Sony | STR-DH700 | Sony STR-DH700 Návod na použitie

STR-DH700_SK.book Page 1 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
4-129-783-41(1)
Multikanálový
AV receiver
Návod na použitie
STR-DH700
© 2009 Sony Corporation
4-129-785-21(1)
Prehľad pre rýchle nastavenie
Quick Setup
STR-DH700
Sony Corporation © 2009
Slovensky
Tento prehľad pre rýchle nastavenie popisuje spôsob pripojenia DVD prehrávača, satelitného prijímača
alebo Set-top box zariadenia, Blu-ray Disc prehrávača, TVP, reproduktorov a subwoofera tak, aby bola
možná reprodukcia multikanálového priestorového (surround) zvuku. Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie receivera.
Na obrázkoch sú reproduktory označované ako  až .
 Predný reproduktor (ľavý)
 Predný reproduktor (pravý)
 Stredový reproduktor
 Surround reproduktor (ľavý)
 Surround reproduktor (pravý)
 Surround zadný reproduktor (ľavý)
 Surround zadný reproduktor (pravý)
 Subwoofer
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Uvedený obrázok zobrazuje príklad konfigurácie 7.1-kanáloveho systému reproduktorov
(sedem reproduktorov a jeden subwoofer). Podrobnosti pozri v návode na použitie receivera.
2: Zapojenie reproduktorov
Zapojte reproduktory podľa ich počtu a typu.
Reproduktorové káble
• Používajte reproduktorové káble vhodné pre rozmery miestnosti.
• Ak rozhodnete, ktorý kábel (farba alebo označenie) pripojíte do konektora plus (+) alebo mínus (–),
viac polaritu nemeňte a dodržujte takéto rozlíšenie.
Reproduktorové konektory
• Konektor  pripojte do konektora  na receiveri a konektor  pripojte do konektora  na receiveri.
• Podrobnosti o pripojení reproduktorových káblov pozri na uvedenom obrázku.
Tlačidlo pre reproduktory SPEAKERS
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré chcete používať. Podrobnosti pozri v časti
“7: Výber sady reproduktorov” v návode na použitie receivera.
3: Pripojenie iných zariadení
Uvádzame príklad prepojenia receivera s inými zariadeniami. Podrobnosti o iných pripojeniach
a zariadeniach pozri v kroku 3 a 4 v časti “Začíname” v návode na použitie receivera.
4: Ako posledné zapojte všetky sieťové šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Podrobnosti pozri v časti “Pripojenie sieťovej šnúry” v návode na použitie receivera.
2SK
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
5: Automatická kalibrácia nastavení reproduktorov
Automatická kalibrácia umožní vykonať automatické nastavenia všetkých pripojených
reproduktorov, aby sa dosiahol želaný zvuk. Funkcia automatickej kalibrácie zabezpečí:
• Kontrolu prepojenia receivera a všetkých reproduktorov.
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých reproduktorov od miesta počúvania.
1
Pripojte dodávaný kalibračný mikrofón do konektora AUTO CAL MIC
na receiveri.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Umiestnite kalibračný mikrofón na miesto počúvania. Nastavte ho do úrovne uší
napr. pomocou podstavca alebo statívu.
3
Stlačte AMP MENU, potom stlačte AUTO CAL.
Funkcia automatickej kalibrácie sa spustí.
Podrobnosti o funkcii automatickej kalibrácie pozri v kroku 8 v časti “Začíname” v návode
na použitie receivera.
Poznámky
• Medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky. Inak sa kalibrácia nevykoná správne.
Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky, aby sa predišlo chybám v meraní.
• Funkcia automatickej kalibrácie nedokáže identifikovať subwoofer. Všetky nastavenia subwoofera sa preto
uchovajú.
• Ak sú nízke frekvencie hlbšie než obľubujete, pomocou Menu SYSTEM nastavte veľkosť reproduktorov.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie receivera.
6: Nastavenie iných zariadení
Každé zariadenie je potrebné nastaviť tak, aby sa pri prehrávaní na pripojenom zariadení
správne reprodukoval zvuk z pripojených reproduktorov. Podrobnosti pozri v návode na
použitie príslušného zariadenia.
Poznámka
Ak do konektora COAXIAL alebo OPTICAL na receiveri nie je privedený digitálny signál, na displeji sa zobrazí
“NO INPUT” (Žiadny zdroj vstupného signálu). Nejde o poruchu.
Po nastavení
Receiver je pripravený na prevádzku. Stlačením tlačidla pre zdroj vstupného signálu na
diaľkovom ovládaní zvoľte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie receivera.
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
3SK
1: Rozmiestnenie reproduktorov
4SK
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
2: Zapojenie reproduktorov
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
A
B
Reproduktorový kábel
Monofonický audio kábel
10 mm
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
DVD
IN
SAT
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
CENTER
PR/
CR
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
COMPONENT VIDEO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
FRONT A
L
R
A
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
5SK
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
IN
TV
SAT
BD
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
CENTER
PR/
CR
SURROUND
L
R
L
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
CENTER
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
L
A
SPEA
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
CENTER
PR/
CR
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
COMPONENT VIDEO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
SURROUND
R
L
A
AKERS
6SK
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
TV
MONITOR
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
CENTER
PR/
CR
OUT
IN
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
COMPONENT VIDEO
SURROUND
L
R
L
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
CENTER
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
L
A
SPEA
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
CENTER
PR/
CR
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
COMPONENT VIDEO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
AUDIO
OUT
SUBWOOFER
LINE
IN
B
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
OUT
7SK
3: Pripojenie iných zariadení
Video zariadenia
Satelitný prijímač/
Set-top box
OUTPUT
ANTENNA
DVD prehrávač
Blu-ray Disc prehrávač
OUTPUT
OUTPUT
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
DVD
IN
SAT
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
BD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
C
C
ANTENNA
C
HDMI
SAT IN
AM
TV
DVD IN
BD IN
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
C
SAT
IN
IN
OPTICAL
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
D
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
INPUT
TVP
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
C HDMI kábel
D Optický digitálny kábel
Poznámka
Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie tlačidla
pre výber zdroja vstupného signálu DVD. Podrobnosti pozri “Zmena priradení funkcií tlačidlu” v návode
na použitie receivera.
8SK
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
5: Automatická kalibrácia nastavení reproduktorov
MASTER VOLUME
Kalibračný mikrofón (dodávaný)
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
VIDEO 2 IN
VIDEO L AUDIO R
AUTO CAL MIC
TV ?/1
TV INPUT
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
Tlačidlá pre výber zdroja
vstupného signálu
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AUTO CAL
AMP MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
9SK
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_002-003_STR-DH700.fm4-129-783-41(1)
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 2 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, zariadenie nevystavujte
špliechaniu a na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od
elektrickej siete. Ak nastanú problémy a zariadenie
nefunguje štandardne, okamžite odpojte sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmerným teplotám (napr. slnečnému žiareniu,
ohňu a pod.).
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je pripojené
do elektrickej zásuvky, aj keď je samotné zariadenie
vypnuté.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší alebo
v slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov značne
napomáha pri ochrane a zachovaní prírodných zdrojov.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento
symbol používať v kombinácii s určitým chemickým
symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo
olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie
obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/
batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo
kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie
vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými
akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných
miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu
použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
2SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_002-003_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 3 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Autorské práva
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DH700. Označenie vášho modelu je
vyznačené v pravom dolnom rohu predného panela.
Ak nie je uvedené inak, ako príklad na obrázkoch
sa v tomto návode používa model s regionálnym
kódom CEL. Akékoľvek rozdiely v ovládaní sú
zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom CEK”.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na dodávanom diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Zariadenie je tiež možné ovládať ovládacími
prvkami na receiveri, ak majú ovládacie prvky
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na DO.
Regionálne kódy
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v spodnej časti zadného panela zariadenia
(pozri obrázok nižšie).
HDMI
BD IN
OUT
R
Tento receiver disponuje technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
“x.v.Color (x.v.Colour)” a logo “x.v.Color
(x.v.Colour)” sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
FRONT A
SURROUND
Toto zariadenie je vybavené systémom Dolby* Digital
a Pro Logic Surround a tiež systémom DTS** Digital
Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii na základe patentov USA č.:
5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 003 467, 7 212 872
a ďalších udelených a registrovaných patentov
v USA a v iných krajinách. DTS, DTS Digital
Surround, ES a Neo:6 sú ochranné známky a logá
DTS, symbol a DTS 96/24 sú obchodné značky
spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
L
L
R
KERS
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa regionálneho
kódu sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom AA”.
“BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
“S-AIR” a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
3SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_004-005_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 4 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Obsah
Popis a umiestnenie častí a ovládacích
prvkov.......................................................6
Začíname
1: Pripojenie a rozmiestnenie
reproduktorov .........................................16
2: Pripojenie reproduktorov.........................17
3: Pripojenie k TVP .....................................19
4a: Pripojenie audio zariadení .....................20
4b: Pripojenie video zariadení .....................21
5: Pripojenie antén.......................................27
6: Príprava receivera a diaľkového
ovládania.................................................28
7: Výber sady reproduktorov.......................29
8: Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION) ......................30
9: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE) ................34
Priestorový zvuk
Dolby Digital a DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)................. 55
Výber predprogramovaného zvukového
poľa ........................................................ 57
Používanie len predných reproduktorov
(2CH STEREO) ..................................... 59
Reprodukcia zvuku bez úprav
(ANALOG DIRECT) ............................ 60
Obnovenie výrobných nastavení
zvukových polí....................................... 60
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM rozhlasového vysielania........ 61
Uloženie staníc v pásme FM/AM ............... 63
Radio Data System (RDS) .......................... 65
(Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK)
Prehrávanie
Funkcie “BRAVIA” Sync
Výber zariadenia..........................................35
Počúvanie/sledovanie signálu
zo zariadenia...........................................37
Čo je “BRAVIA” Sync? ............................. 66
Príprava na funkciu “BRAVIA” Sync ........ 67
Sledovanie DVD diskov
(One-Touch Play) .................................. 69
Reprodukcia zvuku z TVP cez reproduktory
pripojené k receiveru
(System Audio Control)......................... 69
Vypnutie receivera spolu s TVP
(System Power Off) ............................... 70
Ovládanie zosilňovača
Navigácia v ponukách Menu .......................39
Nastavenie úrovne hlasitosti
(Menu LEVEL) ......................................44
Nastavenie ekvalizéra (Menu EQ)...............45
Nastavenia surround zvuku (Menu SUR)....... 45
Nastavenia tunera (Menu TUNER) .............47
Nastavenia zvuku (Menu AUDIO)..............48
Nastavenia pre HDMI (Menu HDMI).........49
Nastavenia systému (Menu SYSTEM) .......50
Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(Menu A. CAL) ......................................54
Nastavenia pre S-AIR (Menu S. AIR).........54
Operácie S-AIR
Produkty S-AIR .......................................... 71
Nastavenie produktov S-AIR...................... 72
Reprodukcia zvuku zo systému v inej
miestnosti ............................................... 76
Zmena kanála pre kvalitnejší prenos audio
signálu.................................................... 78
Používanie S-AIR prijímača, keď je hlavné
zariadenie S-AIR v pohotovostnom
režime..................................................... 79
4SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_004-005_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 5 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
audio signálom (INPUT MODE)........... 80
Reprodukcia digitálneho zvuku z iných
zdrojov vstupného signálu
(DIGITAL ASSIGN) ............................. 81
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)....... 82
Zmena zobrazení na displeji ....................... 84
Vypínací časovač (Sleep Timer) ................. 85
Nahrávanie pomocou receivera................... 85
Bi-amp zapojenie ........................................ 86
Používanie diaľkového
ovládania
Zmena priradení funkcií tlačidlu................. 88
Ďalšie informácie
Slovník ........................................................ 89
Bezpečnostné upozornenia.......................... 91
Riešenie problémov..................................... 93
Technické údaje .......................................... 98
Index............................................Zadná strana
5SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 6 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov
Predný panel
1
2
3
4
5
7
6
8
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
Názov
qf
qd
Funkcia
A ?/1
Stlačte pre vypnutie alebo
(zapnutie/
zapnutie receivera
pohotovostný (str. 28, 37, 38, 60, 62).
režim)
B TONE +/–
TONE MODE
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
qh qg
DISPLAY
Nastavenie nízkych
a vysokých tónov pre predné
kanály. Stláčaním TONE
MODE zvoľte BASS alebo
TREBLE, potom otáčaním
TONE +/– nastavte úroveň
(str. 40).
qs
qa q;
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
9
Názov
Funkcia
G MASTER
VOLUME
Otáčaním nastavíte hlasitosť
vo všetkých reproduktoroch
súčasne (str. 34, 35, 37, 38).
H MUTING
Stlačením dočasne vypnete
zvuk.
Ďalším stlačením MUTING
zvuk obnovíte (str. 35).
I Konektory
VIDEO 2 IN
Pripojenie prenosného audio/
video zariadenia ako
kamkordér alebo video hra
(str. 26, 35).
C INPUT
SELECTOR
Výber zdroja vstupného
signálu pre prehrávanie
(str. 35, 36, 37, 38, 60, 61, 63,
64, 80, 84, 85, 86).
J Konektor
AUTO CAL
MIC
D Displej
Zobrazuje aktuálny stav
zvoleného zariadenia alebo
zoznam voliteľných položiek
(str. 8).
Pripojenie dodávaného
kalibračného mikrofónu za
účelom vykonania funkcie
automatickej kalibrácie
(str. 30).
K DISPLAY
Výber informácie zobrazenej
na displeji (str. 84).
E Senzor
signálov DO
Príjem signálov z diaľkového
ovládania.
F DIMMER
Stláčaním nastavíte jas
displeja.
6SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 7 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Názov
Funkcia
L 2CH/
A.DIRECT
Stlačením zvolíte zvukové
pole (str. 55, 57).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
M TUNING
MODE
Ovládanie tunera (FM/AM)
(str. 61).
TUNING +/–
MEMORY/
ENTER
N INPUT MODE Výber režimu vstupného
signálu, ak je rovnaké
zariadenie pripojené do
digitálnych aj analógových
konektorov (str. 80).
O Konektor
PHONES
Pripojenie slúchadiel
(str. 93).
P SPEAKERS
Stláčaním zvolíte sadu
predných reproduktorov
(str. 29).
7SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 8 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Indikátory na displeji
1
SW
2
3
LFE
SP A
SP B
L
C
R
SL
S
SR
4
OPT
COAX
5
HDMI DTS -ES
S-AIR
6
96/24
NEO:6
7
MEMORY RDS
D.RANGE MONO SLEEP
ST
PL IIx
DEX
SBL SB SBR
qd
qs
qa
q;
9
8
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
A SW
Rozsvieti sa, ak je výber
subwoofera nastavený na
“YES” (str. 50) a na konektor
SUBWOOFER je vyvedený
audio signál.
D Indikátory
zdroja
vstupného
signálu
Rozsvietia sa podľa aktuálneho
zdroja vstupného signálu.
B LFE
Rozsvieti sa pri prehrávaní
disku, ktorý obsahuje kanál
LFE (nízkofrekvenčný efekt)
a zvuk kanála LFE sa práve
reprodukuje.
C SP A/SP B
Rozsvieti sa podľa práve
zvolených reproduktorov.
Ani jeden indikátor sa však
nerozsvieti, ak sú reproduktory
vypnuté, alebo sú pripojené
slúchadlá.
OPT
COAX
HDMI
Rozsvieti sa, keď je INPUT
MODE nastavené na “AUTO”
a zdrojovým signálom je
digitálny signál vstupujúci
do konektora OPTICAL,
alebo keď je INPUT MODE
nastavené na “OPT”. Keď je
však INPUT MODE nastavené
na “OPT” a na vstupe do
konektora OPTICAL nie je
žiadny digitálny signál,
na displeji sa zobrazí
“NO INPUT” (str. 80).
Rozsvieti sa, keď je INPUT
MODE nastavené na “AUTO”
a zdrojovým signálom je
digitálny signál vstupujúci do
konektora COAXIAL, alebo
keď je INPUT MODE
nastavené na “COAX”. Keď je
však INPUT MODE nastavené
na “COAX” a na vstupe do
konektora COAXIAL nie je
žiadny digitálny signál,
na displeji sa zobrazí
“NO INPUT” (str. 80).
Rozsvieti sa, keď receiver zistí
zariadenie pripojené do
konektorov HDMI IN (str. 22).
8SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 9 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
E Indikátory
DTS(-ES)
Rozsvieti sa, keď sú na vstupe
signály DTS alebo DTS-ES.
G Indikátory
Dolby
Pro Logic
Jeden z príslušných indikátorov
sa rozsvieti pri aplikovaní
spracovania Dolby Pro Logic
receiverom na dva kanály pre
získanie oddeleného výstupu
stredového a surround kanálov.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály DTS.
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály DTS-ES.
Rozsvieti sa, keď receiver
dekóduje signály DTS 96/24
(96 kHz/24 bit).
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
DTS musia byť vykonané
digitálne prepojenia a INPUT
MODE nesmie byť nastavené
na “ANALOG” (str. 80).
PL
PLII
PLIIx
Rozsvieti sa, keď receiver ladí
F Indikátory
príjmu
rozhlasové stanice.
rozhlasového
signálu
MEMORY
RDS
MONO
ST
Rozsvieti sa, ak je aktivovaná
nejaká pamäťová funkcia, napr.
Preset Memory (str. 63) atď.
Rozsvieti sa, ak je naladená
stanica so službami RDS.
Poznámka
“RDS” sa zobrazuje len pri
modeloch s regionálnymi
kódmi CEL, CEK.
Monofonické vysielanie
Stereo vysielanie
Keď zvolíte naladenú
rozhlasovú stanicu, zobrazí
sa číslo predvoľby.
Poznámka
Číslo predvoľby sa bude meniť
v závislosti od zvolenej
naladenej rozhlasovej stanice.
Podrobnosti o ukladaní staníc
pozri str. 63.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Poznámky
• Tieto indikátory sa však
nerozsvietia, ak sú stredový
a surround reproduktory
nastavené na “NO” (str. 42)
a tlačidlom A.F.D. je zvolené
nejaké zvukové pole.
• Dekódovanie Dolby Pro
Logic IIx nefunguje pri
signáloch formátu DTS
ani pri signáloch s vyššou
vzorkovacou frekvenciou
než 48 kHz.
H Indikátory
Jeden z príslušných indikátorov
Dolby Digital sa rozsvieti, keď zariadenie
Surround
dekóduje príslušné signály
vo formáte Dolby Digital.
D
DEX
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
Dolby Digital musia byť
vykonané digitálne prepojenia
a INPUT MODE nesmie byť
nastavené na “ANALOG”
(str. 80).
I SLEEP
Rozsvieti sa, ak je aktivovaný
vypínací časovač.
J D.RANGE
Rozsvieti sa, keď je aktivovaná
kompresia dynamického
rozsahu (str. 40).
K NEO:6
Rozsvieti sa, keď je aktívny
dekodér DTS Neo:6 Cinema/
Music (str. 56).
L S-AIR
Rozsvieti sa, keď je pripojený
vysielač S-AIR (nedodávaný).
Pokračovanie
9SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 10 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Názov
Funkcia
M Indikátory
Písmená (L, C, R atď.) indikujú
prehrávaných práve prehrávaný kanál.
kanálov
Políčka okolo písmen
znázorňujú spôsob zmixovania
(založený na nastavení
reproduktorov) zdroja signálu
receiverom.
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový (mono)
Surround ľavý
Surround pravý
Surround (monofonická alebo
surround zložky dosiahnuté
spracovaním Pro Logic)
Surround zadný ľavý
Surround zadný pravý
Surround zadný (surround
zadné zložky dosiahnuté
6.1-kanálovým dekódovaním)
Príklad:
Formát záznamu
(Predný/Surround): 3/2.1
Výstupný kanál: Surround
reproduktory sú nastavené
na “NO” (str. 42)
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
SR
10SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 11 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Zadný panel
1
2 3
4
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
8
TV
6
SAT
BD
VIDEO 1
7
SUBWOOFER
SPEAKERS
6
D Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
A S-AIR (EZW-T100)
UPOZORNENIE
Nedemontujte
kryt slotu,
ak neinštalujete
bezdrôtový vysielač.
S krytom slotu
Pripojenie
bezdrôtového
vysielača
(nedodávaný)
(str. 73).
Slot
5
Konektory
Pripojenie
OPTICAL IN DVD prehrávača atď.
Konektor COAXIAL
Konektor
poskytuje vyššiu
COAXIAL IN kvalitu zvuku
(str. 24, 25).
Konektory
HDMI
IN/OUT*
B DMPORT
Konektor
DMPORT
Pripojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA
PORT (str. 83).
C Časť ANTENNA
Konektor
FM
ANTENNA
Pripojenie
dodávanej FM
drôtovej antény
(str. 27).
Konektory
AM
ANTENNA
Pripojenie
dodávanej AM
rámovej antény
(str. 27).
Pripojenie
DVD prehrávača,
satelitného prijímača
alebo Blu-ray Disc
prehrávača.
Obrazový signál je
vyvedený do TVP
alebo projektora
a zvukový signál
je možné vyviesť
do TVP alebo/a
reproduktorov
pripojených
k tomuto receiveru
(str. 22).
E Časť SPEAKERS
Pripojenie
reproduktorov
(str. 17).
Pokračovanie
11SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 12 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
F Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory
AUDIO
IN/OUT
Červený
Biely
(L)
(R)
Čierny
Pripojenie Super
Audio CD
prehrávača alebo
CD prehrávača,
CD rekordéra atď.
(str. 20).
Konektor
Pripojenie
AUDIO OUT subwoofera
(str. 17).
Diaľkové ovládanie
Dodávaným diaľkovým ovládaním
RM-AAU023 môžete ovládať receiver
a audio/video zariadenia Sony, na ovládanie
ktorých ste DO nastavili (str. 88).
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
1
?/1
wa
2
SYSTEM STANDBY
G Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory
AUDIO
Červený IN/OUT
Biely
(L)
(R)
Žltý
Pripojenie VCR,
Blu-ray Disc
prehrávača atď.
(str. 19 – 26).
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
w;
ql
H Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT
Konektory Y, Pripojenie DVD
PB/CB, PR/CR prehrávača, TVP,
IN/OUT*
satelitného prijímača
Modrý
atď. Pripojenie
(PB/CB)
poskytuje
Červený
vysokokvalitný
(PR/CR)
obraz (str. 19 – 26).
Zelený
(Y)
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
2
MUSIC
3
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
qk
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
TV VOL
MASTER VOL
qj
qs
qh
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
* Ak prepojíte konektor MONITOR OUT alebo
HDMI OUT s TVP alebo projektorom, môžete
sledovať zvolený vstupný obrazový signál (str. 19).
DVD
THEATRE
1
Konektory
VIDEO
IN/OUT*
BD
m
TUNING +
H
qf
FM MODE
TV
qg
M
qd
X
x
12SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 13 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Názov
Funkcia
A TV ?/1
Súčasným stlačením TV ?/1
(zapnutie/
a TV (O) zapnete/vypnete
pohotovostný TVP.
režim)
AV ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Stlačením zapnete/vypnete
audio/video zariadenia Sony,
na ovládanie ktorých je DO
naprogramované (str. 88).
Ak súčasne stlačíte aj tlačidlo
?/1 (B), vypnete receiver
spolu s ostatnými zariadeniami
Sony (SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkcia tlačidla AV ?/1 sa
automaticky zmení vždy, keď
zvolíte zdroj vstupného signálu
pomocou tlačidiel pre výber
vstupného signálu (C).
B ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Zapnutie alebo vypnutie
receivera.
Aby sa vypli všetky
zariadenia Sony, stlačte
súčasne ?/1 a AV ?/1 (A)
(SYSTEM STANDBY).
C Tlačidlá pre
výber zdroja
vstupného
signálu
Stlačením jedného z tlačidiel
zvoľte požadované zariadenie.
Po stlačení ľubovoľného
z týchto tlačidiel sa receiver
zapne. Tlačidlá sú od výroby
priradené na ovládanie
zariadení Sony.
Môžete zmeniť priradenia
funkcií pre tlačidlá
podľa postupu v časti
“Zmena priradení funkcií
tlačidlu” na str. 88.
D 2CH
Názov
Funkcia
F DVD/BD
MENU
Stlačením zobrazíte Menu
DVD alebo Blu-ray Disc
prehrávača na TV obrazovke.
Stláčaním V, v, B, b a
(Q) vykonávajte operácie
v Menu.
AUTO CAL
G D.TUNING
Prepínanie diskov v meničoch
diskov.
H ENTER
Stlačením potvrdíte zadanú
hodnotu po výbere predvoľby,
disku alebo skladby číselnými
tlačidlami na TVP, VCR
alebo satelitnom prijímači.
MEMORY
Stlačením zobrazíte Menu
receivera. Stláčaním V, v,
B, b a
(Q) vykonávajte
operácie v Menu.
J TOOLS/
OPTIONS
Stlačením zobrazíte a zvolíte
voľby DVD alebo Blu-ray
Disc prehrávača.
Súčasným stlačením TOOLS/
OPTIONS a TV (O)
zobrazíte voľby aplikovateľné
pre TVP Sony.
K MUTING
Stlačením dočasne vypnete
zvuk.
Ďalším stlačením MUTING
zvuk obnovíte.
Súčasným stlačením
MUTING a TV (O) vypnete
zvuk na TVP.
L TV VOL
+a)/–
Súčasným stlačením TV VOL
+/– a TV (O) nastavíte
hlasitosť na TVP.
MUSIC
Automatické aktivovanie
optimálneho obrazu
vhodného pre filmy
a reprodukciu zvuku
z reproduktorov pripojených
k tomuto receiveru.
Poznámka
Toto tlačidlo funguje, len
ak je TVP kompatibilný
s režimom Theatre Mode.
Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Stlačením uložíte stanicu.
I AMP MENU
A.F.D.
E THEATRE
Stlačením potvrdíte výber
režimu priameho ladenia.
D.SKIP
Výber zvukového poľa.
MOVIE
Aktivácia funkcie
automatickej kalibrácie.
MASTER
VOL +a)/–
Stlačte pre nastavovanie
úrovne hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne.
Pokračovanie
13SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 14 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Názov
Funkcia
M MENU/HOME Stlačením zobrazíte Menu
VCR, DVD prehrávača,
satelitného prijímača alebo
Blu-ray Disc prehrávača
na TV obrazovke.
Súčasným stlačením MENU/
HOME a TV (O) zobrazíte
Menu TVP.
Stláčaním V, v, B, b a
(Q) vykonávajte operácie
v Menu.
N ./>b)
Názov
Funkcia
O TV
Súčasným stlačením TV
a tlačidla s oranžovou
potlačou sa aktivuje želaná
funkcia ovládania TVP.
P RETURN/
EXIT O
Stlačením
– obnovíte zobrazenie
predošlého Menu.
– vypnete Menu alebo OSD
zobrazenie VCR, DVD
prehrávača, satelitného
prijímača alebo Blu-ray
Disc prehrávača zobrazené
na TV obrazovke.
Súčasným stlačením
RETURN/EXIT O a TV
(O) obnovíte predchádzajúce
Menu alebo vypnete Menu
TVP, keď je Menu zobrazené
na TV obrazovke.
Q
Po stlačení DVD/BD MENU
(F), AMP MENU (I) alebo
MENU/HOME (M) stláčaním
V, v, B alebo b volíte
nastavenia. Potom stlačením
potvrdíte výber, ak ste
predtým stlačili DVD/BD
MENU alebo MENU/HOME.
Stlačením
tiež potvrdíte
výber receivera, VCR,
satelitného prijímača, CD/
DVD/Blu-ray Disc prehrávača.
Prepínanie skladieb v CD/
DVD/Blu-ray Disc
prehrávači.
REPLAY < / Zopakovanie predošlej scény
ADVANCE < alebo zrýchlený posuv
v aktuálnej scéne vpred pri
VCR, DVD alebo Blu-ray
Disc prehrávači.
m/Mb)
Stlačením
– vyhľadávate skladby vpred/
vzad pri DVD prehrávači.
– spustíte zrýchlený posuv
vpred/vzad na VCR, CD/
Blu-ray Disc prehrávači.
Ha)b)
Spustenie prehrávania na
VCR, CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávači.
Xb)
Pozastavenie prehrávania
alebo nahrávania na VCR,
CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávači. (Tiež spustíte
nahrávanie zo zariadenia
v režime pozastavenia
nahrávania.)
xb)
Zastavenie prehrávania na
VCR, CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávači.
TV CH +/–
Súčasným stlačením
TV CH +/– a TV (O) zvolíte
predvoľbu na TVP.
PRESET +/–
Stláčaním volíte
– uložené stanice (predvoľby).
– uložené stanice (predvoľby)
na VCR alebo satelitnom
prijímači.
TUNING +/–
Ladenie staníc.
FM MODE
Výber monofonického alebo
stereofonického režimu
v pásme FM.
,
V/v/B/b
R DISPLAY
Výber informácie zobrazenej
na TV obrazovke pri VCR,
satelitnom prijímači, CD/DVD/
Blu-ray Disc prehrávači.
Súčasným stlačením DISPLAY
a TV (O) zobrazíte na TV
obrazovke TV informácie.
S -/--
Stlačením zvolíte režim
zadávania kanálov,
jedno- alebo dvojciferne pri
VCR. Súčasným stlačením
tlačidla -/-- a TV (O) zvolíte
režim zadávania predvolieb
jedno- alebo dvojciferne pri
TVP.
>10
Zvolenie čísla skladieb nad
10 pri CD prehrávači.
CLEAR
Stlačením zrušíte chybu
pri stlačení nesprávneho
číselného tlačidla.
14SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_006-015_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 15 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Názov
Funkcia
T Číselné
tlačidlá
(číslo 5a))
Stlačením
– uložíte/vyvoláte uložené
stanice.
– zvolíte čísla skladieb
v CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávači. Stlačením 0/10
zvolíte skladbu č. 10.
– volíte čísla predvolieb
vo VCR alebo satelitnom
prijímači.
Súčasným stlačením
číselných tlačidiel a TV (O)
zvolíte TV predvoľby.
U TV INPUT
Súčasným stlačením tlačidla
TV INPUT a TV (O) zvolíte
zdroj vstupného signálu
(TV signál alebo video
signál).
SLEEP
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne.
a)
Tlačidlá 5, TV VOL +, MASTER VOL + a H
majú orientačné hmatové body. Orientačné
hmatové body používajte pri ovládaní receivera
na orientáciu medzi tlačidlami.
b) Toto tlačidlo je tiež funkčné pri ovládaní adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT. Podobnosti o funkcii
tlačidla pozri v návode na použitie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť popísané operácie
dostupné, alebo môžu pracovať odlišne než je
uvedené.
15SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 16 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Začíname
1: Pripojenie a rozmiestnenie reproduktorov
Receiver umožňuje používanie 7.1-kanálového
systému reproduktorov (7 reproduktorov
a subwoofer).
Reprodukcia 5.1-/7.1-kanálového
zvuku
Pre maximálny efekt multikanálového
priestorového zvuku je potrebných
5 reproduktorov (dva predné, stredový
a dva surround reproduktory) a subwoofer
(5.1-kanálový zvuk).
Po pripojení jedného prídavného surround
zadného reproduktora (6.1-kanálový zvuk) alebo
dvoch prídavných surround zadných
reproduktorov (7.1-kanálový zvuk) sa sprístupní
možnosť vysokokvalitnej reprodukcie DVD
programov zaznamenaných vo formáte Surround
EX. Pozri “Používanie režimu dekódovania
surround zadného kanála (SB DEC)” (str. 46).
Príklad konfigurácie
7.1-kanálového systému
reproduktorov
Príklad konfigurácie
5.1-kanálového systému
reproduktorov
APredný reproduktor (Ľavý)
BPredný reproduktor (Pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (Ľavý)
ESurround reproduktor (Pravý)
HSubwoofer
APredný reproduktor (Ľavý)
BPredný reproduktor (Pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (Ľavý)
ESurround reproduktor (Pravý)
FSurround zadný reproduktor (Ľavý)
GSurround zadný reproduktor (Pravý)
HSubwoofer
Rady
• Keď pripojíte 6.1-kanálový systém reproduktorov,
surround zadný reproduktor pripojte za pozíciu
počúvania.
• Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú
smerovosť, môžete ho umiestniť kdekoľvek.
16SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 17 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
2: Pripojenie reproduktorov
Začíname
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
H
G
E
A
B
A
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
TV
DVD IN
BD IN
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
MPORT
DC5V
0.7A MAX
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
R
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
SURROUND
L
R
L
MONITOR
R
AUDIO
OUT
BD
VIDEO 1
L
SPEAKERS
SUBWOOFER
B
10 mm
C
F
D
B
A Monofonický audio kábel (nedodávaný)
B Reproduktorové káble (nedodávané)
APredný reproduktor A (ľavý)
BPredný reproduktor A (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (Ľavý)
ESurround reproduktor (Pravý)
FSurround zadný reproduktor (Ľavý)a)b)c)
GSurround zadný reproduktor (Pravý)a)b)c)
HSubwooferd)
Pokračovanie
17SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 18 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
a)
Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, pripojte ho do konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B L.
b) Ak nepoužívate surround zadný reproduktor ale
máte ďalšiu sadu predných reproduktorov, pripojte
takúto sadu do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B.
V Menu Nastavenia systému nastavte
“SB ASGN” na “SPK B” (str. 42).
Tlačidlom SPEAKERS na prednom paneli
(str. 29) môžete zvoliť tie predné reproduktory,
ktoré chcete používať.
c) Ak nepripojíte surround zadné reproduktory,
konektory SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B môžete využiť pre predné
reproduktory na zapojenie Bi-amp (str. 86).
V Menu Nastavenia systému nastavte “SB ASGN”
na “BI-AMP” (str. 42).
d) Ak pripojíte subwoofer s funkciou automatického
prepínania do pohotovostného režimu, pri
sledovaní filmov túto funkciu vypnite.
Ak je funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu zapnutá (nastavenie On),
pri poklese úrovne vstupného signálu pre
subwoofer sa subwoofer automaticky prepína
do pohotovostného režimu a môže teda dôjsť
k vypnutiu reprodukcie zvuku zo subwoofera.
18SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 19 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
3: Pripojenie k TVP
potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte audio
a video káble podľa konektorov na zariadení.
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
TVP
Video signály
Audio signály
A
B
Audio/video signály
C
D
E
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
P B/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Zložkový video kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Optický digitálny kábel (nedodávaný)
D Audio kábel (nedodávaný)
E HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
Pokračovanie
19SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Začíname
Ak prepojíte konektor HDMI OUT alebo
MONITOR OUT s TVP, môžete sledovať
zvolený vstupný obrazový signál. Nie je
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 20 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámky
• Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP
cez receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video
ani audio signál sa nebude prenášať.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
Rady
• Ak chcete zvuk TVP reprodukovať
z reproduktorov pripojených k receiveru, je nutné
– prepojiť výstupné audio konektory na TVP
s konektormi TV IN na receiveri.
– vypnúť zvuk na TVP alebo na TVP aktivovať
funkciu vypnutia zvuku (Muting).
• Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
4a: Pripojenie audio
zariadení
Pripojenie Super Audio CD/CD
prehrávača alebo CD rekordéra
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
Super Audio CD/CD prehrávača alebo
CD rekordéra.
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
Po pripojení všetkých audio zariadení
pokračujte časťou “4b: Pripojenie video
zariadení” (str. 21).
Super Audio CD/
CD prehrávač/
CD rekordér
A
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DI
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
P B/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPT
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Audio kábel (nedodávaný)
20SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 21 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
4b: Pripojenie video zariadení
Táto časť popisuje spôsob pripojenia video
zariadení k receiveru. Pred pripájaním pozri
prehľad “Pripájané zariadenie” nižšie, kde sú
uvedené čísla príslušných strán s pokynmi pre
pripájanie zariadení.
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte
časťou “5: Pripojenie antén” (str. 27).
Začíname
Pripojenie zariadení
Prepájané vstupné/výstupné
video konektory
Kvalita obrazu závisí od konektorov
používaných na prepojenie. Pozri nasledovný
obrázok. Prepojenie zvoľte podľa typu
konektorov na pripájanom zariadení.
Y
HDMI
PB/CB
Pripájané zariadenie
VIDEO
PR/CR
COMPONENT VIDEO
Zariadenie
Str.
TVP
19
S konektorom HDMI
22
DVD/Blu-ray Disc prehrávač
24
Satelitný prijímač/Set-top box
25
DVD rekordér, VCR
26
Kamkordér, video hra atď.
26
Ak chcete pripojiť viacero
digitálnych zariadení, avšak
nie je voľný žiadny vstupný
konektor
Digitálne
Analógové
Vysoká kvalita obrazu
Poznámka
Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP cez
receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video ani audio
signál sa nebude prenášať.
Pozri “Reprodukcia digitálneho zvuku z iných
zdrojov vstupného signálu (DIGITAL
ASSIGN)” (str. 81).
21SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 22 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
• Vstup DVD môžete tiež premenovať, aby
sa zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu” (str. 36).
Pripojenie zariadení
s konektormi HDMI
Reprodukcia surround zvuku
z TVP vysielaného
v multikanálovom formáte
HDMI je skrátený názov pre High-Definition
Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením). Je to rozhranie pre prenos
video a audio signálov v digitálnom formáte.
Surround zvuk z TVP vysielaný
v multikanálovom formáte môžete
reprodukovať cez reproduktory pripojené
k tomuto receiveru.
Prepojte výstupný konektor OPTICAL na
TVP s konektorom OPTICAL IN na receiveri.
Poznámky
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie tlačidla
pre výber zdroja vstupného signálu DVD. Podrobnosti
pozri “Zmena priradení funkcií tlačidlu” (str. 88).
Satelitný prijímač/Set-top box
DVD prehrávač
Audio/video
signály
Blu-ray Disc prehrávač
Audio/video
signály
Audio/video
signály
A
A
ANTENNA
A
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
C
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
B
A
Audio signály
Audio/video
signály
TVP atď.
A HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
B Optický digitálny kábel (nedodávaný)*
C Audio kábel (nedodávaný)*
* Pripojte minimálne jeden z audio káblov (B alebo C).
22SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 23 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Vlastnosti HDMI prepojenia
Poznámky k HDMI prepojeniu
• Vstupný audio signál vstupujúci do
konektora HDMI IN je vyvedený na výstup
do reproduktorov a na výstup z konektora
HDMI OUT. Nie je vyvedený na žiadny iný
audio konektor.
• Video signál vstupujúci do konektora HDMI
IN je vyvedený len na výstup z konektora
HDMI OUT. Vstupný video signál nie je
vyvedený na výstup z konektorov
VIDEO OUT ani MONITOR OUT.
• Ak chcete počúvať zvuk z TV
reproduktorov, nastavte “AUDIO FOR
HDMI” na “TV+AMP” v Menu HDMI
(str. 41). Ak nie je možné prehrávať
multikanálový záznam, nastavte “AMP”.
Zvuk sa však nebude reprodukovať
z reproduktorov TVP.
• Nie je možné vyviesť na výstup signály
multikanálovej/dvojkanálovej časti Super
Audio CD disku.
• Audio signály (vzorkovacia frekvencia,
dátový tok atď.) vysielané z konektora
HDMI môžu byť pripojeným zariadením
potlačené. Ak je obraz nekvalitný alebo
sa nereprodukuje zvuk zo zariadenia
pripojeného HDMI káblom, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Pri prepnutí vzorkovacej frekvencie, počtu
kanálov alebo zvukového formátu
výstupného audio signálu na prehrávacom
zariadení sa môže zvuk dočasne prerušiť.
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany proti kopírovaniu
(HDCP), obraz a/alebo zvuk z konektora
HDMI OUT môže byť skreslený, alebo sa
nemusí prehrávať vôbec.
V tomto prípade skontrolujte špecifikácie
pripojeného zariadenia.
• Pri HDMI prepojení je možné reprodukovať
len multikanálový lineárny PCM signál.
• Nastavte rozlíšenie obrazu na prehrávacom
zariadení na 720p, 1080i alebo 1080p,
ak sa cez HDMI prepojenie privádza
výstupný multikanálový audio signál
s frekvenciou 96 kHz.
• Pred prehrávaním multikanálových
lineárnych PCM signálov si môže rozlíšenie
video signálu prehrávača vyžadovať
vykonanie určitých nastavení. Pozri návod
na použitie prehrávača.
• Podrobnosti pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
• Neodporúčame používať HDMI-DVI
konverzný kábel. Ak pripojíte HDMI-DVI
konverzný kábel k DVI-D zariadeniu,
zvukový a/alebo obrazový signál nemusí byť
vyvedený na výstup.
23SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Začíname
• Digitálny audio signál vysielaný HDMI
zariadením je možné reprodukovať
reproduktormi pripojenými k tomuto
receiveru. Takýto signál podporuje formát
Dolby Digital, DTS a Linear PCM.
• Tento receiver podporuje prenos signálu
xvYCC.
• Tento receiver podporuje funkciu ovládania
cez HDMI. Podrobnosti pozri “Funkcie
“BRAVIA” Sync” (str. 66).
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 24 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámky
Pripojenie DVD/Blu-ray Disc
prehrávača
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie tlačidla
pre výber zdroja vstupného signálu DVD. Podrobnosti
pozri “Zmena priradení funkcií tlačidlu” (str. 88).
• Aby sa reprodukoval multikanálový digitálny zvuk,
vykonajte nastavenie výstupného digitálneho audio
signálu na DVD prehrávači. Podrobnosti pozri
v návode na použitie DVD prehrávača.
Nasledovný obrázok ilustruje spôsob pripojenia
DVD alebo Blu-ray Disc prehrávača.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble.
Pripojte audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
DVD prehrávač
Video signály
Blu-ray Disc prehrávač
Audio signály
A
Video signály
B
Audio signály
C
ANTENNA
D
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
P B/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Zložkový video kábel (nedodávaný)
B Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
C Video kábel (nedodávaný)
D Audio kábel (nedodávaný)
24SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 25 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov zasúvajte
koncovky do konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
satelitného prijímača alebo Set-top box
zariadenia.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble.
Pripojte audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
Satelitný prijímač/Set-top box
Video signály
Audio signály
A
B
C
D
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Zložkový video kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Optický digitálny kábel (nedodávaný)
D Audio kábel (nedodávaný)
25SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Začíname
Pripojenie satelitného prijímača/
Set-top box zariadenia
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 26 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Nie je potrebné pripojiť všetky káble.
Pripojte audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Pripojenie zariadení s analógovým
video a audio konektorom
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
zariadenia s analógovými konektormi
(napr. DVD rekordér, VCR atď.).
DVD rekordér, VCR
Video signály
Audio signály
B
A
C
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
(Predný panel)
AUTO CAL MIC
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
D
Kamkordér/video hra
atď.
A Zložkový video kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Audio kábel (nedodávaný)
D Audio/video kábel (nedodávaný)
26SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 27 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámky
5: Pripojenie antén
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú
anténu.
Pred pripájaním antén odpojte sieťovú šnúru.
FM drôtová anténa (dodávaná)
AM rámová anténa
(dodávaná)
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGI
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICA
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
* Tvar konektora závisí od regionálneho kódu
receivera.
Poznámky
• Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej
od receivera a ostatných zariadení.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne
narovnajte.
27SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Začíname
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie
DVD rekordéra, musíte zmeniť výrobné nastavenie
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu
VIDEO 1. Podrobnosti pozri “Zmena priradení
funkcií tlačidlu” (str. 88).
• Vstup VIDEO 1 môžete tiež premenovať,
aby sa zobrazoval na displeji receivera.
Podrobnosti pozri “Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu” (str. 36).
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 28 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
6: Príprava receivera
a diaľkového ovládania
Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom. Tento
postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty).
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
Sieťová šnúra
?/1
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
MEMORY/ENTER
FRONT A
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Na 5 sekúnd držte zatlačené
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa striedavo zobrazuje
“PUSH” (Stlačte) a “ENTER”.
Do elektrickej siete
3
Stlačte MEMORY/ENTER.
Najskôr sa krátko zobrazí “CLEARING”
(Ruší sa) a potom “CLEARED” (Zrušené).
Obnovia sa výrobné nastavenia všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
28SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 29 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Vložte dve batérie R6 (veľkosť AA) do
diaľkového ovládania RM-AAU023.
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
7: Výber sady
reproduktorov
Môžete zvoliť tie predné reproduktory,
ktoré chcete používať.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
SPEAKERS
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
PHONES
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starými.
• Nepoužívajte mangánové batérie s spolu inými
typmi batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo
svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám.
• Ak neplánujete DO používať dlhší čas, vyberte
batérie. Zabránite tak jeho poškodeniu vytečením
batérií a následnou koróziou.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu.
V takomto prípade znova priraďte funkcie
tlačidlám (str. 88).
• Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete
zariadenie ovládať, vymeňte všetky batérie za
nové.
Stláčaním SPEAKERS zvoľte
predné reproduktory, ktoré majú
byť aktívne.
Pre zvolenie
Rozsvieťte
Predných reproduktorov
pripojených do konektorov
SPEAKERS FRONT A.
SP A
Predných reproduktorov
SP B*
pripojených do konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B
Predných reproduktorov
SP A a SP B*
pripojených do konektorov
SPEAKERS FRONT A aj SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B (paralelné zapojenie)
* Ak chcete zvoliť “SP B”, v Menu Nastavenia
systému nastavte “SB ASGN” na “SPK B”
(str. 42).
Reproduktory vypnete stláčaním SPEAKERS
dovtedy, kým sa na displeji nevypnú
indikátory “SP A” aj “SP B”.
Poznámka
Ak sú k receiveru pripojené slúchadlá, stláčaním
SPEAKERS nie je možné zvoliť sadu predných
reproduktorov.
29SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Začíname
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania (ďalej aj DO)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 30 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámky
8: Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)
• Automatická kalibrácia nefunguje, ak sú pripojené
slúchadlá.
• Ak je pred automatickou kalibráciou zapnutá
funkcia vypnutia zvuku, táto funkcia sa
automaticky vypne.
MASTER VOLUME
Funkcia DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) umožňuje vykonať automatickú
kalibráciu ako:
• Kontrola prepojenia receivera a všetkých
reproduktorov.
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.
Funkcia DCAC slúži na získanie správneho
vyváženia zvuku v konkrétnej miestnosti.
Úroveň hlasitosti a vyváženie reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa vašich
potrieb. Podrobnosti pozri v časti
“9: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)” (str. 34).
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
Kalibračný mikrofón
SPEAKERS
TONE MODE
PHONES
INPUT MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Pred vykonaním automatickej kalibrácie
rozmiestnite a pripojte reproduktory (str. 16, 17).
• Konektor AUTO CAL MIC je určený len
pre dodávaný kalibračný mikrofón.
Nepripájajte doňho iné mikrofóny. Mohli by
ste spôsobiť poškodenie receivera
a mikrofónu.
• Počas kalibrácie sa reprodukuje hlasný
zvuk. Hlasitosť zvuku nie je možné nastaviť.
Berte ohľad na deti a susedov.
• Automatickú kalibráciu vykonajte v tichom
prostredí, aby sa predišlo vplyvom šumov
a aby sa získali presnejšie merania.
• Medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky.
Inak sa kalibrácia nevykoná správne.
Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky,
aby sa predišlo chybám v meraní.
• Ak používate zapojenie Bi-amp, nastavte
“SB ASGN” na “BI-AMP” v Menu
Nastavenia systému ešte pred vykonaním
automatickej kalibrácie (str. 42).
1
Pripojte dodávaný kalibračný
mikrofón do konektora
AUTO CAL MIC.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Nastavte kalibračný mikrofón do miesta
počúvania. Kalibračný mikrofón môžete
tiež postaviť na podstavec alebo statív,
aby bol vo výške uší.
30SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 31 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
3
Automatická kalibrácia
?/1
Meranie trvá niekoľko minút.
V tabuľke sú zobrazenia pri spustení
merania.
Prepínač
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AUTO CAL
AUTO CAL
D.TUNING
AMP
MENU
MUTING
MASTER
VOL +/–
Meranie
Displej
Úroveň hluku
v prostredí
NOISE.CHK
Pripojenie
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE a SP DET.*
Úroveň hlasitosti
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE a GAIN*
Vzdialenosť
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE
a DISTANCE*
* Počas merania svieti na displeji indikátor
príslušného reproduktora.
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
Začíname
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Meranie sa spustí.
4
Meranie sa dokončí.
Zobrazí sa “COMPLETE” (Hotovo)
a nastavenia sa zaregistrujú.
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
2
Stlačte AMP MENU.
Stlačte AUTO CAL.
Meranie sa do 5 sekúnd spustí a displej
sa prepína nasledovne:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Počas odpočítavania meranú zónu
opustite, aby sa nenarušilo meranie.
Po dokončení
Odpojte kalibračný mikrofón od konektora
AUTO CAL MIC.
Poznámky
• Automatická kalibrácia nedokáže identifikovať
subwoofer. Všetky nastavenia subwoofera sa preto
uchovajú.
• Ak ste zmenili polohu reproduktorov, aby sa
správne reprodukoval surround zvuk, odporúčame
vykonať automatickú kalibráciu znova.
Pokračovanie
31SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 32 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Rady
• Po spustení automatickej kalibrácie:
– Meranú zónu opustite. Môžete narušiť meranie.
Dôvodom je, že reproduktory reprodukujú
testovacie signály.
– Počas merania nerobte hluk (meranie bude
presnejšie).
• Ak počas merania vykonáte nasledovné,
automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte ?/1 alebo MUTING.
– Stlačíte tlačidlá pre zdroj vstupného signálu
alebo otočíte INPUT SELECTOR na receiveri.
– Zmeníte úroveň hlasitosti.
– Pripojíte slúchadlá.
– Znova stlačíte AUTO CAL.
Chybové a výstražné hlásenia
Chybové hlásenia
Ak sa počas automatickej kalibrácie zistí
chyba, potom sa po každom meraní na displeji
cyklicky zobrazuje nasledovné chybové
hlásenie:
Kód chybového hlásenia t prázdne
zobrazenie t (kód chybového hlásenia t
prázdne zobrazenie)a) t PUSH t prázdne
zobrazenie t ENTER
a) Zobrazí sa, ak sa registruje viac než jedno chybové
hlásenie.
Kódy chybových hlásení
a opatrenia
Chybový
kód
Príčina a opatrenie
ERROR 10 Prostredie je príliš hlučné. Počas
automatickej kalibrácie musí byť ticho.
ERROR 11 Reproduktory sú príliš blízko
kalibračného mikrofónu. Premiestnite
reproduktory ďalej od kalibračného
mikrofónu.
ERROR 12 Nezistil sa žiadny reproduktor.
Skontrolujte zapojenie kalibračného
mikrofónu a znova zopakujte postup
automatickej kalibrácie.
ERROR 20 Nezistili sa predné reproduktory,
alebo sa zistil len jeden predný
reproduktor. Skontrolujte zapojenie
predných reproduktorov.
ERROR 21 Zistil sa len jeden surround
reproduktor. Skontrolujte zapojenie
surround reproduktorov.
ERROR 22 Surround zadný reproduktor je
pripojený len do konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B R. Ak pripojíte
len jeden surround zadný reproduktor,
pripojte ho do konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B L.
ERROR 23 Zistil sa surround zadný reproduktor,
ale surround reproduktory nie sú
pripojené. Pripojte surround
reproduktory.
Odstránenie chyby
1 Poznačte si kód chybového hlásenia.
2 Stlačte .
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Odstráňte chybu.
Podrobnosti pozri “Kódy chybových hlásení
a opatrenia”.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
kalibráciu znova (str. 31).
Keď sa zobrazí výstražné
hlásenie
Počas automatickej kalibrácie poskytujú
výstražné hlásenia informácie o výsledkoch
merania. Výstražné hlásenia sa na displeji
cyklicky zobrazujú nasledovne:
Kód výstražného hlásenia t prázdne
zobrazenie t (kód výstražného hlásenia t
prázdne zobrazenie)b) t PUSH t prázdne
zobrazenie t ENTER
b)
Zobrazí sa, ak sa registruje viac než jedno
výstražné hlásenie.
Môžete zvoliť, aby sa výstražné hlásenie
ignorovalo, keď bude funkcia automatickej
kalibrácie automaticky vykonávať nastavenia.
Nastavenia je možné zmeniť aj manuálne.
32SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 33 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Manuálna zmena nastavení
výstražných hlásení a riešenia” ďalej v texte.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
kalibráciu znova (str. 31).
Kódy výstražných hlásení
a riešenia
Kód
hlásenia
Vysvetlenie a riešenie
Kód
hlásenia
Vysvetlenie a riešenie
WARN. 75 Nie je správne nastavená vzdialenosť
surround zadného ľavého reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround zadného
ľavého reproduktora.d)
WARN. 76 Nie je správne nastavená vzdialenosť
surround zadného pravého
reproduktora. Zmeňte pozíciu surround
zadného pravého reproduktora.d)
c) Podrobnosti
pozri “Vzdialenosť predných
reproduktorov” (str. 51).
d) Podrobnosti pozri “Rada” na str. 52.
WARN. 40 Prostredie je príliš hlučné. Počas
automatickej kalibrácie musí byť ticho.
WARN. 60 Nie sú správne vyvážené predné
reproduktory. Zmeňte pozíciu pre
predné reproduktory.c)
WARN. 62 Nie je správne nastavená úroveň
stredového reproduktora. Zmeňte
pozíciu stredového reproduktora.d)
WARN. 63 Nie je správne nastavená úroveň
surround ľavého reproduktora. Zmeňte
pozíciu surround ľavého
reproduktora.d)
WARN. 64 Nie je správne nastavená úroveň
surround pravého reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround pravého
reproduktora.d)
WARN. 65 Nie je správne nastavená úroveň
hlasitosti surround zadného ľavého
reproduktora. Zmeňte pozíciu surround
zadného ľavého reproduktora.d)
WARN. 66 Nie je správne nastavená úroveň
hlasitosti surround zadného pravého
reproduktora. Zmeňte pozíciu surround
zadného pravého reproduktora.d)
WARN. 70 Nie je správne nastavená vzdialenosť
pre predné reproduktory. Zmeňte
pozíciu pre predné reproduktory.c)
WARN. 72 Nie je správne nastavená vzdialenosť
stredového reproduktora. Zmeňte
pozíciu stredového reproduktora.d)
WARN. 73 Nie je správne nastavená vzdialenosť
surround ľavého reproduktora. Zmeňte
pozíciu surround ľavého reproduktora.d)
WARN. 74 Nie je správne nastavená vzdialenosť
surround pravého reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround pravého
reproduktora.d)
33SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Začíname
1 Poznačte si kód výstražného hlásenia.
2 Stlačte .
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Vykonajte opatrenie popísané v časti “Kódy
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_016-034_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 34 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
5
9: Nastavenie úrovne
hlasitosti a vyváženia
reproduktorov
Postupne v slede bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón:
Predný ľavý t Stredový t Predný
pravý t Surround pravý t Surround
zadný pravý* t Surround zadný ľavý*
t Surround ľavý t Subwoofer
(TEST TONE)
* Testovací tón nezaznieva len zo
– surround zadného ľavého a pravého
reproduktora, ak sú surround zadné
reproduktory nastavené na “DUAL”.
– surround zadného ľavého reproduktora,
ak sú surround zadné reproduktory
nastavené na “SINGLE”.
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
použite testovací tón.
Rada
Toto zariadenie používa testovací tón s frekvenciou
oscilujúcou okolo 800 Hz.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
6
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
Rady
DVD/BD
MENU
8
>10
-
0/10
9
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete
nastaviť súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–.
Môžete tiež používať MASTER VOLUME
na receiveri.
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
Nastavte úroveň a vyváženie
jednotlivých reproduktorov
v Menu LEVEL tak, aby v mieste
počúvania zaznel testovací tón
z každého reproduktora
rovnako.
Podrobnosti pozri “Nastavenie úrovne
hlasitosti (Menu LEVEL)” (str. 44).
THEATRE
7
Stláčaním V/v zvoľte “T. TONE Y”.
MASTER
VOL +/–
7
Opakovaním krokov 1 až 5
zvoľte “T. TONE N”.
O
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Stlačte AMP MENU.
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo
pre výber zdroja vstupného signálu.
Reprodukcia testovacieho tónu sa zruší.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
3
4
Stlačením
Menu.
alebo b zobrazte
Stláčaním V/v zvoľte “T. TONE”.
Stlačením
parameter.
alebo b potvrďte
Ak sa testovací tón
nereprodukuje
• Reproduktorové káble môžu byť nesprávne
zapojené.
• Reproduktorové káble môžu byť skratované.
Poznámka
Testovací tón nezaznieva, keď je zvolená funkcia
ANALOG DIRECT.
34SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_035-038_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 35 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Prehrávanie
Výber zariadenia
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
THEATRE
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AMP
MENU
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja signálu zvoľte
požadovaný zdroj signálu.
Môžete tiež používať INPUT SELECTOR
na receiveri. Indikácia pre zvolený vstup
(zdroj vstupného signálu) sa zobrazí
na displeji.
Zvolený zdroj Zariadenia, ktorých zvuk
signálu
je možné prehrávať
[Displej]
DMPORT
[DMPORT]
Adaptér DIGITAL MEDIA
PORT pripojený do
konektora DMPORT
VIDEO 1
[VIDEO 1]
DVD rekordér, VCR atď.
pripojené do konektora
VIDEO 1
VIDEO 2
[VIDEO 2]
Kamkordér a video hra atď.
pripojené do konektora
VIDEO 2 IN.
BD
[BD]
Blu-ray Disc prehrávač atď.
pripojený do konektora BD
DVD
[DVD]
DVD prehrávač atď. pripojený
do konektora DVD
SAT
[SAT]
Satelitný prijímač atď.
pripojený do konektora
SAT
TV
[TV]
TVP atď. pripojený do
konektora TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD/
CD-R]*
Super Audio CD/CD
prehrávač/CD rekordér
atď. pripojené do
konektora SA-CD/CD/
CD-R.
TUNER
[Pásmo FM
alebo AM]
Vstavaný tuner
* Na displeji roluje “SA-CD/CD/CD-R”,
potom sa zobrazí “SA-CD/CD”.
2
Zapnite pripojené zariadenie
a spustite prehrávanie.
3
Stláčaním MASTER VOL +/–
nastavte hlasitosť.
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
Zariadenia, ktorých
zvuk je možné
prehrávať
Môžete tiež používať
MASTER VOLUME na receiveri.
Vypnutie zvuku
Stlačte MUTING.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete receiver.
Ochrana pred poškodením
reproduktorov
Pred vypnutím receivera znížte úroveň
hlasitosti.
35SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Prehrávanie
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Zvolený zdroj
signálu
[Displej]
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_035-038_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 36 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu
Pre pomenovanie zdrojov signálu je možné
použiť až 8 znakov a takýto názov zobraziť
na displeji receivera.
Je to vhodné pre priradenie názvov
pripojeným zariadeniam.
1
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja vstupného
signálu zvoľte požadovaný
zdroj vstupného signálu, ktorý
chcete pomenovať.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
3
4
5
6
Stláčaním V/v zvoľte “7-SYSTEM”.
Stlačením
alebo b
zobrazte Menu.
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
Stlačením
parameter.
alebo b potvrďte
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
7
Stláčaním V/v zvoľte znak,
potom stlačením B/b presuňte
kurzor na ďalšiu pozíciu.
Ak sa pomýlite
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte
správny znak.
Rady
• Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice
t Symboly
• Medzeru zadáte stlačením b bez zadania
znaku.
8
Stlačte
.
Zadaný názov sa uloží.
36SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_035-038_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 37 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Počúvanie/sledovanie signálu zo zariadenia
Reprodukcia zvuku zo Super Audio CD/CD prehrávača
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
3
2
3
THEATRE
MASTER VOLUME
?/1
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
5
SPEAKERS
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
MUTING
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
5
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Poznámky
• Pokyny sa vzťahujú na Super
Audio CD prehrávač Sony.
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie Super Audio CD
alebo CD prehrávača.
1
Zapnite Super Audio CD/CD prehrávač
a na nosič položte disk.
2
3
Zapnite receiver.
Rada
Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre danú hudbu.
Podrobnosti pozri str. 57.
Odporúčané zvukové polia:
Vážna hudba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert naživo: CONCERT
Stlačte SA-CD/CD.
Pre výber “SA-CD/CD/CD-R” môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
4
5
6
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania Super Audio CD/
CD disku vyberte disk a vypnite receiver
aj Super Audio CD/CD prehrávač.
37SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Prehrávanie
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_035-038_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 38 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Sledovanie DVD/Blu-ray Disc médií
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
3
2
3
THEATRE
MASTER VOLUME
?/1
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
6
SPEAKERS
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
6
O
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Poznámky
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP a DVD/Blu-ray
Disc prehrávača.
• Ak sa nereprodukuje
multikanálový zvuk,
skontrolujte nasledovné.
– Receiver je nutné pripojiť
k DVD/Blu-ray Disc
prehrávaču cez digitálne
prepojenie.
– Výstupný digitálny audio
signál z DVD/Blu-ray Disc
prehrávača musí byť správne
nastavený.
Rady
• Ak je to potrebné, nastavte
zvukový formát prehrávaného
disku.
• Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre daný film/hudbu.
Podrobnosti pozri str. 57.
Odporúčané zvukové polia:
Filmy: C.ST.EX
Hudba: CONCERT
1
2
3
Zapnite TVP aj DVD/Blu-ray Disc prehrávač.
Zapnite receiver.
Ak chcete sledovať DVD disk, stlačte DVD,
ak chcete sledovať Blu-ray Disc médium,
stlačte BD.
Na výber “DVD” alebo “BD” môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie tlačidla pre
výber zdroja vstupného signálu DVD. Podrobnosti pozri
“Zmena priradení funkcií tlačidlu” (str. 88).
4
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazil obraz z DVD/Blu-ray Disc
prehrávača.
5
6
7
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania DVD/Blu-ray Disc
média vyberte disk a vypnite receiver, TVP
aj DVD/Blu-ray Disc prehrávač.
38SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 39 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Ovládanie zosilňovača
Stlačte B.
Navigácia v ponukách
Menu
Vypnutie Menu
Stlačte AMP MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia môžu byť
na displeji zobrazené nevýrazne. Znamená to,
že sú nedostupné, alebo sa nedajú meniť.
Ovládanie zosilňovača
Cez ponuky Menu môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, aby ste si prispôsobili
nastavenia receivera.
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
Stláčaním V/v zvoľte
požadované Menu.
3
Stlačením
Menu.
4
Stláčaním V/v zvoľte
parameter, ktorý chcete
nastavovať.
5
Stlačením
parameter.
6
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
39SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 40 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Prehľad ponúk Menu
V jednotlivých ponukách Menu sú dostupné
nasledovné voľby. Podrobnosti o navigácii
v ponukách Menu pozri str. 39.
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Výrobné
nastavenie
LEVEL
[1-LEVEL]
(str. 44)
Testovací tóna) [T. TONE]
T. TONE N, T. TONE Y
T. TONE N
Vyváženie predných
reproduktorova)
[FRT BAL]
BAL. L +1 až BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 až BAL. R +8
Úroveň hlasitosti stredového
reproduktora
[CNT LVL]
CNT –10 dB až CNT +10 dB
(krok 1 dB)
CNT 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
ľavého reproduktora
[SL LVL]
SUR L –10 dB až SUR L +10 dB
(krok 1 dB)
SUR L 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
pravého reproduktora
[SR LVL]
SUR R –10 dB až SUR R +10 dB
(krok 1 dB)
SUR R 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
zadného reproduktorab)
[SB LVL]
SB –10 dB až SB +10 dB
(krok 1 dB)
SB 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
zadného ľavého reproduktorac)
[SBL LVL]
SBL –10 dB až SBL +10 dB
(krok 1 dB)
SBL 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
SBR –10 dB až SBR +10 dB
zadného pravého reproduktorac) (krok 1 dB)
[SBR LVL]
SBR 0 dB
Úroveň hlasitosti subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB až SW +10 dB
(krok 1 dB)
SW 0 dB
Kompresor dynamického
rozsahu a)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
EQ
[2-EQ]
(str. 45)
SUR
[3-SUR]
(str. 45)
Zapnutie/vypnutie ekvalizéra a) EQ OFF, EQ ON
[EQ]
EQ OFF
Úroveň nízkych tónov predných BASS –6 dB až BASS +6 dB
reproduktorova)
(krok 1 dB)
[BASS LVL]
BASS 0 dB
Úroveň vysokých tónov
predných reproduktorova)
[TRE LVL]
TRE –6 dB až TRE +6 dB
(krok 1 dB)
TRE 0 dB
Výber zvukového poľaa)
[S.F. SELCT]
Podrobnosti pozri “Priestorový zvuk” A.F.D. AUTO
(str. 55).
Režim dekódovania surround
zadného kanálaa)
[SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Úroveň efektua)
[EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
40SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 41 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Výrobné
nastavenie
TUNER
[4-TUNER]
(str. 47)
Režim príjmu v pásme FMa)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Pomenovanie predvolieba)
[NAME IN]
Podrobnosti pozri “Pomenovanie
uložených staníc” (str. 64).
AUDIO
[5-AUDIO]
(str. 48)
DEC. PCM pre:
SA-CD/CD,
DEC. AUTO
pre:
VIDEO 1, 2,
BD, DVD,
SAT, TV
Výber jazyka pri digitálnom
vysielanía)
[DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
Synchronizácia výstupného
audio a video signálua)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. N, A.V.SYNC. Y
A.V.SYNC. N
Priradenie digitálneho audio
vstupua)
[D. ASSIGN]
Podrobnosti pozri “Reprodukcia
digitálneho zvuku z iných zdrojov
vstupného signálu (DIGITAL
ASSIGN)” (str. 81).
Audio signál pre HDMIa)d)
[AUDIO FOR HDMI]
AMP, TV+AMP
AMP
Ovládanie cez HDMIa)d)
[CONTROL FOR HDMI]
CTRL OFF, CTRL ON
CTRL OFF
Pokračovanie
41SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ovládanie zosilňovača
HDMI
[6-HDMI]
(str. 49)
Priorita dekódovania vstupného DEC. PCM, DEC. AUTO
digitálneho audio signálua)
[DEC. PRI.]
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 42 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Výrobné
nastavenie
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(str. 50)
Subwoofera)
[SW SPK]
NO, YES
YES
Predné reproduktorya)
[FRT SPK]
SMALL, LARGE
LARGE
Stredový reproduktora)
[CNT SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround reproduktorya)
[SUR SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround zadné reproduktorya)
[SB SPK]
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
Priradenie surround zadného
reproduktoraa)e)
[SB ASGN]
OFF, BI-AMP, SPK B
OFF
Vzdialenosť predných
reproduktorova)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(krok 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť stredového
reproduktoraa)
[CNT DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(krok 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround ľavého
reproduktoraa)
[SL DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(krok 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround pravého
reproduktoraa)
[SR DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(krok 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround zadného
reproduktoraa)b)
[SB DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(krok 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround zadného
ľavého reproduktoraa)c)
[SBL DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(krok 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround zadného
pravého reproduktoraa)c)
[SBR DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(krok 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Poloha surround reproduktorova) BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
[SUR POS.]
SIDE/LO
SIDE/LO
Medzná frekvencia výhybiek
reproduktorova)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz až CRS > 160 Hz
(krok 10 Hz)
CRS > 100 Hz
Jas displejaa)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Pomenovanie zdrojov vstupného Podrobnosti pozri “Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu” (str. 36).
signálua)
[NAME IN]
A. CAL
[8-A. CAL]
(str. 54)
Automatická kalibráciaa)
[AUTO CAL]
A.CAL NO, A.CAL YES
A.CAL NO
42SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 43 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Výrobné
nastavenie
S-AIR
[9- S-AIR]
(str. 54)
S-AIR IDf)
[ID SETUP]
ID A, ID B, ID C
ID A
Párovanief)
[PAIRING]
START, STATUS
Režim S-AIRf)
[MODE]
PARTY, SEPARATE
PARTY
Zmena RF kanálaf)
[RF SETUP]
RF AUTO, RF ON, RF OFF
RF AUTO
Pohotovostný režim S-AIRf)
[STANDBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY OFF
a)
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
parameter je dostupný, len ak sú surround zadné reproduktory nastavené na “SINGLE”.
c) Tento parameter je dostupný, len ak sú surround zadné reproduktory nastavené na “DUAL”.
d)
Na displeji roluje “AUDIO FOR HDMI” a “CONTROL FOR HDMI”, potom sa podľa situácie zobrazí
“AUDIO” a “CONTROL”.
e) Tento parameter je dostupný, len ak sú surround zadné reproduktory nastavené na “NO”.
f)
Tento parameter je dostupný, len ak je vysielač S-AIR (nedodávaný) osadený v slote EZW-T100 receivera.
b) Tento
43SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Menu
[Displej]
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 44 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
a)
Nastavenie úrovne hlasitosti
(Menu LEVEL)
Menu LEVEL umožňuje nastaviť vyváženie
a úroveň hlasitosti jednotlivých
reproduktorov. Nastavenia dostupné v tomto
Menu sa aplikujú pre všetky zvukové polia.
V ponukách Menu zvoľte “1-LEVEL”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 39)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 40).
Parametre Menu LEVEL
x T. TONE (Testovací tón)
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
môžete použiť testovací tón. Podrobnosti pozri
v časti “9: Nastavenie úrovne hlasitosti
a vyváženia reproduktorov (TEST TONE)”
(str. 34).
x FRT BAL (Vyváženie predných
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi ľavým
a pravým predným reproduktorom.
x CNT LVL (Úroveň hlasitosti
stredového reproduktora)
x SL LVL (Úroveň hlasitosti
surround ľavého reproduktora)
x SR LVL (Úroveň hlasitosti
surround pravého reproduktora)
x SB LVL (Úroveň hlasitosti
surround zadného
reproduktora)a)
Tento parameter je dostupný, len ak sú surround
zadné reproduktory v Menu SYSTEM nastavené
na “SINGLE”.
b)
Tento parameter je dostupný, len ak sú surround
zadné reproduktory v Menu SYSTEM nastavené
na “DUAL”.
x D. RANGE (Kompresor
dynamického rozsahu)
Položka umožňuje komprimovať dynamický
rozsah zvukovej stopy. Funkcia môže byť
užitočná pri sledovaní filmov neskoro v noci
pri nízkych hlasitostiach. Kompresia
dynamického rozsahu je možná len pri
zdrojoch signálu kódovaných systémom
Dolby Digital.
• COMP. OFF
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
• COMP. STD
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom
nahrávania.
• COMP. MAX
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
Rada
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital.
Štandardné nastavenie je “COMP. STD”, kompresia
je však veľmi mierna. Odporúčame preto nastavenie
“COMP. MAX”. Toto nastavenie výborne
komprimuje dynamický rozsah a umožňuje
sledovanie filmov neskoro v noci pri nízkej úrovni
hlasitosti. Na rozdiel od analógových
obmedzovačov sú úrovne predvolené a poskytujú
veľmi prirodzenú kompresiu.
x SBL LVL (Úroveň hlasitosti
surround zadného ľavého
reproduktora)b)
x SBR LVL (Úroveň hlasitosti
surround zadného pravého
reproduktora)b)
x SW LVL (Úroveň hlasitosti
subwoofera)
44SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 45 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Nastavenia surround zvuku
(Menu EQ)
(Menu SUR)
Menu EQ umožňuje nastaviť zvukovú
charakteristiku (úroveň hlbokých/vysokých
tónov) predných reproduktorov.
V ponukách Menu zvoľte “2-EQ”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 39)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 40).
Menu SUR umožňuje zvoliť požadované
zvukové pole.
V ponukách Menu zvoľte “3-SUR”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 39)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 40).
Parametre Menu SUR
Parametre Menu EQ
x EQ
(Zapnutie/vypnutie ekvalizéra)
Zapnutie alebo vypnutie ekvalizéra.
• EQ OFF
Ekvalizér je vypnutý.
• EQ ON
Ekvalizér je zapnutý.
x BASS LVL (Úroveň nízkych
tónov predných reproduktorov)
x TRE LVL (Úroveň vysokých
tónov predných reproduktorov)
Poznámky
• Táto funkcia nepracuje pri signáloch so
vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
• Ak počas príjmu DTS 96/24 signálu nastavíte
ekvalizér, signál sa vyvedie na výstup len pri 48 kHz.
x S.F. SELCT
(Výber zvukového poľa)
Môžete zvoliť požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Priestorový zvuk” (str. 55).
Poznámka
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu
receiver pre takýto zdroj vstupného signálu
automaticky aplikuje zvukové pole, ktoré bolo pri
tomto zdroji vstupného signálu použité naposledy
(Sound Field Link). Napríklad ak je zvolené
zvukové pole “HALL” pre zdroj vstupného signálu
DVD, potom zmeníte zdroj signálu a následne
obnovíte počúvanie zdroja signálu DVD, opäť sa
automaticky pre tento zdroj signálu aplikuje
zvukové pole “HALL”.
x SB DEC (Režim dekódovania
surround zadného kanála)
Výber režimu dekódovania surround zadných
kanálov. Podrobnosti pozri “Používanie
režimu dekódovania surround zadného kanála
(SB DEC)” (str. 46).
x EFFECT (Úroveň efektu)
Umožňuje nastaviť “úroveň prítomnosti”
aktuálneho priestorového (surround) efektu
pre zvukové polia zvolené tlačidlom MOVIE
alebo MUSIC.
• EFCT. MIN
Priestorový efekt je minimálny.
• EFCT. STD
Priestorový efekt je štandardný.
• EFCT. MAX
Priestorový efekt je maximálny.
45SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Nastavenie ekvalizéra
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 46 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Používanie režimu dekódovania
surround zadného kanála (SB DEC)
Dekódovaním surround zadného signálu DVD
programov (atď.) zaznamenaných vo formáte
Dolby Digital Surround EX, DTS-ES Matrix
alebo DTS-ES Discrete 6.1 atď. môžete
reprodukovať surround zvuk presne podľa
predstáv tvorcov filmu.
Režim dekódovania pre surround zadný kanál
zvoľte pomocou “SB DEC” v Menu SUR (str. 45).
x SB ON
Pre dekódovanie zadného surround kanála
sa bez ohľadu na 6.1-kanálovú dekódovaciu
informáciua) sa aplikuje formát Dolby Digital
EX, ak je výstupný signál 6.1-kanálový.
Vstupný tok Výstup- Dekódovanie pre
ný
surround zadný
kanál kanál
6.1e)
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Digital EX
Dolby Digital 6.1e)
Surround EXb)
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1e)
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Digital EX
Dekódovanie pre surround zadný kanál
sa nevykoná.
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Digital EX
x SB AUTO
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Digital EX
Dolby Digital
5.1
7.1
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Pro Logic
IIx
Dolby Digital 7.1
Surround EXb)
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Pro Logic
IIx
DTS 5.1
7.1
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Digital EX
Typy funkcií dekódovania
surround zadného kanála
Dolby Digital
5.1
x SB OFF
Ak vstupný tok obsahuje 6.1-kanálovú
dekódovaciu informáciua), za účelom
dekódovania surround zadného kanála
sa aplikuje príslušné dekódovanie.
Vstupný tok
Výstupný Dekódovanie pre
kanál
surround zadný
kanál
Dolby Digital 5.1 5.1e)
e)
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
7.1
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS maticové
(Matrix)
dekódovanie
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
7.1
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete
dekódovanie
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Digital EX
Dolby Digital
Surround EXb)
7.1
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby Pro
Logic IIx
DTS-ES
Matrix 6.1c)
7.1
DTS maticové
(Matrix) dekódovanie
DTS-ES
Discrete 6.1d)
7.1
DTS Discrete
dekódovanie
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby
Digital EX
a)
6.1-kanálové dekódovacie označenie je
informácia zaznamenaná napr. na DVD diskoch.
Dolby Digital DVD disk obsahujúci informáciu
Surround EX. Web-stránka spoločnosti Dolby
Corporation vám pomôže pri identifikácii filmov
Surround EX.
c)
Záznam kódovaný s označujúcou informáciou
obsahuje DTS-ES Matrix aj 5.1-kanálové signály.
d)
Záznam kódovaný s 5.1-kanálovými signálmi
a rozšíreným tokom vytvoreným pre konverziu
týchto signálov do 6.1 oddelených kanálov.
Oddelené 6.1-kanálové signály sú špecifické
pre DVD disky a nepoužívajú sa v kinosálach.
b)
46SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 47 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
e)
Keď pripojíte dva surround zadné reproduktory,
výstupný signál bude 7.1-kanálový.
Poznámky
(Menu TUNER)
Menu TUNER umožňuje špecifikovať režim
príjmu v pásme FM a pomenovať uložené
stanice.
V ponukách Menu zvoľte “4-TUNER”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 39)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 40).
Parametre Menu TUNER
x FM MODE
(Režim príjmu v pásme FM)
• FM AUTO
Pri stereo vysielaní stanice bude receiver
dekódovať signál ako stereo signál.
• FM MONO
Bez ohľadu na vysielací signál bude receiver
dekódovať signál ako monofonický.
x NAME IN
(Pomenovanie predvolieb)
Položka umožňuje pomenovať uložené
stanice. Podrobnosti pozri “Pomenovanie
uložených staníc” (str. 64).
47SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ovládanie zosilňovača
• V režime Dolby Digital EX nemusí byť počuť zvuk
zo surround zadného reproduktora. Niektoré disky
neobsahujú informáciu Dolby Digital Surround
EX, aj keď sa na obale nachádza logo Dolby
Digital EX. V takomto prípade zvoľte “SB ON”.
• Režim dekódovania pre surround zadný kanál
môžete zvoliť len vtedy, ak je zvolený režim
A.F.D. Táto funkcia sa však zruší, ak zvolíte
Dolby Pro Logic IIx.
Nastavenia tunera
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 48 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Nastavenia zvuku
(Menu AUDIO)
Menu AUDIO umožňuje nastaviť zvuk podľa
preferencií.
V ponukách Menu zvoľte “5-AUDIO”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 39)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 40).
Parametre Menu AUDIO
x DEC. PRI.
(Priorita dekódovania vstupného
digitálneho audio signálu)
Položka umožňuje nastavenie vstupného
režimu pre digitálny vstupný signál do
konektorov DIGITAL IN a HDMI IN.
• DEC. PCM
Pri zvolení signálu z konektora
DIGITAL IN, majú prioritu PCM signály
(aby sa predišlo výpadkom zvuku pri
spustení prehrávania).
Keď sú však na vstupe iné signály,
v závislosti od formátu sa zvuk nemusí
reprodukovať. V takomto prípade nastavte
túto položku na “DEC. AUTO”. Ak je
zvolený signál z HDMI IN konektora,
na výstup z pripojeného prehrávača sú
vyvedené len signály PCM. Ak sa prijmú
signály v akomkoľvek inom formáte,
nastavte túto položku na “DEC. AUTO”.
• DEC. AUTO
Automatické prepínanie vstupného režimu
medzi DTS, Dolby Digital alebo PCM.
x DUAL (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom
vysielaní. Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
signálu Dolby Digital.
• DUAL M/S (Hlavný/Vedľajší)
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať
hlavný zvuk a súčasne bude pravý predný
reproduktor reprodukovať vedľajší zvuk.
• DUAL M (Hlavný)
Reproduktory budú reprodukovať hlavný
zvuk (jazyk).
• DUAL S (Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší
zvuk (jazyk).
• DUAL M+S (Hlavný + Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať
zmixovaný hlavný aj vedľajší zvuk (jazyk).
x A.V. SYNC.
(Synchronizácia výstupného
audio a video signálu)
• A.V.SYNC. N (Nie) (Čas oneskorenia: 0 ms)
Výstupný zvukový signál nie je oneskorený.
• A.V.SYNC. Y (Áno) (Čas oneskorenia: 60 ms)
Výstupný zvukový signál je oneskorený tak,
aby bolo oneskorenie medzi zvukom
a obrazom minimálne.
Poznámky
Poznámka
• Tento parameter je užitočný, ak používate rozmerný
LCD, alebo plazmový TVP alebo projektor.
• Tento parameter je dostupný, len ak používate
zvukové pole zvolené tlačidlami 2CH alebo A.F.D.
• Tento parameter nie je dostupný, ak:
– Sú na vstupe signály so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Prijíma sa multikanálový lineárny PCM signál
cez konektor HDMI IN.
– Používa sa funkcia ANALOG DIRECT.
Ak nastavíte “DEC. AUTO” a pri spustení
prehrávania dochádza k výpadkom zvuku pri
používaní digitálnych audio konektorov
(napr. CD prehrávač), nastavte “DEC. PCM”.
x D. ASSIGN
(Priradenie digitálneho audio
vstupu)
Digitálny audio vstup môžete priradiť inému
zdroju vstupného signálu. Podrobnosti pozri
“Reprodukcia digitálneho zvuku z iných
zdrojov vstupného signálu (DIGITAL
ASSIGN)” (str. 81).
48SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 49 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Nastavenia pre HDMI
(Menu HDMI)
x CONTROL FOR HDMI
(Ovládanie cez HDMI)
Zapnutie/vypnutie funkcie ovládania
cez HDMI. Podrobnosti pozri “Funkcie
“BRAVIA” Sync” (str. 66).
Ovládanie zosilňovača
Menu HDMI môžete použiť na úpravu
rôznych nastavení rozhrania HDMI.
V ponukách Menu zvoľte “6-HDMI”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 39)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 40).
Parametre Menu HDMI
x AUDIO FOR HDMI
(Audio signál pre HDMI)
Môžete nastaviť výstupný audio signál pre
HDMI vyvedený z prehrávacieho zariadenia
do receivera cez HDMI prepojenie.
• AMP
Výstupný HDMI audio signál z prehrávacieho
zariadenia je vyvedený len do reproduktorov
pripojených k receiveru. Multikanálový zvuk
sa prehráva v pôvodnom formáte.
Poznámka
Audio signál nie je vyvedený na výstup
z reproduktorov TVP, ak je “AUDIO FOR HDMI”
nastavené na “AMP”.
• TV+AMP
Zvuk sa reprodukuje z reproduktorov
televízora a reproduktorov pripojených
k receiveru.
Poznámky
• Kvalita zvuku z prehrávacieho zariadenia závisí
od kvality zvuku TVP, ako napr. počet kanálov
a vzorkovacia frekvencia atď. Ak TVP disponuje
stereo reproduktormi, zvuk z receivera bude tiež
stereo - rovnaký ako z TVP, aj keď sa bude
prehrávať multikanálový zdroj signálu.
• Ak pripojíte receiver k video zariadeniu
(projektoru atď.), zvuk sa nemusí receiverom
reprodukovať. V takomto prípade zvoľte “AMP”.
49SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 50 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
x CNT SPK (Stredový reproduktor)
Nastavenia systému
(Menu SYSTEM)
Menu SYSTEM umožňuje nastaviť veľkosť
a vzdialenosť reproduktorov pripojených
k tomuto zariadeniu.
V ponukách Menu zvoľte “7-SYSTEM”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 39)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 40).
Parametre Menu SYSTEM
x SW SPK (Subwoofer)
• NO
Ak nepripojíte subwoofer, zvoľte “NO”.
Takéto nastavenie aktivuje presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov a LFE
(nízkofrekvenčných) signálov z iných
reproduktorov.
• YES
Ak pripojíte subwoofer, zvoľte “YES”.
Rada
Aby sa dosiahol maximálny efekt v presmerovaní
hlbokých tónov systému Dolby Digital, odporúčame
nastaviť medznú frekvenciu subwoofera čo najvyššie.
x FRT SPK (Predné reproduktory)
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov z predných kanálov do
subwoofera. Ak je nastavenie pre predné
reproduktory nastavené na “SMALL”,
stredový a surround reproduktory sa
automaticky tiež nastavia na “SMALL”
(ak neboli predtým nastavené na “NO”).
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak je nastavenie pre subwoofer
nastavené na “NO”, predné reproduktory
sa automaticky nastavia na “LARGE”.
• NO
Ak nepripojíte stredový reproduktor, zvoľte
“NO”. Zvuk pre stredový kanál bude
reprodukovaný z predných reproduktorov.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov zo stredového kanála do
predných reproduktorov (ak sú nastavené
na “LARGE”) alebo do subwoofera.
• LARGE
Ak pripojíte veľký reproduktor, ktorý
efektívne reprodukuje hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak sú však predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, pre stredový
reproduktor nie je možné zvoliť “LARGE”.
x SUR SPK
(Surround reproduktory)
Surround zadné reproduktory sa nastavia
rovnako.
• NO
Ak nepripojíte surround reproduktory,
nastavte “NO”.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený, alebo mu chýbajú
surround (priestorové) efekty, zvolením
“SMALL” aktivujete presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov zo surround
kanála do subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak však nastavíte predné
reproduktory na “SMALL”, surround
reproduktory nie je možné nastaviť
na “LARGE”.
50SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 51 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
x SB ASGN (Priradenie surround
zadného reproduktora)
Ak je nastavenie pre surround reproduktory
nastavené na “NO”, surround zadné
reproduktory sa automaticky tiež nastavia
na “NO” a nastavenie nie je možné zmeniť.
• NO
Ak nepripojíte surround zadný reproduktor,
zvoľte “NO”.
• SINGLE
Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, zvoľte “SINGLE”.
Výstupný zvukový signál bude maximálne
6.1-kanálový.
• DUAL
Ak pripojíte dva surround zadné
reproduktory, nastavte “DUAL”.
Výstupný zvukový signál bude maximálne
7.1-kanálový.
• OFF
Ak do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
pripojíte surround zadné reproduktory,
zvoľte “OFF”.
• BI-AMP
Ak do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
pripojíte predné reproduktory formou
Bi-amp zapojenia, zvoľte “BI-AMP”.
• SPK B
Ak do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
pripojíte ďalšiu sadu predných
reproduktorov, zvoľte “SPK B”.
Rada
Nastavenie “LARGE” a “SMALL” pre každý
reproduktor určuje, či interný zvukový procesor
umožní reprodukciu hlbokých tónov pomocou
príslušného kanála.
Keď sú hlboké tóny vynechané z určitého kanála,
obvod presmerovania hlbokých tónov umožní ich
reprodukciu pomocou subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
Keďže hlboké tóny majú určitú smerovosť,
je vhodné (ak je to možné) nevyužívať
presmerovávanie reprodukcie hlbokých tónov. Preto
aj keď používate malé reproduktory, môžete nastaviť
“LARGE”, ak chcete počuť reprodukciu hlbokých
tónov práve z týchto reproduktorov. Ak však
používate veľký reproduktor, ale nechcete počúvať
hlboké tóny z tohto reproduktora, nastavte ho
na “SMALL”.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
nastavte všetky reproduktory na “LARGE”.
Ak je celková úroveň hlbokých tónov nižšia, môžete
ju pomocou ekvalizéra zvýrazniť. Podrobnosti
pozri str. 40.
Poznámky
• SB ASGN nie je možné zvoliť, ak nastavíte
SB SPK na “SINGLE” alebo “DUAL”.
• SB ASGN sa automaticky nastaví na “OFF”, ak
nastavíte SB SPK na “SINGLE” alebo “DUAL”.
x FRT DIST. (Vzdialenosť
predných reproduktorov)
Položka umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A).
Ak nie sú všetky predné aj surround
reproduktory umiestnené v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť podľa najbližšieho z nich.
Len s jedným surround zadným
reproduktorom
Pokračovanie
51SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ovládanie zosilňovača
x SB SPK (Surround zadné
reproduktory)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 52 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
S dvomi surround zadnými
reproduktormi (uhol B by mal byť
rovnaký)
x CNT DIST. (Vzdialenosť
stredového reproduktora)
Položka umožňuje nastaviť vzdialenosť
stredového reproduktora od pozície počúvania.
x SL DIST. (Vzdialenosť surround
ľavého reproduktora)
x SR DIST. (Vzdialenosť surround
pravého reproduktora)
Položka umožňuje nastaviť vzdialenosť
surround reproduktorov od pozície počúvania.
x SB DIST. (Vzdialenosť surround
zadného reproduktora)a)
Rada
Aby bol surround zvuk kvalitnejší, vzdialenosť
stredového reproduktora od pozície počúvania B
nie je možné priblížiť o viac než 1,5 metra bližšie,
než je vzdialenosť predných reproduktorov od
pozície počúvania A. Reproduktory umiestnite tak,
aby rozdiel vo vzdialenosti B v nasledovnej
schéme nebol o viac než 1,5 metra bližšie než
vzdialenosť A.
Príklad: Vzdialenosť B nastavte na 4,5 metra alebo
viac, ak je vzdialenosť A 6 metrov.
Vzdialenosť surround/surround zadných
reproduktorov od pozície počúvania C nie je tiež
možné priblížiť o viac než 4,5 metra bližšie, než je
vzdialenosť predných reproduktorov od pozície
počúvania A. Reproduktory umiestnite tak, aby
rozdiel vo vzdialenosti C v nasledovnej schéme
nebol o viac než 4,5 metra bližšie než vzdialenosť A.
Príklad: Vzdialenosť C nastavte na 1,5 metra alebo
viac, ak je vzdialenosť A 6 metrov.
Toto obmedzenie zabraňuje nesprávnemu
rozmiestneniu, pretože vtedy nie je možné dosiahnuť
maximálny efekt priestorového zvuku. Uvedomte si,
že umiestnenie reproduktora do kratšej vzdialenosti,
než sa vyžaduje, bude mať za následok oneskorenie
vo výstupe zvuku z takéhoto reproduktora. Inak
povedané, reproduktor bude znieť, ako by bol veľmi
vzdialený.
Najlepšie výsledky dosiahnete pri skúšobných
nastavovaniach za súčasného počúvania zvuku.
Takže smelo do toho!
x SBL DIST.
(Vzdialenosť surround zadného
ľavého reproduktora)b)
x SBR DIST.
(Vzdialenosť surround zadného
pravého reproduktora)b)
Položka umožňuje nastaviť vzdialenosť
surround zadných reproduktorov od pozície
počúvania.
a)
Tento parameter je dostupný, len ak sú surround
zadné reproduktory v Menu SYSTEM nastavené
na “SINGLE”.
b)
Tento parameter je dostupný, len ak sú surround
zadné reproduktory v Menu SYSTEM nastavené
na “DUAL”.
52SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 53 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
x SUR POS. (Poloha surround
reproduktorov)
Tento parameter vám umožní špecifikovať
umiestnenie vašich surround reproduktorov
pre vhodnú implementáciu surround
(priestorových) efektov v režimoch Cinema
Studio EX (str. 58). Táto nastaviteľná položka
nie je dostupná, keď je parameter pre veľkosť
surround reproduktorov nastavený na “NO”
(str. 42).
Rada
x CRS. FREQ (Medzná frekvencia
výhybiek reproduktorov)
Parameter umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
pre hlboké tóny pri reproduktoroch, ktoré sú
v Menu SYSTEM nastavené na “SMALL”.
Táto nastaviteľná položka je dostupná, len ak je
veľkosť aspoň jedného reproduktora nastavená
na “SMALL” a na displeji bliká indikátor pre
príslušný reproduktor.
• BEHD/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a D.
• BEHD/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a C.
• SIDE/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a D.
• SIDE/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a C.
x DIMMER (Jas displeja)
Položka umožňuje nastaviť úroveň jasu
displeja v troch stupňoch.
x NAME IN (Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu)
Položka umožňuje pomenovať zdroje
vstupného signálu. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu”
(str. 36).
53SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Poloha surround reproduktorov je zvlášť dôležitá pre
správnu implementáciu režimov Cinema Studio EX.
Pri ostatných zvukových poliach nie je pozícia
reproduktora taká dôležitá.
Všetky režimy zvukových polí boli vytvorené
za predpokladu, že surround reproduktor bude
umiestnený za miestom počúvania, ale efekt ostane
skoro rovnaký, aj pri umiestnení reproduktorov
pod väčším uhlom. Ak však reproduktory smerujú
na poslucháča z bezprostrednej blízkosti zľava a sprava
od miesta počúvania, zvukové polia s virtuálnymi
prvkami nebudú účinné, kým nenastavíte parameter
pozície na hodnotu “SIDE/LO” alebo “SIDE/HI”.
Každé prostredie počúvania má veľa
ovplyvňujúcich faktorov (ako napr. odrazy od stien),
a ak sú vaše reproduktory umiestnené nad pozíciou
počúvania, aj keď sú v bezprostrednej blízkosti
sprava a zľava, lepšie výsledky môžete dosiahnuť pri
nastavení “BEHD/HI”.
Keďže toto môže vyústiť do protikladu s popisom vo
vyššie uvedenej časti, odporúčame prehrávať zvuk
so surround (priestorovým) efektom a počúvať, aký
majú jednotlivé efekty vplyv na priestorový zvuk
v prostredí medzi prednými a surround
reproduktormi. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré
nastavenie je najvhodnejšie, zvoľte “BEHD/LO”
alebo “BEHD/HI” a potom použite parametre
vzdialenosti a úrovne pre optimálne vyváženie.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_039-054_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 54 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(Menu A. CAL)
Podrobnosti o automatickej kalibrácii pozri
v časti “8: Automatická kalibrácia vhodných
nastavení (AUTO CALIBRATION)” (str. 30).
Nastavenia pre S-AIR
(Menu S. AIR)
Podrobnosti o systéme S-AIR pozri “Operácie
S-AIR” (str. 71).
54SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_055-060_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 55 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Priestorový zvuk
Dolby Digital a DTS
Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
Priestorový zvuk
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožní
reprodukciu zvuku vo vysokej kvalite a zvolí
príslušný režim dekódovania pre počúvanie
2-kanálového zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
DVD
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
Stláčaním A.F.D. zvoľte
požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Typy režimu A.F.D.”
(str. 56).
Pokračovanie
55SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_055-060_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 56 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Typy režimu A.F.D.
Režim A.F.D.
[Displej]
Multikanálový zvuk Efekt
po dekódovaní
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatická
detekcia)
Reprodukcia zvuku presne podľa záznamu/kódovania bez
pridania ďalších priestorových efektov. Ak však záznam
neobsahuje nízkofrekvenčné signály (LFE), bude
receiver generovať nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanály
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic. Zdroj signálu
s 2 kanálmi sa rozkóduje do 4.1 kanálov.
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
filmu. Nastavenie je ideálne pre filmy kódované
systémom Dolby Surround. Okrem toho je možné v tomto
režime reprodukovať 5.1-kanálový zvuk, pri sledovaní
videokaziet so starými filmami alebo s dabingom.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje stereo
zvuku, napríklad CD disky.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hier. Toto nastavenie je ideálne pre herné softvéry.
PRO LOGIC IIx MOVIE* 7 kanálov
[PLIIX MV]
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
filmu. Nastavenie rozšíri režimy Dolby Pro Logic II
Movie alebo Dolby Digital 5.1 na 7.1 oddelených
kanálov.
PRO LOGIC IIx MUSIC*
[PLIIX MS]
7 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje stereo
zvuku, napríklad CD disky.
PRO LOGIC IIx GAME*
[PLIIX GM]
7 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hier.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6 kanálov
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Cinema pre režim
filmu.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6 kanálov
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Music pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje stereo
zvuku, napríklad CD disky.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcia 2-kanálových signálov (ľavý/pravý)
zo všetkých reproduktorov. V závislosti od nastavenia
reproduktorov však zvuk nemusí byť reprodukovaný
z niektorých reproduktorov.
* Tento režim dekódovania nie je možné zvoliť, ak sú surround zadné reproduktory nastavené na “NO”.
56SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_055-060_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 57 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Ak pripojíte subwoofer
Ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné
signály LFE, bude receiver generovať
nízkofrekvenčný signál pre výstup do
subwoofera, čo je vlastne nízkotónový efekt
pre subwoofer pri 2-kanálovom signáli.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje
pre nastavenia “NEO6 CIN” alebo
“NEO6 MUS”, keď sú všetky reproduktory
nastavené na “LARGE”.
Poznámky
Rada
Ak je vstupný signál multikanálový, účinné je len
dekódovanie Dolby Pro Logic IIx. Ak zvolíte iné
režimy dekódovania než Dolby Pro Logic IIx, bude
sa reprodukovať multikanálový zvuk (kódovaný).
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov zvukových polí na receiveri môžete
získať priestorový zvuk. Tieto režimy vám
v pohodlí vášho domova umožnia vychutnať
si nádherné a výkonné zvuky, aké poznáte
z prostredia kinosál a koncertných miestností.
2CH
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
MUSIC
THEATRE
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
MOVIE
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
Stláčaním MOVIE zvoľte
požadované zvukové pole pre
filmy, alebo stláčaním MUSIC
zvoľte požadované zvukové pole
pre hudbu.
Podrobnosti pozri “Dostupné zvukové polia”
(str. 58).
Pokračovanie
57SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Priestorový zvuk
• Táto funkcia nepracuje, keď je zvolené
ANALOG DIRECT.
• Dekódovanie Dolby Pro Logic IIx nefunguje pri
signáloch formátu DTS ani pri signáloch s vyššou
vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz.
Výber predprogramovaného
zvukového poľa
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_055-060_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 58 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Dostupné zvukové polia
Zvukové
pole pre
Zvukové pole
[Displej]
Efekt
Filmy (Movie)
CINEMA STUDIO EX A
DCS
[C.ST.EX A]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného
filmového štúdia “Cary Grant Theater” Sony Pictures
Entertainment. Štandardný režim, vhodný pre sledovanie
väčšiny filmov.
CINEMA STUDIO EX B
DCS
[C.ST.EX B]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného
filmového štúdia “Kim Novak Theater” Sony Pictures
Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie sci-fi
a akčných filmov, ktoré obsahujú množstvo zvukových
efektov.
CINEMA STUDIO EX C
DCS
[C.ST.EX C]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného štúdia
Sony Pictures Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie
muzikálov alebo klasických filmov, ktoré v zvukovej stope
obsahujú množstvo hudby.
Hudbu (Music) HALL
[HALL]
Slúchadlá*
Reprodukcia s akustikou typickou pre koncertnú sálu.
JAZZ CLUB
[JAZZ]
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
STADIUM
[STADIUM]
Reprodukcia prostredia nekrytého štadióna.
SPORTS
[SPORTS]
Reprodukcia akustiky športového prenosu.
PORTABLE AUDIO
ENHANCER
[PORTABLE]
Reprodukcia kvalitného a zvýrazneného zvuku z prenosného
audio zariadenia. Režim je ideálny pre počúvanie súborov
MP3 a iných komprimovaných audio súborov.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte 2-kanálový režim (str. 59)/režim A.F.D. (str. 56).
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové zdroje bez
spracovania zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Výstup analógových signálov bez spracovania tónovou
charakteristikou, zvukovým poľom atď.
* Tento režim zvukového poľa môžete zvoliť, len ak sú k receiveru pripojené slúchadlá.
58SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_055-060_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 59 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámky
Rady
• Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu
je označený na jeho obale.
• Zvukové polia označené značkou DCS využívajú
technológiu DCS. Pozri “Slovník” (str. 89).
Vypnutie surround efektu
pre film/hudbu
Používanie len predných
reproduktorov
(2CH STEREO)
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
ľavým a pravým predným reproduktorom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové
zdroje bez spracovania zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
2CH
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
Priestorový zvuk
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signáli.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré
vytvárajú virtuálne reproduktory, nebudete
schopný zachytiť zvuk vychádzajúci priamo
zo skutočných surround reproduktorov.
• Funkcia nefunguje, ak:
– Je zvolená funkcia ANALOG DIRECT.
– Sú na vstupe signály so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Prijíma sa multikanálový lineárny PCM signál
cez konektor HDMI IN.
• Keď zvolíte jedno zo zvukových polí pre hudbu,
subwoofer nebude reprodukovať žiadny zvuk, ak je
veľkosť všetkých reproduktorov v Menu SYSTEM
nastavená na “LARGE”. Zvuk bude
reprodukovaný zo subwoofera, ak:
– Vstupný digitálny signál obsahuje LFE signál.
– Sú predné a surround reproduktory nastavené
na “SMALL”.
– Je zvolené zvukové pole pre film.
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
Stlačte 2CH.
Poznámka
V režime 2CH STEREO nie je zo subwoofera
reprodukovaný zvuk. Pre počúvanie 2-kanálových
(stereo) zvukových zdrojov z predných
reproduktorov (ľavý/pravý) a subwoofera zvoľte
“A.F.D. AUTO” (str. 56).
Stlačením 2CH zvoľte “2CH ST.”, alebo
stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
59SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_055-060_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 60 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Reprodukcia zvuku bez
úprav (ANALOG DIRECT)
Obnovenie výrobných
nastavení zvukových polí
Pri zvolenom zdroji signálu môžete prepnúť
na dvojkanálový vstupný audio signál.
Táto funkcia umožní reprodukovať
vysokokvalitné analógové zdroje zvuku.
Ak je táto funkcia aktívna, je možné nastaviť
len hlasitosť a vyváženie.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
INPUT SELECTOR
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
2CH/A.DIRECT
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
2CH/
A.DIRECT
1
MOVIE
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Tlačidlá
zvukových polí
Otáčaním INPUT SELECTOR
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu, ktorého
zvuk chcete reprodukovať
analógovo.
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Zatlačte a pridržte 2CH/
A.DIRECT a súčasne stlačte ?/1.
Na displeji sa zobrazí “S.F CLR.”
a všetky nastavenia všetkých zvukových
polí sa súčasne obnovia na výrobné
nastavenia.
Pre výber zdroja vstupného signálu
môžete tiež používať tlačidlá na DO.
2
Stláčaním 2CH/A.DIRECT na
receiveri zvoľte “A.DIRECT”.
Reprodukujú sa analógové audio signály.
Zrušenie funkcie
ANALOG DIRECT
Znova stlačte 2CH/A.DIRECT na receiveri.
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo pre
zvukové pole.
Poznámky
• Keď sú pripojené slúchadlá, na displeji sa zobrazí
“HP DIR”.
• Táto funkcia nie je dostupná, keď je zvolený zdroj
vstupného signálu DMPORT a DVD.
60SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 61 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Automatické ladenie stanice
(Automatic Tuning)
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM rozhlasového
vysielania
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma
FM a AM (str. 28).
Rada
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
tabuľku nižšie. Podrobnosti o regionálnych kódoch
pozri str. 3.
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
AU
50 kHz
9 kHz*
* Krok ladenia v pásme AM je možné zmeniť
(str. 62).
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
2
Stlačte TUNING + alebo
TUNING –.
Po stlačení TUNING + sa ladí smerom
nahor. Po stlačení TUNING – sa ladí
smerom nadol.
Ladenie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Používanie ovládacích prvkov
na receiveri
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
“AUTO T.”.
3 Stlačte TUNING + alebo TUNING –.
Ak je FM stereo príjem
nekvalitný
DVD
SA-CD/CD TUNER
TUNER
Číselné
tlačidlá
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Ovládanie tunera
Regionálny kód
1
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “ST”. Zvolením monofonickej
reprodukcie sa zvuk skvalitní.
Stláčaním FM MODE zobrazte na displeji
indikátor “MONO”.
Stereo režim obnovíte opätovným stlačením
FM MODE. Indikátor “MONO” z displeja
zmizne.
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING
+/–
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
FM MODE
61SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 62 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Priame ladenie stanice
(Direct Tuning)
Zmena kroku ladenia
v pásme AM
Číselnými tlačidlami priamo zadajte
frekvenciu požadovanej stanice.
(Len modely s regionálnym
kódom AU)
1
Krok ladenia v pásme AM môžete meniť
medzi 9 kHz alebo 10 kHz pomocou
tlačidiel na receiveri.
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
3
MASTER VOLUME
Stlačte D.TUNING.
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
Číselnými tlačidlami zadajte
frekvenciu stanice.
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Zvoľte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Zvoľte 1 b 3 b 5 b 0
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu, aby bol príjem optimálny.
4
?/1
Ak nie je možné stanicu naladiť
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte kroky 2 až 4. Ak stále nie je
možné stanicu naladiť, frekvencia sa vo vašej
oblasti nepoužíva.
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
TUNING MODE
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
3
Krok ladenia v pásme AM
zmeníte na 9 kHz (alebo 10 kHz).
Stlačte ENTER.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
TUNING MODE
PHONES
Držte zatlačené tlačidlo
TUNING MODE a súčasne
stlačte ?/1.
Pre opätovné nastavenie kroku
na hodnotu 10 kHz (alebo 9 kHz)
zopakujte uvedený postup.
Poznámka
Všetky uložené stanice sa pri zmene kroku ladenia
vymažú.
62SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 63 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
4
Uloženie staníc
v pásme FM/AM
Uložiť môžete až 30 staníc v pásme FM
a 30 staníc v pásme AM. Potom si môžete
jednoducho naladiť stanice, ktoré najčastejšie
počúvate.
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Predvoľby môžete prepínať aj stláčaním
PRESET + alebo PRESET –.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
ako zvolíte číslo predvoľby, zopakujte
postup znova od kroku 3.
5
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
-
0/10
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AMP MENU
MEMORY,
ENTER
Vyvolanie uložených staníc
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stláčaním PRESET + alebo
PRESET – vyvolajte želanú
predvoľbu s uloženou stanicou.
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
3
Ďalšie stanice uložíte
opakovaním krokov 1 až 5.
Ovládanie tunera
>10
6
AUTO CAL
D.TUNING
Stlačte ENTER.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo
predvoľby.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr
ako stlačíte ENTER, zopakujte postup
znova od kroku 3.
DVD
TUNER
Číselné
tlačidlá
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číslo želanej predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
01
02
03
30
Pomocou automatického
ladenia (str. 61) alebo priameho
ladenia (str. 62) nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
04
29
05
...
27
28
Uloženú stanicu môžete zvoliť aj
stláčaním číselných tlačidiel. Potom
stlačením ENTER voľbu potvrdíte.
V prípade nekvalitného príjmu FM stereo
signálu prepnite režim FM príjmu (str. 61).
Používanie ovládacích prvkov
na receiveri
Stlačte MEMORY.
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Na pár sekúnd sa rozsvieti indikátor
“MEMORY”. Skôr ako indikátor
“MEMORY” zhasne, vykonajte kroky 4 a 5.
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
“PRESET T.”.
3 Stláčaním TUNING + alebo TUNING –
nalaďte želanú predvoľbu s uloženou
stanicou.
63SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 64 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Pomenovanie uložených staníc
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Nalaďte uloženú stanicu, ktorú
chcete pomenovať (str. 63).
3
Stlačte AMP MENU.
Poznámka (Len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice vysielaný
programovou službou (PS). (Nie je možné zmeniť
názov stanice vysielaný programovou službou (PS).
Zadaný názov sa prepíše názvom stanice
vysielaným programovou službou.)
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
4
5
Stláčaním V/v zvoľte “4-TUNER”.
6
7
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
alebo b zobrazte
Stlačením
Menu.
Stlačením
parameter.
alebo b potvrďte
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
8
Stláčaním V/v zvoľte znak,
potom stlačením B/b presuňte
kurzor na ďalšiu pozíciu.
Ak sa pomýlite
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte
správny znak.
Rady
• Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice
t Symboly
• Medzeru zadáte stlačením b bez zadania
znaku.
9
Stlačte
.
Zadaný názov sa uloží.
64SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 65 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Radio Data System (RDS)
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Informáciu RDS môžete zobraziť.
Poznámky
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Pomocou priameho ladenia
(str. 62), automatického ladenia
(str. 61) alebo vyvolaním uloženej
stanice (str. 63) zvoľte stanicu
z pásma FM.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný
signál slabý, alebo ak naladená stanica informácie
RDS nevysiela správne.
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY na receiveri.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia
typu programua) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim) t Aktuálne aplikované zvukové pole
a)Typ
b)
vysielaného programu.
Textové správy vysielané RDS stanicou.
Poznámky
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení,
na displeji bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov, bude
na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “NO XXXX”
(napr. “NO TEXT”).
Popis typov programov
Indikácia typu Popis
programu
NEWS
Správy
AFFAIRS
Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
INFO
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
SCIENCE
Programy o prírodných vedách
a technológiách
Pokračovanie
65SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ovládanie tunera
Príjem RDS vysielania
Zobrazenie RDS informácií
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 66 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Indikácia typu Popis
programu
VARIED
Ďalšie typy programov, napr.
rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
EASY M
Nenáročná hudba
LIGHT M
Inštrumentálna, vokálna
a zborová hudba
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba, ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
RELIGION
Náboženské programy
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
TRAVEL
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA.
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
OLDIES
Evergreeny (staré hity)
FOLK M
Ľudová hudba
DOCUMENT
Dokumentárne programy
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
Funkcie “BRAVIA” Sync
Čo je “BRAVIA” Sync?
Funkcia “BRAVIA” Sync je kompatibilná
s TVP, Blu-ray Disc/DVD prehrávačmi,
AV zosilňovačmi atď. od spoločnosti Sony,
ktoré disponujú funkciou ovládania cez HDMI
(Control for HDMI).
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou “BRAVIA” Sync
pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa
nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie:
• One-Touch Play (Prehrávanie jediným
stlačením): Pri prehrávaní zo zariadenia ako
DVD/Blu-ray Disc prehrávač sa na receiveri
aj TVP automaticky zvolí správny zdroj
vstupného signálu HDMI. Ak je receiver
alebo/a TVP v pohotovostnom režime,
automaticky sa zapne(ú).
• System Audio Control (Ovládanie zvuku
systému): Počas sledovania TVP môžete
zvoliť, či sa bude zvuk reprodukovať
z reproduktorov TVP alebo reproduktorov
pripojených k receiveru.
• System Power Off (Vypnutie systému):
Keď vypnete TVP, automaticky sa súčasne
vypne aj tento receiver a pripojené zariadenia.
Funkcia ovládania cez HDMI je štandard pre
vzájomnú riadiacu funkciu využívaný
systémom HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pre HDMI rozhranie (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia ovládania cez HDMI
nefunguje v nasledovných
prípadoch:
• Keď prepojíte tento receiver so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI Sony.
• Keď prepojíte tento receiver a iné zariadenia
iným než HDMI prepojením.
Odporúčame prepájať tento receiver
so zariadeniami disponujúcimi funkciou
“BRAVIA” Sync.
66SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 67 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia ovládania cez HDMI fungovať. Pozri návod
na použitie daného zariadenia.
Príprava na funkciu
“BRAVIA” Sync
Ak chcete využívať funkciu “BRAVIA” Sync,
v tomto aj pripojenom zariadení aktivujte
funkciu ovládania cez HDMI.
Receiver je kompatibilný s funkciou
“Control for HDMI-Easy Setting” (Ovládanie
cez HDMI - Jednoduché nastavenie).
Ak je TVP kompatibilný
s funkciou “Control for HDMI
-Easy Setting”
Keď pripojíte TVP Sony disponujúci funkciou
“Control for HDMI-Easy Setting”, funkciu
ovládania cez HDMI je možné zapnúť súčasne
v tomto receiveri po zapnutí funkcie ovládania
cez HDMI na TVP.
1 Receiver, TVP aj prehrávacie
2 Zapnite receiver, TVP a pripojené
prehrávacie zariadenia.
3 Aktivujte funkciu ovládania cez HDMI
(Control for HDMI) na TVP.
Funkcia ovládania cez HDMI sa súčasne
aktivuje v tomto receiveri aj všetkých
pripojených zariadeniach. Počas
nastavovania sa na displeji striedavo
zobrazuje “CONTROL” (Ovládanie),
“SCAN FOR” (Hľadanie) a “HDMI”.
Po dokončení nastavenia sa zobrazí
“COMPLETE” (Hotovo). Počkajte kým
sa nastavenie nedokončí.
Podrobnosti o nastavení TVP pozri v návode
na použitie TVP.
Pokračovanie
67SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Funkcie “BRAVIA” Sync
zariadenia musia byť prepojené HDMI
káblom (nedodávaný). (Príslušné
zariadenia musia byť kompatibilné
s funkciou ovládania cez HDMI.)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 68 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Ak TVP nie je kompatibilný
s funkciou “Control for HDMI
-Easy Setting”
Aktivujte funkciu ovládania cez HDMI v tomto
receiveri a pripojenom zariadení zvlášť.
2
3
zariadeniach, pri ktorých chcete
používať funkciu ovládania cez HDMI.
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1 Vykonajte postup z časti “Ak je TVP
kompatibilný s funkciou “Control for
HDMI -Easy Setting”” (str. 67).
2 Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
3 Stláčaním V/v zvoľte “6-HDMI”.
4 Stlačením
alebo b zobrazte Menu.
5 Stláčaním V/v zvoľte
“CONTROL FOR HDMI”.
Na displeji roluje “CONTROL FOR HDMI”,
potom sa zobrazí “CONTROL”.
6 Stlačením
na pripojenom zariadení.
Ak je už funkcia ovládania cez HDMI
na pripojenom zariadení zapnutá, nie je
potrebné meniť jej nastavenie.
10Zopakujte kroky 8 a 9 pri iných
THEATRE
1
9 Zapnite funkciu ovládania cez HDMI
Podobnosti o nastavení TVP a pripojených
zariadení pozri v návode na použitie
príslušných zariadení.
Poznámky
• Ak odpojíte HDMI kábel alebo zmeníte
prepojenie, vykonajte postup z časti “Ak je TVP
kompatibilný s funkciou “Control for HDMI -Easy
Setting”” (str. 67) alebo “Ak TVP nie je
kompatibilný s funkciou “Control for HDMI -Easy
Setting”” (str. 68).
• Funkcie One-Touch Play a System Audio Control
nie je možné vykonať počas prevádzky funkcie
Control for HDMI-Easy Setting.
• Pred vykonaním funkcie Control for HDMI-Easy
Setting na TVP, zapnite TVP, pripojené zariadenia
aj receiver.
• Ak prehrávacie zariadenia po vykonaní nastavení
funkcie Control for HDMI-Easy Setting
nefungujú, skontrolujte nastavenie ovládania cez
HDMI na TVP.
• Ak pripojené zariadenia nie sú kompatibilné
s funkciou Control for HDMI-Easy Setting, musíte
funkciu ovládania cez HDMI pre pripojené
zariadenia zapnúť ešte pred nastavením funkcie
Control for HDMI-Easy Setting na TVP.
alebo b potvrďte
parameter.
7 Stláčaním V/v zvoľte “CTRL ON”.
Funkcia ovládania cez HDMI je zapnutá.
8 Zvoľte zdroj vstupného signálu HDMI
na receiveri aj TVP tak, aby
zodpovedal vstupnému konektoru
HDMI pripojeného zariadenia a aby
sa zobrazil obraz z pripojeného
zariadenia.
68SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 69 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Sledovanie DVD diskov
(One-Touch Play)
Jednoduchou operáciou môžete reprodukovať
zvuk a sledovať obraz zo zariadení pripojených
k receiveru pomocou HDMI prepojenia.
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Na receiveri aj TVP sa automaticky zvolí
vhodný zdroj vstupného signálu HDMI.
Ak je receiver alebo/a TVP v pohotovostnom
režime, automaticky sa zapne(ú).
Sledovanie DVD/Blu-ray Disc
médií jednoduchou operáciou
Poznámka
V závislosti od TVP sa nemusí zobraziť začiatok
programu na disku.
(System Audio Control)
Reproduktory pripojené k receiveru budú
vďaka jednoduchej operácii reprodukovať
zvuk TVP.
Funkciu System Audio Control tiež môžete
ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
Keď je funkcia System Audio Control zapnutá,
receiver sa automaticky zapne a zvolí sa na
ňom vhodný zdroj vstupného signálu.
Zvuk z TVP sa reprodukuje reproduktormi
pripojenými k receiveru a súčasne sa
minimalizuje úroveň hlasitosti na TVP.
Funkciu System Audio Control môžete tiež
používať nasledovne:
• Ak zapnete receiver, keď je TVP zapnutý,
funkcia System Audio Control sa
automaticky zapne a zvuk z TVP sa bude
reprodukovať reproduktormi pripojenými
k receiveru. Ak však vypnete receiver, zvuk
sa bude reprodukovať reproduktormi TVP.
• Hlasitosť receivera môžete nastavovať
nastavovaním hlasitosti na TVP.
Pokračovanie
69SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Funkcie “BRAVIA” Sync
Pripojené zariadenie (DVD/Blu-ray Disc
prehrávač) môžete zvoliť aj pomocou Menu
na TVP. V takomto prípade sa na receiveri
aj TVP zvolí vhodný zdroj vstupného
signálu HDMI.
Reprodukcia zvuku z TVP
cez reproduktory
pripojené k receiveru
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 70 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámky
• Ak funkcia System Audio Control nefunguje podľa
nastavenia na TVP, pozri návod na použitie TVP.
• Ak je “CONTROL FOR HDMI” nastavené na
“CTRL ON”, nastavenia “AUDIO FOR HDMI”
v Menu HDMI sa nastavia automaticky podľa
nastavení System Audio Control.
• Ak pripojíte TVP nedisponujúci funkciou System
Audio Control, funkcia System Audio Control
nebude fungovať.
• Ak TVP zapnete skôr ako receiver, zvuk TVP
sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Ak zvolíte iný zdroj vstupného signálu než HDMI
alebo TV, funkcia System Audio Control sa
automaticky vypne.
Vypnutie receivera spolu
s TVP (System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO
od TVP, automaticky sa vypne aj tento
receiver a pripojené zariadenia.
Na vypnutie TVP môžete používať aj DO
receivera.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
TV ?/1
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
TV
M
FM MODE
TV
X
x
Stlačte súčasne TV a TV ?/1.
TVP, receiver a zariadenia pripojené cez
konektor HDMI sa vypnú.
70SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 71 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámky
• Pred používaním funkcie System Power Off nastavte
funkciu Standby Synchro na TVP na “ON”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• V závislosti od podmienok sa pripojené zariadenia
nemusia vypnúť. Podrobnosti pozri v návode
na použitie pripojených zariadení.
Operácie S-AIR
Produkty S-AIR
Pokračovanie
71SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Operácie S-AIR
Receiver je kompatibilný s funkciou S-AIR
(str. 90), ktorá umožňuje bezdrôtový prenos
zvukového signálu medzi produktmi typu
S-AIR.
Po zakúpení produktu S-AIR je potrebné
aktivovať prenos zvukového signálu (str. 72)
Dostupné sú dva typy produktov S-AIR.
• Hlavné zariadenie S-AIR (tento receiver):
Hlavné zariadenie S-AIR slúži ako vysielač
audio signálu.
Používať môžete až tri hlavné zariadenia
S-AIR. (Počet použiteľných hlavných
zariadení S-AIR závisí od prevádzkového
prostredia.)
• Pomocné zariadenie S-AIR (nedodávané):
Pomocné zariadenie S-AIR slúži ako
prijímač audio signálu.
– Surround zosilňovač: Môžete bezdrôtovo
reprodukovať zvuk surround a surround
zadných reproduktorov. Podrobnosti pozri
v návode na použitie surround
zosilňovača.
– S-AIR prijímač: Zvuk zo systému môžete
reprodukovať v inej miestnosti.
Produkty S-AIR je možné zakúpiť zvlášť ako
voliteľné príslušenstvo (ponuka dostupných
produktov S-AIR sa líši v závislosti od danej
krajiny).
Informácie a pokyny pre surround zosilňovač
alebo S-AIR prijímač v tomto návode
informujú len o tom, kedy je možné surround
zosilňovač alebo S-AIR prijímač použiť.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 72 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Pomocné zariadenie S-AIR
(S-AIR prijímač)
Hlavné zariadenie S-AIR
(tento receiver)
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
PHONES
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Nastavenie produktov
S-AIR
Pred používaním produktu S-AIR je pre
aktivovanie prenosu zvukového signálu
potrebné vykonať nasledovné nastavenia.
Zasunutie bezdrôtového
vysielača/vysielača s prijímačom
Ak chcete používať funkciu S-AIR, je
potrebné do hlavného zariadenia S-AIR
zasunúť bezdrôtový vysielač (nedodávaný)
a do pomocného zariadenia S-AIR bezdrôtový
vysielač s prijímačom (nedodávaný).
Poznámky
Pomocné zariadenie S-AIR
(surround zosilňovač)
• Pred osadzovaním bezdrôtového vysielača/
vysielača s prijímačom odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej zásuvky.
• Nedotýkajte sa kontaktov bezdrôtového vysielača/
vysielača s prijímačom.
72SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 73 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Zasunutie bezdrôtového
vysielača do hlavného
zariadenia S-AIR
1 Demontujte skrutky a zložte kryt slotu.
Kryt slotu
Poznámky
• Zasuňte bezdrôtový vysielač logom S-AIR
smerom nahor.
• Zasuňte bezdrôtový vysielač tak, aby boli značky
V zarovnané.
• Do slotu EZW-T100 nezasúvajte nič iné než
bezdrôtový vysielač.
3 Na upevnenie bezdrôtového vysielača
použite skrutky demontované v kroku 1.
0
-T10
EZW
0
-T10
EZW
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIG
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICA
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
Poznámka
Na upevnenie bezdrôtového vysielača nepoužívajte
iné skrutky.
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
• Demontujte skrutky z krytu slotu pri upozorňujúcej
značke. Nedemontujte iné skrutky.
• Kryt slotu nebude viac potrebný, po zložení ho
však uchovajte.
Podrobnosti o zasúvaní bezdrôtového vysielača
s prijímačom do surround zosilňovača a S-AIR
prijímača pozri v návode na použitie surround
zosilňovača a S-AIR prijímača.
2 Zasuňte bezdrôtový vysielač.
Slot EZW-T100
-T10
EZW
0
Bezdrôtový vysielač
73SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Operácie S-AIR
Poznámky
Zasunutie bezdrôtového
vysielača s prijímačom do
pomocného zariadenia S-AIR
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 74 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Aktivovanie prenosu zvukového
signálu medzi hlavným
zariadením S-AIR a pomocným
zariadením S-AIR (Nastavenie ID)
Prenos zvukového signálu môžete aktivovať
jednoduchým zosúladením identifikačných
znakov (ID) hlavného zariadenia S-AIR
a pomocného zariadenia S-AIR. Ak pre každé
zariadenie nastavíte iný ID, môžete používať
viacero hlavných zariadení S-AIR.
Nastavenie identifikačného
znaku (ID) pomocného
zariadenia S-AIR
Pre pomocné zariadenie S-AIR nastavte
rovnaký ID ako pre hlavné zariadenie S-AIR.
Podrobnosti o nastavení ID surround
zosilňovača a S-AIR prijímača pozri v návode
na použitie surround zosilňovača a S-AIR
prijímača.
Prenos zvukového signálu sa aktivuje
nasledovne (príklad):
THEATRE
1
2
3
Hlavné zariadenie S-AIR
DVD/BD
MENU
4
7
5
8
>10
-
0/10
ID A
6
9
ID B
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
AMP
MENU
CLEAR
TOOLS/
OPTIONS MUTING
DISPLAY
TV VOL
MASTER VOL
ID A
Pomocné
zariadenie
S-AIR
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
ID A
Pomocné
zariadenie
S-AIR
ID B
Pomocné
zariadenie
S-AIR
Poznámky
Nastavenie identifikačného
znaku (ID) hlavného zariadenia
S-AIR
1 Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2 Stláčaním V/v zvoľte “9- S-AIR”.
3 Stlačením
Iné hlavné
zariadenie S-AIR
alebo b zobrazte Menu.
• Pomocné zariadenie S-AIR nemusí prehrať zdroje
signálu s ochranou autorských práv.
• Po aktivovaní prenosu zvukového signálu
– Zvukový signál bude z S-AIR prijímača
vyvedený, len ak pripojíte zariadenia k tomuto
receiveru analógovými konektormi. Zvuk sa
nereprodukuje, ak sú zariadenia pripojené do
konektorov COAXIAL, OPTICAL alebo HDMI
na tomto receiveri.
– Slúchadlá na surround zosilňovači nebudú
fungovať.
4 Stláčaním V/v zvoľte “ID SETUP”.
5 Stlačením
alebo b potvrďte
parameter.
6 Stláčaním V/v zvoľte želaný ID
(A, B alebo C) a stlačte
.
Vypnutie Menu
Stlačte AMP MENU.
74SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 75 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Spárovanie hlavného zariadenia
S-AIR so špecifickým pomocným
zariadením S-AIR (Párovanie)
Prenos zvukového signálu aktivujete
nastavením rovnakých identifikačných znakov
(ID) pre hlavné zariadenie S-AIR aj pomocné
zariadenie S-AIR.
Ak však rovnaký ID pre svoje produkty S-AIR
používajú aj susedia, môžu prijímať zvukový
signál z vášho hlavného zariadenia S-AIR a vy
môžete prijímať zvukový signál od nich.
Aby k tomu nedochádzalo, môžete spárovať
hlavné zariadenie S-AIR so špecifickým
pomocným zariadením S-AIR vykonaním
spárovania.
x Po spárovaní
Po spárovaní je prenos zvukového signálu
aktívny len medzi spárovaným hlavným
zariadením S-AIR a pomocným
zariadením(ami) S-AIR.
Vaša miestnosť
Sused
Hlavné zariadenie
S-AIR
ID A
Žiadny prenos
ID A
Pomocné zariadenie
S-AIR
ID A
Pomocné zariadenie
S-AIR
x Pred párovaním
Prenos zvukového signálu je aktivovaný
pomocou identifikačného znaku (ID)
(príklad).
Vaša miestnosť
Párovanie
Pomocné zariadenie S-AIR,
ktoré chcete spárovať,
umiestnite do blízkosti
hlavného zariadenia S-AIR.
2
Zosúlaďte ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj pomocné
zariadenie S-AIR.
Sused
Hlavné zariadenie
S-AIR
ID A
ID A
ID A
Pomocné zariadenie
S-AIR
Pomocné zariadenie
S-AIR
• Nastavenie ID hlavného zariadenia
S-AIR pozri “Nastavenie
identifikačného znaku (ID) hlavného
zariadenia S-AIR” (str. 74).
• Nastavenie ID pre pomocné zariadenie
S-AIR pozri v jeho návode na použitie.
3
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
4
5
Stláčaním V/v zvoľte “9- S-AIR”.
6
7
Stláčaním V/v zvoľte “PAIRING”.
Stlačením
Menu.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Pokračovanie
75SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Operácie S-AIR
1
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 76 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
8
Stláčaním V/v zvoľte želané
nastavenie a stlačte
.
• START (Začiatok): Spustí sa párovanie
na hlavnom zariadení S-AIR.
Na displeji bliká “SEARCH”
(Vyhľadávanie).
• STATUS (Stav): Môžete overiť
aktuálny ID. Ak nie je nastavené
párovanie, na displeji zobrazí
“NO PAIR” (Nespárované).
9
Spustite párovanie na
pomocnom zariadení S-AIR.
Reprodukcia zvuku zo
systému v inej miestnosti
(Len pre S-AIR prijímač (nedodávaný))
Zvuk systému môžete reprodukovať pomocou
S-AIR prijímača v inej miestnosti. S-AIR
prijímač je možné umiestniť kdekoľvek
bez ohľadu na umiestnenie hlavného
zariadenia S-AIR.
Podrobnosti o S-AIR prijímači pozri v jeho
návode na použitie.
x Pre surround zosilňovač
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Podrobnosti pozri v návode na použitie
surround zosilňovača.
?/1
SYSTEM STANDBY
x Pre S-AIR prijímač
Podrobnosti pozri v návode na použitie
S-AIR prijímača.
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
THEATRE
10Párovanie je dokončené.
DVD/BD
MENU
Na displeji sa zobrazí “COMPLETE”
(Hotovo).
>10
-
Vypnutie Menu
Párovanie vykonajte do niekoľkých minút
po kroku 8. Ak tak nevykonáte, párovanie sa
automaticky zruší a na displeji sa zobrazí
“ERROR” (Chyba).
Zrušenie párovania
Obnovenie nastavenia identifikačného znaku
(ID) hlavného zariadenia S-AIR.
Podrobnosti pozri “Nastavenie
identifikačného znaku (ID) hlavného
zariadenia S-AIR” (str. 74). Môžete zvoliť
rovnaký ID, aký bol nastavený skôr.
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
Stlačte AMP MENU.
Poznámka
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
ID pre S-AIR prijímač nastavte
rovnako ako pre hlavné
zariadenie S-AIR.
• Nastavenie ID hlavného zariadenia
S-AIR pozri “Nastavenie
identifikačného znaku (ID) hlavného
zariadenia S-AIR” (str. 74).
• Nastavenie ID pre S-AIR prijímač pozri
v jeho návode na použitie.
76SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 77 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
8
Poznámky
• Ak používate iné pomocné zariadenie S-AIR
(napr. surround zosilňovač), nemeňte ID
hlavného zariadenia S-AIR. ID pre S-AIR
prijímač nastavte rovnako ako pre hlavné
zariadenie S-AIR.
• Ak párovaním spárujete hlavné zariadenie
S-AIR a iné pomocné zariadenie S-AIR
(napr. surround zosilňovač), je nutné tiež
spárovať hlavné zariadenie S-AIR s S-AIR
prijímačom. Podrobnosti pozri “Spárovanie
hlavného zariadenia S-AIR so špecifickým
pomocným zariadením S-AIR (Párovanie)”
(str. 75).
2
Nastavte úroveň hlasitosti
na S-AIR prijímači.
Poznámka
Zvuk S-AIR prijímača je možné vypnúť operáciou
na hlavnom zariadení S-AIR.
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
3
4
Stláčaním V/v zvoľte “9- S-AIR”.
5
6
Stláčaním V/v zvoľte “MODE”.
7
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
Stlačením
Menu.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Operácie S-AIR
• PARTY: S-AIR prijímač reprodukuje
zvuk podľa zdroja signálu na hlavnom
zariadení S-AIR. Ak je však na hlavnom
zariadení S-AIR zvolený zdroj signálu
DVD, S-AIR prijímač zostane
nastavený na naposledy zvolený zdroj
vstupného signálu.
• SEPARATE: Pre S-AIR prijímač je
možné nastaviť želaný zdroj signálu,
pričom sa na hlavnom zariadení S-AIR
zdroj signálu nezmení.
Poznámka
Ak na hlavnom zariadení S-AIR zvolíte
TUNER (pásmo FM/AM), pre tuner na
S-AIR prijímači je možné zvoliť len to isté
pásmo. Na S-AIR prijímači však môžete
zvoliť iný zdroj vstupného signálu než
TUNER.
77SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 78 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
6
Zmena kanála pre kvalitnejší
prenos audio signálu
Ak používate viacero bezdrôtových systémov,
ktoré zdieľajú pásmo 2,4 GHz (napr.
bezdrôtová sieť LAN alebo Bluetooth), prenos
signálu medzi produktmi S-AIR alebo inými
bezdrôtovými systémami môže byť nestabilný.
V takomto prípade sa môže prenos skvalitniť
zmenou nastavenia “RF SETUP”.
2
3
4
5
6
7
-
8
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
3
Stláčaním V/v zvoľte “9- S-AIR”.
4
Stláčaním V/v zvoľte
“RF SETUP”.
5
Stlačením
parameter.
Stlačením
Menu.
Vypnutie Menu
Poznámky
DVD/BD
MENU
>10
• RF AUTO: Štandardne nastavte práve
toto nastavenie. Systém mení
nastavenie “RF SETUP” na “RF ON”
alebo “RF OFF” automaticky.
• RF ON: Systém vysiela zvukový signál
na vhodnejšom kanáli pre prenos.
• RF OFF: Systém vysiela zvukový signál
na tom istom kanáli pre prenos.
Stlačte AMP MENU.
THEATRE
1
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
• Ak v hlavnom zariadení S-AIR nie je zasunutý
bezdrôtový vysielač, nie je možné nastaviť
“RF SETUP”.
• Vo väčšine prípadov nebude potrebné toto
nastavenie meniť.
• Ak je “RF SETUP” nastavené na “RF OFF”, prenos
signálu medzi hlavným zariadením S-AIR
a pomocným zariadením S-AIR je možné realizovať
pomocou jedného z nasledovných kanálov.
– S-AIR ID A: Kanál zodpovedajúci Wi-Fi kanálu 1
– S-AIR ID B: Kanál zodpovedajúci Wi-Fi kanálu 6
– S-AIR ID C: Kanál zodpovedajúci Wi-Fi kanálu 11
• Prenos je možné skvalitniť zmenou prenosového
kanála (frekvencie) iného bezdrôtového
systému(ov). Podrobnosti pozri v návode
na použitie iného bezdrôtového systému(ov).
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
78SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_061-079_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 79 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
6
Používanie S-AIR prijímača,
keď je hlavné zariadenie
S-AIR v pohotovostnom
režime
(Len pre S-AIR prijímač (nedodávaný))
S-AIR prijímač môžete používať, keď je
hlavné zariadenie S-AIR v pohotovostnom
režime, ak nastavíte “STANDBY” na
“STBY ON”.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
THEATRE
DVD/BD
MENU
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
Vypnutie Menu
Stlačte AMP MENU.
• Ak nastavíte “STANDBY” na “STBY ON”,
príkon v pohotovostnom režime sa zvýši.
• Ak v hlavnom zariadení S-AIR nie je zasunutý
bezdrôtový vysielač, nie je možné nastaviť
“STANDBY”.
• Ak od hlavného zariadenia S-AIR odpojíte
bezdrôtový vysielač, “STANDBY” sa automaticky
nastaví na “STBY OFF”.
• Ak na hlavnom zariadení S-AIR pred jeho
vypnutím zvolíte TUNER (pásmo FM/AM)
a “STANDBY” je nastavené na “STBY ON”,
pre tuner na S-AIR prijímači je možné zvoliť len
rovnaké pásmo. Na S-AIR prijímači však môžete
zvoliť iný zdroj vstupného signálu než TUNER.
• Zvuk S-AIR prijímača je možné vypnúť operáciou
na hlavnom zariadení S-AIR.
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
3
Stláčaním V/v zvoľte “9- S-AIR”.
4
Stláčaním V/v zvoľte
“STANDBY”.
5
Stlačením
parameter.
Stlačením
Menu.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
79SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Operácie S-AIR
>10
• STBY OFF: S-AIR prijímač nebude
možné používať, keď je hlavné
zariadenie S-AIR v pohotovostnom
režime.
• STBY ON: Používanie S-AIR
prijímača, keď je hlavné zariadenie
S-AIR v pohotovostnom režime alebo
zapnuté.
Poznámky
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_080-087_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 80 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Poznámky
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým audio
signálom (INPUT MODE)
• Niektoré vstupné zvukové režimy nemusí byť
možné v závislosti od vstupného signálu nastaviť.
• Ak používate funkciu ANALOG DIRECT,
vstupný zvukový režim sa automaticky nastaví
na “ANALOG”. Nie je možné zvoliť iné režimy.
Ak pripojíte zariadenia do vstupných
digitálnych aj analógových audio konektorov
na receiveri, môžete nemenne nastaviť vstupný
zvukový režim pre niektoré z nich, podľa
signálu, ktorý chcete sledovať.
1
Otáčaním INPUT SELECTOR
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu.
Pre výber zdroja vstupného signálu
môžete tiež používať tlačidlá na DO.
2
Stláčaním INPUT MODE
na receiveri zvoľte vstupný
zvukový režim.
Zvolený vstupný zvukový režim bude
indikovaný na displeji receivera.
Vstupné zvukové režimy
• AUTO
Ak sú vykonané digitálne aj analógové
prepojenia, prioritu majú digitálne audio
signály.
Ak sú vykonané viaceré digitálne
prepojenia, pred audio signálmi
z konektorov COAXIAL a OPTICAL má
prioritu audio signál z konektora HDMI.
Ak nie sú na vstupe digitálne audio signály,
zvolia sa analógové audio signály.
• COAX
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL COAXIAL.
• OPT
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG
Aktivovanie analógových audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
AUDIO IN (L/R).
80SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_080-087_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 81 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
8
Reprodukcia digitálneho
zvuku z iných zdrojov
vstupného signálu
(DIGITAL ASSIGN)
Digitálny audio vstup so signálom OPTICAL
alebo COAXIAL (SAT IN, DVD IN) môžete
priradiť inému zdroju vstupného signálu, ktorý
sa práve nepoužíva.
Napríklad reprodukcia zvukového zdroja pre
DVD prehrávač pomocou konektora
OPTICAL IN na receiveri:
• Prepojte výstupný optický konektor DVD
prehrávača s konektorom OPTICAL SAT IN
na receiveri.
• Priraďte “SAT OPT” pre “DVD” v nastavení
“D. ASSIGN”.
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
3
5
6
7
Stlačením
Menu.
alebo b zobrazte
Stláčaním V/v zvoľte
“D. ASSIGN”.
Stlačením
parameter.
Dostupné vstupy pre priradenie
zdrojom vstupného digitálneho
audio signálu
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Vstupné
digitálne
audio
konektory
[Displej]
Dostupné vstupy Displej
pre priradenie
COAXIAL
VIDEO 1
DVD IN
VIDEO 2
[DVD COAX]
BD
DVD
alebo b potvrďte
Stláčaním V/v zvoľte
neobsadený digitálny audio
vstup (napr. “SAT OPT”).
Stlačením
výber.
Ak zvolíte zdroj vstupného signálu
“DVD”, zvuk z DVD prehrávača sa bude
reprodukovať ako digitálny zvuk cez
konektor OPTICAL SAT IN.
Dostupné vstupy pre priradenie sa líšia
podľa jednotlivých audio vstupov.
Podrobnosti pozri “Dostupné vstupy pre
priradenie zdrojom vstupného
digitálneho audio signálu”.
OPTICAL
SAT IN
[SAT OPT]
alebo b potvrďte
DVD– VD1
DVD– VD2
DVD– BD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
SA-CD/CD
DVD– CD
VIDEO 1
SAT– VD1
VIDEO 2
SAT– VD2
BD
SAT– BD
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT–SAT
SA-CD/CD
SAT– CD
Poznámky
• Rovnakému vstupu nie je možné priradiť viac než
jeden digitálny audio vstup.
• Digitálny audio vstup nie je možné používať ako
pôvodný vstup, ak bol priradený inému vstupu.
• Ak priradíte digitálny audio vstup, nastavenie
INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky
(str. 80).
81SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ďalšie operácie
4
Stláčaním V/v zvoľte “5-AUDIO”.
Stláčaním V/v zvoľte
zdroj vstupného signálu
(napr. “SAT- DVD”), ktorý
chcete priradiť vstupnému
digitálnemu audio konektoru
zvolenému v kroku 6.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_080-087_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 82 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
umožňuje reprodukciu zvukového a obrazového
signálu zo sieťového systému ako napr.
prenosného audio/video zariadenia alebo PC.
Ak pripojíte adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(nedodávaný), môžete zo zariadenia
pripojeného k receiveru reprodukovať
zvukový a obrazový signál týmto receiverom.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
adaptéra DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• Nepripájajte iný adaptér než
DIGITAL MEDIA PORT.
• Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte keď je receiver zapnutý.
• V závislosti od adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
nemusí byť dostupný výstupný video signál.
• Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
v predaji závisí od danej krajiny.
82SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_080-087_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 83 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Pripojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Ak pripojíte zariadenie cez adaptér DIGITAL
MEDIA PORT do konektora DMPORT na
receiveri, môžete z pripojeného zariadenia
reprodukovať zvukový aj obrazový signál.
TVP
ANTENNA
SAT IN
AM
EZW-T100
DVD
IN
SAT
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
PR/
CR
IN
OPTICAL
DVD
IN
A
COAXIAL
SURRO
B
CENTER
FR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
A Video kábel (nedodávaný)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
1
Poznámky
• Pri pripájaní adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
zasúvajte konektor šípkou smerom k označeniu
šípky na konektore DMPORT.
• Prepojenia DMPORT vykonajte správne a pevne,
konektor zasuňte úplne.
• Keďže je konektor adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT krehký, pri umiestňovaní alebo
premiestňovaní receivera manipulujte opatrne.
2
Zatlačte a pridržte obidve strany konektora
a vytiahnite ho.
83SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ďalšie operácie
Odpojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
od konektora DMPORT
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_080-087_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 84 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Počúvanie zvuku/sledovanie
obrazu zo zariadenia pripojeného
cez prepojenie DMPORT
1
Stlačte DMPORT.
Pre výber “DMPORT” môžete tiež
používať INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Zvuk sa bude reprodukovať pomocou
receivera a obraz môžete sledovať
na pripojenom TVP.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
adaptéra DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT môžete ovládať pripojené zariadenie
pomocou DO. Podrobnosti o funkciách tlačidiel
DO pozri str. 12.
• Konektor MONITOR OUT na receiveri musí byť
prepojený s TVP (str. 83).
Rada
Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného zdroja
zvuku, môžete zdokonaliť zvuk. Stláčaním MUSIC
zvoľte “PORTABLE” (str. 57).
Zmena zobrazení
na displeji
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálne zvolené zvukové
pole atď.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
Stláčajte DISPLAY.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne.
Všetky zdroje vstupného
signálu okrem pásma FM a AM
Indexový názov zdroja vstupného signálua)
t Zvolený zdroj vstupného signálu
t Aktuálne aplikované zvukové pole
Pásmo FM a AM
Názov staniceb) alebo vytvorený názov
stanicea) t Frekvencia t Indikácia typu
programub) t Indikácia Radio Textb)
t Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim)b) t Aktuálne aplikované zvukové
pole
a) Indexový
názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj signálu) alebo uloženú
stanicu pomenovali (str. 36, 64). Indexový názov
sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery,
alebo je názov totožný s názvom zdroja signálu.
b)
Len počas príjmu RDS signálu (len modely
s regionálnymi kódmi CEL, CEK) (str. 65).
Poznámka
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
interpunkčné znamienka.
84SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_080-087_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 85 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Nahrávanie pomocou
receivera
Receiver je možné nastaviť tak, aby sa
po určitom čase sám vypol.
Pomocou receivera môžete nahrávať z audio/
video zariadenia. Podrobnosti pozri v návode
na použitie príslušného zariadenia.
Keď je receiver zapnutý,
stláčajte SLEEP.
Po každom stlačení tlačidla SLEEP sa
zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Ak je aktivovaný vypínací časovač, na displeji
svieti “SLEEP”.
Nahrávanie na CD-R disk
Pomocou receivera môžete nahrávať na CD-R
disk. Podrobnosti pozri v návode na použitie
CD rekordéra.
1
Rada
Zostávajúci čas do vypnutia skontrolujete stlačením
SLEEP pred vypnutím receivera. Na displeji
sa zobrazí zostávajúci čas do vypnutia zariadenia.
Ak znova stlačíte SLEEP, vypínací časovač
sa deaktivuje.
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte prehrávacie zariadenie.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Napríklad nalaďte rozhlasovú stanicu,
ktorú chcete nahrávať (str. 61).
3
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
4
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie a na
prehrávacom zariadení spustite
prehrávanie.
Poznámka
Nastavenia zvuku neovplyvnia výstup signálu
z konektorov SA-CD/CD/CD-R OUT.
85SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ďalšie operácie
Do CD rekordéra vložte CD-R disk,
na ktorý chcete nahrávať a nastavte
úroveň nahrávania.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_080-087_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 86 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Nahrávanie na záznamové
médium
1
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte prehrávacie zariadenie.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Bi-amp zapojenie
Ak nepripojíte surround zadné reproduktory,
konektory SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B môžete využiť pre predné
reproduktory na zapojenie Bi-amp.
Pripojenie reproduktorov
Predný
reproduktor
(R)
Predný
reproduktor
(L)
Napríklad do VCR vložte video kazetu,
z ktorej chcete nahrávať.
3
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
Do nahrávacieho zariadenia (VIDEO 1)
vložte videokazetu atď., na ktorú chcete
nahrávať.
4
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie
a na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie.
Hi
Hi
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
Lo
DVD
IN
SAT
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
SAT
IN
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
IN
TV
SAT
BD
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
CENTER
OUT
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
COMPONENT VIDEO
Lo
DMPORT
Y
P B/
CB
PR/
CR
SURROUND
L
R
L
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
CENTER
VIDEO 1
SUBWOOFER
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
L
SPEAKERS
FRONT A
SURROUND
R
L
L
R
SPEAKERS
Poznámka
Niektoré zdroje signálu obsahujú ochranné signály
proti kopírovaniu. V takomto prípade nebude možné
nahrávať požadovaný zdroj vstupného signálu.
Prepojte konektory Lo (alebo Hi)
na predných reproduktoroch s konektormi
SPEAKERS FRONT A a konektory Hi (alebo
Lo) na predných reproduktoroch s konektormi
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B.
Zložte kovové prepojovacie prvky nasadené
na konektoroch Hi/Lo na reproduktoroch.
Inak sa môže receiver poškodiť.
86SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_080-087_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 87 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
10Stláčaním V/v zvoľte “BI-AMP”.
Nastavenie reproduktorov
Na výstup z konektorov SPEAKERS
FRONT A môže byť vyvedený rovnaký
signál ako na výstup z konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B.
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
3
Stláčaním V/v zvoľte “7-SYSTEM”.
4
5
Stláčaním V/v zvoľte “SB SPK”.
6
7
8
9
Stláčaním V/v zvoľte “NO”.
Stlačením
Menu.
Stlačením
parameter.
Vypnutie Menu
Stlačte AMP MENU.
Poznámky
• “SB ASGN” nastavte na “BI-AMP” ešte pred
vykonaním automatickej kalibrácie.
• Ak nastavíte “SB ASGN” na “BI-AMP”,
nastavenie úrovne hlasitosti a vzdialenosti pre
surround zadné reproduktory nebudú funkčné
a použijú sa nastavenia pre predné reproduktory.
• “SB ASGN” nie je možné zvoliť, ak nastavíte
SB SPK na “SINGLE” alebo “DUAL”.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Ďalšie operácie
Stlačte B.
Stláčaním V/v zvoľte “SB ASGN”.
Stlačením
parameter.
alebo b potvrďte
87SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 88 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Kategórie a príslušné tlačidlá
Používanie diaľkového ovládania
Zmena priradení funkcií
tlačidlu
Môžete zmeniť výrobné nastavenia tlačidiel
pre výber zdroja vstupného signálu tak, aby
vyhovovali vaším zariadeniam. Napríklad
ak je do konektora VIDEO 1 na receiveri
pripojený DVD rekordér, tlačidlo VIDEO 1
na tomto DO môžete nastaviť na ovládanie
DVD rekordéra.
Poznámka
Nie je možné zmeniť výrobné nastavenie pre tlačidlá
DMPORT a TUNER.
1
Držte zatlačené tlačidlo pre
výber zdroja vstupného
signálu, ktorého nastavenie
chcete zmeniť.
Príklad: Držte zatlačené VIDEO 1.
2
Podľa uvedenej tabuľky stlačte
tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu pre
požadovanú kategóriu.
Príklad: Stlačte 4.
Teraz je možné prostredníctvom tlačidla
VIDEO 1 aktivovať DVD rekordér.
Kategórie
Stlačte
a)
1
a)
VCR (príkazový režim VTR 2)
2
DVD prehrávač/DVD rekordér
(príkazový režim DVD1)b)
3
DVD rekordér
(príkazový režim DVD3)b)
4
CD prehrávač
5
VCR (príkazový režim VTR 3)
Euro digitálny satelitný prijímač 6
DVR (Terminál digitálnej
káblovej TV)
7
DSS (Digitálny satelitný
prijímač)
8
Blu-ray Disc prehrávač
(príkazový režim BD1)c)
9
Blu-ray Disc rekordér
(príkazový režim BD3)c)
0/10
TVP
-/--/>10/
CLEAR
a) VCR
Sony sú ovládané cez nastavenia VTR 2
alebo VTR 3. Zodpovedajú systémom 8 mm
a VHS.
b) DVD rekordéry Sony sú ovládané cez nastavenia
DVD1 alebo DVD3. Podrobnosti pozri v návode
na použitie DVD rekordérov.
c) Podrobnosti o nastavení BD1 alebo BD3 pozri
v návode na použitie Blu-ray Disc prehrávača
alebo Blu-ray Disc rekordéra.
Vymazanie priradení všetkých
tlačidiel na DO
Súčasne stlačte MASTER VOL –, ?/1
a DMPORT.
Obnovia sa výrobné nastavenia diaľkového
ovládania.
88SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 89 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
x Dolby Digital
Ďalšie informácie
Slovník
x Cinema Studio EX
Režim surround zvuku, ktorý môžeme
považovať za kompiláciu technológie Digital
Cinema Sound, poskytuje zvuk rovnaký ako
v kinosále pomocou nasledovných
3 technológií: “Virtual Multi Dimensions”,
“Screen Depth Matching” a “Cinema Studio
Reverberation”. “Virtual Multi Dimensions”
vytvorí zo skutočných reproduktorov až
7.1 kanálov a v pohodlí vášho domova tak
získate nádherný a výkonný zvuk, aký poznáte
z prostredia kinosál a koncertných miestností.
“Screen Depth Matching” reprodukuje potlačené
vysoké frekvencie a vytvára dojem, že vo filme je
zvuk reprodukovaný priamo z vnútra TV
obrazovky (podobne ako v kinosále spoza plátna).
Tento efekt sa potom pridá do predných
a stredového kanála. “Cinema Studio
Reverberation” reprodukuje zvuk typický pre
najmodernejšie kinosály a nahrávacie štúdiá,
vrátane štúdií Sony Pictures Entertainment. Podľa
typu štúdií je možné zvoliť tri režimy A/B/C.
x Digital Cinema Sound (DCS)
x Dolby Digital Surround EX
Akustická technológia vyvinutá spoločnosťou
Dolby Laboratories, Inc. Surround zadný
kanál je maticou rozdelený na pravý a ľavý
surround kanál, takže je možné zvuk
reprodukovať cez 6.1 kanálov. Obzvlášť akčné
scény sa reprodukujú s dynamickejším
a realistickejším zvukom.
x Dolby Pro Logic II
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 5.1 kanálov určených
na prehrávanie. Dostupný je režim pre film
(MOVIE) a hudbu (MUSIC) (pre stereo zvuk).
Staré filmy kódované v tradičnom stereo
formáte je možné reprodukovať cez
5.1-kanálový surround zvuk.
x Dolby Pro Logic IIx
Technológia pre prehrávanie 7.1- alebo
6.1-kanálového zvuku. Spolu so zvukom
kódovaným do formátu Dolby Digital
Surround EX je možné zvuk kódovaný
do 5.1-kanálového formátu Dolby Digital
reprodukovať cez 7.1 (alebo 6.1) kanálov.
Navyše je možné existujúci stereo záznam tiež
reprodukovať cez 7.1 (alebo 6.1) kanálov.
x Dolby Surround
(Dolby Pro Logic)
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc.
Stredový a mono surround kanál je maticou
rozdelený na dva stereo kanály. Zvuk sa
reprodukuje ako 4-kanálový surround zvuk.
Je to najbežnejšia metóda spracovania zvuku
pri DVD video zázname.
Pokračovanie
89SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Používanie diaľkového ovládania/
Ďalšie informácie
Jedinečná technológia reprodukcie zvuku určená
pre domáce kino vyvinutá spoločnosťou Sony
v spolupráci so Sony Pictures Entertainment, aby
sa v pohodlí vášho domova dosiahol zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte
z prostredia kinosál a koncertných miestností.
Technológia “Digital Cinema Sound” spolu
s procesorom DSP (Digital signal processor)
a zmeranými údajmi vytvára v pohodlí vášho
domova zvukové polia presne podľa zámerov
tvorcov filmu.
Technológia kódovania/dekódovania zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories,
Inc. Pozostáva z predných (Ľavý/Pravý),
stredového, surround (Ľavý/Pravý) kanálov
a kanála pre subwoofer. Ide o zvukový
štandard pri DVD video zázname, ktorý je tiež
známy pod názvom 5.1-kanálový surround
zvuk. Keďže je surround kanál stereofonický,
reprodukcia zvuku je realistickejšia než
pri systéme Dolby Surround.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 90 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
x DTS 96/24
x Kompozitný video signál
Formát digitálneho zvuku vo vysokej kvalite.
Zvuk sa nahráva pri vzorkovacej frekvencii
a dátovom toku 96 kHz/24 bit, čo je možné
maximum pri DVD video zázname. Počet
kanálov závisí od záznamu.
Štandardný formát pre prenos video signálu.
Jasová Y a farebná C zložka signálu
sa prenášajú spolu.
x DTS Digital Surround
Metóda konverzie analógového zvuku
na digitálny, aby sa umožnilo počúvanie
digitálneho zvuku.
Technológia kódovania/dekódovania
digitálneho zvuku pre kiná vyvinutá
spoločnosťou DTS, Inc. Komprimuje zvuk
v menšej mierne než technológia Dolby Digital,
čím sa zvýši kvalita reprodukcie zvuku.
x DTS-ES
Formát 6.1-kanálového zvuku so surround
zadným kanálom. Dostupné sú dva režimy,
“Discrete 6.1” s oddeleným záznamom
všetkých kanálov a “Matrix 6.1”, pri ktorom sa
maticou rozdelí surround zadný kanál na LS
a RS kanál. Systém je ideálny pre prehrávanie
zvukových stôp filmov.
x DTS Neo:6
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 6.1 kanálov určených
na prehrávanie. Podľa zdroja prehrávania
a preferencií je možné zvoliť dva režimy,
CINEMA pre filmy a MUSIC pre stereo zvuk
(napr. hudba).
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení, čo vám umožní sledovať
vysokokvalitný digitálny obraz aj zvuk.
HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection - Ochrana
širokopásmových prenosov digitálneho
záznamu), ktorá slúži na ochranu proti
kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
x PCM (Pulse Code Modulation
- Pulzná kódová modulácia)
x S-AIR (Sony Audio Interactive
Radio frekvencia)
V poslednom čase sa zaznamenal prudký
rozmach DVD médií, digitálneho vysielania
a ďalších vysokokvalitných médií.
Za účelom prenosu signálu z takýchto
kvalitných médií bez straty na kvalite vyvinula
spoločnosť Sony technológiu pod názvom
“S-AIR” určenú pre rádiový prenos
digitálnych audio signálov bez použitia
kompresie a aplikovala ju do systému
EZWRT10/EZW-T100.
Táto technológia prenáša digitálne audio
signály bez použitia kompresie pomocou
frekvenčného pásma 2,4 GHz v pásme ISM
(Industrial, Scientific, and Medical band pásmo pre priemysel, vedu a zdravotníctvo),
ktoré je typické pre bezdrôtové siete LAN
a Bluetooth aplikácie.
x Vzorkovacia frekvencia
Aby bola možná konverzia analógového
zvuku na digitálny, musia sa analógové dáta
kvantifikovať. Tento proces sa nazýva
vzorkovanie a počet, koľkokrát za sekundu
sa analógové dáta kvantifikujú, sa nazýva
vzorkovacia frekvencia. Štandardné audio
CD disky obsahujú dáta kvantifikované
44 100-krát za sekundu, čiže ich vzorkovacia
frekvencia je 44,1 kHz. Vo všeobecnosti
znamená vyššia vzorkovacia frekvencia
vyššiu kvalitu zvuku.
90SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 91 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
x x.v.Colour
Technológia x.v.Colour vyvinutá
spoločnosťou Sony je zlučiteľná so
štandardom xvYCC (eXtended Video YCC).
Je to obchodná značka spoločnosti Sony.
xvYCC je medzinárodný štandard pre farebný
priestor vo video signáli.
Tento štandard dokáže reprodukovať širšiu
farebnú škálu než sa bežne využíva pri
vysielacom štandarde.
x Zložkový video signál
Formát prenosu video signálu tromi
samostatnými zložkami signálu: jasová Y,
farebná Pb a farebná Pr. Vysokokvalitný
obrazový signál akým je formát DVD video
alebo HDTV sa prenáša vernejšie.
Tri konektory sú farebne rozlíšené - zelený,
modrý a červený.
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či
sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
odpojte sieťovú šnúru zo zásuvky. Pri
odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Nárast teploty vo vnútri
zariadenia
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu. Ak používate zariadenie pri
zvýšenej hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná
a bočné steny zariadenia sa postupne
zahrievajú. Aby nedošlo k popáleniu,
nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
Ďalšie informácie
Pokračovanie
91SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 92 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Umiestnenie
Funkcia S-AIR
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím predĺžite životnosť
jednotlivých častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla, alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a následne
tak spôsobiť poruchu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti iných
zariadení (napr. TVP, VCR alebo kazetový
deck). Ak je zariadenie v blízkosti TVP,
VCR alebo kazetového decku, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Platí to
obzvlášť ak používate internú anténu.
Z tohto dôvodu odporúčame používať
externú anténu.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrní,
keďže pri umiestnení zariadenia na špeciálne
povrchovo upravenú podlahu (voskovanú,
olejovanú, leštenú atď.) môže dôjsť
k poškodeniu povrchu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR audio signál šíri
rádiovými vlnami, zvuk môže vypadávať,
ak rádiovým vlnám bránia prekážky.
Sú to bežné vlastnosti rádiových vĺn a nejde
o poruchu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR audio signál šíri
rádiovými vlnami, zariadenie generujúce
elektromagnetické žiarenie (napr. mikrovlnná
rúra) môže rušiť prenos zvukového signálu.
• Keďže sa pri funkcii S-AIR používajú
rádiové vlny zdieľajúce rovnaké frekvenčné
pásmo ako iné bezdrôtové systémy (napr.
bezdrôtový LAN alebo Bluetooth), môže sa
vyskytnúť rušenie alebo nekvalitný príjem.
V takomto prípade vykonajte nasledovný
postup:
– Tento systém neumiestňujte do blízkosti
iných bezdrôtových systémov.
– Tento systém a iné bezdrôtové systémy
nepoužívajte súčasne.
• Prenosová vzdialenosť (dosah) závisí od
prostredia používania. Vyhľadajte miesto,
kde je prenos medzi hlavným a pomocným
zariadením S-AIR najúčinnejší a používajte
ich v danom mieste.
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení zariadenie
vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá
ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
92SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 93 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Zvuk
Nie je počuť zvuk, bez ohľadu
na zvolené zariadenie, alebo počuť
len slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú reproduktorové káble
správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky
ostatné zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME nastavený na “VOL MIN”.
• Skontrolujte, či nie je SPEAKERS
nastavené na OFF (str. 29).
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Stlačením MUTING zrušte funkciu
vypnutia zvuku.
• Skontrolujte, či ste tlačidlami pre výber
zdroja vstupného signálu zvolili správny
zdroj signálu.
• Aktivoval sa ochranný systém receivera.
Vypnite receiver, odstráňte skrat a znova
receiver zapnite.
Nie je počuť zvuk z digitálneho zdroja
signálu (zo zariadení pripojených do
konektorov COAXIAL alebo OPTICAL).
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “ANALOG” (str. 80).
• Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia
ANALOG DIRECT.
• Skontrolujte, či zvolený vstupný audio
(digitálny) konektor nie je priradený iným
zdrojom vstupného signálu pomocou
funkcie DIGITAL ASSIGN (str. 81).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené,
alebo sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Nastavte parametre vyváženia v Menu
LEVEL.
Na displeji sa zobrazí “NO INPUT”
(Žiadny zdroj vstupného signálu)
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do
konektora COAXIAL alebo OPTICAL.
Keď na vstupe do konektora COAXIAL
alebo OPTICAL nie je žiadny signál, na
displeji sa zobrazí “NO INPUT” (Žiadny
zdroj vstupného signálu). Nejde však
o poruchu.
Pokračovanie
93SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ďalšie informácie
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť
zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušných vstupných audio
konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov
používaných na prepojenie úplne zasunuté
v konektoroch zariadenia aj receivera.
Z jedného z predných reproduktorov
nepočuť zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne. Ak aj
v slúchadlách počujete len jeden kanál,
zariadenie nemusí byť k receiveru pripojené
správne. Skontrolujte, či sú koncovky
káblov používaných na prepojenie úplne
zasunuté v konektoroch zariadenia aj
receivera. Ak v slúchadlách počujete
obidva kanály, predný reproduktor nemusí
byť k receiveru pripojený správne.
Skontrolujte prepojenie predného
reproduktora, ktorý nehrá.
• Skontrolujte, či ste nepripojili len jeden
konektor L alebo R. Mali by byť pripojené
obidva. Použite audio kábel (nedodávaný).
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 94 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Je počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďaleko od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej
3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• Konektory a koncovky káblov sú
znečistené. Vyčistite ich jemnou
handričkou mierne navlhčenou v liehu.
Zo stredového/surround/surround
zadných reproduktorov nepočuť zvuk,
alebo počuť len slabý zvuk.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX
(str. 58).
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov
(str. 34).
• Skontrolujte, či je veľkosť stredového/
surround reproduktorov nastavená
na “SMALL” alebo “LARGE” (str. 42).
• Skontrolujte, či sú surround zadné
reproduktory nastavená na “SINGLE”
alebo “DUAL” (str. 42).
Zo surround zadného reproduktora
nie je počuť zvuk.
• Niektoré disky neobsahujú informáciu
Dolby Digital Surround EX, aj keď sa
na obale nachádza logo Dolby Digital
Surround EX. V takomto prípade zvoľte
“SB ON” (str. 40).
Nedarí sa vytvoriť priestorový efekt.
• Skontrolujte, či je funkcia zvukového poľa
zapnutá (stlačte MOVIE alebo MUSIC).
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou
než 48 kHz.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo
DTS sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk
atď. vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď.
do vstupných digitálnych konektorov
receivera skontrolujte audio nastavenie
(nastavenie audio výstupu) pripojeného
zariadenia.
Nepočuť zvuk zo zariadenia pripojeného
do adaptéra DIGITAL MEDIA PORT.
• Nastavte hlasitosť na receiveri.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT a/alebo
zariadenie nie je pripojené správne.
Vypnite receiver a odpojte a znova zapojte
adaptér DIGITAL MEDIA PORT a/alebo
zariadenie.
• Skontrolujte, či je adaptér DIGITAL
MEDIA PORT a/alebo zariadenie
kompatibilné s týmto receiverom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne
pripojený.
• Skontrolujte, či je subwoofer zapnutý.
• Skontrolujte, či je subwoofer nastavený
na “YES” (str. 42).
• Zo subwoofera v závislosti od zvukového
poľa nemusí byť počuť zvuk.
94SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 95 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Obraz
Na TV obrazovke/monitore sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz
nie je kvalitný.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného
režimu.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• V závislosti od adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT nemusí byť dostupný
výstupný video signál.
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené
správne (str. 21).
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu (str. 35).
HDMI
Vstupný obrazový signál z konektora
HDMI receivera sa nezobrazuje na TVP.
• Skontrolujte HDMI prepojenie.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
Receiver ani TVP nereprodukuje
žiadny zvuk počas používania funkcie
System Audio Control.
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný
s funkciou System Audio Control.
• Ak TVP nedisponuje funkciou System
Audio Control, v Menu HDMI zmeňte
nastavenia “AUDIO FOR HDMI” na
– “TV+AMP”, ak chcete reprodukovať
zvuk cez reproduktory TVP aj
reproduktory pripojené k tomuto
receiveru.
– “AMP”, ak chcete reprodukovať zvuk
len cez reproduktory pripojené k tomuto
receiveru.
• Ak nie je možné reprodukovať zvuk zo
zariadenia pripojeného k tomuto receiveru
– Zvoľte príslušný zdroj vstupného
signálu, ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného cez HDMI
prepojenie k tomuto receiveru.
– Prepnite predvoľbu na TVP, ak chcete
sledovať TV vysielanie.
– Zvoľte zariadenie alebo zdroj vstupného
signálu, ak sledujete program zo
zariadenia pripojeného k TVP.
Podrobnosti o tejto operácii pozri
v návode na použitie TVP.
Pokračovanie
95SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ďalšie informácie
Vstupný signál na konektore HDMI na
receiveri sa nereprodukuje z receivera
alebo reproduktorov TVP.
• Skontrolujte HDMI prepojenie.
• Nie je možné počúvať zvuk zo Super
Audio CD prehrávača cez HDMI
prepojenie.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
Funkcia ovládania cez HDMI nefunguje.
• Skontrolujte HDMI prepojenie (str. 22).
• Skontrolujte, či je “CONTROL FOR HDMI”
nastavené na “CTRL ON” v Menu HDMI.
• Zistite, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
cez HDMI.
• Skontrolujte nastavenie funkcie ovládania
cez HDMI na pripojenom zariadení. Pozri
návod na použitie pripojeného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, pripojíte/
odpojíte sieťovú šnúru, alebo dôjde
k výpadku napájania, zopakujte postup
z časti “Príprava na funkciu “BRAVIA”
Sync” (str. 67).
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 96 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Diaľkové ovládanie TVP nie je možné
používať na ovládanie pripojeného
zariadenia, keď používate funkciu
ovládania cez HDMI.
• Zmeňte zdroj vstupného signálu na
receiveri na zdroj vstupného signálu
HDMI, do ktorého je dané zariadenia
pripojené.
Funkcia S-AIR
Prenos zvukového signálu nie je
aktívny.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie
S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m od
tohto hlavného zariadenia S-AIR.
• Overte nastavenia ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj pomocné zariadenie
S-AIR (str. 74).
• Spárovali ste hlavné zariadenie S-AIR
s iným pomocným zariadením S-AIR.
Spárujte želané pomocné zariadenie
S-AIR (str. 75).
• Hlavné zariadenie S-AIR je spárované
s iným pomocným zariadením S-AIR.
Zrušte spárovanie.
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
produktov.
• Prestaňte používať iný bezdrôtový
produkt.
• Pomocné zariadenie S-AIR je vypnuté.
Zapojte sieťovú šnúru a zapnite pomocné
zariadenie S-AIR.
Zvuk nie je reprodukovaný S-AIR
prijímačom.
• Overte, či sú zariadenia pripojené
do analógových konektorov na tomto
receiveri.
Zvuk nie je reprodukovaný produktom
S-AIR.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie
S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto hlavného zariadenia S-AIR.
• Overte nastavenia ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj pomocné zariadenie
S-AIR (str. 74).
• Skontrolujte nastavenie párovania
(str. 75).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite bližšie k sebe.
• Nepoužívajte zariadenia generujúce
elektromagnetické žiarenie
(napr. mikrovlnná rúra).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
produktov.
• Prestaňte používať iný bezdrôtový
produkt.
• Zmeňte nastavenie “RF SETUP” (str. 78).
• Zmeňte nastavenia ID pre hlavné
aj pomocné zariadenie S-AIR.
• Vypnite toto aj pomocné zariadenie S-AIR
a potom ich znova zapnite.
• K pomocnému zariadeniu S-AIR nesmú
byť pripojené slúchadlá.
Počuť šum, alebo zvuk vypadáva.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie
S-AIR, umiestnite ho viac než 8 m
od tohto hlavného zariadenia S-AIR.
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite bližšie k sebe.
• Nepoužívajte zariadenia generujúce
elektromagnetické žiarenie
(napr. mikrovlnná rúra).
• Hlavné a pomocné zariadenie S-AIR
umiestnite ďalej od iných bezdrôtových
produktov.
• Prestaňte používať iný bezdrôtový
produkt.
• Zmeňte nastavenie “RF SETUP” (str. 78).
• Zmeňte nastavenia ID pre hlavné
aj pomocné zariadenie S-AIR.
96SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 97 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Tuner (rádio)
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény
s receiverom použite 75 Ohm koaxiálny
kábel (nedodávaný) (pozri obrázok nižšie).
Ak k receiveru pripojíte externú anténu,
uzemnite ho, aby bol chránený pred
poškodením bleskom. Uzemňovací kábel
nepripájajte na potrubie s rozvodom plynu.
Externá FM anténa
Receiver
ANTENNA
AM
Uzemňovací
kábel
(nedodávaný)
Uzemnenie
Rozhlasové stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte, či sú správne pripojené
antény. Nasmerujte antény, alebo
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý
(pri automatickom ladení).
Použite priame ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice,
alebo sa vymazali (ak vyvolávate uložené
stanice). Uložte stanice (str. 63).
• Stláčaním DISPLAY na receiveri zobrazte
na displeji frekvenciu.
* Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Diaľkové ovládanie (DO)
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
DO a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich
za nové.
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne
tlačidlo pre výber zdroja vstupného
signálu.
Chybové hlásenia
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony. Ak sa počas
funkcie automatickej kalibrácie zobrazí
chybové hlásenie, pozri “Chybové a výstražné
hlásenia” (str. 32) a vyriešte problém.
PROTECT (Ochrana)
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením, alebo je horný panel
receivera niečím zakrytý. Receiver sa po pár
sekundách automaticky vypne. Skontrolujte
zapojenie reproduktorov a znova zapnite
receiver.
Pokračovanie
97SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
Ďalšie informácie
RDS nefunguje.*
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Požadovaná RDS informácia
sa nezobrazí.*
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite,
či práve poskytujú požadovanú službu.
Ak áno, služba môže byť dočasne mimo
prevádzky.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 98 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Ak sa vám problém nepodarilo
odstrániť
Vymazanie pamäte receivera môže problém
vyriešiť (str. 28). Nezabudnite však, že všetky
uložené nastavenia sa obnovia na výrobne
nastavené hodnoty a budete ich musieť znova
nastaviť.
Ak problém pretrváva
Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony. Ak v servise dôjde počas
opravy k výmene niektorých dielov, môže
si servis staré diely ponechať.
V prípade problému s funkciou S-AIR
odovzdajte pracovníkovi Sony na overenie
kompletný systém (hlavné zariadenie S-AIR
aj pomocné zariadenie S-AIR).
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uložených nastavení
str. 28
Upravených zvukových polí
str. 60
Technické údaje
Zosilňovač
Modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK, AU1)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, Celkové hramonické
skreslenie (ďalej THD) 0,09%)
85 W + 85 W
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime Surround2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
140 W/kanál
1)
Merané v nasledovných podmienkach:
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK, AU
Striedavé napätie (AC)
230 V, 50 Hz
2) Referenčný výstupný výkon pre predné, stredový,
surround a surround zadné reproduktory.
V závislosti od nastavenia zvukových polí
a zdrojov vstupného signálu nemusí byť
na výstupe žiadny zvukový signál.
Frekvenčný rozsah
Analógový
10 Hz – 70 kHz
+0,5 kHz /–2 dB
(s vypnutým zvukovým
poľom a ekvalizérom)
Vstupy
Analógové
Citlivosť: 500 mV/50 kOhm
Odstup signál - šum
(ďalej S/N)3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (Koaxiálny)
Impedancia: 75 Ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (Optický)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy (Analógové)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/10 kOhm
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kOhm
Ekvalizér
Úrovne zisku
±6 dB, 1 dB krok
98SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_088-099_STR-DH700.fm
masterpage: Pravý
STR-DH700_SK.book Page 99 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
3)
INPUT SHORT (Vstup nakrátko)
(s vypnutým zvukovým poľom a ekvalizérom).
4) So záťažou, úroveň vstupu.
Tuner - pásmo FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
87,5 - 108,0 MHz
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
Regionálny kód
Ladenie
Krok
ladenia
10 kHz
Krok
ladenia
9 kHz
CEL, CEK
–
531 –
1 602 kHz
AU
530 –
1 710 kHz
531 –
1 710 kHz
Anténa
Medzifrekvencia
Rámová anténa
450 kHz
Video
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vš-š/75 Ohm
COMPONENT VIDEO
(Zložkový video signál):
Y: 1 Vš-š/75 Ohm
PB/CB: 0,7 Vš-š/75 Ohm
PR/CR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
80 MHz, HD prechod
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (keď je “CONTROL
FOR HDMI” v Menu
HDMI nastavené
na “CTRL OFF”
a “STANDBY”
v Menu S-AIR
na “STBY OFF”)
Rozmery (š/v/h) (cca)
430 × 157,5 × 322 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (cca)
8,0 kg
Dodávané príslušenstvo
Návod na použitie (tento návod)
Návod na jednoduché nastavenie (1)
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Diaľkové ovládanie RM-AAU023 (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Kalibračný mikrofón
(ECM-AC2 alebo ECM-AC2a) (1)
Podrobnosti o regionálnom kóde vášho
modelu pozri str. 3.
Právo na zmeny vyhradené.
Na niektorých plošných spojoch nie sú
použité samozhasínajúce halogenidové
prísady.
Všeobecne
Napájanie
Napájanie
CEL, CEK
Striedavé napätie (AC)
230 V, 50/60 Hz
AU
Striedavé napätie (AC)
230 V, 50 Hz
Ďalšie informácie
Regionálny kód
Výstupné napätie (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAX
Príkon
Regionálny kód
Príkon
CEL, CEK, AU
240 W
99SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH700_SK\Fm\Sk_100-100_STR-DH700.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH700_SK.book Page 100 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Index
Číslice
CH
S
2 kanály 59
2CH STEREO 59
5.1 kanálov 16
7.1 kanálov 16
Chybové hlásenia 97
A
K
AUTO CALIBRATION 30
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 55
Kamkordér
Zapojenie 26
S-AIR 71
Satelitný prijímač
Zapojenie 25
SB DEC 46
Set-top box
Zapojenie 25
Super Audio CD prehrávač
Prehrávanie 37
Zapojenie 20
System Audio Control 69
System Power Off 70
B
BI-AMP 51
Blu-ray Disc prehrávač
Prehrávanie 38
Zapojenie 22, 24
C
CD prehrávač
Prehrávanie 37
Zapojenie 20
CD rekordér
Zapojenie 20
D
Diaľkové ovládanie 12
DIGITAL ASSIGN 81
Digital Cinema Sound
(DCS) 89
DIGITAL MEDIA PORT
Zapojenie 83
Dolby Digital 89
DTS 90
DVD prehrávač
Prehrávanie 38
Zapojenie 24
DVD rekordér
Zapojenie 26
H
HDMI
Audio signál pre HDMI 49
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI) 49
Zapojenie 22
I
INPUT MODE 80
L
Ladenie
Automatické 61
Predvolieb 63
Priame 62
M
Menu
A. CAL 54
AUDIO 48
EQ 45
HDMI 49
LEVEL 44
S.AIR 54
SUR 45
SYSTEM 50
TUNER 47
N
Nahrávanie
Na CD-R 85
Na záznamové médium 86
O
One-Touch Play 69
P
T
TEST TONE 34
Tuner (rádio)
Zapojenie 27
TVP
Zapojenie 19
V
VCR
Zapojenie 26
Video hra
Zapojenie 26
Vypínací časovač 85
Vypnutie zvuku 35
Výber
Sada reproduktorov 29
Zariadenie 35
Zvukové pole 57
Z
Zapojenie Bi-amp 86
Zvukové polia
Resetovanie 60
Výber 57
PAIRING 75
Počiatočné nastavenie 28
Pomenovanie 36, 64
R
RDS 65
Reproduktory
Zapojenie 17
100SK
STR-DH700
4-129-783-41(1)
STR-DH700_SK.book Page 102 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
STR-DH700_SK.book Page 103 Tuesday, March 31, 2009 4:54 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising