Sony | STR-DH800 | Sony STR-DH800 Návod na použitie

STR-DH800_SK.book Page 1 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
4-131-723-41(1)
Multikanálový
AV receiver
Návod na použitie
STR-DH800
© 2009 Sony Corporation
4-131-725-21(1)
Prehľad pre rýchle
nastavenie Quick Setup
STR-DH800
Sony Corporation © 2009
Slovensky
Tento prehľad pre rýchle nastavenie popisuje spôsob pripojenia DVD prehrávača, satelitného prijímača
alebo Set-top box zariadenia, Blu-ray Disc prehrávača, TVP, reproduktorov a subwoofera tak, aby bola
možná reprodukcia multikanálového priestorového (surround) zvuku. Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie receivera.
Na obrázkoch v prehľade sú reproduktory označované ako A až H.
 Predný reproduktor (ľavý)
 Predný reproduktor (pravý)
 Stredový reproduktor
 Surround reproduktor (ľavý)
 Surround reproduktor (pravý)
 Surround zadný reproduktor (ľavý)
 Surround zadný reproduktor (pravý)
 Subwoofer
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Uvedený obrázok zobrazuje príklad konfigurácie 7.1-kanáloveho systému reproduktorov
(sedem reproduktorov a jeden subwoofer). Podrobnosti pozri v návode na použitie receivera.
2: Zapojenie reproduktorov
Zapojte reproduktory podľa ich počtu a typu.
Reproduktorové káble
• Používajte reproduktorové káble vhodné pre rozmery miestnosti.
• Ak rozhodnete, ktorý kábel (farba alebo označenie) pripojíte do konektora plus (+) alebo mínus (–),
viac polaritu nemeňte a dodržujte takéto rozlíšenie.
Reproduktorové konektory
• Konektor 3 pripojte do konektora 3 na receiveri a konektor # pripojte do konektora # na receiveri.
• Podrobnosti o pripojení reproduktorových káblov pozri na uvedenom obrázku.
Tlačidlo pre reproduktory SPEAKERS
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré chcete používať. Podrobnosti pozri v časti
“7: Výber sady reproduktorov” v návode na použitie receivera.
3: Pripojenie iných zariadení
Príklad prepojenia receivera s inými zariadeniami. Podrobnosti o iných pripojeniach a zariadeniach
pozri v kroku 3 a 4 v časti “Začíname” v návode na použitie receivera.
4: Ako posledné zapojte všetky sieťové šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Podrobnosti pozri v časti “Pripojenie sieťovej šnúry” v návode na použitie receivera.
2SK
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
5: Automatická kalibrácia nastavení reproduktorov
Automatická kalibrácia umožní vykonať automatické nastavenia všetkých pripojených
reproduktorov, aby sa dosiahol želaný zvuk. Funkcia automatickej kalibrácie zabezpečí:
• Kontrolu prepojenia receivera a všetkých reproduktorov.
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých reproduktorov od miesta počúvania.
• Zmeranie veľkosti reproduktorov.
• Zmeranie polarity reproduktorov.
• Zmeranie frekvenčných charakteristík.
1
Pripojte dodávaný kalibračný mikrofón do konektora AUTO CAL MIC
na receiveri.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Umiestnite kalibračný mikrofón na miesto počúvania. Nastavte ho do úrovne uší
napr. pomocou podstavca alebo statívu.
3
Stlačte AUTO CAL.
Funkcia automatickej kalibrácie sa spustí.
Podrobnosti o funkcii automatickej kalibrácie pozri v kroku 8 v časti “Začíname”
v návode na použitie receivera.
Poznámky
• Medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky. Inak sa kalibrácia nevykoná správne.
Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky, aby sa predišlo chybám v meraní.
• Ak sú nízke frekvencie hlbšie než obľubujete, pomocou Menu SPEAKER nastavte veľkosť reproduktorov.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie receivera.
6: Nastavenie iných zariadení
Každé zariadenie je potrebné nastaviť tak, aby sa pri prehrávaní na pripojenom zariadení
správne reprodukoval zvuk z pripojených reproduktorov. Podrobnosti pozri v návode na
použitie príslušného zariadenia.
Po nastavení
Receiver je pripravený na prevádzku. Stlačením tlačidla pre zdroj vstupného signálu na
diaľkovom ovládaní zvoľte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie receivera.
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
3SK
1: Rozmiestnenie reproduktorov
4SK
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
2: Zapojenie reproduktorov
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
A
B
Reproduktorový kábel
Monofonický audio kábel
10 mm
ANTENNA
HDMI
IN 3
IN 4
AM
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT
BD
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
FRONT A
R
L
A
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
5SK
ANTENNA
HDMI
IN 3
IN 4
AM
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
TV
MONITOR
OUT
IN 1
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
DVD
IN
BD
IN
OPTICAL
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
MONITOR
FRONT A
L
R
AUDIO
OUT
L
R
L
R
TV
SA-CD/CD/CD-R
SAT
BD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
CENTER
ANTENNA
A
HDMI
IN 3
IN 4
AM
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
R
6SK
SPEAKERS
SURROUND
L
A
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
ANTENNA
HDMI
IN 3
IN 4
AM
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT
BD
DVD
IN
BD
IN
OPTICAL
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
R
AUDIO
OUT
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
CENTER
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
A
L
SPEAKERS
ANTENNA
HDMI
IN 3
IN 4
AM
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
AUDIO
OUT
SUBWOOFER
B
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
7SK
3: Pripojenie iných zariadení
Video zariadenia
ANTENNA
Satelitný
prijímač/
Set-top box
DVD prehrávač
OUTPUT
OUTPUT
Blu-ray Disc
prehrávač
OUTPUT
HDMI
IN 3
IN 4
AM
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT
IN
DVD
IN
BD
IN
OPTICAL
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
BD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
C
C
ANTENNA
C
HDMI
IN 3
IN 4
AM
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
D
DIGITAL (ASSIGNABLE)
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
C
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
MONITOR
FRONT A
L
R
AUDIO
OUT
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
INPUT
TVP
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
C HDMI kábel
D Optický digitálny kábel
8SK
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
R
L
5: Automatická kalibrácia nastavení reproduktorov
Kalibračný mikrofón
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
AUTO CAL MIC
THEATRE RM SET UP AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
1
2
VIDEO 1
AMP
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
SA-CD/
CD
-/-HDMI1
8
9
TUNER
0/10
HDMI2
DMPORT
Tlačidlá pre výber zdroja
vstupného signálu
ENT/MEM
HDMI3
CLEAR/>10
HDMI4
AUTO CAL
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP
MENU
DISPLAY
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
9SK
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_002-003_STR-DH800.fm4-131-723-41(1)
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 2 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, zariadenie nevystavujte
pôsobeniu vody (napr. špliechaniu) a na zariadenie
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Sieťovú šnúru zariadenia zapojte do ľahko prístupnej
elektrickej zásuvky, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od
elektrickej siete. Ak nastanú problémy a zariadenie
nefunguje štandardne, okamžite odpojte sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmerným teplotám (napr. slnečnému žiareniu,
ohňu a pod.).
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je pripojené
do elektrickej zásuvky, aj keď je samotné zariadenie
vypnuté.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší alebo
v slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento
symbol používať v kombinácii s určitým chemickým
symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg)
alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie
obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo
0,004% olova.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/
batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné
miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenie v predaji v krajinách
aplikujúcich legislatívu EU.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
2SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_002-003_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 3 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Autorské práva
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DH800. Označenie vášho modelu je
vyznačené v pravom dolnom rohu predného
panela. Ak nie je uvedené inak, ako príklad
na obrázkoch sa v tomto návode používa model
s regionálnym kódom CEL. Akékoľvek rozdiely
v ovládaní sú zreteľne vyznačené v texte,
napríklad: “Len modely s regionálnym
kódom CEK”.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na dodávanom diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Zariadenie je tiež možné ovládať ovládacími
prvkami na receiveri, ak majú ovládacie prvky
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na DO.
Toto zariadenie je vybavené systémom
Dolby* Digital a Pro Logic Surround a tiež
systémom DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
** Vyrobené v licencii na základe patentov USA č.:
5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929,
7 392 195, 7 272 567 a ďalších udelených
a registrovaných patentov v USA a v iných
krajinách. DTS je ochranná známka a logá DTS,
symbol, DTS-HD a DTS-HD Master Audio sú
obchodné značky spoločnosti DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Regionálne kódy
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v pravej spodnej časti zadného panela zariadenia
(pozri obrázok nižšie).
2
IN 1
OUT
SURROUND
R
L
FRONT A
R
Tento receiver disponuje technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
L
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa regionálneho
kódu sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom AA”.
Tento produkt je vyrobený v licencii spoločnosti
Neural Audio Corporation a THX Ltd. Spoločnosť
Sony Corporation týmto udeľuje užívateľovi
neexkluzívne, neprenositeľné, limitované právo na
používanie tohto produktu chráneného patentmi
USA a iných krajín, registrovanými patentmi
a inými technológiami alebo obchodnými značkami
spoločnosti Neural Audio Corporation a THX Ltd.
“Neural Surround”, “Neural Audio”, “Neural”
a “NRL” sú obchodné značky a logá spoločnosti
Neural Audio Corporation, THX je obchodná
značka spoločnosti THX Ltd., ktorá môže byť
v niektorých právnych systémoch aj ochrannou
známkou. Všetky práva vyhradené.
“x.v.Color (x.v.Colour)” a logo “x.v.Color
(x.v.Colour)” sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
“BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
“S-AIR” a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
3SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_004-005_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 4 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Obsah
Popis a umiestnenie častí a ovládacích
prvkov.......................................................6
Začíname
1: Pripojenie a rozmiestnenie
reproduktorov .........................................16
2: Pripojenie reproduktorov.........................17
3: Pripojenie k TVP .....................................20
4a: Pripojenie audio zariadení .....................22
4b: Pripojenie video zariadení .....................23
5: Pripojenie antén.......................................30
6: Príprava receivera a diaľkového
ovládania.................................................30
7: Výber sady reproduktorov.......................32
8: Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION) ......................32
9: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE) ................39
Priestorový zvuk
Používanie predprogramovaného
zvukového poľa...................................... 59
Reprodukcia surround efektu pri nízkej
hlasitosti (NIGHT MODE) .................... 64
Používanie len predných reproduktorov
(2CH STEREO) ..................................... 65
Reprodukcia zvuku bez úprav
(ANALOG DIRECT) ............................ 65
Obnovenie výrobných nastavení
zvukových polí....................................... 66
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM rozhlasového vysielania .... 66
Uloženie staníc v pásme FM/AM ............... 68
Radio Data System (RDS) .......................... 71
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Prehrávanie
Výber zariadenia..........................................40
Počúvanie/sledovanie signálu zo zariadenia .....42
Ovládanie zosilňovača
Navigácia v ponukách Menu .......................44
Nastavenie úrovne hlasitosti
(Menu LEVEL) ......................................49
Nastavenia reproduktorov
(Menu SPEAKER) .................................50
Nastavenia surround zvuku
(Menu SURROUND) .............................53
Nastavenie ekvalizéra (Menu EQ)...............54
Nastavenia tunera (Menu TUNER) .............54
Nastavenia audio signálu
(Menu AUDIO) ......................................55
Nastavenia video signálu
(Menu VIDEO).......................................56
Nastavenia pre HDMI (Menu HDMI).........56
Nastavenia systému (Menu SYSTEM) .......57
Nastavenia pre S-AIR (Menu S-AIR) .........58
Funkcie “BRAVIA” Sync
Čo je “BRAVIA” Sync? ............................. 72
Príprava na funkciu “BRAVIA” Sync ........ 73
Sledovanie DVD/Blu-ray Disc médií
(One-Touch Play) .................................. 75
Reprodukcia zvuku z TVP cez reproduktory
pripojené k receiveru
(System Audio Control)......................... 75
Vypnutie receivera spolu s TVP
(System Power Off) ............................... 76
Operácie S-AIR
Produkty S-AIR .......................................... 76
Nastavenie produktov S-AIR...................... 77
Reprodukcia zvuku zo systému v inej
miestnosti ............................................... 81
Zmena kanála pre kvalitnejší prenos audio
signálu.................................................... 83
Používanie S-AIR prijímača, keď je hlavné
zariadenie S-AIR v pohotovostnom
režime..................................................... 84
4SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_004-005_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 5 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
audio signálom (INPUT MODE)........... 85
Reprodukcia zvukového/obrazového signálu
z iných zdrojov vstupného signálu......... 85
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)....... 87
Zmena zobrazení na displeji ....................... 89
Vypínací časovač (Sleep Timer) ................. 90
Nahrávanie pomocou receivera................... 90
Bi-amp zapojenie ........................................ 91
Používanie diaľkového
ovládania
Ovládanie jednotlivých zariadení pomocou
diaľkového ovládania ............................. 93
Programovanie diaľkového ovládania......... 95
Ďalšie informácie
Slovník ........................................................ 99
Bezpečnostné upozornenia........................ 102
Riešenie problémov................................... 104
Technické údaje ........................................ 110
Index............................................Zadná strana
5SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 6 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov
Predný panel
1
2
3
4
5
7
6
8
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
qh qg
DISPLAY
qf
qd
qs
qa q;
MUTING
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
9
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
A ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Stlačte pre vypnutie alebo
zapnutie receivera
(str. 31, 42, 43, 66, 68).
G MASTER
VOLUME
Otáčaním nastavíte
hlasitosť vo všetkých
reproduktoroch súčasne
(str. 39, 40, 42, 43).
B TONE +/–
Nastavenie nízkych
a vysokých tónov pre
predné kanály. Stláčaním
TONE MODE zvoľte
BASS alebo TREBLE,
potom otáčaním TONE +/–
nastavte úroveň (str. 54).
H MUTING
Stlačením dočasne vypnete
zvuk.
Ďalším stlačením
MUTING zvuk obnovíte
(str. 41).
I Konektory
VIDEO 2 IN
Pripojenie prenosného
audio/video zariadenia ako
kamkordér alebo video hra
(str. 29, 40).
TONE MODE
C INPUT
SELECTOR
Výber zdroja vstupného
signálu pre prehrávanie
(str. 40, 41, 42, 43, 65, 67,
69, 85, 89, 91).
D Displej
Zobrazuje aktuálny stav
zvoleného zariadenia alebo
zoznam voliteľných
položiek (str. 8).
E Senzor
signálov DO
Príjem signálov
z diaľkového ovládania.
F DIMMER
Stláčaním nastavíte jas
displeja (str. 57).
J Konektor
Pripojenie dodávaného
AUTO CAL MIC kalibračného mikrofónu za
účelom vykonania funkcie
automatickej kalibrácie
(str. 33).
K DISPLAY
Výber informácie
zobrazenej na displeji
(str. 89).
6SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 7 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Názov
Funkcia
L 2CH/A.DIRECT
Výber zvukového poľa
(str. 59).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
M TUNING MODE
TUNING +/–
Ovládanie tunera (FM/AM)
(str. 66).
MEMORY/
ENTER
N INPUT MODE
Výber režimu vstupného
signálu, ak je rovnaké
zariadenie pripojené do
digitálnych aj analógových
konektorov (str. 85).
O Konektor
PHONES
Pripojenie slúchadiel
(str. 104).
P SPEAKERS
Stláčaním zvolíte sadu
predných reproduktorov
(str. 32).
7SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 8 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Indikátory na displeji
1
2
wa
3
w;
4
ql
3
5
8
7
6
qk qj qh qg qf qd qs
qa
9
0
Názov
Funkcia
Názov
A SW
Rozsvieti sa, keď je zvukový
signál vyvedený aj do
konektorov SUBWOOFER.
B LFE
Rozsvieti sa pri prehrávaní
disku, ktorý obsahuje kanál
LFE (nízkofrekvenčný efekt)
a zvuk kanála LFE sa práve
reprodukuje.
D Indikátory
Jeden z príslušných indikátorov
Dolby Digital sa rozsvieti, keď zariadenie
Surround
dekóduje príslušné signály
vo formáte Dolby Digital.
C Indikátory
zdroja
vstupného
signálu
COAX
OPT
ANALOG
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
Dolby Digital musia byť
vykonané digitálne prepojenia
a INPUT MODE musí byť
nastavené na “AUTO” (str. 85).
E Neural-THX
Rozsvieti sa, keď receiver
aplikuje spracovanie
Neural-THX na vstupný signál.
F Indikátory
DTS(-ES)
Rozsvieti sa, keď sú na vstupe
signály DTS alebo DTS-ES.
Rozsvietia sa podľa aktuálneho
zdroja vstupného signálu.
Rozsvieti sa, keď je
INPUT MODE nastavené na
“AUTO” a zdroj signálu je
digitálny signál vstupujúci cez
konektor COAXIAL (str. 85).
Rozsvieti sa, keď je
INPUT MODE nastavené na
“AUTO” a zdroj signálu je
digitálny signál vstupujúci cez
konektor OPTICAL (str. 85).
Rozsvieti sa, keď je
INPUT MODE nastavené
na “ANALOG”, alebo ak sa
pri nastavení INPUT MODE
na “AUTO” nezistia žiadne
digitálne signály (str. 85).
Funkcia
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
G D.RANGE
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály DTS.
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály DTS-ES.
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály DTS 96 kHz/
24 bit.
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
DTS musia byť vykonané
digitálne prepojenia
a INPUT MODE musí byť
nastavené na “AUTO” (str. 85).
Rozsvieti sa, keď je aktivovaná
kompresia dynamického
rozsahu (str. 50).
8SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 9 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
H SP A/SP B/
SP A+B
Svieti podľa práve zvolených
reproduktorov (str. 32). Ani
jeden indikátor sa však
nerozsvieti, ak sú reproduktory
vypnuté, alebo sú pripojené
slúchadlá.
Q Indikátory
DTS-HD
Jeden z príslušných indikátorov
sa rozsvieti, keď zariadenie
dekóduje príslušné signály
vo formáte DTS-HD.
I SLEEP
Rozsvieti sa, ak je aktivovaný
vypínací časovač (str. 90).
J A.DIRECT
Rozsvieti sa, keď receiver
spracúva signály Analog Direct
(priamy analógový signál).
K Indikátory
ladenia
Rozsvietia sa, keď receiver ladí
rozhlasové stanice.
MEM
MONO
RDS
ST
Rozsvieti sa, ak je aktivovaná
nejaká pamäťová funkcia, napr.
ukladanie predvolieb
(str. 68) atď.
Monofonické vysielanie
Je naladená stanica so službami
RDS.
Poznámka
“RDS” sa zobrazuje len pri
modeloch s regionálnymi
kódmi CEL, CEK.
Stereo vysielanie
L S-AIR
Rozsvieti sa, keď je pripojený
vysielač S-AIR (nedodávaný).
M Indikátory
Dolby
Pro Logic
Jeden z príslušných indikátorov
sa rozsvieti pri aplikovaní
spracovania Dolby Pro Logic
receiverom na dva kanály pre
získanie oddeleného výstupu
stredového a surround kanálov.
PL
PL II
PL IIx
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Poznámka
Tieto indikátory nesvietia,
ak nie je pripojený stredový
reproduktor alebo surround
reproduktory.
N BI-AMP
Svieti, keď je voľba surround
zadných reproduktorov
nastavená na “BI-AMP”
(str. 91).
O EQ
Rozsvieti sa, keď je aktívny
ekvalizér.
P NEO:6
Svieti, keď je aktívny dekodér
DTS Neo:6 Cinema/Music
(str. 62).
DTS-HD
MSTR
DTS-HD HI
RES
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
R LPCM
Rozsvieti sa, keď sa zistia
signály Linear PCM.
S DMPORT
Svieti, keď je pripojený adaptér
DIGITAL MEDIA PORT a je
zvolené “DMPORT”.
T HDMI
Rozsvieti sa, keď receiver zistí
zariadenie pripojené do
konektora HDMI IN (str. 24).
Písmená (L, C, R atď.) indikujú
U Indikátory
prehrávaných práve prehrávaný kanál. Políčka
kanálov
okolo písmen znázorňujú
spôsob zmixovania (založený
na nastavení reproduktorov)
zdroja signálu na nižší alebo
vyšší počet kanálov receiverom.
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový (mono)
Surround ľavý
Surround pravý
Surround (monofonická alebo
surround zložky dosiahnuté
spracovaním Pro Logic)
Surround zadný ľavý
Surround zadný pravý
Surround zadný (surround
zadné zložky dosiahnuté
6.1-kanálovým dekódovaním)
Príklad:
Šablóna pre reproduktory: 3/0.1
Formát záznamu: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
9SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 10 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Zadný panel
1
2 3
4
ANTENNA
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT
IN
OPTICAL
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
R
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND
CENTER
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
8
6
TV
SAT
BD
VIDEO 1
7
SUBWOOFER
SPEAKERS
6
5
D Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
A S-AIR (EZW-T100)
S krytom slotu
UPOZORNENIE
Nedemontujte kryt
slotu, ak neinštalujete
bezdrôtový vysielač.
Slot
Pripojenie
bezdrôtového
vysielača
(nedodávaný)
(str. 78).
Konektory
Pripojenie DVD
OPTICAL IN prehrávača atď.
Konektor
COAXIAL
Konektor
COAXIAL IN poskytuje vyššiu
kvalitu zvuku
(str. 20, 26, 27, 28).
Konektory
HDMI IN/
OUT*
B Časť DMPORT
Konektor
DMPORT
Pripojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA
PORT (str. 88).
C Časť ANTENNA
Konektor FM Pripojenie
ANTENNA dodávanej FM
drôtovej antény
(str. 30).
Konektory
AM
ANTENNA
Pripojenie
dodávanej AM
rámovej antény
(str. 30).
Pripojenie DVD
prehrávača,
satelitného
prijímača, Blu-ray
Disc prehrávača
atď. Obraz je
privedený na vstup
do TVP alebo
projektora, kým
zvuk môže byť
reprodukovaný
z TVP alebo/a
z reproduktorov
pripojených
k tomuto receiveru
(str. 24).
E Časť SPEAKERS
Pripojenie
reproduktorov
(str. 17).
10SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 11 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
F Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory
Biely
AUDIO IN/
(L)
OUT
Červený
(R)
Čierny
Pripojenie Super
Audio CD
prehrávača atď.
(str. 20, 22).
Konektor
Pripojenie
AUDIO OUT subwoofera
(str. 17).
G Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory
AUDIO IN/
OUT
Červený
Biely
(L)
(R)
Pripojenie VCR,
Blu-ray Disc
prehrávača atď.
(str. 27 – 29).
Diaľkové ovládanie
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať receiver a audio/video zariadenia
Sony, na ovládanie ktorých ste DO nastavili.
DO môžete naprogramovať aj tak, aby ovládalo
audio/video zariadenia iných výrobcov než
Sony. Podrobnosti pozri “Programovanie
diaľkového ovládania” (str. 95).
RM-AAP044
1
wj
?/1
wh
THEATRE RM SET UP AV ?/1
SYSTEM STANDBY
Žltý
Konektory
VIDEO IN/
OUT*
wg
Modrý
(PB/CB)
Konektory Y, Pripojenie DVD
PB/CB, PR/CR prehrávača, TVP,
IN/OUT*
satelitného
prijímača atď.
(str. 20, 26, 27, 28).
Červený
(PR/CR)
TV
1
VIDEO 1
AMP
2
3
VIDEO 2
4
5
6
SAT
TV
8
SA-CD/
CD
9
TUNER
-/--
DMPORT
0/10
HDMI 1
2
3
4
BD
DVD
7
H Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT
Zelený
(Y)
SHIFT
5
ENT/MEM
HDMI 2
HDMI 3
CLEAR/>10
HDMI 4
wf
wd
ws
wa
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP MENU
DISPLAY
* Ak prepojíte konektor HDMI OUT alebo
MONITOR OUT s TVP, môžete sledovať zvolený
vstupný obrazový signál (str. 20, 24).
6
7
8
9
0
w;
qa
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
qs
>
TUNING +
m
M
DISC SKIP
D.TUNING
ql
X
qd
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
MUTING
qf
qk
qj
qh
BD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
F1
F2
qg
WIDE
Pokračovanie
11SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 12 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Názov
Funkcia
A AV ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Stlačením zapnete/vypnete
audio/video zariadenia,
na ovládanie ktorých je DO
naprogramované.
Stlačením TV (C) a následným
stlačením A/V ?/1 zapnete/
vypnete TVP.
Ak súčasne stlačíte aj tlačidlo
?/1 (B), vypnete receiver
spolu s ostatnými zariadeniami
(SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkcia tlačidla AV ?/1
sa automaticky zmení vždy,
keď zvolíte zdroj vstupného
signálu pomocou tlačidiel pre
výber vstupného signálu (5).
B ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Stlačením zapnete receiver
alebo ho prepnete do
pohotovostného režimu.
Aby sa vypli všetky zariadenia,
stlačte súčasne ?/1 a AV ?/1
(A) (SYSTEM STANDBY).
Názov
Číselné
tlačidlá
(číslo 5a))
Stlačením SHIFT (wg)
a následným stlačením
číselných tlačidiel
– uložíte/vyvoláte uložené
stanice.
– zvolíte čísla skladieb na
CD prehrávači, VCD
prehrávači, LD prehrávači,
DVD prehrávači, MD decku,
DAT decku alebo kazetovom
decku. Stlačením 0/10
zvolíte skladbu č. 10.
– zvolíte čísla predvolieb na
VCR, satelitnom prijímači,
Blu-ray Disc prehrávači,
PSX, DVD/VHS COMBO
alebo DVD/HDD COMBO.
Po stlačení TV (3) číselnými
tlačidlami zadáte číslo TV
predvoľby.
-/--
Stlačením SHIFT (wg)
a následným stlačením -/-zvolíte režim zadávania
predvolieb jedno- alebo
dvojciferne pri VCR alebo
satelitnom prijímači.
Pre výber režimu zadávania
predvolieb na TVP stlačte TV
(C) a následne -/--.
ENT/MEM
Po stlačení SHIFT (wg)
a následnom stlačení ENT/
MEM môžete po zvolení kanála,
disku alebo stopy/skladby
zadávať číselnými tlačidlami
želanú hodnotu pri VCR, CD
prehrávači, VCD prehrávači,
LD prehrávači, MD decku, DAT
decku, kazetovom decku,
satelitnom prijímači, Blu-ray
Disc prehrávači alebo PSX.
Pre zadávanie hodnôt na TVP
Sony stlačte TV (C) a následne
ENT/MEM.
Ak chcete uložiť stanicu pri
používaní tunera, stlačte SHIFT
(wg) a následne ENT/MEM.
CLEAR/>10
Po stlačení SHIFT (wg)
anáslednom stlačení CLEAR/
>10 zrušíte nesprávne zadané
číslo číselným tlačidlom pri
DVD prehrávači, Blu-ray Disc
prehrávači, PSX, satelitnom
prijímači, DVD/VHS COMBO
alebo DVD/HDD COMBO.
Po stlačení SHIFT (wg)
a následnom stlačení CLEAR/
>10 môžete zvoliť skladby
s číslom vyšším než 10 pri CD
prehrávači, VCD prehrávači,
LD prehrávači, MD decku,
kazetovom decku, TVP, VCR
alebo satelitnom prijímači.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Keď je “CTRL:HDMI”
nastavené na “CTRL OFF”
(str. 48) a “S-AIR STBY”
na “STBY OFF” (str. 48).
C TV
Stlačením rozsvietite tlačidlo.
Zmena funkcie tlačidiel DO
a aktivácia tlačidiel so žltou
potlačou. Aktivujú sa tiež tlačidlá
(J), V/v/B/b (J),
TOOLS/OPTIONS (K),
MENU/HOME (L), RETURN/
EXIT O (w;) a DISPLAY
(wa), čím sa umožní vykonávať
operácie v Menu, avšak len pre
TVP Sony.
D AMP
Stlačením rozsvietite tlačidlo
a aktivujete ovládanie
receivera (str. 35).
E Tlačidlá pre
výber zdroja
vstupného
signálu
Stlačením jedného z tlačidiel
zvoľte požadované zariadenie.
Po stlačení ľubovoľného z týchto
tlačidiel sa receiver zapne.
Tlačidlá sú od výroby priradené
na ovládanie zariadení Sony.
Zmenou kódu naprogramujete
DO tak, aby ovládalo zariadenia
iných výrobcov než Sony podľa
postupu v časti “Programovanie
diaľkového ovládania” na str. 95.
Funkcia
12SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 13 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Názov
F A.F.D.
MOVIE
Funkcia
Stlačením zvolíte zvukové
pole (str. 60, 62).
Názov
M
Funkcia
./>b)
MUSIC
G NIGHT MODE Aktivácia režimu Night Mode
(str. 64).
H SLEEP
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne.
I AMP MENU
Zobrazenie Menu
na ovládanie receivera.
J
Po stlačení AMP (D)
stlačením MENU/HOME
(L) aktivujte ovládanie
receivera a následne stláčaním
V/v/B /b zvolíte nastavenia.
Po stlačení BD/DVD TOP
MENU (P) alebo BD/DVD
MENU (P) zvoľte stláčaním
V/v/B/b nastavenia
a následne stlačením
potvrďte výber.
Stlačením
tiež potvrdíte
výber receivera, VCR,
satelitného prijímača, DVD
prehrávača, Blu-ray Disc
prehrávača, PSX, DVD/VHS
COMBO alebo DVD/HDD
COMBO.
,
V/v/B/b
K TOOLS/
OPTIONS
Zobrazenie a výber položiek
z volieb Menu v DVD/
Blu-ray Disc prehrávači.
Stlačením TV (C)
a následným stlačením
TOOLS/OPTIONS zobrazíte
voľby aplikovateľné pre
TVP Sony.
L MENU/HOME Stlačením zobrazíte ponuky
Menu receivera, VCR, DVD
prehrávača, satelitného
prijímača, Blu-ray Disc
prehrávača, PSX, DVD/VHS
COMBO alebo DVD/HDD
COMBO na TV obrazovke.
Potom stláčaním V/v/B/b
a
vykonávajte operácie
v Menu.
Stlačením TV (C)
a následným stlačením
MENU/HOME zobrazíte
ponuky Menu TVP Sony.
/
Prepínanie skladieb na VCR,
CD prehrávači, VCD
prehrávači, LD prehrávači,
DVD prehrávači, MD decku,
DAT decku, kazetovom decku,
Blu-ray Disc prehrávači, PSX,
DVD/VHS COMBO alebo
DVD/HDD COMBO.
<
Zopakovanie predošlej scény
alebo zrýchlený posuv
v aktuálnej scéne vpred pri
DVD prehrávači, Blu-ray
Disc prehrávači, PSX, DVD/
VHS COMBO alebo DVD/
HDD COMBO.
m/Mb)
Stlačením
– vyhľadávate skladby vpred/
vzad pri CD prehrávači,
VCD prehrávači, DVD
prehrávači, LD prehrávači,
MD decku, Blu-ray Disc
prehrávači, PSX, DVD/
VHS COMBO alebo DVD/
HDD COMBO.
– spustíte zrýchlený posuv
vpred/vzad na VCR,
DAT decku alebo
kazetovom decku.
Na)b)
Spustenie prehrávania na VCR,
CD prehrávači, VCD
prehrávači, LD prehrávači,
DVD prehrávači, MD decku,
DAT decku, kazetovom decku,
Blu-ray Disc prehrávači, PSX,
DVD/VHS COMBO alebo
DVD/HDD COMBO.
Xb)
Pozastavenie prehrávania
alebo nahrávania na VCR, CD
prehrávači, VCD prehrávači,
LD prehrávači, DVD
prehrávači, MD decku, DAT
decku, kazetovom decku,
Blu-ray Disc prehrávači, PSX,
DVD/VHS COMBO alebo
DVD/HDD COMBO.
(Tiež spustenie nahrávania
zo zariadenia v režime
pozastavenia nahrávania.)
xb)
Zastavenie prehrávania na
VCR, CD prehrávači, VCD
prehrávači, LD prehrávači,
DVD prehrávači, MD decku,
DAT decku, kazetovom decku,
Blu-ray Disc prehrávači, PSX,
DVD/VHS COMBO alebo
DVD/HDD COMBO.
<
Pokračovanie
13SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 14 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
TUNING +/–
Ladenie staníc.
R MUTING
D.TUNING
Stlačením potvrdíte výber
režimu priameho ladenia.
Stlačením dočasne vypnete
zvuk. Ďalším stlačením
MUTING zvuk obnovíte.
Stlačením TV (C) a následným
stlačením MUTING vypnete
zvuk na TVP.
S DISC SKIP
Prepínanie diskov na CD
prehrávači, VCD prehrávači,
DVD prehrávači alebo MD
decku (len meniče diskov).
T RETURN/
EXIT O
Stlačením
– obnovíte zobrazenie
predošlého Menu.
– vypnete Menu alebo OSD
zobrazenie VCD prehrávača,
LD prehrávača, DVD
prehrávača, Blu-ray Disc
prehrávača, PSX, DVD/
VHS COMBO alebo
satelitného prijímača
zobrazené na TV obrazovke.
Stlačením TV (3)
a následným stlačením
RETURN/EXIT O obnovíte
predchádzajúce Menu
TVP Sony.
U DISPLAY
Výber informácie zobrazenej
na TV obrazovke pri VCR,
VCD prehrávači, LD
prehrávači, DVD prehrávači,
CD prehrávači, MD decku,
Blu-ray Disc prehrávači, PSX,
satelitnom prijímači, DVD/
VHS COMBO alebo DVD/
HDD COMBO.
Stlačením TV (C) a následným
stlačením DISPLAY zobrazíte
na TV obrazovke informácie
o TVP Sony.
N TV CH +a)/–
PRESET
+a)/–
Stlačením TV (C)
a následným stláčaním
TV CH +/– zvolíte
predvoľbu na TVP.
Stlačením
– zvolíte uložené stanice
(predvoľby).
– zvolíte uložené stanice
(predvoľby) na VCR,
satelitnom prijímači,
Blu-ray Disc prehrávači,
DVD prehrávači, DVD/
VHS COMBO alebo
DVD/HDD COMBO.
O F1, F2
Stlačením F1 alebo F2
zvolíte požadovaný
zdroj signálu.
• DVD/HDD COMBO
F1: Režim HDD
F2: Režim DVD
• DVD/VHS COMBO
F1: Režim DVD
F2: Režim VHS
P BD/DVD TOP
MENU
Stlačením zobrazíte Menu
alebo OSD sprievodcu DVD
alebo Blu-ray Disc
prehrávača na TV obrazovke.
Potom stláčaním V/v/B/b
a
vykonávajte operácie
v Menu.
BD/DVD MENU Stlačením zobrazíte DVD
alebo Blu-ray Disc Menu
na TV obrazovke. Potom
stláčaním V/v/B/b a
vykonávajte operácie v Menu.
TV INPUT
WIDE
Q TV VOL +/–
MASTER
VOL +/–
Stlačením tlačidla TV (C)
a následným stláčaním
TV INPUT zvolíte zdroj
vstupného signálu (TV
signál alebo video signál).
Stlačením TV (C)
a následným stlačením
WIDE zvolíte režim
širokouhlého obrazu.
Stlačením TV (C)
a následným stláčaním
TV VOL +/– nastavíte
úroveň hlasitosti na TVP.
Stlačte pre nastavovanie
úrovne hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne.
V INPUT MODE Stlačte AMP (4) a potom
stláčaním INPUT MODE
zvoľte vstupný režim, ak sú do
digitálnych aj analógových
konektorov pripojené rovnaké
zariadenia (str. 85).
W AUTO CAL
Aktivácia funkcie automatickej
kalibrácie Digital Cinema Auto
Calibration.
X 2CH/
A.DIRECT
Stlačením zvolíte zvukové
pole alebo prepnete zvuk
zvoleného zdroja vstupného
signálu na analógový signál
bez akýchkoľvek nastavení
(str. 65).
14SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 15 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Názov
Funkcia
Y SHIFT
Stlačením rozsvietite tlačidlá.
Zmena funkcie tlačidiel DO
a aktivácia tlačidiel s ružovou
potlačou.
Z THEATRE
Stlačením zapnete/vypnete
režim Theatre pri pripojení
receivera k zariadeniam
s funkciou “BRAVIA” Sync.
wj RM SET UP
Stlačte pre nastavenie
diaľkového ovládania.
a) Tlačidlá
5/SAT, TV CH+/PRESET + a N majú
orientačné hmatové body. Orientačné hmatové
body používajte pri ovládaní receivera
na orientáciu medzi tlačidlami.
b)
Toto tlačidlo je tiež funkčné pri ovládaní adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT. Podrobnosti o funkcii
tlačidla pozri v návode na použitie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť popísané operácie
dostupné, alebo môžu pracovať odlišne než je
uvedené.
15SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 16 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Začíname
1: Pripojenie a rozmiestnenie reproduktorov
Receiver umožňuje používanie
7.1-kanálového systému reproduktorov
(7 reproduktorov a subwoofer).
Reprodukcia 5.1-/7.1-kanálového
zvuku
Pre maximálny efekt multikanálového
priestorového zvuku je potrebných
5 reproduktorov (dva predné, stredový
a dva surround reproduktory) a subwoofer
(5.1-kanálový zvuk).
Po pripojení jedného prídavného surround
zadného reproduktora (6.1-kanálový zvuk)
alebo dvoch prídavných surround zadných
reproduktorov (7.1-kanálový zvuk)
sa sprístupní možnosť vysokokvalitnej
reprodukcie DVD programov zaznamenaných
vo formáte Surround EX.
Príklad konfigurácie
7.1-kanálového systému
reproduktorov
Príklad konfigurácie
5.1-kanálového systému
reproduktorov
APredný reproduktor (Ľavý)
BPredný reproduktor (Pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (Ľavý)
ESurround reproduktor (Pravý)
HSubwoofer
APredný reproduktor (Ľavý)
BPredný reproduktor (Pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (Ľavý)
ESurround reproduktor (Pravý)
FSurround zadný reproduktor (Ľavý)
GSurround zadný reproduktor (Pravý)
HSubwoofer
Rady
• Keď pripojíte 6.1-kanálový systém reproduktorov,
surround zadný reproduktor umiestnite za pozíciu
počúvania (str. 52).
• Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú
smerovosť, môžete ho umiestniť kdekoľvek.
16SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 17 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
2: Pripojenie reproduktorov
Začíname
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
E
C
B
ANTENNA
D
B
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
MPORT
DC5V
0.7A MAX
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
SAT
IN
OPTICAL
MONITOR
SURROUND
CENTER
R
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
AUDIO
OUT
BD
VIDEO 1
L
R
L
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
H
R
B
B
G
F
B
A
10 mm
A Monofonický audio kábel (nedodávaný)
B Reproduktorový kábel (nedodávaný)
APredný reproduktor A (Ľavý)
BPredný reproduktor A (Pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (Ľavý)
ESurround reproduktor (Pravý)
FSurround zadný reproduktor (Ľavý)a)b)c)
GSurround zadný reproduktor (Pravý)a)b)c)
HSubwooferd)
Pokračovanie
17SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 18 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
a)
Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, pripojte ho do konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B L.
b) Ak nepoužívate surround zadný reproduktor ale
máte ďalšiu sadu predných reproduktorov, pripojte
takúto sadu do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B.
V Menu SPEAKER nastavte “SB ASSIGN”
na “SPK B” (str. 51).
Tlačidlom SPEAKERS na prednom paneli
(str. 32) môžete zvoliť tie predné reproduktory,
ktoré chcete používať.
c) Ak nepripojíte surround zadné reproduktory,
konektory SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B môžete využiť pre predné
reproduktory na zapojenie Bi-amp (str. 91).
V Menu SPEAKER nastavte “SB ASSIGN”
na “BI-AMP” (str. 51).
d) Ak pripojíte subwoofer s funkciou automatického
prepínania do pohotovostného režimu, pri
sledovaní filmov túto funkciu vypnite. Ak je
funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu zapnutá (nastavenie On),
pri poklese úrovne vstupného signálu pre
subwoofer sa subwoofer automaticky prepína
do pohotovostného režimu a môže teda dôjsť
k vypnutiu reprodukcie zvuku zo subwoofera.
Poznámka
Pred pripojením sieťovej šnúry skontrolujte, či
nie sú kovové časti reproduktorových káblov
vo vzájomnom kontakte medzi konektormi
SPEAKERS.
18SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 19 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Výber šablóny pre reproduktory
Začíname
Po rozmiestnení a správnom zapojení reproduktorov zvoľte v Menu SPEAKER predvolenú
šablónu pre reproduktory (str. 46).
Šablónu pre reproduktory zvoľte podľa nastavenia reproduktorov. Podrobnosti o jednotlivých
parametroch pozri v nasledovnej tabuľke.
Pripojené reproduktory
Predný
Stredový
ľavý/pravý
Surround Surround Surround Subwoofer
ľavý/pravý zadný
zadný
ľavý
pravý
Šablóna pre
reproduktory
3/4.1
a
a
a
a
a
3/4
a
a
a
a
a
3/3.1
a
a
a
a
3/3
a
a
a
a
2/4.1
a
a
a
a
2/4
a
a
a
a
3/2.1
a
a
a
3/2
a
a
a
2/3.1
a
a
a
2/3
a
a
a
2/2.1
a
a
2/2
a
a
3/0.1
a
a
3/0
a
a
2/0.1
a
2/0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
19SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 20 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
3: Pripojenie k TVP
Ak prepojíte konektor HDMI OUT alebo
MONITOR OUT s TVP, môžete sledovať
zvolený vstupný obrazový signál.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
TVP
Video signály
Audio signály
A
B
Audio/video signály
C
D
E
ANTENNA
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND
CENTER
R
PR/
CR
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Zložkový video kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Optický digitálny kábel (nedodávaný)
D Audio kábel (nedodávaný)
E HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
20SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 21 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Poznámky
Začíname
• Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP
cez receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video
ani audio signál sa nebude prenášať.
• Zobrazovacie zariadenie, napr. TVP (monitor)
alebo projektor, pripojte do konektora HDMI OUT
alebo MONITOR VIDEO OUT na receiveri.
Aj keď pripojíte nahrávacie zariadenia, nemusí byť
možné nahrávať.
• V závislosti od stavu prepojenia medzi TVP
a anténou môže byť obraz na TV obrazovke
skreslený. V takomto prípade umiestnite anténu
ďalej od receivera.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
Rady
• Ak chcete zvuk TVP reprodukovať
z reproduktorov pripojených k receiveru, je nutné
– prepojiť výstupné audio konektory na TVP
s konektormi TV IN na receiveri.
– vypnúť zvuk na TVP alebo na TVP aktivovať
funkciu vypnutia zvuku (Muting).
• Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
21SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 22 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
4a: Pripojenie audio zariadení
Pripojenie Super Audio CD/CD
prehrávača alebo CD rekordéra
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
Super Audio CD/CD prehrávača alebo
CD rekordéra. Pred pripájaním káblov
odpojte sieťovú šnúru.
Po pripojení všetkých audio zariadení
pokračujte časťou “4b: Pripojenie video
zariadení” (str. 23).
Super Audio
CD prehrávač/
CD prehrávač/
CD rekordér
A
ANTENNA
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND
CENTER
R
PR/
CR
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Audio kábel (nedodávaný)
22SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 23 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
4b: Pripojenie video zariadení
Táto časť popisuje spôsob pripojenia video
zariadení k receiveru. Pred pripájaním pozri
“Pripájané zariadenie” ďalej, kde sú uvedené
čísla príslušných strán s pokynmi pre
pripájanie zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte
časťou “5: Pripojenie antén” (str. 30).
Začíname
Pripojenie zariadení
Prepájaný vstupný/výstupný
video konektor
Kvalita obrazu závisí od konektorov
používaných na prepojenie. Pozri nasledovný
obrázok. Prepojenie zvoľte podľa typu
konektorov na pripájanom zariadení.
Y
HDMI
PB/CB
Pripájané zariadenie
VIDEO
PR/CR
Zariadenie
Str.
TVP
20
S konektorom HDMI
24
DVD prehrávač
26
Blu-ray Disc prehrávač
27
Satelitný prijímač/Set-top box
28
Poznámky
VCR, DVD rekordér
29
Kamkordér, video hra atď.
29
• Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
• Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP
cez receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video
ani audio signál sa nebude prenášať.
Ak chcete pripojiť viacero
digitálnych zariadení, avšak
nie je voľný žiadny vstupný
konektor
COMPONENT VIDEO
Digitálne
Analógové
Vysoká kvalita obrazu
Pozri “Reprodukcia zvukového/obrazového
signálu z iných zdrojov vstupného signálu”
(str. 85).
23SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 24 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
• Vstup HDMI môžete tiež premenovať, aby sa
zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu” (str. 41).
Pripojenie zariadení
s konektormi HDMI
Reprodukcia surround zvuku
z TVP vysielaného
v multikanálovom formáte
HDMI je skrátený názov pre High-Definition
Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením). Je to rozhranie pre prenos
video a audio signálov v digitálnom formáte.
Surround zvuk z TVP vysielaný
v multikanálovom formáte môžete reprodukovať
cez reproduktory pripojené k tomuto receiveru.
Prepojte výstupný konektor OPTICAL na
TVP s konektorom OPTICAL IN na receiveri.
Poznámky
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie
zariadení, musíte zmeniť výrobné nastavenie
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu
HDMI 1–4. Podrobnosti pozri “Programovanie
diaľkového ovládania” (str. 95).
Satelitný prijímač/Set-top box
DVD prehrávač
Audio/video
signály
Blu-ray Disc prehrávač
Audio/video
signály
Audio/video
signály
A
A
ANTENNA
A
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT
IN
DVD
IN
BD
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
COAXIAL
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
SURROUND
CENTER
R
PR/
CR
MONITOR
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
R
AUDIO
OUT
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
C
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
B
A
Audio signály
Audio/video
signály
TVP atď.
A HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel od spoločnosti Sony.
B Optický digitálny kábel (nedodávaný)a)
C Audio kábel (nedodávaný)a)
a)
Pripojte minimálne jeden z audio káblov (B alebo C).
24SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 25 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Vlastnosti HDMI prepojenia
Poznámky k prepojovacím
káblom
• Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
• Pri prepojení cez HDMI konektor
zodpovedajúci vysokorýchlostnému
prenosu (HDMI ver. 1.3, kategória kábla 2),
keď chcete sledovať obraz alebo zvuk počas
prenosu Deep Color, alebo keď sledujete
video signál s rozlíšením 1080p alebo
vyšším, odporúčame používať kábel HDMI
s logom HDMI (originál Sony).
• Neodporúčame používať HDMI-DVI
konverzný kábel. Ak pripojíte HDMI-DVI
konverzný kábel k DVI-D zariadeniu,
zvukový a/alebo obrazový signál nemusí byť
vyvedený na výstup. Pripojte iné audio alebo
digitálne prepojovacie káble, potom
nastavte “A. ASSIGN” v Menu AUDIO
(str. 55), ak sa zvuk nereprodukuje správne.
Poznámky k HDMI prepojeniu
• Audio signál vstupujúci do konektora
HDMI IN je vyvedený do konektorov
SPEAKERS a HDMI OUT. Nie je vyvedený
na žiadny iný audio konektor.
• Video signál vstupujúci do konektora
HDMI IN je vyvedený len na výstup
z konektora HDMI OUT. Vstupný video
signál nie je vyvedený na výstup z konektorov
VIDEO OUT ani MONITOR OUT.
• Ak chcete počúvať zvuk z TV
reproduktorov, nastavte “AUDIO OUT”
na “TV+AMP” v Menu HDMI (str. 56).
Ak nie je možné prehrávať multikanálový
záznam, nastavte “AMP”. Zvuk sa však
nebude reprodukovať z reproduktorov TVP.
• DSD signály Super Audio CD diskov nie sú
privedené na vstup ani výstup.
• Nie je možné vyviesť na výstup signály
multikanálovej/dvojkanálovej časti Super
Audio CD disku.
• Audio signály (vzorkovacia frekvencia,
dátový tok atď.) vysielané z konektora
HDMI môžu byť pripojeným zariadením
potlačené. Ak je obraz nekvalitný alebo
sa nereprodukuje zvuk zo zariadenia
pripojeného HDMI káblom, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Pri prepínaní vzorkovacej frekvencie alebo
zmene počtu kanálov prehrávaného
zvukového výstupu môže dôjsť k prerušeniu
zvuku.
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany proti kopírovaniu
(HDCP), obraz a/alebo zvuk z konektora
HDMI OUT môže byť skreslený, alebo
sa nemusí prehrávať vôbec.
V tomto prípade skontrolujte špecifikácie
pripojeného zariadenia.
• Audio signál s vysokou rýchlosťou dátového
toku (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD) a multikanálový Linear PCM
signál je možné reprodukovať len cez HDMI
prepojenie.
• Aby bola možná kvalitná reprodukcia audio
signálu s vysokou rýchlosťou dátového toku
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
nastavte rozlíšenie prehrávača na viac než
720p/1080i.
• Pred prehrávaním multikanálových Linear
PCM signálov si môže rozlíšenie video
signálu prehrávača vyžadovať vykonanie
určitých nastavení. Pozri návod na použitie
prehrávača.
• Nie každé HDMI zariadenie podporuje
všetky funkcie definované špecifikáciou
HDMI verzie. Napr. zariadenie s podporou
špecifikácie HDMI ver. 1.3 nemusí
podporovať prenos Deep Color.
• Podrobnosti pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
25SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Začíname
• Digitálne audio signály prenášané
rozhraním HDMI je možné reprodukovať
v reproduktoroch pripojených k receiveru.
Takýto signál podporuje formát
Dolby Digital, DTS a Linear PCM.
• Pomocou HDMI prepojenia je možné týmto
receiverom prijímať multikanálový
(až 8 kanálov) Linear PCM signál (vzorkovacia
frekvencia 192 kHz alebo menej).
• Tento receiver podporuje prenos audio signálu
s vysokým dátovým tokom High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
a HDMI (Deep Color, x.v. Color).
• Tento receiver podporuje funkciu ovládania
cez HDMI. Podrobnosti pozri “Funkcie
“BRAVIA” Sync” (str. 72).
• Zdroj vstupného signálu HDMI 3 poskytuje
vyššiu kvalitu zvuku. Ak potrebujete vyššiu
kvalitu zvuku, pripojte zariadenie do
konektora HDMI IN 3 (pre AUDIO) a zvoľte
ako zdroj vstupného signálu HDMI 3.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 26 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
• Z výroby sú konektory COMPONENT VIDEO IN 2
nastavením určené pre DVD prehrávač. Ak chcete
pripojiť DVD prehrávač do konektorov
COMPONENT VIDEO IN 1 alebo IN 3, nastavte “V.
ASSIGN” v Menu VIDEO (str. 56).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov zasúvajte
koncovky do konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
• Aby sa reprodukoval multikanálový digitálny zvuk,
vykonajte nastavenie výstupného digitálneho audio
signálu na DVD prehrávači. Podrobnosti pozri
v návode na použitie DVD prehrávača.
Pripojenie DVD prehrávača
Nasledovný obrázok zobrazuje spôsob
pripojenia DVD prehrávača. Nie je potrebné
pripojiť všetky káble. Pripojte audio a video
káble podľa konektorov na zariadení.
Poznámky
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu DVD.
Podrobnosti pozri “Programovanie diaľkového
ovládania” (str. 95).
• Vstup DVD môžete tiež premenovať, aby sa
zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu” (str. 41).
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
DVD prehrávač
Video signály
Audio signály
A
B
C
ANTENNA
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND
CENTER
R
PR/
CR
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Zložkový video kábel (nedodávaný)
B Optický digitálny kábel (nedodávaný)
C Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
* Ak pripájate zariadenie vybavené konektorom
OPTICAL, v Menu AUDIO nastavte
“A. ASSIGN” (str. 55).
26SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 27 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Poznámky
Rada
• Z výroby sú konektory COMPONENT VIDEO IN 1
nastavením určené pre Blu-ray Disc prehrávač. Ak
chcete pripojiť Blu-ray Disc prehrávač do konektorov
COMPONENT VIDEO IN 2 alebo IN 3, nastavte
“V. ASSIGN” v Menu VIDEO (str. 56).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
Blu-ray Disc prehrávač
Video signály
Audio signály
A
B
C
ANTENNA
D
E
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND
CENTER
R
PR/
CR
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Zložkový video kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Optický digitálny kábel (nedodávaný)
D Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
E Audio kábel (nedodávaný)
* Ak pripájate zariadenie vybavené konektorom
COAXIAL, v Menu AUDIO nastavte
“A. ASSIGN” (str. 55).
27SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Začíname
Nasledovný obrázok ilustruje spôsob
pripojenia Blu-ray Disc prehrávača. Nie je
potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte audio
a video káble podľa konektorov na zariadení.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
• Aby sa prenášal vstupný multikanálový digitálny
zvuk z Blu-ray Disc prehrávača, vykonajte
nastavenie výstupného digitálneho audio signálu
na Blu-ray Disc prehrávači. Podrobnosti pozri
v návode na použitie Blu-ray Disc prehrávača.
Pripojenie Blu-ray Disc prehrávača
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 28 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Poznámky
Pripojenie satelitného prijímača/
Set-top box zariadenia
• Z výroby sú konektory COMPONENT VIDEO IN 3
nastavením určené pre satelitný prijímač alebo
Set-top box zariadenie. Ak chcete pripojiť satelitný
prijímač alebo Set-top box zariadenie do konektorov
COMPONENT VIDEO IN 1 alebo IN 2, nastavte
“V. ASSIGN” v Menu VIDEO (str. 56).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
satelitného prijímača alebo Set-top box
zariadenia.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
Satelitný prijímač/Set-top box
Video signály
Audio signály
A
B
C
D
ANTENNA
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND
CENTER
R
PR/
CR
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Zložkový video kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Optický digitálny kábel (nedodávaný)
D Audio kábel (nedodávaný)
28SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 29 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Poznámky
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie
DVD rekordéra, musíte zmeniť výrobné nastavenie
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu
VIDEO 1. Podrobnosti pozri “Programovanie
diaľkového ovládania” (str. 95).
• Vstup VIDEO 1 môžete tiež premenovať, aby sa
zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu” (str. 41).
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
zariadenia s analógovými konektormi napr.
VCR, DVD rekordéra atď. Nie je potrebné
pripojiť všetky káble. Pripojte audio a video
káble podľa konektorov na zariadení.
VCR, DVD rekordér
Audio signály
Video signály
B
A
ANTENNA
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
SURROUND
CENTER
R
PR/
CR
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
(Predný panel)
AUTO CAL MIC
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Kamkordér/video hra
C
A Video kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Audio/video kábel (nedodávaný)
29SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Začíname
Pripojenie zariadení s analógovým
video a audio konektorom
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 30 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
5: Pripojenie antén
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú
anténu.
Pred pripájaním antén odpojte sieťovú šnúru.
FM drôtová anténa (dodávaná)
6: Príprava receivera
a diaľkového ovládania
Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
AM rámová anténa
(dodávaná)
Sieťová šnúra
OUT
ANTENNA
AM
EZW-T100
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGI
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
OPTIC
VIDEO
OUT
L
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
MONITOR
SURROUND
BI-AMP
FRONT
L
AUDIO
OUT
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
Do elektrickej siete
* Tvar konektora závisí od regionálneho kódu
receivera.
Poznámky
• Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej
od receivera a ostatných zariadení.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne
narovnajte.
30SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 31 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Počiatočné nastavenia
Vložte dve batérie R6 (veľkosť AA)
do diaľkového ovládania RM-AAP044.
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Poznámky
MEMORY/ENTER
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Na 5 sekúnd držte zatlačené
tlačidlo ?/1.
Najskôr sa krátko zobrazí “Clear All”
(Zrušiť všetko) a potom “Press ENT”
(Stlačte ENT).
3
Stlačte MEMORY/ENTER.
Najskôr sa krátko zobrazí “CLEARING”
(Ruší sa) a potom “CLEARED”
(Zrušené).
Obnovia sa výrobné nastavenia všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starými.
• Nepoužívajte mangánové batérie s spolu inými
typmi batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo
svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám.
• Ak neplánujete DO používať dlhší čas, vyberte
batérie. Zabránite tak jeho poškodeniu vytečením
batérií a následnou koróziou.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa zrušiť nastavenie číselného kódu. V takomto
prípade znova zadajte kódy (str. 95).
• Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete
zariadenie ovládať, vymeňte všetky batérie
za nové.
31SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Začíname
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom. Tento
postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty).
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 32 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
7: Výber sady
reproduktorov
8: Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré
chcete používať.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
SPEAKERS
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
PHONES
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Stláčaním SPEAKERS zvoľte
predné reproduktory, ktoré majú
byť aktívne.
Pre zvolenie
Rozsvieťte
Predných reproduktorov pripojených do SP A
konektorov SPEAKERS FRONT A.
Predných reproduktorov pripojených do SP B*
konektorov SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B.
Predných reproduktorov pripojených SP A + B*
do konektorov SPEAKERS FRONT A
aj SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B (paralelné
zapojenie).
(AUTO CALIBRATION)
Tento receiver je vybavený technológiou
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration),
ktorá vám umožní vykonať nasledovnú
automatickú kalibráciu:
• Kontrola prepojenia receivera a všetkých
reproduktorov.a)
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.a)
• Zmeranie veľkosti reproduktorov.a)
• Zmeranie polarity reproduktorov.
• Zmeranie frekvenčných charakteristík.a)b)
a) Výsledok
merania sa nepoužije v nasledovných
prípadoch.
– Je zvolená funkcia ANALOG DIRECT.
b) Výsledok merania sa nepoužije v nasledovných
prípadoch.
– Ak sú na vstupe signály Dolby TrueHD so
vzorkovacou frekvenciou viac než 96 kHz.
– Ak sú na vstupe PCM signály so vzorkovacou
frekvenciou viac než 96 kHz.
Funkcia DCAC slúži na získanie správneho
vyváženia zvuku v konkrétnej miestnosti.
Úroveň hlasitosti a vyváženie reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa
vašich potrieb. Podrobnosti pozri v časti
“9: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)” (str. 39).
* Ak chcete zvoliť “SP B” alebo “SP A+B”, v Menu
SPEAKER nastavte “SB ASSIGN” na “SPK B”
(str. 51).
Vypnutie reproduktorov
Stláčajte SPEAKERS, kým sa na displeji
nevypnú indikátory “SP A”, “SP B” aj
“SP A+B”.
Na chvíľu sa na displeji zobrazí “ALL OFF”
(Vyp. všetko).
Poznámka
Ak sú pripojené slúchadlá, stláčaním SPEAKERS
nie je možné zvoliť sadu predných reproduktorov.
32SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 33 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Poznámky
• Automatická kalibrácia nefunguje v nasledovných
prípadoch.
– Nastavenie SPEAKERS je vypnuté.
– Sú pripojené slúchadlá.
• Ak je počas automatickej kalibrácie zapnutá
funkcia vypnutia zvuku, táto funkcia sa
automaticky vypne.
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
PHONES
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
Kalibračný mikrofón
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Začíname
Pred vykonaním automatickej kalibrácie
rozmiestnite a pripojte reproduktory
(str. 16, 17).
• Konektor AUTO CAL MIC je určený
len pre dodávaný kalibračný mikrofón.
Nepripájajte doňho iné mikrofóny. Mohli
by ste spôsobiť poškodenie receivera
a mikrofónu.
• Počas kalibrácie sa reprodukuje hlasný
zvuk. Hlasitosť zvuku nie je možné nastaviť.
Berte ohľad na deti a susedov.
• Automatickú kalibráciu vykonajte v tichom
prostredí, aby sa predišlo vplyvom šumov
a aby sa získali presnejšie merania.
• Medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky.
Inak sa kalibrácia nevykoná správne. Zo
zóny merania odstráňte všetky prekážky,
aby sa predišlo chybám v meraní.
• Ak používate zapojenie Bi-amp, nastavte
“SB ASSIGN” na “BI-AMP” v Menu
SPEAKER (str. 51) ešte pred vykonaním
automatickej kalibrácie (Auto Calibration).
• Ak používate zapojenie predných
reproduktorov B, nastavte “SB ASSIGN” na
“SPK B” v Menu SPEAKER (str. 51) ešte
pred vykonaním automatickej kalibrácie
(Auto Calibration).
• Ak chcete používať surround zosilňovač,
spárujte surround zosilňovač s hlavným
zariadením S-AIR ešte pred vykonaním
automatickej kalibrácie (Auto Calibration)
(str. 80).
• Miesto sledovania (počúvania) zvoľte ako
pozíciu 1, 2 alebo 3, aby sa výsledky
automatickej kalibrácie (Auto Calibration)
uložili (str. 37).
MASTER VOLUME
?/1
SPEAKERS
AUTO CAL MIC
1
Pripojte dodávaný kalibračný
mikrofón do konektora
AUTO CAL MIC.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Nastavte kalibračný mikrofón do miesta
počúvania. Kalibračný mikrofón môžete
postaviť na podstavec alebo statív, aby bol
vo výške uší.
Nastavenie aktívneho
subwoofera
• Ak je pripojený subwoofer, najskôr ho
zapnite a nastavte jeho úroveň hlasitosti.
Otočte ovládač MASTER VOLUME tesne
pred stredovú pozíciu.
• Ak pripojíte subwoofer s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte subwoofer s funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite.
Pokračovanie
33SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 34 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Poznámka
Stlačte AUTO CAL.
V závislosti od vlastností používaného subwoofera
môže byť nastavená vzdialenosť za skutočnou
pozíciou.
Meranie sa spustí do 5 sekúnd. Zobrazuje
sa odpočítavanie.
Proces merania trvá približne 30 sekúnd.
V tabuľke sú uvedené zobrazenia pri spustení
merania.
Automatická kalibrácia
?/1
THEATRE RM SET UP AV ?/1
Prepínač
?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
4
5
6
SAT
TV
7
8
9
TUNER
-/--
DMPORT
0/10
HDMI 1
ENT/MEM
HDMI 2
HDMI 3
CLEAR/>10
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP MENU
DISPLAY
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
MENU/
HOME
>
TUNING +
m
M
DISC SKIP
Prítomnosť reproduktora
TONE
Zisk, vzdialenosť, frekvenčný
rozsah reproduktora
T.S.P.
Zisk a vzdialenosť subwoofera
WOOFER
Rady
HDMI 4
AUTO
CAL
Displej
BD
DVD
SA-CD/
CD
AMP
Meranie
D.TUNING
X
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
• Počas merania nie sú možné iné operácie, než
zapnutie/vypnutie receivera.
• Meranie sa nemusí vykonať správne, prípadne sa
automatická kalibrácia nemusí vykonať, ak
používate špeciálne reproduktory (napr. dipólové
reproduktory).
Zrušenie automatickej
kalibrácie
Ak počas merania vykonáte nasledovné,
automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte ?/1.
– Stlačíte tlačidlá pre zdroj vstupného signálu
alebo otočíte INPUT SELECTOR
na receiveri.
– Zmeníte úroveň hlasitosti.
– Stlačíte MUTING.
– Zmeníte nastavenie SPEAKERS.
– Pripojíte slúchadlá.
– Znova stlačíte AUTO CAL.
MUTING
MUTING
MASTER
VOL +/–
34SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 35 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
1
Ak chcete výsledky merania
uložiť, v kroku 2 zvoľte
“SAVE EXIT” (Uložiť a ukončiť).
Na displeji sa zobrazí “COMPLETE”
(Hotovo) a nastavenia sa zaregistrujú
ako zvolené číslo pozície.
Overte výsledky merania.
Po dokončení merania sa ozve pípnutie
a výsledky merania sa zobrazia
na displeji.
4
Výsledky
merania
Displej
Popis
Stláčaním V/v zvoľte
CAL TYPE (Typ kalibrácie),
potom stlačte
.
Keď sa proces
merania
dokončil
správne
SAVE EXIT
Pokračujte
krokom 2.
Typ kalibrácie Popis
Keď proces
merania zlyhá
E-
FULL FLAT
(Štandardná)
Meranie frekvencie
z jednotlivých
reproduktorov bez úprav.
ENGINEER
(Technická)
Nastavenie frekvenčných
charakteristík tak, aby
zodpovedali štandardnej
posluchovej miestnosti
Sony.
FRONT REF
(Podľa
predných)
Nastavenie charakteristík
všetkých reproduktorov
podľa charakteristík
predných reproduktorov.
OFF (Vyp.)
Vypnutie úrovňového
ekvalizéra automatickej
kalibrácie.
Pozri
xxx:xx “Chybové
hlásenia”
(str. 36).
2
3
Stlačte AMP a stláčaním V/v
zvoľte položku. Potom
stlačte
.
Položka
Popis
EXIT (Koniec)
Ukončenie procesu merania
bez uloženia výsledkov.
LEVEL INFO
(Info o úrovni)
Zobrazenie výsledkov
merania úrovne
reproduktora.
DIST.INFO
(Info
o vzdialenosti)
Zobrazenie výsledkov
merania vzdialenosti
reproduktora.
PHASE INFO
(Info o fáze)
Zobrazenie fázy každého
reproduktora (vo fáze/mimo
fázy). Pozri “Ak zvolíte
“PHASE INFO”” (str. 36).
WARN CHECK Zobrazenie upozornenia
(Výstraha
k výsledkom merania. Pozri
a kontrola)
“Ak zvolíte “WARN
CHECK”” (str. 37).
Rada
Veľkosť reproduktora (LARGE/SMALL)
sa určuje podľa nízkofrekvenčných
charakteristík.
Výsledky merania sa môžu líšiť v závislosti od
polohy kalibračného mikrofónu,
reproduktorov a tvaru miestnosti. Odporúčame
výsledky merania dodržiavať. Tieto nastavenia
však môžete zmeniť v Menu SPEAKER
(str. 50). Najskôr uložte výsledky merania, až
potom ich skúste zmeniť.
SAVE EXIT
Uloženie výsledkov
(Uložiť a koniec) merania a ukončenie
procesu.
RETRY
(Opakovať)
Opätovné vykonanie
automatickej kalibrácie.
Pokračovanie
35SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Začíname
Potvrdenie/uloženie výsledkov
merania
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 36 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Chybové hlásenia
Overte problém pre danú chybu a znova
zopakujte postup automatickej kalibrácie
(Auto Calibration).
Displej
Popis
*1
E - xxx
: 31 Nastavenie SPEAKERS je
vypnuté (nastavenie OFF).
Zvoľte iné nastavenie (str. 32)
a znova zopakujte postup
merania.
E - xxx*1 : 32 Nezistil sa žiadny reproduktor.
Skontrolujte zapojenie
kalibračného mikrofónu
a znova zopakujte postup
merania. Ak je kalibračný
mikrofón pripojený správne
a zobrazí sa chybové hlásenie,
kábel mikrofónu môže byť
poškodený alebo nesprávne
zapojený.
E - xxx*1 : 33 • Nie sú pripojené predné
reproduktory alebo je
pripojený len jeden predný
reproduktor.
• Kalibračný mikrofón nie je
pripojený.
• Ľavý alebo pravý surround
reproduktor nie je pripojený.
• Sú pripojené surround zadné
reproduktory, pričom nie sú
pripojené surround
reproduktory. Surround
reproduktory pripojte do
konektorov SURROUND.
• Surround zadný reproduktor je
pripojený len do konektorov
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B R.
Ak pripojíte len jeden surround
zadný reproduktor, pripojte ho
do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B L.
*1
Opätovné vykonanie
automatickej kalibrácie
(Auto Calibration)
1 Stlačte
.
2 Stláčaním V/v zvoľte “RETRY? YES”
(Opakovať? Áno), potom stlačte
.
Ak zvolíte “PHASE INFO”
Môžete skontrolovať fázu jednotlivých
reproduktorov (vo fáze/mimo fázy).
Stláčaním V/v zvoľte reproduktor
a potom sa stlačením
vráťte
ku kroku 2 v časti “Potvrdenie/
uloženie výsledkov merania” (str. 35).
Displej
xxx*2
Popis
: IN
Reproduktor je vo fáze.
xxx*2 : OUT Reproduktor nie je vo fáze.
Polarita “+” a “–” reproduktora
môže byť zamenená.
V závislosti od reproduktorov
sa však na displeji môže
zobraziť “xxx : OUT”, aj
keď sú reproduktory zapojené
správne. Je to spôsobené
špecifikáciou reproduktorov.
V tomto prípade môžete
pokračovať v používaní
receivera.
*2
xxx je označenie kanála reproduktora
FL
FR
CNT
SL
SR
SB
SBL
SBR
SW
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový
Surround ľavý
Surround pravý
Surround zadný
Surround zadný ľavý
Surround zadný pravý
Subwoofer
xxx je označenie kanála reproduktora
F
S
SB
Predný
Surround
Surround zadný
36SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 37 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Rada
Ak sa pri meraní vyskytlo upozornenie,
zobrazia sa podrobné informácie.
V závislosti od pozície subwoofera sa výsledky
merania polarity môžu líšiť. Ak však budete receiver
používať s takouto hodnotou, nespôsobí to žiadny
problém.
Stlačením
obnovíte krok 2
z časti “Potvrdenie/uloženie
výsledkov merania” (str. 35)”.
Displej
Popis
W - xxx*3 : 40 Meranie je dokončené.
Prostredie je však príliš hlučné.
Pri ďalšom pokuse by sa malo
meranie vykonať správne, hoci
ho nie je možné vykonať
vo všetkých prostrediach.
Meranie sa snažte vykonať
pokiaľ možno v tichom
prostredí.
W-
xxx*3
: 41 Zvuk smerujúci do
kalibračného mikrofónu je
mimo prijateľný rozsah. Je
hlasnejší než najhlasnejší zvuk,
ktorý je možné odmerať. Aby
bolo meranie správne, snažte
sa ho vykonať pokiaľ možno
v tichom prostredí.
W - xxx*3 : 42 Hlasitosť receivera je mimo
prijateľný rozsah. Aby bolo
meranie správne, snažte sa ho
vykonať pokiaľ možno
v tichom prostredí.
W - xxx*3 : 43 Nie je možné zistiť vzdialenosť
a pozíciu subwoofera. Môže to
byť spôsobené rušením.
Meranie sa snažte vykonať
pokiaľ možno v tichom
prostredí.
NO WARN
(Žiadna výstraha)
*3
K dispozícii nie je žiadna
výstražná informácia.
xxx je označenie kanála reproduktora
FL
FR
CNT
SL
SR
SBL
SBR
SW
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový
Surround ľavý
Surround pravý
Surround zadný ľavý
Surround zadný pravý
Subwoofer
Po dokončení
Odpojte kalibračný mikrofón od konektora
na receiveri.
Poznámka
Ak ste zmenili polohu reproduktorov, aby sa
správne reprodukoval surround zvuk, odporúčame
vykonať automatickú kalibráciu znova.
Parametre Menu AUTO CAL
Menu AUTO CAL umožňuje vykonávať rôzne
nastavenia pre automatickú kalibráciu
a pomenovať zdroje vstupného signálu.
V ponukách Menu zvoľte “AUTO CAL”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
x A.CAL START
(Automatická kalibrácia)
x CAL TYPE (Typ kalibrácie)*
Môžete zvoliť typ automatickej kalibrácie
(Auto Calibration) pre jednotlivé pozície
počúvania. Podrobnosti pozri v kroku 4
v časti “Potvrdenie/uloženie výsledkov
merania” (str. 35).
* Tento parameter môžete zvoliť len vtedy, ak ste
vykonali automatickú kalibráciu a uložili
nastavenia.
xPOSITION (Pozícia)
Môžete registrovať tri šablóny ako pozície 1, 2,
3, v závislosti od pozície a prostredia
počúvania a podmienok merania.
Ak nezvolíte číslo pozície, pre uloženie
výsledkov automatickej kalibrácie sa
automaticky použije POS. 1 (výrobné
nastavenie).
Pokračovanie
37SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Začíname
Ak zvolíte “WARN CHECK”
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 38 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Registrovanie viac než jednej
sady nastavení pre prostredie
počúvania
Vypnutie Menu
Môžete si zvoliť želanú pozíciu počúvania
a zaregistrovať výsledky merania automatickej
kalibrácie (Auto Calibration) pre danú pozíciu
počúvania.
x NAME IN (Pomenovanie pozície)
1 Stlačte AMP MENU.
2 Stláčaním V/v zvoľte “AUTO CAL”.
3 Stlačením
alebo b zobrazte Menu.
4 Stláčaním V/v zvoľte “POSITION”.
5 Stlačením
alebo b potvrďte
parameter.
6 Stláčaním V/v zvoľte pozíciu (POS. 1,
2, 3), pre ktorú chcete zaregistrovať
výsledky merania a stlačte
.
7 Stláčaním V/v zvoľte “A.CAL START”,
potom stlačením
spustite
automatickú kalibráciu.
Môžete tiež použiť AUTO CAL na DO.
Podrobnosti pozri “Automatická
kalibrácia” (str. 34).
Výsledky merania sa zaregistrujú ako
pozícia zvolená v kroku 6.
8 Ďalšie pozície zaregistrujete
opakovaním krokov 1 až 7.
Stlačte MENU/HOME alebo AMP MENU.
Premenovanie názvu pozície.
Pomenovanie pozície
1 Zvoľte želanú pozíciu (POS. 1, 2, 3),
ktorú chcete pomenovať.
2 Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
3 Stlačením
alebo b potvrďte
parameter.
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
4 Stláčaním V/v zvoľte znak, potom
stlačením B/b presuňte kurzor
na ďalšiu pozíciu.
Ak sa pomýlite
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte
správny znak.
Rady
• Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice
t Symboly
• Medzeru zadáte stlačením b bez zadania
znaku.
5 Stlačte
Výber zaregistrovanej pozície
počúvania
1 Stlačte AMP MENU.
.
Zadaný názov sa uloží.
2 Stláčaním V/v zvoľte “AUTO CAL”.
3 Stlačením
alebo b zobrazte Menu.
4 Stláčaním V/v zvoľte “POSITION”.
5 Stlačením
alebo b potvrďte
parameter.
6 Stláčaním V/v zvoľte želanú pozíciu
(POS. 1, 2, 3) a stlačte
.
Zvolí sa daná registrovaná pozícia.
38SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_016-039_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 39 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
4
Môžete zvoliť “FIX xxx” alebo “AUTO
xxx”. Podrobnosti pozri “TEST TONE
(Testovací tón)” (str. 49).
(TEST TONE)
Rady
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
použite testovací tón.
SHIFT
TV
1
2
VIDEO 1
3
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
SA-CD/
CD
TUNER
-/--
0/10
HDMI 1
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete
nastaviť súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–.
Môžete tiež používať MASTER VOLUME
na receiveri.
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
AMP
VIDEO 2
DMPORT
ENT/MEM
HDMI 2
HDMI 3
CLEAR/>10
5
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP MENU
DISPLAY
AMP
MENU
.
<
>
Šablóna pre nastavenie reproduktorov
nezodpovedá pripojenému reproduktoru.
Prekontrolujte šablónu a prepojenie
reproduktorových káblov.
TUNING +
m
M
DISC SKIP
D.TUNING
X
MASTER
VOL +/–
Ak sa testovací tón reprodukuje
z iného než indikovaného
reproduktora na displeji.
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo
pre výber zdroja vstupného signálu.
Reprodukcia testovacieho tónu sa zruší.
• Reproduktorové káble môžu byť nesprávne
zapojené.
• Reproduktorové káble môžu byť skratované.
O
HOME
MENU
Opakovaním krokov 1 až 4
zvoľte “OFF”.
Ak sa testovací tón
nereprodukuje
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT
Stláčaním V/v zvoľte typ
testovacieho tónu
a reproduktor, ktorý chcete
nastavovať.
MUTING
BD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
F1
F2
WIDE
1
2
Stlačte AMP MENU.
3
Stláčaním V/v zvoľte
“TEST TONE”, potom stlačte
Stláčaním V/v zvoľte “LEVEL”,
potom stlačte
alebo b.
.
39SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Začíname
9: Nastavenie úrovne
hlasitosti a vyváženia
reproduktorov
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_040-043_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 40 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Zvolený zdroj Zariadenia, ktorých
vstupného
zvuk je možné
signálu
prehrávať
[Displej]
Prehrávanie
Výber zariadenia
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
TUNER
-/--
DMPORT
0/10
HDMI 1
ENT/MEM
HDMI 2
HDMI 3
CLEAR/>10
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
>
TUNING +
m
M
DISC SKIP
D.TUNING
X
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
MUTING
MASTER
VOL +/–
MUTING
BD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
1
VCR atď. pripojený
do konektora VIDEO 1
VIDEO 2
[VIDEO 2]
Kamkordér, video hra atď.
pripojené do konektora
VIDEO 2/PORTABLE
AV IN
BD
[BD]
Blu-ray Disc prehrávač
atď. pripojený
do konektora BD
DVD
[DVD]
DVD prehrávač atď.
pripojený do konektora
DVD
SAT
[SAT]
Satelitný prijímač, Set-top
box atď. pripojený
do konektora SAT
TV
[TV]
TVP atď. pripojený
do konektora TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD/
CD-R]*
Super Audio CD
prehrávač, CD prehrávač
atď. pripojené do konektora
SA-CD/CD/CD-R.
TUNER
[FM TUNER/
AM TUNER]
Vstavaný tuner
DMPORT
[DMPORT]
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT pripojený
do konektora DMPORT
HDMI 1, 2, 3, 4
[HDMI 1/
HDMI 2/
HDMI 3/
HDMI 4]
HDMI zariadenia
pripojené do konektora
HDMI IN 1–4
BD
4
SA-CD/
CD
VIDEO 1
[VIDEO 1]
F1
F2
WIDE
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte želané zariadenie.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
Indikácia pre zvolený vstup (zdroj
vstupného signálu) sa zobrazí na displeji.
* Na displeji roluje “SA-CD/CD/CD-R”,
potom sa zobrazí “SA-CD/CD”.
2
Zapnite pripojené zariadenie
a spustite prehrávanie.
3
Stláčaním MASTER VOL +/–
nastavte hlasitosť.
Môžete tiež používať MASTER
VOLUME na receiveri.
40SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_040-043_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 41 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
7
Vypnutie zvuku
Ak sa pomýlite
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte
správny znak.
Rady
Ochrana pred poškodením
reproduktorov
• Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice
t Symboly
• Medzeru zadáte stlačením b bez zadania
znaku.
Pred vypnutím receivera znížte úroveň
hlasitosti.
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu
Pre pomenovanie zdrojov signálu je možné
použiť až 8 znakov a takýto názov zobraziť
na displeji receivera.
Je to vhodné pre priradenie názvov
pripojeným zariadeniam.
1
Stláčaním V/v zvoľte znak,
potom stlačením B/b presuňte
kurzor na ďalšiu pozíciu.
8
Stlačte
.
Zadaný názov sa uloží.
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja vstupného
signálu zvoľte požadovaný
zdroj vstupného signálu, ktorý
chcete pomenovať.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
3
4
Stlačte AMP MENU.
5
6
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
Stláčaním V/v zvoľte “SYSTEM”.
Stlačením
alebo b
zobrazte Menu.
Stlačením
parameter.
alebo b potvrďte
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
41SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Prehrávanie
Stlačte MUTING na DO.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete receiver.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_040-043_STR-DH800.fm
masterpage: L-2
STR-DH800_SK.book Page 42 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Počúvanie/sledovanie signálu zo zariadenia
Reprodukcia zvuku zo Super Audio CD/CD prehrávača
?/1
THEATRE RM SET UP AV ?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
3
2
BD
MASTER VOLUME
4
5
DVD
SAT
7
6
TV
8
SA-CD/
CD
9
TUNER
-/--
DMPORT
0/10
HDMI 1
ENT/MEM
HDMI 2
HDMI 3
3
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
5
SPEAKERS
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
MUSIC
NIGHT
MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
AMP MENU
DISPLAY
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
>
TUNING +
m
M
DISC SKIP
D.TUNING
X
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
5
MUTING
BD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
F1
F2
WIDE
Poznámky
• Pokyny sa vzťahujú na Super
Audio CD prehrávač Sony.
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie Super Audio CD
alebo CD prehrávača.
1
Zapnite Super Audio CD prehrávač,
CD prehrávač a na nosič položte disk.
2
3
Zapnite receiver.
Rady
• Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre danú hudbu.
Podrobnosti pozri str. 62.
Odporúčané zvukové polia:
Vážna hudba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert naživo: CONCERT
• Zvuk zaznamenaný
v 2-kanálovom formáte môže
byť reprodukovaný zo všetkých
reproduktorov (multikanálový
zvuk). Podrobnosti pozri str. 59.
Stlačte SA-CD/CD.
Pre výber “SA-CD/CD/CD-R” môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
4
5
6
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania Super Audio CD/
CD disku vyberte disk a vypnite receiver
aj Super Audio CD alebo CD prehrávač.
42SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_040-043_STR-DH800.fm
masterpage: R-2
STR-DH800_SK.book Page 43 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Sledovanie DVD/Blu-ray Disc médií
?/1
THEATRE RM SET UP AV ?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
3
2
BD
MASTER VOLUME
5
6
SAT
TV
7
8
9
TUNER
-/--
DMPORT
0/10
HDMI 1
ENT/MEM
HDMI 2
3
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
6
SPEAKERS
HDMI 3
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
MUSIC
NIGHT
MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
AMP MENU
DISPLAY
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
>
TUNING +
m
M
DISC SKIP
D.TUNING
X
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
6
MUTING
BD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
F1
F2
WIDE
Poznámky
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP a DVD/Blu-ray
Disc prehrávača.
• Ak sa nereprodukuje
multikanálový zvuk,
skontrolujte nasledovné.
– Receiver je nutné pripojiť
k DVD/Blu-ray Disc
prehrávaču cez digitálne
prepojenie.
– Výstupný digitálny audio
signál z DVD/Blu-ray Disc
prehrávača musí byť správne
nastavený.
Rady
• Ak je to potrebné, nastavte audio
formát prehrávaného disku.
• Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre daný film alebo
hudbu. Podrobnosti pozri str. 59.
Odporúčané zvukové polia:
Filmy: C.ST.EX
Hudba: CONCERT
1
2
3
Zapnite TVP aj DVD/Blu-ray Disc prehrávač.
Zapnite receiver.
Ak chcete sledovať DVD disk, stlačte DVD,
ak chcete sledovať Blu-ray Disc médium,
stlačte BD.
Na výber “DVD” alebo “BD” môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie tlačidla pre
výber zdroja vstupného signálu DVD. Podrobnosti pozri
“Programovanie diaľkového ovládania” (str. 95).
4
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazil obraz z DVD/Blu-ray Disc
prehrávača.
5
6
7
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania DVD/Blu-ray Disc
média vyberte disk a vypnite receiver, TVP
aj DVD/Blu-ray Disc prehrávač.
43SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Prehrávanie
4
DVD
SA-CD/
CD
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 44 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Ovládanie zosilňovača
Stlačte B alebo RETURN/EXIT O.
Navigácia v ponukách
Menu
Vypnutie Menu
Stlačte MENU/HOME alebo AMP MENU.
Cez ponuky Menu môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, aby ste si prispôsobili
nastavenia receivera.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
AMP MENU
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia môžu byť na
displeji zobrazené nevýrazne. Znamená to, že sú
nedostupné, alebo sa nedajú meniť.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU/
HOME
>
1
2
Stlačte AMP MENU.
3
Stlačením
alebo b
zobrazte Menu.
4
Stláčaním V/v zvoľte
parameter, ktorý chcete
nastavovať.
5
Stlačením
parameter.
6
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
Stláčaním V/v zvoľte
požadované Menu.
alebo b potvrďte
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
44SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 45 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Prehľad ponúk Menu
V jednotlivých ponukách Menu sú dostupné
nasledovné voľby. Podrobnosti o navigácii
v ponukách Menu pozri str. 44.
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Výrobné
nastavenie
AUTO CAL
[AUTO CAL]
(str. 37)
Automatická kalibrácia
[A.CAL START]
Typ kalibráciea)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Pozíciaa) [POSITION]
POS.1, POS.2, POS.3
POS.1
Pomenovanie zdrojov vstupného Podrobnosti pozri “Pomenovanie
pozície” (str. 38).
signálua) [NAME IN]
LEVEL
[LEVEL]
(str. 49)
Testovací tóna)c) [TEST TONE] OFF, FIX xxxb), AUTO xxxb)
Fázový šum
[P. NOISE]
a)c)
OFF
OFF, FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, OFF
SBR/SBL, SR/SB, SR/SBR, SR/SL,
FR/SR, FR/SL, FL/FR, CNT/FR,
FL/CNT
Fázový audio signála)c)
[P. AUDIO]
OFF, FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, OFF
SBR/SBL, SR/SB, SR/SBR, SR/SL,
FR/SR, FR/SL, FL/FR, CNT/FR,
FL/CNT
Úroveň hlasitosti predného
ľavého reproduktorac)
[FL LEVEL]
FL –10 dB až FL +10 dB
(krok 0.5 dB)
0 dB
Úroveň hlasitosti predného
pravého reproduktorac)
[FR LEVEL]
FR –10 dB až FR +10 dB
(krok 0.5 dB)
0 dB
Úroveň hlasitosti stredového
reproduktorac) [CNT LEVEL]
CNT –20 dB až CNT +10 dB
(krok 0.5 dB)
0 dB
Úroveň hlasitosti surround
ľavého reproduktorac)
[SL LEVEL]
SL –20 dB až SL +10 dB
(krok 0.5 dB)
0 dB
Úroveň hlasitosti surround
pravého reproduktorac)
[SR LEVEL]
SR –20 dB až SR +10 dB
(krok 0.5 dB)
0 dB
Úroveň hlasitosti surround
zadného reproduktorac)
[SB LEVEL]
SB –20 dB až SB +10 dB
(krok 0.5 dB)
0 dB
Úroveň hlasitosti surround
zadného ľavého reproduktorac)
[SBL LEVEL]
SBL –20 dB až SBL +10 dB
(krok 0.5 dB)
0 dB
Úroveň hlasitosti surround
SBR –20 dB až SBR +10 dB
zadného pravého reproduktorac) (krok 0.5 dB)
[SBR LEVEL]
0 dB
Úroveň hlasitosti subwooferac)
[SW LEVEL]
SW –20 dB až SW +10 dB
(krok 0.5 dB)
0 dB
Kompresor dynamického
rozsahua) [D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Pokračovanie
45SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Nastavenia
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 46 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Výrobné
nastavenie
SPEAKER
[SPEAKER]
(str. 50)
Šablóna pre reproduktorya)
[SP PATTERN]
3/4.1, 3/4, 3/3.1, 3/3, 2/4.1, 2/4, 3/2.1, 3/4.1
3/2, 2/3.1, 2/3, 2/2.1, 2/2, 3/0.1, 3/0,
2/0.1, 2/0
Predné reproduktorya)
[FRT SP]
LARGE, SMALL
LARGE
Stredový reproduktora)
[CNT SP]
LARGE, SMALL
LARGE
Surround reproduktorya)
[SUR SP]
LARGE, SMALL
LARGE
Priradenie surround zadného
reproduktoraa)d)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Vzdialenosť predného ľavého
reproduktoraa)c)
[FL DIST.]
FL 1.00 m až FL 10.00 m
(krok 0.01 m)
FL 3.00 m
Vzdialenosť predného pravého
reproduktoraa)c)
[FR DIST.]
FR 1.00 m až FR 10.00 m
(krok 0.01 m)
FR 3.00 m
Vzdialenosť stredového
reproduktoraa)c)
[CNT DIST.]
CNT 1.00 m až CNT 10.00 m
(krok 0.01 m)
CNT 3.00 m
Vzdialenosť surround ľavého
reproduktoraa)c)
[SL DIST.]
SL 1.00 m až SL 10.00 m
(krok 0.01 m)
SL 3.00 m
Vzdialenosť surround pravého
reproduktoraa)c)
[SR DIST.]
SR 1.00 m až SR 10.00 m
(krok 0.01 m)
SR 3.00 m
Vzdialenosť surround zadného
reproduktoraa)c)
[SB DIST.]
SB 1.00 m až SB 10.00 m
(krok 0.01 m)
SB 3.00 m
Vzdialenosť surround zadného
ľavého reproduktoraa)c)
[SBL DIST.]
SBL 1.00 m až SBL 10.00 m
(krok 0.01 m)
SBL 3.00 m
Vzdialenosť surround zadného
pravého reproduktoraa)c)
[SBR DIST.]
SBR 1.00 m až SBR 10.00 m
(krok 0.01 m)
SBR 3.00 m
Vzdialenosť subwooferaa)c)
[SW DIST.]
SW 1.00 m až SW 10.00 m
(krok 0.01 m)
SW 3.00 m
Jednotky dĺžkya)
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METER
Medzná frekvencia výhybiek
predných reproduktorova)e)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia výhybky
stredového reproduktoraa)e)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia výhybiek
surround reproduktorova)e)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
CROSS 120 Hz
46SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 47 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
SURROUND
[SURROUND]
(str. 53)
Výber zvukového poľa
[S.F. SELECT]
Podrobnosti pozri “Priestorový zvuk” A.F.D. AUTO
(str. 59).
Zdokonalený surround režim
[E.SUR MODE]
PLIIf), PLIIxf), NEO6 CIN, NEO6
MUS, NEURAL-THX
PLIIx
Úroveň efektua)
[EFFECT]
EFCT. 50%, EFCT. 80%,
EFCT. 100%, EFCT. 150%
EFCT. 100%
TUNER
[TUNER]
(str. 54)
AUDIO
[AUDIO]
(str. 55)
VIDEO
[VIDEO]
(str. 56)
Úroveň nízkych tónov predných BASS –10 dB až BASS +10 dB
(krok 1 dB)
reproduktorov
[BASS]
BASS 0 dB
Úroveň vysokých tónov
predných reproduktorov
[TREBLE]
TREBLE –10 dB až TREBLE +10 dB TREBLE 0 dB
(krok 1 dB)
Režim príjmu v pásme FMa)
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Pomenovanie uložených staníca) Podrobnosti pozri “Pomenovanie
[NAME IN]
uložených staníc” (str. 70).
Synchronizácia výstupného
audio a video signálua)
[A/V SYNC]
0 ms až 300 ms
(krok 10 ms)
0 ms
Výber jazyka pri digitálnom
vysielanía)
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Priorita dekódovania vstupného
digitálneho audio signálua)
[DEC. PRIO.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
Priradenie vstupu pre digitálny
zvuka)
[A. ASSIGN]
Podrobnosti pozri “Reprodukcia
zvukového/obrazového signálu
z iných zdrojov vstupného signálu”
(str. 85).
Priradenie zdroja vstupného
video signálua)
[V. ASSIGN]
Podrobnosti pozri “Reprodukcia
zvukového/obrazového signálu
z iných zdrojov vstupného signálu”
(str. 85).
Pokračovanie
47SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie zosilňovača
EQ
[EQ]
(str. 54)
Výrobné
nastavenie
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 48 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Výrobné
nastavenie
HDMI
[HDMI]
(str. 56)
Ovládanie cez HDMIa)
[CTRL:HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL OFF
Nastavenie HDMI audio
vstupua)
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Úroveň hlasitosti subwoofera
pre HDMIa)g)
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW 0 dB, SW +10 dB
SW AUTO
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu
[NAME IN]
Podrobnosti pozri “Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu” (str. 41).
Jas displejaa)
[DIMMER]
70% DOWN, 40% DOWN,
0% DOWN
0% DOWN
S-AIR IDa)h)
[S-AIR ID]
ID: A, ID: B, ID: C
ID: A
Párovaniea)h)
[PAIRING]
START, CONDITION
START
Režim S-AIRa)h)
[S-AIR MODE]
PARTY, SEPARATE
PARTY
Zmena RF kanálaa)h)
[RF CHANGE]
RF AUTO, RF ON, RF OFF
RF AUTO
Pohotovostný režim S-AIRa)h)
[S-AIR STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY OFF
SYSTEM
[SYSTEM]
(str. 57)
S-AIR
[S-AIR]
(str. 58)
a)
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
reprezentuje reproduktorový kanál (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
c) Niektoré parametre nemusia byť v závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory dostupné.
d)
Tento parameter je dostupný, len ak nie je “SP PATTERN” nastavené na nastavenie so surround zadnými
reproduktormi (str. 50).
e) Toto nastavenie nie je dostupné, keď sú reproduktory nastavené na “LARGE”.
f)
Niektoré nastavenia nemusia byť v závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory dostupné.
g) Tento parameter je dostupný, len ak sa zistí vstupný HDMI signál.
h) Tento parameter je dostupný, len ak je vysielač S-AIR (nedodávaný) osadený v slote EZW-T100 receivera.
b) xxx
48SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 49 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
x P. AUDIO (Fázový audio signál)
Nastavenie úrovne
hlasitosti
(Menu LEVEL)
x FL LEVEL (Úroveň hlasitosti
predného ľavého reproduktora)
Parametre Menu LEVEL
x FR LEVEL (Úroveň hlasitosti
predného pravého reproduktora)
x TEST TONE (Testovací tón)
x CNT LEVEL (Úroveň hlasitosti
stredového reproduktora)
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
môžete použiť testovací tón.
• OFF (Vyp.)
Testovací tón je vypnutý.
• FIX xxx* (Nemenný)
Testovací tón sa reprodukuje zvoleným
reproduktorom.
• AUTO xxx*
Postupne v slede bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón.
* xxx je označenie kanála reproduktora
x P. NOISE (Fázový šum)
• OFF (Vyp.)
Fázový šum je vypnutý.
• FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, SBR/SBL,
SR/SB, SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL,
FL/FR, CNT/FR, FL/CNT
Postupná reprodukcia testovacieho tónu zo
spárovaných reproduktorov.
Niektoré položky sa v závislosti od
nastavenia šablóny reproduktorov nemusia
zobraziť.
x SL LEVEL (Úroveň hlasitosti
surround ľavého reproduktora)
x SR LEVEL (Úroveň hlasitosti
surround pravého reproduktora)
x SB LEVEL (Úroveň hlasitosti
surround zadného reproduktora)
x SBL LEVEL (Úroveň hlasitosti
surround zadného ľavého
reproduktora)
x SBR LEVEL (Úroveň hlasitosti
surround zadného pravého
reproduktora)
x SW LEVEL (Úroveň hlasitosti
subwoofera)
Poznámka
Niektoré parametre nemusia byť v závislosti od
nastavenia šablóny pre reproduktory dostupné.
Pokračovanie
49SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Menu LEVEL umožňuje nastaviť vyváženie
a úroveň hlasitosti jednotlivých
reproduktorov. Nastavenia dostupné v tomto
Menu sa aplikujú pre všetky zvukové polia.
V ponukách Menu zvoľte “LEVEL”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
• OFF (Vyp.)
• FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, SBR/SBL,
SR/SB, SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL,
FL/FR, CNT/FR, FL/CNT
Postupná reprodukcia 2-kanálového zvuku
(namiesto testovacieho tónu) zo
spárovaných reproduktorov.
Niektoré položky sa v závislosti od
nastavenia šablóny reproduktorov nemusia
zobraziť.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 50 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
x D. RANGE (Kompresor
dynamického rozsahu)
Položka umožňuje komprimovať dynamický
rozsah zvukovej stopy. Funkcia môže byť
užitočná pri sledovaní filmov neskoro v noci
pri nízkych hlasitostiach. Kompresia
dynamického rozsahu je možná len pri
zdrojoch signálu kódovaných systémom
Dolby Digital.
• COMP. MAX (Maximálna kompresia)
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
• COMP. STD (Štandardná kompresia)
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom
nahrávania.
• COMP. AUTO (Automatická kompresia)
Automatická kompresia dynamického
rozsahu.
• COMP. OFF (Kompresia vyp.)
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
Rada
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital.
Štandardné nastavenie je “COMP. STD”, kompresia
je však veľmi mierna. Odporúčame preto nastavenie
“COMP. MAX”. Toto nastavenie výborne
komprimuje dynamický rozsah a umožňuje
sledovanie filmov neskoro v noci pri nízkej úrovni
hlasitosti. Na rozdiel od analógových
obmedzovačov sú úrovne predvolené a poskytujú
veľmi prirodzenú kompresiu.
Nastavenia reproduktorov
(Menu SPEAKER)
Menu SPEAKER umožňuje nastaviť veľkosť
a vzdialenosť reproduktorov pripojených
k tomuto receiveru.
V ponukách Menu zvoľte “SPEAKER”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
Parametre Menu SPEAKER
x SP PATTERN
(Šablóna pre reproduktory)
Nastavenie počtu reproduktorov pripojených
k receiveru. Šablónu synchronizujte
s nastaveniami pre subwoofer, predné,
stredový, surround a surround zadné
reproduktory. Podrobnosti pozri “Výber
šablóny pre reproduktory” (str. 19).
x FRT SP (Predné reproduktory)
• LARGE (Veľké)
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak ste však zvolili šablónu
pre reproduktory bez subwoofera, predné
reproduktory sa automaticky nastavia
na “LARGE”.
• SMALL (Malé)
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov z predných kanálov do
subwoofera. Ak je nastavenie pre predné
reproduktory nastavené na “SMALL”,
stredový a surround reproduktory sa
automaticky tiež nastavia na “SMALL”.
50SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 51 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Rada
• LARGE (Veľký)
Ak pripojíte veľký reproduktor, ktorý
efektívne reprodukuje hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak sú však predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, pre stredový
reproduktor nie je možné zvoliť “LARGE”.
• SMALL (Malý)
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov zo stredového kanála do
predných reproduktorov (ak sú nastavené
na “LARGE”) alebo do subwoofera.
Nastavenie “LARGE” a “SMALL” pre každý
reproduktor určuje, či interný zvukový procesor
umožní reprodukciu hlbokých tónov pomocou
príslušného kanála.
Keď sú hlboké tóny vynechané z určitého kanála,
obvod presmerovania hlbokých tónov umožní ich
reprodukciu pomocou subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
Keďže hlboké tóny majú určitú smerovosť,
je vhodné (ak je to možné) nevyužívať
presmerovávanie reprodukcie hlbokých tónov. Preto
aj keď používate malé reproduktory, môžete nastaviť
“LARGE”, ak chcete počuť reprodukciu hlbokých
tónov práve z týchto reproduktorov. Ak však
používate veľký reproduktor, ale nechcete počúvať
hlboké tóny z tohto reproduktora, nastavte ho
na “SMALL”.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
nastavte všetky reproduktory na “LARGE”.
Ak je celková úroveň hlbokých tónov nižšia,
môžete ju pomocou ekvalizéra zvýrazniť.
Podrobnosti pozri str. 54.
x SUR SP
(Surround reproduktory)
Surround zadné reproduktory sa nastavia
rovnako.
• LARGE (Veľké)
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak však nastavíte predné
reproduktory na “SMALL”, surround
reproduktory nie je možné nastaviť
na “LARGE”.
• SMALL (Malé)
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený, alebo mu chýbajú
surround (priestorové) efekty, zvolením
“SMALL” aktivujete presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov zo surround
kanála do subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
x SB ASSIGN (Priradenie
surround zadného reproduktora)
• SPK B (Reproduktory B)
Ak do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
pripojíte ďalšiu sadu predných
reproduktorov, zvoľte “SPK B”.
• BI-AMP
Ak do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
pripojíte predné reproduktory formou
Bi-amp zapojenia, zvoľte “BI-AMP”.
• OFF (Vyp.)
Ak do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
pripojíte surround zadné reproduktory,
zvoľte “OFF”.
Poznámka
Nastavte “SB ASSIGN” na “OFF”, potom pripojte
surround zadné reproduktory k tomuto receiveru, ak
chcete zmeniť prepojenie z Bi-amp zapojenia alebo
zapojenia sady predných reproduktorov B na
prepojenie surround zadných reproduktorov.
Po pripojení surround zadných reproduktorov
znova nastavte reproduktory. Pozri “8: Automatická
kalibrácia vhodných nastavení (AUTO
CALIBRATION)” (str. 32).
Pokračovanie
51SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie zosilňovača
x CNT SP (Stredový reproduktor)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 52 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
x FL DIST. (Vzdialenosť predného
ľavého reproduktora)
x SB DIST. (Vzdialenosť surround
zadného reproduktora)
x FR DIST. (Vzdialenosť predného
pravého reproduktora)
x SBL DIST. (Vzdialenosť
surround zadného ľavého
reproduktora)
Položka umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A).
Ak nie sú všetky predné aj surround
reproduktory umiestnené v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť podľa najbližšieho z nich.
Len s jedným surround zadným
reproduktorom
x SBR DIST. (Vzdialenosť
surround zadného pravého
reproduktora)
Položka umožňuje nastaviť vzdialenosť
surround zadných reproduktorov od pozície
počúvania.
x SW DIST.
(Vzdialenosť subwoofera)
Položka umožňuje nastaviť vzdialenosť
subwoofera od pozície počúvania.
Poznámka
Závisí od nastavenia šablóny pre reproduktory.
Niektoré parametre nemusia byť dostupné.
Rada
S dvomi surround zadnými
reproduktormi (uhol B by mal byť
rovnaký)
x CNT DIST. (Vzdialenosť
stredového reproduktora)
Položka umožňuje nastaviť vzdialenosť
stredového reproduktora od pozície
počúvania.
x SL DIST. (Vzdialenosť surround
ľavého reproduktora)
x SR DIST. (Vzdialenosť surround
pravého reproduktora)
Položka umožňuje nastaviť vzdialenosť
surround reproduktorov od pozície počúvania.
Vzdialenosť stredového reproduktora od pozície
počúvania B nie je možné priblížiť o viac než
1,5 metra bližšie, než je vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania A.
Reproduktory umiestnite tak, aby rozdiel vo
vzdialenosti B v nasledovnej schéme nebol o viac
než 1,5 metra bližšie než vzdialenosť A.
Príklad: Vzdialenosť B nastavte na 4,5 metra alebo
viac, ak je vzdialenosť A 6 metrov.
Vzdialenosť surround/surround zadných
reproduktorov od pozície počúvania C nie je tiež
možné priblížiť o viac než 4,5 metra bližšie, než je
vzdialenosť predných reproduktorov od pozície
počúvania A. Reproduktory umiestnite tak, aby
rozdiel vo vzdialenosti C v nasledovnej schéme
nebol o viac než 4,5 metra bližšie než vzdialenosť A.
Príklad: Vzdialenosť C nastavte na 1,5 metra alebo
viac, ak je vzdialenosť A 6 metrov.
Toto obmedzenie zabraňuje nesprávnemu
rozmiestneniu, pretože vtedy nie je možné dosiahnuť
maximálny efekt priestorového zvuku. Uvedomte si,
že umiestnenie reproduktora do kratšej vzdialenosti,
než sa vyžaduje, bude mať za následok oneskorenie
vo výstupe zvuku z takéhoto reproduktora. Inak
povedané, reproduktor bude znieť, ako by bol veľmi
vzdialený. Najlepšie výsledky dosiahnete pri
skúšobných nastavovaniach za súčasného počúvania
zvuku. Takže smelo do toho!
52SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 53 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Nastavenia surround
zvuku
(Menu SURROUND)
Voľba jednotiek dĺžky pri nastavovaní
vzdialenosti.
• FEET (Stopy)
Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• METER (Metre)
Vzdialenosť sa zobrazuje v metroch.
x FRT CROSS (Medzná frekvencia
výhybiek predných
reproduktorov)
Parameter umožňuje nastaviť medznú
frekvenciu pre nízke tóny pri predných
reproduktoroch, ktoré sú v Menu SPEAKER
nastavené na “SMALL”.
x CNT CROSS (Medzná frekvencia
výhybky stredového
reproduktora)
Parameter umožňuje nastaviť medznú
frekvenciu pre nízke tóny pri stredovom
reproduktore, ktorý je v Menu SPEAKER
nastavený na “SMALL”.
x SUR CROSS (Medzná frekvencia
výhybiek surround
reproduktorov)
Parameter umožňuje nastaviť medznú
frekvenciu pre nízke tóny pri surround
reproduktoroch, ktoré sú v Menu SPEAKER
nastavené na “SMALL”.
Parametre Menu SURROUND
x S.F. SELECT
(Výber zvukového poľa)
Môžete zvoliť požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Priestorový zvuk” (str. 59).
Poznámka
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu
receiver pre takýto zdroj vstupného signálu
automaticky aplikuje zvukové pole, ktoré bolo pri
tomto zdroji vstupného signálu použité naposledy
(Sound Field Link). Napríklad ak je zvolené
zvukové pole “HALL” pre zdroj vstupného signálu
DVD, potom zmeníte zdroj signálu a následne
obnovíte počúvanie zdroja signálu DVD, opäť sa
automaticky pre tento zdroj signálu aplikuje
zvukové pole “HALL”.
x E.SUR MODE
(Zdokonalený surround režim)
Môžete zvoliť požadovaný surround režim.
Podrobnosti pozri “Výber zdokonaleného
surround režimu” (str. 61).
x EFFECT (Úroveň efektu)
Položka umožňuje nastaviť “úroveň
prítomnosti” aktuálneho priestorového
(surround) efektu pre zvukové polia Cinema
Studio EX A/B/C.
53SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie zosilňovača
x DIST. UNIT (Jednotky dĺžky)
Menu SURROUND umožňuje zvoliť
požadované zvukové pole.
V ponukách Menu zvoľte “SURROUND”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 54 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Nastavenie ekvalizéra
Nastavenia tunera
(Menu EQ)
(Menu TUNER)
Menu EQ umožňuje nastaviť zvukovú
charakteristiku (úroveň hlbokých/vysokých
tónov) predných reproduktorov.
V ponukách Menu zvoľte “EQ”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
Menu TUNER umožňuje špecifikovať režim
príjmu v pásme FM a pomenovať uložené
stanice.
V ponukách Menu zvoľte “TUNER”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
Parametre Menu EQ
Parametre Menu TUNER
x BASS (Úroveň nízkych tónov
predných reproduktorov)*
x FM MODE
(Režim príjmu v pásme FM)
x TREBLE (Úroveň vysokých
tónov predných reproduktorov)*
* Úroveň nízkych a vysokých tónov predných
reproduktorov môžete nastaviť aj ovládačmi
TONE MODE a TONE +/– na receiveri (str. 6).
• STEREO
Pri stereo vysielaní stanice bude receiver
dekódovať signál ako stereo signál.
• MONO
Bez ohľadu na vysielací signál bude receiver
dekódovať signál ako monofonický.
Poznámka
Táto funkcia nefunguje v nasledovných prípadoch.
– Ak sú na vstupe signály Dolby TrueHD so
vzorkovacou frekvenciou viac než 96 kHz.
– Ak sú na vstupe PCM signály so vzorkovacou
frekvenciou viac než 96 kHz.
x NAME IN
(Pomenovanie uložených staníc)
Položka umožňuje pomenovať uložené
stanice. Podrobnosti pozri “Pomenovanie
uložených staníc” (str. 70).
54SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 55 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Nastavenia audio signálu
(Menu AUDIO)
Parametre Menu AUDIO
x A/V SYNC (Synchronizácia
výstupného audio a video
signálu)
Položka umožňuje nastaviť oneskorenie
výstupného audio signálu tak, aby sa
minimalizovalo oneskorenie medzi
výstupným zvukovým a obrazovým signálom.
Oneskorenie je možné nastaviť od 0 ms do
300 ms v 10 ms krokoch.
Poznámky
• Tento parameter je užitočný, ak používate
rozmerný LCD alebo plazmový monitor alebo
projektor.
• Tento parameter nie je dostupný, keď je zvolené
ANALOG DIRECT (str. 65).
Položka umožňuje nastavenie vstupného
režimu pre digitálny vstupný signál
do konektorov HDMI IN.
• DEC. AUTO (Automatické dekódovanie)
Automatické prepínanie vstupného režimu
medzi DTS, Dolby Digital alebo PCM.
• DEC. PCM (Dekódovanie PCM)
Z pripojeného prehrávača sú vyvedené PCM
signály. Aby nedochádzalo k výpadkom
pri spustení prehrávania, nastavte
“DEC. PCM”. Ak sa prijímajú signály
v inom formáte než PCM, nastavte túto
položku na “DEC AUTO”.
Poznámka
Aj keď je “DEC. PRIO.” nastavené na “DEC. PCM”,
môže v závislosti od daného CD disku pri spustení
prehrávania vypadnúť zvuk hneď v začiatku.
x A. ASSIGN (Priradenie vstupu
pre digitálny zvuk)
Digitálny audio vstup môžete priradiť inému
zdroju vstupného signálu. Podrobnosti pozri
“Reprodukcia zvukového/obrazového signálu
z iných zdrojov vstupného signálu” (str. 85).
x DUAL MONO (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom
vysielaní. Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
signálu Dolby Digital.
• MAIN/SUB (Hlavný/Vedľajší)
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať
hlavný zvuk a súčasne bude pravý predný
reproduktor reprodukovať vedľajší zvuk.
• MAIN (Hlavný)
Reproduktory budú reprodukovať hlavný
zvuk (jazyk).
• SUB (Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší
zvuk (jazyk).
55SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Menu AUDIO umožňuje nastaviť zvuk podľa
preferencií.
V ponukách Menu zvoľte “AUDIO”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
x DEC. PRIO. (Priorita
dekódovania vstupného
digitálneho audio signálu)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 56 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Nastavenia video signálu
Nastavenia pre HDMI
(Menu VIDEO)
(Menu HDMI)
Menu VIDEO umožňuje priradiť vstupný
video signál inému zdroju vstupného signálu.
V ponukách Menu zvoľte “VIDEO”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
Menu HDMI môžete použiť na úpravu
rôznych nastavení rozhrania HDMI.
V ponukách Menu zvoľte “HDMI”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
Parametre Menu VIDEO
x V. ASSIGN (Priradenie zdroja
vstupného video signálu)
Video vstup môžete priradiť inému zdroju
vstupného signálu. Podrobnosti pozri
“Reprodukcia zvukového/obrazového signálu
z iných zdrojov vstupného signálu” (str. 85).
Parametre Menu HDMI
x CTRL:HDMI
(Ovládanie cez HDMI)
Zapnutie/vypnutie funkcie ovládania cez
HDMI. Podrobnosti pozri “Funkcie
“BRAVIA” Sync” (str. 72).
x AUDIO OUT
(Nastavenie HDMI audio vstupu)
Môžete nastaviť výstupný HDMI audio signál
z prehrávacieho zariadenia pripojeného
k receiveru cez HDMI prepojenie.
• AMP (Zosilňovač)
Výstupný HDMI audio signál
z prehrávacieho zariadenia je vyvedený len
do reproduktorov pripojených k receiveru.
Multikanálový zvuk je možné prehrávať
v pôvodnom formáte.
Poznámka
Audio signál nie je vyvedený na výstup
z reproduktorov TVP, ak je “AUDIO OUT”
nastavené na “AMP”.
• TV+AMP (TVP + Zosilňovač)
Zvuk sa reprodukuje z reproduktorov
televízora a reproduktorov pripojených
k receiveru.
Poznámky
• Kvalita prehrávaného zvuku z pripojeného
zariadenia závisí na zvukovej kvalite televízora,
ako je počet kanálov a vzorkovacia frekvencia,
atď. Ak je televízor vybavený stereo
reproduktormi, zvukový výstup z receivera je
taktiež v stereo formáte, aj pri prehrávaní
viackanálového signálu.
• Ak pripojíte receiver k zobrazovaciemu
zariadeniu (projektor atď.), zvuk nemusí byť
z receivera reprodukovaný. V takomto prípade
zvoľte “AMP”.
56SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 57 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
x SW LEVEL (Úroveň hlasitosti
subwoofera pre HDMI)
Poznámka
Tento parameter je dostupný, len ak sa zistí vstupný
HDMI signál.
Nastavenia systému
(Menu SYSTEM)
Menu SYSTEM umožňuje pomenovať zdroje
vstupného signálu a zmeniť jas displeja.
V ponukách Menu zvoľte “SYSTEM”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 44)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 45).
Parametre Menu SYSTEM
x NAME IN (Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu)
Položka umožňuje pomenovať zdroje
vstupného signálu. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu”
(str. 41).
x DIMMER (Jas displeja)
Položka umožňuje nastaviť úroveň jasu
displeja v troch stupňoch.
57SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera na
0 dB alebo +10 dB, ak sú na vstupe cez HDMI
prepojenie PCM signály. Úroveň hlasitosti
je možné nastaviť pre každý zdroj vstupného
signálu HDMI zvlášť.
• SW AUTO
Automatické nastavenie úrovne na 0 dB
alebo +10 dB podľa danej frekvencie.
• SW 0 dB
• SW +10 dB
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_044-058_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 58 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Nastavenia pre S-AIR
(Menu S-AIR)
Podrobnosti o systéme S-AIR pozri “Operácie
S-AIR” (str. 76).
58SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 59 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Priestorový zvuk
Používanie predprogramovaného zvukového poľa
Ak pripojíte Blu-ray Disc prehrávače a iné HD prehrávače novej
generácie
Tento receiver podporuje nasledovné zvukové formáty.
Zvukový formát
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a receivera
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 kanálov
a
a
6.1 kanálov
a
a
7.1 kanálov
×
a
7.1 kanálov
×
a
DTS
5.1 kanálov
a
a
DTS-ES
6.1 kanálov
a
a
DTS 96/24
5.1 kanálov
a
a
DTS-HD
High Resolution Audio a)
7.1 kanálov
×
a
DTS-HD
Master Audio a) b)
7.1 kanálov
×
a
Multikanálový Linear PCM a)
7.1 kanálov
×
a
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
a)
Dolby TrueHD a)
Priestorový zvuk
Dolby Digital
Maximálny počet
kanálov
a) Audio
signál sa vyvedie na výstup v inom formáte, ak prehrávacie zariadenie daný formát nepodporuje.
Podrobnosti pozri v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
b)
Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú ako 96 kHz alebo 88,2 kHz signály.
59SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 60 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Výber režimu
Auto Format Direct (A.F.D.)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožní
reprodukciu zvuku vo vysokej kvalite a zvolí
príslušný režim dekódovania pre počúvanie
2-kanálového zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
A.F.D.
Stláčaním A.F.D. zvoľte
požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Typy režimu A.F.D.”
(str. 60).
Typy režimu A.F.D.
Režim A.F.D.
[Displej]
Multikanálový
zvuk po
dekódovaní
Efekt
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatická
detekcia)
Reprodukcia zvuku presne podľa záznamu/kódovania bez
pridania ďalších priestorových efektov.
Zdokonalený surround
režim
[E. SURROUND]
(Závisí od
zdokonaleného
surround režimu)
Podrobnosti pozri “Výber zdokonaleného surround režimu”
(str. 61).
Multi Stereo
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcia 2-kanálových signálov (ľavý/pravý)
zo všetkých reproduktorov. V závislosti od nastavenia
reproduktorov však zvuk nemusí byť reprodukovaný
z niektorých reproduktorov.
60SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 61 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Výber zdokonaleného
surround režimu
Zdokonalený surround režim umožní
reprodukciu zvuku vo vysokej kvalite a zvolí
príslušný režim dekódovania pre počúvanie
2-kanálového zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
A.F.D.
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
Priestorový zvuk
,
V/v/B/b
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU/
HOME
>
1
2
Stlačte AMP MENU.
3
Stláčaním V/v zvoľte
“E.SUR MODE”, potom
stlačte
alebo b.
4
Stláčaním V/v zvoľte želaný
zdokonalený surround režim,
potom stlačte
.
5
Stlačením MENU/HOME alebo
AMP MENU vypnite Menu.
6
Stláčaním A.F.D. zvoľte
“E. SURROUND”.
Stláčaním V/v zvoľte
“SURROUND”, potom stlačte
alebo b.
Zdokonalený surround režim zvolený
v Menu “E.SUR MODE” sa aplikuje.
Pokračovanie
61SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 62 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Typy zdokonalených surround režimov
Zdokonalený
surround režim
[Displej]
Multikanálový
zvuk po
dekódovaní
Efekt
Pro Logic II*
[PLII]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II.
Pro Logic IIx*
[PLIIx]
7 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
7 kanálov
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Cinema pre režim filmu.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
7 kanálov
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Music pre režim hudby.
Nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje stereo zvuku,
napríklad CD disky.
Neural-THX
[NEURAL-THX]
7 kanálov
Nová generácia Neural-THX® Surround. Popri zdokonalení
spracovania stereo signálu a čistom, oddelenom
5.1-kanálovom surround zvuku je tiež možné reprodukovať
celopriestorový (360°) 7.1-kanálový surround zvuk záznamu
kódovaného systémom Neural-THX® Surround.
* Niektoré zdokonalené surround režimy nemusia byť v závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory
dostupné.
Ak pripojíte subwoofer
Ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné
signály LFE, bude receiver generovať
nízkofrekvenčný signál pre výstup do
subwoofera, čo je vlastne nízkotónový efekt pre
subwoofer pri 2-kanálovom signáli.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje pre
nastavenia “NEO6 CIN” alebo “NEO6 MUS”,
keď sú všetky reproduktory nastavené na
“LARGE”. Aby sa dosiahol maximálny efekt
v presmerovaní hlbokých tónov systému
Dolby Digital, odporúčame nastaviť medznú
frekvenciu subwoofera čo najvyššie.
Poznámky
• Táto funkcia nefunguje v nasledovných prípadoch.
– Ak sú na vstupe PCM signály so vzorkovacou
frekvenciou viac než 96 kHz.
– Ak sú na vstupe DTS 96/24 signály.
– Ak sú na vstupe signály DTS-HD so vzorkovacou
frekvenciou viac než 48 kHz.
– Ak sú na vstupe signály Dolby TrueHD so
vzorkovacou frekvenciou viac než 48 kHz.
• Po zapnutí/vypnutí spracovania Neural-THX
sa nemusí zachytiť začiatok toku audio signálu.
Rady
Výber režimu Music/Movie
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov zvukových polí na receiveri môžete
získať priestorový zvuk. Tieto režimy vám
v pohodlí vášho domova umožnia vychutnať
si nádherné a výkonné zvuky, aké poznáte
z prostredia kinosál a koncertných miestností.
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A. DIRECT
A.F.D.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
MUSIC
AMP MENU
MOVIE
Stláčaním MOVIE zvoľte
požadované zvukové pole pre
filmy, alebo stláčaním MUSIC
zvoľte požadované zvukové pole
pre hudbu.
Podrobnosti pozri “Typy režimu Music/
Movie” (str. 63).
• Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu je
označený na jeho obale.
• Ak je na vstupe multikanálový signál, účinné je
dekódovanie Dolby Pro Logic IIx.
62SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 63 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Typy režimu Music/Movie
Efekt
Filmy (Movie)
Cinema Studio EX A
DCS [C.ST.EX A]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného
filmového štúdia “Cary Grant Theater” Sony Pictures
Entertainment. Štandardný režim, ktorý je vhodný pre
sledovanie väčšiny filmov.
Cinema Studio EX B
DCS [C.ST.EX B]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného
filmového štúdia “Kim Novak Theater” Sony Pictures
Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie sci-fi
a akčných filmov, ktoré obsahujú množstvo zvukových
efektov.
Cinema Studio EX C
DCS [C.ST.EX C]
Reprodukcia zvukových charakteristík štúdia Sony Pictures
Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie muzikálov
alebo klasických filmov, ktoré v zvukovej stope obsahujú
množstvo hudby.
V.Multi Dimension
DCS [V.MULTI DIM.]
Vytvorenie viacerých sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča, z jedného páru skutočných
surround reproduktorov.
Hudbu (Music) Hall [HALL]
Slúchadlá*
Reprodukcia s akustikou typickou pre koncertnú sálu.
Jazz Club [JAZZ]
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
Live concert [CONCERT]
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
Stadium [STADIUM]
Reprodukcia prostredia nekrytého štadióna.
Sports [SPORTS]
Reprodukcia akustiky športového prenosu.
Portable Audio Enhancer
[PORTABLE]
Reprodukcia kvalitného a zvýrazneného zvuku z prenosného
audio zariadenia. Režim je ideálny pre počúvanie súborov
MP3 a iných komprimovaných audio súborov.
Headphone 2CH
[HP 2CH]
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte režim 2CH STEREO (str. 65)/režim A.F.D. (str. 60).
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové zdroje bez
spracovania zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa s výnimkou LFE signálov zmixujú do 2 kanálov.
Headphone Direct
[HP DIRECT]
Výstup analógových signálov bez spracovania ekvalizérom,
zvukovým poľom atď.
* Tento režim zvukového poľa môžete zvoliť, len ak sú k receiveru pripojené slúchadlá.
Pokračovanie
63SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Priestorový zvuk
Zvukové pole Zvukové pole
pre
[Displej]
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 64 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Poznámky
• Zvukové polia pre hudbu a filmy nefungujú
v nasledovných prípadoch.
– Ak sú na vstupe PCM signály so vzorkovacou
frekvenciou viac než 48 kHz.
– Ak sú na vstupe DTS 96/24 signály.
– Ak sú na vstupe signály DTS-HD so
vzorkovacou frekvenciou viac než 48 kHz.
– Ak sú na vstupe signály Dolby TrueHD so
vzorkovacou frekvenciou viac než 48 kHz.
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signáli.
• Pri počúvaní so zvukovými poľami, ktoré
vytvárajú virtuálne reproduktory, nebudete
schopný zachytiť zvuk vychádzajúci priamo zo
skutočných surround reproduktorov.
• Keď zvolíte jedno zo zvukových polí pre hudbu,
subwoofer nebude reprodukovať žiadny zvuk, ak je
veľkosť všetkých reproduktorov v Menu
SPEAKER nastavená na “LARGE”. Subwoofer
však bude reprodukovať zvuk, ak digitálny vstupný
signál obsahuje signály LFE (Low Frequency
Effect - nízkofrekvenčný efekt), alebo ak sú predné
alebo surround reproduktory nastavené na
“SMALL”, prípadne ak je zvolené “PORTABLE”.
Reprodukcia surround
efektu pri nízkej hlasitosti
Rada
Táto funkcia nefunguje v nasledovných prípadoch.
– Ak sú na vstupe signály Dolby TrueHD so
vzorkovacou frekvenciou viac než 96 kHz.
– Ak sú na vstupe PCM signály so vzorkovacou
frekvenciou viac než 96 kHz.
Zvukové polia označené značkou DCS využívajú
technológiu DCS. Podrobnosti o technológii
Digital Cinema Sound (DCS) pozri “Slovník” (str. 99).
(NIGHT MODE)
Táto funkcia umožňuje vytvoriť zvukové
prostredie typické pre kinosály aj pri počúvaní
pri nízkej hlasitosti. Funkcia môže byť
využívaná s ostatnými zvukovými poľami.
Pri sledovaní filmov neskoro v noci budete
jasne počuť dialógy aj pri nízkej hlasitosti.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
AMP MENU
NIGHT
MODE
Stlačte NIGHT MODE.
Funkcia NIGHT MODE je aktivovaná.
Stláčaním NIGHT MODE zapínate/vypínate
režim NIGHT MODE.
Poznámka
Vypnutie surround efektu pre
režim filmu/hudby
Stláčaním 2CH/A.DIRECT zvoľte “2CH ST.”,
alebo stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
64SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 65 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Používanie len predných
reproduktorov
(2CH STEREO)
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
ľavým a pravým predným reproduktorom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové zdroje
bez spracovania zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa
s výnimkou LFE signálov zmixujú do 2 kanálov.
Reprodukcia zvuku bez
úprav (ANALOG DIRECT)
Pri zvolenom zdroji signálu môžete prepnúť
na dvojkanálový vstupný audio signál. Táto
funkcia umožní reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje zvuku.
Ak je táto funkcia aktívna, je možné nastaviť
len hlasitosť a vyváženie.
?/1
THEATRE RM SET UP AV ?/1
SYSTEM STANDBY
HDMI 4
TV
1
2
AMP
2CH/
A.DIRECT
VIDEO 1
3
VIDEO 2
BD
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
4
5
6
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DVD
SAT
TV
AMP MENU
SA-CD/
CD
7
DISPLAY
-/-HDMI 1
Stláčaním 2CH/A.DIRECT zvoľte
“2CH ST.”.
8
9
TUNER
0/10
HDMI 2
DMPORT
ENT/MEM
HDMI 3
CLEAR/>10
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
1
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
Tlačidlá
zvukových
polí
Stlačením daného tlačidla pre
výber zdroja vstupného signálu
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu, ktorého
zvuk chcete reprodukovať
analógovo.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Stláčaním 2CH/A.DIRECT
zvoľte “A.DIRECT”.
Reprodukujú sa analógové audio signály.
Zrušenie funkcie
ANALOG DIRECT
Znova stlačte 2CH/A.DIRECT.
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo pre
zvukové pole.
Poznámky
• Keď sú pripojené slúchadlá, na displeji sa zobrazí
“HP DIRECT”.
• Ak zvolíte zdroj vstupného signálu DVD,
DMPORT a HDMI 1–4, nie je možné zvoliť
ANALOG DIRECT.
65SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Priestorový zvuk
SHIFT
CLEAR/>10
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 66 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Obnovenie výrobných
nastavení zvukových polí
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM
a AM (str. 30).
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
MUSIC
1
2
Ovládanie tunera
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Zatlačte a pridržte MUSIC
a súčasne stlačte ?/1.
Na displeji sa zobrazí “S.F CLEAR”
a všetky nastavenia všetkých zvukových
polí sa súčasne obnovia na výrobné
nastavenia.
Rada
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
tabuľku nižšie. Podrobnosti o regionálnych kódoch
pozri str. 3.
Regionálny kód
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
AU, TW, TH
50 kHz
9 kHz*
* Krok ladenia v pásme AM je možné zmeniť
(str. 68).
?/1
THEATRE RM SET UP AV ?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
SHIFT
TV
1
VIDEO 1
TUNER
AMP
2
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
SA-CD/
CD
9
TUNER
-/--
DMPORT
0/10
HDMI 1
Číselné
tlačidlá
ENT/MEM
HDMI 2
HDMI 3
ENT/
MEM
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP MENU
DISPLAY
O
RETURN/
EXIT
.
TUNING
+/–
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
>
TUNING +
m
M
DISC SKIP
D.TUNING
X
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
D.TUNING
66SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 67 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Automatické ladenie stanice
(Automatic Tuning)
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stlačte TUNING + alebo
TUNING –.
Po stlačení TUNING + sa ladí smerom
nahor. Po stlačení TUNING – sa ladí
smerom nadol.
Ladenie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Používanie ovládacích prvkov
na receiveri
Priame ladenie stanice
(Direct Tuning)
Číselnými tlačidlami môžete priamo zadať
frekvenciu požadovanej stanice.
1
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
3
4
“AUTO”.
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “ST”. Zvolením monofonickej
reprodukcie sa zvuk skvalitní.
• Ak chcete počúvať monofonický zvuk,
nastavte “FM MODE” v Menu TUNER
na “MONO” (str. 54).
• Režim stereo obnovíte nastavením
“FM MODE” v Menu TUNER na
“STEREO” (str. 54).
Stlačte SHIFT.
Číselnými tlačidlami zadajte
frekvenciu stanice.
5
Stlačte ENT/MEM.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Rada
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu, aby bol príjem optimálny.
Ak nie je možné stanicu naladiť
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte kroky 2 až 5. Ak stále nie je
možné stanicu naladiť, frekvencia sa vo vašej
oblasti nepoužíva.
67SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie tunera
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
Ak je FM stereo príjem
nekvalitný
Stlačte D.TUNING.
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Zvoľte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Zvoľte 1 b 3 b 5 b 0
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
3 Stlačte TUNING + alebo TUNING –.
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 68 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Zmena kroku ladenia
v pásme AM
(Len modely s regionálnymi kódmi
AU, TW, TH)
Krok ladenia v pásme AM môžete meniť
medzi 9 kHz alebo 10 kHz pomocou tlačidiel
na receiveri.
?/1
Uloženie staníc
v pásme FM/AM
Uložiť môžete až 30 staníc v pásme FM
a 30 staníc v pásme AM. Potom si môžete
jednoducho naladiť stanice, ktoré najčastejšie
počúvate.
SHIFT
SHIFT
TV
1
VIDEO 1
MASTER VOLUME
AMP
2
3
VIDEO 2
BD
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
SPEAKERS
TONE MODE
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
TUNER
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
SA-CD/
CD
TUNER
-/--
0/10
HDMI 1
DMPORT
ENT/MEM
HDMI 2
HDMI 3
CLEAR/>10
3
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
Držte zatlačené tlačidlo
TUNING MODE a súčasne
stlačte ?/1.
ENT/
MEM
HDMI 4
TUNING MODE
1
2
Číselné
tlačidlá
AMP MENU
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Krok ladenia v pásme AM
zmeníte na 9 kHz (alebo 10 kHz).
O
RETURN/
EXIT
Pre opätovné nastavenie kroku
na hodnotu 10 kHz (alebo 9 kHz)
zopakujte uvedený postup.
.
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
>
TUNING +
m
M
DISC SKIP
D.TUNING
X
Poznámka
Všetky uložené stanice sa pri zmene kroku ladenia
vymažú.
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
MUTING
PRESET
+/–
BD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
1
F1
F2
WIDE
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
68SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 69 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
2
Pomocou automatického
ladenia (str. 67) alebo priameho
ladenia (str. 67) nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
Ak je to potrebné, prepnite pásmo FM
(str. 67).
3
4
Stlačte SHIFT.
Stlačte ENT/MEM.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Na pár sekúnd sa rozsvieti indikátor
“MEM”. Skôr ako indikátor “MEM”
zhasne, vykonajte kroky 5 a 6.
5
Predvoľby môžete prepínať aj stláčaním
PRESET + alebo PRESET –.
Ak indikátor “MEM” zhasne skôr, ako
zvolíte číslo predvoľby, zopakujte postup
znova od kroku 3.
6
Stlačte ENT/MEM.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Indikátor “MEM” zhasne.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo
predvoľby.
7
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stláčaním PRESET + alebo
PRESET – nalaďte požadovanú
predvoľbu s uloženou stanicou.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Uloženú stanicu môžete zvoliť aj
stlačením SHIFT a následným stláčaním
želaných číselných tlačidiel. Potom
stlačením ENT/MEM voľbu potvrdíte.
Používanie ovládacích prvkov
na receiveri
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
“PRESET”.
3 Stláčaním TUNING + alebo TUNING –
nalaďte požadovanú predvoľbu s uloženou
stanicou.
Ďalšie stanice uložíte
opakovaním krokov 1 až 6.
69SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie tunera
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číslo požadovanej
predvoľby.
Naladenie uložených staníc
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 70 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Pomenovanie uložených staníc
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Nalaďte uloženú stanicu, ktorú
chcete pomenovať (str. 69).
3
4
5
Stlačte AMP MENU.
6
7
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
Poznámka (Len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice vysielaný
programovou službou (PS). (Nie je možné zmeniť
názov stanice vysielaný programovou službou (PS).
Zadaný názov sa prepíše názvom stanice
vysielaným programovou službou.)
Stláčaním V/v zvoľte “TUNER”.
Stlačením
alebo b
zobrazte Menu.
Stlačením
alebo b
potvrďte parameter.
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
8
Stláčaním V/v zvoľte znak,
potom stlačením B/b presuňte
kurzor na ďalšiu pozíciu.
Ak sa pomýlite
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte
správny znak.
Rady
• Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice
t Symboly
• Medzeru zadáte stlačením b bez zadania
znaku.
9
Stlačte
.
Zadaný názov sa uloží.
70SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 71 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Radio Data System (RDS)
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Informáciu RDS môžete zobraziť.
Poznámky
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Pomocou priameho ladenia
(str. 67), automatického ladenia
(str. 67) alebo vyvolaním uloženej
stanice (str. 69) zvoľte stanicu
z pásma FM.
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY na receiveri.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia
typu programua) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim) t Aktuálne aplikované zvukové pole
t Úroveň hlasitosti
a) Typ
prijímaného programu.
správy vysielané RDS stanicou.
b) Textové
Poznámky
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení,
na displeji bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov, bude
na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “NO XXXX”
(napr. “NO TEXT”).
Popis typov programov
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
Indikácia typu Popis
programu
NEWS
Správy
Poznámka
AFFAIRS
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný
signál slabý, alebo ak naladená stanica informácie
RDS nevysiela správne.
Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
INFO
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
Pokračovanie
71SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ovládanie tunera
Príjem RDS vysielania
Zobrazenie RDS informácií
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 72 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Indikácia typu Popis
programu
SCIENCE
Programy o prírodných vedách
a technológiách
VARIED
Ďalšie typy programov, napr.
rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
EASY M
Nenáročná hudba
LIGHT M
Inštrumentálna, vokálna
a zborová hudba
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba, ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
RELIGION
Náboženské programy
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
TRAVEL
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA.
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
OLDIES
Evergreeny (staré hity)
FOLK M
Ľudová hudba
DOCUMENT
Dokumentárne programy
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
Funkcie “BRAVIA” Sync
Čo je “BRAVIA” Sync?
Funkcia “BRAVIA” Sync je kompatibilná
s TVP, Blu-ray Disc/DVD prehrávačmi,
AV zosilňovačmi atď. od spoločnosti Sony,
ktoré disponujú funkciou ovládania cez HDMI
(Control for HDMI).
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou “BRAVIA” Sync
pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa
nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie:
• One-Touch Play (Prehrávanie jediným
stlačením): Pri prehrávaní zo zariadenia ako
DVD/Blu-ray Disc prehrávač sa na receiveri
aj TVP automaticky zvolí správny zdroj
vstupného signálu HDMI. Ak je receiver
alebo/a TVP v pohotovostnom režime,
automaticky sa zapne(ú).
• System Audio Control (Ovládanie zvuku
systému): Počas sledovania TVP môžete
zvoliť, či sa bude zvuk reprodukovať
z reproduktorov TVP alebo reproduktorov
pripojených k receiveru.
• System Power Off (Vypnutie systému): Keď
vypnete TVP, automaticky sa súčasne vypne
aj tento receiver a pripojené zariadenia.
Funkcia ovládania cez HDMI je štandard pre
vzájomnú riadiacu funkciu využívaný
systémom HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pre HDMI rozhranie (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia ovládania cez HDMI
nefunguje v nasledovných
prípadoch:
• Keď prepojíte tento receiver so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI Sony.
• Keď prepojíte tento receiver a iné zariadenia
iným než HDMI prepojením.
Odporúčame prepájať tento receiver
so zariadeniami disponujúcimi funkciou
“BRAVIA” Sync.
72SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 73 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia ovládania cez HDMI fungovať. Pozri návod
na použitie daného zariadenia.
Príprava na funkciu
“BRAVIA” Sync
Ak chcete využívať funkciu “BRAVIA” Sync,
v tomto aj pripojenom zariadení aktivujte
funkciu ovládania cez HDMI. Receiver je
kompatibilný s funkciou “Control for
HDMI-Easy Setting” (Ovládanie cez
HDMI-Jednoduché nastavenie).
Ak je TVP kompatibilný
s funkciou “Control for
HDMI-Easy Setting”
Keď pripojíte TVP Sony disponujúci funkciou
“Control for HDMI-Easy Setting”, funkciu
ovládania cez HDMI je možné zapnúť súčasne
v tomto receiveri po zapnutí funkcie ovládania
cez HDMI na TVP.
1 Receiver, TVP aj prehrávacie
2 Zapnite receiver, TVP a pripojené
prehrávacie zariadenia.
3 Aktivujte funkciu ovládania cez HDMI
(Control for HDMI) na TVP.
Funkcia ovládania cez HDMI sa súčasne
aktivuje v tomto receiveri aj všetkých
pripojených zariadeniach. Počas
nastavovania na displeji bliká
“SCANNING” (Hľadanie). Po dokončení
nastavenia sa zobrazí “COMPLETE”
(Hotovo). Počkajte kým sa nastavenie
nedokončí.
Podrobnosti o nastavení TVP pozri v návode
na použitie TVP.
Pokračovanie
73SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Funkcie “BRAVIA” Sync
zariadenia musia byť prepojené HDMI
káblom (nedodávaný). (Príslušné
zariadenia musia byť kompatibilné
s funkciou ovládania cez HDMI.)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 74 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Ak TVP nie je kompatibilný
s funkciou “Control for
HDMI-Easy Setting”
Podrobnosti o nastavení TVP a pripojených
zariadení pozri v návode na použitie
príslušných zariadení.
Aktivujte funkciu ovládania cez HDMI v tomto
receiveri a pripojenom zariadení zvlášť.
Poznámky
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
1 Vykonajte postup z časti “Ak je TVP
kompatibilný s funkciou “Control for
HDMI-Easy Setting”” (str. 73).
2 Stlačte AMP MENU.
3 Stláčaním V/v zvoľte “HDMI”.
4 Stlačením
alebo b zobrazte Menu.
• Ak odpojíte HDMI kábel alebo zmeníte
prepojenie, vykonajte postup z časti “Ak je TVP
kompatibilný s funkciou “Control for HDMI-Easy
Setting”” (str. 73) alebo “Ak TVP nie je
kompatibilný s funkciou “Control for HDMI-Easy
Setting”” (str. 74).
• Funkcie One-Touch Play a System Audio Control
nie je možné vykonať počas prevádzky funkcie
Control for HDMI-Easy Setting.
• Pred vykonaním funkcie Control for HDMI-Easy
Setting na TVP, zapnite TVP, pripojené zariadenia
aj receiver.
• Ak prehrávacie zariadenia po vykonaní nastavení
funkcie Control for HDMI-Easy Setting
nefungujú, skontrolujte nastavenie ovládania cez
HDMI na TVP.
• Ak pripojené zariadenia nie sú kompatibilné
s funkciou Control for HDMI-Easy Setting, musíte
funkciu ovládania cez HDMI pre pripojené
zariadenia zapnúť ešte pred nastavením funkcie
Control for HDMI-Easy Setting na TVP.
5 Stláčaním V/v zvoľte “CTRL:HDMI”.
6 Stlačením
alebo b potvrďte
parameter.
7 Stláčaním V/v zvoľte “CTRL ON”.
Funkcia ovládania cez HDMI je zapnutá.
8 Zvoľte zdroj vstupného signálu HDMI
na receiveri aj TVP tak, aby
zodpovedal vstupnému konektoru
HDMI pripojeného zariadenia a aby
sa zobrazil obraz z pripojeného
zariadenia.
9 Zapnite funkciu ovládania cez HDMI
na pripojenom zariadení.
Ak je už funkcia ovládania cez HDMI
na pripojenom zariadení zapnutá, nie je
potrebné meniť jej nastavenie.
10Zopakujte kroky 8 a 9 pri iných
zariadeniach, pri ktorých chcete
používať funkciu ovládania cez HDMI.
74SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 75 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Sledovanie DVD/Blu-ray
Disc médií
(One-Touch Play)
Jednoduchou operáciou môžete reprodukovať
zvuk a sledovať obraz zo zariadení
pripojených k receiveru pomocou HDMI
prepojenia.
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Na receiveri aj TVP sa automaticky zvolí
vhodný zdroj vstupného signálu HDMI.
Ak je receiver alebo/a TVP v pohotovostnom
režime, automaticky sa zapne(ú).
Sledovanie DVD/Blu-ray Disc
médií jednoduchou operáciou
Poznámka
V závislosti od TVP sa nemusí zobraziť začiatok
programu na disku.
(System Audio Control)
Reproduktory pripojené k receiveru budú
vďaka jednoduchej operácii reprodukovať
zvuk TVP.
Funkciu System Audio Control tiež môžete
ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
Keď je funkcia System Audio Control zapnutá,
receiver sa automaticky zapne a zvolí sa na
ňom vhodný zdroj vstupného signálu.
Zvuk z TVP sa reprodukuje reproduktormi
pripojenými k receiveru a súčasne sa
minimalizuje úroveň hlasitosti na TVP.
Funkciu System Audio Control môžete tiež
používať nasledovne:
• Ak zapnete receiver, keď je TVP zapnutý,
funkcia System Audio Control sa
automaticky zapne a zvuk z TVP sa bude
reprodukovať reproduktormi pripojenými
k receiveru. Ak však vypnete receiver, zvuk
sa bude reprodukovať reproduktormi TVP.
• Hlasitosť receivera môžete nastavovať
nastavovaním hlasitosti na TVP.
Poznámky
• Ak funkcia System Audio Control nefunguje podľa
nastavenia na TVP, pozri návod na použitie TVP.
• Ak je “CTRL:HDMI” nastavené na “CTRL ON”,
nastavenia “AUDIO OUT” v Menu HDMI
sa nastavia automaticky podľa nastavení
System Audio Control.
• Ak pripojíte TVP nedisponujúci funkciou System
Audio Control, funkcia System Audio Control
nebude fungovať.
• Ak TVP zapnete skôr ako receiver, zvuk TVP
sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Ak zvolíte iný zdroj vstupného signálu než HDMI
alebo TV, funkcia System Audio Control
sa automaticky vypne.
75SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Funkcie “BRAVIA” Sync
Pripojené zariadenie (DVD/Blu-ray Disc
prehrávač) môžete zvoliť aj pomocou Menu
na TVP. V takomto prípade sa na receiveri
aj TVP zvolí vhodný zdroj vstupného signálu
HDMI.
Reprodukcia zvuku z TVP
cez reproduktory
pripojené k receiveru
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 76 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Vypnutie receivera spolu
s TVP
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO
od TVP, automaticky sa vypne aj tento
receiver a pripojené zariadenia.
Na vypnutie TVP môžete používať aj DO
receivera.
?/1
THEATRE RM SET UP AV ?/1
AV ?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
1
VIDEO 1
TV
2
VIDEO 2
AMP
3
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
SA-CD/
CD
8
TUNER
TV
BD
9
DMPORT
Stlačte TV a následne AV ?/1.
TVP, receiver a zariadenia pripojené cez
konektor HDMI sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie System Power Off
nastavte funkciu Standby Synchro na TVP
na “ON”. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
• V závislosti od podmienok sa pripojené zariadenia
nemusia vypnúť. Podrobnosti pozri v návode
na použitie pripojených zariadení.
Operácie S-AIR
Produkty S-AIR
Receiver je kompatibilný s funkciou S-AIR
(str. 101), ktorá umožňuje bezdrôtový prenos
zvukového signálu medzi produktmi typu
S-AIR.
Po zakúpení produktu S-AIR je potrebné
aktivovať prenos zvukového signálu (str. 79)
Dostupné sú dva typy produktov S-AIR.
• Hlavné zariadenie S-AIR (tento receiver):
Hlavné zariadenie S-AIR slúži ako vysielač
audio signálu.
Používať môžete až tri hlavné zariadenia
S-AIR. (Počet použiteľných hlavných
zariadení S-AIR závisí od prevádzkového
prostredia.)
• Pomocné zariadenie S-AIR (nedodávané):
Pomocné zariadenie S-AIR slúži ako
prijímač audio signálu.
– Surround zosilňovač: Môžete bezdrôtovo
reprodukovať zvuk surround a surround
zadných reproduktorov. Podrobnosti pozri
v návode na použitie surround
zosilňovača.
– S-AIR prijímač: Zvuk zo systému môžete
reprodukovať v inej miestnosti.
Produkty S-AIR je možné zakúpiť zvlášť ako
voliteľné príslušenstvo (ponuka dostupných
produktov S-AIR sa líši v závislosti od danej
krajiny).
Informácie a pokyny pre surround zosilňovač
alebo S-AIR prijímač v tomto návode
informujú len o tom, kedy je možné surround
zosilňovač alebo S-AIR prijímač použiť.
76SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 77 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Miestnosť B
Pomocné zariadenie
S-AIR (S-AIR prijímač)
Miestnosť A
Hlavné zariadenie
S-AIR (tento receiver)
Nastavenie produktov
S-AIR
Pred používaním produktu S-AIR je pre
aktivovanie prenosu zvukového signálu
potrebné vykonať nasledovné nastavenia.
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
PHONES
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Zasunutie bezdrôtového
vysielača/vysielača
s prijímačom
Ak chcete používať funkciu S-AIR, je
potrebné do hlavného zariadenia S-AIR
zasunúť bezdrôtový vysielač (nedodávaný)
a do pomocného zariadenia S-AIR bezdrôtový
vysielač s prijímačom (nedodávaný).
Pomocné zariadenie S-AIR
(surround zosilňovač)
Poznámky
• Pred osadzovaním bezdrôtového vysielača/
vysielača s prijímačom odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej zásuvky.
• Nedotýkajte sa kontaktov bezdrôtového vysielača/
vysielača s prijímačom.
Operácie S-AIR
Pokračovanie
77SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 78 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Zasunutie bezdrôtového
vysielača do hlavného
zariadenia S-AIR
1 Demontujte skrutky a zložte kryt slotu.
Kryt slotu
Poznámky
• Zasuňte bezdrôtový vysielač logom S-AIR
smerom nahor.
• Zasuňte bezdrôtový vysielač tak, aby boli značky
V zarovnané.
• Do slotu EZW-T100 nezasúvajte nič iné než
bezdrôtový vysielač.
3 Na upevnenie bezdrôtového vysielača
použite skrutky demontované
v kroku 1.
0
-T10
EZW
0
-T10
EZW
ANTENNA
AM
IN 4
EZW-T100
ASSIG
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIG
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
BD
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
Poznámka
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
MONITOR
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
L
AUDIO
OUT
R
Na upevnenie bezdrôtového vysielača nepoužívajte
iné skrutky.
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
Zasunutie bezdrôtového
vysielača s prijímačom do
pomocného zariadenia S-AIR
Poznámky
• Demontujte skrutky z krytu slotu pri upozorňujúcej
značke. Nedemontujte iné skrutky.
• Kryt slotu nebude viac potrebný, po zložení
ho však uchovajte.
2 Zasuňte bezdrôtový vysielač.
-T10
EZW
Podrobnosti o zasúvaní bezdrôtového
vysielača s prijímačom do surround
zosilňovača a S-AIR prijímača pozri v návode
na použitie surround zosilňovača a S-AIR
prijímača.
0
Bezdrôtový vysielač
78SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 79 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Aktivovanie prenosu zvukového
signálu medzi hlavným
zariadením S-AIR a pomocným
zariadením S-AIR (Nastavenie ID)
Prenos zvukového signálu môžete aktivovať
jednoduchým zosúladením identifikačných
znakov (ID) hlavného zariadenia S-AIR
a pomocného zariadenia S-AIR. Ak pre každé
zariadenie nastavíte iný ID, môžete používať
viacero hlavných zariadení S-AIR.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
AUTO CAL
INPUT
MODE
MOVIE
MUSIC
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
Nastavenie identifikačného
znaku (ID) pomocného
zariadenia S-AIR
Pre pomocné zariadenie S-AIR nastavte
rovnaký ID ako pre hlavné zariadenie S-AIR.
Podrobnosti o nastavení ID surround
zosilňovača a S-AIR prijímača pozri v návode
na použitie surround zosilňovača a S-AIR
prijímača.
Prenos zvukového signálu sa aktivuje
nasledovne (príklad):
Hlavné zariadenie S-AIR
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
AMP
MENU
AMP MENU
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
ID A
Iné hlavné
zariadenie S-AIR
ID B
,
V/v/B/b
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
MENU/
HOME
TOOLS/
OPTIONS
2 Stláčaním V/v zvoľte “S-AIR”.
3 Stlačením
alebo b zobrazte Menu.
4 Stláčaním V/v zvoľte “S-AIR ID”.
5 Stlačením
alebo b potvrďte
parameter.
ID A
Pomocné
zariadenie
S-AIR
ID B
Pomocné zariadenie
S-AIR
Poznámky
• Pomocné zariadenie S-AIR nemusí prehrať zdroje
signálu s ochranou autorských práv.
• Po aktivovaní prenosu zvukového signálu
– Zvukový signál bude z S-AIR prijímača
vyvedený, len ak pripojíte zariadenia k tomuto
receiveru analógovými konektormi. Zvuk sa
nereprodukuje, ak sú zariadenia pripojené do
konektorov COAXIAL, OPTICAL alebo HDMI
na tomto receiveri.
– Slúchadlá na surround zosilňovači nebudú
fungovať.
6 Stláčaním V/v zvoľte želaný ID
(A, B alebo C) a stlačte
.
Vypnutie Menu
Stlačte MENU/HOME alebo AMP MENU.
79SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Operácie S-AIR
Nastavenie identifikačného
znaku (ID) hlavného zariadenia
S-AIR
1 Stlačte AMP MENU.
ID A
Pomocné
zariadenie
S-AIR
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 80 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Spárovanie hlavného zariadenia
S-AIR so špecifickým
pomocným zariadením S-AIR
(Párovanie)
Prenos zvukového signálu aktivujete
nastavením rovnakých identifikačných znakov
(ID) pre hlavné zariadenie S-AIR aj pomocné
zariadenie S-AIR.
Ak však rovnaký ID pre svoje produkty S-AIR
používajú aj susedia, môžu prijímať zvukový
signál z vášho hlavného zariadenia S-AIR a vy
môžete prijímať zvukový signál od nich.
Aby k tomu nedochádzalo, môžete spárovať
hlavné zariadenie S-AIR so špecifickým
pomocným zariadením S-AIR vykonaním
spárovania.
x Po spárovaní
Po spárovaní je prenos zvukového signálu
aktívny len medzi spárovaným hlavným
zariadením S-AIR a pomocným
zariadením(ami) S-AIR.
Vaša miestnosť
Sused
Hlavné zariadenie S-AIR
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
ID A
Žiadny prenos
ID A
Pomocné zariadenie
S-AIR
ID A
Pomocné zariadenie
S-AIR
x Pred párovaním
Prenos zvukového signálu je aktivovaný
pomocou identifikačného znaku (ID)
(príklad).
Vaša miestnosť
Párovanie
1
Pomocné zariadenie S-AIR,
ktoré chcete spárovať,
umiestnite do blízkosti
hlavného zariadenia S-AIR.
2
Zosúlaďte ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj pomocné
zariadenie S-AIR.
Sused
Hlavné zariadenie S-AIR
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
TONE MODE
PHONES
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
ID A
ID A
ID A
Pomocné zariadenie
S-AIR
Pomocné zariadenie
S-AIR
• Nastavenie ID hlavného zariadenia
S-AIR pozri “Nastavenie
identifikačného znaku (ID) hlavného
zariadenia S-AIR” (str. 79).
• Nastavenie ID pre pomocné zariadenie
S-AIR pozri v jeho návode na použitie.
3
4
5
Stlačte AMP MENU.
6
Stláčaním V/v zvoľte
“PAIRING”.
7
Stlačením
parameter.
Stláčaním V/v zvoľte “S-AIR”.
Stlačením
alebo b
zobrazte Menu.
alebo b potvrďte
80SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 81 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
8
Stláčaním V/v zvoľte želané
nastavenie a stlačte
.
• START (Začiatok): Spustí sa párovanie
na hlavnom zariadení S-AIR.
Na displeji bliká “SEARCHING”
(Vyhľadávanie).
• CONDITION (Stav): Môžete overiť
aktuálny ID. Ak nie je nastavené
párovanie, na displeji zobrazí
“NO PAIRING” (Nespárované).
9
Spustite párovanie na
pomocnom zariadení S-AIR.
Reprodukcia zvuku zo
systému v inej miestnosti
(Len pre S-AIR prijímač (nedodávaný))
Zvuk systému môžete reprodukovať pomocou
S-AIR prijímača v inej miestnosti. S-AIR
prijímač je možné umiestniť do inej miestnosti
a užívať si v nej zvuk z tohto systému.
Podrobnosti o S-AIR prijímači pozri v jeho
návode na použitie.
SHIFT
1
x Pre surround zosilňovač
VIDEO 1
Podrobnosti pozri v návode na použitie
surround zosilňovača.
5
6
SAT
TV
-/--
8
9
TUNER
DMPORT
0/10
ENT/MEM
HDMI 2
HDMI 3
CLEAR/>10
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
HDMI 4
10Párovanie je dokončené.
Na displeji sa zobrazí “COMPLETE”
(Hotovo).
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP MENU
DISPLAY
AMP
MENU
Operácie S-AIR
,
V/v/B/b
Poznámka
Párovanie vykonajte do niekoľkých minút
po kroku 8. Ak tak nevykonáte, párovanie sa
automaticky zruší a na displeji sa zobrazí
“INCOMPLETE” (Nedokončené).
3
BD
4
HDMI 1
Podrobnosti pozri v návode na použitie
S-AIR prijímača.
Stlačte MENU/HOME alebo AMP MENU.
2
VIDEO 2
7
x Pre S-AIR prijímač
AMP
DVD
SA-CD/
CD
Vypnutie Menu
TV
O
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
Zrušenie párovania
ID pre S-AIR prijímač nastavte
rovnako ako pre hlavné
zariadenie S-AIR.
Obnovenie nastavenia identifikačného znaku
(ID) hlavného zariadenia S-AIR.
Podrobnosti pozri “Nastavenie
identifikačného znaku (ID) hlavného
zariadenia S-AIR” (str. 79). Môžete zvoliť
rovnaký ID, aký bol nastavený skôr.
• Nastavenie ID hlavného zariadenia
S-AIR pozri “Nastavenie
identifikačného znaku (ID) hlavného
zariadenia S-AIR” (str. 79).
• Nastavenie ID pre S-AIR prijímač
pozri v jeho návode na použitie.
Pokračovanie
81SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 82 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
8
Poznámky
• Ak používate iné pomocné zariadenie S-AIR
(napr. surround zosilňovač), nemeňte ID
hlavného zariadenia S-AIR. ID pre S-AIR
prijímač nastavte rovnako ako pre hlavné
zariadenie S-AIR.
• Ak párovaním spárujete hlavné zariadenie
S-AIR a iné pomocné zariadenie S-AIR
(napr. surround zosilňovač), je nutné tiež
spárovať hlavné zariadenie S-AIR s S-AIR
prijímačom. Podrobnosti pozri “Spárovanie
hlavného zariadenia S-AIR so špecifickým
pomocným zariadením S-AIR (Párovanie)”
(str. 80).
2
3
4
Stlačte AMP MENU.
5
Stláčaním V/v zvoľte
“S-AIR MODE”.
6
Stlačením
parameter.
7
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
Nastavte úroveň hlasitosti
na S-AIR prijímači.
Poznámka
Zvuk S-AIR prijímača je možné vypnúť operáciou
na hlavnom zariadení S-AIR.
Stláčaním V/v zvoľte “S-AIR”.
Stlačením
alebo b
zobrazte Menu.
alebo b potvrďte
• PARTY (Párty): S-AIR prijímač
reprodukuje zvuk podľa zdroja signálu
na hlavnom zariadení S-AIR. Ak je však
na hlavnom zariadení S-AIR zvolený
zdroj signálu DVD a HDMI 1–4, S-AIR
prijímač zostane nastavený na
naposledy zvolený zdroj vstupného
signálu.
• SEPARATE (Samostatne): Pre S-AIR
prijímač je možné nastaviť želaný zdroj
signálu, pričom sa na hlavnom zariadení
S-AIR zdroj signálu nezmení.
Poznámka
Ak na hlavnom zariadení S-AIR zvolíte
TUNER (pásmo FM/AM), pre tuner na
S-AIR prijímači je možné zvoliť len to isté
pásmo. Na S-AIR prijímači však môžete
zvoliť iný zdroj vstupného signálu než
TUNER.
82SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 83 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
6
Zmena kanála pre
kvalitnejší prenos
audio signálu
Ak používate viacero bezdrôtových systémov,
ktoré zdieľajú pásmo 2,4 GHz (napr. bezdrôtová
sieť LAN alebo Bluetooth), prenos signálu medzi
produktmi S-AIR alebo inými bezdrôtovými
systémami môže byť nestabilný. V takomto
prípade sa môže prenos skvalitniť zmenou
nasledovného nastavenia “RF CHANGE”.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
AUTO CAL
INPUT
MODE
MOVIE
MUSIC
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
AMP MENU
TOOLS/
OPTIONS
Stlačte AMP MENU.
4
Stláčaním V/v zvoľte
“RF CHANGE”.
5
Stlačením
parameter.
MENU/
HOME
Stláčaním V/v zvoľte “S-AIR”.
Stlačením
alebo b
zobrazte Menu.
• Ak v hlavnom zariadení S-AIR nie je zasunutý
bezdrôtový vysielač, nie je možné nastaviť
“RF CHANGE”.
• Vo väčšine prípadov nebude potrebné toto
nastavenie meniť.
• Ak je “RF CHANGE” nastavené na “RF OFF”,
prenos signálu medzi hlavným zariadením S-AIR
a pomocným zariadením S-AIR je možné
realizovať pomocou jedného z nasledovných
kanálov.
– S-AIR ID A: ekvivalentný kanál
pre IEEE 802.11b/g kanál 1
– S-AIR ID B: ekvivalentný kanál
pre IEEE 802.11b/g kanál 6
– S-AIR ID C: ekvivalentný kanál
pre IEEE 802.11b/g kanál 11
• Prenos je možné skvalitniť zmenou prenosového
kanála (frekvencie) iného bezdrôtového
systému(ov). Podrobnosti pozri v návode
na použitie iného bezdrôtového systému(ov).
alebo b potvrďte
83SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Operácie S-AIR
1
2
3
Vypnutie Menu
Poznámky
AMP
MENU
O
HOME
MENU
• RF AUTO (RF automaticky): Štandardne
nastavte práve toto nastavenie. Systém
mení nastavenie “RF CHANGE” na
“RF ON” alebo “RF OFF” automaticky.
• RF ON (RF zap.): Systém vysiela
zvukový signál na vhodnejšom kanáli
pre prenos.
• RF OFF (RF vyp.): Systém vysiela
zvukový signál na tom istom kanáli pre
prenos.
Stlačte MENU/HOME alebo AMP MENU.
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT
Stláčaním V/v zvoľte želané
nastavenie a stlačte
.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_059-084_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 84 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
6
Používanie S-AIR
prijímača, keď je hlavné
zariadenie S-AIR
v pohotovostnom režime
(Len pre S-AIR prijímač (nedodávaný))
S-AIR prijímač môžete používať, keď je
hlavné zariadenie S-AIR v pohotovostnom
režime, ak nastavíte
“S-AIR STBY” na “STBY ON”.
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO 1
VIDEO 2
4
5
6
SAT
TV
7
8
SA-CD/
CD
9
TUNER
-/--
DMPORT
0/10
HDMI 1
ENT/MEM
HDMI 2
HDMI 3
CLEAR/>10
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP MENU
DISPLAY
• STBY OFF (Pohotovostný režim vyp.):
S-AIR prijímač nebude možné používať,
keď je hlavné zariadenie S-AIR
v pohotovostnom režime.
• STBY ON (Pohotovostný režim zap.):
Používanie S-AIR prijímača, keď je
hlavné zariadenie S-AIR
v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
Vypnutie Menu
Stlačte MENU/HOME alebo AMP MENU.
Poznámky
BD
DVD
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
• Ak nastavíte “S-AIR STBY” na “STBY ON”,
príkon v pohotovostnom režime sa zvýši.
• Ak v hlavnom zariadení S-AIR nie je zasunutý
bezdrôtový vysielač, nie je možné nastaviť
“S-AIR STBY”.
• Ak od hlavného zariadenia S-AIR odpojíte
bezdrôtový vysielač, “S-AIR STBY”
sa automaticky nastaví na “STBY OFF”.
• Ak na hlavnom zariadení S-AIR pred jeho
vypnutím zvolíte TUNER (pásmo FM/AM)
a “S-AIR STBY” je nastavené na “STBY ON”,
pre tuner na S-AIR prijímači je možné zvoliť len
rovnaké pásmo. Na S-AIR prijímači však môžete
zvoliť iný zdroj vstupného signálu než TUNER.
• Zvuk S-AIR prijímača je možné vypnúť operáciou
na hlavnom zariadení S-AIR.
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
1
2
3
Stlačte AMP MENU.
4
Stláčaním V/v zvoľte
“S-AIR STBY”.
5
Stlačením
parameter.
MENU/
HOME
Stláčaním V/v zvoľte “S-AIR”.
Stlačením
alebo b
zobrazte Menu.
alebo b potvrďte
84SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_085-092_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 85 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým audio
signálom (INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia do vstupných
digitálnych aj analógových audio konektorov
na receiveri, môžete nemenne nastaviť vstupný
zvukový režim pre niektoré z nich, podľa
signálu, ktorý chcete sledovať.
1
Otáčaním INPUT SELECTOR
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu.
Pre výber zdroja vstupného signálu
môžete tiež používať tlačidlá na DO.
2
Stláčaním INPUT MODE
na receiveri zvoľte vstupný
zvukový režim.
Zvolený vstupný zvukový režim bude
indikovaný na displeji receivera.
Reprodukcia zvukového/
obrazového signálu
z iných zdrojov
vstupného signálu
Video a/alebo audio signál môžete priradiť
inému zdroju vstupného signálu, ktorý práve
nevyužívate.
Príklad: Prepojte konektor OPTICAL OUT
na DVD prehrávači s konektorom
OPTICAL BD IN na receiveri, ak chcete
z DVD prehrávača priviesť na vstup digitálny
optický audio signál.
Prepojte zložkový video konektor na DVD
prehrávači s konektorom COMPONENT
VIDEO IN 1 na receiveri, ak chcete z DVD
prehrávača priviesť na vstup video signál.
Priraďte audio a/alebo video signál vstupnému
konektoru DVD pomocou položky
“A. ASSIGN” a/alebo “V. ASSIGN”
v Menu AUDIO a/alebo VIDEO
1
2
Stlačte AMP MENU.
Ak sú vykonané digitálne aj analógové
prepojenia, prioritu majú digitálne audio
signály.
Ak nie sú na vstupe digitálne audio signály,
zvolia sa analógové audio signály.
3
Stlačením
Menu.
4
Stláčaním V/v zvoľte “A. ASSIGN”
alebo “V. ASSIGN”.
x ANALOG (Analógový)
5
Stlačením
parameter.
6
Stláčaním V/v zvoľte názov
zdroja vstupného signálu, ktorý
chcete priradiť (napr. “DVD”).
7
Stlačením
výber.
Vstupné zvukové režimy
x AUTO (Automaticky)
Poznámky
• Niektoré vstupné zvukové režimy nemusí byť možné
v závislosti od vstupného signálu nastaviť.
• Ak je zvolený zdroj signálu ANALOG DIRECT,
vstupný zvukový režim sa automaticky nastaví
na “ANALOG” a nie je možné zvoliť iné režimy.
• Ak zvolíte zdroj signálu HDMI 1–4 alebo DMPORT,
na displeji sa zobrazí “------” a nie je možné zvoliť iné
režimy. Zvoľte iný zdroj vstupného signálu než zdroj
signálu HDMI 1–4 a DMPORT a potom nastavte
vstupný zvukový režim.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
alebo b potvrďte
Pokračovanie
85SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ďalšie operácie
Aktivovanie analógových audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
AUDIO IN (L/R).
Stláčaním V/v zvoľte “AUDIO”
alebo “VIDEO”.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_085-092_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 86 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
8
Stláčaním V/v zvoľte konektor
zdroja vstupného signálu, ktorý
chcete priradiť vstupu
zvolenému v kroku 6.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte B.
Názov zdroja vstupného signálu
Priraditeľné vstupné COMPONENT1
video konektory
COMPONENT2
VIDEO1 VIDEO2
BD
DVD
SAT
SA-CD/
CD
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
COMPONENT3
a
a
a
a
a*
a
HDMI1
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
HDMI4
a
a
a
a
a
a
COMPOSITE
a*
a*
a
–
a
–
NONE
–
–
–
a
–
a*
a
a
–
a
a*
a
Priraditeľné vstupné SAT OPT
audio konektory
BD OPT
a
a
a*
a
–
a
DVD COAX
a
a
a
a*
a
a
ANALOG
a*
a*
a
–
a
a*
* Počiatočné nastavenie
Poznámky
• Nie je možné priradiť optické signály zo zdroja
vstupného signálu pre vstupné optické konektory
na receiveri a nie je možné priradiť koaxiálne
signály zo zdroja vstupného signálu pre vstupné
koaxiálne konektory na receiveri.
• Ak priradíte digitálny audio vstup, nastavenie
INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky
(str. 85).
• Tomu istému vstupu nie je možné priradiť viacero
HDMI vstupov.
• Rovnakému vstupu nie je možné priradiť viac než
jeden digitálny audio vstup.
• Tomu istému video vstupu nie je možné priradiť
viacero zložkových video vstupov.
86SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_085-092_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 87 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
umožňuje reprodukciu zvuku zo sieťového
systému ako napr. prenosného audio
zariadenia alebo PC.
Ak pripojíte adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(nedodávaný), môžete zo zariadenia
pripojeného k receiveru reprodukovať zvuk
týmto receiverom.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
adaptéra DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• Nepripájajte iný adaptér než
DIGITAL MEDIA PORT.
• Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je receiver zapnutý.
• V závislosti od adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
nemusí byť dostupný výstupný video signál.
• Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
v predaji závisí od danej krajiny.
Ďalšie operácie
87SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_085-092_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 88 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Pripojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Ak pripojíte zariadenie cez adaptér DIGITAL
MEDIA PORT do konektora DMPORT
na receiveri, môžete z pripojeného zariadenia
reprodukovať zvukový aj obrazový signál.
TVP
ANTENNA
AM
EZW-T100
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
A
VIDEO
OUT
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
MONITOR
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
A Video kábel (nedodávaný)
Odpojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
od konektora DMPORT
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
1
Poznámky
• Pri pripájaní adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
zasúvajte konektor šípkou smerom k označeniu
šípky na konektore DMPORT.
• Prepojenia DMPORT vykonajte správne a pevne,
konektor zasuňte úplne.
• Keďže je konektor adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT krehký, pri umiestňovaní alebo
premiestňovaní receivera manipulujte opatrne.
2
Zatlačte a pridržte obidve strany konektora
a vytiahnite ho.
88SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_085-092_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 89 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Počúvanie zvuku/sledovanie
obrazu zo zariadenia
pripojeného cez prepojenie
DMPORT
1
Stlačte DMPORT.
Pre výber “DMPORT” môžete tiež
používať INPUT SELECTOR
na receiveri.
2
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Zvuk sa bude reprodukovať pomocou
receivera a obraz môžete sledovať
na pripojenom TVP.
Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT.
Poznámky
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT môžete ovládať pripojené zariadenie
pomocou DO. Podrobnosti o funkciách tlačidiel na
DO pozri str. 11.
• Konektor MONITOR OUT na receiveri musí byť
prepojený s TVP (str. 88).
Rada
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálne zvolené zvukové
pole atď.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
Stláčajte DISPLAY.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne:
Všetky zdroje vstupného
signálu okrem pásma FM a AM
Indexový názov zdroja vstupného signálua) t
Zvolený zdroj vstupného signálu t Aktuálne
aplikované zvukové pole t Úroveň hlasitosti
t Informácie o toku
Pásmo FM a AM
Názov staniceb) alebo vytvorený názov
stanicea) t Frekvencia t Indikácia typu
programub) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim)b) t Aktuálne aplikované zvukové
pole t Úroveň hlasitosti
a)
Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj signálu) alebo uloženú
stanicu pomenovali (str. 41, 70). Indexový názov
sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery,
alebo je názov totožný s názvom zdroja signálu.
b) Len počas príjmu RDS signálu (len modely
s regionálnymi kódmi CEL, CEK) (str. 71).
Poznámka
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
interpunkčné znamienka.
89SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ďalšie operácie
Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného zdroja
zvuku, môžete zdokonaliť zvuk. Stláčaním MUSIC
zvoľte “PORTABLE” (str. 63).
Zmena zobrazení
na displeji
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_085-092_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 90 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Nahrávanie pomocou
receivera
Receiver je možné nastaviť tak, aby sa
po určitom čase sám vypol.
Pomocou receivera môžete nahrávať z video/
audio zariadenia. Podrobnosti pozri v návode
na použitie príslušného zariadenia.
Keď je receiver zapnutý,
stláčajte SLEEP.
Na displeji sa rozsvieti “SLEEP”.
Po každom stlačení tlačidla SLEEP
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00
t OFF (Vyp.)
Nahrávanie na CD-R disk
Pomocou receivera môžete nahrávať na CD-R
disk. Ďalšie podrobnosti pozri v návodoch na
použitie CD rekordéra.
1
Rada
Zostávajúci čas do vypnutia skontrolujete stlačením
SLEEP pred vypnutím receivera. Na displeji sa
zobrazí zostávajúci čas do vypnutia zariadenia.
Ak znova stlačíte SLEEP, vypínací časovač
sa deaktivuje.
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte prehrávacie zariadenie.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Napríklad nalaďte rozhlasovú stanicu,
ktorú chcete nahrávať (str. 66).
3
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
Do CD rekordéra vložte CD-R disk, na
ktorý chcete nahrávať a nastavte úroveň
nahrávania.
4
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie
a na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie.
Poznámka
Nastavenia zvuku neovplyvnia výstup signálu
z konektorov SA-CD/CD/CD-R OUT.
90SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_085-092_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 91 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Nahrávanie na záznamové
médium
1
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte prehrávacie zariadenie.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Bi-amp zapojenie
Ak nepripojíte surround zadné reproduktory,
konektory SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B môžete využiť pre predné
reproduktory na Bi-amp zapojenie.
Pripojenie reproduktorov
Predný
reproduktor (R)
Predný
reproduktor (L)
Napríklad do VCR vložte video kazetu,
z ktorej chcete nahrávať.
3
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
Hi
Hi
ANTENNA
HDMI
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
EZW-T100
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
Do nahrávacieho zariadenia (VIDEO 1)
vložte videokazetu atď., na ktorú chcete
nahrávať.
4
Lo
IN 2
IN 3
IN 1
MONITOR
OUT
TV
DC5V
0.7A MAX
SAT
IN
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT
BD
OPTICAL
VIDEO
OUT
DVD
IN
BD
IN
COAXIAL
OUT
IN
SURROUND
CENTER
R
PR/
CR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
Lo
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
Y
PB/
CB
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
MONITOR
FRONT A
L
R
AUDIO
OUT
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
SURROUND
CENTER
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie
a na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie.
R
L
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
FRONT A
R
L
R
L
SPEAKERS
Poznámka
Prepojte konektory Lo (alebo Hi)
na predných reproduktoroch s konektormi
SPEAKERS FRONT A a konektory Hi (alebo
Lo) na predných reproduktoroch s konektormi
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B.
Zložte kovové prepojovacie prvky nasadené
na konektoroch Hi/Lo na reproduktoroch.
Inak sa môže receiver poškodiť.
Pokračovanie
91SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ďalšie operácie
Niektoré zdroje vstupného signálu obsahujú
ochranné signály proti kopírovaniu. V takomto
prípade nebude možné nahrávať požadovaný zdroj
vstupného signálu.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_085-092_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 92 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Nastavenie reproduktorov
Vypnutie Menu
Stlačte MENU/HOME alebo AMP MENU.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
INPUT
MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
AMP MENU
DISPLAY
Poznámky
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
MENU/
HOME
1
2
Stlačte AMP MENU.
3
Stlačením
alebo b
zobrazte Menu.
4
Stláčaním V/v zvoľte
“SP PATTERN”.
5
Stlačením
alebo b
potvrďte parameter.
6
Stláčaním V/v zvoľte príslušnú
šablónu pre reproduktory,
v ktorej nie sú surround
zadné reproduktory.
7
8
Stlačte
9
Stlačením
parameter.
• “SB ASSIGN” nastavte na “BI-AMP” ešte pred
vykonaním automatickej kalibrácie.
• Ak nastavíte “SB ASSIGN” na “BI-AMP”,
nastavenie úrovne hlasitosti a vzdialenosti
pre surround zadné reproduktory nebudú platné
a použijú sa nastavenia pre predné reproduktory.
• Ak nastavíte “SP PATTERN” na nastavenie so
surround zadnými reproduktormi, nie je možné
nastaviť “SB ASSIGN” na “BI-AMP”.
Stláčaním V/v zvoľte
“SPEAKER”.
alebo B.
Stláčaním V/v zvoľte
“SB ASSIGN”.
alebo b potvrďte
10Stláčaním V/v zvoľte “BI-AMP”.
Na výstup z konektorov SPEAKERS
FRONT A môže byť vyvedený rovnaký
signál ako na výstup z konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B.
92SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 93 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Používanie diaľkového ovládania
Ovládanie jednotlivých
zariadení pomocou
diaľkového ovládania
Pomocou dodávaného diaľkového ovládania
môžete ovládať zariadenia Sony aj zariadenia
iných výrobcov.
Diaľkové ovládanie je od výroby nastavené
na ovládanie zariadení Sony.
Nastavenia diaľkového ovládania môžete
zmeniť podľa používaných zariadení tak, aby
ovládalo aj zariadenia iných výrobcov než
Sony a zariadenia Sony, ktoré pri výrobných
nastaveniach ovládať nedokáže (str. 95).
Ovládanie zariadení pripojených
k receiveru
Stlačte príslušné tlačidlo
pre výber zdroja vstupného
signálu, ktoré zodpovedá
pripojenému zariadeniu, ktoré
chcete ovládať.
2
Stlačte príslušné tlačidlá pre
používanie funkcií uvedených
v nasledovnej tabuľke.
Používanie diaľkového ovládania
1
Poznámka
Pri používaných zariadeniach nemusí byť možné
ovládať niektoré funkcie.
93SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 94 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Tabuľka tlačidiel používaných na ovládanie jednotlivých zariadení
(Hlavné diaľkové ovládanie)
Zariadenie TVP VCR
Tlačidlo
DVD Blu-ray HDD
PSX Video Digitál- Kaze- DAT
CD
Zariaprehrá- Disc rekordér
CD
ny
tový deck prehrá- denie
vač, prehráprehrá- satelitný deck
vač, DIGITAL
DVD/
vač
vač,
/teresA/B
MD
MEDIA
VHS
LD pre- triálny
PORT
deck
kombo
hrávač prijímač
(EURO)
AV ?/1
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
–
Číselné tlačidlá
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
TV INPUT,
WIDE
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-/--, CLEAR/>10
a
a
a
a
a
a
a
–
a
–
a
–
ENT/MEM
a
a
a
a
a
a
a*1
–
a
a
a
–
DISPLAY
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
a
–
RETURN/EXIT
a
–
a
a
a
a
a
a
–
–
–
a
TOOLS/
OPTIONS
a
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
–
V/v/B/b, ,
MENU, HOME
a
a
a
a
a
a
–
a
–
–
–
a
., >
a
a
a
a
a
a
a
–
a*3
a
a
a
a
–
a
a
a
a
–
–
–
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
a
a
<
,
<
m/TUNING –,
M/TUNING +
*2
DISC SKIP
–
–
a
a
–
–
a
–
–
–
a
–
N, X, x
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a
a
a
MUTING,
MASTER VOL
+/–, TV VOL +/–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
PRESET +/–,
TV CH +/–
a
a
a
a
a
–
a*1
a
–
–
–
–
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
–
–
a
a
–
a
–
–
–
–
–
–
F1, F2
–
–
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
*1
Len LD prehrávač.
Len VIDEO CD disky.
*3
Len mechanika B.
*2
94SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 95 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
5
Programovanie
diaľkového ovládania
Opakovaním krokov 1 až 4
pripravte DO na ovládanie
ďalších zariadení.
Poznámky
Zmenou kódu naprogramujete DO tak, aby
ovládalo zariadenia iných výrobcov než Sony.
Akonáhle sa ovládacie signály uložia do
pamäte, môžete takéto zariadenia využívať
ako súčasť systému.
Diaľkové ovládanie tiež môžete naprogramovať
tak, aby ovládalo zariadenia Sony, na ovládanie
ktorých nie je štandardne určené. DO dokáže
ovládať len zariadenia prijímajúce infračervené
bezdrôtové ovládacie signály.
• Ak stlačíte správne (platné) tlačidlo, indikátor
zhasne.
• Ak chcete v kroku 2 prepnúť na iný zdroj
vstupného signálu, stlačte SHIFT a následne nové
želané tlačidlo pre výber zdroja vstupného signálu.
• Ak v kroku 2 stlačíte TUNER, môžete
naprogramovať len tlačidlo pre ovládanie tunera
(str. 96).
• Pri číselných kódoch sú platné len tri posledne
zadané kódy.
1
Naprogramovanie diaľkového
ovládania na ovládanie TVP
Súčasne stlačte AV ?/1
a RM SET UP.
Tlačidlo RM SET UP pomaly bliká.
2
Stlačením tlačidla pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte zariadenie, ktoré chcete
ovládať.
Napr. ak chcete ovládať CD prehrávač,
stlačte SA-CD/CD.
Indikátory tlačidla RM SET UP a tlačidla
SHIFT sa rozsvietia.
3
Informácie o číselnom kóde(och)
pre jednotlivé zariadenia a výrobcov
zariadení (prvé číslo a posledné dve
čísla v číselnom kóde zodpovedajú
kategórii a kódu výrobcu) pozri
v tabuľkách na str. 96–99.
4
Indikátor RM SET UP pomaly bliká.
2 Stlačte TV.
Indikátory tlačidla RM SET UP a tlačidla
SHIFT sa rozsvietia.
3 Číselnými tlačidlami zadajte číselný kód
(alebo niektorý z kódov, ak ich je viac)
pre TVP. Podrobnosti pozri str. 97.
4 Stlačte ENT/MEM.
Akonáhle sa kód overí, indikátor
RM SET UP dvakrát pomaly zabliká a DO
automaticky vypne režim programovania.
Zrušenie programovania
V ktoromkoľvek kroku stlačte RM SET UP.
Indikátor RM SET UP v rýchlom slede päťkrát
zabliká. DO automaticky vypne režim
programovania.
Aktivovanie zdroja vstupného
signálu po programovaní
Stlačením naprogramovaného tlačidla
aktivujte želaný zdroj vstupného signálu.
Stlačte ENT/MEM.
Akonáhle sa kód overí, indikátor
RM SET UP dvakrát pomaly zabliká
a DO automaticky vypne režim
programovania.
Pokračovanie
95SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Používanie diaľkového ovládania
Číselnými tlačidlami zadajte
kód (alebo jeden z kódov,
ak existuje viacero kódov)
zodpovedajúci zariadeniu/
výrobcovi zariadenia, ktoré
chcete ovládať (okrem TVP).
1 Súčasne stlačte AV ?/1 a RM SET UP.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 96 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Ak nebolo programovanie
úspešné, overte nasledovné:
• Ak sa indikátor v kroku 1 nerozsvieti, sú
vybité batérie. Vymeňte obidve batérie.
• Ak indikátor pri zadávaní kódu v rýchlom
slede 5x zabliká, vyskytla sa chyba.
Zopakujte postup znova od kroku 1.
Ovládanie tunera
Výrobca
Kód(y)
SONY
002, 005
Ovládanie CD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
101, 102, 103
Vymazanie pamäte DO
DENON
104, 123
Ak chcete vymazať všetky programovania,
nasledovným postupom obnovte výrobné
nastavenia DO.
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
Zatlačte a pridržte MASTER VOL –,
potom ?/1 a následne
stlačte AV ?/1.
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
Indikátor 3x zabliká, potom zhasne.
PHILIPS
116
PIONEER
117
Kódy zodpovedajúce
zariadeniam/výrobcom
zariadení
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Číselné kódy uvedené v tabuľkách umožnia
ovládať zariadenia iných výrobcov než Sony,
ale tiež zariadení Sony, ktoré DO štandardne
nedokáže ovládať. Keďže signály DO, ktoré
zariadenie akceptuje sú v závislosti od modelu
a roku výroby zariadenia rôzne, môžu byť
zariadeniu priradené viaceré kódy.
Ak zariadenie na niektorý kód nereaguje,
skúste zadať iný kód.
Ovládanie DAT decku
Poznámky
DENON
204, 205
• Kódy sú stanovené na základe najaktuálnejších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa stať, že zariadenie nezareaguje na žiadny
z uvedených kódov.
• Pri používaní DO na ovládanie určitého zariadenia
nemusia byť všetky tlačidlá pre výber zdroja
signálu funkčné.
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
Výrobca
Kód(y)
SONY
203
PIONEER
219
Ovládanie kazetového decku
Výrobca
Kód(y)
SONY
201, 202
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
96SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 97 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Ovládanie MD decku
Ovládanie DVD/VHS COMBO
Výrobca
Kód(y)
Výrobca
Kód(y)
SONY
301
SONY
411
DENON
302
JVC
303
Ovládanie DVD/HDD COMBO
KENWOOD
304
Výrobca
Kód(y)
SONY
401, 402, 403
Ovládanie HDD rekordéra
Výrobca
Kód(y)
Ovládanie TVP
SONY
307, 308, 309
Výrobca
Kód(y)
SONY
501, 502
Ovládanie Blu-ray Disc
prehrávača/rekordéra
AIWA
501, 536, 539
AKAI
503
Výrobca
Kód(y)
AOC
503
SONY
310, 311, 312
CENTURION
566
CORONADO
517
Ovládanie hernej konzoly PSX
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
Výrobca
Kód(y)
DAYTRON
517, 566
313, 314, 315
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508, 545
SONY
Ovládanie DVD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
401, 402, 403
BROKSONIC
424
DENON
405
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
416
HITACHI
JVC
415, 423
MITSUBISHI
419
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
ORITRON
417
PANASONIC
406, 408, 425
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
RCA
414
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
SAMSUNG
416, 422
MARANTZ
527
TOSHIBA
404, 421
MITSUBISHI/MGA
ZENITH
418, 420
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
Ovládanie DVD rekordéra
Výrobca
Kód(y)
SONY
401, 402, 403
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
Používanie diaľkového ovládania
SONY
Pokračovanie
97SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 98 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Výrobca
Kód(y)
Ovládanie LD prehrávača
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
Výrobca
Kód(y)
SONY
601, 602, 603
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
606
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
Ovládanie Video CD prehrávača
PORTLAND
503
Výrobca
Kód(y)
QUASAR
509, 535
SONY
605
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565,
567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
Ovládanie VCR
Výrobca
Kód(y)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549,
558
SANYO
508, 545, 546, 560,
567
FISHER
717, 718, 719, 720
SCOTT
503, 566
721, 722, 730
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
723, 753
517, 535, 550, 561,
565
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
503, 518, 566
ITT/NOKIA
717
THOMSON
530, 537, 547, 549
JVC
726, 727, 728, 736
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
NEC
736
TEKNIKA
517, 518, 567
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
SHARP
SYLVANIA
WARDS
503, 517, 566
PHILIPS
729, 730, 731
YORK
566
PIONEER
729
ZENITH
542, 543, 567
RCA/PROSCAN
GE
503, 509, 510, 544
722, 729, 730, 731,
741, 747
LOEWE
515, 534, 556
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
* Ak VCR AIWA nereaguje ani po zadaní kódu
pre AIWA, zadajte kód Sony.
98SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 99 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Ovládanie satelitného prijímača
Výrobca
Kód(y)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Ovládanie káblovej TV
Kód(y)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839,
840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Slovník
x Cinema Studio EX
Režim surround zvuku, ktorý môžeme
považovať za kompiláciu technológie Digital
Cinema Sound, poskytuje zvuk rovnaký ako
v kinosále pomocou nasledovných
3 technológií: “Virtual Multi Dimensions”,
“Screen Depth Matching” a “Cinema Studio
Reverberation”.
“Virtual Multi Dimensions” (Technológia
virtuálnych reproduktorov) vytvorí zo
skutočných reproduktorov až 7.1 kanálov
a v pohodlí vášho domova tak získate
nádherný a výkonný zvuk, aký poznáte
z prostredia kinosál a koncertných miestností.
“Screen Depth Matching” reprodukuje
potlačené vysoké frekvencie a vytvára dojem,
že vo filme je zvuk reprodukovaný priamo
z vnútra TV obrazovky (podobne ako
v kinosále spoza plátna). Tento efekt sa potom
pridá do predných a stredového kanála.
“Cinema Studio Reverberation” reprodukuje
zvuk typický pre najmodernejšie kinosály
a nahrávacie štúdiá, vrátane štúdií Sony
Pictures Entertainment. Podľa typu štúdií je
možné zvoliť tri režimy A/B/C.
x Deep Color
Video signál, pri ktorom sa zvýraznila
informácia o farebnej hĺbke signálu
prechádzajúceho cez konektor HDMI.
Množstvo farieb, ktoré je možné vyjadriť na
1 pixel pri aktuálnom konektore HDMI je
24 bit (16 777 216 farieb). Ak však receiver
podporuje prenos Deep Color, množstvo
farieb, ktoré je možné vyjadriť na 1 pixel bude
36 bit.
Keďže gradáciu hĺbky farieb je možné väčším
počtom bitov reprodukovať lepšie, je možné
plynulejšie zobrazovať aktívne zmeny farieb
v obraze.
Pokračovanie
99SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ďalšie informácie
Výrobca
Ďalšie informácie
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 100 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
x Digital Cinema Sound (DCS)
x Dolby Pro Logic IIx
Jedinečná technológia reprodukcie zvuku určená
pre domáce kino vyvinutá spoločnosťou Sony
v spolupráci so Sony Pictures Entertainment, aby
sa v pohodlí vášho domova dosiahol zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte
z prostredia kinosál a koncertných miestností.
Technológia “Digital Cinema Sound” spolu
s procesorom DSP (Digital Signal Processor)
a zmeranými údajmi vytvára v pohodlí vášho
domova zvukové polia presne podľa zámerov
tvorcov filmu.
Technológia pre prehrávanie 7.1- alebo
6.1-kanálového zvuku. Spolu so zvukom
kódovaným do formátu Dolby Digital
Surround EX je možné zvuk kódovaný do
5.1-kanálového formátu Dolby Digital
reprodukovať cez 7.1 (alebo 6.1) kanálov.
Navyše je možné existujúci stereo záznam tiež
reprodukovať cez 7.1 (alebo 6.1) kanálov.
x Dolby Digital
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc.
Stredový a mono surround kanál je maticou
rozdelený na dva stereo kanály. Zvuk sa
reprodukuje ako 4-kanálový surround zvuk.
Je to najbežnejšia metóda spracovania zvuku
pri DVD video zázname.
Technológia kódovania/dekódovania zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc.
Pozostáva z predných (Ľavý/Pravý), stredového,
surround (Ľavý/Pravý) kanálov a kanála pre
subwoofer. Ide o zvukový štandard pri DVD
video zázname, ktorý je tiež známy pod názvom
5.1-kanálový surround zvuk. Keďže je surround
kanál stereofonický, reprodukcia zvuku je
realistickejšia než pri systéme Dolby Surround.
x Dolby Digital Plus
Systém Dolby Digital Plus poskytuje flexibilitu
a účinnosť, aby produkoval viac kanálov
pôsobivého surround zvuku pre video médiá
s vysokým rozlíšením. Jeho vysoká kódovacia
účinnosť sprístupní až 7.1-kanálový
vysokokvalitný zvuk bez nepriaznivých vplyvov
na zvyšovanie ceny video a audio zariadení.
x Dolby Digital Surround EX
Akustická technológia vyvinutá spoločnosťou
Dolby Laboratories, Inc. Surround zadný
kanál je maticou rozdelený na pravý a ľavý
surround kanál, takže je možné zvuk
reprodukovať cez 6.1 kanálov. Obzvlášť akčné
scény sa reprodukujú s dynamickejším
a realistickejším zvukom.
x Dolby Pro Logic II
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 5.1 kanálov určených na
prehrávanie. Dostupný je režim pre film
(MOVIE) a hudbu (MUSIC) (pre stereo zvuk).
Staré filmy kódované v tradičnom stereo
formáte je možné reprodukovať cez
5.1-kanálový surround zvuk.
Režim GAME je vhodný pre video hry.
x Dolby Surround
(Dolby Pro Logic)
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je bezstratová audio
technológia Dolby vyvinutá pre optické disky.
Audio signál Dolby TrueHD je v každom bite
identický s originálnymi štúdiovými Master
záznamami a poskytuje špičkovú kvalitu
zvuku s až 8 kanálmi s parametrami 96 kHz/
24 bit a až 6 kanálmi s parametrami 192 kHz/
24 bit. Spolu s video signálom vo vysokom
rozlíšení ponúka bezprecedentný zážitok zo
sledovania domáceho kina.
x DTS 96/24
Formát digitálneho zvuku vo vysokej kvalite.
Zvuk sa nahráva pri vzorkovacej frekvencii
a dátovom toku 96 kHz/24 bit, čo je možné
maximum pri DVD video zázname. Počet
kanálov závisí od záznamu.
x DTS Digital Surround
Technológia kódovania/dekódovania
digitálneho zvuku pre kiná vyvinutá
spoločnosťou DTS, Inc. Komprimuje zvuk
v menšej mierne než technológia Dolby Digital,
čím sa zvýši kvalita reprodukcie zvuku.
x DTS-ES
Formát 6.1-kanálového zvuku so surround
zadným kanálom. Dostupné sú dva režimy,
100SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 101 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
“Discrete 6.1” s oddeleným záznamom
všetkých kanálov a “Matrix 6.1”, pri ktorom sa
maticou rozdelí surround zadný kanál na ľavý
a pravý surround kanál. Systém je ideálny pre
prehrávanie zvukových stôp filmov.
x Kompozitný video signál
Štandardný formát pre prenos video signálu.
Jasová Y a farebná C zložka signálu sa
prenášajú spolu.
x Neural THX
x DTS-HD
Audio formát, ktorý rozširuje bežný formát DTS
Digital Surround.
Tento formát pozostáva z jadra a prípony a jadro
je DTS Digital Surround-kompatibilné.
Dostupné sú dva druhy formátu DTS-HD:
DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD
Master Audio. DTS-HD High Resolution Audio
disponuje maximálnou prenosovou rýchlosťou
6 Mb/s so stratovou kompresiou (Lossy)
a DTS-HD High Resolution Audio poskytuje
maximálnu vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz
a maximálne 7.1 kanálov. DTS-HD Master
Audio disponuje maximálnou prenosovou
rýchlosťou 24,5 Mb/s, využíva bezstratovú
kompresiu (Lossless) a DTS-HD Master Audio
poskytuje maximálnu vzorkovaciu frekvenciu
192 kHz a maximálne 7.1 kanálov.
x DTS Neo:6
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 6.1 kanálov určených
na prehrávanie. Podľa zdroja prehrávania
a preferencií je možné zvoliť dva režimy,
CINEMA pre filmy a MUSIC pre stereo zvuk
(napr. hudba).
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
x S-AIR (Sony Audio Interactive
Radio frekvencia)
V poslednom čase sa zaznamenal prudký
rozmach DVD médií, digitálneho vysielania
a ďalších vysokokvalitných médií.
Za účelom prenosu signálu z takýchto kvalitných
médií bez straty na kvalite vyvinula spoločnosť
Sony technológiu pod názvom “S-AIR” určenú
pre rádiový prenos digitálnych audio signálov
bez použitia kompresie a aplikovala ju do
systému EZW-RT10/EZW-T100.
Táto technológia prenáša digitálne audio signály
bez použitia kompresie pomocou frekvenčného
pásma 2,4 GHz v pásme ISM (Industrial,
Scientific, and Medical band - pásmo pre
priemysel, vedu a zdravotníctvo), ktoré je
typické pre bezdrôtové siete LAN a Bluetooth
aplikácie.
Pokračovanie
101SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ďalšie informácie
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
je rozhranie podporujúce obrazové a zvukové
signály pri jednom digitálnom zapojení, čo vám
umožní sledovať vysokokvalitný digitálny obraz
aj zvuk. HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection - Ochrana širokopásmových
prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
Systém Neural-THX Surround pozdvihuje
surround zvuk na novú úroveň. Táto nová
prevratná technológia vytvára bohatý a kvalitný
vnemový detail surround zvuku vo formáte,
ktorý je plne kompatibilný so stereo signálom.
Technológia Neural-THX Surround redukuje
šírku pásma potrebného pre vysielateľov, aby
poskytla realistickú, multikanálovú surround
prezentáciu a sprístupnila podporu
7.1-kanálového zvuku pri hraní hier a sledovaní
filmov. Odhalením zvukových detailov filmov,
hudby a hier, ktoré sa pri iných prehrávacích
systémoch bežne stratia, získa poslucháč zážitky
z hlbokých okolitých a jemných detailov filmov,
hudby a hier. Vďaka tejto technológii, ktorú
využívajú zvukoví technici už pri tvorbe
programov a jej integrovaniu do prehrávacích
zariadení je Neural-THX Surround prísľubom
poslucháčskych zážitkov, ktoré sú verné
pôvodne namixovanému zvuku.
Systém Neural-THX Surround sa zvolil ako
oficiálny vysielací surround zvukový formát pre
XM satelitné rozhlasové vysielanie “XM HD
Surround” a tiež pre iné popredné FM/HD
rozhlasové stanice na celom svete.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 102 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
x Vzorkovacia frekvencia
Aby bola možná konverzia analógového
zvuku na digitálny, musia sa analógové dáta
kvantifikovať. Tento proces sa nazýva
vzorkovanie a počet, koľkokrát za sekundu
sa analógové dáta kvantifikujú, sa nazýva
vzorkovacia frekvencia. Štandardné audio
CD disky obsahujú dáta kvantifikované
44 100-krát za sekundu, čiže ich vzorkovacia
frekvencia je 44,1 kHz. Vo všeobecnosti
znamená vyššia vzorkovacia frekvencia
vyššiu kvalitu zvuku.
Bezpečnostné
upozornenia
x x.v.Colour
Zdroje napájania
Technológia x.v.Colour vyvinutá
spoločnosťou Sony je zlučiteľná so
štandardom xvYCC (eXtended Video YCC).
Je to obchodná značka spoločnosti Sony.
xvYCC je medzinárodný štandard pre farebný
priestor vo video signáli.
Tento štandard dokáže reprodukovať širšiu
farebnú škálu než sa bežne využíva pri
vysielacom štandarde.
x Zložkový video signál
Formát prenosu video signálu tromi
samostatnými zložkami signálu: jasová Y,
farebná Pb a farebná Pr. Vysokokvalitný
obrazový signál akým je formát DVD video
alebo HDTV sa prenáša vernejšie. Tri
konektory sú farebne rozlíšené - zelený,
modrý a červený.
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či
sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď
je samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
odpojte sieťovú šnúru zo zásuvky. Pri
odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Nárast teploty vo vnútri
zariadenia
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu. Ak používate zariadenie pri
zvýšenej hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná
a bočné steny zariadenia sa postupne
zahrievajú. Aby nedošlo k popáleniu,
nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
102SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 103 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Umiestnenie
Funkcia S-AIR
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby
sa predišlo jeho zahrievaniu, čím predĺžite
životnosť jednotlivých častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla, alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a následne
tak spôsobiť poruchu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí iných
zariadení (napr. TVP, VCR alebo kazetový
deck). Ak je zariadenie v blízkosti TVP,
VCR alebo kazetového decku, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Platí to
obzvlášť ak používate internú anténu.
Z tohto dôvodu odporúčame používať
externú anténu.)
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrní,
keďže pri umiestnení zariadenia na špeciálne
povrchovo upravenú podlahu (voskovanú,
olejovanú, leštenú atď.) môže dôjsť
k poškodeniu povrchu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR audio signál šíri
rádiovými vlnami, zvuk môže vypadávať,
ak rádiovým vlnám bránia prekážky. Sú to
bežné vlastnosti rádiových vĺn a nejde
o poruchu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR audio signál šíri
rádiovými vlnami, zariadenie generujúce
elektromagnetické žiarenie (napr.
mikrovlnná rúra) môže rušiť prenos
zvukového signálu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR používajú
rádiové vlny zdieľajúce rovnaké frekvenčné
pásmo ako iné bezdrôtové systémy (napr.
bezdrôtový LAN alebo Bluetooth), môže
sa vyskytnúť rušenie alebo nekvalitný
príjem. V takomto prípade vykonajte
nasledovný postup:
– Tento systém neumiestňujte do blízkosti
iných bezdrôtových systémov.
– Tento systém a iné bezdrôtové systémy
nepoužívajte súčasne.
• Prenosová vzdialenosť (dosah) závisí od
prostredia používania. Vyhľadajte miesto,
kde je prenos medzi hlavným a pomocným
zariadením S-AIR najúčinnejší a používajte
ich v danom mieste.
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení
zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej
siete.
Čistenie
Ďalšie informácie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
103SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 104 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Zvuk
Nie je počuť zvuk, bez ohľadu na
zvolené zariadenie, alebo počuť
len slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú reproduktorové káble
správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky
ostatné zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME nastavený na “VOL MIN”.
• Skontrolujte, či nie je nastavenie
SPEAKERS vypnuté (nastavenie OFF)
(str. 32).
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Stlačením MUTING na DO zrušte
vypnutie zvuku.
• Skontrolujte, či ste tlačidlami pre výber
zdroja vstupného signálu zvolili správny
zdroj signálu (str. 40).
• Ak počuť len slabý zvuk, skontrolujte, či
nie je aktivovaný režim NIGHT MODE
(str. 64).
• Aktivoval sa ochranný systém receivera.
Vypnite receiver, odstráňte skrat a znova
receiver zapnite.
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť
zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušných vstupných audio
konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov
používaných na prepojenie úplne zasunuté
v konektoroch zariadenia aj receivera.
Z jedného z predných reproduktorov
nepočuť zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne.
Ak aj v slúchadlách počujete len jeden
kanál, zariadenie nemusí byť k receiveru
pripojené správne. Skontrolujte, či sú
koncovky káblov používaných na
prepojenie úplne zasunuté v konektoroch
zariadenia aj receivera. Ak v slúchadlách
počujete obidva kanály, predný
reproduktor nemusí byť k receiveru
pripojený správne. Skontrolujte
prepojenie predného reproduktora, ktorý
nehrá.
• Skontrolujte, či ste nepripojili len jeden
konektor L alebo R. Mali by byť pripojené
obidva. Použite audio kábel (nedodávaný).
Nie je počuť zvuk z dvojkanálových
analógových zdrojov signálu.
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “AUTO” (str. 85) a či pre
zvolený zdroj vstupného signálu nie je
vykonané prepojenie DIGITAL.
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “AUTO” (str. 85) a či sa
nepoužíva funkcia “A. ASSIGN” na
zmenu priradenia audio vstupu iného
zdroja vstupného signálu pre zvolený
zdroj vstupného signálu (str. 85).
Nie je počuť zvuk z digitálneho zdroja
signálu (zo zariadení pripojených do
konektorov COAXIAL alebo OPTICAL).
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “ANALOG” (str. 85).
• Skontrolujte, či nie je zvolená funkcia
ANALOG DIRECT.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené,
alebo sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Nastavte parametre úrovne hlasitosti
v Menu LEVEL.
104SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 105 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Je počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďaleko od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej
3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• Konektory a koncovky káblov
sú znečistené. Vyčistite ich jemnou
handričkou mierne navlhčenou v liehu.
Zo stredového/surround/surround
zadných reproduktorov nepočuť zvuk,
alebo počuť len slabý zvuk.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX
(str. 63).
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov
(str. 39).
• Skontrolujte nastavenie “SP PATTERN”
(str. 50).
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne
pripojený.
• Skontrolujte, či je subwoofer zapnutý.
• Zo subwoofera v závislosti od zvukového
poľa nemusí byť počuť zvuk.
• Ak sú všetky reproduktory nastavené
na “LARGE” a je zvolené “NEO6 CIN”
alebo “NEO6 MUS”, subwoofer
nereprodukuje žiadny zvuk.
• Skontrolujte nastavenie “SP PATTERN”
(str. 50).
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené
správne.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu (str. 40).
Nepočuť zvuk zo zariadenia
pripojeného do adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT.
• Nastavte hlasitosť na receiveri.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT a/alebo
zariadenie nie je pripojené správne.
Vypnite receiver a odpojte a znova zapojte
adaptér DIGITAL MEDIA PORT a/alebo
zariadenie.
• Skontrolujte, či je adaptér DIGITAL
MEDIA PORT a/alebo zariadenie
kompatibilné s týmto receiverom.
Obraz
Na TV obrazovke alebo monitore sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz
nie je kvalitný.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného
režimu.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• V závislosti od adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT nemusí byť dostupný
výstupný video signál.
Pokračovanie
105SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
Ďalšie informácie
Nedarí sa vytvoriť priestorový efekt.
• Skontrolujte, či je funkcia zvukového poľa
zapnutá (stlačte MOVIE alebo MUSIC).
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než
48 kHz.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo
DTS sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk
atď. vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď.
do vstupných digitálnych konektorov
receivera skontrolujte audio nastavenie
(nastavenie audio výstupu) pripojeného
zariadenia.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 106 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Obrazový signál z konektorov
COMPONENT VIDEO OUT
je nesprávny.
• Keď sa vyvedie signál na výstup
z konektora VIDEO, vstupný video signál
v inom formáte než 480p sa neprijíma.
Priveďte na vstup zložkový video signál
480i.
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené
správne.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu (str. 40).
Tuner (rádio)
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény
s receiverom použite 75 Ohm koaxiálny
kábel (nedodávaný) (pozri obrázok
nižšie). Ak k receiveru pripojíte externú
anténu, uzemnite ho, aby bol chránený
pred poškodením bleskom. Uzemňovací
kábel nepripájajte na potrubie s rozvodom
plynu.
Externá FM anténa
Rozhlasové stanice nie je možné
naladiť.
• Skontrolujte, či sú správne pripojené
antény. Nasmerujte antény, alebo
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri
automatickom ladení). Použite priame
ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice,
alebo sa vymazali (ak vyvolávate uložené
stanice). Uložte stanice (str. 68).
• Stláčaním DISPLAY na receiveri zobrazte
na displeji frekvenciu.
• Anténu pre satelitné rozhlasové vysielanie
umiestnite ďalej od reproduktorových
káblov a sieťovej šnúry, aby nedochádzalo
k rušeniu a šumu.
RDS nefunguje.*
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Požadovaná RDS informácia sa
nezobrazí.*
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite, či
práve poskytujú požadovanú službu.
Ak áno, služba môže byť dočasne mimo
prevádzky.
* Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Receiver
ANTENNA
AM
Uzemňovací
kábel
(nedodávaný)
Uzemnenie
106SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 107 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
HDMI
Vstupný zvukový signál na
konektore HDMI sa nereprodukuje
z reproduktorov receivera ani TVP.
• Skontrolujte HDMI prepojenie (str. 24).
• Nie je možné počúvať zvuk zo Super
Audio CD prehrávača cez HDMI
prepojenie.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
• Ak chcete sledovať obraz alebo počúvať
zvuk počas prenosu Deep Color,
používajte prepojovací kábel pre HDMI
konektor vhodný pre vysokorýchlostný
prenos (HDMI kábel ver. 1.3, kategória 2).
Vstupný obrazový signál z konektora
HDMI sa nezobrazuje na TVP.
• Skontrolujte HDMI prepojenie (str. 24).
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
• Ak chcete sledovať obraz alebo počúvať
zvuk počas prenosu Deep Color,
používajte prepojovací kábel pre HDMI
konektor vhodný pre vysokorýchlostný
prenos (HDMI kábel ver. 1.3, kategória 2).
Receiver ani TVP nereprodukuje
žiadny zvuk počas používania funkcie
System Audio Control.
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný
s funkciou System Audio Control.
• Ak TVP nedisponuje funkciou System
Audio Control, v Menu HDMI zmeňte
nastavenia “AUDIO OUT” na
– “TV+AMP”, ak chcete reprodukovať
zvuk cez reproduktory TVP aj
reproduktory pripojené k tomuto
receiveru.
– “AMP”, ak chcete reprodukovať zvuk
len cez reproduktory pripojené k tomuto
receiveru.
• Ak nie je možné reprodukovať zvuk zo
zariadenia pripojeného k tomuto receiveru
– Zmeňte zdroj vstupného signálu na
receiveri na HDMI, ak chcete sledovať
program zo zariadenia pripojeného cez
HDMI prepojenie k tomuto receiveru.
– Prepnite predvoľbu na TVP, ak chcete
sledovať TV vysielanie.
– Zvoľte zariadenie alebo zdroj vstupného
signálu, ak sledujete program zo
zariadenia pripojeného k TVP.
Podrobnosti o tejto operácii pozri
v návode na použitie TVP.
Ďalšie informácie
Funkcia ovládania cez HDMI nefunguje.
• Skontrolujte HDMI prepojenie (str. 24).
• Skontrolujte, či je “CTRL:HDMI”
nastavené na “CTRL ON” v Menu HDMI.
• Zistite, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania cez
HDMI.
• Skontrolujte nastavenie funkcie ovládania
cez HDMI na pripojenom zariadení. Pozri
návod na použitie pripojeného zariadenia.
• Zopakujte postup z časti “Príprava na
funkciu “BRAVIA” Sync” ak zmeníte
HDMI prepojenie, pripojíte/odpojíte
sieťovú šnúru, alebo ak dôjde k výpadku
napájania (str. 73).
107SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 108 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Funkcia S-AIR
S-AIR prepojenie nie je aktívne
(prenos zvuku nie je aktívny), napr.
indikátor na pomocnom zariadení
S-AIR je zhasnutý, bliká alebo svieti
načerveno.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie
S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto hlavného zariadenia S-AIR.
• Overte nastavenia S-AIR ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj pomocné zariadenie
S-AIR (str. 79).
• Hlavné zariadenie S-AIR je spárované
s iným pomocným zariadením S-AIR.
Spárujte želané pomocné zariadenie
S-AIR s hlavným zariadením S-AIR
(str. 80).
• Hlavné zariadenie S-AIR je spárované
s iným pomocným zariadením S-AIR.
Zrušte spárovanie.
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
zariadení.
• Nepoužívajte žiadne iné bezdrôtové
zariadenia.
• Pomocné zariadenie S-AIR je vypnuté.
Zapojte sieťovú šnúru a zapnite pomocné
zariadenie S-AIR.
Zvuk nie je reprodukovaný S-AIR
prijímačom.
• Overte, či sú zariadenia pripojené do
analógových konektorov na tomto
receiveri.
Zvuk nie je reprodukovaný produktom
S-AIR.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie
S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto hlavného zariadenia S-AIR.
• Overte nastavenia S-AIR ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj pomocné zariadenie
S-AIR (str. 79).
• Skontrolujte nastavenie párovania (str. 80).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite bližšie k sebe.
• Nepoužívajte zariadenia generujúce
elektromagnetické žiarenie (napr.
mikrovlnná rúra).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
zariadení.
• Nepoužívajte žiadne iné bezdrôtové
zariadenia.
• Zmeňte nastavenie “RF CHANGE” (str. 83).
• Zmeňte nastavenia S-AIR ID pre hlavné aj
pomocné zariadenie S-AIR.
• Vypnite toto aj pomocné zariadenie S-AIR
a potom ich znova zapnite.
• K pomocnému zariadeniu S-AIR nesmú
byť pripojené slúchadlá.
Počuť šum, alebo zvuk vypadáva.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie
S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m od
tohto hlavného zariadenia S-AIR.
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite bližšie k sebe.
• Nepoužívajte zariadenia generujúce
elektromagnetické žiarenie (napr.
mikrovlnná rúra).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
zariadení.
• Nepoužívajte žiadne iné bezdrôtové
zariadenia.
• Zmeňte nastavenie “RF CHANGE”
(str. 83).
• Zmeňte nastavenia S-AIR ID pre hlavné
aj pomocné zariadenie S-AIR.
108SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 109 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Diaľkové ovládanie (DO)
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Vysielač DO smerujte na senzor na
receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich
za nové.
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne
tlačidlo pre výber zdroja vstupného
signálu.
• Ak ovládate naprogramované zariadenie
iného výrobcu než Sony, diaľkové
ovládanie nemusí v závislosti od modelu
a výrobcu zariadenia správne fungovať.
Chybové hlásenia
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Ak sa počas automatickej kalibrácie
(Auto Calibration) zobrazí chybové hlásenie,
pozri “Chybové hlásenia” (str. 36).
Ak sa vám problém nepodarilo
odstrániť podľa tohto prehľadu
Vymazanie pamäte receivera môže problém
vyriešiť (str. 31). Nezabudnite však, že všetky
uložené nastavenia sa obnovia na výrobne
nastavené hodnoty a budete ich musieť znova
nastaviť.
Ak sa problém stále nepodarilo
odstrániť
Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony. Ak v servise dôjde počas
opravy k výmene niektorých dielov, môže
si servis staré diely ponechať.
V prípade problému s funkciou S-AIR
odovzdajte pracovníkovi Sony na overenie
kompletný systém (hlavné zariadenie S-AIR
aj pomocné zariadenie S-AIR).
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uložených nastavení
str. 31
Upravených zvukových polí
str. 66
Ďalšie informácie
PROTECTOR (Ochrana)
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením, alebo je horný panel
receivera niečím zakrytý. Receiver sa po pár
sekundách automaticky vypne. Skontrolujte
zapojenie reproduktorov a znova zapnite
receiver.
109SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 110 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Technické údaje
Zosilňovač
Modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK, AU, TW1)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD) 0,09%)
85 W + 85 W
Výstupný výkon v režime Stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime Surround2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
140 W/kanál
Modely s regionálnym kódom TH1)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W
Výstupný výkon v režime Stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
80 W + 80 W
Výstupný výkon v režime Surround2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
120 W/kanál
1) Merané
v nasledovných podmienkach:
Vstup
Analógový
Citlivosť: 500 mV/
50 kOhm
Odstup signál - šum
(ďalej S/N)3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (Koaxiálny)
Impedancia: 75 Ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (Optický)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analógový)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/
10 kOhm
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kOhm
Ekvalizér
Úrovne zisku
±10 dB, krok 1 dB
3) INPUT
SHORT (Vstup nakrátko)
(s vypnutým zvukovým poľom a ekvalizérom).
4) So záťažou, úroveň vstupu.
Tuner - pásmo FM
Ladiaci rozsah
87,5 MHz - 108,0 MHz
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrický
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK, AU
230 V striedavé napätie
(AC), 50 Hz
Tuner - pásmo AM
TW
110 V striedavé napätie
(AC), 60 Hz
Regionálny kód
TH
220 V striedavé napätie
(AC), 50 Hz
2) Referenčný výstupný výkon pre predné, stredový,
surround a surround zadné reproduktory.
V závislosti od nastavenia zvukových polí
a zdrojov vstupného signálu nemusí byť
na výstupe žiadny zvukový signál.
Frekvenčný rozsah
Analógový
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým poľom a
ekvalizérom)
Ladiaci rozsah
Ladenie
Krok ladenia Krok
10 kHz
ladenia
9 kHz
CEL, CEK
–
531 kHz –
1 602 kHz
AU
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
TW, TH
530 kHz –
1 610 kHz
531 kHz –
1 602 kHz
Anténa
Medzifrekvencia
Rámová anténa
450 kHz
110SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_093-111_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 111 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Video
Dodávané príslušenstvo
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vš-š, 75 Ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PB/CB: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
PR/CR: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
80 MHz, HD prechod
Návod na použitie (tento návod)
Návod na jednoduché nastavenie (1)
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Diaľkové ovládanie (DO) (RM-AAP044) (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)
Podrobnosti o regionálnom kóde vášho
modelu pozri str. 3.
Všeobecne
Napájanie
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK
230 V striedavé napätie
(AC), 50/60 Hz
AU
230 V striedavé napätie
(AC), 50 Hz
TW
110 V striedavé napätie
(AC), 60 Hz
TH
220–230 V striedavé napätie
(AC), 50/60 Hz
Právo na zmeny vyhradené.
Na niektorých plošných spojoch nie sú
použité samozhasínajúce halogenidové
prísady.
Výstupné napätie (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAX
Príkon
Regionálny kód
Príkon
CEL, CEK, AU,
TW, TH
240 W
Ďalšie informácie
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,9 W
(Keď je “CTRL HDMI”
v Menu HDMI nastavené
na “CTRL OFF” a “S-AIR
STBY” v Menu S-AIR
na “STBY OFF”)
Rozmery (šírka/výška/hĺbka) (cca)
430 × 157,5 × 322 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (cca)
8,3 kg
111SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_112-112_STR-DH800.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH800_SK.book Page 112 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Index
Číslice
CH
R
2CH STEREO 65
5.1 kanálov 16
7.1 kanálov 16
Chybové hlásenia 109
INPUT MODE 85
RDS 71
Reproduktory
Rozmiestnenie 16
Zapojenie 17
AUTO CALIBRATION 32
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 60
K
S
Kamkordér
Zapojenie 29
B
L
BI-AMP 51
Bi-amp zapojenie 91
Blu-ray Disc prehrávač
Prehrávanie 43
Zapojenie 27
Ladenie
Automatické 67
Predvolieb 69
Priame 67
S-AIR 76
Satelitný prijímač/Set-top box
Zapojenie 28
Super Audio CD prehrávač
Prehrávanie 42
Zapojenie 22
System Audio Control 75
System Power Off 76
M
T
Menu
AUDIO 55
AUTO CAL 37
EQ 54
HDMI 56
LEVEL 49
S-AIR 58
SPEAKER 50
SURROUND 53
SYSTEM 57
TUNER 54
VIDEO 56
Testovací tón 49
Tuner (rádio)
Zapojenie 30
TVP
Zapojenie 20
A
C
CD prehrávač
Prehrávanie 42
Zapojenie 22
CD rekordér
Zapojenie 22
D
Diaľkové ovládanie 11
DIGITAL MEDIA PORT
Vstup 40
Zapojenie 88
Dolby Digital 100
Dolby Digital EX 59
DTS 101
DVD prehrávač
Prehrávanie 43
Zapojenie 26
DVD rekordér
Zapojenie 29
F
Fázový audio signál 49
Fázový šum 49
H
I
N
Nahrávanie
Na CD-R 90
Na záznamové médium 91
NIGHT MODE 64
O
One-Touch Play 75
V
VCR
Zapojenie 29
Video hra
Zapojenie 29
Vypnutie zvuku 41
Vypínací časovač 90
Výber
Sada reproduktorov 32
Zariadenie 40
Zvukové pole 63
Z
Zvukové polia
Resetovanie 66
Výber 63
P
PAIRING 80
Počiatočné nastavenie 31
Pomenovanie 38, 41, 70
HDMI
Zapojenie 24
112SK
STR-DH800
4-131-723-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH800_SK\Fm\Sk_112-112_STR-DH800.fm
masterpage: Pravý
STR-DH800_SK.book Page 113 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
STR-DH800
4-131-723-41(1)
STR-DH800_SK.book Page 114 Thursday, May 14, 2009 11:33 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising