Sony | STR-DN1030 | Sony STR-DN1030 STR-DN1030 Home cinema AV receiver Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Multikanálový prijímač AV
Začíname
Víta vás Sprievodca rýchlym nastavením
STR-DN1030
1
Nastavenie reproduktorov
2
Pripojenie televízora a iných zariadení
3
Ďalšie možnosti pripojenia
4
Výber reproduktorov a optimalizácia nastavení
5
Prehrávanie
Obsah balenia
Systém reproduktorov položte na miesto
a pripravte si zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
Multikanálový prijímač AV (1)
Diaľkový ovládač (RM-AAP079) (1)
Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
Rámová anténa AM (1)
Drôtová anténa FM (1)
03
1
Najprv podľa ilustrácie
znázornenej nižšie rozmiestnite
existujúce reproduktory
v miestnosti.
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
SUBWOOFER
 V prípade potreby môžete namiesto
dvoch reproduktorov SURROUND BACK
pripojiť dva reproduktory FRONT HIGH.
 Môžete pripojiť až dva basové
reproduktory.
FRONT R
STR-DN1030
SURROUND R
SURROUND L
04
SURROUND BACK L
SURROUND BACK R
Potom reproduktory pripojte k prijímaču AV.
Štítky konektorov musia zodpovedať polohe
jednotlivých reproduktorov. Nezabudnite
pripojiť kábel basového reproduktora.
10 mm
Basový reproduktor


05
2
Pokračujte pripojením
televízora. Ak chcete prenášať
vysokokvalitný obraz a zvuk,
použite pripojenie pomocou
Digitálne
(lepšia kvalita)
Analógové
(dobrá kvalita)
Prehrávač diskov Blu-ray Disc, konzola PlayStation®3
alebo satelitný prijímač
06
kábla High Speed HDMI
(nedodáva sa).
Ak chcete pripojiť prehrávač
diskov Blu-ray Disc, konzolu
PlayStation®3 alebo satelitný
prijímač, stačí použiť kábel High
Speed HDMI.
Ak je televízor vybavený
konektorom HDMI ARC,
nepotrebujete optický
digitálny kábel.
Ak sa na televízore nenachádza
konektor HDMI ARC a chcete
zvuk televízora prenášať
prostredníctvom reproduktorov
systému, potrebujete optický
digitálny kábel (nedodáva sa).
Kábel HDMI
Optický digitálny kábel
07
3
Ak chcete počúvať rádio FM,
zapojte dodanú drôtovú anténu
FM do konektora FM ANTENNA
a natiahnite ju, aby ste dosiahli
optimálny príjem.


Rámová anténa AM
08

Pomocou bezdrôtovej siete LAN
alebo kábla LAN (nedodáva sa)
sa môžete pripájať na internet
a k domácej sieti.
Ďalšie podrobnosti nájdete
na webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
Môžete tiež pripojiť zariadenie
iPod alebo iPhone ku konektorom
pre zariadenie iPod alebo iPhone.

Drôtová anténa FM

Prípadne zapojte vlastnú externú
anténu.
Kábel LAN (nedodáva sa)

Kompozitný (Apple) kábel AV
(nedodáva sa)
Môžete zapnúť prijímač AV, televízor, basový
reproduktor a ďalšie zariadenia.
Nezabudnite vložiť batérie do diaľkového
ovládača.
/
Tvar sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
a sieťovej zásuvky (zásuvky
elektrickej siete) sa líši
v závislosti od oblasti.
/
09
4
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
vyberte šablónu pre reproduktory podľa svojho
systému reproduktorov.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
položku Settings a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
položku Speaker a stlačte tlačidlo .
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
položku SP Pattern a stlačte tlačidlo .
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
požadovanú šablónu pre reproduktory a stlačte
tlačidlo .
6 Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT .
/,
MENU
RETURN/EXIT 
10
Potom do konektora AUTO CAL MIC zapojte
dodaný kalibračný mikrofón.
Položte ho zhruba na miesto, kde bežne sedíte,
a do výšky uší – napríklad na zadnú stranu
pohovky.
Skontrolujte nastavenie aktívneho basového
reproduktora.
Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite ho
a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť. Otočte
volič LEVEL na basovom reproduktore približne
o 1/3 dopredu.
11
4
Vykonajte automatickú kalibráciu.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
položku Settings a stlačte tlačidlo alebo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
položku Auto Cal. a stlačte tlačidlo alebo .
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
položku Start a stlačte tlačidlo .
5 Stlačením tlačidla
vyberte položku START.
Meranie sa spustí do piatich sekúnd.
Meranie trvá približne 30 sekúnd a sprevádza
ho testovací tón. Po skončení merania zaznie
pípnutie a zmení sa obrazovka.
Poznámka
Ak sa na obrazovke zobrazí kód, vyriešte
problém podľa informácií na ďalšej strane.
///,
6 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte
položku Save a stlačte tlačidlo .
7 Odpojte kalibračný mikrofón od prijímača AV.
12
MENU
Ak sa po automatickej kalibrácii zobrazí
na televíznej obrazovke kód chyby alebo
upozornenie, vyhľadajte ho v nasledujúcej
časti. Po vykonaní príslušných krokov zopakujte
automatickú kalibráciu.
Error Code 31
 Nie je pripojený predný ľavý horný alebo
predný pravý horný reproduktor.
 Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte,
či je kalibračný mikrofón správne pripojený.
Ak je správne pripojený, ale kód chyby
sa naďalej zobrazuje, kábel kalibračného
mikrofónu môže byť poškodený.
Nie sú vybraté žiadne reproduktory. Stlačte
tlačidlo SPEAKERS a nastavte reproduktory.
Warning 40
Error Code 32
Error Code 33
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň
hluku. Zopakujte meranie v tichom prostredí.
 Nie sú pripojené predné reproduktory alebo
je pripojený len jeden predný reproduktor.
Warning 41/Warning 42
 Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
 Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor
na priestorový zvuk.
 Pripojené sú zadné reproduktory na
priestorový zvuk alebo predné horné
reproduktory, hoci nie sú pripojené
reproduktory na priestorový zvuk. Pripojte
reproduktory na priestorový zvuk ku
konektorom SPEAKERS SURROUND.
 Ku konektoru SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R je pripojený
jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk.
Ak chcete pripojiť iba jeden zadný reproduktor
na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektoru
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B L.
 Vstupný signál z kalibračného mikrofónu je
príliš hlasný.
 Vzdialenosť medzi reproduktormi
a kalibračným mikrofónom je príliš krátka.
Premiestnite ich ďalej od seba.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového
reproduktora. Zopakujte meranie v tichom
prostredí.
No Warning
Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
13
5
Môžete vybrať ďalšie zariadenia, ktoré chcete
používať.
1 Vyberte požadované zariadenie a stlačte
tlačidlo .
Obrazovka s ponukou zmizne a zobrazí sa
obrazovka prehrávania pomocou externého
vstupu.
K dispozícii sú tieto vstupy:
 BD/DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO 1, VIDEO 2
 TV
 SA-CD/CD
Tlačidlá vstupu
SOUND FIELD +/–
2 Zapnite zariadenie a spustite prehrávanie.
3 Stláčaním tlačidla  +/– nastavte hlasitosť.
Môžete tiež použiť ovládací prvok MASTER
VOLUME na prijímači AV.
4 Stlačením tlačidla SOUND FIELD +/– môžete
reprodukovať priestorový zvuk.
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.C.S.) alebo MUSIC na prijímači AV.
 +/–
14
Ak chcete reprodukovať multikanálový
priestorový zvuk, mali by ste nastaviť aj všetky
ostatné pripojené zariadenia.
Tým zaručíte, že zvukový signál prenášaný
z jednotlivých zariadení bude v správnom
formáte.
Multikanálový digitálny zvuk
Skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho
zvuku v pripojených zariadeniach.
Prehrávač diskov Blu-ray Disc značky Sony
Skontrolujte nasledujúce nastavenia:
Položka Audio (HDMI) je nastavená na hodnotu
Auto.
Položka Dolby Digital je nastavená na hodnotu
Dolby Digital.
Položka DTS je nastavená na hodnotu DTS.
Konzola PlayStation®3
Skontrolujte, či sú položky BD/DVD Audio
Output Format (HDMI) a BD Audio Output
Format (Optical Digital) nastavené na hodnotu
Bitstream (pre softvér systému verzie 3.70).
Podrobné informácie: Pozrite si návody na
použitie dodané s pripojenými zariadeniami.
Prajeme príjemný zážitok.
15
Tento Sprievodca rýchlym nastavením šetrí papier
Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu
papiera a šetrí prírodné zdroje. Úplné návody na použitie a ďalšie informácie však nájdete online na lokalite:
http://support.sony-europe.com/
4-420-301-11(1) (SK)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising