Sony | STR-DA5800ES | Sony STR-DA5800ES 9.2-kanálový AV prijímač domáceho kina Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-433-536-21(1) (SK)
1
Inštalácia reproduktorov
Obrázok na ľavej strane ukazuje príklad 9.1-kanálového systému reproduktorov, ktorý používa 9 reproduktorov (reproduktory predné,
predné horné, priestorové, zadné priestorové a stredový) a jeden basový reproduktor. Obrázok na pravej strane ukazuje príklad
7.1-kanálového systému reproduktorov, ktorý používa 7 reproduktorov (reproduktory predné, priestorové, zadné priestorové a stredový)
a jeden basový reproduktor.
STR-DA5800ES
Sprievodca rýchlym nastavením
 Ľavý predný reproduktor
 Pravý predný reproduktor
 Stredový reproduktor
 Ľavý reproduktor na priestorový zvuk
V tomto Sprievodcovi rýchlym nastavením nájdete informácie o tom,
ako pripojením reproduktorov, basového reproduktora. monitora
a prehrávača diskov Blu-ray Disc Player môžete reprodukovať
viackanálový priestorový zvuk. Podrobné informácie nájdete
v Návode na použitie dodanom s prijímačom.
 Pravý reproduktor na priestorový zvuk
 Ľavý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
 Pravý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
 Ľavý horný reproduktor
 Pravý horný reproduktor
 Basový reproduktor
Inštalácia reproduktorov
2
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie monitora
Pripojenie prehrávača diskov
Blu-ray
Záverečné pripojenie všetkých
napájacích káblov
Zapnutie prijímača
Nastavenie prijímača
© 2012 Sony Corporation
10 mm
3
Pripojenie monitora
6
Zapnutie prijímača
7
Nastavenie prijímača
Prepnite vstup televízora na vstup, ku ktorému je pripojený prijímač.
Po prvom zapnutí prijímača sa na televíznej obrazovke zobrazí okno s licenčnou zmluvou koncového používateľa. Vyjadrením
súhlasu s licenčnou zmluvou koncového používateľa prejdite na obrazovku Easy Setup a podľa pokynov na tejto obrazovke
nastavte prijímač.
4
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray

Po vykonaní krokov č. 1 až 7 spustite prehrávanie v prehrávači diskov Blu-ray Disc.
Poznámky
Než začnete prijímač ovládať, stlačte tlačidlo AMP na diaľkovom ovládači.
V opačnom prípade nemusia byť nasledujúce príkazy prijímaču vyslané.
Prehrávač diskov Blu-ray nastavte tak, aby dokázal reprodukovať viackanálové zvukové signály. V prípade prehrávača diskov Blu-ray značky Sony skontrolujte,
či sú hodnoty položiek Audio (HDMI), DSD Output Mode, Dolby Digital/DTS, Dolby Digital a DTS nastavené na hodnoty Auto, On, Bitstream, Dolby Digital a DTS
(tieto údaje sú platné od 1. augusta 2012).
5
Záverečné pripojenie všetkých napájacích káblov
Pomocou prijímača môžete jednoducho prehrávať internetové videozáznamy.
Do nástennej
elektrickej zásuvky
Ak po vytvorení pripojenia a výbere nastavení uvedených vyššie pripojíte prijímač
k smerovaču prostredníctvom kábla LAN, môžete videá na internete prehrávať
jednoduchým výberom požadovaného obsahu.
Podrobné informácie o pripojení kábla LAN nájdete v časti 5: Pripojenie k sieti
v Návode na použitie, ktorý sa dodáva s prijímačom. Podrobné informácie o ovládaní
nájdete v časti Videá na internete v Návode na použitie, ktorý sa dodáva s prijímačom.
Download PDF