Sony | STR-DH820 | Sony STR-DH820 STR-DH820 Home cinema AV receiver Návod na použitie

4-266-497-11(2) SK
Multikanálový
prijímač AV
Návod na použitie
STR-DH820
©2011 Sony Corporation
Informácie pre zákazníkov
v Spojených štátoch amerických
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové čísla sa nachádzajú na zadnej
strane zariadenia. Tieto čísla vpíšte na vyhradené
riadky nižšie. Uveďte ich, kedykoľvek sa v súvislosti
s týmto produktom obrátite na predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Číslo modelu ______________________________
Sériové číslo ______________________________
Tento symbol upozorňuje
používateľa na výskyt
neizolovaného „nebezpečného
napätia“ vo vnútri zariadenia,
ktoré môže byť dostatočne veľké,
aby osobám spôsobilo úraz
elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na dôležité pokyny
týkajúce sa prevádzky a údržby
(servisu) zariadenia uvedené
v dokumentoch dodaných
so zariadením.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej
zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri dotyku
počas bežnej prevádzky.
2SK
Dôležité bezpečnostné pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prečítajte si tieto pokyny.
Uschovajte si tieto pokyny.
Venuje pozornosť všetkým varovaniam.
Dodržujte všetky pokyny.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
Čistite ho iba suchou handričkou.
Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, napríklad radiátorov, teplotných
regulátorov, sporákov ani iných zariadení
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky polarizovanej
ani uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka
má dva konektory, z ktorých je jeden hrubší než
druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva konektory
a tretí uzemňovací kolík. Širší konektor a tretí
kolík plnia bezpečnostnú funkciu. Ak dodaná
zástrčka nevyhovuje zásuvke, požiadajte
príslušného elektrikára o výmenu zastaranej
zásuvky.
10) Na napájací kábel nestúpajte ani ho nestláčajte,
a to najmä v oblasti zástrčky, objímky a výstupu
zo zariadenia.
11) Používajte len prípojky alebo príslušenstvo
určené výrobcom.
12) Používajte len vozík, podstavec, stojan, konzolu
alebo stolík určený výrobcom alebo predávaný
so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní,
aby pri pohybe vozíka, na ktorom je zariadenie
položené, nedošlo k úrazu v dôsledku jeho
prevrátenia.
13) Zariadenie odpojte od zásuvky počas búrok,
alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu. Kvalifikovaný servis je
nevyhnutný v prípade akéhokoľvek poškodenia
zariadenia, napríklad v prípade poškodenia
napájacieho kábla alebo zástrčky, obliatia
zariadenia alebo zásahu inými predmetmi,
vystavenia zariadenia dažďu alebo vlhkosti,
neštandardnej prevádzky alebo pádu zariadenia.
Nasledujúce vyhlásenie FCC sa
vzťahuje len na verziu tohto modelu,
ktorá bola vyrobená na predaj
na území USA. Ostatné verzie
nemusia byť v súlade s technickými
smernicami FCC.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.
Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu
pred škodlivým rušením v obytných oblastiach.
Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa neinštaluje
a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať
škodlivé rušenie rádiokomunikácie. Nemožno však
zaručiť, že sa rušenie v určitých prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo
televízneho signálu, ktoré možno určiť vypnutím
a zapnutím zariadenia, mal by sa používateľ pokúsiť
rušenie odstrániť jedným alebo viacerými
z nasledujúcich opatrení:
– Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie
prijímajúcej antény.
– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Pripojte zariadenie k zásuvke v odlišnom obvode,
než ku ktorému je pripojený prijímač.
– Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika
zabezpečujúceho údržbu rádií a televízorov.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek zmenami alebo
úpravami, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto
príručke, sa zbavujete právomoci používať toto
zariadenie.
Kábel reproduktorov by mal byť pripojený
k zariadeniu a reproduktorom podľa nasledujúcich
pokynov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
1) Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
2) Odizolujte časť kábla reproduktorov v dĺžke
10 až 15 mm.
3) Opatrne pripojte kábel reproduktorov
k zariadeniu a reproduktorom tak, aby ste sa
odizolovanej časti kábla reproduktorov nedotkli
rukou. Pred odpojením kábla reproduktorov
od zariadenia a reproduktorov odpojte aj sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
Informácie pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s výrobkom nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
pokračovanie
3SK
Likvidácia nepotrebných
batérií (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že
s batériou dodávanou s týmto výrobkom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocnený zástupca
pre oblasť elektromagnetickej kompatibility
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
4SK
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na model
STR-DH820. Číslo modelu je uvedené v pravom
dolnom rohu predného panela prijímača. V tejto
príručke sa používajú obrázky modelu určeného
pre USA a môžu sa od vášho modelu líšiť.
Akékoľvek odlišnosti v prevádzke sú v príručke
označené textom „iba model pre Európu“.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa opisuje ovládanie prijímača pomocou
dodaného diaľkového ovládača. Okrem neho
môžete používať aj ovládacie tlačidlá na prijímači,
ak majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený systémami Dolby*
Digital, Pro Logic Surround a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov
USA č.: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380,
5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 212 872,
7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 a iných patentov
vydaných alebo čakajúcich na vydanie
v USA a iných krajinách. DTS a príslušný symbol
sú registrovanými ochrannými známkami
a DTS-HD, DTS-HD Master Audio a logá
DTS sú ochrannými známkami spoločnosti
DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Typ písma (Shin Go R) inštalovaný v tomto
prijímači poskytla spoločnosť MORISAWA &
COMPANY LTD. Tieto názvy sú ochrannými
známkami spoločnosti MORISAWA & COMPANY
LTD. a autorské práva na typ písma takisto patria
spoločnosti MORISAWA & COMPANY LTD.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že
spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Logá „x.v.Color (x.v.Colour)“ a „x.v.Color
(x.v.Colour)“ sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
5SK
Obsah
Informácie o tejto príručke .............................. 4
Dodané príslušenstvo ....................................... 7
Popis a umiestnenie častí.................................. 9
Úvodné informácie.......................................... 19
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov ............................ 20
2: Pripojenie reproduktorov........................... 22
3: Pripojenie televízora ................................... 24
4a: Pripojenie obrazových zariadení............. 25
4b: Pripojenie zvukových zariadení .............. 33
5: Pripojenie antén .......................................... 34
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla).................................... 34
Priestorový zvuk
Výber zvukového poľa.....................................58
Používanie tlačidla SOUND OPTIMIZER ... 62
Obnovenie predvolených nastavení
zvukových polí............................................62
Funkcie BRAVIA Sync
Inicializácia prijímača..................................... 35
Nastavenie reproduktorov.............................. 35
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION ............................ 38
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke............................................... 43
Čo je funkcia BRAVIA Sync? .........................63
Príprava na funkciu BRAVIA Sync................63
Prehrávanie obsahu zariadenia jedným
dotykom (Prehrávanie
jedným dotykom).......................................64
Prenos zvuku televízora z reproduktorov
pripojených k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému) .................65
Vypnutie prijímača spoločne s televízorom
(Vypnutie systému) ....................................65
Sledovanie filmov s optimálnym zvukovým
poľom (Synchronizácia režimu
Theater/Theatre) ........................................66
Používanie optimálneho zvukového poľa
pre vybratú scénu (Výber scény) ..............66
Základné operácie
Ďalšie operácie
Prehrávanie pomocou vstupného
zdrojového zariadenia ............................... 45
Prehrávanie pomocou zariadenia
iPhone alebo iPod ..................................... 47
Prehrávanie pomocou zariadenia USB......... 50
Nahrávanie pomocou prijímača.................... 53
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
zvukom (INPUT MODE) .........................66
Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign) ..............................67
Používanie pripojenia Bi-amp........................69
Používanie funkcií pre viacero zón................69
Operácie ladenia
Úprava nastavení
Počúvanie rozhlasových staníc FM a AM .... 54
Ukladanie staníc v pásme FM alebo AM
(Preset Tuning)........................................... 56
Príjem vysielania služieb RDS ....................... 57
(Iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Používanie ponuky Settings............................72
Ponuka Speaker Settings.................................73
Ponuka Surround Settings ..............................76
Ponuka EQ Settings .........................................77
Ponuka Audio Settings....................................77
Ponuka HDMI Settings...................................78
Ponuka System Settings ..................................79
Ovládanie bez pripojenia k televízoru ..........79
Príprava prijímača
6SK
Používanie diaľkového
ovládača
Dodané príslušenstvo
Programovanie diaľkového ovládača............ 85
Obnovenie nastavení
diaľkového ovládača .................................. 90
• Návod na použitie (táto príručka)
• Sprievodca rýchlym nastavením
• Zoznam ponúk grafického používateľského
rozhrania
• Drôtová anténa FM (1)
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia..................................... 90
Riešenie problémov......................................... 91
Technické údaje ............................................... 98
Register ........................................................... 101
• Rámová anténa AM (1)
• Diaľkový ovládač (1)
– RM-AAP061 (iba modely pre
USA a Kanadu)
– RM-AAP062 (ostatné modely)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)
7SK
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA)
tak, aby póly 3 a # na batériách zodpovedali
nákresu vnútri priestoru pre batérie
diaľkového ovládača.
Poznámky
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie a batérie
iných typov.
• Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšie používať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
• Po výmene alebo vybratí batérií sa môžu vymazať
naprogramované kódy. V takom prípade znova
naprogramujte diaľkový ovládač (str. 85).
• Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový
ovládač, vymeňte všetky batérie za nové.
8SK
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
1
ql qk
2
3 4
qj
5
qh
A ?/1 (zapnuté/pohotovostný režim)
(str. 35, 55, 62)
B TONE, TONE MODE
Opakovaným stláčaním tlačidla TONE MODE
môžete vybrať položku BASS alebo TREBLE
a otáčaním gombíka TONE nastaviť jej úroveň.
C SOUND OPTIMIZER (str. 62)
D AUTO VOL
V závislosti od vstupného signálu alebo obsahu
prenášaného z pripojeného zariadenia (funkcia
ADVANCED AUTO VOLUME) možno
nastaviť hlasitosť automaticky.
Táto funkcia je užitočná napríklad v prípade,
že zvuk reklamy je hlasnejší než televízne
programy.
6
qg qf
7
8
qd qs qa
9
q;
Poznámky
• Skôr než túto funkciu vypnete, znížte hlasitosť.
• Keďže je táto funkcia k dispozícii iba pri
prenose signálov Dolby Digital, DTS alebo
Linear PCM, po prepnutí na iné formáty
sa môže náhle zvýšiť hlasitosť zvuku.
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než
48 kHz.
– Prijímajú sa signály vo formáte Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD
Master Audio alebo DTS-HD High
Resolution Audio.
pokračovanie
9SK
E Displej (str. 11)
F Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
G INPUT SELECTOR (str. 46, 53, 66)
H INPUT MODE (str. 66)
I MASTER VOLUME (str. 45)
J Konektory VIDEO 2 IN (str. 31)
K Konektory pre zariadenie iPhone alebo
iPod (str. 30)
Slúžia na pripojenie portu
(USB)
a obrazového konektora na reprodukciu zvuku
a obrazu zo zariadenia iPhone alebo iPod.
L Port
(USB) (str. 33)
M Konektor AUTO CAL MIC (str. 39)
N DISPLAY (str. 85)
O DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu displeja.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (str. 58, 61)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Stlačením môžete ladiť rádio (FM/AM).
Otáčaním gombíka TUNING môžete
vyhľadávať stanice.
R SPEAKERS (str. 37)
S Konektor PHONES (str. 92)
10SK
Indikátory na displeji
1
2 3
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
4
5
6
7
D + EX True HD NEO:6
USB
ANALOG HDMI COAXOPT
ARC
PL II x z D.L.L.
EQ RDS
MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE
ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
8
ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
w;
ql qk qj
qh qg
qf
qd
qs
qa
0
9
A SW
Rozsvieti sa, keď sa zvukový signál reprodukuje
prostredníctvom konektora SUBWOOFER.
F NEO:6
Rozsvieti sa po aktivovaní dekodéra DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 59).
B USB
Rozsvieti sa po zistení zariadenia iPhone, iPod
alebo USB.
G Indikátor DTS-HD*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje príslušné signály formátu DTS-HD.
C D.L.L.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie D.L.L.
(Digital Legato Linear).
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
D Indikátor vstupu
Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup.
DTS-HD LBR
ANALOG
– Neprijíma sa digitálny signál.
– Položka INPUT MODE je nastavená
na hodnotu ANALOG.
– Vyberá sa hodnota A. DIRECT.
HDMI
Prijímač rozpoznal zariadenie pripojené
pomocou konektora HDMI IN.
COAX
Digitálny signál sa prijíma prostredníctvom
konektora COAXIAL (str. 66).
OPT
Digitálny signál sa prijíma prostredníctvom
konektora OPTICAL (str. 66).
ARC
Vybratý je televízny vstup a zistili sa signály
spätného zvukového kanálu (ARC).
E Indikátor Dolby Digital Surround*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu
Dolby Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H ZONE 2
Rozsvieti sa po povolení prevádzky v zóne 2.
I SP A/SP B/SP A B (str. 37)
J BI-AMP
Rozsvieti sa, keď je voľba zadných reproduktorov
na priestorový zvuk nastavená na hodnotu
BI-AMP (str. 69).
K SLEEP
Rozsvieti sa po aktivovaní časovača spánku.
L LPCM
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje signály
formátu Linear PCM.
M Indikátor DTS(-ES)*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bitov
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
pokračovanie
11SK
N Indikátory ladenia
Rozsvietia sa, keď sa prijímač naladí
na rozhlasovú stanicu.
RDS (iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Naladená je stanica so službami RDS.
MEM
Aktivovaná je pamäťová funkcia, napríklad
ukladanie predvolieb (str. 56) atď.
ST
Stereofónne vysielanie
O EQ
Rozsvieti sa po aktivovaní ekvalizéra.
T Indikátory prehrávaných kanálov
Písmená (L, C, R atď.) označujú práve
prehrávané kanály. V závislosti od nastavení
reproduktorov políčka okolo písmen
znázorňujú, ako prijímač znižuje počet kanálov
zdroja signálu.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
P D.RANGE
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu (str. 75).
Q A.P.M.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie A.P.M.
(automatická zhoda fáz).
R Indikátor Dolby Pro Logic
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
spracúva signál formátu Dolby Pro Logic.
Táto technológia maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť
vstupné signály.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
SBL
SBR
SB
Predný ľavý horný
Predný pravý horný
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový (monofónny)
Ľavý na priestorový zvuk
Pravý na priestorový zvuk
Priestorový zvuk
(monofónne zariadenie
alebo zariadenie
na priestorový zvuk
dosiahnuté spracovaním
Pro Logic)
Zadný ľavý
na priestorový zvuk
Zadný pravý
na priestorový zvuk
Zadný na priestorový zvuk
(zadné zariadenie
na priestorový zvuk
dosiahnuté dekódovaním
kanálu 6.1)
Príklad:
Šablóna pre reproduktory: 3/0.1
Formát záznamu: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
Poznámka
Tieto indikátory sa v závislosti od nastavenia
šablóny pre reproduktory nemusia rozsvietiť.
S
Rozsvieti sa, keď prehrávaný disk obsahuje
kanál LFE (nízkofrekvenčný efekt) a práve sa
reprodukuje signál kanálu LFE.
12SK
* Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital
alebo DTS sa musia vytvoriť digitálne prepojenia
a položka INPUT MODE nesmie byť nastavená
na hodnotu ANALOG (str. 66) ani A. DIRECT.
Zadný panel
1
7
5
6
2
5
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
3
4
E Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory HDMI IN/OUT*
(str. 24, 28, 29, 30, 31)
Biely (L)
Konektory OPTICAL IN
(str. 24, 28, 29)
Červený (R)
Konektor COAXIAL IN (str. 28)
Čierny
B Časť ANTENNA
Konektory AUDIO IN/OUT
(str. 24, 33)
Konektory AUDIO OUT
(str. 22)
F Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 24, 28, 29, 31)
Konektor FM ANTENNA (str. 34)
Biely (L)
Konektory AM
ANTENNA (str. 34)
C Konektory ovládacích prvkov
zariadení značky Sony a iných
externých zariadení
Konektory IR REMOTE IN/OUT
(str. 70)
D Časť SPEAKERS (str. 22)
Konektory AUDIO IN/OUT
Červený (R)
Žltý
Konektory VIDEO IN/OUT*
Konektory AUDIO OUT
Konektor VIDEO OUT
(str. 70)
pokračovanie
13SK
G Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (str. 24, 28, 29)
Zelený
(Y)
Modrý
(PB)
wg
wf
wd
ws
Konektory Y, PB, PR IN/OUT*
Červený
(PR)
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup,
musíte prepojiť konektor HDMI TV OUT alebo
MONITOR OUT s televízorom (str. 24).
Diaľkový ovládač
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Diaľkový ovládač je vopred naprogramovaný
na ovládanie zvukových alebo obrazových
zariadení značky Sony. Diaľkový ovládač
môžete naprogramovať aj tak, aby sa pomocou
neho ovládali zariadenia iných výrobcov než
spoločnosti Sony. Podrobné informácie
nájdete v časti „Programovanie diaľkového
ovládača“ (str. 85).
• RM-AAP061 (iba modely pre
USA a Kanadu)
• RM-AAP062 (ostatné modely)
14SK
1
2
3
4
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
A ?/1 (zapnuté/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prijímača alebo nastavenie
pohotovostného režimu.
Ak stlačením tlačidla ZONE (C) prepnete
diaľkový ovládač na režim pre zónu 2, môžete
pomocou tlačidla ?/1 zapnúť alebo vypnúť
napájanie zóny 2.
ENT/MEM1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla ENT/MEM
– zadajte príslušnú hodnotu po výbere kanálu,
disku alebo skladby pomocou číselných
tlačidiel,
– uložte naladenú stanicu.
Úspora energie v pohotovostnom režime
Keď je položka Ctrl for HDMI nastavená
na hodnotu OFF (str. 63).
CLEAR1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla CLEAR vymažte chybnú číslicu zadanú
stlačením nesprávneho číselného tlačidla.
B AV ?/11) (zapnuté/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového
alebo obrazového zariadenia, pre ktoré je
naprogramované ovládanie pomocou
diaľkového ovládača.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť televízor, stlačte
tlačidlo TV (W) a potom tlačidlo AV ?/1.
Ak súčasne stlačíte tlačidlo ?/1 (A), vypnete
prijímač aj všetky ostatné zariadenia vrátane
zosilňovača v zóne 2 (SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkcia AV ?/1 sa automaticky mení každým
stlačením tlačidiel vstupu (D).
C ZONE (str. 71)
D Tlačidlá vstupu2)
Slúžia na výber zariadenia, ktoré chcete
používať. Po stlačení ľubovoľného z tlačidiel
vstupu sa prijímač zapne. Tieto tlačidlá sú
priradené na ovládanie zariadení značky Sony.
Ak chcete naprogramovať diaľkový ovládač
na ovládanie zariadení iných výrobcov než
spoločnosti Sony, postupujte podľa krokov
v časti „Programovanie diaľkového ovládača“
na str. 85.
Číselné tlačidlá1) 2)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stláčaním
číselných tlačidiel:
– Uložte stanicu alebo nalaďte uložené stanice
(str. 56).
– Vyberte čísla skladieb. Ak chcete vybrať
skladbu číslo 10, stlačte tlačidlá 0/10.
– Vyberte čísla kanálov.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stláčaním
číselných tlačidiel vyberte televízne kanály.
-/--1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla -/-- vyberte režim zadávania kanálov
(jedna alebo dve číslice).
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla -/-- vyberte režim zadávania televíznych
kanálov.
>101)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla >10 vyberte čísla skladieb väčšie ako 10.
/1) (text)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla / zobrazte textové informácie.
E SOUND FIELD +/–
Slúži na výber zvukového poľa (str. 58).
F Farebné tlačidlá1)
Keď sú farebné tlačidlá k dispozícii, slúžia
na zobrazenie návodu na použitie na televíznej
obrazovke. Podľa návodu na použitie vykonajte
vybratú operáciu.
G GUI MODE
Slúži na zobrazenie ponuky grafického
používateľského rozhrania na televíznej
obrazovke.
H TOOLS/OPTIONS1)
Slúži na zobrazenie a výber položiek z ponúk
možností.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TOOLS/OPTIONS zobrazte možnosti
fungovania televízora.
I MENU, HOME1)
Slúži na zobrazenie ponuky na ovládanie
zvukových alebo obrazových zariadení.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla HOME zobrazte ponuky televízora
značky Sony.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Preskočenie, posun dozadu alebo dopredu,
prehrávanie, pozastavenie a zastavenie
operácie.
1)
< / <
Stlačením tohto tlačidla
– znova prehráte predchádzajúcu scénu alebo
rýchlo posuniete aktuálnu scénu dopredu,
– pri používaní zariadenia iPhone alebo iPod
prejdete na predchádzajúci alebo
nasledujúci album.
REPEAT1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla REPEAT spustite opakované
prehrávanie skladby alebo priečinka.
pokračovanie
15SK
SHUFFLE1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla SHUFFLE spustite prehrávanie skladieb
alebo priečinkov v náhodnom poradí.
FOLDER +/–1)
Slúži na výber priečinka.
TUNING +/–1)
Slúži na vyhľadávanie staníc.
D.TUNING
Slúži na aktivovanie režimu priameho ladenia.
K TV CH +/–1) 2) alebo PROG +/–1) 2)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TV CH +/– alebo PROG +/– vyhľadajte
uložené televízne kanály.
PRESET +/–1) 2)
Slúži na výber uložených staníc alebo kanálov.
c2)/C
V textovom režime stlačte tlačidlo TV (W)
a potom stlačením tlačidla c/C vyberte
nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
L F1/F21)
Stlačte tlačidlo BD/DVD (D) a potom
stlačením tlačidla F1 alebo F2 vyberte príslušné
zariadenie.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: VCR
AUTO VOL
Stlačte tlačidlo AMP (X) a potom stlačením
tlačidla AUTO VOL automaticky nastavte
hlasitosť v závislosti od vstupného signálu alebo
obsahu prenášaného z pripojeného zariadenia
(funkcia ADVANCED AUTO VOLUME).
Táto funkcia je užitočná napríklad v prípade,
že zvuk reklamy je hlasnejší než televízne
programy.
Poznámky
• Skôr než túto funkciu vypnete, znížte
hlasitosť.
• Keďže je táto funkcia k dispozícii iba pri
prenose signálov Dolby Digital, DTS alebo
Linear PCM, po prepnutí na iné formáty sa
môže náhle zvýšiť hlasitosť zvuku.
• Táto funkcia nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než
48 kHz.
– Prijímajú sa signály vo formáte Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio alebo DTS-HD
High Resolution Audio.
SLEEP
Stlačte tlačidlo AMP (X) a potom stlačením
tlačidla SLEEP nastavte prijímač tak, aby sa
v zadanom čase automaticky vypol.
Stláčaním tlačidla SLEEP sa na displeji budú
cyklicky striedať tieto znaky:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Tip
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci
do vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
Ak tlačidlo SLEEP stlačíte znova, časovač
spánku sa zruší.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Slúži na zobrazenie ponuky alebo
elektronického sprievodcu na televíznej
obrazovke. Operácie v ponukách potom
vykonávajte pomocou tlačidiel V/v/B/b (R)
a
(R).
1)
(výber vstupu)
TV INPUT1) alebo
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TV INPUT alebo
vyberte vstupný
signál (televízny alebo obrazový vstup).
1)
(podržanie textu)
V textovom režime stlačte tlačidlo TV (W)
a potom stlačením tlačidla
podržte
zobrazenie aktuálnej stránky.
1)
(širokouhlý režim)
WIDE1) alebo
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom opakovaným
stláčaním tlačidla WIDE alebo
vyberte
režim širokouhlého obrazu.
1)
N MUTING1) alebo
Slúži na dočasné vypnutie zvuku. Ak chcete
zvuk obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla MUTING alebo
aktivujte funkciu
stlmenia zvuku televízora.
16SK
+/–1)
O TV VOL +/–1) alebo
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TV VOL +/– alebo
+/– nastavte
hlasitosť televízora.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) alebo
Slúži na nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov naraz.
U SOUND OPTIMIZER
Slúži na aktivovanie funkcie optimalizácie
zvuku (str. 62).
V SHIFT
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel diaľkového
ovládača, aby sa aktivovali tlačidlá vytlačené
ružovou farbou.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Stlačením tohto tlačidla
– pri používaní podávača viacerých diskov
preskočíte príslušný disk,
– pri používaní zariadenia iPhone alebo iPod
prejdete do režimu ovládania tohto
zariadenia.
W TV
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel diaľkového
ovládača, aby sa aktivovali tlačidlá vytlačené
žltou farbou.
Q RETURN/EXIT O1)
Slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky
alebo na zatvorenie ponuky, kým sa
na televíznej obrazovke zobrazuje ponuka alebo
elektronický sprievodca.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom sa stlačením
tlačidla RETURN/EXIT O vráťte
do predchádzajúcej ponuky televízora
značky Sony.
Y RM SET UP
Slúži na programovanie diaľkového ovládača
(str. 85).
R
1)
1)
, V/v/B/b
Stlačením tlačidla V/v/B/b vyberte položky
ponuky a stlačením tlačidla
prejdite
na výber alebo ho potvrďte.
1)
S GUIDE1) alebo
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla GUIDE alebo
zobrazte
elektronického sprievodcu programami.
X AMP
Slúži na aktivovanie ovládania prijímača pre
hlavnú zónu (str. 80).
1) Informácie o tlačidlách, ktoré môžete používať
na ovládanie jednotlivých zariadení, nájdete
v tabuľke na str. 18.
2) Na tlačidlách 5/VIDEO 2, N a TV CH +/
PROG +/PRESET +/c sa nachádzajú hmatové
body. Pri používaní diaľkového ovládača môžete
tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel.
Poznámky
• Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
• V závislosti od modelu pripojeného zariadenia
nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti
pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom.
T AUTO CAL
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla AUTO CAL vykonajte automatickú
kalibráciu.
Poznámka
Keď je prijímač v režime GUI MODE, toto
tlačidlo nie je funkčné.
DISPLAY1)
Slúži na zobrazenie informácií na displeji
(iba model RM-AAP061). Stlačte tlačidlo
TV (W) a potom stlačením tlačidla DISPLAY
zobrazte informácie o televízore.
,
(informácie, odkrytie textu)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla
zobrazte príslušné informácie,
napríklad číslo aktuálneho kanálu alebo režim
obrazovky.
V textovom režime stlačte tlačidlo TV (W)
a potom stlačením tlačidla
odkryte skryté
informácie (napríklad odpovede na kvíz).
17SK
Ovládanie iných zariadení značky Sony
Názov
Televí- Video- Prehrávač Prehrávač Rekordér PSX Prehrávač
diskov
zor rekor- diskov DVD, diskov s pevným
Video CD,
dér kombinova- Blu-ray diskom
prehrávač
ný prehrávač Disc
diskov LD
diskov DVD
a videorekordér
B AV ?/1
D Číselné tlačidlá
Terminál DSSa) Digitálny Kazeto- Pre- Prehrá- Zariadigitálnej
denie
satelitný vý pre- hrávač vač
káblovej
alebo hrávač kaziet diskov iPhone,
televíziea)
iPod
CD,
terestriálny A/B DAT
prehrá- alebo
prijímačb)
USB
vač
diskov
MD
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
zf)
CLEAR
(text)
F Farebné tlačidlá
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
< /
+/–
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
L F1/F2
z
z
M BD/DVD TOP
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
ze) z
ze) z
z
K PRESET +/–,
z
z
z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
REPEAT
z
z
z
H TOOLS/OPTIONS z
z
I MENU, HOME
< , FOLDER
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
MENU, BD/DVD
MENU
TV INPUT,
(výber vstupu),
(podržanie
textu), WIDE,
(širokouhlý
režim)
z
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/EXIT O z
R V/v/B/b,
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
z
a)
Iba modely pre USA a Kanadu.
b)
Ostatné modely.
c) Iba prehrávač diskov DVD.
d)
Iba prehrávač diskov LD.
18SK
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
e)
Iba kazetová jednotka B.
f)
Iba prehrávač diskov Video CD.
g) Iba m/M.
h)
Iba zariadenie iPhone alebo iPod.
z
z
Úvodné informácie
Zvukové alebo obrazové zariadenia pripojené k prijímaču môžete začať používať vykonaním
jednoduchých krokov uvedených nižšie.
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
(str. 20, 22)
Kontrola pripojenia vhodného pre
príslušné zariadenie
Pripojenie televízora a obrazových
zariadení (str. 24, 25)
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho konektora.
Pozrite si obrázok nižšie. Pripojenie vyberte podľa
konektorov na zariadení.
Ak sú obrazové zariadenia vybavené konektormi
HDMI, odporúčame zariadenia pripojiť
prostredníctvom pripojenia HDMI.
Výber nastavení zvukového výstupu
v pripojenom zariadení
Ak chcete reprodukovať multikanálový digitálny zvuk,
skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho zvuku
v pripojenom zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc skontrolujte,
či sú položky Audio (HDMI), Dolby Digital (Coaxial/
Optical) a DTS (Coaxial/Optical) nastavené na hodnotu
Auto, Dolby Digital alebo DTS (tieto údaje sú platné
od septembra 2010).
V prípade konzoly PlayStation 3 skontrolujte, či je
položka BD/DVD Audio Output Format (HDMI)
nastavená na hodnotu Bitstream (platí v systémovom
softvéri verzie 3.5).
Podrobné informácie nájdete v návodoch na použitie
dodaných s pripojenými zariadeniami.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
Pozrite si časti „6: Pripojenie sieťovej šnúry (napájacieho
kábla)“ (str. 34) a „Inicializácia prijímača“ (str. 35).
PR/CR
Digitálne
Príprava prijímača
Analógové
Nastavenie reproduktorov
Vysokokvalitný obraz
Vyberte šablónu pre reproduktory (str. 35) a vykonajte
automatickú kalibráciu (str. 38).
Poznámka
Pripojenie zvukových zariadení
(str. 33)
Pripojenie reproduktorov môžete skontrolovať
na obrazovke „Test Tone“ (str. 75). Ak sa zvuk
neprehráva správne, skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova vyberte nastavenia
uvedené vyššie.
19SK
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať 7.2-kanálový
systém reproduktorov (7 reproduktorov
a 2 basové reproduktory).
Príklad konfigurácie systému
reproduktorov
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Ak si chcete naplno vychutnať multikanálový
priestorový zvuk podobný zvuku v kine,
potrebujete päť reproduktorov (dva predné,
stredový a dva reproduktory na priestorový
zvuk) a basový reproduktor.
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na priestorový
zvuk
Po pripojení prídavného zadného
reproduktora na priestorový zvuk
(6.1-kanálový zvuk) alebo dvoch zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
(7.1-kanálový zvuk) si môžete vychutnať
vysokokvalitnú reprodukciu diskov DVD
alebo Blu-ray Disc so zvukom zaznamenaným
vo formáte 6.1-kanálového alebo
7.1-kanálového zvuku.
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DReproduktor na priestorový zvuk (ľavý)
EReproduktor na priestorový zvuk (pravý)
FZadný reproduktor na priestorový
zvuk (ľavý)*
GZadný reproduktor na priestorový
zvuk (pravý)*
HPredný horný reproduktor (ľavý)*
IPredný horný reproduktor (pravý)*
JBasový reproduktor
* Zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné
horné reproduktory nemôžete používať súčasne.
20SK
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
Ak pripojíte ďalšie dva predné horné
reproduktory v režime PLIIz, sprístupní sa
možnosť reprodukcie vertikálnych zvukových
efektov (str. 59).
Tipy
Pripojenie
• Ak pripojíte 7.1-kanálový systém reproduktorov
s dvoma zadnými reproduktormi na priestorový
zvuk, všetky uhly A by mali byť rovnaké.
• Ak pripojíte 7.1-kanálový systém reproduktorov
s dvoma prednými hornými reproduktormi,
predné horné reproduktory umiestnite
– v uhle 22° až 45°,
– minimálne 1 meter nad predné reproduktory.
• Pri pripájaní 6.1-kanálového systému
reproduktorov položte zadný reproduktor
na priestorový zvuk za miesto počúvania.
• Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
21SK
2: Pripojenie reproduktorov
Stredový reproduktor
1
Pravý
10 mm
(13/32")
2
Reproduktor na priestorový zvuk
4
3
B
A
A
B
Pravý
Basový reproduktor*
B
B
Ľavý
Zadný na priestorový zvuk/
predný horný/Bi-amp/
predný reproduktor B**
A Monofónny zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktorový kábel (nie je súčasťou dodávky)
22SK
Ľavý
Pravý
Ľavý
Predný reproduktor A
Pripojenie Bi-amp
Ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete predné reproduktory
pripojiť ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
pomocou pripojenia Bi-amp.
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(ľavý)
Hi
Hi
Lo
Lo
Poznámky
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
• Pred pripojením sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
skontrolujte, či sa kovové časti reproduktorových
káblov medzi konektormi SPEAKERS nedotýkajú.
• Po inštalácii a pripojení reproduktora vyberte
v ponuke Speaker Settings príslušnú šablónu
pre reproduktory (str. 35).
Prepojte konektory Lo (alebo Hi)
na predných reproduktoroch s konektormi
SPEAKERS FRONT A a konektory Hi
(alebo Lo) na predných reproduktoroch
s konektormi SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Zložte kovové prepojovacie prvky konektorov
Hi/Lo nasadené na reproduktoroch,
aby nedošlo k poruche prijímača.
Po pripojení Bi-amp nastavte v ponuke
Speaker Settings položku SB Assign
na hodnotu BI-AMP (str. 69).
23SK
Pripojenie
* Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do pohotovostného
režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu vypnite.
Ak je funkcia automatického prepínania
do pohotovostného režimu zapnutá,
na základe úrovne vstupného signálu pre basový
reproduktor sa basový reproduktor automaticky
prepína do pohotovostného režimu a nemusí sa
teda reprodukovať zvuk.
** Poznámky k pripojeniu ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
– Ak pripájate len jeden zadný reproduktor
na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektoru
L týchto konektorov.
– Ak máte systém prídavných predných
reproduktorov, pripojte ich k týmto
konektorom.
V ponuke Speaker Settings nastavte položku SB
Assign na hodnotu Speaker B (str. 36).
Požadovaný systém prídavných predných
reproduktorov môžete vybrať pomocou tlačidla
SPEAKERS na prijímači (str. 37).
– Predné reproduktory môžete k týmto
konektorom pripojiť pomocou pripojenia
Bi-amp (str. 23).
V ponuke Speaker Settings nastavte položku SB
Assign na hodnotu BI-AMP (str. 36).
3: Pripojenie televízora
Ak prepojíte konektor HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete sledovať
vybratý obrazový vstup. Po prepojení konektora HDMI TV OUT s televízorom môžete prijímač
ovládať pomocou grafického používateľského rozhrania (GUI).
Televízor
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A*
B
alebo
C
D
A Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
C Zložkový obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Obrazový kábel (nie je súčasťou dodávky)
E Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
24SK
Zvukové
a obrazové signály
ARC
E*
**
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
4a: Pripojenie obrazových
zariadení
Pripojenie
* Ak si chcete vychutnať televízne vysielanie
s multikanálovým priestorovým zvukom
prenášaným z reproduktorov pripojených
k prijímaču, použite prepojenie A alebo E.
Nezabudnite na televízore vypnúť zvuk alebo
aktivovať funkciu stlmenia zvuku.
** Ak prijímač pripájate k televízoru
kompatibilnému s funkciou spätného zvukového
kanálu (ARC), zvuk z televízora sa bude prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI TV OUT.
V ponuke HDMI Settings nastavte položku
Ctrl for HDMI na hodnotu ON (str. 64).
Ak chcete vybrať iný zvukový signál než signál
prenášaný pomocou kábla HDMI (napríklad
prostredníctvom optického digitálneho kábla
alebo zvukového kábla), zmeňte režim zvukového
vstupu pomocou tlačidla INPUT MODE (str. 66).
Používanie pripojenia HDMI
Rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) slúži na prenos
obrazových a zvukových signálov
v digitálnom formáte.
Pripojením zariadení kompatibilných
s funkciou Sony BRAVIA Sync pomocou
káblov HDMI možno zjednodušiť ovládanie.
Pozrite si časť „Funkcie BRAVIA Sync“
(str. 63).
Poznámky
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
• Ak sa obrazové a zvukové signály z prehrávacieho
zariadenia prenášajú do televízora
prostredníctvom prijímača, nezabudnite zapnúť
prijímač. Ak prijímač nezapnete, obrazové ani
zvukové signály sa nebudú prenášať.
• Televízor (monitor) alebo projektor pripojte
ku konektoru HDMI TV OUT alebo MONITOR
OUT na prijímači. Pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať, ani keď pripojíte nahrávacie zariadenie.
• V závislosti od stavu prepojenia medzi televízorom
a anténou môže byť obraz na televíznej obrazovke
skreslený. V takom prípade umiestnite anténu
ďalej od prijímača.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tipy
• Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazu.
Podrobné informácie nájdete v časti „Funkcia
konverzie obrazových signálov“ (str. 32).
• Keď konektor výstupu zvuku televízora pripojíte
ku konektorom TV IN na prijímači, aby sa zvuk
z televízora prenášal z reproduktorov pripojených
k prijímaču, nastavte konektor výstupu zvuku
televízora na hodnotu Fixed (ak možno prepínať
medzi hodnotami Fixed a Variable).
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI sa môžu
prehrávať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Takýto signál podporuje formát
Dolby Digital, DTS a Linear PCM.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Digitálne zvukové formáty podporované
prijímačom“ (str. 61).
• Pomocou pripojenia HDMI môže prijímač
prijímať multikanálový (až 8 kanálov) signál
Linear PCM so vzorkovacou frekvenciou
192 kHz alebo menej.
• Analógové obrazové signály vstupujúce
do konektorov VIDEO alebo
COMPONENT VIDEO na prijímači možno
reprodukovať ako signály HDMI (str. 32).
Pri konverzii obrazu sa z konektora
HDMI TV OUT nereprodukujú zvukové
signály.
• Tento prijímač podporuje formát zvuku
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
a prenos trojrozmerného obrazu.
pokračovanie
25SK
Poznámky k pripojeniu HDMI
• Zvukový signál vstupujúci do konektora
HDMI IN sa reprodukuje prostredníctvom
konektorov SPEAKERS, HDMI TV OUT
a PHONES. Nereprodukuje sa
prostredníctvom žiadnych iných zvukových
konektorov.
• Obrazové signály vstupujúce do konektora
HDMI IN možno reprodukovať len
prostredníctvom konektora
HDMI TV OUT. Vstupné obrazové signály
nemožno reprodukovať prostredníctvom
konektorov VIDEO OUT ani
MONITOR OUT.
• Počas zobrazenia ponuky grafického
používateľského rozhrania sa zvukové
a obrazové signály vstupu
HDMI nereprodukujú z konektora
HDMI TV OUT.
• Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI Settings
nastavte položku Audio Out na hodnotu
TV+AMP (str. 78). Ak nemôžete prehrávať
zdroj multikanálového zvuku, nastavte ju
na hodnotu AMP. Zvuk sa však nebude
prenášať prostredníctvom reproduktora
televízora.
• Signály DSD diskov Super Audio CD
sa neprijímajú ani nereprodukujú.
• Ak sa obrazové a zvukové signály
z prehrávacieho zariadenia prenášajú
do televízora prostredníctvom prijímača,
nezabudnite zapnúť prijímač. Ak položku
Pass Through nastavíte na hodnotu OFF,
po vypnutí napájania sa obrazové a zvukové
signály nebudú prenášať.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla
HDMI nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie,
počtu kanálov alebo zvukového formátu
zvukových výstupných signálov
z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť
k prerušeniu zvuku.
26SK
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany autorských práv
(HDCP), obraz alebo zvuk z konektora
HDMI TV OUT môže byť skreslený alebo sa
vôbec nemusí prehrávať.
V takom prípade skontrolujte technické
údaje pripojeného zariadenia.
• Zvuk s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD)
a multikanálový signál Linear PCM môžete
reprodukovať iba s pripojením HDMI.
• Ak chcete reprodukovať zvuk s vysokým
údajovým tokom (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), nastavte obrazové
rozlíšenie prehrávacieho zariadenia na viac
než 720p alebo 1080i.
• Skôr než budete môcť reprodukovať
multikanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávacieho
zariadenia. Pozrite si návody na použitie
prehrávacích zariadení.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač alebo
rekordér diskov Blu-ray Disc, konzolu
PlayStation 3 atď.) pomocou káblov High
Speed HDMI, nasaďte si okuliare
na sledovanie trojrozmerného obrazu
a prehrajte obsah s trojrozmerným obrazom.
• V závislosti od televízora alebo obrazového
zariadenia sa trojrozmerný obraz nemusí
zobrazovať.
• Niektoré zariadenia HDMI nepodporujú
všetky funkcie definované konkrétnou
verziou rozhrania HDMI. Zariadenie
s podporou rozhrania HDMI verzie 1.4
napríklad nemusí podporovať funkciu
spätného zvukového kanálu (ARC).
• Podrobné informácie nájdete v návodoch
na použitie jednotlivých pripojených
zariadení.
Pri pripájaní káblov
Pripojenie
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
• Nemusíte pripojiť všetky káble. Pripájajte
ich podľa konektorov, ktoré sa nachádzajú
na pripojených zariadeniach.
• Používajte kábel High Speed HDMI. Ak
použijete kábel Standard HDMI, formát
1080p, Deep Color (Deep Colour) alebo
trojrozmerný obraz sa nemusí zobrazovať
správne.
• Neodporúčame používať konverzný kábel
HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D
pripojíte konverzný kábel HDMI-DVI,
môže sa strácať zvuk alebo obraz. Pripojte
samostatné zvukové káble alebo digitálne
prepojovacie káble, a ak sa ani potom
nereprodukuje zvuk správne, nastavte
položku Input Assign v ponuke Input
Option.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení, ale
nemôžete nájsť nepoužívaný
vstup
Pozrite si časť „Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov (Input Assign)“ (str. 67).
Konverzia obrazových signálov
Tento prijímač je vybavený funkciou konverzie
obrazových signálov. Podrobné informácie
nájdete v časti „Funkcia konverzie obrazových
signálov“ (str. 32).
27SK
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Zvukové a obrazové
signály
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
alebo
A
B
C
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Zložkový obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
D Koaxiálny digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
E Optický digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
F Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu
BD DVD na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať prehrávač diskov DVD.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Programovanie diaľkového ovládača“ (str. 85).
28SK
D
alebo
E*
F
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
* Ak pripájate zariadenie vybavené konektorom
OPTICAL, v ponuke Input Option nastavte
položku Input Assign (str. 67).
Pripojenie satelitného prijímača alebo prijímača káblovej televízie
Pripojenie
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie
Zvukové a obrazové
signály
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
A
B
C
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
alebo
D
E
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
B Zložkový obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
D Optický digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
E Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
29SK
Pripojenie konzoly PlayStation 3
Pripojenie zariadenia iPhone alebo
iPod na prenos obrazového obsahu
PlayStation 3
Zvukové a obrazové
signály
A
A
A Kompozitný kábel AV od spoločnosti
Apple (nie je súčasťou dodávky)
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
30SK
Pripojenie ďalších zariadení
Pripojenie
Rekordér diskov DVD, videorekordér
Zvukové signály
*
Obrazové
signály
A *
Zvukové a obrazové
signály
B
C
D
Videokamera,
videohra
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu
VIDEO 1 na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať rekordér diskov DVD.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Programovanie diaľkového ovládača“ (str. 85).
D Kábel AV (nie je súčasťou dodávky)
* Ak chcete nahrávať, musíte vytvoriť toto
pripojenie (str. 53).
31SK
Funkcia konverzie obrazových signálov
Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazových signálov.
Obrazové signály a zložkové obrazové signály možno reprodukovať ako obrazové signály
HDMI (iba konektor HDMI TV OUT). Pri predvolenom nastavení sa obrazové signály vstupujúce
z pripojeného zariadenia reprodukujú tak, ako je to v tabuľke znázornené
neprerušovanými šípkami.
Konektor INPUT
Konektor OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Rovnaký typ výstupného a vstupného signálu.
: Obrazové signály sa konvertujú a reprodukujú.
Poznámky ku konverzii
obrazových signálov
Pripojenie nahrávacieho
zariadenia
• Ak sa v prijímači konvertujú obrazové
signály z videorekordéra alebo iných
zariadení a potom zobrazujú na televíznej
obrazovke, v závislosti od stavu výstupného
obrazového signálu môže byť obraz
na televíznej obrazovke horizontálne
skreslený, prípadne sa nemusí zobrazovať
žiaden obraz.
• Ak s videorekordérom používate obvod
na zdokonalenie obrazu, môže to ovplyvniť
konverziu obrazového signálu. Odporúča sa
vypnúť túto funkciu videorekordéra.
• Skonvertovaný výstupný obraz
HDMI nepodporuje formát x.v.Color
(x.v.Colour), Deep Color (Deep Colour) ani
trojrozmerný obraz.
• Obrazové signály HDMI nemožno
skonvertovať na zložkové obrazové signály
a obrazové signály.
• Skonvertované obrazové signály sa
reprodukujú prostredníctvom konektora
HDMI TV OUT.
• Rozlíšenie signálov prenášaných
do konektora HDMI TV OUT sa konvertuje
až na 1080p.
Ak chcete nahrávať, pripojte nahrávacie
zariadenie ku konektorom VIDEO 1
VIDEO OUT na prijímači. Pripojte káble pre
vstupné a výstupné signály k rovnakému typu
konektora, pretože konektory VIDEO OUT
nepodporujú funkciu konverzie.
32SK
Poznámka
Signály reprodukované z konektorov HDMI
TV OUT alebo MONITOR OUT sa nemusia
správne nahrať.
Pripojenie zariadenia iPhone, iPod
alebo USB
Pripojenie
4b: Pripojenie zvukových
zariadení
Pripojenie prehrávača diskov Super
Audio CD, CD, MD a kazetového
prehrávača
Prehrávač diskov
Super Audio CD,
prehrávač diskov CD
A
A
Zariadenie iPhone,
iPod alebo USB
A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky)
A
Prehrávač
diskov MD,
kazetový
prehrávač
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
33SK
5: Pripojenie antén
Skôr než pripojíte antény, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
Drôtová anténa FM (je súčasťou
dodávky)
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Pripojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
do nástennej elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Do nástennej
elektrickej zásuvky
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
34SK
Poznámka
Ak sa obrazové a zvukové signály z prehrávacieho
zariadenia prenášajú do televízora prostredníctvom
prijímača, nezabudnite zapnúť prijímač.
Ak prijímač nezapnete, obrazové ani zvukové
signály sa nebudú prenášať.
Príprava prijímača
Inicializácia prijímača
Výber šablóny pre reproduktory
Šablónu pre reproduktory vyberte podľa
používaného systému reproduktorov.
1
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
?/1
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Stlačte a päť sekúnd podržte
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí
hlásenie CLEARING, ktoré sa zmení
na CLEARED!.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
pokračovanie
35SK
Príprava prijímača
Pred prvým použitím inicializujte prijímač
podľa nasledujúceho postupu. Tento postup
možno použiť aj na obnovenie predvolených
výrobných nastavení.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
Nastavenie reproduktorov
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku Speaker
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Nastavenie zadných reproduktorov
na priestorový zvuk
Používanie reproduktorov pripojených
ku konektorom SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
môžete zmeniť podľa plánovaného účelu
použitia.
Poznámky
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku SP Pattern
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
• Toto nastavenie je dostupné iba v prípade, ak ste
pre položku SP Pattern vybrali nastavenie bez
zadných reproduktorov na priestorový zvuk
a predných horných reproduktorov.
• Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
nastavte položku SB Assign.
1
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
5
6
36SK
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú šablónu
pre reproduktory a potom stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku Speaker
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku SB Assign
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovaný
parameter a potom stlačte
tlačidlo
.
6
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Môžete vybrať predné reproduktory, ktoré
majú byť aktívne.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
Príprava prijímača
• Speaker B: Ak ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
pripájate systém prídavných predných
reproduktorov, vyberte položku
Speaker B.
• BI-AMP: Ak ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
pripájate predné reproduktory
pomocou pripojenia Bi-amp, vyberte
položku BI-AMP.
• OFF: Ak ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
pripájate zadné reproduktory
na priestorový zvuk alebo predné horné
reproduktory, vyberte položku OFF.
Výber predného reproduktora
SPEAKERS
Opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKERS vyberte systém predných
reproduktorov, ktorý má byť aktívny.
Konektory vybratých reproduktorov môžete
skontrolovať podľa indikátora na displeji.
Indikátory
Vybraté reproduktory
SP A
Reproduktor pripojený
ku konektorom
SPEAKER FRONT A.
SP B*
Reproduktor pripojený
ku konektorom
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Reproduktor pripojený
ku konektorom SPEAKER
FRONT A aj SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
(paralelné pripojenie).
Na displeji sa zobrazí text SPK OFF.
Z konektorov reproduktorov sa
neprenášajú žiadne zvukové signály.
* Ak chcete vybrať položku SP B alebo SP A B,
v ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu Speaker B. (str. 36).
Poznámka
Toto nastavenie nie je dostupné po pripojení
slúchadiel.
37SK
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION
Prijímač je vybavený funkciou DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration), ktorá umožňuje
vykonávať automatickú kalibráciu
nasledujúcim spôsobom:
• Skontrolujte prepojenie jednotlivých
reproduktorov a prijímača.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
• Zmerajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.*
• Zmerajte veľkosť reproduktorov.*
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti.*
* Výsledok merania sa nepoužije, ak je vybratá
položka A. DIRECT.
Funkcia DCAC slúži na dosiahnutie
správneho vyváženia zvuku v konkrétnej
miestnosti. Úroveň hlasitosti reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa
svojich potrieb. Podrobné informácie nájdete
v časti „Test Tone“ (str. 75).
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
skontrolujte nasledujúce položky.
• Nastavte a pripojte reproduktory
(str. 20, 22).
• Do konektora AUTO CAL MIC zapojte
len dodaný kalibračný mikrofón. Do tohto
konektora nezapájajte žiadne iné mikrofóny.
• V ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu BI-AMP v prípade, že
používate pripojenie Bi-amp (str. 69).
• Ak používate pripojenie predných
reproduktorov B, v ponuke Speaker Settings
nastavte položku SB Assign na hodnotu
Speaker B (str. 36).
• Skontrolujte, či nie je výstup pre
reproduktory nastavený na hodnotu
SPK OFF (str. 37).
38SK
• Odpojte slúchadlá.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
kalibračným mikrofónom a reproduktormi,
aby nedošlo k chybám pri meraní.
• Meranie vykonajte v tichom prostredí bez
šumov, aby bolo presné.
Poznámky
• Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi
hlasný zvuk, pričom jeho hlasitosť nemožno
nastaviť. Berte ohľad na susedov a prítomné deti.
• Ak je pred vykonaním automatickej kalibrácie
aktivovaná funkcia stlmenia zvuku, táto funkcia sa
automaticky vypne.
• Ak používate špeciálne reproduktory, napríklad
dvojpólové reproduktory, meranie nemusí byť
správne alebo sa nemusí vykonať automatická
kalibrácia.
Nastavenie automatickej kalibrácie
Kalibračný mikrofón
Príklad používania zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
1
Vyberte šablónu pre
reproduktory (str. 35).
Vykonanie automatickej kalibrácie
Ak pripojíte predné horné reproduktory,
pri každej automatickej kalibrácii vyberte
šablónu pre reproduktory s prednými
hornými reproduktormi (5/x.x alebo
4/x.x). V opačnom prípade nemožno
zmerať vlastnosti predných horných
reproduktorov.
Do konektora AUTO CAL MIC
zapojte dodaný kalibračný
mikrofón.
3
Nastavte kalibračný mikrofón.
Tlačidlá
vstupu
Umiestnite kalibračný mikrofón
na miesto počúvania. Kalibračný
mikrofón postavte na podstavec alebo
statív, aby bol vo výške uší.
GUI MODE
V/v/B/b,
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite
ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť.
Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania
do pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej pozície.
Príprava prijímača
2
?/1
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
pokračovanie
39SK
3
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku Auto Cal.
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Poznámka
Ak sa na obrazovke zobrazí kód chyby,
pozrite si časť „Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie“ (str. 41).
7
• Retry: Automatická kalibrácia sa
vykoná znova.
• Save: Uložia sa výsledky merania
a ukončí sa nastavovanie.
• Warning: Zobrazí sa upozornenie
týkajúce sa výsledkov merania. Pozrite
si časť „Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie“ (str. 41).
• Exit: Nastavovanie sa ukončí bez
uloženia výsledkov merania.
Opakovaným stláčaním tlačidla
B/b vyberte položku Standard
a potom stlačte tlačidlo
.
Automaticky sa nastaví typ kalibrácie
Engineer.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú položku
a potom stlačte tlačidlo
.
8
Uložte výsledok merania.
V kroku č. 7 vyberte položku Save.
Poznámka
Požadovaný typ kalibrácie môžete vybrať
pomocou nastavenia automatickej kalibrácie
Custom. (str. 42).
9
Poznámka
5
Stlačením tlačidla
položku START.
6
Meranie sa spustí do piatich
sekúnd.
vyberte
Meranie trvá približne 30 sekúnd
a sprevádza ho testovací tón.
Po skončení merania zaznie pípnutie
a zmení sa obrazovka.
40SK
Odpojte kalibračný mikrofón
od prijímača.
Po zmene polohy reproduktora odporúčame
automatickú kalibráciu zopakovať, aby sa
priestorový zvuk reprodukoval správne.
Tipy
• V ponuke Speaker Settings môžete v položke
Distance Unit zmeniť jednotku vzdialenosti
(str. 76).
• Veľkosť reproduktora (Large alebo Small) sa určuje
podľa nízkofrekvenčných vlastností. Výsledky
merania sa môžu líšiť v závislosti od polohy
kalibračného mikrofónu a reproduktorov, ako
aj od tvaru miestnosti. Výsledky merania sa
odporúča dodržiavať. Príslušné nastavenia však
môžete zmeniť v ponuke Speaker Settings.
Najprv uložte výsledky merania, až potom
skúste zmeniť nastavenia.
Zrušenie automatickej kalibrácie
Kontrola výsledkov automatickej
kalibrácie
Ak chcete skontrolovať kód chyby alebo
upozornenie zobrazené pri postupe
„Vykonanie automatickej kalibrácie“ (str. 39),
vykonajte nasledujúce kroky.
Stlačením tlačidla V/v vyberte
v kroku č. 7 v časti „Vykonanie
automatickej kalibrácie“ (str. 40)
položku Warning a potom stlačte
tlačidlo
.
Ak sa zobrazí upozornenie, prečítajte si ho
a používajte prijímač bezo zmien.
Alebo v prípade potreby zopakujte
automatickú kalibráciu.
Po zobrazení kódu chyby
Skontrolujte chybu a zopakujte automatickú
kalibráciu.
1 Stlačením tlačidla
vyberte
položku ENTER.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie RETRY?.
2 Stlačením tlačidla B/b vyberte položku
YES a potom stlačte tlačidlo
.
3 Zopakujte kroky č. 6 až 9 v časti
„Vykonanie automatickej kalibrácie“
(str. 39).
Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie
Zobrazenie a vysvetlenie
Error Code 31
Položka SPEAKERS je vypnutá. Vyberte iné
nastavenia reproduktorov a zopakujte automatickú
kalibráciu.
Error Code 32
Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte
správnosť pripojenia kalibračného mikrofónu
a zopakujte automatickú kalibráciu.
Ak sa kód chyby zobrazuje aj napriek správnemu
pripojeniu kalibračného mikrofónu, kábel
kalibračného mikrofónu môže byť poškodený.
Error Code 33
• Nie sú pripojené predné reproduktory alebo je
pripojený len jeden predný reproduktor.
• Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor
na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový
zvuk alebo predné horné reproduktory, hoci nie
sú pripojené reproduktory na priestorový zvuk.
Pripojte reproduktory na priestorový zvuk
ku konektorom SPEAKERS SURROUND.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk je
pripojený iba ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B R. Ak chcete pripojiť iba jeden
zadný reproduktor na priestorový zvuk, pripojte
ho ku konektorom SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
• Nie je pripojený predný ľavý horný alebo predný
pravý horný reproduktor.
Warning 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň
hluku. Ak meranie zopakujete v tichom prostredí,
môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš vysokú
úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom a mikrofónom
môže byť príliš krátka. Presuňte ich ďalej od seba
a zopakujte meranie.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového
reproduktora. Môže to byť spôsobené hlukom.
Skúste meranie zopakovať v tichom prostredí.
No Warning
Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
pokračovanie
41SK
Príprava prijímača
Ak počas merania vykonáte nasledujúce
úkony, automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte tlačidlo ?/1.
– Stlačíte tlačidlá vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočíte gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
– Stlačíte tlačidlo MUTING alebo .
– Stlačíte tlačidlo SPEAKERS na prijímači.
– Zmeníte hlasitosť.
– Pripojíte slúchadlá.
– Stlačíte tlačidlo SHIFT a potom tlačidlo
AUTO CAL.
Tip
V závislosti od pozície basového reproduktora sa
výsledky merania môžu líšiť. Ak však budete
prijímač používať s takouto hodnotou, nevyskytnú
sa žiadne problémy.
5
• Full Flat: Meranie frekvencie
z jednotlivých reproduktorov bez
úprav.
• Engineer: Nastavenie frekvenčných
vlastností tak, aby zodpovedali
štandardu spoločnosti Sony pre
miestnosti na počúvanie hudby.
• Front Reference: Nastavenie vlastností
všetkých reproduktorov podľa
vlastností predného reproduktora.
• Off: Vypnutie úrovňového ekvalizéra
automatickej kalibrácie.
Prispôsobenie automatickej
kalibrácie
Automatickú kalibráciu môžete prispôsobiť
výberom požadovaného typu kalibrácie.
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku Auto Cal.
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
B/b vyberte položku Custom
a potom stlačte tlačidlo
.
42SK
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovaný typ
kalibrácie a potom stlačte
tlačidlo
.
6
Stlačením tlačidla
potvrďte
vybratý typ kalibrácie.
7
Zopakujte kroky č. 5 až 9 v časti
„Vykonanie automatickej
kalibrácie“ (str. 39).
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke
3
Ponuku prijímača môžete zobraziť
na televíznej obrazovke a potom z nej vybrať
požadovanú funkciu stlačením tlačidiel V/v/
B/b a
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť
na televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
„Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE“
(str. 43) prepnite prijímač na režim
GUI MODE.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačením tlačidla
alebo b prejdite do ponuky.
Príprava prijímača
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Input.
Príklad: Po výbere položky
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku ponuky,
ktorú chcete upraviť, a potom
stlačením tlačidla
prejdite
na túto položku.
5
Zopakovaním krokov č. 3 a 4
vyberte požadovaný parameter.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Používanie ponuky
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
1
Zmenou vstupu televízora
zobrazte ponuku.
2
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Zatvorenie ponuky
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
Stlačte tlačidlo MENU.
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zapnutie a vypnutie režimu
GUI MODE
Stlačte tlačidlo GUI MODE. V závislosti
od vybratého režimu sa na displeji zobrazí text
GUI ON alebo GUI OFF.
pokračovanie
43SK
Prehľad hlavných ponúk
Ikona ponuky
Input
Music
2
Popis
Slúži na výber vstupného
zdrojového zariadenia
pripojeného k prijímaču
(str. 45).
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Input.
Príklad: Po výbere položky
Slúži na výber hudby
zo zariadenia iPhone, iPod
(str. 48) alebo USB (str. 51).
Video
Slúži na výber videa
zo zariadenia iPhone alebo
iPod (str. 48).
FM/AM
Slúži na výber vstavaného
rádia FM/AM (str. 54).
Settings
Môžete upraviť nastavenia
reproduktorov, efektu
priestorového zvuku,
ekvalizéra, ako aj zvukových
a iných vstupov pripojených
ku konektorom
HDMI (str. 72).
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačením tlačidla
alebo b prejdite do ponuky.
3
Počas zobrazenia zoznamu
položiek ponuky stlačte tlačidlo
TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
Používanie ponúk možností
Po stlačení tlačidla TOOLS/OPTIONS sa
zobrazia ponuky možností vybratej hlavnej
ponuky. Súvisiacu funkciu môžete vybrať bez
toho, aby ste museli ponuku vyberať znova.
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovaný
parameter a potom stlačte
tlačidlo
.
Zatvorenie ponuky možností
Stlačte tlačidlo MENU.
44SK
3
Základné operácie
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
?/1
Tlačidlá
vstupu
SOUND
FIELD +/–
GUI MODE
V/v/B/b,
4
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
TOOLS/
OPTIONS
5
Stlačením tlačidla
MASTER VOL +/– alebo
2 +/– nastavte hlasitosť.
MENU
Môžete tiež použiť ovládací prvok
MASTER VOLUME na prijímači.
6
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Stlačením tlačidla SOUND FIELD
+/– môžete reprodukovať
priestorový zvuk.
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
alebo MUSIC na prijímači. Podrobné
informácie nájdete v časti str. 58.
Input
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
pokračovanie
45SK
Základné operácie
Obrazovka s ponukou zmizne a zobrazí
sa obrazovka prehrávania pomocou
externého vstupu.
Možno vybrať tieto vstupy:
• BD/DVD: Prehrávač diskov Blu-ray
Disc, DVD atď. pripojený ku konektoru
BD/DVD.
• GAME: Konzola PlayStation 3 atď.
pripojená ku konektoru GAME.
• SAT/CATV: Satelitný prijímač atď.
pripojený ku konektoru SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekordér
atď. pripojený ku konektoru VIDEO 1
alebo VIDEO 2.
• TV: Televízor pripojený
ku konektoru TV.
• MD/TAPE: Prehrávač diskov MD,
kazetový prehrávač atď. pripojený
ku konektoru MD/TAPE.
• SA-CD/CD: Prehrávač diskov Super
Audio CD, CD atď. pripojený
ku konektoru SA-CD/CD.
Prehrávanie pomocou
vstupného zdrojového
zariadenia
Tipy
• Požadované zariadenie môžete vybrať otáčaním
gombíka INPUT SELECTOR na prijímači alebo
stláčaním tlačidiel vstupu na diaľkovom ovládači.
• Nastavenie hlasitosti závisí od rýchlosti otáčania
gombíka MASTER VOLUME.
Ak chcete hlasitosť rýchlo zvýšiť alebo znížiť: otočte
gombík rýchlo.
Ak chcete vykonať jemné úpravy: otáčajte
gombík pomaly.
• Nastavenie hlasitosti závisí od dĺžky stlačenia
tlačidla MASTER VOL +/– alebo 2 +/–
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete hlasitosť rýchlo zvýšiť alebo znížiť: stlačte
a podržte tlačidlo.
Ak chcete vykonať jemné úpravy: stlačte a ihneď
uvoľnite tlačidlo.
Aktivovanie funkcie
stlmenia zvuku
Stlačte tlačidlo MUTING alebo .
Ak vykonáte nasledujúce úkony, funkcia
stlmenia zvuku sa zruší.
• Stlačíte tlačidlo MUTING alebo
znova.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete prijímač.
• Vykonáte automatickú kalibráciu.
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
46SK
Zadanie názvu vstupu (Name Input)
Môžete zadať názvy vstupov pozostávajúce
maximálne z ôsmich znakov, ktoré sa potom
budú zobrazovať.
Podľa názvov zobrazených na displeji možno
zariadenia rozpoznať ľahšie než podľa
konektorov.
1
Na obrazovke
Input vyberte
vstup, názov ktorého chcete
zadať.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte príslušný znak
a potom stlačte tlačidlo b.
Stláčaním tlačidla B/b môžete posúvať
miesto vkladania dozadu a dopredu.
5
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Prehrávanie pomocou zariadenia iPhone alebo iPod
Hudobný alebo obrazový obsah uložený v zariadení iPhone alebo iPod môžete prehrávať
pripojením tohto zariadenia ku konektorom iPhone/iPod na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia iPhone alebo iPod nájdete na str. 30, 33.
Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone
iPod touch
4. generácia
iPod touch
3. generácia
iPod touch
2. generácia
iPod touch
1. generácia
iPod nano
6. generácia
iPod nano
5. generácia
(videokamera)
iPod nano
4. generácia
(video)
iPod nano
3. generácia
(video)
iPod nano
2. generácia (hliník)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Poznámky
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone
po pripojení tohto zariadenia k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
47SK
Základné operácie
Spoločne s prijímačom môžete používať nasledujúce modely zariadenia iPod alebo iPhone. Skôr
než začnete zariadenie iPod alebo iPhone používať, aktualizujte jeho softvér na najnovšiu verziu.
Výber režimu ovládania zariadenia
iPhone alebo iPod
Režim ovládania zariadenia iPhone alebo iPod
môžete vybrať pomocou ponuky grafického
používateľského rozhrania alebo tlačidla
iPhone CTRL na diaľkovom ovládači.
Pomocou ponuky grafického používateľského
rozhrania môžete prehľadávať obsah
zariadenia iPhone alebo iPod.
Po vypnutí režimu GUI MODE môžete všetky
operácie ovládať pomocou informácií
zobrazených na displeji.
Ovládanie zariadenia iPhone alebo
iPod pomocou režimu System GUI
1
V kroku č. 4 v časti „Výber režimu
ovládania zariadenia iPhone
alebo iPod“ (str. 48) vyberte
položku System GUI.
2
Stlačením tlačidla
vyberte
položku iPhone/iPod.
3
Zo zoznamu obsahu vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo
.
GUI MODE
Spustí sa prehrávanie vybratého obsahu
a informácie o príslušnom hudobnom
alebo obrazovom obsahu sa zobrazia
na televíznej obrazovke.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Poznámka
MENU
V závislosti od stavu výstupného obrazového
signálu sa obrazové signály zo zariadenia
iPhone alebo iPod skonvertujú v prijímači
a potom zobrazia na televíznej obrazovke.
Podrobné informácie nájdete v časti „Funkcia
konverzie obrazových signálov“ (str. 32).
iPhone
CTRL
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
Music alebo
Video a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Po pripojení zariadenia iPhone alebo
iPod sa na televíznej obrazovke zobrazí
položka iPhone/iPod.
3
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
4
48SK
Výber režimu prehrávania
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All
• Shuffle: Off, Songs, Albums
• Audiobooks: Slower, Normal, Faster
Ovládanie zariadenia iPhone alebo
iPod pomocou režimu iPod
1
V kroku č. 4 v časti „Výber režimu
ovládania zariadenia iPhone
alebo iPod“ (str. 48) vyberte
položku iPod.
2
Stlačením tlačidla
vyberte
položku iPhone/iPod.
Vyberte položku System
GUI alebo iPod a stlačte
tlačidlo
.
3
Pomocou ponuky iPhone/iPod
vyberte požadovaný obsah.
Podrobné informácie o ovládaní
zariadenia iPhone alebo iPod nájdete
v návode na použitie dodanom s týmto
zariadením.
Zariadenie iPhone alebo iPod môžete
ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel
na diaľkovom ovládači prijímača.
SHIFT
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X, x
Pozastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
B•/•b
Presun na predchádzajúci alebo
nasledujúci album.
,b
Prechod na vybratú položku.
MENU,
RETURN, B
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku alebo hierarchiu
priečinkov.
V/v
Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej položky.
REPEAT*
Prechod do režimu opakovania.
SHUFFLE*
Prechod do režimu náhodného
výberu.
* Stlačte tlačidlo SHIFT a potom toto tlačidlo.
USB
Poznámky k zariadeniu iPhone
alebo iPod
V/v/B/b,
RETURN
MENU
B•/•b
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
• Keď zariadenie iPhone alebo iPod pripojíte
k zapnutému prijímaču, zariadenie sa
začne nabíjať.
• Do zariadenia iPhone alebo iPod nemožno
prenášať skladby.
• Zariadenie iPhone ani iPod neodpájajte
počas jeho používania. Pri pripájaní alebo
odpájaní zariadenia iPhone alebo iPod
vypnite prijímač, aby sa nepoškodili údaje
ani zariadenie.
N
x
X
pokračovanie
49SK
Základné operácie
Ovládanie zariadenia iPhone
alebo iPod pomocou diaľkového
ovládača
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB.
Zoznam hlásení pre zariadenie
iPhone alebo iPod
Hlásenie a vysvetlenie
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení iPhone alebo iPod.
Loading
Prijímač načítava informácie uložené v zariadení
iPhone alebo iPod.
No Support
Pripojili ste nepodporované zariadenie iPhone
alebo iPod.
Kompatibilné zariadenia USB
Spoločne s prijímačom môžete používať
nasledujúce zariadenia USB značky Sony.
S prijímačom nemožno používať iné
zariadenia USB.
Overené zariadenie USB
značky Sony
Názov produktu Názov modelu
Walkman®
NWZ-S754, S755
No Device
Nepripojili ste žiadne zariadenie iPhone ani iPod.
NWZ-E453, E454, E455
No Music/No Video
Nenašla sa žiadna hudba ani video.
NWZ-B133, B135, B133F,
B135F
HP No Support
Po pripojení zariadenia iPhone alebo iPod sa
zo slúchadiel nereprodukuje zvuk.
NWZ-B142, B143, B142F,
B143F
NWZ-E353, E354, E355
NWD-E023F, E025F
NWZ-E435F, E436F, E438F
NWZ-E343, E344, E345
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB
NWZ-S636F, S638F, S639F
NWZ-S736F, S738F, S739F
NWZ-A726, A728, A729,
A726B, A728B
Hudobný obsah uložený v zariadení USB
môžete prehrávať pripojením tohto zariadenia
k portu
(USB) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia
USB nájdete v časti „Pripojenie zariadenia
iPhone, iPod alebo USB“ (str. 33).
Prijímač dokáže prehrávať nasledujúce
formáty hudobných súborov:
NWZ-A826, A828, A829
NWZ-W202
NWZ-X1050, X1060
NWZ-S744, S745
NWZ-E443, E444, E445
NWZ-S543, S544, S545
NWZ-A844, A845, A846, A847
Formát súboru
Prípony
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
.mp3
AAC*
.m4a, .3gp, .mp4
WMA9 Standard*
.wma
* Prijímač neprehráva súbory šifrované pomocou
technológie DRM.
50SK
NWZ-W252, W253
NWZ-B152, B153, B152F,
B153F
MICROVAULT
USM1GL, 2GL, 4GL, 8GL,
16GL
USM1GLX, 2GLX, 4GLX,
8GLX, 16GLX
3
Poznámky
Stlačením tlačidla
položku USB.
vyberte
Zariadenie USB môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača prijímača.
Informácie o príslušnom hudobnom
obsahu sa zobrazia na televíznej
obrazovke.
Výber režimu prehrávania
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All, Folder
Ovládanie zariadenia USB
pomocou diaľkového ovládača
Zariadenie USB môžete ovládať pomocou
nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači
prijímača.
Ovládanie zariadenia USB
GUI MODE
V/v/B/b,
AMP
SHIFT
MENU
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Music
alebo b.
Po pripojení zariadenia USB sa
na televíznej obrazovke zobrazí
položka USB.
USB
FOLDER +/
–
./>,
REPEAT
m/M
N
x
X
pokračovanie
51SK
Základné operácie
• Prijímač nedokáže čítať údaje vo formáte NTFS.
• Prijímač dokáže čítať iba údaje uložené v prvej
oblasti pevného disku.
• Nepoužívajte iné než tieto zariadenia USB.
Prevádzka modelov neuvedených v tomto
zozname sa nezaručuje.
• Prevádzku však nemožno vždy zaručiť ani pri
používaní týchto zariadení USB.
• Niektoré z týchto zariadení USB sa v určitých
oblastiach nedajú zakúpiť.
• Modely uvedené vyššie formátujte pomocou
samotného modelu alebo špeciálneho softvéru
na formátovanie daného modelu.
• Zariadenie USB pripojte k prijímaču až potom,
ako z displeja zariadenia USB zmizne hlásenie
Creating Library alebo Creating Database.
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB alebo AMP.
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
FOLDER +/–
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci priečinok.
REPEAT*
Prechod do režimu opakovania.
* Stlačte tlačidlo SHIFT a potom toto tlačidlo.
Poznámky k zariadeniu USB
• Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla
USB, pripojte kábel USB dodaný
so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
Podrobné informácie o spôsobe ovládania
nájdete v návode na použitie dodanom
so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
• Prijímač a zariadenie USB nepripájajte
pomocou rozbočovača USB.
• Po pripojení zariadenia USB sa zobrazí
hlásenie Reading.
• V závislosti od typu pripojeného zariadenia
USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa
hlásenie Reading zobrazí.
• Po pripojení zariadenia USB začne prijímač
čítať všetky súbory uložené v zariadení USB.
Ak je v zariadení USB uložených veľa
priečinkov alebo súborov, prečítanie
zariadenia USB môže trvať dlho.
52SK
• Prijímač dokáže rozpoznať až
– 100 priečinkov (vrátane priečinka ROOT),
– 100 zvukových súborov v každom
priečinku,
– osem úrovní priečinkov (stromovú
štruktúru súborov vrátane priečinka
ROOT).
Maximálny počet zvukových súborov
a priečinkov sa môže líšiť v závislosti od ich
štruktúry.
V zariadení USB neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
• Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie
alebo zápis, nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami. Nekompatibilné
zariadenia USB môžu vytvárať hluk,
spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa
vôbec nemusia prehrávať.
• Spustenie prehrávania môže určitý čas trvať
v prípade, že:
– štruktúra priečinkov je zložitá,
– pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
• Prijímač nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
• Poradie prehrávania pomocou prijímača sa
môže odlišovať od poradia prehrávania
pomocou pripojeného zariadenia USB.
• Priečinky bez zvukových súborov sa
preskočia.
• Pri prehrávaní veľmi dlhej skladby môžu
niektoré operácie spôsobiť oneskorenie
prehrávania.
Zoznam hlásení pre
zariadenie USB
3
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení USB.
Device Error
Pamäť zariadenia USB sa nerozpoznala (str. 50).
No Device
Nepripojili ste žiadne zariadenie USB.
No Track
Nenašla sa žiadna skladba.
Nahrávanie pomocou
prijímača
Pomocou prijímača môžete nahrávať
zo zvukového (napríklad rekordéra diskov
CD) alebo obrazového (napríklad
videorekordéra alebo rekordéra diskov DVD)
zariadenia. Pozrite si návod na použitie
dodaný s nahrávacím zariadením.
1
4
Spustite nahrávanie
na nahrávacom zariadení
a potom spustite prehrávacie
zariadenie.
Poznámky
• Niektoré zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje nahrávaniu.
V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať z tohto zdroja.
• Z výstupného analógového konektora
(na nahrávanie) sa reprodukujú len vstupné
analógové signály.
• Zvuk HDMI nemožno nahrávať.
• Kým sa nahrávajú iba kompozitné obrazové
signály, môže sa spustiť funkcia automatického
prepínania do pohotovostného režimu prijímača
a prerušiť nahrávanie. V takom prípade nastavte
položku Auto Standby na hodnotu OFF (str. 79).
Stlačením niektorého z tlačidiel
vstupu vyberte prehrávacie
zariadenie, z ktorého chcete
nahrávať.
Môžete tiež použiť tlačidlo INPUT
SELECTOR na prijímači.
2
Pripravte prehrávacie zariadenie
určené na prehrávanie.
Príklad č. 1 (nahrávanie zvuku):
Nalaďte rozhlasovú stanicu, vysielanie
ktorej chcete nahrať.
Príklad č. 2 (nahrávanie obrazu):
Do videorekordéra vložte videokazetu,
ktorú chcete skopírovať.
53SK
Základné operácie
Príklad č. 1 (nahrávanie zvuku):
Vložte prázdny disk MD alebo kazetu
do kazetovej jednotky určenej
na nahrávanie a nastavte úroveň
nahrávania.
Príklad č. 2 (nahrávanie obrazu):
Vložte prázdnu videokazetu alebo iné
médium do nahrávacieho zariadenia
(pripojeného ku konektorom
VIDEO 1 OUT) určeného na nahrávanie.
Hlásenie a vysvetlenie
No Support
Pripojili ste nepodporované alebo neznáme
zariadenie USB, prípadne ste zariadenie USB
pripojili prostredníctvom rozbočovača USB
(str. 50).
Pripravte nahrávacie zariadenie.
1
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových
staníc FM a AM
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte
k prijímaču antény FM a AM (str. 34).
Tip
Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený nižšie.
Oblasť
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa, Austrália,
Taiwan
50 kHz
9 kHz
* Krok ladenia v pásme AM možno zmeniť (str. 55).
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky FM alebo AM.
Automatické ladenie staníc
(Auto Tuning)
1
Vyberte položku Auto Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Stlačte tlačidlo V/v.
Stlačením tlačidla V budete ladiť
smerom nahor a stlačením
tlačidla v smerom nadol.
Po naladení stanice sa ladenie zastaví.
SHIFT
Číselné
tlačidlá
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
54SK
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať.
Použite funkciu Auto Tuning, Direct Tuning
(str. 55) alebo vyberte požadovanú uloženú
stanicu (str. 56).
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
3 Vyberte položku FM Mode a stlačte
tlačidlo
alebo b.
4 Vyberte položku MONO a stlačte
tlačidlo .
Priame ladenie staníc
(Direct Tuning)
Zmena kroku ladenia v pásme AM
Pomocou číselných tlačidiel môžete priamo
zadať frekvenciu požadovanej stanice.
1
2
Vyberte položku Direct Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
(Iba modely pre USA a Kanadu)
Pomocou tlačidiel na prijímači môžete
zmeniť krok ladenia v pásme AM na 9 kHz
alebo 10 kHz.
?/1
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
stláčaním číselných tlačidiel
zadajte frekvenciu.
* Tlačidlo 0 stlačte iba v prípade modelov
pre Európu, Austráliu a Taiwan.
Tip
Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM, aby bol príjem optimálny.
3
Stlačte tlačidlo
TUNING MODE
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlo TUNING
MODE a stlačte tlačidlo ?/1
na prijímači.
3
Zmeňte aktuálny krok ladenia
v pásme AM na 9 kHz (alebo
10 kHz).
.
Ak stanicu nemožno naladiť
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz a potom sa
na obrazovke zobrazí aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, zopakujte krok č. 2. Ak stanicu naďalej
nemožno naladiť, možno sa vo vašej oblasti
príslušná frekvencia nepoužíva.
Ak chcete obnoviť krok ladenia na 10 kHz
(alebo 9 kHz), zopakujte postup
uvedený vyššie.
Poznámka
Po zmene kroku ladenia sa všetky uložené
stanice vymažú.
55SK
Operácie ladenia
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
Ukladanie staníc v pásme FM
alebo AM
Ladenie uložených staníc
1
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Vyberte požadovanú uloženú
stanicu.
(Preset Tuning)
V pásme FM aj AM môžete uložiť až
30 obľúbených staníc.
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
1
2
Pomocou funkcie Auto Tuning
(str. 54) alebo Direct Tuning
(str. 55) nalaďte stanicu, ktorú
chcete uložiť.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zadávanie názvov uložených staníc
(Name Input)
1
Na obrazovke FM FM alebo AM AM
vyberte číslo predvoľby, názov
ktorej chcete zadať.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte príslušný znak
a potom stlačte tlačidlo b.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Memory
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
5
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
uložte ďalšiu stanicu.
Stanicu môžete uložiť takto:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
56SK
Stláčaním tlačidla B/b môžete posúvať
miesto vkladania dozadu a dopredu.
5
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Príjem vysielania služieb RDS
(Iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Prijímač umožňuje používať systém
RDS (systém rozhlasových údajov), pomocou
ktorého môžu rozhlasové stanice vysielať
spoločne s bežným programovacím signálom
aj ďalšie informácie. Prijímač ponúka
pohodlné funkcie RDS, napríklad zobrazenie
názvu programovej služby (stanice). Funkcie
RDS sú dostupné len pre stanice v pásme FM.*
Operácie ladenia
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú služby
RDS a nie všetky poskytujú rovnaký typ služieb.
Ak nepoznáte služby RDS vo svojej oblasti, obráťte
sa na miestne rozhlasové stanice a požiadajte ich
o podrobné informácie.
Jednoduchý výber stanice
v pásme FM
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby RDS,
na televíznej obrazovke a displeji sa zobrazí
indikátor RDS a názov programovej služby*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
programovej služby sa nezobrazí.
Poznámky
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby RDS alebo ak je
signál slabý.
• Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať
na televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať
na displeji.
Tip
Počas zobrazenia názvu programovej služby môžete
skontrolovať jej frekvenciu opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY (str. 85).
57SK
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť len
hlasitosť a úroveň hlasitosti predných
reproduktorov.
Priestorový zvuk
Výber zvukového poľa
Prijímač dokáže vytvárať multikanálový
priestorový zvuk. Optimalizované pole môžete
vybrať z vopred naprogramovaných
zvukových polí prijímača.
SOUND
FIELD +/–
Opakovaným stláčaním tlačidla
SOUND FIELD +/– vyberte
požadované zvukové pole.
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) alebo MUSIC
na prijímači.
2-kanálový zvukový režim
Výstupný zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový
bez ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie
alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
x 2CH ST. (2-kanálový stereofónny
zvuk)
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných
ľavých a pravých reproduktorov. Z basového
reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje
sa vôbec nespracúvajú zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa
zmixujú do dvoch kanálov.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť
na 2­kanálový analógový vstup. Táto funkcia
umožňuje reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje.
58SK
Poznámka
Položku A. DIRECT nemožno vybrať v prípade,
že vyberiete vstupy GAME a USB.
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje
reprodukovať zvuk vo vysokej kvalite
a vybrať režim dekódovania na počúvanie
2-kanálového stereofónneho zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu
alebo kódovania bez pridávania efektov
priestorového zvuku.
Ak však záznam neobsahuje signály LFE,
v prípade modelov pre USA a Kanadu bude
prijímač generovať nízkofrekvenčný signál
na výstup do basového reproduktora.
x MULTI ST. (Viackanálový
stereofónny zvuk)
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú
2-kanálové signály (ľavý a pravý). V závislosti
od nastavenia reproduktorov sa však
z niektorých reproduktorov nemusí zvuk
prenášať.
Režim filmov
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
x HD-D.C.S.
Režim hudby
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia
koncertných sál.
x HALL (Sála)
Reprodukuje sa akustika typická pre
koncertnú sálu.
x JAZZ (Jazzový klub)
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
x CONCERT (Živý koncert)
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
x PLII MV (PLII Movie)
x STADIUM (Štadión)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Movie. Toto nastavenie je ideálne pre
filmy kódované v režime Dolby Surround.
V tomto režime navyše možno zvuk filmov
s pridanou zvukovou stopou alebo zvuk
starých filmov reprodukovať v 5.1-kanálovom
formáte.
Reprodukuje sa prostredie veľkého nekrytého
štadióna.
x SPORTS (Šport)
Reprodukuje sa prostredie športového
prenosu.
x P. AUDIO (Portable Audio)
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby
Pro Logic IIx Movie. Týmto nastavením
sa režim Dolby Pro Logic II Movie alebo
Dolby Digital 5.1 rozširuje na 7.1 oddelených
filmových kanálov.
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk
z prenosného zvukového zariadenia. Tento
režim je ideálny na počúvanie súborov MP3
a iných komprimovaných hudobných
súborov.
x PLII MS (PLII Music)
x PLIIZ (PLIIz Height)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie zvyšuje flexibilitu
rozšírenia 5.1-kanálového systému
na 7.1-kanálový. Jeho vertikálny komponent
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Cinema. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov.
Slúži na dekódovanie v režime Dolby
Pro Logic II Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
x PLIIX MS (PLIIx Music)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby
Pro Logic IIx Music. Toto nastavenie je
ideálne pre štandardné zdroje stereofónneho
zvuku, napríklad disky CD.
pokračovanie
59SK
Priestorový zvuk
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
nová inovatívna technológia spoločnosti
Sony pre domáce kiná, ktorá využíva najnovšie
technológie na spracovanie akustických
a digitálnych signálov. Je založená na údajoch
presného merania reakcií v prostredí
zvukového štúdia.
Pomocou technológie HD-D.C.S. si môžete
doma vychutnávať filmy na diskoch Blu-ray
Disc a DVD, a to nielen vďaka
vysokokvalitnému zvuku, ale aj vďaka
najlepšej zvukovej atmosfére, akú zamýšľal
zvukový technik daného filmu pri finálnej
úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete vybrať
príslušný typ efektu. Podrobné informácie
nájdete v časti „Ponuka Surround Settings“
(str. 76).
x PLIIZ (PLIIz Height)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby
Pro Logic IIz. Toto nastavenie zvyšuje
flexibilitu rozšírenia 5.1-kanálového systému
na 7.1­kanálový. Jeho vertikálny komponent
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Music. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov. Toto
nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje
stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
Po pripojení slúchadiel
Nasledujúce zvukové polia môžete vybrať iba
v prípade, ak sú k prijímaču pripojené
slúchadlá.
x HP 2CH (HP (2CH))
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá (okrem režimu
A. DIRECT). Štandardné 2-kanálové
stereofónne zdroje sa vôbec nespracúvajú
zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa s výnimkou signálov LFE zmixujú
do dvoch kanálov.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Tento režim sa vyberie automaticky, ak
používate slúchadlá a je vybratý režim
A. DIRECT.
Analógové signály sa reprodukujú bez
spracovania ekvalizérom, zvukovým
poľom atď.
Ak pripojíte basový reproduktor
Ak záznam neobsahuje signál LFE
(nízkotónový efekt reprodukovaný z basového
reproduktora na 2-kanálový signál), prijímač
bude generovať nízkofrekvenčný signál
na výstup do basového reproduktora.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje
pre nastavenie NEO6 CIN ani NEO6 MUS,
keď sú všetky reproduktory nastavené
na hodnotu Large.
60SK
Ak chcete naplno využiť presmerovanie
nízkych tónov systému Dolby Digital,
odporúčame nastaviť čo najvyššiu medznú
frekvenciu basového reproduktora.
Poznámky k zvukovým poliam
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré zvukové
polia dostupné.
• Režimy PLIIx a PLIIz nemôžete vybrať
súčasne.
– Režim PLIIx je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory so zadnými reproduktormi
na priestorový zvuk.
– Režim PLIIz je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory s prednými hornými
reproduktormi.
• Zvukové polia pre hudbu a filmy nefungujú
v nasledujúcich prípadoch.
– Pri príjme signálu DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio alebo
Dolby TrueHD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Ak je vybratá položka A. DIRECT.
• Režimy PLII MV, PLIIX MV, PLII MS,
PLIIX MS, PLIIZ, NEO6 CIN a NEO6
MUS nefungujú v prípade, že je nastavená
šablóna pre reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
• Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre
hudbu, z basového reproduktora sa nebude
prenášať žiadny zvuk, ak je v ponuke
Speaker Settings veľkosť všetkých
reproduktorov nastavená na hodnotu Large.
Zvuk sa však bude prenášať z basového
reproduktora v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje
signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory
na priestorový zvuk sú nastavené
na hodnotu Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV,
PLII MS, PLIIX MV, PLIIX MS,
HD­D.C.S. alebo P. AUDIO.
Vypnutie efektu priestorového
zvuku pre film a hudbu
Opakovaným stláčaním tlačidla
SOUND FIELD +/– vyberte položku
2CH ST. alebo A.F.D. AUTO.
Položku 2CH ST. môžete vybrať aj
opakovaným stláčaním tlačidla 2CH/
A.DIRECT na prijímači a položku A.F.D.
AUTO opakovaným stláčaním tlačidla A.F.D.
na prijímači.
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov na výstup
digitálneho zvuku na pripojenom zariadení. Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Maximálny počet
kanálov
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a prijímača
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Multikanálový signál Linear
PCMa)
7.1
×
a
Dolby Digital
Priestorový zvuk
Zvukový formát
a) Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
b)
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú s frekvenciou 96 kHz alebo 88,2 kHz.
61SK
Používanie tlačidla
SOUND OPTIMIZER
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí
Funkcia Sound Optimizer umožňuje
reprodukovať kvalitný a dynamický zvuk aj
pri nízkej hlasitosti. Zvuk, ktorý po znížení
hlasitosti nemožno dobre počuť, sa
automaticky kalibruje. Po automatickej
kalibrácii sa hlasitosť zvuku optimalizuje,
aby vyhovovala vášmu prostrediu.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
Stlačením tlačidla SOUND OPTIMIZER
vyberte položku SOUND.OP. ON.
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
Aktivuje sa funkcia Sound Optimizer.
Stlačením tlačidla SOUND OPTIMIZER
môžete funkciu Sound Optimizer zapnúť
alebo vypnúť.
2
Podržte stlačené tlačidlo MUSIC
a stlačte tlačidlo ?/1.
Poznámka
Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
62SK
Na displeji sa zobrazí hlásenie S.F.
CLEAR a obnovia sa predvolené
nastavenia všetkých zvukových polí.
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
Funkcia ovládania pripojenia HDMI je
štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu
využívaný systémom HDMI CEC
(Consumer Electronics Control)
pre rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Prijímač odporúčame pripájať k produktom
vybaveným funkciou BRAVIA Sync.
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí byť
funkcia ovládania pripojenia HDMI k dispozícii.
Pozrite si návod na použitie zariadenia.
Prijímač je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie.
• Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, môžete funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači
a prehrávacom zariadení nastaviť
automaticky pomocou nastavenia funkcie
ovládania pripojenia HDMI na televízore
(str. 63).
• Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, nastavte funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači, prehrávacom
zariadení a televízore osobitne (str. 64).
Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
Funkciu ovládania pripojenia HDMI na
prijímači možno zapnúť súčasne s funkciou
ovládania pripojenia HDMI na televízore.
1 Prepojte prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie prostredníctvom pripojenia
HDMI (str. 24, 25).
(Príslušné zariadenie musí byť
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.)
2 Zapnite prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie.
3 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI na televízore.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne súčasne v prijímači aj vo všetkých
pripojených zariadeniach. Po dokončení
nastavenia sa na displeji zobrazí hlásenie
COMPLETE.
Podrobné informácie o nastavení televízora
nájdete v návode na jeho použitie.
pokračovanie
63SK
Funkcie BRAVIA Sync
Funkcia BRAVIA Sync umožňuje
komunikáciu medzi produktmi značky Sony,
ako sú televízor, prehrávač diskov Blu-ray Disc
alebo DVD, zosilňovač AV alebo ďalšie
zariadenia, ktoré podporujú funkciu ovládania
pripojenia HDMI.
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenie značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• Prehrávanie jedným dotykom (str. 64)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 65)
• Vypnutie systému (str. 65)
• Synchronizácia režimu Theater/Theatre
(str. 66)
• Výber scény (str. 66)
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
Poznámky
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2 Z ponuky vyberte položku
Settings
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
ponuky Settings.
3 Vyberte položku HDMI a stlačte tlačidlo
alebo b.
alebo b.
5 Vyberte položku ON a stlačte tlačidlo
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne.
6 Stlačením tlačidla GUI MODE zatvorte
ponuku grafického používateľského
rozhrania.
Ak sa ponuka grafického používateľského
rozhrania zobrazuje, funkcia ovládania
pripojenia HDMI nebude pracovať
správne.
7 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení.
Ak už je funkcia ovládania pripojenia
HDMI zapnutá, nemusíte toto
nastavenie meniť.
Podrobné informácie o nastavení
televízora a pripojených zariadení nájdete
v návodoch na použitie príslušných
zariadení.
64SK
Prehrávanie obsahu
zariadenia jedným dotykom
(Prehrávanie jedným dotykom)
4 Vyberte položku Ctrl for HDMI a stlačte
tlačidlo
• Skôr než v televízore spustíte funkciu Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie, najprv
televízor aj ďalšie pripojené zariadenia vrátane
prijímača zapnite.
• Ak po výbere nastavení funkcie Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie
nefunguje prehrávacie zariadenie, skontrolujte
nastavenie funkcie ovládania pripojenia HDMI
na televízore.
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje funkciu
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, ale podporuje funkciu ovládania
pripojenia HDMI, musíte funkciu ovládania
pripojenia HDMI pripojeného zariadenia nastaviť
ešte pred spustením funkcie Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie z televízora.
• Ak ste pomocou položky HDMI Assign v ponuke
HDMI priradili vstup HDMI inému vstupu,
funkcia prehrávania jedným dotykom nie je
dostupná.
.
Zariadenia s funkciou Bravia Sync pripojené
k prijímaču môžete automaticky spustiť
jednoduchou operáciou (jedným dotykom).
Z pripojených zariadení môžete prehrávať
zvuk a obraz.
Ak nastavíte položku Pass Through
na hodnotu AUTO alebo ON, zvukový
a obrazový signál sa bude reprodukovať
len z televízora, pričom prijímač zostane
v pohotovostnom režime.
Keď spustíte prehrávanie z pripojeného
zariadenia, fungovanie prijímača a televízora
sa zjednoduší nasledujúcim spôsobom:
Prijímač a televízor
Zapnutie (v pohotovostnom režime)
Prepnutie na príslušný vstup HDMI
Poznámky
• Pomocou ponuky televízora zapnite funkciu
ovládania hlasitosti systému.
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Ak je položka Pass Through nastavená na hodnotu
AUTO alebo ON, v závislosti od nastavení sa
prijímač nemusí zapnúť.
Tip
Pripojené zariadenie, napríklad prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD, môžete vybrať aj z ponuky
televízora. Na prijímači aj televízore sa automaticky
vyberie vhodný vstup HDMI.
Prenos zvuku televízora
z reproduktorov pripojených
k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému)
Televízor
Zapnutie
funkcie
ovládania
hlasitosti
systému
Minimalizovanie
hlasitosti televízora
Poznámky
• Ak funkcia ovládania hlasitosti systému nepracuje
v súlade s nastavením televízora, pozrite si návod
na použitie televízora.
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená
na hodnotu ON, nastavenia Audio Out v ponuke
HDMI Settings sa automaticky vyberú podľa
nastavení funkcie ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor zapnete skôr ako prijímač, zvuk
televízora sa chvíľu nebude reprodukovať.
Vypnutie prijímača spoločne
s televízorom
(Vypnutie systému)
Keď pomocou tlačidla POWER na diaľkovom
ovládači televízora vypnete televízor,
automaticky sa vypne aj tento prijímač
a pripojené zariadenia.
Rovnako môžete pomocou diaľkového
ovládača prijímača vypnúť televízor.
Prijímač
• Zapnutie
(v pohotovostnom režime)
• Prepnutie
na príslušný
vstup HDMI
Reprodukcia zvuku
z televízora
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať aj nasledujúcim spôsobom.
• Ak je zapnutý televízor a zapnete aj prijímač,
funkcia ovládania hlasitosti systému
automaticky aktivuje prenos zvuku
televízora prostredníctvom reproduktorov
AV ?/1
TV
Stlačte tlačidlo TV a potom tlačidlo
AV ?/1.
Televízor, prijímač a zariadenia pripojené
pomocou konektora HDMI sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému
nastavte funkciu synchronizácie pohotovostného
režimu na televízore na hodnotu ON. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie televízora.
pokračovanie
65SK
Funkcie BRAVIA Sync
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať prostredníctvom ponuky televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
pripojených k prijímaču. Ak však prijímač
vypnete, zvuk sa bude prenášať
z reproduktorov televízora.
• Pri nastavovaní hlasitosti televízora sa vďaka
funkcii ovládania hlasitosti systému súčasne
nastaví aj hlasitosť prijímača.
• Niektoré pripojené zariadenia sa nemusia vypnúť.
Podrobné informácie nájdete v návodoch
na použitie pripojených zariadení.
Sledovanie filmov
s optimálnym zvukovým
poľom (Synchronizácia režimu
Theater/Theatre)
Stlačte tlačidlo THEATER alebo
THEATRE na diaľkovom ovládači
televízora alebo prehrávača diskov
Blu-ray Disc, pričom diaľkový ovládač
nasmerujte na televízor.
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového zvuku
na prijímači, môžete vstupný zvukový režim
nemenne nastaviť pre niektoré konektory
alebo medzi nimi prepínať v závislosti
od signálu, ktorý chcete sledovať.
1
Zvukové pole sa prepne na režim HD-D.C.S.
Predchádzajúce zvukové pole obnovíte
opätovným stlačením tlačidla THEATER
alebo THEATRE.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole
nemusí prepnúť.
Tip
Zmenou vstupu na televízore sa zvukové pole môže
prepnúť na predchádzajúce pole.
Používanie optimálneho
zvukového poľa pre vybratú
scénu
(Výber scény)
Funkcia výberu scény umožňuje sledovať
obraz s optimálnou kvalitou a mení zvukové
pole podľa vybratej scény na televíznej
obrazovke.
Podrobné informácie o tejto operácii nájdete
v návode na použitie televízora.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole
nemusí prepnúť.
66SK
Otáčaním gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači vyberte
požadovaný vstup.
Môžete tiež použiť tlačidlá vstupu
na diaľkovom ovládači.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT MODE na prijímači vyberte
režim zvukového vstupu.
Vybratý režim zvukového vstupu
sa zobrazí na displeji.
• AUTO: Uprednostnia sa digitálne
zvukové signály. Ak existuje viac
než jedno digitálne pripojenie,
uprednostnia sa zvukové signály HDMI.
Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne
zvukové signály, vyberú sa analógové
zvukové signály. Po výbere televízneho
vstupu sa uprednostnia signály
spätného zvukového kanálu (ARC).
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou spätného zvukového
kanálu (ARC), vyberú sa digitálne
optické zvukové signály.
• COAX: Určuje digitálne zvukové
signály prenášané do konektora
DIGITAL COAXIAL.
• OPT: Určuje digitálne zvukové signály
prenášané do konektora DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG: Určuje analógové zvukové
signály prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
• V závislosti od vstupu sa niektoré režimy
zvukového vstupu nemusia dať nastaviť.
• Po výbere vstupu USB sa na displeji zobrazia znaky
------ a nemožno prepnúť na iné režimy. Vyberte
iný vstup a potom nastavte režim zvukového
vstupu.
• Ak sa používa režim A. DIRECT, zvukový vstup sa
nastaví na hodnotu ANALOG. Nemôžete vybrať
iné režimy.
• Funkcia spätného zvukového kanálu (ARC) nie je
k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
– Televízor nie je kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC).
– Položka Ctrl for HDMI je nastavená na hodnotu
OFF.
– Keď prijímač nepripájate ku konektoru
HDMI na televízore kompatibilnom
s funkciou ARC prostredníctvom kábla HDMI.
Ak predvolené nastavenia vstupných
konektorov COMPONENT
VIDEO a DIGITAL nezodpovedajú
pripojenému zariadeniu, môžete tieto
konektory opätovne priradiť iným vstupom.
Príklad:
Keď prehrávač diskov DVD pripojíte
ku konektorom OPTICAL SAT/CATV IN
a COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Vstupu BD/DVD priraďte konektor
OPTICAL SAT/CATV IN.
– Vstupu BD/DVD priraďte konektory
COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
1
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
3
Vyberte názov vstupu, ktorý
chcete priradiť.
4
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Input
alebo b.
Zobrazí sa ponuka možností.
(Input Assign)
Zvukové alebo obrazové signály môžete
opätovne priradiť inému vstupu, ktorý práve
nepoužívate.
Po opätovnom priradení vstupných
konektorov môžete pomocou tlačidla vstupu
(alebo gombíka INPUT SELECTOR
na prijímači) vybrať pripojené zariadenie.
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
5
Vyberte položku Input Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Zobrazí sa obrazovka Input Assign.
6
Pomocou tlačidiel V/v/B/b
vyberte zvukové alebo obrazové
signály, ktoré chcete priradiť
vstupu vybratému v kroku č. 3.
7
Stlačte tlačidlo
.
pokračovanie
67SK
Ďalšie operácie
Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov
Priradenie vstupov pre zložkový
obraz a digitálny zvuk
Názov vstupu
Priraditeľné
konektory
obrazového
vstupu
Priraditeľné
konektory
zvukového
vstupu
BD/DVD
GAME
a*
a
COMP.1
SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
a
a
*
a
a
a
a
COMP.2
a
a
a
a
a
a
CVBS
a
–
a
a*
a*
–
–
NONE
–
a*
–
–
–
a*
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
a
ANALOG
a
–
a
a*
a*
a*
a*
–
a*
–
–
–
–
–
NONE
* Predvolené nastavenie
Poznámky
• Vstupom s pôvodne priradeným optickým vstupným konektorom nemôžete priradiť iný optický vstup.
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Pre každý vstup je povolené jedno opätovné priradenie.
Priradenie vstupu HDMI
Ak predvolené nastavenia vstupných
konektorov HDMI nezodpovedajú
pripojenému zariadeniu, môžete tieto
konektory opätovne priradiť iným vstupom.
Príklad:
Keď prehrávač diskov CD pripojíte
ku konektoru HDMI SAT/CATV (IN 3),
priraďte konektor HDMI 3 vstupu
SA-CD/CD.
2
Skôr než opätovne priradíte vstupné konektory
HDMI, nastavte položku Ctrl for HDMI
na hodnotu OFF.
3
Vyberte položku HDMI a stlačte
tlačidlo
alebo b.
4
Vyberte položku HDMI Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Vyberte konektor HDMI, ktorý
chcete priradiť, a stlačte
tlačidlo
.
6
Vyberte názov vstupu, ktorý
chcete priradiť, a stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
Názov vstupu
Priraditeľné
vstupné
konektory
HDMI
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
HDMI 1
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI 2
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI 3
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
* Predvolené nastavenie
68SK
Settings
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Poznámka
1
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
*
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
NONE
Poznámky
Používanie pripojenia Bi-amp
1 Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Settings
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
• Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
nastavte položku SB Assign na hodnotu BI-AMP.
• Ak nastavíte položku SB Assign na hodnotu
BI­AMP, nastavenia hlasitosti a vzdialenosti
reproduktorov týkajúce sa zadných reproduktorov
na priestorový zvuk a predných horných
reproduktorov budú neplatné a použijú sa
nastavenia pre predné reproduktory.
Vyberte položku Speaker
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Vyberte položku SP Pattern
a stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Vyberte vhodnú šablónu pre
reproduktory, ktorá neobsahuje
zadné reproduktory
na priestorový zvuk ani predné
horné reproduktory, a stlačte
tlačidlo
.
Vyberte položku SB Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
7
Vyberte položku BI-AMP a stlačte
tlačidlo
.
Rovnaké signály ako z konektorov
SPEAKERS FRONT A možno
reprodukovať aj z konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B.
Obraz a zvuk zo zariadenia pripojeného
k prijímaču v zóne 2 môžete reprodukovať
mimo hlavnej zóny. V hlavnej zóne môžete
napríklad sledovať obsah disku DVD
a v zóne 2 počúvať disk CD.
Pri používaní infračerveného retranslátora
(nie je súčasťou dodávky) môžete zo zóny 2
ovládať zariadenie v hlavnej zóne aj prijímač
značky Sony v zóne 2.
Spôsob ovládania prijímača
zo zóny 2
Ak ku konektoru IR REMOTE pripojíte
infračervený retranslátor (nie je súčasťou
dodávky), môžete prijímač ovládať bez toho,
aby ste naň museli nasmerovať
diaľkový ovládač.
Infračervený retranslátor používajte v prípade,
že prijímač inštalujete na miesto mimo dosahu
signálov z diaľkového ovládača.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
69SK
Ďalšie operácie
6
Používanie funkcií
pre viacero zón
Vytvorenie pripojenia v zóne 2
Zvuk z reproduktorov v zóne 2 sa prenáša pomocou prijímača
a ďalšieho zosilňovača.
Hlavná zóna
Zóna 2
STR-DH820
A
D
B
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO OUT
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP061/RM-AAP062
A Zvukové zariadenie
B Obrazové zariadenie
C Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
D Reproduktory
E Zosilňovač alebo prijímač značky Sony
70SK
Ovládanie prijímača zo zóny 2
Podľa opisu nasledujúcich operácií môžete
pripojiť infračervený retranslátor a ovládať
prijímač v zóne 2. Ak infračervený retranslátor
nie je pripojený, používajte prijímač
v hlavnej zóne.
?/1
ZONE
Tlačidlá
vstupu
SOURCE
Zapnite hlavný prijímač
(tento prijímač).
2
3
Zapnite prijímač v zóne 2.
Ďalšie operácie
1
Tipy
• Aj po prepnutí tohto prijímača do pohotovostného
režimu (stlačením tlačidla ?/1 na diaľkovom
ovládači sa tento prijímač vypne) ostane prijímač
v zóne 2 zapnutý. Ak chcete vypnúť všetky
prijímače, naraz stlačte tlačidlá ?/1 a AV ?/1
na diaľkovom ovládači (SYSTEM STANDBY).
• Prostredníctvom konektorov ZONE 2 OUT sa
reprodukujú iba signály zo zariadení pripojených
k analógovým vstupným konektorom.
Zo zariadení pripojených iba k digitálnym
vstupným konektorom sa nereprodukujú
žiadne signály.
• Televízny vstup alebo vstup USB možno vybrať iba
v hlavnej zóne.
• Po stlačení tlačidla SOURCE sa signály
prichádzajúce do konektorov HDMI IN,
DIGITAL IN a portu USB nereprodukujú
z konektorov ZONE 2 OUT.
• Z hlavnej zóny a zóny 2 môžete vybrať pásmo FM
alebo AM, a aj keď ste v niektorej zo zón vybrali
inú možnosť, uprednostní sa naposledy
vybratá možnosť.
Stlačte tlačidlo ZONE.
Diaľkový ovládač sa prepne na zónu 2.
4
Stlačte tlačidlo ?/1.
Aktivuje sa funkcia zón.
5
Stláčaním tlačidiel vstupu
vyberte požadovaný vstup.
Zo zóny 2 sa reprodukujú analógové
obrazové a zvukové signály.
Keď stlačíte tlačidlo SOURCE, budú sa
reprodukovať signály aktuálneho vstupu
v hlavnej zóne.
6
Pomocou prijímača v zóne 2
nastavte vhodnú hlasitosť.
Ukončenie ovládania v zóne 2
Stlačte tlačidlo ZONE a potom tlačidlo ?/1.
71SK
2
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings
Z ponuky vyberte položku
Settings a stlačením tlačidla
alebo b prejdite do režimu
ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Pomocou ponuky Settings môžete upravovať
rôzne nastavenia reproduktorov, efektov
priestorového zvuku atď.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť
na televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
„Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE“
(str. 43) prepnite prijímač na režim
GUI MODE.
GUI MODE
V/v/b,
3
Vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačte tlačidlo
.
Príklad: Po výbere položky Auto Cal.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
4
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
72SK
Zoznam ponuky Settings
Ponuka Settings
Popis
Auto Cal.
Slúži na nastavenie hlasitosti
alebo vzdialenosti
reproduktorov a vykonanie
automatického merania
(str. 38).
Speaker
Slúži na manuálne
nastavenie polohy
reproduktorov (str. 73).
Surround
Slúži na výber zvukového
poľa a nastavenie vybratého
efektu priestorového zvuku
(str. 76).
EQ
Slúži na nastavenie
ekvalizéra (nízkych
a vysokých tónov) (str. 77).
Audio
Slúži na nastavenie rôznych
zvukových položiek (str. 77).
HDMI
Slúži na výber nastavení
zvuku alebo obrazu
prenášaného zo zariadení
pripojených ku konektorom
HDMI (str. 78).
System
Slúži na výber nastavení
systému prijímača (str. 79).
Ponuka Speaker Settings
Poznámka
Nastavenia reproduktorov platia len pre aktuálne
miesto počúvania.
x SP Pattern (Šablóna pre
reproduktory)
Položku SP Pattern vyberte podľa
používaného systému reproduktorov. Šablónu
pre reproduktory vyberte ešte pred vykonaním
automatickej kalibrácie.
Môžete nastaviť konektory
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI­AMP/FRONT B pre
pripojenie Bi-amp alebo pripojenie
predných reproduktorov B.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Poznámka
Po zmene z pripojenia Bi-amp alebo pripojenia
predných reproduktorov B na pripojenie zadných
reproduktorov na priestorový zvuk alebo predných
horných reproduktorov nastavte položku SB Assign
na hodnotu OFF a potom reproduktory nastavte
znova. Pozrite si časť „Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION“ (str. 38) alebo „Manual
Setup“ (str. 73).
x Manual Setup
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne na obrazovke Manual Setup.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Nastavenie hlasitosti
reproduktorov
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého
na priestorový zvuk a basového
reproduktora).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
hlasitosť ktorého chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Lvl.
3 Nastavte hlasitosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu –
10,0 dB až +10,0 dB v intervaloch 0,5 dB.
pokračovanie
73SK
Úprava nastavení
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
x SB Assign (Priradenie zadných
reproduktorov na priestorový
zvuk)
Poznámka
Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre hudbu,
z basového reproduktora sa nebude prenášať
žiadny zvuk, ak je veľkosť všetkých reproduktorov
nastavená na hodnotu Large. Zvuk sa však bude
prenášať z basového reproduktora v týchto
prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory
na priestorový zvuk sú nastavené na hodnotu
Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV, PLII MS,
PLIIX MV, PLIIX MS, HD-D.C.S. alebo
P. AUDIO.
Nastavenie vzdialenosti
jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého
na priestorový zvuk, zadného ľavého
a pravého na priestorový zvuk a basového
reproduktora) od miesta počúvania.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
pre ktorý chcete nastaviť vzdialenosť
od miesta počúvania, a potom stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Dist.
3 Nastavte vzdialenosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu 1 m
0 cm až 10 m 0 cm (3 stopy a 3 palce až
32 stôp a 9 palcov) v intervaloch 10 cm
(1 palec).
Tip
Po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania môžete vzdialenosť nastavovať
v intervaloch 1 cm.
Poznámky
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré
parametre dostupné.
• Funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
74SK
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého
na priestorový zvuk).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
veľkosť ktorého chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Size.
3 Nastavte veľkosť vybratého reproduktora
a stlačte tlačidlo
.
• Large: Ak pripájate veľké reproduktory,
ktoré dokážu efektívne reprodukovať
nízke tóny, vyberte nastavenie Large.
Nastavenie Large vyberajte v bežných
prípadoch.
• Small: Ak je zvuk skreslený alebo
ak pri používaní multikanálového
priestorového zvuku nepočujete
dostatočné efekty priestorového zvuku,
výberom nastavenia Small aktivujte
presmerovanie nízkych tónov. Nízke
tóny jednotlivých kanálov sa budú
reprodukovať z basového reproduktora
alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Poznámka
Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Tipy
• Nastavenia Large a Small jednotlivých
reproduktorov určujú, či interný zvukový procesor
odstráni z daného kanála signál s nízkym tónom.
Po odstránení nízkych tónov z kanála sa
prostredníctvom presmerovania nízkych tónov
odošlú príslušné nízke tóny do basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Keďže však nízke tóny majú určitú smerovosť,
najlepšie výsledky dosiahnete bez ich odstránenia
(ak je to možné). Preto aj pri používaní malých
reproduktorov môžete vybrať nastavenie Large,
ak chcete z daného reproduktora počuť nízke tóny.
Ak však používate veľký reproduktor, ale nechcete
z neho počúvať nízke tóny, vyberte nastavenie
Small.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
vyberte pre všetky reproduktory nastavenie Large.
Ak je úroveň nízkych tónov nižšia, môžete ju
zvýrazniť pomocou ekvalizéra.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté nastavenie
Small, nastavenie Small sa automaticky vyberie aj
pre stredový reproduktor, reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre predné
reproduktory sa automaticky vyberie nastavenie
Large.
x Crossover Freq (Medzná frekvencia
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré ste
v ponuke Speaker Settings nastavili veľkosť
Small. Nameraná medzná frekvencia
reproduktorov sa pre jednotlivé reproduktory
nastaví po automatickej kalibrácii.
1
Nastavte hodnotu a stlačte
tlačidlo
.
x Test Tone
Na obrazovke Test Tone môžete vybrať typ
testovacieho tónu.
Tipy
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo MASTER
VOL +/– alebo 2 +/–. Môžete tiež použiť
ovládací prvok MASTER VOLUME na prijímači.
• Počas nastavovania sa príslušná hodnota zobrazuje
na televíznej obrazovke.
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón prenášal
z reproduktorov postupne.
1 Vyberte položku Test Tone a stlačte
alebo b.
tlačidlo
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• OFF
• AUTO: Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
3 Nastavte hlasitosť reproduktorov a stlačte
tlačidlo
.
Ak testovací tón neznie
z reproduktorov
• Reproduktorové káble pravdepodobne nie
sú pripojené na doraz. Skontrolujte, či sú
pripojené na doraz a či ich nemožno odpojiť
miernym potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat.
Ak testovací tón znie z iného
reproduktora než z reproduktora
zobrazeného na televíznej
obrazovke
Úprava nastavení
2
Na obrazovke vyberte
reproduktor, ktorý chcete
nastaviť, a potom stlačte
tlačidlo
.
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
Nastavenie šablóny pre reproduktory je
nesprávne. Skontrolujte, či sa pripojenia
reproduktorov zhodujú so šablónou pre
reproduktory.
x D.Range Comp (Kompresia
dynamického rozsahu)
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Táto funkcia môže byť
užitočná pri sledovaní filmov neskoro v noci
pri nízkej hlasitosti. Kompresia dynamického
rozsahu je možná len pri zdrojoch
Dolby Digital.
• MAX: Dynamický rozsah sa komprimuje
na maximálnej úrovni.
• STD: Dynamický rozsah sa komprimuje
podľa zámerov technika nahrávania.
pokračovanie
75SK
• AUTO: Dynamický rozsah sa komprimuje
automaticky.
• OFF: Dynamický rozsah sa nekomprimuje.
Tipy
• Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácií o dynamickom rozsahu
obsiahnutých v signále Dolby Digital.
• Štandardné nastavenie STD spôsobí miernu
kompresiu. Preto odporúčame používať nastavenie
MAX. Toto nastavenie výborne komprimuje
dynamický rozsah a umožňuje sledovanie filmov
neskoro v noci pri nízkej hlasitosti. Na rozdiel
od analógových obmedzovačov sú úrovne vopred
určené a poskytujú veľmi prirodzenú kompresiu.
x Jednotka vzdialenosti
Umožňuje vybrať mernú jednotku
na nastavenie vzdialenosti.
• FEET: Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• METER: Vzdialenosť sa zobrazuje
v metroch.
Ponuka Surround Settings
Na obrazovke Sound Field Setup môžete
vybrať zvukové pole a nastaviť úroveň efektu
a ďalšie možnosti.
Podrobné informácie o zvukovom poli nájdete
v časti „Priestorový zvuk“ (str. 58).
Poznámka
Položky nastavenia, ktoré môžete upravovať
v jednotlivých ponukách, sa líšia v závislosti
od zvukového poľa.
76SK
Nastavenie úrovne efektu pre
režim HD­D.C.S.
1 Vyberte položku HD-D.C.S. a stlačte
tlačidlo
alebo b.
2 Vyberte požadovaný typ efektu a stlačte
tlačidlo
.
K dispozícii sú tri odlišné typy režimu
HD­D.C.S.: Theater, Dynamic a Studio.
Každý typ sa vyznačuje inou úrovňou
zmiešavania odrazov a dozvukov a je
optimalizovaný tak, aby zodpovedal
jedinečnej miestnosti, vkusu a nálade
poslucháča.
• Dynamic: Chcete si naplno vychutnávať
zvukové efekty, ako keby ste boli
v kinosále?
Typ Dynamic kladie dôraz na odraz
zvuku. Bez použitia režimu HD-D.C.S.
dosiahnete istú úroveň odrazov zvukov
v mnohých miestnostiach, ale bude vám
chýbať pocit priestoru.
Tento typ akusticky zväčšuje takéto typy
miestností a poskytuje pocit priestoru
a dynamiky zodpovedajúci zvukovému
štúdiu.
• Theater: Pri type Theater (predvolené
nastavenie) sa zmiešavaním odrazov
a dozvukov dosahujú vlastnosti
zvukového štúdia. Pri tomto type sa
navyše zmiešavajú frekvenčné vlastnosti,
ktoré sú často charakteristické pre
profesionálne štúdiá a kiná. Je ideálny
na sledovanie filmov v miestnostiach
s nižšou úrovňou dozvukov.
• Studio: Typ Studio sa vyznačuje
minimálnymi efektmi, no aj napriek
tomu umožňuje skvelý zážitok, ako keby
ste boli v kine. Tento typ zabezpečuje
presnú reprodukciu pôvodnej nahrávky.
Poznámka
Ponuka EQ Settings
Pomocou nasledujúcich parametrov môžete
nastaviť zvukové charakteristiky (úroveň
nízkych a vysokých tónov) predných
reproduktorov.
• Bass
• Treble
Bass
Treble
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
Poznámka
Funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
Ponuka Audio Settings
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak,
aby vyhovovali vašim požiadavkám.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
x A/V Sync (Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom)
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
zvukového signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu.
• HDMI AUTO: Oneskorenie medzi
výstupom zvuku a obrazu pre monitor
pripojený prostredníctvom konektora
HDMI sa automaticky upraví na základe
informácií pre televízor. Táto funkcia je
dostupná iba v prípade, že monitor
podporuje funkciu A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Oneskorenie môžete
nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms
v intervaloch 10 ms.
Poznámky
• Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor, prípadne
projektor.
• Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
x Dual Mono (Výber jazyka
pri digitálnom vysielaní)
Pri sledovaní digitálneho vysielania v režime
duálneho zvuku môžete vybrať požadovaný
jazyk (ak je táto možnosť k dispozícii).
Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk v hlavnom jazyku
sa bude prenášať z ľavého predného
reproduktora a súčasne sa bude z pravého
predného reproduktora prenášať zvuk
vo vedľajšom jazyku.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk
v hlavnom jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk
vo vedľajšom jazyku.
77SK
Úprava nastavení
Funkcia D.L.L. je technológia spoločnosti
Sony, ktorá umožňuje, aby sa digitálne
a analógové zvukové signály s nízkou kvalitou
prehrávali ako vysokokvalitné zvuky.
• AUTO 1: Táto funkcia je k dispozícii pre
zvukové formáty so stratovou kompresiou
a analógové zvukové signály.
• AUTO 2: Táto funkcia je k dispozícii pre
signály Linear PCM, ako aj zvukové formáty
so stratovou kompresiou a analógové
zvukové signály.
• OFF
Táto funkcia je dostupná po výbere režimu 2CH ST.,
A.F.D. AUTO, MULTI ST. alebo HP 2CH. Funkcia
však nie je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM
so vzorkovacou frekvenciou inou než 44,1 kHz.
– Prijímajú sa signály Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio alebo DTS-HD High
Resolution Audio.
Ponuka HDMI Settings
Môžete vybrať požadované nastavenia pre
zariadenie pripojené ku konektoru HDMI.
x Ctrl for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
ovládania pripojenia HDMI. Podrobné
informácie nájdete v časti „Príprava
na funkciu BRAVIA Sync“ (str. 63).
• ON
• OFF
Poznámka
Po nastavení položky Ctrl for HDMI na hodnotu
ON sa môže nastavenie Audio Out zmeniť
automaticky.
x Pass Through
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora.
• ON: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nepretržite reprodukuje signály
HDMI z konektora HDMI TV OUT
prijímača.
• AUTO: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime a televízor je zapnutý, prijímač
reprodukuje signály HDMI zo svojho
konektora HDMI TV OUT. Spoločnosť
Sony odporúča vybrať toto nastavenie,
ak používate televízor značky Sony
kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync.
V porovnaní s nastavením ON sa pri použití
tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
• OFF: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nereprodukuje signály HDMI.
Ak chcete sledovať signál z pripojeného
zariadenia na televízore, zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením ON sa pri použití
tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
Poznámky
• Funkcia nie je dostupná v prípade, že je položka
Ctrl for HDMI nastavená na hodnotu OFF.
78SK
• Po výbere nastavenia AUTO môže reprodukcia
obrazu a zvuku na televízore trvať trochu dlhšie
než pri nastavení ON.
• Keď je prijímač v pohotovostnom režime
a položka Pass Through je nastavená na hodnotu
AUTO alebo ON, na displeji sa zobrazí hlásenie
A. STANDBY. Ak však položku Pass Through
nastavíte na hodnotu AUTO a nezistí sa žiadny
signál, hlásenie A. STANDBY zmizne.
x Audio Out
Môžete nastaviť výstupný zvukový signál
HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
• AMP: Zvukové signály HDMI
z prehrávacieho zariadenia sa prenášajú iba
do reproduktorov pripojených k prijímaču.
Multikanálový zvuk možno prehrávať
v pôvodnom formáte.
Poznámka
Ak položku Audio Out nastavíte na hodnotu
AMP, zvukové signály sa nebudú prenášať
z reproduktora televízora.
• TV+AMP: Zvuk sa prenáša z reproduktora
televízora a reproduktorov pripojených
k prijímaču.
Poznámky
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku prenášaného
z televízora, napríklad od počtu kanálov,
vzorkovacej frekvencie atď. Ak je televízor
vybavený stereofónnymi reproduktormi,
zvukový výstup z prijímača je takisto
stereofónny, a to aj pri prehrávaní
viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k zobrazovaciemu
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom prípade
vyberte hodnotu AMP.
• Ak vyberiete vstup, ktorému ste priradili vstup
HDMI, zvuk sa nebude reprodukovať
z televízora.
x HDMI Assign
Umožňuje opätovne priradiť vstupné
konektory HDMI. Podrobné informácie
nájdete v časti „Priradenie vstupu HDMI“
(str. 68).
Ponuka System Settings
Môžete prispôsobiť nastavenia prijímača.
x Auto Standby
Umožňuje nastaviť prijímač tak, aby sa
automaticky prepol do pohotovostného
režimu, keď ho nepoužívate alebo keď
neprijíma žiadne signály.
• ON: Do pohotovostného režimu sa prepne
približne po 30 minútach.
• OFF: Neprepne sa do pohotovostného
režimu.
Ovládanie bez pripojenia
k televízoru
Keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete prijímač ovládať pomocou displeja.
AMP
Poznámky
• Funkcia nie je k dispozícii po výbere
vstupu TUNER.
• Ak režim automatického prepnutia
do pohotovostného režimu používate súčasne
s časovačom spánku, prioritu má časovač spánku.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Úprava nastavení
79SK
Používanie ponuky na displeji
Opakovaným stláčaním tlačidla
GUI MODE vyberte položku GUI OFF.
Prijímač sa prepne na režim displeja
predného panela.
1
2
3
Stlačte tlačidlo AMP.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte parameter, ktorý
chcete upraviť, a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Stlačte tlačidlo B alebo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia sa môžu na displeji
zobrazovať matne. To znamená, že sú nedostupné
alebo pevne nastavené, a teda nemenné.
80SK
Prehľad ponúk
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti. Podrobné informácie o pohybe
v ponukách nájdete v časti str. 80.
Parametre
[Display]
Nastavenia
automatickej
kalibrácie
[<AUTO CAL>]
Automatická kalibrácia
(štandardná)
[STANDARD]
ENGINEER
Automatická kalibrácia (vlastná) FULL FLAT, ENGINEER,
[CUSTOM]
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Testovací tónb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
OFF
Hlasitosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FL 0 dB
Hlasitosť pravého predného
reproduktorab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FR 0 dB
Hlasitosť stredového
reproduktorab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
CNT 0 dB
Hlasitosť ľavého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SL 0 dB
Hlasitosť pravého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SR 0 dB
Hlasitosť zadného reproduktora SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
na priestorový zvukb)
(interval 0,5 dB)
[SB LEVEL]
SB 0 dB
Nastavenia
hlasitosti
[<LEVEL>]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Hlasitosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBL 0 dB
Hlasitosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBR 0 dB
Hlasitosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
LH 0 dB
Hlasitosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
RH 0 dB
Hlasitosť basového
reproduktorab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SW 0 dB
Úprava nastavení
Ponuka
[Display]
pokračovanie
81SK
Ponuka
[Display]
Nastavenia
reproduktorov
[<SPEAKER>]
82SK
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Kompresia dynamického
rozsahu
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Šablóna pre reproduktory
[SP PATTERN]
5/2.1 až 2/0
(20 šablón)
3/4.1
Veľkosť predných
reproduktorovb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť stredového
reproduktorab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť reproduktorov
na priestorový zvukb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť predných horných
reproduktorovb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Priradenie zadného
reproduktora na priestorový
zvukd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Vzdialenosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(FL 3’3” až FL 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Vzdialenosť pravého predného
reproduktorab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(FR 3’3” až FR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Vzdialenosť stredového
reproduktorab)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
(CNT 3’3” až CNT 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Vzdialenosť ľavého reproduktora SL 1,00 m až SL 10,00 m
na priestorový zvukb)
(SL 3’3” až SL 32’9”)
[SL DIST.]
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Vzdialenosť pravého
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SR DIST.]
SR 1,00 m až SR 10,00 m
(SR 3’3” až SR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Vzdialenosť zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SB DIST.]
SB 1,00 m až SB 10,00 m
(SB 3’3” až SB 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Vzdialenosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(SBL 3’3” až SBL 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Vzdialenosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
(SBR 3’3” až SBR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Vzdialenosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m až LH 10,00 m
(LH 3’3” až LH 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Vzdialenosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m až RH 10,00 m
(RH 3’3” až RH 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Vzdialenosť basového
reproduktorab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(SW 3’3” až SW 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Jednotka vzdialenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Medzná frekvencia predných
reproduktorovg)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia stredového
reproduktorag)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia
reproduktorov
na priestorový zvukg)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia predných
horných reproduktorovg)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Nastavenia
Úroveň efektuh)
priestorového
[EFFECT]
zvuku
[<SURROUND>]
Nastavenia
ladenia
[<TUNER>]
Úroveň nízkych tónov predných BASS –10 dB až BASS +10 dB
reproduktorov
(interval 1 dB)
[BASS]
BASS 0 dB
Úroveň vysokých tónov
predných reproduktorov
[TREBLE]
TREBLE 0 dB
TREBLE –10 dB až TREBLE +10 dB
(interval 1 dB)
Režim príjmu staníc v pásme FM STEREO, MONO
[FM MODE]
STEREO
Zadanie názvov uložených staníc Podrobné informácie nájdete v časti
[NAME IN]
„Zadávanie názvov uložených staníc
(Name Input)“ (str. 56).
pokračovanie
83SK
Úprava nastavení
Nastavenia
ekvalizéra
[<EQ>]
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Nastavenia
zvukov
[<AUDIO>]
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. OFFi)
Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms až 300 ms
(interval 10 ms)
0 ms
Výber jazyka pri digitálnom
vysielaní
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Priradenie digitálnych
zvukových vstupov
[A. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign)“ (str. 67).
Nastavenia
obrazu
[<VIDEO>]
Priradenie obrazových vstupov
[V. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign)“ (str. 67).
Nastavenia
HDMI
[<HDMI>]
Ovládanie pripojenia HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Prechod
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Výstup zvuku
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Priradenie vstupu HDMI
[H. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Priradenie vstupu HDMI“ (str. 68).
Nastavenia
systému
[<SYSTEM>]
Režim automatického prepnutia STBY ON, STBY OFF
do pohotovostného režimu
[AUTO STBY]
Zadanie názvov vstupov
[NAME IN]
a)
STBY ON
Podrobné informácie nájdete v časti
„Zadanie názvu vstupu (Name
Input)“ (str. 46).
Tento parameter môžete vybrať až po vykonaní automatickej kalibrácie.
b) V závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory nemusia byť niektoré parametre alebo nastavenia
dostupné.
xxx predstavuje reproduktorový kanál (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak pre položku SP PATTERN nie je vybraté nastavenie
so zadnými reproduktormi na priestorový zvuk alebo prednými hornými reproduktormi (str. 35).
e)
Vzdialenosť môžete nastavovať v intervaloch 0,01 m až po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania.
f)
Možnosť FEET je k dispozícii iba v modeloch pre USA a Kanadu.
g)
Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak je nastavená veľkosť reproduktora SMALL.
h)Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak zvolíte zvukové pole HD-D.C.S.
i) Možnosť D.L.L. AUTO1 je k dispozícii iba v modeloch pre Európu, Austráliu a Taiwan.
c)
84SK
Zobrazenie informácií na displeji
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
2 Stlačte tlačidlo AMP a potom opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tlačidla DISPLAY sa na displeji
budú cyklicky striedať nasledujúce údaje.
Indexový názov vstupu* t Vybratý vstup
t Aktuálne použité zvukové pole t
Úroveň hlasitosti t Informácie o toku**
Pri počúvaní rozhlasových staníc
FM a AM
Názov uloženej stanice* t Frekvencia t
Aktuálne použité zvukové pole t Úroveň
hlasitosti
Pri príjme vysielania služieb RDS
(iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Názov naprogramovanej služby alebo
uloženej stanice* t Frekvencia, pásmo
a číslo predvoľby t Aktuálne použité
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
Používanie diaľkového ovládača
Programovanie diaľkového
ovládača
Diaľkový ovládač môžete prispôsobiť tak,
aby zodpovedal zariadeniu pripojenému
k prijímaču. Diaľkový ovládač môžete
dokonca naprogramovať na ovládanie
zariadení iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadení značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač bežne nedokáže ovládať.
Skôr než začnete, uvedomte si nasledujúce
skutočnosti:
– Nemôžete zmeniť nastavenia tlačidiel vstupu
TUNER a USB.
– Pomocou diaľkového ovládača možno
ovládať iba zariadenia, ktoré prijímajú
signály infračerveného bezdrôtového
ovládania.
RM
SET UP
SHIFT
* Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali.
Indexový názov sa nezobrazí, ak ste do názvu
zadali len medzery alebo ak je názov totožný
s názvom vstupu.
** Informácie o toku sa nemusia zobraziť.
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky
alebo interpunkčné znamienka.
Tip
Kým sa na displeji zobrazuje text GUI MODE,
nemôžete meniť zobrazenie. Opakovaným
stláčaním tlačidla GUI MODE vyberte položku
GUI OFF.
TV
Číselné
tlačidlá
ENT/MEM
1
Používanie diaľkového ovládača
Poznámka
Tlačidlá
vstupu
AV ?/1
Stlačte a podržte tlačidlo RM
SET UP a potom stlačte tlačidlo
AV ?/1.
Indikátor RM SET UP začne pomaly
blikať.
pokračovanie
85SK
2
Stlačte tlačidlo vstupu zariadenia,
ktoré chcete naprogramovať.
Ak sa napríklad chystáte naprogramovať
videorekordér pripojený ku konektorom
VIDEO 1, stlačte tlačidlo VIDEO 1.
Rozsvietia sa indikátory RM SET UP
a SHIFT.
3
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číselný kód.
Ak existuje viacero kódov, skúste zadať
kód zodpovedajúci zariadeniu
s televízorom.
Číselné kódy zodpovedajúce príslušnému
zariadeniu nájdete v tabuľkách
na str. 87 – 89.
Poznámka
Pre tlačidlo TV sú funkčné len 500-kové kódy.
4
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Po overení číselného kódu indikátor
RM SET UP dvakrát pomaly zabliká
a diaľkový ovládač automaticky ukončí
režim programovania.
5
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
naprogramujte ďalšie zariadenia.
Poznámka
Keď stlačíte číselné tlačidlo, indikátor RM SET UP
zhasne.
Zrušenie programovania
V ktoromkoľvek kroku stlačte tlačidlo
RM SET UP. Diaľkový ovládač automaticky
ukončí režim programovania.
Aktivovanie vstupu
po programovaní
Stlačením naprogramovaného tlačidla
aktivujte požadovaný vstup.
86SK
Ak programovanie nebolo
úspešné, skontrolujte tieto
skutočnosti:
• Ak sa v kroku č. 1 nerozsvieti indikátor
RM SET UP, vybili sa batérie. Vymeňte
obidve batérie.
• Ak pri zadávaní číselného kódu indikátor
RM SET UP päťkrát rýchlo zabliká, vyskytla
sa chyba.
Začnite znova od kroku č. 1.
Číselné kódy zodpovedajúce
zariadeniam a výrobcom zariadení
Pomocou číselných kódov uvedených
v tabuľkách nižšie môžete naprogramovať
zariadenia iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadenia značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač bežne nedokáže ovládať.
Keďže signál z diaľkového ovládača prijímaný
zariadením sa líši v závislosti od modelu
a roku výroby zariadenia, môže byť zariadeniu
priradený viac než jeden číselný kód. Ak sa
vám nepodarí diaľkový ovládač
naprogramovať pomocou niektorého z kódov,
skúste použiť iné kódy.
Poznámky
• Číselné kódy sú stanovené na základe najnovších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa však stať, že zariadenie nezareaguje
na niektoré alebo žiadne z uvedených kódov.
• Pri používaní diaľkového ovládača na ovládanie
určitého zariadenia nemusia byť funkčné všetky
tlačidlá vstupu.
Ovládanie prehrávača diskov CD
Výrobca
Kódy
SONY
101, 102, 103
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
Výrobca
SONY
Kódy
307, 308, 309
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
Výrobca
Kódy
112, 113, 114
SONY
310, 311, 312
115
PANASONIC
335
116
SAMSUNG
336
PIONEER
117
LG
337
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
Ovládanie prehrávača kaziet DAT
Ovládanie prehrávača alebo
rekordéra diskov Blu-ray Disc
Ovládanie konzoly PSX
Výrobca
Kódy
SONY
313, 314, 315
Výrobca
Kódy
SONY
203
Ovládanie prehrávača diskov DVD
PIONEER
219
Výrobca
Kódy
SONY
401, 402, 403
BROKSONIC
424
Výrobca
Kódy
DENON
405
SONY
201, 202
HITACHI
416
DENON
204, 205
JVC
415, 423
KENWOOD
206, 207, 208, 209
MITSUBISHI
419
NAKAMICHI
210
ORITRON
417
PANASONIC
216
PANASONIC
406, 408, 425
PHILIPS
211, 212
PHILIPS
407
PIONEER
213, 214
PIONEER
409, 410
TECHNICS
215, 216
RCA
414
217, 218
SAMSUNG
416, 422
TOSHIBA
404, 421
ZENITH
418, 420
YAMAHA
Ovládanie prehrávača diskov MD
Výrobca
Kódy
SONY
301
Ovládanie rekordéra diskov DVD
DENON
302
Výrobca
Kódy
JVC
303
SONY
401, 402, 403
KENWOOD
304
pokračovanie
87SK
Používanie diaľkového ovládača
Ovládanie kazetového prehrávača
Ovládanie zariadenia DVD/VCR
COMBO
Výrobca
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
Výrobca
Kódy
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
SONY
411
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
Ovládanie zariadenia DVD/HDD
COMBO
Výrobca
SONY
Kódy
401, 402, 403
Ovládanie televízora
Kódy
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
Výrobca
Kódy
SONY
501, 502
SAMPO
566
501, 536, 539
SABA
530, 537, 547, 549, 558
AKAI
503
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
AOC
503
SCOTT
503, 566
CENTURION
566
SEARS
CORONADO
517
503, 508, 510, 517,
518, 551
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
DAYTRON
517, 566
SYLVANIA
503, 518, 566
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
AIWA
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
511, 533, 534
ZENITH
542, 543, 567
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
GE
503, 509, 510, 544
LOEWE
515, 534, 556
ITT/NOKIA
521, 522
VIZIO
576, 577
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
Ovládanie prehrávača diskov LD
KMC
517
Výrobca
Kódy
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
GRUNDIG
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
88SK
Ovládanie prehrávača diskov
Video CD
Výrobca
Kódy
SONY
605
Ovládanie videorekordéra
Ovládanie satelitného prijímača
Výrobca
Kódy
Výrobca
Kódy
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AIWA*
710, 750, 757, 758
AMSTRAD
845, 846
BLAUPUNKT
740
BskyB
862
EMERSON
750
866
FISHER
717, 720
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
GRUNDIG
859, 860
GOLDSTAR/LG
HUMAX
846, 847
723, 753
THOMSON
857, 861, 864, 876
HITACHI
722, 725, 729, 741
PACE
ITT/NOKIA
717
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
JVC
726, 727, 728, 736
PANASONIC
818, 855
MAGNAVOX
730, 731, 738
PHILIPS
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NEC
736
NOKIA
851, 853, 854, 864
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
729, 730, 731
HUGHES
867
PIONEER
729
722, 729, 730, 731,
741, 747
JVC/Echostar/Dish
Network
873
RCA/PROSCAN
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SAMSUNG
875
717, 720, 746
TOSHIBA
869, 870
SANYO
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
**Ak videorekordér značky AIWA nereaguje ani
po zadaní kódu pre značku AIWA, zadajte kód pre
značku Sony.
Ovládanie prijímača káblovej
televízie
Výrobca
Kódy
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
89SK
Používanie diaľkového ovládača
SONY
Obnovenie nastavení
diaľkového ovládača
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
AV ?/1
?/1
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte
prijímač od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
MASTER
VOL –/
2–
1
Podržte stlačené tlačidlo
MASTER VOL – alebo 2 –,
stlačte a podržte tlačidlo ?/1
a potom stlačte tlačidlo AV ?/1.
Indikátor RM SET UP trikrát zabliká.
2
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Vymaže sa celý obsah pamäte diaľkového
ovládača (t. j. všetky naprogramované
údaje).
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane prijímača.
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od zdroja napájania (elektrickej siete),
kým je pripojené k nástennej elektrickej
zásuvke.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• (Iba modely pre USA a Kanadu)
Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno
do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa
na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača,
aby ste sa nepopálili.
90SK
Umiestnenie
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti
iných zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača. (Ak sa prijímač používa
v kombinácii s televízorom,
videorekordérom alebo kazetovým
prehrávačom a je umiestnený príliš blízko
týchto zariadení, môže vznikať šum
a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto javy
sú pravdepodobnejšie v prípade,
že používate internú anténu. Preto
odporúčame používať externú anténu.)
• Pri umiestňovaní prijímača na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
prijímač a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony. Ak servisný
personál vymení počas opravy niektoré časti,
môže si ich ponechať.
Napájanie
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená
na hodnotu ON (str. 79).
• Funkcia časovača spánku (str. 16)
je zapnutá.
Zvuk
Nereprodukuje sa multikanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk DVD
atď. nahratý vo formáte Dolby Digital
alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov DVD atď.
k vstupným digitálnym konektorom
prijímača skontrolujte, či je k dispozícii
nastavenie výstupu digitálneho zvuku
pripojeného zariadenia.
• V ponuke HDMI Settings nastavte
položku Audio Out na hodnotu AMP.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• Skontrolujte, či ste vybrali zvukové pole
pre film alebo hudbu (str. 58 alebo 59).
• Zvukové polia nefungujú pri príjme
signálu DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio alebo Dolby
TrueHD so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz.
pokračovanie
91SK
Ďalšie informácie
Povrch prijímača, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Riešenie problémov
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk.
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk. Ak
v slúchadlách počuť len jeden kanál,
zariadenie pravdepodobne nie je
pripojené k prijímaču správne.
Skontrolujte, či sú všetky káble úplne
zasunuté do konektorov na prijímači aj
zariadení. Ak v slúchadlách počuť obidva
kanály, predný reproduktor
pravdepodobne nie je pripojený
k prijímaču správne. Skontrolujte
pripojenie predného reproduktora,
z ktorého nepočuť zvuk.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektor L aj
R analógového zariadenia. Analógové
zariadenia vyžadujú pripojenie obidvoch
konektorov. Použite zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov (str. 73).
• Skontrolujte, či sú stredové reproduktory
a reproduktory na priestorový zvuk
nastavené na hodnotu Small alebo Large.
• Pomocou ponuky Auto Calibration alebo
položky SP Pattern v ponuke Speaker
Settings skontrolujte, či sú nastavenia
reproduktorov vhodné pre dané
usporiadanie reproduktorov. Potom
pomocou položky Test Tone v ponuke
Speaker Settings skontrolujte, či sa zvuk
prehráva z jednotlivých reproduktorov
správne.
• Niektoré disky neobsahujú označenie
formátu Dolby Digital Surround EX, hoci
sa na ich obaloch nachádzajú logá formátu
Dolby Digital Surround EX.
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
• V závislosti od vybratého zvukového poľa
sa z basového reproduktora nemusí
prehrávať žiaden zvuk.
92SK
• Keď sú všetky reproduktory nastavené
na hodnotu Large a vybratá je položka
NEO6 CIN alebo NEO6 MUS, z basového
reproduktora sa neprehráva žiaden zvuk.
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané
na pripojenie úplne zasunuté
do konektorov na prijímači aj zariadení.
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 66).
• Skontrolujte nastavenie položky Audio
Out v ponuke HDMI Settings (str. 78).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre toto
zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru
HDMI nemôžete počúvať disky Super
Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
grafické používateľské rozhranie.
Stlačením tlačidla GUI MODE vyberte
položku GUI OFF.
• Skontrolujte, či konektor vybratého
digitálneho zvukového vstupu nie je
priradený k iným vstupom. (str. 67).
• Skontrolujte, či sa nepoužíva funkcia
A. DIRECT.
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble zasunuté do vstupných
a výstupných konektorov pre príslušné
konektory na prijímači, reproduktoroch
a zariadení.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj
všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok
MASTER VOLUME nie je nastavený
na hodnotu VOL MIN.
• Skontrolujte, či položka SPEAKERS nie je
nastavená na hodnotu SPK OFF (str. 37).
• Skontrolujte, či k prijímaču nie sú
pripojené slúchadlá.
• Stlačením tlačidla MUTING alebo
na diaľkovom ovládači zrušte funkciu
stlmenia zvuku.
• Skúste požadované zariadenie vybrať
stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočením gombíka
INPUT SELECTOR na prijímači (str. 45).
• Aktivoval sa ochranný systém prijímača.
Vypnite prijímač, odstráňte skrat a znova
zapnite prijímač.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené alebo
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne a na doraz.
• Pomocou ponuky Speaker Settings
nastavte parametre hlasitosti zvuku.
Neprenáša sa zvuk z prijímača ani
z reproduktora televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky Audio
Out v ponuke HDMI Settings (str. 78).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre toto
zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru HDMI
nemôžete počúvať disky Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p,
Deep Color (Deep Colour) alebo
pri prenose trojrozmerného obrazu,
používajte kábel High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
grafické používateľské rozhranie.
Stlačením tlačidla GUI MODE
vyberte položku GUI OFF.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
pokračovanie
93SK
Ďalšie informácie
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené na doraz.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre
od televízneho prijímača alebo žiarivky.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
z televízora sa neprenáša zvuk.
• Po prepnutí prijímača na pohotovostný
režim sa zvuk prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie z tohto
zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená
na hodnotu ON (str. 78).
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
Audio Out v ponuke HDMI Settings
nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom
prípade vyberte hodnotu AMP.
• Ak nepočujete zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču, kým je
v prijímači vybratý televízny vstup:
– Ak chcete sledovať program
zo zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne vysielanie,
zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo požadovaný
vstup. Informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie televízora.
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 45).
Obraz
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte vhodný
vstup.
• Nastavte televízor na vhodný vstupný
režim.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Správne priraďte obrazový vstup
zariadenia.
94SK
• Ak pomocou prijímača konvertujete
vstupný signál, vstupný signál by mal byť
rovnaký ako funkcia vstupu (str. 32).
• Ak ste pripojili konverzný kábel HDMIDVI, obraz sa nemusí zobrazovať správne.
• Skontrolujte, či sú káble správne a na
doraz pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p,
Deep Color (Deep Colour) alebo pri
prenose trojrozmerného obrazu,
používajte kábel High Speed HDMI.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný obraz.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
neprenáša sa z televízora obraz.
• Po prepnutí prijímača na pohotovostný
režim sa obraz prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie z tohto
zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená
na hodnotu ON (str. 78).
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 45).
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
ponuka grafického používateľského
rozhrania.
• Opakovaným stláčaním tlačidla
GUI MODE vyberte položku GUI ON.
Ak sa na televíznej obrazovke ponuka
grafického používateľského rozhrania
naďalej nezobrazuje, stlačte tlačidlo
MENU.
• Skontrolujte, či je televízor
pripojený správne.
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie.
Externá anténa FM
Prijímač
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.*
• Služba môže byť dočasne mimo prevádzky.
Obráťte sa na pracovníkov rozhlasovej
stanice a zistite, či naozaj poskytujú
požadovanú službu.
* Iba modely pre Európu, Austráliu a Taiwan.
iPhone/iPod
Zvuk je skreslený.
• Opakovane stláčajte tlačidlo MASTER
VOL – alebo 2 – na diaľkovom ovládači.
• Položku EQ zariadenia iPhone alebo iPod
nastavte na hodnotu Off alebo Flat.
Zariadenie iPhone alebo iPod nemožno
nabiť.
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPhone alebo
iPod pripojené na doraz.
Zariadenie iPhone alebo iPod nemožno
ovládať.
• Skontrolujte, či ste sňali ochranný kryt
zariadenia iPhone alebo iPod.
• V závislosti od obsahu zariadenia
iPhone alebo iPod môže chvíľu trvať,
kým sa spustí prehrávanie.
• Odpojte zariadenie iPhone alebo iPod
a potom ho znova pripojte.
• Používate nepodporované zariadenie
iPhone alebo iPod. Typy podporovaných
zariadení nájdete v časti „Kompatibilné
modely zariadenia iPod alebo iPhone“
(str. 47).
pokračovanie
95SK
Ďalšie informácie
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené
na doraz. Nastavte antény a v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite priame ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení staníc
v pásme AM) (str. 55).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc). Uložte
stanice (str. 56).
• Stlačte tlačidlo AMP a opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY na diaľkovom
ovládači zobrazte na displeji frekvenciu.
Nefunguje služba RDS.*
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu
FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia
iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení iPhone.
Zariadenie USB
Používate podporované zariadenie USB?
• Po pripojení nepodporovaného zariadenia
USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce
problémy. Typy podporovaných zariadení
nájdete v časti „Kompatibilné zariadenia
USB“ (str. 50).
– Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
– V prijímači sa nezobrazia názvy
súborov ani priečinkov.
– Nemožno prehrávať.
– Zvuk je trhaný.
– Počuť šum.
– Počuť skreslený zvuk.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať
už samotné hudobné údaje.
Zariadenie USB nemožno pripojiť
k portu
(USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte
zariadenie USB správnym spôsobom.
Zobrazenie textu Reading alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Odporúčame dodržať tieto pokyny.
96SK
– Celkový počet priečinkov v zariadení
USB: najviac 100 (vrátane priečinka
ROOT)
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 100
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB
môžu byť poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Malé písmená (a až z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Iné znaky sa nemusia zobrazovať správne.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 50).
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 50).
• Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Nemožno prehrať zvukový súbor.
• Nemožno prehrávať súbory MP3
vo formáte MP3 PRO.
• Zvukový súbor pozostáva z viacerých stôp.
• Niektoré súbory AAC sa nemusia
prehrávať správne.
• Nemožno prehrávať súbory WMA vo
formáte Windows Media Audio Lossless
a Professional.
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných systémov
súborov než FAT16 alebo FAT32.*
• Ak používate zariadenie USB rozdelené
na oblasti, prehrávať možno len zvukové
súbory uložené v prvej oblasti.
• Prehrávanie je možné až po ôsmu úroveň
(vrátane priečinka ROOT).
• Priečinkov je viac než 100 (vrátane
priečinka ROOT).
• V priečinku je viac než 100 súborov.
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
* Prijímač podporuje systémy FAT16 a FAT32,
niektoré zariadenia USB však nemusia
podporovať obidva systémy FAT.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie jednotlivých zariadení USB alebo sa
obráťte na ich výrobcu.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité,
vymeňte ich za nové.
• Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
• Ak ovládate naprogramované zariadenie
iného výrobcu než spoločnosti Sony,
diaľkový ovládač nemusí správne fungovať
v závislosti od modelu a výrobcu
zariadenia.
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 24,
25).
• Skontrolujte, či je položka Ctrl for
HDMI v ponuke HDMI Settings
nastavená na hodnotu ON.
Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
• V závislosti od pripojených zariadení
a televízora možno budete musieť
zariadenia a televízor nastaviť. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami a televízorom.
• Zmeňte vstup prijímača na vstup
HDMI pripojený k zariadeniu.
Chybové hlásenia
V prípade poruchy sa na displeji zobrazí
hlásenie. Podľa tohto hlásenia môžete
skontrolovať stav systému. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
pokračovanie
97SK
Ďalšie informácie
Iné
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom zariadení.
Pozrite si návod na použitie pripojeného
zariadenia.
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená
na hodnotu OFF, funkcia BRAVIA Sync
nepracuje správne, ani keď zariadenie
pripojíte ku konektoru HDMI IN.
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA Sync,
sú obmedzené štandardom HDMI CEC
nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov
Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne tri
zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne
štyri zariadenia
– Prijímač AV (zvukový systém):
maximálne jedno zariadenie
PROTECTOR
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením alebo prijímač je
zakrytý a ventilačné otvory sú zablokované.
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova zapnite napájanie.
Technické údaje
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Iba model pre USA)
USB FAIL
Zistil sa nadprúd z portu
(USB).
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte zariadenie
iPhone, iPod alebo USB, odpojte ho a znova
zapnite napájanie.
Ďalšie hlásenia nájdete v častiach „Zoznam
hlásení po meraní automatickej kalibrácie“
(str. 41), „Zoznam hlásení pre zariadenie
iPhone alebo iPod“ (str. 50) a „Zoznam
hlásení pre zariadenie USB“ (str. 53).
Vymazanie pamäte
Časti s informáciami
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 35
Upravené zvukové polia
str. 62
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý
výkon vo frekvenčnom rozsahu 20 až
20 000 Hz so zaťažením obidvoch kanálov
8 ohmov pri minimálnom výkone
100 W RMS (efektívnom) na kanál je
celkové harmonické skreslenie (THD)
menšie než 0,09 %.
Zosilňovač
Model pre USA1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
150 W na kanál
Model pre Kanadu1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
150 W na kanál
Modely pre Európu, Austráliu a Taiwan1)
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
98SK
1)
Merané v nasledujúcich podmienkach:
Ladenie v pásme FM
Oblasť
Požiadavky
na napájanie
USA, Kanada,
Taiwan
Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
Medzifrekvencia
87,5 MHz – 108,0 MHz
Drôtová anténa FM
75 ohmov, asymetrické
10,7 MHz
Európa, Austrália
Striedavé napätie 230 V,
50 Hz
Ladenie v pásme AM
Ladiaci rozsah
2) Referenčný výstupný výkon pre tieto
reproduktory: predné, zadné na priestorový zvuk,
predné horné, stredový a reproduktor
na priestorový zvuk. V závislosti od nastavení
zvukového poľa a zdroja sa nemusí prehrávať
žiaden zvuk.
Frekvenčný rozsah
Analógový
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB
(s vypnutým zvukovým
poľom a ekvalizérom)
Vstup
Analógový
3) INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom
4)
a ekvalizérom).
Sieť so záťažou, úroveň vstupu.
Krok ladenia
USA, Kanada
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Európa, Austrália,
Taiwan
–
531 kHz –
1 602 kHz
Anténa
Medzifrekvencia
Rámová anténa
450 kHz
Krok 10 kHz Krok 9 kHz
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
80 MHz, prechod HD
iPhone/iPod
Maximálne jednosmerný prúd 1,0 A, 5 V
USB
Podporovaná bitová rýchlosť*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s,
premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
* Nemožno zaručiť
kompatibilitu
so všetkými softvérovými
programami
na kódovanie alebo zápis,
nahrávacími
zariadeniami
a záznamovými
médiami.
Prenosová rýchlosť Plná rýchlosť
pokračovanie
99SK
Ďalšie informácie
Citlivosť: 500 mV/
50 kiloohmov
Odstup signál – šum3):
96 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (optický)
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analógový)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/
1 kiloohm
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovne nárastu
±10 dB, krok 1 dB
Oblasť
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných
zariadení
Maximálny prúd
500 mA
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Oblasť
Požiadavky
na napájanie
USA, Kanada,
Taiwan
Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Európa, Austrália
Striedavé napätie 230 V,
50 alebo 60 Hz
Príkon
240 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (po nastavení
položky Ctrl for HDMI
na hodnotu OFF)
Približné rozmery (šírka/výška/hĺbka)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm vrátane
prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
Približná hmotnosť 8,5 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Na niektorých plošných spojoch nie sú
použité samozhasínajúce halogenidové
prísady.
100SK
Register
Čísla
I
2-kanálový zvuk 58
5.1-kanálový zvuk 20
7.1-kanálový zvuk 20
iPhone/iPod 47, 95
Input Assign 67
INPUT MODE 66
A
J
A/V Sync 77, 84
AM 54
Audio Out 78, 84
Audio Settings 77, 84
Auto Standby 79, 84
Automatické ladenie 54
Jednotka vzdialenosti 76, 83
B
L
BI-AMP 37, 69
BRAVIA Sync
príprava 63
Ladič rozhlasových
staníc 54
LFE (nízkofrekvenčný
efekt) 12
D
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 38
Diaľkový ovládač 14, 85
Displej 11
Dolby Digital EX 61
Dual Mono 77, 84
E
EQ Settings 77, 83
F
FM 54
Grafické používateľské
rozhranie (GUI) 43
H
HDMI Settings 78, 84
Hlásenie
automatická
kalibrácia 41
chyba 97
Kompresia dynamického
rozsahu 75, 82
Konverzia 32
M
Manual Setup 73
Medzná frekvencia 75, 83
N
Nahrávanie 53
Nastavenia automatickej
kalibrácie 81
Nastavenia hlasitosti 81
Nastavenia ladenia 83
Nastavenia obrazu 84
Názov vstupu 46, 56
Nízke tóny 77, 83
O
Obnovenie nastavení 35
Ovládanie hlasitosti
systému 65
Ovládanie pripojenia
HDMI 78
P
Pass Through 78, 84
PlayStation 3 30
R
RDS 57
Rekordér diskov DVD 31
Režim A.F.D. 58
Režim filmov 58
Režim FM 54, 83
Režim hudby 59
S
SB Assign 73
SOUND OPTIMIZER 62
Speaker Settings 73, 82
SPEAKERS 37
Stlmenie zvuku 46
Surround Settings 76, 83
Synchronizácia režimu
Theater/Theatre 66
System Settings 79, 84
101SK
Ďalšie informácie
G
K
Ponuka 72, 81
Ponuka možností 44
Ponuka Settings 72
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc 28
Prehrávač diskov
Super Audio CD 33
Prehrávač diskov CD 33
Prehrávač diskov DVD 28
Prehrávanie jedným
dotykom 64
Priame ladenie 55
Prijímač káblovej
televízie 29
Pripojenie
antény 34
iPhone/iPod 30
obrazové zariadenie 25
reproduktory 22
televízor 24
zariadenie USB 33
zvukové zariadenie 33
Pripojenie Bi-amp 69
PROTECTOR 98
Š
Šablóna pre
reproduktory 73, 82
T
Televízor 24
Test Tone 75
Testovací tón 81
Typ kalibrácie 81
U
Uložené kanály 85
Uložené stanice 56
Ú
Úroveň efektu 76
V
Viacero zón 69
Videokamera 31
Videorekordér 31
Vstup 45
Vymazanie
diaľkový ovládač 90
pamäť 35
zvukové pole 62
Vypnutie systému 65
Vysoké tóny 77, 83
Výber scény 66
Z
Zariadenie USB 50
Zobrazenie informácií
na displeji 85
Zvukové pole 58
102SK
Sony Corporation
Download PDF

advertising