Sony | MV-02HP | Sony MV-02HP Návod na použitie

2-631-575-12 (1)
Dvojkanálové
bezdrôtové slúchadlá
Návod na použitie
MV-02HP
© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
VÝSTRAHA
2
Do priestoru pre batérie vložte
batérie R6. Dodržte správnu polaritu
pólov batérií 3 s označením 3
v priestore pre batérie.
3
Zatvorte kryt priestoru pre batérie.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Vážení zákazníci
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre bezdrôtové
dvojkanálové slúchadlá Sony MV-02HP. Pred
používaním zariadenia si pozorne prečítajte
návod na použitie a uschovajte ho pre ďalšie
použitie.
MV-02HP sú bezdrôtové stereo slúchadlá
pracujúce na princípe prenosu zvuku
infračervenými lúčmi. Pri počúvaní si môžete
vychutnávať voľnosť pohybu bez obmedzenia
káblom od slúchadiel.
• Bezdrôtové slúchadlá s infračerveným
prenosom odolné voči vonkajšiemu rušeniu atď.
• Samonastaviteľný prítlačný popruh na hlavu
eliminujúci potrebu jeho nastavenia.
• Nezávislé ovládanie hlasitosti (VOL)
pre pravé aj ľavé slúchadlo.
• Používajte s monitormi do auta so vstavaným
infračerveným vysielačom.
N Začíname
Výdrž batérií
Batérie
Cca hodín*1
Alkalické batérie Sony
LR6/AM-3 (N)
90 hodín*2
Mangánové batérie
Sony R6/SUM-3 (NU)
40 hodín*2
Vloženie batérií
*1 Pri 1 kHz, výstupný výkon 1 mW + 1 mW.
*2 Vyššie uvedené časy sa môžu líšiť v závislosti
od teploty alebo podmienok používania.
1
Poznámky k batériám
Otvorte kryt priestoru pre batérie
(v) v ľavom slúchadle.
Kryt (v)
• Batérie nenabíjajte.
• Batérie nenoste spolu s mincami alebo inými
kovovými predmetmi. Ak sa kladné a záporné
kontakty batérií dostanú do styku s kovovým
predmetom, môže vzniknúť teplo.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
vyberte z neho batérie. Predídete tak
prípadnému poškodeniu zariadenia vytečením
batérií a následnou koróziou.
Kedy vymeniť batérie
Keď sú batérie slabé, indikátor napájania svieti
nevýrazne, prípadne začína byť zvuk skreslený.
Vymeňte batérie.
Ak sa zvýši šum, automaticky
sa aktivuje stíšenie
— Funkcia stíšenia
N Prevádzka
Počúvanie
Pred počúvaním
• Vysielač pre slúchadlá je na monitore.
• Aby ste predišli poškodeniu sluchu, najskôr
znížte hlasitosť.
1
Zapnite monitor.
2
Nastavte prepínač na ľavom
slúchadle na ON.
Ak sú infračervené lúče rušené, prípadne používate
slúchadlá mimo dosahu, zvýši sa šum a zvuk bude
ťažko počuteľný. Aby ste predišli možnému
poškodeniu sluchu spôsobenému hlukom, táto
funkcia stíši akýkoľvek zvuk v slúchadlách.
Zvuk sa automaticky obnoví, ak sa presuniete
bližšie k vysielaču alebo odstránite príčinu rušenia.
Voľba zvukového kanála
Slúchadlá sa zapnú a indikátor POWER
bude svietiť načerveno.
Prepínačom CH1/CH2 môžete zvoliť zvukový
kanál, aby sa predišlo vzájomnému rušeniu pri
používaní bezdrôtových slúchadiel s iným
AV zariadením. Zvukový kanál zvoľte podľa
nastavenia “WireLess Headphone” (bezdrôtové
slúchadlá) na mobilnom monitore XVM-F65.
Po ukončení počúvania
Zložte si slúchadlá a potom ich vypnite.
(Ak vypnete monitor pred zložením slúchadiel,
môže sa vyskytnúť šum.)
Prepínač (ON/OFF)
Indikátor POWER
Výmena podušiek
Pravé slúchadlo (R) si nasaďte na pravé
ucho a ľavé slúchadlo (L) na ľavé ucho.
4
Podušky slúchadiel sú vymeniteľné.
Ak sa zašpinia alebo zoderú, vymeňte ich tak,
ako je to zobrazené na obrázku nižšie.
Podušky nie sú komerčne dostupné.
Náhradné podušky si môžete objednať
u najbližšieho predajcu Sony.
Spustite prehrávanie.
1
5
Otáčaním ovládača VOL nastavte
hlasitosť.
3
Nasaďte si slúchadlá.
Ak senzor infračervených signálov
na slúchadlách pri nastavovaní hlasitosti
zakryjete rukou, aktivuje sa funkcia
stíšenia a hlasitosť nie je možné nastaviť.
Pri nastavovaní hlasitosti sa presuňte
bližšie k vysielaču na monitore, alebo
nasmerujte infračervený prijímač na
ľavom slúchadle na vysielač na monitore.
Ovládač VOL
Zložte staré podušky.
Poduška
2
Novú podušku založte okolo
slúchadla.
N Ďalšie informácie
Bezpečnostné
upozornenia
• Vodič nesmie používať slúchadlá. Môže to
spôsobiť odvrátenie pozornosti od vedenia
motorového vozidla a vznik dopravnej nehody.
• Ak sú slúchadlá počas používania vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, citlivosť
infračerveného senzora sa môže zhoršiť
a zapríčiniť tak zníženie kvality zvuku.
• Ak sa nechystáte slúchadlá dlhší čas používať,
vyberte z nich batérie, aby ste predišli
poškodeniu zariadenia vytečením elektrolytu
a následnou koróziou.
• Nenechávajte slúchadlá na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu, vysokým
teplotám alebo vlhkosti. (Slúchadlá odporúčame
používať pri teplote od 5°C do 35°C.)
• Zabráňte pádu slúchadiel na zem
a nevystavujte ich žiadnym silným nárazom.
Môžu sa poškodiť.
Poznámky k prevencii pred
poškodením sluchu
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej úrovni
hlasitosti. Lekári varujú pred nepretržitým,
hlasným a dlhotrvajúcim počúvaním. Ak budete
počuť "pískanie v ušiach", znížte hlasitosť alebo
zariadenie vypnite.
Ohľaduplnosť
Počúvajte pri primeranej úrovni hlasitosti.
Umožní vám to počuť aj okolité zvuky a zároveň
byť ohľaduplný k ľuďom okolo vás.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa týchto slúchadiel, ktoré nie sú popísané v tomto
návode, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Riešenie problémov
Žiadny zvuk/tlmený zvuk
, Najskôr zapnite monitor a potom si
nasaďte slúchadlá.
, Skontrolujte, či je monitor zapnutý.
, Je aktivovaná funkcia stíšenia zvuku.
• Skontrolujte, či nie je medzi vysielačom
a slúchadlami nejaký predmet.
• Slúchadlá používajte v blízkosti vysielača.
, Indikátor napájania slúchadiel svieti slabo,
bliká, alebo nesvieti vôbec.
• Vymeňte batérie za nové.
Zvuk je rušený
, Indikátor napájania slúchadiel svieti slabo,
bliká, alebo nesvieti vôbec.
• Vymeňte batérie za nové.
Hlasný šum v pozadí
, Presuňte sa bližšie k vysielaču. (Ak sa
budete vzďaľovať od vysielača, budete
šum výraznejší. Je to bežný jav pri prenose
infračervenými lúčmi. Nejde o poruchu
slúchadiel.)
, Skontrolujte, či nie je medzi vysielačom
a slúchadlami nejaký predmet.
, Skontrolujte, či ste senzor infračervených
signálov nezakryli rukou alebo vlasmi.
, Slúchadlá používajte mimo dosahu
priameho slnečného žiarenia.
, Indikátor napájania slúchadiel svieti slabo,
bliká, alebo nesvieti vôbec.
• Vymeňte batérie za nové.
Technické údaje
Všeobecne
Systém modulácie
Frekvenčná modulácia
Nosná frekvencia
Pravý kanál:
2,8 MHz (CH1)/3,8 MHz (CH2)
Ľavý kanál:
2,3 MHz (CH1)/3,2 MHz (CH2)
Frekvenčný rozsah
18 – 22 000 Hz
Zdroj napájania Jednosmerné 3,0 V;
batériami R6 (2)
Hmotnosť
Cca 230 g, vrátane batérií
Dodávané príslušenstvo
Návod na použitie (1)
Batérie (2)
Právo na zmeny vyhradené.
Download PDF

advertising