Sony | STR-DB798 | Sony STR-DB798 Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_01-01_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 1 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
2-598-516-12(1)
FM Stereo
FM/AM Receiver
Návod na použitie
STR-DB798
© 2005 Sony Corporation
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
Návod na jednoduché nastavenie
Tento návod na jednoduché nastavenie vysvetľuje spôsob pripojenia DVD prehrávača, TVP,
reproduktorov a subwoofera tak, aby bola možná reprodukcia multikanálového priestorového
(surround) zvuku z DVD prehrávača. Podrobnosti pozri ďalej v návode na použitie receivera.
Nastavenia pre použitie DVD prehrávača alebo “PlayStation 2”
Po zapojení DVD prehrávača alebo “PlayStation 2”, vykonajte nasledovné nastavenia
na jednotlivých zariadeniach.
DVD prehrávač*
1
2
3
4
5
Zvoľte “AUDIO SETUP” v ponuke nastavení na displeji.
Nastavte “AUDIO DRC” na “WIDE RANGE”.
Nastavte “DIGITAL OUT” na “ON”.
Nastavte “DOLBY DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL”.
Nastavte “DTS” na “ON”.
* Vyššie uvedené nastavenia sú príkladom pri DVD prehrávači Sony.
“PlayStation 2” (ďalej tiež ako PS2)
1
2
3
4
5
V ponuke Setup zvoľte “AUDIO SETTING”.
Zvoľte “AUDIO DIGITAL OUTPUT”.
Nastavte “OPTICAL DIGITAL OUTPUT” na “ON”.
Nastavte “DOLBY DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL”.
Nastavte “DTS” na “ON”.
“PlayStation 2” je obchodná značka spoločnosti Sony Computer Entertainment.
Poznámka
Pri zapájaní DVD prehrávača prepojte okrem digitálnych (COAXIAL alebo OPTICAL)
konektorov aj analógové (AUDIO L/R) konektory.
Ak nie je počuť žiadny zvuk
Stláčaním INPUT MODE zvoľte “AUTO IN”.
Zapojenie receivera
Surround
reproduktor
(pravý)
Surround
reproduktor
(ľavý)
Surround
zadný
reproduktor
(pravý)
Surround
zadný
reproduktor
(ľavý)
Stredový
reproduktor
F
E
H
G
C
TVP
INPUT
VIDEO
Reproduktorový
kábel
Video kábel
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
R
R
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R?Y
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
L IMPEDANCE SELECTOR
R
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
8
~ AC IN
4
VIDEO
1
L
R
L
OUT
FRONT?B
IN
SA-CD/
CD
AM
SURR
BACK
SURR
OUT
OUT
Koaxiálny kábel
L
Y
PB/CB
/B?Y
DVD
IN
CENTER
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
R
L
COAXIAL
DVD
IN
IN
SURR
R
DVD
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANTENNA
AUDIO
R
AUDIO
L
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO OUT
SPEAKERS
VIDEO
SUB WOOFER
IN
Audio/video
kábel
Monofonický audio kábel
Reproduktorový
kábel
COAXIAL
R
DIGITAL OUT
AUDIO
L
AUDIO
VIDEO
INPUT
OUTPUT
DVD prehrávač
B
A
D
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(ľavý)
Subwoofer
Návod na jednoduché nastavenie pre systém reproduktorov
Podrobnosti o zapojeniach reproduktorov pozri na obrázku (A–H) na predchádzajúcej strane.
Reproduktory môžete jednoducho nastaviť výberom vhodnej šablóny.
Na operáciu použite tlačidlá na receiveri.
1
2
3
4
5
6
Na obrázku vyhľadajte vhodnú šablónu pre reproduktory. Postupujte podľa
uvedenej blokovej schémy (diagramu).
3
2
Stlačením ?/1 zapnite systém.
6
Stláčaním MAIN MENU zvoľte “SP SETUP”.
Otáčaním MENU zvoľte “EASY SET”. Ak sa položka nezobrazí,
zvoľte “NORM. SET” a otáčaním –/+ zvoľte “EASY SET”.
Otáčaním MENU zvoľte “SP PAT. X –X”.
Otáčaním –/+ vyberte požadovanú šablónu a stlačte
MEMORY/ENTER.
5
4
Aká je vhodná šablóna pre reproduktory
Vhodná šablóna pre reproduktory závisí od počtu vašich reproduktorov.
A
B
C
D
E
F
G
H
Predný reproduktor (L)
Predný reproduktor (R)
Stredový reproduktor
Subwoofer
7 reproduktorov
a subwoofer
C
B
7-1
6 reproduktorov
a subwoofer
Nastavte na
6-1
5 reproduktorov
a subwoofer
reproduktor (L)
reproduktor (R)
zadný reproduktor (L)
zadný reproduktor (R)
B
4 reproduktory
F
A
Nastavte na
Surround
Surround
Surround
Surround
F
Nastavte na
D
E
C
G
H
B
A
4-0
3 reproduktory
E
C
A
Nastavte na
D
E
C
A
3-0
G
B
2 reproduktory
B
F
A
Nastavte na
5-1
B
F
Nastavte na
D
E
2-0
A
Bloková schéma pre nastavenie reproduktorov
Postupujte podľa
(áno), ak vlastníte príslušný reproduktor alebo podľa
(nie), ak reproduktor nevlastníte.
C
Nie
Stredový
reproduktor
E
a
F
Nie
D
Nie
2-0
Subwoofer
Surround reproduktory
Nastavte na
Nastavte na
Áno
Áno
Áno
G
alebo
2-1
H
Nie
D
Nie
4-0
Subwoofer
Surround zadný
reproduktor
Nastavte na
Nastavte na
Áno
4-1
Áno
G
a
H
Surround zadné
reproduktory (L) (R)
Nie
D
Nie
Nastavte na
5C0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
Áno
5C1
D
Nie
Nastavte na
6C0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
6C1
E
a
F
Nie
D
Nie
3-0
Subwoofer
Surround reproduktory
Nastavte na
Nastavte na
Áno
3-1
Áno
G
alebo
H
Nie
D
Nie
5-0
Subwoofer
Surround zadný
reproduktor
Nastavte na
Nastavte na
Áno
5-1
Áno
G
a
H
Surround zadné
reproduktory (L) (R)
Nie
D
Nie
Nastavte na
6-0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
6-1
Áno
D
Nie
Nastavte na
7-0
Subwoofer
Áno
Nastavte na
7-1
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_02-02_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 2 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DB798. Označenie vášho modelu je vyznačené
v pravom dolnom rohu predného panela. Ak nie je
uvedené inak, ako vzor je v tomto návode používaný
model s regionálnym kódom CEL.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na zariadení. Zariadenie je tiež možné ovládať
dodávaným diaľkovým ovládaním (ďalej aj DO),
ak majú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na zariadení. Podrobnosti o používaní DO
pozri na str. 48 – 56.
Regionálne kódy
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v spodnej časti zadného panela zariadenia
(pozri obrázok nižšie).
L IMPEDANCE SELECTOR
R
SURR
BACK
8
~ AC IN
4
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
CENTER
2-XXX-XXX-XX AA
AUDIO OUT
SUB WOOFER
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa regionálneho
kódu sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom AA”.
Toto zariadenie je vybavené systémom Dolby* Digital
a Pro Logic Surround a tiež systémom DTS** Digital
Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” a symbol
dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
**“DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” a “DTS 96/24”
sú obchodné značky spoločnosti Digital Theater
Systems, Inc.
Poznámka k dodávanému
diaľkovému ovládaniu
(ďalej aj DO)
Pre RM-AAP002
Tlačidlá 12, AUX a SOURCE na DO nefungujú
pri ovládaní receivera.
2SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_03-03_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 3 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Obsah
Začíname
1: Pripojenie zariadení ............................ 4
1a: Pripojenie zariadení s výstupnými
digitálnymi audio konektormi......6
1b: Pripojenie zariadení
s multikanálovými výstupnými
konektormi.................................. 9
1c: Pripojenie zariadení len
s analógovými audio
konektormi................................ 11
2: Pripojenie antén ................................ 13
3: Pripojenie reproduktorov ..................14
4: Pripojenie sieťovej šnúry...................16
5: Nastavenie reproduktorov................. 17
6: Nastavenie úrovne hlasitosti
a vyváženia reproduktorov ............. 20
— TEST TONE
Zosilňovač
Výber zariadenia ................................... 22
Počúvanie multikanálového zvuku ....... 23
— MULTI CH IN
Príjem FM/AM rozhlasového
vysielania ........................................23
Automatické uloženie FM staníc ..........24
— AUTOBETICAL
(Len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Uloženie rozhlasových staníc ............... 25
Radio Data System (RDS) ....................26
(Len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Zmena zobrazení na displeji ................. 27
Indikátory na displeji ............................28
Priestorový zvuk
Počúvanie len cez predné
reproduktory ................................... 30
Počúvanie zvuku vo vysokej kvalite ......31
— AUTO FORMAT DIRECT
Výber zvukového poľa .......................... 33
Výber režimu dekódovania pre surround
zadný kanál .....................................35
— SURR BACK DECODING
Pokročilejšie nastavenia
Priradenie zložkového video vstupu.......37
— COMPONENT VIDEO
INPUT ASSIGN
Prepnutie vstupného zvukového režimu
pre digitálne zariadenia .................. 37
— INPUT MODE
Užívateľské nastavenia zvukových
polí.................................................. 38
Nastavenie ekvalizéra ........................... 39
Pokročilejšie nastavenia ....................... 40
Ďalšie operácie
Pomenovanie uložených staníc a zdrojov
vstupného signálu........................... 44
Zmena príkazového režimu
receivera ......................................... 45
Vypínací časovač.................................. 45
Výber sady reproduktorov .................... 46
Nahrávanie............................................ 46
Ovládanie diaľkovým
ovládaním RM-AAP002
Skôr než použijete diaľkové
ovládanie ........................................ 48
Popis tlačidiel diaľkového
ovládania ........................................ 48
Výber príkazového režimu diaľkového
ovládania ........................................ 53
Programovanie diaľkového
ovládania ........................................ 53
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 57
Riešenie problémov .............................. 58
Technické údaje.................................... 61
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla
príslušných strán............................. 63
Index ..................................................... 64
3SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 4 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Začíname
1: Pripojenie zariadení
Kroky 1a až 1c začínajúce na str. 6 popisujú pripojenie zariadení k tomuto receiveru. Pred pripájaním
pozri prehľad “Vhodné zariadenia pre pripojenie” nižšie, v ktorom sú uvedené čísla príslušných strán
s pokynmi pre pripájanie zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte časťou “2: Pripojenie antén” (str. 13).
Vhodné zariadenia pre pripojenie
Pripájané zariadenie
Str.
DVD prehrávač
S digitálnym audio výstupoma)
6–7
S multikanálovým audio výstupomb)
9–10
Len s analógovým audio výstupomc)
6–7
TV monitor
So zložkovým video vstupomd)
7 alebo 10
Len s S-video alebo kompozitným video vstupom
12
Sat. prijímač
S digitálnym audio výstupoma)
6–7
Len s analógovým audio výstupomc)
6–7
Super Audio CD/CD prehrávač
S digitálnym audio výstupoma)
8
S multikanálovým audio výstupomb)
9
Len s analógovým audio výstupomc)
11
MD/Kazetový deck
S digitálnym audio výstupoma)
8
Len s analógovým audio výstupomc)
11
Analógový gramofón
11
Multikanálový dekodér
9
VCR
12
Video prehrávač (hra)
a)
b)
c)
d)
S digitálnym audio výstupoma)
6–7
Len s analógovým audio výstupomc)
6–7
Model s konektorom DIGITAL OPTICAL OUTPUT alebo DIGITAL COAXIAL OUTPUT atď.
Model s konektormi MULTI CH OUTPUT atď. Toto zapojenie používajte pre reprodukciu zvuku (dekódovaného
multikanálovým dekodérom v pripojenom zariadení) týmto receiverom.
Model vybavený len konektormi AUDIO OUT L/R atď.
Model so vstupnými zložkovými video konektormi (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
4SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 5 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Potrebné káble
A Audio kábel
Biely (L)
Červený (R)
B Audio/video kábel
Žltý (video)
Biely (L/audio)
Červený (R/audio)
C Video kábel
F Koaxiálny digitálny kábel
Začíname
Schémy zapojení na nasledujúcich stranách predpokladajú používanie nasledovných voliteľných
prepojovacích káblov (A až H) (nedodávané).
G Monofonický audio kábel
Čierny
Rada
Audio kábel A môžete využiť ako dva monofonické
audio káble G.
Žltý
H Zložkový video kábel
D S-video kábel
Zelený
Modrý
Červený
E Optický digitálny kábel
Poznámky
• Pred vykonaním akéhokoľvek zapojenia vypnite všetky zariadenia.
• Prepojenia vykonajte dôkladne, predídete tak prípadnému brumu a šumu.
• Pri pripájaní audio/video kábla dodržte farebné rozlíšenie konektorov na receiveri s príslušnými konektormi
na pripájanom zariadení: žltý (video) so žltým; biely (ľavý, audio) s bielym; červený (pravý, audio) s červeným.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optický digitálny kábel neskrúcajte ani príliš neohýbajte, aby sa “nezlomil”.
5SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 6 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
.
1a: Pripojenie zariadení s výstupnými digitálnymi audio
konektormi
Pripojenie DVD prehrávača, TV monitora, satelitného prijímača
alebo videohry
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 5.
1 Prepojte audio konektory.
DVD prehrávač
Do konektorov
VIDEO 3 INPUT
(Predný panel)
Video prehrávač
(hra)
Satelitný prijímač
* Zapojte buď do konektora COAXIAL DVD IN alebo OPTICAL DVD IN. Odporúčame vykonávať prepojenia
cez konektor COAXIAL DVD IN.
Poznámka
Zvuk TVP je možné reprodukovať po prepojení výstupných audio konektorov na TVP a konektorov TV/SAT
AUDIO IN na receiveri. V takomto prípade neprepájajte výstupný video konektor TVP s konektorom TV/SAT
VIDEO IN na receiveri.
6SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 7 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
2 Prepojte video konektory.
Satelitný prijímač
TV monitor
Začíname
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie TVP alebo satelitného prijímača a DVD prehrávača
vybaveného výstupnými konektormi COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Pripojenie
TVP do vstupných zložkových video konektorov poskytuje vyššiu kvalitu obrazu.
Do konektorov
VIDEO 3 INPUT
(Predný panel)
Video prehrávač
(hra)
DVD prehrávač
Rady
• Ak namiesto video konektorov použijete S-video konektory, monitor musíte pripojiť cez S-video konektor.
S-video signály sa nachádzajú na inej zbernici než video signály a nie sú vyvedené na výstup z video konektorov.
• Receiver dokáže konvertovať štandardné video signály na S-video signály a takéto skonvertované video signály
budú vyvedené len na výstup z konektora MONITOR S-VIDEO OUT.
pokračovanie
7SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 8 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Pripojenie MD/kazetového decku alebo Super Audio CD/CD
prehrávača
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 5.
MD/Kazetový deck
Super Audio CD/
CD prehrávač
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Poznámky
• Nie je možné nahrávať analógové signály zo zariadení pripojených do konektorov MD/TAPE OUT, VIDEO 1
AUDIO OUT alebo VIDEO 2 AUDIO OUT, ak vytvoríte len digitálne prepojenia. A naopak, nie je možné
nahrávať digitálne signály, ak vytvoríte len analógové prepojenia. Aby bolo možné nahrávať analógové signály,
vykonajte analógové prepojenia. Aby bolo možné nahrávať digitálne signály, vykonajte digitálne prepojenia.
• Pri prehrávaní Super Audio CD disku v Super Audio CD prehrávači pripojenom do konektora SA-CD/
CD COAXIAL IN na tomto zariadení sa zvuk nebude reprodukovať. Zariadenie pripojte do vstupných
analógových konektorov (konektory SA-CD/CD IN). Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie Super Audio CD
prehrávača.
8SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 9 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
1 Prepojte audio konektory.
Ak je váš DVD alebo Super Audio CD prehrávač vybavený multikanálovými výstupnými konektormi,
môžete ho pripojiť do konektorov MULTI CH IN na receiveri, čím umožníte počúvanie
multikanálového zvuku. Ako alternatívu je možné vstupné multikanálové konektory využiť
na pripojenie externého multikanálového dekodéra.
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 5.
Začíname
1b: Pripojenie zariadení s multikanálovými výstupnými
konektormi
DVD prehrávač,
Super Audio CD prehrávač,
Multikanálový dekodér atď.
Rada
Toto prepojenie umožní tiež zážitok z multikanálového záznamu zakódovaného v iných formátoch, než je formát
Dolby Digital a DTS.
Poznámka
Ak použijete prepojenia cez konektory MULTI CH IN, úroveň hlasitosti surround reproduktorov a subwoofera
nastavte pomocou ovládacích prvkov na pripojenom zariadení.
pokračovanie
9SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 10 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
2 Prepojte video konektory.
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie DVD prehrávača vybaveného výstupnými konektormi
COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
Pripojenie TVP do vstupných zložkových video konektorov poskytuje vyššiu kvalitu obrazu.
DVD prehrávač
TV monitor
Rady
• Ak namiesto video konektorov použijete S-video konektory, monitor musíte pripojiť cez S-video konektor.
S-video signály sa nachádzajú na inej zbernici než video signály a nie sú vyvedené na výstup z video konektorov.
• Receiver dokáže konvertovať štandardné video signály na S-video signály a takéto skonvertované video signály
budú vyvedené len na výstup z konektora MONITOR S-VIDEO OUT.
10SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 11 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
1c: Pripojenie zariadení len s analógovými audio konektormi
Začíname
Pripojenie audio zariadení
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 5.
Gramofón
Super Audio CD/
CD prehrávač
MD/Kazetový deck
Poznámka
Ak je váš gramofón vybavený uzemňovacím káblom, pripojte ho do konektora U SIGNAL GROUND.
pokračovanie
11SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 12 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Pripojenie video zariadení
Keď pripojíte TVP do konektorov MONITOR, môžete sledovať obraz zo zvoleného zdroja vstupného
signálu (str. 22). Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 5.
VCR
TV monitor
VCR
Rady
• Ak namiesto video konektorov použijete S-video konektory, monitor musíte pripojiť cez S-video konektor.
S-video signály sa nachádzajú na inej zbernici než video signály a nie sú vyvedené na výstup z video konektorov.
• Receiver dokáže konvertovať štandardné video signály na S-video signály a takéto skonvertované video signály
budú vyvedené len na výstup z konektora MONITOR S-VIDEO OUT.
12SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 13 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
2: Pripojenie antén
Začíname
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú anténu.
AM rámová anténa
(dodávaná)
FM drôtová anténa
(dodávaná)
* Tvar konektora závisí od regionálneho kódu.
Poznámky
•
•
•
•
Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej od receivera a ostatných zariadení.
FM anténu maximálne vystrite.
Po pripojení FM antény ju čo najviac horizontálne narovnajte.
Konektor U SIGNAL GROUND nepoužívajte pre uzemnenie receivera.
13SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 14 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
3: Pripojenie reproduktorov
K receiveru pripojte reproduktory. Receiver umožňuje používanie 7.1-kanálového systému reproduktorov.
Pre maximálny efekt multikanálového priestorového zvuku je potrebných 5 reproduktorov
(dva predné, stredový a dva surround reproduktory) a subwoofer (5.1-kanálový zvuk).
Po pripojení jedného prídavného surround zadného reproduktora (6.1-kanálový zvuk) alebo dvoch
prídavných surround zadných reproduktorov (7.1-kanálový zvuk) sa sprístupní možnosť
vysokokvalitnej reprodukcie DVD programov zaznamenaných vo formáte Surround EX
(pozri časť “Výber režimu dekódovania pre surround zadný kanál” na str. 35).
Príklad konfigurácie 7.1-kanálového systému reproduktorov
Stredový reproduktor
Predný reproduktor (Pravý)
Surround
reproduktor (Pravý)
Predný reproduktor
(Ľavý)
Subwoofer
Surround reproduktor
(Ľavý)
Surround zadný reproduktor (Pravý)
Surround zadný reproduktor
Rady
• Ak pripojíte 6.1-kanálový reproduktorový systém, umiestnite surround zadný reproduktor za pozíciu počúvania
(pozri obrázok “Ak používate len jeden surround zadný reproduktor” na str. 19).
• Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú smerovosť, môžete ho umiestniť kdekoľvek.
Impedancia reproduktorov
(Okrem modelov s regionálnym
kódom CEK)
Pre maximálne využitie multikanálového priestorového zvuku pripojte do konektorov FRONT A alebo
FRONT B, CENTER, SURR a SURR BACK reproduktory s menovitou impedanciou 8 Ohm alebo vyššou
a nastavte prepínač IMPEDANCE SELECTOR do polohy “8Ω”. Na nastavenie prepínača do príslušnej
polohy použite skrutkovač. Ak nepoznáte impedanciu reproduktorov, podrobnosti pozri v návode
na použitie reproduktorov. (Táto informácia je zvyčajne uvádzaná na zadnej strane reproduktorov.)
Prípadne môžete do ktorýchkoľvek alebo všetkých reproduktorových konektorov pripojiť reproduktory
s menovitou impedanciou od 4 do 8 Ohm. Akonáhle je však pripojený čo len jeden reproduktor s menovitou
impedanciou medzi 4 až 8 Ohm, prepínač IMPEDANCE SELECTOR nastavte do pozície “4Ω”.
Poznámka
Pred prepínaním prepínača IMPEDANCE SELECTOR je potrebné vypnúť napájanie zariadenia.
14
SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 15 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Potrebné káble
B Monofonický audio kábel (nedodávaný)
(+)
(–)
Čierny
1)
2)
3)
Surround
reproduktor (Ľavý)
Surround zadný
reproduktor (Pravý)2)
Surround zadný
reproduktor (Ľavý)2)
Surround reproduktor
(Pravý)
Predný reproduktor
(Pravý)
Predný reproduktor
(Ľavý)
Stredový reproduktor
Začíname
A Reproduktorové káble (nedodávané)
Subwoofer
Ak vlastníte ďalšiu sadu predných reproduktorov, pripojte ju do konektorov SPEAKERS FRONT B. Prepínačom
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré chcete používať. Podrobnosti pozri
v časti “Výber sady reproduktorov” (str. 46).
Ak pripojíte len jeden surround zadný reproduktor, pripojte ho do konektora SPEAKERS SURR BACK L.
Okrem modelov s regionálnym kódom CEK.
15SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 16 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
4: Pripojenie sieťovej
šnúry
Pripojenie sieťovej šnúry
Dodávanú sieťovú šnúru pripojte do konektora
AC IN na receiveri. Druhú koncovku sieťovej
šnúry pripojte do elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra
(dodávaná)
Konektor AC IN
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom.
Tento postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty). Na nastavenie použite
tlačidlá na receiveri.
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Na 5 sekúnd držte zatlačené tlačidlo ?/1.
Na displeji sa striedavo zobrazuje “PUSH”
a “ENTER”.
3
Stlačte MEMORY/ENTER.
Na displeji sa krátko zobrazí “CLEARING”
a potom sa zobrazí “CLEARED”.
Pri nasledovných položkách sa obnovia
výrobné nastavenia.
• Všetky nastavenia vykonané v ponukách
SPEAKER SETUP, LEVEL,
EQUALIZER, CUSTOMIZE a TUNER.
• Zvukové pole uložené pre jednotlivé
zdroje signálu a uložené stanice.
• Všetky parametre zvukových polí.
• Všetky uložené stanice.
• Všetky indexové názvy zdrojov signálu
a uložených staníc.
• Ovládač hlasitosti MASTER VOLUME
–/+ sa nastaví na “–oodB” (minimálna
hlasitosť).
• INPUT SELECTOR sa nastaví na “DVD”.
16SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 17 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
5: Nastavenie reproduktorov
podľa dodávaného listu “Návod na jednoduché
nastavenie”.
1
2
3
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“SP SETUP”.
Otáčaním MENU zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
SPEAKER SETUP” nižšie.
Poznámka
Niektoré položky pre nastavenie reproduktorov
môžu byť zobrazené nevýrazne. Znamená to, že
sa zmenili automaticky podľa iných nastavení
reproduktorov alebo ich nie je možné nastaviť.
4
Otáčaním –/+ zvoľte požadované
nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
Poznámka
Ak zvolíte nastavenie pre “SP PAT. X –X”,
stlačte MEMORY/ENTER.
5
Kým nenastavíte všetky nasledovné
položky, opakujte kroky 3 a 4.
Parametre Menu SPEAKER
SETUP
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
x XXXX SET (Jednoduché nastavenie
reproduktorov)
• EASY
Ak chcete nastaviť reproduktory automaticky,
zvoľte “EASY SET”. Môžete zvoliť predvolenú
šablónu pre reproduktory (pozri dodávaný list
“Návod na jednoduché nastavenie”).
• NORM.
Ak chcete nastaviť každý reproduktor
manuálne, zvoľte “NORM. SET”.
x SP PAT. X –X (Šablóna pre nastavenie
reproduktorov)
Keď zvolíte “EASY SET”, zvoľte šablónu pre
nastavenie reproduktorov. Otáčaním –/+ zvoľte
šablónu pre nastavenie reproduktorov
a stlačením MEMORY/ENTER výber potvrďte.
Šablónu pre nastavenie reproduktorov vyberte
S.W. XXX (Výber subwoofera)
• YES
Ak pripojíte subwoofer, zvoľte “YES”.
• NO
Ak nepripojíte subwoofer, zvoľte “NO”.
Predné reproduktory sa automaticky nastavia
na “LARGE”. Toto nastavenie nie je možné
zmeniť. Nastavenie aktivuje presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov a LFE (nízkofrekvenčných) signálov z iných reproduktorov.
Začíname
x
Cez ponuku SPEAKER SETUP môžete nastaviť
veľkosť a vzdialenosť reproduktorov
pripojených k zariadeniu.
Poznámka
Aby sa dosiahol maximálny efekt v presmerovaní
hlbokých tónov systému Dolby Digital, odporúčame
nastaviť medznú frekvenciu subwoofera čo najvyššie.
x
XXXXX (Veľkosť predných
reproduktorov)
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré efektívne
reprodukujú hlboké tóny, zvoľte “LARGE”.
Štandardne nastavte práve “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk skreslený
alebo mu chýbajú priestorové efekty, zvolením
“SMALL” aktivujete presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov z predného kanála
do subwoofera. Ak je nastavenie pre predné
reproduktory nastavené na “SMALL”, stredový,
surround a surround zadný reproduktor
sa automaticky tiež nastavia na “SMALL”
(ak neboli predtým nastavené na “NO”).
x
XXXXX (Veľkosť stredového
reproduktora)
• LARGE
Ak pripojíte veľký reproduktor, ktorý
efektívne reprodukuje hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak sú však predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, pre stredový
reproduktor nie je možné zvoliť “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk skreslený
alebo mu chýbajú priestorové efekty,
zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
zo stredového kanála do predných
reproduktorov (ak sú nastavené
na “LARGE”) alebo do subwoofera.
pokračovanie
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
17SK
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 18 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
• NO
Ak nepripojíte stredový reproduktor, zvoľte
“NO”. Zvuk zo stredového reproduktora bude
reprodukovaný z predných reproduktorov
(DIGITAL DOWNMIX- digitálne
zmixovanie).
• MIX
Ak nepripojíte stredový reproduktor, ale
chcete zvuk stredového kanála zmixovať,
zvoľte “MIX”.
Toto nastavenie je aktívne len vtedy, ak sú
predné reproduktory nastavené na “LARGE”
(ANALOG DOWNMIX - analógové
zmixovanie). V opačnom prípade sa stredový
kanál zmixuje digitálne (DIGITAL
DOWNMIX - digitálne zmixovanie).
Poznámka
Pri používaní zdrojov signálu MULTI CH IN
sa po zvolení “NO” alebo “MIX” reprodukuje zvuk
stredového kanála z predných reproduktorov.
x
XXXXX (Veľkosť surround
reproduktorov)
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak však nastavíte predné
reproduktory na “SMALL”, surround
reproduktory nie je možné nastaviť
na “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk skreslený
alebo mu chýbajú priestorové efekty,
zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
zo surround kanála do subwoofera alebo
iných reproduktorov s nastavením “LARGE”.
• NO
Ak nepripojíte surround reproduktory,
nastavte “NO”.
x
/
XXXXXX
(Výber surround zadného reproduktora)
• DUAL
Ak pripojíte dva surround zadné
reproduktory, nastavte “DUAL”. Zvuk bude
reprodukovaný cez maximálne 7.1 kanálov.
• SINGLE
Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, nastavte “SINGLE”. Zvuk bude
reprodukovaný cez maximálne 6.1 kanálov.
• NO
Ak nepripojíte surround zadný reproduktor,
zvoľte “NO”.
Poznámka
Keď je veľkosť surround reproduktorov nastavená
na “NO”, parameter pre výber surround zadného
reproduktora sa tiež automaticky nastaví na “NO”.
Rada
Nastavenie “LARGE” a “SMALL” pre každý
reproduktor určuje, či interný zvukový procesor
umožní reprodukciu hlbokých tónov pomocou
príslušného kanála. Keď sú hlboké tóny vynechané
z určitého kanála, obvod presmerovania hlbokých
tónov umožní ich reprodukciu pomocou subwoofera
alebo iných reproduktorov s nastavením “LARGE”.
Keďže hlboké tóny majú určitú smerovosť, je vhodné
(ak je to možné) nevyužívať presmerovávanie
reprodukcie hlbokých tónov. Preto aj keď používate
malé reproduktory, môžete nastaviť “LARGE”,
ak chcete počuť reprodukciu hlbokých tónov práve
z týchto reproduktorov. Na druhej strane, ak používate
veľký reproduktor, ale nechcete počúvať hlboké tóny
z tohto reproduktora, nastavte ho na “SMALL”.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
nastavte všetky reproduktory na “LARGE”. Ak je
celková úroveň hlbokých tónov nižšia, môžete ju
pomocou parametra BASS v Menu EQUALIZER
zvýrazniť. Nastavenie ekvalizéra pozri na str. 39.
18SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 19 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
x
DIST. X.X m
(Vzdialenosť predných reproduktorov)
Ak používate len jeden surround zadný reproduktor
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
reproduktorov od pozície počúvania. Vzdialenosť
surround reproduktorov je možné nastaviť na totožnú
vzdialenosť, ako je vzdialenosť predných
reproduktorov (A), alebo priblížiť reproduktory
k pozícii počúvania o 4,5 metra (C).
Ak nie sú obidva surround reproduktory v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť bližšieho reproduktora.
x
Ak používate dva surround zadné reproduktory
(Uhol E by mal byť rovnaký.)
DIST. X.X m
(Vzdialenosť surround reproduktora)
Začíname
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A). Vzdialenosť
je možné nastaviť od 1 až do 7 metrov v 0,1-metrových
krokoch.
Ak nie sú obidva predné reproduktory v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť bližšieho reproduktora.
x
/
DIST. X.X m
(Vzdialenosť surround zadného
reproduktora)
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround zadného
reproduktora od pozície počúvania. Vzdialenosť
surround zadného reproduktora je možné nastaviť
na totožnú vzdialenosť, ako je vzdialenosť predných
reproduktorov (A), alebo priblížiť reproduktor
k pozícii počúvania o 4,5 metra (D).
Ak pripojíte dva surround zadné reproduktory a obidva
surround zadné reproduktory nie sú v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť bližšieho reproduktora.
Rada
C
x
DIST. X.X m
(Vzdialenosť stredového reproduktora)
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť stredového
reproduktora od pozície počúvania. Vzdialenosť
stredového reproduktora je možné nastaviť na totožnú
vzdialenosť, ako je vzdialenosť predných
reproduktorov (A), alebo priblížiť reproduktor
k pozícii počúvania o 1,5 metra (B).
Toto zariadenie umožňuje nastaviť pozíciu reproduktorov
podľa podmienok vzdialenosti. Nie je však možné
nastaviť stredový reproduktor do väčšej vzdialenosti, než
je vzdialenosť predných reproduktorov. Nie je tiež možné
nastaviť stredový reproduktor do vzdialenosti o viac než
1,5 metra bližšie, než je vzdialenosť predných
reproduktorov. Tiež nie je možné nastaviť vzdialenosť
surround reproduktorov do väčšej vzdialenosti od pozície
počúvania, než je vzdialenosť predných reproduktorov.
Nie je tiež možné nastaviť ich vzdialenosť o viac než
4,5 metra bližšie. Toto obmedzenie zabraňuje
nesprávnemu rozmiestneniu, pretože vtedy nie je možné
dosiahnuť maximálny efekt priestorového zvuku.
Uvedomte si, že bližšie nastavenie vzdialenosti
reproduktora, než je jeho skutočná poloha bude mať
za následok oneskorenie vo výstupe zvuku z takéhoto
reproduktora. Inak povedané, reproduktor bude znieť,
ako by bol veľmi vzdialený.
Napríklad nastavenie stredového reproduktora do
vzdialenosti o 1–2 metre bližšie, než je jeho skutočná
vzdialenosť, vytvorí realistický pocit, ako keby ste boli
vtiahnutý do deja “vo vnútri” TV obrazovky. Ak nie je
možné nastaviť uspokojujúci priestorový efekt, pretože
sú surround reproduktory príliš blízko, nastavte ich
vzdialenosti bližšie (kratšie), ako je ich skutočná
poloha, vytvorí sa široké zvukové pôsobenie.
Najlepšie výsledky dosiahnete pri skúšobných
nastavovaniach za súčasného počúvania zvuku. Takže
smelo do toho!
pokračovanie
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
19SK
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 20 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Pokročilejšie nastavenia
reproduktorov
Nastavte “MENU XXX” v Menu CUSTOMIZE
na “MENU EXP.” (str. 40). Sprístupnia
sa pokročilejšie nastavenia vrátane výšky
umiestnenia surround reproduktorov, polohy
surround reproduktorov a medznej frekvencie
výhybiek reproduktorov.
Podrobnosti o nastavovaní položiek pozri
na str. 41.
6: Nastavenie úrovne
hlasitosti a vyváženia
reproduktorov
— TEST TONE
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
použite testovací tón.
Na nastavovanie použite diaľkové ovládanie.
Rada
Toto zariadenie používa testovací tón s frekvenciou
oscilujúcou okolo 800 Hz.
1
2
Stlačením ?/1 zapnite receiver.
Stlačte TEST TONE.
Na displeji sa zobrazí “AUTO L”. Postupne
v slede bude z jednotlivých reproduktorov
zaznievať testovací tón v nasledovnom
poradí:
AUTO L (Predný ľavý) t AUTO C
(Stredový) t AUTO R (Predný pravý) t
AUTO SR (Surround pravý) t AUTO SBR
(Surround zadný pravý)* t AUTO SBL
(Surround zadný ľavý)* t AUTO SL
(Surround ľavý) t AUTO SW (Subwoofer)
* Testovací tón bude zaznievať z:
– Ľavého a pravého surround zadného
reproduktora, ak je voľba pre surround zadný
reproduktor nastavená na “DUAL”.
– Ľavého surround zadného reproduktora,
ak je voľba pre surround zadný reproduktor
nastavená na “SINGLE”. Namiesto “AUTO
SBR” alebo “AUTO SBL” sa na displeji
zobrazí “AUTO SB”.
3
Nastavte úroveň hlasitosti a vyváženie
jednotlivých reproduktorov v Menu
LEVEL tak, aby v pozícii počúvania
zaznel testovací tón z každého
reproduktora rovnako.
Podrobnosti o nastaveniach v Menu
LEVEL pozri na str. 38.
Rady
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete
nastaviť súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–
na DO, alebo otáčajte ovládačom MASTER
VOLUME –/+ na receiveri.
20SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_04-21_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 21 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
4
Po nastavení opätovne stlačte TEST
TONE.
Začíname
Reprodukcia testovacieho tónu sa zruší.
Reprodukcia testovacieho tónu
len zo zvoleného reproduktora
Nastavte “T. TONE” v Menu LEVEL na “FIX”
(str. 38). Testovací tón bude reprodukovaný
len zvoleným reproduktorom.
Detailnejšie nastavenie
Testovací tón alebo zdroj vstupného signálu
môže zaznievať postupne z dvoch reproduktorov
súčasne, čo umožní medzi takýmito dvomi
reproduktormi nastaviť vyváženie a úroveň
hlasitosti.
Nastavte “MENU XXX” v Menu CUSTOMIZE
na “MENU EXP.” (str. 40). Potom zvoľte
dvojicu reproduktorov, ktoré chcete nastavovať
pomocou “P.NOISE” alebo “P.AUDIO”
v Menu LEVEL (str. 43).
Poznámky
• Testovací tón nezaznieva, keď je receiver nastavený
v režime ANALOG DIRECT alebo MULTI CH IN.
• Všetky tieto nastavenia môžete vykonať aj pomocou
predného panela zariadenia, prostredníctvom Menu
LEVEL (keď zaznieva testovací tón, receiver
sa prepne do Menu LEVEL automaticky),
odporúčame vám však nastavenia úrovne hlasitosti
reproduktorov vykonať postupom uvedeným vyššie
z pozície počúvania pomocou DO.
21SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_22-29_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 22 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Používanie slúchadiel
Zosilňovač
Výber zariadenia
1
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
požadovaný zdroj vstupného signálu
(vstup).
Indikácia pre zvolený zdroj vstupného
signálu (vstup) sa zobrazí na displeji.
2
Pre výber
Displej
VCR
VIDEO 1 alebo
VIDEO 2
Video prehrávača (hry)
VIDEO 3
DVD prehrávača
DVD
Sat. prijímača
TV/SAT
MD/Kazetového decku
MD/TAPE
Super Audio CD/CD
prehrávača
SA-CD/CD
Vstavaného tunera (FM)
FM a frekvencia
Vstavaného tunera (AM)
AM a frekvencia
Gramofónu
PHONO
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES.
• Po pripojení slúchadiel sa reprodukcia zvuku
z reproduktorov automaticky preruší
a na displeji sa nerozsvecuje “SP A” a “SP B”.
• Ak sú pripojené slúchadlá, dostupné budú len
nasledovné zvukové polia (str. 34).
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
– HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Zapnite pripojené zariadenie a spustite
prehrávanie.
Poznámka
Ak zvolíte nejaké video zariadenie, nastavte
video vstup na TVP tak, aby sa zobrazil obraz
zo zvoleného video zariadenia.
3
Otáčaním MASTER VOLUME –/+
nastavte hlasitosť.
Poznámka
Za účelom ochrany pred poškodením
reproduktorov znížte pred vypnutím receivera
hlasitosť na minimálnu úroveň.
Vypnutie zvuku
Stlačte MUTING na DO.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING na DO.
• Vypnete zariadenie.
• Zvýšite hlasitosť.
22SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_22-29_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 23 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Počúvanie
multikanálového zvuku
— MULTI CH IN
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM a AM
(pozri str. 13).
Rada
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
nasledovnú tabuľku. Podrobnosti o regionálnych
kódoch pozri na str. 2.
Stlačte MULTI CH IN.
Regionálny kód
FM
AM
Opätovným stlačením funkciu MULTI CH IN
zrušíte.
CEL, CEK, TW
50 kHz
9 kHz
Keď nie je pripojený stredový
reproduktor alebo subwoofer
Automatické ladenie
Ak ste v ponuke SPEAKER SETUP (str. 17)
nastavili stredový reproduktor na “NO” alebo
“MIX”, prípadne subwoofer na “NO”
a aktivujete zdroj MULTI CH IN, bude ľavý
a pravý predný reproduktor reprodukovať
analógový zvuk stredového reproduktora alebo
subwoofera.
Ak nepoznáte presnú frekvenciu požadovanej
stanice, receiver dokáže sám naladiť všetky
dostupné stanice v danej oblasti.
1
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stlačte TUNING + alebo TUNING –.
Stlačením TUNING + sa vyhľadáva
smerom nahor a stlačením TUNING –
sa vyhľadáva smerom nadol.
Vyhľadávanie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Keď sa rozsvieti indikátor
MULTI CHANNEL DECODING
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
sa rozsvieti, keď receiver dekóduje signály
zaznamenané v multikanálovom formáte.
Tento indikátor sa však nerozsvieti, ak je
nastavený režim 2CH STEREO.
Zosilňovač
Môžete zvoliť priame počúvanie zdroja signálu
pripojeného do konektorov MULTI CH IN.
Takto sa umožní počúvanie vysokokvalitných
analógových zdrojov vstupného signálu, ako je
napr. DVD alebo Super Audio CD disk.
Pozri tiež “D.PWR XXX” (str. 41).
Ak je zvolené MULTI CH IN, nie je možné
používať ekvalizér a zvukové pole.
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Ak je FM stereo príjem nekvalitný
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “STEREO”, zvoľte monofonický zvuk,
aby bol zvuk kvalitnejší.
1
2
3
Stláčaním MAIN MENU zvoľte “TUNER”.
Otáčaním MENU zvoľte “FM AUTO”.
Otáčaním –/+ zvoľte “FM MONO”.
FM príjem sa prepne do monofonického
režimu.
Rada
Príjem síce nebude stereofonický, ale bude kvalitnejší.
Stereo režim obnovíte zvolením “FM AUTO”
v kroku 3.
pokračovanie
23SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_22-29_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 24 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Priame ladenie
Môžete priamo zadať frekvenciu požadovanej
stanice.
Na nastavovanie použite diaľkové ovládanie.
1
Stláčaním TUNER zvoľte pásmo FM
alebo AM.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
Rada
Môžete tiež používať INPUT SELECTOR
na receiveri.
2
3
Stlačte D.TUNING.
Číselnými tlačidlami zadajte frekvenciu
stanice.
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Stlačte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Stlačte 1 b 3 b 5 b 0
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu, aby bol príjem optimálny.
Ak nie je možné stanicu naladiť
a na displeji bliká zadaná
frekvencia
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte krok 3. Ak číslice stále blikajú,
frekvencia sa vo vašej oblasti nepoužíva.
Automatické uloženie FM
staníc
— AUTOBETICAL
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Pomocou tejto funkcie môžete automaticky
uložiť až 30 FM a FM RDS staníc v abecednom
poradí bez opakovania staníc. Navyše
sa do pamäte ukladajú len stanice
s najkvalitnejším signálom.
Ak chcete FM alebo AM stanice ukladať
do pamäte jednotlivo, pozri časť “Uloženie
rozhlasových staníc” (str. 25).
Na nastavenie použite tlačidlá na receiveri.
Poznámka
Za účelom ochrany pred poškodením reproduktorov
znížte pred použitím funkcie AUTOBETICAL
hlasitosť na minimálnu úroveň.
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Pridržte zatlačené MEMORY/ENTER
a súčasným stlačením ?/1 receiver
opäť zapnite.
Na displeji sa zobrazí “AUTO-BETICAL
SELECT” a receiver vyhľadá a uloží všetky
dostupné FM a FM RDS stanice v pásme FM.
Pri staniciach RDS receiver najskôr
vyhľadá vysielače, vysielajúce tú istú
stanicu a potom uloží ten vysielač, ktorý má
najlepší signál. Zvolené RDS stanice sú
abecedne usporiadané podľa názvu ich
programovej služby. Potom každej stanici
receiver priradí dvojmiestny kód,
pod ktorým budú uložené. Podrobnosti
o funkcii RDS pozri na str. 26.
Bežným FM staniciam je taktiež priradený
2-miestny kód a uložia sa za RDS stanice.
Po ukončení sa na displeji krátko zobrazí
“FINISH” a receiver sa prepne
do štandardného režimu.
Poznámky
• Počas tejto operácie nestláčajte okrem tlačidla ?/1
žiadne tlačidlá na receiveri ani na DO.
• Ak sa presťahujete do inej oblasti, zopakujte postup
uloženia staníc znova.
• Podrobnosti o vyvolaní uložených staníc pozri v časti
“Vyvolanie uložených staníc” (str. 25).
• Ak po uložení staníc premiestnite anténu, uložené
nastavenia už nemusia byť aktuálne. Ak k tomu
dôjde, zopakovaním postupu uložte stanice nanovo.
24SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_22-29_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 25 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Uloženie rozhlasových
staníc
1
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
Stláčaním PRESET TUNING + alebo
PRESET TUNING – zvoľte požadované
číslo predvoľby s uloženou stanicou.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
Uloženie rozhlasových staníc
1
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
Zosilňovač
Uložiť môžete až 30 staníc v pásmach FM alebo
AM. Potom si môžete jednoducho vyvolať
stanice, ktoré najčastejšie počúvate.
Vyvolanie uložených staníc
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
3
Pomocou automatického ladenia
(str. 23) alebo priameho ladenia (str. 24)
nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.
Stlačte MEMORY/ENTER.
Na displeji sa na pár sekúnd rozsvieti
indikátor “MEMORY”. Skôr ako sa
indikácia vypne, vykonajte kroky 4 až 5.
4
Stláčaním PRESET TUNING + alebo
PRESET TUNING – zvoľte číslo
predvoľby, pod ktoré sa stanica uloží.
Po každom stlačení tlačidla sa zvolí jedna
stanica (číslo predvoľby) v príslušnom
poradí a smere nasledovne:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Pomocou DO
1
Stláčaním TUNER zvoľte pásmo FM
alebo AM.
2
Stláčaním PRESET/CH/D.SKIP +/– zvoľte
požadovanú uloženú stanicu (predvoľbu).
Priame vyvolanie uloženej
stanice
Stlačte číselné tlačidlá na DO.
Vyvolá sa stanica uložená pod zadaným číslom
v aktuálnej pamäťovej skupine. Stláčaním
SHIFT na DO prepínate pamäťovú skupinu.
tC0y...yC2yC1T
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
než zvolíte číslo predvoľby, začnite znova
od kroku 3.
Rada
Číslo predvoľby je tiež možné zvoliť diaľkovým
ovládaním. Stláčaním SHIFT zvoľte pamäťovú
skupinu (A, B alebo C) a číselnými tlačidlami
zvoľte číslo predvoľby.
5
Znova stlačte MEMORY/ENTER.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo
predvoľby.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
než stlačíte MEMORY/ENTER, začnite
znova od kroku 3.
6
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 2 až 5.
25SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_22-29_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 26 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Poznámky
Radio Data System (RDS)
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Môžete tiež zobraziť RDS informácie.
Poznámky
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení, na displeji
bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov, bude
na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu, na
displeji sa zobrazí “NO XXXX” (napr. “NO TEXT”).
Popis typov programov
Popis
Indikácia PTY
(Program Type typ programu)
NEWS
Správy
AFFAIRS
Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
INFO
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
Príjem RDS vysielania
Pomocou automatického ladenia (str. 24),
priameho ladenia (str. 23) alebo vyvolania
uložených staníc (str. 25) jednoducho
zvoľte stanicu z pásma FM.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
SCIENCE
Programy o prírodných vedách
a technológiách
VARIED
Ďalšie typy programov,
napr. rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
Zobrazenie RDS informácií
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie RDS informácií cyklicky mení
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia PTY
(Program Type - typ programu)a) t Indikácia
Radio Textb) t Indikácia aktuálneho času
(24-hodinový cyklus) t Aktuálne aplikované
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
a)
b)
Typ prijímaného programu (pozri str. 26).
Textové správy vysielané RDS stanicou.
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
EASY M
Nenáročná hudba
LIGHT M
Vážna hudba, inštrumentálna,
vokálna a zborová
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba, ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
26SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_22-29_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 27 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Indikácia PTY
Popis
(Program Type typ programu)
Náboženské programy
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
TRAVEL
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA.
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
OLDIES
Evergreeny (staré hity)
FOLK M
Ľudová hudba
DOCUMENT
Dokumentárne programy
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
Zmena zobrazení na displeji
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálne zvolené zvukové
pole atď.
Zosilňovač
RELIGION
Zmena zobrazení
na displeji
Stláčajte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
Indexový názov zdroja signálu* t Zvolený
zdroj signálu t Aktuálne aplikované zvukové
pole t Úroveň hlasitosti
Keď je zvolený tuner
Názov stanice** alebo indexový
názov
predvoľby* t Frekvencia t Indikácia PTY
(Program Type - typ programu)** t Indikácia
Radio Text** t Indikácia aktuálneho času
(24-hodinový cyklus)** t Aktuálne
aplikované zvukové pole t Úroveň hlasitosti
* Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj signálu) alebo uloženú
stanicu pomenovali (str. 44). Indexový názov
sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery,
alebo je názov totožný s názvom zdroja vstupného
signálu.
** Zobrazené len počas príjmu RDS signálu.
(Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Pozri str. 26.)
27SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_22-29_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 28 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Indikátory na displeji
1
2
SW
LFE
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
3
4
5
6
7
SP A ; DIGITAL EX ; PRO LOGIC IIx DTS-ES
SP B SLEEP OPT COAX
96/24
qf
qd qs
8
NEO:6
RDS MEMORY
D.RANGE EQ STEREOMONO DIRECT
qa
q;
9
qg
A SW: Rozsvieti sa vtedy, ak je výber
subwoofera nastavený na “YES” (str. 17)
a na konektor SUB WOOFER je vyvedený
audio signál. Indikátor nesvieti v režime
2CH STEREO.
B LFE: Rozsvieti sa pri prehrávaní disku, ktorý
obsahuje kanál LFE (Low Frequency Effect)
a zvuk kanálu LFE je práve reprodukovaný.
C SP A/SP B: Rozsvieti sa podľa používaných
predných reproduktorov (A alebo B). Nesvieti,
ak sú reproduktory vypnuté, alebo sú
pripojené slúchadlá.
D ; DIGITAL EX: Indikátor “; DIGITAL”
svieti, keď zariadenie dekóduje signály
zaznamenané vo formáte Dolby Digital.
Indikátor “; DIGITAL EX” svieti, keď
zariadenie dekóduje signály zaznamenané
vo formáte Dolby Digital EX.
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital
musia byť vykonané digitálne prepojenia
a INPUT MODE nesmie byť nastavené
na “ANALOG” (str. 37).
E ; PRO LOGIC IIx: “; PRO LOGIC”
sa rozsvieti vtedy, keď receiver aplikuje
spracovanie Pro Logic na dvojkanálové
signály pre výstup zo stredového a surround
kanálov. “; PRO LOGIC II” sa rozsvieti
pri aplikovaní spracovania dekodérom Pro
Logic II Movie/Music/Game (Film/Hudba/
Hry). “; PRO LOGIC IIx” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania dekodérom Pro Logic
IIx Movie/Music/Game (Film/Hudba/Hry).
Ani jeden indikátor sa však nerozsvieti, ak sú
stredový a surround reproduktory nastavené
na “NO” a tlačidlom A.F.D. je zvolené nejaké
zvukové pole.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic IIx nepracuje
pri signáloch formátu DTS a signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: “DTS” svieti, keď sú
na vstupe signály DTS. “DTS-ES” svieti, keď
sú na vstupe signály DTS-ES. “DTS 96/24”
svieti, keď zariadenie dekóduje signály
zaznamenané vo formáte DTS 96 kHz/24 bit.
Poznámka
Pri prehrávaní DTS diskov vykonajte digitálne
prepojenia a vstupný režim (INPUT MODE)
nenastavujte na “ANALOG” (str. 37).
G NEO:6: Svieti, keď je aktívny režim
dekódovania systémom DTS Neo:6 Cinema/
Music (Film/Hudba).
H Indikátory pre tuner: Rozsvecujú sa, keď
receiver ladí rozhlasové stanice atď.
Podrobnosti o prevádzke tunera sú uvedené
na str. 23 – 27.
Poznámka
Pri modeloch s regionálnymi kódmi CEL, CEK
sa rozsvieti “RDS”.
28SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_22-29_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 29 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
I DIRECT: Rozsvieti sa, ak je aktivovaná
funkcia ANALOG DIRECT.
J EQ: Rozsvieti sa, keď je aktívny ekvalizér.
Zosilňovač
K D.RANGE: Rozsvieti sa, keď je aktivovaná
kompresia dynamického rozsahu (str. 43).
L COAX: Rozsvieti sa, ak digitálny signál
vstupuje do konektora COAXIAL (str. 37).
M OPT: Rozsvieti sa, ak digitálny signál
vstupuje do konektora OPTICAL (str. 37).
N SLEEP: Rozsvieti sa, keď je aktivovaný
časovač.
O Indikátory prehrávaných kanálov:
Písmená (L, C, R atď.) indikujú práve
prehrávaný kanál. Políčka okolo písmen
znázorňujú spôsob reprodukcie po zmixovaní
(založenom na nastavení reproduktorov)
zdroja vstupného signálu receiverom.
L (Predný ľavý), R (Predný pravý), C
(Stredový (monofonický)), SL (Surround
ľavý), SR (Surround pravý), S (Surround
(monofonický alebo priestorové zložky
dosiahnuté spracovaním Pro Logic)), SB
(Surround zadný (surround zadné zložky
dosiahnuté 6.1-kanálovým dekódovaním)),
SBL (Surround zadný ľavý), SBR (Surround
zadný pravý)
Príklad:
Formát záznamu (Predný/Surround): 3/2
Výstupný kanál: Keď je veľkosť surround
reproduktorov nastavená na “NO”
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
29SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_30-36_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 30 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Priestorový zvuk
Počúvanie len cez predné
reproduktory
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
ľavým a pravým predným reproduktorom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
Počúvanie 2-kanálových
zdrojov stereo zvuku
(2CH STEREO)
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové zdroje
bez spracovania zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa zmixujú
do 2 kanálov.
Stlačte 2CH.
Zobrazí sa “2CH ST.” a receiver sa prepne
do režimu 2CH STEREO.
Poznámka
V režime 2CH STEREO nie je zo subwoofera
reprodukovaný zvuk. Pre počúvanie 2-kanálových
(stereo) zvukových zdrojov z predných reproduktorov
(ľavý/pravý) a subwoofera nastavte režim A.F.D.
na “A.F.D. AUTO”.
Počúvanie analógového zvuku
(ANALOG DIRECT)
Pre zvolený zdroj vstupného signálu môžete
prepnúť zvuk na dvojkanálový analógový vstup.
Táto funkcia umožňuje počúvanie analógových
zdrojov signálu vo vysokej kvalite. Pozri tiež
“D.PWR XXX” na str. 41.
Počas používania tejto funkcie je možné nastaviť
len hlasitosť a vyváženie predných
reproduktorov.
1
2
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
zdroj vstupného signálu, ktorý chcete
počúvať analógovo.
Stlačte DIRECT.
Na displeji sa zobrazí “A. DIRECT”
a reprodukuje sa analógový zvuk.
Opätovným stlačením funkciu ANALOG
DIRECT zrušíte.
Poznámky
• Táto funkcia sa zruší, ak prepnete zvukové pole
(str. 30-34).
• Keď je táto funkcia aktivovaná, nie je možné
používať testovací tón.
30SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_30-36_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 31 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Počúvanie zvuku
vo vysokej kvalite
— AUTO FORMAT DIRECT
Režim A.F.D.
(Displej)
Režim dekódovania
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Podľa kódovania
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
Tento režim automaticky zistí typ vstupného
zvukového signálu (Dolby Digital, DTS alebo
štandardné 2-kanálové stereo atď.), a ak je to
potrebné, vykoná príslušné dekódovanie. Tento
režim reprodukuje zvuk tak, ako bol nahraný/
kódovaný bez akýchkoľvek surround efektov.
Ak však záznam neobsahuje nízkofrekvenčné
signály (Dolby Digital LFE atď.), bude
sa generovať nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera.
Stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
Priestorový zvuk
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožní
zvolenie príslušného režimu dekódovania
pre zvuk.
Automatické dekódovanie
vstupného zvukového signálu
Receiver automaticky zistí typ vstupného
zvukového signálu, a ak je to potrebné, vykoná
príslušné dekódovanie.
Rada
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
Vo väčšine prípadov režim “A.F.D. AUTO” vykoná
najvhodnejšie dekódovanie. Môžete použiť režim
SURR BACK DECODING (str. 35), aby sa vstupný
signál prispôsobil preferovanému režimu.
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
pokračovanie
31SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_30-36_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 32 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Počúvanie stereo zvuku
v multikanálovom režime
(režim dekódovania 2 kanálov)
Funkcia vám umožní špecifikovať typ
dekódovania pre 2-kanálové zdroje signálu.
Pomocou systému Dolby Pro Logic II dokáže
receiver reprodukovať 2-kanálové (stereo)
zdroje signálu cez 5 kanálov, systémom Dolby
Pro Logic IIx cez 7 kanálov, systémom DTS
Neo:6 cez 6 kanálov, alebo systémom Dolby Pro
Logic cez 4 kanály. Zdroje signálu DTS 2CH
však nie sú dekódované systémom DTS Neo:6;
reprodukujú sa cez 2 kanály.
Stláčaním A.F.D. zvoľte režim dekódovania
2 kanálov.
Zvolený režim dekódovania bude indikovaný
na displeji.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic. Zdroj
signálu s 2 kanálmi sa rozkóduje do 4.1 kanálov.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
filmu. Nastavenie je ideálne pre filmy kódované
systémom Dolby Surround. Okrem toho je možné
v tomto režime reprodukovať 5.1-kanálový zvuk
pri sledovaní videokaziet so starými filmami alebo
s dabingom.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hier. Nastavenie distribuuje mohutné signály
špeciálnych efektov rovnomerne do surround
reproduktorov.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic IIx nepracuje pri
signáloch formátu DTS a signáloch so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Cinema pre režim
filmu.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Music pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné stereo
zdroje signálu, akými sú napr. CD disky.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Reprodukcia 2-kanálového (ľavý/pravý kanál) zvuku
zo všetkých reproduktorov. V závislosti od nastavenia
reproduktorov sa zvuk nemusí z reproduktorov
reprodukovať.
Ak pripojíte subwoofer
Ak je audio signál 2-kanálový (stereo), alebo
ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné signály,
bude sa generovať nízkofrekvenčný signál pre
výstup do subwoofera. Nízkofrekvenčný signál sa
však nebude generovať, ak sú všetky reproduktory
nastavené na “LARGE” a je zvolený režim
“NEO6 CIN” alebo “NEO6 MUS”.
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné stereo
zdroje signálu, akými sú napr. CD disky.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hier. Nastavenie je ideálne pre videohry.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
filmu. Nastavenie rozšíri režimy Dolby Pro Logic II
Movie alebo Dolby Digital 5.1 na 7.1 oddelených
kanálov.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hudby. Nastavenie distribuuje prenikavé “zadné”
efekty do všetkých surround reproduktorov.
32SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_30-36_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 33 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Výber zvukového poľa
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného
štúdia “Kim Novak Theater” Sony Pictures
Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie sci-fi
a akčných filmov, ktoré obsahujú množstvo
zvukových efektov.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C)
DCS
Výber zvukového poľa
pre filmy
Reprodukcia zvukových charakteristík filmovacieho
štúdia Sony Pictures Entertainment. Režim je ideálny
pre sledovanie muzikálov alebo klasických filmov,
ktoré v zvukovej stope obsahujú množstvo hudby.
Stláčaním MOVIE zvoľte požadované
zvukové pole.
x V. M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
DCS
Zvolené zvukové pole bude indikované
na displeji.
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru skutočných
surround reproduktorov.
Zvukové pole
Displej
CINEMA STUDIO EX A DCS
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DCS
V. M. DIM
DCS (Digital Cinema Sound)
Zvukové polia označené značkou DCS
využívajú technológiu DCS.
DCS je koncepčný názov pre surround
technológiu určenú pre domáce kino vyvinutú
spoločnosťou Sony. DCS využíva na
reprodukciu zvukových charakteristík reálne
nasnímaných vo filmových štúdiách
v Hollywoode technológiu DSP (Digital Signal
Processor).
Keďže je možná maximálne účinná reprodukcia
určujúceho “spojeného vizuálneho
a zvukového” efektu v domácom prostredí,
môžete si k plnej spokojnosti v pohodlí domova
vychutnávať silné filmové efekty.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A)
DCS
Reprodukcia zvukových charakteristík klasického
“Cary Grant Theater” produkčného filmového štúdia
Sony Pictures Entertainment. Štandardný režim,
vhodný pre sledovanie väčšiny filmov.
Priestorový zvuk
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov na receiveri môžete získať priestorový
zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho
domova umožnia zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B)
DCS
Režimy CINEMA STUDIO EX sú ideálne
pre sledovanie filmového záznamu so zvukom
kódovaným v multikanálovom formáte
(napr. DVD disky). Môžete reprodukovať
zvukové charakteristiky dabingového štúdia Sony
Pictures Entertainment v domácom prostredí.
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
pozostávajú z nasledovných 3 prvkov.
• Virtual Multi Dimension
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru
skutočných surround reproduktorov.
• Screen Depth Matching
Vytvorenie dojmu, že vo filme je zvuk
reprodukovaný priamo z vnútra TV
obrazovky (podobne ako v kinosále).
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukcia dozvukov typických pre kinosálu.
V zvukových poliach CINEMA STUDIO EX
sú všetky tieto prvky využívané súčasne.
Poznámky
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signále.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré vytvárajú
virtuálne reproduktory, nebudete schopný zachytiť
zvuk vychádzajúci priamo zo skutočných surround
reproduktorov.
pokračovanie
33SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_30-36_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 34 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Výber zvukového poľa
pre hudbu
Opakovaným stláčaním MUSIC zvoľte
požadované zvukové pole.
Vypnutie surround efektu
Stlačením 2CH zvoľte “2CH ST.”, alebo
stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
Rada
HALL
Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu
je označený na jeho obale.
–
: Disky Dolby Digital
–
: Záznam kódovaný vo formáte Dolby
Surround
–
: Záznam kódovaný vo formáte DTS
JAZZ CLUB
JAZZ
Poznámky
LIVE CONCERT
CONCERT
Zvolené zvukové pole bude indikované
na displeji.
Zvukové pole
Displej
HALL
x HALL
Reprodukcia s akustikou typickou pre klasickú
koncertnú sálu.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
Po pripojení slúchadiel
Môžete si zvoliť len z nasledovných zvukových
polí.
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
• Keď zvolíte jedno z nasledovných zvukových polí,
subwoofer nebude reprodukovať žiadny zvuk, ak je
veľkosť všetkých reproduktorov v Menu SPEAKER
SETUP nastavená na “LARGE”. Subwoofer však
bude reprodukovať zvuk, ak digitálny vstupný signál
obsahuje signály LFE (Low Frequency Effect Nízkofrekvenčný efekt), alebo ak sú predné,
stredový alebo surround reproduktory nastavené
na “SMALL”.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Reprodukuje sa 2-kanálový (stereo) zvuk. Štandardné
2-kanálové (stereo) zvukové zdroje bez spracovania
zvukovým poľom a multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
x HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
Reprodukcia analógových signálov bez spracovania
ekvalizérom, zvukovým poľom atď.
x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
Na výstupe z konektorov je analógový signál
pre predné kanály.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Umožňuje počúvať efekt typický pre kinosály
pri počúvaní cez stereo slúchadlá.
Poznámka
Ak pripojíte slúchadlá, keď je aktívne zvukové pole,
systém sa automaticky prepne do režimu
HEADPHONE 2CH, ak používate zvukové pole
zvolené tlačidlom 2CH alebo A.F.D., alebo do režimu
HEADPHONE THEATER, ak používate zvukové
pole zvolené tlačidlom MOVIE alebo MUSIC.
34SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_30-36_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 35 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Výber režimu
dekódovania pre
surround zadný kanál
— SURR BACK DECODING
Priestorový zvuk
Funkcia umožňuje výber režimu dekódovania
pre surround zadné signály multikanálového
vstupného toku.
Dekódovaním surround zadného signálu DVD
programov (atď.) zaznamenaných vo formáte
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1 atď. môžete reprodukovať surround
zvuk presne podľa predstáv tvorcov filmu.
Stláčaním SURR BACK DECODING zvoľte
režim dekódovania pre surround zadný
kanál.
Na displeji sa zobrazí “SB XXXX”.
Podrobnosti pozri v časti “Spôsob výberu
režimu dekódovania pre surround zadný kanál”
na str. 36.
Rada
Režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete
zvoliť aj pomocou “SB XXXX” v ponuke
CUSTOMIZE (str. 40).
Poznámka
Režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete
zvoliť len vtedy, ak je zvolený režim A.F.D.
(okrem režimu Dolby Pro Logic IIx) (str. 31).
pokračovanie
35SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_30-36_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 36 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Spôsob výberu režimu dekódovania pre surround zadný kanál
Požadovaný režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete zvoliť podľa vstupného toku.
Ak zvolíte “SB AUTO”
Ak vstupný tok obsahuje 6.1-kanálovú dekódovaciu informáciua), za účelom dekódovania surround
zadného kanála sa aplikuje príslušný dekodér.
Vstupný tok
Výstupný kanál
Aplikovaný dekodér pre surround zadný kanál
Dolby Digital 5.1
5.1e)
––
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix (maticový) dekodér podporujúci formát Dolby
Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
––
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrix dekodér
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete dekodér
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Pro Logic IIx
Ak zvolíte “SB ON”
Pre dekódovanie zadného surround kanála sa bez ohľadu na 6.1-kanálovú dekódovaciu informáciua)
aplikuje systém Dolby Digital EX, ak je výstupný signál 6.1-kanálový a systém Dolby Digital EX alebo
Dolby Pro Logic, ak je výstupný signál 7.1-kanálový.
Vstupný tok
Výstupný kanál
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
6.1e)
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
6.1e)
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Pro Logic IIx
DTS 5.1
DTS-ES Matrix 6.1
c)
Aplikovaný dekodér pre surround zadný kanál
Ak zvolíte “SB OFF”
Dekódovanie pre surround zadný kanál sa nevykoná.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanálová dekódovacia informácia je údaj uložený v zázname, napr. na DVD diskoch.
Dolby Digital DVD disk obsahujúci informáciu Surround EX. Web stránka spoločnosti Dolby Corporation vám
pomôže pri identifikácii filmov Surround EX.
Záznam kódovaný s označujúcou informáciou obsahuje Surround EX aj 5.1-kanálové signály.
Záznam kódovaný s 5.1-kanálovými signálmi a rozšíreným tokom vytvoreným pre konverziu týchto signálov
do 6.1 oddelených kanálov. Oddelené 6.1-kanálové signály sú špecifické pre DVD disky a nepoužívajú
sa v kinosálach.
Keď pripojíte dva surround zadné reproduktory, výstupný signál bude 7.1-kanálový.
Poznámka
V režime Dolby Digital EX nemusí byť počuť zvuk zo surround zadného reproduktora. Niektoré disky neobsahujú
informáciu Dolby Digital EX, aj keď sa na obale nachádzajú logá Dolby Digital EX. V takomto prípade zvoľte “SB ON”.
36SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_37-43_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 37 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Pokročilejšie nastavenia
Priradenie zložkového
video vstupu
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
1
2
3
4
5
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“CUSTOM”.
Otáčaním MENU zvoľte “COMP. V. A.”.
Stlačte MEMORY/ENTER.
Otáčaním MENU zvoľte zložkový video
vstup, ktorý chcete priradiť.
— INPUT MODE
Pre zdroje signálu vybavené vstupnými
digitálnymi audio konektormi môžete prepínať
vstupný zvukový režim.
1
2
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
zdroj vstupného signálu.
Stláčaním INPUT MODE zvoľte vstupný
zvukový režim.
Zvolený vstupný zvukový režim bude
indikovaný na displeji.
Vstupné zvukové režimy
Otáčaním –/+ zvoľte požadovaný video
vstup, ktorému chcete priradiť vstupné
zložkové video konektory zvolené
v kroku 4.
x AUTO IN (AUTO 2CH)
Vstupy dostupné pre priraďovanie sa líšia
v závislosti od zložkových video vstupov.
Podrobnosti pozri v časti “Dostupné video
vstupy pre jednotlivé zložkové video
vstupy”.
x COAX IN (COAX FIXED)
Dostupné video vstupy pre
jednotlivé zložkové video vstupy
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
(Priraditeľné zložkové
video vstupy)
Voliteľné video vstupy
Displej
DVD- VD1
DVD- VD2
DVD- VD3
DVD- DVD
(TV/SAT)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
TV/SAT
Zvolenie priority pre digitálne signály, ak sú na vstupe
analógové aj digitálne signály. Ak nie sú na vstupe
digitálne signály, zvolia sa analógové signály.
Aktivovanie digitálnych audio signálov vstupujúcich
do vstupného konektora DIGITAL COAXIAL.
x OPT IN (OPT FIXED)
Aktivovanie digitálnych audio signálov vstupujúcich
do vstupných konektorov DIGITAL OPTICAL.
x ANALOG (ANALOG FIXED)
Aktivovanie analógových audio signálov vstupujúcich
do vstupných konektorov AUDIO IN (L/R).
Poznámky
(DVD)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
DVD
Pokročilejšie nastavenia
Zložkový video vstup môžete priradiť inému
vstupu s obrazovými signálmi.
Prepnutie vstupného
zvukového režimu pre
digitálne zariadenia
• Ak sú na vstupe signály so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz, nie je možné nastavovať zvukové
charakteristiky (ekvalizér) a zvukové pole.
• Niektoré vstupné zvukové režimy môžu byť
v závislosti od vstupného signálu zobrazené
nevýrazne. Znamená to, že zvolený vstup nie je
dostupný.
TV - VD1
TV - VD2
TV - VD3
TV - TV
Poznámka
Vstup pre obrazový signál nie je možné priradiť viac
než jednému zložkovému video vstupu.
37SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_37-43_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 38 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Užívateľské nastavenia
zvukových polí
Nastavením v Menu LEVEL môžete
užívateľsky upraviť zvukové polia tak, aby
zodpovedali konkrétnym situáciám počúvania.
Poznámka k zobrazovaným položkám
Nastaviteľné položky v jednotlivých ponukách Menu
sa líšia podľa zvukového poľa. Niektoré nastaviteľné
parametre môžu byť zobrazené nevýrazne. Znamená
to, že zvolený parameter nie je dostupný, alebo sa nedá
zmeniť.
Nastavenia parametrov Menu
LEVEL
Môžete nastaviť vyváženie a hlasitosť
jednotlivých reproduktorov. Nastavenia
sa aplikujú pre všetky zvukové polia. Neplatí
pre parameter úrovne efektu. Pri parametri
úrovne efektu sa nastavenia ukladajú zvlášť
pre každé zvukové pole.
1
2
3
Spustite prehrávanie zdroja vstupného
signálu so zakódovaným
multikanálovým priestorovým zvukom
(DVD disk atď.).
Stláčaním MAIN MENU zvoľte “LEVEL”.
Otáčaním MENU zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
LEVEL” nižšie.
4
Počas počúvania zvuku otáčaním –/+
zvoľte požadované nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
5
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte
ďalšie parametre.
Parametre Menu LEVEL
x CTR XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti stredového reproduktora)
x SUR.L. XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti ľavého surround
reproduktora)
x SUR.R. XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti pravého surround
reproduktora)
x SB XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti surround zadného
reproduktora)*
x SBL XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti surround zadného
(ľavého) reproduktora)**
x SBR XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti surround zadného
(pravého) reproduktora)**
x S.W. XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti subwoofera)
Počiatočné nastavenie: 0 dB
Nastaviť môžete hodnotu od –20 dB do +10 dB
v 0,5-dB krokoch.
* Len ak je parameter pre výber surround zadného
reproduktora v Menu SPEAKER SETUP nastavený
na “SINGLE” (str. 18).
** Len ak je parameter pre výber surround zadného
reproduktora v Menu SPEAKER SETUP nastavený
na “DUAL” (str. 18).
x
MULTI CH IN
S.W. XXX dB
(Multikanálová úroveň hlasitosti subwoofera)
Počiatočné nastavenie: 0 dB
Umožňuje zvýšiť úroveň hlasitosti kanála MULTI CH
IN subwoofera po +10 dB. Toto nastavenie môže byť
potrebné pri pripojení DVD prehrávača do konektorov
MULTI CH IN. Úroveň hlasitosti signálu pre
subwoofer vystupujúceho z konektora DVD
prehrávačov je o 10 dB nižšia než úroveň pri Super
Audio CD prehrávačoch.
x T. TONE (Testovací tón)
x EFCT. XXX (Úroveň efektu)
Počiatočné nastavenie: Off (T. TONE)
Reprodukcia testovacieho tónu postupne z každého
reproduktora. Ak nastavíte “AUTO XXX”, testovací tón
sa automaticky reprodukuje z každého reproduktora.
Ak nastavíte “FIX XXX”, môžete zvoliť, z ktorého
reproduktora sa bude reprodukovať testovací tón.
Počiatočné nastavenie: STD
Umožňuje nastaviť “úroveň prítomnosti” aktuálneho
priestorového (surround) efektu v 3 stupňoch – MIN
(minimálny efekt), STD (štandardný efekt) a MAX
(maximálny efekt).
x
Poznámka
BAL. L/R XXX
(Vyváženie predných reproduktorov)
Počiatočné nastavenie: 0 (BALANCE)
38
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi predným pravým
a ľavým reproduktorom. Nastavovať môžete v rozsahu
BAL. L (+1 až +16), BALANCE (0), BAL. R
(+1 až +16) v 33 krokoch.
Tento parameter je dostupný, len ak používate zvukové
pole zvolené tlačidlami MOVIE alebo MUSIC.
SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_37-43_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 39 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Pokročilejšie nastavenia v Menu
LEVEL
Nastavte “MENU XXX” v Menu CUSTOMIZE
na “MENU EXP.” (str. 40). Sprístupnia
sa pokročilejšie nastavenia vrátane fázového
šumu, fázového zvuku alebo kompresora
dynamického rozsahu.
Podrobnosti o nastavovaní položiek pozri
na str. 43.
Na nastavenie použite tlačidlá na receiveri.
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Menu EQUALIZER umožňuje individuálne
nastaviť zvukové charakteristiky (hlboké
a vysoké tóny) predných reproduktorov.
1
2
3
Stláčaním MAIN MENU zvoľte “E Q”.
Otáčaním MENU zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
EQUALIZER” nižšie.
4
Zatlačte súčasne 2CH a ?/1.
Na displeji sa zobrazí “SF. CLR.” a všetky
zvukové polia sa naraz resetujú a nastavia
sa na výrobné hodnoty.
Spustite prehrávanie zdroja vstupného
signálu so zakódovaným
multikanálovým priestorovým zvukom
(DVD disk atď.).
Počas počúvania zvuku otáčaním –/+
zvoľte požadované nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
5
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte
ďalšie položky.
Pokročilejšie nastavenia
Zrušenie užívateľského
nastavenia zvukových polí
a obnovenie počiatočných
nastavení
Nastavenie ekvalizéra
Poznámka
Zvukové charakteristiky (ekvalizér) nie je možné
nastavovať, keď receiver dekóduje signály
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz, alebo
keď sa aplikuje dekódovanie DTS 96/24, DTS-ES
Matrix alebo DTS Neo:6.
Parametre Menu EQUALIZER
x EQ XXX (Zapnutie/vypnutie ekvalizéra)
Počiatočné nastavenie: OFF
Zvolením “ON” aktivujte ekvalizér.
Poznámka
Keď je ekvalizér zapnutý, na displeji svieti indikátor
“EQ”. Keď nastavíte ekvalizér cez parametre Menu
EQUALIZER, nastavenia sa aplikujú pre všetky
zvukové polia a použijú sa vždy, keď zapnete
ekvalizér.
x
BASS XXX dB
(Nastavenie hlbokých tónov predných
reproduktorov)
x
TREB. XXX dB
(Nastavenie vysokých tónov predných
reproduktorov)
Počiatočné nastavenie: 0 dB
Nastaviť môžete hodnotu od –10 dB do +10 dB
v 1-dB krokoch.
39SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_37-43_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 40 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Pokročilejšie nastavenia
Nastavenie receivera
prostredníctvom Menu
CUSTOMIZE
Menu CUSTOMIZE vám umožní vykonať rôzne
nastavenia receivera.
1
2
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“CUSTOM”.
Otáčaním MENU zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
CUSTOMIZE” nižšie.
3
Otáčaním –/+ zvoľte želané nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
4
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte
ďalšie položky.
Parametre Menu CUSTOMIZE
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
x MENU XXX (Rozšírenie Menu)
• EXP.
Sprístupnia sa pokročilejšie parametre Menu
SPEAKER SETUP a LEVEL a je možné tieto
parametre nastaviť. Podrobnosti o jednotlivých
nastaviteľných položkách pozri na str. 17, 38
a na nasledujúcich stranách.
• STD
Pokročilejšie parametre Menu SPEAKER SETUP
a LEVEL sa nezobrazujú.
x
96 XXXX
(Režim dekódovania DTS 96/24)
DTS 96/24
• AUTO
Keď je na vstupe signál DTS 96/24, prehráva
sa pri vzorkovacích frekvenciách 96 kHz.
• OFF
Aj keď je na vstupe signál DTS 96/24, prehráva
sa pri vzorkovacích frekvenciách 48 kHz.
Poznámky
• Tento parameter je dostupný len pri zvolení režimu
A.F.D. (str. 31). Pri ostatných zvukových poliach je
tento parameter vždy nastavený na “OFF”.
• Aj keď je na vstupe signál DTS 96/24, použije
sa štandardné 48 kHz dekódovanie, ak sú niektoré
z reproduktorov nastavené na “SMALL”, alebo je
subwoofer nastavený na “NO”.
x SB XXXX
(Režim dekódovania pre surround zadný
kanál)
Režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete
tiež zvoliť stlačením SURR BACK DECODING
(str. 35).
Podrobnosti o jednotlivých režimoch dekódovania
pozri na str. 36.
• OFF
• AUTO
• ON
Poznámka
Tento parameter je dostupný len pri zvolení režimu
A.F.D., okrem režimu Dolby Pro Logic IIx (str. 31).
x S.F XXXX (Naviazanie zvukového poľa)
• LINK
Umožňuje aplikovať zvukové pole zvolené pre
príslušný zdroj signálu vždy, keď tento zdroj zvolíte.
Napríklad pri počúvaní zdroja signálu SA-CD/CD
s aplikáciou zvukového poľa HALL zmeníte zdroj
signálu a potom obnovíte počúvanie zdroja signálu
SA-CD/CD, opäť sa automaticky pre tento zdroj
signálu aplikuje zvukové pole HALL.
• FIX
Funkcia naviazania zvukového poľa nie je aktívna.
x A.V.SYNC.XX
(Časová synchronizácia)
Počiatočné nastavenie: 0 (0 ms)
Umožňuje nastaviť oneskorenie zvukového výstupu,
aby sa umožnila korekcia posuvu medzi obrazom
a zvukom. Nastaviť môžete hodnoty od 0 (0 ms)
do 20 (200 ms) v 10-ms krokoch.
x DEC. XXXX
(Priorita pri dekódovaní vstupných
digitálnych audio signálov)
Umožňuje nastavenie vstupného režimu pre digitálny
vstupný signál do konektorov DIGITAL IN.
Počiatočné nastavenie je “DEC. AUTO” pre VIDEO 3
a TV/SAT a “DEC. PCM” pre DVD, MD/TAPE
a SA-CD/CD.
• AUTO
Automatické prepínanie vstupného režimu medzi
DTS, Dolby Digital alebo PCM.
• PCM
Prioritu majú PCM signály (aby sa predišlo
výpadkom zvuku pri spustení prehrávania). Aj keď
sú na vstupe iné signály, zvuk sa bude reprodukovať.
Receiver však nedokáže dekódovať DTS-CD disk,
ak je nastavené “DEC. PCM”.
Poznámka
Ak nastavíte “DEC. AUTO” a pri spustení prehrávania
dochádza k výpadkom zvuku pri používaní digitálnych
audio konektorov (napr. SA-CD/CD prehrávač),
nastavte “DEC. PCM”.
40SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_37-43_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 41 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
x D.PWR XXX
(Riadenie napájania digitálnych obvodov)
x DUAL XXX
(Výber jazyka pri digitálnom vysielaní)
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom vysielaní.
Funkcia je dostupná len pri zdrojoch zvuku Dolby
Digital.
• M/S (Hlavný/Vedľajší)
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať hlavný
zvuk a súčasne bude pravý predný reproduktor
reprodukovať vedľajší zvuk.
• M (Hlavný)
Reproduktory budú reprodukovať hlavný zvuk.
• S (Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší zvuk.
• M+S (Hlavný + Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať zmixovaný hlavný
aj vedľajší zvuk.
Ak nastavíte “MENU XXX” na “MENU EXP.”,
zobrazia sa nasledovné parametre, ktoré je
možné nastavovať popri ostatných parametroch
Menu SPEAKER SETUP na str. 17.
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
x DISTANCE (Jednotky dĺžky)
Voľba jednotiek dĺžky pri nastavovaní vzdialenosti.
• ft. (stopy).
Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• m
Vzdialenosť sa zobrazuje v metroch.
x
PL. XXXX
(Poloha surround reproduktorov)*
Tento parameter vám umožní špecifikovať umiestnenie
vašich surround reproduktorov pre vhodnú
implementáciu surround (priestorových) efektov
v režimoch Cinema Studio EX (str. 33).
100˚
Pokročilejšie nastavenia
• OFF
Umožňuje automatické vypnutie napájania
nepotrebných digitálnych obvodov pri reprodukcii
analógových audio signálov pomocou funkcie
ANALOG DIRECT alebo MULTI CH IN.
Umožňuje počúvanie analógových zdrojov
vo vysokej kvalite zvuku bez ovplyvnenia
digitálnymi obvodmi.
• ON
Udržiava digitálne obvody trvale aktivované. Toto
nastavenie zvoľte, ak vám prekáža dĺžka zapínania
digitálnych obvodov vyskytujúca sa pri nastavení
“D.PWR OFF”.
Pokročilejšie parametre Menu
SPEAKER SETUP
120˚
A
A
B
B
x COMP. V. A.
(Priradenie zložkového video vstupu)
Zložkový video vstup môžete priradiť inému vstupu
určenému pre obrazové signály. Podrobnosti pozri
v časti “Priradenie zložkového video vstupu” na str. 37.
x [DIMMER]
(Jas displeja)
Umožňuje nastaviť úroveň jasu displeja v troch
stupňoch.
x NAME IN
(Pomenovanie uložených staníc
a zdrojov vstupného signálu)
• SIDE
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti A.
• BEHD
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti B.
* Táto nastaviteľná položka nie je dostupná, keď je
parameter pre surround reproduktory nastavený
na “NO”.
Umožňuje pomenovanie uložených staníc a zdrojov
vstupného signálu zvolených ovládačom INPUT
SELECTOR. Podrobnosti pozri v časti “Pomenovanie
uložených staníc a zdrojov vstupného signálu”
na str. 44.
pokračovanie
41SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_37-43_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 42 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Rada
Poloha surround reproduktorov je dôležitá pre správnu
implementáciu režimov Cinema Studio EX.
Pri ostatných zvukových poliach nie je pozícia
reproduktora taká dôležitá. Všetky režimy zvukových
polí boli vytvorené za predpokladu, že surround
reproduktor bude umiestnený za miestom počúvania,
ale efekt ostane skoro rovnaký, aj pri umiestnení
reproduktorov pod väčším uhlom. Ak však
reproduktory smerujú na poslucháča z bezprostrednej
blízkosti zľava a sprava od miesta počúvania, surround
efekty nebudú dobre počuteľné, kým
nenastavíte “PL. SIDE”.
Každé prostredie počúvania má veľa ovplyvňujúcich
faktorov (ako napr. odrazy od stien) a ak sú vaše
reproduktory umiestnené nad pozíciou počúvania, aj
keď sú v bezprostrednej blízkosti sprava a zľava, lepšie
výsledky môžete dosiahnuť pri nastavení “PL. BEHD”.
Keďže toto môže vyústiť do protikladu s popisom
vo vyššie uvedenej časti, odporúčame prehrávať zvuk
s priestorovým efektom a počúvať, aký majú jednotlivé
efekty vplyv na priestorový zvuk v prostredí medzi
prednými a surround reproduktormi. Ak sa neviete
rozhodnúť, ktoré nastavenie je najvhodnejšie, zvoľte
“PL. BEHD” a potom použite parametre vzdialenosti
a úrovne pre optimálne vyváženie.
x
x SP > XXX Hz
(Medzná frekvencia výhybiek
reproduktorov)*
Počiatočné nastavenie: 100 Hz
Parameter umožňuje nastaviť medznú frekvenciu pre
hlboké tóny pri reproduktoroch v Menu SPEAKER
SETUP. Medznú frekvenciu pre hlboké tóny je možné
nastaviť v 10 krokoch (od 40 Hz do 160 Hz).
* Táto nastaviteľná položka je dostupná, len ak je
veľkosť aspoň jedného reproduktora nastavená
na “SMALL” a na displeji bliká príslušný
reproduktorový prvok.
HGT. XXXX
(Výška pozície surround reproduktorov)*
Tento parameter umožňuje špecifikovať výšku pozície
surround reproduktorov pre vhodné implementovanie
surround (priestorových) režimov Cinema Studio EX
(str. 33).
B
A
B
60
A
30
• LOW
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti A.
• HIGH
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti B.
* Táto nastaviteľná položka nie je dostupná, keď je
parameter pre surround reproduktory nastavený
na “NO”.
42SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_37-43_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 43 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Pokročilejšie parametre Menu
LEVEL
Ak nastavíte “MENU XXX” na “MENU EXP.”,
zobrazia sa nasledovné parametre, ktoré je
možné nastavovať popri ostatných parametroch
Menu LEVEL na str. 38.
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
x P. NOISE (Fázový šum)
Pokročilejšie nastavenia
Počiatočné nastavenie: Off
Umožňuje postupnú reprodukciu testovacieho tónu
zo spárovaných reproduktorov súčasne.
x P. AUDIO (Fázový zvuk)
Počiatočné nastavenie: Off
Umožňuje postupnú reprodukciu 2-kanálového zdroja
signálu (namiesto testovacieho tónu) zo spárovaných
reproduktorov súčasne.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Kompresor dynamického rozsahu)
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah zvukovej
stopy. Funkcia môže byť užitočná pri sledovaní filmov
neskoro v noci pri nízkych hlasitostiach.
• OFF
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
• STD
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom nahrávania.
• MAX
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
Rada
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital. Štandardné
nastavenie je “COMP. STD”, kompresia je však veľmi
mierna. Z tohto dôvodu odporúčame používať
nastavenie “COMP. MAX”. Toto nastavenie výborne
komprimuje dynamický rozsah a umožňuje sledovanie
filmov neskoro v noci pri nízkej úrovni hlasitosti.
Na rozdiel od analógových obmedzovačov sú úrovne
predvolené a poskytujú veľmi prirodzenú kompresiu.
Poznámka
Kompresia dynamického rozsahu je možná len
pri zdrojoch signálu kódovaných systémom Dolby
Digital.
43SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_44-47_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 44 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Poznámka (len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Ďalšie operácie
Pomenovanie uložených
staníc a zdrojov
vstupného signálu
Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice, vysielaný
programovou službou. (Nie je možné zmeniť názov
stanice vysielaný programovou službou. Zadaný názov
sa prepíše názvom stanice vysielaným programovou
službou.)
Pre názov uložených staníc alebo zdrojov
signálu zvolených ovládačom INPUT
SELECTOR je možné použiť až 8 znakov
a takýto názov zobraziť na displeji.
Na nastavenie použite tlačidlá na receiveri.
1
Pomenovanie uloženej stanice
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM a nalaďte
predvoľbu, pre ktorú chcete vytvoriť
indexový názov (str. 25). Potom
stláčaním MAIN MENU zvoľte “TUNER”.
Pomenovanie zdroja
vstupného signálu
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
zdroj vstupného signálu, ktorý chcete
pomenovať indexovým názvom.
Potom stláčaním MAIN MENU zvoľte
“CUSTOM”.
2
3
Otáčaním MENU zvoľte “NAME IN”.
Stlačte MEMORY/ENTER.
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
4
Pomocou MENU a –/+ vytvorte
indexový názov.
Otáčaním –/+ zvoľte znak, potom otočením
MENU presuňte kurzor na ďalšiu pozíciu.
Rady
• Otáčaním –/+ môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Písmená (veľké) t Číslice t Symboly
• Pre vloženie medzery otáčajte –/+, kým
sa na displeji nezobrazí medzera.
• Ak sa pomýlite, otáčajte MENU, kým
sa nesprávny znak nerozbliká a potom otáčaním
–/+ zvoľte správny znak.
5
Stlačením MEMORY/ENTER vytvorený
názov uložíte do pamäte.
44SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_44-47_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 45 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Zmena príkazového
režimu receivera
Tento parameter je užitočný, ak používate
2 receivery Sony v rovnakej miestnosti.
1
2
Vypnite receiver.
Zatlačte a pridržte INPUT MODE
a stlačením ?/1 zapnite receiver.
Rada
Počiatočné nastavenie je “C.MODE.AV2”.
Poznámky
• Počiatočné nastavenie príkazového režimu
dodávaného DO je “AV2”.
• Ak príkazový režim receivera nie je zhodný
s príkazovým režimom DO, DO nedokáže ovládať
receiver.
Receiver je možné nastaviť tak, aby
sa po určitom čase sám vypol.
Na nastavovanie použite diaľkové ovládanie.
1
2
Stlačením ALT rozsvieťte tlačidlo.
Keď je receiver zapnutý, stláčajte
SLEEP.
Po každom stlačení tlačidla SLEEP
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Keď je vypínací časovač (Sleep Timer) aktívny,
na displeji je zobrazené “SLEEP”.
Rada
Zostávajúci čas do vypnutia receivera skontrolujete
stlačením ALT (aby sa tlačidlo rozsvietilo (str. 49))
a následným stlačením SLEEP. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas do vypnutia zariadenia. Ak znova
stlačíte SLEEP, vypínací časovač sa deaktivuje.
Ďalšie operácie
Na displeji sa zobrazí “C.MODE.AVX”.
Po každom zopakovaní tohto postupu
sa displej prepína nasledovne:
C.MODE.AV1 y C.MODE.AV2
Vypínací časovač
45SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_44-47_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 46 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Výber sady reproduktorov
Nahrávanie
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré
chcete používať.
Skôr ako začnete, skontrolujte, či sú všetky
zariadenia pripojené správne.
Stláčaním SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
zvoľte sadu reproduktorov, ktorú chcete
používať.
Nahrávanie na audiokazetu
alebo MiniDisc
Na displeji sa rozsvieti indikátor zvolených
reproduktorov. Reproduktory vypnete stláčaním
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B), kým sa nevypne
indikácia “SP A” aj “SP B”.
Pre zvolenie
Rozsvietený
indikátor
na displeji
Reproduktorov pripojených
do konektorov SPEAKERS
FRONT A.
SP A
Reproduktorov pripojených
do konektorov SPEAKERS
FRONT B.
SP B
Reproduktorov pripojených
do konektorov SPEAKERS
FRONT A aj B (paralelné
pripojenie).*
SP A a SP B
Pomocou receivera môžete nahrávať
na audiokazetu alebo MiniDisc. Ďalšie
podrobnosti pozri v návodoch na použitie
kazetového alebo MD decku.
1
2
(Len modely s regionálnym kódom CEK.)
Ak pripojíte reproduktory do konektorov
SPEAKERS FRONT A aj B, pripojte reproduktory
s menovitou impedanciou 16 Ohm alebo viac.
Pripravte zariadenie na prehrávanie.
Napríklad do CD prehrávača vložte CD
disk.
3
* (Okrem modelov s regionálnym kódom CEK)
Ak je prepínač IMPEDANCE SELECTOR
nastavený na “8Ω”, pripojte reproduktory
s menovitou impedanciou 16 Ohm alebo viac.
Ak je prepínač IMPEDANCE SELECTOR
nastavený na “4Ω”, pripojte reproduktory
s menovitou impedanciou 8 Ohm alebo viac.
Podrobnosti pozri v časti “Impedancia
reproduktorov” na str. 14.
Zvoľte zariadenie, z ktorého chcete
nahrávať.
4
Do nahrávacieho decku vložte kazetu
alebo MD disk, na ktorý chcete
nahrávať, a ak je to potrebné, nastavte
úroveň nahrávania.
Na nahrávacom decku spustite
nahrávanie a na prehrávacom
zariadení spustite prehrávanie.
Poznámky
• Digitálny audio signál nie je možné nahrať,
ak používate zariadenie pripojené do analógových
konektorov MD/TAPE OUT. Pre nahrávanie
digitálnych audio signálov pripojte digitálne
zariadenie do konektora DIGITAL OPTICAL MD/
TAPE OUT.
• Nastavenia zvuku neovplyvnia výstup signálu
z konektorov MD/TAPE OUT.
• Analógové audio signály aktuálneho zdroja signálu sú
vyvedené na výstup z konektorov MD/TAPE OUT.
• Signály vstupujúce do konektorov MULTI CH IN
nie sú vyvedené na výstup z konektorov MD/TAPE
OUT, aj keď je zvolené MULTI CH IN. Na výstup sú
vyvedené audio signály z aktuálneho alebo predtým
zvoleného zdroja signálu.
• Keď sa používa funkcia ANALOG DIRECT, na
výstup z konektora DIGITAL OPTICAL MD/TAPE
OUT nie je vyvedený žiadny signál. Keď nastavíte
“D.PWR XXX” na “D.PWR. OFF”, napájanie
digitálnych obvodov sa vypne, aby sa zabezpečila
vysoká kvalita zvuku.
• Niektoré zdroje vstupného signálu obsahujú ochranné
signály proti kopírovaniu. V takomto prípade nebude
možné nahrávať požadovaný zdroj signálu.
46SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_44-47_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 47 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Nahrávanie na videokazetu
Pomocou receivera môžete nahrávať z VCR,
TVP alebo DVD prehrávača. Pri editovaní
videokazety môžete tiež dodatočne nahrať zvuk
z rôznych zvukových zdrojov. Ďalšie
podrobnosti pozri v návodoch na použitie VCR
alebo DVD prehrávača.
1
2
Zvoľte zdroj signálu, ktorý chcete
nahrávať.
Pripravte zariadenie na prehrávanie.
3
4
Ďalšie operácie
Napríklad: Do VCR vložte videokazetu,
z ktorej chcete nahrávať.
Do VCR (VIDEO 1 alebo VIDEO 2) vložte
kazetu, na ktorú chcete nahrávať.
Na nahrávacom VCR spustite
nahrávanie a spustite prehrávanie
videokazety alebo DVD disku,
z ktorých chcete nahrávať.
Poznámky
• Digitálny zvukový signál nie je možné nahrať,
ak používate zariadenie pripojené do analógových
konektorov VIDEO 1 AUDIO OUT alebo VIDEO 2
AUDIO OUT.
• Skontrolujte, či sú vykonané obidve prepojenia
(digitálne aj analógové) vstupných konektorov TV/
SAT a DVD. Ak je vykonané len digitálne
prepojenie, nie je možné analógové nahrávanie.
• Analógové audio signály aktuálneho zdroja
vstupného signálu sú vyvedené na výstup
z konektorov VIDEO 1 AUDIO OUT alebo
VIDEO 2 AUDIO OUT.
• Signály vstupujúce do konektorov MULTI CH IN
nie sú vyvedené na výstup z konektorov VIDEO 1
AUDIO OUT alebo VIDEO 2 AUDIO OUT, aj keď
je zvolené MULTI CH IN. Na výstup sú vyvedené
audio signály z aktuálneho alebo predtým zvoleného
zdroja signálu.
47SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_48-56_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 48 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
Diaľkovým ovládaním RM-AAP002 môžete
ovládať zariadenia vo vašom systéme.
Skôr než použijete
diaľkové ovládanie
Popis tlačidiel diaľkového
ovládania
ej
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
2
eh
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania (ďalej aj DO)
Do priestoru pre batérie vložte alkalické batérie
R6 (veľkosť AA). Dodržte správnu polaritu + a –.
Pri používaní DO smerujte DO na senzor
na receiveri.
SYSTEM STANDBY SLEEP
eg
VIDEO1
ef
ed
es
ea
e;
VIDEO2
VIDEO3
AUX
PHONO
2CH
MULTI CH SOURCE
A.F.D.
MOVIE
1
2
DIRECT
wl
4
5
7
SHIFT
wj
8
Rada
Pri bežnom používaní by mali batérie vydržať cca
6 mesiacov. Ak už pomocou diaľkového ovládania
nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte všetky batérie
za nové.
wg
9
qa
ENTER
>
-
M
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
x
wf
qh
g
f
*wd
qj*
O
ENTER
TV VOL
qf
qg
MASTER
VOL
G
DISPLAY
qs
qd
MUTING
AV MENU
F
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu
zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte
z neho batérie, aby ste predišli jeho poškodeniu
vytečením batérií a následnou koróziou.
PRESET/
CH/D.SKIP
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
m
ANT
*wh
q;
6
SUBTITLE
.
4
5
6
7
8
9
SB
DECODING
JUMP/
TIME
ANGLE
AUDIO
MUSIC
3
DUAL
MONO
3
DVD
AV1
AV2
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
TEST
TONE
wk
1
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
DIMMER
qk
ql
w;
*ws
wa
* Tlačidlá H, TV VOL +, TV CH + a MASTER VOL
+ majú orientačný hmatový bod. Hmatový bod
používajte na orientáciu medzi tlačidlami pri
ovládaní receivera a iných audio/video zariadení.
48SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_48-56_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 49 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Tabuľka popisuje funkcie jednotlivých tlačidiel
diaľkového ovládania (DO).
Tlačidlo
na DO
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
Funkcia
A.F.D. wl
Receiver
Výber režimu
dekódovania zvuku.
ALT qd
DO
Ak tlačidlo ALT
svieti, prepnutie
funkcie tlačidla DO
– aktívne sú tlačidlá
s oranžovou potlačou.
CLEAR wj Sat. prijímač/
CD prehrávač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
PS2
Zrušenie chyby pri
stlačení nesprávneho
číselného tlačidla,
alebo návrat do režimu
nepretržitého
prehrávania atď.
DIMMER
w;
Receiver
Nastavenie jasu
displeja.
DIRECT
wl
Receiver
Výber ANALOG
DIRECT.
DISC qf
CD prehrávač/ Priama voľba disku
VCD prehrávač (len menič diskov).
DISPLAY
wf
Receiver/
Voľba informácií
TVP/VCR/
zobrazených na TV
Sat. prijímač obrazovke.
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
ANGLE wl DVD prehrávač/ Výber alebo prepnutie
Rekordér Blu- zorného uhla.
ray diskov
VCR/
Sat. prijímač
Výber výstupného
signálu z anténového
konektora: TV signál
alebo signál z VCR.
AUDIO wl
TVP/VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Prepínanie zvuku
na viacjazyčný,
dvojjazyčný alebo
multikanálový TV
zvuk.
AUX e;
Receiver
Počúvanie audio
zariadenia.
AV MENU
wf
Zobrazenie Menu.
VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
AV 1 ef
a AV 2 eg
DO
Výber príkazového
režimu diaľkového
ovládania.
Zapnutie a vypnutie
AV ?/1 1 TVP/VCR/
Sat. prijímač/ audio a video
CD prehrávač/ zariadení.
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Funkcia
D.TUNING Receiver
wj
Aktivácia režimu
priameho ladenia.
DUAL
MONO wl
Receiver
Výber požadovaného
jazyka počas
digitálneho vysielania.
DVD 4
Receiver
Sledovanie DVD disku.
Potvrdenie výberu.
ENTER wf Receiver/
VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
ENTER qs TVP/VCR/
Sat. prijímač/
LD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
ANT wj
Ovláda sa
Po výbere predvoľby,
disku alebo skladby
číselnými tlačidlami
potvrdíte stlačením
zadanú hodnotu.
pokračovanie
49SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_48-56_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 50 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
JUMP/TIME Sat. prijímač
wl
Funkcia
Tlačidlo
na DO
Prepínanie medzi
predchádzajúcou
a aktuálnou predvoľbou.
SB
Receiver
DECODING
q;
CD prehrávač/ Zobrazenie času alebo
VCD prehrávač/ prehrávacieho času
DVD prehrávač/ disku atď.
MD deck/
Rekordér Bluray diskov
MAIN
MENU ql
Receiver
Ovláda sa
Funkcia
Výber režimu
dekódovania pre
surround zadný kanál.
SEARCH
MODE qf
DVD prehrávač Voľba režimu
vyhľadávania. Stláčaním
zvoľte položku pre
vyhľadávanie (skladba,
index atď.)
SHIFT wj
Receiver
Výber pamäťovej
skupiny pre rozhlasové
predvoľby, alebo
ladenie za účelom
uloženia staníc.
SLEEP 2
Receiver
Aktivácia vypínacieho
časovača a času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne.
Výber Menu receivera.
MASTER
Receiver
VOL +/– qj
Nastavenie hlasitosti
receivera.
MD/TAPE
ed
Receiver
Počúvanie MD disku/
kazety.
MOVIE wl
Receiver
Výber predvolených
zvukových polí pre
filmy.
SOURCE 7 DO
Výber výstupného
signálu 2ND ZONE.
MULTI CH
8
Receiver
Výber zdroja signálu
MULTI CH IN.
SUBTITLE
wk
DVD prehrávač Zmena titulkov.
MUSIC 9
Receiver
Výber predvolených
zvukových polí pre
hudbu.
MUTING
qh
Receiver
Vypnutie zvuku
receivera.
SYSTEM
STANDBY
(Súčasne
stlačte
AV ?/1 1
a ?/1 2.)
Vypnutie receivera
Receiver/
a iných audio/video
TVP/VCR/
Sat. prijímač/ zariadení Sony.
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck
PHONO ea Receiver
Počúvanie
gramofónovej platne.
PRESET/
Receiver
Výber predvoľby.
CH/
D.SKIP +/–
qa
TVP/VCR/
Výber predvolieb.
Sat. prijímač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom
RETURN/
EXIT wf
TEST TONE Receiver
wl
Reprodukcia
testovacieho tónu.
TOP MENU/ DVD prehrávač Zobrazenie titulu DVD.
GUIDE wf
CD prehrávač/ Prepínanie diskov
VCD prehrávač/ (len menič diskov).
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck
Sat. prijímač/ Zobrazenie
Rekordér Blu- sprievodného Menu.
ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
TUNER 6
Receiver
Počúvanie
rozhlasových staníc.
TV CH +/–
ws
TVP
Výber TV predvolieb.
VCD prehrávač/ Návrat do predošlého
LD prehrávač/ Menu.
DVD prehrávač
TV/SAT es Receiver
Sat. prijímač
Vypnutie Menu.
RM SET UP DO
ej
Nastavenie DO.
SA-CD/CD
5
Počúvanie Super
Audio CD/CD disku.
Receiver
TV/VIDEO
qk
TVP
Sledovanie TV
vysielania alebo
satelitného vysielania.
Výber vstupného
signálu: TV signál
alebo video vstup.
TV VOL +/– TVP
wd
Nastavenie hlasitosti
TVP.
TV ?/1 eh TVP
Zapnutie/vypnutie TVP.
50SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_48-56_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 51 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Ovláda sa
Funkcia
Tlačidlo
na DO
VIDEO1
ef
Receiver
Sledovanie VCR.
(Režim VTR 3)
VIDEO2
eg
Receiver
Sledovanie VCR.
(Režim VTR 1)
VIDEO3
3
Receiver
Sledovanie VCR.
(Režim VTR 2)
WIDE wa
TVP
Voľba širokouhlého
režimu Wide.
?/1 2
Receiver
Zapnutie/vypnutie
receivera.
2CH wl
Receiver
Výber režimu
2CH STEREO.
./> VCR/
Prepínanie skladieb.
wk
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
DVD prehrávač/
LD prehrávač
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
1-9 wl
a 0/10 wk
Receiver
Použite spolu
s tlačidlom SHIFT
za účelom uloženia
alebo naladenia
rozhlasovej stanice
a s tlačidlom
D.TUNING za účelom
priameho ladenia.
CD prehrávač/ Výber čísla skladby.
VCD prehrávač/ 0/10 pre skladbu č. 10.
DVD prehrávač/
LD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck
m/M
wj
CD prehrávač/ Výber čísla skladby
VCD prehrávač/ nad 10.
LD prehrávač/
MD deck/
Kazetový deck
TVP/VCR/
Výber vyšších čísel
Sat. prijímač/ kanálov než 10 alebo
Rekordér Blu- výber č. 11.
ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Funkcia
CD prehrávač/ Vyhľadávanie skladieb
VCD prehrávač/ vpred/vzad.
DVD prehrávač/
LD prehrávač/
MD deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Rýchly posuv vpred/
VCR/
vzad.
DAT deck/
Kazetový deck
H wh
Spustenie prehrávania.
VCR/
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
X wg
VCR/
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
TVP/VCR/
Výber TV programu
Sat. prijímač/ (predvoľby).
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
>10/11 wk
Ovláda sa
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
Tlačidlo
na DO
Pozastavenie
prehrávania/nahrávania.
(Tiež spustenie
nahrávania
zo zariadenia v režime
pozastavenia
nahrávania.)
pokračovanie
51SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_48-56_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 52 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
Funkcia
x qg
Zastavenie prehrávania.
VCR/
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
O wf
Sat. prijímač/ Obnovenie predošlého
VCD prehrávač/ Menu alebo vypnutie
LD prehrávač/ Menu.
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
V/v wf
Receiver
Výber položky Menu.
B/b wf
Receiver
Nastavenie alebo zmena
nastavenia.
V/v/B/b
wf
Výber položky Menu.
VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
-/-- qf
Výber režimu zadávania
TVP/
Sat. prijímač/ kanálov, jedno- alebo
Rekordér Blu- dvojciferne.
ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Poznámky
• Tlačidlá 12, AUX a SOURCE na DO nefungujú
pri ovládaní receivera.
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť operácie dostupné, alebo
môžu pracovať odlišne, než je uvedené.
• Ak stlačíte tlačidlo pre výber zdroja vstupného signálu
(VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, TV/SAT alebo DVD),
vstupný režim TVP sa nemusí prepnúť do
požadovaného režimu. V takomto prípade prepnite
vstupný režim TVP stláčaním tlačidla TV/VIDEO.
Rady
• Pred používaním tlačidiel AUX a MULTI CH
na ovládanie audio/video zariadenia musíte tlačidlu
priradiť nejaký zdroj vstupného signálu. Podrobnosti
pozri v časti “Programovanie diaľkového ovládania”
na str. 53.
• Pre aktiváciu tlačidiel s oranžovou potlačou stlačte
pred stlačením konkrétneho tlačidla tlačidlo ALT.
• Pred použitím tlačidiel V/v/B/b na ovládanie
receivera stlačte MAIN MENU. Ak chcete ovládať
iné zariadenia, po stlačení tlačidla pre výber zdroja
signálu stlačte TOP MENU/GUIDE alebo
AV MENU.
52SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_48-56_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 53 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Výber príkazového režimu
diaľkového ovládania
Pomocou tlačidla RM SET UP a tlačidiel
príkazového režimu na DO nastavte príkazový
režim DO.
Tlačidlo RM SET UP stlačte vhodným
predmetom.
Výber príkazového režimu
Pridržte RM SET UP a súčasne stlačte AV1
(alebo AV2).
Zmenou kódu naprogramujete DO tak, aby
ovládalo zariadenia iných výrobcov než Sony.
Akonáhle sa ovládacie signály uložia do pamäte,
môžete takéto zariadenia ovládať ako súčasť
vášho systému.
Taktiež môžete DO naprogramovať na ovládanie
zariadení Sony, ktoré DO štandardne nie je
schopné ovládať. DO dokáže ovládať len
zariadenia, ktoré reagujú na infračervené
bezdrôtové signály.
1
Zatlačte RM SET UP a súčasne stlačte
AV ?/1.
Indikátor sa rozsvieti.
2
Kontrola príkazového režimu DO
Stlačte tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu (vrátane TV
?/1) pre zariadenie, ktoré chcete
ovládať.
Stlačte RM SET UP. Indikátor vás informuje
o režime DO.
Napríklad: Ak chcete ovládať CD
prehrávač, stlačte SA-CD/CD.
Jedenkrát blikne indikátor (dvakrát pre režim
AV2), potom sa príkazový režim prepne.
Režim
Indikátor blikne
AV1
Jedenkrát
AV2
Dvakrát
3
Obnovenie výrobného nastavenia
DO
Číselnými tlačidlami zadajte kód
(alebo jeden z kódov, ak existuje
viacero kódov) zodpovedajúci
zariadeniu/výrobcovi zariadenia,
ktoré chcete ovládať.
V tabuľkách na str. 54 – 56 sú uvedené
informácie o číselných kódoch a výrobcoch
zariadení (prvá číslica a posledné dve
číslice kódu označujú príslušnú kategóriu
a kód výrobcu).
Stlačte súčasne ?/1, AV ?/1 a MASTER
VOL –.
Indikátor 3-krát zabliká a zhasne.
4
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
Príkazový režim DO môžete prepínať (AV1
a AV2). Ak príkazový režim receivera nie je
zhodný s príkazovým režimom DO, DO
nedokáže ovládať receiver. Prepnutie
príkazového režimu receivera pozri na str. 45.
Programovanie
diaľkového ovládania
Stlačte ENTER.
Akonáhle sa kód overí, indikátor dvakrát
pomaly zabliká a DO automaticky vypne
režim programovania.
5
Pre nastavenie DO na ovládanie
ďalších zariadení opakujte kroky 1 až 4.
pokračovanie
53SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_48-56_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 54 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Zrušenie programovania
V ktoromkoľvek kroku stlačte RM SET UP. DO
automaticky vypne režim programovania.
Aktivácia zdroja signálu
po naprogramovaní
Stlačením naprogramovaného tlačidla aktivujete
požadovaný zdroj signálu.
Ak sa zdroj neaktivuje
(programovanie nebolo úspešné),
skontrolujte nasledovné:
• Ak sa v kroku 1 indikátor nerozsvieti, batérie
sú vybité. Vymeňte obidve batérie.
• Ak počas zadávania kódu indikátor 4-krát
rýchlo zabliká, došlo k chybe. Opakujte
postup od kroku 1.
Poznámky
• Indikátor zhasne, keď je stlačené správne tlačidlo.
• Ak v kroku 2 stlačíte viacero tlačidiel pre výber
zdroja signálu, platné je len naposledy stlačené
tlačidlo.
• Ak v kroku 2 stlačíte TV ?/1, preprogramujú sa len
tlačidlá TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO
a WIDE.
• Ak v kroku 3 stlačíte tlačidlo pre výber zdroja
signálu, zvolí sa nový zdroj signálu a postup
programovania sa vráti na začiatok kroku 3.
• Pri zadávaní kódu budú platné len prvé tri zadané
číslice.
Kódy zodpovedajúce
zariadeniam/výrobcom zariadení
Číselné kódy uvedené v tabuľkách umožnia
ovládať zariadenia iných výrobcov než Sony,
ale tiež zariadenia Sony, ktoré DO štandardne
nedokáže ovládať. Keďže signály DO, ktoré
zariadenie akceptuje, sú v závislosti od modelu
a roku výroby zariadenia rôzne, môžu byť
zariadeniu priradené viaceré kódy.
Ak zariadenie na niektorý kód nereaguje, skúste
zadať iný kód.
Poznámky
• Kódy sú stanovené na základe najčerstvejších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa stať, že zariadenie nezareaguje na žiadny
z uvedených kódov.
• Pri používaní DO na ovládanie určitého zariadenia
nemusia byť všetky tlačidlá pre výber zdroja signálu
funkčné.
Ovládanie CD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
Celé naprogramovanie zrušíte nasledovným
postupom. Obnovia sa výrobné nastavenia DO.
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
Stlačte súčasne ?/1, AV ?/1 a MASTER
VOL –.
YAMAHA
120, 121, 122
Vymazanie pamäte DO
Indikátor 3-krát zabliká a zhasne.
54SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_48-56_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 55 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Ovládanie DAT decku
Ovládanie VCR
Výrobca
Kód(y)
Výrobca
Kód(y)
SONY
203
SONY
PIONEER
219
701, 702, 703, 704, 705,
706
AIWA*
710, 750, 757, 758
Ovládanie MD decku
AKAI
707, 708, 709, 759
Výrobca
Kód(y)
BLAUPUNKT
740
301
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
SONY
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
Výrobca
Kód(y)
ITT/NOKIA
717
SONY
201, 202
JVC
726, 727, 728, 736
DENON
204, 205
MAGNAVOX
730, 731, 738
KENWOOD
206, 207, 208, 209
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NAKAMICHI
210
NEC
736
PANASONIC
216
PANASONIC
PHILIPS
211, 212
729, 730, 737, 738, 739,
740
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Ovládanie LD prehrávača
Výrobca
SONY
PIONEER
Kód(y)
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
601, 602, 603
TELEFUNKEN
751, 752
606
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
Ovládanie kazetového decku
Ovládanie Video CD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
605
* Ak VCR AIWA nereaguje ani po zadaní kódu
pre AIWA, zadajte kód Sony.
Ovládanie DVD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
pokračovanie
55SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_48-56_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 56 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Ovládanie TVP
Výrobca
Kód(y)
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
SONY
501, 502
Výrobca
Kód(y)
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
SONY
307, 308, 309
FISHER
508
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
Ovládanie rekordéra Blu-ray
diskov
GRUNDIG
517, 534
Výrobca
Kód(y)
HITACHI
513, 514, 515, 544
SONY
310, 311, 312
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
Ovládanie konzoly PS2
(PlayStation 2)
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
Výrobca
Kód(y)
NEC
503, 520, 544
SONY
313, 314, 315
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526
RCA/PROSCAN
510, 527, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 537, 547
THOMSON
530, 537, 547
TOSHIBA
535, 541
ZENITH
542, 543
Ovládanie satelitného prijímača
alebo káblovej TV
Výrobca
Kód(y)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Ovládanie tunera
Výrobca
Kód(y)
SONY
002, 003, 004, 005
56SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_57-63_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 57 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Čistenie
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
Povrch zariadenia, predný panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v jemnom čistiacom prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako alkohol alebo benzín.
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo
kvapaliny do zariadenia, odpojte zariadenie
od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho
nechajte prekontrolovať v autorizovanom servise.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa tohto zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Zdroje napájania
Ďalšie informácie
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či
sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie je
vyznačené na štítku na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra zapojená v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky. Pri odpájaní
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Zahrievanie
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva. Nejde
o poruchu. Ak používate zariadenie pri zvýšenej
hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná a bočné steny
zariadenia sa postupne zahrievajú. Aby nedošlo
k popáleniu, nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím predĺžite životnosť jednotlivých
častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí zdrojov tepla
alebo na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým
otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by mohlo
zakryť ventilačné otvory a následne tak spôsobiť
poruchu zariadenia.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrní, keďže
pri umiestnení zariadenia na špeciálne povrchovo
upravenú podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú
atď.) môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení zariadenie vypnite
a odpojte ho od elektrickej siete.
57SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_57-63_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 58 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Nepočuť zvuk (prípadne len slabý zvuk) bez
ohľadu na to, ktoré zariadenie je zvolené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a všetky ostatné
zariadenia správne zapojené.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky ostatné
zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či ste na receiveri zvolili správny
zdroj signálu.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME –/+ nastavený na “–oodB”
(minimálna úroveň hlasitosti).
• Skontrolujte, či nie je prepínač SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) nastavený na “Off” (str. 46).
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Stlačením MUTING na DO zrušte vypnutie
zvuku.
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené
do príslušných vstupných audio konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov používaných
na prepojenie úplne zasunuté v konektoroch
zariadenia aj receivera.
• Skontrolujte, či ste na receiveri zvolili správny
zdroj signálu.
Z jedného z predných reproduktorov nepočuť
zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne. Ak aj
v slúchadlách počujete len jeden kanál, zariadenie
nemusí byť k receiveru pripojené správne.
Skontrolujte, či sú koncovky káblov používaných
na prepojenie úplne zasunuté v konektoroch
zariadenia aj receivera. Ak v slúchadlách počujete
obidva kanály, predný reproduktor nemusí byť
k receiveru pripojený správne. Skontrolujte
prepojenie predného reproduktora, ktorý nehrá.
Nie je počuť zvuk z 2-kanálového analógového
zdroja zvuku.
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE nastavené
na “COAX IN” alebo “OPT IN” (str. 37).
• Skontrolujte, či ste na receiveri nezvolili zdroj
signálu MULTI CH IN.
Nie je počuť zvuk z digitálneho zdroja signálu
(zo zariadení pripojených do konektorov
COAXIAL alebo OPTICAL).
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE nastavené
na “ANALOG” (str. 37). Skontrolujte, či nie je
INPUT MODE nastavené na “COAX IN” pre
zdroj signálu pripojený do vstupného konektora
OPTICAL alebo na “OPT IN” pre zdroj signálu
pripojený do vstupného konektora COAXIAL.
• Skontrolujte, či ste na receiveri nezvolili zdroj
signálu MULTI CH IN.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené, alebo sú
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
zapojené správne.
• Nastavte parameter vyváženia v Menu LEVEL.
Je počuť šum alebo brum.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
zapojené správne.
• Skontrolujte, či sú káble umiestnené ďalej
od transformátora alebo motora a vo vzdialenosti
najmenej 3 metre od TVP alebo výbojky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či ste uzemnili konektor U SIGNAL
GND (len ak je pripojený gramofón).
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
Zo surround zadných reproduktorov nepočuť
zvuk.
• Niektoré disky neobsahujú informáciu Dolby
Digital EX, aj keď sa na obale nachádzajú logá
Dolby Digital EX. V takomto prípade zvoľte
“SB ON” (str. 40).
Nepočuť zvuk (prípadne len slabý zvuk)
zo stredového /surround/surround zadných
reproduktorov.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX (str. 33).
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov (str. 20).
• Skontrolujte, či je parameter veľkosti stredového/
surround reproduktorov nastavený na “SMALL”
alebo “LARGE” (str. 17 a 18).
• Skontrolujte, či je parameter pre výber surround
zadného reproduktora nastavený na “DUAL”
alebo “SINGLE” (str. 18).
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer zapnutý.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne pripojený.
• Skontrolujte, či je parameter pre výber
subwoofera nastavený na “YES” (str. 17).
• V závislosti od zvukového poľa nemusí byť
subwooferom reprodukovaný žiadny zvuk.
58SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_57-63_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 59 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Nedarí sa navodiť priestorový efekt.
• Skontrolujte, či je funkcia zvukového poľa
zapnutá (stlačte MOVIE alebo MUSIC).
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo DTS
sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk nahraný
vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď. do vstupných
digitálnych konektorov receivera skontrolujte
audio nastavenie (nastavenie audio výstupu)
pripojeného zariadenia.
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény s receiverom
použite 75 Ohm koaxiálny kábel (nedodávaný)
(pozri obrázok nižšie). Ak k receiveru pripojíte
externú anténu, uzemnite ho, aby bol chránený
pred poškodením bleskom. Uzemňovací kábel
nepripájajte na potrubie s rozvodom plynu.
RDS nepracuje.*
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Požadovaná RDS informácia sa nezobrazí.*
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite, či práve
poskytujú požadovanú službu. Ak áno, služba
môže byť dočasne mimo prevádzky.
Na TV obrazovke/monitore sa nezobrazil
žiadny obraz alebo obraz nie je kvalitný.
• Zvoľte príslušné zariadenie na receiveri.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného režimu.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej od TVP.
• TVP pripojte k receiveru rovnakým prepojovacím
káblom, aký používate na prepojenie receivera
s video zariadením (str. 7 a 10).
Ďalšie informácie
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené správne.
• Ovládačom INPUT SELECTOR pre prepnutie
zdroja signálu zvoľte príslušné zariadenie.
• Skôr ako začnete nahrávať z digitálneho
zariadenia na zariadenie pripojené do
analógových konektorov MD/TAPE skontrolujte,
či je INPUT MODE (režim vstupu) nastavený
na “ANALOG” (str. 37).
• Skôr ako začnete nahrávať z digitálneho
zariadenia pripojeného do konektorov DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT skontrolujte, či je
INPUT MODE (režim vstupu) nastavený
na “COAX IN” alebo “OPT IN” (str. 37).
Stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte správnosť zapojenia antén. Nastavte
antény a podľa potreby zapojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom
ladení). Použite priame ladenie (str. 24).
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok ladenia
(pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice alebo boli
vymazané (ak chcete naladiť uložené stanice).
Uložte stanice (str. 25).
• Stláčajte DISPLAY, kým sa na displeji nezobrazí
frekvencia.
Konektor DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT
bliká načerveno.
• Ak je INPUT MODE (režim vstupu) nastavený
na “AUTO IN”, konektor bude blikať načerveno,
ak na vstupe nebude žiadny digitálny audio signál.
Závisí to od zdroja signálu zvoleného pomocou
prepínača INPUT MODE. Nejde o poruchu.
Externá FM anténa
* Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Receiver
AM
COAXIAL
Uzemňovací
kábel
(nedodávaný)
ANTENNA
Uzemnenie
pokračovanie
59SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_57-63_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 60 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Diaľkové ovládanie
Chybové hlásenia
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Tlačidlá 12, AUX a SOURCE na DO nefungujú
pri ovládaní receivera.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich za nové.
• Skontrolujte, či príkazový režim DO zodpovedá
príkazovému režimu receivera. Ak príkazový
režim receivera nie je zhodný s príkazovým
režimom DO, DO nedokáže ovládať receiver.
Pre prepnutie príkazového režimu receivera
vypnite stlačením ?/1 receiver. Pridržte INPUT
MODE a súčasne stláčajte ?/1. Po každom
stlačení ?/1 sa príkazový režim prepína medzi
“C.MODE.AV2” a “C.MODE.AV1”. (Počiatočné
nastavenie je “C.MODE.AV2”.) Prepnutie
príkazového režimu DO pozri v časti “Výber
príkazového režimu diaľkového ovládania”
na str. 53.
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne tlačidlo.
• Pred používaním tlačidiel AUX a MULTI CH
na ovládanie audio/video zariadenia musíte
tlačidlu priradiť nejaký zdroj vstupného signálu.
Podrobnosti pozri v časti “Programovanie
diaľkového ovládania” na str. 53.
• Pre aktiváciu tlačidiel s oranžovou potlačou
stlačte pred stlačením konkrétneho tlačidla
tlačidlo ALT.
• Pred použitím tlačidiel V/v/B/b na ovládanie
receivera stlačte MAIN MENU. Ak chcete
ovládať iné zariadenia, po stlačení tlačidla pre
výber zdroja signálu stlačte TOP MENU/GUIDE
alebo AV MENU.
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém.
DEC. ERR.
Zobrazí sa, ak je na vstupe signál, ktorý receiver
nedokáže dekódovať (napr. DTS-CD), keď je
v Menu CUSTOMIZE nastavené “DEC. XXXX”
na “DEC. PCM”. Nastavte “DEC. AUTO”.
PROTECT
Reproduktory sú nesprávne zaťažené. Receiver
sa po pár sekundách automaticky vypne.
Skontrolujte zapojenie reproduktorov a znova
zapnite receiver. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak sa vám nepodarilo odstrániť
problém
Vymazanie pamäte receivera môže problém
vyriešiť (str. 16). Nezabudnite však, že všetky
uložené nastavenia budú nastavené na výrobné
hodnoty a budete ich musieť znova nastaviť.
Ak problém pretrváva
Kontaktujte predajcu Sony.
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uchovaných nastavení
str. 16
Upravených zvukových polí
str. 39
60SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_57-63_STR-DB798.fm]
masterpage:Right
STR-DB798_SK.book Page 61 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Vstupy (Analógové)
Technické údaje
PHONO
Citlivosť: 2,5 mV
Impedancia: 50 kOhm
Odstup signál - šum
(ďalej S/N)3): 86 dB
(A, 2,5 mV4))
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3
Citlivosť: 150 mV
Impedancia: 50 kOhm
S/N3): 96 dB
(A, 150 mV4))
Zosilňovač
3) INPUT SHORT. (Vstup nakrátko).
4) So záťažou, úroveň vstupu.
Vstupy (Digitálne)
DVD, SA-CD/CD
(Koaxiálny)
Citlivosť: –
Impedancia: 75 Ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT,
MD/TAPE, VIDEO 3
(Optický)
Citlivosť: –
Impedancia: –
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy (Analógové)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1, 2
(AUDIO OUT)
Napätie: 150 mV
Impedancia: 2,2 kOhm
SUB WOOFER
Napätie: 2 V
Impedancia: 1 kOhm
1) Merané v nasledovných podmienkach:
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
2) V závislosti od nastavenia zvukových polí a zdrojov
signálu nemusí byť na výstupe žiadny zvukový
signál.
Ďalšie informácie
Výstupný výkon
Modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK, TW
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD) 0,09 %)
100 W + 100 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
110 W + 110 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
135 W + 135 W1)
Referenčný výstupný výkon1)
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
100 W/kanál
FRONT2):
100 W
CENTER2):
100 W/kanál
SURR2):
100 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
110 W/kanál
FRONT2):
110 W
CENTER2):
110 W/kanál
SURR2):
110 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
135 W/kanál
FRONT2):
135 W
CENTER2):
135 W/kanál
SURR2):
135 W/kanál
SURR BACK2):
Výstupy (Digitálne)
MD/TAPE (Optický)
Citlivosť: –
Ekvalizér
Úrovne zisku
±10 dB, 1 dB krok
Frekvenčný rozsah
PHONO
Ekvalizačná krivka
RIAA
±0,5 dB
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 100 kHz
+0,5/–2 dB (pri zvolení
ANALOG DIRECT)
pokračovanie
61SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_57-63_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 62 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Tuner v pásme FM
Video
Ladiaci rozsah
87,5 – 108,0 MHz
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrický
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Citlivosť
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 Ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 Ohm
Využiteľná citlivosť
11,2 dBf, 1 µV/75 Ohm
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonické skreslenie pri 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Separácia
45 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivita
60 dB pri 400 kHz
Vstupy/Výstupy
Video:
S-video:
Tuner v pásme AM
Ladiaci rozsah
Modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK, TW
Krok ladenia 9 kHz:
531 – 1 602 kHz
Anténa
Rámová anténa
Medzifrekvencia
450 kHz
Využiteľná citlivosť
50 dB/m (pri 1 000 kHz
alebo 999 kHz)
S/N
54 dB (pri 50 mV/m)
Harmonické skreslenie
0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivita
Pri 9 kHz:
35 dB
COMPONENT VIDEO:
1 Vš-š, 75 Ohm
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
C: 0,286 Vš-š, 75 Ohm
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PB/CB/B-Y: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
PR/CR/R-Y: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
80 MHz, HD prechod
Všeobecne
Napájanie
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 50/60 Hz
Príkon
Regionálny kód
Príkon
CEL, CEK
290 W
TW
520 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W
Rozmery (š/v/h) (cca)
397 × 160,5 × 430 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (cca)
13,5 kg
Dodávané príslušenstvo
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Diaľkové ovládanie RM-AAP002 (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Sieťová šnúra (1)
Podrobnosti o regionálnom kóde vášho modelu
pozri na str. 2.
Právo na zmeny vyhradené.
62SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_57-63_STR-DB798.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
STR-DB798_SK.book Page 63 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla príslušných strán
Používanie tejto strany
Táto strana slúži na orientáciu v ovládacích prvkoch
a iných častiach zariadenia uvádzaných v texte.
Číslo na obrázku
r
DISPLAY 9 (26, 27, 59)
R
Názov prvku/časti
R
Príslušná strana
Receiver
M-Z
ABECEDNÉ PORADIE
A.F.D. qj (32, 34)
DIRECT qs (30)
DISPLAY 9 (26, 27, 59)
Displej 7 (28)
INPUT MODE q; (37)
INPUT SELECTOR qf
(22, 23, 25, 30, 37, 41, 44, 59)
IR (senzor) 1 (48, 60)
Kryt ws (63)
1
2 3 4
wh
wg
wf
5 6
ws
7
wa
w;
8
ql qk qj qh qg
ČÍSLA A SYMBOLY
2CH qk (30, 34, 39)
–/+ 6 (17, 38, 40, 44)
?/1 (napájanie) 2
(16, 17, 24, 39, 60)
9
0
qf
Ďalšie informácie
MAIN MENU 4 (17, 38, 39, 44)
MASTER VOLUME –/+ qa
(16, 20, 22, 58)
MEMORY/ENTER 5
(16, 17, 25, 44)
MENU 3 (17, 38, 39, 44)
MOVIE qh (33, 34, 59)
MULTI CHANNEL DECODING
(indikátor) 8 (23)
MULTI CH IN qd (23)
MUSIC qg (34, 59)
PHONES (konektor) wg (22, 58)
PRESET TUNING –/+ wa (25)
A-L
PUSH wf (63)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) wh
(15, 46, 58)
SURR BACK DECODING ql (35)
TUNING –/+ w; (23)
VIDEO 3 INPUT (konektory) wd
(6, 7)
qa
qd
qs
wd
Zloženie krytu
PUSH
Stlačte PUSH a vyberte kryt. Vybratý kryt skladujte
mimo dosahu detí.
63SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_64-64_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 64 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Index
A
P
Automatické ladenie 23
Pomenovanie 44
Predvoľby
Naladenie 25
Uloženie staníc 25
Priame ladenie 24
Priradenie názvu. Pozri Pomenovanie
D
Diaľkové ovládanie 48–56
Digital Cinema Sound 33
Dodávané príslušenstvo 62
Duálne mono 41
E
Editovanie. Pozri Nahrávanie
I
Indexovanie. Pozri Pomenovanie
K
Kopírovanie. Pozri Nahrávanie
L
Ladenie
Automatické 23
Priame 24
Uložených staníc 25
R
RDS 26
Reproduktory
Impedancia 14
Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia 20
Pripojenie 14
Umiestnenie 14
T
Testovací tón 20
V
Vymazanie pamäte receivera 16
Vypínací časovač 45
Výber
Systému reproduktorov 46
Zariadenia 22
Zvukového poľa 33–34
M
Medzná frekvencia reproduktorov 42
Menu CUSTOMIZE 40
Menu EQUALIZER 39
Menu LEVEL 38, 43
Menu SPEAKER SETUP 17, 41
N
Nahrávanie
Na audio kazetu alebo MD disk 46
Na video kazetu 47
Nastavenie
Nastaviteľné parametre pre reproduktory 17, 41
Parametrov CUSTOMIZE 40
Parametrov EQUALIZER 39
Parametrov LEVEL 38, 43
Úrovne hlasitosti a vyváženia reproduktorov 20
Z
Zmena
Displej 27
Zvukové pole
Prednastavenie 33–34
Resetovanie 39
Úprava 38
Výber 33–34
64SK
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_64-64_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 65 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_64-64_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 66 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_64-64_STR-DB798.fm]
masterpage:Left
STR-DB798_SK.book Page 67 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
model name1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
C:\Temp\Temp05\STR-DB798_SK\Fm\Sk_68-68_STRDB798.fm
master page=left
STR-DB798_SK.book Page 122 Wednesday, July 27, 2005 12:31 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže
byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
DAR-RD100
2-631-916-31(1)
Download PDF

advertising