Sony | STR-DH740 | Sony STR-DH740 7.2-kanálový AV prijímač domáceho kina Návod na použitie

4-448-428-12(1) (SK)
Multikanálový
prijímač AV
Návod na použitie
STR-DH740
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste
predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného
ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené
vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Informácie pre zákazníkov v
Spojených štátoch amerických
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové čísla sa nachádzajú
na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla vpíšte
na vyhradené riadky nižšie. Uveďte ich,
kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom
obrátite na predajcu produktov spoločnosti
Sony.
Číslo modelu
Sériové číslo
Tento symbol upozorňuje
používateľa na výskyt
neizolovaného „nebezpečného
napätia“ vo vnútri zariadenia,
ktoré môže byť dostatočne
veľké, aby osobám spôsobilo
úraz elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo
vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od
elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej
zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri
dotyku počas bežnej
prevádzky.
2SK
Tento symbol upozorňuje
používateľa na dôležité pokyny
týkajúce sa prevádzky a údržby
(servisu) zariadenia uvedené
v dokumentoch dodaných so
zariadením.
Dôležité bezpečnostné pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prečítajte si tieto pokyny.
Uschovajte si tieto pokyny.
Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
Dodržujte všetky pokyny.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
Čistite ho iba suchou handričkou.
Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie inštalujte podľa pokynov
výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov
tepla, napríklad radiátorov, teplotných
regulátorov, sporákov ani iných zariadení
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú
teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky
polarizovanej ani uzemňovacej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva konektory,
z ktorých je jeden hrubší než druhý.
Uzemňovacia zástrčka má dva konektory
a tretí uzemňovací kolík. Širší konektor
a tretí kolík plnia bezpečnostnú funkciu.
Ak dodaná zástrčka nevyhovuje zásuvke,
požiadajte príslušného elektrikára
o výmenu zastaranej zásuvky.
10) Na napájací kábel nestúpajte ani ho
nestláčajte, a to najmä v oblasti zástrčky,
objímky a výstupu zo zariadenia.
11) Používajte len prípojky alebo
príslušenstvo určené výrobcom.
12) Používajte len vozík, podstavec, stojan,
konzolu alebo stolík určený výrobcom
alebo predávaný so zariadením. Pri
použití vozíka buďte opatrní, aby pri
pohybe vozíka, na ktorom je zariadenie
položené, nedošlo k úrazu v dôsledku jeho
prevrátenia.
13) Zariadenie odpojte od zásuvky počas
búrok, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky opravy prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Kvalifikovaný servis je nevyhnutný
v prípade akéhokoľvek poškodenia
zariadenia, napríklad v prípade
poškodenia napájacieho kábla alebo
zástrčky, obliatia zariadenia alebo zásahu
inými predmetmi, vystavenia zariadenia
dažďu alebo vlhkosti, neštandardnej
prevádzky alebo pádu zariadenia.
Nasledujúce vyhlásenie FCC sa
vzťahuje len na verziu tohto
modelu, ktorá bola vyrobená na
predaj na území USA. Ostatné
verzie nemusia byť v súlade s
technickými smernicami FCC.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel
FCC. Tieto obmedzenia zaručujú primeranú
ochranu pred škodlivým rušením v obytných
oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a
môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu.
Ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade
s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie
rádiokomunikácie. Nemožno však zaručiť, že
sa rušenie v určitých prípadoch nevyskytne aj
pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového
alebo televízneho signálu, ktoré možno určiť
vypnutím a zapnutím zariadenia, mal by sa
používateľ pokúsiť rušenie odstrániť jedným
alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
– Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie
prijímajúcej antény.
– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Pripojte zariadenie k zásuvke v odlišnom
obvode, než ku ktorému je pripojený
prijímač.
– Obráťte sa na predajcu alebo skúseného
technika zabezpečujúceho údržbu rádií
a televízorov.
3SK
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek zmenami
alebo úpravami, ktoré nie sú výslovne uvedené
v tejto príručke, sa zbavujete právomoci
používať toto zariadenie.
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov a konektorov,
aby boli splnené emisné limity komisie FCC.
Kábel reproduktorov by mal byť pripojený k
zariadeniu a reproduktorom podľa
nasledujúcich pokynov, aby ste predišli úrazu
elektrickým prúdom.
1) Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
2) Odizolujte časť kábla reproduktorov
v dĺžke 10 až 15 mm.
3) Opatrne pripojte kábel reproduktorov
k zariadeniu a reproduktorom tak, aby ste
sa odizolovanej časti kábla reproduktorov
nedotkli rukou. Pred odpojením kábla
reproduktorov od zariadenia a
reproduktorov odpojte aj sieťovú šnúru od
elektrickej siete.
Informácie pre zákazníkov
v Kanade
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov a konektorov.
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických
4SK
zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou s týmto
produktom nemožno zaobchádzať ako s
domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg)
alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu
pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za
odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre
otázky týkajúce sa súladu produktu
s normami na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na
adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na
model STR-DH740. Číslo modelu je
uvedené v pravom dolnom rohu predného
panela. V tejto príručke sa používajú
obrázky modelu určeného pre Európu
a môžu sa od vášho modelu líšiť. Akékoľvek
odlišnosti v prevádzke sú v príručke
označené textom „iba model pre Európu“.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa opisuje ovládanie prijímača
pomocou dodaného diaľkového ovládača.
Okrem neho môžete používať aj tlačidlá
alebo gombíky na prijímači, ak majú
rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských
právach
Tento prijímač je vybavený systémami
Dolby* Digital, Pro Logic Surround
a DTS** Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic, Surround EX a symbol
dvojitého písmena D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby
Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa
patentov USA č.: 5 956 674, 5 974 380,
6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929,
7 392 195, 7 272 567 a iných patentov
vydaných alebo čakajúcich na vydanie
v USA a iných krajinách. DTS-HD
a príslušný symbol, ako aj DTS-HD spolu
s týmto symbolom sú registrovanými
ochrannými známkami a DTS-HD Master
Audio je ochrannou známkou spoločnosti
DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM).
5SK
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných krajinách.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod
touch sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA
a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky
a registrované ochranné známky patria
príslušným vlastníkom. V tejto príručke sa
neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na
pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo distribúcia
takejto technológie oddelene od produktu
zakázaná.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ a logo „x.v.Color
(x.v.Colour)“ sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
6SK
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
InstaPrevue™ je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Silicon Image, Inc. v USA a iných
krajinách.
Obsah
Informácie o tejto príručke ............ 5
Dodané príslušenstvo ...................... 9
Popis a umiestnenie častí .............. 10
Úvodné informácie ........................ 17
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov .......... 19
2: Pripojenie reproduktorov ......... 21
3: Pripojenie televízora .................. 23
4a: Pripojenie obrazových
zariadení ................................... 24
4b: Pripojenie zvukových
zariadení ................................... 28
5: Pripojenie antén ......................... 29
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ................. 29
Príprava prijímača
Zapnutie prijímača ........................ 30
Nastavenie prijímača pomocou
obrazovky Easy Setup ............. 30
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke (OSD) ............... 33
Základné operácie
Prehrávanie pomocou vstupného
zdrojového zariadenia ............ 34
Prehrávanie pomocou zariadenia
iPod alebo iPhone ................... 36
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB ........................ 38
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových staníc
FM a AM .................................. 41
Ukladanie rozhlasových staníc
v pásme FM alebo AM
(Preset Memory) ..................... 43
Príjem vysielania služieb RDS
(iba modely pre Európu,
Austráliu a Taiwan) ................ 44
Reprodukovanie zvukových
efektov
Výber zvukového poľa .................. 45
Používanie funkcie
Night Mode ............................. 48
Výber typu kalibrácie .................... 48
Nastavenie ekvalizéra .................... 48
Používanie funkcie Pure Direct ... 49
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí ....... 49
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync? ....... 50
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync .......................... 50
Prehrávanie jediným dotykom .... 51
Ovládanie hlasitosti systému ........ 52
Vypnutie systému .......................... 52
Výber scény .................................... 53
Ovládanie domáceho kina ............ 53
Jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládačom ................................ 53
7SK
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE) ..................... 54
Používanie iných konektorov
zvukového vstupu
(Audio Input Assign) ............. 54
Používanie pripojenia Bi-amp ..... 56
Obnovenie predvolených
výrobných nastavení ............... 56
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings ......... 57
Easy Setup ....................................... 59
Ponuka Speaker Settings ............... 59
Ponuka Audio Settings .................. 63
Ponuka HDMI Settings ................. 64
Ponuka Input Settings ................... 65
Ponuka System Settings ................ 66
Ovládanie bez používania
ponuky OSD ............................ 66
Používanie diaľkového
ovládača
Opätovné priradenie
tlačidla vstupu .......................... 71
Obnovenie tlačidiel vstupu ........... 72
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ................... 73
Riešenie problémov ....................... 74
Technické údaje ............................. 81
Register ............................................ 83
8SK
Dodané príslušenstvo
•
•
•
•
•
Návod na použitie (táto príručka)
Sprievodca rýchlym nastavením (1)
Diaľkový ovládač (RM-AAU168) (1)
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
Drôtová anténa FM (1)
Vloženie batérií do
diaľkového ovládača
Do diaľkového ovládača vložte dve dodané
batérie R6 (veľkosti AA). Pri vkladaní
batérií dodržte správnu polaritu.
• Rámová anténa AM (1)
Poznámky
• Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi
horúcom ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie
a batérie iných typov.
• Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Ak diaľkový ovládač plánujete dlhšie
nepoužívať, vyberte z neho batérie, aby
sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil
a neskorodoval.
• Po výmene batérií sa môžu funkcie tlačidiel
diaľkového ovládača obnoviť na predvolené
nastavenia. V takom prípade znova priraďte
tlačidlá vstupu (str. 71).
• Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový
ovládač, vymeňte všetky batérie za nové.
9SK
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
(str. 30, 43, 49, 56)
B Indikátor ?/1 (zapnúť/pohotovostný
režim)
Svieti nasledujúcim spôsobom:
Zelený: prijímač je zapnutý.
Jantárový: prijímač je
v pohotovostnom režime a
– položka Control for HDMI (str. 64)
je nastavená na možnosť On,
– položka Pass Through (str. 64) je
nastavená na hodnotu On* alebo
Auto.
Keď je prijímač v pohotovostnom
režime a položky Control for HDMI a
Pass Through sú nastavené na
hodnotu Off, indikátor nesvieti.
* Vzťahuje sa len na modely pre USA,
Kanadu, Mexiko, Austráliu a Taiwan.
C SPEAKERS (str. 22, 30)
D TUNING MODE, TUNING +/–
Stlačením môžete ladiť rádio (FM/AM).
Stláčaním tlačidla TUNING +/–
môžete vyhľadávať stanice.
10SK
E A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(str. 35, 45)
F Displej (str. 11)
G NIGHT MODE (str. 63)
H INPUT MODE (str. 54)
I DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu
displeja.
J DISPLAY (str. 71)
K Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
L PURE DIRECT (str. 49)
M Indikátor PURE DIRECT
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie Pure
Direct.
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (str. 35, 62)
INPUT SELECTOR (str. 32, 35, 54)
Port (USB) (str. 28)
Konektor AUTO CAL MIC (str. 32)
Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
Indikátory na displeji
A Indikátor vstupu
Rozsvietením signalizuje aktuálny
vstup.
HDMI
E SP A/SP B/SP A+B
Svieti, kým je zapnutý systém
reproduktorov.
F Indikátor ladenia
Prijímač rozpoznal zariadenie
pripojené pomocou konektora
HDMI IN.
ST
ARC
MEM
Vybratý je televízny vstup a zistili
sa signály kanálu Audio Return
Channel (ARC).
Rozsvieti sa po aktivovaní pamäťovej
funkcie, napríklad ukladania
predvolieb (str. 43).
COAX
Digitálny signál sa prijíma
prostredníctvom konektora
COAXIAL (str. 54).
OPT
Digitálny signál sa prijíma
prostredníctvom konektora
OPTICAL (str. 54).
B D.C.A.C.
Svieti pri používaní výsledkov merania
funkcie Auto Calibration.
C Indikátor Dolby Digital Surround*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď
prijímač dekóduje zodpovedajúce
signály formátu Dolby Digital.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D Indikátor DTS(-HD)*
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď
prijímač dekóduje zodpovedajúce
signály formátu DTS.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
Rozsvieti sa, keď sa prijímač naladí na
stereofónne vysielanie.
G SLEEP
Rozsvieti sa po aktivovaní časovača
spánku (str. 15).
H EQ
Rozsvieti sa po aktivovaní ekvalizéra.
I D.R.C.
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu (str. 64).
J NEO:6
Rozsvieti sa po aktivovaní
dekódovania DTS Neo:6 Cinema/
Music (str. 46, 47).
K Indikátor Dolby Pro Logic
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď
prijímač spracúva signál formátu
Dolby Pro Logic. Táto technológia
maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť
vstupné signály.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
11SK
Poznámka
Tieto indikátory sa v závislosti od nastavenia
šablóny pre reproduktory nemusia
rozsvietiť.
L USB
Rozsvieti sa po zistení zariadenia iPod,
iPhone alebo USB.
* Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital
alebo DTS sa musia vytvoriť digitálne
prepojenia a položka INPUT MODE nesmie
byť nastavená na hodnotu Analog (str. 54) ani
Analog Direct.
12SK
Zadný panel
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
Konektory HDMI IN/OUT*
(str. 23, 26)
Konektory OPTICAL IN
(str. 23, 27)
Konektor COAXIAL IN
(str. 28)
E Časť VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 23, 27)
Žltý
Konektory VIDEO
IN/OUT*
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup,
musíte prepojiť konektor HDMI TV OUT
alebo MONITOR OUT s televízorom (str. 23).
B Časť TUNER
Konektor FM ANTENNA
(str. 29)
Konektory AM ANTENNA
(str. 29)
C Časť SPEAKERS (str. 21)
D Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
Biely (L)
Červený (R)
Čierny
Konektory AUDIO
IN (str. 23, 27, 28)
Konektory
SUBWOOFER OUT
(str. 21)
13SK
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Diaľkový ovládač
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie
zariadenia. Diaľkový ovládač je určený na
ovládanie zvukových alebo obrazových
zariadení značky Sony. Tlačidlo vstupu
môžete znovu priradiť tak, aby
zodpovedalo zariadeniu pripojenému
k prijímaču (str. 71).
Keď sú položky Control for HDMI
(str. 64) a Pass Through (str. 64)
nastavené na hodnotu Off.
B TV ?/1 1) (zapnúť/pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie televízora alebo
nastavenie pohotovostného režimu.
C Tlačidlá vstupu
Slúžia na výber zariadenia, ktoré
chcete používať. Keď v pohotovostnom
režime stlačíte ľubovoľné z tlačidiel
vstupu, prijímač sa zapne. Tieto
tlačidlá sú priradené na ovládanie
zariadení značky Sony.
RM-AAU168
D TOP MENU1)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku BD-ROM alebo
DVD.
REPEAT1)
Slúži na opakované prehrávanie
skladby alebo priečinka.
POP UP/MENU1)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
SHUFFLE1)
Slúži na prehrávanie skladieb alebo
priečinkov v náhodnom poradí.
E
+/–
Slúži na výber priečinka.
F AMP MENU
Slúži na zobrazenie ponuky na
ovládanie prijímača.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b vyberte
položky ponuky a stlačením tlačidla
prejdite na výber alebo ho potvrďte.
H OPTIONS1)
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prijímača alebo
nastavenie pohotovostného režimu.
14SK
Slúži na zobrazenie a výber položiek
z ponuky možností.
I HOME1)
Slúži na zobrazenie domovskej ponuky
na televíznej obrazovke.
J ./> 1), m/M 1), N 1),
X 1), x 1)
Preskočenie, posun dozadu alebo
dopredu, prehrávanie, pozastavenie
a zastavenie operácie.
TUNING +/–1)
Slúži na vyhľadávanie staníc.
D.TUNING
Slúži na aktivovanie režimu priameho
ladenia.
PRESET +/–1)
Slúži na výber uložených staníc alebo
kanálov.
MEM
Slúži na uloženie naladenej stanice.
K SOUND FIELD +/–2)
Slúži na výber zvukového poľa (str. 45).
L PURE DIRECT (str. 49)
M SLEEP
Slúži na nastavenie prijímača tak, aby
sa v zadanom čase automaticky vypol.
Stláčaním tlačidla SLEEP sa na displeji
budú cyklicky striedať tieto hodnoty:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Pri používaní časovača spánku sa na
displeji rozsvieti indikátor SLEEP.
Tip
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
Ak tlačidlo SLEEP stlačíte znova, časovač
spánku sa zruší.
N
+/–
Slúži na nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov naraz.
O
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Ak chcete zvuk obnoviť, stlačte toto
tlačidlo znova.
P RETURN O 1)
Slúži na návrat do predchádzajúcej
ponuky, kým sa na televíznej
obrazovke zobrazuje ponuka alebo
elektronický sprievodca.
Q DISPLAY1)
Slúži na zobrazenie informácií na
displeji.
R Číselné tlačidlá1) 2)
Stlačením
– Uložte stanicu alebo nalaďte uložené
stanice (str. 43).
– Vyberte čísla skladieb. Ak chcete
vybrať skladbu číslo 10, stlačte
tlačidlá 0/10.
– Vyberte čísla kanálov.
S PREVIEW (HDMI)
Slúži na výber funkcie Preview for
HDMI.
Zapína ukážku živého obrazu v obraze
pre vstupy HDMI pripojené k
prijímaču.
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte ukážku jednotlivých vstupov
HDMI a následným stlačením tlačidla
prejdite na výber alebo ho potvrďte.
(Táto funkcia využíva technológiu
Silicon Image InstaPrevue™.)
Poznámka
Funkcia Preview for HDMI je k dispozícii
pri vstupoch HDMI BD, DVD, GAME
a SAT/CATV.
Tipy
• Táto funkcia nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch.
– Zariadenie nie je pripojené k vstupnému
konektoru HDMI.
– Zariadenie pripojené k podporovanému
vstupnému konektoru HDMI nie je
zapnuté.
– Aktuálny vstup nie je vstupom HDMI.
– Položka Fast View je nastavená na
hodnotu Off.
– Vstupom je nepodporovaný formát
obrazu HDMI (480i, 576i, 4K, niektoré
videosignály 3D, niektoré signály
z videokamery alebo signál VGA).
• V prípade vstupu 4K alebo niektorých
videosignálov 3D bude ukážka obrazu
v obraze čierna.
iPhone CTRL
Pri používaní zariadenia iPod alebo
iPhone prejdete do režimu ovládania
tohto zariadenia.
15SK
T AMP
Poznámky
Slúži na aktivovanie ovládania
prijímača.
• Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako
príklady.
• V závislosti od modelu pripojeného zariadenia
nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti
pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom.
U TV INPUT1)
Slúži na výber vstupného signálu
(vstup televízora alebo obrazový
vstup).
1) Informácie o tlačidlách, ktoré môžete používať
na ovládanie jednotlivých zariadení, nájdete
v tabuľke na str. 16.
2) Na tlačidlách 5 a SOUND FIELD + sa
nachádzajú hmatové body. Pri používaní
diaľkového ovládača môžete tieto body využiť
na rozpoznanie tlačidiel.
Ovládanie iných zariadení značky Sony
Názov
2 TV ?/1
Televízor
Videorekordér
DVD
prehrávač
Prehrávač
diskov
Blu-ray Disc
Prehrávač
diskov CD
z
z
z
z
z
z
z
z
z
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
z
z
z
z
R Číselné tlačidlá
z
z
z
z
z
wa TV INPUT
z
16SK
Úvodné informácie
Zvukové alebo obrazové zariadenia pripojené k prijímaču môžete začať používať
vykonaním jednoduchých krokov uvedených nižšie.
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
(str. 19, 21)
Príprava prijímača
Pozrite si časti 6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) (str. 29) a Zapnutie
prijímača (str. 30).
Kontrola pripojenia vhodného pre
príslušné zariadenie
Pripojenie televízora a obrazových
zariadení (str. 23, 24)
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho
konektora. Pozrite si obrázok nižšie.
Pripojenie vyberte podľa konektorov na
zariadení.
Ak sú obrazové zariadenia vybavené
konektormi HDMI, odporúčame zariadenia
pripojiť prostredníctvom pripojenia HDMI.
Digitálne
Analógové
Vysokokvalitný obraz
Nastavenie prijímača
Pozrite si časť Nastavenie prijímača pomocou
obrazovky Easy Setup (str. 30).
Výber nastavení zvukového výstupu
v pripojenom zariadení
Ak chcete reprodukovať multikanálový
digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie výstupu
digitálneho zvuku v pripojenom zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc
značky Sony skontrolujte, či sú položky Audio
(HDMI), BD Audio MIX Setting, Dolby Digital/
DTS, Dolby Digital a DTS nastavené na hodnoty
Auto, Off, Bitstream, Dolby Digital a DTS
(tieto údaje sú platné od 1. augusta 2012).
Po pripojení prijímača pomocou kábla HDMI
ku konzole PlayStation 3 vyberte v ponuke
Sound Settings položku Audio Output Settings
a nastavte hodnoty HDMI a Automatic (platí
v systémovom softvéri verzie 4.21).
Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie dodaných s pripojenými zariadeniami.
Pripojenie zvukových zariadení (str. 28)
17SK
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov
digitálneho zvukového výstupu na pripojenom zariadení. Prijímač podporuje nasledujúce
zvukové formáty.
Zvukový formát
[Displej]
Maximálny počet
kanálov
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a prijímača
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
Multikanálový signál Linear
PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a)
Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
b) Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú s frekvenciou 96 kHz alebo 88,2 kHz.
18SK
Pripojenie
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať až
7.2-kanálový systém reproduktorov
(7 reproduktorov a 2 basové reproduktory).
Príklad konfigurácie systému
reproduktorov
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na
priestorový zvuk
Môžete si vychutnať vysokokvalitnú
reprodukciu diskov DVD alebo Blu-ray Disc
so zvukom zaznamenaným vo formáte 6.1kanálového alebo 7.1-kanálového zvuku.
• Umiestnenie 6.1-kanálového systému
reproduktorov
Zadný reproduktor na priestorový zvuk
umiestnite za miesto počúvania.
A Predný reproduktor (ľavý)
B Predný reproduktor (pravý)
C Stredový reproduktor
D Reproduktor na priestorový zvuk (ľavý)
E Reproduktor na priestorový
zvuk (pravý)
F Zadný reproduktor na priestorový
zvuk (ľavý)*
G Zadný reproduktor na priestorový
zvuk (pravý)*
H Predný horný reproduktor (ľavý)*
I Predný horný reproduktor (pravý)*
J Basový reproduktor
• Umiestnenie 7.1-kanálového systému
reproduktorov
Zadné reproduktory na priestorový zvuk
umiestnite podľa obrázka nižšie. Uhol A
by mal byť rovnaký.
* Zadné reproduktory na priestorový zvuk
a predné horné reproduktory nemôžete
používať súčasne.
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Ak si chcete naplno vychutnať
multikanálový priestorový zvuk podobný
zvuku v kine, potrebujete päť reproduktorov
(dva predné, stredový a dva reproduktory
na priestorový zvuk) a basový reproduktor.
19SK
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
Ak pripojíte ďalšie dva predné horné
reproduktory, sprístupní sa možnosť
reprodukcie vertikálnych zvukových
efektov.
Predné horné reproduktory umiestnite
– v uhle 25° až 35°,
– do výšky v uhle 20° ± 5°.
20˚ ± 5˚
Tip
Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
20SK
2: Pripojenie reproduktorov
Pripojenie
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Reproduktor na priestorový zvuk
Pravý
B
A
A
B
B
Pravý
Basový reproduktor*
Stredový reproduktor
Ľavý
B
Ľavý
Zadný na priestorový zvuk/
Bi-amp/predný horný/
predný reproduktor B**
Pravý
Ľavý
Predný reproduktor A
A Monofónny zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktorový kábel (nie je súčasťou dodávky)
21SK
*
Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do pohotovostného
režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu
vypnite. Ak je funkcia automatického
prepínania do pohotovostného režimu
zapnutá, na základe úrovne vstupného signálu
pre basový reproduktor sa basový reproduktor
automaticky prepína do pohotovostného
režimu a nemusí sa teda reprodukovať zvuk.
** Poznámky k pripojeniu ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
– Ak pripájate len jeden zadný reproduktor
na priestorový zvuk, pripojte ho ku
konektoru L týchto konektorov.
– Ak máte systém prídavných predných
reproduktorov, pripojte ich k týmto
konektorom.
V ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu Speaker B (str. 61).
Požadovaný systém prídavných predných
reproduktorov môžete vybrať pomocou
tlačidla SPEAKERS na prijímači (str. 30).
– Predné reproduktory môžete k týmto
konektorom pripojiť pomocou pripojenia
Bi-amp (str. 22).
V ponuke Speaker Settings nastavte položku
SB Assign na hodnotu Bi-Amp (str. 61).
Pripojenie Bi-amp
Ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete pomocou pripojenia
Bi-amp pripojiť predné reproduktory ku
konektorom SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Predný reproduktor
(pravý)
Predný reproduktor
(ľavý)
Poznámka
Po inštalácii a pripojení reproduktora vyberte
v ponuke Speaker Settings príslušnú šablónu pre
reproduktory (str. 59).
22SK
Prepojte konektory Lo (alebo Hi) na
predných reproduktoroch s konektormi
SPEAKERS FRONT A a konektory Hi
(alebo Lo) na predných reproduktoroch
s konektormi SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Zložte kovové prepojovacie prvky
konektorov Hi/Lo nasadené na
reproduktoroch, aby nedošlo k poruche
prijímača.
Po pripojení Bi-amp nastavte v ponuke
Speaker Settings položku SB Assign na
hodnotu Bi-Amp (str. 61).
3: Pripojenie televízora
TV
Zvukové signály
Zvukové a obrazové
signály
ARC
alebo
A**
B
Obrazové signály
C*
A Optický digitálny kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
C Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
D
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Spoločnosť Sony odporúča používať
schválený kábel HDMI alebo kábel
HDMI značky Sony.
D Obrazový kábel (nie je súčasťou dodávky)
23SK
Pripojenie
Ak prepojíte konektor HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete
sledovať vybratý obrazový vstup. Po prepojení konektora HDMI TV OUT s televízorom
môžete prijímač ovládať pomocou ponuky na obrazovke (OSD).
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Reprodukovanie televízneho
vysielania s viackanálovým
priestorovým zvukom z prijímača
*
Ak je televízor kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC), použite
pripojenie C.
V ponuke HDMI Settings nastavte položku
Control for HDMI na hodnotu On (str. 64).
Ak chcete vybrať iný zvukový signál než signál
prenášaný pomocou kábla HDMI (napríklad
prostredníctvom optického digitálneho kábla
alebo zvukového kábla), zmeňte režim
zvukového vstupu pomocou tlačidla INPUT
MODE (str. 54).
** Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
ARC, použite pripojenie A.
Nezabudnite na televízore vypnúť zvuk
alebo aktivovať funkciu stlmenia zvuku.
4a: Pripojenie obrazových
zariadení
Používanie pripojenia HDMI
Rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) slúži na prenos
obrazových a zvukových signálov
v digitálnom formáte.
Pripojením zariadení kompatibilných
s funkciou Sony BRAVIA Sync pomocou
káblov HDMI možno zjednodušiť
ovládanie. Pozrite si časť Funkcie BRAVIA
Sync (str. 50).
Poznámky
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Televízor (monitor) alebo projektor pripojte ku
konektoru HDMI TV OUT alebo MONITOR
OUT na prijímači. Pravdepodobne nebudete
môcť nahrávať, ani keď pripojíte nahrávacie
zariadenie.
• V závislosti od stavu prepojenia medzi
televízorom a anténou môže byť obraz na
televíznej obrazovke skreslený. V takom
prípade umiestnite anténu ďalej od prijímača.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI
sa môžu prehrávať z reproduktorov
pripojených k prijímaču. Takýto signál
podporuje formát Dolby Digital, DTS
a Linear PCM. Podrobné informácie
nájdete v časti Digitálne zvukové formáty
podporované prijímačom (str. 18).
• Pomocou pripojenia HDMI môže
prijímač prijímať multikanálový
(až 8 kanálov) signál Linear PCM so
vzorkovacou frekvenciou 192 kHz
alebo menej.
• Tento prijímač podporuje formát zvuku
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep
Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) a prenos v režime 4K
alebo 3D.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač
alebo rekordér diskov Blu-ray Disc,
konzolu PlayStation 3 atď.) pomocou
káblov High Speed HDMI, nasaďte si
okuliare na sledovanie trojrozmerného
obrazu a prehrajte obsah
s trojrozmerným obrazom.
Tipy
• Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Keď konektor výstupu zvuku televízora
pripojíte ku konektorom TV IN na prijímači,
aby sa zvuk z televízora prenášal
z reproduktorov pripojených k prijímaču,
nastavte konektor výstupu zvuku televízora
na hodnotu Fixed (ak možno prepínať medzi
hodnotami Fixed a Variable).
Počúvanie zvuku z televízora
Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
HDMI Audio Out v ponuke HDMI Settings
nastavte na hodnotu TV+AMP (str. 65).
24SK
Poznámky k pripojeniu HDMI
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Pripojenie
• Ak chcete prehrávať obraz v režime 4K
(vstupy HDMI BD, GAME a SAT/
CATV), pripojte k prijímaču televízor
a obrazové zariadenie kompatibilné
s režimom 4K (prehrávač alebo rekordér
diskov Blu-ray Disc atď.) pomocou
káblov High Speed HDMI a prehrajte
obsah v režime 4K.
• Ukážku obrazu v obraze môžete
zobraziť zo vstupov HDMI BD, GAME
a SAT/CATV.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení, ale
nemôžete nájsť nepoužívaný
vstup
Pozrite si časť Používanie iných konektorov
zvukového vstupu (Audio Input Assign)
(str. 54).
• Signály DSD diskov Super Audio CD sa
neprijímajú ani nereprodukujú.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa obraz v režime
4K alebo 3D nemusí zobrazovať.
• Podrobné informácie nájdete v návodoch
na použitie jednotlivých pripojených
zariadení.
Pri pripájaní káblov
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
• Nemusíte pripojiť všetky káble. Pripájajte
ich podľa konektorov, ktoré sa
nachádzajú na pripojených zariadeniach.
• Používajte kábel High Speed HDMI.
Ak použijete kábel Standard HDMI,
formát 1080p, Deep Color (Deep Colour),
obraz v režime 4K alebo 3D sa nemusí
zobrazovať správne.
• Neodporúčame používať konverzný
kábel HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVID pripojíte konverzný kábel HDMI-DVI,
môže sa strácať zvuk alebo obraz. Pripojte
samostatné zvukové káble alebo digitálne
prepojovacie káble. Ak sa ani potom
nereprodukuje zvuk správne, nastavte
položku Audio Input Assign v ponuke
Input Settings (str. 65).
• Pri pripájaní optických digitálnych
káblov zasúvajte koncovky do
konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani
príliš neohýnajte.
25SK
Pripojenie zariadenia vybaveného konektormi HDMI
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom HDMI, pozrite si str. 27.
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc
Prehrávač diskov DVD
PlayStation 3
Satelitný prijímač,
prijímač káblovej
televízie
Zvukové a obrazové
signály
Zvukové a obrazové
signály
Zvukové a obrazové
signály
Zvukové a obrazové
signály
A
A
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať
schválený kábel HDMI alebo kábel
HDMI značky Sony.
26SK
A
A
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie
Zvukové signály
Obrazové signály
Pripojenie
Pripojenie zariadenia vybaveného inými konektormi
než HDMI
Videorekordér, rekordér diskov DVD, videohra
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A
B
C
A Optický digitálny kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B
C
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu
VIDEO na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať rekordér diskov
DVD. Podrobné informácie nájdete v časti
Opätovné priradenie tlačidla vstupu (str. 71).
27SK
4b: Pripojenie zvukových
zariadení
Pripojenie zariadenia iPod,
iPhone alebo USB
Pripojenie prehrávača diskov
Super Audio CD alebo CD
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
Prehrávač diskov Super Audio CD alebo CD
Zvukové signály
alebo
A
B
A
Zariadenie iPod,
iPhone, USB
A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky)
A Koaxiálny digitálny kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
28SK
5: Pripojenie antén
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
Drôtová anténa FM
(je súčasťou dodávky)
Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) do
nástennej elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Do nástennej elektrickej zásuvky
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej
od prijímača a iných zariadení, aby ste
predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
29SK
Pripojenie
Skôr než pripojíte antény, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Príprava prijímača
Zapnutie prijímača
?/1
Nastavenie zadných
reproduktorov na
priestorový zvuk
Používanie reproduktorov pripojených
ku konektorom SURROUND BACK/
BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B môžete
zmeniť podľa plánovaného účelu použitia.
Podrobné informácie nájdete v časti SB
Assign (Priradenie zadných reproduktorov
na priestorový zvuk) (str. 61).
Poznámka
Toto nastavenie je dostupné iba v prípade, ak ste
pre položku Speaker Pattern vybrali nastavenie
bez zadných reproduktorov na priestorový zvuk
a predných horných reproduktorov.
Stlačením tlačidla ?/1 zapnite prijímač.
Prijímač môžete zapnúť aj pomocou
tlačidla ?/1 na diaľkovom ovládači.
Ak chcete prijímač vypnúť, znova stlačte
tlačidlo ?/1.
Na displeji zabliká hlásenie STANDBY.
Kým bliká hlásenie STANDBY,
neodpájajte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Nastavenie prijímača
pomocou obrazovky
Easy Setup
Základné nastavenia prijímača môžete
jednoducho vybrať podľa pokynov na
televíznej obrazovke.
Prepnite vstup televízora na vstup, ku
ktorému je pripojený prijímač.
Po prvom zapnutí alebo po inicializovaní
prijímača sa na televíznej obrazovke
zobrazí obrazovka Easy Setup. Podľa
pokynov na obrazovke Easy Setup
pokračujte v nastavovaní prijímača.
Pomocou obrazovky Easy Setup môžete
nastaviť nasledujúce funkcie.
– Jazyk
– Nastavenia reproduktorov
30SK
Nastavenie predného
reproduktora
Môžete vybrať predné reproduktory, ktoré
majú byť aktívne.
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
SPEAKERS
Opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKERS vyberte systém predných
reproduktorov, ktorý má byť aktívny.
Konektory vybratých reproduktorov
môžete skontrolovať podľa indikátora
na displeji.
Indikátory Vybraté reproduktory
SP A
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKERS
FRONT A.
SP B*
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
Indikátory Vybraté reproduktory
SP A+B*
Na displeji sa zobrazí text
SPK OFF.
Z konektorov reproduktorov
sa neprenášajú žiadne zvukové
signály.
* Ak chcete vybrať položku SP B alebo SP A+B,
v ponuke Speaker Settings nastavte položku SB
Assign na hodnotu Speaker B (str. 61).
Poznámka
Toto nastavenie nie je dostupné po pripojení
slúchadiel.
Poznámky k nastaveniam
reproduktorov (automatická
kalibrácia)
Prijímač je vybavený systémom
automatickej kalibrácie reproduktorov
(Digital Cinema Auto Calibration, DCAC),
ktorý umožňuje vykonávať automatickú
kalibráciu nasledujúcim spôsobom:
• Skontrolujte prepojenie jednotlivých
reproduktorov a prijímača.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
• Zmerajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.*
• Zmerajte veľkosť reproduktorov.*
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti (EQ).*
* Ak je vybratá položka Analog Direct, výsledok
merania sa nepoužije.
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
skontrolujte nasledujúce položky.
• Nastavte a pripojte reproduktory
(str. 19, 21).
• Do konektora AUTO CAL MIC
zapojte len dodaný kalibračný mikrofón.
Do tohto konektora nezapájajte žiadne
iné mikrofóny.
• V ponuke Speaker Settings nastavte
položku SB Assign na hodnotu Bi-Amp
v prípade, že používate pripojenie
Bi-amp (str. 56).
• Ak používate pripojenie predných
reproduktorov B, v ponuke Speaker
Settings nastavte položku SB Assign
na hodnotu Speaker B (str. 61).
• Skontrolujte, či nie je výstup pre
reproduktory nastavený na hodnotu
SPK OFF (str. 61).
• Odpojte slúchadlá.
• Odstráňte všetky prekážky
medzi kalibračným mikrofónom
a reproduktormi, aby nedošlo k chybám
pri meraní.
• Meranie vykonajte v tichom prostredí
bez šumov, aby bolo presné.
Poznámky
• Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov
veľmi hlasný zvuk, pričom jeho hlasitosť
nemožno nastaviť. Berte ohľad na susedov
a prítomné deti.
• Ak je pred vykonaním automatickej kalibrácie
aktivovaná funkcia stlmenia zvuku, táto funkcia
sa automaticky vypne.
• Ak používate špeciálne reproduktory, napríklad
dvojpólové reproduktory, meranie nemusí byť
správne alebo sa automatická kalibrácia nemusí
vykonať.
Funkcia DCAC slúži na dosiahnutie
správneho vyváženia zvuku v konkrétnej
miestnosti. Úroveň hlasitosti reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa
svojich potrieb. Podrobné informácie
nájdete v časti Test Tone (str. 62).
31SK
Príprava prijímača
Reproduktor pripojený ku
konektorom SPEAKERS
FRONT A aj SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B
(paralelné pripojenie).
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Nastavenie automatickej
kalibrácie
Kalibračný mikrofón
1 Do konektora AUTO CAL MIC zapojte
dodaný kalibračný mikrofón.
2 Nastavte kalibračný mikrofón.
Umiestnite kalibračný mikrofón na
miesto počúvania a nastavte ho do
výšky uší.
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor,
zapnite ho a pred jeho aktivovaním
zvýšte hlasitosť. Gombík LEVEL otočte
do polohy tesne pred stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor
s funkciou nastavenia medznej frekvencie,
nastavte hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte basový reproduktor
s funkciou automatického prepínania
do pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
Pri pripojení dvoch basových
reproduktorov k prijímaču
Ak v závislosti od prostredia nemôžete
dosiahnuť správne výsledky merania
funkcie Auto Calibration alebo ak chcete
vykonať jemné úpravy, môžete basové
reproduktory nastaviť manuálne. Podrobné
informácie nájdete v časti, ktorá sa venuje
položke Manual Setup ponuky Speaker
Settings (str. 61).
Poznámky k impedancii
reproduktorov
• Ak si nie ste istí impedanciou
reproduktorov, pozrite si návod na
použitie dodaný s reproduktormi. (Tieto
informácie sa často nachádzajú na zadnej
strane reproduktora.)
• Ak pripájate predné reproduktory ku
konektorom FRONT A aj SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B, pripojte reproduktory s nominálnou
impedanciou aspoň 6 ohmov.
Zrušenie automatickej kalibrácie
Ak počas merania vykonáte nasledujúce
úkony, automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte tlačidlo ?/1.
– Stlačíte tlačidlá vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočíte gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
– Stlačíte tlačidlo
.
– Stlačíte tlačidlo SPEAKERS na prijímači.
– Zmeníte hlasitosť.
– Pripojíte slúchadlá.
Manuálne nastavenie prijímača
Pozrite si časť Úprava nastavení (str. 57).
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej polohy.
32SK
3
Sprievodca ovládaním
ponuky na obrazovke (OSD)
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú ponuku
a stlačením tlačidla
do nej
prejdite.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Príklad: Po výbere položky Watch.
Príprava prijímača
Ponuku prijímača môžete zobraziť na
televíznej obrazovke a potom z nej vybrať
požadovanú funkciu stláčaním tlačidiel V/
v/B/b a
na diaľkovom ovládači.
Skôr než začnete prijímač ovládať, stlačte
tlačidlo AMP na diaľkovom ovládači.
V opačnom prípade nemusia byť
nasledujúce príkazy vysielané prijímaču.
AMP
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
HOME
Používanie ponuky
1
Zmenou vstupu televízora zobrazte
ponuku.
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
V závislosti od televízora sa domovská
ponuka môže na televíznej obrazovke
zobraziť až po určitom čase.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte položku ponuky, ktorú
chcete upraviť, a potom stlačením
tlačidla
prejdite na túto položku.
5
Zopakovaním krokov č. 3 a 4 vyberte
požadovaný parameter.
Tip
Ak sa v pravej dolnej časti ponuky OSD zobrazí
položka OPTIONS, môžete stlačením tlačidla
OPTIONS zobraziť zoznam funkcií a vybrať
súvisiacu funkciu.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN O.
Zatvorenie ponuky
Stlačením tlačidla HOME zobrazte
domovskú ponuku a znova stlačte
tlačidlo HOME.
33SK
Prehľad domovských ponúk
Ponuka
Popis
Watch
Umožňuje vybrať zdroj
videa, ktorý má vstupovať
do prijímača (str. 34).
Listen
Sound Effects
Settings
Umožňuje vybrať zdroj
hudby, ktorý má vstupovať
do prijímača (str. 34).
Môžete tiež počúvať rádio
FM/AM vstavané
v prijímači (str. 41).
Základné operácie
Prehrávanie pomocou
vstupného zdrojového
zariadenia
?/1
Umožňuje vychutnávať si
zdokonalenie zvuku, ktoré
poskytujú rôzne technológie
alebo funkcie vyvinuté
spoločnosťou Sony (str. 45).
Tlačidlá
vstupu
Slúži na úpravu nastavení
prijímača (str. 57).
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Vyberte položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
3
34SK
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
4
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
5
Stláčaním tlačidla 2 +/– nastavte
hlasitosť.
Môžete tiež použiť gombík MASTER
VOLUME na prijímači.
6
Stlačením tlačidla SOUND FIELD +/–
môžete reprodukovať
priestorový zvuk.
Základné operácie
Môžete tiež použiť gombík A.F.D./
2CH, MOVIE alebo MUSIC na
prijímači.
Podrobné informácie nájdete
v časti str. 45.
Tipy
• Požadované zariadenie môžete vybrať otáčaním
gombíka INPUT SELECTOR na prijímači alebo
stláčaním tlačidiel vstupu na diaľkovom
ovládači.
• Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou gombíka
MASTER VOLUME na prijímači alebo tlačidla
2 +/– na diaľkovom ovládači.
Rýchle zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
– Otočte gombík rýchlo.
– Stlačte a podržte tlačidlo.
Jemné úpravy
– Otáčajte gombík pomaly.
– Stlačte a ihneď uvoľnite tlačidlo.
Aktivovanie funkcie
stlmenia zvuku
Stlačte tlačidlo
.
Ak vykonáte nasledujúce úkony, funkcia
stlmenia zvuku sa zruší.
• Znova stlačíte tlačidlo
.
• Zmeníte hlasitosť.
• Vypnete prijímač.
• Vykonáte automatickú kalibráciu.
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
35SK
Prehrávanie pomocou zariadenia iPod alebo iPhone
Hudobný obsah uložený v zariadení iPod alebo iPhone môžete prehrávať pripojením
zariadenia k portu (USB) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia iPod alebo iPhone nájdete na str. 28.
Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone
Spoločne s prijímačom môžete používať nasledujúce modely zariadenia iPod alebo iPhone.
Skôr než začnete zariadenie iPod alebo iPhone používať, aktualizujte jeho softvér na
najnovšiu verziu.
iPod touch
4. generácia
iPod touch
3. generácia
iPod touch
2. generácia
iPod nano
6. generácia
iPod nano
5. generácia
(videokamera)
iPod nano
4. generácia
(video)
iPod nano
3. generácia
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Poznámky
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo
iPhone po pripojení tohto zariadenia k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
36SK
Výber režimu ovládania
zariadenia iPod alebo
iPhone
1
V kroku č. 4 v časti Výber režimu
ovládania zariadenia iPod alebo
iPhone (str. 37) vyberte položku
System OSD.
2
Zo zoznamu obsahu vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo
.
Spustí sa prehrávanie vybratého
obsahu a informácie o príslušnom
hudobnom obsahu sa zobrazia na
televíznej obrazovke.
iPhone
CTRL
Výber režimu prehrávania
V/v/B/b,
Režim prehrávania môžete zmeniť
pomocou tlačidla OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All
• Shuffle: Off, Songs, Albums
• Audiobooks: Slower, Normal, Faster
HOME
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Vyberte položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
3
Vyberte položku USB a stlačte
tlačidlo
.
Po pripojení zariadenia iPod alebo
iPhone sa na televíznej obrazovke
zobrazí položka iPod/iPhone.
4
Vyberte položku System OSD alebo
iPod/iPhone a stlačte tlačidlo
.
Ovládanie zariadenia iPod
alebo iPhone pomocou
režimu iPod/iPhone
1
V kroku č. 4 v časti Výber režimu
ovládania zariadenia iPod alebo
iPhone (str. 37) vyberte položku
iPod/iPhone.
2
Pomocou ponuky iPod/iPhone
vyberte požadovaný obsah.
Podrobné informácie o ovládaní
zariadenia iPod alebo iPhone nájdete
v návode na použitie dodanom s týmto
zariadením.
37SK
Základné operácie
Režim ovládania zariadenia iPod alebo
iPhone môžete vybrať pomocou ponuky
OSD alebo tlačidla iPhone CTRL na
diaľkovom ovládači.
Pomocou ponuky OSD môžete prehľadávať
obsah zariadenia iPod alebo iPhone.
Po vypnutí televíznej obrazovky môžete
všetky operácie ovládať pomocou
informácií zobrazených na displeji.
Ovládanie zariadenia iPod
alebo iPhone pomocou
režimu System OSD
Ovládanie zariadenia iPod alebo
iPhone pomocou diaľkového
ovládača
• Zariadenie iPod ani iPhone neodpájajte
počas jeho používania. Pri pripájaní alebo
odpájaní zariadenia iPod alebo iPhone
vypnite prijímač, aby sa nepoškodili
údaje ani zariadenie.
Zoznam hlásení pre zariadenie
iPod alebo iPhone
Hlásenie a vysvetlenie
USB
iPhone
CTRL
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení iPod alebo iPhone.
Loading
Prijímač načítava informácie uložené
v zariadení iPod alebo iPhone.
Not supported
Pripojili ste nepodporované zariadenie iPod
alebo iPhone.
No device is connected
N
X
HOME
Nepripojili ste žiadne zariadenie iPod ani
iPhone.
m/M
No music
./>
x
Nenašla sa žiadna hudba.
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel
stlačte tlačidlo USB.
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X, x
Pozastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu skladbu.
iPhone CTRL Výber režimu ovládania
zariadenia iPod alebo iPhone.
Poznámky k zariadeniu iPod
alebo iPhone
• Keď zariadenie iPod alebo iPhone
pripojíte k zapnutému prijímaču,
zariadenie sa začne nabíjať.
• Z prijímača nemožno do zariadenia iPod
ani iPhone prenášať skladby.
38SK
Headphones not supported
Po pripojení zariadenia iPod alebo iPhone sa
zo slúchadiel nereprodukuje zvuk.
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB
Hudobný obsah uložený v zariadení
USB môžete prehrávať pripojením tohto
zariadenia k portu (USB) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení
zariadenia USB nájdete v časti Pripojenie
zariadenia iPod, iPhone alebo USB (str. 28).
Prijímač dokáže prehrávať nasledujúce
formáty hudobných súborov:
Formát súboru
Prípony
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3
Layer III)
AAC*
.m4a, .3gp, .mp4
Formát súboru
Prípony
WMA9 Standard*
.wma
WAV
.wav
* Prijímač neprehráva súbory šifrované
pomocou technológie DRM.
Názov
produktu
NWZ-B152, B153, B152F,
B153F
MICROVAULT USM1GL, 2GL, 4GL, 8GL,
16GL
USM1GLX, 2GLX, 4GLX,
8GLX, 16GLX
Kompatibilné zariadenia USB
Overené zariadenie USB
značky Sony
Názov
produktu
Názov modelu
Walkman®
NWZ-S754, S755
NWZ-E453, E454, E455
NWZ-E353, E354, E355
NWZ-B133, B135, B133F,
B135F
NWZ-B142, B143, B142F,
B143F
NWD-E023F, E025F
Poznámky
• Prijímač nedokáže čítať údaje vo formáte NTFS.
• Prijímač dokáže čítať iba údaje uložené v prvej
oblasti pevného disku.
• Prevádzka modelov neuvedených v tomto
zozname sa nezaručuje.
• Prevádzku však nemožno vždy zaručiť ani pri
používaní týchto zariadení USB.
• Niektoré z týchto zariadení USB sa v určitých
oblastiach nedajú zakúpiť.
• Modely uvedené vyššie formátujte pomocou
samotného modelu alebo špeciálneho softvéru
na formátovanie daného modelu.
• Zariadenie USB pripojte k prijímaču až potom,
ako z displeja zariadenia USB zmizne hlásenie
Creating Library alebo Creating Database.
Ovládanie zariadenia USB
NWZ-E435F, E436F, E438F
NWZ-E343, E344, E345
V/v/B/b,
NWZ-S636F, S638F, S639F
NWZ-S736F, S738F, S739F
NWZ-A726, A728, A729,
A726B, A728B
NWZ-A826, A828, A829
HOME
1
NWZ-X1050, X1060
NWZ-S744, S745
NWZ-E443, E444, E445
NWZ-S543, S544, S545
NWZ-A844, A845, A846,
A847
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
NWZ-W202
2
Vyberte položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
Po pripojení zariadenia USB sa
na televíznej obrazovke zobrazí
položka USB.
NWZ-W252, W253
39SK
Základné operácie
Spoločne s prijímačom môžete používať
nasledujúce zariadenia USB značky Sony.
Názov modelu
3
Vyberte položku USB a stlačte
tlačidlo
.
Stlačte
Zariadenie USB môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača
prijímača.
Informácie o príslušnom hudobnom
obsahu sa zobrazia na televíznej
obrazovke.
Ovládanie zariadenia USB
pomocou diaľkového ovládača
+/–
Operácia
Prechod na predchádzajúci
alebo nasledujúci priečinok.
REPEAT*
Prechod do režimu
opakovania (Off, One, All,
Folder).
SHUFFLE*
Prechod do režimu
náhodného výberu (Off, All,
Folder).
* Režim prehrávania vyberte opakovaným
stláčaním.
Poznámky k zariadeniu USB
USB
SHUFFLE
REPEAT
+/–
m/M
N
./>
x
X
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel
stlačte tlačidlo USB.
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúci
alebo nasledujúci súbor.
40SK
• Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Pri pripájaní alebo odpájaní
zariadenia USB vypnite prijímač, aby ste
predišli poškodeniu údajov alebo
poškodeniu zariadenia USB.
• Prijímač a zariadenie USB nepripájajte
pomocou rozbočovača USB.
• V závislosti od typu pripojeného
zariadenia USB môže trvať približne
10 sekúnd, kým sa zobrazí hlásenie
Reading.
• Po pripojení zariadenia USB začne
prijímač čítať všetky súbory uložené
v zariadení USB. Ak je v zariadení
USB uložených veľa priečinkov alebo
súborov, prečítanie zariadenia USB môže
trvať dlho.
• Prijímač dokáže rozpoznať až
– 256 priečinkov (vrátane
priečinka ROOT),
– 256 zvukových súborov v každom
priečinku,
– osem úrovní priečinkov
(stromovú štruktúru súborov vrátane
priečinka ROOT).
Maximálny počet zvukových súborov
a priečinkov sa môže líšiť v závislosti od
ich štruktúry.
V zariadení USB neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových
staníc FM a AM
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM
a AM. Skôr než vykonáte túto operáciu,
pripojte k prijímaču antény FM
a AM (str. 29).
Tip
Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený
nižšie.
Oblasť
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa, Austrália,
Taiwan
50 kHz
9 kHz
Zoznam hlásení pre
zariadenie USB
Mexiko
50 kHz
10 kHz*
Hlásenie a vysvetlenie
* Krok ladenia v pásme AM možno zmeniť
(str. 43).
Operácie ladenia
• Nemožno zaručiť kompatibilitu so
všetkými softvérovými programami na
kódovanie alebo zápis, nahrávacími
zariadeniami a záznamovými médiami.
Nekompatibilné zariadenia USB môžu
vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie
zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
• Spustenie prehrávania môže určitý čas
trvať v prípade, že:
– štruktúra priečinkov je zložitá,
– pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
• Prijímač nemusí podporovať všetky
funkcie poskytované pripojeným
zariadením USB.
• Poradie prehrávania pomocou prijímača
sa môže odlišovať od poradia prehrávania
pomocou pripojeného zariadenia USB.
• Priečinky bez zvukových súborov sa
preskočia.
• Pri prehrávaní veľmi dlhej skladby môžu
niektoré operácie spôsobiť oneskorenie
prehrávania.
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie
uložené v zariadení USB.
Číselné
tlačidlá
Device error
Pamäť zariadenia USB sa nerozpoznala
(str. 39).
V/v/B/b,
Not supported
Pripojili ste nepodporované alebo neznáme
zariadenie USB, prípadne ste zariadenie
USB pripojili prostredníctvom rozbočovača
USB (str. 39).
No device is connected
OPTIONS
HOME
D.TUNING
Nie je pripojené žiadne zariadenie USB alebo
sa pripojené zariadenie USB nerozpoznalo.
1
No track
2
Nenašla sa žiadna skladba.
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte tlačidlo
.
Z ponuky vyberte položku FM alebo
AM a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky FM alebo AM.
41SK
Obrazovka pásma FM a AM
Jednotlivé položky na obrazovke
môžete vybrať a použiť stláčaním
tlačidiel V/v/B/b a .
Priame ladenie staníc
(Direct Tuning)
Pomocou číselných tlačidiel môžete
priamo zadať frekvenciu požadovanej
stanice.
1
2
1 Signalizácia frekvencie (str. 42)
2 Zoznam uložených staníc (str. 43)
Stlačte tlačidlo D.TUNING.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
frekvenciu a stlačte tlačidlo
.
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
* Tlačidlo 0 stlačte iba v prípade modelov
pre Európu, Mexiko, Austráliu a Taiwan.
Tip
Automatické ladenie staníc
(Auto Tuning)
Vyberte položku Tuning + alebo Tuning –
a stlačte tlačidlo
.
Výberom položky Tuning + ladíte stanice
od nižšej po vyššiu frekvenciu a výberom
položky Tuning – ladíte stanice od vyššej
po nižšiu frekvenciu.
Po naladení stanice sa ladenie zastaví.
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať,
pomocou funkcií Auto Tuning a Direct
Tuning (str. 42) alebo vyberte
požadovanú uloženú stanicu (str. 43).
2 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 Vyberte položku FM Mode a stlačte
tlačidlo .
4 Vyberte položku Mono a stlačte
tlačidlo .
42SK
Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM tak, aby bol príjem
optimálny.
Ak stanicu nemožno naladiť
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz alebo
– – – – kHz a potom sa na displeji zobrazí
aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu
frekvenciu. Ak nie, zopakujte kroky č. 1
až 3. Ak stanicu naďalej nemožno naladiť,
možno sa vo vašej oblasti príslušná
frekvencia nepoužíva.
Zmena kroku ladenia
v pásme AM
(Iba modely pre USA, Kanadu
a Mexiko)
Pomocou tlačidiel na prijímači môžete
zmeniť krok ladenia v pásme AM na 9 kHz
alebo 10 kHz.
Ukladanie rozhlasových
staníc v pásme FM alebo AM
(Preset Memory)
V pásme FM aj AM môžete uložiť až 30
obľúbených staníc.
?/1
V/v/B/b,
OPTIONS
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
Pomocou funkcie Auto Tuning
(str. 42) alebo Direct Tuning (str. 42)
nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.
1
2
Podržte stlačené tlačidlo TUNING
MODE a stlačte tlačidlo ?/1 na
prijímači.
Vyberte položku Preset Memory
a stlačte tlačidlo
.
2
3
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Aktuálny krok ladenia v pásme AM
sa zmení na 9 kHz (alebo 10 kHz).
Ak chcete obnoviť krok ladenia 10 kHz
(alebo 9 kHz), zopakujte postup
uvedený vyššie.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
4
Stanicu môžete uložiť takto:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
Poznámky
• V závislosti od nastavení môže určitý čas trvať,
kým sa krok ladenia v pásme AM zmení.
• Po zmene kroku ladenia sa všetky uložené
stanice vymažú.
Zopakovaním krokov č. 1 až 3 uložte
ďalšiu stanicu.
Ladenie uložených staníc
1
Z ponuky vyberte položku FM alebo
AM a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte položku Select Preset
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte požadovanú uloženú stanicu
a stlačte tlačidlo
.
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
43SK
Operácie ladenia
1
TUNING MODE
Zadávanie názvov uložených
staníc (Name Input)
1
Z ponuky vyberte položku FM alebo
AM a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte položku Select Preset
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte číslo predvoľby, ktorej názov
chcete zadať, a stlačte tlačidlo
OPTIONS.
4
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte príslušný znak a potom
stlačte tlačidlo b.
Miesto vkladania znakov môžete
posúvať dozadu a dopredu stláčaním
tlačidiel B/b. Môžete zadať názov
pozostávajúci až z ôsmich znakov.
6
Zopakovaním kroku č. 5 postupne
zadajte všetky znaky a potom stlačte
tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Príjem vysielania
služieb RDS
(iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Prijímač umožňuje používať systém Radio
Data System (RDS), pomocou ktorého
môžu rozhlasové stanice vysielať spoločne
s bežným programovacím signálom aj ďalšie
informácie. Prijímač ponúka pohodlné
funkcie RDS, napríklad zobrazenie názvu
programovej služby (stanice). Funkcie RDS
sú dostupné len pre stanice v pásme FM.*
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú
službu RDS a nie všetky poskytujú rovnaký
typ služieb. Ak nepoznáte služby RDS vo svojej
oblasti, obráťte sa na miestne rozhlasové stanice
a požiadajte ich o podrobné informácie.
44SK
Jednoduchý výber stanice
v pásme FM
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby
RDS, na televíznej obrazovke a displeji sa
zobrazí názov programovej služby*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
programovej služby sa nezobrazí.
Poznámky
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak
naladená stanica nevysiela signál služby RDS
alebo ak je signál slabý.
• Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať na
televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať na
displeji.
Tip
Počas zobrazenia názvu programovej služby
môžete skontrolovať jej frekvenciu opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY (str. 71).
Reprodukovanie zvukových efektov
Výber zvukového poľa
Prijímač dokáže vytvárať multikanálový
priestorový zvuk. Optimalizované pole
môžete vybrať z vopred naprogramovaných
zvukových polí prijímača.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Sound Effects a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Sound Field
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte požadované zvukové pole.
Tipy
Režim Auto Format Direct
(A.F.D.)/2-kanálový zvuk
• Režim Auto Format Direct (A.F.D.):
Tento režim umožňuje reprodukovať
zvuk vo vyššej kvalite a vybrať režim
dekódovania na počúvanie 2-kanálového
stereofónneho zvuku vo formáte
viackanálového zvuku.
• 2-kanálový zvukový režim: Výstupný
zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový bez
ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie
zariadenie alebo nastavenia zvukového
poľa prijímača.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Zvuk sa reprodukuje presne podľa
záznamu alebo kódovania bez pridávania
efektov priestorového zvuku.
x Viackanálový stereofónny zvuk
(MULTI ST.)
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú
2-kanálové signály (ľavý a pravý).
V závislosti od nastavenia reproduktorov
sa však z niektorých reproduktorov nemusí
zvuk prenášať.
x 2-kanálový stereofónny zvuk
(2CH ST.)
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných
ľavých a pravých reproduktorov.
Z basového reproduktora nepočuť
žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje
sa vôbec nespracúvajú zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa
zmixujú do dvoch kanálov.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na
2-kanálový analógový vstup. Táto funkcia
umožňuje reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje.
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť
len hlasitosť a úroveň hlasitosti predných
reproduktorov.
Poznámka
Keď vyberiete vstupy BD, DVD, GAME a USB,
nemôžete vybrať položku Analog Direct.
Režim filmov
Jednoduchým výberom niektorého
z vopred naprogramovaných zvukových
polí prijímača môžete dosiahnuť
priestorový zvuk. Tieto zvukové polia vám
v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké
poznáte z prostredia kinosál.
45SK
Reprodukovanie zvukových efektov
• Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND FIELD
+/– na diaľkovom ovládači môžete vybrať
požadované zvukové pole.
• Môžete použiť aj tlačidlo A.F.D./2CH, MOVIE
alebo MUSIC na prijímači.
Ak však záznam neobsahuje signály LFE,
v prípade modelov pre USA a Kanadu bude
prijímač generovať nízkofrekvenčný signál
na výstup do basového reproduktora.
x HD-D.C.S.
x PLIIx Movie
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
nová inovatívna technológia spoločnosti
Sony pre domáce kiná, ktorá využíva
najnovšie technológie na spracovanie
akustických a digitálnych signálov.
Je založená na údajoch presného merania
reakcií v prostredí zvukového štúdia.
Vďaka tomuto režimu si môžete doma
vychutnať filmy na diskoch Blu-ray a DVD,
a to nielen vďaka vysokokvalitnému zvuku,
ale aj vďaka najlepšej zvukovej atmosfére,
akú zamýšľal zvukový technik daného
filmu pri finálnej úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete
vybrať príslušný typ efektu nasledujúcim
spôsobom.
• Dynamic: Toto nastavenie je vhodné pre
prostredia, v ktorých sa odrážajú zvuky,
ale v ktorých chýba pocit priestoru (kde
sa zvuk nedostatočne absorbuje).
Zdôrazňuje odraz zvuku a reprodukuje
zvuk veľkého, klasického kina. Tým sa
zvýrazňuje pocit priestoru nahrávacieho
štúdia a vytvára jedinečné akustické pole.
• Theater: Toto nastavenie je vhodné pre
bežné obývacie izby. Reprodukuje
dozvuky ako v kine (nahrávacom štúdiu).
Najvhodnejšie je na sledovanie obsahu
nahratého na disku Blu-ray Disc, keď
chcete dosiahnuť atmosféru kina.
• Studio: Toto nastavenie je vhodné pre
obývacie izby s príslušnými zvukovými
zariadeniami. Reprodukuje dozvuky,
ktoré vznikajú pri opätovnom zmiešavaní
zdroja zvuku pre kiná na disk Blu-ray
Disc, aby sa dosiahla hlasitosť vhodná
na domáce používanie. Zachováva sa
minimálna úroveň odrazov a dozvukov.
Dialógy a efekty priestorového zvuku sa
však reprodukujú výrazne.
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Movie. Týmto nastavením sa
režim Dolby Pro Logic II Movie alebo
Dolby Digital 5.1 rozširuje na 7.1
oddelených filmových kanálov.
x PLII Movie
x Stadium (STADIUM)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Movie. Toto nastavenie je ideálne
pre filmy kódované v režime Dolby
Surround. V tomto režime navyše možno
zvuk filmov s pridanou zvukovou stopou
alebo zvuk starých filmov reprodukovať
v 5.1-kanálovom formáte.
Reprodukuje sa prostredie veľkého
nekrytého štadióna.
46SK
x PLIIz Height (PLIIz)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie dokáže rozšíriť
zdrojový zvuk z 5.1-kanálového na
7.1-kanálový zvuk vertikálneho zariadenia,
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Slúži na dekódovanie v režime
DTS Neo:6 Cinema. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom formáte sa dekóduje na
7 kanálov.
Režim hudby
Jednoduchým výberom niektorého
z vopred naprogramovaných zvukových
polí prijímača môžete dosiahnuť
priestorový zvuk. Tieto zvukové polia vám
v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké
poznáte z prostredia koncertných sál.
x Hall (HALL)
Reprodukuje sa akustika typická pre
koncertnú sálu.
x Jazz Club (JAZZ)
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
x Live Concert (CONCERT)
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
x Sports (SPORTS)
Reprodukuje sa prostredie športového
prenosu.
x Portable Audio (PORTABLE)
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk
z prenosného zvukového zariadenia. Tento
režim je ideálny na počúvanie súborov
MP3 a iných komprimovaných hudobných
súborov.
x PLII Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho
zvuku, napríklad disky CD.
x PLIIx Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho
zvuku, napríklad disky CD.
x PLIIz
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Music. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov. Toto
nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje
stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
Po pripojení slúchadiel
Nasledujúce zvukové polia môžete vybrať
iba v prípade, ak sú k prijímaču pripojené
slúchadlá.
x Headphone (2ch) (HP 2CH)
Tento režim sa vyberie automaticky, ak
používate slúchadlá (okrem režimu Analog
Direct). Štandardné 2-kanálové stereofónne
zdroje sa vôbec nespracúvajú zvukovým
poľom a multikanálové priestorové formáty
sa s výnimkou signálov LFE zmixujú do
dvoch kanálov.
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá a je vybratý režim
Analog Direct.
Analógové signály sa reprodukujú bez
spracovania ekvalizérom, zvukovým
poľom atď.
Ak pripojíte basový reproduktor
Ak záznam neobsahuje signál LFE
(nízkotónový efekt reprodukovaný
z basového reproduktora na 2-kanálový
signál), prijímač bude generovať
nízkofrekvenčný signál na výstup do
basového reproduktora. Nízkofrekvenčný
signál sa však negeneruje pre nastavenie
Neo:6 Cinema ani Neo:6 Music, keď sú
všetky reproduktory nastavené na
hodnotu Large.
Ak chcete naplno využiť presmerovanie
nízkych tónov systému Dolby Digital,
odporúčame nastaviť čo najvyššiu medznú
frekvenciu basového reproduktora.
Poznámky k zvukovým poliam
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré
zvukové polia dostupné.
• Režimy PLIIx Movie/Music a PLIIz
nemôžete vybrať súčasne.
– Režim PLIIx Movie/Music je dostupný
iba v prípade, ak je vybraté nastavenie
šablóny pre reproduktory so zadnými
reproduktormi na priestorový zvuk.
– Režim PLIIz je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory s prednými hornými
reproduktormi.
• Zvukové polia pre hudbu a filmy
nefungujú v nasledujúcich prípadoch.
– Pri príjme signálu DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
alebo Dolby TrueHD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Je vybratý režim Analog Direct.
• Režimy PLII Movie, PLIIx Movie, PLII
Music, PLIIx Music, PLIIz, Neo:6
Cinema a Neo:6 Music nefungujú
v prípade, že je nastavená šablóna pre
reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
47SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie dokáže rozšíriť
zdrojový zvuk z 5.1-kanálového na
7.1-kanálový zvuk vertikálneho zariadenia,
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x Headphone (Direct)
(HP DIRECT)
• Keď vyberiete jedno zo zvukových polí
pre hudbu, z basového reproduktora sa
nebude prenášať žiadny zvuk, ak je
v ponuke Speaker Settings veľkosť
všetkých reproduktorov nastavená na
hodnotu Large. Zvuk sa však bude
prenášať z basového reproduktora
v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje
signály LFE,
– predné reproduktory alebo
reproduktory na priestorový zvuk sú
nastavené na hodnotu Small,
– je vybratý režim Multi Stereo, PLII
Movie, PLII Music, PLIIx Movie,
PLIIx Music, PLIIz, HD-D.C.S. alebo
Portable Audio.
Výber typu kalibrácie
Požadovaný typ kalibrácie môžete vybrať
po vykonaní automatickej kalibrácie.
Podrobné informácie nájdete v časti
Calibration Type (str. 60).
Nastavenie ekvalizéra
Pomocou nasledujúcich parametrov
môžete nastaviť zvukové charakteristiky
(úroveň nízkych a vysokých tónov)
predných reproduktorov.
Nízke tóny
Používanie funkcie
Night Mode
Táto funkcia umožňuje zachovať dojem ako
v divadle aj pri nízkej hlasitosti. Ak budete
neskoro v noci pozerať film, dialógy budete
počuť zreteľne aj pri nízkej hlasitosti. Túto
funkciu možno použiť aj s inými zvukovými
poľami.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Sound Effects a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Night Mode
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku On alebo Off
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Funkcia nie je k dispozícii po výbere položky
Analog Direct.
Tipy
• Funkciu nočného režimu môžete zapnúť
a vypnúť aj pomocou tlačidla NIGHT MODE
na prijímači (str. 10).
• Počas zapnutia režimu Night Mode sa nízke
a vysoké tóny a úroveň efektu zvýšia a položka
D.Range Comp. sa automaticky nastaví na
hodnotu On.
48SK
Vysoké tóny
Úroveň
(dB)
Frekvencia
(Hz)
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Sound Effects a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Equalizer a stlačte
tlačidlo
.
3
Vyberte nárast hodnoty Bass alebo
Treble a stlačte tlačidlo
.
4
Nastavte nárast a stlačte tlačidlo
.
Poznámky
• Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
Analog Direct.
• Frekvencie pre basy a výšky sú pevne dané.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je pôvodná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
Používanie funkcie
Pure Direct
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí
Režim Pure Direct umožňuje reprodukovať
zvuk vo vyššej kvalite. Po aktivovaní režimu
Pure Direct zhasne displej, aby sa potlačil
šum ovplyvňujúci kvalitu zvuku. Funkciu
Pure Direct môžete používať so všetkými
vstupmi.
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
?/1
MUSIC
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Sound Effects a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Pure Direct a stlačte
tlačidlo
.
1
3
Vyberte položku On alebo Off
a stlačte tlačidlo
.
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Stlačte a podržte tlačidlo MUSIC
a stlačte tlačidlo ?/1.
Na displeji sa zobrazí hlásenie S.F.
CLEAR a obnovia sa predvolené
nastavenia všetkých zvukových polí.
Tip
Funkciu Pure Direct môžete zapnúť alebo vypnúť
aj pomocou tlačidla PURE DIRECT na
diaľkovom ovládači alebo prijímači.
Zrušenie funkcie Pure Direct
Funkciu Pure Direct zrušíte vykonaním
týchto úkonov:
– Znova stlačíte tlačidlo PURE DIRECT.
– Zmeníte zvukové pole.
– Zmeníte nastavenie scény na televíznej
obrazovke (Scene Select).
– Zmeníte nastavenie položky Equalizer,
Night Mode, Auto Volume alebo
D.Range Comp.
49SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Poznámka
Po výbere funkcie Pure Direct nefungujú
nastavenia Equalizer, Night Mode, Auto Volume
a D.Range Comp.
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
Funkcia BRAVIA Sync umožňuje
komunikáciu medzi produktmi značky
Sony, ako sú televízor, prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD, zosilňovač AV
alebo ďalšie zariadenia, ktoré podporujú
funkciu ovládania pripojenia HDMI.
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenie značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• Prehrávanie jediným dotykom (str. 51)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 52)
• Vypnutie napájania systému (str. 52)
• Výber scény (str. 53)
• Ovládanie domáceho kina (str. 53)
• Jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládačom (str. 53)
Funkcia ovládania pripojenia HDMI je
štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu
využívaný systémom HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) pre
rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Prijímač odporúčame pripájať
k produktom vybaveným funkciou
BRAVIA Sync.
Poznámky
• Funkcie One Touch Play, System Audio Control
a System Power-Off môžete používať aj so
zariadeniami iných výrobcov než spoločnosti
Sony. Kompatibilitu so všetkými zariadeniami
od iných výrobcov než spoločnosti Sony však
nemožno zaručiť.
• Funkcie Scene Select a Home Theatre Control
sú vlastníctvom spoločnosti Sony. Nemožno ich
používať so zariadeniami od iných výrobcov než
spoločnosti Sony.
• Zariadenia nekompatibilné s funkciou
BRAVIA Sync nemôžu tieto funkcie aktivovať.
50SK
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync
Prijímač je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie.
• Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie, môžete funkciu
ovládania pripojenia HDMI na prijímači
a prehrávacom zariadení nastaviť
automaticky pomocou nastavenia
funkcie ovládania pripojenia HDMI na
televízore (str. 50).
• Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie, nastavte funkciu
ovládania pripojenia HDMI na prijímači,
prehrávacom zariadení a televízore
osobitne (str. 51).
Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
1 Prepojte prijímač, televízor
a prehrávacie zariadenie
prostredníctvom pripojenia HDMI
(str. 23, 24).
(Príslušné zariadenie musí byť
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.)
2 Zapnite prijímač, televízor
a prehrávacie zariadenie.
3 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI na televízore.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne súčasne v prijímači aj vo všetkých
pripojených zariadeniach. Počkajte na
zobrazenie hlásenia COMPLETE.
Nastavenie sa dokončilo.
Podrobné informácie o nastavení televízora
nájdete v návode na jeho použitie.
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Control for HDMI-Easy
Setting
V/v/b,
HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME.
2
3
4
5
7
8
9
Prehrávanie jediným
dotykom
Funkcie BRAVIA Sync
6
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte položku
Settings a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Vyberte položku HDMI Settings
a stlačte tlačidlo .
Vyberte položku Control for HDMI
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte položku On a stlačte
tlačidlo
.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI
sa zapne.
Stlačením tlačidla HOME zatvorte
ponuku OSD.
Vyberte vstup HDMI prijímača
a televízora, ktorý zodpovedá vstupu
HDMI pripojeného zariadenia, aby sa
zobrazil obraz prenášaný z pripojeného
zariadenia.
Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení.
Ak už je funkcia ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení zapnutá,
nemusíte toto nastavenie meniť.
Kroky č. 7 a 8 zopakujte pre ďalšie
zariadenia, pre ktoré chcete používať
funkciu ovládania pripojenia HDMI.
Podrobné informácie o nastavení
televízora a pripojených zariadení
nájdete v návodoch na použitie
príslušných zariadení.
Poznámky
• Po odpojení kábla HDMI alebo zmene
pripojenia vykonajte kroky uvedené v časti Ak je
televízor kompatibilný s funkciou Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie
(str. 50) alebo Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie (str. 51).
• Skôr než v televízore spustíte funkciu Control
for HDMI-Easy Setting, najprv televízor aj
ďalšie pripojené zariadenia vrátane prijímača
zapnite.
• Ak po výbere nastavení funkcie Control for
HDMI-Easy Setting nefunguje prehrávacie
zariadenie, skontrolujte nastavenie funkcie
ovládania pripojenia HDMI tohto
prehrávacieho zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje funkciu
Control for HDMI-Easy Setting, ale podporuje
funkciu ovládania pripojenia HDMI, musíte
funkciu ovládania pripojenia HDMI
pripojeného zariadenia nastaviť ešte pred
spustením funkcie Control for HDMI-Easy
Setting z televízora.
Keď spustíte prehrávanie obsahu
zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom pripojenia HDMI,
fungovanie prijímača a televízora sa
zjednoduší nasledujúcim spôsobom:
Prijímač a televízor
Zapnutie (v pohotovostnom režime)
Prepnutie na príslušný vstup HDMI
Ak nastavíte položku Pass Through na
hodnotu Auto alebo On* (str. 64) a potom
prepnete prijímač do pohotovostného
režimu, zvukový a obrazový signál sa bude
reprodukovať len z televízora.
* Vzťahuje sa len na modely pre USA, Kanadu,
Mexiko, Austráliu a Taiwan.
51SK
Poznámky
• Pomocou ponuky televízora zapnite funkciu
ovládania hlasitosti systému.
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Ak je položka Pass Through nastavená na
hodnotu Auto alebo On, v závislosti od
nastavení sa prijímač nemusí zapnúť.
Tip
Pripojené zariadenie, napríklad prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD, môžete vybrať aj
z ponuky televízora. Na prijímači aj televízore
sa automaticky vyberie vhodný vstup HDMI.
Ovládanie hlasitosti
systému
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou.
Funkciu ovládania hlasitosti systému
môžete používať prostredníctvom ponuky
televízora. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
Televízor
Zapnutie funkcie
ovládania hlasitosti
systému
Minimalizovanie
hlasitosti televízora
Poznámky
• Ak funkcia ovládania hlasitosti systému
nepracuje v súlade s nastavením televízora,
pozrite si návod na použitie televízora.
• Ak je položka Control for HDMI nastavená na
hodnotu On, nastavenia HDMI Audio Out
v ponuke HDMI Settings sa automaticky vyberú
podľa nastavení funkcie ovládania hlasitosti
systému (str. 65).
• Ak televízor zapnete skôr ako prijímač, zvuk
televízora sa chvíľu nebude reprodukovať.
Vypnutie systému
Keď pomocou tlačidla napájania na
diaľkovom ovládači televízora vypnete
televízor, automaticky sa vypne aj prijímač
a pripojené zariadenia.
Rovnako môžete pomocou diaľkového
ovládača prijímača vypnúť televízor.
Prijímač
• Zapnutie
(v pohotovostnom
režime)
• Prepnutie na
príslušný vstup HDMI
Reprodukcia zvuku
z televízora
Funkciu ovládania hlasitosti systému
môžete používať aj nasledujúcim
spôsobom.
• Ak je zapnutý televízor a zapnete aj
prijímač, funkcia ovládania hlasitosti
systému automaticky aktivuje prenos
zvuku televízora prostredníctvom
reproduktorov pripojených k prijímaču.
Ak však prijímač vypnete, zvuk sa bude
prenášať z reproduktorov televízora.
52SK
• Ak sa zvuk z televízora prenáša
prostredníctvom reproduktorov
pripojených k prijímaču, môžete
pomocou diaľkového ovládača
televízora nastaviť hlasitosť alebo dočasne
vypnúť zvuk.
TV ?/1
Stlačte tlačidlo TV ?/1.
Televízor, prijímač a pripojené zariadenia
sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému
zapnite funkciu synchronizácie
pohotovostného režimu na televízore.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa v závislosti
od svojho stavu nemusia vypnúť. Podrobné
informácie nájdete v návodoch na použitie
pripojených zariadení.
Výber scény
Podľa scény vybratej na televíznej
obrazovke sa automaticky vyberie
optimálna kvalita obrazu a zvukové pole.
Podrobné informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie televízora.
Ponuku prijímača môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora.
Vyberte prijímač (AV AMP) rozpoznaný
televízorom.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
Tabuľka príslušných režimov
Nastavenie scény na
televíznej obrazovke
Jednoduché ovládanie
diaľkovým ovládačom
Zvukové pole
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Funkcie BRAVIA Sync
Photo
Poznámky
• Prijímač je rozpoznaný televízorom ako Tuner
(AV AMP).
• Televízor musí byť kompatibilný s riadkovou
ponukou.
• V závislosti od typu televízora nemusia byť
niektoré funkcie k dispozícii.
Ovládanie domáceho kina
Ak je k prijímaču pripojený televízor
kompatibilný s funkciou Home Theatre
Control, na obrazovke pripojeného
televízora sa zobrazí ikona internetových
aplikácií.
Pomocou diaľkového ovládača televízora
môžete prepnúť vstup prijímača alebo
zmeniť zvukové polia. Môžete tiež nastaviť
hlasitosť stredového alebo basového
reproduktora, prípadne upraviť nastavenia
funkcie Dual Mono (str. 64) alebo A/V
Sync (str. 63).
Poznámka
Ak chcete používať funkciu ovládania domáceho
kina, televízor sa musí dokázať pripojiť k službe
širokopásmovej linky. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
53SK
• OPT: Určuje digitálne zvukové
signály prenášané do konektora
OPTICAL.
• COAX: Určuje digitálne zvukové
signály prenášané do konektora
COAXIAL.
• Analog: Určuje analógové zvukové
signály prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi
digitálnym a analógovým
zvukom
(INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového
zvuku na prijímači, môžete vstupný
zvukový režim nemenne nastaviť pre
niektoré konektory alebo medzi nimi
prepínať v závislosti od signálu, ktorý
chcete sledovať.
1
2
Otočením gombíka INPUT SELECTOR
na prijímači vyberte požadovaný
vstup.
Používanie iných
konektorov zvukového
vstupu
Môžete tiež použiť tlačidlá vstupu na
diaľkovom ovládači.
(Audio Input Assign)
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT MODE na prijímači vyberte
režim zvukového vstupu.
Ak predvolené nastavenia digitálnych
vstupných konektorov nezodpovedajú
pripojenému zariadeniu, môžete tieto
konektory opätovne priradiť iným
vstupom.
Po opätovnom priradení vstupných
konektorov môžete pomocou tlačidla
vstupu (alebo gombíka INPUT SELECTOR
na prijímači) vybrať pripojené zariadenie.
Vybratý režim zvukového vstupu sa
zobrazí na displeji.
• Auto: Uprednostnia sa digitálne
zvukové signály. Ak existuje viac
než jedno digitálne pripojenie,
uprednostnia sa zvukové
signály HDMI.
Ak nie sú k dispozícii žiadne
digitálne zvukové signály, vyberú
sa analógové zvukové signály.
Po výbere televízneho vstupu sa
uprednostnia signály spätného
zvukového kanálu (ARC).
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou ARC, vyberú sa digitálne
optické zvukové signály.
Ak v prijímači ani televízore nie
je aktivovaná funkcia ovládania
pripojenia HDMI, funkcia ARC nie
je k dispozícii.
54SK
Poznámky
• Na základe vstupu sa na displeji zobrazia znaky
------ a nemožno vybrať iné režimy.
• Ak sa používa režim Analog Direct, zvukový
vstup sa nastaví na hodnotu Analog. Nemôžete
vybrať iné režimy.
Príklad:
Ak ku konektoru OPTICAL IN 1 (SAT/
CATV) pripájate prehrávač diskov DVD.
– Vstupu DVD priraďte konektor
OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo .
2
Vyberte položku Input Settings
a stlačte tlačidlo .
3
Vyberte položku Audio Input Assign
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte názov vstupu, ktorý chcete
priradiť.
Názov vstupu
Priraditeľné
konektory
zvukového
vstupu
5
Pomocou tlačidiel V/v/B/b vyberte
zvukové signály, ktoré chcete priradiť
vstupu vybratému v kroku č. 4.
6
Stlačte tlačidlo
.
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
OPT1
a
a
a
a*
a
SA-CD/CD
a
OPT2
a
a
a
a
a
a
COAX
a
a
a
a
a
a*
Žiadny
a*
a*
a*
a
a*
a
* Predvolené nastavenie
Poznámky
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Pre každý vstup je povolené jedno opätovné priradenie.
Ďalšie operácie
55SK
Používanie pripojenia
Bi-amp
Obnovenie predvolených
výrobných nastavení
1
Pomocou nasledujúceho postupu
môžete vymazať všetky uložené nastavenia
a obnoviť predvolené výrobné nastavenia.
Tento postup môžete použiť aj na
inicializáciu prijímača pred prvým
použitím.
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka.
2
Vyberte položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Vyberte položku Speaker a stlačte
tlačidlo
.
4
Vyberte položku Speaker Pattern
a stlačte tlačidlo
.
5
Vyberte vhodnú šablónu pre
reproduktory, ktorá neobsahuje
zadné reproduktory na priestorový
zvuk ani predné horné reproduktory,
a stlačte tlačidlo
.
1
6
Vyberte položku SB Assign a stlačte
tlačidlo
alebo b.
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
7
Vyberte položku Bi-Amp a stlačte
tlačidlo
.
Stlačte a päť sekúnd podržte
tlačidlo ?/1.
Rovnaké signály ako z konektorov
SPEAKERS FRONT A možno
reprodukovať aj z konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/BIAMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Zatvorenie ponuky
Stlačením tlačidla HOME zobrazte
domovskú ponuku a znova stlačte tlačidlo
HOME.
Poznámky
• Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
nastavte položku SB Assign na hodnotu
Bi-Amp.
• Ak nastavíte položku SB Assign na hodnotu
Bi-Amp, nastavenia hlasitosti a vzdialenosti
reproduktorov týkajúce sa zadných
reproduktorov na priestorový zvuk a predných
horných reproduktorov budú neplatné a použijú
sa nastavenia pre predné reproduktory.
56SK
?/1
Na displeji sa na chvíľu zobrazí
hlásenie CLEARING, ktoré sa zmení
na CLEARED!.
Obnovia sa predvolené hodnoty
všetkých zmenených alebo
vykonaných nastavení.
3
Úprava nastavení
Vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačte tlačidlo
.
Príklad: Po výbere položky Speaker
Settings.
Používanie ponuky
Settings
Pomocou ponuky Settings môžete
upravovať rôzne nastavenia reproduktorov,
efektov priestorového zvuku atď.
V/v/B/b,
4
HOME
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
RETURN
O
1
Stlačte tlačidlo RETURN O.
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Zatvorenie ponuky
Stlačením tlačidla HOME zobrazte
domovskú ponuku a znova stlačte
tlačidlo HOME.
Z ponuky vyberte položku Settings
a stlačením tlačidla
prejdite do
režimu ponuky.
Úprava nastavení
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
57SK
Zoznam ponuky Settings
Settings
Easy Setup
(str. 59)
Speaker Settings
(str. 59)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(str. 63)
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D. Range Comp.
HDMI Settings
(str. 64)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(str. 65)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(str. 66)
Language
Auto Standby
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Level
Distance
Size*
feet
meter
Poznámka
Parametre ponúk zobrazených na televíznej obrazovke sa líšia v závislosti od aktuálnych nastavení alebo
stavu vybratej ikony.
58SK
Easy Setup
Slúži na opätovné spustenie jednoduchého
nastavenia, ktoré umožňuje vybrať
základné nastavenia. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke (str. 30).
3 Uložte výsledok merania.
V kroku č. 3 vyberte položku Save&Exit.
Poznámka
Po zmene polohy reproduktora odporúčame
automatickú kalibráciu zopakovať, aby sa
priestorový zvuk reprodukoval správne.
Tipy
Ponuka Speaker Settings
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Poznámka
Nastavenia reproduktorov platia len pre aktuálne
miesto počúvania.
x Auto Calibration
Umožňuje vykonať automatickú kalibráciu
z miesta počúvania.
1 Postupujte podľa pokynov na
televíznej obrazovke a potom stlačte
tlačidlo .
Meranie sa spustí do piatich sekúnd.
Meranie trvá približne 30 sekúnd
a sprevádza ho testovací tón.
Po skončení merania zaznie pípnutie
a zmení sa obrazovka.
Poznámka
2 Vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo .
• Retry: Automatická kalibrácia sa
vykoná znova.
• Save&Exit: Výsledky merania sa uložia
a nastavovanie sa ukončí.
• WRN Check: Zobrazí sa upozornenie
týkajúce sa výsledkov merania. Pozrite
si časť Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie (str. 60).
• Exit: Nastavovanie sa ukončí bez
uloženia výsledkov merania.
Kontrola výsledkov automatickej
kalibrácie
Ak chcete skontrolovať kód chyby
alebo upozornenie zobrazené pri postupe
Auto Calibration (str. 59), vykonajte
nasledujúce kroky.
V kroku č. 2 v časti Auto Calibration
(str. 59) vyberte položku WRN Check
a stlačte tlačidlo
.
Ak sa zobrazí upozornenie, prečítajte si
ho a používajte prijímač bezo zmien.
Alebo v prípade potreby zopakujte
automatickú kalibráciu.
Po zobrazení hlásenia Error Code
Skontrolujte chybu a zopakujte
automatickú kalibráciu.
1 Stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie Retry ?.
2 Vyberte položku Yes a stlačte
tlačidlo .
3 Zopakujte kroky č. 1 až 3 v časti Auto
Calibration (str. 59).
59SK
Úprava nastavení
Ak sa na obrazovke zobrazí kód chyby,
pozrite si časť Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie (str. 60).
• V ponuke Speaker Settings môžete
v časti Distance Unit zmeniť jednotku
vzdialenosti (str. 63).
• Veľkosť reproduktora (Large alebo Small) sa
určuje podľa nízkofrekvenčných vlastností.
Výsledky merania sa môžu líšiť v závislosti
od polohy kalibračného mikrofónu
a reproduktorov, ako aj od tvaru miestnosti.
Výsledky merania sa odporúča dodržiavať.
Príslušné nastavenia však môžete zmeniť
v ponuke Speaker Settings. Najprv uložte
výsledky merania, až potom skúste zmeniť
nastavenia.
Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie
Zobrazenie a vysvetlenie
Error Code 30
Slúchadlá sú pripojené ku konektoru
PHONES na prijímači. Odpojte slúchadlá
a zopakujte automatickú kalibráciu.
Error Code 31
Položka SPEAKERS je vypnutá. Vyberte iné
nastavenia reproduktorov a zopakujte
automatickú kalibráciu.
Error Code 32
Error Code 33
Reproduktory sa nezistili alebo nie sú správne
pripojené.
• Nie sú pripojené predné reproduktory
alebo je pripojený len jeden predný
reproduktor.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý
reproduktor na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na
priestorový zvuk alebo predné horné
reproduktory, hoci nie sú pripojené
reproduktory na priestorový zvuk. Pripojte
reproduktory na priestorový zvuk ku
konektorom SPEAKERS SURROUND.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk je
pripojený iba ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B R. Ak chcete pripojiť iba
jeden zadný reproduktor na priestorový
zvuk, pripojte ho ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L.
• Nie je pripojený predný ľavý horný alebo
predný pravý horný reproduktor.
Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
Skontrolujte správnosť pripojenia
kalibračného mikrofónu a zopakujte
automatickú kalibráciu.
Ak sa kód chyby zobrazuje aj napriek
správnemu pripojeniu kalibračného
mikrofónu, kábel kalibračného mikrofónu
môže byť poškodený.
60SK
Zobrazenie a vysvetlenie
Warning 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká
úroveň hluku. Ak meranie zopakujete
v tichom prostredí, môžete dosiahnuť lepšie
výsledky.
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš vysokú
úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom
a mikrofónom môže byť príliš krátka.
Presuňte ich ďalej od seba a zopakujte
meranie.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu
basového reproduktora. Môže to byť
spôsobené hlukom. Skúste meranie
zopakovať v tichom prostredí.
No Warning
Nie sú k dispozícii žiadne výstražné
informácie.
Tip
V závislosti od pozície basového reproduktora sa
výsledky merania môžu líšiť. Ak však budete
prijímač používať s takouto hodnotou,
nevyskytnú sa žiadne problémy.
x Calibration Type
Po spustení automatickej kalibrácie
a uložení nastavení možno vybrať typ
kalibrácie.
• Full Flat: Meranie frekvencie
z jednotlivých reproduktorov bez úprav.
• Engineer: Nastavenie frekvenčných
vlastností tak, aby zodpovedali štandardu
spoločnosti Sony pre miestnosti na
počúvanie hudby.
• Front Ref.: Nastavenie vlastností
všetkých reproduktorov podľa vlastností
predného reproduktora.
• Off: Vypnutie úrovňového ekvalizéra
automatickej kalibrácie.
x Speaker Pattern
Umožňuje vybrať šablónu pre
reproduktory podľa používaného systému
reproduktorov.
x SB Assign (Priradenie
zadných reproduktorov na
priestorový zvuk)
Umožňuje nastavenie konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B na pripojenie
Bi-amp alebo pripojenie predných
reproduktorov B.
• Speaker B: Ak ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B
pripájate systém prídavných predných
reproduktorov, vyberte položku
Speaker B.
• Bi-Amp: Ak ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B pripájate predné
reproduktory pomocou pripojenia
Bi-amp, vyberte položku Bi-Amp.
• Off: Ak ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/ FRONT B pripájate zadné
reproduktory na priestorový zvuk alebo
predné horné reproduktory, vyberte
položku Off.
Poznámka
x Manual Setup
Umožňuje manuálne nastavenie
jednotlivých reproduktorov na obrazovke
Manual Setup. Po vykonaní automatickej
kalibrácie môžete tiež nastaviť hlasitosť
reproduktorov.
Poznámka
Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre hudbu,
z basového reproduktora sa nebude prenášať
žiadny zvuk, ak je v ponuke Speaker Settings
veľkosť všetkých reproduktorov nastavená na
hodnotu Large. Zvuk sa však bude prenášať
z basového reproduktora v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory na
priestorový zvuk sú nastavené na hodnotu Small,
– je vybratý režim Multi Stereo, PLII Movie,
PLII Music, PLIIx Movie, PLIIx Music, PLIIz,
HD-D.C.S. alebo Portable Audio.
Nastavenie vzdialenosti jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého
a pravého, predného ľavého a pravého
horného, stredového, ľavého a pravého
na priestorový zvuk, zadného ľavého
a pravého na priestorový zvuk a basového
reproduktora) od miesta počúvania.
1 Vyberte reproduktor, pre ktorý chcete
nastaviť vzdialenosť od miesta
počúvania, a stlačte tlačidlo
.
2 V časti Distance vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo .
3 Upravte vzdialenosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo .
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu
1 m 0 cm až 10 m 0 cm (3 stopy a 3 palce
až 32 stôp a 9 palcov) v intervaloch
1 cm (1 palec).
61SK
Úprava nastavení
Po zmene z pripojenia Bi-amp alebo pripojenia
predných reproduktorov B na pripojenie zadných
reproduktorov na priestorový zvuk alebo
predných horných reproduktorov nastavte
položku SB Assign na hodnotu Off a potom
reproduktory nastavte znova. Pozrite si časť
Poznámky k nastaveniam reproduktorov
(automatická kalibrácia) (str. 31) alebo Manual
Setup (str. 61).
Nastavenie hlasitosti reproduktorov
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk a basového reproduktora).
1 Vyberte reproduktor, ktorého hlasitosť
chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo .
2 V časti Level vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo .
3 Upravte hlasitosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo .
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu –
10,0 dB až +10,0 dB v intervaloch 0,5 dB.
Poznámky
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré parametre
dostupné.
• Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
Analog Direct.
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého
a pravého, predného ľavého a pravého
horného, stredového, ľavého a pravého na
priestorový zvuk, zadného ľavého a pravého
na priestorový zvuk).
1 Vyberte reproduktor, ktorého veľkosť
chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo .
2 V časti Size vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo .
3 Upravte veľkosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo .
• Large: Ak pripájate veľké
reproduktory, ktoré dokážu efektívne
reprodukovať nízke tóny, vyberte
nastavenie Large. Nastavenie Large
vyberajte v bežných prípadoch.
• Small: Ak je zvuk skreslený alebo ak
pri používaní multikanálového
priestorového zvuku nepočujete
dostatočné efekty priestorového zvuku,
výberom nastavenia Small aktivujte
presmerovanie nízkych tónov. Nízke
tóny jednotlivých kanálov sa budú
reprodukovať z basového reproduktora
alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Keďže však nízke tóny majú určitú smerovosť,
najlepšie výsledky dosiahnete bez ich odstránenia
(ak je to možné). Preto aj pri používaní malých
reproduktorov môžete vybrať nastavenie Large,
ak chcete z daného reproduktora počuť nízke
tóny. Ak však používate veľký reproduktor, ale
nechcete z neho počúvať nízke tóny, vyberte
nastavenie Small.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako
požadovaná, vyberte pre všetky reproduktory
nastavenie Large. Ak je úroveň nízkych tónov
nižšia, môžete ju zvýrazniť pomocou ekvalizéra.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk
sa vyberie rovnaké nastavenie ako pre
reproduktory na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté
nastavenie Small, nastavenie Small sa
automaticky vyberie aj pre stredový
reproduktor, reproduktory na priestorový zvuk
a zadné reproduktory na priestorový zvuk alebo
predné horné reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre
predné reproduktory sa automaticky vyberie
nastavenie Large.
x Crossover Freq. (Medzná
frekvencia reproduktorov)
Poznámka
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré
ste v ponuke Speaker Settings nastavili
veľkosť Small. Nameraná medzná
frekvencia reproduktorov sa pre jednotlivé
reproduktory nastaví po automatickej
kalibrácii.
1 Pri reproduktore, ktorého medznú
frekvenciu chcete nastaviť, vyberte
parameter reproduktora a stlačte
tlačidlo
.
2 Nastavte hodnotu a stlačte tlačidlo .
Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
Analog Direct.
x Test Tone
Tipy
• Nastavenia Large a Small jednotlivých
reproduktorov určujú, či interný zvukový
procesor odstráni z daného kanála signál
s nízkym tónom.
Po odstránení nízkych tónov z kanála sa
prostredníctvom presmerovania nízkych tónov
odošlú príslušné nízke tóny do basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
62SK
Umožňuje vybrať typ testovacieho tónu na
obrazovke Test Tone.
Tipy
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo 2 +/–.
Môžete tiež použiť gombík MASTER VOLUME
na prijímači.
• Počas nastavovania sa príslušná hodnota
zobrazuje na televíznej obrazovke.
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón
prenášal z reproduktorov postupne.
1 Vyberte položku Test Tone a stlačte
tlačidlo
.
2 Znova vyberte položku Test Tone
a stlačte tlačidlo
.
3 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• Off
• Auto: Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
4 Vyberte reproduktor, ktorého hlasitosť
chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo
.
5 Upravte hlasitosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
x Distance Unit
Umožňuje vybrať mernú jednotku na
nastavenie vzdialenosti.
• feet: Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• meter: Vzdialenosť sa zobrazuje
v metroch.
Ponuka Audio Settings
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak, aby
vyhovovali vašim požiadavkám.
x Night Mode
x Equalizer
Umožňuje nastaviť úroveň basov a výšok
predných reproduktorov. Podrobné
informácie nájdete v časti Nastavenie
ekvalizéra (str. 48).
Umožňuje vybrať zvukový efekt, ktorý
sa použije na vstupné signály. Podrobné
informácie nájdete v časti Reprodukovanie
zvukových efektov (str. 45).
Funkciu môžete nastaviť pre každý
vstup zvlášť.
x A/V Sync. (Synchronizácia
zvuku s obrazovým výstupom)
Umožňuje nastaviť oneskorenie
výstupného zvukového signálu tak, aby
sa minimalizovalo oneskorenie medzi
výstupom zvuku a obrazu.
• On (čas oneskorenia: 60 ms): Výstupný
zvukový signál je oneskorený tak, aby sa
minimalizovalo oneskorenie medzi
výstupom zvuku a obrazu.
• Off (čas oneskorenia: 0 ms): Výstupný
zvukový signál nie je oneskorený.
Poznámky
• Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor,
prípadne projektor.
• Funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
Analog Direct.
• Čas oneskorenia sa môže líšiť v závislosti od
zvukového formátu, zvukového poľa, šablóny
pre reproduktory a nastavení vzdialenosti
reproduktorov.
x Auto Volume
Prijímač dokáže automaticky nastaviť
hlasitosť v závislosti od vstupného signálu
alebo obsahu prenášaného z pripojeného
zariadenia.
Táto funkcia je užitočná napríklad
v prípade, že zvuk reklamy je hlasnejší než
televízne programy.
• On
• Off
Poznámky
• Skôr než túto funkciu zapnete alebo vypnete,
znížte hlasitosť.
• Keďže je táto funkcia k dispozícii iba pri prenose
signálov Dolby Digital, DTS alebo Linear PCM,
po prepnutí na iné formáty sa môže náhle zvýšiť
hlasitosť zvuku.
63SK
Úprava nastavení
Umožňuje zachovať dojem ako v divadle aj
pri nízkej hlasitosti. Podrobné informácie
nájdete v časti Používanie funkcie
Night Mode (str. 48).
x Sound Field
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM so
vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Prijímajú sa signály vo formáte Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD
Master Audio alebo DTS-HD High
Resolution Audio.
x Dual Mono (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
Pri sledovaní digitálneho vysielania
v režime duálneho zvuku môžete vybrať
požadovaný jazyk (ak je táto možnosť
k dispozícii). Funkcia je dostupná len pri
zdrojoch Dolby Digital.
• Main/Sub: Zvuk v hlavnom jazyku sa
bude prenášať z ľavého predného
reproduktora a súčasne sa bude
z pravého predného reproduktora
prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
• Main: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• Sub: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
x D.Range Comp. (Kompresia
dynamického rozsahu)
Umožňuje komprimovať dynamický
rozsah zvukovej stopy. Táto funkcia môže
byť užitočná pri sledovaní filmov neskoro
v noci pri nízkej hlasitosti. Kompresia
dynamického rozsahu je možná len pri
zdrojoch Dolby Digital.
• On: Dynamický rozsah sa komprimuje
podľa zámerov technika nahrávania.
• Auto: Dynamický rozsah sa komprimuje
automaticky.
• Off: Dynamický rozsah sa
nekomprimuje.
Ponuka HDMI Settings
Môžete upraviť požadované
nastavenia zariadenia pripojeného ku
konektoru HDMI.
x Control for HDMI
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
ovládania pripojenia HDMI. Podrobné
informácie nájdete v časti Príprava na
funkciu BRAVIA Sync (str. 50).
• On
• Off
Poznámky
• Po nastavení položky Control for HDMI na
hodnotu On sa môže nastavenie HDMI Audio
Out zmeniť automaticky.
• Keď je prijímač v pohotovostnom režime, po
nastavení položky Control for HDMI na
hodnotu On sa indikátor ?/1 (zapnúť/
pohotovostný režim) na prednom paneli
rozsvieti na jantárovo.
x Pass Through
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora.
• On*: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nepretržite reprodukuje signály
HDMI z konektora HDMI TV OUT na
prijímači.
• Auto: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime a televízor je zapnutý, prijímač
reprodukuje signály HDMI zo svojho
konektora HDMI TV OUT. Spoločnosť
Sony odporúča vybrať toto nastavenie, ak
používate televízor značky Sony
kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync.
V porovnaní s nastavením On sa pri
použití tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
Poznámka
Toto nastavenie funguje, len ak je položka
Control for HDMI nastavená na hodnotu On.
64SK
• Off: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nereprodukuje signály HDMI.
Ak chcete sledovať signál z pripojeného
zariadenia na televízore, zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením On sa pri
použití tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
* Vzťahuje sa len na modely pre USA, Kanadu,
Mexiko, Austráliu a Taiwan.
jednotlivých vstupov, ku ktorým je
priradený vstupný konektor HDMI,
môžete nastaviť zvlášť.
• Auto: V závislosti od prúdu zvuku sa
hlasitosť automaticky nastaví na úroveň
0 dB alebo +10 dB.
• +10 dB
• 0 dB
Poznámka
x Fast View
Po výbere nastavenia Auto môže reprodukcia
obrazu a zvuku na televízore trvať trochu dlhšie
než pri nastavení On.
Umožňuje nastaviť funkciu Fast View.
• Auto: Vstup HDMI môžete vybrať
rýchlejšie než pri bežnom výbere.
• Off: Funkcie Fast View a PREVIEW
(HDMI) nie sú k dispozícii.
x HDMI Audio Out
Môžete nastaviť výstup zvukových signálov
HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
• AMP: Zvukové signály HDMI
z prehrávacieho zariadenia sa prenášajú
iba do reproduktorov pripojených
k prijímaču. Multikanálový zvuk možno
prehrávať v pôvodnom formáte.
Ponuka Input Settings
Môžete upraviť nastavenia konektorov
prijímača a iných zariadení.
Poznámka
x Input Mode
Ak položku HDMI Audio Out nastavíte na
hodnotu AMP, zvukové signály sa nebudú
prenášať z reproduktora televízora.
Umožňuje upraviť režim zvukového
vstupu, keď zariadenie pripojíte
k digitálnemu aj analógovému konektoru
zvukového vstupu.
Podrobné informácie nájdete v časti
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
zvukom (INPUT MODE) (str. 54).
• TV+AMP: Zvuk sa prenáša
z reproduktora televízora
a reproduktorov pripojených k prijímaču.
Poznámky
x Subwoofer Level
Pri prijímaní signálov PCM
prostredníctvom pripojenia HDMI
umožňuje nastaviť hlasitosť basového
reproduktora 0 dB alebo +10 dB. Hlasitosť
x Input Edit
Pre jednotlivé vstupy umožňuje nastaviť
nasledujúce položky.
• Watch: Zobrazí vstup v ponuke Watch.
• Listen: Zobrazí vstup v ponuke Listen.
• Watch+Listen: Zobrazí vstup v ponuke
Watch aj Listen.
x Audio Input Assign
Umožňuje nastaviť zvukové vstupné
konektory priradené jednotlivým vstupom.
Podrobné informácie nájdete v časti
Používanie iných konektorov zvukového
vstupu (Audio Input Assign) (str. 54).
65SK
Úprava nastavení
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku
prenášaného z televízora, napríklad od
počtu kanálov, vzorkovacej frekvencie atď.
Ak je televízor vybavený stereofónnymi
reproduktormi, zvukový výstup z prijímača
je takisto stereofónny, a to aj pri prehrávaní
viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom prípade
vyberte hodnotu AMP.
x Name In
Umožňuje zadať názvy vstupov
pozostávajúce maximálne z ôsmich
znakov, ktoré sa potom budú zobrazovať.
Podľa názvov zobrazených na displeji
možno zariadenia rozpoznať ľahšie než
podľa konektorov.
1 Vyberte položku Name In a stlačte
tlačidlo .
2 Vyberte vstup, ktorého názov chcete
zadať, a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte príslušný znak a potom stlačte
tlačidlo b.
Miesto vkladania znakov môžete
posúvať dozadu a dopredu stláčaním
tlačidiel B/b.
4 Zopakovaním kroku č. 3 postupne
zadajte všetky znaky a potom stlačte
tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámky
• Funkcia nie je k dispozícii po výbere vstupu FM
ani AM.
• Ak režim automatického prepnutia do
pohotovostného režimu používate súčasne
s časovačom spánku, prioritu má časovač spánku.
Ovládanie bez používania
ponuky OSD
Keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete prijímač ovládať pomocou displeja.
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN
O
Používanie ponuky na displeji
1
Ponuka System Settings
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Na displeji prijímača sa zobrazí ponuka.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
3
Umožňuje vybrať jazyk hlásení na
obrazovke.
• English
• French
• German
• Spanish
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte parameter, ktorý chcete
upraviť, a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v
vyberte požadované nastavenie
a potom stlačte tlačidlo
.
x Auto Standby
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Môžete upraviť nastavenia prijímača.
x Language
Umožňuje nastaviť prijímač tak, aby sa
automaticky prepol do pohotovostného
režimu, keď ho nepoužívate alebo keď
neprijíma žiadne signály.
• On: Do pohotovostného režimu sa
prepne približne po 30 minútach.
• Off: Neprepne sa do pohotovostného
režimu.
66SK
Stlačte tlačidlo B alebo RETURN O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia sa môžu na
displeji zobrazovať matne. To znamená, že sú
nedostupné alebo pevne nastavené, a teda
nemenné.
Prehľad ponúk
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti. Podrobné informácie
o pohybe v ponukách nájdete v časti str. 57.
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Nastavenia
automatickej
kalibrácie
[<AUTO CAL>]
Spustenie automatickej kalibrácie
[A.CAL START]
Typ automatickej kalibráciea)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
Nastavenia hlasitosti
[<LEVEL>]
Testovací tónb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Hlasitosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť pravého predného
reproduktorab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť stredového reproduktorab) CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
[CNT LEVEL]
(interval 0,5 dB)
SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť pravého reproduktora na
priestorový zvukb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť zadného reproduktora na
priestorový zvukb)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový zvukb)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť pravého zadného
reproduktora na priestorový zvukb)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť ľavého predného horného
reproduktorab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Hlasitosť basového reproduktorab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
67SK
Úprava nastavení
Hlasitosť ľavého reproduktora na
priestorový zvukb)
[SL LEVEL]
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Nastavenia
reproduktorov
[<SPEAKER>]
Šablóna pre reproduktory
[SP PATTERN]
5/2.1 až 2/0 (20 šablón)
Veľkosť predných reproduktorovb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Veľkosť stredového reproduktorab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Veľkosť reproduktorov na
priestorový zvukb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Veľkosť predných horných
reproduktorovb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Priradenie zadného reproduktora na SPK B, BI-AMP, OFF
priestorový zvukd)
[SB ASSIGN]
Vzdialenosť ľavého predného
reproduktorab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(FL 3’3” až FL 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť pravého predného
reproduktorab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(FR 3’3” až FR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť stredového
reproduktorab)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
(CNT 3’3” až CNT 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť ľavého reproduktora na SL 1,00 m až SL 10,00 m
(SL 3’3” až SL 32’9”)
priestorový zvukb)
[SL DIST.]
(interval 0,01 m (1 palec))
68SK
Vzdialenosť pravého reproduktora
na priestorový zvukb)
[SR DIST.]
SR 1,00 m až SR 10,00 m
(SR 3’3” až SR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť zadného reproduktora
na priestorový zvukb)
[SB DIST.]
SB 1,00 m až SB 10,00 m
(SB 3’3” až SB 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový zvukb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(SBL 3’3” až SBL 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť pravého zadného
reproduktora na priestorový zvukb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
(SBR 3’3” až SBR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť ľavého predného
horného reproduktorab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m až LH 10,00 m
(LH 3’3” až LH 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Ponuka
[Displej]
Nastavenia
Vzdialenosť pravého predného
horného reproduktorab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m až RH 10,00 m
(RH 3’3” až RH 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdialenosť basového
reproduktorab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(SW 3’3” až SW 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Jednotka vzdialenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Medzná frekvencia predných
reproduktorove)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Medzná frekvencia stredového
reproduktorae)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Medzná frekvencia reproduktorov
na priestorový zvuke)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Medzná frekvencia predných
horných reproduktorove)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Režim vstupu
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Zadanie názvov vstupov
[NAME IN]
Podrobné informácie nájdete
v časti Name In (str. 66).
Priradenie digitálnych zvukových
vstupov
[A. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete
v časti Používanie iných
konektorov zvukového vstupu
(Audio Input Assign) (str. 54).
Nastavenia
priestorového zvuku
[<SURROUND>]
Úroveň efektuf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER,
STUDIO
Nastavenia ekvalizéra
[<EQ>]
Úroveň nízkych tónov predných
reproduktorov
[BASS]
BASS –10 dB až BASS +10 dB
(interval 1 dB)
Úroveň vysokých tónov predných
reproduktorov
[TREBLE]
TREBLE –10 dB až TREBLE
+10 dB (interval 1 dB)
Režim príjmu staníc v pásme FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
Zadanie názvov uložených staníc
[NAME IN]
Podrobné informácie nájdete
v časti Zadávanie názvov
uložených staníc (Name Input)
(str. 44).
Nastavenia vstupov
[<INPUT>]
Nastavenia ladenia
[<TUNER>]
69SK
Úprava nastavení
Parametre
[Displej]
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Nastavenia zvukov
[<AUDIO>]
Nočný režim
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Synchronizácia zvuku s obrazovým
výstupom
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Pokročilá funkcia automatickej
hlasitosti
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Výber jazyka pri digitálnom
vysielaní
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Kompresia dynamického rozsahu
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Ovládanie pripojenia HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Prechod
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
Výstup zvuku HDMI
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
Hlasitosť basového reproduktora
HDMI
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB,
SW 0 dB
Rýchle zobrazenie
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Režim automatického prepnutia do
pohotovostného režimu
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Nastavenia HDMI
[<HDMI>]
Nastavenia systému
[<SYSTEM>]
Verzia
[VER. X.XXX]h)
a) Toto nastavenie môžete vybrať až po spustení
b)
automatickej kalibrácie a uložení nastavení.
V závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory nemusia byť niektoré parametre alebo nastavenia
dostupné.
c) Znaky xxx predstavujú reproduktorový kanál (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak pre položku Speaker Pattern nie je vybraté nastavenie
so zadnými reproduktormi na priestorový zvuk ani prednými hornými reproduktormi.
e)
Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak je nastavená veľkosť reproduktora SMALL.
f)
Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak zvolíte zvukové pole HD-D.C.S.
g) Vzťahuje sa len na modely pre USA, Kanadu, Mexiko, Austráliu a Taiwan.
h)
Znaky X.XXX predstavujú číslo verzie.
70SK
Zobrazenie informácií na displeji
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
2 Stlačte tlačidlo AMP a potom
opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tlačidla DISPLAY sa na
displeji budú cyklicky striedať
nasledujúce údaje.
Indexový názov vstupu1) t Vybratý
vstup t Aktuálne použité zvukové
pole2) t Úroveň hlasitosti t
Informácie o toku3)
Pri počúvaní rozhlasových staníc
FM a AM
Názov uloženej stanice1) t
Frekvencia t Aktuálne použité
zvukové pole2) t Úroveň hlasitosti
Používanie diaľkového ovládača
Opätovné priradenie
tlačidla vstupu
Predvolené nastavenia tlačidiel vstupu
môžete zmeniť tak, aby vyhovovali
zariadeniam v systéme. Ak napríklad
pripojíte prehrávač diskov Blu-ray Disc
ku konektoru SAT/CATV na prijímači,
tlačidlo SAT/CATV na tomto diaľkovom
ovládači môžete nastaviť na ovládanie
prehrávača diskov Blu-ray Disc.
Poznámka
Nemôžete znovu priradiť tlačidlá vstupu TV,
TUNER ani USB.
TV ?/1
Pri príjme vysielania služieb RDS
(iba modely pre Európu,
Austráliu a Taiwan)
Tlačidlá
vstupu
Názov naprogramovanej služby alebo
uloženej stanice1) t Frekvencia, pásmo
a číslo predvoľby t Aktuálne použité
zvukové pole2) t Úroveň hlasitosti
1)
Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali.
Indexový názov sa nezobrazí, ak ste do názvu
zadali len medzery alebo ak je názov totožný
s názvom vstupu.
2)
Po aktivovaní funkcie Pure Direct sa zobrazí
hlásenie PURE.DIRECT.
3)
Informácie o toku sa nemusia zobraziť.
Číselné
tlačidlá
1
Poznámka
Stlačte a podržte tlačidlo vstupu,
pre ktoré chcete zmeniť priradenie,
a zároveň stlačte a podržte tlačidlo
TV ?/1.
2
Podržte stlačené tlačidlo TV ?/1
a uvoľnite tlačidlo vstupu.
Príklad: Podržte stlačené tlačidlo
TV ?/1 a uvoľnite tlačidlo SAT/CATV.
71SK
Používanie
diaľkového ovládača
Príklad: Podržte stlačené tlačidlo
SAT/CATV a stlačte a podržte tlačidlo
TV ?/1.
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť
znaky alebo interpunkčné znamienka.
3
Podľa informácií v nasledujúcej
tabuľke stlačte príslušné tlačidlo pre
požadovanú kategóriu a potom
uvoľnite tlačidlo TV ?/1.
Obnovenie tlačidiel vstupu
Príklad: Stlačte tlačidlo 1 a potom
uvoľnite tlačidlo TV ?/1. Teraz
môžete pomocou tlačidla SAT/CATV
ovládať prehrávač diskov Blu-ray Disc.
Kategórie
?/1
TV INPUT
Stlačte
Prehrávač diskov Blu-ray Disc 1
(režim príkazov BD1)a)
Rekordér diskov Blu-ray Disc
(režim príkazov BD3)a)
2
Prehrávač diskov DVD
(režim príkazov DVD1)
3
Rekordér diskov DVD
(režim príkazov DVD3)b)
4
Videorekordér
(režim príkazov VTR3)c)
5
Prehrávač diskov CD
6
a)
Podrobné informácie o nastavení
BD1 alebo BD3 nájdete v návode na
použitie dodanom s prehrávačom diskov
Blu-ray Disc alebo rekordérom diskov
Blu-ray Disc.
b)
Rekordéry diskov DVD značky Sony sa
ovládajú pomocou nastavenia DVD1
alebo DVD3. Podrobné informácie
nájdete v návodoch na použitie dodaných
s rekordérmi diskov DVD.
c) Videorekordéry značky Sony sa ovládajú
pomocou nastavenia VTR 3, ktoré sa
zhoduje s nastavením VHS.
72SK
2–
1
2
Podržte stlačené tlačidlo 2 –,
stlačte a podržte tlačidlo ?/1 a potom
stlačte tlačidlo TV INPUT.
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Obnovia sa predvolené nastavenia
tlačidiel vstupu.
Umiestnenie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte
prijímač od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na zadnej strane prijímača.
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od zdroja napájania (elektrickej
siete), kým je pripojené k nástennej
elektrickej zásuvke.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky. Pri odpájaní sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• (Iba modely pre USA a Kanadu)
Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno
do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na
predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho
vrchná, spodná a bočné steny sa značne
zahrejú. Nedotýkajte sa povrchu prijímača,
aby ste sa nepopálili.
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernej prašnosti alebo mechanickým
otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti
iných zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača. (Ak sa prijímač používa
v kombinácii s televízorom,
videorekordérom alebo kazetovým
prehrávačom a je umiestnený príliš
blízko týchto zariadení, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto
javy sú pravdepodobnejšie v prípade,
že používate internú anténu. Preto
odporúčame používať externú anténu.)
• Pri umiestňovaní prijímača na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
prijímač a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch prijímača, panel a ovládacie
prvky čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
73SK
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony. Ak servisný personál
vymení počas opravy niektoré časti, môže
si ich ponechať.
Napájanie
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená na
hodnotu On (str. 66).
• Funkcia časovača spánku (str. 15) je
zapnutá.
• Používa sa funkcia PROTECTOR
(str. 80).
Obraz
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
vhodný vstup.
• Nastavte televízor na vhodný
vstupný režim.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Skontrolujte, či sú káble správne a na
doraz pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho
zariadenia možno budete musieť toto
zariadenie nastaviť. Pozrite si návody
na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p,
Deep Color (Deep Colour) alebo pri
prenose 4K alebo 3D, používajte kábel
High Speed HDMI.
74SK
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný obraz.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz 4K.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa obraz
4K nemusí zobrazovať. Skontrolujte
podporované formáty obrazových
signálov a nastavenia televízora
a obrazového zariadenia. Takisto
skontrolujte, či je obrazové zariadenie
4K pripojené k dostupnému konektoru
HDMI IN na tomto prijímači.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
neprenáša sa z televízora obraz.
• Po prepnutí prijímača do
pohotovostného režimu sa obraz
prenáša z posledného zariadenia
HDMI vybratého pred vypnutím
prijímača. Ak používate iné zariadenie,
spustite prehrávanie z tohto zariadenia
a vykonajte operáciu prehrávania
jediným dotykom alebo zapnite
prijímač a vyberte zariadenie HDMI,
ktoré chcete používať.
• (Vzťahuje sa len na modely pre USA,
Kanadu, Mexiko, Austráliu a Taiwan.)
Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA
Sync, skontrolujte, či je položka Pass
Through v ponuke HDMI Settings
nastavená na hodnotu On (str. 64).
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
ponuka OSD.
• Stlačením tlačidla HOME zapnite
ponuku OSD.
• Skontrolujte, či je televízor pripojený
správne.
• V závislosti od televízora sa ponuka
OSD môže na televíznej obrazovke
zobraziť až po určitom čase.
Displej je vypnutý.
Zvuk
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble zasunuté do vstupných
a výstupných konektorov pre príslušné
konektory na prijímači,
reproduktoroch a zariadení.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač
aj všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok
MASTER VOLUME nie je nastavený
na hodnotu VOL MIN.
• Skontrolujte, či položka SPEAKERS
nie je nastavená na hodnotu SPK
OFF (str. 61).
• Skontrolujte, či k prijímaču nie sú
pripojené slúchadlá.
• Stlačením tlačidla
na diaľkovom
ovládači zrušte funkciu stlmenia zvuku.
• Skúste požadované zariadenie
vybrať stlačením tlačidla vstupu na
diaľkovom ovládači alebo otočením
gombíka INPUT SELECTOR na
prijímači (str. 35).
• Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI Settings
nastavte položku HDMI Audio Out
na hodnotu TV+AMP (str. 65).
Ak nemôžete prehrávať zdroj
multikanálového zvuku, nastavte ju
na hodnotu AMP. Zvuk sa však
nebude prenášať prostredníctvom
reproduktora televízora.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie,
počtu kanálov alebo zvukového
formátu zvukových výstupných
signálov z prehrávacieho zariadenia
môže dôjsť k prerušeniu zvuku.
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené na doraz.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti
najmenej 3 metre od televízneho
prijímača alebo žiarivky.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Z konkrétnych reproduktorov
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden
kanál, zariadenie pravdepodobne nie
je pripojené k prijímaču správne.
Skontrolujte, či sú všetky káble úplne
zasunuté do konektorov na prijímači
aj zariadení.
Ak v slúchadlách počuť obidva kanály,
predný reproduktor pravdepodobne
nie je pripojený k prijímaču správne.
Skontrolujte pripojenie predného
reproduktora, z ktorého nepočuť zvuk.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektor L
aj R analógového zariadenia.
Analógové zariadenia vyžadujú
pripojenie obidvoch konektorov.
Použite zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov
(str. 61).
• Pomocou ponuky Auto Calibration
alebo položky Speaker Pattern
v ponuke Speaker Settings skontrolujte,
či sú nastavenia reproduktorov vhodné
pre dané usporiadanie reproduktorov.
Potom pomocou položky Test Tone
v ponuke Speaker Settings skontrolujte,
či sa zvuk prehráva z jednotlivých
reproduktorov správne.
• Niektoré disky neobsahujú informácie
o formáte Dolby Digital Surround EX.
75SK
Ďalšie informácie
• Ak svieti indikátor PURE DIRECT,
stlačením tlačidla PURE DIRECT
vypnite túto funkciu (str. 49).
• Stlačením tlačidla DIMMER na
prijímači upravte jas displeja.
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
• V závislosti od vybratého zvukového
poľa sa z basového reproduktora
nemusí prehrávať žiaden zvuk.
• Keď sú všetky reproduktory nastavené
na hodnotu Large a vybratá je položka
Neo:6 Cinema alebo Neo:6 Music,
z basového reproduktora sa
neprehráva žiaden zvuk.
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané
na pripojenie úplne zasunuté do
konektorov na prijímači aj zariadení.
• Skontrolujte položku INPUT
MODE (str. 54).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre
toto zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru
HDMI nemôžete počúvať disky
Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho
zariadenia možno budete musieť
vybrať nastavenie HDMI príslušného
zariadenia. Pozrite si návody na
použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p,
Deep Color (Deep Colour) alebo pri
prenose 4K alebo 3D, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
76SK
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI TV OUT
môže byť skreslený alebo sa nemusí
reprodukovať. V takom prípade
skontrolujte technické údaje
pripojeného zariadenia.
• Ak chcete reprodukovať zvuk
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD),
nastavte obrazové rozlíšenie
prehrávacieho zariadenia na viac než
720p alebo 1080i.
• Skôr než budete môcť reprodukovať
multikanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávacieho
zariadenia. Pozrite si návody na
použitie prehrávacích zariadení.
• Skontrolujte, či je televízor
kompatibilný s funkciou ovládania
hlasitosti systému.
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
HDMI Audio Out v ponuke HDMI
Settings nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj
prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom
prípade nastavte položku HDMI
Audio Out v ponuke HDMI Settings
na hodnotu AMP (str. 65).
• Ak nepočujete zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču, kým je
v prijímači vybratý televízny vstup:
– Ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne
vysielanie, zmeňte televízny kanál.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené alebo
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne
a na doraz.
• Pomocou ponuky Speaker Settings
nastavte parametre hlasitosti zvuku.
Nereprodukuje sa multikanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk
DVD atď. nahratý vo formáte
Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov
DVD atď. k vstupným digitálnym
konektorom prijímača skontrolujte,
či je k dispozícii nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
pripojeného zariadenia.
• V ponuke HDMI Settings nastavte
položku HDMI Audio Out na hodnotu
AMP (str. 65).
• Zvuk s vysokým údajovým tokom
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD) a multikanálový signál
Linear PCM môžete reprodukovať iba
s pripojením HDMI.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• Skontrolujte, či ste vybrali zvukové
pole pre film alebo hudbu (str. 45).
• Zvukové polia nefungujú pri príjme
signálu DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ani
Dolby TrueHD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
Z reproduktorov neznie testovací tón.
• Reproduktorové káble pravdepodobne
nie sú pripojené na doraz. Skontrolujte,
či sú pripojené na doraz a či ich
nemožno odpojiť miernym
potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat.
Testovací tón znie z iného reproduktora
než z reproduktora zobrazeného na
televíznej obrazovke.
• Nastavenie šablóny pre reproduktory
je nesprávne. Skontrolujte, či sa
pripojenia reproduktorov zhodujú so
šablónou pre reproduktory.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
z televízora sa neprenáša zvuk.
• Po prepnutí prijímača do
pohotovostného režimu sa zvuk
prenáša z posledného zariadenia
HDMI vybratého pred vypnutím
prijímača. Ak používate iné zariadenie,
spustite prehrávanie z tohto zariadenia
a vykonajte operáciu prehrávania
jediným dotykom alebo zapnite
prijímač a vyberte zariadenie HDMI,
ktoré chcete používať.
• (Vzťahuje sa len na modely pre USA,
Kanadu, Mexiko, Austráliu a Taiwan.)
Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA
Sync, skontrolujte, či je položka Pass
Through v ponuke HDMI Settings
nastavená na hodnotu On (str. 64).
77SK
Ďalšie informácie
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo požadovaný
vstup. Informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie
televízora.
• Skontrolujte, či sa nepoužíva funkcia
Analog Direct.
• Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora.
– V závislosti od pripojených
zariadení a televízora možno budete
musieť zariadenia a televízor
nastaviť. Pozrite si návody na
použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami a televízorom.
– Zmeňte vstup prijímača na vstup
HDMI pripojený k zariadeniu.
• Skontrolujte, či konektor vybratého
digitálneho zvukového vstupu nie je
priradený k iným vstupom (str. 54).
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie.
Externá anténa FM
iPod alebo iPhone
Zvuk je skreslený.
• Opakovane stláčajte tlačidlo 2 – na
diaľkovom ovládači.
• Položku EQ zariadenia iPod alebo
iPhone nastavte na hodnotu Off
alebo Flat.
Zo zariadenia iPod alebo iPhone nepočuť
žiaden zvuk.
Prijímač
• Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone
a potom ho znova pripojte.
Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno
nabiť.
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené
na doraz. Nastavte antény a v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál
staníc príliš slabý. Použite priame
ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili
krok ladenia (pri priamom ladení
staníc v pásme AM) (str. 43).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc).
Uložte stanice (str. 43).
• Stlačte tlačidlo AMP a opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY na
diaľkovom ovládači zobrazte na
displeji frekvenciu.
Nefunguje služba RDS.*
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu
FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
• Naladená stanica nevysiela signál
služby RDS alebo je signál slabý.
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.*
• Služba môže byť dočasne mimo
prevádzky. Obráťte sa na pracovníkov
rozhlasovej stanice a zistite, či naozaj
poskytujú požadovanú službu.
* Iba modely pre Európu, Austráliu a Taiwan.
78SK
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone pripojené na doraz.
Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno
ovládať.
• Skontrolujte, či ste sňali ochranný kryt
zariadenia iPod alebo iPhone.
• V závislosti od obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone môže chvíľu trvať, kým sa
spustí prehrávanie.
• Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone
a potom ho znova pripojte.
• Používate nepodporované
zariadenie iPod alebo iPhone. Typy
podporovaných zariadení nájdete
v časti Kompatibilné modely
zariadenia iPod alebo iPhone (str. 36).
Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia
iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení iPhone.
Zariadenie USB
Používate podporované zariadenie USB?
• Po pripojení nepodporovaného
zariadenia USB sa môžu vyskytnúť
nasledujúce problémy. Typy
podporovaných zariadení nájdete
v časti Kompatibilné zariadenia USB
(str. 39).
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova
pripojte zariadenie USB a potom
zapnite prijímač.
• Šum alebo skreslený zvuk môžu
obsahovať už samotné hudobné údaje.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač
a opätovne pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie
USB (str. 39).
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova
pripojte zariadenie USB a potom
zapnite prijímač.
• Pripojte podporované zariadenie
USB (str. 39).
• Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Zariadenie USB nemožno pripojiť
k portu (USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne.
Pripojte zariadenie USB správnym
spôsobom.
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB môžu
byť poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Malé písmená (a až z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Iné znaky sa nemusia zobrazovať
správne.
Zobrazenie textu Reading alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne
veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Odporúčame dodržať tieto pokyny.
– Celkový počet priečinkov
v zariadení USB: najviac 256
(vrátane priečinka ROOT)
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 256
Nemožno prehrať zvukový súbor.
• Nemožno prehrávať súbory MP3 vo
formáte MP3 PRO.
• Zvukový súbor pozostáva
z viacerých stôp.
• Niektoré súbory AAC sa nemusia
prehrávať správne.
• Nemožno prehrávať súbory WMA
vo formáte Windows Media Audio
Lossless a Professional.
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných
systémov súborov než FAT16
alebo FAT32.*
• Ak používate zariadenie USB rozdelené
na oblasti, prehrávať možno len
zvukové súbory uložené v prvej oblasti.
• Prehrávanie je možné až po ôsmu
úroveň (vrátane priečinka ROOT).
• Priečinkov je viac než 256 (vrátane
priečinka ROOT).
• V priečinku je viac než 256 súborov.
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
* Prijímač podporuje systémy FAT16
a FAT32, niektoré zariadenia USB však
nemusia podporovať obidva systémy FAT.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie jednotlivých zariadení USB alebo
sa obráťte na ich výrobcu.
79SK
Ďalšie informácie
– Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
– V prijímači sa nezobrazia názvy
súborov ani priečinkov.
– Nemožno prehrávať.
– Zvuk je trhaný.
– Počuť šum.
– Počuť skreslený zvuk.
BRAVIA Sync (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 24).
• Skontrolujte, či je položka Control for
HDMI v ponuke HDMI Settings
nastavená na hodnotu On.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom
zariadení. Pozrite si návod na použitie
pripojeného zariadenia.
• Po odpojení kábla HDMI alebo zmene
pripojenia zopakujte postupy uvedené
v časti Príprava na funkciu BRAVIA
Sync (str. 50).
• Ak je položka Control for HDMI
nastavená na hodnotu Off, funkcia
BRAVIA Sync nepracuje správne, ani
keď zariadenie pripojíte ku konektoru
HDMI IN.
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA
Sync, sú obmedzené štandardom
HDMI CEC nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne štyri
zariadenia (Prijímač používa jedno
z nich na operácie v ponuke OSD.)
– Prijímač AV (zvukový systém):
maximálne jedno zariadenie
80SK
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači
(str. 10).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich za nové.
• Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
Chybové hlásenia
V prípade poruchy sa na displeji zobrazí
hlásenie. Podľa tohto hlásenia môžete
skontrolovať stav systému. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
PROTECTOR
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením alebo prijímač
je zakrytý a ventilačné otvory sú
zablokované. Prijímač sa po niekoľkých
sekundách automaticky vypne.
Odstráňte predmet zakrývajúci vrchný
panel prijímača, skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova zapnite prijímač.
USB FAIL
Zistil sa nadprúd z portu (USB).
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte
zariadenie iPod, iPhone alebo USB,
odpojte ho a znova zapnite napájanie.
Ďalšie hlásenia nájdete v častiach Zoznam
hlásení po meraní automatickej kalibrácie
(str. 60), Zoznam hlásení pre zariadenie
iPod alebo iPhone (str. 38) a Zoznam
hlásení pre zariadenie USB (str. 41).
Časti s informáciami
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 56
Upravené zvukové polia
str. 49
1)
Ďalšie informácie
Výstupný výkon v režime priestorového
zvuku2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
145 W na kanál
Vymazanie pamäte
Merané v nasledujúcich podmienkach:
Oblasť
Požiadavky na
napájanie
USA, Kanada, Taiwan 120 V, striedavý
prúd, 60 Hz
Technické údaje
Mexiko
127 V, striedavý
prúd, 60 Hz
Európa, Austrália
230 V, striedavý
prúd, 50 Hz
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE (THD):
2)
(Iba model pre USA)
V rozsahu výkonov od 250 mW po
menovitý výkon vo frekvenčnom rozsahu
20 až 20 000 Hz so zaťažením obidvoch
kanálov 6 ohmov pri minimálnom výkone
90 W RMS (efektívnom) na kanál je
celkové harmonické skreslenie (THD)
menšie než 0,09 %.
Zosilňovač
Model pre Mexiko1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(6 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime priestorového
zvuku2)
(6 ohmov, 1 kHz, THD 0,9 %)
140 W na kanál
Ostatné modely1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(6 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(6 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Referenčný výstupný výkon pre tieto
reproduktory: predné, zadné na priestorový
zvuk, predné horné, stredový a reproduktor na
priestorový zvuk. V závislosti od nastavení
zvukového poľa a zdroja sa nemusí prehrávať
žiaden zvuk.
Frekvenčný rozsah
Analógový
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(s vypnutým zvukovým poľom
a ekvalizérom)
Vstup
Analógový
Citlivosť: 500 mV/50 kiloohmov
Odstup signál – šum3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (optický)
Odstup signál – šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analógový)
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovne nárastu
±10 dB, interval 1 dB
3)
INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom
a ekvalizérom).
4) Sieť so záťažou, úroveň vstupu.
81SK
Prenosová rýchlosť
Plná rýchlosť
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd
500 mA
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
87,5 MHz – 108,0 MHz
Anténa (drôtová)
Drôtová anténa FM
Konektory antény
75 ohmov, asymetrické
Všeobecné
Ladenie v pásme AM
Požiadavky na napájanie
Ladiaci rozsah
Oblasť
Požiadavky na
napájanie
Oblasť
Krok ladenia
Krok
10 kHz
Krok 9 kHz
USA, Kanada,
Taiwan
120 V, striedavý
prúd, 60 Hz
USA, Kanada,
Mexiko
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Mexiko
127 V, striedavý
prúd, 60 Hz
Európa,
Austrália,
Taiwan
–
531 kHz –
1 602 kHz
Európa, Austrália
230 V, striedavý
prúd, 50/60 Hz
Anténa (drôtová)
Rámová anténa
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
iPod alebo iPhone
Maximálne jednosmerný prúd 1,0 A, 5 V
Spotreba energie
240 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (Keď sú položky Control for
HDMI (str. 64) a Pass Through (str. 64)
nastavené na hodnotu Off.)
Približné rozmery (šírka/výška/hĺbka)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
vrátane prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
Približná hmotnosť
8,0 kg
USB
Podporovaný formát*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá
bitová rýchlosť
WMA:
48 kb/s – 192 kb/s
AAC:
48 kb/s – 320 kb/s
WAV:
8 kHz – 48 kHz, 16 bitov PCM
* Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie alebo
zápis, nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami.
82SK
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Register
E
2-kanálový zvuk 45
5.1-kanálový zvuk 19
7.1-kanálový zvuk 19
Easy Setup 30
EQ Settings 48, 63, 69
A
A/V Sync. 63
AM 41
Audio Input Assign 54
Audio Settings 63
Auto Standby 66, 70
Auto Volume 63
Automatické ladenie 42
B
Bi-Amp 56
BRAVIA Sync
príprava 50
Č
Časovač spánku 15
D
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 31, 59
Diaľkový ovládač 14
Displej 11
Dolby Digital EX 18
Dual Mono 64, 70
Ďalšie informácie
Čísla
F
Fast View 65
FM 41
H
HD-D.C.S. 46
HDMI Audio Out 65, 70
HDMI Settings 64, 70
Hlásenie
Automatická kalibrácia 60
Chyba 80
iPod alebo iPhone 38
USB 41
I
INPUT MODE 54
Input Settings 65
iPod alebo iPhone
Kompatibilné modely 36
Nabíjanie 38
J
Jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládačom 53
Jednotka vzdialenosti 63, 69
83SK
K
M
Pripojenie
antény 29
obrazové zariadenie 24
reproduktory 21
televízor 23
zariadenie USB 28
zvukové zariadenie 28
Pripojenie Bi-amp 56
PROTECTOR 80
Pure Direct 49
Manual Setup 61
Medzná frekvencia 62, 69
R
Kompresia dynamického
rozsahu 64, 70
L
Ladič rozhlasových staníc 41
Language 66
N
Nastavenia automatickej kalibrácie 67
Nastavenia hlasitosti 67
Nastavenia ladenia 69
Nízke tóny 48, 69
O
Rekordér diskov DVD 27
Režim A.F.D. 45
Režim filmov 45
Režim FM 42, 69
Režim hudby 46
S
Obnovenie nastavení 72
OSD (ponuka na obrazovke) 33
Ovládanie domáceho kina 53
Ovládanie hlasitosti systému 52
Ovládanie pripojenia HDMI 64, 70
Satelitný prijímač 26, 27
SB Assign 61, 68
Speaker Settings 59, 68
Stlmenie zvuku 35
Surround Settings 69
System Settings 66, 70
P
Š
Pass Through 64, 70
PlayStation 3 26
Ponuka 57, 67
Ponuka Settings 57
Prehrávač diskov CD 28
Prehrávač diskov DVD 26, 27
Prehrávač diskov Super Audio CD 28
Prehrávanie jediným dotykom 51
Priame ladenie 42
Prijímač káblovej televízie 26, 27
Šablóna pre reproduktory 61, 68
84SK
T
Testovací tón 62, 67
TV 23
Typ kalibrácie 60, 67
U
Uložené stanice 43
USB FAIL 80
Ú
Úroveň efektu 69
Ďalšie informácie
V
Videohra 27
videorekordér 27
Vstup 34
Vymazanie
diaľkový ovládač 72
pamäť 56
zvukové pole 49
Vysoké tóny 48, 69
Z
Zadávanie názvov 44, 66
Zariadenie USB 38
Zvukové pole 45
85SK
4-448-428-12(1) (SK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising