Sony | STR-DG510 | Sony STR-DG510 Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_01-01_STR-DG510.fm]
masterpage:Right
STR-DG510_SK.book Page 1 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
2-898-429-11(1)
Multikanálový
AV receiver
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené
na zadnej časti zariadenia. Výrobné číslo si poznačte do kolónky nižšie.
Keď budete kontaktovať autorizovaného predajcu Sony ohľadom tohto
zariadenia, informujte ho o uvedených označeniach/číslach.
Serial No.
Model No.
STR-DG510
© 2007 Sony Corporation
model name1[STR-DG510]
[2-898-429-11(1)]
2-894-570-01(1)
Návod na jednoduché
nastavenie
STR-DG510
Sony Corporation © 2007
Slovensky
Tento návod na jednoduché nastavenie popisuje spôsob pripojenia DVD prehrávača, satelitného
prijímača alebo Set-top box zariadenia TVP, reproduktorov a subwoofera tak, aby bola možná
reprodukcia multikanálového priestorového (surround) zvuku. Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie receivera.
V obrázkoch v návode sú reproduktory označované ako  až .
 Predný reproduktor (ľavý)
 Predný reproduktor (pravý)
 Stredový reproduktor
 Surround reproduktor (ľavý)
 Surround reproduktor (pravý)
 Subwoofer
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Uvedený obrázok zobrazuje príklad konfigurácie 5.1-kanáloveho systému reproduktorov
(päť reproduktorov a jeden subwoofer). Podrobnosti pozri v návode na použitie receivera.
2: Zapojenie reproduktorov
Zapojte reproduktory podľa ich počtu a typu.
Reproduktorové káble
• Používajte reproduktorové káble vhodné pre rozmery miestnosti.
• Ak rozhodnete, ktorý kábel (farba alebo označenie) pripojíte do konektora (+) alebo mínus (–),
viac polaritu nemeňte a dodržujte takéto rozlíšenie.
Reproduktorové konektory
• Konektor  pripojte do konektora  na receiveri a konektor  pripojte do konektora 
na receiveri.
• Podrobnosti o pripojení reproduktorových káblov pozri v uvedenom obrázku.
Tlačidlo SPEAKERS (OFF/A/B)
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré chcete používať. Podrobnosti pozri v časti “6: Výber sady
reproduktorov” v návode na použitie receivera.
3: Pripojenie iných zariadení
Uvádzame príklad prepojenia receivera s inými zariadeniami. Podrobnosti o iných pripojeniach
a zariadeniach pozri v kroku 3 v časti “Začíname” v návode na použitie receivera.
4: Ako posledné zapojte všetky sieťové šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Podrobnosti pozri v časti “Pripojenie sieťovej šnúry” v návode na použitie receivera.
2SK
Návod na jednoduché nastavenie
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Návod na jednoduché nastavenie
3SK
2: Zapojenie reproduktorov
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
+
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
–
PR/CR
AM
DVD
IN
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
L
+
L
+
–
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
R
SPEAKERS
SUB
WOOFER
FRONT B
R
SPEAKERS
SURROUND
L
+
FRONT A
L
+
–
R
SPEAKERS
OPTICAL
R
A
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
+
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
–
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
L
+
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
R
SPEAKERS
SUB
WOOFER
FRONT B
R
+
SPEAKERS
–
CENTER
A
4SK
Návod na jednoduché nastavenie
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
DIGITAL
+
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
L
L
+
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
R
SPEAKERS
SUB
WOOFER
FRONT B
R
SPEAKERS
SURROUND
L
+
FRONT A
L
+
–
R
SPEAKERS
OPTICAL
R
A
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
+
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
–
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
L
L
R
R
+
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
R
FRONT B
SPEAKERS
AUDIO OUT
LINE
IN
OUT
SUB
WOOFER
B
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
A
B
Reproduktorový kábel
Monofonický audio kábel
10 mm
Návod na jednoduché nastavenie
5SK
3: Pripojenie iných zariadení
Video zariadenia
#/-0/.%.4
6)$%//54054
Satelitný prijímač/Set-top box
9
/54054
/04)#!,
0"#"
02#2
/04)#!,
6)$%/"$).
/54
($-)
0"#"
n
02#2
!-
$6$
).
6)$%/).
6)$%/). 6)$%//54 6)$%/). 6)$%//54
3!4
$6$
6)$%/
-/.)4/2
3!4).
$6$).
-/.)4/2/54
#%.4%2
#/-0/.%.46)$%/
3522/5.$
,
#/!8)!,
$)')4!,
&
9
$6$).
3!4
).
6)$%/
"$).
!.4%..!
2
,
,
2
!5$)/).
!5$)/).
3!#$#$
46
2
,
3!4
6)$%/
n
,
n
!5$)//54
2
!5$)/). !5$)//54 !5$)/).
(
&2/.4!
,
2
30%!+%23
35"
7//&%2
2
&2/.4"
30%!+%23
/04)#!,
9
$6$).
3!4
).
6)$%/"$).
/54
($-)
0"#"
6)$%/
"$).
02#2
!-
$6$
).
»
6)$%/).
6)$%/). 6)$%//54 6)$%/). 6)$%//54
3!4
$6$
6)$%/
-/.)4/2
3!4).
$6$).
-/.)4/2/54
#/-0/.%.46)$%/
#/!8)!,
$)')4!,
!.4%..!
2
%
,
,
,
!5$)/).
!5$)/).
3!#$#$
46
2
!5$)//54
2
!5$)/). !5$)//54 !5$)/).
3!4
6)$%/
35"
7//&%2
(
$
'
$
#/-0/.%.4
6)$%/).054
9
,
).054
/54054
0"#"
2
!5$)/
DVD prehrávač
02#2
TVP
»Poznámky
• Aby bola možná reprodukcia multikanálového surround zvuku z DVD prehrávača, musíte pripojiť
koaxiálny digitálny kábel.
• Aby bola možná reprodukcia multikanálového surround zvuku pri HDMI prepojení, musíte prepojiť
digitálny audio konektor podľa obrázka a stlmiť alebo vypnúť zvuk na TVP.
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
C
D
6SK
HDMI kábel
Koaxiálny digitálny kábel
E
F
Optický digitálny kábel
G
Audio kábel
Návod na jednoduché nastavenie
Zložkový video kábel
Automatická kalibrácia (Auto Calibration)
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
Kalibračný mikrofón (dodávaný)
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
AUTO CAL
MUSIC
DIRECT
PHONES
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
(OFF/A/B/A+B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
TV INPUT
SLEEP
DIRECT
MUTING
PHONES
AUTO CAL
AUTO
CAL
TV ?/1
AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AMP MENU
FM MODE
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
Návod na jednoduché nastavenie
MENU
7SK
Automatická kalibrácia nastavení reproduktorov
Automatická kalibrácia umožní vykonať automatické nastavenia všetkých pripojených
reproduktorov, aby sa dosiahol želaný zvuk. Funkcia automatickej kalibrácie zabezpečí:
• Kontrolu prepojenia receivera a jednotlivých reproduktorov.
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých reproduktorov od miesta počúvania.
1
Pripojte dodávaný kalibračný mikrofón do konektora
AUTO CAL MIC na receiveri.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Nastavte kalibračný mikrofón do pozície počúvania. Nastavte ho do úrovne
uší napr. pomocou podstavca alebo statívu.
3
Stlačte AUTO CAL.
Funkcia automatickej kalibrácie sa spustí.
Podrobnosti o funkcii automatickej kalibrácie pozri v kroku 7 v časti “Začíname”
v návode na použitie receivera.
Poznámky
•Medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky. Inak sa kalibrácia nevykoná
správne. Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky, aby sa predišlo chybám v meraní.
•Funkcia automatickej kalibrácie nedokáže identifikovať subwoofer. Všetky nastavenia subwoofera sa preto
uchovajú.
•Ak sú nízke frekvencie hlbšie než obľubujete, pomocou Menu SYSTEM nastavte veľkosť reproduktorov.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie receivera.
8SK
Návod na jednoduché nastavenie
Nastavenie iných zariadení
Každé zariadenie je potrebné nastaviť tak, aby sa pri prehrávaní na pripojenom zariadení
správne reprodukoval zvuk z pripojených reproduktorov. Nasledovný prípad popisuje
zariadenia Sony. Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
TVP Sony
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu tak, aby sa zobrazil obrazový signál
zo zvoleného video zariadenia.
DVD prehrávač Sony
1
2
3
4
5
V ponuke nastavení DVD prehrávača zvoľte “AUDIO SETUP”.
Nastavte “AUDIO DRC” na “WIDE RANGE”.
Nastavte “DIGITAL OUT” na “ON”.
Nastavte “DOLBY DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL”.
Nastavte “DTS” na “ON” alebo “DTS”. (Nastavenie zvoľte podľa
modelu zariadenia.)
Poznámka
Aby sa reprodukoval multikanálový zvuk, nastavte zvukový formát prehrávaného disku.
Super Audio CD prehrávač Sony
Zvoľte vhodnú časť prehrávania (multi- alebo 2-kanálovú). Ak zvolíte dvojkanálovú časť,
zvuk môže byť reprodukovaný len prednými reproduktormi (ľavý/pravý).
Po nastavení
Receiver je pripravený na prevádzku. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
receivera.
Návod na jednoduché nastavenie
9SK
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_02-04_STR-DG510.fm2-898-429-11 (1)
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 2 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých
priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané
skrinky.
Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od
elektrickej siete.
Informácie pre spotrebiteľov
INFORMÁCIA
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli
zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany
proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa
a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových
frekvencií a ak nie je inštalované v súlade
s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať
rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však možné
zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť
zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal
pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Upozornenie
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tomto návode na použitie sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Tento symbol upozorňuje na výskyt
nebezpečného napätia
na odizolovaných častiach vo vnútri
zariadenia, ktoré môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na
dôležité pokyny týkajúce sa
používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
Poznámka k inštalácii
systému káblovej TV (CATV):
Pri inštalácii systému CATV dodržiavajte článok
820-40 NEC, ktorý popisuje inštrukcie pre správne
uzemnenie. Uzemňovací kábel by musí byť
napojený na uzemňovací systém budovy,
čo najbližšie k pripojeniu do elektrickej siete.
2SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_02-04_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 3 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DG510. Označenie vášho modelu je
vyznačené v pravom dolnom rohu predného
panela. Ak nie je uvedené inak, ako príklad na
obrázkoch sa v tomto návode používa model
s regionálnym kódom U. Akékoľvek rozdiely
v ovládaní sú zreteľne vyznačené v texte,
napríklad: “Len modely s regionálnym
kódom CEL”.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na dodávanom diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Zariadenie je tiež možné ovládať ovládacími
prvkami na receiveri, ak majú ovládacie prvky
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na DO.
Regionálne kódy
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v spodnej časti zadného panela zariadenia
(pozri obrázok nižšie).
+
–
CENTER
SURROUND
L
FRONT A
L
R
+
–
R
SPEAKERS
+
L
–
R
FRONT B
SPEAKERS
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa regionálneho
kódu sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom AA”.
Toto zariadenie je vybavené systémom Dolby*
Digital a Pro Logic Surround a tiež systémom
DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D
sú obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
** “DTS” a “DTS Digital Surround” sú ochranné
známky spoločnosti DTS, Inc.
Tento receiver disponuje technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
3SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_02-04_STR-DG510.fm2-898-429-11 (1)
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 4 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Poznámka k dodávanému
diaľkovému ovládaniu
(ďalej aj DO)
(RM-AAU013)
Tlačidlo VIDEO 3 na DO nefunguje pri
ovládaní receivera.
4SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_05-05_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 5 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Obsah
Začíname
Priestorový zvuk
Popis a umiestnenie častí a ovládacích
prvkov ...................................................... 6
1: Rozmiestnenie reproduktorov................. 14
2: Pripojenie reproduktorov ........................ 15
3a: Prepojenie audio zariadení .................... 16
3b: Prepojenie video zariadení.................... 17
4: Pripojenie antén ...................................... 25
5: Príprava receivera a diaľkového
ovládania ................................................ 26
6: Výber sady reproduktorov ...................... 27
7: Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)...................... 28
8: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)................ 31
Dolby Digital a DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT) .................46
Výber predprogramovaného zvukového
poľa.........................................................48
Reprodukcia zvuku len cez predné
reproduktory (2CH STEREO)................51
Reprodukcia zvuku bez úprav
(ANALOG DIRECT) .............................51
Obnovenie výrobných nastavení zvukových
polí..........................................................52
Prehrávanie
Výber zariadenia ......................................... 32
Počúvanie/sledovanie signálu
zo zariadenia .......................................... 34
Ovládanie zosilňovača
Navigácia v ponukách Menu....................... 36
Nastavenie úrovne (Menu LEVEL) ............ 39
Nastavenie zvukových charakteristík
(Menu TONE)........................................ 40
Nastavenia surround zvuku
(Menu SUR)........................................... 40
Nastavenia tunera (Menu TUNER)............. 41
Nastavenia zvuku (Menu AUDIO) ............. 41
Nastavenia systému (Menu SYSTEM) ....... 42
Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(Menu A. CAL)...................................... 46
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM rozhlasového vysielania........ 52
Uloženie rozhlasových staníc......................54
Radio Data System (RDS)...........................57
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
audio signálom (INPUT MODE) ...........58
Pomenovanie zdrojov vstupného
signálu ....................................................59
Zmena zobrazení na displeji........................59
Vypínací časovač.........................................60
Nahrávanie pomocou receivera ...................60
Používanie DO
Zmena priradení funkcií tlačidlu .................61
Ďalšie informácie
Slovník.........................................................62
Bezpečnostné upozornenia ..........................63
Riešenie problémov.....................................64
Technické údaje...........................................67
Index............................................................70
5SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 6 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Začíname
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov
Predný panel
1
2
3
4
5
6
7
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
9
8
PHONES
qf
qd
Názov
qs
Funkcia
A ?/1
Stláčaním zapnete/vypnete
(zapnutie/
receiver (str. 26, 34, 35,
pohotovostný 52, 69).
režim)
B SPEAKERS
(OFF/A/B)
Stláčaním zvolíte sadu
predných reproduktorov
(str. 27).
C Displej
Zobrazuje aktuálny stav
zvoleného zariadenia alebo
zoznam voliteľných položiek
(str. 8).
D Senzor
signálov DO
Príjem signálov z diaľkového
ovládania.
E DISPLAY
Výber informácie zobrazenej
na displeji (str. 57, 59).
F INPUT MODE Výber režimu vstupného
signálu, ak je rovnaké
zariadenie pripojené do
digitálnych aj analógových
konektorov (str. 58).
qa
q;
Názov
Funkcia
G MASTER
VOLUME
Otáčaním nastavte hlasitosť
vo všetkých reproduktoroch
súčasne (str. 32, 33, 34, 35).
H DIRECT
Počúvanie analógových
zdrojov signálu vo vysokej
kvalite (str. 51).
I AUTO CAL
Aktivácia funkcie
automatickej kalibrácie
(str. 29).
J INPUT
SELECTOR
Výber zdroja vstupného
signálu pre prehrávanie
(str. 32, 34, 35, 51, 53, 55, 56,
58, 59, 60).
K 2CH
Výber zvukového poľa
(str. 46).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
6SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 7 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Funkcia
L MEMORY/
ENTER
Ovládanie tunera (FM/AM)
(str. 52).
Začíname
Názov
TUNING
MODE
TUNING +/–
M Konektor
AUTO CAL
MIC
Pripojenie dodávaného
kalibračného mikrofónu
za účelom vykonania funkcie
automatickej kalibrácie
(str. 28).
N Konektor
PHONES
Pripojenie slúchadiel
(str. 64).
7SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 8 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Indikátory na displeji
1
SW
2
3
LFE
SP A ; D
SP B
L
C
R
SL
S
SR
4
5
; PLII
6
; PL
qd
7
OPT DTS
COAX
8
MEMORY
D.RANGE
qs
qa
9
RDS ST
MONO
q;
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
A SW
Rozsvieti sa vtedy, ak je výber
subwoofera nastavený na
“YES” (str. 42) a na konektor
SUB WOOFER je vyvedený
audio signál.
E ; PL/
; PLII
B LFE
Rozsvieti sa pri prehrávaní
disku, ktorý obsahuje kanál
LFE (nízkofrekvenčný efekt)
a zvuk kanála LFE sa práve
reprodukuje.
C SP A/SP B
Svieti podľa práve zvolených
reproduktorov. Ani jeden
indikátor sa však nerozsvieti,
ak sú reproduktory vypnuté,
alebo sú pripojené slúchadlá.
“; PL” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania Pro
Logic na dva kanály pre
získanie oddeleného výstupu
stredového a surround kanálov.
“; PLII” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania
dekodérom Pro Logic II
Movie/Music (Film/Hudba).
Ani jeden indikátor sa však
nerozsvieti, ak sú stredový
a surround reproduktory
nastavené na “NO” (str. 38)
a tlačidlom A.F.D. je zvolené
nejaké zvukové pole.
F OPT
D ;D
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály vo formáte
Dolby Digital Surround.
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
Dolby Digital musia byť
vykonané digitálne prepojenia
a INPUT MODE nesmie byť
nastavené na “ANALOG”
(str. 58).
Rozsvieti sa, keď je zvolený
vstup VIDEO 2. Na displeji
sa však rozsvieti “UNLOCK”,
ak cez konektor OPTICAL
nevstupuje žiadny digitálny
signál. “OPT” sa tiež rozsvieti,
keď je zvolený vstup SAT.
– INPUT MODE je nastavené
na “AUTO IN” a zdrojovým
signálom je digitálny signál
vstupujúci cez konektor
OPTICAL.
– INPUT MODE je nastavené
na “OPT IN” (str. 58).
G DTS
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály DTS.
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
DTS musia byť vykonané
digitálne prepojenia a INPUT
MODE nesmie byť nastavené
na “ANALOG” (str. 58).
8SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 9 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Funkcia
H MEMORY
Svieti, ak je aktivovaná nejaká
pamäťová funkcia, napr. Preset
Memory (str. 55) atď.
I Indikátory
pre tuner
Rozsvecujú sa, keď receiver ladí
rozhlasové stanice (str. 52) atď.
Poznámka
“RDS” sa zobrazuje len pri
modeloch s regionálnymi
kódmi CEL, CEK.
J Indikátory
uloženej
stanice
(predvoľby)
Rozsvecujú sa, keď receiver
prijíma uložené rozhlasové
stanice (predvoľby).
Podrobnosti o ukladaní staníc
pozri str. 54.
K D.RANGE
Rozsvieti sa, keď je aktivovaná
kompresia dynamického
rozsahu (str. 37).
L COAX
Rozsvieti sa, keď je zvolený
vstup DVD. Na displeji sa však
rozsvieti “UNLOCK”, ak cez
konektor COAXIAL
nevstupuje žiadny digitálny
signál.
M Indikátory
prehrávaných
kanálov
Písmená (L, C, R atď.) indikujú
práve prehrávaný kanál.
Políčka okolo písmen
znázorňujú spôsob zmixovania
(založenom na nastavení
reproduktorov) zdroja signálu
receiverom.
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový (mono)
Surround ľavý
Surround pravý
Surround (monofonická alebo
surround zložky dosiahnuté
spracovaním Pro Logic)
Príklad:
Formát záznamu (Predný/
Surround): 3/2.1
Výstupný kanál: Surround
reproduktory sú nastavené
na “NO” (str. 38)
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
L
R
C
SL
SR
S
Začíname
Názov
SW
L
SL
C
R
SR
9SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 10 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Zadný panel
1
2
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
+
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
FRONT A
L
ANTENNA
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
5
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
4
L
–
R
FRONT B
SPEAKERS
3
C Časť SPEAKERS
Konektory
Pripojenie DVD
OPTICAL IN prehrávača atď.
Konektor
Konektor
COAXIAL
COAXIAL IN poskytuje vyššiu
kvalitu
mocnejšieho zvuku
(str. 18, 21, 23).
Pripojenie
reproduktorov
(str. 15).
Konektory
HDMI IN/
OUT*
Pripojenie
subwoofera
(str. 15).
Pripojenie DVD
prehrávača atď.
Obrazový
a zvukový signál sú
vyvedené do TVP
alebo projektora
(str. 18).
B Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT
Zelený (Y) Konektory
Červený
(PR/CR)
+
R
SPEAKERS
SUB
WOOFER
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
Modrý
(PB/CB)
–
AUDIO OUT
R
6
+
L
L
L
COMPONENT
VIDEO
INPUT/
OUTPUT*
Pripojenie DVD
prehrávača, TVP
alebo satelitného
prijímača.
Umožňuje
sledovanie
obrazových signálov
vo vysokej kvalite
(str. 20, 21, 23).
D Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory
AUDIO IN/
Červený OUT
Biely (L)
Pripojenie VCR,
DVD prehrávača
atď. (str. 20-24).
(R)
Žltý
Konektory
VIDEO IN/
OUT*
E Časť AUDIO INPUT
Biely (L)
Červený
(R)
Konektory
AUDIO IN
Pripojenie CD
prehrávača atď.
(str. 16).
10SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 11 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
F Časť ANTENNA
Konektory AM Pripojenie
ANTENNA
dodávanej AM
rámovej antény
(str. 25).
Diaľkové ovládanie
Dodávaným diaľkovým ovládaním
RM-AAU013 môžete ovládať receiver
a audio/video zariadenia Sony, na ovládanie
ktorých ste DO nastavili (str. 61).
1
ws
TV INPUT
SLEEP
AUTO
CAL
TV ?/1
AV ?/1
?/1
2
wa
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
* Ak prepojíte konektor MONITOR OUT alebo HDMI
OUT s TVP alebo projektorom, môžete sledovať
zvolený vstupný obrazový signál (str. 18, 20).
SAT
TV
2CH
A.F.D.
DVD
3
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
4
AMP MENU
1
2
3
FM MODE
w;
4
7
ql
qk
qj
qh
9
8
>10/
-
6
5
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
5
6
7
8
9
q;
TV VOL
MASTER VOL
G
g
qa
qg
qf
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
qs
TV
qd
Pokračovanie
11SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Začíname
Konektor FM Pripojenie
ANTENNA
dodávanej FM
drôtovej antény
(str. 25).
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 12 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Názov
Funkcia
A TV ?/1
Súčasným stlačením TV ?/1
(zapnutie/
a TV (M) zapnete/vypnete
pohotovostný TVP.
režim)
AV ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Stlačením zapnete/vypnete
audio/video zariadenia Sony,
na ovládanie ktorých je DO
naprogramované (str. 61).
Ak súčasne stlačíte aj tlačidlo
?/1 (B), vypnete receiver
spolu s ostatnými
zariadeniami (SYSTEM
STANDBY).
Poznámka
Funkcia tlačidla AV ?/1 sa
automaticky zmení vždy, keď
zvolíte zdroj vstupného
signálu pomocou tlačidiel pre
výber vstupného signálu (C).
B ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Zapnutie alebo vypnutie
receivera.
Aby sa vypli všetky zariadenia,
stlačte súčasne ?/1 a AV ?/1
(A) (SYSTEM STANDBY).
C Tlačidlá pre
výber zdroja
vstupného
signálu
Stlačením jedného z tlačidiel
zvoľte požadované zariadenie.
Po stlačení ľubovoľného
z týchto tlačidiel sa zapne
receiver. Tlačidlá sú od
výroby priradené pre
ovládanie nasledovných
zariadení Sony.
Môžete zmeniť priradenia
funkcií pre tlačidlá podľa
postupu v “Zmena priradení
funkcií tlačidlu” na str. 61.
Tlačidlo
Priradené
zariadenie Sony
VIDEO 1
VCR (režim VTR 3)
VIDEO 2
VCR (režim VTR 2)
VIDEO 3
Nepriradené
DVD
DVD prehrávač
SAT
Digitálny satelitný
prijímač
TV
TVP
SA-CD/CD Super Audio CD/CD
prehrávač
TUNER
Vstavaný tuner
Názov
Funkcia
D 2CH
Výber zvukového poľa.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
E AMP MENU
Stlačením zobrazíte Menu
receivera. Stláčaním V, v, B,
ba
(P) vykonávajte
operácie v Menu.
F FM MODE
Výber monofonického alebo
stereofonického režimu
v pásme FM.
G D.TUNING
Stlačením potvrdíte výber
režimu priameho ladenia.
D.SKIP
Prepínanie diskov
na meničoch diskov.
H DVD MENU
Stlačením zobrazíte Menu
DVD prehrávača na TV
obrazovke. Stláčaním V, v, B,
ba
(P) vykonávajte
operácie v Menu.
I ENTER
Po výbere predvoľby, disku
alebo skladby číselnými
tlačidlami na TVP, VCR
alebo satelitnom prijímači
stlačením potvrdíte zadanú
hodnotu.
MEMORY
Stlačením uložíte stanicu.
J MUTING
Stlačením vypnete zvuk.
Súčasným stlačením
MUTING a TV (M) vypnete
zvuk na TVP.
K TV VOL
+a)/–
Súčasným stlačením TV VOL
+/– a TV (M) nastavíte
hlasitosť na TVP.
MASTER
VOL +a)/–
Stlačte pre nastavovanie
úrovne hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne.
L ./>
Prepínanie skladieb v CD/
DVD/Blu-ray disk
prehrávači.
REPLAY < / Zopakovanie predošlej scény
ADVANCE < alebo zrýchlený posuv
v aktuálnej scéne vpred pri
VCR, DVD alebo Blu-ray
disk prehrávači.
12SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 13 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Názov
Názov
Funkcia
m/M
Stlačením
– vyhľadávate skladby vpred/
vzad pri DVD prehrávači.
– spustíte zrýchlený posuv
vpred/vzad na VCR, CD/
Blu-ray disk prehrávači.
O RETURN/
EXIT O
Ha)
Spustenie prehrávania na
VCR, CD/DVD/Blu-ray disk
prehrávači.
X
Pozastavenie prehrávania
alebo nahrávania na VCR,
CD/DVD/Blu-ray disk
prehrávači. (Tiež spustenie
nahrávania zo zariadenia
v režime pozastavenia
nahrávania.)
Stlačením
– obnovíte zobrazenie
predošlého Menu.
– vypnete Menu alebo OSD
zobrazenie VCR, DVD
prehrávača, satelitného
prijímača alebo Blu-ray disk
prehrávača zobrazené na TV
obrazovke.
Súčasným stlačením
RETURN/EXIT a TV (M)
obnovíte predchádzajúce
Menu TVP alebo Menu
vypnete, keď je Menu
zobrazené na TV obrazovke.
P
Po stlačení AMP MENU
(E), DVD MENU (H)
alebo MENU (N) stláčaním
V, v, B alebo b volíte
nastavenia. Potom stlačením
potvrdíte výber pre DVD
MENU alebo MENU.
Stlačením
tiež potvrdíte
výber receivera, VCR,
satelitného prijímača, CD/
DVD/Blu-ray disk
prehrávača.
x
Zastavenie prehrávania na
VCR, CD/DVD/Blu-ray disk
prehrávači.
TV CH +/–
Súčasným stlačením TV CH
+/– a TV (M) zvolíte
predvoľbu na TVP.
PRESET +/–
Stláčaním volíte
– uložené stanice (predvoľby).
– uložené stanice (predvoľby)
na VCR alebo satelitnom
prijímači.
TUNING +/–
V/v/B/b
Q DISPLAY
Výber informácie zobrazenej
na TV obrazovke pri VCR,
satelitnom prijímači, CD/
DVD/Blu-ray disk
prehrávači.
Súčasným stlačením
DISPLAY a TV (M)
zobrazíte na TV obrazovke
TV informácie.
R TOOLS
Zobrazenie volieb
aplikovaných na celý disk
(napr. ochrana disku),
rekordér (napr. nastavenia
zvuku pri nahrávaní) alebo
viacero položiek v zozname
Menu (napr. vymazanie
viacerých titulov).
Súčasným stlačením TOOLS
a TV (M) zobrazíte voľby
aplikovateľné pre TVP.
Ladenie staníc.
M TVP
Súčasným stlačením TV
a požadovaného tlačidla sa
aktivuje funkcia popísaná
oranžovou potlačou.
N MENU
Stlačením zobrazíte Menu
VCR, DVD prehrávača,
satelitného prijímača alebo
Blu-ray disk prehrávača na TV
obrazovke.
Súčasným stlačením MENU
a TV (M) zobrazíte Menu TVP.
Stláčaním V, v, B, b a
(P) vykonávajte operácie
v Menu.
Pokračovanie
13SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Začíname
Funkcia
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 14 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Názov
Funkcia
S -/--
Súčasným stlačením tlačidla
-/-- a TV (M) zvolíte režim
zadávania predvolieb pri
TVP, jedno- alebo
dvojciferne.
>10/
x
CLEAR
Stláčaním volíte
– čísla skladieb nad 10 pri
VCR, satelitnom prijímači
alebo CD prehrávači.
– čísla kanálov pri termináli
digitálnej káblovej TV.
Stlačením zrušíte chybu pri
stlačení nesprávneho
číselného tlačidla.
T Číselné
tlačidlá
(číslo 5a))
Stlačením
– uložíte/vyvoláte uložené
stanice.
– zvolíte čísla skladieb v CD/
DVD/Blu-ray disk
prehrávači. Stlačením 0/10
zvolíte skladbu č. 10.
– volíte čísla predvolieb pri
VCR alebo satelitnom
prijímači.
Súčasným stlačením
číselných tlačidiel a TV (M)
zvolíte TV predvoľby.
U TV INPUT
Súčasným stlačením tlačidla
TV INPUT a TV (M) zvolíte
zdroj vstupného signálu
(TV signál alebo video signál).
SLEEP
V AUTO CAL
1: Rozmiestnenie
reproduktorov
Receiver umožňuje používanie
5.1-kanálového systému reproduktorov
(5 reproduktorov a subwoofer).
Pre maximálny efekt multikanálového
priestorového zvuku je potrebných
5 reproduktorov (dva predné, stredový
a dva surround reproduktory) a subwoofer
(5.1-kanálový zvuk).
Príklad konfigurácie
5.1-kanálového systému
reproduktorov
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne.
Aktivácia funkcie
automatickej kalibrácie.
a) Tlačidlá
5, MASTER VOL +, TV VOL + a H
majú orientačné hmatové body. Orientačné
hmatové body používajte pri ovládaní receivera
na orientáciu medzi tlačidlami.
Poznámky
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť popísané operácie
dostupné, alebo môžu pracovať odlišne, než je
uvedené.
• Tlačidlo VIDEO 3 na DO nefunguje pri ovládaní
receivera.
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
FSubwoofer
Rada
Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú smerovosť,
môžete ho umiestniť kdekoľvek.
14SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 15 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
2: Pripojenie reproduktorov
Začíname
F
A
C
A
B
Konektory SPEAKERS FRONT Ba)
Y
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
+
–
PR/CR
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
SAT IN
MONITOR
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
FRONT A
L
R
+
L
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
AUDIO IN
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
FRONT B
R
SPEAKERS
B
D
E
B
A Monofonický audio kábel (nedodávaný)
B Reproduktorové káble (nedodávané)
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
FSubwooferb)
a) Ak vlastníte
ďalšiu sadu predných reproduktorov,
pripojte ju do konektorov SPEAKERS FRONT B.
Prepínačom SPEAKERS (OFF/A/B) na receiveri
(str. 27) môžete zvoliť tie predné reproduktory,
ktoré chcete používať.
b) Ak pripojíte subwoofer s funkciou automatického
prepínania do pohotovostného režimu, pri sledovaní
filmov túto funkciu vypnite. Ak je funkcia
automatického prepínania do pohotovostného režimu
nastavená na ON, pri poklese úrovne vstupného
signálu pre subwoofer sa automaticky prepína
subwoofer do pohotovostného režimu a môže teda
dôjsť k vypnutiu reprodukcie zvuku zo subwoofera.
15SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 16 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
3a: Pripojenie audio zariadení
Pripojenie Super Audio CD/CD
prehrávača
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
Super Audio CD/CD prehrávača.
Po pripojení Super Audio CD/CD prehrávača
pokračujte “3b: Pripojenie video zariadení”
(str. 17).
Super Audio CD/
CD prehrávač
A
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
+
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
+
L
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
R
FRONT B
SPEAKERS
A Audio kábel (nedodávaný)
16SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 17 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
3b: Pripojenie video zariadení
Táto časť popisuje spôsob pripojenia video
zariadení k receiveru. Pred pripájaním pozri
“Pripájané zariadenie” nižšie, kde sú uvedené
čísla príslušných strán s pokynmi pre
pripájanie zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte
“4: Pripojenie antén” (str. 25).
Prepájané vstupné/výstupné
video konektory
Kvalita obrazu závisí od konektorov
používaných na prepojenie. Pozri nasledovný
obrázok. Prepojenie zvoľte podľa typu
konektorov na pripájanom zariadení.
TVP atď.
Konektor INPUT
Pripájané zariadenie
Zariadenie
Str.
S konektorom HDMI
18
TVP
20
DVD prehrávač/DVD rekordér
21
Satelitný prijímač/Set-top box
23
VCR
24
Začíname
Pripojenie zariadení
Receiver
Konektor
MONITOR OUT,
HDMI OUT
HDMI
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
HDMI
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
PHONES
Receiver
Konektor INPUT
Video zariadenie
Konektor
OUTPUT
Vysokokvalitný obraz
17SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 18 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Pripojenie zariadení
s konektormi HDMI
HDMI je skrátený názov pre High-Definition
Multimedia Interface (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením). Je to
rozhranie pre prenos video a audio signálov
v digitálnom formáte.
DVD prehrávač
Audio signály Audio/video signály
A
Audio/video
signály
B
Audio signály
B
Audio/video signály
C
OPTICAL
B
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
+
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
TVP, projektor atď.
Blu-ray disk prehrávač
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
+
L
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
R
FRONT B
SPEAKERS
A Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
B HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
C Optický digitálny kábel (nedodávaný)
18SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 19 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Rada
• TVP bude reprodukovať zvuk, len ak je
prehrávacie zariadenie a receiver a tiež
receiver a TVP prepojený cez HDMI
konektor. Aby sa zvuk reprodukoval
dodávanými reproduktormi a aby bola
možná reprodukcia multikanálového
surround zvuku, musíte
– prepojiť digitálne audio konektory
prehrávacieho zariadenia s receiverom.
– vypnúť alebo stlmiť hlasitosť na TVP.
• Nie je možné vyviesť na výstup signály
multikanálovej/dvojkanálovej časti Super
Audio CD disku.
• Video signál vstupujúci do konektora HDMI
IN je vyvedený len na výstup z konektora
HDMI OUT. Vstupný video signál nie je
vyvedený na výstup z konektorov VIDEO
OUT ani MONITOR OUT.
• Ak je obraz nekvalitný alebo sa
nereprodukuje zvuk zo zariadenia
pripojeného HDMI káblom, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Tento receiver nemusí dokázať prenášať
video alebo audio signál pri určitých typoch
zariadení.
• Podrobnosti pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
Poznámky
• Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP
cez receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video
ani audio signál sa nebude prenášať.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie
Blu-ray disk prehrávača, musíte zmeniť výrobné
nastavenie tlačidla pre výber zdroja vstupného
signálu VIDEO 2. Podrobnosti pozri “Zmena
priradení funkcií tlačidlu” (str. 61).
• Vstup VIDEO 2 môžete tiež premenovať, aby sa
zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu” (str. 59).
19SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Začíname
Poznámky k HDMI prepojeniu
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 20 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Poznámka
Pripojenie TVP
Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP
cez receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video
ani audio signál sa nebude prenášať.
Obraz z video zariadenia pripojeného
k receiveru môžete zobraziť na TV obrazovke.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rady
• Ak prepojíte konektor MONITOR OUT alebo
HDMI OUT s TVP alebo projektorom, môžete
sledovať zvolený vstupný obrazový signál.
• Aby sa zvuk z TVP reprodukoval z reproduktorov
pripojených k receiveru, je potrebné:
– prepojiť výstupné audio konektory na TVP
s konektormi TV AUDIO IN na tomto receiveri.
– vypnúť alebo stlmiť hlasitosť na TVP.
TVP
Audio signály
Video signály
A
B
C
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
+
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
+
L
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
R
FRONT B
SPEAKERS
A Audio kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Zložkový video kábel (nedodávaný)
20SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 21 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Poznámky
• Aby sa reprodukoval multikanálový digitálny zvuk,
vykonajte nastavenie výstupného digitálneho audio
signálu na DVD prehrávači. Podrobnosti pozri
v návode na použitie DVD prehrávača.
• Keďže receiver nemá vstupné analógové audio
konektory pre DVD, pripojte DVD prehrávač
do konektora DIGITAL COAXIAL DVD IN
na receiveri. Ak chcete zvuk reprodukovať len
prednými reproduktormi (ľavý/pravý), stlačte 2CH.
Nasledovný obrázok zobrazuje spôsob
pripojenia DVD prehrávača/rekordéra.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble.
Pripojte audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
Pripojenie DVD prehrávača
DVD prehrávač
Audio signály
Video signály
A
B
C
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
+
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
L
+
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
R
FRONT B
SPEAKERS
A Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Zložkový video kábel (nedodávaný)
Pokračovanie
21SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Začíname
Pripojenie DVD prehrávača/DVD
rekordéra
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 22 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Pripojenie DVD rekordéra
DVD rekordér
Video signály
Audio signály
A
B
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
+
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
+
L
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
R
FRONT B
SPEAKERS
A Video kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
Poznámky
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie
DVD rekordéra, musíte zmeniť výrobné nastavenie
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu
VIDEO 1. Podrobnosti pozri “Zmena priradení
funkcií tlačidlu” (str. 61).
• Vstup VIDEO 1 môžete tiež premenovať, aby
sa zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu” (str. 59).
22SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 23 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
satelitného prijímača alebo Set-top box
zariadenia.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
Satelitný prijímač/Set-top box
Audio signály
A
Video signály
B
C
D
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
–
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
+
PR/CR
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
+
L
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
R
FRONT B
SPEAKERS
A Optický digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Video kábel (nedodávaný)
D Zložkový video kábel (nedodávaný)
23SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Začíname
Pripojenie satelitného
prijímača/Set-top box
zariadenia
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 24 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Pripojenie zariadení
s analógovým video a audio
konektorom
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
zariadenia s analógovými konektormi napr.
VCR atď.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
VCR
Video signály
Audio signály
A
B
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
+
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
+
L
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
R
FRONT B
SPEAKERS
A Video kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
24SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 25 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
4: Pripojenie antén
Začíname
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú
anténu.
FM drôtová anténa (dodávaná)
AM rámová anténa
(dodávaná)
OPTICAL
Y
DVD IN
SAT
IN
VIDEO 2 /BD IN
OUT
HDMI
PB/CB
VIDEO 2/
BD IN
–
PR/CR
AM
DVD
IN
VIDEO IN
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
SAT
DVD
VIDEO 1
MONITOR
SAT IN
DVD IN
MONITOR OUT
CENTER
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
COAXIAL
DIGITAL
+
FRONT A
L
ANTENNA
R
L
+
L
L
–
+
L
–
AUDIO OUT
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
R
AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
R
SPEAKERS
R
FRONT B
SPEAKERS
* Tvar konektora závisí od regionálneho kódu
receivera.
Poznámky
• Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej
od receivera a ostatných zariadení.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM antény ju vodorovne narovnajte.
25SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 26 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
5: Príprava receivera
a diaľkového ovládania
Nastavenie prepínača napätia
Ak je váš receiver vybavený prepínačom
napätia na zadnom paneli, skontrolujte, či je
prepínač v pozícii zodpovedajúcej napätiu
vo vašej elektrickej sieti. Ak nie je, pred
pripojením sieťovej šnúry do elektrickej
zásuvky nastavte prepínač pomocou
skrutkovača do príslušnej pozície.
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom. Tento
postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty).
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
AUTO CAL
MUSIC
DIRECT
PHONES
120V
220V
240V
3
VOLTAGE SELECTOR
Pripojenie sieťovej šnúry
1
2
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
3
L
FRONT B
SPEAKERS
Do elektrickej siete
Na 5 sekúnd držte zatlačené
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa striedavo zobrazuje
“PUSH” a “ENTER”.
Sieťová šnúra
R
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Stlačte MEMORY/ENTER.
Najskôr sa krátko zobrazí “CLEARING”
a potom “CLEARED”.
Pri nasledovných položkách sa obnovia
výrobné nastavenia.
• Všetky nastavenia v Menu LEVEL,
TONE, SUR, TUNER, AUDIO
a SYSTEM.
• Zvukové pole uložené pre jednotlivé
zdroje signálu a uložené stanice.
• Všetky parametre zvukových polí.
• Všetky uložené stanice.
• Všetky indexové názvy zdrojov signálu
a uložených staníc.
• Ovládač MASTER VOLUME
sa nastaví na “VOL MIN”.
• Zdroj vstupného signálu sa nastaví
na “DVD”.
26SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 27 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Vložte dve batérie R6 (veľkosť AA) do
diaľkového ovládania RM-AAU013.
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
6: Výber sady
reproduktorov
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré
chcete používať.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
SPEAKERS (OFF/A/B)
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
PHONES
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Nemiešajte alkalické batérie s inými.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo
svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší
čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému
vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu.
V takomto prípade znova priraďte funkcie
tlačidlám (str. 61).
Rada
Pri normálnom používaní by mali batérie vydržať
cca 3 mesiace. Ak už pomocou diaľkového
ovládania nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte
všetky batérie za nové.
Stláčaním SPEAKERS (OFF/A/B)
zvoľte sadu reproduktorov, ktorú
chcete používať.
Pre zvolenie
Rozsvieťte
Reproduktorov pripojených do
konektorov SPEAKERS FRONT A
SP A
Reproduktorov pripojených do
konektorov SPEAKERS FRONT B
SP B
Reproduktory vypnete stláčaním SPEAKERS
(OFF/A/B), kým sa nevypne indikácia “SP A”
aj “SP B”.
Poznámka
Ak sú k receiveru pripojené slúchadlá, stláčaním
SPEAKERS (OFF/A/B) nie je možné zvoliť sadu
predných reproduktorov.
27SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Začíname
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 28 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Poznámky
7: Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
• Automatická kalibrácia nefunguje, ak sú pripojené
slúchadlá.
• SPEAKERS (OFF/A/B) nesmie byť nastavené
na OFF.
(AUTO CALIBRATION)
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
INPUT MODE
Kalibračný mikrofón
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
Funkcia DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) umožňuje vykonať automatickú
kalibráciu ako:
• Kontrola prepojenia receivera a všetkých
reproduktorov.
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.
Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
jednotlivých reproduktorov môžete vykonať aj
manuálne. Podrobnosti pozri “8: Nastavenie
úrovne hlasitosti a vyváženia reproduktorov
(TEST TONE)” (str. 31).
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
PHONES
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Pred vykonaním automatickej kalibrácie
rozmiestnite a pripojte reproduktory (str. 14, 15).
• Konektor AUTO CAL MIC je určený len
pre dodávaný kalibračný mikrofón.
Nepripájajte doňho iné mikrofóny. Mohli by
ste spôsobiť poškodenie receivera
a mikrofónu.
• Počas kalibrácie sa reprodukuje hlasný
zvuk. Berte ohľad na deti a susedov.
• Automatickú kalibráciu vykonajte v tichom
prostredí, aby sa predišlo vplyvom šumov
a aby sa získali presnejšie merania.
• Medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky.
Inak sa kalibrácia nevykoná správne.
Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky,
aby sa predišlo chybám v meraní.
1
Pripojte dodávaný kalibračný
mikrofón do konektora
AUTO CAL MIC.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Umiestnite kalibračný mikrofón
do pozície počúvania. Nastavte ho
do úrovne uší napr. pomocou podstavca
alebo statívu.
28SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 29 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
2
Automatická kalibrácia
AUTO
CAL
TV ?/1
AV ?/1
?/1
Meranie trvá niekoľko minút.
V tabuľke sú zobrazenia pri spustení
merania.
Prepínač
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
AMP MENU
FM MODE
>10/
-
0/10
TOOLS MUTING
MUTING
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
Displej
Úroveň hluku
v prostredí
NOISE.CHK
Pripojenie
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE a SP DET.*
Úroveň hlasitosti
reproduktora
Striedavo zobrazuje
MEASURE a GAIN*
Vzdialenosť
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE
a DISTANCE*
* Počas merania na displeji svieti indikátor
príslušného reproduktora.
CLEAR
DISPLAY
Meranie
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
Začíname
1
TV INPUT
SLEEP
Meranie sa spustí.
MASTER
VOL +/–
MENU
3
Meranie sa dokončí.
Zobrazí sa “COMPLETE” a nastavenia
sa zaregistrujú.
4
Odpojte kalibračný mikrofón
od konektora AUTO CAL MIC.
Stlačte AUTO CAL.
Poznámka
Meranie sa do 5 sekúnd spustí a displej
sa prepína nasledovne:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Počas odpočítavania meranú zónu
opustite, aby sa nenarušilo meranie.
Automatická kalibrácia nedokáže identifikovať
subwoofer. Všetky nastavenia subwoofera sa preto
uchovajú.
Rada
Ak počas merania vykonáte nasledovné,
automatická kalibrácia sa zruší.
– Stlačíte ?/1, tlačidlá pre zdroj vstupného signálu
alebo MUTING.
– Zmeníte úroveň hlasitosti.
– Znova stlačíte AUTO CAL.
29SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 30 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Chybové a výstražné hlásenia
Chybové hlásenia
Ak sa počas automatickej kalibrácie zistí
chyba, potom sa po každom meraní na displeji
cyklicky zobrazuje nasledovné chybové
hlásenie:
Chybový kód t prázdne zobrazenie t
(chybový kód t prázdne zobrazenie)a) t
PUSH t prázdne zobrazenie t ENTER
a)
Zobrazí sa, ak sa registruje viac než jedno chybové
hlásenie.
Odstránenie chyby
1 Poznačte si kód chybového hlásenia.
2 Stlačte .
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Odstráňte chybu.
Podrobnosti pozri “Kódy chybových hlásení
a príslušné opatrenia”.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
kalibráciu znova (str. 29).
Keď sa zobrazí výstražné
hlásenie
Počas automatickej kalibrácie poskytujú
výstražné hlásenia informácie o výsledkoch
merania. Výstražné hlásenia sa na displeji
cyklicky zobrazujú nasledovne:
Výstražný kód t prázdne zobrazenie t
(výstražný kód t prázdne zobrazenie)b) t
PUSH t prázdne zobrazenie t ENTER
b) Zobrazí
sa, ak sa registruje viac než jedno
výstražné hlásenie.
Môžete zvoliť, aby sa výstražné hlásenie
ignorovalo, keď bude funkcia automatickej
kalibrácie automaticky vykonávať nastavenia.
Nastavenia je možné zmeniť aj manuálne.
Manuálna zmena nastavení
1 Poznačte si kód výstražného hlásenia.
2 Stlačte .
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Vykonajte opatrenie popísané v “Kódy
výstražných hlásení a opatrenia” ďalej.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
Kódy chybových hlásení
a príslušné opatrenia
Kód
chybového
hlásenia
Príčina a opatrenie
ERROR 10
Prostredie je príliš hlučné. Počas
automatickej kalibrácie musí byť
ticho.
ERROR 11
Reproduktory sú príliš blízko
kalibračného mikrofónu.
Premiestnite reproduktory ďalej
od kalibračného mikrofónu.
ERROR 12
Nezistil sa žiadny reproduktor.
Skontrolujte zapojenie
kalibračného mikrofónu a znova
zopakujte postup automatickej
kalibrácie.
ERROR 20
Nezistili sa predné reproduktory,
alebo sa zistil len jeden predný
reproduktor. Skontrolujte zapojenie
predných reproduktorov.
ERROR 21
Zistil sa len jeden surround
reproduktor. Skontrolujte zapojenie
surround reproduktorov.
kalibráciu znova (str. 29).
30SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 31 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Kódy výstražných hlásení
a opatrenia
WARN. 40
Prostredie je príliš hlučné. Počas
automatickej kalibrácie musí byť
ticho.
8: Nastavenie úrovne
hlasitosti a vyváženia
reproduktorov
Začíname
Kód
Vysvetlenie a riešenie
výstražného
hlásenia
(TEST TONE)
WARN. 60
Nie sú správne vyvážené predné
reproduktory. Zmeňte pozíciu pre
predné reproduktory.c)
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
použite testovací tón.
WARN. 62
Nie je správne nastavená úroveň
stredového reproduktora. Zmeňte
pozíciu stredového reproduktora.d)
Rada
WARN. 63
Nie je správne nastavená úroveň
surround ľavého reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround ľavého
reproduktora.e)
WARN. 64
WARN. 70
Toto zariadenie používa testovací tón s frekvenciou
oscilujúcou okolo 800 Hz.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Nie je správne nastavená úroveň
surround pravého reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround pravého
reproduktora.f)
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
WARN. 73
Nie je správne nastavená
vzdialenosť pre predné
reproduktory. Zmeňte pozíciu
pre predné reproduktory.c)
WARN. 74
Nie je správne nastavená
vzdialenosť surround pravého
reproduktora. Zmeňte pozíciu
surround pravého reproduktora.f)
4
5
6
7
8
9
-
0/10
1
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-5
G
TV VOL
MASTER VOL
g
MASTER
VOL +/–
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
c)
Podrobnosti pozri v “Vzdialenosť predných
reproduktorov” (str. 44).
d)
Podrobnosti pozri v “Vzdialenosť stredového
reproduktora” (str. 44).
e) Podrobnosti pozri v “Vzdialenosť surround ľavého
reproduktora” (str. 44).
f)
Podrobnosti pozri v “Vzdialenosť surround
pravého reproduktora” (str. 44).
MUSIC
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
FM MODE
Nie je správne nastavená
vzdialenosť stredového
reproduktora. Zmeňte pozíciu
stredového reproduktora.d)
Nie je správne nastavená
vzdialenosť surround ľavého
reproduktora. Zmeňte pozíciu
surround ľavého reproduktora.e)
SA-CD/CD TUNER
AMP MENU
>10/
WARN. 72
DVD
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
Stlačením
Menu.
3
4
Stláčaním V/v zvoľte “T. TONE”.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Pokračovanie
31SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 32 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
5
Stláčaním V/v zvoľte “T. TONE Y”.
Postupne v slede bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón:
Predný ľavý t Stredový t Predný
pravý t Surround pravý t Surround
ľavý t Subwoofer
6
Prehrávanie
Výber zariadenia
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Nastavte úroveň a vyváženie
jednotlivých reproduktorov
v Menu LEVEL tak, aby v mieste
počúvania zaznel testovací tón
z každého reproduktora
rovnako.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
FM MODE
Podrobnosti pozri “Nastavenie úrovne
hlasitosti (Menu LEVEL)” (str. 39).
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
Rady
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete
nastaviť súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–.
Môžete tiež používať MASTER VOLUME
na receiveri.
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
7
Opakovaním krokov 1 až 5
zvoľte “T. TONE N”.
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo
pre výber zdroja vstupného signálu.
Reprodukcia testovacieho tónu sa zruší.
Ak sa testovací tón
nereprodukuje
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
g
f
RETURN/EXIT
1
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
3
MENU
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja signálu zvoľte
požadovaný zdroj signálu.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
Indikácia pre zvolený vstup (zdroj
vstupného signálu) sa zobrazí na displeji.
• Reproduktorové káble môžu byť nesprávne
zapojené.
• Reproduktorové káble môžu byť skratované.
Poznámka
Testovací tón nezaznieva, keď je zvolená funkcia
ANALOG DIRECT.
32SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 33 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Zariadenia, ktorých
zvuk je možné
prehrávať
VIDEO 1
[VIDEO 1]
VCR atď. pripojený
do konektora VIDEO 1
VIDEO 2
[VIDEO 2/BD]*
Blu-ray disk prehrávač
atď. pripojený do
konektora VIDEO 2/BD
DVD
[DVD]
DVD prehrávač atď.
pripojený do konektora
DVD
SAT
[SAT]
Sat. prijímač atď.
pripojený do konektora
SAT
TVP
[TV]
TVP atď. pripojený
do konektora TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD
prehrávač atď. pripojený
do konektora SA-CD/CD.
Prehrávanie
Zvolený zdroj
signálu
[Displej]
TUNER
Vstavaný tuner
[Pásmo FM alebo
AM]
* Na displeji roluje “VIDEO 2/BD”, potom
sa zobrazí “VIDEO 2”.
2
Zapnite pripojené zariadenie
a spustite prehrávanie.
3
Stláčaním MASTER VOL +/–
nastavte hlasitosť.
Môžete tiež používať MASTER
VOLUME na receiveri.
Vypnutie zvuku
Stlačte MUTING.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete receiver.
Ochrana pred poškodením
reproduktorov
Pred vypnutím receivera znížte úroveň
hlasitosti.
33SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 34 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Počúvanie/sledovanie signálu zo zariadenia
Reprodukcia zvuku zo Super Audio CD/CD prehrávača
TV INPUT
SLEEP
AUTO
CAL
TV ?/1
AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AMP MENU
2
3
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
DISPLAY
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
5
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
INPUT MODE
D.TUNING
5
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
3
DIRECT
PHONES
TUNING +
H
M
X
x
TV
Poznámky
• Pokyny sa vzťahujú na Super
Audio CD prehrávač Sony.
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie Super Audio CD
alebo CD prehrávača.
1
Zapnite Super Audio CD/CD prehrávač
a na nosič položte disk.
2
3
Zapnite receiver.
Rada
Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre danú hudbu.
Podrobnosti pozri str. 46.
Odporúčané zvukové polia:
Vážna hudba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert naživo: CONCERT
Stlačte SA-CD/CD.
Pre výber “SA-CD/CD” môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
4
5
6
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania Super Audio CD/
CD disku vyberte disk a vypnite receiver aj
Super Audio CD/CD prehrávač.
34SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_06-35_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 35 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Sledovanie DVD diskov
TV INPUT
SLEEP
AUTO
CAL
TV ?/1
AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
2
3
AMP MENU
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
>10/
-
0/10
DISPLAY
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
7
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
INPUT MODE
D.TUNING
7
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
3
PHONES
TUNING +
H
M
X
x
TV
Poznámky
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP a DVD
prehrávača.
• Ak sa nereprodukuje
multikanálový zvuk,
skontrolujte nasledovné.
– Receiver je nutné pripojiť
k DVD prehrávaču cez
digitálne prepojenie.
– Výstupný digitálny audio
signál z DVD prehrávača musí
byť správne nastavený.
1
2
3
Zapnite receiver.
Stlačte DVD.
Na výber “DVD” môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
4
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazil obraz z DVD prehrávača.
5
Nastavte DVD prehrávač.
Podrobnosti pozri v návode “Návod na jednoduché
nastavenie” dodávanom s receiverom.
Rady
• Ak je to potrebné, nastavte
zvukový formát prehrávaného
disku.
• Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre daný film/hudbu.
Podrobnosti pozri str. 46.
Odporúčané zvukové polia:
Filmy: C.ST.EX
Hudba: CONCERT
Zapnite TVP a DVD prehrávač.
6
7
8
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania DVD disku vyberte
disk a vypnite receiver, TVP aj DVD
prehrávač.
35SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Prehrávanie
SAT
DVD
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 36 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Ovládanie zosilňovača
Stlačte B.
Navigácia v ponukách
Menu
Vypnutie Menu
Stlačte AMP MENU.
Cez ponuky Menu môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, aby ste si prispôsobili
nastavenia receivera.
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia môžu byť na
displeji zobrazené nevýrazne. Znamená to, že sú
nedostupné, alebo sa nedajú meniť.
MUSIC
AMP MENU
1
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-6
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
Stláčaním V/v zvoľte
požadované Menu.
3
Stlačením
Menu.
4
Stláčaním V/v zvoľte
parameter, ktorý chcete
nastavovať.
5
Stlačením
parameter.
6
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
36SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 37 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Prehľad ponúk Menu
V jednotlivých ponukách Menu sú dostupné
nasledovné voľby. Podrobnosti o navigácii
v ponukách Menu pozri str. 36.
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Počiatočné
nastavenie
LEVEL
[1-LEVEL]
(str. 39)
Testovací tóna) [T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Vyváženie predných
reproduktorova)
[FRT BAL]
BAL. L +1 až BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 až BAL. R +8
Úroveň hlasitosti stredového
reproduktora
[CNT LVL]
CNT –10 dB až CNT +10 dB
(1 dB kroky)
CNT 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
ľavého reproduktora
[SL LVL]
SUR L –10 dB až SUR L +10 dB
(1 dB kroky)
SUR L 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
pravého reproduktora
[SR LVL]
SUR R –10 dB až SUR R +10 dB
(1 dB kroky)
SUR R 0 dB
Úroveň hlasitosti subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB až SW +10 dB
(1 dB kroky)
SW 0 dB
Kompresor dynamického
rozsahua)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Nastavenie hlbokých tónov
predných reproduktorov
[BASS LVL]
BASS –6 dB až BASS +6 dB
(1 dB kroky)
BASS 0 dB
Nastavenie vysokých tónov
predných reproduktorov
[TRE LVL]
TRE –6 dB až TRE +6 dB
(1 dB kroky)
TRE 0 dB
Výber zvukového poľaa)
[S.F. SELCT]
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY PL,
PLII MV, PLII MS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C,
HALL, JAZZ, CONCERT
2CH ST. pre:
TUNER,
SA-CD/CD,
TV;
A.F.D. AUTO
pre:
DVD, SAT,
VIDEO 1, 2
Úroveň efektua) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD, EFCT.
MAX
EFCT. STD
Režim príjmu v pásme FMa)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
TONE
[2-TONE]
(str. 40)
SUR
[3-SUR]
(str. 40)
TUNER
[4-TUNER]
(str. 41)
Pomenovanie predvolieba)
[NAME IN]
Pokračovanie
37SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ovládanie zosilňovača
Menu
[Displej]
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 38 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
AUDIO
[5-AUDIO]
(str. 41)
Priorita dekódovania vstupného DEC. AUTO, DEC. PCM
digitálneho audio signálua)
[DEC. PRI.]
Výber jazyka pri digitálnom
vysielanía) [DUAL]
Nastavenia
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
Synchronizácia výstupného audio A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
a video signálua) [A.V. SYNC.]
Počiatočné
nastavenie
DEC. AUTO
pre:
SAT,
VIDEO 2;
DEC. PCM pre:
DVD
DUAL M
A.V.SYNC. N
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálua) [NAME IN]
SYSTEM
[6-SYSTEM]
(str. 42)
A. CAL
[7-A. CAL]
(str. 46)
a)
Subwoofera)
[SW SPK]
YES, NO
YES
Predné reproduktorya)
[FRT SPK]
LARGE, SMALL
LARGE
Stredový reproduktora)
[CNT SPK]
LARGE, SMALL, NO
LARGE
Surround reproduktorya)
[SUR SPK]
LARGE, SMALL, NO
LARGE
Vzdialenosť predných
reproduktorova)b)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(DIST. 3 ft. až DIST. 23 ft.)
(0,1 m (1 ft.) kroky)
DIST. 3.0 m
(DIST. 10 ft.)
Vzdialenosť stredového
reproduktoraa)b)
[CNT DIST.]
DIST. xx m (ft.)
DIST. 3.0 m
Rovnaká vzdialenosť ako vzdialenosť (DIST. 10 ft.)
predných reproduktorov až 1,5 m (5 ft.)
(0,1 m (1 ft.) kroky)
Vzdialenosť surround ľavého
reproduktoraa)b)
[SL DIST.]
DIST. xx m (ft.)
DIST. 3.0 m
Rovnaká vzdialenosť ako vzdialenosť
(DIST. 10 ft.)
predných reproduktorov až 4,5 m (15 ft.)
(0,1 m (1 ft.) kroky)
Vzdialenosť surround pravého
reproduktoraa)b)
[SR DIST.]
DIST. xx m (ft.)
DIST. 3.0 m
Rovnaká vzdialenosť ako vzdialenosť
(DIST. 10 ft.)
predných reproduktorov až 4,5 m (15 ft.)
(0,1 m (1 ft.) kroky)
Poloha surround
reproduktorova)
[SUR POS.]
SIDE/LO, SIDE/HI, BEHD/LO,
BEHD/HI
SIDE/LO
Medzná frekvencia výhybiek
reproduktorova)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz až CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Jas displejaa)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Automatická kalibráciaa)
[AUTO CAL]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
nastavenie pri modeloch s regionálnymi kódmi U, CA je “ft.” a pri modeloch s ostatnými
regionálnymi kódmi “m”.
b) Výrobné
38SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 39 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Nastavenie úrovne
hlasitosti
(Menu LEVEL)
Parametre Menu LEVEL
x T. TONE (Testovací tón)
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
môžete použiť testovací tón. Podrobnosti pozri
“8: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)” (str. 31).
x FRT BAL (Vyváženie predných
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi ľavým
a pravým predným reproduktorom.
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Funkcia môže byť užitočná pri
sledovaní filmov neskoro v noci pri nízkych
hlasitostiach. Kompresia dynamického
rozsahu je možná len pri zdrojoch signálu
kódovaných systémom Dolby Digital.
• COMP. OFF
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
• COMP. STD
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom
nahrávania.
• COMP. MAX
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
Rada
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital.
Štandardné nastavenie je “COMP. STD”, kompresia
je však veľmi mierna. Odporúčame preto nastavenie
“COMP. MAX”. Toto nastavenie výborne
komprimuje dynamický rozsah a umožňuje
sledovanie filmov neskoro v noci pri nízkej úrovni
hlasitosti. Na rozdiel od analógových
obmedzovačov sú úrovne predvolené a poskytujú
veľmi prirodzenú kompresiu.
x CNT LVL (Úroveň hlasitosti
stredového reproduktora)
x SL LVL (Úroveň hlasitosti
surround ľavého reproduktora)
x SR LVL (Úroveň hlasitosti
surround pravého reproduktora)
x SW LVL (Úroveň hlasitosti
subwoofera)
39SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ovládanie zosilňovača
Menu LEVEL umožňuje nastaviť vyváženie
a úroveň hlasitosti jednotlivých
reproduktorov. Nastavenia dostupné v tomto
Menu sa aplikujú pre všetky zvukové polia.
V ponukách Menu zvoľte “1-LEVEL”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 36)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 37).
x D. RANGE (Kompresor
dynamického rozsahu)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 40 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Nastavenie zvukových
charakteristík
Nastavenia surround
zvuku
(Menu TONE)
(Menu SUR)
Menu TONE umožňuje nastaviť zvukovú
charakteristiku (úroveň hlbokých/vysokých
tónov) predných reproduktorov. Nastavenia
dostupné v tomto Menu sa aplikujú pre všetky
zvukové polia.
V ponukách Menu zvoľte “2-TONE”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 36)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 37).
Menu SUR umožňuje zvoliť požadované
zvukové pole.
V ponukách Menu zvoľte “3-SUR”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 36)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 37).
Parametre Menu TONE
x BASS LVL (Úroveň nízkych
tónov predných reproduktorov)
x TRE LVL (Úroveň vysokých
tónov predných reproduktorov)
Parametre Menu SUR
x S.F. SELCT
(Výber zvukového poľa)
Môžete zvoliť požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Priestorový zvuk” (str. 46).
Poznámka
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu
receiver pre takýto zdroj vstupného signálu
automaticky aplikuje zvukové pole, ktoré bolo pri
tomto zdroji vstupného signálu použité naposledy
(Sound Field Link). Napríklad ak je zvolené
zvukové pole “HALL” pre zdroj signálu SA-CD/
CD, potom zmeníte zdroj signálu a následne
obnovíte počúvanie zdroja signálu SA-CD/CD, opäť
sa automaticky pre tento zdroj signálu aplikuje
zvukové pole “HALL”.
x EFFECT (Úroveň efektu)
Umožňuje nastaviť “úroveň prítomnosti”
aktuálneho priestorového (surround) efektu
pre zvukové polia zvolené tlačidlom MOVIE
alebo MUSIC a pre zvukové pole
“HP THEA”.
• EFCT. MIN
Priestorový efekt je minimálny.
• EFCT. STD
Priestorový efekt je štandardný.
• EFCT. MAX
Priestorový efekt je maximálny.
40SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 41 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Nastavenia zvuku
(Menu TUNER)
(Menu AUDIO)
Menu TUNER umožňuje špecifikovať režim
príjmu v pásme FM a pomenovať uložené
stanice.
V ponukách Menu zvoľte “4-TUNER”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 36)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 37).
Menu AUDIO umožňuje nastaviť zvuk podľa
preferencií.
V ponukách Menu zvoľte “5-AUDIO”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 36)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 37).
Parametre Menu AUDIO
Parametre Menu TUNER
x FM MODE (Režim príjmu
v pásme FM)
• FM AUTO
Pri stereo vysielaní stanice bude receiver
dekódovať signál ako stereo signál.
• FM MONO
Bez ohľadu sa signál pri vysielaní stanice
bude receiver dekódovať signál ako mono
signál.
x NAME IN
(Pomenovanie predvolieb)
Umožňuje pomenovanie uložených staníc.
Podrobnosti pozri “Pomenovanie uložených
staníc” (str. 56).
x DEC. PRI. (Priorita dekódovania
vstupného digitálneho audio
signálu)
Umožňuje nastavenie vstupného režimu
pre digitálny vstupný signál do konektorov
DIGITAL IN.
• DEC. AUTO
Automatické prepínanie vstupného režimu
medzi DTS, Dolby Digital alebo PCM.
• DEC. PCM
Prioritu majú PCM signály (aby sa predišlo
výpadkom zvuku pri spustení prehrávania).
Aj keď sú na vstupe iné signály, v závislosti
od formátu sa zvuk nemusí reprodukovať.
V takomto prípade nastavte “DEC. AUTO”.
Poznámka
Ak nastavíte “DEC. AUTO” a pri spustení
prehrávania dochádza k výpadkom zvuku pri
používaní digitálnych audio konektorov
(napr. CD prehrávač), nastavte “DEC. PCM”.
Pokračovanie
41SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ovládanie zosilňovača
Nastavenia tunera
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 42 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
x DUAL (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom
vysielaní. Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
signálu Dolby Digital.
• DUAL M/S (Hlavný/Vedľajší)
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať
hlavný zvuk a súčasne bude pravý predný
reproduktor reprodukovať vedľajší zvuk.
• DUAL M (Hlavný)
Reproduktory budú reprodukovať hlavný
zvuk.
• DUAL S (Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší
zvuk.
• DUAL M+S (Hlavný + Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať
zmixovaný hlavný aj vedľajší zvuk.
x A.V. SYNC. (Synchronizácia
výstupného audio a video
signálu)
• A.V.SYNC. Y (Áno) (Čas oneskorenia: 68 ms)
Výstupný zvukový signál je oneskorený tak,
aby bolo oneskorenie medzi zvukom
a obrazom minimálne.
• A.V.SYNC. N (Nie) (Čas oneskorenia: 0 ms)
Výstupný zvukový signál nie je oneskorený.
Nastavenia systému
(Menu SYSTEM)
Menu SYSTEM umožňuje nastaviť veľkosť
a vzdialenosť reproduktorov pripojených
k tomuto zariadeniu.
V ponukách Menu zvoľte “6-SYSTEM”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 36)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 37).
Parametre Menu SYSTEM
Výrobné nastavenie pri modeloch
s regionálnymi kódmi U, CA je “ft.” a pri
modeloch s ostatnými regionálnymi kódmi “m”.
x SW SPK (Subwoofer)
• YES
Ak pripojíte subwoofer, zvoľte “YES”.
• NO
Ak nepripojíte subwoofer, zvoľte “NO”.
Takéto nastavenie aktivuje presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov a LFE
(nízkofrekvenčných) signálov z iných
reproduktorov.
Poznámky
Rada
• Tento parameter je užitočný, ak používate
rozmerný LCD alebo plazmový TVP alebo
projektor.
• Tento parameter je dostupný, len ak používate
zvukové pole zvolené tlačidlami 2CH alebo A.F.D.
• Tento parameter nie je dostupný, ak:
– Sú na vstupe signály PCM 96 kHz alebo
DTS 2048.
– Používa sa funkcia ANALOG DIRECT.
Aby sa dosiahol maximálny efekt v presmerovaní
hlbokých tónov systému Dolby Digital, odporúčame
nastaviť medznú frekvenciu subwoofera čo
najvyššie.
x NAME IN (Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu)
Umožňuje pomenovanie zdrojov vstupného
signálu. Podrobnosti pozri “Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu” (str. 59).
42SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 43 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
x FRT SPK (Predné reproduktory)
x CNT SPK (Stredový reproduktor)
• LARGE
Ak pripojíte veľký reproduktor, ktorý
efektívne reprodukuje hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak sú však predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, pre stredový
reproduktor nie je možné zvoliť “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov zo stredového kanála
do predných reproduktorov (ak sú nastavené
na “LARGE”) alebo do subwoofera.
• NO
Ak nepripojíte stredový reproduktor, zvoľte
“NO”. Zvuk pre stredový kanál bude
reprodukovaný z predných reproduktorov.
x SUR SPK
(Surround reproduktory)
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak však nastavíte predné
reproduktory na “SMALL”, surround
reproduktory nie je možné nastaviť
na “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený, alebo mu chýbajú
surround (priestorové) efekty, zvolením
“SMALL” aktivujete presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov zo surround
kanála do subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
• NO
Ak nepripojíte surround reproduktory,
nastavte “NO”.
Rada
Nastavenie “LARGE” a “SMALL” pre každý
reproduktor určuje, či interný zvukový procesor
umožní reprodukciu hlbokých tónov pomocou
príslušného kanála.
Keď sú hlboké tóny vynechané z určitého kanála,
obvod presmerovania hlbokých tónov umožní ich
reprodukciu pomocou subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
Keďže hlboké tóny majú určitú smerovosť, je vhodné
(ak je to možné) nevyužívať presmerovávanie
reprodukcie hlbokých tónov. Preto aj keď používate
malé reproduktory, môžete nastaviť “LARGE”,
ak chcete počuť reprodukciu hlbokých tónov práve
z týchto reproduktorov. Ak však používate veľký
reproduktor, ale nechcete počúvať hlboké tóny z tohto
reproduktora, nastavte ho na “SMALL”.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
nastavte všetky reproduktory na “LARGE”. Ak je
celková úroveň hlbokých tónov nižšia, môžete ju
pomocou parametrov zvukových charakteristík
zvýrazniť. Podrobnosti pozri str. 37.
Pokračovanie
43SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ovládanie zosilňovača
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak je nastavenie pre subwoofer
nastavené na “NO”, predné reproduktory
sa automaticky nastavia na “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov z predných kanálov
do subwoofera. Ak je nastavenie pre predné
reproduktory nastavené na “SMALL”,
stredový a surround reproduktory sa
automaticky tiež nastavia na “SMALL”
(ak neboli predtým nastavené na “NO”).
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 44 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
x FRT DIST. (Vzdialenosť
predných reproduktorov)
Rada
Umožňuje nastaviť vzdialenosť stredového
reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť stredového reproduktora je
možné nastaviť na totožnú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A)
alebo priblížiť reproduktor k pozícii počúvania
o 1,5 metra (B).
Toto zariadenie umožňuje nastaviť pozíciu
reproduktorov podľa podmienok vzdialenosti. Nie je
však možné nastaviť stredový reproduktor do väčšej
vzdialenosti, než je vzdialenosť predných
reproduktorov. Nie je tiež možné nastaviť stredový
reproduktor do vzdialenosti o viac než 1,5 metra
bližšie, než je vzdialenosť predných reproduktorov.
Surround reproduktory nie je možné nastaviť do väčšej
vzdialenosti od pozície počúvania, než je vzdialenosť
predných reproduktorov. Nie je tiež možné nastaviť ich
vzdialenosť o viac než 4,5 metra bližšie, než je
vzdialenosť predných reproduktorov. Toto obmedzenie
zabraňuje nesprávnemu rozmiestneniu, pretože vtedy
nie je možné dosiahnuť maximálny efekt
priestorového zvuku.
Uvedomte si, že nastavenie kratšej vzdialenosti
reproduktora, než je jeho skutočná poloha, bude mať
za následok oneskorenie vo výstupe zvuku z takéhoto
reproduktora. Inak povedané, reproduktor bude znieť,
ako by bol veľmi vzdialený.
Napríklad nastavenie stredového reproduktora
do vzdialenosti o 1–2 metre bližšie, než je jeho
skutočná vzdialenosť, vytvorí realistický pocit,
ako keby ste boli vtiahnutý do deja “vo vnútri” TV
obrazovky. Ak nie je možné nastaviť uspokojujúci
priestorový efekt, pretože sú surround reproduktory
príliš blízko, nastavenie ich vzdialenosti bližšie
(kratšie) ako je skutočná poloha, čím sa vytvorí široké
zvukové pôsobenie.
Najlepšie výsledky dosiahnete pri skúšobných
nastavovaniach za súčasného počúvania zvuku.
Takže smelo do toho!
x SL DIST. (Vzdialenosť surround
ľavého reproduktora)
x SUR POS.
(Poloha surround reproduktorov)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
ľavého reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť surround ľavého reproduktora je
možné nastaviť na rovnakú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A)
alebo priblížiť reproduktor k pozícii počúvania
o 4,5 metra (C).
Tento parameter vám umožní špecifikovať
umiestnenie vašich surround reproduktorov pre
vhodnú implementáciu surround (priestorových)
efektov v režimoch Cinema Studio EX (str. 49).
Táto nastaviteľná položka nie je dostupná, keď je
parameter pre veľkosť surround reproduktorov
nastavený na “NO” (str. 38).
Umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A).
Ak nie sú obidva predné reproduktory
v rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania,
nastavte vzdialenosť ako priemernú
vzdialenosť od predných reproduktorov.
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
D
x CNT DIST. (Vzdialenosť
stredového reproduktora)
x SR DIST. (Vzdialenosť surround
pravého reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
pravého reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť surround pravého reproduktora je
možné nastaviť na rovnakú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A)
alebo priblížiť reproduktor k pozícii počúvania
o 4,5 metra (D).
44SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 45 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Rada
x CRS. FREQ (Medzná frekvencia
výhybiek reproduktorov)
Parameter umožňuje nastaviť medznú
frekvenciu pre hlboké tóny pri
reproduktoroch, ktoré sú v Menu SYSTEM
nastavené na “SMALL”. Táto nastaviteľná
položka je dostupná, len ak je veľkosť aspoň
jedného reproduktora nastavená na “SMALL”
a na displeji bliká indikátor pre príslušný
reproduktor.
x DIMMER (Jas displeja)
Umožňuje nastaviť úroveň jasu displeja
v troch stupňoch.
45SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ovládanie zosilňovača
• SIDE/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a C.
• SIDE/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a D.
• BEHD/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a C.
• BEHD/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a D.
Poloha surround reproduktorov je zvlášť dôležitá pre
správnu implementáciu režimov Cinema Studio EX.
Pri ostatných zvukových poliach nie je pozícia
reproduktora taká dôležitá.
Všetky režimy zvukových polí boli vytvorené
za predpokladu, že surround reproduktor bude
umiestnený za miestom počúvania, ale efekt ostane
skoro rovnaký, aj pri umiestnení reproduktorov pod
väčším uhlom. Ak však reproduktory smerujú
na poslucháča z bezprostrednej blízkosti zľava a sprava
od miesta počúvania, zvukové polia s virtuálnymi
prvkami nebudú účinné, kým nenastavíte parameter
pozície na hodnotu “SIDE/LO” alebo “SIDE/HI”.
Každé prostredie počúvania má veľa
ovplyvňujúcich faktorov (ako napr. odrazy od stien),
a ak sú vaše reproduktory umiestnené nad pozíciou
počúvania, aj keď sú v bezprostrednej blízkosti
sprava a zľava, lepšie výsledky môžete dosiahnuť pri
nastavení “BEHD/HI”.
Keďže toto môže vyústiť do protikladu s popisom vo
vyššie uvedenej časti, odporúčame prehrávať zvuk
so surround (priestorovým) efektom a počúvať, aký
majú jednotlivé efekty vplyv na priestorový zvuk
v prostredí medzi prednými a surround
reproduktormi. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré
nastavenie je najvhodnejšie, zvoľte “BEHD/LO”
alebo “BEHD/HI” a potom použite parametre
vzdialenosti a úrovne pre optimálne vyváženie.
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 46 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(Menu A. CAL)
Podrobnosti pozri “7: Automatická kalibrácia
vhodných nastavení (AUTO
CALIBRATION)” (str. 28).
Priestorový zvuk
Dolby Digital a DTS
Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožní
reprodukciu zvuku vo vysokej kvalite a zvolí
príslušný režim dekódovania pre počúvanie
2-kanálového zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MUSIC
AMP MENU
Stláčaním A.F.D. zvoľte
požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Typy režimu A.F.D.”
(str. 47).
46SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 47 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Typy režimu A.F.D.
Multikanálový
zvuk po
dekódovaní
Efekt
(Automatická
detekcia)
(Automatická
detekcia)
Reprodukcia zvuku presne podľa záznamu/
kódovania bez pridania ďalších
priestorových efektov. Ak však záznam
neobsahuje nízkofrekvenčné signály
(LFE), bude receiver generovať
nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic.
Zdroj signálu s 2 kanálmi sa rozkóduje
do 4.1 kanálov.
Dolby Pro
Logic II
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic II pre režim filmu. Nastavenie je
ideálne pre filmy kódované systémom
Dolby Surround. Okrem toho je možné
v tomto režime reprodukovať 5.1-kanálový
zvuk, pri sledovaní videokaziet so starými
filmami alebo s dabingom.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic II pre režim hudby. Nastavenie je
ideálne pre štandardné zdroje stereo zvuku,
napríklad CD disky.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcia 2-kanálových signálov (ľavý/
pravý) zo všetkých reproduktorov.
V závislosti od nastavenia reproduktorov
však zvuk nemusí byť reprodukovaný
z niektorých reproduktorov.
(Multi Stereo)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
Pokračovanie
47SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Priestorový zvuk
Režim
Režim A.F.D.
dekódovania [Displej]
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 48 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Ak pripojíte subwoofer
Ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné
signály LFE, bude receiver generovať
nízkofrekvenčný signál pre výstup do
subwoofera, čo je vlastne hlbokotónový efekt
pre subwoofer pri 2-kanálovom signáli.
Výber
predprogramovaného
zvukového poľa
Poznámka
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov zvukových polí na receiveri môžete
získať priestorový zvuk. Tieto režimy vám
v pohodlí vášho domova umožnia zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké
poznáte z prostredia kinosál a koncertných
miestností.
Funkcia nefunguje, ak:
– Je zvolená funkcia ANALOG DIRECT.
– Sú na vstupe signály so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
2CH
MUSIC
AMP MENU
1
2
3
4
5
6
A.F.D.
FM MODE
MOVIE
Stláčaním MOVIE zvoľte
požadované zvukové pole pre
filmy, alebo stláčaním MUSIC
zvoľte požadované zvukové pole
pre hudbu.
Podrobnosti pozri “Dostupné zvukové polia”
(str. 49).
48SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 49 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Dostupné zvukové polia
Efekt
Filmy
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Reprodukcia zvukových charakteristík klasického “Cary
Grant Theater” produkčného filmového štúdia Sony Pictures
Entertainment. Štandardný režim, vhodný pre sledovanie
väčšiny filmov.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného štúdia
“Kim Novak Theater” Sony Pictures Entertainment. Režim je
ideálny pre sledovanie sci-fi a akčných filmov, ktoré obsahujú
množstvo zvukových efektov.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Reprodukcia zvukových charakteristík filmovacieho štúdia
Sony Pictures Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie
muzikálov alebo klasických filmov, ktoré v zvukovej stope
obsahujú množstvo hudby.
HALL [HALL]
Reprodukcia s akustikou typickou pre obdĺžnikovú koncertnú
sálu.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte 2-kanálový režim (str. 51)/režim A.F.D. (str. 47).
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové zdroje bez
spracovania zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Výstup analógových signálov bez spracovania tónovou
charakteristikou, zvukovým poľom atď.
HEADPHONE THEATER
DCS [HP THEA]
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte zvukové pole pre film/hudbu. Umožňuje počúvať
efekt typický pre kinosály pri počúvaní cez stereo slúchadlá.
Hudbu
Slúchadlá*
* Tento režim zvukového poľa môžete zvoliť, len ak sú k receiveru pripojené slúchadlá.
Pokračovanie
49SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Priestorový zvuk
Zvukové pole Zvukové pole
pre
[Displej]
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 50 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
DCS (Digital Cinema Sound)
Poznámky
Zvukové polia označené značkou DCS
využívajú technológiu DCS.
DCS je unikátna technológia reprodukcie
zvuku pre domáce kiná vytvorená
spoločnosťou Sony v spolupráci so
spoločnosťou Sony Pictures Entertainment,
aby sa umožnila reprodukcia nádherných
a mocných zvukov filmov typických len pre
kinosály v pohodlí domova. Technológia
“Digital Cinema Sound” spolu s procesorom
DSP (Digital signal processor) a zmeranými
údajmi prináša do vašich domov zvukové
polia presne podľa zámerov tvorcov filmu.
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signáli.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré
vytvárajú virtuálne reproduktory, nebudete
schopný zachytiť zvuk vychádzajúci priamo
zo skutočných surround reproduktorov.
• Funkcia nefunguje, ak:
– Je zvolená funkcia ANALOG DIRECT.
– Sú na vstupe signály so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
• Keď zvolíte jedno z nasledovných zvukových polí
pre hudbu, subwoofer nebude reprodukovať žiadny
zvuk, ak je veľkosť všetkých reproduktorov
v Menu SYSTEM nastavená na “LARGE”.
Zvuk bude reprodukovaný zo subwoofera, ak:
– Vstupný digitálny signál obsahuje LFE signál.
– Sú predné a surround reproduktory nastavené
na “SMALL”.
– Je zvolené zvukové pole pre film.
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
Režimy CINEMA STUDIO EX sú ideálne
pre sledovanie filmového záznamu so zvukom
kódovaným v multikanálovom formáte
(napr. DVD disky). Režim v domácom
prostredí reprodukuje zvukové charakteristiky
štúdií Sony Pictures Entertainment.
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
pozostávajú z nasledovných 3 prvkov.
• Virtual Multi Dimension
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru
skutočných surround reproduktorov.
• Screen Depth Matching
Vytvorenie dojmu, že vo filme je zvuk
reprodukovaný priamo z vnútra TV
obrazovky (podobne ako v kinosále).
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukcia dozvukov typických
pre kinosálu.
V zvukových poliach CINEMA STUDIO EX
sú všetky tieto prvky využívané súčasne.
Rada
Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu je
označený na jeho obale.
•
: Disky Dolby Digital.
•
: Záznam
kódovaný vo formáte Dolby Surround.
•
: Záznam kódovaný vo formáte DTS.
Vypnutie surround efektu pre
film/hudbu
Stlačením 2CH zvoľte “2CH ST.”, alebo
stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
50SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 51 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Reprodukcia zvuku len cez
predné reproduktory
(2CH STEREO)
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
ľavým a pravým predným reproduktorom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové
zdroje bez spracovania zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
Reprodukcia zvuku bez
úprav (ANALOG DIRECT)
Pri zvolenom zdroji signálu môžete prepnúť
na dvojkanálový vstupný audio signál. Táto
funkcia umožní reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje zvuku.
Ak je táto funkcia aktívna, je možné nastaviť
len hlasitosť a vyváženie.
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
TV
SA-CD/CD TUNER
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
AUTO CAL
MUSIC
DIRECT
PHONES
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
MUSIC
2CH
Tlačidlá zvukových
polí
AMP MENU
1
2
FM MODE
4
5
6
1
Stlačte 2CH.
Poznámka
V režime 2CH STEREO nie je zo subwoofera
reprodukovaný zvuk. Pre počúvanie 2-kanálových
(stereo) zvukových zdrojov z predných
reproduktorov (ľavý/pravý) a subwoofera zvoľte
“A.F.D. AUTO” (str. 47).
Otáčaním INPUT SELECTOR
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu, ktorého
zvuk chcete reprodukovať
analógovo.
Môžete tiež používať tlačidlá na DO
pre výber zdroja vstupného signálu.
2
Stlačte DIRECT na receiveri.
Reprodukujú sa analógové audio signály.
Zrušenie funkcie ANALOG
DIRECT
Znova stlačte DIRECT na receiveri.
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo
pre zvukové pole.
Poznámka
Keď sú pripojené slúchadlá, na displeji sa zobrazí
“HP DIR”.
51SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Priestorový zvuk
SPEAKERS
(OFF/A/B)
SAT
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 52 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Obnovenie výrobných
nastavení zvukových polí
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM
a AM (str. 25).
DIRECT
PHONES
Rada
2
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Zatlačte súčasne 2CH a ?/1.
Na displeji sa zobrazí “S.F CLR” a všetky
nastavenia všetkých zvukových polí sa
súčasne obnovia na výrobné nastavenia.
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
tabuľku nižšie. Podrobnosti o regionálnych kódoch
pozri str. 3.
Regionálny kód
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK, AU, TW,
KR, TH6, SP
50 kHz
9 kHz
E2
50 kHz
9 kHz*
* Krok ladenia v pásme AM je možné zmeniť
(str. 68).
52SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 53 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Ak je FM stereo príjem
nekvalitný
Automatické ladenie
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
FM MODE
7
-
9
8
>10/
0/10
FM MODE
D.TUNING
Priame ladenie
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
Číselnými tlačidlami priamo zadajte
frekvenciu požadovanej stanice.
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “ST”. Zvolením monofonickej
reprodukcie sa zvuk skvalitní.
Stláčaním FM MODE zobrazte na displeji
indikátor “MONO”.
Stereo režim obnovíte opätovným stlačením
FM MODE. Indikátor “MONO” z displeja
zmizne.
TV VOL
MASTER VOL
G
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
g
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
MUSIC
AMP MENU
2
3
TV
X
SAT
Ovládanie tunera
f
DVD
x
FM MODE
>10/
-
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stlačte TUNING + alebo
TUNING –.
Po stlačení TUNING + sa ladí smerom
nahor. Po stlačení TUNING – sa ladí
smerom nadol.
Ladenie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Pomocou ovládacích prvkov
na receiveri
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte “AUTO T.”.
3 Stlačte TUNING + alebo TUNING –.
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
1
2
4
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
3
Stlačte D.TUNING.
Číselnými tlačidlami zadajte
frekvenciu stanice.
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Zvoľte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Zvoľte 1 b 3 b 5 b 0
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu, aby bol príjem optimálny.
Pokračovanie
53SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 54 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
4
Stlačte ENTER.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Ak nie je možné stanicu naladiť
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte kroky 2 až 4. Ak stále nie je
možné stanicu naladiť, frekvencia sa vo vašej
oblasti nepoužíva.
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť môžete až 30 staníc v pásme FM
a 30 staníc v pásme AM. Potom si môžete
jednoducho naladiť stanice, ktoré najčastejšie
počúvate.
Uloženie rozhlasových staníc
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
4
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
3,5
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
X
x
TV
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Pomocou automatického
ladenia (str. 53) alebo priameho
ladenia (str. 53) nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
Ak je to potrebné, prepnite pásmo FM
(str. 53).
54SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 55 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
3
Stlačte MEMORY.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Na pár sekúnd sa rozsvieti indikátor
“MEMORY”. Skôr ako indikátor
“MEMORY” zhasne, vykonajte kroky 4 a 5.
4
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číslo požadovanej
predvoľby.
Vyvolanie uložených staníc
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Ďalšie stanice uložíte
opakovaním krokov 1až 5.
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
MUSIC
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
>10/
-
D.TUNING
0/10
CLEAR
ENTER
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
Ovládanie tunera
6
SA-CD/CD TUNER
FM MODE
Číselné
tlačidlá
Stlačte ENTER.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo
predvoľby.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr
ako stlačíte ENTER, zopakujte postup
znova od kroku 3.
TV
AMP MENU
Predvoľby môžete prepínať aj stláčaním
PRESET + alebo PRESET –.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
ako zvolíte číslo predvoľby, zopakujte
postup znova od kroku 3.
5
SAT
DVD
2
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stláčaním PRESET + alebo
PRESET – vyvolajte požadovanú
predvoľbu s uloženou stanicou.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
01
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Uloženú stanicu môžete zvoliť aj
stláčaním číselných tlačidiel. Potom
stlačením ENTER voľbu potvrdíte.
Pomocou ovládacích prvkov
na receiveri
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
“PRESET T.”.
3 Stláčaním PRESET + alebo PRESET –
vyvolajte požadovanú predvoľbu s uloženou
stanicou.
55SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 56 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Pomenovanie uložených staníc
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
AMP MENU
1
2
3
FM MODE
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
1
MUSIC
3
4-7
TOOLS MUTING
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
názov.
Stláčaním V/v zvoľte znak, potom
stlačením B/b presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte správny
znak.
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
F
1 Pomocou V/v/B/b vytvorte indexový
Ak sa pomýlite
CLEAR
DISPLAY
Vytvorenie indexového názvu
MENU
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Vyvolajte uloženú stanicu,
ktorú chcete pomenovať
(str. 55).
3
Stlačte AMP MENU.
Rada
Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice t
Symboly
2 Stlačte
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámka (len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice vysielaný
programovou službou (PS). (Nie je možné zmeniť
názov stanice vysielaný programovou službou (PS).
Zadaný názov sa prepíše názvom stanice
vysielaným programovou službou.)
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
4
5
Stláčaním V/v zvoľte “4-TUNER”.
6
7
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
Stlačením
Menu.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Vykonajte postup z “Vytvorenie
indexového názvu”.
56SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 57 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Radio Data System (RDS)
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Informáciu RDS môžete zobraziť.
Poznámky
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Pomocou priameho ladenia
(str. 53), automatického ladenia
(str. 53) alebo vyvolaním stanice
(str. 55) zvoľte stanicu z pásma FM.
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY na receiveri.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia
typu programua) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim) t Aktuálne aplikované zvukové pole
a) Typ
b)
prijímaného programu.
Textové správy vysielané RDS stanicou.
Poznámky
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení,
na displeji bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov, bude
na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “NO XXXX”
(napr. “NO TEXT”).
Popis typov programov
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
Indikácia typu Popis
programu
NEWS
Správy
Poznámka
AFFAIRS
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný
signál slabý, alebo ak naladená stanica informácie
RDS nevysiela správne.
Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
INFO
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
SCIENCE
Programy o prírodných vedách
a technológiách
Pokračovanie
57SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ovládanie tunera
Príjem RDS vysielania
Zobrazenie RDS informácií
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 58 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Indikácia typu Popis
programu
VARIED
Ďalšie typy programov,
napr. rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
EASY M
Nenáročná hudba
LIGHT M
Vážna hudba, inštrumentálna,
vokálna a zborová
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba ,ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
RELIGION
Náboženské programy
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
TRAVEL
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA.
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
OLDIES
Evergreeny (staré hity)
FOLK M
Ľudová hudba
DOCUMENT
Dokumentárne programy
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi
digitálnym a analógovým
audio signálom (INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia do vstupných
digitálnych aj analógových audio konektorov
(SAT) na receiveri, nastavením vstupného
zvukového režimu môžete prepínať vstupný
zvukový režim.
1
Otáčaním INPUT SELECTOR
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu.
Môžete tiež používať tlačidlá na DO
pre výber zdroja vstupného signálu.
2
Stláčaním INPUT MODE
na receiveri zvoľte vstupný
zvukový režim.
Zvolený vstupný zvukový režim bude
indikovaný na displeji receivera.
Vstupné zvukové režimy
• AUTO IN
Ak sú vykonané digitálne aj analógové
prepojenia, prioritu majú digitálne audio
signály. Ak nie sú na vstupe digitálne audio
signály, zvolia sa analógové audio signály.
• OPT IN
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG
Aktivovanie analógových audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
• Niektoré vstupné zvukové režimy nemusí byť
možné v závislosti od vstupného signálu nastaviť.
• Ak používate funkciu ANALOG DIRECT,
vstupný zvukový režim sa automaticky nastaví
na “ANALOG”. Nie je možné zvoliť iné režimy.
58SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 59 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu
Zmena zobrazení
na displeji
Pre názov zdrojov signálu je možné použiť až
8 znakov a takýto názov zobraziť na displeji
receivera.
Je to vhodné pre priradenie názvov
pripojeným zariadeniam.
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálne zvolené zvukové
pole atď.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
1
Stláčajte DISPLAY.
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja vstupného
signálu zvoľte požadovaný
zdroj vstupného signálu, ktorý
chcete pomenovať.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Stlačte AMP MENU.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne.
Všetky zdroje vstupného
signálu okrem pásma FM a AM
Indexový názov zdroja vstupného signálua) t
Zvolený zdroj vstupného signálu t Aktuálne
aplikované zvukové pole
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
Stláčaním V/v zvoľte “5-AUDIO”.
5
6
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
Stlačením
Menu.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Vykonajte postup z “Vytvorenie
indexového názvu” (str. 56).
Pásmo FM a AM
Názov staniceb) alebo vytvorený názov
stanicea) t Frekvencia t Indikácia typu
programub) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim)b) t Aktuálne aplikované zvukové
pole
a) Indexový
názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj signálu) alebo uloženú
stanicu pomenovali (str. 56, 59). Indexový názov
sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery,
alebo je názov totožný s názvom zdroja signálu.
b)
Len počas príjmu RDS signálu (len modely
s regionálnymi kódmi CEL, CEK) (str. 57).
Poznámka
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
značky.
59SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ďalšie operácie
3
4
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_36-60_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 60 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Vypínací časovač
Receiver je možné nastaviť tak, aby
sa po určitom čase sám vypol.
Keď je receiver zapnutý, stláčajte
SLEEP.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Nahrávanie pomocou
receivera
Nahrávanie na záznamové
médium
Pomocou receivera môžete nahrávať z video
zariadenia. Ďalšie podrobnosti pozri
v návodoch na použitie video zariadenia.
1
Keď je aktivovaný vypínací časovač, displej
stmavne.
Poznámka
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na DO alebo receiveri
po stmavnutí displeja, displej sa rozjasní. Ak potom
nestlačíte žiadne tlačidlo, displej znova stmavne.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Rada
Zostávajúci čas skontrolujete stlačením SLEEP pred
vypnutím receivera. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas do vypnutia zariadenia. Ak znova
stlačíte SLEEP, vypínací časovač sa deaktivuje.
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte prehrávacie zariadenie.
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Napríklad do VCR vložte video kazetu,
z ktorej chcete nahrávať.
3
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
Do nahrávacieho zariadenia (VIDEO 1)
vložte videokazetu, na ktorú chcete
nahrávať.
4
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie
a na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie.
Poznámka
Niektoré zdroje signálu obsahujú ochranné signály
proti kopírovaniu. V takomto prípade nebude možné
nahrávať požadovaný zdroj vstupného signálu.
60SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_61-69_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 61 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Kategórie a príslušné tlačidlá
Používanie DO
Zmena priradení funkcií
tlačidlu
Môžete zmeniť výrobné nastavenia tlačidiel
pre výber zdroja vstupného signálu tak, aby
vyhovovali vaším zariadeniam. Napríklad
ak je do konektora VIDEO 1 na receiveri
pripojený DVD rekordér, tlačidlo VIDEO 1
na tomto DO môžete nastaviť na ovládanie
DVD rekordéra.
1
Držte zatlačené tlačidlo
pre výber zdroja vstupného
signálu, ktorého nastavenie
chcete zmeniť.
Príklad: Držte zatlačené VIDEO 1.
2
Príklad: Stlačte 4.
Teraz je možné prostredníctvom tlačidla
VIDEO 1 aktivovať DVD rekordér.
Stlačte
a)
1
a)
VCR (príkazový režim VTR 2)
2
DVD prehrávač/DVD rekordér
(príkazový režim DVD1)1)
3
DVD rekordér
(príkazový režim DVD3)b)
4
CD prehrávač
5
VCR (príkazový režim VTR 3)
Euro Digitálny satelitný prijímač 6
DVR (Terminál digitálnej
káblovej TV)
7
DSS (Digitálny satelitný
prijímač)
8
Blu-ray disk prehrávač
(príkazový režim BD1)c)
9
Rekordér Blu-ray diskov
(príkazový režim BD3)c)
0/10
TVP
-/--
Nepriradené
ENTER/
MEMORY
a) VCR
Sony sú ovládané cez nastavenia VTR 2
alebo VTR 3. Zodpovedajú systémom 8 mm
a VHS.
b) DVD rekordéry Sony sú ovládané cez nastavenia
DVD1 alebo DVD3. Podrobnosti pozri v návode
na použitie DVD rekordérov.
c) Podrobnosti o nastavení BD1 alebo BD3 pozri
v návode na použitie Blu-ray disk prehrávača
alebo Blu-ray disk rekordéra.
Vymazanie priradení všetkých
tlačidiel na DO
Stlačte súčasne ?/1, AUTO CAL a MASTER
VOL –.
Obnovia sa výrobné nastavenia diaľkového
ovládania.
61SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Používanie DO
Podľa uvedenej tabuľky stlačte
tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu pre
požadovanú kategóriu.
Kategórie
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_61-69_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 62 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Ďalšie informácie
Slovník
x Zložkový video signál
Formát prenosu video signálu tromi
samostatnými zložkami signálu: Jasová Y,
farebná Pb a farebná Pr. Vysokokvaliný
obrazový signál akým je formát DVD video
alebo HDTV sa prenáša vernejšie.
Tri konektory sú farebne rozlíšené - zelený,
modrý a červený.
x Kompozitný video signál
Štandardný formát pre prenos video signálu.
Jasová Y a farebná C zložka signálu
sa prenášajú spolu.
x Dolby Digital
Technológia kódovania/dekódovania zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories,
Inc. Pozostáva z predných (ľavý/pravý),
stredového, surround (ľavý/pravý) kanálov
a kanála pre subwoofer. Ide o zvukový
štandard pri DVD video zázname známeho
tiež pod názvom 5.1-kanálový surround zvuk.
Keďže je surround kanál stereofonický,
reprodukcia zvuku je realistickejšia než
pri systéme Dolby Surround.
x Dolby Pro Logic II
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 5.1 kanálov určených na
prehrávanie. Dostupný je režim pre film
(MOVIE) a hudbu (MUSIC) (pre stereo zvuk).
Staré filmy kódované v tradičnom stereo
formáte je možné reprodukovať cez
5.1-kanálový surround zvuk.
x Dolby Surround
(Dolby Pro Logic)
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc.
Stredový a mono surround kanál je maticou
rozdelený na dva stereo kanály. Zvuk sa
reprodukuje ako štvorkanálový surround zvuk.
Je to najbežnejšia metóda spracovania zvuku
pri DVD video zázname.
x DTS Digital Surround
Technológia kódovania/dekódovania zvuku
pre kinosály vyvinutá spoločnosťou DTS, Inc.
Komprimuje zvuk v menšej miere než Dolby
Digital. Reprodukcia zvuku je potom
vo vyššej kvalite.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
prepojení. Pri HDMI prepojení sa video
signály vo vysokom rozlíšení a multikanálové
audio signály prenášajú medzi AV
zariadeniami (napr. TVP vybavený
konektormi HDMI) v digitálnom formáte
bez strát na kvalite. HDMI špecifikácie sú
kompatibilné s technológiou HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection
- Ochrana širokopásmových prenosov
digitálneho záznamu), ktorá slúži na ochranu
proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
x Vzorkovacia frekvencia
Aby bola možná konverzia analógového
zvuku na digitálny, musia sa analógové dáta
kvantifikovať. Tento proces sa nazýva
vzorkovanie a počet, koľkokrát za sekundu
sa analógové dáta kvantifikujú, sa nazýva
vzorkovacia frekvencia. Štandardné audio
CD disky obsahujú dáta kvantifikované
44 100-krát za sekundu, čiže ich vzorkovacia
frekvencia je 44,1 kHz. Vo všeobecnosti
znamená vyššia vzorkovacia frekvencia
vyššiu kvalitu zvuku.
62SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_61-69_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 63 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Umiestnenie
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
Zahrievanie
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu. Ak používate zariadenie
pri zvýšenej hlasitosti dlhší čas, spodná,
vrchná a bočné steny zariadenia sa postupne
zahrievajú. Aby nedošlo k popáleniu,
nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení zariadenie
vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá
ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
63SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ďalšie informácie
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či
sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte
za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• (Len modely s regionálnymi kódmi U, CA)
Z dôvodu bezpečnosti a aby nebolo možné
zasunúť koncovku sieťovej šnúry
do elektrickej zásuvky opačne je jeden kolík
koncovky širší. Ak sa koncovka nedá
do zásuvky zasunúť úplne, kontaktujte
autorizovaný servis.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby sa
predišlo jeho zahrievaniu, čím predĺžite
životnosť jednotlivých častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí
zdrojov tepla, alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a následne
tak spôsobiť poruchu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí iných
zariadení (napr. TVP, VCR alebo kazetový
deck). Ak je zariadenie v blízkosti TVP,
VCR alebo kazetového decku, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Platí to
obzvlášť ak používate internú anténu.
Z tohto dôvodu odporúčame používať
externú anténu.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrní,
keďže pri umiestnení zariadenia na špeciálne
povrchovo upravenú podlahu (voskovanú,
olejovanú, leštenú atď.) môže dôjsť
k poškodeniu povrchu.
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_61-69_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 64 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Zvuk
Nie je počuť zvuk, bez ohľadu
na zvolené zariadenie, alebo počuť
len slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky
ostatné zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME nastavený na “VOL MIN”.
• Skontrolujte, či nie je prepínač SPEAKERS
(OFF/A/B) nastavený na “OFF”.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Stlačením MUTING zrušte funkciu
vypnutia zvuku.
• Skontrolujte, či ste tlačidlami pre výber
zdroja vstupného signálu zvolili správny
zdroj signálu.
• Aktivoval sa ochranný systém receivera.
Vypnite receiver, odstráňte skrat a znova
receiver zapnite.
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť
zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušných vstupných audio
konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov
používaných na prepojenie úplne zasunuté
v konektoroch zariadenia aj receivera.
Z jedného z predných reproduktorov
nepočuť zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne. Ak aj
v slúchadlách počujete len jeden kanál,
zariadenie nemusí byť k receiveru pripojené
správne. Skontrolujte, či sú koncovky
káblov používaných na prepojenie úplne
zasunuté v konektoroch zariadenia aj
receivera. Ak v slúchadlách počujete obidva
kanály, predný reproduktor nemusí byť
k receiveru pripojený správne. Skontrolujte
prepojenie predného reproduktora, ktorý
nehrá.
• Skontrolujte, či ste nepripojili len jeden
konektor L alebo R, mali by byť pripojené
obidva. Použite audio kábel (nedodávaný).
Po zvolení vstupu SAT nie je počuť
zvuk z dvojkanálových analógových
zdrojov signálu.
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “OPT IN” (str. 58).
Po zvolení vstupu SAT nie je počuť
zvuk z digitálnych zdrojov signálu
(optický vstup (OPTICAL)).
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “ANALOG” (str. 58).
• Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia
ANALOG DIRECT.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené,
alebo sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a všetky
ostatné zariadenia správne zapojené.
• Nastavte parametre vyváženia v Menu
LEVEL.
64SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_61-69_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 65 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Je počuť šum alebo brum.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďaleko od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej
3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• Konektory a koncovky sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
Zo stredového/surround
reproduktorov nepočuť zvuk, alebo
počuť len slabý zvuk.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX
(str. 49).
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov
(str. 31).
• Skontrolujte, či je veľkosť stredového/
surround reproduktorov nastavená
na “SMALL” alebo “LARGE” (str. 38).
Pri prepojení receivera
a prehrávacieho zariadenia cez HDMI
prepojenie nie je počuť zvuk
z reproduktorov receivera.
• Skontrolujte, či sú digitálne audio
konektory prehrávacieho zariadenia
prepojené s receiverom. Potom vypnite
zvuk alebo stlmte hlasitosť na TVP.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo
DTS sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk
atď. vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď.
do vstupných digitálnych konektorov
receivera skontrolujte audio nastavenie
(nastavenie audio výstupu) pripojeného
zariadenia.
Obraz
Na TV obrazovke/monitore sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz
nie je kvalitný.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného
režimu.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
Vstupný obrazový signál z konektora
HDMI receivera sa nezobrazuje na TVP.
• Skontrolujte HDMI prepojenie.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
jednotlivých zariadení.
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené
správne.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu.
Pokračovanie
65SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ďalšie informácie
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne
pripojený.
• Skontrolujte, či je subwoofer zapnutý.
• Skontrolujte, či je subwoofer nastavený
na “YES” (str. 38).
• Zo subwoofera v závislosti od zvukového
poľa nemusí byť počuť zvuk.
Nedarí sa navodiť priestorový efekt.
• Skontrolujte, či je funkcia zvukového poľa
zapnutá (stlačte MOVIE alebo MUSIC).
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než
48 kHz.
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_61-69_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 66 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Tuner
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény
s receiverom použite 75 Ohm koaxiálny
kábel (nedodávaný) (pozri obrázok
nižšie). Ak k receiveru pripojíte externú
anténu, uzemnite ho, aby bol chránený
pred poškodením bleskom. Uzemňovací
kábel nepripájajte na potrubie s rozvodom
plynu.
Požadovaná RDS informácia
sa nezobrazí.*
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite,
či práve poskytujú požadovanú službu.
Ak áno, služba môže byť dočasne mimo
prevádzky.
* Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Diaľkové ovládanie
Externá FM anténa
Receiver
AM
ANTENNA
Uzemňovací
kábel
(nedodávaný)
Uzemnenie
Stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená. Nasmerujte antény, alebo
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri
automatickom ladení). Použite priame
ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice,
alebo sa vymazali (ak vyvolávate uložené
stanice). Uložte stanice (str. 54).
• Stláčaním DISPLAY na receiveri zobrazte
na displeji frekvenciu.
RDS nefunguje.*
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich
za nové.
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne
tlačidlo pre zdroj vstupného signálu.
• Pri ovládaní receivera tlačidlo VIDEO 3
na DO nefunguje.
Chybové hlásenia
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak sa počas funkcie automatickej
kalibrácie zobrazí chybové hlásenie, pozri
“Chybové a výstražné hlásenia” (str. 30)
a vyriešte problém.
DEC. EROR
Zobrazí sa, ak je na vstupe signál, ktorý receiver
nedokáže dekódovať (napr. DTS-CD), keď je
“DEC. PRI.” v Menu AUDIO nastavené
na “DEC. PCM”. Nastavte
“DEC. AUTO”(str. 38).
66SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_61-69_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 67 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
PROTECT
Reproduktory sú nesprávne zaťažené.
Receiver sa po pár sekundách automaticky
vypne. Skontrolujte zapojenie
reproduktorov a znova zapnite receiver.
Ak sa vám problém nepodarilo
odstrániť podľa tohto prehľadu
Vymazanie pamäte receivera môže problém
vyriešiť (str. 26). Nezabudnite však, že všetky
uložené nastavenia sa obnovia na výrobne
nastavené hodnoty a budete ich musieť znova
nastaviť.
Ak sa problém stále nepodarilo
odstrániť
Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony. Ak v servise dôjde počas
opravy k výmene niektorých dielov, môže
si servis staré diely ponechať.
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uložených nastavení
str. 26
Upravených zvukových polí
str. 52
Technické údaje
HUDOBNÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Len modely s regionálnym kódom U)
Celkové harmonické skreslenie (THD) je
menšie než 0,09% v rozsahu výkonov od
250 mW po menovitý výkon vo frekvenčnom
rozsahu 20 až 20 000 Hz so zaťažením
obidvoch kanálov 8 Ohm; pri minimálnom
výkone 90 W RMS (efektívnom) na kanál.
Zosilňovač
Modely s regionálnym kódom U, CA1)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime Surround 2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
130 W/kanál
Modely s regionálnym kódom SP, E21)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
80 W + 80 W
Výstupný výkon v režime Surround 2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
120 W/kanál
Pokračovanie
67SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
Ďalšie informácie
Modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK, AU, TW1)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime Surround 2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
130 W/kanál
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_61-69_STR-DG510.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG510_SK.book Page 68 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Modely s regionálnym kódom KR
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W1)
70 W + 70 W3)
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W1)
90 W + 90 W3)
Výstupný výkon v režime Surround 2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
130 W/kanál1)
120 W/kanál3)
Modely s regionálnym kódom TH6
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W1)
60 W + 60 W3)
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
80 W + 80 W1)
70 W + 70 W3)
Výstupný výkon v režime Surround 2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
120 W/kanál1)
100 W/kanál3)
1) Merané
v nasledovných podmienkach:
Frekvenčný rozsah
Analógové
10 Hz – 70 kHz +0,5/–2 dB
(s vypnutým zvukovým
poľom a tónovou
charakteristikou)
Vstupy
Analógové
Citlivosť: 500 mV/50 kOhm
Odstup signál - šum
(ďalej S/N)4): 96 dB
(A, 500 mV5))
Digitálny (Koaxiálny)
Impedancia: 75 Ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (Optický)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy (Analógové)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/10 kOhm
SUB WOOFER Napätie: 2 V/1 kOhm
Tónová charakteristika
Úrovne zisku
±6 dB, 1 dB krok
4) INPUT
SHORT (Vstup nakrátko) (s vypnutým
zvukovým poľom a tónovou charakteristikou).
5) So záťažou, úroveň vstupu.
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
Regionálny kód
Napájanie
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK, KR,
TH6, SP
230 V AC, 50 Hz
E2, AU
240 V AC, 50 Hz
Ladiaci rozsah
TW
110 V AC, 60 Hz
Regionálny kód
87,5 - 108,0 MHz
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrické
10,7 MHz
Pásmo AM
2)
Referenčný výstupný výkon pre predné, stredový,
surround reproduktory. V závislosti od nastavenia
zvukových polí a zdrojov vstupného signálu
nemusí byť na výstupe žiadny zvukový signál.
3)
Merané v nasledovných podmienkach:
Ladenie
Krok
ladenia
10 kHz
U, CA
Krok
ladenia
9 kHz
531 –
530 –
1 710 kHz6) 1 710 kHz6)
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK, AU, TW, –
KR, TH6, SP
531 –
1 602 kHz
KR, TH6
220 V AC, 50 Hz
E2
531 –
530 –
1 610 kHz6) 1 602 kHz6)
Anténa
Medzifrekvencia
Rámová anténa
450 kHz
68SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
C:\Temp\Temp05\STR-DG510_SK\Fm\Sk_61-69_STR-DG510.fm
masterpage: Pravý
STR-DG510_SK.book Page 69 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
6)
Krok ladenia v pásme AM môžete meniť medzi
9 kHz alebo 10 kHz. Po naladení stanice v pásme
AM vypnite receiver. Držte zatlačené tlačidlo
TUNING MODE a súčasne stlačte ?/1. Všetky
uložené stanice sa pri zmene kroku ladenia
vymažú. Pre opätovné nastavenie kroku
na hodnotu 10 kHz (alebo 9 kHz) postup
zopakujte.
Video
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vš-š/75 Ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š/75 Ohm
PB/CB: 0,7 Vš-š/75 Ohm
PR/CR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
80 MHz HD prechod
Dodávané príslušenstvo
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Diaľkové ovládanie RM-AAU013 (1)
Batérie R6 (veľkosť-AA) (2)
Kalibračný mikrofón (ECM-AC2 alebo
ECM-AC2a) (1)
Podrobnosti o regionálnom kóde vášho
modelu pozri str. 3.
Právo na zmeny vyhradené.
Všeobecne
Napájanie
Regionálny kód
Napájanie
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
KR, TH6
220 – 230 V AC, 50/60 Hz
E2
120/220/240 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
SP
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Regionálny kód
Príkon
U, CEL, CEK, AU,
KR, E2
220 W
CA
300 VA
TH6, SP
200 W
TW
500 W
Ďalšie informácie
Príkon
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W
Rozmery (š/v/h) (cca)
430,5 × 157,5 × 309 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (cca)
7,7 kg
69SK
STR-DG510
2-898-429-11 (1)
STR-DG510_SK.book Page 70 Thursday, March 15, 2007 11:11 AM
Index
Číslice
CH
S
2 kanály 51
2CH STEREO 51
5.1 kanálov 14
Chybové hlásenia 66
Satelitný prijímač
Zapojenie 23
Set-top box
Zapojenie 23
Super Audio CD prehrávač
Prehrávanie 34
Zapojenie 16
A
AUTO CALIBRATION 28
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 46
I
INPUT MODE 58
L
B
Ladenie
Automatické 53
Priame 53
Vyvolanie staníc 55
Blu-ray disk prehrávač
Zapojenie 18
M
C
CD prehrávač
Prehrávanie 34
Zapojenie 16
D
Digital Cinema Sound (DCS) 50
Dolby Digital 62
DTS 62
DVD prehrávač
Prehrávanie 35
Zapojenie 21
DVD rekordér
Zapojenie 21
H
HDMI
Zapojenie 18
Menu
A. CAL 46
AUDIO 41
LEVEL 39
SUR 40
SYSTEM 42
TONE 40
TUNER 41
N
Nahrávanie na záznamové
médium 60
P
Počiatočné nastavenie 26
Pomenovanie 56, 59
R
T
TEST TONE 31
Tuner
Zapojenie 25
TVP
Zapojenie 20
V
VCR
Zapojenie 24
Vypínací časovač 60
Vypnutie zvuku 33
Výber
Sada reproduktorov 27
Zariadenie 32
Zvukové pole 48
Z
Zvukové polia
Resetovanie 52
Výber 48
RDS 57
Reproduktory
Zapojenie 15
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising