Sony | STR-DH100 | Sony STR-DH100 Návod na použitie

STR-DH100_SK.book Page 1 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
4-129-741-12(1)
FM stereo
FM/AM receiver
Návod na použitie
STR-DH100
© 2009 Sony Corporation
4-129-742-11(1)
Prehľad pre rýchle nastavenie
Quick Setup
STR-DH100
Sony Corporation © 2009
Slovensky
Tento prehľad pre rýchle nastavenie popisuje spôsob pripojenia Blu-ray Disc prehrávača, DVD
prehrávača, VCR a reproduktorov k receiveru. Podrobnosti pozri v návode na použitie receivera.
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Príklad konfigurácie systému reproduktorov
Ľavý reproduktor
Pravý reproduktor
2: Zapojenie reproduktorov
Pravý reproduktor
DMPORT
Ľavý reproduktor
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
OUT
IN
IN
IN
OUT
IN
L
L
L
R
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
SA-CD/CD
R
L
R
L
A
A
L
B
B
SPEAKERS
R
L
A
A
B
B
R
Reproduktorové káble (nedodávané)
L
SPEAKERS
Reproduktorové káble
• Používajte reproduktorové káble vhodné pre rozmery miestnosti.
• Ak rozhodnete, ktorý kábel (farba alebo označenie) pripojíte do konektora plus (+) alebo mínus (–),
viac polaritu nemeňte a dodržujte takéto rozlíšenie.
Reproduktorové konektory
• Konektor 3 pripojte do konektora 3 na receiveri a konektor # pripojte do konektora # na receiveri.
• Podrobnosti o pripojení reproduktorových káblov pozri na uvedenom obrázku.
2SK
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
3: Pripojenie iných zariadení
Video zariadenia
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
OUT
IN
IN
IN
OUT
IN
L
L
L
R
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
SA-CD/CD
R
L
R
L
A
A
L
B
B
SPEAKERS
INPUT
OUTPUT
AUDIO
Blu-ray Disc alebo
DVD prehrávač
IN
L
R
IN
L
OUT
R
R
VIDEO
Audio kábel (nedodávaný)
L
L
SAT BD/DVD
OUTPUT
AUDIO AUDIO
IN
VCR
R
Audio kábel (nedodávaný)
Príklad prepojenia receivera s inými zariadeniami. Podrobnosti o iných pripojeniach a zariadeniach
pozri v kroku 3 v časti “Začíname” v návode na použitie receivera.
Poznámka
Pre zabezpečenie zobrazenia obrazu na TV obrazovke sa uistite, že ste video výstup video zariadenia
pripojili na vstup TVP. Prostredníctvom tohto receivera však nie je možné vykonať video záznam.
Podrobnosti pozri v návode na použitie pripojeného zariadenia.
4: Ako posledné zapojte všetky sieťové šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky. Podrobnosti pozri v časti “Pripojenie sieťovej šnúry”
v návode na použitie receivera.
5: Nastavenie iných zariadení
Každé zariadenie je potrebné nastaviť tak, aby sa pri prehrávaní na pripojenom zariadení správne
reprodukoval zvuk z pripojených reproduktorov. Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného
zariadenia.
Po nastavení
Receiver je pripravený na prevádzku. Stlačením tlačidla pre zdroj zvuku na diaľkovom ovládaní zvoľte
zariadenie, z ktorého chcete prehrávať. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie receivera.
Prehľad pre rýchle nastavenie Quick Setup
3SK
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_02-04_STR-DH100.fm4-129-741-12(1)
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 2 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
VÝSTRAHA
Informácie pre spotrebiteľov
Záznam majiteľa
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo
(Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia.
Tieto čísla si poznačte do kolónky nižšie.
Keď budete kontaktovať autorizovaného predajcu
Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho
o uvedených označeniach/číslach.
Serial No.
Model No.
Tento symbol upozorňuje na výskyt
nebezpečného napätia
na odizolovaných častiach vo vnútri
zariadenia, ktoré môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na
dôležité pokyny týkajúce sa
používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Sieťovú šnúru zariadenia zapojte do ľahko prístupnej
elektrickej zásuvky, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť
od elektrickej siete. Ak nastanú problémy
a zariadenie nefunguje štandardne, okamžite
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmerným teplotám (napr. slnečnému žiareniu,
ohňu a pod.).
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je pripojené
do elektrickej zásuvky, aj keď je samotné zariadenie
vypnuté.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší alebo
v slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.
Upozornenie pre spotrebiteľov
ENERGY STAR® je ochranná
známka v USA. Spoločnosť Sony
Corporation ako partner spoločnosti
ENERGY STAR® spĺňa svojimi
výrobkami kritériá stanovené
spoločnosťou ENERGY STAR®,
týkajúce sa hospodárnej prevádzky.
Dôležité bezpečnostné pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prečítajte tieto pokyny.
Uchovajte si tieto pokyny.
Venujte pozornosť všetkým výstrahám.
Dodržujte všetky pokyny.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
Zariadenie čistite len suchou handričkou.
Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie inštalujte v súlade s návodom
na použitie.
8) Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla
(radiátory, ohrievače, kachle alebo iné
zariadenia (vrátane zosilňovačov)), ktoré
produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky koncovky
sieťovej šnúry. Koncovka má dva kolíky,
z ktorých jeden je širší než druhý. Uzemnená
koncovka má dva kolíky a uzemňovací kontakt.
Širší kolík alebo uzemňovací kontakt sú
bezpečnostné prvky. Ak koncovka nepasuje do
zásuvky, kontaktujte predajcu ohľadom jej
výmeny.
10)Na sieťovú šnúru nestúpajte, nepricvikujte ju pri
koncovke napr. bezpečnostným krytom zásuvky
ani v mieste pri zariadení.
11)Používajte len násady/príslušenstvo určené
výrobcom.
2SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_02-04_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 3 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
12)Používajte len vozík, podstavec, konzolu
alebo stolík určený výrobcom, alebo tie, ktoré sa
predávajú spolu so zariadením. Ak používate
vozík, pri pohybe vozíka spolu so zariadením
dávajte pozor, aby pri prevrátení nedošlo k úrazu.
13)Počas búrok, alebo v prípade dlhšieho
nepoužívania, odpojte zariadenie od elektrickej
siete.
14)Opravy prenechajte na autorizovaný servis.
Servis je potrebný v prípade akéhokoľvek
poškodenia zariadenia, napr. poškodenie
sieťovej šnúry, vniknutie kvapaliny alebo
cudzích predmetov do zariadenia, vystavenie
zariadenia dažďu alebo vlhkosti, neštandardná
prevádzka alebo pád zariadenia.
Nasledovné predpisy FCC sa
týkajú len verzie modelu, ktorý
bol vyrobený pre trh v U.S.A.
Iné verzie modelov nemusia
predpisom FCC vyhovovať.
INFORMÁCIA:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli
zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany proti
rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií
a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými
inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce
interferencie. Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej
inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu
rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné
overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa
mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne so
skúseným rádio/TV technikom.
Upozornenie
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tomto návode na použitie sa zbavujete
práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
reproduktorové káble by mali byť k zariadeniu
a reproduktorom pripojené podľa nasledovných
inštrukcií.
1) Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
2) Odizolujte 10 až 15 mm časť na konci
reproduktorového kábla.
3) Reproduktorový kábel pripojte k zariadeniu
a k reproduktorom opatrne tak, aby ste sa rukou
nedotkli odizolovanej časti kábla. Sieťovú šnúru
tiež odpojte od elektrickej zásuvky pred
odpájaním reproduktorových káblov od
zariadenia a reproduktorov.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
3SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_02-04_STR-DH100.fm4-129-741-12(1)
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 4 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je
možné likvidovať v netriedenom komunálnom
odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu
dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené
zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DH100. Označenie vášho modelu je
vyznačené v pravom dolnom rohu predného
panela. Ak nie je uvedené inak, ako príklad
na obrázkoch sa v tomto návode používa model
s regionálnym kódom U. Akékoľvek rozdiely
v ovládaní sú zreteľne vyznačené v texte,
napríklad: “Len modely s regionálnym kódom U”.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na dodávanom diaľkovom ovládaní
(ďalej aj DO). Zariadenie je tiež možné ovládať
ovládacími prvkami na receiveri, ak majú
ovládacie prvky totožné alebo podobné označenie
ako ovládacie prvky na DO.
Regionálne kódy
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v spodnej časti zadného panela zariadenia
(pozri obrázok nižšie).
R
L
R
L
A
B
RS
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa
regionálneho kódu sú zreteľne vyznačené
v texte, napríklad: “Len modely s regionálnym
kódom AA”.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje
len na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
4SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_05-05_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 5 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Obsah
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov...6
Začíname
1: Rozmiestnenie reproduktorov................. 12
2: Pripojenie reproduktorov ........................ 12
3: Pripojenie audio/video zariadení............. 13
4: Pripojenie antén ...................................... 15
5: Príprava receivera a diaľkového ovládania ..16
6: Výber sady reproduktorov ...................... 17
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ..........................29
Riešenie problémov.....................................30
Technické údaje...........................................33
Index............................................................35
Prehrávanie
Reprodukcia zvukového signálu zo zariadenia
pripojeného k receiveru.......................... 18
Reprodukcia zvukového signálu zo zariadení
pripojených do adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT ...................... 19
Ovládanie zosilňovača
Navigácia v ponukách Menu....................... 20
Nastavenie zvukových charakteristík.......... 21
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM rozhlasového vysielania .... 21
Uloženie rozhlasových staníc...................... 23
Radio Data System (RDS) .......................... 25
(Len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Ďalšie operácie
Zmena zobrazení na displeji ....................... 27
Vypínací časovač (Sleep Timer) ................. 27
Nahrávanie pomocou receivera................... 28
Používanie diaľkového
ovládania
Zmena priradení funkcií tlačidlu................. 28
5SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 6 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov
Predný panel
2
1
3
4
6
5
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
qs
qa
0
9
8
7
PHONES
qg
qf
qd
Indikátory na displeji
qj
qh
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qk
6SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 7 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Názov
Funkcia
A ?/1
Stláčaním zapnete/vypnete
(zapnutie/
receiver (str. 16).
pohotovostný
režim)
B SPEAKERS
(OFF/A/B/
A+B)
Prepínanie reproduktorov
OFF, A, B, A+B (str. 17).
C INPUT
SELECTOR
Otáčaním zvolíte zdroj
vstupného signálu na
prehrávanie (str. 18, 19, 22,
24, 28).
D Displej
Zobrazuje aktuálny stav
zvoleného zariadenia alebo
zoznam voliteľných položiek
(str. 6).
E Senzor
signálov DO
Príjem signálov z diaľkového
ovládania.
F MASTER
VOLUME
Otáčaním nastavíte hlasitosť
vo všetkých reproduktoroch
súčasne (str. 18).
G MUTING
Stlačením dočasne vypnete
zvuk.
Ďalším stlačením MUTING
zvuk obnovíte (str. 19).
H DIMMER
Stláčaním nastavíte jas
displeja.
I DISPLAY
Stláčaním volíte informácie
zobrazené na displeji
(str. 26, 27).
J TREBLE +/–
Stláčaním nastavíte úroveň
vysokých tónov
v reproduktoroch (str. 21).
K BASS +/–
Stláčaním nastavíte úroveň
nízkych tónov
v reproduktoroch (str. 21).
L MEMORY/
ENTER
Uloženie stanice alebo
potvrdenie výberu po zvolení
nastavenia (str. 22, 24).
M TUNING
MODE
Ovládanie tunera (FM/AM)
(str. 21).
Názov
Funkcia
P SP A/SP B
Svieti podľa práve zvolených
reproduktorov (str. 17).
Ani jeden indikátor sa však
nerozsvieti, ak sú
reproduktory vypnuté, alebo
sú pripojené slúchadlá.
Q SLEEP
Rozsvieti sa, ak je aktivovaný
vypínací časovač (str. 27).
R Indikátory
Rozsvecujú sa, keď receiver
príjmu
ladí rozhlasové stanice
rozhlasového (str. 21) atď.
signálu
MEMORY
RDS
MONO
ST
Je aktivovaná pamäťová
funkcia, napr. Preset Memory
(str. 23) atď.
Je naladená rozhlasová
stanica vysielajúca RDS
informácie.
Poznámka
“RDS” sa zobrazuje len pri
modeloch s regionálnymi
kódmi CEL, CEK.
Monofonické vysielanie
Stereo vysielanie
Keď zvolíte naladenú
rozhlasovú stanicu, zobrazí
sa číslo predvoľby.
Poznámka
Číslo predvoľby sa bude
meniť v závislosti od zvolenej
naladenej rozhlasovej
stanice.
Podrobnosti o ukladaní staníc
pozri str. 23.
TUNING +/–
N FM MODE
Výber monofonického alebo
stereofonického režimu
v pásme FM (str. 22).
O Konektor
PHONES
Pripojenie slúchadiel
(str. 31).
7SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 8 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Zadný panel
1
2
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
L
R
IN
L
OUT
IN
IN
L
R
IN
L
R
R
OUT
IN
A
A
L
R
B
B
L
R
SA-CD/CD
SAT BD/DVD
MD/TAPE
VIDEO
SPEAKERS
4
3
A DMPORT
Konektor
DMPORT
D Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
Pripojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA
PORT (str. 13).
Biely
(L)
Červený
(R)
Konektory
AUDIO IN/
OUT
Pripojenie
Super Audio CD
prehrávača,
CD prehrávača atď.
(str. 13).
B Časť ANTENNA
Konektor
FM
ANTENNA
Pripojenie
dodávanej FM
drôtovej antény
(str. 15).
Konektory
AM
ANTENNA
Pripojenie
dodávanej AM
rámovej antény
(str. 15).
C Časť SPEAKERS
Pripojenie
reproduktorov
(str. 12).
8SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 9 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Názov
Diaľkové ovládanie
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať receiver a audio/video zariadenia
Sony, na ovládanie ktorých ste DO nastavili
(str. 28).
RM-AAU055
A TV ?/1
Súčasným stlačením TV ?/1
(zapnutie/
a TV (O) zapnete/vypnete
pohotovostný TVP.
režim)
AV ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Stlačením zapnete/vypnete
audio/video zariadenia Sony,
na ovládanie ktorých je DO
naprogramované (str. 28).
Ak súčasne stlačíte aj tlačidlo
?/1 (B), vypnete receiver
spolu s ostatnými zariadeniami
(SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkcia tlačidla AV ?/1 sa
automaticky zmení vždy,
keď zvolíte zdroj vstupného
signálu pomocou tlačidiel pre
výber vstupného signálu (C).
B ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Zapnutie alebo vypnutie
receivera. Aby sa vypli všetky
zariadenia, stlačte súčasne
?/1 a AV ?/1 (A)
(SYSTEM STANDBY).
C Tlačidlá pre
výber zdroja
vstupného
signálu
Stlačením jedného z tlačidiel
zvoľte požadované zariadenie.
Po stlačení ľubovoľného
z týchto tlačidiel sa receiver
zapne. Tlačidlá sú od výroby
priradené na ovládanie
zariadení Sony.
Môžete zmeniť priradenia
funkcií pre tlačidlá podľa
postupu v časti “Zmena
priradení funkcií tlačidlu” na
str. 28.
D TREBLE +/–
Stláčaním nastavíte úroveň
vysokých tónov
v reproduktoroch.
E BD/DVD
MENU
Stlačením zobrazíte
Menu DVD alebo Blu-ray Disc
prehrávača na TV obrazovke.
(Q)
Stláčaním V, v, B, b a
vykonávajte operácie v Menu.
F DISC SKIP
Prepínanie diskov v meničoch
diskov.
G D.TUNING
Stlačením potvrdíte výber
režimu priameho ladenia.
1
wd
TV ?/1
SLEEP TV INPUT AV ?/1
?/1
2
ws
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD/DVD
SAT
MD/TAPE
SA-CD/CD TUNER DMPORT
BASS
wa
TREBLE
1
2
3
DISC SKIP
w;
4
7
ql
9
8
>10/
-
6
5
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
3
4
BD/DVD
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
qk
TV VOL
MASTER VOL
5
6
7
8
9
q;
qa
qj
qs
qh
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
M
qf
FM MODE
TV
qg
qd
TUNING +
H
X
Funkcia
x
Pokračovanie
9SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 10 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Názov
H MEMORY
Funkcia
Stlačením uložíte stanicu pri
používaní tunera.
ENTER
Stlačením potvrdíte zadanú
hodnotu po výbere predvoľby,
disku alebo skladby číselnými
tlačidlami na TVP, VCR, CD
prehrávači, DVD rekordéri,
DVD prehrávači alebo
satelitnom prijímači.
I AMP MENU
Stlačením zobrazíte Menu
receivera. Stláčaním V, v, B,
ba
(Q) vykonávajte
operácie v Menu.
J TOOLS/
OPTIONS
Zobrazenie a výber položiek
z volieb Menu v DVD/
Blu-ray Disc prehrávači.
Súčasným stlačením TOOLS/
OPTIONS a TV (O)
zobrazíte voľby aplikovateľné
pre TVP Sony.
K MUTING
Stlačením dočasne vypnete
zvuk. Ďalším stlačením
MUTING zvuk obnovíte.
Súčasným stlačením
MUTING a TV (O)
vypnete zvuk na TVP.
L TV VOL
+a)/–
MASTER
VOL +a)/–
Stlačte pre nastavovanie
úrovne hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne.
Prepínanie skladieb na CD
prehrávači, DVD prehrávači,
DVD rekordéri, MD decku,
kazetovom decku alebo
Blu-ray Disc prehrávači.
REPLAY < / Zopakovanie predošlej scény
ADVANCE < alebo zrýchlený posuv
v aktuálnej scéne vpred pri
VCR, DVD alebo Blu-ray
Disc prehrávači.
Funkcia
m/Mb)
Stlačením
– vyhľadávate skladby vpred/
vzad pri DVD prehrávači.
– spustíte zrýchlený posuv
vpred/vzad na VCR, CD
prehrávači, DVD
prehrávači, DVD rekordéri,
MD decku, kazetovom
decku alebo Blu-ray Disc
prehrávači.
Ha)b)
Stlačením spustíte
prehrávanie na VCR, CD
prehrávači, DVD prehrávači,
DVD rekordéri, MD decku
alebo Blu-ray Disc prehrávači.
Xb)
Stlačením pozastavíte
prehrávanie alebo nahrávanie
na VCR, CD prehrávači, DVD
prehrávači, DVD rekordéri,
MD decku, kazetovom decku
alebo Blu-ray Disc prehrávači.
(Tiež spustíte nahrávanie
zo zariadenia v režime
pozastavenia nahrávania.)
xb)
Stlačením zastavíte
prehrávanie alebo nahrávanie
na VCR, CD prehrávači, DVD
prehrávači, DVD rekordéri,
MD decku, kazetovom decku
alebo Blu-ray Disc prehrávači.
FM MODE
Výber monofonického alebo
stereofonického režimu
v pásme FM.
TV CH +/–
Súčasným stlačením
TV CH +/– a TV (O)
zvolíte predvoľbu na TVP.
PRESET +/–
Stláčaním volíte
– uložené stanice (predvoľby).
– uložené stanice (predvoľby)
na VCR alebo satelitnom
prijímači.
TUNING +/–
Ladenie staníc.
Súčasným stlačením
TV VOL +/– a TV (O)
nastavíte hlasitosť na TVP.
M MENU/HOME Stláčaním zobrazíte Menu
na ovládanie audio/video
zariadení. Súčasným
stlačením MENU/HOME
a TV (O) zobrazíte Menu
TVP. Stláčaním V, v, B, b
a
(Q) vykonávajte
operácie v Menu.
N ./>b)
Názov
O TV
Súčasným stlačením TV
a tlačidla s oranžovou
potlačou sa aktivuje želaná
funkcia ovládania TVP.
10SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 11 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
P RETURN/
EXIT O
Stlačením
– obnovíte zobrazenie
predošlého Menu.
– vypnete Menu alebo OSD
zobrazenie DVD rekordéra,
DVD prehrávača, satelitného
prijímača alebo Blu-ray Disc
prehrávača zobrazené na TV
obrazovke.
Súčasným stlačením RETURN/
EXIT O a TV (O) obnovíte
predchádzajúce Menu alebo
vypnete Menu TVP, keď je Menu
zobrazené na TV obrazovke.
T Číselné
tlačidlá
(číslo 5a))
Q
Po stlačení BD/DVD MENU (E),
AMP MENU (I) alebo MENU/
HOME (M) stláčaním V, v, B
alebo b volíte nastavenia.
Potom stlačením
potvrdíte
výber, ak ste predtým stlačili BD/
DVD MENU alebo MENU/
tiež
HOME. Stlačením
potvrdíte výber receivera, VCR,
satelitného prijímača, CD/DVD
prehrávača, DVD rekordéra alebo
Blu-ray Disc prehrávača.
Stlačením
– uložíte/vyvoláte uložené
stanice.
– zvolíte čísla skladieb v CD/
DVD prehrávači, DVD
rekordéri, MD decku alebo
Blu-ray Disc prehrávači.
Stlačením 0/10 zvolíte
skladbu č. 10.
– volíte čísla predvolieb
vo VCR alebo satelitnom
prijímači.
Súčasným stlačením
číselných tlačidiel a TV (O)
zvolíte TV predvoľby.
U BASS +/–
Stláčaním nastavíte
úroveň nízkych tónov
v reproduktoroch.
V SLEEP
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne.
W TV INPUT
Súčasným stlačením tlačidla
TV INPUT a TV (O) zvolíte
zdroj vstupného signálu
(TV signál alebo video
signál).
,
V/v/B/b
R DISPLAY
S -/--
Výber informácie zobrazenej na
TV obrazovke pri VCR,
satelitnom prijímači, CD
prehrávači, DVD prehrávači,
DVD rekordéri, MD decku alebo
Blu-ray Disc prehrávači.
Súčasným stlačením DISPLAY
a TV (O) zobrazíte na TV
obrazovke TV informácie.
Stlačením zvolíte režim zadávania
kanálov, jedno- alebo dvojciferne
pri VCR.
Súčasným stlačením tlačidla -/-a TV (O) zvolíte režim
zadávania predvolieb jedno- alebo
dvojciferne pri TVP.
>10/
Stláčaním volíte
– čísla skladieb nad 10 pri VCR,
satelitnom prijímači, MD decku
alebo CD prehrávači.
– čísla kanálov pri termináli
digitálnej káblovej TV.
CLEAR
Stlačením zrušíte chybu pri
stlačení nesprávneho číselného
tlačidla.
x
a) Tlačidlá
5, MASTER VOL +, TV VOL + a H
majú orientačné hmatové body. Orientačné
hmatové body používajte pri ovládaní receivera na
orientáciu medzi tlačidlami.
b)
Toto tlačidlo je tiež funkčné pri ovládaní adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT. Podobnosti o funkcii
tlačidla pozri v návode na použitie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti od
zariadenia nemusia byť popísané operácie
dostupné, alebo môžu pracovať odlišne než je
uvedené.
11SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 12 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
2: Pripojenie reproduktorov
Začíname
1: Rozmiestnenie
reproduktorov
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
Ľavý reproduktor
Tento receiver umožňuje používať
2.0-kanálový systém.
A
Príklad konfigurácie systému
reproduktorov
Ľavý reproduktor
Pravý reproduktor
NTENNA
AM
R
OUT
IN
L
A
A
L
B
R
B
R
L
SPEAKERS
VIDEO
A
Konektory*
SPEAKERS B
10 mm (13/32 in.)
Pravý reproduktor
A Reproduktorové káble (nedodávané)
* Ak vlastníte ďalšiu sadu predných reproduktorov,
pripojte ju do konektorov SPEAKERS B.
Tlačidlom SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
na receiveri môžete zvoliť tie reproduktory,
ktoré chcete používať (str. 17).
12SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 13 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
INPUT
3: Pripojenie audio/
video zariadení
Začíname
MD deck,
kazetový
deck
Pripojenie zariadení
A
Táto časť popisuje spôsob pripojenia zariadení
k receiveru. Pred pripájaním pozri “Pripájané
zariadenie” nižšie, kde sú uvedené čísla
príslušných strán s pokynmi pre pripájanie
audio/video zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte
časťou “4: Pripojenie antén” (str. 15).
DMPORT
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
Pripájané zariadenie
Pozri
Audio zariadenia
• Super Audio CD/CD prehrávač
• MD deck, kazetový deck
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
str. 13
Video zariadenia
• DVD, Blu-ray Disc prehrávač
• Satelitný prijímač, Set-top box
• DVD rekordér, VCR
str. 14
OUT
IN
IN
IN
OUT
IN
L
L
L
L
R
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
SA-CD/CD
A
Pripojenie audio zariadení
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
Super Audio CD/CD prehrávača, MD decku,
kazetového decku a adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT.
Ak pripojíte výstupný video konektor adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT k video vstupu
TVP, môžete tiež sledovať obraz na TV
obrazovke. V závislosti od adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT nemusí byť dostupný výstupný
video signál.
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
ANTENNA
Super Audio CD/
CD prehrávač
Adaptér
DIGITAL
MEDIA PORT
TV
B
A Audio kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
* V závislosti od adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
sa typ konektora líši.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
adaptéra DIGITAL MEDIA PORT.
Pokračovanie
13SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 14 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Poznámky k pripojeniu
adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
• Pri pripájaní adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT zasúvajte konektor šípkou smerom
k označeniu šípky na konektore DMPORT.
• Prepojenia DMPORT vykonajte správne
a pevne, konektor zasuňte úplne.
• Keďže je konektor adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT krehký,
pri umiestňovaní alebo premiestňovaní
receivera manipulujte opatrne.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT odpájajte
tak, že stlačíte bočné strany konektora,
pretože konektor je pri osadení zaistený.
Pripojenie video zariadení
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
video zariadení, ako napríklad DVD
prehrávač, Blu-ray Disc prehrávač,
satelitný prijímač, Set-top box zariadenie,
DVD rekordér a VCR.
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
DVD, Blu-ray Disc
prehrávač
A
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
L
OUT
IN
R
SA-CD/CD
IN
IN
L
L
OUT
IN
L
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
A
Satelitný prijímač,
Set-top box
A
DVD rekordér, VCR
A Audio kábel (nedodávaný)
14SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 15 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Ak pripojíte DVD prehrávač
4: Pripojenie antén
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú
anténu.
Pred pripájaním antén odpojte sieťovú šnúru.
FM drôtová anténa (dodávaná)
AM rámová anténa
(dodávaná)
Ak pripojíte DVD rekordér
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie
DVD rekordéra, musíte zmeniť výrobné
nastavenie tlačidla pre výber zdroja
vstupného signálu VIDEO. Podrobnosti
pozri “Zmena priradení funkcií tlačidlu”
(str. 28).
• Vstup VIDEO môžete tiež premenovať,
aby sa zobrazoval na displeji receivera.
Podrobnosti pozri “Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu” (str. 19).
DMPORT
ANTENNA
AM
DC5V
0.7A MAX
IN
OUT
IN
IN
IN
OUT
IN
L
L
L
L
R
R
R
R
MD/TAPE
SAT BD/DVD
VIDEO
SA-CD/CD
Poznámky
• Zo zariadení pripojených k tomuto receiveru
môžete nahrávať audio signály. Pripojte nahrávacie
zariadenie, ako napríklad kazetový deck do
VIDEO AUDIO OUT konektorov a stlačením
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu
(DMPORT, BD/DVD, SAT, SA-CD/CD, MD/
TAPE, TUNER) zvoľte zariadenie, z ktorého
chcete nahrávať.
• Uistite sa, či je video výstup video zariadenia
prepojený s TVP, aby ste mohli obraz sledovať na
TV obrazovke. Prostredníctvom tohto receivera
však nie je možné nahrávať obraz. Podrobnosti
pozri v návode na použitie pripojených zariadení.
* Tvar konektora závisí od regionálneho kódu
receivera.
Poznámky
• Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej
od receivera a ostatných zariadení.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne
narovnajte.
Rada
Ak chcete reprodukovať zvuk TVP reproduktormi
pripojenými k receiveru, znížte hlasitosť na TVP na
minimum alebo vypnite zvuk na TVP.
15SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Začíname
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie
BD/DVD prehrávača, musíte zmeniť
výrobné nastavenie tlačidla pre výber zdroja
vstupného signálu DVD. Podrobnosti pozri
“Zmena priradení funkcií tlačidlu” (str. 28).
• Vstup BD/DVD môžete tiež premenovať,
aby sa zobrazoval na displeji receivera.
Podrobnosti pozri “Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu” (str. 19).
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 16 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
5: Príprava receivera
a diaľkového ovládania
Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Poznámky
• Pred pripojením sieťovej šnúry skontrolujte,
či nie sú kovové časti reproduktorových káblov
vo vzájomnom kontakte medzi konektormi
SPEAKERS.
• Sieťovú šnúru pripojte správne a pevne.
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom.
Tento postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení na
výrobné hodnoty).
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
?/1
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
Sieťová šnúra
MEMORY/ENTER
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Na 5 sekúnd držte zatlačené
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa striedavo zobrazuje
“PUSH” a “ENTER”.
3
Stlačte MEMORY/ENTER.
Najskôr sa krátko zobrazí “CLEARING”
a potom “CLEARED”.
Obnovia sa výrobné nastavenia všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Do elektrickej siete
16SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_06-17_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 17 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Vložte dve batérie R6 (veľkosť AA)
do diaľkového ovládania RM-AAU055.
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
6: Výber sady
reproduktorov
Ak máte reproduktory pripojené ku
konektorom SPEAKERS A a B, môžete
si zvoliť reproduktory, ktoré chcete používať.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
FM MODE
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starými.
• Nepoužívajte mangánové batérie s spolu inými
typmi batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo
svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám.
• Ak neplánujete DO používať dlhší čas, vyberte
batérie. Zabránite tak jeho poškodeniu vytečením
batérií a následnou koróziou.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu.
V takomto prípade znova priraďte funkcie
tlačidlám (str. 28).
• Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete
zariadenie ovládať, vymeňte všetky batérie za
nové.
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
PHONES
Stláčaním SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) zvoľte sadu reproduktorov,
ktorú chcete používať.
Pre zvolenie
Rozsvieťte
Reproduktorov pripojených
do konektorov SPEAKERS A
SP A
Reproduktorov pripojených
do konektorov SPEAKERS B
SP B
Reproduktorov pripojených
SP A
do konektorov SPEAKERS A aj B SP B
(paralelné pripojenie).
Vypnutie reproduktorov
Stláčajte SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
dovtedy, kým sa na displeji nevypnú
indikátory “SP A” a “SP B”.
Poznámka
Ak sú k receiveru pripojené slúchadlá,
stláčaním SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) nie je
možné zvoliť sadu reproduktorov.
17SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Začíname
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania (ďalej aj DO)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_18-19_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 18 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Prehrávanie
Reprodukcia zvukového
signálu zo zariadenia
pripojeného k receiveru
TV ?/1
SLEEP TV INPUT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO
BD/DVD
SAT
MD/TAPE
SA-CD/CD TUNER DMPORT
BASS
TREBLE
BD/DVD
MENU
1
2
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
DISC SKIP
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
RETURN/EXIT
1
VIDEO
[VIDEO]
VCR atď. pripojený
do konektora VIDEO
BD/DVD
[BD/DVD]
Blu-ray disk prehrávač
atď. pripojený do
konektora BD/DVD
SAT
[SAT]
Satelitný prijímač atď.
pripojený do konektora
SAT.
MD/TAPE
[MD/TAPE]
MD, kazetový deck atď.
pripojený do konektora
MD/TAPE.
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD
prehrávač atď. pripojený
do konektora SA-CD/CD.
DMPORT
[DMPORT]
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT pripojený
do konektora DMPORT
MUTING
2
Zapnite pripojené zariadenie
a spustite prehrávanie.
MASTER
VOL +/–
3
Stláčaním MASTER VOL +/–
nastavte hlasitosť.
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
Zariadenia, ktorých
zvuk je možné
prehrávať
TUNER
Vstavaný tuner.
[Pásmo FM alebo
AM]
3
4
Zvolený zdroj
signálu
[Displej]
MENU/HOME
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja signálu zvoľte
požadovaný zdroj signálu.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
Indikácia pre zvolený vstup
(zdroj vstupného signálu) sa zobrazí
na displeji.
Môžete tiež používať
MASTER VOLUME na receiveri.
Rady
• Hlasitosť je možné nastavovať rôznou rýchlosťou
v závislosti od rýchlosti otáčania ovládača MASTER
VOLUME na receiveri. Rýchle zvyšovanie/
znižovanie hlasitosti: otáčajte ovládač rýchlo.
Presnejšie nastavenie: otáčajte ovládač pomaly.
• Hlasitosť je možné nastavovať rôznou rýchlosťou
podľa dĺžky zatlačenia a pridržania tlačidla
MASTER VOL +/– na DO.
Rýchle zvyšovanie/znižovanie hlasitosti:
Zatlačte a pridržte tlačidlo.
Presnejšie nastavenie: Tlačidlo krátko stlačte
a hneď ho uvoľnite.
Ochrana pred poškodením
reproduktorov
Pred vypnutím receivera znížte úroveň
hlasitosti.
18SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_18-19_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 19 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Vypnutie zvuku
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu
Pre pomenovanie zdrojov signálu je možné
použiť až 8 znakov a takýto názov zobraziť na
displeji receivera. Je to vhodné pre priradenie
názvov pripojeným zariadeniam.
1
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja vstupného
signálu zvoľte požadovaný
zdroj vstupného signálu, ktorý
chcete pomenovať.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “BALANCE”.
3
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”,
potom stlačte
alebo b.
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
4
Stláčaním V/v zvoľte znak,
potom stlačením B/b presuňte
kurzor na ďalšiu pozíciu.
Ak sa pomýlite
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte
správny znak.
Rady
• Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice
t Symboly
• Medzeru zadáte stlačením b bez zadania znaku.
5
Stlačte
Reprodukcia zvukového
signálu zo zariadení
pripojených do adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT) umožňuje reprodukciu
zvukového signálu z prenosného zdroja audio
signálu alebo PC, ak ho pripojíte k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT.
Dostupnosť adaptérov
DIGITAL MEDIA PORT v predaji závisí od
danej krajiny. Podrobnosti o pripojení
adaptéra DIGITAL MEDIA PORT pozri
“Pripojenie audio zariadení” (str. 13).
Poznámky
• Nepripájajte iný adaptér než
DIGITAL MEDIA PORT.
• Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte keď je receiver zapnutý.
• V závislosti od adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
nemusí byť dostupný výstupný video signál.
• V závislosti od typu adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT môžete ovládať
pripojené zariadenie pomocou DO. Podrobnosti
o funkciách tlačidiel DO pozri str. 9.
• Musí byť vykonané video prepojenie z adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT do TVP (str. 13).
1
Stlačte DMPORT.
Pre výber “DMPORT” môžete tiež
používať INPUT SELECTOR na
receiveri.
2
Spustite prehrávanie na
pripojenom zariadení.
Zvuk sa bude reprodukovať pomocou
receivera a obraz môžete sledovať na
pripojenom TVP. Podrobnosti pozri tiež
v návode na použitie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT.
.
Zadaný názov sa uloží.
19SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Prehrávanie
Stlačte MUTING.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete receiver.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_20-26_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 20 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Prehľad nastaviteľných
parametrov
Ovládanie zosilňovača
Navigácia v ponukách
Menu
Cez ponuky Menu môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, aby ste si prispôsobili
nastavenia receivera.
7
8
>10/
-
0/10
9
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi ľavým
a pravým reproduktorom.
Nastaviť môžete hodnotu v rozsahu
od BAL. L+10 do BAL. R+10 s krokom 1.
Počiatočné nastavenie je BAL. 0.
x NAME IN (Pomenovanie)
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
Položka umožňuje pomenovať zdroje
vstupného signálu a uložené stanice.
Podrobnosti, pozri “Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu” (str. 19) a pozri
“Pomenovanie uložených staníc” (str. 24).
x DIMMER (Jas displeja)
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
x BALANCE
(Vyváženie reproduktorov)
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “BALANCE”.
2
Stlačením
parameter.
3
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
alebo b potvrďte
Položka umožňuje nastaviť úroveň jasu
displeja v troch stupňoch.
0% dim, 40% dim, 70% dim
Počiatočné nastavenie je 0% dim.
Rada
Jas displeja môžete tiež nastaviť stláčaním tlačidla
DIMMER na receiveri.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte B.
Vypnutie Menu
Stlačte AMP MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia môžu byť na
displeji zobrazené nevýrazne. Znamená to,
že sú nedostupné, alebo sa nedajú meniť.
20SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_20-26_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 21 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Nastavenie zvukových
charakteristík
Môžete nastaviť tónové charakteristiky
reproduktorov.
VIDEO
BD/DVD
SAT
MD/TAPE
BASS
+/–
BASS
TREBLE
BD/DVD
MENU
1
2
TREBLE
+/–
3
Stláčaním TREBLE + alebo
TREBLE – nastavíte úroveň
vysokých tónov.
Stláčaním BASS + alebo BASS –
nastavíte úroveň nízkych tónov.
Nastaviť môžete hodnotu od –10 dB do +10 dB
v 1 dB krokoch.
Počiatočné nastavenie je 0 dB.
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM
a AM (str. 15).
Rada
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
tabuľku nižšie. Podrobnosti o regionálnych kódoch
pozri str. 4.
Regionálny kód
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
* Krok ladenia v pásme AM je možné zmeniť
(str. 23).
SA-CD/CD TUNER DMPORT
TUNER
BASS
TREBLE
BD/DVD
MENU
1
2
3
DISC SKIP
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
Číselné
tlačidlá
TOOLS/
OPTIONS MUTING
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
TUNING +/–
FM MODE
TV
X
x
FM MODE
21SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Ovládanie zosilňovača/Ovládanie tunera
SA-CD/CD TUNER DMPORT
Ovládanie tunera
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_20-26_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 22 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Automatické ladenie stanice
(Auto Tuning)
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stlačte TUNING +
alebo TUNING –.
Po stlačení TUNING + sa ladí smerom
nahor. Po stlačení TUNING – sa ladí
smerom nadol.
Ladenie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Priame ladenie stanice
(Direct Tuning)
Číselnými tlačidlami môžete priamo zadať
frekvenciu požadovanej stanice.
1
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
3
Používanie ovládacích prvkov
na receiveri
pásmo FM alebo AM.
“AUTO T.”.
3 Stlačte TUNING + alebo TUNING –.
Ak je FM stereo príjem
nekvalitný
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “ST”. Zvolením monofonickej
reprodukcie sa zvuk skvalitní.
Stláčaním FM MODE zobrazte na displeji
indikátor “MONO”. Stereo režim obnovíte
opätovným stlačením FM MODE.
Indikátor “MONO” z displeja zmizne.
Stlačte D.TUNING.
Číselnými tlačidlami zadajte
frekvenciu stanice.
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Zvoľte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Zvoľte 1 b 3 b 5 b 0
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
4
Stlačte ENTER.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Rada
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu, aby bol príjem optimálny.
Ak nie je možné stanicu naladiť
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte kroky 2 až 4. Ak stále nie je
možné stanicu naladiť, frekvencia sa vo vašej
oblasti nepoužíva.
22SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_20-26_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 23 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Zmena kroku ladenia
v pásme AM
Uloženie rozhlasových
staníc
(Len modely s regionálnymi
kódmi U, CA)
Krok ladenia v pásme AM môžete meniť
medzi 9 kHz alebo 10 kHz pomocou tlačidiel
na receiveri.
Uložiť môžete až 30 staníc v pásme FM
a 30 staníc v pásme AM. Potom si môžete
jednoducho naladiť stanice, ktoré najčastejšie
počúvate.
SA-CD/CD TUNER DMPORT
TUNER
?/1
BASS
TREBLE
MASTER VOLUME
BD/DVD
MENU
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
TUNING
MEMORY/
ENTER
BASS
TREBLE
DISPLAY
DIMMER
MUTING
Číselné
tlačidlá
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC SKIP
>10/
TUNING MODE
-
0/10
D.TUNING
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
1
2
3
TOOLS/
OPTIONS MUTING
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
Držte zatlačené tlačidlo
TUNING MODE a súčasne
stlačte ?/1.
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
Krok ladenia v pásme AM
zmeníte na 9 kHz (alebo 10 kHz).
Pre opätovné nastavenie kroku
na hodnotu 10 kHz (alebo 9 kHz)
zopakujte uvedený postup.
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
M
H
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
Poznámka
Všetky uložené stanice sa pri zmene kroku ladenia
vymažú.
AMP
MENU
MEMORY,
ENTER
2
Pomocou automatického
ladenia (str. 22) alebo priameho
ladenia (str. 22) nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
Ak je to potrebné, prepnite pásmo FM
(str. 22).
3
Stlačte MEMORY.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Na pár sekúnd sa rozsvieti indikátor
“MEMORY”. Skôr ako indikátor
“MEMORY” zhasne, vykonajte
kroky 4 a 5.
Pokračovanie
23SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Ovládanie tunera
TUNING MODE
FM MODE
PHONES
1
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_20-26_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 24 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
4
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číslo požadovanej
predvoľby.
Predvoľby môžete prepínať aj stláčaním
PRESET + alebo PRESET –.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
ako zvolíte číslo predvoľby, zopakujte
postup znova od kroku 3.
5
6
Používanie ovládacích prvkov
na receiveri
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
“PRESET T.”.
3 Stláčaním PRESET + alebo PRESET –
vyvolajte požadovanú predvoľbu s uloženou
stanicou.
Stlačte ENTER.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri. Stanica sa uloží pod zvolené
číslo predvoľby. Ak indikátor
“MEMORY” zhasne skôr ako stlačíte
ENTER, zopakujte postup znova od
kroku 3.
1
Ďalšie stanice uložíte
opakovaním krokov 1 až 5.
2
Nalaďte uloženú stanicu,
ktorú chcete pomenovať
(str. 24).
3
Stlačte AMP MENU.
Vyvolanie uložených staníc
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stláčaním PRESET + alebo
PRESET – vyvolajte
požadovanú predvoľbu
s uloženou stanicou.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
01
02
03
30
04
29
05
...
Pomenovanie uložených staníc
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
Na displeji sa zobrazí “BALANCE”.
4
Stláčaním V/v zvoľte
“NAME IN”, potom stlačte
alebo b.
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
5
Stláčaním V/v zvoľte znak,
potom stlačením B/b presuňte
kurzor na ďalšiu pozíciu.
Ak sa pomýlite
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte
správny znak.
27
28
Uloženú stanicu môžete zvoliť aj
stláčaním číselných tlačidiel. Potom
stlačením ENTER voľbu potvrdíte.
Rady
• Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice
t Symboly
• Medzeru zadáte stlačením b bez zadania
znaku.
6
Stlačte
.
Zadaný názov sa uloží.
24SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_20-26_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 25 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Poznámka (Len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice vysielaný
programovou službou (PS). (Nie je možné zmeniť
názov stanice vysielaný programovou službou (PS).
Zadaný názov sa prepíše názvom stanice
vysielaným programovou službou.)
Radio Data System (RDS)
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Receiver dokáže využívať systém RDS
(Radio Data System), ktorý umožňuje
v rozhlasovom pásme FM vysielať spolu so
signálom rozhlasovej stanice ešte ďalšie
informácie. Informáciu RDS môžete zobraziť.
Poznámky
Príjem RDS vysielania
Pomocou priameho ladenia
(str. 22), automatického ladenia
(str. 22) alebo vyvolaním uloženej
stanice (str. 24) zvoľte stanicu
z pásma FM.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný
signál slabý, alebo ak naladená stanica informácie
RDS nevysiela správne.
25SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Ovládanie tunera
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_20-26_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 26 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Zobrazenie RDS informácií
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY na receiveri.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia
typu programua) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový režim)
t Úroveň hlasitosti
a) Typ
prijímaného programu.
b)
Textové správy vysielané RDS stanicou.
Indikácia typu Popis
programu
VARIED
Ďalšie typy programov,
napr. rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
EASY M
Nenáročná hudba
LIGHT M
Inštrumentálna, vokálna
a zborová hudba
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba, ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
Poznámky
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení,
na displeji bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov,
bude na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “NO XXXX”
(napr. “NO TEXT”).
Popis typov programov
Indikácia typu Popis
programu
NEWS
Správy
AFFAIRS
Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
INFO
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
SCIENCE
Programy o prírodných vedách
a technológiách
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
RELIGION
Náboženské programy
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
TRAVEL
Programy o cestovaní.
Nie však dopravné hlásenia
TP/TA.
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
OLDIES
Evergreeny (staré hity)
FOLK M
Ľudová hudba
DOCUMENT
Dokumentárne programy
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
26SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_27-34_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 27 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Ďalšie operácie
Zmena zobrazení
na displeji
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálnu úroveň hlasitosti atď.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Receiver je možné nastaviť tak, aby sa
po určitom čase sám vypol.
Keď je receiver zapnutý,
stláčajte SLEEP.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne:
Stláčajte DISPLAY.
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne.
t OFF
Indexový názov zdroja vstupného signálua) t
Zvolený zdroj vstupného signálu t
Úroveň hlasitosti
Rada
Zostávajúci čas do vypnutia skontrolujete stlačením
SLEEP pred vypnutím receivera. Na displeji sa
zobrazí zostávajúci čas do vypnutia zariadenia.
Ak znova stlačíte SLEEP, vypínací časovač sa
deaktivuje.
Pásmo FM a AM
Názov staniceb) alebo vytvorený názov
stanicea) t Frekvencia t Indikácia typu
programub) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim)b) t Úroveň hlasitosti
a) Indexový
názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj signálu) alebo uloženú
stanicu pomenovali (str. 19, 24). Indexový názov
sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery,
alebo je názov totožný s názvom zdroja signálu.
b) Len počas príjmu RDS signálu (len modely
s regionálnymi kódmi CEL, CEK) (str. 25).
Poznámka
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
interpunkčné znamienka.
27SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Ďalšie operácie
Všetky zdroje vstupného
signálu okrem pásma FM a AM
Ak je aktivovaný vypínací časovač, na displeji
svieti “SLEEP”.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_27-34_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 28 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Nahrávanie pomocou
receivera
Pomocou receivera môžete nahrávať na
MiniDisc, audiokazetu alebo video kazetu atď.
Pri editovaní videokazety môžete tiež
dodatočne nahrať zvuk z rôznych zvukových
zdrojov. Ďalšie podrobnosti pozri v návodoch
na použitie video zariadenia.
1
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte prehrávacie zariadenie.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Používanie diaľkového ovládania
Zmena priradení funkcií
tlačidlu
Môžete zmeniť výrobné nastavenia tlačidiel
pre výber zdroja vstupného signálu tak, aby
vyhovovali vaším zariadeniam.
Napríklad ak je do konektora VIDEO na
receiveri pripojený DVD rekordér, tlačidlo
VIDEO na tomto DO môžete nastaviť na
ovládanie DVD rekordéra.
Poznámka
Nie je možné zmeniť výrobné nastavenie pre tlačidlá
TUNER a DMPORT.
1
Napríklad do CD prehrávača vložte
CD disk.
3
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
Do nahrávacieho zariadenia vložte MD
alebo kazetu, na ktorú chcete nahrávať.
4
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie a na
prehrávacom zariadení spustite
prehrávanie.
Držte zatlačené tlačidlo
pre výber zdroja vstupného
signálu, ktorého nastavenie
chcete zmeniť.
Príklad: Držte zatlačené VIDEO.
2
Podľa uvedenej tabuľky
stlačte tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu pre
požadovanú kategóriu.
Príklad: Stlačte 3.
Teraz je možné prostredníctvom tlačidla
VIDEO aktivovať DVD rekordér.
Poznámky
• Nastavenia zvuku neovplyvnia výstup signálu
z konektorov MD/TAPE OUT.
• Niektoré zdroje signálu obsahujú ochranné signály
proti kopírovaniu. V takomto prípade nebude možné
nahrávať požadovaný zdroj vstupného signálu.
Rada
Počas kopírovania videokazety môžete na
videokazetu pridať zvuk z akéhokoľvek zdroja
signálu. Vyhľadajte bod, v ktorom chcete spustiť
nahrávanie z iného zvukového zdroja, zvoľte zdroj
signálu a spustite prehrávanie. Zvuk z toho zdroja sa
nahrá na pôvodnú zvukovú stopu videokazety
namiesto zvuku z pôvodného média. Nahrávanie
zvukovej stopy z pôvodného média obnovíte
opätovným zvolením video zdroja.
28SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_27-34_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 29 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Kategórie a príslušné tlačidlá
Kategórie
Stlačte
Ďalšie informácie
VCR (príkazový režim VTR 3)
1
DVD prehrávač/DVD rekordér
(príkazový režim DVD1)a)
2
Bezpečnostné upozornenia
DVD rekordér
(príkazový režim DVD3)a)
3
Bezpečnosť
CD prehrávač
4
6
DSS (Digitálny satelitný
prijímač)
7
Zdroje napájania
Blu-ray Disc prehrávač
(príkazový režim BD1)b)
8
Blu-ray Disc rekordér
(príkazový režim BD3)b)
9
MD deck
0/10
Kazetový deck
-/--
Euro digitálny satelitný prijímač 5
a)
DVD rekordéry Sony sú ovládané cez nastavenia
DVD1 alebo DVD3. Podrobnosti pozri v návode
na použitie DVD rekordérov.
b)
Podrobnosti o nastavení BD1 alebo BD3 pozri
v návode na použitie Blu-ray Disc prehrávača
alebo Blu-ray Disc rekordéra.
Vymazanie priradení všetkých
tlačidiel na DO
Súčasne stlačte MASTER VOL –, ?/1
a TV INPUT.
Obnovia sa výrobné nastavenia diaľkového
ovládania.
• Pred používaním zariadenia skontrolujte,
či sa prevádzkové napätie zariadenia
zhoduje s napätím v miestnej elektrickej
sieti. Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
odpojte sieťovú šnúru zo zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za
koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• (Len modely s regionálnymi kódmi U, CA)
Z dôvodu bezpečnosti a aby nebolo možné
zasunúť koncovku sieťovej šnúry do
elektrickej zásuvky opačne je jeden kolík
koncovky širší. Ak sa koncovka nedá do
zásuvky zasunúť úplne, kontaktujte
autorizovaný servis.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Nárast teploty vo vnútri
zariadenia
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu. Ak používate zariadenie pri
zvýšenej hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná
a bočné steny zariadenia sa postupne
zahrievajú. Aby nedošlo k popáleniu,
nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
Pokračovanie
29SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Používanie diaľkového ovládania/Ďalšie informácie
DVR (Terminál digitálnej
káblovej TV)
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_27-34_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 30 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby sa
predišlo jeho zahrievaniu, čím predĺžite
životnosť jednotlivých častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla, alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a následne
tak spôsobiť poruchu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti iných
zariadení (napr. TVP, VCR alebo kazetový
deck). Ak je zariadenie v blízkosti TVP,
VCR alebo kazetového decku, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Platí to
obzvlášť ak používate internú anténu.
Z tohto dôvodu odporúčame používať
externú anténu.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrní,
keďže pri umiestnení zariadenia na špeciálne
povrchovo upravenú podlahu (voskovanú,
olejovanú, leštenú atď.) môže dôjsť
k poškodeniu povrchu.
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení
zariadenie vypnite a odpojte ho od
elektrickej siete.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou uvedeného prehľadu.
Zvuk
Nie je počuť zvuk, bez ohľadu na
zvolené zariadenie, alebo počuť
len slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky
ostatné zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či nie je ovládač
MASTER VOLUME nastavený
na “VOL MIN”.
• Skontrolujte, či nie je prepínač
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
nastavený na “OFF”.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Stlačením MUTING zrušte funkciu
vypnutia zvuku.
• Skontrolujte, či ste tlačidlami pre výber
zdroja vstupného signálu zvolili správny
zdroj signálu.
• Aktivoval sa ochranný systém receivera.
Vypnite receiver, odstráňte skrat a znova
receiver zapnite.
Zo zvoleného zariadenia nie je
počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušných vstupných audio
konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov
používaných na prepojenie úplne zasunuté
v konektoroch zariadenia aj receivera.
30SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_27-34_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 31 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Z jedného z reproduktorov
nepočuť zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne.
Ak aj v slúchadlách počujete len jeden
kanál, zariadenie nemusí byť k receiveru
pripojené správne. Skontrolujte, či sú
koncovky káblov používaných na
prepojenie úplne zasunuté v konektoroch
zariadenia aj receivera. Ak v slúchadlách
počujete obidva kanály, reproduktor
nemusí byť k receiveru pripojený správne.
Skontrolujte prepojenie reproduktora,
ktorý nehrá.
• Skontrolujte, či ste nepripojili len jeden
konektor L alebo R. Mali by byť pripojené
obidva. Použite audio kábel (nedodávaný).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené,
alebo sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Nastavte vyváženie reproduktorov
(str. 20).
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené
správne.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu (str. 18).
Obraz
Na TV obrazovke/monitore sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz
nie je kvalitný.
• V závislosti od adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT nemusí byť
dostupný výstupný video signál.
Rádio
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény
s receiverom použite 75 Ohm koaxiálny
kábel (nedodávaný) (pozri obrázok nižšie).
Ak k receiveru pripojíte externú anténu,
uzemnite ho, aby bol chránený pred
poškodením bleskom. Uzemňovací kábel
nepripájajte na potrubie s rozvodom plynu.
Externá FM anténa
Receiver
ANTENNA
AM
Uzemňovací
kábel
(nedodávaný)
Uzemnenie
Pokračovanie
31SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Ďalšie informácie
Je počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre
od TVP alebo žiarivky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• Konektory a koncovky káblov sú
znečistené. Vyčistite ich jemnou
handričkou mierne navlhčenou v liehu.
Nepočuť zvuk zo zariadenia
pripojeného do adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT.
• Nastavte hlasitosť na receiveri.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT a/alebo
zariadenie nie je pripojené správne.
Vypnite receiver a odpojte a znova zapojte
adaptér DIGITAL MEDIA PORT a/alebo
zariadenie.
• Skontrolujte, či je adaptér DIGITAL
MEDIA PORT a/alebo zariadenie
kompatibilné s týmto receiverom.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_27-34_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 32 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Rozhlasové stanice nie je možné
naladiť.
• Skontrolujte, či sú správne pripojené
antény. Nasmerujte antény, alebo
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý
(pri automatickom ladení). Použite priame
ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice,
alebo sa vymazali (ak vyvolávate uložené
stanice). Uložte stanice (str. 24).
• Stláčaním DISPLAY na receiveri zobrazte
na displeji frekvenciu.
RDS nefunguje.*
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Požadovaná RDS informácia sa
nezobrazí.*
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite,
či práve poskytujú požadovanú službu.
Ak áno, služba môže byť dočasne mimo
prevádzky.
* Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Chybové hlásenia
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
PROTECT (Ochrana)
Reproduktory sú nesprávne zaťažené.
Receiver sa po pár sekundách automaticky
vypne. Skontrolujte zapojenie
reproduktorov a znova zapnite receiver.
Ak problém pretrváva
Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony. Ak v servise dôjde počas
opravy k výmene niektorých dielov,
môže si servis staré diely ponechať.
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uložených nastavení
str. 16
Diaľkové ovládanie (DO)
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich
za nové.
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne
tlačidlo pre výber zdroja vstupného
signálu.
32SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_27-34_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 33 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Pásmo FM
Technické údaje
HUDOBNÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Len modely s regionálnym kódom U)
Celkové harmonické skreslenie (THD) je
menšie než 0,09% v rozsahu výkonov od
250 mW po menovitý výkon vo frekvenčnom
rozsahu 20 až 20 000 Hz so zaťažením
obidvoch kanálov 8 Ohm; pri minimálnom
výkone 90 W RMS (efektívnom) na kanál.
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
87,5 - 108,0 MHz
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
Pásmo AM
Ladiaci rozsah
Regionálny
kód
Ladenie
Krok ladenia
10 kHz
Krok ladenia
9 kHz
U, CA
530 –
1 710 kHz
531 –
1 710 kHz
CEL, CEK
–
531 –
1 602 kHz
Zosilňovač
Len modely s regionálnymi kódmi
U, CA, CEL, CEK1)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
1) Merané
v nasledovných podmienkach:
Napájanie
U, CA
Striedavé napätie (AC)
120 V, 60 Hz
CEL, CEK
Striedavé napätie (AC)
230 V, 50 Hz
Rámová anténa
450 kHz
Všeobecne
Napájanie
Regionálny kód
Napájanie
U, CA
Striedavé napätie (AC)
120 V, 60 Hz
CEL, CEK
Striedavé napätie (AC)
230 V, 50/60 Hz
Výstupné napätie (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAX
Príkon
Frekvenčný rozsah (Analógový)
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB
(pri BASS = 0 dB,
TREBLE = 0 dB)
Vstupy (Analógové) Citlivosť:
500 mV/50 kOhm
Odstup signál - šum
(S/N)2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Výstupy (Analógové)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/10 kOhm
Tónová charakteristika
Úrovne zisku
±10 dB, krok 1 dB
2)
Regionálny kód
Príkon
U, CA, CEL, CEK
200 W
Rozmery (š/v/h) (cca)
430 × 132,5 × 279 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (cca)
6,6 kg
INPUT SHORT
(pri BASS = 0 dB, TREBLE = 0 dB).
3)
So záťažou, úroveň vstupu.
Pokračovanie
33SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
Ďalšie informácie
Regionálny kód
Anténa
Medzifrekvencia
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_27-34_STR-DH100.fm
masterpage: Ľavý
STR-DH100_SK.book Page 34 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Dodávané príslušenstvo
Návod na použitie (tento návod)
Návod na jednoduché nastavenie (1)
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Diaľkové ovládanie (DO) (RM-AAU055) (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Podrobnosti o regionálnom kóde vášho
modelu pozri str. 4.
Právo na zmeny vyhradené.
• Príkon v pohotovostnom režime: 0,3 W
• Na niektorých plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové prísady.
34SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DH100_SK\Fm\Sk_35-35_STR-DH100.fm
masterpage: Pravý
STR-DH100_SK.book Page 35 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Index
B
R
BALANCE 20
Blu-ray Disc prehrávač
Zapojenie 14
C
Rádio
Zapojenie 15
RDS 25
Reproduktory
Zapojenie 12
CD prehrávač
Zapojenie 13
S
D
DIGITAL MEDIA PORT
Prehrávanie 19
Vstup 18
Zapojenie 13
DIMMER 20
DVD prehrávač
Zapojenie 14
DVD rekordér
Zapojenie 14
Diaľkové ovládanie 9
V
VCR
Zapojenie 14
Vypnutie zvuku 19
Vypínací časovač 27
Výber zariadenia 18
Vysoké tóny 21
Ďalšie informácie
CH
Satelitný prijímač
Zapojenie 14
Set-top box
Zapojenie 14
Super Audio CD prehrávač
Zapojenie 13
Chybové hlásenia 32
L
Ladenie
Automatické 22
Predvolieb 24
Priame 22
N
Nahrávanie 28
Nízke tóny 21
P
Počiatočné nastavenie 16
Pomenovanie
Predvolieb 24
Zdrojov vstupného
signálu 19
35SK
STR-DH100
4-129-741-12(1)
STR-DH100_SK.book Page 38 Thursday, March 19, 2009 9:17 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising