Sony | MDR-RF855RK | Sony MDR-RF855RK Rádiofrekvenčné bezdrôtové slúchadlá MDR-RF855RK Návod na použitie

4-441-668-65(1)
Kontrola dodaných
položiek
Používanie
1
Pripojte dodanú nabíjateľnú batériu BP-HP550-11 do ľavého slúchadla.
Po použití
Pri vkladaní batérie dodržiavajte správnu polaritu.
Slúchadlá sa po zložení automaticky vypnú (funkcia
automatického zapnutia/vypnutia).
Informácie o funkcii automatického
zapnutia/vypnutia
Wireless Stereo
Headphone System
Keď si slúchadlá nasadíte, automaticky sa zapnú. Slúchadlá si
nasaďte na hlavu vo zvislej polohe, aby sa funkcia
automatického zapnutia správne aktivovala.
Slúchadlá sa po zložení automaticky vypnú.
Samonastavovací pás nevyťahujte, ak ho nepoužívate,
pretože sa bude spotrebúvať energia batérie.
Vysielač TMR-RF855R (1)
Slúchadlá MDR-RF855R (1)
Návod na používanie
Navodila za uporabo
Napájací adaptér (1)
Ako prvý vložte
koniec .
Uzamknutie Odomknutie
Nabíjateľná nikel-metal hydridová
batéria BP-HP550-11 (dodáva sa)
Prepojovací kábel (konektor
stereo mini  kolíková
zástrčka × 2), 1 m (1)
Nabíjateľná nikel-metal
hydridová batéria
(BP-HP550-11) (1)
2
Samonastavovací
pás
3
Pripojte napájací adaptér.
Konektor pevne zasuňte.
Do sieťovej
zásuvky
Nabite slúchadlá.
Informácie o signáloch rádiových
frekvencií
(červený)
(zhasnutý)
Keď indikátor zhasne,
nabíjanie je dokončené.
Ak sa v priebehu 5 minút zachytáva len slabý signál, vysielač
sa automaticky vypne*. Vysielač sa môže vypnúť aj v prípade,
ak je hlasitosť pripojeného A/V zariadenia príliš nízka. Keď sa
zachytáva slabý signál, indikátor POWER/GREEN na vysielači
bliká 5 minút nazeleno a vysielač sa potom vypne. V takomto
prípade zvýšte hlasitosť pripojeného A/V zariadenia do takej
miery, aby zvuk nebol skreslený, a potom znížte hlasitosť
slúchadiel.
Vysielač sa môže vypnúť aj v prípade, ak sa v priebehu 5
minút nezachytí žiaden signál. Indikátor POWER/GREEN na
vysielači bliká 5 minút nazeleno a vysielač sa potom vypne.
Vysielač sa po opätovnom zachytení audio signálu znova
zapne.
* Ak z pripojeného A/V zariadenia vychádza šum, vysielač sa
nemusí vypnúť ani v prípade, ak sa nezachytáva žiaden
audio signál.
Pripojte A/V zariadenia podľa pripojenia  alebo  nižšie.
Konektor pevne zasuňte.
 Použitie zásuvky slúchadiel A/V zariadenia
Zásuvka
slúchadiel
(zásuvka stereo
mini)
L (biely)
©2012 Sony Corporation Printed in China
Konektor stereo
mini
V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Dávajte pozor, aby na prístroj nekvapkala alebo nestriekala
žiadna tekutina, ani naň neklaďte predmety naplnené
kvapalinami, ako napríklad vázy, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte batérie (jednotku batérie alebo vložené batérie) na
dlhšiu dobu nadmernému teplu, ako je napr. slnečné žiarenie,
oheň atď.
Sekundárne akumulátorové články ani batérie nerozoberajte,
neotvárajte a nerežte.
V prípade úniku kvapaliny z článku zabráňte jej kontaktu s
pokožkou a očami. Ak sa dostane do kontaktu s pokožkou alebo
očami, umyte zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a
vyhľadajte pomoc lekára.
Sekundárne akumulátorové články a batérie sa musia pred
použitím nabiť. Vždy používajte správnu nabíjačku a dodržiavajte
pokyny na správne nabíjanie uvedené v pokynoch výrobcu
alebo v návode k zariadeniu.
Po dlhom období skladovania môže byť potrebné
akumulátorové články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť,
aby sa dosiahla maximálna výkonnosť.
Zlikvidujte správnym spôsobom.
Zariadenie neotvárajte, predídete tak úrazu elektrickým prúdom.
Servis zverte len kvalifikovaným osobám.
Zariadenie nevkladajte do obmedzených priestorov, ako je napr.
knižnica alebo vstavaná skrinka.
Keďže sa zástrčka na sieťovom adaptéri používa na odpojenie
adaptéra od el. siete, zapojte ju do ľahko prístupnej elektrickej
zásuvky. Ak zistíte, že so zástrčkou nie je niečo v poriadku,
okamžite ju odpojte z elektrickej zásuvky.
Príliš veľký akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu
sluchu.
Typový štítok vysielača je umiestnený na spodnej vonkajšej
strane krytu.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto
označenie ustanovené zákonom, najmä krajín Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP).
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzťahuje sa na
Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný
Najprv nabite dodanú batériu
Dodaná nabíjateľná nikel-metal hydridová batéria nie je pred
prvým použitím nabitá. Pred použitím ju nabite.
Informácie o funkcii automatického
nabíjania
 Použitie konektorov (L/R) audio výstupu A/V zariadenia
Bezdrôtový systém stereofónnych slúchadiel
UPOZORNENIE
Tipy na nabíjanie
TV prijímač, digitálny hudobný
prehrávač atď.
MDR-RF855RK
Slovensky
Vysielač začne vysielať signály rádiových frekvencií
automaticky, keď deteguje audio signál z pripojeného
zariadenia.
Berte na vedomie nasledovné:
– V závislosti od polohy vysielača a podmienok v miestnosti
sa môže tvoriť šum. Odporúča sa umiestniť vysielač do
polohy, v ktorej produkuje najčistejší zvuk.
– Ak vysielač umiestnite na kovový stôl, môže byť počuť šum
alebo sa môže znížiť rozsah príjmu. Vysielač neklaďte na
kovový stôl.
Ak sa v priebehu 5 minút nezachytí
žiaden alebo len slabý signál
Kontaktné
kolíky
R (červený)
Vložením do vysielača sa slúchadlá automaticky vypnú a začne
sa nabíjanie. Takto nebudete musieť vypínať/zapínať slúchadlá
vždy, keď ich máte nasadené a zložíte si ich.
ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Konektor stereo mini
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v
kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute
(Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete
zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu
alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba
zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice
EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy
Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v
separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
L (biely)
Konektory (L/R)
audio výstupu
Ak sa indikátor CHG/RED nerozsvieti
načerveno
Stereo systém, prehrávač diskov
Blu-ray, DVD prehrávač atď.
– Overte, či je pravá aj ľavá strana slúchadiel správne vložená do
vysielača. Zložte si slúchadlá a znova ich položte na vysielač
tak, aby sa kontaktné body slúchadiel dotýkali kontaktných
kolíkov vysielača.
– Nabíjanie sa nemusí dokončiť, ak kontaktný kolík vysielača a
kontaktný bod slúchadiel sú zaprášené. Otrite ich bavlnenou
vatou a pod.
R (červený)
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v
Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Doba nabíjania a používania
5
Nasaďte si slúchadlá.
Pred počúvaním
Ak chcete obmedziť riziko poškodenia sluchu, najprv znížte hlasitosť.
Výdrž batérie
Batéria
Približný čas používania1)
Alkalická batéria Sony LR03
(veľkosť AAA)
28 hodín2)
1) pri výstupe 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
2) Čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a podmienok
používania.
Nenoste suchú batériu spolu s mincami ani inými kovovými
predmetmi. Ak kladné a záporné póly batérií prídu náhodne do
styku s kovovými predmetmi, môže dôjsť k vytváraniu tepla.
Kontaktné
body
4
Na napájanie slúchadiel možno tiež použiť komerčne dostupné
suché batérie (LR03 (veľkosť AAA)). Vložte dve batérie rovnakým
spôsobom ako je to popísané v kroku 1 v časti „Používanie“.
Po vložení suchých batérií sa funkcia nabíjania batérií neaktivuje.
Poznámka
Funkcie
Ďakujeme, že ste si kúpili bezdrôtový systém stereofónnych
slúchadiel Sony MDR-RF855RK. Pred uvedením tohto zariadenia
do činnosti si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre
prípad potreby v budúcnosti.
Tu sú niektoré vlastnosti:
– Bezdrôtový systém slúchadiel s batériou s dlhou výdržou a
dosahom 100 m
– Bezproblémové nabíjanie vložením slúchadiel do vysielača
– 40 mm budiče slúchadiel pre hlbokú basovú odozvu
– Funkcia automatického vypnutia/zapnutia napájania pre
dlhšiu výdrž batérie
– Čas prehrávania pri použití nabíjateľných batérií až 18 hodín
alebo 28 hodín pri použití alkalických batérií Sony
Používanie slúchadiel so
samostatne predávanými
suchými batériami
6
V závislosti od stavu nabitia batérie trvá nabitie približne 30
minút až 7 hodín.
Spustite prehrávanie na A/V zariadení.
Indikátor POWER/GREEN vysielača svieti zelene.
Približný čas nabíjania
Približný čas používania1)
7 hodín2)
18 hodín3)
1) pri výstupe 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
2) počet hodín potrebných na úplné nabitie vybitej batérie
3) Čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a podmienok
používania.
Tipy na pripojenie
– Nepripájajte konektory do zásuvky AUDIO IN 1 a AUDIO IN 2
naraz. Ak pripojíte oba konektory A/V zariadenia súčasne, oba
audio signály môžu mať za následok zmiešaný výstup.
– Ak pripojíte prepojovací kábel priamo ku zásuvke na slúchadle
(monofónna mini zásuvka), zvukový signál nemusí vystupovať
z pravého kanála.
Tipy na nastavenie
hlasitosti
– Ak pripojíte vysielač k zásuvke slúchadiel na A/V zariadení,
nastavte hlasitosť na A/V zariadení na čo možno najvyššiu
úroveň, avšak nie až tak vysokú, aby nedochádzalo k skresleniu
zvukového signálu.
– Pri pozeraní filmov buďte opatrní a nezvyšujte príliš hlasitosť
pri tichých scénach. Pri náhlom prehraní hlasnej scény by ste si
mohli poškodiť sluch.
Tipy na lepší príjem
Príjem
Tento systém využíva signály s veľmi vysokou frekvenciou v
pásme 800 MHz, takže sa príjem môže zhoršovať v dôsledku
okolitých objektov. Nasledujúce príklady ilustrujú podmienky,
ktoré môžu znížiť dosah príjmu alebo spôsobiť rušenie.
– Vnútri budovy so stenami, ktoré obsahujú oceľové priečky.
– Priestor s mnohými oceľovými skrinkami, atď.
– Priestor s mnohými elektrickými zariadeniami, ktoré generujú
elektromagnetické polia.
– Vysielač je umiestnený na kovovom prístroji.
– Priestor orientovaný smerom k ceste.
– V okolí sa vyskytuje šum alebo rušivé signály kvôli rádiovým
vysielačom v kamiónoch, atď.
– V okolí sa vyskytuje šum alebo rušivé signály, kvôli
bezdrôtovým komunikačným systémom inštalovaným pozdĺž
ciest.
Účinná plocha vysielača
Optimálna vzdialenosť je približne do 100 m v prípade, že systém
nebude rušený. Avšak vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od
okolia a prostredia.
– Ak systém zachytí nejaký šum vo vyššie uvedenej vzdialenosti,
skráťte vzdialenosť medzi vysielačom a slúchadlami alebo
vyberte iný kanál.
– Keď používate slúchadlá vnútri účinnej plochy vysielača,
vysielač môžete položiť v ľubovoľnom smere od poslucháča.
– Dokonca aj v oblasti príjmu signálu existujú miesta (mŕtve
miesta), kde signál rádiových frekvencií nie je možné zachytiť.
Táto vlastnosť je typická pre signály rádiových frekvencií a
neznamená poruchu. Mierny premiestnením vysielača je
možné polohu mŕtveho miesta zmeniť.
Výmena vankúšikov
Vankúšiky slúchadiel je možné vymeniť. Ak sa vankúšiky
znečistia alebo opotrebujú, vymeňte ich podľa nižšie uvedeného
obrázka. Vankúšiky nie sú bežne dostupné. Náhradné vankúšiky
je možné objednať v obchode, kde ste tento systém zakúpili,
alebo u najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
1
Odstráňte starý vankúšik tak, že ho vytiahnete z drážky na
slúchadle.
Nabitie dodanej batérie po použití
Dotykový bod
Poznámky
7
Upravte hlasitosť.
Ak nie je možné prijímať čistý audio signál
Najprv zmeňte rádiovú frekvenciu na vysielači voličom CHANNEL a potom nastavte
rovnakú rádiovú frekvenciu na slúchadlách pomocou prepínača TUNING.
Zvýšenie
Dotykový bod
Zníženie
– Pevne zasuňte konektor napájacieho adaptéra.
– Používajte iba dodaný napájací adaptér. Použitie napájacích
adaptérov s odlišnou polaritou alebo inými charakteristikami
konektora môže spôsobiť poruchu slúchadiel.
2
Nasaďte nový vankúšik na jednotku budiča.
Zaveste hranu vankúšika na jednu stranu hrany drážky
jednotky budiča, potom otočte hranu vankúšika okolo
jednotky budiča podľa obrázka nižšie.
Keď je vankúšik pevne vložený do drážky, nastavte ho v
zvislom smere.
Konektor
s normalizovanou
polaritou
– Kapacita batérie sa môže znížiť, ak je napájací adaptér
odpojený od vysielača a zapnuté slúchadlá sa umiestnia na
vysielač.
– Počas nabíjania batérie sa vysielač automaticky vypne.
– Tento systém je určený len na nabíjanie dodanej nabíjateľnej
batérie BP-HP550-11 z dôvodu bezpečnosti. Iné typy
nabíjateľných batérií nemožno nabíjať v tomto systéme.
– Po vložení nemožno nabíjať suché batérie.
– Nepokúšajte sa používať dodanú nabíjateľnú batériu
BP-HP550-11 pre iné zariadenia. Je určená na používanie
výlučne spolu s týmto systémom.
– Nabíjajte v prostredí s teplotou v rozmedzí od 5 °C do 35 °C.
– Keď sa kapacita batérie zníži na polovicu, môže to znamenať
koniec jej životnosti. Dodaná nabíjateľná batéria BP-HP550-11
nie je komerčne dostupná. Batériu si môžete objednať
v obchode, kde ste tento systém zakúpili alebo u najbližšieho
predajcu výrobkov značky Sony.
– Slúchadlá používajte v blízkosti vysielača, alebo zmeňte
polohu vysielača.
– Vysielač neklaďte na kovový stôl.
– Ak vysielač pripojíte k A/V zariadeniu cez zásuvku slúchadiel,
znížte na pripojenom A/V zariadení úroveň hlasitosti do takej
miery, aby zvuk nebol skreslený.
– Zmeňte rádiovú frekvenciu na vysielači voličom CHANNEL
a potom nastavte rovnakú rádiovú frekvenciu na slúchadlách
pomocou prepínača TUNING.
– Nabite dodanú nabíjateľnú batériu, alebo vymeňte suché
batérie za nové. Ak indikátor POWER nesvieti ani po nabití,
vezmite slúchadlá k predajcovi výrobkov značky Sony.
Hlasný šum v pozadí
– Ak vysielač pripojíte k A/V zariadeniu cez zásuvku slúchadiel,
zvýšte na pripojenom A/V zariadení úroveň hlasitosti do takej
miery, aby zvuk nebol skreslený.
– Nabite dodanú nabíjateľnú batériu, alebo vymeňte suché
batérie za nové. Ak indikátor POWER nesvieti ani po nabití,
vezmite slúchadlá k predajcovi výrobkov značky Sony.
– Vysielač neklaďte na kovový stôl.
– Slúchadlá používajte v blízkosti vysielača.
Indikátor POWER/GREEN bliká nazeleno
– Neprijíma sa žiaden alebo len slabý signál. Spustite
prehrávanie na A/V zariadení, alebo zvýšte úroveň hlasitosti na
pripojenom A/V zariadení do takej miery, aby nebol zvuk
skreslený, pretože v opačnom prípade sa vysielač vypne. Ak sa
v priebehu 5 minút nezachytí žiaden alebo len slabý signál,
vysielač sa automaticky vypne.
Prerušený zvuk
– Ak sa v priebehu 5 minút nezachytí žiaden alebo len slabý
signál, vysielač sa vypne. Ak vysielač pripojíte k A/V zariadeniu
cez zásuvku slúchadiel, zvýšte na pripojenom A/V zariadení
úroveň hlasitosti do takej miery, aby zvuk nebol skreslený.
Batéria sa nedá nabiť/indikátor CHG/
RED bliká načerveno, alebo sa
nerozsvieti načerveno
– Overte, či sa pravá alebo ľavá strana slúchadiel a vysielača
zhodujú a položte slúchadlá na vysielač správnym spôsobom.
– Vložte dodanú nabíjateľnú nikel-metal hydridovú batériu.
Suché batérie a iné nabíjateľné batérie ako tie, ktoré boli
dodané, nie je možné nabíjať.
– Ak sa indikátor CHG/RED nerozsvieti načerveno ani v prípade,
ak slúchadlá položíte na vysielač a chvíľu počkáte, životnosť
batérie pravdepodobne skončila. Dodanú nabíjateľnú batériu
BP-HP550-11 si môžete objednať v obchode, kde ste tento
systém zakúpili, alebo u najbližšieho predajcu výrobkov značky
Sony.
– Nabíjanie sa nemusí dokončiť, ak kontaktný kolík vysielača a
kontaktný bod slúchadiel sú zaprášené. Otrite ich bavlnenou
vatou a pod.
Upozornenia
– Ak sa tento systém dlhú dobu nepoužíva, odpojte napájací
adaptér od zásuvky striedavého prúdu potiahnutím za
zástrčku a vyberte batériu zo slúchadiel, aby nedošlo k
poškodeniu, ktoré môže spôsobiť vytečenie batérie a následnú
koróziu.
– Nenechávajte tento systém na mieste, ktoré je vystavené
priamemu slnečnému svetlu, teplu alebo vlhkosti.
– Keď odpojíte napájací adaptér od vysielača predtým, než si
zložíte slúchadlá, možno bude počuť šum.
– Slúchadlá nevystavujte teplotným extrémom, priamemu
slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu ani mechanickému
nárazu.
Poznámky týkajúce sa slúchadiel
Opatrenia na zníženie rizika poškodenia
sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Odborníci na sluch
radia nepoužívať slúchadlá nepretržite pri vysokej hlasitosti a
dlhú dobu. Ak vám začne zvoniť v ušiach, znížte hlasitosť alebo
prestaňte slúchadlá používať.
Ohľad na druhých
Hlasitosť udržujte na strednej úrovni. Umožní vám to počuť
vonkajšie zvuky a brať ohľad na ľudí okolo vás.
Ak máte otázky alebo problémy so systémom, ktoré v tomto
návode nie sú popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu
výrobkov spoločnosti Sony.
Technické údaje
Zostatkový stav batérie
Ak chcete skontrolovať zostatkový stav nabitia batérie slúchadiel,
vytiahnite samonastavovací pás a skontrolujte indikátor POWER.
Batéria je ďalej použiteľná, keď sa indikátor rozsvieti nazeleno.
Ak indikátor POWER zhasne, stlmí sa, bliká alebo je zvuk
skreslený alebo sa ozýva šum, slúchadlá nabite.
Skreslený alebo prerušovaný zvuk
(niekedy aj šum)
Ak potrebujete systém opraviť, prineste slúchadlá a vysielač
k predajcovi výrobkov spoločnosti Sony.
Po použití položte slúchadlá na vysielač. Kontrolka CHG/RED sa
rozsvieti načerveno a spustí sa nabíjanie.
Keď sa nabíjanie dokončí, slúchadlá nie je potrebné odpájať od
vysielača.
(zelený)
– Zmeňte rádiovú frekvenciu na vysielači voličom CHANNEL
a potom nastavte rovnakú rádiovú frekvenciu na slúchadlách
pomocou prepínača TUNING.
– Slúchadlá používajte v blízkosti vysielača alebo zmeňte polohu
vysielača.
– Nabite dodanú nabíjateľnú batériu, alebo vymeňte suché
batérie za nové. Ak indikátor POWER nesvieti ani po nabití,
vezmite slúchadlá k predajcovi výrobkov značky Sony.
– Zvýšte hlasitosť slúchadiel.
Riešenie problémov
Ak pri používaní tohto systému narazíte na akýkoľvek problém,
použite nasledujúci kontrolný zoznam. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov spoločnosti Sony.
Zvuk nepočuť alebo je slabý
– Skontrolujte pripojenie A/V zariadenia alebo napájacieho
adaptéra.
– Overte, či je A/V zariadenie zapnuté.
– Ak vysielač pripojíte k A/V zariadeniu cez zásuvku slúchadiel,
zvýšte na pripojenom A/V zariadení úroveň hlasitosti do takej
miery, aby zvuk nebol skreslený.
Stereofónny RF vysielač (TMR-RF855R)
Modulácia
FM stereo
Prevádzková frekvencia
863,0 MHz – 865,0 MHz
Maximálny výstupný výkon
< 10 mW
Kanál
Ch1, Ch2, Ch3
Prenosová vzdialenosť
Maximálne približne 100 m
Audio vstupy
Kolíkové konektory (ľavý/pravý)
Zásuvka stereo mini
Požiadavky na napájanie
Jednosmerný prúd 12 V (z dodávaného
napájacieho adaptéra)
Rozmery
Približne 180 mm × 94 mm × 126 mm (š/v/h)
Hmotnosť
Približne 310 g
Menovitá spotreba
3,0 W
Prevádzková teplota
5 až 35 °C
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
(MDR-RF855R)
Frekvenčná odozva
10 Hz – 22 000 Hz
Zdroj napájania Dodaná nabíjateľná nikel-metal hydridová
batéria BP-HP550-11 alebo bežne dostupné
suché batérie (LR03 (veľkosť AAA))
Hmotnosť
Približne 280 g vrátane batérie
Prevádzková teplota
5 až 35 °C
Dodané položky
Stereofónny RF vysielač TMR-RF855R
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá MDR-RF855R
Napájací adaptér (12 V) (1)
Prepojovací kábel (konektor stereo mini  kolíková zástrčka ×
2), 1 m (1)
Nabíjateľná nikel-metal hydridová batéria BP-HP550-11
(550 mAh min) (1)
Záručný list (1)
Návod na používanie (táto príručka) (1)
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Preverjanje priloženih
delov
Uporaba
1
Vstavite priloženo baterijo za polnjenje BP-HP550-11 v levi del ohišja slušalk.
Po uporabi
Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno postavitev.
Ko slušalke snamete, se samodejno izklopijo (funkcija
samodejnega vklopa/izklopa).
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa
Wireless Stereo
Headphone System
Ko si slušalke nadenete, se te samodejno vklopijo. Slušalke
imejte nameščene navpično, da bo funkcija samodejnega
vklopa pravilno delovala.
Ko slušalke snamete, se samodejno izklopijo.
Ko slušalk ne uporabljate, ne povlecite samozateznega traku,
ker s tem praznite baterijo.
Oddajnik TMR-RF855R (1)
Slušalke MDR-RF855R (1)
Návod na používanie
Navodila za uporabo
Napajalni vmesnik (1)
Najprej
vstavite .
Zaklep Odklep
Nikelj-metal-hidridna baterija za
polnjenje BP-HP550-11 (priložena)
Povezovalni kabel (stereo mini
vtič  pinski vtič × 2), 1 m (1)
Nikelj-metal-hidridna baterija
za polnjenje
(BP-HP550-11) (1)
2
Samozatezni trak
3
Priključite napajalni vmesnik.
Trdno vstavite vtič.
V stensko
vtičnico
Če oddajnik 5 minut ne sprejema signala ali sprejema šibek
signal, se bo samodejno izklopil*. Oddajnik se lahko izklopi
tudi, če je glasnost priključene AV-komponente prenizka. Če
je sprejem signala slab, bo indikatorska lučka POWER/GREEN
na oddajniku 5 minut utripala zeleno, nato bo ugasnila. V tem
primeru povečajte glasnost priključene AV-komponente
toliko, da zvok ne bo popačen, in zmanjšajte glasnost slušalk.
Oddajnik se lahko izklopi tudi, če približno 5 minut ni
sprejetega signala. Indikatorska lučka POWER/GREEN na
oddajniku bo 5 minut utripala zeleno, nato bo ugasnila. Ko
oddajnik znova sprejme signal, se znova zažene.
* Če priključena AV-komponenta oddaja šum signala, se
oddajnik morda ne bo izklopil, čeprav ne sprejema signala.
Priključite AV-komponento na način  ali , ki sta prikazana spodaj.
Trdno vstavite vtič.
 Uporaba vhoda za slušalke na AV-komponenti
Nasveti za polnjenje
Priložena nikelj-metal-hidridna baterija za polnjenje pri prvi
uporabi ni napolnjena. Pred uporabo jo napolnite.
Stereo mini vtič
Funkcija samodejnega polnjenja
MDR-RF855RK
OPOZORILO
Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, ne
izpostavljajte naprave dežju ali vlagi.
Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, naprave
ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju in ne polagajte
predmetov napolnjenih s tekočinami, kot na primer vaze, na
napravo.
Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni
toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote
za dlje časa.
Baterij ali sekundarnih celic ne razstavljajte, ne odpirajte in ne
režite.
V primeru puščajoče celice naj tekočina ne pride v stik s kožo ali
očmi. Če je prišlo do stika, umijte poškodovano mesto z obilno
količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
Sekundarne celice in baterije morate pred uporabo napolniti.
Vedno uporabljajte ustrezen polnilnik; navodila o pravilnem
polnjenju najdete v proizvajalčevih navodilih oziroma v
priročniku za uporabo opreme.
Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba
nekajkrat napolniti in izprazniti, da znova dosežejo največjo
učinkovitost.
Upoštevajte navodila za pravilno odlaganje.
Da se izognete nevarnosti električnega udara, ne odpirajte
predala. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.
Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot na primer polico za
knjige ali vgrajen predalnik.
Glavni vtič napajalnega vmesnika se uporablja za odklop
napajalnega vmesnika iz napajanja, povežite ga z lahko
dostopno vtičnico. Če opazite kakršnokoli neobičajnost, ga
nemudoma izključite iz vtičnice.
Močan zvok, ki prihaja iz slušalk lahko poškoduje sluh.
Nazivna ploščica oddajnika je na spodnji zunanji strani.
Veljavnost oznake CE je omejena le na države, kjer je zakonsko
obvezujoča, v glavnem v državah EGP (Evropskega
gospodarskega področja).
Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo
2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Odstranitev stare električne in elektronske
opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj
se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali
Najprej napolnite priloženo baterijo
Ko postavite slušalke na oddajnik, se bodo samodejno izklopile
in začelo se bo polnjenje. Tako vam slušalk ne bo treba vklapljati
in izklapljati vsakič, ko jih nadenete in snamete.
Televizor, digitalni predvajalnik
glasbe idr.
Če indikatorska lučka CHG/RED ne začne
svetiti rdeče
 Uporaba vhodov za izhod zvoka (L/R) na AV-komponenti
Sistem brezžičnih stereo slušalk
preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne
oz. elektronske opreme.
Stereo mini vtič
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z
oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec
(Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005%
živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni
izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za
opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske zadeve
prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih
ali garancijskih dokumentih.
L (bela)
Vhod za avdio
izhod (L/R)
– Preverite, ali sta leva in desna slušalka pravilno položeni na
oddajnik. Snemite slušalke in jih znova položite na oddajnik,
tako se da bodo kontaktne točke slušalk stikale s kontaktnimi
priključki oddajnika.
– Polnjenje se morda ne bo dokončalo, če so kontaktni priključki
na oddajniku in slušalkah umazani. Očistite jih z bombažno
palčko ipd.
Stereo sistem, predvajalnik
Blu-ray, DVD-predvajalnik idr.
Polnjenje in čas uporabe
Polnjenje je odvisno od preostale napolnjenosti baterije, zato
lahko traja od pribl. 30 minut do 7 ur.
Odstranitev odpadnih baterij (velja za
evropsko unijo in druge evropske države s
sistemom ločevanja odpadkov)
R (rdeča)
5
Nadenite si slušalke.
Pred poslušanjem
Da zmanjšate tveganje poškodb sluha, najprej zmanjšajte glasnost.
Pribl. čas uporabe1)
28 ur2)
1) pri 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW izhodni moči
2) Število ur se lahko spreminja glede na temperaturo ali pogoje
uporabe.
Nasveti za povezavo
– Ne uporabljajte hkrati vtičev AUDIO IN 1 in AUDIO IN 2. Če
hkrati vključite dve AV-komponenti v oba vtiča, lahko zaradi
dveh avdio signalov pride do mešanja zvokov.
– Ko povezovalni kabel priključite neposredno v vhod za slušalke
(mini vhod za mono), se avdio signal morda ne bo predvajal
skozi pravi kanal.
Nasveti za nastavitev
glasnosti
– Če oddajnik vključite v vhod za slušalke na AV-komponenti,
nastavite glasnost AV-komponente čim višje, vendar ne tako
visoko, da bi zvok postal popačen.
– Pri gledanju videoposnetkov bodite pazljivi, da ne boste
glasnosti povečali prav v tihih prizorih. Pri predvajanju
glasnega prizora si lahko poškodujete sluh.
Nasveti za boljši sprejem
Zmogljivost sprejema
Vhod za slušalke
(stereo mini
vhod)
Slovenščina
Ko oddajnik zazna zvočni signal priključene komponente,
začne samodejno oddajati radiofrekvenčne signale.
Upoštevajte naslednje:
– Pri nekaterih položajih oddajnika in pogojih v prostoru
lahko nastane šum. Priporočamo, da oddajnik namestite na
mesto, na katerem je zvok najbolj čist.
– Če je oddajnik postavljen na kovinsko mizo, boste morda
slišali šum ali pa se bo zmanjšal doseg sprejema. Oddajnika
ne postavite na kovinsko mizo.
Če približno 5 minut ni signala ali je
sprejem signala slab
Kontaktni
priključki
L (bela)
Baterija
Alkalna baterija LR03 (velikost
AAA) znamke Sony
Pošiljanje signalov RF
Napolnite slušalke.
Kontaktne
točke
R (rdeča)
Življenjska doba baterije
Suhe baterije no nosite skupaj s kovanci ali drugimi kovinskimi
predmeti. Če pozitiven in negativen terminal na bateriji prideta v
stik s kovinskimi predmeti, lahko namreč nastane toplota.
Funkcije
4
Za napajanje slušalk lahko uporabite tudi suhe baterije, ki so na
voljo v trgovinah (LR03 (velikost AAA)). Vstavite dve bateriji po
postopku, ki je opisan v 1. koraku razdelka »Uporaba«.
Če vstavite suhe baterije, funkcija polnjenja baterije ne deluje.
Opomba
(Rdeče)
(Izklopljeno)
Končano, ko indikatorska
lučka ugasne.
Zahvaljujemo se vam za nakup sistema brezžičnih stereo slušalk
Sony MDR-RF855RK. Pred uporabo enote pazljivo preberite ta
priročnik in ga hranite za prihodnjo uporabo.
Nekatere funkcije so:
– Sistem brezžičnih slušalk z dolgo življenjsko dobo baterije in
dosegom 100 m
– Enostavno polnjenje slušalk, tako da jih položite na oddajnik
– 40-mm pogonske enote za globoke in odzivne base
– Funkcija samodejnega vklopa in izklopa za daljšo življenjsko
dobo baterije
– Čas predvajanja z baterijami za polnjenje do 18 ur ali 28 ur z
alkalnimi baterijami Sony
Uporaba slušalk s suhimi
baterijami, ki so naprodaj
ločeno
6
Pribl. čas polnjenja
Pribl. čas uporabe
7 ur
18 ur
2)
1)
Polnjenje priložene baterije po uporabi
Indikator POWER/GREEN na oddajniku začne svetiti zeleno.
Učinkovito območje oddajnika
Optimalna razdalja je do približno 100 m, ne da bi sistem zaznal
kakšne motnje. Vendar pa se ta razdalja lahko razlikuje glede na
okolico in okolje.
– Če sistem pobere nekaj šumenja v zgoraj omenjenem obsegu,
zmanjšajte razdaljo med oddajnikom in slušalkami ali izberite
drugi kanal.
– Ko uporabljate slušalke znotraj učinkovitega območja
oddajnika, lahko oddajnik namestite v kateri koli smeri glede
na poslušalca.
– Tudi znotraj območja sprejemanja signala obstajajo točke
(mrtve točke), kjer sprejemanje signala RF ni možno. To je
običajno pri signalih RF in ne predstavlja okvare. Lokacijo
mrtvih točk lahko spremenite z majhnim premikom oddajnika.
3)
1) pri 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW izhodni moči
2) število ur, potrebnih za popolno polnjenje prazne baterije
3) Število ur se lahko spreminja glede na temperaturo ali pogoje
uporabe.
V AV-komponenti zaženite predvajanje.
Ta sistem uporablja visokofrekvenčne signale v frekvenčnem
pasu 800 MHz, tako da se zmogljivost sprejema lahko poslabša
glede na okolico. Naslednji primeri prikazujejo pogoje, ki lahko
povzročijo zmanjšanje dosega sprejema ali povzročijo motnje.
– V notranjosti zgradb z jeklenimi drogovi.
– V prostorih z mnogimi jeklenimi predalniki itd.
– V prostorih s številnimi električnimi napravami, ki proizvajajo
elektromagnetna polja.
– Oddajnik je postavljen na kovinski instrument.
– Mesto, usmerjeno proti cesti.
– Šum ali moteči signali v okolici zaradi radijskih oddajnikovsprejemnikov v tovornih vozilih itd.
– Šum ali moteči signali v okolici zaradi brezžičnih
komunikacijskih sistemov, nameščenih ob cestah.
Po uporabi slušalke namestite na oddajnik. Indikatorska lučka
CHG/RED zasveti rdeče in polnjenje se začne.
Ker vgrajeni časovnik zazna zaključek polnjenja, slušalk ni treba
odstraniti iz oddajnika.
Preostala napolnjenost baterije
Zamenjava ušesnih
blazinic
Ušesne blazinice lahko zamenjate. Če so ušesne blazinice
umazane ali obrabljene, jih zamenjajte, kot je prikazano spodaj.
Ušesne blazinice niso na voljo v prosti prodaji. Nadomestne
blazinice lahko naročite v trgovini, kjer ste ta sistem kupili, ali pri
najbližjem prodajalcu Sony.
1
Odstranite staro ušesno blazinico tako, da jo potegnete iz
utora na ohišju.
Če želite preveriti preostalo napolnjenost baterije, povlecite
samozatezni trak in preverite indikatorsko lučko POWER. Baterija
je še uporabna, če pokazatelj sveti zeleno.
Če indikatorska lučka POWER ugasne ali je zatemnjena ali utripa
ali če zvok postane popačen ali šumeč, napolnite slušalke.
(Zelena)
Otipljiva pika
7
Vtič z
univerzalno
polariteto
Prilagodite glasnost.
Če ne sprejemate čistega zvočnega signala
Najprej na oddajniku z izbirnim gumbom CHANNEL spremenite radijsko frekvenco,
nato s stikalom TUNING na slušalkah preklopite na radijsko frekvenco oddajnika.
Navzgor
Otipljiva pika
Navzdol
– Upoštevajte, da se lahko življenjska doba baterije skrajša, če
slušalke vklopite in postavite na oddajnik, ko vanj ni priključen
napajalni vmesnik.
– Oddajnik se med polnjenjem baterije samodejno izklopi.
– Sistem je zaradi varnosti narejen tako, da polni samo priloženo
baterijo za polnjenje BP-HP550-11. Upoštevajte, da drugih vrst
baterij za polnjenje ni možno polniti s tem sistemom.
– Če vstavite suhe baterije, jih ni mogoče napolniti.
– Ne poskušajte uporabiti priložene baterije za polnjenje
BP-HP550-11 za druge komponente. Namenjene so izključno
uporabi s tem sistemom.
– Baterijo polnite pri temperaturi okolice med 5 °C in 35 °C.
– Ko je baterija primerna le za polovični predvideni čas
pripravljenosti, baterija več ni primerna za uporabo. Priložene
baterije za polnjenje BP-HP550-11 ni možno kupiti v trgovinah.
Baterijo lahko naročite v trgovini, kjer ste ta sistem kupili, ali pri
najbližjem prodajalcu Sony.
Če boste med uporabo sistema naleteli na težave, uporabite
nasvete, ki so navedeni v nadaljevanju. Če težave ne boste mogli
odpraviti, se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony.
Ni zvoka/tih zvok
– Preverite povezavo med AV-komponento ali napajalnim
vmesnikom.
– Preverite, ali je AV-komponenta vklopljena.
– Če oddajnik priključite na AV-komponento prek vhoda za
slušalke, povečajte glasnost na priključeni AV-komponenti
toliko, da zvok ni popačen.
– Na oddajniku z izbirnim gumbom CHANNEL spremenite
radijsko frekvenco, nato s stikalom TUNING na slušalkah
preklopite na radijsko frekvenco oddajnika.
– Slušalke uporabljajte blizu oddajnika ali premaknite oddajnik.
– Napolnite priloženo baterijo za polnjenje ali zamenjajte suhe
baterije z novimi. Če indikatorska lučka POWER po polnjenju še
vedno ne sveti, nesite slušalke k prodajalcu Sony.
– Povečajte glasnost slušalk.
Popačen ali prekinjen zvok
(včasih s šumom)
– Slušalke uporabljajte blizu oddajnika ali premaknite oddajnik.
– Ne postavljajte oddajnika na kovinsko mizo.
– Če oddajnik priključite na AV-komponento prek vhoda za
slušalke, zmanjšajte glasnost na priključeni AV-komponenti
toliko, da zvok ni popačen.
– Na oddajniku z izbirnim gumbom CHANNEL spremenite
radijsko frekvenco, nato s stikalom TUNING na slušalkah
preklopite na radijsko frekvenco oddajnika.
– Napolnite priloženo baterijo za polnjenje ali zamenjajte suhe
baterije z novimi. Če indikatorska lučka POWER po polnjenju še
vedno ne sveti, nesite slušalke k prodajalcu Sony.
Glasen hrup v ozadju
– Če oddajnik priključite na AV-komponento prek vhoda za
slušalke, povečajte glasnost na priključeni AV-komponenti
toliko, da zvok ni popačen.
– Napolnite priloženo baterijo za polnjenje ali zamenjajte suhe
baterije z novimi. Če indikatorska lučka POWER po polnjenju še
vedno ne sveti, nesite slušalke k prodajalcu Sony.
– Ne postavljajte oddajnika na kovinsko mizo.
– Slušalke uporabite v bližini oddajnika.
Indikatorska lučka POWER/GREEN
utripa zeleno
– Ni signala ali slab sprejem signala. Na AV-komponenti zaženite
predvajanje ali povečajte glasnost priključene AV-komponente
toliko, da zvok ni popačen, sicer se bo oddajnik izklopil. Če
oddajnik 5 minut ne sprejema signala ali sprejema šibek signal,
se bo samodejno izklopil.
Zvok je prekinjen
– Oddajnik se izklopi, če 5 minut ne sprejema signala ali če
sprejema šibek signal. Če oddajnik priključite na AVkomponento prek vhoda za slušalke, povečajte glasnost na
priključeni AV-komponenti toliko, da zvok ni popačen.
Baterije ni možno polniti/indikatorska
lučka CHG/RED utripa rdeče ali ne sveti
rdeče
– Preverite, ali sta desna in leva slušalka pravilno postavljeni, in
ju pravilno položite na oddajnik.
– Vstavite priloženo nikelj-metal-hidridno baterijo za polnjenje.
Suhih baterij in baterij za polnjenje, razen priloženih, ni
mogoče polniti.
– Če indikatorska lučka CHG/RED ne začne svetiti rdeče, čeprav
ste slušalke položili na oddajnik in počakali nekaj trenutkov, se
je bateriji morda iztekla življenjska doba. Priloženo baterijo za
polnjenje BP-HP550-11 lahko naročite v trgovini, v kateri ste ta
sistem kupili, ali pri najbližjem prodajalcu Sony.
– Polnjenje se morda ne bo dokončalo, če so kontaktni priključki
na oddajniku in slušalkah umazani. Očistite jih z bombažno
palčko ipd.
Varnostni ukrepi
– Če sistema dlje časa ne boste uporabljali, izključite napajalni
vmesnik iz vtičnice, tako da ga primete za vtič, in iz slušalk
odstranite baterijo, saj lahko pride do puščanja baterije in
posledičnega rjavenja.
– Sistema ne pustite na mestu, kjer bo izpostavljen neposredni
sončni svetlobi, vročini ali vlagi.
– Če napajalni vmesnik iz oddajnika izključite, preden izklopite
slušalke, boste mora slišali šum.
– Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam,
neposredni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali udarcem.
Opombe o slušalkah
Kako zmanjšati nevarnost poškodb sluha
Nastavljena glasnost slušalk naj ne bo visoka. Strokovnjaki za
sluh odsvetujejo neprekinjeno poslušanje glasne glasbe. Če v
ušesih zaslišite zvonjenje, zmanjšajte glasnost ali snemite
slušalke.
Obzirnost
Glasnost naj bo zmerna. Tako boste slišali tudi zvoke okolice in
izkazali obzirnost do ljudi okoli vas.
Opombe
– Trdno vstavite vtič napajalnega vmesnika.
– Uporabite le priloženi napajalni vmesnik. Uporaba napajalnih
vmesnikov z drugačno polariteto vtičev ali drugimi
značilnostmi lahko povzroči okvaro naprave.
Odpravljanje težav
V primeru vprašanj ali težav glede sistema, ki niso opisani v teh
navodilih, se obrnite na najbližjega zastopnika podjetja Sony.
2
Namestite novo ušesno blazinico na vodilo.
Obesite rob ušesne blazinice na eno stran roba utora na
vodilu, nato rob ušesne blazinice obrnite, kot je prikazano na
spodnji sliki.
Ko je ušesna blazinica trdno vstavljena v utor, prilagodite
ušesno blazinico v navpičen položaj.
Če je potrebno popravilo, slušalke in oddajnih odnesite k
najbližjemu zastopniku podjetja Sony.
Specifikacije
Brezžični stereo oddajnik (TMR-RF855R)
Modulacija
FM-stereo
Delovna frekvenca 863,0 MHz–865,0 MHz
Največja izhodna moč
< 10 mW
Kanal
Ch1, Ch2, Ch3
Razpon prenosa Največ pribl. 100 m
Avdio vhodi
Vhodi za slušalke (levo/desno)
Stereo mini vhod
Napajalne zahteve
DC 12 V (iz priloženega napajalnega
vmesnika)
Mere
Pribl. 180 mm × 94 mm × 126 mm (š/v/g)
Masa
Pribl. 310 g
Normirana poraba energije
3,0 W
Delovna temperatura
5 °C do 35 °C
Brezžične stereo slušalke (MDR-RF855R)
Frekvenčni odziv 10 Hz–22.000 Hz
Vir napajanja
Priložena nikelj-metal-hidridna baterija za
polnjenje BP-HP550-11 ali običajne suhe
baterije (LR03 (velikost AAA)), ki so na voljo v
prosti prodaji
Masa
Pribl. 280 g z baterijo
Delovna temperatura
5 °C do 35 °C
Priloženi deli
Brezžični stereo oddajnik TMR-RF855R
Brezžične stereo slušalke MDR-RF855R
Napajalni vmesnik (12 V) (1)
Povezovalni kabel (stereo mini vtič  pinski vtič × 2), 1 m (1)
Nikelj-metal-hidridna baterija za polnjenje BP-HP550-11
(najm. 550 mAh) (1)
Garancijska kartica (1)
Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
opozorila.
Download PDF

advertising