Sony | DR-BT101 | Sony DR-BT101 Návod na použitie

4-130-181-11(1)
Bezdrôtové
stereo slúchadlá
Návod na použitie
DR-BT101
© 2009 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku zásahu
elektrickým prúdom, zariadenie
neotvárajte. Prípadné opravy
prenechajte na autorizovaný servis.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Batérie/akumulátor (nainštalované batérie
alebo akumulátor) nevystavujte dlhý čas
nadmernému teplu ako napríklad priamemu
slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách pri
vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť
trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.
Výraz a logá Bluetooth vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc. a všetky takéto označenia
používa spoločnosť Sony Corporation
na základe licencie.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú
ochranné známky alebo obchodné značky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a/alebo ostatných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA
a/alebo ostatných krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG
Layer-3 a patenty sa používajú v licencii
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Všetky ostatné obchodné značky a obchodné
názvy sú obchodnými značkami a názvami
príslušných vlastníkov.
2
Informácia: Nasledovná informácia
sa vzťahuje len na zariadenia predávané
v krajinách s platnou legislatívou
a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných
záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo záručnom
liste.
Spoločnosť Sony týmto prehlasuje, že toto
zariadenie je v súlade s požiadavkami
a podmienkami smernice 1999/5/EC.
Viac podrobností získate na nasledovnej
URL adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu
20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard
v Nórsku.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo
na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/
batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov
alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané
zabudovaným akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti
do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami
nakladajte v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre
recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku alebo
akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
3
4
Obsah
Bezdrôtová Bluetooth
technológia ..........................6
Vážení zákazníci ......................7
3 kroky pre sprístupnenie funkcie
Bluetooth.......................................8
Umiestnenie ovládacích prvkov
a popis funkcií....................... 9
Nabíjanie slúchadiel ............. 10
Párovanie .............................. 12
Čo je párovanie? ..............................12
Proces párovania .............................12
Nosenie slúchadiel ............... 14
Indikátory funkcie Bluetooth ..15
Počúvanie hudby .................. 16
Ovládanie audio zariadenia
– AVRCP .....................................17
Telefonovanie ....................... 19
Ovládanie Bluetooth mobilného
telefónu – HFP, HSP ..................21
Telefonovanie počas
prehrávania hudby ........... 22
Bezpečnostné upozornenia ...23
Riešenie problémov ............. 25
Bežné používanie ............................25
Nabíjanie ..........................................26
Počúvanie hudby .............................26
Telefonovanie ...................................27
Inicializácia slúchadiel ......... 27
Technické údaje .................... 28
Všeobecne ........................................28
Slúchadlá ..........................................29
Systémové požiadavky
na nabíjanie akumulátora
cez USB rozhranie......................29
5
Bezdrôtová Bluetooth technológia
Bezdrôtová Bluetooth® technológia je
bezdrôtová technológia s krátkym
dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú
dátovú komunikáciu medzi
digitálnymi zariadeniami ako napr. PC
alebo digitálny fotoaparát. Bezdrôtová
Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 metrov. Prepojenie
dvoch zariadení je vzájomné, niektoré
zariadenia je však možné pripojiť
k viacerým zariadeniam naraz.
Na prepojenie nie je potrebný žiadny
kábel a ani nie je potrebné umiestniť
zariadenia oproti sebe ako pri
infračervenej technológii. Zariadenia
môžete napríklad používať, aj keď sú
v batohu alebo vo vrecku. Bluetooth
štandard je medzinárodný štandard
podporovaný a využívaný tisíckami
spoločností po celom svete.
Komunikačný systém
a kompatibilné Bluetooth
profily tohto zariadenia
Profil je štandardizácia funkcie
pre jednotlivé špecifikácie Bluetooth
zariadenia. Toto zariadenie podporuje
nasledujúcu verziu Bluetooth a profily:
6
Komunikačný systém:
Bluetooth špecifikácie verzie 2.1 + EDR*1
Kompatibilné Bluetooth profily:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Príjem a vysielanie audio signálov
vo vysokej kvalite.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Ovládanie A/V zariadení.
Pozastavenie, zastavenie, spustenie
prehrávania, ovládanie hlasitosti atď.
– HSP (Headset Profile)*2: Telefonovanie/
ovládanie telefónu.
– HFP (Hands-free Profile)*2: Telefonovanie/
"hands-free" ovládanie telefónu.
*1 Vylepšený dátový tok
*2 Ak používate Bluetooth mobilný telefón,
ktorý podporuje profily HFP (Hands-free
Profile) a HSP (Headset Profile), nastavte
profil HFP.
Poznámky
 Aby bola Bluetooth funkcia prístupná je
potrebné, aby Bluetooth zariadenia
podporovali tie isté profily.
V závislostí od technických špecifikácií sa
môžu niektoré funkcie líšiť aj keď
zariadenia podporujú rovnaké profily.
 Z dôvodu vlastností bezdrôtovej Bluetooth
technológie je počas telefonovania alebo
počúvania hudby zvuk prehrávaný z tohto
zariadenia mierne oneskorený od zvuku
prehrávaného na inom Bluetooth zariadení.
Vážení zákazníci
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením bezdrôtových slúchadiel Sony.
Tieto slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
 Vychutnajte si bezdrôtovú reprodukciu hudby z Bluetooth stereo audio
prehrávačov a mobilných telefónov.*1
 Vstavaný mikrofón umožňuje hands-free konverzáciu cez Bluetooth mobilný
telefón.*2
 Diaľkové ovládanie základných operácií (prehrávanie, zastavenie atď.) a funkcií
audio prehrávača cez Bluetooth prepojenie.*3
 Bluetooth ver. 2.1 + EDR*4 pre vyššiu kvalitu zvuku bez rušenia, nižší príkon
a jednoduché spojenie.
 Funkcia nabíjania cez USB rozhranie.
 Funkcie potlačenia šumu a ozveny pre špičkovú kvalitu zvuku hovorov.
Podrobnosti o bezdrôtovej Bluetooth technológii pozri str. 6.
Telefonovanie
Počúvanie hudby
*1 Pre podporu profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) je potrebné pripojené
Bluetooth zariadenie.
*2 Pre podporu profilu HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) je potrebné
pripojené Bluetooth zariadenie.
*3 Pre podporu profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) je potrebné pripojené
Bluetooth zariadenie.
*4 Vylepšený dátový tok
7
3 kroky pre sprístupnenie funkcie Bluetooth
Párovanie
Najskôr musíte Bluetooth zariadenie (mobilný telefón atď.) so slúchadlami zaregistrovať
(“spárovať”). Po vykonaní spárovania už nie je potrebné opätovné párovanie.
Bluetooth
mobilný
telefón atď.
Bezdrôtové stereo
slúchadlá
Párovanie


Počúvanie hudby
 Str. 12–13
Telefonovanie
Bluetooth prepojenie
Bluetooth prepojenie
Bluetooth prepojenie vykonajte
pomocou Bluetooth zariadenia.
Po zapnutí slúchadiel sa
automaticky vykoná Bluetooth
prepojenie pre rozpoznanie
mobilného telefónu.
Prepojenie
A2DP
AVRCP

 Str. 16
Prepojenie
HFP
Počúvanie hudby
Môžete počúvať hudbu prehrávanú
na Bluetooth zariadení. Pomocou
slúchadiel je tiež možné spustiť,
zastaviť alebo pozastaviť prehrávanie.
HSP

 Str. 19-20
Telefonovanie
Pomocou slúchadiel môže prijímať
a uskutočňovať telefonické hovory.
Hudba
 Str. 17-18
8
Hlas
 Str. 21-22
ZAČÍNAME
Umiestnenie ovládacích prvkov a popis
funkcií





Náhlavný držiak
Ľavé () slúchadlo
Tlačidlo PAIRING
Tlačidlá VOL (hlasitosť) +*⁄–
Indikátor (modrý)
Indikácia stavu komunikácie
slúchadiel.
 Indikátor (červený)
Indikácia stavu napájania
slúchadiel.
 Viacsmerový ovládač
Ovládanie rôznych funkcií pri
počúvaní hudby.

Multifunkčné tlačidlo
Ovládanie funkcií hovoru.





Pravé () slúchadlo
Tlačidlo POWER
Mikrofón
USB () konektor
Tlačidlo RESET
* Toto tlačidlo má orientačný hmatový bod.
9
Nabíjanie slúchadiel
Zariadenie obsahuje nabíjateľný lítium-iónový akumulátor, ktorý je potrebné pred
prvým používaním slúchadiel nabiť.
1
Otvorte kryt USB () konektora.
2
Pripojte dodávaný USB ()
kábel k zariadeniu a potom
jeho druhý koniec k PC.
Pri pripájaní dodržte orientáciu
označenia  podľa obrázka, potom
konektor zasuňte.
Poznámky
 Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, indikátor
(červený) sa po pripojení USB kábla za
účelom nabíjania nemusí rozsvietiť.
V takomto prípade USB kábel od zariadenia
neodpájajte a vyčkajte, kým sa indikátor
(červený) rozsvieti.
 Ak zatvárate kryt USB () konektora po
nabíjaní, kryt opatrne zatláčajte, kým sa
výčnelok úplne nezasunie.
 Systémové požiadavky na PC, z ktorého je
možné nabíjať zariadenie cez USB
rozhranie pozri “Technické údaje” (str. 29).
Rady
 Ak je USB kábel pripojený k PC, keď je
zariadenie zapnuté, zariadenie sa
automaticky vypne.
 Ak chcete akumulátor zariadenie nabíjať
z elektrickej siete, použite nabíjací USB AC
adaptér AC-U50A (v predaji samostatne*).
Podrobnosti pozri v návode na použitie
nabíjacieho USB AC adaptéra.
 Zariadenie počas nabíjania nie je možné
zapnúť.
* Uvedené voliteľné príslušenstvo nemusí byť
v niektorých krajinách dostupné.
Nabíjanie sa začne po prepojení
zariadenia s PC.
Musí svietiť indikátor (červený).
Nabíjanie trvá cca 4 hodiny* a po
ukončení nabíjania indikátor
(červený) automaticky zhasne.
* Čas potrebný na maximálne nabitie
úplne vybitého akumulátora.
10
Upozornenie
Ak sa počas nabíjania vyskytne určitý
problém, indikátor (červený) môže
zhasnúť ešte skôr, ako je nabíjanie
ukončené.
Skontrolujte nasledovné podmienky:
– Či okolitá teplota nie je mimo
interval 0°C – 40°C.
– Či sa nevyskytol problém
s akumulátorom.
Ak k tomu dôjde, nabíjanie vykonajte
v prostredí, kde je teplota v uvedenom
rozsahu. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Poznámky
 Ak sa akumulátor dlhší čas nepoužíva,
môže dochádzať k jeho rýchlemu vybitiu.
Tento efekt sa po niekoľkých nabitiach
akumulátora odstráni.
 Ak je kapacita vstavaného akumulátora po
maximálnom nabití cca polovičná,
vymeňte ho za nový. Ak chcete nabíjateľný
akumulátor vymeniť, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
 Slúchadlá nevystavujte vysokým teplotám
na priamom slnečnom žiarení, vlhkosti,
piesku, prachu alebo mechanickým
otrasom. Slúchadlá nenechávajte v aute,
ktoré je vystavené priamemu slnečnému
žiareniu.
 Používajte len dodávaný USB kábel.
Nepoužívajte iný USB kábel.
 Ak sa PC počas pripojenia zariadenia
prepne do režimu spánku, nabíjanie sa
nedokončí správne. Pred nabíjaním
skontrolujte nastavenie PC. Indikátor
(červený) automaticky zhasne aj po
prepnutí PC do režimu spánku. V takomto
prípade znova nabite akumulátor
zariadenia.
 Používajte len dodávaný USB kábel
a pripojte ho priamo k PC. Ak používate
nepriame pripojenie (napr. cez USB hub),
nabíjanie sa nedokončí správne.
Čas používania slúchadiel*
Stav
Cca
hod.
Komunikácia (vrátane
13 hodín
času prehrávania) (až do)
Pohotovostný režim
(až do)
200 hodín
* Vyššie uvedené časy sa môžu líšiť
v závislosti od teploty okolia alebo
podmienok používania.
Kontrola stavu akumulátora
Po stlačení tlačidla POWER pri
zapnutých slúchadlách začne indikátor
(červený) blikať. Podľa počtu bliknutí
indikátora (červeného) môžete
skontrolovať kapacitu akumulátora.
Indikátor (červený) Stav
3-krát
Plne nabitý
2-krát
Stredne nabitý
1-krát
Takmer vybitý
(je potrebné ho nabiť)
Poznámka
Bezprostredne po zapnutí slúchadiel alebo
počas párovania nie je možné skontrolovať
stav akumulátora.
Ak je akumulátor takmer vybitý
Indikátor (červený) začne automaticky
blikať pomaly.
Po úplnom vybití akumulátora zaznie
zvukový signál a slúchadlá sa
automaticky vypnú.
11
Párovanie
Čo je párovanie?
Bluetooth zariadenia je nutné najskôr
vzájomne “spárovať”.
Po prvom spárovaní Bluetooth
zariadení už nie je potrebné opätovné
párovanie, s výnimkou nasledovných
prípadov:
 Informácia o spárovaní sa vymaže
z dôvodu opravy a pod.
 Slúchadlá sú spárované s 9 alebo viac
zariadeniami. Slúchadlá je možné
spárovať s 8 zariadeniami. Ak po
spárovaní 8 zariadení spárujete
ďalšie zariadenie, najstaršie
registrované zariadenie z ôsmich
spárovaných zariadení sa nahradí
novým.
 Ak bolo zrušené rozpoznanie
slúchadiel v prepájanom zariadení.
 Toto zariadenie sa resetuje
(inicializácia) (str. 27). Zrušia sa
všetky informácie o párovaní.
Proces párovania
1
Bluetooth zariadenie umiestnite
do vzdialenosti 1 m od tohto
zriadenia.
2
Keď sú slúchadlá vypnuté,
zatlačte a pridržte tlačidlo
PAIRING na 2 alebo viac sekúnd,
čím prepnete slúchadlá do
pohotovostného režimu pre
párovanie.
Bliká indikátor (modrý) aj
indikátor (červený) a slúchadlá sa
prepnú do režimu pre párovanie.
Poznámka
Ak sa párovanie neuskutoční do 5 minút,
režim párovania sa automaticky zruší
a slúchadlá sa vypnú. Ak k tomu dôjde,
zopakujte postup od kroku 1.
12
3
Párovanie vykonajte tak, aby
iné Bluetooth zariadenie zistilo
tieto slúchadlá.
Na displeji iného Bluetooth
zariadenia sa zobrazí zoznam
zistených zariadení. Toto
zariadenie sa zobrazuje ako
“DR-BT101”. Ak sa “DR-BT101”
nezobrazí, zopakujte postup od
kroku 1.
Poznámky
 Podrobnosti pozri v návode na
použitie daného Bluetooth zariadenia.
 Pri párovaní s Bluetooth zariadením,
ktoré nedokáže zobraziť zoznam
zistených zariadení, resp. nemá displej,
môžete zariadenia spárovať nastavením
tohto aj iného Bluetooth zariadenia do
režimu párovania. Ak v tomto prípade
nie je kód nastavený na “0000” na
inom Bluetooth zariadení, nie je možné
vykonať párovanie s týmto zariadením.
4
Na displeji iného Bluetooth
zariadenia zvoľte “DR-BT101”.
5
Ak sa displeji iného Bluetooth
zariadenia zobrazí požiadavka
pre zadanie kódu (Passcode*),
zadajte “0000”.
6
Bluetooth prepojenie začnite
realizovať na Bluetooth
zariadení.
Slúchadlá si zapamätajú zariadenie,
s ktorým boli naposledy prepojené.
Niektoré Bluetooth zariadenia sa
môžu po dokončení párovania
automaticky prepojiť so
slúchadlami.
Rady
 Pre párovanie s inými Bluetooth
zariadeniami opakujte kroky 1 až 5 pre
každé z nich.
 Pre vymazanie všetkých údajov o párovaní
pozri “Inicializácia slúchadiel” (str. 27).
Párovanie je ukončené, keď
indikátor (modrý) začne blikať
pomaly. Na displeji prepájaného
Bluetooth zariadenia sa zobrazí
hlásenie “Pairing complete”.
* Kód Passcode môže byť v angličtine
označovaný aj ako “Passkey”,
“PIN code”, “PIN number” alebo
“Password”.
Poznámka
V závislosti od pripojeného Bluetooth
zariadenia nemusí byť vyžadované
zadanie kódu. Podrobnosti pozri v návode
na použitie daného Bluetooth zariadenia.
13
Nosenie slúchadiel
14
1
Vysunutím slúchadiel nastavte
dĺžku náhlavného držiaka.
2
Slúchadlo s označením  noste
na ľavom uchu a slúchadlo
s označením  noste na
pravom uchu, náhlavný držiak
nasaďte na hlavu.
Indikátory funkcie Bluetooth
: Indikátor (modrý)
: Indikátor (červený)
Pripojiteľné zariadenie
Hudba
Prepojené
Párovanie
Spôsob blikania
Vyhľadávanie
Prepájanie
Stav
—
—
—
—
—
—
—
—…

—
—
—
—
—
—
—
—…

——
——
——
——
——
…

——
——
——
——
——
…

——
——
——
——
——
…

—————————
—————…
—
—
 —
Prepájanie
HFP/HSP alebo A2DP
(pohotovostný režim pre
príjem audio signálu)
HFP/HSP a A2DP
(pohotovostný režim pre
príjem audio signálu)
Počúvanie
 —

———————
———…
 —

————————
————…
———————
———…
 —
Počúvanie
v pohotovostnom režime
pre príjem hovoru
Telefón

Prichádzajúci hovor

 —

…
 —
Telefonovanie

————————
————…
———————
———…
 —
Telefonovanie počas
prehrávania hudby

 —
15
OVLÁDANIE ZARIADENIA
Počúvanie hudby
Ak slúchadlá nepoužívate na
telefonovanie, nenechávajte na posledne
pripojenom Bluetooth zariadení aktívny
režim pre HFP alebo HSP pripojenie.
Vykonanie alebo príjem hovoru počas
prehrávania hudby pozri str. 22.
Tlačidlo VOL +
Tlačidlo VOL –
Tlačidlo POWER
2
Podrobnosti o ovládaní
Bluetooth zariadenia pozri
v návode na použitie dodávanom
so zariadením.
Viacsmerový
ovládač
Zariadenie podporuje ochranu obsahu
SCMS-T. Môžete počúvať hudbu atď.
zo zariadenia ako mobilný telefón
alebo prenosný TVP, ktoré podporuje
ochranu obsahu SCMS-T.
Pred používaním slúchadiel
skontrolujte nasledovné.
– Či je Bluetooth zariadenie zapnuté.
– Či je dokončené párovanie
slúchadiel s Bluetooth zariadením.
– Či Bluetooth zariadenie podporuje
funkciu vysielania hudby
(profil: A2DP*).
1
Ak sú slúchadlá vypnuté,
zatlačte a pridržte tlačidlo
POWER na cca 2 sekundy.
Indikátor (modrý) spolu
s indikátorom (červený) zablikajú
dvakrát súčasne a slúchadlá sa
zapnú.
Poznámka
Po zapnutí sa zariadenie pokúsi prepojiť
s naposledy pripojeným Bluetooth
zariadením automaticky s profilom HFP
alebo HSP.
16
Z Bluetooth zariadenia
vykonajte Bluetooth prepojenie
(A2DP) so slúchadlami.
3
Na Bluetooth zariadení spustite
prehrávanie.
Rada
Bluetooth prepojenie profilu A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) na
Bluetooth zariadení môžete ovládať tiež
pomocou viacsmerového ovládača na
slúchadlách, ak práve pomocou slúchadiel
netelefonujete.
Poznámky
 Ak počúvate hudbu pomocou zariadenia
prepojeného s Bluetooth zariadením
s profilom HSP (Headset Profile), kvalita
zvuku nebude vysoká. Pre vylepšenie
kvality zvuku nastavte profil Bluetooth
prepojenia pomocou Bluetooth zariadenia
na A2DP.
 Ak vypnete toto zariadenie, keď je
zavedené A2DP Bluetooth prepojenie,
A2DP Bluetooth prepojenie obnovíte
zopakovaním postupu od kroku 1.
* Podrobnosti o profiloch pozri str. 6.
Nastavenie hlasitosti
Stláčaním tlačidla VOL+/– počas
počúvania hudby nastavíte hlasitosť.
Rady
 V závislosti od pripojeného zariadenia
môže byť potrebné nastaviť hlasitosť aj na
ňom.
 Nezávisle je možné nastaviť úroveň
hlasitosti pre telefonovanie a počúvanie
hudby. Aj keď zmeníte hlasitosť počas
hovoru, hlasitosť pre prehrávanie hudby sa
nezmení.
Ukončenie prepojenia
1
Bluetooth prepojenie ukončite
pomocou Bluetooth zariadenia.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo
POWER na cca 2 sekundy.
Indikátor (modrý) spolu
s indikátorom (červený) sa naraz
zasvietia a slúchadlá sa vypnú.
Rada
V závislosti od Bluetooth zariadenia sa po
ukončení prehrávania hudby môže tiež
automaticky ukončiť Bluetooth prepojenie.
Ovládanie audio
zariadenia – AVRCP
Ak Bluetooth audio zariadenie
prepojené so slúchadlami podporuje
profil AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), môžete zariadenie
ovládať pomocou ovládacích prvkov
na zariadení. Podrobnosti o ovládaní
Bluetooth zariadenia pozri v návode na
použitie dodávanom so zariadením.
Poznámka
V závislosti od technických podmienok sa
môže spôsob ovládania pripojeného Bluetooth
zariadenia pomocou slúchadiel líšiť.
Stav: Režim zastavenia alebo pozastavenia
Krátke
stlačenie
Dlhé
stlačenie



/


 Spustenie prehrávania*1
 Zastavenie
 Prepnutie na nasledujúcu/
predchádzajúcu skladbu
 Rýchly posuv vpred/vzad*2
Stav: Režim prehrávania
Krátke
stlačenie
Dlhé
stlačenie



/


 Pozastavenie*
 Zastavenie
 Prepnutie na nasledujúcu/
predchádzajúcu skladbu
 Rýchly posuv vpred/vzad*2
1
*1 V závislosti od Bluetooth zariadenia
budete musieť stlačiť tlačidlo dvakrát.
*2 Niektoré Bluetooth zariadenia nie je
možné ovládať.
Pokračovanie
17
Poznámka
Pomocou tlačidiel pre nastavenie hlasitosti
na slúchadlách nie je možné nastaviť hlasitosť
zvuku na Bluetooth zariadení.
Rada
V závislosti od Bluetooth zariadenia je možné
vykonať zrýchlený posuv vpred/vzad
pomocou nasledovných operácií na tomto
zariadení.
1
Pre vypnutie slúchadiel zatlačte
a pridržte tlačidlo POWER na
cca 2 sekundy.
2
Súčasne zatlačte a pridržte
tlačidlo POWER a viacsmerový
ovládač () na cca 7 sekúnd.
Indikátor (modrý) jedenkrát
blikne. Nastavenie je možné
zrušiť zopakovaním uvedených
postupov. V takomto prípade
indikátor (modrý) blikne
dvakrát.
Poznámka
Pomocou tlačidiel pre nastavenie hlasitosti
na slúchadlách nie je možné nastaviť hlasitosť
zvuku na Bluetooth zariadení.
18
Telefonovanie
Tlačidlo VOL +
Tlačidlo VOL –
Tlačidlo POWER
Multifunkčné
tlačidlo
Pred používaním slúchadiel
skontrolujte nasledovné.
– Či je na mobilnom telefóne
aktivovaná funkcia Bluetooth.
– Či je dokončené párovanie
slúchadiel s Bluetooth mobilným
telefónom.
1
Ak sú slúchadlá vypnuté,
zatlačte a pridržte tlačidlo
POWER na cca 2 sekundy.
Indikátor (modrý) a indikátor
(červený) zablikajú dvakrát
súčasne, slúchadlá sa zapnú
a automaticky sa pokúsia prepojiť
s Bluetooth mobilným telefónom,
ktorý bol naposledy používaný so
slúchadlami.
Rada
Po uplynutí 1 minúty prepájania
s Bluetooth mobilným telefónom
slúchadlá proces prepájania ukončia.
V takom prípade stlačte multifunkčné
tlačidlo a pokúste sa uskutočniť
prepojenie ešte raz.
Keď sa slúchadlá neprepoja
s Bluetooth mobilným
telefónom automaticky
Prepojenie môžete vykonať ovládaním
Bluetooth mobilného telefónu alebo
tohto zariadenia. Takto sa pripojí
naposledy pripojené Bluetooth
zariadenie.
 Vykonanie prepojenia
ovládaním Bluetooth
mobilného telefónu
1
Z Bluetooth mobilného telefónu
vykonajte Bluetooth prepojenie
(HFP alebo HSP*) so slúchadlami.
Podrobnosti o operáciách pozri
v návode dodávanom s Bluetooth
mobilným telefónom.
Na displeji prepájaného Bluetooth
mobilného telefónu sa zobrazí
zoznam rozpoznaných zariadení.
Toto zariadenie sa zobrazuje ako
“DR-BT101”.
Ak používate Bluetooth mobilný
telefón, ktorý podporuje profily
HFP (Hands-free Profile) a HSP
(Headset Profile), nastavte profil
HFP.
Poznámka
Ak používate iný než naposledy
pripojený Bluetooth mobilný telefón,
prepojenie vykonajte podľa uvedeného
postupu.
* Podrobnosti o profiloch pozri str. 6.
Pokračovanie
19
 Vykonanie prepojenia
s naposledy pripojeným
Bluetooth zariadením
ovládaním tohto zariadenia
1
– vyzváňací tón nastavený na
slúchadlách
– vyzváňací tón nastavený na
mobilnom telefóne
– vyzváňací tón nastavený na
mobilnom telefóne len pre
Bluetooth prepojenie
Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Indikátor (modrý) aj indikátor
(červený) začnú súčasne blikať
a zariadenie vykonáva prepájanie
cca 5 sekúnd.
Poznámka
Ak ste na Bluetooth mobilnom telefóne
prijali hovor stlačením tlačidla na
telefóne, niektoré Bluetooth mobilné
telefóny môžu mať nastavenú prioritu na
náhlavnú sadu. Ak chcete v takomto
prípade telefonovať pomocou zariadenia,
zatlačte a pridržte multifunkčné tlačidlo
na cca 2 sekundy alebo ovládajte
Bluetooth mobilný telefón. Podrobnosti
pozri v návode dodávanom s Bluetooth
mobilným telefónom.
Poznámka
Ak slúchadlami počúvate hudbu, nie je
možné multifunkčným tlačidlom vykonať
Bluetooth prepojenie.
Telefonovanie
1
Ak chcete uskutočniť
telefonický hovor, použite
tlačidlá na mobilnom telefóne.
Ak v slúchadlách nepočujte žiadny
oznamovací tón, zatlačte a pridržte
multifunkčné tlačidlo na cca
2 sekundy.
Rada
V závislosti od Bluetooth mobilného telefónu,
môžete vykonať telefonický hovor
nasledovnými spôsobmi. Podrobnosti
o operáciách pozri v návode dodávanom
s mobilným telefónom.
– Keď práve netelefonujete, môžete po
stlačení multifunkčného tlačidla vytočiť
číslo pomocou funkcie hlasového
vytáčania (voice-dial).
– Môžete vytočiť posledne volané telefónne
číslo stlačením multifunkčného tlačidla na
cca 2 sekundy.
Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo VOL+/–.
Rady
 Ak netelefonujete, nie je možné vykonať
nastavenie hlasitosti.
 Nezávisle je možné nastaviť úroveň
hlasitosti pre telefonovanie a počúvanie
hudby. Aj keď zmeníte hlasitosť počas
prehrávania hudby, hlasitosť pre hovor sa
nezmení.
Ukončenie hovoru
Stláčaním multifunkčného tlačidla
môžete ukončiť hovor.
Ukončenie prepojenia
1
Bluetooth prepojenie ukončite
pomocou Bluetooth mobilného
telefónu.
2
Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Pre vypnutie slúchadiel zatlačte
a pridržte tlačidlo POWER na
cca 2 sekundy.
V závislosti od mobilného telefónu
môže byť vyzváňací tón nastavený
nasledovnými spôsobmi.
Indikátor (modrý) spolu
s indikátorom (červený) sa naraz
zasvietia a slúchadlá sa vypnú.
Prijatie hovoru
Keď prichádza hovor, budete
v slúchadlách počuť vyzváňací tón.
1
20
Ovládanie Bluetooth
mobilného telefónu
– HFP, HSP
V závislosti od mobilného telefónu sa
funkcie ovládacích prvkov na
slúchadlách môžu líšiť.
Pri Bluetooth mobilných telefónoch sa
požíva profil HFP (Hands-free Profile)
alebo HSP (Headset Profile).
Podrobnosti o podpore Bluetooth
profilov a ich ovládaní nájdete
v návode na použitie Bluetooth
mobilného telefónu.
HFP (Hands-free Profile)
Stav
Multifunkčné tlačidlo
Krátke
stlačenie
Dlhé stlačenie
Pohotovostný
režim
Spustenie
hlasového
vytáčania*1
Vytočenie
naposledy
volaného čísla
Aktívne
hlasové
vytáčanie
Zrušenie
hlasového
vytáčania*1
—
Odchádzajúci
hovor
Ukončenie
odchádzajúceho
hovoru
Zmena
zariadenia na
telefonovanie
Prichádzajúci
hovor
Prijatie
Zrušenie
Počas hovoru
Ukončenie
hovoru
Zmena
zariadenia na
telefonovanie
HSP (Headset Profile)
Stav
Multifunkčné tlačidlo
Krátke
stlačenie
Dlhé stlačenie
Pohotovostný
režim
—
Vytáčanie
Odchádzajúci
hovor
Ukončenie
odchádzajúceho
hovoru*1
Ukončenie
odchádzajúceho
hovoru alebo
zmena
zariadenia na
telefonovanie
na náhlavnú
sadu*2
Prichádzajúci
hovor
Prijatie
—
Počas hovoru
Ukončenie
hovoru*3
Zmena
zariadenia na
telefonovanie
na náhlavnú
sadu
*1 V závislosti od typu Bluetooth mobilného
telefónu nemusia byť niektoré funkcie
podporované. Podrobnosti pozri v návode
dodávanom s mobilným telefónom.
2
* Môže sa líšiť v závislosti od typu Bluetooth
mobilného telefónu.
*3 Počas telefonovania pomocou Bluetooth
mobilného telefónu nemusia byť niektoré
funkcie podporované.
21
Telefonovanie počas prehrávania hudby
Ak chcete vykonať hovor počas prehrávania hudby, je nutné Bluetooth prepojenie
pomocou profilu HFP alebo HSP a tiež A2DP.
Ak chcete napríklad vykonať hovor pomocou Bluetooth mobilného telefónu, kým
počúvate hudbu na Bluetooth-kompatibilnom audio prehrávači, musia byť
slúchadlá pripojené k mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP.
Vytvorte Bluetooth prepojenie medzi týmto a daným zariadením
nasledovným postupom.
1
Vytvorte Bluetooth prepojenie medzi týmto zariadením a mobilným
telefónom pomocou profilu HFP alebo HSP postupom z časti
“Telefonovanie” (str. 19).
2
Pomocou Bluetooth zariadenia (audio prehrávač alebo mobilný
telefón) používaného na prehrávanie hudby vykonajte Bluetooth
prepojenie s týmto zariadením pomocou profilu A2DP.
Vykonanie hovoru počas
prehrávania hudby
Prijatie hovoru počas
prehrávania hudby
1
Keď prichádza hovor, prehrávanie
hudby sa preruší a budete počuť
vyzváňací tón v slúchadlách.
Pre vytočenie telefónneho čísla
a uskutočnenie hovoru počas
prehrávania hudby stlačte
multifunkčné tlačidlo (str. 21)
alebo použite Bluetooth
mobilný telefón.
Ak v slúchadlách nepočujte
žiadny oznamovací tón, zatlačte
a pridržte multifunkčné tlačidlo
na cca 2 sekundy.
22
1
Stlačte multifunkčné tlačidlo
a môžete telefonovať.
Po ukončení hovoru stlačte opäť
multifunkčné tlačidlo. Slúchadlá sa
opäť prepnú do režimu prehrávania
hudby.
Ak nepočuť vyzváňací tón,
aj keď prichádza hovor
1
Zastavte prehrávanie hudby.
2
Ak zvoní telefón, stlačte
multifunkčné tlačidlo a môžete
telefonovať.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Bezpečnostné upozornenia
Bluetooth komunikácia
 Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 metrov.
Maximálny komunikačný dosah závisí
od prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo
elektromagnetického prostredia.
 Anténa je v zariadení umiestnená v časti,
ktorú na obrázku označuje prerušovaná čiara.
Citlivosť Bluetooth komunikácie sa zvýši
nasmerovaním vstavanej antény smerom
k pripojenému Bluetooth zariadeniu.
Komunikačný dosah klesá, ak sú medzi
anténou pripojeného zariadenia
a slúchadlami prekážky.


Umiestnenie
vstavanej
antény

 Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť
citlivosť Bluetooth komunikácie.
– Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú
osoby, kov alebo stena.
– V blízkosti tohto zariadenia sa používa
zariadenie pracujúce s frekvenciou
2,4 GHz (napr. bezdrôtové LAN
zariadenie, bezdrôtový telefón alebo
mikrovlnná rúra).
 Bluetooth a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g)
zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu.
Ak toto zariadenie používate v blízkosti LAN
zariadenia, môže sa vyskytnúť mikrovlnné
rušenie s následkom narúšania rýchlosti
komunikácie, šum alebo nesprávne prepojenie.
V takomto prípade vykonajte nasledovné.
– Používajte toto zariadenie minimálne
10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.
– Ak toto zariadenie používate v menšej
vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového


LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové
LAN zariadenie.
– Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie
k Bluetooth zariadeniu.
Mikrovlny vyžarované Bluetooth
zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku
elektronických zdravotníckych prístrojov.
Na nasledovných miestach vypnite toto aj
Bluetooth zariadenie, pretože môže
vzniknúť riziko nebezpečenstva.
– V blízkosti horľavých plynov,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách
alebo čerpacích staniciach.
– V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov.
Toto zariadenie podporuje bezpečnostné
štandardy, ktoré sú v súlade s Bluetooth
štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie
pri používaní bezdrôtovej technológie
Bluetooth. V závislosti od nastavení však
zabezpečenie nemusí postačovať.
Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej
technológie Bluetooth buďte obozretní.
Nezodpovedáme za únik informácií pri
Bluetooth komunikácii.
Prepojenie so všetkými Bluetooth
zariadeniami nie je možné zaručiť.
– Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth
štandardmi špecifikovanými
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
a autentifikácia, je potrebné zariadenie
disponujúce Bluetooth funkciou.
– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje
uvedeným Bluetooth štandardom,
niektoré zariadenia sa v závislosti
od funkcií alebo technických špecifikácií
daného zariadenia nemusia dať pripojiť,
alebo nemusia pracovať správne.
– V závislosti od zariadenia alebo
prostredia, v ktorom slúchadlá používate
sa môže pri telefonovaní pomocou
funkcie "hands-free" vyskytnúť šum.
V závislosti od prepájaného zariadenia môže
spustenie komunikácie trvať určitý čas.
Pokračovanie
23
Ostatné
 Nenechávajte zariadenie na miestach, kde
môže byť vystavené vlhkosti, prachu, sadzi
alebo pare, priamemu slnečnému žiareniu
ani v autách zaparkovaných na priamom
slnečnom žiarení. Môže dôjsť k poruche.
 V závislosti od podmienok prostredia
vzhľadom k rádiovým vlnám
a umiestnenia používaného Bluetooth
zariadenia, nemusí zariadenie fungovať
s mobilným telefónom.
 Ak sa počas používania Bluetooth
zariadenia vyskytnú problémy, okamžite
ukončite používanie Bluetooth zariadenia.
Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
 Počúvanie pomocou tohto zariadenia pri
vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
Z dôvodu bezpečnosti na cestách
nepoužívajte zariadenie počas vedenia
vozidla alebo bicyklovania.
 Počas skladovania zariadenia naň neklaďte
ťažké predmety ani naň nevyvíjajte
nadmerný tlak, pretože by sa mohlo
poškodiť.
 Slúchadlá nevystavujte nadmerným
otrasom.
 Slúchadlá čistite jemnou suchou
handričkou.
 Pri dlhom skladovaní alebo po dlhom
používaní sa násadky môžu poškodiť.
 Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú
uvedené v tomto návode, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
24
Riešenie problémov
Ak počas používania zariadenia spozorujete nejaké problémy, skontrolujte
nasledovný prehľad a prečítajte si podporné informácie pre tento produkt na našej
web-stránke. Ak nejaký problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Bežné používanie
Zariadenie sa nezaplo.
 Nabite akumulátor.
 Zariadenie počas nabíjania nie je možné
zapnúť. Odpojte USB kábel od
zariadenia a potom ho zapnite.
Párovanie (registrácia) sa
nevykoná.
 Slúchadlá umiestnite čo najbližšie
k Bluetooth zariadeniu.
Nie je možné vykonať
Bluetooth prepojenie.
 Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
 Skontrolujte, či je prepájané Bluetooth
zariadenie zapnuté a či je na ňom
aktivovaná funkcia Bluetooth.
 Údaje o prepojení s Bluetooth
zariadením sa nemusia v slúchadlách
uchovať. Z Bluetooth zariadenia
vykonajte Bluetooth prepojenie so
slúchadlami okamžite po ukončení
párovania.
 Slúchadlá alebo Bluetooth zariadenie je
v režime spánku.
 Bluetooth prepojenie sa ukončilo.
Vytvorte Bluetooth prepojenie znova
(ak počúvate hudbu: pozri str. 16,
ak telefonujete: pozri str. 19).
Dosah slúchadiel je príliš
krátky. (Preskakuje zvuk.)
 Ak v blízkosti používate zariadenie,
ktoré vyžaruje elektromagnetické vlny
(napr. bezdrôtové LAN zariadenie,
iné Bluetooth zariadenie(ia) alebo
mikrovlnná rúra), premiestnite toto
zariadenie ďalej od týchto zdrojov
rušenia.
 Anténu tohto zariadenia (str. 23)
nasmerujte na Bluetooth zariadenie.
Komunikácii nesmú brániť žiadne
prekážky.
Zariadenie nepracuje správne.
 Resetujte zariadenie. Informácia
o spárovaní sa touto operáciou
nevymaže.
Do otvoru zasuňte vhodný predmet
a tlačte s ním, kým nezaznie cvaknutie.
Skreslený zvuk
 Skontrolujte, či slúchadlá neprijímajú iný
signál, napr. z bezdrôtového LAN
zariadenia, iného zariadenia
pracujúceho s frekvenciou 2,4 GHz
alebo mikrovlnnej rúry.
Pokračovanie
25
Nabíjanie
Nabíjanie sa nevykoná.
 Toto zariadenie musí byť správne a pevne
prepojené s PC pomocou USB kábla.
 Skontrolujte, či je PC zapnutý.
 PC nesmie byť v pohotovostnom režime,
režime spánku ani dlhodobého spánku.
Nabíjanie trvá príliš dlho.
 Zvýšte hlasitosť na slúchadlách.
 V prípade potreby zvýšte hlasitosť na
pripojenom zariadení.
Nízka kvalita zvuku
 Ak je nastavený profil HSP (Headset
Profile), zmeňte profil Bluetooth
prepojenia na A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
 Toto zariadenie musí byť prepojené
s PC priamo, nie cez USB hub.
Počas prehrávania často
vypadáva zvuk.
PC nerozpoznal toto
zariadenie.
 Podmienky príjmu na tomto zariadení
sa mohli zhoršiť z dôvodu nevhodného
dátového toku audio súboru vysielaného
z iného Bluetooth zariadenia
a prostredia, v ktorom sa zariadenie
používa.*1
A2DP Bluetooth prepojenie ukončite
pomocou Bluetooth zariadenia. Keď sú
slúchadlách zapnuté, zatlačte a pridržte
tlačidlo  na cca 7 sekúnd, čím
znížite nastavenie prijímateľného
dátového toku.*2
*1 Dátový tok je číselné vyjadrenie
objemu prenesených dát za sekundu.
Obecne platí, že čím vyšší dátový tok,
tým vyššia kvalita zvuku. Zariadenie
dokáže prijímať vysoký dátový tok
audio súborov, v závislosti od
prostredia sa však môže zvuk
prerušovať.
*2 Po dokončení nastavenia dátového
toku jedenkrát zabliká indikátor
(modrý). V závislosti od prostredia
používania nemusia uvedené operácie
eliminovať vypadávanie zvuku.
Pôvodné nastavenie obnovíte
opätovným zatlačením a pridržaním
tlačidla  na cca 7 sekúnd.
Indikátor (modrý) dvakrát blikne.
 USB kábel nie je správne pripojený
k USB portu na PC. Pripojte USB kábel
znova.
 Toto zariadenie musí byť prepojené
s PC priamo, nie cez USB hub.
 Na pripojenom USB porte PC sa mohol
vyskytnúť problém. Skúste iný USB port,
ak je dostupný.
 Ak nastal iný než uvedený problém,
zopakujte postup USB prepojenia.
Počúvanie hudby
Nepočuť zvuk
 Bluetooth zariadenie nebolo zapnuté.
 Medzi týmto a iným Bluetooth
zariadením nie je zavedené A2DP
Bluetooth prepojenie. Vytvorte A2DP
Bluetooth prepojenie (str. 16).
 Skontrolujte, či sa v Bluetooth zariadení
prehráva hudba.
 Skontrolujte, či slúchadlá nemajú
nastavenú hlasitosť na nízku úroveň.
 V prípade potreby zvýšte hlasitosť na
pripojenom zariadení.
 Spárujte toto a iné Bluetooth zariadenie
znova (str. 12).
26
Nízka úroveň zvuku
Telefonovanie
Nie je počuť volajúceho/
príjemcu.
 Skontrolujte, či sú Bluetooth mobilný
telefón aj slúchadlá zapnuté.
 Skontrolujte prepojenie Bluetooth
mobilného telefónu a slúchadiel.
Znova vykonajte Bluetooth prepojenie
(HFP alebo HSP) (str. 19).
 Skontrolujte, či je výstupný signál
Bluetooth mobilného telefónu nastavený
pre tieto slúchadlá.
 Skontrolujte, či slúchadlá nemajú
nastavenú hlasitosť na nízku úroveň.
 V prípade potreby zvýšte hlasitosť na
pripojenom Bluetooth mobilnom
telefóne.
 Ak v slúchadlách počúvate hudbu,
zastavte prehrávanie, stlačte
multifunkčné tlačidlo a telefonujte.
Slabý zvuk od volajúceho/
príjemcu
 Zvýšte hlasitosť na slúchadlách.
 V prípade potreby zvýšte hlasitosť
na pripojenom Bluetooth mobilnom
telefóne.
Inicializácia
slúchadiel
Môžete obnoviť výrobné nastavenia
slúchadiel (napríklad nastavenie
hlasitosti) a zrušiť všetky informácie
o párovaní.
1
Ak sú slúchadlá zapnuté,
zatlačte a pridržte tlačidlo
POWER na cca 2 sekundy
a slúchadlá vypnite.
2
Súčasne zatlačte a pridržte
tlačidlo POWER a multifunkčné
tlačidlo na cca 7 sekúnd.
Indikátor (modrý) spolu
s indikátorom (červený) zablikajú
štyrikrát súčasne a slúchadlá sa
nastavia na výrobné nastavenia.
Zrušia sa všetky informácie
o párovaní.
27
Technické údaje
Všeobecne
Komunikačný systém
Bluetooth špecifikácie ver. 2.1 + EDR
(Vylepšený dátový tok)
Výstup
Výkonová trieda Bluetooth špecifikácií ver. 2
Maximálny komunikačný dosah
Na voľnom priestranstve cca 10 m*1
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metóda modulácie
FHSS
Kompatibilné Bluetooth profily*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Podporované kodeky*3
SBC*4, MP3
Podporovaný spôsob ochrany obsahu
SCMS-T
Prenosový rozsah (A2DP)
20 - 20 000 Hz
(vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
Dodávané príslušenstvo
USB () kábel (1)
Návod na použitie (tento návod) (1)
Odporúčané príslušenstvo
Nabíjací USB AC adaptér:
AC-U50A (nedodávaný)*5
*1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti
od faktorov ako prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí,
mikrovlnné rúry, statická elektrina,
citlivosť príjmu, vlastnosti antény,
operačný systém, softvérová aplikácia atď.
28
*2 Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob
Bluetooth komunikácie medzi
zariadeniami.
3
* Kodek: Formát kompresie a konverzie
audio signálu
*4 Subband kodek
*5 Voliteľné príslušenstvo nemusí byť
v niektorých krajinách dostupné.
Slúchadlá
Zdroj napájania
Jednosmerné napätie 3,7 V: Vstavaný
nabíjateľný lítium-iónový akumulátor
Hmotnosť
Cca 125 g
Menovitý príkon
1,3 W
Reproduktory slúchadiel
Typ
Otvorené, dynamické
Budiaca jednotka
30 mm, kalotový typ
Frekvenčný rozsah
14 – 24 000 Hz
Mikrofón
Systémové požiadavky
na nabíjanie akumulátora
cez USB rozhranie
PC s niektorým zo štandardne inštalovaných
nasledovných OS a USB portom:
OS
(pri používaní OS Windows)
Microsoft Windows Vista® Home Basic /
Home Premium / Business / Ultimate /
Windows® XP Home Edition / Professional /
Media Center Edition (Service Pack2 alebo
novšia verzia) / Media Center Edition 2004
a 2005 (Service Pack2 alebo novšia verzia)
(pri používaní OS Macintosh)
Mac OS X (ver. 10.3 alebo novšia verzia)
Právo na zmeny vyhradené.
Typ
Elektretový kondenzátorový
Smerové charakteristiky
Všesmerový
Efektívny frekvenčný rozsah
100 – 4 000 Hz
Prevádzková teplota
0°C až 45°C
29
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising