Sony | MDR-RF865RK | Sony MDR-RF865RK Rádiofrekvenčné bezdrôtové slúchadlá MDR-RF865RK Návod na použitie

4-264-130-53(1)
Wireless Stereo
Headphone
System
Witamy!
Ładowanie
Dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego stereo Sony MDR-RF865RK. Przed
przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na
przyszłość.
Wybrane funkcje:
 System bezprzewodowy umożliwiający słuchanie audycji
bez zastosowania kabla
 Łatwość podłączania do telewizorów i systemów
dźwiękowych HiFi
 Funkcja szybkiego ładowania z mechanizmem
bezpiecznego ładowania
 System redukcji szumów umożliwiający odtwarzanie
czystego dźwięku przy minimum szumu transmisyjnego
 Automatyczne strojenie słuchawek w celu uzyskania
najlepszego odbioru sygnału
 3 dostępne kanały transmisji
 Zasięg odbioru do 100 metrów*
 Długi czas odtwarzania (około 25 godzin)
 Dokładne odwzorowanie dźwięku
 Słuchawki wyposażone w funkcję regulacji głośności
1
Podłącz dołączony do zestawu zasilacz sieciowy do
nadajnika.
Návod na používanie
 Przygotowanie
Sprawdzanie listy elementów i
akcesoriów
© 2011 Sony Corporation
Printed in China
Przed zainstalowaniem zestawu sprawdź, czy zawiera on
wszystkie elementy.
Nadajnik radiowy stereo TMR-RF865R (1)
1
Wybierz częstotliwość radiową za pomocą
przełącznika wyboru kanałów (CHANNEL).
Podłącz nadajnik do urządzenia audio-wideo.
Optymalna odległość nadajnika od słuchawek, zapewniająca
brak słyszalnych zakłóceń, to maksymalnie ok. 100 m.
Odległość ta może jednak być inna w zależności od
otoczenia oraz środowiska pracy. Jeśli zestaw odbiera
zakłócenia w podanym wyżej obszarze, należy zmniejszyć
odległość między nadajnikiem i słuchawkami albo wybrać
inny kanał.
4
Do gniazda
DC IN Wtyk 12 V
Przestaw przełącznik na obudowie lewej słuchawki
w położenie włączenia.
Sprawdź, czy wskaźnik zasilania na obudowie lewej
słuchawki zaświecił się na zielono. Wyreguluj pałąk
słuchawek, a następnie załóż prawą słuchawkę  na
prawe ucho, a lewą słuchawkę  na lewe ucho.
Po stronie pałąka oznaczonej literą  znajduje się
wypukły punkt, który pozwala odróżnić lewą stronę.
Lewy kanał
(biały)
Do gniazda zasilania
Do wejścia
AUDIO IN 1 wtyki
Uwagi
Poprawnie włóż wtyk.
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego, który wchodzi
w skład zestawu. Stosowanie zasilaczy sieciowych o innej
polaryzacji wtyczki lub innych parametrach może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Sprawdzanie poziomu
naładowania akumulatora
Wymiana poduszek
nauszników
Wtyczka o ujednoliconej polaryzacji
WALKMAN*,
TV itd.
Do gniazda słuchawek
(mini wtyk stereo)
 Aby podłączyć zestaw do wyjść LINE OUT lub REC
OUT
Poprawnie włóż wtyk
Włóż słuchawki do nadajnika tak, aby styki
słuchawek dotknęły styku nadajnika. Powinien
zaświecić się wskaźnik CHG.
Pełne naładowanie akumulatora trwa około 3,5 godzin
(po zakończeniu ładowania wskaźnik CHG gaśnie).
Kiedy styk nadajnika dotyka styków słuchawek,
wskaźnik CHG u góry z lewej strony obudowy zapala się
na czerwono.
Upewnij się, że słuchawki zostały zatrzaśnięte po
umieszczeniu na nadajniku.
Gdy słuchawki są prawidłowo położone na nadajniku,
górna powierzchnia słuchawek znajduje się na tym
samym poziomie, co nadajnik.
Nadajnik
wypukły punkt
5
Na obudowie prawej słuchawki, korzystając z
przełącznika, wybierz kanał zgodny z ustawieniem
wprowadzonym na nadajniku.
Poduszki nauszników są wymienne. Jeśli poduszki
nauszników zabrudzą się lub zużyją, należy je wymienić,
postępując zgodnie z poniższym opisem. Poduszki nie są
dostępne w sprzedaży. Można je zamówić w sklepie, w
którym zakupiono ten zestaw, lub u najbliższego
przedstawiciela firmy Sony.
1
Zdejmij zużyte poduszki nauszników, wyciągając
je z rowka na obudowie.
Naciśnij na krótko przycisk AUTO TUNING, aby
automatycznie dostroić słuchawki. Jeśli odbierany
dźwięk będzie niewyraźny lub został przestawiony
przełącznik wyboru kanałów (CHANNEL) nadajnika,
naciśnij przycisk ponownie.
Po zakończeniu strojenia, ustaw średni poziom
głośności, korzystając z pokrętła VOL na obudowie
prawej słuchawki. Aby zwiększyć głośność, obróć
pokrętło VOL w stronę kropki.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie
dopuszczać do kapania lub rozpryskiwania wody na
urządzeniu, ani stawiać na nim naczyń wypełnionych
płynem, na przykład wazonów.
Nie wystawiać baterii (w tym akumulatorów ani
zainstalowanych baterii) urządzenia na długotrwałe
działanie nadmiernego ciepła ciepła, na przykład światła
słonecznego, ognia itp.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy.
Czynności serwisowe należy zlecać tylko wykwalifikowanym
technikom.
W razie zauważenia nieprawidłowej pracy zasilacz sieciowy
natychmiast odłączyć od gniazda zasilania.
Nie należy ustawiać urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka. Ponieważ
wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego zasilacza
sieciowego powoduje odłączenie zasilacza od źródła
zasilania, zasilacz należy podłączać do łatwo dostępnego
gniazda zasilania.
Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek może
spowodować utratę słuchu.
Tabliczka znamionowa znajduje się na zewnątrz, na spodniej
stronie.
Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach, w których ma on
podstawę prawną, głównie w krajach EEA (European
Economic Area - Europejski Obszar Ekonomiczny).
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że niniejsze urządzenie
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym
adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Informacje dla klientow: poniższe informacje dotyczą
wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w
ktorych obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe
Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami
prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach
dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.
wypukły
punkt
Do gniazda
AUDIO IN 2
Uwagi
Podczas oglądania filmów nie należy nadmiernie zwiększać
głośności cichych scen. Po przejściu do głośnej sceny może
dojść do uszkodzenia słuchu.
Działanie
urządzenia jest gwarantowane w zakresie temperatur

od 5 °C do 35 °C.
Jeśli zasilacz sieciowy zostanie odłączony od nadajnika przed
wyłączeniem słuchawek, może być słyszalny szum.
Słuchawki bezprzewodowe stereo MDR-RF865R (1)
Przewód
połączeniowy
(w zestawie)
Załóż nowe poduszki nauszników na jednostkę
sterującą.
Nałóż krawędź poduszki po jednej stronie krawędzi
rowka jednostki sterującej, a następnie owiń krawędź
poduszki wokół jednostki, zgodnie z poniższą ilustracją.
Gdy poduszka będzie prawidłowo wsunięta w rowek,
ustaw ją w położeniu pionowym.
Po zakończeniu słuchania muzyki
Należy wyłączyć zasilanie słuchawek.
Prawy kanał (czerwony)
Lewy kanał (biały)
Ładowanie i czas użytkowania
Zasilacz sieciowy (1)
Przybliżony czas
ładowania
Przybliżony czas
użytkowania*1
3,5 godziny*2
25 godzin*3
*1 przy 1 kHz, moc wyjściowa 0,1 mW + 0,1 mW
*2 liczba godzin wymagana do pełnego naładowania rozładowanego
akumulatora
*3 Podany czas zależy od temperatury i warunków użytkowania.
Wskaźnik CHG nie świeci się
Przewód połączeniowy (mini wtyk stereo  wtyki × 2), 1 m
(1)
Wskaźnik nie świeci, jeśli styki słuchawek nie dotykają styku
nadajnika. W takim przypadku wyjmij słuchawki i
ponownie włóż je do nadajnika, tak aby wskaźnik zaświecił
się.
Ładowanie akumulatora słuchawek po
rozładowaniu
Po użyciu umieść słuchawki na nadajniku. Wskaźnik CHG
zaczyna świecić. Oznacza to rozpoczęcie ładowania.
Po naładowaniu słuchawek nie ma konieczności odłączania
ich od nadajnika.
Uwagi
Podczas ładowania funkcja nadajnika zostaje automatycznie
wyłączona.
Należy unikać wystawiania urządzenia na oddziaływanie
ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego,
wilgoci, piasku, kurzu lub wstrząsów mechanicznych.
Jeśli
słuchawki są używane poza zalecanym zakresem temperatur,

wskaźnik CHG zaczyna migać i ładowanie zostaje przerwane.
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia mieszczącej
się w zakresie od 5 °C do 35 °C.
Jeśli słuchawki nie były używane przez długi czas, okres eksploatacji
akumulatora może ulec skróceniu. Sytuacja ulegnie poprawie po
kilkakrotnym powtórzeniu procesu ładowania i rozładowania.
Jeśli okres eksploatacji akumulatora skróci się do połowy, może to
oznaczać konieczność jego wymiany. Informacje o wymianie
akumulatora można uzyskać w punkcie sprzedaży lub u
przedstawiciela firmy Sony.
Słuchawek nie wolno przechowywać w gorących miejscach przez
długi czas. W przypadku przechowywania dłuższego niż rok należy
raz na rok ładować akumulator, aby uniknąć nadmiernego
rozładowania.
Nie dotykać styku zasilającego w nadajniku. Zabrudzenie styku
może uniemożliwić ładowanie.
Przy zabrudzonych stykach słuchawek lub nadajnika pełne
naładowanie może być niemożliwe. Styki można przeczyścić np.
wacikiem.
 Nadajnik przestaje wysyłać sygnał, jeśli przez 5 minut nie odbiera
sygnału.
Jeśli nadajnik jest podłączony do urządzenia audio-wideo przez
złącze słuchawek, zwiększ głośność podłączonego urządzenia
audio-wideo, zwracając uwagę na brak zniekształceń dźwięku.
Nie można naładować akumulatora
 Sprawdź, czy wskaźnik CHG się zapala. Jeśli nie, włóż słuchawki
do nadajnika w prawidłowy sposób, tak aby wskaźnik CHG się
zaświecił.
 Styk nadajnika i styki słuchawek są zanieczyszczone.
Styki można przeczyścić np. wacikiem.
 Próbujesz naładować akumulator w warunkach wykraczających
poza zalecany zakres temperatur od 5 °C do 35 °C. Ładowanie
jest niemożliwe, gdy miga wskaźnik CHG.
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 5 °C
do 35 °C.
 Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest podłączony do nadajnika.
Środki ostrożności
 Jeśli nadajnik nie będzie używany przez dłuższy czas,
wtyczkę zasilacza sieciowego należy wyjąć z gniazda
ściennego, chwytając za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za
przewód.
 Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego nie należy
pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ciepła i wilgoci.
Uwagi dotyczące zestawu słuchawkowego
Podczas korzystania ze słuchawek należy unikać ustawiania
wysokiego poziomu głośności. Eksperci do spraw słuchu
odradzają długotrwałego słuchania głośnej muzyki. Jeśli
usłyszysz dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom głośności
lub przerwij słuchanie.
Troska o otoczenie
Ustawiaj średni poziom głośności. Dzięki temu będą
słyszalne dźwięki otoczenia, a muzyka odtwarzana przy
użyciu zestawu słuchawkowego nie będzie uciążliwa dla
osób przebywających w pobliżu.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z
zestawem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej
instrukcji, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Nadajnik radiowy stereo (TMR-RF865R)
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
mających własne systemy zbiórki)
OSTRZEŻENIE
Dźwięk wyłącza się
Dane techniczne
2
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii
może być stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
 Jeśli nadajnik jest podłączony do urządzenia audio-wideo przez
złącze słuchawek, zwiększ głośność podłączonego urządzenia
audio-wideo, zwracając uwagę na brak zniekształceń dźwięku.
 Naładuj akumulator. Jeśli po naładowaniu akumulatora wskaźnik
zasilania (POWER) nadal się nie świeci, należy oddać zestaw
słuchawkowy do przedstawiciela firmy Sony.
 Nie należy umieszczać nadajnika na metalowym stole.
 Korzystaj ze słuchawek w pobliżu nadajnika.
Pamiętaj, że w przypadku oddawania elementów zestawu do
naprawy przedstawicielowi firmy Sony, należy przynieść ze
sobą zarówno słuchawki, jak i nadajnik.
MDR-RF865RK
Polski
Głośny szum w tle
Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu
Przewód
połączeniowy
(w zestawie)
Należy zawsze używać wyłącznie zasilacza sieciowego, który
wchodzi w skład zestawu. Nawet zasilacze sieciowe o takim
samym napięciu znamionowym i polaryzacji wtyczki mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia ze względu na
obciążalność prądową lub inne czynniki.
2
Uwagi
Jeśli słuchawki są używane w efektywnym obszarze działania
nadajnika, można go ustawić w dowolnym kierunku względem
słuchacza.
W obszarze odbioru sygnału mogą jednak występować miejsca
(martwe punkty), w których sygnał radiowy może nie być
odbierany. To zjawisko wynika ze specyfiki sygnałów radiowych i
nie wskazuje na usterkę zestawu. Lokalizację martwych punktów
można zmieniać, przestawiając nadajnik w inne miejsce.
Na obudowie lewej słuchawki przestaw przełącznik w
położenie włączenia, a następnie sprawdź, czy zaświecił się
wskaźnik zasilania (POWER). Akumulator nadaje się do
dalszego użytku, jeśli wskaźnik świeci się na zielono.
Jeśli wskaźnik zasilania (POWER) świeci słabo, miga lub
emitowany dźwięk jest zniekształcony lub zaszumiony,
naładuj akumulator.
Prawy kanał
(czerwony)
Zasilacz sieciowy
(w zestawie)
Dekompresja poziomu dynamicznego sygnału
dźwiękowego zmniejsza poziom zakłóceń i poprawia
współczynnik sygnał/szum.
Efektywny obszar działania
nadajnika
W zależności od typu gniazd wybierz jedno z poniższych
połączeń:
 Aby podłączyć zestaw do gniazda słuchawkowego
Poprawnie włóż wtyk
Nadajnik
Informacje dotyczące jakości
odbioru
Niniejszy system wykorzystuje sygnały o wysokiej
częstotliwości (pasmo 800 MHz). Jakość odbioru może ulec
pogorszeniu w zależności od otoczenia. Poniżej
przedstawiono przykładowe warunki, które mogą
ograniczyć zasięg odbiorczy lub spowodować zakłócenia.
 Wnętrza budynków o ścianach zawierających stalowe
belki.
 Miejsca, w których znajduje się dużo stalowych szafek na
dokumenty itp.
 Miejsca, w których znajduje się dużo urządzeń
elektrycznych emitujących pole elektromagnetyczne.
 Umieszczenie nadajnika na metalowym przedmiocie.
 Miejsca ustawione w pobliżu drogi.
 Szum lub zakłócenia występujące w otoczeniu w związku
z działaniem przekaźników radiowych zamontowanych na
przykład w samochodach ciężarowych itd.
 Szum lub zakłócenia występujące w otoczeniu w związku
z działaniem systemów komunikacji bezprzewodowej
zainstalowanych wzdłuż drogi.
3
Ustawianie nadajnika
Nadajnik
* Odległość transmisji może być różna w zależności od warunków
użytkowania.
Instrukcja obsługi
 Podłączanie
Do wyjść LINE
OUT lub REC OUT
System stereo,
odtwarzacz dysków
Blu‑ray, odtwarzacz
dysków DVD itd.
 Obsługa
Słuchanie audycji
Przed rozpoczęciem słuchania
Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy najpierw
zmniejszyć poziom głośności.
1
Włącz urządzenie audio-wideo podłączone do
nadajnika.
Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda słuchawek,
ustaw poziom głośności źródłowego urządzenia
dźwiękowego na możliwie najwyższy poziom, jednak w
taki sposób, aby dźwięk nie był zniekształcony.
2
Wyjmij słuchawki z nadajnika.
Wskaźnik zasilania POWER na nadajniku zaświeci się
na zielono.
Uwaga
Należy pamiętać, że pojemność baterii może ulec zmniejszeniu, jeśli
słuchawki są włączone i umieszczone na nadajniku, a zasilacz
sieciowy jest odłączony od nadajnika.
Wysyłanie sygnałów radiowych przez nadajnik
Nadajnik automatycznie rozpoczyna wysyłanie sygnałów
radiowych po wykryciu sygnału dźwiękowego odbieranego z
podłączonego urządzenia.
Uwagi
Szum słyszalny w słuchawkach może się zmieniać w zależności od
położenia nadajnika i warunków w pomieszczeniu. Zaleca się
umieszczenie nadajnika w miejscu pozwalającym uzyskać
najczystszy dźwięk.
Jeśli nadajnik zostanie umieszczony na metalowym stole, może być
słyszalny szum lub zasięg odbioru może ulec zmniejszeniu.
Nie należy umieszczać nadajnika na metalowym stole.
W przypadku braku sygnału dźwiękowego
przez 5 minut
W przypadku braku sygnału audio przez 5 minut transmisja
sygnałów radiowych przez nadajnik zostaje automatycznie
przerwana. Po wyłączeniu sygnału przez nadajnik wskaźnik
POWER nadajnika miga na zielono przez 60 sekund, a
następnie wyłącza się. Nadawanie sygnału radiowego zostaje
automatycznie wznowione z chwilą wznowienia sygnału
dźwiękowego. Przerwanie transmisji sygnału radiowego
może nastąpić także wtedy, gdy przez ok. 5 minut sygnał
dźwiękowy będzie bardzo słaby. W takim przypadku należy
zwiększyć głośność podłączonego urządzenie audio-wideo,
zwracając uwagę na brak zniekształceń dźwięku, i
zmniejszyć głośność słuchawek.
Jeśli z urządzenia podłączonego przez gniazdo AUDIO IN
dostarczany jest zakłócany sygnał, przerwanie nadawania
sygnału radiowego może w ogóle nie nastąpić.
Proces redukcji szumów
Nadajnik kompresuje sygnał dźwiękowy i przekształca go w
sygnał radiowy. Słuchawki przekształcają odebrany sygnał
radiowy w sygnał dźwiękowy i dekompresują go.
Ten proces redukuje szumy powstałe podczas transmisji.
Nadajnik kompresuje zakres dynamiczny sygnału
dźwiękowego i przekształca go w sygnał radiowy.
Ze względu na transmisję na dużą odległość itp. mogą
powstać zakłócenia sygnału.
Słuchawki przekształcają odebrany sygnał radiowy w
sygnał dźwiękowy.
Podczas konwersji może powstać szum.
 Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
W razie problemów z używaniem zestawu słuchawkowego
sprawdź ich działanie według poniższej listy. Jeśli mimo
wykonania opisanych czynności problem nie ustępuje,
skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Brak dźwięku
 Sprawdź, czy zasilacz sieciowy lub urządzenie audio/wideo jest
podłączone prawidłowo.
 Sprawdź, czy urządzenie audio/wideo jest włączone.
 Jeśli nadajnik jest podłączony do gniazda słuchawek, zwiększ
poziom głośności na podłączonym urządzeniu audio/wideo,
zwracając uwagę na brak zniekształceń dźwięku.
Zmień
częstotliwość radiową za pomocą przełącznika wyboru

kanałów (CHANNEL) na nadajniku, a następnie naciśnij
przycisk AUTO TUNING na prawej słuchawce.
 Została włączona funkcja wyciszenia.
Korzystaj ze słuchawek w pobliżu nadajnika.
Zmień położenie nadajnika.
 Wskaźnik zasilania (POWER) słuchawek wyłącza się, świeci
słabo, miga lub emitowany dźwięk jest zniekształcony albo
zaszumiony.
Naładuj akumulator. Jeśli po naładowaniu akumulatora
wskaźnik zasilania (POWER) nadal się nie świeci, należy oddać
zestaw słuchawkowy do przedstawiciela firmy Sony.
Dźwięk zniekształcony lub przerywany
(czasem z szumami)
 Naładuj akumulator. Jeśli po naładowaniu akumulatora wskaźnik
zasilania (POWER) nadal się nie świeci, należy oddać zestaw
słuchawkowy do przedstawiciela firmy Sony.
 Zmień położenie nadajnika.
 Nie należy umieszczać nadajnika na metalowym stole.
 Jeśli nadajnik jest podłączony do urządzenia audio-wideo przez
złącze słuchawek, zmniejsz głośność podłączonego urządzenia
audio-wideo, zwracając uwagę na brak zniekształceń dźwięku.
 Zmień częstotliwość radiową za pomocą przełącznika wyboru
kanałów (CHANNEL) na nadajniku, a następnie ustaw tę samą
częstotliwość za pomocą przycisku AUTO TUNING na prawej
słuchawce.
 Korzystaj ze słuchawek w pobliżu nadajnika.
Zbyt cichy dźwięk
 Jeśli nadajnik jest podłączony do urządzenia audio-wideo przez
złącze słuchawek, zwiększ głośność podłączonego urządzenia
audio-wideo, zwracając uwagę na brak zniekształceń dźwięku.
 Zwiększ głośność słuchawek.
Modulacja Stereo FM
Częstotliwość nośna
863,52 MHz, 864,02 MHz, 864,52 MHz
Kanał Ch1, Ch2, Ch3
Zasięg transmisji
Do około 100 m
Wejścia audio
Złącza (lewe/prawe)
Mini wtyk stereo)
Wymagane zasilanie
Prąd stały 12 V (z dostarczonego w zestawie
zasilacza sieciowego)
Wymiary
Około 120 mm × 264 mm × 120 mm (szer./wys./
głęb.)
Waga Około 470 g
Znamionowy pobór mocy
3,0 W
Temperatura pracy
Od 5 °C do 35 °C
Słuchawki bezprzewodowe stereo
(MDR-RF865R)
Zakres częstotliwości odtwarzania
10 Hz – 22 000 Hz
Źródło zasilania
Dołączony do zestawu akumulator litowo-jonowy
Waga Około 320 g
Temperatura pracy
Od 5 °C do 35 °C
Akcesoria w zestawie
Zasilacz sieciowy (12 V) (1)
Przewód połączeniowy
(mini wtyk stereo  wtyki × 2), 1 m (1)
Karta gwarancyjna (1)
Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik) (1)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
* „WALKMAN” i logo „WALKMAN” to zastrzeżone znaki towarowe
firmy Sony Corporation.
Slovensky
UPOZORNENIE
Dávajte pozor, aby na prístroj nekvapkala alebo nestriekala
žiadna tekutina, ani naň neklaďte predmety naplnené
kvapalinami, ako napríklad vázy, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte batérie (jednotku batérie alebo vložené batérie)
na dlhšiu dobu nadmernému teplu, ako je napr. slnečné
žiarenie, oheň atď.
Zariadenie neotvárajte, predídete tak úrazu elektrickým
prúdom. Servis zverte len kvalifikovaným osobám.
Zariadenie nevkladajte do obmedzených priestorov, ako je
napr. knižnica alebo vstavaná skrinka.
Poznámky k príjmu
Tento systém využíva signály s veľmi vysokou frekvenciou v
pásme 800 MHz, takže sa príjem môže zhoršovať v dôsledku
okolitých objektov. Nasledujúce príklady ilustrujú
podmienky, ktoré môžu znížiť dosah príjmu alebo spôsobiť
rušenie.
 Vo vnútri budovy so stenami, ktoré obsahujú oceľové
priečky.
 Priestor s mnohými oceľovými skrinkami, atď.
 Priestor s mnohými elektrickými zariadeniami, ktoré
generujú elektromagnetické polia.
 Vysielač je umiestnený na kovovom prístroji.
 Oblasť s výhľadom na cestu.
 V okolí existuje šum alebo rušivé signály kvôli rádiovým
vysielačom v kamiónoch, atď.
 V okolí existuje šum alebo rušivé signály, kvôli
bezdrôtovým komunikačným systémom inštalovaným
pozdĺž ciest.
Keďže sa zástrčka na sieťovom adaptéri používa na
odpojenie adaptéra od el. siete, zapojte ju do ľahko
prístupnej elektrickej zásuvky. Ak zistíte, že so zástrčkou nie
je niečo v poriadku, okamžite ju odpojte z elektrickej
zásuvky.
 Príprava
Príliš veľký akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu
sluchu.
Pred zostavením systému skontrolujte, či máte všetky
komponenty.
Stereofónny RF vysielač TMR-RF865R (1)
Typový štítok je umiestnený na spodnej vonkajšej strane
krytu.
2
 Pripojenie ku konektoru LINE OUT alebo REC OUT
pripojeného zariadenia
Konektor pevne zasuňte
Slúchadlá zasuňte do vysielača tak, aby sa
kontaktný bod slúchadiel dotýkal kontaktného
kolíka vysielača a presvedčte sa, či sa rozsvietila
kontrolka CHG.
Vysielač
Úplne nabitie batérie trvá približne 3,5 hodiny (po
dokončení nabíjania sa kontrolka CHG vypne.)
Keď sa kontaktný kolík vysielača dotkne kontaktného
bodu slúchadiel, kontrolka CHG na vrchu ľavého krytu
sa rozsvieti načerveno.
Keď slúchadlá kladiete na vysielač, presvedčte sa, či bolo
počuť šťuknutie.
Ak sú slúchadlá správne umiestené na vysielači, ich
horná časť je zarovno s vysielačom.
Prepojovací kábel
(dodáva sa)
Po použití
Ľavý kanál (biely)
Doba nabíjania a používania
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí
sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie
tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie
človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa
týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v
ktorých platia smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa
legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného
zástupcu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach
prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných
alebo záručných dokumentoch.
Vitajte!
Ďakujeme, že ste si kúpili bezdrôtový systém stereofónnych
slúchadiel Sony MDR-RF865RK. Pred uvedením tohto
zariadenia do činnosti si pozorne prečítajte tento návod a
odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
Tu sú niektoré vlastnosti:
 Bezdrôtový systém, ktorý umožňuje počúvať program,
pričom nie ste obmedzení káblom
 Jednoduché prepojenie s televízorom a HiFi audio
systémom
 Funkcia rýchleho nabíjania so zabezpečeným nabíjacím
mechanizmom
 Systém potlačenia šumu, vďaka ktorému reprodukovaný
zvuk obsahuje len minimálny šum spôsobený prenosom
 Automatické ladenie na slúchadlách, ktoré zabezpečuje
optimálny príjem signálu
 K dispozícii sú 3 prenosové kanály
 Dosah príjmu až 100 metrov*
 Dlhý čas prehrávania (cca 25 hodín)
 Zvuková reprodukcia s vysokou vernosťou (HiFi)
 Na slúchadlách je funkcia ovládania hlasitosti
* Prenosová vzdialenosť sa líši v závislosti od podmienok
používania.
Približný čas používania*1
3,5 hodiny*2
25 hodín*3
Do zásuviek LINE
OUT alebo REC OUT
Kontrolka sa nerozsvieti, ak sa kontaktný bod slúchadiel
nedotkne kontaktného kolíka vysielača. V takom prípade
zveste slúchadlá a položte ich na vysielač znova tak, aby sa
kontrolka rozsvietila.
Nabíjanie batérie slúchadiel po použití
Po použití položte slúchadlá na vysielač. Zapne sa kontrolka
CHG a spustí sa nabíjanie.
Keď je nabíjanie ukončené, nie je potrebné odpájať slúchadlá
od vysielača po skončení nabíjania.
Prepojovací kábel (konektor stereo mini  kolíková
zástrčka × 2), 1 m (1)
Poznámky
Počas nabíjania batérie sa vysielač automaticky vypne.
Slúchadlá nevystavujte teplotným extrémom, priamemu slnečnému
svetlu, vlhkosti, piesku, prachu ani mechanickému nárazu.
Ak sa slúchadlá používajú mimo odporúčaného teplotného
rozsahu, kontrolka CHG zabliká a nabíjanie sa zastaví. Nabíjajte pri
okolitej teplote medzi 5 °C a 35 °C.
 Ak ste slúchadlá nepoužívali dlhší čas, kapacita nabíjateľnej batérie
sa môže znížiť. Kapacita sa zvýši, keď sa proces nabitia a vybitia
zopakuje niekoľkokrát.
Keď
sa kapacita batérie zníži na polovicu, môže to znamenať koniec

jej životnosti. Informácie o tom, ako vymeniť batérie, získate na
mieste zakúpenia alebo u predajcu spoločnosti Sony.
 Slúchadlá dlhodobo neskladujte na miestach s vysokou teplotou. Ak
ich budete skladovať dlhšie než rok, batériu nabite raz ročne, aby ste
predišli nadmernému vybitiu.
Nedotýkajte sa kontaktného kolíka vysielača. Ak sa kontaktný kolík
znečistí, nabíjanie nemusí byť možné.
Ak sú kontaktný kolík vysielača a kontaktný bod slúchadiel
zanesené prachom, nabíjanie sa nemusí dokončiť. Utrite ich
pomocou vatového tampónu a pod.
 Obsluha
Počúvanie programu
Pred počúvaním
Ak chcete obmedziť riziko poškodenia sluchu, najprv znížte
hlasitosť.
1
Zapnite AV komponent pripojený k vysielaču.
Ak je vysielač pripojený ku konektoru slúchadiel,
nastavte hlasitosť na vstupnom audio komponente čo
najvyššie, ale nie až tak vysoko, aby bo audio signál
skreslený.
2
Zoberte slúchadlá z vysielača.
Kontrolka POWER vysielača sa rozsvieti nazeleno.
1
K vysielaču pripojte sieťový adaptér (dodáva sa).
Vysielač
Pripojte vysielač k AV komponentu.
V závislosti od typu konektora vyberte jedno
z nasledujúcich zapojení:
 Pripojenie ku konektoru slúchadiel pripojeného
zariadenia
Konektor pevne zasuňte
3
4
Vyberte rádiovú frekvenciu pomocou prepínača
CHANNEL.
Žiadny príjem audio signálu po dobu 5 minút
Ak vysielač po dobu cca 5 minút nezachytí žiadny audio
signál, automaticky zastaví prenos signálu RF. Keď vysielač
prestane vysielať, kontrolka POWER na vysielači začne
blikať nazeleno po dobu 60 sekúnd a potom sa vypne.
Prenos signálov RF sa automaticky spustí po opätovnom
zachytení audio signálu. Ak je po dobu cca 5 minút
vysielaný príliš slabý zvuk, prenos signálov RF sa môže
zastaviť. V takomto prípade zvýšte hlasitosť pripojeného
komponentu AV do takej miery, aby zvuk nebol skreslený,
a znížte hlasitosť slúchadiel.
Ak zvukový signál vychádza z komponentu pripojeného ku
konektorom AUDIO IN, prenos signálu RF sa nemusí
zastaviť.
Jednotka vysielača komprimuje dynamický rozsah audio
signálov a potom ho konvertuje na signál rádiových
frekvencií.
Pri prenose na väčšiu vzdialenosť a pod. sa môže objaviť
šum.
Jednotka slúchadiel konvertuje signál rádiových
frekvencií na audio signál.
Počas konverzie sa môže objaviť šum.
Dekompresia dynamického rozsahu audio signálov
znižuje úroveň šumu a zlepšuje pomer S/Š (signál/šum).
Sieťový adaptér
(dodáva sa)
Poznámky
Konektor zasuňte pevne.
Používajte iba dodávaný sieťový adaptér. Použitie sieťových
adaptérov s odlišnou polaritou alebo inými charakteristikami
konektora môže spôsobiť poruchu.
Poznámky
Keď používate slúchadlá vo vnútri efektívnych oblastí vysielača,
vysielač môžete položiť v ľubovoľnom smere od poslucháča.
Dokonca aj v oblasti príjmu signálu existujú miesta (mŕtve miesta),
kde signál RF nie je možné zachytiť. Táto charakteristika je vlastná
signálom RF a neznamená poruchu. Jemným premiestnením
vysielača je možné polohu mŕtveho miesta zmeniť.
Zapnite vypínač na ľavom slúchadle.
Skontrolujte, či sa kontrolka na ľavom slúchadle rozsvieti
nazeleno. Nastavte hlavový most slúchadiel a pravé
slúchadlo označené písmenom  si dajte na pravé ucho
a ľavé slúchadlo označené písmenom  na ľavé ucho.
Na vešiaku je dotykový bod označený písmenom , aby
sa dala určiť ľavá strana.
Pravý kanál
(červený)
Do zásuviek
AUDIO IN 1
Prepojovací kábel
(dodáva sa)
Do zásuvky na slúchadlá
(konektor stereo mini)
Kontrola zvyšnej energie
batérie
Zapnite spínač umiestnený na ľavom slúchadle
a skontrolujte kontrolku POWER umiestnenú na ľavom
slúchadle. Batéria je ďalej použiteľná, keď sa kontrolka
rozsvieti načerveno.
Ak kontrolka POWER pohasne, bliká, zvuk je skreslený
alebo sa ozýva šum, nabite nabíjateľnú batériu.
 Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak pri používaní tohto systému slúchadiel narazíte na
akýkoľvek problém, použite nasledujúci kontrolný zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
spoločnosti Sony.
Nepočuť žiadny zvuk
 Skontrolujte pripojenie audio/video zariadenia a sieťového
adaptéra.
 Skontrolujte, či je audio/video zariadenie zapnuté.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom audio/video zariadení do takej
miery, aby zvuk nebol skreslený, ak je vysielač pripojený ku
konektoru slúchadiel.
Zmeňte
rádiovú frekvenciu na vysielači voličom CHANNEL a

potom stlačte tlačidlo AUTO TUNING na pravom slúchadle.
 Je aktivovaná funkcia potlačenia zvuku.
Slúchadlá používajte bližšie k vysielaču.
Zmeňte polohu vysielača.
 Kontrolka POWER na slúchadlách zhasne, pohasne, bliká, zvuk
je skreslený alebo sa objavuje šum.
Nabite nabíjateľnú batériu. Ak kontrolka POWER aj po nabití
batérií stále nesvieti, vezmite slúchadlá k predajcovi Sony.
Skreslený alebo prerušovaný zvuk
(niekedy aj šum)
 Nabite nabíjateľnú batériu. Ak kontrolka POWER aj po nabití
batérií stále nesvieti, vezmite slúchadlá k predajcovi Sony.
 Zmeňte polohu vysielača.
 Vysielač neklaďte na kovový stôl.
 Ak vysielač pripojíte k AV komponentu cez konektor slúchadiel,
na pripojenom AV komponente znížte úroveň hlasitosti tak, aby
zvuk nebol skreslený.
 Zmeňte rádiovú frekvenciu na vysielači voličom CHANNEL
a potom vyberte tú istú rádiovú frekvenciu pomocou tlačidla
AUTO TUNING na pravom slúchadle.
 Slúchadlá používajte bližšie k vysielaču.
Slabý zvuk
 Ak vysielač pripojíte k AV komponentu cez konektor slúchadiel,
na pripojenom AV komponente zvýšte úroveň hlasitosti do takej
miery, aby zvuk nebol skreslený.
Zvýšte
hlasitosť slúchadiel.

Hlasný šum v pozadí
 Ak vysielač pripojíte k AV komponentu cez konektor slúchadiel,
na pripojenom AV komponente zvýšte úroveň hlasitosti do takej
miery, aby zvuk nebol skreslený.
 Nabite nabíjateľnú batériu. Ak kontrolka POWER aj po nabití
batérií stále nesvieti, vezmite slúchadlá k predajcovi Sony.
 Vysielač neklaďte na kovový stôl.
 Slúchadlá používajte bližšie k vysielaču.
Prerušený zvuk
 Ak vysielač po dobu 5 minút nezachytí žiadny vstupný signál,
zastaví prenos.
Ak vysielač pripojíte k AV komponentu cez konektor
slúchadiel, na pripojenom AV komponente zvýšte úroveň
hlasitosti do takej miery, aby zvuk nebol skreslený.
Batériu nie je možné nabiť
 Skontrolujte, či sa kontrolka CHG rozsvieti. Ak nie, položte
slúchadlá na vysielač správne, aby sa kontrolka CHG rozsvietila.
 Kontaktný kolík vysielača a kontaktný bod slúchadiel sú
znečistené prachom.
Utrite ich pomocou vatového tampónu a pod.
 Pokúšate sa nabíjať batériu v prostredí mimo odporúčaného
teplotného rozsahu od 5 °C do 35 °C. Batériu nie je možné
nabíjať, kým kontrolka CHG bliká.
Nabíjajte pri okolitej teplote medzi 5 °C a 35 °C.
 Skontrolujte, či je sieťový adaptér pripojený k vysielaču.
Upozornenia
 Ak sa vysielač nebude používať dlhšie časové obdobie,
odpojte sieťový adaptér od zásuvky striedavého prúdu
potiahnutím za zástrčku. Neťahajte za kábel.
 Nenechávajte bezdrôtový systém stereofónnych slúchadiel
na mieste, ktoré je vystavené priamemu slnečnému svetlu,
teplu alebo vlhkosti.
Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Odborníci na
sluch radia nepoužívať slúchadlá nepretržite pri vysokej
hlasitosti a dlhú dobu. Pokiaľ vám začne zvoniť v ušiach,
znížte hlasitosť alebo prestaňte slúchadlá používať.
WALKMAN*,
TV atď.
Dotykový bod
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
(MDR-RF865R)
Frekvenčné pásmo prehrávania
10 Hz – 22 000 Hz
Zdroj napájania
Zabudovaná lítium-iónová nabíjateľná batéria
Hmotnosť
Cca 320 g
Prevádzková teplota
5 až 35 °C
Poznámky týkajúce sa slúchadiel
Konektor s normalizovanou polaritou
 Používajte vždy iba dodávaný sieťový adaptér. Dokonca aj
sieťové adaptéry s rovnakým napätím a polaritou konektora
môžu tento výrobok poškodiť z dôvodu kapacity prúdu alebo
iných faktorov.
Umiestnite nový náušník na jednotku budiča.
Zaveste hranu náušníka na jednu stranu hrany drážky
jednotky budiča, potom otočte hranu náušníka okolo
jednotky budiča podľa obrázka nižšie.
Keď je náušník bezpečne vložený do drážky, nastavte
náušník v zvislom smere.
Optimálna vzdialenosť je približne do 100 m v prípade, že
systém nebude rušený. Avšak vzdialenosť sa môže líšiť v
závislosti od okolia a prostredia. Ak systém zachytí nejaký
hluk vo vyššie zmienenej vzdialenosti, znížte vzdialenosť
medzi vysielačom a slúchadlami, alebo vyberte iný kanál.
Ľavý kanál
(biely)
2
Poznámky
Šum vychádzajúci zo slúchadiel sa môže líšiť v závislosti od polohy
vysielača a podmienok v miestnosti. Odporúča sa umiestniť
vysielač do polohy, v ktorej produkuje najčistejší zvuk.
Ak
vysielač umiestnite na kovový stôl, môže byť počuť šum alebo sa

môže znížiť rozsah príjmu.
Vysielač neklaďte na kovový stôl.
Efektívne oblasti vysielača
Do sieťovej zásuvky
Odstráňte starý náušník tak, že ho vytiahnete
z drážky na slúchadle.
Dodávané príslušenstvo
Vysielač
Do zásuvky
DC IN 12 V
1
Modulácia FM stereo
Nosná frekvencia
863,52 MHz, 864,02 MHz, 864,52 MHz
Kanál Ch1, Ch2, Ch3
Dosah prenosu
Maximálne cca 100 m
Audio vstupy
Kolíkové konektory (ľavý/pravý)
Konektor stereo mini)
Požiadavky na napájanie
Jednosmerný prúd 12 V (z dodávaného sieťového
adaptéra)
Rozmery
Cca 120 mm × 264 mm × 120 mm (š/v/h)
Hmotnosť
Cca 470 g
Menovitá spotreba
3,0 W
Prevádzková teplota
5 až 35 °C
Vysielanie signálov rádiových frekvencií
z vysielača
Jednotka vysielača komprimuje audio signál a prevádza ho
na signál rádiových frekvencií. Jednotka slúchadiel prevádza
prijímaný signál rádiových frekvencií na audio signál
a dekomprimuje ho.
Tento proces znižuje hladinu šumu počas prenosu.
Nastavenie vysielača
1
Stereofónny RF vysielač (TMR-RF865R)
Poznámka
Berte na vedomie, že kapacita batérie sa môže znížiť, ak je sieťový
adaptér odpojený od vysielača a zapnuté slúchadlá sa umiestnia na
vysielač.
Proces redukcie šumu
 Pripojenie
Nabíjanie
Technické údaje
Vankúšiky slúchadiel je možné vymeniť. Ak sa vankúšiky
znečistia alebo obnosia, vymeňte ich podľa nižšie uvedeného
obrázka. Vankúšiky nie sú bežne dostupné. Náhradné
vankúšiky je možné objednať v obchode, kde ste tento
systém zakúpili, alebo u najbližšieho predajcu značky Sony.
Vysielač začne vysielať signály rádiových frekvencií
automaticky, keď deteguje audio signál z pripojeného
zariadenia.
Stereo systém,
prehrávač diskov
Blu‑ray, DVD
prehrávač atď.
Ak sa kontrolka CHG nerozsvieti
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v
kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky
ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje
viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti,
výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti,
ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu
na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých
batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Približný čas nabíjania
*1 pri výstupe 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie
*3 Čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a podmienok použitia.
Sieťový adaptér (1)
Výmena vankúšikov
Slúchadlá vypnite.
Pravý kanál (červený)
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá MDR-RF865R (1)
Ak chcete naladiť slúchadlá automaticky, stlačte krátko
tlačidlo AUTO TUNING. Ak neprijímate čistý audio
signál alebo ak ste zmenili polohu prepínača CHANNEL
na vysielači, stlačte ho znova.
Keď ste dokončili voľbu kanálov, zvýšte hlasitosť na
strednú úroveň pomocou ovládača VOL na pravom
slúchadle. Hlasitosť zvýšite otočením ovládača VOL
smerom k bodke.
Poznámky
Pri pozeraní filmov buďte opatrní a nezvyšujte príliš hlasitosť
pri tichých scénach. Pri náhlom prehraní hlasnej scény by ste si
mohli poškodiť sluch.
Používanie tohto zariadenia je garantované v teplotnom
rozsahu 5 až 35 °C.
Keď odpojíte sieťový adaptér od vysielača predtým, než
odoberiete slúchadlá, možno bude počuť šum.
Do zásuvky
AUDIO IN 2
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je
toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa
na Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Pomocou prepínača na pravom slúchadle vyberte
kanál, ktorý súhlasí s nastaveným kanálom na
vysielači.
Dotykový
bod
Kontrola komponentov
a príslušenstva
Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spíňa základné
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/
ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
5
Ohľad na druhých
Hlasitosť udržujte na strednej úrovni. Umožní vám to počuť
vonkajšie zvuky a brať ohľad na ľudí okolo vás.
Ak máte otázky alebo problémy so systémom, ktoré v tomto
návode nie sú popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu
spoločnosti Sony.
Ak potrebujete systém opraviť, prineste slúchadlá a vysielač
k predajcovi spoločnosti Sony.
Sieťový adaptér (12 V) (1)
Prepojovací kábel
(konektor stereo mini  kolíková zástrčka × 2),
1 m (1)
Záručný list (1)
Návod na používanie (táto príručka) (1)
Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
* „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
Download PDF