Sony | MDR-1RBT | Sony MDR-1RBT Bezdrôtové slúchadlá MDR-1RBT Referenčná príručka

Predbežné opatrenia
Wireless
Stereo Headset
Referenčná príručka
SK
Справочно ръководство BG
Ghid de referinţă
RO
Navodila za uporabo
SI
©2012 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/
UPOZORNENIE
Pre zníženie rizika požiaru alebo zasiahnutia elektrickým
prúdom prístroj nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej
vode a neklaďte naň predmety naplnené tekutinami, ako
napríklad vázy.
Aby ste znížili riziko zasiahnutia elektrickým prúdom,
skrinku prístroja neotvárajte. Za účelom servisu sa obráťte
na kvalifikované osoby.
Prístroj neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako je napr.
knižnica alebo vstavaná skriňa.
Batérie (jednotku batériových zdrojov alebo nainštalované batérie)
na dlhšiu dobu nevystavujte nadmernej teplote, ako je napr. slnečné
svetlo, oheň a pod.
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže zapríčiniť stratu
sluchu.
Slovné označenie a logá Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto označení
spoločnosťou Sony Corporation podlieha licencii.
N Mark je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka
spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných
krajinách.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované obchodné
značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/
alebo iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc.
registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.
Ostatné obchodné značky a názvy patria ich individuálnym
vlastníkom.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba
zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice
EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom
pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte
adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Taliansko: Používanie siete RLAN je regulované:
pokiaľ ide o používanie súkromnými osobami, je regulované
zákonným výnosom zo dňa 1. 8. 2003, číslo 259 („Zákon o
elektronickej komunikácii“). Článok 104 stanovuje prípady, kedy
je potrebné pred používaním získať všeobecné oprávnenie a
článok 105 stanovuje, kedy je používanie dovolené bez povolenia;
pokiaľ ide o poskytovanie prístupu do siete RLAN v rámci
telekomunikačných sietí a služieb verejnosti, uplatňuje sa
ministerský výnos zo dňa 28. 5. 2003 v jeho platnom znení a
článok 25 (všeobecné oprávnenie pre elektronickú komunikáciu a
siete) Zákona o elektronickej komunikácii.
Nórsko: Používanie tohto rádiového zariadenia nie je povolené v
geografickej oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund,
Svalbard.
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzťahuje sa na
Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako
komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej
zberne na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete
pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho
odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v
Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že
batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v
kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete
zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený
pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo
integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie,
túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Všeobecné
Umiestnenie
zabudovanej
antény
Iné
Slúchadlá neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, prachu,
sadziam, pare alebo priamemu slnečnému žiareniu, alebo do auta
čakajúceho na dopravný signál. Môže to spôsobiť poruchu.
Používanie zariadenia s technológiou Bluetooth nemusí fungovať
na mobilných telefónoch, čo závisí od podmienok vlnovej dĺžky a
umiestnenia, kde sa vybavenie používa.
Ak sa po používaní zariadenia s technológiou Bluetooth nebudete
cítiť dobre alebo budete mať nejaké ťažkosti, zariadenie okamžite
prestaňte používať. V prípade, že akýkoľvek problém pretrváva,
kontaktujte najbližšieho predajcu značky Sony.
Počúvanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže nepriaznivo
ovplyvniť váš sluch. V rámci dopravnej bezpečnosti nepoužívajte
toto zariadenie počas jazdy autom alebo pri bicyklovaní.
Na slúchadlá nevyvíjajte tlak alebo ho nevystavujte zaťaženiu,
pretože to môže počas dlhšieho skladovania spôsobiť deformácie.
Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom.
Slúchadlá
čistite pomocou jemnej suchej handričky.

Slúchadlá nevystavujte vode. Slúchadlá nie sú vodotesné.
Vždy rešpektujte nižšie uvedené upozornenia.
– Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo inej
nádoby s vodou.
– Slúchadlá nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo
nepriaznivom počasí, napríklad počas dažďa či sneženia.
– Zabráňte navlhnutiu slúchadiel.
Ak sa slúchadiel dotknete mokrými rukami alebo ich vložíte do
vlhkého oblečenia, slúchadlá môžu navlhnúť, čo môže spôsobiť
ich nesprávne fungovanie.
Ušné klapky sa môžu po dlhodobom skladovaní alebo používaní
znehodnotiť.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa tohto
zariadenia, ktoré nie sú popísané v tejto príručke, kontaktujte,
prosím, najbližšieho predajcu značky Sony.
български
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Systém komunikácie
Špecifikácia Bluetooth, verzia 3.0
Výstup
Špecifikácia Bluetooth, výkonová trieda 2
Maximálny dosah signálu
Priama viditeľnosť pribl. 10 m*1
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metóda modulácie
FHSS
Nasledujúce podmienky môžu ovplyvniť citlivosť komunikácie
Bluetooth.
– Medzi slúchadlami a zariadením s technológiou Bluetooth sa
nachádzajú prekážky, ako napr. ľudské telo, kov alebo stena.
– V blízkosti slúchadiel sa používa zariadenie, ktoré využíva
frekvenčné pásmo 2,4 GHz, ako napr. zariadenie bezdrôtového
LAN, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra.
Keďže
zariadenia s technológiou Bluetooth a bezdrôtové LAN

(IEEE802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo, pri
používaní slúchadiel v blízkosti zariadenia bezdrôtového LAN
môže nastať mikrovlnné rušenie, ktoré zapríčiní zníženie
komunikačnej rýchlosti, šum alebo zlyhanie pripojenia. V takom
prípade urobte nasledovné:
– slúchadlá používajte aspoň v 10 m vzdialenosti od zariadenia
bezdrôtového LAN,
– ak slúchadlá používate v rámci vzdialenosti 10 m od zariadenia
bezdrôtového LAN, vypnite toto zariadenie,
– umiestnite slúchadlá a zariadenie s technológiou Bluetooth v
najbližšej možnej vzdialenosti od seba.
Mikrovlny, ktoré produkuje zariadenie s technológiou Bluetooth
môžu mať vplyv na fungovanie medicínskych zariadení. Toto
zariadenie (slúchadlá) a iné zariadenia s technológiou Bluetooth
na nasledovných miestach vypnite, pretože môžu zapríčiniť
nehodu:
– v blízkosti horľavých plynov, v nemocnici, vo vlaku, v lietadle
alebo na čerpacej stanici,
– v blízkosti automatických dverí alebo požiarneho výstražného
systému.
Toto zariadenie podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré sú v
súlade so štandardom Bluetooth, aby poskytli bezpečné
pripojenie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth.
Zabezpečenie však v závislosti od nastavenia zariadenia nemusí
byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej
technológie Bluetooth buďte opatrní.
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas
komunikácie cez Bluetooth.
Nemôžeme zaručiť pripojenie so všetkými zariadeniami s
technológiou Bluetooth.
– Zariadenie s funkciou Bluetooth musí vyhovovať štandardu
Bluetooth špecifikovanému spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a
musí byť verifikované.
– Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje horeuvedenému
štandardu Bluetooth, niektoré zariadenia sa nemusia pripojiť
alebo fungovať správne, čo závisí od funkcií a parametrov
zariadenia.
– Počas telefonovania bez pomoci rúk sa môže v závislosti od
komunikačného prostredia zariadenia vyskytnúť šum.
Spustenie komunikácie môže vyžadovať určitý čas, ktorý závisí
od typu pripojeného zariadenia.
MDR-1RBT
Slovensky
Komunikácia Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth pracuje v rámci rozsahu
približne 10 metrov.
Maximálny komunikačný rozsah sa môže líšiť v závislosti od
prekážok (ľudské telo, kov, stena atď.) alebo elektromagnetického
prostredia.
Anténa je zabudovaná do slúchadiel v mieste označenom na
obrázku bodkovanou čiarou. Citlivosť komunikácie Bluetooth sa
zlepší natočením zabudovanej antény smerom k pripojenému
zariadeniu s technológiou Bluetooth.
Komunikačnú vzdialenosť skracujú prekážky medzi anténou
pripojeného zariadenia a anténou slúchadiel.
Technické údaje
За да намалите опасността от пожар или електрически
удар, не излагайте апарата на намокряне или
напръскване и също така не поставяйте обекти, пълни с
течности, като например вази, върху апарата.
За да се намали рискът от електрически удар, не
отваряйте кутията. Обръщайте се за ремонт само към
квалифициран персонал.
Не монтирайте уреда в ограничено пространство, като
например библиотека или вграден шкаф.
Високото звуково налягане на слушалките може да доведе до
загуба на слуха.
Podporovaný kodek*3
SBC*4, AAC*5
N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и в други държави.
Rozsah prenosu (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
Obsah balenia
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá (1)
micro-USB kábel (približne 50 cm) (1)
Prepojovací kábel (približne 1,5 m) (1)
Vrecko na prenášanie (1)
Referenčná príručka (táto príručka) (1)
Odporúčané príslušenstvo
Nabíjací USB adaptér striedavého prúdu (AC):
AC-UD10 (predáva sa osobitne)
*1 Skutočný dosah sa líši v závislosti od faktorov, ako sú napr.
prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon
antény, operačný systém, softvérová aplikácia atď.
*2 Štandardné profily Bluetooth predstavujú účel komunikácie
rozhrania Bluetooth medzi zariadeniami.
*3 Kodek: formát kompresie zvukového signálu a konverzie
*4 Kodek čiastkového pásma
*5 Rozšírené audiokódovanie
Náhlavná súprava
Napájanie
Jednosmerný prúd (DC) 3,6 V: zabudovaná lítium-iónová
nabíjateľná batéria
Hmotnosť
Pribl. 297 g
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Menovitá spotreba energie
1,6 W
Dĺžka prevádzky
Komunikačný čas (vrátane času prehrávania hudby):
Približne 30 hodín
Pohotovostný režim: Maximálne 200 hodín
Čas nabíjania
Približne 6 hodín
Teplota nabíjania od
5 °C až 35 °C
Prijímač
Typ
Zatvorené, Dynamický
Budiče slúchadiel
40 mm
Frekvenčná odozva
4 Hz – 80 kHz
Mikrofón
Typ
Elektretový kondenzátor
Smerová charakteristika
Všesmerový
Efektívny frekvenčný rozsah
100 Hz – 4.000 Hz
Systémové požiadavky pre nabíjanie
batérie pomocou rozhrania USB
Osobný počítač, ktorý má nainštalovaný ktorýkoľvek z
nasledovných operačných systémov a port USB:
Operačné systémy
(pri použití systému Windows )
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 alebo novší)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 alebo novší)
Home Edition /Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005
®
®
®
®
(pri použití systému Macintosh)
Mac OS X (verzia 10.3 alebo novšia), vopred nainštalovaná
Dizajn a technické špecifikácie sú predmetom zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
При осъществяване на Bluetooth комуникация
Безжичната технология Bluetooth работи в диапазон от около
10 метра.
Максималният комуникационен диапазон може да варира в
зависимост от наличните препятствия (човешко тяло, метал,
стена и др.) или електромагнитната среда.
Антената е вградена в уреда, както е показано с линията с
точки. Чувствителността на Bluetooth комуникацията ще се
подобри, като обърнете посоката на вградената антена към
свързаното устройство Bluetooth.
Комуникационното разстояние се скъсява, когато между
антената на свързаното устройство и този уред има
препятствия.
Не излагайте продължително батерията (пакета батерии или
монтираните батерии) на прекомерна топлина, като например
слънчева светлина, огън и пр.
Profily kompatibilné s rozhraním Bluetooth*2
A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)
AVRCP (Profil diaľkového ovládania zvuku a videa)
HFP (Profil bez pomoci rúk)
HSP (Profil náhlavnej súpravy)
Podporovaná metóda ochrany obsahu
SCMS-T
Предпазни мерки
Писменият знак Bluetooth и логото са притежание на Bluetooth
SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Corporation е по
силата на лиценз.
Microsoft, Windows и Windows Vista са запазени или търговски
марки на Microsoft Corporation в Съединените американски
щати и/или други страни.
Macintosh и Mac OS са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други страни.
Другите търговски марки и имена принадлежат на
съответните им собственици.
Забележка за потребители: следната информация се
отнася само за оборудване, продавано в страни, където
се прилагат директивите на ЕС
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният
представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към
адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
С настоящето Сони Корпорация декларира, че този
Оборудване отговаря на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС.
Подробности може да намерите на Интернет страницата :
http://www.compliance.sony.de/
Италия: Използването на RLAN мрежа се ръководи:
по отношение на частна употреба според Законодателен
декрет от 1.8.2003, No. 259 (“Закон за електронни
комуникации”). По-конкретно, Член 104 указва кога се
изисква предварително придобиване на общо разрешение, а
Член 105 указва кога е разрешена свободна употреба;
по отношение на доставката на публичен RLAN достъп до
телекомуникационните мрежи и услуги чрез Министерски
декрет, изменение 28.5.2003 и Член 25 (общо позволение за
електронни комуникационни мрежи и услуги) на Закона за
електронни комуникации.
Норвегия: Използването на това радио оборудване не е
позволено в географска област в радиус от 20 km от центъра
на Ny-Ålesund, Svalbard.
Третиране на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Третиране на използвани батерии
(приложимо в Европейския Съюз и други
европейски държави със системи за
разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или върху
опаковката показва, че батерията, доставена с
този продукт, не трябва да се третира като
домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в комбинация с
означение на химически елемент. Означението на химическия
елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като предадете тази батерия на правилното място, Вие ще
помогнете за предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането
на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен
начин на действие или съхранение на данни изискват
батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази
батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран
сервизен персонал За да сте сигурни, че вградената батерия ще
бъде третирана правилно, предайте стария продукт в
събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди.
За всички останали батерии моля прочетете в упътването как
да извадите по безопасен начин изважда батерията от
продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на
използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този
продукт или батерия можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Спецификации
Общи
AVERTISMENT
Комуникационна система
Bluetooth спецификация версия 3.0
Изход
Bluetooth спецификация Power Class 2
Максимален комуникационен диапазон
Линия на видимост прибл. 10 м*1
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Местоположение
на вградената
антена
Условията по-долу може да повлияят на чувствителността на
Bluetooth комуникацията.
– Наличието на препятствие, като например човешко тяло,
метал или стена, между този уред и устройството
Bluetooth.
– В близост до този уред се използва устройство, ползващо
честота 2,4 GHz, като например безжично LAN
устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна.
Тъй като устройствата Bluetooth и безжичната LAN
(IEEE802.11b/g) използват една и съща честота, ако уредът се
използва в близост до безжично LAN устройство, може да
възникнат микровълнови смущения и да доведат до
влошаване на скоростта на комуникация, до появата на шум
или неуспешна връзка. В такъв случай направете следното:
– Използвайте уреда на разстояние най-малко 10 м от
безжично LAN устройство.
– Ако уредът се използва на разстояние по-малко от 10 м от
безжично LAN устройство, изключете безжичното LAN
устройство.
– Инсталирайте уреда и устройството Bluetooth на възможно
най-близо разстояние.
Излъчваните от устройството Bluetooth микровълни може да
повлияят на работата на електронните медицински
устройства. Изключете уреда и другите устройства Bluetooth,
намиращи се на следните места, тъй като работата им може
да причини злополука:
– на места, където има наличие на запалим газ, в болници,
влакове, самолети или на бензиностанции
– в близост до автоматични врати или пожароизвестителни
системи
Този уред поддържа защитни функции, които съответстват
на стандарта Bluetooth, за да се осигури сигурна връзка при
използване на безжичната технология Bluetooth, но защитата
може да се окаже недостатъчна в зависимост от настройката.
Бъдете внимателни, когато комуникирате посредством
безжичната технология Bluetooth.
Ние не поемаме отговорност за изтичане на информация по
време на осъществяване на Bluetooth комуникация.
Не може да се гарантира връзка с всички устройства
Bluetooth.
– Устройството, използващо Bluetooth функцията, трябва да
съответства на стандарта Bluetooth, специфициран от
Bluetooth SIG, Inc. и да бъде потвърдено.
– Дори ако свързаното устройство съответства на
гореспоменатия Bluetooth стандарт, при някои устройства
може да не е възможно да се осъществи връзка и да
работят правилно, в зависимост от функциите или
спецификациите на устройството.
– Когато говорите по телефона, използвайки функцията
хендсфри, може да се появи шум, дължащ се на
устройството или комуникационната среда.
В зависимост от устройството, което се свързва, може да се
наложи да изчакате известно време преди началото на
комуникацията.
Разни
Не поставяйте този уред на място, изложено на влажност,
прах, сажди или пара, подложено на въздействието на пряка
слънчева светлина или в кола, изчакваща сигнала на
светофар. Това може да причини неизправност при
функционирането му.
Устройството Bluetooth може да не функционира на мобилни
телефони, в зависимост от условията на радиовълната и
мястото, където се използва оборудването.
Ако почувствате дискомфорт след използване на устройство
Bluetooth, незабавно спрете използването на устройството
Bluetooth. Ако проблемът не изчезне, свържете се c найблизкия търговец на Sony.
Слушането със слушалки с висока сила на звука може да
увреди слуха ви. За безопасност на движението, не
използвайте уреда, докато шофирате или карате колело.
Не прилагайте напрежение или тежест върху уреда, защото
това може да причини деформацията му при продължително
съхранение.
Не
подлагайте уреда на силен удар.

Почиствайте уреда с мека суха кърпа.
Не мокрете уреда. Уредът не е водоустойчив.
Не забравяйте да следвате предпазните мерки, представени
по-долу.
– Внимавайте да не изпуснете уреда в мивка или друг
контейнер с вода.
– Не използвайте уреда на влажни места или при лошо
време, като например дъжд или сняг.
– Не мокрете уреда.
Ако докоснете уреда с мокри ръце или го поставите в
мокър предмет или кърпа, уредът може да се намокри, а
това може да причини повредата му.
Наушниците могат да се износят при продължително
съхранение или използване.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с използването
на уреда, които не са включени в това ръководство, трябва
да се обърнете към най-близкия търговец на Sony.
Română
Съвместими Bluetooth профили*2
A2DP (Усъвършенстван аудио разпределителен профил)
AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио-видео)
HFP (Хендсфри профил)
HSP (Профил слушалки)
Поддържан кодек*3
SBC*4, AAC*5
Поддържан метод на защита на съдържанието
SCMS-T
Диапазон на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)
Включени артикули
Безжични стерео слушалки (1)
micro-USB кабел (Прибл. 50 см) (1)
Свързващ кабел (Прибл. 1,5 м) (1)
Чантичка за съхранение (1)
Справочно ръководство (този документ) (1)
Препоръчан аксесоар
USB АС адаптер за зареждане:
AC-UD10 (продава се отделно)
*1 Действителният диапазон ще варира в зависимост от
фактори, като например препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност на приемане,
характеристики на антената, операционна система,
софтуерно приложение и др.
*2 Профилите на Bluetooth стандарта указват целта на Bluetooth
комуникацията между устройствата.
*3 Кодек: Формат на компресия и преобразуване на аудио
сигнала
*4 Кодек с многолентово кодиране (Subband Codec)
5
* Advanced Audio Coding (AAC)
Слушалки
Източник на захранване
DC 3,6 V: Вградена литиево-йонна презареждаща се батерия
Маса
Прибл. 297 г
Работна температура
0 °C до 40 °C
Номинален разход на енергия
1,6 W
Време на ползване
Комуникация (вкл. време за възпроизвеждане на музика)
Прибл. 30 часа
Режим на изчакване: Макс. 200 часа
Време за зареждане
Прибл. 6 часа
Температура за зареждане
5 °C до 35 °C
Приемник
Тип
Затворени, Динамичен
Мембрани
40 мм
Честотна лента
4 Hz – 80 kHz
Микрофон
Тип
Електретен кондензатор
Характеристика на направление
На всички посоки
Ефективен честотен диапазон
100 Hz – 4 000 Hz
Системни изисквания за
зареждане на батерията с
използване на USB
Персонален компютър с предварително инсталирана някоя от
следните операционни системи и USB порт:
Операционни системи
(когато се използва Windows )
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 или по-нови версии)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 или по-нови версии)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005
®
®
®
®
(когато се използва Macintosh)
Mac OS X (version.10.3 или по-нови версии), предварително
инсталирани
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
уведомление.
Pentru reducerea riscului de incendiu sau şoc electric, nu
expuneţi acest aparat la stropi sau jeturi de apă şi nu aşezaţi
obiecte care conţin lichide, cum ar fi vazele, pe aparat.
Pentru reducerea riscului de şoc electric, nu deschideţi
tabloul. Operaţiunile de service vor fi realizate numai de
către personal calificat.
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar fi o bibliotecă sau un
cabinet încorporat.
Nu expuneţi bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la
căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele
asemănătoare o perioadă îndelungată.
Presiunea excesivă a sunetului produs de căşti poate duce la
pierderea auzului.
Cuvântul şi logo-urile Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG,
Inc., iar utilizarea oricăror asemenea marcaje de către Sony
Corporation se face în cadrul licenţei.
N Mark este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a NFC
Forum, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.
Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau alte ţări.
Macintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi alte ţări.
Alte mărci comerciale şi nume comerciale sunt cele ale respectivilor
lor utilizatori.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai
echipamentelor vândute în ţările care respectă directivele UE
Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea electromagnetică si conformitatea
electrosecurităţii produselor este : Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
problemă de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce insoţesc aparatul.
Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest Echipament respectă
cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Italia: Utilizarea reţelei RLAN este reglementată:
cu privire la utilizarea în mediu privat, prin Decretul Legislativ
din 1.8.2003, nr. 259 („Codul comunicaţiilor electronice”). În
special Articolul 104 precizează când este necesară obţinerea unei
autorizaţii generale în prealabil şi Art. 105 precizează când este
permisă utilizarea gratuită;
cu privire la accesul public RLAN la reţelele şi serviciile de
telecomunicaţii, prin Decretul Ministerial din 28.5.2003, cu
modificările aduse şi Art. 25 (autorizaţia generală pentru reţelele
şi serviciile de comunicaţii electronice) din Codul comunicaţiilor
electronice.
Norvegia: Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în
zona geografică cuprinsă pe o rază de 20 km din centrul NyÅlesund, Svalbard.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi
electronice vechi (Se aplică pentru ţările
membre ale Uniunii Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme de colectare
separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul
acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie
tratat ca pe un deşeu menajer. El trebuie predat
punctelor de reciclare a echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul
dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de
unde aţi cumpărat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în
Uniunea Europeană şi alte ţări europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie
considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se
pot asocia simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la
prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea
umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularea şi
eliminarea greşită a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va
ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau
integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul
specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător,
predaţi produsulul la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de
colectare pentru deşeuri electrice şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în
care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din
produs. Predaţi bateria uzată la un centru de colectare şi reciclare a
bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau
a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Precauţii
Slovenščina
Specificaţii
Despre comunicaţiile Bluetooth
Tehnologia wireless Bluetooth funcţionează pe o rază de
aproximativ 10 metri.
Raza maximă de comunicaţii poate diferi în funcţie de obstacole
(corp uman, metal, perete etc.) sau de mediul electromagnetic.
Antena este încorporată aşa cum este ilustrat prin linia punctată.
Sensibilitatea comunicaţiei Bluetooth se va îmbunătăţi prin
rotirea direcţiei antenei încorporate la dispozitivul Bluetooth
conectat.
Distanţa de comunicare se reduce când între antena
dispozitivului conectat şi această unitate se află obstacole.
Generalităţi
POZOR
Sistem de comunicaţii
Specificaţie Bluetooth versiunea 3.0
Ieşire
Specificaţie Bluetooth clasa de putere 2
Raza maximă de comunicaţii
Rază aproximativă 10 m*1
Banda de frecvenţă
Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie
FHSS
Locaţia antenei
încorporate
Următoarele condiţii pot afecta sensibilitatea comunicaţiei
Bluetooth.
– Există un obstacol cum ar fi corpul uman, metal sau perete
între această unitate şi dispozitivul Bluetooth.
– Un dispozitiv care foloseşte frecvenţa 2,4 GHz, cum ar fi
dispozitiv wireless LAN, telefon fără fir sau cuptor cu
microunde, funcţionează în apropierea acestei unităţi.
Deoarece
dispozitivele Bluetooth şi wireless LAN (IEEE802.11b/

g) folosesc aceeaşi frecvenţă, poate avea loc interferenţa cu
microundele, ceea ce duce la deteriorarea vitezei de comunicare,
zgomot sau conexiune nevalabilă dacă respectiva unitate este
folosită în apropierea unui dispozitiv wireless LAN. În acest caz,
faceţi următoarele.
– Folosiţi această unitate la distanţă de cel puţin 10 m faţă de
dispozitivul wireless LAN.
– Dacă această unitate este folosită la distanţă mai mică de 10 m
de un dispozitiv wireless LAN, opriţi dispozitivul wireless
LAN.
– Instalaţi această unitate şi dispozitivul Bluetooth cât mai
aproape unul de celălalt posibil.
Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta
funcţionarea dispozitivelor medicale electronice. Opriţi această
unitate şi alte dispozitive Bluetooth din următoarele locaţii,
deoarece se poate produce un accident.
– în locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital,
tren, aeroport sau o benzinărie
– în apropierea uşilor automate sau a unei alarme de incendiu
Această unitate suportă capabilităţi de securitate care respectă
standardul Bluetooth pentru a asigura o conexiune sigură când se
foloseşte tehnologia wireless Bluetooth, dar nivelul de securitate
ar putea fi insuficient, în funcţie de setare. Aveţi grijă când
comunicaţi folosind tehnologia wireless Bluetooth.
Nu
ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informaţii

în timpul comunicaţiilor Bluetooth.
Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.
– Un dispozitiv prevăzut cu funcţia Bluetooth este necesar pentru
conformarea cu standardul Bluetooth specificat de către
Bluetooth SIG, Inc. şi autentificare.
– Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul
Bluetooth specificat mai sus, unele dispozitive ar putea să nu fie
conectate sau să funcţioneze corect, în funcţie de
caracteristicile sau specificaţiile dispozitivului.
– În timp ce vorbiţi la telefonul hands free, poate să apară un
zgomot, în funcţie de dispozitiv sau mediul de comunicare.
În funcţie de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un
timp pentru începerea comunicaţiilor.
Altele
Nu aşezaţi această unitate într-un loc expus la umiditate, praf,
funingine sau abur, supus la lumina directă a soarelui sau într-un
autovehicul care aşteaptă la semafor. Acestea pot produce
funcţionarea defectuoasă.
Folosirea
dispozitivului Bluetooth poate să nu funcţioneze la

telefoanele mobile, în funcţie de condiţiile undelor radio şi a
locaţiei în care se foloseşte echipamentul.
Dacă simţiti disconfort după utilizarea dispozitivului Bluetooth,
întrerupeţi imediat utilizarea dispozitivului Bluetooth. În cazul în
care problema persistă, adresaţi-vă celui mai apropiat distribuitor
Sony.
Ascultarea cu această unitate la volum ridicat vă poate afecta
auzul. Pentru siguranţa traficului, nu folosiţi această unitate în
timp ce conduceţi sau vă deplasaţi cu bicicleta.
Nu aplicaţi greutate sau presiune pe această unitate, deoarece
unitatea se poate deforma datorită depozitării pe durate lungi.
Nu expuneţi unitatea la şocuri excesive.
Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale şi uscată.
Nu expuneţi unitatea la acţiunea apei. Unitatea nu este
impermeabilă.
Nu uitaţi să respectaţi măsurile de precauţie de mai jos.
– Aveţi grijă să nu scăpaţi unitatea într-o chiuvetă sau în alt
recipient umplut cu apă.
– Nu utilizaţi unitatea în locaţii cu umezeală sau în condiţii
meteorologice nefavorabile, de exemplu în condiţii de ploaie
sau ninsoare.
– Nu lăsaţi unitatea să se ude.
Dacă atingeţi unitatea cu mâinile ude sau o introduceţi într-un
articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se
umezească, ceea ce poate provoca funcţionarea defectuoasă a
acesteia.
Căştile se pot deteriora datorită depozitării sau utilizării pe
termen lung.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la această unitate şi
care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte
ohišja. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.
Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne
police ali vgrajene omarice.
O komunikaciji s tehnologijo Bluetooth
Brezžična tehnologija Bluetooth je zagotovljena znotraj področja
sprejema, ki znaša približno 10 metrov.
Največje področje sprejema je odvisno od obstoječih ovir (osebe,
kovine, stene itd.) ali elektromagnetnega okolja.
V slušalkah je vgrajena antena, kot prikazuje črtkana črta.
Občutljivost komunikacije Bluetooth se bo izboljšala, če vgrajeno
anteno obrnete proti priključeni napravi Bluetooth.
Komunikacijska razdalja se zmanjša, ko so med anteno
priključene naprave in slušalkami ovire.
Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni
toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote za
dlje časa.
Codec*3 disponibil
SBC*4, AAC*5
Metodă de protecţie a conţinutului suportată
SCMS-T
Gama de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă de eşantionare 44,1 kHz)
Articole incluse
Set de căşti stereo wireless (1)
Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Cablu de conectare (aprox. 1,5 m) (1)
Săculeţ de transport (1)
Ghid de referinţă (acest manual) (1)
Accesorii recomandate
Adaptor CA încărcare USB:
AC-UD10 (comercializat separat)
*1 Gama reală va fi diferită în funcţie de factori, cum ar fi obstacole
între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cuptor cu
microunde, electricitate statică, sensibilitate a recepţiei,
performanţa antenei, sistemul de operare, aplicaţiile software etc.
*2 Profilurile standard Bluetooth indică scopul comunicaţiei
Bluetooth între dispozitive.
*3 Codec: Format de compresie şi conversie a semnalului audio
4
* Codec subbandă
*5 Codificare audio avansată
Set de căşti
Sursă de alimentare
DC 3,6 V: Baterie reîncărcabilă încorporată litiu-ion
Besedna znamka in logotipi Bluetooth so last podjetja Bluetooth
SIG, Inc. in vsakršna uporaba znamk s strani podjetja Sony
Corporation je zaščitena z licenco.
N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe
NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.
Microsoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne
znamke ali blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v
Združenih državah in/ali drugih državah.
Macintosh in Mac OS sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., ki je
registrirano v Združenih državah in drugih državah.
Druge blagovne znamke in blagovna imena so last zadevnih
lastnikov.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za
opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni predstavnik za
EMC in varnost proizvodov je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali
garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v
ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami
in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Italija: zakonodaja s področja brezžičnih omrežij:
zasebno uporabo ureja zakonska uredba št. 259 z dne 1. 8. 2003
(»Kodeks o elektronskih komunikacijah«). Natančneje, 104. člen
določa, v katerih primerih je potrebno pridobiti splošno
dovoljenje za uporabo, 105. člen pa določa, v katerih primerih
uporaba ni omejena;
za omogočanje brezžičnega dostopa do telekomunikacijskih
omrežij in storitev velja dopolnjena ministrska odredba z dne
28. 5. 2003 in 25. člen (splošno dovoljenje za elektronske
komunikacije in storitve) Kodeksa o elektronskih komunikacijah.
Norveška: Uporaba te radijske opreme ni dovoljena v geografskem
območju znotraj radija 20 km od središča mesta Ny-Ålesund,
Svalbard.
Masă
Aprox. 297 g
Temperatura de operare
0 °C până la 40 °C
Consum nominal de putere
1,6 W
Ore de utilizare
Durată de comunicaţie (inclusiv durata de redare a muzicii):
Aprox. 30 de ore
Durată în standby: Max. 200 de ore
Durată de încărcare
Aprox. 6 de ore
Temperatură de încărcare
5 °C până la 35 °C
Receptor
Tip
Închise, Dinamic
Unităţi de acţionare
40 mm
Răspunsul de frecvenţă
4 Hz – 80 kHz
Microfon
Tip
Condensator electret
Caracteristică de direcţie
Omnidirecţional
Domeniu de frecvenţe efectiv
100 Hz – 4.000 Hz
Cerinţele sistemului pentru încărcarea
bateriei cu ajutorul USB
Calculator care are preinstalat oricare dintre sistemele de operare şi
port USB:
Sisteme de operare
(când se foloseşte Windows )
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 sau ulterior)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 sau ulterior)
Home Edition /Professional / Media Center Edition 2004/
Media Center Edition 2005
®
®
®
(când se foloseşte Macintosh)
Mac OS X (versiunea 10.3 sau ulterioară), preinstalat
Designul şi specificaţiile pot fi schimbate fără preaviz.
Odstranitev stare električne in elektronske
opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj
se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno
mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v
primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko
dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov
ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih baterij (velja za
evropsko unijo in druge evropske države s
sistemom ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj
se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi
odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v
kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot
0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja
podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to
baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni
izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Specifikacije
Splošno
Komunikacijski sistem
Bluetooth različica 3.0
Izhod
Bluetooth 2 zmogljivostni razred
Največje področje sprejema
Vidna linija pribl. 10 m*1
Frekvenčno območje
Frekvenčno območje 2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Močan zvok, ki prihaja iz slušalk lahko poškoduje sluh.
Profiluri Bluetooth compatibile*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Profil avansat de
distribuţie audio)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil telecomandă
audio video)
HFP (Hands-free Profile - Profilul Hands-free)
HSP (Headset Profile - Profilul setului de căşti)
®
Naprave ne izpostavite kapljanju ali pljuskanju in na nanjo
ne postavite s tekočino napolnjenih predmetov, kot so vaze,
saj lahko pride do požara ali električnega udara.
Varnostni ukrepi
Položaj
vgrajene
antene
V nadaljevanju navedeni pogoji lahko vplivajo na občutljivost
komunikacije Bluetooth.
– Med slušalkami in napravo Bluetooth se nahajajo ovire, kot so
osebe, kovine ali stene.
– V bližini slušalk se nahaja naprava, ki uporablja frekvenco
2,4 GHz, kot na primer naprava WLAN, brezžični telefon ali
mikrovalovna pečica.
Ker naprave Bluetooth in naprave WLAN (IEEE802.11b/g)
uporabljajo enako frekvenco, se lahko pojavijo mikrovalovne
interference, kar lahko povzroči zmanjšanje hitrosti
komunikacije, šum ali prekinitev povezave, če te slušalke
uporabljate v bližini naprave WLAN. V tem primeru opravite
postopek, ki je opisan v nadaljevanju.
– Slušalke uporabljajte vsaj 10 metrov od naprave WLAN.
– Če slušalke uporabljate znotraj razdalje 10 metrov od naprave
WLAN, izklopite napravo WLAN.
– Slušalke in napravo Bluetooth namestite čim bližje.
Mikrovalovi,
ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na

delovanje elektronskih zdravstvenih pripomočkov. To enoto in
druge naprave Bluetooth izklopite v primerih, ki so navedeni v
nadaljevanju, saj lahko povzročijo nesrečo:
– Če je prisoten vnetljiv plin, v bolnišnicah, na vlaku, letalu ali
bencinski postaji.
– V bližini vrat s samodejnim odpiranjem ali v bližini
protipožarnega alarma.
Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu
Bluetooth glede varne povezave s pomočjo tehnologije Bluetooth.
Od nastavitev pa je odvisno, ali bo ta zaščita zadostna. Pri
povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije Bluetooth bodite
vedno pazljivi.
Za izdajanje informacij pri komunikaciji s pomočjo tehnologije
Bluetooth ne prevzamemo odgovornosti.
Ni mogoče zagotoviti povezave z vsemi napravami Bluetooth.
– Naprava mora omogočati tehnologijo Bluetooth in ustrezati
standardu Bluetooth, ki ga je določilo podjetje Bluetooth SIG,
Inc., in izpolnjevati zahteve glede pristnosti.
– Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj omenjenemu
standardu Bluetooth, se lahko zgodi, da z nekaterimi napravami
ne bo moč vzpostaviti povezave oz. naprave zaradi določenih
funkcij in specifikacij naprave morda ne bodo pravilno
delovale.
– Glede na napravo ali okolico komuniciranja se lahko med
prostoročnim telefoniranjem pojavijo šumi.
Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo je odvisno, kako
dolgo bo trajalo vzpostavljanje povezave.
Drugo
Slušalk ne izpostavljajte vlagi, prahu, sajam ali pari, neposredni
sončni svetlobi in jih ne uporabljajte avtomobilu, ko čakate na
semaforiziranem križišču. V nasprotnem primeru lahko
nastanejo okvare slušalk.
Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe opreme
uporaba naprave Bluetooth z mobilnimi telefoni morda ne bo
možna.
Če se boste po uporabi naprave Bluetooth slabo počutili, napravo
Bluetooth nemudoma prenehajte uporabljati. Če težave ne boste
mogli odpraviti, se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony.
Poslušanje preglasne glasbe s slušalkami lahko povzroči
poškodbe sluha. Zaradi varnosti v prometu slušalk ne
uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolesarjenjem.
Slušalk ne izpostavljajte težkim obremenitvam, saj se lahko trajno
spremeni njihova oblika.
Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
Enoto očistite z mehko in suho krpo.
Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni vodotesna.
Vedno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.
– Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
– Enote ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali slabem vremenu,
na primer v dežju ali snegu.
– Enote ne zmočite.
Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo shranite v
vlažna oblačila, se lahko zmoči, kar lahko povzroči okvaro
enote.
Ušesne blazinice se lahko po daljši uporabi ali daljšem času
shranjevanja obrabijo.
Če imate kakršna koli vprašanja ali če se pojavijo težave s
slušalkami, ki niso opisane v teh navodilih, se obrnite na
najbližjega prodajalca podjetja Sony.
Modulacijski način
FHSS
Združljivi profili Bluetooth*2
A2DP (napredni profil za distribucijo zvoka)
AVRCP (profil za daljinsko upravljanje zvoka in slike)
HFP (profil za prostoročno telefoniranje)
HSP (profil slušalk)
Podprti kodeki*3
SBC*4, AAC*5
Podprt sistem za zaščito vsebin
SCMS-T
Domet signala (A2DP)
20 Hz–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
Deli
Brezžične stereo slušalke (1)
micro-USB-kabel (približno 50 cm) (1)
Povezovalni kabel (približno 1,5 m) (1)
Prenosna torbica (1)
Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Priporočljiva dodatna oprema
USB napajalnik:
AC-UD10 (kupite ga posebej)
*1 Dejansko področje sprejema je odvisno od številnih dejavnikov,
kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema,
delovanje antene, upravljalni sistem, programska oprema itd.
*2 Standardni profili Bluetooth označujejo namen komunikacije
Bluetooth med napravama.
*3 Kodek: format za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala
*4 Kodek SBC
*5 Napredno kodiranje zvoka
Slušalke
Napajanje
3,6 V enosmerni tok: vgrajena litij-ionska baterija za ponovno
polnjenje
Masa
Pribl. 297 g
Temperatura delovanja
Od 0 °C do 40 °C
Nominalna poraba energije
1,6 W
Ure uporabe
Komunikacijski čas (vključno s časom predvajanja glasbe):
približno 30 ur
Čas pripravljenosti: največ 200 ur
Čas polnjenja
približno 6 ur
Temperatura pri polnjenju
Od 5 °C do 35 °C
Sprejemnik
Vrsta
Zaprte, Dinamično
Pogonske enote
40 mm
Frekvenčni odziv
4 Hz – 80 kHz
Mikrofon
Vrsta
Kondenzator Electret
Karakteristike smeri
Večsmerni
Učinkovito frekvenčno območje
100 Hz – 4.000 Hz
Sistemske zahteve za polnjenje
baterije s pomočjo USB-povezave
Osebni računalnik z USB-vhodom na katerem je bil predhodno
nameščen en od operacijskih sistemov, ki so navedeni v
nadaljevanju:
Operacijski sistemi
(če uporabljate operacijski sistem Windows )
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ali novejši)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 ali novejši)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005
®
®
®
®
(če uporabljate operacijski sistem Macintosh)
Mac OS X (različica 10.3 ali novejši), predhodno nameščen
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Download PDF

advertising