Sony | STR-DG720 | Sony STR-DG720 Návod na použitie

STR-DG720_SK.book Page 1 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
3-283-372-41(1)
Multikanálový
AV receiver
Návod na použitie
STR-DG720
© 2008 Sony Corporation
3-283-374-21(1)
Návod na jednoduché
nastavenie
STR-DG720
Sony Corporation © 2008
Slovensky
Tento návod na jednoduché nastavenie popisuje spôsob pripojenia DVD prehrávača, satelitného
prijímača alebo Set-top box zariadenia, Blu-ray Disc prehrávača, TVP, reproduktorov a subwoofera
tak, aby bola možná reprodukcia multikanálového priestorového (surround) zvuku. Podrobnosti
pozri tiež v návode na použitie receivera.
Na obrázkoch sú reproduktory označované ako  až .
 Predný reproduktor (ľavý)
 Predný reproduktor (pravý)
 Stredový reproduktor
 Surround reproduktor (ľavý)
 Surround reproduktor (pravý)
 Surround zadný reproduktor (ľavý)
 Surround zadný reproduktor (pravý)
 Subwoofer
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Uvedený obrázok zobrazuje príklad konfigurácie 7.1-kanáloveho systému reproduktorov
(sedem reproduktorov a jeden subwoofer). Podrobnosti pozri v návode na použitie receivera.
2: Zapojenie reproduktorov
Zapojte reproduktory podľa ich počtu a typu.
Reproduktorové káble
• Používajte reproduktorové káble vhodné pre rozmery miestnosti.
• Ak rozhodnete, ktorý kábel (farba alebo označenie) pripojíte do konektora plus (+) alebo mínus
(–), viac polaritu nemeňte a dodržujte takéto rozlíšenie.
Reproduktorové konektory
• Konektor  pripojte do konektora  na receiveri a konektor  pripojte do konektora 
na receiveri.
• Podrobnosti o pripojení reproduktorových káblov pozri v uvedenom obrázku.
Tlačidlo SPEAKERS (OFF/A/B)
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré chcete používať. Podrobnosti pozri v časti “7: Výber sady
reproduktorov” v návode na použitie receivera.
3: Pripojenie iných zariadení
Uvádzame príklad prepojenia receivera s inými zariadeniami. Podrobnosti o iných pripojeniach
a zariadeniach pozri v kroku 3 a 4 v časti “Začíname” v návode na použitie receivera.
4: Ako posledné zapojte všetky sieťové šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Podrobnosti pozri v časti “Pripojenie sieťovej šnúry” v návode na použitie receivera.
2SK
Návod na jednoduché nastavenie
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Návod na jednoduché nastavenie
3SK
2: Zapojenie reproduktorov
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB /
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
L
R
CENTER
L
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
FRONT A
L
A
R
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
L
R
L
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
CENTER
SPEAKERS
FRONT B
R
L
AKERS
4SK
A
Návod na jednoduché nastavenie
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
L
R
CENTER
L
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
SURROUND BACK SURROUND
R
L
R
L
A
SPEA
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
L
R
L
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
SURROUND BACK SURROUND
R
L
R
L
SPEA
A
Návod na jednoduché nastavenie
5SK
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
FRONT A
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
L
R
L
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
AUDIO
OUT
LINE
IN
B
SUB WOOFER
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
A
B
Reproduktorový kábel
Monofonický audio kábel
10 mm
6SK
Návod na jednoduché nastavenie
OUT
3: Pripojenie iných zariadení
Video zariadenia
Satelitný prijímač/
DVD
Set-top box
prehrávač
OUTPUT
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
Blu-ray Disc
prehrávač
OUTPUT
OUTPUT
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
L
R
CENTER
L
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
C
TV
C
SAT IN
ANTENNA
C
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
D
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
C
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
AUDIO
OUT
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
VIDEO 1
SUB WOOFER
INPUT
TVP
Káble používané na prepojenie (nedodávané)
C
D
HDMI kábel
Optický digitálny kábel
Poznámka
Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie tlačidla
pre výber zdroja vstupného signálu DVD. Podrobnosti pozri “Zmena priradení funkcií tlačidlu” v návode
na použitie receivera.
Návod na jednoduché nastavenie
7SK
5: Automatická kalibrácia nastavení
reproduktorov
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
Kalibračný mikrofón (dodávaný)
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
5: Automatická kalibrácia nastavení reproduktorov
Automatická kalibrácia umožní vykonať automatické nastavenia všetkých pripojených
reproduktorov, aby sa dosiahol želaný zvuk. Funkcia automatickej kalibrácie zabezpečí:
• Kontrolu prepojenia receivera a jednotlivých reproduktorov.
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých reproduktorov od miesta počúvania.
1
8SK
Pripojte dodávaný kalibračný mikrofón do konektora
AUTO CAL MIC na receiveri.
Návod na jednoduché nastavenie
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Nastavte kalibračný mikrofón do pozície počúvania. Nastavte ho do úrovne uší
napr. pomocou podstavca alebo statívu.
3
Stlačte AMP MENU, potom stlačte AUTO CAL.
Funkcia automatickej kalibrácie sa spustí.
Podrobnosti o funkcii automatickej kalibrácie pozri v kroku 8 v časti “Začíname”
v návode na použitie receivera.
Poznámky
• Medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky. Inak sa kalibrácia nevykoná
správne. Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky, aby sa predišlo chybám v meraní.
• Funkcia automatickej kalibrácie nedokáže identifikovať subwoofer. Všetky nastavenia subwoofera sa preto
uchovajú.
• Ak sú nízke frekvencie hlbšie než obľubujete, pomocou Menu SYSTEM nastavte veľkosť reproduktorov.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie receivera.
6: Nastavenie iných zariadení
Každé zariadenie je potrebné nastaviť tak, aby sa pri prehrávaní na pripojenom zariadení
správne reprodukoval zvuk z pripojených reproduktorov. Podrobnosti pozri v návode
na použitie príslušného zariadenia.
Po nastavení
Receiver je pripravený na prevádzku. Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
receivera.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
THEATRE
1
2
3
4
5
6
DVD/BD
MENU
7
>10
-
9
8
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AUTO CAL
AMP
MENU
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Návod na jednoduché nastavenie
9SK
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_02-03_STR-DG720.fm3-283-372-41(1)
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 2 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od
elektrickej siete.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je
možné likvidovať v netriedenom komunálnom
odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu
dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené
zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Informácia pre spotrebiteľov
v krajinách aplikujúcich legislatívu EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
2SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_02-03_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 3 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DG720. Označenie vášho modelu je
vyznačené v pravom dolnom rohu predného panela.
Ak nie je uvedené inak, ako príklad na obrázkoch
sa v tomto návode používa model s regionálnym
kódom CEL. Akékoľvek rozdiely v ovládaní sú
zreteľne vyznačené v texte, napríklad: “Len modely
s regionálnym kódom TH1”.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na dodávanom diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Zariadenie je tiež možné ovládať ovládacími
prvkami na receiveri, ak majú ovládacie prvky
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na DO.
Tento receiver disponuje technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
“x.v.Colour” a logo “x.v.Colour” sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
“BRAVIA” a
sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
Regionálne kódy
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v spodnej časti zadného panela zariadenia
(pozri obrázok nižšie).
FRONT A
L
CENTER
FRONT B
R
L
R
KERS
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa regionálneho
kódu sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom AA”.
Toto zariadenie je vybavené systémom Dolby*
Digital a Pro Logic Surround a tiež systémom
DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii na základe patentov USA č.:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 226 616; 6 487 535; 7 003 467; 7 212 872
a ďalších udelených a registrovaných patentov
v USA a v iných krajinách. DTS, DTS Digital
Surround, ES a Neo:6 sú ochranné známky a logá
DTS, symbol a DTS 96/24 sú obchodné značky
spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
3SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_04-04_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 4 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Obsah
Začíname
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov...... 5
1: Pripojenie a rozmiestnenie
reproduktorov ..........................................14
2: Pripojenie reproduktorov.........................15
3: Pripojenie k TVP .....................................17
4a: Pripojenie audio zariadení .....................18
4b: Pripojenie video zariadení .....................19
5: Pripojenie antén.......................................26
6: Príprava receivera a diaľkového
ovládania .................................................27
7: Výber sady reproduktorov.......................28
8: Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION) ..............................29
9: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE) .................33
Obnovenie výrobných nastavení
zvukových polí....................................... 56
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM rozhlasového vysielania........ 57
Uloženie rozhlasových staníc ..................... 58
Radio Data System (RDS) .......................... 61
(Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK)
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI)
Výber zariadenia..........................................34
Počúvanie/sledovanie signálu zo zariadenia........ 35
Používanie funkcie ovládania cez HDMI
pri funkcii “BRAVIA” Sync.................. 62
Príprava na funkciu ovládania cez HDMI ...... 64
Sledovanie DVD diskov (One-Touch Play) ......65
Reprodukcia zvuku z TVP cez reproduktory
pripojené k receiveru
(System Audio Control)......................... 66
Vypnutie receivera spolu s TVP
(System Power Off) ............................... 67
Ovládanie zosilňovača
Ďalšie operácie
Prehrávanie
Navigácia v ponukách Menu .......................37
Nastavenie úrovne (Menu LEVEL).............41
Nastavenie ekvalizéra (Menu EQ)...............42
Nastavenia surround zvuku (Menu SUR)....... 42
Nastavenia tunera (Menu TUNER) .............44
Nastavenia zvuku (Menu AUDIO)..............45
Nastavenia obrazu (Menu VIDEO) .............46
Nastavenia systému (Menu SYSTEM) .......47
Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(Menu A. CAL) ......................................50
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
audio signálom (INPUT MODE)........... 68
Reprodukcia digitálneho zvuku z iných zdrojov
vstupného signálu (DIGITAL ASSIGN)......68
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)....... 69
Pomenovanie zdrojov vstupného signálu ....... 71
Zmena zobrazení na displeji ....................... 72
Vypínací časovač (Sleep Timer)................. 72
Nahrávanie pomocou receivera .................. 73
Priestorový zvuk
Zmena priradení funkcií tlačidlu................. 74
Dolby Digital a DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT) .................51
Výber predprogramovaného
zvukového poľa ......................................53
Používanie len predných reproduktorov
(2CH STEREO)......................................55
Reprodukcia zvuku bez úprav
(ANALOG DIRECT) .............................56
Používanie DO
Ďalšie informácie
Slovník ........................................................ 75
Bezpečnostné upozornenia ......................... 77
Riešenie problémov .................................... 78
Technické údaje .......................................... 82
Index ...........................................Zadná strana
4SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 5 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Začíname
Začíname
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov
Predný panel
1
2
3
4
5
6
7
?/1
8
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
q;
9
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
ql qk
Názov
L AUDIO R
qj
qh qg qf qd
Funkcia
A ?/1
Stláčaním zapnete/vypnete
(zapnutie/
receiver (str. 27, 35, 36, 56).
pohotovostný
režim)
qs
Názov
qa
Funkcia
G INPUT MODE Výber režimu vstupného
signálu, ak je rovnaké
zariadenie pripojené do
digitálnych aj analógových
konektorov (str. 68).
B SPEAKERS
(OFF/A/B)
Stláčaním zvolíte sadu
predných reproduktorov
(str. 28).
H MASTER
VOLUME
C TUNING
MODE
Stláčaním alebo otáčaním
ovládate tuner (FM/AM)
(str. 57).
Otáčaním nastavíte hlasitosť
vo všetkých reproduktoroch
súčasne (str. 33, 34, 35, 36).
I MUTING
Zobrazuje aktuálny stav
zvoleného zariadenia alebo
zoznam voliteľných položiek
(str. 7).
Stlačením dočasne vypnete
zvuk.
Ďalším stlačením MUTING
zvuk obnovíte (str. 34).
J ANALOG
DIRECT
Počúvanie analógových
zdrojov signálu vo vysokej
kvalite (str. 56).
E Senzor
signálov DO
Príjem signálov z diaľkového
ovládania.
K INPUT
SELECTOR
F DISPLAY
Výber informácie zobrazenej
na displeji (str. 71).
Výber zdroja vstupného
signálu pre prehrávanie
(str. 34, 35, 36, 56, 57, 59, 60,
68, 71, 73).
TUNING +/–
D Displej
Pokračovanie
5SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 6 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Názov
Funkcia
L 2CH
Výber zvukového poľa
(str. 51).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
M SUR BACK
DECODING
Výber režimu dekódovania
surround zadných kanálov
(str. 43).
N SLEEP
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne (str. 72).
O DIMMER
Stláčaním nastavíte jas
displeja (str. 50).
P MEMORY/
ENTER
Uloženie stanice alebo
potvrdenie výberu po zvolení
nastavenia (str. 27, 59).
Q Konektory
VIDEO 2 IN/
PORTABLE
AV IN
Pripojenie prenosného audio/
video zariadenia ako
kamkordér alebo video hra
(str. 24, 34).
R Konektor
AUTO CAL
MIC
Pripojenie dodávaného
kalibračného mikrofónu
za účelom vykonania funkcie
automatickej kalibrácie
(str. 29).
S Konektor
PHONES
Pripojenie slúchadiel
(str. 78).
6SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 7 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Indikátory na displeji
2
3
SW
LFE
SP A ; D EX
SP B
L
C
R
SL
S
SR
4
5
; PLIIx
6
; PL
HDMI
7
OPT DTS -ES 96/24
COAX
NEO:6
8
9
MEMORY
D.RANGE
RDS ST
MONO
SBL SB SBR
qg
qf
qd
qs
qa
q;
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
A SW
Rozsvieti sa vtedy, ak je výber
subwoofera nastavený na
“YES” (str. 47) a na konektor
SUB WOOFER je vyvedený
audio signál.
E ; PL/
; PLII/
; PLIIx
B LFE
Rozsvieti sa pri prehrávaní
disku, ktorý obsahuje kanál
LFE (nízkofrekvenčný efekt)
a zvuk kanála LFE sa práve
reprodukuje.
C SP A/SP B
Svieti podľa práve zvolených
reproduktorov. Ani jeden
indikátor sa však nerozsvieti,
ak sú reproduktory vypnuté,
alebo sú pripojené slúchadlá.
D ; D/
; D EX
“; D” sa rozsvieti, keď
receiver dekóduje signály
vo formáte Dolby Digital.
“; D EX” sa rozsvieti, keď
receiver dekóduje signály
vo formáte Dolby Digital
Surround EX.
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
Dolby Digital musia byť
vykonané digitálne prepojenia
a INPUT MODE musí byť
nastavené na “AUTO”
(str. 68).
“; PL” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania
Pro Logic na dva kanály pre
získanie oddeleného výstupu
stredového a surround kanálov.
“; PLII” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania
dekodérom Pro Logic II
Movie/Music/Game
(Film/Hudba/Hry).
“; PLIIx” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania
dekodérom Pro Logic IIx
Movie/Music/Game
(Film/Hudba/Hry).
Ani jeden indikátor sa však
nerozsvieti, ak sú stredový
a surround reproduktory
nastavené na “NO” (str. 40)
a tlačidlom A.F.D. je zvolené
nejaké zvukové pole.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic
IIx nefunguje pri signáloch
formátu DTS ani pri signáloch
s vyššou vzorkovacou
frekvenciou než 48 kHz.
F OPT
Rozsvieti sa, keď je INPUT
MODE nastavené na “AUTO”
a ako zdroj signálu je digitálny
signál vstupujúci cez konektor
OPTICAL (str. 68).
Pokračovanie
7SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Začíname
1
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 8 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Názov
Funkcia
Názov
G DTS/
DTS-ES/
DTS 96/24
“DTS” sa rozsvieti, keď
receiver dekóduje signály DTS.
“DTS-ES” sa rozsvieti, keď
receiver dekóduje signály
DTS-ES.
“DTS 96/24” sa rozsvieti, keď
receiver dekóduje signály DTS
96/24 (96 kHz/24 bit).
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
DTS musia byť vykonané
digitálne prepojenia a INPUT
MODE musí byť nastavené
na “AUTO” (str. 68).
H MEMORY
Svieti, ak je aktivovaná nejaká
pamäťová funkcia, napr. Preset
Memory (str. 59) atď.
I Indikátory
pre tuner
Rozsvecujú sa, keď receiver
ladí rozhlasové stanice (str. 57)
atď.
Poznámka
“RDS” sa zobrazuje len pri
modeloch s regionálnymi
kódmi CEL, CEK.
J Indikátory
uloženej
stanice
(predvoľby)
Rozsvecujú sa, keď receiver
prijíma uložené rozhlasové
stanice (predvoľby).
Podrobnosti o ukladaní staníc
pozri str. 58.
O Indikátory
Písmená (L, C, R atď.) indikujú
prehrávaných práve prehrávaný kanál.
kanálov
Políčka okolo písmen
znázorňujú spôsob zmixovania
(založený na nastavení
reproduktorov) zdroja signálu
receiverom.
L
Predný ľavý
R
Predný pravý
C
Stredový (mono)
SL
Surround ľavý
SR
Surround pravý
S
Surround (monofonická alebo
surround zložky dosiahnuté
spracovaním Pro Logic)
SBL
Surround zadný ľavý
SBR
Surround zadný pravý
SB
Surround zadný
(surround zadné zložky
dosiahnuté 6.1-kanálovým
dekódovaním)
Príklad:
Formát záznamu
(Predný/Surround): 3/2.1
Výstupný kanál: Surround
reproduktory sú nastavené
na “NO” (str. 40)
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
K D.RANGE
Rozsvieti sa, keď je aktivovaná
kompresia dynamického
rozsahu (str. 38).
L NEO:6
Svieti, keď je aktívny dekodér
DTS Neo:6 Cinema/Music
(str. 52).
M COAX
Rozsvieti sa, keď je INPUT
MODE nastavené na “AUTO”
a ako zdroj signálu je digitálny
signál vstupujúci cez konektor
COAXIAL (str. 68).
N HDMI
Rozsvieti sa, keď receiver zistí
zariadenie pripojené do
konektora HDMI IN (str. 20).
Funkcia
SW
L
SL
C
R
SR
8SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 9 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Zadný panel
2
TV
ANTENNA
1
SAT IN
DVD IN
Začíname
1
3
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
7
TV
SAT
5
DVD
6
VIDEO 1
SUB WOOFER
5
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
Konektory
Pripojenie DVD
OPTICAL IN prehrávača atď.
Konektor
Konektor
COAXIAL
COAXIAL IN poskytuje vyššiu
kvalitu zvuku
(str. 22, 23).
Konektory
HDMI IN/
OUT*
Pripojenie DVD
prehrávača,
satelitného prijímača
alebo Blu-ray Disc
prehrávača. Obrazový
signál je vyvedený do
TVP alebo projektora
a zvukový signál je
možné vyviesť do
TVP alebo/a
reproduktorov
pripojených k tomuto
receiveru (str. 20).
B Časť ANTENNA
Konektor FM Pripojenie
ANTENNA
dodávanej FM
drôtovej antény
(str. 26).
Konektory AM Pripojenie
ANTENNA
dodávanej AM
rámovej antény
(str. 26).
SPEAKERS
4
C Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT
Konektory
Pripojenie DVD
Y, PB/CB, PR/CR prehrávača, TVP,
IN/OUT*
satelitného prijímača
Modrý
atď. Môžete sledovať
(PB/CB)
obrazový signál
Červený
vo vysokej kvalite
(PR/CR)
(str. 17–23).
Zelený
(Y)
D Časť SPEAKERS
Pripojenie
reproduktorov
(str. 15).
E Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
Biely
(L)
Červený
(R)
Čierny
Konektory
AUDIO
IN/OUT
Pripojenie Super
Audio CD
prehrávača alebo
CD prehrávača,
CD rekordéra atď.
(str. 18).
Konektor
Pripojenie
AUDIO OUT subwoofera (str. 15).
Pokračovanie
9SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 10 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
F Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Biely
(L)
Konektory
AUDIO
IN/OUT
Pripojenie VCR,
DVD prehrávača
atď. (str. 17–24).
Červený
(R)
Žltý
Konektory
VIDEO
IN/OUT*
Diaľkové ovládanie
Dodávaným diaľkovým ovládaním
RM-AAU023 môžete ovládať receiver
a audio/video zariadenia Sony, na ovládanie
ktorých ste DO nastavili (str. 74).
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
1
?/1
wa
Konektor
DMPORT
2
SYSTEM STANDBY
G DMPORT
Pripojenie
adaptéra
DIGITAL MEDIA
PORT (str. 70).
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
THEATRE
* Ak prepojíte konektor MONITOR OUT alebo
HDMI OUT s TVP alebo projektorom, môžete
sledovať zvolený vstupný obrazový signál
(str. 17).
1
w;
ql
2
3
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
qk
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
TV VOL
MASTER VOL
qj
qs
qh
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
qf
FM MODE
TV
qg
M
qd
X
x
10SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 11 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Názov
Funkcia
AV ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Stlačením zapnete/vypnete
audio/video zariadenia Sony,
na ovládanie ktorých je DO
naprogramované (str. 74).
Ak súčasne stlačíte aj tlačidlo
?/1 (B), vypnete receiver
spolu s ostatnými zariadeniami
Sony (SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkcia tlačidla AV ?/1
sa automaticky zmení vždy,
keď zvolíte zdroj vstupného
signálu pomocou tlačidiel pre
výber vstupného signálu (C).
B ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Zapnutie alebo vypnutie
receivera.
Aby sa vypli všetky
zariadenia Sony, stlačte
súčasne ?/1 a AV ?/1 (A)
(SYSTEM STANDBY).
C Tlačidlá pre
výber zdroja
vstupného
signálu
Stlačením jedného z tlačidiel
zvoľte požadované zariadenie.
Po stlačení ľubovoľného
z týchto tlačidiel sa zapne
receiver. Tlačidlá sú od výroby
priradené na ovládanie
zariadení Sony.
Môžete zmeniť priradenia
funkcií pre tlačidlá podľa
postupu v “Zmena priradení
funkcií tlačidlu” na str. 74.
D 2CH
Funkcia
F DVD/BD
MENU
Stlačením zobrazíte Menu
DVD alebo Blu-ray Disc
prehrávača na TV obrazovke.
Stláčaním V, v, B, b a
(Q) vykonávajte operácie
v Menu.
AUTO CAL
G D.TUNING
D.SKIP
H ENTER
MEMORY
E THEATRE
Automatické aktivovanie
optimálneho obrazu
vhodného pre filmy
a reprodukcie zvuku
z reproduktorov pripojených
k tomuto receiveru.
Poznámka
Toto tlačidlo funguje, len
ak je TVP kompatibilný
s režimom Theatre Mode.
Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
Prepínanie diskov
na meničoch diskov.
Stlačením potvrdíte zadanú
hodnotu po výbere predvoľby,
disku alebo skladby číselnými
tlačidlami na TVP, VCR
alebo satelitnom prijímači.
Stlačením uložíte stanicu.
Stlačením zobrazíte Menu
receivera. Stláčaním V, v, B,
ba
(Q) vykonávajte
operácie v Menu.
J TOOLS/
OPTIONS
Stlačením zobrazíte a zvolíte
voľby DVD alebo Blu-ray
Disc prehrávača.
Súčasným stlačením TOOLS/
OPTIONS a TV (O)
zobrazíte voľby aplikovateľné
pre TVP Sony.
K MUTING
Stlačením dočasne vypnete
zvuk.
Ďalším stlačením MUTING
zvuk obnovíte.
Súčasným stlačením
MUTING a TV (O) vypnete
zvuk na TVP.
L TV VOL
+a)/–
Súčasným stlačením TV VOL
+/– a TV (O) nastavíte
hlasitosť na TVP.
Výber zvukového poľa.
MUSIC
Stlačením potvrdíte výber
režimu priameho ladenia.
I AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
Aktivácia funkcie
automatickej kalibrácie.
MASTER
VOL +a)/–
Stlačte pre nastavovanie
úrovne hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne.
Pokračovanie
11SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Začíname
A TV ?/1
Súčasným stlačením TV ?/1
(zapnutie/
a TV (O) zapnete/vypnete
pohotovostný TVP.
režim)
Názov
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 12 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Názov
Funkcia
M MENU/HOME Stlačením zobrazíte Menu
VCR, DVD prehrávača,
satelitného prijímača alebo
Blu-ray Disc prehrávača
na TV obrazovke.
Súčasným stlačením MENU/
HOME a TV (O) zobrazíte
Menu TVP.
Stláčaním V, v, B, b a
(Q) vykonávajte operácie
v Menu.
N ./>b)
Názov
Funkcia
O TV
Súčasným stlačením TV
a tlačidla s oranžovou
potlačou sa aktivuje želaná
funkcia ovládania TVP.
P RETURN/
EXIT O
Stlačením
– obnovíte zobrazenie
predošlého Menu.
– vypnete Menu alebo OSD
zobrazenie VCR, DVD
prehrávača, satelitného
prijímača alebo Blu-ray
Disc prehrávača zobrazené
na TV obrazovke.
Súčasným stlačením
RETURN/EXIT O a TV
(O) obnovíte predchádzajúce
Menu alebo vypnete Menu
TVP, keď je Menu zobrazené
na TV obrazovke.
Q
Po stlačení DVD/BD MENU
(F), AMP MENU (I)
alebo MENU/HOME (M)
stláčaním V, v, B alebo b
volíte nastavenia. Potom
stlačením
potvrdíte výber,
ak ste predtým stlačili DVD/
BD MENU alebo MENU/
HOME.
Stlačením
tiež potvrdíte
výber receivera, VCR,
satelitného prijímača,
CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávača.
Prepínanie skladieb
v CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávači.
REPLAY < / Zopakovanie predošlej scény
ADVANCE < alebo zrýchlený posuv
v aktuálnej scéne vpred pri
VCR, DVD alebo Blu-ray
Disc prehrávači.
m/Mb)
Stlačením
– vyhľadávate skladby vpred/
vzad pri DVD prehrávači.
– spustíte zrýchlený posuv
vpred/vzad na VCR, CD/
Blu-ray Disc prehrávači.
Ha)b)
Spustenie prehrávania na
VCR, CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávači.
Xb)
Pozastavenie prehrávania
alebo nahrávania na VCR,
CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávači. (Tiež spustenie
nahrávania zo zariadenia
v režime pozastavenia
nahrávania.)
xb)
Zastavenie prehrávania na
VCR, CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávači.
TV CH +/–
Súčasným stlačením TV CH
+/– a TV (O) zvolíte
predvoľbu na TVP.
,
V/v/B/b
R DISPLAY
Výber informácie zobrazenej
na TV obrazovke pri VCR,
satelitnom prijímači, CD/DVD/
Blu-ray Disc prehrávači.
Súčasným stlačením
DISPLAY a TV (O) zobrazíte
na TV obrazovke TV
informácie.
S -/--
Stlačením zvolíte režim
zadávania kanálov, jednoalebo dvojciferne pri VCR.
Súčasným stlačením tlačidla
-/-- a TV (O) zvolíte režim
zadávania predvolieb jednoalebo dvojciferne pri TVP.
PRESET +/–
Stláčaním volíte
– uložené stanice (predvoľby).
– uložené stanice (predvoľby)
na VCR alebo satelitnom
prijímači.
TUNING +/–
Ladenie staníc.
>10
FM MODE
Výber monofonického alebo
stereofonického režimu
v pásme FM.
Zvolenie čísla skladieb nad
10 pri CD prehrávači.
CLEAR
Stlačením zrušíte chybu pri
stlačení nesprávneho
číselného tlačidla.
12SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 13 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Funkcia
T Číselné
tlačidlá
(číslo 5a))
Stlačením
– uložíte/vyvoláte uložené
stanice.
– zvolíte čísla skladieb
v CD/DVD/Blu-ray Disc
prehrávači. Stlačením
0/10 zvolíte skladbu č. 10.
– volíte čísla predvolieb
vo VCR alebo satelitnom
prijímači.
Súčasným stlačením
číselných tlačidiel a TV (O)
zvolíte TV predvoľby.
U TV INPUT
Súčasným stlačením tlačidla
TV INPUT a TV (O) zvolíte
zdroj vstupného signálu (TV
signál alebo video signál).
SLEEP
Začíname
Názov
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne.
a)
Tlačidlá 5, TV VOL +, MASTER VOL + a H
majú orientačné hmatové body. Orientačné
hmatové body používajte pri ovládaní receivera
na orientáciu medzi tlačidlami.
b) Toto tlačidlo je tiež funkčné pri ovládaní adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT. Podobnosti o funkcii
tlačidla pozri v návode na použitie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť popísané operácie
dostupné, alebo môžu pracovať odlišne než je
uvedené.
13SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 14 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
1: Pripojenie a rozmiestnenie reproduktorov
Receiver umožňuje používanie
7.1-kanálového systému reproduktorov
(7 reproduktorov a subwoofer).
Reprodukcia 5.1-/7.1-kanálového
zvuku
Pre maximálny efekt multikanálového
priestorového zvuku je potrebných
5 reproduktorov (dva predné, stredový
a dva surround reproduktory) a subwoofer
(5.1-kanálový zvuk).
Po pripojení jedného prídavného surround
zadného reproduktora (6.1-kanálový zvuk)
alebo dvoch prídavných surround zadných
reproduktorov (7.1-kanálový zvuk) sa sprístupní
možnosť vysokokvalitnej reprodukcie DVD
programov zaznamenaných vo formáte Surround
EX. Pozri “Používanie režimu dekódovania
surround zadného kanála (SB DEC)” (str. 43).
Príklad konfigurácie
7.1-kanálového systému
reproduktorov
Príklad konfigurácie
5.1-kanálového systému
reproduktorov
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
HSubwoofer
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
FSurround zadný reproduktor (ľavý)
GSurround zadný reproduktor (pravý)
HSubwoofer
Rady
• Keď pripojíte 6.1-kanálový systém reproduktorov,
surround zadný reproduktor pripojte za pozíciu
počúvania.
• Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú
smerovosť, môžete ho umiestniť kdekoľvek.
14SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 15 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
2: Pripojenie reproduktorov
Začíname
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
H
F
C
B
A
SAT IN
A
DVD IN
BD IN
OUT
HDMI
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
PR/
CR
MONITOR
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
Konektory SPEAKERS
FRONT Ba)
B
10 mm
G
E
D
B
A Monofonický audio kábel (nedodávaný)
B Reproduktorové káble (nedodávané)
APredný reproduktor A (ľavý)
BPredný reproduktor A (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
FSurround zadný reproduktor (ľavý)b)
GSurround zadný reproduktor (pravý)b)
HSubwooferc)
Pokračovanie
15SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 16 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
a)
Ak vlastníte ďalšiu sadu predných reproduktorov,
pripojte ju do konektorov SPEAKERS FRONT B.
Prepínačom SPEAKERS (OFF/A/B) na prednom
paneli (str. 28) môžete zvoliť tie predné
reproduktory, ktoré chcete používať.
b) Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, pripojte ho do konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK L.
c) Ak pripojíte subwoofer s funkciou automatického
prepínania do pohotovostného režimu,
pri sledovaní filmov túto funkciu vypnite.
Ak je funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu zapnutá (nastavenie On),
pri poklese úrovne vstupného signálu pre
subwoofer sa subwoofer automaticky prepína
do pohotovostného režimu a môže teda dôjsť
k vypnutiu reprodukcie zvuku zo subwoofera.
16SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 17 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
3: Pripojenie k TVP
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
TVP
Audio signály
A
Audio/video
signály
B
TV
C
SAT IN
ANTENNA
Video signály
DVD IN
D
BD IN
E
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
A Optický digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
D Zložkový video kábel (nedodávaný)
E Video kábel (nedodávaný)
Pokračovanie
17SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Začíname
Ak prepojíte konektor HDMI OUT alebo
MONITOR OUT s TVP, môžete sledovať
zvolený vstupný obrazový signál.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 18 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
• Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP
cez receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video
ani audio signál sa nebude prenášať.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
Rady
• Ak chcete zvuk TVP reprodukovať
z reproduktorov pripojených k receiveru, je nutné
– prepojiť výstupné audio konektory na TVP
s konektormi TV IN na receiveri.
– vypnúť zvuk na TVP alebo na TVP aktivovať
funkciu vypnutia zvuku (Muting).
• Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
4a: Pripojenie audio
zariadení
Pripojenie Super Audio CD/CD
prehrávača alebo CD rekordéra
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
Super Audio CD/CD prehrávača alebo CD
rekordéra. Pred pripájaním káblov odpojte
sieťovú šnúru.
Po pripojení všetkých audio zariadení
pokračujte “4b: Pripojenie video zariadení”
(str. 19).
Super Audio CD/
CD prehrávač/
CD rekordér
A
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
DVD
IN
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUB WOOFER
A Audio kábel (nedodávaný)
18SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 19 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
4b: Pripojenie video zariadení
Táto časť popisuje spôsob pripojenia video
zariadení k receiveru. Pred pripájaním pozri
prehľad “Pripájané zariadenie” nižšie, kde sú
uvedené čísla príslušných strán s pokynmi pre
pripájanie zariadení.
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte
“5: Pripojenie antén” (str. 26).
Začíname
Pripojenie zariadení
Prepájané vstupné/výstupné
video konektory
Kvalita obrazu závisí od konektorov
používaných na prepojenie. Pozri nasledovný
obrázok. Prepojenie zvoľte podľa typu
konektorov na pripájanom zariadení.
Y
PB/CB
HDMI
Pripájané zariadenie
PR/CR
VIDEO
COMPONENT VIDEO
Zariadenie
Str.
TVP
17
S konektorom HDMI
20
DVD prehrávač
22
Satelitný prijímač/Set-top box
23
DVD rekordér, VCR
24
Kamkordér, video hra atď.
24
Ak chcete pripojiť viacero
digitálnych zariadení, avšak nie
je voľný žiadny vstupný
konektor
Digitálne
Analógové
Vysoká kvalita obrazu
Poznámka
Zapnite receiver, ak video a audio signál
z prehrávacieho zariadenia prechádza do TVP cez
receiver. Ak receiver nie je zapnutý, video ani audio
signál sa nebude prenášať.
Pozri “Reprodukcia digitálneho zvuku z iných
zdrojov vstupného signálu (DIGITAL
ASSIGN)” (str. 68).
19SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 20 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
Pripojenie zariadení
s konektormi HDMI
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu DVD.
Podrobnosti pozri “Zmena priradení funkcií
tlačidlu” (str. 74).
• Vstup DVD môžete tiež premenovať, aby sa
zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu” (str. 71).
HDMI je skrátený názov pre High-Definition
Multimedia Interface (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením). Je to
rozhranie pre prenos video a audio signálov
v digitálnom formáte.
Satelitný prijímač
DVD prehrávač
Blu-ray Disc prehrávač
TVP, projektor atď.
Audio/video signály
Audio/video signály
Audio/video signály
Audio/video signály
A
TV
A
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
A
BD IN
A
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
A HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
20SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 21 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Vlastnosti HDMI prepojenia
Poznámky k HDMI prepojeniu
• Vstupný audio signál vstupujúci do
konektora HDMI IN je vyvedený na výstup
do reproduktorov a na výstup z konektora
HDMI OUT. Signál nie je vyvedený na iné
audio konektory.
• Video signál vstupujúci do konektora HDMI
IN je vyvedený len na výstup z konektora
HDMI OUT. Vstupný video signál nie je
vyvedený na výstup z konektorov VIDEO
OUT ani MONITOR OUT.
• Ak chcete počúvať zvuk z TV
reproduktorov, nastavte “AUDIO FOR
HDMI” na “TV+AMP” v Menu VIDEO
(str. 39). Ak nie je možné prehrávať
multikanálový záznam, nastavte “AMP”.
Zvuk sa však nebude reprodukovať
z reproduktorov TVP.
• Nie je možné vyviesť na výstup signály
multikanálovej/dvojkanálovej časti Super
Audio CD disku.
• Audio signály (vzorkovacia frekvencia,
dátový tok atď.) vysielané z konektora
HDMI môžu byť pripojeným zariadením
odmietnuté. Ak je obraz nekvalitný alebo
sa nereprodukuje zvuk zo zariadenia
pripojeného HDMI káblom, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Pri prepnutí vzorkovacej frekvencie, počtu
kanálov alebo zvukového formátu
výstupného audio signálu na prehrávacom
zariadení sa môže zvuk dočasne prerušiť.
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany autorských práv
(HDCP), obrazový a/alebo zvukový signál
z konektora HDMI OUT môže byť skreslený,
alebo nemusí byť vyvedený na výstup.
V takomto prípade skontrolujte technické
údaje pripojeného zariadenia.
• Pri HDMI prepojení je možné reprodukovať
len multikanálový lineárny PCM signál.
• Nastavte rozlíšenie obrazu na prehrávacom
zariadení na 720p, 1080i alebo 1080p, ak
sa cez HDMI prepojenie privádza výstupný
multikanálový audio signál s frekvenciou
96 kHz.
• Pred prehrávaním multikanálových
lineárnych PCM signálov si môže rozlíšenie
video signálu prehrávača vyžadovať
vykonanie určitých nastavení. Pozri návod
na použitie prehrávača.
• Podrobnosti pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
• Neodporúčame používať HDMI-DVI
konverzný kábel. Ak pripojíte HDMI-DVI
konverzný kábel k DVI-D zariadeniu,
zvukový a/alebo obrazový signál nemusí byť
vyvedený na výstup.
21SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Začíname
• Digitálny audio signál vysielaný HDMI
zariadením je možné reprodukovať
reproduktormi pripojenými k tomuto
receiveru. Takýto signál podporuje formát
Dolby Digital, DTS a lineárny PCM formát.
• Tento receiver podporuje prenos signálu
xvYCC.
• Tento receiver podporuje funkciu ovládania
cez HDMI. Podrobnosti pozri “Ovládanie
cez HDMI (Control for HDMI)” (str. 62).
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 22 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
Pripojenie DVD prehrávača
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu DVD.
Podrobnosti pozri “Zmena priradení funkcií
tlačidlu” (str. 74).
• Aby sa reprodukoval multikanálový digitálny
zvuk, vykonajte nastavenie výstupného
digitálneho audio signálu na DVD prehrávači.
Podrobnosti pozri v návode na použitie DVD
prehrávača.
Nasledovný obrázok zobrazuje spôsob
pripojenia DVD prehrávača.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov na
zariadení.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
DVD prehrávač
Audio signály
Video signály
A
TV
B
C
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
D
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
A Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Video kábel (nedodávaný)
D Zložkový video kábel (nedodávaný)
22SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 23 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte, ani príliš
neohýnajte.
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
satelitného prijímača alebo Set-top box
zariadenia.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov
na zariadení.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
Satelitný prijímač/Set-top box
Audio signály
A
Video signály
B
TV
C
D
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
A Optický digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Video kábel (nedodávaný)
D Zložkový video kábel (nedodávaný)
23SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Začíname
Pripojenie satelitného
prijímača/Set-top box
zariadenia
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 24 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio a video káble podľa konektorov na
zariadení.
Pripojenie zariadení s analógovým
video a audio konektorom
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
zariadenia s analógovými konektormi napr.
DVD rekordéra, VCR atď.
DVD rekordér, VCR
Audio signály
Video signály
A
TV
B
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
C
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
(Predný panel)
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
L AUDIO R
D
Kamkordér/video hra
atď.
A Audio kábel (nedodávaný)
B Video kábel (nedodávaný)
C Zložkový video kábel (nedodávaný)
D Audio/video kábel (nedodávaný)
24SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 25 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
Začíname
• Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
rekordéra, musíte zmeniť výrobné nastavenie
tlačidla pre výber zdroja vstupného signálu
VIDEO 1. Podrobnosti pozri “Zmena priradení
funkcií tlačidlu” (str. 74).
• Vstup VIDEO 1 môžete tiež premenovať, aby sa
zobrazoval na displeji receivera. Podrobnosti pozri
“Pomenovanie zdrojov vstupného signálu” (str. 71).
25SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 26 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
5: Pripojenie antén
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú
anténu.
Pred pripájaním antén odpojte sieťovú šnúru.
FM drôtová anténa (dodávaná)
AM rámová anténa
(dodávaná)
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
* Tvar konektora závisí od regionálneho kódu
receivera.
Poznámky
• Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej
od receivera a ostatných zariadení.
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne
narovnajte.
26SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 27 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom. Tento
postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty).
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
Sieťová šnúra
1,2
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
ANALOG
DIRECT
MUSIC
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
FRONT A
L
NT B
3
L
R
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Na 5 sekúnd držte zatlačené
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa striedavo zobrazuje
“PUSH” a “ENTER”.
Do elektrickej siete
3
Stlačte MEMORY/ENTER.
Najskôr sa krátko zobrazí “CLEARING”
a potom “CLEARED”.
Obnovia sa výrobné nastavenia všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
27SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Začíname
6: Príprava receivera
a diaľkového ovládania
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 28 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania
Vložte dve batérie R6 (veľkosť AA)
do diaľkového ovládania RM-AAU023.
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
7: Výber sady
reproduktorov
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré
chcete používať.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
SPEAKERS (OFF/A/B)
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Nepoužívajte mangánové batérie s spolu inými
typmi batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu
zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší
čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému
vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie tlačidiel v DO.
V takomto prípade znova priraďte funkcie
tlačidlám (str. 74).
Rada
Stláčaním SPEAKERS (OFF/A/B)
zvoľte sadu reproduktorov, ktorú
chcete používať.
Pre zvolenie
Rozsvieťte
Reproduktorov pripojených do
konektorov SPEAKERS FRONT A
SP A
Reproduktorov pripojených do
konektorov SPEAKERS FRONT B
SP B
Reproduktory vypnete stláčaním SPEAKERS
(OFF/A/B) dovtedy, kým sa na displeji
nevypne indikácia “SP A” aj “SP B”.
Poznámka
Ak sú k receiveru pripojené slúchadlá, stláčaním
SPEAKERS (OFF/A/B) nie je možné zvoliť sadu
predných reproduktorov.
Pri normálnom používaní by mali batérie vydržať
cca 3 mesiace. Ak už pomocou diaľkového
ovládania nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte
všetky batérie za nové.
28SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 29 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
(AUTO CALIBRATION)
Funkcia DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) umožňuje vykonať automatickú
kalibráciu ako:
• Kontrola prepojenia receivera a všetkých
reproduktorov.
• Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov.
• Zmeranie vzdialenosti jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.
Funkcia DCAC slúži na získanie správneho
vyváženia zvuku v konkrétnej miestnosti.
Úroveň hlasitosti a vyváženie reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa vašich
potrieb. Podrobnosti pozri “9: Nastavenie
úrovne hlasitosti a vyváženia reproduktorov
(TEST TONE)” (str. 33).
• Automatická kalibrácia nefunguje, ak sú pripojené
slúchadlá.
• Ak je pred automatickou kalibráciou zapnutá
funkcia vypnutia zvuku, táto funkcia
sa automaticky vypne.
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
Kalibračný mikrofón
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Pred vykonaním automatickej kalibrácie
rozmiestnite a pripojte reproduktory (str. 14, 15).
• Konektor AUTO CAL MIC je určený len
pre dodávaný kalibračný mikrofón.
Nepripájajte doňho iné mikrofóny. Mohli
by ste spôsobiť poškodenie receivera
a mikrofónu.
• Počas kalibrácie sa reprodukuje hlasný
zvuk. Hlasitosť zvuku nie je možné nastaviť.
Berte ohľad na deti a susedov.
• Automatickú kalibráciu vykonajte v tichom
prostredí, aby sa predišlo vplyvom šumov
a aby sa získali presnejšie merania.
• Medzi reproduktormi a kalibračným
mikrofónom nesmú byť žiadne prekážky.
Inak sa kalibrácia nevykoná správne.
Zo zóny merania odstráňte všetky prekážky,
aby sa predišlo chybám v meraní.
1
Pripojte dodávaný kalibračný
mikrofón do konektora AUTO
CAL MIC.
2
Nastavte kalibračný mikrofón.
Umiestnite kalibračný mikrofón do
pozície počúvania. Nastavte ho do úrovne
uší napr. pomocou podstavca alebo
statívu.
29SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Začíname
8: Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 30 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
3
Automatická kalibrácia
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
Meranie trvá niekoľko minút.
V tabuľke sú zobrazenia pri spustení
merania.
Prepínač
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Tlačidlá
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
THEATRE
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
2
1
MUTING
4
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
Stlačte AMP MENU.
Stlačte AUTO CAL.
Meranie sa do 5 sekúnd spustí a displej
sa prepína nasledovne:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Počas odpočítavania meranú zónu
opustite, aby sa nenarušilo meranie.
Meranie
Displej
Úroveň hluku
v prostredí
NOISE.CHK
Pripojenie
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE a SP
DET.*
Úroveň hlasitosti
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE a GAIN*
Vzdialenosť
reproduktorov
Striedavo sa zobrazuje
MEASURE
a DISTANCE*
* Počas merania svieti na displeji indikátor
príslušného reproduktora.
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
1
2
Meranie sa spustí.
Meranie sa dokončí.
Zobrazí sa “COMPLETE” a nastavenia
sa zaregistrujú.
Po dokončení
Odpojte kalibračný mikrofón od konektora
AUTO CAL MIC.
Poznámky
• Automatická kalibrácia nedokáže identifikovať
subwoofer. Všetky nastavenia subwoofera sa preto
uchovajú.
• Ak ste zmenili polohu reproduktorov, aby
sa správne reprodukoval surround zvuk,
odporúčame vykonať automatickú kalibráciu
znova.
30SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 31 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Rady
Chybové a výstražné hlásenia
Kódy chybových hlásení
a opatrenia
Kód
chybového
hlásenia
Príčina a opatrenie
ERROR 10
Prostredie je príliš hlučné. Počas
automatickej kalibrácie musí byť
ticho.
ERROR 11
Reproduktory sú príliš blízko
kalibračného mikrofónu.
Premiestnite reproduktory ďalej
od kalibračného mikrofónu.
ERROR 12
Nezistil sa žiadny reproduktor.
Skontrolujte zapojenie kalibračného
mikrofónu a znova zopakujte postup
automatickej kalibrácie.
ERROR 20
Nezistili sa predné reproduktory,
alebo sa zistil len jeden predný
reproduktor. Skontrolujte zapojenie
predných reproduktorov.
ERROR 21
Zistil sa len jeden surround
reproduktor. Skontrolujte zapojenie
surround reproduktorov.
ERROR 22
Surround zadný reproduktor
je pripojený len do konektorov
SPEAKERS SURROUND BACK R.
Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, pripojte ho
do konektorov SPEAKERS
SURROUND BACK L.
ERROR 23
Zistil sa surround zadný
reproduktor, ale surround
reproduktory nie sú pripojené.
Pripojte surround reproduktory.
Chybové hlásenia
Ak sa počas automatickej kalibrácie zistí
chyba, potom sa po každom meraní na displeji
cyklicky zobrazuje nasledovné chybové
hlásenie:
Kód chybového hlásenia t prázdne
zobrazenie t (kód chybového hlásenia t
prázdne zobrazenie)a) t PUSH t prázdne
zobrazenie t ENTER
a) Zobrazí sa, ak sa registruje viac než jedno chybové
hlásenie.
Odstránenie chyby
1 Poznačte si kód chybového hlásenia.
2 Stlačte .
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Odstráňte chybu.
Podrobnosti pozri “Chybové hlásenia
a riešenia”.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
kalibráciu znova (str. 30).
Keď sa zobrazí výstražné hlásenie
Počas automatickej kalibrácie poskytujú
výstražné hlásenia informácie o výsledkoch
merania. Výstražné hlásenia sa na displeji
cyklicky zobrazujú nasledovne:
Kód výstražného hlásenia t prázdne
zobrazenie t (kód výstražného hlásenia t
prázdne zobrazenie)b) t PUSH t prázdne
zobrazenie t ENTER
b) Zobrazí
sa, ak sa registruje viac než jedno
výstražné hlásenie.
Môžete zvoliť, aby sa výstražné hlásenie
ignorovalo, keď bude funkcia automatickej
kalibrácie automaticky vykonávať nastavenia.
Nastavenia je možné zmeniť aj manuálne.
Pokračovanie
31SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Začíname
• Po spustení automatickej kalibrácie:
– Meranú zónu opustite. Môžete narušiť meranie.
Dôvodom je, že reproduktory reprodukujú
testovacie signály.
– Počas merania nerobte hluk (meranie bude
presnejšie).
• Ak počas merania vykonáte nasledovné,
automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte ?/1 alebo MUTING.
– Stlačíte tlačidlá pre zdroj vstupného signálu
alebo otočíte INPUT SELECTOR na receiveri.
– Zmeníte úroveň hlasitosti.
– Pripojíte slúchadlá.
– Znova stlačíte AUTO CAL.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 32 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Manuálna zmena nastavení
1 Poznačte si kód výstražného hlásenia.
2 Stlačte .
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Vykonajte opatrenie popísané v “Kódy
Kód
Vysvetlenie a riešenie
výstražného
hlásenia
WARN. 75
Nie je správne nastavená
vzdialenosť surround zadného
ľavého reproduktora. Zmeňte
pozíciu surround zadného ľavého
reproduktora.d)
WARN. 76
Nie je správne nastavená
vzdialenosť surround zadného
pravého reproduktora. Zmeňte
pozíciu surround zadného pravého
reproduktora.d)
výstražných hlásení a riešenia” ďalej v texte.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
kalibráciu znova (str. 30).
Kódy výstražných hlásení
a riešenia
Kód
Vysvetlenie a riešenie
výstražného
hlásenia
WARN. 40
Prostredie je príliš hlučné. Počas
kalibrácie musí byť ticho.
WARN. 60
Nie sú správne vyvážené predné
reproduktory. Zmeňte pozíciu pre
predné reproduktory.c)
WARN. 62
Nie je správne nastavená úroveň
stredového reproduktora. Zmeňte
pozíciu stredového reproduktora.d)
WARN. 63
Nie je správne nastavená úroveň
surround ľavého reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround ľavého
reproduktora.d)
WARN. 64
Nie je správne nastavená úroveň
surround pravého reproduktora.
Zmeňte pozíciu surround pravého
reproduktora.d)
WARN. 65
Nie je správne nastavená úroveň
hlasitosti surround zadného ľavého
reproduktora. Zmeňte pozíciu surround
zadného ľavého reproduktora.d)
WARN. 66
Nie je správne nastavená úroveň
hlasitosti surround zadného
pravého reproduktora. Zmeňte
pozíciu surround zadného pravého
reproduktora.d)
WARN. 70
Nie je správne nastavená vzdialenosť
pre predné reproduktory. Zmeňte
pozíciu pre predné reproduktory.c)
WARN. 72
Nie je správne nastavená vzdialenosť
stredového reproduktora. Zmeňte
pozíciu stredového reproduktora.d)
WARN. 73
Nie je správne nastavená
vzdialenosť surround ľavého
reproduktora. Zmeňte pozíciu
surround ľavého reproduktora.d)
WARN. 74
Nie je správne nastavená
vzdialenosť surround pravého
reproduktora. Zmeňte pozíciu
surround pravého reproduktora.d)
c) Podrobnosti
pozri “Vzdialenosť predných
reproduktorov” (str. 48).
d) Podrobnosti pozri “Rada” na str. 49.
32SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_05-33_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 33 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
5
Postupne v slede bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón:
Predný ľavý t Stredový t Predný
pravý t Surround pravý t Surround
zadný pravý* t Surround zadný ľavý*
t Surround ľavý t Subwoofer
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
použite testovací tón.
* Testovací tón nezaznieva len zo
– surround zadného ľavého a pravého
reproduktora, ak sú surround zadné
reproduktory nastavené na “DUAL”.
– surround zadného ľavého reproduktora,
ak sú surround zadné reproduktory
nastavené na “SINGLE”.
Rada
Toto zariadenie používa testovací tón s frekvenciou
oscilujúcou okolo 800 Hz.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
6
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Tlačidlo
pre výber
zdroja
vstupného
signálu
THEATRE
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
Rady
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
3
4
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete
nastaviť súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–.
Môžete tiež používať MASTER VOLUME
na receiveri.
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
1
TV VOL
MASTER VOL
2-5
Stlačením
Menu.
alebo b zobrazte
Stláčaním V/v zvoľte “T. TONE”.
Stlačením
parameter.
Nastavte úroveň a vyváženie
jednotlivých reproduktorov
v Menu LEVEL tak, aby v mieste
počúvania zaznel testovací tón
z každého reproduktora
rovnako.
Podrobnosti pozri “Nastavenie úrovne
(Menu LEVEL)” (str. 41).
DVD/BD
MENU
4
Stláčaním V/v zvoľte “T. TONE Y”.
alebo b potvrďte
7
Opakovaním krokov 1 až 5
zvoľte “T. TONE N”.
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo
pre výber zdroja vstupného signálu.
Reprodukcia testovacieho tónu sa zruší.
Ak sa testovací tón
nereprodukuje
• Reproduktorové káble môžu byť nesprávne
zapojené.
• Reproduktorové káble môžu byť skratované.
Poznámka
Testovací tón nezaznieva, keď je zvolená funkcia
ANALOG DIRECT.
33SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Začíname
9: Nastavenie úrovne
hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_34-36_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 34 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Prehrávanie
Výber zariadenia
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
Zvolený zdroj
signálu
[Displej]
Zariadenia, ktorých
zvuk je možné
prehrávať
DVD
[DVD]
DVD prehrávač atď.
pripojený do konektora
DVD
SAT
[SAT]
Satelitný prijímač atď.
pripojený do konektora
SAT
TV
[TV]
TVP atď. pripojený
do konektora TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD/
CD-R]*
Super Audio CD/CD
prehrávač/CD rekordér
atď. pripojené do
konektora SA-CD/CD/
CD-R.
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
TUNER
Vstavaný tuner
[Pásmo FM alebo
AM]
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
>10
-
AUTO CAL
D.TUNING
0/10
CLEAR
TOOLS/
OPTIONS MUTING
DISPLAY
* Na displeji roluje “VIDEO 2/PORTABLE
AV” a “SA-CD/CD/CD-R”, potom sa podľa
situácie zobrazí “VIDEO 2” a “SA-CD/CD”.
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
3
2
Zapnite pripojené zariadenie
a spustite prehrávanie.
3
Stláčaním MASTER VOL +/–
nastavte hlasitosť.
O
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja signálu zvoľte
požadovaný zdroj signálu.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
Indikácia pre zvolený vstup (zdroj
vstupného signálu) sa zobrazí na displeji.
Môžete tiež používať MASTER
VOLUME na receiveri.
Vypnutie zvuku
Stlačte MUTING.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete receiver.
Zvolený zdroj
signálu
[Displej]
Zariadenia, ktorých
zvuk je možné
prehrávať
DMPORT
[DMPORT]
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT pripojený
do konektora DMPORT
VIDEO 1
[VIDEO 1]
DVD rekordér, VCR atď.
pripojené do konektora
VIDEO 1
Ochrana pred poškodením
reproduktorov
VIDEO 2
[VIDEO 2/
PORTABLE
AV]*
Kamkordér, video hra
atď. pripojené do
konektora VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV IN
Pred vypnutím receivera znížte úroveň
hlasitosti.
BD
[BD]
Blu-ray Disc prehrávač
atď. pripojený do
konektora BD
34SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_34-36_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 35 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Počúvanie/sledovanie signálu zo zariadenia
Reprodukcia zvuku zo Super Audio CD/CD prehrávača
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
2
3
?/1
MASTER VOLUME
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
TUNING MODE
AUTO CAL
D.TUNING
9
Prehrávanie
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
5
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
AUTO CAL MIC
MUTING
MEMORY/
ENTER
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
3
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
TV VOL
MASTER VOL
PHONES
5
VIDEO
L AUDIO R
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Poznámky
• Pokyny sa vzťahujú na Super
Audio CD prehrávač Sony.
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie Super Audio CD
alebo CD prehrávača.
Rada
Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre danú hudbu.
Podrobnosti pozri str. 53.
Odporúčané zvukové polia:
Vážna hudba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert naživo: CONCERT
1
Zapnite Super Audio CD/CD prehrávač
a na nosič položte disk.
2
3
Zapnite receiver.
Stlačte SA-CD/CD.
Pre výber “SA-CD/CD/CD-R” môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
4
5
6
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania Super Audio CD/
CD disku vyberte disk a vypnite receiver aj
Super Audio CD/CD prehrávač.
35SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_34-36_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 36 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Sledovanie DVD/Blu-ray Disc médií
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
2
3
?/1
MASTER VOLUME
THEATRE
4
7
-
8
0/10
TUNING MODE
AUTO CAL
D.TUNING
TUNING
DISPLAY
INPUT MODE
6
5
>10
DVD/BD
MENU
9
6
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
PHONES
6
O
DIMMER
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
TV VOL
MASTER VOL
VIDEO
L AUDIO R
MUTING
3
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Poznámky
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP a DVD/Blu-ray
Disc prehrávača.
• Ak sa nereprodukuje
multikanálový zvuk,
skontrolujte nasledovné.
– Receiver je nutné pripojiť
k DVD/Blu-ray Disc
prehrávaču cez digitálne
prepojenie.
– Výstupný digitálny audio
signál z DVD/Blu-ray Disc
prehrávača musí byť správne
nastavený.
1
2
3
Zapnite TVP aj DVD/Blu-ray Disc prehrávač.
Zapnite receiver.
Ak chcete sledovať DVD, stlačte DVD,
ak chcete sledovať Blu-ray Disc médium,
stlačte BD.
Na výber “DVD” alebo “BD” môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie DVD
prehrávača, musíte zmeniť výrobné nastavenie tlačidla pre
výber zdroja vstupného signálu DVD. Podrobnosti pozri
“Zmena priradení funkcií tlačidlu” (str. 74).
Rady
4
• Ak je to potrebné, nastavte
zvukový formát prehrávaného
disku.
• Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre daný film/hudbu.
Podrobnosti pozri str. 53.
Odporúčané zvukové polia:
Filmy: C.ST.EX
Hudba: CONCERT
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazil obraz z DVD/Blu-ray Disc
prehrávača.
5
6
7
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania DVD/Blu-ray Disc
média vyberte disk a vypnite receiver, TVP
aj DVD/Blu-ray Disc prehrávač.
36SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 37 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Ovládanie zosilňovača
Stlačte B.
Navigácia v ponukách
Menu
Vypnutie Menu
Stlačte AMP MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia môžu byť na
displeji zobrazené nevýrazne. Znamená to, že sú
nedostupné, alebo sa nedajú meniť.
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
1
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
2-6
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
Stláčaním V/v zvoľte
požadované Menu.
3
Stlačením
Menu.
4
Stláčaním V/v zvoľte
parameter, ktorý chcete
nastavovať.
5
Stlačením
parameter.
6
Stláčaním V/v zvoľte
požadované nastavenie.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
37SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Cez ponuky Menu môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, aby ste si prispôsobili
nastavenia receivera.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 38 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Prehľad ponúk Menu
V jednotlivých ponukách Menu sú dostupné
nasledovné voľby. Podrobnosti o navigácii
v ponukách Menu pozri str. 37.
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Výrobné
nastavenie
LEVEL
[1-LEVEL]
(str. 41)
Testovací tóna) [T. TONE]
T. TONE N, T. TONE Y
T. TONE N
Vyváženie predných
reproduktorova) [FRT BAL]
BAL. L +1 až BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 až BAL. R +8
Úroveň hlasitosti stredového
reproduktora [CNT LVL]
CNT –10 dB až CNT +10 dB
(1 dB kroky)
EQ
[2-EQ]
(str. 42)
SUR
[3-SUR]
(str. 42)
CNT 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
SUR L –10 dB až SUR L +10 dB
ľavého reproduktora [SL LVL] (1 dB kroky)
SUR L 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
SUR R –10 dB až SUR R +10 dB
pravého reproduktora [SR LVL] (1 dB kroky)
SUR R 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
SB –10 dB až SB +10 dB
zadného reproduktorab) [SB LVL] (1 dB kroky)
SB 0 dB
Úroveň hlasitosti surround
zadného ľavého reproduktorac)
[SBL LVL]
SBL –10 dB až SBL +10 dB
(1 dB kroky)
SBL 0 dB
SBR –10 dB až SBR +10 dB
Úroveň hlasitosti surround
zadného pravého reproduktorac) (1 dB kroky)
[SBR LVL]
SBR 0 dB
Úroveň hlasitosti subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB až SW +10 dB
(1 dB kroky)
SW 0 dB
Kompresor dynamického
rozsahu a)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Zapnutie/vypnutie ekvalizéra a) EQ OFF, EQ ON
[EQ]
EQ OFF
Nastavenie hlbokých tónov
predných reproduktorova)
[BASS LVL]
BASS –6 dB až BASS +6 dB
(1 dB kroky)
BASS 0 dB
Nastavenie vysokých tónov
predných reproduktorova)
[TRE LVL]
TRE –6 dB až TRE +6 dB
(1 dB kroky)
TRE 0 dB
Výber zvukového poľaa)
[S.F. SELCT]
Podrobnosti pozri “Priestorový zvuk” A.F.D. AUTO
(str. 51).
pre: VIDEO 1, 2,
BD, DVD, SAT;
2CH ST. pre:
TV, SA-CD/CD,
TUNER,
DMPORT
Režim dekódovania surround
zadného kanálaa) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Úroveň efektua) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
38SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 39 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Výrobné
nastavenie
TUNER
[4-TUNER]
(str. 44)
Režim príjmu v pásme FMa)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Pomenovanie predvolieba)
[NAME IN]
Podrobnosti pozri “Pomenovanie
uložených staníc” (str. 60).
AUDIO
[5-AUDIO]
(str. 45)
Priorita dekódovania vstupného DEC. PCM, DEC. AUTO
digitálneho audio signálua)
[DEC. PRI.]
Výber jazyka pri digitálnom
vysielanía) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
Synchronizácia výstupného
audio a video signálua)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. N, A.V.SYNC. Y
A.V.SYNC. N
Priradenie digitálneho audio
vstupua) [D. ASSIGN]
Podrobnosti pozri “Reprodukcia
digitálneho zvuku z iných zdrojov
vstupného signálu (DIGITAL
ASSIGN)” (str. 68).
Podrobnosti pozri “Pomenovanie
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálua) [NAME IN] zdrojov vstupného signálu” (str. 71).
VIDEO
[6-VIDEO]
(str. 46)
Audio signál pre HDMIa)d)
[AUDIO FOR HDMI]
AMP, TV+AMP
AMP
Ovládanie cez HDMIa)d)
[CONTROL FOR HDMI]
CTRL OFF, CTRL ON
CTRL OFF
Pomenovanie zdrojov
Podrobnosti pozri “Pomenovanie
vstupného signálua) [NAME IN] zdrojov vstupného signálu”.
(str. 71).
Pokračovanie
39SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie zosilňovača
DEC. PCM pre:
SA-CD/CD;
DEC. AUTO
pre:
VIDEO 1, 2,
BD, DVD,
SAT, TV
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 40 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Výrobné
nastavenie
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(str. 47)
Subwoofera)
[SW SPK]
NO, YES
YES
Predné reproduktorya)
[FRT SPK]
SMALL, LARGE
LARGE
Stredový reproduktora)
[CNT SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround reproduktorya)
[SUR SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround zadné reproduktorya) NO, SINGLE, DUAL
[SB SPK]
A. CAL
[8-A. CAL]
(str. 50)
DUAL
Vzdialenosť predných
reproduktorova) [FRT DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť stredového
reproduktoraa) [CNT DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround ľavého
reproduktoraa)
[SL DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround pravého
reproduktoraa)
[SR DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround zadného
reproduktoraa)b) [SB DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround zadného
ľavého reproduktoraa)c)
[SBL DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround zadného
pravého reproduktoraa)c)
[SBR DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0.1 m krok)
DIST. 3.0 m
Poloha surround
reproduktorova)
[SUR POS.]
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO
SIDE/LO
Medzná frekvencia výhybiek
reproduktorova)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz až CRS > 160 Hz
(10 Hz krok)
CRS > 100 Hz
Jas displejaa)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Automatická kalibráciaa)
[AUTO CAL]
A.CAL NO, A.CAL YES
A.CAL NO
a)
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
parameter je dostupný, len ak sú surround zadné reproduktory nastavené na “SINGLE”.
c)
Tento parameter je dostupný, len ak sú surround zadné reproduktory nastavené na “DUAL”.
d)
Na displeji roluje “AUDIO FOR HDMI” a “CONTROL FOR HDMI”, potom sa podľa situácie zobrazí
“AUDIO” a “CONTROL”.
b) Tento
40SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 41 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
a)
Nastavenie úrovne
(Menu LEVEL)
Parametre Menu LEVEL
x T. TONE (Testovací tón)
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
môžete použiť testovací tón. Podrobnosti pozri
“9: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)” (str. 33).
x FRT BAL (Vyváženie predných
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi ľavým
a pravým predným reproduktorom.
x CNT LVL (Úroveň hlasitosti
stredového reproduktora)
x SL LVL (Úroveň hlasitosti
surround ľavého reproduktora)
x SR LVL (Úroveň hlasitosti
surround pravého reproduktora)
x D. RANGE (Kompresor
dynamického rozsahu)
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Funkcia môže byť užitočná pri
sledovaní filmov neskoro v noci pri nízkych
hlasitostiach. Kompresia dynamického
rozsahu je možná len pri zdrojoch signálu
kódovaných systémom Dolby Digital.
• COMP. OFF
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
• COMP. STD
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom
nahrávania.
• COMP. MAX
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
Rada
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital.
Štandardné nastavenie je “COMP. STD”, kompresia
je však veľmi mierna. Odporúčame preto nastavenie
“COMP. MAX”. Toto nastavenie výborne
komprimuje dynamický rozsah a umožňuje
sledovanie filmov neskoro v noci pri nízkej úrovni
hlasitosti. Na rozdiel od analógových
obmedzovačov sú úrovne predvolené a poskytujú
veľmi prirodzenú kompresiu.
x SB LVL (Úroveň hlasitosti
surround zadného
reproduktora)a)
x SBL LVL (Úroveň hlasitosti
surround zadného ľavého
reproduktora)b)
x SBR LVL (Úroveň hlasitosti
surround zadného pravého
reproduktora)b)
x SW LVL (Úroveň hlasitosti
subwoofera)
41SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Menu LEVEL umožňuje nastaviť vyváženie
a úroveň hlasitosti jednotlivých
reproduktorov. Nastavenia dostupné v tomto
Menu sa aplikujú pre všetky zvukové polia.
V ponukách Menu zvoľte “1-LEVEL”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 37)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 38).
Tento parameter je dostupný, len ak sú surround
zadné reproduktory v Menu SYSTEM nastavené
na “SINGLE”.
b)
Tento parameter je dostupný, len ak sú surround
zadné reproduktory v Menu SYSTEM nastavené
na “DUAL”.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 42 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Nastavenie ekvalizéra
(Menu EQ)
Menu EQ umožňuje nastaviť zvukovú
charakteristiku (úroveň hlbokých/vysokých
tónov) predných reproduktorov.
V ponukách Menu zvoľte “2-EQ”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 37)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 38).
Nastavenia surround
zvuku (Menu SUR)
Menu SUR umožňuje zvoliť požadované
zvukové pole.
V ponukách Menu zvoľte “3-SUR”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 37)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 38).
Parametre Menu SUR
Parametre Menu EQ
x EQ
(Zapnutie/vypnutie ekvalizéra)
Zapnutie alebo vypnutie ekvalizéra.
• EQ OFF
Ekvalizér je vypnutý.
• EQ ON
Ekvalizér je zapnutý.
x BASS LVL (Úroveň nízkych
tónov predných reproduktorov)
x TRE LVL (Úroveň vysokých
tónov predných reproduktorov)
Poznámky
• Táto funkcia nepracuje pri signáloch so
vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
• Ak počas príjmu DTS 96/24 signálu nastavíte
ekvalizér, signál sa vyvedie na výstup len pri 48 kHz.
x S.F. SELCT
(Výber zvukového poľa)
Môžete zvoliť požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Priestorový zvuk” (str. 51).
Poznámka
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu
receiver pre takýto zdroj vstupného signálu
automaticky aplikuje zvukové pole, ktoré bolo pri
tomto zdroji vstupného signálu použité naposledy
(Sound Field Link). Napríklad ak je zvolené
zvukové pole “HALL” pre zdroj vstupného signálu
DVD, potom zmeníte zdroj signálu a následne
obnovíte počúvanie zdroja signálu DVD, opäť sa
automaticky pre tento zdroj signálu aplikuje
zvukové pole “HALL”.
x SB DEC (Režim dekódovania
surround zadného kanála)
Výber režimu dekódovania surround zadných
kanálov. Podrobnosti pozri “Používanie
režimu dekódovania surround zadného kanála
(SB DEC)” (str. 43).
x EFFECT (Úroveň efektu)
Umožňuje nastaviť “úroveň prítomnosti”
aktuálneho priestorového (surround) efektu pre
zvukové polia zvolené tlačidlom MOVIE alebo
MUSIC a pre zvukové pole “HP THEA”.
• EFCT. MIN
Priestorový efekt je minimálny.
• EFCT. STD
Priestorový efekt je štandardný.
• EFCT. MAX
Priestorový efekt je maximálny.
42SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 43 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Používanie režimu dekódovania
surround zadného kanála
(SB DEC)
Typy funkcií dekódovania
surround zadného kanála
x SB OFF
Dekódovanie pre surround zadný kanál
sa nevykoná.
Pre dekódovanie zadného surround kanála
sa bez ohľadu na 6.1-kanálovú dekódovaciu
informáciua) aplikuje systém Dolby Digital
EX, ak je výstupný signál 6.1-kanálový.
Vstupný tok
Výstupný Dekódovanie pre
kanál
surround zadný
kanál
Dolby Digital
5.1
6.1e)
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
Dolby Digital
5.1
7.1
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital
Surround EXb)
7.1
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Pro Logic IIx
DTS 5.1
7.1
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
DTS-ES
Matrix 6.1c)
7.1
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1d)
7.1
Matrix dekodér
s podporou formátu
Dolby Digital EX
x SB AUTO
Ak vstupný tok obsahuje 6.1-kanálovú
dekódovaciu informáciua), za účelom
dekódovania surround zadného kanála
sa aplikuje príslušné dekódovanie.
Vstupný tok
Výstupný Dekódovanie pre
kanál
surround zadný
kanál
Dolby Digital
5.1
5.1e)
—
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Maticový (Matrix)
dekodér s podporou
formátu Dolby
Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
e)
—
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete
dekódovanie
Dolby Digital
Surround EXb)
7.1
Matrix dekodér
podporujúci formát
Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES
Matrix 6.1c)
7.1
DTS Matrix
dekódovanie
DTS-ES
Discrete 6.1d)
7.1
DTS Discrete
dekódovanie
DTS Matrix
dekódovanie
a) 6.1-kanálové
dekódovacie označenie je
informácia zaznamenaná napr. na DVD diskoch.
Digital DVD disk obsahujúci informáciu
Surround EX. Web-stránka spoločnosti Dolby
Corporation vám pomôže pri identifikácii filmov
Surround EX.
c) Záznam kódovaný s označujúcou informáciou
obsahuje DTS-ES Matrix aj 5.1-kanálové signály.
d) Záznam kódovaný s 5.1-kanálovými signálmi
a rozšíreným tokom vytvoreným pre konverziu
týchto signálov do 6.1 oddelených kanálov.
Oddelené 6.1-kanálové signály sú špecifické pre
DVD disky a nepoužívajú sa v kinosálach.
e)
Keď pripojíte dva surround zadné reproduktory,
výstupný signál bude 7.1-kanálový.
b) Dolby
Pokračovanie
43SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Dekódovaním surround zadného signálu DVD
programov (atď.) zaznamenaných vo formáte
Dolby Digital Surround EX, DTS-ES Matrix
alebo DTS-ES Discrete 6.1 atď. môžete
reprodukovať surround zvuk presne podľa
predstáv tvorcov filmu.
Režim dekódovania pre surround zadný kanál
zvoľte pomocou “SB DEC” v Menu SUR (str. 42).
x SB ON
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 44 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
• V režime Dolby Digital EX nemusí byť počuť zvuk
zo surround zadného reproduktora. Niektoré disky
neobsahujú informáciu Dolby Digital Surround
EX, aj keď sa na obale nachádza logo Dolby
Digital EX. V takomto prípade zvoľte “SB ON”.
• Režim dekódovania pre surround zadný kanál
môžete zvoliť len vtedy, ak je zvolený režim
A.F.D. Táto funkcia sa však zruší, ak zvolíte Dolby
Pro Logic IIx.
Nastavenia tunera
(Menu TUNER)
Menu TUNER umožňuje špecifikovať režim
príjmu v pásme FM a pomenovať uložené
stanice.
V ponukách Menu zvoľte “4-TUNER”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 37)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 38).
Parametre Menu TUNER
x FM MODE
(Režim príjmu v pásme FM)
• FM AUTO
Pri stereo vysielaní stanice bude receiver
dekódovať signál ako stereo signál.
• FM MONO
Bez ohľadu sa signál pri vysielaní stanice
bude receiver dekódovať signál ako mono
signál.
x NAME IN
(Pomenovanie predvolieb)
Umožňuje pomenovanie uložených staníc.
Podrobnosti pozri “Pomenovanie uložených
staníc” (str. 60).
44SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 45 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Nastavenia zvuku
(Menu AUDIO)
Parametre Menu AUDIO
x DEC. PRI. (Priorita dekódovania
vstupného digitálneho audio
signálu)
Umožňuje nastavenie vstupného režimu
pre digitálny vstupný signál do konektorov
DIGITAL IN a HDMI IN.
• DEC. PCM
Pri zvolení signálu z konektora DIGITAL
IN, majú prioritu PCM signály (aby sa
predišlo výpadkom zvuku pri spustení
prehrávania).
Keď sú však na vstupe iné signály,
v závislosti od formátu sa zvuk nemusí
reprodukovať. V takomto prípade nastavte
túto položku na “DEC. AUTO”. Ak je
zvolený signál z HDMI IN konektora, na
výstup z pripojeného prehrávača sú
vyvedené len signály PCM. Ak sa prijmú
signály v akomkoľvek inom formáte,
nastavte túto položku na “DEC AUTO”.
• DEC. AUTO
Automatické prepínanie vstupného režimu
medzi DTS, Dolby Digital alebo PCM.
Poznámka
Ak nastavíte “DEC. AUTO” a pri spustení
prehrávania dochádza k výpadkom zvuku pri
používaní digitálnych audio konektorov (napr. CD
prehrávač), nastavte “DEC. PCM”.
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom
vysielaní. Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
signálu Dolby Digital.
• DUAL M/S (Hlavný/Vedľajší)
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať
hlavný zvuk a súčasne bude pravý predný
reproduktor reprodukovať vedľajší zvuk.
• DUAL M (Hlavný)
Reproduktory budú reprodukovať hlavný
zvuk (jazyk).
• DUAL S (Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší
zvuk (jazyk).
• DUAL M+S (Hlavný + Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať
zmixovaný hlavný aj vedľajší zvuk (jazyk).
x A.V. SYNC. (Synchronizácia
výstupného audio a video
signálu)
• A.V.SYNC. N (Nie) (Čas oneskorenia: 0 ms)
Výstupný zvukový signál nie je oneskorený.
• A.V.SYNC. Y (Áno) (Čas oneskorenia: 60 ms)
Výstupný zvukový signál je oneskorený tak,
aby bolo oneskorenie medzi zvukom a obrazom
minimálne.
Poznámky
• Tento parameter je užitočný, ak používate rozmerný
LCD, alebo plazmový TVP alebo projektor.
• Tento parameter je dostupný, len ak používate
zvukové pole zvolené tlačidlami 2CH alebo A.F.D.
• Tento parameter nie je dostupný, ak:
– Sú na vstupe signály so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Prijíma sa multikanálový lineárny PCM signál
cez konektor HDMI IN.
– Používa sa funkcia ANALOG DIRECT.
x D. ASSIGN (Priradenie
digitálneho audio vstupu)
Digitálny audio vstup môžete priradiť inému
zdroju vstupného signálu. Podrobnosti pozri
“Reprodukcia digitálneho zvuku z iných zdrojov
vstupného signálu (DIGITAL ASSIGN)” (str. 68).
x NAME IN (Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu)
Umožňuje pomenovanie zdrojov vstupného
signálu. Podrobnosti pozri “Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu” (str. 71).
45SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Menu AUDIO umožňuje nastaviť zvuk podľa
preferencií.
V ponukách Menu zvoľte “5-AUDIO”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 37)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 38).
x DUAL (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 46 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Nastavenia obrazu
(Menu VIDEO)
Menu VIDEO umožňuje vykonávať rôzne
nastavenia pre zdroj signálu HDMI
a pomenovať zdroje vstupného signálu.
V ponukách Menu zvoľte “6-VIDEO”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 37)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 38).
x CONTROL FOR HDMI
(Ovládanie cez HDMI)
Zapnutie/vypnutie funkcie ovládania cez
HDMI. Podrobnosti pozri “Ovládanie cez
HDMI (Control for HDMI)” (str. 62).
x NAME IN (Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu)
Umožňuje pomenovanie zdrojov vstupného
signálu. Podrobnosti pozri “Pomenovanie
zdrojov vstupného signálu” (str. 71).
Parametre Menu VIDEO
x AUDIO FOR HDMI
(Audio signál pre HDMI)
Môžete nastaviť výstupný audio signál pre
HDMI vyvedený z prehrávacieho zariadenia
do receivera cez HDMI prepojenie.
• AMP
Výstupný HDMI audio signál
z prehrávacieho zariadenia je vyvedený len
do reproduktorov pripojených k receiveru.
Multikanálový zvuk sa prehráva
v pôvodnom formáte.
Poznámka
Audio signál nie je vyvedený na výstup
z reproduktorov TVP, ak je “AUDIO FOR
HDMI” nastavené na “AMP”.
• TV+AMP
Zvuk sa reprodukuje z reproduktorov TVP
aj reproduktorov pripojených k receiveru.
Poznámky
• Kvalita zvuku z prehrávacieho zariadenia závisí
od kvality zvuku TVP, ako napr. počet kanálov
a vzorkovacej frekvencie atď. Ak TVP disponuje
stereo reproduktormi, zvuk z receivera bude tiež
stereo - rovnaký ako z TVP, aj keď sa bude
prehrávať multikanálový zdroj signálu.
• Ak pripojíte receiver k video zariadeniu
(projektoru atď.), zvuk sa nemusí receiverom
reprodukovať. V takomto prípade zvoľte “AMP”.
46SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 47 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
x CNT SPK (Stredový reproduktor)
Nastavenia systému
(Menu SYSTEM)
Parametre Menu SYSTEM
x SW SPK (Subwoofer)
• NO
Ak nepripojíte subwoofer, zvoľte “NO”.
Takéto nastavenie aktivuje presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov a LFE
(nízkofrekvenčných) signálov z iných
reproduktorov.
• YES
Ak pripojíte subwoofer, zvoľte “YES”.
Rada
Aby sa dosiahol maximálny efekt v presmerovaní
hlbokých tónov systému Dolby Digital, odporúčame
nastaviť medznú frekvenciu subwoofera čo najvyššie.
x FRT SPK (Predné reproduktory)
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov z predných kanálov do
subwoofera. Ak je nastavenie pre predné
reproduktory nastavené na “SMALL”,
stredový a surround reproduktory sa
automaticky tiež nastavia na “SMALL”
(ak neboli predtým nastavené na “NO”).
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak je nastavenie pre subwoofer
nastavené na “NO”, predné reproduktory
sa automaticky nastavia na “LARGE”.
x SUR SPK
(Surround reproduktory)
Surround zadné reproduktory sa nastavia
rovnako.
• NO
Ak nepripojíte surround reproduktory,
nastavte “NO”.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený, alebo mu chýbajú
surround (priestorové) efekty, zvolením
“SMALL” aktivujete presmerovanie
reprodukcie hlbokých tónov zo surround
kanála do subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak však nastavíte predné
reproduktory na “SMALL”, surround
reproduktory nie je možné nastaviť
na “LARGE”.
Pokračovanie
47SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie zosilňovača
Menu SYSTEM umožňuje nastaviť veľkosť
a vzdialenosť reproduktorov pripojených
k tomuto zariadeniu.
V ponukách Menu zvoľte “7-SYSTEM”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
“Navigácia v ponukách Menu” (str. 37)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 38).
• NO
Ak nepripojíte stredový reproduktor, zvoľte
“NO”. Zvuk pre stredový kanál bude
reprodukovaný z predných reproduktorov.
• SMALL
Ak je pri multikanálovom priestorovom
zvuku zvuk skreslený alebo mu chýbajú
priestorové efekty, zvolením “SMALL”
aktivujete presmerovanie reprodukcie
hlbokých tónov zo stredového kanála do
predných reproduktorov (ak sú nastavené
na “LARGE”) alebo do subwoofera.
• LARGE
Ak pripojíte veľký reproduktor, ktorý
efektívne reprodukuje hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak sú však predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, pre stredový
reproduktor nie je možné zvoliť “LARGE”.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 48 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
x SB SPK (Surround zadné
reproduktory)
Ak je nastavenie pre surround reproduktory
nastavené na “NO”, surround zadné
reproduktory sa automaticky tiež nastavia
na “NO” a nastavenie nie je možné zmeniť.
• NO
Ak nepripojíte surround zadný reproduktor,
zvoľte “NO”.
• SINGLE
Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, zvoľte “SINGLE”. Výstupný
zvukový signál bude maximálne 6.1-kanálový.
• DUAL
Ak pripojíte dva surround zadné reproduktory,
nastavte “DUAL”. Výstupný zvukový signál
bude maximálne 7.1-kanálový.
Len s jedným surround zadným
reproduktorom
S dvomi surround zadnými
reproduktormi (uhol B by mal byť
rovnaký)
Rada
Nastavenie “LARGE” a “SMALL” pre každý
reproduktor určuje, či interný zvukový procesor
umožní reprodukciu hlbokých tónov pomocou
príslušného kanála.
Keď sú hlboké tóny vynechané z určitého kanála,
obvod presmerovania hlbokých tónov umožní ich
reprodukciu pomocou subwoofera alebo iných
reproduktorov s nastavením “LARGE”.
Keďže hlboké tóny majú určitú smerovosť,
je vhodné (ak je to možné) nevyužívať
presmerovávanie reprodukcie hlbokých tónov. Preto
aj keď používate malé reproduktory, môžete nastaviť
“LARGE”, ak chcete počuť reprodukciu hlbokých
tónov práve z týchto reproduktorov. Ak však
používate veľký reproduktor, ale nechcete počúvať
hlboké tóny z tohto reproduktora, nastavte ho
na “SMALL”.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
nastavte všetky reproduktory na “LARGE”. Ak je
celková úroveň hlbokých tónov nižšia, môžete ju
pomocou ekvalizéra zvýrazniť. Podrobnosti
pozri str. 38.
x FRT DIST. (Vzdialenosť
predných reproduktorov)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A).
Ak nie sú všetky predné aj surround
reproduktory umiestnené v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť podľa najbližšieho z nich.
x CNT DIST. (Vzdialenosť
stredového reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť stredového
reproduktora od pozície počúvania.
x SL DIST. (Vzdialenosť surround
ľavého reproduktora)
x SR DIST. (Vzdialenosť surround
pravého reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
reproduktorov od pozície počúvania.
x SB DIST. (Vzdialenosť surround
zadného reproduktora)a)
x SBL DIST. (Vzdialenosť
surround zadného ľavého
reproduktora)b)
48SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 49 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
x SBR DIST. (Vzdialenosť
surround zadného pravého
reproduktora)b)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
zadných reproduktorov od pozície počúvania.
a) Tento
Tento parameter vám umožní špecifikovať
umiestnenie vašich surround reproduktorov
pre vhodnú implementáciu surround
(priestorových) efektov v režimoch Cinema
Studio EX (str. 54). Táto nastaviteľná položka
nie je dostupná, keď je parameter pre veľkosť
surround reproduktorov nastavený na “NO”
(str. 40).
Ovládanie zosilňovača
parameter je dostupný, len ak sú surround
zadné reproduktory v Menu SYSTEM nastavené
na “SINGLE”.
b) Tento parameter je dostupný, len ak sú surround
zadné reproduktory v Menu SYSTEM nastavené
na “DUAL”.
x SUR POS.
(Poloha surround reproduktorov)
Rada
Vzdialenosť stredového reproduktora od pozície
počúvania B nie je možné priblížiť o viac než
1,5 metra bližšie, než je vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania A. Reproduktory
umiestnite tak, aby rozdiel vo vzdialenosti B
v nasledovnej schéme nebol o viac než 1,5 metra
bližšie než vzdialenosť A.
Príklad: Vzdialenosť B nastavte na 4,5 metra alebo
viac, ak je vzdialenosť A 6 metrov.
Vzdialenosť surround/surround zadných
reproduktorov od pozície počúvania C nie je tiež
možné priblížiť o viac než 4,5 metra bližšie, než je
vzdialenosť predných reproduktorov od pozície
počúvania A. Reproduktory umiestnite tak, aby
rozdiel vo vzdialenosti C v nasledovnej schéme nebol
o viac než 4,5 metra bližšie než vzdialenosť A.
Príklad: Vzdialenosť C nastavte na 1,5 metra alebo
viac, ak je vzdialenosť A 6 metrov.
Toto obmedzenie zabraňuje nesprávnemu
rozmiestneniu, pretože vtedy nie je možné dosiahnuť
maximálny efekt priestorového zvuku. Uvedomte si,
že umiestnenie reproduktora do kratšej vzdialenosti,
než sa vyžaduje, bude mať za následok oneskorenie
vo výstupe zvuku z takéhoto reproduktora. Inak
povedané, reproduktor bude znieť, ako by bol veľmi
vzdialený.
Najlepšie výsledky dosiahnete pri skúšobných
nastavovaniach za súčasného počúvania zvuku.
Takže smelo do toho!
• BEHD/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a D.
• BEHD/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B a C.
• SIDE/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a D.
• SIDE/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A a C.
Pokračovanie
49SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_37-50_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 50 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Rada
Poloha surround reproduktorov je zvlášť dôležitá pre
správnu implementáciu režimov Cinema Studio EX.
Pri ostatných zvukových poliach nie je pozícia
reproduktora taká dôležitá.
Všetky režimy zvukových polí boli vytvorené
za predpokladu, že surround reproduktor bude
umiestnený za miestom počúvania, ale efekt ostane
skoro rovnaký, aj pri umiestnení reproduktorov pod
väčším uhlom. Ak však reproduktory smerujú
na poslucháča z bezprostrednej blízkosti zľava
a sprava od miesta počúvania, zvukové polia
s virtuálnymi prvkami nebudú účinné, kým
nenastavíte parameter pozície na hodnotu
“SIDE/LO” alebo “SIDE/HI”.
Každé prostredie počúvania má veľa
ovplyvňujúcich faktorov (ako napr. odrazy od stien),
a ak sú vaše reproduktory umiestnené nad pozíciou
počúvania, aj keď sú v bezprostrednej blízkosti
sprava a zľava, lepšie výsledky môžete dosiahnuť pri
nastavení “BEHD/HI”.
Keďže toto môže vyústiť do protikladu s popisom vo
vyššie uvedenej časti, odporúčame prehrávať zvuk
so surround (priestorovým) efektom a počúvať, aký
majú jednotlivé efekty vplyv na priestorový zvuk
v prostredí medzi prednými a surround
reproduktormi. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré
nastavenie je najvhodnejšie, zvoľte “BEHD/LO”
alebo “BEHD/HI” a potom použite parametre
vzdialenosti a úrovne pre optimálne vyváženie.
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(Menu A. CAL)
Podrobnosti o automatickej kalibrácii pozri
“8: Automatická kalibrácia vhodných
nastavení (AUTO CALIBRATION)” (str. 29).
x CRS. FREQ (Medzná frekvencia
výhybiek reproduktorov)
Parameter umožňuje nastaviť medznú
frekvenciu pre hlboké tóny pri
reproduktoroch, ktoré sú v Menu SYSTEM
nastavené na “SMALL”. Táto nastaviteľná
položka je dostupná, len ak je veľkosť aspoň
jedného reproduktora nastavená na “SMALL”
a na displeji bliká indikátor pre príslušný
reproduktor.
x DIMMER (Jas displeja)
Umožňuje nastaviť úroveň jasu displeja
v troch stupňoch.
50SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_51-56_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 51 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Priestorový zvuk
Dolby Digital a DTS
Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
Priestorový zvuk
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožní
reprodukciu zvuku vo vysokej kvalite a zvolí
príslušný režim dekódovania pre počúvanie
2-kanálového zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
DVD
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
Stláčaním A.F.D. zvoľte
požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri “Typy režimu A.F.D.” (str. 52).
Pokračovanie
51SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_51-56_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 52 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Typy režimu A.F.D.
Režim A.F.D.
[Displej]
Multikanálový zvuk Efekt
po dekódovaní
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatická
detekcia)
Reprodukcia zvuku presne podľa záznamu/kódovania bez
pridania ďalších priestorových efektov. Ak však záznam
neobsahuje nízkofrekvenčné signály (LFE), bude
receiver generovať nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanály
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic. Zdroj signálu
s 2 kanálmi sa rozkóduje do 4.1 kanálov.
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
filmu. Nastavenie je ideálne pre filmy kódované
systémom Dolby Surround. Okrem toho je možné v tomto
režime reprodukovať 5.1-kanálový zvuk, pri sledovaní
videokaziet so starými filmami alebo s dabingom.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje stereo
zvuku, napríklad CD disky.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hier. Toto nastavenie je ideálne pre herné softvéry.
PRO LOGIC IIx MOVIE* 7 kanálov
[PLIIX MV]
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
filmu. Nastavenie rozšíri režimy Dolby Pro Logic II
Movie alebo Dolby Digital 5.1 na 7.1 oddelených
kanálov.
PRO LOGIC IIx MUSIC*
[PLIIX MS]
7 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje stereo
zvuku, napríklad CD disky.
PRO LOGIC IIx GAME*
[PLIIX GM]
7 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hier.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6 kanálov
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Cinema pre režim
filmu.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6 kanálov
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Music pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje stereo
zvuku, napríklad CD disky.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcia 2-kanálových signálov (ľavý/pravý)
zo všetkých reproduktorov. V závislosti od nastavenia
reproduktorov však zvuk nemusí byť reprodukovaný
z niektorých reproduktorov.
* Tento režim dekódovania nie je možné zvoliť, ak sú surround zadné reproduktory nastavené na “NO”.
52SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_51-56_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 53 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Ak pripojíte subwoofer
Ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné
signály LFE, bude receiver generovať
nízkofrekvenčný signál pre výstup do
subwoofera, čo je vlastne hlbokotónový efekt
pre subwoofer pri 2-kanálovom signáli.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje
pre nastavenia “NEO6 CIN” alebo
“NEO6 MUS”, keď sú všetky reproduktory
nastavené na “LARGE”.
Poznámky
Rada
Ak je vstupný signál multikanálový, účinné je len
dekódovanie Dolby Pro Logic IIx. Ak zvolíte iné
režimy dekódovania než Dolby Pro Logic IIx, bude
sa reprodukovať multikanálový zvuk (kódovaný).
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov zvukových polí na receiveri môžete
získať priestorový zvuk. Tieto režimy vám
v pohodlí vášho domova umožnia zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké
poznáte z prostredia kinosál a koncertných
miestností.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
2CH
MUSIC
THEATRE
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
MOVIE
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
Stláčaním MOVIE zvoľte
požadované zvukové pole pre
filmy, alebo stláčaním MUSIC
zvoľte požadované zvukové pole
pre hudbu.
Podrobnosti pozri “Dostupné zvukové polia”
(str. 54).
Pokračovanie
53SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Priestorový zvuk
• Táto funkcia nepracuje, keď je zvolené
ANALOG DIRECT.
• DTS Neo:6 nefunguje pri audio signáloch
DTS 2CH. Zvuk sa prehrá 2-kanálovo.
• Dekódovanie Dolby Pro Logic IIx nefunguje pri
signáloch formátu DTS ani pri signáloch s vyššou
vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz.
Výber predprogramovaného
zvukového poľa
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_51-56_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 54 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Dostupné zvukové polia
Zvukové pole Zvukové pole
pre
[Displej]
Efekt
Filmy
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného
filmového štúdia “Cary Grant Theater” Sony Pictures
Entertainment. Štandardný režim, vhodný pre sledovanie
väčšiny filmov.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného filmového
štúdia “Kim Novak Theater” Sony Pictures Entertainment.
Režim je ideálny pre sledovanie sci-fi a akčných filmov, ktoré
obsahujú množstvo zvukových efektov.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného
filmového štúdia Sony Pictures Entertainment. Režim je
ideálny pre sledovanie muzikálov alebo klasických filmov,
ktoré v zvukovej stope obsahujú množstvo hudby.
HALL [HALL]
Reprodukcia s akustikou typickou pre obdĺžnikovú koncertnú
sálu.
Hudbu
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
STADIUM [STADIUM]
Reprodukcia prostredia nekrytého štadiónu.
SPORTS [SPORTS]
Reprodukcia akustiky športového prenosu.
PORTABLE AUDIO
Reprodukcia kvalitného a zvýrazneného zvuku z prenosného
ENHANCER [PORTABLE] audio zariadenia. Režim je ideálny pre počúvanie súborov
MP3 a iných komprimovaných audio súborov.
Slúchadlá*
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte 2-kanálový režim (str. 55)/režim A.F.D. (str. 52).
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové zdroje bez
spracovania zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa zmixujú do 2 kanálov.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Výstup analógových signálov bez spracovania tónovou
charakteristikou, zvukovým poľom atď.
HEADPHONE THEATER
DCS [HP THEA]
Tento režim sa zvolí automaticky, ak používate slúchadlá
a zvolíte zvukové pole pre film/hudbu. Umožňuje počúvať
efekt typický pre kinosály pri počúvaní cez stereo slúchadlá.
* Tento režim zvukového poľa môžete zvoliť, len ak sú k receiveru pripojené slúchadlá.
54SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_51-56_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 55 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
Rady
• Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu je
označený na jeho obale.
• Zvukové polia označené značkou DCS
využívajú technológiu DCS. Pozri “Slovník”
(str. 75).
Vypnutie surround efektu
pre film/hudbu
Používanie len predných
reproduktorov
(2CH STEREO)
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
ľavým a pravým predným reproduktorom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové
zdroje bez spracovania zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
Priestorový zvuk
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signáli.
• Pri počúvaní so zvukovými poľami, ktoré
vytvárajú virtuálne reproduktory, nebudete
schopný zachytiť zvuk vychádzajúci priamo
zo skutočných surround reproduktorov.
• Funkcia nefunguje, ak:
– Je zvolená funkcia ANALOG DIRECT.
– Sú na vstupe signály so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Prijíma sa multikanálový lineárny PCM signál
cez konektor HDMI IN.
• Keď zvolíte jedno zo zvukových polí pre hudbu,
subwoofer nebude reprodukovať žiadny zvuk, ak je
veľkosť všetkých reproduktorov v Menu SYSTEM
nastavená na “LARGE”. Zvuk bude
reprodukovaný zo subwoofera, ak:
– Vstupný digitálny signál obsahuje LFE signál.
– Sú predné a surround reproduktory nastavené
na “SMALL”.
– Je zvolené zvukové pole pre film.
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
2CH
THEATRE
Stlačte 2CH.
Poznámka
V režime 2CH STEREO nie je zo subwoofera
reprodukovaný zvuk. Pre počúvanie 2-kanálových
(stereo) zvukových zdrojov z predných
reproduktorov (ľavý/pravý) a subwoofera zvoľte
“A.F.D. AUTO” (str. 52).
Stlačením 2CH zvoľte “2CH ST.”, alebo
stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
55SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_51-56_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 56 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Reprodukcia zvuku bez
úprav (ANALOG DIRECT)
Obnovenie výrobných
nastavení zvukových polí
Pri zvolenom zdroji signálu môžete prepnúť na
dvojkanálový vstupný audio signál. Táto
funkcia umožní reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje zvuku.
Ak je táto funkcia aktívna, je možné nastaviť
len hlasitosť a vyváženie.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
INPUT MODE
AUTO CAL MIC
TUNING
MEMORY/
ENTER
INPUT SELECTOR
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
SPEAKERS
(OFF/A/B)
VIDEO
L AUDIO R
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
ANALOG
DIRECT
MUSIC
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Tlačidlá zvukových
polí
1
1 2
Otáčaním INPUT SELECTOR
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu, ktorého
zvuk chcete reprodukovať
analógovo.
2
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Zatlačte súčasne 2CH a ?/1.
Na displeji sa zobrazí “S.F CLR.”
a všetky nastavenia všetkých zvukových
polí sa súčasne obnovia na výrobné
nastavenia.
Môžete tiež používať tlačidlá na DO
pre výber zdroja vstupného signálu.
2
Stlačte ANALOG DIRECT
na receiveri.
Reprodukujú sa analógové audio signály.
Zrušenie funkcie
ANALOG DIRECT
Znova stlačte ANALOG DIRECT
na receiveri.
Môžete tiež stlačiť ľubovoľné tlačidlo pre
zvukové pole.
Poznámky
• Keď sú pripojené slúchadlá, na displeji sa zobrazí
“HP DIR”.
• Táto funkcia nie je dostupná, keď je zvolený zdroj
vstupného signálu DMPORT a BD.
56SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 57 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM
a AM (str. 26).
Rada
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
tabuľku nižšie. Podrobnosti o regionálnych kódoch
pozri str. 3.
FM
AM
CEL, CEK, TH1
50 kHz
9 kHz
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
2
Stlačte TUNING + alebo
TUNING –.
Po stlačení TUNING + sa ladí smerom
nahor. Po stlačení TUNING – sa ladí
smerom nadol.
Ladenie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Pomocou ovládacích prvkov
na receiveri
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
“AUTO T.”.
3 Otáčajte TUNING + alebo TUNING –.
Ak je FM stereo príjem
nekvalitný
Automatické ladenie
VIDEO1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “ST”. Zvolením monofonickej
reprodukcie sa zvuk skvalitní.
Stláčaním FM MODE zobrazte na displeji
indikátor “MONO”.
Stereo režim obnovíte opätovným stlačením
FM MODE. Indikátor “MONO” z displeja
zmizne.
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
2
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
FM MODE
57SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie tunera
Regionálny kód
1
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 58 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Priame ladenie
Uloženie rozhlasových
staníc
Číselnými tlačidlami priamo zadajte
frekvenciu požadovanej stanice.
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
Uložiť môžete až 30 staníc v pásme FM
a 30 staníc v pásme AM. Potom si môžete
jednoducho naladiť stanice, ktoré najčastejšie
počúvate.
THEATRE
3
7
8
>10
-
0/10
9
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
1
Uloženie rozhlasových staníc
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
D.TUNING
2
4
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
4
Stlačte D.TUNING.
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
BD
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
Číselnými tlačidlami zadajte
frekvenciu stanice.
Stlačte ENTER.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
3,5
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
Ak nie je možné stanicu naladiť
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte kroky 2 až 4. Ak stále nie je
možné stanicu naladiť, frekvencia sa vo vašej
oblasti nepoužíva.
1
MUSIC
DVD/BD
MENU
>10
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Zvoľte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Zvoľte 1 b 3 b 5 b 0
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu, aby bol príjem optimálny.
4
VIDEO2
THEATRE
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
3
VIDEO1
2
Pomocou automatického
ladenia (str. 57) alebo priameho
ladenia (str. 58) nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
V prípade nekvalitného príjmu FM stereo
signálu prepnite režim FM príjmu
(str. 57).
58SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 59 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
3
Stlačte MEMORY.
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Na pár sekúnd sa rozsvieti indikátor
“MEMORY”. Skôr ako indikátor
“MEMORY” zhasne, vykonajte kroky 4 a 5.
4
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číslo požadovanej
predvoľby.
Naladenie uložených staníc
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
1
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
DVD/BD
MENU
Číselné
tlačidlá
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
ENTER
TOOLS/
OPTIONS MUTING
DISPLAY
TV VOL
MASTER VOL
Stlačte ENTER.
Ďalšie stanice uložíte
opakovaním krokov 1 až 5.
O
2
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
2
Stláčaním PRESET + alebo
PRESET – nalaďte požadovanú
predvoľbu s uloženou stanicou.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
01
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Uloženú stanicu môžete zvoliť aj
stláčaním číselných tlačidiel. Potom
stlačením ENTER voľbu potvrdíte.
Pomocou ovládacích prvkov
na receiveri
1 Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním TUNING MODE zvoľte
“PRESET T.”.
3 Otáčaním TUNING + alebo TUNING –
nalaďte požadovanú predvoľbu s uloženou
stanicou.
59SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie tunera
Môžete tiež použiť MEMORY/ENTER
na receiveri.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo
predvoľby.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr
ako stlačíte ENTER, zopakujte postup
znova od kroku 3.
6
VIDEO2
THEATRE
Predvoľby môžete prepínať aj stláčaním
PRESET + alebo PRESET –.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
ako zvolíte číslo predvoľby, zopakujte
postup znova od kroku 3.
5
VIDEO1
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 60 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Pomenovanie uložených staníc
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
Vytvorenie indexového názvu
1 Pomocou V/v/B/b vytvorte indexový
názov.
Stláčaním V/v zvoľte znak, potom
stlačením B/b presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
MUSIC
Ak sa pomýlite
THEATRE
Stláčaním B/b zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním V/v zvoľte správny
znak.
DVD/BD
MENU
4
5
6
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
3
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
4-7
O
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Nalaďte uloženú stanicu, ktorú
chcete pomenovať (str. 59).
3
Stlačte AMP MENU.
Rady
• Stláčaním V/v môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Abecedné znaky (veľké písmená) t Číslice t
Symboly
• Medzeru zadáte stlačením b bez zadania znaku.
2 Stlačte
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámka (Len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice vysielaný
programovou službou (PS). (Nie je možné zmeniť
názov stanice vysielaný programovou službou (PS).
Zadaný názov sa prepíše názvom stanice
vysielaným programovou službou.)
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
4
5
Stláčaním V/v zvoľte “4-TUNER”.
6
7
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
Stlačením
Menu.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Vykonajte postup z časti “Vytvorenie
indexového názvu”.
60SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 61 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Radio Data System (RDS)
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Informáciu RDS môžete zobraziť.
Poznámky
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Pomocou priameho ladenia
(str. 58), automatického ladenia
(str. 57) alebo naladením uloženej
stanice (str. 59) zvoľte stanicu
z pásma FM.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný
signál slabý, alebo ak naladená stanica informácie
RDS nevysiela správne.
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY na receiveri.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia
typu programua) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim) t Aktuálne aplikované zvukové pole
a) Typ
b)
prijímaného programu.
Textové správy vysielané RDS stanicou.
Poznámky
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení,
na displeji bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov, bude
na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “NO XXXX”
(napr. “NO TEXT”).
Popis typov programov
Indikácia typu Popis
programu
NEWS
Správy
AFFAIRS
Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
INFO
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
SCIENCE
Programy o prírodných vedách
a technológiách
Pokračovanie
61SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie tunera
Príjem RDS vysielania
Zobrazenie RDS informácií
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 62 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Indikácia typu Popis
programu
VARIED
Ďalšie typy programov, napr.
rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
EASY M
Nenáročná hudba
LIGHT M
Inštrumentálna, vokálna
a zborová hudba
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba, ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
RELIGION
Náboženské programy
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
TRAVEL
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA.
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
OLDIES
Evergreeny (staré hity)
FOLK M
Ľudová hudba
DOCUMENT
Dokumentárne programy
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI)
Používanie funkcie
ovládania cez HDMI pri
funkcii “BRAVIA” Sync
Aby bolo možné používať funkciu “BRAVIA”
Sync, podľa nasledovného popisu nastavte
funkciu ovládania cez HDMI. Po pripojení
zariadení Sony, ktoré sú kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI pomocou HDMI kábla
(nedodávaný) sa nasledovným spôsobom
zjednoduší ovládanie funkcií:
• One-Touch Play (Prehrávanie jediným
stlačením): Pri prehrávaní zo zariadenia ako
DVD/Blu-ray Disc prehrávač sa receiver aj
TVP automaticky zapne a zvolí sa správny
zdroj vstupného signálu HDMI.
• System Audio Control (Ovládanie zvuku
systému): Počas sledovania TVP môžete
zvoliť, či sa bude zvuk reprodukovať
z reproduktorov TVP alebo reproduktorov
pripojených k receiveru.
• System Power Off (Vypnutie systému): Keď
vypnete TVP, automaticky sa súčasne vypne
aj tento receiver a pripojené zariadenia.
Funkcia ovládania cez HDMI je štandard pre
vzájomnú riadiacu funkciu využívaný
systémom HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pre HDMI rozhranie (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia ovládania cez HDMI
nefunguje v nasledovných
prípadoch:
• Keď prepojíte tento receiver so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
ovládania cez HDMI Sony.
• Keď prepojíte tento receiver a iné zariadenia
iným než HDMI prepojením.
Odporúčame prepájať tento receiver
so zariadeniami disponujúcimi funkciou
“BRAVIA” Sync.
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia ovládania cez HDMI fungovať. Pozri návod
na použitie daného zariadenia.
62SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 63 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Reprodukcia surround zvuku
z TVP vysielaného
v multikanálovom formáte
Pripojenie TVP a iných zariadení
Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
Surround zvuk z TVP vysielaný
v multikanálovom formáte môžete reprodukovať
cez reproduktory pripojené k tomuto receiveru.
Prepojte výstupný konektor OPTICAL na
TVP s konektorom OPTICAL IN na receiveri.
Satelitný prijímač/Set-top box
DVD prehrávač
Audio/video
signály
Blu-ray Disc prehrávač
Audio/video
signály
Audio/video
signály
A
TV
SAT IN
ANTENNA
A
DVD IN
BD IN
A
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
Ovládanie cez HDMI (Control for HDMI)
SAT
IN
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
B
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
C
SPEAKERS
A
Audio signály
Audio/video
signály
TVP atď.
A HDMI kábel (nedodávaný)
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
B Optický digitálny kábel (nedodávaný)a)
C Audio kábel (nedodávaný)a)
a)
Pripojte minimálne jeden z audio káblov (B alebo C).
63SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 64 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
5 Zapnite funkciu ovládania cez HDMI
Príprava na funkciu
ovládania cez HDMI
Tento receiver podporuje funkciu ovládania
cez HDMI - Easy Setting (Jednoduché
nastavenie).
Táto funkcia je dostupná len na niektorých
typoch TVP. Ak vykonáte nastavenia
ovládania cez HDMI - Easy Setting na TVP,
nastavenia ovládania cez HDMI sa na tomto
receiveri podľa toho upravia automaticky.
Počas používania funkcie ovládania cez
HDMI - Easy Setting sa postupne na displeji
zobrazuje “CONTROL”, “SCAN FOR”
a “HDMI”. Na receiveri sa automaticky
prepne zdroj vstupného signálu na HDMI
vstup. Po dokončení nastavenia sa na displeji
zobrazí “COMPLETE”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
Ak TVP nie je kompatibilný s funkciou
ovládania cez HDMI - Easy Setting, vykonajte
nasledovný postup. Podobnosti o nastavení
TVP a pripojených zariadení pozri v návode
na použitie príslušných zariadení.
1 Receiver musí byť pripojený k TVP
a zariadeniam (kompatibilným s funkciou
ovládania cez HDMI) cez HDMI
prepojenie.
2 Zapnite receiver, TVP a pripojené
zariadenia.
3 Zapnite príslušnú funkciu ovládania
cez HDMI pre tento receiver aj TVP.
Pozri “Nastavenie funkcie ovládania cez
HDMI” (str. 65).
Podrobnosti o nastavení TVP pozri
v návode na použitie TVP.
4 Zvoľte zdroj vstupného signálu HDMI
na receiveri aj TVP tak, aby zodpovedal
vstupnému konektoru HDMI pripojeného
zariadenia a aby sa zobrazil obraz
z pripojeného zariadenia.
na pripojenom zariadení.
Ak je už funkcia ovládania cez HDMI
na pripojenom zariadení zapnutá, nie je
potrebné meniť jej nastavenie.
6 Zopakujte kroky 4 a 5 pri iných
zariadeniach, pri ktorých chcete používať
funkciu ovládania cez HDMI.
Poznámky
• Ak odpojíte a znova zapojíte kábel HDMI,
zopakujte uvedené kroky 1 až 6.
• Funkcie One-Touch Play a System Audio Control
nie je možné vykonať počas prevádzky funkcie
ovládania cez HDMI - Easy Setting.
• Pred vykonaním funkcie ovládania cez HDMI Easy Setting na TVP zapnite TVP, pripojené
zariadenia aj receiver.
• Ak prehrávacie zariadenia po vykonaní nastavení
ovládania cez HDMI - Easy Setting nefungujú,
skontrolujte nastavenie ovládania cez HDMI
na TVP.
• Ak pripojené zariadenia nie sú kompatibilné
s funkciou ovládania cez HDMI - Easy Setting,
musíte funkciu ovládania cez HDMI pre pripojené
zariadenia zapnúť ešte pred nastavením ovládania
cez HDMI - Easy Setting na TVP.
64SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 65 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Nastavenie funkcie ovládania
cez HDMI
Sledovanie DVD diskov
(One-Touch Play)
7
8
>10
-
0/10
9
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
1
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
2-6
O
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
Stláčaním V/v zvoľte “6-VIDEO”.
4
Stláčaním V/v zvoľte
“CONTROL FOR HDMI”.
Stlačením
Menu.
alebo b zobrazte
Na displeji roluje “CONTROL FOR
HDMI”, potom sa zobrazí “CONTROL”.
5
Stláčaním
parameter.
6
Stláčaním V/v zvoľte “CTRL ON”.
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Receiver aj TVP sa automaticky zapnú a zvolí
sa vhodný zdroj vstupného signálu HDMI.
Sledovanie DVD disku
jednoduchou operáciou
Pripojené zariadenie (DVD/Blu-ray Disc
prehrávač) môžete zvoliť aj pomocou Menu
na TVP. V takomto prípade sa na receiveri
aj TVP zvolí vhodný zdroj vstupného
signálu HDMI.
Poznámka
V závislosti od TVP sa nemusí zobraziť začiatok
programu na disku.
alebo b zadajte
Funkcia ovládania cez HDMI je zapnutá.
65SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ovládanie cez HDMI (Control for HDMI)
2
3
Jednoduchou operáciou môžete sledovať zvuk
a obraz zo zariadení pripojených k receiveru
pomocou HDMI prepojenia.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 66 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
Reprodukcia zvuku z TVP
cez reproduktory
pripojené k receiveru
(System Audio Control)
Reproduktory pripojené k receiveru budú
vďaka jednoduchej operácii reprodukovať
zvuk TVP.
Funkciu System Audio Control tiež môžete
ovládať cez Menu TVP. Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
Keď je funkcia System Audio Control zapnutá,
receiver sa automaticky zapne a zvolí sa na
ňom vhodný zdroj vstupného signálu.
Zvuk z TVP sa reprodukuje reproduktormi
pripojenými k receiveru a súčasne sa
minimalizuje úroveň hlasitosti na TVP.
Funkciu System Audio Control môžete tiež
používať nasledovne:
• Ak zapnete receiver, keď je TVP zapnutý,
funkcia System Audio Control sa
automaticky zapne a zvuk z TVP sa bude
reprodukovať reproduktormi pripojenými
k receiveru. Ak však vypnete receiver, zvuk
sa bude reprodukovať reproduktormi TVP.
• Hlasitosť receivera môžete nastavovať
nastavovaním hlasitosti na TVP.
• Ak funkcia System Audio Control nefunguje podľa
nastavenia na TVP, pozri návod na použitie TVP.
• Ak je “CONTROL FOR HDMI” nastavené
na “CTRL ON”, nastavenia “AUDIO FOR
HDMI” v Menu VIDEO sa nastavia automaticky
podľa nastavení System Audio Control.
• Ak pripojíte TVP nedisponujúci funkciou System
Audio Control, funkcia System Audio Control
nebude fungovať.
• Ak TVP zapnete skôr ako receiver, zvuk TVP
sa chvíľu nebude reprodukovať.
• Ak zvolíte iný zdroj vstupného signálu než HDMI
alebo TV, funkcia System Audio Control
sa automaticky vypne.
• Ak prepnete z iného zdroja vstupného signálu na
zdroj vstupného signálu HDMI alebo TV, funkcia
System Audio Control sa automaticky zapne.
66SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_57-67_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 67 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Poznámky
Vypnutie receivera spolu
s TVP (System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO
od TVP, automaticky sa vypne aj tento
receiver a pripojené zariadenia.
Na vypnutie TVP môžete používať aj DO
receivera.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Pred používaním funkcie System Power Off nastavte
funkciu Standby Synchro na TVP na “ON”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• V závislosti od podmienok sa pripojené zariadenia
nemusia vypnúť. Podrobnosti pozri v návode
na použitie pripojených zariadení.
TV ?/1
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
-
0/10
Ovládanie cez HDMI (Control for HDMI)
>10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
TV
M
FM MODE
TV
X
x
Stlačte súčasne TV a TV ?/1.
TVP, receiver a zariadenia pripojené cez
konektor HDMI sa vypnú.
67SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_68-73_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 68 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi
digitálnym a analógovým
audio signálom (INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia do vstupných
digitálnych aj analógových audio konektorov
na receiveri, môžete nemenne nastaviť vstupný
zvukový režim pre niektoré z nich, podľa
signálu, ktorý chcete sledovať.
1
Otáčaním INPUT SELECTOR
na receiveri zvoľte zdroj
vstupného signálu.
Pre výber zdroja vstupného signálu
môžete tiež používať tlačidlá na DO.
2
Stláčaním INPUT MODE
na receiveri zvoľte vstupný
zvukový režim.
Zvolený vstupný zvukový režim bude
indikovaný na displeji receivera.
Vstupné zvukové režimy
• AUTO
Ak sú vykonané digitálne aj analógové
prepojenia, prioritu majú digitálne audio
signály. Ak nie sú na vstupe digitálne audio
signály, zvolia sa analógové audio signály.
• ANALOG
Aktivovanie analógových audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
• Niektoré vstupné zvukové režimy nemusí byť
možné v závislosti od vstupného signálu nastaviť.
• Ak používate funkciu ANALOG DIRECT,
vstupný zvukový režim sa automaticky nastaví
na “ANALOG”. Nie je možné zvoliť iné režimy.
Reprodukcia digitálneho
zvuku z iných zdrojov
vstupného signálu
(DIGITAL ASSIGN)
Digitálny audio vstup so signálom OPTICAL
alebo COAXIAL (SAT IN, DVD IN) môžete
priradiť inému zdroju vstupného signálu, ktorý
sa práve nepoužíva.
Napríklad reprodukcia zvukového zdroja
pre DVD prehrávač pomocou konektora
OPTICAL IN na receiveri:
• Prepojte výstupný optický konektor DVD
prehrávača s konektorom OPTICAL SAT
IN na receiveri.
• Priraďte “SAT OPT” pre “DVD” v nastavení
“D. ASSIGN”.
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
3
Stláčaním V/v zvoľte “5-AUDIO”.
4
Stláčaním V/v zvoľte
“D. ASSIGN”.
5
Stlačením
parameter.
6
Stláčaním V/v zvoľte
neobsadený digitálny audio
vstup (napr. “SAT OPT”).
7
Stlačením
výber.
Stlačením
Menu.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
alebo b potvrďte
68SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_68-73_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 69 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
8
Stláčaním V/v zvoľte zdroj
vstupného signálu (napr.
“SAT-DVD”), ktorý chcete priradiť
vstupnému digitálnemu audio
konektoru zvolenému v kroku 6.
Ak zvolíte zdroj vstupného signálu
“DVD”, zvuk z DVD prehrávača sa bude
reprodukovať ako digitálny zvuk cez
konektor OPTICAL SAT IN.
Dostupné vstupy pre priradenie sa líšia
podľa jednotlivých audio vstupov.
Podrobnosti pozri “Dostupné vstupy pre
priradenie zdrojom vstupného
digitálneho audio signálu”.
Dostupné vstupy pre priradenie
zdrojom vstupného digitálneho
audio signálu
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
Vstupné
digitálne
audio
konektory
[Displej]
Dostupné vstupy Displej
pre priradenie
OPTICAL
SAT IN
[SAT OPT]
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
umožňuje reprodukciu zvukového
a obrazového signálu zo sieťového systému
ako napr. prenosného audio/video zariadenia
alebo PC.
Ak pripojíte adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(nedodávaný), môžete zo zariadenia
pripojeného k receiveru reprodukovať
zvukový a obrazový signál týmto receiverom.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
adaptérov DIGITAL MEDIA PORT.
Poznámky
• Nepripájajte iný adaptér než
DIGITAL MEDIA PORT.
• Pred pripájaním káblov odpojte sieťovú šnúru.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je receiver zapnutý.
• V závislosti od adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
nemusí byť dostupný výstupný video signál.
• Dostupnosť adaptérov DIGITAL MEDIA PORT
v predaji závisí od danej krajiny.
Ďalšie operácie
COAXIAL
VIDEO 1
DVD IN
VIDEO 2
[DVD COAX]
BD
DIGITAL MEDIA PORT
DVD– VD1
DVD– VD2
DVD– BD
DVD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
SA-CD/CD
DVD– CD
VIDEO 1
SAT– VD1
VIDEO 2
SAT– VD2
BD
SAT– BD
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT–SAT
SA-CD/CD
SAT– CD
Poznámky
• Rovnakému vstupu nie je možné priradiť viac než
jeden digitálny audio vstup.
• Digitálny audio vstup nie je možné používať ako
pôvodný vstup, ak bol priradený inému vstupu.
• Ak priradíte digitálny audio vstup, nastavenie
INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky
(str. 68).
69SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_68-73_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 70 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Pripojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
Ak pripojíte zariadenie cez adaptér
DIGITAL MEDIA PORT do konektora
DMPORT na receiveri, môžete z pripojeného
zariadenia reprodukovať zvukový aj obrazový
signál.
TVP
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
OPTICAL
HD
IN
AM
A
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
VIDEO
OUT
DVD
IN
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
AUDIO
OUT
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUB WOOF
A Video kábel (nedodávaný)
Odpojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT
od konektora DMPORT
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
2
Poznámky
• Pri pripájaní adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
zasúvajte konektor šípkou smerom k označeniu
šípky na konektore DMPORT.
• Prepojenia DMPORT vykonajte správne a pevne,
konektor zasuňte úplne.
• Keďže je konektor adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT krehký, pri umiestňovaní alebo
premiestňovaní receivera manipulujte opatrne.
1
Zatlačte a pridržte obidve strany konektora
a vytiahnite ho.
70SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_68-73_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 71 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Počúvanie zvuku/sledovanie
obrazu zo zariadenia
pripojeného cez prepojenie
DMPORT
1
Stlačte DMPORT.
Pre výber “DMPORT” môžete tiež
používať INPUT SELECTOR
na receiveri.
2
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Zvuk sa bude reprodukovať pomocou
receivera a obraz môžete sledovať
na pripojenom TVP.
Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT.
Poznámky
Rada
Ak počúvate audio súbory MP3 alebo iné
komprimované audio súbory z prenosného zdroja
zvuku, môžete zdokonaliť zvuk. Stláčaním MUSIC
zvoľte “PORTABLE” (str. 53).
Pre názov zdrojov signálu je možné použiť
až 8 znakov a takýto názov zobraziť na displeji
receivera.
Je to vhodné pre priradenie názvov
pripojeným zariadeniam.
1
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja vstupného
signálu zvoľte požadovaný
zdroj vstupného signálu, ktorý
chcete pomenovať.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
3
Stláčaním V/v zvoľte
“5-AUDIO” alebo “6-VIDEO”.
4
Stlačením
Menu.
5
6
Stláčaním V/v zvoľte “NAME IN”.
Stlačením
parameter.
alebo b zobrazte
alebo b potvrďte
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Vykonajte postup z časti “Vytvorenie
indexového názvu” (str. 60).
71SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ďalšie operácie
• V závislosti od typu adaptéra DIGITAL MEDIA
PORT môžete ovládať pripojené zariadenie
pomocou DO. Podrobnosti o funkciách tlačidiel
DO pozri str. 10.
• Konektor MONITOR OUT na receiveri musí byť
prepojený s TVP (str. 70).
Pomenovanie zdrojov
vstupného signálu
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_68-73_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 72 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Zmena zobrazení
na displeji
Vypínací časovač
(Sleep Timer)
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálne zvolené zvukové
pole atď.
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
Receiver je možné nastaviť tak, aby
sa po určitom čase sám vypol.
Stláčajte DISPLAY.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne.
Keď je receiver zapnutý, stláčajte
SLEEP.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Všetky zdroje vstupného
signálu okrem pásma FM a AM
Keď je aktivovaný vypínací časovač, displej
stmavne.
Indexový názov zdroja vstupného signálua) t
Zvolený zdroj vstupného signálu t Aktuálne
aplikované zvukové pole
Poznámka
Pásmo FM a AM
Rada
Názov staniceb) alebo vytvorený názov
stanicea) t Frekvencia t Indikácia typu
programub) t Indikácia Radio Textb) t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
režim)b) t Aktuálne aplikované zvukové
pole
Zostávajúci čas skontrolujete stlačením SLEEP pred
vypnutím receivera. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas do vypnutia zariadenia. Ak znova
stlačíte SLEEP, vypínací časovač sa deaktivuje.
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na DO alebo receiveri
po stmavnutí displeja, displej sa rozjasní. Ak potom
nestlačíte žiadne tlačidlo, displej znova stmavne.
a) Indexový
názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj signálu) alebo uloženú
stanicu pomenovali (str. 60, 71). Indexový názov
sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery,
alebo je názov totožný s názvom zdroja signálu.
b)
Len počas príjmu RDS signálu (len modely
s regionálnymi kódmi CEL, CEK) (str. 61).
Poznámka
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky/
interpunkčné znamienka.
72SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_68-73_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 73 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Nahrávanie pomocou
receivera
Nahrávanie na záznamové
médium
1
Pomocou receivera môžete nahrávať z audio/
video zariadenia. Podrobnosti pozri v návode
na použitie príslušného zariadenia.
Nahrávanie na CD-R disk
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Pomocou receivera môžete nahrávať na CD-R
disk. Podrobnosti pozri v návode na použitie
CD rekordéra.
1
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte prehrávacie zariadenie.
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Napríklad nalaďte rozhlasovú stanicu,
ktorú chcete nahrávať (str. 57).
3
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
Do CD rekordéra vložte CD-R disk,
na ktorý chcete nahrávať a nastavte
úroveň nahrávania.
4
Pripravte zariadenie
na nahrávanie.
Do nahrávacieho zariadenia (VIDEO 1)
vložte videokazetu atď., na ktorú chcete
nahrávať.
4
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie
a na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie.
Poznámka
Niektoré zdroje signálu obsahujú ochranné signály
proti kopírovaniu. V takomto prípade nebude možné
nahrávať požadovaný zdroj vstupného signálu.
Na nahrávacom zariadení
spustite nahrávanie
a na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie.
Poznámka
Nastavenia zvuku neovplyvnia výstup signálu
z konektorov SA-CD/CD/CD-R OUT.
73SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ďalšie operácie
3
Pripravte zariadenie
na prehrávanie.
Napríklad do VCR vložte video kazetu,
z ktorej chcete nahrávať.
Môžete tiež používať
INPUT SELECTOR na receiveri.
2
Stláčaním tlačidiel pre výber
zdroja vstupného signálu
zvoľte prehrávacie zariadenie.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 74 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Kategórie a príslušné tlačidlá
Používanie DO
Zmena priradení funkcií
tlačidlu
Môžete zmeniť výrobné nastavenia tlačidiel
pre výber zdroja vstupného signálu tak, aby
vyhovovali vaším zariadeniam. Napríklad ak
je do konektora VIDEO 1 na receiveri
pripojený DVD rekordér, tlačidlo VIDEO 1 na
tomto DO môžete nastaviť na ovládanie DVD
rekordéra.
1
Držte zatlačené tlačidlo pre
výber zdroja vstupného
signálu, ktorého nastavenie
chcete zmeniť.
Príklad: Držte zatlačené VIDEO 1.
2
Podľa uvedenej tabuľky stlačte
tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu pre
požadovanú kategóriu.
Príklad: Stlačte 4.
Teraz je možné prostredníctvom tlačidla
VIDEO 1 aktivovať DVD rekordér.
Kategórie
Stlačte
a)
1
a)
VCR (príkazový režim VTR 2)
2
DVD prehrávač/DVD rekordér
(príkazový režim DVD1)b)
3
DVD rekordér
(príkazový režim DVD3)b)
4
CD prehrávač
5
VCR (príkazový režim VTR 3)
Euro digitálny satelitný prijímač 6
DVR (Terminál digitálnej
káblovej TV)
7
DSS (Digitálny satelitný
prijímač)
8
Blu-ray Disc prehrávač
(príkazový režim BD1)c)
9
Blu-ray Disc rekordér
(príkazový režim BD3)c)
0/10
TVP
-/--/>10/
CLEAR
Nepriradené
ENTER/
MEMORY
a) VCR
Sony sú ovládané cez nastavenia VTR 2
alebo VTR 3. Zodpovedajú systémom 8 mm
a VHS.
b) DVD rekordéry Sony sú ovládané cez nastavenia
DVD1 alebo DVD3. Podrobnosti pozri v návode
na použitie DVD rekordérov.
c)
Podrobnosti o nastavení BD1 alebo BD3 pozri
v návode na použitie Blu-ray Disc prehrávača
alebo Blu-ray Disc rekordéra.
Vymazanie priradení všetkých
tlačidiel na DO
Stlačte súčasne ?/1, DMPORT a MASTER
VOL –.
Obnovia sa výrobné nastavenia diaľkového
ovládania.
74SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 75 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Ďalšie informácie
Slovník
x Cinema Studio EX
x Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinečná technológia reprodukcie zvuku
určená pre domáce kino vyvinutá
spoločnosťou Sony v spolupráci so Sony
Pictures Entertainment, aby sa v pohodlí vášho
domova umožnil zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností. Technológia
“Digital Cinema Sound” spolu s procesorom
DSP (Digital signal processor) a zmeranými
údajmi vytvára v pohodlí vášho domova
zvukové polia presne podľa zámerov tvorcov
filmu.
x Dolby Digital Surround EX
Akustická technológia vyvinutá spoločnosťou
Dolby Laboratories, Inc. Surround zadný
kanál je maticou rozdelený na pravý a ľavý
surround kanál, takže je možné zvuk
reprodukovať cez 6.1 kanálov. Obzvlášť akčné
scény sa reprodukujú s dynamickejším
a realistickejším zvukom.
x Dolby Pro Logic II
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 5.1 kanálov určených
na prehrávanie. Dostupný je režim pre film
(MOVIE) a hudbu (MUSIC) (pre stereo zvuk).
Staré filmy kódované v tradičnom stereo
formáte je možné reprodukovať cez
5.1-kanálový surround zvuk.
x Dolby Pro Logic IIx
Technológia pre prehrávanie 7.1- alebo
6.1-kanálového zvuku. Spolu so zvukom
kódovaným do formátu Dolby Digital
Surround EX, je možné zvuk kódovaný
do 5.1-kanálového formátu Dolby Digital
reprodukovať cez 7.1 (alebo 6.1) kanálov.
Navyše je možné existujúci stereo záznam tiež
reprodukovať cez 7.1 (alebo 6.1) kanálov.
x Dolby Surround
(Dolby Pro Logic)
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc.
Stredový a mono surround kanál je maticou
rozdelený na dva stereo kanály. Zvuk sa
reprodukuje ako štvorkanálový surround zvuk.
Je to najbežnejšia metóda spracovania zvuku
pri DVD video zázname.
x Dolby Digital
Technológia kódovania/dekódovania zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories,
Pokračovanie
75SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Používanie DO/Ďalšie informácie
Režim surround zvuku, ktorý môžeme
považovať za kompiláciu technológie Digital
Cinema Sound, poskytuje zvuk rovnaký ako
v kinosále pomocou nasledovných
3 technológií: “Virtual Multi Dimensions”,
“Screen Depth Matching” a “Cinema Studio
Reverberation”.
“Virtual Multi Dimensions” vytvorí zo
skutočných reproduktorov až 7.1 kanálov
a v pohodlí vášho domova tak získate
nádherný a výkonný zvuk, aký poznáte
z prostredia kinosál a koncertných miestností.
“Screen Depth Matching” reprodukuje
potlačené vysoké frekvencie a vytvára dojem,
že vo filme je zvuk reprodukovaný priamo
z vnútra TV obrazovky (podobne ako
v kinosále spoza plátna). Tento efekt sa potom
pridá do predných a stredového kanála.
“Cinema Studio Reverberation” reprodukuje
zvuk typický pre najmodernejšie kinosály
a nahrávacie štúdiá, vrátane štúdií Sony
Pictures Entertainment. Podľa typu štúdií je
možné zvoliť tri režimy A/B/C.
Inc. Pozostáva z predných (ľavý/pravý),
stredového, surround (ľavý/pravý) kanálov
a kanála pre subwoofer. Ide o zvukový
štandard pri DVD video zázname, ktorý je tiež
známy pod názvom 5.1-kanálový surround
zvuk. Keďže je surround kanál stereofonický,
reprodukcia zvuku je realistickejšia než
pri systéme Dolby Surround.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 76 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
x DTS 96/24
x Kompozitný video signál
Formát digitálneho zvuku vo vysokej kvalite.
Zvuk sa nahráva pri vzorkovacej frekvencii
a dátovom toku 96 kHz/24 bit, čo je možné
maximum pri DVD video zázname. Počet
kanálov závisí od záznamu.
Štandardný formát pre prenos video signálu.
Jasová Y a farebná C zložka signálu
sa prenášajú spolu.
x DTS Digital Surround
Metóda konverzie analógového zvuku
na digitálny, aby sa umožnilo počúvanie
digitálneho zvuku.
Technológia kódovania/dekódovania
digitálneho zvuku pre kiná vyvinutá
spoločnosťou DTS, Inc. Komprimuje zvuk
v menšej mierne než technológia Dolby Digital,
čím sa zvýši kvalita reprodukcie zvuku.
x PCM (Pulse Code Modulation
- Pulzná kódová modulácia)
x Vzorkovacia frekvencia
Formát 6.1-kanálového zvuku so surround
zadným kanálom. Dostupné sú dva režimy,
“Discrete 6.1” s oddeleným záznamom
všetkých kanálov a “Matrix 6.1”, pri ktorom
sa maticou rozdelí surround zadný kanál na LS
a RS kanál. Systém je ideálny pre prehrávanie
zvukových stôp filmov.
Aby bola možná konverzia analógového zvuku na
digitálny, musia sa analógové dáta kvantifikovať.
Tento proces sa nazýva vzorkovanie a počet,
koľkokrát za sekundu sa analógové dáta
kvantifikujú, sa nazýva vzorkovacia frekvencia.
Štandardné audio CD disky obsahujú dáta
kvantifikované 44 100-krát za sekundu, čiže ich
vzorkovacia frekvencia je 44,1 kHz.
Vo všeobecnosti znamená vyššia vzorkovacia
frekvencia vyššiu kvalitu zvuku.
x DTS Neo:6
x x.v.Colour
x DTS-ES
Táto technológia konvertuje 2-kanálový stereo
zvukový záznam do 6.1 kanálov určených
na prehrávanie. Podľa zdroja prehrávania
a preferencií je možné zvoliť dva režimy,
CINEMA pre filmy a MUSIC pre stereo zvuk
(napr. hudba).
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
zapojení, čo vám umožní sledovať
vysokokvalitný digitálny obraz aj zvuk.
HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection - Ochrana
širokopásmových prenosov digitálneho
záznamu), ktorá slúži na ochranu proti
kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
Technológia x.v.Colour vyvinutá
spoločnosťou Sony je zlučiteľná so
štandardom xvYCC (eXtended Video YCC).
x.v.Colour je obchodná značka spoločnosti
Sony. xvYCC je medzinárodný štandard pre
farebný priestor vo video signáli.
Tento štandard dokáže reprodukovať širšiu
farebnú škálu než sa bežne využíva
pri vysielacom štandarde.
x Zložkový video signál
Formát prenosu video signálu tromi
samostatnými zložkami signálu: jasová Y,
farebná Pb a farebná Pr. Vysokokvalitný
obrazový signál akým je formát DVD video
alebo HDTV sa prenáša vernejšie.
Tri konektory sú farebne rozlíšené - zelený,
modrý a červený.
76SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 77 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Umiestnenie
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či
sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
odpojte sieťovú šnúru zo zásuvky. Pri
odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby
sa predišlo jeho zahrievaniu, čím predĺžite
životnosť jednotlivých častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí
zdrojov tepla, alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a následne
tak spôsobiť poruchu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti iných
zariadení (napr. TVP, VCR alebo kazetový
deck). Ak je zariadenie v blízkosti TVP,
VCR alebo kazetového decku, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Platí to
obzvlášť ak používate internú anténu.
Z tohto dôvodu odporúčame používať
externú anténu.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrní,
keďže pri umiestnení zariadenia na špeciálne
povrchovo upravenú podlahu (voskovanú,
olejovanú, leštenú atď.) môže dôjsť
k poškodeniu povrchu.
Prevádzka
Nárast teploty vo vnútri
zariadenia
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá
ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
77SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ďalšie informácie
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu. Ak používate zariadenie pri
zvýšenej hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná
a bočné steny zariadenia sa postupne
zahrievajú. Aby nedošlo k popáleniu,
nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
Pred pripájaním ostatných zariadení zariadenie
vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 78 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Zvuk
Nie je počuť zvuk, bez ohľadu na
zvolené zariadenie, alebo počuť len
slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú reproduktorové káble
správne pripojené.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky
ostatné zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME nastavený na “VOL MIN”.
• Skontrolujte, či nie je prepínač SPEAKERS
(OFF/A/B) nastavený na OFF.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Stlačením MUTING zrušte funkciu
vypnutia zvuku.
• Skontrolujte, či ste tlačidlami pre výber
zdroja vstupného signálu zvolili správny
zdroj signálu.
• Aktivoval sa ochranný systém receivera.
Vypnite receiver, odstráňte skrat a znova
receiver zapnite.
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť
zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušných vstupných audio
konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov
používaných na prepojenie úplne zasunuté
v konektoroch zariadenia aj receivera.
Z jedného z predných reproduktorov
nepočuť zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne. Ak
aj v slúchadlách počujete len jeden kanál,
zariadenie nemusí byť k receiveru pripojené
správne. Skontrolujte, či sú koncovky
káblov používaných na prepojenie úplne
zasunuté v konektoroch zariadenia aj
receivera. Ak v slúchadlách počujete obidva
kanály, predný reproduktor nemusí byť
k receiveru pripojený správne. Skontrolujte
prepojenie predného reproduktora, ktorý
nehrá.
• Skontrolujte, či ste nepripojili len jeden
konektor L alebo R. Mali by byť pripojené
obidva. Použite audio kábel (nedodávaný).
Nie je počuť zvuk z digitálneho zdroja
signálu (zo zariadení pripojených do
konektorov COAXIAL alebo OPTICAL).
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE
nastavené na “AUTO” (str. 68).
• Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia
ANALOG DIRECT.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené,
alebo sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Nastavte parametre vyváženia
v Menu LEVEL.
Je počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďaleko od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej
3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• Konektory a koncovky káblov sú
znečistené. Vyčistite ich jemnou
handričkou, mierne navlhčenou v liehu.
78SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 79 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Zo stredového/surround/surround
zadných reproduktorov nepočuť zvuk,
alebo počuť len slabý zvuk.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX
(str. 54).
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov
(str. 33).
• Skontrolujte, či je veľkosť stredového/
surround reproduktorov nastavená
na “SMALL” alebo “LARGE” (str. 40).
• Skontrolujte, či sú surround zadné
reproduktory nastavená na “SINGLE”
alebo “DUAL” (str. 40).
Zo surround zadného reproduktora nie
je počuť zvuk.
• Niektoré disky neobsahujú informáciu
Dolby Digital Surround EX, aj keď
sa na obale nachádza logo Dolby Digital
Surround EX. V takomto prípade zvoľte
“SB ON” (str. 38).
Nepočuť zvuk zo zariadenia
pripojeného do adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT.
• Nastavte hlasitosť na receiveri.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT a/alebo
zariadenie nie je pripojené správne.
Vypnite receiver a odpojte a znova zapojte
adaptér DIGITAL MEDIA PORT a/alebo
zariadenie.
• Skontrolujte, či je adaptér DIGITAL
MEDIA PORT a/alebo zariadenie
kompatibilné s týmto receiverom.
Obraz
Nedarí sa získať priestorový efekt.
• Skontrolujte, či je funkcia zvukového poľa
zapnutá (stlačte MOVIE alebo MUSIC).
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než
48 kHz.
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené
správne (str. 19).
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo
DTS sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk
atď. vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď.
do vstupných digitálnych konektorov
receivera skontrolujte audio nastavenie
(nastavenie audio výstupu) pripojeného
zariadenia.
Pokračovanie
79SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
Ďalšie informácie
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne
pripojený.
• Skontrolujte, či je subwoofer zapnutý.
• Skontrolujte, či je subwoofer nastavený
na “YES” (str. 40).
• Zo subwoofera v závislosti od zvukového
poľa nemusí byť počuť zvuk.
Na TV obrazovke/monitore sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz
nie je kvalitný.
• Pomocou tlačidiel pre výber zdroja
vstupného signálu zvoľte správny zdroj
vstupného signálu.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného
režimu.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
• V závislosti od adaptéra DIGITAL
MEDIA PORT nemusí byť dostupný
výstupný video signál.
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 80 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
HDMI
Vstupný signál na konektore HDMI na
receiveri sa nereprodukuje z receivera
alebo reproduktorov TVP.
• Skontrolujte HDMI prepojenie.
• Nie je možné počúvať zvuk zo Super
Audio CD prehrávača cez HDMI
prepojenie.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
Vstupný obrazový signál z konektora
HDMI receivera sa nezobrazuje na TVP.
• Skontrolujte HDMI prepojenie.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
bude možno potrebné jeho nastavenie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
Funkcia ovládania cez HDMI nefunguje.
• Skontrolujte HDMI prepojenie (str. 20).
• Skontrolujte, či je “CONTROL FOR
HDMI” nastavené na “CTRL ON”
v Menu VIDEO.
• Zistite, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
cez HDMI.
• Skontrolujte nastavenie funkcie ovládania
cez HDMI na pripojenom zariadení. Pozri
návod na použitie pripojeného zariadenia.
• Ak zmeníte HDMI prepojenie, pripojíte/
odpojíte sieťovú šnúru, alebo dôjde
k výpadku napájania, zopakujte postup
z časti “Príprava na funkciu ovládania cez
HDMI” (str. 64).
Receiver ani TVP nereprodukuje
žiadny zvuk počas používania funkcie
System Audio Control.
• Zistite, či je pripojený TVP kompatibilný
s funkciou System Audio Control.
• Ak TVP nedisponuje funkciou System
Audio Control, v Menu VIDEO zmeňte
nastavenia “AUDIO FOR HDMI” na
– “TV+AMP”, ak chcete reprodukovať
zvuk cez reproduktory TVP aj
reproduktory pripojené k tomuto
receiveru.
– “AMP”, ak chcete reprodukovať zvuk
len cez reproduktory pripojené k tomuto
receiveru.
• Ak nie je možné reprodukovať zvuk
zo zariadenia pripojeného k tomuto
receiveru
– Zvoľte príslušný zdroj vstupného
signálu, ak chcete sledovať program
zo zariadenia pripojeného cez HDMI
prepojenie k tomuto receiveru.
– Prepnite predvoľbu na TVP, ak chcete
sledovať TV vysielanie.
– Zvoľte zariadenie alebo zdroj vstupného
signálu, ak sledujete program
zo zariadenia pripojeného k TVP.
Podrobnosti o tejto operácii pozri
v návode na použitie TVP.
DO TVP nie je možné používať na
ovládanie pripojeného zariadenia, keď
používate funkciu ovládania cez HDMI.
• Zmeňte zdroj vstupného signálu na
receiveri na vstupný konektor HDMI,
ktorý je prepojený s daným zariadením.
80SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 81 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Rádio
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény
s receiverom použite 75 Ohm koaxiálny
kábel (nedodávaný) (pozri obrázok
nižšie). Ak k receiveru pripojíte externú
anténu, uzemnite ho, aby bol chránený
pred poškodením bleskom. Uzemňovací
kábel nepripájajte na potrubie s rozvodom
plynu.
Požadovaná RDS informácia
sa nezobrazí.*
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite,
či práve poskytujú požadovanú službu.
Ak áno, služba môže byť dočasne mimo
prevádzky.
* Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Diaľkové ovládanie
Externá FM anténa
Receiver
ANTENNA
AM
Uzemňovací
kábel
(nedodávaný)
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte
ich za nové.
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne
tlačidlo pre zdroj vstupného signálu.
Uzemnenie
Ďalšie informácie
Rozhlasové stanice nie je možné
naladiť.
• Skontrolujte, či sú správne pripojené
antény. Nasmerujte antény, alebo
v prípade potreby pripojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý
(pri automatickom ladení).
Použite priame ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice,
alebo sa vymazali (ak vyvolávate uložené
stanice). Uložte stanice (str. 58).
• Stláčaním DISPLAY na receiveri zobrazte
na displeji frekvenciu.
RDS nefunguje.*
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Pokračovanie
81SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Ľavý
STR-DG720_SK.book Page 82 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Chybové hlásenia
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony. Ak sa počas
funkcie automatickej kalibrácie zobrazí
chybové hlásenie, pozri “Chybové a výstražné
hlásenia” (str. 31) a vyriešte problém.
PROTECT
Reproduktory sú nesprávne zaťažené.
Receiver sa po pár sekundách automaticky
vypne. Skontrolujte zapojenie
reproduktorov a znova zapnite receiver.
Ak sa vám problém nepodarilo
odstrániť podľa tohto prehľadu
Vymazanie pamäte receivera môže problém
vyriešiť (str. 27). Nezabudnite však, že všetky
uložené nastavenia sa obnovia na výrobne
nastavené hodnoty a budete ich musieť znova
nastaviť.
Ak sa problém stále nepodarilo
odstrániť
Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony. Ak v servise dôjde počas
opravy k výmene niektorých dielov, môže
si servis staré diely ponechať.
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uložených nastavení
str. 27
Upravených zvukových polí
str. 56
Technické údaje
Zosilňovač
Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK1)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD) 1%)
85 W + 85 W
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Výstupný výkon v režime Surround 2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
140 W/kanál
Modely s regionálnym kódom TH11)
Minimálny výstupný výkon RMS
(8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W
Výstupný výkon v režime stereo
(8 Ohm, 1 kHz, THD 1%)
80 W + 80 W
Výstupný výkon v režime Surround 2)
(8 Ohm, 1 kHz, THD 10%)
120 W/kanál
1) Merané
v nasledovných podmienkach:
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK
230 V striedavé (AC), 50 Hz
TH1
240 V striedavé (AC), 50 Hz
2) Referenčný výstupný výkon pre predné, stredový,
surround a surround zadné reproduktory.
V závislosti od nastavenia zvukových polí
a zdrojov vstupného signálu nemusí byť
na výstupe žiadny zvukový signál.
Frekvenčný rozsah
Analógový
10 Hz – 70 kHz +0,5/–2 dB
(s vypnutým zvukovým
poľom a ekvalizérom)
82SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
O:\Navody\A_Preklad\STR-DG720_SK\Fm\Sk_74-83_STR-DG720.fm
masterpage: Pravý
STR-DG720_SK.book Page 83 Wednesday, February 6, 2008 3:46 PM
Všeobecne
Vstupy
Analógový
Citlivosť: 500 mV/50 kOhm
Odstup signál - šum
(ďalej S/N)3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (Koaxiálny)
Impedancia: 75 Ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (Optický) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy (Analógové)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/10 kOhm
SUB WOOFER Napätie: 2 V/1 kOhm
Ekvalizér
Úrovne zisku
±6 dB, 1 dB krok
Napájanie
3) INPUT
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (pri nastavení
“CONTROL FOR HDMI”
v Menu VIDEO
na “CTRL OFF”)
Rozmery (š/v/h) (cca)
430 × 157,5 × 318 mm
Vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (cca)
8,1 kg
SHORT (Vstup nakrátko)
(s vypnutým zvukovým poľom a ekvalizérom).
4) So záťažou, úroveň vstupu.
Pásmo FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
87,5 - 108,0 MHz
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
Pásmo AM
Napájanie
CEL, CEK
230 V striedavé (AC),
50/60 Hz
TH1
230 – 240 V striedavé (AC),
50/60 Hz
Výstupné napätie (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAX
Príkon
Regionálny kód
Príkon
CEL, CEK
220 W
TH1
210 W
Dodávané príslušenstvo
Ladiaci rozsah
Regionálny kód
Regionálny kód
Ladenie
Krok ladenia Krok ladenia
10 kHz
9 kHz
–
531 –
1 602 kHz
Anténa
Medzifrekvencia
Rámová anténa
450 kHz
Video
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vš-š/75 Ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š/75 Ohm
PB/CB: 0,7 Vš-š/75 Ohm
PR/CR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
80 MHz, HD Pass Through
(Priechod)
Ďalšie informácie
CEL, CEK, TH1
Návod na použitie (tento návod)
Návod na jednoduché nastavenie (1)
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Diaľkové ovládanie RM-AAU023 (1)
Batérie R6 (veľkosť-AA) (2)
Kalibračný mikrofón
(ECM-AC2 alebo ECM-AC2a) (1)
Podrobnosti o regionálnom kóde vášho
modelu pozri str. 3.
Právo na zmeny vyhradené.
83SK
STR-DG720
3-283-372-41(1)
STR-DG720_SK.book Page 84 Tuesday, February 12, 2008 9:56 AM
Index
Číslice
CH
R
2 kanály 55
2CH STEREO 55
5.1 kanálov 14
7.1 kanálov 14
Chybové hlásenia 82
Rádio
Pripojenie antén 26
RDS 61
Reproduktory
Zapojenie 15
A
K
AUTO CALIBRATION 29
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 51
Kamkordér
Zapojenie 24
B
I
INPUT MODE 68
L
Blu-ray Disc prehrávač
Prehrávanie 36
Zapojenie 20
Ladenie
Automatické 57
Predvolieb 59
Priame 58
C
M
CD prehrávač
Prehrávanie 35
Zapojenie 18
CD rekordér
Zapojenie 18
Menu
A. CAL 50
AUDIO 45
EQ 42
LEVEL 41
SUR 42
SYSTEM 47
TUNER 44
VIDEO 46
D
Diaľkové ovládanie 10
DIGITAL ASSIGN 68
Digital Cinema Sound
(DCS) 75
DIGITAL MEDIA PORT
Zapojenie 70
Dolby Digital 75
DTS 76
DVD prehrávač
Prehrávanie 36
Zapojenie 22
DVD rekordér
Zapojenie 24
H
HDMI
Audio signál pre HDMI 46
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI) 46
Zapojenie 20
N
Nahrávanie
Na CD-R 73
Na záznamové médium 73
O
One-Touch Play 65
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI)
Príprava 64
Zapojenie 63
P
Počiatočné nastavenie 27
Pomenovanie 60, 71
S
Satelitný prijímač
Zapojenie 23
SB DEC 43
Set-top box
Zapojenie 23
Super Audio CD prehrávač
Prehrávanie 35
Zapojenie 18
System Audio Control 66
System Power Off 67
T
TEST TONE 33
TVP
Zapojenie 17
V
VCR
Zapojenie 24
Video hra
Zapojenie 24
Vypínací časovač 72
Vypnutie zvuku 34
Výber
Sada reproduktorov 28
Zariadenie 34
Zvukové pole 53
Z
Zvukové polia
Resetovanie 56
Výber 53
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising