Sony | STR-DN1030 | Sony STR-DN1030 STR-DN1030 Home cinema AV receiver Návod na použitie

4-420-298-21(1) (SK)
Multikanálový
prijímač AV
Návod na použitie
STR-DN1030
Informácie pre zákazníkov v Európe
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od
elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri dotyku
počas bežnej prevádzky.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
2SK
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom
pre oblasť elektromagnetickej kompatibility
a bezpečnosti produktu je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie je v súlade so základnými
požiadavkami a ďalšími dôležitými ustanoveniami
smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Produkt je určený na používanie v týchto krajinách:
AT, BE, DK, FI, FR, DE, GR, IS, IE, IT, LU, NL, NO,
PT, ES, SE, CH, CZ, HU, PL, RO, GB
Pre zákazníkov, ktorí produkt používajú
v nasledujúcich krajinách:
Nórsko:
Používanie tohto zariadenia vysielajúceho rádiové
vlny nie je povolené v okruhu 20 km od centra
strediska Ny-Alesund súostrovia Svalbard.
Francúzsko:
Funkcia Wi-Fi tohto multikanálového prijímača AV
sa smie používať výlučne vnútri budov.
Akékoľvek používanie funkcie Wi-Fi tohto
multikanálového prijímača AV mimo budov je
na území Francúzska zakázané. Pred akýmkoľvek
používaním tohto multikanálového prijímača AV
mimo budov skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi
vypnutá. (Rozhodnutie úradu ART č. 2002-1009
v znení rozhodnutia úradu ART č. 03-908 týkajúce
sa obmedzení používania rádiových frekvencií).
Taliansko:
Používanie siete RLAN sa riadi:
– zákonom č. 259 z 1. 8. 2003 (Zákon
o elektronickej komunikácii), pokiaľ sa používa
na súkromné účely. Predovšetkým článok č. 104
uvádza, kedy sa vopred vyžaduje získanie
všeobecného povolenia, a článok č. 105 uvádza,
kedy je povolené neobmedzené použitie;
– vládnym nariadením z 28. 5. 2003 v platnom
znení a článkom č. 25 (všeobecné povolenie pre
siete a služby elektronickej komunikácie) Zákona
o elektronickej komunikácii, pokiaľ sa prístup
k telekomunikačným sieťam a službám poskytuje
prostredníctvom siete RLAN verejnosti.
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Likvidácia nepotrebných
batérií (predpisy platné v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
3SK
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na model
STR-DN1030. Číslo modelu je uvedené v pravom
dolnom rohu predného panela. V tejto príručke sa
používajú obrázky modelu určeného pre Európu
a môžu sa od vášho modelu líšiť. Akékoľvek
odlišnosti v prevádzke sú v príručke označené
textom „iba model pre Európu“.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa opisuje ovládanie prijímača pomocou
dodaného diaľkového ovládača. Okrem neho
môžete používať aj tlačidlá alebo gombíky na
prijímači, ak majú rovnaké alebo podobné
názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený systémami
Dolby* Digital, Pro Logic Surround
a DTS** Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX a symbol dvojitého písmena D
sú ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov
USA č.: 5 956 674, 5 974 380, 6 226 616, 6 487 535,
7 212 872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 a iných
patentov vydaných alebo čakajúcich na vydanie
v USA a iných krajinách. DTS-HD a príslušný
symbol, ako aj DTS-HD spolu s týmto symbolom
sú registrovanými ochrannými známkami
a DTS-HD Master Audio je ochrannou známkou
spoločnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných
krajinách.
Typ písma (Shin Go R) inštalovaný v tomto
prijímači poskytla spoločnosť MORISAWA
& COMPANY LTD. Tieto názvy sú
ochrannými známkami spoločnosti MORISAWA
& COMPANY LTD. a autorské práva na typ písma
takisto patria spoločnosti MORISAWA
& COMPANY LTD.
4SK
AirPlay, logo AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano a iPod touch sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA
a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
sú ochrannými známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
„Sony Entertainment Network logo“
a „Sony Entertainment Network“ sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
Wake-on-LAN je ochrannou známkou spoločnosti
International Business Machines Corporation
v USA.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Window 7™
a Windows Media sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto
technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná
bez príslušnej licencie alebo licencií od spoločnosti
Microsoft.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Logá „x.v.Color (x.v.Colour)“ a „x.v.Color
(x.v.Colour)“ sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
VAIO a VAIO Media sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
PARTY STREAMING a logo PARTY STREAMING
sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedčenie o známke
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA
„TAK, AKO JE“ A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI
PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO
TOVARU ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI
POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO
ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA
PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU
A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA
ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE VYMEDZENEJ
ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PORUŠENIA
PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO
Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU
POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ
V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO
ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Dekodér kodeku FLAC
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 Josh Coalson
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo
bezo zmien, sa povoľujú pri splnení
nasledujúcich podmienok:
– V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa
musí zachovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
– V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí
reprodukovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk, a to
v dokumentácii alebo iných materiáloch
poskytovaných s distribúciou.
– Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú
použiť na podporu ani propagáciu produktov
odvodených z tohto softvéru.
5SK
Obsah
Informácie o tejto príručke .............................. 4
Dodané príslušenstvo ....................................... 7
Popis a umiestnenie častí.................................. 9
Úvodné informácie.......................................... 18
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov ............................ 21
2: Pripojenie reproduktorov........................... 23
3: Pripojenie televízora ................................... 25
4a: Pripojenie obrazových zariadení............. 26
4b: Pripojenie zvukových zariadení .............. 32
5: Pripojenie antén .......................................... 33
6: Pripojenie k sieti.......................................... 34
Príprava prijímača
Nastavenie prepínača napätia ........................ 36
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla).................................... 36
Inicializácia prijímača..................................... 36
Nastavenie reproduktorov.............................. 37
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION ............................ 38
Konfigurácia sieťových
nastavení prijímača.................................... 43
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke............................................... 47
Základné operácie
Prehrávanie pomocou vstupného
zdrojového zariadenia ............................... 49
Prehrávanie pomocou zariadenia
iPod alebo iPhone ...................................... 51
Prehrávanie pomocou zariadenia USB......... 54
Nahrávanie pomocou prijímača.................... 56
6SK
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových staníc FM a AM ....57
Ukladanie staníc v pásme FM alebo AM
(Preset Tuning) ...........................................58
Príjem vysielania služieb RDS........................59
Reprodukovanie zvukových
efektov
Výber zvukového poľa.....................................60
Používanie funkcie Sound Optimizer ...........63
Používanie pokročilej funkcie
automatickej hlasitosti ...............................63
Obnovenie predvolených nastavení
zvukových polí............................................64
Používanie funkcií siete
Informácie o sieťových funkciách
prijímača......................................................64
Nastavenie servera ...........................................65
Počúvanie zvukového obsahu uloženého
na serveri .....................................................69
Používanie funkcie Sony Entertainment
Network (SEN) ...........................................71
Používanie funkcie
PARTY STREAMING ...............................74
Prenášanie hudby z aplikácie iTunes
pomocou funkcie AirPlay .........................75
Aktualizácia softvéru.......................................77
Vyhľadávanie položiek podľa
kľúčových slov.............................................80
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync? .........................81
Príprava na funkciu BRAVIA Sync................81
Prehrávanie obsahu zariadenia
jedným dotykom (Prehrávanie
jedným dotykom).......................................82
Prenos zvuku televízora z reproduktorov
pripojených k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému) .................83
Vypnutie prijímača spoločne s televízorom
(Vypnutie systému) ................................... 83
Používanie optimálneho zvukového poľa
pre vybratú scénu (Výber scény) ............. 84
Ovládanie prijímača pomocou
diaľkového ovládača televízora
(Ovládanie domáceho kina)..................... 84
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE)........................................ 85
Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového
vstupu (Input Assign)................................ 85
Používanie pripojenia Bi-amp ....................... 87
Používanie funkcií pre viacero zón............... 87
Dodané príslušenstvo
• Sprievodca rýchlym nastavením (1)
• Zoznam ponúk grafického používateľského
rozhrania (1)
• Referenčná príručka (1) (iba model
pre Európu)
• Drôtová anténa FM (1)
• Rámová anténa AM (1)
• Diaľkový ovládač (RM-AAP079) (1)
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings........................... 90
Ponuka Speaker Settings ................................ 91
Ponuka Surround Settings ............................. 93
Ponuka EQ Settings ........................................ 94
Ponuka Audio Settings ................................... 94
Ponuka HDMI Settings .................................. 95
Ponuka Network Settings............................... 96
Ponuka System Settings.................................. 99
Ovládanie bez pripojenia k televízoru........ 100
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)
Používanie diaľkového
ovládača
Programovanie diaľkového ovládača.......... 105
Obnovenie nastavení diaľkového
ovládača .................................................... 110
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia................................... 110
Riešenie problémov....................................... 111
Technické údaje ............................................. 123
Register ........................................................... 126
7SK
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Do diaľkového ovládača vložte dve dodané
batérie R6 (veľkosti AA). Pri vkladaní batérií
dodržte správnu polaritu.
Poznámky
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie
a batérie iných typov.
• Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšie používať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku
ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
• Po výmene alebo vybratí batérií sa môžu vymazať
naprogramované kódy. V takom prípade znova
naprogramujte diaľkový ovládač (str. 105).
• Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový
ovládač, vymeňte všetky batérie za nové.
8SK
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
12
ql qk
3
4 5
qj
6
qh
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
(str. 36, 64)
B Indikátor ON/STANDBY
Svieti nasledujúcim spôsobom:
Zelený: prijímač je zapnutý.
Jantárový: prijímač je v pohotovostnom režime a:
– položka Control for HDMI alebo Network
Standby je nastavená na hodnotu On,
– je zapnutý prijímač v zóne 2.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime
a položky Control for HDMI a Network Standby
sú nastavené na hodnotu Off, indikátor nesvieti.
Poznámka
Ak indikátor ON/STANDBY pomaly bliká,
aktualizuje sa softvér (str. 77). Ak indikátor
bliká rýchlo, pri aktualizácii softvéru sa
vyskytla chyba (str. 111).
C TONE, TONE MODE
Opakovaným stláčaním tlačidla TONE MODE
môžete vybrať položku BASS alebo TREBLE
a otáčaním gombíka TONE nastaviť jej úroveň.
D SOUND OPTIMIZER (str. 63)
E PARTY (str. 75)
Slúži na ovládanie funkcie PARTY
STREAMING. Podržaním tlačidla môžete
funkciu PARTY spustiť alebo ukončiť.
F Displej (str. 10)
G Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
7
qg qf
8
qd
9
qs
q;
qa
H INPUT SELECTOR (str. 50, 56, 85)
I INPUT MODE (str. 85)
J MASTER VOLUME (str. 50)
K Konektory VIDEO 2 IN (str. 31)
L iPod/iPhone (port
(USB) a konektor
VIDEO IN) (str. 30, 33)
M Konektor AUTO CAL MIC (str. 39)
N DISPLAY (str. 105)
O DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu displeja.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (str. 60, 61)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Stlačením môžete ladiť rádio (FM/AM).
Otáčaním gombíka TUNING môžete
vyhľadávať stanice.
R SPEAKERS (str. 38)
S Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
9SK
Indikátory na displeji
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
34
5
6 5
7
89
ZONE 2
USB HDMI COAX OPT PARTY ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L. D.C.A.C. EQ RDS S.OPT. MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
UPDATE D.RANGE A.P.M. ST
DTS - ES 96 24 LPCM SP A B
0
BI - AMP SLEEP
SB L SB SB R
wg
wf wd
wswa w; qlqkqhqj qh
qg
qf
qd
qs
qa
A SW
Rozsvieti sa, keď sa zvukový signál reprodukuje
prostredníctvom konektora SUBWOOFER.
H NEO:6
Rozsvieti sa po aktivovaní dekodéra DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 61, 62).
B ZONE 2
Rozsvieti sa po povolení prevádzky v zóne 2.
I Indikátor DTS-HD*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje príslušné signály formátu DTS-HD.
C D.L.L.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie D.L.L.
(Digital Legato Linear) (str. 94).
D USB
Rozsvieti sa po zistení zariadenia iPod, iPhone
alebo USB.
E Indikátor vstupu
Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup.
HDMI
Prijímač rozpoznal zariadenie pripojené
pomocou konektora HDMI IN.
COAX
Digitálny signál sa prijíma prostredníctvom
konektora COAXIAL (str. 85).
OPT
Digitálny signál sa prijíma prostredníctvom
konektora OPTICAL (str. 85).
ARC
Vybratý je televízny vstup a zistili sa signály
kanálu Audio Return Channel (ARC).
F PARTY
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie PARTY
STREAMING (str. 74).
G Indikátor Dolby Digital Surround*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu
Dolby Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
10SK
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
J Indikátor intenzity signálu bezdrôtovej
siete LAN
Rozsvietením signalizuje intenzitu signálu
bezdrôtovej siete LAN (str. 45, 46).
Žiadny signál.
Signál má slabú intenzitu.
Signál má strednú intenzitu.
Signál má silnú intenzitu.
K SLEEP
Rozsvieti sa po aktivovaní časovača spánku
(str. 15).
L BI-AMP
Rozsvieti sa, keď je voľba zadných reproduktorov
na priestorový zvuk nastavená na hodnotu
BI-AMP (str. 87).
M SP A/SP B/SP A B (str. 38)
N LPCM
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje signály
formátu Linear PCM.
O Indikátor DTS(-ES)*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bitov
P Indikátor ladenia
Rozsvietia sa, keď sa prijímač naladí na
rozhlasovú stanicu.
RDS
Naladená je stanica so službami RDS.
MEM
Aktivovaná je pamäťová funkcia, napríklad
ukladanie predvolieb (str. 58).
ST
Stereofónne vysielanie
Q S.OPT.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
Sound Optimizer (str. 63).
R A.P.M.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
Funkciu A.P.M. môžete nastaviť iba v režime
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
(str. 41).
S EQ
Rozsvieti sa po aktivovaní ekvalizéra.
T D.RANGE
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu (str. 93).
U D.C.A.C.
Svieti pri používaní výsledkov merania funkcie
Auto Calibration.
X
Rozsvieti sa, keď prehrávaný disk obsahuje
kanál LFE (Low Frequency Effect) a práve
sa reprodukuje signál kanálu LFE.
Y Indikátor prehrávaných kanálov
Písmená (L, C, R atď.) označujú práve
prehrávané kanály. V závislosti od nastavení
reproduktorov políčka okolo písmen
znázorňujú, ako prijímač znižuje počet
kanálov zdroja signálu.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Predný ľavý horný
Predný pravý horný
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový (monofónny)
Ľavý na priestorový zvuk
Pravý na priestorový zvuk
Priestorový zvuk
(monofónne zariadenie
alebo zariadenie na
priestorový zvuk
dosiahnuté spracovaním
Pro Logic)
Zadný ľavý na priestorový
zvuk
Zadný pravý na priestorový
zvuk
Zadný na priestorový zvuk
(zadné zariadenie na
priestorový zvuk
dosiahnuté dekódovaním
kanálu 6.1)
Príklad:
Šablóna pre reproduktory: 3/0.1
Formát záznamu: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
V UPDATE
Svieti v prípade, že je k dispozícii nový softvér
(str. 77).
W Indikátor Dolby Pro Logic
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
spracúva signál formátu Dolby Pro Logic.
Táto technológia maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť
vstupné signály.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
* Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital
alebo DTS sa musia vytvoriť digitálne prepojenia
a položka INPUT MODE nesmie byť nastavená na
hodnotu ANALOG (str. 85) ani A. DIRECT.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Poznámka
Tieto indikátory sa v závislosti od nastavenia
šablóny pre reproduktory nemusia rozsvietiť.
11SK
Zadný panel
1
8
6
23
7
6
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
4
5
D Časť NETWORK
Konektory HDMI IN/OUT*
(str. 25, 28, 29, 30, 31)
Port LAN (str. 35)
Konektory OPTICAL IN
(str. 25, 28, 29)
Anténa bezdrôtovej siete LAN
(str. 35)
Konektor COAXIAL IN (str. 28)
E Časť SPEAKERS (str. 23)
B Časť TUNER
Konektor FM ANTENNA (str. 33)
Konektory AM ANTENNA
(str. 33)
C Konektory ovládacích prvkov
zariadení značky Sony a iných
externých zariadení
F Časť INPUT/OUTPUT
Biely (L)
Červený
(R)
Čierny
Konektory AUDIO IN
(str. 25, 32)
Konektory AUDIO OUT
(str. 23)
Konektory IR REMOTE IN/OUT
(str. 88)
Konektory AUDIO OUT
(str. 88)
12SK
G Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 25, 29, 31)
Žltý
Konektory VIDEO IN/OUT*
Biely (L)
Červený
(R)
Konektory AUDIO IN/OUT
H Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (str. 25, 28, 29)
Zelený
(Y)
Modrý
(PB)
Diaľkový ovládač
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Diaľkový ovládač je vopred naprogramovaný
na ovládanie zvukových alebo obrazových
zariadení značky Sony. Diaľkový ovládač
môžete naprogramovať aj tak, aby sa pomocou
neho ovládali zariadenia iných výrobcov
než spoločnosti Sony. Podrobné informácie
nájdete v časti Programovanie diaľkového
ovládača (str. 105).
RM-AAP079
Konektory Y, PB, PR IN/OUT*
Červený
(PR)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup,
musíte prepojiť konektor HDMI TV OUT
alebo MONITOR OUT s televízorom (str. 25).
4
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
pokračovanie
13SK
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prijímača alebo nastavenie
pohotovostného režimu.
Ak stlačením tlačidla ZONE (C) prepnete
diaľkový ovládač na režim pre zónu 2, môžete
pomocou tlačidla ?/1 zapnúť alebo vypnúť
napájanie zóny 2.
Úspora energie v pohotovostnom režime
Ak sú položky Control for HDMI (str. 95)
a Network Standby (str. 99) nastavené na
hodnotu Off a prijímač v zóne 2 je vypnutý.
1)
B AV ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového
alebo obrazového zariadenia, pre ktoré je
naprogramované ovládanie pomocou
diaľkového ovládača.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť televízor, stlačte
tlačidlo TV (W) a potom tlačidlo AV ?/1.
Ak súčasne stlačíte tlačidlo ?/1 (A), vypnete
prijímač aj všetky ostatné zariadenia vrátane
zosilňovača v zóne 2 (SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkcia AV ?/1 sa automaticky mení každým
stlačením tlačidiel vstupu (D).
C ZONE (str. 89)
D Tlačidlá vstupu2)
Slúžia na výber zariadenia, ktoré chcete
používať. Po stlačení ľubovoľného z tlačidiel
vstupu sa prijímač zapne. Tieto tlačidlá sú
priradené na ovládanie zariadení značky Sony.
Ak chcete naprogramovať diaľkový ovládač
na ovládanie zariadení iných výrobcov než
spoločnosti Sony, postupujte podľa krokov
v časti Programovanie diaľkového ovládača
na str. 105.
Číselné alebo textové tlačidlá1) 2)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stláčaním
číselných alebo textových tlačidiel:
– Uložte stanicu alebo nalaďte uložené stanice
(str. 58).
– Vyberte čísla skladieb. Ak chcete vybrať
skladbu číslo 10, stlačte tlačidlá 0/10.
– Vyberte čísla kanálov.
– Pri zadávaní znakov pre sieťové funkcie
vyberte písmená (ABC, DEF atď.),
interpunkčné znamienka (!, ? atď.)
alebo iné symboly (#, % atď.).
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stláčaním
číselných tlačidiel vyberte televízne kanály.
14SK
-/--1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla -/-- vyberte režim zadávania kanálov
(jedna alebo dve číslice).
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla -/-- vyberte režim zadávania
televíznych kanálov.
>101)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla >10 vyberte čísla skladieb väčšie ako 10.
ENT/MEM1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla ENT/MEM
– zadajte príslušnú hodnotu po výbere kanálu,
disku alebo skladby pomocou číselných
tlačidiel,
– uložte naladenú stanicu.
CLEAR1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla CLEAR
– vymažte písmeno zadané pre sieťové funkcie,
– vymažte chybný znak zadaný stlačením
nesprávneho číselného alebo textového
tlačidla.
/1) (text)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla / zobrazte textové informácie.
CHARACTER
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla CHARACTER vyberte typ znakov
pre sieťové funkcie.
Stláčaním tlačidla CHARACTER sa bude typ
znakov postupne meniť týmto spôsobom:
abc (malé písmená) t ABC (veľké písmená)
t 123 (čísla)
ALPHABET SEARCH
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla ALPHABET SEARCH vyhľadajte
položky podľa kľúčového slova (str. 80).
E SOUND FIELD +/–
Slúži na výber zvukového poľa (str. 60).
F Farebné tlačidlá1)
Fungujú podľa sprievodcu na televíznej
obrazovke.
G GUI MODE
Slúži na zobrazenie ponuky grafického
používateľského rozhrania na televíznej
obrazovke.
H TOOLS/OPTIONS1)
Slúži na zobrazenie a výber položiek z ponúk
možností.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TOOLS/OPTIONS zobrazte možnosti
fungovania televízora.
I MENU, HOME1)
Slúži na zobrazenie ponuky na ovládanie
zvukových alebo obrazových zariadení.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla HOME zobrazte ponuky televízora
značky Sony.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Preskočenie, posun dozadu alebo dopredu,
prehrávanie, pozastavenie a zastavenie
operácie.
/ < 1)
Stlačením tohto tlačidla
– znova prehráte predchádzajúcu scénu alebo
rýchlo posuniete aktuálnu scénu dopredu,
– pri používaní zariadenia iPod alebo iPhone
prejdete na predchádzajúci alebo nasledujúci
album.
<
REPEAT1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla REPEAT spustite opakované
prehrávanie skladby alebo priečinka.
SHUFFLE1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla SHUFFLE spustite prehrávanie skladieb
alebo priečinkov v náhodnom poradí.
FOLDER +/–1)
Slúži na výber priečinka.
TUNING +/–1)
Slúži na vyhľadávanie staníc.
PARTY2)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a následným
stlačením tlačidla PARTY ovládajte funkciu
PARTY STREAMING.
Podržaním tlačidla môžete funkciu PARTY
spustiť alebo ukončiť (str. 74).
D.TUNING
Slúži na aktivovanie režimu priameho ladenia.
K TV CH +/–1) 2) alebo PROG +/–1) 2)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TV CH +/– alebo PROG +/– vyhľadajte
uložené televízne kanály.
PRESET +/–1) 2)
Slúži na výber uložených staníc alebo kanálov.
c2)/C
V textovom režime stlačte tlačidlo TV (W)
a potom stlačením tlačidla c/C vyberte
nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
L F1/F21)
Stlačte tlačidlo BD/DVD (D) a potom
stlačením tlačidla F1 alebo F2 vyberte príslušné
zariadenie.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: disk DVD, disk Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: disk DVD, disk Blu-ray Disc
F2: VCR
AUTO VOL
Stlačte tlačidlo AMP (X) a potom stlačením
tlačidla AUTO VOL aktivujte funkciu stlmenia
automatickej hlasitosti (str. 63).
SLEEP
Stlačte tlačidlo AMP (X) a potom stlačením
tlačidla SLEEP nastavte prijímač tak, aby sa
v zadanom čase automaticky vypol.
Stláčaním tlačidla SLEEP sa na displeji budú
cyklicky striedať tieto znaky:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Tipy
• Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
• Ak vykonáte nasledujúce úkony, časovač
spánku sa zruší.
– Znova stlačíte tlačidlo SLEEP.
– Aktualizujete softvér prijímača.
M TOP MENU1)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej
ponuky disku BD-ROM alebo DVD.
POP UP/MENU1)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie kontextovej
ponuky disku BD-ROM alebo ponuky
disku DVD.
1)
TV INPUT1) alebo
(výber vstupu)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TV INPUT alebo
vyberte vstupný
signál (televízny alebo obrazový vstup).
1)
(podržanie textu)
V textovom režime stlačte tlačidlo TV (W)
a potom stlačením tlačidla
podržte
zobrazenie aktuálnej stránky.
1)
WIDE1) alebo
(širokouhlý režim)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom opakovaným
stláčaním tlačidla WIDE alebo
vyberte
režim širokouhlého obrazu.
pokračovanie
15SK
1)
N MUTING1) alebo
Slúži na dočasné vypnutie zvuku. Ak chcete
zvuk obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla MUTING alebo
aktivujte funkciu
stlmenia zvuku televízora.
O TV VOL +/–1) alebo
+/–1)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TV VOL +/– alebo
+/– nastavte
hlasitosť televízora.
MASTER VOL +/–1) alebo
+/–1)
Slúži na nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov naraz.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Stlačením tohto tlačidla
– pri používaní podávača viacerých diskov
preskočíte príslušný disk,
– pri používaní zariadenia iPod alebo iPhone
prejdete do režimu ovládania tohto
zariadenia.
Q RETURN/EXIT O1)
Slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky
alebo na zatvorenie ponuky, kým sa na
televíznej obrazovke zobrazuje ponuka
alebo elektronický sprievodca.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom sa stlačením
tlačidla RETURN/EXIT O vráťte do
predchádzajúcej ponuky televízora
značky Sony.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Stlačením tlačidla V/v/B/b vyberte položky
ponuky a stlačením tlačidla
prejdite na
výber alebo ho potvrďte.
1)
S GUIDE1) alebo
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla GUIDE alebo
zobrazte
elektronického sprievodcu programami.
T AUTO CAL
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla AUTO CAL vykonajte automatickú
kalibráciu.
Poznámka
Keď je prijímač v režime GUI MODE,
toto tlačidlo nie je funkčné.
DISPLAY1)
Slúži na zobrazenie informácií na displeji.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla DISPLAY zobrazte informácie
o televízore.
16SK
,
(informácie, odkrytie textu)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla
zobrazte príslušné informácie,
napríklad číslo aktuálneho kanálu alebo
režim obrazovky.
V textovom režime stlačte tlačidlo TV (W)
a potom stlačením tlačidla
odkryte skryté
informácie (napríklad odpovede na kvíz).
U SOUND OPTIMIZER
Slúži na aktivovanie funkcie Sound Optimizer
(str. 63).
V SHIFT
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel diaľkového
ovládača, aby sa aktivovali tlačidlá vytlačené
ružovou farbou.
W TV
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel diaľkového
ovládača, aby sa aktivovali tlačidlá vytlačené
žltou farbou.
X AMP
Slúži na aktivovanie ovládania prijímača pre
hlavnú zónu (str. 100).
Y RM SET UP
Slúži na programovanie diaľkového ovládača
(str. 105).
1)
Informácie o tlačidlách, ktoré môžete používať na
ovládanie jednotlivých zariadení, nájdete v tabuľke
na str. 17.
2)
Na tlačidlách 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY
a TV CH +/PROG +/PRESET +/c sa nachádzajú
hmatové body. Pri používaní diaľkového ovládača
môžete tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel.
Poznámky
• Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
• V závislosti od modelu pripojeného zariadenia
nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti
pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom.
Ovládanie iných zariadení značky Sony
Názov
Tele- Video- Prehrávač Prehrávač Rekordér PSX Prehrávač
vízor rekordér diskov DVD, diskov s pevným
diskov Video
kombinovaný Blu-ray Disc diskom
CD a LD
prehrávač
diskov DVD
a videorekordér
Terminál DSS Digitálny Kazetový Prehrávač Prehrávač
digitálnej
satelitný prehrávač kaziet DAT diskov CD
káblovej
alebo
A/B
alebo MD
televízie
terestriálny
prijímač
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Číselné tlačidlá
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
za)
z
z
zc)
CLEAR
(text)
z
za)
z
z
H TOOLS/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ze)
z
F Farebné tlačidlá z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
OPTIONS
I MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
/ <,
FOLDER +/–
<
z
za)
REPEAT
z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
N, X, x
z
z
a)
z
z
zc)
z
c)
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
L F1/F2
z
z
M TOP MENU,
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
ze)
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
POP UP/MENU
z
TV INPUT,
(výber
vstupu),
(podržanie
textu), WIDE,
(širokouhlý
režim)
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zc)
z
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
a) Iba prehrávač diskov DVD.
b) Iba prehrávač diskov LD.
c)
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
d) Iba kazetová jednotka B.
e) Iba prehrávač diskov CD.
Iba prehrávač diskov Video CD.
17SK
Úvodné informácie
Zvukové alebo obrazové zariadenia pripojené k prijímaču môžete začať používať vykonaním
jednoduchých krokov uvedených nižšie.
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
(str. 21, 23)
Nastavenie reproduktorov
Vyberte šablónu pre reproduktory (str. 37) a vykonajte
automatickú kalibráciu (str. 38).
Poznámka
Kontrola pripojenia vhodného pre
príslušné zariadenie
Pripojenie reproduktorov môžete skontrolovať na
obrazovke Test Tone (str. 93). Ak sa zvuk nereprodukuje
správne, skontrolujte pripojenie reproduktorov.
Pripojenie televízora a obrazových
zariadení (str. 25, 26)
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho konektora.
Pozrite si obrázok nižšie. Pripojenie vyberte podľa
konektorov na zariadení.
Ak sú obrazové zariadenia vybavené konektormi
HDMI, odporúčame zariadenia pripojiť
prostredníctvom pripojenia HDMI.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitálne
Analógové
Vysokokvalitný obraz
Pripojenie zvukových zariadení
(str. 32)
Príprava prijímača
Pozrite si časti Nastavenie prepínača napätia (str. 36),
Pripojenie sieťovej šnúry (napájacieho kábla) (str. 36)
a Inicializácia prijímača (str. 36).
18SK
Výber nastavení zvukového výstupu
v pripojenom zariadení
Ak chcete reprodukovať multikanálový digitálny zvuk,
skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho zvuku
v pripojenom zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc značky Sony
skontrolujte, či sú položky Audio (HDMI), Dolby Digital
a DTS nastavené na hodnotu Auto, Dolby Digital alebo
DTS (tieto údaje sú platné od septembra 2011).
V prípade konzoly PlayStation 3 skontrolujte, či sú
položky BD/DVD Audio Output Format (HDMI)
a BD Audio Output Format (Optical Digital)
nastavené na hodnotu Bitstream (platí v softvéri
systému verzie 3.70).
Podrobné informácie nájdete v návodoch na použitie
dodaných s pripojenými zariadeniami.
Funkcia konverzie obrazových signálov
Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazových signálov.
Obrazové signály a zložkové obrazové signály možno reprodukovať ako obrazové signály HDMI
(iba konektor HDMI TV OUT). Pri predvolenom nastavení sa obrazové signály vstupujúce
z pripojeného zariadenia reprodukujú tak, ako je to v tabuľke znázornené neprerušovanými
šípkami.
Konektor INPUT
Konektor OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Rovnaký typ výstupného a vstupného signálu.
: Obrazové signály sa konvertujú a reprodukujú (až na úroveň 1080i).
Poznámky ku konverzii
obrazových signálov
Pripojenie nahrávacieho
zariadenia
• Ak sa v prijímači konvertujú obrazové
signály z videorekordéra alebo iných
zariadení a potom zobrazujú na televíznej
obrazovke, v závislosti od stavu výstupného
obrazového signálu môže byť obraz na
televíznej obrazovke horizontálne skreslený,
prípadne sa nemusí zobrazovať žiaden
obraz.
• Ak s videorekordérom používate obvod na
zdokonalenie obrazu, môže to ovplyvniť
konverziu obrazového signálu. Odporúča
sa vypnúť túto funkciu videorekordéra.
• Skonvertovaný výstupný obraz HDMI
nepodporuje formát x.v.Color (x.v.Colour),
Deep Color (Deep Colour) ani trojrozmerný
obraz.
• Obrazové signály HDMI nemožno
skonvertovať na zložkové obrazové
signály a obrazové signály.
Ak chcete nahrávať, pripojte nahrávacie
zariadenie ku konektorom VIDEO OUT na
prijímači. Káble pre vstupné a výstupné signály
pripojte k rovnakému typu konektora, pretože
konektory VIDEO OUT nepodporujú funkciu
konverzie.
Poznámka
Signály reprodukované z konektorov HDMI TV
OUT alebo MONITOR OUT sa nemusia
správne nahrať.
19SK
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov na výstup
digitálneho zvuku na pripojenom zariadení. Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Zvukový formát
Maximálny počet
kanálov
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a prijímača
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
a)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Multikanálový signál Linear
PCMa)
7.1
×
a
Dolby Digital Plus
a)
Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
b)
Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú s frekvenciou 96 kHz alebo 88,2 kHz.
20SK
Pripojenie
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať až 7.2-kanálový
systém reproduktorov (7 reproduktorov
a 2 basové reproduktory).
Príklad konfigurácie systému
reproduktorov
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Ak si chcete naplno vychutnať multikanálový
priestorový zvuk podobný zvuku v kine,
potrebujete päť reproduktorov (dva predné,
stredový a dva reproduktory na priestorový
zvuk) a basový reproduktor.
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na priestorový
zvuk
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DReproduktor na priestorový zvuk (ľavý)
EReproduktor na priestorový zvuk (pravý)
FZadný reproduktor na priestorový zvuk
(ľavý)*
GZadný reproduktor na priestorový zvuk
(pravý)*
HPredný horný reproduktor (ľavý)*
IPredný horný reproduktor (pravý)*
JBasový reproduktor
Môžete si vychutnať vysokokvalitnú
reprodukciu diskov DVD alebo Blu-ray Disc
so zvukom zaznamenaným vo formáte
6.1-kanálového alebo 7.1-kanálového zvuku.
• Umiestnenie 6.1-kanálového systému
reproduktorov
Zadný reproduktor na priestorový zvuk
umiestnite za miesto počúvania.
* Zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné
horné reproduktory nemôžete používať súčasne.
pokračovanie
21SK
• Umiestnenie 7.1-kanálového systému
reproduktorov
Zadné reproduktory na priestorový zvuk
umiestnite podľa obrázka nižšie. Uhol A
by mal byť rovnaký.
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
Ak pripojíte ďalšie dva predné horné
reproduktory, sprístupní sa možnosť
reprodukcie vertikálnych zvukových efektov.
Predné horné reproduktory umiestnite
– v uhle 25° až 35°,
– do výšky v uhle 20° ± 5°.
20˚ ± 5˚
22SK
Tip
Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
2: Pripojenie reproduktorov
Pripojenie
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Stredový reproduktor
1
Pravý
10 mm
2
Reproduktor na priestorový zvuk
Ľavý
4
3
B
B
A
A
B
Pravý
Basový reproduktor*
B
Ľavý
Zadný na priestorový zvuk/
predný horný/
Bi-amp/predný
reproduktor B**
Pravý
Ľavý
Predný reproduktor A
A Monofónny zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktorový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
pokračovanie
23SK
* Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do pohotovostného
režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu vypnite.
Ak je funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu zapnutá, na základe
úrovne vstupného signálu pre basový
reproduktor sa basový reproduktor automaticky
prepína do pohotovostného režimu a nemusí sa
teda reprodukovať zvuk.
** Poznámky k pripojeniu ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
– Ak pripájate len jeden zadný reproduktor na
priestorový zvuk, pripojte ho ku konektoru L
týchto konektorov.
– Ak máte systém prídavných predných
reproduktorov, pripojte ich k týmto
konektorom.
V ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu Speaker B (str. 37).
Požadovaný systém prídavných predných
reproduktorov môžete vybrať pomocou
tlačidla SPEAKERS na prijímači (str. 38).
– Predné reproduktory môžete k týmto
konektorom pripojiť pomocou pripojenia
Bi-amp (str. 24).
V ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu BI-AMP (str. 87).
Pripojenie Bi-amp
Ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete predné reproduktory
pripojiť ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B použitím
pripojenia Bi-amp.
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(ľavý)
Hi
Hi
Lo
Lo
Poznámka
Po inštalácii a pripojení reproduktora vyberte
v ponuke Speaker Settings príslušnú šablónu
pre reproduktory (str. 37).
24SK
Prepojte konektory Lo (alebo Hi) na predných
reproduktoroch s konektormi SPEAKERS
FRONT A a konektory Hi (alebo Lo) na
predných reproduktoroch s konektormi
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Zložte kovové prepojovacie prvky konektorov
Hi/Lo nasadené na reproduktoroch, aby
nedošlo k poruche prijímača.
Po pripojení Bi-amp nastavte v ponuke
Speaker Settings položku SB Assign
na hodnotu BI-AMP (str. 87).
3: Pripojenie televízora
Televízor
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
Zvukové a obrazové
signály
alebo
ARC
A
B**
C
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
D Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
D
E*
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
pokračovanie
25SK
Pripojenie
Ak prepojíte konektor HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete sledovať
vybratý obrazový vstup. Prijímač môžete ovládať pomocou grafického používateľského rozhrania
GUI (Graphical User Interface).
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Reprodukovanie televízneho
vysielania s viackanálovým
priestorovým zvukom z prijímača
* Ak je televízor kompatibilný s funkciou spätného
zvukového kanálu (ARC), použite pripojenie E.
V ponuke HDMI Settings nastavte položku Ctrl
for HDMI na hodnotu ON (str. 82). Ak chcete
vybrať iný zvukový signál než signál
prenášaný pomocou kábla HDMI (napríklad
prostredníctvom optického digitálneho kábla
alebo zvukového kábla), zmeňte režim zvukového
vstupu pomocou tlačidla INPUT MODE (str. 85).
** Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou ARC,
použite pripojenie B.
Nezabudnite na televízore vypnúť zvuk alebo
aktivovať funkciu stlmenia zvuku.
4a: Pripojenie obrazových
zariadení
Používanie pripojenia HDMI
Rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) slúži na prenos
obrazových a zvukových signálov
v digitálnom formáte.
Pripojením zariadení kompatibilných
s funkciou Sony BRAVIA Sync pomocou
káblov HDMI možno zjednodušiť ovládanie.
Pozrite si časť Funkcie BRAVIA Sync (str. 81).
Poznámky
• Televízor (monitor) alebo projektor pripojte ku
konektoru HDMI TV OUT alebo MONITOR
OUT na prijímači. Pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať, ani keď pripojíte nahrávacie zariadenie.
• V závislosti od stavu prepojenia medzi televízorom
a anténou môže byť obraz na televíznej obrazovke
skreslený. V takom prípade umiestnite anténu
ďalej od prijímača.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tipy
• Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazu.
Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia
konverzie obrazových signálov (str. 19).
• Keď konektor výstupu zvuku televízora pripojíte
ku konektorom TV IN na prijímači, aby sa zvuk
z televízora prenášal z reproduktorov pripojených
k prijímaču, nastavte konektor výstupu zvuku
televízora na hodnotu Fixed (ak možno prepínať
medzi hodnotami Fixed a Variable).
Počúvanie zvuku z televízora
Ak televízor nepodporuje funkciu ovládania
hlasitosti systému, položku Audio Out
v ponuke HDMI Settings nastavte na
hodnotu TV+AMP (str. 96).
26SK
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI sa môžu
prehrávať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Takýto signál podporuje
formát Dolby Digital, DTS a Linear PCM.
Podrobné informácie nájdete v časti
Digitálne zvukové formáty podporované
prijímačom (str. 20).
• Pomocou pripojenia HDMI môže prijímač
prijímať multikanálový (až 8 kanálov) signál
Linear PCM so vzorkovacou frekvenciou
192 kHz alebo menej.
• Analógové obrazové signály vstupujúce do
konektorov VIDEO alebo COMPONENT
VIDEO na prijímači možno reprodukovať
ako signály HDMI (str. 19). Pri konverzii
obrazu sa z konektora HDMI TV OUT
nereprodukujú zvukové signály.
• Tento prijímač podporuje formát zvuku
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
a prenos trojrozmerného obrazu.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač alebo
rekordér diskov Blu-ray Disc, konzolu
PlayStation 3 atď.) pomocou káblov
High Speed HDMI, nasaďte si okuliare
na sledovanie trojrozmerného obrazu
a prehrajte obsah s trojrozmerným obrazom.
Poznámky k pripojeniu HDMI
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení,
ale nemôžete nájsť
nepoužívaný vstup
Pozrite si časť Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového vstupu (Input
Assign) (str. 85).
Konverzia obrazových signálov
Tento prijímač je vybavený funkciou
konverzie obrazových signálov. Podrobné
informácie nájdete v časti Funkcia konverzie
obrazových signálov (str. 19).
Pri pripájaní káblov
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
• Nemusíte pripojiť všetky káble. Pripájajte
ich podľa konektorov, ktoré sa nachádzajú
na pripojených zariadeniach.
• Používajte kábel High Speed HDMI.
Ak použijete kábel Standard HDMI,
formát 1080p, Deep Color (Deep Colour)
alebo trojrozmerný obraz sa nemusí
zobrazovať správne.
• Neodporúčame používať konverzný kábel
HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D
pripojíte konverzný kábel HDMI-DVI,
môže sa strácať zvuk alebo obraz. Pripojte
samostatné zvukové káble alebo digitálne
prepojovacie káble, a ak sa ani potom
nereprodukuje zvuk správne, nastavte
položku Input Assign v ponuke Input
Option (str. 85).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
27SK
Pripojenie
• Počas zobrazenia ponuky grafického
používateľského rozhrania sa zvukové
a obrazové signály vstupu HDMI
nereprodukujú z konektora HDMI TV OUT.
• Signály DSD diskov Super Audio CD sa
neprijímajú ani nereprodukujú.
• V závislosti od televízora alebo obrazového
zariadenia sa trojrozmerný obraz nemusí
zobrazovať. Skontrolujte formáty
trojrozmerného obrazu podporované
prijímačom (str. 124).
• Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie jednotlivých pripojených zariadení.
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Zvukové
Zvukové signály
Obrazové signály
a obrazové
signály
alebo
A
B
C*
D
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Koaxiálny digitálny kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
* Ak pripájate zariadenie s konektorom OPTICAL,
v ponuke Input Option nastavte položku Input
Assign (str. 85).
Poznámky
• Vstup BD/DVD má lepšiu kvalitu zvuku.
Ak potrebujete vyššiu kvalitu zvuku, pripojte
zariadenie ku konektoru BD/DVD (pre AUDIO)
a vyberte vstup BD/DVD.
• Predvoleným nastavením pre tlačidlo vstupu BD/
DVD na diaľkovom ovládači je prehrávač diskov
Blu-ray Disc. Ak chcete pomocou tlačidla vstupu
BD/DVD ovládať príslušné zariadenie, zmeňte
predvolené nastavenie tohto tlačidla. Podrobné
informácie nájdete v časti Programovanie
diaľkového ovládača (str. 105).
28SK
• Vstup BD/DVD môžete aj premenovať, aby sa
takto zobrazoval na displeji prijímača. Podrobné
informácie nájdete v časti Zadanie názvu vstupu
(Name Input) (str. 50).
Pripojenie satelitného prijímača alebo prijímača káblovej televízie
Pripojenie
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie
Zvukové a obrazové
signály
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
A
B
C
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
alebo
D
E
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
B Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
29SK
Pripojenie konzoly PlayStation 3
PlayStation 3
Zvukové a obrazové
signály
Pripojenie zariadenia iPod
alebo iPhone na prenos
obrazového obsahu
A
Zariadenie
iPod alebo
iPhone (nie je
súčasťou
dodávky)
A
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
Poznámka
Vstup GAME môžete premenovať, aby sa takto
zobrazoval na displeji prijímača. Podrobné
informácie nájdete v časti Zadanie názvu vstupu
(Name Input) (str. 50).
30SK
A Kompozitný kábel AV
od spoločnosti Apple
(nie je súčasťou dodávky)
Pripojenie videokamery, videohry
alebo počítača
Rekordér diskov DVD, videorekordér
Zvukové signály
*
A *
Videokamera,
videohra, počítač
Zvukové
a obrazové
signály
Obrazové
signály
B
Zvukové a obrazové
signály
C
A
(Na prednom paneli)
A Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
* Ak chcete nahrávať, musíte vytvoriť toto
pripojenie (str. 56).
B
Videokamera,
videohra
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu
VIDEO 1 na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať rekordér diskov DVD.
Podrobné informácie nájdete v časti Programovanie
diaľkového ovládača (str. 105).
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Kábel AV (nie je súčasťou dodávky)
pokračovanie
31SK
Pripojenie
Pripojenie rekordéra diskov DVD
alebo videorekordéra
Poznámka
Vstup VIDEO 2 môžete premenovať, aby sa takto
zobrazoval na displeji prijímača. Podrobné
informácie nájdete v časti Zadanie názvu vstupu
(Name Input) (str. 50).
4b: Pripojenie zvukových
zariadení
Pripojenie prehrávača diskov Super
Audio CD alebo CD
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
Prehrávač
diskov Super
Audio CD,
prehrávač
diskov CD
A
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
32SK
5: Pripojenie antén
Pripojenie
Pripojenie zariadenia iPod, iPhone
alebo USB
Skôr než pripojíte antény, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
Drôtová anténa FM
(je súčasťou dodávky)
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
A
Zariadenie iPod,
iPhone, USB
A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky)
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
33SK
6: Pripojenie k sieti
Ak ste pripojení k internetu, môžete
k internetu pripojiť aj prijímač. Môžete
ho pripojiť prostredníctvom bezdrôtovej
alebo káblovej siete LAN.
Systémové požiadavky
Ak chcete používať funkciu siete prijímača,
musíte splniť nasledujúce systémové
požiadavky.
Pripojenie pomocou širokopásmovej
linky
Pripojenie na internet pomocou
širokopásmovej linky sa vyžaduje na
počúvanie služby Sony Entertainment
Network (SEN) a aktualizáciu softvéru
prijímača.
Modem
Toto zariadenie musí byť pripojené
k širokopásmovej linke, aby ste mohli
komunikovať cez internet. V niektorých
zariadeniach je integrovaný smerovač.
Smerovač
• Ak chcete prenášať obsah v domácej sieti,
používajte smerovač kompatibilný
s prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s
alebo vyššou.
• Odporúčame používať smerovač
vybavený zabudovaným serverom DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Táto funkcia automaticky priraďuje
adresy IP v sieti LAN.
• Ak chcete používať pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN, použite smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete LAN.
34SK
Kábel LAN (CAT5) (iba na pripojenie
ku káblovej sieti LAN)
• Odporúčame používať tento typ kábla pre
káblovú sieť LAN.
Niektoré káble LAN plochého typu ľahko
ovplyvní šum. Odporúčame používať káble
normálneho typu.
• Ak sa prijímač používa v prostredí, v ktorom
sa vyskytuje šum zo zdrojov napájania
elektrických produktov, alebo v hlučnom
sieťovom prostredí, použite tienený
kábel LAN.
Server
Server je zariadenie, ktoré poskytuje obsah
(hudbu, fotografie a videá) pre zariadenia
DLNA v domácej sieti. Zariadenie, ktoré
možno používať ako server (napríklad
počítač), musí byť pripojené k bezdrôtovej
alebo káblovej domácej sieti LAN*.
* Podrobné informácie o serveroch kompatibilných
s prijímačom nájdete na str. 65.
Príklad konfigurácie
Pripojenie
Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad konfigurácie domácej siete s prijímačom
a serverom.
Odporúčame pripojiť smerovač k serveru prostredníctvom káblového pripojenia.
Server
Internet
Modem
Smerovač
Kábel LAN
(nie je súčasťou
dodávky)
Kábel LAN
(nie je súčasťou
dodávky)
A
B
A Iba na pripojenie ku káblovej sieti LAN.
B Iba na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.
Použite smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN.
Poznámka
Pri používaní bezdrôtového pripojenia sa môže
prehrávanie zvuku na serveri občas prerušiť.
35SK
Príprava prijímača
Nastavenie prepínača napätia
Ak sa na zadnom paneli prijímača nachádza
prepínač napätia, skontrolujte, či je nastavený
podľa miestneho napájacieho napätia. Ak nie
je, pomocou skrutkovača nastavte prepínač
do správnej polohy, skôr než zapojíte sieťovú
šnúru (napájací kábel) do sieťovej zásuvky.
Prepínač VOLTAGE SELECTOR sa môže
v jednotlivých oblastiach líšiť.
Inicializácia prijímača
Pred prvým použitím inicializujte prijímač
podľa nasledujúceho postupu. Tento postup
možno použiť aj na obnovenie predvolených
výrobných nastavení.
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
?/1
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
do nástennej elektrickej zásuvky.
2
Stlačte a päť sekúnd podržte
tlačidlo ?/1.
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Do nástennej elektrickej zásuvky
36SK
Na displeji sa na chvíľu zobrazí hlásenie
CLEARING, ktoré sa zmení na
CLEARED!.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Nastavenie reproduktorov
4
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
SP Pattern a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovanú
šablónu pre reproduktory
a potom stlačte tlačidlo
.
6
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Výber šablóny pre reproduktory
1
Príprava prijímača
Šablónu pre reproduktory vyberte podľa
používaného systému reproduktorov.
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka.
2
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Settings a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Nastavenie zadných reproduktorov
na priestorový zvuk
Používanie reproduktorov pripojených
ku konektorom SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
môžete zmeniť podľa plánovaného účelu
použitia.
Poznámky
3
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte
položku Speaker a potom
stlačte tlačidlo
alebo b.
• Toto nastavenie je dostupné iba v prípade, ak ste
pre položku SP Pattern vybrali nastavenie bez
zadných reproduktorov na priestorový zvuk
a predných horných reproduktorov.
• Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
nastavte položku SB Assign.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Settings a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
pokračovanie
37SK
3
4
5
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Speaker a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
SB Assign a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo
.
• Speaker B: Ak ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
pripájate systém prídavných predných
reproduktorov, vyberte položku
Speaker B.
• BI-AMP: Ak ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
pripájate predné reproduktory
pomocou pripojenia Bi-amp, vyberte
položku BI-AMP.
• OFF: Ak ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B pripájate zadné
reproduktory na priestorový zvuk alebo
predné horné reproduktory, vyberte
položku OFF.
6
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Výber predného reproduktora
Môžete vybrať predné reproduktory,
ktoré majú byť aktívne.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
SPEAKERS
Opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKERS vyberte systém predných
reproduktorov, ktorý má byť aktívny.
Konektory vybratých reproduktorov môžete
skontrolovať podľa indikátora na displeji.
Indikátory
SP A
SP B*
SP A B*
Vybraté reproduktory
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKERS FRONT A.
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKERS FRONT A
aj SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
(paralelné pripojenie).
Na displeji sa zobrazí text SPK OFF.
Z konektorov reproduktorov sa
neprenášajú žiadne zvukové signály.
* Ak chcete vybrať položku SP B alebo SP A B,
v ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu Speaker B (str. 37).
Poznámka
Toto nastavenie nie je dostupné po pripojení
slúchadiel.
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION
Prijímač je vybavený funkciou DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration), ktorá umožňuje
vykonávať automatickú kalibráciu
nasledujúcim spôsobom:
• Skontrolujte prepojenie jednotlivých
reproduktorov a prijímača.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
• Zmerajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.1)
• Zmerajte veľkosť reproduktorov.1)
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti (EQ).1)
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti (fázu).1)2)
1)
Ak je vybratá položka A. DIRECT,
výsledok merania sa nepoužije.
2) Výsledok merania sa nepoužije v prípade,
že sa prijímajú signály formátu Dolby TrueHD
alebo DTS-HD so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz.
38SK
Funkcia DCAC slúži na dosiahnutie
správneho vyváženia zvuku v konkrétnej
miestnosti. Úroveň hlasitosti reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa
svojich potrieb. Podrobné informácie nájdete
v časti Test Tone (str. 93).
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
skontrolujte nasledujúce položky.
• Nastavte a pripojte reproduktory
(str. 21, 23).
• Do konektora AUTO CAL MIC zapojte len
dodaný kalibračný mikrofón. Do tohto
konektora nezapájajte žiadne iné mikrofóny.
• V ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu BI-AMP v prípade, že
používate pripojenie Bi-amp (str. 87).
• Ak používate pripojenie predných
reproduktorov B, v ponuke Speaker Settings
nastavte položku SB Assign na hodnotu
Speaker B (str. 37).
• Skontrolujte, či nie je výstup pre
reproduktory nastavený na hodnotu SPK
OFF (str. 38).
• Skontrolujte, či nepoužívate funkciu PARTY
STREAMING (str. 74).
• Odpojte slúchadlá.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
kalibračným mikrofónom a reproduktormi,
aby nedošlo k chybám pri meraní.
• Meranie vykonajte v tichom prostredí bez
šumov, aby bolo presné.
Kalibračný mikrofón
Príklad používania zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
1
Vyberte šablónu pre
reproduktory (str. 37).
Ak pripojíte predné horné reproduktory,
pri každej automatickej kalibrácii vyberte
šablónu pre reproduktory s prednými
hornými reproduktormi (5/x.x alebo
4/x.x). V opačnom prípade nemožno
zmerať vlastnosti predných horných
reproduktorov.
2
Do konektora AUTO CAL MIC
zapojte dodaný kalibračný
mikrofón.
3
Nastavte kalibračný mikrofón.
Poznámky
• Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi
hlasný zvuk, pričom jeho hlasitosť nemožno
nastaviť. Berte ohľad na susedov a prítomné deti.
• Ak je pred vykonaním automatickej kalibrácie
aktivovaná funkcia stlmenia zvuku, táto funkcia sa
automaticky vypne.
• Ak používate špeciálne reproduktory, napríklad
dvojpólové reproduktory, meranie nemusí byť
správne alebo sa automatická kalibrácia nemusí
vykonať.
Príprava prijímača
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Nastavenie automatickej kalibrácie
Umiestnite kalibračný mikrofón na
miesto počúvania. Kalibračný mikrofón
postavte na podstavec alebo statív, aby bol
vo výške uší.
pokračovanie
39SK
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
Vykonanie automatickej kalibrácie
• Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite
ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť.
Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
?/1
SHIFT
Tlačidlá
vstupu
AUTO
CAL
V/v/B/b,
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej polohy.
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Settings a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
40SK
3
Opakovaným stláčaním
tlačidiel B/b vyberte položku
Start a potom stlačte tlačidlo
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú položku
a potom stlačte tlačidlo
.
• Retry: Automatická kalibrácia sa
vykoná znova.
• Save: Uložia sa výsledky merania
a ukončí sa nastavovanie.
• Warning: Zobrazí sa upozornenie
týkajúce sa výsledkov merania. Pozrite
si časť Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie (str. 43).
• Exit: Nastavovanie sa ukončí bez
uloženia výsledkov merania.
8
Uložte výsledok merania.
V kroku č. 7 vyberte položku Save.
.
Poznámky
• Po uložení výsledku merania sa aktivuje
funkcia A.P.M. (Automatic Phase Matching).
• Funkcia A.P.M. nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch.
– Pri používaní automatickej kalibrácie
Cal. Type ste nastavili typ kalibrácie Off
(str. 41).
– Prijímajú sa signály formátu Dolby
TrueHD alebo DTS-HD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
5
Stlačením tlačidla
položku START.
6
Meranie sa spustí
do piatich sekúnd.
vyberte
Meranie trvá približne 30 sekúnd
a sprevádza ho testovací tón.
Po skončení merania zaznie pípnutie
a zmení sa obrazovka.
9
Opakovaným stláčaním
tlačidiel B/b vyberte položku
Cal. Type a stlačte tlačidlo
.
• Full Flat: Meranie frekvencie
z jednotlivých reproduktorov bez
úprav.
• Engineer: Nastavenie frekvenčných
vlastností tak, aby zodpovedali
štandardu spoločnosti Sony pre
miestnosti na počúvanie hudby.
• Front Reference: Nastavenie vlastností
všetkých reproduktorov podľa
vlastností predného reproduktora.
• Off: Vypnutie úrovňového ekvalizéra
automatickej kalibrácie aj funkcie
A.P.M.
Tip
Poznámka
Ak sa na obrazovke zobrazí kód chyby, pozrite
si časť Zoznam hlásení po meraní automatickej
kalibrácie (str. 43).
Typ kalibrácie môžete vybrať po spustení
automatickej kalibrácie a uložení nastavení.
pokračovanie
41SK
Príprava prijímača
4
7
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Auto Cal. a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
10 Odpojte kalibračný mikrofón
od prijímača.
Poznámka
Po zmene polohy reproduktora odporúčame
automatickú kalibráciu zopakovať, aby sa
priestorový zvuk reprodukoval správne.
Tipy
Kontrola výsledkov automatickej
kalibrácie
Ak chcete skontrolovať kód chyby alebo
upozornenie zobrazené pri postupe
Vykonanie automatickej kalibrácie (str. 40),
vykonajte nasledujúce kroky.
• V ponuke Speaker Settings môžete v položke
Distance Unit zmeniť jednotku vzdialenosti
(str. 93).
• Veľkosť reproduktora (Large alebo Small) sa určuje
podľa nízkofrekvenčných vlastností. Výsledky
merania sa môžu líšiť v závislosti od polohy
kalibračného mikrofónu a reproduktorov,
ako aj od tvaru miestnosti. Výsledky merania sa
odporúča dodržiavať. Príslušné nastavenia však
môžete zmeniť v ponuke Speaker Settings. Najprv
uložte výsledky merania, až potom skúste zmeniť
nastavenia.
Stlačením tlačidla V/v vyberte
v kroku č. 7 v časti Vykonanie
automatickej kalibrácie (str. 41)
položku Warning a potom stlačte
tlačidlo
.
Zrušenie automatickej kalibrácie
Skontrolujte chybu a zopakujte automatickú
kalibráciu.
Ak počas merania vykonáte nasledujúce
úkony, automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte tlačidlo ?/1.
– Stlačíte tlačidlá vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočíte gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
– Stlačíte tlačidlo MUTING alebo .
– Stlačíte tlačidlo SPEAKERS na prijímači.
– Zmeníte hlasitosť.
– Pripojíte slúchadlá.
– Stlačíte tlačidlo SHIFT a potom
tlačidlo AUTO CAL.
42SK
Ak sa zobrazí upozornenie, prečítajte
si ho a používajte prijímač bezo zmien.
Alebo v prípade potreby zopakujte
automatickú kalibráciu.
Po zobrazení hlásenia Error Code
1 Stlačením tlačidla
vyberte
položku ENTER.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie RETRY?.
2 Stláčaním tlačidiel B/b vyberte položku
YES a potom stlačte tlačidlo
.
3 Zopakujte kroky č. 6 až 10 v časti
Vykonanie automatickej kalibrácie
(str. 40).
Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie
Zobrazenie a vysvetlenie
Error Code 32
Error Code 33
Reproduktory sa nezistili alebo nie sú správne
pripojené.
• Nie sú pripojené predné reproduktory alebo
je pripojený len jeden predný reproduktor.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor
na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový
zvuk alebo predné horné reproduktory, hoci nie
sú pripojené reproduktory na priestorový zvuk.
Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku
konektorom SPEAKERS SURROUND.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk je
pripojený iba ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B R. Ak chcete pripojiť iba jeden zadný
reproduktor na priestorový zvuk, pripojte ho ku
konektorom SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
• Nie je pripojený predný ľavý horný alebo predný
pravý horný reproduktor.
Nie je pripojený kalibračný mikrofón. Skontrolujte
správnosť pripojenia kalibračného mikrofónu
a zopakujte automatickú kalibráciu.
Ak sa kód chyby zobrazuje aj napriek správnemu
pripojeniu kalibračného mikrofónu, kábel
kalibračného mikrofónu môže byť poškodený.
Warning 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň
hluku. Ak meranie zopakujete v tichom prostredí,
môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš
vysokú úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom a mikrofónom
môže byť príliš krátka. Presuňte ich ďalej od seba
a zopakujte meranie.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového
reproduktora. Môže to byť spôsobené hlukom.
Skúste meranie zopakovať v tichom prostredí.
No Warning
Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
V závislosti od pozície basového reproduktora
sa výsledky merania môžu líšiť. Ak však budete
prijímač používať s takouto hodnotou, nevyskytnú
sa žiadne problémy.
Konfigurácia sieťových
nastavení prijímača
Ak chcete používať funkcie Home Network,
SEN, AirPlay a PARTY STREAMING, musíte
správne zadať sieťové nastavenia prijímača.
Používanie pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN
Bezdrôtovú sieť môžete vytvoriť pomocou
niekoľkých metód pripojenia: vyhľadaním
prístupového bodu, použitím metódy
pripojenia WPS (stlačením tlačidla alebo
zadaním kódu PIN) alebo manuálnym
nastavením.
Poznámky
• Funkciu bezdrôtovej siete LAN nepoužívajte
na miestach, kde sa používajú lekárske prístroje
(napríklad kardiostimulátor) alebo kde
je bezdrôtová komunikácia zakázaná.
• Skôr než sa pripojíte k domácej sieti, musíte
si pripraviť smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie zariadenia.
• V závislosti od prostredia domácej siete môže byť
smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete
LAN nastavený tak, že ho nemožno pripojiť
pomocou štandardu WPS, aj keď je s týmto
štandardom kompatibilný. Podrobné informácie
o tom, či je smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN kompatibilný so
štandardom WPS a ako nastaviť pripojenie WPS,
nájdete v návode na použitie smerovača alebo
prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN.
• Ak je prijímač príliš vzdialený od smerovača alebo
prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN, môžu
sa vyskytnúť problémy s nastavením. V takom
prípade premiestnite zariadenia bližšie k sebe.
pokračovanie
43SK
Príprava prijímača
Error Code 31
Položka SPEAKERS je vypnutá. Vyberte iné
nastavenia reproduktorov a zopakujte
automatickú kalibráciu.
Tip
Vyhľadanie prístupového bodu
a nastavenie bezdrôtovej siete
(metóda vyhľadávania
prístupových bodov)
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť vyhľadaním
prístupového bodu. Ak chcete sieť nastaviť
pomocou tejto metódy pripojenia, musíte
vybrať alebo zadať nasledujúce údaje. Tieto
údaje vopred zistite a zapíšte na vyhradené
miesto.
Sieťový názov (SSID*1), ktorý identifikuje
sieť*2. (Bude sa vyžadovať v kroku č. 7.)
:
Kľúč zabezpečenia (kľúč WEP, WPA alebo
WPA2) siete, ak je bezdrôtová domáca sieť
zabezpečená šifrovaním*2. (Bude sa
vyžadovať v kroku č. 8.)
:
*1
SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý
identifikuje konkrétny prístupový bod.
*2 Tieto údaje by sa mali nachádzať na štítku na
smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej
siete LAN, v návode na použitie, medzi
informáciami od poskytovateľa internetových
služieb alebo ich môžete získať od osoby,
ktorá nastavila bezdrôtovú sieť.
3
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Network a stlačte tlačidlo
.
4
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Settings a stlačte tlačidlo
.
5
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Wireless LAN Settings a stlačte
tlačidlo
.
Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí
hlásenie Change Setting?, vyberte
možnosť OK a stlačte tlačidlo
.
6
Prijímač začne vyhľadávať prístupové
body a zobrazí zoznam až 30 dostupných
sieťových názvov (SSID).
7
DISPLAY
8
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
44SK
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Settings a stlačte tlačidlo
alebo b.
Zadajte kľúč zabezpečenia (kľúč
WEP, WPA alebo WPA2) a stlačte
tlačidlo
.
Kľúč zabezpečenia sa predvolene
zobrazuje ako *****. Opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY môžete kľúč
zabezpečenia zašifrovať alebo odkryť.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí text
IP Settings.
MENU
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovaný sieťový
názov (SSID) a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
nastavenia zabezpečenia.
V/v/B/b,
1
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte
položku Access Point Scan
a stlačte tlačidlo
.
9
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Auto a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
nastavenia servera proxy.
Pri používaní pevnej adresy IP
Poznámka
Vyberte položku Manual a stlačte
tlačidlo
. Na televíznej obrazovke
sa zobrazí okno na zadanie adresy IP.
Stlačte tlačidlo SHIFT a následným
stláčaním číselných tlačidiel zadajte
hodnotu položky IP Address. Potom
stlačte tlačidlo
. Napokon zadajte
hodnotu položiek Subnet Mask, Default
Gateway, Primary DNS a Secondary DNS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
nastavenia servera proxy.
Ak sieť nie je zabezpečená šifrovaním (pomocou
kľúča zabezpečenia), v kroku č. 8 sa nezobrazí okno
nastavenia zabezpečenia.
tlačidiel V/v vyberte položku
Do Not Use a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
Pri používaní servera proxy
Vyberte položku Use a stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
na zadanie adresy servera proxy.
Stlačte tlačidlo SHIFT a následným
stláčaním číselných alebo textových
tlačidiel zadajte hodnotu položky Proxy
Address. Potom stlačte tlačidlo
.
Napokon zadajte hodnotu položky
Port Number.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
11 Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku OK
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke zabliká hlásenie
Connecting.
Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie
Complete! a na displeji sa rozsvieti
indikátor . Ak sa chcete vrátiť do
ponuky Network Settings, stlačte
tlačidlo
.
(V závislosti od sieťového prostredia
môže nastavenie siete určitý čas trvať.)
12 Nastavte server.
Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite si
časť Kontrola informácií o sieti (str. 96).
Ak nemožno vyhľadať požadovaný
sieťový názov (SSID) (metóda
manuálneho nastavenia)
Ak sa požadovaný sieťový názov (SSID)
nezobrazuje v zozname, môžete ho zadať
manuálne.
1 V kroku č. 6 v časti Vyhľadanie prístupového
bodu a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda
vyhľadávania prístupových bodov) (str. 44)
vyberte položku Manual Registration.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku Direct Input a stlačte
tlačidlo
.
3 Zadajte sieťový názov (SSID) a stlačte
tlačidlo
.
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadované nastavenie
zabezpečenia a stlačte tlačidlo
.
5 Postupujte podľa krokov č. 8 až 12 v časti
Vyhľadanie prístupového bodu a nastavenie
bezdrôtovej siete (metóda vyhľadávania
prístupových bodov) (str. 44).
Nastavenie bezdrôtovej
siete pomocou prístupového
bodu kompatibilného so
štandardom WPS
Bezdrôtovú sieť môžete jednoducho nastaviť
pomocou prístupového bodu kompatibilného
so štandardom WPS. Pripojenie WPS možno
nastaviť použitím konfiguračnej metódy
stlačenia tlačidla alebo zadaním kódu PIN
(Personal Identification Number).
Čo je to WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
WPS je štandard vytvorený organizáciou
Wi-Fi Alliance, ktorý umožňuje jednoduché
a zabezpečené nastavenie bezdrôtovej siete.
Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený
na serveri, musíte nastaviť server (str. 65).
pokračovanie
45SK
Príprava prijímača
10 Opakovaným stláčaním
Tip
Nastavenie bezdrôtovej siete
použitím konfiguračnej metódy
stlačenia tlačidla WPS
Bezdrôtové pripojenie WPS môžete
jednoducho vytvoriť jediným stlačením
určeného tlačidla.
1 V kroku č. 6 v časti Vyhľadanie
prístupového bodu a nastavenie bezdrôtovej
siete (metóda vyhľadávania prístupových
bodov) (str. 44) vyberte položku WPS Push.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke
a stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode.
Hlásenie: do 2 minút stlačte tlačidlo WPS
na prístupovom bode
Tlačidlo WPS na
smerovači alebo
prístupovom bode
bezdrôtovej
siete LAN
Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie
Complete! a na displeji sa rozsvieti
indikátor . Ak sa chcete vrátiť do ponuky
Network Settings, stlačte tlačidlo
.
(V závislosti od sieťového prostredia
môže nastavenie siete určitý čas trvať.)
3 Nastavte server.
Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený
na serveri, musíte nastaviť server (str. 65).
Tip
Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite si
časť Kontrola informácií o sieti (str. 96).
Nastavenie bezdrôtovej siete
použitím metódy zadania kódu
WPS PIN
Ak prístupový bod podporuje pripojenie
pomocou kódu WPS PIN (Personal
Identification Number), môžete bezdrôtové
pripojenie WPS vytvoriť zadaním kódu PIN
prijímača v smerovači alebo prístupovom
bode bezdrôtovej siete LAN.
1 V kroku č. 6 v časti Vyhľadanie prístupového
bodu a nastavenie bezdrôtovej siete (metóda
vyhľadávania prístupových bodov) (str. 44)
vyberte položku Manual Registration.
46SK
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku WPS PIN a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa zoznam dostupných názvov SSID
(prístupových bodov).
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadovaný sieťový názov (SSID)
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí kód PIN
prijímača (8 číslic). Až do dokončenia
pripojenia nechajte kód PIN zobrazený.
(Každým vykonaním tejto operácie sa
zobrazí iný kód PIN.)
4 Zadajte kód PIN prijímača v smerovači
alebo prístupovom bode bezdrôtovej
siete LAN.
Prijímač začne nastavovať sieť.
Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie
Complete! a na displeji sa rozsvieti
indikátor . Ak sa chcete vrátiť do ponuky
Network Settings, stlačte tlačidlo
.
(V závislosti od sieťového prostredia môže
nastavenie siete určitý čas trvať.)
5 Nastavte server.
Ak chcete počúvať zvukový obsah uložený
na serveri, musíte nastaviť server (str. 65).
Tipy
• Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite
si časť Kontrola informácií o sieti (str. 96).
• Podrobné informácie o tom, ako zadať kód PIN
v smerovači alebo prístupovom bode bezdrôtovej
siete LAN, nájdete v návode na použitie smerovača
alebo prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN.
Používanie pripojenia ku káblovej
sieti LAN
1
V kroku č. 5 v časti Vyhľadanie
prístupového bodu a nastavenie
bezdrôtovej siete (metóda
vyhľadávania prístupových
bodov) (str. 44) vyberte položku
Wired LAN Settings.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí text IP
Settings. Ak sa na televíznej obrazovke
zobrazí hlásenie Change Setting?, vyberte
možnosť OK a stlačte tlačidlo
.
2
5
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Auto a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
nastavenia servera proxy.
Vyberte položku Manual a stlačte
tlačidlo
. Na televíznej obrazovke sa
zobrazí okno na zadanie adresy IP.
Stlačte tlačidlo SHIFT a následným
stláčaním číselných tlačidiel zadajte
hodnotu položky IP Address. Potom
stlačte tlačidlo
. Napokon zadajte
hodnotu položiek Subnet Mask,
Default Gateway, Primary DNS
a Secondary DNS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
nastavenia servera proxy.
3
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Do Not Use a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
4
Ak chcete počúvať zvukový obsah
uložený na serveri, musíte nastaviť server
(str. 65).
Tip
Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite si
časť Kontrola informácií o sieti (str. 96).
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke
Ponuku prijímača môžete zobraziť
na televíznej obrazovke a potom z nej
vybrať požadovanú funkciu stláčaním
tlačidiel V/v/B/b a
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť na
televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE
(str. 48) prepnite prijímač na režim
GUI MODE.
Pri používaní servera proxy
GUI MODE
Vyberte položku Use a stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
na zadanie adresy servera proxy.
Stlačte tlačidlo SHIFT a následným
stláčaním číselných alebo textových
tlačidiel zadajte hodnotu položky
Proxy Address. Potom stlačte tlačidlo .
Napokon zadajte hodnotu položky
Port Number.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
V/v/B/b,
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku OK
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie Connecting. Po nastavení siete sa
zobrazí hlásenie Complete! Ak sa chcete
vrátiť do ponuky Network Settings,
stlačte tlačidlo
. (V závislosti
od sieťového prostredia môže
nastavenie siete určitý čas trvať.)
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Používanie ponuky
1
Zmenou vstupu televízora
zobrazte ponuku.
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
pokračovanie
47SK
Príprava prijímača
Pri používaní pevnej adresy IP
Nastavte server.
V závislosti od televízora sa ponuka
grafického používateľského rozhrania
môže na televíznej obrazovke zobraziť
až po určitom čase.
Zapnutie a vypnutie režimu
GUI MODE
Stlačte tlačidlo GUI MODE. V závislosti od
vybratého režimu sa na displeji zobrazí text
GUI ON alebo GUI OFF.
Prehľad hlavných ponúk
Ikona ponuky
Input
3
Music
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovanú
ponuku a potom stlačením
tlačidla
alebo b prejdite
do ponuky.
Video
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Príklad: Po výbere položky
Input.
Popis
Slúži na výber vstupného
zdrojového zariadenia
pripojeného k prijímaču
(str. 49).
Slúži na výber hudby zo
servera v domácej sieti
(str. 69), služby SEN (str. 71),
zariadenia AirPlay (str. 75),
iPod, iPhone (str. 52) alebo
USB (str. 55).
Slúži na výber videa zo
zariadenia iPod alebo iPhone
(str. 52).
FM/AM
Slúži na výber vstavaného
rádia FM/AM (str. 57).
Settings
Slúži na úpravu nastavení
prijímača (str. 90).
Používanie ponúk možností
4
5
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
ponuky, ktorú chcete upraviť,
a potom stlačením tlačidla
prejdite na túto položku.
Zopakovaním krokov č. 3 a 4
vyberte požadovaný parameter.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
48SK
Po stlačení tlačidla TOOLS/OPTIONS sa
zobrazia ponuky možností vybratej hlavnej
ponuky. Súvisiacu funkciu môžete vybrať bez
toho, aby ste museli ponuku vyberať znova.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovanú
ponuku a potom stlačením
tlačidla
alebo b prejdite
do ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Príklad: Po výbere položky
Input.
Základné operácie
Prehrávanie pomocou
vstupného zdrojového
zariadenia
Základné operácie
?/1
Tlačidlá
vstupu
3
Počas zobrazenia zoznamu
položiek ponuky stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
SOUND
FIELD +/–
Zobrazí sa ponuka možností.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovanú
položku ponuky a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo
.
Zatvorenie ponuky možností
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Input
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
pokračovanie
49SK
3
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
Obrazovka s ponukou zmizne a zobrazí
sa obrazovka prehrávania pomocou
externého vstupu.
Možno vybrať tieto vstupy:
• BD/DVD: Prehrávač diskov Blu-ray
Disc, DVD atď. pripojený ku konektoru
BD/DVD.
• GAME: Konzola PlayStation 3 atď.
pripojená ku konektoru GAME.
• SAT/CATV: Satelitný prijímač atď.
pripojený ku konektoru SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekordér
atď. pripojený ku konektoru VIDEO 1
alebo VIDEO 2.
• TV: Televízor pripojený ku
konektoru TV.
• SA-CD/CD: Prehrávač diskov Super
Audio CD, CD atď. pripojený ku
konektoru SA-CD/CD.
Stlačte tlačidlo MUTING alebo .
Ak vykonáte nasledujúce úkony, funkcia
stlmenia zvuku sa zruší.
• Stlačíte tlačidlo MUTING alebo
znova.
• Zmeníte hlasitosť.
• Vypnete prijímač.
• Vykonáte automatickú kalibráciu.
4
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
5
Stlačením tlačidla MASTER VOL +/–
alebo 2 +/– nastavte hlasitosť.
Môžete tiež použiť ovládací prvok
MASTER VOLUME na prijímači.
6
Stlačením tlačidla
SOUND FIELD +/– môžete
reprodukovať priestorový zvuk.
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
alebo MUSIC na prijímači.
Podrobné informácie nájdete na str. 60.
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
Zadanie názvu vstupu (Name Input)
Môžete zadať názvy vstupov pozostávajúce
maximálne z ôsmich znakov, ktoré sa potom
budú zobrazovať.
Podľa názvov zobrazených na displeji možno
zariadenia rozpoznať ľahšie než podľa
konektorov.
1
Na obrazovke
Input vyberte
vstup, názov ktorého chcete
zadať.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte príslušný znak
a potom stlačte tlačidlo b.
Tipy
• Požadované zariadenie môžete vybrať otáčaním
gombíka INPUT SELECTOR na prijímači alebo
stláčaním tlačidiel vstupu na diaľkovom ovládači.
• Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou gombíka
MASTER VOLUME na prijímači, prípadne
tlačidla MASTER VOL +/– alebo 2 +/–
na diaľkovom ovládači.
Rýchle zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
– Otočte gombík rýchlo.
– Stlačte a podržte tlačidlo.
Jemné úpravy
– Otáčajte gombík pomaly.
– Stlačte a ihneď uvoľnite tlačidlo.
50SK
Stláčaním tlačidiel B/b môžete posúvať
miesto vkladania znakov dozadu
a dopredu.
5
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámka
Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať
na televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať
na displeji.
Prehrávanie pomocou zariadenia iPod alebo iPhone
Hudobný alebo obrazový obsah uložený v zariadení iPod alebo iPhone môžete prehrávať
pripojením tohto zariadenia ku konektorom iPod/iPhone (k portu
(USB) a konektoru
VIDEO IN) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia iPod alebo iPhone nájdete na str. 30, 33.
Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone
iPod touch
4. generácia
iPod touch
3. generácia
iPod touch
2. generácia
iPod touch
1. generácia
iPod nano
6. generácia
iPod nano
5. generácia
(videokamera)
iPod nano
4. generácia
(video)
iPod nano
3. generácia
(video)
iPod nano
2. generácia (hliník)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Poznámky
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone
po pripojení tohto zariadenia k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
51SK
Základné operácie
Spoločne s prijímačom môžete používať nasledujúce modely zariadenia iPod alebo iPhone. Skôr
než začnete zariadenie iPod alebo iPhone používať, aktualizujte jeho softvér na najnovšiu verziu.
Výber režimu ovládania zariadenia
iPod alebo iPhone
Ovládanie zariadenia iPod alebo
iPhone pomocou režimu System GUI
Režim ovládania zariadenia iPod alebo iPhone
môžete vybrať pomocou ponuky grafického
používateľského rozhrania alebo tlačidla
iPhone CTRL na diaľkovom ovládači.
Pomocou ponuky grafického používateľského
rozhrania môžete prehľadávať obsah
zariadenia iPod alebo iPhone.
Po vypnutí režimu GUI MODE môžete všetky
operácie ovládať pomocou informácií
zobrazených na displeji.
1
V kroku č. 4 v časti Výber režimu
ovládania zariadenia iPod alebo
iPhone (str. 52) vyberte položku
System GUI.
2
Vyberte položku iPod/iPhone
a stlačte tlačidlo
.
3
Zo zoznamu obsahu vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo
.
Spustí sa prehrávanie vybratého obsahu
a informácie o príslušnom hudobnom
alebo obrazovom obsahu sa zobrazia
na televíznej obrazovke.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Poznámka
MENU
V závislosti od stavu výstupného obrazového
signálu sa obrazové signály zo zariadenia
iPod alebo iPhone skonvertujú v prijímači
a potom zobrazia na televíznej obrazovke.
Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia
konverzie obrazových signálov (str. 19).
iPhone
CTRL
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Výber režimu prehrávania
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All
• Shuffle: Off, Songs, Albums
• Audiobooks: Slower, Normal, Faster
Vyberte položku
Music
Video a stlačte
alebo
tlačidlo
alebo b.
Po pripojení zariadenia iPod alebo
iPhone sa na televíznej obrazovke
zobrazí položka iPod/iPhone.
3
Ovládanie zariadenia iPod alebo
iPhone pomocou režimu iPod
Vyberte položku iPod/iPhone
a stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
4
52SK
Vyberte položku System GUI
alebo iPod a stlačte tlačidlo
1
V kroku č. 4 v časti Výber režimu
ovládania zariadenia iPod alebo
iPhone (str. 52) vyberte položku
iPod.
2
Vyberte položku iPod/iPhone
a stlačte tlačidlo
.
.
3
Pomocou ponuky iPod/iPhone
vyberte požadovaný obsah.
Podrobné informácie o ovládaní
zariadenia iPod alebo iPhone nájdete
v návode na použitie dodanom s týmto
zariadením.
Stlačte
Spustenie prehrávania.
X, x
Pozastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu.
B•/•b*
Presun na predchádzajúci alebo
nasledujúci album.
,b
SHIFT
USB
Operácia
N
Základné operácie
Ovládanie zariadenia iPod alebo
iPhone pomocou diaľkového
ovládača
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB.
Prechod na vybratú položku.
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku alebo hierarchiu
priečinkov.
V/v
Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej položky.
REPEAT**
Prechod do režimu opakovania.
SHUFFLE**
Prechod do režimu náhodného
výberu.
iPhone CTRL Výber režimu ovládania zariadenia
iPod alebo iPhone.
* Toto tlačidlo funguje iba pri ovládaní zariadenia
iPod alebo iPhone pomocou režimu iPod (str. 52).
** Stlačte tlačidlo SHIFT a potom toto tlačidlo.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
B•/•b
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
N
iPhone
CTRL
x
X
Poznámky k zariadeniu iPod
alebo iPhone
• Keď zariadenie iPod alebo iPhone pripojíte
k zapnutému prijímaču, zariadenie sa
začne nabíjať.
• Z prijímača nemožno do zariadenia iPod
ani iPhone prenášať skladby.
• Zariadenie iPod ani iPhone neodpájajte
počas jeho používania. Pri pripájaní alebo
odpájaní zariadenia iPod alebo iPhone
vypnite prijímač, aby sa nepoškodili údaje
ani zariadenie.
Zoznam hlásení pre zariadenie
iPod alebo iPhone
Hlásenie a vysvetlenie
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení iPod alebo iPhone.
Loading
Prijímač načítava informácie uložené v zariadení
iPod alebo iPhone.
pokračovanie
53SK
Názov produktu Názov modelu
Hlásenie a vysvetlenie
NWZ-B133, B135, B133F,
B135F
No Support
Pripojili ste nepodporované zariadenie iPod alebo
iPhone.
NWZ-B142, B143, B142F,
B143F
No Device
Nepripojili ste žiadne zariadenie iPod ani iPhone.
NWD-E023F, E025F
No Music/No Video
Nenašla sa žiadna hudba ani video.
NWZ-E435F, E436F, E438F
NWZ-E343, E344, E345
HP No Support
Po pripojení zariadenia iPod alebo iPhone sa
zo slúchadiel nereprodukuje zvuk.
NWZ-S636F, S638F, S639F
NWZ-S736F, S738F, S739F
NWZ-A726, A728, A729,
A726B, A728B
NWZ-A826, A828, A829
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB
NWZ-W202
NWZ-X1050, X1060
NWZ-S744, S745
Hudobný obsah uložený v zariadení USB
môžete prehrávať pripojením tohto zariadenia
k portu
(USB) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia
USB nájdete v časti Pripojenie zariadenia
iPod, iPhone alebo USB (str. 33).
Prijímač dokáže prehrávať nasledujúce
formáty hudobných súborov:
Formát súboru
NWZ-E443, E444, E445
NWZ-S543, S544, S545
NWZ-A844, A845, A846, A847
NWZ-W252, W253
NWZ-B152, B153, B152F,
B153F
MICROVAULT
Prípony
USM1GLX, 2GLX, 4GLX,
8GLX, 16GLX
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) .mp3
AAC*
.m4a, .3gp, .mp4
WMA9 Standard*
.wma
* Prijímač neprehráva súbory šifrované pomocou
technológie DRM.
Kompatibilné zariadenia USB
Spoločne s prijímačom môžete používať
nasledujúce zariadenia USB značky Sony.
S prijímačom nemožno používať iné
zariadenia USB.
Overené zariadenie USB
značky Sony
Názov produktu Názov modelu
Walkman®
NWZ-S754, S755
NWZ-E453, E454, E455
NWZ-E353, E354, E355
54SK
USM1GL, 2GL, 4GL, 8GL,
16GL
Poznámky
• Prijímač nedokáže čítať údaje vo formáte NTFS.
• Prijímač dokáže čítať iba údaje uložené
v prvej oblasti pevného disku.
• Nepoužívajte iné než tieto zariadenia USB.
Prevádzka modelov neuvedených v tomto
zozname sa nezaručuje.
• Prevádzku však nemožno vždy zaručiť ani pri
používaní týchto zariadení USB.
• Niektoré z týchto zariadení USB sa v určitých
oblastiach nedajú zakúpiť.
• Modely uvedené vyššie formátujte pomocou
samotného modelu alebo špeciálneho softvéru
na formátovanie daného modelu.
• Zariadenie USB pripojte k prijímaču až potom,
ako z displeja zariadenia USB zmizne hlásenie
Creating Library alebo Creating Database.
Ovládanie zariadenia USB
pomocou diaľkového ovládača
Ovládanie zariadenia USB
SHIFT
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
N
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
./>,
REPEAT
FOLDER
+/–
m/M
N
Music
alebo b.
x
X
Po pripojení zariadenia USB sa
na televíznej obrazovke zobrazí
položka USB.
3
Vyberte položku USB a stlačte
tlačidlo
.
4
Stlačte tlačidlo N.
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB.
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
m/M
Výber režimu prehrávania
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All, Folder
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
FOLDER +/–
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci priečinok.
REPEAT*
Prechod do režimu opakovania.
Informácie o príslušnom hudobnom
obsahu sa zobrazia na televíznej
obrazovke.
* Stlačte tlačidlo SHIFT a potom toto tlačidlo.
Poznámky k zariadeniu USB
• Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Pri pripájaní alebo odpájaní
zariadenia USB vypnite prijímač, aby
ste predišli poškodeniu údajov alebo
poškodeniu zariadenia USB.
pokračovanie
55SK
Základné operácie
USB
MENU
• Ak sa požaduje pripojenie pomocou
kábla USB, pripojte kábel USB dodaný
so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
Podrobné informácie o spôsobe ovládania
nájdete v návode na použitie dodanom
so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
• Prijímač a zariadenie USB nepripájajte
pomocou rozbočovača USB.
• Po pripojení zariadenia USB sa zobrazí
hlásenie Reading.
• V závislosti od typu pripojeného zariadenia
USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa
hlásenie Reading zobrazí.
• Po pripojení zariadenia USB začne prijímač
čítať všetky súbory uložené v zariadení USB.
Ak je v zariadení USB uložených veľa
priečinkov alebo súborov, prečítanie
zariadenia USB môže trvať dlho.
• Prijímač dokáže rozpoznať až
– 100 priečinkov (vrátane priečinka ROOT),
– 100 zvukových súborov v každom
priečinku,
– osem úrovní priečinkov (stromovú
štruktúru súborov vrátane priečinka
ROOT).
Maximálny počet zvukových súborov
a priečinkov sa môže líšiť v závislosti
od ich štruktúry.
V zariadení USB neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
• Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie
alebo zápis, nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami. Nekompatibilné
zariadenia USB môžu vytvárať hluk,
spôsobovať prerušovanie zvuku alebo
sa vôbec nemusia prehrávať.
• Spustenie prehrávania môže určitý čas trvať
v prípade, že:
– štruktúra priečinkov je zložitá,
– pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
• Prijímač nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
• Poradie prehrávania pomocou prijímača sa
môže odlišovať od poradia prehrávania
pomocou pripojeného zariadenia USB.
• Priečinky bez zvukových súborov
sa preskočia.
• Pri prehrávaní veľmi dlhej skladby
môžu niektoré operácie spôsobiť
oneskorenie prehrávania.
56SK
Zoznam hlásení pre
zariadenie USB
Hlásenie a vysvetlenie
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení USB.
Device Error
Pamäť zariadenia USB sa nerozpoznala (str. 54).
No Support
Pripojili ste nepodporované alebo neznáme
zariadenie USB, prípadne
ste zariadenie USB pripojili prostredníctvom
rozbočovača USB (str. 54).
No Device
Nie je pripojené žiadne zariadenie USB alebo sa
pripojené zariadenie USB nerozpoznalo.
No Track
Nenašla sa žiadna skladba.
Nahrávanie pomocou
prijímača
Pomocou prijímača môžete nahrávať zo
zvukového alebo obrazového zariadenia.
Pozrite si návod na použitie dodaný
s nahrávacím zariadením.
1
Pripravte zdroj na prehrávanie.
Stláčaním tlačidla vstupu vyberte
požadovaný zdroj. Stlačte napríklad
tlačidlo SAT/CATV.
Môžete tiež použiť tlačidlo INPUT
SELECTOR na prijímači.
2
Pripravte nahrávacie zariadenie.
Vložte prázdnu videokazetu alebo iné
médium do nahrávacieho zariadenia
(pripojeného ku konektorom
VIDEO 1 OUT).
3
Spustite nahrávanie na
nahrávacom zariadení a potom
spustite prehrávacie zariadenie.
Poznámky
• Niektoré zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje nahrávaniu.
V takom prípade pravdepodobne nebudete
môcť nahrávať z tohto zdroja.
• Zvukové a obrazové vstupné signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN,
COMPONENT VIDEO IN a DIGITAL IN
nemožno nahrávať.
• Kým sa nahrávajú iba kompozitné obrazové
signály, môže sa spustiť funkcia automatického
prepínania do pohotovostného režimu prijímača
a prerušiť nahrávanie. V takom prípade nastavte
položku Auto Standby na hodnotu OFF (str. 99).
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových staníc
FM a AM
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte
k prijímaču antény FM a AM (str. 33).
Operácie ladenia
SHIFT
Číselné
tlačidlá
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky FM alebo AM.
57SK
Automatické ladenie staníc
(Auto Tuning)
1
Vyberte položku Auto Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Stlačte tlačidlo V/v.
Stlačením tlačidla V budete ladiť od staníc
s nižšou frekvenciou po stanice s vyššou
frekvenciou a stlačením tlačidla v
opačne.
Po naladení stanice sa ladenie zastaví.
Ak stanicu nemožno naladiť
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz alebo
– – – – kHz a potom sa na displeji zobrazí
aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, zopakujte krok č. 2. Ak stanicu naďalej
nemožno naladiť, možno sa vo vašej oblasti
príslušná frekvencia nepoužíva.
Ukladanie staníc v pásme FM
alebo AM
Ak je stereofónny príjem
v pásme FM nekvalitný
(Preset Tuning)
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať,
V pásme FM aj AM môžete uložiť
až 30 obľúbených staníc.
pomocou funkcií Auto Tuning a Direct
Tuning (str. 58) alebo vyberte požadovanú
uloženú stanicu (str. 58).
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
3 Vyberte položku FM Mode a stlačte
tlačidlo
alebo b.
4 Vyberte položku MONO a stlačte
tlačidlo .
Priame ladenie staníc
(Direct Tuning)
Pomocou číselných tlačidiel môžete priamo
zadať frekvenciu požadovanej stanice.
1
Vyberte položku Direct Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
stláčaním číselných tlačidiel
zadajte frekvenciu.
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
Tip
Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM, aby bol príjem optimálny.
3
58SK
Stlačte tlačidlo
.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
1
Pomocou funkcie Auto Tuning
(str. 58) alebo Direct Tuning
(str. 58) nalaďte stanicu,
ktorú chcete uložiť.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Memory
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
5
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
uložte ďalšiu stanicu.
Stanicu môžete uložiť takto:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
Ladenie uložených staníc
1
Vyberte požadovanú uloženú
stanicu a stlačte tlačidlo
.
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
Zadávanie názvov uložených staníc
(Name Input)
1
2
Na obrazovke FM FM alebo AM AM
vyberte číslo predvoľby, názov
ktorej chcete zadať.
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú služby
RDS a nie všetky poskytujú rovnaký typ služieb.
Ak nepoznáte služby RDS vo svojej oblasti, obráťte
sa na miestne rozhlasové stanice a požiadajte ich
o podrobné informácie.
Jednoduchý výber stanice
v pásme FM
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby RDS,
na televíznej obrazovke a displeji sa zobrazí
indikátor RDS a názov programovej služby*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
programovej služby sa nezobrazí.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Poznámky
Zobrazí sa ponuka možností.
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby RDS alebo ak je
signál slabý.
• Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať na
televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať
na displeji.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte príslušný znak
a potom stlačte tlačidlo b.
Stláčaním tlačidiel B/b môžete posúvať
miesto vkladania znakov dozadu
a dopredu.
5
Prijímač umožňuje používať systém Radio
Data System (RDS), pomocou ktorého môžu
rozhlasové stanice vysielať spoločne s bežným
programovacím signálom aj ďalšie informácie.
Prijímač ponúka pohodlné funkcie RDS,
napríklad zobrazenie názvu programovej
služby (stanice). Funkcie RDS sú dostupné len
pre stanice v pásme FM.*
Tip
Počas zobrazenia názvu programovej služby môžete
skontrolovať jej frekvenciu opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY (str. 105).
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámka
Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať na
televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať
na displeji.
59SK
Operácie ladenia
2
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
Príjem vysielania služieb RDS
Reprodukovanie zvukových efektov
Výber zvukového poľa
Prijímač dokáže vytvárať multikanálový
priestorový zvuk. Optimalizované pole
môžete vybrať z vopred naprogramovaných
zvukových polí prijímača.
SOUND
FIELD +/–
Opakovaným stláčaním
tlačidla SOUND FIELD +/– vyberte
požadované zvukové pole.
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) alebo MUSIC
na prijímači.
2-kanálový zvukový režim
Výstupný zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový
bez ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie
alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
x 2CH ST. (2-kanálový
stereofónny zvuk)
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných
ľavých a pravých reproduktorov. Z basového
reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje
sa vôbec nespracúvajú zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do dvoch kanálov.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na
2-kanálový analógový vstup. Táto funkcia
umožňuje reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje.
60SK
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť
len hlasitosť a úroveň hlasitosti predných
reproduktorov.
Poznámka
Keď vyberiete vstupy BD/DVD, GAME, USB,
AirPlay, HOME NETWORK a SEN, nemôžete
vybrať položku A. DIRECT.
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
umožňuje reprodukovať zvuk vo vyššej kvalite
a vybrať režim dekódovania na počúvanie
2-kanálového stereofónneho zvuku vo
formáte multikanálového zvuku.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu
alebo kódovania bez pridávania efektov
priestorového zvuku.
x MULTI ST. (Viackanálový
stereofónny zvuk)
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú
2-kanálové signály (ľavý a pravý).
V závislosti od nastavenia reproduktorov
sa však z niektorých reproduktorov nemusí
zvuk prenášať.
Režim filmov
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
x HD-D.C.S.
Režim hudby
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia
koncertných sál.
x BERLIN (Berlin P.Hall)
Reprodukuje zvukové charakteristiky sály
Berlínskej filharmónie.
Poznámka
Po prvom výbere tohto zvukového poľa sa
bude po displeji posúvať text BERLIN
PHILHARMONIC HALL.
x JAZZ (Jazzový klub)
x PLII MV (PLII Movie)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Movie. Toto nastavenie je ideálne
pre filmy kódované v režime Dolby Surround.
V tomto režime navyše možno zvuk filmov
s pridanou zvukovou stopou alebo zvuk
starých filmov reprodukovať v 5.1-kanálovom
formáte.
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
x CONCERT (Živý koncert)
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
x STADIUM (Štadión)
Reprodukuje sa prostredie veľkého nekrytého
štadióna.
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
x SPORTS (Šport)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Movie. Týmto nastavením sa
režim Dolby Pro Logic II Movie alebo
Dolby Digital 5.1 rozširuje na 7.1 oddelených
filmových kanálov.
x P. AUDIO (Portable Audio)
x PLIIz (PLIIz Height)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie dokáže rozšíriť
zdrojový zvuk z 5.1-kanálového na
7.1-kanálový zvuk vertikálneho zariadenia,
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Cinema. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov.
Reprodukuje sa prostredie športového prenosu.
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk
z prenosného zvukového zariadenia. Tento
režim je ideálny na počúvanie súborov MP3
a iných komprimovaných hudobných
súborov.
x PLII MS (PLII Music)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
pokračovanie
61SK
Reprodukovanie zvukových efektov
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
je nová inovatívna technológia spoločnosti
Sony pre domáce kiná, ktorá využíva najnovšie
technológie na spracovanie akustických
a digitálnych signálov. Je založená na
údajoch presného merania reakcií
v prostredí zvukového štúdia.
Vďaka tomuto režimu si môžete doma
vychutnať filmy na diskoch Blu-ray a DVD,
a to nielen vďaka vysokokvalitnému zvuku,
ale aj vďaka najlepšej zvukovej atmosfére,
akú zamýšľal zvukový technik daného filmu
pri finálnej úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete vybrať
príslušný typ efektu. Podrobné informácie
nájdete v časti Ponuka Surround Settings
(str. 93).
x PLIIz (PLIIz Height)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie dokáže rozšíriť
zdrojový zvuk z 5.1-kanálového na
7.1-kanálový zvuk vertikálneho zariadenia,
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Music. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov. Toto
nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje
stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
Po pripojení slúchadiel
Nasledujúce zvukové polia môžete vybrať
iba v prípade, ak sú k prijímaču pripojené
slúchadlá.
x HP 2CH (HP (2CH))
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá (okrem režimu
A. DIRECT). Štandardné 2-kanálové
stereofónne zdroje sa vôbec nespracúvajú
zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa s výnimkou signálov LFE zmixujú
do dvoch kanálov.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá a je vybratý režim
A. DIRECT.
Analógové signály sa reprodukujú bez
spracovania ekvalizérom, zvukovým
poľom atď.
Ak pripojíte basový reproduktor
Ak záznam neobsahuje signál LFE
(nízkotónový efekt reprodukovaný z basového
reproduktora na 2-kanálový signál), prijímač
bude generovať nízkofrekvenčný signál na
výstup do basového reproduktora.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje
pre nastavenie NEO6 CIN ani NEO6 MUS,
keď sú všetky reproduktory nastavené na
hodnotu Large.
62SK
Ak chcete naplno využiť presmerovanie
nízkych tónov systému Dolby Digital,
odporúčame nastaviť čo najvyššiu medznú
frekvenciu basového reproduktora.
Poznámky k zvukovým poliam
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré zvukové
polia dostupné.
• Režimy PLIIx MV/MS a PLIIz nemôžete
vybrať súčasne.
– Režim PLIIx MV/MS je dostupný iba
v prípade, ak je vybraté nastavenie šablóny
pre reproduktory so zadnými
reproduktormi na priestorový zvuk.
– Režim PLIIz je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory s prednými hornými
reproduktormi.
• Zvukové polia pre hudbu a filmy nefungujú
v nasledujúcich prípadoch.
– Pri príjme signálu DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio alebo
Dolby TrueHD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Ak je vybratá položka A. DIRECT.
• Režimy PLII MV, PLIIx MV, PLII MS,
PLIIx MS, PLIIz, NEO6 CIN a NEO6 MUS
nefungujú v prípade, že je nastavená šablóna
pre reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
• Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre
hudbu, z basového reproduktora sa nebude
prenášať žiadny zvuk, ak je v ponuke
Speaker Settings veľkosť všetkých
reproduktorov nastavená na hodnotu Large.
Zvuk sa však bude prenášať z basového
reproduktora v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje
signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory
na priestorový zvuk sú nastavené na
hodnotu Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV,
PLII MS, PLIIx MV, PLIIx MS, PLIIz,
HD-D.C.S. alebo P. AUDIO.
Vypnutie efektu priestorového
zvuku pre film a hudbu
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
FIELD +/– vyberte položku 2CH ST. alebo
A.F.D. AUTO.
Položku 2CH ST. môžete vybrať aj
opakovaným stláčaním tlačidla 2CH/
A.DIRECT na prijímači a položku A.F.D.
AUTO opakovaným stláčaním tlačidla
A.F.D. AUTO.
Používanie funkcie
Sound Optimizer
Používanie pokročilej funkcie
automatickej hlasitosti
Prijímač dokáže automaticky nastaviť hlasitosť
v závislosti od vstupného signálu alebo obsahu
prenášaného z pripojeného zariadenia.
Táto funkcia je užitočná napríklad v prípade,
že zvuk reklamy je hlasnejší než televízne
programy.
AMP
SOUND
OPTIMIZER
Stlačením tlačidla SOUND OPTIMIZER
vyberte položku S. OPT. ON.
Aktivuje sa funkcia Sound Optimizer.
Stlačením tlačidla SOUND OPTIMIZER
môžete funkciu Sound Optimizer zapnúť
alebo vypnúť.
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
AUTO
VOL
Stlačením tlačidla AMP a následným
stlačením tlačidla AUTO VOL vyberte
položku A. VOL ON.
Stláčaním tlačidla AUTO VOL sa pokročilá
funkcia automatickej hlasitosti zapne
alebo vypne.
Poznámky
• Skôr než túto funkciu zapnete alebo vypnete,
znížte hlasitosť.
• Keďže je táto funkcia k dispozícii iba pri prenose
signálov Dolby Digital, DTS alebo Linear PCM,
po prepnutí na iné formáty sa môže náhle zvýšiť
hlasitosť zvuku.
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM so
vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Prijímajú sa signály Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
alebo DTS-HD High Resolution Audio.
63SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Funkcia Sound Optimizer umožňuje
reprodukovať kvalitný a dynamický zvuk
aj pri nízkej hlasitosti. Zvuk, ktorý po
znížení hlasitosti nemožno dobre počuť,
sa automaticky kalibruje. Po automatickej
kalibrácii sa hlasitosť zvuku optimalizuje,
aby vyhovovala vášmu prostrediu.
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
?/1
MUSIC
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlo MUSIC
a stlačte tlačidlo ?/1.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
S.F. CLEAR a obnovia sa predvolené
nastavenia všetkých zvukových polí.
Používanie funkcií siete
Informácie o sieťových
funkciách prijímača
• Môžete reprodukovať zvukový obsah
uložený v zariadení kompatibilnom
s normou DLNA (produkty s označením
DLNA CERTIFIED™), na ktorom je
znázornené autorizované logo aliancie
DLNA (str. 69).
• Prijímač môžete používať ako zariadenie,
ktoré zodpovedá zariadeniu na
vykresľovanie médií UPnP v domácej sieti.
• Prostredníctvom pripojenia na internet
môžete počúvať hudobné služby (str. 71)
a aktualizovať softvér prijímača.
• Pomocou funkcie PARTY STREAMING
môžete tú istú hudbu počúvať v rôznych
miestnostiach súčasne.
• Môžete zaregistrovať zariadenia Media
Remote na ovládanie prijímača.
• Môžete prehrávať zvukový obsah uložený
v zariadeniach so systémom iOS alebo
v knižnici aplikácie iTunes pomocou
funkcie AirPlay.
Informácie o norme DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) je
normotvorná organizácia zložená z výrobcov
rôznych produktov, napríklad serverov
(počítače atď.), audiovizuálnych zariadení
a mobilných výpočtových zariadení, ktoré
umožňujú výmenu obsahu (hudby, fotografií
a videí). Organizácia DLNA rozhoduje
o normách a vydáva autorizované logá, ktoré
sa nachádzajú na zariadeniach podporujúcich
normy DLNA.
64SK
Nastavenie servera
Ak chcete pomocou prijímača počúvať
zvukový obsah uložený na serveri, musíte
predtým nastaviť server. S prijímačom sú
kompatibilné nasledujúce servery.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 a 2.1
• Sieťový zvukový systém s pevným diskom
Sony NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sieťový prijímač AV Sony STR-DA6400ES*,
TA-DA5600ES*
• Prehrávač Microsoft Windows
Media Player 12 nainštalovaný v systéme
Windows 7 (str. 65)
• Prehrávač Microsoft Windows
Media Player 11 nainštalovaný v systéme
Windows Vista alebo Windows XP (str. 67)
1
Prejdite do ponuky [Start] (Štart) –
[Control Panel] (Ovládací panel).
2
V časti [Network and Internet]
(Sieť a Internet) vyberte položku
[View network status and tasks]
(Zobraziť stav siete a sieťové
úlohy).
* Nie je k dispozícii v niektorých krajinách alebo
regiónoch.
Poznámka
Položky zobrazené na obrazovke počítača sa môžu
líšiť od položiek znázornených nižšie v závislosti
od verzie operačného systému alebo počítačového
prostredia. Podrobné informácie nájdete
v Pomocníkovi operačného systému.
Zobrazí sa okno [Network and Sharing
Center] (Centrum sietí).
Tip
Ak sa požadovaná položka nezobrazí na
obrazovke, skúste zmeniť typ zobrazenia
Ovládacieho panela.
3
V časti [View your active networks]
(Zobrazenie aktívnych sietí)
vyberte položku [Public network]
(Verejná sieť).
Ak sa na obrazovke zobrazuje
iná položka než [Public network]
(Verejná sieť), prejdite na krok č. 6.
Zobrazí sa okno [Set Network Location]
(Nastavenie sieťového umiestnenia).
Pri používaní systému Windows 7
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player 12
nainštalovaného v systéme Windows 7
výrobcom.
Podrobné informácie o ovládaní prehrávača
Windows Media Player 12 nájdete
v Pomocníkovi prehrávača Windows
Media Player 12.
pokračovanie
65SK
Používanie funkcií siete
Ak server obsahuje funkciu, ktorá obmedzuje
prístup z iných zariadení, musíte zmeniť
nastavenia servera tak, aby prijímaču
umožňoval prístup.
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player, keď sa
používa ako server.
Podrobné informácie o nastaveniach iných
serverov nájdete v návodoch na použitie
alebo Pomocníkovi príslušných zariadení
alebo aplikácií.
4
Podľa prostredia, v ktorom
sa prijímač používa, vyberte
položku [Home network]
(Domáca sieť) alebo [Work
network] (Pracovná sieť).
5
Postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Tieto pokyny sa líšia v závislosti
od prostredia, v ktorom sa
prijímač používa.
Po dokončení nastavenia skontrolujte,
či sa položka v časti [View your active
networks] (Zobrazenie aktívnych sietí)
okna [Network and Sharing Center]
(Centrum sietí) zmenila na položku
[Home network] (Domáca sieť) alebo
[Work network] (Pracovná sieť).
6
Vyberte položku [Change
advanced sharing settings]
(Zmeniť rozšírené nastavenie
zdieľania).
7
V časti [Media streaming]
(Vysielanie prúdov mediálnych
údajov) vyberte položku [Choose
media streaming options…]
(Vybrať možnosti vysielania
prúdov mediálnych údajov...).
8
Ak sa v okne [Media streaming
options] (Možnosti vysielania
prúdov mediálnych údajov)
zobrazí hlásenie [Media
streaming is not turned on]
(Vysielanie prúdov mediálnych
údajov nie je zapnuté), vyberte
položku [Turn on media
streaming] (Zapnúť vysielanie
prúdov mediálnych údajov).
9
Stlačte tlačidlo [Allow all]
(Povoliť všetko).
Otvorí sa okno [Allow All Media Devices]
(Povoliť všetky mediálne zariadenia).
Ak sú všetky zariadenia v lokálnej sieti
nastavené na možnosť [Allowed]
(Povolené), stlačte tlačidlo [OK]
a zatvorte okno.
66SK
10 Vyberte položku [Allow all
2
computers and media devices]
(Povoliť všetky počítače
a mediálne zariadenia).
11 Stlačením tlačidla [OK]
Spustí sa prehrávač Windows
Media Player 11.
3
zatvorte okno.
12 Obnovte zoznam serverov.
Po nastavení prehrávača Windows
Media Player 12 obnovte zoznam
serverov prijímača a zo zoznamu
serverov vyberte tento server. Podrobné
informácie o výbere servera nájdete
v časti Obnovenie zoznamu serverov
(str. 69).
Vyberte položku [Windows
Media Player].
Z ponuky [Library] (Knižnica)
vyberte položku [Media
Sharing…] (Zdieľanie médií...).
Ak používate systém Windows XP,
prejdite na krok č. 9.
4
Po zobrazení ikony
stlačte
tlačidlo [Networking…] (Sieť...).
Pri používaní systému Windows
Vista alebo XP
Zobrazí sa okno [Network and Sharing
Center] (Centrum sietí).
5
Stlačte tlačidlo [Customize]
(Prispôsobiť).
* Prehrávač Microsoft Windows Media Player 11
nie je v systéme Windows XP nainštalovaný
výrobcom. Z webovej lokality spoločnosti
Microsoft prevezmite inštalátor a nainštalujte
prehrávač Windows Media Player 11 v počítači.
1
Prejdite do ponuky [Start] (Štart) –
[All Programs] (Všetky programy).
Zobrazí sa okno [Set Network Location]
(Nastavenie sieťového umiestnenia).
pokračovanie
67SK
Používanie funkcií siete
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player 11
nainštalovaného v systéme Windows Vista
alebo XP*.
Podrobné informácie o ovládaní prehrávača
Windows Media Player 11 nájdete
v Pomocníkovi prehrávača Windows
Media Player 11.
6
Začiarknite políčko [Private]
(Súkromné) a stlačte tlačidlo
[Next] (Ďalej).
10 Stlačte tlačidlo [Settings…]
(Nastavenie…), ktoré sa
zobrazuje vedľa položky [Share
my media to:] (Zdieľať moje
médiá na:).
11 Začiarknite políčko [Allow new
devices and computers
automatically] (Automaticky
povoliť nové zariadenia a
počítače) a stlačte tlačidlo [OK].
Poznámka
7
Skontrolujte, či sa položka
[Location type] (Typ umiestnenia)
zmenila na hodnotu [Private]
(Súkromné), a vyberte položku
[Close] (Zavrieť).
8
Skontrolujte, či sa v okne
[Network and Sharing Center]
(Centrum sietí) zobrazuje položka
[Private network] (súkromná
sieť), a zatvorte okno.
9
Ak v okne [Media Sharing]
(Zdieľanie médií) zobrazenom
v kroku č. 3 nie je začiarknuté
políčko [Share my media] (Zdieľať
moje médiá), začiarknite políčko
[Share my media] (Zdieľať moje
médiá) a stlačte tlačidlo [OK].
Zobrazí sa zoznam pripojiteľných
zariadení.
68SK
Po potvrdení, že prijímač možno pripojiť na
server a že dokáže prehrávať zvukový obsah
uložený na serveri, zrušte začiarknutie
tohto políčka.
12 Obnovte zoznam serverov.
Po nastavení prehrávača Windows
Media Player 11 obnovte zoznam
serverov prijímača a zo zoznamu
serverov vyberte tento server. Podrobné
informácie o výbere servera nájdete
v časti Obnovenie zoznamu serverov
(str. 69).
Obnovenie zoznamu serverov
Keď pridáte nový server do domácej siete alebo
keď nemôžete nájsť požadovaný server
v zozname, obnovte zoznam serverov.
1 Počas zobrazenia zoznamu serverov
Počúvanie zvukového obsahu
uloženého na serveri
Pomocou prijímača môžete prehrávať
zvukový obsah uložený na serveri vo formáte
MP3, Linear PCM, WMA a AAC*. V prijímači
nemožno prehrávať zvukový obsah s ochranou
autorských práv DRM (Digital Rights
Management).
stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
2 Vyberte položku Refresh a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obnovený zoznam serverov.
Tip
Prijímač si uchováva históriu posledných piatich
pripojených serverov, ktoré sa zobrazia na začiatku
zoznamu serverov. V zozname serverov možno
zobraziť až 20 serverov.
* Prijímač dokáže prehrávať iba súbory AAC
s príponou .m4a, .mp4 alebo .3gp.
Server
Odstránenie servera
zo zoznamu serverov
1 Počas zobrazenia zoznamu serverov
Tento prijímač
SHIFT
2 Vyberte položku Delete a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
3 Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa hlásenie Complete! a vybratý
server sa odstráni.
HOME
NETWORK
ALPHABET
SEARCH
Poznámka
DISPLAY
Dokonca aj po odstránení servera zo zoznamu
serverov sa server opätovne zobrazí v zozname,
keď ho prijímač nájde v sieti (napríklad po obnovení
zoznamu serverov).
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
N
x
X
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa
zobrazí ponuka.
pokračovanie
69SK
Používanie funkcií siete
vyberte server, ktorý chcete odstrániť,
a stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
3
Stlačte tlačidlo HOME NETWORK
a potom tlačidlo
.
Music
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam serverov.
Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí
naposledy vybratá položka (zoznam
na prehratie, album, priečinok atď.),
opakovane stláčajte tlačidlo RETURN/
EXIT O, kým sa nezobrazí zoznam
serverov.
Keď sa zobrazí hlásenie No Server alebo
server v zozname nie je dostupný, stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS. Vyberte
položku Refresh a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obnovený zoznam serverov.
Tip
Funkciu Home Network môžete vybrať
aj priamo, a to pomocou tlačidla HOME
NETWORK na diaľkovom ovládači.
4
Vyberte server s obsahom,
ktorý chcete prehrať.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam obsahu.
Poznámka
Ak server podporuje normu Wake-on-LAN,
prijímač zapne server automaticky. Ak server
nepodporuje normu Wake-on-LAN,
zapnite ho vopred. Podrobné informácie
o nastaveniach alebo ovládaní funkcie
Wake-on-LAN príslušného servera
nájdete v návodoch na použitie alebo
Pomocníkovi servera.
5
Vyberte požadovanú položku
(zoznam na prehratie, album,
priečinok atď.) a stlačte
tlačidlo
.
Ak sa zobrazí iná položka, opakovaním
tohto kroku obmedzujte príslušné
možnosti, kým sa nezobrazí požadovaná
položka. Zobrazené položky závisia
od pripojeného servera.
70SK
6
Vyberte požadovanú skladbu
a stlačte tlačidlo
.
Spustí sa prehrávanie.
Skontrolujte, či sa zvuk prenáša
z reproduktorov prijímača.
Poznámky
• Na televíznej obrazovke sa zobrazia aj skladby,
ktoré prijímač nedokáže prehrať. Zoznam
nemôžete zoradiť podľa skladieb, ktoré
možno prehrať.
• Nad skladbou, ktorú v prijímači nemožno
prehrať, sa zobrazí symbol ! a táto skladba
sa pri prehrávaní preskočí.
• Ak odpojíte napájací kábel z nástennej elektrickej
zásuvky, prehrávanie nebude pokračovať od
naposledy vybratej položky.
• Pri prehľadávaní priečinka, ktorý obsahuje veľké
množstvo zvukového obsahu, môže zobrazenie
položiek určitý čas trvať. V takom prípade
použite funkciu vyhľadávania podľa kľúčových
slov (str. 80).
Tipy
• Ak vyberiete priečinok (napríklad priečinok
príslušného interpreta alebo žánru) a stlačíte
tlačidlo N, prijímač prehrá všetky položky
vo vybratom priečinku.
• Po zmene na funkciu Home Network bude
prijímač pokračovať v prehrávaní od naposledy
vybratej položky, až kým ho nevypnete. Ak je
položka Network Standby nastavená na hodnotu
On, prehrávanie bude pokračovať od naposledy
vybratej položky dokonca aj v prípade, že ste
prijímač vypli.
Kontrola ochrany autorských práv
Prijímač nedokáže prehrávať súbory formátu
WMA s ochranou autorských práv DRM.
Ak súbor WMA nemožno prehrať v prijímači,
skontrolujte vlastnosti súboru v počítači,
aby ste zistili, či je chránený pomocou
technológie DRM.
Otvorte priečinok alebo zväzok, v ktorom
je súbor WMA uložený, a kliknutím pravým
tlačidlom myši zobrazte okno [Properties]
(Vlastnosti). Ak uvidíte kartu [License]
(Licencia), súbor je chránený pomocou
technológie DRM a nemožno ho prehrávať
v prijímači.
Ovládanie funkcie Home Network
pomocou diaľkového ovládača
Operácia
Postup
Pozastavenie
prehrávania*
Počas prehrávania stlačte
tlačidlo X.
Stlačením tlačidla N
obnovíte prehrávanie.
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo x.
Prechod na začiatok Opakovane stláčajte
aktuálnej skladby, tlačidlo ./>.
predchádzajúcu
alebo nasledujúcu
skladbu
Opätovný výber
položky, ktorú
chcete prehrať
Vyhľadanie
požadovanej
položky podľa
kľúčových slov
Počas výberu obsahu na
serveri stlačte tlačidlo SHIFT,
potom tlačidlo ALPHABET
SEARCH a zadajte kľúčové
slovo (str. 80).
Zmena servera
Počas zastavenia prehrávania
stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS. Vyberte
položku Server List
a stlačte tlačidlo .
Vyberte požadovaný server
a stlačte tlačidlo .
Pomocou prijímača môžete počúvať hudobné
služby ponúkané na internete (funkcia SEN).
Ak chcete túto funkciu používať, prijímač
musí byť pripojený k sieti a sieť pripojená
na internet. Podrobné informácie nájdete
v časti 6: Pripojenie k sieti (str. 34).
Ďalšie informácie o funkcii SEN nájdete
na webovej lokalite:
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
Tento prijímač
Poznámka
Skôr než začnete používať hudobné služby
niektorých poskytovateľov, možno budete musieť
zaregistrovať prijímač. Podrobné informácie
o registrácii nájdete na lokalite zákazníckej
podpory poskytovateľa služieb.
Výber opakovaného Stlačte tlačidlo SHIFT
prehrávania
a potom opakovane stláčajte
tlačidlo REPEAT, kým sa
na televíznej obrazovke
nezobrazí ikona
alebo
.
Výber náhodného
prehrávania
Stlačte tlačidlo SHIFT
a potom opakovane stláčajte
tlačidlo SHUFFLE, kým
sa na televíznej obrazovke
nezobrazí hlásenie SHUF.
* V závislosti od servera alebo skladby sa po
výbere funkcie Home Network nemusí dať
prehrávanie pozastaviť.
pokračovanie
71SK
Používanie funkcií siete
Opakovane stláčajte tlačidlo
RETURN/EXIT O alebo B,
kým sa nezobrazí požadovaný
adresár.
Alebo stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS, vyberte možnosť
Server List a potom
požadovanú položku.
Ak sa chcete vrátiť na
obrazovku prehrávania,
stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS a vyberte
možnosť Now Playing.
Používanie funkcie Sony
Entertainment Network (SEN)
5
SHIFT
Číselné
tlačidlá
Vyberte požadovaný priečinok
alebo stanicu a stlačte
tlačidlo
.
• Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadovanú položku.
• Stlačením tlačidla
môžete prejsť
do nasledujúceho adresára alebo si
vypočuť stanicu.
• Stlačením tlačidla RETURN/EXIT O
prejdete do predchádzajúceho adresára.
ENT/MEM
ALPHABET
SEARCH/SEN
Poznámka
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
V nasledujúcich krokoch je vysvetlené, ako
vybrať hudobné služby ponúkané na internete
(ako príklad sa používa služba vTuner).
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
3
Vyberte položku SEN a stlačte
tlačidlo
.
Music
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam poskytovateľov služieb.
Ak prijímač automaticky zobrazí
naposledy vybratú službu alebo stanicu,
opakovane stláčajte tlačidlo RETURN/
EXIT O, kým sa nezobrazí zoznam
poskytovateľov služieb.
Tip
Funkciu SEN môžete vybrať aj priamo, a to
pomocou tlačidla SEN na diaľkovom ovládači.
4
72SK
Vyberte položku vTuner a stlačte
tlačidlo
.
Ak sa zobrazuje hlásenie No Service a nemožno
získať zoznam poskytovateľov služieb, stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS a vyberte položku
Refresh.
Tip
Po zmene na funkciu SEN bude prijímač zobrazovať
naposledy vybratú službu alebo stanicu, až kým
ho nevypnete. Ak je položka Network Standby
nastavená na hodnotu On, naposledy vybratá služba
alebo stanica sa zobrazí dokonca aj v prípade, že ste
prijímač vypli.
Ovládanie funkcie SEN pomocou
diaľkového ovládača
Operácia
Postup
Zmena stanice
alebo služby
Stlačením tlačidla RETURN/
EXIT O sa vráťte do
zoznamu poskytovateľov
služieb a vyberte službu
znova.
Ak sa chcete opätovne vrátiť
na obrazovku prehrávania,
stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS a vyberte
možnosť Now Playing.
Používanie rôznych
funkcií, kým
prijímač vyberá
alebo prehráva
stanicu alebo službu
Stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS. Zobrazená
položka sa môže líšiť
v závislosti od vybratej
položky alebo adresára.
Výber možností
služby
Počas výberu alebo
prehrávania obsahu služby
stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS. Vyberte položku
Service Options a stlačte
tlačidlo . Obsah možností
služby sa líši v závislosti
od vybratých služieb.
Poznámka
Operácia
Postup
Vyhľadanie
požadovanej
položky podľa
kľúčových slov
Počas výberu obsahu na
serveri stlačte tlačidlo SHIFT,
potom tlačidlo ALPHABET
SEARCH a zadajte kľúčové
slovo (str. 80).
Zobrazenie
dostupných
informácií
Opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY zobrazte
meno interpreta, názov
albumu atď.
Niektoré stanice nemožno uložiť v závislosti
od poskytovateľov služieb. Ak sa takúto stanicu
pokúsite uložiť, na displeji sa zobrazí hlásenie
Not Available.
Tip
Predvolenú stanicu vyberte pomocou číselných
tlačidiel. Stlačte tlačidlo SHIFT a potom číselné
tlačidlo zodpovedajúce číslu predvoľby. Následným
stlačením tlačidla
priamo vyberte predvolenú
stanicu.
Ukladanie staníc
Používanie rôznych hudobných
služieb
Môžete uložiť až 20 obľúbených staníc.
1
Vyberte stanicu, ktorú
chcete uložiť.
2
Počas príjmu stlačte tlačidlo
SHIFT a potom tlačidlo ENT/MEM.
Zobrazí sa zoznam uložených predvolieb.
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
4
Zopakovaním krokov č. 1 až 3
uložte ďalšiu stanicu.
Kontrola registračného kódu
Počúvanie uloženej stanice
Pred používaním novej hudobnej služby sa
od vás môže požadovať zadanie registračného
kódu prijímača.
1 Z ponuky vyberte položku
1 Z ponuky vyberte položku
Music
a stlačte tlačidlo
alebo b.
a stlačte tlačidlo
2 Vyberte položku SEN a stlačte tlačidlo
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
poskytovateľov služieb. Ak prijímač
automaticky zobrazí naposledy vybratú
stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo
RETURN/EXIT O, kým sa nezobrazí
zoznam poskytovateľov služieb.
3 Vyberte položku Preset a stlačte
tlačidlo
.
V hornej časti zoznamu poskytovateľov
služieb sa zobrazí hlásenie Preset.
.
Music
alebo b.
2 Vyberte položku SEN a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
poskytovateľov služieb. Ak prijímač
automaticky zobrazí naposledy vybratú
službu alebo stanicu, opakovane stláčajte
tlačidlo RETURN/EXIT O, kým sa
nezobrazí zoznam poskytovateľov služieb.
3 Vyberte položku Registration Code
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa registračný kód prijímača.
4 Vyberte požadovanú uloženú stanicu
a stlačte tlačidlo
.
73SK
Používanie funkcií siete
3
Môžete si vychutnať počúvanie obsahu
rôznych hudobných služieb ponúkaných
na internete.
Ďalšie informácie o hudobných službách,
používaní služieb a registračnom kóde
prijímača nájdete na nasledujúcej
webovej lokalite.
http://munlimited.com/home
Používanie funkcie
PARTY STREAMING
Zvukový obsah, ktorý sa práve prehráva
v prijímači, možno súčasne prehrávať vo
všetkých zariadeniach v domácej sieti
podporujúcich funkciu PARTY
STREAMING.
Ak pri používaní bezdrôtového pripojenia
nastane rušenie, pripojte prijímač
k smerovaču pomocou káblového pripojenia.
Počas vysielania prúdu údajov relácie PARTY
spustí zariadenie nazývané „hostiteľ relácie
PARTY“ reláciu PARTY a začne vysielať prúd
hudobných údajov. Zariadenie nazývané „hosť
relácie PARTY“ sa pripojí k relácii PARTY
a začne prijímať hudbu od hostiteľa relácie
PARTY.
Skôr než funkciu PARTY STREAMING
začnete používať, skontrolujte, či je položka
PARTY STREAMING nastavená na hodnotu
On (str. 97).
Hosť relácie PARTY
Hosť relácie PARTY
Hostiteľ relácie
PARTY
Spustenie relácie PARTY
Spustením relácie PARTY umožníte ostatným
zariadeniam podporujúcim funkciu PARTY
STREAMING prehrávať tú istú hudbu, aj keď
sa budú nachádzať v rôznych miestnostiach.
1
Skontrolujte, či sú zariadenia
fungujúce ako hostia relácie
PARTY zapnuté a pripravené
na pripojenie k relácii PARTY.
2
Prehrajte zvuk z požadovaného
zdroja zvuku.
Vysielať možno zvukový obsah zo
všetkých zdrojov zvuku tohto prijímača.
Poznámky
Hosť relácie PARTY
SHIFT
PARTY
Funkciu PARTY STREAMING môžete
používať s inými zariadeniami*, na ktorých
sa nachádza logo PARTY STREAMING
znázornené nižšie.
74SK
* Dostupné zariadenia kompatibilné s funkciou
PARTY STREAMING môžu byť v jednotlivých
krajinách alebo regiónoch odlišné. Podrobné
informácie o kompatibilných zariadeniach
vám poskytnú najbližší predajcovia produktov
spoločnosti Sony.
• Vysielať možno iba zvukový obsah prijímača.
Počas hosťovania relácie PARTY sa obrazové
signály nebudú prenášať do televízora
a zvukové signály sa zmixujú do dvoch
kanálov. V takom prípade môžete vybrať
iba zvukové pole 2CH ST.
• Keď reláciu PARTY spustíte ako hostiteľ
relácie PARTY, medzi zvukovým
a obrazovým výstupom sa môže
v nasledujúcich prípadoch vyskytnúť
oneskorenie.
– Používa sa funkcia spätného zvukového
kanálu (ARC).
– Obrazový výstup zariadenia je pripojený
k televízoru a zvukový vstup k vstupným
konektorom digitálneho alebo analógového
zvuku na prijímači.
• Zdroje s ochranou autorských práv sa
nemusia vysielať.
3
Stlačte tlačidlo SHIFT a podržte
stlačené tlačidlo PARTY, kým sa
nezobrazí hlásenie START PARTY.
Prijímač spustí vysielanie relácie PARTY
ako hostiteľ relácie PARTY.
Reláciu PARTY môžete spustiť aj
pomocou tlačidla PARTY na prijímači.
Ukončenie relácie PARTY
Stlačte tlačidlo SHIFT a podržte stlačené
tlačidlo PARTY, kým sa nezobrazí hlásenie
CLOSE PARTY.
Reláciu PARTY môžete ukončiť aj pomocou
tlačidla PARTY na prijímači.
Pripojenie k relácii PARTY
Tip
Ak je položka Network Standby nastavená na
hodnotu On, prijímač sa zapne a pripojí k relácii
PARTY automaticky po spustení relácie PARTY
hostiteľom relácie PARTY.
Prenášanie hudby z aplikácie
iTunes pomocou funkcie
AirPlay
Prostredníctvom bezdrôtovej siete môžete
pomocou tohto prijímača prehrávať v počítači
zvukový obsah uložený v zariadeniach so
systémom iOS, napríklad iPhone, iPod touch,
iPad, alebo v knižnici aplikácie iTunes.
Kým hostiteľ relácie PARTY hostí
reláciu PARTY, stlačte tlačidlo SHIFT
a potom tlačidlo PARTY.
Počítač
Zobrazí sa hlásenie JOIN PARTY a prijímač
sa pripojí k relácii PARTY ako hosť
relácie PARTY.
iPhone/
iPod touch/
iPad
Opustenie relácie PARTY
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
tlačidlo PARTY.
Zobrazí sa hlásenie LEAVE PARTY a prijímač
opustí reláciu PARTY.
Poznámky
• K relácii PARTY sa nemôžete pripojiť
v nasledujúcich prípadoch:
– hosťujete reláciu PARTY v prijímači,
– už ste sa pripojili k inej relácii PARTY.
• Ak stlačíte tlačidlo PARTY, kým nie je spustená
žiadna relácia PARTY, ale prehráva sa obsah
zariadenia kompatibilného s funkciou PARTY
STREAMING, zariadenie bude hostiteľom relácie
PARTY a prijímač sa k relácii PARTY pripojí ako
hosť relácie PARTY.
Kompatibilné modely zariadení
iPod, iPhone a iPad
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(2., 3. alebo 4. generácia), iPad, iPad2 so
systémom iOS 4.2 alebo novším a počítač Mac
alebo osobný počítač s aplikáciou iTunes 10.1
alebo novšou.
Poznámky
• Podrobnosti o podporovaných verziách systému
iOS alebo aplikácie iTunes nájdete v časti
Kompatibilné modely zariadení iPod, iPhone
a iPad na tejto strane.
• Aktualizujte systém iOS a aplikáciu iTunes na
najnovšiu verziu, skôr než ich začnete používať
s prijímačom.
pokračovanie
75SK
Používanie funkcií siete
Prijímač sa môže pripojiť k relácii PARTY,
ktorú spustilo iné zariadenie. Takto môžete
prehrávať ten istý zvukový obsah, ktorý sa
prehráva v inej miestnosti.
• Keď sa zariadenie pripojí k relácii PARTY, funkcia
hosťa relácie PARTY sa automaticky prepne na
HOME NETWORK. Aj keď hosť relácie PARTY
opustí reláciu PARTY, jeho funkcia bude naďalej
HOME NETWORK.
[Zariadenie so systémom iOS]
• Podrobné informácie o ovládaní zariadení so
systémom iOS, aplikácie iTunes alebo funkcie
AirPlay nájdete v návodoch na použitie
týchto zariadení.
• Počas používania funkcie AirPlay nemôžete
prijímač používať ako hostiteľa relácie PARTY.
1
Ťuknite alebo kliknite na ikonu
v pravej dolnej časti obrazovky
zariadenia so systémom iOS
alebo okna aplikácie iTunes.
[Zariadenie so systémom iOS]
[Aplikácia iTunes]
3
[Aplikácia iTunes]
Spustite prehrávanie zvukového
obsahu uloženého v zariadení
so systémom iOS alebo
v aplikácii iTunes.
Funkcia AirPlay sa automaticky vyberie
ako funkcia prijímača.
Tip
2
V ponuke AirPlay aplikácie iTunes
alebo zariadenia so systémom
iOS vyberte položku
STR-DN1030.
Ak sa prehrávanie nespustí, zopakujte postup znova
od kroku č. 1.
Potvrdenie alebo úprava názvu
zariadenia
Pokyny na premenovanie zariadenia nájdete
v časti Priradenie názvu zariadenia (str. 98).
Ovládanie prehrávania pomocou
funkcie AirPlay
Môžete použiť tlačidlo MASTER VOL +/–
alebo tlačidlá 2 +/–, N, X, x, . a >.
Ovládanie z prijímača a diaľkového ovládača
je aktívne, iba ak je prijímač vybratý ako
výstupné zariadenie.
76SK
Ak chcete zariadenie so systémom iOS ovládať
pomocou tohto prijímača a diaľkového
ovládača, pri používaní aplikácie iTunes
nastavte zariadenie so systémom iOS tak,
aby akceptovalo ovládanie z prijímača
a diaľkového ovládača.
Poznámka
Počas používania funkcie AirPlay nefungujú tlačidlá
SHUFFLE a REPEAT na diaľkovom ovládači.
Tipy
Prevzatím najaktuálnejšej verzie softvéru
môžete využívať jeho najnovšie funkcie.
Prijímač sa pripojí na server spoločnosti Sony,
aby aktualizoval softvér.
Ak je dostupná nová aktualizácia, po pripojení
na internet a použití funkcie Home Network
alebo SEN sa na televíznej obrazovke zobrazí
hlásenie [New Software] Perform Software
Update a na displeji sa zobrazí text UPDATE.
Skôr než spustíte aktualizáciu softvéru,
zastavte ostatné zariadenia pripojené
k prijímaču.
Podrobné informácie o dostupnej aktualizácii
softvéru nájdete na lokalite zákazníckej
podpory (str. 123).
Poznámky
• Počas aktualizácie nevypínajte prijímač,
neodpájajte sieťový kábel ani nevykonávajte
v prijímači žiadne operácie.
• Ak sa pokúsite aktualizovať softvér pri
zapnutom časovači spánku, časovač spánku
sa automaticky vypne.
1
Používanie funkcií siete
• Uprednostní sa posledný príkaz ovládania
odoslaný do prijímača. Keď prijímač akceptuje
ovládanie z iného zariadenia vybaveného funkciou
AirPlay, spustí prehrávanie zvukového obsahu
uloženého v tomto zariadení, aj keď sa používa
s funkciou AirPlay pôvodného zariadenia.
• Pri používaní zariadení so systémom iOS alebo
aplikácie iTunes sa môže z prijímača reprodukovať
veľmi hlasný zvuk.
• Podrobné informácie o používaní aplikácie iTunes
nájdete v Pomocníkovi pre aplikáciu iTunes.
• Hlasitosť zariadení so systémom iOS alebo
aplikácie iTunes sa nemusí dať prepojiť
s hlasitosťou prijímača.
Aktualizácia softvéru
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Settings
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Vyberte položku Network
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte položku Software
Update a stlačte tlačidlo
.
5
Vyberte položku Update a stlačte
tlačidlo
.
Prijímač spustí vyhľadávanie dostupnej
aktualizácie softvéru.
pokračovanie
77SK
6
Keď sa na televíznej obrazovke
zobrazí hlásenie Found latest
update., stlačte tlačidlo
.
Ak aktualizácia nie je k dispozícii, zobrazí
sa hlásenie No update required.
7
Vyberte položku OK a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa hlásenie s potvrdením, či
súhlasíte s podmienkami aktualizácie
softvéru. Prečítajte si hlásenie aj časť
LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCA SA
SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY
(str. 128) a stlačte tlačidlo
.
8
Vyberte položku Agree a stlačte
tlačidlo
.
Prijímač spustí aktualizáciu softvéru
a automaticky sa vypne režim
GUI MODE. Počas aktualizácie
bliká na prednom paneli indikátor
ON/STANDBY. Dokončenie aktualizácie
môže chvíľu trvať (najviac 40 minút).
Požadovaný čas závisí od množstva
aktualizovaných údajov, typu linky
príslušnej siete, prostredia sieťovej
komunikácie atď.
Po dokončení aktualizácie sa zobrazí
hlásenie Complete!.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Poznámka
Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií,
pri aktualizácii softvéru sa vyskytla chyba.
– Indikátor ON/STANDBY rýchlo bliká.
– Na displeji sa zobrazí hlásenie ERROR.
– Na displeji sa nerozsvieti žiadny indikátor
alebo zhasne indikátor ON/STANDBY.
– Prijímač nedokončí do 40 minút aktualizáciu
a na displeji naďalej bliká hlásenie
UPDATING.
Odpojte napájací kábel a potom ho znova
zapojte. Prijímač sa pokúsi aktualizovať softvér.
Ak situácia pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
78SK
Zrušenie postupu
V kroku č. 7 vyberte položku Cancel.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Skôr než prijímač spustí aktualizáciu softvéru,
stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Po spustení aktualizácie sa už na
predchádzajúcu obrazovku nemožno vrátiť.
Zoznam hlásení funkcií siete
Nastavenia siete
Hlásenie a vysvetlenie
Connection Fail
Prijímaču sa nepodarilo pripojiť k sieti.
Input Error!
Zadané hodnoty sú nesprávne alebo neplatné.
Not in Use
Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
zakázaná.
Not Supported
Zariadenie prístupového bodu nepodporuje
metódu zadania kódu WPS-PIN.
Domáca sieť
Hlásenie a vysvetlenie
Cannot Connect
Prijímač nemožno pripojiť k vybratému serveru.
Cannot Get Info
Prijímač nemôže načítať informácie o serveri alebo
obsahu.
Cannot JOIN
Prijímaču sa nepodarilo pripojiť k relácii PARTY.
Cannot Play
Prijímač nemôže prehrávať zvukové súbory pre
nepodporovaný formát súborov alebo obmedzenia
pri prehrávaní.
Cannot START
Prijímaču sa nepodarilo spustiť reláciu PARTY.
Data Error
Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno
prehrať.
Device Full!
Do zoznamu zariadení nemožno zaregistrovať
ďalšie zariadenia.
Hlásenie a vysvetlenie
Hlásenie a vysvetlenie
Initialize
Prijímač vykonáva predvolené výrobné nastavenie
funkcie siete.
Not in Use
Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
zakázaná.
No Server
V sieti sa nenachádza žiaden server, ku ktorému
sa prijímač môže pripojiť. Skúste obnoviť zoznam
serverov (str. 69).
No Track
Vo vybratom priečinku na serveri sa nenachádza
žiaden súbor, ktorý možno prehrať.
Not Found
Na serveri sa nenachádza žiadna položka
zodpovedajúca kľúčovému slovu.
Not in Use
Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
zakázaná.
Aktualizácia softvéru
Hlásenie a vysvetlenie
Cannot connect
Prijímač nemôže získať prístup na server, aby
prevzal najnovšiu verziu softvéru. Prejdite do
ponuky nastavení a aktualizujte softvér znova
(str. 77).
Can’t download
Počas aktualizácie softvéru sa prijímaču nepodarilo
prevziať aktualizačné údaje. Prejdite do ponuky
nastavení a aktualizujte softvér znova (str. 77).
SEN
Hlásenie a vysvetlenie
Cannot Connect
Prijímač nemožno pripojiť k serveru.
Používanie funkcií siete
Cannot Get Data
Prijímač nemôže získať obsah zo servera.
Cannot Play
Prijímač nemôže prehrať službu alebo stanicu pre
nepodporovaný formát súborov alebo obmedzenia
pri prehrávaní.
Data Error
• Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno
prehrať.
• Prijímač nerozpoznal údaje na serveri.
Need Software update
Služba nie je dostupná v aktuálnej verzii softvéru
prijímača.
Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete
na nasledujúcej webovej lokalite:
http://munlimited.com/home
No Preset
Pod vybratým číslom predvoľby nie je v prijímači
uložená žiadna stanica.
No Service
Nie je k dispozícii žiaden poskytovateľ služieb.
No Station
Vybratá služba neobsahuje žiadnu stanicu.
Not Available
• Vybratá služba nie je dostupná.
• Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
nedostupná.
79SK
Vyhľadávanie položiek podľa
kľúčových slov
2
Kľúčové slovo môže byť dlhé najviac
15 znakov.
Po zobrazení zoznamu na televíznej obrazovke
(napríklad zoznamu interpretov alebo
skladieb) môžete zadaním kľúčového
slova vyhľadať požadovanú položku.
Vyhľadávanie podľa kľúčových slov je
k dispozícii iba po výbere funkcie
Home Network alebo SEN.
SHIFT
Poznámka
Zadajte kľúčové slovo, ktoré zodpovedá
písmenám alebo slovu na začiatku názvu
alebo titulu položky, ktorú chcete vyhľadať.
Keď prijímač prehľadáva položky, slovo The
na začiatku názvu a nasledujúca medzera sa
ignorujú.
3
Číselné
alebo
textové
tlačidlá
ALPHABET
SEARCH
V/v/B/b,
Stlačte tlačidlo SHIFT a stláčaním
číselných alebo textových
tlačidiel zadajte kľúčové slovo.
Stlačte tlačidlo
4
Opakujte kroky č. 1 až 3, kým
nenájdete požadovanú položku.
Potom stlačte tlačidlo
.
5
Vyberte požadovanú skladbu
a stlačte tlačidlo
.
Spustí sa prehrávanie.
1
Počas zobrazenia zoznamu
(napríklad zoznamu interpretov
alebo skladieb) na televíznej
obrazovke stlačte tlačidlo SHIFT
a potom tlačidlo ALPHABET
SEARCH.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
na zadanie kľúčového slova.
80SK
.
Zobrazí sa položka zodpovedajúca
kľúčovému slovu. Ak zobrazená položka
nie je položkou, ktorú hľadáte, stláčaním
tlačidiel B/b zobrazte predchádzajúcu
alebo nasledujúcu položku.
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
Funkcia BRAVIA Sync umožňuje
komunikáciu medzi produktmi značky Sony,
ako sú televízor, prehrávač diskov Blu-ray Disc
alebo DVD, zosilňovač AV alebo ďalšie
zariadenia, ktoré podporujú funkciu
ovládania pripojenia HDMI.
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenie značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• Prehrávanie jedným dotykom (str. 82)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 83)
• Vypnutie systému (str. 83)
• Výber scény (str. 84)
• Ovládanie domáceho kina (str. 84)
Prijímač odporúčame pripájať k produktom
vybaveným funkciou BRAVIA Sync.
Poznámky
• Funkcie One Touch Play, System Audio Control
a System Power-Off môžete používať aj so
zariadeniami iných výrobcov než spoločnosti
Sony. Kompatibilitu so všetkými zariadeniami
od iných výrobcov než spoločnosti Sony však
nemožno zaručiť.
• Funkcie Scene Select a Home Theatre Control
sú vlastníctvom spoločnosti Sony. Nemožno ich
používať so zariadeniami od iných výrobcov než
spoločnosti Sony.
• Zariadenia nekompatibilné s funkciou BRAVIA
Sync nemôžu tieto funkcie aktivovať.
Prijímač je kompatibilný s funkciou Control
for HDMI-Easy Setting.
• Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Control for HDMI-Easy Setting, môžete
funkciu ovládania pripojenia HDMI na
prijímači a prehrávacom zariadení nastaviť
automaticky pomocou nastavenia funkcie
ovládania pripojenia HDMI na televízore
(str. 81).
• Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Control for HDMI-Easy Setting, nastavte
funkciu ovládania pripojenia HDMI na
prijímači, prehrávacom zariadení
a televízore osobitne (str. 82).
Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Control for HDMI-Easy
Setting
1 Prepojte prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie prostredníctvom pripojenia
HDMI (str. 25, 26).
(Príslušné zariadenie musí byť
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.)
2 Zapnite prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie.
3 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI na televízore.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne súčasne v prijímači aj vo všetkých
pripojených zariadeniach. Počas
nastavovania bliká na displeji hlásenie
SCANNING. Počkajte na zobrazenie
hlásenia COMPLETE. Nastavenie sa
dokončilo.
Podrobné informácie o nastavení televízora
nájdete v návode na jeho použitie.
pokračovanie
81SK
Funkcie BRAVIA Sync
Funkcia ovládania pripojenia HDMI je
štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu
využívaný systémom HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre rozhranie HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Control for HDMI-Easy
Setting
Poznámky
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka.
2 Z ponuky vyberte položku
Settings
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
ponuky Settings.
• Po odpojení kábla HDMI alebo zmene pripojenia
vykonajte kroky uvedené v časti Ak je televízor
kompatibilný s funkciou Control for HDMI-Easy
Setting (str. 81) alebo Ak televízor nie je
kompatibilný s funkciou Control for HDMI-Easy
Setting (str. 82).
• Skôr než v televízore spustíte funkciu Control for
HDMI-Easy Setting, najprv televízor aj ďalšie
pripojené zariadenia vrátane prijímača zapnite.
• Ak po výbere nastavení funkcie Control for
HDMI-Easy Setting nefunguje prehrávacie
zariadenie, skontrolujte nastavenie funkcie
ovládania pripojenia HDMI tohto prehrávacieho
zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje funkciu
Control for HDMI-Easy Setting, ale podporuje
funkciu ovládania pripojenia HDMI, musíte
funkciu ovládania pripojenia HDMI pripojeného
zariadenia nastaviť ešte pred spustením funkcie
Control for HDMI-Easy Setting z televízora.
3 Vyberte položku HDMI a stlačte
tlačidlo
alebo b.
Prehrávanie obsahu
zariadenia jedným dotykom
4 Vyberte položku Ctrl for HDMI a stlačte
tlačidlo
alebo b.
5 Vyberte položku ON a stlačte tlačidlo
Funkcia ovládania pripojenia HDMI
sa zapne.
6 Stlačením tlačidla GUI MODE zatvorte
ponuku grafického používateľského
rozhrania.
7 Vyberte vstup HDMI prijímača
a televízora, ktorý zodpovedá vstupu
HDMI pripojeného zariadenia, aby sa
zobrazil obraz prenášaný z pripojeného
zariadenia.
8 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení.
Ak už je funkcia ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení zapnutá,
nemusíte toto nastavenie meniť.
9 Kroky č. 7 a 8 zopakujte pre ďalšie
zariadenia, pre ktoré chcete používať
funkciu ovládania pripojenia HDMI.
Podrobné informácie o nastavení
televízora a pripojených zariadení nájdete
v návodoch na použitie príslušných
zariadení.
82SK
.
(Prehrávanie jedným dotykom)
Keď spustíte prehrávanie obsahu zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
pripojenia HDMI, fungovanie prijímača
a televízora sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
Prijímač a televízor
Zapnutie (v pohotovostnom režime)
Prepnutie na príslušný vstup HDMI
Ak nastavíte položku Pass Through na
hodnotu AUTO alebo ON (str. 95) a potom
prepnete prijímač do pohotovostného režimu,
zvukový a obrazový signál sa bude
reprodukovať len z televízora.
Poznámky
• Pomocou ponuky televízora zapnite funkciu
ovládania hlasitosti systému.
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Ak je položka Pass Through nastavená na hodnotu
AUTO alebo ON, v závislosti od nastavení sa
prijímač nemusí zapnúť.
Tip
Pripojené zariadenie, napríklad prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD, môžete vybrať aj z ponuky
televízora. Na prijímači aj televízore sa automaticky
vyberie vhodný vstup HDMI.
Prenos zvuku televízora
z reproduktorov pripojených
k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému)
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať aj nasledujúcim spôsobom.
• Ak je zapnutý televízor a zapnete aj prijímač,
funkcia ovládania hlasitosti systému
automaticky aktivuje prenos zvuku
televízora prostredníctvom reproduktorov
pripojených k prijímaču. Ak však prijímač
vypnete, zvuk sa bude prenášať
z reproduktorov televízora.
• Ak sa zvuk z televízora prenáša
prostredníctvom reproduktorov pripojených
k prijímaču, môžete pomocou diaľkového
ovládača televízora nastaviť hlasitosť alebo
dočasne vypnúť zvuk.
Poznámky
• Ak funkcia ovládania hlasitosti systému nepracuje
v súlade s nastavením televízora, pozrite si návod
na použitie televízora.
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená na
hodnotu ON, nastavenia Audio Out v ponuke
HDMI Settings sa automaticky vyberú podľa
nastavení funkcie ovládania hlasitosti systému
(str. 96).
Vypnutie prijímača
spoločne s televízorom
Televízor
Zapnutie
funkcie
ovládania
hlasitosti
systému
Keď pomocou tlačidla napájania na diaľkovom
ovládači televízora vypnete televízor,
automaticky sa vypne aj prijímač a pripojené
zariadenia.
Rovnako môžete pomocou diaľkového
ovládača prijímača vypnúť televízor.
Prijímač
• Zapnutie
(v pohotovostnom
režime)
• Prepnutie na
príslušný vstup
HDMI
(Vypnutie systému)
AV ?/1
Minimalizovanie
hlasitosti televízora
Reprodukcia
zvuku z televízora
TV
Stlačte tlačidlo TV a potom
tlačidlo AV ?/1.
Televízor, prijímač a pripojené zariadenia
sa vypnú.
pokračovanie
83SK
Funkcie BRAVIA Sync
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať prostredníctvom ponuky televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému
zapnite funkciu synchronizácie pohotovostného
režimu na televízore. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa v závislosti
od svojho stavu nemusia vypnúť. Podrobné
informácie nájdete v návodoch na použitie
pripojených zariadení.
• Ak funkciu vypnutia systému používate
s televízorom inej značky než Sony, naprogramujte
diaľkový ovládač podľa pokynov pre príslušného
výrobcu televízora.
Používanie optimálneho
zvukového poľa pre
vybratú scénu
(Výber scény)
Podľa scény vybratej na televíznej obrazovke
sa automaticky vyberie optimálna kvalita
obrazu a zvukové pole.
Podrobné informácie o tejto operácii nájdete
v návode na použitie televízora.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
Tabuľka príslušných režimov
Nastavenie scény na
televíznej obrazovke
Zvukové pole
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
84SK
Ovládanie prijímača pomocou
diaľkového ovládača
televízora
(Ovládanie domáceho kina)
Ak je k prijímaču pripojený televízor
kompatibilný s funkciou Home Theatre
Control, na obrazovke pripojeného televízora
sa zobrazí ikona internetových aplikácií.
Pomocou diaľkového ovládača televízora
môžete prepnúť vstup prijímača alebo zmeniť
zvukové polia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť
stredového alebo basového reproduktora,
prípadne upraviť nastavenia funkcie Sound
Optimizer (str. 63), Dual Mono (str. 95)
alebo A/V Sync (str. 94).
Poznámka
Ak chcete používať funkciu ovládania domáceho
kina, televízor sa musí dokázať pripojiť k službe
širokopásmovej linky. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového zvuku
na prijímači, môžete vstupný zvukový režim
nemenne nastaviť pre niektoré konektory
alebo medzi nimi prepínať v závislosti od
signálu, ktorý chcete sledovať.
1
Otáčaním gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači vyberte
požadovaný vstup.
Môžete tiež použiť tlačidlá vstupu na
diaľkovom ovládači.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT MODE na prijímači vyberte
režim zvukového vstupu.
Poznámky
• Na základe vstupu sa na displeji zobrazia
znaky ------ a nemožno vybrať iné režimy.
• Ak sa používa režim A. DIRECT, zvukový vstup
sa nastaví na hodnotu ANALOG. Nemôžete
vybrať iné režimy.
Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového
vstupu
(Input Assign)
Obrazové alebo zvukové signály môžete
opätovne priradiť iným vstupným
konektorom.
Po opätovnom priradení vstupných
konektorov môžete pomocou tlačidla vstupu
(alebo gombíka INPUT SELECTOR na
prijímači) vybrať pripojené zariadenie.
Priradenie vstupov pre zložkový
obraz a digitálny zvuk
Ak predvolené nastavenia vstupných
konektorov COMPONENT VIDEO
a DIGITAL nezodpovedajú pripojenému
zariadeniu, môžete tieto konektory
opätovne priradiť iným vstupom.
Príklad:
Keď prehrávač diskov DVD pripojíte ku
konektorom OPTICAL SAT/CATV IN
a COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Vstupu BD/DVD priraďte konektor
OPTICAL SAT/CATV IN.
– Vstupu BD/DVD priraďte konektory
COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
pokračovanie
85SK
Ďalšie operácie
Vybratý režim zvukového vstupu sa
zobrazí na displeji.
• AUTO: Uprednostnia sa digitálne
zvukové signály. Ak existuje viac než
jedno digitálne pripojenie,
uprednostnia sa zvukové signály HDMI.
Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne
zvukové signály, vyberú sa analógové
zvukové signály. Po výbere televízneho
vstupu sa uprednostnia signály
spätného zvukového kanálu (ARC).
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou ARC, vyberú sa
digitálne optické zvukové signály.
Ak v prijímači ani televízore nie je
aktivovaná funkcia ovládania pripojenia
HDMI, funkcia ARC nie je k dispozícii.
• COAX: Určuje digitálne zvukové
signály prenášané do konektora
DIGITAL COAXIAL.
• OPT: Určuje digitálne zvukové signály
prenášané do konektora DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG: Určuje analógové zvukové
signály prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
3
Vyberte názov vstupu, ktorý
chcete priradiť.
4
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Input
alebo b.
Zobrazí sa ponuka možností.
5
Vyberte položku Input Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Zobrazí sa obrazovka Input Assign.
6
Pomocou tlačidiel V/v/B/b
vyberte obrazové alebo zvukové
signály, ktoré chcete priradiť
vstupu vybratému v kroku č. 3.
7
Stlačte tlačidlo
Názov vstupu
Priraditeľné
konektory
obrazového
vstupu
Priraditeľné
konektory
zvukového
vstupu
.
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
COMP.1
a*
a
a
a
a
a
COMP.2
a
a
a*
a
a
a
CVBS
–
–
a
a*
a*
–
NONE
a
a*
–
–
–
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
NONE
a
a*
–
–
–
–
* Predvolené nastavenie
Poznámky
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Pre každý vstup je povolené jedno opätovné priradenie.
86SK
SA-CD/CD
Používanie pripojenia Bi-amp
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Settings
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Používanie funkcií
pre viacero zón
Môžete reprodukovať zvuk zo zariadenia
pripojeného k prijímaču v inej než hlavnej
zóne. V hlavnej zóne môžete napríklad
sledovať obsah disku DVD a v zóne 2
počúvať disk CD.
Pri používaní infračerveného retranslátora
(nie je súčasťou dodávky) môžete zo zóny 2
ovládať zariadenie v hlavnej zóne aj prijímač
značky Sony v zóne 2.
Vyberte položku Speaker
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Vyberte položku SP Pattern
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Spôsob ovládania prijímača
zo zóny 2
5
Vyberte vhodnú šablónu pre
reproduktory, ktorá neobsahuje
zadné reproduktory na
priestorový zvuk ani predné
horné reproduktory, a stlačte
tlačidlo
.
6
Ak ku konektoru IR REMOTE pripojíte
infračervený retranslátor (nie je súčasťou
dodávky), môžete prijímač ovládať bez toho,
aby ste naň museli nasmerovať diaľkový
ovládač.
Infračervený retranslátor používajte v prípade,
že prijímač inštalujete na miesto mimo dosahu
signálov z diaľkového ovládača.
Vyberte položku SB Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
7
Vyberte položku BI-AMP
a stlačte tlačidlo
.
Ďalšie operácie
3
Rovnaké signály ako z konektorov
SPEAKERS FRONT A možno
reprodukovať aj z konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Poznámky
• Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
nastavte položku SB Assign na hodnotu BI-AMP.
• Ak nastavíte položku SB Assign na hodnotu
BI-AMP, nastavenia hlasitosti a vzdialenosti
reproduktorov týkajúce sa zadných reproduktorov
na priestorový zvuk a predných horných
reproduktorov budú neplatné a použijú
sa nastavenia pre predné reproduktory.
87SK
Vytvorenie pripojenia v zóne 2
Zvuk z reproduktorov v zóne 2 sa prenáša pomocou prijímača a ďalšieho
zosilňovača.
Hlavná zóna
Zóna 2
STR-DN1030
C
C
A
B
IR
REMOTE
IN
ZONE 2 AUDIO
OUT
A Zvukové zariadenie
B Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
C Reproduktory
D Zosilňovač alebo prijímač značky Sony
88SK
D
B
RM-AAP079
Tipy
Ovládanie prijímača zo zóny 2
Podľa opisu nasledujúcich operácií môžete
pripojiť infračervený retranslátor a ovládať
prijímač v zóne 2. Ak infračervený retranslátor
nie je pripojený, používajte prijímač
v hlavnej zóne.
AV ?/1
?/1
ZONE
Tlačidlá
vstupu
SOURCE
1
Zapnite hlavný prijímač
(tento prijímač).
2
3
Zapnite prijímač v zóne 2.
Stlačte tlačidlo ZONE.
Diaľkový ovládač sa prepne na zónu 2.
Stlačte tlačidlo ?/1.
Ďalšie operácie
4
• Aj po prepnutí tohto prijímača do pohotovostného
režimu (stlačením tlačidla ?/1 na diaľkovom
ovládači sa tento prijímač vypne) ostane prijímač
v zóne 2 zapnutý. Ak chcete vypnúť všetky
prijímače, naraz stlačte tlačidlá ?/1 a AV ?/1
na diaľkovom ovládači (SYSTEM STANDBY).
• Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
po zapnutí prijímača v zóne 2 sa indikátor
ON/STANDBY na prednom paneli rozsvieti
na jantárovo.
• Prostredníctvom konektorov ZONE 2 OUT
sa reprodukujú iba signály zo zariadení
pripojených k analógovým vstupným
konektorom. Zo zariadení pripojených
iba k digitálnym vstupným konektorom
sa nereprodukujú žiadne signály.
• Vstupy BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO 1,
VIDEO 2, TV, USB, AirPlay, HOME NETWORK
a SEN možno vybrať iba v hlavnej zóne.
• Po stlačení tlačidla SOURCE sa signály
prichádzajúce do konektorov HDMI IN,
DIGITAL IN a portu USB nereprodukujú
z konektorov ZONE 2 OUT.
• Po stlačení tlačidla SOURCE sa zvukové signály
zo zariadení USB, AirPlay, domácej siete a služby
SEN nereprodukujú z konektorov ZONE 2 OUT.
• Z hlavnej zóny a zóny 2 môžete vybrať pásmo FM
alebo AM, a aj keď ste v niektorej zo zón vybrali inú
možnosť, uprednostní sa naposledy vybratá
možnosť.
Aktivuje sa funkcia zón.
5
Stláčaním tlačidiel vstupu
vyberte požadovaný vstup.
Zo zóny 2 sa reprodukujú iba analógové
zvukové signály.
Keď stlačíte tlačidlo SOURCE, budú sa
reprodukovať signály aktuálneho vstupu
v hlavnej zóne.
6
Pomocou prijímača v zóne 2
nastavte vhodnú hlasitosť.
Ukončenie ovládania v zóne 2
Stlačte tlačidlo ZONE a potom tlačidlo ?/1.
89SK
3
Úprava nastavení
Vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačte tlačidlo
.
Príklad: Po výbere položky Auto Cal.
Používanie ponuky Settings
Pomocou ponuky Settings môžete upravovať
rôzne nastavenia reproduktorov, efektov
priestorového zvuku atď.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť na
televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE
(str. 48) prepnite prijímač na režim
GUI MODE.
4
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
MENU
1
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
Zoznam ponuky Settings
Ponuka Settings
Auto Cal.
Speaker
2
Z ponuky vyberte položku
Settings a stlačením tlačidla
alebo b prejdite do režimu
ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Surround
EQ
Audio
HDMI
Network
System
90SK
Popis
Slúži na nastavenie
hlasitosti alebo vzdialenosti
reproduktorov a vykonanie
automatického merania
(str. 38).
Slúži na manuálne nastavenie
polohy reproduktorov
(str. 91).
Slúži na výber zvukového poľa
a nastavenie vybratého efektu
priestorového zvuku (str. 93).
Slúži na nastavenie ekvalizéra
(nízkych a vysokých tónov)
(str. 94).
Slúži na nastavenie rôznych
zvukových položiek (str. 94).
Slúži na úpravu nastavení
zvuku alebo obrazu
prenášaného zo zariadení
pripojených ku konektorom
HDMI (str. 95).
Slúži na úpravu nastavení siete
(str. 96).
Slúži na úpravu nastavení
systému prijímača (str. 99).
Ponuka Speaker Settings
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Poznámka
Nastavenia reproduktorov platia len pre aktuálne
miesto počúvania.
x SP Pattern (Šablóna pre
reproduktory)
Nastavenie hlasitosti
reproduktorov
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk a basového reproduktora).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
hlasitosť ktorého chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Lvl.
Položku SP Pattern vyberte podľa
používaného systému reproduktorov.
Šablónu pre reproduktory vyberte ešte
pred vykonaním automatickej kalibrácie.
3 Nastavte hlasitosť vybratého
x SB Assign (Priradenie zadných
reproduktorov na priestorový
zvuk)
Poznámka
Môžete nastaviť konektory SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B pre pripojenie Bi-amp
alebo pripojenie predných reproduktorov B.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Poznámka
x Manual Setup
Umožňuje manuálne nastavenie jednotlivých
reproduktorov na obrazovke Manual Setup.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre hudbu,
z basového reproduktora sa nebude prenášať žiadny
zvuk, ak je v ponuke Speaker Settings veľkosť
všetkých reproduktorov nastavená na hodnotu
Large. Zvuk sa však bude prenášať z basového
reproduktora v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory na
priestorový zvuk sú nastavené na hodnotu Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV, PLII MS,
PLIIx MV, PLIIx MS, PLIIz, HD-D.C.S. alebo
P. AUDIO.
Nastavenie vzdialenosti
jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na priestorový
zvuk a basového reproduktora) od miesta
počúvania.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor, pre
ktorý chcete nastaviť vzdialenosť od
miesta počúvania, a potom stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Dist.
pokračovanie
91SK
Úprava nastavení
Po zmene z pripojenia Bi-amp alebo pripojenia
predných reproduktorov B na pripojenie zadných
reproduktorov na priestorový zvuk alebo predných
horných reproduktorov nastavte položku SB Assign
na hodnotu OFF a potom reproduktory nastavte
znova. Pozrite si časť Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION (str. 38) alebo
Manual Setup (str. 91).
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu
–10,0 dB až +10,0 dB v intervaloch 0,5 dB.
3 Nastavte vzdialenosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu
1 m 0 cm až 10 m 0 cm (3 stopy a 3 palce
až 32 stôp a 9 palcov) v intervaloch
10 cm (1 palec).
Tip
Po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania môžete vzdialenosť nastavovať
v intervaloch 1 cm.
Poznámky
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré
parametre dostupné.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
veľkosť ktorého chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Size.
3 Nastavte veľkosť vybratého reproduktora
a stlačte tlačidlo
.
• Large: Ak pripájate veľké reproduktory,
ktoré dokážu efektívne reprodukovať
nízke tóny, vyberte nastavenie Large.
Nastavenie Large vyberajte v bežných
prípadoch.
• Small: Ak je zvuk skreslený alebo
ak pri používaní multikanálového
priestorového zvuku nepočujete
dostatočné efekty priestorového zvuku,
výberom nastavenia Small aktivujte
presmerovanie nízkych tónov. Nízke
tóny jednotlivých kanálov sa budú
reprodukovať z basového reproduktora
alebo iných reproduktorov s nastavením
Large.
92SK
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Tipy
• Nastavenia Large a Small jednotlivých
reproduktorov určujú, či interný zvukový procesor
odstráni z daného kanála signál s nízkym tónom.
Po odstránení nízkych tónov z kanála sa
prostredníctvom presmerovania nízkych tónov
odošlú príslušné nízke tóny do basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Keďže však nízke tóny majú určitú smerovosť,
najlepšie výsledky dosiahnete bez ich odstránenia
(ak je to možné). Preto aj pri používaní malých
reproduktorov môžete vybrať nastavenie Large,
ak chcete z daného reproduktora počuť nízke tóny.
Ak však používate veľký reproduktor, ale
nechcete z neho počúvať nízke tóny, vyberte
nastavenie Small.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
vyberte pre všetky reproduktory nastavenie Large.
Ak je úroveň nízkych tónov nižšia, môžete ju
zvýrazniť pomocou ekvalizéra.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté nastavenie
Small, nastavenie Small sa automaticky vyberie
aj pre stredový reproduktor, reproduktory na
priestorový zvuk a zadné reproduktory na
priestorový zvuk alebo predné horné
reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor,
pre predné reproduktory sa automaticky
vyberie nastavenie Large.
x Crossover Freq (Medzná frekvencia
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré
ste v ponuke Speaker Settings nastavili
veľkosť Small. Nameraná medzná frekvencia
reproduktorov sa pre jednotlivé reproduktory
nastaví po automatickej kalibrácii.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
ktorého medznú frekvenciu chcete
nastaviť, a stlačte tlačidlo
.
2 Nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo
.
x Test Tone
Tip
Umožňuje vybrať typ testovacieho tónu na
obrazovke Test Tone.
Štandardné nastavenie STD spôsobí miernu
kompresiu. Preto odporúčame používať nastavenie
MAX. Toto nastavenie výborne komprimuje
dynamický rozsah a umožňuje sledovanie filmov
neskoro v noci pri nízkej hlasitosti. Na rozdiel
od analógových obmedzovačov sú úrovne vopred
určené a poskytujú veľmi prirodzenú kompresiu.
Tipy
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo MASTER
VOL +/– alebo 2 +/–. Môžete tiež použiť
ovládací prvok MASTER VOLUME na prijímači.
• Počas nastavovania sa príslušná hodnota zobrazuje
na televíznej obrazovke.
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón prenášal
z reproduktorov postupne.
1 Vyberte položku Test Tone a stlačte
alebo b.
tlačidlo
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• OFF
• AUTO: Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Môžete vybrať, z ktorých
reproduktorov sa bude prenášať
testovací tón.
* Možnosť SB sa zobrazí iba po pripojení
jedného zadného reproduktora na
priestorový zvuk.
3 Nastavte hlasitosť reproduktorov a stlačte
tlačidlo
.
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Táto funkcia môže byť
užitočná pri sledovaní filmov neskoro
v noci pri nízkej hlasitosti. Kompresia
dynamického rozsahu je možná len pri
zdrojoch Dolby Digital.
• MAX: Dynamický rozsah sa komprimuje
na maximálnej úrovni.
• STD: Dynamický rozsah sa komprimuje
podľa zámerov technika nahrávania.
• AUTO: Dynamický rozsah sa komprimuje
automaticky.
• OFF: Dynamický rozsah sa nekomprimuje.
Umožňuje vybrať mernú jednotku na
nastavenie vzdialenosti.
• FEET: Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• METER: Vzdialenosť sa zobrazuje
v metroch.
Ponuka Surround Settings
Na obrazovke Sound Field Setup môžete
vybrať zvukové pole a nastaviť úroveň efektu
a ďalšie možnosti.
Podrobné informácie o zvukovom poli nájdete
v časti Reprodukovanie zvukových efektov
(str. 60).
Poznámka
Položky nastavenia, ktoré môžete upravovať
v jednotlivých ponukách, sa líšia v závislosti
od zvukového poľa.
Nastavenie úrovne efektu pre
režim HD-D.C.S.
1 Vyberte položku HD-D.C.S. a stlačte
tlačidlo
alebo b.
2 Vyberte požadovaný typ efektu a stlačte
tlačidlo
.
K dispozícii sú tri odlišné typy režimu
HD-D.C.S.: Dynamic, Theater a Studio.
Každý typ sa vyznačuje inou úrovňou
zmiešavania odrazov a dozvukov a je
optimalizovaný tak, aby zodpovedal
jedinečnej miestnosti, vkusu a nálade
poslucháča.
pokračovanie
93SK
Úprava nastavení
x D.Range Comp (Kompresia
dynamického rozsahu)
x Distance Unit
• Dynamic: Toto nastavenie je vhodné pre
prostredia, v ktorých sa odrážajú zvuky,
ale v ktorých chýba pocit priestoru
(kde sa zvuk nedostatočne absorbuje).
Zdôrazňuje odraz zvuku a reprodukuje
zvuk veľkého, klasického kina. Tým sa
zvýrazňuje pocit priestoru nahrávacieho
štúdia a vytvára jedinečné akustické pole.
• Theater: Toto nastavenie je vhodné pre
bežné obývacie izby. Reprodukuje
dozvuky ako v kine (nahrávacom štúdiu).
Najvhodnejšie je na sledovanie obsahu
nahratého na disku Blu-ray Disc, keď
chcete dosiahnuť atmosféru kina.
• Studio: Toto nastavenie je vhodné pre
obývacie izby s príslušnými zvukovými
zariadeniami. Reprodukuje dozvuky,
ktoré vznikajú pri opätovnom zmiešavaní
zdroja zvuku pre kiná na disk Blu-ray
Disc, aby sa dosiahla hlasitosť vhodná
na domáce používanie. Zachováva sa
minimálna úroveň odrazov a dozvukov.
Dialógy a efekty priestorového zvuku sa
však reprodukujú výrazne.
Ponuka EQ Settings
Pomocou nasledujúcich parametrov môžete
nastaviť zvukové charakteristiky (úroveň
nízkych a vysokých tónov) predných
reproduktorov.
• Bass
• Treble
Vysoké tóny
Nízke tóny
Úroveň
(dB)
Frekvencia (Hz)
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
94SK
Ponuka Audio Settings
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak,
aby vyhovovali vašim požiadavkám.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcia D.L.L. je technológia spoločnosti
Sony, ktorá umožňuje, aby sa digitálne
a analógové zvukové signály s nízkou
kvalitou prehrávali ako vysokokvalitné zvuky.
• AUTO 1: Táto funkcia je k dispozícii pre
zvukové formáty so stratovou kompresiou
a analógové zvukové signály.
• AUTO 2: Táto funkcia je k dispozícii pre
signály Linear PCM, ako aj zvukové formáty
so stratovou kompresiou a analógové
zvukové signály.
• OFF
Poznámka
Funkcia je k dispozícii po výbere možnosti 2CH ST.,
A.F.D. AUTO, MULTI ST. alebo HP 2CH. Funkcia
však nie je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
– Vybratý je vstup FM TUNER alebo AM TUNER.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM so
vzorkovacou frekvenciou inou než 44,1 kHz.
– Prijímajú sa signály Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD
Master Audio alebo DTS-HD High Resolution
Audio.
– Počas používania funkcie siete sa prijímajú signály
so vzorkovacou frekvenciou inou než 44,1 kHz.
x A/V Sync (Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom)
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
zvukového signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu.
Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor,
prípadne projektor.
• HDMI AUTO: Oneskorenie medzi
výstupom zvuku a obrazu pre monitor
pripojený prostredníctvom konektora
HDMI sa automaticky upraví na základe
informácií pre televízor. Táto funkcia
je dostupná iba v prípade, že monitor
podporuje funkciu A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Oneskorenie môžete nastaviť
v rozsahu 0 ms až 300 ms v intervaloch
10 ms.
Ponuka HDMI Settings
Poznámky
Môžete upraviť požadované nastavenia
zariadenia pripojeného ku konektoru HDMI.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
• Čas oneskorenia sa môže líšiť v závislosti od
zvukového formátu, zvukového poľa, šablóny
pre reproduktory a nastavení vzdialenosti
reproduktorov.
x Dual Mono (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
Pri sledovaní digitálneho vysielania v režime
duálneho zvuku môžete vybrať požadovaný
jazyk (ak je táto možnosť k dispozícii).
Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk v hlavnom jazyku
sa bude prenášať z ľavého predného
reproduktora a súčasne sa bude z pravého
predného reproduktora prenášať zvuk vo
vedľajšom jazyku.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
x Ctrl for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
ovládania pripojenia HDMI. Podrobné
informácie nájdete v časti Príprava na funkciu
BRAVIA Sync (str. 81).
• ON
• OFF
Poznámky
• Po nastavení položky Ctrl for HDMI na hodnotu
ON sa môže nastavenie Audio Out zmeniť
automaticky.
• Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
po nastavení položky Ctrl for HDMI na hodnotu
ON sa indikátor ON/STANDBY na prednom
paneli rozsvieti na jantárovo.
x Pass Through
pokračovanie
95SK
Úprava nastavení
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora.
• ON: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nepretržite reprodukuje signály
HDMI z konektora HDMI TV OUT
prijímača.
• AUTO: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime a televízor je zapnutý, prijímač
reprodukuje signály HDMI zo svojho
konektora HDMI TV OUT. Spoločnosť
Sony odporúča vybrať toto nastavenie,
ak používate televízor značky Sony
kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync.
V porovnaní s nastavením ON sa pri
použití tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
• OFF: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nereprodukuje signály HDMI.
Ak chcete sledovať signál z pripojeného
zariadenia na televízore, zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením ON sa pri použití
tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
Poznámky
• Funkcia nie je dostupná v prípade, že je položka
Ctrl for HDMI nastavená na hodnotu OFF.
• Po výbere nastavenia AUTO môže reprodukcia
obrazu a zvuku na televízore trvať trochu dlhšie
než pri nastavení ON.
Ponuka Network Settings
Môžete upraviť nastavenia siete. Ponuka
Network Settings je k dispozícii iba po
výbere funkcie Home Network alebo SEN.
x Audio Out
Môžete nastaviť výstup zvukových
signálov HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
• AMP: Zvukové signály HDMI
z prehrávacieho zariadenia sa prenášajú iba
do reproduktorov pripojených k prijímaču.
Multikanálový zvuk možno prehrávať
v pôvodnom formáte.
x Settings
Umožňuje vybrať nastavenia siete. Podrobné
informácie nájdete v časti Konfigurácia
sieťových nastavení prijímača (str. 43).
• Wireless LAN Settings
• Wired LAN Settings
x Information
Umožňuje skontrolovať informácie o sieti.
Poznámka
Ak položku Audio Out nastavíte na hodnotu
AMP, zvukové signály sa nebudú prenášať
z reproduktora televízora.
• TV+AMP: Zvuk sa prenáša z reproduktora
televízora a reproduktorov pripojených
k prijímaču.
Poznámky
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku prenášaného
z televízora, napríklad od počtu kanálov,
vzorkovacej frekvencie atď. Ak je televízor
vybavený stereofónnymi reproduktormi,
zvukový výstup z prijímača je takisto
stereofónny, a to aj pri prehrávaní
viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému zariadeniu
(projektoru atď.), nemusí sa z prijímača prenášať
zvuk. V takom prípade vyberte hodnotu AMP.
96SK
Kontrola informácií o sieti
1 Vyberte položku Information a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku nastavenia, ktorú chcete
skontrolovať, a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o aktuálnom nastavení.
Môžete skontrolovať nastavenia* položiek
Connection, SSID, Security Setup, IP
Settings, IP Address, Subnet Mask, Default
Gateway, DNS Settings, Primary DNS,
Secondary DNS, Proxy Settings, Proxy
Address, Port Number a MAC Address.
* Položky nastavenia zobrazené počas
nastavovania sa líšia v závislosti od
sieťového prostredia a typu pripojenia.
x PARTY STREAMING
Poznámka
Umožňuje nastaviť prijímač na používanie
funkcie PARTY STREAMING.
Do zoznamu zariadení možno pridať až
20 zariadení. Ak už ste zaregistrovali 20 zariadení,
zobrazí sa hlásenie Device Full a nové zariadenie
nemožno pridať do zoznamu. V takom prípade
odstráňte zo zoznamu nepotrebné zariadenia
(str. 98).
1 Vyberte položku PARTY STREAMING
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku On alebo Off a stlačte
tlačidlo
.
• On: Prijímač môžu zistiť ostatné
zariadenia v domácej sieti.
Prijímač môže spustiť alebo ukončiť
reláciu PARTY a môže sa k nej pripojiť
alebo ju opustiť.
• Off: Prijímač môžu zistiť ostatné
zariadenia v domácej sieti.
Prijímač však nemôže spustiť ani ukončiť
reláciu PARTY a nemôže sa k nej pripojiť
ani ju opustiť.
x Access Settings
Umožňuje nastaviť obmedzenia alebo
povolenia prístupu pre zariadenia zo
zoznamu zariadení.
Nastavenie automatického
povolenia prístupu
1 Vyberte položku Access Settings a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Auto Access a stlačte
tlačidlo
.
3 Vyberte položku Allow alebo Not Allow
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Control Device a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
zaregistrovaných zariadení.
3 Vyberte položku Add Device a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte požadované zariadenie a stlačte
tlačidlo
.
Vybraté zariadenie sa pridá do zoznamu
zariadení. Podrobné informácie
o nastavení povolenia prístupu nájdete
v časti Nastavenie povolenia prístupu pre
zariadenia (str. 97).
Nastavenie povolenia prístupu
pre zariadenia
Môžete nastaviť povolenie prístupu pre
zariadenie zo zoznamu zariadení. V domácej
sieti sa rozpoznajú iba zariadenia s nastavenou
možnosťou Allow.
1 Vyberte položku Access Settings a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Control Device a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
zaregistrovaných zariadení.
3 Vyberte požadované zariadenie a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte položku Access a stlačte
tlačidlo
.
5 Vyberte položku Allow alebo Not Allow
a stlačte tlačidlo
.
pokračovanie
97SK
Úprava nastavení
a stlačte tlačidlo
.
• Allow: Prístup k prijímaču sa povolí
všetkým zariadeniam v domácej sieti.
V prípade potreby môže prijímač spustiť
reláciu PARTY ako hostiteľské zariadenie
a pripojiť sa k relácii PARTY ako
hosťovské zariadenie.
• Not Allow: Prijímač obmedzí nové
zariadenie, ktoré k nemu pristupuje.
Keď k domácej sieti pripájate nové
zariadenie, pridajte ho do zoznamu
zariadení a nastavte povolenie prístupu
(str. 97).
Pridávanie zariadení do zoznamu
zariadení
1 Vyberte položku Access Settings a stlačte
Odstránenie zariadenia zo zoznamu
V kroku č. 4 vyberte položku Delete a stlačte
tlačidlo
. Na obrazovke s potvrdením vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo
.
Odstránenie registrovaných
zariadení Media Remote zo
zoznamu zariadení
1 Vyberte položku Registered Media
x Media Remote Device Registration
Umožňuje registrovať zariadenia
Media Remote.
Remote Devices a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
zoznamy registrovaných zariadení
Media Remote.
Postup registrácie zariadení
Media Remote
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete
1 Vyberte položku Media Remote Device
3 Vyberte položku Delete a stlačte
Registration a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Start Registration
a stlačte tlačidlo
.
Prijímač spustí rozpoznávanie zariadenia
Media Remote, ktoré je pripravené na
registráciu.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
Connecting.
Na zariadení Media Remote stlačte tlačidlo
Registration.
Ak sa však do 30 sekúnd nerozpozná
žiadne zariadenie, prijímač registráciu
ukončí.
3 Vyberte položku Finish a stlačte
tlačidlo
.
Zrušenie registrácie
V kroku č. 2 vyberte položku Cancel a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
Do zoznamu zariadení možno pridať až päť
zariadení Media Remote. Ak už ste zaregistrovali
päť zariadení, zobrazí sa hlásenie Device Full a nové
zariadenie nemožno pridať do zoznamu. V takom
prípade odstráňte zo zoznamu nepotrebné
zariadenia (str. 98).
x Registered Media Remote Devices
Umožňuje skontrolovať zoznam
registrovaných zariadení Media Remote.
Prijímač môžu ovládať iba registrované
zariadenia.
98SK
odstrániť, a stlačte tlačidlo
tlačidlo
.
.
4 Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
.
Vybraté zariadenie sa odstráni zo zoznamu
zariadení.
x Device Name
Umožňuje priradiť prijímaču názov
zariadenia s dĺžkou až 30 znakov, aby sa
dal ľahko rozpoznať v iných zariadeniach
v domácej sieti.
Priradenie názvu zariadenia
1 Vyberte položku Device Name a stlačte
tlačidlo
.
2 Stlačením tlačidla
vyberte aktuálny
názov zariadenia.
3 Stlačte tlačidlo SHIFT a stláčaním
číselných alebo textových tlačidiel
zadajte názov zariadenia.
4 Stlačte tlačidlo
.
Tip
Predvolený názov zariadenia je STR-DN1030 ******.
Znaky ****** predstavujú posledných šesť číslic
adresy MAC prijímača.
x Network Standby
Kým je režim Network Standby nastavený na
hodnotu On, prijímač možno vždy pripojiť
a ovládať prostredníctvom siete.
1 Vyberte položku Network Standby
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Off alebo On a stlačte
tlačidlo
.
• Off: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, vypne sa funkcia siete. Po zapnutí
prijímača bude obnovenie prevádzky
trvať dlhšie.
• On: Funkcia siete je k dispozícii aj po
prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu a obnovení prevádzky pri
ovládaní prostredníctvom siete.
Poznámka
Keď je prijímač v pohotovostnom režime, po
nastavení položky Network Standby na hodnotu On
sa indikátor ON/STANDBY na prednom paneli
rozsvieti na jantárovo.
x Software Update
Ponuka System Settings
Môžete upraviť nastavenia prijímača.
x Auto Standby
Umožňuje nastaviť prijímač tak, aby sa
automaticky prepol do pohotovostného
režimu, keď ho nepoužívate alebo keď
neprijíma žiadne signály.
• ON: Do pohotovostného režimu sa
prepne približne po 30 minútach.
• OFF: Neprepne sa do pohotovostného
režimu.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Vybratý je vstup FM TUNER, AM TUNER,
HOME NETWORK, AirPlay alebo SEN.
– Používa sa funkcia PARTY STREAMING.
– Aktualizuje sa softvér prijímača.
• Ak režim automatického prepnutia do
pohotovostného režimu používate súčasne
s časovačom spánku, prioritu má časovač spánku.
Umožňuje aktualizovať softvér prijímača
na najnovšiu verziu.
Podrobné informácie nájdete v časti
Aktualizácia softvéru (str. 77).
Kontrola verzie softvéru
1 Vyberte položku Software Update
a stlačte tlačidlo
.
Úprava nastavení
2 Vyberte položku Version a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
verzia softvéru.
99SK
Ovládanie bez pripojenia
k televízoru
Keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete prijímač ovládať pomocou displeja.
AMP
Používanie ponuky na displeji
Opakovaným stláčaním tlačidla GUI
MODE vyberte položku GUI OFF.
Prijímač sa prepne na režim displeja
predného panela.
1
2
3
Stlačte tlačidlo AMP.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte parameter, ktorý
chcete upraviť, a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo
.
DISPLAY
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Stlačte tlačidlo B alebo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia sa môžu na displeji
zobrazovať matne. To znamená, že sú nedostupné
alebo pevne nastavené, a teda nemenné.
100SK
Prehľad ponúk
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti. Podrobné informácie o pohybe
v ponukách nájdete na str. 100.
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
automatickej
kalibrácie
[<AUTO CAL>]
Spustenie automatickej
kalibrácie
[A.CAL START]
Nastavenia
hlasitosti
[<LEVEL>]
Predvolené
nastavenie
Typ automatickej kalibráciea)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
ENGINEER
Testovací tónb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Hlasitosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FL 0 dB
Hlasitosť pravého predného
reproduktorab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FR 0 dB
Hlasitosť stredového
reproduktorab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
CNT 0 dB
Hlasitosť ľavého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SL 0 dB
Hlasitosť pravého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SR 0 dB
Hlasitosť zadného reproduktora SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
na priestorový zvukb)
(interval 0,5 dB)
[SB LEVEL]
SB 0 dB
Hlasitosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBL 0 dB
Hlasitosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBR 0 dB
Hlasitosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
LH 0 dB
Hlasitosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
RH 0 dB
Hlasitosť basového
reproduktorab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SW 0 dB
Úprava nastavení
Nastavenia
pokračovanie
101SK
Ponuka
[Displej]
Nastavenia
reproduktorov
[<SPEAKER>]
102SK
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Kompresia dynamického
rozsahu
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Šablóna pre reproduktory
[SP PATTERN]
5/2.1 až 2/0
(20 šablón)
3/4.1
Veľkosť predných
reproduktorovb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť stredového
reproduktorab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť reproduktorov na
priestorový zvukb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť predných horných
reproduktorovb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Priradenie zadného
reproduktora na priestorový
zvukd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Vzdialenosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(FL 3’3” až FL 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Vzdialenosť pravého predného
reproduktorab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(FR 3’3” až FR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Vzdialenosť stredového
reproduktorab)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
(CNT 3’3” až CNT 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Vzdialenosť ľavého reproduktora SL 1,00 m až SL 10,00 m
na priestorový zvukb)
(SL 3’3” až SL 32’9”)
[SL DIST.]
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Vzdialenosť pravého
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SR DIST.]
SR 1,00 m až SR 10,00 m
(SR 3’3” až SR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Vzdialenosť zadného
reproduktora na priestorový
zvukb) [SB DIST.]
SB 1,00 m až SB 10,00 m
(SB 3’3” až SB 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Vzdialenosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(SBL 3’3” až SBL 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Vzdialenosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
(SBR 3’3” až SBR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Vzdialenosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m až LH 10,00 m
(LH 3’3” až LH 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Vzdialenosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m až RH 10,00 m
(RH 3’3” až RH 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Vzdialenosť basového
reproduktorab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(SW 3’3” až SW 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Jednotka vzdialenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Medzná frekvencia predných
reproduktorovg)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia stredového
reproduktorag)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia
reproduktorov na priestorový
zvukg)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia predných
horných reproduktorovg)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Úroveň efektuh)
Nastavenia
priestorového
[EFFECT]
zvuku
[<SURROUND>]
Nastavenia
ekvalizéra
[<EQ>]
Úroveň nízkych tónov predných BASS –10 dB až BASS +10 dB
(interval 1 dB)
reproduktorov
[BASS]
Úroveň vysokých tónov
predných reproduktorov
[TREBLE]
BASS 0 dB
TREBLE –10 dB až TREBLE +10 dB
(interval 1 dB)
TREBLE 0 dB
Režim príjmu staníc v pásme FM STEREO, MONO
[FM MODE]
STEREO
Nastavenia
zvukov
[<AUDIO>]
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
D.L.L. AUTO1
Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom
[A/V SYNC]
0 ms až 300 ms (interval 10 ms),
HDMI AUTO
0 ms
Výber jazyka pri digitálnom
vysielaní
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Priradenie digitálnych
zvukových vstupov
[A. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového vstupu
(Input Assign) (str. 85).
Zadanie názvov uložených staníc Podrobné informácie nájdete v časti
[NAME IN]
Zadávanie názvov uložených staníc
(Name Input) (str. 59).
pokračovanie
103SK
Úprava nastavení
Nastavenia
ladenia
[<TUNER>]
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Nastavenia
obrazu
[<VIDEO>]
Priradenie obrazových vstupov
[V. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového vstupu
(Input Assign) (str. 85).
Nastavenia
HDMI
[<HDMI>]
Ovládanie pripojenia HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Prechod
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Výstup zvuku
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Nastavenia
systému
[<SYSTEM>]
Režim automatického prepnutia STBY ON, STBY OFF
do pohotovostného režimu
[AUTO STBY]
Zadanie názvov vstupov
[NAME IN]
a)
Predvolené
nastavenie
STBY ON
Podrobné informácie nájdete v časti
Zadanie názvu vstupu (Name Input)
(str. 50).
Toto nastavenie môžete vybrať až po spustení automatickej kalibrácie a uložení nastavení.
reproduktory nemusia byť niektoré parametre alebo nastavenia
dostupné.
c)
xxx predstavuje reproduktorový kanál (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak pre položku SP PATTERN nie je vybraté nastavenie
so zadnými reproduktormi na priestorový zvuk alebo prednými hornými reproduktormi (str. 37).
e)
Vzdialenosť môžete nastavovať v intervaloch 0,01 m až po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania.
f)
Možnosť FEET je k dispozícii iba v modeloch pre USA a Kanadu.
g)
Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak je nastavená veľkosť reproduktora SMALL.
h)Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak zvolíte zvukové pole HD-D.C.S.
b) V závislosti od nastavenia šablóny pre
104SK
Zobrazenie informácií na displeji
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
2 Stlačte tlačidlo AMP a potom opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tlačidla DISPLAY sa na displeji
budú cyklicky striedať nasledujúce údaje.
Indexový názov vstupu* t Vybratý
vstup t Aktuálne použité zvukové
pole t Úroveň hlasitosti t Informácie
o toku**
Pri počúvaní rozhlasových staníc
FM a AM
Názov uloženej stanice* t Frekvencia t
Aktuálne použité zvukové pole t Úroveň
hlasitosti
Pri príjme vysielania služieb RDS
Názov naprogramovanej služby alebo
uloženej stanice* t Frekvencia, pásmo
a číslo predvoľby t Aktuálne použité
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
Používanie diaľkového ovládača
Programovanie diaľkového
ovládača
Diaľkový ovládač môžete prispôsobiť tak,
aby zodpovedal zariadeniu pripojenému
k prijímaču. Diaľkový ovládač môžete
dokonca naprogramovať na ovládanie
zariadení iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadení značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač bežne nedokáže ovládať.
Skôr než začnete, uvedomte si nasledujúce
skutočnosti:
– Nemôžete zmeniť nastavenia tlačidiel vstupu
TUNER, USB, AirPlay, HOME NETWORK,
SOURCE a SEN.
– Pomocou diaľkového ovládača možno
ovládať iba zariadenia, ktoré prijímajú
signály infračerveného bezdrôtového
ovládania.
RM SET
UP
SHIFT
* Indexový názov sa zobrazí len vtedy,
ak ste príslušný vstup alebo uloženú
stanicu pomenovali.
Indexový názov sa nezobrazí, ak ste do názvu
zadali len medzery alebo ak je názov totožný
s názvom vstupu.
** Informácie o toku sa nemusia zobraziť.
Tlačidlá
vstupu
AV ?/1
TV
Číselné
tlačidlá
ENT/MEM
Poznámka
Tip
Kým sa na displeji zobrazuje text GUI MODE,
nemôžete meniť zobrazenie. Opakovaným
stláčaním tlačidla GUI MODE vyberte
položku GUI OFF.
1
Stlačte a podržte tlačidlo
RM SET UP a potom stlačte
tlačidlo AV ?/1.
Tlačidlo RM SET UP začne pomaly blikať.
pokračovanie
105SK
Používanie diaľkového
ovládača
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť
znaky alebo interpunkčné znamienka.
2
Stlačte tlačidlo vstupu zariadenia,
ktoré chcete naprogramovať.
Ak napríklad chcete naprogramovať
videorekordér pripojený ku konektorom
VIDEO 1, stlačte tlačidlo VIDEO 1.
Rozsvietia sa tlačidlá RM SET UP
a SHIFT.
3
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číselný kód.
Ak existuje viacero kódov, skúste zadať
kód zodpovedajúci zariadeniu
s televízorom.
Číselné kódy zodpovedajúce príslušnému
zariadeniu nájdete v tabuľkách na
str. 107 – 109.
Poznámka
Pre tlačidlo TV sú funkčné len 500-kové kódy.
4
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Po overení číselného kódu tlačidlo
RM SET UP dvakrát pomaly zabliká
a diaľkový ovládač automaticky ukončí
režim programovania.
5
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
naprogramujte ďalšie zariadenia.
Poznámka
Keď stlačíte číselné tlačidlo, tlačidlo RM SET UP
zhasne.
Zrušenie programovania
V ktoromkoľvek kroku stlačte tlačidlo
RM SET UP. Diaľkový ovládač automaticky
ukončí režim programovania.
Aktivovanie vstupu po
programovaní
Stlačením naprogramovaného tlačidla
aktivujte požadovaný vstup.
106SK
Ak programovanie nebolo
úspešné, skontrolujte tieto
skutočnosti:
• Ak sa v kroku č. 1 nerozsvieti tlačidlo
RM SET UP, vybili sa batérie. Vymeňte
obidve batérie.
• Ak pri zadávaní číselného kódu tlačidlo
RM SET UP päťkrát rýchlo zabliká,
vyskytla sa chyba.
Začnite znova od kroku č. 1.
Číselné kódy zodpovedajúce
zariadeniam a výrobcom zariadení
Pomocou číselných kódov uvedených
v tabuľkách nižšie môžete naprogramovať
zariadenia iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadenia značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač bežne nedokáže ovládať.
Keďže signál z diaľkového ovládača prijímaný
zariadením sa líši v závislosti od modelu
a roku výroby zariadenia, môže byť zariadeniu
priradený viac než jeden číselný kód.
Ak sa vám nepodarí diaľkový ovládač
naprogramovať pomocou niektorého z kódov,
skúste použiť iné kódy.
Poznámky
• Číselné kódy sú stanovené na základe najnovších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa však stať, že zariadenie nezareaguje
na niektoré alebo žiadne z uvedených kódov.
• Pri používaní diaľkového ovládača na ovládanie
určitého zariadenia nemusia byť funkčné všetky
tlačidlá vstupu.
Ovládanie prehrávača diskov CD
Kódy
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
SONY
101, 102, 103
Výrobca
Kódy
DENON
104, 123
SONY
307, 308, 309
Výrobca
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
Ovládanie prehrávača alebo
rekordéra diskov Blu-ray Disc
MARANTZ
116
Výrobca
Kódy
ONKYO
112, 113, 114
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
115
PANASONIC
335
PHILIPS
116
SAMSUNG
336
PIONEER
117
LG
337
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Ovládanie prehrávača kaziet DAT
Ovládanie konzoly PSX
Výrobca
Kódy
SONY
313, 314, 315
Výrobca
Kódy
SONY
203
Ovládanie prehrávača diskov DVD
PIONEER
219
Výrobca
Kódy
SONY
401, 402, 403
Ovládanie kazetového prehrávača
BROKSONIC
424
Výrobca
Kódy
DENON
405
SONY
201, 202
HITACHI
416
DENON
204, 205
JVC
415, 423
KENWOOD
206, 207, 208, 209
MITSUBISHI
419
NAKAMICHI
210
ORITRON
417
PANASONIC
216
PANASONIC
406, 408, 425
PHILIPS
211, 212
PHILIPS
407
PIONEER
213, 214
PIONEER
409, 410
TECHNICS
215, 216
RCA
414
YAMAHA
217, 218
SAMSUNG
416, 422
TOSHIBA
404, 421
ZENITH
418, 420
Výrobca
Kódy
SONY
301
Ovládanie rekordéra diskov DVD
DENON
302
Výrobca
Kódy
JVC
303
SONY
401, 402, 403
KENWOOD
304
pokračovanie
107SK
Používanie diaľkového
ovládača
Ovládanie prehrávača diskov MD
Ovládanie zariadenia DVD/
VCR COMBO
Výrobca
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
Výrobca
Kódy
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
SONY
411
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
Ovládanie zariadenia DVD/
HDD COMBO
Výrobca
SONY
Kódy
401, 402, 403
Ovládanie televízora
Kódy
Výrobca
Kódy
SONY
501, 502
SAMPO
566
501, 536, 539
SABA
530, 537, 547, 549, 558
AKAI
503
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
AOC
503
SCOTT
503, 566
CENTURION
566
SEARS
CORONADO
517
503, 508, 510, 517,
518, 551
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
DAYTRON
517, 566
SYLVANIA
503, 518, 566
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
AIWA
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
GRUNDIG
511, 533, 534
ZENITH
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
GE
LOEWE
515, 534, 556
ITT/NOKIA
521, 522
VIZIO
576, 577
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
Ovládanie prehrávača diskov LD
KMC
517
Výrobca
Kódy
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
108SK
Ovládanie prehrávača diskov
Video CD
Výrobca
Kódy
SONY
605
Ovládanie videorekordéra
Ovládanie satelitného prijímača
Výrobca
Kódy
Výrobca
Kódy
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AIWA*
710, 750, 757, 758
AMSTRAD
845, 846
BLAUPUNKT
740
BskyB
862
EMERSON
750
866
FISHER
717, 720
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
GOLDSTAR/LG
723, 753
THOMSON
857, 861, 864, 876
HITACHI
722, 725, 729, 741
PACE
ITT/NOKIA
717
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
JVC
726, 727, 728, 736
PANASONIC
818, 855
MAGNAVOX
730, 731, 738
PHILIPS
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NEC
736
NOKIA
851, 853, 854, 864
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
729, 730, 731
HUGHES
867
PIONEER
729
722, 729, 730, 731,
741, 747
JVC/Echostar/Dish
Network
873
RCA/PROSCAN
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SAMSUNG
875
SANYO
717, 720, 746
TOSHIBA
869, 870
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
* Ak videorekordér značky AIWA nereaguje ani po
zadaní kódu pre značku AIWA, zadajte kód pre
značku Sony.
Ovládanie prijímača káblovej
televízie
Kódy
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Používanie diaľkového
ovládača
Výrobca
109SK
Obnovenie nastavení
diaľkového ovládača
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
AV ?/1
RM
SET UP
?/1
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte
prijímač od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
MASTER
VOL –/
2–
1
Podržte stlačené tlačidlo MASTER
VOL – alebo 2 –, stlačte
a podržte tlačidlo ?/1 a potom
stlačte tlačidlo AV ?/1.
Tlačidlo RM SET UP trikrát zabliká.
2
110SK
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na zadnej strane prijímača.
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od zdroja napájania (elektrickej siete), kým
je pripojené k nástennej elektrickej zásuvke.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Vymaže sa celý obsah pamäte diaľkového
ovládača (t. j. všetky naprogramované
údaje).
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača, aby ste
sa nepopálili.
Umiestnenie
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti
iných zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača. (Ak sa prijímač používa
v kombinácii s televízorom,
videorekordérom alebo kazetovým
prehrávačom a je umiestnený príliš
blízko týchto zariadení, môže vznikať šum
a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto javy sú
pravdepodobnejšie v prípade, že používate
internú anténu. Preto odporúčame používať
externú anténu.)
• Pri umiestňovaní prijímača na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
Prevádzka
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony. Ak servisný
personál vymení počas opravy niektoré časti,
môže si ich ponechať.
Napájanie
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená na
hodnotu ON (str. 99).
• Funkcia časovača spánku (str. 15) je
zapnutá.
• Používa sa funkcia PROTECTOR
(str. 122).
Indikátor ON/STANDBY rýchlo bliká.
• Pri aktualizácii softvéru sa vyskytla chyba.
Odpojte napájací kábel a potom ho znova
zapojte. Prijímač sa pokúsi aktualizovať
softvér. Ak indikátor naďalej rýchlo bliká,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
prijímač a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch prijímača, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte vhodný
vstup.
• Nastavte televízor na vhodný vstupný
režim.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Správne priraďte vstup pre zložkový obraz.
• Ak pomocou prijímača konvertujete
vstupný signál, vstupný signál musí byť
rovnaký ako funkcia vstupu (str. 19).
pokračovanie
111SK
Ďalšie
informácie
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Obraz
• Skontrolujte, či sú káble správne a na
doraz pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p,
Deep Color (Deep Colour) alebo
pri prenose trojrozmerného obrazu,
používajte kábel High Speed HDMI.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný obraz.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať. Skontrolujte
formáty trojrozmerného obrazu
podporované prijímačom (str. 124).
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
neprenáša sa z televízora obraz.
• Po prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu sa obraz prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate
iné zariadenie, spustite prehrávanie
z tohto zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON (str. 95).
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 49).
• Obrazové vstupné signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
a COMPONENT VIDEO IN nemožno
nahrávať.
112SK
• Zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje
nahrávaniu. V takom prípade
pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať z týchto zdrojov.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
ponuka grafického používateľského
rozhrania.
• Opakovaným stláčaním tlačidla GUI
MODE vyberte položku GUI ON. Ak sa na
televíznej obrazovke ponuka grafického
používateľského rozhrania naďalej
nezobrazuje, stlačte tlačidlo MENU.
• Skontrolujte, či je televízor pripojený
správne.
• V závislosti od televízora sa ponuka
grafického používateľského rozhrania
môže na televíznej obrazovke zobraziť
až po určitom čase.
Zvuk
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť
len veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble zasunuté do vstupných a výstupných
konektorov pre príslušné konektory na
prijímači, reproduktoroch a zariadení.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj
všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok MASTER
VOLUME nie je nastavený na hodnotu
VOL MIN.
• Skontrolujte, či položka SPEAKERS nie je
nastavená na hodnotu SPK OFF (str. 38).
• Skontrolujte, či k prijímaču nie sú
pripojené slúchadlá.
• Stlačením tlačidla MUTING alebo
na diaľkovom ovládači zrušte funkciu
stlmenia zvuku.
• Skúste požadované zariadenie vybrať
stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočením gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači (str. 49).
• Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI Settings
nastavte položku Audio Out na hodnotu
TV+AMP (str. 96). Ak nemôžete
prehrávať zdroj multikanálového zvuku,
nastavte ju na hodnotu AMP. Zvuk sa
však nebude prenášať prostredníctvom
reproduktora televízora.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie, počtu
kanálov alebo zvukového formátu
zvukových výstupných signálov
z prehrávacieho zariadenia môže
dôjsť k prerušeniu zvuku.
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené na doraz.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre
od televízneho prijímača alebo žiarivky.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané
na pripojenie úplne zasunuté do
konektorov na prijímači aj zariadení.
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 85).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre
toto zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru HDMI
nemôžete počúvať disky Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
pokračovanie
113SK
Ďalšie
informácie
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk.
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden kanál,
zariadenie pravdepodobne nie je
pripojené k prijímaču správne.
Skontrolujte, či sú všetky káble úplne
zasunuté do konektorov na prijímači
aj zariadení.
Ak v slúchadlách počuť obidva kanály,
predný reproduktor pravdepodobne
nie je pripojený k prijímaču správne.
Skontrolujte pripojenie predného
reproduktora, z ktorého nepočuť zvuk.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektor L
aj R analógového zariadenia. Analógové
zariadenia vyžadujú pripojenie obidvoch
konektorov. Použite zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov (str. 91).
• Pomocou ponuky Auto Calibration alebo
položky SP Pattern v ponuke Speaker
Settings skontrolujte, či sú nastavenia
reproduktorov vhodné pre dané
usporiadanie reproduktorov. Potom
pomocou položky Test Tone v ponuke
Speaker Settings skontrolujte, či sa zvuk
prehráva z jednotlivých reproduktorov
správne.
• Niektoré disky neobsahujú informácie
o formáte Dolby Digital Surround EX.
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
• V závislosti od vybratého zvukového poľa
sa z basového reproduktora nemusí
prehrávať žiaden zvuk.
• Keď sú všetky reproduktory nastavené
na hodnotu Large a vybratá je položka
NEO6 CIN alebo NEO6 MUS, z basového
reproduktora sa neprehráva žiaden zvuk.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p,
Deep Color (Deep Colour) alebo
pri prenose trojrozmerného obrazu,
používajte kábel High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
grafické používateľské rozhranie.
Stlačením tlačidla GUI MODE
vyberte položku GUI OFF.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI TV OUT
môže byť skreslený alebo sa nemusí
reprodukovať. V takom prípade
skontrolujte technické údaje
pripojeného zariadenia.
• Ak chcete reprodukovať zvuk s vysokým
údajovým tokom (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), nastavte obrazové
rozlíšenie prehrávacieho zariadenia na
viac než 720p alebo 1080i.
• Skôr než budete môcť reprodukovať
multikanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávacieho
zariadenia. Pozrite si návody na
použitie prehrávacích zariadení.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
Audio Out v ponuke HDMI Settings
nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača.
114SK
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí
sa z prijímača prenášať zvuk. V takom
prípade nastavte položku Audio Out
v ponuke HDMI Settings na hodnotu
AMP (str. 96).
• Ak nepočujete zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču, kým je
v prijímači vybratý televízny vstup:
– Ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne vysielanie,
zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo požadovaný
vstup. Informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie televízora.
• Skontrolujte, či sa položka A. DIRECT
nepoužíva.
• Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
– V závislosti od pripojených zariadení
a televízora možno budete musieť
zariadenia a televízor nastaviť. Pozrite
si návody na použitie dodané
s jednotlivými zariadeniami
a televízorom.
– Zmeňte vstup prijímača na vstup HDMI
pripojený k zariadeniu.
• Skontrolujte, či konektor vybratého
digitálneho zvukového vstupu nie je
priradený k iným vstupom (str. 85).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené alebo
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne a na doraz.
• Pomocou ponuky Speaker Settings
nastavte parametre hlasitosti zvuku.
Nereprodukuje sa multikanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk DVD
atď. nahratý vo formáte Dolby Digital
alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov DVD atď.
k vstupným digitálnym konektorom
prijímača skontrolujte, či je k dispozícii
nastavenie výstupu digitálneho zvuku
pripojeného zariadenia.
• V ponuke HDMI Settings nastavte
položku Audio Out na hodnotu AMP
(str. 96).
• Zvuk s vysokým údajovým tokom
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
a multikanálový signál Linear PCM
môžete reprodukovať iba s pripojením
HDMI.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• Skontrolujte, či ste vybrali zvukové pole
pre film alebo hudbu (str. 60, 61).
• Zvukové polia nefungujú pri príjme
signálu DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio ani Dolby
TrueHD so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz.
Testovací tón znie z iného reproduktora
než z reproduktora zobrazeného na
televíznej obrazovke
• Nastavenie šablóny pre reproduktory je
nesprávne. Skontrolujte, či sa pripojenia
reproduktorov zhodujú so šablónou pre
reproduktory.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
z televízora sa neprenáša zvuk.
• Po prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu sa zvuk prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie z tohto
zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON (str. 95).
Dochádza k oneskoreniu medzi
zvukovým a obrazovým výstupom.
• Skontrolujte, či sa nepoužíva funkcia
PARTY STREAMING. Ak chcete reláciu
PARTY ukončiť, stlačte tlačidlo SHIFT
a podržte stlačené tlačidlo PARTY, kým
sa nezobrazí hlásenie CLOSE PARTY.
Podrobné informácie nájdete v časti
na str. 74.
115SK
Ďalšie
informácie
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 49).
• Vstupné zvukové signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
a DIGITAL IN nemožno zaznamenať.
• Zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje
nahrávaniu. V takom prípade
pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať z týchto zdrojov.
Z reproduktorov neznie testovací tón
• Reproduktorové káble pravdepodobne nie
sú pripojené na doraz. Skontrolujte, či sú
pripojené na doraz a či ich nemožno
odpojiť miernym potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat.
• Skontrolujte, či nepoužívate funkciu
PARTY STREAMING (str. 74).
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie.
Externá anténa FM
Prijímač
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené
na doraz. Nastavte antény a v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc).
Uložte stanice (str. 58).
• Stlačte tlačidlo AMP a opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY na diaľkovom
ovládači zobrazte na displeji frekvenciu.
Nefunguje služba RDS.
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu
FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
• Naladená stanica nevysiela signál služby
RDS alebo je signál slabý.
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.
• Služba môže byť dočasne mimo
prevádzky. Obráťte sa na pracovníkov
rozhlasovej stanice a zistite, či naozaj
poskytujú požadovanú službu.
116SK
iPod alebo iPhone
Zvuk je skreslený.
• Opakovane stláčajte tlačidlo MASTER
VOL – alebo 2 – na diaľkovom ovládači.
• Položku EQ zariadenia iPod alebo iPhone
nastavte na hodnotu Off alebo Flat.
Zo zariadenia iPod alebo iPhone nepočuť
žiaden zvuk.
• Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone
a potom ho znova pripojte.
Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno
nabiť.
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo
iPhone pripojené na doraz.
Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno
ovládať.
• Skontrolujte, či ste sňali ochranný kryt
zariadenia iPod alebo iPhone.
• V závislosti od obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone môže chvíľu trvať, kým sa
spustí prehrávanie.
• Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone
a potom ho znova pripojte.
• Používate nepodporované zariadenie
iPod alebo iPhone. Typy podporovaných
zariadení nájdete v časti Kompatibilné
modely zariadenia iPod alebo iPhone
(str. 51).
Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia
iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení iPhone.
Zariadenie USB
Používate podporované zariadenie USB?
• Po pripojení nepodporovaného zariadenia
USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce
problémy. Typy podporovaných zariadení
nájdete v časti Kompatibilné zariadenia
USB (str. 54).
– Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
– V prijímači sa nezobrazia názvy
súborov ani priečinkov.
– Nemožno prehrávať.
– Zvuk je trhaný.
– Počuť šum.
– Počuť skreslený zvuk.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať
už samotné hudobné údaje.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 54).
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 54).
• Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Zobrazenie textu Reading alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Odporúčame dodržať tieto pokyny.
– Celkový počet priečinkov v zariadení
USB: najviac 100 (vrátane priečinka
ROOT).
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 100.
Nemožno prehrať zvukový súbor.
• Nemožno prehrávať súbory MP3 vo
formáte MP3 PRO.
• Zvukový súbor pozostáva z viacerých stôp.
• Niektoré súbory AAC sa nemusia
prehrávať správne.
• Nemožno prehrávať súbory WMA vo
formáte Windows Media Audio Lossless
a Professional.
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných systémov
súborov než FAT16 alebo FAT32.*
• Ak používate zariadenie USB rozdelené na
oblasti, prehrávať možno len zvukové
súbory uložené v prvej oblasti.
• Prehrávanie je možné až po ôsmu úroveň
(vrátane priečinka ROOT).
• Priečinkov je viac než 100 (vrátane
priečinka ROOT).
pokračovanie
117SK
Ďalšie
informácie
Zariadenie USB nemožno pripojiť k portu
(USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte
zariadenie USB správnym spôsobom.
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB môžu byť
poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Malé písmená (a až z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Iné znaky sa nemusia zobrazovať správne.
• V priečinku je viac než 100 súborov.
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
* Prijímač podporuje systémy FAT16 a FAT32,
niektoré zariadenia USB však nemusia
podporovať obidva systémy FAT.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie jednotlivých zariadení USB alebo
sa obráťte na ich výrobcu.
Pripojenie k sieti
Prijímač sa nemôže pripojiť k bezdrôtovej
sieti LAN používajúcej štandard WPS.
• Ak je prístupový bod nastavený na
používanie protokolu WEP, nemôžete
sa pripojiť k sieti používajúcej štandard
WPS. Po vyhľadaní prístupového bodu
pomocou funkcie vyhľadávania
prístupových bodov nastavte sieť.
Zobrazuje sa chybové hlásenie.
• Preverte príčinu chyby. Pozrite si časť
Zoznam hlásení funkcií siete (str. 78).
Prijímač sa nemôže pripojiť k sieti.
• Skontrolujte stav siete. Pozrite si časť
Kontrola informácií o sieti (str. 96)
a v kroku č. 2 vyberte položku
Connection.
Ak sa zobrazí hlásenie Connection Fail,
nastavte pripojenie k sieti znova (str. 65).
• Ak je systém pripojený prostredníctvom
bezdrôtovej siete, premiestnite prijímač
a smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe
a zopakujte inštaláciu.
• Skontrolujte nastavenia smerovača alebo
prístupového bodu bezdrôtovej siete
LAN a zopakujte inštaláciu. Podrobné
informácie o nastaveniach zariadení
nájdete v návodoch na ich použitie.
• Skontrolujte, či používate smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete LAN.
118SK
• Bezdrôtové siete ovplyvňuje
elektromagnetické žiarenie
z mikrovlnných rúr a iných zariadení.
Premiestnite jednotku ďalej od týchto
zariadení.
• Skontrolujte, či je smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete
LAN zapnutý.
Prijímač nemožno ovládať pomocou
zariadenia Media Remote.
• Po zapnutí prijímača môže trvať dlhý čas,
kým sa prijímač pripojí k sieti. Chvíľu
počkajte a potom skúste zariadenie
Media Remote použiť znova.
• V ponuke Network Settings skontrolujte,
či je položka Network Standby nastavená
na hodnotu On, aby ste zariadenie
Media Remote mohli používať ihneď
po zapnutí prijímača.
Nemožno vybrať ponuku Network
Settings.
• Po zapnutí prijímača chvíľu počkajte
a znova vyberte ponuku Network Settings.
Domáca sieť
Prijímač sa nemôže pripojiť k sieti.
• Skontrolujte, či je zapnutý smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete LAN.
• Skontrolujte, či je zapnutý server.
• Nastavenia siete v prijímači môžu byť
nesprávne. Skontrolujte stav siete. Pozrite
si časť Kontrola informácií o sieti (str. 96)
a v kroku č. 2 vyberte položku Connection.
Ak sa zobrazí hlásenie Connection Fail,
nastavte pripojenie k sieti znova (str. 65).
• Server môže byť nestabilný. Reštartujte ho.
• Skontrolujte, či sú prijímač a server
správne pripojené k smerovaču alebo
prístupovému bodu bezdrôtovej
siete LAN.
• Skontrolujte, či je server správne
nastavený (str. 65). Skontrolujte, či bol
prijímač zaregistrovaný na serveri a či
umožňuje vysielanie prúdu hudobných
údajov zo servera.
• Ak je systém pripojený k bezdrôtovej sieti,
premiestnite prijímač a smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete LAN
bližšie k sebe.
• Ak je v počítači aktívna funkcia ICF
(Internet Connection Firewall), môže
prijímaču brániť v pripojení k počítaču
(iba ak sa počítač používa ako server).
Možno budete musieť zmeniť nastavenia
brány firewall, aby sa prijímač mohol
pripojiť. (Podrobné informácie o zmene
nastavení brány firewall nájdete v návode
na použitie dodanom s počítačom.)
• Ak ste inicializovali prijímač alebo
vykonali obnovenie systému na serveri,
vyberte nastavenia siete znova (str. 65).
Prehrávanie sa nespustí alebo sa
automaticky neprejde na nasledujúcu
skladbu alebo súbor.
• Skontrolujte, či prijímač podporuje formát
zvukového súboru, ktorý sa pokúšate
prehrať (str. 69).
• Súbory WMA s ochranou autorských práv
DRM nemožno prehrávať.
Informácie o tom, ako skontrolovať
ochranu autorských práv súboru WMA,
nájdete na str. 70.
Zvuk je počas prehrávania trhaný.
• Bezdrôtová sieť LAN môže mať príliš malú
šírku pásma. Premiestnite prijímač
a smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe tak,
aby sa medzi nimi nenachádzali žiadne
prekážky.
• Ak funkciu servera plní počítač, môže
v ňom byť spustených mnoho aplikácií.
Ak je v počítači aktívny antivírusový
softvér, dočasne ho vypnite, pretože
potrebuje veľké množstvo systémových
prostriedkov.
• V závislosti od sieťového prostredia
možno nebudete môcť prehrávať skladby,
ak sa bude súčasne používať viacero
zariadení. Vypnite druhé zariadenie,
aby mohol prijímač prehrávať skladby.
Zobrazuje sa hlásenie Cannot Play.
• Nemôžete prehrávať žiadne súbory okrem
zvukových súborov.
• Skontrolujte, či je server správne
nastavený (str. 65). Skontrolujte, či bol
prijímač zaregistrovaný na serveri a či
umožňuje vysielanie prúdu hudobných
údajov zo servera.
pokračovanie
119SK
Ďalšie
informácie
Server (napríklad počítač) sa nezobrazuje
v zozname serverov. (Na televíznej
obrazovke sa zobrazí hlásenie No Server.)
• Možno ste prijímač zapli ešte pred
zapnutím servera. Obnovte zoznam
serverov (str. 69).
• Skontrolujte, či je smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete LAN
zapnutý.
• Skontrolujte, či je zapnutý server.
• Skontrolujte, či je server správne
nastavený (str. 65). Skontrolujte, či bol
prijímač zaregistrovaný na serveri a či
umožňuje vysielanie prúdu hudobných
údajov zo servera.
• Skontrolujte, či sú prijímač a server
správne pripojené k smerovaču alebo
prístupovému bodu bezdrôtovej siete
LAN. Skontrolujte informácie o nastavení
siete (str. 96).
• Pozrite si návod na použitie smerovača
alebo prístupového bodu bezdrôtovej
siete LAN a skontrolujte nastavenie
rozosielania. Ak je v smerovači alebo
prístupovom bode bezdrôtovej siete
LAN zapnuté nastavenie rozosielania,
vypnite ho.
Zvukové údaje nemožno prehrávať
normálne.
• Vybrali ste možnosť náhodného
prehrávania. Stlačte tlačidlo SHIFT
a potom opakovane stláčajte tlačidlo
SHUFFLE, kým nezmizne indikátor
SHUF.
• Skontrolujte, či bol zvukový súbor na
serveri poškodený alebo vymazaný.
Pozrite si návod na použitie dodaný
so serverom.
• Nemôžete prehrávať tieto skladby:
– skladbu, ktorá porušuje obmedzenia
pri prehrávaní,
– skladbu s nezvyčajnými informáciami
o autorských právach,
– skladbu zakúpenú v hudobnej predajni
online, ktorá neumožňuje vysielanie
prúdu údajov v domácej sieti,
– skladbu vo formáte nepodporovanom
prijímačom (str. 69).
• Skontrolujte, či vybratá skladba nebola
vymazaná zo servera. Ak bola skladba
vymazaná, vyberte inú skladbu.
• Skontrolujte, či je smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete
LAN zapnutý.
• Skontrolujte, či je zapnutý server.
• Server môže byť nestabilný. Reštartujte ho.
• Skontrolujte, či sú prijímač a server
správne pripojené k smerovaču alebo
prístupovému bodu bezdrôtovej
siete LAN.
Zobrazuje sa hlásenie No Track.
• Ak sa vo vybratom priečinku
nenachádzajú žiadne skladby
ani priečinky, nemôžete zobraziť
obsah priečinka jeho rozšírením.
Nemožno prehrávať skladbu formátu
WMA chránenú autorskými právami.
• Informácie o tom, ako skontrolovať
ochranu autorských práv súboru WMA,
nájdete na str. 70.
Nemožno vybrať predtým vybratú
skladbu.
• Informácie o skladbe uložené na serveri
sa mohli zmeniť. Znova vyberte server
zo zoznamu serverov (str. 69).
120SK
Zariadenia v domácej sieti sa nemôžu
pripojiť k prijímaču.
• Položka Network Standby môže byť
nastavená na hodnotu Off. Zapnite
prijímač alebo nastavte položku
Network Standby na hodnotu On (str. 99).
• Skontrolujte, či je sieť správne nastavená.
V opačnom prípade nemožno vytvoriť
pripojenie (str. 96).
• Zariadenie v zozname zariadení je
nastavené na možnosť Not Allow (str. 97)
alebo zariadenie nie je pridané do
zoznamu zariadení (str. 97).
• Nastavili ste maximálny počet
20 pripojiteľných zariadení. Odstráňte
nepotrebné zariadenia zo zoznamu
zariadení a nastavte položku Auto
Access na hodnotu Allow (str. 97).
• Ak prijímač vykonáva niektorú
z nasledujúcich operácií, ovládanie
prijímača zo servera je pozastavené.
– Prehrávanie skladby uloženej na serveri
(prijímač funguje ako prehrávač)
– Aktualizácia softvéru
– Formátovanie systému
Prijímač nemožno zapnúť automaticky,
keď ho používajú zariadenia v sieti.
• Samotný prijímač nepodporuje normu
Wake-on-LAN. Ak je položka Network
Standby nastavená na hodnotu Off,
prijímač nemožno zapnúť pomocou
funkcie Wake-on-LAN. Nastavte položku
Network Standby na hodnotu On, aby
prijímač mohol reagovať na operácie iných
zariadení prostredníctvom siete (str. 99).
Zariadenia v sieti nemôžu zapnúť
prijímač.
• Prijímač nemožno zapnúť spustením
funkcie Wake-on-LAN, ktorú ovládajú
iné zariadenia v sieti.
Prijímač nedokáže prehrať skladbu, ktorú
práve prehráva hostiteľ relácie PARTY.
• Hostiteľ relácie PARTY prehráva skladbu
s formátom zvuku, ktorý nemožno
prehrať v prijímači.
• Môže chvíľu trvať, kým sa začne
prehrávať zvuk.
Prijímač sa pripája k neželanej
relácii PARTY.
• Ak pred pripojením prijímača bola
spustená viac než jedna relácia PARTY,
prijímač sa nemusí dokázať pripojiť
k požadovanej relácii. Ukončite
druhú reláciu PARTY a pripojte
sa k požadovanej relácii.
AirPlay
Prijímač nemožno vyhľadať v zariadení
so systémom iOS.
• Skontrolujte nastavenie brány firewall
zabezpečovacieho softvéru. Podrobné
informácie nájdete na webovej lokalite
(str. 123).
• Skontrolujte, či je zariadenie so systémom
iOS alebo počítač s aplikáciou iTunes
pripojený k domácej sieti.
• Aktualizujte verziu softvéru AirPlay
v prijímači a zariadení so systémom iOS
na najnovšiu verziu (str. 77).
Zvuk je trhaný.
• Zvuk môže byť trhaný v závislosti od
rôznych faktorov, napríklad sieťového
prostredia pri používaní bezdrôtovej siete.
• Servery sú preťažené. Ukončite všetky
nepotrebné aplikácie, ktoré sú
momentálne spustené.
Nefungujú tlačidlá ako MASTER VOL +/–
alebo 2 +/–, N, X, x, . a >.
• Skontrolujte, či sú aktívne nastavenia,
ktoré aplikácii iTunes umožňujú
akceptovať ovládanie z tohto prijímača.
• Prijímač nie je v zariadení so systémom
iOS vybratý ako vzdialený reproduktor.
Vyberte prijímač ako sieťový reproduktor.
SEN
Prijímač nemožno pripojiť k službe.
• Skontrolujte, či je smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete
LAN zapnutý.
• Skontrolujte stav siete. Pozrite si časť
Kontrola informácií o sieti (str. 96)
a v kroku č. 2 vyberte položku
Connection. Ak sa zobrazí hlásenie
Connection Fail, nastavte pripojenie
k sieti znova (str. 65).
• Ak je systém pripojený k bezdrôtovej sieti,
premiestnite prijímač a smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete LAN
bližšie k sebe.
• Ak na základe zmluvy s poskytovateľom
internetových služieb možno v tom
istom čase pripojiť na internet iba jedno
zariadenie, toto zariadenie nebude
môcť získať prístup na internet, ak už je
pripojené iné zariadenie. Obráťte sa na
operátora alebo poskytovateľa služieb.
Zvuk je trhaný.
• Bezdrôtová sieť LAN môže mať príliš malú
šírku pásma. Premiestnite prijímač
a smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe tak,
aby sa medzi nimi nenachádzali žiadne
prekážky.
121SK
Ďalšie
informácie
Prijímač nemožno ovládať.
• Aktualizujte verziu softvéru v zariadení
so systémom iOS na najnovšiu verziu
(str. 77).
• Aktualizujte verziu softvéru v prijímači
na najnovšiu verziu (str. 77).
• Skontrolujte, či v tom istom čase
nevysiela prúd údajov do zariadenia
kompatibilného s funkciou AirPlay
iné zariadenie.
BRAVIA Sync (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 26).
• Skontrolujte, či je položka Ctrl for HDMI
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom zariadení.
Pozrite si návod na použitie pripojeného
zariadenia.
• Po odpojení kábla HDMI alebo zmene
pripojenia zopakujte postupy uvedené
v časti Príprava na funkciu BRAVIA Sync
(str. 81).
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená
na hodnotu OFF, funkcia BRAVIA Sync
nepracuje správne, ani keď zariadenie
pripojíte ku konektoru HDMI IN.
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA Sync,
sú obmedzené štandardom HDMI CEC
nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov
Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne
tri zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne
štyri zariadenia
– Prijímač AV (zvukový systém):
maximálne jedno zariadenie
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači (str. 9).
122SK
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité,
vymeňte ich za nové.
• Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
• Ak ovládate naprogramované zariadenie
iného výrobcu než spoločnosti Sony,
diaľkový ovládač nemusí správne fungovať
v závislosti od modelu a výrobcu
zariadenia.
Chybové hlásenia
V prípade poruchy sa na displeji zobrazí
hlásenie. Podľa tohto hlásenia môžete
skontrolovať stav systému. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
PROTECTOR
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením alebo prijímač je
zakrytý a ventilačné otvory sú zablokované.
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Odstráňte predmet
zakrývajúci vrchný panel prijímača,
skontrolujte pripojenie reproduktorov
a znova zapnite prijímač.
USB FAIL
Zistil sa nadprúd z portu
(USB).
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte zariadenie
iPod, iPhone alebo USB, odpojte ho a znova
zapnite napájanie.
Ďalšie hlásenia nájdete v častiach Zoznam
hlásení po meraní automatickej kalibrácie
(str. 43), Zoznam hlásení pre zariadenie iPod
alebo iPhone (str. 53), Zoznam hlásení pre
zariadenie USB (str. 56) a Zoznam hlásení
funkcií siete (str. 78).
Vstup
Analógový
Vymazanie pamäte
Časti s informáciami
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 36
Upravené zvukové polia
str. 64
Informácie o technickej podpore
Najnovšie informácie o prijímači nájdete na
nasledujúcej webovej lokalite.
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Technické údaje
Zosilňovač
Modely pre Európu1)
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
150 W na kanál
1)
Merané v nasledujúcich podmienkach:
Požiadavky na napájanie: 230 V, striedavý prúd,
50 Hz
2)
Referenčný výstupný výkon pre tieto
reproduktory: predné, zadné na priestorový zvuk,
predné horné, stredový a reproduktor na
priestorový zvuk. V závislosti od nastavení
zvukového poľa a zdroja sa nemusí prehrávať
žiaden zvuk.
10 Hz – 100 kHz,
+0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým poľom
a ekvalizérom)
3)
INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom
a ekvalizérom).
4) Sieť so záťažou, úroveň vstupu.
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
Drôtová anténa FM
75 ohmov, asymetrické
Ladenie v pásme AM
Ladiaci rozsah
Anténa
531 kHz – 1602 kHz
(s krokom 9 kHz)
Rámová anténa
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
80 MHz, prechod HD
pokračovanie
123SK
Ďalšie
informácie
Frekvenčný rozsah
Analógový
Citlivosť: 500 mV/
50 kiloohmov
Odstup signál – šum3):
105 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (optický)
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analógový)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/1
kiloohm
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovne nárastu
±10 dB, krok 1 dB
Video HDMI
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
3D
Formát
2D
Spojený obraz
Vedľa seba
(polovica)
Pod sebou
(hore a dole)
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
iPod alebo iPhone
NETWORK
Maximálne jednosmerný prúd 1,0 A, 5 V
Ethernetová sieť LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
Kompatibilné štandardy:
IEEE 802.11 b/g
Zabezpečenie:
WEP 64 bitov, WEP
128 bitov, WPA/
WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Rádiofrekvencia: 2,4 GHz
USB
Podporovaná bitová rýchlosť*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s,
premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
* Nemožno zaručiť
kompatibilitu so
všetkými softvérovými
programami na
kódovanie alebo zápis,
nahrávacími
zariadeniami
a záznamovými
médiami.
Prenosová rýchlosť Plná rýchlosť
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných
zariadení
Maximálny prúd
500 mA
124SK
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
230 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Príkon
240 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (Ak sú položky
Control for HDMI
a Network Standby
nastavené na hodnotu
Off a prijímač v zóne 2
je vypnutý.)
Približné rozmery (šírka/výška/hĺbka)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm vrátane
prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
Približná hmotnosť 10,2 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Na niektorých plošných spojoch nie sú
použité samozhasínajúce halogenidové
prísady.
Ďalšie
informácie
125SK
Register
Čísla
F
L
2-kanálový zvuk 60
5.1-kanálový zvuk 21
7.1-kanálový zvuk 21
FM 57
Ladič rozhlasových
staníc 57
LFE (nízkofrekvenčný
efekt) 11
A
A/V Sync 94, 103
Advanced Auto Volume 63
AirPlay 75
AM 57
Anténa bezdrôtovej siete
LAN 12
Audio Out 96, 104
Audio Settings 94, 103
Auto Standby 99, 104
Automatické ladenie 58
B
Bezdrôtová sieť 43
BI-AMP 38, 87
BRAVIA Sync
príprava 81
Č
Časovač spánku 15
D
D.L.L (Digital Legato
Linear) 94
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 38
Device Name 98
Diaľkový ovládač 13, 105
Displej 10
Distance Unit 93
DLNA 64
Dolby Digital EX 20
Domáca sieť 69
DTS 10
Dual Mono 95, 103
E
EQ Settings 94, 103
126SK
G
Grafické používateľské
rozhranie (GUI) 47
H
HD-D.C.S. 61
HDMI Settings 95, 104
Hlásenie
Automatická
kalibrácia 43
Funkcie siete 78
Chyba 122
iPod alebo iPhone 53
USB 56
Hudobné služby 71
I
Input Assign 85
INPUT MODE 85
Intenzita signálu bezdrôtovej
siete LAN 10
iPod alebo iPhone
Kompatibilné
modely 51
Nabíjanie 53
J
Jednotka vzdialenosti 103
K
Káblová sieť 46
Kompresia dynamického
rozsahu 93, 102
Konverzia 19
M
Manual Setup 91
Media Remote Device
Registration 98
Medzná frekvencia 92, 103
N
Nahrávanie 56
Nastavenia automatickej
kalibrácie 101
Nastavenia hlasitosti 101
Nastavenia ladenia 103
Nastavenia obrazu 104
Nastavenia siete 96
Názov vstupu 50, 59
Network Standby 99
Nízke tóny 94, 103
O
Obnovenie nastavení 36
Ovládanie domáceho
kina 84
Ovládanie hlasitosti
systému 83
Ovládanie pripojenia
HDMI 95, 104
P
S
W
PARTY STREAMING 74
Pass Through 95, 104
Pevná adresa IP 45
PlayStation 3 30
Ponuka 90, 101
Ponuka možností 48
Ponuka Settings 90
Prehrávač diskov Blu-ray
Disc 28
Prehrávač diskov CD 32
Prehrávač diskov DVD 28
Prehrávač diskov Super
Audio CD 32
Prehrávanie jedným
dotykom 82
Priame ladenie 58
Prijímač káblovej
televízie 29
Pripojenie
antény 33
Bezdrôtové
pripojenie 35
iPod alebo iPhone 30
Káblové pripojenie 35
obrazové zariadenie 26
reproduktory 23
Sieť 34
TV 25
Zariadenie USB 33
zvukové zariadenie 32
Pripojenie Bi-amp 87
PROTECTOR 122
Satelitný prijímač 29
SB Assign 91, 102
Server 65
Server proxy 45
Software Update 99
Sound Optimizer 16
Speaker Settings 91, 102
SPEAKERS 38
Stlmenie zvuku 50
Surround Settings 93, 103
System Settings 99, 104
Wake-on-LAN 70
WPS
Kód PIN 46
Tlačidlo 46
R
Zariadenie USB 54
Zobrazenie informácií na
displeji 105
Zoznam serverov 69
Zóna 2 87
Zvukové pole 60
Šablóna pre
reproduktory 91, 102
T
Televízor 25
Testovací tón 93, 101
Typ kalibrácie 101
U
Uložené stanice 58
USB FAIL 122
Ú
Úroveň efektu 93, 103
V
Viacero zón 87
Videokamera 31
Videorekordér 31
Vstup 49
Vyhľadávanie podľa
abecedy 14
Vyhľadávanie prístupových
bodov 44
Vymazanie
diaľkový ovládač 110
pamäť 36
zvukové pole 64
Vypnutie systému 83
Vysoké tóny 94, 103
Výber scény 84
Ďalšie
informácie
RDS 59
Rekordér diskov DVD 31
Režim A.F.D. 60
Režim filmov 60
Režim FM 58, 103
Režim hudby 61
Š
Z
127SK
LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCA SA SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI SONY
Skôr než začnete používať SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY (definovaný nižšie), pozorne si prečítajte nasledujúcu zmluvu.
Používaním SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY vyjadrujete súhlas so zmluvou. Ak s ňou nesúhlasíte, nemáte nárok na
používanie SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY.
DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Táto licenčná zmluva koncového používateľa („ZMLUVA“) je právnou zmluvou medzi
vami a spoločnosťou Sony Corporation („SONY“), ktorá je výrobcom hardvérového zariadenia značky Sony („PRODUKT“)
a poskytovateľom licencie na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY. Všetok softvér od spoločnosti Sony a softvér tretích strán
(okrem softvéru, na ktorý sa vzťahuje samostatná licencia) dodaný s PRODUKTOM a akékoľvek jeho aktualizácie a inovácie
sa v tomto dokumente označujú ako „SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY“. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY smiete používať
iba s PRODUKTOM.
Používaním SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY súhlasíte s tým, že budete viazaní ustanoveniami tejto ZMLUVY.
Ak s ustanoveniami tejto ZMLUVY nesúhlasíte, spoločnosť SONY vám neudeľuje licenciu na SOFTVÉR
SPOLOČNOSTI SONY. V takom prípade by ste SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nemali používať.
LICENCIA NA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY
SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY je chránený zákonmi o autorských právach a medzinárodnými dohodami o autorských
právach, ako aj inými zákonmi a dohodami o právach duševného vlastníctva. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa poskytuje
na základe licencie, nepredáva sa.
UDELENIE LICENCIE
Všetky právne nároky, autorské práva a iné práva na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY vlastní spoločnosť SONY alebo
jej poskytovatelia licencií. Táto ZMLUVA vám udeľuje právo používať SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY výlučne na
osobné účely.
POPIS POŽIADAVIEK, OBMEDZENÍ A PRÁV
Obmedzenia. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nesmiete kopírovať, upravovať, spätne analyzovať, dekompilovať ani
rozkladať, či už vcelku, alebo po častiach.
Oddelenie súčastí. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa licencuje ako jeden produkt. Jeho súčasti nemožno používať
oddelene.
Používanie v jedinom PRODUKTE. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa smie používať iba s jediným PRODUKTOM.
Prenájom. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nesmiete prenajímať ani poskytovať na lízing.
Prevod softvéru. Všetky práva udelené na základe tejto ZMLUVY smiete natrvalo previesť iba v prípade prevodu SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI SONY spolu s PRODUKTOM za predpokladu, že si neuchováte žiadne kópie a prevediete všetok SOFTVÉR
SPOLOČNOSTI SONY (vrátane, ale nie výhradne, všetkých kópií, súčastí, médií, používateľských príručiek, iných tlačených
materiálov, elektronických dokumentov, diskov na obnovenie systému a tejto ZMLUVY), a v prípade, že príjemca súhlasí
s ustanoveniami tejto ZMLUVY.
Vypovedanie. Bez záväzkov voči ostatným právam môže spoločnosť SONY vypovedať túto ZMLUVU, ak nedodržíte
ustanovenia tejto ZMLUVY. V takom prípade musíte na požiadanie spoločnosti SONY zaslať PRODUKT na adresu určenú
spoločnosťou SONY a spoločnosť SONY vám PRODUKT zašle späť, hneď ako to bude možné po odstránení SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI SONY z PRODUKTU.
Dôvernosť. Súhlasíte s tým, že zachováte dôvernosť informácií obsiahnutých v SOFTVÉRI SPOLOČNOSTI SONY,
ktoré nie sú verejne známe, a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SONY neprezradíte takéto informácie
iným stranám.
VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nie je odolný voči chybám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený na používanie alebo
predaj ako ovládací prostriedok online v nebezpečnom prostredí, v ktorom sa vyžaduje bezchybný výkon, napríklad pri
prevádzke nukleárnych zariadení, v systémoch leteckej navigácie, komunikácie alebo riadenia leteckej dopravy, v zariadeniach
na priamu podporu životných funkcií alebo v zbraňových systémoch, kde by zlyhanie SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY
mohlo viesť k smrti, ublíženiu na zdraví alebo vážnym fyzickým škodám či škodám na životnom prostredí („vysokorizikové
aktivity“). Spoločnosť SONY a jej dodávatelia sa výslovne vzdávajú akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky vhodnosti
pre vysokorizikové aktivity.
128SK
VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY
Výslovne súhlasíte s tým, že SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY používate na svoje vlastné riziko. SOFTVÉR
SPOLOČNOSTI SONY sa poskytuje „TAK, AKO JE“ a bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť SONY, jej dodávatelia
a poskytovatelia licencií pre produkty spoločnosti SONY (len na účely tejto ČASTI súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“)
VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SONY
SA NEZARUČUJE, ŽE FUNKCIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ OBSAHOVAŤ CHYBY ALEBO BUDÚ
SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY. SPOLOČNOSŤ SONY SA TAKISTO NEZARUČUJE, ŽE OVLÁDANIE SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI SONY BUDE OPRAVENÉ. SPOLOČNOSŤ SONY SA NAVYŠE NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE
ŽIADNE VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI SONY, POKIAĽ IDE O JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INÉ VLASTNOSTI.
ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO
OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ VYTVÁRAŤ ZÁRUKU ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM
ROZŠIROVAŤ ROZSAH TEJTO ZÁRUKY. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE
IMPLICITNÝCH ZÁRUK, PRETO SA VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
Bez obmedzenia predchádzajúcich ustanovení sa výslovne vyhlasuje, že SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nie je navrhnutý
ani určený na použitie v inom produkte než v danom PRODUKTE. Spoločnosť SONY neposkytuje žiadnu záruku,
že akýkoľvek produkt, softvér, obsah alebo údaje vytvorené vami alebo treťou stranou nebudú poškodené SOFTVÉROM
SPOLOČNOSTI SONY.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ SONY, JEJ DODÁVATELIA A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ PRE PRODUKTY SPOLOČNOSTI SONY
(LEN na účely tejto ČASTI súhrnne nazývaní „SPOLOČNOSŤ SONY“) NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ ALEBO SÚ
ZALOŽENÉ NA PORUŠENÍ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍ ZMLUVY,
NEDBANLIVOSTI, PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII.
TAKÉTO ŠKODY ZAHŔŇAJÚ, ALE NIE VÝHRADNE, UŠLÝ ZISK, STRATU PRÍJMOV, STRATU ÚDAJOV,
NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO AKÉKOĽVEK SÚVISIACE ZARIADENIA, PRESTOJE A UŠLÝ ČAS
POUŽÍVATEĽA BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLA SPOLOČNOSŤ SONY UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO
ŠKÔD. V KAŽDOM PRÍPADE BUDE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SONY PODĽA AKÉHOKOĽVEK
USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR
SPOLOČNOSTI SONY.
EXPORT
Ak SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY používate v inej krajine (alebo prevádzate do inej krajiny), než je krajina vášho trvalého
pobytu, musíte dodržiavať platné zákony a predpisy týkajúce sa exportu, importu a cla.
NADRIADENÝ PRÁVNY PORIADOK
Táto ZMLUVA sa bude vykladať, riadiť a používať v súlade so zákonmi Japonska bez ohľadu na akýkoľvek konflikt zákonných
ustanovení. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto ZMLUVY bude podliehať právomoci a príslušnosti súdov v Tokiu v Japonsku
a vy a spoločnosť SONY týmto súhlasíte s právomocou a príslušnosťou takýchto súdov. VY A SPOLOČNOSŤ SONY SA
ZRIEKATE PRÁVA NA KONANIE PRED POROTOU S OHĽADOM NA AKÉKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÚCE
Z TEJTO ZMLUVY ALEBO TÝKAJÚCE SA TEJTO ZMLUVY.
ODDELITEĽNOSŤ
Ak bude akákoľvek časť tejto ZMLUVY označená ako neplatná alebo nevynútiteľná, ostatné časti zostanú v platnosti.
Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s touto ZMLUVOU alebo obmedzenou zárukou poskytovanou podľa týchto
podmienok, môžete sa obrátiť na spoločnosť SONY, a to písomne na určenú kontaktnú adresu spoločnosti SONY
uvedenú v záručnom liste, ktorý sa nachádza v balení produktu.
129SK
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising