Sony | STR-DA2800ES | Sony STR-DA2800ES 7.2-kanálový AV prijímač domáceho kina Návod na použitie

4-429-113-31(3) (SK)
Multikanálový
prijímač AV
Návod na použitie
Najprv si prečítajte Sprievodcu rýchlym nastavením, ktorý je dodávaný spolu
s prijímačom. To vám pomôže ľahšie pochopiť pripojenia a postupnosť
operácií prijímača.
STR-DA2800ES
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej
zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri dotyku
počas bežnej prevádzky.
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
spĺňa obmedzenia stanovené v smernici EMC pri
pripojení pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú len
na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo
v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa
súladu s normami na základe právnych predpisov
Európskej únie je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky,
obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto
toho ho treba odovzdať v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej
balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto
produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto batérií
2SK
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na model
STR-DA2800ES (prijímač). Číslo svojho modelu
nájdete v pravom dolnom rohu predného panela.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa väčšinou opisuje ovládanie prijímača
pomocou dodaného diaľkového ovládača. Okrem
neho môžete používať aj tlačidlá alebo gombíky na
prijímači, ak majú rovnaké alebo podobné názvy
ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený technológiami Dolby*
Digital, Pro Logic Surround a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX a symbol
dvojitého D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov
USA č.: 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 487 535, 6 226 616, 7 212 872, 7 003 467,
7 272 567, 7 668 723, 7 392 195, 7 333 929,
7 548 853 a iných patentov vydaných alebo
čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách.
DTS-HD, príslušný symbol a DTS-HD spoločne
so symbolom sú registrovanými ochrannými
známkami
a DTS-HD Master Audio je ochrannou známkou
spoločnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termíny HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a iných krajinách.
Typ písma (Shin Go R) inštalovaný v tomto prijímači
poskytla spoločnosť MORISAWA & COMPANY LTD.
Tieto názvy sú ochrannými známkami spoločnosti
MORISAWA & COMPANY LTD. a autorské práva
na typ písma takisto patria spoločnosti MORISAWA
& COMPANY LTD.
pokračovanie
3SK
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú
ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v USA a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že
spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná
bez príslušnej licencie alebo licencií od spoločnosti
Microsoft.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné vlastníctvo
vrátane obsahu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva,
pomocou technológie prístupu k obsahu Microsoft
PlayReady™. Toto zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu chránenému
pomocou technológie PlayReady alebo WMDRM.
Ak zariadenie nedokáže správne presadzovať
obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať,
aby zrušila funkcie zariadenia na prehrávanie
obsahu chráneného pomocou technológie
PlayReady. Toto zrušenie by nemalo ovplyvniť
nechránený obsah ani obsah chránený pomocou inej
technológie na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu
môžu od vás požadovať inováciu technológie
PlayReady, aby ste ich obsah mohli používať.
Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť získať
prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
„Android“ je registrovanou ochrannou známkou
alebo ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú
ochrannými známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke spoločnosti Digital
Living Network Alliance.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
„BRAVIA“ Sync je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„x.v.Color“ a logo „x.v.Color“ sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochrannými
známkami spoločností Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto
4SK
InstaPrevue™ je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
Silicon Image, Inc. v USA a iných krajinách.
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje
licencia GNU General Public License (GPL) alebo
GNU Lesser General Public License (LGPL). Tieto
ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu
a ďalšie šírenie zdrojového kódu uvedeného softvéru
v súlade s podmienkami uvedenými v licencii GPL
alebo LGPL.
Podrobné informácie o licenciách GPL, LGPL
a ostatných licenciách na softvér nájdete v ponuke
prijímača Settings v časti System Settings t
Software License.
Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý v tomto
zariadení, sa vzťahujú licencie GPL a LGPL, a je
k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať
z nasledujúcej lokality:
URL: http://www.sony.net/Products/Linux
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani reagovať
na prípadné otázky týkajúce sa obsahu tohto
zdrojového kódu.
Hlavné funkcie prijímača
Kompatibilita s rôznymi konektormi a formátmi
Funkcia
Popis
Strana
Podpora 7.2 kanálov
Prijímač dokáže reprodukovať až 7.2 kanálov.
Prijímač podporuje pripojenie Bi-amp pre predný reproduktor.
22, 24
Kompatibilita s rôznymi
štandardmi
Prijímač je kompatibilný s rôznymi formátmi zvuku, napríklad
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, viackanálový
Linear PCM, FLAC atď.
20
HDMI (8 vstupov,
2 výstupy +
1 výstup pre zónu)
Prijímač je vybavený ôsmimi vstupnými konektormi HDMI
(z ktorých dva konektory HDMI IN 2 a IN 3 sú konektory for
AUDIO zohľadňujúce kvalitu zvuku) na zadnom paneli.
Pomocou konektorov HDMI môžete pripojiť rôzne zariadenia.
26, 28, 30,
31, 35
34, 72
Prijímač je kompatibilný s rôznymi štandardmi HDMI, ako je
Deep Color, x.v.Color alebo 4K*, prenos trojrozmerného obrazu,
Audio Return Channel (ARC) atď.
* Konektory HDMI IN 1 a IN 2 podporujú prenos 4K.
4K
Prijímač je schopný reprodukovať signály 4K cez výstupné
konektory HDMI.
19, 34
Fast View
Môžete zvoliť spôsob vstupu HDMI, ktorý je rýchlejší ako
štandardný spôsob (Fast View). Konektory HDMI IN 1, IN 2,
IN 3 a IN 4 podporujú funkciu Fast View.
96
Control for HDMI
Prijímač a ďalšie zariadenia môžete vzájomne ovládať pomocou
funkcie ovládania pripojenia HDMI.
68, 96
Náhľad pre HDMI
Prijímač umožňuje zobrazenie náhľadu živého obrazu v obraze pre 75
zariadenie pripojené k tomuto prijímaču pomocou vstupu HDMI.
Okná s náhľadom sa zobrazia len pre vstupy HDMI IN 1/IN 2/
IN 3/IN 4.
Pomocou diaľkového ovládača môžete zvoliť vstup HDMI
pre každý náhľad. (Táto funkcia je dostupná vďaka technológii
Silicon Image InstaPrevue™.)
Sieť
Prijímač je vybavený štyrmi portami LAN s funkciami prepínania 39
rozbočovačov.
USB
Prijímač je kompatibilný s vysielaním prúdu údajov videí na
internete.
51
Prijímač umožňuje prehrávať obsah v domácej sieti
prostredníctvom funkcie domácej siete kompatibilnej
s normou DLNA.
50
48
Port USB použiteľný pre zariadenia iPod alebo iPhone
Pomocou pripojenia USB môžete prostredníctvom prijímača bez
problémov prehrávať obsah zariadenia iPod alebo iPhone.
Pomocou pripojenia USB môžete prostredníctvom prijímača bez 47
problémov prehrávať obsah zariadenia USB alebo WALKMAN.
pokračovanie
5SK
Funkcia
Popis
Strana
Viacero zón
Okrem hlavnej miestnosti si môžete hudbu a video vychutnávať
v inej miestnosti s odlišným obsahom ako v hlavnej miestnosti.
62
Signály pripojenia HDMI z konektora HDMI IN môžete
presmerovať na výstupný konektor HDMI ZONE 2 OUT.
19, 62, 65
Lepšia kvalita obrazu a zvuku
Funkcia
Popis
Obrazová konverzia
19
Prijímač zvyšuje alebo znižuje kvalitu analógových obrazových
signálov. Pomocou výstupného konektora HDMI možno kvalitu
signálov zvýšiť až na úroveň 4k. Prijímač tiež zvyšuje alebo znižuje
kvalitu analógových obrazových signálov pre zónu 2.
Strana
Funkcia Digital Cinema
Prijímač je vybavený funkciou Digital Cinema Auto Calibration
Auto Calibration (D.C.A.C.) (D.C.A.C.). Táto funkcia umožňuje automatickú kalibráciu
a nastavenie parametrov zvuku pre optimálny zvukový výstup.
85, 86
Zvukové polia
Môžete si vybrať z rôznych zvukových polí podľa pripojených
reproduktorov a vstupných zdrojov.
Prijímač je vybavený aj nasledujúcimi možnosťami reprodukcie
zvuku:
– Tri režimy na reprodukciu zvukovej charakteristiky slávnych
koncertných siení: Berlin Philharmonic Hall, Concertgebouw
Amsterdam alebo Musikverein Vienna.
57, 59
Zdvihnutie zdroja zvuku
stredového reproduktora
do vhodnej výšky
(Center Speaker Lift Up)
Využitím predných horných reproduktorov môžete zdvihnúť zdroj 87
zvuku stredového reproduktora do vhodnej výšky na obrazovke.
Táto funkcia (Center Speaker Lift Up) umožní prirodzenú
reprodukciu bez straty pohodlia.
Vysokokvalitná
reprodukcia
komprimovaných
zvukových súborov
Pomocou funkcie D.L.L. (Digital Legato Linear) môžete
komprimované zvukové súbory prehrávať vo vysokej kvalite.
89
Užitočné funkcie
Funkcia
Popis
Strana
Jednoduché a ľahko
prístupné ovládanie
Prijímač je vybavený rozhraním GUI (Grafické používateľské
rozhranie). Intuitívne ovládanie prijímača zabezpečuje ponuka
zobrazená na televíznej obrazovke.
44
Pomocou funkcie Easy Setup môžete jednoducho vybrať základné 41
nastavenia prijímača.
S prijímačom sa dodáva diaľkový ovládač na ovládanie pripojených 15
zariadení a funkcie viacerých zón.
Stlačením tlačidla EASY AUTOMATION môžete naraz vyvolať
rôzne nastavenia prijímača.
6SK
76
Funkcia
Popis
Strana
Flexibilné funkcie
Funkcia Sound Optimizer optimalizuje zvukový výstup podľa
úrovne hlasitosti.
60
Funkcia A/V Sync upravuje oneskorenie medzi zvukovým
a obrazovým výstupom.
91
Funkcia Pass Through reprodukuje signály HDMI
prostredníctvom televízora, aj keď je prijímač
v pohotovostnom režime.
71
Funkcia
Popis
Strana
Ekologická funkcia
Ak prijímač určitý čas nepoužívate alebo ak neprijíma žiadny
vstupný signál, funkcia Auto Standby ho automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
101
Väčšia účelnosť
Prijímač môžete ovládať pomocou telefónu smartphone, ktorý je 76
vybavený aplikačným softvérom ES Remote.*
Iné
* Kompatibilný so zariadeniami iPod touch alebo iPhone a telefónmi
so systémom Android
7SK
Obsah
Hlavné funkcie prijímača ................................ 5
Popis a umiestnenie častí ............................... 10
Začíname
Dôležité informácie pred pripojením
zariadení ..................................................... 18
1: Inštalácia reproduktorov ........................... 22
2: Pripojenie monitora ................................... 26
3: Pripojenie obrazových zariadení .............. 28
4: Pripojenie zvukových zariadení ............... 35
5: Pripojenie k sieti ......................................... 39
6: Príprava prijímača a diaľkového
ovládača ...................................................... 40
7: Nastavenie prijímača pomocou
obrazovky Easy Setup ............................... 41
8: Nastavenie pripojených zariadení ............ 43
9: Príprava počítača na používanie
ako servera ................................................. 44
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke .............................................. 44
Reprodukovanie obrazu
alebo zvuku
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
z pripojeného zariadenia .......................... 46
Zariadenie USB/WALKMAN ....................... 47
iPod alebo iPhone ........................................... 48
Domáca sieť (DLNA) ..................................... 50
Videá na internete .......................................... 51
FM/AM ............................................................ 52
Reprodukovanie zvukových
efektov
Výber zvukového poľa ................................... 56
Používanie funkcie Sound Optimizer .......... 60
Nastavenie ekvalizéra ..................................... 61
8SK
Používanie funkcií
viacerých zón
Možnosti funkcie viacerých zón ...................62
Vytvorenie pripojenia viacerých zón ...........62
Nastavenie reproduktorov v zóne 2 ..............65
Nastavenie výstupu HDMI v zóne 2 .............65
Ovládanie prijímača z inej zóny
(operácie pre zónu 2) ................................66
Používanie ďalších funkcií
Používanie funkcií BRAVIA Sync .................68
Prepínanie medzi monitormi
reprodukujúcimi obrazové
signály HDMI ............................................71
Prenos signálov HDMI do prijímača
v pohotovostnom režime
(Pass Through) ..........................................71
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom ..............................72
Používanie iných konektorov obrazového
alebo zvukového vstupu ...........................73
Náhľad pre HDMI ...........................................75
Ovládanie prijímača pomocou telefónu
smartphone ................................................76
Ukladanie a súčasné vyvolanie
rôznych nastavení prijímača
(Easy Automation) ....................................76
Používanie časovača spánku ..........................78
Nahrávanie pomocou prijímača ...................78
Prepnutie režimu príkazov prijímača
a diaľkového ovládača ...............................78
Používanie pripojenia Bi-amp .......................80
Obnovenie predvolených výrobných
nastavení .....................................................81
Úprava nastavení
Používanie ponuky nastavení ....................... 82
Easy Setup ....................................................... 85
Speaker Settings .............................................. 85
Audio Settings ................................................. 89
Video Settings ................................................. 92
HDMI Settings ................................................ 95
Input Settings .................................................. 97
Network Settings ............................................ 98
Internet Services Settings .............................. 99
Zone Settings ................................................ 100
System Settings ............................................. 101
Network Update ........................................... 102
Ovládanie bez používania
rozhrania GUI ......................................... 103
Používanie diaľkového
ovládača
Ovládanie zariadenia pomocou
diaľkového ovládača ............................... 110
Vypnutie všetkých pripojených zariadení
(SYSTEM STANDBY) ............................ 111
Programovanie diaľkového ovládača ......... 111
Vymazanie pamäte multifunkčného
diaľkového ovládača ............................... 115
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia .................................. 116
Riešenie problémov ...................................... 117
Technické údaje ............................................ 128
Register .......................................................... 132
9SK
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
A ?/1 ON/STANDBY
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
prijímača.
Indikátor nad tlačidlom svieti
nasledujúcim svetlom:
Zelený: prijímač je zapnutý.
Jantárový: prijímač je v pohotovostnom
režime a:
– Položka Control for HDMI (str. 96)
alebo Network Standby (str. 98) je
nastavená na možnosť On.
– Položka Pass Through (str. 96) je
nastavená na možnosť On alebo Auto.
– Je zapnutý prijímač v zóne 2.
Indikátor sa vypne, ak je prijímač
v pohotovostnom režime a funkcie
uvedené vyššie sú vypnuté.
B INPUT SELECTOR (str. 46)
INPUT MODE (str. 72)
C Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
D Displej (str. 11)
E DISPLAY MODE (str. 109)
F DIMMER
Opakovaným stláčaním tlačidla
DIMMER upravíte jas displeja.
G MASTER VOLUME (str. 46)
H SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (str. 42)
I Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
J MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TONE MODE, TONE/TUNING +/–
Reproduktor a rozsah vyberiete
opakovaným stláčaním tlačidla TONE
MODE. Následným stláčaním tlačidiel
TONE/TUNING +/– nastavíte úroveň
basov alebo výšok reproduktora.
K 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (str. 56, 57)
L Konektor AUTO CAL MIC (str. 85)
K tomuto konektoru pripojte dodaný
kalibračný mikrofón na vykonanie
funkcie Auto Calibration.
M iPod alebo iPhone (port
(USB)
a konektor VIDEO IN) (str. 33, 47, 48)
N Konektory VIDEO 2 IN (str. 33)
10SK
Indikátory na displeji
A SW
Rozsvieti sa, keď sú pripojené basové
reproduktory a zvukový signál sa
reprodukuje prostredníctvom konektorov
SUBWOOFER.
B ZONE 2 (str. 62)
C Indikátor INPUT
Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup.
HDMI
COAX
OPT
ARC (str. 72)
D Indikátor Dolby Digital Surround
Rozsvieti sa spoločne s príslušným
indikátorom, keď prijímač dekóduje
zodpovedajúce signály formátu Dolby
Digital.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
H Indikátor prehrávaných kanálov
Označuje reproduktor, ktorý je určený na
výstup zvuku. Znázorňuje, ako prijímač
znižuje alebo zvyšuje počet kanálov
zdroja zvuku na základe nastavení
reproduktora.
L
Predný ľavý
R
Predný pravý
C
Prostredný
LH
Ľavý horný
RH
Pravý horný
SL
Ľavý na priestorový zvuk
SR
Pravý na priestorový zvuk
SBL
Zadný ľavý na priestorový zvuk
SBR
Zadný pravý na priestorový zvuk
E ;TrueHD
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály Dolby TrueHD.
F HDMI OUT A/B (str. 71)
G SLEEP (str. 78)
pokračovanie
11SK
SB
Zadný na priestorový zvuk
Príklad:
Formát záznamu: 5.1
Šablóna pre reproduktory: 3/0.1
Zvukové pole: A.F.D. Auto
I LFE
Rozsvieti sa, keď prehrávaný vstupný
signál obsahuje kanál LFE
(Low Frequency Effects).
J Indikátor Dolby Pro Logic
Rozsvieti sa spoločne s príslušným
indikátorom, keď prijímač spracúva
signál formátu Dolby Pro Logic. Táto
technológia maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť
vstupné signály.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
K Indikátor systému reproduktorov
(str. 42)
L BI-AMP (str. 80)
M D.L.L. (str. 89)
N D.C.A.C. (str. 85)
Svieti pri používaní výsledkov merania
funkcie Auto Calibration.
O EQ
Rozsvieti sa po aktivovaní ekvalizéra.
P RDS (str. 55)
Príjem dát systému rozhlasových údajov
Q S.OPT.
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
optimalizácie zvuku (str. 60).
R MEM
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
ukladania predvolieb.
12SK
S Indikátor DTS-HD
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály DTS-HD.
DTS-HD
Svieti nepretržite spoločne s niektorým
z nasledujúcich indikátorov.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T NEO:6
Rozsvieti sa po aktivovaní dekódovania
DTS Neo:6 Cinema/Music.
U D.RANGE
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu.
V A.P.M. (str. 86)
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
W Indikátor ladenia
Rozsvietia sa, keď sa prijímač naladí
na rozhlasovú stanicu.
ST
Stereofónny príjem
X Indikátor DTS(-ES)
Rozsvieti sa pri reprodukovaní signálu
DTS alebo DTS-ES.
DTS
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály DTS.
DTS-ES
V závislosti od formátu dekódovania
vstupného signálu svieti spoločne
s jedným z nasledujúcich indikátorov.
96/24
Dekódovanie DTS 96/24 (96 kHz/
24 bitov)
Y LPCM
Rozsvieti sa pri reprodukovaní signálu
Linear PCM (Pulse Code Modulation).
Zadný panel
A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
Konektory OPTICAL IN
(str. 26, 30, 31)
Konektory COAXIAL IN
(str. 29, 36)
Konektory HDMI IN/OUT*
(str. 26, 28, 30, 31)
B Časť ANTENNA
Konektor AM ANTENNA
(str. 38)
Konektor FM ANTENNA
(str. 38)
C Porty LAN (prepínanie
rozbočovačov) (str. 39)
E Konektory pre externé zariadenia
značky Sony a iné
Konektory IR REMOTE
IN/OUT (str. 62)
Ak chcete používať funkciu viacerých
zón, pripojte ku konektoru IN
infračervený retranslátor (nie je
súčasťou dodávky).
Ku konektoru OUT pripojte zariadenie
IR blaster (nie je súčasťou dodávky).
Vstupné signály z konektora IN
budú presmerované na výstupný
konektor OUT.
Konektory TRIGGER OUT
(str. 101)
Pripojte k vypínaču funkcie
synchronizácie pohotovostného režimu
iného zariadenia kompatibilného so
štandardom 12V TRIGGER.
D Port RS232C
Používa sa na údržbu a servis.
pokračovanie
13SK
F Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 26, 29, 30, 31, 32, 36)
Konektory AUDIO IN/OUT
Konektory VIDEO IN/OUT*
Konektory AUDIO OUT
Konektor VIDEO OUT
(str. 62)
Konektory SUBWOOFER
Pripojte k externým basovým
reproduktorom.
G Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (str. 26, 29, 31)
Konektory Y, PB,
PR IN/OUT*
H Časť SPEAKERS (str. 24)
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup, musíte
prepojiť konektor HDMI OUT alebo MONITOR
OUT s televízorom (str. 26).
14SK
Diaľkový ovládač (RM-AAP082)
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Poznámka
Snímač diaľkového ovládača nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani svietidlám. Mohlo by to
spôsobiť poruchu.
Tip
Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový ovládač,
vymeňte všetky batérie za nové.
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
prijímača.
B AV ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Zapne alebo vypne zvukové alebo
obrazové zariadenia, ktoré sú priradené
na ovládanie pomocou diaľkového
ovládača.
C ZONE (str. 62)
D AMP
Slúži na aktivovanie ovládania prijímača
pre hlavnú zónu.
E
(výber vstupu)
Stlačte tlačidlo TV (ws), potom tlačidlo
(výber vstupu) a vyberte vstupný
signál (televízor alebo video).
(podržanie textu)
V textovom režime: slúži na podržanie
aktuálnej strany.
F
(sprievodca)
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a potom
stlačením tlačidla
(sprievodca)
zobrazíte elektronického sprievodcu
programami.
G D.TUNING (str. 53)
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a potom
stlačením tlačidla D.TUNING prejdete
do režimu priameho ladenia.
H ENT/MEM
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd), potom
tlačidlo ENT/MEM a pomocou číselných
tlačidiel (wg) zadajte hodnotu alebo
skladbu, prípadne stlačte tlačidlo ENT/
MEM a pomocou číselných tlačidiel (wg)
vyberte číslo predvoľby, pod ktorým je
uložená naladená stanica.
I SEN
Prejdete na domovskú stránku služby
Sony Entertainment Network (SEN),
ktorú prevádzkuje spoločnosť Sony.
pokračovanie
15SK
J WATCH, LISTEN (str. 46)
K SOUND FIELD +/– (str. 56, 57, 59)
L Farebné tlačidlá
Fungujú podľa sprievodcu na televíznej
obrazovke.
M AMP MENU (str. 103)
N
V/v/B/b
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b vyberte
položky ponuky. Výber potvrďte
stlačením tlačidla
.
O TOOLS/OPTIONS (str. 45, 52, 55)
Slúži na zobrazenie a výber položiek
z ponuky možností.
P HOME (str. 45)
Slúži na zobrazenie domovskej ponuky na
televíznej obrazovke.
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Stlačením tlačidiel môžete ovládať
prehrávač diskov DVD, Blu-ray Disc, CD,
MD, kazetový prehrávač, zariadenie
pripojené k portu
(USB) alebo k sieti,
zariadenie na prehrávanie videí na
internete atď.
TUNING +/–
Ak chcete vybrať stanicu, stlačte
tlačidlo SHIFT (wd) a potom
tlačidlo TUNING +/–.
PREVIEW (HDMI) (str. 75)
Stlačením tlačidla PREVIEW (HDMI)
otvorte obrazovky funkcie obraz v obraze
ako náhľad zo štyroch vstupov HDMI IN.
B·/·b
Stlačením tlačidla B/b
– znova prehráte predchádzajúcu scénu
alebo rýchlo posuniete aktuálnu scénu
dopredu,
– pri používaní zariadenia iPod alebo
iPhone prejdete na predchádzajúci
alebo nasledujúci album.
R PRESET + 2)/–
Slúži na výber uložených staníc.
16SK
PROG + 2)/–
Stlačte tlačidlo TV (ws) a stlačením
tlačidla PROG +/– môžete ovládať
televízor, satelitný prijímač atď.
c 2)/C
V textovom režime: slúži na výber
nasledujúcej alebo predchádzajúcej
stránky.
S EASY AUTOMATION 1, 2 (str. 76)
/ (text)
Stlačte tlačidlo TV (ws) a stlačením
tlačidla / (text) zobrazíte textové
informácie.
T RM SET UP (str. 78)
U FAVORITES (str. 51)
V TV
Zmení funkciu tlačidiel diaľkového
ovládača na funkciu vytlačenú žltou
farbou, aby ste mohli ovládať televízor.
W SHIFT
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel
diaľkového ovládača, aby sa aktivovali
tlačidlá vytlačené ružovou farbou.
X Tlačidlá vstupu
Stlačením niektorého z tlačidiel vyberiete
požadované zariadenie. Po stlačení
ľubovoľného z tlačidiel vstupu sa prijímač
zapne.
Y Číselné tlačidlá
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a potom
pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo.
Pomocou číselných tlačidiel vyberte číslo
televízneho kanála.
Z -/-Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a stlačením
tlačidla -/-– vyberte v prehrávači diskov CD, DVD,
Blu-ray Disc alebo MD skladby s vyšším
číslom ako 10,
– vyberte v televízore, satelitnom
prijímači alebo videorekordéri kanály
s číslom vyšším ako 10.
wj SOUND OPTIMIZER (str. 60)
wk HDMI OUTPUT (str. 71)
wl DISPLAY
Zobrazí na televíznej obrazovke ovládací
panel pri prehrávaní obsahu
prostredníctvom služby videí na internete
alebo domácej siete.
,
(informácie, odkrytie textu)
Slúži na zobrazenie informácií, napríklad
čísla aktuálneho kanálu alebo režimu
obrazovky.
V textovom režime: slúži na odkrytie
skrytých informácií (napríklad odpovedí
na kvíz).
1)
Informácie o tlačidlách, ktoré môžete používať na
ovládanie jednotlivých typov zariadení, nájdete
v tabuľke na str. 110.
2)
Hmatový bod sa nachádza na týchto tlačidlách
(5/VIDEO 2, N, PRESET +). Používajte ho ako
značku pri ovládaní.
Poznámka
Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
e; RETURN/EXIT O
Vráti sa do predchádzajúcej ponuky alebo
ponuku zatvorí.
ea
(hlasitosť) +/– (str. 46)
(stlmenie) (str. 46)
Po stlačení tlačidla TV (ws) môžete
upraviť hlasitosť televízora a dočasne
vypnúť zvuk na televízore.
es SLEEP (str. 78)
TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku BD-ROM alebo
DVD.
AUDIO
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a stlačením
tlačidla AUDIO vyberte formát zvuku
alebo skladbu.
ed DIMMER
Slúži na nastavenie jasu displeja.
POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
SUBTITLE
Stlačte tlačidlo SHIFT (wd) a stlačením
tlačidla SUBTITLE vyberte jazyk titulkov
v prípade, že sú na disku BD-ROM alebo
DVD VIDEO zaznamenané titulky vo
viacerých jazykoch.
17SK
Začíname
Dôležité informácie pred pripojením zariadení
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Inštalácia reproduktorov
Pozrite si časť 1: Inštalácia reproduktorov (str. 22).
v
Pripojenie monitora
Pozrite si časť 2: Pripojenie monitora (str. 26).
Pripojenie obrazových zariadení
v
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho konektora.
Pozrite si obrázok napravo. Pripojenie vyberte podľa
konektorov na zariadení.
Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazu.
Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia konverzie
obrazových signálov (str. 19).
Pozrite si časť 3: Pripojenie obrazových zariadení (str. 28).
Digitálne
Analógové
Vysokokvalitný obraz
Pripojenie zvukových zariadení
v
Pozrite si časť 4: Pripojenie zvukových zariadení (str. 35).
v
Príprava prijímača a diaľkového ovládača
Pozrite si časť 6: Príprava prijímača a diaľkového ovládača (str. 40).
Nastavenie prijímača
v
Pozrite si časť 7: Nastavenie prijímača pomocou obrazovky Easy Setup (str. 41).
v
Výber nastavení zvukového výstupu v pripojenom zariadení
Pozrite si časť 8: Nastavenie pripojených zariadení (str. 43).
Podrobné informácie o pripojení viacerých zón nájdete na str. 62.
Podrobné informácie o pripojení Bi-amp nájdete na str. 80.
18SK
Funkcia konverzie obrazových signálov
Začíname
Tento prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazových signálov.
• Kompozitné obrazové signály možno reprodukovať ako video a zložkové obrazové
signály HDMI.
• Zložkové obrazové signály možno reprodukovať ako video a obrazové signály HDMI.
Pri predvolenom výrobnom nastavení sa obrazové signály vstupujúce z pripojeného zariadenia
prenášajú do konektora HDMI OUT alebo MONITOR OUT, ako je to znázornené v tabuľke nižšie.
Odporúčame nastaviť funkciu konverzie obrazu, aby zodpovedala rozlíšeniu používaného
monitora.
Podrobné informácie o funkcii konverzie obrazu nájdete v časti Video Settings (str. 92).
HDMI OUT A/B
(až 4K)
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(až 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
Konektor
OUTPUT
Konektor INPUT
a : Obrazové signály sa reprodukujú.
– : Obrazové signály sa nereprodukujú.
* Ak je nastavená hodnota Auto pri voľbe Resolution, je povolené zvýšenie kvality až na 4K.
Ak chcete používať signály 4K, musí byť pripojený monitor podporujúci formát 4K.
** Obrazové signály sa nemusia reprodukovať v závislosti od nastavenia v časti Resolution (str. 92).
Poznámka ku konverzii
obrazových signálov
Zobrazenie skrytých špeciálnych
titulkov
Obrazové signály s konvertovaným rozlíšením
sa nemusia reprodukovať z konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
alebo HDMI OUT súčasne. Ak zariadenie
pripojíte ku konektorom COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT aj HDMI OUT,
uprednostní sa výstup z konektorov
HDMI OUT.
Pri prijímaní signálu podporujúceho skryté
špeciálne titulky nastavte položku Resolution
v ponuke Video Settings na hodnotu Direct.
Pre vstupné a výstupné signály používajte
rovnaký typ káblov.
Poznámka pre obrazový výstup
HDMI pre Zónu 2
Cez výstupný konektor HDMI ZONE 2 OUT
je možné reprodukovať len vstupný signál
z konektora HDMI IN.
Pripojenie nahrávacieho
zariadenia
Ak chcete nahrávať, pripojte nahrávacie
zariadenie ku konektorom VIDEO OUT
na prijímači. Káble pre vstupné a výstupné
signály pripojte k rovnakému typu konektora,
pretože konektory VIDEO OUT nepodporujú
funkciu konverzie.
Konektory HDMI OUT a MONITOR OUT
nemožno používať na nahrávanie.
19SK
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov vstupu
digitálneho zvuku na pripojenom zariadení.
Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Prepojenie prehrávacieho zariadenia a prijímača
Maximálny počet
kanálov
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1 k.
a
a
Dolby Digital EX
6.1 k.
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1 k.
–
a
Dolby TrueHD*
7.1 k.
–
a
DTS
5.1 k.
a
a
DTS-ES
6.1 k.
a
a
DTS 96/24
5.1 k.
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1 k.
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1 k.
–
a
DSD*
5.1 k.
–
a
Viackanálový signál Linear PCM*
7.1 k.
–
a
Zvukový formát
* Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
20SK
Sieť/USB
Formát súboru
Prípony
Hudba
WAV6)
„.wav“
WMA1) 2) 5)
„.wma“
MP3
„.mp3“
AAC1) 2) 5)
FLAC
Video
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.m4a“
„.flac“
MPEG-1 Video/PS1) 2)
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
„.mpg,“ „.mpeg,“ „.m2ts,“ „.mts“
MPEG-4 AVC1) 2)
„.mkv,“„.mp4,“ „.m4v,“ „.m2ts,“ „.mts“
WMV9
Fotografie
Začíname
Typ obsahu
1) 2)
„.wmv,“ „.asf“
AVCHD2)
4)
Xvid
„.avi“
JPEG
„.jpg,“ „.jpeg,“ „.mpo“
PNG
„.png“
GIF
„.gif“
Prijímač neprehráva šifrované súbory, napríklad pomocou technológie DRM.
Prijímač nemusí prehrať súbor tohto formátu umiestnený na serveri DLNA.
Prijímač dokáže prehrávať na serveri DLNA iba video so štandardným rozlíšením.
Prijímač prehráva súbory formátu AVCHD nahraté pomocou digitálnej videokamery atď.
Prijímač neprehráva šifrované súbory, napríklad vo formáte Lossless.
Kompatibilná vzorkovacia frekvencia/bitová hĺbka: maximálne 192 kHz/24 bitov.
Poznámky
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od
ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania
alebo stavu servera DLNA.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia
prehrať.
• Prijímač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky v zariadeniach USB:
– priečinky až do tretej vetvy stromu,
– až 500 súborov v jednej vetve stromu.
• Prijímač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky uložené na serveri DLNA:
– priečinky až v 18. vetve stromu,
– až 999 súborov v jednej vetve stromu.
• Čo sa týka formátov definovaných v smerniciach
DLNA, server musí ponúknuť obsah, ku ktorému
sa správne pridali informácie o formáte definované
v týchto smerniciach DLNA.
21SK
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať až 7.2-kanálový
systém reproduktorov (7 reproduktorov
a 2 basové reproduktory).
Príklady konfigurácie systému
reproduktorov
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
Môžete si vychutnať reprodukciu vertikálnych
zvukových efektov (napríklad v režime
Pro Logic IIz).
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
HĽavý horný reproduktor
IPravý horný reproduktor
JBasový reproduktor
5.1-kanálový systém
reproduktorov
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na priestorový
zvuk
Môžete si vychutnať vysokokvalitnú
reprodukciu diskov DVD alebo Blu-ray Disc
so zvukom zaznamenaným vo formáte
6.1-kanálového alebo 7.1-kanálového zvuku.
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
FĽavý zadný reproduktor na
priestorový zvuk
GPravý zadný reproduktor na
priestorový zvuk
JBasový reproduktor
22SK
Ak si chcete naplno vychutnať viackanálový
priestorový zvuk podobný zvuku v kine,
potrebujete päť reproduktorov (dva predné,
stredový a dva reproduktory na priestorový
zvuk) a basový reproduktor (5.1-kanálový
systém).
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
JBasový reproduktor
6-kanálový systém reproduktorov
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk
umiestnite za miesto počúvania.
Začíname
Odporúčané umiestnenie
reproduktorov
7-kanálový systém reproduktorov
• Uhol A znázornený na obrázku by mal byť
rovnaký.
Tip
• Ak reproduktory nemôžete umiestniť pod
optimálnym uhlom, primerane oddeľte
reproduktory na priestorový zvuk a zadné
reproduktory na priestorový zvuk
a usporiadajte ich čo najsymetrickejšie.
• Predné horné reproduktory umiestnite pod
rovnakým uhlom ako predné reproduktory.
Mali by byť minimálne vo výške predĺženej
uhlopriečky obrazovky alebo monitora.
Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
rovnaký uhol ako
pri prednom
reproduktore
23SK
Pripojenie reproduktorov
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
A
B
B
1)
B
A Monofónny zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktorové káble
(nie sú súčasťou dodávky)
APredný reproduktor A (L)
BPredný reproduktor A (R)
CStredový reproduktor
DReproduktor na priestorový zvuk (L)
EReproduktor na priestorový zvuk (R)
FZadný reproduktor na priestorový
zvuk (L)2)
GZadný reproduktor na priestorový zvuk (R)2)
HPredný horný reproduktor (L)3)
IPredný horný reproduktor (R)3)
JBasový reproduktor4)
24SK
B
1) Ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk: Ak máte systém
prídavných predných reproduktorov,
pripojte ho ku konektorom SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Používaný systém predných reproduktorov
môžete vybrať pomocou tlačidla SPEAKERS
na prednom paneli (str. 10).
2) Ak pripájate len jeden zadný reproduktor na
priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 L.
3) Ak používate predné horné reproduktory,
pripojte ich ku konektorom SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
4)
Začíname
Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, pri sledovaní
filmov túto funkciu vypnite. Ak je funkcia
automatického prepínania do
pohotovostného režimu basového
reproduktora zapnutá, na základe úrovne
vstupného signálu pre basový reproduktor sa
basový reproduktor automaticky prepne do
pohotovostného režimu a nemusí sa teda
reprodukovať zvuk.
K prijímaču môžete pripojiť dva basové
reproduktory. Rovnaké signály sa prenášajú
z oboch konektorov SUBWOOFER.
Pripojenie ZONE 2
Iba ak nepoužívate zadné reproduktory na
priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete konektory SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 L
a R priradiť reproduktorom zóny 2. V ponuke
Speaker Settings vyberte možnosť Speaker
Connection a pre položku Zone2 Speakers
nastavte hodnotu SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 (str. 86).
Podrobné informácie o pripojení a ovládaní
zóny 2 nájdete v časti Používanie funkcií
viacerých zón (str. 62).
Pripojenie predného
reproduktora B
Ak nepoužívate zadné reproduktory na
priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete konektory SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 L
a R priradiť prednému reproduktoru B.
V ponuke Speaker Settings vyberte možnosť
Speaker Connection a pre položku Front B
nastavte hodnotu SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 (str. 86).
Predné reproduktory môžete vybrať pomocou
tlačidla SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na
prednej strane prijímača.
25SK
2: Pripojenie monitora
Ak prepojíte konektor HDMI OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete sledovať vybratý
obrazový vstup. Prijímač môžete ovládať na obrazovke pomocou rozhrania GUI (Grafické
používateľské rozhranie).
Televízny monitor s konektorom HDMI
Zvukové signály*
Obrazové signály**
* Ak prijímač pripájate ku konektoru HDMI na
televízore kompatibilnom s funkciou Audio
Return Channel (ARC) prostredníctvom
kábla HDMI, toto pripojenie sa nevyžaduje.
E
A
A
Zvukové
signály
** Ak prijímač pripájate k televízoru
kompatibilnému s funkciou Audio Return
Channel (ARC), pripojte ho ku konektoru
HDMI, ktorý je na televízore označený
skratkou ARC.
B
C
Obrazové
signály
alebo
D
alebo
Televízny monitor bez konektora HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
A Optický digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou dodávky)
26SK
D Zložkový obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
E Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúčame používať kábel HDMI
značky Sony.
Typ televízora
Audio Return Channel
(ARC)
Požadovaný kábel
Vybavený konektorom
HDMI
Kompatibilný*
E
–
Nekompatibilný
E
A alebo B**
Nevybavený
konektorom HDMI
–
D alebo C
A alebo B**
Zvukový
Začíname
Obrazový
*
Zvuk z televízora (viackanálový priestorový zvuk) môžete prostredníctvom prijímača reprodukovať, iba ak
televízor pripojíte pomocou kábla HDMI.
** Ak chcete z prijímača reprodukovať viackanálový priestorový zvuk, na pripojenie zvuku použite kábel A.
Poznámky
• Ak televízor pripojíte k prijímaču pomocou
obrazového kábla, nastavte položku Playback
Resolution na hodnotu 480i/576i (str. 94).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tip
Ak prepojíte konektor výstupu zvuku na televízore
a konektory TV IN na prijímači, zvuk z televízora
sa bude prenášať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Pokiaľ pri tejto konfigurácii možno
prepínať medzi hodnotami Fixed a Variable, nastavte
konektor výstupu zvuku na televízore na
hodnotu Fixed.
27SK
3: Pripojenie obrazových zariadení
Pripojenia požadované na sledovanie obsahu nahratého na diskoch Blu-ray Disc
alebo DVD
Pripojenie zariadenia vybaveného konektormi HDMI
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom HDMI, pozrite si str. 29.
Prehrávač diskov DVD, prehrávač diskov Blu-ray Disc
Obrazové a zvukové signály
A
*
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúčame používať kábel HDMI
značky Sony.
* Ku konektorom HDMI IN na prijímači môžete
pripojiť ľubovoľné zariadenie vybavené
výstupnými konektormi HDMI.
28SK
Pripojenie zariadenia vybaveného inými konektormi než HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
Začíname
Prehrávač diskov DVD, prehrávač diskov Blu-ray
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A
alebo
B
C
*
*
A Koaxiálny digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel (nie
je súčasťou dodávky)
D
C Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
D Zložkový obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
* Ak pripájate zariadenie vybavené analógovým zvukovým aj obrazovým konektorom, nastavte položky Audio
Input Assign a Video Input Assign v ponuke Input Settings (str. 73).
29SK
Pripojenia požadované na hranie videohier
PlayStation 3 (zariadenie na videohry s konektorom HDMI)
Obrazové a zvukové signály
A
*
B
C
D
*
Zvukové signály
*
Obrazové signály
alebo
Zariadenie na videohry bez konektora HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
B Optický digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
C Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
D Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
* Ak pripájate zariadenie vybavené optickým digitálnym konektorom, analógovými zvukovými konektormi
alebo kompozitným obrazovým konektorom, nastavte položky Audio Input Assign a Video Input Assign
v ponuke Input Settings (str. 73).
30SK
Typ zariadenia na videohry
Požadovaný kábel
Vybavené konektorom HDMI*
Zvukový
–
A
Nevybavené konektorom HDMI D
B alebo C**
*
Zvuk zo zariadenia na videohry (viackanálový priestorový zvuk) môžete prostredníctvom prijímača
reprodukovať, iba ak zariadenie na videohry pripojíte pomocou kábla HDMI.
** Ak chcete z prijímača reprodukovať viackanálový priestorový zvuk, na pripojenie zvuku použite kábel B.
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš neohýnajte.
Pripojenia požadované na sledovanie programov prostredníctvom satelitného
vysielania alebo káblovej televízie
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie s konektorom HDMI
Obrazové a zvukové signály
A
B
Zvukové signály
C
D
E
Obrazové signály
alebo
alebo
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie bez konektora HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
pokračovanie
31SK
Začíname
Obrazový
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
B Optický digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
C Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
D Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
E Zložkový obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Typ satelitného prijímača
alebo prijímača káblovej
televízie
Požadovaný kábel
Obrazový
Zvukový
Vybavený konektorom HDMI*
A
–
Nevybavený konektorom HDMI
E alebo D
B alebo C**
*
Zvuk zo satelitného prijímača alebo prijímača káblovej televízie (viackanálový priestorový zvuk) môžete
prostredníctvom prijímača reprodukovať, iba ak satelitný prijímač alebo prijímač káblovej televízie pripojíte
pomocou kábla HDMI.
** Ak chcete z prijímača reprodukovať viackanálový priestorový zvuk, na pripojenie zvuku použite kábel B.
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš neohýnajte.
Pripojenia požadované na sledovanie obsahu nahratého na videokazetách
Videorekordér
Zvukové signály
Obrazové signály
A
A Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
32SK
B
B Obrazový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Pripojenia požadované na sledovanie obsahu prostredníctvom videokamery
Začíname
Do konektorov VIDEO 2 IN
A
Videokamera bez konektora HDMI
B
Obrazové a zvukové
signály
Videokamera s konektorom HDMI
A Kábel AV (nie je súčasťou dodávky)
B Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
33SK
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Z reproduktorov sa môžu prehrávať
digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI. Takýto
signál podporuje formáty Dolby Digital,
DTS, DSD a Linear PCM. Podrobné
informácie nájdete v časti Digitálne zvukové
formáty podporované prijímačom (str. 20).
• Analógové obrazové signály vstupujúce do
konektora VIDEO alebo konektorov
COMPONENT VIDEO možno
reprodukovať ako signály HDMI. Pri
prebiehajúcej konverzii obrazu sa
z konektorov HDMI OUT nereprodukujú
zvukové signály.
• Analógový obrazový vstup však nie je možné
reprodukovať cez výstupný konektor
HDMI OUT v zóne 2.
• Prijímač podporuje prenosové formáty High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color, x.v.Color,
3D alebo 4K.
• Konektory HDMI tohto prijímača
podporujú funkciu ovládania pripojenia
HDMI. Konektory HDMI OUT B a HDMI
ZONE 2 OUT však nepodporujú funkciu
ovládania pripojenia HDMI.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, rekordér diskov Blu-ray
Disc, konzolu PlayStation 3 atď.) pomocou
káblov High Speed HDMI, nasaďte si
okuliare na sledovanie trojrozmerného
obrazu a prehrajte obsah s trojrozmerným
obrazom.
34SK
• Prijímač podporuje výstup signálov 4K
z výstupných konektorov HDMI.
U analógových obrazových signálov je
možné kvalitu signálov zvýšiť až na úroveň
4K. Vstupné signály 4K z konektorov
HDMI IN 1 a IN 2 na zadnom paneli sa
z prehrávača kompatibilného s formátom 4K
reprodukujú bez zmeny ako signály 4K. Na
reprodukciu obrazu vo formáte 4K pripojte
televízor alebo projektor kompatibilný
s formátom 4K k výstupným konektorom
HDMI.
• Náhľad vo formáte obraz v obraze môžete
zobraziť zo vstupov HDMI IN 1, IN 2, IN 3
a IN 4.
Poznámky k pripojeniu káblov
• Používajte kábel High Speed HDMI. Ak
použijete kábel Standard HDMI, formát
1080p, 4K, Deep Color alebo trojrozmerný
obraz sa nemusí zobrazovať správne.
• Spoločnosť Sony odporúča používať
schválený kábel HDMI alebo kábel HDMI
značky Sony.
Poznámky k používaniu
konverzného kábla HDMI-DVI
Neodporúčame používať konverzný kábel
HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D pripojíte
konverzný kábel HDMI-DVI, môže sa strácať
zvuk alebo obraz. Pripojte samostatné zvukové
káble alebo digitálne prepojovacie káble, a ak
sa ani potom nereprodukuje zvuk správne,
nastavte položky Video Input Assign a Audio
Input Assign v ponuke Input Settings.
4: Pripojenie zvukových zariadení
Pripojenie zariadenia vybaveného konektormi HDMI
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom HDMI, pozrite si str. 36.
Prehrávač diskov CD, prehrávač diskov Super Audio CD
Obrazové a zvukové signály
A
*
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúčame používať kábel HDMI
značky Sony.
* Ku konektorom HDMI IN na prijímači môžete
pripojiť ľubovoľné zariadenie vybavené
výstupnými konektormi HDMI.
pokračovanie
35SK
Začíname
Pripojenia požadované na počúvanie obsahu nahratého na diskoch Super Audio
CD alebo bežných diskoch CD
Pripojenie zariadenia vybaveného inými konektormi než HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
Prehrávač diskov CD, prehrávač diskov Super Audio CD
alebo
*
A
B
A Koaxiálny digitálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
* Ak pripájate zariadenie vybavené koaxiálnym
digitálnym konektorom, v ponuke Input Settings
nastavte položku Audio Input Assign (str. 73).
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz a 96 kHz. Konektory
COAXIAL IN sú kompatibilné aj so vzorkovacou
frekvenciou 192 kHz.
36SK
Začíname
Poznámka k prehrávaniu disku
Super Audio CD v prehrávači
diskov Super Audio CD
Pri prehrávaní disku Super Audio CD
v prehrávači diskov Super Audio CD
pripojenom iba ku konektoru COAXIAL na
prijímači sa nebude prenášať žiadny zvuk.
Ak chcete prehrávať disk Super Audio CD,
pripojte prehrávač ku konektorom SA-CD/CD
IN alebo pomocou kábla HDMI pripojte
k prijímaču prehrávač, ktorý dokáže
reprodukovať signály DSD z konektora HDMI.
Pozrite si návod na použitie dodaný s
prehrávačom diskov Super Audio CD.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení,
ale nemôžete nájsť
nepoužívaný vstup
Pozrite si časť Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového vstupu (str. 73).
37SK
Pripojenia požadované na počúvanie rozhlasu
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
Drôtová anténa FM (je súčasťou dodávky)
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
38SK
5: Pripojenie k sieti
Začíname
Ak máte pripojenie k internetu, môžete k nemu pripojiť prijímač.
Príklad konfigurácie
Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad konfigurácie domácej siete s prijímačom
a počítačom. Odporúčame používať káblové pripojenie.
Smerovač
Kábel LAN
(nie je súčasťou dodávky)
Modem
Internet
Počítač
Kábel LAN
(nie je súčasťou
dodávky)
Poznámka
Smerovač pripojte k niektorému z portov 1 až 4 na
prijímači iba pomocou jedného kábla LAN. Ten istý
smerovač nepripájate k prijímaču pomocou viac než
jedného kábla LAN. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Systémové požiadavky
Ak chcete používať funkciu siete prijímača,
musíte splniť nasledujúce systémové
požiadavky.
Pripojenie pomocou širokopásmovej
linky
Pripojenie k internetu pomocou
širokopásmovej linky sa vyžaduje na
prehrávanie videí na internete alebo na
používanie funkcie aktualizácie softvéru
prijímača.
Modem
Toto zariadenie musí byť pripojené
k širokopásmovej linke, aby ste mohli
komunikovať cez internet. V niektorých
zariadeniach je integrovaný smerovač.
Smerovač
• Ak chcete prenášať obsah v domácej sieti,
používajte smerovač kompatibilný
s prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s.
• Odporúčame používať smerovač vybavený
zabudovaným serverom DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol).
Táto funkcia automaticky priraďuje adresy
IP v sieti LAN.
• Prijímač nepodporuje sieťové pripojenie
s prenosovou rýchlosťou 1 Gb/s alebo
vyššou.
pokračovanie
39SK
Kábel LAN (CAT5)
• Pre káblovú sieť LAN odporúčame používať
tento typ kábla.
Niektoré káble LAN plochého typu ľahko
ovplyvní šum. Odporúčame používať káble
normálneho typu.
• Ak sa prijímač používa v prostredí, v ktorom sa
vyskytuje šum zo zdrojov napájania
elektrických produktov, alebo v hlučnom
sieťovom prostredí, použite tienený kábel LAN.
6: Príprava prijímača
a diaľkového ovládača
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Dodanú sieťovú šnúru (napájací kábel) zapojte
na doraz do konektora AC IN na prijímači
a potom ju zapojte do nástennej elektrickej
zásuvky.
Konektor AC IN
Do nástennej
elektrickej zásuvky
Sieťová šnúra
(napájací kábel) (je
súčasťou dodávky)
Aj keď sieťovú šnúru (napájací kábel) pripojíte
na doraz, medzi zástrčkou a zadným panelom
ostane určitá medzera. Takéto pripojenie kábla
je správne. Nie je to porucha.
40SK
Zapnutie prijímača
?/1
Stlačením tlačidla ?/1 zapnite
prijímač.
Prijímač môžete zapnúť aj pomocou
tlačidla ?/1 na diaľkovom ovládači.
Ak chcete prijímač vypnúť, znova stlačte
tlačidlo ?/1. Na displeji bude blikať hlásenie
STANDBY. Kým bliká hlásenie STANDBY,
neodpájajte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Nastavte položky Control for HDMI (str. 96),
Pass Through (str. 96), Network Standby
(str. 98) a RS232C Control (str. 102) na
hodnotu Off alebo Auto (len pre položku
Pass Through) a vypnite napájanie zóny 2.
Ak je položka Control for HDMI (str. 96),
Pass Through (str. 96) alebo Network Standby
(str. 98) nastavená na hodnotu On alebo je
zapnuté napájanie zóny 2, indikátor nad
tlačidlom ?/1 svieti na jantárovo.
Poznámka
Kým je prijímač v pohotovostnom režime, jeho
vrchná strana sa môže stať horúcou. Tento stav je
dôsledkom toku prúdu vo vnútorných obvodoch
prijímača. Nie je to porucha.
Do diaľkového ovládača RM-AAP082 vložte
dve batérie R6 (veľkosti AA).
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
RM-AAP082
Poznámky
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie a batérie
iných typov.
• Ak diaľkový ovládač plánujete dlhšie nepoužívať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
7: Nastavenie prijímača
pomocou obrazovky
Easy Setup
Začíname
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Základné nastavenia prijímača môžete
jednoducho vybrať podľa pokynov na
televíznej obrazovke.
Prepnite vstup televízora na vstup, ku ktorému
je pripojený prijímač.
Po prvom zapnutí prijímača sa na televíznej
obrazovke zobrazí okno s licenčnou zmluvou
koncového používateľa. Vyjadrením súhlasu
so zmluvou prejdite na obrazovku Easy Setup
a podľa pokynov na obrazovke Easy Setup
nastavte prijímač.
Pomocou obrazovky Easy Setup môžete
nastaviť nasledujúce funkcie.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Tip
Pri každej položke, ktorú ste nastavili, sa vpravo
objaví znak začiarknutia.
Poznámky k funkcii Speaker Settings
(Auto Calibration)
Zapojte zástrčku kalibračného mikrofónu na
doraz do konektora AUTO CAL MIC.
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite
ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť.
Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
pokračovanie
41SK
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
• Ak pripájate predné reproduktory ku
konektorom FRONT A aj SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2,
pripojte reproduktory s nominálnou
impedanciou aspoň 8 ohmov.
Výber predných reproduktorov
Môžete vybrať predné reproduktory, ktoré
majú byť aktívne.
Poznámky
• V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej polohy.
• Ak funkciu Speaker Settings (Auto Calibration)
použijete pomocou obrazovky Easy Setup,
výsledky merania sa prepíšu a uložia na aktuálne
vybratú pozíciu (pri predvolenom výrobnom
nastavení sa vyberie pozícia Pos.1).
Tipy
• V závislosti od pozície basového reproduktora
sa výsledky merania polarity môžu líšiť. Ak však
budete prijímač používať s takouto hodnotou,
nevyskytnú sa žiadne problémy.
• V závislosti od reproduktorov sa môže objaviť
možnosť Out Phase aj v prípade, že s pripojením
reproduktorov nie je žiaden problém. Toto je
spôsobené špecifikáciou reproduktorov a v prípade
ďalšieho používania reproduktorov sa nevyskytnú
žiadne problémy.
Pri pripojení dvoch basových
reproduktorov k prijímaču
Ak v závislosti od prostredia nemôžete
dosiahnuť správne výsledky merania funkcie
Auto Calibration alebo ak chcete vykonať
jemné úpravy, môžete basové reproduktory
nastaviť manuálne. Podrobné informácie
nájdete v časti, ktorá sa venuje položke Speaker
Setup ponuky Speaker Settings (str. 87).
Poznámky k impedancii
reproduktorov
• Ak si nie ste istí impedanciou reproduktorov,
pozrite si návod na použitie dodaný
s reproduktormi. (Tieto informácie sa často
nachádzajú na zadnej strane reproduktora.)
42SK
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Opakovaným stláčaním tlačidla SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) vyberte systém predných
reproduktorov, ktorý má byť aktívny.
Vybratú skupinu konektorov (A alebo B)
môžete skontrolovať podľa indikátorov na
displeji.
Indikátory
Vybraté reproduktory
SP A
Reproduktory pripojené ku
konektorom FRONT A.
SP B
Reproduktory pripojené ku
konektorom SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
SP AB
Reproduktory pripojené ku
konektorom FRONT A aj
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 (paralelné
pripojenie).
Na displeji sa zobrazí hlásenie
SPEAKERS OFF.
Z konektorov reproduktorov sa
neprenášajú žiadne zvukové signály.
Poznámka
Ak chcete vybrať predné reproduktory B, mali
by ste pomocou položky Speaker Connection
v ponuke Speaker Settings nastaviť priradenie
konektorov SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Zrušenie merania
Počas merania sú povolené iba operácie
uvedené vyššie.
Manuálne nastavenie prijímača
Pozrite si časť Úprava nastavení (str. 82).
8: Nastavenie pripojených
zariadení
Ak chcete reprodukovať viackanálový
digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie
výstupu digitálneho zvuku v pripojenom
zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc
značky Sony skontrolujte, či sú položky Audio
(HDMI), DSD Output Mode, Dolby Digital/
DTS, Dolby Digital a DTS nastavené na
hodnoty Auto, On, Bitstream, Dolby Digital
a DTS (tieto údaje sú platné od
1. augusta 2012).
Po pripojení prijímača pomocou kábla HDMI
ku konzole PlayStation 3 vyberte v ponuke
Sound Settings položku Audio Output Settings
a nastavte hodnoty HDMI a Automatic
(platí v systémovom softvéri verzie 4.21).
Podrobné informácie nájdete v návodoch
na použitie dodaných s pripojenými
zariadeniami.
43SK
Začíname
Meranie zrušíte pomocou nasledujúcich
operácií.
– Vypnutie napájania
– Zmena hlasitosti
– Prepnutie vstupov
– Zmena nastavenia SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
– Pripojenie slúchadiel
9: Príprava počítača na
používanie ako servera
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke
Server je zariadenie, ktoré poskytuje obsah
(hudbu, fotografie a videá) pre zariadenia
DLNA v domácej sieti.
Po inštalácii aplikačného softvéru*, ktorý je
vybavený funkciou servera kompatibilného
s normou DLNA, môžete prijímač používať na
prehrávanie obsahu uloženého v počítači
v domácej sieti.
Ponuku prijímača môžete zobraziť na
televíznej obrazovke a potom z nej vybrať
požadovanú funkciu stlačením tlačidiel
V/v/B/b a
na diaľkovom ovládači.
Skôr než začnete ovládať prijímač, stlačte
tlačidlo AMP na diaľkovom ovládači.
V opačnom prípade nemusia byť nasledujúce
príkazy vysielané prijímaču.
* Ak používate počítač so systémom Windows 7,
použite aplikáciu Windows Media® Player 12
dodanú so systémom Windows 7.
Ak používate počítač so systémom Windows 8,
nové používateľské rozhranie nemusí rozpoznať
prijímač. V tomto prípade zmeňte nastavenie
na hodnotu Desktop UI.
AMP
Tlačidlá
vstupu
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
44SK
Používanie ponuky
2
3
Prepnite vstup televízora na
vstup, ku ktorému je pripojený
prijímač.
Stlačte tlačidlo AMP.
Stlačte tlačidlo HOME.
Stlačením tlačidla HOME zobrazte domovskú
ponuku a znova stlačte tlačidlo HOME.
Prehľad domovskej ponuky
Ponuka
Popis
Watch
Umožňuje vybrať zdroj videa
alebo fotografií, ktorý má
vstupovať do prijímača,
prípadne obrazový alebo
fotografický obsah,
ktorý sa má prenášať
prostredníctvom portu USB
alebo domácej siete (str. 46).
Listen
Umožňuje vybrať zdroj
hudby, ktorý má vstupovať
do prijímača, alebo hudobný
obsah, ktorý sa má prenášať
prostredníctvom služby videí
na internete alebo domácej
siete (str. 46). Môžete tiež
počúvať rádio FM/AM
vstavané v prijímači.
Favorites
Slúži na zobrazenie
internetového obsahu
pridaného do zoznamu
Favorites List. Môžete uložiť
až 18 obľúbených položiek
týkajúcich sa internetového
obsahu (str. 51).
Easy Automation
Umožňuje uložiť rôzne
nastavenia prijímača a potom
ich naraz vyvolať (str. 76).
Sound Effects
Umožňuje vychutnávať si
zdokonalenie zvuku, ktoré
poskytujú rôzne technológie
alebo funkcie vyvinuté
spoločnosťou Sony (str. 56).
Settings
Umožňuje upraviť nastavenia
prijímača (str. 82).
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
4
Opakovaným stláčaním
tlačidiel B/b vyberte požadovanú
ponuku a stlačením tlačidla
prejdite do režimu ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Príklad: Po výbere položky Watch.
Tip
Ak sa v pravej dolnej časti obrazovky zobrazí
položka OPTIONS, môžete stlačením tlačidla
TOOLS/OPTIONS zobraziť zoznam funkcií
a vybrať súvisiacu funkciu.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
45SK
Začíname
1
Zatvorenie ponuky
3
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
4
Stláčaním tlačidla
nastavte hlasitosť.
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Reprodukovanie obrazu alebo
zvuku z pripojeného
zariadenia
ZONE
Tlačidlá
vstupu
+/–
Výber zdrojového zariadenia
Požadované zariadenie môžete vybrať
otáčaním gombíka INPUT SELECTOR na
prijímači alebo stláčaním tlačidiel vstupu
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete vybrať vstupný zdroj pre zónu 2,
najprv stlačením tlačidla ZONE na diaľkovom
ovládači vyberte zónu 2 (na displeji sa zobrazí
hlásenie ZONE 2 [názov vstupu]).
Tipy
Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou gombíka
MASTER VOLUME na prijímači alebo
tlačidla
+/– na diaľkovom ovládači.
• Rýchle zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
– Rýchlo otočte gombík MASTER VOLUME.
– Stlačte a podržte tlačidlo
+/–.
• Jemné úpravy
– Otáčajte gombík MASTER VOLUME pomaly.
– Stlačte a ihneď uvoľnite tlačidlo
+/–.
V/v/B/b,
HOME
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
2
46SK
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete stlmenie zvuku zrušiť, znova stlačte
tlačidlo
na diaľkovom ovládači alebo
stlačením tlačidla
+ zvýšte hlasitosť.
Ak prijímač vypnete, kým je zvuk stlmený,
voľba stlmenia zvuku sa zruší.
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
5
Zariadenie USB/WALKMAN
1
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) na prijímači.
Pred pripojením si pozrite návod na
použitie zariadenia USB.
Obraz alebo zvuk zo zariadenia USB
sa prehrá v prijímači.
Poznámky
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie USB. Pri
odpájaní zariadenia USB vypnite prijímač, aby ste
predišli poškodeniu údajov alebo poškodeniu
zariadenia USB.
• Po pripojení zariadenia WALKMAN k prijímaču
ovládajte zariadenie WALKMAN pomocou
diaľkového ovládača prijímača rovnako, ako
keď k prijímaču pripojíte iné zariadenia USB.
Nemôžete používať ovládacie prvky na zariadení
WALKMAN.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
prijímačom fungovať.
• Prijímač dokáže rozpoznať zariadenia Mass
Storage Class (MSC) (napríklad pamäte flash
alebo pevné disky) (iba predný konektor USB).
Zariadenie USB
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku My Video,
My Music alebo My Photo
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti Playback Resolution
(str. 94).
4
Vyberte položku USB device
(front) a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam priečinkov, videosúborov,
súborov s hudbou a fotografiami.
47SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete
v časti Sieť/USB (str. 21).
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti Playback Resolution
(str. 94).
iPod alebo iPhone
Prostredníctvom prijímača môžete prehrávať
hudbu, videá a prezerať fotografie v zariadení
iPod alebo iPhone. Prostredníctvom prijímača
možno toto zariadenie aj nabíjať.
Podrobné informácie o kompatibilných
modeloch zariadení iPod alebo iPhone s touto
funkciou nájdete na str. 48.
4
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam videosúborov alebo súborov
s hudbou.
Ak v časti My Photo vyberiete položku
iPod (front), súbor s fotografiou môžete
vybrať pomocou ovládacích prvkov na
zariadení iPod alebo iPhone (nemusíte
prejsť na krok č. 5).
Poznámka
Počas prehrávania nemožno používať slúchadlá.
1
Pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone k portu (USB) prijímača.
iPod alebo iPhone
(nie je súčasťou
dodávky)
Vyberte položku iPod (front)
a stlačte tlačidlo
.
5
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Obraz alebo zvuk zo zariadenia iPod
alebo iPhone sa prehrá v prijímači.
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete
ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom
ovládači.
Podrobné informácie o ovládaní
zariadenia iPod alebo iPhone nájdete aj
v návode na použitie zariadenia iPod
alebo iPhone.
Vyrobený pre modely iPod alebo
iPhone
Kompatibilné sú nasledujúce modely zariadení
iPod alebo iPhone. Skôr než začnete zariadenie
iPod alebo iPhone používať s prijímačom,
aktualizujte softvér zariadenia na najnovšiu
verziu.
Kompozitný kábel AV od spoločnosti
Apple (nie je súčasťou dodávky)
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku My Video,
My Music alebo My Photo
a stlačte tlačidlo
.
48SK
Ovládanie zariadenia iPod alebo
iPhone pomocou diaľkového
ovládača
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady
tlačidiel, ktoré možno používať. (Ovládanie sa
môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia
iPod alebo iPhone.)
Pre položky My Video a My Music
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
Poznámky
• Z prijímača nemožno do zariadenia iPod alebo
iPhone prenášať skladby.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení
iPod alebo iPhone po pripojení zariadenia iPod
alebo iPhone k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na
používanie so zariadením iPod alebo iPhone
a overilo sa, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple.
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie iPod alebo
iPhone. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia
iPod alebo iPhone vypnite prijímač, aby ste predišli
poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia
iPod alebo iPhone.
• Ak pripojíte zariadenie iPod, ktoré nie je
kompatibilné s funkciou obrazového výstupu
a v ponuke My Video alebo My Photo vyberiete
položku iPod (front), na televíznej obrazovke sa
zobrazí výstražné hlásenie.
Tipy
• Keď zariadenie iPod alebo iPhone pripojíte
k zapnutému prijímaču, zariadenie sa začne
nabíjať.
• Prijímač dokáže rozpoznať až 3 000 súborov
(vrátane priečinkov).
m alebo M Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo > Presun na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor alebo kapitolu
(ak existuje).
Pre funkciu My Photo
Stlačte
Operácia
N, X
Spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
x
Pozastavenie prehrávania.
m alebo M Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo > Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
49SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Kompatibilné sú nasledujúce modely:
• iPod touch
iPod touch (4. generácie)/iPod touch
(3. generácie)/iPod touch (2. generácie)
• iPod nano
iPod nano (6. generácie)/iPod nano
(5. generácie) (videokamera)/iPod nano
(4. generácie) (video)/iPod nano
(3. generácie) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte položku My Video,
My Music alebo My Photo
a stlačte tlačidlo
.
Domáca sieť (DLNA)
Videosúbory a súbory s hudbou a fotografiami
uložené v iných zariadeniach s certifikátom
DLNA môžete prehrávať pripojením týchto
zariadení k domácej sieti.
Tento prijímač možno používať ako
prehrávacie aj vykresľovacie zariadenie.
• Server: slúži na ukladanie a odosielanie
súborov.
• Prehrávač: slúži na prijímanie a prehrávanie
súborov zo servera.
• Vykresľovacie zariadenie: slúži na prijímanie
a prehrávanie súborov zo servera a možno ho
ovládať pomocou iného zariadenia (ovládača).
• Ovládač: slúži na ovládanie vykresľovacieho
zariadenia.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti Playback Resolution
(str. 94).
3
Vyberte ikonu servera DLNA
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam priečinkov, videosúborov,
súborov s hudbou a fotografiami.
4
Príprava na používanie funkcie
DLNA
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Obraz alebo zvuk zo servera DLNA sa
prehrá v prijímači.
• Pripojte prijímač k domácej sieti (str. 39).
• Pripravte ďalšie zariadenie s certifikátom
DLNA. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia.
Prehrávanie vzdialených súborov ovládaním prijímača (vykresľovacieho
zariadenia) prostredníctvom ovládača DLNA
Pri prehrávaní súborov uložených na serveri DLNA môžete prijímač ovládať pomocou ovládača
s certifikátom DLNA, napríklad pomocou aplikácie Windows Media® Player 12.
Počítač
(server, ovládač)
Tento prijímač ovládajte pomocou ovládača DLNA.
Podrobné informácie o ovládaní nájdete
v návode na použitie ovládača DLNA.
Poznámka
Prijímač neovládajte naraz pomocou dodaného
diaľkového ovládača aj ovládača DLNA.
50SK
Tento prijímač
(vykresľovacie zariadenie)
Tip
Prijímač je kompatibilný s funkciou Play To
aplikácie Windows Media® Player 12, ktorá sa
štandardne dodáva s operačným systémom
Windows 7.
Videá na internete
A Ovládanie zobrazenia
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b alebo
môžete ovládať prehrávanie.
Pomocou prijímača môžete prehrávať rôzny
internetový obsah.
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci aktuálnu
polohu, čas prehrávania, dĺžka videosúboru
3
Pripojte prijímač k sieti (str. 39).
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte položku Internet Video
alebo Internet Music a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka internetového
obsahu.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti Playback Resolution
(str. 94).
4
C Indikátor stavu siete
D Prenosová rýchlosť siete
E Názov nasledujúceho videosúboru
F Názov aktuálne vybratého videosúboru
Uloženie obľúbeného obsahu
Obľúbený internetový obsah môžete uložiť
v zozname Favorites List.
1
Zobrazte obrazovku
internetového obsahu.
2
Vyberte ikonu poskytovateľa
internetového obsahu, ktorý
chcete uložiť v zozname Favorites
List, a stlačte tlačidlo TOOLS/
OPTIONS.
3
Vyberte položku Add to Favorites
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte ikonu poskytovateľa
internetového obsahu a stlačte
tlačidlo
.
Ak sa zoznam internetového obsahu
nenačítal, bude ho zastupovať ikona
nezískanej alebo novej položky.
Poznámka
Poskytovanie internetového obsahu sa môže prerušiť
alebo zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Používanie ovládacieho panela
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené položky
sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
1
2
Odstránenie obsahu zo zoznamu
Favorites List
1 Stlačte tlačidlo FAVORITES.
Zobrazí sa zoznam Favorites List.
2 Vyberte ikonu poskytovateľa
internetového obsahu, ktorý chcete
odstrániť zo zoznamu Favorites List,
a stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
3 Vyberte položku Remove from Favorites
a stlačte tlačidlo
.
pokračovanie
51SK
Dostupné možnosti
Položka
Podrobnosti
Favorites List
Zobrazí zoznam Favorites
List.
Add to Favorites
Pridá internetový obsah do
zoznamu Favorites List.
Remove from
Favorites
Odstráni internetový obsah
zo zoznamu Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Upraví kvalitu obrazu
internetového
videozáznamu.
FM/AM
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte
k prijímaču antény FM a AM (str. 38).
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku FM/AM a stlačte
tlačidlo
.
Obrazovka FM/AM
Jednotlivé položky na obrazovke môžete
vybrať a použiť stláčaním tlačidiel
V/v/B/b a
.
A Prepínač pásma (str. 53)
B Signalizácia frekvencie (str. 53)
C Zoznam uložených staníc (str. 54)
D Názov uloženej stanice (str. 54)
52SK
?/1
SHIFT
D.TUNING
1
Na obrazovke FM/AM vyberte
požadovanú signalizáciu
frekvencie.
2
Stlačte tlačidlo V/v.
Stlačením tlačidla V ladíte stanice od
nižšej po vyššiu frekvenciu a stlačením
tlačidla v opačne.
Po naladení stanice sa ladenie zastaví.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať,
pomocou funkcie Auto Tuning,
Direct Tuning, alebo vyberte požadovanú
uloženú stanicu (str. 54).
HOME
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
Prepínanie medzi rozhlasovými
stanicami FM a AM
1
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
Vyberte položku FM/AM a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
Položku FM Mode môžete nastaviť v ponuke
možností, keď je zvolený indikátor frekvencie
alebo keď sa to požaduje v inej situácii.
3 Vyberte položku FM Mode a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte položku Monaural a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka FM/AM.
3
Vyberte požadovaný prepínač
pásma.
4
Stlačením tlačidiel V/v vyberte
položku FM alebo AM a stlačte
tlačidlo
.
Priame ladenie staníc
(Direct Tuning)
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači môžete priamo zadať frekvenciu
požadovanej stanice.
1
Stlačte tlačidlo SHIFT a na
obrazovke FM/AM stlačte
tlačidlo D.TUNING.
pokračovanie
53SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Číselné
tlačidlá
Automatické ladenie staníc
(Auto Tuning)
2
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte frekvenciu a stlačte
tlačidlo
.
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
Tipy
3
Vyberte položku Preset Memory
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
5
• Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM tak, aby bol príjem optimálny.
• Krok ladenia na priame ladenie je uvedený nižšie.
– Pásmo FM 50 kHz
– Pásmo AM 9 kHz
Ak stanicu nemožno naladiť
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz alebo
– – – – kHz a potom sa na displeji zobrazí
aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, zopakujte krok č. 2. Ak stanicu naďalej
nemožno naladiť, možno sa vo vašej oblasti
príslušná frekvencia nepoužíva.
Programovanie rozhlasových staníc
v pásme FM alebo AM
Môžete naprogramovať a uložiť až
30 obľúbených staníc v pásmach FM a AM.
1
Nalaďte stanicu, ktorú chcete
naprogramovať, pomocou
funkcie Auto Tuning (str. 53)
alebo Direct Tuning (str. 53).
Ak je stereofónny príjem v pásme FM
nekvalitný, prepnite režim príjmu
v pásme FM (str. 53).
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
Poznámka
Položku Preset Memory môžete nastaviť
v ponuke možností, keď je zvolený indikátor
frekvencie alebo keď sa to požaduje v inej
situácii.
54SK
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
naprogramujte ďalšiu stanicu.
Stanice môžete uložiť takto:
• Pásmo FM: FM1 až FM30
• Pásmo AM: AM1 až AM30
Ladenie uložených staníc
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku FM/AM a stlačte
tlačidlo
.
3
Zo zoznamu vyberte požadované
číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
Zadávanie názvov uložených
staníc (Name Input)
1 Vyberte číslo predvoľby, názov ktorej
chcete zadať.
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3 Vyberte položku Name Input a stlačte
tlačidlo
.
Na obrazovke sa zobrazí softvérová
klávesnica.
4 Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
postupne zadajte všetky znaky názvu.
5 Vyberte položku Enter a stlačte
tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Zrušenie zadávania názvu
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O alebo
HOME.
Dostupné možnosti
Podrobnosti
FM Mode
Prepína režim príjmu
v pásme FM na stereofónny
alebo monofónny.
Preset Memory
Uloží rozhlasovú stanicu pod
konkrétnym číslom
predvoľby.
Name Input
Umožňuje zadať názov
uloženej stanice.
Príjem vysielania služieb RDS
Radio Data System (RDS) je služba vysielania,
ktorá umožňuje rozhlasovým staniciam
vysielať dodatočné informácie spoločne
s normálnym programovacím signálom. Tento
ladič rozhlasových staníc ponúka pohodlné
funkcie služby RDS, napríklad zobrazenie
názvu stanice. Služba RDS je dostupná len
pre stanice v pásme FM.*
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú službu
RDS a nie všetky poskytujú rovnaký typ služieb.
Ak systém RDS nepoznáte, obráťte sa na miestne
rozhlasové stanice a požiadajte ich o podrobné
informácie o službách RDS vo vašej oblasti.
Jednoduchý výber stanice
v pásme FM
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby RDS,
na televíznej obrazovke a displeji sa zobrazí
názov stanice*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
stanice sa na displeji nezobrazí.
Poznámka
Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať na
displeji, sa nemusia zobrazovať na televíznej
obrazovke.
Tip
Počas zobrazenia stanice môžete skontrolovať
jej frekvenciu opakovaným stláčaním tlačidla
DISPLAY MODE na prijímači.
55SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Položka
Reprodukovanie zvukových efektov
Výber zvukového poľa
1 Z domovskej ponuky vyberte položku Sound Effects a stlačte tlačidlo
2 Vyberte položku Sound Field a stlačte tlačidlo .
3 Vyberte požadované zvukové pole.
.
Prehrávanie 2-kanálového zvuku
Výstupný zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový bez ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
Režim 2CH
Efekt
2ch Stereo
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných ľavých a pravých reproduktorov.
Z basového reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje sa vôbec nespracúvajú zvukovým
poľom a viackanálové priestorové formáty sa zmixujú do dvoch kanálov.
2ch Analog Direct
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na 2-kanálový analógový vstup.
Táto funkcia umožňuje reprodukovať vysokokvalitné analógové zdroje.
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť len hlasitosť a úroveň hlasitosti
predných reproduktorov.
Počúvanie hudby prostredníctvom slúchadiel pripojených k prijímaču
Zvukové pole
Efekt
Headphone (2ch)
Tento režim sa vyberie automaticky, ak používate slúchadlá a je vybratý iný
režim než 2ch Analog Direct. Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje sa
vôbec nespracúvajú zvukovým poľom a viackanálové priestorové formáty
sa zmixujú do dvoch kanálov.
Headphone (Direct)
Analógové signály sa reprodukujú bez spracovania podľa tónu, zvukového poľa
atď. Tento režim sa zvolí automaticky, ak je vybratá možnosť 2ch Analog Direct.
56SK
Prehrávanie viackanálového priestorového zvuku
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje reprodukovať zvuk vo vyššej kvalite a vybrať režim
dekódovania na počúvanie 2-kanálového stereofónneho alebo monofónneho zvuku vo formáte
viackanálového zvuku.
Efekt
A.F.D. Auto
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu alebo kódovania bez pridávania
efektov priestorového zvuku.
Multi Stereo
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú 2-kanálové (ľavý a pravý) alebo
monofónne signály.
Tip
Odporúčame používať režim A.F.D. Auto.
Reprodukovanie priestorového zvuku pre filmy
Jednoduchým výberom niektorého z vopred naprogramovaných zvukových polí prijímača môžete
dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto zvukové polia vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
Zvukové pole
Efekt
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je nová inovatívna technológia
spoločnosti Sony pre domáce kiná, ktorá využíva najnovšie technológie na
spracovanie akustických a digitálnych signálov. Je založená na údajoch
presného merania reakcií v prostredí zvukového štúdia.
S technológiou HD-D.C.S. si môžete doma vychutnať filmy na diskoch Blu-ray
a DVD, a to nielen vďaka vysokokvalitnému zvuku, ale aj vďaka najlepšej
zvukovej atmosfére, akú zamýšľal zvukový technik daného filmu pri finálnej
úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete vybrať príslušný typ efektu. Podrobné
informácie nájdete v časti Informácie o type efektu pre režim HD-D.C.S.
(str. 58).
PLII Movie
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic II Movie. Toto nastavenie je
ideálne pre filmy kódované v režime Dolby Surround. V tomto režime navyše
možno zvuk filmov s pridanou zvukovou stopou alebo zvuk starých filmov
reprodukovať v 5.1-kanálovom formáte.
PLIIx Movie
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIx Movie. Týmto nastavením
sa režim Dolby Pro Logic II Movie alebo Dolby Digital 5.1 rozširuje na
7.1 oddelených filmových kanálov.
PLIIz Height
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIz. Toto nastavenie dokáže
rozšíriť zdrojový zvuk až na 7.1 kanálov vertikálneho komponentu, dodáva
rozmer prítomnosti a hĺbku. PLIIz Height je rovnaké zvukové pole, aké je
opísané na str. 59. Môžete nastaviť úroveň nárastu poľa PLIIz Height. Podrobné
informácie nájdete v časti Informácie o úrovni nárastu pre režim PLIIz Height
(str. 60).
Neo:6 Cinema
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6 Cinema. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom formáte sa rozšíri až na sedem kanálov.
pokračovanie
57SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Režim A.F.D.
Informácie o type efektu pre režim
HD-D.C.S.
K dispozícii sú tri odlišné typy režimu
HD-D.C.S.: Dynamic, Theater a Studio. Každý
typ sa vyznačuje inou úrovňou zmiešavania
odrazov a dozvukov a je optimalizovaný tak,
aby zodpovedal jedinečnej miestnosti, vkusu
a nálade poslucháča.
x Dynamic
Nastavenie Dynamic je vhodné pre prostredia,
v ktorých sa odrážajú zvuky, ale v ktorých
chýba pocit priestoru (kde sa zvuk
nedostatočne absorbuje). Toto nastavenie
zdôrazňuje odraz zvuku a reprodukuje zvuk
veľkého, klasického kina. Tým sa zvýrazňuje
pocit priestoru nahrávacieho štúdia a vytvára
jedinečné akustické pole.
x Theater
Predvolené výrobné nastavenie. Nastavenie
Theater je vhodné pre bežné obývacie izby.
Toto nastavenie reprodukuje dozvuky ako
v kine (nahrávacom štúdiu). Najvhodnejšie
je na sledovanie obsahu nahratého na disku
Blu-ray Disc, keď chcete dosiahnuť
atmosféru kina.
x Studio
Nastavenie Studio je vhodné pre obývacie izby
s príslušnými zvukovými zariadeniami. Toto
nastavenie reprodukuje dozvuky, ktoré
vznikajú pri opätovnom zmiešavaní zdroja
zvuku pre kiná na disk Blu-ray Disc, aby
sa dosiahla hlasitosť vhodná na domáce
používanie. Zachováva sa minimálna úroveň
odrazov a dozvukov. Dialógy a efekty
priestorového zvuku sa však reprodukujú
výrazne.
58SK
Reprodukovanie priestorového zvuku pre hudbu
Jednoduchým výberom niektorého z vopred naprogramovaných zvukových polí prijímača môžete
dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto zvukové polia vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia koncertných sál.
Efekt
Berlin Philharmonic Hall
Reprodukuje zvukové charakteristiky sály Berlínskej filharmónie. Takisto
automaticky spolupracuje s príjmom internetovej služby The Berliner
Philharmoniker’s Digital Concert Hall.
Concertgebouw Amsterdam
Reprodukuje zvukové charakteristiky koncertnej sály v holandskom
Amsterdame, ktorá je vybavená javiskom s vynikajúcim zvukom vytváraným
pomocou odrazov.
Musikverein Vienna
Reprodukuje zvukové charakteristiky koncertnej sály v rakúskej Viedni,
ktorá sa vyznačuje rezonujúcimi a jedinečnými odrazmi zvuku.
Jazz Club
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
Live Concert
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
Stadium
Reprodukuje sa prostredie veľkého nekrytého štadióna.
Sports
Reprodukuje sa prostredie športového prenosu.
Portable Audio
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk z prenosného zvukového
zariadenia. Tento režim je ideálny na počúvanie súborov MP3 a iných
komprimovaných hudobných súborov.
PLII Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic II Music. Toto nastavenie je
ideálne pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
PLIIx Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIx Music. Toto nastavenie je
ideálne pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
PLIIz Height
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIz. Toto nastavenie dokáže
rozšíriť zdrojový zvuk až na 7.1 kanálov vertikálneho komponentu, dodáva
rozmer prítomnosti a hĺbku. PLIIz Height je rovnaké zvukové pole, aké je
opísané na str. 57. Môžete nastaviť úroveň nárastu poľa PLIIz Height. Podrobné
informácie nájdete v časti Informácie o úrovni nárastu pre režim PLIIz Height
(str. 60).
Neo:6 Music
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6 Music. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom formáte sa rozšíri až na sedem kanálov.
pokračovanie
59SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Zvukové pole
Informácie o úrovni nárastu pre
režim PLIIz Height
Môžete nastaviť úroveň nárastu predných
výškových kanálov pre režim Pro Logic IIz
(spoločne pre filmy aj hudbu).
x Low
Nepoužije sa žiadny nárast.
x Mid
Použije sa nárast +3 dB (predvolené výrobné
nastavenie).
x High
Použije sa nárast +5 dB.
Používanie funkcie Sound
Optimizer
Funkcia Sound Optimizer dodáva pocit
prítomnosti a intenzity zvuku prehrávaného
s vysokou hlasitosťou bez ohľadu na úroveň
hlasitosti prijímača.
Kvalitný a dynamický zvuk môžete
reprodukovať dokonca aj pri nízkej hlasitosti
počas noci.
Optimálny efekt vyhovujúci vášmu prostrediu sa
dosiahne využitím funkcie Auto Calibration.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Audio Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Sound
Optimizer a stlačte tlačidlo
4
Vyberte položku Normal alebo
Low a stlačte tlačidlo
.
Poznámky k zvukovým poliam
• V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusí
byť internetová služba Berlin Philharmonic
Hall dostupná.
• Pri prehrávaní obsahu prostredníctvom
zariadenia USB, domácej siete alebo služby
videí na internete nemôžete vybrať položku
2ch Analog Direct.
• Pri prijímaní viackanálových zvukových
signálov nefunguje režim Multi Stereo.
• V závislosti od vybratého vstupu, šablóny pre
reproduktory alebo formátov zvuku nemusia
zvukové polia pre film a hudbu fungovať.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
• Pri niektorých šablónach pre reproduktory
sa položky PLIIx Movie/Music a PLIIz
Height nemusia zobraziť.
• Niektoré reproduktory alebo basový
reproduktor nemusia prenášať zvuk
v závislosti od nastavenia zvukového poľa.
• Ak sa vyskytuje šum, v závislosti od
vybratého zvukového poľa môže byť iný.
.
Funkcia Sound Optimizer je zapnutá. Ak
chcete upraviť referenčnú úroveň filmu,
vyberte položku Normal. Ak chcete upraviť
úroveň disku CD alebo iného softvéru, pri
ktorom je priemerná hladina akustického
tlaku vyššia, vyberte položku Low. Funkciu
Sound Optimizer môžete nastaviť na hodnotu
Normal, Low alebo Off aj pomocou tlačidla
SOUND OPTIMIZER na diaľkovom ovládači.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
– Používajú sa slúchadlá.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač prehrávať
signály s nižšou vzorkovacou frekvenciou, než je
skutočná vzorkovacia frekvencia vstupných signálov.
Tip
Pomocou ekvalizéra a prispôsobenia všetkých
reproduktorov naraz môžete vykonať jemné úpravy
pomocou funkcie Sound Optimizer.
60SK
Nastavenie všetkých
reproduktorov naraz
(All EQ Adjustment)
Nastavenie ekvalizéra
Pomocou nasledujúcich parametrov môžete
nastaviť zvukové charakteristiky (úroveň
basov a výšok) predných reproduktorov,
reproduktorov na priestorový zvuk alebo
zadných reproduktorov na priestorový zvuk
a predných horných reproduktorov.
Výšky
Settings a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Audio Settings a stlačte
tlačidlo
.
3 Vyberte položku Equalizer a stlačte
tlačidlo
Úroveň
(dB)
.
4 Vyberte položku All a stlačte tlačidlo
Frekvencia
(Hz)
1
1 Z domovskej ponuky vyberte položku
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Audio Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Equalizer
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte položku Front, Center,
SUR/SB alebo Front High a stlačte
tlačidlo
.
5
Vyberte položku Bass alebo
Treble.
6
Nastavte nárast a stlačte
tlačidlo
.
.
5 Vyberte položku Bass alebo Treble
a stlačte tlačidlo
.
6 Nastavte nárast a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
V závislosti od nastavení ekvalizéra pre každý kanál
môžu byť skutočné úrovne nastavené pomocou
funkcie All EQ Adjustment nižšie alebo vyššie ako
uvedené hodnoty.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcom
prípade.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
• Frekvencie položiek Bass a Treble sú pevne dané.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je pôvodná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
61SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Basy
Môžete nastaviť zvukové charakteristiky
(basy a výšky) všetkých reproduktorov naraz.
Používanie funkcií viacerých zón
Možnosti funkcie
viacerých zón
Môžete reprodukovať obraz a zvuk zo
zariadenia pripojeného k prijímaču v inej než
hlavnej zóne. V hlavnej zóne môžete napríklad
sledovať obsah disku DVD a v zóne 2 počúvať
disk CD.
Pri používaní infračerveného retranslátora
(nie je súčasťou dodávky) môžete pomocou
diaľkového ovládača ovládať zo zóny 2
zariadenie v hlavnej zóne aj prijímač značky
Sony v zóne 2.
Infračervený retranslátor používajte v prípade,
že prijímač inštalujete na miesto mimo dosahu
signálov z diaľkového ovládača.
Vytvorenie pripojenia viacerých zón
Signály zo zariadení pripojených k analógovým vstupným konektorom sú reprodukované
prostredníctvom komponentných konektorov ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT alebo ZONE 2 OUT.
Komponentné konektory ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT alebo ZONE 2 OUT nedokážu
reprodukovať signál z konektorov HDMI IN. Na reprodukciu signálov HDMI použite konektory
HDMI ZONE 2 OUT.
Pripojenia zóny 2
1 Zvuk z reproduktorov v zóne 2 sa reprodukuje pomocou konektorov
SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 prijímača.
Hlavná zóna
Zóna 2
Televízor
STR-DA2800ES
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
Diaľkový ovládač
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2
62SK
B
2 Zvuk z reproduktorov v zóne 2 sa reprodukuje pomocou prijímača
a ďalšieho zosilňovača.
Je potrebné nastavenie reproduktorov v zóne 2 (str. 65).
Hlavná zóna
Zóna 2
B
STR-DA2800ES
B
Televízor
IR REMOTE IN
C
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
Používanie funkcií viacerých zón
ZONE 2 AUDIO OUT
Diaľkový ovládač
A Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktory
C Iný zosilňovač alebo prijímač
* Môžete tiež pripojiť ku konektoru ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
3 Vytvorenie pripojenia v zóne 2 pomocou vstupu HDMI
Reprodukuje vstupné video alebo zvukové signály vstupu HDMI v zóne 2 pomocou konektora
HDMI ZONE 2 OUT prijímača.
Môže byť potrebné nastavenie výstupu HDMI v zóne 2 (str. 65).
Hlavná zóna
Zóna 2
B
B
Televízor
STR-DA2800ES
IR REMOTE IN
C
A
HDMI ZONE 2 OUT
Diaľkový ovládač
A Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktory
C Iný zosilňovač alebo prijímač
pokračovanie
63SK
Poznámka
Konektor HDMI ZONE 2 OUT môžete pripojiť priamo k televízoru v zóne 2 (bez ďalšieho zosilňovača alebo
prijímača). Televízor sa však odporúča pripojiť prostredníctvom zosilňovača alebo prijímača kvôli lepším
možnostiam spracovania zvuku a obrazu a zamedzeniu nepriaznivých vplyvov na hlavnú zónu. Ak zvolíte
rovnaký vstup HDMI pre hlavnú zónu a zónu 2, možnosti spracovania zvuku a obrazu v hlavnej zóne budú
limitované možnosťami v zóne 2.
64SK
Nastavenie reproduktorov
v zóne 2
Nastavenie ovládania hlasitosti
pre zónu 2
Vysvetlenie
Variable
Ovládanie hlasitosti je
pôvodne nastavené
na -40 dB.
Po výbere tohto parametra
možno hlasitosť pre
konektory ZONE 2 AUDIO
OUT a SURROUND
BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2
vzájomne zmeniť.
Odporúča sa pri používaní
výkonného zosilňovača.
Fixed
Ovládanie hlasitosti je
nemenne nastavené na
±0 dB. Odporúča sa pri
používaní zariadenia
s premenlivým ovládaním
hlasitosti.
Pre konektory ZONE 2 AUDIO OUT môžete
nastaviť premenlivé alebo nemenné ovládanie
hlasitosti.
Nastavenie výstupu HDMI
v zóne 2
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Zone Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Zone Setup
a stlačte tlačidlo
.
Ak je ku konektoru HDMI ZONE 2 OUT
pripojené zariadenie, napríklad televízor alebo
zosilňovač, môžete reprodukovať signály
HDMI zo zariadenia v zóne 2.
Podrobné informácie nájdete v časti 3
Vytvorenie pripojenia v zóne 2 pomocou
vstupu HDMI (str. 63).
4
V časti Zone2 vyberte hodnotu
Line Out a stlačte tlačidlo
.
5
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie výstupu HDMI v zóne 2
Signály z konektoru HDMI IN v zariadení
v zóne 2 môžete pomocou konektorov HDMI
ZONE 2 OUT reproduktovať takto:
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku HDMI Settings
a stlačte tlačidlo
.
pokračovanie
65SK
Používanie funkcií viacerých zón
Keď sú reproduktory v zóne 2 pripojené ku
konektorom SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 prijímača (str. 62),
vyberte také nastavenia, aby sa zvuk vybratý
v zóne 2 prenášal z reproduktorov pripojených
ku konektorom SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Podrobné informácie nájdete v časti, ktorá sa
venuje položke Speaker Connection ponuky
Speaker Settings (str. 86).
Parameter
3
4
Vyberte položku Zone2 Out
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte položku On a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
• Ak je funkcia Zone2 Out povolená, sú zakázané
nasledujúce funkcie:
– Ovládanie HDMI (BRAVIA Sync)
– Fast View (vrátane náhľadov pre vstup
HDMI: On)
Ovládanie prijímača
z inej zóny
(operácie pre zónu 2)
Prijímač môžete ovládať zo zóny 2. Postupy
v tejto časti popisujú funkcie v prípade, že je
pripojený infračervený retranslátor – užitočný
pre funkcie pre viacero zón. Ak nie je
infračervený retranslátor pripojený, použite
prijímač v hlavnej zóne.
Nastavenie priority pre hlavnú zónu
a zónu 2
?/1
ZONE
Ak je povolená funkcia Zone2 Out a zvolíte
rovnaký vstup HDMI pre hlavnú zónu
a zónu 2, v hlavnej zóne môže dôjsť k rušeniu
zvukových a obrazových signálov. Ak chcete
zabrániť rušeniu, môžete nastaviť hlavnú zónu
ako prioritnú pri výbere vstupu HDMI.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku HDMI Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Priority a stlačte
tlačidlo
.
4
Vyberte položku Main Only
a stlačte tlačidlo
.
Tlačidlá
vstupu
SOURCE
1
V zóne 2 zapnite zosilňovač.
V prípade schémy Pripojenia zóny 2-1
(str. 62) preskočte tento krok.
2
Stlačte tlačidlo ZONE.
Diaľkový ovládač sa prepne na zónu 2.
66SK
3
Stlačte tlačidlo ?/1.
1)
Aktivuje sa funkcia zón.
4
Stlačením niektorého z tlačidiel
vstupu na diaľkovom ovládači
vyberte zdrojové signály, ktoré
chcete reprodukovať.
5
Nastavte vhodnú hlasitosť.
Ukončenie ovládania v zóne 2
Stlačte tlačidlo ZONE a potom tlačidlo ?/1.
Dostupné funkcie pre zónu 2
ZONE 2 1)
INPUT
SOURCE
a
BD
a
DVD
a
GAME
a
SAT/CATV
a
VIDEO 1
a
VIDEO 2
a
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
TV2)
SA-CD/CD
FM
3)
a
a
AM3)
a
4)
My Music
a
My Video4)
a
My Photo4)
a
Internetový obsah4)
a
67SK
Používanie funkcií viacerých zón
• V prípade schémy Pripojenia zóny 2-1
(str. 62) nastavte hlasitosť pomocou
tlačidla
+/– na diaľkovom ovládači.
• V prípade schémy Pripojenia zóny 2-2
(str. 63) nastavte hlasitosť pomocou
prijímača v zóne 2. Ak ste položku Line
Out v časti Zone2 nastavili na hodnotu
Variable, hlasitosť v zóne 2 môžete
nastaviť aj pomocou tlačidla
+/–
na diaľkovom ovládači (str. 65).
Pre zónu 2 sa reprodukujú signály HDMI,
zložkové obrazové signály a analógové zvukové
a obrazové signály. Keď stlačíte tlačidlo SOURCE,
budú sa reprodukovať signály aktuálneho vstupu
v hlavnej zóne.
2) Položku TV možno vybrať iba v hlavnej zóne.
3)
Z hlavnej zóny alebo zóny 2 môžete vybrať pásmo
FM alebo AM. Ak sú vo viacerých zónach vybraté
rôzne programy, prednosť bude mať naposledy
vybratý vstup.
4)
Len v prípade výberu možnosti SOURCE v zóne 2
môžete v zóne 2 prehrávať obsah reprodukovaný
v hlavnej zóne.
Používanie ďalších funkcií
Používanie funkcií
BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
BRAVIA Sync je názov funkcie produktov
spoločnosti Sony, ktorá umožňuje vzájomné
ovládanie kompatibilných zariadení
pripojených prostredníctvom káblov HDMI
pomocou diaľkového ovládača BRAVIA.
Toto vzájomné ovládanie je možné vďaka
funkcii ovládania pripojenia HDMI, ktorá
využíva štandard HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre rozhranie HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenia značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim spôsobom:
• Vypnutie systému (str. 69)
• Prehrávanie jediným dotykom (str. 69)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 70)
• Audio Return Channel (ARC) (str. 70)
• Výber scény (str. 70)
• Ovládanie domáceho kina (str. 70)
• Remote Easy Control (str. 70)
Funkcia ovládania pripojenia
HDMI nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch:
• Ak prijímač pripojíte k zariadeniu, ktoré nie
je kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI od spoločnosti Sony.
• Ak prijímač a zariadenie prepojíte pomocou
iného pripojenia než HDMI.
• Funkcia ovládania pripojenia HDMI nie je
k dispozícii v zariadení, ktoré je pripojené ku
konektoru HDMI OUT B na prijímači.
• Ak v ponuke HDMI Settings nastavíte
položku Zone2 Out na hodnotu On, nebudete
môcť použiť funkciu Control for HDMI.
68SK
Prijímač odporúčame pripájať k produktom
vybaveným funkciou BRAVIA Sync.
Poznámky
• Nasledujúce funkcie môžu pracovať aj so
zariadeniami od iných výrobcov než spoločnosti
Sony. Kompatibilitu so všetkými zariadeniami
od iných výrobcov než spoločnosti Sony však
nemožno zaručiť.
– Vypnutie systému
– Prehrávanie jediným dotykom
– Ovládanie hlasitosti systému
• Nasledujúce funkcie vyvinula spoločnosť Sony.
Nemožno ich používať so zariadeniami od iných
výrobcov než spoločnosti Sony.
– Výber scény
– Ovládanie domáceho kina
• Zariadenia nekompatibilné s funkciou BRAVIA
Sync nemôžu tieto funkcie aktivovať.
Príprava na funkciu BRAVIA Sync
Ak chcete používať funkciu BRAVIA Sync,
zapnite funkciu ovládania pripojenia HDMI
v prijímači aj v pripojených zariadeniach.
Funkciu ovládania pripojenia HDMI zapnite
v prijímači a v pripojených zariadeniach
samostatne.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku HDMI Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Control for
HDMI a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte položku On a stlačte
tlačidlo
.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI
v prijímači sa aktivuje.
5
Zapnite funkciu ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom
zariadení.
Podrobné informácie o nastavení
pripojeného zariadenia nájdete v návode
na jeho použitie.
6
Zopakovaním kroku č. 5 nastavte
funkciu ovládania pripojenia
HDMI a zobrazte obraz všetkých
prehrávacích zariadení, ktoré
chcete používať.
Poznámka
Po vytiahnutí kábla HDMI alebo zmene pripojenia
vykonajte kroky uvedené vyššie.
Ak však používate konektor HDMI IN 1, IN 2 alebo
IN 3, tieto kroky nemusíte vykonať.
Keď pomocou tlačidla napájania na diaľkovom
ovládači televízora vypnete televízor,
automaticky sa vypne aj prijímač a pripojené
zariadenia.
Pomocou diaľkového ovládača môžete
televízor aj vypnúť.
Stlačte tlačidlo TV a potom
tlačidlo ?/1.
Televízor, prijímač a pripojené zariadenia
sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému
zapnite funkciu synchronizácie pohotovostného
režimu na televízore. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa v závislosti
od svojho stavu nemusia vypnúť. Podrobné
informácie nájdete v návodoch na použitie
pripojených zariadení.
• Ak funkciu vypnutia systému používate
s televízorom inej značky než Sony, naprogramujte
diaľkový ovládač podľa pokynov pre príslušného
výrobcu televízora.
Keď začnete prehrávať obsah zo zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI, prijímač sa automaticky
zapne a prepne na príslušný vstup HDMI.
Ak nastavíte položku Pass Through na
hodnotu On alebo Auto, zvukový a obrazový
signál sa bude reprodukovať len z televízora,
pričom prijímač zostane v pohotovostnom
režime.
Spustite prehrávanie v prehrávacom
zariadení.
Používanie funkcie prehrávania
jediným dotykom vo videokamere
1 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v prijímači aj vo videokamere.
2 Pripojte videokameru k niektorému
z konektorov HDMI IN 1, IN 2 alebo IN 3
(str. 33).
Ak používate videokameru značky Sony,
televízor sa zapne spoločne s prijímačom
a potom videokamera automaticky spustí
prehrávanie. Ak používate videokameru
inej značky než Sony, prehrávajte záznam
z videokamery nepretržite.
Poznámky
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Zariadenia vybavené funkciou prehrávania
jediným dotykom, napríklad videokameru značky
Sony, pripojte pomocou kábla HDMI ku konektoru
HDMI IN 1, IN 2 alebo IN 3. Ak použijete iné
konektory HDMI IN, prijímač sa nemusí prepnúť
na vhodný vstup. V takom prípade manuálne
vyberte vstup, ku ktorému je videokamera
pripojená.
69SK
Používanie ďalších funkcií
Vypnutie systému
Prehrávanie jediným dotykom
Ovládanie hlasitosti systému
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou. Pomocou diaľkového
ovládača televízora môžete tiež upraviť
hlasitosť a vypnúť zvuk prijímača.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať nasledujúcim spôsobom.
• Keď prijímač zapnete, kým sa zvuk prenáša
z reproduktora televízora, zvuk televízora sa
bude prenášať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Ak prijímač vypnete, zvuk sa
bude prenášať z reproduktora televízora.
• Pri nastavovaní hlasitosti televízora sa vďaka
funkcii ovládania hlasitosti systému súčasne
nastaví aj hlasitosť prijímača.
Túto funkciu môžete používať aj
prostredníctvom ponuky televízora. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
televízora.
Poznámka
Ak je položka Control for HDMI nastavená na
hodnotu On, nastavenia Audio Out v ponuke HDMI
Settings sa automaticky vyberú podľa nastavení
funkcie ovládania hlasitosti systému.
Audio Return Channel (ARC)
Ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel (ARC), pri pripojení
pomocou kábla HDMI sa z televízora prenáša
do prijímača aj digitálny zvukový signál.
Nemusíte vytvoriť oddelené pripojenie zvuku,
aby ste prostredníctvom prijímača mohli
počúvať zvuk z televízora.
Podrobné informácie nájdete v časti
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
zvukom (str. 72).
Výber scény
Podľa scény vybratej na televíznej obrazovke sa
automaticky vyberie optimálna kvalita obrazu
a zvukové pole.
Podrobné informácie o tejto operácii nájdete
v návode na použitie televízora.
70SK
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole
nemusí prepnúť.
Tabuľka príslušných režimov
Nastavenie scény na
televíznej obrazovke
Zvukové pole
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Ovládanie domáceho kina
Ak je k prijímaču pripojený televízor
kompatibilný s funkciou ovládania domáceho
kina, na obrazovke pripojeného televízora sa
zobrazí ikona internetových aplikácií.
Pomocou diaľkového ovládača televízora
môžete prepnúť vstup prijímača alebo zmeniť
zvukové polia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť
stredového alebo basového reproduktora,
prípadne upraviť nastavenia Sound Optimizer
(str. 60), Dual Mono (str. 90) alebo A/V Sync
(str. 91).
Ak chcete používať funkciu ovládania
domáceho kina, televízor sa musí dokázať
pripojiť k službe širokopásmovej linky.
Remote Easy Control
Ponuku prijímača môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora.
Vyberte prijímač (AV AMP)
rozpoznaný televízorom.
Poznámky
• Televízor rozpozná prijímač ako Tuner (AV AMP).
• Televízor musí byť kompatibilný s riadkovou
ponukou.
• V závislosti od typu televízora nemusia byť
niektoré funkcie k dispozícii.
Prepínanie medzi monitormi
reprodukujúcimi obrazové
signály HDMI
Keď sú ku konektorom HDMI OUT A a
HDMI OUT B pripojené dva monitory,
môžete výstupy na tieto dva monitory prepínať
pomocou tlačidla HDMI OUTPUT na
diaľkovom ovládači.
1
2
Zapnite prijímač a dva monitory.
Stlačte tlačidlo HDMI OUTPUT.
Stláčaním tohto tlačidla sa bude výstup
prepínať nasledujúcim spôsobom:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Môžete tiež použiť tlačidlo HDMI OUT
na prijímači.
(Pass Through)
Obrazové a zvukové signály z konektorov
HDMI IN môžete prenášať do televízora
pripojeného ku konektoru HDMI OUT A,
aj keď je prijímač v pohotovostnom režime.
Ak túto funkciu použijete, kým je položka
Control for HDMI nastavená na hodnotu On,
vstup prijímača sa prepne podľa ovládania
pripojeného zariadenia, aj keď je prijímač
v pohotovostnom režime.
Pri aktivovaní tejto funkcie Pass Through
vyberte nastavenia podľa nasledujúceho
postupu.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku HDMI Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Pass Through
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Parameter
Vysvetlenie
Auto
Keď je prijímač
v pohotovostnom režime
a televízor je zapnutý,
prijímač reprodukuje
signály HDMI z konektora
HDMI OUT A prijímača.
Spoločnosť Sony odporúča
vybrať toto nastavenie,
ak používate televízor
kompatibilný s funkciou
BRAVIA Sync. V porovnaní
s nastavením On sa pri
použití tohto nastavenia
znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
pokračovanie
71SK
Používanie ďalších funkcií
HDMI
OUTPUT
Prenos signálov HDMI do
prijímača v pohotovostnom
režime
Parameter
Vysvetlenie
On
Keď je prijímač
v pohotovostnom režime,
reprodukuje signály HDMI
zo svojho konektora
HDMI OUT A.
Off
Keď je prijímač
v pohotovostnom režime,
nereprodukuje signály
HDMI. Ak chcete sledovať
signál z pripojeného
zariadenia na televízore,
zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením
On sa pri použití tohto
nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového zvuku
na prijímači, môžete vstupný zvukový režim
nemenne nastaviť pre niektoré konektory
alebo medzi nimi prepínať v závislosti od
signálu, ktorý chcete sledovať.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Poznámky
• Nastavenie Auto je efektívne, len ak je položka
Control for HDMI nastavená na hodnotu On. Ak je
položka Control for HDMI nastavená na hodnotu
Off, prijímač vykonáva pri nastavení Auto rovnaké
operácie ako pri hodnote On.
• V pohotovostnom režime, pokiaľ fungujú funkcie
ako Network Standby, sa spotreba energie nezníži,
ani keď je položka Pass Through nastavená na
hodnotu Auto.
1
Pomocou gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači vyberte
vstupný zdroj.
2
Stlačte tlačidlo INPUT MODE
na prijímači.
Vybratý režim zvukového vstupu
sa zobrazí na displeji.
• AUTO
V prípade digitálneho aj analógového
pripojenia uprednostňuje digitálne
zvukové signály.
Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne
zvukové signály, vyberú sa analógové
zvukové signály.
Po výbere televízneho vstupu sa
uprednostnia signály Audio Return
Channel (ARC). Ak televízor nie je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel (ARC), vyberú sa digitálne
optické zvukové signály.
Ak v prijímači ani televízore nie je
aktivovaná funkcia ovládania pripojenia
HDMI, funkcia Audio Return Channel
(ARC) nie je k dispozícii.
72SK
• OPT
Zobrazí sa iba v prípade, ak je vstupu
priradený optický konektor. Optický
vstupný konektor sa vyberie
automaticky.
• COAX
Zobrazí sa iba v prípade, ak je vstupu
priradený koaxiálny konektor.
Koaxiálny vstupný konektor sa vyberie
automaticky.
• ANALOG
Určuje analógové zvukové signály
prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového
vstupu
Obrazové alebo zvukové signály môžete
opätovne priradiť iným vstupným
konektorom.
Príklad: Ak chcete prijímať jediné digitálne
optické zvukové signály z prehrávača diskov
DVD, prepojte konektor OPTICAL OUT na
prehrávači diskov DVD s konektorom
OPTICAL IN 1 na prijímači.
Ak chcete prijímať obrazové signály
z prehrávača diskov DVD, prepojte zložkový
obrazový konektor na prehrávači diskov DVD
s konektorom COMPONENT VIDEO IN 1
alebo COMPONENT VIDEO IN 2 na
prijímači.
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Input Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Video Input
Assign alebo Audio Input Assign
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte zvukové alebo obrazové
signály, ktoré chcete priradiť
jednotlivým vstupom.
Poznámky
• Ak v ponuke Video Input Assign alebo Audio Input
Assign priradíte vstup niektorému z konektorov
HDMI IN 1 až IN 8, rovnaký vstupný konektor
HDMI sa priradí obrazovému aj zvukovému
vstupu. Ak chcete priradiť konektor HDMI IN
obrazovému alebo zvukovému vstupu, najprv
v ponuke Video Input Assign alebo Audio Input
Assign priraďte príslušný vstup niektorému
z konektorov HDMI IN 1 až IN 8. Potom v ponuke
Video Input Assign alebo Audio Input Assign
nastavte priradenie konektora HDMI IN na
hodnotu None podľa toho, ktorému vstupu
nechcete priradiť konektor HDMI IN.
• Keď prijímač ovládate bez používania rozhrania
GUI, môžete priradenie konektora HDMI IN
zmeniť pomocou položky H.V. ASSIGN alebo H.A.
ASSIGN v ponuke INPUT (str. 107).
• Ak zmeníte priradenie konektora HDMI IN počas
používania funkcie ovládania pripojenia HDMI,
prepnite vstup prijímača na vstup, ku ktorému je
pripojené zariadenie HDMI. V opačnom prípade
nemusí funkcia ovládania pripojenia HDMI
pracovať správne.
• Ak priradenie konektora HDMI IN nastavíte na
hodnotu None v ponuke Video Input Assign aj
Audio Input Assign, nebudete môcť vyberať
vstupné signály prostredníctvom vstupu HDMI.
V takom prípade bude funkcia ovládania
pripojenia HDMI k dispozícii len v iných
zariadeniach, nie v prijímači. Nie je to však
porucha.
pokračovanie
73SK
Používanie ďalších funkcií
• Na základe vstupu sa na displeji zobrazia
znaky ------ a nemožno vybrať iné režimy.
• Ak sa používa režim 2ch Analog Direct, zvukový
vstup sa nastaví na hodnotu Analog. Nemôžete
vybrať iné režimy.
1
Názov vstupu
BD
DVD
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
VIDEO 4
SA-CD/CD
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI IN 2 (BD)
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
HDMI IN 4 (GAME)
HDMI IN 5 (DVD)
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
Priraditeľné
COMPONENT IN 1
konektory
(DVD)
obrazového vstupu
COMPONENT IN 2
(SAT/CATV)
Priraditeľné
OPTICAL IN 1
konektory
(SAT/CATV)
zvukového vstupu
OPTICAL IN 2 (TV)
GAME SAT/CATV
a
a
a
a
a
a
a
a
a
COAXIAL (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI IN 2 (BD)
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 4 (GAME)
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 5 (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
* predvolené výrobné nastavenie
Poznámky
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie
INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Keď obrazový vstup priradíte k zložkovému alebo
kompozitnému vstupu a zvukový vstup k vstupu
HDMI, zložkové alebo kompozitné obrazové
signály sa nereprodukujú z konektorov HDMI
OUT. Zložkové alebo kompozitné obrazové signály
sa reprodukujú z konektorov COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT alebo konektora
MONITOR VIDEO OUT.
74SK
• Samostatným obrazovým a zvukovým vstupným
konektorom príslušného vstupu nemôžete priradiť
rôzne konektory HDMI.
• Tomu istému konektoru HDMI IN môžete priradiť
viaceré vstupy. Ak však v zariadení pripojenom ku
konektoru HDMI IN používate funkciu
prehrávania jediným dotykom, prednostne sa
vyberie naposledy priradený vstup.
Tipy
Náhľad pre HDMI
Môžete zapnúť funkciu zobrazenia živého
obrazu v obraze pre zariadenia pripojené
pomocou HDMI. Zobrazia sa až štyri okná
s náhľadom pre vstupy HDMI IN 1, IN 2, IN 3
a IN 4.
Pomocou diaľkového ovládača môžete zvoliť
náhľad každého vstupu HDMI.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Stlačte tlačidlo PREVIEW (HDMI).
Zobrazia sa až štyri okná, každé
s obrazovým vstupom z konektorov
HDMI IN.
2
Medzi oknami PIP a hlavným
obrazom prepnete stláčaním
tlačidiel V/v, čím vyberiete
požadované okno PIP. Potom
stlačte tlačidlo
.
Vstup HDMI vybratého okna PIP
sa zobrazí na hlavnej obrazovke.
75SK
Používanie ďalších funkcií
• Táto funkcia nefunguje v nasledujúcich prípadoch:
– Nepripojili ste zariadenie HDMI.
– Zariadenie HDMI je pripojené, ale je vypnuté.
– Vstupom je nepodporovaný formát obrazu
HDMI (napríklad VGA, 480i, 576i, 4K,
špecifické typy signálov 3D, signály
z videokamery a pod.).
– Aktuálny vstup nie je vstupom HDMI.
– Zobrazuje sa ponuka GUI.
– Položka Zone2 Out je nastavená na hodnotu On.
– Položka Fast View je nastavená na hodnotu Off.
• V okne ukážky živého obrazu v obraze vstupu
HDMI sa v nasledujúcom prípade zobrazí čierna
obrazovka:
– Vstupom je nepodporovaný signál HDMI
(napríklad 4K, špecifické typy signálov 3D
a pod.).
• Táto funkcia je možná vďaka technológii Silicon
Image InstaPrevue™.
Ovládanie prijímača pomocou
telefónu smartphone
Prijímač môžete ovládať pomocou telefónu
smartphone, ktorý je vybavený aplikačným
softvérom ES Remote. Aplikačný softvér ES
Remote môžete bezplatne prevziať z obchodu
App Store (pre zariadenia iPod touch alebo
iPhone) alebo Google Play (pre telefóny so
systémom Android).
Ukladanie a súčasné
vyvolanie rôznych nastavení
prijímača
(Easy Automation)
Tak ako možno uložiť nastavenia pre funkcie
prijímača, môžete uložiť rôzne nastavenia aj
pre prehrávač alebo monitor. Tieto nastavenia
môžete zaregistrovať pre funkciu one-touch
a neskôr jednoducho vyvolať prostredie
s týmito nastaveniami a vychutnávať si hudbu
a videá doma.
Napríklad uložením nastavení v scéne
1: Movie podľa nasledujúceho postupu môžete
zmeniť všetky nastavenia prijímača jedným
jednoduchým dotykom bez toho, aby ste
museli jednotlivé nastavenia položiek Input,
Calibration Type, Sound Field a HDMI Out
meniť samostatne.
EASY
AUTOMATION
Nižšie nájdete položky, ktorých nastavenia
môžete uložiť, a ich predvolené hodnoty.
Položka
Predvolená hodnota
nastavenia
1: Movie 2: Music 3: Party
Input
BD
4: Night
SA-CD/
CD
No
Change
No
Change
Položka nastavenia Hodnota nastavená pre scénu
1: Movie
Tuner Preset –
–
–
–
Input
BD
Player
Operation
Play
Play
Play
–
Calibration Type
No Change
Interval
30s
10s
10s
–
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
No
Change
Party Mode
ON
Sound Field HD-D.C.S. Berlin
Multi
Philharmonic Stereo
Hall
Sleep
No
Change
No
Change
Off
30 min.
Volume
No
Change
No
Change
–10 dB
–30 dB
76SK
3
4: Night
HDMI Out No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode No
Change
No
Change
On
No
Change
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
Optimizer
No
Change
No
Change
Off
Normal
Equalizer
(All)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(SUR/SB)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
No
(Front High) Change
No
Change
No
Change
No
Change
Main Zone No
12V Trigger Change
No
Change
No
Change
No
Change
Vyvolanie nastavení uložených pre
položku Scene
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Easy Automation
a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte požadovanú položku
Scene a stlačte tlačidlo
.
Vyberte požadovanú ponuku
a stlačte tlačidlo
.
Ponuka
Vysvetlenie
Edit a saved
Scene
Umožňuje prispôsobiť a uložiť
nastavenia, aby vyhovovali vašim
požiadavkám.
Import Current
Settings
Načíta aktuálne nastavenia
prijímača a uloží ich pre položku
Scene. Položky Input a Volume sa
nastavia na hodnotu No Change.
Poznámky
• Položky nastavenia uložené s hodnotou No Change
sa oproti aktuálnym nastaveniam nezmenia, ani
keď vyvoláte položku Scene. Ak chcete nastaviť
hodnotu No Change, vyberte položku Edit a saved
Scene a zrušte začiarknutie políčka pre príslušnú
položku nastavenia na obrazovke úprav.
• Po vyvolaní položky Scene sa ignorujú nastavenia,
ktoré nemožno použiť.
• Ak namiesto hodnoty No Change nastavíte
položku Main Zone 12V Trigger na hodnotu ON
alebo OFF, hodnota 12V Trigger položky Zone
Setup sa automaticky zmení na hodnotu Ctrl.
Tip
Nastavenia scény 1: Movie alebo 2: Music môžete
vyvolať priamym stlačením tlačidla EASY
AUTOMATION 1 alebo EASY AUTOMATION 2
na diaľkovom ovládači. Scénu 1: Movie alebo
2: Music môžete prepísať aktuálnymi nastaveniami
aj podržaním tlačidla EASY AUTOMATION 1 alebo
EASY AUTOMATION 2 na tri sekundy, ako keď
z ponuky vyberáte položku Import Current Settings.
Uloženie nastavení pre
položku Scene
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Easy Automation
a stlačte tlačidlo
.
2
Z položiek 1: Movie, 2: Music,
3: Party a 4: Night vyberte
položku Scene, pre ktorú chcete
uložiť nastavenia. Potom stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
77SK
Používanie ďalších funkcií
Položka
Predvolená hodnota
nastavenia
1: Movie 2: Music 3: Party
Používanie časovača spánku
Prijímač môžete nastaviť tak, aby sa
v zadanom čase automaticky vypol.
SHIFT
Nahrávanie pomocou
prijímača
Pomocou prijímača môžete nahrávať
z obrazového alebo zvukového zariadenia.
Pozrite si návod na použitie dodaný
s nahrávacím zariadením.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte prehrávacie zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
3
Pripravte zariadenie určené na
prehrávanie.
Napríklad do videorekordéra vložte
videokazetu, ktorú chcete skopírovať.
4
Pripravte nahrávacie zariadenie.
Vložte prázdnu videokazetu alebo iné
médium do nahrávacieho zariadenia
(VIDEO 1) určeného na nahrávanie.
5
SLEEP
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
tlačidlo SLEEP.
Stláčaním tlačidla SLEEP sa na displeji budú
cyklicky striedať tieto hodnoty:
Pri používaní časovača spánku sa na displeji
prijímača rozsvieti indikátor SLEEP.
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP. Na
displeji sa zobrazí zostávajúci čas. Ak tlačidlo
SLEEP stlačíte znova, časovač spánku sa
nastaví na hodnotu OFF.
78SK
Spustite nahrávanie na
nahrávacom zariadení a potom
spustite prehrávacie zariadenie.
Prepnutie režimu príkazov
prijímača a diaľkového
ovládača
Môžete prepnúť režim príkazov (COMMAND
MODE AV1 alebo COMMAND MODE AV2)
prijímača a diaľkového ovládača.
Ak počas ovládania prijímača pomocou
diaľkového ovládača dodaného s prijímačom
omylom reaguje na ovládanie tým istým
diaľkovým ovládačom iné zariadenie značky
Sony, prepnite režim príkazov z predvoleného
výrobného nastavenia na príslušné nastavenie.
Režimy príkazov prijímača aj diaľkového
ovládača sú predvoleným výrobným
nastavením (COMMAND MODE AV2).
Prijímač a diaľkový ovládač by mali používať
rovnaký režim príkazov. Ak sa režimy príkazov
prijímača a diaľkového ovládača odlišujú,
nemôžete prijímač ovládať pomocou
diaľkového ovládača.
Prepnutie režimu príkazov
diaľkového ovládača
RM SET UP
?/1
SHIFT
Prepnutie režimu príkazov prijímača
1, 2
?/1
ENT/MEM
2CH/A.DIRECT
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlo 2CH/
A.DIRECT a stlačením tlačidla ?/1
zapnite prijímač.
Keď nastavíte režim príkazov AV2,
na displeji sa zobrazí hlásenie
C. MODE AV2.
Keď nastavíte režim príkazov AV1,
na displeji sa zobrazí hlásenie
C. MODE AV1.
Podržte stlačené tlačidlo RM SET
UP a stlačte tlačidlo ?/1.
Rozsvieti sa tlačidlo SHIFT a začne blikať
tlačidlo RM SET UP.
2
Kým tlačidlo RM SET UP bliká,
stlačte číselné tlačidlo 1 alebo 2.
Keď stlačíte tlačidlo 1, nastaví sa režim
príkazov COMMAND MODE AV1.
Keď stlačíte tlačidlo 2, nastaví sa režim
príkazov COMMAND MODE AV2.
Tlačidlo RM SET UP sa rozsvieti.
3
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Tlačidlo RM SET UP dvakrát zabliká
a nastavenie režimu príkazov sa dokončí.
79SK
Používanie ďalších funkcií
1
Používanie pripojenia Bi-amp
Ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete používať konektory
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 pre predné reproduktory
na používanie pripojenia Bi-amp.
Pripojenie reproduktorov
Predný
reproduktor (R)
Predný
reproduktor (L)
Hi
Hi
Lo
Lo
Prepojte konektory Lo (alebo Hi) na predných
reproduktoroch s konektormi FRONT A
a konektory Hi (alebo Lo) na predných
reproduktoroch s konektormi SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Zložte kovové prepojovacie prvky konektorov
Hi/Lo nasadené na reproduktoroch, aby
nedošlo k poruche prijímača.
80SK
Nastavenie reproduktorov
Podrobné informácie nájdete v časti, ktorá
sa venuje položke Speaker Connection ponuky
Speaker Settings (str. 86).
Poznámky
• Nastavenia pripojenia Bi-amp vyberte, skôr než
použijete funkciu Auto Calibration.
• Ak vyberiete nastavenia pripojenia Bi-amp,
nastavenia hlasitosti reproduktorov, vyváženia
a ekvalizéra týkajúce sa zadných reproduktorov
na priestorový zvuk a predných horných
reproduktorov budú neplatné a použijú sa
nastavenia pre predné reproduktory.
• Ak je nastavená šablóny pre reproduktory
využívajúca zadné reproduktory na priestorový
zvuk a predné horné reproduktory, na pripojenie
Bi-amp nemôžete nastaviť konektory SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
• Ak prijímač ovládate bez používania rozhrania
GUI, nastavte položku SB ASSIGN v ponuke
SPEAKER na hodnotu BI-AMP (str. 106).
Obnovenie predvolených
výrobných nastavení
Pomocou nasledujúceho postupu môžete
vymazať všetky uložené nastavenia a obnoviť
predvolené výrobné nastavenia. Tento postup
môžete použiť aj na inicializáciu prijímača
pred prvým použitím.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlá TONE
MODE a 2CH/A.DIRECT
a stlačením tlačidla ?/1 zapnite
prijímač.
3
Po niekoľkých sekundách
uvoľnite tlačidlá TONE MODE
a 2CH/A.DIRECT.
Používanie ďalších funkcií
1
Na displeji sa na chvíľu zobrazí hlásenie
CLEARING..., ktoré sa zmení na
CLEARED!.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Poznámka
Úplné vymazanie pamäte trvá niekoľko minút.
Prijímač nevypínajte, kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie CLEARED!.
81SK
2
Úprava nastavení
Používanie ponuky nastavení
Vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačením tlačidla
na ňu prejdite.
Príklad: Po výbere položky Audio Settings.
Pomocou ponuky nastavení môžete upravovať
rôzne nastavenia reproduktorov, efektov
priestorového zvuku, viacerých zón atď.
3
Vyberte požadovaný parameter
a stlačením tlačidla
ho
potvrďte.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačením
tlačidla
prejdite do režimu
ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky nastavení.
82SK
Stlačením tlačidla HOME zobrazte domovskú
ponuku a znova stlačte tlačidlo HOME.
Zoznam ponuky nastavení
Settings
Easy Setup (str. 85)
Speaker Settings
(str. 85)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
Front Reference Type
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Center Speaker Lift Up
Speaker Setup
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(str. 89)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
Úprava nastavení
(Názov vstupu)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(str. 92)
Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(str. 95)
(Názov vstupu)
Subwoofer Level
Audio Out
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(str. 97)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
pokračovanie
83SK
Network Settings
(str. 98)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(str. 99)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(str. 100)
Zone Control
System Settings
(str. 101)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(str. 102)
84SK
Easy Setup
Speaker Settings
Slúži na opätovné spustenie funkcie Easy
Setup, ktorá umožňuje vybrať základné
nastavenia. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke (str. 41).
Prostredie na sledovanie (spolu s používaným
systémom reproduktorov) môžete vybrať
automaticky alebo manuálne.
Auto Calibration
Slúži na spustenie funkcie D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration). Táto funkcia
umožňuje vykonať automatickú kalibráciu,
napríklad skontrolovať pripojenie jednotlivých
reproduktorov k prijímaču, upraviť hlasitosť
reproduktorov alebo automaticky zmerať
vzdialenosť jednotlivých reproduktorov od
miesta počúvania.
Calibration Matching
Poznámka
Výsledky predchádzajúceho merania sa prepíšu
a aktuálne výsledky sa uložia na aktuálne vybratú
pozíciu.
Prečítajte si odsek Poznámky k funkcii Speaker
Settings (Auto Calibration) v časti 7: Nastavenie
prijímača pomocou obrazovky Easy Setup (str. 41).
Auto Calibration Setup
Umožňuje registrovať tri šablóny Position
v závislosti od miest počúvania, prostredia
počúvania a podmienok merania.
Môžete tiež vybrať typ kalibrácie na korekciu
jednotlivých reproduktorov.
pokračovanie
85SK
Úprava nastavení
Po spustení funkcie Auto Calibration
pracuje táto automaticky tak, že porovnáva
vzdialenosti a úrovne pravých a ľavých
reproduktorov. Túto funkciu môžete nastaviť
až po ukončení procesu merania funkciou
DCAC a uložení nameraných hodnôt
získaných funkciou DCAC. Nastavenie je
platné, kým ho nezmeníte.
Position
Automatic Phase Matching
Pre príslušné prostredie počúvania môžete
registrovať viac než jednu skupinu nastavení
alebo túto skupinu nastavení vyvolať.
Na obrazovke Auto Calibration Setup
vyberte položku Position, pre ktorú chcete
registrovať výsledky merania.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Umožňuje nastaviť funkciu A.P.M. (Automatic
Phase Matching) v rámci funkcie D.C.A.C.
(Digital Cinema Auto Calibration) (str. 85).
Kalibruje fázové vlastnosti reproduktorov
a zaručuje dobrú koordináciu okolitého
priestoru.
Nastavenie typu korekcie
reproduktorov
x Auto
Môžete vybrať typ korekcie, ktorá sa použije na
reproduktory pre jednotlivé položky Position.
1 Vyberte položku Position, pre ktorú
chcete nastaviť príslušný typ korekcie
reproduktorov, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte požadovanú položku Calibration
Type a stlačte tlačidlo
.
• Full Flat
Meranie frekvencie z jednotlivých
reproduktorov bez úprav.
• Engineer
Nastavenie frekvencie, ktorá zodpovedá
štandardu spoločnosti Sony pre
miestnosti na počúvanie hudby.
• Front Reference
Nastavenie vlastností všetkých reproduktorov
podľa vlastností predných reproduktorov.
• Off
Vypnutie ekvalizéra funkcie Auto
Calibration.
Poznámka
Nemôžete nastaviť parameter Calibration Type
položky Position, pre ktorú sa nezaregistrovali
výsledky merania.
Zadanie názvu položky Position
1 Vyberte položku Position, ktorú chcete
nazvať, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Name In a stlačte
tlačidlo
.
Na obrazovke sa zobrazí softvérová
klávesnica.
3 Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
postupne vyberte všetky znaky.
86SK
x Off
Funkcia A.P.M. sa neaktivuje.
Funkcia A.P.M. sa automaticky zapne alebo
vypne.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
– Sú pripojené slúchadlá.
– Nebola spustená funkcia Auto Calibration.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
Speaker Connection
Umožňuje nastaviť jednotlivé reproduktory
manuálne. Hlasitosť reproduktorov môžete
nastaviť aj po spustení funkcie Easy Setup.
Nastavenia Speaker Settings sú určené iba pre
aktuálnu položku Position.
Pomocou sprievodcu môžete vybrať
nasledujúce nastavenia.
Speaker Pattern
Umožňuje vybrať šablónu reproduktorov pre
systém reproduktorov, ktorý používate.
Surround Back Assign
Umožňuje nastavenie konektorov
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 na pripojenie Bi-amp
alebo pripojenie zóny 2.
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
x Front B
x No Assign
Poznámka
Ak je nastavená šablóna pre reproduktory
využívajúca zadné reproduktory na priestorový zvuk
alebo predné horné reproduktory, konektory
SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/
ZONE 2 nemôžete nastaviť na pripojenie Bi-amp
ani na pripojenie zóny 2.
Center Speaker Lift Up
Využitím predných horných reproduktorov
môžete zdvihnúť zdroj zvuku stredového
reproduktora do vhodnej výšky na obrazovke,
čo umožní prirodzenú reprodukciu bez straty
pohodlia.
x 1~10
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Sú pripojené slúchadlá.
– Nie je pripojený stredový reproduktor.
– Nie sú pripojené predné horné reproduktory.
– Používa sa zvukové pole v režime 2CH.
– Používa sa zvukové pole určené pre hudbu.
– Používa sa zvukové pole Multi Stereo.
hlasitosť ktorého chcete nastaviť, a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Level a stlačte
tlačidlo
.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu –20 dB
až +10 dB v intervaloch 0,5 dB.
Hlasitosť predného ľavého reproduktora
môžete nastaviť v rozsahu FL–10,0 dB až
FL+10,0 dB v intervaloch 0,5 dB. Hlasitosť
predného pravého reproduktora môžete
nastaviť v rozsahu FL–10,0 dB až
FL+10,0 dB v intervaloch 0,5 dB.
Nastavenie vzdialenosti
jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na priestorový
zvuk, predného ľavého a pravého horného
a basového reproduktora) v závislosti od
miesta počúvania.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
vzdialenosť ktorého chcete nastaviť,
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Distance a stlačte
tlačidlo
.
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu
1,0 metra až 10,0 metra (3 stopy a 3 palce
až 32 stôp a 9 palcov) v intervaloch 1 cm
(1 palec).
Speaker Setup
Umožňuje manuálne nastavenie jednotlivých
reproduktorov na obrazovke Manual Setup.
Hlasitosť reproduktorov môžete nastaviť aj po
spustení funkcie Auto Calibration.
Vyberte položku Level/Distance/Size
a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie hlasitosti reproduktorov
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (stredového, ľavého a pravého
na priestorový zvuk, zadného ľavého a pravého
na priestorový zvuk, predného ľavého
a pravého horného a basového reproduktora).
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na priestorový
zvuk, predného ľavého a pravého horného).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
veľkosť ktorého chcete nastaviť, a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Size a stlačte
tlačidlo
.
pokračovanie
87SK
Úprava nastavení
x Off
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
• Large
Ak pripájate veľké reproduktory, ktoré
dokážu efektívne reprodukovať nízke
tóny, vyberte nastavenie Large.
Nastavenie Large vyberajte v bežných
prípadoch.
• Small
Ak je zvuk skreslený alebo ak pri
používaní viackanálového priestorového
zvuku nepočujete dostatočné efekty
priestorového zvuku, výberom nastavenia
Small aktivujte presmerovanie nízkych
tónov. Nízke tóny jednotlivých kanálov sa
budú reprodukovať z basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Poznámky
• Ak sú pripojené slúchadlá, položky Size a Distance
nie je možné nastaviť.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté nastavenie
Small, nastavenie Small sa automaticky vyberie aj
pre stredový reproduktor, reproduktory na
priestorový zvuk, zadné reproduktory na
priestorový zvuk a predné horné reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre predné
reproduktory sa automaticky vyberie
nastavenie Large.
Nastavenie medznej frekvencie
jednotlivých reproduktorov
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré ste
v ponuke Size nastavili veľkosť Small.
Nameraná medzná frekvencia reproduktorov
sa pre jednotlivé reproduktory nastaví po
spustení funkcie Auto Calibration.
1 Vyberte položku Crossover Frequency
a stlačte tlačidlo
.
2 Na obrazovke vyberte reproduktor, ktorého
medznú frekvenciu chcete nastaviť.
3 Nastavte medznú frekvenciu vybratého
reproduktora.
Poznámky
• Funkcia nefunguje, ak sú pripojené slúchadlá.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
88SK
Test Tone
Umožňuje vybrať typ testovacieho tónu na
obrazovke Test Tone.
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón prenášal
z reproduktorov postupne.
1 Vyberte položku Test Tone a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Test Tone.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• Off
• Auto
Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH, RH, SW
* Možnosť SB sa zobrazí iba po pripojení
jedného zadného reproduktora na
priestorový zvuk.
Môžete vybrať, z ktorých reproduktorov
sa bude prenášať testovací tón.
3 Nastavte položku Level a stlačte tlačidlo
Prenos testovacieho tónu zo
susedných reproduktorov
Prenosom testovacieho tónu zo susedných
reproduktorov môžete nastaviť vyváženie
medzi reproduktormi.
1 Vyberte položku Phase Noise a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Phase Noise.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL, SB/
SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
* Možnosti SR/SB a SB/SL sa zobrazia iba po
pripojení jedného zadného reproduktora na
priestorový zvuk.
.
Umožňuje postupne prenášať testovací
tón zo susedných reproduktorov.
V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory sa nemusia niektoré
položky zobraziť.
3 Nastavte položku Level a stlačte
tlačidlo
.
Prenos zdrojového zvuku zo
susedných reproduktorov
Prenosom zdrojového zvuku zo susedných
reproduktorov môžete nastaviť vyváženie
medzi reproduktormi.
1 Vyberte položku Phase Audio a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Phase Audio.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
* Možnosti SR/SB a SB/SL sa zobrazia iba po
pripojení jedného zadného reproduktora na
priestorový zvuk.
Umožňuje postupne prenášať 2-kanálový
zdrojový zvuk (namiesto testovacieho
tónu) zo susedných reproduktorov.
V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory sa nemusia niektoré
položky zobraziť.
3 Nastavte položku Level a stlačte
tlačidlo
.
Distance Unit
Umožňuje vybrať mernú jednotku na
nastavenie vzdialenosti.
x meter
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak, aby
vyhovovali vašim požiadavkám.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Funkcia D.L.L. je technológia spoločnosti
Sony, ktorá umožňuje, aby sa digitálne
a analógové zvukové signály s nízkou kvalitou
prehrávali ako vysokokvalitné zvuky.
x Off
x Auto 1
Táto funkcia je k dispozícii pre zvukové
formáty so stratovou kompresiou a analógové
zvukové signály.
x Auto 2
Táto funkcia je k dispozícii pre signály Linear
PCM, ako aj zvukové formáty so stratovou
kompresiou a analógové zvukové signály.
Poznámky
• V závislosti od obsahu prenášaného
prostredníctvom zariadenia USB alebo domácej
siete nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
• Funkcia je k dispozícii po výbere možnosti
A.F.D. Auto. Funkcia však nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM
s inou vzorkovacou frekvenciou než 44,1 kHz.
– Prijíma sa signál Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-ES
Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio alebo
DTS-HD High Resolution Audio.
Sound Optimizer
Umožňuje nastavenie funkcie optimalizácie
zvuku (str. 60).
Vzdialenosť sa zobrazuje v metroch.
x Off
x feet
x Low
Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
x Normal
89SK
Úprava nastavení
tlačidlo
.
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH,
FL/SR, SL/FR, FL/RH, LH/FR
Audio Settings
Equalizer
Umožňuje nastaviť úroveň basov a výšok
jednotlivých reproduktorov (str. 61).
Subwoofer Muting
Umožňuje zabrániť prenosu signálov
prostredníctvom konektorov SUBWOOFER.
Dynamic Range Compressor
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Táto funkcia môže byť užitočná
pri sledovaní filmov neskoro v noci pri nízkej
hlasitosti. Kompresia dynamického rozsahu je
možná len pri zdrojoch Dolby Digital a Dolby
TrueHD.
x Off
x Off
Dynamický rozsah sa nekomprimuje.
Z konektorov SUBWOOFER sa prenášajú
signály.
x Auto
x On
Z konektorov SUBWOOFER sa neprenášajú
signály.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Sú pripojené slúchadlá.
– Je vybratá položka 2ch Analog Direct.
– Je vybratá položka 2ch Stereo.
– Je vybratá šablóna reproduktorov, ktorá
neobsahuje basový reproduktor.
Dual Mono
Pri sledovaní digitálneho vysielania v režime
duálneho zvuku môžete vybrať požadovaný
jazyk (ak je táto možnosť k dispozícii). Funkcia
je dostupná len pri zdrojoch Dolby Digital.
Dynamický rozsah je automaticky
komprimovaný, ak zdroj zvuku obsahuje
označenie, ktoré odporúča použitie funkcie
Dynamic Range Compressor.
x On
Dynamický rozsah sa komprimuje podľa
zámerov technika nahrávania.
Subwoofer Low Pass Filter
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť
nízkopriepustný filter pre výstup z basového
reproduktora. Funkciu jednotlivých vstupov,
ku ktorým je priradený vstupný zvukový
konektor, môžete nastaviť zvlášť. Funkciu
zapnite, ak pripojíte basový reproduktor bez
funkcie nastavenia medznej frekvencie.
x Off
x Main/Sub
Nízkopriepustný filter sa neaktivuje.
Zvuk v hlavnom jazyku sa bude prenášať
z ľavého predného reproduktora a súčasne
sa bude z pravého predného reproduktora
prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
x On
x Main
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcom
prípade.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
Bude sa prenášať zvuk v hlavnom jazyku.
x Sub
Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
90SK
Nízkopriepustný filter sa vždy aktivuje
s medznou frekvenciu 120 Hz.
Poznámka
A/V Sync (synchronizácia zvukového
a obrazového výstupu)
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
zvukového signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu.
Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor,
prípadne projektor.
Funkciu môžete nastaviť pre každý
vstup zvlášť.
x HDMI Auto
Oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu
pre monitor pripojený prostredníctvom
konektora HDMI sa automaticky upraví na
základe informácií pre televízor. Táto funkcia
je dostupná iba v prípade, že monitor
podporuje funkciu A/V Sync.
x 0 ms – 300 ms
Poznámka
V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou frekvenciou,
než je skutočná vzorkovacia frekvencia vstupných
signálov.
x Auto
Slúži na automatické prepínanie vstupných
režimov Dolby Digital, DTS a PCM.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Je vybratý analógový režim vstupu.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
• Ani po nastavení položky Decode Priority na
hodnotu PCM sa začiatok zvuku nemusí
reprodukovať v dôsledku signálov na prehrávanom
disku CD.
Sound Field
Umožňuje vybrať zvukový efekt, ktorý sa
použije na vstupné signály. Podrobné
informácie nájdete v časti Reprodukovanie
zvukových efektov (str. 56).
Funkciu môžete nastaviť pre každý
vstup zvlášť.
Úprava nastavení
Oneskorenie môžete nastaviť v rozsahu 0 ms
až 300 ms v intervaloch 10 ms.
Ak ste vybrali signály z konektora HDMI IN,
z pripojeného prehrávača sa reprodukujú iba
signály vo formáte PCM. Ak sa prijímajú
signály v inom formáte, nastavte túto položku
na hodnotu Auto.
Decode Priority (priorita
dekódovania digitálnych
zvukových vstupov)
Umožňuje určiť vstupný režim pre digitálny
vstup signálu do konektorov DIGITAL IN
alebo HDMI IN.
Funkciu môžete nastaviť pre každý vstup
zvlášť.
x PCM
Ak vyberiete signály z konektora DIGITAL IN,
uprednostnia sa signály vo formáte PCM
(na zabránenie prerušovaniu pri spustení
prehrávania). Pri prijímaní iných signálov sa
však nemusí prehrávať žiaden zvuk v závislosti
od formátu. V takom prípade nastavte túto
položku na hodnotu Auto.
91SK
Video Settings
Môžete upraviť nastavenia obrazu.
Resolution (konverzia obrazových signálov)
Umožňuje skonvertovať rozlíšenie vstupných analógových obrazových signálov a reprodukovať
skonvertované signály.
x Direct
x 480p/576p
Umožňuje reprodukovať vstupné analógové
obrazové signály priamo.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Ak je monitor HDMI pripojený pomocou HDMI OUT ON
Nastavenie
v ponuke
Resolution
Direct, Auto
480i/576i,
480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
Výstup z
Konektory
HDMI OUT
Vstup z
Konektory
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Konektor
MONITOR VIDEO
OUT
z
–
–
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
aa)
z
–
Konektory VIDEO IN
aa)
–
z
Konektory HDMI IN
z
–
–
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
ab)
z
–
Konektory VIDEO IN
ab)
–
z
Konektory HDMI IN
Ak monitor HDMI nie je pripojený pomocou HDMI OUT OFF
Výstup z
Nastavenie
v ponuke
Resolution
Konektory
HDMI OUT
Vstup z
Direct
92SK
Konektory
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Konektor
MONITOR VIDEO
OUT
Konektory HDMI IN
–
–
–
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Konektory VIDEO IN
–
–
z
Výstup z
Nastavenie
v ponuke
Resolution
Konektory
HDMI OUT
Vstup z
Auto
480i/576i,
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Konektory
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Konektor
MONITOR VIDEO
OUT
–
–
–
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
–
480i/576i
a
Konektory VIDEO IN
–
480i/576i
z
Konektory HDMI IN
–
–
–
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
–
ab)
a
Konektory VIDEO IN
–
ab)
z
Konektory HDMI IN
–
–
–
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
–
ac)
–
Konektory VIDEO IN
–
ac)
z
Konektory HDMI IN
–
–
–
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
–
z
–
Konektory VIDEO IN
–
–
z
z: Obrazové signály sa reprodukujú bez konverzie alebo spracovania obrazu.
a: Obrazové signály sa reprodukujú. (Hodnoty pre rozlíšenie sa zobrazia, keď sú signály videa reprodukované
v konkrétnom rozlíšení.)
aa): Signály videa sú automaticky konvertované na optimálne rozlíšenie, ktoré pripojený monitor podporuje,
a následne sú reprodukované.
ab): Signály videa sú reprodukované v rozlíšení zadanom v ponuke Resolution.
ac): Signály videa sú reprodukované v rozlíšení zadanom v ponuke Resolution. Obrazové signály s ochranou
Macrovision sa reprodukujú v rozlíšení 480p/576p.
–: Obrazové signály sa nereprodukujú.
Poznámky
• Ak v ponuke Resolution vyberiete rozlíšenie, ktoré
pripojený televízor nepodporuje, obraz z televízora
sa nebude reprodukovať správne.
• Skonvertovaný výstupný obraz HDMI
nepodporuje formát x.v.Color, Deep Color ani 3D.
93SK
Úprava nastavení
Konektory HDMI IN
Playback Resolution
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný prostredníctvom zariadenia USB, domácej siete
alebo služby videí na internete.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Nastavenie
v ponuke
Playback
Resolution
Výstupné Konektory
obrazové HDMI OUT
rozlíšenie
Konektory
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Konektor
MONITOR
VIDEO OUT
Konektory
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
OUT
Konektor
ZONE 2
VIDEO OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
720p (predvolené výrobné
nastavenie)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Pri prehrávaní obsahu chráneného spoločnosťou Macrovision môže prijímač reprodukovať obraz s nízkym
rozlíšením alebo sa môže zobraziť výstražné hlásenie, že obrazové signály nemožno reprodukovať.
Poznámky
• Ak sa zobrazí výstražné hlásenie Video cannot be
output from this jack., postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
1Ako vstup pre hlavnú zónu vyberte položku BD.
2Položku Playback Resolution nastavte na
hodnotu 480i/576i alebo 480p/576p.
• Ak pri prehrávaní obsahu prostredníctvom
zariadenia USB, domácej siete alebo služby videí na
internete z ponuky Watch/Listen nevidno žiaden
obraz, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1Ako vstup pre hlavnú zónu vyberte položku BD.
2V časti Playback Resolution nastavte nižšie
rozlíšenie.
94SK
3D Output Settings
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný
prostredníctvom zariadenia USB, domácej
siete alebo služby videí na internete.
x Auto
Toto nastavenie vyberte, ak chcete obsah
kompatibilný s režimom 3D zobrazovať
trojrozmerne.
x Off
Toto nastavenie vyberte, ak chcete všetok
obsah zobrazovať dvojrozmerne.
TV Type
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný
prostredníctvom zariadenia USB, domácej
siete alebo služby videí na internete.
Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor s funkciou
širokouhlého režimu.
x 4:3
Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor
s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu.
Môžete upraviť požadované nastavenia
zariadenia pripojeného ku konektorom HDMI.
Subwoofer Level
Pri prijímaní signálov PCM prostredníctvom
pripojenia HDMI umožňuje nastaviť hlasitosť
basového reproduktora 0 dB alebo +10 dB.
Hlasitosť jednotlivých vstupov, ku ktorým je
priradený vstupný konektor HDMI, môžete
nastaviť zvlášť.
x 0 dB
x Auto
V závislosti od prúdu zvuku sa hlasitosť
automaticky nastaví na úroveň 0 dB
alebo +10 dB.
x +10 dB
Audio Out
Môžete nastaviť výstup zvukových signálov
HDMI z prehrávacieho zariadenia pripojeného
k prijímaču prostredníctvom konektora HDMI.
x TV+AMP
Screen Format
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný
prostredníctvom zariadenia USB, domácej
siete alebo služby videí na internete.
x Original
Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor
s funkciou širokouhlého režimu. Obraz
s pomerom strán 4 : 3 sa bude zobrazovať
s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom televízore.
x Fixed Aspect Ratio
Slúži na zmenu veľkosti obrazu, aby sa zmestil
na obrazovku s pôvodným pomerom strán
obrazu.
Zvuk sa prenáša z reproduktora televízora
a reproduktorov pripojených k prijímaču.
Poznámky
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku prenášaného
z televízora, napríklad od počtu kanálov,
vzorkovacej frekvencie atď. Ak je televízor
vybavený stereofónnymi reproduktormi, zvukový
výstup z prijímača je takisto stereofónny, a to aj pri
prehrávaní viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému zariadeniu
(projektoru atď.), nemusí sa z prijímača prenášať
zvuk. V takom prípade vyberte hodnotu AMP.
• Ak v časti Audio Input Assign v ponuke Input
Settings nevyberiete vstupný konektor HDMI ako
zvukový vstup, zvuk sa nebude reprodukovať
z televízora.
pokračovanie
95SK
Úprava nastavení
x 16:9
HDMI Settings
x AMP
Zvukové signály HDMI z prehrávacieho
zariadenia sa prenášajú iba do reproduktorov
pripojených k prijímaču. Viackanálový zvuk
možno prehrávať v pôvodnom formáte.
Priority
Umožňuje nastaviť prioritu v prípade voľby
rovnakého zdroja pre hlavnú zónu a zónu 2.
Poznámka
x Main & Zone 2
Po nastavení položky Control for HDMI na hodnotu
On sa môže nastavenie Audio Out zmeniť
automaticky.
Vstup je rovnaký pre hlavnú zónu aj pre
zónu 2. Môže sa však vyskytnúť isté rušenie
zvukových a obrazových signálov v hlavnej
zóne a zóne 2.
Control for HDMI
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá
ovláda zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI pomocou kábla HDMI.
x Off
x On
Poznámka
Táto funkcia je povolená len v prípade, že položka
Zone2 Out je nastavená na hodnotu Off.
Pass Through
x Main Only
V hlavnej zóne si môžete vychutnať zvuk aj
obraz v dobrej kvalite. V zóne 2 nie je žiadna
reprodukcia.
Poznámka
Táto funkcia je povolená len v prípade, že položka
Zone2 Out je nastavená na hodnotu On.
Fast View (Rýchle prepínanie HDMI)
Umožňuje nastaviť funkciu Fast View.
Funkciu Fast View podporujú konektory
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 a IN 4.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora. Podrobné
informácie nájdete v časti Prenos signálov
HDMI do prijímača v pohotovostnom režime
(Pass Through) (str. 71).
x Auto
x Off
Poznámka
x On
Táto funkcia je povolená len v prípade, že položka
Zone2 Out je nastavená na hodnotu Off.
x Auto
Zone2 Out
Umožňuje povoliť alebo zakázať funkčnosť
konektorov HDMI ZONE 2 OUT
x Off
x On
96SK
Vstup HDMI môžete vybrať rýchlejšie než pri
bežnom výbere.
x Off
Táto funkcia a funkcia náhľadu pre HDMI nie
sú k dispozícii.
x Digital
Input Settings
Môžete upraviť nastavenia konektorov
prijímača a iných zariadení.
Input Edit
Pre jednotlivé vstupy umožňuje nastaviť
nasledujúce položky.
x Watch/Listen
x Analog
Predvolené výrobné nastavenie
Video Input Assign
Umožňuje nastaviť obrazové vstupné
konektory priradené jednotlivým vstupom.
Podrobné informácie nájdete v časti
Používanie iných konektorov obrazového
alebo zvukového vstupu (str. 73).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
x Component
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Predvolené výrobné nastavenie
Úprava nastavení
Nastaví, či sa má vstup zobrazovať v ponuke
Watch alebo Listen.
– Watch: Zobrazí vstup v ponuke Watch.
– Listen: Zobrazí vstup v ponuke Listen.
– Watch/Listen: Zobrazí vstup v ponuke
Watch aj Listen.
– Hidden: Nezobrazí vstup v ponuke Watch
ani Listen. Po výbere vstupu môžete
preskočiť vstup nastavený na hodnotu
Hidden.
OPT IN 1/2, COAX IN, None
x Icon
Nastaví ikonu zobrazovanú v ponuke
Watch/Listen.
x Name
Nastaví názov zobrazovaný v ponuke
Watch/Listen.
Poznámka
Vstup, ktorý je v časti INPUT SKIP ? ponuky INPUT
nastavený na hodnotu Hidden alebo HIDDEN
(str. 107), nemôžete vybrať bez použitia rozhrania
GUI, ani keď použijete gombík INPUT SELECTOR
na prijímači.
Audio Input Assign
Umožňuje nastaviť zvukové vstupné
konektory priradené jednotlivým vstupom.
Podrobné informácie nájdete v časti
Používanie iných konektorov obrazového
alebo zvukového vstupu (str. 73).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
97SK
Network Settings
Môžete upraviť nastavenia siete.
Internet Settings
Môžete skontrolovať alebo zmeniť nastavenia
siete.
Nastavenia nasledujúcich položiek môžete
zmeniť manuálne alebo automaticky.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Najprv pripojte prijímač k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti 5: Pripojenie k sieti
(str. 39).
LAN Port Activation
Umožňuje nastaviť aktiváciu jednotlivých
portov LAN na zadnom paneli.
Začiarknite porty, ktoré chcete aktivovať,
spomedzi štyroch portov LAN na zadnom
paneli. Prijímač použije aktivované porty na
prístup k sieti.
Deaktivovaním nepoužívaných portov môžete
znížiť spotrebu energie. Porty, ktoré nie sú
pripojené k smerovaču alebo rozbočovaču,
sa zobrazia sivo.
Connection Server Settings
Umožňuje nastaviť, či sa má zobrazovať
pripojený server DLNA.
Renderer Options
x Renderer Name
Zobrazí názov vykresľovacieho zariadenia
prijímača.
x Auto Access Permission
Slúži na nastavenie, či sa má povoliť
automatický prístup z novo zisteného
ovládača DLNA.
98SK
Renderer Access Control
Umožňuje nastaviť, či sa budú prijímať príkazy
z ovládačov DLNA.
External Control
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá
ovláda prijímač z aplikácie ES Remote
v domácej sieti.
x Off
x On
Network Standby
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá
aktivuje prepínanie rozbočovačov na zadnej
strane prijímača a umožňuje sieťovému
ovládaču, aplikácii ES Remote a pod. ovládať
prijímač, aj keď je prijímač v pohotovostnom
režime. V sieťovom pohotovostnom režime sa
čas spustenia funkcie GUI a funkcie siete skráti
po zapnutí prijímača.
x Off
Režim Network Standby je deaktivovaný
a prijímač prejde do bežného pohotovostného
režimu, ak je v pohotovostnom režime.
x On
Režim Network Standby je aktivovaný
a prijímač prejde do režimu Network Standby,
ak je v pohotovostnom režime.
Internet Services Settings
Parental Control Password
Umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo funkcie
rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje nastaviť
obmedzenia týkajúce sa prehrávania videí na
internete.
Internet Video Parental Control
Prehrávanie niektorých videí na internete
môže byť obmedzené podľa veku používateľov.
Scény môžu byť zablokované alebo nahradené
inými scénami.
Funkciu nastavte podľa pokynov na
obrazovke.
Internet Video Unrated
Parental Control Area Code
Umožňuje nastaviť, či sa má povoliť
prehrávanie videí na internete, ktoré
nemajú hodnotenie.
Prehrávanie niektorých videí na internete
môže byť obmedzené podľa geografickej
oblasti. Scény môžu byť zablokované
alebo nahradené inými scénami.
Funkciu nastavte podľa pokynov
na obrazovke.
x Allow
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
x Block
2044
Argentína
2363
Malajzia
2057
Belgicko
2390
Nový Zéland
2090
Čile
2379
Nórsko
2115
Dánsko
2427
Pakistan
2424
Filipíny
2428
Poľsko
2165
Fínsko
2436
Portugalsko
2200
Grécko
2046
Rakúsko
2376
Holandsko
2489
Rusko
Hongkong
2501
Singapur
2248
India
2149
Španielsko
2238
Indonézia
2086
Švajčiarsko
2239
Írsko
2499
Švédsko
2093
Kolumbia
2254
Taliansko
2304
Kórea
2543
Taiwan
2333
Luxembursko
2528
Thajsko
Zablokuje sa prehrávanie videí na internete,
ktoré nemajú hodnotenie.
99SK
Úprava nastavení
2219
Povolí sa prehrávanie videí na internete, ktoré
nemajú hodnotenie.
1 Vyberte zónu, pre ktorú chcete nastaviť
hlasitosť, a stlačte tlačidlo
Zone Settings
2 Vyberte položku Volume a stlačte
Môžete upraviť nastavenia hlavnej zóny
a zóny 2.
tlačidlo
Môžete zapnúť alebo vypnúť ovládanie zóny 2.
1 Vyberte zónu, ktorú chcete zapnúť alebo
.
2 Vyberte položku On alebo Off a stlačte
.
Môžete uložiť hlasitosť, ktorá sa nastaví pri
zapnutí jednotlivých zón.
1 Vyberte zónu, pre ktorú chcete uložiť
hlasitosť, a stlačte tlačidlo
tlačidlo
Môžete vybrať zdroj, ktorý sa reprodukuje
v zóne. Zvukové a obrazové signály sa
reprodukujú v zóne 2.
1 Vyberte zónu, v ktorej chcete
reprodukovať obrazové alebo zvukové
signály, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Input a stlačte
.
3 Vyberte vstup a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie hlasitosti pre zónu 2
Ak sa na pripojenie zóny 2 používajú
konektory SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2, môžete tiež
nastaviť hlasitosť zóny 2.
Ak nastavíte položku Line Out na hodnotu
Variable, môžete hlasitosť nastaviť aj pomocou
položky Zone Control.
Ak chcete hlasitosť zóny 2 v zóne 2 nastaviť
pomocou diaľkového ovládača, pozrite si časť
Ovládanie prijímača z inej zóny (operácie pre
zónu 2) (str. 66).
100SK
Uloženie hlasitosti pre hlavnú
zónu alebo zónu 2
.
2 Vyberte položku Preset Volume a stlačte
Výber zdroja reprodukovania pre
jednotlivé zóny
tlačidlo
.
Zone Setup
Zapnutie alebo vypnutie
napájania zóny 2
tlačidlo
• On
• Off
.
3 Nastavte hlasitosť a stlačte tlačidlo
Zone Control
vypnúť, a stlačte tlačidlo
.
.
3 Nastavte hlasitosť a stlačte tlačidlo
.
Počas nastavovania sa zvuk reprodukuje
s hlasitosťou, akú ste nastavili, bez ohľadu
na hodnotu ovládacieho prvku MASTER
VOLUME.
Ak vyberiete položku Off, jednotlivé zóny sa
aktivujú s rovnakou hlasitosťou, aká sa
používala pri poslednom vypnutí napájania.
Poznámka
• Hlasitosť nemôžete uložiť v nasledujúcich
prípadoch.
– Konektory SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 používajú zadné
reproduktory na priestorový zvuk alebo predné
horné reproduktory alebo sa používajú na
pripojenie Bi-amp.
– Položka Line Out je nastavená na možnosť Fixed.
Line Out
Ovládanie hlasitosti pre konektory ZONE 2
AUDIO OUT môžete nastaviť na hodnotu
Variable alebo Fixed. Podrobné informácie
nájdete v časti Nastavenie ovládania hlasitosti
pre zónu 2 (str. 65).
x Fixed
x Variable
12V Trigger
Umožňuje vybrať rôzne možnosti používania
funkcie 12V Trigger.
x Off
Umožňuje vypnúť výstup zo spínačov 12V,
aj keď je hlavný prijímač zapnutý.
System Settings
Môžete prispôsobiť nastavenia prijímača.
Language
x Ctrl
Umožňuje vybrať jazyk hlásení na obrazovke.
Umožňuje manuálne zapnúť alebo vypnúť
výstup zo spínačov 12V pomocou riadiaceho
príkazu externého ovládacieho zariadenia.
x English
x Zone
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup zo
spínačov 12V na základe toho, či je vybratá
zóna zapnutá alebo vypnutá.
x Input (iba pre možnosť Main)
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu,
ktorá automaticky prepne hlavnú zónu do
pohotovostného režimu, ak prijímač určitý čas
nepoužívate alebo ak neprijíma žiadny vstupný
signál.
x HDMI A (iba pre možnosť Main)
Neprepne sa do pohotovostného režimu.
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup zo
spínačov 12V na základe výstupného
nastavenia konektora HDMI OUT A.
x HDMI B (iba pre možnosť Main)
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup zo
spínačov 12V na základe výstupného
nastavenia konektora HDMI OUT B.
x Main (iba pre možnosť Zone2)
Umožňuje prepojiť ovládanie spínača v zóne 2
s konektorom TRIGGER OUT MAIN.
x Off
x On
Do pohotovostného režimu sa prepne
približne po 30 minútach.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Pri prehrávaní prostredníctvom zariadenia USB,
iPod alebo iPhone, domácej siete alebo služby
videí na internete.
– Keď je prijímač v režime spánku.
Settings Lock
Umožňuje zamknúť nastavenia prijímača.
x On
Túto funkciu môžete zapnúť iba
prostredníctvom ponuky nastavení. Pri vypínaní
funkcie postupujte podľa nasledujúcich krokov.
pokračovanie
101SK
Úprava nastavení
Umožňuje zapnúť výstup zo spínačov 12V,
keď je vybratý predvolený vstup.
Po výbere položky Input sa zobrazí obrazovka
nastavení, na ktorej možno zapnúť alebo
vypnúť jednotlivé vstupné spínače. Stlačením
tlačidiel V/v vyberte vstup a stlačením
tlačidla
začiarknite príslušné políčko.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Initialize Personal Information
?/1
MUSIC
Umožňuje vymazať osobné informácie
týkajúce sa videí na internete, napríklad
zoznam internetového obsahu, zoznam
Favorites List atď.
System Information
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlá MUSIC
a SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
a stlačením tlačidla ?/1
zapnite prijímač.
Zobrazí verziu softvéru prijímača.
EULA
Zobrazí obrazovku EULA na televíznej
obrazovke.
Software License
RS232C Control
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť režim
ovládania na údržbu a servis.
x Off
x On
Software Update Notification
Umožňuje nastaviť, či sa majú na televíznej
obrazovke zobrazovať informácie o novšej
verzii softvéru.
x On
x Off
Aktualizácia prijímača
Softvér prijímača aktualizujte podľa časti
Network Update (str. 102).
Poznámka
• Informácie o novej verzii softvéru sa nezobrazia
v nasledujúcich prípadoch.
– Najnovšia verzia je už nainštalovaná.
– Prijímač nemôže získať dáta zo siete.
102SK
Zobrazí licenciu Software License na televíznej
obrazovke.
Network Update
Môžete aktualizovať a zlepšiť funkcie
prijímača.
Informácie o aktualizačných funkciách nájdete
na tejto webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com
Počas aktualizácie je rozhranie GUI a displej
prijímača vypnutý a indikátor nad
tlačidlom ?/1 ON/STANDBY bliká na zeleno.
Po dokončení aktualizácie sa prijímač
automaticky reštartuje.
Dokončenie aktualizácie môže trvať približne
50 minút. Čas potrebný na dokončenie
aktualizácie sa líši v závislosti od rýchlosti
pripojenia k internetu.
Poznámka
Počas aktualizácie softvéru nevypínajte prijímač
ani neodpájajte sieťový kábel. Mohlo by to
spôsobiť poruchu.
4
Ovládanie bez používania
rozhrania GUI
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa parameter.
Aj keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete ho ovládať pomocou displeja na
prijímači.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo
.
Parameter sa zadá a zátvorky zmiznú
z displeja.
Návrat na predchádzajúci krok
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Úprava nastavení
AMP
MENU
RETURN/
EXIT O
V/v,
Používanie ponuky na displeji
1
2
Zapnite prijímač.
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Na displeji prijímača sa zobrazí ponuka.
Príklad: Po výbere položky SPEAKER.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú ponuku
a stlačte tlačidlo
.
103SK
Zoznam ponúk (na displeji)
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti.
Znaky xx… v tabuľke označujú parameter jednotlivých položiek.
Ponuka
Položka
<AUTO CAL> A.CAL START
(Automatická (Spustenie automatickej kalibrácie)
kalibrácia)
FH USE: x?
Parameter
Y, N
54321
TONE
T.S.P.
WOOFER
COMPLETE
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO., DIST. INFO., LEVEL
INFO., EXIT
C.MATCH? xxx
Yes, No
W-xxx:4x
(Výstražný kód)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: 0, 1, 2, 3, 4
NO WARN
(Bez výstrahy)
xxx: xxx
(Informácie o fáze)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: OUT, IN
xxx: xxxxxx
(Informácie o vzdialenosti)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH
xxx: xxxx dB
(Informácie o úrovni)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH
E-xx :3x
(Kód chyby)
RETRY? xxx
F, SR, SB: 0, 1, 2, 3, 4
YES, NO
CANCEL
CAL TYPE
(Typ kalibrácie)
104SK
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
A.P.M.
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
POSITION
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN
(Zadanie názvov vstupov)
Referenčné informácie o tejto funkcii
nájdete v časti Zadanie názvu položky
Position (str. 86).
Položka
Parameter
<LEVEL>
(Nastavenia
hlasitosti)
TEST TONE
OFF, FL až RH (AUTO), FL až RH (FIX)
P. NOISE
(Fázový šum)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
P. AUDIO
(Fázový zvuk)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
FL LEVEL
(Hlasitosť ľavého predného reproduktora)
FL–10,0 dB až FL+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FR LEVEL
(Hlasitosť pravého predného reproduktora)
FR–10,0 dB až FR+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
CNT LEVEL
(Hlasitosť stredového reproduktora)
CNT–20,0 dB až CNT+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SL LEVEL
(Hlasitosť ľavého reproduktora
na priestorový zvuk)
SL–20,0 dB až SL+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SR LEVEL
(Hlasitosť pravého reproduktora
na priestorový zvuk)
SR–20,0 dB až SR+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SB LEVEL
(Hlasitosť zadného reproduktora
na priestorový zvuk)
SB–20,0 dB až SB+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBL LEVEL
(Hlasitosť ľavého zadného reproduktora
na priestorový zvuk)
SBL–20,0 dB až SBL+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SBR LEVEL
(Hlasitosť pravého zadného reproduktora
na priestorový zvuk)
SBR–20,0 dB až SBR+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
LH LEVEL
(Hlasitosť ľavého horného reproduktora)
LH–20,0 dB až LH+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
RH LEVEL
(Hlasitosť pravého horného reproduktora)
RH–20,0 dB až RH+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SW LEVEL
(Hlasitosť basového reproduktora)
SW–20,0 dB až SW+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Úprava nastavení
Ponuka
pokračovanie
105SK
Ponuka
Položka
<SPEAKER> SP PATTERN
(Šablóna pre reproduktory)
(Nastavenia
reproduktora) CNT LIFT
(Zdvihnutie stredového reproduktora)
106SK
Parameter
5/2.1 až 2/0 (20 šablón)
OFF, 1 až 10
FRT SIZE
(Veľkosť predných reproduktorov)
LARGE, SMALL
CNT SIZE
(Veľkosť stredového reproduktora)
LARGE, SMALL
SUR SIZE
(Veľkosť reproduktorov na priestorový zvuk)
LARGE, SMALL
FH SIZE
(Veľkosť predných horných reproduktorov)
LARGE, SMALL
SB ASSIGN
(Priradenie zadného reproduktora
na priestorový zvuk)
OFF, BI-AMP, ZONE2, SPK B
FL DIST.
(Vzdialenosť ľavého predného reproduktora)
FL 3’ 3” až FL 32’ 9” (interval 1 palec)
FL 1,0 až FL 10,0 (m) (interval 1 cm)
FR DIST.
(Vzdialenosť pravého predného reproduktora)
FR 3’ 3” až FR 32’ 9” (interval 1 palec)
FR 1,0 až FR 10,0 (m) (interval 1 cm)
CNT DIST.
(Vzdialenosť stredového reproduktora)
CNT 3’ 3” až CNT 32’ 9” (interval 1 palec)
CNT 1,0 až CNT 10,0 (m) (interval 1 cm)
SL DIST.
(Vzdialenosť ľavého reproduktora
na priestorový zvuk)
SL 3’ 3” až SL 32’ 9” (interval 1 palec)
SL 1,0 až SL 10,0 (m) (interval 1 cm)
SR DIST.
(Vzdialenosť pravého reproduktora
na priestorový zvuk)
SR 3’ 3” až SR 32’ 9” (interval 1 palec)
SR 1,0 až SR 10,0 (m) (interval 1 cm)
SB DIST.
(Vzdialenosť zadného reproduktora
na priestorový zvuk)
SB 3’ 3” až SB 32’ 9” (interval 1 palec)
SB 1,0 až SB 10,0 (m) (interval 1 cm)
SBL DIST.
(Vzdialenosť ľavého zadného reproduktora
na priestorový zvuk)
SBL 3’ 3” až SBL 32’ 9” (interval 1 palec)
SBL 1,0 až SBL 10,0 (m) (interval 1 cm)
SBR DIST.
(Vzdialenosť pravého zadného reproduktora
na priestorový zvuk)
SBR 3’ 3” až SBR 32’ 9” (interval 1 palec)
SBR 1,0 až SBR 10,0 (m) (interval 1 cm)
LH DIST.
(Vzdialenosť ľavého horného reproduktora)
LH 3’ 3” až LH 32’ 9” (interval 1 palec)
LH 1,0 až LH 10,0 (m) (interval 1 cm)
RH DIST.
(Vzdialenosť pravého horného reproduktora)
RH 3’ 3” až RH 32’ 9” (interval 1 palec)
RH 1,0 až RH 10,0 (m) (interval 1 cm)
SW DIST.
(Vzdialenosť basového reproduktora)
SW 3’ 3” až SW 32’ 9” (interval 1 palec)
SW 1,0 až SW 10,0 (m) (interval 1 cm)
DIST. UNIT
(Jednotka vzdialenosti)
METER, FEET
FRT CROSS
(Medzná frekvencia predných reproduktorov)
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
CNT CROSS
(Medzná frekvencia stredového reproduktora)
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
SUR CROSS
(Medzná frekvencia reproduktorov na
priestorový zvuk)
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
Ponuka
Položka
Parameter
<SPEAKER>
(Nastavenia
reproduktora)
FH CROSS
(Medzná frekvencia predných horných
reproduktorov)
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(krok 10 Hz)
<INPUT>
(Nastavenia
vstupu)
NAME IN (Zadanie názvov vstupov)
Referenčné informácie o tejto funkcii
nájdete v časti, ktorá sa venuje položke
Input Edit ponuky Input Settings (str. 97).
INPUT SKIP (Preskočenie vstupu)
SHOWN, HIDDEN
H.A. ASSIGN (Priradenie pre zvuk HDMI)
Referenčné informácie o tejto funkcii
nájdete v časti Používanie iných
konektorov obrazového alebo zvukového
vstupu (str. 73).
H.V. ASSIGN (Priradenie pre obraz HDMI)
Referenčné informácie o tejto funkcii
nájdete v časti Používanie iných
konektorov obrazového alebo zvukového
vstupu (str. 73).
A. ASSIGN (Priradenie pre digitálny zvuk)
Referenčné informácie o tejto funkcii
nájdete v časti Používanie iných
konektorov obrazového alebo zvukového
vstupu (str. 73).
V. ASSIGN (Priradenie pre zložkový obraz)
Referenčné informácie o tejto funkcii
nájdete v časti Používanie iných
konektorov obrazového alebo zvukového
vstupu (str. 73).
<EQ>
(Nastavenia
ekvalizéra)
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Úprava nastavení
<SURROUND> HD-D.C.S. TYP
(Nastavenia
(Typ efektu HD-D.C.S.)
priestorového
H. GAIN
zvuku)
(Ovládanie nárastu PLIIz Height)
HIGH, MID, LOW
ALL BASS
ALL B. –10,0 dB až ALL B. +10,0 dB
(Úroveň nízkych tónov všetkých reproduktorov) (interval 0,5 dB)
ALL TREBLE
(Úroveň vysokých tónov všetkých
reproduktorov)
ALL T. –10,0 dB až ALL T. +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FRT BASS
FRT B. –10 dB až FRT B. +10 dB
(Úroveň nízkych tónov predných reproduktorov) (interval 0,5 dB)
FRT TREBLE
(Úroveň vysokých tónov predných
reproduktorov)
FRT T. –10 dB až FRT T. +10 dB
(interval 0,5 dB)
CNT BASS
CNT B. –10 dB až CNT B. +10 dB
(Úroveň nízkych tónov stredového reproduktora) (interval 0,5 dB)
CNT TREBLE
(Úroveň vysokých tónov stredového
reproduktora)
CNT T. –10 dB až CNT T. +10 dB
(interval 0,5 dB)
SUR BASS
(Úroveň nízkych tónov reproduktorov na
priestorový zvuk)
SUR B. –10 dB až SUR B. +10 dB
(interval 0,5 dB)
SUR TREBLE
(Úroveň vysokých tónov reproduktorov na
priestorový zvuk)
SUR T. –10 dB až SUR T. +10 dB
(interval 0,5 dB)
FH BASS
(Úroveň nízkych tónov predných horných
reproduktorov)
FH B. –10 dB až FH B. +10 dB
(interval 0,5 dB)
FH TREBLE
(Úroveň vysokých tónov predných horných
reproduktorov)
FH T. –10 dB až FH T. +10 dB
(interval 0,5 dB)
pokračovanie
107SK
Ponuka
Položka
P.VOL MAIN
<ZONE>
(Predvolená hlasitosť (MAIN))
(Nastavenia
viacerých zón) P.VOL ZONE2
(Predvolená hlasitosť (Zone2))
Parameter
OFF, –, –92,0 dB až +23,0 dB
(interval 0,5 dB)
OFF, –, –92 dB až +23 dB (interval 1 dB)
Z2 LINEOUT
(Typ úrovne Line Out pre zónu 2)
FIXED, VARIABLE
12V TRIG.
(Spínač 12V)
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
<TUNER>
(Nastavenia
ladenia)
FM MODE
STEREO, MONO
NAME IN
(Zadanie názvov uložených staníc)
Referenčné informácie o tejto funkcii
nájdete v časti Zadávanie názvov
uložených staníc (Name Input) (str. 54).
<AUDIO>
(Nastavenia
zvuku)
D.L.L.
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L.
OFF
OPTIMIZER (Optimalizácia zvuku)
NORMAL, LOW, OFF
SW L.P.F.
(L.P.F. basového reproduktora pre pripojenie
HDMI)
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
SW MUTING (Stlmenie basového reproduktora) ON, OFF
A/V SYNC
HDMI AUTO, 0 ms až 300 ms
(Synchronizácia zvuku s obrazovým výstupom) (interval 10 ms)
DUAL MONO
(Výber jazyka pri digitálnom vysielaní)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIO
(Priorita dekódovania digitálnych
zvukových vstupov)
DEC. AUTO, DEC. PCM
D. RANGE
(Kompresor dynamického rozsahu)
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF
<VIDEO>
(Nastavenia
obrazu)
RESOLUTION
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
<HDMI>
(Nastavenia
HDMI)
CTRL: HDMI
(Ovládanie pripojenia HDMI)
CTRL ON, CTRL OFF
PASS THRU
(Prechod)
ON, AUTO, OFF
108SK
ZONE2 OUT
ON, OFF
PRIORITY
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
AUDIO OUT
AMP, TV+AMP
SW LEVEL
(Hlasitosť basového reproduktora
pre pripojenie HDMI)
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
FAST VIEW
AUTO, OFF
Ponuka
Položka
Parameter
<SYSTEM>
(Nastavenia
systému)
RS232C
(Režim ovládania RS232C)
RS232C ON, RS232C OFF
NET STBY
(Pohotovostný režim siete)
STBY ON, STBY OFF
AUTO STBY
(Automatický pohotovostný režim)
STBY ON, STBY OFF
VER xxxx
(Verzia)
Zmena informácií na displeji
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
2 Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY
Úprava nastavení
MODE na prijímači.
Každým stlačením tlačidla DISPLAY
MODE sa displej zmení nasledujúcim
spôsobom.
Vybratý vstup t Typ zvukového poľa t
Úroveň hlasitosti t Informácie o toku* t
Zadaný názov vstupu...
* Informácie o toku sa nemusia zobraziť.
Pri počúvaní rozhlasových staníc FM a AM
Názov stanice t Frekvencia t Typ
zvukového poľa t Úroveň hlasitosti...
Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali. Indexový názov sa nezobrazí,
ak ste do názvu zadali len medzery.
Pri príjme vysielania služieb RDS
PS (názov služby Program Service)1), názov
predvoľby, pásmo alebo číslo predvoľby t
Frekvencia, pásmo a číslo predvoľby t
Indikátor PTY (Program Type)2) t
Indikátor RT (Radio Text)3) t
CT (Clock Time) t Typ zvukového poľa...
1)
Tieto informácie sa zobrazujú aj pre stanice FM
nevysielajúce služby RDS.
2) Typ vysielaného programu
3)
Textové správy odoslané stanicou RDS.
109SK
Ovládanie zariadení pripojených
k prijímaču
Používanie diaľkového ovládača
Ovládanie zariadenia
pomocou diaľkového ovládača
1
Stlačte tlačidlo vstupu
zodpovedajúce pripojenému
zariadeniu, ktoré chcete ovládať.
Používané zariadenia značky Sony alebo iných
výrobcov než spoločnosti Sony môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača dodaného
s prijímačom.
Diaľkový ovládač je pôvodne nastavený na
ovládanie zariadení značky Sony.
Keď nastavenia diaľkového ovládača zmeníte
podľa používaného zariadenia, môžete ovládať
zariadenia iných výrobcov než spoločnosti Sony,
ako aj iné zariadenia značky Sony, ktoré diaľkový
ovládač pôvodne nedokázal ovládať (str. 111).
2
Stlačením príslušných tlačidiel
môžete používať funkcie uvedené
v tabuľke nižšie.
Poznámka
Niektoré funkcie používaného zariadenia
sa nemusia dať ovládať.
Tabuľka tlačidiel používaných na ovládanie zariadenia
Kategória Tele- Video- Prehrávač Prehrávač
zariadenia vízor rekor- diskov DVD,
diskov
dér kombinovaný Blu-ray
prehrávač
Disc
diskov DVD
Tlačidlo
a videorekordér
Rekordér
s pevným
diskom
PSX
Prehrávač
diskov Video
CD a LD
Terminál
digitálnej
káblovej
televízie
DSS
Kazetový Prehrávač Prehrávač
prehrávač kaziet diskov CD
A/B
DAT alebo MD
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Číselné tlačidlá
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
(sprievodca)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Farebné tlačidlá
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
N, X, x
z
,
,
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
TOP MENU,
POP UP/MENU
110SK
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--
z
z
z
z
Kategória Tele- Video- Prehrávač Prehrávač
zariadenia vízor rekor- diskov DVD,
diskov
dér kombinovaný Blu-ray
prehrávač
Disc
diskov DVD
Tlačidlo
a videorekordér
AUDIO
z
SUBTITLE
z
a)
b)
c)
z
Rekordér
s pevným
diskom
PSX
z
z
z
z
z
z
z
z
Prehrávač
diskov Video
CD a LD
Terminál
digitálnej
káblovej
televízie
DSS
Kazetový Prehrávač Prehrávač
prehrávač kaziet diskov CD
A/B
DAT alebo MD
z
Iba prehrávač diskov LD
Iba kazetová jednotka B
Iba disk DVD
Vypnutie všetkých
pripojených zariadení
Programovanie diaľkového
ovládača
(SYSTEM STANDBY)
Aj keď je tento prijímač v pohotovostnom
režime, zóna 2 ostane zapnutá. Ak chcete
vypnúť všetky zariadenia značky Sony vrátane
pripojení k jednotlivým zónam, naraz stlačte
tlačidlá ?/1 a AV ?/1 na diaľkovom ovládači.
AV ?/1
?/1
Diaľkový ovládač môžete prispôsobiť tak,
aby zodpovedal zariadeniu pripojenému
k prijímaču. Diaľkový ovládač môžete
dokonca naprogramovať na ovládanie
zariadení iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadení značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač bežne nedokáže ovládať.
RM SET UP
AV ?/1
SHIFT
Tlačidlá
vstupu
Číselné
tlačidlá
ENT/MEM
1
Podržte stlačené tlačidlo RM SET
UP a stlačte tlačidlo AV ?/1.
Tlačidlo RM SET UP začne blikať.
pokračovanie
111SK
Používanie diaľkového ovládača
V postupe nižšie sa ako príklad používa
videorekordér vyrobený inou spoločnosťou
než Sony, ktorý je pripojený ku konektorom
VIDEO 1 IN na prijímači.
2
Kým tlačidlo RM SET UP bliká,
stlačte tlačidlo vstupu (vrátane
tlačidla TV) zariadenia, ktoré
chcete ovládať.
Ak napríklad chcete ovládať
videorekordér pripojený ku konektoru
VIDEO 1 IN, stlačte tlačidlo VIDEO 1.
Rozsvietia sa tlačidlá RM SET UP
a SHIFT a začne blikať tlačidlo vstupu.
Ak stlačíte tlačidlo zariadenia, pre ktoré
nemožno naprogramovať diaľkový
ovládač, napríklad TUNER alebo
SOURCE, tlačidlo RM SET UP bude
naďalej blikať.
3
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číselný kód.
Tlačidlo vstupu sa rozsvieti.
Ak existuje viacero kódov, skúste zadať
prvý kód zodpovedajúci zariadeniu.
Poznámka
Pre tlačidlo TV sú funkčné len 500-kové kódy.
4
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Po overení číselného kódu tlačidlo RM
SET UP dvakrát zabliká a diaľkový
ovládač automaticky ukončí režim
programovania. Takisto zhasne
tlačidlo vstupu.
Zrušenie programovania
V ktoromkoľvek kroku stlačte tlačidlo
RM SET UP.
Číselné kódy zodpovedajúce
zariadeniam a výrobcom zariadení
Pomocou číselných kódov uvedených
v tabuľkách nižšie môžete naprogramovať
zariadenia iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadenia značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač pôvodne nedokázal ovládať.
Keďže signál z diaľkového ovládača prijímaný
zariadením sa líši v závislosti od modelu
a roku výroby zariadenia, môže byť zariadeniu
priradený viac než jeden číselný kód.
Ak sa vám nepodarí diaľkový ovládač
naprogramovať pomocou niektorého z kódov,
skúste použiť iné kódy.
Poznámky
• Číselné kódy sú stanovené na základe najnovších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa však stať, že zariadenie nezareaguje na
niektoré alebo žiadne z uvedených kódov.
• Pri používaní diaľkového ovládača na ovládanie
určitého zariadenia nemusia byť funkčné všetky
tlačidlá vstupu.
Ovládanie prehrávača diskov CD
Výrobca
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kódy
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Ovládanie prehrávača kaziet DAT
Výrobca
SONY
PIONEER
112SK
Kódy
203
219
Ovládanie kazetového prehrávača
Výrobca
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kódy
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Ovládanie prehrávača diskov MD
Výrobca
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kódy
301
302
303
304
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
Výrobca
SONY
Kódy
307, 308, 309
Výrobca
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Kódy
310, 311, 312
337
335
336
Ovládanie zariadenia DVD/
VCR COMBO (rekordéra)
Výrobca
SONY
Výrobca
SONY
Výrobca
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Výrobca
SONY
GRUNDIG
HITACHI
Výrobca
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
Kódy
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
Kódy
401, 402, 403
Ovládanie televízora
Ovládanie konzoly PSX
Ovládanie prehrávača diskov DVD
Kódy
411
Ovládanie zariadenia HDD/
DVD COMBO (rekordéra)
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Kódy
313, 314, 315
Kódy
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
Kódy
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
pokračovanie
113SK
Používanie diaľkového ovládača
Ovládanie prehrávača diskov
Blu-ray Disc
Výrobca
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Výrobca
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kódy
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Ovládanie prehrávača diskov LD
Výrobca
SONY
PIONEER
Kódy
601, 602, 603
606
Ovládanie prehrávača diskov
Video CD
Výrobca
SONY
Kódy
605
Ovládanie videorekordéra
Výrobca
SONY
AIWA*
BLAUPUNKT
EMERSON
114SK
Kódy
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
740
750
Výrobca
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
Kódy
717, 720
722, 730
723, 753
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
* Ak videorekordér značky AIWA nereaguje ani po
zadaní kódu pre značku AIWA, zadajte kód pre
značku Sony.
Ovládanie satelitného prijímača
Výrobca
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kódy
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Ovládanie prijímača káblovej
televízie
Výrobca
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kódy
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Vymazanie pamäte
multifunkčného diaľkového
ovládača
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Používanie diaľkového ovládača
1
Počas stlačenia tlačidla
–
podržte tlačidlo ?/1 a stlačte
tlačidlo AV ?/1.
Tlačidlo RM SET UP trikrát zabliká.
2
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Vymaže sa celý obsah pamäte diaľkového
ovládača (napríklad všetky
naprogramované údaje).
115SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte prijímač
od elektrickej siete a pred ďalším používaním
ho nechajte skontrolovať v autorizovanom
servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane prijímača.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno
do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na
predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú*.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača, aby ste
sa nepopálili.
* Vrchná časť krytu sa môže stať príliš horúcou
na dotyk.
116SK
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
Čistenie
Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Všeobecné
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená
na možnosť On (str. 101).
• Zapnutá je funkcia časovača spánku (str. 78).
• Používa sa funkcia PROTECTOR (str. 126).
Prijímač sa automaticky zapína.
• Položka Control for HDMI je nastavená na
hodnotu On alebo položka Pass Through
je nastavená na hodnotu Off. V takom
prípade sa prijímač môže zapnúť pri
používaní iného zariadenia, ktoré je
k nemu pripojené.
Nereprodukuje sa žiaden obraz a zvuk
alebo je obraz a zvuk poškodený.
• Prijímač je umiestnený v blízkosti iných
zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového prehrávača.
Ak sa prijímač používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom a je umiestnený
príliš blízko týchto zariadení, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto javy sú
pravdepodobnejšie v prípade, že používate
internú anténu. Preto odporúčame používať
externú anténu.
Vrchná časť prijímača je horúca.
• Daný jav je špecifický pre tento zosilňovač.
Nie je to porucha. Ak je položka Control for
HDMI alebo Network Standby nastavená
na hodnotu On, položka Pass Through je
nastavená na hodnotu On alebo Auto,
prípadne je zapnuté napájanie zóny 2,
vrchná strana prijímača môže byť na dotyk
horúca, aj keď je prijímač v pohotovostnom
režime. Tento stav je dôsledkom toku prúdu
Obraz
Na televíznej obrazovke alebo monitore
sa nezobrazuje žiaden obraz alebo sa
zobrazuje nejasný obraz bez ohľadu na
jeho typ.
• Na prijímači vyberte vhodný vstup (str. 46).
• Nastavte televízor na vhodný vstupný režim.
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových
zariadení.
• Správne priraďte vstup pre zložkový obraz
(str. 73).
• Ak pomocou prijímača konvertujete
vstupný signál, vstupný signál by mal byť
rovnaký ako vstup (str. 19).
• Skontrolujte, či sú káble správne a na doraz
pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
Obraz sa zobrazuje neskôr, ako sa
prehráva súvisiaci zvuk.
• V závislosti od zariadenia pripojeného ku
konektoru HDMI alebo prehrávaného
zdroja sa obraz môže zobrazovať neskôr
ako súvisiaci zvuk. V takom prípade
zmeňte nastavenie položky A/V Sync
v ponuke Audio Settings (str. 91).
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne (str. 28).
• Vyberte zdrojové zariadenie (str. 46).
• Skontrolujte pripojenie nahrávacej
jednotky podľa obrazových signálov, ktoré
chcete nahrávať. Analógové vstupné signály
(kompozitné video) možno reprodukovať
iba z analógových výstupných konektorov.
• Vstupné obrazové signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
nemožno zaznamenať.
• Zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje
nahrávaniu. V takom prípade
pravdepodobne nebudete môcť nahrávať
z týchto zdrojov.
pokračovanie
117SK
Ďalšie informácie
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
vo vnútorných obvodoch prijímača
a predstavuje bežný jav.
• Nastavte položku Auto Standby na
hodnotu Off (str. 101). Kým sa nahrávajú
iba kompozitné obrazové signály, môže sa
spustiť funkcia automatického prepínania
do pohotovostného režimu prijímača
a prerušiť nahrávanie.
Konkrétny typ obrazu sa nereprodukuje
alebo je poškodený.
Výstup pre zložkový obraz
• Televízor nemusí podporovať rozlíšenie
výstupných signálov z konektorov
COMPONENT VIDEO OUT. V takom
prípade vyberte v prijímači vhodné
rozlíšenie (str. 92).
• Ak sa konvertuje rozlíšenie obrazových
signálov chránených pomocou
technológie ochrany autorských práv,
konektory COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT spôsobia zníženie
rozlíšenia. Rozlíšenie signálov
prenášaných do konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
sa konvertuje až na úroveň 480p/576p.
Výstup HDMI
• Výstup obrazových signálov HDMI
prijímača môže byť nastavený na hodnotu
OFF. V takom prípade vyberte pomocou
tlačidla HDMI OUTPUT položku
HDMI A alebo HDMI B (str. 71).
• Ak je položka Zone2 Out nastavená
na hodnotu Off, signály z konektora
HDMI ZONE 2 nebudú reprodukované.
• Rozhranie GUI a skonvertované obrazové
signály nebudú z konektora HDMI ZONE
2 OUT reprodukované.
• Ak je zvolený rovnaký vstup pre hlavnú
zónu a zónu 2 a je zobrazená ponuka GUI
na televízore v hlavnej zóne, nebudú cez
konektor HDMI ZONE 2 OUT
reprodukované zvukové a obrazové signály
konektorov HDMI IN.
118SK
• Ak je povolená funkcia Zone2 Out
a zvolíte rovnaký vstup HDMI pre hlavnú
zónu a zónu 2, môže dôjsť k rušeniu
zvukových a obrazových signálov
v hlavnej zóne a zóne 2.
Ak chcete zabrániť rušeniu v hlavnej zóne,
môžete nastaviť hlavnú zónu ako prioritnú
pri výbere vstupu HDMI (str. 66).
• Ak chcete sledovať obraz alebo počúvať
hudbu, hlavne vo vysokokvalitných
formátoch ako 1080p, Deep Color,
3D alebo 4K, použite na pripojenie
konektora HDMI príslušný kábel
High Speed HDMI.
Formát 4K
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa formát 4K
nemusí zobrazovať. Skontrolujte
podporované formáty obrazových
signálov a nastavenia televízora alebo
obrazového zariadenia. Takisto
skontrolujte, či je obrazové zariadenie
pripojené k dostupnému konektoru 4K
HDMI IN prijímača.
Trojrozmerný obraz
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať. Skontrolujte
formáty trojrozmerného obrazu
podporované prijímačom (str. 130).
Videorekordér
• Ak používate videorekordér bez obvodu
na zdokonalenie obrazu, napríklad TBC,
obraz môže byť skreslený.
Ak z ponuky Watch alebo Listen vyberiete
položku My Video, My Music, My Photo,
Internet Video, Internet Music, Network
alebo Sony Entertainment Network,
nereprodukuje sa žiaden obraz.
• Pomocou gombíka INPUT SELECTOR na
prijímači vyberte položku BD alebo DVD,
potom pomocou rozhrania GUI (str. 94)
nastavte v ponuke Video Settings položku
Playback Resolution na hodnotu 480i/576i
alebo 480p/576p a znova vyberte
požadovaný obsah.
Zvuk
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj
všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok MASTER
VOLUME nie je nastavený na hodnotu
- dB. Skúste ho nastaviť približne
na hodnotu –40 dB.
• Skontrolujte, či položka SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) nie je nastavená na
hodnotu OFF (str. 42).
• Tlačidlom
na diaľkovom ovládači
zrušte funkciu stlmenia zvuku.
• Skúste požadované zariadenie vybrať
stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočením gombíka
INPUT SELECTOR na prijímači.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI Settings
nastavte položku Audio Out na hodnotu
TV+AMP. Ak ju nastavíte na hodnotu
AMP, zvuk sa nebude prenášať
prostredníctvom reproduktora televízora.
Na hodnotu AMP ju nastavte v prípade,
že z prijímača reprodukujete
viackanálový zvuk.
• Ak je povolená funkcia Zone2 Out
a zvolíte rovnaký vstup HDMI pre hlavnú
zónu a zónu 2, môže dôjsť k rušeniu
zvukových a video signálov v hlavnej
zóne a zóne 2.
Ak chcete zabrániť rušeniu v hlavnej zóne,
môžete nastaviť hlavnú zónu ako prioritnú
pri výbere vstupu HDMI (str. 66).
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie, počtu
kanálov alebo zvukového formátu
zvukových výstupných signálov
z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť
k prerušeniu zvuku.
• Položku EQ zariadenia iPod alebo iPhone
nastavte na hodnotu Off alebo Flat.
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre
od televízneho prijímača alebo žiarivky.
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových
zariadení.
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk.
Predné
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden kanál,
skontrolujte, či sú všetky káble úplne
zasunuté do konektorov na prijímači aj
zariadení.
Ak v slúchadlách počuť obidva kanály,
skontrolujte pripojenie predného
reproduktora, z ktorého sa
neprenáša zvuk.
pokračovanie
119SK
Ďalšie informácie
Nie je k dispozícii funkcia prechodu.
• Je vybratá položka HDMI B alebo Off.
Pomocou tlačidla HDMI OUTPUT
vyberte položku HDMI A.
• Ak je položka Control for HDMI
nastavená na hodnotu On a položka Pass
Through na hodnotu Auto, prijímač šetrí
energiu v pohotovostnom režime podľa
stavu televízora. Úsporu energie umožníte
tým, že funkcia Control for HDMI bude na
televízore funkčná. Ak nie je funkčná,
nastavte položku Pass Through v prijímači
na hodnotu On.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektory L
a R k monofónnemu zariadeniu.
Analógové zariadenia vyžadujú pripojenie
obidvoch konektorov. Použite
monofónno-stereofónny kábel (nie je
súčasťou dodávky). Po výbere zvukového
poľa (napríklad Pro Logic) sa však nebude
prehrávať žiaden zvuk zo stredového
reproduktora.
Reproduktory stredové, na priestorový
zvuk, zadné na priestorový zvuk,
predné horné/predné B
• Pomocou položky Auto Calibration alebo
Speaker Connection v ponuke Speaker
Settings skontrolujte, či sú nastavenia
reproduktorov vhodné pre dané
usporiadanie reproduktorov. Potom
pomocou položky Test Tone v ponuke
Speaker Settings skontrolujte, či sa zvuk
prehráva z jednotlivých reproduktorov
správne.
• Vyberte zvukové pole HD-D.C.S. (str. 57).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov (str. 87).
• Skontrolujte, či sú stredový reproduktor,
reproduktory na priestorový zvuk alebo
predné horné reproduktory nastavené
na hodnotu Small alebo Large.
• Ak chcete používať predné
reproduktory B, pripojte ich ku
konektorom SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 a nastavte
položku Front B v ponuke Speaker
Connection.
Zadné na priestorový zvuk
• Niektoré disky neobsahujú informácie
o formáte Dolby Digital Surround EX.
Basový reproduktor
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
120SK
• Skontrolujte, či sú káble používané na
pripojenie úplne zasunuté do konektorov
na prijímači aj zariadení.
• Nastavte položku INPUT MODE
na hodnotu AUTO (str. 72).
Vstup HDMI
• Pri používaní funkcie 2ch Analog Direct sa
nereprodukuje zvuk. Použite iné zvukové
pole (str. 56).
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 28, 30,
31, 33).
• Skontrolujte, či používate kábel HDMI
s logom HDMI, ktoré schválila spoločnosť
HDMI Licensing LLC.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
• Uistite sa, že pri sledovaní obrazu alebo
počúvaní zvukov počas prenosu vo
formáte 1080p, Deep Color, 3D alebo 4K
používate prepojovací kábel konektora
HDMI zodpovedajúci káblu High Speed
HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
rozhranie GUI. Stlačením tlačidla HOME
vypnite rozhranie GUI.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI OUT môže byť
skreslený alebo sa nemusí reprodukovať.
V takom prípade skontrolujte technické
údaje pripojeného zariadenia.
• Ak chcete reprodukovať zvuk s vysokým
údajovým tokom (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), nastavte obrazové
rozlíšenie prehrávača na viac než 720p
alebo 1080i.
Koaxiálny alebo optický vstup
• Pri používaní funkcie 2ch Analog Direct sa
nereprodukuje zvuk. Použite iné zvukové
pole (str. 56).
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 72).
• V časti Audio Input Assign ponuky Input
Settings skontrolujte, či konektor
vybratého zvukového (digitálneho) vstupu
nie je priradený k iným vstupom (str. 73).
2-kanálový analógový vstup
• V časti Audio Input Assign ponuky Input
Settings skontrolujte, či konektor
vybratého zvukového (analógového)
vstupu nie je priradený k iným
vstupom (str. 73).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené alebo
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Pomocou položky Speaker Setup v ponuke
Speaker Settings nastavte parametre
vyváženia.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
Nereprodukuje sa viackanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk DVD
atď. nahratý vo formáte Dolby Digital
alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov DVD atď.
k vstupným digitálnym konektorom
prijímača skontrolujte nastavenie výstupu
digitálneho zvuku v pripojenom zariadení.
• Zvuk vo formáte High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD a viackanálový signál Linear PCM
môžete reprodukovať iba pomocou
pripojenia HDMI.
Nemožno reprodukovať
viackanálový zvuk.
• Po nastavení položky Control for HDMI
na hodnotu On sa môže nastavenie Audio
Out automaticky zmeniť na hodnotu
AMP. V takom prípade nastavte položku
Audio Out na hodnotu AMP.
pokračovanie
121SK
Ďalšie informácie
• Skôr než budete môcť reprodukovať signál
DSD a viackanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávača. Pozrite
si návod na použitie prehrávača.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
Audio Out v ponuke HDMI Settings
nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača. Ak pripojíte prijímač
k obrazovému zariadeniu (projektoru
atď.), nemusí sa z prijímača prenášať
zvuk. V takom prípade vyberte
hodnotu AMP.
• Kým je v prijímači vybratý televízny vstup,
nebudete počuť zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču.
– Ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného k prijímaču,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne vysielanie,
zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo
požadovaný vstup.
• Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
– V závislosti od pripojených zariadení
a televízora možno budete musieť
vybrať nastavenie HDMI zariadenia
a televízora. Pozrite si návody na
použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami a televízorom.
– Zmeňte vstup prijímača na vstup HDMI
pripojený k zariadeniu.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia
zvukového poľa (stlačte tlačidlo
MOVIE/HD-D.C.S. alebo MUSIC).
• Režimy PLII (Movie/Music), PLIIx
(Movie/Music), PLIIz Height a Neo:6
(Cinema/Music) nefungujú v prípade,
že je nastavená šablóna pre
reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne (str. 35).
• Vyberte zdrojové zariadenie (str. 46).
• Vstupné zvukové signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
nemožno zaznamenať.
• Skontrolujte pripojenie nahrávacej
jednotky podľa zvukových signálov, ktoré
chcete nahrávať. Analógové vstupné
signály možno reprodukovať iba
z analógových výstupných konektorov.
Z reproduktorov neznie testovací tón.
• Reproduktorové káble pravdepodobne nie
sú pripojené na doraz. Skontrolujte, či sú
pripojené na doraz a či ich nemožno
odpojiť miernym potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat.
Testovací tón znie z iného reproduktora
než z reproduktora zobrazeného na
obrazovke.
• Nastavená je nesprávna konfigurácia
reproduktorov. Skontrolujte, či sa
pripojenia reproduktorov zhodujú
s konfiguráciou.
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie.
122SK
Externá anténa FM
Prijímač
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené na
doraz. Nastavte antény a v prípade potreby
pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc).
Uložte stanice (str. 54).
• Stláčaním tlačidla DISPLAY MODE na
prijímači zobrazte na displeji frekvenciu.
Nefunguje služba RDS.
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu
FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
• Naladená stanica nevysiela signál služby
RDS alebo je signál slabý.
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.
• Obráťte sa na pracovníkov rozhlasovej
stanice a zistite, či naozaj poskytujú
požadovanú službu. Ak áno, služba môže
byť dočasne mimo prevádzky.
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB.
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému nájdete
v návode na použitie zariadenia USB.
Nereprodukuje sa zvuk.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB.
• Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
• Pri používaní funkcie 2ch Analog Direct sa
nereprodukuje zvuk. Použite iné zvukové
pole (str. 56).
• Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať
už samotné hudobné údaje.
• V závislosti od formátu súborov sa niektoré
súbory nedajú prehrať. Podrobné informácie
nájdete v časti Sieť/USB (str. 21).
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných systémov
súborov než FAT12/16/32, VFAT
alebo NTFS.*
• Ak používate zariadenie USB rozdelené
na oblasti, prehrávať možno len zvukové
súbory uložené v prvej oblasti.
• Prehrávanie je možné až po štvrtú úroveň
(vrátane priečinka ROOT).
• V priečinku je viac než 500 súborov
(vrátane priečinkov).
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
• Ak prostredníctvom prijímača prehrávate
hudobné súbory uložené v zariadení
WALKMAN, z počítača presuňte súbory
do zariadenia WALKMAN pomocou myši
a potom ich v zariadení WALKMAN
uložte vo formáte podporovanom
prijímačom (napríklad MP3).
* Prijímač podporuje systém FAT12/16/32, VFAT
alebo NTFS, ale niektoré zariadenia USB nemusia
podporovať všetky tieto systémy súborov.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie
jednotlivých zariadení USB alebo sa obráťte na ich
výrobcu.
Zariadenie USB nie je nemožné pripojiť
k portu
(USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte
zariadenie USB správnym spôsobom.
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB môžu byť
poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Malé písmená (a až z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Iné znaky sa nemusia zobrazovať správne.
Spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Odporúčame dodržať nasledujúci pokyn.
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 500
iPod alebo iPhone
Zariadenie iPod alebo iPhone nie je
možné nabiť.
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo
iPhone pripojené na doraz.
Zariadenie iPod alebo iPhone nie je
možné ovládať.
• Skontrolujte, či ste odstránili ochranný
kryt zariadenia iPod alebo iPhone.
• V závislosti od obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone môže chvíľu trvať, kým sa
spustí prehrávanie.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie iPod
alebo iPhone. Znova zapnite prijímač
a opätovne pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone.
pokračovanie
123SK
Ďalšie informácie
Nezobrazuje sa obsah uložený v
zariadení USB.
• Hierarchia priečinkov prekročila štyri
úrovne. Prijímač dokáže zobraziť obsah
iba po štvrtú úroveň (vrátane priečinka
ROOT). Priečinky v štvrtej úrovni
priečinkov sa však nezobrazia.
• Používate nepodporované zariadenie iPod
alebo iPhone. Typy podporovaných
zariadení nájdete v časti Vyrobený pre
modely iPod alebo iPhone (str. 48).
Nemení sa hlasitosť zvonenia
zariadenia iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení iPhone.
Sieť
Nemožno sa pripojiť k sieti.
• Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 39)
a ponuku Network Settings (str. 98).
• Skontrolujte, či je port, ktorým chcete
pripojiť systém k sieti, aktivovaný.
Nemožno vyhľadať server.
• Server vyhľadajte pomocou položky
Connection Server Settings v ponuke
Network Settings (str. 98).
• Skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
– Je zapnutý smerovač?
– Ak sa medzi prijímačom a smerovačom
nachádza ďalšie zariadenie,
skontrolujte, či je zapnuté.
– Sú všetky káble pripojené správne a na
doraz?
– Zhodujú sa nastavenia s nastaveniami
smerovača (DHCP alebo pevná
adresa IP)?
• Pri používaní počítača skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
– Nastavenia brány firewall zabudovanej
v operačnom systéme počítača.
– Nastavenia brány firewall
zabezpečovacieho softvéru. Ak chcete
skontrolovať nastavenia brány firewall
zabezpečovacieho softvéru, pozrite si
Pomocníka zabezpečovacieho softvéru.
• Zaregistrujte prijímač na serveri.
Podrobné informácie nájdete v návode
dodanom so serverom.
• Chvíľu počkajte a potom sa skúste znova
pripojiť k serveru.
124SK
Nemožno nájsť alebo prehrávať obsah
uložený na serveri.
• Z obsahu ponúkaného serverom v rámci
smerníc DLNA sa na obrazovkách My
Music, My Photo a My Video zobrazuje iba
obsah, ktorý možno prehrávať pomocou
prijímača.
• Niektorý obsah sa nemusí prehrať alebo
zobraziť, aj keď je definovaný
v smerniciach DLNA.
Nemožno získať prístup k prijímaču
z aplikácie ES Remote alebo
ovládača DLNA.
• Skontrolujte, či je požadovaný ovládač
nastavený v časti Renderer Access Control
(str. 98) na hodnotu Allow.
• Ak v časti Renderer Options (str. 98)
nastavíte položku Auto Access Permission
na hodnotu On, akýkoľvek zistený ovládač
môže byť k dispozícii automaticky.
• Je sieťový ovládač uvedený v časti
Renderer Options a je nastavený na
hodnotu Allow?
Ak políčko Auto Access Permission nie je
začiarknuté, začiarknite ho a vráťte sa do
domovskej ponuky. Potom skúste prijímač
ovládať pomocou sieťového ovládača
a v prípade potreby zrušte začiarknutie
políčka Auto Access Permission.
• Ak je sieťový ovládač počítačovým
softvérom, filtruje ho antivírusový softvér
alebo softvér firewall?
Povoľte komunikáciu UPnP medzi
softvérom a prijímačom. Podrobné
informácie nájdete aj v návode na použitie
antivírusového softvéru, softvéru firewall
alebo softvéru sieťového ovládača.
Videá na internete
Obraz je malý.
• Stlačením tlačidla V obraz priblížite.
Nemožno prehrávať obsah.
• Skôr než budete môcť niektoré typy
internetového obsahu prehrať, musíte
sa zaregistrovať pomocou počítača.
BRAVIA Sync (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Položku Control for HDMI nemožno
nastaviť na hodnotu On.
• V ponuke HDMI Settings nastavte
položku Zone2 Out na hodnotu Off.
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 26, 28,
30, 31).
• V ponuke HDMI Settings skontrolujte, či
je položka Control for HDMI nastavená na
hodnotu On.
• Ak je položka Zone2 Out nastavená na
hodnotu On, funkcia ovládania pripojenia
HDMI nefunguje.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
Pri pokuse o používanie funkcie
prehrávania jediným dotykom sa vstup
neprepne podľa očakávania.
• Skontrolujte, či je položka Zone2 Out
nastavená na hodnotu Off.
pokračovanie
125SK
Ďalšie informácie
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité
programy sa zobrazujú s chýbajúcimi
detailmi, a to najmä počas rýchlych alebo
tmavých scén.
• Kvalita obrazu alebo zvuku môže byť nízka
v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
• Kvalita obrazu alebo zvuku sa môže zvýšiť
zmenou rýchlosti pripojenia. Spoločnosť
Sony odporúča rýchlosť pripojenia aspoň
2,5 Mb/s pre obraz so štandardným
rozlíšením a 10 Mb/s pre obraz s vysokým
rozlíšením.
• Niektoré videá neobsahujú zvuk.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom zariadení.
Pozrite si návod na použitie pripojeného
zariadenia.
• Ak zmeníte pripojenie HDMI, pripojíte
a odpojíte sieťovú šnúru (napájací kábel)
alebo dôjde k výpadku elektrickej energie,
zopakujte postup uvedený v časti Príprava
na funkciu BRAVIA Sync (str. 68).
• Po výbere položky HDMI OUT B alebo
OFF nebude funkcia ovládania pripojenia
HDMI pracovať správne.
• Ak po výbere položky HDMI OUT B alebo
OFF vyberiete položku HDMI OUT A,
funkcia ovládania pripojenia HDMI
nemusí chvíľu pracovať správne.
Zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI OUT A totiž musí znova rozpoznať
prijímač vybavený funkciou ovládania
pripojenia HDMI. Ak funkcia ovládania
pripojenia HDMI nepracuje správne dlhý
čas, vykonajte kroky uvedené v časti
Príprava na funkciu BRAVIA Sync
(str. 68).
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA Sync,
sú obmedzené štandardom HDMI CEC
nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov
Blu-ray Disc, DVD atď.): až 3 zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
až 3 zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: až 4 zariadenia
(Prijímač používa jedno z nich pre
operácie rozhrania GUI.)
– Zvukový systém (prijímač AV):
až 1 zariadenie
• Skontrolujte priradenie vstupu HDMI
(str. 73). Ak tomu istému vstupnému
konektoru HDMI priradíte viacero
vstupov a v zariadení pripojenom ku
konektoru HDMI používate funkciu
prehrávania jediným dotykom, pri výbere
sa uprednostní naposledy priradený vstup.
Nefunguje služba Audio Return Channel
(ARC).
• V ponuke HDMI Settings skontrolujte, či
je položka Control for HDMI nastavená na
hodnotu On.
• Skontrolujte, či je položka INPUT MODE
v časti TV nastavená na hodnotu AUTO
(str. 72).
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači (str. 10).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité,
vymeňte ich za nové.
• Skôr než začnete ovládať prijímač, stlačte
tlačidlo AMP na diaľkovom ovládači.
V opačnom prípade nemusia byť
nasledujúce príkazy vysielané prijímaču.
Potom stlačením niektorého zo vstupných
tlačidiel zvoľte zariadenia, ktoré chcete
používať.
• Skontrolujte, či používate rovnaký režim
príkazov prijímača a diaľkového ovládača.
Ak sa režimy príkazov prijímača
a diaľkového ovládača odlišujú, nemôžete
prijímač ovládať pomocou diaľkového
ovládača (str. 78).
• Na diaľkovom ovládači vyberte správny
vstup.
Ak sa vyskytnú iné problémy než prípady
opísané vyššie a nevyriešia sa, ani keď chvíľu
počkáte, vykonajte niektorú z nasledujúcich
operácií.
126SK
• Stlačením tlačidla ?/1 na diaľkovom
ovládači vypnite a potom znova zapnite
prijímač.
• Podržaním tlačidla ?/1 na prijímači, kým
indikátor nad tlačidlom nezačne blikať na
zeleno, reštartujte prijímač.
Chybové hlásenia
Podľa hlásenia môžete skontrolovať stav
prijímača. Riešenia problému nájdete na
ďalších stránkach. Ak niektorý problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
PROTECTOR
Prijímač je zakrytý a ventilačné otvory sú
blokované. Prijímač sa po niekoľkých
sekundách automaticky vypne. Odstráňte
predmet zakrývajúci vrchný panel prijímača
a znova zapnite prijímač.
FAN STOPPED
Skontrolujte, či nie je zablokovaný
ventilačný otvor na vrchnej časti prijímača.
Na televíznej obrazovke sa zobrazuje
hlásenie A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Network Update”
to perform the update.
Informácie o aktualizácii prijímača na
novšiu verziu softvéru nájdete v časti
Network Update (str. 102).
Video cannot be output from this jack.
• Ak prijímač používate v hlavnej zóne,
pripojte ho k televízoru pomocou kábla
HDMI.
• Ak prijímač pripájate k televízoru
pomocou obrazového kábla, nastavte
položku Playback Resolution na hodnotu
480i/576i (str. 94).
• Ak prijímač pripájate k televízoru
pomocou zložkového obrazového kábla,
nastavte položku Playback Resolution
na parameter zodpovedajúci televízoru
(str. 94).
Zoznam hlásení po meraní pomocou funkcie Auto Calibration
Vysvetlenie
Code 30
Sú pripojené slúchadlá. Odpojte slúchadlá a zopakujte automatickú kalibráciu.
Code 31
Položka SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je nastavená na možnosť OFF. Vyberte iné nastavenia
reproduktorov a zopakujte meranie.
Code 32
Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte, či je konektor kalibračného mikrofónu úplne
zasunutý do konektora AUTO CAL MIC, a znova spustite funkciu Auto Calibration.
Code 33
• Nie sú pripojené predné reproduktory alebo je pripojený len jeden predný reproduktor.
• Nie je pripojený kalibračný mikrofón. Skontrolujte, či je konektor kalibračného mikrofónu
úplne zasunutý do konektora AUTO CAL MIC, a znova spustite funkciu Auto Calibration.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový zvuk, hoci reproduktory na priestorový
zvuk by pripojené byť nemali. Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku konektorom
SURROUND.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk je pripojený iba ku konektorom SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 R. Ak pripájate len jeden zadný reproduktor na
priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 L.
• Pripojený je iba jeden predný horný reproduktor. Pripojte predný horný reproduktor
k jednotlivým konektorom SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
• Pripojené sú predné horné reproduktory, hoci nie sú pripojené reproduktory na priestorový
zvuk. Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku konektorom SURROUND.
Warning 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň hluku. Ak meranie zopakujete v tichom
prostredí, môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš vysokú úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom a mikrofónom môže byť príliš krátka.
Po premiestnení zariadení ďalej od seba zopakujte meranie.
• Keď prijímač používate ako predbežný zosilňovač, v závislosti od pripojeného výkonného
zosilňovača sa môže zobraziť ktorékoľvek z týchto hlásení. Ak však budete prijímač používať
bezo zmien, nevyskytnú sa žiadne problémy.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového reproduktora. Alebo nemožno zistiť uhol
polohy reproduktora. Môže to byť spôsobené hlukom. Skúste meranie zopakovať v tichom
prostredí.
NO WARNING Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
127SK
Ďalšie informácie
Zobrazenie
Vymazanie pamäte
Technické údaje
Časti s informáciami
Zosilňovač
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 81
Pamäť multifunkčného
diaľkového ovládača
str. 115
Reštartovanie prijímača
Ak tlačidlá na prijímači alebo diaľkovom
ovládači nefungujú v dôsledku poruchy
prijímača, reštartujte prijímač.
Stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo ?/1.
Keď indikátor nad tlačidlom ?/1 zabliká na
zeleno, spustí sa reštartovanie.
VÝSTUPNÝ VÝKON1) 2)
Menovitý výstupný výkon v stereofónnom
režime
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
100 W + 100 W
Referenčný výstupný výkon
(8 ohmov, 1 kHz,
THD 0,7 %)
FRONT:
110 W + 110 W
CENTER: 110 W
SURROUND:
110 W + 110 W
SURROUND BACK:
110 W + 110 W
1)
Informácie o technickej podpore
Najnovšie informácie o prijímači nájdete
na nasledujúcej webovej lokalite.
http://support.sony-europe.com
Merané v nasledujúcich podmienkach:
Požiadavky na napájanie: 230 V, striedavý
prúd, 50/60 Hz
2)
V závislosti od nastavení zvukového poľa
a zdroja sa nemusí prehrávať žiaden zvuk.
Frekvenčný rozsah3)
SA-CD/CD, TV,
10 Hz – 100 kHz
VIDEO 1/2, SAT/CATV ± 3 dB
Vstupy (analógové)
SA-CD/CD, TV,
Citlivosť: 150 mV
VIDEO 1/2, SAT/CATV Impedancia:
50 kiloohmov
Odstup signál – šum3):
105 dB (A, 20 kHz LPF.
500 mV)
3)
Ak sa používa režim 2ch Analog Direct.
Vstupy (digitálne)
128SK
IN 1 (DVD) (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
IN 1 (SAT/CATV), IN 2
(TV) (optické)
Odstup signál – šum:
96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy
Napätie: 150 mV
Impedancia: 1 kiloohm
SUBWOOFER
Napätie: 2 V
Impedancia: 1 kiloohm
Ďalšie informácie
VIDEO 1, ZONE 2,
(AUDIO OUT)
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
87,5 MHz – 108,0 MHz
Drôtová anténa FM
75 ohmov, asymetrické
Ladenie v pásme AM
Krok ladenia
Ladiaci rozsah
Anténa
Krok 9 kHz
531 kHz – 1 602 kHz
Rámová anténa
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
80 MHz, prechod HD
pokračovanie
129SK
Obraz HDMI
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
3D
Formát
2D
Spojený obraz
Vedľa seba
(polovica)
Pod sebou
(hore a dole)
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p pri 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
a
–
–
–
130SK
Všeobecné
230 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Ďalšie informácie
Požiadavky na
napájanie
Príkon
290 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,5 W (Keď sú položky
Control for HDMI (str. 96),
Pass Through (str. 96),
Network Standby (str. 98)
a RS232C Control
(str. 102) nastavené na
hodnotu Off a napájanie
zóny 2 je vypnuté.)
Rozmery
430 mm × 162 mm ×
383 mm
(šírka/výška/hĺbka)
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (približne)12,7 kg
Dodané príslušenstvo
Návod na použitie (táto príručka)
Sprievodca rýchlym nastavením (1)
Kalibračný mikrofón ECM-AC2 (1)
Drôtová anténa FM (1)
Rámová anténa AM (1)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
Diaľkový ovládač (1)
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
131SK
Register
Čísla
D
12V Trigger 101
2ch Analog Direct 56
2-kanálový stereofónny režim 56
2-kanálový zvuk 56
3D Output Settings 95
5.1-kanálový zvuk 22
7.1-kanálový zvuk 22
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 85
Decode Priority 91
Diaľkový ovládač 15–17, 41, 110–115
Digital Legato Linear (D.L.L.) 89
Displej 104
DLNA 50
Dual Mono 90
Dynamic Range Compressor 90
A
A.F.D. (režim) 57
A/V Sync 91
AM 52
Anténa (drôtová) 38
Audio Input Assign 73, 97
Audio Out 95
Audio Return Channel (ARC) 70, 72
Audio Settings 89
Auto Calibration Setup 85
Auto Standby 101
Automatic Phase Matching 86
Automatická kalibrácia 85
Automatické ladenie 53
B
Basy 61
Berlin Philharmonic Hall 59
C
Center Speaker Lift Up 87
Concertgebouw Amsterdam 59
Connection Server Settings 98
Crossover Frequency 88
Č
Časovač spánku 78
132SK
E
Easy Automation 76
Easy Setup 41, 85
Ekvalizér 61, 90
ES Remote 76
External Control 98
F
Fast View 96
Favorites 45
Film 57
FM 52
G
Grafické používateľské rozhranie
(GUI) 26, 44
H
HD-D.C.S. 57
HD-D.C.S. (typ efektu) 58
HDMI Settings 95
Hlásenia
Automatická kalibrácia 127
Chyba 126
Hudba 59
O
Initialize Personal Information 102
Input Edit 97
INPUT MODE 72
Input Settings 97
Internet Services Settings 99
Internet Settings 98
Internet Video Parental Control 99
Internet Video Unrated 99
Internetový obsah 51
IP Content Noise Reduction 52
iPod alebo iPhone 48
Obnovenie nastavení
diaľkový ovládač 115
prijímač 81
Ovládanie domáceho kina 70
Ovládanie hlasitosti systému 70
Ovládanie pripojenia HDMI 96
J
Jazz Club 59
Jednotka vzdialenosti 89
K
Konektory VIDEO 2 IN 33
Konverzia 19
L
Ladenie 53, 54
Language 101
Large 88
LFE (nízkofrekvenčný efekt) 12
Line Out 65, 100
Listen 46
Live Concert 59
M
MASTER VOLUME 10, 46
Musikverein Vienna 59
N
Nahrávanie 78
Name In 86
Nastavenia 82
Nastavenia obrazu 92
Neo:6 (hudba) 59
Neo:6 (kino) 57
Network Settings 98
Network Standby 98
Network Update 102
Ďalšie informácie
I
P
Parental Control Area Code 99
Parental Control Password 99
Pass Through 71, 96
Phase Audio 89
Phase Noise 88
PHONES 10
Playback Resolution 94
PlayStation 3 30
PLII (film) 57
PLII (hudba) 59
PLIIx (film) 57
PLIIx (hudba) 59
PLIIz Height 57, 59, 60
Ponuka 45, 82
Ponuka nastavení 82
Portable Audio 59
Position 86
Prehrávač diskov Blu-ray Disc 28
Prehrávač diskov CD 35
Prehrávač diskov DVD 28
Prehrávač diskov Super Audio CD 35
Prehrávanie jediným dotykom 69
Priame ladenie 53
Prijímač káblovej televízie 31
Priority 96
Pripojenie
anténa (drôtová) 38
monitor 26
obrazové zariadenie 28
reproduktory 24
sieť 39
zvukové zariadenie 35
Pripojenie Bi-amp 80
PROTECTOR 126
pokračovanie
133SK
R
T
Renderer Access Control 98
Renderer Options 98
Režim FM 53
Rozlíšenie 92
RS232C Control 102
Testovací tón 88
TONE MODE 10, 81
TV Type 95
Typ efektu 58
Typ kalibrácie 86
S
U
Satelitný prijímač 31
Screen Format 95
Server
Príprava 44
Settings Lock 101
Sieťová šnúra (napájací kábel) 40
Small 88
Software License 102
Software Update Notification 102
Sound Effects 56
Sound Field 56, 91
Sound Optimizer 60, 89
Speaker Connection 86
Speaker Settings 85
Speaker Setup 87
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 10, 42
Sports 59
Stadium 59
Stlmenie zvuku 46
Subwoofer Level 95
Subwoofer Low Pass Filter 90
Subwoofer Muting 90
Surround Back Assign 86
System Information 102
System Settings 101
SYSTEM STANDBY 111
Uložené stanice 54
USB 47
Š
Šablóna pre reproduktory 86
134SK
V
Viacero zón 62
Videá na internete 51
Video Input Assign 73, 97
Videokamera 33
Videorekordér 32
Vymazanie
diaľkový ovládač 115
prijímač 81
Vypnutie systému 69
Výber scény 70
Výšky 61
W
WALKMAN 47
Watch 46
Z
Zadávanie názvov 54
Zmena informácií na displeji 109
Zobrazenie 11
Zone Control 100
Zone Settings 100
Zone Setup 100
Zone2 Out 96
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising