Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Návod na použitie

4-282-218-11(1) (SK)
Multikanálový
prijímač AV
Návod na použitie
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
Informácie pre zákazníkov
v Spojených štátoch amerických
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové čísla sa nachádzajú na zadnej
strane zariadenia. Tieto čísla vpíšte na vyhradené
riadky nižšie. Uveďte ich, kedykoľvek sa v súvislosti
s týmto produktom obrátite na predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Číslo modelu ______________________________
Sériové číslo ______________________________
Tento symbol upozorňuje
používateľa na výskyt
neizolovaného „nebezpečného
napätia“ vo vnútri zariadenia,
ktoré môže byť dostatočne veľké,
aby osobám spôsobilo úraz
elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na dôležité pokyny
týkajúce sa prevádzky a údržby
(servisu) zariadenia uvedené
v dokumentoch dodaných
so zariadením.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od
elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri dotyku
počas bežnej prevádzky.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.
2SK
Dôležité bezpečnostné pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prečítajte si tieto pokyny.
Uschovajte si tieto pokyny.
Venuje pozornosť všetkým varovaniam.
Dodržujte všetky pokyny.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
Čistite ho iba suchou handričkou.
Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, napríklad radiátorov, teplotných
regulátorov, sporákov ani iných zariadení
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky polarizovanej
ani uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka
má dva konektory, z ktorých je jeden hrubší než
druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva konektory
a tretí uzemňovací kolík. Širší konektor
a tretí kolík plnia bezpečnostnú funkciu.
Ak dodaná zástrčka nevyhovuje zásuvke,
požiadajte príslušného elektrikára o výmenu
zastaranej zásuvky.
10) Na napájací kábel nestúpajte ani ho nestláčajte,
a to najmä v oblasti zástrčky, objímky a výstupu
zo zariadenia.
11) Používajte len prípojky alebo príslušenstvo
určené výrobcom.
12) Používajte len vozík, podstavec, stojan, konzolu
alebo stolík určený výrobcom alebo predávaný
so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní,
aby pri pohybe vozíka, na ktorom je zariadenie
položené, nedošlo k úrazu v dôsledku jeho
prevrátenia.
13) Zariadenie odpojte od zásuvky počas búrok,
alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu. Kvalifikovaný servis je
nevyhnutný v prípade akéhokoľvek poškodenia
zariadenia, napríklad v prípade poškodenia
napájacieho kábla alebo zástrčky, obliatia
zariadenia alebo zásahu inými predmetmi,
vystavenia zariadenia dažďu alebo vlhkosti,
neštandardnej prevádzky alebo pádu zariadenia.
Nasledujúce vyhlásenie FCC sa
vzťahuje len na verziu tohto modelu,
ktorá bola vyrobená na predaj na
území USA. Ostatné verzie nemusia
byť v súlade s technickými
smernicami FCC.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.
Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu
pred škodlivým rušením v obytných oblastiach.
Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa neinštaluje
a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať
škodlivé rušenie rádiokomunikácie. Nemožno
však zaručiť, že sa rušenie v určitých prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo
televízneho signálu, ktoré možno určiť vypnutím
a zapnutím zariadenia, mal by sa používateľ pokúsiť
rušenie odstrániť jedným alebo viacerými
z nasledujúcich opatrení:
– Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie
prijímajúcej antény.
– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Pripojte zariadenie k zásuvke v odlišnom obvode,
než ku ktorému je pripojený prijímač.
– Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika
zabezpečujúceho údržbu rádií a televízorov.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek zmenami alebo
úpravami, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto
príručke, sa zbavujete právomoci používať toto
zariadenie.
Kábel reproduktorov by mal byť pripojený
k zariadeniu a reproduktorom podľa nasledujúcich
pokynov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
1) Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
2) Odizolujte časť kábla reproduktorov v dĺžke
10 až 15 mm.
3) Opatrne pripojte kábel reproduktorov
k zariadeniu a reproduktorom tak, aby ste sa
odizolovanej časti kábla reproduktorov nedotkli
rukou. Pred odpojením kábla reproduktorov od
zariadenia a reproduktorov odpojte aj sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
Informácie pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s výrobkom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
pokračovanie
3SK
Likvidácia nepotrebných
batérií (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto výrobkom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocnený zástupca
pre oblasť elektromagnetickej kompatibility
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa
servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
4SK
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na model
STR-DN1020. Číslo modelu je uvedené v pravom
dolnom rohu predného panela prijímača. V tejto
príručke sa používajú obrázky modelu určeného
pre USA a môžu sa od vášho modelu líšiť.
Akékoľvek odlišnosti v prevádzke sú v príručke
označené textom „iba model pre Európu“.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa opisuje ovládanie prijímača pomocou
dodaného diaľkového ovládača. Okrem neho
môžete používať aj ovládacie tlačidlá na prijímači,
ak majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený systémami Dolby*
Digital, Pro Logic Surround a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov
USA č.: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929, 7 392
195, 7 272 567 a iných patentov vydaných alebo
čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách.
DTS a príslušný symbol sú registrovanými
ochrannými známkami a DTS-HD, DTS-HD
Master Audio a logá DTS sú ochrannými
známkami spoločnosti DTS, Inc. Produkt
obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Predplatné služby Sirius sa predáva samostatne
a upravujú ho podmienky a požiadavky na
používanie služby Sirius (nájdete ich na lokalite
www.sirius.com). Skôr než si predplatné zakúpite,
prečítajte si príslušnú zmluvu. Sirius, XM a všetky
súvisiace označenia a logá sú ochrannými
známkami spoločnosti Sirius XM Radio Inc. a jej
dcérskych spoločností. Všetky práva vyhradené.
Typ písma (Shin Go R) inštalovaný v tomto
prijímači poskytla spoločnosť MORISAWA
& COMPANY LTD. Tieto názvy sú ochrannými
známkami spoločnosti MORISAWA & COMPANY
LTD. a spoločnosti MORISAWA & COMPANY
LTD. patria aj autorské práva na príslušný
typ písma.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Window 7™
a Windows Media sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti
je používanie alebo distribúcia takejto technológie
oddelene od produktu zakázaná.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Logá „x.v.Color (x.v.Colour)“ a „x.v.Color
(x.v.Colour)“ sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
VAIO a VAIO Media sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
PARTY STREAMING a logo PARTY STREAMING
sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochrannými
známkami alebo servisnými známkami spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
Wake-on-LAN je ochrannou známkou spoločnosti
International Business Machines Corporation
v USA.
5SK
Obsah
Informácie o tejto príručke .............................. 4
Dodané príslušenstvo ....................................... 8
Popis a umiestnenie častí.................................. 9
Úvodné informácie.......................................... 18
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov ............................ 19
2: Pripojenie reproduktorov........................... 21
3: Pripojenie televízora ................................... 23
4a: Pripojenie obrazových zariadení............. 24
4b: Pripojenie zvukových zariadení .............. 32
5: Pripojenie antén .......................................... 33
6: Pripojenie k sieti.......................................... 33
7: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla).................................... 36
Príprava prijímača
Inicializácia prijímača..................................... 36
Nastavenie reproduktorov.............................. 37
Používanie funkcie AUTO
CALIBRATION ......................................... 39
Konfigurácia sieťových nastavení
prijímača ..................................................... 44
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke............................................... 45
Základné operácie
Prehrávanie pomocou vstupného
zdrojového zariadenia ............................... 47
Prehrávanie pomocou zariadenia
iPhone alebo iPod ...................................... 49
Prehrávanie pomocou zariadenia USB......... 52
Nahrávanie pomocou prijímača.................... 54
6SK
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových staníc FM a AM ....55
Ukladanie staníc v pásme FM alebo AM
(Preset Tuning) ...........................................57
Príjem vysielania služieb RDS........................58
(Iba modely pre Európu a Austráliu)
Počúvanie satelitného rádia............................58
(Iba modely pre USA a Kanadu)
Pripojenie ladiča satelitného rádia ................59
Príprava na počúvanie satelitného rádia.......59
Výber kanálov satelitného rádia.....................60
Ukladanie kanálov satelitného rádia .............61
Obmedzenie prístupu ku konkrétnym
kanálom (Parental Lock) ...........................61
Priestorový zvuk
Výber zvukového poľa.....................................65
Používanie tlačidla SOUND
OPTIMIZER ...............................................69
Obnovenie predvolených nastavení
zvukových polí............................................69
Používanie funkcií siete
Informácie o sieťových funkciách
prijímača......................................................70
Nastavenie servera ...........................................70
Počúvanie zvukového obsahu
uloženého na serveri ..................................74
Počúvanie hudobných služieb ........................76
Používanie funkcie PARTY
STREAMING..............................................79
Aktualizácia softvéru.......................................80
Vyhľadávanie položiek podľa
kľúčových slov.............................................82
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync?......................... 83
Príprava na funkciu BRAVIA Sync............... 84
Prehrávanie obsahu zariadenia
jedným dotykom (Prehrávanie
jedným dotykom) ...................................... 85
Prenos zvuku televízora z reproduktorov
pripojených k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému)................. 85
Vypnutie prijímača spoločne s televízorom
(Vypnutie systému) ................................... 86
Sledovanie filmov s optimálnym
zvukovým poľom (Synchronizácia
režimu Theater/Theatre) .......................... 86
Používanie optimálneho zvukového poľa
pre vybratú scénu (Výber scény) ............. 87
Používanie diaľkového
ovládača
Programovanie diaľkového ovládača ..........113
Obnovenie nastavení diaľkového
ovládača.....................................................117
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ...................................118
Riešenie problémov .......................................119
Technické údaje .............................................129
Register ...........................................................132
Ďalšie operácie
Používanie funkcie automatickej
hlasitosti...................................................... 87
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE)........................................ 88
Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign).............................. 88
Používanie pripojenia Bi-amp ....................... 91
Používanie funkcií pre viacero zón............... 91
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings........................... 94
Ponuka Speaker Settings ................................ 95
Ponuka Surround Settings ............................. 98
Ponuka EQ Settings ........................................ 98
Ponuka Audio Settings ................................... 99
Ponuka Video Settings.................................. 100
Ponuka HDMI Settings ................................ 101
Ponuka Network Settings............................. 102
Ponuka System Settings................................ 105
Ovládanie bez pripojenia k televízoru........ 105
7SK
Dodané príslušenstvo
• Návod na použitie (táto príručka)
• Sprievodca rýchlym nastavením
• Zoznam ponúk grafického používateľského
rozhrania
• Drôtová anténa FM (1)
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA)
tak, aby póly 3 a # na batériách zodpovedali
nákresu vnútri priestoru pre batérie
diaľkového ovládača.
• Rámová anténa AM (1)
• Diaľkový ovládač (1)
– RM-AAP063 (iba modely pre USA
a Kanadu)
– RM-AAP064 (ostatné modely)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)
8SK
Poznámky
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie a batérie
iných typov.
• Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšie používať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
• Po výmene alebo vybratí batérií sa môžu vymazať
naprogramované kódy. V takom prípade znova
naprogramujte diaľkový ovládač (str. 113).
• Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový
ovládač, vymeňte všetky batérie za nové.
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
1
2
w; ql
3 4
5
qk
6
qj
A ?/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(str. 36, 57, 69)
B TONE, TONE MODE
Opakovaným stláčaním tlačidla TONE MODE
môžete vybrať položku BASS alebo TREBLE
a otáčaním gombíka TONE nastaviť jej úroveň.
C SOUND OPTIMIZER (str. 69)
D AUTO VOL (str. 87)
E Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
Rozsvieti sa pri dekódovaní viackanálových
zvukových signálov (str. 121).
F Displej (str. 10)
G Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
7
qh qg
M Port
8
9
qf qd qs
q;
qa
(USB) (str. 32)
N Konektor AUTO CAL MIC (str. 40)
O DISPLAY (str. 112)
P DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu displeja.
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.),
MUSIC (str. 65, 68)
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Stlačením môžete ladiť rádio (FM/AM)
a satelitné rádio (SIRIUS) (iba modely pre
USA a Kanadu). Otáčaním gombíka TUNING
môžete vyhľadávať stanice.
S SPEAKERS (str. 38)
T Konektor PHONES (str. 119)
H INPUT SELECTOR (str. 48, 54, 88)
I INPUT MODE (str. 88)
J MASTER VOLUME (str. 47)
K Konektory VIDEO 2 IN (str. 30)
L Konektory pre zariadenie iPhone alebo
iPod (str. 29)
Slúžia na pripojenie portu
(USB)
a obrazového konektora na reprodukciu zvuku
a obrazu zo zariadenia iPhone alebo iPod.
9SK
Indikátory na displeji
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
qf
qd
qs
qa
0
A SW
Rozsvieti sa, keď sa zvukový signál reprodukuje
prostredníctvom konektora SUBWOOFER.
F NEO:6
Rozsvieti sa po aktivovaní dekodéra DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 66).
B USB
Rozsvieti sa po zistení zariadenia iPhone,
iPod alebo USB.
G Indikátor DTS-HD*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje príslušné signály formátu DTS-HD.
C D.L.L.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie D.L.L.
(Digital Legato Linear).
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
D Indikátor vstupu
Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup.
DTS-HD LBR
ANALOG
– Neprijíma sa digitálny signál.
– Položka INPUT MODE je nastavená
na hodnotu ANALOG.
– Vyberá sa hodnota A. DIRECT.
HDMI
Prijímač rozpoznal zariadenie pripojené
pomocou konektora HDMI IN.
COAX
Digitálny signál sa prijíma prostredníctvom
konektora COAXIAL (str. 88).
OPT
Digitálny signál sa prijíma prostredníctvom
konektora OPTICAL (str. 88).
ARC
Vybratý je televízny vstup a zistili sa signály
spätného zvukového kanálu (ARC).
E Indikátor Dolby Digital Surround*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu
Dolby Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
10SK
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H PARTY
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie PARTY
STREAMING (str. 79).
I ZONE 2
Rozsvieti sa po povolení prevádzky v zóne 2.
J SP A/SP B/SP A B (str. 38)
K BI-AMP
Rozsvieti sa, keď je voľba zadných reproduktorov
na priestorový zvuk nastavená na hodnotu
BI-AMP (str. 91).
L SLEEP
Rozsvieti sa po aktivovaní časovača spánku.
M LPCM
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje signály
formátu Linear PCM.
N Indikátor DTS(-ES)*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bitov
O Indikátory ladenia
Rozsvietia sa, keď sa prijímač naladí
na rozhlasovú stanicu alebo satelitnú
rozhlasovú stanicu.
RDS (iba modely pre Európu a Austráliu)
Naladená je stanica so službami RDS.
CAT (iba modely pre USA a Kanadu)
Počas používania satelitného rádia ste vybrali
režim kategórie.
MEM
Aktivovaná je pamäťová funkcia, napríklad
ukladanie predvolieb (str. 57).
SIRIUS (iba modely pre USA a Kanadu)
Pripojený je ladič SiriusConnect Home
a vybrali ste režim SR.
ST
Stereofónne vysielanie
P EQ
Rozsvieti sa po aktivovaní ekvalizéra.
Q D.RANGE
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu (str. 97).
R A.P.M.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie A.P.M.
(automatická zhoda fáz).
Funkciu A.P.M. (automatická zhoda fáz) môžete
nastaviť iba v režime DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) (str. 39).
S Indikátor Dolby Pro Logic
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
spracúva signál formátu Dolby Pro Logic.
Táto technológia maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť
vstupné signály.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Poznámka
Tieto indikátory sa v závislosti od nastavenia
šablóny pre reproduktory nemusia rozsvietiť.
U Indikátory prehrávaných kanálov
Písmená (L, C, R atď.) označujú práve
prehrávané kanály. V závislosti od nastavení
reproduktorov políčka okolo písmen
znázorňujú, ako prijímač znižuje počet
kanálov zdroja signálu.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Predný ľavý horný
Predný pravý horný
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový (monofónny)
Ľavý na priestorový zvuk
Pravý na priestorový zvuk
Priestorový zvuk
(monofónne zariadenie
alebo zariadenie na
priestorový zvuk
dosiahnuté spracovaním
Pro Logic)
Zadný ľavý na priestorový
zvuk
Zadný pravý na priestorový
zvuk
Zadný na priestorový
zvuk (zadné zariadenie
na priestorový zvuk
dosiahnuté dekódovaním
kanálu 6.1)
Príklad:
Šablóna pre reproduktory: 3/0.1
Formát záznamu: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
* Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital
alebo DTS sa musia vytvoriť digitálne prepojenia
a položka INPUT MODE nesmie byť nastavená
na hodnotu ANALOG (str. 88) ani A. DIRECT.
T
Rozsvieti sa, keď prehrávaný disk obsahuje
kanál LFE (nízkofrekvenčný efekt) a práve
sa reprodukuje signál kanálu LFE.
11SK
Zadný panel
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
5
E Časť SPEAKERS (str. 21)
Konektory HDMI IN/OUT*
(str. 23, 27, 28, 29, 30)
Konektory OPTICAL IN
(str. 23, 27, 28)
Konektor COAXIAL IN (str. 27)
B Časť ANTENNA
Konektor FM ANTENNA (str. 33)
Konektory AM ANTENNA
(str. 33)
Konektor SIRIUS (iba modely
pre USA a Kanadu) (str. 59)
C Časť NETWORK
Port LAN (str. 35)
D Konektory ovládacích prvkov
zariadení značky Sony a iných
externých zariadení
Konektory IR REMOTE IN/OUT
(str. 92)
12SK
F Časť INPUT/OUTPUT
Biely (L)
Červený (R)
Čierny
Konektory AUDIO IN/OUT
(str. 23, 32)
Konektory AUDIO OUT
(str. 21)
G Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 23, 27, 28, 30)
Biely (L)
Konektory AUDIO IN/OUT
Červený (R)
Žltý
• RM-AAP063 (iba modely pre USA
a Kanadu)
• RM-AAP064 (ostatné modely)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
Konektory VIDEO IN/OUT*
4
Konektory AUDIO OUT
Konektor VIDEO OUT
(str. 92)
wa
w;
ql
H Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (str. 23, 27, 28)
qk
qj
Zelený
(Y)
Modrý
(PB)
Konektory Y, PB,
PR IN/OUT*
Červený
(PR)
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup,
musíte prepojiť konektor HDMI TV OUT
alebo MONITOR OUT s televízorom (str. 23).
5
6
7
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
Diaľkový ovládač
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Diaľkový ovládač je vopred naprogramovaný
na ovládanie zvukových alebo obrazových
zariadení značky Sony. Diaľkový ovládač
môžete naprogramovať aj tak, aby sa pomocou
neho ovládali zariadenia iných výrobcov
než spoločnosti Sony. Podrobné informácie
nájdete v časti „Programovanie diaľkového
ovládača“ (str. 113).
pokračovanie
13SK
A ?/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prijímača alebo nastavenie
pohotovostného režimu.
Ak stlačením tlačidla ZONE (C) prepnete
diaľkový ovládač na režim pre zónu 2, môžete
pomocou tlačidla ?/1 zapnúť alebo vypnúť
napájanie zóny 2.
Úspora energie v pohotovostnom režime
Keď je položka Ctrl for HDMI nastavená na
hodnotu OFF (str. 84).
B AV ?/11) (zapnutie/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového
alebo obrazového zariadenia, pre ktoré je
naprogramované ovládanie pomocou
diaľkového ovládača.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť televízor, stlačte
tlačidlo TV (W) a potom tlačidlo AV ?/1.
Ak súčasne stlačíte tlačidlo ?/1 (A), vypnete
prijímač aj všetky ostatné zariadenia vrátane
zosilňovača v zóne 2 (SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkcia AV ?/1 sa automaticky mení každým
stlačením tlačidiel vstupu (D).
C ZONE (str. 93)
D Tlačidlá vstupu2)
Slúžia na výber zariadenia, ktoré chcete
používať. Po stlačení ľubovoľného z tlačidiel
vstupu sa prijímač zapne. Tieto tlačidlá sú
priradené na ovládanie zariadení značky Sony.
Ak chcete naprogramovať diaľkový ovládač
na ovládanie zariadení iných výrobcov než
spoločnosti Sony, postupujte podľa krokov
v časti „Programovanie diaľkového ovládača“
na str. 113.
Číselné alebo textové tlačidlá1) 2)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stláčaním
číselných alebo textových tlačidiel:
– Uložte stanicu alebo nalaďte uložené stanice
(str. 57).
– Vyberte čísla skladieb. Ak chcete vybrať
skladbu číslo 10, stlačte tlačidlá 0/10.
– Vyberte čísla kanálov.
– Pri zadávaní znakov pre sieťové funkcie
vyberte písmená (ABC, EFG atď.),
interpunkčné znamienka (!, ? atď.)
alebo iné symboly (#, % atď.).
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stláčaním
číselných tlačidiel vyberte televízne kanály.
14SK
-/--1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla -/-- vyberte režim zadávania kanálov
(jedna alebo dve číslice).
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla -/-- vyberte režim zadávania
televíznych kanálov.
>101)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla >10 vyberte čísla skladieb väčšie ako 10.
ENT/MEM1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla ENT/MEM
– zadajte príslušnú hodnotu po výbere kanálu,
disku alebo skladby pomocou číselných
tlačidiel,
– uložte naladenú stanicu.
CLEAR1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla CLEAR
– vymažte písmeno zadané pre sieťové funkcie,
– vymažte chybný znak zadaný stlačením
nesprávneho číselného alebo textového
tlačidla.
/1) (text)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla / zobrazte textové informácie.
CHARACTER
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla CHARACTER vyberte typ znakov pre
sieťové funkcie.
Stláčaním tlačidla CHARACTER sa bude typ
znakov postupne meniť týmto spôsobom:
abc (malé písmená) t ABC (veľké písmená)
t 123 (čísla)
ALPHABET SEARCH
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla ALPHABET SEARCH vyhľadajte
položky podľa kľúčového slova (str. 82).
E SOUND FIELD +/–
Slúži na výber zvukového poľa (str. 65).
F Farebné tlačidlá1)
Keď sú farebné tlačidlá k dispozícii, slúžia na
zobrazenie návodu na použitie na televíznej
obrazovke. Podľa návodu na použitie vykonajte
vybratú operáciu.
G GUI MODE
Slúži na zobrazenie ponuky grafického
používateľského rozhrania na televíznej
obrazovke.
H TOOLS/OPTIONS1)
Slúži na zobrazenie a výber položiek
z ponúk možností.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TOOLS/OPTIONS zobrazte možnosti
fungovania televízora.
I MENU, HOME1)
Slúži na zobrazenie ponuky na ovládanie
zvukových alebo obrazových zariadení.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla HOME zobrazte ponuky televízora
značky Sony.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Preskočenie, posun dozadu alebo dopredu,
prehrávanie, pozastavenie a zastavenie
operácie.
1)
< / <
Stlačením tohto tlačidla
– znova prehráte predchádzajúcu scénu alebo
rýchlo posuniete aktuálnu scénu dopredu,
– pri používaní zariadenia iPhone alebo
iPod prejdete na predchádzajúci alebo
nasledujúci album.
REPEAT1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla REPEAT spustite opakované
prehrávanie skladby alebo priečinka.
SHUFFLE1)
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla SHUFFLE spustite prehrávanie skladieb
alebo priečinkov v náhodnom poradí.
FOLDER +/–1)
Slúži na výber priečinka.
TUNING +/–1)
Slúži na vyhľadávanie staníc.
PARTY
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a následným
stlačením tlačidla PARTY ovládajte funkciu
PARTY STREAMING.
Podržaním tlačidla môžete funkciu PARTY
spustiť alebo ukončiť (str. 79).
D.TUNING
Slúži na aktivovanie režimu priameho ladenia.
K TV CH +/–1) 2) alebo PROG +/–1) 2)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TV CH +/– alebo PROG +/– vyhľadajte
uložené televízne kanály.
PRESET +/–1) 2)
Slúži na výber uložených staníc alebo kanálov.
c2)/C
V textovom režime stlačte tlačidlo TV (W)
a potom stlačením tlačidla c/C vyberte
nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
L F1/F21)
Stlačte tlačidlo BD/DVD (D) a potom
stlačením tlačidla F1 alebo F2 vyberte
príslušné zariadenie.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: VCR
AUTO VOL
Stlačte tlačidlo AMP (X) a potom stlačením
tlačidla AUTO VOL aktivujte funkciu stlmenia
automatickej hlasitosti (str. 87).
SLEEP
Stlačte tlačidlo AMP (X) a potom stlačením
tlačidla SLEEP nastavte prijímač tak, aby
sa v zadanom čase automaticky vypol.
Stláčaním tlačidla SLEEP sa na displeji
budú cyklicky striedať tieto znaky:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Tipy
• Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
• Ak vykonáte nasledujúce úkony,
časovač spánku sa zruší.
– Znova stlačíte tlačidlo SLEEP.
– Aktualizujete softvér prijímača.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Slúži na zobrazenie ponuky alebo
elektronického sprievodcu na televíznej
obrazovke. Operácie v ponukách potom
vykonávajte pomocou tlačidiel V/v/B/b (R)
a
(R).
1)
(výber vstupu)
TV INPUT1) alebo
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TV INPUT alebo
vyberte vstupný
signál (televízny alebo obrazový vstup).
1) (podržanie textu)
V textovom režime stlačte tlačidlo TV (W)
a potom stlačením tlačidla
podržte
zobrazenie aktuálnej stránky.
1) (širokouhlý režim)
WIDE1) alebo
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom opakovaným
stláčaním tlačidla WIDE alebo
vyberte
režim širokouhlého obrazu.
pokračovanie
15SK
1)
N MUTING1) alebo
Slúži na dočasné vypnutie zvuku. Ak chcete
zvuk obnoviť, stlačte toto tlačidlo znova.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla MUTING alebo
aktivujte funkciu
stlmenia zvuku televízora.
+/–1)
O TV VOL +/–1) alebo
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla TV VOL +/– alebo
+/– nastavte
hlasitosť televízora.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) alebo
Slúži na nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov naraz.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Stlačením tohto tlačidla
– pri používaní podávača viacerých diskov
preskočíte príslušný disk,
– pri používaní zariadenia iPhone alebo
iPod prejdete do režimu ovládania
tohto zariadenia.
Q RETURN/EXIT O1)
Slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky
alebo na zatvorenie ponuky, kým sa na
televíznej obrazovke zobrazuje ponuka
alebo elektronický sprievodca.
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom sa stlačením
tlačidla RETURN/EXIT O vráťte do
predchádzajúcej ponuky televízora
značky Sony.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Stlačením tlačidla V/v/B/b vyberte položky
ponuky a stlačením tlačidla
prejdite na
výber alebo ho potvrďte.
1)
S GUIDE1) alebo
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla GUIDE alebo
zobrazte
elektronického sprievodcu programami.
T AUTO CAL
Stlačte tlačidlo SHIFT (V) a potom stlačením
tlačidla AUTO CAL vykonajte automatickú
kalibráciu.
Poznámka
Keď je prijímač v režime GUI MODE,
toto tlačidlo nie je funkčné.
DISPLAY1)
Slúži na zobrazenie informácií na displeji
(iba model RM-AAP063). Stlačte tlačidlo TV
(W) a potom stlačením tlačidla DISPLAY
zobrazte informácie o televízore.
16SK
,
(informácie, odkrytie textu)
Stlačte tlačidlo TV (W) a potom stlačením
tlačidla
zobrazte príslušné informácie,
napríklad číslo aktuálneho kanálu alebo
režim obrazovky.
V textovom režime stlačte tlačidlo TV (W)
a potom stlačením tlačidla
odkryte skryté
informácie (napríklad odpovede na kvíz).
U SOUND OPTIMIZER
Slúži na aktivovanie funkcie optimalizácie
zvuku (str. 69).
V SHIFT
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel diaľkového
ovládača, aby sa aktivovali tlačidlá vytlačené
ružovou farbou.
W TV
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel diaľkového
ovládača, aby sa aktivovali tlačidlá vytlačené
žltou farbou.
X AMP
Slúži na aktivovanie ovládania prijímača pre
hlavnú zónu (str. 106).
Y RM SET UP
Slúži na programovanie diaľkového ovládača
(str. 113).
1) Informácie o tlačidlách, ktoré môžete používať
na ovládanie jednotlivých zariadení, nájdete
v tabuľke na str. 17.
2) Na tlačidlách 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY a TV
CH +/PROG +/PRESET +/c sa nachádzajú
hmatové body. Pri používaní diaľkového ovládača
môžete tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel.
Poznámky
• Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
• V závislosti od modelu pripojeného zariadenia
nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti
pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom.
Ovládanie iných zariadení značky Sony
Názov
Televí- Video- Prehrávač Prehrávač Rekordér PSX Prehrávač
diskov
zor rekor- diskov DVD, diskov s pevným
Video CD,
dér kombinova- Blu-ray diskom
prehrávač
ný prehrávač Disc
diskov LD
diskov DVD
a videorekordér
Terminál DSSa) Digitálny Kazeto- Pre- Prehrá- Zariadedigitálnej
nie
satelitný vý pre- hrávač vač
káblovej
alebo hrávač kaziet diskov iPhone,
televíziea)
terestriálny A/B DAT CD, pre- iPod
hrávač alebo USB
prijímačb)
diskov
MD
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Číselné tlačidlá
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
zf)
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CLEAR
(text)
F Farebné tlačidlá
z
z
z
H TOOLS/OPTIONS z
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
z
REPEAT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
I MENU, HOME
< / <,
FOLDER +/–
z
z
z
z
z
ze) z
ze) z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
L F1/F2
z
z
M BD/DVD TOP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
N, X, x
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
MENU, BD/DVD
MENU
TV INPUT,
(výber vstupu),
(podržanie
textu), WIDE,
(širokouhlý
režim)
z
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
a)
Iba modely pre USA a Kanadu.
b) Ostatné modely.
c)
Iba prehrávač diskov DVD.
d)
Iba prehrávač diskov LD.
z
z
z
z
z
z
e)
Iba kazetová jednotka B.
f) Iba prehrávač diskov Video CD.
g)
Iba m/M.
h)
Iba zariadenie iPhone alebo iPod.
17SK
Úvodné informácie
Zvukové alebo obrazové zariadenia pripojené k prijímaču môžete začať používať vykonaním
jednoduchých krokov uvedených nižšie.
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
(str. 19, 21)
Kontrola pripojenia vhodného pre
príslušné zariadenie
Pripojenie televízora a obrazových
zariadení (str. 23, 24)
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho konektora.
Pozrite si obrázok nižšie. Pripojenie vyberte podľa
konektorov na zariadení.
Ak sú obrazové zariadenia vybavené konektormi
HDMI, odporúčame zariadenia pripojiť
prostredníctvom pripojenia HDMI.
Výber nastavení zvukového výstupu
v pripojenom zariadení
Ak chcete reprodukovať multikanálový digitálny zvuk,
skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho zvuku
v pripojenom zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc skontrolujte,
či sú položky Audio (HDMI), Dolby Digital (Coaxial/
Optical) a DTS (Coaxial/Optical) nastavené na hodnotu
Auto, Dolby Digital alebo DTS (tieto údaje sú platné od
septembra 2010).
V prípade konzoly PlayStation 3 skontrolujte, či je
položka BD/DVD Audio Output Format (HDMI)
nastavená na hodnotu Bitstream (platí v systémovom
softvéri verzie 3.5).
Podrobné informácie nájdete v návodoch na použitie
dodaných s pripojenými zariadeniami.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PR/CR
Digitálne
Príprava prijímača
Pozrite si časti „7: Pripojenie sieťovej šnúry (napájacieho
kábla)“ (str. 36) a „Inicializácia prijímača“ (str. 36).
PB/CB
Analógové
Nastavenie reproduktorov
Vysokokvalitný obraz
Vyberte šablónu pre reproduktory (str. 37) a vykonajte
automatickú kalibráciu (str. 39).
Poznámka
Pripojenie zvukových zariadení
(str. 32)
18SK
Pripojenie reproduktorov môžete skontrolovať na
obrazovke „Test Tone“ (str. 97). Ak sa zvuk neprehráva
správne, skontrolujte pripojenie reproduktorov a znova
vyberte nastavenia uvedené vyššie.
Pripojenie
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať 7.2-kanálový
systém reproduktorov (7 reproduktorov
a 2 basové reproduktory).
Príklad konfigurácie systému
reproduktorov
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Ak si chcete naplno vychutnať multikanálový
priestorový zvuk podobný zvuku v kine,
potrebujete päť reproduktorov (dva predné,
stredový a dva reproduktory na priestorový
zvuk) a basový reproduktor.
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na priestorový
zvuk
Po pripojení prídavného zadného
reproduktora na priestorový zvuk
(6.1-kanálový zvuk) alebo dvoch zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
(7.1-kanálový zvuk) si môžete vychutnať
vysokokvalitnú reprodukciu diskov
DVD alebo Blu-ray Disc so zvukom
zaznamenaným vo formáte 6.1-kanálového
alebo 7.1-kanálového zvuku.
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DReproduktor na priestorový zvuk (ľavý)
EReproduktor na priestorový zvuk (pravý)
FZadný reproduktor na priestorový zvuk
(ľavý)*
GZadný reproduktor na priestorový zvuk
(pravý)*
HPredný horný reproduktor (ľavý)*
IPredný horný reproduktor (pravý)*
JBasový reproduktor
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
Ak pripojíte ďalšie dva predné horné
reproduktory v režime PLIIz, sprístupní
sa možnosť reprodukcie vertikálnych
zvukových efektov (str. 66).
* Zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné
horné reproduktory nemôžete používať súčasne.
pokračovanie
19SK
Tipy
• Ak pripojíte 7.1-kanálový systém reproduktorov
s dvoma zadnými reproduktormi na priestorový
zvuk, všetky uhly A by mali byť rovnaké.
• Ak pripojíte 7.1-kanálový systém reproduktorov
s dvoma prednými hornými reproduktormi,
predné horné reproduktory umiestnite
– v uhle 22° až 45°,
– minimálne 1 meter nad predné reproduktory.
• Pri pripájaní 6.1-kanálového systému
reproduktorov položte zadný reproduktor
na priestorový zvuk za miesto počúvania.
• Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
20SK
2: Pripojenie reproduktorov
2
Reproduktor na priestorový zvuk
Pravý
10 mm
(13/32")
Ľavý
4
3
B
A
Pripojenie
Stredový reproduktor
1
A
B
Pravý
Basový reproduktor*
B
B
Ľavý
Zadný na priestorový zvuk/
predný horný/Bi-amp/
predný B reproduktor**
Pravý
Ľavý
Predný reproduktor A
A Monofónny zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktorový kábel (nie je súčasťou dodávky)
pokračovanie
21SK
* Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do pohotovostného
režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu vypnite.
Ak je funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu zapnutá, na základe
úrovne vstupného signálu pre basový reproduktor sa basový reproduktor automaticky prepína
do pohotovostného režimu a nemusí sa teda
reprodukovať zvuk.
** Poznámky k pripojeniu ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
– Ak pripájate len jeden zadný reproduktor na
priestorový zvuk, pripojte ho ku konektoru L
týchto konektorov.
– Ak máte systém prídavných predných
reproduktorov, pripojte ich k týmto
konektorom.
V ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu Speaker B (str. 37).
Požadovaný systém prídavných predných
reproduktorov môžete vybrať pomocou tlačidla
SPEAKERS na prijímači (str. 38).
– Predné reproduktory môžete k týmto
konektorom pripojiť pomocou pripojenia
Bi-amp (str. 22).
V ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu BI-AMP (str. 37).
Pripojenie Bi-amp
Ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete predné reproduktory
pripojiť ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B pomocou pripojenia
Bi-amp.
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(ľavý)
Hi
Hi
Lo
Lo
Poznámky
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
• Pred pripojením sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
skontrolujte, či sa kovové časti reproduktorových
káblov medzi konektormi SPEAKERS nedotýkajú.
• Po inštalácii a pripojení reproduktora vyberte
v ponuke Speaker Settings príslušnú šablónu
pre reproduktory (str. 37).
22SK
Prepojte konektory Lo (alebo Hi) na
predných reproduktoroch s konektormi
SPEAKERS FRONT A a konektory Hi
(alebo Lo) na predných reproduktoroch
s konektormi SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Zložte kovové prepojovacie prvky konektorov
Hi/Lo nasadené na reproduktoroch,
aby nedošlo k poruche prijímača.
Po pripojení Bi-amp nastavte v ponuke
Speaker Settings položku SB Assign na
hodnotu BI-AMP (str. 91).
3: Pripojenie televízora
Pripojenie
Ak prepojíte konektor HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete sledovať
vybratý obrazový vstup. Prijímač môžete ovládať pomocou grafického používateľského
rozhrania (GUI).
Televízor
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A*
B
Zvukové
a obrazové
signály
alebo
C
D
A Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
C Zložkový obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
ARC
E*
**
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
pokračovanie
23SK
* Ak si chcete vychutnať televízne vysielanie
s multikanálovým priestorovým zvukom
prenášaným z reproduktorov pripojených
k prijímaču, použite prepojenie A alebo E.
Nezabudnite na televízore vypnúť zvuk
alebo aktivovať funkciu stlmenia zvuku.
** Ak prijímač pripájate k televízoru
kompatibilnému s funkciou spätného zvukového
kanálu (ARC), zvuk z televízora sa bude prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI TV OUT.
V ponuke HDMI Settings nastavte položku Ctrl
for HDMI na hodnotu ON (str. 84). Ak chcete
vybrať iný zvukový signál než signál prenášaný
pomocou kábla HDMI (napríklad
prostredníctvom optického digitálneho kábla
alebo zvukového kábla), zmeňte režim zvukového
vstupu pomocou tlačidla INPUT MODE (str. 88).
4a: Pripojenie obrazových
zariadení
Používanie pripojenia HDMI
Rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) slúži na prenos
obrazových a zvukových signálov
v digitálnom formáte.
Pripojením zariadení kompatibilných
s funkciou Sony BRAVIA Sync pomocou
káblov HDMI možno zjednodušiť ovládanie.
Pozrite si časť „Funkcie BRAVIA Sync“
(str. 83).
Poznámky
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
• Ak sa obrazové a zvukové signály z prehrávacieho
zariadenia prenášajú do televízora
prostredníctvom prijímača, nezabudnite zapnúť
prijímač. Ak prijímač nezapnete, obrazové ani
zvukové signály sa nebudú prenášať.
• Televízor (monitor) alebo projektor pripojte ku
konektoru HDMI TV OUT alebo MONITOR
OUT na prijímači. Pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať, ani keď pripojíte nahrávacie zariadenie.
• V závislosti od stavu prepojenia medzi televízorom
a anténou môže byť obraz na televíznej obrazovke
skreslený. V takom prípade umiestnite anténu
ďalej od prijímača.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tipy
• Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazu.
Podrobné informácie nájdete v časti „Funkcia
konverzie obrazových signálov“ (str. 31).
• Keď konektor výstupu zvuku televízora pripojíte
ku konektorom TV IN na prijímači, aby sa zvuk
z televízora prenášal z reproduktorov pripojených
k prijímaču, nastavte konektor výstupu zvuku
televízora na hodnotu Fixed (ak možno prepínať
medzi hodnotami Fixed a Variable).
24SK
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI sa môžu
prehrávať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Takýto signál podporuje formát
Dolby Digital, DTS a Linear PCM.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Digitálne zvukové formáty podporované
prijímačom“ (str. 68).
• Pomocou pripojenia HDMI môže prijímač
prijímať multikanálový (až 8 kanálov) signál
Linear PCM so vzorkovacou frekvenciou
192 kHz alebo menej.
• Analógové obrazové signály vstupujúce do
konektorov VIDEO alebo COMPONENT
VIDEO na prijímači možno reprodukovať
ako signály HDMI (str. 31). Pri konverzii
obrazu sa z konektora HDMI TV OUT
nereprodukujú zvukové signály.
• Tento prijímač podporuje formát zvuku
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
a prenos trojrozmerného obrazu.
Poznámky k pripojeniu HDMI
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany autorských práv
(HDCP), obraz alebo zvuk z konektora
HDMI TV OUT môže byť skreslený alebo
sa vôbec nemusí prehrávať.
V takom prípade skontrolujte technické
údaje pripojeného zariadenia.
• Zvuk s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD)
a multikanálový signál Linear PCM môžete
reprodukovať iba s pripojením HDMI.
• Ak chcete reprodukovať zvuk s vysokým
údajovým tokom (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), nastavte obrazové
rozlíšenie prehrávacieho zariadenia
na viac než 720p alebo 1080i.
• Skôr než budete môcť reprodukovať
multikanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávacieho
zariadenia. Pozrite si návody na
použitie prehrávacích zariadení.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač alebo
rekordér diskov Blu-ray Disc, konzolu
PlayStation 3 atď.) pomocou káblov
High Speed HDMI, nasaďte si okuliare
na sledovanie trojrozmerného obrazu
a prehrajte obsah s trojrozmerným obrazom.
• V závislosti od televízora alebo obrazového
zariadenia sa trojrozmerný obraz nemusí
zobrazovať. Skontrolujte formáty
trojrozmerného obrazu podporované
prijímačom (str. 130).
• Niektoré zariadenia HDMI nepodporujú
všetky funkcie definované konkrétnou
verziou rozhrania HDMI. Zariadenie
s podporou rozhrania HDMI verzie 1.4
napríklad nemusí podporovať funkciu
spätného zvukového kanálu (ARC).
• Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie jednotlivých pripojených zariadení.
25SK
Pripojenie
• Zvukový signál vstupujúci do konektora
HDMI IN sa reprodukuje prostredníctvom
konektorov SPEAKERS, HDMI TV OUT
a PHONES. Nereprodukuje sa
prostredníctvom žiadnych iných zvukových
konektorov.
• Obrazové signály vstupujúce do konektora
HDMI IN možno reprodukovať len
prostredníctvom konektora HDMI TV
OUT. Vstupné obrazové signály nemožno
reprodukovať prostredníctvom konektorov
VIDEO OUT ani MONITOR OUT.
• Počas zobrazenia ponuky grafického
používateľského rozhrania sa zvukové
a obrazové signály vstupu HDMI
nereprodukujú z konektora HDMI
TV OUT.
• Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI Settings
nastavte položku Audio Out na hodnotu
TV+AMP (str. 101). Ak nemôžete prehrávať
zdroj multikanálového zvuku, nastavte ju
na hodnotu AMP. Zvuk sa však nebude
prenášať prostredníctvom reproduktora
televízora.
• Signály DSD diskov Super Audio CD
sa neprijímajú ani nereprodukujú.
• Ak sa obrazové a zvukové signály
z prehrávacieho zariadenia prenášajú
do televízora prostredníctvom prijímača,
nezabudnite zapnúť prijímač. Ak položku
Pass Through nastavíte na hodnotu OFF,
po vypnutí napájania sa obrazové a zvukové
signály nebudú prenášať.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie, počtu
kanálov alebo zvukového formátu
zvukových výstupných signálov
z prehrávacieho zariadenia môže
dôjsť k prerušeniu zvuku.
Pri pripájaní káblov
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
• Nemusíte pripojiť všetky káble. Pripájajte
ich podľa konektorov, ktoré sa nachádzajú
na pripojených zariadeniach.
• Používajte kábel High Speed HDMI.
Ak použijete kábel Standard HDMI,
formát 1080p, Deep Color (Deep Colour)
alebo trojrozmerný obraz sa nemusí
zobrazovať správne.
• Neodporúčame používať konverzný kábel
HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D
pripojíte konverzný kábel HDMI-DVI,
môže sa strácať zvuk alebo obraz. Pripojte
samostatné zvukové káble alebo digitálne
prepojovacie káble, a ak sa ani potom
nereprodukuje zvuk správne, nastavte
položku Input Assign v ponuke
Input Option.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani
príliš neohýnajte.
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení,
ale nemôžete nájsť
nepoužívaný vstup
Pozrite si časť „Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov (Input Assign)“ (str. 88).
Konverzia obrazových signálov
Tento prijímač je vybavený funkciou
konverzie obrazových signálov. Podrobné
informácie nájdete v časti „Funkcia konverzie
obrazových signálov“ (str. 31).
26SK
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Pripojenie
Prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Zvukové
a obrazové signály
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
alebo
A
B
C
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Koaxiálny digitálny kábel (nie je
súčasťou dodávky)
E Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D
E*
alebo
F
F Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
* Ak pripájate zariadenie vybavené konektorom
OPTICAL, v ponuke Input Option nastavte
položku Input Assign (str. 88).
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu
BD/DVD na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať prehrávač diskov DVD.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Programovanie diaľkového ovládača“ (str. 113).
27SK
Pripojenie satelitného prijímača alebo prijímača káblovej televízie
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie
Zvukové a obrazové
signály
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
A
B
C
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
28SK
alebo
D
E
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Pripojenie konzoly PlayStation 3
PlayStation 3
Zvukové
a obrazové signály
A
A
A Kompozitný kábel AV od spoločnosti
Apple (nie je súčasťou dodávky)
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
29SK
Pripojenie
Pripojenie zariadenia iPhone alebo
iPod na prenos obrazového obsahu
Pripojenie ďalších zariadení
Rekordér diskov DVD, videorekordér
Zvukové signály
*
Zvukové
a obrazové
signály
Obrazové
signály
A *
B
C
D
Videokamera,
videohra
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
D Kábel AV (nie je súčasťou dodávky)
* Ak chcete nahrávať, musíte vytvoriť toto
pripojenie (str. 54).
30SK
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu
VIDEO 1 na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať rekordér diskov DVD.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Programovanie diaľkového ovládača“ (str. 113).
Funkcia konverzie obrazových signálov
Konektor
INPUT
Konektor
OUTPUT
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
Pripojenie
Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazových signálov.
• Kompozitné obrazové signály možno reprodukovať ako obrazové signály HDMI a zložkové
obrazové signály.
• Zložkové obrazové signály možno reprodukovať ako obrazové signály HDMI a kompozitné
obrazové signály.
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Obrazové signály sa reprodukujú.
– : Obrazové signály sa nereprodukujú.
* Obrazové signály HDMI nemožno skonvertovať na zložkové obrazové signály a kompozitné obrazové signály.
Pri predvolenom nastavení sa obrazové signály vstupujúce z pripojeného zariadenia reprodukujú
tak, ako je to znázornené v tabuľke vyššie. Odporúčame nastaviť funkciu konverzie obrazu,
aby zodpovedala rozlíšeniu používaného monitora. Podrobné informácie nájdete v časti „Ponuka
Video Settings“ (str. 100).
Poznámky ku konverzii
obrazových signálov
• Ak sa v prijímači konvertujú obrazové
signály z videorekordéra alebo iných
zariadení a potom zobrazujú na televíznej
obrazovke, v závislosti od stavu výstupného
obrazového signálu môže byť obraz
na televíznej obrazovke horizontálne
skreslený, prípadne sa nemusí zobrazovať
žiaden obraz.
• Ak s videorekordérom používate obvod
na zdokonalenie obrazu, môže to ovplyvniť
konverziu obrazového signálu. Odporúča
sa vypnúť túto funkciu videorekordéra.
• Skonvertovaný výstupný obraz HDMI
nepodporuje formát x.v.Color (x.v.Colour),
Deep Color (Deep Colour) ani
trojrozmerný obraz.
• Skonvertované obrazové signály sa
reprodukujú prostredníctvom konektora
HDMI TV OUT.
• Rozlíšenie signálov prenášaných do
konektora HDMI TV OUT sa konvertuje
až na 1080p.
• Ak chcete obrazové signály reprodukovať
z konektorov MONITOR VIDEO OUT
a COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
(ak sú obidva pripojené), nastavte v ponuke
Video Settings položku Resolution na
hodnotu AUTO(CVBS) alebo 480/576i.
Pripojenie nahrávacieho
zariadenia
Ak chcete nahrávať, pripojte nahrávacie
zariadenie ku konektorom VIDEO 1 VIDEO
OUT na prijímači. Pripojte káble pre vstupné
a výstupné signály k rovnakému typu
konektora, pretože konektory VIDEO OUT
nepodporujú funkciu konverzie.
Poznámka
Signály reprodukované z konektorov HDMI TV
OUT alebo MONITOR OUT sa nemusia
správne nahrať.
31SK
4b: Pripojenie zvukových
zariadení
Pripojenie zariadenia iPhone, iPod
alebo USB
Pripojenie prehrávača diskov Super
Audio CD, CD, MD a kazetového
prehrávača
Prehrávač
diskov Super
Audio CD,
prehrávač
diskov CD
A
A
Zariadenie iPhone,
iPod, zariadenie USB
A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky)
A
Prehrávač
diskov MD,
kazetový
prehrávač
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
32SK
6: Pripojenie k sieti
Skôr než pripojíte antény, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
Nakonfigurujte domácu sieť na používanie
so zariadeniami kompatibilnými s normou
DLNA.
Ak je server (napríklad počítač) pripojený
na internet, môžete na internet pripojiť aj
prijímač, a to prostredníctvom pripojenia
ku káblovej sieti LAN.
Drôtová anténa FM
(je súčasťou dodávky)
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
Pripojenie
5: Pripojenie antén
Poznámka
Spôsob pripojenia servera (napríklad počítača)
na internet závisí od používaných zariadení,
poskytovateľa internetových služieb, servera
a smerovača.
Systémové požiadavky
Ak chcete používať funkcie Home Network,
Music Services a PARTY STREAMING
prijímača, musíte splniť nasledujúce systémové
požiadavky.
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
Pripojenie pomocou širokopásmovej
linky
Pripojenie na internet pomocou
širokopásmovej linky sa vyžaduje na
počúvanie hudobných služieb a aktualizáciu
softvéru prijímača.
Modem
Toto zariadenie musí byť pripojené
k širokopásmovej linke, aby ste mohli
komunikovať cez internet. V niektorých
zariadeniach je integrovaný smerovač.
Smerovač
• Ak chcete prenášať obsah v domácej sieti,
používajte smerovač kompatibilný
s prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s
alebo vyššou.
• Odporúčame používať smerovač vybavený
zabudovaným serverom DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol).
Táto funkcia automaticky priraďuje
adresy IP v sieti LAN.
pokračovanie
33SK
Kábel LAN (CAT5)
• Odporúčame používať tento typ kábla
pre káblovú sieť LAN.
Niektoré káble LAN plochého typu ľahko
ovplyvní šum. Odporúčame používať káble
normálneho typu.
• Ak sa prijímač používa v prostredí, v ktorom
sa vyskytuje šum zo zdrojov napájania
elektrických produktov, alebo v hlučnom
sieťovom prostredí, použite tienený
kábel LAN.
Server
Server je zariadenie, ktoré poskytuje obsah
(hudbu, fotografie a videá) pre zariadenia
DLNA v domácej sieti. Zariadenie, ktoré
možno používať ako server (napríklad
počítač), musí byť pripojené ku káblovej
domácej sieti LAN*.
* Podrobné informácie o serveroch kompatibilných
s prijímačom nájdete na str. 70.
34SK
Príklad konfigurácie
Pripojenie
Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad konfigurácie domácej siete s prijímačom
a serverom.
Odporúčame používať káblové pripojenie.
Kábel LAN
(nie je súčasťou dodávky)
Internet
Modem
Server
Kábel LAN
(nie je súčasťou dodávky)
Smerovač
Poznámka
Pri používaní bezdrôtového pripojenia sa môže
prehrávanie zvuku na serveri (napríklad v počítači)
občas prerušiť.
35SK
7: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
do nástennej elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Príprava prijímača
Inicializácia prijímača
Pred prvým použitím inicializujte prijímač
podľa nasledujúceho postupu. Tento postup
možno použiť aj na obnovenie predvolených
výrobných nastavení.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
?/1
Do nástennej elektrickej zásuvky
Poznámka
Ak sa obrazové a zvukové signály z prehrávacieho
zariadenia prenášajú do televízora prostredníctvom
prijímača, nezabudnite zapnúť prijímač.
Ak prijímač nezapnete, obrazové ani zvukové
signály sa nebudú prenášať.
36SK
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Stlačte a päť sekúnd podržte
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí hlásenie
CLEARING, ktoré sa zmení na
CLEARED!.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Nastavenie reproduktorov
Výber šablóny pre reproduktory
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku SP Pattern
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú šablónu
pre reproduktory a potom stlačte
tlačidlo
.
6
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Nastavenie zadných reproduktorov
na priestorový zvuk
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku Speaker
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Používanie reproduktorov pripojených
ku konektorom SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
môžete zmeniť podľa plánovaného účelu
použitia.
Poznámky
• Toto nastavenie je dostupné iba v prípade, ak ste
pre položku SP Pattern vybrali nastavenie bez
zadných reproduktorov na priestorový zvuk
a predných horných reproduktorov.
• Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
nastavte položku SB Assign.
pokračovanie
37SK
Príprava prijímača
Šablónu pre reproduktory vyberte podľa
používaného systému reproduktorov.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Výber predného reproduktora
Môžete vybrať predné reproduktory,
ktoré majú byť aktívne.
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
SPEAKERS
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku Speaker
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku SB Assign
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovaný
parameter a potom stlačte
tlačidlo
.
• Speaker B: Ak ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
pripájate systém prídavných predných
reproduktorov, vyberte položku
Speaker B.
• BI-AMP: Ak ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
pripájate predné reproduktory
pomocou pripojenia Bi-amp,
vyberte položku BI-AMP.
• OFF: Ak ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B pripájate zadné
reproduktory na priestorový zvuk alebo
predné horné reproduktory, vyberte
položku OFF.
6
38SK
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKERS vyberte systém predných
reproduktorov, ktorý má byť aktívny.
Konektory vybratých reproduktorov môžete
skontrolovať podľa indikátora na displeji.
Indikátory
Vybraté reproduktory
SP A
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKER FRONT A.
SP B*
Reproduktor pripojený
ku konektorom SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKER FRONT A
aj SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
(paralelné pripojenie).
Na displeji sa zobrazí text SPK OFF.
Z konektorov reproduktorov sa
neprenášajú žiadne zvukové signály.
* Ak chcete vybrať položku SP B alebo SP A B,
v ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu Speaker B (str. 37).
Poznámka
Toto nastavenie nie je dostupné po pripojení
slúchadiel.
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION
1) Ak je vybratá položka A. DIRECT,
2)
výsledok merania sa nepoužije.
Výsledok merania sa nepoužije v prípade, že sa
prijímajú signály formátu Dolby TrueHD alebo
DTS-HD so vzorkovacou frekvenciou vyššou
než 48 kHz.
Funkcia DCAC slúži na dosiahnutie
správneho vyváženia zvuku v konkrétnej
miestnosti. Úroveň hlasitosti reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa
svojich potrieb. Podrobné informácie nájdete
v časti „Test Tone“ (str. 97).
Poznámky
• Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi
hlasný zvuk, pričom jeho hlasitosť nemožno
nastaviť. Berte ohľad na susedov a prítomné deti.
• Ak je pred vykonaním automatickej kalibrácie
aktivovaná funkcia stlmenia zvuku, táto funkcia
sa automaticky vypne.
• Ak používate špeciálne reproduktory, napríklad
dvojpólové reproduktory, meranie nemusí byť
správne alebo sa nemusí vykonať automatická
kalibrácia.
Nastavenie automatickej kalibrácie
Kalibračný mikrofón
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
skontrolujte nasledujúce položky.
• Nastavte a pripojte reproduktory
(str. 19, 21).
• Do konektora AUTO CAL MIC zapojte
len dodaný kalibračný mikrofón. Do tohto
konektora nezapájajte žiadne iné mikrofóny.
• V ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu BI-AMP v prípade,
že používate pripojenie Bi-amp (str. 91).
• Ak používate pripojenie predných
reproduktorov B, v ponuke Speaker Settings
nastavte položku SB Assign na hodnotu
Speaker B (str. 37).
Príklad používania zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
pokračovanie
39SK
Príprava prijímača
Prijímač je vybavený funkciou DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration), ktorá umožňuje
vykonávať automatickú kalibráciu
nasledujúcim spôsobom:
• Skontrolujte prepojenie jednotlivých
reproduktorov a prijímača.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
• Zmerajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.1)
• Zmerajte veľkosť reproduktorov.1)
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti (EQ).1)
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti (fázu).1)2)
• Skontrolujte, či nie je výstup pre
reproduktory nastavený na hodnotu
SPK OFF (str. 38).
• Skontrolujte, či nepoužívate funkciu
PARTY STREAMING (str. 79).
• Odpojte slúchadlá.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
kalibračným mikrofónom a reproduktormi,
aby nedošlo k chybám pri meraní.
• Meranie vykonajte v tichom prostredí bez
šumov, aby bolo presné.
1
Vyberte šablónu pre
reproduktory (str. 37).
Vykonanie automatickej kalibrácie
Ak pripojíte predné horné reproduktory,
pri každej automatickej kalibrácii vyberte
šablónu pre reproduktory s prednými
hornými reproduktormi (5/x.x alebo
4/x.x). V opačnom prípade nemožno
zmerať vlastnosti predných horných
reproduktorov.
2
Do konektora AUTO CAL MIC
zapojte dodaný kalibračný
mikrofón.
3
Nastavte kalibračný mikrofón.
?/1
Tlačidlá
vstupu
Umiestnite kalibračný mikrofón na
miesto počúvania. Kalibračný mikrofón
postavte na podstavec alebo statív, aby bol
vo výške uší.
V/v/B/b,
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite
ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť.
Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte basový reproduktor
s funkciou automatického prepínania
do pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej pozície.
40SK
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
B/b vyberte položku Standard
a potom stlačte tlačidlo
.
Automaticky sa nastaví typ kalibrácie
Engineer.
Poznámka
Ak sa na obrazovke zobrazí kód chyby,
pozrite si časť „Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie“ (str. 42).
7
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú položku
a potom stlačte tlačidlo
.
• Retry: Automatická kalibrácia sa
vykoná znova.
• Save: Uložia sa výsledky merania
a ukončí sa nastavovanie.
• Warning: Zobrazí sa upozornenie
týkajúce sa výsledkov merania. Pozrite
si časť „Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie“ (str. 42).
• Exit: Nastavovanie sa ukončí bez
uloženia výsledkov merania.
8
Uložte výsledok merania.
V kroku č. 7 vyberte položku Save.
Poznámky
5
Stlačením tlačidla
položku START.
6
Meranie sa spustí do piatich
sekúnd.
• Požadovaný typ kalibrácie môžete vybrať
pomocou nastavenia automatickej kalibrácie
Custom (str. 43).
• Po uložení výsledku merania sa aktivuje
funkcia A.P.M. (automatická zhoda fáz).
• Funkcia A.P.M. (automatická zhoda fáz) nie
je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
– Pri používaní automatickej kalibrácie typu
Custom ste nastavili typ kalibrácie Off
(str. 43).
– Prijímajú sa signály formátu Dolby
TrueHD alebo DTS-HD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
vyberte
Meranie trvá približne 30 sekúnd
a sprevádza ho testovací tón.
Po skončení merania zaznie pípnutie
a zmení sa obrazovka.
9
Odpojte kalibračný mikrofón
od prijímača.
Poznámka
Po zmene polohy reproduktora odporúčame
automatickú kalibráciu zopakovať, aby sa
priestorový zvuk reprodukoval správne.
pokračovanie
41SK
Príprava prijímača
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku Auto Cal.
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Tipy
Po zobrazení kódu chyby
• V ponuke Speaker Settings môžete v položke
Distance Unit zmeniť jednotku vzdialenosti
(str. 98).
• Veľkosť reproduktora (Large alebo Small) sa určuje
podľa nízkofrekvenčných vlastností. Výsledky
merania sa môžu líšiť v závislosti od polohy
kalibračného mikrofónu a reproduktorov,
ako aj od tvaru miestnosti. Výsledky merania sa
odporúča dodržiavať. Príslušné nastavenia však
môžete zmeniť v ponuke Speaker Settings. Najprv
uložte výsledky merania, až potom skúste zmeniť
nastavenia.
Skontrolujte chybu a zopakujte automatickú
kalibráciu.
Zrušenie automatickej kalibrácie
Ak počas merania vykonáte nasledujúce
úkony, automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte tlačidlo ?/1.
– Stlačíte tlačidlá vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočíte gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
– Stlačíte tlačidlo MUTING alebo .
– Stlačíte tlačidlo SPEAKERS na prijímači.
– Zmeníte hlasitosť.
– Pripojíte slúchadlá.
– Stlačíte tlačidlo SHIFT a potom tlačidlo
AUTO CAL.
Kontrola výsledkov automatickej
kalibrácie
Ak chcete skontrolovať kód chyby alebo
upozornenie zobrazené pri postupe
„Vykonanie automatickej kalibrácie“ (str. 40),
vykonajte nasledujúce kroky.
Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
v kroku č. 7 v časti „Vykonanie
automatickej kalibrácie“ (str. 41)
položku Warning a potom stlačte
tlačidlo
.
Ak sa zobrazí upozornenie, prečítajte si
ho a používajte prijímač bezo zmien.
Alebo v prípade potreby zopakujte
automatickú kalibráciu.
42SK
1 Stlačením tlačidla
vyberte
položku ENTER.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie RETRY?.
2 Stláčaním tlačidiel B/b vyberte položku
YES a potom stlačte tlačidlo
.
3 Zopakujte kroky č. 6 až 9 v časti
„Vykonanie automatickej kalibrácie“
(str. 40).
Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie
Zobrazenie a vysvetlenie
Error Code 31
Položka SPEAKERS je vypnutá. Vyberte
iné nastavenia reproduktorov a zopakujte
automatickú kalibráciu.
Error Code 32
Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte
správnosť pripojenia kalibračného mikrofónu
a zopakujte automatickú kalibráciu.
Ak sa kód chyby zobrazuje aj napriek správnemu
pripojeniu kalibračného mikrofónu, kábel
kalibračného mikrofónu môže byť poškodený.
Error Code 33
• Nie sú pripojené predné reproduktory alebo
je pripojený len jeden predný reproduktor.
• Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor
na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový
zvuk alebo predné horné reproduktory, hoci nie
sú pripojené reproduktory na priestorový zvuk.
Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku
konektorom SPEAKERS SURROUND.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk je
pripojený iba ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B R. Ak chcete pripojiť iba jeden zadný
reproduktor na priestorový zvuk, pripojte ho ku
konektorom SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
• Nie je pripojený predný ľavý horný alebo
predný pravý horný reproduktor.
Zobrazenie a vysvetlenie
Warning 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň
hluku. Ak meranie zopakujete v tichom prostredí,
môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
5
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového
reproduktora. Môže to byť spôsobené hlukom.
Skúste meranie zopakovať v tichom prostredí.
No Warning
Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
Tip
Prispôsobenie automatickej
kalibrácie
Automatickú kalibráciu môžete prispôsobiť
výberom požadovaného typu kalibrácie.
1
Poznámka
Ak chcete dekódovať formát zvuku DTS 96/24,
nastavte typ kalibrácie na hodnotu Off.
6
Stlačením tlačidla
potvrďte
vybratý typ kalibrácie.
7
Zopakujte kroky č. 5 až 9 v časti
„Vykonanie automatickej
kalibrácie“ (str. 40).
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku Auto Cal.
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
B/b vyberte položku Custom
a potom stlačte tlačidlo
.
43SK
Príprava prijímača
• Full Flat: Meranie frekvencie
z jednotlivých reproduktorov
bez úprav.
• Engineer: Nastavenie frekvenčných
vlastností tak, aby zodpovedali
štandardu spoločnosti Sony pre
miestnosti na počúvanie hudby.
• Front Reference: Nastavenie vlastností
všetkých reproduktorov podľa
vlastností predného reproduktora.
• Off: Vypnutie úrovňového ekvalizéra
automatickej kalibrácie a funkcie
A.P.M. (automatická zhoda fáz).
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš vysokú
úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom a mikrofónom
môže byť príliš krátka. Presuňte ich ďalej od seba
a zopakujte meranie.
V závislosti od pozície basového reproduktora
sa výsledky merania môžu líšiť. Ak však budete
prijímač používať s takouto hodnotou, nevyskytnú
sa žiadne problémy.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovaný typ
kalibrácie a potom stlačte
tlačidlo
.
Konfigurácia sieťových
nastavení prijímača
Ak chcete používať sieťové funkcie prijímača,
musíte správne zadať jeho sieťové nastavenia.
Postup automatického nastavenia adresy IP
(DHCP) je vysvetlený nižšie.
V takom prípade musí smerovač, ktorý je
pripojený k prijímaču alebo poskytovateľovi
internetových služieb, podporovať protokol
DHCP.
HOME
NETWORK
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku Settings
a stlačte tlačidlo
.
6
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku Auto
a stlačte tlačidlo
.
7
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku Do Not Use
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
8
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie Connecting.
Po nastavení siete sa zobrazí hlásenie
Complete!. Potom stlačte tlačidlo
.
Na obrazovke sa znova zobrazí ponuka
Network Settings. (V závislosti od
sieťového prostredia môže nastavenie
siete určitý čas trvať.)
Ak sa zobrazí hlásenie No Connection,
postupujte podľa časti „Ponuka Network
Settings“ (str. 102).
V/v/b,
MENU
1
2
Stlačením tlačidla HOME
NETWORK vyberte funkciu
domácej siete.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku
Settings
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku Network
a stlačte tlačidlo
.
44SK
9
Nastavte server.
Ak chcete počúvať zvukový obsah
uložený na serveri, musíte nastaviť server
(str. 70).
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku OK a stlačte
tlačidlo
.
Manuálny výber nastavení siete
Pozrite si časť „Manuálne nastavenie adresy
IP“ (str. 102) alebo „Manuálne nastavenie
servera proxy“ (str. 102).
Tip
Ak chcete skontrolovať nastavenia siete, pozrite si
časť „Kontrola informácií o sieti“ (str. 102).
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke
3
Ponuku prijímača môžete zobraziť na
televíznej obrazovke a potom z nej vybrať
požadovanú funkciu stlačením tlačidiel
V/v/B/b a
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť na
televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
„Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE“
(str. 45) prepnite prijímač na režim
GUI MODE.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačením tlačidla
alebo b prejdite do ponuky.
Príprava prijímača
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Input.
Príklad: Po výbere položky
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte položku ponuky,
ktorú chcete upraviť, a potom
stlačením tlačidla
prejdite
na túto položku.
5
Zopakovaním krokov č. 3 a 4
vyberte požadovaný parameter.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Používanie ponuky
1
2
Zmenou vstupu televízora
zobrazte ponuku.
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Zapnutie a vypnutie režimu
GUI MODE
Stlačte tlačidlo GUI MODE. V závislosti od
vybratého režimu sa na displeji zobrazí text
GUI ON alebo GUI OFF.
pokračovanie
45SK
Prehľad hlavných ponúk
Ikona ponuky
Input
Music
Video
2
Popis
Slúži na výber vstupného
zdrojového zariadenia
pripojeného k prijímaču
(str. 47).
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačením tlačidla
alebo b prejdite do ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Input.
Príklad: Po výbere položky
Slúži na výber hudby zo
servera v domácej sieti
(str. 74), hudobných služieb
(str. 76), zariadenia iPhone,
iPod (str. 50) alebo USB
(str. 53).
Slúži na výber videa zo
zariadenia iPhone alebo iPod
(str. 50).
FM/AM/SR
Slúži na výber vstavaného
rádia FM/AM (str. 55) alebo
pripojeného satelitného
prijímača (str. 58).
Settings
Môžete upraviť nastavenia
reproduktorov, efektu
priestorového zvuku,
ekvalizéra, ako aj zvukových,
obrazových a iných vstupov
pripojených ku konektorom
HDMI (str. 94).
3
Počas zobrazenia zoznamu
položiek ponuky stlačte tlačidlo
TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
Používanie ponúk možností
Po stlačení tlačidla TOOLS/OPTIONS sa
zobrazia ponuky možností vybratej hlavnej
ponuky. Súvisiacu funkciu môžete vybrať bez
toho, aby ste museli ponuku vyberať znova.
1
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú položku
ponuky a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovaný
parameter a potom stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
Zatvorenie ponuky možností
Stlačte tlačidlo MENU.
46SK
3
Základné operácie
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
?/1
Tlačidlá
vstupu
SOUND
FIELD +/–
V/v/B/b,
4
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
TOOLS/
OPTIONS
5
Stlačením tlačidla MASTER
VOL +/– alebo 2 +/– nastavte
hlasitosť.
MENU
Môžete tiež použiť ovládací prvok
MASTER VOLUME na prijímači.
6
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Stlačením tlačidla SOUND FIELD
+/– môžete reprodukovať
priestorový zvuk.
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
alebo MUSIC na prijímači.
Podrobné informácie nájdete v časti
na str. 65.
Input
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
pokračovanie
47SK
Základné operácie
Obrazovka s ponukou zmizne a zobrazí
sa obrazovka prehrávania pomocou
externého vstupu.
Možno vybrať tieto vstupy:
• BD/DVD: Prehrávač diskov Blu-ray
Disc, DVD atď. pripojený ku konektoru
BD/DVD.
• GAME: Konzola PlayStation 3 atď.
pripojená ku konektoru GAME.
• SAT/CATV: Satelitný prijímač atď.
pripojený ku konektoru SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekordér
atď. pripojený ku konektoru VIDEO 1
alebo VIDEO 2.
• TV: Televízor pripojený ku
konektoru TV.
• MD/TAPE: Prehrávač diskov MD,
kazetový prehrávač atď. pripojený
ku konektoru MD/TAPE.
• SA-CD/CD: Prehrávač diskov Super
Audio CD, CD atď. pripojený ku
konektoru SA-CD/CD.
Prehrávanie pomocou
vstupného zdrojového
zariadenia
Tipy
• Požadované zariadenie môžete vybrať otáčaním
gombíka INPUT SELECTOR na prijímači alebo
stláčaním tlačidiel vstupu na diaľkovom ovládači.
• Nastavenie hlasitosti závisí od rýchlosti otáčania
gombíka MASTER VOLUME.
Ak chcete hlasitosť rýchlo zvýšiť alebo znížiť:
otočte gombík rýchlo.
Ak chcete vykonať jemné úpravy:
otáčajte gombík pomaly.
• Nastavenie hlasitosti závisí od dĺžky stlačenia
tlačidla MASTER VOL +/– alebo 2 +/–
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete hlasitosť rýchlo zvýšiť alebo znížiť:
stlačte a podržte tlačidlo.
Ak chcete vykonať jemné úpravy:
stlačte a ihneď uvoľnite tlačidlo.
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
Stlačte tlačidlo MUTING alebo .
Ak vykonáte nasledujúce úkony, funkcia
stlmenia zvuku sa zruší.
• Stlačíte tlačidlo MUTING alebo
znova.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete prijímač.
• Vykonáte automatickú kalibráciu.
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
48SK
Zadanie názvu vstupu (Name Input)
Môžete zadať názvy vstupov pozostávajúce
maximálne z ôsmich znakov, ktoré sa potom
budú zobrazovať.
Podľa názvov zobrazených na displeji možno
zariadenia rozpoznať ľahšie než podľa
konektorov.
1
Na obrazovke
Input vyberte
vstup, názov ktorého chcete
zadať.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte príslušný znak
a potom stlačte tlačidlo b.
Stláčaním tlačidiel B/b môžete posúvať
miesto vkladania dozadu a dopredu.
5
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Prehrávanie pomocou zariadenia iPhone alebo iPod
Hudobný alebo obrazový obsah uložený v zariadení iPhone alebo iPod môžete prehrávať
pripojením tohto zariadenia ku konektorom iPhone/iPod na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia iPhone alebo iPod nájdete na str. 29, 32.
Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone
iPod touch
4. generácia
iPod touch
3. generácia
iPod touch
2. generácia
iPod touch
1. generácia
iPod nano
6. generácia
iPod nano
5. generácia
(videokamera)
iPod nano
4. generácia
(video)
iPod nano
3. generácia
(video)
iPod nano
2. generácia (hliník)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Poznámky
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone
po pripojení tohto zariadenia k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
49SK
Základné operácie
Spoločne s prijímačom môžete používať nasledujúce modely zariadenia iPod alebo iPhone. Skôr
než začnete zariadenie iPod alebo iPhone používať, aktualizujte jeho softvér na najnovšiu verziu.
Výber režimu ovládania zariadenia
iPhone alebo iPod
Ovládanie zariadenia iPhone alebo
iPod pomocou režimu System GUI
Režim ovládania zariadenia iPhone alebo iPod
môžete vybrať pomocou ponuky grafického
používateľského rozhrania alebo tlačidla
iPhone CTRL na diaľkovom ovládači.
Pomocou ponuky grafického používateľského
rozhrania môžete prehľadávať obsah
zariadenia iPhone alebo iPod.
Po vypnutí režimu GUI MODE môžete všetky
operácie ovládať pomocou informácií
zobrazených na displeji.
1
V kroku č. 4 v časti „Výber režimu
ovládania zariadenia iPhone
alebo iPod“ (str. 50) vyberte
položku System GUI.
2
Vyberte položku iPhone/iPod
a stlačte tlačidlo
.
3
Zo zoznamu obsahu vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo
.
Spustí sa prehrávanie vybratého obsahu
a informácie o príslušnom hudobnom
alebo obrazovom obsahu sa zobrazia
na televíznej obrazovke.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Poznámka
MENU
V závislosti od stavu výstupného obrazového
signálu sa obrazové signály zo zariadenia
iPhone alebo iPod skonvertujú v prijímači
a potom zobrazia na televíznej obrazovke.
Podrobné informácie nájdete v časti „Funkcia
konverzie obrazových signálov“ (str. 31).
iPhone
CTRL
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Výber režimu prehrávania
Vyberte položku
Music alebo
Video a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Po pripojení zariadenia iPhone alebo
iPod sa na televíznej obrazovke zobrazí
položka iPhone/iPod.
3
Vyberte položku iPhone/iPod a
stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
4
50SK
Vyberte položku System GUI
alebo iPod a stlačte tlačidlo
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All
• Shuffle: Off, Songs, Albums
• Audiobooks: Slower, Normal, Faster
Ovládanie zariadenia iPhone alebo
iPod pomocou režimu iPod
1
V kroku č. 4 v časti „Výber režimu
ovládania zariadenia iPhone
alebo iPod“ (str. 50) vyberte
položku iPod.
2
Vyberte položku iPhone/iPod
a stlačte tlačidlo
.
.
3
Pomocou ponuky iPhone/iPod
vyberte požadovaný obsah.
Podrobné informácie o ovládaní
zariadenia iPhone alebo iPod nájdete
v návode na použitie dodanom s týmto
zariadením.
Zariadenie iPhone alebo iPod môžete
ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel
na diaľkovom ovládači prijímača.
SHIFT
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X, x
Pozastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
B•/•b
Presun na predchádzajúci alebo
nasledujúci album.
,b
Prechod na vybratú položku.
MENU,
RETURN, B
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku alebo hierarchiu
priečinkov.
V/v
Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej položky.
REPEAT*
Prechod do režimu opakovania.
SHUFFLE*
Prechod do režimu náhodného
výberu.
* Stlačte tlačidlo SHIFT a potom toto tlačidlo.
Poznámky k zariadeniu iPhone
alebo iPod
USB
V/v/B/b,
RETURN
MENU
B•/•b
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
• Keď zariadenie iPhone alebo iPod pripojíte
k zapnutému prijímaču, zariadenie sa
začne nabíjať.
• Do zariadenia iPhone alebo iPod nemožno
prenášať skladby.
• Zariadenie iPhone ani iPod neodpájajte
počas jeho používania. Pri pripájaní alebo
odpájaní zariadenia iPhone alebo iPod
vypnite prijímač, aby sa nepoškodili údaje
ani zariadenie.
x
Zoznam hlásení pre zariadenie
iPhone alebo iPod
X
Hlásenie a vysvetlenie
N
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení iPhone alebo iPod.
Loading
Prijímač načítava informácie uložené v zariadení
iPhone alebo iPod.
pokračovanie
51SK
Základné operácie
Ovládanie zariadenia iPhone
alebo iPod pomocou diaľkového
ovládača
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB.
Hlásenie a vysvetlenie
No Support
Pripojili ste nepodporované zariadenie iPhone
alebo iPod.
No Device
Nepripojili ste žiadne zariadenie iPhone ani iPod.
Overené zariadenie USB
značky Sony
Názov produktu Názov modelu
Walkman®
NWZ-S754, S755
NWZ-E453, E454, E455
NWZ-E353, E354, E355
No Music/No Video
Nenašla sa žiadna hudba ani video.
NWZ-B133, B135, B133F,
B135F
HP No Support
Po pripojení zariadenia iPhone alebo iPod sa
zo slúchadiel nereprodukuje zvuk.
NWZ-B142, B143, B142F,
B143F
NWD-E023F, E025F
NWZ-E435F, E436F, E438F
NWZ-E343, E344, E345
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB
NWZ-S636F, S638F, S639F
NWZ-S736F, S738F, S739F
NWZ-A726, A728, A729,
A726B, A728B
Hudobný obsah uložený v zariadení USB
môžete prehrávať pripojením tohto zariadenia
k portu
(USB) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia
USB nájdete v časti „Pripojenie zariadenia
iPhone, iPod alebo USB“ (str. 32).
Prijímač dokáže prehrávať nasledujúce
formáty hudobných súborov:
NWZ-A826, A828, A829
NWZ-W202
NWZ-X1050, X1060
NWZ-S744, S745
NWZ-E443, E444, E445
NWZ-S543, S544, S545
Formát súboru
Prípony
NWZ-A844, A845, A846, A847
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
NWZ-W252, W253
AAC*
.m4a, .3gp, .mp4
NWZ-B152, B153, B152F,
B153F
WMA9 Standard*
.wma
MICROVAULT
* Prijímač neprehráva súbory šifrované pomocou
technológie DRM.
Kompatibilné zariadenia USB
Spoločne s prijímačom môžete používať
nasledujúce zariadenia USB značky Sony.
S prijímačom nemožno používať iné
zariadenia USB.
52SK
USM1GL, 2GL, 4GL, 8GL,
16GL
USM1GLX, 2GLX, 4GLX,
8GLX, 16GLX
Poznámky
• Prijímač nedokáže čítať údaje vo formáte NTFS.
• Prijímač dokáže čítať iba údaje uložené v prvej
oblasti pevného disku.
• Nepoužívajte iné než tieto zariadenia USB.
Prevádzka modelov neuvedených v tomto
zozname sa nezaručuje.
• Prevádzku však nemožno vždy zaručiť ani pri
používaní týchto zariadení USB.
• Niektoré z týchto zariadení USB sa v určitých
oblastiach nedajú zakúpiť.
• Modely uvedené vyššie formátujte pomocou
samotného modelu alebo špeciálneho softvéru
na formátovanie daného modelu.
• Zariadenie USB pripojte k prijímaču až potom,
ako z displeja zariadenia USB zmizne hlásenie
Creating Library alebo Creating Database.
AMP
SHIFT
Ovládanie zariadenia USB
MENU
1
Stlačte tlačidlo MENU.
./>,
REPEAT
FOLDER
+/–
m/M
N
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
3
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Music
alebo b.
x
X
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB alebo AMP.
Po pripojení zariadenia USB sa
na televíznej obrazovke zobrazí
položka USB.
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
Vyberte položku USB a stlačte
tlačidlo
.
x
Zastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúci
alebo nasledujúci súbor.
FOLDER +/–
Prechod na predchádzajúci
alebo nasledujúci priečinok.
REPEAT*
Prechod do režimu opakovania.
Zariadenie USB môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača prijímača.
Informácie o príslušnom hudobnom
obsahu sa zobrazia na televíznej
obrazovke.
Výber režimu prehrávania
* Stlačte tlačidlo SHIFT a potom toto tlačidlo.
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All, Folder
Poznámky k zariadeniu USB
Ovládanie zariadenia USB
pomocou diaľkového ovládača
Zariadenie USB môžete ovládať pomocou
nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači
prijímača.
• Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla
USB, pripojte kábel USB dodaný so
zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
Podrobné informácie o spôsobe ovládania
nájdete v návode na použitie dodanom
so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
• Prijímač a zariadenie USB nepripájajte
pomocou rozbočovača USB.
pokračovanie
53SK
Základné operácie
USB
V/v/B/b,
• Po pripojení zariadenia USB sa zobrazí
hlásenie Reading.
• V závislosti od typu pripojeného zariadenia
USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa
hlásenie Reading zobrazí.
• Po pripojení zariadenia USB začne prijímač
čítať všetky súbory uložené v zariadení USB.
Ak je v zariadení USB uložených veľa
priečinkov alebo súborov, prečítanie
zariadenia USB môže trvať dlho.
• Prijímač dokáže rozpoznať až
– 100 priečinkov (vrátane priečinka ROOT),
– 100 zvukových súborov v každom
priečinku,
– osem úrovní priečinkov (stromovú
štruktúru súborov vrátane priečinka
ROOT).
Maximálny počet zvukových súborov
a priečinkov sa môže líšiť v závislosti
od ich štruktúry.
V zariadení USB neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
• Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie
alebo zápis, nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami. Nekompatibilné
zariadenia USB môžu vytvárať hluk,
spôsobovať prerušovanie zvuku alebo
sa vôbec nemusia prehrávať.
• Spustenie prehrávania môže určitý čas trvať
v prípade, že:
– štruktúra priečinkov je zložitá,
– pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
• Prijímač nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
• Poradie prehrávania pomocou prijímača
sa môže odlišovať od poradia prehrávania
pomocou pripojeného zariadenia USB.
• Priečinky bez zvukových súborov
sa preskočia.
• Pri prehrávaní veľmi dlhej skladby môžu
niektoré operácie spôsobiť oneskorenie
prehrávania.
54SK
Zoznam hlásení pre
zariadenie USB
Hlásenie a vysvetlenie
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení USB.
Device Error
Pamäť zariadenia USB sa nerozpoznala (str. 52).
No Support
Pripojili ste nepodporované alebo neznáme
zariadenie USB, prípadne ste zariadenie USB
pripojili prostredníctvom rozbočovača USB
(str. 52).
No Device
Nepripojili ste žiadne zariadenie USB.
No Track
Nenašla sa žiadna skladba.
Nahrávanie pomocou
prijímača
Pomocou prijímača môžete nahrávať zo
zvukového (napríklad rekordéra diskov CD)
alebo obrazového (napríklad videorekordéra
alebo rekordéra diskov DVD) zariadenia.
Pozrite si návod na použitie dodaný
s nahrávacím zariadením.
1
Stlačením niektorého z tlačidiel
vstupu vyberte prehrávacie
zariadenie, z ktorého chcete
nahrávať.
Môžete tiež použiť tlačidlo INPUT
SELECTOR na prijímači.
2
Pripravte prehrávacie zariadenie
určené na prehrávanie.
Príklad č. 1 (nahrávanie zvuku):
Nalaďte rozhlasovú stanicu, vysielanie
ktorej chcete nahrať.
Príklad č. 2 (nahrávanie obrazu):
Do videorekordéra vložte videokazetu,
ktorú chcete skopírovať.
3
4
Pripravte nahrávacie zariadenie.
Príklad č. 1 (nahrávanie zvuku):
Vložte prázdny disk MD alebo kazetu do
kazetovej jednotky určenej na nahrávanie
a nastavte úroveň nahrávania.
Príklad č. 2 (nahrávanie obrazu):
Vložte prázdnu videokazetu alebo iné
médium do nahrávacieho zariadenia
(pripojeného ku konektorom VIDEO 1
OUT) určeného na nahrávanie.
Počúvanie rozhlasových staníc
FM a AM
Spustite nahrávanie na
nahrávacom zariadení a potom
spustite prehrávacie zariadenie.
Tip
Operácie ladenia
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte
k prijímaču antény FM a AM (str. 33).
Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený nižšie.
Oblasť
FM
AM
• Niektoré zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje nahrávaniu.
V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať z tohto zdroja.
• Z výstupného analógového konektora
(na nahrávanie) sa reprodukujú len vstupné
analógové signály.
• Zvuk HDMI nemožno nahrávať.
• Kým sa nahrávajú iba kompozitné obrazové
signály, môže sa spustiť funkcia automatického
prepínania do pohotovostného režimu prijímača
a prerušiť nahrávanie. V takom prípade nastavte
položku Auto Standby na hodnotu OFF (str. 105).
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa, Austrália
50 kHz
9 kHz
* Krok ladenia v pásme AM možno zmeniť (str. 56).
SHIFT
Číselné
tlačidlá
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
pokračovanie
55SK
Operácie ladenia
Poznámky
2
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
stláčaním číselných tlačidiel
zadajte frekvenciu.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky FM alebo AM.
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
Automatické ladenie staníc
(Auto Tuning)
1
Vyberte položku Auto Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Stlačte tlačidlo V/v.
Stlačením tlačidla V budete ladiť
smerom nahor a stlačením tlačidla v
smerom nadol.
Po naladení stanice sa ladenie zastaví.
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať.
Použite funkciu Auto Tuning, Direct Tuning
(str. 56) alebo vyberte požadovanú uloženú
stanicu (str. 57).
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
3 Vyberte položku FM Mode a stlačte
tlačidlo
alebo b.
4 Vyberte položku MONO a stlačte
tlačidlo .
Priame ladenie staníc
(Direct Tuning)
* Tlačidlo 0 stlačte iba v prípade modelov
pre Európu a Austráliu.
Tip
Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM tak, aby bol príjem
optimálny.
3
Stlačte tlačidlo
.
Ak stanicu nemožno naladiť
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz a potom sa
na obrazovke zobrazí aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, zopakujte krok č. 2. Ak stanicu naďalej
nemožno naladiť, možno sa vo vašej oblasti
príslušná frekvencia nepoužíva.
Zmena kroku ladenia v pásme AM
(Iba modely pre USA a Kanadu)
Pomocou tlačidiel na prijímači môžete
zmeniť krok ladenia v pásme AM na 9 kHz
alebo 10 kHz.
?/1
Pomocou číselných tlačidiel môžete priamo
zadať frekvenciu požadovanej stanice.
1
Vyberte položku Direct Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
TUNING MODE
1
56SK
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlo TUNING
MODE a stlačte tlačidlo ?/1
na prijímači.
Aktuálny krok ladenia v pásme AM
sa zmení na 9 kHz (alebo 10 kHz).
Ak chcete obnoviť krok ladenia 10 kHz
(alebo 9 kHz), zopakujte postup
uvedený vyššie.
4
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
5
Ladenie uložených staníc
1
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Vyberte požadovanú uloženú
stanicu.
(Preset Tuning)
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
V pásme FM aj AM môžete uložiť až
30 obľúbených staníc.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Zadávanie názvov uložených staníc
(Name Input)
1
Na obrazovke FM FM alebo AM AM
vyberte číslo predvoľby, názov
ktorej chcete zadať.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
1
2
Pomocou funkcie Auto Tuning
(str. 56) alebo Direct Tuning
(str. 56) nalaďte stanicu,
ktorú chcete uložiť.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte príslušný znak
a potom stlačte tlačidlo b.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Stláčaním tlačidla B/b môžete posúvať
miesto vkladania dozadu a dopredu.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Memory
a stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
57SK
Operácie ladenia
Ukladanie staníc v pásme
FM alebo AM
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
uložte ďalšiu stanicu.
Stanicu môžete uložiť takto:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
Poznámky
• V závislosti od nastavení môže určitý čas trvať,
kým sa krok ladenia v pásme AM zmení.
• Po zmene kroku ladenia sa všetky uložené
stanice vymažú.
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Príjem vysielania služieb RDS
Počúvanie satelitného rádia
(Iba modely pre Európu a Austráliu)
(Iba modely pre USA a Kanadu)
Prijímač umožňuje používať systém RDS
(systém rozhlasových údajov), pomocou
ktorého môžu rozhlasové stanice vysielať
spoločne s bežným programovacím signálom
aj ďalšie informácie. Prijímač ponúka
pohodlné funkcie RDS, napríklad zobrazenie
názvu programovej služby (stanice). Funkcie
RDS sú dostupné len pre stanice v pásme FM.*
Ak chcete počúvať satelitné rádio pomocou
prijímača typu Sirius-Ready®, musíte pridať
ladič satelitného rádia Sirius (predáva sa
samostatne). Satelitné rádio Sirius je
k dispozícii pre obyvateľov Spojených štátov
amerických (okrem Aljašky a Havaja),
Portorika a Kanady.
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú služby
RDS a nie všetky poskytujú rovnaký typ služieb.
Ak nepoznáte služby RDS vo svojej oblasti, obráťte
sa na miestne rozhlasové stanice a požiadajte ich
o podrobné informácie.
Jednoduchý výber stanice
v pásme FM
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby RDS,
na televíznej obrazovke a displeji sa zobrazí
indikátor RDS a názov programovej služby*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
programovej služby sa nezobrazí.
Poznámky
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby RDS alebo ak je
signál slabý.
• Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať
na televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať
na displeji.
Tip
Počas zobrazenia názvu programovej služby môžete
skontrolovať jej frekvenciu opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY (str. 112).
Satelitné rádio vysiela neuveriteľne rôznorodú
hudbu bez reklám vrátane popu, rocku,
country, R&B, hip-hopu, džezu, klasickej
hudby a ďalších žánrov. Pokrýva tiež všetky
významné profesionálne a univerzitné športy
vrátane podrobných správ, besied športových
odborníkov a analýz. Získate aj exkluzívnu
zábavu, rozhovory, komédie, rodinné
programy, miestne informácie o doprave
a počasí, ako aj spravodajstvo z najdôveryhodnejších zdrojov.
Po zakúpení ladiča Sirius musíte aktivovať
príslušnú službu a prihlásiť sa na jej odber, aby
ste mohli počúvať satelitné rádio. Jednoduché
pokyny na inštaláciu a nastavenie sa dodávajú
spolu so satelitnými prijímačmi. K dispozícii
sú rôzne balíky programov vrátane možnosti
pridania programu The Best of XM do
ladiča Sirius, vďaka čomu si budete môcť
vychutnávať najobľúbenejšie programy oboch
služieb. Balík The Best of XM momentálne
nie je dostupný pre predplatiteľov služby
Sirius Canada.
K dispozícii sú aj rodinné balíky, ktoré
zabraňujú vysielaniu kanálov s programom
pre dospelých.
Ak sa chcete prihlásiť na odber služby Sirius
z USA, navštívte lokalitu www.sirius.com
alebo zavolajte na číslo 1-888-539-SIRIUS
(1-888-539-7474). Zákazníci v Kanade by
mali navštíviť lokalitu www.siriuscanada.ca.
58SK
Pripojenie ladiča satelitného
rádia
Príprava na počúvanie
satelitného rádia
Pripojte ladič SiriusConnect Home.
Ak s prijímačom používate ladič
SiriusConnect Home, zapojte sieťový
napájací adaptér dodaný s ladičom
do nástennej elektrickej zásuvky.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Konektor SIRIUS
MENU
Operácie ladenia
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku SR SR a stlačte
tlačidlo
alebo b.
3
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
Kontrola identifikačného čísla (ID)
Poznámka
Ladič SiriusConnect Home, anténu a sieťový
napájací adaptér umiestnite ďalej od
reproduktorových káblov a napájacieho kábla,
aby sa neprijímal šum.
1
Z ponuky možností vyberte
položku Sirius ID a stlačte
tlačidlo
.
2
Skontrolujte identifikačné číslo
Sirius ID zobrazené na televíznej
obrazovke a zapíšte ho na
nasledujúce miesto.
Sirius ID:_________________________
Identifikačné číslo Sirius ID môžete
skontrolovať aj pomocou displeja
na prijímači.
59SK
Kontrola podmienok príjmu
(Antenna Aiming)
1
2
Výber kanálov podľa kategórie
(Category Mode)
Z ponuky možností vyberte
položku Antenna Aiming a stlačte
tlačidlo
.
Môžete vybrať kanál z jednej alebo zo všetkých
kategórií.
1
Počas kontroly kvality príjmu
nasmerujte anténu tak, aby ste
dosiahli najlepší príjem.
Vyberte požadovanú kategóriu
a stlačte tlačidlo
.
• All: Môžete vybrať kanál zo všetkých
kategórií.
• (názov kategórie): Môžete vybrať kanál
z jednej kategórie.
Zatvorenie ponuky
Poznámka
Stlačte tlačidlo MENU.
Výber kanálov satelitného
rádia
Po zobrazení obrazovky Preset Mode stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS a opakovaným
stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku
Category Mode.
2
Bude sa prijímať vybratý kanál.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o kanáli.
SHIFT
Číselné
tlačidlá
Vyberte požadovaný kanál
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Keď vyberiete kanál v režime Category Mode,
v požadovanej kategórii sa môže nachádzať iný
než vybratý kanál. Jeden kanál totiž môže patriť
do viacerých kategórií.
Výber kanálov priamym zadaním
čísla kanálu (Direct Tuning)
V/v/b,
Pomocou číselných tlačidiel môžete priamo
zadať číslo kanálu.
TOOLS/
OPTIONS
1
1
2
2
Vyberte položku Direct Tuning
a stlačte tlačidlo
.
3
Stlačte tlačidlo SHIFT a stláčaním
číselných tlačidiel zadajte číslo
kanálu.
4
Stlačte tlačidlo
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
Vyberte položku SR SR a stlačte
tlačidlo
alebo b.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
MENU
.
Naladí sa vybratý kanál.
60SK
Výber uložených kanálov
Ukladanie kanálov
satelitného rádia
1
Z ponuky vyberte položku SR SR
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Môžete uložiť až 30 obľúbených kanálov
satelitného rádia SIRIUS.
2
Zo zoznamu uložených kanálov
vyberte požadované číslo
predvoľby a stlačte tlačidlo
.
Môžete vybrať uložené kanály 1 až 30.
V/v/b,
Poznámky
1
2
Pomocou funkcie Category Mode
(str. 60) alebo Direct Tuning
(str. 60) vyberte kanál, ktorý
chcete uložiť.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Memory
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka výberu čísla
predvoľby.
4
Vyberte číslo predvoľby, ktoré
chcete použiť ako uložený kanál,
a stlačte tlačidlo
.
Operácie ladenia
TOOLS/
OPTIONS
• Ak spoločnosť Sirius XM Radio Inc. zmení
programovanie kanálov, uložené informácie
o kanáloch sa môžu zmeniť.
• Po zobrazení obrazovky Category Mode stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS a opakovaným
stláčaním tlačidiel V/v vyberte položku
Preset Mode.
Obmedzenie prístupu ku
konkrétnym kanálom
(Parental Lock)
Prístup k určitým kanálom môžete obmedziť
pomocou vlastného kódu uzamknutia.
Kód uzamknutia je predvolene nastavený
na hodnotu 0000.
Pred prvým použitím tejto funkcie zmeňte kód
uzamknutia. Pozrite si časť „Zmena kódu
uzamknutia (Lock Code)“ (str. 62).
K dispozícii sú uložené kanály 1 až 30,
pričom pri zakúpení prijímača je na
všetkých kanáloch uložený predvolený
kanál.
Vybratý kanál sa zaregistruje ako uložený
kanál, ktorý ste vybrali v kroku č. 1.
5
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
uložte ďalší kanál.
pokračovanie
61SK
Zmena kódu uzamknutia
(Lock Code)
1 Pomocou funkcie Category Mode (str. 60)
SHIFT
Číselné
tlačidlá
alebo Direct Tuning (str. 60) vyberte
kanál, pre ktorý chcete zmeniť kód
uzamknutia.
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3 Vyberte položku Lock Code a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa hlásenie Enter your 4-digit
lock code.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
4 Stlačte tlačidlo SHIFT a stláčaním
číselných tlačidiel zadajte štvorciferný
kód uzamknutia.
Zobrazí sa hlásenie Enter a new lock code.
5 Pomocou číselných tlačidiel zadajte nový
1
2
Pomocou funkcie Category Mode
(str. 60) alebo Direct Tuning
(str. 60) vyberte kanál, ktorý
chcete uzamknúť.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
štvorciferný kód uzamknutia.
Zobrazí sa hlásenie To confirm, enter your
new lock code again.
6 Pomocou číselných tlačidiel opätovne
zadajte nový kód uzamknutia.
Zobrazí sa hlásenie The lock code has been
changed.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Parental Lock
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Vyberte položku ON a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa hlásenie Enter your 4-digit
lock code.
5
Stlačte tlačidlo SHIFT a stláčaním
číselných tlačidiel zadajte
štvorciferný kód uzamknutia.
Zobrazí sa hlásenie The channel has been
locked. a nastaví sa rodičovská zámka.
Ak chcete odstrániť zadané čísla,
stlačením tlačidla RETURN/EXIT O sa
vráťte na krok č. 2 a zopakujte postup
uvedený vyššie od kroku č. 2.
62SK
Počúvanie uzamknutých kanálov
1 Pomocou funkcie Direct Tuning (str. 60)
vyberte uzamknutý kanál, ktorý chcete
počúvať.
Zobrazí sa hlásenie Enter your 4-digit
lock code.
2 Stlačte tlačidlo SHIFT a stláčaním
číselných tlačidiel zadajte štvorciferný
kód uzamknutia.
Kanál sa naladí.
Zrušenie rodičovskej zámky
1 Pomocou funkcie Direct Tuning (str. 60)
vyberte kanál, ktorý chcete odomknúť.
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3 Vyberte položku Parental Lock a stlačte
tlačidlo
alebo b.
4 Vyberte položku OFF a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa hlásenie Enter your 4-digit
lock code.
5 Stlačte tlačidlo SHIFT a stláčaním
Operácie ladenia
číselných tlačidiel zadajte štvorciferný
kód uzamknutia.
Zobrazí sa hlásenie The channel has been
unlocked. a kanál sa odomkne.
Poznámky
• Pri výbere kanálov pomocou funkcie Category
Mode sa uzamknuté kanály preskočia.
• Pri obnovení predvolených nastavení prijímača
sa obnoví predvolený kód uzamknutia (0000),
ale nastavenia rodičovskej zámky sa neodstránia.
• Uzamknuté kanály nemožno uložiť. Ak nastavíte
rodičovskú zámku pre uložený kanál, uložené
informácie o tomto kanáli sa obnovia na
predvolené hodnoty.
• Rodičovskú zámku nemožno nastaviť pre
kanály 0 a 184.
• V prijímači môžete nastaviť len jeden kód
uzamknutia. Pre jednotlivé kanály nemôžete
nastaviť samostatné kódy uzamknutia.
pokračovanie
63SK
Zoznam hlásení satelitného rádia
Hlásenie
zobrazené
na televíznej
obrazovke
[zobrazenie]
Vysvetlenie
Riešenia
Antenna
[ANTENNA]
Anténa nie je pripojená správne.
Skontrolujte pripojenie medzi ladičom
SiriusConnect Home a anténou.
Acquiring
[ACQUIRING]
Podmienky príjmu nie sú dobré.
Skúste anténu presunúť na iné miesto.
Podrobné informácie o umiestnení antény nájdete
v návode na použitie dodanom s ladičom
SiriusConnect Home.
UNSUB CH
[CALL 888-539SIRI]
Neprihlásili ste sa na odber
vybratého kanálu.
—
SR Tuner
[SR TUNER]
Ladič SiriusConnect Home
nie je pripojený správne.
Skontrolujte všetky pripojenia a znova zapnite systém.
Takisto skontrolujte, či sieťový adaptér dodaný
s ladičom SiriusConnect Home je zapojený
do nástennej elektrickej zásuvky.
Invalid
[INVALID]
Zadali ste neplatné číslo kanálu.
Kanál, ktorý sa má naladiť, je prázdny v dôsledku
zmeny vysielania alebo podmienky príjmu nie
sú dobré.
Locked CH
[LOCKED CH]
Vybratý kanál je uzamknutý.
—
SUB UPDT
[SUB UPDT]
Aktualizovali sa informácie
o prihlásení na odber.
—
Updating
[UPDATING]
Aktualizujú sa informácie o kanáli. —
FW UPDT
[FW UPDT]
Aktualizuje sa firmvér ladiča
SiriusConnect Home.
—
––––
Kanál neobsahuje žiadne textové
informácie.
Nie je to chyba. Textové informácie sa nemusia
zobrazovať v závislosti od stavu systému, napríklad
hneď po prijatí kanálu systémom.
64SK
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť
len hlasitosť a úroveň hlasitosti predných
reproduktorov.
Priestorový zvuk
Výber zvukového poľa
Prijímač dokáže vytvárať multikanálový
priestorový zvuk. Optimalizované pole môžete
vybrať z vopred naprogramovaných
zvukových polí prijímača.
SOUND
FIELD +/–
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) alebo MUSIC
na prijímači.
2-kanálový zvukový režim
Výstupný zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový
bez ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie
alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
x 2CH ST. (2-kanálový stereofónny
zvuk)
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných
ľavých a pravých reproduktorov. Z basového
reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje
sa vôbec nespracúvajú zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa
zmixujú do dvoch kanálov.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje
reprodukovať zvuk vo vysokej kvalite
a vybrať režim dekódovania na počúvanie
2-kanálového stereofónneho zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu
alebo kódovania bez pridávania efektov
priestorového zvuku.
Ak však záznam neobsahuje signály LFE,
v prípade modelov pre USA a Kanadu bude
prijímač generovať nízkofrekvenčný signál
na výstup do basového reproduktora.
x MULTI ST. (Viackanálový
stereofónny zvuk)
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú
2-kanálové signály (ľavý a pravý). V závislosti
od nastavenia reproduktorov sa však
z niektorých reproduktorov nemusí
zvuk prenášať.
Režim filmov
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na
2-kanálový analógový vstup. Táto funkcia
umožňuje reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje.
pokračovanie
65SK
Priestorový zvuk
Opakovaným stláčaním tlačidla
SOUND FIELD +/– vyberte
požadované zvukové pole.
Poznámka
Nemôžete vybrať položku A. DIRECT, keď vyberiete
vstupy GAME a USB.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
nová inovatívna technológia spoločnosti Sony
pre domáce kiná, ktorá využíva najnovšie
technológie na spracovanie akustických
a digitálnych signálov. Je založená na údajoch
presného merania reakcií v prostredí
zvukového štúdia.
Pomocou technológie HD-D.C.S. si môžete
doma vychutnávať filmy na diskoch
Blu-ray Disc a DVD, a to nielen vďaka
vysokokvalitnému zvuku, ale aj vďaka
najlepšej zvukovej atmosfére, akú zamýšľal
zvukový technik daného filmu pri finálnej
úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete vybrať
príslušný typ efektu. Podrobné informácie
nájdete v časti „Ponuka Surround Settings“
(str. 98).
Režim hudby
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk.
Tieto zvukové polia vám v pohodlí vášho
domova poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
koncertných sál.
x HALL (Sála)
Reprodukuje sa akustika typická pre
koncertnú sálu.
x JAZZ (Jazzový klub)
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
x CONCERT (Živý koncert)
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
x PLII MV (PLII Movie)
x STADIUM (Štadión)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Movie. Toto nastavenie je ideálne pre
filmy kódované v režime Dolby Surround.
V tomto režime navyše možno zvuk filmov
s pridanou zvukovou stopou alebo zvuk
starých filmov reprodukovať v 5.1-kanálovom
formáte.
Reprodukuje sa prostredie veľkého nekrytého
štadióna.
x SPORTS (Šport)
Reprodukuje sa prostredie športového
prenosu.
x P. AUDIO (Portable Audio)
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Movie. Týmto nastavením sa režim
Dolby Pro Logic II Movie alebo Dolby
Digital 5.1 rozširuje na 7.1 oddelených
filmových kanálov.
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk
z prenosného zvukového zariadenia. Tento
režim je ideálny na počúvanie súborov MP3
a iných komprimovaných hudobných
súborov.
x PLII MS (PLII Music)
x PLIIz (PLIIz Height)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie zvyšuje flexibilitu
rozšírenia 5.1-kanálového systému na
7.1-kanálový. Jeho vertikálny komponent
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Cinema. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov.
66SK
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
x PLIIz (PLIIz Height)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie zvyšuje flexibilitu
rozšírenia 5.1-kanálového systému na
7.1-kanálový. Jeho vertikálny komponent
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Music. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov. Toto
nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje
stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
Po pripojení slúchadiel
x HP 2CH (HP (2CH))
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá (okrem režimu
A. DIRECT). Štandardné 2-kanálové
stereofónne zdroje sa vôbec nespracúvajú
zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa s výnimkou signálov LFE zmixujú
do dvoch kanálov.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá a je vybratý režim
A. DIRECT.
Analógové signály sa reprodukujú bez
spracovania ekvalizérom, zvukovým
poľom atď.
Ak pripojíte basový reproduktor
Ak záznam neobsahuje signál LFE
(nízkotónový efekt reprodukovaný z basového
reproduktora na 2-kanálový signál), prijímač
bude generovať nízkofrekvenčný signál
na výstup do basového reproduktora.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje
pre nastavenie NEO6 CIN ani NEO6 MUS,
keď sú všetky reproduktory nastavené
na hodnotu Large.
Poznámky k zvukovým poliam
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré zvukové
polia dostupné.
• Režimy PLIIx a PLIIz nemôžete vybrať
súčasne.
– Režim PLIIx je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory so zadnými reproduktormi
na priestorový zvuk.
– Režim PLIIz je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory s prednými hornými
reproduktormi.
• Zvukové polia pre hudbu a filmy nefungujú
v nasledujúcich prípadoch.
– Pri príjme signálu DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio alebo
Dolby TrueHD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Ak je vybratá položka A. DIRECT.
• Režimy PLII MV, PLIIx MV, PLII MS,
PLIIx MS, PLIIz, NEO6 CIN a NEO6 MUS
nefungujú v prípade, že je nastavená šablóna
pre reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
• Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre
hudbu, z basového reproduktora sa nebude
prenášať žiadny zvuk, ak je v ponuke
Speaker Settings veľkosť všetkých
reproduktorov nastavená na hodnotu Large.
Zvuk sa však bude prenášať z basového
reproduktora v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje
signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory
na priestorový zvuk sú nastavené na
hodnotu Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV,
PLII MS, PLIIx MV, PLIIx MS, HD-D.C.S.
alebo P. AUDIO.
pokračovanie
67SK
Priestorový zvuk
Nasledujúce zvukové polia môžete vybrať
iba v prípade, ak sú k prijímaču pripojené
slúchadlá.
Ak chcete naplno využiť presmerovanie
nízkych tónov systému Dolby Digital,
odporúčame nastaviť čo najvyššiu medznú
frekvenciu basového reproduktora.
Vypnutie efektu priestorového
zvuku pre film a hudbu
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
FIELD +/– vyberte položku 2CH ST. alebo
A.F.D. AUTO.
Položku 2CH ST. môžete vybrať aj
opakovaným stláčaním tlačidla 2CH/
A.DIRECT na prijímači a položku A.F.D.
AUTO opakovaným stláčaním tlačidla A.F.D.
na prijímači.
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov na výstup
digitálneho zvuku na pripojenom zariadení. Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Zvukový formát
Maximálny počet
kanálov
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a prijímača
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
a)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24c)
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Multikanálový signál Linear
PCMa)
7.1
×
a
Dolby TrueHD
a) Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú s frekvenciou 96 kHz alebo 88,2 kHz.
c) Po aktivovaní funkcie A.P.M. (automatická zhoda fáz) sa formát DTS 96/24 bude dekódovať ako formát DTS.
b)
68SK
Používanie tlačidla
SOUND OPTIMIZER
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí
Funkcia Sound Optimizer umožňuje
reprodukovať kvalitný a dynamický zvuk aj
pri nízkej hlasitosti. Zvuk, ktorý po znížení
hlasitosti nemožno dobre počuť, sa
automaticky kalibruje. Po automatickej
kalibrácii sa hlasitosť zvuku optimalizuje,
aby vyhovovala vášmu prostrediu.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
Aktivuje sa funkcia Sound Optimizer.
Stlačením tlačidla SOUND OPTIMIZER
môžete funkciu Sound Optimizer zapnúť
alebo vypnúť.
2
Podržte stlačené tlačidlo MUSIC
a stlačte tlačidlo ?/1.
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Na displeji sa zobrazí hlásenie S.F.
CLEAR a obnovia sa predvolené
nastavenia všetkých zvukových polí.
69SK
Priestorový zvuk
Stlačením tlačidla SOUND OPTIMIZER
vyberte položku S. OPT. ON.
Používanie funkcií siete
Informácie o sieťových
funkciách prijímača
• Môžete reprodukovať zvukový obsah
uložený v zariadení kompatibilnom
s normou DLNA (produkty s označením
DLNA CERTIFIED™), na ktorom je
znázornené autorizované logo aliancie
DLNA (str. 74).
• Prijímač môžete používať ako zariadenie,
ktoré zodpovedá zariadeniu na
vykresľovanie médií UPnP v domácej sieti.
• Prostredníctvom pripojenia na internet
môžete počúvať hudobné služby (str. 76)
a aktualizovať softvér prijímača.
• Pomocou funkcie PARTY STREAMING
môžete tú istú hudbu počúvať v rôznych
miestnostiach súčasne.
• Môžete zaregistrovať zariadenia
Media Remote na ovládanie prijímača.
Informácie o norme DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) je
normotvorná organizácia zložená z výrobcov
rôznych produktov, napríklad serverov
(počítače atď.), audiovizuálnych zariadení
a mobilných výpočtových zariadení, ktoré
umožňujú výmenu obsahu (hudby, fotografií
a videí). Organizácia DLNA rozhoduje
o normách a vydáva autorizované logá,
ktoré sa nachádzajú na zariadeniach
podporujúcich normy DLNA.
70SK
Nastavenie servera
Ak chcete pomocou prijímača počúvať
zvukový obsah uložený na serveri, musíte
predtým nastaviť server. S prijímačom sú
kompatibilné nasledujúce servery.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 a 2.1
• Sieťový zvukový systém značky Sony s
pevným diskom NAS-S500HDE*,
NAS-S55HDE*
• Sieťový prijímač AV značky Sony
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Prehrávač Microsoft Windows
Media Player 12 nainštalovaný v systéme
Windows 7 (str. 71)
• Prehrávač Microsoft Windows
Media Player 11 nainštalovaný v systéme
Windows Vista alebo Windows XP (str. 72)
* Nie je k dispozícii v niektorých krajinách
alebo regiónoch.
Ak server obsahuje funkciu, ktorá obmedzuje
prístup z iných zariadení, musíte zmeniť
nastavenia servera tak, aby prijímaču
umožňoval prístup.
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player, keď sa
používa ako server.
Podrobné informácie o nastaveniach iných
serverov nájdete v návodoch na použitie alebo
Pomocníkovi príslušných zariadení alebo
aplikácií.
Poznámka
Položky zobrazené na obrazovke počítača sa môžu
líšiť od položiek znázornených nižšie v závislosti
od verzie operačného systému alebo počítačového
prostredia. Podrobné informácie nájdete
v Pomocníkovi operačného systému.
Pri používaní systému Windows 7
3
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player 12
nainštalovaného v systéme Windows 7
výrobcom.
Podrobné informácie o ovládaní prehrávača
Windows Media Player 12 nájdete
v Pomocníkovi prehrávača Windows
Media Player 12.
1
Zobrazí sa okno [Nastavenie sieťového
umiestnenia].
Prejdite do ponuky [Štart] –
[Ovládací panel].
V časti [Sieť a Internet] vyberte
položku [Zobraziť stav siete
a sieťové úlohy].
4
Podľa prostredia, v ktorom sa
prijímač používa, vyberte
položku [Domáca sieť] alebo
[Pracovná sieť].
5
Postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Tieto pokyny sa líšia v závislosti
od prostredia, v ktorom sa
prijímač používa.
Zobrazí sa okno [Centrum sietí].
Po dokončení nastavenia skontrolujte,
či sa položka v časti [Zobrazenie
aktívnych sietí] okna [Centrum sietí]
zmenila na položku [Domáca sieť] alebo
[Pracovná sieť].
Tip
Ak sa požadovaná položka nezobrazí na
obrazovke, skúste zmeniť typ zobrazenia
Ovládacieho panela.
6
Vyberte položku [Zmeniť
rozšírené nastavenie zdieľania].
pokračovanie
71SK
Používanie funkcií siete
2
V časti [Zobrazenie aktívnych
sietí] vyberte položku
[Verejná sieť].
Ak sa na obrazovke zobrazuje iná
položka než [Verejná sieť],
prejdite na krok č. 6.
7
V časti [Vysielanie prúdov
mediálnych údajov] vyberte
položku [Vybrať možnosti
vysielania prúdov mediálnych
údajov...].
11 Stlačením tlačidla [OK] zatvorte
okno.
12 Obnovte zoznam serverov.
Po nastavení prehrávača Windows
Media Player 12 obnovte zoznam serverov
prijímača a zo zoznamu serverov vyberte tento
server. Podrobné informácie o výbere servera
nájdete v časti Obnovenie zoznamu serverov
(str. 74).
Pri používaní systému Windows
Vista alebo XP
8
9
Ak sa v okne [Možnosti vysielania
prúdov mediálnych údajov]
zobrazí hlásenie [Vysielanie
prúdov mediálnych údajov nie
je zapnuté], vyberte položku
[Zapnúť vysielanie prúdov
mediálnych údajov].
Stlačte tlačidlo [Povoliť všetko].
Otvorí sa okno [Povoliť všetky mediálne
zariadenia]. Ak sú všetky zariadenia
v lokálnej sieti nastavené na možnosť
[Povolené], stlačte tlačidlo [OK]
a zatvorte okno.
10 Vyberte položku [Povoliť všetky
počítače a mediálne zariadenia].
72SK
V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia
prehrávača Windows Media Player 11
nainštalovaného v systéme Windows Vista
alebo XP*.
Podrobné informácie o ovládaní prehrávača
Windows Media Player 11 nájdete
v Pomocníkovi prehrávača Windows
Media Player 11.
* Prehrávač Microsoft Windows Media Player 11
nie je v systéme Windows XP nainštalovaný
výrobcom. Z webovej lokality spoločnosti
Microsoft prevezmite inštalátor a nainštalujte
prehrávač Windows Media Player 11 v počítači.
1
Prejdite do ponuky [Štart] –
[Všetky programy].
2
Vyberte položku [Windows
Media Player].
Spustí sa prehrávač Windows
Media Player 11.
3
Z ponuky [Knižnica] vyberte
položku [Zdieľanie médií...].
8
Skontrolujte, či sa v okne
[Centrum sietí] zobrazuje
položka [(súkromná sieť)],
a zatvorte okno.
9
Ak v okne [Zdieľanie médií]
zobrazenom v kroku č. 3 nie
je začiarknuté políčko [Zdieľať
moje médiá], začiarknite políčko
[Zdieľať moje médiá] a stlačte
tlačidlo [OK].
Ak používate systém Windows XP,
prejdite na krok č. 9.
4
Po zobrazení ikony
tlačidlo [Sieť...].
stlačte
Zobrazí sa zoznam pripojiteľných
zariadení.
Zobrazí sa okno [Centrum sietí].
5
Stlačte tlačidlo [Prispôsobiť].
ktoré sa zobrazuje vedľa položky
[Zdieľať moje médiá na:].
11 Začiarknite políčko [Automaticky
Zobrazí sa okno [Nastavenie sieťového
umiestnenia].
6
Začiarknite políčko [Súkromné]
a stlačte tlačidlo [Ďalej].
povoliť nové zariadenia
a počítače] a stlačte tlačidlo [OK].
Poznámka
Po potvrdení, že prijímač možno pripojiť
na server a že dokáže prehrávať zvukový
obsah uložený na serveri, zrušte začiarknutie
tohto políčka.
12 Obnovte zoznam serverov.
7
Skontrolujte, či sa položka [Typ
umiestnenia] zmenila na hodnotu
[Súkromné], a vyberte položku
[Zavrieť].
Po nastavení prehrávača Windows
Media Player 11 obnovte zoznam
serverov prijímača a zo zoznamu serverov
vyberte tento server. Podrobné
informácie o výbere servera nájdete
v časti Obnovenie zoznamu serverov
(str. 74).
pokračovanie
73SK
Používanie funkcií siete
10 Stlačte tlačidlo [Nastavenie…],
Obnovenie zoznamu serverov
Keď pridáte nový server do domácej siete alebo
keď nemôžete nájsť požadovaný server
v zozname, obnovte zoznam serverov.
1 Počas zobrazenia zoznamu serverov
Počúvanie zvukového obsahu
uloženého na serveri
Pomocou prijímača môžete prehrávať
zvukový obsah uložený na serveri vo
formáte MP3, Linear PCM, WMA a AAC*.
V prijímači nemožno prehrávať zvukový
obsah s ochranou autorských práv DRM
(Správa digitálnych práv).
stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
2 Vyberte položku Refresh a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obnovený zoznam serverov.
Tip
Prijímač si uchováva históriu posledných piatich
pripojených serverov, ktoré sa zobrazia na začiatku
zoznamu serverov. V zozname serverov možno
zobraziť až 20 serverov.
* Prijímač dokáže prehrávať iba súbory AAC
s príponou .m4a, .mp4 alebo .3gp.
Server
Odstránenie servera zo zoznamu
serverov
1 Počas zobrazenia zoznamu serverov
Tento prijímač
vyberte server, ktorý chcete odstrániť,
a stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
HOME
NETWORK
2 Vyberte položku Delete a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
3 Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
V/v/B/b,
.
Zobrazí sa hlásenie Complete! a vybratý
server sa odstráni.
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
Poznámka
Dokonca aj po odstránení servera zo zoznamu
serverov sa server opätovne zobrazí v zozname,
keď ho prijímač nájde v sieti (napríklad po obnovení
zoznamu serverov).
MENU
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
74SK
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Music
alebo b.
3
Vyberte položku HOME
NETWORK a stlačte tlačidlo
6
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam serverov.
Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí
naposledy vybratá položka (zoznam
na prehratie, album, priečinok atď.),
opakovane stláčajte tlačidlo RETURN/
EXIT O, kým sa nezobrazí zoznam
serverov.
Keď sa zobrazí hlásenie No Server alebo
server v zozname nie je dostupný, stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS. Vyberte
položku Refresh a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obnovený zoznam serverov.
Tip
Funkciu Home Network môžete vybrať aj
priamo, a to pomocou tlačidla HOME
NETWORK na diaľkovom ovládači.
Vyberte server s obsahom,
ktorý chcete prehrať.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam obsahu.
Poznámka
Ak server podporuje normu Wake-on-LAN,
prijímač zapne server automaticky. Ak server
nepodporuje normu Wake-on-LAN,
zapnite ho vopred. Podrobné informácie
o nastaveniach alebo ovládaní funkcie
Wake-on-LAN príslušného servera nájdete
v návodoch na použitie alebo Pomocníkovi
servera.
5
Vyberte požadovanú položku
(zoznam na prehratie, album,
priečinok atď.) a stlačte
tlačidlo
.
Ak sa zobrazí iná položka, opakovaním
kroku č. 5 obmedzujte príslušné
možnosti, kým sa nezobrazí požadovaná
položka. Zobrazené položky závisia
od pripojeného servera.
Spustí sa prehrávanie.
Skontrolujte, či sa zvuk prenáša
z reproduktorov prijímača.
Tipy
• Ak vyberiete priečinok (napríklad priečinok
príslušného interpreta alebo žánru) a stlačíte
tlačidlo N, prijímač prehrá všetky položky
vo vybratom priečinku.
• Po zmene na funkciu Home Network bude
prijímač pokračovať v prehrávaní od naposledy
vybratej položky, až kým ho nevypnete. Ak je
položka Network Standby nastavená na hodnotu
On, prehrávanie bude pokračovať od naposledy
vybratej položky dokonca aj v prípade, že ste
prijímač vypli.
Poznámky
• Na televíznej obrazovke sa zobrazia aj skladby,
ktoré prijímač nedokáže prehrať. Zoznam
nemôžete zoradiť podľa skladieb, ktoré
možno prehrať.
• Nad skladbou, ktorú v prijímači nemožno prehrať,
sa zobrazí symbol ! a táto skladba sa pri prehrávaní
preskočí.
• Ak odpojíte napájací kábel z nástennej elektrickej
zásuvky, prehrávanie nebude pokračovať od
naposledy vybratej položky.
• Pri prehľadávaní priečinka, ktorý obsahuje veľké
množstvo zvukového obsahu, môže zobrazenie
položiek určitý čas trvať. V takom prípade
použite funkciu vyhľadávania podľa kľúčových
slov (str. 82).
Kontrola ochrany autorských práv
Prijímač nedokáže prehrávať súbory formátu
WMA s ochranou autorských práv DRM.
Ak súbor WMA nemožno prehrať v prijímači,
skontrolujte vlastnosti súboru v počítači,
aby ste zistili, či je chránený pomocou
technológie DRM.
Otvorte priečinok alebo zväzok, v ktorom
je súbor WMA uložený, a kliknutím pravým
tlačidlom myši zobrazte okno [Vlastnosti].
Ak uvidíte kartu [Licencia], súbor je chránený
pomocou technológie DRM a nemožno ho
prehrávať v prijímači.
pokračovanie
75SK
Používanie funkcií siete
4
Vyberte požadovanú skladbu
a stlačte tlačidlo
.
Ovládanie funkcie Home Network
pomocou diaľkového ovládača
Operácia
Postup
Pozastavenie
prehrávania*
Počas prehrávania stlačte
tlačidlo X.
Stlačením tlačidla N
obnovíte prehrávanie.
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo x.
Prechod na začiatok Opakovane stláčajte
aktuálnej skladby, tlačidlo ./>.
predchádzajúcu
alebo nasledujúcu
skladbu
Opätovný výber
položky, ktorú
chcete prehrať
Opakovane stláčajte tlačidlo
RETURN/EXIT O, kým
sa nezobrazí požadovaný
adresár.
Alebo stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS, vyberte možnosť
Server List a potom
požadovanú položku.
Ak sa chcete vrátiť na
obrazovku prehrávania,
stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS a vyberte
možnosť Now Playing.
Vyhľadanie
požadovanej
položky podľa
kľúčových slov
Počas výberu obsahu na
serveri stlačte tlačidlo SHIFT,
potom tlačidlo ALPHABET
SEARCH a zadajte kľúčové
slovo (str. 82).
Zmena servera
Počas zastavenia prehrávania
stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS. Vyberte položku
Server List a stlačte
tlačidlo . Vyberte
požadovaný server
a stlačte tlačidlo .
Výber opakovaného Stlačte tlačidlo SHIFT
prehrávania
a potom opakovane stláčajte
tlačidlo REPEAT, kým sa
na televíznej obrazovke
nezobrazí ikona
alebo
.
Výber náhodného
prehrávania
Stlačte tlačidlo SHIFT
a potom opakovane stláčajte
tlačidlo SHUFFLE, kým sa
na televíznej obrazovke
nezobrazí hlásenie SHUF.
* V závislosti od servera alebo skladby sa po výbere
funkcie Home Network nemusí dať prehrávanie
pozastaviť.
76SK
Počúvanie hudobných služieb
Pomocou prijímača môžete počúvať hudobné
služby ponúkané na internete (funkcia
Music Service).
Ak chcete túto funkciu používať, prijímač
musí byť pripojený k sieti a sieť pripojená
na internet. Podrobné informácie nájdete
v časti „6: Pripojenie k sieti“ (str. 33).
Ďalšie informácie o hudobných službách
nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Hudobné služby
Tento prijímač
Poznámka
Skôr než začnete používať hudobné služby
niektorých poskytovateľov, možno budete musieť
zaregistrovať prijímač. Podrobné informácie
o registrácii nájdete na lokalite zákazníckej
podpory poskytovateľa služieb.
MUSIC
SERVICES
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
V nasledujúcich krokoch je vysvetlené, ako
vybrať hudobné služby ponúkané na internete
(ako príklad sa používa služba vTuner).
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
3
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Music
alebo b.
Vyberte položku MUSIC SERVICES
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam poskytovateľov služieb.
Ak prijímač automaticky zobrazí
naposledy vybratú službu alebo stanicu,
opakovane stláčajte tlačidlo RETURN/
EXIT O, kým sa nezobrazí zoznam
poskytovateľov služieb.
Tip
4
Vyberte položku vTuner a stlačte
tlačidlo
.
5
Vyberte požadovaný priečinok
alebo stanicu a stlačte
tlačidlo
.
• Stláčaním tlačidiel V/v vyberte
požadovanú položku.
• Stlačením tlačidla
môžete prejsť
do nasledujúceho adresára alebo si
vypočuť stanicu.
• Stlačením tlačidla RETURN/EXIT O
prejdete do predchádzajúceho adresára.
Ak sa zobrazuje hlásenie No Service a nemožno
získať zoznam poskytovateľov služieb, stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS a vyberte položku
Refresh.
Ovládanie funkcie Music Services
pomocou diaľkového ovládača
Operácia
Postup
Zmena stanice
alebo služby
Stlačením tlačidla RETURN/
EXIT O sa vráťte do
zoznamu poskytovateľov
služieb a vyberte službu
znova.
Ak sa chcete opätovne vrátiť
na obrazovku prehrávania,
stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS a vyberte
možnosť Now Playing.
Používanie rôznych
funkcií, kým
prijímač vyberá
alebo prehráva
stanicu alebo službu
Stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS. Zobrazená
položka sa môže líšiť
v závislosti od vybratej
položky alebo adresára.
Výber možností
služby
Počas výberu alebo
prehrávania obsahu služby
stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS. Vyberte položku
Service Options a stlačte
tlačidlo . Obsah možností
služby sa líši v závislosti od
vybratých služieb.
Vyhľadanie
požadovanej
položky podľa
kľúčových slov
Počas výberu obsahu na
serveri stlačte tlačidlo SHIFT,
potom tlačidlo ALPHABET
SEARCH a zadajte kľúčové
slovo (str. 82).
Zobrazenie
dostupných
informácií
Opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY zobrazte
meno interpreta, názov
albumu, čas atď.
Tip
Po zmene na funkciu Music Service bude prijímač
zobrazovať naposledy vybratú službu alebo stanicu,
až kým ho nevypnete. Ak je položka Network
Standby nastavená na hodnotu On, naposledy
vybratá služba alebo stanica sa zobrazí dokonca
aj v prípade, že ste prijímač vypli.
77SK
Používanie funkcií siete
Funkciu Music Services môžete vybrať aj
priamo, a to pomocou tlačidla MUSIC
SERVICES na diaľkovom ovládači.
Poznámka
Ukladanie staníc
Môžete uložiť až 20 obľúbených staníc.
1
Vyberte stanicu, ktorú chcete
uložiť.
2
Počas príjmu stlačte tlačidlo
SHIFT a potom tlačidlo ENT/MEM.
Zobrazí sa zoznam uložených predvolieb.
3
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
4
Zopakovaním krokov č. 1 až 3
uložte ďalšiu stanicu.
Počúvanie uloženej stanice
1 Z ponuky vyberte položku Music
alebo b.
a stlačte tlačidlo
2 Vyberte položku MUSIC SERVICES
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
poskytovateľov služieb. Ak prijímač
automaticky zobrazí naposledy vybratú
stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo
RETURN/EXIT O, kým sa nezobrazí
zoznam poskytovateľov služieb.
3 Vyberte položku Preset a stlačte
tlačidlo
.
V hornej časti zoznamu poskytovateľov
služieb sa zobrazí hlásenie Preset.
4 Vyberte požadovanú uloženú stanicu
a stlačte tlačidlo
.
Tip
Predvolenú stanicu vyberte pomocou číselných
tlačidiel. Stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce
číslu predvoľby a následným stlačením tlačidla
priamo vyberte predvolenú stanicu.
Poznámka
Niektoré stanice nemožno uložiť v závislosti
od poskytovateľov služieb. Ak sa takúto stanicu
pokúsite uložiť, na displeji sa zobrazí hlásenie
Not Available.
78SK
Používanie rôznych hudobných
služieb
Môžete si vychutnať počúvanie obsahu
rôznych hudobných služieb ponúkaných
na internete.
Ďalšie informácie o hudobných službách,
používaní služieb a registračnom kóde
prijímača nájdete na nasledujúcej
webovej lokalite.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Kontrola registračného kódu
Pred používaním novej hudobnej služby sa
od vás môže požadovať zadanie registračného
kódu prijímača.
1 Z ponuky vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Music
alebo b.
2 Vyberte položku MUSIC SERVICES
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
poskytovateľov služieb. Ak prijímač
automaticky zobrazí naposledy vybratú
službu alebo stanicu, opakovane stláčajte
tlačidlo RETURN/EXIT O, kým sa
nezobrazí zoznam poskytovateľov služieb.
3 Vyberte položku Registration Code
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa registračný kód prijímača.
Funkciu PARTY STREAMING môžete
používať s inými zariadeniami*, na ktorých
sa nachádza logo PARTY STREAMING
znázornené nižšie.
Používanie funkcie
PARTY STREAMING
Zvukový obsah, ktorý sa práve prehráva
v prijímači, možno súčasne prehrávať vo
všetkých zariadeniach v domácej sieti
podporujúcich funkciu PARTY
STREAMING.
Počas vysielania prúdu údajov relácie PARTY
spustí zariadenie nazývané „hostiteľ relácie
PARTY“ reláciu PARTY a začne vysielať prúd
hudobných údajov. Zariadenie nazývané „hosť
relácie PARTY“ sa pripojí k relácii PARTY
a začne prijímať hudbu od hostiteľa relácie
PARTY.
Skôr než funkciu PARTY STREAMING
začnete používať, skontrolujte, či je položka
PARTY STREAMING nastavená na hodnotu
On (str. 103).
Hosť relácie PARTY
Spustenie relácie PARTY
Spustením relácie PARTY umožníte ostatným
zariadeniam podporujúcim funkciu PARTY
STREAMING prehrávať tú istú hudbu, aj keď
sa budú nachádzať v rôznych miestnostiach.
1
Skontrolujte, či sú zariadenia
fungujúce ako hostia relácie
PARTY zapnuté a pripravené
na pripojenie k relácii PARTY.
2
Prehrajte zvuk z požadovaného
zdroja zvuku.
Hostiteľ relácie
PARTY
Hosť relácie PARTY
Vysielať možno zvukový obsah zo
všetkých zdrojov zvuku tohto prijímača.
Poznámky
SHIFT
PARTY
• Vysielať možno iba zvukový obsah prijímača.
Počas hosťovania relácie PARTY sa obrazové
signály nebudú prenášať do televízora a zvuk
z prijímača sa zmixuje do dvoch kanálov.
• Keď reláciu PARTY spustíte ako hostiteľ
relácie PARTY, medzi zvukovým
a obrazovým výstupom sa môže
v nasledujúcich prípadoch vyskytnúť
oneskorenie.
– Používa sa funkcia spätného zvukového
kanálu (ARC).
– Obrazový výstup zariadenia je pripojený
k televízoru a zvukový vstup k vstupným
konektorom digitálneho alebo analógového
zvuku na prijímači.
• Zdroje s ochranou autorských práv sa
nemusia vysielať.
pokračovanie
79SK
Používanie funkcií siete
Hosť relácie PARTY
* Dostupné zariadenia kompatibilné s funkciou
PARTY STREAMING môžu byť v jednotlivých
krajinách alebo regiónoch odlišné. Podrobné
informácie o kompatibilných zariadeniach vám
poskytnú najbližší predajcovia produktov
spoločnosti Sony.
3
Stlačte tlačidlo SHIFT a podržte
stlačené tlačidlo PARTY, kým sa
nezobrazí hlásenie START PARTY.
Prijímač spustí vysielanie relácie PARTY
ako hostiteľ relácie PARTY.
Ukončenie relácie PARTY
Stlačte tlačidlo SHIFT a podržte stlačené
tlačidlo PARTY, kým sa nezobrazí hlásenie
CLOSE PARTY.
Pripojenie k relácii PARTY
Prijímač sa môže pripojiť k relácii PARTY,
ktorú spustilo iné zariadenie. Takto môžete
prehrávať ten istý zvukový obsah, ktorý sa
prehráva v inej miestnosti.
Kým hostiteľ relácie PARTY hostí
reláciu PARTY, stlačte tlačidlo SHIFT
a potom tlačidlo PARTY.
Zobrazí sa hlásenie JOIN PARTY a prijímač
sa pripojí k relácii PARTY ako hosť
relácie PARTY.
Opustenie relácie PARTY
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
tlačidlo PARTY.
Zobrazí sa hlásenie LEAVE PARTY
a prijímač opustí reláciu PARTY.
• Keď sa zariadenie pripojí k relácii PARTY, funkcia
hosťa relácie PARTY sa automaticky prepne na
HOME NETWORK. Aj keď hosť relácie PARTY
opustí reláciu PARTY, jeho funkcia bude naďalej
HOME NETWORK.
Aktualizácia softvéru
Prevzatím najaktuálnejšej verzie softvéru
môžete využívať jeho najnovšie funkcie.
Prijímač sa pripojí na server spoločnosti Sony,
aby aktualizoval softvér.
Ak je dostupná nová aktualizácia a ste
pripojení na internet pomocou funkcie Home
Network alebo Music Services, na televíznej
obrazovke sa zobrazí hlásenie [New Software]
Perform Software Update.
Skôr než spustíte aktualizáciu softvéru,
zastavte ostatné zariadenia pripojené
k prijímaču.
Podrobné informácie o dostupnej aktualizácii
softvéru nájdete na lokalite zákazníckej
podpory (str. 129).
Poznámky
• Počas aktualizácie nevypínajte prijímač,
neodpájajte sieťový kábel ani nevykonávajte
v prijímači žiadne operácie.
• Ak sa pokúsite aktualizovať softvér pri
zapnutom časovači spánku, časovač spánku
sa automaticky vypne.
Tip
1
Ak je položka Network Standby nastavená na
hodnotu On, prijímač sa zapne a pripojí k relácii
PARTY automaticky po spustení relácie PARTY
hostiteľom relácie PARTY.
Stlačením tlačidla HOME
NETWORK vyberte funkciu
domácej siete.
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
Poznámky
• K relácii PARTY sa nemôžete pripojiť
v nasledujúcich prípadoch:
– hosťujete reláciu PARTY v prijímači,
– už ste sa pripojili k inej relácii PARTY.
• Ak stlačíte tlačidlo PARTY, kým nie je spustená
žiadna relácia PARTY, ale prehráva sa obsah
zariadenia kompatibilného s funkciou PARTY
STREAMING, zariadenie bude hostiteľom relácie
PARTY a prijímač sa k relácii PARTY pripojí ako
hosť relácie PARTY.
80SK
3
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Settings
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
4
Vyberte položku Network
a stlačte tlačidlo
.
5
6
Zoznam hlásení funkcií siete
Vyberte položku Software
Update a stlačte tlačidlo
.
Nastavenia siete
Vyberte položku Update a stlačte
tlačidlo
.
Prijímač spustí vyhľadávanie dostupnej
aktualizácie softvéru.
7
Po zobrazení hlásenia Found
latest update. stlačte tlačidlo
.
Vyberte položku OK a stlačte
tlačidlo
.
Vyberte položku Agree a stlačte
tlačidlo
.
Prijímač spustí aktualizáciu softvéru.
Dokončenie aktualizácie môže chvíľu
trvať (najviac 20 minút). Požadovaný
čas závisí od množstva aktualizovaných
údajov, typu linky príslušnej siete,
prostredia sieťovej komunikácie atď.
Po dokončení aktualizácie sa zobrazí
hlásenie Complete!.
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite prijímač.
Prijímač sa aktualizoval na novú verziu.
Zrušenie postupu
V kroku č. 8 vyberte položku Cancel.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Skôr než prijímač spustí aktualizáciu softvéru,
stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Po spustení aktualizácie sa už na
predchádzajúcu obrazovku nemožno vrátiť.
Not in Use
Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
zakázaná.
Domáca sieť
Hlásenie a vysvetlenie
Cannot Connect
Prijímač nemožno pripojiť k vybratému serveru.
Cannot Get Info
Prijímač nemôže načítať informácie o serveri alebo
obsahu.
Cannot JOIN
Prijímaču sa nepodarilo pripojiť k relácii PARTY.
Cannot Play
Prijímač nemôže prehrávať zvukové súbory pre
nepodporovaný formát súborov alebo obmedzenia
pri prehrávaní.
Cannot START
Prijímaču sa nepodarilo spustiť reláciu PARTY.
Data Error
Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno
prehrať.
Device Full!
Do zoznamu zariadení nemožno zaregistrovať
ďalšie zariadenia.
Initialize
Prijímač vykonáva predvolené výrobné nastavenie
funkcie siete.
No Server
V sieti sa nenachádza žiaden server, ku ktorému sa
prijímač môže pripojiť. Skúste obnoviť zoznam
serverov (str. 74).
No Track
Vo vybratom priečinku na serveri sa nenachádza
žiaden súbor, ktorý možno prehrať.
Not Found
Na serveri sa nenachádza žiadna položka
zodpovedajúca kľúčovému slovu.
Not in Use
Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
zakázaná.
pokračovanie
81SK
Používanie funkcií siete
Zobrazí sa hlásenie s potvrdením,
či súhlasíte s podmienkami aktualizácie
softvéru. Prečítajte si hlásenie aj časť
„LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCA SA
SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY“
(str. 134) a stlačte tlačidlo
.
9
Connection Fail
Prijímaču sa nepodarilo pripojiť k sieti.
Input Error!
Zadané hodnoty sú nesprávne alebo neplatné.
Ak aktualizácia nie je k dispozícii, zobrazí
sa hlásenie No update required.
8
Hlásenie a vysvetlenie
Hudobné služby
Hlásenie a vysvetlenie
Cannot Connect
Prijímač nemožno pripojiť k serveru.
Cannot Get Data
Prijímač nemôže získať obsah zo servera.
Cannot Play
Prijímač nemôže prehrať službu alebo stanicu pre
nepodporovaný formát súborov alebo obmedzenia
pri prehrávaní.
Data Error
• Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý
nemožno prehrať.
• Prijímač nerozpoznal údaje na serveri.
Need Software update
Služba nie je dostupná v aktuálnej verzii
softvéru prijímača.
Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete
na nasledujúcej webovej lokalite:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Pod vybratým číslom predvoľby nie je v prijímači
uložená žiadna stanica.
Hlásenie a vysvetlenie
Update Error
Prijímač nemôže aktualizovať softvér. Vypnite
a znova zapnite prijímač. Prijímač sa pokúsi
aktualizovať softvér. Ak sa zobrazí to isté hlásenie,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Vyhľadávanie položiek podľa
kľúčových slov
Po zobrazení zoznamu na televíznej obrazovke
(napríklad zoznamu interpretov alebo
skladieb) môžete zadaním kľúčového
slova vyhľadať požadovanú položku.
Vyhľadávanie podľa kľúčových slov je
k dispozícii iba po výbere funkcie Home
Network alebo Music Services.
SHIFT
No Service
Nie je k dispozícii žiaden poskytovateľ služieb.
Číselné
alebo
textové
tlačidlá
No Station
Vybratá služba neobsahuje žiadnu stanicu.
Not Available
• Vybratá služba nie je dostupná.
• Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
nedostupná.
ALPHABET
SEARCH
Not in Use
Vykonáva sa operácia, ktorá je momentálne
zakázaná.
Aktualizácia softvéru
V/v/B/b,
Hlásenie a vysvetlenie
Cannot connect
Prijímač nemôže získať prístup na server,
aby prevzal najnovšiu verziu softvéru. Prejdite
do ponuky nastavení a aktualizujte softvér znova
(str. 80).
Can’t download
Počas aktualizácie softvéru sa prijímaču nepodarilo
prevziať aktualizačné údaje. Prejdite do ponuky
nastavení a aktualizujte softvér znova (str. 80).
1
Počas zobrazenia zoznamu
(napríklad zoznamu interpretov
alebo skladieb) na televíznej
obrazovke stlačte tlačidlo SHIFT
a potom tlačidlo ALPHABET
SEARCH.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
na zadanie kľúčového slova.
82SK
2
Stlačte tlačidlo SHIFT a stláčaním
číselných alebo textových
tlačidiel zadajte kľúčové slovo.
Kľúčové slovo môže byť dlhé najviac
15 znakov.
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
Poznámka
Funkcia BRAVIA Sync umožňuje
komunikáciu medzi produktmi značky Sony,
ako sú televízor, prehrávač diskov Blu-ray Disc
alebo DVD, zosilňovač AV alebo ďalšie
zariadenia, ktoré podporujú funkciu ovládania
pripojenia HDMI.
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenie značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• Prehrávanie jedným dotykom (str. 85)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 85)
• Vypnutie systému (str. 86)
• Synchronizácia režimu Theater/Theatre
(str. 86)
• Výber scény (str. 87)
Zadajte kľúčové slovo, ktoré zodpovedá
písmenám alebo slovu na začiatku názvu
alebo titulu položky, ktorú chcete vyhľadať.
Keď prijímač prehľadáva položky, slovo The
na začiatku názvu a nasledujúca medzera
sa ignorujú.
3
Funkcie BRAVIA Sync
Stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa položka zodpovedajúca
kľúčovému slovu. Ak zobrazená položka
nie je položkou, ktorú hľadáte, stláčaním
tlačidiel B/b zobrazte predchádzajúcu
alebo nasledujúcu položku.
Opakujte kroky č. 1 až 3, kým
nenájdete požadovanú položku.
Potom stlačte tlačidlo
.
5
Vyberte požadovanú skladbu
a stlačte tlačidlo
.
Spustí sa prehrávanie.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI je
štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu
využívaný systémom HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre rozhranie HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Prijímač odporúčame pripájať k produktom
vybaveným funkciou BRAVIA Sync.
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí byť
funkcia ovládania pripojenia HDMI k dispozícii.
Pozrite si návod na použitie zariadenia.
83SK
Funkcie BRAVIA Sync
4
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync
Prijímač je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie.
• Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, môžete funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači
a prehrávacom zariadení nastaviť
automaticky pomocou nastavenia funkcie
ovládania pripojenia HDMI na televízore
(str. 84).
• Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, nastavte funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači, prehrávacom
zariadení a televízore osobitne (str. 84).
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka.
2 Z ponuky vyberte položku
Settings
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
ponuky Settings.
3 Vyberte položku HDMI a stlačte
tlačidlo
alebo b.
Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
4 Vyberte položku Ctrl for HDMI a stlačte
Funkciu ovládania pripojenia HDMI na
prijímači možno zapnúť súčasne s funkciou
ovládania pripojenia HDMI na televízore.
5 Vyberte položku ON a stlačte tlačidlo
1 Prepojte prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie prostredníctvom pripojenia
HDMI (str. 23, 24).
(Príslušné zariadenie musí byť
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.)
2 Zapnite prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie.
3 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI na televízore.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne súčasne v prijímači aj vo všetkých
pripojených zariadeniach. Po dokončení
nastavenia sa na displeji zobrazí hlásenie
COMPLETE.
Podrobné informácie o nastavení televízora
nájdete v návode na jeho použitie.
84SK
tlačidlo
alebo b.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI
sa zapne.
6 Stlačením tlačidla GUI MODE zatvorte
ponuku grafického používateľského
rozhrania.
Ak sa ponuka grafického používateľského
rozhrania zobrazuje, funkcia ovládania
pripojenia HDMI nebude pracovať
správne.
7 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení.
Ak už je funkcia ovládania pripojenia
HDMI zapnutá, nemusíte toto
nastavenie meniť.
Podrobné informácie o nastavení
televízora a pripojených zariadení nájdete
v návodoch na použitie príslušných
zariadení.
.
Poznámky
Poznámky
• Skôr než v televízore spustíte funkciu Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie, najprv
televízor aj ďalšie pripojené zariadenia vrátane
prijímača zapnite.
• Ak po výbere nastavení funkcie Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie
nefunguje prehrávacie zariadenie, skontrolujte
nastavenie funkcie ovládania pripojenia HDMI
na televízore.
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje funkciu
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, ale podporuje funkciu ovládania
pripojenia HDMI, musíte funkciu ovládania
pripojenia HDMI pripojeného zariadenia nastaviť
ešte pred spustením funkcie Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie z televízora.
• Ak ste pomocou položky HDMI Assign v ponuke
HDMI priradili vstup HDMI inému vstupu,
funkcia prehrávania jedným dotykom nie je
dostupná.
• Pomocou ponuky televízora zapnite funkciu
ovládania hlasitosti systému.
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Ak je položka Pass Through nastavená na hodnotu
AUTO alebo ON, v závislosti od nastavení sa
prijímač nemusí zapnúť.
Tip
Pripojené zariadenie, napríklad prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD, môžete vybrať aj z ponuky
televízora. Na prijímači aj televízore sa automaticky
vyberie vhodný vstup HDMI.
Prenos zvuku televízora
z reproduktorov pripojených
k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému)
Prehrávanie obsahu
zariadenia jedným dotykom
Zariadenia s funkciou Bravia Sync pripojené
k prijímaču môžete automaticky spustiť
jednoduchou operáciou (jedným dotykom).
Z pripojených zariadení môžete prehrávať
zvuk a obraz.
Ak nastavíte položku Pass Through
na hodnotu AUTO alebo ON, zvukový
a obrazový signál sa bude reprodukovať
len z televízora, pričom prijímač zostane
v pohotovostnom režime.
Keď spustíte prehrávanie z pripojeného
zariadenia, fungovanie prijímača a televízora
sa zjednoduší nasledujúcim spôsobom:
Televízor
Zapnutie
funkcie
ovládania
hlasitosti
systému
Minimalizovanie hlasitosti
televízora
Prijímač
• Zapnutie
(v pohotovostnom režime)
• Prepnutie
na príslušný
vstup HDMI
Reprodukcia
zvuku
z televízora
Prijímač a televízor
Zapnutie (v pohotovostnom režime)
Prepnutie na príslušný vstup HDMI
pokračovanie
85SK
Funkcie BRAVIA Sync
(Prehrávanie jedným dotykom)
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať prostredníctvom ponuky televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať aj nasledujúcim spôsobom.
• Ak je zapnutý televízor a zapnete aj prijímač,
funkcia ovládania hlasitosti systému
automaticky aktivuje prenos zvuku
televízora prostredníctvom reproduktorov
pripojených k prijímaču. Ak však prijímač
vypnete, zvuk sa bude prenášať
z reproduktorov televízora.
• Pri nastavovaní hlasitosti televízora sa vďaka
funkcii ovládania hlasitosti systému súčasne
nastaví aj hlasitosť prijímača.
Stlačte tlačidlo TV a potom
tlačidlo AV ?/1.
Televízor, prijímač a zariadenia pripojené
pomocou konektora HDMI sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému
nastavte funkciu synchronizácie pohotovostného
režimu na televízore na hodnotu ON. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa nemusia vypnúť.
Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie pripojených zariadení.
Poznámky
• Ak funkcia ovládania hlasitosti systému nepracuje
v súlade s nastavením televízora, pozrite si návod
na použitie televízora.
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená na
hodnotu ON, nastavenia Audio Out v ponuke
HDMI Settings sa automaticky vyberú podľa
nastavení funkcie ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor zapnete skôr ako prijímač, zvuk
televízora sa chvíľu nebude reprodukovať.
Vypnutie prijímača spoločne
s televízorom
(Vypnutie systému)
Keď pomocou tlačidla POWER na diaľkovom
ovládači televízora vypnete televízor,
automaticky sa vypne aj tento prijímač
a pripojené zariadenia.
Rovnako môžete pomocou diaľkového
ovládača prijímača vypnúť televízor.
AV ?/1
Sledovanie filmov
s optimálnym
zvukovým poľom
(Synchronizácia režimu
Theater/Theatre)
Stlačte tlačidlo THEATER alebo
THEATRE na diaľkovom ovládači
televízora alebo prehrávača diskov
Blu-ray Disc, pričom diaľkový ovládač
nasmerujte na televízor.
Zvukové pole sa prepne na režim HD-D.C.S.
Predchádzajúce zvukové pole obnovíte
opätovným stlačením tlačidla THEATER
alebo THEATRE.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
Tip
Zmenou vstupu na televízore sa zvukové pole môže
prepnúť na predchádzajúce pole.
TV
86SK
Používanie optimálneho
zvukového poľa pre
vybratú scénu
(Výber scény)
Funkcia výberu scény umožňuje sledovať
obraz s optimálnou kvalitou a mení zvukové
pole podľa vybratej scény na televíznej
obrazovke.
Podrobné informácie o tejto operácii nájdete
v návode na použitie televízora.
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
automatickej hlasitosti
V závislosti od vstupného signálu alebo
obsahu prenášaného z pripojeného zariadenia
(funkcia ADVANCED AUTO VOLUME)
môžete nastaviť hlasitosť automaticky.
Táto funkcia je užitočná napríklad v prípade,
že zvuk reklamy je hlasnejší než televízne
programy.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
AMP
AUTO
VOL
Ďalšie operácie
Stlačte tlačidlo AMP a potom
tlačidlo AUTO VOL.
Stláčaním tlačidla AUTO VOL sa funkcia
automatickej hlasitosti zapne alebo vypne.
Poznámky
• Skôr než túto funkciu vypnete, znížte hlasitosť.
• Keďže je táto funkcia k dispozícii iba pri prenose
signálov Dolby Digital, DTS alebo Linear PCM,
po prepnutí na iné formáty sa môže náhle zvýšiť
hlasitosť zvuku.
pokračovanie
87SK
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Prijímajú sa signály Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
alebo DTS-HD High Resolution Audio.
• OPT: Určuje digitálne zvukové signály
prenášané do konektora DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG: Určuje analógové zvukové
signály prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového zvuku
na prijímači, môžete vstupný zvukový režim
nemenne nastaviť pre niektoré konektory
alebo medzi nimi prepínať v závislosti
od signálu, ktorý chcete sledovať.
1
Otáčaním gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači vyberte
požadovaný vstup.
Môžete tiež použiť tlačidlá vstupu
na diaľkovom ovládači.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT MODE na prijímači vyberte
režim zvukového vstupu.
Vybratý režim zvukového vstupu sa
zobrazí na displeji.
• AUTO: Uprednostnia sa digitálne
zvukové signály. Ak existuje viac než
jedno digitálne pripojenie,
uprednostnia sa zvukové signály HDMI.
Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne
zvukové signály, vyberú sa analógové
zvukové signály. Po výbere televízneho
vstupu sa uprednostnia signály
spätného zvukového kanálu (ARC).
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou spätného zvukového kanálu
(ARC), vyberú sa digitálne optické
zvukové signály.
• COAX: Určuje digitálne zvukové
signály prenášané do konektora
DIGITAL COAXIAL.
88SK
• V závislosti od vstupu sa niektoré režimy
zvukového vstupu nemusia dať nastaviť.
• Po výbere vstupu USB, HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES alebo SIRIUS sa na displeji
zobrazia znaky ------ a nemožno prepnúť na
iné režimy.
• Ak sa používa režim A. DIRECT, zvukový vstup sa
nastaví na hodnotu ANALOG. Nemôžete vybrať
iné režimy.
• Funkcia spätného zvukového kanálu (ARC) nie
je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
– Televízor nie je kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC).
– Položka Ctrl for HDMI je nastavená na
hodnotu OFF.
– Keď prijímač nepripájate ku konektoru HDMI
na televízore kompatibilnom s funkciou ARC
prostredníctvom kábla HDMI.
Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov
(Input Assign)
Zvukové alebo obrazové signály môžete
opätovne priradiť inému vstupu, ktorý
práve nepoužívate.
Po opätovnom priradení vstupných
konektorov môžete pomocou tlačidla vstupu
(alebo gombíka INPUT SELECTOR na
prijímači) vybrať pripojené zariadenie.
Priradenie vstupov pre zložkový
obraz a digitálny zvuk
Ak predvolené nastavenia vstupných
konektorov COMPONENT VIDEO
a DIGITAL nezodpovedajú pripojenému
zariadeniu, môžete tieto konektory opätovne
priradiť iným vstupom.
Príklad:
Keď prehrávač diskov DVD pripojíte ku
konektorom OPTICAL SAT/CATV IN
a COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Vstupu BD/DVD priraďte konektor
OPTICAL SAT/CATV IN.
– Vstupu BD/DVD priraďte konektory
COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
3
Vyberte názov vstupu, ktorý
chcete priradiť.
4
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Input
alebo b.
Zobrazí sa ponuka možností.
Ďalšie operácie
5
Vyberte položku Input Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Zobrazí sa obrazovka Input Assign.
6
Pomocou tlačidiel V/v/B/b
vyberte zvukové alebo obrazové
signály, ktoré chcete priradiť
vstupu vybratému v kroku č. 3.
7
Stlačte tlačidlo
.
pokračovanie
89SK
Názov vstupu
Priraditeľné
konektory
obrazového
vstupu
Priraditeľné
konektory
zvukového
vstupu
BD/DVD
GAME
a*
a
a
a
a
a
a
a
COMP.1
SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
COMP.2
a
a
a*
a
a
a
CVBS
a
–
a
a*
a*
–
–
NONE
–
a*
–
–
–
a*
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
a
ANALOG
a
–
a
a*
a*
a*
a*
NONE
–
a*
–
–
–
–
–
* Predvolené nastavenie
Poznámky
• Vstupom s pôvodne priradeným optickým vstupným konektorom nemôžete priradiť iný optický vstup.
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Pre každý vstup je povolené jedno opätovné priradenie.
Priradenie vstupu HDMI
Ak predvolené nastavenia vstupných
konektorov HDMI nezodpovedajú
pripojenému zariadeniu, môžete tieto
konektory opätovne priradiť iným vstupom.
Príklad:
Keď prehrávač diskov CD pripojíte ku
konektoru HDMI SAT/CATV (IN 3), priraďte
konektor HDMI 3 vstupu SA-CD/CD.
2
3
Vyberte položku HDMI a stlačte
tlačidlo
alebo b.
Poznámka
4
Skôr než opätovne priradíte vstupné konektory
HDMI, nastavte položku Ctrl for HDMI na hodnotu
OFF.
Vyberte položku HDMI Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Vyberte konektor HDMI, ktorý
chcete priradiť, a stlačte
tlačidlo
alebo b.
6
Vyberte názov vstupu, ktorý
chcete priradiť, a stlačte
tlačidlo
.
1
Názov vstupu
Priraditeľné
vstupné
konektory
HDMI
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
HDMI 1
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI 2
a
a*
a
a
a
a
a
a
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
NONE
HDMI 3
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
a*
a
a
a
a
* Predvolené nastavenie
90SK
Settings
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Používanie pripojenia Bi-amp
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Settings
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Používanie funkcií pre
viacero zón
Obraz a zvuk zo zariadenia pripojeného
k prijímaču v zóne 2 môžete reprodukovať
mimo hlavnej zóny. V hlavnej zóne môžete
napríklad sledovať obsah disku DVD
a v zóne 2 počúvať disk CD.
Pri používaní infračerveného retranslátora
(nie je súčasťou dodávky) môžete zo zóny 2
ovládať zariadenie v hlavnej zóne aj prijímač
značky Sony v zóne 2.
Vyberte položku Speaker
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Vyberte položku SP Pattern
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Spôsob ovládania prijímača
zo zóny 2
5
Vyberte vhodnú šablónu pre
reproduktory, ktorá neobsahuje
zadné reproduktory na
priestorový zvuk ani predné
horné reproduktory, a stlačte
tlačidlo
.
6
Ak ku konektoru IR REMOTE pripojíte
infračervený retranslátor (nie je súčasťou
dodávky), môžete prijímač ovládať bez toho,
aby ste naň museli nasmerovať diaľkový
ovládač.
Infračervený retranslátor používajte v prípade,
že prijímač inštalujete na miesto mimo dosahu
signálov z diaľkového ovládača.
Vyberte položku SB Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
7
Vyberte položku BI-AMP a stlačte
tlačidlo
.
Ďalšie operácie
3
Rovnaké signály ako z konektorov
SPEAKERS FRONT A možno
reprodukovať aj z konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Poznámky
• Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
nastavte položku SB Assign na hodnotu BI-AMP.
• Ak nastavíte položku SB Assign na hodnotu
BI-AMP, nastavenia hlasitosti a vzdialenosti
reproduktorov týkajúce sa zadných reproduktorov
na priestorový zvuk a predných horných
reproduktorov budú neplatné a použijú sa
nastavenia pre predné reproduktory.
91SK
Vytvorenie pripojenia v zóne 2
Zvuk z reproduktorov v zóne 2 sa prenáša pomocou prijímača a ďalšieho
zosilňovača.
Hlavná zóna
Zóna 2
STR-DN1020
A
D
B
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
A Zvukové zariadenie
B Obrazové zariadenie
C Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
D Reproduktory
E Zosilňovač alebo prijímač značky Sony
92SK
RM-AAP063/RM-AAP064
Tipy
Ovládanie prijímača zo zóny 2
Podľa opisu nasledujúcich operácií môžete
pripojiť infračervený retranslátor a ovládať
prijímač v zóne 2. Ak infračervený retranslátor
nie je pripojený, používajte prijímač
v hlavnej zóne.
?/1
ZONE
Tlačidlá
vstupu
SOURCE
1
Zapnite hlavný prijímač
(tento prijímač).
2
3
Zapnite prijímač v zóne 2.
Stlačte tlačidlo ZONE.
Diaľkový ovládač sa prepne na zónu 2.
Stlačte tlačidlo ?/1.
Ďalšie operácie
4
• Aj po prepnutí tohto prijímača do pohotovostného
režimu (stlačením tlačidla ?/1 na diaľkovom
ovládači sa tento prijímač vypne) ostane prijímač
v zóne 2 zapnutý. Ak chcete vypnúť všetky
prijímače, naraz stlačte tlačidlá ?/1 a AV ?/1
na diaľkovom ovládači (SYSTEM STANDBY).
• Prostredníctvom konektorov ZONE 2 OUT sa
reprodukujú iba signály zo zariadení pripojených
k analógovým vstupným konektorom.
Zo zariadení pripojených iba k digitálnym
vstupným konektorom sa nereprodukujú
žiadne signály.
• Vstupy TV, GAME, USB, HOME NETWORK
a MUSIC SERVICES možno vybrať iba
v hlavnej zóne.
• Po stlačení tlačidla SOURCE sa signály
prichádzajúce do konektorov HDMI IN,
DIGITAL IN a portu USB nereprodukujú
z konektorov ZONE 2 OUT.
• Po stlačení tlačidla SOURCE sa zvukové
signály z domácej siete a hudobných služieb
nereprodukujú z konektorov ZONE 2 OUT.
• Z hlavnej zóny a zóny 2 môžete vybrať pásmo FM
alebo AM, a aj keď ste v niektorej zo zón vybrali inú
možnosť, uprednostní sa naposledy vybratá
možnosť.
• Pri súčasnom počúvaní v hlavnej zóne aj v zóne 2
môžete zo vstupu SIRIUS vybrať iba ten istý kanál.
Aj keď ste v niektorej zóne vybrali iný kanál,
uprednostní sa naposledy vybratý kanál.
Aktivuje sa funkcia zón.
5
Stláčaním tlačidiel vstupu
vyberte požadovaný vstup.
Zo zóny 2 sa reprodukujú analógové
obrazové a zvukové signály.
Keď stlačíte tlačidlo SOURCE, budú sa
reprodukovať signály aktuálneho vstupu
v hlavnej zóne.
6
Pomocou prijímača v zóne 2
nastavte vhodnú hlasitosť.
Ukončenie ovládania v zóne 2
Stlačte tlačidlo ZONE a potom tlačidlo ?/1.
93SK
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings
Pomocou ponuky Settings môžete upravovať
rôzne nastavenia reproduktorov, efektov
priestorového zvuku atď.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť na
televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
„Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE“
(str. 45) prepnite prijímač na režim
GUI MODE.
3
Vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačte tlačidlo
.
Príklad: Po výbere položky Auto Cal.
GUI MODE
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
4
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Zoznam ponuky Settings
2
Z ponuky vyberte položku
Settings a stlačením tlačidla
alebo b prejdite do režimu
ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
94SK
Ponuka Settings
Popis
Auto Cal.
Slúži na nastavenie
hlasitosti alebo vzdialenosti
reproduktorov a vykonanie
automatického merania
(str. 39).
Speaker
Slúži na manuálne nastavenie
polohy reproduktorov
(str. 95).
Surround
Slúži na výber zvukového poľa
a nastavenie vybratého efektu
priestorového zvuku (str. 98).
Ponuka Settings
Popis
EQ
Slúži na nastavenie ekvalizéra
(nízkych a vysokých tónov)
(str. 98).
Audio
Slúži na nastavenie rôznych
zvukových položiek (str. 99).
Video
Slúži na nastavenie rozlíšenia
analógových obrazových
signálov (str. 100).
HDMI
Slúži na výber nastavení zvuku
alebo obrazu prenášaného
zo zariadení pripojených ku
konektorom HDMI (str. 101).
Network
Slúži na výber nastavení siete
(str. 102).
System
Slúži na výber nastavení
systému prijímača (str. 105).
Ponuka Speaker Settings
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Poznámka
Nastavenia reproduktorov platia len pre aktuálne
miesto počúvania.
x SP Pattern (Šablóna pre
reproduktory)
x SB Assign (Priradenie zadných
reproduktorov na priestorový
zvuk)
Môžete nastaviť konektory SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B pre pripojenie Bi-amp
alebo pripojenie predných reproduktorov B.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
x Manual Setup
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne na obrazovke Manual Setup.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Nastavenie hlasitosti
reproduktorov
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk a basového reproduktora).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
hlasitosť ktorého chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Lvl.
3 Nastavte hlasitosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu
–10,0 dB až +10,0 dB v intervaloch 0,5 dB.
Poznámka
Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre hudbu,
z basového reproduktora sa nebude prenášať
žiadny zvuk, ak je veľkosť všetkých reproduktorov
nastavená na hodnotu Large. Zvuk sa však bude
prenášať z basového reproduktora v týchto
prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory na
priestorový zvuk sú nastavené na hodnotu Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV, PLII MS,
PLIIx MV, PLIIx MS, HD-D.C.S. alebo P. AUDIO.
pokračovanie
95SK
Úprava nastavení
Položku SP Pattern vyberte podľa
používaného systému reproduktorov.
Šablónu pre reproduktory vyberte ešte
pred vykonaním automatickej kalibrácie.
Poznámka
Po zmene z pripojenia Bi-amp alebo pripojenia
predných reproduktorov B na pripojenie zadných
reproduktorov na priestorový zvuk alebo predných
horných reproduktorov nastavte položku SB Assign
na hodnotu OFF a potom reproduktory nastavte
znova. Pozrite si časť „Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION“ (str. 39) alebo
„Manual Setup“ (str. 95).
Nastavenie vzdialenosti
jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na priestorový
zvuk a basového reproduktora) od miesta
počúvania.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
pre ktorý chcete nastaviť vzdialenosť
od miesta počúvania, a potom stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Dist.
3 Nastavte vzdialenosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu
1 m 0 cm až 10 m 0 cm (3 stopy a 3 palce až
32 stôp a 9 palcov) v intervaloch 10 cm
(1 palec).
Tip
Po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania môžete vzdialenosť nastavovať
v intervaloch 1 cm.
Poznámky
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré parametre
dostupné.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
veľkosť ktorého chcete nastaviť, a potom
stlačte tlačidlo
.
96SK
2 Vyberte položku Size.
3 Nastavte veľkosť vybratého reproduktora
a stlačte tlačidlo
.
• Large: Ak pripájate veľké reproduktory,
ktoré dokážu efektívne reprodukovať
nízke tóny, vyberte nastavenie Large.
Nastavenie Large vyberajte v bežných
prípadoch.
• Small: Ak je zvuk skreslený alebo
ak pri používaní multikanálového
priestorového zvuku nepočujete
dostatočné efekty priestorového zvuku,
výberom nastavenia Small aktivujte
presmerovanie nízkych tónov. Nízke
tóny jednotlivých kanálov sa budú
reprodukovať z basového reproduktora
alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Tipy
• Nastavenia Large a Small jednotlivých
reproduktorov určujú, či interný zvukový procesor
odstráni z daného kanála signál s nízkym tónom.
Po odstránení nízkych tónov z kanála sa
prostredníctvom presmerovania nízkych tónov
odošlú príslušné nízke tóny do basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Keďže však nízke tóny majú určitú smerovosť,
najlepšie výsledky dosiahnete bez ich odstránenia
(ak je to možné). Preto aj pri používaní malých
reproduktorov môžete vybrať nastavenie Large,
ak chcete z daného reproduktora počuť nízke tóny.
Ak však používate veľký reproduktor, ale nechcete
z neho počúvať nízke tóny, vyberte nastavenie
Small.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
vyberte pre všetky reproduktory nastavenie Large.
Ak je úroveň nízkych tónov nižšia, môžete ju
zvýrazniť pomocou ekvalizéra.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté nastavenie
Small, nastavenie Small sa automaticky vyberie
aj pre stredový reproduktor, reproduktory na
priestorový zvuk a predné horné reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre
predné reproduktory sa automaticky vyberie
nastavenie Large.
x Crossover Freq (Medzná frekvencia
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré ste
v ponuke Speaker Settings nastavili veľkosť
Small. Nameraná medzná frekvencia
reproduktorov sa pre jednotlivé reproduktory
nastaví po automatickej kalibrácii.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
ktorý chcete nastaviť, a potom stlačte
tlačidlo
.
2 Nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo
.
x Test Tone
Na obrazovke Test Tone môžete vybrať typ
testovacieho tónu.
Tipy
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo MASTER
VOL +/– alebo 2 +/–. Môžete tiež použiť
ovládací prvok MASTER VOLUME na prijímači.
• Počas nastavovania sa príslušná hodnota zobrazuje
na televíznej obrazovke.
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón prenášal
z reproduktorov postupne.
1 Vyberte položku Test Tone a stlačte
tlačidlo
alebo b.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• OFF
• AUTO: Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Môžete vybrať, z ktorých
reproduktorov sa bude prenášať
testovací tón.
3 Nastavte hlasitosť reproduktorov a stlačte
tlačidlo
.
Ak testovací tón neznie
z reproduktorov
• Reproduktorové káble pravdepodobne nie
sú pripojené na doraz. Skontrolujte, či sú
pripojené na doraz a či ich nemožno odpojiť
miernym potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat.
• Skontrolujte, či nepoužívate funkciu
PARTY STREAMING (str. 79).
Ak testovací tón znie z iného
reproduktora než z reproduktora
zobrazeného na televíznej
obrazovke
Nastavenie šablóny pre reproduktory je
nesprávne. Skontrolujte, či sa pripojenia
reproduktorov zhodujú so šablónou pre
reproduktory.
x D.Range Comp (Kompresia
dynamického rozsahu)
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Táto funkcia môže byť
užitočná pri sledovaní filmov neskoro
v noci pri nízkej hlasitosti. Kompresia
dynamického rozsahu je možná len pri
zdrojoch Dolby Digital.
• MAX: Dynamický rozsah sa komprimuje
na maximálnej úrovni.
• STD: Dynamický rozsah sa komprimuje
podľa zámerov technika nahrávania.
• AUTO: Dynamický rozsah sa komprimuje
automaticky.
• OFF: Dynamický rozsah sa nekomprimuje.
Tipy
• Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácií o dynamickom rozsahu
obsiahnutých v signále Dolby Digital.
pokračovanie
97SK
Úprava nastavení
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
* Možnosť SB sa zobrazí iba po pripojení
jedného zadného reproduktora na
priestorový zvuk.
• Štandardné nastavenie STD spôsobí miernu
kompresiu. Preto odporúčame používať nastavenie
MAX. Toto nastavenie výborne komprimuje
dynamický rozsah a umožňuje sledovanie filmov
neskoro v noci pri nízkej hlasitosti. Na rozdiel
od analógových obmedzovačov sú úrovne vopred
určené a poskytujú veľmi prirodzenú kompresiu.
x Jednotka vzdialenosti
Umožňuje vybrať mernú jednotku na
nastavenie vzdialenosti.
• FEET: Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• METER: Vzdialenosť sa zobrazuje
v metroch.
Ponuka Surround Settings
Na obrazovke Sound Field Setup môžete
vybrať zvukové pole a nastaviť úroveň efektu
a ďalšie možnosti.
Podrobné informácie o zvukovom poli nájdete
v časti „Priestorový zvuk“ (str. 65).
Poznámka
Položky nastavenia, ktoré môžete upravovať
v jednotlivých ponukách, sa líšia v závislosti
od zvukového poľa.
Nastavenie úrovne efektu pre
režim HD-D.C.S.
v mnohých miestnostiach, ale bude vám
chýbať pocit priestoru.
Tento typ akusticky zväčšuje takéto
typy miestností a poskytuje pocit
priestoru a dynamiky zodpovedajúci
zvukovému štúdiu.
• Theater: Pri type Theater (predvolené
nastavenie) sa zmiešavaním odrazov
a dozvukov dosahujú vlastnosti
zvukového štúdia. Pri tomto type sa
navyše zmiešavajú frekvenčné vlastnosti,
ktoré sú často charakteristické pre
profesionálne štúdiá a kiná. Je ideálny
na sledovanie filmov v miestnostiach
s nižšou úrovňou dozvukov.
• Studio: Typ Studio sa vyznačuje
minimálnymi efektmi, no aj napriek
tomu umožňuje skvelý zážitok, ako keby
ste boli v kine. Tento typ zabezpečuje
presnú reprodukciu pôvodnej nahrávky.
Ponuka EQ Settings
Pomocou nasledujúcich parametrov môžete
nastaviť zvukové charakteristiky (úroveň
nízkych a vysokých tónov) predných
reproduktorov.
• Bass
• Treble
1 Vyberte položku HD-D.C.S. a stlačte
tlačidlo
Treble
alebo b.
2 Vyberte požadovaný typ efektu a stlačte
tlačidlo
.
K dispozícii sú tri odlišné typy režimu
HD-D.C.S.: Theater, Dynamic a Studio.
Každý typ sa vyznačuje inou úrovňou
zmiešavania odrazov a dozvukov a je
optimalizovaný tak, aby zodpovedal
jedinečnej miestnosti, vkusu a nálade
poslucháča.
• Dynamic: Chcete si naplno vychutnávať
zvukové efekty, ako keby ste boli
v kinosále?
Typ Dynamic kladie dôraz na odraz
zvuku. Bez použitia režimu HD-D.C.S.
dosiahnete istú úroveň odrazov zvukov
98SK
Bass
Úroveň
(dB)
Frekvencia
(Hz)
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Poznámky
Ponuka Audio Settings
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak,
aby vyhovovali vašim požiadavkám.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcia D.L.L. je technológia spoločnosti
Sony, ktorá umožňuje, aby sa digitálne
a analógové zvukové signály s nízkou kvalitou
prehrávali ako vysokokvalitné zvuky.
• AUTO 1: Táto funkcia je k dispozícii pre
zvukové formáty so stratovou kompresiou
a analógové zvukové signály.
• AUTO 2: Táto funkcia je k dispozícii pre
signály Linear PCM, ako aj zvukové formáty
so stratovou kompresiou a analógové
zvukové signály.
• OFF
Poznámka
Táto funkcia je k dispozícii po výbere režimu 2CH
ST., A.F.D. AUTO, MULTI ST. alebo HP 2CH.
Funkcia však nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM so
vzorkovacou frekvenciou inou než 44,1 kHz.
– Prijímajú sa signály Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio alebo DTS-HD High
Resolution Audio.
• Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor, prípadne
projektor.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
x Dual Mono (výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
Pri sledovaní digitálneho vysielania v režime
duálneho zvuku môžete vybrať požadovaný
jazyk (ak je táto možnosť k dispozícii).
Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk v hlavnom jazyku sa
bude prenášať z ľavého predného
reproduktora a súčasne sa bude z pravého
predného reproduktora prenášať zvuk vo
vedľajšom jazyku.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
x A/V Sync (Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom)
Úprava nastavení
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
zvukového signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu.
• HDMI AUTO: Oneskorenie medzi
výstupom zvuku a obrazu pre monitor
pripojený prostredníctvom konektora
HDMI sa automaticky upraví na základe
informácií pre televízor. Táto funkcia je
dostupná iba v prípade, že monitor
podporuje funkciu A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Oneskorenie môžete nastaviť
v rozsahu 0 ms až 300 ms v intervaloch
10 ms.
99SK
Ponuka Video Settings
Môžete vybrať nastavenia obrazu.
x Rozlíšenie (konverzia obrazových signálov)
Umožňuje skonvertovať rozlíšenie vstupných analógových obrazových signálov.
Výstup z
Parameter
Resolution
Konektor
HDMI TV OUT
Konektory
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
Konektor
MONITOR VIDEO
OUT
za)
a
–
a)
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Vstup z
• DIRECT
• AUTO(CVBS)
(predvolené
nastavenie)
• 480/576i
• 480/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
Konektory VIDEO IN
z
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
za)
Konektory VIDEO IN
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
zc)
z
z
Konektory VIDEO IN
zc)
z
z
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
z
z
–
Konektory VIDEO IN
z
z
a
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
z
zd)
–
Konektory VIDEO IN
z
d)
a
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
z
a
–
Konektory VIDEO IN
z
–
a
z
z : Obrazové signály sa konvertujú a reprodukujú prostredníctvom obrazového konvertora.
a : Reprodukuje sa rovnaký typ výstupného a vstupného signálu. Obrazové signály sa nekonvertujú.
– : Obrazové signály sa nereprodukujú.
a) Rozlíšenie sa nastaví automaticky v závislosti
Poznámky
od pripojeného monitora.
b)
Keď je televízor pripojený k iným konektorom
než HDMI, reprodukujú sa signály 480i/576i.
c) Dokonca aj po nastavení rozlíšenia 480i/576i sa
reprodukujú signály 480p/576p.
d)Obrazové signály bez ochrany autorských práv sa
reprodukujú podľa ponuky nastavení. Obrazové
signály s ochranou autorských práv sa reprodukujú
s rozlíšením 480p/576p.
• Keď je monitor alebo podobné zariadenie
pripojené ku konektoru HDMI TV OUT,
obrazové signály sa nereprodukujú z konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT alebo
MONITOR VIDEO OUT.
• Ak v parametri Resolution vyberiete rozlíšenie,
ktoré pripojený televízor nepodporuje, obraz
z televízora sa nebude reprodukovať správne.
• Skonvertovaný výstupný obraz HDMI
nepodporuje formát x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) ani trojrozmerný obraz.
100SK
Poznámky
Ponuka HDMI Settings
Môžete vybrať požadované nastavenia pre
zariadenie pripojené ku konektoru HDMI.
x Ctrl for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
ovládania pripojenia HDMI. Podrobné
informácie nájdete v časti „Príprava na
funkciu BRAVIA Sync“ (str. 84).
• ON
• OFF
Poznámka
Po nastavení položky Ctrl for HDMI na hodnotu
ON sa môže nastavenie Audio Out zmeniť
automaticky.
x Pass Through
x Audio Out
Môžete nastaviť výstupný zvukový
signál HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
• AMP: Zvukové signály HDMI
z prehrávacieho zariadenia sa prenášajú iba
do reproduktorov pripojených k prijímaču.
Multikanálový zvuk možno prehrávať
v pôvodnom formáte.
Poznámka
Ak položku Audio Out nastavíte na hodnotu
AMP, zvukové signály sa nebudú prenášať
z reproduktora televízora.
• TV+AMP: Zvuk sa prenáša z reproduktora
televízora a reproduktorov pripojených
k prijímaču.
Poznámky
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku prenášaného
z televízora, napríklad od počtu kanálov,
vzorkovacej frekvencie atď. Ak je televízor
vybavený stereofónnymi reproduktormi,
zvukový výstup z prijímača je takisto
stereofónny, a to aj pri prehrávaní
viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k zobrazovaciemu
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom prípade
vyberte hodnotu AMP.
• Ak vyberiete vstup, ktorému ste priradili
vstup HDMI, zvuk sa nebude reprodukovať
z televízora.
pokračovanie
101SK
Úprava nastavení
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora.
• ON: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nepretržite reprodukuje signály
HDMI z konektora HDMI TV OUT
prijímača.
• AUTO: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime a televízor je zapnutý, prijímač
reprodukuje signály HDMI zo svojho
konektora HDMI TV OUT. Spoločnosť
Sony odporúča vybrať toto nastavenie,
ak používate televízor značky Sony
kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync.
V porovnaní s nastavením ON sa pri použití
tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
• OFF: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nereprodukuje signály HDMI.
Ak chcete sledovať signál z pripojeného
zariadenia na televízore, zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením ON sa pri použití
tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
• Funkcia nie je dostupná v prípade, že je položka
Ctrl for HDMI nastavená na hodnotu OFF.
• Po výbere nastavenia AUTO môže reprodukcia
obrazu a zvuku na televízore trvať trochu dlhšie
než pri nastavení ON.
• Keď je prijímač v pohotovostnom režime
a položka Pass Through je nastavená na hodnotu
AUTO alebo ON, na displeji sa zobrazí hlásenie
A. STANDBY. Ak však položku Pass Through
nastavíte na hodnotu AUTO a nezistí sa žiadny
signál, hlásenie A. STANDBY zmizne.
x HDMI Assign
7 Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
Umožňuje opätovne priradiť vstupné
konektory HDMI. Podrobné informácie
nájdete v časti „Priradenie vstupu HDMI“
(str. 90).
Manuálne nastavenie servera
proxy
.
1 V kroku č. 6 v časti „Manuálne nastavenie
Ponuka Network Settings
Môžete vybrať nastavenia siete. Ponuka
Network Settings je k dispozícii iba po výbere
funkcie Home Network alebo Music Services.
x Settings
Umožňuje vybrať nastavenia siete.
Automatická konfigurácia
nastavení siete
Nastavenia siete môžete konfigurovať
automaticky. Podrobné informácie nájdete
v časti „Konfigurácia sieťových nastavení
prijímača“ (str. 44).
Manuálne nastavenie adresy IP
1 Vyberte položku Settings a stlačte
tlačidlo
2 Stlačte tlačidlo SHIFT a následným
stláčaním číselných alebo textových
tlačidiel zadajte hodnotu položky
Proxy Address.
3 Stlačte tlačidlo
.
4 Zopakovaním krokov č. 2 až 3 zadajte
hodnotu položky Port Number.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
5 Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
.
x Information
Môžete skontrolovať informácie o sieti.
.
2 Vyberte položku Manual a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
na zadanie adresy IP.
3 Stlačte tlačidlo SHIFT a následným
stláčaním číselných tlačidiel zadajte
hodnotu položky IP Address.
4 Stlačte tlačidlo
.
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4 zadajte
hodnotu položiek Subnet Mask, Default
Gateway, Primary DNS a Secondary DNS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
nastavení servera proxy.
6 Vyberte položku Do Not Use a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka s potvrdením.
102SK
adresy IP“ (str. 102) alebo v kroku č. 7
v časti „Konfigurácia sieťových nastavení
prijímača“ (str. 44) vyberte položku Use
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno
na zadanie adresy servera proxy.
Kontrola informácií o sieti
1 Vyberte položku Information a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku nastavenia, ktorú chcete
skontrolovať, a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
informácie o aktuálnom nastavení.
Môžete skontrolovať nastavenia* položiek
Connection, IP Settings, IP Address,
Subnet Mask, Default Gateway, DNS
Settings, Primary DNS, Secondary DNS,
Proxy Settings, Proxy Address, Port
Number a MAC Address.
* Položky nastavenia zobrazené počas
nastavovania sa líšia v závislosti od
sieťového prostredia.
x PARTY STREAMING
Poznámka
Prijímač môžete nastaviť na používanie
funkcie PARTY STREAMING.
Do zoznamu zariadení možno pridať až
20 zariadení. Ak už ste zaregistrovali 20 zariadení,
zobrazí sa hlásenie Device Full a nové zariadenie
nemožno pridať do zoznamu. V takom prípade
odstráňte zo zoznamu nepotrebné zariadenia
(str. 104).
1 Vyberte položku PARTY STREAMING
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku On alebo Off a stlačte
tlačidlo
.
• On: Prijímač môžu zistiť ostatné
zariadenia v domácej sieti.
Prijímač môže spustiť alebo ukončiť
reláciu PARTY a môže sa k nej pripojiť
alebo ju opustiť.
• Off: Prijímač môžu zistiť ostatné
zariadenia v domácej sieti.
Prijímač však nemôže spustiť ani ukončiť
reláciu PARTY a nemôže sa k nej pripojiť
ani ju opustiť.
x Access Settings
Môžete nastaviť obmedzenia alebo povolenia
prístupu pre zariadenia zo zoznamu zariadení.
Nastavenie automatického
povolenia prístupu
1 Vyberte položku Access Settings a stlačte
tlačidlo
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Control Device a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
zariadení.
3 Vyberte položku Add Device a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte požadované zariadenie a stlačte
tlačidlo
.
Vybraté zariadenie sa pridá do zoznamu
zariadení. Podrobné informácie
o nastavení povolenia prístupu nájdete
v časti „Nastavenie povolenia prístupu pre
zariadenia“ (str. 103).
.
2 Vyberte položku Auto Access a stlačte
tlačidlo
Pridávanie zariadení do zoznamu
zariadení
1 Vyberte položku Access Settings a stlačte
.
3 Vyberte položku Allow alebo Not Allow
Môžete nastaviť povolenie prístupu pre
zariadenie zo zoznamu zariadení. V domácej
sieti sa rozpoznajú iba zariadenia s nastavenou
možnosťou Allow.
1 Vyberte položku Access Settings a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Control Device a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
zaregistrovaných zariadení.
3 Vyberte požadované zariadenie a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte položku Access a stlačte
tlačidlo
.
pokračovanie
103SK
Úprava nastavení
a stlačte tlačidlo
.
• Allow: Prístup k prijímaču sa povolí
všetkým zariadeniam v domácej sieti.
V prípade potreby môže prijímač spustiť
reláciu PARTY ako hostiteľské zariadenie
a pripojiť sa k relácii PARTY ako
hosťovské zariadenie.
• Not Allow: Prijímač obmedzí nové
zariadenie, ktoré k nemu pristupuje.
Keď k domácej sieti pripájate nové
zariadenie, pridajte ho do zoznamu
zariadení a nastavte povolenie prístupu
(str. 103).
Nastavenie povolenia prístupu
pre zariadenia
5 Vyberte položku Allow alebo Not Allow
a stlačte tlačidlo
.
Odstránenie zariadenia zo zoznamu
V kroku č. 4 vyberte položku Delete a stlačte
tlačidlo
. Na obrazovke s potvrdením vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo
.
x Media Remote Device Registration
Umožňuje registrovať zariadenia
Media Remote.
Odstránenie registrovaných
zariadení Media Remote
zo zoznamu zariadení
1 Vyberte položku Registered Media
Remote Devices a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia
zoznamy registrovaných zariadení
Media Remote.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete
odstrániť, a stlačte tlačidlo
Postup registrácie zariadení
Media Remote
1 Vyberte položku Media Remote Device
Registration a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Start Registration
a stlačte tlačidlo
.
Prijímač spustí rozpoznávanie zariadenia
Media Remote, ktoré je pripravené
na registráciu.
Ak sa však do 30 sekúnd nerozpozná
žiadne zariadenie, prijímač registráciu
ukončí.
Po rozpoznaní zariadenia Media Remote sa
na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie
Connecting.
3 Vyberte položku Finish a stlačte
tlačidlo
.
Zrušenie registrácie
V kroku č. 2 vyberte položku Cancel a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
Do zoznamu zariadení možno pridať až päť
zariadení Media Remote. Ak už ste zaregistrovali
päť zariadení, zobrazí sa hlásenie Device Full a nové
zariadenie nemožno pridať do zoznamu. V takom
prípade odstráňte zo zoznamu nepotrebné
zariadenia (str. 104).
x Registered Media Remote Devices
Umožňuje skontrolovať zoznam
registrovaných zariadení Media Remote.
Prijímač môžu ovládať iba registrované
zariadenia.
104SK
.
3 Vyberte položku Delete a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte položku OK a stlačte tlačidlo
.
Vybraté zariadenie sa odstráni zo zoznamu
zariadení.
x Device Name
Umožňuje priradiť prijímaču názov
zariadenia s dĺžkou až 30 znakov, aby sa
dal ľahko rozpoznať v iných zariadeniach
v domácej sieti.
Priradenie názvu zariadenia
1 Vyberte položku Device Name a stlačte
tlačidlo
.
2 Stlačením tlačidla
vyberte aktuálny
názov zariadenia.
3 Stlačte tlačidlo SHIFT a stláčaním
číselných alebo textových tlačidiel
zadajte názov zariadenia.
4 Stlačte tlačidlo
.
Tip
Predvolený názov zariadenia je STR-DN1020.
x Network Standby
Kým je režim Network Standby nastavený na
hodnotu On, prijímač možno vždy pripojiť
a ovládať prostredníctvom siete.
1 Vyberte položku Network Standby
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Off alebo On a stlačte
tlačidlo
.
• Off: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, vypne sa funkcia siete. Po zapnutí
prijímača bude obnovenie prevádzky
trvať dlhšie.
• On: Funkcia siete je k dispozícii aj po
prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu a obnovení prevádzky pri
ovládaní prostredníctvom siete.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Vybrali ste vstup FM TUNER, AM TUNER,
SIRIUS, HOME NETWORK alebo MUSIC
SERVICES.
– Používa sa funkcia PARTY STREAMING.
– Aktualizuje sa softvér prijímača.
• Ak režim automatického prepnutia do
pohotovostného režimu používate súčasne
s časovačom spánku, prioritu má časovač spánku.
Poznámka
Keď je prijímač v pohotovostnom režime a položka
Network Standby je nastavená na hodnotu On,
na displeji sa zobrazí hlásenie A. STANDBY.
x Software Update
Softvér prijímača môžete aktualizovať na
najnovšiu verziu.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Aktualizácia softvéru“ (str. 80).
Ovládanie bez pripojenia
k televízoru
Keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete prijímač ovládať pomocou displeja.
AMP
Kontrola verzie softvéru
1 Vyberte položku Software Update
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Version a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
verzia softvéru.
Ponuka System Settings
x Auto Standby
Umožňuje nastaviť prijímač tak, aby sa
automaticky prepol do pohotovostného
režimu, keď ho nepoužívate alebo keď
neprijíma žiadne signály.
• ON: Do pohotovostného režimu sa
prepne približne po 30 minútach.
• OFF: Neprepne sa do pohotovostného
režimu.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
105SK
Úprava nastavení
GUI MODE
Môžete prispôsobiť nastavenia prijímača.
Používanie ponuky na displeji
Opakovaným stláčaním tlačidla
GUI MODE vyberte položku GUI OFF.
Prijímač sa prepne na režim displeja
predného panela.
1
2
3
Stlačte tlačidlo AMP.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte parameter, ktorý
chcete upraviť, a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Stlačte tlačidlo B alebo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia sa môžu na displeji
zobrazovať matne. To znamená, že sú nedostupné
alebo pevne nastavené, a teda nemenné.
106SK
Prehľad ponúk
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti. Podrobné informácie o pohybe
v ponukách nájdete v časti str. 106.
Ponuka
[zobrazenie]
Parametre
[zobrazenie]
Nastavenia
automatickej
kalibrácie
[<AUTO CAL>]
Automatická kalibrácia
(štandardná)
[STANDARD]
ENGINEER
Automatická kalibrácia (vlastná) FULL FLAT, ENGINEER,
[CUSTOM]
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Testovací tónb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Hlasitosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FL 0 dB
Hlasitosť pravého predného
reproduktorab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FR 0 dB
Hlasitosť stredového
reproduktorab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
CNT 0 dB
Hlasitosť ľavého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SL 0 dB
Hlasitosť pravého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SR 0 dB
Hlasitosť zadného reproduktora SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
na priestorový zvukb)
(interval 0,5 dB)
[SB LEVEL]
SB 0 dB
Nastavenia
hlasitosti
[<LEVEL>]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBL 0 dB
Hlasitosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBR 0 dB
Hlasitosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
LH 0 dB
Hlasitosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
RH 0 dB
Hlasitosť basového
reproduktorab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SW 0 dB
Úprava nastavení
Hlasitosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL LEVEL]
pokračovanie
107SK
Ponuka
[zobrazenie]
Nastavenia
reproduktorov
[<SPEAKER>]
108SK
Parametre
[zobrazenie]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Kompresia dynamického
rozsahu
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Šablóna pre reproduktory
[SP PATTERN]
5/2.1 až 2/0
(20 šablón)
3/4.1
Veľkosť predných
reproduktorovb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť stredového
reproduktorab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť reproduktorov na
priestorový zvukb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť predných horných
reproduktorovb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Priradenie zadného
reproduktora na priestorový
zvukd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Vzdialenosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(FL 3’3” až FL 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Vzdialenosť pravého predného
reproduktorab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(FR 3’3” až FR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Vzdialenosť stredového
reproduktorab)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
(CNT 3’3” až CNT 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Vzdialenosť ľavého reproduktora SL 1,00 m až SL 10,00 m
na priestorový zvukb)
(SL 3’3” až SL 32’9”)
[SL DIST.]
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Vzdialenosť pravého
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SR DIST.]
SR 1,00 m až SR 10,00 m
(SR 3’3” až SR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Vzdialenosť zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SB DIST.]
SB 1,00 m až SB 10,00 m
(SB 3’3” až SB 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Vzdialenosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(SBL 3’3” až SBL 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Vzdialenosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvukb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
(SBR 3’3” až SBR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Ponuka
[zobrazenie]
Parametre
[zobrazenie]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Vzdialenosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m až LH 10,00 m
(LH 3’3” až LH 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Vzdialenosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m až RH 10,00 m
(RH 3’3” až RH 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Vzdialenosť basového
reproduktorab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(SW 3’3” až SW 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Jednotka vzdialenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Medzná frekvencia predných
reproduktorovg)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia stredového
reproduktorag)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia
reproduktorov na priestorový
zvukg)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Medzná frekvencia predných
horných reproduktorovg)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
CROSS 120 Hz
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Nastavenia
Úroveň efektuh)
priestorového
[EFFECT]
zvuku
[<SURROUND>]
Nastavenia
ekvalizéra
[<EQ>]
BASS 0 dB
Úroveň vysokých tónov
predných reproduktorov
[TREBLE]
TREBLE 0 dB
TREBLE –10 dB až TREBLE +10 dB
(interval 1 dB)
Úprava nastavení
Úroveň nízkych tónov predných BASS –10 dB až BASS +10 dB
reproduktorov
(interval 1 dB)
[BASS]
pokračovanie
109SK
Ponuka
[zobrazenie]
Parametre
[zobrazenie]
Nastavenia
Nastavenia
ladenia
[<TUNER>]
Režim príjmu staníc v pásme FM STEREO, MONO
[FM MODE]
Predvolené
nastavenie
STEREO
Zadanie názvov uložených staníc Podrobné informácie nájdete v časti
[NAME IN]
„Zadávanie názvov uložených staníc
(Name Input)“ (str. 57).
Rodičovská zámka služby Siriusi) LOCK ON, LOCK OFF
[PARENTAL]
LOCK OFF
Úprava kódu uzamknutia
služby Siriusi)
[CODE EDIT]
Podrobné informácie nájdete
v časti „Obmedzenie prístupu ku
konkrétnym kanálom (Parental
Lock)“ (str. 61).
0000
Smerovanie antény služby
Siriusi)
[SR ANT AIM]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Kontrola podmienok príjmu
(Antenna Aiming)“ (str. 60).
Identifikátor rádia Siriusi)
[SIRIUS ID]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Kontrola identifikačného čísla (ID)“
(str. 59).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. AUTO1
Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms až 300 ms
(interval 10 ms)
0 ms
Výber jazyka pri digitálnom
vysielaní
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Priradenie digitálnych
zvukových vstupov
[A. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign)“ (str. 88).
Nastavenia
obrazu
[<VIDEO>]
Rozlíšenie
[RESOLUTION]
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
Priradenie obrazových vstupov
[V. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign)“ (str. 88).
Nastavenia
HDMI
[<HDMI>]
Ovládanie pripojenia HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Prechod
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Výstup zvuku
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Priradenie vstupu HDMI
[H. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Priradenie vstupu HDMI“ (str. 90).
Nastavenia
zvukov
[<AUDIO>]
110SK
AUTO
Ponuka
[zobrazenie]
Parametre
[zobrazenie]
Nastavenia
systému
[<SYSTEM>]
Režim automatického prepnutia STBY ON, STBY OFF
do pohotovostného režimu
[AUTO STBY]
Zadanie názvov vstupov
[NAME IN]
a)
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
STBY ON
Podrobné informácie nájdete v časti
„Zadanie názvu vstupu (Name
Input)“ (str. 48).
Tento parameter môžete vybrať až po vykonaní automatickej kalibrácie.
b)V závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory nemusia byť niektoré parametre alebo
nastavenia dostupné.
xxx predstavuje reproduktorový kanál (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak pre položku SP PATTERN nie je vybraté nastavenie
so zadnými reproduktormi na priestorový zvuk alebo prednými hornými reproduktormi (str. 37).
e)
Vzdialenosť môžete nastavovať v intervaloch 0,01 m až po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania.
f) Možnosť FEET je k dispozícii iba v modeloch pre USA a Kanadu.
g)
Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak je nastavená veľkosť reproduktora SMALL.
h)Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak zvolíte zvukové pole HD-D.C.S.
i) Tento parameter je dostupný iba v modeloch pre USA a Kanadu. Parameter môžete vybrať iba v prípade,
ak je ku konektoru SIRIUS na prijímači pripojený ladič SiriusConnect Home.
c)
Úprava nastavení
pokračovanie
111SK
Zobrazenie informácií na displeji
Tip
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
Kým sa na displeji zobrazuje text GUI MODE,
nemôžete meniť zobrazenie. Opakovaným
stláčaním tlačidla GUI MODE vyberte položku
GUI OFF.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
2 Stlačte tlačidlo AMP a potom opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tlačidla DISPLAY sa na displeji
budú cyklicky striedať nasledujúce údaje.
Indexový názov vstupu* t Vybratý vstup
t Aktuálne použité zvukové pole t
Úroveň hlasitosti t Informácie o toku**
Pri počúvaní rozhlasových staníc
FM a AM
Názov uloženej stanice* t Frekvencia t
Aktuálne použité zvukové pole t Úroveň
hlasitosti
Pri ladení kanálu služby SIRIUS
(Iba modely pre USA a Kanadu)
Názov kanálu t Číslo kanálu t Názov
kategórie t Meno interpreta/funkcia t
Názov skladby alebo programu t Meno
skladateľa t Intenzita signálu t
Aktuálne použité zvukové pole t
Úroveň hlasitosti
Pri príjme vysielania služieb RDS
(Iba modely pre Európu a Austráliu)
Názov naprogramovanej služby alebo
uloženej stanice* t Frekvencia, pásmo
a číslo predvoľby t Aktuálne použité
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
* Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali.
Indexový názov sa nezobrazí, ak ste do názvu
zadali len medzery alebo ak je názov totožný
s názvom vstupu.
** Informácie o toku sa nemusia zobraziť.
Poznámka
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky
alebo interpunkčné znamienka.
112SK
2
Používanie diaľkového ovládača
Ak sa napríklad chystáte naprogramovať
videorekordér pripojený ku konektorom
VIDEO 1, stlačte tlačidlo VIDEO 1.
Rozsvietia sa indikátory RM SET UP
a SHIFT.
Programovanie diaľkového
ovládača
Diaľkový ovládač môžete prispôsobiť tak,
aby zodpovedal zariadeniu pripojenému
k prijímaču. Diaľkový ovládač môžete
dokonca naprogramovať na ovládanie
zariadení iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadení značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač bežne nedokáže ovládať.
Skôr než začnete, uvedomte si nasledujúce
skutočnosti:
– Nemôžete zmeniť nastavenia tlačidiel vstupu
TUNER, USB, HOME NETWORK
a MUSIC SERVICES.
– Pomocou diaľkového ovládača možno
ovládať iba zariadenia, ktoré prijímajú
signály infračerveného bezdrôtového
ovládania.
RM SET
UP
SHIFT
AV ?/1
TV
Stlačte tlačidlo vstupu zariadenia,
ktoré chcete naprogramovať.
3
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číselný kód.
Ak existuje viacero kódov, skúste zadať
kód zodpovedajúci zariadeniu
s televízorom.
Číselné kódy zodpovedajúce príslušnému
zariadeniu nájdete v tabuľkách na
str. 114 – 117.
Poznámka
Pre tlačidlo TV sú funkčné len 500-kové kódy.
4
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Po overení číselného kódu indikátor
RM SET UP dvakrát pomaly zabliká
a diaľkový ovládač automaticky ukončí
režim programovania.
5
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
naprogramujte ďalšie zariadenia.
Poznámka
Tlačidlá
vstupu
Keď stlačíte číselné tlačidlo, indikátor RM SET UP
zhasne.
ENT/MEM
Zrušenie programovania
Stlačte a podržte tlačidlo RM
SET UP a potom stlačte
tlačidlo AV ?/1.
Indikátor RM SET UP začne pomaly
blikať.
V ktoromkoľvek kroku stlačte tlačidlo RM
SET UP. Diaľkový ovládač automaticky
ukončí režim programovania.
Používanie diaľkového
ovládača
1
Číselné
tlačidlá
Aktivovanie vstupu po
programovaní
Stlačením naprogramovaného tlačidla
aktivujte požadovaný vstup.
pokračovanie
113SK
Ak programovanie nebolo
úspešné, skontrolujte tieto
skutočnosti:
• Ak sa v kroku č. 1 nerozsvieti indikátor
RM SET UP, vybili sa batérie. Vymeňte
obidve batérie.
• Ak pri zadávaní číselného kódu indikátor
RM SET UP päťkrát rýchlo zabliká,
vyskytla sa chyba.
Začnite znova od kroku č. 1.
Číselné kódy zodpovedajúce
zariadeniam a výrobcom zariadení
Pomocou číselných kódov uvedených
v tabuľkách nižšie môžete naprogramovať
zariadenia iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadenia značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač bežne nedokáže ovládať.
Keďže signál z diaľkového ovládača prijímaný
zariadením sa líši v závislosti od modelu
a roku výroby zariadenia, môže byť zariadeniu
priradený viac než jeden číselný kód.
Ak sa vám nepodarí diaľkový ovládač
naprogramovať pomocou niektorého z kódov,
skúste použiť iné kódy.
Ovládanie prehrávača diskov CD
Výrobca
Kódy
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Ovládanie prehrávača kaziet DAT
Výrobca
Kódy
SONY
203
PIONEER
219
Ovládanie kazetového prehrávača
Výrobca
Kódy
SONY
201, 202
Poznámky
DENON
204, 205
• Číselné kódy sú stanovené na základe najnovších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa však stať, že zariadenie nezareaguje
na niektoré alebo žiadne z uvedených kódov.
• Pri používaní diaľkového ovládača na ovládanie
určitého zariadenia nemusia byť funkčné všetky
tlačidlá vstupu.
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Ovládanie prehrávača diskov MD
114SK
Výrobca
Kódy
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
Ovládanie zariadenia DVD/VCR
COMBO
Výrobca
SONY
Výrobca
Kódy
SONY
411
Kódy
307, 308, 309
Ovládanie prehrávača alebo
rekordéra diskov Blu-ray Disc
Ovládanie zariadenia DVD/HDD
COMBO
Výrobca
Kódy
Výrobca
Kódy
SONY
310, 311, 312
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
335
SAMSUNG
336
LG
337
Ovládanie konzoly PSX
Ovládanie televízora
Výrobca
Kódy
SONY
501, 502
AIWA
501, 536, 539
Výrobca
Kódy
AKAI
503
SONY
313, 314, 315
AOC
503
CENTURION
566
Ovládanie prehrávača diskov DVD
CORONADO
517
Výrobca
Kódy
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
SONY
401, 402, 403
DAYTRON
517, 566
BROKSONIC
424
DAEWOO
DENON
405
504, 505, 506, 507,
515, 544
HITACHI
416
JVC
415, 423
MITSUBISHI
419
ORITRON
417
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
521, 522
406, 408, 425
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
RCA
414
ITT/NOKIA
SAMSUNG
416, 422
J.C.PENNY
503, 510, 566
TOSHIBA
404, 421
JVC
516, 552
ZENITH
418, 420
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
Ovládanie rekordéra diskov DVD
Výrobca
Kódy
SONY
401, 402, 403
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
Používanie diaľkového
ovládača
PANASONIC
pokračovanie
115SK
Výrobca
Kódy
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
Ovládanie prehrávača diskov
Video CD
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
Výrobca
Kódy
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
SONY
605
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
AIWA*
710, 750, 757, 758
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
566
FISHER
717, 720
SABA
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
SANYO
SCOTT
503, 566
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
SAMPO
Ovládanie videorekordéra
Výrobca
Kódy
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
726, 727, 728, 736
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
JVC
SYLVANIA
503, 518, 566
MAGNAVOX
730, 731, 738
THOMSON
530, 537, 547, 549
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
NEC
736
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
TEKNIKA
517, 518, 567
PHILIPS
729, 730, 731
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
GE
503, 509, 510, 544
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
Ovládanie prehrávača diskov LD
Výrobca
Kódy
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
116SK
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
**Ak videorekordér značky AIWA nereaguje ani po
zadaní kódu pre značku AIWA, zadajte kód pre
značku Sony.
Ovládanie satelitného prijímača
Výrobca
Kódy
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Obnovenie nastavení
diaľkového ovládača
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1
Ovládanie prijímača káblovej
televízie
Podržte stlačené tlačidlo MASTER
VOL – alebo 2 –, stlačte
a podržte tlačidlo ?/1 a potom
stlačte tlačidlo AV ?/1.
Výrobca
Kódy
Indikátor RM SET UP trikrát zabliká.
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Vymaže sa celý obsah pamäte
diaľkového ovládača (t. j. všetky
naprogramované údaje).
Používanie diaľkového
ovládača
SCIENTIFIC ATLANTA
2
117SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte
prijímač od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane prijímača.
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od zdroja napájania (elektrickej siete), kým
je pripojené k nástennej elektrickej zásuvke.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• (Iba modely pre USA a Kanadu)
Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno
do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa
na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača, aby ste
sa nepopálili.
118SK
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti
iných zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača. (Ak sa prijímač používa
v kombinácii s televízorom,
videorekordérom alebo kazetovým
prehrávačom a je umiestnený príliš blízko
týchto zariadení, môže vznikať šum a zhoršiť
sa kvalita obrazu. Tieto javy sú
pravdepodobnejšie v prípade, že používate
internú anténu. Preto odporúčame používať
externú anténu.)
• Pri umiestňovaní prijímača na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
prijímač a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch prijímača, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony. Ak servisný
personál vymení počas opravy niektoré časti,
môže si ich ponechať.
Napájanie
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená
na hodnotu ON (str. 105).
• Funkcia časovača spánku (str. 15)
je zapnutá.
Zvuk
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• Skontrolujte, či ste vybrali zvukové pole
pre film alebo hudbu (str. 65 alebo 66).
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk.
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden kanál,
zariadenie pravdepodobne nie je
pripojené k prijímaču správne.
Skontrolujte, či sú všetky káble úplne
zasunuté do konektorov na prijímači
aj zariadení. Ak v slúchadlách počuť
obidva kanály, predný reproduktor
pravdepodobne nie je pripojený
k prijímaču správne. Skontrolujte
pripojenie predného reproduktora,
z ktorého nepočuť zvuk.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektor L
aj R analógového zariadenia. Analógové
zariadenia vyžadujú pripojenie obidvoch
konektorov. Použite zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov (str. 95).
• Skontrolujte, či sú stredové reproduktory
a reproduktory na priestorový zvuk
nastavené na hodnotu Small alebo Large.
• Pomocou ponuky Auto Calibration alebo
položky SP Pattern v ponuke Speaker
Settings skontrolujte, či sú nastavenia
reproduktorov vhodné pre dané
usporiadanie reproduktorov. Potom
pomocou položky Test Tone v ponuke
Speaker Settings skontrolujte, či sa zvuk
prehráva z jednotlivých reproduktorov
správne.
• Niektoré disky neobsahujú označenie
formátu Dolby Digital Surround EX, hoci
sa na ich obaloch nachádzajú logá formátu
Dolby Digital Surround EX.
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
pokračovanie
119SK
Ďalšie informácie
Nereprodukuje sa multikanálový zvuk
formátu Dolby Digital, DTS alebo
DTS 96/24.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk DVD
atď. nahratý vo formáte Dolby Digital
alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov DVD atď.
k vstupným digitálnym konektorom
prijímača skontrolujte, či je k dispozícii
nastavenie výstupu digitálneho zvuku
pripojeného zariadenia.
• V ponuke HDMI Settings nastavte
položku Audio Out na hodnotu AMP.
• Keď sa nereprodukuje formát zvuku DTS
96/24, nastavte typ kalibrácie na hodnotu
Off a spustite automatickú kalibráciu
znova (str. 43).
• Zvukové polia nefungujú pri príjme
signálu DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio alebo Dolby
TrueHD so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz.
• V závislosti od vybratého zvukového poľa
sa z basového reproduktora nemusí
prehrávať žiaden zvuk.
• Keď sú všetky reproduktory nastavené na
hodnotu Large a vybratá je položka NEO6
CIN alebo NEO6 MUS, z basového
reproduktora sa neprehráva žiaden zvuk.
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané na
pripojenie úplne zasunuté do konektorov
na prijímači aj zariadení.
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 88).
• Skontrolujte nastavenie položky Audio
Out v ponuke HDMI Settings (str. 101).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre
toto zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru HDMI
nemôžete počúvať disky Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
grafické používateľské rozhranie.
Stlačením tlačidla GUI MODE vyberte
položku GUI OFF.
• Skontrolujte, či konektor vybratého
digitálneho zvukového vstupu nie je
priradený k iným vstupom (str. 88).
• Skontrolujte, či sa položka A. DIRECT
nepoužíva.
120SK
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble zasunuté do vstupných a výstupných
konektorov pre príslušné konektory na
prijímači, reproduktoroch a zariadení.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj
všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok MASTER
VOLUME nie je nastavený na hodnotu
VOL MIN.
• Skontrolujte, či položka SPEAKERS nie je
nastavená na hodnotu SPK OFF (str. 38).
• Skontrolujte, či k prijímaču nie sú
pripojené slúchadlá.
• Stlačením tlačidla MUTING alebo
na diaľkovom ovládači zrušte funkciu
stlmenia zvuku.
• Skúste požadované zariadenie vybrať
stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočením gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači (str. 47).
• Aktivoval sa ochranný systém prijímača.
Vypnite prijímač, odstráňte skrat a znova
zapnite prijímač.
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené na doraz.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre
od televízneho prijímača alebo žiarivky.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené
alebo zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne a na doraz.
• Pomocou ponuky Speaker Settings
nastavte parametre hlasitosti zvuku.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
z televízora sa neprenáša zvuk.
• Po prepnutí prijímača na pohotovostný
režim sa zvuk prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie z tohto
zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON (str. 101).
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 47).
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING sa
nerozsvietil na modro.
• Skontrolujte, či je prehrávacie zariadenie
pripojené ku konektoru pre digitálny
signál a či je v prijímači vybratý
správny vstup.
• Skontrolujte, či vstupný zdroj
prehrávaného softvéru zodpovedá
multikanálovému formátu.
• Skontrolujte, či je v prehrávacom
zariadení nastavený multikanálový zvuk.
• Skontrolujte, či konektor vybratého
digitálneho zvukového vstupu nie je
priradený k iným vstupom v časti Input
Assign ponuky Input Option (str. 88).
pokračovanie
121SK
Ďalšie informácie
Neprenáša sa zvuk z prijímača ani
z reproduktora televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky Audio
Out v ponuke HDMI Settings (str. 101).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre toto
zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru HDMI
nemôžete počúvať disky Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
grafické používateľské rozhranie.
Stlačením tlačidla GUI MODE vyberte
položku GUI OFF.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
Audio Out v ponuke HDMI Settings
nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom
prípade vyberte hodnotu AMP.
• Ak nepočujete zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču, kým je
v prijímači vybratý televízny vstup:
– Ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne vysielanie,
zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo požadovaný
vstup. Informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie televízora.
Dochádza k oneskoreniu medzi
zvukovým a obrazovým výstupom.
• Skontrolujte, či sa nepoužíva funkcia
PARTY STREAMING. Ak chcete reláciu
PARTY ukončiť, stlačte tlačidlo SHIFT
a podržte stlačené tlačidlo PARTY, kým
sa nezobrazí hlásenie CLOSE PARTY.
Podrobné informácie nájdete na str. 79.
Obraz
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
vhodný vstup.
• Nastavte televízor na vhodný
vstupný režim.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Správne priraďte obrazový vstup
zariadenia.
• Ak pomocou prijímača konvertujete
vstupný signál, vstupný signál by mal byť
rovnaký ako funkcia vstupu (str. 31).
• Ak ste pripojili konverzný kábel HDMIDVI, obraz sa nemusí zobrazovať správne.
• Skontrolujte, či sú káble správne
a na doraz pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný obraz.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať. Skontrolujte
formáty trojrozmerného obrazu
podporované prijímačom (str. 130).
122SK
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
neprenáša sa z televízora obraz.
• Po prepnutí prijímača na pohotovostný
režim sa obraz prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie z tohto
zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON (str. 101).
Obraz reprodukovaný pomocou
konektorov COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT je poškodený.
• Televízor nemusí podporovať rozlíšenie
výstupných signálov z konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT. V takom prípade vyberte v prijímači
vhodné rozlíšenie (str. 100).
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 47).
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
ponuka grafického používateľského
rozhrania.
• Opakovaným stláčaním tlačidla GUI
MODE vyberte položku GUI ON. Ak sa na
televíznej obrazovke ponuka grafického
používateľského rozhrania naďalej
nezobrazuje, stlačte tlačidlo MENU.
• Skontrolujte, či je televízor pripojený
správne.
• Televízor nemusí podporovať rozlíšenie
výstupných signálov z obrazových
konektorov. V takom prípade vyberte
v prijímači vhodné rozlíšenie (str. 100).
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie.
Externá anténa FM
Prijímač
Nefunguje služba RDS.**
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu
FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.**
• Služba môže byť dočasne mimo prevádzky.
Obráťte sa na pracovníkov rozhlasovej
stanice a zistite, či naozaj poskytujú
požadovanú službu.
* Iba modely pre USA a Kanadu.
** Iba modely pre Európu a Austráliu.
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené
na doraz. Nastavte antény a v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Anténu satelitného rádia umiestnite
ďalej od reproduktorových káblov
a napájacieho kábla, aby sa neprijímal
šum.*
• Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite priame ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení staníc
v pásme AM) (str. 56).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc).
Uložte stanice (str. 57).
• Stlačte tlačidlo AMP a opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY na diaľkovom
ovládači zobrazte na displeji frekvenciu.
Zvuk je skreslený.
• Opakovane stláčajte tlačidlo MASTER
VOL – alebo 2 – na diaľkovom ovládači.
• Položku EQ zariadenia iPhone alebo iPod
nastavte na hodnotu Off alebo Flat.
Zariadenie iPhone alebo iPod nemožno
nabiť.
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPhone alebo
iPod pripojené na doraz.
Zariadenie iPhone alebo iPod nemožno
ovládať.
• Skontrolujte, či ste sňali ochranný kryt
zariadenia iPhone alebo iPod.
• V závislosti od obsahu zariadenia iPhone
alebo iPod môže chvíľu trvať, kým sa
spustí prehrávanie.
• Odpojte zariadenie iPhone alebo iPod
a potom ho znova pripojte.
• Používate nepodporované zariadenie
iPhone alebo iPod. Typy podporovaných
zariadení nájdete v časti „Kompatibilné
modely zariadenia iPod alebo iPhone“
(str. 49).
pokračovanie
123SK
Ďalšie informácie
Prijímač nemôže vôbec prijímať satelitné
kanály.*
• Podmienky príjmu nie sú dobré.
Presuňte anténu na miesto s dobrými
podmienkami.
• Skontrolujte, či ste sa prihlásili na odber
požadovanej služby satelitného rádia
(str. 58).
iPhone/iPod
Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia
iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení iPhone.
Zariadenie USB
Používate podporované zariadenie USB?
• Po pripojení nepodporovaného zariadenia
USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce
problémy. Typy podporovaných zariadení
nájdete v časti „Kompatibilné zariadenia
USB“ (str. 52).
– Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
– V prijímači sa nezobrazia názvy
súborov ani priečinkov.
– Nemožno prehrávať.
– Zvuk je trhaný.
– Počuť šum.
– Počuť skreslený zvuk.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať
už samotné hudobné údaje.
Zariadenie USB nemožno pripojiť k portu
(USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte
zariadenie USB správnym spôsobom.
Zobrazenie textu Reading alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
124SK
Odporúčame dodržať tieto pokyny.
– Celkový počet priečinkov v zariadení
USB: najviac 100 (vrátane priečinka
ROOT)
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 100
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB môžu byť
poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Malé písmená (a až z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Iné znaky sa nemusia zobrazovať správne.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 52).
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 52).
• Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Nemožno prehrať zvukový súbor.
• Nemožno prehrávať súbory MP3 vo
formáte MP3 PRO.
• Zvukový súbor pozostáva z viacerých stôp.
• Niektoré súbory AAC sa nemusia
prehrávať správne.
• Nemožno prehrávať súbory WMA vo
formáte Windows Media Audio Lossless
a Professional.
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných systémov
súborov než FAT16 alebo FAT32.*
• Ak používate zariadenie USB rozdelené na
oblasti, prehrávať možno len zvukové
súbory uložené v prvej oblasti.
• Prehrávanie je možné až po ôsmu úroveň
(vrátane priečinka ROOT).
• Priečinkov je viac než 100 (vrátane
priečinka ROOT).
• V priečinku je viac než 100 súborov.
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
* Prijímač podporuje systémy FAT16 a FAT32,
niektoré zariadenia USB však nemusia
podporovať obidva systémy FAT.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie jednotlivých zariadení USB alebo
sa obráťte na ich výrobcu.
Pripojenie k sieti
Zobrazuje sa chybové hlásenie.
• Preverte príčinu chyby. Pozrite si časť
„Zoznam hlásení funkcií siete“ (str. 81).
Prijímač sa nemôže pripojiť k sieti.
• Skontrolujte stav siete. Pozrite si časť
„Kontrola informácií o sieti“ (str. 102) a
v kroku č. 2 vyberte položku Connection.
Ak sa zobrazí hlásenie No Connection,
nastavte pripojenie k sieti znova (str. 70).
• Skontrolujte, či je zapnutý smerovač.
Domáca sieť
Prijímač sa nemôže pripojiť k sieti.
• Skontrolujte, či je zapnutý smerovač.
• Skontrolujte, či je zapnutý server.
• Nastavenia siete v prijímači môžu byť
nesprávne. Skontrolujte stav siete. Pozrite
si časť „Kontrola informácií o sieti“
(str. 102) a v kroku č. 2 vyberte položku
Connection.
Ak sa zobrazí hlásenie No Connection,
nastavte pripojenie k sieti znova (str. 70).
• Server môže byť nestabilný. Reštartujte ho.
• Skontrolujte, či sú prijímač a server
pripojené k smerovaču správne.
• Skontrolujte, či je server správne
nastavený (str. 70). Skontrolujte, či bol
prijímač zaregistrovaný na serveri a či
umožňuje vysielanie prúdu hudobných
údajov zo servera.
• Ak je v počítači aktívna funkcia ICF
(Internet Connection Firewall), môže
prijímaču brániť v pripojení k počítaču
(iba ak sa počítač používa ako server).
Možno budete musieť zmeniť nastavenia
brány firewall, aby sa prijímač mohol
pripojiť. (Podrobné informácie o zmene
nastavení brány firewall nájdete v návode
na použitie dodanom s počítačom.)
• Ak ste inicializovali prijímač alebo
vykonali obnovenie systému na serveri,
vyberte nastavenia siete znova (str. 70).
Ďalšie informácie
Prijímač nemožno ovládať pomocou
zariadenia Media Remote.
• Po zapnutí prijímača môže trvať dlhý čas,
kým sa prijímač pripojí k sieti. Chvíľu
počkajte a potom skúste zariadenie
Media Remote použiť znova.
• V ponuke Network Settings skontrolujte,
či je položka Network Standby nastavená
na hodnotu On, aby ste zariadenie
Media Remote mohli používať ihneď
po zapnutí prijímača.
Nemožno vybrať ponuku Network
Settings.
• Skontrolujte, či je vybratá funkcia
Home Network alebo Music Services.
• Po zapnutí prijímača chvíľu počkajte
a znova vyberte ponuku Network Settings.
pokračovanie
125SK
Server (napríklad počítač) sa nezobrazuje
v zozname serverov. (Na televíznej
obrazovke sa zobrazí hlásenie No Server.)
• Možno ste prijímač zapli ešte pred
zapnutím servera. Obnovte zoznam
serverov (str. 74).
• Skontrolujte, či je zapnutý smerovač.
• Skontrolujte, či je zapnutý server.
• Skontrolujte, či je server správne
nastavený (str. 70). Skontrolujte, či bol
prijímač zaregistrovaný na serveri a či
umožňuje vysielanie prúdu hudobných
údajov zo servera.
• Skontrolujte, či sú prijímač a server
pripojené k smerovaču správne.
Skontrolujte informácie o nastavení siete
(str. 102).
Zvukové údaje nemožno prehrávať
normálne.
• Vybrali ste možnosť náhodného
prehrávania. Stlačte tlačidlo SHIFT
a potom opakovane stláčajte tlačidlo
SHUFFLE, kým nezmizne indikátor
SHUF.
Prehrávanie sa nespustí alebo sa
automaticky neprejde na nasledujúcu
skladbu alebo súbor.
• Skontrolujte, či prijímač podporuje formát
zvukového súboru, ktorý sa pokúšate
prehrať (str. 74).
• Súbory WMA s ochranou autorských práv
DRM nemožno prehrávať.
Informácie o tom, ako skontrolovať
ochranu autorských práv súboru WMA,
nájdete na str. 75.
Zvuk je počas prehrávania trhaný.
• Ak funkciu servera plní počítač, môže
v ňom byť spustených mnoho aplikácií.
Ak je v počítači aktívny antivírusový
softvér, dočasne ho vypnite, pretože
potrebuje veľké množstvo systémových
prostriedkov.
• V závislosti od sieťového prostredia
možno nebudete môcť prehrávať skladby,
ak sa bude súčasne používať viacero
zariadení. Vypnite druhé zariadenie,
aby mohol prijímač prehrávať skladby.
126SK
Zobrazuje sa hlásenie Cannot Play.
• Nemôžete prehrávať žiadne súbory okrem
zvukových súborov.
• Skontrolujte, či je server správne
nastavený (str. 70). Skontrolujte, či bol
prijímač zaregistrovaný na serveri a či
umožňuje vysielanie prúdu hudobných
údajov zo servera.
• Skontrolujte, či bol zvukový súbor na
serveri poškodený alebo vymazaný.
Pozrite si návod na použitie dodaný
so serverom.
• Nemôžete prehrávať tieto skladby:
– skladbu, ktorá porušuje obmedzenia pri
prehrávaní,
– skladbu s nezvyčajnými informáciami
o autorských právach,
– skladbu zakúpenú v hudobnej predajni
online, ktorá neumožňuje vysielanie
prúdu údajov v domácej sieti,
– skladbu vo formáte nepodporovanom
prijímačom (str. 74).
• Skontrolujte, či vybratá skladba nebola
vymazaná zo servera. Ak bola skladba
vymazaná, vyberte inú skladbu.
• Skontrolujte, či je zapnutý smerovač.
• Skontrolujte, či je zapnutý server.
• Server môže byť nestabilný. Reštartujte ho.
• Skontrolujte, či sú prijímač a server
pripojené k smerovaču správne.
Zobrazuje sa hlásenie No Track.
• Ak sa vo vybratom priečinku
nenachádzajú žiadne skladby ani
priečinky, nemôžete zobraziť obsah
priečinka jeho rozšírením.
Nemožno prehrávať skladbu formátu
WMA chránenú autorskými právami.
• Informácie o tom, ako skontrolovať
ochranu autorských práv súboru WMA,
nájdete na str. 75.
Nemožno vybrať predtým vybratú
skladbu.
• Informácie o skladbe uložené na serveri
sa mohli zmeniť. Znova vyberte server
zo zoznamu serverov (str. 74).
Zariadenia v domácej sieti sa nemôžu
pripojiť k prijímaču.
• Položka Network Standby môže byť
nastavená na hodnotu Off. Zapnite
prijímač alebo nastavte položku Network
Standby na hodnotu On (str. 104).
• Skontrolujte, či je sieť správne nastavená.
V opačnom prípade nemožno vytvoriť
pripojenie (str. 102).
• Zariadenie v zozname zariadení je
nastavené na možnosť Not Allow (str. 103)
alebo zariadenie nie je pridané do
zoznamu zariadení (str. 103).
• Nastavili ste maximálny počet 20
pripojiteľných zariadení. Odstráňte
nepotrebné zariadenia zo zoznamu
zariadení a nastavte položku Auto Access
na hodnotu Allow (str. 103).
• Ak prijímač vykonáva niektorú
z nasledujúcich operácií, ovládanie
prijímača zo servera je pozastavené.
– Prehrávanie skladby uloženej na serveri
(prijímač funguje ako prehrávač)
– Aktualizácia softvéru
Prijímač nemožno zapnúť automaticky,
keď ho používajú zariadenia v sieti.
• Samotný prijímač nepodporuje normu
Wake-on-LAN. Ak je položka Network
Standby nastavená na hodnotu Off,
prijímač nemožno zapnúť pomocou
funkcie Wake-on-LAN. Nastavte položku
Network Standby na hodnotu On, aby
prijímač mohol reagovať na operácie iných
zariadení prostredníctvom siete (str. 104).
Zariadenia v sieti nemôžu zapnúť
prijímač.
• Prijímač nemožno zapnúť spustením
funkcie Wake-on-LAN, ktorú ovládajú
iné zariadenia v sieti.
Hudobné služby
Prijímač nemožno pripojiť k službe.
• Skontrolujte, či je zapnutý smerovač.
• Skontrolujte stav siete. Pozrite si časť
„Kontrola informácií o sieti“ (str. 102) a
v kroku č. 2 vyberte položku Connection.
Ak sa zobrazí hlásenie No Connection,
nastavte pripojenie k sieti znova (str. 70).
• Ak na základe zmluvy s poskytovateľom
internetových služieb možno v tom
istom čase pripojiť na internet iba jedno
zariadenie, toto zariadenie nebude môcť
získať prístup na internet, ak už je
pripojené iné zariadenie. Obráťte sa na
operátora alebo poskytovateľa služieb.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité,
vymeňte ich za nové.
• Na diaľkovom ovládači vyberte správny
vstup.
• Ak ovládate naprogramované zariadenie
iného výrobcu než spoločnosti Sony,
diaľkový ovládač nemusí správne fungovať
v závislosti od modelu a výrobcu
zariadenia.
127SK
Ďalšie informácie
Prijímač nedokáže prehrať skladbu, ktorú
práve prehráva hostiteľ relácie PARTY.
• Hostiteľ relácie PARTY prehráva skladbu
s formátom zvuku, ktorý nemožno
prehrať v prijímači.
• Môže chvíľu trvať, kým sa začne
prehrávať zvuk.
Prijímač sa pripája k neželanej relácii
PARTY.
• Ak pred pripojením prijímača bola
spustená viac než jedna relácia PARTY,
prijímač sa nemusí dokázať pripojiť
k požadovanej relácii. Ukončite druhú
reláciu PARTY a pripojte sa k požadovanej
relácii.
Iné
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI
(str. 23, 24).
• Skontrolujte, či je položka Ctrl for HDMI
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom zariadení.
Pozrite si návod na použitie pripojeného
zariadenia.
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená
na hodnotu OFF, funkcia BRAVIA Sync
nepracuje správne, ani keď zariadenie
pripojíte ku konektoru HDMI IN.
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA Sync,
sú obmedzené štandardom HDMI CEC
nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov
Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne
tri zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne
štyri zariadenia
– Prijímač AV (zvukový systém):
maximálne jedno zariadenie
Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
• V závislosti od pripojených zariadení
a televízora možno budete musieť
zariadenia a televízor nastaviť. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami a televízorom.
• Zmeňte vstup prijímača na vstup HDMI
pripojený k zariadeniu.
128SK
Chybové hlásenia
V prípade poruchy sa na displeji zobrazí
hlásenie. Podľa tohto hlásenia môžete
skontrolovať stav systému. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
PROTECTOR
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením alebo prijímač je
zakrytý a ventilačné otvory sú zablokované.
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova zapnite napájanie.
USB FAIL
Zistil sa nadprúd z portu
(USB).
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte zariadenie
iPhone, iPod alebo USB, odpojte ho a znova
zapnite napájanie.
Ďalšie hlásenia nájdete v častiach „Zoznam
hlásení po meraní automatickej kalibrácie“
(str. 42), „Zoznam hlásení pre zariadenie
iPhone alebo iPod“ (str. 51), „Zoznam hlásení
pre zariadenie USB“ (str. 54), „Zoznam
hlásení satelitného rádia“ (str. 64) a „Zoznam
hlásení funkcií siete“ (str. 81).
Vymazanie pamäte
Časti s informáciami
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 36
Upravené zvukové polia
str. 69
Informácie o technickej podpore
Najnovšie informácie o prijímači nájdete
na nasledujúcich webových lokalitách.
Pre zákazníkov v USA:
http://www.esupport.sony.com/
Pre zákazníkov v Kanade:
[Angličtina]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[Francúzština]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v Austrálii:
http://www.sony-asia.com/support
Technické údaje
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
150 W na kanál
Modely pre Európu a Austráliu1)
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
1)
Merané v nasledujúcich podmienkach:
Oblasť
Požiadavky na
napájanie
USA, Kanada
Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Európa, Austrália
Striedavé napätie 230 V,
50 Hz
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Iba model pre USA)
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý
výkon vo frekvenčnom rozsahu 20 až 20 000
Hz so zaťažením obidvoch kanálov 8 ohmov
pri minimálnom výkone 100 W RMS
(efektívnom) na kanál je celkové harmonické
skreslenie (THD) menšie než 0,09 %.
2) Referenčný výstupný výkon pre tieto
reproduktory: predné, zadné na priestorový
zvuk, predné horné, stredový a reproduktor
na priestorový zvuk. V závislosti od nastavení
zvukového poľa a zdroja sa nemusí prehrávať
žiaden zvuk.
Frekvenčný rozsah
Analógový
Zosilňovač
Vstup
Analógový
Citlivosť: 500 mV/
50 kiloohmov
Odstup signál – šum3):
96 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
pokračovanie
129SK
Ďalšie informácie
Model pre USA1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
110 W + 110 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
150 W na kanál
Model pre Kanadu1)
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB
(s vypnutým zvukovým
poľom a ekvalizérom)
Ladenie v pásme AM
Digitálny (optický)
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ladiaci rozsah
Oblasť
Výstup (analógový)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/1
kiloohm
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovne nárastu
±10 dB, krok 1 dB
3) INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom
4)
a ekvalizérom).
Sieť so záťažou, úroveň vstupu.
USA, Kanada
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Európa, Austrália
–
531 kHz –
1 602 kHz
Anténa
Medzifrekvencia
Rámová anténa
450 kHz
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
80 MHz, prechod HD
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
Krok ladenia
Krok 10 kHz Krok 9 kHz
87,5 MHz – 108,0 MHz
Drôtová anténa FM
75 ohmov, asymetrické
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Video HDMI
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
3D
Formát
2D
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
1920 × 1080p pri 50 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba
(polovica)
Pod sebou
(hore a dole)
a
–
a
a
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
130SK
iPhone/iPod
Maximálne jednosmerný prúd 1,0 A, 5 V
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
USB
Podporovaná bitová rýchlosť*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s,
premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
* Nemožno zaručiť
kompatibilitu so
všetkými softvérovými
programami na
kódovanie alebo zápis,
nahrávacími
zariadeniami
a záznamovými
médiami.
Prenosová rýchlosť Plná rýchlosť
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných
zariadení
Maximálny prúd
500 mA
Na niektorých plošných spojoch nie sú
použité samozhasínajúce halogenidové
prísady.
Sieť
10BASE-T/100BASE-TX
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Oblasť
Požiadavky na
napájanie
USA, Kanada
Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Európa, Austrália
Striedavé napätie 230 V,
50 alebo 60 Hz
Ďalšie informácie
Príkon
240 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (po nastavení
položky Ctrl for HDMI
na hodnotu OFF)
Približné rozmery (šírka/výška/hĺbka)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm vrátane
prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
Približná hmotnosť 8,8 kg
131SK
Register
Čísla
G
N
2-kanálový zvuk 65
5.1-kanálový zvuk 19
7.1-kanálový zvuk 19
Grafické používateľské
rozhranie (GUI) 45
Nahrávanie 54
Nastavenia automatickej
kalibrácie 107
Nastavenia hlasitosti 107
Nastavenia ladenia 110
Nastavenia siete 102
Názov vstupu 48, 57
Network Standby 104
Nízke tóny 98, 109
A
A/V Sync 99, 110
AM 55
Antenna Aiming 60
Audio Out 101, 110
Audio Settings 99, 110
Auto Standby 105, 111
Automatické ladenie 56
B
BI-AMP 38, 91
BRAVIA Sync
príprava 84
H
HD-D.C.S. 66
HDMI Settings 101, 110
Hlásenie
Automatická
kalibrácia 42
Funkcie siete 81
Chyba 128
iPhone/iPod 51
SIRIUS 64
USB 54
Hudobné služby 76
I
Category Mode 60
iPhone/iPod 123
Input Assign 88
INPUT MODE 88
Č
J
Časovač spánku 15
Jednotka
vzdialenosti 98, 109
C
D
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 39
Device Name 104
Diaľkový ovládač 13, 113
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 99
Displej 10
DLNA 70
Dolby Digital EX 68
Domáca sieť 74
Dual Mono 99, 110
E
EQ Settings 98, 109
F
FM 55
132SK
K
Kompresia dynamického
rozsahu 97, 108
Konverzia 31
L
Ladič rozhlasových staníc 55
LFE (nízkofrekvenčný
efekt) 11
Lock Code 62
M
Manual Setup 95
Medzná frekvencia 97, 109
O
Obnovenie nastavení 36
Ovládanie hlasitosti
systému 85
Ovládanie pripojenia
HDMI 101
P
Parental Lock 61
PARTY STREAMING 79
Pass Through 101, 110
PlayStation 3 29
Ponuka 94, 107
Ponuka možností 46
Ponuka Settings 94
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc 27
Prehrávač diskov CD 32
Prehrávač diskov DVD 27
Prehrávač diskov Super
Audio CD 32
Prehrávanie jedným
dotykom 85
Priame ladenie 56
Prijímač káblovej
televízie 28
Pripojenie
antény 33
iPhone/iPod 29
obrazové zariadenie 24
reproduktory 21
sieť 33
televízor 23
zariadenie USB 32
zvukové zariadenie 32
Pripojenie Bi-amp 91
PROTECTOR 128
R
RDS 58
Rekordér diskov DVD 30
Režim A.F.D. 65
Režim filmov 65
Režim FM 56, 110
Režim hudby 66
Režim predvolieb 60
Rozlíšenie 100
S
Satelitné rádio SIRIUS 58
SB Assign 95
Server 70
Sirius ID 59
Software Update 105
SOUND OPTIMIZER 69
Speaker Settings 95, 108
SPEAKERS 38
Stlmenie zvuku 48
Surround Settings 98, 109
Synchronizácia režimu
Theater/Theatre 86
System Settings 105, 111
U
Uložené kanály 61
Uložené stanice 57
Ú
Úroveň efektu 98
V
Viacero zón 91
Video Settings 100, 110
Videokamera 30
Videorekordér 30
Vstup 47
Vyhľadávanie podľa
abecedy 14
Vymazanie
diaľkový ovládač 117
pamäť 36
zvukové pole 69
Vypnutie systému 86
Vysoké tóny 98, 109
Výber scény 87
W
Wake-on-LAN 75
Z
Zariadenie USB 52
Zobrazenie informácií
na displeji 112
Zoznam serverov 74
Zóna 2 91
Zvukové pole 65
Š
Šablóna pre
reproduktory 95, 108
Ďalšie informácie
T
Televízor 23
Test Tone 97
Testovací tón 107
Typ kalibrácie 107
133SK
LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCA SA SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI SONY
Skôr než začnete používať SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY (definovaný nižšie), pozorne si prečítajte nasledujúcu zmluvu.
Používaním SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY vyjadrujete súhlas so zmluvou. Ak s ňou nesúhlasíte, nemáte nárok
na používanie SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY.
DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Táto licenčná zmluva koncového používateľa („ZMLUVA“) je právnou zmluvou medzi
vami a spoločnosťou Sony Corporation („SONY“), ktorá je výrobcom hardvérového zariadenia značky Sony („PRODUKT“)
a poskytovateľom licencie na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY. Všetok softvér od spoločnosti Sony a softvér tretích strán
(okrem softvéru, na ktorý sa vzťahuje samostatná licencia) dodaný s PRODUKTOM a akékoľvek jeho aktualizácie a inovácie
sa v tomto dokumente označujú ako „SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY“. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY smiete používať
iba s PRODUKTOM.
Používaním SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY súhlasíte s tým, že budete viazaní ustanoveniami tejto ZMLUVY.
Ak s ustanoveniami tejto ZMLUVY nesúhlasíte, spoločnosť SONY vám neudeľuje licenciu na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI
SONY. V takom prípade by ste SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nemali používať.
LICENCIA NA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY
SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY je chránený zákonmi o autorských právach a medzinárodnými dohodami o autorských
právach, ako aj inými zákonmi a dohodami o právach duševného vlastníctva. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa poskytuje
na základe licencie, nepredáva sa.
UDELENIE LICENCIE
Všetky právne nároky, autorské práva a iné práva na SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY vlastní spoločnosť SONY alebo
jej poskytovatelia licencií. Táto ZMLUVA vám udeľuje právo používať SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY výlučne na
osobné účely.
POPIS POŽIADAVIEK, OBMEDZENÍ A PRÁV
Obmedzenia. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nesmiete kopírovať, upravovať, spätne analyzovať, dekompilovať ani
rozkladať, či už vcelku, alebo po častiach.
Oddelenie súčastí. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa licencuje ako jeden produkt. Jeho súčasti nemožno používať
oddelene.
Používanie v jedinom PRODUKTE. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY sa smie používať iba s jediným PRODUKTOM.
Prenájom. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nesmiete prenajímať ani poskytovať na lízing.
Prevod softvéru. Všetky práva udelené na základe tejto ZMLUVY smiete natrvalo previesť iba v prípade prevodu
SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY spolu s PRODUKTOM za predpokladu, že si neuchováte žiadne kópie a prevediete
všetok SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY (vrátane, ale nie výhradne, všetkých kópií, súčastí, médií, používateľských príručiek,
iných tlačených materiálov, elektronických dokumentov, diskov na obnovenie systému a tejto ZMLUVY), a v prípade,
že príjemca súhlasí s ustanoveniami tejto ZMLUVY.
Vypovedanie. Bez záväzkov voči ostatným právam môže spoločnosť SONY vypovedať túto ZMLUVU, ak nedodržíte
ustanovenia tejto ZMLUVY. V takom prípade musíte na požiadanie spoločnosti SONY zaslať PRODUKT na adresu určenú
spoločnosťou SONY a spoločnosť SONY vám PRODUKT zašle späť, hneď ako to bude možné po odstránení SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI SONY z PRODUKTU.
Dôvernosť. Súhlasíte s tým, že zachováte dôvernosť informácií obsiahnutých v SOFTVÉRI SPOLOČNOSTI SONY,
ktoré nie sú verejne známe, a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SONY neprezradíte takéto informácie
iným stranám.
VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nie je odolný voči chybám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený na používanie alebo
predaj ako ovládací prostriedok online v nebezpečnom prostredí, v ktorom sa vyžaduje bezchybný výkon, napríklad pri
prevádzke nukleárnych zariadení, v systémoch leteckej navigácie, komunikácie alebo riadenia leteckej dopravy, v zariadeniach
na priamu podporu životných funkcií alebo v zbraňových systémoch, kde by zlyhanie SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY
mohlo viesť k smrti, ublíženiu na zdraví alebo vážnym fyzickým škodám či škodám na životnom prostredí („vysokorizikové
aktivity“). Spoločnosť SONY a jej dodávatelia sa výslovne vzdávajú akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky vhodnosti
pre vysokorizikové aktivity.
134SK
VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY
Výslovne súhlasíte s tým, že SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY používate na svoje vlastné riziko. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI
SONY sa poskytuje „TAK, AKO JE“ a bez záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť SONY, jej dodávatelia a poskytovatelia
licencií pre produkty spoločnosti SONY (len na účely tejto ČASTI súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“) VÝSLOVNE
ODMIETAJÚ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SONY SA NEZARUČUJE,
ŽE FUNKCIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ OBSAHOVAŤ CHYBY ALEBO BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE
POŽIADAVKY. SPOLOČNOSŤ SONY SA TAKISTO NEZARUČUJE, ŽE OVLÁDANIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI
SONY BUDE OPRAVENÉ. SPOLOČNOSŤ SONY SA NAVYŠE NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE
VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY,
POKIAĽ IDE O JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INÉ VLASTNOSTI. ŽIADNE ÚSTNE
ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO OPRÁVNENÝM
ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ VYTVÁRAŤ ZÁRUKU ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM ROZŠIROVAŤ
ROZSAH TEJTO ZÁRUKY. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK,
PRETO SA VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
Bez obmedzenia predchádzajúcich ustanovení sa výslovne vyhlasuje, že SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY nie je navrhnutý
ani určený na použitie v inom produkte než v danom PRODUKTE. Spoločnosť SONY neposkytuje žiadnu záruku, že
akýkoľvek produkt, softvér, obsah alebo údaje vytvorené vami alebo treťou stranou nebudú poškodené SOFTVÉROM
SPOLOČNOSTI SONY.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ SONY, JEJ DODÁVATELIA A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ PRE PRODUKTY SPOLOČNOSTI SONY
(LEN na účely tejto ČASTI súhrnne nazývaní „SPOLOČNOSŤ SONY“) NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI SONY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ ALEBO SÚ
ZALOŽENÉ NA PORUŠENÍ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍ ZMLUVY,
NEDBANLIVOSTI, PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII.
TAKÉTO ŠKODY ZAHŔŇAJÚ, ALE NIE VÝHRADNE, UŠLÝ ZISK, STRATU PRÍJMOV, STRATU ÚDAJOV,
NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO AKÉKOĽVEK SÚVISIACE ZARIADENIA, PRESTOJE A UŠLÝ ČAS
POUŽÍVATEĽA BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLA SPOLOČNOSŤ SONY UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO
ŠKÔD. V KAŽDOM PRÍPADE BUDE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SONY PODĽA AKÉHOKOĽVEK
USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR
SPOLOČNOSTI SONY.
EXPORT
Ak SOFTVÉR SPOLOČNOSTI SONY používate v inej krajine (alebo prevádzate do inej krajiny), než je krajina vášho trvalého
pobytu, musíte dodržiavať platné zákony a predpisy týkajúce sa exportu, importu a cla.
NADRIADENÝ PRÁVNY PORIADOK
Táto ZMLUVA sa bude vykladať, riadiť a používať v súlade so zákonmi Japonska bez ohľadu na akýkoľvek konflikt zákonných
ustanovení. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto ZMLUVY bude podliehať právomoci a príslušnosti súdov v Tokiu v Japonsku
a vy a spoločnosť SONY týmto súhlasíte s právomocou a príslušnosťou takýchto súdov. VY A SPOLOČNOSŤ SONY SA
ZRIEKATE PRÁVA NA KONANIE PRED POROTOU S OHĽADOM NA AKÉKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÚCE
Z TEJTO ZMLUVY ALEBO TÝKAJÚCE SA TEJTO ZMLUVY.
ODDELITEĽNOSŤ
Ak bude akákoľvek časť tejto ZMLUVY označená ako neplatná alebo nevynútiteľná, ostatné časti zostanú v platnosti.
Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s touto ZMLUVOU alebo obmedzenou zárukou poskytovanou podľa týchto
podmienok, môžete sa obrátiť na spoločnosť SONY, a to písomne na určenú kontaktnú adresu spoločnosti SONY uvedenú
v záručnom liste, ktorý sa nachádza v balení produktu.
135SK
Sony Corporation
Download PDF

advertising