Sony | MDR-DS6500 | Sony MDR-DS6500 MDR-DS6500 Bezdrôtové slúchadlá s digitálnym priestorovým zvukom Návod na použitie

4-267-263-54(1)
Digital Surround
Headphone System
Návod na používanie _______SK
BG
Инструкции за работа ________
Instrucţiuni de utilizare ________RO
Navodila za uporabo ________
SI
MDR-DS6500
© 2011 Sony Corporation
UPOZORNENIE
Ak chcete znížiť riziko vzniku požiaru
alebo zásahu elektrickým prúdom,
nevystavujte tento prístroj pokvapkaniu alebo
pošpliechaniu kvapalinami a neumiestňujte
naň objekty naplnené kvapalinami, ako sú
napríklad vázy.
Ak sa chcete vyhnúť zásahu elektrickým
prúdom, neotvárajte skrinku. Všetky servisné
zásahy zverte iba kvalifikovanému personálu.
Neinštalujte prístroj v stiesnenom priestore,
ako je napríklad polička na knihy alebo
vstavaná skrinka.
Označenie modelu sa nachádza na spodnej
strane procesora.
Keďže hlavný konektor adaptéra striedavého
prúdu slúži na odpojenie adaptéra
striedavého prúdu od zdroja napájania,
pripojte ho do jednoducho prístupnej
zásuvky striedavého prúdu. Ak na ňom
spozorujete niečo nezvyčajné, okamžite ho
odpojte zo zásuvky striedavého prúdu.
Adaptér striedavého prúdu nie je odpojený
od zdroja napájania, kým nie je odpojený od
zásuvky striedavého prúdu, a to aj v prípade,
ak je samotná jednotka vypnutá.
Batérie (akumulátor alebo nainštalované
batérie) dlhodobo nevystavujte nadmernému
teplu (napríklad na mieste vystavenom
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohňa alebo na
podobných miestach).
Sekundárne akumulátorové články ani batérie
nerozoberajte, neotvárajte a nerežte.
V prípade úniku kvapaliny z článku zabráňte
jej kontaktu s pokožkou a očami. Ak sa
dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami,
umyte zasiahnuté miesto veľkým množstvom
vody a vyhľadajte pomoc lekára.
SK
Sekundárne akumulátorové články a
batérie sa musia pred použitím nabiť. Vždy
používajte správnu nabíjačku a dodržiavajte
pokyny na správne nabíjanie uvedené
v pokynoch výrobcu alebo v návode k
zariadeniu.
Po dlhom období skladovania môže byť
potrebné akumulátorové články alebo batérie
niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahla
maximálna výkonnosť.
Zlikvidujte správnym spôsobom.
Príliš vysoká hlasitosť pri prehrávaní zvuku v
slúchadlách môže viesť k strate sluchu.
VAROVANIE
Varujeme vás, že ak zariadenie zmeníte alebo
modifikujete ľubovoľným spôsobom, ktorý
nie je výslovne schválený v tomto návode,
môžete stratiť oprávnenie na prevádzku
zariadenia.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo
v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám
podľa legislatívy Európskej únie treba
adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko. V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím kontaktujte
adresy uvedené v separátnych servisných
alebo záručných dokumentoch.
Platnosť označenia značkou CE je obmedzená
iba na krajiny, v ktorých sa toto označenie
presadzuje na základe zákona, najmä v
krajinách EHP (Európskeho hospodárskeho
priestoru).
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
zariadenie je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ.
Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Taliansko: Používanie siete RLAN sa riadi
nasledujúcimi smernicami:
–Legislatívny dekrét č. 259 z 1.8.2003
(„pravidlá elektronickej komunikácie“),
ktorým sa riadi používanie na súkromné
účely. Článok č. 104 informuje o tom, či
sa vyžaduje predchádzajúce obstaranie
všeobecnej autorizácie a článok č. 105
informuje o tom, či je povolené voľné
používanie.
–Ministerský dekrét z 28.5.2003 aj s
príslušnými doplnkami a článok č. 25
pravidiel elektronickej komunikácie
(všeobecná autorizácia pre služby a siete
elektronickej komunikácie), ktoré upravujú
poskytovanie prístupu sietí RLAN k
telekomunikačným sieťam a službám pre
verejnosť.
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických prístrojov
(vzt’ahuje sa na Európsku
úniu a európske krajiny
so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa
odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie
a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s
odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovat’ prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku vám na požiadanie poskytne
miestny úrad, služba likvidácie komunálneho
SK
odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Nórsko: Používanie tohto rozhlasového
zariadenia nie je povolené v geografickej
oblasti v okruhu 20 km od centra mesta NyAlesund (Svalbard).
(pokračovanie)
SK
Zneškodňovanie
použitých batérií (platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo
0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
4SK
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Obsah
Hlavné vlastnosti ..............................6
Kontrola komponentov a
príslušenstva .................................7
Umiestnenie a funkcia súčastí .........8
Popis súčastí procesora ............................... 8
Popis súčastí slúchadiel............................. 10
Nabíjanie slúchadiel ...................... 11
Kontrola zostávajúceho času batérie ....... 13
Pripojenie systému slúchadiel...... 14
Pripojenie procesora k digitálnym
komponentom ....................................... 14
Pripojenie procesora k analógovým
komponentom ....................................... 15
Počúvanie pripojeného
komponentu ............................... 17
Výmena podložiek slúchadiel ...... 24
Riešenie problémov ...................... 25
Odporúčania .................................. 29
Technické údaje ............................. 30
5SK
Hlavné vlastnosti
MDR-DS6500 je systém slúchadiel pre digitálny priestorový zvuk, ktorý vám umožňuje
vychutnať si priestorový zvuk z bezdrôtovo pripojeného zdroja BD/DVD alebo iného
viackanálového zdroja.
Umožňuje vám vychutnať si viackanálový priestorový zvuk v slúchadlách jednoduchým
pripojením procesora pre digitálny priestorový zvuk k zariadeniu BD/DVD, digitálnemu
satelitnému alebo televíznemu prijímaču, zariadeniu GAME alebo inému zariadeniu pomocou
dodávaného kábla.
 Trojrozmerný zvuk viackanálových reproduktorov sa reprodukuje s využitím 7.1-kanálovej
technológie VPT (Virtualphones Technology)*1.
 Veľkorozmerné 40-milimetrové budiče slúchadiel na produkciu zvuku kina prvotriednej
kvality.
 Bezdrôtový prenos znamená, že tieto slúchadlá môžete používať kdekoľvek v interiéri bez
obáv z toho, že sa zvuku postavia do cesty nejaké prekážky. Zvuk v kvalite CD sa dosahuje
nekomprimovaným digitálnym prenosom. (prenosová vzdialenosť: až do približne 100 m*2)
 Voliteľný režim priestorového zvuku. (CINEMA/GAME/VOICE (STEREO))
 Automatické ladenie slúchadiel na optimálny príjem signálu. Systém sa môže automaticky
prepnúť na voľný kanál bez prerušenia zvuku pred blokovaním signálu.
 Funkcia rýchleho nabíjania s mechanizmom bezpečného nabíjania.
 Dlhá doba prehrávania. (približne 20 hodín)
 Široká škála podporovaných mediálnych formátov.
(Podpora štandardu Dolby Pro Logic IIx vám umožňuje dosiahnuť 7.1-kanálový priestorový
zvuk*3. Podporované mediálne formáty: Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, DTS,
DTS-ES Matrix a DTS-ES Discrete)
*1 „Virtualphones Technology“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
*2 Prenosová vzdialenosť sa líši v závislosti od podmienok používania.
*3 Procesor tohto systému obsahuje dekodér pre formáty Dolby Digital, Dolby Pro Logic IIx a DTS.
Procesor tohto systému sa vyrába na základe licencie od spoločností Dolby Laboratories a Digital
Theater Systems, Inc.
Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Vyrobené na základe licencie podľa patentov USA nasledujúcich čísel: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380;
5 978 762; 6 487 535 a ďalších podaných a prihlásených patentov USA a ďalších krajín. DTS a symbol
sú registrované ochranné známky a logá DTS Digital Surround a DTS sú ochranné známky spoločnosti
DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
6SK
 Príprava
Kontrola komponentov a príslušenstva
Pred zostavením systému skontrolujte úplnosť dodávky, či sú v nej zahrnuté všetky
komponenty.
Procesor DP-RF6500 (1)
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá MDR-RF6500 (1)
Adaptér striedavého prúdu (1)
Optický digitálny prípojný kábel
(pravouhlý typ  pravouhlý typ) (1)
Príprava
7SK
Umiestnenie a funkcia súčastí
Popis súčastí procesora
 Kontaktný kolík
 Tlačidlo  /  (zapnuté/pohotovostný
režim)
 Indikátor napájania
 Prepínač EFFECT
Svieti na zeleno počas emisie signálov RF.
 Prepínač INPUT
 Indikátory režimov dekódovania
(Podrobnosti nájdete na strane 20.)
 Prepínač COMPRESSION
(Podrobnosti nájdete na strane 19.)
8SK
Príprava
(Podrobnosti nájdete na strane 19.)
Posúvaním tohto prepínača vyberiete zvukové
pole (CINEMA/GAME/VOICE (STEREO)/
OFF).
(Podrobnosti nájdete na strane 18.)
Posúvaním tohto prepínača vyberiete zdroj
vstupu (DIGITAL/ANALOG).
 Konektor DC IN 6V
Do tohto konektora pripojte dodávaný adaptér
striedavého prúdu. (Používajte iba dodávaný
adaptér striedavého prúdu. Používanie
produktov s inou polaritou konektorov alebo
inými charakteristikami môže spôsobiť
poruchu.)
 Prepínač ATT (atenuátor)
Ak je hlasitosť pre analógový vstup príliš nízka,
nastavte tento prepínač na hodnotu „0 dB“. Za
normálnych okolností by tento prepínač mal
byť nastavený na hodnotu „–8 dB“.
 Konektory LINE IN
(Podrobnosti nájdete na strane 15.)
K týmto konektorom pripojte konektory pre
výstup zvuku na zvukovom komponente alebo
videokomponente (predáva sa samostatne),
ako je napríklad prehrávač videokaziet alebo
televízor, stereofónny systém, videorekordér
atď.
 Konektor DIGITAL IN
(Podrobnosti nájdete na strane 14.)
K tomuto konektoru pripojte zariadenie
BD/DVD, digitálny satelitný alebo televízny
prijímač alebo iný digitálny komponent
(predáva sa samostatne).
Príprava
9SK
Popis súčastí slúchadiel
 Tlačidlo vynulovania
 Indikátor napájania
Keď je zapnuté napájanie, indikátor napájania
sa rozsvieti na zeleno.
 Tlačidlo POWER
 Ovládací prvok VOL (Hlasitosť)*
Slúži na nastavenie hlasitosti.




Pravá objímka
Podložka slúchadla
Ľavá objímka*
Indikátor nabíjania
Počas nabíjania sa rozsvieti na červeno.
 Spoj
* Na slúchadlách sa nachádza dotykový bod na
jednoduché rozpoznanie.
10SK
Príprava
Nabíjanie slúchadiel
Slúchadlá obsahujú nabíjateľnú lítiumiónovú batériu.
Nezabudnite ich nabiť predtým, ako ich po prvýkrát použijete.
Ak chcete slúchadlá nabiť, umiestnite ich na procesor.
1
Pripojte dodávaný adaptér striedavého prúdu do procesora.
Do zásuvky
striedavého prúdu
Procesor
Adaptér striedavého
prúdu (je súčasťou
dodávky)
Do konektora DC IN 6V
Poznámky
 Používajte iba dodávaný adaptér striedavého prúdu. Používanie adaptérov striedavého prúdu s inou
polaritou konektorov alebo inými charakteristikami môže spôsobiť poruchu produktu.
Konektor s unifikovanou polaritou


Vždy používajte iba dodávaný adaptér striedavého prúdu. Aj adaptéry striedavého prúdu s
rovnakým napätím a rovnakou polaritou konektorov môžu spôsobiť poškodenie produktu v
dôsledku kapacity prúdu alebo iných faktorov.
Adaptér striedavého prúdu pripojte k jednoducho prístupnej zásuvke striedavého prúdu. Ak
na adaptéri striedavého prúdu spozorujete niečo nezvyčajné, okamžite ho odpojte od zásuvky
striedavého prúdu.
(pokračovanie)
Príprava
11SK
2
Položte slúchadlá na procesor tak, aby spoj slúchadiel bol v kontakte s
kontaktným kolíkom procesora, a skontrolujte, či svieti indikátor nabíjania.
Na úplné nabitie batérie sú potrebné približne 3 hodiny (po dokončení nabíjania indikátor
nabíjania zhasne).
Pri umiestňovaní slúchadiel na procesor držte slúchadlá oboma rukami tak, aby pravá a
ľavá objímka boli v rovnobežnej polohe, a umiestnite slúchadlá zvislo na procesor. Ak je
kontaktný kolík procesora v správnom kontakte so spojom slúchadiel, zaznie kliknutie a
rozsvieti sa indikátor nabíjania.
Nabíjanie sa dokončí približne do 3 hodín a indikátor nabíjania po nabití zhasne. Po
dokončení nabíjania nie je potrebné zložiť slúchadlá z procesora.
Slúchadlá môžete na
procesor umiestniť v
ľubovoľnom smere.
Slúchadlá nie sú
správne umiestnené.
Indikátor nabíjania
Poznámky







Skontrolujte, či sú slúchadlá správne umiestnené na procesor.
Ak spoj slúchadiel nie je v správnom kontakte s kontaktným kolíkom procesora, indikátor sa nerozsvieti.
Ak k tomu dôjde, zložte slúchadlá a znova ich umiestnite na procesor tak, aby sa indikátor rozsvietil.
Počas nabíjania batérie sa procesor automaticky vypne.
Slúchadlá nabíjajte v prostredí s teplotou od 5˚C do 35˚C. Ak sa slúchadlá nabíjajú pri teplote mimo
odporúčaného rozsahu, indikátor nabíjania bliká a nabíjanie sa zastaví. Pri nesprávnej teplote sa batéria
nemusí nabiť.
Nedotýkajte sa kontaktného kolíka procesora. Ak sa kontaktný kolík znečistí, nabíjanie nemusí byť
možné.
Ak je kontaktný kolík procesora alebo spoj slúchadla zaprášený, nabíjanie sa nemusí dokončiť. Utrite
zaprášenú súčasť vatovou tyčinkou alebo podobným predmetom.
Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhší čas, môže sa skrátiť životnosť nabíjateľnej batérie. Životnosť
nabíjateľnej batérie sa môže predĺžiť, ak ju niekoľkokrát po sebe nabijete a vybijete.
12SK
Príprava



Nabíjateľná lítiumiónová batéria by sa mala vymeniť za novú, ak jej životnosť po úplnom nabití dosahuje
iba polovicu očakávanej hodnoty. Nabíjateľná batéria nie je komerčne dostupná. Nabíjateľná batéria nie je
určená na výmenu zo strany používateľa. Ak ju chcete vymeniť za novú batériu, kontaktujte najbližšieho
zástupcu spoločnosti Sony.
Slúchadlá neodkladajte na dlhšiu dobu na miesta so zvýšenou teplotou. Batériu aspoň raz do roka nabite,
aby ste predišli jej nadmernému vybitiu.
Vyhnite sa vystaveniu slúchadiel extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, piesku,
prachu alebo mechanickým nárazom.
Doba nabíjania a používania
Približné trvanie nabíjania
3 hodiny*
2
Približná doba používania*1
20 hodín*3
*1 pri hodnotách 1 kHz, 1 mW + 1 mW (výstup)
*2 počet hodín potrebných na úplné nabitie prázdnej batérie
*3 Táto doba sa môže líšiť v závislosti od teploty alebo podmienok používania.
Kontrola zostávajúceho času batérie
Ak chcete skontrolovať nabitie batérie, stlačte tlačidlo POWER a podržte ho stlačené na
približne 2 sekundy. Ak indikátor napájania na pravej objímke svieti na zeleno, batéria je stále
použiteľná. Ak indikátor napájania zbledne alebo bliká, alebo ak je zvuk skreslený a plný šumu,
nabite nabíjateľnú batériu.
Power indicator
POWER button
Indikátor
napájania
Tlačidlo POWER
Príprava
13SK
 Pripojenie
Pripojenie systému slúchadiel
Pripojenie procesora k digitálnym komponentom
Pomocou dodávaného optického digitálneho prípojného kábla môžete pripojiť konektor
pre optický digitálny výstup na zariadení BD/DVD, digitálnom satelitnom alebo televíznom
prijímači, zariadení GAME alebo inom digitálnom komponente* ku konektoru DIGITAL IN
procesora.
Pripojený AV komponent môže byť potrebné nastaviť na optický digitálny výstup. Pozrite si
návod na používanie pripojeného zariadenia.
Procesor
Do konektora
DIGITAL IN
Do konektora
optického digitálneho
výstupu
Optický digitálny prípojný kábel (je súčasťou
dodávky)
Otočte konektor podľa tvaru zásuvky a
potom ho zapojte tak, aby zapadol na svoje
miesto.
Zariadenie BD/DVD,
digitálny satelitný alebo
televízny prijímač,
zariadenie GAME alebo
iný digitálny komponent
s konektorom pre optický
digitálny výstup
Poznámky


Optický digitálny prípojný kábel je mimoriadne vysoko presné zariadenie a je citlivý na nárazy a externý
tlak. Buďte preto opatrní pri pripájaní a odpájaní konektora kábla.
Digitálny vstup pre procesor nepodporuje frekvencie vzorkovania 32 kHz/96 kHz. Pri používaní
tohto systému nastavte digitálny výstup zariadenia BD/DVD na hodnotu 48 kHz/44,1 kHz. Pri vstupe
digitálneho signálu s frekvenciou 32 kHz/96 kHz je možné počuť šum. Ak k tomu dôjde, pripojte
zvukový kábel do ľavého a pravého konektora LINE IN (L/R) a vychutnajte si zvuk prostredníctvom
analógového vstupu.
* Nie je zaručené, že pripojenie tohto systému ku konektoru pre optický digitálny výstup osobného počítača
bude fungovať.
DTS



Na prehrávanie diskov BD/DVD nahratých v zvukovom zariadení DTS je potrebné zariadenie
BD/DVD, ktoré je kompatibilné so štandardom DTS. (Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na
používanie zariadenia BD/DVD.)
Pri prehrávaní diskov CD nahratých vo formáte DTS sa pri rýchlom posúvaní dopredu alebo posúvaní
dozadu môže vyskytnúť šum. Nejde o poruchu.
Ak je digitálny výstup vo formáte DTS na zariadení BD/DVD nastavený na hodnotu „OFF“, nemusí znieť
žiadny zvuk, a to ani v prípade, ak je v ponuke BD/DVD vybratý výstup DTS.
14SK
Pripojenie
Poznámky k optickému digitálnemu prípojnému káblu




Neklaďte žiadne predmety na optický digitálny prípojný kábel
a nevystavujte kábel mechanickým nárazom.
Ak chcete kábel pripojiť alebo odpojiť, pevne ho uchopte za
konektor.
Kontrolujte, či konce optického digitálneho prípojného kábla
nie sú znečistené. Prach na koncoch kábla môže spôsobiť
zníženie výkonu.
Pri skladovaní systému nasuňte kryty na konce konektorov
a dajte pozor, aby optický digitálny prípojný kábel nebol
ohnutý s polomerom zahnutia menším než 25 mm.
Polomer zahnutia optického
digitálneho prípojného kábla nesmie
byť menší ako 25 mm.
25 mm
Pripojenie procesora k analógovým komponentom
Pomocou zvukového kábla (predáva sa samostatne) môžete pripojiť konektory pre výstup
zvuku na videorekordéri, televízore alebo inom komponente k ľavému a pravému konektoru
LINE IN (L/R) na procesore.
Procesor
Do konektorov
LINE IN
Ľavý zvukový
kanál
(L, biely)
Pravý zvukový kanál
(R, červený)
Do konektorov pre
výstup zvuku
Videorekordér, televízor
alebo iný komponent
Ľavý zvukový
kanál (biely)
Zvukový kábel
(predáva sa
samostatne)
Pravý zvukový kanál
(červený)
Prípojné káble (predávajú sa samostatne)
Pri pripájaní stereo minikonektora (konektora slúchadiel atď.) do konektorov LINE IN použite prípojný
kábel (stereo minikonektor  kolíkový konektor  2).
V takom prípade nastavte hlasitosť na prehrávači na strednú úroveň. Ak je hlasitosť na prehrávači
nastavená na príliš nízku hodnotu, môže sa vyskytnúť šum.
(pokračovanie)
Pripojenie
15SK
Nastavenie úrovne vstupu
Ak je hlasitosť pri používaní analógového vstupu nízka, nastavte prepínač ATT (atenuátor) na
hodnotu „0 dB“.
ATT
0dB
-8dB
Nastavenie
Pripojené komponenty
0 dB
Televízor, prenosné komponenty a ďalšie komponenty s nízkou úrovňou
výstupu
–8 dB
Ďalšie komponenty (počiatočné nastavenia)
Poznámky


Pred nastavením prepínača ATT nezabudnite znížiť hlasitosť.
Ak je zvuk vstupujúci do konektorov LINE IN skreslený (niekedy je zároveň možné počuť šum), nastavte
prepínač ATT na hodnotu „–8 dB“.
16SK
Pripojenie
 Operácia
Počúvanie pripojeného komponentu
Skôr než začnete, prečítajte si časť „Pripojenie systému slúchadiel“
(strany 14 až 16) a nastavte správne pripojenia.
1
Zapnite komponent pripojený k procesoru.
Zariadenie BD/DVD, digitálny
satelitný alebo televízny prijímač,
zariadenie GAME alebo iný zvukový
komponent alebo videokomponent
2
POWER
Zložte slúchadlá z procesora.
Procesor sa automaticky zapne. Procesor automaticky zistí optimálnu frekvenciu pre
prenos podľa podmienok v miestnosti. Potom sa rozsvieti indikátor režimu dekódovania
v závislosti od vstupu zvukového signálu z pripojeného zvukového komponentu alebo
videokomponentu.
Systém na prenos signálu
Táto jednotka využíva vlastný prenosový systém s frekvenciou 2,4 GHz. Tento bezdrôtový
systém vám umožňuje vychutnať si nekomprimovaný zvuk.
(pokračovanie)
Operácia
17SK
3
Nasaďte si slúchadlá.
Stlačením tlačidla POWER na 2 sekundy zapnite slúchadlá. Indikátor napájania sa
rozsvieti na zeleno.
Slúchadlá nasmerujte tak, aby ste ľavú aj pravú stranu nasadili na správne ucho. Nastavte
slúchadlá tak, aby správne priľahli k vašim ušiam.
Kvôli odlíšeniu ľavej strany sa na ľavej objímke nachádza dotykový bod.
Dotykový bod
Indikátor
napájania
Poznámka
Slúchadlá používajte v dosahu prenosu signálu (strana 22).
4
Posunutím prepínača INPUT vyberte komponent, ktorý chcete počúvať.
INPUT
DIGITAL
ANALOG
Poloha prepínača
Vybratý zdroj zvuku
DIGITAL
Zvuk z komponentu pripojeného ku konektoru DIGITAL IN.
ANALOG
Zvuk z komponentu pripojeného ku konektorom LINE IN.
Poznámka
Ak chcete počúvať duálne zdroje zvuku (MAIN/SUB), pripojte konektory LINE IN a potom na
prehrávači, televízore alebo inom komponente vyberte zdroj zvuku, ktorý chcete počúvať.
5
18SK
Spustite prehrávanie v komponente vybratom v kroku 4.
Operácia
6
Posúvaním prepínača vyberte požadované zvukové pole (EFFECT alebo
COMPRESSION).
Prepínač EFFECT
EFFECT
CINEMA
GAME
VOICE (STEREO)
OFF
Poloha prepínača
Zvukové pole a vhodný zdroj zvuku
OFF
Normálne prehrávanie slúchadiel.
VOICE (STEREO)
Umožňuje dosiahnuť jasnejší hlas hlásateľa.
GAME
Vytvára presný priestorový zvuk a jasný prehľad o jeho smerovaní.
Produkuje výdatný a realistický zvuk pre videohry s viackanálovým
priestorovým zvukom. Táto možnosť je vhodná pre videohry s
viackanálovými zdrojmi zvuku.
CINEMA
Poskytuje prostredie s priestorovým zvukom s prirodzenejšou kvalitou
zvuku (najmä v prípade dialógu). Produkuje vysokú kvalitu zvuku,
ktorú je možné dosiahnuť v najnovších kinách.
Poznámky
 Hlasitosť slúchadiel môže kolísať v závislosti od vstupného signálu a nastavenia prepínača EFFECT.
 Efekt priestorového zvuku sa nemusí dosiahnuť v prípade zdrojov zvuku, ktoré nezahŕňajú video,
ako napríklad hudobné disky CD.
 Tento systém simuluje priemernú funkciu HRTF*, bežnú u väčšiny ľudí. Tento efekt však môže byť
u každej osoby odlišný, pretože funkcia HRTF môže byť u každej osoby odlišná.
* Funkcia HRTF (Head Related Transfer Function)
Prepínač COMPRESSION
COMPRESSION
ON
OFF
(pokračovanie)
Operácia
19SK
Poloha prepínača
Efekt prehrávania
OFF
Pri výbere prepínača EFFECT sa režim zvuku zmení na vybratý efekt.
ON
Táto funkcia udržiava celkovú úroveň programového materiálu:
explozívne zvuky sa stlmujú, kým zvuky s nižšou úrovňou hlasitosti
(dialóg atď.) sú intenzívnejšie.
Efektívne riešenie pre zvukové signály so širokým dynamickým
rozsahom, ako sú napríklad filmy a klasická hudba.
Ilustrácia procesu kompresie
explózia
Nebezpečná
úroveň
kompresia
výstupný signál
dialóg
dialóg
štandard
šepot, šum pozadia
dynamický rozsah
dynamický rozsah
explózia
vstupný signál
šepot, šum pozadia
Kompresia dynamického rozsahu
vstavaným procesorom DSP
Jednoducho
počuteľná
úroveň
Ťažko
počuteľná
úroveň
Indikátory režimu dekódovania
Procesor automaticky identifikuje formát vstupného zvukového signálu a rozsvieti sa zodpovedajúci
identifikátor. Prepínajte zvuk medzi hodnotami Dolby Digital, DTS atď. na pripojenom zariadení
(zariadenie BD/DVD, digitálny satelitný alebo televízny prijímač atď.).
 Dolby Digital: vstupný signál je nahratý vo formáte Dolby Digital.
 Dolby PLIIx: analógový vstupný signál, digitálny vstupný signál vo formáte PCM alebo signál vo
formáte Dolby Digital spracovaný systémom DOLBY PRO LOGIC IIx.
(Ak je prepínač EFFECT prepnutý do polohy „OFF“ alebo „VOICE (STEREO)“, nespracuje sa
dekodérom DOLBY PRO LOGIC IIx.)
 DTS: vstupný signál je nahratý vo formáte DTS.
Poznámka
Ak zariadenie pripojené ku konektoru DIGITAL IN neprehráva (neposúva obsah dopredu, neposúva
obsah dozadu atď.), indikátory režimu dekódovania sa nemusia rozsvietiť správne.
7
Nastavte hlasitosť.
Ak chcete zvýšiť hlasitosť, otočte ovládacím prvkom VOL (Hlasitosť) smerom k
dotykovému bodu, a ak chcete hlasitosť znížiť, otočne ním opačne.
Dotykový bod
Zvýšenie
hlasitosti
VOL
20SK
Operácia
Zníženie hlasitosti
8
Keď skončíte s používaním slúchadiel, vypnite procesor.
Ak chcete vypnúť hlavný vypínač napájania, stlačte tlačidlo  /  na procesore.
9
Položte slúchadlá na procesor, aby sa nabíjali.
Poznámky
 Pri sledovaní filmov dajte pozor, aby ste pri menej hlučných scénach nenastavili príliš vysokú
hlasitosť. Pri prehrávaní hlučnej scény si môžete poškodiť sluch.
 Pri odpojení adaptéra striedavého prúdu od procesora pred zložením slúchadiel môžete počuť
určitý šum.
Doba prechodu medzi režimami
Doba prechodu medzi režimami pri zmenách režimu posúvaním prepínačov na procesore sa
môže líšiť. Je to spôsobené rozdielmi v ovládaní systému medzi režimami.
Pri položení slúchadiel na procesor sa napájanie automaticky vypne
Automaticky sa spustí nabíjanie.
Ak počuť pípanie zo slúchadiel
Ak procesor nie je zapnutý alebo ak sa slúchadlá nachádzajú mimo oblasti prenosu signálu
RF, je možné počuť opakované pípnutie. Ak počujete pípanie, zapnite procesor alebo prejdite
bližšie k procesoru a používajte slúchadlá v oblasti prenosu signálu RF. Ak pípanie neprestáva
znieť ani po zapnutí procesora alebo po prechode bližšie k procesoru, môže to byť spôsobené
napríklad interferenciou s iným bezdrôtovým zariadením, ktoré používa pásmo bezdrôtového
pripojenia s frekvenciou 2,4 GHz, alebo elektromagnetickými vlnami z mikrovlnnej rúry.
Skúste prijať nasledujúce opatrenia.
 Umiestnite procesor mimo dosahu zariadenia, ktoré generuje elektromagnetické vlny,
ako je napríklad miesto, na ktorom sa používa bezdrôtová sieť LAN alebo iné bezdrôtové
zariadenie, alebo mikrovlnná rúra.
 Nasmerujte anténu slúchadiel smerom na anténu procesora a skontrolujte, či signál
neblokujú žiadne prekážky (strana 22).
 Zmeňte umiestnenie inštalácie alebo polohu antény procesora a presuňte ich na miesto, na
ktorom je možné počuť zvuk zo slúchadiel.
 Nainštalujte procesor mimo regála, nikdy ho neinštalujte v zadnej časti regála!
 Nainštalujte procesor na mieste bez prítomnosti kovov, nikdy neinštalujte procesor na
kovovom stole.
 Prejdite so slúchadlami k procesoru tak blízko, ako je to len možné.
(pokračovanie)
Operácia
21SK
Oblasť prenosu signálu RF


Oblasť prenosu signálu RF siaha do vzdialenosti približne 100 m od procesora, táto hodnota
však kolíše v závislosti od prítomnosti prekážok (ľudské telo, kov, stena atď.) a od podmienok
príjmu signálu.
Antény tohto systému sú vstavané do častí, ktoré sú na ilustrácii nižšie vyznačené
prerušovanými čiarami.
Umiestnenie vstavanej
antény

Umiestnenie
vstavanej antény
Ak existujú prekážky medzi anténou procesora a anténou slúchadiel, dosah prenosu signálu
sa môže skrátiť. Ak k tomu dôjde, zabezpečte, aby sa medzi anténami procesora a slúchadiel
nenachádzali žiadne prekážky.
Ak ste mimo dosahu prenosu signálu alebo ak sa podmienky pre príjem signálu počas
používania zhoršia, zvuk môže byť prerušovaný. Prerušovanie zvuku môžu spôsobiť aj
prekážky, umiestnenie inštalácie alebo poloha procesora a orientácia slúchadiel. Je to
spôsobené charakteristikou signálov RF a nejde o poruchu.
Poznámky




Tento systém využíva signál vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz, a preto môžu dosah prenášaného signálu
ovplyvniť nasledujúce podmienky:
 prekážky, ako je napríklad ľudské telo, kov alebo stena, ktoré sa nachádzajú medzi procesorom a
slúchadlami,
 inštalácia procesora do regála,
 umiestnenie na mieste s bezdrôtovou sieťou LAN, v blízkosti mikrovlnnej rúry, na mieste, kde sa
generujú elektromagnetické vlny atď.,
 umiestnenie na mieste, na ktorom sa nachádza iné bezdrôtové zariadenie, ktoré tiež využíva
frekvenčné pásmo 2,4 GHz.
Tento systém a bezdrôtová sieť LAN (IEEE802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz),
a preto používanie v blízkosti zariadenia s funkciami pre bezdrôtovú sieť LAN vedie k interferencii
signálov, ktorá môže spôsobiť zníženie rýchlosti komunikácie a šum alebo prerušovanie zvuku. Ak k
tomu dôjde, prijmite nasledujúce opatrenia.
 Pri používaní systému vo vzdialenosti do 10 m od zariadenia s funkciami pre bezdrôtovú sieť LAN
vypnite funkcie pre bezdrôtovú sieť LAN.
 Prejdite so slúchadlami k procesoru tak blízko, ako je to len možné.
Neinštalujte procesor v blízkosti kovových objektov, ako napríklad na kovovom stole.
Zvuk môže byť prerušovaný, ak je signál tohto systému blokovaný prekážkou. Je to spôsobené
charakteristikou signálov RF a nejde o poruchu.
22SK
Operácia
Ak sa vstup zvukového signálu preruší na približne 30 minút
Keď sa vstup zvukového signálu preruší na približne 30 minút, prenos signálu RF z procesora
sa automaticky zastaví. Keď sa prenos zastaví, indikátor napájania procesora bliká 30 sekúnd na
zeleno a potom sa vypne. Prenos signálu RF sa môže zastaviť pri vstupe mimoriadne nízkeho
zvuku, ktorý trvá približne 30 minút. Ak k tomu dôjde, zvýšte hlasitosť pripojeného AV
komponentu tak, ako je to len možné až do rozsahu, v ktorom nedochádza k skresleniu zvuku,
a znížte hlasitosť slúchadiel. Ak sa na výstupe z komponentu pripojeného ku konektorom
AUDIO IN zaznamená šum signálu, prenos signálu RF sa nemusí zastaviť.
Ak je procesor vypnutý
Slúchadlá sa automaticky vypnú po 5 minútach. Ak chcete systém znova použiť, zapnite
slúchadlá a procesor.
Ak sa dostanete mimo dosahu prenosu signálu, slúchadlá nebude možné zapojiť do systému a
po piatich minútach sa slúchadlá automaticky vypnú.
Poznámka
Procesor funguje správne len s dodanými slúchadlami.
Operácia
23SK
Výmena podložiek slúchadiel
Podložky slúchadiel sa dajú vymeniť. Ak sa podložky slúchadiel znečistia alebo opotrebujú,
vymeňte ich tak, ako je to znázornené nižšie. Podložky slúchadiel nie sú komerčne dostupné.
Náhradné podložky slúchadiel si môžete objednať v predajni, v ktorej ste si zakúpili tento
systém, alebo u najbližšieho zástupcu spoločnosti Sony.
1
Odpojte starú podložku slúchadla tak, že ju stiahnete.
2
Natiahnite novú podložku slúchadla okolo objímky.
24SK
Operácia
 Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní tohto systému slúchadiel vyskytnú problémy, skúste použiť nasledujúci
kontrolný zoznam. Ak problém naďalej pretrváva, obráťte sa na najbližšieho zástupcu
spoločnosti Sony.
Príznak
Príčina a náprava
Neznie žiadny zvuk
 Skontrolujte pripojenie medzi procesorom a AV komponentom.
 Skontrolujte, či je optický digitálny výstup pripojeného AV komponentu
nastavený na hodnotu „ON“, ak je vybratý digitálny vstup.
 Zapnite AV komponent pripojený k procesoru a spustite prehrávanie.
 Zapnite procesor a slúchadlá.
 Skontrolujte, či je prepínač INPUT na procesore nastavený na komponent,
ktorý chcete počúvať.
 Ak pripojíte procesor k AV komponentu pomocou konektoru pre slúchadlá,
zvýšte hlasitosť na pripojenom AV komponente na maximálnu možnú úroveň
až do rozsahu, v ktorom ešte nedochádza k skresleniu zvuku.
 Zvýšte hlasitosť slúchadiel.
 Indikátor napájania slúchadiel zhasne.
Nabite nabíjateľnú batériu, ak nie je dostatočne nabitá. Ak indikátor
napájania stále nesvieti ani po nabití batérie, odneste slúchadlá k
najbližšiemu obchodnému zástupcovi spoločnosti Sony.
 Pokúšate sa prehrať zvukovú stopu vo formáte DTS na zariadení BD/DVD,
ktoré nepodporuje formát DTS.

Použite zariadenie BD/DVD, ktoré podporuje formát DTS, alebo vyberte
zvukovú stopu vo formáte Dolby Digital alebo PCM.
 Prehrávate disk BD/DVD nahratý vo formáte DTS a digitálny výstup DTS pre
zariadenie BD/DVD (vrátane zariadenia GAME) je nastavený na hodnotu
„OFF“.

Prečítajte si návod na používanie zariadenia BD/DVD a zmeňte nastavenie
digitálneho výstupu DTS na hodnotu „ON“.
 Prehrávate disk BD/DVD, ktorý bol nahratý vo formáte DTS, a zariadenie
BD/DVD (vrátane zariadenia GAME) a procesor sú pripojené tak, aby
prehrávali zvuk v analógovom formáte.



Použite digitálne pripojenie. (Zvuk v analógovom formáte zo zariadenia
BD/DVD sa nemusí dať prehrať.)
Nastavte frekvenciu vzorkovania výstupných signálov pre zariadenie
pripojené k procesoru na hodnotu 48 kHz/44,1 kHz.
(pokračovanie)
Ďalšie informácie
25SK
Príznak
Príčina a náprava
Skreslený alebo prerušovaný
zvuk (občas aj so šumom)
 Nabite nabíjateľnú batériu, ak nie je dostatočne nabitá. Ak indikátor napájania
stále nesvieti ani po nabití batérie, odneste slúchadlá k obchodnému
zástupcovi spoločnosti Sony.
 Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza nejaké bezdrôtové zariadenie, ktoré
používa frekvenciu 2,4 GHz, alebo mikrovlnná rúra.
 Zmeňte polohu procesora.
 Ak je vybratý analógový vstup, nastavte prepínač ATT na procesore na
hodnotu „–8 dB“.
 Ak pripojíte procesor k AV komponentu pomocou konektora slúchadiel,
znížte úroveň hlasitosti na pripojenom AV komponente.
 Pri používaní zdrojov zvuku DTS nastavte prepínač EFFECT na procesore na
hodnotu „CINEMA“, „GAME“ alebo „VOICE (STEREO)“ (strana 19).
 Nastavte frekvenciu vzorkovania výstupného signálu zariadenia, ktoré je
pripojené k procesoru, na hodnotu 48 kHz/44,1 kHz.
Nízky zvuk
 Ak je vybratý analógový vstup, nastavte prepínač ATT na procesore na
hodnotu „0 dB“.
 Ak pripojíte procesor k AV komponentu pomocou konektoru pre slúchadlá,
zvýšte hlasitosť na pripojenom AV komponente na maximálnu možnú úroveň
až do rozsahu, v ktorom ešte nedochádza k skresleniu zvuku.
 Zvýšte hlasitosť slúchadiel.
Hlasný šum na pozadí
 Ak pripojíte procesor k AV komponentu pomocou konektoru pre slúchadlá,
zvýšte hlasitosť na pripojenom AV komponente na maximálnu možnú úroveň
až do rozsahu, v ktorom ešte nedochádza k skresleniu zvuku.
 Nabite nabíjateľnú batériu, ak nie je dostatočne nabitá. Ak indikátor
napájania stále nesvieti ani po nabití batérie, odneste slúchadlá k najbližšiemu
obchodnému zástupcovi spoločnosti Sony.
 Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza nejaké bezdrôtové zariadenie, ktoré
používa frekvenciu 2,4 GHz, alebo mikrovlnná rúra.
Zvuk sa preruší
(Pri používaní analógového
vstupu)
 Ak nedochádza k vstupu žiadneho signálu aspoň 30 minút, procesor prestáva
vysielať.


Nedosiahne sa efekt
priestorového zvuku
Nastavte prepínač ATT na procesore na hodnotu „0 dB“.
Ak pripojíte procesor k AV komponentu pomocou konektoru pre
slúchadlá, zvýšte hlasitosť na pripojenom AV komponente na maximálnu
možnú úroveň až do rozsahu, v ktorom ešte nedochádza k skresleniu
zvuku.
 Nastavte prepínač EFFECT na procesore na hodnotu „CINEMA“ alebo
„GAME“ (strana 19).
 Prehrávaný zvuk nie je viackanálovým signálom.

26SK
Ďalšie informácie
Priestorový efekt sa nedá dosiahnuť v zdrojoch monofónneho zvuku.
Príznak
Príčina a náprava
Indikátor Dolby Digital sa
nerozsvieti
 Nastavenie digitálneho výstupu zvuku pre zariadenie BD/DVD (vrátane
zariadenia GAME) môže byť nastavené na hodnotu „PCM“.
Prečítajte si návod na používanie zariadenia BD/DVD a zmeňte nastavenie
(napríklad „Dolby Digital/PCM“ alebo „Dolby Digital“) na používanie s
komponentmi so vstavanými dekodérmi formátu Dolby Digital.
 Prehrávané signály nie sú nahraté vo formáte Dolby Digital.

 Zvuk pre prehrávanú kapitolu nie je signálom vo formáte Dolby Digital.
Indikátor Dolby PLIIx sa
nerozsvieti
 Prepínač EFFECT na procesore je nastavený na hodnotu „OFF“ alebo
„VOICE (STEREO)“.
 Ak je prepínač INPUT nastavený na hodnotu DIGITAL, signál PCM alebo
signál Dolby Digital sa preruší.
Indikátor Dolby PLIIx sa
rozsvieti
 Prepínač EFFECT na procesore je nastavený na hodnotu „CINEMA“ alebo
„GAME“.
 Na vstupe je analógový vstupný signál, digitálny vstupný signál PCM alebo
signál Dolby Digital.
Indikátor DTS sa
nerozsvieti
 Nastavenie digitálneho výstupu DTS na zariadení BD/DVD (vrátane
zariadenia GAME) je nastavené na hodnotu „OFF“.
Prečítajte si návod na používanie zariadenia BD/DVD a zmeňte nastavenie
digitálneho výstupu DTS na hodnotu „ON“.
 Prehrávané signály nie sú nahraté vo formáte DTS.

 Zvuk pre prehrávanú kapitolu nie je signálom vo formáte DTS.
 Zariadenie BD/DVD nepodporuje formát DTS.

Batéria sa nedá nabiť
Použite zariadenie BD/DVD, ktoré podporuje formát DTS.
 Skontrolujte, či sa rozsvieti indikátor nabíjania. Ak nie, správne položte
slúchadlá na procesor tak, aby sa rozsvietil indikátor nabíjania.
 Kontaktný kolík procesora a spoj slúchadiel sú zaprášené.

Indikátor nabíjania bliká
Utrite zaprášenú súčasť vatovou tyčinkou alebo podobným predmetom.
 Batéria sa nedá nabiť.


Pokúšate sa nabiť batériu v prostredí mimo odporúčaného rozsahu teplôt
od 5°C do 35°C. Keď bliká indikátor nabíjania, nemôžete nabíjať.
Nabíjajte v prostredí s teplotou od 5°C do 35°C.
(pokračovanie)
Ďalšie informácie
27SK
Príznak
Príčina a náprava
Iné zariadenia (bezdrôtová
sieť LAN, bezšnúrový
telefón atď.) používajúce
frekvenciu 2,4 GHz v
okolí procesora sa stanú
nepoužiteľnými
 Ak bezdrôtová sieť LAN používa frekvenciu 2,4 GHz, zmeňte kanál. Ak je to
Dosah signálu je krátky
(zvuk je prerušovaný)
 Ak existuje zariadenie s funkciou bezdrôtovej siete LAN, iné bezdrôtové
možné, použite frekvenciu 5 GHz.
 Ponechajte procesor vo vzdialenosti aspoň 2 m od ostatných zariadení
(bezdrôtová sieť LAN, bezšnúrový telefón atď.), ktoré používajú frekvenciu
2,4 GHz.
zariadenie alebo zariadenie generujúce elektromagnetické vlny, ako napríklad
na mieste, kde sa používa mikrovlnná rúra, používajte systém v dostatočnej
vzdialenosti od tohto zariadenia.
 Nasmerujte anténu slúchadiel na anténu procesora a skontrolujte, či signál
neblokujú žiadne prekážky (strana 21).
 Nainštalujte procesor na iné miesto alebo do inej polohy, alebo zmeňte
miesto, na ktorom používate slúchadlá.
 Ak je procesor nainštalovaný v regáli, nainštalujte ho mimo regála.
 Ak je procesor nainštalovaný na kovovej doske, nainštalujte ho na mieste, na
ktorom sa nenachádza žiadny kov.
 Prejdite so slúchadlami k procesoru tak blízko, ako je to len možné.
Zaznie opakované pípanie
 Slúchadlá nedokážu prijímať signál z procesora.
Presuňte sa do oblasti prenosu signálu RF.
Skontrolujte pripojenie procesora, adaptéra striedavého prúdu a zásuvky
striedavého prúdu.
 Skontrolujte, či sa v okolí procesora alebo slúchadiel nenachádza
nejaké bezdrôtové zariadenie, ktoré používa frekvenciu 2,4 GHz, alebo
mikrovlnná rúra.
 Zmeňte polohu procesora.
 Už asi 30 minút nie je k dispozícii žiadny vstup zvukového signálu a signály
RF sa neprenášajú.


Jednotka nepracuje správne
 Resetujte jednotku. Pri tejto operácii sa neodstránia informácie o párovaní.
Zasuňte tenký predmet, ako je napríklad hrot pera, do otvoru a zatláčajte ho,
kým nepočujete kliknutie.
28SK
Ďalšie informácie
Odporúčania
Bezpečnosť


Nedovoľte, aby procesor alebo slúchadlá spadli
na zem alebo vrážali do iných predmetov, a
nevystavujte ich žiadnym tvrdým nárazom.
Mohlo by to spôsobiť poškodenie produktu.
Nerozoberajte a ani sa nepokúšajte otvárať žiadne
súčasti systému.
Zdroje napájania a umiestnenie


Ak plánujete, že systém nebudete používať
dlhší čas, odpojte adaptér striedavého prúdu
od zásuvky striedavého prúdu. Pri vyťahovaní
konektora pevne uchopte adaptér striedavého
prúdu.
Neťahajte za kábel.
Systém neumiestňujte na žiadne z nasledujúcich
miest:
 na miesto vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, v blízkosti ohrievača ani na žiadne
iné miesto vystavené extrémne vysokým
teplotám,
 na prašné miesto,
 na nestabilný alebo šikmý povrch,
 na miesto vystavené nadmerným vibráciám,
 do kúpeľne alebo na iné miesto s vysokou
vlhkosťou.
Čistenie
Používajte jemnú handričku, ktorá je mierne
navlhčená roztokom jemného saponátu.
Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú napríklad
riedidlá, benzín alebo alkohol, pretože tie môžu
poškodiť povrch.
Mechanické poškodenie produktu


Ak dôjde k mechanickému poškodeniu produktu
alebo ak do jednotky vniknú cudzorodé objekty,
okamžite vypnite napájanie a obráťte sa na
najbližšieho zástupcu spoločnosti Sony.
Keď sa rozhodnete odniesť systém k zástupcovi
spoločnosti Sony, nezabudnite so sebou vziať
Slúchadlá
Postupujte uvážlivo
Ak je hlasitosť príliš vysoká, zvuk počuť aj mimo
slúchadiel. Dávajte pozor, aby ste hlasitosť nezvýšili
na úroveň, ktorá obťažuje osoby v blízkom okolí.
Pri používaní na hlučných miestach má používateľ
tendenciu zvyšovať hlasitosť. Z bezpečnostných
dôvodov sa však odporúča, aby ste hlasitosť
udržiavali na úrovni, ktorá vám umožňuje počuť
zvuky okolo vás.
Ďalšie informácie
29SK
Technické údaje
Procesor pre digitálny priestorový zvuk
(DP-RF6500)
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
(MDR‑RF6500)
Funkcie dekodéra
Prevádzková frekvencia
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maximálny výstupný
výkon
< 20,0 dBm
Rozsah frekvencie
prehrávania
12 Hz – 22 000 Hz
(digitálny vstup)
Dolby Digital
Dolby Pro Logic IIx
DTS
DTS ES
Funkcia virtuálneho
priestorového zvuku
OFF
VOICE (STEREO)
GAME
CINEMA
Funkcia kompresie
OFF
ON
Modulačný systém
MSK
Prevádzková frekvencia
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maximálny výstupný
výkon
< 20,0 dBm
Prenosová vzdialenosť
pribl. 100 m pri najdlhšom
dosahu*
Frekvenčný rozsah
12 Hz – 22 000 Hz
(digitálny vstup)
Miera skreslenia
1% alebo menej (1 kHz)
Zvukové vstupy
Optický digitálny vstup
(pravouhlý typ)  1
Analógový vstup (kolíkový
konektor ľavý/pravý)  1
Požiadavky na napájanie jednosmerný prúd 6 V
(800 mA) (z dodávaného
adaptéra striedavého
prúdu)
Spotreba energie
(menovitý výkon)
2,0 W
Rozmery
pribl. 120 mm  120 mm
 263 mm (š/v/h)
Hmotnosť
pribl. 450 g
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
* V prípade prenosovej vzdialenosti ide len o hrubý
odhad a táto hodnota môže kolísať v závislosti od
okolitého prostredia a miesta inštalácie.
30SK
Ďalšie informácie
Požiadavky na napájanie Vstavaná lítiumiónová
nabíjateľná batéria
Hmotnosť
pribl. 320 g
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
Dodávané príslušenstvo
Adaptér striedavého prúdu (6 V) (1)
Optický digitálny prípojný kábel (optický
pravouhlý konektor  optický pravouhlý
konektor, 1,5 m) (1)
Návod na používanie (táto príručka) (1)
Príručka pripojenia
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте този апарат на капки
или пръски и не поставяйте предмети,
пълни с течности върху апарата, като
например вази.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
кутията. Сервизът трябва да се извършва
само от квалифициран персонал.
Не инсталирайте уреда в затворено
пространство, като например шкаф за
книги или друг вграден шкаф.
Фирмената табелка се намира върху
дъното на процесора.
Когато се използва основният
щепсел на адаптера за променлив
ток за изключването на адаптера от
електрическата мрежа, включете го към
леснодостъпен електрически контакт.
Ако забележите някаква аномалия в него,
веднага го изключете от контакта.
Акумулаторните елементи и батерии
трябва да бъдат заредени преди употреба.
Винаги използвайте правилното
зарядно устройство и следвайте
стриктно инструкциите за зареждане,
предоставени от производителя или
указани в ръководството на съответното
оборудване.
След продължителен период на
съхранение може да се наложи да
заредите или разредите акумулаторните
елементи или батериите няколко пъти за
максимална ефективност.
Изхвърляйте по подходящ начин.
Прекалено силният звук от слушалките
може да доведе до загуба на слуха.
ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме, че всички промени
или модификации, които не са изрично
одобрени в това ръководство, могат да
анулират правото ви да използвате това
оборудване.
Адаптерът за променлив ток не е
изключен от електрическата мрежа,
докато е включен в контакта, дори ако
самото устройство е изключено.
Бележка към потребителите:
следната информация важи само за
оборудване, продавано в държави, в
които се прилагат директивите на ЕС
Не излагайте батерията (инсталирания
батериен блок или батерии)
продължително време на прекомерна
топлина, като слънчева светлина, огън и
др.
Този продукт е произведен от или
от името на Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Япония. Запитвания за съответствие на
продуктите съгласно законодателството
на Европейския съюз, следва да
се отправят към Упълномощения
представител Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси,
свързани със сервиз и гаранция,
моля използвайте адресите, посочени
в придружаващите сервизни или
гаранционни документи.
Не разглобявайте, не отваряйте и не
нарязвайте акумулаторните елементи или
батериите.
В случай на изтичане на акумулаторен
елемент, не позволявайте течността да
осъществява контакт с кожата или очите.
При осъществяването на контакт измийте
засегнатата област с обилно количество
вода и потърсете медицинска помощ.
BG
Валидността на маркировката CE се
ограничава само до тези държави, където
тя има законна сила, основно в държавите
от ЕИП (Европейско икономическо
пространство).
С настоящото, Sony Corporation
декларира, че това оборудване е в
съответствие с Директива 2014/53/EU.
Цялостният текст на ЕС декларацията
за съответствие може да се намери на
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Италия: Използването на RLAN мрежа се
регулира:
–по отношение използването за лични
нужди – от Законодателен акт 1.8.2003,
№ 259 (“Закон за електронните
комуникации”). И по-конкретно, чл.
104 указва случаите, когато се изисква
общо разрешително, а чл. 105 посочва
случаите, когато се допуска свободно
ползване;
–по отношение доставянето за
обществено ползване на RLAN достъп
до телекомуникационни мрежи и услуги
– от Министерски указ 28.5.2003, с изм.
и доп., и чл. 25 (общо разрешително за
електронни комуникационни мрежи
и услуги) от Закона за електронните
комуникации.
Третиране на стари
електрически и
електронни уреди
(приложимо в
Европейския съюз
и други Европейски
страни със системи за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
Като предадете този продукт на
правилното място, Вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните
BG
ресурси. За подробна информация
относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Норвегия: Не се разрешава използването
на това радиооборудване в географската
област с радиус от 20 km от центъра на
Ny-Alesund, Svalbard.
(продължава)
BG
Изхвърляне на
изтощени батерии
(приложимо в
Европейския Съюз
и други европейски
държави със системи за
разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или върху
опаковката показва, че с батерията,
доставена с този продукт, не трябва да се
отнасяте като с домакински отпадък.
При някои батерии този символ може да
се използва в комбинация с означение
на химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или
олово (Pb) се добавя ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Осигурявайки коректното изхвърляне
на тези батерии вие ще помогнете
за предотвратяване на потенциално
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при неподходящо изхвърляне.
Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните
ресурси.
При апарати, които от гледна точка на
безопасност, начин на действие или
запазване на данни изискват батерията
да бъде постоянно свързана (вградена),
тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
Ако трябва да изхвърлите апарат, в който
има такава батерия, за да сте сигурни, че
батерията ще бъде третирана правилно,
предайте апарата в събирателен пункт
за рециклиране на електрически и
електронни уреди.
4BG
За всички останали батерии моля
прочетете в упътването как безопасно се
изважда батерията от апарата. Предайте я
в събирателния пункт за рециклиране на
използвани батерии.
За повече информация относно
рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към общината, фирмата
за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Съдържание
Основни характеристики ..............6
Проверка на компонентите и
аксесоарите ..................................7
Местонахождение и функция на
частите...........................................8
Описание на частите на процесора ...... 8
Описание на частите на
слушалките ........................................... 10
Зареждане на слушалките.......... 11
Проверка на оставащия заряд на
батерията............................................... 13
Свързване на системата със
слушалки .................................... 14
Свързване на процесора към
цифрови компоненти......................... 14
Свързване на процесора към
аналогови компоненти ...................... 15
Слушане от свързан
компонент.................................. 17
Смяна на възглавничките на
наушниците ............................... 24
Отстраняване на
неизправности .......................... 25
Предпазни мерки ........................ 29
Спецификации ............................. 30
5BG
Основни характеристики
MDR-DS6500 е система със слушалки за цифров съраунд звук, която ви позволява
безжично да се наслаждавате на съраунд звук от BD/DVD или друг многоканален
източник.
Можете да се наслаждавате на многоканален съраунд звук през слушалките просто като
свържете процесора за цифров съраунд към BD/DVD устройство, цифров сателитен/
TV приемник, GAME или друго устройство посредством приложения кабел.
1
 7.1-каналната технология VPT (Virtualphones Technology)* възпроизвежда
триизмерния съраунд на многоканалните говорители.
 Големи 40 mm мембрани за възпроизвеждане на звук с кино качество.
 Безжично предаване означава, че можете да използвате слушалките където и да се
намирате в дома ви, без да се тревожите, че кабелът може да се закачи някъде. Звук с
качество на CD, постигнат чрез некомпресирано цифрово предаване. (Разстояние на
предаване: До около 100 m*2)
 Избираем съраунд режим. (CINEMA/GAME/VOICE (STEREO))
 Автоматична настройка на слушалките за най-добро приемане на сигнала. Системата
може автоматично да превключва на свободен канал без каквото и да било прекъсване
на звука, преди да се блокира сигналът.
 Функция за бързо презареждане с механизъм за безопасно зареждане.
 Продължително възпроизвеждане. (прибл. 20 часа)
 Поддръжка на широк набор от мултимедийни формати.
(Макс. 7.1-канално звуково поле, постигнато чрез поддръжка на Dolby Pro Logic IIx*3.
Поддържани мултимедийни формати: Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, DTS,
DTS-ES Matrix и DTS-ES Discrete)
*1 “Virtualphones Technology” е регистрирана търговска марка на Sony Corporation.
*2 Разстоянието за предаване варира в зависимост от условията на употреба.
*3 Процесорът на тази система включва декодер за Dolby Digital, Dolby Pro Logic IIx и DTS.
Процесорът на тази система е произведен по лиценз на Dolby Laboratories и Digital Theater
Systems, Inc.
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символът двойно “D” са търговски
марки на Dolby Laboratories.
Произведен по лиценз на патенти, регистрирани в САЩ с номера: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380;
5 978 762; 6 487 535, както и други патенти, издадени или в процес на издаване в САЩ и друга
държава. DTS и символът са регистрирани търговски марки, а DTS Digital Surround и логотипите
на DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продуктът включва и софтуера. © DTS, Inc. Всички
права запазени.
6BG
 Подготовка
Проверка на компонентите и аксесоарите
Преди да разположите системата, проверете дали в комплекта са приложени всички
компоненти.
Процесор DP-RF6500 (1)
Безжични стерео слушалки MDR-RF6500 (1)
Адаптер за променлив ток (1)
Оптичен цифров свързващ кабел
(правоъгълен тип  правоъгълен тип) (1)
Подготовка
7BG
Местонахождение и функция на частите
Описание на частите на процесора
 Контактен щифт
 Бутон  /  (включване/готовност)
 Индикатор за електрозахранването
Свети в зелено при излъчване на
радиочестотни сигнали.
 Индикатори за режим на
декодиране
(Вж. стр. 20 за повече подробности.)
 Превключвател COMPRESSION
(Вж. стр. 19 за повече подробности.)
8BG
Подготовка
 Превключвател EFFECT
(Вж. стр. 19 за повече подробности.)
Плъзнете, за да изберете звуковото поле
(CINEMA/GAME/VOICE (STEREO)/OFF).
 Превключвател INPUT
(Вж. стр. 18 за повече подробности.)
Плъзнете, за да изберете източник на
входния сигнал (DIGITAL/ANALOG).
 Жак DC IN 6V
Включете предоставения в комплекта
адаптер за променлив ток към този жак.
(Уверете се, че използвате предоставения
в комплекта адаптер за променлив ток.
Използването на продукти с различен
поляритет на конекторите или други
характеристики може да доведе до
неизправност.)
 Превключвател ATT (усилвател)
Нагласете този превключвател в положение
“0 dB”, ако звукът от аналоговия входен
сигнал е прекалено слаб. При нормални
условия този превключвател трябва да е в
положение “–8 dB”.
 Жакове LINE IN
(Вж. стр. 15 за повече подробности.)
Свържете жаковете за изходен аудиосигнал
на аудио- или видеокомпонент (закупен
допълнително), като например
видеокасетофон, TV, стереосистема,
видеорекордер и др., към тези жакове.
 Жак DIGITAL IN
(Вж. стр. 14 за повече подробности.)
Свържете BD/DVD устройство, цифров
сателитен/TV приемник или друг цифров
компонент (закупен допълнително) към
този жак.
Подготовка
9BG
Описание на частите на слушалките
 Бутон за нулиране
 Индикатор за електрозахранването
Индикаторът за захранване свети в зелено,
когато е включено електрозахранването.
 Бутон POWER
 Контрола VOL (Сила на звука)*
Използвайте, за да регулирате силата на
звука.




Десен наушник
Възглавничка
Ляв наушник*
Индикатор за зареждането
Свети в червено по време на зареждане.
 Контактно гнездо
* На слушалките има тактилна точка за лесно
разпознаване.
10BG
Подготовка
Зареждане на слушалките
Слушалките разполагат с презареждаема литиево-йонна батерия.
Уверете се, че сте я заредили, преди да ги използвате за първи път.
За да заредите слушалките, просто ги поставете върху процесора.
1
Включете предоставения адаптер за променлив ток към процесора.
Към електрическата
мрежа
Процесор
Адаптер за променлив
ток (включен в
комплекта)
Жак DC IN 6V
Забележки
 Уверете се, че използвате предоставения в комплекта адаптер за променлив ток.
Използването на адаптери с различен поляритет на конекторите или други характеристики
може да доведе до неизправност.
Конектор с унифициран поляритет


Уверете се, че винаги използвате предоставения в комплекта адаптер за променлив ток.
Дори адаптерите за променлив ток със същия волтаж и поляритет на конекторите могат да
повредят продукта вследствие на токово натоварване или други фактори.
Включете адаптера за променлив ток към леснодостъпен електрически контакт. Ако
забележите някаква аномалия в адаптера за променлив ток, веднага го изключете от
контакта.
(продължава)
Подготовка
11BG
2
Поставете слушалките върху процесора така, че контактното им гнездо да
пасва на контактния щифт на процесора, и се уверете, че индикаторът за
зареждането светва.
Необходими са около 3 часа, за да заредите напълно батерията (индикаторът за
зареждането изгасва, когато зареждането приключи).
Когато поставите слушалките върху процесора, постарайте се да ги държите с
двете ръце така, че левият и десният наушник да са в хоризонтално положение, и
ги положете вертикално върху процесора. Когато контактният щифт на процесора
влезе в контактното гнездо на слушалките, ще чуете щракване и индикаторът за
зареждането светва.
Зареждането ще приключи след 3 часа и индикаторът за зареждането ще изгасне.
Не е необходимо да махнете слушалките от процесора, след като зареждането
приключи.
Слушалките
могат да бъдат
поставени върху
процесора във
всяка посока.
Слушалките не
са поставени
правилно.
Индикатор за зареждането
Забележки






Проверете дали слушалките са поставени върху процесора правилно.
Индикаторът няма да светне, ако контактният щифт на процесора не е влязъл в контактното
гнездо на слушалките. Ако е така, махнете слушалките и отново ги поставете върху процесора, за
да светне индикаторът за зареждането.
Процесорът се изключва автоматично, докато трае зареждането на батерията.
Зареждайте, когато температурата на околната среда е между 5°C и 35°C. Ако зареждате
слушалките извън препоръчителния температурен диапазон, индикаторът за зареждането
започва да мига и зареждането спира. В противен случай батерията няма да се зареди.
Не докосвайте контактния щифт на процесора. Ако контактният щифт е зацапан, възможно е
батерията да не се зареди.
Възможно е батерията да не се зареди, ако контактният щифт на процесора и контактното гнездо
на слушалките са зацапани с прах. Почистете ги с памук или друго подобно средство.
12BG
Подготовка
Ако не използвате слушалките продължително време, животът на презареждаемата батерия може
да се скъси. Животът на презареждаемата батерия се подобрява, когато повторите цикъла на
зареждане и разреждане няколко пъти.
Презареждаемата литиево-йонна батерия трябва да се подмени с нова, когато започне да издържа
само наполовината от очакваното време, след като е заредена напълно. Презареждаемата батерия
не се предлага в търговската мрежа. Тя не е предназначена да се подменя от потребителя. Моля,
свържете се с най-близкия търговец на Sony за смяна на батерията.
Не оставяйте слушалките на горещи места продължително време. Зареждайте батерията поне
веднъж годишно, за да предотвратите разреждането й.
Избягвайте излагането й на екстремни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах
или механични удари.




Време на зареждане и ползване
Приблизително време на
зареждане
Прибл. време на ползване*1
3 часа*2
20 часа*3
* при 1 kHz, 1 mW + 1 mW мощност
*2 часове, необходими за пълното зареждане на празна батерия
*3 Времето може да варира в зависимост от температурата и условията на ползване.
1
Проверка на оставащия заряд на батерията
За да проверите заряда на батерията, натиснете и задръжте бутона POWER в
продължение на 2 секунди. Батерията все още може да се използва, ако индикаторът
за електрозахранването върху десния корпус свети в зелено. Презаредете батерията,
ако индикаторът за електрозахранването свети бледо или мига или ако звукът стане
изкривен или е примесен с шум.
Индикатор
за
Power indicator
електрозахPOWER button
ранването
Бутон POWER
Подготовка
13BG
 Свързване
Свързване на системата със слушалки
Свързване на процесора към цифрови
компоненти
Използвайте приложения оптичен цифров свързващ кабел, за да свържете оптичния
цифров изходен жак на BD/DVD устройство, цифров сателитен/TV приемник, GAME
устройство или друг цифров компонент* към жака DIGITAL IN на процесора.
Може да е необходимо свързаният аудио-визуален компонент да бъде настроен за
оптичен цифров изход. Вижте инструкциите за работа на свързаното устройство.
Процесор
Към жака DIGITAL IN
Към жака за оптичен
цифров изходен
сигнал
Оптичен цифров свързващ кабел (включен в
комплекта)
Поставете конектора така, че да съвпада с
жака и го пъхнете, докато влезе на мястото си.
BD/DVD устройство,
цифров сателитен/TV
приемник, GAME
устройство или друг
цифров компонент с
жак за оптичен цифров
изходен сигнал
Забележки


Оптичният цифров свързващ кабел се отличава с изключителна прецизност на изработката и е
чувствителен на сътресения и външен натиск. Затова внимавайте, когато вкарвате и изваждате
конектора на кабела.
Цифровият вход на процесора не поддържа семплиращи честоти от 32 kHz/96 kHz. Когато
използвате тази система, задайте настройката за цифровия изход на BD/DVD устройството на
48 kHz/44,1 kHz. Ако въведете цифров сигнал с честота 32 kHz/96 kHz, може да се чува шум. Ако
това стане, включете аудиокабела към жаковете LINE IN (L/R) и слушайте през аналоговия вход.
* Не се гарантира, че тази система може да бъде свързана към жака за оптичен цифров изходен
сигнал на персоналния ви компютър.
DTS



За възпроизвеждане на BD/DVD дискове, записани с DTS звук, е необходимо DTS-съвместимо
BD/DVD устройство. (За повече подробности вижте инструкциите за работа на вашето BD/DVD
устройство.)
Когато възпроизвеждате CD дискове, записани в DTS формат, при бързо превъртане напред или
назад може да се чува шум. Това не е неизправност.
Ако цифровият изходен DTS сигнал е зададен в положение “OFF” на BD/DVD устройството,
може да не се чува звук, дори да сте избрали DTS изходен сигнал в BD/DVD менюто.
14BG
Свързване
Забележки за оптичния цифров свързващ кабел




Не изпускайте предмети върху оптичния цифров
свързващ кабел и не го подлагайте на сътресения.
Когато включвате или изключвате кабела, хващайте го за
конектора.
Грижете се краищата на оптичния цифров свързващ
кабел да бъдат чисти. Ако по тях полепне прах,
качеството на звука може да се влоши.
Когато съхранявате системата, сложете капачето на
конектора и внимавайте да не прегъвате оптичния
цифров свързващ кабел с радиус на прегъване, по-малък
от 25 mm.
Радиусът на прегъване на оптичния
цифров свързващ кабел трябва да
бъде не по-малък от 25 mm.
25 mm
Свързване на процесора към аналогови
компоненти
Използвайте аудиокабел (закупен допълнително), за да свържете жаковете за изходен
аудиосигнал на видеорекордер, TV или друг компонент към жаковете LINE IN (L/R) на
процесора.
Процесор
Към жаковете
LINE IN
Ляв
аудиосигнал
(L, бял)
Десен аудиосигнал
(R, червен)
Към жаковете
за изходния
аудиосигнал
Видеорекордер, TV
или друг компонент
Ляв аудиосигнал
(бял)
Аудиокабел
(закупен
допълнително)
Десен аудиосигнал
(червен)
Свързващи кабели (закупени допълнително)
Използвайте свързващия кабел (минижак за стереосигнал  щифтов конектор  2), когато
свързвате стерео минижак (жак за слушалки и др.) към жаковете LINE IN.
В този случай сложете силата на звука на плейъра на средно ниво. Ако силата на звука на плейъра е
твърде ниска, може да се чува шум.
(продължава)
Свързване
15BG
Задаване на входно ниво
Ако при използване на аналоговия вход силата на звука е ниска, поставете
превключвателя ATT (усилвател) в положение “0 dB”.
ATT
0dB
-8dB
Настройка
Свързани компоненти
0 dB
TV, преносими компоненти и други компоненти с ниско изходно ниво
–8 dB
Други компоненти (първоначални настройки)
Забележки


Намалете звука, преди да нагласите превключвателя ATT.
Ако входният аудиосигнал към жаковете LINE IN е изкривен (понякога едновременно със звука
се чува и шум), поставете превключвателя ATT в положение “–8 dB”.
16BG
Свързване
 Работа
Слушане от свързан компонент
Преди да започнете, прочетете “Свързване на системата със
слушалки” (стр. 14 до 16) и свържете правилно устройствата.
1
Включете свързания към процесора компонент.
BD/DVD устройство, цифров
сателитен/TV приемник, GAME
устройство или друг аудио- или
видеокомпонент
2
POWER
Свалете слушалките от процесора.
Процесорът се включва автоматично. Процесорът автоматично открива
оптималната честота за предаване в зависимост от условията в помещението.
Индикаторът за режим на декодиране светва в зависимост от входния аудиосигнал,
постъпващ от свързания аудио- или видеокомпонент.
Предавателна система
Това устройство използва патентована предавателна система с честота 2,4 GHz.
С тази безжична система можете да се наслаждавате на некомпресиран звук.
(продължава)
Работа
17BG
3
Поставете слушалките.
Натиснете бутона POWER в продължение на 2 секунди, за да включите слушалките.
Индикаторът за електрозахранването светва в зелено.
Уверете се, че правилно сте поставили лявата и дясната страна на слушалките на
ушите си. Регулирайте обръча на слушалките, за да паснат на ушите ви.
Върху левия наушник има тактилна точка за лесно разпознаване на лявата страна.
Тактилна
точка
Индикатор
за
електрозахранването
Забележка
Използвайте слушалките в обхвата на предаване (стр. 22).
4
Плъзнете превключвателя INPUT, за да изберете компонента, от който
желаете да чувате звук.
INPUT
DIGITAL
ANALOG
Положение на
превключвателя
Избран източник на звук
DIGITAL
Звук от компонента, свързан към жака DIGITAL IN.
ANALOG
Звук от компонента, свързан към жаковете LINE IN.
Забележка
За да слушате източници на звук с двойна аудиописта (MAIN/SUB), включете към жаковете
LINE IN, а после изберете източника на звук, който желаете да слушате, на плейъра, TV или
друг компонент.
5
18BG
Започнете възпроизвеждане на компонента, избран при стъпка 4.
Работа
6
Плъзнете превключвателя, за да изберете желаното звуково поле, EFFECT
или COMPRESSION.
Превключвател EFFECT
EFFECT
CINEMA
GAME
VOICE (STEREO)
OFF
Положение на
превключвателя
Звуково поле и подходящ източник на звук
OFF
Нормално възпроизвеждане на слушалките.
VOICE (STEREO)
Осигурява по-ясен глас на говорителя.
GAME
Създава точен пространствен сигнал и по-ясно чувство за
посока. Осигурява мощен и реалистичен звук за видеоигри
с многоканален съраунд звук. Подходяща настройка за
многоканални източници на звук.
CINEMA
Предлага съраунд звук с по-естествено качество (особено при
диалог). Осигурява висококачествено озвучаване, подобно на
това в модерните киносалони.
Забележки
 Силата на звука на слушалките може да варира в зависимост от входния сигнал и
настройката на превключвателя EFFECT.
 Звуковият съраунд ефект може да не се постигне при източници, които не включват видео,
напр. музикални CD дискове.
 Тази система симулира средно ниво на HRTF*, което се среща при повечето хора. Ефектът
обаче може да се различава в зависимост от човека, тъй като HRTF варира при различните
индивиди.
* Head Related Transfer Function – функция за пренос на сигнала, свързана с главата
Превключвател COMPRESSION
COMPRESSION
ON
OFF
(продължава)
Работа
19BG
Положение на
превключвателя
Ефект при възпроизвеждане
OFF
Когато е избран превключвателят EFFECT, звуковият режим се
променя с избрания ефект.
ON
Тази функция поддържа цялостното ниво на програмния
материал: експлозивните звуци са намалени, а ниските (диалог и
др.) са подсилени.
Ефектно при широк динамичен диапазон, като например филми
и класическа музика.
Илюстрация на процеса на компресиране
експлозия
Твърде
шумно ниво
изходен сигнал
компресиране
диалог
диалог
шепот, фонов шум
стандартно
динамичен обхват
динамичен обхват
експлозия
входен сигнал
шепот, фонов шум
Компресиране на динамичния обхват
от вградения DSP процесор
Лесно
доловимо
ниво
Трудно
доловимо
ниво
Индикатори за режим на декодиране
Процесорът автоматично разпознава формата на входния аудиосигнал и съответният
индикатор светва. Можете да превключвате аудиосигнала на свързания компонент (BD/DVD
устройство, цифров сателитен/TV приемник и др.) между Dolby Digital, DTS и др.
 Dolby Digital: Входен сигнал, записан в Dolby Digital формат.
 Dolby PLIIx: Аналогов входен сигнал, цифров входен PCM сигнал или Dolby Digital сигнал,
обработен от декодера DOLBY PRO LOGIC IIx.
(Ако превключвателят EFFECT е поставен в положение “OFF” или “VOICE (STEREO)”,
сигналът не се обработва от DOLBY PRO LOGIC IIx.)
 DTS: Входен сигнал, записан в DTS формат.
Забележка
Ако оборудването, свързано към жака DIGITAL IN не възпроизвежда (не изпълнява
превъртане напред или назад и др.), индикаторите за режим на декодиране може да не светят
правилно.
7
Регулирайте звука.
За увеличаване на звука плъзнете контролата VOL (Сила на звука) по посока на
тактилната точка, а за намаляване – в обратната.
Тактилна точка
Увеличаване на
звука
VOL
20BG
Работа
Намаляване на
звука
8
Когато приключите с ползването на слушалките, изключете процесора.
Натиснете бутона  /  върху процесора, за да изключите главното
електрозахранване.
9
Поставете слушалките върху процесора, за да се зареждат.
Забележки
 Когато гледате филми, внимавайте да не увеличите звука прекалено много в тихите сцени.
Може да увредите слуха си, когато започне шумна сцена.
 Когато изключите адаптер за променлив ток от процесора, а още не сте свалили слушалките,
може да чуете шум.
Време за преход между режимите
Когато плъзвате превключвателите на процесора, за да преминете към друг режим,
времето за преход между режимите може да бъде различно. Това се дължи на разлики в
управлението на системата между режимите.
Електрозахранването се изключва автоматично, когато поставите слушалките
върху процесора
Зареждането започва автоматично.
Ако от слушалките се чува звуков сигнал
Чува се повтарящ се звуков сигнал, ако процесорът не е включен или ако слушалките са
извън обхвата на радиочестотния сигнал. Ако чуете звуков сигнал, включете процесора
или се приближете към него и използвайте слушалките в обхвата на радиочестотния
сигнал. Ако звуковият сигнал не спре дори след като включите процесора или се
приближите до него, причината може да е някакво смущение, например от друго
безжично устройство, използващо честотата 2,4 GHz, или електромагнитни вълни,
генерирани от микровълнова печка. Пробвайте някое от следните решения.
 Разположете процесора далече от устройство, генериращо електромагнитни вълни,
като например на място, където се употребява безжична локална мрежа, друго
безжично устройство или микровълнова печка.
 Насочете антената на слушалките към антената на процесора и се уверете, че сигналът
не се блокира от препятствия (стр. 22).
 Променете мястото на инсталиране или позицията на антената на процесора и да се
преместите на място, където от слушалките може да се чува звук.
 Не инсталирайте процесора навътре или в задната част на някой рафт.
 Инсталирайте процесора на място, където няма метал. Не го инсталирайте върху
метална маса.
 Преместете процесора и слушалките възможно най-близо един до друг.
(продължава)
Работа
21BG
Обхват на радиочестотния сигнал


Приблизителната зона на обхват на радиочестотния сигнал от процесора до
слушалките е до 100 m, но може да варира в зависимост от това дали има препятствия
(човешко тяло, метал, стена и др.) и от условията на приемане.
Антените на тази система са вградени в частите, указани с пунктирани линии на
илюстрацията по-долу.
Разположение на
вградената антена

Разположение на
вградената антена
Ако има препятствия между антената на процесора и антената на слушалките,
обхватът на предаване на сигнала може да е малък. В такъв случай се уверете, че
между антените на процесора и слушалките няма препятствия.
Звукът може да прекъсне, ако обхватът на предаване на сигнала или условията на
приемане се влошат по време на използването на системата. Звукът може да прекъсне
и заради препятствия, мястото на инсталиране или позициониране на процесора,
както и заради ориентацията на слушалките. Това се дължи на характеристиките на
радиочестотните сигнали и не е признак за неизправност.
Забележки




Тази система използва сигнал в честотния обхват 2,4 GHz, затова използването й при следните
условия може да се отрази на обхвата на предаване на сигнала.
 Препятствие, като например човешко тяло, метал или стена, намиращо се между процесора и
слушалките.
 Процесорът е инсталиран навътре в някой рафт.
 На място, където е изградена безжична локална мрежа, където наблизо се използва
микровълнова печка, където се генерират електромагнитни вълни и др.
 На място, където друго безжично устройство използва честотния обхват 2,4 GHz.
Тази система и безжичните локални мрежи (IEEE802.11b/g) използват един и същ честотен обхват
(2,4 GHz), така че всяко устройство, разполагащо с функцията за безжична локална мрежа,
ще създава интерференция на сигнала, което може да доведе до влошаване на скоростта на
предаване на данните, шум или прекъсване на звука. В такъв случай пробвайте някое от следните
решения.
 Когато използвате системата на не повече от 10 m от устройство, разполагащо с функцията за
безжична локална мрежа, изключете безжичната мрежа на устройството.
 Преместете процесора и слушалките възможно най-близо един до друг.
Не инсталирайте процесора близо до метални предмети, като напр. метална маса.
Звукът може да прекъсва, ако сигналът на системата се блокира от някакво препятствие. Това се
дължи на характеристиките на радиочестотните сигнали и не е признак за неизправност.
22BG
Работа
Ако няма входен аудиосигнал в продължение на около 30 мин.
Излъчването на радиочестотни сигнали от процесора автоматично спира, ако в
продължение на около 30 мин. няма входен аудиосигнал. Когато излъчването спре,
индикатор за електрозахранването на процесора мига в зелено в продължение на
30 сек. и след това изгасва. Излъчването на радиочестотни сигнали може да спре, когато
в продължение на около 30 мин. се подава изключително слаб звук. Ако това стане,
увеличете звука на свързания аудио-визуален компонент на най-високото възможно
ниво, но без да се изкривява звукът, и намалете звука на слушалките. Ако от компонент,
свързан към жаковете AUDIO IN, се извежда модулационен шум, излъчването на
радиочестотния сигнал може и да не спре.
Ако процесорът е изключен
Слушалките ще се изключат автоматично след 5 минути. Когато поискате отново да
използвате системата, включете слушалките и процесора.
Ако излезете от обхвата на предаване на сигнала, слушалките не могат да се свържат със
системата и ще се изключат автоматично след 5 минути.
Забележка
Процесорът работи само с предоставените в комплекта слушалки.
Работа
23BG
Смяна на възглавничките на наушниците
Възглавничките на наушниците могат да се сменят. Ако те се замърсят или се
износят, подменете ги, както е показано на илюстрацията по-долу. Възглавничките на
наушниците не се продават в търговската мрежа. Можете да поръчате нови от магазина,
откъдето сте закупили тази система, или при най-близкия търговец на Sony.
1
Свалете старата възглавничка, като я издърпате.
2
Поставете новата възглавничка около наушника.
24BG
Работа
 Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности
Ако срещнете проблеми при използването на тази система със слушалки, потърсете
решение в следния списък. Ако проблемът продължава, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Симптом
Причина и начин на отстраняване
Няма звук
 Проверете връзката между процесора и аудио-визуалния компонент.
 Проверете дали оптичният цифров изход на свързания аудио-визуален
компонент е поставен в положение “ON”, когато изберете цифровия
входен сигнал.
 Включете аудио-визуалния компонент, свързан към процесора, и
започнете възпроизвеждане.
 Включете процесора и слушалките.
 Проверете дали превключвателят INPUT на процесора е в положение
към компонента, от който желаете да чувате звук.
 Ако свържете процесора към аудио-визуалния компонент посредством
жака за слушалки, увеличете звука на свързания аудио-визуален
компонент на най-високото възможно ниво, но без да се изкривява
звукът.
 Увеличете звука на слушалките.
 Индикаторът за електрозахранването на слушалките не свети.
Заредете презареждаемата батерия, ако се е изтощила. Ако
индикаторът за електрозахранването продължава да не свети и след
зареждането на батерията, занесете слушалките на най-близкия
търговец на Sony.
 Опитвате се да възпроизведете DTS аудиописта на BD/DVD устройство,
което не поддържа DTS формат.

Използвайте BD/DVD устройство, което поддържа DTS формат, или
изберете Dolby Digital или PCM аудиописта.
 Възпроизвеждате BD/DVD диск, записан в DTS формат, а положението
на цифровия DTS изход на BD/DVD устройството (вкл. GAME
устройство) е “OFF”.

Вижте инструкцията за работа на вашето BD/DVD устройство и
променете положението на цифровия DTS изход на “ON”.
 Възпроизвеждате BD/DVD диск, записан в DTS формат, а BD/DVD
устройството (вкл. GAME устройство) и процесорът са свързани
посредством аналогова връзка.



Използвайте цифрово свързване. (От BD/DVD устройството не
излиза аналогов звук.)
Настройте честотата на дискретизация на изходните сигнали на
устройството, свързано към процесора, на 48 kHz/44,1 kHz.
(продължава)
Допълнителна информация
25BG
Симптом
Причина и начин на отстраняване
Изкривен или прекъсващ
звук (понякога и с шум)
 Заредете презареждаемата батерия, ако се е изтощила. Ако индикаторът
за електрозахранването продължава да не свети и след зареждането на
батерията, занесете слушалките на някой търговец на Sony.
 Проверете дали наблизо няма някое безжично устройство, използващо
честотата 2,4 GHz, или микровълнова печка.
 Променете мястото на процесора.
 Когато изберете аналогов входен сигнал, променете положението на
превключвател ATT на процесора на “–8 dB”.
 Ако свържете процесора към аудио-визуалния компонент посредством
жака за слушалки, намалете силата на звука на свързания аудиовизуален компонент.
 Когато използвате DTS аудиоизточници, поставете превключвателя
EFFECT на процесора в положение “CINEMA”, “GAME” или “VOICE
(STEREO)” (стр. 19).
 Настройте честотата на дискретизация на изходния сигнал на
компонента, свързан към процесора, на 48 kHz/44,1 kHz.
Нисък звук
 Когато изберете аналогов входен сигнал, променете положението на
превключвателя ATT на процесора на “0 dB”.
 Ако свържете процесора към аудио-визуалния компонент посредством
жака за слушалки, увеличете звука на свързания аудио-визуален
компонент на най-високото възможно ниво, но без да се изкривява
звукът.
 Увеличете звука на слушалките.
Силен фонов шум
 Ако свържете процесора към аудио-визуалния компонент посредством
жака за слушалки, увеличете звука на свързания аудио-визуален
компонент на най-високото възможно ниво, но без да се изкривява
звукът.
 Заредете презареждаемата батерия, ако се е изтощила. Ако индикаторът
за електрозахранването продължава да не свети и след зареждането на
батерията, занесете слушалките на най-близкия търговец на Sony.
 Проверете дали наблизо няма някое безжично устройство, използващо
честотата 2,4 GHz, или микровълнова печка.
Звукът прекъсва
(При използване на
аналогов входен сигнал)
 Процесорът спира да предава, ако няма входен сигнал в продължение
на около 30 минути.


Не можете да постигнете
съраунд ефект
Поставете превключвателя ATT на процесора в положение “0 dB”.
Ако свържете процесора към аудио-визуалния компонент
посредством жака за слушалки, увеличете звука на свързания аудиовизуален компонент на най-високото възможно ниво, но без да се
изкривява звукът.
 Поставете превключвателя EFFECT на процесора в положение
“CINEMA” или “GAME” (стр. 19).
 Възпроизвежданото аудио не е многоканален сигнал.

26BG
Съраунд ефектът не се получава при моносигнални източници на
звук.
Допълнителна информация
Симптом
Причина и начин на отстраняване
Индикаторът Dolby
Digital не светва
 Настройката за цифровия изходен аудиосигнал от BD/DVD
устройството (вкл. GAME устройство) може да е в положение “PCM”.
Вижте инструкцията за работа на вашето BD/DVD устройство и
променете настройката (“Dolby Digital/PCM” или “Dolby Digital”) за
използване с компоненти, които имат вградени декодери за Dolby
Digital.
 Възпроизвежданите сигнали не са записани в Dolby Digital формат.

 Аудиосигналът на възпроизвежданата глава не е Dolby Digital сигнал.
Индикаторът Dolby PLIIx
не светва
 Превключвателят EFFECT на процесора е поставен в положение “OFF”
или “VOICE (STEREO)”.
 Когато превключвателят INPUT е поставен в положение DIGITAL, не се
подава входен PCM сигнал или Dolby Digital сигнал.
Индикаторът Dolby PLIIx
светва
 Превключвателят EFFECT на процесора е поставен в положение
“CINEMA” или “GAME”.
 Въвежда се аналогов входен сигнал, цифров входен PCM сигнал или
Dolby Digital сигнал.
Индикаторът DTS не
светва
 Настройката за цифров изходен DTS сигнал на BD/DVD устройството
(вкл. GAME устройство) е зададена в положение “OFF”.
Вижте инструкцията за работа на вашето BD/DVD устройство и
променете положението на цифровия DTS изход на “ON”.
 Възпроизвежданите сигнали не са записани в DTS формат.

 Аудиосигналът на възпроизвежданата глава не е DTS сигнал.
 BD/DVD устройството не поддържа DTS формат.

Батерията не може да се
зареди
Използвайте BD/DVD устройство, което поддържа DTS.
 Проверете дали индикаторът за зареждането светва. Ако не светва,
поставете слушалките върху процесора правилно, така че индикаторът
за зареждането да светне.
 Контактният щифт на процесора и контактното гнездо на слушалките
са зацапани с прах.

Индикаторът за
зареждането мига
Почистете ги с памук или друго подобно средство.
 Батерията не може да се зареди.


Опитвате се да заредите батерията в среда, извън препоръчителния
температурен диапазон между 5°C и 35°C. Не можете да зареждате,
докато индикаторът за зареждането мига.
Зареждайте, когато температурата на околната среда е между 5°C и
35°C.
(продължава)
Допълнителна информация
27BG
Симптом
Причина и начин на отстраняване
Други устройства
(безжична локална мрежа,
безжичен телефон и др.),
използващи честота 2,4
GHz, са неизползваеми
около процесора
 Ако безжичната локална мрежа използва честота 2,4 GHz, променете
Обхватът на предаване на
сигнала е малък (звукът
прекъсва)
 Ако има устройство с функция за безжична локална мрежа, друго
канала. Ако е възможно, използвайте 5 GHz.
 Дръжте процесора на повече от 2 m от други устройства (безжична
LAN мрежа, безжичен телефон и др.), използващи честота 2,4 GHz.
безжично устройство или устройство, генериращо електромагнитни
вълни, като например на място, където се употребява микровълнова
печка, използвайте системата по-далече от устройството.
 Обърнете антената на слушалките към процесора и се уверете, че
сигналът не се блокира от някакво препятствие (стр. 21).
 Инсталирайте процесора на друго място или в друго положение или
променете мястото, на което слушате със слушалките.
 Ако процесорът е инсталиран навътре в някой рафт, извадете го навън.
 Ако процесорът е инсталиран върху метална маса, поставете го на
място, където няма метал.
 Преместете процесора и слушалките възможно най-близо един до друг.
Чува се няколкократен
звуков сигнал
 Слушалките не могат да приемат сигнал от процесора.
Преместете се в обхвата на радиочестотния сигнал.
Проверете връзката с процесора, адаптера за променлив ток и
електрическия контакт.
 Проверете дали около процесора и слушалките няма някое безжично
устройство, използващо честотата 2,4 GHz, или микровълнова печка.
 Променете мястото на процесора.
 Няма входен аудиосигнал в продължение на около 30 минути и не се
излъчват радиочестотни сигнали.


Устройството не работи
правилно
28BG
 Върнете настройките на устройството в изходното им положение.
Информацията за сдвояването не се е изтрила при тази операция.
Пъхнете върха на химикалка или друг подобен предмет в отвора и
натиснете, докато не чуете изщракване.
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Безопасност


Не изпускайте, не удряйте и не излагайте
процесора или слушалките на никакви силни
сътресения. Това може да повреди продукта.
Не разглобявайте и не се опитвайте да
отваряте частите на системата.
Източници на захранване и поставяне


Ако няма да използвате системата за
по-дълго време, изключете адаптера за
променлив ток от контакта. Когато изваждате
щепсела, хванете адаптера.
Не го дърпайте за кабела.
Не поставяйте системата на следните места:
 Изложени на пряка слънчева светлина,
близо до отоплителни уреди или други
места с прекалено високи температури
 Запрашени места
 На нестабилна или наклонена повърхност
 Изложени на силни вибрации
 В банята или други места с висока
влажност
Почистване
Използвайте парче мек плат, леко навлажнен
със слаб почистващ разтвор. Не използвайте
разтворители като разредител за боя, бензин
или алкохол, защото те могат да повредят
повърхността на системата.
Ако продуктът се счупи


Ако продуктът се счупи или във
вътрешността му попадне чуждо тяло,
незабавно изключете захранването и се
консултирайте с най-близкия търговец на
Sony.
Когато носите системата при търговеца на
Sony, занесете и слушалките, и процесора.
Слушалки
Бъдете внимателни
Когато силата на звука е твърде висока, той
се чува извън слушалките. Внимавайте да не
увеличавате звука дотолкова, че да пречи на
хората около вас.
Когато използвате системата на шумни места,
ще сте склонни да увеличавате звука. В интерес
на вашата безопасност обаче ви съветваме да
поддържате звука на такова ниво, че да можете
да чувате и звуците наоколо.
Допълнителна информация
29BG
Спецификации
Процесор за цифров съраунд
(DP-RF6500)
Безжични стерео слушалки
(MDR‑RF6500)
Функции на декодера
Работна честота
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Максимална изходна
мощност
< 20,0 dBm
Честотен обхват при
възпроизвеждане
12 Hz – 22 000 Hz (цифров
входен сигнал)
Изисквания към
електрозахранването
Вградена литиево-йонна
презареждаема батерия
Dolby Digital
Dolby Pro Logic IIx
DTS
DTS ES
Функция виртуален
съраунд
OFF
VOICE (STEREO)
GAME
CINEMA
Функция за
компресиране
OFF
ON
Система за модулация
MSK
Работна честота
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Максимална изходна
мощност
< 20,0 dBm
Разстояние на
предаване
Прибл. 100 m
максимално*
Честотна
характеристика
12 Hz – 22 000 Hz
(цифров входен сигнал)
Степен на изкривяване 1% или по-малко (1 kHz)
Аудиовходове
Оптичен цифров вход
(правоъгълен тип)  1
Аналогов вход (гнездо на
контакт ляво/дясно)  1
Изисквания към
електрозахранването
Прав ток 6 V (800 mA)
(чрез предоставения в
комплекта адаптер за
променлив ток)
Енергопотребление
(номинално)
2,0 W
Размери
Прибл. 120 mm 
120 mm  263 mm
(ш/в/д)
Тегло
Прибл. 450 g
Работна температура
5 °C до 35 °C
* Разстоянието на предаване е приблизително и
може да варира в зависимост от окръжаващата
среда и мястото на инсталиране на устройството.
30BG
Допълнителна информация
Тегло
Прибл. 320 g
Работна температура
5 °C до 35 °C
Включени в комплекта аксесоари
Адаптер за променлив ток (6 V) (1)
Оптичен цифров свързващ кабел
(оптичен правоъгълен конектор 
оптичен правоъгълен конектор, 1,5 m) (1)
Инструкции за работа (това ръководство)
(1)
Ръководство за свързване
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
AVERTISMENT
Pentru a evita orice risc de incendiere sau
electrocutare, evitaţi ca aparatul să fie udat
sau stropit şi nu aşezaţi obiecte umplute cu
lichid, cum ar fi vazele, pe aparat.
Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi
carcasa aparatului. Pentru service, consultaţi
personalul calificat.
Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu închis,
cum ar fi un dulap pentru cărţi sau o servantă
încorporată.
Plăcuţa cu marca fabricii se află pe partea
inferioară a procesorului.
Deoarece fişa adaptorului de alimentare cu
c.a. serveşte la deconectarea adaptorului
de alimentare cu c.a. de la priză, conectaţi
adaptorul la o priză cu c.a. accesibilă. Dacă
observaţi vreo anomalie, deconectaţi-l
imediat de la priza cu c.a.
Adaptorul de alimentare cu c.a. nu este
deconectat de la sursa de alimentare atâta
timp cât este conectat la priza cu c.a., chiar
dacă echipamentul a fost închis.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau
bateriile instalate) la surse excesive de
căldură, cum ar fi soarele, focul sau alte surse
asemănătoare, pentru mult timp.
Nu demontați, deschideți sau rupeți celule
sau bateriile secundare.
Dacă apare o scurgere la o baterie, nu
permiteți lichidului să intre în contact cu
pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru
s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu
cantități mari de apă și consultați un medic.
Celulele și bateriile secundare trebuie să
fie încărcate înainte de utilizare. Utilizați
întotdeauna încărcătorul corect și consultați
întotdeauna instrucțiunile producătorului
RO
sau manualul echipamentului pentru a afla
instrucțiunile de încărcare corespunzătoare.
După o perioadă de depozitare îndelungată,
este posibil să fie necesară încărcarea și
descărcarea celulelor sau a bateriilor de mai
multe ori până când vor atinge performanțele
maxime.
Eliminați în mod corespunzător.
O presiune fonică excesivă a căştilor poate
duce la pierderea auzului.
ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbare sau
modificare neautorizată în mod expres în
acest manual poate duce la anularea dreptului
de a opera acest echipament.
Observaţie pentru clienţi: următoarele
informaţii sunt valabile doar pentru
echipamentele vândute în ţările care
aplică directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului
cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. Pentru orice întrebări legate de service
sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce însoţesc aparatul.
Validitatea marcajului CE se aplică exclusiv
ţărilor unde acesta este în vigoare, în
principal ţărilor din ZEE (Zona Economică
Europeană).
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest echipament este în conformitate cu
Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de
conformitate este disponibil la următoarea
adresă internet:
http://www.compliance.sony.de/
Italia: Utilizarea reţelei RLAN este
reglementată:
–cu privire la utilizarea privată, de
Decretul Legislativ din 01.08.2003, nr. 259
(„Codul Comunicaţiilor Electronice”).
În special Articolul 104 menţionează
când este necesară obţinerea prealabilă
a unei autorizaţii generale, iar Art. 105
menţionează când este permis accesul liber;
–cu privire la furnizarea accesului RLAN
publicului prin reţele şi servicii de telefonie,
de Decretul Ministerial din 28.05.2003,
aşa cum a fost amendat, şi Art. 25
(autorizare generală pentru reţele şi servicii
de comunicaţie electronică) din Codul
Comunicaţiilor Electronice.
Norvegia: Utilizarea acestui echipament radio
nu este permisă în zona geografică pe o rază
de 20 km de centrul Ny-Alesund, Svalbard.
Dezafectarea
echipamentelor electrice
şi electronice vechi (Se
aplică pentru ţările
membre ale Uniunii
Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme
de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu
menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului şi a sănătăţii umane,
dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor
va ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi
primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul
de salubritate local sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
RO
(Continuare)
RO
Dezafectarea bateriilor
uzate (aplicabil în
Uniunea Europeană şi alte
ţări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu
menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i
se pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu şi
pentru sănătatea umană, care, în caz contrar,
pot fi provocate de către manipularea şi
eliminarea greşită a acestor baterii. Reciclarea
acestor materiale va ajuta la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai
de către personalul specializat din centrele de
service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi
dezafectate corespunzător, predaţi produsulul
la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele
de colectare pentru deşeuri electrice şi
electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm
să consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei
din produs. Predaţi bateria uzată la un centru
de colectare şi reciclare a bateriilor.
4RO
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primaria, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
Cuprins
Caracteristici principale ...................6
Verificarea componentelor şi a
accesoriilor ....................................7
Locul şi funcţia componentelor .......8
Descrierea procesorului ............................. 8
Descrierea componentelor căştilor ......... 10
Încărcarea căştilor ......................... 11
Verificarea autonomiei bateriei ............... 13
Conectarea sistemului de căşti ..... 14
Conectarea procesorului la echipamente
digitale .................................................... 14
Conectarea procesorului la echipamente
analogice ................................................. 15
Ascultarea cu un echipament
conectat ...................................... 17
Înlocuirea perniţelor de urechi ..... 24
Depanare ........................................ 25
Măsuri de precauţie ....................... 29
Specificaţii ...................................... 30
5RO
Caracteristici principale
MDR-DS6500 este un sistem de căşti digital surround ce vă permite să vă bucuraţi de un câmp
sonor surround de la o sursă BD/DVD sau alte surse multicanal fără fir.
Vă puteţi bucura de sunetul surround multicanal cu căştile prin simpla conectare a
procesorului de surround digital la un aparat BD/DVD, receptor digital de satelit/TV, aparat
GAME sau alt dispozitiv cu cablul furnizat.
1
 7.1 canale VPT (Virtualphones Technology)* reproduce sunetul surround tridimensional al
difuzoarelor multicanal.
 Unităţi de acţionare de 40 mm pentru o calitate excelentă cinematografică a sunetului.
 Transmisia fără fir presupune utilizarea căştilor oriunde în interior, fără grija obstacolelor din
drum. Calitate sonoră de CD obţinută prin transmisie digitală necomprimată. (Distanţa de
transmisie: Până la aproximativ 100 m*2)
 Mod surround selectabil. (CINEMA/GAME/VOICE (STEREO))
 Sintonizare audio automată a căştilor pentru cea mai bună recepţie a semnalului. Sistemul
poate comuta automat pe un canal liber fără nicio întrerupere de sunet înainte de blocarea
semnalului.
 Funcţie de încărcare rapidă cu mecanism sigur de încărcare.
 Durată de redare îndelungată. (aprox. 20 de ore)
 O gamă largă de formate media acceptate.
(Câmp sonor pe max. 7.1 canale pe suport Dolby Pro Logic IIx*3. Formate media acceptate:
Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, DTS, DTS-ES Matrix şi DTS-ES Discrete)
*1 „Virtualphones Technology” este o marcă înregistrată a Sony Corporation.
*2 Distanţa de transmisie variază în funcţie de condiţiile de utilizare.
*3 Procesorul acestui sistem include un decodor Dolby Digital, un decodor Dolby Pro Logic IIx şi un
decodor DTS.
Procesorul acestui sistem este fabricat sub licenţă de Dolby Laboratories şi Digital Theater Systems, Inc.
Fabricat sub licenţă de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic şi simbolul D dublu sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
Fabricat sub licenţă cu brevet S.U.A. #’s: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 şi alte
brevete S.U.A. şi internaţionale emise şi în aşteptare. DTS şi Simbolul sunt mărci înregistrate, iar DTS
Digital Surround şi siglele DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. Produsul conţine software-ul.
© DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
6RO
 Pregătire
Verificarea componentelor şi a accesoriilor
Înainte de instalarea sistemului, verificaţi dacă dispuneţi de toate componentele.
Procesor DP-RF6500 (1)
Căşti stereo fără fir MDR-RF6500 (1)
Adaptor de alimentare cu c.a. (1)
Cablu de conectare digital optic
(tip dreptunghiular  tip dreptunghiular) (1)
Pregătire
7RO
Locul şi funcţia componentelor
Descrierea procesorului
 Picioruş de contact
 Buton  /  (pornire/standby)
 Indicator de alimentare
Se aprinde în verde când emite semnale RF.
 Indicatori Mod Decodificare
(Consultaţi pagina 20 pentru detalii.)
 Comutator COMPRESSION
(Consultaţi pagina 19 pentru detalii.)
 Comutator EFFECT
(Consultaţi pagina 19 pentru detalii.)
Culisaţi-l pentru a selecta câmpul sonor
(CINEMA/GAME/VOICE (STEREO)/OFF).
8RO
Pregătire
 Comutator INPUT
(Consultaţi pagina 18 pentru detalii.)
Culisaţi-l pentru a selecta sursa de intrare
(DIGITAL/ANALOG).
 Mufă DC IN 6V
Conectați adaptorul de alimentare cu c.a.
furnizat la această mufă. (Aveţi grijă să folosiţi
adaptorul de alimentare cu c.a. furnizat.
Utilizarea produselor cu o polaritate a mufei
diferită sau cu alte caracteristici poate duce la
defecţiuni.)
 Comutator ATT (atenuator)
Reglaţi acest comutator la „0 dB” dacă volumul
este prea mic pentru intrarea analogică. În
mod normal, acest comutator ar trebui reglat
la „–8 dB”.
 Mufe LINE IN
(Consultaţi pagina 15 pentru detalii.)
Conectaţi mufele de ieşire audio ale unui
echipament audio sau video (vândut separat),
cum ar fi un aparat cu casete video sau un
televizor, un sistem stereo, un VCR etc. la
aceste mufe.
 Mufă DIGITAL IN
(Consultaţi pagina 14 pentru detalii.)
Conectaţi un aparat BD/DVD, un receptor
digital de satelit/TV sau alt echipament digital
(vândut separat) la această mufă.
Pregătire
9RO
Descrierea componentelor căştilor
 Buton de reinițializare
 Indicator de alimentare
Indicatorul de alimentare se aprinde în verde
când alimentarea este pornită.
 Buton POWER
 Control VOL (Volum)*
A se utiliza pentru reglarea volumului.




Carcasa dreaptă
Perniţe urechi
Carcasa stângă*
Indicator de încărcare
Se aprinde în roşu în timpul încărcării.
 Punct de contact
* Există un punct tactil pe căşti pentru
recunoaştere uşoară.
10RO
Pregătire
Încărcarea căştilor
Căştile conţin o baterie reîncărcabilă litiu-ion.
Aveți grijă să o încărcaţi înainte de prima utilizare.
Aşezaţi căştile pe procesor pentru a le încărca.
1
Conectați adaptorul de alimentare cu c.a. furnizat la procesor.
Procesor
La o priză cu c.a.
Adaptor de alimentare
cu c.a. (furnizat)
La mufa DC IN 6V
Note
 Aveţi grijă să folosiţi adaptorul de alimentare cu c.a. furnizat. Utilizarea adaptoarelor cu c.a. cu o
polaritate a mufei diferită sau cu alte caracteristici poate duce la defectarea produsului.
Mufă polaritate unificată


Aveţi grijă să folosiţi întotdeauna adaptorul de alimentare cu c.a. furnizat. Chiar şi adaptoarele de
alimentare cu c.a. cu aceeaşi tensiune şi polaritate pot deteriora produsul din cauza curentului de
sarcină sau a altor factori.
Conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la o priză cu c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi vreo
anomalie la adaptorul de alimentare cu c.a., deconectaţi-l imediat de la priza cu c.a.
(Continuare)
Pregătire
11RO
2
Poziţionaţi căştile pe procesor în aşa fel încât punctul de contact al căştilor
să atingă picioruşul de contact al procesorului şi asiguraţi-vă că s-a aprins
indicatorul de încărcare.
Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 3 ore (indicatorul de încărcare se stinge
la terminarea încărcării).
Când aşezaţi căştile pe procesor, ţineţi căştile cu ambele mâini în aşa fel încât carcasele
din stânga şi din dreapta să fie orizontale, şi poziţionaţi căştile vertical pe procesor. Când
picioruşul de contact al procesorului atinge corect punctul de contact al căştilor, veţi auzi
un clic, iar indicatorul de încărcare se aprinde.
Încărcarea se termină în aproximativ 3 ore şi indicatorul de încărcare se stinge; nu este
nevoie să luaţi căştile de pe procesor după terminarea încărcării.
Căştile pot fi aşezate
pe procesor în orice
direcţie.
Căştile nu sunt
corect poziţionate.
Indicator de încărcare
Note






Verificaţi dacă aţi poziţionat corect căştile pe procesor.
Indicatorul nu se va aprinde dacă punctul de contact al căştilor nu atinge picioruşul de contact al
procesorului. În acest caz, luaţi căştile de pe procesor şi așezați-le din nou ca să se aprindă indicatorul.
Procesorul se opreşte automat în timpul încărcării bateriei.
Încărcaţi la o temperatură înconjurătoare între 5˚C şi 35˚C. Dacă încărcarea căştilor se face la o
temperatură în afara intervalului recomandat, indicatorul de încărcare va clipi şi se va opri încărcarea.
Sau este posibil ca bateria să nu se încarce.
Nu atingeţi picioruşul de contact al procesorului. Dacă picioruşul de contact se murdăreşte, este posibil
să nu mai puteţi efectua încărcarea.
Încărcarea poate să nu se efectueze corect dacă picioruşul de contact al procesorului şi punctul de contact
al căştilor sunt prăfuite. Ştergeţi-le cu un beţişor de urechi etc.
12RO
Pregătire




Dacă nu folosiţi căştile o perioadă îndelungată de timp, se poate micşora durata de viaţă a bateriei
reîncărcabile. Durata de viaţă a bateriei reîncărcabile se îmbunătăţeşte dacă repetaţi de mai multe ori
procedura de încărcare şi descărcare.
Bateria reîncărcabilă litiu-ion trebuie schimbată când durează jumătate din timpul estimat, după
efectuarea unei încărcări complete. Bateria reîncărcabilă nu se găseşte în comerţ. Bateria reîncărcabilă nu
trebuie înlocuită de utilizator; vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat furnizor Sony pentru schimbarea
bateriei.
Nu păstraţi căştile în locuri foarte calde o perioadă îndelungată de timp. Încărcaţi bateria o dată pe an
pentru a evita supradescărcarea.
Evitaţi expunerea la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umiditate, nisip, praf sau şocuri
mecanice.
Încărcarea şi durata de utilizare
Durata aprox. de încărcare
Durata aprox. de utilizare*1
3 ore*2
20 ore*3
*1 la 1 kHz, ieşire 1 mW + 1 mW
*2 ore necesare pentru încărcarea completă a unei baterii goale
*3 Durata poate varia în funcţie de temperatură şi de condiţiile de utilizare.
Verificarea autonomiei bateriei
Pentru a verifica autonomia rămasă, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul POWER timp de 2 secunde.
Bateria poate fi utilizată în continuare dacă indicatorul de alimentare din carcasa dreaptă se
aprinde în verde. Încărcaţi bateria reîncărcabilă dacă indicatorul de alimentare este estompat
sau clipeşte, sau dacă sonorul este distorsionat sau zgomotos.
Power indicator
Indicator de
POWER button
alimentare
Buton POWER
Pregătire
13RO
 Conexiune
Conectarea sistemului de căşti
Conectarea procesorului la echipamente digitale
Folosiţi cablul de conectare digital optic furnizat pentru a conecta mufa de ieşire digitală optică
a unui aparat BD/DVD, receptor digital de satelit/TV, aparat GAME sau alt echipament digital*
la mufa DIGITAL IN a procesorului.
Echipamentul AV conectat poate să nu fie prevăzut cu o ieşire digitală optică. Consultaţi
manualul de utilizare al dispozitivului conectat.
Procesor
La mufa DIGITAL IN
La mufa de ieşire
digitală optică
Cablu de conectare digital optic (furnizat)
Aparat BD/DVD, receptor
digital de satelit/TV, aparat
GAME sau alt echipament
digital cu mufă de ieşire
digitală optică
Potriviţi sensul fişei cu cel al mufei, apoi
împingeţi fişa până când se fixează.
Note


Cablul de conectare digital optic este un dispozitiv de înaltă precizie şi este sensibil la şocuri şi presiuni
externe. Prin urmare, introduceţi şi scoateţi cu atenţie fişa cablului.
Intrarea digitală a procesorului nu suportă frecvenţe de eşantionare de 32 kHz/96 kHz. Reglaţi setarea de
ieşire digitală a aparatului BD/DVD la 48 kHz/44,1 kHz când folosiţi acest sistem. Poate apărea zgomot la
intrarea unui semnal digital de 32 kHz/96 kHz. În acest caz, conectaţi un cablu audio la mufele LINE IN
(L/R) şi bucuraţi-vă de audio prin intrarea analogică.
* Nu este garantată conectarea la mufa de ieşire digitală optică a calculatorului dvs. cu acest sistem.
DTS



Este necesar un aparat BD/DVD compatibil cu DTS pentru redarea BD/DVD-urilor înregistrate cu audio
DTS. (Pentru mai multe detalii, consultaţi manualul de utilizare al aparatului dvs. BD/DVD.)
Când redaţi CD-uri înregistrare în format DTS, poate apărea zgomot la derularea rapidă înainte sau
înapoi. Acesta nu este un defect.
Dacă ieşirea digitală DTS este reglată la „OFF” pe aparatul BD/DVD, nu va fi emis niciun sunet chiar
dacă este selectată ieşirea DTS în meniul BD/DVD.
14RO
Conexiune
Note cu privire la cablul de conectare digital optic




Nu scăpaţi obiecte pe cablul de conectare digital optic şi nu
expuneţi cablul şocurilor.
Ţineţi cablul de fişă când îl conectaţi sau deconectaţi.
Capetele cablului de conectare digital optic trebuie să
fie menţinute curate. Praful de la capetele cablului poate
înrăutăţi performanţa.
Când depozitaţi sistemul, fixaţi capătul fişei şi aveţi grijă să
nu îndoiţi sau să curbaţi cablul de conectare digital optic pe o
rază de îndoire mai mică de 25 mm.
Raza de îndoire a cablului de conectare
digital optic nu trebuie să fie mai mică
de 25 mm.
25 mm
Conectarea procesorului la echipamente analogice
Folosiţi un cablu audio (vândut separat) pentru a conecta mufele de ieşire audio de pe VCR, TV
sau alte echipamente la mufele LINE IN (L/R) ale procesorului.
Procesor
La mufele LINE IN
Mufă audio
stânga (L, alb)
Mufă audio dreapta
(R, roşu)
La mufele de ieşire
audio
VCR, TV sau alt
echipament
Mufă audio
stânga (alb)
Mufă audio dreapta (roşu)
Cablu audio
(vândut separat)
Cabluri de conectare (vândute separat)
Folosiţi cablul de conectare (mini-mufă stereo  conector  2) când conectaţi o mini-mufă stereo (mufă
căşti etc.) la mufele LINE IN.
În acest caz, reglaţi volumul aparatului la nivelul mediu. Poate apărea zgomot dacă sonorul aparatului de
redare este prea mic.
(Continuare)
Conexiune
15RO
Reglarea nivelului de intrare
Dacă volumul este scăzut când folosiţi intrarea analogică, reglaţi comutatorul ATT (atenuator)
la „0 dB”.
ATT
0dB
-8dB
Reglaj
Echipamente conectate
0 dB
TV, echipamente portabile şi alte echipamente cu un nivel de ieşire scăzut
–8 dB
Alte echipamente (reglaje iniţiale)
Note


Aveți grijă să micşoraţi volumul înainte de reglarea comutatorului ATT.
Dacă intrarea audio la mufele LINE IN este distorsionată (uneori se poate auzi şi zgomot în acelaşi timp),
reglaţi comutatorul ATT la „–8 dB”.
16RO
Conexiune
 Funcţionare
Ascultarea cu un echipament conectat
Înainte de a începe, citiţi „Conectarea sistemului de căşti” (paginile
14 - 16) şi efectuaţi conexiunile necesare.
1
Porniţi echipamentul conectat la procesor.
Aparat BD/DVD, receptor digital
de satelit/TV, aparat GAME sau alt
echipament audio sau video
2
POWER
Scoateţi căştile de pe procesor.
Procesorul se aprinde automat. Procesorul detectează automat frecvenţa optimă de
transmisie în funcţie de condiţiile din camera dvs. Apoi se aprinde indicatorul Mod
Decodificare, în funcţie de intrarea semnalului audio de la echipamentul audio sau video
conectat.
Sistem de transmisie semnal
Această unitate foloseşte un sistem de transmisie brevetat, utilizând o frecvenţă de
2,4 GHz. Vă puteți bucura de un sunet necomprimat cu acest sistem fără fir.
(Continuare)
Funcţionare
17RO
3
Puneţi-vă căştile.
Apăsaţi butonul POWER timp de 2 secunde pentru a porni căştile; indicatorul de
alimentare se aprinde în verde.
Aveţi grijă să vă potriviţi corespunzător pe urechi căştile din partea dreaptă şi stângă.
Reglaţi banda pentru a potrivi căştile pe urechi.
Există un punct tactil pe carcasa stângă pentru a face distincţie între părţi.
Punct tactil
Indicator de
alimentare
Notă
Utilizaţi căştile în intervalul de transmisie a semnalului (pagina 22).
4
Culisaţi comutatorul INPUT pentru a selecta echipamentul la care doriţi să
ascultaţi.
INPUT
DIGITAL
ANALOG
Poziţia comutatorului
Sursă de sunet selectată
DIGITAL
Sunetul echipamentului conectat la mufa DIGITAL IN.
ANALOG
Sunetul echipamentului conectat la mufele LINE IN.
Notă
Pentru a asculta surse de sunet (MAIN/SUB) audio dual, conectaţi mufele LINE IN şi apoi selectaţi
sursa de sunet pe care doriţi să o ascultaţi cu aparatul de redare, TV sau alt echipament.
5
18RO
Începeţi redarea echipamentului selectat la pasul 4.
Funcţionare
6
Culisaţi comutatorul pentru a selecta câmpul sonor dorit, EFFECT sau
COMPRESSION.
Comutator EFFECT
EFFECT
CINEMA
GAME
VOICE (STEREO)
OFF
Poziţia comutatorului
Câmp sonor şi sursă de sunet corespunzătoare
OFF
Redare normală a căştilor.
VOICE (STEREO)
Emite mai clar vocea crainicului.
GAME
Creează un sunet spaţial mai exact şi oferă un sens precis al direcţiei.
Emite un sunet puternic şi realist pentru jocurile video cu sunet
surround multicanal. Indicat pentru jocuri video cu surse de sunet
multicanal.
CINEMA
Oferă un mediu de sunet surround cu o calitate mai naturală (în
special pentru dialoguri). Oferă o calitate înaltă a sunetului, ca cea din
noile cinematografe.
Note
 Volumul căştilor poate varia în funcţie de semnalul de intrare şi de reglarea comutatorului EFFECT.
 Efectul de sunet surround poate să nu fie obţinut de la surse de sunet care nu includ video, cum ar
fi CD-uri muzicale.
 Acest sistem simulează un transfer mediu HRTF*, comun majorităţii oamenilor. Cu toate acestea,
efectul poate diferi de la o persoană la alta, deoarece şi funcţia HRTF variază de la un individ la
altul.
* Head Related Transfer Function (Funcţie de transfer anatomică)
Comutator COMPRESSION
COMPRESSION
ON
OFF
(Continuare)
Funcţionare
19RO
Poziţia comutatorului
Efect de redare
OFF
Când este selectat comutatorul EFFECT, modul de sunet trece la
efectul selectat.
ON
Această funcţie menţine un nivel general al materialului programului:
sunetele explozive sunt atenuate, în timp ce sunetele joase (dialoguri
etc.) sunt accentuate.
Eficient pentru semnale audio cu o gamă dinamică largă, cum ar fi
filme şi muzică clasică.
Ilustrarea procedurii de compresie
explozie
Nivel
înspăimântător
compresie
semnal de ieşire
dialog
dialog
standard
gama dinamică
gama dinamică
explozie
semnal de intrare
Nivel uşor de
auzit
şoaptă, zgomot de fundal
Nivel greu
de auzit
şoaptă, zgomot de fundal
Compresia gamei dinamice
cu procesorul DSP încorporat
Indicatori Mod Decodificare
Procesorul identifică automat formatul semnalului audio la intrare şi se aprinde indicatorul
corespunzător. Comutaţi semnalul audio între Dolby Digital, DTS etc., pe echipamentul conectat
(aparat BD/DVD, receptor digital de satelit/TV etc.).
 Dolby Digital: Semnal de intrare înregistrat în format Dolby Digital.
 Dolby PLIIx: Semnal de intrare analogic, semnal PCM de intrare digital sau semnal Dolby Digital
procesat de DOLBY PRO LOGIC IIx.
(Dacă comutatorul EFFECT este reglat la „OFF” sau „VOICE (STEREO)”, nu este procesat de
DOLBY PRO LOGIC IIx.)
 DTS: Semnal de intrare înregistrat în format DTS.
Notă
Dacă echipamentul conectat la mufa DIGITAL IN nu redă (derulare rapidă înainte, înapoi etc.), este
posibil ca indicatorii Mod Decodificare să nu se aprindă corect.
7
Reglaţi volumul.
Pentru a mări volumul, rotiţi controlul VOL (volum) înspre punctul tactil şi viceversa.
Punct tactil
Măriţi volumul
VOL
20RO
Funcţionare
Micşoraţi volumul
8
Când nu mai folosiţi căştile, opriţi procesorul.
Apăsaţi butonul  /  de pe procesor pentru a opri alimentarea.
9
Puneţi căştile pe procesor pentru încărcare.
Note
 Când urmăriţi filme, aveţi grijă să nu măriţi volumul prea mult în timpul scenelor silenţioase. Când
va urma o scenă zgomotoasă, pot să vă doară urechile.
 Puteţi auzi zgomote dacă deconectaţi adaptorul de alimentare cu c.a. al procesorului înainte de a
scoate căştile.
Timp de tranziţie între moduri
Când culisaţi comutatoarele de pe procesor pentru a schimba modurile, timpul de tranziţie
între moduri poate varia. Acest lucru se datorează diferenţelor de control de sistem între
moduri.
Alimentarea se opreşte automat când aşezaţi căştile pe procesor
Încărcarea va începe automat.
Dacă se aude un bip de la căşti
Se vor auzi bipuri repetate dacă procesorul nu este pornit sau în cazul în care căştile sunt în
afara zonei de transmisie a semnalului RF. Dacă auziţi un bip, porniţi procesorul sau deplasaţivă mai aproape de procesor şi folosiţi căştile în zona de transmisie a semnalului RF. Dacă
bipurile nu încetează nici după ce aţi pornit procesorul sau după ce v-aţi deplasat mai aproape
de procesor, este posibil să existe interferenţe, de exemplu, de la un alt dispozitiv fără fir ce
foloseşte banda de frecvenţă fără fir de 2,4 GHz sau de la undele electromagnetice generate de
un cuptor cu microunde. Încercaţi să luaţi următoarele măsuri.
 Poziţionaţi procesorul departe de un dispozitiv care emite unde electromagnetice, cum
ar fi o reţea LAN fără fir sau alt dispozitiv fără fir, sau dacă este în funcţiune un cuptor cu
microunde.
 Orientaţi antena căştilor spre direcţia antenei procesorului şi verificaţi ca semnalul să nu fie
obstrucţionat de niciun obstacol (pagina 22).
 Schimbaţi locul instalării sau poziţionarea antenei procesorului şi deplasaţi-vă într-un loc
unde puteţi auzi sonorul căştilor.
 Instalaţi procesorul cât mai în afara etajerei, nu îl instalaţi în capătul acesteia.
 Instalaţi procesorul într-un loc unde nu este prezent metalul, nu îl instalaţi pe o masă de
metal.
 Mutaţi procesorul şi căștile cât mai aproape unul de celălalt.
(Continuare)
Funcţionare
21RO
Zona de transmisie a semnalului RF


Zona de transmisie a semnalului RF de la procesor la căşti este de circa 100 m, dar variază în
funcţie de obstacole (persoane, metale, pereţi etc.) şi de condiţiile de recepţie.
Antenele acestui sistem sunt construite în interiorul componentelor indicate cu linii punctate
în ilustraţia de mai jos.
Localizarea antenei
încorporate

Localizarea antenei
încorporate
Dacă există obstacole între porţiunea cu antena din procesor şi antena din căşti, intervalul de
transmisie a semnalului va fi mai scurt. În acest caz, asiguraţi-vă că nu există obstacole între
antenele procesorului şi căştilor.
Sunetul se poate întrerupe dacă ieşiţi din zona de transmisie a semnalului sau dacă condiţiile
de recepţie se deteriorează în timpul utilizării. Sunetul se poate întrerupe, de asemenea, din
cauza obstacolelor, locului de instalare sau poziţionării procesorului şi orientării căştilor.
Acest fenomen se datorează caracteristicilor semnalelor RF şi nu reprezintă un defect.
Note




Acest sistem foloseşte un semnal din banda de frecvenţă de 2,4 GHz, aşa că utilizarea în următoarele
condiţii poate afecta intervalul de transmisie a semnalului:
 Un obstacol, cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete, se află între procesor şi căşti.
 Procesorul este instalat în spatele unei etajere.
 Într-un loc unde a fost instalată o reţea LAN fără fir, într-un loc unde, în apropriere, se foloseşte un
cuptor cu microunde sau un loc unde se degajă unde electromagnetice etc.
 Într-un loc unde un alt dispozitiv fără fir foloseşte banda de frecvenţă de 2,4 GHz.
Acest sistem şi reţelele LAN fără fir (IEEE802.11b/g) folosesc aceeaşi bandă de frecvenţă (2,4 GHz), aşa
că utilizarea lângă un dispozitiv cu o funcţie LAN fără fir va duce la apariţia interferenţelor de semnal,
ceea ce poate duce la deteriorarea vitezei de comunicare, la apariţia zgomotului şi întreruperea sunetului.
În acest caz, luaţi următoarele măsuri:
 Când folosiţi sistemul la mai puţin de 10 m de un dispozitiv cu o funcţie LAN fără fir încorporată,
opriţi funcţia LAN fără fir.
 Mutaţi procesorul şi căștile cât mai aproape unul de celălalt.
Nu instalaţi procesorul lângă obiecte metalice, cum ar fi o masă de metal.
Sunetul se poate întrerupe dacă semnalul acestui sistem este blocat de vreun obstacol. Acest fenomen se
datorează caracteristicilor semnalelor RF şi nu reprezintă un defect.
22RO
Funcţionare
Dacă nu este emis niciun semnal audio timp de 30 de minute
Transmisia de semnale RF de la procesor se opreşte automat dacă nu este emis niciun
semnal audio timp de 30 de minute. Când se opreşte transmisia, indicatorul de alimentare a
procesorului clipeşte în verde timp de 30 de secunde şi se opreşte. Transmisia de semnal RF se
poate opri când este emis un semnal extrem de slab timp de 30 de minute. Dacă se întâmplă
acest lucru, măriţi cât mai mult volumul echipamentului AV conectat, în aşa fel încât sunetul să
nu se audă distorsionat, şi micşoraţi volumul de la căşti. Dacă este emis un semnal la zgomotul
de la un echipament conectat la mufele AUDIO IN, este posibil ca transmisia de semnal RF să
nu se oprească.
Dacă este oprit procesorul
Căştile vor fi oprite automat după 5 minute. Când doriţi să utilizaţi din nou sistemul, porniţi
căştile şi procesorul.
Dacă vă deplasaţi în afara semnalului de transmisie, căştile nu pot fi conectate la sistem şi se vor
opri automat după 5 minute.
Notă
Procesorul funcţionează doar cu căştile furnizate.
Funcţionare
23RO
Înlocuirea perniţelor de urechi
Perniţele de urechi se pot înlocui. Dacă perniţele de urechi se murdăresc sau se uzează,
înlocuiţi-le cum este ilustrat mai jos. Perniţele de urechi nu se găsesc în comerţ. Le puteţi
comanda la magazinul de unde aţi cumpărat acest sistem sau la cel mai apropiat furnizor Sony.
1
Scoateţi perniţa veche.
2
Puneţi perniţa nouă în jurul carcasei.
24RO
Funcţionare
 Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă aveţi probleme când folosiţi sistemul de căşti, consultaţi lista de mai jos. Dacă nu rezolvaţi
problema, consultaţi cel mai apropiat furnizor Sony.
Simptom
Cauză şi remediu
Niciun sunet
 Verificaţi conexiunea între procesor şi echipamentul AV.
 Verificaţi ca ieşirea digitală optică a echipamentului AV să fie reglată la „ON”
când selectaţi intrarea digitală.
 Porniţi echipamentul AV conectat la procesor şi începeţi redarea.
 Porniţi procesorul şi căştile.
 Verificaţi ca comutatorul INPUT de pe procesor să fie reglat la echipamentul
la care doriţi să ascultaţi.
 Dacă conectaţi procesorul la un echipament AV folosind mufa căştilor, măriţi
volumul echipamentului AV conectat cât mai mult posibil, în aşa fel încât
sunetul să nu se audă distorsionat.
 Măriţi volumul căştilor.
 Indicatorul de alimentare a căştilor se stinge.
Încărcaţi bateria reîncărcabilă dacă este descărcată. Dacă indicatorul de
alimentare rămâne stins după încărcarea bateriei, duceţi căştile la cel mai
apropiat furnizor Sony.
 Încercaţi să redaţi o pistă audio DTS pe un aparat BD/DVD ce nu acceptă
DTS.

Ori folosiţi un aparat BD/DVD ce acceptă DTS, ori selectaţi o pistă audio
Dolby Digital sau PCM.
 Redaţi un disc BD/DVD înregistrat cu DTS în timp ce setarea de ieşire
digitală DTS pentru aparatul BD/DVD (inclusiv aparatul GAME) este la
„OFF”.

Consultaţi manualul de instrucțiuni al aparatului BD/DVD şi schimbaţi
setarea de ieşire digitală DTS la „ON”.
 Redaţi un disc BD/DVD înregistrat cu DTS în timp ce aparatul BD/DVD
(inclusiv aparatul GAME) şi procesorul sunt conectate analogic.



Folosiţi conexiunea digitală. (Este posibil ca sunetul analogic să nu fie emis
de aparatul BD/DVD.)
Setaţi frecvenţa de eşantionare a semnalelor de ieşire pentru aparatul
conectat la procesor la 48 kHz/44,1 kHz.
(Continuare)
Informaţii suplimentare
25RO
Simptom
Cauză şi remediu
Sunet distorsionat sau
intermitent (uneori cu
zgomot)
 Încărcaţi bateria reîncărcabilă dacă este descărcată. Dacă indicatorul de
alimentare rămâne stins după încărcarea bateriei, duceţi căştile la un furnizor
Sony.
 Verificaţi dacă există vreun aparat fără fir ce foloseşte o frecvenţă de 2,4 GHz
sau vreun cuptor cu microunde în apropiere.
 Schimbaţi poziţia procesorului.
 Când este selectată intrarea analogică, mutaţi comutatorul ATT al
procesorului la „–8 dB”.
 Dacă conectaţi procesorul la un echipament AV folosind mufa căştilor,
micşoraţi nivelul sonorului echipamentului AV conectat.
 Când folosiţi surse audio DTS, reglaţi comutatorul EFFECT de pe procesor la
modul „CINEMA”, „GAME” sau „VOICE (STEREO)” (pagina 19).
 Setaţi frecvenţa de eşantionare a semnalului de ieşire pentru orice echipament
conectat la procesor la 48 kHz/44,1 kHz.
 Când este selectată intrarea analogică, mutaţi comutatorul ATT al
Sunet slab
procesorului la „0 dB”.
 Dacă conectaţi procesorul la un echipament AV folosind mufa căştilor, măriţi
volumul echipamentului AV conectat cât mai mult posibil, în aşa fel încât
sunetul să nu se audă distorsionat.
 Măriţi volumul căştilor.
Zgomot de fundal puternic
 Dacă conectaţi procesorul la un echipament AV folosind mufa căştilor, măriţi
volumul echipamentului AV conectat cât mai mult posibil, în aşa fel încât
sunetul să nu se audă distorsionat.
 Încărcaţi bateria reîncărcabilă dacă este descărcată. Dacă indicatorul de
alimentare rămâne stins după încărcarea bateriei, duceţi căştile la cel mai
apropiat furnizor Sony.
 Verificaţi dacă există vreun aparat fără fir ce foloseşte o frecvenţă de 2,4 GHz
sau vreun cuptor cu microunde în apropiere.
Sunetul se întrerupe
(Când folosiţi intrarea
analogică)
 Procesorul întrerupe transmiterea semnalului dacă nu este emis niciun
semnal timp de 30 de minute.


Nu este obţinut efectul de
sunet surround
Setaţi comutatorul ATT de pe procesor la „0 dB”.
Dacă conectaţi procesorul la un echipament AV folosind mufa căştilor,
măriţi volumul echipamentului AV conectat cât mai mult posibil, în aşa fel
încât sunetul să nu se audă distorsionat.
 Reglaţi comutatorul EFFECT de pe procesor la modul „CINEMA” sau
„GAME” (pagina 19).
 Semnalul audio redat nu este un semnal multicanal.

26RO
Efectul surround nu funcţionează pentru sursele de sunet monofonice.
Informaţii suplimentare
Simptom
Cauză şi remediu
Indicatorul Dolby Digital
nu porneşte
 Setarea de ieşire audio digitală pentru aparatul BD/DVD (inclusiv aparatul
GAME) poate fi reglată la „PCM”.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al aparatului BD/DVD şi schimbaţi
setarea (cum ar fi „Dolby Digital/PCM” sau „Dolby Digital”) pentru
o utilizare cu echipamente ce dispun de decodoare Dolby Digital
încorporate.
 Semnalele de redare nu sunt înregistrate în format Dolby Digital.

 Semnalul audio pentru capitolul redat nu este un semnal Dolby Digital.
Indicatorul Dolby PLIIx nu
porneşte
 Comutatorul EFFECT de pe procesor este reglat la „OFF” sau „VOICE
(STEREO)”.
 Când comutatorul INPUT este setat la DIGITAL, nu este emis semnal PCM
sau semnal Dolby Digital.
Porneşte indicatorul Dolby
PLIIx
 Comutatorul EFFECT de pe procesor este reglat la modul „CINEMA” sau
„GAME”.
 Este emis semnal de intrare analogic, semnal PCM de intrare digital sau
semnal Dolby Digital.
Indicatorul DTS nu
porneşte
 Setarea de ieşire digitală DTS a aparatului BD/DVD (inclusiv aparatul
GAME) este reglată la „OFF”.
Consultaţi manualul de instrucțiuni al aparatului BD/DVD şi schimbaţi
setarea de ieşire digitală DTS la „ON”.
 Semnalele de redare nu sunt înregistrate în format DTS.

 Semnalul audio pentru capitolul redat nu este un semnal DTS.
 Aparatul BD/DVD nu acceptă formatul DTS.

Bateria nu poate fi încărcată
Folosiţi un aparat BD/DVD care suportă DTS.
 Verificaţi dacă indicatorul de încărcare se aprinde. Dacă nu, puneţi corect
căştile pe procesor, în aşa fel încât să se aprindă indicatorul de încărcare.
 Picioruşul de contact al procesorului şi punctul de contact al căştilor sunt
prăfuite.

Indicatorul de încărcare
clipeşte
Ştergeţi-le cu un beţişor de urechi etc.
 Bateria nu poate fi încărcată.


Încercaţi să încărcaţi bateria într-un mediu cu o temperatură în afara
intervalului recomandat, între 5°C şi 35°C. Nu puteţi efectua încărcarea în
timp ce indicatorul de încărcare clipeşte.
Încărcaţi aparatul la o temperatură înconjurătoare între 5°C şi 35°C.
(Continuare)
Informaţii suplimentare
27RO
Simptom
Cauză şi remediu
Alte dispozitive (LAN fără
fir, telefon fără fir etc.) ce
folosesc o frecvenţă de
2,4 GHz în jurul
procesorului nu mai
pot fi folosite
 Dacă reţeaua LAN fără fir foloseşte frecvenţa de 2,4 GHz, schimbaţi canalul.
Intervalul de transmisie
a semnalului este scurt
(sunetul este întrerupt)
 Dacă există un dispozitiv cu o funcție LAN fără fir, alte dispozitive fără fir
Dacă este posibil, folosiţi o frecvenţă de 5 GHz.
 Ţineţi procesorul la o distanţă de peste 2 m de alte dispozitive (LAN fără fir,
telefon fără fir etc.) ce folosesc o frecvenţă de 2,4 GHz.
sau un dispozitiv ce emite unde electromagnetice, cum ar fi un cuptor cu
microunde în funcţiune, folosiţi sistemul departe de acel dispozitiv.
 Orientaţi antena căştilor spre antena procesorului şi verificaţi ca semnalul să
nu fie obstrucţionat de niciun obstacol (pagina 21).
 Instalaţi procesorul într-un alt loc sau în altă poziţie, sau schimbaţi locul
unde ascultaţi la căşti.
 Dacă aţi instalat procesorul în spatele unei etajere, instalaţi-l cât mai în faţă.
 Dacă aţi instalat procesorul pe o masă de metal, instalaţi-l într-un loc unde
nu este prezent metalul.
 Mutaţi procesorul şi căștile cât mai aproape unul de celălalt.
Se aud bipuri repetate
 Căştile nu pot primi semnalul de la procesor.
Deplasaţi-vă în zona de transmisie a semnalului RF.
Verificaţi conexiunea procesorului, adaptorului de alimentare cu c.a. şi a
prizei cu c.a.
 Verificaţi dacă există vreun aparat fără fir ce foloseşte o frecvenţă de
2,4 GHz sau vreun cuptor cu microunde în apropierea procesorului şi a
căştilor.
 Schimbaţi poziţia procesorului.
 Nu este emis niciun semnal audio timp de 30 de minute şi semnalele RF nu
sunt transmise.


Unitatea nu funcţionează
corect
28RO
 Reiniţializaţi unitatea. Informaţiile despre paritate nu sunt şterse de această
operaţie. Introduceţi un pix cu vârf mic, bombat etc. în orificiu şi împingeţi
până când simţiţi un clic.
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Despre siguranţă


Nu scăpaţi pe jos, nu loviţi şi nu expuneţi
procesorul sau căştile niciunui tip de şocuri
puternice. În caz contrar, puteţi deteriora
produsul.
Nu demontaţi şi nu încercaţi să desfaceţi nicio
piesă a sistemului.
Despre curăţare
Folosiţi o cârpă moale umezită cu puţin detergent
delicat. Nu folosiţi solvenţi precum diluanţi,
benzen sau alcool, deoarece aţi putea deteriora
suprafaţa.
Dacă se sparge produsul

Despre surse de alimentare şi stocare


Dacă nu intenționați să folosiţi sistemul mult
timp, scoateţi adaptorul de alimentare cu c.a.
din priza cu c.a. Când scoateţi adaptorul de
alimentare cu c.a., prindeţi-l de ştecher.
Nu trageţi de fir.
Nu aşezaţi sistemul în următoarele locuri:
 Într-un loc expus la lumina directă a soarelui,
lângă un aparat de încălzire sau într-un loc cu
temperaturi foarte mari
 Într-un loc prăfuit
 Pe o suprafaţă instabilă sau înclinată
 Într-un loc expus unei mari cantităţi de
vibraţii
 În baie sau în alte locuri foarte umede

Dacă se sparge produsul sau dacă pătrunde
un obiect străin în interiorul unităţii, opriţi
imediat alimentarea şi consultaţi cel mai apropiat
furnizor Sony.
Când duceţi sistemul la un furnizor Sony, duceţi
atât căştile, cât şi procesorul.
Despre căşti
Comportaţi-vă responsabil
Când sonorul este prea ridicat, sunetul se aude pe
lângă căşti. Aveţi grijă să nu daţi volumul prea tare,
pentru a nu îi deranja pe cei de lângă dvs.
Există tendinţa de a mări sonorul când folosiţi
aparatul în locuri zgomotoase. Totuşi, din motive
de siguranţă, se recomandă să menţineţi volumul
la un nivel care vă permite să auziţi zgomotele din
jurul dvs.
Informaţii suplimentare
29RO
Specificaţii
Procesor digital surround (DP-RF6500)
Căşti stereo fără fir (MDR‑RF6500)
Funcţii decodor
Frecvență de funcționare 2.400 MHz – 2.483,5 MHz
Dolby Digital
Dolby Pro Logic IIx
DTS
DTS ES
Funcţie surround virtual OFF
VOICE (STEREO)
GAME
CINEMA
Funcţie de compresie
OFF
ON
Sistem de modulaţie
MSK
Frecvență de funcționare 2.400 MHz – 2.483,5 MHz
Putere de ieșire maximă < 20,0 dBm
Distanţa de transmisie
Aprox. 100 m pe raza cea
mai lungă*
Răspuns în frecvenţă
12 Hz – 22.000 Hz
(intrare digitală)
Rata de distorsionare
1% sau mai puţin (1 kHz)
Intrări audio
Intrare digitală optică
(de tip dreptunghiular)  1
Intrare analogică (mufă
conector stânga/dreapta)
1
Cerinţe de alimentare
6 V c.c. (800 mA) (de la
adaptorul de alimentare cu
c.a. furnizat)
Consum de curent
(nominal)
2,0 W
Dimensiuni
Aprox. 120 mm  120 mm
 263 mm
(l/î/a)
Masă
Aprox. 450 g
Temperatura de
funcţionare
între 5 °C şi 35 °C
* Distanţa de transmisie este estimată în mare şi poate
varia în funcţie de mediul înconjurător şi locul
instalării.
30RO
Informaţii suplimentare
Putere de ieșire maximă < 20,0 dBm
Banda de frecvenţă la
redare
12 Hz – 22.000 Hz (intrare
digitală)
Cerinţe de alimentare
Baterie reîncărcabilă
încorporată litiu-ion
Masă
Aprox. 320 g
Temperatura de
funcţionare
între 5 °C şi 35 °C
Accesorii furnizate
Adaptor de alimentare cu c.a. (6 V) (1)
Cablu de conectare digital optic (fişă
optică dreptunghiulară  fişă optică
dreptunghiulară, 1,5 m) (1)
Instrucţiuni de utilizare (acest manual) (1)
Ghid de conectare
Designul şi specificaţiile pot suferi modificări fără
preaviz.
OPOZORILO
Da bi zmanjšali nevarnost požara ali
električnega udara, naprave ne izpostavljajte
kapljanju ali pljuskom in na njih ne polagajte
predmetov, ki so napolnjeni s tekočino, kot
so vaze.
Da bi se izognili električnemu udaru, ne
odpirajte omare. Servisira naj le usposobljeno
osebje.
Naprave ne nameščajte v zaprtem prostoru,
kot sta knjižna polica ali vgradna omara.
Ploščica z imenom se nahaja na spodnji
strani procesorja.
Ker z glavnim vtičem AC omrežnega
napajalnika odstranite AC omrežni
napajalnik iz vtičnice, ga povežite v
lahko dostopno vtičnico AC. Če opazite
nenormalnost, ga takoj odstranite iz vtičnice
AC.
AC omrežni napajalnik se ne izključi iz
električne napeljave dokler je povezan na
vtičnico AC, tudi če je enota izklopljena.
Baterij ne izpostavljajte (paketa baterij ali
nameščene materije) dlje časa pretirani
vročini, kot je sončna svetloba, ogenj ali
podobno.
Baterij ali sekundarnih celic ne razstavljajte,
ne odpirajte in ne režite.
V primeru puščajoče celice naj tekočina ne
pride v stik s kožo ali očmi. Če je prišlo do
stika, umijte poškodovano mesto z obilno
količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
Sekundarne celice in baterije morate pred
uporabo napolniti. Vedno uporabljajte
ustrezen polnilnik; navodila o pravilnem
polnjenju najdete v proizvajalčevih navodilih
oziroma v priročniku za uporabo opreme.
SI
Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije
morda treba nekajkrat napolniti in izprazniti,
da znova dosežejo največjo učinkovitost.
Upoštevajte navodila za pravilno odlaganje.
Pretiran zvočni tlak iz slušalk lahko povzroči
izgubo sluha.
POZOR
Opozarjamo vas, da kakršne koli spremembe
ali priredbe, ki niso odobrene v tem
priročniku, lahko razveljavijo vašo pravico do
uporabe te naprave.
Obvestilo za stranke: Naslednje
informacije veljajo le za naprave
prodane v državah, ki uporabljajo
direktivo EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji
na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na
pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za
vse storitve ali garancijske zadeve prosimo,
da se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Veljavnost označevanja CE je omejeno samo
na države, kjer je to pravno uveljavljeno,
večinoma v državah EGP (Evropski
Gospodarski Prostor).
Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema
skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je
na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Italija: Uporabo omrežja RLAN določa:
–za privatno uporabo, Uredba z zakonsko
močjo 1.8.2003, št. 259 (»Kodeks o
elektronski komunikaciji«). 104. člen
navaja, kdaj je zahtevana predhodna
pridobitev splošne odobritve, 105. člen pa
navaja, kdaj je dovoljena prosta uporaba;
–za oskrbo javnega dostopa RLAN do
telekomunikacijskih omrežij in storitev,
z Ministrsko odredbo 28.5.2003, kakor
je bila spremenjena, in 25. člen (splošna
odobritev za elektronska komunikacijska
omrežja in storitve) Kodeksa o elektronski
komunikaciji.
Norveška: Uporaba radijske opreme ni
dovoljena v geografskem območju znotraj
polmera 20 km od središča Ny-Alesund,
Svalbard.
Oddaja stare električne
in elektronske opreme
(veljavno v Evropski
uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, da z izdelkom
ne smete ravnati enako kot z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati
na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno
oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi,
do katerih bi prišlo v primeru neustreznega
ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko
dobite pri lokalni mestni upravi, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno
električno in elektronsko opremo lahko
oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
(Nadaljevanje)
SI
SI
Odstranitev odpadnih
baterij (velja za evropsko
unijo in druge evropske
države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja
v kombinaciji z oznako za kemijski element.
Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb)
je dodana v primeru, da baterija vsebuje več
kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004%
svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje,
ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti,
zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da
preberete poglavje o varni odstranitvi
odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni
točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka ali baterije lahko povprašate na
upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
4SI
Vsebina
Glavne lastnosti ................................6
Preverjanje komponent in
pripomočkov .................................7
Lokacija in funkcije delov ................8
Opis procesorja ............................................ 8
Opisi delov slušalk..................................... 10
Polnjenje slušalk ............................ 11
Preverjanje preostale moči baterije ......... 13
Priključitev sistema slušalk........... 14
Priključitev procesorja na digitalne
komponente ........................................... 14
Priključitev procesorja na analogne
komponente ........................................... 15
Poslušanje priključene
komponente ............................... 17
Menjava ušesnih blazinic .............. 24
Odpravljanje težav ........................ 25
Previdnostni ukrepi ....................... 29
Specifikacije .................. Zadnja stran
5SI
Glavne lastnosti
MDR-DS6500 so sistem digitalnih slušalk za prostorski zvok, ki vam omogočajo brezžično
uživanje v okolju prostorskega zvoka BD/DVD naprave ali katerega drugega večkanalnega vira.
S slušalkami lahko uživate v večkanalnem prostorskem zvoku tako, da s priloženim kablom
priključite digitalni prostorski procesor na BD/DVD napravo, digitalno satelitsko/TV
sprejemnik, GAME napravo ali na drugo napravo.
1
 7.1-kanalni VPT (Virtualphones Technology)* omogoči tridimenzionalen prostorski zvok,
kakršen je tudi pri večkanalnih zvočnikih.
 Velika 40 mm pogonska enota slušalk omogoča vrhunsko kakovost kino zvoka.
 Brezžično oddajanje pomeni, da lahko slušalke uporabljate v hiši, brez da bi pri tem naleteli
na kakšno oviro. Kakovost zvoka zgoščenke dosežemo z nestisnjenim digitalnim oddajanjem.
(Razdalja oddajanja signala: Do pribl. 100 m*2)
 Izbirate lahko med prostorskimi načini. (CINEMA/GAME/VOICE (STEREO))
 Samodejno uglaševanje slušalk za odličen sprejem signala. Sistem lahko preklopi na prosti
kanal samodejno in brez prekinitve zvoka preden je signal blokiran.
 Funkcija hitrega polnjenja z zanesljivim mehanizmom za polnjenje.
 Dolgoročno predvajanje. (pribl. 20 ur)
 Podpira široko paleto večpredstavnostnih formatov.
(Maksimalno 7.1-kanalno zvočno okolje omogoča podpora za Dolby Pro Logic IIx*3. Podprti
večpredstavnostni formati: Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, DTS, DTS-ES Matrix
in DTS-ES Discrete)
*1 »Virtualphones Technology« je registrirana blagovna znamka družbe Sony Corporation.
*2 Razdalja oddajanja se razlikuje glede na pogoje uporabe.
*3 Procesor tega sistema vključuje dekoderje Dolby Digital, Dolby Pro Logic IIx in DTS.
Procesor tega sistema je izdelan z licenco družb Dolby Laboratories in Digital Theater Systems, Inc.
Izdelano z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic in simbol »Dvojni D« so blagovne
znamke družbe Dolby Laboratories.
Izdelano z licenco po ameriškimi patenti št.: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535
in drugih ameriških in svetovnih patentih izdanih in v teku. DTS in simbol sta registrirani blagovni
znamki. DTS Digital Surround in logotipi DTS sta blagovni znamki družbe DTS, Inc. Izdelek vsebuje
programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
6SI
 Priprava
Preverjanje komponent in pripomočkov
Pred namestitvijo sistema se prepričajte, da so priložene vse komponente.
Procesor DP-RF6500 (1)
Brezžične stereo slušalke MDR-RF6500 (1)
AC omrežni napajalnik (1)
Optični digitalni priključni kabel
(pravokoten tip  pravokoten tip) (1)
Priprava
7SI
Lokacija in funkcije delov
Opis procesorja
 Kontaktni vzvod
  /  (vklop/stanje pripravljenosti)
gumb
 Kazalec napajanja
Zasveti zeleno, kadar oddaja radiofrekvenčne
signale.
 Kazalci dekodirnega načina
(Glejte stran 20 za več informacij.)
 Stikalo COMPRESSION
(Glejte stran 19 za več informacij.)
8SI
Priprava
 Stikalo EFFECT
(Glejte stran 19 za več informacij.)
S premikanjem stikala izberete zvočno okolje
(CINEMA/GAME/VOICE (STEREO)/OFF).
 Stikalo INPUT
(Glejte stran 18 za več informacij.)
S premikanjem stikala izberete vhodni vir
(DIGITAL/ANALOG).
 Priključek DC IN 6V
Priključite priložen AC omrežni napajalnik v
ta priključek. (Prepričajte se, da uporabljate
priložen AC omrežni napajalnik. Pri uporabi
izdelkov z drugačno polarnostjo vtiča ali
drugačnimi lastnostmi lahko povzroči motnje
pri delovanju.
 Stikalo ATT (dušilnik zvoka)
Premaknite stikalo na »0 dB«, če je zvok
prenizek za analogni vhod. Običajno mora biti
to stikalo nastavljeno na »–8 dB«.
 Priključki LINE IN
(Glejte stran 15 za več informacij.)
Priključite izhodne avdio priključke na avdio
ali video komponentah (ločena prodaja), kot
so videorekorder ali TV, stereo sistem, VCR
itd., v te priključke.
 Priključek DIGITAL IN
(Glejte stran 14 za več informacij.)
Priključite BD/DVD napravo, digitalno
satelitsko/TV sprejemnik ali drugo digitalno
komponento (ločena prodaja) v ta priključek.
Priprava
9SI
Opisi delov slušalk
 Gumb za ponastavitev
 Kazalec napajanja
Kazalec napajanja zasveti zeleno, ko je naprava
priklopljena.
 Gumb POWER
 VOL (glasnost) upravljanje*
Uporabite za nastavitev glasnosti.




Desno ohišje
Ušesna blazinica
Levo ohišje*
Kazalec polnjenja
Zasveti rdeče med polnjenjem.
 Kontaktna točka
* Za lažje prepoznavanje se na slušalkah nahaja
otipljiva točka.
10SI
Priprava
Polnjenje slušalk
Slušalke vsebujejo akumulatorsko litij-ionsko baterijo.
Pred prvo uporabo jo napolnite.
Da bi napolnili slušalke, jih položite na procesor.
1
Priključite priloženi AC omrežni napajalnik v procesor.
Procesor
V vtičnico AC
AC omrežni
napajalnik (priložen)
V priključek DC IN 6V
Opombe
 Uporabljajte le priloženi AC omrežni napajalnik. Pri uporabi AC omrežnih napajalnikov z
drugačno polarnostjo vtiča ali drugačnimi lastnostmi lahko pride do okvar.
Vtič združene polarnosti


Vedno uporabite le priloženi AC omrežni napajalnik. Tudi AC omrežni napajalniki z enako
napetostjo in polarnostjo vtiča lahko poškodujejo izdelek zaradi kapacitete toka ali drugih
dejavnikov.
Priključite AC omrežni napajalnik v lahko dostopno AC vtičnico. V primeru, da opazite nenavadno
delovanje AC omrežnega napajalnika, ga takoj izključite iz AC vtičnice.
(Nadaljevanje)
Priprava
11SI
2
Postavite slušalke na procesor tako, da se kontaktna točka slušalk in kontaktni
vzvod procesorja dotikata. Prav tako se prepričajte, da kazalec polnjenja zasveti.
Da se baterija popolnoma napolni traja približno 3 ure (kazalec polnjenja ugasne, ko je
polnjenje zaključeno).
Kadar polagate slušalke na procesor se prepričajte, da slušalke držite z obema rokama
tako, da sta desno in levo ohišje vodoravni, šele nato lahko postavite slušalke navpično
na procesor. Kadar se kontaktni vzvod procesorja in kontaktna točka slušalk pravilno
dotikata, boste zaslišali zvok kako zaskočita (klik) in kazalec polnjenja zasveti.
Polnjenje traja približno 3 ure in kazalec polnjenja se ugasne. Po zaključenem polnjenju
slušalk ni potrebno sneti s procesorja.
Slušalke so
lahko položene
na procesor v
katerokoli smer.
Slušalke niso
pravilno
postavljene.
Kazalec polnjenja
Opombe






Preverite, da so slušalke pravilno položene na procesor.
V primeru, da se kontaktna točka slušalk in kontaktni vzvod procesorja ne dotikata pravilno, kazalec ne
bo zasvetil. V tem primeru odstranite slušalke in jih znova položite na procesor tako, da kazalec zasveti.
Med polnjenjem baterije se procesor samodejno ugasne.
Polnite pri temperaturi okolice med 5˚C in 35˚C. V primeru, da polnite slušalke izven priporočene
temperature, kazalec polnjenja utripa in polnjenje se prekine. Sicer se baterija ne bo napolnila.
Ne dotikajte se kontaktnega gumba procesorja. Če se kontaktni vzvod umaže, polnjenje ne bo možno.
V primeru, da sta kontaktni vzvod procesorja in kontaktna točka slušalk zaprašena se polnjenje morda ne
bo zaključilo. Obrišite kontakte z vatirano palčko itd.
12SI
Priprava




V primeru, da slušalk dalj časa ne uporabljate, se lahko življenjska doba akumulatorske baterije skrajša.
Življenjska doba akumulatorske baterije se izboljša, če večkrat ponovite proces polnjenja in praznjenja.
Akumulatorsko litij-ionsko baterijo je potrebno zamenjati z novo, če po popolnem polnjenju vzdrži le še
pol pričakovanega časa delovanja. Akumulatorska baterija ni na voljo v prodaji. Akumulatorsko baterijo
ne zamenjujte sami. Za zamenjavo baterije navežite stike z najbližjim prodajalcem Sony.
Ne shranjujte slušalk dlje časa na vročih mestih. Polnite baterijo vsaj enkrat letno, da preprečite
prekomerno izpraznitev.
Izogibajte se stiku z visokimi temperaturami, neposrednim soncem, vlago, s peskom, prahom ali
mehaničnim poškodbam naprave.
Čas polnjenja in uporabe
Pribl. čas polnjenja
Pribl. čas uporabe*1
3 ure*2
20 ur*3
*1 pri 1 kHz, 1 mW + 1 mW izhodu
*2 ure, potrebne za popolno napolnitev prazne baterije
*3 Čas se lahko razlikuje glede na temperaturo in pogoje uporabe.
Preverjanje preostale moči baterije
Da preverite moč baterije, pritisnite in držite gumb POWER za približno 2 sekundi. Če
kazalec napajanja na desnem ohišju zasveti zeleno, je na voljo še dovolj baterije. Napolnite
akumulatorsko baterijo, če kazalec napajanja zatemni ali utripa, ter v primeru, da postane zvok
popačen ali hrupen.
Power indicator
POWERnapajanja
button
Kazalec
Gumb POWER
Priprava
13SI
 Priključitev
Priključitev sistema slušalk
Priključitev procesorja na digitalne komponente
Uporabite priložen optični digitalni priključni kabel, da povežete optični digitalni izhodni
priključek na BD/DVD napravi, digitalni satelitski/TV sprejemniku, GAME napravi ali drugi
digitalni komponenti* s priključkom DIGITAL IN na procesorju.
Na priključeni AV komponenti bo morda potrebno konfigurirati optični digitalni izhod.
Preberite navodila za uporabo naprave, na katero boste priključili slušalke.
Procesor
V priključek
DIGITAL IN
V optični digitalni
izhodni priključek
Optični digitalni priključni kabel (priložen)
Uskladite usmeritev vtiča glede na
priključek in ga ustrezno priključite.
BD/DVD naprava, digitalni
satelitski/TV sprejemnik,
GAME naprava ali druga
komponenta z optičnim
digitalnim izhodnim
priključkom
Opombe


Optični digitalni priključni kabel je zelo precizna naprava ter občutljiva na tresljaje in zunanji pritisk.
Zato bodite pozorni, kadar vstavljate in odstranjujete vtič kabla.
Digitalni vhod procesorja ne podpira frekvence vzorčenja 32 kHz/96kHz. Kadar uporabljate ta sistem naj
bodo nastavitve digitalnega izhoda BD/DVD naprave 48 kHz/44.1 kHz. Kadar digitalni vhodni signal
znaša 32 kHz/96 kHz, lahko zaslišite hrup. Če se to zgodi, priključite avdio kabel v priključke LINE IN
(L/R) in uživajte v zvoku iz analognega vhoda.
* Priključitev tega sistema na optični digitalni izhodni priključek na vašem osebnem računalniku morda ne
bo delovala.
DTS



Za predvajanje BD/DVD medijev posnetih v DTS avdio formatu je potrebna BD/DVD naprava, ki je
združljiva s formatom DTS. (Za več informacij glejte navodila za uporabo vaše BD/DVD naprave.)
Če boste predvajali zgoščenke, posnete v DTS formatu, se lahko pri hitrem predvajanju naprej ali nazaj
zasliši hrup. To ni znak okvare.
V primeru, da je digitalni izhod DTS na BD/DVD napravi nastavljen na »OFF«, morda ne boste slišali
zvoka, čeprav je izhod DTS izbran v meniju BD/DVD naprave.
14SI
Priključitev
Opombe za optični digitalni priključni kabel




Na optični digitalni priključni kabel ne mečite predmetov in
ga varujte pred poškodbami.
Primite za vtič kadar priklapljate ali izklapljate kabel.
Bodite pozorni, da sta konca optičnega digitalnega
priključnega kabla vedno čista. Prah na koncih kabla lahko
poslabša delovanje.
Kadar sistem hranite, vedno namestite pokrovček na konec
vtiča in pazite, da optičnega digitalnega priključnega kabla ne
zvijete ali upognete za manj kot 25 mm krivinskega polmera.
Krivinski polmer optičnega digitalnega
priključnega kabla ne sme biti manjši
od 25 mm.
25 mm
Priključitev procesorja na analogne komponente
Uporabite avdio kabel (ločena prodaja), da priključite izhodne avdio priključke na napravah
VCR, TV ali drugih komponent v priključke LINE IN (L/R) na procesorju.
Procesor
V priključke
LINE IN
Levi avdio vtič
(L, bel)
Desni avdio vtič
(R, rdeč)
V avdio izhodne
priključke
VCR, TV ali druga
komponenta
Levi avdio vtič
(bel)
Desni avdio vtič (rdeč)
Avdio kabel
(ločena prodaja)
Priključni kabli (prodajano ločeno)
Uporabite priključni kabel (stereo mini vtič  vtič z nožico  2) kadar priklapljate stereo mini priključek
(priključek slušalk, itd.) v priključke LINE IN.
V tem primeru nastavite glasnost predvajalnika na srednjo jakost. Pojavi se lahko hrup, če je glasnost na
predvajalniku prenizka.
(Nadaljevanje)
Priključitev
15SI
Nastavitev vhodne jakosti
Če je z uporabo analognega vhoda glasnost nizka, potem premaknite stikalo ATT (dušilnik
zvoka) na »0 dB«.
ATT
0dB
-8dB
Nastavitev
Priključene komponente
0 dB
TV, prenosne komponente in druge komponente z nizko izhodno jakostjo
–8 dB
Druge komponente (začetne nastavitve)
Opombe


Prepričajte se, da ste utišali glasnost preden premikate stikalo ATT.
V primeru, da je vhodni avdio, ki je priključen v priključke LINE IN popačen (včasih se lahko istočasno
zasliši tudi hrup), premaknite stikalo ATT na »–8 dB«.
16SI
Priključitev
 Upravljanje
Poslušanje priključene komponente
Preden začnete se prepričajte, da ste prebrali »Priključitev sistema
slušalk« (stran 14 do 16) in poskrbite za primerno priključitev.
1
Vključite komponento, ki je priključena na procesor.
BD/DVD naprava, digitalna satelitska/
TV sprejemnik, GAME naprava ali
druga avdio ali video komponenta
2
POWER
Odstranite slušalke iz procesorja.
Procesor se samodejno vklopi. Procesor samodejno zazna optimalno frekvenco za oddajo
signala glede na razmere v prostoru. Glede na vhodni avdio signal priključene avdio ali
video komponente, se nato vključi kazalec za dekodirni način.
Sistem za oddajo signala
Ta enota vključi oddajni sistem, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz. S tem brezžičnim
sistemom lahko uživate v nestisnjenem zvoku.
(Nadaljevanje)
Upravljanje
17SI
3
Nadenite si slušalke.
Pritisnite gumb POWER za 2 sekundi, da vklopite slušalke, pri tem kazalec napajanja
zasveti zeleno.
Prepričajte se, da desno in levo stran slušalk ustrezno namestite na ušesa. Prilagodite
naglavni pas slušalk tako, da ustreza vašim ušesom.
Na levem ohišju se nahaja otipljiva točka, ki označi levo stran.
Otipljiva točka
Kazalec
napajanja
Opomba
Uporabljajte slušalke znotraj področja oddajanja signala (stran 22).
4
Premaknite stikalo INPUT, da izberete komponento, kateri želite prisluhniti.
INPUT
DIGITAL
ANALOG
Položaj stikala
Izbrani vir zvoka
DIGITAL
Zvok komponente, ki je priključena v priključek DIGITAL IN.
ANALOG
Zvok komponente, ki je priključena v priključke LINE IN.
Opomba
Za poslušanje dvojnih avdio (MAIN/SUB) zvočnih virov, jih priključite v priključke LINE IN in
izberite vir zvoka, kateremu želite prisluhniti na predvajalniku, TV sprejemniku ali drugi komponenti.
5
18SI
Začnite predvajanje komponente, ki ste jo izbrali v koraku 4.
Upravljanje
6
Premaknite stikalo, da izberete želeno zvočno okolje, EFFECT ali COMPRESSION.
Stikalo EFFECT
EFFECT
CINEMA
GAME
VOICE (STEREO)
OFF
Položaj stikala
Zvočno okolje in primerni vir zvoka
OFF
Običajno predvajanje slušalk.
VOICE (STEREO)
Ustvari čistejši glas napovedovalca.
GAME
Ustvari natančen zvok v prostoru in nudi dober občutek za smeri.
Ustvari učinkovit in realen zvok za večkanalne video igre s prostorskim
zvokom. Primerno za video igre z večkanalnim virom zvoka.
CINEMA
Nudi okolje prostorskega zvoka z naravno kakovostjo zvoka (še
posebej pri pogovorih). Ustvari visoko kakovost zvoka, ki je prisotna
tudi v najnovejših kinematografih.
Opombe
 Glasnost slušalk se lahko razlikuje glede na vhodni signal in nastavitev stikala EFFECT.
 Učinek prostorskega zvoka morda ne bo prisoten pri virih zvoka, ki ne vključujejo videa (npr.
glasbene zgoščenke).
 Ta sistem simulira povprečen HRTF*, ki je skupen večini ljudi. Pomnite, da se ta učinek lahko
razlikuje od osebe do osebe, saj se lahko HRTF razlikuje med posamezniki.
* Head Related Transfer Function (Prenosna funkcija glave)
Stikalo COMPRESSION
COMPRESSION
ON
OFF
(Nadaljevanje)
Upravljanje
19SI
Položaj stikala
Učinek predvajanja
OFF
Kadar premaknete stikalo EFFECT, spremenite način zvoka v izbrani
učinek.
ON
Ta funkcija ohranja celotno raven dogajanja: eksplozivne zvoke utiša,
nižjo stopnjo zvoka (pogovor, itd.) pa zviša.
Učinkovito pri avdio signalih s širokim dinamičnim obsegom, kot npr.
pri filmih in klasični glasbi.
Ilustracija procesa stiskanja
eksplozija
Začetna
stopnja
stiskanje
izhodni signal
pogovor
pogovor
standard
dinamični obseg
dinamični obseg
eksplozija
vhodni signal
šum, hrup ozadja
Stopnja, kjer
se enostavno
sliši
Stopnja, kjer
se težje sliši
šum, hrup ozadja
Stiskanje dinamičnega obsega
z vgrajenim procesorjem DSP
Kazalci dekodirnega načina
Procesor samodejno prepozna format vhodnega avdio signala in vključi se ustrezen kazalec.
Preklopite avdio med Dolby Digital, DTS, itd., na priključeni opremi (BD/DVD naprava, digitalna
satelitska/TV sprejemnik, itd.).
 Dolby Digital: Vhodni signal, ki je posnet v formatu Dolby Digital.
 Dolby PLIIx: Analogni vhodni signal, digitalni vhodni PCM signal ali Dolby Digital signal, ki jih
procesira DOLBY PRO LOGIC IIx.
(Èe je stikalo EFFECT nastavljeno na »OFF« ali »VOICE (STEREO)«, procesiranja DOLBY PRO
LOGIC IIx ni.)
 DTS: Vhodni signal, ki je posnet v formatu DTS.
Opomba
V primeru, da se oprema, ki je priključena na priključek DIGITAL IN ne predvaja (hitro predvajanje
naprej in nazaj), kazalci dekodirnega načina morda ne bodo pravilno zasvetili.
7
Nastavite glasnost.
Za zvišanje glasnosti obrnite gumb VOL (glasnost) proti otipljivi točki in obratno.
Otipljiva točka
Povečajte
glasnost
VOL
20SI
Upravljanje
Znižajte glasnost
8
Ko ne uporabljate slušalk, izklopite procesor.
Pritisnite  /  gumb na procesorju, da izključite napajanje.
9
Za polnjenje položite slušalke na procesor.
Opombe
 Kadar gledate filme bodite pazljivi, da glasnost pri tihih prizorih ne povišate preveč. Pri glasnejših
prizorih si lahko poškodujete sluh.
 Morda boste zaslišali hrup, ko boste izklopili AC omrežni napajalnik iz procesorja preden si boste
sneli slušalke.
Prehodni čas med načini
Kadar premikate stikala za preklop v nove načine na procesorju, je lahko prehodni čas med
načini različen. Vzrok tega so razlike pri upravljalnem sistemu med načini.
Napajanje se samodejno izklopi, ko položite slušalke na procesor
Polnjenje se začne samodejno.
Če se iz slušalk zasliši pisk
V primeru, da procesor ni vključen ali so slušalke zunaj območja oddajanja radiofrekvenčnega
signala, se zasliši ponavljajoči pisk. Če slišite pisk, vklopite procesor ali pa se približajte
procesorju in uporabite slušalke v območje prenosa radiofrekvenčnega signala. Če kljub temu,
da ste vklopili procesor ali pa se mu približali, še vedno slišite piskanje, je vzrok najverjetneje
motnja zaradi, na primer, druge brezžične naprave, ki uporablja območje brezžične frekvence
2,4 GHz ali elektromagnetno valovanje, ki izvira iz mikrovalovne pečice. Poskusite izvesti
naslednje meritve.
 Procesor postavite stran od naprave, ki proizvaja elektromagnetne valove, kot na mestih, kjer
uporabljate brezžični LAN, druge brezžične naprave ali mikrovalovno pečico.
 Usmerite anteno slušalk v smeri antene procesorja in se prepričajte, da nobena ovira ne
blokira signala (stran 22).
 Spremenite mesto namestitve ali položaj antene sprejemnika ter se premaknite na mesto, kjer
lahko slišite zvok s slušalkami.
 Procesor namestite zunaj stojala, ne pa na zadnji strani stojala.
 Procesor namestite na območju, kjer ni kovine, ne namestite ga na kovinski mizi.
 Premaknite procesor in slušalke čim bližje drug drugemu.
(Nadaljevanje)
Upravljanje
21SI
Območje prenosa radiofrekvenčnega signala


Približno območje prenosa radiofrekvenčnega signala od procesorja do slušalk je do 100
m, vendar se razlikuje glede na ovire (človeško telo, kovina, stena, itd.), trenutne pogoje in
pogoje sprejema.
Antene v teh sistemih so vgrajene v dele, ki so označeni s črtkanimi črtami na sliki spodaj.
Mesto vgrajene antene
Mesto vgrajene antene

Če so kakršne koli ovire med anteno procesorja in anteno slušalk, se lahko območje prenosa
signala skrajša. V tem primeru, se prepričajte, da ni ovir med anteno procesorja in anteno
slušalk.
Zvok je lahko prekinjen, če se premaknete izven območja prenosa signala ali pa se pogoji
sprejema okoli vas med uporabo poslabšajo. Zvok je lahko prav tako prekinjen zaradi ovir,
mesta namestitve, položaja procesorja ali usmeritve slušalk. Ta pojav je posledica značilnosti
radiofrekvenčnega signala in ne označuje napake.
Opombe




Ta sistem uporablja razpon frekvence 2,4 GHz, zato lahko uporaba v naslednjih pogojih vpliva na
območje prenosa signala.
 Ovira, kot je človeško telo, kovina ali stena, je med procesorjem in slušalkami.
 Procesor je nameščen na zadnjem delu stojala.
 Na mestu, kjer je bil zgrajen brezžični LAN, na območju, kjer se v bližini uporablja mikrovalovna
pečica ali pa se proizvajajo drugi elektromagnetni valovi, itd.
 Na mestu, kjer druga brezžična naprava uporablja razpon frekvence 2,4 GHz.
Ta sistem in brezžični LAN (IEEE802.11b/g) uporabljata enak razpon frekvence (2,4 GHz), zato lahko
uporaba naprave, ki vključuje brezžično funkcijo LAN, povzroči motnjo signala, ki lahko povzroči
zmanjšanje hitrosti komunikacije, hrup ali prekinitev zvoka. V takem primeru izvedite naslednja merila.
 Ko uporabljate sistem v območju 10 m od naprave, ki vključuje brezžično funkcijo LAN, izklopite
brezžično funkcijo LAN.
 Premaknite procesor in slušalke čim bližje drug drugemu.
Ne nameščajte procesorja v bližini kovinskih predmetov, kot je na kovinski mizi.
Zvok je lahko prekinjen, če ovira blokira signal sistema. Ta pojav je posledica značilnosti
radiofrekvenčnega signala in ne označuje napake.
22SI
Upravljanje
Če ni vnosa avdio signala okoli 30 min
Če ni vnosa avdio signala okoli 30 minut, se prenos radiofrekvenčnega signala iz procesorja
samodejno ustavi. Ko se prenos ustavi, kazalec napajanja procesorja utripa zeleno 30 sekund in
se nato izklopi. Ko se 30 minut vnaša izjemno nizek zvok, se lahko prenos radiofrekvenčnega
signala ustavi. Če se to zgodi, povečajte glasnost povezane komponente AV kolikor gre, tako da
zvok ni popačen, in zmanjšajte glasnost slušalk. Če komponenta, ki je priključena v priključek
AUDIO IN, odda zvočni signal, se prenos radiofrekvenčnega signala morda ne bo ustavil.
Če procesor ni vklopljen
Slušalke se bodo samodejno izklopile po 5 minutah. Ko želite ponovno uporabiti sistem,
vklopite slušalke in procesor.
Če se premaknete izven območja prenosa signala, se slušalke ne morejo povezati s sistemom in
se samodejno izklopijo po 5 minutah.
Opomba
Procesor deluje le z dostavljenimi slušalkami.
Upravljanje
23SI
Menjava ušesnih blazinic
Ušesne blazinice so zamenljive. Če se ušesne blazinice umažejo ali obrabijo, jih zamenjajte
kot je prikazano spodaj. Ušesne blazinice niso na voljo na tržišču. Zamenjave lahko naročite v
trgovini, kjer ste kupili sistem, ali pri najbližjemu prodajalcu Sony.
1
Staro ušesno blazinico odstranite tako, da jo potegnete dol.
2
Postavite novo ušesno blazinico okrog ohišja.
24SI
Upravljanje
 Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če naletite na težavo med uporabljanjem sistema slušalk, uporabite naslednji seznam za
preverjanje. Če težava ne izgine, se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony.
Vzrok
Vzrok in odpravljanje
Ni zvoka
 Preverite povezavo med procesorjem in komponento AV.
 Ko izberete digitalni vhod, preverite, da je optični digitalni izhod povezane
komponente AV nastavljen na »ON«.
 Vklopite komponento AV, ki je povezana na procesor, in začnite predvajanje.
 Vklopite procesor in slušalke.
 Preverite, da je stikalo INPUT na procesorju nastavljeno na komponento, ki
jo želite poslušati.
 Če priključite procesor na komponento AV s priključkom slušalk, povečajte
stopnjo glasnosti na povezani komponenti AV kolikor gre, tako da zvok ni
popačen.
 Povečajte glasnost slušalk.
 Kazalec napajanja slušalk se ugasne.
Če je akumulatorska baterija šibka, jo napolnite. Če je kazalec napajanja
slušalk po polnjenju baterij še zmeraj izklopljen, nesite slušalke k vašemu
najbližjemu prodajalcu izdelkov Sony.
 Poskušate predvajati skladbo DTS na napravi BD/DVD, ki ne podpira DTS.

Uporabite napravo BD/DVD, ki podpira DTS ali pa izberite skladbo Dolby
Digital ali PCM.
 Predvajate disk BD/DVD, ki je posnet v DTS, ko je nastavitev digitalnega
izhoda DTS za napravo BD/DVD (vključno z napravo GAME) nastavljena
na »OFF«.

Glejte navodila za uporabo vaše naprave BD/DVD in spremenite nastavitev
digitalnega izhoda DTS na »ON«.
 Predvajate disk BD/DVD, ki je posnet v DTS, ko sta naprava BD/DVD
(vključno z napravo GAME) in procesor analogno povezana.



Uporabite digitalni priključek. (Naprava BD/DVD morda ne bo oddala
analognega signala.)
Nastavite frekvenco vzorčenja izhodnega signala naprave, priključene na
procesor, na 48 kHz/44,1 kHz.
(Nadaljevanje)
Dodatne informacije
25SI
Vzrok
Vzrok in odpravljanje
Popačen ali prekinjen zvok
(včasih s hrupom)
 Če je akumulatorska baterija šibka, jo napolnite. Če je kazalec napajanja
slušalk po polnjenju baterij še zmeraj izklopljen, nesite slušalke k prodajalcu
izdelkov Sony.
 Preverite, ali se v bližini nahaja kakršna koli brezžična naprava, ki uporablja
frekvenco 2,4 GHz, ali mikrovalovna pečica.
 Spremenite položaj procesorja.
 Ko je izbran analogni vhod, spremenite stikalo ATT na procesorju na
»–8 dB«.
 Če priključite procesor na komponento AV s priključkom slušalk, zmanjšajte
stopnjo glasnosti na priključeni komponenti AV.
 Ko uporabljate avdio vir DTS, nastavite stikalo EFFECT na procesorju na
način »CINEMA« ali »GAME« ali »VOICE (STEREO)« (stran 19).
 Nastavite frekvenco vzorčenja izhodnega signala sestavnega dela,
priključenega na procesor, na 48 kHz/44,1 kHz.
Nizek zvok
 Ko je izbran analogni vhod, spremenite stikalo ATT na procesorju na
»0 dB«.
 Če priključite procesor na komponento AV s priključkom slušalk, povečajte
stopnjo glasnosti na priključeni komponenti AV kolikor gre, tako da zvok ni
popačen.
 Povečajte glasnost slušalk.
Glasen hrup ozadja
 Če priključite procesor na komponento AV s priključkom slušalk, povečajte
stopnjo glasnosti na priključeni komponenti AV kolikor gre, tako da zvok ni
popačen.
 Če je akumulatorska baterija šibka, jo napolnite. Če je kazalec napajanja
slušalk po polnjenju baterij še zmeraj izklopljen, nesite slušalke k vašemu
najbližjemu prodajalcu izdelkov Sony.
 Preverite, ali se v bližini nahaja kakršna koli brezžična naprava, ki uporablja
frekvenco 2,4 GHz, ali mikrovalovna pečica.
Odrezan zvok
(pri uporabi analognega
vhoda)
 Če ni vnosa signala okoli 30 minut, procesor preneha oddajati.
Učinek prostorskega zvoka
ni pridobljen
 Nastavite stikalo EFFECT na procesorju na naèin »CINEMA« ali »GAME«


Nastavite stikalo ATT na procesorju na »0 dB«.
Če priključite procesor na komponento AV s priključkom slušalk, povečajte
stopnjo glasnosti na priključeni komponenti AV kolikor gre, tako da zvok
ni popačen.
(stran 19).
 Avdio, ki se predvaja, ni večkanalni zvok.

Kazalec Dolby Digital se ne
vklopi
Prostorski učinek ne deluje na monofoničnih zvočnih virih.
 Nastavitev digitalnega avdio izhoda za napravo BD/DVD (vključno z napravo
GAME) se lahko nastavi na »PCM«.
Glejte navodila za uporabo vaše naprave BD/DVD in spremenite
nastavitev (kot so »Dolby Digital/PCM« ali »Dolby Digital«) za uporabo s
komponentami, ki imajo vgrajene dekoderje Dolby Digital.
 Signali predvajanja niso posneti v formatu Dolby Digital.

 Avdio za predvajano poglavje ni signal Dolby Digital.
26SI
Dodatne informacije
Vzrok
Vzrok in odpravljanje
Kazalec Dolby PLIIx se ne
vklopi
 Stikalo EFFECT na procesorju je nastavljeno na »OFF« ali »VOICE
(STEREO)«.
 Èe je stikalo INPUT nastavljeno na DIGITAL, ni vnosa signala PCM ali
Dolby Digital.
Kazalec Dolby PLIIx se
vklopi
 Stikalo EFFECT na procesorju je nastavljeno na naèin »CINEMA« ali
»GAME«.
 Analogni vhodni signal, digitalni vhodni PCM signal, Dolby Digital signal se
dovaja na vhod.
Kazalec DTS se ne vklopi
 Nastavitev digitalnega izhoda DTS na napravi BD/DVD (vključno z napravo
GAME) je nastavljeno na »OFF«.
Glejte navodila za uporabo vaše naprave BD/DVD in spremenite nastavitev
digitalnega izhoda DTS na »ON«.
 Signali predvajanja niso posneti v formatu DTS.

 Avdio za predvajano poglavje ni signal DTS.
 Naprava BD/DVD ne podpira formata DTS.

Baterije se ne da napolniti
Uporabite napravo BD/DVD, ki podpira DTS.
 Preverite, če se kazalec polnjenja vklopi. Če ne, postavite slušalke pravilno na
procesor, tako da se kazalec polnjenja vklopi.
 Kontaktni vzvod procesorja in kontaktna točka slušalk sta prašni.

Kazalec polnjenja utripa
Obrišite kontakte z vatirano palčko itd.
 Baterije se ne da napolniti.


Baterije poskušate napolniti v okolju, kjer je temperatura zunaj
priporočenega razpona temperature med 5°C in 35°C. Ne morete polniti,
dokler kazalec polnjenja utripa.
Polnite v temperaturi okolice med 5°C in 35°C.
(Nadaljevanje)
Dodatne informacije
27SI
Vzrok
Vzrok in odpravljanje
Druge naprave (brezžični
LAN, brezžični telefon, itd.),
ki uporabljajo frekvenco
2,4 GHz, postanejo
neuporabne v bližini
procesorja
 Če brezžični LAN uporablja frekvenco 2,4 GHz, spremenite kanal. Če je
Območje prenosa signala je
kratko (zvok je prekinjen)
 Če obstaja naprava z brezžično funkcijo LAN, druga brezžična naprava ali
mogoče, uporabite 5 GHz.
 Naj bo procesor vsaj 2 m vstran od drugih naprav (brezžični LAN, brezžični
telefon, itd.), ki uporabljajo frekvenco 2,4 GHz.
naprava, ki proizvaja elektromagnetne valove, kot na primer, na mestu, kjer se
uporabljajo mikrovalovi, uporabite sistem vstran od naprave.
 Usmerite anteno slušalk v smeri antene procesorja in se prepričajte, da
nobena ovira ne blokira signala (stran 21).
 Namestite procesor na drugem mestu ali položaju ali zamenjajte prostor, kjer
poslušate s slušalkami.
 Če je procesor nameščen na zadnji strani stojala, ga namestite zunaj stojala.
 Če je procesor nameščen na kovinski mizi, ga namestite na območju, kjer ni
kovine.
 Premaknite procesor in slušalke čim bližje drug drugemu.
Ponavljajoči pisk
 Slušalke ne morejo prejeti signala iz procesorja.
Premaknite se znotraj območja prenosa radiofrekvenčnega signala.
Preverite povezavo procesorja, AC omrežni napajalnik in vtičnico AC.
 Preverite, ali se v bližini procesorja in slušalk nahaja kakršna koli brezžična
naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, ali mikrovalovna pečica.
 Spremenite položaj procesorja.
 Če ni vhoda avdio signala okoli 30 minut in če radiofrekvenčnega signala
niso oddani.


Enota ne deluje pravilno
 Ponastavite enoto. Informacije povezovanja se s tem dejanjem ne izbrišejo.
Vstavite majhen kemični svinčnik, itd. v luknjo in pritisnite, dokler ne
začutite klika.
28SI
Dodatne informacije
Previdnostni ukrepi
O varnosti


Pazite, da procesorja ali slušalk ne mečete,
udarite ali drugače izpostavite močnim sunkom.
To lahko poškoduje izdelek.
Ne razstavljajte ali poskušajte odpreti nobenih
delov sistema.
O virih energije in postavitvi


Če dlje časa ne boste uporabljali sistema,
izklopite AC omrežni napajalnik iz vtičnice.
Ko odstranjujete vtič, primite AC omrežni
napajalnik. Ne vlecite za kabel.
Sistema ne postavljajte na nobenega od
naslednjih mestih.
 Mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni
svetlobi, v bližini grelnika ali druga območja z
izjemno visoko temperaturo
 Prašna mesta
 Na nestabilni ali nagnjeni površini
 Mesta izpostavljena veliko vibracijam
 Kopalnica ali kjer je visoka vlažnost
O čiščenju
Uporabite rahlo navlaženo mehko krpo z blagim
pralnim sredstvom. Ne uporabljajte topil, kot
so razredčila, benzen ali alkohol, saj lahko
poškodujejo površino.
Ko se izdelek zlomi


Ko se izdelek zlomi ali pa v notranjost enote
pride tujek, takoj izklopite napajanje in se
posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony.
Ko nesete sistem prodajalcu Sony, ne pozabite na
slušalke in procesor.
O slušalkah
Ukrepajte ustrezno
Ko je glasnost previsoka, zvok pušča izven slušalk.
Bodite previdni, da glasnosti ne povečate tako
visoko, da moti ljudi okoli vas.
Kaže se težnja k povečanju glasnosti, ko
uporabljamo slušalke v hrupnih prostorih. Vendar
je zaradi varnostnih razlogov priporočeno, da
ohranimo glasnost na stopnji, pri kateri še vedno
slišimo zvoke okoli nas.
Dodatne informacije
29SI
Specifikacije
Digitalni prostorski procesor
(DP-RF6500)
Funkcije dekoderja
Virtualna prostorska
funkcija
Dolby Digital
Dolby Pro Logic IIx
DTS
DTS ES
OFF
VOICE (STEREO)
GAME
CINEMA
Funkcija stiskanja
OFF
ON
Sistem modulacije
MSK
Delovna frekvenca
2.400 MHz – 2.483,5 MHz
Največja izhodna moč
< 20,0 dBm
Razdalja oddajnika
Pribl. 100 m najdlje*
Frekvenčno območje
12 Hz – 22.000 Hz
(digitalni vhod)
Stopnja popačenja
1% ali manj (1 kHz)
Avdio vhodi
Optični digitalni vhod
(pravokoten tip)  1
Analogni vhod (zatič
levo/desno)  1
Zahteve napajanja
DC 6 V (800 mA)
(iz dobavljenega AC
omrežnega napajalnika)
Poraba moči (nazivne)
2,0 W
Mere
Pribl. 120 mm  120 mm
 263 mm (š/v/g)
Teža
Pribl. 450 g
Delovna temperatura
5 °C do 35 °C
* Razdalja oddajnika je groba ocena in se lahko
razlikuje, glede na okolje in položaj namestitve.
Printed in Malaysia
Brezžične stereo slušalke (MDR‑RF6500)
Delovna frekvenca
2.400 MHz – 2.483,5 MHz
Največja izhodna moč
< 20,0 dBm
Frekvenčno območje
predvajanja
12 Hz – 22.000 Hz (digitalni
vhod)
Zahteve napajanja
Vgrajene litij-ionske baterije
za ponovno polnjenje
Teža
Pribl. 320 g
Delovna temperatura
5 °C do 35 °C
Priloženi pripomočki
AC omrežni napajalnik (6 V) (1)
Optični digitalni priključni kabel (optični
pravokotni vtič  optični pravokotni vtič,
1,5 m) (1)
Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Vodič po priključitvi
Oblika in specifikacije se lahko nenapovedano
spremenijo.
Download PDF

advertising