Sony | STR-DA5800ES | Sony STR-DA5800ES 9.2-kanálový AV prijímač domáceho kina Návod na použitie

4-433-534-21(1) (SK)
Viackanálový
prijímač AV
Návod na použitie
Najprv si prečítajte Sprievodcu rýchlym nastavením, ktorý je dodávaný
spolu s prijímačom. To vám pomôže ľahšie pochopiť pripojenia a postupnosť
operácií prijímača.
STR-DA5800ES
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej
zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri dotyku
počas bežnej prevádzky.
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici EMC
pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
2SK
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú len
na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa
súladu s normami na základe právnych predpisov
Európskej únie je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky,
obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto
toho ho treba odovzdať v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia nepotrebných
batérií (predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej
balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto
produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na model
STR-DA5800ES (prijímač). Číslo svojho modelu
nájdete v pravom dolnom rohu predného panela.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa väčšinou opisuje ovládanie prijímača
pomocou dodaného diaľkového ovládača. Okrem
neho môžete používať aj tlačidlá alebo gombíky
na prijímači, ak majú rovnaké alebo podobné
názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený technológiami Dolby*
Digital, Pro Logic Surround a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX a symbol
dvojitého D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov
USA č.: 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 487 535, 6 226 616, 7 212 872, 7 003 467,
7 272 567, 7 668 723, 7 392 195, 7 333 929,
7 548 853 a iných patentov vydaných alebo
čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách.
DTS-HD, príslušný symbol a DTS-HD spoločne
so symbolom sú registrovanými ochrannými
známkami a DTS-HD Master Audio je
ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky
práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Termíny HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a iných krajinách.
pokračovanie
3SK
Typ písma (Shin Go R) inštalovaný v tomto
prijímači poskytla spoločnosť
MORISAWA & COMPANY LTD.
Tieto názvy sú ochrannými známkami spoločnosti
MORISAWA & COMPANY LTD. a autorské práva
na typ písma takisto patria spoločnosti
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v USA a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
sú ochrannými známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke spoločnosti Digital
Living Network Alliance.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochrannými
známkami spoločností Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista
a Windows Media sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto
technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná
bez príslušnej licencie alebo licencií od spoločnosti
Microsoft.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné vlastníctvo
vrátane obsahu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva,
pomocou technológie prístupu k obsahu Microsoft
PlayReady™. Toto zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu chránenému
pomocou technológie PlayReady alebo WMDRM.
Ak zariadenie nedokáže správne presadzovať
obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať,
aby zrušila funkcie zariadenia na prehrávanie
obsahu chráneného pomocou technológie
PlayReady. Toto zrušenie by nemalo ovplyvniť
nechránený obsah ani obsah chránený pomocou inej
technológie na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu
môžu od vás požadovať inováciu technológie
PlayReady, aby ste ich obsah mohli používať.
Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť získať
prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
„Android“ je registrovanou ochrannou známkou
alebo ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
InstaPrevue™ je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
Silicon Image, Inc. v USA a iných krajinách.
„BRAVIA“ Sync je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje
licencia GNU General Public License (GPL) alebo
GNU Lesser General Public License (LGPL).
Tieto ustanovujú právo zákazníka na získanie,
úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu uvedeného
softvéru v súlade s podmienkami uvedenými v GPL
alebo LGPL.
„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
4SK
Podrobné informácie o licenciách GPL, LGPL
a ostatných licenciách softvéru nájdete v ponuke
prijímača „Settings“ v časti „System Settings“ t
„Software License“.
Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý v tomto
zariadení, sa vzťahujú licencie GPL a LGPL,
a je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať
z nasledujúcej lokality:
URL: http://www.sony.net/Products/Linux
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať alebo reagovať
na prípadné otázky týkajúce sa obsahu tohto
zdrojového kódu.
5SK
Hlavné funkcie prijímača
Kompatibilita s rôznymi konektormi a formátmi
Funkcia
Popis
Strana
Podpora 9.2 kanálov
Prijímač dokáže reprodukovať až 9.2 kanálov.
Prijímač podporuje pripojenie Bi-amp pre predný reproduktor.
26, 28
Kompatibilita s rôznymi
štandardmi
Prijímač je kompatibilný s rôznymi formátmi zvuku, napríklad
24
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, viackanálový signál
Linear PCM, FLAC atď.
HDMI (9 vstupov,
2 výstupy + 1 výstup
pre zónu)
Prijímač je vybavený ôsmimi vstupnými konektormi HDMI
(z ktorých dva konektory HDMI IN 2 a IN 3 sú konektory
„for AUDIO“ zohľadňujúce kvalitu zvuku) na zadnom paneli
a jedným konektorom HDMI na prednom paneli. Pomocou
konektorov HDMI môžete pripojiť rôzne zariadenia.
30, 32, 34,
35, 37, 39
Prijímač je kompatibilný s rôznymi štandardmi HDMI,
napríklad Deep Colour, „x.v.Colour“ alebo 4K* a prenos
trojrozmerného obrazu, Audio Return Channel (ARC) atď.
* Konektory HDMI IN 1, IN 2 a IN 9 podporujú prenos 4K.
38, 82
4K
Prijímač je schopný reprodukovať signály 4K cez výstupné
konektory HDMI.
23, 38
Fast View
110
Môžete zvoliť spôsob vstupu HDMI, ktorý je rýchlejší ako
štandardný spôsob (Fast View). Konektory HDMI IN 1, IN 2, IN 3,
IN 4 a IN 9 podporujú funkciu Fast View.
Control for HDMI
Prijímač a ďalšie zariadenia môžete vzájomne ovládať pomocou
funkcie ovládania pripojenia HDMI.
77, 109
Náhľad pre pripojenie
HDMI
Prijímač umožňuje zobrazenie náhľadu živého obrazu v obraze
84
pre zariadenie pripojené k tomuto prijímaču pomocou vstupu
HDMI. Okná s náhľadom sa zobrazia len pre vstupy HDMI IN 1/
IN 2/IN 3/IN 4.
Pomocou diaľkového ovládača môžete zvoliť vstup HDMI
pre každý náhľad.
(Táto funkcia je dostupná vďaka technológii Silicon Image
InstaPrevue™.)
Network
Prijímač je vybavený štyrmi portami LAN s funkciami prepínania 45
rozbočovačov.
6SK
Prijímač je kompatibilný s vysielaním prúdu údajov videí
na internete.
58
Prijímač umožňuje prehrávať obsah v domácej sieti
prostredníctvom funkcie domácej siete kompatibilnej
s normou DLNA.
56
Funkcia
Popis
Strana
USB
Port USB použiteľný pre zariadenia iPod/iPhone
Pomocou pripojenia USB môžete prostredníctvom prijímača
bez problémov prehrávať obsah zariadení iPod/iPhone.
54
Pomocou pripojenia USB môžete prostredníctvom prijímača
bez problémov prehrávať obsah zariadenia USB alebo
WALKMAN.
53
42, 53
Funkcia DAC portu USB
Prijímač je vybavený portom pre počítačový vstup (USB typu B)
na zadnom paneli. Pripojením počítača pomocou portu USB
a inštaláciou príslušného ovládača prijímača môžete prijímač
využívať ako prehrávač zvuku pre počítač. Prehrávanie rôznych
hudobných súborov uložených vo vašom počítači prostredníctvom
vysokokvalitného zvukového systému prijímača si môžete
vychutnať použitím prehrávačov „iTunes“, „Windows Media®
Player“ alebo iného softvérového prehrávača.
Viacero zón
Okrem hlavnej miestnosti si môžete hudbu a video vychutnávať
v inej miestnosti s odlišným obsahom ako v hlavnej miestnosti.
70
Signály pripojenia HDMI z konektora HDMI IN môžete
presmerovať na výstupný konektor HDMI ZONE 2 OUT.
23, 70, 74
Lepšia kvalita obrazu a zvuku
Funkcia
Popis
Strana
Obrazová konverzia
Prijímač zvyšuje alebo znižuje kvalitu analógových obrazových
23
signálov. Pomocou výstupného konektora HDMI možno kvalitu
signálov zvýšiť až na úroveň 4k. Prijímač tiež zvyšuje alebo znižuje
kvalitu analógových obrazových signálov pre zónu 2.
Funkcia Digital Cinema
Prijímač je vybavený funkciou Digital Cinema Auto Calibration
Auto Calibration (D.C.A.C.) (D.C.A.C.). Táto funkcia umožňuje automatickú kalibráciu
a nastavenie parametrov zvuku pre optimálny zvukový výstup.
94, 96
Zvukové polia
Môžete si vybrať z rôznych režimov zvukového poľa podľa
64, 66
pripojených reproduktorov alebo vstupných zdrojov.
Prijímač je vybavený aj nasledujúcimi funkciami na reprodukciu
zvuku:
– Tri režimy na reprodukciu zvukovej charakteristiky slávnych
koncertných siení: „Berlin Philharmonic Hall“, „Concertgebouw
Amsterdam“ alebo „Musikverein Vienna“.
– Dva režimy zohľadňujúce polohu zdroja zvuku voči obrazovke:
„Movie Height“ a „Vocal Height“.
Zdvihnutie zdroja zvuku
stredového reproduktora
do vhodnej výšky
(Center Speaker Lift Up)
Využitím predných horných reproduktorov môžete zdvihnúť zdroj 97
zvuku stredového reproduktora do vhodnej výšky na obrazovke.
Táto funkcia (Center Speaker Lift Up) umožní prirodzenú
reprodukciu bez straty pohodlia.
Virtuálna reprodukcia
z predných horných
reproduktorov
(Virtual Front High)
Prijímač dokáže virtuálne vytvoriť zvuk z predných horných
97
reproduktorov, aj keď nie sú reálne pripojené. Funkcia umožňuje
vytvoriť efekt Center Speaker Lift Up s použitím predných horných
reproduktorov a rovnako reprodukciu rôznych funkcií zvukového
poľa s využitím kanálov predných horných reproduktorov
prijímača.
pokračovanie
7SK
Funkcia
Popis
Strana
Vysokokvalitná
reprodukcia
komprimovaných
zvukových súborov
Pomocou funkcie D.L.L. (Digital Legato Linear) môžete
komprimované zvukové súbory prehrávať vo vysokej kvalite.
101
Funkcia High quality
Pomocou funkcie High quality digital Audio Transmission System 109
digital Audio Transmission (H.A.T.S.) sa z prehrávača diskov Super Audio CD pripojeného
System (H.A.T.S.)
prostredníctvom konektora HDMI prenášajú signály vo vysokej
kvalite.
Užitočné funkcie
Funkcia
Popis
Jednoduché a ľahko
prístupné ovládanie
Prijímač je vybavený rozhraním Grafické používateľské rozhranie 50
(GUI). Intuitívne ovládanie prijímača zabezpečuje ponuka
zobrazená na televíznej obrazovke.
Pomocou funkcie Easy Setup môžete jednoducho upravovať
základné nastavenia prijímača.
Strana
47
S prijímačom sa dodáva multifunkčný diaľkový ovládač
18
na ovládanie pripojených zariadení a funkcie viacerých zón
a jednoduchý diaľkový ovládač na vykonávanie bežných operácií.
Stlačením tlačidla EASY AUTOMATION môžete naraz vyvolať
rôzne nastavenia prijímača.
85
Funkcia Sound Optimizer optimalizuje zvukový výstup podľa
úrovne hlasitosti.
68
Funkcia A/V Sync upravuje oneskorenie medzi zvukovým
a obrazovým výstupom.
103
Funkcia Pass Through reprodukuje signály HDMI
prostredníctvom televízora, aj keď je prijímač v pohotovostnom
režime.
81
Funkcia
Popis
Strana
Ekologická funkcia
Ak prijímač určitý čas nepoužívate alebo ak neprijíma žiadny
vstupný signál, funkcia Auto Standby ho automaticky prepne
do pohotovostného režimu.
115
Väčšia účelnosť
Prijímač môžete ovládať pomocou telefónu smartphone,
ktorý je vybavený aplikačným softvérom „ES Remote“.*
85
Flexibilné funkcie
Iné
* Kompatibilný so zariadeniami iPod touch alebo iPhone a telefónmi
so systémom Android
8SK
Obsah
Hlavné funkcie prijímača .................................6
Popis a umiestnenie častí .............................. 11
Začíname
Dôležité informácie pred pripojením
zariadení ..................................................... 22
1: Inštalácia reproduktorov ........................... 26
2: Pripojenie monitora ................................... 30
3: Pripojenie obrazových zariadení .............. 32
4: Pripojenie zvukových zariadení ............... 39
5: Pripojenie k sieti ......................................... 45
6: Príprava prijímača a diaľkového
ovládača ..................................................... 46
7: Nastavenie prijímača pomocou
obrazovky Easy Setup ............................... 47
8: Nastavenie pripojených zariadení ............ 49
9: Príprava počítača na používanie
ako servera ................................................. 50
Sprievodca ovládaním ponuky na
obrazovke ................................................... 50
Reprodukovanie obrazu alebo
zvuku
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
z pripojeného zariadenia ......................... 52
PC ..................................................................... 53
Zariadenie USB/WALKMAN ....................... 53
iPod alebo iPhone .......................................... 54
Home Network (DLNA) ............................... 56
Videá na internete .......................................... 58
FM/AM ............................................................ 59
Reprodukovanie zvukových
efektov
Výber zvukového poľa ................................... 63
Používanie funkcie Sound Optimizer ......... 68
Nastavenie ekvalizéra ..................................... 69
Používanie funkcií
viacerých zón
Možnosti funkcie viacerých zón ................... 70
Vytvorenie pripojenia viacerých zón ........... 70
Nastavenie reproduktorov v zóne 2 .............. 73
Nastavenie výstupu HDMI v zóne 2 ............ 74
Zmena nastavenia zóny diaľkového
ovládača ...................................................... 75
Ovládanie prijímača z inej zóny
(operácie pre zónu 2 alebo 3) .................. 75
Používanie ďalších funkcií
Používanie funkcií „BRAVIA“ Sync .............. 77
Prepínanie medzi monitormi
reprodukujúcimi obrazové
signály HDMI ............................................ 80
Prenos signálov HDMI do prijímača
v pohotovostnom režime
(Pass Through) .......................................... 81
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom .............................. 82
Používanie iných konektorov obrazového
alebo zvukového vstupu ........................... 82
Náhľad pre HDMI .......................................... 84
Ovládanie prijímača pomocou telefónu
smartphone ................................................ 85
Ukladanie a súčasné vyvolanie rôznych
nastavení prijímača
(Easy Automation) .................................... 85
Používanie časovača spánku .......................... 87
Nahrávanie pomocou prijímača ................... 87
Prepnutie režimu príkazov prijímača
a diaľkového ovládača ............................... 88
Používanie pripojenia Bi-amp ...................... 89
Obnovenie predvolených výrobných
nastavení ..................................................... 90
pokračovanie
9SK
Úprava nastavení
Používanie ponuky nastavení ....................... 91
Easy Setup ........................................................ 94
Speaker Settings .............................................. 94
Audio Settings ............................................... 101
Video Settings ............................................... 104
HDMI Settings .............................................. 108
Input Settings ................................................ 110
Network Settings .......................................... 111
Internet Services Settings ............................ 112
Zone Settings ................................................. 113
System Settings ............................................. 115
Network Update ........................................... 116
Ovládanie bez používania
rozhrania GUI ......................................... 117
Používanie diaľkového
ovládača
Ovládanie zariadenia pomocou
diaľkového ovládača ............................... 124
Vypnutie všetkých pripojených zariadení
(SYSTEM STANDBY) ............................ 125
Programovanie diaľkového ovládača ......... 125
Automatické vykonanie niekoľkých
príkazov za sebou
(prehrávanie makra) ............................... 129
Nastavenie kódov diaľkového ovládača,
ktoré v ňom nie sú uložené .................... 131
Vymazanie pamäte multifunkčného
diaľkového ovládača ............................... 133
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia .................................. 134
Riešenie problémov ...................................... 135
Technické údaje ............................................ 148
Register .......................................................... 152
10SK
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
Odobratie krytu
Otvorenie krytu
Stlačte tlačidlo PUSH.
Odobratý kryt uchovávajte
mimo dosahu detí.
Posuňte kryt doľava.
A ?/1 ON/STANDBY
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
prijímača.
Indikátor nad tlačidlom svieti
nasledovne:
Zelený: prijímač je zapnutý.
Jantárový: prijímač je v pohotovostnom
režime a
– Položka „Control for HDMI“ (str. 109)
alebo „Network Standby“ (str. 112)
je nastavená na možnosť „On“.
– Položka „Pass Through“ (str. 109)
je nastavená na možnosť „On“ alebo
„Auto“.
– Prijímač v zóne 2 alebo zóne 3
je zapnutý.
Indikátor sa vypne, ak je prijímač
v pohotovostnom režime a funkcie
uvedené vyššie sú vypnuté.
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (str. 48)
C SOUND OPTIMIZER (str. 68)
D MEMORY/ENTER, TUNING +/–
E Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (str. 63, 64)
G Displej (str. 13)
pokračovanie
11SK
H DIMMER
Opakovaným stláčaním tlačidla
DIMMER upravíte jas displeja.
I DISPLAY MODE (str. 123)
J INPUT MODE (str. 82)
K Indikátor HD-D.C.S. (str. 64)
Rozsvieti sa po zvolení zvukového poľa
HD-D.C.S..
Indikátor CONCERT HALL MODE
(str. 66)
Rozsvieti sa po zvolení zvukového poľa
Berlin Philharmonic Hall,
Concertgebouw Amsterdam alebo
Musikverein Vienna.
L EASY AUTOMATION 1, 2 (str. 85)
M HDMI OUT (A/B/OFF) (str. 80)
N Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
O TONE +/–
Reproduktor a rozsah vyberiete
opakovaným stláčaním tlačidla TONE.
Nasledovne otáčaním gombíka nastavíte
úroveň basov, stredu alebo výšok
reproduktora.
P Konektor AUTO CAL MIC (str. 94)
K tomuto konektoru pripojte dodaný
kalibračný mikrofón na vykonanie
funkcie „Auto Calibration“.
Q iPod/iPhone (port
(USB)
a konektor VIDEO IN) (str. 37, 53, 54)
R Konektory VIDEO 2 IN (str. 37)
S Indikátor MULTI CHANNEL
DECODING
Rozsvieti sa pri dekódovaní
viackanálových zvukových signálov.
T ZONE SELECT, POWER (str. 76)
U INPUT SELECTOR (str. 52)
V Konektor HDMI IN 9 (VIDEO 2)
(str. 38)
W MASTER VOLUME (str. 52)
12SK
Indikátory na displeji
A SW
Rozsvieti sa, keď sú pripojené basové
reproduktory a zvukový signál sa
reprodukuje prostredníctvom konektorov
PRE OUT SUBWOOFER.
B Indikátor prehrávaných kanálov
Označuje reproduktor, ktorý je určený
pre výstup zvuku. Znázorňuje, ako
prijímač znižuje alebo zvyšuje počet
kanálov zdroja zvuku na základe
nastavení reproduktora.
L
Predný ľavý
R
Predný pravý
C
Prostredný
LH
Ľavý horný
RH
Pravý horný
SL
Ľavý na priestorový zvuk
SR
Pravý na priestorový zvuk
SBL
Zadný ľavý na priestorový zvuk
SBR
Zadný pravý na priestorový zvuk
SB
Zadný na priestorový zvuk
Príklad:
Formát záznamu: 5.1
Šablóna pre reproduktory: 3/0.1
Zvukové pole: A.F.D. Auto
C Indikátor INPUT
Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup.
AUTO
Položka INPUT MODE je nastavená
na hodnotu AUTO.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (str. 82)
D HDMI OUT A/B (str. 80)
E SLEEP (str. 87)
F MEM
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
ukladania predvolieb.
G ZONE 2/ZONE 3 (str. 70)
pokračovanie
13SK
H L.F.E.
Rozsvieti sa, keď prehrávaný vstupný
signál obsahuje kanál L.F.E. (Low
Frequency Effects). Práve sa reprodukuje
signál kanálu L.F.E. a rozsvietené dieliky
pod písmenami označujú jeho úroveň.
Keďže signál L.F.E. nie je zaznamenaný
vo všetkých častiach vstupného signálu,
počas prehrávania sa označenie dielikmi
bude meniť (a môže zhasnúť).
I Indikátor systému reproduktorov
(str. 48)
J BI-AMP (str. 89)
K D.C.A.C. (str. 94)
Svieti pri používaní výsledkov merania
funkcie „Auto Calibration“.
L D.L.L. (str. 101)
M H.A.T.S. (str. 109)
N S.OPT.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
optimalizácie zvuku (str. 68).
O Indikátor ladenia
Rozsvietia sa, keď sa prijímač naladí
na rozhlasovú stanicu.
ST
Stereofónny príjem
MONO
Nastavený je monofónny režim FM.
RDS (str. 62)
Príjem dát systému rozhlasových údajov
PRESET
Nastavený je predvolený režim ladenia.
P VOLUME
Zobrazuje aktuálnu hlasitosť.
Q D.RANGE
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu.
14SK
R Indikátor Dolby Digital Surround
Rozsvieti sa spoločne s príslušným
indikátorom, keď prijímač dekóduje
zodpovedajúce signály formátu
Dolby Digital.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
S Indikátor DTS-HD
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály DTS-HD.
DTS-HD
Svieti nepretržite spoločne s niektorým
z nasledujúcich indikátorov.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T ;TrueHD
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály Dolby TrueHD.
U Indikátor Dolby Pro Logic
Rozsvieti sa spoločne s príslušným
indikátorom, keď prijímač spracúva
signál formátu Dolby Pro Logic. Táto
technológia maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť
vstupné signály.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
V A.P.M. (str. 96)
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
W EQ
Rozsvieti sa po aktivovaní ekvalizéra.
X L-PCM
Rozsvieti sa pri reprodukovaní signálu
Linear PCM (Pulse Code Modulation).
Y DSD
Rozsvieti sa, keď prijímač prijíma signály
DSD (Direct Stream Digital).
Z Indikátor DTS(-ES)
Rozsvieti sa pri reprodukovaní signálu
DTS alebo DTS-ES.
DTS
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály DTS.
DTS-ES
V závislosti od formátu dekódovania
vstupného signálu svieti spoločne
s jedným z nasledujúcich indikátorov.
96/24
Dekódovanie DTS 96/24
(96 kHz/24 bitov)
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
wj NEO:X
Rozsvieti sa po aktivovaní dekódovania
DTS Neo:X Cinema, Music alebo Game.
wk V.FH
Rozsvieti sa, ak je povolená funkcia
Virtual Front High, aby mohol byť
zvukový výstup predných reproduktorov
reprodukovaný dokonca aj v prostredí
bez predného pravého/ľavého
reproduktora.
15SK
Zadný panel
A Port
(USB) (str. 42)
E Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
Konektory OPTICAL IN
(str. 30, 34, 35)
Konektory COAXIAL IN
(str. 33, 40)
B Port RS232C
Konektory HDMI IN/OUT*
(str. 30, 32, 34, 35)
F Časť COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (str. 30, 33, 35)
Používa sa na údržbu a servis.
C Časť ANTENNA
Konektor AM ANTENNA
(str. 43)
Konektor FM ANTENNA
(str. 43)
D Porty LAN (prepínanie
rozbočovačov) (str. 45)
16SK
Konektory
Y, PB, PR IN/OUT*
G Časť SPEAKERS (str. 28)
H Konektory pre externé zariadenia
značky Sony a iné
Konektory IR REMOTE
IN/OUT (str. 70)
Pripojte infračervený retranslátor
(nie je súčasťou dodávky)
IN pre možnosť použitia funkcie
viacerých zón.
Pripojte infračervený retranslátor
IR blaster (nie je súčasťou dodávky)
ku konektoru OUT. Vstupné signály
z konektora IN budú presmerované
na výstupný konektor OUT.
Konektory TRIGGER OUT
(str. 114)
Pripojte k vypínaču funkcie
synchronizácie pohotovostného
režimu iného zariadenia kompatibilného
so štandardom 12V TRIGGER, prípadne
k zosilňovaču alebo prijímaču zóny 2
alebo zóny 3.
J Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory AUDIO IN/OUT
(str. 40, 44)
Konektory MULTI
CHANNEL INPUT (str. 40)
Konektory PRE OUT
Pripojte k externému výkonnému
zosilňovaču.
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup, musíte
prepojiť konektor HDMI OUT alebo MONITOR
OUT s televízorom (str. 30).
I Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 30, 33, 34, 35, 36)
Konektory AUDIO IN/OUT
Konektory VIDEO IN/OUT*
Konektory AUDIO OUT
Konektor VIDEO OUT
(str. 70)
17SK
Diaľkový ovládač
Multifunkčný diaľkový ovládač
(RM-AAL042)
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Diaľkový ovládač je pôvodne naprogramovaný
na ovládanie obrazových alebo zvukových
zariadení značky Sony.
Poznámka
Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Tip
Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový ovládač,
vymeňte všetky batérie za nové.
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
prijímača.
B AV ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Zapne alebo vypne zvukové alebo
obrazové zariadenia, ktoré sú priradené
na ovládanie pomocou diaľkového
ovládača.
C ZONE (str. 70)
18SK
D AMP
Slúži na aktivovanie ovládania prijímača
pre hlavnú zónu.
P HOME (str. 50)
Slúži na zobrazenie domovskej ponuky
na televíznej obrazovke.
E
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Stlačením tlačidiel môžete ovládať
prehrávač diskov DVD, Blu-ray Disc,
CD, MD, kazetový prehrávač, zariadenie
pripojené k portu
(USB) alebo k sieti,
videá na internete atď.
TUNING +/–
Pre výber stanice stlačte tlačidlo SHIFT
(wd) a potom tlačidlo TUNING +/– .
PREVIEW (HDMI) (str. 84)
Otvorí obrazovky pomocou funkcie obraz
v obraze ako náhľad zo štyroch vstupov
HDMI IN.
B·/·b
Krátkym stlačením znova prehráte
aktuálne scény alebo ich rýchlo posuniete
dopredu.
(výber vstupu)
Stlačte tlačidlo TV (wa), potom stlačte
tlačidlo
(výber vstupu) a vyberte
vstupný signál (televízor alebo video).
(podržanie textu)
V textovom režime: slúži na podržanie
aktuálnej strany.
F
(sprievodca)
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a potom
stlačením tlačidla
(sprievodca)
zobrazíte elektronického sprievodcu
programami.
G D.TUNING (str. 61)
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a potom
stlačením tlačidla D.TUNING prejdete
do režimu priameho ladenia.
H ENT/MEM
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a potom
tlačidlo ENT/MEM pre zadanie hodnoty
alebo skladby pomocou numerických
kláves (wg) alebo stlačte tlačidlo
ENT/MEM a potom numerické klávesy
(wg) pre zvolenie predvoľby, kam bude
uložená naladená stanica počas ladenia.
I SEN
Prejde na domovskú stránku služby
Sony Entertainment Network (SEN),
ktorú prevádzkuje spoločnosť Sony.
J WATCH, LISTEN (str. 52)
K SOUND FIELD +/– (str. 63, 64, 66)
L Farebné tlačidlá
Fungujú podľa sprievodcu na televíznej
obrazovke.
M AMP MENU (str. 117)
N
V/v/B/b
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b vyberte
položky ponuky. Výber potvrďte
stlačením tlačidla
.
O TOOLS/OPTIONS (str. 50, 59, 62)
Slúži na zobrazenie a výber položiek
z ponúk možností.
R PRESET + 2)/–
Slúži na výber uložených staníc.
PROG + 2)/–
Stlačte tlačidlo TV (ws) a stlačením
tlačidla PROG +/– môžete ovládať
televízor, satelitný prijímač atď.
c 2)/C
V textovom režime: slúži na výber
nasledujúcej alebo predchádzajúcej
stránky.
S EASY AUTOMATION 1, 2 (str. 85)
/ (text)
Stlačte tlačidlo TV (ws) a stlačením
tlačidla / (text) zobrazíte textové
informácie.
SLEEP (str. 87)
T RM SET UP (str. 88)
U FAVORITES (str. 58)
V TV
Zmení funkciu tlačidiel diaľkového
ovládača na funkciu vytlačenú žltou
farbou, aby ste mohli ovládať televízor.
pokračovanie
19SK
W SHIFT
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel
diaľkového ovládača, aby sa aktivovali
tlačidlá vytlačené ružovou farbou.
X Tlačidlá vstupu
Stlačením niektorého z tlačidiel vyberiete
požadované zariadenie. Po stlačení
ľubovoľného z tlačidiel vstupu sa
prijímač zapne.
Y Číselné tlačidlá
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a potom
pomocou numerických tlačidiel
zadajte číslo.
Pomocou numerických tlačidiel vyberte
číslo televízneho kanála.
ea
(Hlasitosť) +/– (str. 52)
(stlmenie) (str. 52)
Po stlačení tlačidla TV (ws) môžete
upraviť hlasitosť televízora a dočasne
vypnúť zvuk na televízore.
es MACRO 1, MACRO 2 (str. 129)
ed TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku BD-ROM
alebo DVD.
AUDIO
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a stlačením
tlačidla AUDIO vyberte formát zvuku
alebo skladbu.
Z -/-Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a stlačením
tlačidla -/-– vyberte v prehrávači diskov CD, DVD,
Blu-ray Disc alebo MD skladby s vyšším
číslom ako 10,
– vyberte v televízore, satelitnom
prijímači alebo videorekordéri kanály
s číslom vyšším ako 10.
ef POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
SUBTITLE
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a stlačením
tlačidla SUBTITLE vyberte jazyk titulkov
v prípade, že sú na disku BD-ROM alebo
DVD VIDEO zaznamenané titulky
vo viacerých jazykoch.
wj SOUND OPTIMIZER (str. 68)
1) Informácie o tlačidlách, ktoré môžete používať
wk HDMI OUTPUT (str. 80)
wl DISPLAY
Zobrazí na televíznej obrazovke
ovládací panel pri prehrávaní obsahu
prostredníctvom služby videí na internete
alebo domácej siete.
,
(informácie, odkrytie textu)
Slúži na zobrazenie informácií,
ako napríklad čísla aktuálneho
kanálu alebo režimu obrazovky.
V textovom režime: slúži na odkrytie
skrytých informácií (napríklad odpovede
na kvíz).
e; RETURN/EXIT O
Vráti sa do predchádzajúcej ponuky alebo
ponuku zatvorí.
20SK
na ovládanie jednotlivých zariadení, nájdete
v tabuľke na str. 124.
2) Hmatový bod sa nachádza na týchto tlačidlách
(5/VIDEO 2, N, PRESET +). Používajte ho ako
značku pri ovládaní.
Poznámka
Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
Jednoduchý diaľkový ovládač
(RM-AAU124)
I MASTER VOLUME +/– (str. 52)
Pomocou tohto diaľkového ovládača možno
ovládať iba prijímač. Hlavné funkcie prijímača
môžete ovládať jednoduchým používaním
tohto diaľkového ovládača.
J RETURN/EXIT O (str. 50)
MUTING (str. 52)
K DISPLAY
Zobrazí na televíznej obrazovke
ovládací panel pri prehrávaní obsahu
prostredníctvom služby videí na internete
alebo domácej siete.
L HDMI OUT (str. 80)
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
prijímača.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(str. 63, 64, 66)
C AMP MENU (str. 117)
D
V/v/B/b
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b vyberte
položku ponuky. Stlačením tlačidla
prejdite na výber alebo ho potvrďte.
E OPTIONS (str. 50, 59, 62)
F HOME (str. 50)
G N, x, ./>
Ovláda zariadenia pripojené k prednému
portu
(USB) alebo k sieti, videá
na internete atď.
H INPUT SELECTOR
21SK
Začíname
Dôležité informácie pred pripojením zariadení
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Inštalácia reproduktorov
Pozrite si časť „1: Inštalácia reproduktorov“ (str. 26).
v
Pripojenie monitora
Pozrite si časť „2: Pripojenie monitora“ (str. 30).
Pripojenie obrazových zariadení
v
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho konektora.
Pozrite si obrázok napravo. Pripojenie vyberte podľa
konektorov na zariadení.
Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazu.
Podrobné informácie nájdete v časti „Funkcia konverzie
obrazových signálov“ (str. 23).
Pozrite si časť „3: Pripojenie obrazových zariadení“
(str. 32).
Digitálne
Analógové
Vysokokvalitný obraz
Pripojenie zvukových zariadení
v
Pozrite si časť „4: Pripojenie zvukových zariadení“ (str. 39).
v
Príprava prijímača a diaľkového ovládača
Pozrite si časť „6: Príprava prijímača a diaľkového ovládača“ (str. 46).
Nastavenie prijímača
v
Pozrite si časť „7: Nastavenie prijímača pomocou obrazovky Easy Setup“ (str. 47).
v
Výber nastavení zvukového výstupu v pripojenom zariadení
Pozrite si časť „8: Nastavenie pripojených zariadení“ (str. 49).
Podrobné informácie o pripojení viacerých zón nájdete na str. 70.
Podrobné informácie o pripojení Bi-amp nájdete na str. 89.
22SK
Funkcia konverzie obrazových signálov
Začíname
Tento prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazových signálov.
• Kompozitné obrazové signály možno reprodukovať ako video a zložkové obrazové
signály HDMI.
• Zložkové obrazové signály možno reprodukovať ako video a obrazové signály HDMI.
Pri predvolenom výrobnom nastavení sa obrazové signály vstupujúce z pripojeného zariadenia
prenášajú do konektora HDMI OUT alebo MONITOR OUT, ako je to znázornené v tabuľke nižšie.
Odporúčame nastaviť funkciu konverzie obrazu, aby zodpovedala rozlíšeniu používaného
monitora.
Podrobné informácie o funkcii konverzie obrazu nájdete v časti Video Settings (str. 104).
Konektor
OUTPUT
HDMI OUT A/B
(až 4K)
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(až 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
a
–
–
–
Konektor INPUT
HDMI IN
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
a : Obrazové signály sa reprodukujú.
– : Obrazové signály sa nereprodukujú.
* Ak je nastavená hodnota „Auto“ pri voľbe Resolution, je povolené zvýšenie kvality až na 4K.
Aby bolo možné použiť signály 4K, musí byť pripojený monitor podporujúci formát 4K.
** Obrazové signály sa nemusia reprodukovať v závislosti od nastavenia v časti Resolution (str. 104).
Poznámka ku konverzii
obrazových signálov
Zobrazenie skrytých špeciálnych
titulkov
Obrazové signály s konvertovaným rozlíšením
sa nemusia reprodukovať z konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
alebo HDMI OUT súčasne. Ak zariadenie
pripojíte ku konektorom COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT aj HDMI OUT,
uprednostní sa výstup z konektorov
HDMI OUT.
Pri prijímaní signálu podporujúceho
skryté špeciálne titulky nastavte položku
„Resolution“ v ponuke Video Settings
na hodnotu „Direct“.
Pre vstupné a výstupné signály používajte
rovnaký typ káblov.
Poznámka pre obrazový výstup
HDMI pre Zónu 2
Ak chcete nahrávať, pripojte nahrávacie
zariadenie ku konektorom VIDEO OUT
na prijímači. Káble pre vstupné a výstupné
signály pripojte k rovnakému typu konektora,
pretože konektory VIDEO OUT nepodporujú
funkciu konverzie.
Konektory HDMI OUT a MONITOR OUT
nemožno používať na nahrávanie.
Cez výstupný konektor HDMI ZONE 2 OUT
je možné reprodukovať len vstupný signál
z konektora HDMI IN.
Pripojenie nahrávacieho
zariadenia
23SK
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov na vstup
digitálneho zvuku na pripojenom zariadení.
Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Prepojenie prehrávacieho zariadenia a prijímača
Maximálny počet
kanálov
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 k.
a
a
Dolby Digital EX
6.1 k.
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1 k
–
a
Dolby TrueHD*
7.1 k
–
a
DTS
5.1 k.
a
a
DTS-ES
6.1 k.
a
a
DTS 96/24
5.1 k
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1 k
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1 k
–
a
DSD*
5.1 k
–
a
Viackanálový signál Linear PCM*
7.1 k
–
a
Zvukový formát
* Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
24SK
Sieť/USB
Formát súboru
Prípony
Hudba
WAV6)
„.wav“
WMA
Video
1) 2) 5)
„.mp3“
AAC1) 2) 3) 5)
„.m4a“
FLAC6)
„.flac“
MPEG-1 Video/PS1) 2)
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
„.mpg“, “.mpeg“, “.m2ts“, “.mts“
MPEG-4 AVC1) 2)
„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“, „.m2ts“, „.mts“
WMV9
AVCHD2)
Fotografie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.wma“
MP3
1) 2)
Začíname
Typ obsahu
„.wmv“, „.asf“
4)
Xvid
„.avi“
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“, „.mpo“
PNG
„.png“
GIF
„.gif“
Prijímač neprehráva šifrované súbory, napríklad pomocou technológie DRM.
Prijímač neprehráva tento formát súboru na serveri DLNA.
Prijímač dokáže prehrávať na serveri DLNA iba video so štandardným rozlíšením.
Prijímač prehráva súbory vo formáte AVCHD, ktoré sú zaznamenané prostredníctvom digitálnej
videokamery alebo podobných zariadení. Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne
finalizovaný.
Prijímač neprehráva šifrované súbory, napríklad vo formáte Lossless.
Kompatibilná vzorkovacia frekvencia/bitová hĺbka: maximálne 192 kHz/24 bitov
Poznámky
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti
od ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania
alebo stavu servera DLNA.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia
prehrať.
• Prijímač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky v zariadeniach USB:
– priečinky až do tretej vetvy stromu,
– až 500 súborov v jednej vetve stromu.
• Prijímač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky uložené na serveri DLNA:
– priečinky až v 18. vetve stromu,
– až 999 súborov v jednej vetve stromu.
• Čo sa týka formátov definovaných v smerniciach
DLNA, server musí ponúknuť obsah, ku ktorému
sa správne pridali informácie o formáte definované
v týchto smerniciach DLNA.
25SK
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať až 9.2-kanálový
systém reproduktorov (9 reproduktorov
a 2 basové reproduktory).
Príklady konfigurácie systému
reproduktorov
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na priestorový
zvuk
Môžete si vychutnať vysokokvalitnú
reprodukciu diskov DVD alebo Blu-ray Disc
so zvukom zaznamenaným vo formáte
6.1-kanálového alebo 7.1-kanálového zvuku.
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
FĽavý zadný reproduktor na priestorový zvuk
GPravý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
JBasový reproduktor
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
9.1-kanálový systém
reproduktorov
Vysokokvalitný viackanálový priestorový zvuk
môžete reprodukovať na maximálnej úrovni,
ako keby ste boli v ideálnom nahrávacom
štúdiu, v 9.1 alebo 9.2-kanálovom formáte.
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
FĽavý zadný reproduktor na priestorový zvuk
GPravý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
HĽavý horný reproduktor
IPravý horný reproduktor
JBasový reproduktor
26SK
Môžete si vychutnať reprodukciu vertikálnych
zvukových efektov (napríklad v režime
Pro Logic IIz alebo Neo:X).
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
HĽavý horný reproduktor
IPravý horný reproduktor
JBasový reproduktor
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Odporúčané umiestnenie
reproduktorov
rovnaký uhol ako
pri prednom
reproduktore
6-kanálový systém reproduktorov
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk
umiestnite za miesto počúvania.
9 alebo 7-kanálový systém
reproduktorov
• Uhol A znázornený na obrázku by mal
byť rovnaký.
Tip
Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
• Ak reproduktory nemôžete umiestniť
pod optimálnym uhlom, primerane
oddeľte reproduktory na priestorový zvuk
a zadné reproduktory na priestorový zvuk
a usporiadajte ich čo najsymetrickejšie.
• Pomocou funkcie „Speaker Relocation“
môžete kalibrovať umiestnenie
reproduktorov aj vtedy, keď ich nemôžete
umiestniť pod optimálnym uhlom (str. 97).
Zadné reproduktory na priestorový zvuk
umiestnite pod uhlom viac než 90 stupňov,
aby bola funkcia „Speaker Relocation“
účinná.
27SK
Začíname
Ak si chcete naplno vychutnať viackanálový
priestorový zvuk podobný zvuku v kine,
potrebujete päť reproduktorov (dva predné,
stredový a dva reproduktory na priestorový
zvuk) a basový reproduktor (5.1-kanálový
systém).
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
JBasový reproduktor
• Predné horné reproduktory umiestnite pod
rovnakým uhlom ako predné reproduktory.
Mali by byť minimálne vo výške predĺženej
uhlopriečky obrazovky alebo monitora.
Pripojenie reproduktorov
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
A
B
B
A Monofónny zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktorové káble
(nie sú súčasťou dodávky)
APredný reproduktor A (L)
BPredný reproduktor A (R)
CStredový reproduktor
DReproduktor na priestorový zvuk (L)
EReproduktor na priestorový zvuk (R)
FZadný reproduktor na priestorový
zvuk (Ľ)2) 4)
GZadný reproduktor na priestorový
zvuk (P)2) 4)
HPredný horný reproduktor (Ľ)
28SK
B
B
Konektory FRONT B 1)
B
IPredný horný reproduktor (P)
JBasový reproduktor3)
1) Ak máte systém prídavných predných
reproduktorov, pripojte ho ku konektorom
FRONT B. Používaný systém predných
reproduktorov môžete vybrať pomocou
tlačidla SPEAKERS na prednom paneli
(str. 11).
2) Ak pripájate len jeden zadný reproduktor na
priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom
SURROUND BACK (ZONE 2) L.
3)
Začíname
Ak pripojíte basový reproduktor
s funkciou automatického prepínania
do pohotovostného režimu, pri sledovaní
filmov túto funkciu vypnite. Ak je
funkcia automatického prepínania
do pohotovostného režimu basového
reproduktora zapnutá, na základe úrovne
vstupného signálu pre basový reproduktor
sa basový reproduktor automaticky prepne
do pohotovostného režimu a nemusí sa teda
reprodukovať zvuk.
K prijímaču môžete pripojiť dva basové
reproduktory. Rovnaké signály sa prenášajú
z oboch konektorov PRE OUT
SUBWOOFER.
Tip
Konektor SPEAKERS môžete ľahko povoliť alebo
utiahnuť pomocou dodaného nástroja na pripojenie
reproduktorových káblov.
Povolíte
Utiahnete
Nástroj na pripojenie
reproduktorových
Pripojenie ZONE 2
Iba ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk, môžete konektory
SURROUND BACK (ZONE 2) F a G
priradiť reproduktorom zóny 2. V ponuke
Speaker Settings vyberte možnosť „Speaker
Connection“ a pre položku „Zone2 Speakers“
nastavte hodnotu SURROUND BACK
(ZONE 2) (str. 96).
Podrobné informácie o pripojení a ovládaní
zóny 2 nájdete v časti „Používanie funkcií
viacerých zón“ (str. 70).
29SK
2: Pripojenie monitora
Ak prepojíte konektor HDMI OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete sledovať vybratý
obrazový vstup. Prijímač môžete ovládať na obrazovke pomocou rozhrania GUI (Graphical
User Interface).
Televízny monitor s konektorom HDMI
Zvukové signály*
A
Obrazové signály**
* Ak prijímač pripájate ku konektoru HDMI na
televízore kompatibilnom s funkciou Audio
Return Channel (ARC) prostredníctvom
kábla HDMI, toto pripojenie sa nevyžaduje.
A
Zvukové signály
E
** Ak prijímač pripájate k televízoru
kompatibilnému s funkciou Audio Return
Channel (ARC), pripojte ho ku konektoru
HDMI, ktorý je na televízore označený
skratkou „ARC“.
B
C
D
Obrazové signály
alebo
alebo
Televízny monitor bez konektora HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
30SK
D Zložkový obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
E Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúčame používať kábel HDMI
značky Sony.
Typ televízora
Audio Return Channel
(ARC)
Požadovaný kábel
Obrazový
Zvukový
Vybavený konektorom
HDMI
Kompatibilný*
E
–
Nevybavený
konektorom HDMI
Nekompatibilný
E
A alebo B**
–
D alebo C
A alebo B**
*
Zvuk z televízora (viackanálový priestorový zvuk) môžete prostredníctvom prijímača reprodukovať,
iba ak televízor pripojíte pomocou kábla HDMI.
** Ak chcete z prijímača reprodukovať viackanálový priestorový zvuk, na pripojenie zvuku použite kábel A.
Poznámky
• Ak televízor pripojíte k prijímaču pomocou
obrazového kábla, nastavte položku „Playback
Resolution“ na hodnotu „480i/576i“ (str. 107).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tip
Ak prepojíte konektor výstupu zvuku na televízore
a konektory TV IN na prijímači, zvuk z televízora
sa bude prenášať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Pokiaľ pri tejto konfigurácii možno
prepínať medzi hodnotami Fixed a Variable,
nastavte konektor výstupu zvuku na televízore
na hodnotu Fixed.
31SK
Začíname
A Optický digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
3: Pripojenie obrazových zariadení
Pripojenia požadované na sledovanie obsahu nahratého na diskoch Blu-ray Disc
alebo DVD
Pripojenie zariadenia vybaveného konektormi HDMI
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom HDMI, pozrite si časť str. 33.
Prehrávač diskov DVD, prehrávač diskov Blu-ray Disc
Obrazové a zvukové signály
A
*
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúčame používať kábel HDMI
značky Sony.
* Ku konektorom HDMI IN na prijímači
môžete pripojiť ľubovoľné zariadenie
vybavené výstupnými konektormi HDMI.
32SK
Pripojenie zariadenia vybaveného inými konektormi než HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
Začíname
Prehrávač diskov DVD, prehrávač diskov Blu-ray
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A
alebo
B
C
D
A Koaxiálny digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
D Zložkový obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
33SK
Pripojenia požadované na hranie videohier
PlayStation 3 (zariadenie na videohry s konektorom HDMI)
Obrazové a zvukové signály
A
B
C
Zvukové signály
D
Obrazové signály
alebo
Zariadenie na videohry bez konektora HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
A Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
B Optický digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Typ zariadenia na videohry
C Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
D Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Požadovaný kábel
Obrazový
Zvukový
Vybavený konektorom HDMI*
A
–
Nevybavené konektorom HDMI
D
B alebo C**
*
Zvuk zo zariadenia na videohry (viackanálový priestorový zvuk) môžete prostredníctvom prijímača
reprodukovať, iba ak zariadenie na videohry pripojíte pomocou kábla HDMI.
** Ak chcete z prijímača reprodukovať viackanálový priestorový zvuk, na pripojenie zvuku použite kábel B.
34SK
Poznámky
Pripojenia požadované na sledovanie programov prostredníctvom satelitného
vysielania alebo káblovej televízie
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie s konektorom HDMI
Obrazové a zvukové signály
A
B
C
Zvukové signály
D
E
Obrazové signály
alebo
alebo
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie bez konektora HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
B Optický digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
C Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
D Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
E Zložkový obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
pokračovanie
35SK
Začíname
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš neohýnajte.
Typ satelitného prijímača alebo Požadovaný kábel
prijímača káblovej televízie
Obrazový
Zvukový
Vybavený konektorom HDMI*
A
–
Nevybavený konektorom HDMI
E alebo D
B alebo C**
*
Zvuk zo satelitného prijímača alebo prijímača káblovej televízie (viackanálový priestorový zvuk) môžete
prostredníctvom prijímača reprodukovať, iba ak satelitný prijímač alebo prijímač káblovej televízie pripojíte
pomocou kábla HDMI.
** Ak chcete z prijímača reprodukovať viackanálový priestorový zvuk, na pripojenie zvuku použite kábel B.
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš neohýnajte.
Pripojenia požadované na sledovanie obsahu nahratého na videokazetách
Videorekordér
Zvukové signály
Obrazové signály
A
A Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
36SK
B
Pripojenia požadované na sledovanie obsahu prostredníctvom videokamery
Začíname
Do konektorov VIDEO 2 IN
A
Videokamera
bez konektora HDMI
B
Obrazové a zvukové
signály
Videokamera s konektorom HDMI
A Kábel AV (nie je súčasťou dodávky)
B Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
37SK
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI sa môžu
prehrávať z reproduktorov a konektorov
PRE OUT na prijímači. Takýto signál
podporuje formáty Dolby Digital, DTS,
DSD a Linear PCM. Podrobné informácie
nájdete v časti „Digitálne zvukové formáty
podporované prijímačom“ (str. 24).
• Analógové obrazové signály vstupujúce
do konektora VIDEO alebo konektorov
COMPONENT VIDEO možno
reprodukovať ako signály HDMI.
Pri prebiehajúcej konverzii obrazu sa
z konektorov HDMI OUT nereprodukujú
zvukové signály.
• Analógový obrazový vstup však nie je možné
reprodukovať cez výstupný konektor
HDMI OUT v zóne 2.
• Prijímač podporuje prenosové formáty
High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Colour, „x.v.Colour“,
3D alebo 4K.
• Konektory HDMI tohto prijímača
podporujú funkciu ovládania pripojenia
HDMI. Konektory HDMI OUT B a HDMI
ZONE 2 OUT však nepodporujú funkciu
ovládania pripojenia HDMI.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, rekordér diskov
Blu-ray Disc, konzolu PlayStation 3 atď.)
pomocou káblov High Speed HDMI,
nasaďte si okuliare na sledovanie
trojrozmerného obrazu a prehrajte
obsah s trojrozmerným obrazom.
38SK
• Prijímač podporuje výstup signálov 4K
z výstupných konektorov HDMI.
U analógových obrazových signálov
je možné kvalitu signálov zvýšiť až
na úroveň 4K. Vstupné signály 4K
z konektorov HDMI IN 1 a IN 2
na zadnom paneli a konektora IN 9
na prednom paneli sú z prehrávača
kompatibilného s formátom 4K
reprodukované bez zmeny, ako signály 4K.
Na reprodukciu obrazu vo formáte 4K
pripojte televízor alebo projektor
kompatibilný s formátom 4K
k výstupným konektorom HDMI.
• Náhľad vo formáte obraz v obraze môžete
zobraziť zo vstupov HDMI IN 1, IN 2, IN 3
a IN 4.
Poznámky k pripojeniu káblov
• Používajte kábel High Speed HDMI.
Ak použijete kábel Standard HDMI,
formát 4K, 1080p, Deep Colour alebo
trojrozmerný obraz sa nemusí zobrazovať
správne.
• Spoločnosť Sony odporúča používať
schválený kábel HDMI alebo kábel HDMI
značky Sony.
Poznámky k používaniu
konverzného kábla HDMI-DVI
Neodporúčame používať konverzný kábel
HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D pripojíte
konverzný kábel HDMI-DVI, môže sa strácať
zvuk alebo obraz. Pripojte samostatné zvukové
káble alebo digitálne prepojovacie káble
a ak sa ani potom nereprodukuje zvuk
správne, nastavte položky „Video Input
Assign“ a „Audio Input Assign“ v ponuke
Input Settings.
4: Pripojenie zvukových zariadení
Začíname
Pripojenia požadované na počúvanie obsahu nahratého na diskoch
Super Audio CD alebo bežných diskoch CD
Pripojenie zariadenia vybaveného konektormi HDMI
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom HDMI, pozrite si časť str. 40.
Prehrávač diskov CD, prehrávač diskov Super Audio CD
Obrazové a zvukové signály
A
*
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúčame používať kábel HDMI
značky Sony.
* Ku konektorom HDMI IN na prijímači
môžete pripojiť ľubovoľné zariadenie
vybavené výstupnými konektormi HDMI.
pokračovanie
39SK
Pripojenie zariadenia vybaveného inými konektormi než HDMI
Ak je prehrávač diskov Super Audio CD vybavený viackanálovými výstupnými konektormi,
môžete ich pripojiť ku konektorom MULTI CHANNEL INPUT na prijímači a reprodukovať
viackanálový zvuk. Konektory MULTI CHANNEL INPUT možno tiež použiť na pripojenie
externého viackanálového dekodéra.
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
Prehrávač diskov CD
Prehrávač diskov Super Audio CD
alebo
A
alebo
B
alebo
A
B
C
B
A Koaxiálny digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
C Monofónny zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Poznámka
Vstupné zvukové signály z konektorov MULTI
CHANNEL INPUT nemožno zaznamenať.
40SK
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz a 96 kHz. Konektory
COAXIAL IN sú kompatibilné aj so vzorkovacou
frekvenciou 192 kHz.
Začíname
Poznámka k prehrávaniu disku
Super Audio CD v prehrávači
diskov Super Audio CD
Pri prehrávaní disku Super Audio CD
v prehrávači diskov Super Audio CD
pripojenom iba ku konektoru COAXIAL
SA-CD/CD IN na prijímači sa nebude
prenášať žiadny zvuk. Ak chcete prehrávať
disk Super Audio CD, pripojte prehrávač
ku konektorom MULTI CHANNEL INPUT
alebo SA-CD/CD IN, prípadne pomocou
kábla HDMI pripojte k prijímaču prehrávač,
ktorý dokáže reprodukovať signály DSD
z konektora HDMI. Pozrite si návod
na použitie dodaný s prehrávačom diskov
Super Audio CD.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení,
ale nemôžete nájsť
nepoužívaný vstup
Pozrite si časť „Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového vstupu“ (str. 82).
41SK
Pripojenia požadované na počúvanie obsahu prostredníctvom počítača
A
A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky)
Poznámka
Počítač pripojte k prijímaču pomocou kábla USB
typu A – B.
Tipy
• Prehrávanie pomocou PC je kompatibilné
pri nasledujúcich parametroch:
– Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz a 192 kHz
– Bitové rozlíšenie: 16 bitov a 24 bitov
• Vzorkovacie frekvencie a počet kvantizačných
bitov, ktoré je možné prehrať alebo reprodukovať
na vašom počítači, sa môže líšiť v závislosti
od operačného systému alebo verzie softvéru
použitého na prehrávanie.
42SK
Pripojenia požadované na počúvanie rozhlasu
Začíname
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
Drôtová anténa FM (je súčasťou dodávky)
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
43SK
Pripojenia požadované na počúvanie obsahu nahratého na diskoch MD,
kazetách alebo platniach
V prípade pripojenia prehrávača diskov MD nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa
konektorov na zariadení.
Gramofón
Prehrávač diskov MD alebo kazetový prehrávač
A
A Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Optický digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Poznámky
• Ak pripojíte prehrávač diskov MD pomocou
digitálnych káblov, môžete ho pripojiť
ku ktorémukoľvek digitálnemu konektoru IN
prijímača. Pripojenie povolíte priradením
konektora k vstupu prehrávača diskov MD
v ponuke. Pozrite si časť „Používanie iných
konektorov obrazového alebo zvukového vstupu“
(str. 82).
• Ak je gramofón vybavený uzemňovacím káblom,
pripojte ho ku konektoru (U) SIGNAL GND.
44SK
B
A
5: Pripojenie k sieti
Začíname
Ak máte pripojenie k internetu, môžete pripojiť prijímač k internetu.
Príklad konfigurácie
Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad konfigurácie domácej siete s prijímačom
a počítačom. Odporúčame používať káblové pripojenie.
Smerovač
Modem
Kábel LAN
(nie je súčasťou dodávky)
Internet
Počítač
Kábel LAN
(nie je súčasťou
dodávky)
Poznámka
Smerovač pripojte k niektorému z portov 1 až 4
na prijímači iba pomocou jedného kábla LAN.
Ten istý smerovač nepripájate k prijímaču pomocou
viac než jedného kábla LAN. Mohlo by to spôsobiť
poruchu.
Systémové požiadavky
Ak chcete používať funkciu siete prijímača,
musíte splniť nasledujúce systémové
požiadavky.
Pripojenie pomocou
širokopásmovej linky
Pripojenie k internetu pomocou
širokopásmovej linky sa vyžaduje
na prehrávanie videí na internete alebo
na používanie funkcie aktualizácie softvéru
prijímača.
Modem
Toto zariadenie musí byť pripojené
k širokopásmovej linke, aby ste mohli
komunikovať cez internet. V niektorých
zariadeniach je integrovaný smerovač.
Smerovač
• Ak chcete prenášať obsah v domácej sieti,
používajte smerovač kompatibilný
s prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s.
• Odporúčame používať smerovač vybavený
zabudovaným serverom DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol).
Táto funkcia automaticky priraďuje adresy
IP v sieti LAN.
• Prijímač nepodporuje sieťové pripojenie
s prenosovou rýchlosťou 1 Gb/s alebo
vyššou.
pokračovanie
45SK
Kábel LAN (CAT5)
• Pre káblovú sieť LAN odporúčame používať
tento typ kábla.
Niektoré káble LAN plochého typu ľahko
ovplyvní šum. Odporúčame používať káble
normálneho typu.
• Ak sa prijímač používa v prostredí,
v ktorom sa vyskytuje šum zo zdrojov
napájania elektrických produktov,
alebo hlučnom sieťovom prostredí,
použite tienený kábel LAN.
6: Príprava prijímača
a diaľkového ovládača
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Dodanú sieťovú šnúru (napájací kábel) zapojte
na doraz do konektora AC IN na prijímači
a potom ju zapojte do nástennej elektrickej
zásuvky.
Aj keď sieťovú šnúru (napájací kábel) pripojíte
na doraz, medzi zástrčkou a zadným panelom
ostane určitá medzera. Takéto pripojenie kábla
je správne. Nie je to porucha.
Zapnutie prijímača
?/1
Stlačením tlačidla ?/1 zapnite
prijímač.
Prijímač môžete zapnúť aj pomocou tlačidla
?/1 na diaľkovom ovládači.
Ak chcete prijímač vypnúť, znova stlačte
tlačidlo ?/1. Na displeji bude blikať hlásenie
STANDBY. Kým bliká hlásenie STANDBY,
neodpájajte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Konektor AC IN
Do nástennej
elektrickej zásuvky
Sieťová šnúra
(napájací kábel)
(je súčasťou dodávky)
Nastavte položky „Control for HDMI“
(str. 109), „Pass Through“ (str. 109),
„Network Standby“ (str. 112),
a „RS232C Control“ (str. 115) na hodnotu
„Off“ alebo „Auto“ (len pre položku
„Pass Through“) a vypnite napájanie zóny 2
alebo 3.
Ak je položka „Control for HDMI“ (str. 109),
„Pass Through“ (str. 109) alebo
„Network Standby“ (str. 112) nastavená
na hodnotu „On“, prípadne je zapnuté
napájanie zóny 2 alebo 3, indikátor
nad tlačidlom ?/1 svieti na jantárovo.
Poznámka
Kým je prijímač v pohotovostnom režime, jeho
vrchná strana sa môže stať horúca. Tento stav je
dôsledkom toku prúdu vo vnútorných obvodoch
prijímača. Nie je to porucha.
46SK
Do multifunkčného diaľkového ovládača
RM-AAL042 a jednoduchého diaľkového
ovládača RM-AAU124 vložte dve batérie R6
(veľkosti AA).
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
RM-AAL042
RM-AAU124
Poznámky
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie a batérie
iných typov.
• Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšie používať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
• Po výmene alebo vybratí batérií sa môžu vymazať
naprogramované kódy. V takom prípade znova
naprogramujte kódy diaľkového ovládača
(str. 125, 129, 131).
7: Nastavenie prijímača
pomocou obrazovky
Easy Setup
Začíname
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Základné nastavenia prijímača môžete
jednoducho vybrať podľa pokynov
na televíznej obrazovke.
Prepnite vstup televízora na vstup,
ku ktorému je pripojený prijímač.
Po prvom zapnutí prijímača sa na televíznej
obrazovke zobrazí okno s licenčnou zmluvou
koncového používateľa. Vyjadrením súhlasu
so zmluvou prejdite na obrazovku Easy Setup
a podľa pokynov na obrazovke Easy Setup
nastavte prijímač.
Pomocou obrazovky Easy Setup môžete
nastaviť nasledujúce funkcie.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Tip
Pri každej položke, ktorú ste nastavili, sa vpravo
objaví znak začiarknutia.
Poznámky k funkcii Speaker Settings
(Auto Calibration)
Zapojte zástrčku kalibračného mikrofónu
na doraz do konektora AUTO CAL MIC.
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite
ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť.
Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
pokračovanie
47SK
• Ak pripojíte basový reproduktor
s funkciou automatického prepínania
do pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (deaktivujte).
Poznámky
• V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej polohy.
• Ak funkciu „Speaker Settings (Auto Calibration)“
použijete pomocou obrazovky Easy Setup,
výsledky merania sa prepíšu a uložia na aktuálne
vybratú pozíciu (pri predvolenom výrobnom
nastavení sa vyberie pozícia „Pos.1“).
Tipy
• V závislosti od pozície basového reproduktora sa
výsledky merania polarity môžu líšiť. Ak však
budete prijímač používať s takouto hodnotou,
nevyskytnú sa žiadne problémy.
• V závislosti od reproduktorov sa môže objaviť
možnosť „Out Phase“ aj v prípade, že s pripojením
reproduktorov nie je žiaden problém. Toto je
spôsobené špecifikáciou reproduktorov a v prípade
ďalšieho používania reproduktorov sa nevyskytnú
žiadne problémy.
Pri pripojení dvoch basových
reproduktorov k prijímaču
Poznámky k impedancii
reproduktorov
• Ak si nie ste istí impedanciou reproduktorov,
pozrite si návod na použitie dodaný
s reproduktormi. (Tieto informácie sa často
nachádzajú na zadnej strane reproduktora.)
• Ak pripojíte všetky reproduktory
s nominálnou impedanciou aspoň 8 ohmov,
nastavte položku „Speaker Impedance“
na hodnotu „8 Ω“. Pri pripájaní iných typov
reproduktorov ju nastavte na hodnotu „4 Ω“.
• Ak pripájate predné reproduktory
ku konektorom FRONT A aj FRONT B,
pripojte reproduktory s nominálnou
impedanciou aspoň 8 ohmov.
– Ak pripájate reproduktory s nominálnou
impedanciou aspoň 16 ohmov
ku konektorom A aj B:
V ponuke Speaker Settings nastavte
položku Speaker Impedance
na hodnotu 8 Ω.
– Pri iných typoch reproduktorov v inej
konfigurácii:
V ponuke Speaker Settings nastavte
položku Speaker Impedance
na hodnotu 4 Ω.
Výber predných reproduktorov
Môžete vybrať predné reproduktory,
ktoré majú byť aktívne.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Ak v závislosti od prostredia nemôžete
dosiahnuť správne výsledky merania funkcie
„Auto Calibration“ alebo ak chcete vykonať
jemné úpravy, môžete basové reproduktory
nastaviť manuálne. Podrobné informácie
nájdete v časti, ktorá sa venuje položke Speaker
Setup ponuky Speaker Settings (str. 98).
Opakovaným stláčaním tlačidla SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF) vyberte systém predných
reproduktorov, ktorý má byť aktívny.
Vybratú skupinu konektorov (A alebo B)
môžete skontrolovať podľa indikátorov
na displeji.
48SK
Indikátory
Vybraté reproduktory
Reproduktory pripojené
ku konektorom FRONT B.
Reproduktory pripojené
ku konektorom FRONT A aj
FRONT B (paralelné pripojenie).
Na displeji sa zobrazí hlásenie
SPEAKERS OFF.
Z konektorov reproduktorov alebo
konektorov PRE OUT sa neprenášajú
žiadne zvukové signály.
Používanie prijímača ako
predbežného zosilňovača
Ak prijímač používate ako predbežný
zosilňovač, môžete použiť funkciu
„Auto Calibration“.
V takom prípade sa vzdialenosť zobrazená
na displeji môže líšiť od skutočnej vzdialenosti.
Ak však budete prijímač používať s takouto
hodnotou, nevyskytnú sa žiadne problémy.
Zrušenie merania
8: Nastavenie pripojených
zariadení
Ak chcete reprodukovať viackanálový
digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie
výstupu digitálneho zvuku v pripojenom
zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc
značky Sony skontrolujte, či sú položky
„Audio (HDMI)“, „DSD Output Mode“,
„Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“, a „DTS“
nastavené na hodnoty „Auto“, „On“,
„Bitstream“, „Dolby Digital“, a „DTS“
(tieto údaje sú platné od 1. augusta 2012).
Po pripojení prijímača pomocou kábla HDMI
ku konzole PlayStation 3, v ponuke
„Sound Settings“ zvoľte položku „Audio
Output Settings“ a nastavte hodnoty „HDMI“
a „Automatic“ (platí v systémovom softvéri
verzie 4.21).
Podrobné informácie nájdete v návodoch
na použitie dodaných s pripojenými
zariadeniami.
Meranie zrušíte pomocou nasledujúcich
operácií.
– Vypnutie napájania
– Zmena hlasitosti
– Prepnutie vstupov
– Zmena nastavenia
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
– Pripojenie slúchadiel
Počas merania sú povolené iba operácie
uvedené vyššie.
Manuálne nastavenie prijímača
Pozrite si časť „Úprava nastavení“ (str. 91).
49SK
Začíname
Reproduktory pripojené
ku konektorom FRONT A.
9: Príprava počítača
na používanie ako servera
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke
Server je zariadenie, ktoré poskytuje obsah
(hudbu, fotografie a videá) pre zariadenia
DLNA v domácej sieti.
Po inštalácii aplikačného softvéru*, ktorý je
vybavený funkciou servera kompatibilného
s normou DLNA, môžete prijímač používať
na prehrávanie obsahu uloženého v počítači
v domácej sieti.
Ponuku prijímača môžete zobraziť
na televíznej obrazovke a potom z nej vybrať
požadovanú funkciu stlačením tlačidiel
V/v/B/b a
na diaľkovom ovládači.
Než začnete ovládať prijímač, stlačte tlačidlo
AMP na diaľkovom ovládači. V opačnom
prípade nemusia byť nasledujúce príkazy
vysielané prijímaču.
* Ak používate počítač so systémom Windows 7,
použite aplikáciu Windows Media® Player 12
dodanú so systémom Windows 7.
Ak používate počítač so systémom Windows 8,
nové užívateľské rozhranie nemusí rozpoznať
prijímač. V tomto prípade zmeňte nastavenie
na „Desktop UI“.
AMP
Tlačidlá
vstupu
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Používanie ponuky
50SK
1
Prepnite vstup televízora
na vstup, ku ktorému je
pripojený prijímač.
2
Stlačte tlačidlo AMP.
3
Prehľad domovskej ponuky
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Ponuka
Popis
Watch
Umožňuje vybrať zdroj
videa alebo fotografií,
ktorý má vstupovať
do prijímača, prípadne
obrazový alebo fotografický
obsah, ktorý sa má prenášať
prostredníctvom portu USB
alebo domácej siete (str. 52).
Listen
Umožňuje vybrať zdroj
hudby, ktorý má vstupovať
do prijímača, alebo hudobný
obsah, ktorý sa má prenášať
prostredníctvom služby videí
na internete alebo domácej
siete (str. 52). Môžete tiež
počúvať rádio FM/AM
vstavané v prijímači.
Favorites
Slúži na zobrazenie
internetového obsahu
pridaného do zoznamu
Favorites List. Môžete uložiť
až 18 obľúbených položiek
týkajúcich sa internetového
obsahu (str. 58).
Easy Automation
Umožňuje uložiť rôzne
nastavenia prijímača a potom
ich naraz vyvolať (str. 85).
Sound Effects
Umožňuje vychutnávať si
zdokonalenie zvuku, ktoré
poskytujú rôzne technológie
alebo funkcie vyvinuté
spoločnosťou Sony (str. 63).
Settings
Umožňuje upraviť nastavenia
prijímača (str. 91).
Opakovaným stláčaním tlačidla
B/b vyberte požadovanú ponuku
a stlačením tlačidla
prejdite
do režimu ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Príklad: Po výbere položky „Watch“.
Tip
Ak sa v pravej dolnej časti obrazovky zobrazí
položka „OPTIONS“, môžete stlačením tlačidla
TOOLS/OPTIONS zobraziť zoznam funkcií
a vybrať súvisiacu funkciu.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačením tlačidla HOME zobrazte domovskú
ponuku a znova stlačte tlačidlo HOME.
51SK
Začíname
4
Stlačte tlačidlo HOME.
3
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
4
Stláčaním tlačidla
nastavte hlasitosť.
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Reprodukovanie obrazu
alebo zvuku z pripojeného
zariadenia
ZONE
Tlačidlá
vstupu
+/–
Výber zdrojového zariadenia
Požadované zariadenie môžete vybrať
otáčaním gombíka INPUT SELECTOR
na prijímači alebo stláčaním tlačidiel vstupu
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete vybrať vstupný zdroj pre zónu 2
alebo zónu 3, najprv stlačením tlačidla
ZONE SELECT na prijímači alebo tlačidla
ZONE na diaľkovom ovládači vyberte zónu 2
alebo zónu 3 (na displeji sa zobrazí hlásenie
„ZONE 2 [názov vstupu]“ alebo „ZONE 3
[názov vstupu]“).
Tipy
V/v/B/b,
Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou gombíka
MASTER VOLUME na prijímači alebo tlačidla
+/– na diaľkovom ovládači.
• Rýchle zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
– Rýchlo otočte gombík MASTER VOLUME.
– Stlačte a podržte tlačidlo
+/–.
• Jemné úpravy
– Otáčajte gombík MASTER VOLUME pomaly.
– Stlačte a ihneď uvoľnite tlačidlo
+/–.
HOME
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
1
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete stlmenie zvuku zrušiť, znova stlačte
tlačidlo
na diaľkovom ovládači alebo
stlačením tlačidla
+ zvýšte hlasitosť.
Ak prijímač vypnete, kým je zvuk stlmený,
voľba stlmenia zvuku sa zruší.
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Watch“ alebo „Listen“
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
2
52SK
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
3
PC
Prostredníctvom prijímača môžete bez
problémov reprodukovať vysokokvalitný
zvuk prehrávaný v počítači.
Operačný systém
Windows 7 (SP1, 32 bitov/64 bitov)
Windows Vista (SP2, 32 bitov/64 bitov)
Windows XP (SP332 bitov)
Mac OS X v10.6.8, 10.7.4
Zariadenie USB/WALKMAN
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete
v časti „Sieť/USB“ (str. 25).
1
Zariadenie
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) na prijímači.
Port USB (kompatibilný so štandardom
USB 2.0)
Pred pripojením si pozrite návod
na použitie zariadenia USB.
Poznámky
• Aby ste mohli použiť port PC na zadnom paneli
prijímača, musíte prevziať príslušný ovládač
pre daný prijímač z webovej lokality
(http://support.sony-europe.com/) a potom
ho nainštalovať do počítača.
• Nemožno zaručiť, že prijímač bude fungovať
so všetkými počítačmi s pracovným prostredím
uvedeným vyššie.
• Nemožno zaručiť, že prijímač bude fungovať
s počítačmi zostavenými používateľmi, osobne
inovovanými operačnými systémami ani viacerými
operačnými systémami.
• Nemožno zaručiť, že prijímač bude fungovať
s funkciami odstavenia systému, spánku
a dlhodobého spánku všetkých počítačov.
Prehrávanie obsahu v počítači
1
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Listen“ a stlačte
tlačidlo
.
Vyberte položku „PC“ a stlačte
tlačidlo
.
Zariadenie USB
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Watch“ alebo „Listen“
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku My Video,
My Music alebo My Photo
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti „Playback Resolution“
(str. 107).
pokračovanie
53SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Systémové požiadavky
V počítači prehrajte hudobný
súbor pomocou ľubovoľného
aplikačného softvéru
(napríklad prehrávača Windows
Media® Player).
4
Vyberte položku USB device
(front) a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam priečinkov, videosúborov,
súborov s hudbou a fotografiami.
5
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Obraz alebo zvuk zo zariadenia USB sa
prehrá v prijímači.
iPod alebo iPhone
Prostredníctvom prijímača môžete prehrávať
hudbu, videá a prezerať fotografie v zariadení
iPod alebo iPhone. Navyše je možné toto
zariadenie prostredníctvom prijímača
aj nabíjať.
Podrobné informácie o kompatibilných
modeloch zariadení iPod alebo iPhone
s touto funkciou nájdete na str. 55.
Poznámky
Poznámka
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie USB.
Pri odpájaní zariadenia USB vypnite prijímač,
aby ste predišli poškodeniu údajov alebo
poškodeniu zariadenia USB.
• Po pripojení zariadenia WALKMAN k prijímaču
ovládajte zariadenie WALKMAN pomocou
diaľkového ovládača prijímača rovnako,
ako keď k prijímaču pripojíte iné zariadenia USB.
Nemôžete používať ovládacie prvky na zariadení
WALKMAN.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
prijímačom fungovať.
• Prijímač dokáže rozpoznať zariadenia
Mass Storage Class (MSC) (napríklad pamäte
flash alebo pevné disky).
Počas prehrávania nemožno používať slúchadlá.
1
Pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone k portu
(USB)
prijímača.
iPod alebo
iPhone
Kompozitný kábel AV od spoločnosti Apple
(nie je súčasťou dodávky)
2
54SK
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Watch“ alebo „Listen“
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku „My Video“,
„My Music“ alebo „My Photo“
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
4
Vyberte položku „iPod (front)“
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam videosúborov alebo súborov
s hudbou.
Ak v časti My Photo vyberiete položku
iPod (front), súbor s fotografiou môžete
vybrať pomocou ovládacích prvkov
na zariadení iPod alebo iPhone (nemusíte
prejsť na krok č. 5).
5
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Obraz alebo zvuk zo zariadenia iPod
alebo iPhone sa prehrá v prijímači.
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete
ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom
ovládači.
Podrobné informácie o ovládaní
zariadenia iPod alebo iPhone nájdete
aj v návode na použitie zariadenia iPod
alebo iPhone.
Vyrobený pre iPod alebo iPhone
Kompatibilné sú nasledujúce modely zariadení
iPod alebo iPhone. Skôr než začnete zariadenie
iPod alebo iPhone používať s prijímačom,
aktualizujte softvér zariadenia na najnovšiu
verziu.
Kompatibilné sú nasledujúce modely:
• iPod touch
iPod touch (4. generácie)/iPod touch
(3. generácie)/iPod touch (2. generácie)
Ovládanie zariadenia iPod alebo
iPhone pomocou diaľkového
ovládača
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady
tlačidiel, ktoré možno používať. (Ovládanie sa
môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia
iPod alebo iPhone.)
Pre položky „My Video“ a „My Music“
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
m alebo M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo >
Presun na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor alebo
kapitolu (ak existuje).
Pre funkciu My Photo
Stlačte
Operácia
N, X
Spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
x
Pozastavenie prehrávania.
m alebo M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo >
Prechod na predchádzajúci
alebo nasledujúci súbor.
pokračovanie
55SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti „Playback Resolution“
(str. 107).
• iPod nano
iPod nano (6. generácie)/
iPod nano (5. generácie) (videokamera)/
iPod nano (4. generácie) (video)/
iPod nano (3. generácie) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
Poznámky
• Z prijímača nemožno do zariadenia iPod alebo
iPhone prenášať skladby.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení
iPod alebo iPhone po pripojení zariadenia iPod
alebo iPhone k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne
na používanie so zariadením iPod alebo iPhone
a overilo sa, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple.
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie iPod alebo
iPhone. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia
iPod alebo iPhone vypnite prijímač, aby ste predišli
poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia
iPod alebo iPhone.
• Ak pripojíte zariadenie iPod, ktoré nie je
kompatibilné s funkciou obrazového výstupu
a v ponuke „My Video“ alebo „My Photo“
vyberiete položku „iPod (front)“, na televíznej
obrazovke sa zobrazí výstražné hlásenie.
Home Network (DLNA)
Videosúbory a súbory s hudbou a fotografiami
uložené v iných zariadeniach s certifikátom
DLNA môžete prehrávať pripojením týchto
zariadení k domovskej sieti.
Tento prijímač možno používať ako
prehrávacie aj vykresľovacie zariadenie.
• Server: slúži na ukladanie a odosielanie
súborov.
• Prehrávač: slúži na prijímanie a prehrávanie
súborov zo servera.
• Vykresľovacie zariadenie: slúži na prijímanie
a prehrávanie súborov zo servera a možno
ho ovládať pomocou iného zariadenia
(ovládača).
• Ovládač: slúži na ovládanie vykresľovacieho
zariadenia.
Tipy
• Keď zariadenie iPod alebo iPhone pripojíte
k zapnutému prijímaču, zariadenie sa začne
nabíjať.
• Prijímač dokáže rozpoznať až 3 000 súborov
(vrátane priečinkov).
Príprava na používanie
funkcie DLNA
• Pripojte prijímač k domácej sieti (str. 45).
• Pripravte ďalšie zariadenie s certifikátom
DLNA. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Watch“ alebo „Listen“
a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte položku „My Video“,
„My Music“ alebo „My Photo“
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti „Playback Resolution“
(str. 107).
3
Vyberte ikonu servera DLNA
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam priečinkov, videosúborov,
súborov s hudbou a fotografiami.
56SK
4
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Obraz alebo zvuk zo servera DLNA sa
prehrá v prijímači.
Pri prehrávaní súborov uložených na serveri DLNA môžete prijímač ovládať pomocou ovládača
s certifikátom DLNA, napríklad pomocou aplikácie Windows Media® Player 12.
Počítač
(server, ovládač)
Tento prijímač
(vykresľovacie zariadenie)
Tento prijímač ovládajte pomocou
ovládača DLNA.
Podrobné informácie o ovládaní nájdete
v návode na použitie ovládača DLNA.
Poznámka
Prijímač neovládajte naraz pomocou dodaného
diaľkového ovládača aj ovládača DLNA.
Tip
Prijímač je kompatibilný s funkciou Play To
aplikácie Windows Media® Player 12, ktorá sa
štandardne dodáva s operačným systémom
Windows 7.
57SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Prehrávanie vzdialených súborov ovládaním prijímača (vykresľovacieho
zariadenia) prostredníctvom ovládača DLNA
Videá na internete
Pomocou prijímača môžete prehrávať rôzny
internetový obsah.
1
2
3
Pripojte prijímač k sieti (str. 45).
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Watch“ alebo „Listen“
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte položku „Internet Video“
alebo „Internet Music“ a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka internetového
obsahu.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti „Playback Resolution“
(str. 107).
4
A Ovládanie zobrazenia
Stláčaním tlačidla V/v/B/b alebo
môžete ovládať prehrávanie.
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci aktuálnu
polohu, čas prehrávania, dĺžka videosúboru
C Indikátor stavu siete
D Prenosová rýchlosť siete
E Názov nasledujúceho videosúboru
F Názov aktuálne vybratého videosúboru
Uloženie obľúbeného obsahu
Obľúbený internetový obsah môžete uložiť
v zozname Favorites List.
1
Zobrazte obrazovku
internetového obsahu.
2
Vyberte ikonu poskytovateľa
internetového obsahu,
ktorý chcete uložiť v zozname
Favorites List, a stlačte tlačidlo
TOOLS/OPTIONS.
3
Vyberte položku „Add to
Favorites“ a stlačte tlačidlo
Vyberte ikonu poskytovateľa
internetového obsahu a stlačte
tlačidlo
.
Ak sa zoznam internetového obsahu
nenačítal, bude ho zastupovať ikona
nezískanej alebo novej položky.
Poznámka
Poskytovanie internetového obsahu sa môže prerušiť
alebo zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Používanie ovládacieho panela
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené položky
sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Odstránenie obsahu zo zoznamu
Favorites List
1 Stlačte tlačidlo FAVORITES.
Zobrazí sa zoznam Favorites List.
2 Vyberte ikonu poskytovateľa
internetového obsahu, ktorý chcete
odstrániť zo zoznamu Favorites List,
a stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
3 Vyberte položku „Remove from Favorites“
a stlačte tlačidlo
58SK
.
.
Dostupné možnosti
Podrobnosti
Favorites List
Zobrazí zoznam
Favorites List.
Add to Favorites
Pridá internetový obsah
do zoznamu Favorites List.
Remove from
Favorites
Odstráni internetový obsah
zo zoznamu Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Upraví kvalitu
obrazu internetového
videozáznamu.
FM/AM
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte
k prijímaču antény FM a AM (str. 43).
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku „FM/AM“
a stlačte tlačidlo
.
Obrazovka FM/AM
Jednotlivé položky na obrazovke môžete
vybrať a použiť stláčaním tlačidiel
V/v/B/b a
.
A Prepínač pásma (str. 60)
B Signalizácia frekvencie (str. 60)
C Zoznam uložených staníc (str. 62)
D Názov uloženej stanice (str. 62)
pokračovanie
59SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Položka
?/1
SHIFT
Automatické ladenie staníc
(Auto Tuning)
1
Na obrazovke FM/AM vyberte
požadovanú signalizáciu
frekvencie.
2
Stlačte tlačidlo V/v.
Číselné
tlačidlá
D.TUNING
Stlačením tlačidla V ladíte stanice
od nižšej po vyššiu frekvenciu
a stlačením tlačidla v opačne.
Po naladení stanice sa ladenie zastaví.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať,
pomocou funkcie Auto Tuning,
Direct Tuning, alebo vyberte
požadovanú uloženú stanicu (str. 62).
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
Prepínanie medzi rozhlasovými
stanicami FM a AM
1
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Listen“ a stlačte
tlačidlo
.
Vyberte položku „FM/AM“
a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka FM/AM.
3
Vyberte požadovaný prepínač
pásma.
4
Stlačením tlačidla V/v vyberte
položku FM alebo AM a stlačte
tlačidlo
.
60SK
Poznámka
Položku „FM Mode“ môžete nastaviť v ponuke
možností, keď je zvolený indikátor frekvencie
alebo keď je to požadované v inej situácii.
3 Vyberte položku „FM Mode“ a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte položku „Monaural“ a stlačte
tlačidlo
.
Priame ladenie staníc
(Direct Tuning)
1
Stlačte tlačidlo SHIFT
a na obrazovke FM/AM
stlačte tlačidlo D.TUNING.
2
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte frekvenciu a stlačte
tlačidlo
.
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Vyberte 1 b 3 b 5 b 0
Môžete naprogramovať a uložiť až 30
obľúbených staníc v pásmach FM a AM.
1
Ak je stereofónny príjem v pásme FM
nekvalitný, prepnite režim prijímania
v pásme FM (str. 60).
2
Ak stanicu nemožno naladiť
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz alebo
– – – – kHz a potom sa na displeji zobrazí
aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, zopakujte krok č. 2. Ak stanicu naďalej
nemožno naladiť, možno sa vo vašej oblasti
príslušná frekvencia nepoužíva.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
Poznámka
Položku „Preset Memory“ môžete nastaviť
v ponuke možností, keď je zvolený indikátor
frekvencie alebo keď je to požadované v inej
situácii.
Tipy
• Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM, aby bol príjem optimálny.
• Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený nižšie.
– Pásmo FM 50 kHz
– Pásmo AM 9 kHz
Nalaďte stanicu, ktorú chcete
naprogramovať, pomocou
funkcie Auto Tuning (str. 60)
alebo Direct Tuning (str. 61).
3
4
Vyberte položku „Preset
Memory“ a stlačte tlačidlo
.
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
5
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
naprogramujte ďalšiu stanicu.
Stanice môžete uložiť takto:
• Pásmo FM: FM1 až FM30
• Pásmo AM: AM1 až AM30
61SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači môžete priamo zadať frekvenciu
požadovanej stanice.
Programovanie rozhlasových staníc
v pásme FM alebo AM
Ladenie uložených staníc
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Listen“ a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku FM/AM a stlačte
tlačidlo
.
3
Zo zoznamu vyberte požadované
číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
Zadávanie názvov uložených
staníc (Name Input)
1 Vyberte číslo predvoľby, názov ktorej
chcete zadať.
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3 Vyberte položku „Name Input“ a stlačte
tlačidlo
.
Na obrazovke sa zobrazí softvérová
klávesnica.
4 Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
postupne zadajte všetky znaky názvu.
5 Vyberte položku „Enter“ a stlačte
Príjem vysielania služieb RDS
Radio Data System (RDS) je služba vysielania,
ktorá umožňuje rozhlasovým staniciam
vysielať dodatočné informácie spoločne
s normálnym programovacím signálom.
Tento ladič rozhlasových staníc ponúka
pohodlné funkcie služby RDS, napríklad
zobrazenie názvu stanice. Služba RDS je
dostupná len pre stanice v pásme FM.*
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú službu
RDS a nie všetky poskytujú rovnaký typ služieb.
Ak systém RDS nepoznáte, obráťte sa na miestne
rozhlasové stanice a požiadajte ich o podrobné
informácie o službách RDS vo vašej oblasti.
Jednoduchý výber stanice
v pásme FM
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby RDS,
na televíznej obrazovke a displeji sa zobrazí
názov stanice*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
stanice sa na displeji nezobrazí.
Poznámka
Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať
na displeji, sa nemusia zobrazovať na televíznej
obrazovke.
Tip
Počas zobrazenia stanice môžete skontrolovať jej
frekvenciu opakovaným stláčaním tlačidla
DISPLAY MODE na prijímači.
tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Dostupné možnosti
Zrušenie zadávania názvu
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O
alebo HOME.
62SK
Položka
Podrobnosti
FM Mode
Prepína režim prijímania
v pásme FM na stereofónny
alebo monofónny.
Preset Memory
Uloží rozhlasovú stanicu
pod konkrétnym číslom
predvoľby.
Name Input
Umožňuje zadať názov
uloženej stanice.
Reprodukovanie zvukových efektov
.
Prehrávanie 2-kanálového zvuku
Výstupný zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový bez ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
Režim 2CH
Efekt
2ch Stereo
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných ľavých a pravých reproduktorov.
Z basového reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje sa vôbec nespracúvajú zvukovým
poľom a viackanálové priestorové formáty sa zmixujú do dvoch kanálov.
2ch Analog Direct
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na 2-kanálový analógový vstup.
Táto funkcia umožňuje reprodukovať vysokokvalitné analógové zdroje.
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť len hlasitosť a úroveň hlasitosti
predných reproduktorov.
Počúvanie hudby prostredníctvom slúchadiel pripojených k prijímaču
Zvukové pole
Efekt
Headphone (2ch)
Tento režim sa vyberie automaticky, ak používate slúchadlá a je vybratý iný
režim než 2ch Analog Direct. Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje sa
vôbec nespracúvajú zvukovým poľom a viackanálové priestorové formáty sa
zmixujú do dvoch kanálov.
Headphone (Direct)
Analógové signály sa reprodukujú bez spracovania podľa tónu, zvukového
poľa atď. Tento režim je zvolený automaticky, ak je vybratá možnosť
„2ch Analog Direct“.
Headphone (Multi)
Ak používate slúchadlá a je vybratá položka „MULTI IN“, tento režim sa
vyberie automaticky. Predné analógové signály sa prenášajú z konektorov
MULTI CHANNEL INPUT.
63SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Výber zvukového poľa
1 Z domovskej ponuky vyberte položku Sound Effects a stlačte tlačidlo
2 Vyberte položku „Sound Field“ a stlačte tlačidlo .
3 Vyberte požadované zvukové pole.
Prehrávanie viackanálového priestorového zvuku
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje reprodukovať zvuk vo vyššej kvalite a vybrať režim
dekódovania na počúvanie 2-kanálového stereofónneho alebo monofónneho zvuku vo formáte
viackanálového zvuku.
Režim A.F.D.
Efekt
A.F.D. Auto
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu alebo kódovania bez pridávania
efektov priestorového zvuku.
Multi Stereo
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú 2-kanálové (ľavý a pravý) alebo
monofónne signály.
Tip
Odporúčame používať režim „A.F.D. Auto“.
Reprodukovanie priestorového zvuku pre filmy
Jednoduchým výberom niektorého z vopred naprogramovaných zvukových polí prijímača môžete
dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto zvukové polia vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
Zvukové pole
Efekt
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je nová inovatívna technológia
spoločnosti Sony pre domáce kiná, ktorá využíva najnovšie technológie
na spracovanie akustických a digitálnych signálov. Je založená na údajoch
presného merania reakcií v prostredí zvukového štúdia.
S technológiou HD-D.C.S. si môžete doma vychutnať filmy na diskoch Blu-ray
a DVD, a to nielen vďaka vysokokvalitnému zvuku, ale aj vďaka najlepšej
zvukovej atmosfére, akú zamýšľal zvukový technik daného filmu pri finálnej
úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete vybrať príslušný typ efektu. Podrobné
informácie nájdete v časti „Informácie o type efektu pre režim HD-D.C.S.“
(str. 65).
Movie Height
Využitím predných horných reproduktorov zvýrazní zvuk stredového
reproduktora do vhodnej výšky na obrazovke. Obzvlášť vhodné, ak je stredový
reproduktor umiestnený pod veľkou obrazovkou, a pod. Túto funkciu je možné
využiť aj bez predných horných reproduktorov pomocou funkcie virtuálnych
reproduktorov.
PLII Movie
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic II Movie. Toto nastavenie je
ideálne pre filmy kódované v režime Dolby Surround. V tomto režime navyše
možno zvuk filmov s pridanou zvukovou stopou alebo zvuk starých filmov
reprodukovať v 5.1-kanálovom formáte.
PLIIx Movie
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIx Movie. Týmto nastavením
sa režim Dolby Pro Logic II Movie alebo Dolby Digital 5.1 rozširuje na 7.1
oddelených filmových kanálov.
64SK
Zvukové pole
Efekt
PLIIz Height
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIz. Toto nastavenie dokáže
rozšíriť zdrojový zvuk až na 9.1 kanálov vertikálneho komponentu, dodáva
rozmer prítomnosti a hĺbku. PLIIz Height je rovnaké zvukové pole, aké je
opísané na str. 66. Môžete nastaviť úroveň nárastu poľa PLIIz Height.
Podrobné informácie nájdete v časti „Informácie o úrovni nárastu pre režim
PLIIz Height“ (str. 67).
Neo:X Cinema
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:X Cinema. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom až 7.1-kanálovom formáte sa rozšíri na 9.1 kanálov.
K dispozícii sú tri odlišné typy režimu
HD-D.C.S.: Dynamic, Theater a Studio. Každý
typ sa vyznačuje inou úrovňou zmiešavania
odrazov a dozvukov a je optimalizovaný tak,
aby zodpovedal jedinečnej miestnosti, vkusu
a nálade poslucháča.
x Dynamic
Nastavenie Dynamic je vhodné pre prostredia,
v ktorých sa odrážajú zvuky, ale v ktorých
chýba pocit priestoru (kde sa zvuk
nedostatočne absorbuje). Toto nastavenie
zdôrazňuje odraz zvuku a reprodukuje zvuk
veľkého, klasického kina. Tým sa zvýrazňuje
pocit priestoru nahrávacieho štúdia a vytvára
jedinečné akustické pole.
x Studio
Nastavenie Studio je vhodné pre obývacie
izby s príslušnými zvukovými zariadeniami.
Toto nastavenie reprodukuje dozvuky,
ktoré vznikajú pri opätovnom zmiešavaní
zdroja zvuku pre kiná na disk Blu-ray Disc,
aby sa dosiahla hlasitosť vhodná na domáce
používanie. Zachováva sa minimálna úroveň
odrazov a dozvukov. Dialógy a efekty
priestorového zvuku sa však reprodukujú
výrazne.
x Theater
Predvolené výrobné nastavenie. Nastavenie
Theater je vhodné pre bežné obývacie izby.
Toto nastavenie reprodukuje dozvuky ako
v kine (nahrávacom štúdiu). Najvhodnejšie
je na sledovanie obsahu nahratého na disku
Blu-ray Disc, keď chcete dosiahnuť
atmosféru kina.
65SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Informácie o type efektu pre režim
HD-D.C.S.
Reprodukovanie priestorového zvuku pre hudbu
Jednoduchým výberom niektorého z vopred naprogramovaných zvukových polí prijímača môžete
dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto zvukové polia vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia koncertných sál.
Zvukové pole
Efekt
Berlin Philharmonic Hall
Reprodukuje zvukové charakteristiky sály Berlínskej filharmónie. Môžete tiež
nastaviť úroveň efektu. Podrobné informácie nájdete v časti „Informácie
o úrovni efektu pre režim Concert Hall“ (str. 67). Takisto automaticky
spolupracuje s príjmom internetovej služby „The Berliner Philharmoniker’s
Digital Concert Hall“.
Concertgebouw Amsterdam
Reprodukuje zvukové charakteristiky koncertnej sály v holandskom
Amsterdame, ktorá je vybavená javiskom s vynikajúcim zvukom vytváraným
pomocou odrazov. Môžete tiež nastaviť úroveň efektu. Podrobné informácie
nájdete v časti „Informácie o úrovni efektu pre režim Concert Hall“ (str. 67).
Musikverein Vienna
Reprodukuje zvukové charakteristiky koncertnej sály v rakúskej Viedni, ktorá
sa vyznačuje rezonujúcimi a jedinečnými odrazmi zvuku. Môžete tiež nastaviť
úroveň efektu. Podrobné informácie nájdete v časti „Informácie o úrovni efektu
pre režim Concert Hall“ (str. 67).
Vocal Height
Zvýrazní zvuk pomocou predných horných reproduktorov. Toto nastavenie je
vhodné pri sledovaní hudobného obsahu sprevádzaného obrazom na veľkej
obrazovke. Túto funkciu je možné využiť aj bez predných horných
reproduktorov pomocou funkcie virtuálnych reproduktorov.
Jazz Club
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
Live Concert
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
Stadium
Reprodukuje sa prostredie veľkého nekrytého štadióna.
Sports
Reprodukuje sa prostredie športového prenosu.
Portable Audio
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk z prenosného zvukového
zariadenia. Tento režim je ideálny na počúvanie súborov MP3 a iných
komprimovaných hudobných súborov.
PLII Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic II Music. Toto nastavenie
je ideálne pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
PLIIx Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIx Music. Toto nastavenie
je ideálne pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
PLIIz Height
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIz. Toto nastavenie dokáže
rozšíriť zdrojový zvuk až na 9.1 kanálov vertikálneho komponentu, dodáva
rozmer prítomnosti a hĺbku. PLIIz Height je rovnaké zvukové pole, aké je
opísané na str. 65. Môžete nastaviť úroveň nárastu poľa „PLIIz Height“.
Podrobné informácie nájdete v časti „Informácie o úrovni nárastu pre režim
PLIIz Height“ (str. 67).
Neo:X Music
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:X Music. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom až 7.1-kanálovom formáte sa rozšíri na 9.1 kanálov.
Neo:X Game
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:X Game. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom až 7.1-kanálovom formáte sa rozšíri na 9.1 kanálov.
66SK
Informácie o úrovni efektu
pre režim Concert Hall
Môžete nastaviť úroveň dozvukov
pre nasledujúce zvukové polia:
– Berlin Philharmonic Hall
– Concertgebouw Amsterdam
– Musikverein Vienna
x Low
Zníži úroveň hlasitosti dozvukov.
Nastaví predvolenú výrobnú úroveň
hlasitosti dozvukov.
x High
Zvýši úroveň hlasitosti dozvukov.
Informácie o úrovni nárastu
pre režim PLIIz Height
Môžete nastaviť úroveň nárastu predných
výškových kanálov pre režim Pro Logic IIz
(spoločne pre filmy aj hudbu).
x Low
Nepoužije sa žiadny nárast.
x Mid
Použije sa nárast +3 dB (predvolené
výrobné nastavenie).
x High
Použije sa nárast +5 dB.
• V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusí
byť internetová služba „Berlin Philharmonic
Hall“ dostupná.
• Zvukové polia nefungujú po výbere položky
„MULTI IN“.
• Pri prehrávaní obsahu prostredníctvom
zariadenia USB, domácej siete alebo služby
videí na internete nemôžete vybrať položku
„2ch Analog Direct“.
• Pri prijímaní viackanálových zvukových
signálov nefunguje režim Multi Stereo.
• V závislosti od vybratého vstupu, šablóny
pre reproduktory alebo formátov zvuku
nemusia zvukové polia pre film a hudbu
fungovať.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
• V závislosti od šablóny reproduktorov
a zvolených nastaveniach Virtual Front High
sa nemusia položky „PLIIx Movie/Music“,
„PLIIz Height“, „Vocal Height“ a „Movie
Height“ zobraziť.
• Niektoré reproduktory alebo basový
reproduktor nemusia prenášať zvuk
v závislosti od nastavenia zvukového poľa.
• Ak sa vyskytuje šum, v závislosti
od vybratého zvukového poľa môže byť iný.
• Zvukové pole „Neo:X (Cinema/Music/
Game)“ nefunguje, keď sa prijímajú signály
so vzorkovacou frekvenciou 32 kHz.
67SK
Reprodukovanie zvukových efektov
x Mid
Poznámky k zvukovým poliam
Poznámky
Používanie funkcie
Sound Optimizer
Funkcia Sound Optimizer dodáva pocit
prítomnosti a intenzity zvuku prehrávaného
s vysokou hlasitosťou bez ohľadu na úroveň
hlasitosti prijímača.
Kvalitný a dynamický zvuk môžete
reprodukovať dokonca aj pri nízkej
hlasitosti počas noci.
Optimálny efekt vyhovujúci vášmu
prostrediu sa dosiahne využitím funkcie
„Auto Calibration“.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Settings“ a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku „Audio
Settings“ a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku
„Sound Optimizer“ a stlačte
tlačidlo
.
4
Vyberte položku „Normal“ alebo
„Low“ a stlačte tlačidlo
.
Funkcia Sound Optimizer je zapnutá.
Pre nastavenie referenčnej úrovne filmu zvoľte
položku „Normal“. Pre prispôsobenie úrovne
CD alebo iného softvéru, pri ktorom je
priemerná hladina akustického tlaku vyššia,
zvoľte možnosť „Low“. Nastaviť môžete
aj hodnotu položky Sound Optimizer
na „Normal“ alebo „Low“, a hodnotu „Off“
pomocou funkcie SOUND OPTIMIZER
na diaľkovom ovládači alebo prijímači.
68SK
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Vybratá je položka MULTI IN.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
– Používajú sa slúchadlá.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
Tip
Pomocou ekvalizéra a prispôsobenia všetkých
reproduktorov naraz môžete vykonať jemné úpravy
prostredníctvom funkcie Sound Optimizer.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Je vybratá položka „MULTI IN“.
– Používa sa režim „2ch Analog Direct“.
• Frekvencie pre Bass, Treble, a Mid sú pevne dané.
Nastavenie ekvalizéra
Pomocou nasledujúcich parametrov môžete
nastaviť zvukové charakteristiky (úroveň
basov a výšok) predných reproduktorov,
reproduktorov na priestorový zvuk alebo
zadných reproduktorov na priestorový zvuk
a predných horných reproduktorov.
Výšky
Môžete nastaviť zvukové charakteristiky
(basy a výšky) všetkých reproduktorov naraz.
Úroveň
(dB)
1 Z domovskej ponuky vyberte položku
„Settings“ a stlačte tlačidlo
Frekvencia
(Hz)
2 Vyberte položku „Audio Settings“
a stlačte tlačidlo
Pre stredový reproduktor môžete nastaviť aj
stredovú hodnotu:
Basy
Stred
.
.
3 Vyberte položku „Equalizer“ a stlačte
tlačidlo
Výšky
.
4 Vyberte položku „All“ a stlačte tlačidlo
.
Úroveň
(dB)
5 Vyberte položku „Bass“ alebo „Treble“
a stlačte tlačidlo
Frekvencia
(Hz)
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Settings“ a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku „Audio
Settings“ a stlačte tlačidlo
3
Vyberte položku „Equalizer“
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte položku „Front“,
„Center“, „SUR/SB“ alebo
„Front High“ a stlačte tlačidlo
.
6 Nastavte nárast a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
V závislosti od nastavení ekvalizéra pre každý kanál
môžu byť skutočné úrovne nastavené pomocou
funkcie All EQ Adjustment nižšie alebo vyššie
ako uvedené hodnoty.
.
5
Vyberte položku „Bass“, „Mid“
(len pre reproduktor „Center“),
alebo „Treble“.
6
Nastavte nárast a stlačte
tlačidlo
.
.
69SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Basy
Nastavenie všetkých
reproduktorov naraz
(All EQ Adjustment)
Používanie funkcií viacerých zón
Možnosti funkcie
viacerých zón
Pri používaní infračerveného retranslátora
(nie je súčasťou dodávky) môžete pomocou
diaľkového ovládača ovládať zo zóny 2 alebo
zóny 3 zariadenie v hlavnej zóne a zároveň
prijímač značky Sony v zóne 2 alebo zóne 3.
Infračervený retranslátor používajte v prípade,
že prijímač inštalujete na miesto mimo dosahu
signálov z diaľkového ovládača.
Môžete reprodukovať obraz a zvuk
zo zariadenia pripojeného k prijímaču v inej
než hlavnej zóne. V hlavnej zóne môžete
napríklad sledovať obsah disku DVD
a v zóne 2 alebo 3 počúvať disk CD.
Vytvorenie pripojenia viacerých zón
Výstup do zóny 2: Signály zo zariadení pripojených k analógovým vstupným konektorom sú
reprodukované prostredníctvom komponentných konektorov ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT
alebo ZONE 2 OUT. Komponentné konektory ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT alebo ZONE 2 OUT
nedokážu reprodukovať signál z konektorov HDMI IN. Na reprodukciu signálov z pripojenia
HDMI použite konektor HDMI ZONE 2 OUT.
Výstup do zóny 3: Prostredníctvom konektorov ZONE 3 OUT sa reprodukujú iba signály
zo zariadení pripojených k analógovým vstupným konektorom. Zo zariadení pripojených iba
k digitálnym vstupným konektorom sa nereprodukujú žiadne signály.
1: Pripojenia zóny 2
1 Zvuk z reproduktorov v zóne 2 sa reprodukuje pomocou konektorov
SURROUND BACK (ZONE 2) prijímača.
Hlavná zóna
Zóna 2
STR-DA5800ES
Televízor
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
70SK
Multifunkčný diaľkový
ovládač
B
2 Zvuk z reproduktorov v zóne 2 sa reprodukuje pomocou prijímača
a ďalšieho zosilňovača.
Je potrebné nastavenie reproduktorov v zóne 2 (str. 73).
Hlavná zóna
Zóna 2
B
B
Televízor
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
Používanie funkcií viacerých zón
ZONE 2 AUDIO OUT
Multifunkčný diaľkový ovládač
A Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktory
C Iný zosilňovač alebo prijímač
* Môžete tiež pripojiť ku konektoru ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
3 Vytvorenie pripojenia v zóne 2 pomocou vstupu HDMI
Reprodukuje vstupné video alebo audio signály vstupu HDMI v zóne 2 pomocou konektora
HDMI ZONE 2 OUT prijímača.
Môže byť potrebné nastavenie výstupu HDMI v zóne 2 (str. 74).
Hlavná zóna
Zóna 2
B
B
Televízor
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
HDMI ZONE 2 OUT
Multifunkčný diaľkový ovládač
A Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktory
C Iný zosilňovač alebo prijímač
pokračovanie
71SK
Poznámka
Konektor HDMI ZONE 2 OUT môžete pripojiť priamo k televízoru v zóne 2 (bez ďalšieho zosilňovača alebo
prijímača). Odporúča sa však pripojiť televízor s využitím zosilňovača alebo prijímača pre lepšie možnosti
spracovania a zamedzeniu nepriaznivých vplyvov na hlavnú zónu. Ak zvolíte rovnaký vstup HDMI pre hlavnú
zónu a zónu 2, možnosti spracovania zvuku a obrazu v hlavnej zóne budú limitované možnosťami v zóne 2.
2: Pripojenia zóny 3
Hlavná zóna
Zóna 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Multifunkčný diaľkový ovládač
A Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktory
C Iný zosilňovač alebo prijímač
72SK
Nastavenie reproduktorov
v zóne 2
Keď sú reproduktory v zóne 2 pripojené
ku konektorom SURROUND BACK
(ZONE 2) prijímača (str. 70), vyberte také
nastavenia, aby sa zvuk vybratý v zóne 2
prenášal z reproduktorov pripojených ku
konektorom SURROUND BACK (ZONE 2).
Podrobné informácie nájdete v časti, ktorá sa
venuje položke „Speaker Connection“ ponuky
Speaker Settings (str. 96).
Vysvetlenie
Variable
Ovládanie hlasitosti
je pôvodne nastavené
na -40 dB.
Po výbere tohto
parametra možno
hlasitosť pre konektory
ZONE 2 AUDIO OUT
a SURROUND BACK
(ZONE 2) vzájomne zmeniť.
Odporúča sa pri používaní
výkonného zosilňovača.
Fixed
Ovládanie hlasitosti
je nemenne nastavené
na ±0 dB. Odporúča sa
pri používaní zariadenia
s premenlivým ovládaním
hlasitosti.
Pre konektory ZONE 2 AUDIO OUT môžete
nastaviť premenlivé alebo nemenné ovládanie
hlasitosti.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Settings“ a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku „Zone Settings“
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Zone Setup
a stlačte tlačidlo
.
4
V časti „Zone2“ vyberte hodnotu
„Line Out“ a stlačte tlačidlo
.
5
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
73SK
Používanie funkcií viacerých zón
Nastavenie ovládania hlasitosti
pre zónu 2
Parameter
Nastavenie výstupu HDMI
v zóne 2
Ak je ku konektoru HDMI ZONE 2 OUT
pripojené zariadenie ako napríklad televízor
alebo zosilňovač, môžete reprodukovať signály
HDMI zo zariadenia v zóne 2.
Podrobné informácie nájdete v časti
„3 Vytvorenie pripojenia v zóne 2 pomocou
vstupu HDMI“ (str. 71).
Nastavenie výstupu HDMI v zóne 2
Nastavenie priority pre hlavnú zónu
a zónu 2.
Ak je povolená funkcia Zone2 Out a zvolíte
rovnaký vstup HDMI pre hlavnú zónu
a zónu 2, v hlavnej zóne môže dôjsť k rušeniu
zvukových a obrazových signálov. Aby ste
zabránili rušeniu, môžete nastaviť hlavnú zónu
ako prioritnú pri výbere vstupu HDMI.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Settings“ a stlačte
tlačidlo
.
2
Signály z konektoru HDMI IN v zariadení
v zóne 2 môžete pomocou konektorov
HDMI ZONE 2 OUT reprodukovať
nasledovne:
Vyberte položku „HDMI Settings“
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku „Priority“
a stlačte tlačidlo
.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Settings“ a stlačte
tlačidlo
.
4
Vyberte položku „Main Only“
a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte položku „HDMI Settings“
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku „Zone2 Out“
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte položku „On“ a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
• Ak je funkcia Zone2 Out povolená, sú zakázané
nasledujúce funkcie:
– Ovládanie HDMI („BRAVIA“ Sync)
– Fast View (Vrátane náhľadov pre vstup
HDMI: On)
74SK
Zmena nastavenia zóny
diaľkového ovládača
Ovládanie prijímača
z inej zóny
Diaľkové ovládanie je primárne určené
na použitie v hlavnej zóne. Nastavenia zóny
diaľkového ovládača je určená na použitie
v zóne 2. Ak ho chcete používať v zóne 3,
zmeňte nastavenie zóny diaľkového ovládača.
?/1
RM SET UP
(operácie pre zónu 2 alebo 3)
Prijímač môžete ovládať zo zóny 2 alebo 3.
Postupy v tejto časti popisujú funkcie
v prípade, že je pripojený infračervený
retranslátor – užitočný pre funkcie pre viacero
zón. Ak nie je infračervený retranslátor
pripojený, použite prijímač v hlavnej zóne.
AMP
ZONE
?/1
ZONE
2, 3
Tlačidlá
vstupu
ENT/MEM
SOURCE
1
Podržte stlačené tlačidlo
RM SET UP a stlačte tlačidlo ?/1.
Tlačidlá AMP a ZONE začnú blikať.
2
Stlačte tlačidlo ZONE.
Tlačidlo AMP zhasne, tlačidlo ZONE
bude ďalej blikať a rozsvieti sa indikátor
SHIFT.
3
Kým tlačidlo ZONE bliká, stlačte
číselné tlačidlo 2 pre zónu 2 alebo
tlačidlo 3 pre zónu 3.
Tlačidlo ZONE sa rozsvieti.
4
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Tlačidlo ZONE dvakrát zabliká a diaľkový
ovládač sa prepne na režim zóny 2 alebo
zóny 3.
1
V zóne 2 alebo zóne 3 zapnite
zosilňovač.
V prípade schémy 1-1 (str. 70) preskočte
tento krok.
pokračovanie
75SK
Používanie funkcií viacerých zón
SHIFT
2
Stlačte tlačidlo ZONE.
3
Stlačte tlačidlo ?/1.
5
Stlačením niektorého z tlačidiel
vstupu na diaľkovom ovládači
vyberte zdrojové signály, ktoré
chcete reprodukovať.
Nastavte vhodnú hlasitosť.
• V prípade schémy 1-1 (str. 70) nastavte
hlasitosť pomocou tlačidla
+/–
na diaľkovom ovládači.
• V prípade schémy 1-2 (str. 71) alebo 2
(str. 72) nastavte hlasitosť pomocou
prijímača v zóne 2 alebo zóne 3. Ak ste
položku „Line Out“ v časti „Zone2“
nastavili na hodnotu „Variable“,
hlasitosť v zóne 2 môžete nastaviť aj
pomocou tlačidla
+/– na diaľkovom
ovládači (str. 73).
Dostupné funkcie pre viacero zón
INPUT
ZONE 2 1)
ZONE 3 1)
SOURCE2)
a
BD
a
DVD
a
a
GAME
a
a
SAT/CATV
a
a
VIDEO 1
a
a
VIDEO 2
a
a
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
a
MD/TAPE
a
a
SA-CD/CD
a
a
4)
a
a
AM4)
a
a
76SK
MULTI IN3)
PC3)
My Music5)
a
a
5)
a
a
My Photo5)
a
a
Internetový
obsah5)
a
a
1) Pre zónu 2 sú reprodukované signály HDMI,
zložkové obrazové signály a analógové zvukové
a obrazové signály. Zo zóny 3 sa reprodukujú iba
analógové zvukové signály. Keď stlačíte tlačidlo
SOURCE, budú sa reprodukovať signály
aktuálneho vstupu v hlavnej zóne.
2) Ak je zvolený vstup SOURCE, vstupné signály
konektorov MULTI CHANNEL INPUT alebo
portu
(USB) nie sú reprodukované
konektorom ZONE 2 OUT alebo ZONE 3 OUT
ani v prípade, že je zvolená možnosť „MULTI IN“
alebo „PC“.
3) Možnosti „TV“, „PHONO“, „MULTI IN“ alebo
„PC“ je možné zvoliť len v hlavnej zóne.
4)
Z hlavnej zóny, zóny 2 alebo zóny 3 môžete zvoliť
možnosť „FM“ alebo „AM“. Ak chcete prepnúť
medzi možnosťami „FM“ a „AM“ zo zóny 2 alebo
zóny 3, zvoľte pomocou diaľkového ovládača
príslušnú zónu a opakovane stlačte tlačidlo
TUNER. Každým stlačením tlačidla prepnete
medzi možnosťou „FM“ a „AM“. Ak sú
vo viacerých zónach zvolené rôzne programy,
prednosť bude mať naposledy zvolený vstup.
5)
Len v prípade výberu možnosti SOURCE v zóne 2
alebo zóne 3, môžete prehrávať obsah prehrávaný
v hlavnej zóne, zóne 2 alebo zóne 3.
Ukončenie ovládania v zóne 2
alebo 3
Stlačte tlačidlo ZONE a potom tlačidlo ?/1.
Tip
TV3)
FM
PHONO
ZONE 3 1)
3)
My Video
Aktivuje sa funkcia zón.
4
ZONE 2 1)
INPUT
Diaľkový ovládač sa prepne na zónu 2
alebo zónu 3. Nastavenie zóny 2 alebo
zóny 3 diaľkového ovládača zmeňte
vopred (str. 75).
Môžete tiež zvoliť zónu na prijímači. Opakovaným
stláčaním tlačidla ZONE SELECT môžete vybrať
zónu 2, zónu 3 alebo hlavnú zónu. Každým
stlačením tlačidla ZONE POWER sa výstupné
signály pre vybratú zónu zapnú alebo vypnú.
Používanie ďalších funkcií
Používanie funkcií
„BRAVIA“ Sync
• Ak v ponuke „HDMI Settings“ nastavíte
hodnotu položky „Zone2 Out“ na „On“,
nebude možné použiť funkciu „Control
for HDMI“.
Prijímač odporúčame pripájať k produktom
vybaveným funkciou „BRAVIA“ Sync.
Poznámky
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
Funkcia ovládania pripojenia
HDMI nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch:
• Ak prijímač pripojíte k zariadeniu, ktoré
nie je kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI od spoločnosti Sony.
• Ak prijímač a zariadenie prepojíte pomocou
iného pripojenia než HDMI.
• Funkcia ovládania pripojenia HDMI nie je
k dispozícii v zariadení, ktoré je pripojené
ku konektoru HDMI OUT B na prijímači.
Príprava na funkciu BRAVIA Sync
Ak chcete používať funkciu BRAVIA Sync,
zapnite funkciu ovládania pripojenia HDMI
v prijímači aj v pripojených zariadeniach.
Funkciu ovládania pripojenia HDMI zapnite
v prijímači a v pripojených zariadeniach
samostatne.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Settings“ a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku „HDMI Settings“
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku „Control
for HDMI“ a stlačte tlačidlo
4
.
Vyberte položku „On“ a stlačte
tlačidlo
.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI
v prijímači sa aktivuje.
pokračovanie
77SK
Používanie ďalších funkcií
BRAVIA Sync je názov funkcie produktov
spoločnosti Sony, ktorá umožňuje vzájomné
ovládanie kompatibilných zariadení
pripojených prostredníctvom káblov HDMI
pomocou diaľkového ovládača BRAVIA.
Toto vzájomné ovládanie je možné vďaka
funkcii ovládania pripojenia HDMI, ktorá
využíva štandard HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre rozhranie HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenia značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• Vypnutie systému (str. 78)
• Prehrávanie jedným dotykom (str. 78)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 79)
• Audio Return Channel (ARC) (str. 79)
• Výber scény (str. 79)
• Ovládanie domáceho kina (str. 79)
• Remote Easy Control (str. 80)
• Nasledujúce funkcie môžu pracovať aj
so zariadeniami od iných výrobcov než spoločnosti
Sony. Kompatibilitu so všetkými zariadeniami
od iných výrobcov než spoločnosti Sony však
nemožno zaručiť.
– Vypnutie systému
– Prehrávanie jedným dotykom
– Ovládanie hlasitosti systému
• Nasledujúce funkcie vyvinula spoločnosť Sony.
Nemožno ich používať so zariadeniami od iných
výrobcov než spoločnosti Sony.
– Výber scény
– Ovládanie domáceho kina
• Zariadenia nekompatibilné s funkciou BRAVIA
Sync nemôžu tieto funkcie aktivovať.
5
Zapnite funkciu ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom
zariadení.
Podrobné informácie o nastavení
pripojeného zariadenia nájdete v návode
na jeho použitie.
6
Zopakovaním kroku č. 5 nastavte
funkciu ovládania pripojenia
HDMI a zobrazte obraz všetkých
prehrávacích zariadení, ktoré
chcete používať.
Poznámka
Po vytiahnutí kábla HDMI alebo zmene pripojenia
vykonajte kroky uvedené vyššie.
Ak však používate konektor HDMI IN 1, IN 2, IN 3
alebo IN 9, tieto kroky nemusíte vykonať.
Vypnutie systému
Keď pomocou tlačidla napájania na diaľkovom
ovládači televízora vypnete televízor,
automaticky sa vypne aj prijímač
a pripojené zariadenia.
Pomocou diaľkového ovládača môžete
televízor aj vypnúť.
Stlačte tlačidlo TV a potom
tlačidlo ?/1.
Televízor, prijímač a pripojené zariadenia
sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému
zapnite funkciu synchronizácie pohotovostného
režimu na televízore. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa v závislosti
od svojho stavu nemusia vypnúť. Podrobné
informácie nájdete v návodoch na použitie
pripojených zariadení.
• Ak funkciu vypnutia systému používate
s televízorom inej značky než Sony, naprogramujte
diaľkový ovládač podľa pokynov pre príslušného
výrobcu televízora.
78SK
Prehrávanie jedným dotykom
Keď začnete prehrávať obsah zo zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI, prijímač sa automaticky
zapne a prepne na príslušný vstup HDMI.
Ak nastavíte hodnotu položky „Pass Through“
na „On“ alebo „Auto“, zvukový a obrazový
signál sa bude reprodukovať len z televízora,
pričom prijímač zostane v pohotovostnom
režime.
Spustite prehrávanie v prehrávacom
zariadení.
Používanie funkcie prehrávania
jedným dotykom vo videokamere
1 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v prijímači aj vo videokamere.
2 Pripojte videokameru k niektorému
z konektorov HDMI IN 1, IN 2, IN 3 alebo
IN 9 (str. 37).
Ak používate videokameru značky Sony,
televízor sa zapne spoločne s prijímačom
a potom videokamera automaticky spustí
prehrávanie. Ak používate videokameru
inej značky než Sony, prehrávajte záznam
z videokamery nepretržite.
Poznámky
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Zariadenia vybavené funkciou prehrávania jedným
dotykom, napríklad videokameru značky Sony,
pripojte pomocou kábla HDMI ku konektoru
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 alebo IN 9. Ak použijete iné
konektory HDMI IN, prijímač sa nemusí prepnúť
na vhodný vstup. V takom prípade manuálne
vyberte vstup, ku ktorému je videokamera
pripojená.
Ovládanie hlasitosti systému
Poznámka
Ak je položka „Control for HDMI“ nastavená
na hodnotu „On“, nastavenia „Audio Out“ v ponuke
HDMI Settings sa automaticky vyberú podľa
nastavení funkcie ovládania hlasitosti systému.
Audio Return Channel (ARC)
Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel (ARC), pri pripojení
pomocou kábla HDMI sa z televízora prenáša
do prijímača aj digitálny zvukový signál.
Nemusíte vytvoriť oddelené pripojenie zvuku,
aby ste prostredníctvom prijímača mohli
počúvať zvuk z televízora.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
zvukom“ (str. 82).
Podľa scény vybratej na televíznej obrazovke sa
automaticky vyberie optimálna kvalita obrazu
a zvukové pole.
Podrobné informácie o tejto operácii nájdete
v návode na použitie televízora.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
Tabuľka príslušných režimov
Nastavenie scény na
televíznej obrazovke
Zvukové pole
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Používanie ďalších funkcií
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou. Pomocou diaľkového
ovládača televízora môžete tiež upraviť
hlasitosť a vypnúť zvuk prijímača.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať nasledujúcim spôsobom.
• Keď prijímač zapnete, kým sa zvuk prenáša
z reproduktora televízora, zvuk televízora sa
bude prenášať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Ak prijímač vypnete, zvuk sa
bude prenášať z reproduktora televízora.
• Pri nastavovaní hlasitosti televízora sa vďaka
funkcii ovládania hlasitosti systému súčasne
nastaví aj hlasitosť prijímača.
Túto funkciu môžete používať aj
prostredníctvom ponuky televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
Výber scény
Ovládanie domáceho kina
Ak je k prijímaču pripojený televízor
kompatibilný s funkciou ovládania domáceho
kina, na obrazovke pripojeného televízora sa
zobrazí ikona internetových aplikácií.
Pomocou diaľkového ovládača televízora
môžete prepnúť vstup prijímača alebo zmeniť
zvukové polia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť
stredového alebo basového reproduktora,
prípadne upraviť nastavenia Sound Optimizer
(str. 68), Dual Mono (str. 102) alebo A/V Sync
(str. 103).
Ak chcete používať funkciu ovládania
domáceho kina, televízor sa musí dokázať
pripojiť k službe širokopásmovej linky.
79SK
Remote Easy Control
Ponuku prijímača môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora.
Vyberte prijímač (AV AMP)
rozpoznaný televízorom.
Poznámky
• Prijímač je rozpoznaný televízorom ako
„Tuner (AV AMP)“.
• Televízor musí byť kompatibilný s riadkovou
ponukou.
• V závislosti od typu televízora nemusia byť
niektoré funkcie k dispozícii.
Prepínanie medzi monitormi
reprodukujúcimi obrazové
signály HDMI
Keď sú ku konektorom HDMI OUT A
a HDMI OUT B pripojené dva monitory,
môžete výstupy na tieto dva monitory
prepínať pomocou tlačidla HDMI OUTPUT
na diaľkovom ovládači.
HDMI
OUTPUT
1
2
Zapnite prijímač a dva monitory.
Stlačte tlačidlo HDMI OUTPUT.
Stláčaním tohto tlačidla sa bude výstup
prepínať nasledujúcim spôsobom:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Môžete tiež použiť tlačidlo HDMI OUT
na prijímači.
80SK
Prenos signálov HDMI
do prijímača
v pohotovostnom režime
(Pass Through)
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Settings“ a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku „HDMI Settings“
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku „Pass Through“
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Parameter
Vysvetlenie
Auto
Keď je prijímač
v pohotovostnom režime
a televízor je zapnutý,
prijímač reprodukuje
signály HDMI z konektora
HDMI OUT A prijímača.
Spoločnosť Sony odporúča
vybrať toto nastavenie,
ak používate televízor
kompatibilný s funkciou
„BRAVIA“ Sync.
V porovnaní s nastavením
„On“ sa pri použití tohto
nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
Vysvetlenie
On
Keď je prijímač
v pohotovostnom režime,
reprodukuje signály HDMI
zo svojho konektora
HDMI OUT A.
Off
Keď je prijímač
v pohotovostnom režime,
nereprodukuje signály
HDMI. Ak chcete sledovať
signál z pripojeného
zariadenia na televízore,
zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením
„On“ sa pri použití tohto
nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
Poznámky
• Nastavenie „Auto“ je efektívne len ak je hodnota
položky „Control for HDMI“ nastavená na „On“.
Ak je hodnota položky „Control for HDMI“
nastavená na „Off“, prijímač vykonáva rovnaké
operácie pri nastavení Auto ako pri hodnote
nastavenej na „On“.
• V pohotovostnom režime, kde fungujú funkcie ako
Network Standby, je spotreba energie znížená aj
v prípade, že je hodnota položky „Pass Through“
nastavená na „Auto“.
81SK
Používanie ďalších funkcií
Obrazové a zvukové signály z konektorov
HDMI IN môžete prenášať do televízora
pripojeného ku konektoru HDMI OUT A,
aj keď je prijímač v pohotovostnom režime.
Ak túto funkciu použijete, kým je položka
Control for HDMI nastavená na hodnotu On,
vstup prijímača sa prepne podľa ovládania
pripojeného zariadenia, aj keď je prijímač
v pohotovostnom režime.
Pri aktivovaní tejto funkcie Pass Through
vyberte nastavenia podľa nasledujúceho
postupu.
Parameter
• OPT
Zobrazí sa iba v prípade, ak je vstupu
priradený optický konektor. Optický
vstupný konektor sa vyberie
automaticky.
• COAX
Zobrazí sa iba v prípade, ak je vstupu
priradený koaxiálny konektor.
Koaxiálny vstupný konektor sa
vyberie automaticky.
• ANALOG
Určuje analógové zvukové signály
prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového zvuku
na prijímači, môžete vstupný zvukový režim
nemenne nastaviť pre niektoré konektory
alebo medzi nimi prepínať v závislosti
od signálu, ktorý chcete sledovať.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Poznámky
• Na základe vstupu sa na displeji zobrazia
znaky ------ a nemožno vybrať iné režimy.
• Ak sa používa režim 2ch Analog Direct alebo je
vybratá položka MULTI IN, zvukový vstup sa
nastaví na hodnotu Analog. Nemôžete vybrať
iné režimy.
1
2
Pomocou gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači vyberte
vstupný zdroj.
Stlačte tlačidlo INPUT MODE
na prijímači.
Vybratý režim zvukového vstupu sa
zobrazí na displeji.
• AUTO
V prípade digitálneho aj analógového
pripojenia uprednostňuje digitálne
zvukové signály.
Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne
zvukové signály, vyberú sa analógové
zvukové signály.
Po výbere televízneho vstupu sa
uprednostnia signály Audio Return
Channel (ARC). Ak televízor nie je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel (ARC), vyberú sa digitálne
optické zvukové signály.
Ak v prijímači ani televízore nie je
aktivovaná funkcia ovládania pripojenia
HDMI, funkcia Audio Return Channel
(ARC) nie je k dispozícii.
82SK
Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového
vstupu
Obrazové alebo zvukové signály môžete
opätovne priradiť iným vstupným
konektorom.
Príklad: Ak chcete prijímať jediné digitálne
optické zvukové signály z prehrávača diskov
DVD, prepojte konektor OPTICAL OUT
na prehrávači diskov DVD s konektorom
OPTICAL IN 1 na prijímači.
Ak chcete prijímať obrazové signály
z prehrávača diskov DVD, prepojte zložkový
obrazový konektor na prehrávači diskov DVD
s konektorom COMPONENT VIDEO IN 1
alebo COMPONENT VIDEO IN 2
na prijímači.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Settings“ a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Input Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Video Input
Assign alebo Audio Input Assign
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte zvukové alebo obrazové
signály, ktoré chcete priradiť
jednotlivým vstupom.
Poznámky
Vstup
Audio Input Assign
Video Input Assign
HDMI
Optický/
Koaxiálny
Analog*
HDMI
Zložkový
Kompozitný*
BD
IN 2 (BD)
None
–
IN 2 (BD)
None
–
DVD
IN 5 (DVD)
COAX 1 (DVD) DVD
IN 5 (DVD)
IN 1 (DVD)
DVD
GAME
IN 4 (GAME)
OPT 1 (GAME) GAME
IN 4 (GAME)
None
GAME
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
OPT 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
IN 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) COAX 2
(VIDEO 1)
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) None
VIDEO 1
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
VIDEO 3
IN 7 (VIDEO 3) None
–
IN 7 (VIDEO 3) None
–
VIDEO 4
IN 8 (VIDEO 4) None
–
IN 8 (VIDEO 4) None
–
MD/TAPE
None
None
MD/TAPE
None
None
–
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
COAX 3
(SA-CD/CD)
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
None
–
MULTI IN
–
–
–
None
None
–
* Používateľ nemôže zmeniť priradenie analógového vstupu. Zobrazí sa aktuálne nastavenie.
pokračovanie
83SK
Používanie ďalších funkcií
• Ak v ponuke Video Input Assign alebo Audio Input
Assign priradíte vstup niektorému z konektorov
HDMI IN 1 až IN 9, rovnaký vstupný konektor
HDMI sa priradí obrazovému aj zvukovému
vstupu. Ak chcete priradiť konektor HDMI IN
obrazovému alebo zvukovému vstupu, najprv
v ponuke Video Input Assign alebo Audio Input
Assign priraďte príslušný vstup niektorému
z konektorov HDMI IN 1 až IN 9. Potom v ponuke
Video Input Assign alebo Audio Input Assign
nastavte priradenie konektora HDMI IN
na hodnotu None podľa toho, ktorému vstupu
nechcete priradiť konektor HDMI IN.
• Keď prijímač ovládate bez používania rozhrania
GUI, môžete priradenie konektora HDMI IN
zmeniť pomocou položky HDMI VIDEO
ASSIGN ? alebo HDMI AUDIO ASSIGN ?
v ponuke INPUT SETTINGS (str. 121).
• Ak zmeníte priradenie konektora HDMI IN počas
používania funkcie ovládania pripojenia HDMI,
prepnite vstup prijímača na vstup, ku ktorému je
pripojené zariadenie HDMI. V opačnom prípade
nemusí funkcia ovládania pripojenia HDMI
pracovať správne.
• Ak priradenie konektora HDMI IN nastavíte
na hodnotu None v ponuke Video Input Assign
aj Audio Input Assign, nebudete môcť vyberať
vstupné signály prostredníctvom vstupu HDMI.
V takom prípade bude funkcia ovládania
pripojenia HDMI k dispozícii len v iných
zariadeniach, nie v prijímači. Nie je to však
porucha.
Poznámky
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie
INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Keď obrazový vstup priradíte k zložkovému alebo
kompozitnému vstupu a zvukový vstup k vstupu
HDMI, zložkové alebo kompozitné obrazové
signály sa nereprodukujú z konektorov
HDMI OUT. Zložkové alebo kompozitné
obrazové signály sa reprodukujú z konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT alebo
konektora MONITOR VIDEO OUT.
• Samostatným obrazovým a zvukovým vstupným
konektorom príslušného vstupu nemôžete priradiť
rôzne konektory HDMI.
• Tomu istému konektoru HDMI IN môžete priradiť
viaceré vstupy. Ak však v zariadení pripojenom
ku konektoru HDMI IN používate funkciu
prehrávania jedným dotykom, prednostne
sa vyberie naposledy priradený vstup.
Náhľad pre HDMI
Môžete zapnúť funkciu zobrazenia živého
obrazu v obraze pre zariadenia pripojené
pomocou HDMI. Zobrazia sa až štyri okná
s náhľadom pre vstupy HDMI IN 1, IN 2, IN 3
a IN 4.
Pomocou diaľkového ovládača môžete zvoliť
náhľad každého vstupu HDMI.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Stlačte tlačidlo PREVIEW (HDMI).
Zobrazia sa až štyri okná, každé
s obrazovým vstupom z konektorov
HDMI IN.
2
Medzi oknami PIP a hlavným
obrazom prepnete postupne
stlačením V/v, čim vyberiete
požadované okno PIP a potom
stlačíte tlačidlo
.
Vstup HDMI vybraného okna PIP bude
zobrazený na hlavnú obrazovku.
84SK
Tipy
• Táto funkcia nefunguje v nasledujúcich prípadoch:
– Nepripojili ste zariadenie HDMI.
– Zariadenie HDMI je pripojené, ale je vypnuté.
– Vstupom je nepodporovaný formát
obrazu HDMI.
– Aktuálny vstup nie je vstup HDMI.
– Keď je zobrazené rozhranie GUI
– Keď je položka „Zone2 Out“ nastavená
na hodnotu „On“
– Keď je položka „Fast View“ nastavená
na hodnotu „Off“
• Táto funkcia je možná vďaka technológii
Silicon Image InstaPrevue™.
Napríklad uložením nastavení v scéne
„1: Movie“ podľa nasledujúceho postupu
môžete zmeniť všetky nastavenia prijímača
jedným jednoduchým dotykom bez toho,
aby ste museli jednotlivé nastavenia položiek
„Input“, „Calibration Type“, „Sound Field“
a „HDMI Out“ meniť samostatne.
Položka nastavenia Hodnota nastavená pre scénu
1: Movie
Input
BD
Calibration Type
No Change
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
Party Mode
ON
Používanie ďalších funkcií
Ovládanie prijímača pomocou
telefónu smartphone
Prijímač môžete ovládať pomocou telefónu
smartphone, ktorý je vybavený aplikačným
softvérom „ES Remote“. Aplikačný softvér
„ES Remote“ môžete bezplatne prevziať
z obchodu App Store (pre zariadenia iPod
touch alebo iPhone) alebo Google Play
(pre telefóny so systémom Android).
Ukladanie a súčasné
vyvolanie rôznych
nastavení prijímača
(Easy Automation)
Tak ako je možné uložiť nastavenie pre funkcie
prijímača, je možné uložiť rôzne nastavenia
pre prehrávač alebo monitor. Tieto nastavenia
môžete zaregistrovať pre funkciu „one-touch“
a neskôr jednoducho vyvolať prostredie
s týmito nastaveniami a vychutnávať si hudbu
a videá doma.
EASY
AUTOMATION
pokračovanie
85SK
Nižšie nájdete položky, ktorých nastavenia
môžete uložiť, a ich predvolené hodnoty.
Položka
Predvolená hodnota
nastavenia
1: Movie 2: Music 3: Party
Uloženie nastavení pre Scene
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Easy Automation“
a stlačte tlačidlo
.
2
Z položiek „1: Movie“, „2: Music“,
„3: Party“ a „4: Night“ vyberte
Scene, pre ktorú chcete uložiť
nastavenia. Potom stlačte tlačidlo
TOOLS/OPTIONS.
3
Vyberte požadovanú ponuku
a stlačte tlačidlo
.
4: Night
Input
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Tuner
Preset
–
–
–
–
Sound Field No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sleep
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Volume
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
HDMI Out No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
Optimizer
No
Change
No
Change
No
Change
Normal
Equalizer
(All)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(SUR/SB)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front
High)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Ponuka
Vysvetlenie
Edit Saved Scene Umožňuje prispôsobiť a uložiť
nastavenia, aby vyhovovali vašim
požiadavkám.
Import Current
Settings
Načíta aktuálne nastavenia
prijímača a uloží ich pre Scene.
Položky Input a Volume sa
nastavia na hodnotu No Change.
Poznámky
• Položky nastavenia uložené s hodnotou No Change
sa oproti aktuálnym nastaveniam nezmenia, ani
keď vyvoláte Scene. Ak chcete nastaviť hodnotu
No Change, vyberte položku Edit Saved Scene
a zrušte začiarknutie políčka pre príslušnú položku
nastavenia na obrazovke úprav.
• Keď vyvoláte Scene, nastavenia, ktoré nemožno
použiť, sa ignorujú (napríklad hodnota Sound
Field po výbere položky MULTI IN a pod.).
Tip
Vyvolanie nastavení uložených
pre Scene
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Easy Automation“
a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte požadovanú Scene
a stlačte tlačidlo
.
86SK
Nastavenia scény 1: Movie alebo 2: Music
môžete vyvolať priamym stlačením tlačidla
EASY AUTOMATION 1 alebo
EASY AUTOMATION 2 na prijímači alebo
diaľkovom ovládači. Scénu „1: Movie“ alebo
„2: Music“ môžete prepísať aktuálnymi
nastaveniami aj podržaním tlačidla
EASY AUTOMATION 1 alebo
EASY AUTOMATION 2 na tri sekundy,
ako keď z ponuky vyberáte položku
„Import Current Settings“.
Používanie časovača spánku
Prijímač môžete nastaviť tak, aby sa
v zadanom čase automaticky vypol.
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci
do vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
Ak tlačidlo SLEEP stlačíte znova, časovač
spánku sa nastaví na hodnotu OFF.
Nahrávanie pomocou
prijímača
SHIFT
Pomocou prijímača môžete nahrávať
z obrazového alebo zvukového zariadenia.
Pozrite si návod na použitie dodaný
s nahrávacím zariadením.
Z domovskej ponuky vyberte
položku „Watch“ alebo „Listen“
a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte prehrávacie zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
3
Pripravte zariadenie určené
na prehrávanie.
Napríklad do videorekordéra vložte
videokazetu, ktorú chcete skopírovať.
4
Pripravte nahrávacie zariadenie.
Vložte prázdnu videokazetu alebo iné
médium do nahrávacieho zariadenia
(VIDEO 1) určeného na nahrávanie.
SLEEP
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
tlačidlo SLEEP.
5
Spustite nahrávanie
na nahrávacom zariadení
a potom spustite prehrávacie
zariadenie.
Stláčaním tlačidla SLEEP sa na displeji budú
cyklicky striedať tieto znaky:
Pri používaní časovača spánku sa na displeji
prijímača rozsvieti indikátor SLEEP.
87SK
Používanie ďalších funkcií
1
2
Prepnutie režimu príkazov
prijímača a diaľkového
ovládača
Môžete prepnúť režim príkazov (COMMAND
MODE AV1 alebo COMMAND MODE AV2)
prijímača a diaľkového ovládača.
Ak počas ovládania prijímača pomocou
diaľkového ovládača dodaného s prijímačom
omylom reaguje na ovládanie tým istým
diaľkovým ovládačom iné zariadenie značky
Sony, prepnite režim príkazov z predvoleného
výrobného nastavenia na príslušné nastavenie.
Režimy príkazov prijímača aj diaľkového
ovládača sú predvoleným výrobným
nastavením (COMMAND MODE AV2).
Prijímač a diaľkový ovládač by mali používať
rovnaký režim príkazov. Ak sa režimy príkazov
prijímača a diaľkového ovládača odlišujú,
nemôžete prijímač ovládať pomocou
diaľkového ovládača.
Podržte stlačené tlačidlo
2CH/A.DIRECT a stlačením
tlačidla ?/1 zapnite prijímač.
Keď nastavíte režim príkazov AV2,
na displeji sa zobrazí hlásenie
COMMAND MODE [AV2].
Keď nastavíte režim príkazov „AV1“,
na displeji sa zobrazí hlásenie
„COMMAND MODE [AV1]“.
Prepnutie režimu príkazov
diaľkového ovládača
RM SET UP
SHIFT
1, 2
?/1
AMP
ZONE
ENT/MEM
Prepnutie režimu príkazov prijímača
?/1
2CH/A.DIRECT
1
Podržte stlačené tlačidlo
RM SET UP a stlačte tlačidlo ?/1.
Tlačidlá AMP a ZONE začnú blikať.
2
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
Stlačte tlačidlo AMP.
Tlačidlo ZONE zhasne, tlačidlo AMP
bude ďalej blikať a rozsvieti sa
indikátor SHIFT.
3
Kým tlačidlo AMP bliká, stlačte
číselné tlačidlo 1 alebo 2.
Keď stlačíte tlačidlo 1, nastaví sa režim
príkazov COMMAND MODE AV1.
Keď stlačíte tlačidlo 2, nastaví sa režim
príkazov COMMAND MODE AV2.
Tlačidlo AMP sa rozsvieti.
88SK
4
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Tlačidlo AMP dvakrát zabliká
a nastavenie režimu príkazov sa dokončí.
Prepnutie režimu príkazov
jednoduchého diaľkového ovládača
Používanie pripojenia Bi-amp
Ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk, môžete používať
konektory SURROUND BACK (ZONE 2)
pre predné reproduktory na používanie
pripojenia Bi-amp.
Pripojenie reproduktorov
Predný
reproduktor
(R)
Predný
reproduktor
(L)
DISPLAY
Hi
Lo
Lo
MUTING
Podržte stlačené tlačidlo DISPLAY
a súčasne stlačte tlačidlá
MUTING a
.
Prepojte konektory Lo (alebo Hi) na predných
reproduktoroch s konektormi FRONT A
a konektory Hi (alebo Lo) na predných
reproduktoroch s konektormi SURROUND
BACK (ZONE 2). Zložte kovové prepojovacie
prvky konektorov Hi/Lo nasadené
na reproduktoroch, aby nedošlo
k poruche prijímača.
Nastavenie reproduktorov
Podrobné informácie nájdete v časti, ktorá sa
venuje položke „Speaker Connection“ ponuky
Speaker Settings (str. 96).
pokračovanie
89SK
Používanie ďalších funkcií
Hi
Poznámky
• Na pripojenie Bi-amp nemôžete použiť konektory
FRONT B.
• Nastavenia pripojenia Bi-amp vyberte, skôr než
použijete funkciu Auto Calibration.
• Ak vyberiete nastavenia pripojenia Bi-amp,
nastavenia hlasitosti reproduktorov, vyváženia
a ekvalizéra týkajúce sa zadných reproduktorov
na priestorový zvuk budú neplatné a použijú sa
nastavenia pre predné reproduktory.
• Signály reprodukované z konektorov PRE OUT
sa použijú s rovnakými nastaveniami ako signály
z konektorov SPEAKERS.
• Ak šablóna reproduktorov využíva zadné
reproduktory na priestorový zvuk, nie je možné
nastaviť konektory SURROUND BACK (ZONE 2)
na pripojenie Bi-amp.
• Ak prijímač ovládate bez používania rozhrania
GUI, nastavte položku „SB ASSIGN“ v ponuke
„SPEAKER SETTINGS“ na hodnotu „BI-AMP“
(str. 120).
Obnovenie predvolených
výrobných nastavení
Pomocou nasledujúceho postupu môžete
vymazať všetky uložené nastavenia a obnoviť
predvolené výrobné nastavenia. Tento postup
môžete použiť aj na inicializáciu prijímača
pred prvým použitím.
?/1
TONE
2CH/A.DIRECT
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlá TONE
a 2CH/A.DIRECT, a stlačením
tlačidla ?/1 zapnite prijímač.
3
Po niekoľkých sekundách
uvoľnite tlačidlá TONE
a 2CH/A.DIRECT.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí hlásenie
„MEMORY CLEARING...“, ktoré sa
zmení na „MEMORY CLEARED!“.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Poznámka
Úplné vymazanie pamäte trvá pár minút. Prijímač
nevypínajte, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie
„MEMORY CLEARED!“.
90SK
2
Úprava nastavení
Používanie ponuky nastavení
Vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačením tlačidla
na ňu prejdite.
Príklad: Po výbere položky Audio Settings.
Pomocou ponuky nastavení môžete upravovať
rôzne nastavenia reproduktorov, efektov
priestorového zvuku, viacerých zón atď.
3
Vyberte požadovaný parameter
a stlačením tlačidla
ho
potvrďte.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Stlačením tlačidla HOME zobrazte domovskú
ponuku a znova stlačte tlačidlo HOME.
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačením
tlačidla
prejdite do režimu
ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky nastavení.
pokračovanie
91SK
Úprava nastavení
Zatvorenie ponuky
Zoznam ponuky nastavení
Settings
Easy Setup (str. 94)
Speaker Settings
(str. 94)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
User Reference Edit
Front Reference Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Virtual Front High
Center Speaker Lift Up
Surround Speaker Position
Speaker Relocation
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(str. 101)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
LFE Time Alignment
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Názov vstupu)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(str. 104)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
92SK
HDMI Settings
(str. 108)
(Názov vstupu)
Subwoofer Level
Audio Out
H.A.T.S.
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(str. 110)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(str. 111)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Úprava nastavení
Internet Services
Settings
(str. 112)
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(str. 113)
Zone Control
System Settings
(str. 115)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(str. 116)
93SK
Easy Setup
Speaker Settings
Slúži na opätovné spustenie funkcie
Easy Setup, ktoré umožňuje vybrať
základné nastavenia. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke (str. 47).
Prostredie na sledovanie (spolu s používaným
systémom reproduktorov) môžete vybrať
automaticky alebo manuálne.
Auto Calibration
Slúži na spustenie funkcie D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration). Táto funkcia
umožňuje vykonať automatickú kalibráciu,
napríklad skontrolovať pripojenie jednotlivých
reproduktorov k prijímaču, upraviť hlasitosť
reproduktorov alebo automaticky zmerať
vzdialenosť jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania.
Calibration Matching
Po spustení funkcie Auto Calibration
pracuje táto automaticky tak, že porovnáva
vzdialenosti a úrovne pravých a ľavých
reproduktorov. Túto funkciu môžete nastaviť
až po ukončení procesu merania funkciou
DCAC a uložení nameraných hodnôt
získaných funkciou DCAC. Nastavenie
je platné, kým ho nezmeníte.
Poznámka
Výsledky predchádzajúceho merania sa prepíšu
a aktuálne výsledky sa uložia na aktuálne vybratú
pozíciu.
Prečítajte si „Poznámky k funkcii Speaker Settings
(Auto Calibration)“ v „7: Nastavenie prijímača
pomocou obrazovky Easy Setup“ (str. 47).
Auto Calibration Setup
Umožňuje registrovať tri šablóny „Position“
v závislosti od miest počúvania, prostredia
počúvania a podmienok merania.
Môžete tiež vybrať typ kalibrácie na korekciu
jednotlivých reproduktorov.
94SK
Position
Pre príslušné prostredie počúvania môžete
registrovať viac než jednu skupinu nastavení
alebo túto skupinu nastavení vyvolať.
Na obrazovke Auto Calibration Setup
vyberte položku „Position“, pre ktorú chcete
registrovať výsledky merania.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Nastavenie typu korekcie
reproduktorov
Môžete vybrať typ korekcie, ktorá sa použije
na reproduktory pre jednotlivé položky
Position.
1 Vyberte položku Position, pre ktorú
chcete nastaviť príslušný typ korekcie
reproduktorov, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte požadovanú položku Calibration
Poznámka
Nemôžete nastaviť parameter Calibration Type
položky Position, pre ktorú sa nezaregistrovali
výsledky merania.
1 V ponuke Calibration Type vyberte
položku Front Reference Type a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte požadovaný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• L/R
Nastavenie údajov ľavého a pravého
kanála podľa referenčnej hodnoty.
•L
Nastavenie údajov ľavého kanála podľa
referenčnej hodnoty.
•R
Nastavenie údajov pravého kanála podľa
referenčnej hodnoty.
Poznámky
• Táto funkcia je k dispozícii iba po výbere položky
„Front Reference“ pre položku „Calibration Type“.
• Po nastavení položky Front Reference Type
vykonajte funkciu Auto Calibration.
Prispôsobenie frekvencie v časti
User Reference
Na základe typu korekcie Full Flat môžete
prispôsobiť frekvenciu v časti User Reference
ponuky Calibration Type.
1 V ponuke Calibration Type vyberte
položku „User Reference Edit“ a stlačte
tlačidlo
.
2 Nastavte frekvenciu.
Nastavenie režimu párovej zhody pre
vzorku ekvalizéra Auto Calibration
1 Vyberte položku Position, pre ktorú
chcete nastaviť režim párovej zhody,
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku „Speaker Pair Match“
a stlačte tlačidlo
.
• All
Kalibrácia všetkých reproduktorov
pomocou spracovania párovej zhody
ľavého a pravého kanálu pre jednotlivé
páry reproduktorov.
pokračovanie
95SK
Úprava nastavení
Type a stlačte tlačidlo
.
• Full Flat
Meranie frekvencie z jednotlivých
reproduktorov bez úprav.
• Engineer
Nastavenie frekvencie, ktorá
zodpovedá štandardu spoločnosti Sony
pre miestnosti na počúvanie hudby.
• Front Reference
Nastavenie vlastností všetkých
reproduktorov podľa vlastností
predných reproduktorov.
• User Reference
Nastavenie frekvencie na hodnotu
prispôsobenú pomocou funkcie
User Reference Edit.
• Off
Vypnutie ekvalizéra funkcie Auto
Calibration.
Nastavenie referenčnej hodnoty
po výbere hodnoty Front Reference
v časti Calibration Type
• Sur
Kalibrácia reproduktorov na priestorový
zvuk a zadných reproduktorov na
priestorový zvuk pomocou spracovania
párovej zhody alebo ľavého a pravého
kanálu pre jednotlivé páry reproduktorov.
• Off
Samostatná kalibrácia jednotlivých
reproduktorov.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii, ak nebola predtým
spustená funkcia „Auto Calibration“.
• Keď v časti „Calibration Type“ vyberiete možnosť
„Front Reference“, nemôžete položku „SP Pair
Matching“ nastaviť na hodnotu „ALL“ (str. 95).
Zadanie názvu položky Position
1 Vyberte položku Position, ktorú chcete
nazvať, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku „Name In“ a stlačte
tlačidlo
.
Na obrazovke sa zobrazí softvérová
klávesnica.
3 Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Je vybratá položka „MULTI IN“.
– Používa sa režim „2ch Analog Direct“.
– Sú pripojené slúchadlá.
– Nebola spustená funkcia „Auto Calibration“.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
Speaker Connection
Umožňuje nastaviť jednotlivé reproduktory
manuálne. Hlasitosť reproduktorov môžete
nastaviť aj po spustení funkcie Easy Setup.
Nastavenia Speaker Settings sú určené iba
pre aktuálnu položku „Position“.
Pomocou sprievodcu môžete vybrať
nasledujúce nastavenia.
Speaker Pattern
Umožňuje vybrať šablónu reproduktorov
pre systém reproduktorov, ktorý používate.
postupne vyberte všetky znaky.
Surround Back Assign
Automatic Phase Matching
Umožňuje nastaviť funkciu A.P.M. (Automatic
Phase Matching) v rámci funkcie D.C.A.C.
(Digital Cinema Auto Calibration) (str. 94).
Kalibruje fázové vlastnosti reproduktorov
a zaručuje dobrú koordináciu okolitého
priestoru.
x Off
Funkcia A.P.M. sa neaktivuje.
x Auto
Funkcia A.P.M. sa automaticky zapne
alebo vypne.
96SK
Umožňuje nastavenie konektorov
SURROUND BACK (ZONE 2) na pripojenie
Bi-amp alebo pripojenie zóny 2.
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
x No Assign
Poznámka
Ak je nastavená šablóna pre reproduktory
využívajúca zadné reproduktory na priestorový
zvuk, konektory SURROUND BACK (ZONE 2)
nemôžete nastaviť na pripojenie Bi-amp ani
na pripojenie zóny 2.
Virtual Front High
Umožňuje reprodukciu zvukový výstup
predných reproduktorov dokonca aj
v prostredí bez predných horných
reproduktorov.
x On
Funkcia Virtual Front High je zapnutá.
Ak sú na vstupe signály Front High, zvuky
sú spracované tak, aby vytvárali dojem
reprodukcie z predných horných
reproduktorov.
x Off
Funkcia Virtual Front High je vypnutá.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch:
– Nie sú k dispozícii reproduktory
na priestorový zvuk.
– Sú pripojené slúchadlá.
Speaker Relocation
Umožňuje kalibrovať umiestnenie
reproduktorov (konfiguračný uhol
jednotlivých reproduktorov od miesta
merania) na zlepšenie efektu
priestorového zvuku.
x Type A
Umožňuje umiestniť na stenu zadné
reproduktory na priestorový zvuk,
ktoré dopĺňajú reproduktory uvedené
v odporúčaniach únie ITU-R na umiestnenie
5.1-kanálového systému reproduktorov.
Schéma pozmeneného umiestnenia reproduktorov
Úprava nastavení
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch:
– Nie sú k dispozícii reproduktory
na priestorový zvuk.
– Je vybratá položka „MULTI IN“.
– Je vybratá položka „2ch Analog Direct“.
– Sú pripojené slúchadlá.
Poznámka
Center Speaker Lift Up
Využitím predných horných reproduktorov
môžete zdvihnúť zdroj zvuku stredového
reproduktora do vhodnej výšky na obrazovke,
čo umožní prirodzenú reprodukciu bez straty
pohodlia.
x 1~10
x Off
x Type B
Surround Speaker Position
Umožní vám nastaviť správne uhly
pre reproduktory na priestorový zvuk
pre funkciu Speaker Relocation.
x Front
Umožňuje umiestniť štyri reproduktory
na priestorový zvuk prakticky
pod identickými uhlami v súlade
s odporúčaniami únie ITU-R
na umiestnenie 7.1-kanálového
systému reproduktorov.
x Back
pokračovanie
97SK
Schéma pozmeneného umiestnenia reproduktorov
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
hlasitosť ktorého chcete nastaviť, a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Level a stlačte
tlačidlo
.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu –20 dB
až +10 dB v intervaloch 0,5 dB.
Hlasitosť predného ľavého reproduktora
môžete nastaviť v rozsahu FL–10,0 dB až
FL+10,0 dB v intervaloch 0,5 dB. Hlasitosť
predného pravého reproduktora môžete
nastaviť v rozsahu FL–10,0 dB až
FL+10,0 dB v intervaloch 0,5 dB.
x Off
Umiestnenie reproduktorov sa nezmení.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Je vybratá položka „MULTI IN“.
– Sú pripojené slúchadlá.
– Používa sa režim „2ch Analog Direct“.
– Nie sú k dispozícii zadné reproduktory
na priestorový zvuk a hodnota položky
„Surround Speaker Position“ je nastavená
na „Front“.
– Nie sú k dispozícii reproduktory
na priestorový zvuk.
Speaker Setup
Umožňuje manuálne nastavenie jednotlivých
reproduktorov na obrazovke Manual Setup.
Hlasitosť reproduktorov môžete nastaviť aj
po spustení funkcie Auto Calibration.
Vyberte položku „Level/Distance/
Size“ a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie hlasitosti
reproduktorov
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (stredového, ľavého a pravého
na priestorový zvuk, zadného ľavého a pravého
na priestorový zvuk, predného ľavého
a pravého horného a basového reproduktora).
98SK
Nastavenie vzdialenosti
jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na priestorový
zvuk, predného ľavého a pravého horného
a basového reproduktora) v závislosti
od miesta počúvania.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
vzdialenosť ktorého chcete nastaviť,
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku „Distance“ a stlačte
tlačidlo
.
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu
1,0 m až 10,0 m v 1cm intervaloch.
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na priestorový
zvuk, predného ľavého a pravého horného).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
veľkosť ktorého chcete nastaviť, a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Size a stlačte
tlačidlo
.
• Large
Ak pripájate veľké reproduktory,
ktoré dokážu efektívne reprodukovať
nízke tóny, vyberte nastavenie Large.
Nastavenie Large vyberajte v bežných
prípadoch.
• Small
Ak je zvuk skreslený alebo ak
pri používaní viackanálového
priestorového zvuku nepočujete
dostatočné efekty priestorového zvuku,
výberom nastavenia „Small“ aktivujte
presmerovanie nízkych tónov. Nízke
tóny jednotlivých kanálov sa budú
reprodukovať z basového reproduktora
alebo iných reproduktorov s nastavením
„Large“.
Poznámky
Nastavenie medznej frekvencie
jednotlivých reproduktorov
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré
ste v ponuke Size nastavili veľkosť Small.
Nameraná medzná frekvencia reproduktorov
sa pre jednotlivé reproduktory nastaví
po spustení funkcie Auto Calibration.
1 Vyberte položku Crossover Frequency
a stlačte tlačidlo
.
2 Na obrazovke vyberte reproduktor,
ktorého medznú frekvenciu chcete
nastaviť.
3 Nastavte medznú frekvenciu vybratého
reproduktora.
• Funkcia nefunguje, ak sú pripojené slúchadlá.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
Nastavenie hlasitosti zadných
reproduktorov
Môžete naraz nastaviť hlasitosť zadných
reproduktorov (reproduktorov na priestorový
zvuk a zadných reproduktorov na priestorový
zvuk), ktorá sa odlišuje od hlasitosti predných
reproduktorov.
1 Vyberte položku All Surround Level
a stlačte tlačidlo
.
2 Nastavte hlasitosť zadných
reproduktorov.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu –5 dB
až +5 dB v intervaloch 1 dB.
Úprava nastavení
• Ak sú pripojené slúchadlá, položky Size a Distance
nie je možné nastaviť.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté nastavenie
Small, nastavenie Small sa automaticky vyberie
aj pre stredový reproduktor, reproduktory
na priestorový zvuk, zadné reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre predné
reproduktory sa automaticky vyberie
nastavenie Large.
Poznámky
Test Tone
Umožňuje vybrať typ testovacieho tónu
na obrazovke Test Tone.
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón prenášal
z reproduktorov postupne.
1 Vyberte položku Test Tone a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Test Tone.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• Off
• Auto
Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH,
RH, SW
* Možnosť SB sa zobrazí iba po pripojení
jedného zadného reproduktora na
priestorový zvuk.
Môžete vybrať, z ktorých reproduktorov
sa bude prenášať testovací tón.
pokračovanie
99SK
3 Nastavte položku Level a stlačte
tlačidlo
.
Prenos testovacieho tónu
zo susedných reproduktorov
Prenosom testovacieho tónu zo susedných
reproduktorov môžete nastaviť vyváženie
medzi reproduktormi.
Umožňuje postupne prenášať 2-kanálový
zdrojový zvuk (namiesto testovacieho
tónu) zo susedných reproduktorov.
V závislosti od nastavenia šablóny
pre reproduktory sa nemusia niektoré
položky zobraziť.
3 Nastavte položku „Level“ a stlačte
tlačidlo
.
1 Vyberte položku „Phase Noise“ a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Phase Noise.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* Možnosti SR/SB a SB/SL sa zobrazia iba
po pripojení jedného zadného reproduktora
na priestorový zvuk.
Umožňuje postupne prenášať testovací
tón zo susedných reproduktorov.
V závislosti od nastavenia šablóny
pre reproduktory sa nemusia niektoré
položky zobraziť.
3 Nastavte položku „Level“ a stlačte
tlačidlo
.
Prenos zdrojového zvuku
zo susedných reproduktorov
Prenosom zdrojového zvuku zo susedných
reproduktorov môžete nastaviť vyváženie
medzi reproduktormi.
1 Vyberte položku „Phase Audio“ a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Phase Audio.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* Možnosti SR/SB a SB/SL sa zobrazia iba
po pripojení jedného zadného reproduktora
na priestorový zvuk.
100SK
Center Analog Down Mix
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť nastavenia
analógového mixovania.
x Off
Ak je nastavená šablóna pre reproduktory,
ktorá obsahuje stredový reproduktor,
pre toto nastavenie sa automaticky vyberie
hodnota Off.
x On
Ak stredový reproduktor nie je pripojený
a chcete prenášať digitálny zvuk s vysokou
kvalitou, odporúčame nastaviť položku
Center Analog Down Mix na hodnotu On.
Analógové mixovanie funguje po nastavení
položky „Center Analog Down Mix“
na hodnotu „On“. Toto nastavenie je tiež
účinné na vstupné signály z konektorov
MULTI CHANNEL INPUT.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Vybratá je položka „MULTI IN“.
– Sú pripojené slúchadlá.
– Je pripojený stredový reproduktor.
Speaker Impedance
Umožňuje nastaviť impedanciu
reproduktorov. Podrobné informácie nájdete
v časti „7: Nastavenie prijímača pomocou
obrazovky Easy Setup“ (str. 47).
x4Ω
x8Ω
Poznámky
• V závislosti od obsahu prenášaného
prostredníctvom zariadenia USB alebo domácej
siete nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
• Funkcia je k dispozícii po výbere možnosti
A.F.D. Auto. Funkcia však nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM
s inou vzorkovacou frekvenciou než 44,1 kHz.
– Prijíma sa signál Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-ES Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio
alebo DTS-HD High Resolution Audio.
Distance Unit
Umožňuje vybrať mernú jednotku
na nastavenie vzdialenosti.
x meter
Vzdialenosť sa zobrazuje v metroch.
x feet
Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
Sound Optimizer
Umožňuje nastavenie funkcie optimalizácie
zvuku (str. 68).
x Off
x Low
Audio Settings
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak,
aby vyhovovali vašim požiadavkám.
Equalizer
Umožňuje nastaviť úroveň basov, stredu*
a výšok jednotlivých reproduktorov (str. 69).
(* len pre stredový reproduktor.)
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Funkcia D.L.L. je technológia spoločnosti
Sony, ktorá umožňuje, aby sa digitálne
a analógové zvukové signály s nízkou kvalitou
prehrávali ako vysokokvalitné zvuky.
x Off
x Auto 1
Táto funkcia je k dispozícii pre zvukové
formáty so stratovou kompresiou a analógové
zvukové signály.
x Auto 2
LFE Time Alignment
Funkcia LFE Time Alignment umožňuje
posunúť časovanie výstupného kanálu LFE
o –20 ms (oneskorenie) až +20 ms (predstih)
voči ostatným kanálom. Táto funkcia je
efektívna pre úpravu obsahu, v ktorom má fáza
kanálu LFE posun voči ostatným kanálom.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Je vybratá položka „MULTI IN“.
– Používa sa režim „2ch Analog Direct“.
Táto funkcia je k dispozícii pre signály Linear
PCM, ako aj zvukové formáty so stratovou
kompresiou a analógové zvukové signály.
101SK
Úprava nastavení
x Normal
Subwoofer Muting
Umožňuje zabrániť prenosu signálov
prostredníctvom konektorov
PRE OUT SUBWOOFER.
x Off
Z konektorov PRE OUT SUBWOOFER
sa prenášajú signály.
Dynamic Range Compressor
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Táto funkcia môže byť užitočná
pri sledovaní filmov neskoro v noci pri nízkej
hlasitosti. Kompresia dynamického rozsahu je
možná len pri zdrojoch Dolby Digital a Dolby
TrueHD.
x Off
x On
Dynamický rozsah sa nekomprimuje.
Z konektorov PRE OUT SUBWOOFER
sa neprenášajú signály.
x Auto
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Sú pripojené slúchadlá.
– Je vybratá položka „2ch Analog Direct“.
– Je vybratá položka „2ch Stereo“.
– Je vybratá šablóna reproduktorov,
ktorá neobsahuje basový reproduktor.
Dynamický rozsah je automaticky
komprimovaný, ak zdroj zvuku obsahuje
označenie, ktoré odporúča použitie funkcie
Dynamic Range Compressor.
x On
Dynamický rozsah sa komprimuje podľa
zámerov technika nahrávania.
Poznámka
Dual Mono
Pri sledovaní digitálneho vysielania v režime
duálneho zvuku môžete vybrať požadovaný
jazyk (ak je táto možnosť k dispozícii). Funkcia
je dostupná len pri zdrojoch Dolby Digital.
x Main/Sub
Zvuk v hlavnom jazyku sa bude prenášať
z ľavého predného reproduktora a súčasne
sa bude z pravého predného reproduktora
prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
x Main
Bude sa prenášať zvuk v hlavnom jazyku.
x Sub
Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcom
prípade.
– Je vybratá položka „MULTI IN“.
Subwoofer Low Pass Filter
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť
nízkopriepustný filter pre výstup z basového
reproduktora. Funkciu jednotlivých vstupov,
ku ktorým je priradený vstupný zvukový
konektor, môžete nastaviť zvlášť. Funkciu
zapnite, ak pripojíte basový reproduktor
bez funkcie nastavenia medznej frekvencie.
x Off
Nízkopriepustný filter sa neaktivuje.
x On
Nízkopriepustný filter sa vždy aktivuje
s medznou frekvenciu 120 Hz.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Je vybratá položka „MULTI IN“.
– Používa sa režim „2ch Analog Direct“.
102SK
A/V Sync (synchronizácia zvukového
a obrazového výstupu)
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
zvukového signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu.
Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor,
prípadne projektor.
Funkciu môžete nastaviť pre každý vstup
zvlášť.
x HDMI Auto
Oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu
pre monitor pripojený prostredníctvom
konektora HDMI sa automaticky upraví
na základe informácií pre televízor.
Táto funkcia je dostupná iba v prípade,
že monitor podporuje funkciu A/V Sync.
x 0 ms – 1 200 ms
* V závislosti od prúdu zvuku sa môže maximálne
oneskorenie obmedziť na nižšiu hodnotu.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcom
prípade.
– Je vybratá položka „MULTI IN“.
Decode Priority (priorita
dekódovania digitálnych zvukových
vstupov)
Umožňuje určiť vstupný režim pre digitálny
vstup signálu do konektorov DIGITAL IN
alebo HDMI IN.
Funkciu môžete nastaviť pre každý
vstup zvlášť.
Ak vyberiete signály z konektora DIGITAL IN,
uprednostnia sa signály vo formáte PCM
(na zabránenie prerušovaniu pri spustení
prehrávania). Pri prijímaní iných signálov sa
však nemusí prehrávať žiaden zvuk v závislosti
od formátu. V takom prípade nastavte túto
položku na hodnotu Auto.
Ak ste vybrali signály z konektora HDMI IN,
z pripojeného prehrávača sa reprodukujú iba
signály vo formáte PCM. Ak sa prijímajú
signály v inom formáte, nastavte túto položku
na hodnotu „Auto“.
x Auto
Slúži na automatické prepínanie vstupných
režimov Dolby Digital, DTS a PCM.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Je vybratá položka „MULTI IN“.
– Je vybratý analógový režim vstupu.
– Používa sa režim „2ch Analog Direct“.
• Ani po nastavení položky „Decode Priority“
na hodnotu „PCM“ sa začiatok zvuku nemusí
reprodukovať v dôsledku signálov na prehrávanom
disku CD.
Sound Field
Umožňuje vybrať zvukový efekt, ktorý sa
použije na vstupné signály. Podrobné
informácie nájdete v časti „Reprodukovanie
zvukových efektov“ (str. 63).
Funkciu môžete nastaviť pre každý
vstup zvlášť.
103SK
Úprava nastavení
Oneskorenie môžete nastaviť v rozsahu 0 ms
až 1200 ms* v intervaloch 10 ms.
x PCM
Video Settings
Môžete upraviť nastavenia obrazu.
Resolution (konverzia obrazových signálov)
Umožňuje skonvertovať rozlíšenie vstupných analógových obrazových signálov a reprodukovať
skonvertované signály.
x Direct
x 480p/576p
Umožňuje reprodukovať vstupné analógové
obrazové signály priamo.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Ak je monitor HDMI pripojený pomocou HDMI OUT ON
Výstup z
Nastavenie
v ponuke
„Resolution“
Konektory
HDMI OUT
Vstup z
Direct, Auto
480i/576i,
480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
104SK
Konektory
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Konektor
MONITOR VIDEO
OUT
z
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
aa)
z
–
Konektory VIDEO IN
aa)
–
z
Konektory HDMI IN
z
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
ab)
z
–
Konektory VIDEO IN
ab)
–
z
Konektory HDMI IN
Ak monitor HDMI nie je pripojený pomocou HDMI OUT OFF
Nastavenie
v ponuke
„Resolution“
Direct
Auto
480i/576i, 480p/
576p
720p, 1080i
Konektory
HDMI OUT
Konektory
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Konektor
MONITOR VIDEO
OUT
–
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
–
z
–
Konektory VIDEO IN
–
–
z
Vstup z
Konektory HDMI IN
Konektory HDMI IN
–
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
–
480i/576i
a
Konektory VIDEO IN
–
480i/576i
z
Konektory HDMI IN
–
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
–
ab)
a
Konektory VIDEO IN
–
ab)
z
Konektory HDMI IN
–
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
–
ac)
–
Konektory VIDEO IN
–
ac)
z
Konektory HDMI IN
–
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
–
z
–
Konektory VIDEO IN
–
–
z
Úprava nastavení
1080p
Výstup z
z : Obrazové signály sa reprodukujú bez konverzie alebo spracovania obrazu.
a : Obrazové signály sa reprodukujú. (Hodnoty pre rozlíšenie sa zobrazia, keď sú signály videa reprodukované
v konkrétnom rozlíšení.)
aa):Signály videa sú automaticky konvertované na optimálne rozlíšenie, ktoré pripojený monitor podporuje
a následne sú reprodukované.
ab):Signály videa sú reprodukované v rozlíšení udanom v ponuke „Resolution“.
ac):Signály videa sú reprodukované v rozlíšení udanom v ponuke „Resolution“. Obrazové signály s ochranou
Macrovision sa reprodukujú v rozlíšení 480p/576p.
– : Obrazové signály sa nereprodukujú.
Poznámky
• Ak v ponuke „Resolution“ vyberiete rozlíšenie,
ktoré pripojený televízor nepodporuje, obraz
z televízora sa nebude reprodukovať správne.
• Skonvertovaný výstupný obraz HDMI
nepodporuje formát „x.v.Colour“, Deep Colour
ani trojrozmerný obraz.
105SK
Zone Resolution
Umožňuje skonvertovať rozlíšenie vstupného analógového obrazového signálu v zóne 2.
x Direct
x 720p
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
Výstup z
Nastavenie
v ponuke Zone
Resolution
Vstup z
DIRECT
Konektory HDMI IN
z
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
–
z
–
720p, 1080i
Konektory ZONE 2 Konektor ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO OUT
–
–
z
z
–
–
–
a
a
Konektory VIDEO IN
–
a
z
Konektory HDMI IN
z
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
–
a
–
Konektory VIDEO IN
–
a
–
Konektory VIDEO IN
480i/576i
Konektory HDMI IN
(predvolené
Konektory
výrobné nastavenie)
COMPONENT VIDEO IN
480p/576p
Konektory
HDMI OUT
Konektory HDMI IN
z
–
–
Konektory
COMPONENT VIDEO IN
–
a*
–
Konektory VIDEO IN
–
a*
–
a : Signály videa sú reprodukované v rozlíšení udanom v ponuke „Resolution“.
z : Obrazové signály sa reprodukujú bez konverzie alebo spracovania obrazu.
– : Obrazové signály sa nereprodukujú.
* Ak je obsah chránený ochranu Macrovision,
signály videa sa môžu reprodukovať
v rozlíšení 480p/576p.
106SK
Playback Resolution
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný prostredníctvom zariadenia USB, domácej siete
alebo služby videí na internete.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Výstupné Konektory
obrazové HDMI OUT
rozlíšenie
Nastavenie
v ponuke „
Playback Resolution“
480i/576i
480i/576i
Konektory
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Konektor
MONITOR
VIDEO OUT
Konektory
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
OUT
Konektor
ZONE 2
VIDEO OUT
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p*
720p (predvolené
výrobné nastavenie)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
Úprava nastavení
480p/576p
* Pri prehrávaní obsahu chráneného spoločnosťou
Macrovision môže prijímač reprodukovať obraz
s nízkym rozlíšením alebo sa môže zobraziť
výstražné hlásenie, že obrazové signály nemožno
reprodukovať.
Poznámky
• Ak sa zobrazí výstražné hlásenie Video cannot
be output from this jack., postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
1Ako vstup pre hlavnú zónu vyberte položku BD.
2Položku Playback Resolution nastavte
na hodnotu 480i/576i alebo 480p/576p.
• Ak pri prehrávaní obsahu prostredníctvom
zariadenia USB, domácej siete alebo služby videí
na internete z ponuky Watch/Listen nevidno
žiaden obraz, postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
1Ako vstup pre hlavnú zónu vyberte
položku „BD“.
2V časti „Playback Resolution“ nastavte nižšie
rozlíšenie.
107SK
3D Output Settings
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný
prostredníctvom zariadenia USB, domácej
siete alebo služby videí na internete.
HDMI Settings
Môžete upraviť požadované nastavenia
zariadenia pripojeného ku konektorom
HDMI.
x Auto
Toto nastavenie vyberte, ak chcete obsah
kompatibilný s režimom 3D zobrazovať
trojrozmerne.
x Off
Toto nastavenie vyberte, ak chcete všetok
obsah zobrazovať dvojrozmerne.
TV Type
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný
prostredníctvom zariadenia USB, domácej
siete alebo služby videí na internete.
x 16 : 9
Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor
s funkciou širokouhlého režimu.
x4:3
Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
televízor s pomerom strán 4 : 3
bez funkcie širokouhlého režimu.
Screen Format
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný
prostredníctvom zariadenia USB, domácej
siete alebo služby videí na internete.
x Original
Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor
s funkciou širokouhlého režimu. Obraz
s pomerom strán 4 : 3 sa bude zobrazovať
s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom televízore.
x Fixed Aspect Ratio
Slúži na zmenu veľkosti obrazu, aby sa zmestil
na obrazovku s pôvodným pomerom strán
obrazu.
108SK
Subwoofer Level
Pri prijímaní signálov PCM prostredníctvom
pripojenia HDMI umožňuje nastaviť hlasitosť
basového reproduktora 0 dB alebo +10 dB.
Hlasitosť jednotlivých vstupov, ku ktorým je
priradený vstupný konektor HDMI, môžete
nastaviť zvlášť.
x 0 dB
x Auto
V závislosti od prúdu zvuku sa hlasitosť
automaticky nastaví na úroveň 0 dB alebo
+10 dB.
x +10 dB
Audio Out
Môžete nastaviť výstup zvukových
signálov HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
x TV+AMP
Zvuk sa prenáša z reproduktora televízora
a reproduktorov pripojených k prijímaču.
Poznámky
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku prenášaného
z televízora, napríklad od počtu kanálov,
vzorkovacej frekvencie atď. Ak je televízor
vybavený stereofónnymi reproduktormi, zvukový
výstup z prijímača je takisto stereofónny, a to aj
pri prehrávaní viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému zariadeniu
(projektoru atď.), nemusí sa z prijímača prenášať
zvuk. V takom prípade vyberte hodnotu AMP.
• Ak v časti Audio Input Assign v ponuke Input
Settings nevyberiete vstupný konektor HDMI
ako zvukový vstup, zvuk sa nebude reprodukovať
z televízora.
Informácie o prúde údajov dostupnej
funkcie H.A.T.S.
Vstup zvukového
signálu
Vzorkovacia frekvencia
x AMP
Linear PCM 2 k.
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linear PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
Zvukové signály HDMI z prehrávacieho
zariadenia sa prenášajú iba do reproduktorov
pripojených k prijímaču. Viackanálový zvuk
možno prehrávať v pôvodnom formáte.
Poznámka
Po nastavení položky Control for HDMI
na hodnotu On sa môže nastavenie Audio Out
zmeniť automaticky.
H.A.T.S.
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá
ovláda zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI pomocou kábla HDMI.
x Off
x On
Poznámka
Táto funkcia je povolená len v prípade, že je položka
„Zone2 Out“ nastavená na hodnotu „Off“.
x Off
x On
Poznámky
• V dôsledku obmedzení systému H.A.T.S. môže
reprodukovanie zvuku po vykonaní operácie
prehrávania v pripojenom zariadení
(napríklad po stlačení tlačidla PLAY, STOP
alebo PAUSE) určitý čas trvať. Oneskorenie
závisí od zdroja zvuku.
• Funkcia H.A.T.S. tohto prijímača je k dispozícii
po pripojení zariadenia Sony SCD-XA5400ES
k prijímaču.
• Kým sa používa funkcia H.A.T.S., zvuk sa
neprenáša z predných horných reproduktorov.
Pass Through
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora. Podrobné
informácie nájdete v časti „Prenos signálov
HDMI do prijímača v pohotovostnom režime
(Pass Through)“ (str. 81).
x Off
x On
x Auto
109SK
Úprava nastavení
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System). Po zapnutí funkcie
H.A.T.S. sa zlepší kvalita zvuku, pretože
pri prenose digitálnych zvukových signálov
nedochádza k chveniu (oneskoreniu
pri načítaní signálov).
Control for HDMI
Zone2 Out
Umožňuje povoliť alebo zakázať funkčnosť
konektorov HDMI ZONE 2 OUT
Input Settings
Môžete upraviť nastavenia konektorov
prijímača a iných zariadení.
x Off
x On
Priority
Umožňuje nastaviť prioritu v prípade voľby
rovnakého zdroja pre hlavnú zónu a zónu 2.
x Main & Zone 2
Vstup je rovnaký pre hlavnú zónu aj
pre zónu 2. Môže sa však vyskytnúť isté
rušenie zvukových a obrazových signálov
v hlavnej zóne a zóne 2.
x Main Only
V hlavnej zóne si môžete vychutnať zvuk aj
obraz v dobrej kvalite. V zóne 2 nie je žiadna
reprodukcia.
Poznámka
Táto funkcia je povolená len v prípade, že je položka
„Zone2 Out“ nastavená na hodnotu „On“.
Fast View (Rýchle prepínanie HDMI)
Umožňuje nastaviť funkciu Fast View.
Konektory HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 a IN 9
podporujú funkciu Fast View.
x Auto
Môžete zvoliť vstup HDMI rýchlejšie,
ako štandardným spôsobom.
x Off
Táto funkcia a funkcia náhľadu pre HDMI
nie sú k dispozícii.
Poznámka
Táto funkcia je povolená len v prípade, že je položka
„Zone2 Out“ nastavená na hodnotu „Off“.
110SK
Input Edit
Pre jednotlivé vstupy umožňuje nastaviť
nasledujúce položky.
x Watch/Listen
Nastaví, či sa má vstup zobrazovať v ponuke
Watch alebo Listen.
– Watch: Zobrazí vstup v ponuke Watch.
– Listen: Zobrazí vstup v ponuke Listen.
– Watch/Listen: Zobrazí vstup v ponuke
Watch aj Listen.
– Hidden: Nezobrazí vstup v ponuke Watch
ani Listen. Po výbere vstupu môžete
preskočiť vstup nastavený na hodnotu
Hidden.
x Icon
Nastaví ikonu zobrazovanú v ponuke
Watch/Listen.
x Name
Nastaví názov zobrazovaný v ponuke
Watch/Listen.
Poznámka
Vstup, ktorý je v časti INPUT SKIP ? ponuky
INPUT SETTINGS nastavený na hodnotu Hidden
alebo HIDDEN (str. 121), nemôžete vybrať bez
použitia rozhrania GUI, ani keď použijete gombík
INPUT SELECTOR na prijímači.
Audio Input Assign
Umožňuje nastaviť zvukové vstupné
konektory priradené jednotlivým vstupom.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Používanie iných konektorov obrazového
alebo zvukového vstupu“ (str. 82).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Digital
OPT IN 1/2/3, COAX IN 1/2/3, None
x Analog
Predvolené výrobné nastavenie
Network Settings
Môžete upraviť nastavenia siete.
Internet Settings
Môžete skontrolovať alebo zmeniť
nastavenia siete.
Nastavenia nasledujúcich položiek môžete
zmeniť manuálne alebo automaticky.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Najprv pripojte prijímač k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti „5: Pripojenie
k sieti“ (str. 45).
Video Input Assign
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Component
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Predvolené výrobné nastavenie
LAN Port Activation
Umožňuje nastaviť aktiváciu jednotlivých
portov LAN na zadnom paneli.
Zaškrtnite porty, ktoré chcete aktivovať,
spomedzi štyroch portov LAN na zadnom
paneli. Prijímač použije aktivované porty
pre prístup k sieti.
Deaktivovaním nepoužívaných portov môžete
znížiť spotrebu energie. Porty, ktoré nie sú
pripojené k smerovaču alebo rozbočovaču,
sa zobrazia sivo.
Connection Server Settings
Umožňuje nastaviť, či sa má zobrazovať
pripojený server DLNA.
Renderer Options
x Renderer Name
Zobrazí názov vykresľovacieho zariadenia
prijímača.
x Auto Access Permission
Slúži na nastavenie, či sa má povoliť
automatický prístup z novo zisteného
ovládača DLNA.
111SK
Úprava nastavení
Umožňuje nastaviť obrazové vstupné
konektory priradené jednotlivým vstupom.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Používanie iných konektorov obrazového
alebo zvukového vstupu“ (str. 82).
Renderer Access Control
Internet Services Settings
Umožňuje nastaviť, či sa budú prijímať príkazy
z ovládačov DLNA.
Parental Control Password
External Control
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá
ovláda prijímač z aplikácie „ES Remote“
v domácej sieti.
x Off
x On
Network Standby
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá
aktivuje prepínanie rozbočovačov na zadnej
strane prijímača a umožňuje sieťovému
ovládaču, aplikácii „ES Remote“ a pod. ovládať
prijímač, aj keď je prijímač v pohotovostnom
režime. V sieťovom pohotovostnom režime sa
čas spustenia funkcie GUI a funkcie siete skráti
po zapnutí prijímača.
Umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo funkcie
rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje nastaviť
obmedzenia týkajúce sa prehrávania videí
na internete.
Parental Control Area Code
Prehrávanie niektorých videí na internete
môže byť obmedzené podľa geografickej
oblasti. Scény môžu byť zablokované alebo
nahradené inými scénami.
Funkciu nastavte podľa pokynov
na obrazovke.
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
Argentína
2363
Malajzia
2057
Belgicko
2379
Nórsko
2090
Čile
2390
Nový Zéland
2115
Dánsko
2427
Pakistan
2424
Filipíny
2428
Poľsko
Režim Network Standby je deaktivovaný
a prijímač prejde do bežného pohotovostného
režimu, ak je v pohotovostnom režime.
2165
Fínsko
2436
Portugalsko
2200
Grécko
2046
Rakúsko
2376
Holandsko
2489
Rusko
x On
2219
Hongkong
2501
Singapur
Režim Network Standby je aktivovaný
a prijímač prejde do režimu Network Standby,
ak je v pohotovostnom režime.
2248
India
2149
Španielsko
x Off
112SK
2238
Indonézia
2086
Švajčiarsko
2239
Írsko
2499
Švédsko
2093
Kolumbia
2543
Taiwan
2304
Kórea
2254
Taliansko
2333
Luxembursko
2528
Thajsko
Internet Video Parental Control
Prehrávanie niektorých videí na internete
môže byť obmedzené podľa veku používateľov.
Scény môžu byť zablokované alebo nahradené
inými scénami.
Funkciu nastavte podľa pokynov
na obrazovke.
Internet Video Unrated
Umožňuje nastaviť, či sa má povoliť
prehrávanie videí na internete,
ktoré nemajú hodnotenie.
x Allow
Povolí sa prehrávanie videí na internete,
ktoré nemajú hodnotenie.
x Block
Môžete upraviť nastavenia hlavnej zóny, zóny 2
alebo zóny 3.
Zone Control
Zapnutie alebo vypnutie
napájania zóny 2 alebo zóny 3
Môžete zapnúť alebo vypnúť ovládanie zóny 2
alebo zóny 3.
1 Vyberte zónu, ktorú chcete zapnúť alebo
vypnúť, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku On alebo Off a stlačte
tlačidlo
• On
• Off
.
Výber zdroja reprodukovania
pre jednotlivé zóny
Môžete vybrať zdroj, ktorý sa reprodukuje
v zóne. V zóne 2 sa reprodukujú zvukové aj
obrazové signály, v zóne 3 sa však reprodukujú
len zvukové signály.
1 Vyberte zónu, v ktorej chcete
reprodukovať obrazové alebo zvukové
signály, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku „Input“ a stlačte
tlačidlo
.
3 Vyberte vstup a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie hlasitosti pre zónu 2
Ak sa na pripojenie zóny 2 používajú
konektory SURROUND BACK (ZONE 2),
môžete tiež nastaviť hlasitosť zóny 2.
Ak nastavíte položku Line Out na hodnotu
Variable, môžete hlasitosť nastaviť aj pomocou
položky Zone Control.
Ak chcete hlasitosť zóny 2 v zóne 2 nastaviť
pomocou diaľkového ovládača, pozrite si časť
„Ovládanie prijímača z inej zóny (operácie
pre zónu 2 alebo 3)“ (str. 75).
pokračovanie
113SK
Úprava nastavení
Zablokuje sa prehrávanie videí na internete,
ktoré nemajú hodnotenie.
Zone Settings
1 Vyberte zónu, pre ktorú chcete nastaviť
hlasitosť, a stlačte tlačidlo
x Variable
2 Vyberte položku „Volume“ a stlačte
tlačidlo
.
12V Trigger
3 Nastavte hlasitosť a stlačte tlačidlo
.
Zone Setup
Umožňuje vybrať rôzne možnosti používania
funkcie 12V Trigger.
x Off
Uloženie hlasitosti pre hlavnú
zónu alebo zónu 2
Môžete uložiť hlasitosť, ktorá sa nastaví
pri zapnutí jednotlivých zón.
1 Vyberte zónu, pre ktorú chcete uložiť
hlasitosť, a stlačte tlačidlo
Umožňuje vypnúť výstup zo spínačov 12V,
aj keď je hlavný prijímač zapnutý.
x Ctrl
Umožňuje manuálne zapnúť alebo vypnúť
výstup zo spínačov 12V pomocou riadiaceho
príkazu externého ovládacieho zariadenia.
.
2 Vyberte položku Preset Volume a stlačte
tlačidlo
x Fixed
.
.
3 Nastavte hlasitosť a stlačte tlačidlo
.
Počas nastavovania sa zvuk reprodukuje
s hlasitosťou, akú ste nastavili, bez ohľadu
na hodnotu ovládacieho prvku MASTER
VOLUME.
Ak vyberiete položku Off, jednotlivé zóny
sa aktivujú s rovnakou hlasitosťou, aká sa
používala pri poslednom vypnutí
napájania.
x Zone
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup
zo spínačov 12V na základe toho, či je vybratá
zóna zapnutá alebo vypnutá.
x Input (iba pre možnosť Main)
Umožňuje zapnúť výstup zo spínačov 12V,
keď je vybratý predvolený vstup.
Po výbere položky Input sa zobrazí obrazovka
nastavení, na ktorej možno zapnúť alebo
vypnúť jednotlivé vstupné spínače. Stlačením
tlačidiel V/v vyberte vstup a stlačením
tlačidla
začiarknite príslušné políčko.
Poznámka
• Hlasitosť nemôžete uložiť v nasledujúcich
prípadoch.
– Konektory SURROUND BACK (ZONE 2)
používajú zadné reproduktory na priestorový
zvuk alebo predné horné reproduktory alebo
sa používajú na pripojenie Bi-amp.
– Položka Line Out je nastavená na možnosť
Fixed.
Line Out
Ovládanie hlasitosti pre konektory ZONE 2
AUDIO OUT môžete nastaviť na hodnotu
Variable alebo Fixed. Podrobné informácie
nájdete v časti „Nastavenie ovládania hlasitosti
pre zónu 2“ (str. 73).
114SK
x HDMI A (iba pre možnosť Main)
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup
zo spínačov 12V na základe výstupného
nastavenia konektora HDMI OUT A.
x HDMI B (iba pre možnosť Main)
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup
zo spínačov 12V na základe výstupného
nastavenia konektora HDMI OUT B.
x Main (iba pre možnosti Zone2
a Zone3)
Umožňuje prepojiť ovládanie spínača
v zóne 2 alebo zóne 3 s konektorom
TRIGGER OUT MAIN.
System Settings
Settings Lock
Umožňuje zamknúť nastavenia prijímača.
Môžete prispôsobiť nastavenia prijímača.
x On
Language
Umožňuje vybrať jazyk hlásení na obrazovke.
x English
Túto funkciu môžete zapnúť iba
prostredníctvom ponuky nastavení.
Pri vypínaní funkcie postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
x Español
MUSIC
x Français
x Deutsch
Auto Standby
x Off
Neprepne sa do pohotovostného režimu.
x On
Do pohotovostného režimu sa prepne
približne po 30 minútach.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Pri prehrávaní prostredníctvom zariadenia USB,
iPod/iPhone, domácej siete alebo služby videí na
internete.
– Keď je prijímač v režime spánku.
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlá MUSIC
a SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
a stlačením tlačidla ?/1 zapnite
prijímač.
RS232C Control
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť režim
ovládania na údržbu a servis.
x Off
x On
Software Update Notification
Umožňuje nastaviť, či sa majú na televíznej
obrazovke zobrazovať informácie o novšej
verzii softvéru.
x On
x Off
pokračovanie
115SK
Úprava nastavení
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu,
ktorá automaticky prepne hlavnú zónu
do pohotovostného režimu, ak prijímač
určitý čas nepoužívate alebo ak neprijíma
žiadny vstupný signál.
Aktualizácia prijímača
Softvér prijímača aktualizujte podľa časti
„Network Update“ (str. 116).
Network Update
Poznámka
Môžete aktualizovať a zlepšiť funkcie
prijímača.
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na tejto webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
• Informácie o novej verzii softvéru sa nezobrazia
v nasledujúcich prípadoch.
– Najnovšia verzia je už nainštalovaná.
– Prijímač nemôže získať dáta zo siete.
Initialize Personal Information
Umožňuje vymazať osobné informácie
týkajúce sa videí na internete, napríklad
zoznam internetového obsahu, zoznam
„Favorites List“ atď.
System Information
Zobrazí verziu softvéru prijímača.
EULA
Zobrazí obrazovku EULA na televíznej
obrazovke.
Software License
Zobrazí licenciu Software License na televíznej
obrazovke.
116SK
Počas aktualizácie je rozhranie GUI a displej
prijímača vypnutý a indikátor nad tlačidlom
?/1 ON/STANDBY bliká na zeleno.
Po dokončení aktualizácie sa prijímač
automaticky reštartuje.
Dokončenie aktualizácie môže trvať približne
50 minút. Čas potrebný na dokončenie
aktualizácie sa líši v závislosti od rýchlosti
pripojenia k internetu.
Poznámka
Počas aktualizácie softvéru nevypínajte prijímač
ani neodpájajte sieťový kábel. Mohlo by to spôsobiť
poruchu.
4
Ovládanie bez používania
rozhrania GUI
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačte tlačidlo
.
Príslušný parameter sa zobrazí
v zátvorkách.
Aj keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete ho ovládať pomocou displeja
na prijímači.
5
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo
.
Parameter sa zadá a zátvorky zmiznú
z displeja.
Návrat na predchádzajúci krok
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Úprava nastavení
AMP
MENU
RETURN/
EXIT O
V/v,
Používanie ponuky na displeji
1
2
Zapnite prijímač.
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Na displeji prijímača sa zobrazí ponuka.
Príklad: Po výbere položky SPEAKER SETTINGS.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú ponuku
a stlačte tlačidlo
.
117SK
Zoznam ponúk (na displeji)
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti.
Znaky xx… v tabuľke označujú parameter jednotlivých položiek.
Ponuka
Položka
Parameter
AUTO
AUTO CAL START ?
CALIBRATION
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
CAL MATCHING? [xxx]
YES, NO
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: OUT, IN
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB: 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
118SK
Ponuka
Položka
Parameter
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L až RH (AUTO), L až RH (FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
–5 dB až +5 dB (interval 1 dB)
Úprava nastavení
SURROUND L [xxx.xdB]
SURROUND R [xxx.xdB]
pokračovanie
119SK
Ponuka
SPEAKER
SETTINGS
Položka
Parameter
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 až 2/0 (28 šablón)
VIRTUAL FH [xxx]
ON, OFF
CENTER LIFT UP [xxx]
OFF, 1 až 10
SUR POSITION [xxxxx]
BACK, FRONT
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
1,0 až 10,0 (m) (interval 1 cm)
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
120SK
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
FR CROSSOVER [xxxHz]
40 až 200 (interval 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxHz]
40 až 200 (interval 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxHz]
40 až 200 (interval 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxHz]
40 až 200 (interval 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 ohmov, 4 ohmy
Ponuka
Položka
INPUT
SETTINGS
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Parameter
INPUT SKIP ?
xxxxxxxx [xxxxxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
EQ SETTINGS
TUNER
SETTINGS
EFFECT LEVEL [xxxx]
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
ALL BASS [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
ALL TREB [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
CENTER MID [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
Úprava nastavení
MULTIZONE
SETTINGS
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdB]
OFF, –∞, –92,0 dB až +23,0 dB
(interval 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdB]
OFF, –∞, –92 dB až +23 dB (interval 1 dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
FMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
pokračovanie
121SK
Ponuka
AUDIO
SETTINGS
VIDEO
SETTINGS
HDMI
SETTINGS
SYSTEM
SETTINGS
122SK
Položka
Parameter
D.L.L. [xxxxx]
AUTO2, AUTO1, OFF
S.OPTIMIZER [xxxxxx]
NORMAL, LOW, OFF
LFE TIME [xxxxxms]
–20,0 ms až +20,0 ms (interval 0,5 ms)
S.WOOFER LPF [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, 0 ms až 1200 ms
(interval 10 ms)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxxx]
ON, AUTO, OFF
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
DIRECT, 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, AUTO, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ZONE2 OUT [xxx]
ON, OFF
PRIORITY [xxxxxxxxxx]
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxxx]
AUTO, +10 dB, 0 dB
FAST VIEW [xxxx]
AUTO, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [xxxx]
–
Zmena informácií na displeji
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
2 Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY
MODE na prijímači.
Každým stlačením tlačidla DISPLAY
MODE sa displej zmení nasledujúcim
spôsobom.
Vybratý vstup t Typ zvukového poľa t
Informácie o prúde údajov* t Zadaný
názov vstupu...
* Informácie o prúde údajov sa
nemusia zobraziť.
Úprava nastavení
Pri počúvaní rozhlasových staníc FM a AM
Názov stanice t Frekvencia t Typ
zvukového poľa...
Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak
ste príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali. Indexový názov sa nezobrazí,
ak ste do názvu zadali len medzery.
Pri príjme vysielania služieb RDS
PS (názov služby Program Service)1),
názov predvoľby, pásmo alebo číslo
predvoľby t Frekvencia, pásmo a číslo
predvoľby t Indikátor PTY (Program
Type)2) t Indikátor RT (Radio Text)3) t
CT (Clock Time) t Typ zvukového poľa...
1)
Tieto informácie sa zobrazujú aj pre stanice FM
nevysielajúce služby RDS.
2) Typ vysielaného programu
3)
Textové správy odoslané stanicou RDS.
123SK
Ovládanie zariadení pripojených
k prijímaču
Používanie diaľkového ovládača
Ovládanie zariadenia
pomocou diaľkového ovládača
1
Stlačte tlačidlo vstupu
zodpovedajúce pripojenému
zariadeniu, ktoré chcete ovládať.
Používané zariadenia značky Sony alebo iných
výrobcov než spoločnosti Sony môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača dodaného
s prijímačom.
Diaľkový ovládač je pôvodne nastavený
na ovládanie zariadení značky Sony.
Keď nastavenia diaľkového ovládača zmeníte
podľa používaného zariadenia, môžete ovládať
zariadenia iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj iné zariadenia značky Sony,
ktoré diaľkový ovládač pôvodne nedokázal
ovládať (str. 125).
2
Stlačením príslušných tlačidiel
môžete používať funkcie uvedené
v tabuľke nižšie.
Poznámka
Niektoré funkcie používaného zariadenia sa
nemusia dať ovládať.
Tabuľka tlačidiel používaných na ovládanie zariadenia
Kategória TV
zariadenia
VCR
Tlačidlo
Prehrávač Prehrávač
diskov
diskov DVD,
kombinovaný Blu-ray
Disc
prehrávač
diskov DVD
a videorekordér
HDD
Recorder
PSX
Prehrávač
diskov Video
CD a LD
Terminál
digitálnej
káblovej
televízie
DSS
Kazetový Prehrávač Prehrávač
prehrávač kaziet diskov CD
DAT alebo MD
A/B
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Číselné tlačidlá
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
(sprievodca)
z
z
-/-ENT/MEM
z
Farebné tlačidlá
z
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
a)
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
,
PRESET +/–,
PROG +/–
124SK
+/–
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
,
z
z
Kategória TV
zariadenia
VCR
Tlačidlo
z
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
z
a)
b)
c)
Prehrávač Prehrávač
diskov
diskov DVD,
kombinovaný Blu-ray
Disc
prehrávač
diskov DVD
a videorekordér
z
HDD
Recorder
z
PSX
Prehrávač
diskov Video
CD a LD
Terminál
digitálnej
káblovej
televízie
DSS
Kazetový Prehrávač Prehrávač
prehrávač kaziet diskov CD
DAT alebo MD
A/B
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Iba prehrávač diskov LD
Iba kazetová jednotka B
Iba disk DVD
Vypnutie všetkých
pripojených zariadení
Programovanie diaľkového
ovládača
(SYSTEM STANDBY)
Aj keď je tento prijímač v pohotovostnom
režime, zóna 2 alebo zóna 3 ostane zapnutá.
Ak chcete vypnúť všetky zariadenia značky
Sony vrátane pripojení k jednotlivým zónam,
naraz stlačte tlačidlá ?/1 a AV ?/1
na diaľkovom ovládači.
?/1
V postupe nižšie sa ako príklad používa
videorekordér vyrobený inou spoločnosťou
než Sony, ktorý je pripojený ku konektorom
VIDEO 1 IN na prijímači.
RM SET UP
AV ?/1
SHIFT
Tlačidlá
vstupu
Číselné
tlačidlá
ENT/MEM
pokračovanie
125SK
Používanie diaľkového ovládača
AV ?/1
Diaľkový ovládač môžete prispôsobiť tak,
aby zodpovedal zariadeniu pripojenému
k prijímaču. Diaľkový ovládač môžete
dokonca naprogramovať na ovládanie
zariadení iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadení značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač bežne nedokáže ovládať.
1
Podržte stlačené tlačidlo
RM SET UP a stlačte
tlačidlo AV ?/1.
Tlačidlo RM SET UP začne blikať.
2
Kým tlačidlo RM SET UP bliká,
stlačte tlačidlo vstupu
(vrátane tlačidla TV) zariadenia,
ktoré chcete ovládať.
Ak napríklad chcete ovládať
videorekordér pripojený ku konektoru
VIDEO 1 IN, stlačte tlačidlo VIDEO 1.
Rozsvietia sa tlačidlá RM SET UP
a SHIFT, a začne blikať tlačidlo vstupu.
Ak stlačíte tlačidlo zariadenia, pre ktoré
nemožno naprogramovať diaľkový
ovládač, napríklad TUNER, PHONO,
PC, SOURCE a pod., tlačidlo RM SET UP
bude naďalej blikať.
3
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číselný kód.
Tlačidlo vstupu sa rozsvieti.
Ak existuje viacero kódov, skúste zadať
prvý kód zodpovedajúci zariadeniu.
Poznámka
Pre tlačidlo TV sú funkčné len 500-kové kódy.
4
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Po overení číselného kódu tlačidlo
RM SET UP dvakrát zabliká a diaľkový
ovládač automaticky ukončí režim
programovania. Takisto zhasne
tlačidlo vstupu.
Zrušenie programovania
V ktoromkoľvek kroku stlačte tlačidlo
RM SET UP.
Číselné kódy zodpovedajúce
zariadeniam a výrobcom zariadení
Pomocou číselných kódov uvedených
v tabuľkách nižšie môžete naprogramovať
zariadenia iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadenia značky Sony,
ktoré diaľkový ovládač pôvodne nedokázal
ovládať. Keďže signál z diaľkového ovládača
prijímaný zariadením sa líši v závislosti od
modelu a roku výroby zariadenia, môže byť
zariadeniu priradený viac než jeden číselný
kód. Ak sa vám nepodarí diaľkový ovládač
naprogramovať pomocou niektorého z kódov,
skúste použiť iné kódy.
Poznámky
• Číselné kódy sú stanovené na základe najnovších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa však stať, že zariadenie nezareaguje na
niektoré alebo žiadne z uvedených kódov.
• Pri používaní diaľkového ovládača na ovládanie
určitého zariadenia nemusia byť funkčné všetky
tlačidlá vstupu.
Ovládanie prehrávača diskov CD
Výrobca
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kódy
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Ovládanie prehrávača kaziet DAT
Výrobca
SONY
PIONEER
126SK
Kódy
203
219
Ovládanie kazetového prehrávača
Výrobca
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kódy
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Výrobca
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kódy
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Ovládanie zariadenia DVD/VCR
COMBO (rekordéra)
Výrobca
SONY
Kódy
411
Ovládanie prehrávača diskov MD
Výrobca
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kódy
301
302
303
304
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
Výrobca
SONY
Kódy
307, 308, 309
Výrobca
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Kódy
310, 311, 312
337
335
336
Výrobca
SONY
Ovládanie televízora
Výrobca
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Ovládanie konzoly PSX
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Výrobca
SONY
GRUNDIG
HITACHI
Kódy
313, 314, 315
Ovládanie prehrávača diskov DVD
Výrobca
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
Kódy
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
Kódy
401, 402, 403
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
Kódy
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
pokračovanie
127SK
Používanie diaľkového ovládača
Ovládanie prehrávača diskov
Blu-ray Disc
Ovládanie zariadenia HDD/DVD
COMBO (rekordéra)
Výrobca
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kódy
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Ovládanie prehrávača diskov LD
Výrobca
SONY
PIONEER
Kódy
601, 602, 603
606
Ovládanie prehrávača diskov
Video CD
Výrobca
SONY
Kódy
605
Ovládanie videorekordéra
Výrobca
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Ak videorekordér značky AIWA nereaguje ani po
zadaní kódu pre značku AIWA, zadajte kód pre
značku Sony.
Ovládanie satelitného prijímača
Výrobca
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
128SK
Kódy
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
Kódy
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
Výrobca
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kódy
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Ovládanie prijímača káblovej
televízie
Výrobca
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
(prehrávanie makra)
Funkcia prehrávania makra umožňuje spojiť
niekoľko príkazov vykonávaných za sebou
do jediného príkazu.
Diaľkový ovládač poskytuje dva zoznamy
makier (MACRO 1 a MACRO 2).
V každom zo zoznamov makier môžete
zadať až 20 príkazov.
RM SET UP
AMP
Tlačidlá
vstupu
Používanie diaľkového ovládača
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kódy
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Automatické vykonanie
niekoľkých príkazov za sebou
MACRO 1
MACRO 2
129SK
Naprogramovanie postupnosti
operácie
1
Podržte stlačené tlačidlo
RM SET UP a na niekoľko sekúnd
stlačte tlačidlo MACRO 1 alebo
MACRO 2.
Tlačidlo RM SET UP začne blikať
a niektoré zo vstupných tlačidiel sa
rozsvieti (pri predvolenom výrobnom
nastavení sa rozsvieti tlačidlo BD).
2
3
Stlačte tlačidlo vstupu zariadenia,
pre ktoré chcete naprogramovať
postupnosť operácií.
Tlačidlá, ktoré chcete
naprogramovať, stlačte
v rovnakej postupnosti, v akej
sa majú vykonať operácie.
Príslušné operácie môžete
naprogramovať pomocou
nasledujúcich tlačidiel.
Stlačte
Operácie na
naprogramovanie
Tlačidlo vstupu Prepne vstupy.
na niekoľko
sekúnd
MACRO 1
alebo
MACRO 2
Vytvorí sekundový
interval. Ak chcete
interval predĺžiť,
stláčajte tlačidlo
MACRO 1 alebo
MACRO 2 opakovane.
Tlačidlo vstupu vybraté v kroku č. 2
dvakrát zabliká a potom sa znova
rozsvieti.
4
Ak chcete naprogramovať
operácie pre iné zariadenia,
zopakujte kroky č. 2 a 3.
5
Programovanie dokončite
stlačením tlačidla RM SET UP.
130SK
Zrušenie programovania
Ak 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo,
nastavenie sa zruší.
V platnosti ostane predchádzajúci príkaz.
Spustenie prehrávania makra
1
Stlačte tlačidlo AMP.
Tlačidlo AMP sa rozsvieti a potom
zhasne.
2
Stlačením tlačidla MACRO 1
alebo MACRO 2 spustite makro.
Spustí sa makro a príkazy sa vykonajú
v poradí, aké ste im priradili. Kým sa
príkazy odosielajú, tlačidlo AMP bliká
a tlačidlo RM SET UP svieti. Po odoslaní
príkazov tlačidlá RM SET UP a AMP
zhasnú.
Vymazanie naprogramovaného
makra
1 Podržte stlačené tlačidlo RM SET UP
a na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo
MACRO 1 alebo MACRO 2, čím vymažete
uložené makro.
Tlačidlo RM SET UP začne blikať.
2 Stlačte tlačidlo RM SET UP.
Nastavenia uložené ako makro sa vymažú.
1
Nastavenie kódov diaľkového
ovládača, ktoré v ňom nie sú
uložené
V diaľkovom ovládači môžete uložiť aj kód
diaľkového ovládača, ktorý nie je predvolene
uložený.
Tlačidlo RM SET UP sa rozsvieti.
Keď kapacita pamäte na uloženie kódov
diaľkového ovládača dosiahne určitý
limit, tlačidlo RM SET UP 10-krát zabliká
a ukladanie sa dokončí.
2
RM SET UP
FAVORITES
?/1
Tlačidlá
používané
na
uloženie
kódu*
3
Stlačte tlačidlo, pod ktorým
chcete uložiť nový príkaz.
V prípade tlačidiel, ktoré sú
na obrázku vyššie označené
hviezdičkou, stlačte tlačidlo
SHIFT a potom príslušné tlačidlo.
Tlačidlo vstupu vybraté v kroku č. 2 sa
rozsvieti. (Tlačidlo RM SET UP ostane
svietiť.)
Keď ukladanie zlyhá, tlačidlo RM SET UP
päťkrát zabliká.
Ak sa nový príkaz nepodarí uložiť,
uistite sa, že pod tlačidlom, pod ktorým
chcete uložiť nový príkaz, nie je uložený
iný príkaz.
Ak chcete nový príkaz uložiť pod
tlačidlom, pod ktorým je už uložený iný
príkaz, najprv uložený príkaz vymažte.
* Ak chcete uložiť nový príkaz pod niektorým z týchto
tlačidiel, najprv stlačte tlačidlo SHIFT.
pokračovanie
131SK
Používanie diaľkového ovládača
Tlačidlá
používané
na
uloženie
kódu
Stlačte tlačidlo vstupu
(vrátane tlačidla TV) zariadenia,
ktoré chcete ovládať pomocou
nového príkazu.
Tlačidlo vstupu začne blikať. (Tlačidlo
RM SET UP ostane svietiť.)
Ak stlačíte tlačidlo vstupu, pre ktorý
nemožno uložiť nový príkaz, napríklad
PC, SOURCE a pod., tlačidlo vstupu
nebude blikať.
SHIFT
Tlačidlá
vstupu
Podržte stlačené tlačidlo
RM SET UP a stlačte tlačidlo
FAVORITES.
4
Namierte časť diaľkového
ovládača, v ktorej sa nachádza
prijímač kódov diaľkových
ovládačov, smerom k vysielaču
na diaľkovom ovládači, z ktorého
chcete získať kód.
Používanie uloženého príkazu
Pri výbere uloženého vstupu stlačte
tlačidlo, ktoré ste použili na uloženie
príslušnej funkcie.
Vymazanie uloženého kódu
1 Podržte stlačené tlačidlo RM SET UP
Približne 5 cm až 10 cm
5
Stlačením tlačidla na diaľkovom
ovládači, z ktorého chcete získať
kód, preneste kód diaľkového
ovládača.
Kým diaľkový ovládač prijímača prijíma
signál, tlačidlo vstupu vybraté v kroku č. 2
nesvieti.
Tlačidlo RM SET UP dvakrát zabliká
a ukladanie sa dokončí.
Keď ukladanie zlyhá, tlačidlo RM SET UP
päťkrát zabliká. Skúste tento postup
vykonať znova od kroku č. 2.
6
Ukladanie dokončite stlačením
tlačidla RM SET UP.
Zrušenie ukladania
Stlačte tlačidlo RM SET UP. Nastavenie sa
zruší aj v prípade, že 60 sekúnd nestlačíte
žiadne tlačidlo.
Po vykonaní kroku č. 3 však nastavenia
nemôžete zrušiť, ani keď stlačíte tlačidlo
RM SET UP. V takom prípade sa 10 sekúnd
nedotýkajte diaľkového ovládača a stlačením
tlačidla RM SET UP zrušte nastavenia.
132SK
a stlačte tlačidlo FAVORITES.
2 Stlačte tlačidlo vstupu, pre ktoré chcete
vymazať nastavenie.
Tlačidlo vstupu začne blikať.
(Tlačidlo RM SET UP ostane svietiť.)
3 Stlačte tlačidlo ?/1 na niekoľko sekúnd.
Tlačidlo vstupu dvakrát opakovane zabliká.
4 Stlačením tlačidla, pod ktorým ste uložili
príkaz, vymažte uložené nastavenie.
Tlačidlo RM SET UP dvakrát zabliká
a vymazávanie sa dokončí.
Keď vymazávanie zlyhá, tlačidlo
RM SET UP päťkrát zabliká. Skúste tento
postup vykonať znova od kroku č. 2.
5 Vymazávanie dokončite stlačením
tlačidla RM SET UP.
Vymazanie pamäte
multifunkčného
diaľkového ovládača
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Používanie diaľkového ovládača
1
Počas stlačenia tlačidla
–
podržte tlačidlo ?/1 a stlačte
tlačidlo AV ?/1.
Tlačidlo RM SET UP trikrát zabliká.
2
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Vymaže sa celý obsah pamäte
diaľkového ovládača (napríklad
všetky naprogramované údaje).
133SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte prijímač
od elektrickej siete a pred ďalším používaním
ho nechajte skontrolovať v autorizovanom
servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane prijímača.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú*.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača, aby ste sa
nepopálili.
* Vrchná časť krytu sa môže stať príliš horúcou
na dotyk.
134SK
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
Čistenie
Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa prijímača, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Všeobecné
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená
na možnosť On (str. 115).
• Zapnutá je funkcia časovača spánku
(str. 87).
• Používa sa funkcia PROTECTOR
(str. 146).
Prijímač sa automaticky zapína.
• Položka Control for HDMI je nastavená
na hodnotu On alebo položka Pass
Through je nastavená na hodnotu Off.
V takom prípade sa prijímač môže zapnúť
pri používaní iného zariadenia, ktoré je
k nemu pripojené.
Nereprodukuje sa žiaden obraz a zvuk
alebo je obraz a zvuk poškodený.
• Prijímač je umiestnený v blízkosti
iných zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača.
Ak sa prijímač používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom a je umiestnený
príliš blízko týchto zariadení, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto
javy sú pravdepodobnejšie v prípade,
že používate internú anténu. Preto
odporúčame používať externú anténu.
Obraz
Na televíznej obrazovke alebo monitore
sa nezobrazuje žiaden obraz alebo sa
zobrazuje nejasný obraz bez ohľadu
na jeho typ.
• Na prijímači vyberte vhodný
vstup (str. 52).
• Nastavte televízor na vhodný vstupný
režim.
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových
zariadení.
• Správne priraďte vstup pre zložkový
obraz (str. 82).
• Ak pomocou prijímača konvertujete
vstupný signál, vstupný signál by mal
byť rovnaký ako vstup (str. 23).
• Skontrolujte, či sú káble správne
a na doraz pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
Obraz sa zobrazuje neskôr, ako sa
prehráva súvisiaci zvuk.
• V závislosti od zariadenia pripojeného
ku konektoru HDMI alebo prehrávaného
zdroja sa obraz môže zobrazovať neskôr
ako súvisiaci zvuk. V takom prípade
zmeňte nastavenie položky „A/V Sync“
v ponuke Audio Settings (str. 103).
pokračovanie
135SK
Ďalšie informácie
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Vrchná časť prijímača je horúca.
• Daný jav je špecifický pre tento zosilňovač.
Nie je to porucha. Ak je položka „Control
for HDMI“ alebo „Network Standby“
nastavená na hodnotu „On“, alebo položka
„Pass Through“ na hodnotu „On“ alebo
„Auto“, je zapnuté napájanie zóny 2 alebo
zóny 3 a vrchná strana prijímača môže
byť na dotyk horúca, aj keď je prijímač
v pohotovostnom režime. Tento stav je
dôsledkom toku prúdu vo vnútorných
obvodoch prijímača a predstavuje
bežný jav.
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne (str. 32).
• Vyberte zdrojové zariadenie (str. 52).
• Skontrolujte pripojenie nahrávacej
jednotky podľa obrazových signálov,
ktoré chcete nahrávať. Analógové vstupné
signály (kompozitné video) možno
reprodukovať iba z analógových
výstupných konektorov.
• Vstupné obrazové signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
nemožno zaznamenať.
• Zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje
nahrávaniu. V takom prípade
pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať z týchto zdrojov.
• Nastavte položku Auto Standby
na hodnotu Off (str. 115). Kým sa
nahrávajú iba kompozitné obrazové
signály, môže sa spustiť funkcia
automatického prepínania do
pohotovostného režimu prijímača
a prerušiť nahrávanie.
Konkrétny typ obrazu sa nereprodukuje
alebo je poškodený.
Výstup pre zložkový obraz
• Televízor nemusí podporovať rozlíšenie
výstupných signálov z konektorov
COMPONENT VIDEO OUT. V takom
prípade vyberte v prijímači vhodné
rozlíšenie (str. 104).
• Ak sa konvertuje rozlíšenie obrazových
signálov chránených pomocou
technológie ochrany autorských práv,
konektory COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT spôsobia zníženie
rozlíšenia. Rozlíšenie signálov
prenášaných do konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
sa konvertuje až na úroveň 480p/576p.
136SK
Výstup HDMI
• Výstup obrazových signálov HDMI
prijímača môže byť nastavený na hodnotu
„OFF“. V takom prípade vyberte pomocou
tlačidla HDMI OUTPUT položku
„HDMI A“ alebo „HDMI B“ (str. 80).
• Ak je položka „Zone2 Out“ nastavená
na hodnotu „Off“, signály z konektora
HDMI ZONE 2 nebudú reprodukované.
• Rozhranie GUI a skonvertované
obrazové signály nebudú z konektora
HDMI ZONE 2 OUT reprodukované.
• Ak je zvolený rovnaký vstup pre hlavnú
zónu a zónu 2 a je zobrazená ponuka GUI
na televízore v hlavnej zóne, nebudú
cez konektor HDMI ZONE 2 OUT
reprodukované zvukové a obrazové
signály konektorov HDMI IN.
• Ak je povolená funkcia Zone2 Out
a zvolíte rovnaký vstup HDMI pre hlavnú
zónu a zónu 2, môže dôjsť k rušeniu
zvukových a obrazových signálov
v hlavnej zóne a zóne 2.
Aby ste zabránili rušeniu v hlavnej zóne,
môžete nastaviť hlavnú zónu ako prioritnú
pri výbere vstupu HDMI (str. 74).
• Ak chcete sledovať obraz alebo počúvať
hudbu, hlavne vo vysokokvalitných
formátoch ako 1080p, Deep Colour,
trojrozmerný obraz alebo 4K, použite
pre pripojenie konektora HDMI príslušný
kábel High Speed HDMI.
Formát 4K
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa formát 4K
nemusí zobrazovať. Skontrolujte
podporované formáty obrazových
signálov a nastavenia televízora alebo
obrazového zariadenia. Takisto
skontrolujte, či je obrazové zariadenie
pripojené k dostupnému konektoru
4K HDMI IN prijímača.
Videorekordér
• Ak používate videorekordér bez obvodu
na zdokonalenie obrazu, napríklad TBC,
obraz môže byť skreslený.
Ak z ponuky Watch alebo Listen vyberiete
položku „My Video“, „My Music“,
„My Photo“, „Internet Video“,
„Internet Music“, „Network“ alebo
„Sony Entertainment Network“,
nereprodukuje sa žiaden obraz.
• Pomocou gombíka INPUT SELECTOR
na prijímači vyberte položku „BD“ alebo
„DVD“, potom pomocou rozhrania
GUI (str. 107) nastavte v ponuke Video
Settings položku „Playback Resolution“
na hodnotu „480i/576i“ alebo
„480p/576p“ a znova vyberte
požadovaný obsah.
Nie je k dispozícii funkcia prechodu.
• Je vybratá položka „HDMI B“ alebo „Off“.
Pomocou tlačidla HDMI OUTPUT
vyberte položku „HDMI A“.
• Ak je položka „Control for HDMI“
nastavená na hodnotu „On“ a položka
„Pass Through“ na hodnotu „Auto“,
prijímač šetrí energiu v pohotovostnom
režime podľa stavu televízora. Úsporu
energie umožníte tým, že funkcia „Control
for HDMI“ bude na televízore funkčná.
Ak nie je funkčná, nastavte hodnotu
položky „Pass Through“ prijímača
na „On“.
Audio
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj
všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok MASTER
VOLUME nie je nastavený na hodnotu
-∞ dB. Skúste ho nastaviť približne
na hodnotu –40 dB.
• Skontrolujte, či položka
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) nie je
nastavená na hodnotu OFF (str. 48).
• Tlačidlom
na diaľkovom ovládači
zrušte funkciu stlmenia zvuku.
• Skúste požadované zariadenie vybrať
stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočením gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI Settings
nastavte položku Audio Out na hodnotu
TV+AMP. Ak ju nastavíte na hodnotu
AMP, zvuk sa nebude prenášať
prostredníctvom reproduktora televízora.
Na hodnotu „AMP“ ju nastavte v prípade,
že z prijímača reprodukujete viackanálový
zvuk.
• Ak je povolená funkcia Zone2 Out
a zvolíte rovnaký vstup HDMI
pre hlavnú zónu a zónu 2, môže dôjsť
k rušeniu zvukových a video signálov
v hlavnej zóne a zóne 2.
Aby ste zabránili rušeniu v hlavnej zóne,
môžete nastaviť hlavnú zónu ako prioritnú
pri výbere vstupu HDMI (str. 74).
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie,
počtu kanálov alebo zvukového
formátu zvukových výstupných signálov
z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť
k prerušeniu zvuku.
• Položku „EQ“ zariadenia iPod/iPhone
nastavte na hodnotu „Off“ alebo „Flat“.
pokračovanie
137SK
Ďalšie informácie
Trojrozmerný obraz
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať. Skontrolujte
formáty trojrozmerného obrazu
podporované prijímačom (str. 150).
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre
od televízneho prijímača alebo žiarivky.
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových
zariadení.
• Skontrolujte, či ste uzemnili konektor
U SIGNAL GND (iba ak je pripojený
gramofón).
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk.
Predné
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden kanál,
skontrolujte, či sú všetky káble úplne
zasunuté do konektorov na prijímači
aj zariadení.
Ak v slúchadlách počuť obidva kanály,
skontrolujte pripojenie predného
reproduktora, z ktorého sa
neprenáša zvuk.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektory
L a R k monofónnemu zariadeniu.
Analógové zariadenia vyžadujú
pripojenie obidvoch konektorov.
Použite monofónno-stereofónny kábel
(nie je súčasťou dodávky). Po výbere
zvukového poľa (napríklad Pro Logic)
sa však nebude prehrávať žiaden zvuk
zo stredového reproduktora.
138SK
Reproduktory stredové, na priestorový
zvuk, zadné na priestorový zvuk,
predné horné
• Pomocou položky „Auto Calibration“
alebo „Speaker Connection“ v ponuke
Speaker Settings skontrolujte, či sú
nastavenia reproduktorov vhodné
pre dané usporiadanie reproduktorov.
Potom pomocou položky Test Tone
v ponuke Speaker Settings skontrolujte,
či sa zvuk prehráva z jednotlivých
reproduktorov správne.
• Vyberte zvukové pole „HD-D.C.S.“
(str. 64).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov (str. 98).
• Skontrolujte, či sú stredový reproduktor,
reproduktory na priestorový zvuk alebo
predné horné reproduktory nastavené
na hodnotu „Small“ alebo „Large“.
Zadné na priestorový zvuk
• Niektoré disky neobsahujú informácie
o formáte Dolby Digital Surround EX.
• Ak je nastavená šablóna pre reproduktory
nevyužívajúca zadné reproduktory
na priestorový zvuk, vstupné signály
do konektorov SUR BACK budú neplatné,
pretože prijímač nedokáže zmixovať
kanály pre zadné reproduktory
na priestorový zvuk.
Basový reproduktor
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané
na pripojenie úplne zasunuté
do konektorov na prijímači aj zariadení.
• Nastavte položku INPUT MODE
na hodnotu „AUTO“ (str. 82).
• Skôr než budete môcť reprodukovať signál
DSD a viackanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávača. Pozrite si
návod na použitie prehrávača.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
Audio Out v ponuke HDMI Settings
nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača. Ak pripojíte prijímač
k obrazovému zariadeniu (projektoru
atď.), nemusí sa z prijímača prenášať
zvuk. V takom prípade vyberte
hodnotu „AMP“.
• Kým je v prijímači vybratý televízny vstup,
nebudete počuť zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču.
– Ak chcete sledovať program
zo zariadenia pripojeného k prijímaču,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne vysielanie,
zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo požadovaný
vstup.
• Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
– V závislosti od pripojených zariadení
a televízora možno budete musieť
vybrať nastavenie HDMI zariadenia
a televízora. Pozrite si návody
na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami a televízorom.
– Zmeňte vstup prijímača na vstup HDMI
pripojený k zariadeniu.
pokračovanie
139SK
Ďalšie informácie
Vstup HDMI
• Pri používaní funkcie „2ch Analog Direct“
sa nereprodukuje zvuk. Použite iné
zvukové pole (str. 63).
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 32, 34,
35, 37).
• Skontrolujte, či používate kábel HDMI
s logom HDMI, ktoré schválila spoločnosť
HDMI Licensing LLC.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
• Uistite sa, že pri sledovaní obrazu
alebo počúvaní zvukov počas prenosu
vo formáte 1080p, Deep Colour ,
trojrozmerného obrazu alebo 4K
používate prepojovací kábel
konektora HDMI zodpovedajúci
káblu High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
rozhranie GUI. Stlačením tlačidla HOME
vypnite rozhranie GUI.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI OUT môže byť
skreslený alebo sa nemusí reprodukovať.
V takom prípade skontrolujte technické
údaje pripojeného zariadenia.
• Ak chcete reprodukovať zvuk s vysokým
údajovým tokom (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), nastavte obrazové
rozlíšenie prehrávača na viac než 720p
alebo 1080i.
Koaxiálny alebo optický vstup
• Pri používaní funkcie 2ch Analog Direct sa
nereprodukuje zvuk. Použite iné zvukové
pole (str. 63).
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 82).
• V časti Audio Input Assign ponuky
Input Settings skontrolujte, či konektor
vybratého zvukového (digitálneho) vstupu
nie je priradený k iným vstupom (str. 82).
2-kanálový analógový vstup
• V časti Audio Input Assign ponuky
Input Settings skontrolujte, či konektor
vybratého zvukového (analógového)
vstupu nie je priradený k iným vstupom
(str. 82).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené alebo
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Pomocou položky Speaker Setup
v ponuke Speaker Settings nastavte
parametre vyváženia.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
Nemožno vytvoriť efekt
priestorového zvuku.
• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia
zvukového poľa (stlačte tlačidlo
MOVIE/HD-D.C.S. alebo MUSIC).
• Režimy PLII (Movie/Music), PLIIx
(Movie/Music), PLIIz Height a Neo:X
(Cinema/Music/Game) nefungujú
v prípade, že je nastavená šablóna
pre reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
nesvieti na modro.
• Skontrolujte, či je prehrávacie zariadenie
pripojené ku konektoru pre digitálny
signál a či je v prijímači vybratý
správny vstup.
• Skontrolujte, či vstupný zdroj
prehrávaného softvéru zodpovedá
viackanálovému formátu.
• Skontrolujte, či je v prehrávacom zariadení
nastavený viackanálový zvuk.
• V časti „Audio Input Assign“ ponuky
Input Settings skontrolujte, či konektor
vybratého zvukového (digitálneho) vstupu
nie je priradený k iným vstupom (str. 82).
Nereprodukuje sa viackanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk DVD
atď. nahratý vo formáte Dolby Digital
alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov DVD atď.
k vstupným digitálnym konektorom
prijímača skontrolujte nastavenie výstupu
digitálneho zvuku v pripojenom zariadení.
• Zvuk vo formáte High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD a viackanálový signál Linear PCM
môžete reprodukovať iba pomocou
pripojenia HDMI.
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne (str. 39).
• Vyberte zdrojové zariadenie (str. 52).
• Vstupné zvukové signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
a MULTI CHANNEL INPUT nemožno
zaznamenať.
• Skontrolujte pripojenie nahrávacej
jednotky podľa zvukových signálov,
ktoré chcete nahrávať. Analógové
vstupné signály možno reprodukovať iba
z analógových výstupných konektorov.
Nemožno reprodukovať
viackanálový zvuk.
• Po nastavení položky Control for HDMI
na hodnotu On sa môže nastavenie Audio
Out automaticky zmeniť na hodnotu
AMP. V takom prípade nastavte položku
Audio Out na hodnotu AMP.
Z reproduktorov neznie testovací tón.
• Reproduktorové káble pravdepodobne nie
sú pripojené na doraz. Skontrolujte, či sú
pripojené na doraz a či ich nemožno
odpojiť miernym potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat.
140SK
Nie je k dispozícii funkcia H.A.T.S.
• Položka „Audio Out“ je nastavená
na hodnotu „TV+AMP“. Nastavte
položku „Audio Out“ na hodnotu „AMP“.
• Funkcia „H.A.T.S.“ nemusí byť k dispozícii
v závislosti od nastavení.
Tuner
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie. Ak prijímač pripojíte
k externej anténe, uzemnite ju pred
bleskom. Uzemňovací kábel nepripájajte
k plynovému potrubiu, aby nedošlo
k výbuchu plynu.
Externá anténa FM
Prijímač
Uzemňovací kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Do zeme
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené
na doraz. Nastavte antény a v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc).
Uložte stanice (str. 61).
• Stláčaním tlačidla DISPLAY MODE
na prijímači zobrazte na displeji
frekvenciu.
Nefunguje služba RDS.
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu
FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
• Naladená stanica nevysiela signál služby
RDS alebo je signál slabý.
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.
• Obráťte sa na pracovníkov rozhlasovej
stanice a zistite, či naozaj poskytujú
požadovanú službu. Ak áno, služba
môže byť dočasne mimo prevádzky.
PC (USB)
Neprenáša sa žiadny zvuk alebo sa zvuk
prenáša z reproduktorov na počítači
• Na reprodukciu zvuku si prevezmite
ovládač prijímača z webovej lokality
spoločnosti Sony a nainštalujte ho
do počítača. Podrobné informácie
o inštalácii ovládača nájdete
na domovskej stránke spoločnosti Sony.
• Skontrolujte, či je prehrávacie zariadenie
v počítači nastavené na hodnotu
„AVAmplifier/Receiver“. V opačnom
prípade zmeňte nastavenia operačného
systému.
Nasledujú vzorové postupy.
Skutočný postup sa môže líšiť v závislosti
od prostredia, v ktorom používate počítač.
• Skontrolujte nastavenie hlasitosti
v operačnom systéme počítača a softvéri
prehrávača. Skontrolujte tiež stav stlmenia
zvuku.
pokračovanie
141SK
Ďalšie informácie
Testovací tón znie z iného reproduktora
než z reproduktora zobrazeného
na obrazovke.
• Nastavená je nesprávna konfigurácia
reproduktorov. Skontrolujte, či sa
pripojenia reproduktorov zhodujú
s konfiguráciou.
• Zvuk nemusí byť reprodukovaný,
ak máte spustených viac aplikácií
na prehrávanie naraz.
• Prehrávanie zvuku môže byť prerušené
činnosťou iných aktívnych aplikácií.
• V závislosti od používaného počítača
môže byť zvuk prerušený alebo rušený.
V takomto prípade nastavte vzorkovaciu
frekvenciu alebo bitovú rýchlosť na nižšiu
hodnotu.
V systéme Mac OS X
1 Výberom ponúk Apple t System
Preferences [Systémové nastavenia] t
Sound [Zvuk] zobrazte panel
Sound [Zvuk].
2 Vyberte kartu Output [Výstup].
3 Zo zoznamu Choose a device for sound
output [Vyberte zariadenie pre zvukový
výstup] vyberte položku AV Amplifier/
Receiver [Zosilňovač/Prijímač AV].
Zariadenie STR-DA5800ES sa nastaví ako
predvolené výstupné zvukové zariadenie.
V systéme Windows XP
1 Výberom položiek „Start“ t „Control
Pane“ [Štart t Ovládací panel] zobrazte
Control Panel [Ovládací panel].
2 Vyberte položky Sounds, Speech, and
Audio Device t Change the Speaker
Settings [Zvuky, reč a zvukové zariadenia
t Zmeniť nastavenie reproduktora].
3 V dialógovom okne Sounds and Audio
Devices Properties [Zvuky a zvukové
zariadenia – vlastnosti] vyberte kartu
Audio [Zvuk].
4 Z rozbaľovacej ponuky Default device
[Predvolené zariadenie] v časti Sound
playback [Prehrávanie zvuku] vyberte
položku AV Amplifier/Receiver
[Zosilňovač/Prijímač AV].
5 Kliknite na tlačidlo OK.
Zariadenie STR-DA5800ES sa nastaví ako
predvolené výstupné zvukové zariadenie.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB.
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
V systéme Windows Vista/7
1 Výberom položiek Start t Control Panel
[Štart t Ovládací panel] zobrazte
Control Panel [Ovládací panel].
2 Vyberte položky „Hardware and Sound“
t „Sound“ [Hardvér a zvuk t Zvuk].
3 V dialógovom okne „Sound“ [Zvuk]
vyberte kartu „Playback“ [Prehrávanie].
4 Vyberte položku „AV Amplifier/
Receiver“ [Zosilňovač/Prijímač AV]
a kliknite na tlačidlo „Set Default“
[Nastaviť ako predvolené].
5 Skontrolujte, či sa vedľa položky
„AV Amplifier/Receiver“ [Zosilňovač/
Prijímač AV] zobrazil zelený znak
začiarknutia.
Zariadenie STR-DA5800ES sa nastaví ako
predvolené výstupné zvukové zariadenie.
Nereprodukuje sa zvuk.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB.
• Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
• Pri používaní funkcie 2ch Analog Direct sa
nereprodukuje zvuk. Použite iné zvukové
pole (str. 63).
• Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať
už samotné hudobné údaje.
142SK
Zariadenie USB
Nezobrazuje sa obsah uložený
v zariadení USB.
• Hierarchia priečinkov prekročila štyri
úrovne. Prijímač dokáže zobraziť obsah
iba po štvrtú úroveň (vrátane priečinka
ROOT). Priečinky v štvrtej úrovni
priečinkov sa však nezobrazia.
* Prijímač podporuje systém FAT12/16/32,
VFAT alebo NTFS, ale niektoré zariadenia
USB nemusia podporovať všetky tieto systémy
súborov.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie jednotlivých zariadení USB
alebo sa obráťte na ich výrobcu.
Zariadenie USB nie je nemožné pripojiť
k portu
(USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte
zariadenie USB správnym spôsobom.
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB môžu byť
poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Malé písmená (a až z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Iné znaky sa nemusia zobrazovať správne.
Spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Odporúčame dodržať nasledujúci pokyn.
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 500
iPod/iPhone
Zariadenie iPod/iPhone nie je možné
nabiť.
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPod/iPhone
pripojené na doraz.
Zariadenie iPod/iPhone nie je možné
ovládať.
• Skontrolujte, či ste odstránili ochranný
kryt zariadenia iPod/iPhone.
• V závislosti od obsahu zariadenia
iPod/iPhone môže chvíľu trvať, kým sa
spustí prehrávanie.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
iPod/iPhone. Znova zapnite prijímač
a opätovne pripojte zariadenie
iPod/iPhone.
• Používate nepodporované zariadenie
iPod/iPhone. Typy podporovaných
zariadení nájdete v časti „Vyrobený
pre iPod alebo iPhone“ (str. 55).
Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia
iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení iPhone.
143SK
Ďalšie informácie
• V závislosti od formátu súborov
sa niektoré súbory nedajú prehrať.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Sieť/USB“ (str. 25).
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných
systémov súborov než FAT12/16/32,
VFAT alebo NTFS.*
• Ak používate zariadenie USB rozdelené
na oblasti, prehrávať možno len zvukové
súbory uložené v prvej oblasti.
• Prehrávanie je možné až po štvrtú úroveň
(vrátane priečinka ROOT).
• V priečinku je viac než 500 súborov
(vrátane priečinkov).
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré
sú šifrované, chránené heslom atď.
• Ak prostredníctvom prijímača prehrávate
hudobné súbory uložené v zariadení
WALKMAN, z počítača presuňte súbory
do zariadenia WALKMAN pomocou myši
a potom ich v zariadení WALKMAN
uložte vo formáte podporovanom
prijímačom (napríklad MP3).
Network
Nemožno sa pripojiť k sieti.
• Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 45)
a ponuku Network Settings (str. 111).
• Skontrolujte, či je port, ktorým chcete
pripojiť systém k sieti, aktivovaný.
Nemožno vyhľadať server.
• Server vyhľadajte pomocou položky
„Connection Server Settings“ v ponuke
Network Settings (str. 111).
• Skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
– Je zapnutý smerovač?
– Ak sa medzi prijímačom a smerovačom
nachádza ďalšie zariadenie,
skontrolujte, či je zapnuté.
– Sú všetky káble pripojené správne
a na doraz?
– Zhodujú sa nastavenia s nastaveniami
smerovača (DHCP alebo pevná
adresa IP)?
• Pri používaní počítača skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
– Nastavenia brány firewall zabudovanej
v operačnom systéme počítača.
– Nastavenia brány firewall
zabezpečovacieho softvéru. Ak chcete
skontrolovať nastavenia brány firewall
zabezpečovacieho softvéru, pozrite si
Pomocníka zabezpečovacieho softvéru.
• Zaregistrujte prijímač na serveri.
Podrobné informácie nájdete v návode
dodanom so serverom.
• Chvíľu počkajte a potom sa skúste znova
pripojiť k serveru.
Nemožno nájsť alebo prehrávať obsah
uložený na serveri.
• Z obsahu ponúkaného serverom v rámci
smerníc DLNA sa na obrazovkách
My Music, My Photo a My Video
zobrazuje iba obsah, ktorý možno
prehrávať pomocou prijímača.
• Niektorý obsah sa nemusí prehrať
alebo zobraziť, aj keď je definovaný
v smerniciach DLNA.
144SK
Nemožno získať prístup k prijímaču
z aplikácie ES Remote alebo
ovládača DLNA.
• Skontrolujte, či je požadovaný ovládač
nastavený v časti „Renderer Access
Control“ (str. 112) na hodnotu Allow.
• Ak v časti „Renderer Options“ (str. 111)
nastavíte položku Auto Access Permission
na hodnotu On, akýkoľvek zistený ovládač
môže byť k dispozícii automaticky.
• Je sieťový ovládač uvedený v časti
Renderer Options a je nastavený
na hodnotu Allow?
Ak políčko Auto Access Permission nie
je začiarknuté, začiarknite ho a vráťte sa
do domovskej ponuky. Potom skúste
prijímač ovládať pomocou sieťového
ovládača a v prípade potreby zrušte
začiarknutie políčka Auto Access
Permission.
• Ak je sieťový ovládač počítačovým
softvérom, filtruje ho antivírusový
softvér alebo softvér firewall?
Povoľte komunikáciu UPnP medzi
softvérom a prijímačom. Podrobné
informácie nájdete aj v návode na použitie
antivírusového softvéru, softvéru firewall
alebo softvéru sieťového ovládača.
Videá na internete
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité
programy sa zobrazujú s chýbajúcimi
detailmi, a to najmä počas rýchlych alebo
tmavých scén.
• Kvalita obrazu alebo zvuku môže byť
nízka v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
• Kvalita obrazu alebo zvuku sa môže zvýšiť
zmenou rýchlosti pripojenia. Spoločnosť
Sony odporúča rýchlosť pripojenia aspoň
2,5 Mb/s pre obraz so štandardným
rozlíšením a 10 Mb/s pre obraz s vysokým
rozlíšením.
• Niektoré videá neobsahujú zvuk.
Obraz je malý.
• Stlačením tlačidla V obraz priblížite.
„BRAVIA“ Sync
(Ovládanie pripojenia HDMI)
Položku „Control for HDMI“ nie je možné
nastaviť na hodnotu „On“.
• V ponuke „HDMI Settings“ nastavte
hodnotu položky „Zone2 Out“ na „Off“.
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI
(str. 30, 32, 34, 35).
• V ponuke HDMI Settings skontrolujte, či
je položka „Control for HDMI“ nastavená
na hodnotu „On“.
• Ak je hodnota položky „Zone2 Out“
nastavená na „On“, funkcia ovládania
pripojenia HDMI nefunguje.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom zariadení.
Pozrite si návod na použitie pripojeného
zariadenia.
• Ak zmeníte pripojenie HDMI, pripojíte
a odpojíte sieťovú šnúru (napájací kábel)
alebo dôjde k výpadku elektrickej energie,
zopakujte postup uvedený v časti
„Príprava na funkciu BRAVIA Sync“
(str. 77).
• Po výbere položky „HDMI OUT B“
alebo „OFF“ nebude funkcia ovládania
pripojenia HDMI pracovať správne.
• Ak po výbere položky „HDMI OUT B“
alebo „OFF“ vyberiete položku
„HDMI OUT A“, funkcia ovládania
pripojenia HDMI nemusí chvíľu
pracovať správne. Zariadenie pripojené
Pri pokuse o používanie funkcie
prehrávania jedným dotykom sa vstup
neprepne podľa očakávania.
• Skontrolujte, či je položka „Zone2 Out“
nastavená na hodnotu „Off“.
• Skontrolujte priradenie vstupu HDMI
(str. 82). Ak tomu istému vstupnému
konektoru HDMI priradíte viacero
vstupov a v zariadení pripojenom
ku konektoru HDMI používate funkciu
prehrávania jedným dotykom, pri výbere
sa uprednostní naposledy priradený vstup.
Nefunguje služba Audio Return Channel
(ARC).
• V ponuke HDMI Settings skontrolujte, či
je položka „Control for HDMI“ nastavená
na hodnotu „On“.
• Skontrolujte, či je položka INPUT MODE
v časti TV nastavená na hodnotu AUTO
(str. 82).
145SK
Ďalšie informácie
Nemožno prehrávať obsah.
• Skôr než budete môcť niektoré typy
internetového obsahu prehrať, musíte
sa zaregistrovať pomocou počítača.
ku konektoru HDMI OUT A totiž musí
znova rozpoznať prijímač vybavený
funkciou ovládania pripojenia HDMI.
Ak funkcia ovládania pripojenia HDMI
nepracuje správne dlhý čas, vykonajte
kroky uvedené v časti „Príprava na funkciu
BRAVIA Sync“ (str. 77).
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie „BRAVIA“ Sync,
sú obmedzené štandardom HDMI CEC
nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov
Blu-ray Disc, DVD atď.): až 3 zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
až 3 zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: až 4 zariadenia
(Prijímač používa jedno z nich
pre operácie rozhrania GUI.)
– Zvukový systém (Prijímač AV):
až 1 zariadenie
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači (str. 11).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité,
vymeňte ich za nové.
• Než začnete ovládať prijímač, stlačte
tlačidlo AMP na diaľkovom ovládači.
V opačnom prípade nemusia byť
nasledujúce príkazy vysielané prijímaču.
Potom stlačením niektorého zo vstupných
tlačidiel zvoľte zariadenia, ktoré chcete
používať.
• Skontrolujte, či používate rovnaký režim
príkazov prijímača a diaľkového ovládača.
Ak sa režimy príkazov prijímača
a diaľkového ovládača odlišujú,
nemôžete prijímač ovládať pomocou
diaľkového ovládača (str. 88).
• Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
• Ak ovládate naprogramované zariadenie
iného výrobcu než spoločnosti Sony,
diaľkový ovládač nemusí správne fungovať
v závislosti od modelu a výrobcu
zariadenia.
Tlačidlo RM SET UP bliká a nemožno
nastaviť prehrávanie makra (str. 129)
alebo diaľkový ovládač nedokáže uložiť
kód diaľkového ovládača (str. 131).
• Keď tlačidlo RM SET UP päťkrát zabliká,
vymeňte batérie za nové.
Ak sa vyskytnú iné problémy než prípady
opísané vyššie a nevyriešia sa, ani keď chvíľu
počkáte, vykonajte niektorú z nasledujúcich
operácií.
• Stlačením tlačidla ?/1 na diaľkovom
ovládači vypnite a potom znova zapnite
prijímač.
• Podržaním tlačidla ?/1 na prijímači,
kým indikátor nad tlačidlom nezačne
blikať na zeleno, reštartujte prijímač.
146SK
Chybové hlásenia
Podľa hlásenia môžete skontrolovať stav
prijímača. Riešenia problému nájdete
na ďalších stránkach. Ak niektorý problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
PROTECTOR
Prijímač je zakrytý a ventilačné otvory
sú blokované. Prijímač sa po niekoľkých
sekundách automaticky vypne. Odstráňte
predmet zakrývajúci vrchný panel prijímača
a znova zapnite prijímač.
SPEAKER SHORTED
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením v dôsledku skratu
v konektoroch reproduktorov. Prijímač sa
po niekoľkých sekundách automaticky
vypne. Ak sa v dôsledku skratu aktivuje
ochranné zariadenie v prijímači,
vypnite prijímač. Skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova zapnite napájanie.
FAN STOPPED
Skontrolujte, či nie je zablokovaný
ventilačný otvor na vrchnej časti prijímača.
Na televíznej obrazovke sa zobrazuje
hlásenie „A new software version is
available. Please go to the „Setup“ section
of the menu and select „Network Update“
to perform the update.“
Informácie o aktualizácii prijímača
na novšiu verziu softvéru nájdete v časti
„Network Update“ (str. 116).
Video cannot be output from this jack.
• Ak prijímač používate v hlavnej zóne,
pripojte ho k televízoru pomocou
kábla HDMI.
• Ak prijímač pripájate k televízoru
pomocou obrazového kábla, nastavte
položku „Playback Resolution“
na hodnotu „480i/576i“ (str. 107).
Ďalšie informácie
• Ak prijímač pripájate k televízoru
pomocou zložkového obrazového kábla,
nastavte položku Playback Resolution
na parameter zodpovedajúci televízoru
(str. 107).
Zoznam hlásení po meraní pomocou funkcie Auto Calibration
Zobrazenie
Vysvetlenie
Code 30
Sú pripojené slúchadlá. Odpojte slúchadlá a zopakujte automatickú kalibráciu.
Code 31
Položka SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) je nastavená na možnosť OFF. Vyberte iné nastavenia
reproduktorov a zopakujte meranie.
Code 32
Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte, či je konektor kalibračného mikrofónu úplne
zasunutý do konektora AUTO CAL MIC, a znova spustite funkciu Auto Calibration.
Code 33
• Nie sú pripojené predné reproduktory alebo je pripojený len jeden predný reproduktor.
• Nie je pripojený kalibračný mikrofón. Skontrolujte, či je konektor kalibračného mikrofónu
úplne zasunutý do konektora AUTO CAL MIC, a znova spustite funkciu Auto Calibration.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový zvuk, hoci reproduktory na priestorový
zvuk by pripojené byť nemali. Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku konektorom
SURROUND.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk je pripojený iba ku konektorom SURROUND
BACK (ZONE 2) R. Ak pripájate len jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk,
pripojte ho ku konektorom SURROUND BACK (ZONE 2) L.
• Pripojený je iba jeden predný horný reproduktor. Pripojte predný horný reproduktor
k jednotlivým konektorom FRONT HIGH.
• Pripojené sú predné horné reproduktory, hoci nie sú pripojené reproduktory na priestorový
zvuk. Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku konektorom SURROUND.
Code 34
Reproduktory nie sú umiestnené na správnom mieste. Reproduktory alebo kalibračný
mikrofón napravo alebo naľavo môžu byť nesprávne umiestnené. Skontrolujte polohu
reproduktorov podľa časti „1: Inštalácia reproduktorov“ (str. 26).
Warning 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň hluku. Ak meranie zopakujete v tichom
prostredí, môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš vysokú úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom a mikrofónom môže byť príliš krátka.
Po premiestnení zariadení ďalej od seba zopakujte meranie.
• Keď prijímač používate ako predbežný zosilňovač, v závislosti od pripojeného výkonného
zosilňovača sa môže zobraziť ktorékoľvek z týchto hlásení. Ak však budete prijímač
používať bezo zmien, nevyskytnú sa žiadne problémy.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového reproduktora. Alebo nemožno zistiť uhol
polohy reproduktora. Môže to byť spôsobené hlukom. Skúste meranie zopakovať v tichom
prostredí.
Warning 44
Dokončilo sa meranie. Reproduktory však nie sú umiestnené na správnom mieste vzhľadom
k ostatným reproduktorom. Skontrolujte relatívnu polohu reproduktorov podľa časti
„1: Inštalácia reproduktorov“ (str. 26).
NO WARNING Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
147SK
Vymazanie pamäte
Technické údaje
Časti s informáciami
Zosilňovač
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 90
Pamäť multifunkčného
diaľkového ovládača
str. 133
Vymazanie pamäte
jednoduchého diaľkového
ovládača
Po vybratí batérií niekoľko minút nepoužívajte
diaľkový ovládač.
Reštartovanie prijímača
Ak tlačidlá na prijímači alebo diaľkovom
ovládači nefungujú v dôsledku poruchy
prijímača, reštartujte prijímač.
Stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo ?/1.
Keď indikátor nad tlačidlom ?/1 zabliká
na zeleno, spustí sa reštartovanie.
Informácie o technickej podpore
Najnovšie informácie o prijímači nájdete
na nasledujúcej webovej lokalite.
http://support.sony-europe.com/
VÝSTUPNÝ VÝKON1) 2)
Menovitý výstupný výkon
v stereofónnom režime
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
120 W + 120 W
Referenčný výstupný výkon
v stereofónnom režime
(4 ohmy, 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15 %):
120 W + 120 W
Referenčný výstupný výkon
(8 ohmov, 1 kHz,
THD 0,7 %)
FRONT:
130 W + 130 W
FRONT HIGH:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Referenčný výstupný výkon
(4 ohmy, 1 kHz,
THD 0,7 %)
FRONT:
120 W + 120 W
FRONT HIGH:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
1)
2)
Frekvenčný rozsah3)
148SK
Merané v nasledujúcich podmienkach:
Požiadavky na napájanie: 230 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
V závislosti od nastavení zvukového poľa
a zdroja sa nemusí prehrávať žiaden zvuk.
Vyrovnávacia krivka
RIAA ± 1,0 dB
(20 Hz – 20 kHz)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD,
SAT/CATV, GAME
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Vstupy (analógové)
PHONO
Citlivosť: 2,5 mV
Impedancia:
50 kiloohmov
Odstup signál – šum3):
90 dB (A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD,
SAT/CATV, GAME
Citlivosť: 150 mV
Impedancia:
50 kiloohmov
Odstup signál – šum3):
105 dB (A, 20 kHz LPF.
500 mV)
3)
Ladenie v pásme AM
Krok ladenia
Ladiaci rozsah
Anténa
9 kHz krok
531 kHz – 1 710 kHz
Rámová anténa
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
80 MHz, prechod HD
Pri používaní funkcie „A.Direct“.
Vstupy (digitálne)
IN 1 (DVD), IN 2
(VIDEO 1), IN 3 (SACD/CD) (koaxiálne)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
IN 1 (GAME), IN 2
Odstup signál – šum:
(SAT/CATV), IN 3 (TV) 96 dB
(optické)
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy
MD/TAPE, VIDEO 1,
ZONE 2, ZONE 3
(AUDIO OUT)
Napätie: 150 mV
Impedancia: 1 kiloohm
FRONT L/R, CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
Napätie: 2 V
Impedancia: 1 kiloohm
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
87,5 MHz – 108,0 MHz
Drôtová anténa FM
75 ohmov, asymetrické
pokračovanie
149SK
Ďalšie informácie
PHONO
HDMI Obraz
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
3D
Formát
2D
Spojený obraz
Vedľa seba
(polovica)
Pod sebou
(hore a dole)
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
150SK
Všeobecné
Ďalšie informácie
Požiadavky na napájanie
230 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Príkon
500 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,5 W (Keď sú položky
„Control for HDMI“
(str. 109),
„Pass Through“ (str. 109),
„Network Standby“
(str. 112)
a „RS232C Control“
(str. 115) nastavené
na hodnotu „Off“
a napájanie zóny 2 alebo
zóny 3 je vypnuté.)
Rozmery
430 mm × 187,5 mm ×
420 mm
(šírka/výška/hĺbka)
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (približne)17,8 kg
Dodané príslušenstvo
Návod na použitie (táto príručka)
Sprievodca rýchlym nastavením (1)
Kalibračný mikrofón ECM-AC1 (1)
Drôtová anténa FM (1)
Rámová anténa AM (1)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
Multifunkčný diaľkový ovládač (1)
Jednoduchý diaľkový ovládač (1)
Batérie R6 (veľkosti AA) (4)
Nástroj na pripojenie reproduktorových káblov (1)
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
151SK
Register
Čísla
D
12V Trigger 114
2ch Analog Direct 63
2-kanálový stereofónny režim 63
2-kanálový zvuk 63
3D Output Settings 108
5.1-kanálový zvuk 27
7.1-kanálový zvuk 26
9.1-kanálový zvuk 26
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 94
Decode Priority 103
Diaľkový ovládač 18–21, 47, 124–133
Digital Legato Linear (D.L.L.) 101
Displej 13, 118
DLNA 56
Dual Mono 102
Dynamic Range Compressor 102
A
A.F.D. (režim) 64
A/V Sync 103
AM 59
Anténa (drôtová) 43
Audio Input Assign 83, 111
Audio Out 108
Audio Return Channel (ARC) 79, 82
Audio Settings 101
Auto Calibration Setup 94
Auto Standby 115
Automatic Phase Matching 96
Automatická kalibrácia 94
Automatické ladenie 60
E
B
G
Basy 69
Berlin Philharmonic Hall 66
C
Center Analog Down Mix 100
Center Speaker Lift Up 97
Concertgebouw Amsterdam 66, 67
Connection Server Settings 111
Control for HDMI 109
Crossover Frequency 99
Č
Časovač spánku 87
152SK
Easy Automation 85
Easy Setup 47, 94
Ekvalizér 69, 101
ES Remote 85
External Control 112
F
Fast View 110
Favorites 51
Film 64
FM 59
Front Reference Type 95
Grafické používateľské rozhranie
(GUI) 30, 50
Gramofón 44
H
H.A.T.S. 109
HD-D.C.S. 64
HD-D.C.S. (typ efektu) 65
HDMI Settings 108
Hlásenia
Automatická kalibrácia 147
Chyba 146
Hudba 66
I
J
Jazz Club 66
Jednotka vzdialenosti 101
K
Kazetový prehrávač 44
Konektor U SIGNAL GND 44
Konektory VIDEO 2 IN 37
Konverzia 23
L
L.F.E. (nízkofrekvenčný efekt) 14
Ladenie 60, 61
Language 115
Large 99
LFE Time Alignment 101
Line Out 73, 114
Listen 52
Live Concert 66
M
MASTER VOLUME 12, 52
Movie Height 64
Musikverein Vienna 66, 67
N
Nahrávanie 87
Name In 96
Nastavenia obrazu 104
Neo:X (hra) 66
Neo:X (hudba) 66
Neo:X (kino) 65
Network Settings 111
Network Standby 112
Network Update 116
Ďalšie informácie
Impedancia reproduktorov 48, 101
Initialize Personal Information 116
Input Edit 110
INPUT MODE 82
Input Settings 110
Internet Services Settings 112
Internet Settings 111
Internet Video Parental Control 113
Internet Video Unrated 113
Internetový obsah 58
IP Content Noise Reduction 59
iPod/iPhone 54
O
Obnovenie nastavení
diaľkový ovládač 133
prijímač 90
Ovládanie domáceho kina 79
Ovládanie hlasitosti systému 79
P
Parental Control Area Code 112
Parental Control Password 112
Pass Through 81, 109
Phase Audio 100
Phase Noise 100
PHONES 12
Playback Resolution 107
PlayStation 3 34
PLII (hudba) 66
PLII (Movie) 64
PLIIx (film) 64
PLIIx (hudba) 66
PLIIz Height 65, 66, 67
Počítač 42, 53
Ponuka 50, 91
Ponuka nastavení 91
Portable Audio 66
Position 95
Prehrávač diskov Blu-ray Disc 32
Prehrávač diskov CD 39
Prehrávač diskov DVD 32
Prehrávač diskov MD 44
Prehrávač diskov Super Audio CD 39
Prehrávanie jedným dotykom 78
Priame ladenie 61
Prijímač káblovej televízie 35
Priority 110
Pripojenie
anténa (drôtová) 43
monitor 30
obrazové zariadenie 32
reproduktory 28
Sieť 45
zvukové zariadenie 39
pokračovanie
153SK
Pripojenie Bi-amp 89
PROTECTOR 146
Š
R
T
Renderer Access Control 112
Renderer Options 111
Režim FM 60
Rozlíšenie 104
RS232C Control 115
Testovací tón 99
TONE 12, 90
TV Type 108
Typ efektu 65
Typ kalibrácie 95
S
U
Satelitný prijímač 35
Screen Format 108
Server
Príprava 50
Settings 91
Settings Lock 115
Sieťová šnúra (napájací kábel) 46
Small 99
Software License 116
Software Update Notification 115
Sound Effects 63
Sound Field 63, 103
Sound Optimizer 68, 101
Speaker Connection 96
Speaker Pair Match 95
Speaker Relocation 97
Speaker Settings 94
Speaker Setup 98
SPEAKER SHORTED 146
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 11, 48
Sports 66
Stadium 66
Stlmenie zvuku 52
Stred 69
Subwoofer Level 108
Subwoofer Low Pass Filter 102
Subwoofer Muting 102
Surround Back Assign 96
Surround Speaker Position 97
System Information 116
System Settings 115
SYSTEM STANDBY 125
Uložené stanice 61
USB 53
User Reference Edit 95
154SK
Šablóna pre reproduktory 96
V
Viacero zón 70
Videá na internete 58
Video Input Assign 83, 111
Videokamera 37
Videorekordér 36
Virtual Front High 97
Vocal Height 66
Vymazanie
diaľkový ovládač 133
prijímač 90
Vypnutie systému 78
Výber scény 79
Výšky 69
W
WALKMAN 53
Watch 52
Z
Zadávanie názvov 62
Zmena informácií na displeji 123
Zone Control 113
Zone Resolution 106
Zone Settings 113
Zone Setup 114
Zone2 Out 110
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising