Sony | STR-DH720 | Sony STR-DH720 STR-DH720 AV prijímač domáceho kina Návod na použitie

4-262-412-11(3) (SK)
Multikanálový
prijímač AV
Návod na použitie
STR-DH720
©2011 Sony Corporation
Informácie pre zákazníkov
v Spojených štátoch amerických
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a
neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové čísla sa nachádzajú na zadnej
strane zariadenia. Tieto čísla vpíšte na vyhradené
riadky nižšie. Uveďte ich, kedykoľvek sa v súvislosti
s týmto produktom obrátite na predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Číslo modelu ______________________________
Sériové číslo _______________________________
Tento symbol upozorňuje
používateľa na výskyt neizolovaného
„nebezpečného napätia“ vo vnútri
zariadenia, ktoré môže byť
dostatočne veľké, aby osobám
spôsobilo úraz elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte
hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od
elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a
náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu
sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri dotyku
počas bežnej prevádzky.
2SK
Tento symbol upozorňuje
používateľa na dôležité pokyny
týkajúce sa prevádzky a údržby
(servisu) zariadenia uvedené
v dokumentoch dodaných
so zariadením.
Dôležité bezpečnostné pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prečítajte si tieto pokyny.
Uschovajte si tieto pokyny.
Venuje pozornosť všetkým varovaniam.
Dodržujte všetky pokyny.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
Čistite ho iba suchou handričkou.
Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, napríklad radiátorov, teplotných
regulátorov, sporákov ani iných zariadení
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky polarizovanej
ani uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka
má dva konektory, z ktorých je jeden hrubší než
druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva konektory a
tretí uzemňovací kolík. Širší konektor a tretí kolík
plnia bezpečnostnú funkciu. Ak dodaná zástrčka
nevyhovuje zásuvke, požiadajte príslušného
elektrikára o výmenu zastaranej zásuvky.
10) Na napájací kábel nestúpajte ani ho nestláčajte,
a to najmä v oblasti zástrčky, objímky a výstupu
zo zariadenia.
11) Používajte len prípojky alebo príslušenstvo
určené výrobcom.
12) Používajte len vozík, podstavec, stojan, konzolu
alebo stolík určený výrobcom alebo predávaný so
zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní, aby
pri pohybe vozíka, na ktorom je zariadenie
položené, nedošlo k úrazu v dôsledku jeho
prevrátenia.
13) Zariadenie odpojte od zásuvky počas búrok,
alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu. Kvalifikovaný servis je
nevyhnutný v prípade akéhokoľvek poškodenia
zariadenia, napríklad v prípade poškodenia
napájacieho kábla alebo zástrčky, obliatia
zariadenia alebo zásahu inými predmetmi,
vystavenia zariadenia dažďu alebo vlhkosti,
neštandardnej prevádzky alebo pádu zariadenia.
Nasledujúce vyhlásenie FCC sa
vzťahuje len na verziu tohto modelu,
ktorá bola vyrobená na predaj na
území USA. Ostatné verzie nemusia
byť v súlade s technickými
smernicami FCC.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa
obmedzenia stanovené pre digitálne zariadenia triedy
B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia
zaručujú primeranú ochranu pred škodlivým
rušením v obytných oblastiach. Toto zariadenie
vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú
energiu. Ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade
s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie
rádiokomunikácie. Nemožno však zaručiť, že sa
rušenie v určitých prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé
rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu,
ktoré možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia,
mal by sa používateľ pokúsiť rušenie odstrániť jedným
alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
– Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie
prijímajúcej antény.
– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a
prijímačom.
– Pripojte zariadenie k zásuvke v odlišnom obvode,
než ku ktorému je pripojený prijímač.
– Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika
zabezpečujúceho údržbu rádií a televízorov.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek zmenami alebo
úpravami, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto
príručke, sa zbavujete právomoci používať toto
zariadenie.
Kábel reproduktorov by mal byť pripojený
k zariadeniu a reproduktorom podľa nasledujúcich
pokynov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
1) Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
2) Odizolujte časť kábla reproduktorov v dĺžke 10 až
15 mm.
3) Opatrne pripojte kábel reproduktorov
k zariadeniu a reproduktorom tak, aby ste sa
odizolovanej časti kábla reproduktorov nedotkli
rukou. Pred odpojením kábla reproduktorov od
zariadenia a reproduktorov odpojte aj sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
Informácie pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s výrobkom nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
pokračovanie
3SK
Likvidácia nepotrebných batérií
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že
s batériou dodávanou s týmto výrobkom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocnený zástupca pre
oblasť elektromagnetickej kompatibility a
bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na model
STR-DH720. Číslo modelu je uvedené v pravom
dolnom rohu predného panela prijímača. V tejto
príručke sa používajú obrázky modelu určeného
pre USA a môžu sa od vášho modelu líšiť.
Akékoľvek odlišnosti v prevádzke sú v príručke
označené textom „iba model pre Európu“.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa opisuje ovládanie prijímača pomocou
dodaného diaľkového ovládača. Okrem neho
môžete používať aj ovládacie tlačidlá na prijímači,
ak majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený systémami
Dolby* Digital, Pro Logic Surround a DTS**
Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov
USA č.: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929,
7 392 195, 7 272 567 a iných patentov vydaných
alebo čakajúcich na vydanie v USA a iných
krajinách. DTS a príslušný symbol sú
registrovanými ochrannými známkami a
DTS-HD, DTS-HD Master Audio a logá DTS sú
ochrannými známkami spoločnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Logá „x.v.Color (x.v.Colour)“ a „x.v.Color
(x.v.Colour)“ sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
4SK
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
Typ písma (Shin Go R) inštalovaný v tomto
prijímači poskytla spoločnosť MORISAWA &
COMPANY LTD. Tieto názvy sú ochrannými
známkami spoločnosti MORISAWA & COMPANY
LTD. a autorské práva na typ písma takisto patria
spoločnosti MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že
spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
5SK
Obsah
Informácie o tejto príručke .............................. 4
Dodané príslušenstvo ....................................... 7
Popis a umiestnenie častí.................................. 9
Úvodné informácie.......................................... 18
Priestorový zvuk
Výber zvukového poľa.....................................53
Obnovenie predvolených nastavení
zvukových polí............................................57
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov ............................ 19
2: Pripojenie reproduktorov........................... 21
3: Pripojenie televízora ................................... 23
4a: Pripojenie obrazových zariadení............. 24
4b: Pripojenie zvukových zariadení .............. 32
5: Pripojenie antén .......................................... 33
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla).................................... 33
Funkcie BRAVIA Sync
Inicializácia prijímača..................................... 34
Nastavenie reproduktorov.............................. 34
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION ............................ 35
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke............................................... 40
Čo je funkcia BRAVIA Sync? .........................57
Príprava na funkciu BRAVIA Sync................58
Prehrávanie obsahu zariadenia
jedným dotykom
(Prehrávanie jedným dotykom) ...............59
Prenos zvuku televízora z reproduktorov
pripojených k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému) .................59
Vypnutie prijímača spoločne s televízorom
(Vypnutie systému) ....................................60
Sledovanie filmov s optimálnym
zvukovým poľom (Synchronizácia
režimu Theater/Theatre) ...........................60
Používanie optimálneho zvukového poľa
pre vybratú scénu
(Výber scény) ..............................................61
Základné operácie
Ďalšie operácie
Prehrávanie pomocou vstupného
zdrojového zariadenia ............................... 42
Prehrávanie pomocou zariadenia
iPhone alebo iPod ...................................... 44
Prehrávanie pomocou zariadenia USB......... 47
Nahrávanie pomocou prijímača.................... 49
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
zvukom (INPUT MODE) .........................61
Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign) ..............................62
Príprava prijímača
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových staníc FM a AM .... 50
Ukladanie staníc v pásme FM alebo AM
(Preset Tuning)........................................... 51
Príjem vysielania služieb RDS ....................... 52
(Iba model pre Európu) ............................ 52
6SK
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings............................64
Ponuka nastavení reproduktorov...................65
Ponuka Surround Settings ..............................68
Ponuka EQ Settings .........................................68
Ponuka Audio Settings....................................69
Ponuka HDMI Settings...................................69
Ponuka System Settings ..................................70
Ovládanie bez pripojenia k televízoru ..........71
Používanie diaľkového
ovládača
Dodané príslušenstvo
Opätovné priradenie tlačidla vstupu ............ 76
Obnovenie tlačidiel vstupu ............................ 77
• Návod na použitie (táto príručka)
• Sprievodca rýchlym nastavením
• Zoznam ponúk grafického používateľského
rozhrania
• Drôtová anténa FM (1)
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia..................................... 78
Riešenie problémov......................................... 79
Technické údaje ............................................... 86
Register ............................................................. 88
• Rámová anténa AM (1)
• Diaľkový ovládač (1)
– RM-AAU106 (iba modely pre USA
a Kanadu)
– RM-AAU107 (ostatné modely)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)
7SK
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA)
tak, aby póly 3 a # na batériách zodpovedali
nákresu vnútri priestoru pre batérie
diaľkového ovládača.
Poznámky
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie a batérie
iných typov.
• Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšie používať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
• Po výmene batérií sa môžu funkcie tlačidiel
diaľkového ovládača obnoviť na predvolené
nastavenia. V takom prípade znova priraďte
tlačidlá vstupu (str. 76).
• Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový
ovládač, vymeňte všetky batérie za nové.
8SK
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
1
2
qk qj
3
qh
4
qg
A ?/1 (zapnuté/pohotovostný režim) (str. 34,
51, 57, 77)
B TONE, TONE MODE (str. 68)
C INPUT SELECTOR (str. 43, 49, 61, 62)
D Displej (str. 10)
E Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
F DISPLAY (str. 52, 76)
G DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu displeja.
H MASTER VOLUME (str. 42, 43, 67)
5
qf
L Port
67
qd
8
9
qs qa q;
(USB) (str. 32)
M Konektor AUTO CAL MIC (str. 36)
N 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
MUSIC (str. 53)
O TUNING MODE, TUNING +/–,
MEMORY/ENTER
Stlačením môžete ladiť rádio (FM/AM).
P INPUT MODE (str. 61)
Q Konektor PHONES (str. 25, 79)
R SPEAKERS
Zapne alebo vypne systém reproduktorov
(str. 22).
I MUTING (str. 43)
J Konektory VIDEO 2 IN (str. 30)
K Konektory pre zariadenie iPhone alebo iPod
(str. 29)
Slúžia na pripojenie portu
(USB)
a obrazového konektora na reprodukciu zvuku
a obrazu zo zariadenia iPhone alebo iPod.
9SK
Indikátory na displeji
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Indikátory prehrávaných kanálov
Písmená (L, C, R atď.) označujú práve prehrávané
kanály. V závislosti od nastavení reproduktorov
políčka okolo písmen znázorňujú, ako prijímač
znižuje počet kanálov zdroja signálu.
Predný ľavý horný
Predný pravý horný
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový (monofónny)
Ľavý na priestorový zvuk
Pravý na priestorový zvuk
Priestorový zvuk
(monofónne zariadenie
alebo zariadenie na
priestorový zvuk dosiahnuté
spracovaním Pro Logic)
Zadný ľavý na priestorový
zvuk
Zadný pravý na priestorový
zvuk
Zadný na priestorový zvuk
(zadné zariadenie na
priestorový zvuk dosiahnuté
dekódovaním kanálu 6.1)
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Príklad:
Šablóna pre reproduktory: 3/0.1
Formát záznamu: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Rozsvieti sa, keď sa zvukový signál reprodukuje
prostredníctvom konektora SUBWOOFER.
C LFE
Rozsvieti sa, keď prehrávaný disk obsahuje kanál
LFE (nízkofrekvenčný efekt) a práve sa
reprodukuje signál kanálu LFE.
10SK
qs
qa
0
D Indikátor vstupu
Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup.
HDMI
– Položka INPUT MODE je nastavená na
hodnotu AUTO a keď prijímač rozpozná
zariadenie pripojené prostredníctvom
konektora HDMI IN (str. 24).
– Televízny vstup zistil signály spätného
zvukového kanálu (ARC).
COAX
Položka INPUT MODE je nastavená na hodnotu
AUTO alebo COAX a keď zdrojový signál je
digitálny signál prijímaný prostredníctvom
konektora COAXIAL (str. 61).
OPT
Položka INPUT MODE je nastavená na hodnotu
AUTO alebo OPT a keď zdrojový signál je
digitálny signál prijímaný prostredníctvom
konektora (str. 61).
E Indikátor DTS(-ES)
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bitov
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte DTS sa musia
vytvoriť digitálne prepojenia a položka INPUT
MODE nesmie byť nastavená na hodnotu
ANALOG (str. 61) ani A. DIRECT.
F NEO:6
Rozsvieti sa po aktivovaní dekodéra DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 54).
G Indikátor Dolby Pro Logic
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
spracúva signál formátu Dolby Pro Logic.
Táto technológia maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť
vstupné signály.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M Indikátor DTS-HD
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje príslušné signály formátu DTS-HD.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Poznámka
Tieto indikátory sa v závislosti od nastavenia
šablóny pre reproduktory nemusia rozsvietiť.
H Indikátor Dolby Digital Surround
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu Dolby
Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital sa
musia vytvoriť digitálne prepojenia a položka
INPUT MODE nesmie byť nastavená na
hodnotu ANALOG (str. 61) ani A. DIRECT.
I SLEEP
Rozsvieti sa po aktivovaní časovača spánku.
J D.RANGE
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu (str. 67).
K Indikátory ladenia
Rozsvietia sa, keď sa prijímač naladí na
rozhlasovú stanicu.
ST
Stereofónne vysielanie
RDS (iba model pre Európu)
Naladená je stanica so službami RDS.
Číslo predvoľby stanice (číslo sa zmení podľa
vybratej uloženej stanice)
L LPCM
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje signály
formátu Linear PCM.
11SK
Zadný panel
1
1, 2
3 2
1
A Zvukové signály
Konektory DIGITAL INPUT/OUTPUT (str. 23, 27,
28, 29, 30)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Konektory ANALOG INPUT/OUTPUT (str. 21, 23,
27, 28, 30, 32)
B Obrazové signály*
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho
konektora.
Konektory DIGITAL INPUT/
OUTPUT (str. 23, 27, 28, 29, 30)
HDMI IN/OUT
Konektory COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (str. 23, 27, 28)
Zelený
(Y)
Modrý
(PB)
Biely (L)
AUDIO IN/OUT
Červený (R)
Čierny
4
AUDIO OUT
Y, PB, PR IN/OUT
Vysoko
kvalitný
obraz
Červený
(PR)
Konektory COMPOSITE VIDEO
INPUT/OUTPUT (str. 23, 28, 30)
Žltý
VIDEO IN/OUT
C Časť ANTENNA
Konektor FM ANTENNA (str. 33)
Konektory AM ANTENNA (str. 33)
12SK
D Časť SPEAKERS (str. 21)
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup, musíte
prepojiť konektor HDMI TV OUT alebo
MONITOR OUT s televízorom (str. 23).
Diaľkový ovládač
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Diaľkový ovládač je určený na ovládanie
zvukových alebo obrazových zariadení značky
Sony. Tlačidlo vstupu môžete znovu priradiť
tak, aby zodpovedalo zariadeniu pripojenému
k prijímaču (str. 76).
• RM-AAU106 (iba modely pre USA
a Kanadu)
• RM-AAU107 (ostatné modely)
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
pokračovanie
13SK
Používanie tlačidiel vytlačených
ružovou farbou
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačte tlačidlo vytlačené ružovou farbou, ktoré
chcete použiť.
Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O)
a potom stlačte tlačidlo ENT/MEM (C).
2
Stlačte
tlačidlo
E INPUT MODE
Slúži na výber režimu vstupu, keď je to isté
zariadenie pripojené k digitálnemu aj
analógovému konektoru.
F DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií na displeji
I GUI MODE
Slúži na zobrazenie ponuky grafického
používateľského rozhrania na televíznej
obrazovke.
J
ENT/MEM
, V/v/B/b
Stlačením tlačidla V/v/B /b vyberte nastavenia
a potom stlačením tlačidla
prejdite na výber
alebo ho potvrďte.
K TOOLS/OPTIONS
Slúži na zobrazenie a výber položiek z ponúk
možností.
1
Podržte
tlačidlo
SHIFT
L MENU/HOME
Stlačte tlačidlo (Y) a potom stlačením tlačidla
MENU/HOME zobrazte ponuku na ovládanie
prijímača.
M TUNING +/–
Slúži na vyhľadávanie staníc.
PRESET +/–
Slúži na výber uložených staníc.
D.TUNING
Slúži na aktivovanie režimu priameho ladenia.
Ovládanie prijímača
B ?/1* (zapnuté/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prijímača alebo nastavenie
pohotovostného režimu.
Úspora energie v pohotovostnom režime
Keď je položka Ctrl for HDMI nastavená na
hodnotu OFF (str. 69).
C Tlačidlá vstupu**
Slúžia na výber zariadenia, ktoré chcete
používať. Po stlačení ľubovoľného z tlačidiel
vstupu sa prijímač zapne. Tieto tlačidlá sú
priradené na ovládanie zariadení značky Sony.
Číselné tlačidlá**
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačením číselných tlačidiel uložte stanicu alebo
nalaďte uložené stanice.
ENT/MEM
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačením tlačidla ENT/MEM uložte naladenú
stanicu.
14SK
N SOUND FIELD +**/–
Slúži na výber zvukového poľa.
O SHIFT
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel diaľkového
ovládača, aby sa aktivovali tlačidlá vytlačené
ružovou farbou (str. 14).
Q MASTER VOL +/– alebo
+/–
Slúži na nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov naraz.
R MUTING alebo
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Ak chcete obnoviť zvuk, znovu stlačte tlačidlo
MUTING alebo
.
S RETURN/EXIT O
Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.
W SLEEP
Slúži na nastavenie prijímača tak, aby sa
v zadanom čase automaticky vypol.
Stláčaním tohto tlačidla sa na displeji budú
cyklicky striedať tieto znaky:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Ovládanie televízora značky Sony
Stlačte a podržte tlačidlo TV (P) a potom
stlačením tlačidla vytlačeného žltou farbou
vyberte požadovanú funkciu.
Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo TV (P) a
potom stlačte tlačidlo TV CH + alebo
PROG + (N).
2
Stlačte
tlačidlo
Pri používaní časovača spánku sa na paneli
displeja rozsvieti indikátor SLEEP.
Tip
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
Ak tlačidlo SLEEP stlačíte znova, časovač
spánku sa zruší.
X AUTO VOL
Slúži na automatické nastavenie hlasitosti
v závislosti od vstupného signálu alebo obsahu
prenášaného z pripojeného zariadenia (funkcia
ADVANCED AUTO VOLUME).
Táto funkcia je užitočná napríklad v prípade, že
zvuk reklamy je hlasnejší než televízne
programy.
Poznámky
• Skôr než túto funkciu vypnete, znížte hlasitosť.
• Keďže je táto funkcia k dispozícii iba pri
prenose signálov Dolby Digital, DTS alebo
Linear PCM, po prepnutí na iné formáty sa
môže náhle zvýšiť hlasitosť zvuku.
• Táto funkcia nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než
48 kHz.
– Prijímajú sa signály vo formáte Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
96/24, DTS-HD Master Audio alebo
DTS-HD High Resolution Audio.
AUTO CAL
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačením tlačidla AUTO CAL aktivujte funkciu
automatickej kalibrácie.
Poznámka
Keď je prijímač v režime GUI MODE, toto
tlačidlo nie je funkčné.
Y AMP
Slúži na aktivovanie ovládania prijímača.
TV CH +/PROG +
1
Podržte
tlačidlo
TV
A TV ?/1 (zapnuté/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie televízora.
C Číselné tlačidlá**
Slúži na výber televíznych kanálov.
ENT/MEM
Slúži na prechod na vybraté položky.
CLEAR
Pri použití s číselnými tlačidlami slúži na výber
čísel kanálov terminálu digitálnej káblovej
televízie. Ak chcete napríklad vybrať číslo 2.1,
stlačte tlačidlo 2, CLEAR a 1.
(predchádzajúci kanál)
Slúži na návrat na predchádzajúci sledovaný
kanál (na viac ako päť sekúnd).
/ (text)
Slúži na zobrazenie textových informácií.
F DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií týkajúcich sa
aktuálneho televízneho programu.
/
(informácie/odkrytie textu)
Slúži na zobrazenie informácií, ako napríklad
čísla aktuálneho kanálu alebo režimu
obrazovky.
Slúži na odkrytie skrytých informácií (napríklad
odpovede na kvíz) v textovom režime.
pokračovanie
15SK
H Farebné tlačidlá
Keď sú farebné tlačidlá k dispozícii, slúžia na
zobrazenie návodu na použitie na televíznej
obrazovke. Podľa návodu na použitie vykonajte
vybratú operáciu.
K TOOLS/OPTIONS
Slúži na zobrazenie možností fungovania
televízora.
L MENU/HOME
Slúži na zobrazenie ponúk televízora.
N TV CH +**/– alebo PROG +**/–
Slúži na vyhľadanie uložených televíznych
kanálov.
c**/C
Slúži na výber nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky v textovom režime.
Q TV VOL +/– alebo
+/–
Slúži na nastavenie hlasitosti televízora.
R MUTING alebo
Slúži na aktivovanie funkcie stlmenia televízora.
S RETURN/EXIT O
Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku
televízora.
T GUIDE alebo
Slúžia na zobrazenie elektronického sprievodcu
programami.
V AUDIO** alebo
**
Slúži na zmenu režimu duálneho zvuku.
Z INPUT alebo
(výber vstupu)
Slúži na výber vstupného signálu
(TV alebo video).
(podržanie textu)
Slúži na podržanie zobrazenia aktuálnej stránky
v textovom režime.
* Ak súčasne stlačíte tlačidlo AV ?/1 (A) a ?/1
(B), prijímač a pripojené zariadenie sa vypnú
(SYSTEM STANDBY).
Funkcia AV ?/1 (A) sa automaticky mení
každým stlačením tlačidiel vstupu (C).
** Na tlačidlách 5/VIDEO 2, AUDIO/
,Na
TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c sa
nachádzajú hmatové body. Pri používaní
prijímača môžete tieto body využiť na
rozpoznanie tlačidiel.
16SK
Ovládanie iných zariadení značky Sony
Stlačením a podržaním tlačidla SHIFT (O) aktivujte tlačidlá vytlačené ružovou farbou (str. 14).
Názov
Prehrávač
Satelitný
VCR
diskov Blu-ray prijímač, prijímač
Disc alebo DVD káblovej televízie
Prehrávač
diskov CD
Zariadenie
USB, iPhone/
iPod
–
A
AV ?/1*
Napájanie
Napájanie
Napájanie
Napájanie
C
Číselné tlačidlá**
Skladba
Kanál
Kanál
Skladba
–
ENT/MEM
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
CLEAR
Vymazanie
Vymazanie
–
Skladba >10
–
iPhone CTRL
–
–
–
–
Režim
ovládania
zariadenia
iPhone alebo
iPod
D
F
DISPLAY
Displej
Displej
Displej
Displej
Displej
G
POP UP/MENU
Ponuka
–
–
–
–
H
Farebné tlačidlá
Ponuka,
sprievodca
Ponuka,
sprievodca
–
–
–
J
Enter
Enter
Enter
–
Enter
V/v/B/b
Výber
Výber
Výber
–
Výber
TOOLS/OPTIONS
Ponuka
možností
Ponuka
možností
–
–
Ponuka
možností
L
MENU/HOME
Ponuka
Ponuka
Ponuka
–
Ponuka
M
m/M
Hľadanie
dopredu,
dozadu
–
Rýchly posun Rýchly posun Rýchly posun
dopredu,
dopredu,
dopredu,
dozadu
dozadu
dozadu
K
N**
Prehrávanie
–
Prehrávanie
Prehrávanie
Prehrávanie
./>
Preskočenie
skladby
–
Hľadanie
v registri
Preskočenie
skladby
Preskočenie
skladby
X
Pozastavenie
–
Pozastavenie
Pozastavenie
Pozastavenie
x
Zastavenie
–
Zastavenie
Zastavenie
Zastavenie
FOLDER +/–
–
–
–
–
Výber priečinka
S
RETURN/
EXIT O
Návrat
Návrat,
ukončenie
–
–
Návrat
T
GUIDE alebo
Plán
programov
Ponuka
sprievodcu
–
–
–
U
TOP MENU
Elektronický
sprievodca
–
–
–
–
V
AUDIO** alebo
**
Audio
–
–
–
–
Z
INPUT
Výber vstupu
–
Výber vstupu –
–
* Ak súčasne stlačíte tlačidlo AV ?/1 (A) a ?/1
(B), prijímač a pripojené zariadenie sa vypnú
(SYSTEM STANDBY).
Funkcia AV ?/1 (A) sa automaticky mení
každým stlačením tlačidiel vstupu (C).
** Na tlačidlách 5/VIDEO 2, AUDIO/
,Na
TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c sa
nachádzajú hmatové body. Pri používaní
prijímača môžete tieto body využiť na
rozpoznanie tlačidiel.
Poznámky
• Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
• V závislosti od modelu pripojeného zariadenia
nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti
pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom.
17SK
Úvodné informácie
Zvukové alebo obrazové zariadenia pripojené k prijímaču môžete začať používať vykonaním
jednoduchých krokov uvedených nižšie.
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
(str. 19, 21)
Kontrola pripojenia vhodného pre
príslušné zariadenie
Pripojenie televízora a obrazových
zariadení (str. 23, 24)
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho
konektora. Pozrite si obrázok nižšie.
Pripojenie vyberte podľa konektorov
na zariadení.
Ak sú obrazové zložky vybavené konektormi
HDMI, odporúčame zložky pripojiť
prostredníctvom pripojenia HDMI.
Výber nastavení zvukového výstupu
v pripojenom zariadení
Ak chcete reprodukovať multikanálový digitálny
zvuk, skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho
zvuku v pripojenom zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc
skontrolujte, či sú položky Audio (HDMI),
Dolby Digital (Coaxial/Optical) a DTS
(Coaxial/Optical) nastavené na hodnotu Auto,
Dolby Digital alebo DTS (tieto údaje sú platné
od septembra 2010).
V prípade konzoly PlayStation 3 skontrolujte,
či je položka BD/DVD Audio Output Format
(HDMI) nastavená na hodnotu Bitstream
(platí v systémovom softvéri verzie 3.5).
Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie dodaných s pripojenými zariadeniami.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
Príprava prijímača
PB/CB
PR/CR
Digitálne
Analógové
Vysokokvalitný obraz
Pozrite si časti „6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)“ (str. 33) a „Inicializácia
prijímača“ (str. 34).
Nastavenie reproduktorov
Vyberte šablónu pre reproduktory (str. 34)
a vykonajte automatickú kalibráciu (str. 35).
Pripojenie zvukových zariadení
(str. 32)
18SK
Poznámka
Pripojenie reproduktorov môžete skontrolovať
na obrazovke „Test Tone“ (str. 67). Ak sa zvuk
neprehráva správne, skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova vyberte nastavenia
uvedené vyššie.
Pripojenie
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať 7.1-kanálový
systém reproduktorov (7 reproduktorov
a 1 basový reproduktor).
Príklad konfigurácie systému
reproduktorov
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Ak si chcete naplno vychutnať multikanálový
priestorový zvuk podobný zvuku v kine,
potrebujete päť reproduktorov (dva predné,
stredový a dva reproduktory na priestorový
zvuk) a basový reproduktor.
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na priestorový
zvuk
Po pripojení prídavného zadného
reproduktora na priestorový zvuk
(6.1-kanálový zvuk) alebo dvoch zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
(7.1-kanálový zvuk) si môžete vychutnať
vysokokvalitnú reprodukciu diskov DVD
alebo Blu-ray Disc so zvukom zaznamenaným
vo formáte 6.1-kanálového alebo
7.1-kanálového zvuku.
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DReproduktor na priestorový zvuk (ľavý)
EReproduktor na priestorový zvuk (pravý)
FZadný reproduktor na priestorový zvuk
(ľavý)*
GZadný reproduktor na priestorový zvuk
(pravý)*
HPredný horný reproduktor (ľavý)*
IPredný horný reproduktor (pravý)*
JBasový reproduktor
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
Ak pripojíte ďalšie dva predné horné
reproduktory v režime PLIIz, sprístupní sa
možnosť reprodukcie vertikálnych zvukových
efektov (str. 54).
* Zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné
horné reproduktory nemôžete používať súčasne.
19SK
Tipy
• Ak pripojíte 7.1-kanálový systém reproduktorov
s dvoma zadnými reproduktormi na priestorový
zvuk, všetky uhly A by mali byť rovnaké.
• Ak pripojíte 7.1-kanálový systém reproduktorov
s dvoma prednými hornými reproduktormi,
predné horné reproduktory umiestnite
– v uhle 22° až 45°,
– minimálne 1 meter nad predné reproduktory.
• Pri pripájaní 6.1-kanálového systému
reproduktorov položte zadný reproduktor na
priestorový zvuk za miesto počúvania.
• Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
20SK
2: Pripojenie reproduktorov
Reproduktor na priestorový zvuk
Pravý
Ľavý
B
B
B
A
Pripojenie
Stredový reproduktor
1
B
10 mm
(13/32")
4
2
Pravý
Basový
reproduktor*
Ľavý
Zadný na priestorový zvuk
Predný horný reproduktor**
Pravý
3
Ľavý
Predný reproduktor
2
4
3
A Monofónny zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktorový kábel (nie je súčasťou dodávky)
pokračovanie
21SK
* Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do pohotovostného
režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu vypnite.
Ak je funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu zapnutá, na základe
úrovne vstupného signálu pre basový
reproduktor sa basový reproduktor automaticky
prepína do pohotovostného režimu a nemusí sa
teda reprodukovať zvuk.
** Ak chcete pripojiť iba jeden zadný reproduktor na
priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
Poznámky
• Systém reproduktorov môžete zapnúť alebo
vypnúť pomocou tlačidla SPEAKERS (str. 9).
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
• Pred pripojením sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
skontrolujte, či sa kovové časti reproduktorových
káblov medzi konektormi SPEAKERS nedotýkajú.
• Po inštalácii a pripojení reproduktora vyberte
v ponuke Speaker Settings príslušnú šablónu pre
reproduktory (str. 34).
22SK
3: Pripojenie televízora
Pripojenie
Ak prepojíte konektor HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete sledovať
vybratý obrazový vstup. Po prepojení konektora HDMI TV OUT s televízorom môžete tento
prijímač ovládať pomocou grafického používateľského rozhrania (GUI).
Televízor
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A
B*
Zvukové
a obrazové
signály
alebo
C
D
A Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Zložkový obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
ARC
E*
**
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
23SK
* Ak si chcete vychutnať televízne vysielanie
s multikanálovým priestorovým zvukom
prenášaným z reproduktorov pripojených
k prijímaču, použite prepojenie B alebo E.
Nezabudnite na televízore vypnúť zvuk alebo
aktivovať funkciu stlmenia zvuku.
** Ak prijímač pripájate k televízoru
kompatibilnému s funkciou spätného zvukového
kanálu (ARC), zvuk z televízora sa bude prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI TV OUT.
V ponuke HDMI Settings nastavte položku Ctrl
for HDMI na hodnotu ON (str. 58). Ak chcete
vybrať iný zvukový signál než signál prenášaný
pomocou kábla HDMI (napríklad
prostredníctvom optického digitálneho kábla
alebo zvukového kábla), zmeňte režim zvukového
vstupu pomocou tlačidla INPUT MODE (str. 61).
4a: Pripojenie obrazových
zariadení
Používanie pripojenia HDMI
Rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) slúži na prenos
obrazových a zvukových signálov
v digitálnom formáte.
Pripojením zariadení kompatibilných
s funkciou Sony BRAVIA Sync pomocou
káblov HDMI možno zjednodušiť ovládanie.
Pozrite si časť „Funkcie BRAVIA Sync“
(str. 57).
Poznámky
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
• Ak sa obrazové a zvukové signály z prehrávacieho
zariadenia prenášajú do televízora
prostredníctvom prijímača, nezabudnite zapnúť
prijímač. Ak prijímač nezapnete, obrazové ani
zvukové signály sa nebudú prenášať.
• Televízor (monitor) alebo projektor pripojte
ku konektoru HDMI TV OUT alebo MONITOR
OUT na prijímači. Pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať, ani keď pripojíte nahrávacie zariadenie.
• V závislosti od stavu prepojenia medzi televízorom
a anténou môže byť obraz na televíznej obrazovke
skreslený. V takom prípade umiestnite anténu
ďalej od prijímača.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tipy
• Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazu.
Podrobné informácie nájdete v časti „Funkcia
konverzie obrazových signálov“ (str. 31).
• Keď konektor výstupu zvuku televízora pripojíte
ku konektorom TV IN na prijímači, aby sa zvuk
z televízora prenášal z reproduktorov pripojených
k prijímaču, nastavte konektor výstupu zvuku
televízora na hodnotu Fixed (ak možno prepínať
medzi hodnotami Fixed a Variable).
24SK
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI sa môžu
prehrávať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Takýto signál podporuje formát
Dolby Digital, DTS a Linear PCM.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Digitálne zvukové formáty podporované
prijímačom“ (str. 56).
• Pomocou pripojenia HDMI môže prijímač
prijímať multikanálový (až 8 kanálov) signál
Linear PCM so vzorkovacou frekvenciou
192 kHz alebo menej.
• Analógové obrazové signály vstupujúce do
konektorov VIDEO alebo COMPONENT
VIDEO na prijímači možno reprodukovať
ako signály HDMI (str. 31). Pri konverzii
obrazu sa z konektora HDMI TV OUT
nereprodukujú zvukové signály.
• Tento prijímač podporuje formát zvuku
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
a prenos trojrozmerného obrazu.
Poznámky k pripojeniu HDMI
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany autorských práv
(HDCP), obraz alebo zvuk z konektora
HDMI TV OUT môže byť skreslený alebo sa
vôbec nemusí prehrávať.
V takom prípade skontrolujte technické
údaje pripojeného zariadenia.
• Zvuk s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD)
a multikanálový signál Linear PCM môžete
reprodukovať iba s pripojením HDMI.
• Ak chcete reprodukovať zvuk s vysokým
údajovým tokom (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), nastavte obrazové
rozlíšenie prehrávacieho zariadenia na viac
než 720p alebo 1080i.
• Skôr než budete môcť reprodukovať
multikanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávacieho
zariadenia. Pozrite si návody na použitie
prehrávacích zariadení.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač alebo
rekordér diskov Blu-ray Disc, konzolu
PlayStation 3 atď.) pomocou káblov
High Speed HDMI, nasaďte si okuliare
na sledovanie trojrozmerného obrazu
a prehrajte obsah s trojrozmerným obrazom.
• V závislosti od televízora alebo obrazového
zariadenia sa trojrozmerný obraz nemusí
zobrazovať.
• Niektoré zariadenia HDMI nepodporujú
všetky funkcie definované konkrétnou
verziou rozhrania HDMI. Zariadenie
s podporou rozhrania HDMI verzie 1.4
napríklad nemusí podporovať funkciu
spätného zvukového kanálu (ARC).
• Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie jednotlivých pripojených zariadení.
25SK
Pripojenie
• Zvukový signál vstupujúci do konektora
HDMI IN sa reprodukuje prostredníctvom
konektorov SPEAKERS, HDMI TV OUT
a PHONES. Nereprodukuje sa
prostredníctvom žiadnych iných zvukových
konektorov.
• Obrazové signály vstupujúce do konektora
HDMI IN možno reprodukovať len
prostredníctvom konektora HDMI TV OUT.
Vstupné obrazové signály nemožno
reprodukovať prostredníctvom konektorov
VIDEO OUT ani MONITOR OUT.
• Počas zobrazenia ponuky grafického
používateľského rozhrania sa zvukové
a obrazové signály vstupu HDMI
nereprodukujú z konektora HDMI TV OUT.
• Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI Settings nastavte
položku Audio Out na hodnotu TV+AMP
(str. 70). Ak nemôžete prehrávať zdroj
multikanálového zvuku, nastavte ju na
hodnotu AMP. Zvuk sa však nebude prenášať
prostredníctvom reproduktora televízora.
• Signály DSD diskov Super Audio CD sa
neprijímajú ani nereprodukujú.
• Viackanálové stereofónne zvukové signály
diskov Super Audio CD sa nereprodukujú.
• Ak sa obrazové a zvukové signály
z prehrávacieho zariadenia prenášajú do
televízora prostredníctvom prijímača,
nezabudnite zapnúť prijímač. Ak položku
Pass Through nastavíte na hodnotu OFF,
po vypnutí napájania sa obrazové a zvukové
signály nebudú prenášať.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie, počtu
kanálov alebo zvukového formátu
zvukových výstupných signálov
z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť
k prerušeniu zvuku.
Pri pripájaní káblov
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
• Nemusíte pripojiť všetky káble. Pripájajte
ich podľa konektorov, ktoré sa nachádzajú
na pripojených zariadeniach.
• Používajte kábel High Speed HDMI.
Ak použijete kábel Standard HDMI, formát
1080p, Deep Color (Deep Colour) alebo
trojrozmerný obraz sa nemusí zobrazovať
správne.
• Neodporúčame používať konverzný kábel
HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D
pripojíte konverzný kábel HDMI-DVI,
môže sa strácať zvuk alebo obraz. Pripojte
samostatné zvukové káble alebo digitálne
prepojovacie káble, a ak sa ani potom
nereprodukuje zvuk správne, nastavte
položku Input Assign v ponuke
Input Option (str. 62).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení, ale
nemôžete nájsť nepoužívaný
vstup
Pozrite si časť „Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov (Input Assign)“ (str. 62).
Konverzia obrazových signálov
Tento prijímač je vybavený funkciou
konverzie obrazových signálov. Podrobné
informácie nájdete v časti „Funkcia konverzie
obrazových signálov“ (str. 31).
26SK
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Pripojenie
Prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Zvukové
a obrazové
signály
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A
B*
C
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Koaxiálny digitálny kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
D
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
* Ak pripájate zariadenie vybavené konektorom
OPTICAL, v ponuke Input Option nastavte
položku Input Assign (str. 62).
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidiel vstupu
BD/DVD input na diaľkovom ovládači, aby ste
pomocou tohto tlačidla mohli ovládať prehrávač
diskov DVD. Podrobné informácie nájdete v časti
„Opätovné priradenie tlačidla vstupu“ (str. 76).
27SK
Pripojenie satelitného prijímača alebo prijímača káblovej televízie
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie
Zvukové a obrazové
signály
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
A
B
C
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
28SK
alebo
D
E
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Pripojenie konzoly PlayStation 3
PlayStation 3
Zvukové a obrazové
signály
A
A
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
A Kompozitný kábel AV od spoločnosti
Apple (nie je súčasťou dodávky)
29SK
Pripojenie
Pripojenie zariadenia iPhone alebo
iPod na prenos obrazového obsahu
Pripojenie ďalších zariadení
Rekordér diskov DVD, videorekordér
Zvukové signály Obrazové signály
A
Zvukové a
obrazové signály
B
C
D
Videokamera,
videohra
A Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Obrazový kábel (nie je súčasťou dodávky)
C Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
D Kábel AV (nie je súčasťou dodávky)
* Ak chcete nahrávať, musíte vytvoriť toto
pripojenie (str. 49).
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu
VIDEO 1 na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať rekordér diskov DVD.
Podrobné informácie nájdete v časti „Opätovné
priradenie tlačidla vstupu“ (str. 76).
30SK
Funkcia konverzie obrazových signálov
Konektor INPUT
Konektor OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Rovnaký typ výstupného a vstupného signálu.
: Obrazové signály sa konvertujú a reprodukujú.
Poznámky ku konverzii
obrazových signálov
Pripojenie nahrávacieho
zariadenia
• Ak sa v prijímači konvertujú obrazové signály
z videorekordéra alebo iných zariadení
a potom zobrazujú na televíznej obrazovke,
v závislosti od stavu výstupného obrazového
signálu môže byť obraz na televíznej
obrazovke horizontálne skreslený, prípadne
sa nemusí zobrazovať žiaden obraz.
• Ak s videorekordérom používate obvod na
zdokonalenie obrazu, môže to ovplyvniť
konverziu obrazového signálu. Odporúča sa
vypnúť túto funkciu videorekordéra.
• Skonvertovaný výstupný obraz HDMI
nepodporuje formát x.v.Color (x.v.Colour),
Deep Color (Deep Colour) ani trojrozmerný
obraz.
• Obrazové signály HDMI nemožno
skonvertovať na zložkové obrazové signály
a obrazové signály.
• Skonvertované obrazové signály sa
reprodukujú prostredníctvom konektora
HDMI TV OUT.
• Rozlíšenie signálov prenášaných do
konektora HDMI TV OUT sa konvertuje až
na 1080i.
Ak chcete nahrávať, pripojte nahrávacie
zariadenie ku konektorom VIDEO OUT
na prijímači. Pripojte káble pre vstupné
a výstupné signály k rovnakému typu
konektora, pretože konektory VIDEO OUT
nepodporujú funkciu konverzie.
Poznámka
Signály reprodukované z konektorov HDMI TV
OUT alebo MONITOR OUT sa nemusia
správne nahrať.
31SK
Pripojenie
Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazových signálov.
Obrazové signály a zložkové obrazové signály možno reprodukovať ako obrazové signály HDMI (iba
konektor HDMI TV OUT). Pri predvolenom nastavení sa obrazové signály vstupujúce z pripojeného
zariadenia reprodukujú tak, ako je to v tabuľke znázornené neprerušovanými šípkami.
4b: Pripojenie zvukových
zariadení
Pripojenie zariadenia iPhone, iPod
alebo USB
Pripojenie prehrávača diskov Super
Audio CD alebo CD
Prehrávač diskov
Super Audio CD,
prehrávač diskov CD
A
A
Zariadenie iPhone, iPod
alebo USB
A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky)
A Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
32SK
5: Pripojenie antén
Drôtová anténa FM
(je súčasťou dodávky)
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
Pripojenie
Skôr než pripojíte antény, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Pripojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
do nástennej elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Do nástennej elektrickej zásuvky
Poznámka
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
Ak sa obrazové a zvukové signály z prehrávacieho
zariadenia prenášajú do televízora prostredníctvom
prijímača, nezabudnite zapnúť prijímač.
Ak prijímač nezapnete, obrazové ani zvukové
signály sa nebudú prenášať.
33SK
Príprava prijímača
Inicializácia prijímača
Pred prvým použitím inicializujte prijímač
podľa nasledujúceho postupu. Tento postup
možno použiť aj na obnovenie predvolených
výrobných nastavení.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
Nastavenie reproduktorov
Výber šablóny pre reproduktory
Šablónu pre reproduktory vyberte podľa
používaného systému reproduktorov.
1
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text GUI
ON a potom sa na televíznej obrazovke
zobrazí ponuka GUI.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka GUI, stlačte tlačidlo MENU.
?/1
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Stlačte a päť sekúnd podržte
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí hlásenie
CLEARING, ktoré sa zmení na
CLEARED.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
34SK
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku SP Pattern
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION
Prijímač je vybavený funkciou DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration), ktorá umožňuje
vykonávať automatickú kalibráciu
nasledujúcim spôsobom:
• Skontrolujte prepojenie jednotlivých
reproduktorov a prijímača.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
• Zmerajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.*
• Zmerajte veľkosť reproduktorov.*
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti.*
* Výsledok merania sa nepoužije,
ak je vybratá položka A. DIRECT.
Funkcia DCAC slúži na dosiahnutie
správneho vyváženia zvuku v konkrétnej
miestnosti. Úroveň hlasitosti reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa
svojich potrieb. Podrobné informácie nájdete
v časti „Test Tone“ (str. 67).
5
6
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú šablónu
pre reproduktory a potom stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
skontrolujte nasledujúce položky.
• Nastavte a pripojte reproduktory (str. 19, 21).
• Do konektora AUTO CAL MIC zapojte len
dodaný kalibračný mikrofón. Do tohto
konektora nezapájajte žiadne iné mikrofóny.
• Skontrolujte, či nie je výstup pre
reproduktory nastavený na hodnotu SPK
OFF (str. 9).
• Odpojte slúchadlá.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
kalibračným mikrofónom a reproduktormi,
aby nedošlo k chybám pri meraní.
• Meranie vykonajte v tichom prostredí bez
šumov, aby bolo presné.
pokračovanie
35SK
Príprava prijímača
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku Speaker
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Poznámky
• Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi
hlasný zvuk, pričom jeho hlasitosť nemožno
nastaviť. Berte ohľad na susedov a prítomné deti.
• Ak je pred vykonaním automatickej kalibrácie
aktivovaná funkcia stlmenia zvuku, táto funkcia sa
automaticky vypne.
• Ak používate špeciálne reproduktory, napríklad
dvojpólové reproduktory, meranie nemusí byť
správne alebo sa nemusí vykonať automatická
kalibrácia.
Nastavenie automatickej kalibrácie
Kalibračný mikrofón
3
Nastavte kalibračný mikrofón.
Umiestnite kalibračný mikrofón na
miesto počúvania. Kalibračný mikrofón
postavte na podstavec alebo statív, aby bol
vo výške uší.
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite
ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť.
Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
Príklad používania zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej pozície.
1
Vyberte šablónu pre
reproduktory (str. 34).
Ak pripojíte predné horné reproduktory,
pri každej automatickej kalibrácii vyberte
šablónu pre reproduktory s prednými
hornými reproduktormi (5/x.x alebo
4/x.x). V opačnom prípade nemožno
zmerať vlastnosti predných horných
reproduktorov.
2
36SK
Do konektora AUTO CAL MIC
zapojte dodaný kalibračný
mikrofón.
Vykonanie automatickej kalibrácie
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku Auto Cal.
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
B/b vyberte položku Standard
a potom stlačte tlačidlo
.
?/1
Príprava prijímača
Tlačidlá
vstupu
GUI
MODE
Automaticky sa nastaví typ kalibrácie
Engineer.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text GUI
ON a potom sa na televíznej obrazovke
zobrazí ponuka GUI.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka GUI, stlačte tlačidlo MENU.
2
5
Stlačením tlačidla
položku START.
6
Meranie sa spustí do piatich
sekúnd.
vyberte
Meranie trvá približne 30 sekúnd
a sprevádza ho testovací tón.
Po skončení merania zaznie pípnutie
a zmení sa obrazovka.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Poznámka
Ak sa na obrazovke zobrazí kód chyby, pozrite
si časť „Oznam hlásení po meraní automatickej
kalibrácie“ (str. 39).
37SK
7
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú položku
a potom stlačte tlačidlo
.
• Retry: Automatická kalibrácia sa
vykoná znova.
• Save: Uložia sa výsledky merania
a ukončí sa nastavovanie.
• Warning: Zobrazí sa upozornenie
týkajúce sa výsledkov merania. Pozrite si
časť „Oznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie“ (str. 39).
• Exit: Nastavovanie sa ukončí bez
uloženia výsledkov merania.
8
Uložte výsledok merania.
V kroku č. 7 vyberte položku Save.
Poznámka
Požadovaný typ kalibrácie môžete vybrať
pomocou nastavenia automatickej kalibrácie
Custom. (str. 39).
9
Odpojte kalibračný mikrofón od
prijímača.
Poznámka
Po zmene polohy reproduktora odporúčame
automatickú kalibráciu zopakovať, aby sa
priestorový zvuk reprodukoval správne.
Tipy
• V ponuke Speaker Settings môžete v položke
Distance Unit zmeniť jednotku vzdialenosti
(str. 67).
• Veľkosť reproduktora (Large alebo Small) sa určuje
podľa nízkofrekvenčných vlastností. Výsledky
merania sa môžu líšiť v závislosti od polohy
kalibračného mikrofónu a reproduktorov, ako aj
od tvaru miestnosti. Výsledky merania sa
odporúča dodržiavať. Príslušné nastavenia však
môžete zmeniť v ponuke Speaker Settings.
Najprv uložte výsledky merania, až potom skúste
zmeniť nastavenia.
Zrušenie automatickej kalibrácie
Ak počas merania vykonáte nasledujúce
úkony, automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte tlačidlo ?/1.
– Stlačíte tlačidlá vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočíte gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
– Stlačíte tlačidlo MUTING alebo .
– Stlačíte tlačidlo SPEAKERS na prijímači.
– Zmeníte hlasitosť.
– Pripojíte slúchadlá.
– Stlačte tlačidlo SHIFT a potom znovu stlačte
tlačidlo AUTO CAL.
Kontrola výsledkov automatickej
kalibrácie
Ak chcete skontrolovať kód chyby alebo
upozornenie zobrazené pri postupe
„Vykonanie automatickej kalibrácie“ (str. 37),
vykonajte nasledujúce kroky.
Stlačením tlačidla V/v vyberte
v kroku č. 7 položku Warning
„Vykonanie automatickej kalibrácie“
(str. 37) a potom stlačte tlačidlo
.
Ak sa zobrazí upozornenie, prečítajte si ho
a používajte prijímač bezo zmien.
Alebo v prípade potreby zopakujte
automatickú kalibráciu.
Po zobrazení hlásenia Error Code
Skontrolujte chybu a zopakujte automatickú
kalibráciu.
1 Stlačením tlačidla
vyberte položku
ENTER.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
RETRY ?.
2 Stlačením tlačidla B/b vyberte položku
YES a potom stlačte tlačidlo
.
3 Zopakujte kroky č. 6 až 9 v časti
„Vykonanie automatickej kalibrácie“
(str. 37).
38SK
Oznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie
Zobrazenie a vysvetlenie
Error Code 32
Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte
správnosť pripojenia kalibračného mikrofónu
a zopakujte automatickú kalibráciu.
Ak sa kód chyby zobrazuje aj napriek správnemu
pripojeniu kalibračného mikrofónu, kábel
kalibračného mikrofónu môže byť poškodený.
Error Code 33
• Nie sú pripojené predné reproduktory alebo je
pripojený len jeden predný reproduktor.
• Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor
na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový
zvuk alebo predné horné reproduktory, hoci nie sú
pripojené reproduktory na priestorový zvuk.
Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku
konektorom SPEAKERS SURROUND.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk je
pripojený iba ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH R. Ak chcete
pripojiť iba jeden zadný reproduktor na
priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
• Nie je pripojený predný ľavý horný alebo predný
pravý horný reproduktor.
Automatickú kalibráciu môžete prispôsobiť
výberom požadovaného typu kalibrácie.
1
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text GUI
ON a potom sa na televíznej obrazovke
zobrazí ponuka grafického používateľského
rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku
Settings
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte položku Auto Cal. a potom
stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
B/b vyberte položku Custom
a potom stlačte tlačidlo
.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla V/v
vyberte požadovaný typ kalibrácie
a potom stlačte tlačidlo
.
Warning 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň
hluku. Ak meranie zopakujete v tichom prostredí,
môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
• Full Flat: Meranie frekvencie
z jednotlivých reproduktorov bez úprav.
• Engineer: Nastavenie frekvenčných
vlastností tak, aby zodpovedali
štandardu spoločnosti Sony pre
miestnosti na počúvanie hudby.
• Front Reference: Nastavenie vlastností
všetkých reproduktorov podľa
vlastností predného reproduktora.
• Off: Vypnutie úrovňového ekvalizéra
automatickej kalibrácie.
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš vysokú úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom a mikrofónom
môže byť príliš krátka. Presuňte ich ďalej od seba
a zopakujte meranie.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového
reproduktora. Môže to byť spôsobené hlukom.
Skúste meranie zopakovať v tichom prostredí.
No Warning
Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
6
Stlačením tlačidla
potvrďte
vybratý typ kalibrácie.
7
Postupujte podľa krokov č. 5 až 9
v časti „Vykonanie automatickej
kalibrácie“ (str. 37).
Tip
V závislosti od pozície basového reproduktora sa
výsledky merania môžu líšiť. Ak však budete
prijímač používať s takouto hodnotou, nevyskytnú
sa žiadne problémy.
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
pokračovanie
39SK
Príprava prijímača
Error Code 31
Položka SPEAKERS je vypnutá. Vyberte iné
nastavenia reproduktorov (str. 9) a zopakujte
automatickú kalibráciu.
Prispôsobenie automatickej
kalibrácie
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke
3
Ponuku prijímača môžete zobraziť na
televíznej obrazovke a potom z nej vybrať
požadovanú funkciu stlačením tlačidiel
V/v/B/b a
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť na
televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
„Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE“
(str. 40) prepnite prijímač na režim GUI MODE.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačením tlačidla
alebo b prejdite do ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Input.
Príklad: Po výbere položky
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte položku ponuky,
ktorú chcete upraviť, a potom
stlačením tlačidla
prejdite
na túto položku.
5
Zopakovaním krokov č. 3 a 4
vyberte požadovaný parameter.
MENU
Používanie ponuky
1
Zmenou vstupu televízora
zobrazte ponuku.
2
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text GUI
ON a potom sa na televíznej obrazovke
zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Zapnutie a vypnutie režimu
GUI MODE
Stlačte tlačidlo GUI MODE. V závislosti od
vybratého režimu sa na displeji zobrazí text
GUI ON alebo GUI OFF.
40SK
Prehľad hlavných ponúk
Ikona ponuky
Input
Video
Slúži na výber vstupného
zdrojového zariadenia
pripojeného k prijímaču
(str. 42).
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačením tlačidla
alebo b prejdite do ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Input.
Príklad: Po výbere položky
Slúži na výber hudby zo
zariadenia iPhone, iPod
(str. 44) alebo USB (str. 47).
Príprava prijímača
Music
2
Popis
Slúži na výber videa zo
zariadenia iPhone alebo iPod
(str. 44).
FM/AM
Slúži na výber vstavaného
rádia FM/AM (str. 50).
Settings
Môžete upraviť nastavenia
reproduktorov, efektu
priestorového zvuku,
ekvalizéra, ako aj zvukových
a iných vstupov pripojených
ku konektorom HDMI
(str. 64).
3
Počas zobrazenia zoznamu
položiek ponuky stlačte tlačidlo
TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
Používanie ponúk možností
Po stlačení tlačidla TOOLS/OPTIONS sa
zobrazia ponuky možností vybratej hlavnej
ponuky. Súvisiacu funkciu môžete vybrať bez
toho, aby ste museli ponuku vyberať znova.
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text GUI
ON a potom sa na televíznej obrazovke
zobrazí ponuka GUI.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka GUI, stlačte tlačidlo MENU.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovaný
parameter a potom stlačte
tlačidlo
.
Zatvorenie ponuky možností
Stlačte tlačidlo MENU.
41SK
3
Základné operácie
Obrazovka s ponukou zmizne a zobrazí
sa obrazovka prehrávania pomocou
externého vstupu.
Možno vybrať tieto vstupy:
• BD/DVD: Prehrávač diskov Blu-ray
Disc, DVD atď. pripojený ku konektoru
BD/DVD.
• GAME: Konzola PlayStation 3 atď.
pripojená ku konektoru GAME.
• SAT/CATV: Satelitný prijímač atď.
pripojený ku konektoru SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekordér
atď. pripojený ku konektoru VIDEO 1
alebo VIDEO 2.
• TV: Televízor pripojený ku konektoru
TV.
• SA-CD/CD: Prehrávač diskov Super
Audio CD, CD atď. pripojený ku
konektoru SA-CD/CD.
Prehrávanie pomocou
vstupného zdrojového
zariadenia
?/1
Tlačidlá
vstupu
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
4
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
5
Stlačením tlačidla MASTER VOL
+/– alebo 2 +/– nastavte
hlasitosť.
Môžete tiež použiť ovládací prvok
MASTER VOLUME na prijímači.
MUTING/
SOUND
FIELD +/–
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Input
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
42SK
6
Stlačením tlačidla SOUND FIELD
+/– môžete reprodukovať
priestorový zvuk.
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S. alebo MUSIC
na prijímači.
Podrobné informácie nájdete v časti
str. 53.
Tipy
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
Stlačte tlačidlo MUTING alebo .
Ak vykonáte nasledujúce úkony, funkcia
stlmenia zvuku sa zruší.
• Stlačíte tlačidlo MUTING alebo
znova.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete prijímač.
• Vykonáte automatickú kalibráciu.
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Zadanie názvu vstupu (Name Input)
Môžete zadať názvy vstupov pozostávajúce
maximálne z ôsmich znakov, ktoré sa potom
budú zobrazovať.
Podľa názvov zobrazených na displeji možno
zariadenia rozpoznať ľahšie než podľa
konektorov.
1
Na obrazovke
Input vyberte
vstup, názov ktorého chcete
zadať.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte príslušný znak
a potom stlačte tlačidlo b.
Stláčaním tlačidla B/b môžete posúvať
miesto vkladania dozadu a dopredu.
5
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
43SK
Základné operácie
• Požadované zariadenie môžete vybrať otáčaním
gombíka INPUT SELECTOR na prijímači alebo
stláčaním tlačidiel vstupu na diaľkovom ovládači.
• Nastavenie hlasitosti závisí od rýchlosti otáčania
gombíka MASTER VOLUME.
Ak chcete hlasitosť rýchlo zvýšiť alebo znížiť: otočte
gombík rýchlo.
Ak chcete vykonať jemné úpravy: otáčajte gombík
pomaly.
• Nastavenie hlasitosti závisí od dĺžky stlačenia
tlačidla MASTER VOL +/– alebo 2 +/– na
diaľkovom ovládači.
Ak chcete hlasitosť rýchlo zvýšiť alebo znížiť: stlačte
a podržte tlačidlo.
Ak chcete vykonať jemné úpravy: stlačte a ihneď
uvoľnite tlačidlo.
Prehrávanie pomocou zariadenia iPhone alebo iPod
Hudobný alebo obrazový obsah uložený v zariadení iPhone alebo iPod môžete prehrávať
pripojením tohto zariadenia ku konektorom iPhone/iPod na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia iPhone alebo iPod nájdete na str. 29, 32.
Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone
Spoločne s prijímačom môžete používať nasledujúce modely zariadenia iPod alebo iPhone. Skôr
než začnete zariadenie iPod alebo iPhone používať, aktualizujte jeho softvér na najnovšiu verziu.
iPod touch
4. generácia
iPod touch
3. generácia
iPod touch
2. generácia
iPod touch
1. generácia
iPod nano
6. generácia
iPod nano
5. generácia
(videokamera)
iPod nano
4. generácia
(video)
iPod nano
3. generácia
(video)
iPod nano
2. generácia (hliník)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Poznámky
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone
po pripojení tohto zariadenia k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
44SK
Výber režimu ovládania zariadenia
iPhone alebo iPod
Ovládanie zariadenia iPhone alebo
iPod pomocou režimu System GUI
1
V kroku č. 4 v časti „Výber režimu
ovládania zariadenia iPhone
alebo iPod“ (str. 45) vyberte
položku System GUI.
2
Stlačením tlačidla
vyberte
položku iPhone/iPod.
3
Zo zoznamu obsahu vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo
alebo b.
Spustí sa prehrávanie vybratého obsahu
a informácie o príslušnom hudobnom
alebo obrazovom obsahu sa zobrazia na
televíznej obrazovke.
iPhone CTRL
Poznámka
GUI MODE
V/v/b,
V závislosti od stavu výstupného obrazového
signálu sa obrazové signály zo zariadenia
iPhone alebo iPod skonvertujú v prijímači
a potom zobrazia na televíznej obrazovke.
Podrobné informácie nájdete v časti „Funkcia
konverzie obrazových signálov“ (str. 31).
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
Music alebo
Video a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Po pripojení zariadenia iPhone alebo
iPod sa na televíznej obrazovke zobrazí
položka iPhone/iPod.
3
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
4
Vyberte položku System GUI
alebo iPod a stlačte tlačidlo
Výber režimu prehrávania
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All
• Shuffle: Off, Songs, Albums
• Audiobooks: Slower, Normal, Faster
Ovládanie zariadenia iPhone alebo
iPod pomocou režimu iPod
1
V kroku č. 4 v časti „Výber režimu
ovládania zariadenia iPhone
alebo iPod“ (str. 45) vyberte
položku iPod.
2
Stlačením tlačidla
vyberte
položku iPhone/iPod.
.
pokračovanie
45SK
Základné operácie
Režim ovládania zariadenia iPhone alebo iPod
môžete vybrať pomocou ponuky grafického
používateľského rozhrania alebo tlačidla
iPhone CTRL na diaľkovom ovládači.
Pomocou ponuky grafického používateľského
rozhrania môžete prehľadávať obsah
zariadenia iPhone alebo iPod.
Po vypnutí režimu GUI MODE môžete všetky
operácie ovládať pomocou informácií
zobrazených na displeji.
3
Pomocou ponuky iPhone/iPod
vyberte požadovaný obsah.
Podrobné informácie o ovládaní
zariadenia iPhone alebo iPod nájdete
v návode na použitie dodanom s týmto
zariadením.
Ovládanie zariadenia iPhone
alebo iPod pomocou diaľkového
ovládača
Zariadenie iPhone alebo iPod môžete ovládať
pomocou nasledujúcich tlačidiel na
diaľkovom ovládači prijímača.
Poznámky k zariadeniu iPhone
alebo iPod
• Keď zariadenie iPhone alebo iPod pripojíte
k zapnutému prijímaču, zariadenie sa
začne nabíjať.
• Do zariadenia iPhone alebo iPod nemožno
prenášať skladby.
• Zariadenie iPhone ani iPod neodpájajte
počas jeho používania. Pri pripájaní alebo
odpájaní zariadenia iPhone alebo iPod
vypnite prijímač, aby sa nepoškodili údaje
ani zariadenie.
Zoznam hlásení pre zariadenie
iPhone alebo iPod
USB
Hlásenie a vysvetlenie
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení iPhone alebo iPod.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
No Support
Pripojili ste nepodporované alebo neznáme
zariadenie iPhone alebo iPod.
MENU
m/M
N
./>
x
X
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB.
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X, x
Pozastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
,b
Prechod na vybratú položku.
MENU,
RETURN, B
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku alebo hierarchiu
priečinkov.
V/v
Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej položky.
46SK
Loading
Prijímač načítava informácie uložené v zariadení
iPhone alebo iPod.
No Device
Nepripojili ste žiadne zariadenie iPhone ani iPod.
No Music/No Video
Nenašla sa žiadna hudba ani video.
HP No Support
Po pripojení zariadenia iPhone alebo iPod sa zo
slúchadiel nereprodukuje zvuk.
Názov produktu Názov modelu
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB
NWZ-S736F, S738F, S739F
NWZ-A726, A728, A729,
A726B, A728B
NWZ-A826, A828, A829
Hudobný obsah uložený v zariadení USB
môžete prehrávať pripojením tohto zariadenia
k portu
(USB) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia
USB nájdete v časti „Pripojenie zariadenia
iPhone, iPod alebo USB“ (str. 32).
Prijímač dokáže prehrávať nasledujúce
formáty hudobných súborov:
NWZ-W202
NWZ-X1050, X1060
NWZ-S744, S745
NWZ-E443, E444, E445
NWZ-A844, A845, A846, A847
NWZ-W252, W253
NWZ-B152, B153, B152F,
B153F
Music
Formát súboru
Prípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC*
.m4a, .3gp, .mp4
WMA9 Standard*
.wma
* Prijímač neprehráva súbory šifrované pomocou
technológie DRM.
Kompatibilné zariadenia USB
Spoločne s prijímačom môžete používať
nasledujúce zariadenia USB značky Sony.
S prijímačom nemožno používať iné
zariadenia USB.
Overené zariadenie USB značky
Sony
MICROVAULT
USM1GL, 2GL, 4GL, 8GL,
16GL
USM1GLX, 2GLX, 4GLX,
8GLX, 16GLX
Poznámky
• Prijímač nedokáže čítať údaje vo formáte NTFS.
• Prijímač dokáže čítať iba údaje uložené v prvej
oblasti pevného disku.
• Nepoužívajte iné než tieto zariadenia USB.
Prevádzka modelov neuvedených v tomto
zozname sa nezaručuje.
• Prevádzku však nemožno vždy zaručiť ani pri
používaní týchto zariadení USB.
• Niektoré z týchto zariadení USB sa v určitých
oblastiach nedajú zakúpiť.
• Modely uvedené vyššie formátujte pomocou
samotného modelu alebo špeciálneho softvéru na
formátovanie daného modelu.
• Zariadenie USB pripojte k prijímaču až potom, ako
z displeja zariadenia USB zmizne hlásenie Creating
Library alebo Creating Database.
Názov produktu Názov modelu
Walkman®
NWZ-S754, S755
NWZ-E453, E454, E455
Ovládanie zariadenia USB
NWZ-E353, E354, E355
NWZ-B133, B135, B133F,
B135F
NWZ-B142, B143, B142F,
B143F
GUI MODE
V/v/B/b,
NWD-E023F, E025F
NWZ-E435F, E436F, E438F
NWZ-E343, E344, E345
MENU
NWZ-S636F, S638F, S639F
pokračovanie
47SK
Základné operácie
NWZ-S543, S544, S545
1
2
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB alebo AMP.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
3
Music
alebo b.
x
Zastavenie prehrávania.
Po pripojení zariadenia USB sa na
televíznej obrazovke zobrazí položka USB.
m alebo M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
Stlačením tlačidla
položku USB.
. alebo > Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
vyberte
Zariadenie USB môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača prijímača.
Informácie o príslušnom hudobnom
obsahu sa zobrazia na televíznej obrazovke.
Výber režimu prehrávania
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All, Folder
Ovládanie zariadenia USB
pomocou diaľkového ovládača
Zariadenie USB môžete ovládať pomocou
nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači
prijímača.
AMP
USB
N
X
m/M,
FOLDER +/–
./>
x
SHIFT
48SK
FOLDER +/–*
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci priečinok.
* Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a stlačte toto tlačidlo.
Poznámky k zariadeniu USB
• Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla
USB, pripojte kábel USB dodaný so
zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
Podrobné informácie o spôsobe ovládania
nájdete v návode na použitie dodanom so
zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
• Prijímač a zariadenie USB nepripájajte
pomocou rozbočovača USB.
• Po pripojení zariadenia USB sa zobrazí
hlásenie Reading.
• V závislosti od typu pripojeného zariadenia
USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa
hlásenie Reading zobrazí.
• Po pripojení zariadenia USB začne prijímač
čítať všetky súbory uložené v zariadení USB.
Ak je v zariadení USB uložených veľa
priečinkov alebo súborov, prečítanie
zariadenia USB môže trvať dlho.
• Prijímač dokáže rozpoznať až
– 100 priečinkov (vrátane priečinka ROOT),
– 100 zvukových súborov v každom
priečinku,
– osem úrovní priečinkov (stromovú
štruktúru súborov vrátane priečinka
ROOT).
Maximálny počet zvukových súborov
a priečinkov sa môže líšiť v závislosti od ich
štruktúry.
V zariadení USB neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
1
Môžete tiež použiť tlačidlo INPUT
SELECTOR na prijímači.
2
3
No Support
Pripojili ste nepodporované alebo neznáme
zariadenie USB, prípadne ste zariadenie USB pripojili
prostredníctvom rozbočovača USB. (str. 47).
No Device
Nepripojili ste žiadne zariadenie USB.
No Track
Nenašla sa žiadna skladba.
Nahrávanie pomocou prijímača
Pomocou prijímača môžete nahrávať zo
zvukového (napríklad rekordéra diskov CD)
alebo obrazového (napríklad videorekordéra
alebo rekordéra diskov DVD) zariadenia.
Pozrite si návod na použitie dodaný
s nahrávacím zariadením.
Pripravte nahrávacie zariadenie.
Príklad č. 1 (nahrávanie zvuku):
Vložte prázdny disk CD-R do rekordéra
diskov CD a nastavte úroveň nahrávania.
Príklad č. 2 (nahrávanie obrazu):
Vložte prázdnu videokazetu alebo iné
médium do nahrávacieho zariadenia
(pripojeného ku konektorom VIDEO 1
OUT) určeného na nahrávanie.
Hlásenie a vysvetlenie
Device Error
Pamäť zariadenia USB sa nerozpoznala (str. 47).
Pripravte prehrávacie zariadenie
určené na prehrávanie.
Príklad č. 1 (nahrávanie zvuku):
Nalaďte rozhlasovú stanicu, vysielanie
ktorej chcete nahrať.
Príklad č. 2 (nahrávanie obrazu):
Do videorekordéra vložte videokazetu,
ktorú chcete skopírovať.
Zoznam hlásení pre zariadenie USB
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení USB.
Stlačením niektorého z tlačidiel
vstupu vyberte prehrávacie
zariadenie, z ktorého chcete
nahrávať.
4
Spustite nahrávanie na
nahrávacom zariadení a potom
spustite prehrávacie zariadenie.
Poznámky
• Niektoré zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje nahrávaniu.
V takom prípade pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať z tohto zdroja.
• Z výstupného analógového konektora
(na nahrávanie) sa reprodukujú len vstupné
analógové signály.
• Zvuk HDMI nemožno nahrávať.
• Kým sa nahrávajú iba kompozitné obrazové
signály, môže sa spustiť funkcia automatického
prepínania do pohotovostného režimu prijímača
a prerušiť nahrávanie. V takom prípade nastavte
položku Auto Standby na hodnotu OFF (str. 70).
49SK
Základné operácie
• Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie
alebo zápis, nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami. Nekompatibilné
zariadenia USB môžu vytvárať hluk,
spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa
vôbec nemusia prehrávať.
• Spustenie prehrávania môže určitý čas trvať
v prípade, že:
– štruktúra priečinkov je zložitá,
– pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
• Prijímač nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
• Poradie prehrávania pomocou prijímača sa
môže odlišovať od poradia prehrávania
pomocou pripojeného zariadenia USB.
• Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
• Pri prehrávaní veľmi dlhej skladby môžu
niektoré operácie spôsobiť oneskorenie
prehrávania.
1
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových staníc
FM a AM
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte
k prijímaču antény FM a AM (str. 33).
Tip
Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený nižšie.
Oblasť
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa
50 kHz
9 kHz
* Krok ladenia v pásme AM možno zmeniť (str. 51).
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky FM alebo AM.
Automatické ladenie staníc (Auto
Tuning)
1
Vyberte položku Auto Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Stlačte tlačidlo V/v.
Stlačením tlačidla V budete ladiť smerom
nahor a stlačením tlačidla v smerom
nadol.
Po naladení stanice sa ladenie zastaví.
Číselné
tlačidlá
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať.
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Použite funkciu Auto Tuning, Direct Tuning
(str. 50) alebo vyberte požadovanú uloženú
stanicu (str. 51).
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
3 Vyberte položku FM Mode a stlačte tlačidlo
alebo b.
4 Vyberte položku MONO a stlačte tlačidlo .
Priame ladenie staníc (Direct
Tuning)
Pomocou číselných tlačidiel môžete priamo
zadať frekvenciu požadovanej stanice.
1
SHIFT
50SK
Vyberte položku Direct Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
stláčaním číselných tlačidiel
zadajte frekvenciu.
2
Podržte stlačené tlačidlo TUNING
MODE a stlačte tlačidlo ?/1
na prijímači.
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
3
Zmeňte aktuálny krok ladenia
v pásme AM na 9 kHz (alebo
10 kHz).
Ak chcete obnoviť krok ladenia na 10 kHz
(alebo 9 kHz), zopakujte postup
uvedený vyššie.
* Stlačte tlačidlo 0 iba v prípade modelu pre
Európu.
Tip
Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM, aby bol príjem optimálny.
Stlačte tlačidlo
.
Ak stanicu nemožno naladiť
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz a potom sa
na obrazovke zobrazí aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, zopakujte krok č. 2. Ak stanicu naďalej
nemožno naladiť, možno sa vo vašej oblasti
príslušná frekvencia nepoužíva.
Ukladanie staníc v pásme FM
alebo AM
(Preset Tuning)
V pásme FM aj AM môžete uložiť až 30
obľúbených staníc.
Zmena kroku ladenia v pásme AM
V/v/B/b,
(Iba modely pre USA a Kanadu)
TOOLS/
OPTIONS
Pomocou tlačidiel na prijímači môžete zmeniť
krok ladenia v pásme AM na 9 kHz alebo
10 kHz.
?/1
1
Pomocou funkcie Auto Tuning
(str. 50) alebo Direct Tuning
(str. 50) nalaďte stanicu, ktorú
chcete uložiť.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
TUNING MODE
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
3
Vyberte položku Memory
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
pokračovanie
51SK
Operácie ladenia
3
Poznámka
Po zmene kroku ladenia sa všetky uložené stanice
vymažú.
5
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
uložte ďalšiu stanicu.
Príjem vysielania služieb RDS
Stanicu môžete uložiť takto:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
(Iba model pre Európu)
Ladenie uložených staníc
1
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Vyberte požadovanú uloženú
stanicu.
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
Zadávanie názvov uložených staníc
(Name Input)
1
2
Na obrazovke FM FM alebo AM AM
vyberte číslo predvoľby, názov
ktorej chcete zadať.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte príslušný znak
a potom stlačte tlačidlo b.
Stláčaním tlačidla B/b môžete posúvať
miesto vkladania dozadu a dopredu.
5
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
52SK
Prijímač umožňuje používať systém RDS
(systém rozhlasových údajov), pomocou
ktorého môžu rozhlasové stanice vysielať
spoločne s bežným programovacím signálom
aj ďalšie informácie. Prijímač ponúka
pohodlné funkcie RDS, napríklad zobrazenie
názvu programovej služby (stanice). Funkcie
RDS sú dostupné len pre stanice v pásme FM.*
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú služby
RDS a nie všetky poskytujú rovnaký typ služieb.
Ak nepoznáte služby RDS vo svojej oblasti, obráťte
sa na miestne rozhlasové stanice a požiadajte ich
o podrobné informácie.
Jednoduchý výber stanice v pásme FM
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby RDS,
na televíznej obrazovke a displeji sa zobrazí
indikátor RDS a názov programovej služby*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
programovej služby sa nezobrazí.
Poznámky
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby RDS alebo ak je
signál slabý.
• Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať
na televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať
na displeji.
Tip
Počas zobrazenia názvu programovej služby môžete
skontrolovať jej frekvenciu opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY (str. 76).
x A. DIRECT (Analog Direct)
Priestorový zvuk
Výber zvukového poľa
Prijímač dokáže vytvárať multikanálový
priestorový zvuk. Optimalizované pole môžete
vybrať z vopred naprogramovaných
zvukových polí prijímača.
SOUND
FIELD +/–
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S. alebo MUSIC
na prijímači.
2-kanálový zvukový režim
Výstupný zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový
bez ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie
alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
x 2CH ST. (2-kanálový stereofónny
zvuk)
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných
ľavých a pravých reproduktorov. Z basového
reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje sa
vôbec nespracúvajú zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa
zmixujú do dvoch kanálov.
Poznámka
Nemôžete vybrať položku A. DIRECT, keď vyberiete
vstupy BD/DVD, GAME a USB.
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje
reprodukovať zvuk vo vysokej kvalite a vybrať
režim dekódovania na počúvanie 2-kanálového
stereofónneho zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu
alebo kódovania bez pridávania efektov
priestorového zvuku.
Ak však záznam neobsahuje signály LFE,
v prípade modelov pre USA a Kanadu bude
prijímač generovať nízkofrekvenčný signál
na výstup do basového reproduktora.
x MULTI ST. (Viackanálový
stereofónny zvuk)
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú
2-kanálové signály (ľavý a pravý). V závislosti
od nastavenia reproduktorov sa však
z niektorých reproduktorov nemusí zvuk
prenášať.
Režim filmov
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
pokračovanie
53SK
Priestorový zvuk
Opakovaným stláčaním tlačidla
SOUND FIELD +/– vyberte
požadované zvukové pole.
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na
2-kanálový analógový vstup. Táto funkcia
umožňuje reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje.
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť len
hlasitosť a úroveň hlasitosti predných
reproduktorov.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
nová inovatívna technológia spoločnosti Sony
pre domáce kiná, ktorá využíva najnovšie
technológie na spracovanie akustických
a digitálnych signálov. Je založená na údajoch
presného merania reakcií v prostredí
zvukového štúdia.
S technológiou HD-D.C.S si môžete doma
vychutnať filmy na diskoch Blu-ray a DVD,
a to nielen vďaka vysokokvalitnému zvuku, ale
aj vďaka najlepšej zvukovej atmosfére, akú
zamýšľal zvukový technik daného filmu pri
finálnej úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete vybrať
príslušný typ efektu. Podrobné informácie
nájdete v časti „Ponuka Surround Settings“
(str. 68).
Režim hudby
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk.
Tieto zvukové polia vám v pohodlí vášho
domova poskytnú zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
koncertných sál.
x HALL (Sála)
Reprodukuje sa akustika typická pre
koncertnú sálu.
x JAZZ (Jazzový klub)
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
x CONCERT (Živý koncert)
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
x PLII MV (PLII Movie)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Movie. Toto nastavenie je ideálne pre
filmy kódované v režime Dolby Surround.
V tomto režime navyše možno zvuk filmov
s pridanou zvukovou stopou alebo zvuk
starých filmov reprodukovať v 5.1-kanálovom
formáte.
x STADIUM (Štadión)
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
x P. AUDIO (Portable Audio)
Reprodukuje sa prostredie veľkého nekrytého
štadióna.
x SPORTS (Šport)
Reprodukuje sa prostredie športového
prenosu.
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Movie. Týmto nastavením sa režim
Dolby Pro Logic II Movie alebo Dolby Digital
5.1 rozširuje na 7.1 oddelených filmových
kanálov.
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk
z prenosného zvukového zariadenia. Tento
režim je ideálny na počúvanie súborov MP3
a iných komprimovaných hudobných súborov.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Music. Toto nastavenie je ideálne pre
štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie zvyšuje flexibilitu
rozšírenia 5.1-kanálového systému na 7.1kanálový. Jeho vertikálny komponent dodáva
rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Cinema. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov.
54SK
x PLII MS (PLII Music)
x PLIIX MS (PLIIx Music)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Music. Toto nastavenie je ideálne pre
štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
Poznámky k zvukovým poliam
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie zvyšuje flexibilitu
rozšírenia 5.1-kanálového systému na
7.1-kanálový. Jeho vertikálny komponent
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré zvukové
polia dostupné.
• Režimy PLIIx a PLIIz nemôžete vybrať
súčasne.
– Režim PLIIx je dostupný iba v prípade, ak
je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory so zadnými reproduktormi
na priestorový zvuk.
– Režim PLIIz je dostupný iba v prípade, ak
je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory s prednými hornými
reproduktormi.
• Zvukové polia pre hudbu a filmy nefungujú
v nasledujúcich prípadoch.
– Pri príjme signálu DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio alebo
Dolby TrueHD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– A. DIRECT.
• Režimy PLII MV, PLIIX MV, PLII MS,
PLIIX MS, PLIIZ, NEO6 CIN a NEO6 MUS
nefungujú v prípade, že je nastavená šablóna
pre reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
• Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre
hudbu, z basového reproduktora sa nebude
prenášať žiadny zvuk, ak je v ponuke
Speaker Settings veľkosť všetkých
reproduktorov nastavená na hodnotu Large.
Zvuk sa však bude prenášať z basového
reproduktora v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje
signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory
na priestorový zvuk sú nastavené
na hodnotu Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV,
PLII MS, PLIIX MV, PLIIX MS,
HD-D.C.S. alebo P. AUDIO.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Music. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov. Toto
nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje
stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
Po pripojení slúchadiel
Nasledujúce zvukové polia môžete vybrať iba
v prípade, ak sú k prijímaču pripojené slúchadlá.
x HP 2CH (HP (2CH))
Tento režim sa vyberie automaticky, ak
používate slúchadlá (okrem režimu
A. DIRECT). Štandardné 2-kanálové
stereofónne zdroje sa vôbec nespracúvajú
zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa s výnimkou signálov LFE zmixujú
do dvoch kanálov.
x HP DIR (HP (Direct))
Tento režim sa vyberie automaticky, ak
používate slúchadlá a je vybratý režim
A. DIRECT.
Analógové signály sa reprodukujú bez
spracovania ekvalizérom, zvukovým
poľom atď.
Ak pripojíte basový reproduktor
Ak záznam neobsahuje signál LFE
(nízkotónový efekt reprodukovaný z basového
reproduktora na 2-kanálový signál), prijímač
bude generovať nízkofrekvenčný signál na
výstup do basového reproduktora.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje pre
nastavenie NEO6 CIN ani NEO6 MUS, keď sú
všetky reproduktory nastavené na hodnotu
Large. Ak chcete naplno využiť presmerovanie
nízkych tónov systému Dolby Digital,
odporúčame nastaviť čo najvyššiu medznú
frekvenciu basového reproduktora.
Vypnutie efektu priestorového
zvuku pre film a hudbu
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
FIELD +/– vyberte položku 2CH ST. alebo
A.F.D. AUTO.
Položku 2CH ST. môžete vybrať aj
opakovaným stláčaním tlačidla 2CH/
A.DIRECT na prijímači a položku A.F.D.
AUTO opakovaným stláčaním tlačidla A.F.D.
na prijímači.
55SK
Priestorový zvuk
x PLIIZ (PLIIz Height)
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov na výstup
digitálneho zvuku na pripojenom zariadení. Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Zvukový formát
Maximálny počet
kanálov
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a prijímača
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Multikanálový signál Linear
PCMa)
7.1
×
a
a) Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
b)
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú s frekvenciou 96 kHz alebo 88,2 kHz.
56SK
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí
Na túto operáciu používajte tlačidlá na
prijímači.
?/1
MUSIC
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlo MUSIC
a stlačte tlačidlo ?/1.
Na displeji sa zobrazí hlásenie S.F.
CLEAR a obnovia sa predvolené
nastavenia všetkých zvukových polí.
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
Funkcia BRAVIA Sync umožňuje
komunikáciu medzi produktmi značky Sony,
ako sú televízor, prehrávač diskov Blu-ray Disc
alebo DVD, zosilňovač AV alebo ďalšie
zariadenia, ktoré podporujú funkciu ovládania
pripojenia HDMI.
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenie značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• Prehrávanie jedným dotykom (str. 59)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 59)
• Vypnutie systému (str. 60)
• Synchronizácia režimu Theater/Theatre
(str. 60)
• Výber scény (str. 61)
Funkcia ovládania pripojenia HDMI je
štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu
využívaný systémom HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre rozhranie HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Prijímač odporúčame pripájať k produktom
vybaveným funkciou BRAVIA Sync.
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí byť
funkcia ovládania pripojenia HDMI k dispozícii.
Pozrite si návod na použitie zariadenia.
57SK
Funkcie BRAVIA Sync
1
Funkcie BRAVIA Sync
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync
Prijímač je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie.
• Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, môžete funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači
a prehrávacom zariadení nastaviť
automaticky pomocou nastavenia funkcie
ovládania pripojenia HDMI na televízore
(str. 58).
• Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, nastavte funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači, prehrávacom
zariadení a televízore osobitne (str. 58).
Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
Funkciu ovládania pripojenia HDMI na
prijímači možno zapnúť súčasne s funkciou
ovládania pripojenia HDMI na televízore.
1 Prepojte prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie prostredníctvom pripojenia
HDMI (str. 24).
(Príslušné zariadenie musí byť
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.)
2 Zapnite prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie.
3 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI na televízore.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne súčasne v prijímači aj vo všetkých
pripojených zariadeniach. Po dokončení
nastavenia sa na displeji zobrazí hlásenie
COMPLETE.
Podrobné informácie o nastavení televízora
nájdete v návode na jeho použitie.
58SK
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2 Z ponuky vyberte položku
Settings
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
ponuky Settings.
3 Vyberte položku HDMI a stlačte tlačidlo
alebo b.
4 Vyberte položku Ctrl for HDMI a stlačte
tlačidlo
alebo b.
5 Vyberte položku ON a stlačte tlačidlo
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne.
6 Stlačením tlačidla GUI MODE zatvorte
ponuku grafického používateľského
rozhrania.
Ak sa ponuka grafického používateľského
rozhrania zobrazuje, funkcia ovládania
pripojenia HDMI nebude pracovať
správne.
7 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení.
Ak už je funkcia ovládania pripojenia
HDMI zapnutá, nemusíte toto nastavenie
meniť.
Podrobné informácie o nastavení
televízora a pripojených zariadení nájdete
v návodoch na použitie príslušných
zariadení.
.
Poznámky
Poznámky
• Skôr než v televízore spustíte funkciu Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie, najprv
televízor aj ďalšie pripojené zariadenia vrátane
prijímača zapnite.
• Ak po výbere nastavení funkcie Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie
nefunguje prehrávacie zariadenie, skontrolujte
nastavenie funkcie ovládania pripojenia HDMI
na televízore.
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje funkciu
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, ale podporuje funkciu ovládania
pripojenia HDMI, musíte funkciu ovládania
pripojenia HDMI pripojeného zariadenia nastaviť
ešte pred spustením funkcie Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie z televízora.
• Ak ste pomocou položky HDMI Assign v ponuke
HDMI priradili vstup HDMI inému vstupu,
funkcia prehrávania jedným dotykom nie je
dostupná.
• Pomocou ponuky televízora zapnite funkciu
ovládania hlasitosti systému.
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Ak je položka Pass Through nastavená na hodnotu
AUTO alebo ON, v závislosti od nastavení sa
prijímač nemusí zapnúť.
Tip
Pripojené zariadenie, napríklad prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD, môžete vybrať aj z ponuky
televízora. Na prijímači aj televízore sa automaticky
vyberie vhodný vstup HDMI.
Prenos zvuku televízora
z reproduktorov pripojených
k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému)
(Prehrávanie jedným dotykom)
Zariadenia s funkciou Bravia Sync pripojené
k prijímaču môžete automaticky spustiť
jednoduchou operáciou (jedným dotykom).
Z pripojených zariadení môžete prehrávať
zvuk a obraz.
Ak nastavíte položku Pass Through na
hodnotu AUTO alebo ON, zvukový
a obrazový signál sa bude reprodukovať len
z televízora, pričom prijímač zostane
v pohotovostnom režime.
Keď spustíte prehrávanie z pripojeného
zariadenia, fungovanie prijímača a televízora
sa zjednoduší nasledujúcim spôsobom:
Prijímač a televízor
Zapnutie (v pohotovostnom režime)
Prepnutie na príslušný vstup HDMI
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať prostredníctvom ponuky televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
Televízor
Zapnutie
funkcie
ovládania
hlasitosti
systému
Minimalizovanie
hlasitosti
televízora
Prijímač
• Zapnutie
(v pohotovostnom
režime)
• Prepnutie na
príslušný vstup
HDMI
Reprodukcia zvuku
z televízora
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať aj nasledujúcim spôsobom.
• Ak je zapnutý televízor a zapnete aj prijímač,
funkcia ovládania hlasitosti systému
automaticky aktivuje prenos zvuku
televízora prostredníctvom reproduktorov
pripojených k prijímaču. Ak však prijímač
vypnete, zvuk sa bude prenášať
z reproduktorov televízora.
pokračovanie
59SK
Funkcie BRAVIA Sync
Prehrávanie obsahu
zariadenia jedným dotykom
• Pri nastavovaní hlasitosti televízora sa vďaka
funkcii ovládania hlasitosti systému súčasne
nastaví aj hlasitosť prijímača.
Poznámky
• Ak funkcia ovládania hlasitosti systému nepracuje
v súlade s nastavením televízora, pozrite si návod
na použitie televízora.
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená na
hodnotu ON, nastavenia Audio Out v ponuke
HDMI Settings sa automaticky vyberú podľa
nastavení funkcie ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor zapnete skôr ako prijímač, zvuk
televízora sa chvíľu nebude reprodukovať.
Stlačte a podržte tlačidlo TV a potom
stlačte tlačidlo TV ?/1.
Televízor, prijímač a zariadenia pripojené
pomocou konektora HDMI sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému
nastavte funkciu synchronizácie pohotovostného
režimu na televízore na hodnotu ON. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa nemusia vypnúť.
Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie pripojených zariadení.
Vypnutie prijímača spoločne
s televízorom
Sledovanie filmov
s optimálnym zvukovým poľom
(Vypnutie systému)
(Synchronizácia režimu Theater/Theatre)
Keď pomocou tlačidla POWER na diaľkovom
ovládači televízora vypnete televízor,
automaticky sa vypne aj tento prijímač
a pripojené zariadenia.
Rovnako môžete pomocou diaľkového
ovládača prijímača vypnúť televízor.
TV ?/1
Stlačte tlačidlo THEATER alebo
THEATRE na diaľkovom ovládači
televízora alebo prehrávača diskov
Blu-ray Disc, pričom diaľkový ovládač
nasmerujte na televízor.
Zvukové pole sa prepne na režim HD-D.C.S.
Predchádzajúce zvukové pole obnovíte
opätovným stlačením tlačidla THEATER
alebo THEATRE.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
Tip
Zmenou vstupu na televízore sa zvukové pole môže
prepnúť na predchádzajúce pole.
TV
60SK
Používanie optimálneho
zvukového poľa pre vybratú
scénu
(Výber scény)
Funkcia výberu scény umožňuje sledovať
obraz s optimálnou kvalitou a mení zvukové
pole podľa vybratej scény na televíznej
obrazovke.
Podrobné informácie o tejto operácii nájdete
v návode na použitie televízora.
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE)
Poznámka
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového zvuku
na prijímači, môžete vstupný zvukový režim
nemenne nastaviť pre niektoré konektory
alebo medzi nimi prepínať v závislosti od
signálu, ktorý chcete sledovať.
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
1
Otáčaním gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači vyberte
požadovaný vstup.
Môžete tiež použiť tlačidlá vstupu na
diaľkovom ovládači.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT MODE na prijímači vyberte
režim zvukového vstupu.
pokračovanie
61SK
Ďalšie operácie
Vybratý režim zvukového vstupu sa
zobrazí na displeji.
• AUTO: Uprednostnia sa digitálne
zvukové signály. Ak existuje viac než
jedno digitálne pripojenie, uprednostnia
sa zvukové signály HDMI.
Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne
zvukové signály, vyberú sa analógové
zvukové signály. Po výbere televízneho
vstupu sa uprednostnia signály spätného
zvukového kanálu (ARC). Ak televízor
nie je kompatibilný s funkciou spätného
zvukového kanálu (ARC), vyberú sa
digitálne optické zvukové signály.
• COAX: Určuje digitálne zvukové
signály prenášané do konektora
DIGITAL COAXIAL.
• OPT: Určuje digitálne zvukové signály
prenášané do konektora DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG: Určuje analógové zvukové
signály prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
• V závislosti od vstupu sa niektoré režimy
zvukového vstupu nemusia dať nastaviť.
• Po výbere vstupu USB sa na displeji zobrazia
znaky ------ a nemožno prepnúť na iné režimy.
Vyberte iný vstup a potom nastavte režim
zvukového vstupu.
• Ak sa používa režim A. DIRECT, zvukový vstup sa
nastaví na hodnotu ANALOG. Nemôžete vybrať
iné režimy.
• Funkcia spätného zvukového kanálu (ARC) nie je
k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
– Televízor nie je kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC).
– Položka Ctrl for HDMI je nastavená
na hodnotu OFF.
– Keď prijímač nepripájate ku konektoru HDMI
na televízore kompatibilnom s funkciou ARC
prostredníctvom kábla HDMI.
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
3
Vyberte názov vstupu, ktorý
chcete priradiť.
4
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Input
alebo b.
Zobrazí sa ponuka možností.
5
Vyberte položku Input Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Zobrazí sa obrazovka Input Assign.
Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov
6
Pomocou tlačidiel V/v/B/b
vyberte zvukové alebo obrazové
signály, ktoré chcete priradiť
vstupu vybratému v kroku č. 3.
7
Stlačte tlačidlo
(Input Assign)
Zvukové alebo obrazové signály môžete
opätovne priradiť inému vstupu, ktorý práve
nepoužívate.
Po opätovnom priradení vstupných
konektorov môžete pomocou tlačidla vstupu
(alebo gombíka INPUT SELECTOR na
prijímači) vybrať pripojené zariadenie.
Priradenie vstupov pre zložkový
obraz a digitálny zvuk
Ak predvolené nastavenia vstupných
konektorov COMPONENT VIDEO
a DIGITAL nezodpovedajú pripojenému
zariadeniu, môžete tieto konektory opätovne
priradiť iným vstupom.
Príklad:
Keď prehrávač diskov DVD pripojíte ku
konektorom OPTICAL SAT/CATV IN
a COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Vstupu BD/DVD priraďte konektor
OPTICAL SAT/CATV IN.
– Vstupu BD/DVD priraďte konektory
COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
62SK
.
Názov vstupu
Priraditeľné
konektory
obrazového
vstupu
COMP.1
Priraditeľné
konektory
zvukového
vstupu
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
a*
a
a
a
a
a
*
COMP.2
a
a
a
a
a
a
CVBS
–
–
a
a*
a*
–
–
–
–
a*
a
a
a
NONE
a
a
BD COAX
a*
a
*
a
*
SAT OPT
a
a
a
a
a
a
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
–
a*
–
–
–
–
NONE
* Predvolené nastavenie
Poznámky
• Vstupom s pôvodne priradeným optickým vstupným konektorom nemôžete priradiť iný optický vstup.
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Pre každý vstup je povolené jedno opätovné priradenie.
Priradenie vstupu HDMI
Ak predvolené nastavenia vstupných
konektorov HDMI nezodpovedajú
pripojenému zariadeniu, môžete tieto
konektory opätovne priradiť iným vstupom.
Príklad:
Keď prehrávač diskov CD pripojíte ku
konektoru HDMI SAT/CATV (IN 3), priraďte
konektor HDMI 3 vstupu SA-CD/CD.
2
3
Vyberte položku HDMI a potom
stlačte tlačidlo
alebo b.
Poznámka
4
Skôr než opätovne priradíte vstupné konektory
HDMI, nastavte položku Ctrl for HDMI
na hodnotu OFF.
Vyberte položku HDMI Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Vyberte konektor HDMI, ktorý
chcete priradiť, a stlačte
tlačidlo
.
6
Vyberte názov vstupu, ktorý
chcete priradiť, a stlačte
tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
Názov vstupu
BD/DVD
a
*
Settings
alebo b.
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
NONE
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
Priraditeľné HDMI 1
vstupné
HDMI 2
konektory
HDMI
HDMI 3
a
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
*
* Predvolené nastavenie
63SK
Ďalšie operácie
1
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
2
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Pomocou ponuky Settings môžete upravovať
rôzne nastavenia reproduktorov, efektov
priestorového zvuku atď.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť na
televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
„Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE“
(str. 40) prepnite prijímač na režim
GUI MODE.
GUI MODE
V/v/b,
Z ponuky vyberte položku
Settings a stlačením tlačidla
alebo b prejdite do režimu
ponuky.
3
Vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačte tlačidlo
.
Príklad: Po výbere položky Auto Cal.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
4
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
64SK
Zoznam ponuky Settings
Ponuka Settings
Popis
Auto Cal.
Slúži na nastavenie hlasitosti
alebo vzdialenosti
reproduktorov a vykonanie
automatického merania
(str. 35).
Speaker
Slúži na manuálne nastavenie
polohy reproduktorov
(str. 65).
Surround
Slúži na výber zvukového poľa
a nastavenie vybratého efektu
priestorového zvuku (str. 68).
EQ
Slúži na nastavenie ekvalizéra
(nízkych a vysokých tónov)
(str. 68).
Audio
Slúži na nastavenie rôznych
zvukových položiek (str. 69).
HDMI
Slúži na výber nastavení zvuku
alebo obrazu prenášaného zo
zariadení pripojených ku
konektorom HDMI (str. 69).
System
Slúži na výber nastavení
systému prijímača (str. 70).
Ponuka nastavení
reproduktorov
Poznámka
Nastavenia reproduktorov platia len pre aktuálne
miesto počúvania.
x SP Pattern (Šablóna pre
reproduktory)
Položku SP Pattern vyberte podľa
používaného systému reproduktorov. Šablónu
pre reproduktory vyberte ešte pred vykonaním
automatickej kalibrácie.
x Manual Setup
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne na obrazovke Manual Setup.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk a basového reproduktora).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
hlasitosť ktorého chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Lvl.
3 Nastavte hlasitosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu
–10,0 dB až +10,0 dB v intervaloch 0,5 dB.
Poznámka
Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre hudbu,
z basového reproduktora sa nebude prenášať žiadny
zvuk, ak je veľkosť všetkých reproduktorov
nastavená na hodnotu Large. Zvuk sa však bude
prenášať z basového reproduktora v týchto
prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory na
priestorový zvuk sú nastavené na hodnotu Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV, PLII MS,
PLIIX MV, PLIIX MS, HD-D.C.S. alebo P. AUDIO.
Nastavenie vzdialenosti
jednotlivých reproduktorov od
miesta počúvania
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk a basového reproduktora) od
miesta počúvania.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor, pre
ktorý chcete nastaviť vzdialenosť od
miesta počúvania, a potom stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Dist.
pokračovanie
65SK
Úprava nastavení
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Nastavenie hlasitosti
reproduktorov
3 Nastavte vzdialenosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu 1 m
0 cm až 10 m 0 cm (3 stopy a 3 palce až
32 stôp a 9 palcov) v intervaloch 10 cm
(1 palec).
Tip
Po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania môžete vzdialenosť nastavovať
v intervaloch 1 cm.
Poznámky
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré parametre
dostupné.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
veľkosť ktorého chcete nastaviť, a potom
stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Size.
3 Nastavte veľkosť vybratého reproduktora
a stlačte tlačidlo
.
• Large: Ak pripájate veľké reproduktory,
ktoré dokážu efektívne reprodukovať
nízke tóny, vyberte nastavenie Large.
Nastavenie Large vyberajte v bežných
prípadoch.
• Small: Ak je zvuk skreslený alebo ak pri
používaní multikanálového priestorového
zvuku nepočujete dostatočné efekty
priestorového zvuku, výberom nastavenia
Small aktivujte presmerovanie nízkych
tónov. Nízke tóny jednotlivých kanálov sa
budú reprodukovať z basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
66SK
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Tipy
• Nastavenia Large a Small jednotlivých
reproduktorov určujú, či interný zvukový procesor
odstráni z daného kanála signál s nízkym tónom.
Po odstránení nízkych tónov z kanála sa
prostredníctvom presmerovania nízkych tónov
odošlú príslušné nízke tóny do basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Keďže však nízke tóny majú určitú smerovosť,
najlepšie výsledky dosiahnete bez ich odstránenia
(ak je to možné). Preto aj pri používaní malých
reproduktorov môžete vybrať nastavenie Large, ak
chcete z daného reproduktora počuť nízke tóny.
Ak však používate veľký reproduktor, ale nechcete
z neho počúvať nízke tóny, vyberte
nastavenie Small.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
vyberte pre všetky reproduktory nastavenie Large.
Ak je úroveň nízkych tónov nižšia, môžete ju
zvýrazniť pomocou ekvalizéra.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté nastavenie
Small, nastavenie Small sa automaticky vyberie aj
pre stredový reproduktor, reproduktory na
priestorový zvuk a predné horné reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre predné
reproduktory sa automaticky vyberie
nastavenie Large.
x Crossover Freq (Medzná frekvencia
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré ste
v ponuke Speaker Settings nastavili veľkosť
Small. Nameraná medzná frekvencia
reproduktorov sa pre jednotlivé reproduktory
nastaví po automatickej kalibrácii.
1
Na obrazovke vyberte
reproduktor, ktorý chcete
nastaviť, a potom stlačte tlačidlo
.
2
Nastavte hodnotu a stlačte
tlačidlo
.
x Test Tone
Na obrazovke Test Tone môžete vybrať typ
testovacieho tónu.
Tipy
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo MASTER
VOL +/– alebo 2 +/–. Môžete tiež použiť
ovládací prvok MASTER VOLUME na prijímači.
• Počas nastavovania sa príslušná hodnota zobrazuje
na televíznej obrazovke.
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón prenášal
z reproduktorov postupne.
1 Vyberte položku Test Tone a potom
stlačte tlačidlo
alebo b.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• OFF
• AUTO: Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
3 Nastavte hlasitosť reproduktorov a stlačte
tlačidlo
.
Ak testovací tón neznie
z reproduktorov
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Táto funkcia môže byť
užitočná pri sledovaní filmov neskoro v noci
pri nízkej hlasitosti. Kompresia dynamického
rozsahu je možná len pri zdrojoch
Dolby Digital.
• MAX: Dynamický rozsah sa komprimuje na
maximálnej úrovni.
• STD: Dynamický rozsah sa komprimuje
podľa zámerov technika nahrávania.
• AUTO: Dynamický rozsah sa použije
automaticky so zdrojom Dolby TrueHD
alebo iným zdrojom nastaveným na
hodnotu OFF.
• OFF: Dynamický rozsah sa nekomprimuje.
Tipy
• Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy na
základe informácií o dynamickom rozsahu
zahrnutých v signáli Dolby Digital.
• Štandardné nastavenie STD spôsobí miernu
kompresiu. Preto odporúčame používať nastavenie
MAX. Toto nastavenie výborne komprimuje
dynamický rozsah a umožňuje sledovanie filmov
neskoro v noci pri nízkej hlasitosti. Na rozdiel od
analógových obmedzovačov sú úrovne vopred
určené a poskytujú veľmi prirodzenú kompresiu.
x Jednotka vzdialenosti
Umožňuje vybrať mernú jednotku na
nastavenie vzdialenosti.
• FEET: Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• METER: Vzdialenosť sa zobrazuje
v metroch.
Ak testovací tón znie z iného
reproduktora než z reproduktora
zobrazeného na televíznej
obrazovke
Nastavenie šablóny pre reproduktory je
nesprávne. Skontrolujte, či sa pripojenia
reproduktorov zhodujú so šablónou pre
reproduktory.
67SK
Úprava nastavení
• Reproduktorové káble pravdepodobne nie
sú pripojené na doraz. Skontrolujte, či sú
pripojené na doraz a či ich nemožno odpojiť
miernym potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol nastať
skrat.
x D.Range Comp (Kompresia
dynamického rozsahu)
Ponuka Surround Settings
Na obrazovke Sound Field Setup môžete
vybrať zvukové pole a nastaviť úroveň efektu
a ďalšie možnosti.
Podrobné informácie o zvukovom poli nájdete
v časti „Priestorový zvuk“ (str. 53).
Ponuka EQ Settings
Poznámka
Položky nastavenia, ktoré môžete upravovať
v jednotlivých ponukách, sa líšia v závislosti od
zvukového poľa.
Nastavenie typu efektu pre režim
HD-D.C.S.
1 Vyberte položku HD-D.C.S. a potom
stlačte tlačidlo
Pomocou nasledujúcich parametrov môžete
nastaviť zvukové charakteristiky (úroveň
nízkych a vysokých tónov) predných
reproduktorov.
• Bass
• Treble
Bass
alebo b.
2 Vyberte požadovaný efekt a potom
stlačte tlačidlo
.
K dispozícii sú tri odlišné typy režimu
HD-D.C.S.: Theater, Dynamic a Studio.
Každý typ sa vyznačuje inou úrovňou
zmiešavania odrazov a dozvukov a je
optimalizovaný tak, aby zodpovedal
jedinečnej miestnosti, vkusu a nálade
poslucháča.
• Dynamic
Chcete si naplno vychutnávať zvukové
efekty, ako keby ste boli v kinosále?
Typ Dynamic kladie dôraz na odraz
zvuku. Bez použitia režimu HD-D.C.S.
dosiahnete istú úroveň odrazov zvukov
v mnohých miestnostiach, ale bude vám
chýbať pocit priestoru. Tento typ
akusticky zväčšuje takéto typy miestností
a poskytuje pocit priestoru a dynamiky
zodpovedajúci zvukovému štúdiu.
• Theater
Pri type Theater (predvolené nastavenie)
sa zmiešavaním odrazov a dozvukov
dosahujú vlastnosti zvukového štúdia.
Pri tomto type sa navyše zmiešavajú
frekvenčné vlastnosti, ktoré sú často
charakteristické pre profesionálne štúdiá
a kiná. Je ideálny na sledovanie filmov
v miestnostiach s nižšou úrovňou
dozvukov.
68SK
• Studio
Typ Studio sa vyznačuje minimálnymi
efektmi, no aj napriek tomu umožňuje
skvelý zážitok, ako keby ste boli v kine.
Tento typ zabezpečuje presnú
reprodukciu pôvodnej nahrávky.
Treble
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Tip
Úroveň nízkych a vysokých tónov predných
reproduktorov môžete nastaviť aj pomocou tlačidiel
TONE MODE a TONE na prijímači (str. 9).
x Nočný režim
Ponuka Audio Settings
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak, aby
vyhovovali vašim požiadavkám.
x A/V Sync (Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom)
Umožňuje zachovať dojem ako v divadle aj pri
nízkej hlasitosti. Túto funkciu možno použiť aj
s inými zvukovými poľami. Ak budete neskoro
v noci pozerať film, dialógy budete počuť
zreteľne aj pri nízkej hlasitosti.
• ON
• OFF
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
zvukového signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu.
• ON (čas oneskorenia: 60 ms): Výstupný
zvukový signál je oneskorený tak, aby sa
minimalizovalo oneskorenie medzi
výstupom zvuku a obrazu.
• OFF (čas oneskorenia: 0 ms): Výstupný
zvukový signál nie je oneskorený.
Poznámka
Poznámky
Ponuka HDMI Settings
• Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor, prípadne
projektor.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
• Čas oneskorenia sa môže líšiť v závislosti od
zvukového formátu, zvukového poľa, šablóny
pre reproduktory a nastavení vzdialenosti
reproduktorov.
Pri sledovaní digitálneho vysielania v režime
duálneho zvuku môžete vybrať požadovaný
jazyk (ak je táto možnosť k dispozícii).
Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk v hlavnom jazyku sa
bude prenášať z ľavého predného
reproduktora a súčasne sa bude z pravého
predného reproduktora prenášať zvuk vo
vedľajšom jazyku.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
Tip
Počas zapnutia tejto funkcie sa nízke aj vysoké tóny
zvýšia a položka D. RANGE sa automaticky nastaví
na hodnotu COMP. MAX.
Môžete vybrať požadované nastavenia pre
zariadenie pripojené ku konektoru HDMI.
x Ctrl for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
ovládania pripojenia HDMI. Podrobné
informácie nájdete v časti „Príprava na
funkciu BRAVIA Sync“ (str. 58).
• ON
• OFF
Poznámka
Po nastavení položky Ctrl for HDMI na hodnotu
ON sa môže nastavenie Audio Out zmeniť
automaticky.
x Pass Through
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora.
• ON: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nepretržite reprodukuje signály
HDMI z konektora HDMI TV OUT
prijímača.
pokračovanie
69SK
Úprava nastavení
x Dual Mono (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
• AUTO: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime a televízor je zapnutý, prijímač
reprodukuje signály HDMI zo svojho
konektora HDMI TV OUT. Spoločnosť
Sony odporúča vybrať toto nastavenie,
ak používate televízor značky Sony
kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync.
V porovnaní s nastavením ON sa pri použití
tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
• OFF: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nereprodukuje signály HDMI.
Ak chcete sledovať signál z pripojeného
zariadenia na televízore, zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením ON sa pri použití
tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
Poznámky
• Funkcia nie je dostupná v prípade, že je položka
Ctrl for HDMI nastavená na hodnotu OFF.
• Po výbere nastavenia AUTO môže reprodukcia
obrazu a zvuku na televízore trvať trochu dlhšie
než pri nastavení ON.
• Keď je prijímač v pohotovostnom režime
Keď je položka Pass Through nastavená na
hodnotu AUTO alebo ON, na displeji sa zobrazí
hlásenie A.STANDBY. Ak však položku Pass
Through nastavíte na hodnotu AUTO a nezistí sa
žiadny signál, hlásenie A.STANDBY zmizne.
x Audio Out
Môžete nastaviť výstupný zvukový signál
HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
• AMP: Zvukové signály HDMI
z prehrávacieho zariadenia sa prenášajú iba
do reproduktorov pripojených k prijímaču.
Multikanálový zvuk možno prehrávať
v pôvodnom formáte.
• TV+AMP: Zvuk sa prenáša z reproduktora
televízora a reproduktorov pripojených
k prijímaču.
70SK
Poznámky
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku prenášaného
z televízora, napríklad od počtu kanálov,
vzorkovacej frekvencie atď. Ak je televízor
vybavený stereofónnymi reproduktormi,
zvukový výstup z prijímača je takisto
stereofónny, a to aj pri prehrávaní
viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k zobrazovaciemu
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom prípade
vyberte hodnotu AMP.
• Ak vyberiete vstup, ktorému ste priradili vstup
HDMI, zvuk sa nebude reprodukovať
z televízora.
x HDMI Assign
Umožňuje opätovne priradiť vstupné
konektory HDMI. Podrobné informácie
nájdete v časti „Priradenie vstupu HDMI“
(str. 63).
Ponuka System Settings
Môžete prispôsobiť nastavenia prijímača.
x Auto Standby
Umožňuje nastaviť prijímač tak, aby sa
automaticky prepol do pohotovostného
režimu, keď ho nepoužívate alebo keď
neprijíma žiadne signály.
• ON: Do pohotovostného režimu sa prepne
približne po 30 minútach.
• OFF: Neprepne sa do pohotovostného
režimu.
Poznámky
• Funkcia nie je k dispozícii po výbere vstupu
TUNER.
• Ak režim automatického prepnutia do
pohotovostného režimu používate súčasne
s časovačom spánku, prioritu má časovač spánku.
Ovládanie bez pripojenia
k televízoru
Keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete prijímač ovládať pomocou displeja.
AMP
Používanie ponuky na displeji
Opakovaným stláčaním tlačidla GUI
MODE vyberte položku GUI OFF.
Prijímač sa prepne na režim displeja
predného panela.
1
2
3
Stlačte tlačidlo AMP.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte parameter, ktorý
chcete upraviť, a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo
.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovaným stláčaním tlačidla
V/v vyberte požadovanú ponuku
a potom stlačte tlačidlo
alebo b.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia sa môžu na displeji
zobrazovať matne. To znamená, že sú nedostupné
alebo pevne nastavené, a teda nemenné.
71SK
Úprava nastavení
Stlačte tlačidlo B alebo RETURN/EXIT O.
Prehľad ponúk
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti. Podrobné informácie o pohybe
v ponukách nájdete v časti str. 71.
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
automatickej
kalibrácie
[<A. CAL>]
Automatická kalibrácia
(štandardná)
[STANDARD]
Automatická kalibrácia (vlastná) FULL.FLAT, ENGINEER,
[CUSTOM]
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
Nastavenia
hlasitosti
[<LEVEL>]
Testovací tóna)
[T. TONE]
OFF, AUTO xxxb)
OFF
Hlasitosť ľavého predného
reproduktoraa)
[FL LVL]
FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FL 0 dB
Hlasitosť pravého predného
reproduktoraa)
[FR LVL]
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FR 0 dB
Hlasitosť stredového
reproduktoraa)
[CNT LVL]
CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
CNT 0 dB
Predvolené
nastavenie
Hlasitosť ľavého reproduktora na SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
priestorový zvuka)
[SL LVL]
SL 0 dB
SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SR 0 dB
Hlasitosť zadného reproduktora SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
na priestorový zvuka)
(interval 0,5 dB)
[SB LVL]
SB 0 dB
Hlasitosť pravého reproduktora
na priestorový zvuka)
[SR LVL]
72SK
Nastavenia
Hlasitosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvuka)
[SBL LVL]
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBL 0 dB
Hlasitosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvuka)
[SBR LVL]
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBR 0 dB
Hlasitosť ľavého predného
horného reproduktoraa)
[LH LVL]
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
LH 0 dB
Hlasitosť pravého predného
horného reproduktoraa)
[RH LVL]
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
RH 0 dB
Hlasitosť basového
reproduktoraa)
[SW LVL]
SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SW 0 dB
Ponuka
[Display]
Nastavenia
reproduktorov
[<SPKR>]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Kompresia dynamického
rozsahu
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
Šablóna pre reproduktory
[PATTERN]
5/2.1 až 2/0
(20 šablón)
3/4.1
Veľkosť predných
reproduktorova)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť stredového
reproduktoraa)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť reproduktorov na
priestorový zvuka)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť predných horných
reproduktorova)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Vzdialenosť ľavého predného
reproduktoraa)
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(FL 3’3” až FL 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Vzdialenosť pravého predného
reproduktoraa)
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(FR 3’3” až FR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Vzdialenosť stredového
reproduktoraa)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
(CNT 3’3” až CNT 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Vzdialenosť pravého
reproduktora na priestorový
zvuka)
[SR DIST.]
SR 1,00 m až SR 10,00 m
(SR 3’3” až SR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Vzdialenosť zadného
reproduktora na priestorový
zvuka)
[SB DIST.]
SB 1,00 m až SB 10,00 m
(SB 3’3” až SB 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Vzdialenosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový
zvuka)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(SBL 3’3” až SBL 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Vzdialenosť pravého zadného
reproduktora na priestorový
zvuka)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
(SBR 3’3” až SBR 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Vzdialenosť ľavého predného
horného reproduktoraa)
[LH DIST.]
LH 1,00 m až LH 10,00 m
(LH 3’3” až LH 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Úprava nastavení
Vzdialenosť ľavého reproduktora SL 1,00 m až SL 10,00 m
(SL 3’3” až SL 32’9”)
na priestorový zvuka)
[SL DIST.]
(interval 0,1 m (1 palec))c)
pokračovanie
73SK
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Vzdialenosť pravého predného
horného reproduktoraa)
[RH DIST.]
RH 1,00 m až RH 10,00 m
(RH 3’3” až RH 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Vzdialenosť basového
reproduktoraa)
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(SW 3’3” až SW 32’9”)
(interval 0,1 m (1 palec))c)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Jednotka vzdialenosti
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
Medzná frekvencia predných
reproduktorove)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(interval 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Medzná frekvencia stredového
reproduktorae)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(interval 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Medzná frekvencia
reproduktorov na priestorový
zvuke)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(interval 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Medzná frekvencia predných
horných reproduktorove)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(interval 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Nastavenia
priestorového
zvuku
[<SURR>]
Úroveň efektuf)
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Nastavenia
ekvalizéra
[<EQ>]
Úroveň nízkych tónov predných BASS –10 dB až BASS +10 dB
reproduktorov
(interval 1 dB)
[BASS]
BASS 0 dB
Úroveň vysokých tónov
predných reproduktorov
[TREBLE]
TRE 0 dB
TRE –10 dB až TRE +10 dB
(interval 1 dB)
Nastavenia
ladenia
[<TUNER>]
Režim príjmu staníc v pásme FM STEREO, MONO
[FM MODE]
Nastavenia
zvukov
[<AUDIO>]
Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom
[A/V SYNC]
SYNC OFF, SYNC ON
SYNC OFF
Výber jazyka pri digitálnom
vysielaní
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Priradenie digitálnych
zvukových vstupov
[A. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign)“ (str. 62).
Nočný režim
[NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
74SK
STEREO
Zadanie názvov uložených staníc Podrobné informácie nájdete v časti
[NAME IN]
„Zadávanie názvov uložených staníc
(Name Input)“ (str. 52).
NIGHT.OFF
Ponuka
[Display]
Parametre
[Display]
Nastavenia
Nastavenia
obrazu
[<VIDEO>]
Priradenie obrazových vstupov
[V. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign)“ (str. 62).
Nastavenia
HDMI
[<HDMI>]
Ovládanie pripojenia HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Prechod
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio out
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Priradenie vstupu HDMI
[H. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete v časti
„Priradenie vstupu HDMI“ (str. 63).
System settings
[<SYSTEM>]
Režim automatického prepnutia STBY ON, STBY OFF
do pohotovostného režimu
[AUTO.STBY]
Zadanie názvov vstupov
[NAME IN]
Predvolené
nastavenie
STBY ON
Podrobné informácie nájdete v časti
„Zadanie názvu vstupu (Name
Input)“ (str. 43).
a) V závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory nemusia byť niektoré parametre alebo nastavenia dostupné.
b)
xxx predstavuje reproduktorový kanál (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c) Vzdialenosť môžete nastavovať v intervaloch 0,01 m až po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania.
Možnosť FEET je k dispozícii iba v modeloch pre USA a Kanadu.
e) Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak je nastavená veľkosť reproduktora SMALL.
f) Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak zvolíte zvukové pole HD-D.C.S.
d)
Úprava nastavení
75SK
Zobrazenie informácií na displeji
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
2 Stlačte tlačidlo AMP a potom opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tlačidla DISPLAY sa na displeji
budú cyklicky striedať nasledujúce údaje.
Indexový názov vstupu* t Vybratý vstup
t Aktuálne použité zvukové pole
t Úroveň hlasitosti t Informácie o toku**
Pri počúvaní rozhlasových staníc FM
a AM
Názov uloženej stanice* t Frekvencia t
Aktuálne použité zvukové pole t Úroveň
hlasitosti
Používanie diaľkového ovládača
Opätovné priradenie tlačidla
vstupu
Predvolené nastavenia tlačidiel vstupu môžete
zmeniť tak, aby vyhovovali zariadeniam
v systéme. Ak napríklad pripojíte prehrávač
diskov Blu-ray Disc ku konektoru SAT/CATV
na prijímači, tlačidlo SAT/CATV na tomto
diaľkovom ovládači môžete nastaviť na
ovládanie prehrávača diskov Blu-ray Disc.
Poznámka
Nemôžete znovu priradiť tlačidlá vstupu TV,
TUNER ani USB.
AV ?/1
Pri príjme vysielania služieb RDS
(iba model pre Európu)
Názov naprogramovanej služby alebo
uloženej stanice* t Frekvencia, pásmo
a číslo predvoľby t Aktuálne použité
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
* Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali.
Indexový názov sa nezobrazí, ak ste do názvu
zadali len medzery alebo ak je názov totožný
s názvom vstupu.
** Informácie o toku sa nemusia zobraziť.
Číselné
tlačidlá
1
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky
alebo interpunkčné znamienka.
Kým sa na displeji zobrazuje text GUI MODE,
nemôžete meniť zobrazenie. Opakovaným
stláčaním tlačidla GUI MODE vyberte položku
GUI OFF.
76SK
Stlačte a podržte tlačidlo vstupu,
pre ktoré chcete zmeniť
priradenie, a zároveň stlačte a
podržte tlačidlo AV ?/1.
Príklad: Podržte stlačené tlačidlo
SAT/CATV a stlačte a podržte
tlačidlo AV ?/1.
Poznámka
Tip
Tlačidlá
vstupu
2
Podržte stlačené tlačidlo AV ?/1 a
uvoľnite tlačidlo vstupu.
Príklad: Podržte stlačené tlačidlo AV ?/1
a uvoľnite tlačidlo SAT/CATV.
3
Podľa informácií v nasledujúcej
tabuľke stlačte príslušné tlačidlo
pre požadovanú kategóriu a
potom uvoľnite tlačidlo AV ?/1.
Obnovenie tlačidiel vstupu
INPUT/
?/1
Príklad: Stlačte tlačidlo 1 a potom
uvoľnite tlačidlo AV ?/1.
Teraz môžete pomocou tlačidla
SAT/CATV ovládať prehrávač diskov
Blu-ray Disc.
Kategórie
Stlačte
Prehrávač diskov Blu-ray Disc
(režim príkazov BD1)a)
1
Rekordér diskov Blu-ray Disc
(režim príkazov BD3)a)
2
Prehrávač diskov DVD
(režim príkazov DVD1)
3
Rekordér diskov DVD
(režim príkazov DVD3)b)
4
Videorekordér (režim príkazov 5
VTR3)c)
Prehrávač diskov CD
6
DSS (digitálny satelitný
prijímač)d)/digitálny satelitný
prijímač pre Európue)
7
MASTER
VOL –/
2–
a)Podrobné informácie o nastavení BD1 alebo
1
Podržte stlačené tlačidlo MASTER
VOL – alebo 2 –, stlačte tlačidlo
?/1 a INPUT alebo
.
2
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Používanie diaľkového ovládača
BD3 nájdete v návode na použitie dodanom
s prehrávačom diskov Blu-ray Disc alebo
rekordérom diskov Blu-ray Disc.
b)
Rekordéry diskov DVD značky Sony sa
ovládajú pomocou nastavenia DVD1 alebo
DVD3. Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s rekordérmi diskov DVD.
c)Videorekordéry značky Sony sa ovládajú
pomocou nastavenia VTR 3, ktoré sa zhoduje
s nastavením VHS.
d)Iba modely pre USA a Kanadu.
e)Ostatné modely.
Obnovia sa predvolené nastavenia
tlačidiel vstupu.
77SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte
prijímač od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane prijímača.
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od zdroja napájania (elektrickej siete), kým
je pripojené k nástennej elektrickej zásuvke.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za
samotnú šnúru.
• (Iba modely pre USA a Kanadu)
Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno
do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa
na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača, aby ste sa
nepopálili.
78SK
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti
iných zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového prehrávača.
(Ak sa prijímač používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom a je umiestnený
príliš blízko týchto zariadení, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto javy sú
pravdepodobnejšie v prípade, že používate
internú anténu. Preto odporúčame používať
externú anténu.)
• Pri umiestňovaní prijímača na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto
povrchov.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
prijímač a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch prijímača, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony. Ak servisný
personál vymení počas opravy niektoré časti,
môže si ich ponechať.
Napájanie
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená na
hodnotu ON (str. 70).
• Funkcia časovača spánku (str. 15) je
zapnutá.
Zvuk
Nereprodukuje sa multikanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk DVD
atď. nahratý vo formáte Dolby Digital
alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov DVD atď.
k vstupným digitálnym konektorom
prijímača skontrolujte, či je k dispozícii
nastavenie výstupu digitálneho zvuku
pripojeného zariadenia.
• V ponuke HDMI Settings nastavte
položku Audio Out na hodnotu AMP.
pokračovanie
79SK
Ďalšie informácie
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• Skontrolujte, či ste vybrali zvukové pole
pre film alebo hudbu (str. 53).
• Zvukové polia nefungujú pri príjme
signálu DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio alebo Dolby
TrueHD so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz.
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk.
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden kanál,
zariadenie pravdepodobne nie je pripojené
k prijímaču správne. Skontrolujte, či sú
všetky káble úplne zasunuté do konektorov
na prijímači aj zariadení.
Ak v slúchadlách počuť obidva kanály,
predný reproduktor pravdepodobne nie je
pripojený k prijímaču správne.
Skontrolujte pripojenie predného
reproduktora, z ktorého nepočuť zvuk.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektor L aj
R analógového zariadenia. Analógové
zariadenia vyžadujú pripojenie obidvoch
konektorov. Použite zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov (str. 65).
• Skontrolujte, či sú stredové reproduktory
a reproduktory na priestorový zvuk
nastavené na hodnotu Small alebo Large.
• Pomocou ponuky Auto Calibration alebo
položky SP Pattern v ponuke Speaker
Settings skontrolujte, či sú nastavenia
reproduktorov vhodné pre dané
usporiadanie reproduktorov. Potom
pomocou položky Test Tone v ponuke
Speaker Settings skontrolujte, či sa zvuk
prehráva z jednotlivých reproduktorov
správne.
• Niektoré disky neobsahujú označenie
formátu Dolby Digital Surround EX, hoci
sa na ich obaloch nachádzajú logá formátu
Dolby Digital Surround EX.
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
• V závislosti od vybratého zvukového poľa
sa z basového reproduktora nemusí
prehrávať žiaden zvuk.
• Keď sú všetky reproduktory nastavené na
hodnotu Large a vybratá je položka NEO6
CIN alebo NEO6 MUS, z basového
reproduktora sa neprehráva žiaden zvuk.
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané na
pripojenie úplne zasunuté do konektorov
na prijímači aj zariadení.
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 61).
• Skontrolujte nastavenie položky Audio
Out v ponuke HDMI Settings (str. 70).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre toto
zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru HDMI
nemôžete počúvať disky Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
grafické používateľské rozhranie.
Stlačením tlačidla GUI MODE vyberte
položku GUI OFF.
• Skontrolujte, či sa položka A. DIRECT
nepoužíva.
• Skontrolujte, či konektor vybratého
digitálneho zvukového vstupu nie je
priradený k iným vstupom. (str. 62).
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble zasunuté do vstupných a výstupných
konektorov pre príslušné konektory na
prijímači, reproduktoroch a zariadení.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj
všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok MASTER
VOLUME nie je nastavený na hodnotu
VOL MIN.
80SK
• Skontrolujte, či položka SPEAKERS nie je
nastavená na hodnotu SPK OFF (str. 9).
• Skontrolujte, či k prijímaču nie sú
pripojené slúchadlá.
• Stlačením tlačidla MUTING alebo
na
diaľkovom ovládači zrušte funkciu
stlmenia zvuku.
• Skúste požadované zariadenie vybrať
stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočením gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači (str. 42).
• Aktivoval sa ochranný systém prijímača.
Vypnite prijímač, odstráňte skrat a znova
zapnite prijímač.
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené na doraz.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre
od televízneho prijímača alebo žiarivky.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej od
televízora.
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené alebo
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne a na doraz.
• Pomocou ponuky Speaker Settings
nastavte parametre hlasitosti zvuku.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
z televízora sa neprenáša zvuk.
• Po prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu sa zvuk prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie z tohto
zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON (str. 69).
Neprenáša sa zvuk z prijímača ani
z reproduktora televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky Audio
Out v ponuke HDMI Settings (str. 70).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre toto
zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru HDMI
nemôžete počúvať disky Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
grafické používateľské rozhranie.
Stlačením tlačidla GUI MODE vyberte
položku GUI OFF.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
Audio Out v ponuke HDMI Settings
nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk z prijímača.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom
prípade vyberte hodnotu AMP.
• Ak nepočujete zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču, kým je
v prijímači vybratý televízny vstup:
– Ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne vysielanie,
zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo požadovaný
vstup. Informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie televízora.
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 42).
Obraz
pokračovanie
81SK
Ďalšie informácie
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
vhodný vstup.
• Nastavte televízor na vhodný
vstupný režim.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Správne priraďte obrazový vstup
zariadenia.
• Ak pomocou prijímača konvertujete
vstupný signál, vstupný signál musí byť
rovnaký ako funkcia vstupu (str. 31).
• Ak ste pripojili konverzný kábel
HDMI-DVI, obraz sa nemusí zobrazovať
správne.
• Skontrolujte, či sú káble správne a na
doraz pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný obraz.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
neprenáša sa z televízora obraz.
• Po prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu sa obraz prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate iné
zariadenie, spustite prehrávanie z tohto
zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON (str. 69).
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 42).
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
ponuka grafického používateľského
rozhrania.
• Opakovaným stláčaním tlačidla GUI
MODE vyberte položku GUI ON. Ak sa na
televíznej obrazovke ponuka grafického
používateľského rozhrania naďalej
nezobrazuje, stlačte tlačidlo MENU.
• Skontrolujte, či je televízor pripojený
správne.
82SK
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie.
Externá anténa FM
Prijímač
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené na
doraz. Nastavte antény a v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite priame ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení staníc
v pásme AM) (str. 51).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc).
Uložte stanice (str. 51).
• Stlačte tlačidlo AMP a opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY na diaľkovom
ovládači zobrazte na displeji frekvenciu.
Nefunguje služba RDS.*
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.*
• Služba môže byť dočasne mimo prevádzky.
Obráťte sa na pracovníkov rozhlasovej
stanice a zistite, či naozaj poskytujú
požadovanú službu.
* Iba model pre Európu.
iPhone/iPod
Zvuk je skreslený.
• Opakovane stláčajte tlačidlo MASTER
VOL – alebo 2 – na diaľkovom ovládači.
• Položku EQ zariadenia iPhone alebo iPod
nastavte na hodnotu Off alebo Flat.
Zariadenie iPhone alebo iPod nemožno
nabiť.
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPhone alebo
iPod pripojené na doraz.
Zariadenie iPhone alebo iPod nemožno
ovládať.
• Skontrolujte, či ste sňali ochranný kryt
zariadenia iPhone alebo iPod.
• V závislosti od obsahu zariadenia iPhone
alebo iPod môže chvíľu trvať, kým sa
spustí prehrávanie.
• Odpojte zariadenie iPhone alebo iPod
a potom ho znova pripojte.
• Používate nepodporované zariadenie
iPhone alebo iPod. Typy podporovaných
zariadení nájdete v časti „Kompatibilné
modely zariadenia iPod alebo iPhone“
(str. 44).
Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia
iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení iPhone.
Zariadenie USB
Používate podporované zariadenie USB?
• Po pripojení nepodporovaného zariadenia
USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce
problémy. Typy podporovaných zariadení
nájdete v časti „Kompatibilné zariadenia
USB“ (str. 47).
– Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
– V prijímači sa nezobrazia názvy
súborov ani priečinkov.
– Nemožno prehrávať.
– Zvuk je trhaný.
– Počuť šum.
– Počuť skreslený zvuk.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať
už samotné hudobné údaje.
Zariadenie USB nemožno pripojiť k portu
(USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte
zariadenie USB správnym spôsobom.
pokračovanie
83SK
Ďalšie informácie
Zobrazenie textu Reading alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Odporúčame dodržať tieto pokyny.
– Celkový počet priečinkov v zariadení
USB: najviac 100 (vrátane priečinka
ROOT).
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 100.
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB môžu byť
poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ < > * + , – . / [ \ ] _ `)
Iné znaky sa nemusia zobrazovať
správne.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 47).
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 47).
• Stlačením tlačidla N spustite prehrávanie.
Nemožno prehrať zvukový súbor.
• Nemožno prehrávať súbory MP3 vo
formáte MP3 PRO.
• Zvukový súbor pozostáva z viacerých stôp.
• Niektoré súbory AAC sa nemusia
prehrávať správne.
• Nemožno prehrávať súbory WMA vo
formáte Windows Media Audio Lossless
a Professional.
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných systémov
súborov než FAT16 alebo FAT32.*
• Ak používate zariadenie USB rozdelené na
oblasti, prehrávať možno len zvukové
súbory uložené v prvej oblasti.
• Prehrávanie je možné až po ôsmu úroveň
(vrátane priečinka ROOT).
• Priečinkov je viac než 100 (vrátane
priečinka ROOT).
84SK
• V priečinku je viac než 100 súborov.
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
* Prijímač podporuje systémy FAT16 a FAT32,
niektoré zariadenia USB však nemusia
podporovať obidva systémy FAT.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie jednotlivých zariadení USB alebo sa
obráťte na ich výrobcu.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité,
vymeňte ich za nové.
• Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
Iné
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 24).
• Skontrolujte, či je položka Ctrl for HDMI
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom zariadení.
Pozrite si návod na použitie pripojeného
zariadenia.
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená na
hodnotu OFF, funkcia BRAVIA Sync
nepracuje správne, ani keď zariadenie
pripojíte ku konektoru HDMI IN.
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA Sync,
sú obmedzené štandardom HDMI CEC
nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov
Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne tri
zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne štyri
zariadenia
– Prijímač AV (zvukový systém):
maximálne jedno zariadenie
Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
• V závislosti od pripojených zariadení
a televízora možno budete musieť
zariadenia a televízor nastaviť. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami a televízorom.
• Zmeňte vstup prijímača na vstup HDMI
pripojený k zariadeniu.
USB FAIL
Zistil sa nadprúd z portu
(USB).
Tento prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte zariadenie
iPhone, iPod alebo USB, odpojte ho a znova
zapnite napájanie.
Ďalšie hlásenia nájdete v častiach „Oznam
hlásení po meraní automatickej kalibrácie“
(str. 39), „Zoznam hlásení pre zariadenie
iPhone alebo iPod“ (str. 46) a „Zoznam
hlásení pre zariadenie USB“ (str. 49).
Vymazanie pamäte
Časti s informáciami
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 34
Upravené zvukové polia
str. 57
Chybové hlásenia
V prípade poruchy sa na displeji zobrazí
hlásenie. Podľa tohto hlásenia môžete
skontrolovať stav systému. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Ďalšie informácie
PROTECT
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením alebo prijímač je
zakrytý a ventilačné otvory sú zablokované.
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova zapnite napájanie.
85SK
1)
Technické údaje
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Iba model pre USA)
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý
výkon vo frekvenčnom rozsahu 20 až
20 000 Hz so zaťažením obidvoch kanálov
8 ohmov pri minimálnom výkone 95 W RMS
(efektívnom) na kanál je celkové harmonické
skreslenie (THD) menšie než 0,09 %.
Merané v nasledujúcich podmienkach:
Oblasť
Požiadavky na
napájanie
USA, Kanada
Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Európa
Striedavé napätie 230 V,
50 Hz
2) Referenčný výstupný výkon pre tieto reproduktory:
predné, zadné na priestorový zvuk, predné horné,
stredový a reproduktor na priestorový zvuk.
V závislosti od nastavení zvukového poľa a zdroja sa
nemusí prehrávať žiaden zvuk.
Frekvenčný rozsah
Analógový
Zosilňovač
Model pre USA1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
Model pre Kanadu1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
85 W + 85 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
Model pre Európu1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
85 W + 85 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
86SK
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým poľom
a ekvalizérom)
Vstup
Analógový
Citlivosť: 500 mV/
50 kiloohmov
Odstup signál – šum3):
96 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (optický) Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analógový)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/
1 kiloohmov
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovne nárastu
±6 dB, krok 1 dB
3)
INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom
a ekvalizérom).
4) Sieť so záťažou, úroveň vstupu.
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
Medzifrekvencia
87,5 MHz – 108,0 MHz
Drôtová anténa FM
75 ohmov, asymetrické
10,7 MHz
Ladenie v pásme AM
Všeobecné
Ladiaci rozsah
Požiadavky na napájanie
Oblasť
Požiadavky na napájanie
Krok 10 kHz Krok 9 kHz
USA, Kanada
530 kHz –
1 710 kHz
Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Európa
Striedavé napätie 230 V,
50 alebo 60 Hz
Oblasť
Krok ladenia
USA, Kanada
531 kHz –
1 710 kHz
Európa
–
531 kHz –
1 602 kHz
Anténa
Medzifrekvencia
Rámová anténa
450 kHz
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
80 MHz, prechod HD
Príkon
240 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (po nastavení
položky Ctrl for HDMI
na hodnotu OFF)
Približné rozmery (šírka/výška/hĺbka)
430 mm × 157,5 mm ×
322 mm vrátane
prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
Približná hmotnosť 8,0 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
iPhone/iPod
Maximálne jednosmerný prúd 1,0 A, 5 V
USB
Ďalšie informácie
Podporovaná bitová rýchlosť*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s,
premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
* Nemožno zaručiť
kompatibilitu so
všetkými softvérovými
programami na
kódovanie alebo zápis,
nahrávacími
zariadeniami
a záznamovými
médiami.
Prenosová rýchlosť Plná rýchlosť
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných
zariadení
Maximálny prúd
500 mA
Na niektorých plošných spojoch nie sú
použité samozhasínajúce halogenidové
prísady.
87SK
Register
Čísla
I
2-kanálový zvuk 53
5.1-kanálový zvuk 19
7.1-kanálový zvuk 19
Input Assign 62
INPUT MODE 61
iPhone/iPod 44, 83
A
J
A/V Sync 69, 74
AM 50
Audio Out 70, 75
Audio Settings 69, 74
Auto Standby 70, 75
Automatické ladenie 50
Jednotka vzdialenosti 67, 74
B
L
BRAVIA Sync
príprava 58
Ladič rozhlasových staníc 50
LFE (nízkofrekvenčný
efekt) 10
D
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 35
Diaľkový ovládač 13, 76
Displej 10
Dolby Digital EX 56
Dual Mono 69, 74
E
EQ Settings 68, 74
F
FM 50
G
Grafické používateľské
rozhranie (GUI) 40
H
HDMI Settings 69, 75
Hlásenie
automatická
kalibrácia 39
chyba 85
iPhone/iPod 46
USB 49
88SK
K
Kompresia dynamického
rozsahu 67, 73
Konverzia 31
M
Manual Setup 65
Medzná frekvencia 66, 74
N
Nahrávanie 49
Nastavenia automatickej
kalibrácie 72
Nastavenia hlasitosti 72
Nastavenia ladenia 74
Názov vstupu 43, 52
Nízke tóny 68, 74
Nočný režim 69
O
Obnovenie nastavení 34
Ovládanie hlasitosti
systému 59
Ovládanie pripojenia
HDMI 69
P
Pass Through 69, 75
PlayStation 3 29
Ponuka 64, 72
Ponuka možností 41
Ponuka Settings 64
Prehrávač diskov Blu-ray
Disc 27
Prehrávač diskov CD 32
Prehrávač diskov Super
Audio CD 32
Prehrávanie jedným
dotykom 59
Priame ladenie 50
Prijímač káblovej
televízie 28
Pripojenie
antény 33
iPhone/iPod 29, 32
obrazové zariadenie 24
reproduktory 21
televízor 23
zariadenie USB 32
zvukové zariadenie 32
PROTECT 85
R
Rekordér diskov DVD 30
Režim A.F.D. 53
Režim filmov 53
Režim FM 50, 74
Režim hudby 54
S
Satelitný prijímač 28
Speaker Settings 65, 73
Stlmenie zvuku 43
Surround Settings 68, 74
Synchronizácia režimu
Theater/Theatre 60
System Settings 70, 75
Š
Šablóna pre reproduktory
34, 65, 73
Štandardná automatická
kalibrácia 72
T
Televízor 23
Test Tone 67
Testovací tón 72
U
Uložené stanice 51
Ú
Úroveň efektu 68
V
Videokamera 30
Videorekordér 30
Vlastná automatická
kalibrácia 72
Vstup 42
Vymazanie
diaľkový ovládač 77
pamäť 34
zvukové pole 57
Vypnutie systému 60
Vysoké tóny 68, 74
Výber scény 61
Z
Zariadenie USB 47
Zobrazenie informácií
na displeji 76
Zvukové pole 53
Ďalšie informácie
89SK
Sony Corporation
Download PDF

advertising