Sony | MDR-RF810RK | Sony MDR-RF810RK RF810RK Bezdrôtové slúchadlá Návod na použitie

4-170-753-63(1)
Wireless Stereo
Headphone System
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Witamy!
Dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego stereo Sony MDR-RF810RK. Przed
przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na
przyszłość.
Wybrane funkcje:
 System bezprzewodowy umożliwiający słuchanie audycji
bez zastosowania kabla.
 Dokładne odwzorowanie dźwięku.
 13 godzin ciągłej pracy na akumulatorze dołączonym do
zestawu.
 Łatwość podłączania do telewizorów i systemów
dźwiękowych HiFi Audio.
 Do 100 metrów zasięgu odbiorczego.
 Słuchawki wyposażone w funkcję regulacji głośności.
Niniejszy system wykorzystuje sygnały o wysokiej
częstotliwości (pasmo 800 MHz). Jakość odbioru może ulec
pogorszeniu w zależności od otoczenia. Poniżej
przedstawiono przykładowe warunki, które mogą
ograniczyć zasięg odbiorczy lub spowodować zakłócenia.
 Wnętrza budynków o ścianach zawierających stalowe
belki.
 Miejsca, w których znajduje się dużo stalowych szafek na
dokumenty itp.
 Miejsca, w których znajduje się dużo urządzeń
elektrycznych emitujących pole elektromagnetyczne.
 Umieszczenie nadajnika na metalowym przedmiocie.
 Miejsca ustawione w pobliżu drogi.
 Szum lub zakłócenia występujące w otoczeniu w związku
z działaniem przekaźników radiowych zamontowanych na
przykład w samochodach ciężarowych itd.
 Szum lub zakłócenia występujące w otoczeniu w związku
z działaniem systemów komunikacji bezprzewodowej
zainstalowanych wzdłuż drogi.
Rozpakowywanie
Sprawdź, czy w zestawie znajdują się następujące elementy:
Słuchawki (1)
©2010 Sony Corporation
Nadajnik (1)
Printed in China
Włóż dołączony do zestawu akumulator niklowometalowo-wodorkowy do komory, ustawiając
złącza  akumulatora zgodnie z oznaczeniami 
w komorze.
Nie wolno stosować akumulatorów innych niż dołączone
do zestawu.
Korzystanie ze słuchawek z bateriami
jednorazowego użytku (sprzedawane
oddzielnie)
Ustawianie poziomu sygnału wejściowego
Do zasilania słuchawek można stosować dostępne w
sprzedaży baterie jednorazowego użytku (rozmiar AAA).
Należy je montować w sposób zgodny z opisem (punkty od
1 do 3) w części „Ładowanie dołączonego akumulatora”.
W przypadku zamontowania baterii jednorazowego użytku
funkcja ładowania nie zostanie aktywowana.
Jeśli przy korzystaniu z wejścia analogowego poziom
głośności jest za wysoki, należy przestawić przełącznik ATT
(tłumienie) na „-6 dB”.
ATT
OdB −6dB
INPUT
Czas pracy na baterii
3
Bateria
Przybliżona liczba godzin*1
Baterie alkaliczne Sony
LR03/AM-4(N)
28 godzin*2
*1 przy 1 kHz, moc wyjściowa 1 mW + 1 mW.
*2 podany czas zależy od temperatury i innych warunków.
Zamknij wieczko komory akumulatora.
Naciśnij i przekręć dłonią wieczko w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, tak aby punkt dotykowy na
wieczku zrównał się z punktem po prawej stronie
obudowy.
Informacje dotyczące jakości
odbioru
 Wprowadzenie
MDR-RF810RK
2
Uwagi dotyczące baterii
Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować.
Baterii jednorazowego użytku nie wolno przechowywać razem z
monetami lub innymi przedmiotami metalowymi. Jeśli złącza
baterii przypadkowo zetkną się z metalowym obiektem, może dojść
do emisji ciepła.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, baterie
należy wyjąć w celu uniknięcia wycieku i korozji.
Sprawdzanie poziomu naładowania
akumulatora
4
Podłącz dołączony zasilacz sieciowy do nadajnika.
Nadajnik
CHANNEL
1
ATT
OdB −6dB
2
DC OUT 6.2V
150mA MAX
INPUT CHARGE
DC IN 12V
Do gniazda DC IN 12V
Uwaga
Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe należy wymienić na
nowe, jeśli czas użytkowania po pełnym naładowaniu jest krótszy o
połowę niż oczekiwany czas użytkowania. Akumulatory typu BPHP550-11 nie są dostępne w sprzedaży detalicznej. Można je zamówić
w sklepie, w którym zakupiono ten zestaw, lub u najbliższego
przedstawiciela firmy Sony.
Podłączone urządzenia
0 dB
Telewizory, urządzenia przenośne oraz inne urządzenia
o niskim poziomie sygnału wyjściowego (ustawienie
początkowe)
–6 dB
Inne urządzenia
Uwagi
Przed ustawieniem przełącznika ATT w wybranym położeniu
należy zmniejszyć poziom głośności.
Jeśli dźwięk jest zniekształcony (zakłócenia mogą czasem być
słyszalne przez cały czas), należy przestawić przełącznik ATT w
położenie „–6 dB”.
 Obsługa zestawu
Słuchanie audycji
Przed rozpoczęciem słuchania
Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy najpierw
zmniejszyć poziom głośności.
1
Konfigurowanie nadajnika
Zasilacz sieciowy
(w zestawie)
1
Wskaźnik zasilania znajdujący się na nadajniku zacznie
się świecić na czerwono. Przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia należy naładować akumulator,
aż czerwony wskaźnik POWER zgaśnie (trwa to ok. 16
godzin). Czas następnego pełnego ładowania będzie
prawie równy czasowi pracy urządzenia poprzedzającego
ładowanie. Niezależnie od stopnia naładowania
akumulatora czerwony wskaźnik POWER wyłącza się po
ok. 16 godzinach od rozpoczęcia ładowania.
1
ATT
OdB −6dB
2
 Sprawdź, czy zasilacz sieciowy lub urządzenie audio/wideo jest
podłączone prawidłowo.
 Sprawdź, czy urządzenie audio/wideo jest włączone.
 Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda słuchawek, zwiększ
poziom głośności na podłączonym urządzeniu audio/wideo.
 Zmień częstotliwość radiową za pomocą przełącznika wyboru
kanałów (CHANNEL) na nadajniku. Następnie wybierz taką
samą częstotliwość radiową, korzystając z przełącznika
znajdującego się na obudowie prawej słuchawki.
 Aktywowano funkcję wyciszenia.
Korzystaj ze słuchawek w pobliżu nadajnika.
 Kontrolka wskaźnika zasilania (POWER) na nadajniku świeci
słabo, miga lub emitowany dźwięk jest zniekształcony albo
zaszumiony.
Naładuj akumulator, jeśli jest rozładowany, albo wymień
baterie alkaliczne na nowe. Jeśli po naładowaniu akumulatora
wskaźnik zasilania (POWER) nadal się świeci, należy oddać
zestaw słuchawkowy do sprzedawcy firmy Sony w celu
zdiagnozowania problemu.
Uwagi
Jeśli słuchawki są używane w efektywnym obszarze działania
nadajnika, można go ustawić w dowolnym kierunku względem
słuchacza.
W obszarze odbioru sygnału mogą jednak występować miejsca
(martwe punkty), w których sygnał radiowy może nie być
odbierany. To zjawisko wynika ze specyfiki sygnałów radiowych i
nie wskazuje na usterkę zestawu. Lokalizację martwych punktów
można zmieniać, przestawiając nadajnik w inne miejsce.
Wymiana poduszek
nauszników
Poduszki nauszników to część wymienna. Jeśli poduszki
nauszników zabrudzą się lub zużyją, należy je wymienić,
postępując zgodnie z poniższym opisem.
Poduszki nauszników nie są dostępne w sprzedaży
detalicznej. Można je zamówić w sklepie, w którym
zakupiono ten zestaw, lub u najbliższego przedstawiciela
firmy Sony.
1
Zdejmij zużyte poduszki nauszników, wyciągając
je z rowka na obudowie.
2
Załóż nowe poduszki nauszników na jednostkę
sterującą.
Nałóż krawędź poduszki po jednej stronie krawędzi
rowka jednostki sterującej, a następnie owiń krawędź
poduszki wokół jednostki, zgodnie z poniższą ilustracją.
Gdy poduszka będzie prawidłowo wsunięta w rowek,
ustaw ją w położeniu pionowym.
Słuchawki
DC OUT 6.2V
150mA MAX
INPUT CHARGE
DC IN 12V
Wtyczka ładowania
(CHARGE)
Przewód podłączeniowy
Wybierz częstotliwość radiową za pomocą
przełącznika wyboru kanałów (CHANNEL).
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie
wolno dopuścić, aby na urządzenie kapała woda lub się na
nim rozpryskiwała, ani stawiać na nim naczyń
wypełnionych płynem, na przykład wazonów.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać
obudowy. Czynności serwisowe należy zlecać tylko
wykwalifikowanym technikom.
Nie należy ustawiać urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.
Ponieważ wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego
zasilacza sieciowego powoduje odłączenie zasilacza od
źródła zasilania, zasilacz należy podłączać do łatwo
dostępnego gniazda zasilania.
W razie zauważenia nieprawidłowej pracy zasilacz sieciowy
należy natychmiast odłączyć od gniazda zasilania.
Nie wolno wystawiać baterii ani urządzenia z
zainstalowanymi bateriami na działanie silnych źródeł
ciepła, na przykład światła słonecznego, ognia itp.
Znak towarowy, nazwa producenta i numer modelu znajdują
się na spodzie urządzenia.
Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach dousznych
lub nausznych może spowodować utratę słuchu.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że niniejsze urządzenie
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym
adresem URL: http://www.compliance.sony.de/
Pozbywanie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako
dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą
wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w
których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Zasilacz sieciowy (1)
Słuchawki
OFF
ON
Karta gwarancyjna (1)
Instrukcja obsługi (1)
Ładowanie dołączonego
akumulatora
Dołączony do zestawu akumulator niklowo-metalowowodorkowy nie jest wstępnie naładowany. Należy go
naładować przed użyciem.
Aby naładować akumulator, należy podłączyć wtyczkę
ładowania (CHARGE) nadajnika do słuchawek.
1
Otwórz wieczko komory akumulatora na obudowie
lewej słuchawki.
Na wierzchniej stronie wieczka oraz na obudowie
znajdują się punkty dotykowe ułatwiające prawidłowe
ustawienie wieczka. Naciśnij i przekręć dłonią wieczko w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak
aby punkt na wieczku zrównał się z punktem po lewej
stronie obudowy.
Przechyl słuchawki, aby zdjąć pokrywę z obudowy.
Należy sprawdzić, czy przełącznik na obudowie lewej
słuchawki jest ustawiony w położeniu OFF (wyłączone). Jeśli
przełącznik jest w położeniu ON (włączone), wskaźnik
zasilania nie zaświeci się.
Nie wolno ładować akumulatorów ani baterii jednorazowego
użytku innych niż dołączone do zestawu.
Aby naładować akumulator słuchawek po
rozładowaniu
Po rozładowaniu akumulatora podłącz słuchawki do wtyczki
ładowania (CHARGE) nadajnika w sposób opisany w
punkcie 5 części „Ładowanie dołączonego akumulatora”.
Pełne naładowanie akumulatora jest rozpoznawane przez
wbudowany licznik. Dzięki temu po naładowaniu słuchawek
nie ma konieczności odłączania ich od nadajnika.
Uwagi
Nie wolno podłączać wtyczki ładowania (CHARGE) do urządzeń
innych niż słuchawki.
Po podłączeniu akumulatora do ładowania nadajnik automatycznie
przestanie wysyłać sygnały radiowe.
Ze względów bezpieczeństwa niniejszy system zaprojektowano
wyłącznie do ładowania akumulatorów typu BP-HP550-11
dołączonych do zestawu. Należy pamiętać, że ładowanie innych
akumulatorów jest zabronione.
W przypadku zamontowania baterii jednorazowego użytku nie
można ich ładować.
Nie wolno podejmować prób wykorzystania dołączonego
akumulatora BP-HP550-11 do zasilania innych elementów.
Akumulator ten jest przeznaczony do użytku wyłącznie z
niniejszym zestawem słuchawkowym.
Ładowanie należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 0°C
do 40°C.
Ładowanie i czas eksploatacji
Przybliżony czas
ładowania
Przybliżony czas
użytkowania*1
1 godzina
45 minut*3
16 godzin*2
13 godzin*3
*1 przy 1 kHz, moc wyjściowa 1 mW + 1 mW.
*2 liczba godzin wymagana do pełnego naładowania rozładowanego
akumulatora.
*3 podany czas zależy od temperatury i innych warunków.
CHANNEL
1
ATT
OdB −6dB
2
INPUT CHARGE
DC IN 12V
Podczas korzystania ze słuchawek należy unikać ustawiania
wysokiego poziomu głośności. Eksperci do spraw słuchu
odradzają długotrwałego słuchania głośnej muzyki. Jeśli
poczujesz w uszach dzwonienie, zmniejsz poziom głośności
lub przerwij słuchanie.
Do gniazda DC IN 12V
Do
gniazda
zasilania
Zasilacz sieciowy
(w zestawie)
Biegunowość wtyczki
Jeśli nadajnik jest umieszczony na telewizorze lub w jego pobliżu,
może odbierać zakłócenia. W takim przypadku należy umieścić
nadajnik z dala od telewizora.
Jeśli podłączone urządzenie jest wyposażone w funkcję AVLS
(Automatic Volume Limiter System — System automatycznego
ograniczania głośności), należy ją wyłączyć podczas korzystania z
nadajnika. W przeciwnym przypadku będzie trzeba zwiększyć
poziom głośności słuchawek, co może doprowadzić do wystąpienia
zakłóceń.
Nie wolno podnosić nadajnika, trzymając za antenę. Może to
doprowadzić do odłączenia się obudowy anteny. W takim
przypadku należy ponownie zamontować obudowę.
Obudowa anteny
Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu
Troska o otoczenie
Uwagi
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego, który wchodzi w
skład zestawu z urządzeniem. Nie wolno używać innych zasilaczy
sieciowych.
OFF
5
Nadajnik TMR-RF810R
Sprawdź, czy wskaźnik zasilania na obudowie lewej słuchawki
zaświecił się na czerwono. Załóż obudowę prawej słuchawki 
na prawe ucho, a obudowę lewej słuchawki  na lewe ucho.
Aby ułatwić odróżnienie stron, na lewej obudowie umieszczono
symbol dotykowy .
Nadajnik
DC OUT 6.2V
150mA MAX
863,52 MHz, 864,52 MHz
Ch1, Ch2
Stereo FM
20 – 20 000 Hz
Słuchawki MDR-RF810R
Podłącz dołączony do zestawu zasilacz sieciowy do
nadajnika.
Gdy wskaźnik zasilania (POWER) nie zaświeci się
na czerwono
Częstotliwość nośna
Kanał
Modulacja
Pasmo przenoszenia
Uwagi dotyczące zestawu słuchawkowego
2
DC IN 12V
4
Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy BP-HP550-11 (1)
 Zbliż się do nadajnika. W przypadku oddalania się od nadajnika,
występujący szum może być bardziej słyszalny.
 Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda słuchawek, zwiększ
poziom głośności na podłączonym urządzeniu audio/wideo.
 Zmień częstotliwość radiową za pomocą przełącznika wyboru
kanałów (CHANNEL) na nadajniku. Następnie wybierz taką
samą częstotliwość radiową, korzystając z przełącznika
znajdującego się na obudowie prawej słuchawki.
 Kontrolka wskaźnika zasilania (POWER) na nadajniku świeci
słabo, miga lub emitowany dźwięk jest zniekształcony albo
zaszumiony.
Naładuj akumulator, jeśli jest rozładowany, albo wymień
baterie alkaliczne na nowe. Jeśli po naładowaniu akumulatora
wskaźnik zasilania (POWER) nadal się świeci, należy oddać
zestaw słuchawkowy do sprzedawcy firmy Sony w celu
zdiagnozowania problemu.
Przestaw przełącznik na obudowie lewej słuchawki
w położenie włączenia.
1
2
CHG
 Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda słuchawek, zmniejsz
poziom głośności na podłączonym urządzeniu audio/wideo.
 Zmień częstotliwość radiową za pomocą przełącznika wyboru
kanałów (CHANNEL) na nadajniku, a następnie ustaw zgodną
częstotliwość na obudowie prawej słuchawki.
 Kontrolka wskaźnika zasilania (POWER) na nadajniku świeci
słabo, miga lub emitowany dźwięk jest zniekształcony albo
zaszumiony.
Naładuj akumulator, jeśli jest rozładowany, albo wymień
baterie alkaliczne na nowe. Jeśli po naładowaniu akumulatora
wskaźnik zasilania (POWER) nadal się świeci, należy oddać
zestaw słuchawkowy do sprzedawcy firmy Sony w celu
zdiagnozowania problemu.
 Jeśli nadajnik nie będzie używany przez dłuższy czas,
wtyczkę zasilacza należy wyjąć z gniazda ściennego,
chwytając za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
 Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego nie należy
pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ciepła i wilgoci.
WALKMAN®*, telewizor itd.
* Nazwa „WALKMAN” i logo „WALKMAN” to zastrzeżone znaki
towarowe firmy Sony Corporation.
Wtyczka ładowania
(CHARGE)
Zakłócenia
12 V (prąd stały): zasilacz sieciowy
dołączony do zestawu
Wejście audio
Miniwtyk stereofoniczny
Wymiary
Ok. 108 × 128 × 108 mm
(szer./wys./głęb.)
Waga
Ok. 137 g
Znamionowy pobór mocy
3W
Środki ostrożności
CHANNEL
Uwaga
Jeśli obudowa anteny odłączy się od nadajnika, należy ją ponownie
założyć.
 Nadajnik wyłącza się po czterech minutach transmitowania
cichego dźwięku lub braku sygnału.
Jeśli nadajnik jest podłączony do urządzenia audio-wideo przez
złącze słuchawek, zwiększ głośność podłączonego urządzenia
audio-wideo, zwracając uwagę na brak zniekształceń dźwięku.
Parametry ogólne
3
 Informacje dodatkowe
Polski
Dźwięk wyłącza się
Dane techniczne
CHG
Do gniazda słuchawek (miniwtyk
stereofoniczny), gniazda LINE OUT
lub REC OUT
Nadajnik
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne
systemy zbiórki)
Brak dźwięku / Dźwięk jest stłumiony
Głośny szum tła
Odłącz wtyczkę ładowania (CHARGE) od
słuchawek.
Nadajnik
Nadajnik
CHANNEL
Optymalna odległość nadajnika od słuchawek, zapewniająca
brak słyszalnych zakłóceń, to maksymalnie ok. 100 m.
Odległość ta może jednak być inna w zależności od
otoczenia oraz środowiska pracy. Jeśli zestaw odbiera
zakłócenia w podanym wyżej obszarze, należy zmniejszyć
odległość między nadajnikiem i słuchawkami albo wybrać
inny kanał.
Włącz urządzenie audio/wideo podłączone do
nadajnika.
Wskaźnik zasilania (POWER) na nadajniku zaświeci się
na zielono.
Podłącz nadajnik do urządzenia audio/wideo.
Upewnij się, że przełącznik na obudowie lewej
słuchawki jest ustawiony w położeniu OFF
(wyłączony). Następnie podłącz wtyczkę ładowania
(CHARGE) nadajnika do gniazda na obudowie
lewej słuchawki.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda słuchawek,
ustaw poziom głośności źródłowego urządzenia
dźwiękowego na możliwie najwyższy poziom, jednak w
taki sposób, aby dźwięk nie był zniekształcony.
2
Do
gniazda
zasilania
5
Na obudowie lewej słuchawki przestaw przełącznik w
położenie włączenia, a następnie sprawdź, czy zaświecił się
wskaźnik zasilania (POWER). Akumulator nadaje się do
dalszego użytku, jeśli wskaźnik świeci się na czerwono.
Jeśli wskaźnik zasilania (POWER) świeci słabo, miga lub
emitowany dźwięk jest zniekształcony lub zaszumiony,
naładuj akumulator lub zamontuj nową baterię
jednorazowego użytku.
Ustawianie
Efektywny obszar działania
nadajnika
ON
Ustawiaj średni poziom głośności. Dzięki temu będą
słyszalne dźwięki otoczenia, a muzyka odtwarzana przy
użyciu zestawu słuchawkowego nie będzie uciążliwa dla
osób przebywających w pobliżu.
POWER
Na obudowie prawej słuchawki, korzystając z
przełącznika, wybierz kanał zgodny z ustawieniem
wprowadzonym na nadajniku.
Ustaw średni poziom głośności, korzystając z pokrętła
regulacji głośności (VOLUME) na obudowie lewej
słuchawki.
VOLUME
1CH
2CH
Wysyłanie sygnałów radiowych przez nadajnik
Nadajnik automatycznie rozpoczyna wysyłanie sygnałów
radiowych po wykryciu sygnału dźwiękowego odbieranego z
podłączonego urządzenia.
Jeśli nadajnik nie wykryje sygnału dźwiękowego przez ok. 4
minuty, wysyłanie sygnałów radiowych zostanie zatrzymane,
a wskaźnik zasilania (POWER) będzie migać przez minutę,
po czym zgaśnie.
Gdy nadajnik zacznie ponownie odbierać sygnał dźwiękowy,
wysyłanie sygnałów radiowych zostanie wznowione, a
wskaźnik zasilania (POWER) zacznie świecić na zielono.
Dźwięk w słuchawkach będzie słyszalny dopiero, gdy
nadajnik rozpocznie wysyłanie sygnałów radiowych po
wykryciu sygnału dźwiękowego.
Przerwanie transmisji sygnału radiowego może nastąpić
także wtedy, gdy przez ok. 4 minuty sygnał dźwiękowy
będzie bardzo słaby. W takim przypadku należy zwiększyć
głośność podłączonego urządzenia audio-wideo,
zwracając uwagę na brak zniekształceń dźwięku, i
zmniejszyć głośność słuchawek.
Uwagi
Jeśli jest słyszalne syczenie, należy zbliżyć się do nadajnika.
Jeśli zasilacz sieciowy zostanie odłączony od nadajnika przed
wyłączeniem słuchawek, może być słyszalny szum.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z
zestawem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej
instrukcji, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Pamiętaj, że w przypadku oddawania elementów zestawu do
naprawy, należy przynieść ze sobą zarówno słuchawki, jak i
nadajnik.
Źródło zasilania
Źródło zasilania
Dołączony do zestawu akumulator
niklowo-metalowo-wodorkowy
BP-HP550-11 lub dostępne w
sprzedaży baterie jednorazowego
użytku (rozmiaru AAA)
Waga
Ok. 270 g
(z uwzględnieniem dołączonego
do zestawu akumulatora niklowometalowo-wodorkowego)
Znamionowy pobór mocy
2W
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Slovensky
UPOZORNENIE
Dávajte pozor, aby na prístroj nekvapkala alebo nestriekala
žiadna tekutina, ani naň neklaďte predmety naplnené
kvapalinami, ako napríklad vázy, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neotvárajte, predídete tak úrazu elektrickým
prúdom. Servis zverte len kvalifikovaným osobám.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Keďže sa zástrčka na sieťovom adaptéri používa na
odpojenie adaptéra zo zásuvky, zapojte ju do ľahko
prístupnej elektrickej zásuvky.
Ak na zástrčke spozorujete čokoľvek neštandardné, okamžite
ju vytiahnite z elektrickej zásuvky.
Batérie ani prístroj s vloženými batériami nenechávajte na
príliš horúcich miestach, nevystavujte ho priamemu
slnečnému žiareniu, blízkosti ohňa a podobne.
Informácie o ochrannej známke, výrobcovi a čísle modelu
nájdete na spodnej strane jednotky.
Prílišný tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu
sluchu.
Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/
ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzťahuje sa
na Európsku úniu a európske krajiny
so systémami oddeleného zberu)
Vitajte!
Ďakujeme, že ste si kúpili bezdrôtový systém stereofónnych
slúchadiel Sony MDR-RF810RK. Pred uvedením tohto
zariadenia do činnosti si pozorne prečítajte tento návod a
odložte si ho pre prípad budúcej potreby.
Tu sú niektoré vlastnosti:
 Bezdrôtový systém, ktorý vám umožňuje počúvať
program, pričom nie ste obmedzení káblom.
 Zvuková reprodukcia s vysokou vernosťou (HiFi).
 S priloženou nabíjateľnou batériou až 13 hodín
nepretržitého používania.
 Jednoduché prepojenie s televízorom a HiFi audio
systémom.
 Dosah prijímania až 100 metrov.
 Na slúchadlách je funkcia ovládania hlasitosti.
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Odstráňte viečko krytu batérie na ľavom slúchadle.
Na hornej strane viečka a slúchadle sú dotykové body, podľa
ktorých sa dá skontrolovať poloha viečka. Stlačte a otočte viečko
proti smeru pohybu hodinových ručičiek pomocou dlane tak, že
poloha bodky na viečku zodpovedá ľavej bodke na boku
slúchadla.
Slúchadlá nakloňte, ak chcete odstrániť kryt zo slúchadla.
Poznámky k príjmu
Tento systém využíva signály s veľmi vysokou frekvenciou v
pásme 800 MHz, takže sa príjem môže zhoršovať v dôsledku
okolitých objektov. Nasledujúce príklady ilustrujú
podmienky, ktoré môžu znížiť dosah príjmu alebo spôsobiť
rušenie.
 Vo vnútri budovy so stenami, ktoré obsahujú oceľové
priečky.
 Priestor s mnohými oceľovými skrinkami, atď.
 Priestor s mnohými elektrickými zariadeniami, ktoré
generujú elektromagnetické polia.
 Vysielač je umiestnený na kovovom prístroji.
 Oblasť s výhľadom na cestu.
 V okolí existuje šum alebo rušivé signály kvôli rádiovým
vysielačom v kamiónoch, atď.
 V okolí existuje šum alebo rušivé signály, kvôli
bezdrôtovým komunikačným systémom inštalovaným
pozdĺž ciest.
 Začíname
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že
výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a
na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku
vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Dodávaná nabíjateľná batéria Ni-Mh nie je pred prvým
použitím nabitá. Batérie pred použitím nabite.
Ak chcete batériu nabiť, pripojte zásuvku CHARGE
vysielača ku slúchadlám.
1
Vybalenie
Približný čas nabíjania
Približný čas používania*1
1 hodina
45 minút*3
16 hodín*2
13 hodín*3
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti,
výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti,
ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu
na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých
batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa
týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v
ktorých platia smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené
v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
ATT
OdB −6dB
Do priestoru na batérie vložte dodávanú
nabíjateľnú batériu Ni-Mh, pričom poloha vývodov
 na batérii má zodpovedať značkám  v
priestore na batérie.
Nepoužívajte inú nabíjateľnú batériu, než je dodávaná.
Na napájanie slúchadiel je možné používať aj komerčne
dostupné suché články (veľkosť AAA). Batérie nainštalujte
tým istým spôsobom, aký je popísaný v krokoch 1 až 3 v
časti „Nabíjanie dodávanej nabíjateľnej batérie“.
Keď sú nainštalované suché články, funkcia dobíjania batérií
nebude aktivovaná.
Batéria
Pribl. počet hodín*1
Alkalické batérie Sony
LR03/AM-4(N)
28 hodín*2
Pripojené komponenty
0 dB
Televízor, prenosné komponenty a iné komponenty s
nízkou výstupnou úrovňou (pôvodné nastavenia)
–6 dB
Iné komponenty
Poznámky
Uistite sa, že pred prepnutím spínača ATT znížite hlasitosť.
Ak je audio vstup skreslený (niekedy je možné súčasne počuť šum),
nastavte spínač ATT do polohy „–6 dB“.
*1 pri výstupnom signáli 1 kHz, 1 mW+1 mW.
*2 Vyššie uvedený čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a
podmienok použitia.
Zatvorte viečko priestoru pre batériu.
Stlačte a otočte viečko v smere pohybu hodinových
ručičiek pomocou dlane tak, že poloha bodky na viečku
zodpovedá pravej bodke na boku slúchadla.
Skontrolujte, či máte nasledovné položky:
Slúchadlá (1)
Zapnite spínač umiestnený na ľavom slúchadle a
skontrolujte kontrolku POWER umiestnenú na ľavom
slúchadle. Batéria je ďalej použiteľná, keď sa kontrolka
rozsvieti načerveno.
Ak kontrolka POWER pohasne, bliká, alebo je zvuk
skreslený, alebo sa ozýva šum, nabite nabíjateľnú batériu,
alebo nainštalujte nové suché články.
1
Zapnite audio/video zariadenie pripojené k
vysielaču.
2
Odpojte zástrčku CHARGE od slúchadiel.
Kontrolka POWER vysielača sa rozsvieti nazeleno.
Vysielač
Poznámka
Ak sa z vysielača vyšmykne kryt antény, vložte kryt naspäť do
vysielača.
Sieťový adaptér (1)
Nabíjateľná batéria Ni-Mh BP-HP550-11 (1)
Záručný list (1)
Návod na používanie (1)
OdB −6dB
OdB −6dB
2
Prepojovací kábel
2
DC IN 12V
5
Ku konektoru slúchadiel (Stereo mini
konektor), konektory LINE OUT alebo
REC OUT
Sieťový adaptér
(dodáva sa)
Uistite sa, že ste spínač na ľavom slúchadle
nastavili do polohy OFF. Potom pripojte zástrčku
CHARGE vysielača ku konektoru na ľavom
slúchadle.
Kontrolka POWER na vysielači sa rozsvieti načerveno.
Pred prvým použitím nabíjateľnú batériu nechajte
nabíjať dovtedy, kým sa indikátor napájania (červený)
nevypne (približne 16 hodín). Ďalšie razy bude čas
nabitia na plnú kapacitu takmer rovnaký ako
predchádzajúci čas používania. Bez ohľadu na
zostávajúcu kapacitu batérie sa indikátor napájania
(červený) vypne približne po 16 hodinách od začatia
nabíjania.
Zástrčka CHARGE
CHG
ON
Keď sa kontrolka POWER na vysielači
nerozsvieti načerveno
Skontrolujte, či je spínač na ľavom slúchadle nastavený na
OFF. Ak je spínač nastavený do polohy ON, kontrolka
POWER sa nerozsvieti.
Nemôžete nabíjať ľubovoľnú nabíjateľnú batériu, ani suchý
článok, iný, než je dodávaná batéria.
Nabíjanie batérie slúchadiel po použití
Po použití pripojte slúchadlá k zástrčke CHARGE vysielača
tým istým spôsobom, aký je opísaný v kroku 5 časti
„Nabíjanie dodávanej nabíjateľnej batérie“. Pretože
zabudovaný časovač rozpozná, keď je nabíjanie ukončené,
netreba po nabíjaní odpájať slúchadlá od vysielača.
Poznámky
Zástrčku CHARGE nepripájajte nikde inde, než k týmto
slúchadlám.
Vysielač počas nabíjania batérie automaticky prestane vysielať
rádiové signály.
Tento systém je navrhnutý iba na bezpečné nabíjanie dodávanej
nabíjateľnej batérie typu BP-HP550-11. Všimnite si, že iné typy
nabíjateľných batérií nie je možné pomocou tohto systému nabíjať.
Ak sú nainštalované suché články, nie je možné ich nabíjať.
Nepokúšajte sa použiť dodávanú nabíjateľnú batériu BP-HP550-11
pre iné komponenty. Táto sa má používať iba s týmto systémom.
Nabíjajte pri teplote prostredia medzi 0 °C a 40 °C.
Zapnite vypínač na ľavom slúchadle.
Skontrolujte, či sa kontrolka na ľavom slúchadle rozsvieti
načerveno. Pravé slúchadlo označené  si dajte na
pravé ucho a ľavé slúchadlo  na ľavé ucho.
Na vešiaku je dotykový bod označený , aby sa dala
určiť ľavá strana.
Vysielač
OFF
CHANNEL
1
ATT
OdB −6dB
2
K výstupu
striedavého
prúdu
INPUT CHARGE
Polarita zástrčky
Keď je vysielač umiestnený na alebo v blízkosti televízora, môže
snímať šum. V takom prípade položte vysielač ďalej od televízora.
Ak má pripojené zariadenie funkciu AVLS (Systém automatického
obmedzenia hlasitosti), uistite sa, že táto funkcia je pri použití
vysielača vypnutá. Inak budete musieť zvýšiť hlasitosť slúchadiel a
to môže spôsobiť šum.
Vysielač nedvíhajte za anténu. Kryt antény sa môže oddeliť. Ak sa
oddelí, pripevnite ho naspäť tam, kde bol predtým.
Ohľad na druhých
Hlasitosť udržujte na strednej úrovni. Umožní vám to počuť
vonkajšie zvuky a brať ohľad na ľudí okolo vás.
Ak potrebujete systém opraviť, prineste slúchadlá a vysielač
k predajcovi spoločnosti Sony.
POWER
5
Pomocou prepínača na pravom slúchadle vyberte
kanál, ktorý súhlasí s nastaveným kanálom na
vysielači.
Hlasitosť zvýšte na strednú úroveň pomocou ovládača
VOLUME na ľavom slúchadle.
Sieťový napájací
adaptér (dodáva sa)
Poznámky
Používajte iba dodávaný sieťový adaptér. Nepoužívajte žiadny iný
sieťový adaptér.
Kryt antény
ON
DC OUT 6.2V
150mA MAX
DC IN 12V
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Odborníci na
sluch radia nepoužívať slúchadlá nepretržite pri vysokej
hlasitosti a dlhú dobu. Pokiaľ vám začne zvoniť v ušiach,
znížte hlasitosť alebo prestaňte slúchadlá používať.
Ak máte otázky alebo problémy so systémom, ktoré v tomto
návode nie sú popísané, opýtajte sa, prosím vášho
najbližšieho predajcu spoločnosti Sony.
K vysielaču pripojte dodávaný sieťový adaptér.
Ku konektoru
JS vstupu 12 V
Slúchadlá
4
* „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrované ochranné
známky spoločnosti Sony.
2
 Prejdite bližšie k vysielaču. Pri pohybe smerom od vysielača je
pravdepodobnejšie, že budete počuť viac šumu.
 Ak je vysielač pripojený ku konektoru slúchadiel, zvýšte hlasitosť
pripojeného audio/video zariadenia.
 Zmeňte rádiovú frekvenciu na vysielači voličom CHANNEL,
potom vyberte tú istú rádiovú frekvenciu pomocou prepínača na
pravom slúchadle.
 Kontrolka POWER na slúchadlách zhasne, pohasne, bliká, alebo
je zvuk skreslený, alebo sa objavuje šum.
Nabite nabíjateľnú batériu, pokiaľ je slabá, alebo vymeňte
alkalické batérie za nové. Ak kontrolka POWER aj po nabití
batérií stále nesvieti, vezmite slúchadlá k predajcovi Sony.
VOLUME
1CH
2CH
Vysielanie signálov rádiových frekvencií z
vysielača
Vysielač začne vysielať signály rádiových frekvencií
automaticky, keď deteguje audio signál z pripojeného
zariadenia.
Ak vysielač nebude detegovať audio signál viac ako 4
minúty, prestane vysielať signály rádiových frekvencií a
kontrolka POWER bude blikať počas 1 minúty a potom
zhasne.
Keď vysielač začne znova prijímať audio signál, znova začne
vysielať signály rádiových frekvencií a kontrolka POWER sa
rozsvieti nazeleno.
Možno nebudete počuť začiatok zvukového signálu zo
slúchadiel, kým vysielač nezačne vysielať signály RF po
detegovaní audio signálu.
Ak je po dobu cca 4 minút vysielaný príliš slabý zvuk,
prenos signálov RF sa môže zastaviť. V takomto prípade
zvýšte hlasitosť pripojeného komponentu AV do takej
miery, aby zvuk nebol skreslený, a znížte hlasitosť
slúchadiel.
Poznámky
Ak je počuť syčanie, prejdite bližšie k vysielaču.
Keď odpojíte sieťový adaptér od vysielača predtým, než vypnete
slúchadlá, možno budete počuť nejaký šum.
863,52 MHz, 864,52 MHz
Ch1, Ch2
FM stereo
20 – 20 000 Hz
Vysielač TMR-RF810R
Zdroj napájania
Audio vstup
Rozmery
Hmotnosť
Menovitá spotreba
JS 12 V: dodávaný sieťový adaptér
Stereo mini zástrčka
Približne 108 × 128 × 108 mm
(š/v/h)
približne 137 g
3W
Slúchadlá MDR-RF810R
Zdroj napájania
Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu
WALKMAN®*, TV, atď.
Vysielač
OFF
Odporúčania
Poznámky týkajúce sa slúchadiel
Ku konektoru
JS vstupu 12 V
K výstupu
striedavého
prúdu
 Ak je vysielač pripojený ku konektoru slúchadiel, znížte hlasitosť
na pripojenom audio/video zariadení.
 Zmeňte rádiovú frekvenciu na vysielači voličom CHANNEL a
pomocou prepínača na pravom slúchadle.
 Kontrolka POWER na slúchadlách zhasne, pohasne, bliká, alebo
je zvuk skreslený, alebo sa objavuje šum.
Nabite nabíjateľnú batériu, pokiaľ je slabá, alebo vymeňte
alkalické batérie za nové. Ak kontrolka POWER aj po nabití
batérií stále nesvieti, vezmite slúchadlá k predajcovi Sony.
 Ďalšie informácie
 Ak sa vysielač nebude používať dlhšie časové obdobie,
odpojte sieťový adaptér od zásuvky striedavého prúdu
potiahnutím za zástrčku. Neťahajte za kábel.
 Nenechávajte bezdrôtový systém stereofónnych slúchadiel
na mieste, ktoré je vystavené priamemu slnečnému svetlu,
teplu alebo vlhkosti.
INPUT CHARGE
CHANNEL
DC IN 12V
Skreslenie
Nosná frekvencia
Kanál
Modulácia
Frekvenčný rozsah
Vyberte rádiovú frekvenciu pomocou prepínača
CHANNEL.
1
 Vysielač prestane vysielať, ak sa po dobu 4 minút vysiela zvuk s
nízkou hlasitosťou alebo ak sa nevysiela žiadny signál.
Ak vysielač pripojíte k AV komponentu cez konektor
slúchadiel, na pripojenom AV komponente zvýšte úroveň
hlasitosti do takej miery, aby zvuk nebol skreslený.
Všeobecné
DC OUT 6.2V
150mA MAX
DC OUT 6.2V
150mA MAX
INPUT CHARGE
Umiestnite nový náušník na jednotku budiča.
Zaveste hranu náušníka na jednu stranu hrany drážky
jednotky budiča, potom otočte hranu náušníka okolo
jednotky budiča podľa obrázka nižšie.
Keď je náušník bezpečne vložený do drážky, nastavte
náušník v zvislom smere.
Zástrčka CHARGE
Vysielač
ATT
Prerušený zvuk
Technické parametre
DC IN 12V
2
2
Slúchadlá
3
 Skontrolujte pripojenie audio/video zariadenia alebo sieťového
adaptéra.
 Skontrolujte, či je zariadenie audio/video zapnuté.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom zariadení audio/video, ak je
vysielač pripojený ku konektoru slúchadiel.
 Zmeňte rádiovú frekvenciu na vysielači voličom CHANNEL,
potom vyberte tú istú rádiovú frekvenciu pomocou prepínača na
pravom slúchadle.
 Je aktivovaná funkcia umlčania.
Slúchadlá používajte bližšie k vysielaču.
 Kontrolka POWER na slúchadlách zhasne, pohasne, bliká, alebo
je zvuk skreslený, alebo sa objavuje šum.
Nabite nabíjateľnú batériu, pokiaľ je slabá, alebo vymeňte
alkalické batérie za nové. Ak kontrolka POWER aj po nabití
batérií stále nesvieti, vezmite slúchadlá k predajcovi Sony.
Hlasný šum v pozadí
Ak je vysielač pripojený ku konektoru slúchadiel,
nastavte hlasitosť na vstupnom audio zariadení čo
najvyššie, ale nie až tak vysoko, aby bol audio signál
skreslený.
Vysielač pripojte k zariadeniu audio/video.
CHANNEL
1
Odstráňte starý náušník tak, že ho vytiahnete z
drážky na slúchadle.
Ak chcete obmedziť riziko poškodenia sluchu, najprv znížte
hlasitosť.
Vysielač
ATT
Náušníky je možné vymeniť. Ak sa náušníky znečistia alebo
obnosia, vymeňte ich podľa nižšie uvedeného obrázka.
Náušník nie je komerčne dostupný. Náhrady je možné
objednať v obchode, kde ste tento systém zakúpili, alebo u
vášho najbližšieho predajcu Sony.
CHG
K vysielaču pripojte dodávaný adaptér sieťový
adaptér.
CHANNEL
Výmena náušníkov
Pred počúvaním
Poznámka
Nabíjateľné batérie Ni-Mh by ste mali vymeniť za nové, keď ich
životnosť je oproti očakávanej životnosti po správnom nabití iba
polovičná. Nabíjateľné batérie typu BP-HP550-11 nie sú komerčne
dostupné. Batérie je možné objednať v obchode, kde ste tento systém
zakúpili, alebo u vášho najbližšieho predajcu Sony.
1
4
Žiadny zvuk/Tlmený zvuk
Počúvanie programu
Nastavenie vysielača
Vysielač (1)
Riešenie problémov
Optimálna vzdialenosť je približne do 100 m v prípade, že
systém nebude rušený. Avšak vzdialenosť sa môže líšiť v
závislosti od okolia a prostredia. Ak systém zachytí nejaký
hluk vo vyššie zmienenej vzdialenosti, znížte vzdialenosť
medzi vysielačom a slúchadlami, alebo vyberte iný kanál.
1
 Obsluha systému
Poznámky k batériám
Nenabíjajte suché články.
Suché články neprenášajte spolu s mincami ani s inými kovovými
predmetmi. Keď sa kladný a záporný pól batérie náhodou dostanú
do kontaktu s kovovými predmetmi, môže to spôsobiť generovanie
tepla.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste
zabránili škodám spôsobeným vytečením batérií alebo koróziou.
Efektívne oblasti vysielača
Poznámky
Keď používate slúchadlá vo vnútri efektívnych oblastí vysielača,
vysielač môžete položiť v ľubovoľnom smere od poslucháča.
Dokonca aj v oblasti príjmu signálu existujú miesta (mŕtve miesta),
kde signál RF nie je možné zachytiť. Táto charakteristika je vlastná
signálom RF a neznamená poruchu. Jemným premiestnením
vysielača je možné polohu mŕtveho miesta zmeniť.
Nastavenie
Kontrola zvyšnej energie batérie
3
INPUT
Používanie slúchadiel so suchými článkami
(predávajú sa osobitne)
Životnosť batérie
2
Ak je hlasitosť pri používaní analógového vstupu vysoká,
nastavte spínač ATT (atenuátor) na hodnotu -6 dB.
*1 pri výstupnom signáli 1 kHz, 1 mW+1 mW.
*2 hodiny treba na úplné nabitie vybitej batérie.
*3 Vyššie uvedený čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a
podmienok použitia.
1
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria
dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v
kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky
ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje
viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Nastavenie vstupnej úrovne
Doba nabíjania a používania
Nabíjanie dodávanej
nabíjateľnej batérie
Hmotnosť
Menovitá spotreba
Dodávaná nabíjateľná batéria NiMh BP-HP550-11 alebo komerčne
dostupné suché články (veľkosť
AAA)
Približne 270 g
(vrátane dodávanej nabíjateľnej
batérie Ni-Mh)
2W
Zmena dizajnu a technických parametrov vyhradená.
Download PDF

advertising