Sony | STR-DG710 | Sony STR-DG710 Návod na použitie

filename[O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_01-01_STR-DG710.fm]
masterpage:Right
STR-DG710_SK.book Page 1 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
2-898-637-31(1)
Multikanálový
AV receiver
Návod na použitie
STR-DG710
© 2007 Sony Corporation
model name1[STR-DG710]
[2-898-637-31(1)]
3-095-413-21(1)
Návod na jednoduché
nastavenie
STR-DG710
Sony Corporation © 2007
Slovensky
Tento návod na jednoduché nastavenie popisuje spôsob pripojenia DVD prehrávača, satelitného
prijímača alebo Set-top box zariadenia TVP, reproduktorov a subwoofera tak, aby bola možná
reprodukcia multikanálového priestorového (surround) zvuku. Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie receivera.
V obrázkoch v návode sú reproduktory označované ako  až .
 Predný reproduktor (ľavý)
 Predný reproduktor (pravý)
 Stredový reproduktor
 Surround reproduktor (ľavý)
 Surround reproduktor (pravý)
 Surround zadný reproduktor
 Subwoofer
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Uvedený obrázok zobrazuje príklad konfigurácie 6.1-kanáloveho systému reproduktorov
(šesť reproduktorov a jeden subwoofer). Podrobnosti pozri v návode na použitie receivera.
2: Zapojenie reproduktorov
Zapojte reproduktory podľa ich počtu a typu.
Reproduktorové káble
• Používajte reproduktorové káble vhodné pre rozmery miestnosti.
• Ak rozhodnete, ktorý kábel (farba alebo označenie) pripojíte do konektora (+) alebo (–), viac
polaritu nemeňte a dodržujte takéto rozlíšenie.
Reproduktorové konektory
• Konektor  pripojte do konektora  na receiveri a konektor  pripojte do konektora 
na receiveri.
• Podrobnosti o pripojení reproduktorových káblov pozri v uvedenom obrázku.
Tlačidlo SPEAKERS (OFF/A/B)
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré chcete používať. Podrobnosti pozri v časti “6: Výber sady
reproduktorov” v návode na použitie receivera.
3: Pripojenie iných zariadení
Uvádzame príklad prepojenia receivera s inými zariadeniami. Podrobnosti o iných pripojeniach
a zariadeniach pozri v kroku 3 v časti “Začíname” v návode na použitie receivera.
4: Ako posledné zapojte všetky sieťové šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Podrobnosti pozri v časti “Pripojenie sieťovej šnúry” v návode na použitie receivera.
2SK
Návod na jednoduché nastavenie
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Návod na jednoduché nastavenie
3SK
2: Zapojenie reproduktorov
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
AM
VIDEO 1
IN
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
FRONT B
SUB
WOOFER
R
FRONT A
SPEAKERS
L
L
R
FRONT A
SPEAKERS
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
R
SURROUND
A
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
MONITOR
DVD
L
L
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
SURROUND BACK
CENTER
A
4SK
Návod na jednoduché nastavenie
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
R
FRONT A
SPEAKERS
FRONT B
SUB
WOOFER
L
L
R
FRONT A
SPEAKERS
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
R
SURROUND
A
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
MONITOR
DVD
L
L
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
SURROUND BACK
A
CENTER
Návod na jednoduché nastavenie
5SK
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
MONITOR
DVD
L
L
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
AUDIO OUT
LINE
IN
SUB
WOOFER
OUT
B
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
A
B
Reproduktorový kábel
Monofonický audio kábel
10 mm
6SK
Návod na jednoduché nastavenie
3: Pripojenie iných zariadení
Video zariadenia
Satelitný prijímač/Set-top box
COMPONENT
VIDEO OUTPUT
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUTPUT
OPTICAL
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PB/CB
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
L
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
D
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
PR/CR
F
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
AM
VIDEO 1
IN
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
C
SUB
WOOFER
FRONT B
SPEA
F
E
C
COMPONENT
VIDEO INPUT
Y
L
OUTPUT
PB/CB
R
AUDIO
INPUT
PR/CR
DVD prehrávač
TVP
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
C
D
HDMI kábel
Optický digitálny kábel
E
F
Audio kábel
Zložkový video kábel
Návod na jednoduché nastavenie
7SK
Automatická kalibrácia (Auto Calibration)
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
Kalibračný mikrofón (dodávaný)
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
TUNING
?/1
SYSTEM STANDBY
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
DVD
INPUT MODE
SAT
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
MUSIC
AMP MENU
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
AUTO CAL
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
AUTO CAL
VIDEO
L AUDIO R
7
8
D.TUNING
9
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
MENU
Automatická kalibrácia nastavení reproduktorov
Automatická kalibrácia umožní vykonať automatické nastavenia všetkých pripojených
reproduktorov, aby sa dosiahol želaný zvuk. Funkcia automatickej kalibrácie zabezpečí:
• Kontrolu prepojenia receivera a jednotlivých reproduktorov.
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých reproduktorov od miesta počúvania.
1
Pripojte dodávaný kalibračný mikrofón do konektora
AUTO CAL MIC na receiveri.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Nastavte kalibračný mikrofón do pozície počúvania. Nastavte ho do úrovne
uší napr. pomocou podstavca alebo statívu.
3
Stlačte AUTO CAL.
Funkcia automatickej kalibrácie sa spustí.
Podrobnosti o funkcii automatickej kalibrácie pozri v kroku 7 v časti “Začíname”
v návode na použitie receivera.
8SK
Návod na jednoduché nastavenie
Poznámky
• Medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky. Inak sa kalibrácia nevykoná
správne. Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky, aby sa predišlo chybám v meraní.
• Funkcia automatickej kalibrácie nedokáže identifikovať subwoofer. Všetky nastavenia subwoofera sa preto
uchovajú.
• Ak sú nízke frekvencie hlbšie než obľubujete, pomocou Menu SYSTEM nastavte veľkosť reproduktorov.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie receivera.
Nastavenie iných zariadení
Každé zariadenie je potrebné nastaviť tak, aby sa pri prehrávaní na pripojenom zariadení
správne reprodukoval zvuk z pripojených reproduktorov. Nasledovný prípad popisuje
zariadenia Sony. Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
TVP Sony
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu tak, aby sa zobrazil obrazový signál
zo zvoleného video zariadenia.
DVD prehrávač Sony
1
2
3
4
5
V ponuke nastavení DVD prehrávača zvoľte “AUDIO SETUP”.
Nastavte “AUDIO DRC” na “WIDE RANGE”.
Nastavte “DIGITAL OUT” na “ON”.
Nastavte “DOLBY DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL”.
Nastavte “DTS” na “ON” alebo “DTS”. (Nastavenie zvoľte podľa
modelu zariadenia.)
Poznámka
Aby sa reprodukoval multikanálový zvuk, nastavte zvukový formát prehrávaného disku.
Super Audio CD prehrávač Sony
Zvoľte vhodnú časť prehrávania (multi- alebo 2-kanálovú). Ak zvolíte dvojkanálovú časť,
zvuk môže byť reprodukovaný len prednými reproduktormi (ľavý/pravý).
Po nastavení
Receiver je pripravený na prevádzku. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
receivera.
Návod na jednoduché nastavenie
9SK
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_02-02_STR-DG710.fm2-898-637-31 (1)
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 2 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých
priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané
skrinky.
Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť
od elektrickej siete.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DG710. Označenie vášho modelu je
vyznačené v pravom dolnom rohu predného
panela. Ak nie je uvedené inak, ako príklad
na obrázkoch sa v tomto návode používa model
s regionálnym kódom CEL. Akékoľvek rozdiely
v ovládaní sú zreteľne vyznačené v texte,
napríklad: “Len modely s regionálnym
kódom SP”.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na dodávanom diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Zariadenie je tiež možné ovládať ovládacími
prvkami na receiveri, ak majú ovládacie prvky
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na DO.
Regionálne kódy
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v spodnej časti zadného panela zariadenia
(pozri obrázok nižšie).
L
NT A
RS
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa regionálneho
kódu sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom AA”.
Toto zariadenie je vybavené systémom Dolby*
Digital a Pro Logic Surround a tiež systémom
DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” a symbol
dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
** “DTS”, “DTS-ES Neo:6” sú ochranné známky
spoločnosti DTS, Inc. “96/24” je obchodná
značka spoločnosti DTS, Inc.
Tento receiver disponuje technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
2SK
STR-DG710
2-898-637-31 (1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_03-03_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 3 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Obsah
Začíname
Popis a umiestnenie častí a ovládacích
prvkov ...................................................... 4
1: Rozmiestnenie reproduktorov................. 13
2: Pripojenie reproduktorov ........................ 14
3a: Pripojenie audio zariadení..................... 15
3b: Pripojenie video zariadení..................... 16
4: Pripojenie antén ...................................... 24
5: Príprava receivera a diaľkového
ovládania ................................................ 25
6: Výber sady reproduktorov ...................... 26
7: Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)...................... 27
8: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)................ 30
Prehrávanie
Výber zariadenia ......................................... 32
Počúvanie/sledovanie signálu zo zariadenia.....33
Ovládanie zosilňovača
Navigácia v ponukách Menu....................... 35
Nastavenie úrovne (Menu LEVEL) ............ 39
Nastavenie ekvalizéra (Menu EQ) .............. 40
Nastavenia surround zvuku (Menu SUR) .......40
Nastavenia tunera (Menu TUNER)............. 42
Nastavenia zvuku (Menu AUDIO) ............. 42
Nastavenia obrazu (Menu VIDEO)............. 43
Nastavenia systému (Menu SYSTEM) ....... 44
Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(Menu A. CAL)...................................... 48
Priestorový zvuk
Reprodukcia zvuku bez úprav
(ANALOG DIRECT) .............................53
Obnovenie výrobných nastavení zvukových
polí..........................................................54
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM rozhlasového vysielania ....54
Uloženie rozhlasových staníc......................56
Radio Data System (RDS)...........................58
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
audio signálom (INPUT MODE) ...........60
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) .......61
Reprodukcia digitálneho zvuku z iných
zdrojov vstupného signálu
(DIGITAL ASSIGN)..............................64
Pomenovanie zdrojov vstupného signálu ....65
Zmena zobrazení na displeji........................66
Vypínací časovač (Sleep Timer) .................66
Nahrávanie pomocou receivera ...................67
Používanie DO
Zmena priradení funkcií tlačidlu .................67
Ďalšie informácie
Slovník.........................................................68
Bezpečnostné upozornenia ..........................70
Riešenie problémov.....................................71
Technické údaje...........................................75
Index............................................................77
Dolby Digital a DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)................. 48
Výber predprogramovaného zvukového
poľa......................................................... 50
Reprodukcia zvuku len cez predné
reproduktory (2CH STEREO) ............... 53
3SK
STR-DG710
2-898-637-11 (1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 4 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Začíname
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov
Predný panel
1
2
3
4
5
6
7
8
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
q;
9
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
qk qj
Názov
L AUDIO R
qh
qg qf qd
Funkcia
A ?/1
Stláčaním zapnete/vypnete
(zapnutie/
receiver (str. 25, 33, 34, 54).
pohotovostný
režim)
B SPEAKERS
(OFF/A/B)
Stláčaním zvolíte sadu
predných reproduktorov
(str. 26).
C TUNING
MODE
Stláčaním alebo otáčaním
ovládate tuner (FM/AM)
(str. 54).
TUNING +/–
MEMORY/
ENTER
D Displej
Zobrazuje aktuálny stav
zvoleného zariadenia alebo
zoznam voliteľných položiek
(str. 6).
E Senzor
signálov DO
Príjem signálov z diaľkového
ovládania.
F DISPLAY
Výber informácie zobrazenej
na displeji (str. 59, 66).
qs
Názov
qa
Funkcia
G INPUT MODE Výber režimu vstupného
signálu, ak je rovnaké
zariadenie pripojené
do digitálnych aj
analógových konektorov
(str. 60).
H MASTER
VOLUME
Otáčaním nastavte hlasitosť
vo všetkých reproduktoroch
súčasne (str. 31, 32, 33, 34).
I DIRECT
Počúvanie analógových
zdrojov signálu vo vysokej
kvalite (str. 53).
J AUTO CAL
Aktivácia funkcie
automatickej kalibrácie
(str. 28).
K INPUT
SELECTOR
Výber zdroja vstupného
signálu pre prehrávanie
(str. 32, 33, 34, 53, 55, 57, 60,
65, 67).
4SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 5 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Funkcia
L 2CH
Výber zvukového poľa
(str. 48).
A.F.D.
Začíname
Názov
MOVIE
MUSIC
M SUR BACK
DECODING
Výber režimu dekódovania
surround zadných kanálov
(str. 41).
N SLEEP
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne (str. 66).
O DIMMER
Stláčaním nastavíte jas
displeja (str. 47).
P Konektory
VIDEO 3 IN/
PORTABLE
AV IN
Pripojenie prenosného audio/
video zariadenia ako
kamkordér alebo video hra
(str. 23, 32).
Q Konektor
AUTO CAL
MIC
Pripojenie dodávaného
kalibračného mikrofónu
za účelom vykonania funkcie
automatickej kalibrácie
(str. 27).
R Konektor
PHONES
Pripojenie slúchadiel
(str. 71).
5SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 6 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Indikátory na displeji
1
SW
L
SL
2
3
LFE
SP A ; D EX
SP B
C
R
S
SR
4
5
; PL IIx
6
; PL
HDMI
7
OPT DTS -ES 9 6 / 2 4
COAX
NEO:6
8
9
MEMORY
D.RANGE
RDS ST
MONO
SB
qg
qf
qd
qs
qa
q;
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
A SW
Rozsvieti sa vtedy, ak je výber
subwoofera nastavený
na “YES” (str. 44)
a na konektor SUB WOOFER
je vyvedený audio signál.
E ; PL/
; PLII/
; PLIIx
B LFE
Rozsvieti sa pri prehrávaní
disku, ktorý obsahuje kanál
LFE (nízkofrekvenčný efekt)
a zvuk kanála LFE sa práve
reprodukuje.
C SP A/SP B
Svieti podľa práve zvolených
reproduktorov. Ani jeden
indikátor sa však nerozsvieti,
ak sú reproduktory vypnuté,
alebo sú pripojené slúchadlá.
D ; D/
; D EX
“; D” sa rozsvieti, keď
receiver dekóduje signály
vo formáte Dolby Digital
Surround. “; D EX”
sa rozsvieti, keď receiver
dekóduje signály vo formáte
Dolby Digital Surround EX.
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
Dolby Digital musia byť
vykonané digitálne prepojenia
a INPUT MODE nesmie byť
nastavené na “ANALOG”
(str. 60).
“; PL” sa rozsvieti
pri aplikovaní spracovania
Pro Logic na dva kanály
pre získanie oddeleného
výstupu stredového a surround
kanálov.
“; PLII” sa rozsvieti
pri aplikovaní spracovania
dekodérom Pro Logic II
Movie/Music/Game
(Film/Hudba/Hry).
“; PLIIx” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania
dekodérom Pro Logic IIx
Movie/Music/Game
(Film/Hudba/Hry).
Ani jeden indikátor sa však
nerozsvieti, ak sú stredový
a surround reproduktory
nastavené na “NO” (str. 38)
a tlačidlom A.F.D. je zvolené
nejaké zvukové pole.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic
IIx nefunguje pri signáloch
formátu DTS ani pri signáloch
s vyššou vzorkovacou
frekvenciou než 48 kHz.
F OPT
Svieti, keď je INPUT MODE
nastavené na “AUTO IN”
a zdrojovým signálom je
digitálny signál vstupujúci
do konektora OPTICAL, alebo
keď je INPUT MODE
nastavené na “OPT IN”
(str. 60).
6SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 7 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Funkcia
Názov
Funkcia
G DTS/
DTS-ES/
DTS 96/24/
DTS-ES
96/24
“DTS” sa rozsvieti, keď receiver
dekóduje signály DTS.
“DTS-ES” sa rozsvieti, keď
receiver dekóduje signály
DTS-ES. “DTS 96/24”
sa rozsvieti, keď receiver
dekóduje signály DTS 96/24
(96 kHz/24 bit). “DTS-ES 96/
24” sa rozsvieti, keď receiver
dekóduje signály DTS-ES 96/24.
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
DTS musia byť vykonané
digitálne prepojenia a INPUT
MODE nesmie byť nastavené
na “ANALOG” (str. 60).
H MEMORY
Svieti, ak je aktivovaná nejaká
pamäťová funkcia, napr. Preset
Memory (str. 56) atď.
I Indikátory
pre tuner
Rozsvecujú sa, keď receiver ladí
rozhlasové stanice (str. 54) atď.
Poznámka
“RDS” sa zobrazuje len
pri modeloch s regionálnymi
kódmi CEL, CEK.
O Indikátory
Písmená (L, C, R atď.) indikujú
prehrávaných práve prehrávaný kanál.
kanálov
Políčka okolo písmen
znázorňujú spôsob zmixovania
(založenom na nastavení
reproduktorov) zdroja signálu
receiverom.
L
Predný ľavý
R
Predný pravý
C
Stredový (mono)
SL
Surround ľavý
SR
Surround pravý
S
Surround (monofonická alebo
surround zložky dosiahnuté
spracovaním Pro Logic)
SB
Surround zadné (surround
zadné zložky dosiahnuté
6.1-kanálovým dekódovaním)
Príklad:
Formát záznamu (Predný/
Surround): 3/2.1
Výstupný kanál: Surround
reproduktory sú nastavené
na “NO” (str. 38)
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
J Indikátory
uloženej
stanice
(predvoľby)
Rozsvecujú sa, keď receiver
prijíma uložené rozhlasové
stanice (predvoľby).
Podrobnosti o ukladaní staníc
pozri str. 56.
K D.RANGE
Rozsvieti sa, keď je aktivovaná
kompresia dynamického
rozsahu (str. 36).
L NEO:6
Svieti, keď je aktívny dekodér
DTS Neo:6 Cinema/Music
(str. 49).
M COAX
Svieti, keď je INPUT MODE
nastavené na “AUTO IN”
a zdrojovým signálom je
digitálny signál vstupujúci
do konektora COAXIAL,
alebo keď je INPUT MODE
nastavené na “COAX IN”
(str. 60).
N HDMI
Svieti, keď receiver zistí
zariadenie pripojené
do konektora HDMI IN
(str. 17).
SW
L
SL
C
R
SR
7SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Začíname
Názov
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 8 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Zadný panel
1
DIGITAL
DVD IN
2
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
AM
VIDEO 1
IN
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
6 5
SUB
WOOFER
FRONT B
4
R
FRONT A
SPEAKERS
3
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
C Časť SPEAKERS
Konektory
OPTICAL IN
Pripojenie DVD
prehrávača atď.
Konektor
Konektor
COAXIAL
COAXIAL IN poskytuje vyššiu
kvalitu hlasnejšieho
zvuku (str. 20, 22).
Konektory
HDMI IN/
OUT*
Konektor
DMPORT
Pripojenie DVD
prehrávača atď.
Obrazový
a zvukový signál sú
vyvedené do TVP
alebo projektora
(str. 17).
Pripojenie
adaptéra
DIGITAL MEDIA
PORT (str. 62).
B Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT
Zelený (Y)
Modrý
(PB/CB)
Červený
(PR/CR)
Konektory
COMPONENT
VIDEO
INPUT/
OUTPUT*
Pripojenie DVD
prehrávača, TVP
alebo satelitného
prijímača.
Umožňuje
sledovanie
obrazových
signálov vo vysokej
kvalite (str. 19 – 22).
Pripojenie
reproduktorov
(str. 14).
Pripojenie
subwoofera
(str. 14).
D Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Biely (L)
Červený
(R)
Žltý
Konektory
AUDIO IN/
OUT
Pripojenie VCR,
DVD prehrávača
atď. (str. 19 – 23).
Konektory
VIDEO IN/
OUT*
E Časť AUDIO INPUT
Biely (L)
Červený
(R)
Konektory
AUDIO IN
Pripojenie CD
prehrávača atď.
(str. 15).
8SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 9 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
F Časť ANTENNA
Konektory AM Pripojenie
ANTENNA
dodávanej AM
rámovej antény
(str. 24).
Diaľkové ovládanie
Dodávaným diaľkovým ovládaním
RM-AAU015 môžete ovládať receiver
a audio/video zariadenia Sony, na ovládanie
ktorých ste DO nastavili (str. 67).
1
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
wa
2
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
* Ak prepojíte konektor MONITOR OUT alebo
HDMI OUT s TVP alebo projektorom, môžete
sledovať zvolený vstupný obrazový signál
(str. 19).
SAT
TV
2CH
A.F.D.
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
AMP MENU
1
2
3
AUTO CAL
w;
4
7
ql
qk
qj
qh
9
8
>10/
-
6
5
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
3
4
5
6
7
8
9
q;
TV VOL
MASTER VOL
G
g
qa
qg
qf
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
qs
TV
qd
Pokračovanie
9SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Začíname
Konektor FM Pripojenie
ANTENNA
dodávanej FM
drôtovej antény
(str. 24).
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 10 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Názov
Funkcia
A TV ?/1
Súčasným stlačením TV ?/1
(zapnutie/
a TV (M) zapnete/vypnete
pohotovostný TVP.
režim)
AV ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
B ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
C Tlačidlá pre
výber zdroja
vstupného
signálu
Stlačením zapnete/vypnete
audio/video zariadenia Sony,
na ovládanie ktorých je DO
naprogramované (str. 67).
Ak súčasne stlačíte aj tlačidlo
?/1 (B), vypnete receiver
spolu s ostatnými zariadeniami
(SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkcia tlačidla AV ?/1 sa
automaticky zmení vždy, keď
zvolíte zdroj vstupného signálu
pomocou tlačidiel pre výber
vstupného signálu (C).
Zapnutie alebo vypnutie
receivera.
Aby sa vypli všetky
zariadenia, stlačte súčasne
?/1 a AV ?/1 (A)
(SYSTEM STANDBY).
Stlačením jedného z tlačidiel
zvoľte požadované zariadenie.
Po stlačení ľubovoľného
z týchto tlačidiel sa zapne
receiver. Tlačidlá sú od výroby
priradené pre ovládanie
nasledovných zariadení Sony.
Môžete zmeniť priradenia
funkcií pre tlačidlá podľa
postupu v “Zmena priradení
funkcií tlačidlu” na str. 67.
Tlačidlo
Priradené
zariadenie Sony
DMPORT
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
VIDEO 1
VCR (režim VTR 3)
VIDEO 2
VCR (režim VTR 2)
VIDEO 3
Nepriradené
DVD
DVD prehrávač
SAT
Digitálny satelitný
prijímač
TV
TVP
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD prehrávač
TUNER
Vstavaný tuner
Názov
Funkcia
D 2CH
Výber zvukového poľa.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
E AMP MENU
Stlačením zobrazíte Menu
receivera. Stláčaním V, v, B,
ba
(P) vykonávajte
operácie v Menu.
F AUTO CAL
Aktivácia funkcie
automatickej kalibrácie.
G D.TUNING
Stlačením potvrdíte výber
režimu priameho ladenia.
D.SKIP
H DVD MENU
FM MODE
I ENTER
MEMORY
Prepínanie diskov
na meničoch diskov.
Stlačením zobrazíte Menu
DVD prehrávača na TV
obrazovke. Stláčaním V, v, B,
ba
(P) vykonávajte
operácie v Menu.
Výber monofonického alebo
stereofonického režimu
v pásme FM.
Stlačením potvrdíte zadanú
hodnotu po výbere predvoľby,
disku alebo skladby číselnými
tlačidlami na TVP, VCR
alebo satelitnom prijímači.
Stlačením uložíte stanicu.
J MUTING
Stlačením vypnete zvuk.
Súčasným stlačením
MUTING a TV (M) vypnete
zvuk na TVP.
K TV VOL
+a)/–
Súčasným stlačením TV VOL
+/– a TV (M) nastavíte
hlasitosť na TVP.
MASTER
VOL +a)/–
L ./>b)
Stlačte pre nastavovanie
úrovne hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne.
Prepínanie skladieb v CD/
DVD/Blu-ray disk
prehrávači.
REPLAY < / Zopakovanie predošlej scény
ADVANCE < alebo zrýchlený posuv
v aktuálnej scéne vpred
pri VCR, DVD alebo Blu-ray
disk prehrávači.
10SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 11 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Názov
Názov
Funkcia
Stlačením
– vyhľadávate skladby vpred/
vzad pri DVD prehrávači.
– spustíte zrýchlený posuv
vpred/vzad na VCR, CD/
Blu-ray disk prehrávači.
O RETURN/
EXIT O
Ha)b)
Spustenie prehrávania
na VCR, CD/DVD/Blu-ray
disk prehrávači.
Xb)
Pozastavenie prehrávania
alebo nahrávania na VCR,
CD/DVD/Blu-ray disk
prehrávači. (Tiež spustenie
nahrávania zo zariadenia
v režime pozastavenia
nahrávania.)
Stlačením
– obnovíte zobrazenie
predošlého Menu.
– vypnete Menu alebo OSD
zobrazenie VCR, DVD
prehrávača, satelitného
prijímača alebo Blu-ray disk
prehrávača zobrazené na TV
obrazovke.
Súčasným stlačením
RETURN/EXIT a TV (M)
obnovíte predchádzajúce
Menu TVP alebo Menu
vypnete, keď je Menu
zobrazené na TV obrazovke.
P
Po stlačení AMP MENU
(E), DVD MENU (H)
alebo MENU (N) stláčaním
V, v, B alebo b volíte
nastavenia. Potom stlačením
potvrdíte výber pre DVD
MENU alebo MENU.
Stlačením
tiež potvrdíte
výber receivera, VCR,
satelitného prijímača, CD/
DVD/Blu-ray disk
prehrávača.
xb)
Zastavenie prehrávania
na VCR, CD/DVD/Blu-ray
disk prehrávači.
TV CH +/–
Súčasným stlačením TV CH
+/– a TV (M) zvolíte
predvoľbu na TVP.
PRESET +/–
Stláčaním volíte
– uložené stanice (predvoľby).
– uložené stanice (predvoľby)
na VCR alebo satelitnom
prijímači.
TUNING +/–
V/v/B/b
Q DISPLAY
Výber informácie zobrazenej
na TV obrazovke pri VCR,
satelitnom prijímači, CD/
DVD/Blu-ray disk
prehrávači.
Súčasným stlačením
DISPLAY a TV (M)
zobrazíte na TV obrazovke
TV informácie.
R TOOLS
Zobrazenie volieb
aplikovaných na celý disk
(napr. ochrana disku),
rekordér (napr. nastavenia
zvuku pri nahrávaní) alebo
viacero položiek v zozname
Menu (napr. vymazanie
viacerých titulov).
Súčasným stlačením TOOLS
a TV (M) zobrazíte voľby
aplikovateľné pre TVP.
Ladenie staníc.
M TV
Súčasným stlačením TV
a požadovaného tlačidla sa
aktivuje funkcia popísaná
oranžovou potlačou.
N MENU
Stlačením zobrazíte Menu
VCR, DVD prehrávača,
satelitného prijímača alebo
Blu-ray disk prehrávača na TV
obrazovke.
Súčasným stlačením MENU
a TV (M) zobrazíte Menu
TVP.
Stláčaním V, v, B, b a
(P)
vykonávajte operácie v Menu.
Pokračovanie
11SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Začíname
Funkcia
m/Mb)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 12 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Názov
Funkcia
S -/--
Súčasným stlačením tlačidla
-/-- a TV (M) zvolíte režim
zadávania predvolieb
jedno- alebo dvojciferne
pri TVP.
>10/
x
CLEAR
Stláčaním volíte
– čísla skladieb nad 10 pri
VCR, satelitnom prijímači
alebo CD prehrávači.
– čísla kanálov pri termináli
digitálnej káblovej TV.
Stlačením zrušíte chybu
pri stlačení nesprávneho
číselného tlačidla.
T Číselné
tlačidlá
(číslo 5a))
Stlačením
– uložíte/vyvoláte uložené
stanice.
– zvolíte čísla skladieb v CD/
DVD/Blu-ray disk
prehrávači. Stlačením 0/10
zvolíte skladbu č. 10.
– volíte čísla predvolieb
pri VCR alebo satelitnom
prijímači.
Súčasným stlačením
číselných tlačidiel a TV (M)
zvolíte TV predvoľby.
U TV INPUT
Súčasným stlačením tlačidla
TV INPUT a TV (M) zvolíte
zdroj vstupného signálu
(TV signál alebo video signál).
SLEEP
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne.
a)
Tlačidlá 5, MASTER VOL +, TV VOL + a H
majú orientačné hmatové body. Orientačné
hmatové body používajte pri ovládaní receivera
na orientáciu medzi tlačidlami.
b)
Toto tlačidlo je tiež funkčné pri ovládaní adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT. Podobnosti o funkcii
tlačidla pozri v návode na použitie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť popísané operácie
dostupné, alebo môžu pracovať odlišne než je
uvedené.
12SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 13 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Reprodukcia 5.1/6.1-kanálového
zvuku
Pre maximálny efekt multikanálového
priestorového zvuku je potrebných
5 reproduktorov (dva predné, stredový
a dva surround reproduktory) a subwoofer
(5.1-kanálový zvuk).
Po pripojení jedného prídavného surround
zadného reproduktora (6.1-kanálový zvuk)
sa sprístupní možnosť vysokokvalitnej
reprodukcie DVD programov zaznamenaných
vo formáte Surround EX (pozri “Používanie
režimu dekódovania surround zadného kanála
(SB DEC)” na str. 41).
Príklad konfigurácie
6.1-kanálového systému
reproduktorov
Príklad konfigurácie
5.1-kanálového systému
reproduktorov
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
GSubwoofer
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
F Surround zadný reproduktor
GSubwoofer
Rada
Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú smerovosť,
môžete ho umiestniť kdekoľvek.
13SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Začíname
Receiver umožňuje používanie
6.1-kanálového systému reproduktorov
(6 reproduktorov a subwoofer).
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 14 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
2: Pripojenie reproduktorov
A
G
A
DVD IN
F
D
B
VIDEO 2/BD IN
OUT
HDMI
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO IN
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
Konektory SPEAKERS FRONT Ba)
B
B
E
C
A Monofonický audio kábel (nedodávaný)
B Reproduktorové káble (nedodávané)
APredný reproduktor A (ľavý)
BPredný reproduktor A (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
FSurround zadný reproduktor
GSubwooferb)
a) Ak
vlastníte ďalšiu sadu predných reproduktorov,
pripojte ju do konektorov SPEAKERS FRONT B.
Prepínačom SPEAKERS (OFF/A/B) na receiveri
(str. 26) môžete zvoliť tie predné reproduktory,
ktoré chcete používať.
b) Ak pripojíte subwoofer s funkciou automatického
prepínania do pohotovostného režimu, pri
sledovaní filmov túto funkciu vypnite. Ak je
funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu nastavená na ON,
pri poklese úrovne vstupného signálu
pre subwoofer sa automaticky prepína subwoofer
do pohotovostného režimu a môže teda dôjsť
k vypnutiu reprodukcie zvuku zo subwoofera.
14SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 15 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
3a: Pripojenie audio zariadení
Začíname
Pripojenie Super Audio CD/CD
prehrávača
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
Super Audio CD/CD prehrávača.
Po pripojení Super Audio CD/CD prehrávača
pokračujte “3b: Pripojenie video zariadení”
(str. 16).
Super Audio CD/
CD prehrávač
A
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Audio kábel (nedodávaný)
15SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 16 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
3b: Pripojenie video zariadení
Pripojenie zariadení
Táto časť popisuje spôsob pripojenia video
zariadení k receiveru. Pred pripájaním pozri
tabuľku “Pripájané zariadenie” nižšie, kde sú
uvedené čísla príslušných strán s pokynmi
pre pripájanie zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte
“4: Pripojenie antén” (str. 24).
Prepájané vstupné/výstupné
video konektory
Kvalita obrazu závisí od konektorov
používaných na prepojenie. Pozri nasledovný
obrázok. Prepojenie zvoľte podľa typu
konektorov na pripájanom zariadení.
TVP atď.
Konektor INPUT
HDMI
Pripájané zariadenie
Zariadenie
Str.
S konektorom HDMI
17
TVP
19
DVD prehrávač/DVD rekordér
20
Satelitný prijímač/Set-top box
22
VCR
23
Receiver
Konektor
MONITOR OUT,
HDMI OUT
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
COMPONENT
HDMI VIDEO
VIDEO
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
Kamkordér, video hra atď.
23
Ak chcete pripojiť viacero
digitálnych zariadení, avšak
nie je voľný žiadny vstupný
konektor
Pozri “Reprodukcia digitálneho zvuku z iných
zdrojov vstupného signálu (DIGITAL
ASSIGN)” (str. 64).
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
COMPONENT
HDMI VIDEO
VIDEO
Receiver
Konektor INPUT
Video zariadenie
Konektor
OUTPUT
COMPONENT
HDMI VIDEO
VIDEO
Vysokokvalitný obraz
16SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 17 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
HDMI funkcia
Digitálny audio signál vysielaný HDMI
zariadením je možné reprodukovať
reproduktormi tohto receivera. Takýto signál
podporuje formát Dolby Digital, DTS
a lineárny PCM formát.
HDMI je skrátený názov pre High-Definition
Multimedia Interface (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením). Je to
rozhranie pre prenos video a audio signálov
v digitálnom formáte.
DVD prehrávač
Blu-ray disk prehrávač
TVP, projektor atď.
Audio/video signály
Audio/video signály
Audio/video signály
A
A
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
A
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
Pokračovanie
17SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Začíname
Pripojenie zariadení
s konektormi HDMI
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 18 Thursday, April 5, 2007 11:50 AM
Poznámky k HDMI prepojeniu
• Ak je obraz nekvalitný alebo sa
nereprodukuje zvuk zo zariadenia
pripojeného HDMI káblom, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Vstupný audio signál vstupujúci
do konektora HDMI IN je vyvedený
na výstup do reproduktorov a na výstup
z konektora HDMI OUT. Signál nie je
vyvedený na iné audio konektory.
• Video signál vstupujúci do konektora
HDMI IN je vyvedený len na výstup
z konektora HDMI OUT. Vstupný video
signál nie je vyvedený na výstup z
konektorov VIDEO OUT ani MONITOR
OUT.
• Ak chcete počúvať zvuk z TV
reproduktorov, nastavte “AUDIO”
na “TV+AMP” v Menu VIDEO (str. 43).
Ak nastavíte “AMP”, zvuk nebude
reprodukovaný z reproduktorov TVP.
• Nie je možné vyviesť na výstup signály
multikanálovej/dvojkanálovej časti
Super Audio CD disku.
• Audio signály (vzorkovacia frekvencia,
dátový tok atď.) vysielané z konektora
HDMI sa môžu obmedziť pripojeným
zariadením. Ak je obraz nekvalitný alebo
sa nereprodukuje zvuk zo zariadenia
pripojeného HDMI káblom, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Pri prepnutí vzorkovacej frekvencie alebo
počtu kanálov výstupného audio signálu
na prehrávacom zariadení sa môže zvuk
dočasne prerušiť.
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany autorských práv
(HDCP), obrazový a/alebo zvukový signál
z konektora HDMI OUT môže byť skreslený,
alebo nemusí byť vyvedený na výstup.
V takomto prípade skontrolujte technické
údaje pripojeného zariadenia.
• Nastavte rozlíšenie obrazu na prehrávacom
zariadení na 720p alebo 1080i, ak sa cez HDMI
prepojenie privádza výstupný multikanálový
audio signál s frekvenciou 96 kHz.
• Podrobnosti pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
• Neodporúčame používať HDMI-DVI
konverzný kábel. Ak pripojíte HDMI-DVI
konverzný kábel k DVI-D zariadeniu,
zvukový a/alebo obrazový signál sa nemusí
vyviesť na výstup.
Poznámky
• Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP
cez receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video ani
audio signál sa nebude prenášať.
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie
Blu-ray disk prehrávača, musíte zmeniť výrobné
nastavenie tlačidla pre výber zdroja vstupného
signálu VIDEO 2. Podrobnosti pozri “Zmena
priradení funkcií tlačidlu” (str. 67).
• Vstup VIDEO 2 môžete tiež premenovať, aby
sa zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti
pozri “Pomenovanie zdrojov vstupného signálu”
(str. 65).
18SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 19 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Poznámka
Pripojenie TVP
Obraz z video zariadenia pripojeného
k receiveru môžete zobraziť na TV obrazovke.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble.
Pripojte audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rady
• Ak prepojíte konektor MONITOR OUT s TVP
alebo projektorom, môžete sledovať zvolený
vstupný obrazový signál.
• Zvuk z TVP sa reprodukuje reproduktormi
pripojenými k receiveru, ak prepojíte výstupné
audio konektory TVP a konektory TV IN
na receiveri.
TVP
Audio signály
Video signály
A
DIGITAL
DVD IN
B
VIDEO 2/BD IN
C
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Audio kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Zložkový video kábel (nedodávaný)
19SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Začíname
Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP cez
receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video ani audio
signál sa nebude prenášať.
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 20 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Poznámka
Pripojenie DVD prehrávača/
DVD rekordéra
Aby sa reprodukoval multikanálový digitálny zvuk,
vykonajte nastavenie výstupného digitálneho audio
signálu na DVD prehrávači. Podrobnosti pozri
v návode na použitie DVD prehrávača.
Nasledovný obrázok zobrazuje spôsob
pripojenia DVD prehrávača/rekordéra.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble.
Pripojte audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
Pripojenie DVD prehrávača
DVD prehrávač
Audio signály
Video signály
A
B
DIGITAL
DVD IN
C
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Zložkový video kábel (nedodávaný)
20SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 21 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Pripojenie DVD rekordéra
Audio signály
A
Začíname
DVD rekordér
Video signály
B
C
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
D
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Optický digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Video kábel (nedodávaný)
D Zložkový video kábel (nedodávaný)
Poznámky
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
rekordéra, musíte zmeniť výrobné nastavenie
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu
VIDEO 1. Podrobnosti pozri “Zmena priradení
funkcií tlačidlu” (str. 67).
• Vstup VIDEO 1 môžete tiež premenovať, aby sa
zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu” (str. 65).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
21SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 22 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Poznámky
Pripojenie satelitného
prijímača/Set-top box
zariadenia
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
satelitného prijímača alebo Set-top box
zariadenia.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
Satelitný prijímač/Set-top box
Audio signály
A
Video signály
B
C
DIGITAL
DVD IN
D
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
A Optický digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Video kábel (nedodávaný)
D Zložkový video kábel (nedodávaný)
22SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 23 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Začíname
Pripojenie zariadení s analógovým
video a audio konektorom
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
zariadenia s analógovými konektormi
napr. VCR atď.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
VCR
Audio signály
Video signály
A
B
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
L AUDIO R
Do konektorov VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
(Predný panel)
Kamkordér/video hra
atď.
C
A Audio kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Audio/video kábel (nedodávaný)
23SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 24 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
4: Pripojenie antén
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú
anténu.
FM drôtová anténa (dodávaná)
AM rámová anténa
(dodávaná)
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
OUT
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
Y
VIDEO 1
IN
AM
PB/CB
COAXIAL
DVD
IN
PR/CR
VIDEO IN
DMPORT
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
L
R
R
R
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
L
L
SURROUND BACK
R
SURROUND
CENTER
COMPONENT VIDEO
R
L
AUDIO OUT
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFER
FRONT B
R
FRONT A
SPEAKERS
* Tvar konektora závisí od regionálneho kódu
receivera.
Poznámky
• Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej
od receivera a ostatných zariadení.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM antény ju vodorovne narovnajte.
24SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 25 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom. Tento
postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty).
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
Sieťová šnúra
1,2
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L
L AUDIO R
SURROUND BACK
3
R
SURROUND
1
2
CENTER
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Na 5 sekúnd držte zatlačené
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa striedavo zobrazuje
“PUSH” a “ENTER”.
Do elektrickej siete
3
Stlačte MEMORY/ENTER.
Najskôr sa krátko zobrazí “CLEARING”
a potom “CLEARED”.
Pri nasledovných položkách sa obnovia
výrobné nastavenia.
• Všetky nastavenia v Menu LEVEL, EQ,
SUR, TUNER, AUDIO, VIDEO
a SYSTEM.
• Zvukové pole uložené pre jednotlivé
zdroje signálu a uložené stanice.
• Všetky parametre zvukových polí.
• Všetky uložené stanice.
• Všetky indexové názvy zdrojov signálu
a uložených staníc.
• Ovládač MASTER VOLUME
sa nastaví na “VOL MIN”.
• Zdroj vstupného signálu sa nastaví
na “DVD”.
25SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Začíname
5: Príprava receivera
a diaľkového ovládania
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 26 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania
Vložte dve batérie R6 (veľkosť AA)
do diaľkového ovládania RM-AAU015.
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
6: Výber sady
reproduktorov
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré
chcete používať.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
SPEAKERS (OFF/A/B)
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Nemiešajte alkalické batérie s inými.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu
zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší
čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému
vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu.
V takomto prípade znova priraďte funkcie
tlačidlám (str. 67).
Rada
Stláčaním SPEAKERS (OFF/A/B)
zvoľte sadu reproduktorov,
ktorú chcete používať.
Pre zvolenie
Rozsvieťte
Reproduktorov pripojených
SP A
do konektorov SPEAKERS FRONT A
Reproduktorov pripojených
SP B
do konektorov SPEAKERS FRONT B
Reproduktory vypnete stláčaním SPEAKERS
(OFF/A/B) dovtedy, kým sa nevypne
indikácia “SP A” aj “SP B”.
Poznámka
Ak sú k receiveru pripojené slúchadlá, stláčaním
SPEAKERS (OFF/A/B) nie je možné zvoliť sadu
predných reproduktorov.
Pri normálnom používaní by mali batérie vydržať
cca 3 mesiace. Ak už pomocou diaľkového
ovládania nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte
všetky batérie za nové.
26SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 27 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Poznámky
• Automatická kalibrácia nefunguje, ak sú pripojené
slúchadlá.
• Skontrolujte, či nie sú pomocou
SPEAKERS (OFF/A/B) vypnuté reproduktory.
(AUTO CALIBRATION)
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
Kalibračný mikrofón
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
Funkcia DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) umožňuje vykonať automatickú
kalibráciu ako:
• Kontrola prepojenia receivera a všetkých
reproduktorov.
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.
Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
jednotlivých reproduktorov môžete vykonať
aj manuálne. Podrobnosti pozri “8: Nastavenie
úrovne hlasitosti a vyváženia reproduktorov
(TEST TONE)” (str. 30).
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Pred vykonaním automatickej kalibrácie
rozmiestnite a pripojte reproduktory (str. 13, 14).
• Konektor AUTO CAL MIC je určený
len pre dodávaný kalibračný mikrofón.
Nepripájajte doňho iné mikrofóny. Mohli
by ste spôsobiť poškodenie receivera
a mikrofónu.
• Počas kalibrácie sa reprodukuje hlasný
zvuk. Berte ohľad na deti a susedov.
• Automatickú kalibráciu vykonajte v tichom
prostredí, aby sa predišlo vplyvom šumov
a aby sa získali presnejšie merania.
• Medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky.
Inak sa kalibrácia nevykoná správne.
Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky,
aby sa predišlo chybám v meraní.
1
Pripojte dodávaný kalibračný
mikrofón do konektora
AUTO CAL MIC.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Umiestnite kalibračný mikrofón
do pozície počúvania. Nastavte ho
do úrovne uší napr. pomocou podstavca
alebo statívu.
27SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Začíname
7: Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 28 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
2
Automatická kalibrácia
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
Meranie trvá niekoľko minút.
V tabuľke sú zobrazenia pri spustení
merania.
Prepínač
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
AMP MENU
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
G
1
Displej
Úroveň hluku
v prostredí
NOISE.CHK
Pripojenie
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE a SP DET.*
Úroveň hlasitosti
reproduktora
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE a GAIN*
Vzdialenosť
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE
a DISTANCE*
* Počas merania na displeji svieti indikátor
príslušného reproduktora.
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
Meranie
D.TUNING
TOOLS MUTING
DISPLAY
Meranie sa spustí.
MASTER
VOL +/–
MENU
3
Meranie sa dokončí.
Zobrazí sa “COMPLETE” a nastavenia
sa zaregistrujú.
4
Odpojte kalibračný mikrofón
od konektora AUTO CAL MIC.
Stlačte AUTO CAL.
Poznámka
Meranie sa do 5 sekúnd spustí a displej
sa prepína nasledovne:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Počas odpočítavania meranú zónu
opustite, aby sa nenarušilo meranie.
Automatická kalibrácia nedokáže identifikovať
subwoofer. Všetky nastavenia subwoofera sa preto
uchovajú.
Rada
Ak počas merania vykonáte nasledovné,
automatická kalibrácia sa zruší.
– Stlačíte ?/1, tlačidlá pre zdroj vstupného signálu
alebo MUTING.
– Zmeníte úroveň hlasitosti.
– Znova stlačíte AUTO CAL.
28SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 29 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Chybové a výstražné hlásenia
Ak sa počas automatickej kalibrácie zistí
chyba, potom sa po každom meraní na displeji
cyklicky zobrazuje nasledovné chybové
hlásenie:
Chybový kód t prázdne zobrazenie t
(chybový kód t prázdne zobrazenie)a) t
PUSH t prázdne zobrazenie t ENTER
a)
Zobrazí sa, ak sa registruje viac než jedno chybové
hlásenie.
Odstránenie chyby
1 Poznačte si kód chybového hlásenia.
2 Stlačte .
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Odstráňte chybu.
Príčina a opatrenie
ERROR 23
Zistil sa surround zadný
reproduktor, ale surround
reproduktory nie sú pripojené.
Pripojte surround reproduktory.
Keď sa zobrazí výstražné
hlásenie
Počas automatickej kalibrácie poskytujú
výstražné hlásenia informácie o výsledkoch
merania. Výstražné hlásenia sa na displeji
cyklicky zobrazujú nasledovne:
Výstražný kód t prázdne zobrazenie t
(výstražný kód t prázdne zobrazenie)b) t
PUSH t prázdne zobrazenie t ENTER
b) Zobrazí
sa, ak sa registruje viac než jedno
výstražné hlásenie.
Podrobnosti pozri “Kódy chybových hlásení
a príslušné opatrenia”.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
kalibráciu znova (str. 28).
Môžete zvoliť, aby sa výstražné hlásenie
ignorovalo, keď bude funkcia automatickej
kalibrácie automaticky vykonávať nastavenia.
Nastavenia je možné zmeniť aj manuálne.
Kódy chybových hlásení
a príslušné opatrenia
Manuálna zmena nastavení
Kód
chybového
hlásenia
Príčina a opatrenie
ERROR 10
Prostredie je príliš hlučné. Počas
automatickej kalibrácie musí byť
ticho.
ERROR 11
Reproduktory sú príliš blízko
kalibračného mikrofónu.
Premiestnite reproduktory ďalej
od kalibračného mikrofónu.
ERROR 12
Nezistil sa žiadny reproduktor.
Skontrolujte zapojenie
kalibračného mikrofónu a znova
zopakujte postup automatickej
kalibrácie.
ERROR 20
Nezistili sa predné reproduktory,
alebo sa zistil len jeden predný
reproduktor. Skontrolujte zapojenie
predných reproduktorov.
ERROR 21
Zistil sa len jeden surround
reproduktor. Skontrolujte zapojenie
surround reproduktorov.
1 Poznačte si kód výstražného hlásenia.
2 Stlačte .
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Vykonajte opatrenie popísané v “Kódy
výstražných hlásení a opatrenia” ďalej
v texte.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
kalibráciu znova (str. 28).
Pokračovanie
29SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Začíname
Chybové hlásenia
Kód
chybového
hlásenia
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 30 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Kódy výstražných hlásení
a opatrenia
Kód
Vysvetlenie a riešenie
výstražného hlásenia
WARN. 40 Prostredie je príliš hlučné. Počas
automatickej kalibrácie musí byť ticho.
WARN. 60 Nie sú správne vyvážené predné
reproduktory. Zmeňte pozíciu
pre predné reproduktory.c)
WARN. 62 Nie je správne nastavená úroveň
stredového reproduktora. Zmeňte
pozíciu stredového reproduktora.d)
WARN. 63 Nie je správne nastavená úroveň
surround ľavého reproduktora. Zmeňte
pozíciu surround ľavého reproduktora.e)
8: Nastavenie úrovne
hlasitosti a vyváženia
reproduktorov
(TEST TONE)
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
použite testovací tón.
Rada
Toto zariadenie používa testovací tón s frekvenciou
oscilujúcou okolo 800 Hz.
WARN. 64 Nie je správne nastavená úroveň
surround pravého reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround pravého
reproduktora.f)
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
WARN. 65 Nie je správne nastavená úroveň
surround zadného reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround zadného
reproduktora.g)
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
WARN. 70 Nie je správne nastavená vzdialenosť
pre predné reproduktory. Zmeňte
pozíciu pre predné reproduktory.c)
1
2
3
4
5
6
WARN. 72 Nie je správne nastavená vzdialenosť
stredového reproduktora. Zmeňte
pozíciu stredového reproduktora.d)
7
8
9
WARN. 73 Nie je správne nastavená vzdialenosť
surround ľavého reproduktora. Zmeňte
pozíciu surround ľavého
reproduktora.e)
c) Podrobnosti
pozri “Vzdialenosť predných
reproduktorov” (str. 46).
d)
Podrobnosti pozri “Vzdialenosť stredového
reproduktora” (str. 46).
e)
Podrobnosti pozri “Vzdialenosť surround ľavého
reproduktora” (str. 46).
f)
Podrobnosti pozri “Vzdialenosť surround pravého
reproduktora” (str. 46).
g)
Podrobnosti pozri “Vzdialenosť surround zadného
reproduktora” (str. 46).
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
1
AMP MENU
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
2-5
D.TUNING
TOOLS MUTING
DISPLAY
WARN. 74 Nie je správne nastavená vzdialenosť
surround pravého reproduktora. Zmeňte
pozíciu surround pravého reproduktora.f)
WARN. 75 Nie je správne nastavená vzdialenosť
surround zadného reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround zadného
reproduktora.g)
?/1
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
MASTER
VOL +/–
MENU
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
Stlačením
Menu.
3
4
Stláčaním V/v zvoľte “T. TONE”.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
30SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_04-31_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 31 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
5
Stláčaním V/v zvoľte “T. TONE Y”.
6
Začíname
Postupne v slede bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón:
Predný ľavý t Stredový t Predný
pravý t Surround pravý t Surround
zadný tSurround ľavý t Subwoofer
Nastavte úroveň a vyváženie
jednotlivých reproduktorov
v Menu LEVEL tak, aby v mieste
počúvania zaznel testovací tón
z každého reproduktora
rovnako.
Podrobnosti pozri “Nastavenie úrovne
hlasitosti (Menu LEVEL)” (str. 39).
Rady
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete
nastaviť súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–.
Môžete tiež používať MASTER VOLUME
na receiveri.
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
7
Opakovaním krokov 1 až 5
zvoľte “T. TONE N”.
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo
pre výber zdroja vstupného signálu.
Reprodukcia testovacieho tónu sa zruší.
Ak sa testovací tón
nereprodukuje
• Reproduktorové káble môžu byť nesprávne
zapojené.
• Reproduktorové káble môžu byť skratované.
Poznámka
Testovací tón nezaznieva, keď je zvolená funkcia
ANALOG DIRECT.
31SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_32-34_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 32 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Prehrávanie
Výber zariadenia
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
G
g
RETURN/EXIT
1
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
3
f
Zariadenia, ktorých
zvuk je možné
prehrávať
SAT
[SAT]
Satelitný prijímač atď.
pripojený do konektora
SAT
TV
[TV]
TVP atď. pripojený
do konektora TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD
prehrávač atď. pripojený
do konektora SA-CD/CD.
TUNER
[Pásmo FM
alebo AM]
Vstavaný tuner
* Na displeji roluje “VIDEO 2/BD” a “VIDEO 3/
PORTABLE AV”, potom sa podľa situácie
zobrazí “VIDEO 2” a “VIDEO 3”.
AUTO CAL
>10/
Zvolený zdroj
signálu
[Displej]
2
Zapnite pripojené zariadenie
a spustite prehrávanie.
3
Stláčaním MASTER VOL +/–
nastavte hlasitosť.
Môžete tiež používať MASTER
VOLUME na receiveri.
MENU
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja signálu zvoľte
požadovaný zdroj signálu.
Môžete tiež používať INPUT SELECTOR na
receiveri. Indikácia pre zvolený vstup (zdroj
vstupného signálu) sa zobrazí na displeji.
Zvolený zdroj
signálu
[Displej]
Zariadenia, ktorých
zvuk je možné
prehrávať
DMPORT
[DMPORT]
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT pripojený
do konektora DMPORT.
VIDEO 1
[VIDEO 1]
VCR atď. pripojený
do konektora VIDEO 1
VIDEO 2
[VIDEO 2/BD]*
Blu-ray disk prehrávač
atď. pripojený do
konektora VIDEO 2/BD
Vypnutie zvuku
Stlačte MUTING.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete receiver.
Ochrana pred poškodením
reproduktorov
Pred vypnutím receivera znížte úroveň
hlasitosti.
VIDEO 3
Kamkordér, video hra
[VIDEO 3/
atď. pripojený do
PORTABLE AV]* konektora VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN
DVD
[DVD]
DVD prehrávač atď.
pripojený do konektora
DVD
32SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_32-34_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 33 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Počúvanie/sledovanie signálu zo zariadenia
Reprodukcia zvuku zo Super Audio CD/CD prehrávača
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AMP MENU
Prehrávanie
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
2
3
?/1
MASTER VOLUME
AUTO CAL
TUNING MODE
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
INPUT MODE
TUNING
5
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
TV VOL
MASTER VOL
G
DISPLAY
D.TUNING
AUTO CAL MIC
5
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
3
L AUDIO R
TUNING +
H
M
X
x
TV
Poznámky
• Pokyny sa vzťahujú na Super
Audio CD prehrávač Sony.
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie Super Audio CD
alebo CD prehrávača.
1
Zapnite Super Audio CD/CD prehrávač
a na nosič položte disk.
2
3
Zapnite receiver.
Rada
Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre danú hudbu.
Podrobnosti pozri str. 50.
Odporúčané zvukové polia:
Vážna hudba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert naživo: CONCERT
Stlačte SA-CD/CD.
Pre výber “SA-CD/CD” môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
4
5
6
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania Super Audio CD/CD
disku vyberte disk a vypnite receiver
aj Super Audio CD/CD prehrávač.
33SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_32-34_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 34 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Sledovanie DVD diskov
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
2
3
AMP MENU
?/1
MASTER VOLUME
AUTO CAL
DISPLAY
TUNING MODE
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING
7
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
TV VOL
MASTER VOL
G
INPUT MODE
D.TUNING
AUTO CAL MIC
7
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
3
L AUDIO R
TUNING +
H
M
X
x
TV
Poznámky
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP a DVD
prehrávača.
• Ak sa nereprodukuje
multikanálový zvuk,
skontrolujte nasledovné.
– Receiver je nutné pripojiť
k DVD prehrávaču cez
digitálne prepojenie.
– Výstupný digitálny audio
signál z DVD prehrávača musí
byť správne nastavený.
1
2
3
Zapnite receiver.
Stlačte DVD.
Na výber “DVD” môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
4
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazil obraz z DVD prehrávača.
5
Nastavte DVD prehrávač.
Podrobnosti pozri “Návod na jednoduché nastavenie”
dodávanom s receiverom.
Rady
• Ak je to potrebné, nastavte
zvukový formát prehrávaného
disku.
• Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre daný film/hudbu.
Podrobnosti pozri str. 50.
Odporúčané zvukové polia:
Filmy: C.ST.EX
Hudba: CONCERT
Zapnite TVP a DVD prehrávač.
6
7
8
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania DVD disku vyberte
disk a vypnite receiver, TVP aj DVD prehrávač.
34SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 35 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Ovládanie zosilňovača
Stlačte B.
Navigácia v ponukách
Menu
Vypnutie Menu
Stlačte AMP MENU.
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia môžu byť
na displeji zobrazené nevýrazne. Znamená to, že sú
nedostupné, alebo sa nedajú meniť.
MUSIC
AMP MENU
1
AUTO CAL
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-6
D.TUNING
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
MENU
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
Stláčaním V/v zvoľte
požadované Menu.
3
Stlačením
Menu.
4
Stláčaním V/v zvoľte
parameter, ktorý chcete
nastavovať.
5
Stlačením
parameter.
6
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
35SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ovládanie zosilňovača
Cez ponuky Menu môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, aby ste si prispôsobili
nastavenia receivera.
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 36 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Prehľad ponúk Menu
V jednotlivých ponukách Menu sú dostupné
nasledovné voľby. Podrobnosti o navigácii
v ponukách Menu pozri str. 35.
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Počiatočné
nastavenie
LEVEL
[1-LEVEL]
(str. 39)
Testovací tóna) [T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Vyváženie predných
reproduktorova) [FRT BAL]
BAL. L +1 až BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 až BAL. R +8
Úroveň hlasitosti stredového
reproduktora [CNT LVL]
CNT –10 dB až CNT +10 dB
(1 dB kroky)
EQ
[2-EQ]
(str. 40)
SUR
[3-SUR]
(str. 40)
TUNER
[4-TUNER]
(str. 42)
CNT 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
SUR L –10 dB až SUR L +10 dB
ľavého reproduktora [SL LVL] (1 dB kroky)
SUR L 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
SUR R –10 dB až SUR R +10 dB
pravého reproduktora [SR LVL] (1 dB kroky)
SUR R 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
zadného reproduktora
[SB LVL]
SB –10 dB až SB +10 dB
(1 dB kroky)
SB 0 dB
Úroveň hlasitosti subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB až SW +10 dB
(1 dB kroky)
SW 0 dB
Kompresor dynamického
rozsahua) [D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Ekvalizéra) [EQ]
EQ ON, EQ OFF
EQ OFF
Nastavenie hlbokých tónov
predných reproduktorov
[BASS LVL]
BASS –6 dB až BASS +6 dB
(1 dB kroky)
BASS 0 dB
Nastavenie vysokých tónov
predných reproduktorov
[TRE LVL]
TRE –6 dB až TRE +6 dB
(1 dB kroky)
TRE 0 dB
Výber zvukového poľaa)
[S.F. SELCT]
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY PL,
PLII MV, PLII MS, PLII GM, PLIIX
MV, PLIIX MS, PLIIX GM, NEO6
CIN, NEO6 MUS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C,
PORTABLE, HALL, JAZZ,
CONCERT
2CH ST. pre:
TUNER,
SA-CD/CD,
TV, DMPORT;
A.F.D. AUTO
pre:
DVD, SAT,
VIDEO 1, 2, 3
Režim dekódovania surround
zadného kanálaa) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Úroveň efektua) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
Režim príjmu v pásme FMa)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Pomenovanie predvolieba)
[NAME IN]
36SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 37 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
AUDIO
[5-AUDIO]
(str. 42)
Priorita dekódovania vstupného DEC. AUTO, DEC. PCM
digitálneho audio signálua)
[DEC. PRI.]
Počiatočné
nastavenie
DEC. AUTO
pre:
SAT, DVD,
TV, VIDEO 1,
2, 3;
DEC. PCM pre:
SA-CD/CD
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
Synchronizácia výstupného
audio a video signálua)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V.SYNC. N
Priradenie digitálneho audio
vstupua) [D. ASSIGN]
VD1– VD1, VD1– VD2, VD1– VD3,
VD1– DVD, VD1– TV, VD1– CD,
DVD– VD1, DVD– VD2, DVD– VD3,
DVD– DVD, DVD– SAT, DVD– TV,
DVD– CD, SAT– VD2, SAT– VD3,
SAT– DVD, SAT– SAT, SAT– TV,
SAT– CD
VD1– VD1
pre: VIDEO 1;
DVD– DVD
pre: DVD;
SAT– SAT pre:
SAT
Priradenie video vstupu
DIGITAL MEDIA PORTa)
[DMPORT V.]
–NONE, –VIDEO 1, –VIDEO 3,
–DVD, –SAT
–NONE
HDMI AUDIOa)
[AUDIO]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI CONTROLa)
[CONTROL]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL OFF
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálua) [NAME IN]
VIDEO
[6-VIDEO]
(str. 43)
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálua) [NAME IN]
Pokračovanie
37SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ovládanie zosilňovača
Výber jazyka pri digitálnom
vysielanía) [DUAL]
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 38 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Počiatočné
nastavenie
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(str. 44)
Subwoofera)
[SW SPK]
YES, NO
YES
Predné reproduktorya)
[FRT SPK]
LARGE, SMALL
LARGE
Stredový reproduktora)
[CNT SPK]
LARGE, SMALL, NO
LARGE
Surround reproduktorya)
[SUR SPK]
LARGE, SMALL, NO
LARGE
Surround zadný reproduktora)
[SB SPK]
YES, NO
YES
Vzdialenosť predných
reproduktorova)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť stredového
reproduktoraa)
[CNT DIST.]
DIST. xx m
ako vzdialenosť predných
reproduktorov až 1.5 m (0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround ľavého
reproduktoraa)
[SL DIST.]
DIST. xx m
ako vzdialenosť predných
reproduktorov až 4.5 m (0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround pravého
reproduktoraa)
[SR DIST.]
DIST. xx m
ako vzdialenosť predných
reproduktorov až 4.5 m (0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround zadného
reproduktoraa)
[SB DIST.]
DIST. xx m
ako vzdialenosť predných
reproduktorov až 4.5 m (0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Poloha surround
reproduktorova)
[SUR POS.]
SIDE/LO, SIDE/HI, BEHD/LO,
BEHD/HI
SIDE/LO
Medzná frekvencia výhybiek
reproduktorova)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz až CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Jas displejaa)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Automatická kalibráciaa)
[AUTO CAL]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
A. CAL
[8-A. CAL]
(str. 48)
a)
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
38SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 39 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Nastavenie úrovne hlasitosti
(Menu LEVEL)
Parametre Menu LEVEL
x T. TONE (Testovací tón)
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
môžete použiť testovací tón. Podrobnosti pozri
“8: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)” (str. 30).
x FRT BAL (Vyváženie predných
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi ľavým
a pravým predným reproduktorom.
x CNT LVL (Úroveň hlasitosti
stredového reproduktora)
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Funkcia môže byť užitočná
pri sledovaní filmov neskoro v noci pri
nízkych hlasitostiach. Kompresia
dynamického rozsahu je možná len pri
zdrojoch signálu kódovaných systémom
Dolby Digital.
• COMP. OFF
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
• COMP. STD
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom
nahrávania.
• COMP. MAX
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
Rada
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital.
Štandardné nastavenie je “COMP. STD”, kompresia
je však veľmi mierna. Odporúčame preto nastavenie
“COMP. MAX”. Toto nastavenie výborne
komprimuje dynamický rozsah a umožňuje
sledovanie filmov neskoro v noci pri nízkej úrovni
hlasitosti. Na rozdiel od analógových
obmedzovačov sú úrovne predvolené a poskytujú
veľmi prirodzenú kompresiu.
x SL LVL (Úroveň hlasitosti
surround ľavého reproduktora)
x SR LVL (Úroveň hlasitosti
surround pravého reproduktora)
x SB LVL (Úroveň hlasitosti
surround zadného reproduktora)
x SW LVL (Úroveň hlasitosti
subwoofera)
39SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ovládanie zosilňovača
Menu LEVEL umožňuje nastaviť vyváženie
a úroveň hlasitosti jednotlivých
reproduktorov. Nastavenia dostupné v tomto
Menu sa aplikujú pre všetky zvukové polia.
V ponukách Menu zvoľte “1-LEVEL”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 35)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 36).
x D. RANGE (Kompresor
dynamického rozsahu)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 40 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Nastavenie ekvalizéra
(Menu EQ)
Menu EQ umožňuje nastaviť zvukovú
charakteristiku (úroveň hlbokých/vysokých
tónov) predných reproduktorov.
V ponukách Menu zvoľte “2-EQ”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 35)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 36).
Nastavenia surround
zvuku (Menu SUR)
Menu SUR umožňuje zvoliť požadované
zvukové pole.
V ponukách Menu zvoľte “3-SUR”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 35)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 36).
Parametre Menu SUR
Parametre Menu EQ
x EQ (Ekvalizér)
Zapnutie alebo vypnutie ekvalizéra.
• EQ ON
Ekvalizér je zapnutý.
• EQ OFF
Ekvalizér je vypnutý.
x BASS LVL (Úroveň nízkych
tónov predných reproduktorov)
x TRE LVL (Úroveň vysokých
tónov predných reproduktorov)
x S.F. SELCT
(Výber zvukového poľa)
Môžete zvoliť požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Priestorový zvuk” (str. 48).
Poznámka
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu receiver
pre takýto zdroj vstupného signálu automaticky
aplikuje zvukové pole, ktoré bolo pri tomto zdroji
vstupného signálu použité naposledy (Sound Field
Link). Napríklad ak je zvolené zvukové pole “HALL”
pre zdroj signálu SA-CD/CD, potom zmeníte zdroj
signálu a následne obnovíte počúvanie zdroja signálu
SA-CD/CD, opäť sa automaticky pre tento zdroj
signálu aplikuje zvukové pole “HALL”.
x SB DEC (Režim dekódovania
surround zadného kanála)
Výber režimu dekódovania surround zadných
kanálov. Podrobnosti pozri “Používanie
režimu dekódovania surround zadného kanála
(SB DEC)” (str. 41).
x EFFECT (Úroveň efektu)
Umožňuje nastaviť “úroveň prítomnosti”
aktuálneho priestorového (surround) efektu
pre zvukové polia zvolené tlačidlom MOVIE
alebo MUSIC (okrem zvukového poľa
“PORTABLE”) a pre zvukové pole
“HP THEA”.
• EFCT. MIN
Priestorový efekt je minimálny.
• EFCT. STD
Priestorový efekt je štandardný.
• EFCT. MAX
Priestorový efekt je maximálny.
40SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 41 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Používanie režimu dekódovania
surround zadného kanála (SB DEC)
Typy funkcií dekódovania
surround zadného kanála
Pre dekódovanie zadného surround kanála
sa bez ohľadu na 6.1-kanálovú dekódovaciu
informáciua) aplikuje systém Dolby Digital
EX, ak je výstupný signál 6.1-kanálový.
Vstupný tok
Výstupný Dekódovanie
kanál
pre surround
zadný kanál
Dolby Digital
5.1
6.1
Maticový dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Maticový dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1
Maticový dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
Maticový dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
Maticový dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
x SB AUTO
Ak vstupný tok obsahuje 6.1-kanálovú
dekódovaciu informáciua), za účelom
dekódovania surround zadného kanála
sa aplikuje príslušné dekódovanie.
x SB OFF
Vstupný tok
Výstupný Dekódovanie
kanál
pre surround
zadný kanál
Dekódovanie pre surround zadný kanál
sa nevykoná.
Dolby Digital
5.1
5.1
—
a)
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
Maticový (matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby
Digital EX
DTS 5.1
5.1
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
DTS Matrix
dekódovanie
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1
DTS Discrete
dekódovanie
6.1-kanálové dekódovacie označenie je
informácia zaznamenaná napr. na DVD diskoch.
b) Dolby Digital DVD disk obsahujúci informáciu
Surround EX. Web-stránka spoločnosti Dolby
Corporation vám pomôže pri identifikácii filmov
Surround EX.
c)
Záznam kódovaný s označujúcou informáciou
obsahuje DTS-ES Matrix aj 5.1-kanálové signály.
d) Záznam kódovaný s 5.1-kanálovými signálmi
a rozšíreným tokom vytvoreným pre konverziu
týchto signálov do 6.1 oddelených kanálov.
Oddelené 6.1-kanálové signály sú špecifické
pre DVD disky a nepoužívajú sa v kinosálach.
Poznámky
• V režime Dolby Digital EX nemusí byť počuť zvuk
zo surround zadného reproduktora. Niektoré disky
neobsahujú informáciu Dolby Digital Surround
EX, aj keď sa na obale nachádza logo Dolby
Digital EX. V takomto prípade zvoľte “SB ON”.
• Režim dekódovania pre surround zadný kanál
môžete zvoliť len vtedy, ak je zvolený režim
A.F.D. Táto funkcia sa však zruší, ak zvolíte
Dolby Pro Logic IIx.
41SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ovládanie zosilňovača
Dekódovaním surround zadného signálu DVD
programov (atď.) zaznamenaných vo formáte
Dolby Digital Surround EX, DTS-ES Matrix
alebo DTS-ES Discrete 6.1 atď. môžete
reprodukovať surround zvuk presne podľa
predstáv tvorcov filmu.
Režim dekódovania pre surround zadný kanál
zvoľte pomocou “SB DEC” v Menu SUR
(str. 40).
Môžete tiež používať SUR BACK
DECODING na receiveri.
x SB ON
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 42 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Nastavenia tunera
Nastavenia zvuku
(Menu TUNER)
(Menu AUDIO)
Menu TUNER umožňuje špecifikovať režim
príjmu v pásme FM a pomenovať uložené
stanice.
V ponukách Menu zvoľte “4-TUNER”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 35)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 36).
Menu AUDIO umožňuje nastaviť zvuk podľa
preferencií.
V ponukách Menu zvoľte “5-AUDIO”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 35)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 36).
Parametre Menu AUDIO
Parametre Menu TUNER
x FM MODE
(Režim príjmu v pásme FM)
• FM AUTO
Pri stereo vysielaní stanice bude receiver
dekódovať signál ako stereo signál.
• FM MONO
Bez ohľadu sa signál pri vysielaní stanice
bude receiver dekódovať signál ako mono
signál.
x NAME IN
(Pomenovanie predvolieb)
Umožňuje pomenovanie uložených staníc.
Podrobnosti pozri “Pomenovanie uložených
staníc” (str. 57).
x DEC. PRI. (Priorita dekódovania
vstupného digitálneho audio
signálu)
Umožňuje nastavenie vstupného režimu
pre digitálny vstupný signál do konektorov
DIGITAL IN a HDMI IN.
• DEC. AUTO
Automatické prepínanie vstupného režimu
medzi DTS, Dolby Digital alebo PCM.
• DEC. PCM
Pri zvolení signálu z konektora DIGITAL
IN, majú prioritu PCM signály (aby sa
predišlo výpadkom zvuku pri spustení
prehrávania).
Keď sú na vstupe iné signály, v závislosti
od formátu sa však zvuk nemusí
reprodukovať. V takomto prípade nastavte
túto položku na “DEC. AUTO”.
Ak je zvolený signál z HDMI IN konektora,
na výstup z pripojeného prehrávača sú
vyvedené len signály PCM. Ak sa prijmú
signály v akomkoľvek inom formáte,
nastavte túto položku na “DEC AUTO”.
Poznámka
Ak nastavíte “DEC. AUTO” a pri spustení
prehrávania dochádza k výpadkom zvuku
pri používaní digitálnych audio konektorov
(napr. CD prehrávač), nastavte “DEC. PCM”.
42SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 43 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
x DUAL (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
x A.V. SYNC. (Synchronizácia
výstupného audio a video
signálu)
• A.V.SYNC. Y (Áno) (Čas oneskorenia: 68 ms)
Výstupný zvukový signál je oneskorený tak,
aby bolo oneskorenie medzi zvukom
a obrazom minimálne.
• A.V.SYNC. N (Nie) (Čas oneskorenia: 0 ms)
Výstupný zvukový signál nie je oneskorený.
Poznámky
• Tento parameter je užitočný, ak používate rozmerný
LCD alebo plazmový TVP alebo projektor.
• Tento parameter je dostupný, len ak používate
zvukové pole zvolené tlačidlami 2CH alebo A.F.D.
• Tento parameter nie je dostupný, ak:
– Sú na vstupe signály PCM 96 kHz, DTS 96/24
alebo DTS 2048.
– Receiver vykonáva dekódovanie DTS-ES
Matrix 6.1.
– Používa sa funkcia ANALOG DIRECT.
x D. ASSIGN
(Priradenie digitálneho audio
vstupu)
Nastavenia obrazu
(Menu VIDEO)
Menu VIDEO umožňuje priradiť kompozitný
video vstup zdroju vstupného signálu DMPORT
a pomenovať zdroje vstupného signálu.
V ponukách Menu zvoľte “6-VIDEO”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 35)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 36).
Parametre Menu VIDEO
x DMPORT V. (Priradenie video
vstupu DIGITAL MEDIA PORT)
Priradenie kompozitného video vstupu zdroju
vstupného signálu DMPORT tak, aby bolo
možné sledovať obrazový signál na TV
obrazovke. Podrobnosti pozri “Sledovanie
obrazu zo zariadenia pripojeného
cez prepojenie DMPORT” (str. 63).
x AUDIO (HDMI AUDIO)
Môžete nastaviť výstupný HDMI audio signál
z prehrávacieho zariadenia pripojeného
k receiveru cez HDMI prepojenie.
• AMP
Výstupný HDMI audio signál
z prehrávacieho zariadenia je vyvedený len
do reproduktorov pripojených k receiveru.
Multikanálový zvuk sa prehráva
v pôvodnom formáte.
Poznámka
Audio signál nie je vyvedený na výstup
z reproduktorov TVP.
Digitálny audio vstup môžete priradiť inému
zdroju vstupného signálu. Podrobnosti pozri
“Reprodukcia digitálneho zvuku z iných
zdrojov vstupného signálu (DIGITAL
ASSIGN)” (str. 64).
x NAME IN (Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu)
Umožňuje pomenovanie zdrojov vstupného
signálu. Podrobnosti pozri “Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu” (str. 65).
Pokračovanie
43SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ovládanie zosilňovača
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom
vysielaní. Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
signálu Dolby Digital.
• DUAL M/S (Hlavný/Vedľajší)
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať
hlavný zvuk a súčasne bude pravý predný
reproduktor reprodukovať vedľajší zvuk.
• DUAL M (Hlavný)
Reproduktory budú reprodukovať hlavný zvuk.
• DUAL S (Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší
zvuk.
• DUAL M+S (Hlavný + Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať
zmixovaný hlavný aj vedľajší zvuk.
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 44 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
• TV+AMP
Zvuk sa reprodukuje z reproduktorov TVP
aj reproduktorov pripojených k receiveru.
Poznámky
• Kvalita zvuku z prehrávacieho zariadenia závisí
od kvality TV zvuku (napr. počet kanálov)
a vzorkovacej frekvencie atď. Ak TVP disponuje
stereo reproduktormi, zvuk z receivera bude tiež
v stereo formáte ako na TVP, aj keď budete
prehrávať multikanálový zvuk.
• Ak pripojíte receiver k video zariadeniu
(projektoru atď.), zvuk sa nemusí receiverom
reprodukovať. V takomto prípade zvoľte
“AMP”.
x CONTROL (HDMI CONTROL)
Zapnutie/vypnutie funkcie HDMI
CONTROL. Podrobnosti pozri tiež v prehľade
pre funkciu HDMI CONTROL dodávanom
s receiverom.
x NAME IN (Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu)
Umožňuje pomenovanie zdrojov vstupného
signálu. Podrobnosti pozri “Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu” (str. 65).
Nastavenia systému
(Menu SYSTEM)
Menu SYSTEM umožňuje nastaviť veľkosť
a vzdialenosť reproduktorov pripojených
k tomuto zariadeniu.
V ponukách Menu zvoľte “7-SYSTEM”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 35)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 36).
Parametre Menu SYSTEM
x SW SPK (Subwoofer)
• YES
Ak pripojíte subwoofer, zvoľte “YES”.
• NO
Ak nepripojíte subwoofer, zvoľte “NO”.
Takéto nastavenie aktivuje presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov a LFE
(nízkofrekvenčných) signálov z iných
reproduktorov.
Rada
Aby sa dosiahol maximálny efekt v presmerovaní
hlbokých tónov systému Dolby Digital, odporúčame
nastaviť medznú frekvenciu subwoofera čo najvyššie.
x FRT SPK (Predné reproduktory)
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak je nastavenie pre subwoofer
nastavené na “NO”, predné reproduktory
sa automaticky nastavia na “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov z predných kanálov
do subwoofera. Ak je nastavenie pre predné
reproduktory nastavené na “SMALL”,
stredový a surround reproduktory sa
automaticky tiež nastavia na “SMALL”
(ak neboli predtým nastavené na “NO”).
44SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 45 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
x CNT SPK (Stredový reproduktor)
x SUR SPK
(Surround reproduktory)
Surround zadný reproduktor sa nastaví rovnako.
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak však nastavíte predné
reproduktory na “SMALL”, surround
reproduktory nie je možné nastaviť
na “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený, alebo mu chýbajú
surround (priestorové) efekty, zvolením
“SMALL” aktivujete presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov zo surround
kanála do subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
• NO
Ak nepripojíte surround reproduktory,
nastavte “NO”.
x SB SPK
(Surround zadný reproduktor)
Ak je nastavenie pre surround reproduktory
nastavené na “NO”, surround zadný
reproduktor sa automaticky tiež nastaví
na “NO” a nastavenie nie je možné zmeniť.
• YES
Ak pripojíte surround zadný reproduktor,
zvoľte “YES”.
• NO
Ak nepripojíte surround zadný reproduktor,
zvoľte “NO”.
Rada
Nastavenie “LARGE” a “SMALL” pre každý
reproduktor určuje, či interný zvukový procesor
umožní reprodukciu hlbokých tónov pomocou
príslušného kanála.
Keď sú hlboké tóny vynechané z určitého kanála,
obvod presmerovania hlbokých tónov umožní ich
reprodukciu pomocou subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
Keďže hlboké tóny majú určitú smerovosť,
je vhodné (ak je to možné) nevyužívať
presmerovávanie reprodukcie hlbokých tónov. Preto
aj keď používate malé reproduktory, môžete nastaviť
“LARGE”, ak chcete počuť reprodukciu hlbokých
tónov práve z týchto reproduktorov. Ak však
používate veľký reproduktor, ale nechcete počúvať
hlboké tóny z tohto reproduktora, nastavte ho
na “SMALL”.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
nastavte všetky reproduktory na “LARGE”. Ak je
celková úroveň hlbokých tónov nižšia, môžete ju
pomocou ekvalizéra zvýrazniť. Podrobnosti
pozri str. 36.
Pokračovanie
45SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ovládanie zosilňovača
• LARGE
Ak pripojíte veľký reproduktor, ktorý
efektívne reprodukuje hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak sú však predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, pre stredový
reproduktor nie je možné zvoliť “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov zo stredového kanála
do predných reproduktorov (ak sú nastavené
na “LARGE”) alebo do subwoofera.
• NO
Ak nepripojíte stredový reproduktor, zvoľte
“NO”. Zvuk pre stredový kanál bude
reprodukovaný z predných reproduktorov.
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 46 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
x FRT DIST. (Vzdialenosť
predných reproduktorov)
x SB DIST. (Vzdialenosť surround
zadného reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A).
Ak nie sú obidva predné reproduktory
v rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania,
nastavte vzdialenosť ako priemernú
vzdialenosť medzi prednými reproduktormi.
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
zadného reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť surround zadného reproduktora je
možné nastaviť na rovnakú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A),
alebo priblížiť reproduktor k pozícii počúvania
o 4,5 metra (E).
B
A
30˚
100˚-120˚
Rada
30˚
A
100˚-120˚
C
D
E
x CNT DIST. (Vzdialenosť
stredového reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť stredového
reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť stredového reproduktora je
možné nastaviť na rovnakú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A),
alebo priblížiť reproduktor k pozícii počúvania
o 1,5 metra (B).
x SL DIST. (Vzdialenosť surround
ľavého reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
ľavého reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť surround ľavého reproduktora je
možné nastaviť na rovnakú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A),
alebo priblížiť reproduktor k pozícii počúvania
o 4,5 metra (C).
x SR DIST. (Vzdialenosť surround
pravého reproduktora)
Toto zariadenie umožňuje nastaviť pozíciu
reproduktorov podľa podmienok vzdialenosti. Nie je
však možné nastaviť stredový reproduktor do väčšej
vzdialenosti, než je vzdialenosť predných
reproduktorov. Nie je tiež možné nastaviť stredový
reproduktor do vzdialenosti o viac než 1,5 metra
bližšie, než je vzdialenosť predných reproduktorov.
Surround a surround zadné reproduktory nie je
možné nastaviť do väčšej vzdialenosti od pozície
počúvania, než je vzdialenosť predných
reproduktorov. Nie je tiež možné nastaviť ich
vzdialenosť o viac než 4,5 metra bližšie, než je
vzdialenosť predných reproduktorov. Toto
obmedzenie zabraňuje nesprávnemu rozmiestneniu,
pretože vtedy nie je možné dosiahnuť maximálny
efekt priestorového zvuku.
Uvedomte si, že nastavenie kratšej vzdialenosti
reproduktora, než je jeho skutočná poloha, bude mať
za následok oneskorenie vo výstupe zvuku
z takéhoto reproduktora. Inak povedané,
reproduktor bude znieť, ako by bol veľmi vzdialený.
Napríklad nastavenie stredového reproduktora
do vzdialenosti o 1–2 metre bližšie, než je jeho
skutočná vzdialenosť, vytvorí realistický pocit, ako
keby ste boli vtiahnutý do deja “vo vnútri” TV
obrazovky. Ak nie je možné nastaviť uspokojujúci
priestorový efekt, pretože sú surround reproduktory
príliš blízko, nastavenie ich vzdialenosti bližšie
(kratšie) ako je skutočná poloha, čím sa vytvorí
široké zvukové pôsobenie.
Najlepšie výsledky dosiahnete pri skúšobných
nastavovaniach za súčasného počúvania zvuku.
Takže smelo do toho!
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
pravého reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť surround pravého reproduktora je
možné nastaviť na rovnakú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A),
alebo priblížiť reproduktor k pozícii počúvania
o 4,5 metra (D).
46SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 47 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
x SUR POS.
(Poloha surround
reproduktorov)
Tento parameter vám umožní špecifikovať
umiestnenie vašich surround reproduktorov
pre vhodnú implementáciu surround
(priestorových) efektov v režimoch Cinema Studio
EX (str. 51). Táto nastaviteľná položka nie je
dostupná, keď je parameter pre veľkosť surround
reproduktorov nastavený na “NO” (str. 38).
Rada
x CRS. FREQ (Medzná frekvencia
výhybiek reproduktorov)
• SIDE/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a C.
• SIDE/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a D.
• BEHD/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a C.
• BEHD/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a D.
Parameter umožňuje nastaviť medznú
frekvenciu pre hlboké tóny pri reproduktoroch,
ktoré sú v Menu SYSTEM nastavené
na “SMALL”. Táto nastaviteľná položka je
dostupná, len ak je veľkosť aspoň jedného
reproduktora nastavená na “SMALL”
a na displeji bliká indikátor pre príslušný
reproduktor.
x DIMMER (Jas displeja)
Umožňuje nastaviť úroveň jasu displeja
v troch stupňoch.
Môžete tiež používať DIMMER na receiveri.
47SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ovládanie zosilňovača
Poloha surround reproduktorov je zvlášť dôležitá
pre správnu implementáciu režimov Cinema Studio
EX. Pri ostatných zvukových poliach nie je pozícia
reproduktora taká dôležitá.
Všetky režimy zvukových polí boli vytvorené
za predpokladu, že surround reproduktor bude
umiestnený za miestom počúvania, ale efekt ostane
skoro rovnaký, aj pri umiestnení reproduktorov
pod väčším uhlom. Ak však reproduktory smerujú
na poslucháča z bezprostrednej blízkosti zľava
a sprava od miesta počúvania, zvukové polia
s virtuálnymi prvkami nebudú účinné, kým
nenastavíte parameter pozície na hodnotu “SIDE/
LO” alebo “SIDE/HI”.
Každé prostredie počúvania má veľa
ovplyvňujúcich faktorov (ako napr. odrazy od stien),
a ak sú vaše reproduktory umiestnené nad pozíciou
počúvania, aj keď sú v bezprostrednej blízkosti
sprava a zľava, lepšie výsledky môžete dosiahnuť pri
nastavení “BEHD/HI”.
Keďže toto môže vyústiť do protikladu s popisom
vo vyššie uvedenej časti, odporúčame prehrávať
zvuk so surround (priestorovým) efektom a počúvať,
aký majú jednotlivé efekty vplyv na priestorový
zvuk v prostredí medzi prednými a surround
reproduktormi. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré
nastavenie je najvhodnejšie, zvoľte “BEHD/LO”
alebo “BEHD/HI” a potom použite parametre
vzdialenosti a úrovne pre optimálne vyváženie.
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 48 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(Menu A. CAL)
Podrobnosti pozri “7: Automatická kalibrácia
vhodných nastavení (AUTO CALIBRATION)”
(str. 27).
Priestorový zvuk
Dolby Digital a DTS
Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožní
reprodukciu zvuku vo vysokej kvalite a zvolí
príslušný režim dekódovania pre počúvanie
2-kanálového zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
A.F.D.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
AMP MENU
Stláčaním A.F.D. zvoľte
požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Typy režimu A.F.D.” (str. 49).
48SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 49 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Typy režimu A.F.D.
Multikanálový
zvuk po
dekódovaní
Efekt
(Automatická
detekcia)
(Automatická
detekcia)
Reprodukcia zvuku presne podľa záznamu/
kódovania bez pridania ďalších
priestorových efektov. Ak však záznam
neobsahuje nízkofrekvenčné signály
(LFE), bude receiver generovať
nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanály
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic.
Zdroj signálu s 2 kanálmi sa rozkóduje
do 4.1 kanálov.
Dolby Pro
Logic II
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic II pre režim filmu. Nastavenie je
ideálne pre filmy kódované systémom
Dolby Surround. Okrem toho je možné
v tomto režime reprodukovať 5.1-kanálový
zvuk, pri sledovaní videokaziet so starými
filmami alebo s dabingom.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic II pre režim hudby. Nastavenie je
ideálne pre štandardné zdroje stereo zvuku,
napríklad CD disky.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic II pre režim hier. Toto nastavenie je
ideálne pre herné softvéry.
PRO LOGIC IIx MOVIE
[PLIIX MV]
6 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic IIx pre režim filmu. Nastavenie
rozšíri režimy Dolby Pro Logic II Movie
alebo Dolby Digital 5.1 na 6.1 oddelených
kanálov.
PRO LOGIC IIx MUSIC
[PLIIX MS]
6 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic IIx pre režim hudby. Nastavenie je
ideálne pre štandardné zdroje stereo zvuku,
napríklad CD disky.
PRO LOGIC IIx GAME
[PLIIX GM]
6 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro
Logic IIx pre režim hier.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6 kanálov
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6
Cinema pre režim filmu.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6 kanálov
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Music
pre režim hudby. Nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereo zvuku,
napríklad CD disky.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcia 2-kanálových signálov
(ľavý/pravý) zo všetkých reproduktorov.
V závislosti od nastavenia reproduktorov
však zvuk nemusí byť reprodukovaný
z niektorých reproduktorov.
Dolby Pro
Logic IIx*
Neo:6
(Multi Stereo)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
* Tento režim dekódovania nie je možné zvoliť, ak k receiveru nie je pripojený žiadny surround zadný
reproduktor.
Pokračovanie
49SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Priestorový zvuk
Režim
Režim A.F.D.
dekódovania [Displej]
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 50 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Ak pripojíte subwoofer
Ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné
signály LFE, bude receiver generovať
nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera, čo je vlastne hlbokotónový
efekt pre subwoofer pri 2-kanálovom signáli.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje
pre nastavenia “NEO6 CIN” alebo
“NEO6 MUS”, keď sú všetky reproduktory
nastavené na “LARGE”.
Poznámky
• Táto funkcia nepracuje, keď je zvolené
ANALOG DIRECT.
• DTS Neo:6 nefunguje pri audio signáloch
DTS 2CH. Zvuk sa prehrá 2-kanálovo.
• Dekódovanie Dolby Pro Logic IIx nefunguje
pri signáloch formátu DTS ani pri signáloch s
vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz.
Rada
Ak je vstupný signál multikanálový, účinné je len
dekódovanie Dolby Pro Logic IIx. Ak zvolíte iné
režimy dekódovania než Dolby Pro Logic IIx, bude
sa reprodukovať multikanálový zvuk (kódovaný).
Výber
predprogramovaného
zvukového poľa
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov zvukových polí na receiveri môžete
získať priestorový zvuk. Tieto režimy vám
v pohodlí vášho domova umožnia zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké
poznáte z prostredia kinosál a koncertných
miestností.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
MUSIC
2CH
AMP MENU
1
2
3
4
5
6
A.F.D.
AUTO CAL
MOVIE
Stláčaním MOVIE zvoľte
požadované zvukové pole
pre filmy, alebo stláčaním MUSIC
zvoľte požadované zvukové pole
pre hudbu.
Podrobnosti pozri “Dostupné zvukové polia”
(str. 51).
50SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 51 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Dostupné zvukové polia
Efekt
Filmy
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Reprodukcia zvukových charakteristík klasického “Cary
Grant Theater” produkčného filmového štúdia Sony Pictures
Entertainment. Štandardný režim, vhodný pre sledovanie
väčšiny filmov.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného štúdia
“Kim Novak Theater” Sony Pictures Entertainment. Režim je
ideálny pre sledovanie sci-fi a akčných filmov, ktoré obsahujú
množstvo zvukových efektov.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Reprodukcia zvukových charakteristík filmovacieho štúdia
Sony Pictures Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie
muzikálov alebo klasických filmov, ktoré v zvukovej stope
obsahujú množstvo hudby.
PORTABLE AUDIO
[PORTABLE]
Reprodukcia kvalitného a zvýrazneného zvuku z prenosného
audio zariadenia. Tento režim je ideálny pre súbory MP3 a iné
formáty komprimovaných audio súborov.
HALL [HALL]
Reprodukcia s akustikou typickou pre obdĺžnikovú koncertnú
sálu.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte 2-kanálový režim (str. 53)/režim A.F.D. (str. 49).
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové zdroje bez
spracovania zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Výstup analógových signálov bez spracovania tónovou
charakteristikou, zvukovým poľom atď.
HEADPHONE THEATER
DCS [HP THEA]
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte zvukové pole pre film/hudbu. Umožňuje počúvať
efekt typický pre kinosály pri počúvaní cez stereo slúchadlá.
Hudbu
Slúchadlá*
* Tento režim zvukového poľa môžete zvoliť, len ak sú k receiveru pripojené slúchadlá.
Pokračovanie
51SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Priestorový zvuk
Zvukové pole Zvukové pole
pre
[Displej]
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 52 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
DCS (Digital Cinema Sound)
Poznámky
Zvukové polia označené značkou DCS
využívajú technológiu DCS.
DCS je unikátna technológia reprodukcie
zvuku pre domáce kiná vytvorená
spoločnosťou Sony v spolupráci
so spoločnosťou Sony Pictures Entertainment,
aby sa umožnila reprodukcia nádherných
a hlasných zvukov filmov typických len
pre kinosály v pohodlí domova. Technológia
“Digital Cinema Sound” spolu s procesorom
DSP (Digital signal processor) a zmeranými
údajmi prináša do vašich domov zvukové
polia presne podľa zámerov tvorcov filmu.
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signáli.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré
vytvárajú virtuálne reproduktory, nebudete
schopný zachytiť zvuk vychádzajúci priamo
zo skutočných surround reproduktorov.
• Funkcia nefunguje, ak:
– Je zvolená funkcia ANALOG DIRECT.
– Sú na vstupe signály so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
• Keď zvolíte jedno zo zvukových polí pre hudbu,
subwoofer nebude reprodukovať žiadny zvuk, ak je
veľkosť všetkých reproduktorov v Menu SYSTEM
nastavená na “LARGE”. Zvuk bude
reprodukovaný zo subwoofera, ak:
– Vstupný digitálny signál obsahuje LFE signál.
– Sú predné a surround reproduktory nastavené
na “SMALL”.
– Je zvolené zvukové pole pre film.
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
Režimy CINEMA STUDIO EX sú ideálne
pre sledovanie filmového záznamu so zvukom
kódovaným v multikanálovom formáte
(napr. DVD disky). Režim v domácom
prostredí reprodukuje zvukové charakteristiky
štúdií Sony Pictures Entertainment.
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
pozostávajú z nasledovných 3 prvkov.
• Virtual Multi Dimension
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru
skutočných surround reproduktorov.
• Screen Depth Matching
Vytvorenie dojmu, že vo filme je zvuk
reprodukovaný priamo z vnútra TV
obrazovky (podobne ako v kinosále).
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukcia dozvukov typických
pre kinosálu.
V zvukových poliach CINEMA STUDIO EX
sú všetky tieto prvky využívané súčasne.
Rada
Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu
je označený na jeho obale.
•
: Disky Dolby Digital.
•
: Záznam
kódovaný vo formáte Dolby Surround.
•
: Záznam kódovaný vo formáte DTS.
Vypnutie surround efektu
pre film/hudbu
Stlačením 2CH zvoľte “2CH ST.”, alebo
stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
52SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 53 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Reprodukcia zvuku len
cez predné reproduktory
(2CH STEREO)
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
ľavým a pravým predným reproduktorom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové
zdroje bez spracovania zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
Reprodukcia zvuku
bez úprav (ANALOG DIRECT)
Pri zvolenom zdroji signálu môžete prepnúť
na dvojkanálový vstupný audio signál. Táto
funkcia umožní reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje zvuku.
Ak je táto funkcia aktívna, je možné nastaviť
len hlasitosť a vyváženie.
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
TV
SA-CD/CD TUNER
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SURR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
MUSIC
VIDEO
L AUDIO R
2CH
AMP MENU
Tlačidlá zvukových
polí
1
2
AUTO CAL
1
Stlačte 2CH.
Poznámka
V režime 2CH STEREO nie je zo subwoofera
reprodukovaný zvuk. Pre počúvanie 2-kanálových
(stereo) zvukových zdrojov z predných
reproduktorov (ľavý/pravý) a subwoofera zvoľte
“A.F.D. AUTO” (str. 49).
Otáčaním INPUT SELECTOR
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu, ktorého
zvuk chcete reprodukovať
analógovo.
Môžete tiež používať tlačidlá na DO
pre výber zdroja vstupného signálu.
2
Stlačte DIRECT na receiveri.
Reprodukujú sa analógové audio signály.
Zrušenie funkcie
ANALOG DIRECT
Znova stlačte DIRECT na receiveri.
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo
pre zvukové pole.
Poznámky
• Keď sú pripojené slúchadlá, na displeji sa zobrazí
“HP DIR”.
• Táto funkcia nie je dostupná, keď je zvolený zdroj
vstupného signálu DMPORT.
53SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Priestorový zvuk
SPEAKERS
(OFF/A/B)
SAT
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 54 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Obnovenie výrobných
nastavení zvukových polí
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM
a AM (str. 24).
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SURR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
AUTO CAL
DIRECT
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
Rada
PHONES
VIDEO
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
tabuľku nižšie. Podrobnosti o regionálnych kódoch
pozri str. 2.
L AUDIO R
2
1
2
Regionálny kód
FM
AM
CEL, CEK, SP, AU
50 kHz
9 kHz
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Zatlačte súčasne 2CH a ?/1.
Automatické ladenie
Na displeji sa zobrazí “S.F CLR.”
a všetky nastavenia všetkých zvukových
polí sa súčasne obnovia na výrobné
nastavenia.
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
AMP MENU
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
2
TV
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
54SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 55 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
2
Stlačte TUNING + alebo
TUNING –.
Po stlačení TUNING + sa ladí smerom
nahor. Po stlačení TUNING – sa ladí
smerom nadol.
Ladenie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Priame ladenie
Číselnými tlačidlami priamo zadajte
frekvenciu požadovanej stanice.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Pomocou ovládacích prvkov
na receiveri
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
MUSIC
AUTO CAL
3
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
“AUTO T.”.
3 Otáčajte TUNING +/–.
>10/
-
CLEAR
1
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
2
4
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Ovládanie tunera
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “ST”. Zvolením monofonickej
reprodukcie sa zvuk skvalitní.
Stláčaním FM MODE zobrazte na displeji
indikátor “MONO”.
Stereo režim obnovíte opätovným stlačením
FM MODE. Indikátor “MONO” z displeja
zmizne.
TV
AMP MENU
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
Ak je FM stereo príjem
nekvalitný
SAT
DVD
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
3
Stlačte D.TUNING.
Číselnými tlačidlami zadajte
frekvenciu stanice.
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Zvoľte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Zvoľte 1 b 3 b 5 b 0
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu, aby bol príjem optimálny.
4
Stlačte ENTER.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Ak nie je možné stanicu naladiť
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte kroky 2 až 4. Ak stále nie je
možné stanicu naladiť, frekvencia sa vo vašej
oblasti nepoužíva.
55SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 56 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
3
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť môžete až 30 staníc v pásme FM
a 30 staníc v pásme AM. Potom si môžete
jednoducho naladiť stanice, ktoré najčastejšie
počúvate.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Na pár sekúnd sa rozsvieti indikátor
“MEMORY”. Skôr ako indikátor
“MEMORY” zhasne, vykonajte kroky 4 a 5.
4
Uloženie rozhlasových staníc
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
5
AUTO CAL
>10/
-
0/10
CLEAR
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
3,5
6
TV VOL
MASTER VOL
G
g
Stlačte ENTER.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo
predvoľby.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr
ako stlačíte ENTER, zopakujte postup
znova od kroku 3.
AMP MENU
4
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číslo požadovanej
predvoľby.
Predvoľby môžete prepínať aj stláčaním
PRESET + alebo PRESET –.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
ako zvolíte číslo predvoľby, zopakujte
postup znova od kroku 3.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
Stlačte MEMORY.
Ďalšie stanice uložíte
opakovaním krokov 1 až 5.
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Pomocou automatického
ladenia (str. 54) alebo priameho
ladenia (str. 55) nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
Ak je to potrebné, prepnite pásmo FM
(str. 55).
56SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 57 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Naladenie uložených staníc
Pomenovanie uložených staníc
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SYSTEM STANDBY
DVD
VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3
SA-CD/CD TUNER
1
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
AUTO CAL
1
2
3
D.TUNING
4
5
6
7
8
9
MOVIE
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
MUSIC
AMP MENU
Číselné
tlačidlá
1
2
3
4
5
6
7
9
8
AMP MENU
CLEAR
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
DISPLAY
TOOLS MUTING
>10/
-
0/10
F
RETURN/EXIT
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
30
MENU
M
Stláčaním PRESET + alebo
PRESET – nalaďte požadovanú
predvoľbu s uloženou
stanicou.
03
TV VOL
MASTER VOL
g
TUNING +
H
1
02
G
f
2
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
01
TOOLS MUTING
Ovládanie tunera
2
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
FM MODE
F
4-7
TUNING –
0/10
CLEAR
g
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
-
DISPLAY
f
m
>10/
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
G
3
AUTO CAL
04
29
05
...
27
28
Uloženú stanicu môžete zvoliť aj
stláčaním číselných tlačidiel. Potom
stlačením ENTER voľbu potvrdíte.
Pomocou ovládacích prvkov
na receiveri
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Nalaďte uloženú stanicu, ktorú
chcete pomenovať (str. 57).
3
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
4
5
Stláčaním V/v zvoľte “4-TUNER”.
6
7
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
Stlačením
Menu.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Vykonajte postup z “Vytvorenie
indexového názvu”.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
“PRESET T.”.
3 Otáčaním TUNING +/– nalaďte
požadovanú predvoľbu s uloženou stanicou.
Pokračovanie
57SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 58 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Vytvorenie indexového názvu
1 Pomocou V/v/B/b vytvorte indexový
názov.
Stláčaním V/v zvoľte znak, potom
stlačením B/b presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
Radio Data System (RDS)
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte správny
znak.
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Informáciu RDS môžete zobraziť.
Rada
Poznámky
Ak sa pomýlite
Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice t
Symboly
2 Stlačte
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámka (len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice vysielaný
programovou službou (PS). (Nie je možné zmeniť
názov stanice vysielaný programovou službou (PS).
Zadaný názov sa prepíše názvom stanice
vysielaným programovou službou.)
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Pomocou priameho ladenia
(str. 55), automatického ladenia
(str. 54) alebo naladením uloženej
stanice (str. 57) zvoľte stanicu
z pásma FM.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný
signál slabý, alebo ak naladená stanica informácie
RDS nevysiela správne.
58SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_35-59_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 59 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Zobrazenie RDS informácií
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY na receiveri.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia
typu programua) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim) t Aktuálne aplikované zvukové pole
a) Typ
prijímaného programu.
b)
Textové správy vysielané RDS stanicou.
Indikácia typu Popis
programu
VARIED
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
Nenáročná hudba
LIGHT M
Vážna hudba, inštrumentálna,
vokálna a zborová
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba ,ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
Popis typov programov
RELIGION
Náboženské programy
Indikácia typu Popis
programu
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
NEWS
Správy
TRAVEL
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA.
AFFAIRS
Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
INFO
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
JAZZ
Jazzová hudba
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
SCIENCE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
Ovládanie tunera
EASY M
Poznámky
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení,
na displeji bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov, bude
na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “NO XXXX”
(napr. “NO TEXT”).
Ďalšie typy programov,
napr. rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
OLDIES
Evergreeny (staré hity)
FOLK M
Ľudová hudba
DOCUMENT
Dokumentárne programy
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
Programy o prírodných vedách
a technológiách
59SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 60 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Poznámky
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi
digitálnym a analógovým
audio signálom (INPUT MODE)
• Niektoré vstupné zvukové režimy nemusí byť
možné v závislosti od vstupného signálu nastaviť.
• Ak používate funkciu ANALOG DIRECT,
vstupný zvukový režim sa automaticky nastaví
na “ANALOG”. Nie je možné zvoliť iné režimy.
Ak pripojíte zariadenia do vstupných digitálnych
aj analógových audio konektorov (SAT)
na receiveri, nastavením vstupného zvukového
režimu môžete prepínať vstupný zvukový režim.
1
Otáčaním INPUT SELECTOR
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu.
Môžete tiež používať tlačidlá na DO
pre výber zdroja vstupného signálu.
2
Stláčaním INPUT MODE
na receiveri zvoľte vstupný
zvukový režim.
Zvolený vstupný zvukový režim bude
indikovaný na displeji receivera.
Vstupné zvukové režimy
• AUTO IN
Ak sú vykonané digitálne aj analógové
prepojenia, prioritu majú digitálne audio
signály. Ak nie sú na vstupe digitálne audio
signály, zvolia sa analógové audio signály.
• HDMI IN
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora HDMI.
• COAX IN
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL COAXIAL.
• OPT IN
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG
Aktivovanie analógových audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
AUDIO IN (L/R).
60SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 61 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
umožňuje reprodukciu zvuku zo sieťového
systému ako napr. prenosného audio
zariadenia alebo PC.
Ak pripojíte adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(nedodávaný), môžete zo zariadenia
pripojeného k receiveru reprodukovať zvuk
týmto receiverom.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
adaptérov DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
Ďalšie operácie
• Nepripájajte iný adaptér než DIGITAL MEDIA
PORT.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je receiver zapnutý.
• V závislosti od adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
nemusí byť dostupný výstupný video signál.
• Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
v predaji závisí od danej krajiny.
61SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 62 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Pripojenie adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT
Ak pripojíte zariadenie cez adaptér DIGITAL
MEDIA PORT do konektora DMPORT
na receiveri, môžete z pripojeného zariadenia
reprodukovať zvuk.
Ak pripojíte výstupný video konektor adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT k receiveru, môžete
tiež sledovať obraz na TV obrazovke.
Ak chcete sledovať obraz, postupujte podľa
“Sledovanie obrazu zo zariadenia pripojeného
cez prepojenie DMPORT” na str. 63.
TVP
DIGITAL
DVD IN
VIDEO 2/BD IN
(ASSIGNABLE)
OPTICAL
ANTENNA
HDMI
SAT
IN
VIDEO 1
IN
A
AM
COAXIAL
DVD
IN
VIDEO IN
DMPORT
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
L
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
MONITOR
L
L
AUDIO OUT
R
R
R
IN
IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
SA-CD/CD
TV
SAT
VIDEO 1
SUB
WOOFE
A
Do jedného z konektorov
VIDEO IN
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
L AUDIO R
Predný panel
* V závislosti od adaptéra DIGITAL MEDIA PORT sa typ konektora líši.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie adaptérov DIGITAL MEDIA PORT.
A Video kábel (nedodávaný)
Odpojenie adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT od konektora
DMPORT
DMPORT
2
1
Poznámky
• Pri pripájaní adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
zasúvajte konektor šípkou smerom k označeniu
šípky na konektore DMPORT.
• Prepojenia DMPORT vykonajte správne a pevne,
konektor zasuňte úplne.
• Keďže je konektor adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT krehký, pri umiestňovaní alebo
premiestňovaní receivera manipulujte opatrne.
Zatlačte a pridržte obidve strany konektora
a vytiahnite ho.
62SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 63 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Počúvanie zvuku zo zariadenia
pripojeného cez prepojenie
DMPORT
1
Stlačte DMPORT.
Pre výber “DMPORT” môžete tiež
používať INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Zvuk sa prehráva cez receiver.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
adaptérov DIGITAL MEDIA PORT.
Sledovanie obrazu
zo zariadenia pripojeného
cez prepojenie DMPORT
6
Stláčaním V/v zvoľte
kompozitný video vstup, ktorý
chcete priradiť zdroju
vstupného signálu DMPORT.
Počiatočné nastavenie: –NONE
Dostupné kompozitné video vstupy pre
priradenie sú VIDEO 1, VIDEO 3, DVD
a SAT.
Napríklad zvoľte “–VIDEO 1”.
Keď stlačíte DMPORT, obrazový signál
zo zariadenia pripojeného do konektora
VIDEO 1 VIDEO IN cez adaptér
DIGITAL MEDIA PORT sa zobrazí
na TV obrazovke.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte B.
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
3
Stláčaním V/v zvoľte “6-VIDEO”.
Stlačením
Menu.
alebo b zobrazte
Poznámky
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT môžete ovládať pripojené zariadenie
pomocou DO. Podrobnosti o funkciách tlačidiel
DO pozri str. 9.
• Musí byť vykonané video prepojenie z adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT do receivera (str. 62).
• Konektor MONITOR OUT na receiveri musí byť
prepojený s TVP (str. 62).
• V závislosti od adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
nemusí byť dostupný výstupný video signál.
Rada
4
Stláčaním V/v zvoľte
“DMPORT V.”.
5
Stlačením
parameter.
alebo b potvrďte
Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného zdroja
zvuku, môžete zdokonaliť zvuk. Stláčaním MUSIC
zvoľte “PORTABLE” (str. 50).
63SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ďalšie operácie
Je nutné priradiť kompozitný video vstup
zdroju vstupného signálu DMPORT tak, aby
bolo možné sledovať obrazový signál na TV
obrazovke.
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 64 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
8
Reprodukcia digitálneho
zvuku z iných zdrojov
vstupného signálu
(DIGITAL ASSIGN)
Digitálny audio vstup so signálom OPTICAL
alebo COAXIAL (SAT IN, VIDEO 1 IN,
DVD IN) môžete priradiť inému zdroju
vstupného signálu, ktorý sa práve nepoužíva.
Napríklad reprodukcia zvukového zdroja
pre DVD prehrávač pomocou konektora
OPTICAL IN na receiveri:
• Prepojte výstupný optický konektor DVD
prehrávača s konektorom OPTICAL
VIDEO 1 IN na receiveri.
• Priraďte “VD1” pre “DVD” v nastavení
“D. ASSIGN”.
1
Stlačte AMP MENU.
Stláčaním V/v zvoľte zdroj
vstupného signálu (napr.
“DVD”), ktorý chcete priradiť
vstupnému digitálnemu audio
konektoru zvolenému v kroku 6.
Ak zvolíte zdroj vstupného signálu
“DVD”, zvuk z DVD prehrávača sa bude
reprodukovať ako digitálny zvuk cez
konektor OPTICAL VIDEO 1 IN.
Dostupné vstupy pre priradenie sa líšia
podľa jednotlivých audio vstupov.
Podrobnosti pozri v tabuľke “Dostupné
vstupy pre priradenie zdrojom vstupného
digitálneho audio signálu”.
Dostupné vstupy pre priradenie
zdrojom vstupného digitálneho
audio signálu
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
Digitálny
audio vstup
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
3
4
5
6
7
Stláčaním V/v zvoľte “5-AUDIO”.
Stlačením
Menu.
VIDEO 1
OPTICAL
alebo b zobrazte
Stláčaním V/v zvoľte “D. ASSIGN”.
Stlačením
parameter.
alebo b potvrďte
DVD
COAXIAL
Stláčaním V/v zvoľte
neobsadený digitálny audio
vstup (napr. “VD1”).
Stlačením
výber.
alebo b potvrďte
SAT
OPTICAL
Dostupné
vstupy pre
priradenie
Displej
VIDEO 1
VD1– VD1
VIDEO 2
VD1– VD2
VIDEO 3
VD1– VD3
DVD
VD1– DVD
TV
VD1– TV
SA-CD/CD
VD1– CD
VIDEO 1
DVD– VD1
VIDEO 2
DVD– VD2
VIDEO 3
DVD– VD3
DVD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
TV
DVD– TV
SA-CD/CD
DVD– CD
VIDEO 2
SAT– VD2
VIDEO 3
SAT– VD3
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT–SAT
TV
SAT– TV
SA-CD/CD
SAT– CD
64SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 65 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Poznámky
• Rovnakému vstupu nie je možné priradiť viac než
jeden digitálny audio vstup.
• Digitálny audio vstup nie je možné používať ako
pôvodný vstup, ak bol priradený inému vstupu.
• Ak priradíte digitálny audio vstup, nastavenie
INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky
(str. 60).
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu
Pre názov zdrojov signálu je možné použiť až
8 znakov a takýto názov zobraziť na displeji
receivera.
Je to vhodné pre priradenie názvov
pripojeným zariadeniam.
1
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja vstupného
signálu zvoľte požadovaný
zdroj vstupného signálu, ktorý
chcete pomenovať.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
Stláčaním V/v zvoľte “5-AUDIO”
alebo “6-VIDEO”.
4
Stlačením
Menu.
5
6
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Vykonajte postup z “Vytvorenie
indexového názvu” (str. 58).
65SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ďalšie operácie
3
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 66 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Zmena zobrazení
na displeji
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálne zvolené zvukové
pole atď.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
Vypínací časovač
Receiver je možné nastaviť tak, aby
sa po určitom čase sám vypol.
Keď je receiver zapnutý, stláčajte
SLEEP.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne:
Stláčajte DISPLAY.
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne.
t OFF
Všetky zdroje vstupného
signálu okrem pásma FM a AM
Indexový názov zdroja vstupného signálua) t
Zvolený zdroj vstupného signálu t Aktuálne
aplikované zvukové pole
Pásmo FM a AM
Názov staniceb) alebo vytvorený názov
stanicea) t Frekvencia t Indikácia typu
programub) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim)b) t Aktuálne aplikované zvukové
pole
Keď je aktivovaný vypínací časovač, displej
stmavne.
Poznámka
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na DO alebo receiveri
po stmavnutí displeja, displej sa rozjasní. Ak potom
nestlačíte žiadne tlačidlo, displej znova stmavne.
Rada
Zostávajúci čas skontrolujete stlačením SLEEP
pred vypnutím receivera. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas do vypnutia zariadenia. Ak znova
stlačíte SLEEP, vypínací časovač sa deaktivuje.
a) Indexový
názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj signálu) alebo uloženú
stanicu pomenovali (str. 57, 65). Indexový názov
sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery,
alebo je názov totožný s názvom zdroja signálu.
a)
Len počas príjmu RDS signálu (len modely
s regionálnymi kódmi CEL, CEK) (str. 58).
Poznámka
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
značky.
66SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 67 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Nahrávanie pomocou
receivera
Nahrávanie na záznamové
médium
Pomocou receivera môžete nahrávať z video
zariadenia. Ďalšie podrobnosti pozri
v návodoch na použitie video zariadenia.
1
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte prehrávacie zariadenie.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Môžete zmeniť výrobné nastavenia tlačidiel
pre výber zdroja vstupného signálu tak, aby
vyhovovali vaším zariadeniam. Napríklad ak
je do konektora VIDEO 1 na receiveri
pripojený DVD rekordér, tlačidlo VIDEO 1
na tomto DO môžete nastaviť na ovládanie
DVD rekordéra.
1
Držte zatlačené tlačidlo pre
výber zdroja vstupného
signálu, ktorého nastavenie
chcete zmeniť.
Príklad: Držte zatlačené VIDEO 1.
2
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
Podľa uvedenej tabuľky stlačte
tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu pre
požadovanú kategóriu.
Do nahrávacieho zariadenia (VIDEO 1)
vložte videokazetu, na ktorú chcete
nahrávať.
Príklad: Stlačte 4.
Teraz je možné prostredníctvom tlačidla
VIDEO 1 aktivovať DVD rekordér.
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie
a na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie.
Poznámky
• Niektoré zdroje signálu obsahujú ochranné signály
proti kopírovaniu. V takomto prípade nebude
možné nahrávať požadovaný zdroj vstupného
signálu.
• Ak zvolíte zdroj vstupného signálu DMPORT
a priradili ste zdroj signálu VIDEO 1 zdroju
signálu DMPORT, na konektor VIDEO 1 VIDEO
OUT nie je vyvedený žiadny video signál.
Pokračovanie
67SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Používanie DO
4
Zmena priradení funkcií
tlačidlu
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Napríklad do VCR vložte video kazetu,
z ktorej chcete nahrávať.
3
Používanie DO
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 68 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Kategórie a príslušné tlačidlá
Kategórie
Stlačte
VCR (príkazový režim VTR 3)a) 1
VCR (príkazový režim VTR 2)a) 2
DVD prehrávač/DVD rekordér
(príkazový režim DVD1)b)
3
DVD rekordér
(príkazový režim DVD3)b)
4
CD prehrávač
5
Euro Digitálny satelitný prijímač 6
DVR (Terminál digitálnej
káblovej TV)
7
DSS (Digitálny satelitný
prijímač)
8
Blu-ray disk prehrávač
(príkazový režim BD1)c)
9
Rekordér Blu-ray diskov
(príkazový režim BD3)c)
0/10
TVP
-/--
Nepriradené
ENTER/
MEMORY
a) VCR
Ďalšie informácie
Slovník
x Dolby Digital
Technológia kódovania/dekódovania zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories,
Inc. Pozostáva z predných (ľavý/pravý),
stredového, surround (ľavý/pravý) kanálov
a kanála pre subwoofer. Ide o zvukový
štandard pri DVD video zázname známeho
tiež pod názvom 5.1-kanálový surround zvuk.
Keďže je surround kanál stereofonický,
reprodukcia zvuku je realistickejšia než pri
systéme Dolby Surround.
x Dolby Digital Surround EX
Akustická technológia vyvinutá spoločnosťou
Dolby Laboratories, Inc. Surround zadný
kanál je maticou rozdelený na pravý a ľavý
surround kanál, takže je možné zvuk
reprodukovať cez 6.1 kanálov. Obzvlášť akčné
scény sa reprodukujú s dynamickejším
a realistickejším zvukom.
Sony sú ovládané cez nastavenia VTR 2
alebo VTR 3. Zodpovedajú systémom 8 mm
a VHS.
b) DVD rekordéry Sony sú ovládané cez nastavenia
DVD1 alebo DVD3. Podrobnosti pozri v návode
na použitie DVD rekordérov.
c) Podrobnosti o nastavení BD1 alebo BD3 pozri
v návode na použitie Blu-ray disk prehrávača
alebo Blu-ray disk rekordéra.
x Dolby Pro Logic II
Vymazanie priradení všetkých
tlačidiel na DO
x Dolby Pro Logic IIx
Stlačte súčasne ?/1, DMPORT a MASTER
VOL –.
Obnovia sa výrobné nastavenia diaľkového
ovládania.
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 5.1 kanálov určených
na prehrávanie. Dostupný je režim pre film
(MOVIE) a hudbu (MUSIC) (pre stereo zvuk).
Staré filmy kódované v tradičnom stereo
formáte je možné reprodukovať cez
5.1-kanálový surround zvuk.
Technológia pre prehrávanie 7.1- alebo
6.1-kanálového zvuku. Spolu so zvukom
kódovaným do formátu Dolby Digital
Surround EX, je možné zvuk kódovaný
do 5.1-kanálového formátu Dolby Digital
reprodukovať cez 7.1 (alebo 6.1) kanálov.
Navyše je možné existujúci stereo záznam tiež
reprodukovať cez 7.1 (alebo 6.1) kanálov.
68SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 69 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
x Dolby Surround
(Dolby Pro Logic)
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc.
Stredový a mono surround kanál je maticou
rozdelený na dva stereo kanály. Zvuk sa
reprodukuje ako štvorkanálový surround zvuk.
Je to najbežnejšia metóda spracovania zvuku
pri DVD video zázname.
audio signály prenášajú medzi AV
zariadeniami (napr. TVP vybavený
konektormi HDMI) v digitálnom formáte bez
strát na kvalite. HDMI špecifikácie sú
kompatibilné s technológiou HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection Ochrana širokopásmových prenosov
digitálneho záznamu), ktorá slúži na ochranu
proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
x DTS 96/24
Formát digitálneho zvuku vo vysokej kvalite.
Zvuk sa nahráva pri vzorkovacej frekvencii
a dátovom toku 96 kHz/24 bit, čo je možné
maximum pri DVD video zázname. Počet
kanálov závisí od záznamu.
x Kompozitný video signál
Štandardný formát pre prenos video signálu.
Jasová Y a farebná C zložka signálu
sa prenášajú spolu.
x Vzorkovacia frekvencia
x DTS Digital Surround
Technológia kódovania/dekódovania zvuku
pre kinosály vyvinutá spoločnosťou DTS, Inc.
Komprimuje zvuk v menšej miere než Dolby
Digital. Reprodukcia zvuku je potom
vo vyššej kvalite.
x DTS-ES
x DTS Neo:6
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 6.1 kanálov určených
na prehrávanie. Podľa zdroja prehrávania
a preferencií je možné zvoliť dva režimy,
CINEMA pre filmy a MUSIC pre stereo zvuk
(napr. hudba).
x Zložkový video signál
Formát prenosu video signálu tromi
samostatnými zložkami signálu: Jasová Y,
farebná Pb a farebná Pr. Vysokokvalitný
obrazový signál akým je formát DVD video
alebo HDTV sa prenáša vernejšie. Tri
konektory sú farebne rozlíšené - zelený,
modrý a červený.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
prepojení. Pri HDMI prepojení sa video
signály vo vysokom rozlíšení a multikanálové
69SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ďalšie informácie
Formát 6.1-kanálového zvuku so surround
zadným kanálom. Dostupné sú dva režimy,
“Discrete 6.1” s oddeleným záznamom
všetkých kanálov a “Matrix 6.1”, pri ktorom
sa maticou rozdelí surround zadný kanál na LS
a RS kanál. Systém je ideálny pre prehrávanie
zvukových stôp filmov.
Aby bola možná konverzia analógového
zvuku na digitálny, musia sa analógové dáta
kvantifikovať. Tento proces sa nazýva
vzorkovanie a počet, koľkokrát za sekundu
sa analógové dáta kvantifikujú, sa nazýva
vzorkovacia frekvencia. Štandardné audio
CD disky obsahujú dáta kvantifikované
44 100-krát za sekundu, čiže ich vzorkovacia
frekvencia je 44,1 kHz. Vo všeobecnosti
znamená vyššia vzorkovacia frekvencia
vyššiu kvalitu zvuku.
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 70 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Umiestnenie
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či
sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky. Pri
odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• Z dôvodu bezpečnosti a aby nebolo možné
zasunúť koncovku sieťovej šnúry
do elektrickej zásuvky opačne je jeden kolík
koncovky širší. Ak sa koncovka nedá
do zásuvky zasunúť úplne, kontaktujte
autorizovaný servis.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Zahrievanie
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu. Ak používate zariadenie pri
zvýšenej hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná
a bočné steny zariadenia sa postupne
zahrievajú. Aby nedošlo k popáleniu,
nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby
sa predišlo jeho zahrievaniu, čím predĺžite
životnosť jednotlivých častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí
zdrojov tepla, alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a následne
tak spôsobiť poruchu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí iných
zariadení (napr. TVP, VCR alebo kazetový
deck). Ak je zariadenie v blízkosti TVP,
VCR alebo kazetového decku, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Platí to
obzvlášť ak používate internú anténu.
Z tohto dôvodu odporúčame používať
externú anténu.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrní,
keďže pri umiestnení zariadenia na špeciálne
povrchovo upravenú podlahu (voskovanú,
olejovanú, leštenú atď.) môže dôjsť
k poškodeniu povrchu.
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení zariadenie
vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
70SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 71 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Zvuk
Nie je počuť zvuk, bez ohľadu
na zvolené zariadenie, alebo počuť
len slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky
ostatné zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME nastavený na “VOL MIN”.
• Skontrolujte, či nie je prepínač SPEAKERS
(OFF/A/B) nastavený na “OFF”.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Stlačením MUTING zrušte funkciu
vypnutia zvuku.
• Skontrolujte, či ste tlačidlami pre výber
zdroja vstupného signálu zvolili správny
zdroj signálu.
• Aktivoval sa ochranný systém receivera.
Vypnite receiver, odstráňte skrat a znova
receiver zapnite.
Nie je počuť zvuk z dvojkanálových
analógových zdrojov signálu.
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “COAX IN” alebo “OPT IN”
pre zvolený zdroj vstupného signálu
(str. 60).
Nie je počuť zvuk z digitálneho zdroja
signálu (zo zariadení pripojených do
konektorov COAXIAL alebo OPTICAL).
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “ANALOG”. Skontrolujte,
či nie je INPUT MODE nastavené na
“COAX IN” pre zdroj signálu pripojený
do vstupného konektora OPTICAL, alebo
na “OPT IN” pre zdroj signálu pripojený
do vstupného konektora COAXIAL.
(str. 60).
• Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia
ANALOG DIRECT.
Pokračovanie
71SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ďalšie informácie
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť
zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušných vstupných audio
konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov
používaných na prepojenie úplne zasunuté
v konektoroch zariadenia aj receivera.
Z jedného z predných reproduktorov
nepočuť zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne. Ak
aj v slúchadlách počujete len jeden kanál,
zariadenie nemusí byť k receiveru
pripojené správne. Skontrolujte, či sú
koncovky káblov používaných
na prepojenie úplne zasunuté
v konektoroch zariadenia aj receivera.
Ak v slúchadlách počujete obidva kanály,
predný reproduktor nemusí byť k receiveru
pripojený správne. Skontrolujte
prepojenie predného reproduktora, ktorý
nehrá.
• Skontrolujte, či ste nepripojili len jeden
konektor L alebo R, mali by byť pripojené
obidva. Použite audio kábel (nedodávaný).
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 72 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Vstupný zvukový signál z konektora
HDMI sa nereprodukuje
z reproduktorov receivera ani TVP.
• Skontrolujte HDMI prepojenie.
• Nie je možné počúvať zvuk zo Super
Audio CD prehrávača cez HDMI
prepojenie.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené,
alebo sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Nastavte parametre vyváženia
v Menu LEVEL.
Je počuť šum alebo brum.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďaleko od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej
3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• Konektory a koncovky káblov sú
znečistené. Vyčistite ich jemnou
handričkou, mierne navlhčenou v liehu.
Zo stredového/surround/surround
zadných reproduktorov nepočuť zvuk,
alebo počuť len slabý zvuk.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX
(str. 51).
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov
(str. 30).
• Skontrolujte, či je veľkosť stredového/
surround reproduktorov nastavená
na “SMALL” alebo “LARGE” (str. 38).
• Skontrolujte, či je surround zadný
reproduktor nastavený na “YES” (str. 38).
Zo surround zadného reproduktora
nie je počuť zvuk.
• Niektoré disky neobsahujú informáciu
Dolby Digital Surround EX, aj keď sa
na obale nachádza logo Dolby Digital
Surround EX. V takomto prípade zvoľte
“SB ON” (str. 36).
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne
pripojený.
• Skontrolujte, či je subwoofer zapnutý.
• Skontrolujte, či je subwoofer nastavený
na “YES” (str. 38).
• Zo subwoofera v závislosti od zvukového
poľa nemusí byť počuť zvuk.
Nedarí sa získať priestorový efekt.
• Skontrolujte, či je funkcia zvukového poľa
zapnutá (stlačte MOVIE alebo MUSIC).
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou
než 48 kHz.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo
DTS sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk
atď. vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď.
do vstupných digitálnych konektorov
receivera skontrolujte audio nastavenie
(nastavenie audio výstupu) pripojeného
zariadenia.
72SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 73 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Obraz
Tuner
Na TV obrazovke/monitore sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz
nie je kvalitný.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného
režimu.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• Priraďte kompozitný video vstup zdroju
vstupného signálu DMPORT správne.
• V závislosti od adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT nemusí byť dostupný
výstupný video signál.
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény
s receiverom použite 75 Ohm koaxiálny
kábel (nedodávaný) (pozri obrázok nižšie).
Ak k receiveru pripojíte externú anténu,
uzemnite ho, aby bol chránený pred
poškodením bleskom. Uzemňovací kábel
nepripájajte na potrubie s rozvodom plynu.
Vstupný obrazový signál z konektora
HDMI receivera sa nezobrazuje na TVP.
• Skontrolujte HDMI prepojenie.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
Receiver
ANTENNA
AM
Uzemňovací
kábel
(nedodávaný)
Uzemnenie
Stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená. Nasmerujte antény, alebo
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý
(pri automatickom ladení). Použite priame
ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice,
alebo sa vymazali (ak ladíte uložené
stanice). Uložte stanice (str. 56).
• Stláčaním DISPLAY na receiveri zobrazte
na displeji frekvenciu.
RDS nefunguje.*
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Pokračovanie
73SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ďalšie informácie
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené
správne.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu.
Externá FM anténa
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 74 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Požadovaná RDS informácia sa
nezobrazí.*
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite,
či práve poskytujú požadovanú službu.
Ak áno, služba môže byť dočasne mimo
prevádzky.
Ak sa vám problém nepodarilo
odstrániť podľa tohto prehľadu
Vymazanie pamäte receivera môže problém
vyriešiť (str. 25). Nezabudnite však, že všetky
uložené nastavenia sa obnovia na výrobne
nastavené hodnoty a budete ich musieť znova
nastaviť.
* Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Ak sa problém stále nepodarilo
odstrániť
Diaľkové ovládanie
Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony. Ak v servise dôjde počas
opravy k výmene niektorých dielov, môže si
servis staré diely ponechať.
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Vysielač DO smerujte na senzor na receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich
za nové.
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne
tlačidlo pre zdroj vstupného signálu.
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uložených nastavení
str. 25
Upravených zvukových polí
str. 50
Chybové hlásenia
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak sa počas funkcie automatickej kalibrácie
zobrazí chybové hlásenie, pozri “Chybové
a výstražné hlásenia” (str. 29) a vyriešte
problém.
DEC. EROR
Zobrazí sa, ak je na vstupe signál, ktorý receiver
nedokáže dekódovať (napr. DTS-CD), keď je
“DEC. PRI.” v Menu AUDIO nastavené
na “DEC. PCM”. Nastavte “DEC. AUTO”
(str. 37).
PROTECT
Reproduktory sú nesprávne zaťažené.
Receiver sa po pár sekundách automaticky
vypne. Skontrolujte zapojenie
reproduktorov a znova zapnite receiver.
74SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 75 Thursday, April 5, 2007 11:50 AM
Technické údaje
Zosilňovač
Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK, AU1)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, Celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD) 0,09%)
85 W + 85 W
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime Surround 2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
140 W/kanál
Modely s regionálnym kódom SP1)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
80 W + 80 W
Výstupný výkon v režime Surround 2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
120 W/kanál
Vstupy
Analógové
Citlivosť: 500 mV/50 kOhm
Odstup signál - šum
(ďalej S/N)3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (Koaxiálny)
Impedancia: 75 Ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (Optický) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy (Analógové)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/10 kOhm
SUB WOOFER Napätie: 2 V/1 kOhm
Ekvalizér
Úrovne zisku
±6 dB, 1 dB krok
3) INPUT
SHORT (Vstup nakrátko)
(s vypnutým zvukovým poľom a ekvalizérom).
4) So záťažou, úroveň vstupu.
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
87,5 - 108,0 MHz
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrické
10,7 MHz
Pásmo AM
1) Merané
v nasledovných podmienkach:
Regionálny kód
Napájanie
230 V AC, 50 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
Regionálny kód
CEL, CEK, AU, SP
–
Anténa
Medzifrekvencia
Rámová anténa
450 kHz
2) Referenčný výstupný výkon pre predné, stredový,
surround a surround zadné reproduktory.
V závislosti od nastavenia zvukových polí
a zdrojov vstupného signálu nemusí byť
na výstupe žiadny zvukový signál.
Frekvenčný rozsah
Analógový
10 Hz – 70 kHz +0,5/–2 dB
(s vypnutým zvukovým
poľom a ekvalizérom)
Ladenie
Krok ladenia Krok ladenia
10 kHz
9 kHz
531 –
1 602 kHz
Video
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vš-š/75 Ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š/75 Ohm
PB/CB: 0,7 Vš-š/75 Ohm
PR/CR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
80 MHz HD prechod
Pokračovanie
75SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
Ďalšie informácie
CEL, CEK, SP
Ladiaci rozsah
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_60-76_STR-DG710.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG710_SK.book Page 76 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Všeobecne
Napájanie
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
SP
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Výstupné napätie (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT
5 V, 700 mA
Príkon
Regionálny kód
Príkon
CEL, CEK, AU
220 W
SP
210 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (pri nastavení
“CONTROL” v Menu
VIDEO na “CTRL OFF”)
Rozmery (š/v/h) (cca)
430 × 157,5 × 310 mm
Vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (cca)
7,8 kg
Dodávané príslušenstvo
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Diaľkové ovládanie RM-AAU015 (1)
Batérie R6 (veľkosť-AA) (2)
Kalibračný mikrofón
(ECM-AC2 alebo ECM-AC2a) (1)
Podrobnosti o regionálnom kóde vášho
modelu pozri str. 2.
Právo na zmeny vyhradené.
76SK
STR-DG710
2-898-637-31(1)
O:\Sony\A_Preklad\STR-DG710_SK\Fm\SK_77-79_STR-DG710.fm
masterpage: Pravý
STR-DG710_SK.book Page 77 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Index
Číslice
CH
S
2 kanály 53
2CH STEREO 53
5.1 kanálov 13
6.1 kanálov 13
Chybové hlásenia 74
A
K
AUTO CALIBRATION 27
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 48
Kamkordér
Zapojenie 23
Satelitný prijímač
Zapojenie 22
SB DEC 41
Set-top box
Zapojenie 22
Super Audio CD prehrávač
Prehrávanie 33
Zapojenie 15
L
T
B
Blu-ray disk prehrávač
Zapojenie 17
C
CD prehrávač
Prehrávanie 33
Zapojenie 15
D
H
HDMI
Zapojenie 17
INPUT MODE 60
Ladenie
Automatické 54
Priame 55
Predvolieb 57
M
Menu
A. CAL 48
AUDIO 42
EQ 40
LEVEL 39
SUR 40
SYSTEM 44
TUNER 42
VIDEO 43
N
Nahrávanie na záznamové
médium 67
P
Počiatočné nastavenie 25
Pomenovanie 57, 65
TEST TONE 30
Tuner
Zapojenie 24
TVP
Zapojenie 19
V
VCR
Zapojenie 23
Video hra
Zapojenie 23
Vypnutie zvuku 32
Vypínací časovač 66
Výber
Sada reproduktorov 26
Zariadenie 32
Zvukové pole 50
Z
Zvukové polia
Resetovanie 54
Výber 50
R
RDS 58
Reproduktory
Zapojenie 14
77SK
STR-DG710
2-898-637-31 (1)
Ďalšie informácie
DIGITAL ASSIGN 64
Digital Cinema Sound
(DCS) 52
DIGITAL MEDIA PORT
Priradenie video vstupu 63
Vstup 32
Zapojenie 62
Dolby Digital 68
DTS 69
DVD prehrávač
Prehrávanie 34
Zapojenie 20
DVD rekordér
Zapojenie 20
I
STR-DG710_SK.book Page 80 Thursday, April 5, 2007 10:23 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising