Sony | STR-DA2800ES | Sony STR-DA2800ES 7.2-kanálový AV prijímač domáceho kina Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-429-114-31(1) (SK)
1
Inštalácia reproduktorov
Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené príklady 7.1-kanálového systému reproduktorov, ktorý používa sedem reproduktorov
(predné reproduktory, stredový reproduktor, reproduktory na priestorový zvuk, zadné reproduktory na priestorový zvuk alebo
predné horné reproduktory) a jeden basový reproduktor.
STR-DA2800ES
 Ľavý predný reproduktor
 Pravý predný reproduktor
 Stredový reproduktor
Sprievodca rýchlym nastavením
 Ľavý reproduktor na priestorový zvuk
V tomto Sprievodcovi rýchlym nastavením nájdete informácie o tom,
ako pripojením reproduktorov, basového reproduktora, monitora
a prehrávača diskov Blu-ray Disc môžete reprodukovať viackanálový
priestorový zvuk. Podrobné informácie nájdete v Návode na použitie
dodanom s prijímačom.
 Pravý reproduktor na priestorový zvuk
 Ľavý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
 Pravý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
 Ľavý horný reproduktor
 Pravý horný reproduktor
 Basový reproduktor
Inštalácia reproduktorov
2
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie monitora
10 mm
Pripojenie prehrávača diskov
Blu-ray Disc
Záverečné pripojenie všetkých
napájacích káblov
Zapnutie prijímača
Nastavenie prijímača
© 2013 Sony Corporation
3
Pripojenie monitora
6
Zapnutie prijímača
7
Nastavenie prijímača
Prepnite vstup televízora na vstup, ku ktorému je pripojený prijímač.
Po prvom zapnutí prijímača sa na televíznej obrazovke zobrazí okno s licenčnou zmluvou koncového používateľa. Vyjadrením
súhlasu so zmluvou prejdite na obrazovku Easy Setup a podľa pokynov na tejto obrazovke nastavte prijímač.
4
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc

Po vykonaní krokov č. 1 až 7 spustite prehrávanie v prehrávači diskov Blu-ray Disc.
Poznámky
Skôr než začnete ovládať prijímač, stlačte tlačidlo AMP na diaľkovom ovládači.
V opačnom prípade nemusia byť nasledujúce príkazy vysielané prijímaču.
Prehrávač diskov Blu-ray Disc nastavte tak, aby dokázal reprodukovať viackanálové zvukové signály. V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc značky Sony
skontrolujte, či sú položky Audio (HDMI), DSD Output Mode, Dolby Digital/DTS, Dolby Digital a DTS nastavené na hodnoty Auto, On, Bitstream, Dolby Digital
a DTS (tieto údaje sú platné od 1. augusta 2012).
5
Záverečné pripojenie všetkých napájacích káblov
Pomocou prijímača môžete jednoducho reprodukovať internetový
videozáznam.
Do nástennej elektrickej zásuvky
Ak po vytvorení pripojenia a výbere nastavení uvedených vyššie pripojíte prijímač
k smerovaču prostredníctvom kábla LAN, môžete videá na internete reprodukovať
jednoduchým výberom požadovaného obsahu.
Podrobné informácie o pripojení kábla LAN nájdete v časti 5: Pripojenie k sieti
v Návode na použitie, ktorý sa dodáva s prijímačom. Podrobné informácie o ovládaní
nájdete v časti Videá na internete v Návode na použitie, ktorý sa dodáva s prijímačom.
Download PDF

advertising