zvukovým poľom
a ekvalizérom)
Vstup
Analógový
Citlivosť: 500 mV/50 kiloohmov
Odstup signál – šum3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (optický)
Odstup signál – šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analógový)
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovne nárastu
±10 dB, interval 1 dB
3) INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom
4)
a ekvalizérom).
Sieť so záťažou, úroveň vstupu.
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
87,5 MHz – 108,0 MHz
(interval 50 kHz)
Anténa (drôtová)
Drôtová anténa FM
Konektory antény
75 ohmov, asymetrické
Anténa (drôtová)
Rámová anténa
Ladenie v pásme AM
Ladiaci rozsah
Oblasť
Krok ladenia
Časť Video
Krok 9 kHz
Mexiko
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Európa,
Austrália
–
531 kHz –
1 602 kHz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
Ďalšie informácie
Krok
10 kHz
Video HDMI
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
3D
Formát
2D
Spojený
obraz
Vedľa seba
(polovica)
Pod sebou
(hore a dole)
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
119SK
iPod alebo iPhone
Všeobecné
Maximálne jednosmerný prúd 1,0 A, 5 V
Požiadavky na napájanie
USB
Podporovaná bitová rýchlosť*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá
bitová rýchlosť
AAC:
16 kbps – 320 kbps, konštantná
bitová rýchlosť, premenlivá bitová
rýchlosť
WMA9 Standard:
40 kbps – 320 kbps, konštantná
bitová rýchlosť, premenlivá bitová
rýchlosť
WAV:
8 kHz – 192 kHz, 16 bitov PCM
8 kHz – 192 kHz, 24 bitov PCM
FLAC:
8 kHz – 192 kHz, 16 bitov FLAC
44,1 kHz – 192 kHz, 24 bitov FLAC
* Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie alebo
zápis, nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami.
Prenosová rýchlosť
Vysoká rýchlosť
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd
500 mA
Časť NETWORK
Ethernetová sieť LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
Kompatibilné štandardy:
IEEE 802.11 b/g
Zabezpečenie:
WEP 64 bitov, WEP 128 bitov,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Rádiofrekvencia:
2,4 GHz
120SK
Oblasť
Požiadavky
na napájanie
Mexiko
127 V,
striedavý prúd,
60 Hz
Európa, Austrália
230 V,
striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
240 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (Ak sú položky Control for
HDMI, Pass Through a Network
Standby nastavené na hodnotu Off.)
Približné rozmery (šírka/výška/hĺbka)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm vrátane
prečnievajúcich častí a ovládacích
prvkov
Približná hmotnosť
8,5 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Register
Čísla
Dolby Digital EX 18
Domáca sieť 64
Dual Mono 92, 100
DVD prehrávač 26
A
E
A/V Sync. 91, 100
AirPlay 72
AM 48
Anténa bezdrôtovej siete LAN 12
Audio Input Assign 94
Audio Settings 91
Auto Standby 95, 101
Auto Volume 91
Automatic Phase Matching 88
Automatické ladenie 49
Easy Setup 32
EQ Settings 56
B
Bezdrôtová sieť 36
Bi-Amp 83
BRAVIA Sync
príprava 77
Č
Časovač automatického vypnutia 14
D
D.L.L. (Digital Legato Linear) 91
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 32
Device Name 94
Diaľkový ovládač 13
Displej 10
Distance Unit 90
DLNA 57
Ďalšie informácie
2-kanálový zvuk 52
5.1-kanálový zvuk 19
7.1-kanálový zvuk 19
F
Fast View 93
FM 48
H
HD-D.C.S. 52
HDMI 101
HDMI Audio Out 93, 101
HDMI Settings 92
Hlásenie
Automatická kalibrácia 87
Funkcie siete 74
Chyba 117
iPod alebo iPhone 44
USB 47
Home Theatre Control 80
Hudobné služby 67
I
Input Assign 81
Input Edit 93
INPUT MODE 81
Input Settings 93
Intenzita signálu bezdrôtovej
siete LAN 11
IP Setting 94
121SK
iPod alebo iPhone
Kompatibilné modely 42
Nabíjanie 44
J
O
Obnovenie nastavení 32
One-Touch Play 78
OSD (ponuka na obrazovke) 39
Ovládanie pripojenia HDMI 92, 101
Jednotka vzdialenosti 99
P
K
Káblová sieť 35
Kompresia dynamického
rozsahu 92, 101
L
Ladič rozhlasových staníc 48
Listen 39
M
Manual Setup 88
Medzná frekvencia 90, 99
N
Nastavenia automatickej kalibrácie 97
Nastavenia ekvalizéra 100
Nastavenia HDMI 101
Nastavenia hlasitosti 97
Nastavenia ladenia 100
Nastavenia priestorového zvuku 99
Nastavenia systému 101
Nastavenia zvuku 100
Network settings 94
Network Standby 95
Network Update 95
Nízke tóny 100
122SK
PARTY STREAMING 70
Pass Through 92, 101
Pevná adresa IP 37
PlayStation 3 26
Pokročilá funkcia
automatickej hlasitosti 91
Ponuka 84, 97
Ponuka Settings 84
Prehrávač diskov CD 28
Prehrávač diskov Super Audio CD 28
Preset Memory 50
Priame ladenie 49
Prijímač káblovej televízie 26, 27
Pripojenie
antény 29
Bezdrôtové pripojenie 31
Káblové pripojenie 31
obrazové zariadenie 24
reproduktory 21
Sieť 29
Televízor 23
Zariadenie USB 28
zvukové zariadenie 28
Pripojenie Bi-amp 83
PROTECTOR 117
Pure Direct 56
R
Ú
RDS 51
Režim A.F.D. 52
Režim filmov 52
Režim FM 49, 100
Režim hudby 53
Úroveň efektu 99
Satelitný prijímač 26, 27
SB Assign 88, 98
Scene Select 80
SEN 67
Server 58
Software Update 95
Sound Effects 52
Speaker Settings 86, 98
SPEAKERS 34
Stlmenie zvuku 41
Subwoofer Level 93
System Audio Control 79
System Power-Off 79
System Settings 95
Š
Šablóna pre reproduktory 88, 98
T
Televízor 23
Testovací tón 90, 97
Typ kalibrácie 97
Vstup 41
Vyhľadávanie podľa abecedy 14
Vyhľadávanie prístupových bodov 36
Vymazanie
diaľkový ovládač 104
pamäť 83
zvukové pole 57
Vysoké tóny 100
W
Wake-on-LAN 64
Watch 39
WPS
Kód PIN 38
Tlačidlo 37
Z
Zadávanie názvov 51
Zariadenie USB 44
Zdvihnutie stredového
reproduktora 88
Zobrazenie informácií na displeji 102
Zoznam serverov 63
Zvukové pole 52
U
Uložené stanice 50
Update Alert 96
USB FAIL 117
123SK
Ďalšie informácie
S
V
LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCA SA
SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY
Skôr než začnete používať SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY (definovaný nižšie), pozorne si prečítajte
nasledujúcu zmluvu. Používaním SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY vyjadrujete súhlas so zmluvou.
Ak s ňou nesúhlasíte, nemáte nárok na používanie SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY.
DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Táto licenčná zmluva koncového používateľa („ZMLUVA“)
je právnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Sony Corporation („SONY“), ktorá je výrobcom
hardvérového zariadenia značky Sony („PRODUKT“) a poskytovateľom licencie na SOFTVÉR
SPOLOČNOSTI SONY. Všetok softvér od spoločnosti Sony a softvér tretích strán (okrem softvéru,
na ktorý sa vzťahuje samostatná licencia) dodaný s PRODUKTOM a akékoľvek jeho aktualizácie
a inovácie sa v tomto dokumente označujú ako „SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY“. SOFTVÉR
SPOLOČNOSTI SONY smiete používať iba s PRODUKTOM.
Používaním SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY súhlasíte s tým, že budete viazaní ustanoveniami tejto
ZMLUVY. Ak s ustanoveniami tejto ZMLUVY nesúhlasíte, spoločnosť SONY vám neudeľuje licenciu
na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY. V takom prípade by ste SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY
nemali používať.
LICENCIA NA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY
SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY je chránený zákonmi o autorských právach a medzinárodnými
dohodami o autorských právach, ako aj inými zákonmi a dohodami o právach duševného vlastníctva.
SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa.
UDELENIE LICENCIE
Všetky právne nároky, autorské práva a iné práva na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY vlastní
spoločnosť SONY alebo jej poskytovatelia licencií. Táto ZMLUVA vám udeľuje právo používať
SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY výlučne na osobné účely.
POPIS POŽIADAVIEK, OBMEDZENÍ A PRÁV
Obmedzenia. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nesmiete kopírovať, upravovať, spätne analyzovať,
dekompilovať ani rozkladať, či už vcelku, alebo po častiach.
Oddelenie súčastí. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa licencuje ako jeden produkt. Jeho súčasti
nemožno používať oddelene.
Používanie v jedinom PRODUKTE. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa smie používať iba s jediným
PRODUKTOM.
Prenájom. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nesmiete prenajímať ani poskytovať na lízing.
Prevod softvéru. Všetky práva udelené na základe tejto ZMLUVY smiete natrvalo previesť iba
v prípade prevodu SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY spolu s PRODUKTOM za predpokladu,
že si neuchováte žiadne kópie a prevediete všetok SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY (vrátane,
ale nie výhradne, všetkých kópií, súčastí, médií, používateľských príručiek, iných tlačených materiálov,
elektronických dokumentov, diskov na obnovenie systému a tejto ZMLUVY), a v prípade, že príjemca
súhlasí s ustanoveniami tejto ZMLUVY.
Vypovedanie. Bez záväzkov voči ostatným právam môže spoločnosť SONY vypovedať túto ZMLUVU,
ak nedodržíte ustanovenia tejto ZMLUVY. V takom prípade musíte na požiadanie spoločnosti SONY
zaslať PRODUKT na adresu určenú spoločnosťou SONY a spoločnosť SONY vám PRODUKT zašle
späť, hneď ako to bude možné po odstránení SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY z PRODUKTU.
Dôvernosť. Súhlasíte s tým, že zachováte dôvernosť informácií obsiahnutých v SOFTVÉRI
SPOLOČNOSTI SONY, ktoré nie sú verejne známe, a bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti SONY neprezradíte takéto informácie iným stranám.
124SK
VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nie je odolný voči chybám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený
na používanie alebo predaj ako ovládací prostriedok online v nebezpečnom prostredí, v ktorom sa
vyžaduje bezchybný výkon, napríklad pri prevádzke nukleárnych zariadení, v systémoch leteckej
navigácie, komunikácie alebo riadenia leteckej dopravy, v zariadeniach na priamu podporu životných
funkcií alebo v zbraňových systémoch, kde by zlyhanie SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY mohlo
viesť k smrti, ublíženiu na zdraví alebo vážnym fyzickým škodám či škodám na životnom prostredí
(„vysokorizikové aktivity“). Spoločnosť SONY a jej dodávatelia sa výslovne vzdávajú akejkoľvek
výslovnej alebo implicitnej záruky vhodnosti pre vysokorizikové aktivity.
VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY
Výslovne súhlasíte s tým, že SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY používate na svoje vlastné riziko.
SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa poskytuje „TAK, AKO JE“ a bez záruky akéhokoľvek druhu.
Spoločnosť SONY, jej dodávatelia a poskytovatelia licencií pre produkty spoločnosti SONY (len na
účely tejto ČASTI súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“) VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ
SONY SA NEZARUČUJE, ŽE FUNKCIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ
OBSAHOVAŤ CHYBY ALEBO BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY. SPOLOČNOSŤ SONY
SA TAKISTO NEZARUČUJE, ŽE OVLÁDANIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY BUDE
OPRAVENÉ. SPOLOČNOSŤ SONY SA NAVYŠE NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE
VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI SONY, POKIAĽ IDE O JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO
INÉ VLASTNOSTI. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ
SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ
VYTVÁRAŤ ZÁRUKU ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM ROZŠIROVAŤ ROZSAH TEJTO ZÁRUKY.
NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, PRETO
SA VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
Bez obmedzenia predchádzajúcich ustanovení sa výslovne vyhlasuje, že SOFTVÉR SPOLOČNOSTI
SONY nie je navrhnutý ani určený na použitie v inom produkte než v danom PRODUKTE. Spoločnosť
SONY neposkytuje žiadnu záruku, že akýkoľvek produkt, softvér, obsah alebo údaje vytvorené vami
alebo treťou stranou nebudú poškodené SOFTVÉROM SPOLOČNOSTI SONY.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ SONY, JEJ DODÁVATELIA A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ PRE PRODUKTY
SPOLOČNOSTI SONY (LEN na účely tejto ČASTI súhrnne nazývaní „SPOLOČNOSŤ SONY“)
NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY TÝKAJÚCE SA
SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ ALEBO SÚ ZALOŽENÉ NA PORUŠENÍ
AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍ ZMLUVY,
NEDBANLIVOSTI, PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ
PRÁVNEJ TEÓRII. TAKÉTO ŠKODY ZAHŔŇAJÚ, ALE NIE VÝHRADNE, UŠLÝ ZISK, STRATU
PRÍJMOV, STRATU ÚDAJOV, NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO AKÉKOĽVEK
SÚVISIACE ZARIADENIA, PRESTOJE A UŠLÝ ČAS POUŽÍVATEĽA BEZ OHĽADU NA TO,
ČI BOLA SPOLOČNOSŤ SONY UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. V KAŽDOM
PRÍPADE BUDE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SONY PODĽA AKÉHOKOĽVEK
USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE SKUTOČNE
ZAPLATILI ZA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY.
EXPORT
Ak SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY používate v inej krajine (alebo prevádzate do inej krajiny), než je
krajina vášho trvalého pobytu, musíte dodržiavať platné zákony a predpisy týkajúce sa exportu, importu
a cla.
125SK
NADRIADENÝ PRÁVNY PORIADOK
Táto ZMLUVA sa bude vykladať, riadiť a používať v súlade so zákonmi Japonska bez ohľadu
na akýkoľvek konflikt zákonných ustanovení. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto ZMLUVY bude
podliehať právomoci a príslušnosti súdov v Tokiu v Japonsku a vy a spoločnosť SONY týmto súhlasíte
s právomocou a príslušnosťou takýchto súdov. VY A SPOLOČNOSŤ SONY SA ZRIEKATE PRÁVA
NA KONANIE PRED POROTOU S OHĽADOM NA AKÉKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÚCE
Z TEJTO ZMLUVY ALEBO TÝKAJÚCE SA TEJTO ZMLUVY.
ODDELITEĽNOSŤ
Ak bude akákoľvek časť tejto ZMLUVY označená ako neplatná alebo nevynútiteľná, ostatné časti
zostanú v platnosti.
Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s touto ZMLUVOU alebo obmedzenou zárukou poskytovanou
podľa týchto podmienok, môžete sa obrátiť na spoločnosť SONY, a to písomne na určenú kontaktnú
adresu spoločnosti SONY uvedenú v záručnom liste, ktorý sa nachádza v balení produktu.
126SK
4-454-467-51(1) (SK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising