Sony | STR-DA1200ES | Sony STR-DA1200ES Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_001-001_STR-DA1200.fm]
masterpage:Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 1 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
2-694-840-11(2)
Multikanálový
AV receiver
Návod na použitie
STR-DA1200ES
© 2006 Sony Corporation
STR-DA1200ES_SK.book Page 2 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
2-694-841-11(1)
STR-DA1200ES
Návod na jednoduché
nastavenie
Sony Corporation © 2006
Slovensky
Tento návod na jednoduché nastavenie popisuje spôsob pripojenia Super Audio CD/CD prehrávača,
DVD prehrávača, TVP, reproduktorov a subwoofera tak, aby bola možná reprodukcia multikanálového
priestorového (surround) zvuku. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie receivera.
V obrázkoch v návode sú reproduktory označované ako  až .
 Predný ľavý reproduktor
 Surround pravý reproduktor
 Predný pravý reproduktor
 Surround zadný ľavý reproduktor*
 Stredový reproduktor
 Surround zadný pravý reproduktor*
 Surround ľavý reproduktor
 Subwoofer
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Obrázok nižšie zobrazuje príklad konfigurácie 7.1-kanáloveho systému reproduktorov (sedem reproduktorov
a jeden subwoofer). Podrobnosti pozri v návode na použitie receivera a tiež ďalej v texte.
* Surround zadné reproduktory (ľavý/pravý) sú kompatibilné s ovládaním v zóne 2. Podrobnosti pozri v návode na použitie
receivera.
2: Zapojenie reproduktorov
Zapojte reproduktory podľa ich počtu a druhu.
Reproduktorové káble
• Používajte reproduktorové káble vhodné pre rozmery miestnosti.
• Ak rozhodnete, ktorý kábel (farba alebo označenie) pripojíte do konektora (+) alebo mínus (–), viac
polaritu nemeňte a dodržujte takéto rozlíšenie.
Reproduktorové konektory
• Konektor  pripojte do konektora  na receiveri a konektor  pripojte do konektora  na receiveri.
• Podrobnosti o zapojení reproduktorových káblov pozri na obrázku  alebo v návode na použitie receivera.
• Otáčajte poistnú skrutku, kým nebude reproduktorový kábel správne a pevne pripojený.
Tlačidlo pre predné reproduktory FRONT SPEAKERS
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré chcete používať. Podrobnosti pozri v časti “6: Výber sady
reproduktorov” v návode na použitie receivera.
Reproduktorové káble (nedodávané)
Reproduktorové káble (nedodávané)
Reproduktorové káble (nedodávané)
Reproduktorové káble (nedodávané)
Audio kábel (nedodávaný)
10 mm"
3: Pripojenie iných zariadení
Uvádzame príklad prepojenia receivera s inými zariadeniami. Podrobnosti o iných pripojeniach
a zariadeniach pozri v kroku 3 v časti “Začíname” v návode na použitie receivera.
Receiver je vybavený funkciou konverzie video signálov. Podrobnosti pozri v časti “3b: Prepojenie video
zariadení” v návode na použitie receivera.
Audio kábel (nedodávaný)
Super Audio CD prehrávač
Super Audio CD prehrávač
Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
HDMI kábel (nedodávaný)
DVD prehrávač
HDMI kábel (nedodávaný)
Zložkový video kábel (nedodávaný)
TV monitor
Video zariadenia
4: Ako posledné zapojte všetky sieťové šnúry
Dodávanú sieťovú šnúru zapojte do konektora AC IN na receiveri, potom pripojte druhý koniec sieťovej šnúry
do elektrickej zásuvky.
Konfigurácia, tvar a počet elektrických zásuviek závisí od krajiny zakúpenia. Podrobnosti pozri v časti
“Pripojenie sieťovej šnúry” v návode na použitie receivera.
Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)
Automatická kalibrácia umožní vykonať automatické nastavenia všetkých pripojených reproduktorov, aby sa
dosiahol želaný zvuk.
1: Pred vykonaním automatickej kalibrácie
Poznámky
• Počas kalibrácie sa reprodukuje hlasný zvuk. Berte ohľad na deti a susedov.
• Automatickú kalibráciu vykonajte v tichom prostredí, aby sa predišlo vplyvom šumov a aby sa získali presnejšie merania.
• Medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky. Inak sa kalibrácia nevykoná správne.
Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky, aby sa predišlo chybám v meraní.
• Automatická kalibrácia nefunguje v nasledovných prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN.
– Je aktivovaná funkcia ANALOG DIRECT.
– Sú pripojené slúchadlá.
1
Rozmiestnite a pripojte reproduktory.
2
Do konektora AUTO CAL MIC pripojte dodávaný kalibračný mikrofón.
3
Nastavte kalibračný mikrofón.
Podrobnosti pozri na prvej strane.
Konektor AUTO CAL MIC je určený len pre dodávaný kalibračný mikrofón. Nepripájajte doňho iné
mikrofóny. Mohli by ste spôsobiť poškodenie receivera a mikrofónu.
Nastavte kalibračný mikrofón do miesta počúvania. Kalibračný mikrofón môžete postaviť na stôl alebo
statív, aby bol vo výške uší. Kalibračný mikrofón postavte tak, aby jeho ľavá strana smerovala na predný
ľavý a pravá strana na predný pravý reproduktor.
Nastavenie aktívneho subwoofera
• Receiver je pripravený na prevádzku. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie receivera.
• Ak pripojíte subwoofer s funkciou nastavenia medznej frekvencie, nastavte hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte subwoofer s funkciou automatického prepínania do pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite.
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného subwoofera môže byť nastavená vzdialenosť za skutočnou pozíciou.
2: Automatická kalibrácia
Funkcia automatickej kalibrácie umožňuje zmerať nasledovné:
Či sú reproduktory pripojené alebo nie sú, typy konektorov reproduktora,
vzdialenosť jednotlivých reproduktorov od pozície počúvania, veľkosť
reproduktorov, úroveň hlasitosti reproduktorov, frekvenčný rozsah.
1
3
2
3
1
2
Zapnite receiver a TVP.
3
Stlačte RECEIVER a potom MENU.
4
Stláčaním / zvoľte “Auto Calibration”,
výber potvrďte.
potom stlačením
5
Stláčaním / zvoľte “AUTO CAL START”,
spustite meranie.
potom stlačením
Stlačením ON SCREEN zobrazte Menu nastavení na TV obrazovke.
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu tak, aby sa zobrazilo Menu z pripojeného receivera.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
Meranie sa spustí do piatich sekúnd. Na TV obrazovke sa zobrazuje
odpočítavanie. Počas odpočítavania meranú zónu opustite, aby sa
nenarušilo meranie.
4,5
6
Meranie sa spustí.
Meranie trvá cca 30 sekúnd. Počkajte, kým sa meranie nedokončí.
Zrušenie automatickej kalibrácie
Automatická kalibrácia sa zruší, ak zmeníte úroveň hlasitosti, prepnete zdroj vstupného signálu, zmeníte
nastavenie reproduktorov, alebo pripojíte slúchadlá.
3: Overenie/uloženie výsledkov merania
1
2
Overte výsledky merania.
Keď meranie skončí, zaznie pípnutie a výsledky merania sa zobrazia na displeji.
Výsledky merania
Displej
Popis
Ak bol proces merania úspešný
COMPLETE
Pokračujte krokom 2.
Ak bol proces merania
neúspešný
ERROR CODE
Pozri “Chybové hlásenia”.

Uložte výsledky merania.
Stláčaním / zvoľte “SAVE EXIT”, potom stlačením
výber
potvrďte.
Podrobnosti o výsledkoch merania pozri v časti “7: Automatická
kalibrácia vhodných nastavení (AUTO CALIBRATION)” v návode na
použitie receivera.
Chybové hlásenia
Skúste vykonať príslušné opatrenie a znova zopakujte postup
automatickej kalibrácie.
• CODE 31
Stlačte , potom znova vykonajte postup merania od kroku 1
z časti “Automatická kalibrácia”.
• CODE 32, 33
Stlačte , stláčaním / zvoľte “YES”, potom stlačte .
Znova vykonajte postup merania od kroku 5 z časti “Automatická
kalibrácia”.
Výsledky
Parameter
Chybové
hlásenie
Príčina a opatrenia
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je nastavené na OFF.
Zvoľte iné nastavenie a znova zopakujte postup automatickej kalibrácie.
CODE 32
Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte zapojenie kalibračného mikrofónu a znova
zopakujte postup automatickej kalibrácie.
Ak je zapojenie kalibračného mikrofónu správne, ale znova sa zobrazí chybové hlásenie,
kábel mikrofónu môže byť poškodený, alebo nesprávne zapojený.
CODE 33 (F)
Nie je pripojený žiadny predný reproduktor, alebo je pripojený len jeden surround
reproduktor.
CODE 33 (SR) • Nie je pripojený ľavý alebo pravý surround reproduktor.
• Sú pripojené surround zadné reproduktory, pričom sa to nepredpokladalo. Surround
reproduktory pripojte do konektora SURROUND.
CODE 33 (SB) Surround zadný reproduktor je pripojený len do konektora SURROUND BACK
SPEAKERS R. Ak pripojíte len jeden surround zadný reproduktor, pripojte ho do
konektora SURROUND BACK SPEAKERS L.
Nastavenie iných zariadení
Každé zariadenie je potrebné nastaviť tak, aby sa pri prehrávaní na pripojenom zariadení správne
reprodukoval zvuk z pripojených reproduktorov. Nasledovný prípad popisuje zariadenia Sony. Podrobnosti
pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
Super Audio CD prehrávač Sony
Zvoľte časť prehrávania (multi- alebo 2-kanálovú). Ak zvolíte dvojkanálovú časť, zvuk môže byť
reprodukovaný len prednými reproduktormi (ľavý/pravý).
DVD prehrávač Sony
1
2
3
4
5
V ponuke nastavení DVD prehrávača zvoľte “AUDIO SETUP”.
Nastavte “AUDIO DRC” na “WIDE RANGE”.
Nastavte “DIGITAL OUT” na “ON”.
Nastavte “DOLBY DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL”.
Nastavte “DTS” na “ON” alebo “DTS”. (Nastavenie zvoľte podľa modelu
zariadenia.)
Poznámka
Aby sa reprodukoval multikanálový zvuk, nastavte zvukový formát prehrávaného disku.
Po nastavení
Receiver je pripravený na prevádzku. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie receivera.
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_002-003_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 2 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od
elektrickej siete.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
2SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_002-003_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 3 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DA1200ES. Označenie vášho modelu je
vyznačené v pravom dolnom rohu predného
panela.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na dodávanom diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Zariadenie je tiež možné ovládať ovládacími
prvkami na receiveri, ak majú ovládacie prvky
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na DO.
Toto zariadenie je vybavené systémom Dolby*
Digital a Pro Logic Surround a tiež systémom
DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” a symbol
dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii spoločnosti Digital Theater
Systems, Inc. Patenty USA č. 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535 a iné príslušné patenty platné v USA
a iných krajinách.
“DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” a “DTS 96/24” sú
obchodné značky spoločnosti Digital Theater
Systems, Inc. Autorské práva 1996, 2003 Digital
Theater Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento receiver disponuje technológiou HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
3SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_004-005_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 4 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Obsah
Začíname
Popis a umiestnenie častí a ovládacích
prvkov ......................................................6
1: Rozmiestnenie reproduktorov ................16
2: Pripojenie reproduktorov ........................17
3a: Prepojenie audio zariadení ....................19
3b: Prepojenie video zariadení ...................24
4: Pripojenie antén ......................................35
5: Príprava receivera a diaľkového
ovládania ................................................36
6: Nastavenie reproduktorov ......................38
7: Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION) .....................40
Prehrávanie
Výber zariadenia .........................................47
Reprodukcia zvuku zo Super Audio CD/CD
prehrávača ..............................................48
Sledovanie DVD diskov .............................49
Hranie video hier ........................................50
Sledovanie video záznamu .........................51
Ovládanie zosilňovača
Navigácia v ponukách Menu ......................52
Nastavenie úrovne hlasitosti
(Menu Level Settings) ...........................56
Nastavenie ekvalizéra
(Menu EQ Settings) ...............................57
Nastavenia surround zvuku
(Menu Sur Settings) ...............................59
Nastavenia tunera
(Menu Tuner Settings) ...........................61
Nastavenia zvuku
(Menu Audio Settings) ..........................62
Nastavenia obrazu
(Menu Video Settings) ..........................63
Nastavenia reproduktorov
(Menu Speaker Settings) .......................63
Nastavenia systému
(Menu System Settings) ........................67
SK
4
Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(Menu Auto Calibration) ...................... 68
Priestorový zvuk
Dolby Digital a DTS Surround zvuk
(Režim A.F.D.) ..................................... 69
Výber predprogramovaného zvukového poľa
(DCS) .................................................... 71
Počúvanie len cez predné reproduktory
(2CH STEREO) .................................... 73
Reprodukcia surround efektu pri nízkej
hlasitosti (NIGHT MODE) ................... 73
Počúvanie zvuku bez nastavení
(ANALOG DIRECT) ........................... 74
Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov
(TEST TONE) ....................................... 74
Obnovenie výrobných nastavení zvukových
polí ........................................................ 76
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM rozhlasového vysielania ... 77
Automatické uloženie FM staníc
(AUTOBETICAL) ................................ 78
Uloženie rozhlasových staníc .................... 79
Radio Data System (RDS) ......................... 81
Ďalšie operácie
Zobrazenie ponúk Menu receivera na TV
obrazovke .............................................. 83
Pomenovanie zdrojov vstupného signálu ...... 84
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
zvukom (INPUT MODE) ..................... 85
Reprodukcia digitálneho zvuku z iných
zdrojov vstupného signálu
(DIGITAL ASSIGN) ............................ 86
Sledovanie HDMI obrazového signálu z iných
zdrojov vstupného signálu
(HDMI ASSIGN) .................................. 87
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_004-005_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 5 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Sledovanie zložkového obrazového signálu
z iných zdrojov vstupného signálu
(COMPONENT VIDEO ASSIGN) ...... 88
Zmena zobrazení na displeji ...................... 89
Vypínací časovač ....................................... 90
Nahrávanie pomocou receivera .................. 90
Bi-amp zapojenie ....................................... 91
Používanie diaľkového
ovládania
Ovládanie jednotlivých zariadení pomocou
DO ......................................................... 93
Programovanie diaľkového ovládania ........ 94
Vymazanie obsahu pamäte DO .................. 97
Ďalšie informácie
Slovník ....................................................... 98
Bezpečnostné upozornenia ....................... 100
Riešenie problémov .................................. 101
Technické údaje ....................................... 105
Index ......................................................... 108
5SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 6 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Začíname
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov
Predný panel
Vybratie krytu
Stlačte PUSH.
Po vybratí krytu odložte kryt mimo dosahu
detí.
Názov
Funkcia
A POWER
Stláčaním zapnete/
vypnete receiver
(str. 36, 48, 49, 50, 51,
76).
B Konektor
Pripojenie dodávaného
AUTO CAL MIC kalibračného
mikrofónu pre funkciu
Digital Cinema Auto
Calibration (str. 40).
6SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 7 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Funkcia
Názov
Funkcia
Nastavenie úrovne
FRONT BASS
a FRONT TREBLE.
Stláčaním TONE
MODE zvoľte BASS
alebo TREBLE, potom
otáčaním TONE
nastavte úroveň (str. 57).
L MULTI CH IN
Výber priameho
počúvania zdroja
signálu pripojeného
do konektora MULTI
CHANNEL INPUT
(str. 47).
M A.DIRECT
Počúvanie
analógových zdrojov
signálu vo vysokej
kvalite (str. 74).
N Konektor
PHONES
Prepojenie slúchadiel
(str. 72).
TONE
D MEMORY/
ENTER
Ovládanie tunera
(FM/AM) (str. 77).
TUNING MODE
TUNING
E Senzor
signálov DO
Príjem signálov z DO.
F DIMMER
Nastavenie jasu
displeja.
G SLEEP
Aktivácia vypínacieho
časovača SLEEP
(str. 90).
H SUR BACK
DECODING
Aktivácia funkcie SB
DECODING (str. 60).
I Displej
Zobrazuje aktuálny
stav zvoleného
zariadenia alebo
zoznam voliteľných
položiek (str. 8).
J 2CH
A.F.D.
Výber zvukových polí
(str. 69).
MUSIC
INPUT MODE
P Konektor
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV
IN
Pripojenie prenosného
audio/video zariadenia
ako kamkordér alebo
video hra (str. 32, 50).
Q Indikátor
MULTI
CHANNEL
DECODING
Rozsvieti sa, keď sa
dekóduje
multikanálový zvuk
(str. 49).
R INPUT
SELECTOR
Otáčaním volíte zdroj
vstupného signálu pre
prehrávanie (str. 47, 48,
49, 50, 51, 84, 85, 91).
S MASTER
Nastavenie hlasitosti
vo všetkých
reproduktoroch
súčasne (str. 47, 48, 49,
50, 51).
VOLUME
MOVIE
K DISPLAY
O SPEAKERS
Stláčaním môžete
(OFF/A/B/A+B) zvoliť predné
reproduktory OFF,
A+B, A, B (str. 38).
Výber režimu
vstupného signálu, ak
je rovnaké zariadenie
pripojené do
digitálnych aj
analógových
konektorov (str. 85).
7SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
Názov
C TONE MODE
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 8 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Indikátory na displeji
Názov
Funkcia
Názov
A SW
Rozsvieti sa vtedy, ak je
výber subwoofera
nastavený na “YES” a na
konektor SUB WOOFER je
vyvedený audio signál
(str. 63). Keď indikátor
svieti, receiver vytvára
signály pre subwoofer
z nízkofrekvenčných
zložiek signálov (L.F.E.)
zaznamenaných na
prehrávanom disku alebo
nízkofrekvenčné zložky
predných reproduktorov.
Písmená (L, C, R, atď.)
B Indikátory
prehrávaných indikujú práve prehrávaný
kanál. Políčka okolo
kanálov
písmen znázorňujú spôsob
zmixovania (založenom na
nastavení reproduktorov)
zdroja signálu receiverom.
L
Predný ľavý
R
Predný pravý
C
Stredový (mono)
SL
Surround ľavý
SR
Surround pravý
S
Surround (monofonická
alebo surround zložky
dosiahnuté spracovaním
Pro Logic)
SBL
Surround zadný ľavý
SBR
Surround zadný pravý
SB
Surround zadný (surround
zadné zložky dosiahnuté
6.1-kanálovým
dekódovaním)
Príklad:
Formát záznamu (Predný/
Surround): 3/2.1
Výstupný kanál: Surround
reproduktory sú nastavené
na “NO”.
Zvukové pole: A.F.D.
AUTO
Funkcia
SW
L
SL
C
R
SR
8SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 9 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Názov
Funkcia
D INPUT
Svieti nepretržite. Svieti
tiež jeden z indikátorov
zdroja vstupného signálu,
podľa aktuálne zvoleného
zdroja signálu.
E AUTO
Svieti, keď je INPUT
MODE nastavené na
“AUTO” (str. 85).
F HDMI
Rozsvieti sa, keď receiver
zistí zariadenie pripojené do
konektora HDMI IN (str. 25).
G DTS (-ES)
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály DTS.
“DTS ES” svieti, keď
zariadenie dekóduje signály
vo formáte DTS-ES. Pri
prehrávaní DTS diskov
vykonajte digitálne
prepojenia a vstupný režim
(INPUT MODE)
nenastavujte na
“ANALOG” (str. 85).
H 96/24
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály DTS
96/24 (96 kHz/24 bit).
Názov
Funkcia
I COAX
Svieti, keď je INPUT
MODE nastavené na
“AUTO” a na vstupe nie je
žiadny digitálny signál
vstupujúci cez konektor
COAXIAL, alebo keď je
INPUT MODE nastavené
na “COAX” (str. 85).
J OPT
Svieti, keď je INPUT
MODE nastavené na
“AUTO” a na vstupe nie je
žiadny digitálny signál
vstupujúci cez konektor
OPTICAL, alebo keď je
INPUT MODE nastavené
na “OPT” (str. 85).
K ANALOG
Svieti, keď je INPUT MODE
nastavené na “AUTO” a na
vstupe nie je žiadny digitálny
signál vstupujúci cez
konektor COAXIAL alebo
OPTICAL, alebo keď je
INPUT MODE nastavené
na “ANALOG”, prípadne ak
používate funkciu ANALOG
DIRECT (str. 85).
L MULTI IN
Rozsvieti sa, keď je zvolené
MULTI IN (str. 47).
M SB DEC
Svieti, keď je aktívny režim
dekódovania surround
zadných kanálov (str. 60).
N RDS
Svieti počas príjmu RDS
informácií (str. 81).
O D.RANGE
Rozsvieti sa, keď je
aktivovaná kompresia
dynamického rozsahu
(str. 57).
P EQ
Rozsvieti sa, keď je aktívny
ekvalizér (str. 57).
Q SLEEP
Rozsvieti sa, ak je
aktivovaný vypínací
časovač (str. 90).
Pokračovanie
9SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
C ;DIGITAL Rozsvieti sa, keď receiver
(EX)
dekóduje signály vo
formáte Dolby Digital
Surround. Indikátor
“; DIGITAL EX” svieti,
keď zariadenie dekóduje
signály vo formáte Dolby
Digital Surround EX. Pri
prehrávaní disku vo formáte
Dolby Digital musíte
vykonať digitálne
prepojenia a INPUT MODE
nenastavujte na
“ANALOG” (str. 85).
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 10 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Názov
Funkcia
Názov
R L.F.E.
Rozsvieti sa pri prehrávaní
disku, ktorý obsahuje kanál
L.F.E. (nízkofrekvenčný
efekt) a zvuk kanála L.F.E.
sa práve reprodukuje.
Rozsvietenie líšt pod
znakmi indikuje úroveň.
Akonáhle nie je L.F.E.
signál zaznamenaný
v celom vstupnom signále,
počas prehrávania
sa prúžky zobrazujú
prerušovane (prípadne
sa môžu úplne vypnúť).
W SP-A/SP-B/ Svieti podľa práve
SP-OFF
zvolených reproduktorov
(str. 38).
Ak je zvolené “SP-OFF”,
alebo ak sú pripojené
slúchadlá, rozsvieti sa
“SP-OFF”.
S ;PRO
LOGIC
(II/IIx)
Indikátor sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania
Pro Logic na dva kanály
pre získanie oddeleného
výstupu stredového
a surround kanálov.
“; PRO LOGIC IIx”
sa rozsvieti pri aplikovaní
spracovania dekodérom Pro
Logic II MOVIE/MUSIC/
GAME (Film/Hudba/Hry).
“; PRO LOGIC IIx”
sa rozsvieti pri aplikovaní
spracovania dekodérom Pro
Logic IIx MOVIE/MUSIC/
GAME (Film/Hudba/Hry)
(str. 70).
Funkcia
X PRESET
Svieti, keď je TUNING
MODE nastavené na
“PRESET”.
Y Indikátory
pre tuner
Rozsvecujú sa, keď receiver
ladí rozhlasové stanice
(str. 77 - 82) atď.
Z MEMORY
Svieti, ak je aktivovaná
nejaká pamäťová funkcia,
napr. Name Input (str. 84)
atď.
wj VOLUME
Zobrazenie aktuálnej
úrovne hlasitosti.
Poznámka
Indikátor nesvieti, ak sú
stredový aj surround
reproduktory nastavené na
“NO” (str. 64).
T NEO:6
Rozsvieti sa, keď je
aktivované dekódovanie
DTS Neo:6 Cinema/Music
(str. 70).
U DISCRETE Rozsvieti sa, keď je
aktivované dekódovanie
DTS-ES Discrete (str. 60).
V MATRIX
Rozsvieti sa, keď je
aktivované dekódovanie
DTS-ES Matrix (str. 60).
10SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 11 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Zadný panel
Začíname
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
Konektor
Pripojenie DVD
OPTICAL IN/ prehrávača, Super
OUT
Audio CD prehrávača
atď. Konektory
COAXIAL poskytujú
Konektor
COAXIAL IN vyššiu kvalitu
silnejšieho zvuku
(str. 19, 20, 29).
Konektor
HDMI IN/
MONITOR
OUT
Pripojenie DVD
prehrávača alebo
satelitného
prijímača. Obrazový
a zvukový signál sú
vyvedené do TVP
alebo projektora
(str. 25).
B Časť ANTENNA
Konektor FM
ANTENNA
Pripojenie dodávanej
FM drôtovej antény
(str. 35).
Konektor AM
ANTENNA
Pripojenie dodávanej
AM rámovej antény
(str. 35).
C Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT
Konektory
COMPONENT
VIDEO OUT
(Y, PB/CB,
PR/CR) INPUT/
OUTPUT*
Pripojenie DVD
prehrávača, TVP
alebo satelitného
prijímača (str. 27, 30).
D Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
L
R
Konektory
AUDIO IN/
OUT
Pripojenie MD alebo
kazetového decku
(str. 19, 23).
Konektory
MULTI
CHANNEL
INPUT
Pripojenie Super
Audio CD
prehrávača alebo
DVD prehrávača
vybaveného
analógovými
konektormi pre 7.1alebo 5.1-kanálový
zvuk (str. 19, 22).
Konektory
PRE OUT
Pripojenie externého
výkonového
zosilňovača.
Pokračovanie
11SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 12 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
E Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
L
R
Konektor
AUDIO IN/
OUT
Pripojenie VCR
alebo DVD
prehrávača atď.
(str. 29, 30, 31, 32).
Konektor
VIDEO IN/
OUT*
Konektor
S-VIDEO IN/
OUT*
F Časť SPEAKERS
Prepojenie
reproduktorov
(str. 17).
* Ak prepojíte konektor MONITOR OUT s TVP,
môžete sledovať vstupný obrazový signál (str. 27).
Na monitore tiež môžete zobraziť niektoré
nastavenia Menu a zvukového poľa, ak stlačíte
ON SCREEN (str. 83).
12SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 13 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Diaľkové ovládanie
Funkcia
A AV ?/1
Stlačením zapnete/vypnete
audio/video zariadenia,
(zapnutie/
pohotovostný na ovládanie ktorých je DO
naprogramované (str. 94).
režim)
Ak stlačíte súčasne aj ?/1 (B),
vypne sa hlavné zariadenie aj
iné audio/video zariadenia Sony
(SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkcia tlačidla AV ?/1 sa
automaticky zmení vždy, keď
zvolíte zdroj vstupného signálu
pomocou tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu (C).
RM-AAP015
B ?/1
Zapnutie alebo vypnutie
receivera.
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
C Tlačidlá pre
výber zdroja
vstupného
signálu
Stlačením jedného z tlačidiel
zvoľte požadované zariadenie.
Po stlačení ľubovoľného
z týchto tlačidiel sa zapne
receiver. Tlačidlá sú od výroby
priradené pre ovládanie
nasledovných zariadení Sony
(str. 47). Diaľkové ovládanie
môžete nastaviť pre ovládanie
zariadení iných výrobcov než
Sony postupom z časti
“Programovanie diaľkového
ovládania” (str. 94).
D RECEIVER
Sprístupnenie ovládania
receivera (str. 52).
E NIGHT
MODE
Aktivácia funkcie NIGHT
MODE (str. 73).
F INPUT
MODE
Výber režimu vstupného
signálu, ak je rovnaké
zariadenie pripojené do
digitálnych aj analógových
konektorov (str. 85).
G 2CH
Výber zvukového poľa (str. 69).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
Pokračovanie
13SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
Dodávaným diaľkovým ovládaním
RM-AAP015 môžete ovládať receiver a audio/
video zariadenia Sony, pre ktoré ste DO
priradili (str. 94).
Názov
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 14 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
H Číselné
tlačidlá
Stlačením
– uložíte/vyvoláte uložené
stanice.
– volíte čísla skladieb pri CD,
DVD prehrávači alebo MD
decku. Stlačením 0/10 zvolíte
skladbu č. 10.
– volíte čísla predvolieb pri VCR
alebo satelitnom prijímači.
– Po stlačení TV (wj), číselnými
tlačidlami zadajte číslo TV
predvoľby.
Q F1/F2
Stlačte TV (wj) a potom
stlačením F1 alebo F2 zvoľte
zariadenie, ktoré chcete
ovládať.
• Rekordér s pevným diskom
F1: HDD
F2: DVD
• DVD/VHS kombo prehrávač
F1: DVD
F2: VHS
I ENTER
MEMORY
J DISPLAY
K
V/v/B/b
L TOOLS
OPTIONS
M MENU
Po výbere predvoľby, disku
alebo skladby číselnými
tlačidlami potvrdíte stlačením
zadanú hodnotu.
Stlačením uložíte stanicu pri
používaní tunera.
Výber informácie zobrazenej
na displeji, TV obrazovke pri
VCR, satelitnom prijímači, CD
prehrávači, DVD prehrávači
alebo MD decku. (str. 89).
Po stlačení MENU (qd) alebo
TOP MENU (qk) stláčaním
V/v, B alebo b volíte
nastavenia. Stlačením
potvrdíte výber (str. 52).
Zobrazenie a výber položiek
z volieb Menu pri DVD
prehrávači atď.
Stlačením zobrazíte Menu
receivera, DVD prehrávača
alebo TVP atď.
N REPLAY B·/ Zopakovanie predošlej scény
ADVANCE
alebo zrýchlený posuv
·b
v aktuálnej scéne vpred pri
VCR alebo DVD prehrávači.
O m/M a)
x a)
X a)
H b)
./> a)
Stláčaním ovládate DVD
prehrávač, CD prehrávač, MD
deck alebo kazetový deck atď.
TUNING +/– Ladenie staníc (str. 77, 80).
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Uloženie FM/AM rozhlasových
staníc alebo výber predvolieb.
TV/VIDEO
Súčasným stlačením tlačidla
TV/VIDEO a TV (wj) zvolíte
zdroj vstupného signálu
(TV signál alebo video signál).
WIDE
Stlačením zvolíte širokouhlý
režim obrazu.
R TOP MENU
MENU
Stlačením zobrazíte Menu
alebo OSD zobrazenie pri DVD
prehrávači na TV obrazovke.
Stláčaním V/v/B/b a
vykonávajte operácie v Menu.
Stlačením zobrazíte Menu
DVD prehrávača na TV
obrazovke. Stláčaním V/v/B/b
a
vykonávajte operácie
v Menu.
S MUTING
Vypnutie zvuku (str. 47).
T MASTER
VOL +/–
Nastavenie hlasitosti
vo všetkých reproduktoroch
súčasne (str. 47).
TV VOL +/–
Stlačte TV (wj) a potom
stláčaním TV VOL +/– nastavíte
úroveň hlasitosti na TVP.
U DISC SKIP
Prepínanie diskov na meničoch
diskov.
V RETURN/
EXIT O
Stlačením obnovíte
predchádzajúce Menu alebo
Menu vypnete, keď je Menu
alebo OSD zobrazenie pri VCR,
DVD prehrávači alebo
satelitnom prijímači zobrazené
na TV obrazovke (str. 93).
W ON SCREEN Zobrazenie stavu receivera.
Ak stlačíte MENU (qd),
zobrazia sa ponuky Menu
receivera (str. 83).
Stlačte TV (wj) a potom
stláčaním TV CH +/– zvoľte
predvoľbu na TVP, satelitnom
prijímači, VCR atď.
14SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 15 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Funkcia
X CLEAR
Stlačením
– zrušíte chybu pri stlačení
nesprávneho číselného
tlačidla.
– obnovíte režim nepretržitého
prehrávania atď. pri
satelitnom prijímači alebo
DVD prehrávači.
>10
Stláčaním volíte
– čísla skladieb nad 10 pri
VCR, satelitnom prijímači,
CD prehrávači alebo MD
decku.
– čísla kanálov pri termináli
digitálnej káblovej TV.
D.TUNING
Stlačením potvrdíte výber režimu
priameho ladenia (str. 78).
Y A.DIRECT
Prepnutie zvuku pri zvolenom
zdroji signálu na analógový bez
ďalších nastavení (str. 74).
Z SLEEP
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času, po
ktorom sa receiver automaticky
vypne (str. 90).
wj TV
Sprístupnenie operácií
na ovládanie TVP.
wk RM SET UP
Stlačte pre nastavenie
diaľkového ovládania.
Poznámky
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť popísané operácie
dostupné, alebo môžu pracovať odlišne, než je
uvedené.
a) V
tabuľke na str. 93 sú uvedené informácie
o tlačidlách, ktoré je možné používať na ovládanie
jednotlivých zariadení.
b) Na tlačidlách (H, PRESET+) je orientačný
hmatový bod. Používajte ho na orientáciu medzi
tlačidlami pri ovládaní.
15SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
Názov
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 16 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Receiver umožňuje používanie 7.1-kanálového
systému reproduktorov (7 reproduktorov
a subwoofer).
Reprodukcia 5.1-/7.1-kanálového
zvuku
Pre maximálne využitie efektu surround
(priestorového) zvuku je potrebných päť
reproduktorov (dva predné, dva priestorové
a stredový) a subwoofer (5.1-kanálový zvuk).
reproduktorov (7.1-kanálový zvuk)
sa sprístupní možnosť vysokokvalitnej
reprodukcie DVD programov zaznamenaných
vo formáte Surround EX. (Pozri časť “Výber
režimu dekódovania pre surround zadný kanál
(SB DECODING)” na str. 60.)
Príklad konfigurácie
7.1-kanálového systému
reproduktorov
Príklad konfigurácie
5.1-kanálového systému
reproduktorov
APredný ľavý reproduktor
BPredný pravý reproduktor
CStredový reproduktor
DSurround ľavý reproduktor
ESurround pravý reproduktor
HSubwoofer
Po pripojení jedného prídavného surround
zadného reproduktora (6.1-kanálový zvuk)
alebo dvoch prídavných surround zadných
APredný ľavý reproduktor
BPredný pravý reproduktor
CStredový reproduktor
DSurround ľavý reproduktor
ESurround pravý reproduktor
FSurround zadný ľavý reproduktor
GSurround zadný pravý reproduktor
HSubwoofer
Rady
• Keď pripojíte 6.1-kanálový systém reproduktorov,
surround zadný reproduktor pripojte za pozíciu
počúvania.
• Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú
smerovosť, môžete ho umiestniť kdekoľvek.
16SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 17 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
2: Pripojenie reproduktorov
G
F
A
E
D
Začíname
H
Konektory FRONT
SPEAKERS Ba)
B
C
B
A
A Monofonický audio kábel (nedodávaný)
B Reproduktorové káble (nedodávané)
APredný reproduktor A (L)
BPredný reproduktor A (R)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (L)
ESurround reproduktor (R)
FSurround zadný reproduktor (L)b)
GSurround zadný reproduktor (R)b)
HSubwooferc)
a)
Ak vlastníte ďalšiu sadu predných
reproduktorov, pripojte ju do konektorov
FRONT SPEAKERS B. Prepínačom
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na prednom
paneli môžete zvoliť tie predné
reproduktory, ktoré chcete používať (str. 38).
b) Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, pripojte ho do konektora
SURROUND BACK SPEAKERS L.
Pokračovanie
17SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 18 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
c)
Ak pripojíte subwoofer s funkciou
automatického prepínania do pohotovostného
režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu
vypnite. Ak je funkcia automatického
prepínania do pohotovostného režimu
nastavená na ON, automaticky prepína
subwoofer do pohotovostného režimu pri
poklese úrovne vstupného signálu pre
subwoofer a môže teda dôjsť k vypnutiu
reprodukcie zvuku zo subwoofera.
Poznámka
Ak je menovitá impedancia všetkých pripojených
reproduktorov 8 Ohm alebo viac, nastavte “SP.
IMPEDANCE” v Menu System Settings na
“8 ohm”. Inak nastavte “4 ohm”. Podrobnosti pozri
v časti “6: Výber sady reproduktorov” (str. 38).
Rada
Pre pripojenie niektorých reproduktorov k inému
výkonovému zosilňovaču použite konektory PRE
OUT. Na výstup z konektorov SPEAKERS aj PRE
OUT je vyvedený totožný signál. Napríklad:
ak chcete k inému zosilňovaču pripojiť len predné
reproduktory, pripojte iný zosilňovač do konektorov
PRE OUT FRONT L a R.
18SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 19 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
3a: Prepojenie audio zariadení
Táto časť popisuje spôsob pripojenia zariadení
k receiveru. Pred pripájaním si prečítajte časť
“Pripájané zariadenie” nižšie, v ktorej sú
uvedené čísla príslušných strán s pokynmi
pre pripájanie jednotlivých zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte
časťou “4: Pripojenie antén” (str. 35).
Pripájané zariadenie
Super Audio CD/CD
prehrávač
MD/TAPE
Analógový gramofón
Začíname
Pripojenie zariadení
Prepájané vstupné/výstupné
audio konektory
Kvalita zvuku závisí od konektorov
používaných na prepojenie. Pozri nasledovný
obrázok. Konfiguráciu zapojenia zvoľte podľa
konektorov na pripájanom zariadení.
Str.
S digitálnym audio
výstupom
20
S multikanálovým
audio výstupom
22
Len s analógovým
audio výstupom
23
S digitálnym audio
výstupom
20
Len s analógovým
audio výstupom
23
Digitál
23
Analóg
Vysokokvalitný zvuk
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optický digitálny kábel neskrúcajte ani príliš
neohýnajte, aby sa “nezlomil”.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
19SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 20 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Pripojenie zariadení
so vstupnými/výstupnými
digitálnymi audio konektormi
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
Super Audio CD/CD prehrávača
a MD/kazetového decku.
Super Audio CD prehrávač,
CD prehrávač
MD deck,
Kazetový deck
C
A
B
A
A Audio kábel (nedodávaný)
B Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
C Optický digitálny kábel (nedodávaný)
20SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 21 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Začíname
Poznámky k prehrávaniu Super
Audio CD disku v Super Audio
CD prehrávači
• Pri prehrávaní Super Audio CD disku
v Super Audio CD prehrávači pripojenom
len do konektora COAXIAL SA-CD/CD IN
na tomto receiveri nebude reprodukovaný
žiadny zvuk. Ak chcete prehrávať Super
Audio CD disk, pripojte prehrávač do
konektora MULTI CHANNEL INPUT
alebo SA-CD/CD IN. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie Super Audio CD
prehrávača.
• Nie je možné vykonať digitálne nahrávanie
Super Audio CD disku. Pre nahrávanie
použite analógové konektory.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optický digitálny kábel neskrúcajte ani
príliš neohýnajte.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení, ale nie je
voľný žiadny vhodný vstupný
konektor
Pozri časť “Reprodukcia digitálneho zvuku
z iných zdrojov vstupného signálu
(DIGITAL ASSIGN)” (str. 86).
Rada
Konektor DOLBY DIGITAL RF OUT LD
prehrávača nie je možné pripojiť priamo do
digitálnych vstupných konektorov receivera.
Na takúto konfiguráciu je nutné použiť RF
demodulátor.
21SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 22 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Pripojenie zariadení
s výstupnými multikanálovými
konektormi
Ak je váš DVD alebo Super Audio CD
prehrávač vybavený výstupnými
multikanálovými konektormi, môžete ho
pripojiť do konektorov MULTI CHANNEL
INPUT na receiveri, čím umožníte počúvanie
multikanálového zvuku. Do vstupných
multikanálových konektorov je prípadne
možné pripojiť externý multikanálový
dekodér.
DVD prehrávač, Super
Audio CD prehrávač atď.
A
B
A Audio kábel (nedodávaný)
B Monofonický audio kábel (nedodávaný)
Poznámka
DVD a Super Audio CD prehrávače nie sú vybavené
konektormi SURROUND BACK.
22SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 23 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Začíname
Pripojenie zariadení
s analógovými audio
konektormi
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
zariadenia s analógovými konektormi napr.
kazetový deck, gramofón atď.
Super Audio
CD
prehrávač,
CD prehrávač
MD deck,
Kazetový deck
A
A
A
Gramofón
A Audio kábel (nedodávaný)
Poznámka
Ak je váš gramofón vybavený uzemňovacím káblom,
pripojte ho do konektora (U) SIGNAL GND.
23SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 24 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
3b: Prepojenie video zariadení
Pripojenie zariadení
Táto časť popisuje spôsob pripojenia zariadení
k receiveru. Pred pripájaním si prečítajte časť
“Pripájané zariadenie” nižšie, v ktorej sú
uvedené čísla príslušných strán s pokynmi
pre pripájanie jednotlivých zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte
časťou “4: Pripojenie antén” (str. 35).
Pripájané zariadenie
Str.
S konektorom HDMI
25
TV monitor
DVD prehrávač, DVD rekordér
Satelitný prijímač
Prepájané vstupné/výstupné
video konektory
Kvalita obrazu závisí od konektorov
používaných na prepojenie. Pozri nasledovný
obrázok. Prepojenie zvoľte podľa typu
konektorov na pripájanom zariadení.
27
29-30
31
VCR
32
Kamkordér, video hra atď.
32
Digitál
Analóg
Vysokokvalitný obraz
24SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 25 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
HDMI je skrátený názov pre High-Definition
Multimedia Interface (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením). Je to
rozhranie pre prenos video a audio signálov
v digitálnom formáte.
DVD prehrávač
Audio signál
B
Začíname
Pripojenie zariadení
s konektormi HDMI
Vlastnosti HDMI prepojenia
Po prepojení receivera s prehrávacím
zariadením alebo TVP pomocou HDMI
prepojenia môžete reprodukovať
vysokokvalitný obraz a zvuk. Receiver
podporuje rozlíšenie obrazu až 1080i.
Satelitný prijímač/TV monitor, projektor atď.
Audio/video
signál
Audio signál
A
Audio/video
signál
C
A
A
A HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
B Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
C Optický digitálny kábel (nedodávaný)
Pokračovanie
25SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 26 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Poznámky k HDMI prepojeniu
• Audio signál vstupujúci do konektorov
HDMI IN je vyvedený na výstup
z konektora HDMI OUT. Vstupný audio
signál nie je vyvedený na výstup
z výstupných konektorov pre reproduktory,
konektorov PRE OUT ani iných výstupných
audio konektorov.
• Aby sa zvuk reprodukoval z receivera,
musíte pripojiť audio alebo digitálne káble
(str. 29, 31).
• Video signál vstupujúci do konektorov
HDMI IN je vyvedený len na výstup
z konektora HDMI OUT. Vstupný video
signál nie je vyvedený na výstup
z konektorov VIDEO OUT, S VIDEO OUT
ani MONITOR OUT.
• Používajte kábel HDMI s logom HDMI
(originál Sony).
• Ak je obraz nekvalitný alebo sa
nereprodukuje zvuk zo zariadenia
pripojeného HDMI káblom, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do
TVP cez receiver. Ak receiver nie je
zapnutý, video ani audio signál sa nebude
prenášať.
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany autorských práv
(HDCP), obrazový a/alebo zvukový signál
z konektora HDMI OUT môže byť rušený,
alebo nemusí byť dostupný.
V takomto prípade skontrolujte špecifikácie
pripojeného zariadenia.
• Podrobnosti pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
26SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 27 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Pripojenie TVP
Začíname
Obraz zo zložkového video zariadenia
pripojeného k receiveru a zobrazenia ponúk
Menu receivera môžete zobraziť na TV
obrazovke.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
TV monitor
Audio signál
A
Video signál
B
C
D
E
A Audio kábel (nedodávaný)
B Optický digitálny kábel (nedodávaný)
C Zložkový video kábel (nedodávaný)
D S-video kábel (nedodávaný)
E Video kábel (nedodávaný)
Pokračovanie
27SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 28 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Poznámky
• Zobrazovacie zariadenie napr. TV monitor alebo
projektor pripojte do konektora MONITOR OUT
na receiveri. Aj keď pripojíte nahrávateľné
zariadenia, nemusí byť možné nahrávať.
• Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP
cez receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video ani
audio signál sa nebude prenášať.
• V závislosti od stavu prepojenia medzi TVP
a anténou môže byť obraz na TV obrazovke
skreslený. V takomto prípade umiestnite anténu
ďalej od receivera.
Rady
• Zariadenie disponuje funkciou konverzie video
signálu. Podrobnosti pozri v časti “Poznámky
ku konverzii video signálu” (str. 34).
• Ak prepojíte konektor MONITOR OUT s TVP,
môžete sledovať vstupný obrazový signál. Na
monitore tiež môžete zobraziť niektoré nastavenia
Menu a zvukového poľa, ak stlačíte ON SCREEN
(str. 83).
• Zvuk z TVP sa bude reprodukovať z reproduktorov
pripojených k receiveru, ak prepojíte výstupný
audio konektor na TVP s konektormi TV/SAT
AUDIO IN na receiveri. Pri takejto konfigurácii
nastavte výstupný audio konektor TVP na “Fixed”,
ak je možné prepínať jeho nastavenie na “Fixed”
alebo “Variable”.
28SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 29 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
DVD prehrávača/rekordéra.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Poznámka
Aby sa reprodukoval multikanálový digitálny zvuk,
nastavte nastavenie výstupného digitálneho audio
signálu na DVD prehrávači. Podrobnosti pozri
v návode na použitie DVD prehrávača.
Pripojenie DVD prehrávača
DVD prehrávač
Audio signál
A
Video signál
B
C
D
E
A Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Zložkový video kábel (nedodávaný)
D S-video kábel (nedodávaný)
E Video kábel (nedodávaný)
Pokračovanie
29SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
Pripojenie DVD prehrávača/DVD
rekordéra
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 30 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Pripojenie DVD rekordéra
DVD rekordér
Audio signál
A
Video signál
B
C
D
A Optický digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Video kábel (nedodávaný)
D S-video kábel (nedodávaný)
30SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 31 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Pripojenie satelitného prijímača
Začíname
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
satelitného prijímača.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov na
zariadení.
Satelitný prijímač
Audio signál
A
Video signál
B
C
D
E
A Optický digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Zložkový video kábel (nedodávaný)
D S-video kábel (nedodávaný)
E Video kábel (nedodávaný)
31SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 32 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Pripojenie zariadení s analógovým
video a audio konektorom
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
zariadenia s analógovými konektormi
napr. VCR atď.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
VCR
Audio signál
Video signál
A
B
Do konektorov VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN
(Predný panel)
C
Kamkordér,
video hra
A Audio kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
D
C S-video kábel (nedodávaný)
D Audio/video kábel (nedodávaný)
32SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 33 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Receiver je vybavený funkciou konverzie
video signálov. Po pripojení receivera cez
konektor MONITOR OUT podľa obrázka
môžete vyviesť na výstup video signál.
• Kompozitné video signály je možné vyviesť
na výstup vo forme S-video alebo
zložkového video signálu.
• S-video signály je tiež možné vyviesť na
výstup vo forme zložkového video signálu.
Tabuľka vstupnej/výstupnej konverzie recievera
Vstupný signál
Výstupný signál
CD
D
BCD
A
Konektor OUTPUT
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
S VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO
MONITOR OUT
Konektor INPUT
HDMI IN A
a
X
X
X
COMPONENT
VIDEO IN B
X
a
X
X
S VIDEO IN C
X
f
a
X
VIDEO IN D
X
f
f
a
a : Rovnaký typ výstupného a vstupného signálu. Video signály sa nekonvertujú.
f : Video signály sa konvertujú a na výstup sú vyvedené cez video konvertor.
X : Video signály nie sú na výstup vyvedené.
Pokračovanie
33SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
Funkcia konverzie video
signálov
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 34 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Poznámky ku konverzii video
signálov
Zobrazenie skrytých titulkov
(Closed Caption)
• Pomocou recievera nie je možné
skonvertovať vstupné signály na nižšiu
úroveň. Zložkové video signály nie je možné
konvertovať na S-video a kompozitný video
signál. S-video signál nie je možné
konvertovať na kompozitný video signál.
HDMI video signál nie je možné
konvertovať na zložkový, S-video a bežný
video signál.
• Ak sa skonvertuje video alebo S-video
signál z VCR atď. týmto receiverom
a následne sa vyvedie do TVP, v závislosti
od stavu výstupného video signálu môže byť
obraz na TVP horizontálne skreslený,
prípadne nemusí byť na výstup vyvedený
žiadny obrazový signál.
• Skonvertovaný video signál je vyvedený len
na výstup z konektorov MONITOR OUT.
Nie je vyvedený na výstup z konektorov
VIDEO OUT ani S VIDEO OUT.
• Ak prehrávate z VCR s obvodom na
zdokonalenie obrazu (napr. TBC), obraz
môže byť skreslený, alebo nemusí byť
na výstup vyvedený obrazový signál.
V takomto prípade vypnite obvod
na zdokonalenie obrazu.
• Funkcia konverzie video signálu nefunguje
pri video signáli v norme SECAM.
Ak receiver prijíma skonvertovaný výstupný
video signál na vyššiu úroveň s podporou
skrytých titulkov, ktoré sa však nezobrazia,
skonvertujte výstupný video signál na nižšiu
(pôvodnú) úroveň a pripojte TVP do
konektora MONITOR OUT, na ktorý je
vyvedený pôvodný výstupný video signál.
Pripojenie nahrávacieho
zariadenia
Ak chcete nahrávať, pripojte nahrávacie
zariadenie do konektorov VIDEO OUT alebo
S VIDEO OUT na receiveri. Pripojte káble pre
vstupný a výstupný signál do rovnakého typu
konektora (napr. VIDEO OUT a S VIDEO
OUT), pri ktorých nefunguje funkcia
konverzie na vyššiu úroveň.
Poznámka
Signál vyvedený na výstup z konektorov
MONITOR OUT sa nemusí správne nahrať.
34SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 35 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
4: Pripojenie antén
Začíname
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú
anténu.
FM drôtová anténa (dodávaná)
AM rámová anténa (dodávaná)
* Tvar konektora závisí od príslušnej krajiny.
Poznámky
• Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej
od receivera a ostatných zariadení.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM antény ju vodorovne narovnajte.
• Konektor U SIGNAL GND nepoužívajte
na uzemnenie receivera.
35SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 36 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
5: Príprava receivera
a diaľkového ovládania
Pripojenie sieťovej šnúry
Dodávanú sieťovú šnúru zapojte do konektora
AC IN na receiveri, potom pripojte druhý
koniec sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky.
AC OUTLET*
Konektor AC IN
• Skontrolujte, či celkový príkon zariadení
napájaných receiverom zo zásuviek AC OUTLET
nepresiahne celkovú záťaž vyznačenú na zadnom
paneli. Do tejto zásuvky nepripájajte žiadne
domáce spotrebiče s vysokým príkonom ako
napr. žehličku, ventilátory alebo TVP. Môže dôjsť
k poruche.
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom. Tento
postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty).
1,2 2
Do elektrickej zásuvky
* Konfigurácia, tvar, počet sieťových (elektrických)
zásuviek a informácie uvedené na štítku závisia od
modelu receivera a príslušnej krajiny.
Sieťová šnúra
(dodávaná)
**
** Aj po správnom a úplnom zapojení koncovky
sieťovej šnúry do konektora je medzi koncovkou
a zadným panelom určitý voľný priestor. Je to
správne zapojenie. Nejde o poruchu.
Poznámky
• Zásuvka(ky) AC OUTLET na zadnej strane
receivera je (sú) spínané zásuvka(ky), ktoré
napájajú pripojené zariadenie, len keď je receiver
zapnutý.
2
1
Stlačením POWER vypnite
receiver.
2
Držte zatlačené tlačidlo TONE
MODE a MULTI CH IN a súčasne
stlačte POWER.
Po krátkom zobrazení hlásenia
“MEMORY CLEARING...” sa na
displeji zobrazí hlásenie “MEMORY
CLEARED!”.
Pri nasledovných položkách sa obnovia
výrobné nastavenia.
• Všetky nastavenia v Menu Level
Settings, EQ Settings, Sur Settings,
Tuner Settings, Audio Settings, Video
Settings, Speaker Settings, System
Settings a Auto Calibration.
• Zvukové pole uložené pre jednotlivé
zdroje signálu a uložené stanice.
• Všetky uložené stanice.
• Všetky indexové názvy zdrojov signálu
a uložených staníc.
36SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 37 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Vložte dve batérie R6 (veľkosť AA)
do diaľkového ovládania RM-AAP015.
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
RM-AAP015
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Nemiešajte mangánové batérie s inými.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo
svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší
čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému
vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa zrušiť nastavenie číselného kódu. V takomto
prípade znova zadajte kódy (str. 94).
Rada
Pri normálnom používaní by mali batérie vydržať
cca 3 mesiace. Ak už pomocou diaľkového
ovládania nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte
všetky batérie za nové.
Príkazový režim
Receiver a DO pracujú v rovnakom
príkazovom režime.
Ak príkazový režim receivera nie je zhodný
s príkazovým režimom DO, DO nedokáže
ovládať receiver.
Ak je príkazový režim receivera aj DO
nastavený z výroby (AV SYSTEM 2), nie je
potrebná ich zmena.
Príkazový režim (AV SYSTEM 1 alebo AV
SYSTEM 2) receivera aj DO môžete zmeniť.
Ak receiver aj iné zariadenie Sony reagujú
na rovnaké príkazy diaľkového ovládania,
zmeňte príkazový režim iného zariadenia
alebo receivera na iný režim, aby iné
zariadenie nereagovalo na rovnaké príkazy
diaľkového ovládania.
Prepnutie príkazového režimu
receivera
2CH
Zatlačte a pridržte 2CH a zapnite
receiver.
Keď je príkazový režim nastavený na “AV2”,
na displeji sa zobrazí “COMMAND MODE
[AV2]”.
Keď je príkazový režim nastavený na “AV1”,
na displeji sa zobrazí “COMMAND MODE
[AV1]”.
Pokračovanie
37SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 38 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Prepnutie príkazového režimu
DO RM-AAP015
1
6: Nastavenie
reproduktorov
Nastavenie impedancie
reproduktorov
Podľa používaných reproduktorov nastavte
vhodnú impedanciu reproduktorov.
2
1
3
2
1
Stlačte RM SET UP.
Tlačidlo RM SET UP bliká.
2
Kým bliká tlačidlo RM SET UP,
stlačte 1 alebo 2.
Ak stlačíte 1, príkazový režim sa nastaví
na AV SYSTEM 1. Ak stlačíte 2,
príkazový režim sa nastaví na AV
SYSTEM 2.
3
4-6
Kým svieti tlačidlo RM SET UP,
stlačte ENTER.
Tlačidlo RM SET UP 2-krát zabliká
a nastavenie príkazového režimu je
dokončené.
Rada
Na stlačenie RM SET UP použite tenký drôtik,
napr. spinku.
3,7
1
2
Zapnite receiver.
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
3
Stlačte MENU.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
4
Stláčaním V/v zvoľte “System
Settings”, potom stlačte
.
5
Stláčaním V/v zvoľte “SP.
IMPEDANCE”, potom stlačením
potvrďte parameter.
38SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 39 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
6
Poznámka
Stláčaním MENU vypnite
ponuku Menu.
Nastavte Pre zvolenie
Ak sú k receiveru pripojené slúchadlá, prepínačom
SPEAKER (OFF/A/B/A+B) nie je možné zvoliť
sadu predných reproduktorov.
A
Reproduktorov pripojených
do konektorov FRONT
SPEAKERS A.
B
Reproduktorov pripojených
do konektorov FRONT
SPEAKERS B.
A+B
Reproduktorov pripojených
do konektorov FRONT
SPEAKERS A aj B
(paralelné pripojenie).
OFF
Na žiadny reproduktorový
konektor ani na konektor PRE
OUT nie je vyvedený žiadny
audio signál.
Poznámky
• Ak neviete zistiť vhodnú impedanciu
reproduktorov, pozri návod na použitie
reproduktorov. (Táto informácie je zvyčajne
uvádzaná na zadnej strane reproduktorov.)
• Ak pripojíte všetky reproduktory s menovitou
impedanciou 8 ohm alebo viac, nastavte
“SP. IMPEDANCE” na “8 ohm”. Ak pripojíte
reproduktory s inou impedanciou, nastavte
“4 ohm”.
• Ak pripojíte dve sady predných reproduktorov
do konektorov SPEAKER A aj B, pripojte
reproduktory s menovitou impedanciou 8 ohm
alebo viac.
– Ak pripojíte dve sady predných reproduktorov
“A” aj “B” s impedanciou 16 ohm alebo viac:
Nastavte “SP. IMPEDANCE” na “8 ohm”
v Menu System Settings.
– Ak pripojíte dve sady predných reproduktorov
s inou impedanciou:
Nastavte “SP. IMPEDANCE” na “4 ohm”
v Menu System Settings.
Výber sady predných
reproduktorov
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré
chcete používať.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Stláčaním SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) zvoľte sadu reproduktorov,
ktorú chcete používať.
39SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
7
Stláčaním V/v zvoľte podľa
používaných reproduktorov
“4 ohm” alebo “8 ohm”, potom
stlačte
.
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 40 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Kalibračný mikrofón
7: Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)
Funkcia DCAC umožní vykonať automatickú
kalibráciu, pri ktorej automaticky
skontrolujete prepojenie receivera a všetkých
reproduktorov, nastavíte úroveň hlasitosti
reproduktorov a zmeriate vzdialenosť
jednotlivých reproduktorov od miesta
počúvania. Pozri tiež dodávanú časť
“Návod na jednoduché nastavenie”.
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Pred vykonaním automatickej kalibrácie
nastavte a pripojte reproduktory (str. 16, 17).
• Konektor AUTO CAL MIC je určený
len pre dodávaný kalibračný mikrofón.
Nepripájajte doňho iné mikrofóny. Mohli by
ste spôsobiť poškodenie receivera
a mikrofónu.
• Počas kalibrácie sa reprodukuje hlasný
zvuk. Berte ohľad na deti a susedov.
• Automatickú kalibráciu vykonajte v tichom
prostredí, aby sa predišlo vplyvom šumov
a aby sa získali presnejšie merania.
• Medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky.
Inak sa kalibrácia nevykoná správne.
Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky,
aby sa predišlo chybám v meraní.
Poznámky
• Automatická kalibrácia nefunguje v nasledovných
prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN.
– Je aktivovaná funkcia ANALOG DIRECT.
– Sú pripojené slúchadlá.
• Ak je aktívna funkcia MUTING, vypnite ju.
1
Pripojte dodávaný kalibračný
mikrofón do konektora AUTO
CAL MIC na prednom paneli.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Nastavte kalibračný mikrofón do miesta
počúvania. Kalibračný mikrofón môžete
postaviť na stôl alebo statív, aby bol
vo výške uší.
Nastavenie aktívneho
subwoofera
• Ak je pripojený subwoofer, najskôr ho
zapnite a nastavte jeho úroveň hlasitosti.
• Ak pripojíte subwoofer s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte subwoofer s funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite.
40SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 41 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného subwoofera
môže byť nastavená vzdialenosť za skutočnou
pozíciou.
Začíname
1
3
Používanie receivera ako
predzosilňovača
Funkciu automatickej kalibrácie môžete
použiť, aj keď používate receiver ako
predzosilňovač.
V takomto prípade sa môže vzdialenosť zobrazená
na displeji líšiť od skutočnej vzdialenosti. Ak však
budete receiver používať s takouto vzdialenosťou,
neznamená to žiadny problém.
Automatická kalibrácia
Funkcia automatickej kalibrácie umožňuje
zmerať nasledovné:
• Či je alebo nie je pripojený daný
reproduktor.a)
• Typy konektorov pripojených
reproduktorov.
• Vzdialenosť jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania.b)
• Veľkosť reproduktorov.b)
• Úroveň hlasitosti reproduktorov.
• Frekvenčné charakteristiky.c)
a) Ak
je zvolené MULTI IN, receiver koriguje
signály analógovým zmixovaním len pri
stredovom reproduktore a subwooferi. Korekcia
pri iných reproduktoroch nefunguje.
b)
Ak je zvolené MULTI IN, výsledok merania
sa nepoužije.
c)
• Ak upravíte signál, signál DTS 96/24 sa prehrá
vždy so vzorkovaním 48 kHz.
• Výsledok merania sa nepoužije v nasledovných
prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN.
2
5-8
4
1
2
Zapnite receiver a TVP.
Stlačte ON SCREEN.
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazilo Menu z pripojeného
receivera.
3
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
4
Stlačte MENU.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
5
Stláčaním V/v zvoľte “Auto
Calibration”, potom stlačte
.
Pokračovanie
41SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 42 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
6
Stláčaním V/v zvoľte “CAL
TYPE”, potom stlačením
potvrďte parameter.
9
Meranie sa spustí.
Meranie trvá cca 30 sekúnd. Počkajte,
kým sa meranie nedokončí.
7
8
Stláčaním V/v zvoľte
parameter, potom stlačením
potvrďte výber.
Poznámka
Nie je možné merať výšku surround a surround
zadných reproduktorov. Hodnotu nastavte
v “SP POSI.” v Menu Speaker Settings (str. 66).
Typ kalibrácie Popis
Rady
ENGINEER
Nastavenie frekvenčných
charakteristík tak, aby
zodpovedali štandardnej
posluchovej miestnosti
Sony.
FULL FLAT
Meranie frekvencie
z jednotlivých
reproduktorov bez úprav.
• Počas automatickej kalibrácie okrem zapnutia
a vypnutia receivera a zapnutia a vypnutia OSD
zobrazení stláčaním ON SCREEN nie sú žiadne
iné funkcie dostupné.
• Ak používate špeciálne reproduktory
(napr. dipólové), meranie nemusí byť správne,
alebo nebude možné vykonať automatickú
kalibráciu.
FRONT REF
Nastavenie charakteristík
všetkých reproduktorov
podľa charakteristík
predných reproduktorov.
Zrušenie automatickej
kalibrácie
Stláčaním V/v zvoľte “AUTO
CAL START”, potom stlačením
spustite meranie.
Automatická kalibrácia sa zruší, ak zmeníte
úroveň hlasitosti, prepnete zdroj vstupného
signálu, zmeníte nastavenie reproduktorov,
alebo pripojíte slúchadlá.
Meranie sa spustí do piatich sekúnd.
Na TV obrazovke sa zobrazuje
odpočítavanie.
Počas odpočítavania meranú zónu
opustite, aby sa nenarušilo meranie.
42SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 43 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
1
Overte výsledky merania.
Keď meranie skončí, zaznie pípnutie
a výsledky merania sa zobrazia
na displeji.
Výsledky
merania
Displej
Popis
Ak bol proces COMPLETE Pokračujte
merania úspešný
krokom 2.
Ak bol proces
merania
neúspešný
2
ERROR
CODE XX
Pozri časť
“Chybové
hlásenia”
(str. 43).
Stláčaním V/v zvoľte položku,
potom stlačte
.
Položka
Popis
LEVEL INFO
Zobrazenie výsledkov
merania úrovne hlasitosti
reproduktorov.
EXIT
Ukončenie procesu
nastavovania bez uloženia
výsledkov merania.
3
Stláčaním V/v zvoľte
požadované číslo predvoľby,
potom stlačte
.
4
Stlačte
.
Výsledky merania sa uložia.
Rada
Veľkosť reproduktora (LARGE/SMALL) sa určuje
podľa charakteristík nízkych tónov. Výsledky
merania sa môžu líšiť v závislosti od polohy
kalibračného mikrofónu a reproduktorov a tvaru
miestnosti. Odporúčame výsledky merania
dodržiavať. Tieto nastavenia však môžete zmeniť
v Menu Speaker Settings (str. 63). Najskôr uložte
výsledky merania, až potom ich skúste zmeniť.
Chybové hlásenia
Skúste vykonať príslušné opatrenie a znova
zopakujte postup automatickej kalibrácie.
Položka
Popis
RETRY
Opätovné vykonanie
automatickej kalibrácie.
SAVE EXIT
Uloženie výsledkov
merania a ukončenie
procesu nastavovania.
WRN CHECK
Zobrazenie výstražných
hlásení týkajúcich sa
výsledkov merania.
Pozri “Ak zvolíte “WRN
CHECK”” (str. 44).
PHASE INFO
Zobrazenie fázy
jednotlivých reproduktorov
(vo fáze/mimo fázy). Pozri
“Ak zvolíte “PHASE
INFO”” (str. 44).
DIST.INFO
Chybové
hlásenie
Príčina a opatrenia
CODE 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je
nastavené na OFF. Zvoľte iné
nastavenie a znova zopakujte
postup automatickej kalibrácie.
CODE 32
Nezistil sa žiadny reproduktor.
Skontrolujte zapojenie
kalibračného mikrofónu a znova
zopakujte postup automatickej
kalibrácie.
Ak je zapojenie kalibračného
mikrofónu správne, ale znova sa
zobrazí chybové hlásenie, kábel
mikrofónu môže byť poškodený,
alebo nesprávne zapojený.
CODE 33 (F)
Nie je pripojený žiadny predný
reproduktor, alebo je pripojený
len jeden surround reproduktor.
Zobrazenie výsledkov
merania vzdialenosti
reproduktorov.
Pokračovanie
43SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
Overenie/uloženie výsledkov
merania
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 44 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Chybové
hlásenie
Príčina a opatrenia
CODE 33 (SR) • Nie je pripojený ľavý alebo
pravý surround reproduktor.
• Sú pripojené surround zadné
reproduktory, pričom sa to
nepredpokladalo. Surround
reproduktory pripojte do
konektora SURROUND.
CODE 33 (SB) Surround zadný reproduktor je
pripojený len do konektora
SURROUND BACK
SPEAKERS R. Ak pripojíte
len jeden surround zadný
reproduktor, pripojte ho do
konektora SURROUND BACK
SPEAKERS L.
•CODE 31
1 Stlačte , potom vykonajte postup z kroku 1
Popis
WARNING 41
Zvuk smerujúci do kalibračného
mikrofónu je mimo prijateľný
rozsah. Je hlasnejší, než
prijateľný zvuk. Počas
automatickej kalibrácie musí byť
ticho, aby bolo meranie správne.
WARNING 42
Hlasitosť receivera je mimo
prijateľný rozsah. Počas
automatickej kalibrácie musí byť
ticho, aby bolo meranie správne.
WARNING 43
Nie je možné zistiť vzdialenosť
a polohu subwoofera. Nie je
možné zistiť uhol polohy
reproduktora. Môže to byť
spôsobené šumom. Počas
automatickej kalibrácie musí
byť ticho.
NO WARNING K dispozícii nie je žiadna
výstražná informácia.
z časti “Automatická kalibrácia”.
•CODE 32, 33
sa zobrazí “RETRY?”.
1 Po stlačení
2 Stláčaním V/v zvoľte “YES”, potom stlačte
3 Vykonajte postup z kroku 2 z časti
Výstražné
hlásenie
Ak zvolíte “PHASE INFO”
.
“Automatická kalibrácia”.
4 Stláčaním V/v zvoľte požadované číslo
predvoľby, kde chcete uložiť nastavenie,
potom stlačte
.
Môžete skontrolovať fázu jednotlivých
reproduktorov (vo fáze/mimo fázy).
Stláčaním V/v zvoľte reproduktor,
potom stlačením
obnovte krok
1 z časti “Overenie/uloženie
výsledkov merania”.
Ak zvolíte “WRN CHECK”
Ak sa zobrazí výstražné hlásenie týkajúce sa
výsledkov merania, zobrazí sa podrobná
informácia.
Stlačením
obnovte krok 1
z časti “Overenie/uloženie
výsledkov merania”.
Výstražné
hlásenie
Popis
WARNING 40
Automatická kalibrácia je
dokončená. Prostredie je však
príliš hlučné. Vykonajte
automatickú kalibráciu znova.
Mala by sa vykonať správne, hoci
meranie nie je možné vykonať
vo všetkých prostrediach. Počas
automatickej kalibrácie musí byť
ticho.
44SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 45 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Popis
IN-PHASE
Reproduktor je vo fáze.
OUT-OFPHASE
Reproduktor je mimo fázy.
Polarita “+” a “–” reproduktora
môže byť zamenená. V závislosti
od reproduktorov sa však na
displeji môže zobraziť “OUT-OFPHASE”, aj keď sú reproduktory
zapojené správne. Dôvodom sú
špecifikácie reproduktora.
V takomto prípade môžete
receiver normálne používať.
----------
Nie sú pripojené žiadne
reproduktory.
• NO WARNING
K dispozícii nie je žiadna výstražná
informácia.
• ERROR CODE xxx:3x
Zobrazí sa, ak je meranie neúspešné.
Podrobnosti o jednotlivých hláseniach pozri
v časti “Overenie/uloženie výsledkov
merania” (str. 43).
• RETRY?
Ak meranie zlyhalo, zobrazí sa výzva, či sa
má meranie opakovať, alebo sa má ukončiť.
• CANCEL
Zobrazí sa, ak zrušíte automatickú
kalibráciu počas merania.
Rada
V závislosti od polohy subwoofera môžu byť
výsledky merania polarity rôzne. Ak však budete
receiver používať s takouto hodnotou, neznamená to
žiadny problém.
Parametre Menu Auto
Calibration
x AUTO CAL START?
(Spustenie automatickej
kalibrácie)
• MEASUREMENT COUNTDOWN
Na displeji sa zobrazuje odpočítavanie
od 5 sekúnd do 1 sekundy.
• MEASURING TONE
Zobrazí sa počas merania TONE.
• MEASURING T.S.P.
Zobrazí sa počas merania TSP.
• MEASURING WOOFER
Zobrazí sa počas merania WOOFER.
• COMPLETE
Zobrazí sa po úspešnom dokončení merania.
Podrobnosti o jednotlivých hláseniach pozri
v časti “Overenie/uloženie výsledkov
merania” (str. 43).
• WARNING CODE xxx:4x
Zobrazí sa, ak sa vyskytne výstražné
hlásenie pre výsledky merania. Podrobnosti
o jednotlivých hláseniach pozri v časti
“Overenie/uloženie výsledkov merania”
(str. 43).
x CAL TYPE*
(Typ parametra)
• ENGINEER
Nastavenie frekvenčných charakteristík tak,
aby zodpovedali štandardnej posluchovej
miestnosti Sony.
• FULL FLAT
Meranie frekvencie z jednotlivých
reproduktorov bez úprav.
• FRONT REF
Nastavenie charakteristík všetkých
reproduktorov podľa charakteristík
predných reproduktorov.
x EQ CURVE EFFECT*
(Aktivácia/deaktivácia EQ krivky
merania)
• OFF
Deaktivácia EQ krivky merania.
• ON
Aktivácia EQ krivky merania.
Po dokončení merania sa toto nastavenie
automaticky nastaví na ON.
*
Frekvencia zodpovedajúca výsledku merania
sa nepoužije v nasledovných prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN.
Pokračovanie
45SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Začíname
Displej
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_006-046_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 46 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
x A.CAL LOAD?
(Výber predvoľby s uloženými
meraniami)
• PRESET-1
Načítanie výsledkov merania uložených
pod predvoľbou “PRESET-1”.
• PRESET-2
Načítanie výsledkov merania uložených
pod predvoľbou “PRESET-2”.
• PRESET-3
Načítanie výsledkov merania uložených
pod predvoľbou “PRESET-3”.
• OFF
Zvoľte, ak nechcete načítať žiadnu
predvoľbu.
x A.CAL SAVE?
(Uloženie nameranej hodnoty)
• PRESET-1
Uloženie výsledkov merania pod predvoľbu
“PRESET-1”.
• PRESET-2
Uloženie výsledkov merania pod predvoľbu
“PRESET-2”.
• PRESET-3
Uloženie výsledkov merania pod predvoľbu
“PRESET-3”.
x A.CAL NAME?
(Pomenovanie predvolieb)
Názov predvoľby môžete nahradiť vhodnejším
názvom.
46SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_047-051_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 47 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Zvolený
Zariadenia, ktorých zvuk
zdroj signálu je možné prehrávať
Prehrávanie
VCR atď. pripojený do
konektora VIDEO 1 alebo
VIDEO 2
VIDEO 3
Kamkordér a TV hra atď.
pripojené do konektora
VIDEO 3
DVD
DVD prehrávač atď.
pripojený do konektora DVD
TV/SAT
Sat. prijímač atď. pripojený
do konektora TV/SAT
MD/TAPE
MD, kazetový deck atď.
pripojený do konektora MD/
TAPE
SA-CD/CD
Super Audio CD/CD
prehrávač atď. pripojený
do konektora SA-CD/CD
TUNER
Vstavaný tuner
PHONO
Gramofón atď. pripojený
do konektora PHONO
MULTI IN
Zariadenie pripojené
do konektora MULTI
CHANNEL INPUT
Výber zariadenia
1
3
MUTING
1
Stlačte niektoré z tlačidiel pre
výber zdroja signálu.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri. Indikácia pre
zvolený vstup (zdroj vstupného signálu)
sa zobrazí na displeji. Ak chcete zvoliť
zariadenie pripojené do konektora
MULTI CHANNEL INPUT, stlačte
MULTI CH IN. Prepnite zdroj vstupného
signálu zo zariadenia pripojeného do
konektora HDMI IN na receiveri na
HDMI signál pomocou TVP atď.
pripojeného do konektora HDMI
MONITOR OUT na receiveri.
2
Zapnite pripojené zariadenie
a spustite prehrávanie.
3
Stláčaním MASTER VOL +/–
nastavte hlasitosť.
Môžete tiež používať MASTER
VOLUME na receiveri.
Výrobné nastavenie hlasitosti je na
minimálnu úroveň (zvuk vypnutý).
Vypnutie zvuku
Stlačte MUTING na DO. Funkciu vypnete
opätovným stlačením MUTING na DO alebo
zvýšením hlasitosti otočením MASTER
VOLUME doprava. Aj keď vypnete receiver,
funkcia vypnutia zvuku zostane aktivovaná
pri ďalšom zapnutí receivera.
Ochrana pred poškodením
reproduktorov
Pred vypnutím receivera znížte úroveň
hlasitosti.
47SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Prehrávanie
VIDEO 1, 2
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_047-051_STR-DA1200.fm
masterpage: L-2
STR-DA1200ES_SK.book Page 48 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Reprodukcia zvuku zo Super Audio CD/CD prehrávača
2
3
5
3
5
• Pokyny sa vzťahujú na Super
Audio CD prehrávač Sony.
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie Super Audio CD
alebo CD prehrávača.
1
Zapnite Super Audio CD/CD prehrávač
a na nosič položte disk.
2
3
Zapnite receiver.
Na výber “SA-CD/CD” môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
z
Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre danú hudbu.
Podrobnosti pozri na str. 71.
Odporúčané zvukové polia:
Vážna hudba: HALL
Jazz: JAZZ CLUB
Koncert naživo: LIVE
CONCERT, STADIUM
Stlačte SA-CD/CD.
Príklad zobrazenia
4
5
6
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania Super Audio CD/
CD disku vyberte disk a vypnite receiver
aj Super Audio CD/CD prehrávač.
48SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_047-051_STR-DA1200.fm
masterpage: R-2
STR-DA1200ES_SK.book Page 49 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Sledovanie DVD diskov
Prehrávanie
2
3
7
3
Kontrolka MULTI CHANNEL DECODING
7
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP a DVD
prehrávača.
z
1
2
3
Zapnite TVP a DVD prehrávač.
Zapnite receiver.
Stlačte DVD.
Na výber “DVD” môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
Ak je to potrebné, nastavte
zvukový formát prehrávaného
disku.
Príklad zobrazenia
z
Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre daný film/hudbu.
Podrobnosti pozri na str. 71.
Odporúčané zvukové polia:
Filmy: CINEMA STUDIO EX
Priamy prenos: LIVE CONCERT
Šport: SPORTS
Ak sa nereprodukuje
multikanálový zvuk, skontrolujte
nasledovné.
• Zdroj zvuku musí vyhovovať
multikanálovému formátu
(indikátor MULTI CHANNEL
DECODING na prednom paneli
musí počas prehrávania svietiť).
• Receiver je nutné pripojiť
k DVD prehrávaču cez digitálne
prepojenie.
• Výstupný digitálny audio signál
z DVD prehrávača musí byť
správne nastavený.
4
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazil obraz z DVD prehrávača.
5
Nastavte DVD prehrávač.
Podrobnosti pozri v návode “Návod na jednoduché
nastavenie” dodávanom s receiverom.
6
7
8
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania DVD disku vyberte
disk a vypnite receiver, TVP aj DVD
prehrávač.
49SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_047-051_STR-DA1200.fm
masterpage: L-2
STR-DA1200ES_SK.book Page 50 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Hranie video hier
2
3
7
3
7
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP a video hry.
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
1
2
3
Zapnite TVP a video hru.
Zapnite receiver.
Stlačte VIDEO 3*.
Na výber “VIDEO 3*” môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
* Ak pripojíte video hru do vstupného konektora VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN na prednom paneli.
Príklad zobrazenia
4
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazil obraz z video hry.
5
6
Nastavte video hru.
7
8
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Na nosič položte disk a spustite jeho
prehrávanie na hernej konzole video hry.
Po skončení prehrávania hry vyberte disk
a vypnite receiver, TVP aj hernú konzolu
video hry.
50SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_047-051_STR-DA1200.fm
masterpage: R-2
STR-DA1200ES_SK.book Page 51 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Sledovanie video záznamu
Prehrávanie
2
3
6
3
6
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP a VCR.
1
2
3
Zapnite VCR.
Zapnite receiver.
Stlačte VIDEO 1*.
Na výber “VIDEO 1*” môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
* Ak pripojíte VCR do konektora VIDEO 1.
Príklad zobrazenia
4
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazil obraz z VCR.
5
6
7
Prehrávajte kazetu vo VCR.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania video kazety
vyberte kazetu a vypnite receiver, TVP
aj VCR.
51SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 52 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
7
Ovládanie zosilňovača
Ak chcete vykonať ďalšie
nastavenia, opakujte kroky 3 až 6.
Navigácia v ponukách
Menu
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Cez ponuky Menu môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, aby ste si prispôsobili
nastavenia receivera.
Vypnutie Menu
Stlačte RETURN/EXIT O.
Stlačte MENU.
Poznámka
1
Niektoré parametre a nastavenia môžu byť na
displeji zobrazené nevýrazne. Znamená to, že sú
nedostupné, alebo sa nedajú meniť.
3-7
RETURN/
EXIT O
1
2
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
2
Stlačte MENU.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
3
Stláčaním V/v zvoľte
požadované Menu.
4
5
Stlačením
6
zobrazíte Menu.
Stláčaním V/v zvoľte
parameter, ktorý chcete
nastavovať.
Stlačením
parameter.
potvrdíte
52SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 53 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Prehľad ponúk Menu
V jednotlivých ponukách Menu sú dostupné
nasledovné voľby. Podrobnosti o navigácii
v ponukách Menu pozri na str. 52.
Položka
Parameter
Výr.
nast.
Prísl.
strana
1-Level
Settings
TEST TONE
[xxxxxxxx]
OFF, AUTO, FIX
OFF
str.
56 - 57
PHASE NOISE
[xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, OFF
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L, L/
SR
PHASE AUDIO
[xxxxxxx]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, OFF
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L, L/
SR
FRONT BAL. [xxx.x dB]
R+20.0 dB až L+20.0 dB (0.5 dB krok) 0 dB
CENTER [xxx.x dB]
–20.0 dB až +10.0 dB (0.5 dB krok)
0 dB
SURROUND L [xxx.x dB] –20.0 dB až +10.0 dB (0.5 dB krok)
0 dB
SURROUND R [xxx.x dB] –20.0 dB až +10.0 dB (0.5 dB krok)
0 dB
SUR BACK [xxx.x dB]
–20.0 dB až +10.0 dB (0.5 dB krok)
0 dB
SUR BACK L [xxx.x dB]
–20.0 dB až +10.0 dB (0.5 dB krok)
0 dB
SUR BACK R [xxx.x dB]
–20.0 dB až +10.0 dB (0.5 dB krok)
0 dB
SUB WOOFER [xxx.x dB] –20.0 dB až +10.0 dB (0.5 dB krok)
0 dB
MULTI CH SW [xxx.x dB] 0 dB, +10.0 dB
0 dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, STD, MAX
OFF
1, 2, 3, 4, 5, OFF
1
–10.0 dB až +10.0 dB (1 dB krok)
0 dB
2-EQ Settings EQ PRESET [xxx]
FRONT BASS [xxx dB]
FRONT TREBLE [xxx dB] –10.0 dB až +10.0 dB (1 dB krok)
0 dB
CENTER BASS [xxx dB]
–10.0 dB až +10.0 dB (1 dB krok)
0 dB
CENTER TREBLE [xxx
dB]
–10.0 dB až +10.0 dB (1 dB krok)
0 dB
SUR/SB BASS [xxx dB]
–10.0 dB až +10.0 dB (1 dB krok)
0 dB
SUR/SB TREBLE [xxx dB] –10.0 dB až +10.0 dB (1 dB krok)
0 dB
PRESET x CLEAR [xxx]
NO
YES, NO
Ovládanie zosilňovača
Menu
str.
57 - 58
Pokračovanie
53SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 54 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Menu
Položka
Parameter
3-Sur Settings SOUND FIELD SELECT ?
Výr.
nast.
Prísl.
strana
A.F.D
AUTO
str. 69
str.
59 - 60
SB DECODING [xxxx]
OFF, AUTO, ON
AUTO
SB DEC MODE
[xxxxxxx]
DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
PLIIx
MV
EFFECT LEVEL [xxx%]
20% až 120% (5% krok)
100%
CENTER WIDTH [x]
8 krokov
3
DIMENSION
[xxxxxxx]
FRONT +3 až SUR +3
0
PANORAMA MODE [xxx] OFF, ON
OFF
SCREEN DEPTH [xxx]
ON, OFF
ON
VIR. SPEAKERS [xxx]
ON, OFF
ON
4-Tuner
Settings
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO str. 61
5-Audio
Settings
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
DUAL MONO
[xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB,
MAIN+SUB
MAIN
A/V SYNC [xxxms]
0 ms až 150 ms/300 ms (10 ms krok)
0 ms
6-Video
Settings
NAME IN? [xxx]
str. 84
str. 62
DIGITAL ASSIGN ?
str. 86
NAME IN ? [xxx]
str. 84
COMPONENT V. ASSIGN ?
str. 88
HDMI ASSIGN ?
str. 87
COLOR SYSTEM [xxxx]
NAME IN ?
[xxxxxxxx]
NTSC, PAL
PAL
str. 63
str. 84
54SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 55 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Menu
Položka
Parameter
Výr.
nast.
Prísl.
strana
7-Speaker
Settings
SUB WOOFER [xxx]
NO, YES
YES
str.
63 - 67
9-Auto
Calibration
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
MIX, NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx] NO, SMALL, LARGE
LARGE
SUR BACK SP [xxxxxx] BI-AMP, NO, SINGLE, DUAL
DUAL
FRONT L x.xmeter*
1.0 m až 7.0 m (0.1 m** krok)
3.0 meter
FRONT R x.xmeter*
1.0 m až 7.0 m (0.1 m** krok)
3.0 metre
CENTER x.xmeter*
1.0 m až 7.0 m (0.1 m** krok)
3.0 meter
SURROUND L x.xmeter*
1.0 m až 7.0 m (0.1 m** krok)
3.0 metre
SURROUND R x.xmeter*
1.0 m až 7.0 m (0.1 m** krok)
3.0 metre
SUR BACK L x.xmeter*
1.0 m až 7.0 m (0.1 m** krok)
3.0 meter
SUR BACK R x.xmeter*
1.0 m až 7.0 m (0.1 m** krok)
3.0 meter
SUB WOOFER x.xmeter*
1.0 m až 7.0 m (0.1 m** krok)
3.0 metre
DISTANCE UNIT
[xxxxx]
meter, stopa (feet)
meter
Ovládanie zosilňovača
8-System
Settings
FRONT SP [xxxxx]
SP POSI [xxxxxxxxx] SIDE/LOW, SIDE/HIGH, BEHD/
LOW, BEHD/HIGH
SIDE/
LOW
SP CROSSOVER [xxxHz]
40 Hz až 200 Hz (10 Hz krok)
120 Hz
DIMMER [xxx% DOWN]
0%, 60%, 100%
0%
str. 67
SP. IMPEDANCE [xxxx]
4 ohm, 8 ohm
8 ohm
str. 38
ENGINEER/FULL FLAT/FRONT
REF
FULL
FLAT
AUTO CAL START?
CAL TYPE
[xxxxxxxxx]
str. 45 46
EQ CURVE EFFECT [xxx] OFF, ON
OFF
A.CAL LOAD? [PRESET- x] OFF, PRESET1, PRESET2,
PRESET3
OFF
A.CAL SAVE? [PRESET- x]
PRESET1
A.CAL NAME?
[xxxxxxxxx]
PRESET1, PRESET2, PRESET3
str. 84
* Po dokončení meraní funkciou automatickej kalibrácie sa zobrazí nameraná hodnota ako xmxxcm.
** Po dokončení meraní funkciou automatickej kalibrácie môžete nameranú hodnotu meniť v 1cm intervaloch.
55SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 56 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Nastavenie úrovne
hlasitosti (Menu Level Settings)
Menu Level Settings umožňuje nastaviť
vyváženie a úroveň hlasitosti jednotlivých
reproduktorov. Nastavenia dostupné v tomto
Menu sa aplikujú pre všetky zvukové polia.
V ponuke Menu zvoľte “Level Settings”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
v časti “Navigácia v ponukách Menu” (str. 52)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 53).
Parametre Menu Level Settings
x TEST TONE (Testovací tón)
Reprodukcia testovacieho tónu postupne
z každého reproduktora.
• OFF
• AUTO
Z jednotlivých reproduktorov bude
zaznievať testovací tón.
• FIX
Môžete zvoliť, z ktorého reproduktora sa
bude reprodukovať testovací tón.
x PHASE NOISE (Fázový šum)
• ON
Umožňuje postupnú reprodukciu
testovacieho tónu zo spárovaných
reproduktorov súčasne.
• OFF
x PHASE AUDIO (Fázový zvuk)
• ON
Umožňuje postupnú reprodukciu
2-kanálového zvuku z predných kanálov
(namiesto testovacieho tónu)
zo spárovaných reproduktorov súčasne.
• OFF
x FRONT BAL.
(Vyváženie predných
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi predným
pravým a ľavým reproduktorom.
x CENTER
(Úroveň hlasitosti stredového
reproduktora)
x SURROUND L
(Úroveň ľavého surround
reproduktora)
x SURROUND R
(Úroveň pravého surround
reproduktora)
x SUR BACK
(Úroveň hlasitosti surround
zadného reproduktora)
Len ak je surround zadný reproduktor v Menu
System Settings nastavený na “SINGLE” (str. 64).
x SUR BACK L
(Úroveň hlasitosti ľavého
zadného surround reproduktora)
Len ak je surround zadný reproduktor v Menu
System Settings nastavený na “DUAL” (str. 64).
x SUR BACK R
(Úroveň hlasitosti pravého
zadného surround reproduktora)
Len ak je surround zadný reproduktor v Menu
System Settings nastavený na “DUAL” (str. 64).
x SUB WOOFER
(Úroveň hlasitosti subwoofera)
Poznámka
Ak je zvolené niektoré zvukové pole pre hudbu,
zo subwoofera sa nereprodukuje zvuk, ak sú v Menu
Speaker Settings všetky reproduktory nastavené
na “LARGE”. Subwoofer však bude reprodukovať
zvuk, ak digitálny vstupný signál obsahuje signály
L.F.E. (Low Frequency Effect - nízkofrekvenčný
efekt), alebo ak sú predné alebo surround
reproduktory nastavené na “SMALL”, prípadne
ak je zvolené “PORTABLE AUDIO”.
x MULTI CH SW
(Multikanálová úroveň
subwoofera)
Umožňuje zvyšovať úroveň kanála MULTI
CHANNEL INPUT pre subwoofer o +10 dB.
Toto nastavenie môže byť potrebné pri
pripojení DVD prehrávača do konektorov
MULTI CHANNEL INPUT. Úroveň
hlasitosti subwoofera zo signálu z DVD
prehrávačov je o 10 dB nižšia než úroveň zo
Super Audio CD prehrávačov.
56SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 57 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
x D.RANGE COMP.
(Kompresor dynamického
rozsahu)
(Menu EQ Settings)
Menu EQ Settings umožňuje nastaviť zvukovú
charakteristiku (úroveň hlbokých/vysokých
tónov) predných reproduktorov a uložiť až
5 rôznych nastavení ekvalizéra pod predvoľby
EQ PRESET [1]-[5] a potom ich aplikovať.
Nastavenia sa aplikujú pre všetky zvukové
polia a všetky reproduktory. V ponukách
Menu zvoľte “EQ Settings”. Podrobnosti
o nastavení parametrov pozri v časti
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 52)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 53).
Hlboké tóny
Rada
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital.
“STD” je štandardné nastavenie, ale používa iba
malú kompresiu. Odporúčame preto nastavenie
“MAX”. Toto nastavenie výborne komprimuje
dynamický rozsah a umožňuje sledovanie filmov
neskoro v noci pri nízkej úrovni hlasitosti.
Na rozdiel od analógových obmedzovačov sú
úrovne predvolené a poskytujú veľmi prirodzenú
kompresiu.
Vysoké tóny
Úroveň
(dB)
Frekvencia
(Hz)
Frekvencia
(Hz)
Poznámky
• Funkcia nefunguje v nasledovných prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN.
• Ak počas príjmu DTS 96/24 signálu nastavíte
zvukové pole, signál sa prehrá len so vzorkovaním
48 kHz.
Parametre Menu EQ Settings
x EQ PRESET
(Predvolený výber ekvalizéra)
Výber predvoľby ekvalizéra ([1]-[5]). Ak
zvolíte “OFF”, ekvalizér sa vypne.
x FRONT BASS*
(Nastavenie hlbokých tónov
predných reproduktorov)
x FRONT TREBLE*
(Nastavenie vysokých tónov
predných reproduktorov)
*
Ovládačmi TONE MODE a TONE na receiveri
môžete nastaviť nízke a vysoké tóny predných
reproduktorov.
Pokračovanie
57SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ovládanie zosilňovača
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Funkcia môže byť užitočná pri
sledovaní filmov neskoro v noci pri nízkych
hlasitostiach. Kompresia dynamického
rozsahu je možná len pri zdrojoch signálu
kódovaných systémom Dolby Digital.
• OFF
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
• STD
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom
nahrávania.
• MAX
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
Nastavenie ekvalizéra
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 58 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
x CENTER BASS
(Nastavenie hlbokých tónov
stredového reproduktora)
x CENTER TREBLE
(Nastavenie vysokých tónov
stredového reproduktora)
x SUR/SB BASS
(Nastavenie hlbokých tónov
surround/surround zadného
reproduktora)
x SUR/SB TREBLE
(Nastavenie vysokých tónov
surround/surround zadného
reproduktora)
x PRESET x CLEAR
(Vymazanie predvoľby
ekvalizéra)
2 Stláčaním V/v zvoľte predvoľbu
ekvalizéra (EQ PRESET [1]-[5]), ktorú
chcete vymazať, potom stlačením
výber potvrďte.
3 Stláčaním V/v zvoľte “PRESET x
CLEAR”.
“x” je číslo zvolenej predvoľby ekvalizéra.
4 Stláčaním V/v zvoľte “YES”, potom
stlačte
.
Na displeji sa zobrazí hlásenie “Are you
sure?”.
5 Stláčaním V/v zvoľte “YES”, potom
stlačte
.
Zobrazí sa “PRESET x CLEARED!”
a nastavenia pre zvolenú predvoľbu
ekvalizéra sa vymažú.
Nastavenia ekvalizéra môžete obnoviť na
výrobné nastavenia. Podrobnosti pozri v časti
“Vymazanie uložených nastavení ekvalizéra”
(str. 58).
Aplikácia uloženého nastavenia
ekvalizéra
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 52).
V kroku 3 zvoľte “EQ Settings”.
2 Stláčaním V/v zvoľte predvoľbu
ekvalizéra (EQ PRESET [1]-[5]), ktorú
chcete aplikovať, potom stlačením
výber potvrďte.
Vypnutie ekvalizéra
V “EQ PRESET” zvoľte “OFF”.
Vymazanie uložených nastavení
ekvalizéra
1 Vykonajte kroky 1 až 3 z časti
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 52).
V kroku 3 zvoľte “EQ Settings”.
58SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 59 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Nastavenia surround
zvuku (Menu Sur Settings)
Menu Sur Settings umožňuje zvoliť požadované
zvukové pole. V ponuke Menu zvoľte “Sur
Settings”. Podrobnosti o nastavení parametrov
pozri v časti “Navigácia v ponukách Menu”
(str. 52) a “Prehľad ponúk Menu” (str. 53).
x SOUND FIELD SELECT?
(Výber typu zvukového poľa)
Môžete zvoliť požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri v časti “Priestorový zvuk”
(str. 69).
x SB DECODING
(Dekódovanie pre surround
zadný kanál)
Výber režimu dekódovania pre surround
zadný kanál. Podrobnosti pozri v časti “Výber
režimu dekódovania pre surround zadný
kanál” (str. 60).
x SB DEC MODE
(Režim dekódovania pre
surround zadný kanál)
Výber režimu dekódovania pre surround
zadný kanál. Podrobnosti pozri v časti “Výber
režimu dekódovania pre surround zadný
kanál” (str. 60).
x EFFECT LEVEL
(Úroveň efektu)
Čím vyššia hodnota, tým silnejší je surround
efekt.
x CENTER WIDTH
(Ovládanie šírky stredného
pásma)
Môžete vykonať ďalšie nastavenia pre
dekódovanie Dolby Pro Logic II a IIx Music
mode (režim pre hudbu). Tento parameter je
možné nastaviť len, ak je režim A.F.D.
x DIMENSION
(Ovládanie rozmeru)
Môžete vykonať ďalšie nastavenia pre
dekódovanie Dolby Pro Logic II a IIx Music
mode (režim pre hudbu). Tento parameter je
možné nastaviť len, ak je režim A.F.D.
nastavený na “PRO LOGIC II MUSIC” alebo
“PRO LOGIC IIx MUSIC” (str. 70).
Môžete nastaviť rozdiel medzi prednými
a surround kanálmi.
x PANORAMA MODE
(Režim Panorama)
Môžete vykonať ďalšie nastavenia pre
dekódovanie Dolby Pro Logic II a IIx Music
mode (režim pre hudbu). Tento parameter je
možné nastaviť len, ak je režim A.F.D.
nastavený na “PRO LOGIC II MUSIC”
alebo “PRO LOGIC IIx MUSIC” (str. 70).
• ON
Skvalitní surround zvuk rozšírením
zvukového poľa z predných reproduktorov
doľava a doprava od pozície počúvania
(režim Panorama).
• OFF
Režim Panorama je deaktivovaný.
x SCREEN DEPTH
(Hĺbka obrazovky)
Tento parameter je určený pre režimy Cinema
Studio EX (str. 72).
Tento parameter umožňuje vytvoriť efekt, že
zvuk z predných reproduktorov je
reprodukovaný “z vnútra” obrazovky, rovnako
ako v kinosálach.
• ON
Tento parameter umožňuje vytvoriť efekt, že
zvuk je reprodukovaný z okolia rozmernej
obrazovky pred vami.
• OFF
Funkcia je deaktivovaná.
Pokračovanie
59SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ovládanie zosilňovača
Parametre Menu Sur Settings
nastavený na “PRO LOGIC II MUSIC”
alebo “PRO LOGIC IIx MUSIC” (str. 70).
Môžete nastaviť distribúciu signálu pre
stredový kanál, generovaného
prostredníctvom dekódovania Dolby Surround
Pro Logic II, do ľavých/pravých
reproduktorov.
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 60 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
x VIR.SPEAKERS
(Virtuálne reproduktory)
Tento parameter je určený pre režimy Cinema
Studio EX (str. 72).
• ON
Vytvorenie virtuálnych reproduktorov.
• OFF
Virtuálne reproduktory sa nevytvárajú.
Výber režimu dekódovania
pre surround zadný kanál
(SB DECODING)
Dekódovaním surround zadného signálu DVD
programov (atď.) zaznamenaných vo formáte
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1 atď. môžete reprodukovať surround
zvuk presne podľa predstáv tvorcov filmu.
x SB DECODING
• AUTO
Ak vstupný tok obsahuje 6.1-kanálovú
dekódovaciu informáciua), za účelom
dekódovania surround zadného kanála
sa aplikuje príslušné dekódovanie.
Vstupný tok Výstupné Dekódovanie pre
kanály
surround zadný
kanál
Dolby Digital
5.1
5.1e)
Dolby Digital 6.1e)
Surround EXb)
––
Maticový (matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby
Digital EX (str. 60)
DTS 5.1
5.1e)
––
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrix
(maticové)
dekódovanie
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete
dekódovanie
týchto signálov do 6.1 oddelených kanálov.
Oddelené 6.1-kanálové signály sú špecifické pre
DVD disky a nepoužívajú sa v kinosálach.
e)
Keď pripojíte dva surround zadné reproduktory,
výstupný signál bude 7.1-kanálový.
• ON
Nastavenie SB DEC MODE sa pre
5.1- a 6.1-kanálové dekódovanie aplikuje
vo vstupnom toku (str. 60).
• OFF
Dekódovanie pre surround zadný kanál
sa nevykoná.
Poznámky
• Táto funkcia nefunguje v nasledovných prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN.
– Prijíma sa signál DTS 96/24.
– Je zvolené zvukové pole pre hudbu.
• V režime Dolby Digital EX nemusí byť počuť zvuk
zo surround zadného reproduktora. Niektoré disky
neobsahujú informáciu Dolby Digital Surround
EX, aj keď sa na obale nachádza logo Dolby
Digital EX. V takomto prípade zvoľte “ON”.
• Ak je zvolené “PLIIx”, SB DECODING je
nastavené na režim PLIIx.
x SB DEC MODE
Požadovaný režim dekódovania pre surround
zadný kanál môžete zvoliť, len ak je “SB
DECODING” nastavené na “ON” alebo
“AUTO” a vstupný tok obsahuje informáciu
Dolby Digital Surround EX.
SB DEC
MODE
Dekódovanie pre
Nastasurround zadný kanál
venie
reproduktorov
[DDEX]
7.1
kanálov
Matrix (maticový)
dekodér podporujúci
formát Dolby Digital EX
6.1
kanálov
Matrix (maticový)
dekodér podporujúci
formát Dolby Digital EX
[PLIIx MV] 7.1
kanálov
a) 6.1-kanálové
dekódovacie označenie je
informácia zaznamenaná napr. na DVD diskoch.
b)
Dolby Digital DVD disk obsahujúci informáciu
Surround EX. Web-stránka spoločnosti Dolby
Corporation vám pomôže pri identifikácii filmov
Surround EX.
c)
Záznam kódovaný s označujúcou informáciou
obsahuje DTS-ES Matrix aj 5.1-kanálové signály.
d) Záznam kódovaný s 5.1-kanálovými signálmi
a rozšíreným tokom vytvoreným pre konverziu
6.1
kanálov
Dekodér pre filmy
podporujúci formát
Dolby Pro Logic IIx
Matrix (maticový)
dekodér podporujúci
formát Dolby Digital EX
[PLIIx MS] 7.1
kanálov
Dekodér pre hudbu
podporujúci formát
Dolby Pro Logic IIx
6.1
kanálov
Dekodér pre hudbu
podporujúci formát
Dolby Pro Logic IIx
60SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 61 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Poznámky
Nastavenia tunera
(Menu Tuner Settings)
Menu Tuner Settings umožňuje špecifikovať
režim príjmu v pásme FM a pomenovať
uložené stanice.
V ponuke Menu zvoľte “Tuner Settings”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
v časti “Navigácia v ponukách Menu” (str. 52)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 53).
Parametre Menu Tuner Settings
x FM MODE
(Režim príjmu v pásme FM)
• STEREO
Pri stereo vysielaní stanice bude receiver
dekódovať signál ako stereo signál.
• MONO
Bez ohľadu sa signál pri vysielaní stanice
bude receiver dekódovať signál ako mono
signál.
x NAME IN?
(Pomenovanie uložených staníc)
Umožňuje pomenovanie uložených staníc.
Podrobnosti pozri v časti “Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu” (str. 84).
61SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ovládanie zosilňovača
• Keď je zvolené zvukové pole pre film, aplikuje
sa Matrix dekodér podporujúci formát Dolby
Digital EX, bez ohľadu na nastavenie režimu
dekódovania surround zadného kanála.
• Ak je nastavenie reproduktorov na 6.1-kanálový
systém, aplikuje sa Matrix dekódovanie
podporujúce formát Dolby Digital EX a ak je
nastavenie reproduktorov na 7.1-kanálový systém,
aplikuje sa dekódovanie pre film podporujúce
formát Pro Logic IIx, ak zvolíte Dolby PLIIx MS
v nasledovných podmienkach:
– Na vstupe je signál Dolby Digital Surround EX
– “SB DECODING” je nastavené na “AUTO”
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 62 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Nastavenia zvuku
(Menu Audio Settings)
Menu Audio Settings umožňuje nastaviť zvuk
podľa preferencií. V ponuke Menu zvoľte
“Audio Settings”. Podrobnosti o nastavení
parametrov pozri v časti “Navigácia
v ponukách Menu” (str. 52) a “Prehľad ponúk
Menu” (str. 53).
Parametre Menu Audio Settings
x DEC. PRIORITY
(Priorita pri dekódovaní
vstupných digitálnych audio
signálov)
• MAIN
Reproduktory budú reprodukovať hlavný
zvuk.
• SUB
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší
zvuk.
• MAIN+SUB
Reproduktory budú reprodukovať
zmixovaný hlavný aj vedľajší zvuk.
x A/V SYNC
(Synchronizácia výstupného
audio a video signálu)
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
audio signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupným zvukovým
a obrazovým signálom.
Poznámky
Umožňuje nastavenie vstupného režimu pre
vstupný digitálny signál do konektorov
DIGITAL IN a HDMI IN.
• AUTO
Automatické prepínanie vstupného režimu
medzi DTS, Dolby Digital alebo PCM.
• PCM
Prioritu majú PCM signály (aby sa predišlo
výpadkom zvuku pri spustení prehrávania).
Aj keď sú na vstupe iné signály, v závislosti
od formátu sa zvuk nemusí reprodukovať.
V takomto prípade nastavte “AUTO”.
• Táto funkcia je užitočná, ak používate rozmerné
LCD alebo plazmové monitory alebo projektory.
• Táto funkcia nefunguje v nasledovných prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN.
– Používa sa funkcia ANALOG DIRECT.
• Nastaviť je možné oneskorenie až 300mS.
– Vzorkovacia frekvencia je menej než 48 kHz.
– Dvojkanálový analógový signál.
• Nastaviť je možné oneskorenie až 150mS
– Vzorkovacia frekvencia je 88,2 kHz alebo
96 kHz
Aj keď sa parameter zobrazí ako 300mS, nie je
možné nastaviť oneskorenie viac ako 150mS.
Poznámka
x DIGITAL ASSIGN?
(Priradenie digitálneho audio
vstupu)
Keď nastavíte “AUTO” a po spustení prehrávania
sa preruší reprodukcia zvuku zo zdroja signálu
pripojeného do digitálnych audio konektorov
(pre CD atď.), nastavte “PCM”.
x DUAL MONO
(Výber jazyka pri digitálnom
vysielaní)
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom
vysielaní. Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
zvuku Dolby Digital.
• MAIN/SUB
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať
hlavný zvuk a súčasne bude pravý predný
reproduktor reprodukovať vedľajší zvuk.
Digitálny audio vstup môžete priradiť inému
zdroju signálu. Podrobnosti pozri v časti
“Reprodukcia digitálneho zvuku z iných
zdrojov vstupného signálu (DIGITAL
ASSIGN)” (str. 86).
x NAME IN? (Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu)
Umožňuje pomenovanie zvolených zdrojov
vstupného signálu. Podrobnosti pozri v časti
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu”
(str. 84).
62SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 63 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Nastavenia reproduktorov
(Menu Video Settings)
(Menu Speaker Settings)
Menu Video Settings umožňuje zmeniť
priradenie vstupného zložkového video
signálu inému zdroju vstupného signálu
a pomenovať zdroje vstupného signálu.
V ponuke Menu zvoľte “Video Settings”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
v časti “Navigácia v ponukách Menu” (str. 52)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 53).
Menu Speaker Settings umožňuje nastaviť
veľkosť a vzdialenosť reproduktorov
pripojených k tomuto zariadeniu. V ponuke
Menu zvoľte “Speaker Settings”. Podrobnosti
o nastavení parametrov pozri v časti
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 52)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 53).
Parametre Menu Video Settings
x COMPONENT V. ASSIGN?
(Priradenie zložkového video
vstupu)
Zložkový video vstup môžete priradiť inému
vstupu určenému pre obrazové signály.
Podrobnosti pozri v časti “Sledovanie
zložkového obrazového signálu z iných
zdrojov vstupného signálu (COMPONENT
VIDEO ASSIGN)” (str. 88).
x HDMI ASSIGN?
(Priradenie HDMI video vstupu)
HDMI video vstup môžete priradiť inému
vstupu určenému pre obrazové signály.
Podrobnosti pozri v časti “Sledovanie HDMI
obrazového signálu z iných zdrojov vstupného
signálu (HDMI ASSIGN)” (str. 87).
x COLOR SYSTEM
(Výber normy TVP)
• NTSC
• PAL
x NAME IN? (Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu)
Umožňuje pomenovanie zvolených zdrojov
vstupného signálu. Podrobnosti pozri v časti
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu”
(str. 84).
Parametre Menu Speaker
Settings
x SUB WOOFER (Subwoofer)
• YES
Ak pripojíte subwoofer, zvoľte “YES”.
• NO
Ak nepripojíte subwoofer, zvoľte “NO”.
Takéto nastavenie aktivuje presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov a výstup L.F.E.
(nízkofrekvenčných) signálov z iných
reproduktorov.
Rada
Aby sa dosiahol maximálny efekt v presmerovaní
hlbokých tónov systému Dolby Digital, odporúčame
nastaviť medznú frekvenciu subwoofera čo najvyššie.
x FRONT SP
(Predné reproduktory)
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak je nastavenie pre subwoofer
nastavené na “NO”, predné reproduktory
sa automaticky nastavia na “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk
skreslený alebo mu chýbajú priestorové
efekty, zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
z predného kanála do subwoofera. Ak je
nastavenie pre predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, stredový, surround
Pokračovanie
63SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ovládanie zosilňovača
Nastavenia obrazu
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 64 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
a surround zadné reproduktory
sa automaticky tiež nastavia na “SMALL”
(ak neboli predtým nastavené na “NO”).
x CENTER SP
(Stredový reproduktor)
• LARGE
Ak pripojíte veľký reproduktor, ktorý
efektívne reprodukuje hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak sú však predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, pre stredový
reproduktor nie je možné zvoliť “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk
skreslený alebo mu chýbajú priestorové
efekty, zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
zo stredového kanála do predných
reproduktorov (ak sú nastavené
na “LARGE”) alebo do subwoofera.
• NO
Ak nepripojíte stredový reproduktor, zvoľte
“NO”. Zvuk pre stredový kanál bude
reprodukovaný z predných reproduktorov.
• MIX
Ak nepripojíte stredový reproduktor, zvoľte
“MIX”. Zvuk zo stredového reproduktora
bude reprodukovaný bez vplyvu na kvalitu
zvuku. Zmenou nastavenia položky
“CENTER” v Menu Level Settings môžete
priradiť zvuk stredového reproduktora
predným reproduktorom.
x SURROUND SP
(Surround reproduktory)
Surround zadné reproduktory sa nastavia na
rovnaké nastavenie.
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak však nastavíte predné
reproduktory na “SMALL”, surround
reproduktory nie je možné nastaviť
na “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk
skreslený, alebo mu chýbajú surround
(priestorové) efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov zo surround kanála
do subwoofera alebo iných reproduktorov
s nastavením “LARGE”.
• NO
Ak nepripojíte surround reproduktory,
nastavte “NO”.
x SUR BACK SP
(Surround zadné reproduktory)
Ak je nastavenie pre surround reproduktory
nastavené na “NO”, surround zadné
reproduktory sa automaticky tiež nastavia
na “NO” a nastavenie nie je možné zmeniť.
• DUAL
Ak pripojíte dva surround zadné
reproduktory, nastavte “DUAL”. Zvuk bude
reprodukovaný cez maximálne 7.1 kanálov.
• SINGLE
Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, nastavte “SINGLE”. Zvuk
bude reprodukovaný cez maximálne 6.1
kanálov.
• NO
Ak nepripojíte žiadny surround zadný
reproduktor, zvoľte “NO”.
• BI-AMP
Ak pripojíte predné reproduktory systémom
bi-amping, zvoľte “BI-AMP”.
Rada
Nastavenie “LARGE” a “SMALL” pre každý
reproduktor určuje, či interný zvukový procesor
umožní reprodukciu hlbokých tónov pomocou
príslušného kanála.
Keď sú hlboké tóny vynechané z určitého kanála,
obvod presmerovania hlbokých tónov umožní ich
reprodukciu pomocou subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
Keďže hlboké tóny majú určitú smerovosť, je vhodné
(ak je to možné) nevyužívať presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov. Preto aj keď používate
malé reproduktory, môžete nastaviť “LARGE”,
ak chcete počuť reprodukciu hlbokých tónov práve
z týchto reproduktorov. Na druhej strane, ak používate
veľký reproduktor, ale nechcete počúvať hlboké tóny
z tohto reproduktora, nastavte ho na “SMALL”.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
nastavte všetky reproduktory na “LARGE”. Ak je
celková úroveň hlbokých tónov nižšia, môžete ju
pomocou ekvalizéra zvýrazniť. Podrobnosti pozri
v časti “Nastavenie ekvalizéra (Menu EQ Settings)”
(str. 57).
64SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 65 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
x SURROUND L
(Vzdialenosť surround ľavého
reproduktora)
x FRONT R
(Vzdialenosť predného pravého
reproduktora)
x SURROUND R
(Vzdialenosť surround pravého
reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A).
Ak nie sú obidva predné reproduktory
v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania,
nastavte vzdialenosť bližšieho reproduktora.
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
reproduktorov od pozície počúvania.
Ak nie sú obidva surround reproduktory
v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania,
nastavte vzdialenosť bližšieho reproduktora.
Ak používate len jeden surround
zadný reproduktor
x SUR BACK L
(Vzdialenosť surround zadného
ľavého reproduktora)
x SUR BACK R
(Vzdialenosť surround zadného
pravého reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
zadného reproduktora od pozície počúvania.
Ak pripojíte dva surround zadné reproduktory
a obidva surround zadné reproduktory nie sú
v rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania,
nastavte vzdialenosť bližšieho reproduktora.
Ak používate dva surround zadné
reproduktory (uhol B by mal byť
rovnaký).
x SUB WOOFER
(Vzdialenosť subwoofera)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť subwoofera od
pozície počúvania.
Rady
x CENTER
(Vzdialenosť stredového
reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť stredového
reproduktora od pozície počúvania.
• Ak nastavíte reproduktory pomocou funkcie
automatickej kalibrácie, môžete nastavovať
vzdialenosť v 1 cm intervaloch.
• Vzdialenosť medzi stredovým reproduktorom
a pozíciou počúvania B nie je možné nastaviť na
viac než 1,5 metra bližšie, než je vzdialenosť medzi
pozíciou počúvania a prednými reproduktormi A.
Reproduktor umiestnite tak, aby rozdiel
vzdialenosti B v nasledovnej schéme nebol
bližšie o viac než 1,5 metra, ako je vzdialenosť A.
Príklad: Vzdialenosť B nastavte na 4,5 metra
alebo viac, ak je vzdialenosť A 6 metrov.
Vzdialenosť medzi surround/surround zadnými
reproduktormi a pozíciou počúvania C nie je
možné nastaviť na viac než 4,5 metra bližšie, než
je vzdialenosť medzi pozíciou počúvania
a prednými reproduktormi A. Reproduktory
umiestnite tak, aby rozdiel vzdialenosti C
Pokračovanie
65SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ovládanie zosilňovača
x FRONT L
(Vzdialenosť predného ľavého
reproduktora)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 66 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
v nasledovnej schéme nebol bližšie o viac než
4,5 metra, ako je vzdialenosť A.
Príklad: Vzdialenosť C nastavte na 1,5 metra
alebo viac, ak je vzdialenosť A 6 metrov.
Je to dôležité, lebo nesprávne rozmiestnenie
reproduktorov znemožní kvalitnú reprodukciu
surround zvuku. Uvedomte si, že bližšie
nastavenie vzdialenosti reproduktora, než je jeho
skutočná poloha, bude mať za následok
oneskorenie vo výstupe zvuku z takéhoto
reproduktora. Inak povedané, reproduktor bude
znieť, ako by bol veľmi vzdialený.
x SP POSI.
(Poloha surround
reproduktorov)
Tento parameter vám umožní špecifikovať
umiestnenie vašich surround reproduktorov
pre vhodnú implementáciu surround
(priestorových) efektov v režimoch Cinema
Studio EX (str. 72). Táto nastaviteľná položka
nie je dostupná, keď je parameter pre veľkosť
surround reproduktorov nastavený na “NO”
(str. 64).
x DISTANCE UNIT
(Jednotky dĺžky)
Voľba jednotiek dĺžky pri nastavovaní
vzdialenosti.
• feet
Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• meter
Vzdialenosť sa zobrazuje v metroch.
• SIDE/LOW
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a C.
• SIDE/HIGH
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a D.
• BEHD/LOW
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a C.
• BEHD/HIGH
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a D.
66SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 67 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Rada
Nastavenia systému
(Menu System Settings)
Menu System Settings umožňuje užívateľsky
nastaviť receiver. V ponuke Menu zvoľte
“System Settings”. Podrobnosti o nastavení
parametrov pozri v časti “Navigácia
v ponukách Menu” (str. 52) a “Prehľad ponúk
Menu” (str. 53).
Parametre Menu System
Settings
x DIMMER
(Jas displeja)
Umožňuje nastaviť úroveň jasu displeja. Keď
zvolíte nastavenie, pri ktorom je displej úplne
vypnutý, vypne sa tiež indikátor MULTI
CHANNEL DECODING.
x SP. IMPEDANCE
(Impedancia reproduktorov)
Podrobnosti pozri v časti “6: Výber sady
reproduktorov” (str. 38).
x SP CROSSOVER
(Medzná frekvencia výhybiek
reproduktorov)
Parameter umožňuje nastaviť medznú
frekvenciu pre hlboké tóny pri
reproduktoroch, ktoré sú v Menu System
Settings nastavené na “SMALL”. “SP
CROSSOVER” nie je možné nastaviť, ak sú
reproduktory nastavené funkciou automatickej
kalibrácie. Ak chcete nastaviť medznú
frekvenciu výhybiek reproduktorov, nastavte
“A.CAL LOAD ?” na “OFF” v Menu Auto
Calibration. Potom nastavte reproduktory
manuálne a zvoľte parameter z položky “SP
CROSSOVER”.
Poznámka
Ak je zvolené MULTI IN, do zvuku predných
reproduktorov sa zmixujú len zvuky pre subwoofer
a stredový kanál. V takomto prípade nebudú
nastavenia vzdialenosti a polohy reproduktorov
a medznej frekvencie reproduktorov účinné.
67SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ovládanie zosilňovača
Poloha surround reproduktorov je zvlášť dôležitá pre
správnu implementáciu režimov Cinema Studio EX.
Pri ostatných zvukových poliach nie je pozícia
reproduktora taká dôležitá.
Všetky režimy zvukových polí boli vytvorené
za predpokladu, že surround reproduktor bude
umiestnený za miestom počúvania, ale efekt ostane
skoro rovnaký, aj pri umiestnení reproduktorov pod
väčším uhlom. Ak však reproduktory smerujú
na poslucháča z bezprostrednej blízkosti zľava
a sprava od miesta počúvania, zvukové polia
s virtuálnymi prvkami nebudú účinné, kým
nenastavíte parameter polohy na hodnotu “SIDE”.
Každé prostredie počúvania má veľa
ovplyvňujúcich faktorov (ako napr. odrazy od stien)
a ak sú vaše reproduktory umiestnené nad miestom
počúvania, aj keď sú v bezprostrednej blízkosti
sprava a zľava, lepšie výsledky môžete dosiahnuť
pri nastavení “BEHD”.
Keďže toto môže vyústiť do protikladu s popisom vo
vyššie uvedenej časti, odporúčame prehrávať zvuk
so surround (priestorovým) efektom a počúvať, aký
majú jednotlivé efekty vplyv na priestorový zvuk
v prostredí medzi prednými a surround
reproduktormi. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré
nastavenie je najvhodnejšie, zvoľte “BEHD”
a potom použite parametre vzdialenosti a úrovne
pre optimálne vyváženie.
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_052-068_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 68 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(Menu Auto Calibration)
Podrobnosti pozri v časti “7: Automatická
kalibrácia vhodných nastavení (AUTO
CALIBRATION)” (str. 40).
68SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_069-076_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 69 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Rady
Priestorový zvuk
Dolby Digital a DTS
Surround zvuk
(Režim A.F.D.)
Ak pripojíte subwoofer
A.F.D.
Stláčaním A.F.D. zvoľte
požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri v časti “Typ režimu A.F.D.”
(str. 70).
“A.F.D.” môžete zvoliť aj v Menu Sur
Settings. Podrobnosti pozri v časti
“Nastavenia surround zvuku (Menu Sur
Settings)” (str. 59).
Ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné
signály (L.F.E.) bude sa generovať
nízkofrekvenčný signál pre výstup do
subwoofera, čo je vlastne hlbokotónový efekt
pre subwoofer pri 2-kanálovom signáli.
Nízkofrekvenčný signál sa však nebude
generovať, ak je zvolené “Neo:6 Cinema”
alebo “Neo:6 Music”, keď sú všetky
reproduktory nastavené na “LARGE”.
Poznámky
• Táto funkcia nefunguje v nasledovných prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN.
– Ak sú na vstupe vstupné signály so vzorkovacou
frekvenciou viac než 48 kHz.
• Ak počas príjmu DTS 96/24 signálu nastavíte
zvukové pole, signál sa prehrá len so vzorkovaním
48 kHz.
Pokračovanie
69SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Priestorový zvuk
Režim A.F.D. (Auto Format Direct) umožní
reprodukciu zvuku vo vysokej kvalite a zvolí
príslušný režim dekódovania pre počúvanie
2-kanálového zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
• Odporúčame nastavenie “A.F.D. AUTO”, niekedy
však môže byť výhodnejšie použiť nastavenie
“SB DECODING” (str. 60), aby sa vstupný tok
prispôsobil preferovanému režimu.
• Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu je
označený na jeho obale.
–
: Disky Dolby Digital
–
: Záznam
kódovaný vo formáte Dolby Surround
–
: Záznam kódovaný vo formáte DTS
• Ak je na vstupe multikanálový signál, účinné je len
dekódovanie Dolby Pro Logic IIx.
V takomto prípade nebude nastavenie “SB
DECODING” a “SB DEC MODE” v Menu Sur
Settings funkčné. Keď zvolíte iný režim
dekódovania než Dolby Pro Logic IIx, na výstup sa
vyvedie multikanálový (práve kódovaný) zvukový
signál.
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_069-076_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 70 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Typ režimu A.F.D.
Režim
Režim A.F.D.
dekódovania [Displej]
Multikanálový
zvuk po
dekódovaní
Efekt
(Automatická
detekcia)
(Automatická
detekcia)
Reprodukcia zvuku presne podľa záznamu/
kódovania bez úprav surround efektmi.
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC
[PRO LOGIC]
4-kanálový signál Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic.
Zdroj signálu s 2 kanálmi sa rozkóduje
do 4.1 kanálov.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC II
II
MOVIE
[PRO LOGIC II MOVIE]
5-kanálový signál Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic II pre režim filmu. Nastavenie je
ideálne pre filmy kódované systémom
Dolby Surround. Okrem toho je možné
v tomto režime reprodukovať 5.1-kanálový
zvuk, pri sledovaní videokaziet so starými
filmami alebo s dabingom.
A.F.D. PRO LOGIC II
MUSIC
[PRO LOGIC II MUSIC]
5-kanálový signál Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic II pre režim hudby. Nastavenie je
ideálne pre štandardné stereo zdroje zvuku,
napríklad CD disky.
A.F.D. PRO LOGIC II
GAME
[PRO LOGIC II GAME]
5-kanálový signál Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic II pre režim hier.
Dolby Pro Logic A.F.D. PRO LOGIC IIx
7-kanálový signál Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
IIx*
MOVIE
Logic IIx pre režim filmu. Nastavenie je
[PRO LOGIC IIx MOVIE]
ideálne pre filmy kódované systémom
Dolby Surround. Okrem toho je možné
v tomto režime reprodukovať 7.1-kanálový
zvuk pri sledovaní videokaziet so starými
filmami alebo s dabingom.
A.F.D. PRO LOGIC IIx
7-kanálový signál Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
MUSIC
Logic IIx pre režim hudby. Nastavenie je
[PRO LOGIC IIx MUSIC]
ideálne pre štandardné stereo zdroje zvuku,
napríklad CD disky.
Neo:6
(Multi Stereo)
*
A.F.D. PRO LOGIC IIx
GAME
[PRO LOGIC IIx GAME]
7-kanálový signál Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic IIx pre režim hier.
A.F.D. Neo:6 Cinema
[Neo:6 Cinema]
6-kanálový signál Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6
Cinema pre režim filmu.
A.F.D. Neo:6 Music
[Neo:6 Music]
6-kanálový signál Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Music
pre režim hudby. Nastavenie je ideálne pre
štandardné stereo zdroje zvuku, napríklad
CD disky.
A.F.D. MULTI STEREO
[MULTI STEREO]
(Multi Stereo)
Reprodukcia 2-kanálových signálov (ľavý/
pravý) zo všetkých reproduktorov.
Tento režim dekódovania nie je možné zvoliť, ak k receiveru nie sú pripojené surround zadné reproduktory.
70SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_069-076_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 71 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Výber predprogramovaného
zvukového poľa (DCS)
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov na receiveri môžete získať priestorový
zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho
domova umožnia zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností.
• Ak je zvolené niektoré zvukové pole pre hudbu, zo
subwoofera sa nereprodukuje zvuk, ak sú v Menu
Speaker Settings všetky reproduktory nastavené na
“LARGE”. Subwoofer však bude reprodukovať
zvuk, ak digitálny vstupný signál obsahuje signály
L.F.E. (Low Frequency Effect - nízkofrekvenčný
efekt), alebo ak sú predné alebo surround
reproduktory nastavené na “SMALL”, prípadne ak
je zvolené “PORTABLE AUDIO”.
• Ak ja zvolené zvukové pole pre hudbu, režim
dekódovania surround zadných kanálov nefunguje
(str. 60).
Rady
A.F.D.
MOVIE
2CH
MUSIC
Stláčaním MOVIE zvoľte
požadované zvukové pole pre
filmy, alebo stláčaním MUSIC
zvoľte požadované zvukové pole
pre hudbu.
Vypnutie surround efektu pre
film/hudbu (MOVIE/MUSIC)
Stlačením 2CH zvoľte “2CH STEREO”, alebo
stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
Zobrazí sa zoznam zvukových polí.
“MOVIE” alebo “MUSIC” môžete tiež zvoliť
v Menu Sur Settings. Podrobnosti pozri v časti
“Nastavenia surround zvuku (Menu Sur
Settings)” (str. 59).
Poznámky
• Zvukové polia pre hudbu a filmy nefungujú
v nasledovných prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN.
– Ak sú na vstupe vstupné signály so vzorkovacou
frekvenciou viac než 48 kHz.
• Ak počas príjmu DTS 96/24 signálu nastavíte
zvukové pole, signál sa prehrá len so vzorkovaním
48 kHz.
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signáli.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré
vytvárajú virtuálne reproduktory nebudete
schopný zachytiť zvuk vychádzajúci priamo
zo skutočných surround reproduktorov.
Pokračovanie
71SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Priestorový zvuk
• Zvukové polia označené značkou DCS
využívajú technológiu DCS. Pozri “Slovník”
(str. 98).
• Ak je zvolené zvukové pole s označením DCS,
rozsvieti sa kontrolka Digital Cinema Sound.
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_069-076_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 72 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Dostupné zvukové polia
Zvukové pole Zvukové pole
pre
Efekt
Filmy
CINEMA STUDIO EX A
DCS
Reprodukcia zvukových charakteristík klasického “Cary
Grant Theater” produkčného filmového štúdia Sony Pictures
Entertainment. Štandardný režim, vhodný pre sledovanie
väčšiny filmov.
CINEMA STUDIO EX B
DCS
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného štúdia
“Kim Novak Theater” Sony Pictures Entertainment. Režim je
ideálny pre sledovanie sci-fi a akčných filmov, ktoré obsahujú
množstvo zvukových efektov.
CINEMA STUDIO EX C
DCS
Reprodukcia zvukových charakteristík filmovacieho štúdia
Sony Pictures Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie
muzikálov alebo klasických filmov, ktoré v zvukovej stope
obsahujú množstvo hudby.
V.MULTI DIMENSION
DCS
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov obklopujúcich
poslucháča z jedného páru skutočných surround
reproduktorov.
HALL
Reprodukcia s akustikou typickou pre obdĺžnikovú koncertnú
sálu.
Hudbu
Slúchadlá*
*
JAZZ CLUB
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
LIVE CONCERT
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
STADIUM
Reprodukcia prostredia nekrytého štadiónu.
SPORTS
Reprodukcia akustiky športového prenosu.
PORTABLE AUDIO
Reprodukcia výrazného zvuku z prenosného audio zariadenia.
Režim je ideálny pre počúvanie súborov MP3 a iných
komprimovaných audio súborov.
HEADPHONE (2CH)
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte 2-kanálový režim 2CH STEREO (str. 73)/režim
A.F.D. (str. 69). Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové
zdroje bez spracovania zvukovým poľom a multikanálové
priestorové formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
HEADPHONE THEATER
DCS
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte zvukové pole pre film/hudbu. Umožňuje počúvať
efekt typický pre kinosály pri počúvaní cez stereo slúchadlá.
HEADPHONE (DIRECT)
Výstup analógových signálov bez spracovania tónovou
charakteristikou, zvukovým poľom atď.
HEADPHONE (MULTI)
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá a je
zvolený režim MULTI IN. Na výstupe z konektorov MULTI
CHANNEL INPUT je analógový signál pre predné kanály.
Tento režim zvukového poľa môžete zvoliť, ak sú k receiveru pripojené slúchadlá.
72SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_069-076_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 73 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Počúvanie len cez predné
reproduktory (2CH STEREO)
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
ľavým a pravým predným reproduktorom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové
zdroje bez spracovania zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa
zmixujú do 2 kanálov.
Reprodukcia surround
efektu pri nízkej hlasitosti
(NIGHT MODE)
Táto funkcia umožňuje vytvoriť zvukové
prostredie typické pre kinosály aj pri počúvaní
pri nízkej hlasitosti. Funkcia môže byť
využívaná s ostatnými zvukovými poliami.
Pri sledovaní filmov neskoro v noci budete
jasne počuť dialógy aj pri nízkej hlasitosti.
Stlačte 2CH.
Poznámka
V režime 2CH STEREO nie je zo subwoofera
reprodukovaný zvuk. Pre počúvanie 2-kanálových
(stereo) zvukových zdrojov z predných
reproduktorov (ľavý/pravý) a subwoofera zvoľte
“A.F.D. AUTO”.
Ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné signály
(L.F.E.) bude sa generovať nízkofrekvenčný signál
pre výstup do subwoofera, čo je vlastne
hlbokotónový efekt pre subwoofer pri 2-kanálovom
signáli.
Stlačte NIGHT MODE.
Funkcia NIGHT MODE je aktivovaná.
Stláčaním NIGHT MODE zapínate/vypínate
režim NIGHT MODE.
Poznámky
• Funkcia nefunguje v nasledovných prípadoch.
– Je zvolené MULTI IN
• Ak zapnete NIGHT MODE počas príjmu signálu
DTS 96/24, bude sa prehrávať len so vzorkovaním
48 kHz.
Rada
Keď je funkcia aktivovaná, úroveň BASS, TREBLE
a EFFECT (hlboké, vysoké tóny a efekt) vzrastie
a “D.RANGE COMP.” sa automaticky nastaví
na “MAX” (str. 57).
73SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Priestorový zvuk
NIGHT
MODE
2CH
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_069-076_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 74 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Počúvanie zvuku bez
nastavení (ANALOG DIRECT)
Pri zvolenom zdroji signálu môžete prepnúť na
dvojkanálový vstupný audio signál. Táto funkcia
umožňuje počúvanie analógových zdrojov signálu
vo vysokej kvalite.
Počas používania tejto funkcie je možné nastaviť
len hlasitosť a vyváženie predných reproduktorov.
Nastavenie úrovne
hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
použite testovací tón.
Rada
Toto zariadenie používa testovací tón s frekvenciou
oscilujúcou okolo 800 Hz.
1
A.DIRECT
3
Stlačte A.DIRECT.
Na výstup je vyvedený analógový audio signál.
Stláčaním A.DIRECT zapínate/vypínate režim
ANALOG DIRECT.
Počúvanie analógového zdroja
zvuku vo vysokej kvalite
(Riadenie čistoty analógového
signálu)
Funkcia riadenia čistoty analógového signálu
(Analog pureness control) počas prehrávania
analógového zdroja zvuku odpojí napájanie
video a digitálnych obvodov, ktoré sa
nepoužívajú. Týmto spôsobom funkcia
riadenia čistoty analógového signálu poskytne
zvuk bez šumov vo vysokej kvalite.
Funkcia riadenia čistoty analógového signálu
sa aktivuje, ak zvolíte zdroj vstupného signálu
bez obrazového signálu, potom zvoľte
“ANALOG” z voľby INPUT MODE a stlačte
ANALOG DIRECT.
2,
12
5-11
4
1
2
Zapnite receiver a TVP.
Stlačte ON SCREEN.
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazilo Menu z pripojeného
receivera.
3
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
4
Stlačte MENU.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
74SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_069-076_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 75 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
5
Stláčaním V/v zvoľte “Level
Settings”, potom stlačte
.
Ak sa testovací tón
nereprodukuje
6
Stláčaním V/v zvoľte “TEST
TONE”, potom stlačte
.
7
Stlačte V.
• Reproduktorové káble môžu byť nesprávne
zapojené. Jemným potiahnutím káblov
skontrolujte správnosť zapojení.
• Reproduktorové káble môžu byť skratované.
Postupne v slede bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón.
Ak stlačíte v, nastaví sa šablóna “FIX”,
pri ktorej sa testovací tón reprodukuje len
zo zvoleného reproduktora.
Stlačením
potvrdíte výber.
Nastavte úroveň hlasitosti
a vyváženie jednotlivých
reproduktorov v Menu Level
Settings tak, aby v pozícii
počúvania zaznel testovací tón
z každého reproduktora
rovnako.
Podrobnosti o nastaveniach v Menu Level
Settings pozri na str. 56.
Rady
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete
nastaviť súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–.
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
Líši sa umiestnenie nastavovaného
reproduktora (napr. poloha predného
reproduktora) a typ reproduktorového
konektora použitého na pripojenie (napr.
konektor pre surround zadný reproduktor).
Skontrolujte umiestnenie reproduktorov.
Detailnejšie nastavenie
Testovací tón alebo zdroj zvuku môže
zaznievať postupne z dvoch reproduktorov
súčasne, čo umožní medzi takýmito dvomi
reproduktormi nastaviť vyváženie a úroveň.
Potom v kroku 6 zvoľte dvojicu
reproduktorov, ktoré chcete nastavovať
pomocou “PHASE NOISE” alebo “PHASE
AUDIO”.
10Stláčaním V/v zvoľte “TEST
TONE”, potom stlačte
.
11Stláčaním v zvoľte “OFF”
a stlačte
.
Reprodukcia testovacieho tónu sa zruší.
12Stlačte ON SCREEN.
Zobrazí sa Menu nastavení.
75SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Priestorový zvuk
8
9
Ak sa testovací tón
nereprodukuje zo zobrazeného,
ale z iného reproduktora
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_069-076_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 76 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Obnovenie výrobných
nastavení zvukových polí
1,2
2
1
Stlačením POWER vypnite
receiver.
2
Zatlačte súčasne MUSIC
a POWER.
Na displeji sa zobrazí “S.F Initialize”
a všetky nastavenia všetkých zvukových
polí sa súčasne obnovia na počiatočné
nastavenia.
76SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_077-082_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 77 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM
a AM (str. 35).
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stlačte TUNING +/–.
Stlačením TUNING + sa ladí smerom
nahor; stlačením TUNING – sa ladí
smerom nadol.
Ladenie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Ak je FM stereo príjem
nekvalitný
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “STEREO”, zvolením monofonickej
reprodukcie sa zvuk skvalitní.
Rada
Krok a rozsah ladenia pozri nižšie.
• Pásmo FM 50 kHz
• Pásmo AM 9 kHz
Ovládanie tunera
Zvoľte “MONO” vo voľbe “FM MODE”
v Menu Tuner Settings.
Automatické ladenie
1
2
77SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_077-082_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 78 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Priame ladenie
Automatické uloženie FM
staníc (AUTOBETICAL)
Číselnými tlačidlami priamo zadajte
frekvenciu požadovanej stanice.
1
3
2
1,2
4
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
3
Stlačte D.TUNING.
Číselnými tlačidlami zadajte
frekvenciu stanice.
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Zvoľte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Zvoľte 1 b 3 b 5 b 0
4
Pomocou tejto funkcie môžete automaticky
uložiť až 30 FM a FM RDS staníc bez
opakovania staníc. Navyše sa do pamäte
ukladajú len stanice s najkvalitnejším
signálom.
Ak chcete FM alebo AM stanice ukladať
do pamäte jednotlivo, pozri časť “Uloženie
rozhlasových staníc” (str. 79).
1
2
Stlačením POWER vypnite
receiver.
Stlačte ENTER.
Rada
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu, aby bol príjem optimálny.
Ak nie je možné stanicu naladiť
a zadaná frekvencia na displeji
bliká
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte kroky 2 až 4. Ak stále nie je
možné stanicu naladiť, frekvencia sa vo vašej
oblasti nepoužíva.
78SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_077-082_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 79 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
2
Pridržte zatlačené MEMORY/
ENTER a súčasným stlačením
POWER receiver opäť zapnite.
Uložiť môžete až 30 staníc v pásme FM a 30 staníc
v pásme AM. Potom si môžete jednoducho vyvolať
stanice, ktoré najčastejšie počúvate.
Uloženie rozhlasových staníc
1
3,5
Poznámky
• Počas tejto operácie nestláčajte okrem tlačidla ?/1
žiadne iné tlačidlá na receiveri ani na diaľkovom
ovládaní.
• Ak sa presťahujete do inej oblasti, znova zopakujte
postup uloženia staníc.
• Podrobnosti o vyvolaní uložených staníc pozri
v časti “Vyvolanie uložených staníc” (str. 80).
• Ak po uložení staníc premiestnite anténu, uložené
nastavenia už nemusia byť aktuálne. V takomto
prípade uložte stanice nanovo zopakovaním
uvedeného postupu.
4
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Pomocou automatického
ladenia (str. 77) alebo priameho
ladenia (str. 78) nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
Prepnite pásmo FM, ak je to potrebné
(str. 77).
Pokračovanie
79SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ovládanie tunera
Na displeji sa zobrazí hlásenie
“Autobetical select” a receiver vyhľadá
a uloží všetky dostupné FM a FM RDS
stanice v oblasti.
Pri staniciach RDS receiver najprv vyhľadá
vysielače, vysielajúce tú istú stanicu
a potom uloží ten vysielač, ktorý má
najlepší signál. Zvoleným RDS staniciam
receiver priradí dvojmiestny kód.
Podrobnosti o systéme RDS pozri v časti
“Radio Data System (RDS)” (str. 82).
Bežným FM staniciam je taktiež
priradený 2-miestny kód a uložia sa za
RDS stanice.
Po ukončení sa na displeji krátko zobrazí
“Autobetical finished” a receiver
sa prepne do štandardného režimu.
Uloženie rozhlasových
staníc
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_077-082_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 80 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
3
4
Stlačte MEMORY.
1
Na niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí
“MEMORY”. Skôr ako hlásenie zmizne,
vykonajte kroky 4 až 5.
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stláčaním PRESET +/– zvoľte
požadovanú uloženú stanicu
(predvoľbu).
Stláčaním PRESET +/– zvoľte
číslo požadovanej predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
• Pásmo AM: AM1 až AM30
• Pásmo FM: FM1 až FM30
Uloženú stanicu môžete zvoliť aj
stláčaním číselných tlačidiel. Potom
stlačením ENTER voľbu potvrdíte.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
ako zvolíte číslo predvoľby pre uloženie
stanice, zopakujte postup znova od kroku 3.
5
Stlačte ENTER.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo predvoľby.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr, ako
stlačíte MEMORY, zopakujte postup znova
od kroku 3.
6
Pomenovanie uložených staníc
Ďalšie stanice uložíte
opakovaním krokov 1 až 5.
1
3
Vyvolanie uložených staníc
1
5-7
4
2
2
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
80SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_077-082_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 81 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
2
3
Vyvolajte uloženú stanicu, ktorú
chcete pomenovať (str. 77).
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
4
Stlačte MENU.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
5
Stláčaním V/v zvoľte “Tuner
Settings”, potom stlačte
.
6
Stláčaním V/v zvoľte “NAME
IN?”.
7
Stlačením
parameter.
Radio Data System (RDS)
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Informáciu RDS môžete zobraziť.
Poznámky
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
potvrdíte
Poznámka
Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice, vysielaný
programovou službou (PS). (Nie je možné zmeniť
názov stanice vysielaný programovou službou (PS).
Zadaný názov sa prepíše názvom stanice
vysielaným programovou službou PS.)
Príjem RDS vysielania
Pomocou priameho ladenia (str. 78),
automatického ladenia (str. 77) alebo
vyvolania uložených staníc (str. 80)
jednoducho zvoľte stanicu z FM
pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný
signál slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
Zobrazenie RDS informácií
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
PS (Názov programovej služby (stanice))a) t
Indikácia PTY (Typ programu)b) t Indikácia
RT (Radio Text)c) t Indikácia CT (Aktuálny
čas) (24-hodinový cyklus) t Typ zvukového
poľa t Hlasitosť
a) Táto
informácia sa zobrazí aj pri FM staniciach,
ktoré nie sú typu RDS.
b)
Typ prijímaného programu.
c)
Textové správy vysielané RDS stanicou.
Pokračovanie
81SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ovládanie tunera
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Vykonajte postup z časti “Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu” (str. 84).
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_077-082_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 82 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Poznámky
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení,
na displeji bude blikať “Alarm-Alarm!”.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “No XX” (napr. “No Clock
Time”).
• Ak stanica vysiela rádio textové dáta, takéto dáta sa
na displeji zobrazujú rýchlosťou, akou sú vysielané
príslušnou stanicou. Rýchlosť zobrazovania
na displeji sa mení v závislosti od rýchlosti, akou
sú dáta vysielané.
Popis typov programov
Indikácia PTY Popis
News
Správy
Current Affairs Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
Information
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie,
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
Indikácia PTY Popis
Finance
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
Children’s Progs Programy pre deti
Social Affairs
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
Religion
Náboženské programy
Phone In
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
Travel &
Touring
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA
Leisure &
Hobby
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
Jazz Music
Jazzová hudba
Country Music
Country hudba
National Music Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
Oldies Music
Staré hity
Folk Music
Ľudová hudba
Sport
Športové programy
Documentary
Dokumentárne programy
Education
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
None
Ostatné programy nedefinované
vyššie
Drama
Rozhlasové hry a seriály
Cultures
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
Science
Programy o prírodných vedách
a technológiách
Varied Speech
Ďalšie typy programov,
napr. rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
Pop Music
Populárna hudba
Rock Music
Rocková hudba
Easy Listening
Oddychová hudba
Light Classics M Vážna hudba, inštrumentálna,
vokálna a zborová
Serious Classics Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
Other Music
Hudba, ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
Weather & Metr Počasie
82SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 83 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
4
Stlačte MENU.
Na TV obrazovke sa zobrazia nasledovné
ponuky Menu.
1-Level Settings
2-Equalizer Settings
3-Surround Settings
4-Tuner Settings
5-Audio Settings
6-Video Settings
7-Speaker Settings
8-System Settings
9-Auto Calibration
Ďalšie operácie
Zobrazenie ponúk Menu
receivera na TV obrazovke
Stlačte ON SCREEN a zobrazte Menu na TVP
pripojenom k receiveru. V ponukách Menu
môžete nastavovať veľmi jednoducho.
1
5
Stláčaním V/v zvoľte položku
Menu, potom stlačením
sprístupníte dané Menu.
3
6
Stláčaním V/v zvoľte
parameter, potom stlačením
sprístupníte daný parameter.
7
2,7
Stlačte ON SCREEN.
Zobrazí sa Menu nastavení.
5,6
4
1
2
Zapnite receiver a TVP.
Stlačte ON SCREEN.
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazilo Menu z pripojeného
receivera.
3
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
83SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ďalšie operácie
V závislosti od daného parametra sa môže
zvolený parameter potvrdiť dokončením
kroku 7.
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 84 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
3
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu
Stlačte MENU.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
Pre názov zdrojov signálu je možné použiť až
8 znakov a takýto názov zobraziť na displeji
receivera.
Je to vhodné pre priradenie názvov
pripojeným zariadeniam.
4
Stláčaním V/v zvoľte “Tuner
Settings”, “Audio Settings”,
“Video Settings” alebo “Auto
Calibration”.
5
6
Stlačením
zobrazíte Menu.
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN
?” alebo “A.CAL NAME?”,
potom stlačte
.
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Stláčaním V/v zvoľte znak, potom
stláčaním B/b presuňte kurzor na želanú
pozíciu, kde chcete zadať ďalší znak.
1
2
Vloženie medzery
Stláčajte B/b bez zadania znaku. Môžete
tiež otáčať +/– na receiveri, kým sa na
displeji nezobrazí medzera.
Ak sa pomýlite
Stláčaním B/b rozblikajte znak, ktorý
chcete zmeniť, potom otáčaním +/–
na receiveri zvoľte správny znak.
4-7
Rada
3
1
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja vstupného
signálu zvoľte požadovaný
zdroj vstupného signálu, ktorý
chcete pomenovať.
Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Písmená (veľké) t Písmená (malé) t Číslice
t Symboly
7
Stlačením
potvrdíte názov.
Zadaný názov sa zaregistruje.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri. Indikácia pre
zvolený vstup (zdroj vstupného signálu)
sa zobrazí na displeji.
2
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
84SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 85 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Prepínanie medzi
digitálnym a analógovým
zvukom (INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia do vstupných
digitálnych aj analógových audio konektorov
na receiveri, môžete nemenne nastaviť vstupný
zvukový režim pre niektoré z nich, podľa
materiálu, ktorý chcete sledovať.
• ANALOG
Aktivovanie analógových audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
• Digitálny audio vstup priradený inému zdroju
signálu funkciou DIGITAL ASSIGN (str. 86)
nie je možné zvoliť.
• Niektoré vstupné zvukové režimy nemusí byť
možné v závislosti od vstupného signálu nastaviť.
• Ak používate funkciu ANALOG DIRECT, alebo
ak je zvolené MULTI IN, audio vstup sa nastaví
na “ANALOG”. Nie je možné zvoliť iné režimy.
1
2
Ďalšie operácie
1
Stlačte tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Stláčaním INPUT MODE zvoľte
vstupný zvukový režim.
Zvolený vstupný zvukový režim bude
indikovaný na displeji receivera.
Vstupné zvukové režimy
• AUTO
Ak sú vykonané digitálne aj analógové
prepojenia, prioritu majú digitálne audio
signály.
Ak nie sú na vstupe digitálne audio signály,
zvolia sa analógové audio signály.
• COAX
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL COAXIAL.
• OPT
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL OPTICAL.
85SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 86 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Reprodukcia digitálneho
zvuku z iných zdrojov
vstupného signálu
(DIGITAL ASSIGN)
Digitálny audio vstup, ktorý je určený pre
signály OPTICAL alebo COAXIAL (VIDEO
1 IN, DVD IN, TV/SAT IN, MD/DAT IN,
SA-CD/CD IN) môžete priradiť inému zdroju
vstupného signálu, ktorý sa práve nevyužíva.
Napr. ak chcete, aby bol DVD prehrávač
zdrojom zvuku pre digitálny audio vstup pre
konektor OPTICAL IN na receiveri, potom:
• Prepojte výstupný optický konektor DVD
prehrávača s konektorom OPTICAL
VIDEO 1 IN na receiveri.
• Priraďte “VIDEO 1 OPT” pre “DVD”
v nastavení DIGITAL ASSIGN.
1
4
Stláčaním V/v zvoľte “DIGITAL
ASSIGN ?”, potom stlačte
.
5
Stláčaním V/v zvoľte
neobsadený digitálny audio
vstup (napr. VIDEO 1 OPT).
6
7
Stlačte
8
Stlačte
.
Stláčaním V/v zvoľte vstup
(napr. DVD), ktorý chcete
priradiť vstupnému digitálnemu
audio konektoru zvolenému
v kroku 5.
.
Ak prepnete zdroj signálu na “DVD”,
zvukový signál z DVD prehrávača bude
tiež digitálnym zvukovým signálom
na konektore OPTICAL VIDEO 1 IN.
Pre každý audio vstup môžete priradiť iný
zdroj signálu. Podrobnosti pozri v časti
“Dostupné zdroje vstupného signálu pre
jednotlivé digitálne audio vstupy”.
Dostupné zdroje vstupného
signálu pre jednotlivé digitálne
audio vstupy
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
3-8
2
1
VIDEO 1 OPT
VIDEO 1, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
VIDEO 3 OPT
VIDEO 3, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
TV/SAT OPT
TV/SAT, VIDEO 2, DVD,
SA-CD/CD
MD/TAPE OPT
MD/DAT, VIDEO 2,
DVD, SA-CD/CD
DVD COAX
DVD, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT,
MD/TAPE
SA-CD/CD COAX
SA-CD/CD, VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3,
TV/SAT, MD/TAPE
Stlačte MENU.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
3
Dostupné zdroje
vstupného signálu
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
2
Digitálny audio
vstup
Stláčaním V/v zvoľte “Audio
Settings”, potom stlačte
.
86SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 87 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Poznámky
• Tomu istému vstupu nie je možné priradiť viac než
jeden digitálny audio vstup.
• Nie je možné priradiť optické signály zo zdroja
vstupného signálu pre vstupné optické konektory
na receiveri a nie je možné priradiť koaxiálne
signály zo zdroja vstupného signálu pre vstupné
koaxiálne konektory na receiveri.
• Digitálny audio vstup priradený inému zdroju
signálu nie je možné používať ako pôvodný zdroj
signálu.
• Ak priradíte digitálny audio vstup, nastavenie
INPUT MODE sa môže automaticky zmeniť
(str. 85).
Sledovanie HDMI
obrazového signálu
z iných zdrojov vstupného
signálu
(HDMI ASSIGN)
HDMI video vstup môžete priradiť inému
zdroju vstupného signálu.
Napr. môžete sledovať obrazový signál
HDMI, ak zvolíte SA-CD/CD prehrávač,
pričom budete počúvať zvuk zo super audio
CD disku cez konektor SA-CD/CD.
1
2
1
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
2
Stlačte MENU.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
3
Stláčaním V/v zvoľte “Video
Settings”, potom stlačte
.
4
Stláčaním V/v zvoľte “HDMI
ASSIGN ?”, potom stlačte
.
5
Stláčaním V/v zvoľte HDMI
vstup, ktorý chcete priradiť.
Pokračovanie
87SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ďalšie operácie
3-8
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 88 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
6
7
8
Stlačte
.
Stláčaním V/v zvoľte vstup,
ktorému chcete priradiť HDMI
vstup zvolený v kroku 5.
Stlačte
.
Vstupy dostupné pre priraďovanie sa líšia
v závislosti od zložkových video vstupov.
Podrobnosti pozri v časti “Dostupné
zdroje vstupného signálu pre jednotlivé
HDMI video vstupy” nižšie.
Dostupné zdroje vstupného
signálu pre jednotlivé HDMI
video vstupy
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
Sledovanie zložkového
obrazového signálu
z iných zdrojov vstupného
signálu
(COMPONENT VIDEO ASSIGN)
Zložkový video vstup môžete priradiť inému
vstupu určenému pre obrazové signály
(VIDEO 2 IN atď.).
Napr. môžete sledovať zložkový obrazový
signál, ak zvolíte SA-CD/CD prehrávač,
pričom budete počúvať zvuk zo super audio
CD disku cez konektor SA-CD/CD IN.
1
Vstupný HDMI Dostupné zdroje vstupného
video
signálu
konektor
DVD
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, MD/TAPE,
SA-CD/CD
TV/SAT
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT, MD/TAPE,
SA-CD/CD
Poznámka
3-8
Tomu istému video vstupu nie je možné priradiť
viacero HDMI vstupov.
2
1
Stlačte RECEIVER.
Sprístupní sa ovládanie receivera.
2
Stlačte MENU.
Zobrazí sa zoznam ponúk Menu.
3
Stláčaním V/v zvoľte “Video
Settings”, potom stlačte
.
4
Stláčaním V/v zvoľte
“COMPONENT V. ASSIGN ?”,
potom stlačte
.
88SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 89 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
5
6
7
8
Stláčaním V/v zvoľte vstup
(napr. DVD IN), ktorý chcete
priradiť.
Stlačte
.
Stláčaním V/v zvoľte vstup
(napr. SA-CD/CD), ktorý chcete
priradiť ako zložkový video
vstup zvolený v kroku 5.
Stlačte
Zmena zobrazení
na displeji
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálne zvolené zvukové
pole atď.
.
Ak prepnete zdroj signálu na “SA-CD/
CD”, obrazový signál z DVD prehrávača
sa bude reprodukovať ako zložkový
obrazový signál.
Vstupy dostupné pre priraďovanie sa líšia
v závislosti od zložkových video vstupov.
Podrobnosti pozri v časti “Dostupné
zdroje vstupného signálu pre jednotlivé
zložkové video vstupy”.
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
Vstupný
zložkový
video
konektor
Dostupné zdroje vstupného
signálu
DVD
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, DVD, MD/TAPE,
SA-CD/CD
TV/SAT
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TV/SAT, MD/TAPE,
SA-CD/CD
Stláčajte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne.
Názov stanice t Frekvencia t Typ
zvukového poľa t Hlasitosť…
Pásmo FM a AM
Názov uloženej stanice a typ zvukového poľa*
y Frekvencia a typ zvukového poľa
* Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj vstupného signálu)
alebo uloženú stanicu pomenovali (str. 80, 84).
Indexový názov sa nezobrazí, ak ste do názvu
zadali len medzery, alebo je názov totožný
s názvom zdroja vstupného signálu.
Poznámky
• Tomu istému video vstupu nie je možné priradiť
viacero zložkových video vstupov.
• Zložkový video vstup priradený inému zdroju
signálu nie je možné používať ako pôvodný zdroj
signálu.
89SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ďalšie operácie
Dostupné zdroje vstupného
signálu pre jednotlivé zložkové
video vstupy
DISPLAY
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 90 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Vypínací časovač
Receiver je možné nastaviť tak, aby sa
po určitom čase sám vypol.
Nahrávanie pomocou
receivera
Pomocou receivera môžete nahrávať z video/
audio zariadenia. Podrobnosti pozri v návode
na použitie príslušného zariadenia.
1
SLEEP
Stláčajte SLEEP.
Po každom stlačení tlačidla SLEEP sa
zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
Keď je vypínací časovač (Sleep Timer)
aktívny, na displeji je zobrazené “SLEEP”.
Rada
Zostávajúci čas skontrolujete stlačením SLEEP pred
vypnutím receivera. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas do vypnutia zariadenia. Ak znova
stlačíte SLEEP, vypínací časovač sa deaktivuje.
Nahrávanie na MD disk/audio
kazetu
Pomocou receivera môžete nahrávať
na audiokazetu alebo MiniDisc. Ďalšie
podrobnosti pozri v návodoch na použitie
kazetového alebo MD decku.
1
Stlačte príslušné tlačidlo pre
výber zdroja vstupného signálu
zodpovedajúce prehrávaciemu
zariadeniu.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Pripravte zariadenie na
prehrávanie.
Napríklad do CD prehrávača vložte CD
disk.
3
Pripravte zariadenie na
nahrávanie.
Do nahrávacieho decku vložte kazetu
alebo MD disk, na ktorý chcete nahrávať
a nastavte úroveň nahrávania.
4
Na nahrávacom decku spustite
nahrávanie a na prehrávacom
zariadení spustite prehrávanie.
90SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 91 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Poznámky
• Nastavenia zvuku neovplyvnia výstup signálu
z konektorov TAPE/CDR OUT alebo MD/DAT
OUT.
• Audio signál vstupujúci do konektorov MULTI
CHANNEL INPUT je vyvedený len ako zvukový
signál pre predné kanály (ľavý/pravý).
Nahrávanie digitálneho
zvukového signálu
Prehrávacie zariadenie pripojte do vstupného
digitálneho audio konektora (OPTICAL IN),
nahrávacie zariadenie pripojte do konektora
OPTICAL MD/DAT OUT.
Nahrávanie na záznamové
médium
1
Ak nepripojíte surround zadné reproduktory,
konektory SURROUND BACK SPEAKERS
môžete využiť pre predné reproduktory
na zapojenie bi-amping.
Pripojenie reproduktorov
Predný
reproduktor (R)
Predný
reproduktor (L)
Hi
Hi
Lo
Lo
Ďalšie operácie
Stlačte príslušné tlačidlo pre
výber zdroja vstupného signálu
zodpovedajúce prehrávaciemu
zariadeniu.
Bi-amp zapojenie
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Napríklad do VCR vložte video kazetu,
z ktorej chcete nahrávať.
3
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
Do nahrávacieho zariadenia (VIDEO 1
alebo VIDEO 2) vložte videokazetu,
na ktorú chcete nahrávať.
4
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie
a na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie.
Poznámky
• Niektoré zdroje vstupného signálu obsahujú ochranné
signály proti kopírovaniu. V takomto prípade nebude
možné nahrávať požadovaný zdroj signálu.
• Audio signál vstupujúci do konektorov MULTI
CHANNEL INPUT je vyvedený len ako zvukový
signál pre predné kanály (ľavý/pravý).
Prepojte konektory Lo (alebo Hi) na predných
reproduktoroch s konektormi FRONT
SPEAKERS A a konektory Hi (alebo Lo)
na predných reproduktoroch s konektormi
SURROUND BACK SPEAKERS. Zložte
kovové prepojovacie prvky nasadené na
konektoroch Hi/Lo na reproduktoroch. Inak
sa môže receiver poškodiť.
Nastavenie reproduktorov
Nastavte “SUR BACK SP” na “BI-AMP”
v Menu Speaker Settings (str. 63). Rovnaký
signál bude vyvedený na výstup z konektorov
FRONT SPEAKERS A aj SURROUND
BACK SPEAKERS.
Pokračovanie
91SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_083-092_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 92 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Poznámky
• Na zapojenie bi-amping nie je možné použiť
konektory FRONT SPEAKERS B.
• Ak používate funkciu automatickej kalibrácie,
pred vykonaním automatickej kalibrácie vykonajte
nastavenia bi-amping.
• Ak vykonáte nastavenia bi-amping, nastavenie
úrovne hlasitosti, vyváženia a ekvalizéra pre
surround zadné reproduktory nebudú funkčné
a použijú sa nastavenia pre predné reproduktory.
• Signál vyvedený na výstup z konektorov PRE
OUT bude mať rovnaké nastavenia ako signál pre
konektory SPEAKERS.
92SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_093-097_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 93 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Používanie diaľkového ovládania
Ovládanie jednotlivých zariadení pomocou DO
Keď naprogramujete diaľkové ovládanie na
ovládanie nasledovných zariadení Sony alebo
zariadení iných výrobcov, môžete na ich
ovládanie používať tie tlačidlá, ktoré sú
označené krúžkom. Niektorými tlačidlami sa
však nemusí dať vaše zariadenie ovládať.
Ak chcete zmeniť obsah zoznamu zdrojov
signálu podľa konkrétnych zariadení, ktoré
vlastníte, pozri časť “Programovanie
diaľkového ovládania” (str. 94).
Prehľad tlačidiel slúžiacich na ovládanie jednotlivých zariadení
Zariadenie
TVP VCR
Tlačidlo
DVD Prehrávač PSX Video CD Digitálny satelitný/ DSS, Kazetový DAT CD Tuner Receiver
prehrá- terestriálny prijímač BST deck A/B deck prehráprehrávač, Blu-ray
vač, MD
vač, LD
DVD/VHS diskov
deck
prehrávač
kombo
AV ?/1,
?/1 (po stlačení TV)
z z
z
z
z
Číselné tlačidlá
z z
z
z
MEMORY, ENTER
z z
z
z
CLEAR, D.TUNING,
>10, –/– –
z z
z
DISPLAY
z z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
z z
MENU
z z
z
z
z
z
z
z
z
z
z***
z
z
z
z
z
CATEGORY +/–,
REPLAY/ADVANCE, B·/
·b
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
H, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
MUTING, MASTER
VOL +/–, TV VOL +/–
z z
z
z
PRESET +/–, TV CH +/–
z z
z
z
z
z
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE, DVD
MENU/INPUT MODE
F1, TV/VIDEO
z
z
z
F2, WIDE
z
z
z
*
z
z
z
z
m/M, TUNING +/–
DISK SKIP
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
Len LD prehrávač. ** Len DSS. *** Len mechanika B.
93SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Používanie diaľkového ovládania
./>
z
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_093-097_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 94 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
2
Programovanie
diaľkového ovládania
DO môžete užívateľsky prispôsobiť tak,
aby vyhovovalo zariadeniam pripojeným
k receiveru. DO môžete naprogramovať aj tak,
aby ovládalo zariadenia iných výrobcov než
Sony a tiež zariadenia Sony, ktoré DO
štandardne nedokáže ovládať.
Nižšie uvedený príklad je vzorovým
príkladom, keď je do konektorov VIDEO 2
na receiveri pripojený VCR iného výrobcu.
Skôr než začnete, uvedomte si nasledovné:
– Nie je možné zmeniť nastavenia pre zdroj
PHONO.
– DO dokáže ovládať len zariadenia
prijímajúce infračervené bezdrôtové
ovládacie signály.
Pri tejto operácii musí byť receiver
zapnutý a DO musíte smerovať
na receiver.
1
Kým bliká tlačidlo RM SET UP,
stlačte tlačidlo výberu zdroja
vstupného signálu (vrátane TV)
toho zariadenia, ktoré chcete
ovládať.
Napríklad: Ak chcete ovládať CD
prehrávač, stlačte SA-CD/CD.
Tlačidlo RM SET UP sa rozsvieti.
3
Číselnými tlačidlami zadajte
kód (alebo jeden z kódov,
ak existuje viacero kódov)
zodpovedajúci zariadeniu/
výrobcovi zariadenia, ktoré
chcete ovládať.
Tlačidlo RM SET UP sa rozsvieti.
Poznámka
Pre kód ovládania TVP sú funkčné len
500-kové kódy.
4
Stlačte ENTER.
Akonáhle sa kód overí, RM SET UP
dvakrát pomaly zabliká a DO
automaticky vypne režim programovania.
Zhasne aj tlačidlo výberu zdroja
vstupného signálu.
Zrušenie programovania
2
V ktoromkoľvek kroku stlačte RM SET UP.
Kódy zodpovedajúce
zariadeniam/výrobcom
zariadení
3
4
1
Stlačte RM SET UP.
Tlačidlo RM SET UP bliká.
Číselné kódy uvedené v tabuľkách umožnia
ovládať zariadenia iných výrobcov než Sony,
ale tiež zariadenia Sony, ktoré DO štandardne
nedokáže ovládať. Keďže signály DO, ktoré
zariadenie akceptuje, sú v závislosti od
modelu a roku výroby zariadenia rôzne, môžu
byť zariadeniu priradené viaceré kódy.
Ak zariadenie na niektorý kód nereaguje,
skúste zadať iný kód.
94SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_093-097_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 95 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Ovládanie MD decku
Poznámky
• Kódy sú stanovené na základe najčerstvejších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa stať, že zariadenie nezareaguje na žiadny
z uvedených kódov.
• Pri používaní DO na ovládanie určitého zariadenia
nemusia byť všetky tlačidlá pre výber zdroja
signálu funkčné.
Ovládanie CD prehrávača
Výrobca
SONY
Kód(y)
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
Výrobca
Kód(y)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Ovládanie kazetového decku
Výrobca
Kód(y)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
Ovládanie LD prehrávača
YAMAHA
120, 121, 122
Výrobca
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Výrobca
Kód(y)
SONY
203
Ovládanie Video CD prehrávača
PIONEER
219
Výrobca
Kód(y)
SONY
605
Pokračovanie
95SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Používanie diaľkového ovládania
Ovládanie DAT decku
Kód(y)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_093-097_STR-DA1200.fm2-694-840-11(2)
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 96 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Ovládanie VCR
Ovládanie DVD rekordéra
Výrobca
Kód(y)
Výrobca
Kód(y)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
SONY
403
AIWA*
710, 750, 757, 758
Ovládanie TVP
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
Výrobca
Kód(y)
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515,
534, 544
517, 534
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
GRUNDIG
724
GRUNDIG
HITACHI
722, 725, 729, 741
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
717
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
726, 727, 728, 736
JVC
516
MAGNAVOX
730, 731, 738
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
736
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532,
533, 534, 544
SANYO
717, 720, 746
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
748, 749
SHARP
535
TELEFUNKEN
751, 752
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
TOSHIBA
747, 755, 756
THOMSON
530, 537, 539
ZENITH
754
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
* Ak VCR AIWA nereaguje ani po zadaní kódu
pre AIWA, zadajte kód Sony.
Ovládanie DVD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
96SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_093-097_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 97 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Ovládanie satelitného prijímača
alebo káblovej TV
Výrobca
Kód(y)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Vymazanie obsahu
pamäte DO
1
Ovládanie tunera
Výrobca
Kód(y)
SONY
002, 003, 004, 005
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
Výrobca
Kód(y)
SONY
307, 308, 309
Ovládanie prehrávača Blu-ray
diskov
Kód(y)
SONY
310, 311, 312
Ovládanie konzoly PSX
Výrobca
Kód(y)
SONY
313, 314, 315
1,2
1
Najskôr zatlačte a pridržte
MASTER VOL –, potom stlačte
?/1 a následne AV ?/1.
Tlačidlo RM SET UP 3-krát zabliká.
2
Uvoľnite MASTER VOL –.
Celý obsah pamäte DO (t.j. všetky
naprogramované údaje) sa vymaže.
97SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Používanie diaľkového ovládania
Výrobca
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 98 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
x Medzná frekvencia výhybiek
Ďalšie informácie
Slovník
x Cinema Studio EX
Režim surround zvuku, ktorý môžeme
považovať za kompiláciu technológie Digital
Cinema Sound, poskytuje zvuk rovnaký ako
v kinosále pomocou nasledovných
3 technológií: “Virtual Multi Dimensions”,
“Screen Depth Matching” a “Cinema Studio
Reverberation”.
“Virtual Multi Dimensions” (technológia
virtuálnych reproduktorov) vytvorí
zo skutočných reproduktorov až 7.1 kanálov
a v pohodlí vášho domova umožní zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké
poznáte z prostredia kinosál a koncertných
miestností.
“Screen Depth Matching” reprodukuje
potlačené vysoké frekvencie a vytvorí sa
dojem, že vo filme je zvuk reprodukovaný
priamo z vnútra TV obrazovky (podobne ako
v kinosále spoza plátna). Tento efekt sa potom
pridá do predných a stredového kanála.
“Cinema Studio Reverberation” reprodukuje
zvuk typický pre najmodernejšie kinosály
a nahrávacie štúdiá, vrátane štúdií Sony
Pictures Entertainment. Podľa typu štúdií je
možné zvoliť tri režimy A/B/C.
x Zložkový video signál
Formát prenosu video signálu tromi
samostatnými zložkami signálu: jasová Y,
farebná Pb a farebná Pr. Vysokokvalitný
obrazový signál, napr. DVD video alebo
HDTV záznam sa prenáša vernejšie.
Tri konektory sú farebne rozlíšené - zelený,
modrý a červený.
x Kompozitný video signál
Štandardný formát pre prenos video signálu.
Jasová Y a farebná C zložka signálu
sa prenášajú spolu.
Frekvencia, pri ktorej sa prelínajú frekvencie
dvoch reproduktorov.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinečná technológia reprodukcie zvuku
určená pre domáce kino vyvinutá
spoločnosťou Sony v spolupráci so Sony
Pictures Entertainment, aby sa v pohodlí vášho
domova umožnil zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností. Technológia
“Digital Cinema Sound” spolu s procesorom
DSP (Digital signal processor) a zmeranými
údajmi prináša do vašich domov zvukové
polia presne podľa zámerov tvorcov filmu.
x Dolby Digital
Technológia kódovania/dekódovania zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories,
Inc. Pozostáva z predných (ľavý/pravý),
stredového, surround (ľavý/pravý) kanálov
a kanála pre subwoofer. Ide o zvukový
štandard pri DVD video zázname známeho
tiež pod názvom 5.1-kanálový surround zvuk.
x Dolby Digital Surround EX
Akustická technológia vyvinutá spoločnosťou
Dolby Laboratories, Inc. Surround zadný
kanál je maticou rozdelený na pravý a ľavý
surround kanál, takže je možné zvuk
reprodukovať cez 6.1 kanálov. Obzvlášť akčné
scény sa reprodukujú s dynamickejším
a realistickejším zvukom.
x Dolby Pro Logic II
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 5.1 kanálov určených
na prehrávanie. Dostupný je režim pre film
(MOVIE) a hudbu (MUSIC) (pre stereo zvuk).
Staré filmy kódované v tradičnom stereo
formáte je možné reprodukovať cez
5.1-kanálový surround zvuk. Režim GAME je
vhodný pre video hry.
98SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 99 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
x Dolby Pro Logic IIx
x DTS-ES
Technológia pre prehrávanie 7.1 kanálov
(alebo 6.1 kanálov). Spolu so zvukom
kódovaným do formátu Dolby Digital
Surround EX, je možné zvuk kódovaný do
5.1 kanálov Dolby Digital reprodukovať cez
7.1 (alebo 6.1) kanálov. Navyše je možné
existujúci stereo záznam tiež reprodukovať
cez 7.1 (alebo 6.1) kanálov.
Formát pre 6.1 prehrávaných kanálov
obsahujúcich informáciu pre surround zadný
kanál. Dostupné sú dva režimy, “Discrete 6.1”
s oddeleným záznamom všetkých kanálov
a “Matrix 6.1”, pri ktorom sa maticou rozdelí
surround zadný kanál na ľavý a pravý surround
kanál. Systém je ideálny pre prehrávanie
zvukových stôp filmov.
x Dolby Surround
(Dolby Pro Logic)
x Dynamický rozsah
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc.
Stredový a mono surround kanál je maticou
rozdelený na dva stereo kanály. Zvuk sa
reprodukuje ako štvorkanálový surround zvuk.
Je to najvšeobecnejšia metóda spracovania
zvuku pri DVD video zázname.
x Zmixovanie
Metóda zmixovania multikanálového zvuku
(napr. 5.1-kanálový zvuk) do dvoch
výstupných kanálov.
x DTS 96/24
x DTS Neo:6
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 5.1 kanálov určených
na prehrávanie. Podľa zdroja prehrávania
a preferencií je možné zvoliť dva režimy,
CINEMA pre filmy a MUSIC pre stereo zvuk
(napr. hudba).
x DTS Digital Surround
Technológia kódovania/dekódovania
digitálneho zvuku pre kinosály vyvinutá
spoločnosťou Dolby Theater Systems, Inc.
Komprimuje zvuk v menšej miere než Dolby
Digital. Reprodukcia zvuku je potom vo
vyššej kvalite.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI rozhranie podporujúce tok video aj
audio signálu cez jedno digitálne prepojenie.
Pri HDMI prepojení sa video signály
vo vysokom rozlíšení a multikanálové audio
signály prenášajú medzi AV zariadeniami
(napr. TVP vybavený konektormi HDMI)
v digitálnom formáte bez strát na kvalite.
HDMI špecifikácie sú kompatibilné s
technológiou HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection - Ochrana
širokopásmových prenosov digitálneho
záznamu), ktorá slúži na ochranu proti
kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
x Interlace (prekladaný signál)
Metóda riadkovania, pri ktorej sa obraz
zobrazuje polovica riadkov na klasickej TV
obrazovke alebo monitore každú 1/60
sekundy. Najskôr sa zobrazia všetky nepárne
riadky a potom sa do medzery medzi nimi
zobrazia všetky párne riadky.
x L.F.E. (Nízkofrekvenčný efekt)
Nízkofrekvenčný zvuk určený pre subwoofer pri
formáte Dolby Digital alebo DTS atď. Pridaním
hlbokých tónov s frekvenciou v rozsahu 20 až
120 Hz sa zvuk stáva mocnejším.
Pokračovanie
99SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ďalšie informácie
Formát digitálneho zvuku vo vysokej kvalite.
Zvuk sa nahráva pri vzorkovacej frekvencii
a dátovom toku 96 kHz/24 bit, čo je možné
maximum pri DVD video zázname. Počet
kanálov závisí od záznamu.
Reprodukčná kapacita audio signálov. Rozdiel
medzi minimálnym (najtichší) a maximálnym
(najhlasnejší) zvukom, ktorý je možné
reprodukovať, sa vyjadruje číselnou hodnotou v dB.
Vyššia hodnota znamená vyšší stupeň stíšenia alebo
zosilnenia zvuku, aký je možné reprodukovať.
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 100 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
x PCM (Pulse Code Modulation Pulzná kódová modulácia)
Metóda konverzie analógového zvuku
na digitálny, aby sa umožnilo počúvanie
digitálneho zvuku.
Bezpečnostné
upozornenia
x Progressive (progresívny signál)
Bezpečnosť
Oproti prekladanému formátu, pri ktorom sa
zobrazujú najskôr nepárne a potom párne
riadky, dokáže progresívny formát
reprodukovať v sekvencii všetky získavané
riadky.
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
x Vzorkovacia frekvencia
Zdroje napájania
Aby bola možná konverzia analógového
zvuku na digitálny, musia sa analógové dáta
kvantifikovať. Tento proces sa nazýva
vzorkovanie a počet, koľkokrát za sekundu sa
analógové dáta kvantifikujú, sa nazýva
vzorkovacia frekvencia. Štandardné audio CD
disky obsahujú dáta kvantifikované 44 100krát za sekundu, čiže ich vzorkovacia
frekvencia je 44,1 kHz. Vo všeobecnosti
znamená vyššia vzorkovacia frekvencia
vyššiu kvalitu zvuku.
x S-video signál
Formát prenosu video signálu. S-video signál
využíva jeden kábel na prenos dvoch kanálov,
jasový signál Y a farebný signál C. Kvalita
obrazu pri nahrávaní aj prehrávaní je vyššia
než pri kompozitnom signáli.
x TSP (Time Stretched Pulse)
TSP signál je vysokopresný merací signál,
ktorý využíva impulzovú energiu,
širokopásmové meranie od nízkych po vysoké
pásma v krátkom čase.
Množstvo energie využitej na meracie signály
je dôležité na zabezpečenie presnosti merania
v normálnom interiérovom prostredí. Vďaka
TSP signálom je možné merať signály značne
účinne.
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či
sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky. Pri
odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Zahrievanie
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu. Ak používate zariadenie pri
zvýšenej hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná
a bočné steny zariadenia sa postupne
zahrievajú. Aby nedošlo k popáleniu,
nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby
sa predišlo jeho zahrievaniu, čím predĺžite
životnosť jednotlivých častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí
zdrojov tepla, alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
100SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 101 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a následne
tak spôsobiť poruchu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí iných
zariadení (napr. TVP, VCR alebo kazetový
deck). (Ak je receiver v blízkosti TVP, VCR
alebo kazetového decku, môže vznikať šum
a zhoršiť sa kvalita obrazu. Platí to obzvlášť
ak používate internú anténu. Z tohto dôvodu
odporúčame používať externú anténu.)
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení
zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej
siete.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Ak nejaký problém pretrváva, obráťte
sa na predajcu Sony.
Zvuk
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť
zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušných vstupných audio
konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov
používaných na prepojenie úplne zasunuté
v konektoroch zariadenia aj receivera.
Pokračovanie
101SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ďalšie informácie
Nie je počuť zvuk, bez ohľadu
na zvolené zariadenie, alebo počuť
len slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú reproduktorové káble
správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky
ostatné zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME nastavený na –∞ dB.
• Skontrolujte, či nie je SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B) nastavené na “OFF” (str. 38).
• Stlačením MUTING na DO zrušte
vypnutie zvuku.
• Skontrolujte, či ste na receiveri zvolili
správny zdroj zvuku ovládačom INPUT
SELECTOR.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Ak počuť len slabý zvuk, skontrolujte, či
nie je aktivovaný režim NIGHT MODE
(str. 73).
• Aktivoval sa ochranný systém receivera.
Vypnite receiver, odstráňte skrat a znova
receiver zapnite.
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 102 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Z jedného z predných reproduktorov
nepočuť zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne.
Ak aj v slúchadlách počujete len jeden
kanál, zariadenie nemusí byť k receiveru
pripojené správne. Skontrolujte, či sú
koncovky káblov používaných na
prepojenie úplne zasunuté v konektoroch
zariadenia aj receivera. Ak v slúchadlách
počujete obidva kanály, predný reproduktor
nemusí byť k receiveru pripojený správne.
Skontrolujte prepojenie predného
reproduktora, ktorý nehrá.
• Skontrolujte, či ste nepripojili len jeden
konektor L alebo R, ale obidva. Použite
mono-stereo kábel (nedodávaný). Ak je
však zvolené zvukové pole (PRO LOGIC
atď.), stredový reproduktor nebude
reprodukovať zvuk. Ak je nastavenie pre
stredový reproduktor nastavené na “NO”,
zvuk bude reprodukovaný len prednými
reproduktormi (ľavý/pravý).
Nie je počuť zvuk z 2-kanálového
analógového zdroja zvuku.
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “COAX” alebo “OPT” (str. 85).
• Skontrolujte, či nie je zvolené MULTI IN.
• Skontrolujte, či funkcia DIGITAL
ASSIGN nie je aktivovaná pre priradenie
audio vstupu inému vstupu pre zvolený
zdroj vstupného signálu (str. 86).
Nie je počuť zvuk z digitálneho zdroja
signálu (zo zariadení pripojených do
konektorov COAXIAL alebo OPTICAL).
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “ANALOG” (str. 85).
Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “COAX” pre zdroj signálu
pripojený do vstupného konektora
OPTICAL, alebo na “OPT” pre zdroj
signálu pripojený do vstupného konektora
COAXIAL.
• Skontrolujte, či nie je zvolené MULTI IN.
• Skontrolujte, či sa nepoužíva funkcia
ANALOG DIRECT.
• Skontrolujte, či funkcia DIGITAL
ASSIGN nie je aktivovaná pre priradenie
audio vstupu inému vstupu pre zvolený
zdroj vstupného signálu (str. 86).
Vstupný signál z konektora HDMI
sa nereprodukuje.
• Audio signál HDMI nie je vyvedený
na výstupné konektory pre reproduktory.
• Audio signál HDMI je vyvedený len do
TVP pripojeného do konektora HDMI
OUT na receiveri.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušného HDMI
konektora.
• Nie je možné počúvať zvuk zo Super
Audio CD prehrávača pripojeného do
konektora HDMI.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené,
alebo sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia zapojené správne.
• Nastavte parametre vyváženia v Menu
Level Settings.
Je počuť šum alebo brum.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďaleko od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej
3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Premiestnite TVP ďalej od audio
zariadení.
• Skontrolujte, či ste uzemnili konektor
U SIGNAL GND (len ak je pripojený
gramofón).
• Konektory a koncovky sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
102SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 103 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Zo stredového/surround/surround
zadného reproduktora nepočuť zvuk,
alebo počuť len slabý zvuk.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX (str. 72).
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov
(str. 74).
• Skontrolujte, či je parameter veľkosti
stredového/surround reproduktorov
nastavený na “SMALL” alebo “LARGE”
(str. 64).
• Skontrolujte, či je nastavenie pre surround
zadný reproduktor nastavené na “DUAL”
alebo “SINGLE” (str. 64).
Zo surround zadných reproduktorov
nepočuť zvuk.
• Niektoré disky neobsahujú informáciu
Dolby Digital Surround EX, aj keď sa na
obale nachádza logo Dolby Digital Surround
EX. V takomto prípade zvoľte “ON”
v položke “SB DEC MODE” (str. 60).
Nedarí sa navodiť priestorový efekt.
• Skontrolujte, či je funkcia zvukového poľa
zapnutá (stlačte MOVIE alebo MUSIC).
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než
48 kHz.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo
DTS sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk
atď. vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď.
do vstupných digitálnych konektorov
receivera skontrolujte audio nastavenie
(nastavenie audio výstupu) pripojeného
zariadenia.
Kontrolka MULTI CHANNNEL
DECODING nesvieti namodro.
• Skontrolujte, či je prehrávacie zariadenie
správne pripojené do digitálneho
konektora a či je na receiveri zvolený
správny zdroj vstupného signálu.
• Skontrolujte, či zdroj prehrávaného
záznamu zodpovedá multikanálovému
formátu.
• Skontrolujte, či je prehrávacie zariadenie
nastavené pre multikanálový zvuk.
• Skontrolujte, či výstupný digitálny audio
signál zo zvoleného zariadenia nie je
priradený inému vstupu funkciou
DIGITAL ASSIGN (str. 86).
Obraz
Na TV obrazovke/monitore sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz
nie je kvalitný.
• Zvoľte príslušné zariadenie (zdroj
vstupného signálu) na receiveri (str. 47).
• Nastavte TVP do príslušného vstupného
režimu.
• Premiestnite TVP ďalej od audio
zariadení.
• Priraďte zložkový video vstup správne.
• Vstupný signál môže byť rovnaký ako
vstup, ak konvertujete vstupný signál
týmto receiverom (str. 33).
Vstupný signál z konektora HDMI sa
nereprodukuje z receivera alebo
reproduktorov TVP, ktorý je pripojený
k receiveru.
• Skontrolujte správnosť prepojení káblov
a zariadení.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
Pokračovanie
103SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ďalšie informácie
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne
pripojený.
• Skontrolujte, či je subwoofer zapnutý.
• Ak sú všetky reproduktory nastavené
na “LARGE” a je zvolené “Neo:6
Cinema” alebo “Neo:6 Music”, subwoofer
nereprodukuje žiadny zvuk.
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené
správne (str. 17, 23).
• Ovládačom INPUT SELECTOR zvoľte
správny zdroj vstupného signálu (str. 47).
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 104 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené
správne (str. 24).
• Ovládačom INPUT SELECTOR zvoľte
správny zdroj vstupného signálu (str. 47).
Tuner
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény
s receiverom použite 75 Ohm koaxiálny
kábel (nedodávaný) (pozri obrázok
nižšie). Ak k receiveru pripojíte externú
anténu, uzemnite ho, aby bol chránený
pred poškodením bleskom. Uzemňovací
kábel nepripájajte na potrubie s rozvodom
plynu.
Externá FM anténa
Receiver
Uzemnenie
RDS nepracuje.
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Požadovaná RDS informácia
sa nezobrazí.
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite,
či práve poskytujú vyžadovanú službu.
Ak áno, služba môže byť dočasne mimo
prevádzky.
Diaľkové ovládanie (DO)
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Vysielač DO smerujte na senzor na
receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich
za nové.
• Príkazový režim DO a receivera musia byť
rovnaké. Ak príkazový režim receivera nie
je zhodný s príkazovým režimom DO, DO
nedokáže ovládať receiver (str. 37).
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne
tlačidlo.
• Ak ovládate naprogramované zariadenie
iného výrobcu než Sony, diaľkové
ovládanie nemusí správane fungovať
v závislosti od modelu a výrobcu
zariadenia.
Uzemňovací kábel (nedodávaný)
Stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená. Nasmerujte antény, alebo
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý
(pri automatickom ladení). Použite priame
ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice,
alebo sa vymazali (ak vyvolávate uložené
stanice). Uložte stanice (str. 80).
• Stlačením DISPLAY zobrazte na displeji
frekvenciu stanice.
104SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 105 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Chybové hlásenie
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa kód
pozostávajúci z dvoch číslic a hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
PROTEKTOR
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením, alebo je horný panel
receivera niečím zakrytý. Receiver sa po pár
sekundách automaticky vypne. Skontrolujte
zapojenie reproduktorov a znova zapnite
receiver.
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uchovaných
nastavení
str. 36
Upravených zvukových polí
str. 76
Technické údaje
Zosilňovač
Pokračovanie
105SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
Ďalšie informácie
VÝSTUPNÝ VÝKON
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo1) 2)
(8 Ohm 1 kHz, celkové
harmonické skreslenie
(ďalej THD) 0,7 %):
105 W + 105 W
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo2)
(4 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %):
105 W + 105 W
Referenčný výstupný výkon
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %)
FRONT2):
100 W + 100 W
CENTER2):
100 W
SURROUND2):
100 W + 100 W
SURROUND BACK2):
100 W + 100 W
Referenčný výstupný výkon
(4 Ohm 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15 %)
FRONT2):
100 W + 100 W
CENTER2):
100 W
SURROUND2):
100 W + 100 W
SURROUND BACK2):
100 W + 100 W
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo1) 2)
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %):
130 W + 130 W
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo2)
(4 Ohm 1 kHz, THD 10 %):
130 W + 130 W
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 106 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Referenčný výstupný výkon
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2):
130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Referenčný výstupný výkon
(4 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2):
130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
1)
V závislosti od nastavenia zvukových polí
a zdrojov zvuku nemusí byť na výstupe žiadny
zvukový signál.
2)
Merané v nasledovných podmienkach:
Napájanie:
230 V AC, 50/60 Hz
(Európa okrem Veľkej
Británie)
240 V AC, 50/60 Hz
(Veľká Británia a ostatné
krajiny)
Frekvenčný rozsah
PHONO
Ekvalizačná krivka
RIAA ± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, DVD,
VIDEO 1/2/3
10 Hz – 50 kHz
± 3 dB (8 Ohm)
Vstupy (Digitálne)
DVD, SA-CD/CD
(Koaxiálny)
Impedancia: 75 Ohm
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
VIDEO 1/3, TV/SAT,
MD/TAPE (Optický)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy
MD/TAPE, VIDEO1/2
(AUDIO OUT)
Napätie:150 mV
Impedancia: 1kOhm
Napätie: 2 V
FRONT L/R, CENTER,
Impedancia: 1 kOhm
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
SUB WOOFER
EQUALIZER
Úrovne zisku
±10 dB, 1 dB krok
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
87,5 - 108,0 MHz
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory 75 Ohm, asymetrický
Citlivosť
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 Ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 Ohm
Využiteľná citlivosť 11,2 dBf, 1 µV/75 Ohm
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonické skreslenie pri 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Separácia
45 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah 30 Hz – 15 kHz, +0,5/
–2 dB
Selektivita
60 dB pri 400 kHz
Vstupy (Analógové)
PHONO
Citlivosť: 2,5 mV
Impedancia: 50 kOhm
Odstup signál - šum
(ďalej S/N): 86 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO1/2/3
Citlivosť: 150 mV
Impedancia: 50 kOhm
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
531 – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Anténa
Rámová anténa
Využiteľná citlivosť 50 dB µ/m (pri 999 kHz)
S/N
54 dB (pri 50 mV/m)
Harmonické skreslenie
0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivita
35 dB
106SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_098-107_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 107 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Video
Vstupy/Výstupy
Video:
S-video:
1 Vš-š, 75 Ohm
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
C: 0,286 Vš-š, 75 Ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PB/CB: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
PR/CR: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
80 MHz, HD prechod
Všeobecne
Napájanie
230 V AC, 50/60 Hz
(Európa okrem Veľkej
Británie)
240 V AC, 50/60 Hz
(Veľká Británia a ostatné
krajiny)
Príkon
440 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
1W
AC zásuvky
1 spínaná, 100 W/0,4 A
MAX
(Modely pre Európu okrem
Veľkej Británie)
Rozmery
Hmotnosť (cca)
430 × 175 × 430 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
15 kg
Ďalšie informácie
Dodávané príslušenstvo
Návod na použitie
Návod na jednoduché nastavenie (1)
Kalibračný mikrofón ECM-AC2 (1)
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Sieťová šnúra (1)
Diaľkové ovládanie RM-AAP015 (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Právo na zmeny vyhradené.
107SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_108-111_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 108 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Index
Číslice
H
5.1-kanálový zvuk 16
7.1-kanálový zvuk 16
HDMI
Zapojenie 25
HDMI ASSIGN 87
A
A.F.D. 70
ANALOG DIRECT 74
Automatická kalibrácia 40
AUTO FORMAT DIRECT 69
AUTOBETICAL 78
B
BI-AMP 91
C
CD prehrávač 21
Prehrávanie 48
Zapojenie 19
COMPONENT VIDEO ASSIGN 88
D
DCS 72
Diaľkové ovládanie
Ovládanie jednotlivých zariadení 93
Pred použitím 37
Programovanie 94
Vymazanie všetkých nastavení 97
DIGITAL ASSIGN 86
Displej 8
Dolby 60, 70
DTS 60
DVD prehrávač/DVD rekordér
Prehrávanie 49
Zapojenie 29–30
E
Ekvalizér 57
CH
Chybové hlásenia 105
I
INPUT MODE 85
INPUT SELECTOR 47
K
Kazetový deck 20
Konektor U SIGNAL GND 23, 35
Konverzia 33
Konverzia video signálu 33
L
Ladenie
Automatické 77
Predvoľby 79
Priame 78
L.F.E. 10, 63
M
MD deck 20
Menu
Audio Settings 54, 62
Auto Calibration 55
EQ Settings 53, 57
Level Settings 53, 56
Speaker Settings 55, 63
Sur Settings 54, 59
System Settings 55, 67
Tuner Settings 54, 61
Video Settings 54, 63
108SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_108-111_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 109 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
N
T
Nahrávanie
Na MiniDisc alebo audio kazetu 90
Na video kazetu 91
Nastavenie
Ekvalizér 57
Obraz 63
Reproduktor 63
Surround 59
Systém 67
Tuner 61
Úroveň 56
Zvuk 62
Zvukový efekt 76
NIGHT MODE 73
TEST TONE 56, 74
Tuner
AM 77
Antény 35
FM 77
TVP
Zapojenie 27
O
ON SCREEN 74, 83
P
Počiatočné nastavenie 36
Pomenovanie 84
R
V
VCR
Zapojenie 32
Prehrávanie 51
Video hra 50
Vypínací časovač 90
Vypnutie zvuku 47
Z
Zmena zobrazení na displeji 89
Zmixovanie 73
Zvukové polia
Resetovanie 76
Úprava 59
Výber 71
Ďalšie informácie
RDS 81
Reproduktory
Nastavenie vzdialenosti 65
Nastavenia 38, 63
Úroveň hlasitosti a vyváženie 74–75
Zapojenie 17
Režim 2CH STEREO 73
Resetovanie 105
S
Satelitný prijímač 31
SB DEC MODE 60
SB DECODING 60
Sieťová šnúra 36
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 39
Stredná frekvencia 74
Super Audio CD prehrávač 21
Zapojenie 22
Prehrávanie 48
Surround zvuk 69
109SK
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_108-111_STR-DA1200.fm
masterpage: Left
STR-DA1200ES_SK.book Page 110 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
C:\Temp\Temp05\STR-DA1200ES_SK\Fm\Sk_108-111_STR-DA1200.fm
masterpage: Right
STR-DA1200ES_SK.book Page 111 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
STR-DA1200ES
2-694-840-11(2)
STR-DA1200ES_SK.book Page 122 Sunday, August 6, 2006 2:27 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF