Sony | STR-DB895D | Sony STR-DB895D Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_01-01_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 1 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
2-598-514-11(1)
DAB/FM/AM
Receiver
Návod na použitie
STR-DB895D
© 2005 Sony Corporation
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
Návod na jednoduché nastavenie
Tento návod na jednoduché nastavenie vysvetľuje spôsob pripojenia DVD prehrávača, TVP,
reproduktorov a subwoofera tak, aby bola možná reprodukcia multikanálového priestorového
(surround) zvuku z DVD prehrávača. Podrobnosti pozri ďalej v návode na použitie receivera.
Nastavenia pre použitie DVD prehrávača alebo “PlayStation 2”
Po zapojení DVD prehrávača alebo “PlayStation 2”, vykonajte nasledovné nastavenia na
jednotlivých zariadeniach.
DVD prehrávač*
1
2
3
4
5
V ponuke Setup zvoľte “AUDIO SETUP”.
Nastavte “AUDIO DRC” na “WIDE RANGE”.
Nastavte “DIGITAL OUT” na “ON”.
Nastavte “DOLBY DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL”.
Nastavte “DTS” na “ON”.
* Vyššie uvedené nastavenia sú príkladom DVD prehrávača Sony.
“PlayStation 2” (ďalej tiež ako PS2)
1
2
3
4
5
V ponuke Setup zvoľte “AUDIO SETTING”.
Zvoľte “AUDIO DIGITAL OUTPUT”.
Nastavte “OPTICAL DIGITAL OUTPUT” na “ON”.
Nastavte “DOLBY DIGITAL” na “DOLBY DIGITAL”.
Nastavte “DTS” na “ON”.
“PlayStation 2” je obchodná značka spoločnosti Sony Computer Entertainment.
Poznámka
Pri zapájaní DVD prehrávača prepojte okrem digitálnych (COAXIAL alebo OPTICAL)
konektorov aj analógové (AUDIO L/R) konektory.
Ak nie je počuť žiadny zvuk
Stláčaním INPUT MODE zvoľte “AUTO IN”.
Zapojenie receivera
Surround
reproduktor
(pravý)
Surround
reproduktor
(ľavý)
Surround
zadný
reproduktor
(pravý)
Surround
zadný
reproduktor
(ľavý)
Stredový
reproduktor
F
E
H
G
C
TVP
INPUT
VIDEO
Reproduktorový
kábel
Video kábel
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
PR/CR
/R?Y
MD/
TAPE
OUT
MONITOR
OUT
MONITOR
L
L
R
IMPEDANCE SELECTOR
MD/
TAPE
IN
R
DAB
R
COAXIAL
FRONT?B
CENTER
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
OUT
R
IN
SURR
R
FRONT
A
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
AUDIO
L
DVD
L
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
~ AC IN
L
OUT
FRONT
COAXIAL
8
4
VIDEO
1
L
IN
SA-CD/
CD
AM
SURR
BACK
SURR
OUT
OUT
COAXIAL
DVD
IN
L
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
IN
Koaxiálny kábel
R
R
IN
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
Y
PB/CB
/B?Y
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
Audio/video
kábel
S-VIDEO
AUDIO OUT
SPEAKERS
SUB WOOFER
IN
Monofonický audio kábel
Reproduktorový
kábel
COAXIAL
R
DIGITAL OUT
AUDIO
L
AUDIO
VIDEO
INPUT
OUTPUT
DVD prehrávač
B
A
D
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(ľavý)
Subwoofer
Návod na jednoduché nastavenie pre systém reproduktorov
Podrobnosti o zapojeniach reproduktorov pozri na obrázku (A–H) na predchádzajúcej strane.
Reproduktory môžete jednoducho nastaviť výberom vhodnej šablóny.
1
2
3
4
5
6
Na obrázku vyhľadajte vhodnú šablónu pre reproduktory. Postupujte podľa
uvedenej blokovej schémy (diagramu).
3
2
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Stláčaním MAIN MENU zvoľte “ SET UP
6
”.
Otáčaním MENU zvoľte “EASY SET”. Ak sa položka nezobrazí,
zvoľte “NORM SET” a otáčaním –/+ zvoľte “EASY SET”.
Otáčaním MENU zvoľte “SP. PAT. X –X”.
Otáčaním –/+ vyberte požadovanú šablónu a stlačte ENTER.
5
4
Aká je vhodná šablóna pre reproduktory
Vhodná šablóna pre reproduktory závisí od počtu vašich reproduktorov.
A
B
C
D
E
F
G
H
Predný reproduktor (L)
Predný reproduktor (R)
Stredový reproduktor
Subwoofer
7 reproduktorov
a subwoofer
C
B
7-1
6 reproduktorov
a subwoofer
Nastavte na
6-1
5 reproduktorov
a subwoofer
reproduktor (L)
reproduktor (R)
zadný reproduktor (L)
zadný reproduktor (R)
B
4 reproduktory
F
A
Nastavte na
Surround
Surround
Surround
Surround
F
Nastavte na
D
E
C
G
H
B
A
4-0
3 reproduktory
E
C
A
Nastavte na
D
E
C
A
3-0
G
B
2 reproduktory
B
F
A
Nastavte na
5-1
B
F
Nastavte na
D
E
2-0
A
Bloková schéma pre nastavenie reproduktorov
Postupujte podľa
(áno), ak vlastníte príslušný reproduktor alebo podľa
(nie), ak reproduktor nevlastníte.
C
Nie
Stredový
reproduktor
E
a
F
Nie
D
Nastavte na
Nie
2-0
Subwoofer
Surround reproduktory
Nastavte na
Áno
Áno
Áno
G
alebo
2-1
H
Nie
D
Nie
4-0
Subwoofer
Surround zadný
reproduktor
Nastavte na
Nastavte na
Áno
4-1
Áno
G
a
H
Surround zadné
reproduktory (L) (R)
Nie
D
Nie
Nastavte na
5C0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
5C1
Áno
D
Nie
Nastavte na
6C0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
6C1
Nie
E
a
F
D
Nie
3-0
Subwoofer
Surround reproduktory
Nastavte na
Nastavte na
Áno
3-1
Áno
G
alebo
H
Nie
D
Nie
5-0
Subwoofer
Surround zadný
reproduktor
Nastavte na
Nastavte na
Áno
5-1
Áno
G
a
H
Surround zadné
reproduktory (L) (R)
Nie
D
Nie
Nastavte na
6-0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
6-1
Áno
D
Nie
Nastavte na
7-0
Subwoofer
Áno
Nastavte na
7-1
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_02-03_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 2 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DB895D. Označenie vášho modelu je
vyznačené v pravom dolnom rohu predného panela.
Ak nie je uvedené inak, ako vzor je v tomto návode
používaný model s regionálnym kódom CEL.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na zariadení. Zariadenie je tiež možné ovládať
dodávaným diaľkovým ovládaním (ďalej aj DO),
ak majú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na zariadení. Podrobnosti o používaní DO
pozri na str. 51–59.
Regionálne kódy
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v spodnej časti zadného panela zariadenia
(pozri obrázok nižšie).
L IMPEDANCE SELECTOR
R
SURR
BACK
8
~ AC IN
4
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
CENTER
2-XXX-XXX-XX AA
AUDIO OUT
SUB WOOFER
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa regionálneho
kódu sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom AA”.
Toto zariadenie je vybavené systémom Dolby* Digital
a Pro Logic Surround a tiež systémom DTS** Digital
Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” a symbol
dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
**“DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” a “DTS 96/24”
sú obchodné značky spoločnosti Digital Theater
Systems, Inc.
Poznámka k dodávanému
diaľkovému ovládaniu
(ďalej aj DO)
Pre RM-AAP002
Tlačidlá 12, AUX a SOURCE na DO nefungujú
pri ovládaní receivera.
2SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_02-03_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 3 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Popis funkcie DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting - Digitálne
vysielanie zvuku) je nový multimediálny systém
vysielania, ktorý nahrádza FM/AM vysielanie
zvukových programov, pričom je jeho kvalita
porovnateľná so zvukom CD diskov*.
Každá DAB multiplexná rozhlasová stanica
konvertuje programy (služby) do súboru, ktorý
sa potom vysiela. Každá služba pozostáva
z jednej alebo viacerých zložiek. Všetky služby
a zložky sú identifikované podľa názvu, takže
k nim máte okamžitý prístup, aj keď nepoznáte
ich frekvencie.
Spolu so službou je tiež možné vo forme textu
vysielať ďalšie informácie (nazývané údaje
súvisiace s programom).
Poznámky
• Stav DAB vysielania závisí od krajiny alebo regiónu.
Vysielanie nemusí byť dostupné, alebo môže byť
v skúšobnej prevádzke.
• DAB programy sa vysielajú v pásme-III (174 až
240 MHz) a/alebo pásme-L (1 452 až 1 491 MHz).
Každé pásmo je delené na kanály. Každý kanál
má vlastné označenie. Podrobnosti o označeniach
kanálov a frekvenciách, ktoré tento receiver
podporuje, pozri v tabuľke frekvencií na str. 66.
• Tento receiver podporuje DAB pásmo-III a pásmo-L.
• Tento receiver nepodporuje dátové služby.
• Tento receiver nepodporuje príjem v krajinách mimo
Európy.
DAB digitálne rádio vám prináša:
– CD kvalitu zvuku bez šumu a praskaní
degradujúcich zvuk.*
– Hudobné a dátové služby prostredníctvom
jediného receivera (tento receiver nepodporuje
dátové služby).
– Rovnaké rozhlasové stanice s rovnakou
frekvenciou, z ktorejkoľvek časti krajiny.
– Viacero programov (služieb) na jednej frekvencii.
* Niektoré zložky služby nemusia dosahovať
CD kvalitu zvuku.
Súbor
Služba
Služba
Služba
Zložka
Zložka
Zložka
3SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_04-04_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 4 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Obsah
Začíname
1: Pripojenie zariadení ............................ 5
1a: Pripojenie zariadení s výstupnými
digitálnymi audio konektormi ......7
1b: Pripojenie zariadení
s multikanálovými výstupnými
konektormi ............................... 10
1c: Pripojenie zariadení len
s analógovými audio
konektormi ............................... 12
2: Pripojenie antén ................................ 14
3: Pripojenie reproduktorov .................. 15
4: Pripojenie sieťovej šnúry................... 18
5: Nastavenie reproduktorov................. 19
6: Nastavenie úrovne hlasitosti
a vyváženia reproduktorov ............. 22
— TEST TONE
Zosilňovač
Výber zariadenia ................................... 24
Počúvanie multikanálového zvuku ....... 25
— MULTI CH IN
Príjem FM/AM rozhlasového
vysielania ........................................ 25
Automatické uloženie FM staníc .......... 26
— AUTOBETICAL
Pred príjmom DAB staníc..................... 27
— DAB INITIAL SCAN
Príjem DAB vysielania ......................... 27
Uloženie rozhlasových staníc ............... 28
Radio Data System (RDS) .................... 29
Zmena zobrazení na displeji ................. 31
Indikátory na displeji ............................ 32
Priestorový zvuk
Počúvanie len cez predné
reproduktory ................................... 34
Počúvanie zvuku vo vysokej kvalite .......35
— AUTO FORMAT DIRECT
Výber zvukového poľa .......................... 37
Výber režimu dekódovania pre surround
zadný kanál ..................................... 39
— SURR BACK DECODING
Pokročilejšie nastavenia
Priradenie zložkového video vstupu .......41
— COMPONENT VIDEO
INPUT ASSIGN
Prepnutie vstupného zvukového režimu
pre digitálne zariadenia .................. 41
— INPUT MODE
Užívateľské nastavenia zvukových
polí.................................................. 42
Nastavenie ekvalizéra ........................... 43
Pokročilejšie nastavenia ....................... 44
Ďalšie operácie
Pomenovanie uložených staníc a zdrojov
signálu ............................................ 47
Zmena príkazového režimu
receivera ......................................... 48
Vypínací časovač.................................. 48
Výber sady reproduktorov .................... 49
Nahrávanie............................................ 49
Ovládanie diaľkovým
ovládaním RM-AAP002
Skôr než použijete diaľkové
ovládanie ........................................ 51
Popis tlačidiel diaľkového ovládania.......51
Výber príkazového režimu diaľkového
ovládania ........................................ 56
Programovanie diaľkového ovládania .. 56
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 60
Riešenie problémov .............................. 61
Technické údaje.................................... 64
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla
príslušných strán............................. 67
Index .....................................Zadná strana
4SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 5 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Začíname
Kroky 1a až 1c začínajúce na str. 7 popisujú pripojenie zariadení k tomuto receiveru. Pred pripájaním
pozri prehľad “Vhodné zariadenia pre pripojenie” nižšie, v ktorom sú uvedené čísla príslušných strán
s pokynmi pre pripájanie zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte časťou “2: Pripojenie antén” (str. 14).
Začíname
1: Pripojenie zariadení
Vhodné zariadenia pre pripojenie
Pripájané zariadenie
Str.
DVD prehrávač
S digitálnym audio výstupoma)
7–8
S multikanálovým audio výstupomb)
10–11
Len s analógovým audio výstupomc)
7–8
TV monitor
So zložkovým video vstupomd)
8 alebo 11
Len s S-video alebo kompozitným video vstupom
13
Sat. prijímač
S digitálnym audio výstupoma)
7–8
Len s analógovým audio výstupomc)
7–8
Super Audio CD/CD prehrávač
S digitálnym audio výstupoma)
9
S multikanálovým audio výstupomb)
10
Len s analógovým audio výstupomc)
12
MD/Kazetový deck
S digitálnym audio výstupoma)
9
Len s analógovým audio výstupomc)
12
Video prehrávač (hra)
S digitálnym audio výstupoma)
7–8
Len s analógovým audio výstupomc)
7–8
Analógový gramofón
12
Multikanálový dekodér
10
VCR
13
a)
b)
c)
d)
Model s konektorom DIGITAL OPTICAL OUTPUT alebo DIGITAL COAXIAL OUTPUT atď.
Model s konektormi MULTI CH OUTPUT atď. Toto zapojenie používajte pre reprodukciu zvuku (dekódovaného
multikanálovým dekodérom v pripojenom zariadení) týmto receiverom.
Model vybavený len konektormi AUDIO OUT L/R atď.
Model so vstupnými zložkovými video konektormi (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
pokračovanie
5SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 6 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Potrebné káble
Schémy zapojení na nasledujúcich stranách predpokladajú používanie nasledovných voliteľných
prepojovacích káblov (A až H) (nedodávané).
A Audio kábel
Biely (L)
Červený (R)
B Audio/video kábel
Žltý (video)
Biely (L/audio)
Červený (R/audio)
C Video kábel
F Koaxiálny digitálny kábel
G Monofonický audio kábel
Čierny
Rada
Audio kábel A môžete využiť ako dva monofonické
audio káble G.
Žltý
H Zložkový video kábel
D S-video kábel
Zelený
Modrý
Červený
E Optický digitálny kábel
Poznámky
• Pred vykonaním akéhokoľvek zapojenia vypnite všetky zariadenia.
• Prepojenia vykonajte dôkladne, predídete tak prípadnému brumu a šumu.
• Pri pripájaní audio/video kábla dodržte farebné rozlíšenie konektorov na receiveri s príslušnými konektormi
na pripájanom zariadení: žltý (video) so žltým; biely (ľavý, audio) s bielym; červený (pravý, audio) s červeným.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optický digitálny kábel neskrúcajte ani príliš neohýbajte, aby sa “nezlomil”.
6SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 7 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
.
Pripojenie video zariadení
Začíname
1a: Pripojenie zariadení s výstupnými digitálnymi audio
konektormi
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
1 Prepojte audio konektory.
DVD prehrávač
Do konektorov
VIDEO 3
INPUT
(Predný panel)
Video
prehrávač (Hra)
Satelitný prijímač
* Zapojte buď do konektora COAXIAL DVD IN alebo OPTICAL DVD IN. Odporúčame vykonávať prepojenia
cez konektor COAXIAL DVD IN.
Poznámka
Zvuk TVP je možné reprodukovať po prepojení výstupných audio konektorov na TVP a konektorov
TV/SAT AUDIO IN na receiveri. V takomto prípade neprepájajte výstupný video konektor TVP s konektorom
TV/SAT VIDEO IN na receiveri.
pokračovanie
7SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 8 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
2 Prepojte video konektory.
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie TVP alebo satelitného prijímača a DVD prehrávača
vybaveného výstupnými konektormi COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Pripojenie
TVP do vstupných zložkových video konektorov poskytuje vyššiu kvalitu obrazu.
Satelitný prijímač
TV monitor
Do konektorov
VIDEO 3
INPUT
(Predný panel)
Video
prehrávač (Hra)
DVD prehrávač
Rady
• Ak namiesto video konektorov použijete S-video konektory, monitor musíte pripojiť cez S-video konektor. S-video
signály sa nachádzajú na inej zbernici než video signály a nie sú vyvedené na výstup z video konektorov.
• Receiver dokáže konvertovať štandardné video signály na S-video signály a takéto skonvertované video signály
budú vyvedené len na výstup z konektora MONITOR S-VIDEO OUT.
• Ak sú štandardné video signály z VCR atď. konvertované týmto receiverom a potom vyvedené do vášho TVP,
v závislosti od stavu výstupného video signálu môže byť obraz na TV obrazovke horizontálne skreslený, alebo
na výstupe nemusí byť žiadny video signál.
8SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 9 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Pripojenie audio zariadení
Začíname
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
MD/Kazetový deck
Super Audio CD/
CD prehrávač
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Poznámky
• Ak vytvoríte len digitálne prepojenia, nie je možné nahrávať analógové signály. A naopak, nie je možné nahrávať
digitálne signály, ak vytvoríte len analógové prepojenia. Aby bolo možné nahrávať analógové signály, vykonajte
analógové prepojenia. Aby bolo možné nahrávať digitálne signály, vykonajte digitálne prepojenia.
• Ak prehrávate Super Audio CD disk v Super Audio CD prehrávači pripojenom do konektora SA-CD/CD
COAXIAL IN na tomto receiveri, nebude reprodukovaný žiadny zvuk. Prehrávač pripojte do vstupných
analógových konektorov (konektory SA-CD/CD IN). Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie Super Audio CD
prehrávača.
9SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 10 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
1b: Pripojenie zariadení s multikanálovými výstupnými
konektormi
1 Prepojte audio konektory.
Ak je váš DVD alebo Super Audio CD prehrávač vybavený multikanálovými výstupnými konektormi,
môžete ho pripojiť do konektorov MULTI CH IN na receiveri, čím umožníte počúvanie
multikanálového zvuku. Ako alternatívu je možné vstupné multikanálové konektory využiť
na pripojenie externého multikanálového dekodéra.
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
DVD prehrávač,
Super Audio CD prehrávač,
Multikanálový dekodér atď.
Rada
Tieto prepojenia umožňujú zážitok z multikanálového záznamu kódovaného v iných formátoch, než je formát Dolby
Digital a DTS.
Poznámka
Ak použijete prepojenia cez konektory MULTI CH IN, úroveň hlasitosti surround reproduktorov a subwoofera
nastavte pomocou ovládacích prvkov na pripojenom zariadení.
10SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 11 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
2 Prepojte video konektory.
DVD prehrávač
TV monitor
Začíname
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie DVD prehrávača vybaveného výstupnými konektormi
COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
Pripojenie TVP do vstupných zložkových video konektorov poskytuje vyššiu kvalitu obrazu.
Rady
• Ak namiesto video konektorov použijete S-video konektory, monitor musíte pripojiť cez S-video konektor. S-video
signály sa nachádzajú na inej zbernici než video signály a nie sú vyvedené na výstup z video konektorov.
• Receiver dokáže konvertovať štandardné video signály na S-video signály a takéto skonvertované video signály
budú vyvedené len na výstup z konektora MONITOR S-VIDEO OUT.
• Ak sú štandardné video signály z VCR atď. konvertované týmto receiverom a potom vyvedené do vášho TVP,
v závislosti od stavu výstupného video signálu môže byť obraz na TV obrazovke horizontálne skreslený, alebo
na výstupe nemusí byť žiadny video signál.
11SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 12 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
1c: Pripojenie zariadení len s analógovými audio konektormi
Pripojenie audio zariadení
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
Gramofón
OUTPUT
LINE
Super Audio CD/
CD prehrávač
MD/Kazetový deck
Poznámka
Ak je váš gramofón vybavený uzemňovacím káblom, pripojte ho do konektora U SIGNAL GROUND.
12SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 13 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Pripojenie video zariadení
VCR
Začíname
Keď pripojíte TVP do konektorov MONITOR, môžete sledovať obraz zo zvoleného zdroja vstupného
signálu (str. 24). Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
TV monitor
VCR
Rady
• Ak namiesto video konektorov použijete S-video konektory, monitor musíte pripojiť cez S-video konektor. S-video
signály sa nachádzajú na inej zbernici než video signály a nie sú vyvedené na výstup z video konektorov.
• Receiver dokáže konvertovať štandardné video signály na S-video signály a takéto skonvertované video signály
budú vyvedené len na výstup z konektora MONITOR S-VIDEO OUT.
• Ak sú štandardné video signály z VCR atď. konvertované týmto receiverom a potom vyvedené do vášho TVP,
v závislosti od stavu výstupného video signálu môže byť obraz na TV obrazovke horizontálne skreslený, alebo
na výstupe nemusí byť žiadny video signál.
13SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 14 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
2: Pripojenie antén
Pripojte dodávanú AM rámovú, FM drôtovú a DAB drôtovú anténu.
AM rámová anténa
(dodávaná)
DAB drôtová anténa
(dodávaná)
FM drôtová
anténa
(dodávaná)
Poznámky
•
•
•
•
Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej od receivera a ostatných zariadení.
FM anténu maximálne vystrite.
Po pripojení FM antény ju čo najviac horizontálne narovnajte.
Ak použijete externú DAB anténu, môžete získať vyššiu kvalitu zvuku DAB vysielania. Dodávanú DAB drôtovú
anténu odporúčame používať len dočasne, kým nenainštalujete externú DAB anténu.
• Konektor U SIGNAL GROUND nepoužívajte pre uzemnenie receivera.
14SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 15 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
3: Pripojenie reproduktorov
Začíname
K receiveru pripojte reproduktory. Receiver umožňuje používanie 7.1-kanálového systému
reproduktorov.
Pre maximálny efekt multikanálového priestorového zvuku je potrebných 5 reproduktorov
(dva predné, stredový a dva surround reproduktory) a subwoofer (5.1-kanálový zvuk).
Po pripojení jedného prídavného surround zadného reproduktora (6.1-kanálový zvuk) alebo dvoch
prídavných surround zadných reproduktorov (7.1-kanálový zvuk) sa sprístupní možnosť
vysokokvalitnej reprodukcie DVD programov zaznamenaných vo formáte Surround EX (pozri časť
“Výber režimu dekódovania pre surround zadný kanál” na str. 39).
Príklad konfigurácie 7.1-kanálového systému reproduktorov
Stredový reproduktor
Predný reproduktor (Pravý)
Surround
reproduktor (Pravý)
Predný reproduktor
(Ľavý)
Subwoofer
Surround reproduktor (Ľavý)
Surround zadný reproduktor (Pravý)
Surround zadný reproduktor (Ľavý)
Rady
• Ak pripojíte 6.1-kanálový reproduktorový systém, umiestnite surround zadný reproduktor za pozíciu počúvania
(pozri obrázok “Ak používate len jeden surround zadný reproduktor” na str. 21).
• Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú smerovosť, môžete ho umiestniť kdekoľvek.
pokračovanie
15SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 16 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Impedancia reproduktorov
(Len modely s regionálnym kódom CEL)
Pre maximálne využitie multikanálového priestorového zvuku pripojte do konektorov FRONT A alebo
FRONT B, CENTER, SURR a SURR BACK reproduktory s menovitou impedanciou 8 Ohm alebo
vyššou a nastavte prepínač IMPEDANCE SELECTOR do polohy “8Ω”. Na nastavenie prepínača
do príslušnej polohy použite skrutkovač. Ak nepoznáte impedanciu reproduktorov, podrobnosti pozri
v návode na použitie reproduktorov. (Táto informácia je zvyčajne uvádzaná na zadnej strane
reproduktorov.)
Prípadne môžete do ktorýchkoľvek alebo všetkých reproduktorových konektorov pripojiť reproduktory
s menovitou impedanciou od 4 do 8 Ohm. Akonáhle je však pripojený čo len jeden reproduktor s menovitou
impedanciou medzi 4 až 8 Ohm, prepínač IMPEDANCE SELECTOR nastavte do pozície “4Ω”.
Ak pripojíte reproduktory do konektorov SPEAKERS FRONT A aj B, nasledovne nastavte prepínač
IMPEDANCE SELECTOR a pripojte vhodné reproduktory:
Prepínač IMPEDANCE SELECTOR nastavte do polohy
a pripojte reproduktory s menovitou
impedanciou
4Ω
8 Ohm alebo viac
8Ω
16 Ohm alebo viac
Podrobnosti o výbere požadovaných predných reproduktoroch pozri v časti “Výber sady
reproduktorov” (str. 49).
Poznámka
Pred prepínaním prepínača IMPEDANCE SELECTOR je potrebné vypnúť napájanie zariadenia.
16SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 17 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Potrebné káble
B Monofonický audio kábel (nedodávaný)
(+)
(–)
Čierny
1)
2)
3)
Surround reproduktor
(Ľavý)
Surround zadný
reproduktor (Pravý)2)
Surround zadný
reproduktor (Ľavý)2)
Surround reproduktor
(Pravý)
Predný reproduktor
(Pravý)
Predný reproduktor
(Ľavý)
Začíname
A Reproduktorové káble (nedodávané)
Stredový reproduktor
Subwoofer
Ak vlastníte ďalšiu sadu predných reproduktorov, pripojte ju do konektorov SPEAKERS FRONT B. Prepínačom
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré chcete používať. Podrobnosti pozri
v časti “Výber sady reproduktorov” (str. 49).
Ak pripojíte len jeden surround zadný reproduktor, pripojte ho do konektora SPEAKERS SURR BACK L.
Len modely s regionálnym kódom CEL.
17SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 18 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
4: Pripojenie sieťovej
šnúry
Pripojenie sieťovej šnúry
Dodávanú sieťovú šnúru pripojte do konektora
AC IN na receiveri. Druhú koncovku sieťovej
šnúry pripojte do elektrickej zásuvky.
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom.
Tento postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty). Na nastavenie použite
tlačidlá na receiveri.
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Na 5 sekúnd držte zatlačené tlačidlo ?/1.
Na displeji sa striedavo zobrazuje “PUSH”
a “ENTER”.
Sieťová šnúra
Konektor AC IN
3
Stlačte MEMORY/ENTER.
Na displeji sa krátko zobrazí “CLEARING”
a potom sa zobrazí “CLEARED”.
Pri nasledovných položkách sa obnovia
výrobné nastavenia.
• Všetky nastavenia vykonané v ponukách
SPEAKER SETUP, LEVEL,
EQUALIZER, CUSTOMIZE a TUNER.
• Zvukové pole uložené pre jednotlivé
zdroje signálu a uložené stanice.
• Všetky parametre zvukových polí.
• Všetky uložené stanice.
• Všetky indexové názvy zdrojov signálu
a uložených staníc.
• Všetky režimy vstupov uložené pre
jednotlivé zdroje vstupného signálu.
• Ovládač hlasitosti MASTER VOLUME
–/+ sa nastaví na “–oodB” (minimálna
hlasitosť).
• INPUT SELECTOR sa nastaví na “DVD”.
18SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 19 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Cez ponuku SPEAKER SETUP môžete nastaviť
veľkosť a vzdialenosť reproduktorov
pripojených k zariadeniu.
1
2
3
Stlačením ?/1 zapnite receiver.
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“SP SETUP”.
Otáčaním MENU zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
SPEAKER SETUP” nižšie.
Poznámka
Niektoré položky pre nastavenie reproduktorov
môžu byť zobrazené nevýrazne. Znamená to, že
sa zmenili automaticky podľa iných nastavení
reproduktorov alebo ich nie je možné nastaviť.
4
Otáčaním –/+ zvoľte požadované
nastavenie.
Ak je zvolené “EASY SET”, môžete zvoliť
šablónu pre nastavenie reproduktorov.
Otáčaním –/+ zvoľte šablónu pre nastavenie
reproduktorov a stlačením MEMORY/ENTER
výber potvrďte. Šablónu pre nastavenie
reproduktorov vyberte podľa dodávaného listu
“Návod na jednoduché nastavenie”.
x
S.W. XXX (Výber subwoofera)
• YES
Ak pripojíte subwoofer, zvoľte “YES”.
• NO
Ak nepripojíte subwoofer, zvoľte “NO”.
Predné reproduktory sa automaticky nastavia
na “LARGE”. Toto nastavenie nie je možné
zmeniť. Takéto nastavenie aktivuje
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
a LFE (nízkofrekvenčných) signálov z iných
reproduktorov.
Poznámka
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
Aby sa dosiahol maximálny efekt v presmerovaní
hlbokých tónov systému Dolby Digital, odporúčame
nastaviť medznú frekvenciu subwoofera čo najvyššie.
Poznámka
x
Ak zvolíte nastavenie pre “SP PAT. X –X”,
stlačte MEMORY/ENTER.
5
x SP PAT. X –X (Šablóna pre nastavenie
reproduktorov)
Kým nenastavíte všetky nasledovné
položky, opakujte kroky 3 a 4.
Parametre Menu SPEAKER
SETUP
Počiatočné nastavenia sú podčiarknuté.
x XXXX SET (Jednoduché nastavenie
reproduktorov)
• EASY
Ak chcete nastaviť reproduktory automaticky,
zvoľte “EASY SET”. Môžete zvoliť
predvolenú šablónu pre reproduktory (pozri
dodávaný list “Návod na jednoduché
nastavenie”).
• NORM.
Ak chcete nastaviť každý reproduktor
manuálne, zvoľte “NORM. SET”.
Začíname
5: Nastavenie
reproduktorov
XXXXX (Veľkosť predných
reproduktorov)
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk skreslený
alebo mu chýbajú priestorové efekty,
zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
z predného kanála do subwoofera. Ak je
nastavenie pre predné reproduktory nastavené
na “SMALL”, stredový, surround a surround
zadný reproduktor sa automaticky tiež
nastavia na “SMALL” (ak neboli predtým
nastavené na “NO”).
pokračovanie
19SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 20 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
x
XXXXX (Veľkosť stredového
reproduktora)
x
XXXXX (Veľkosť surround
reproduktorov)
• LARGE
Ak pripojíte veľký reproduktor, ktorý
efektívne reprodukuje hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak sú však predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, pre stredový
reproduktor nie je možné zvoliť “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk skreslený
alebo mu chýbajú priestorové efekty,
zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
zo stredového kanála do predných
reproduktorov (ak sú nastavené
na “LARGE”) alebo do subwoofera.
• NO
Ak nepripojíte stredový reproduktor, zvoľte
“NO”. Zvuk zo stredového reproduktora bude
reprodukovaný z predných reproduktorov
(DIGITAL DOWNMIX- digitálne
zmixovanie).
• MIX
Ak nepripojíte stredový reproduktor, ale
chcete zvuk stredového kanála zmixovať,
zvoľte “MIX”.
Ak je nastavenie pre predné reproduktory
nastavené na “LARGE”, stredový kanál sa
zmixuje analógovo (ANALOG DOWNMIX
- analógové zmixovanie). Ak je nastavenie
pre predné reproduktory nastavené
na “SMALL”, stredový kanál sa zmixuje
digitálne (DIGITAL DOWNMIX - digitálne
zmixovanie).
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak však nastavíte predné
reproduktory na “SMALL”, surround
reproduktory nie je možné nastaviť
na “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk skreslený
alebo mu chýbajú priestorové efekty,
zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
zo surround kanála do subwoofera alebo
iných reproduktorov s nastavením “LARGE”.
• NO
Ak nepripojíte surround reproduktory,
nastavte “NO”.
Poznámka
Keď je veľkosť surround reproduktorov nastavená
na “NO”, parameter pre výber surround zadného
reproduktora sa tiež automaticky nastaví na “NO”.
Pri používaní zdrojov signálu MULTI CH IN
sa po zvolení “NO” alebo “MIX” reprodukuje zvuk
stredového kanála z predných reproduktorov.
x
/
XXXXXX
(Výber surround zadného reproduktora)
• DUAL
Ak pripojíte dva surround zadné
reproduktory, nastavte “DUAL”. Zvuk bude
reprodukovaný cez maximálne 7.1 kanálov.
• SINGLE
Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, nastavte “SINGLE”. Zvuk bude
reprodukovaný cez maximálne 6.1 kanálov.
• NO
Ak nepripojíte surround zadný reproduktor,
zvoľte “NO”.
Poznámka
20SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 21 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Rada
x
DIST. X.X m
(Vzdialenosť predných reproduktorov)
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A). Vzdialenosť
je možné nastaviť od 1 až do 7 metrov v 0,1-metrových
krokoch.
Ak nie sú obidva predné reproduktory v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť bližšieho reproduktora.
Ak používate len jeden surround zadný reproduktor
Ak používate dva surround zadné reproduktory
(Uhol E by mal byť rovnaký.)
Začíname
Nastavenie “LARGE” a “SMALL” pre každý
reproduktor určuje, či interný zvukový procesor
umožní reprodukciu hlbokých tónov pomocou
príslušného kanála. Keď sú hlboké tóny vynechané
z určitého kanála, obvod presmerovania hlbokých
tónov umožní ich reprodukciu pomocou subwoofera
alebo iných reproduktorov s nastavením “LARGE”.
Keďže hlboké tóny majú určitú smerovosť, je vhodné
(ak je to možné) nevyužívať presmerovávanie
reprodukcie hlbokých tónov. Preto aj keď používate
malé reproduktory, môžete nastaviť “LARGE”,
ak chcete počuť reprodukciu hlbokých tónov práve
z týchto reproduktorov. Na druhej strane, ak používate
veľký reproduktor, ale nechcete počúvať hlboké tóny
z tohto reproduktora, nastavte ho na “SMALL”.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
nastavte všetky reproduktory na “LARGE”. Ak je
celková úroveň hlbokých tónov nižšia, môžete ju
pomocou parametra BASS v Menu EQUALIZER
zvýrazniť. Nastavenie ekvalizéra pozri na str. 43.
C
x
DIST. X.X m
(Vzdialenosť stredového reproduktora)
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť stredového
reproduktora od pozície počúvania. Vzdialenosť
stredového reproduktora je možné nastaviť na totožnú
vzdialenosť, ako je vzdialenosť predných
reproduktorov (A), alebo priblížiť reproduktor
k pozícii počúvania o 1,5 metra (B).
x
DIST. X.X m
(Vzdialenosť surround reproduktora)
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
reproduktorov od pozície počúvania. Vzdialenosť
surround reproduktorov je možné nastaviť na totožnú
vzdialenosť, ako je vzdialenosť predných
reproduktorov (A), alebo priblížiť reproduktory
k pozícii počúvania o 4,5 metra (C).
Ak nie sú obidva surround reproduktory v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť bližšieho reproduktora.
x
/
DIST. X.X m
(Vzdialenosť surround zadného
reproduktora)
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround zadného
reproduktora od pozície počúvania. Vzdialenosť
surround zadného reproduktora je možné nastaviť
na totožnú vzdialenosť, ako je vzdialenosť predných
reproduktorov (A), alebo priblížiť reproduktor
k pozícii počúvania o 4,5 metra (D).
Ak pripojíte dva surround zadné reproduktory a obidva
surround zadné reproduktory nie sú v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť bližšieho reproduktora.
pokračovanie
21SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 22 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Rada
Toto zariadenie umožňuje nastaviť pozíciu
reproduktorov podľa podmienok vzdialenosti. Nie je
však možné nastaviť stredový reproduktor do väčšej
vzdialenosti, než je vzdialenosť predných
reproduktorov. Nie je tiež možné nastaviť stredový
reproduktor do vzdialenosti o viac než 1,5 metra
bližšie, než je vzdialenosť predných reproduktorov.
Surround reproduktory nie je možné nastaviť do väčšej
vzdialenosti od pozície počúvania, než je vzdialenosť
predných reproduktorov. Nie je tiež možné nastaviť ich
vzdialenosť o viac než 4,5 metra bližšie, než je
vzdialenosť predných reproduktorov.
Toto obmedzenie zabraňuje nesprávnemu
rozmiestneniu, pretože vtedy nie je možné dosiahnuť
maximálny efekt priestorového zvuku.
Uvedomte si, že bližšie nastavenie vzdialenosti
reproduktora, než je jeho skutočná poloha bude mať
za následok oneskorenie vo výstupe zvuku z takéhoto
reproduktora. Inak povedané, reproduktor bude znieť,
ako by bol veľmi vzdialený.
Napríklad nastavenie stredového reproduktora do
vzdialenosti o 1–2 metre bližšie, než je jeho skutočná
vzdialenosť, vytvorí realistický pocit, ako keby ste boli
vtiahnutý do deja “vo vnútri” TV obrazovky. Ak nie je
možné nastaviť uspokojujúci priestorový efekt, pretože
sú surround reproduktory príliš blízko, nastavte ich
vzdialenosti bližšie (kratšie), ako je ich skutočná
poloha, vytvorí sa široké zvukové pôsobenie.
Najlepšie výsledky dosiahnete pri skúšobných
nastavovaniach za súčasného počúvania zvuku. Takže
smelo do toho!
6: Nastavenie úrovne
hlasitosti a vyváženia
reproduktorov
— TEST TONE
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
použite testovací tón. Na nastavovanie použite
diaľkové ovládanie.
Rada
Toto zariadenie používa testovací tón s frekvenciou
oscilujúcou okolo 800 Hz.
1
2
Stlačte TEST TONE.
Na displeji sa zobrazí “AUTO XXX”
a postupne v slede bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón:
AUTO L (predný ľavý) t AUTO C
(stredový) t AUTO R (predný pravý) t
AUTO SR (surround pravý) t AUTO
SBR (surround zadný pravý)* t AUTO
SBL (surround zadný ľavý)* t AUTO SL
(surround ľavý) t AUTO SW (subwoofer)
* Testovací tón bude zaznievať z:
– Ľavého a pravého surround zadného
reproduktora, ak je parameter pre výber
surround zadného reproduktora v Menu
SPEAKER SETUP nastavený na “DUAL”.
– Ľavého surround zadného reproduktora,
ak je parameter pre výber surround zadného
reproduktora v Menu SPEAKER SETUP
nastavený na “SINGLE”. V takomto prípade
sa namiesto “AUTO SBL” a “AUTO SBR”
na displeji zobrazí “AUTO SB”.
Pokročilejšie nastavenia v Menu
SPEAKER SETUP
Nastavte “MENU XXX” v Menu CUSTOMIZE
na “MENU EXP.” (str. 44). Sprístupnia
sa pokročilejšie nastavenia vrátane:
• Jednotky dĺžky
• Poloha surround reproduktorov
• Výška umiestnenia surround reproduktorov
• Medzná frekvencia reproduktorov
Podrobnosti o nastavovaní položiek pozri
na str. 45.
Stlačením ?/1 zapnite receiver.
3
Nastavte úroveň hlasitosti a vyváženie
jednotlivých reproduktorov v Menu
LEVEL tak, aby v pozícii počúvania
zaznel testovací tón z každého
reproduktora rovnako.
Podrobnosti o nastaveniach v Menu
LEVEL pozri na str. 42.
Rady
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete
nastaviť súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–
na DO, alebo otáčajte ovládačom MASTER
VOLUME –/+ na receiveri.
4
22SK
Po nastavení opätovne stlačte TEST TONE.
Reprodukcia testovacieho tónu sa zruší.
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_05-23_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 23 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Reprodukcia testovacieho tónu
len zo zvoleného reproduktora
Začíname
Nastavte “T. TONE” v Menu LEVEL na “FIX”
(str. 42). Testovací tón bude reprodukovaný len
zvoleným reproduktorom.
Detailnejšie nastavenie
Testovací tón alebo zdroj vstupného signálu
môže zaznievať postupne z dvoch reproduktorov
súčasne, čo umožní medzi takýmito dvomi
reproduktormi nastaviť vyváženie a úroveň
hlasitosti.
Nastavte “MENU XXX” v Menu CUSTOMIZE
na “MENU EXP.” (str. 44). Potom zvoľte
dvojicu reproduktorov, ktoré chcete nastavovať
pomocou “P.NOISE” alebo “P.AUDIO”
v Menu LEVEL (str. 46).
Poznámky
• Testovací tón nezaznieva, keď je receiver nastavený
v režime ANALOG DIRECT alebo MULTI CH IN.
• Všetky tieto nastavenia môžete vykonať aj pomocou
predného panela zariadenia, prostredníctvom Menu
LEVEL (keď zaznieva testovací tón, receiver
sa prepne do Menu LEVEL automaticky),
odporúčame vám však nastavenia úrovne hlasitosti
reproduktorov vykonať postupom uvedeným vyššie
z pozície počúvania pomocou DO.
23SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 24 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Vypnutie zvuku
Zosilňovač
Výber zariadenia
1
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
zdroj vstupného signálu.
Indikácia pre zvolený vstup (zdroj
vstupného signálu) sa zobrazí na displeji.
Pre výber
Displej
VCR
VIDEO 1 alebo
VIDEO 2
Video prehrávača (hry)
VIDEO 3
DVD prehrávača
DVD
Sat. prijímača
TV/SAT
MD/Kazetového decku
MD/TAPE
Super Audio CD/CD
prehrávača
SA-CD/CD
Vstavaného tunera (FM)
FM frekvencia
Vstavaného tunera (AM)
AM frekvencia
Stlačte MUTING na DO.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING na DO.
• Vypnete zariadenie.
• Zvýšite hlasitosť.
Používanie slúchadiel
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES.
• Po pripojení slúchadiel sa reprodukcia zvuku
z reproduktorov automaticky preruší
a na displeji sa nerozsvecuje “SP A” a “SP B”.
• Ak sú pripojené slúchadlá, dostupné budú
len nasledovné zvukové polia (str. 38).
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
– HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Vstavaného tunera (DAB) Označenie zložky
DAB služby*
Gramofónu
PHONO
* Ak ste neregistrovali položky vysielania
(zložky služby) pred zvolením zdroja signálu
DAB otáčaním INPUT SELECTOR, na displeji
sa krátko zobrazí “DAB TUNE”, potom
sa zobrazí “DAB _ _ _ _”.
Potom bude na displeji rolovať hlásenie
“PLEASE RUN DAB SCAN FOR DAB
STATION”. V takomto prípade vykonajte
postup DAB INITIAL SCAN (str. 27).
2
Zapnite pripojené zariadenie a spustite
prehrávanie.
Poznámka
Ak zvolíte nejaké video zariadenie, nastavte
video vstup na TVP tak, aby sa zobrazil obraz
zo zvoleného video zariadenia.
3
Otáčaním MASTER VOLUME –/+
nastavte hlasitosť.
Poznámka
Za účelom ochrany pred poškodením
reproduktorov znížte pred vypnutím receivera
hlasitosť na minimálnu úroveň.
24SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 25 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Počúvanie
multikanálového zvuku
— MULTI CH IN
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM a AM
(pozri str. 14).
Rada
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
nasledovnú tabuľku. Podrobnosti o regionálnych
kódoch pozri na str. 2.
Stlačte MULTI CH IN.
Regionálny kód
FM
AM
Opätovným stlačením funkciu MULTI CH IN
zrušíte.
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Keď nie je pripojený stredový
reproduktor alebo subwoofer
Automatické ladenie
Ak ste v ponuke SPEAKER SETUP (str. 19)
nastavili stredový reproduktor na “NO” alebo
“MIX”, prípadne subwoofer na “NO”
a aktivujete zdroj MULTI CH IN, bude ľavý
a pravý predný reproduktor reprodukovať
analógový zvuk stredového reproduktora alebo
subwoofera.
Ak nepoznáte presnú frekvenciu požadovanej
stanice, receiver dokáže sám naladiť všetky
dostupné stanice v danej oblasti.
1
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stlačte TUNING + alebo TUNING –.
Stlačením TUNING + sa vyhľadáva
smerom nahor a stlačením TUNING –
sa vyhľadáva smerom nadol.
Vyhľadávanie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Keď sa rozsvieti indikátor
MULTI CHANNEL DECODING
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
sa rozsvieti, keď receiver dekóduje signály
zaznamenané v multikanálovom formáte.
Tento indikátor sa však nerozsvieti, ak je
nastavený režim 2CH STEREO.
Zosilňovač
Môžete zvoliť priame počúvanie zdroja signálu
pripojeného do konektorov MULTI CH IN.
Takto sa umožní počúvanie vysokokvalitných
analógových zdrojov signálu, ako napr. DVD
alebo Super Audio CD disk. Pozri tiež “D.PWR
XXX” (str. 45).
Ak je zvolené MULTI CH IN, nie je možné
používať ekvalizér a zvukové pole.
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Ak je FM stereo príjem nekvalitný
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “STEREO”, zvoľte monofonický zvuk,
aby bol zvuk kvalitnejší.
1
2
3
Stláčaním MAIN MENU zvoľte “TUNER”.
Otáčaním MENU zvoľte “FM AUTO”.
Otáčaním –/+ zvoľte “FM MONO”.
FM príjem sa prepne do monofonického
režimu.
Rada
Príjem síce nebude stereofonický, ale bude kvalitnejší.
Stereo režim obnovíte zvolením “FM AUTO” v kroku 3.
pokračovanie
25SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 26 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Priame ladenie
Môžete priamo zadať frekvenciu požadovanej
stanice. Na nastavovanie použite diaľkové
ovládanie.
1
Stláčaním TUNER prepnite pásmo FM
alebo AM.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
Rada
Môžete tiež používať INPUT SELECTOR
na receiveri.
2
3
Stlačte D.TUNING.
Automatické uloženie
FM staníc
— AUTOBETICAL
Pomocou tejto funkcie môžete automaticky uložiť
až 30 FM a FM RDS staníc v abecednom poradí
bez opakovania staníc. Navyše sa do pamäte
ukladajú len stanice s najkvalitnejším signálom.
Ak chcete FM alebo AM stanice ukladať
do pamäte jednotlivo, pozri časť “Uloženie
rozhlasových staníc” (str. 28). Na nastavenie
použite tlačidlá na receiveri.
Číselnými tlačidlami zadajte frekvenciu
stanice.
Poznámka
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Stlačte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Stlačte 1 b 3 b 5 b 0
Ak ste naladili AM stanicu, nastavte
AM anténu do polohy, v ktorej je najlepší
príjem.
1
2
Ak nie je možné stanicu naladiť
a na displeji bliká zadaná
frekvencia
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte krok 3. Ak číslice stále blikajú,
frekvencia sa vo vašej oblasti nepoužíva.
Za účelom ochrany pred poškodením reproduktorov
znížte pred použitím funkcie AUTOBETICAL
hlasitosť na minimálnu úroveň.
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Pridržte zatlačené MEMORY/ENTER
a súčasným stlačením ?/1 receiver
opäť zapnite.
Na displeji sa zobrazí “AUTO-BETICAL
SELECT” a receiver vyhľadá a uloží všetky
dostupné FM a FM RDS stanice v pásme
FM.
Pri staniciach RDS receiver najskôr
vyhľadá vysielače, vysielajúce tú istú
stanicu a potom uloží ten vysielač, ktorý má
najlepší signál. Zvolené RDS stanice
sú abecedne usporiadané podľa názvu ich
programovej služby. Potom každej stanici
receiver priradí dvojmiestny kód,
pod ktorým budú uložené. Podrobnosti
o funkcii RDS pozri na str. 29.
Bežným FM staniciam je taktiež priradený
2-miestny kód a uložia sa za RDS stanice.
Po ukončení sa na displeji krátko zobrazí
“FINISH” a receiver sa prepne
do štandardného režimu.
Poznámky
• Počas tejto operácie nestláčajte okrem tlačidla ?/1
žiadne tlačidlá na receiveri ani na diaľkovom ovládaní.
• Ak sa presťahujete do inej oblasti, zopakujte postup
uloženia staníc znova.
• Podrobnosti o vyvolaní uložených staníc pozri v časti
“Vyvolanie uložených staníc” (str. 28).
• Ak po uložení staníc premiestnite anténu, uložené
nastavenia už nemusia byť aktuálne. Ak k tomu
dôjde, zopakovaním postupu uložte stanice nanovo.
26SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 27 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Pred príjmom DAB staníc
Príjem DAB vysielania
— DAB INITIAL SCAN
Automatické ladenie
1
2
3
4
1
Naladí sa naposledy naladená stanica.
Ak zvolíte DAB, na displeji sa počas
zhromažďovania DAB údajov receiverom
zobrazuje “DAB TUNE”. Vyčkajte, kým
toto hlásenie nezmizne.
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
zdroj vstupného signálu DAB.
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“TUNER”.
Otáčaním MENU zvoľte “DAB SCAN”.
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo DAB.
2
Zosilňovač
Pred príjmom DAB staníc musíte zaregistrovať
položky vysielania (zložky služby), aby ich
DAB tuner dokázal prijímať procesom DAB
Initialization Scan.
Stláčaním TUNING + alebo TUNING –
zvoľte požadovanú DAB stanicu.
Stlačte MEMORY/ENTER.
Poznámky
Na displeji sa zobrazí “SCAN ON”
a receiver vyhľadá a uloží všetky dostupné
zložky DAB vysielania a zaregistruje ich
do DAB tunera.
Po ukončení sa na displeji krátko zobrazí
“FINISH” a receiver sa prepne
do štandardného režimu.
• Keď ladíte DAB stanicu, kým bude počuť zvuk, môže
uplynúť pár sekúnd.
• Pred príjmom DAB staníc musíte dokončiť proces
DAB INITIAL SCAN (str. 27).
• Uložte požadované DAB stanice, aby ste ich mohli
voliť dodávaným DO. Podrobnosti pozri v časti
“Uloženie rozhlasových staníc” (str. 28).
Poznámky
• Ak ste neregistrovali položky vysielania (zložky
služby) pred zvolením zdroja signálu DAB otáčaním
INPUT SELECTOR, na displeji sa krátko zobrazí
“DAB TUNE”, potom sa zobrazí “DAB _ _ _ _”.
Potom bude na displeji rolovať hlásenie “PLEASE
RUN DAB SCAN FOR DAB STATION”.
V takomto prípade vykonajte postup DAB INITIAL
SCAN (str. 27).
• Počas operácie DAB INITIAL SCAN nestláčajte
okrem tlačidla ?/1 žiadne tlačidlá na receiveri
ani na diaľkovom ovládaní.
• Ak sa presťahujete do inej oblasti, zopakujte postup
uloženia staníc znova.
• Pri tejto operácii nevzniknú žiadne predvoľby.
• Pri tejto operácii sa vymažú všetky už uložené
predvoľby.
• Podrobnosti o predvoľbách pozri v časti “Uloženie
rozhlasových staníc” na str. 28.
27SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 28 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť môžete až 30 DAB staníc a 30 staníc
v pásmach FM alebo AM. Potom si môžete
jednoducho vyvolať stanice, ktoré najčastejšie
počúvate.
5
Znova stlačte MEMORY/ENTER.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo
predvoľby.
Ak indikácia “MEMORY” zmizne pred
stlačením MEMORY/ENTER, zopakujte
postup od kroku 3.
6
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 2 až 5.
Poznámky
Uloženie rozhlasových staníc
1
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo DAB, FM alebo AM.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
Ak zvolíte DAB, na displeji sa počas
zhromažďovania DAB údajov receiverom
zobrazuje “DAB TUNE”. Vyčkajte, kým
toto hlásenie nezmizne.
2
3
Vyvolanie uložených staníc
1
Pomocou automatického ladenia
(str. 25, 27) alebo priameho ladenia
(len FM/AM stanice) (str. 26) nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
Stláčaním PRESET TUNING + alebo
PRESET TUNING – zvoľte číslo
predvoľby, pod ktoré sa stanica uloží.
Po každom stlačení tlačidla sa zvolí jedna
stanica (číslo predvoľby) v príslušnom
poradí a smere nasledovne:
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo DAB, FM alebo AM.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
Ak zvolíte DAB, na displeji sa počas
zhromažďovania DAB údajov receiverom
zobrazuje “DAB TUNE”. Vyčkajte, kým
toto hlásenie nezmizne.
Stlačte MEMORY/ENTER.
Na displeji sa na pár sekúnd zobrazí
indikácia “MEMORY”. Skôr ako sa
indikácia vypne, vykonajte kroky 4 až 5.
4
• Ak uložíte DAB alebo RDS stanicu, ktorá vysiela
informáciu o názve stanice, pod predvoľbu
sa automaticky uloží jej názov.
• Pri procese DAB INITIAL SCAN sa vymažú všetky
uložené DAB predvoľby.
2
Stláčaním PRESET TUNING + alebo
PRESET TUNING – zvoľte požadované
číslo predvoľby s uloženou stanicou.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
Len pásma FM/AM.
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
Len pásma FM/AM.
tC0y...yC2yC1T
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Len DAB stanice.
Len DAB stanice.
tD1yD2y...yD0yE1yE2y...yE0T
tD1yD2y...yD0yE1yE2y...yE0T
tF0y...yF2yF1T
Ak indikácia “MEMORY” zmizne pred
zadaním čísla predvoľby, zopakujte postup
od kroku 3.
tF0y...yF2yF1T
Rada
Ak ste neuložili žiadne DAB stanice, po stlačení
PRESET TUNING + alebo PRESET TUNING – bude
na displeji rolovať “DAB NO PRESET”.
Rada
Číslo predvoľby je tiež možné zvoliť diaľkovým
ovládaním. Stláčaním SHIFT zvoľte pamäťovú
skupinu (A, B alebo C pre pásma FM/AM a D, E
alebo F pre DAB stanice) a číselnými tlačidlami
zvoľte číslo predvoľby.
28SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 29 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Pomocou DO
Stláčaním TUNER zvoľte pásmo DAB, FM
alebo AM.
2
Stláčaním PRESET/CH/D.SKIP +/– zvoľte
požadovanú uloženú stanicu (predvoľbu).
Priame vyvolanie uloženej
stanice
Stlačte číselné tlačidlá na DO.
Vyvolá sa stanica uložená pod zadaným číslom
v aktuálnej pamäťovej skupine. Stláčaním
SHIFT na DO prepínate pamäťovú skupinu.
Poznámky
• Ak ladíte DAB stanicu, nezvyšujte príliš hlasitosť
receivera. Keďže DAB vysielanie disponuje širokým
dynamickým rozsahom, môže sa poškodiť váš sluch
alebo reproduktory receivera.
• Keď ladíte DAB stanicu, kým bude počuť zvuk, môže
uplynúť pár sekúnd.
Radio Data System (RDS)
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Môžete tiež zobraziť RDS informácie.
Poznámky
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Zosilňovač
1
Príjem RDS vysielania
Pomocou automatického ladenia (str. 25),
priameho ladenia (str. 26) alebo vyvolania
uložených staníc (str. 28) jednoducho
zvoľte stanicu z pásma FM.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
Zobrazenie RDS informácií
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia PTY
(Program Type - typ programu)a) t Indikácia
Radio Textb) t Indikácia aktuálneho času
(24-hodinový cyklus) t Aktuálne aplikované
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
a)
b)
Typ prijímaného programu (pozri str. 30).
Textové správy vysielané RDS stanicou.
pokračovanie
29SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 30 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Poznámky
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení, na displeji
bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov, bude
na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “NO XXXX”
(napr. “NO TEXT”).
Indikácia PTY
Popis
(Program Type typ programu)
RELIGION
Náboženské programy
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
TRAVEL
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA.
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
Popis typov programov
pre DAB a FM RDS vysielanie
Indikácia PTY
Popis
(Program Type typ programu)
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
NEWS
Správy
AFFAIRS
Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
OLDIES
Evergreeny (staré hity)
FOLK M
Ľudová hudba
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
DOCUMENT
Dokumentárne programy
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
INFO
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
SCIENCE
Programy o prírodných vedách
a technológiách
VARIED
Ďalšie typy programov,
napr. rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
EASY M
Nenáročná hudba
LIGHT M
Vážna hudba, inštrumentálna,
vokálna a zborová
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba, ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
30SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 31 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
e)
Zmena zobrazení
na displeji
Poznámka
Ak sa na displeji zobrazí “STEREO”, aktuálny
program sa vysiela v režime Stereo/Zosilnené
(intenzita) stereo.
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálne zvolené zvukové
pole atď.
Zosilňovač
Zmena zobrazení na displeji
Zobrazí sa kvalita zvuku DAB stanice.
Počas príjmu informácie o kvalite zvuku
sa zobrazuje “Q. _ _ _”.
Stláčajte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
Indexový názov zdroja signálua) t Zvolený
zdroj signálu t Aktuálne aplikované zvukové
pole t Úroveň hlasitosti
Pri ladení FM/AM staníc
Názov staniceb) alebo indexový
názov
predvoľbya) t Frekvencia t Indikácia PTY
(Program Type - typ programu)b) t Indikácia
Radio Textb) t Indikácia aktuálneho času
(24-hodinový cyklus)b) t Aktuálne aplikované
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
Pri ladení DAB stanice
Označenie zložky služby t Frekvencia t
Indikácia PTY (Program Type - typ programu)
t Dynamické označenie t Indikácia
aktuálneho času (24-hodinový cyklus)c) t
Označenie kanála t Audio informácied) t
Kvalita signálue) t Aktuálne aplikované
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
a)
b)
c)
d)
Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj signálu) alebo uloženú
stanicu pomenovali (str. 47). Indexový názov
sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery,
alebo je názov totožný s názvom zdroja vstupného
signálu.
Len počas príjmu RDS signálu (str. 29).
Informácia o čase zobrazená na displeji je vysielaná
DAB stanicou. Ak je stanica vysielaná z oblasti
s iným časovým pásmom, zobrazený čas nemusí byť
správny.
Počas príjmu informácie o čase sa zobrazuje
“– –H – –M”.
Zobrazujú sa audio informácie o dátovom toku
(32 kb/s - 256 kb/s), type signálu (stereo, dual,
mono) a type vzorkovania (F: 48 kHz, H: 24 kHz).
Príklad: 128K S F
31SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 32 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Indikátory na displeji
1
2
SW
LFE
3
4
5
6
7
SP A ; DIGITAL EX ; PRO LOGIC IIx DTS-ES
SP B SLEEP OPT COAX
96/24
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
qg
qf qd
B LFE: Rozsvieti sa pri prehrávaní disku, ktorý
obsahuje kanál LFE (Low Frequency Effect)
a zvuk kanálu LFE je práve reprodukovaný.
C SP A/SP B: Rozsvieti sa podľa používaných
predných reproduktorov (A alebo B). Nesvieti,
ak sú reproduktory vypnuté, alebo sú
pripojené slúchadlá.
D ; DIGITAL EX: Indikátor “; DIGITAL”
svieti, keď zariadenie dekóduje signály
zaznamenané vo formáte Dolby Digital.
Indikátor “; DIGITAL EX” svieti, keď
zariadenie dekóduje signály zaznamenané
vo formáte Dolby Digital EX.
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital
musia byť vykonané digitálne prepojenia
a INPUT MODE nesmie byť nastavené
na “ANALOG” (str. 41).
9
NEO:6
RDS MEMORY
D.RANGE EQ STEREOMONO DIRECT
qs
qh
A SW: Rozsvieti sa, ak je výber pre subwoofer
nastavený na “YES” (str. 19) a audio signál
je vyvedený na výstup z konektora
SUB WOOFER. Indikátor nesvieti v režime
2CH STEREO.
8
qa
q;
E ; PRO LOGIC IIx: “; PRO LOGIC”
sa rozsvieti vtedy, keď receiver aplikuje
spracovanie Pro Logic na dvojkanálové
signály pre výstup zo stredového a surround
kanálov. “; PRO LOGIC II” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania dekodérom Pro Logic
II Movie/Music/Game (Film/Hudba/Hry).
“; PRO LOGIC IIx” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania dekodérom Pro Logic
IIx Movie/Music/Game (Film/Hudba/Hry).
Ani jeden indikátor sa však nerozsvieti, ak sú
stredový a surround reproduktory nastavené
na “NO” a tlačidlom A.F.D. je zvolené nejaké
zvukové pole.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic IIx nepracuje pri
signáloch formátu DTS a signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: “DTS” svieti, keď sú na
vstupe signály DTS. “DTS-ES” svieti, keď
sú na vstupe signály DTS-ES. “DTS 96/24”
svieti, keď zariadenie dekóduje signály
zaznamenané vo formáte DTS 96 kHz/24 bit.
Poznámka
Pri prehrávaní DTS diskov vykonajte digitálne
prepojenia a vstupný režim (INPUT MODE)
nenastavujte na “ANALOG” (str. 41).
G NEO:6: Svieti, keď je aktívny režim
dekódovania systémom DTS Neo:6 Cinema/
Music (Film/Hudba).
H Indikátory pre tuner: Rozsvecujú sa,
keď receiver ladí rozhlasové stanice atď.
Prevádzku tunera pozri na str. 25 – 30.
I DIRECT: Rozsvieti sa, ak je aktivovaná
funkcia ANALOG DIRECT.
32SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_24-33_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 33 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Zosilňovač
J Indikátory predvolieb: Rozsvecujú sa,
keď receiver prijíma uložené rozhlasové
stanice (predvoľby). Ak ste neuložili stanicu,
ktorú práve počúvate, pri FM/AM staniciach
sa zobrazí A, B alebo C a pri DAB staniciach
sa zobrazí D, E alebo F. Podrobnosti
o ukladaní staníc pozri na str. 28.
K EQ: Rozsvieti sa, keď je aktívny ekvalizér.
L D.RANGE: Rozsvieti sa, keď je aktivovaná
kompresia dynamického rozsahu (str. 46).
M COAX: Rozsvieti sa, ak digitálny signál
vstupuje cez konektor COAXIAL, alebo keď
je INPUT MODE nastavené na “COAX IN”
(str. 41).
N OPT: Rozsvieti sa, ak digitálny signál
vstupuje cez konektor OPTICAL, alebo keď
je INPUT MODE nastavené na “OPT IN”
(str. 41).
O SLEEP: Rozsvieti sa, keď je aktivovaný
časovač.
P Indikátory prehrávaných kanálov:
Písmená (L, C, R atď.) indikujú práve
prehrávaný kanál. Políčka okolo písmen
znázorňujú spôsob reprodukcie po zmixovaní
(založenom na nastavení reproduktorov)
zdroja vstupného signálu receiverom.
L (Predný ľavý), R (Predný pravý),
C (Stredový (monofonický)), SL (Surround
ľavý), SR (Surround pravý), S (Surround
(monofonický alebo priestorové zložky
dosiahnuté spracovaním Pro Logic)),
SB (Surround zadný (surround zadné zložky
dosiahnuté 6.1-kanálovým dekódovaním)),
SBL (Surround zadný ľavý), SBR (Surround
zadný pravý).
Príklad:
Formát záznamu (Predný/Surround): 3/2
Výstupný kanál: Keď je veľkosť surround
reproduktorov nastavená na “NO”
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
33SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_34-40_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 34 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Priestorový zvuk
Počúvanie len cez predné
reproduktory
V tomto režime je zvuk reprodukovaný
len ľavým a pravým predným reproduktorom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
Počúvanie analógového zvuku
(ANALOG DIRECT)
Zvuk môžete počúvať bez úprav ekvalizérom
a surround efektom. Táto funkcia umožňuje
počúvanie analógových zdrojov signálu
vo vysokej kvalite. Pozri tiež “D.PWR XXX”
na str. 45.
Počas používania tejto funkcie je možné nastaviť
len hlasitosť a vyváženie predných reproduktorov.
1
Počúvanie 2-kanálových
zdrojov stereo zvuku
(2CH STEREO)
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové zdroje
bez spracovania zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa zmixujú
do 2 kanálov.
Stlačte 2CH.
Zobrazí sa “2CH ST.” a receiver sa prepne
do režimu 2CH STEREO.
Poznámka
2
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
zdroj vstupného signálu, ktorý chcete
počúvať analógovo.
Stlačte DIRECT.
Na displeji sa zobrazí “A. DIRECT”
a reprodukuje sa analógový zvuk.
Opätovným stlačením funkciu ANALOG
DIRECT zrušíte.
Poznámky
• Táto funkcia sa zruší, ak zvolíte ľubovoľné zvukové
pole (str. 34 – 38).
• Keď je táto funkcia aktivovaná, nie je možné
používať testovací tón.
V režime 2CH STEREO nie je zo subwoofera
reprodukovaný zvuk. Pre počúvanie 2-kanálových
(stereo) zvukových zdrojov z predných reproduktorov
(ľavý/pravý) a subwoofera nastavte režim A.F.D.
na “A.F.D. AUTO”.
34SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_34-40_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 35 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Počúvanie zvuku
vo vysokej kvalite
— AUTO FORMAT DIRECT
Režim A.F.D.
(Displej)
Režim dekódovania
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Podľa kódovania
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
Tento režim automaticky zistí typ vstupného
zvukového signálu (Dolby Digital, DTS alebo
štandardné 2-kanálové stereo atď.), a ak je to
potrebné, vykoná príslušné dekódovanie. Tento
režim reprodukuje zvuk tak, ako bol nahraný/
kódovaný bez akýchkoľvek surround efektov.
Ak však záznam neobsahuje nízkofrekvenčné
signály (Dolby Digital LFE atď.), bude
sa generovať nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera.
Stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
Priestorový zvuk
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožní
zvolenie príslušného režimu dekódovania pre
zvuk.
Automatické dekódovanie
vstupného zvukového signálu
Receiver automaticky zistí typ vstupného
zvukového signálu, a ak je to potrebné, vykoná
príslušné dekódovanie.
Rada
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
Vo väčšine prípadov režim “A.F.D. AUTO” vykoná
najvhodnejšie dekódovanie. Môžete použiť režim
SURR BACK DECODING (str. 39), aby sa vstupný
signál prispôsobil preferovanému režimu.
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
pokračovanie
35SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_34-40_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 36 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Počúvanie stereo zvuku
v multikanálovom režime
(režim dekódovania 2 kanálov)
Funkcia vám umožní špecifikovať typ
dekódovania pre 2-kanálové zdroje signálu.
Pomocou systému Dolby Pro Logic II dokáže
receiver reprodukovať 2-kanálové (stereo)
zdroje signálu cez 5 kanálov, systémom Dolby
Pro Logic IIx cez 7 kanálov, systémom DTS
Neo:6 cez 6 kanálov, alebo systémom Dolby Pro
Logic cez 4 kanály. Zdroje signálu DTS 2CH
však nie sú dekódované systémom DTS Neo:6;
reprodukujú sa cez 2 kanály.
Stláčaním A.F.D. zvoľte režim dekódovania
2 kanálov.
Zvolený režim dekódovania bude indikovaný
na displeji.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic. Zdroj
signálu s 2 kanálmi sa rozkóduje do 4.1 kanálov.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
filmu. Nastavenie je ideálne pre filmy kódované
systémom Dolby Surround. Okrem toho je možné
v tomto režime reprodukovať 5.1-kanálový zvuk
pri sledovaní videokaziet so starými filmami alebo
s dabingom.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic IIx nepracuje pri
signáloch formátu DTS a signáloch so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Cinema pre režim
filmu.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Music pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné stereo
zdroje signálu, akými sú napr. CD disky.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Reprodukcia 2-kanálového (ľavý/pravý kanál) zvuku
zo všetkých reproduktorov. V závislosti od nastavenia
reproduktorov sa zvuk nemusí z reproduktorov
reprodukovať.
Ak pripojíte subwoofer
Ak je audio signál 2-kanálový (stereo), alebo
ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné signály,
bude sa generovať nízkofrekvenčný signál pre
výstup do subwoofera. Nízkofrekvenčný signál sa
však nebude generovať, ak sú všetky reproduktory
nastavené na “LARGE” a je zvolený režim
“NEO6 CIN” alebo “NEO6 MUS”.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné stereo
zdroje signálu, akými sú napr. CD disky.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hier. Nastavenie je ideálne pre videohry.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
filmu. Nastavenie rozšíri režimy Dolby Pro Logic II
Movie alebo Dolby Digital 5.1 na 7.1 oddelených
kanálov.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hudby. Nastavenie distribuuje prenikavé “zadné”
efekty do všetkých surround reproduktorov.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hier. Nastavenie distribuuje mohutné signály špeciálnych
efektov rovnomerne do surround reproduktorov.
36SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_34-40_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 37 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Výber zvukového poľa
x V. M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
DCS
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru skutočných
surround reproduktorov.
Výber zvukového poľa pre filmy
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
Stláčaním MOVIE zvoľte požadované
zvukové pole.
Režimy CINEMA STUDIO EX sú ideálne
pre sledovanie filmového záznamu so zvukom
kódovaným v multikanálovom formáte
(napr. DVD disky). Môžete reprodukovať
zvukové charakteristiky dabingového štúdia Sony
Pictures Entertainment v domácom prostredí.
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
pozostávajú z nasledovných 3 prvkov.
• Virtual Multi Dimension
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru
skutočných surround reproduktorov.
• Screen Depth Matching
Vytvorenie dojmu, že vo filme je zvuk
reprodukovaný priamo z vnútra TV
obrazovky (podobne ako v kinosále).
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukcia dozvukov typických pre kinosálu.
V zvukových poliach CINEMA STUDIO EX
sú všetky tieto prvky využívané súčasne.
Zvolené zvukové pole bude indikované
na displeji.
Zvukové pole
Displej
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DCS
V. M. DIM
DCS (Digital Cinema Sound)
Zvukové polia označené značkou DCS
využívajú technológiu DCS.
DCS je koncepčný názov pre surround
technológiu určenú pre domáce kino vyvinutú
spoločnosťou Sony. DCS využíva na reprodukciu
zvukových charakteristík reálne nasnímaných
vo filmových štúdiách v Hollywoode technológiu
DSP (Digital Signal Processor).
Keďže je možná maximálne účinná reprodukcia
určujúceho “spojeného vizuálneho
a zvukového” efektu v domácom prostredí,
môžete si k plnej spokojnosti v pohodlí domova
vychutnávať silné filmové efekty.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Priestorový zvuk
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov na receiveri môžete získať priestorový
zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho
domova umožnia zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností.
Reprodukcia zvukových charakteristík filmovacieho
štúdia Sony Pictures Entertainment. Režim je ideálny
pre sledovanie muzikálov alebo klasických filmov,
ktoré v zvukovej stope obsahujú množstvo hudby.
Poznámky
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signále.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré vytvárajú
virtuálne reproduktory, nebudete schopný zachytiť
zvuk vychádzajúci priamo zo skutočných surround
reproduktorov.
Reprodukcia zvukových charakteristík klasického
“Cary Grant Theater” produkčného filmového štúdia
Sony Pictures Entertainment. Štandardný režim,
vhodný pre sledovanie väčšiny filmov.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného
štúdia “Kim Novak Theater” Sony Pictures
Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie sci-fi
a akčných filmov, ktoré obsahujú množstvo
zvukových efektov.
pokračovanie
37SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_34-40_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 38 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Výber zvukového poľa
pre hudbu
Opakovaným stláčaním MUSIC zvoľte
požadované zvukové pole.
Vypnutie surround efektu
Stlačením 2CH zvoľte “2CH ST.”, alebo
stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
Rada
HALL
Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu je
označený na jeho obale.
–
: Disky Dolby Digital
–
: Záznam kódovaný vo formáte Dolby
Surround
–
: Záznam kódovaný vo formáte DTS
JAZZ CLUB
JAZZ
Poznámky
LIVE CONCERT
CONCERT
Zvolené zvukové pole bude indikované
na displeji.
Zvukové pole
Displej
HALL
x HALL
Reprodukcia s akustikou typickou pre klasickú
koncertnú sálu.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
Po pripojení slúchadiel
Môžete si zvoliť len z nasledovných zvukových
polí.
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
• Keď zvolíte jedno z nasledovných zvukových polí,
subwoofer nebude reprodukovať žiadny zvuk, ak je
veľkosť všetkých reproduktorov v Menu SPEAKER
SETUP nastavená na “LARGE”. Subwoofer však
bude reprodukovať zvuk, ak digitálny vstupný signál
obsahuje signály LFE (Low Frequency Effect
- Nízkofrekvenčný efekt), alebo ak sú predné,
stredový alebo surround reproduktory nastavené
na “SMALL”.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Reprodukuje sa 2-kanálový (stereo) zvuk. Štandardné
2-kanálové (stereo) zvukové zdroje bez spracovania
zvukovým poľom a multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
x HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
Reprodukcia analógových signálov bez spracovania
ekvalizérom, zvukovým poľom atď.
x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
Na výstupe z konektorov je analógový signál
pre predné kanály.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Umožňuje počúvať efekt typický pre kinosály
pri počúvaní cez stereo slúchadlá.
Poznámka
Ak pripojíte slúchadlá, keď je aktívne zvukové pole,
systém sa automaticky prepne do režimu
HEADPHONE 2CH, ak používate zvukové pole
zvolené tlačidlom 2CH alebo A.F.D., alebo do režimu
HEADPHONE THEATER, ak používate zvukové
pole zvolené tlačidlom MOVIE alebo MUSIC.
38SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_34-40_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 39 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Výber režimu dekódovania
pre surround zadný kanál
— SURR BACK DECODING
Priestorový zvuk
Funkcia umožňuje výber režimu dekódovania
pre surround zadné signály multikanálového
vstupného toku.
Dekódovaním surround zadného signálu DVD
programov (atď.) zaznamenaných vo formáte
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1 atď. môžete reprodukovať surround
zvuk presne podľa predstáv tvorcov filmu.
Stláčaním SURR BACK DECODING zvoľte
režim dekódovania pre surround zadný
kanál.
Na displeji sa zobrazí “SB XXXX”.
Podrobnosti pozri v časti “Spôsob výberu
režimu dekódovania pre surround zadný kanál”
na str. 40.
Rada
Režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete
zvoliť aj pomocou “SB XXXX” v ponuke
CUSTOMIZE (str. 44).
Poznámky
• Režim dekódovania pre surround zadný kanál
môžete zvoliť len vtedy, ak používate zvukové pole
zvolené tlačidlom A.F.D. (okrem režimu Dolby Pro
Logic IIx) (str. 35).
• Režim dekódovania pre surround zadný kanál nie je
možné zvoliť, ak je zvolené MULTI CH IN, alebo
ak sú pripojené slúchadlá.
pokračovanie
39SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_34-40_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 40 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Spôsob výberu režimu dekódovania pre surround zadný kanál
Požadovaný režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete zvoliť podľa vstupného toku.
Ak zvolíte “SB AUTO”
Ak vstupný tok obsahuje 6.1-kanálovú dekódovaciu informáciua), za účelom dekódovania surround
zadného kanála sa aplikuje príslušný dekodér.
Vstupný tok
Výstupný kanál
Aplikovaný dekodér pre surround zadný kanál
Dolby Digital 5.1
5.1e)
––
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix (maticový) dekodér podporujúci formát Dolby
Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
––
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrix dekodér
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete dekodér
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Pro Logic IIx
Ak zvolíte “SB ON”
Pre dekódovanie zadného surround kanála sa bez ohľadu na 6.1-kanálovú dekódovaciu informáciua)
aplikuje systém Dolby Digital EX, ak je výstupný signál 6.1-kanálový a systém Dolby Digital EX alebo
Dolby Pro Logic, ak je výstupný signál 7.1-kanálový.
Vstupný tok
Výstupný kanál
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
6.1e)
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
6.1e)
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Pro Logic IIx
DTS 5.1
DTS-ES Matrix 6.1
c)
Aplikovaný dekodér pre surround zadný kanál
Ak zvolíte “SB OFF”
Dekódovanie pre surround zadný kanál sa nevykoná.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanálová dekódovacia informácia je údaj uložený v zázname, napr. na DVD diskoch.
Dolby Digital DVD disk obsahujúci informáciu Surround EX. Web stránka spoločnosti Dolby Corporation
vám pomôže pri identifikácii filmov Surround EX.
Záznam kódovaný s označujúcou informáciou obsahuje Surround EX aj 5.1-kanálové signály.
Záznam kódovaný s 5.1-kanálovými signálmi a rozšíreným tokom vytvoreným pre konverziu týchto signálov
do 6.1 oddelených kanálov. Oddelené 6.1-kanálové signály sú špecifické pre DVD disky a nepoužívajú
sa v kinosálach.
Keď pripojíte dva surround zadné reproduktory, výstupný signál bude 7.1-kanálový.
Poznámka
V režime Dolby Digital EX nemusí byť počuť zvuk zo surround zadného reproduktora. Niektoré disky neobsahujú
informáciu Dolby Digital EX, aj keď sa na obale nachádzajú logá Dolby Digital EX. V takomto prípade zvoľte “SB ON”.
40SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_41-46_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 41 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Pokročilejšie nastavenia
Priradenie zložkového
video vstupu
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
1
2
3
4
5
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“CUSTOM”.
Otáčaním MENU zvoľte “COMP. V. A.”.
Stlačte MEMORY/ENTER.
Otáčaním MENU zvoľte zložkový video
vstup, ktorý chcete priradiť.
— INPUT MODE
Pre zdroje signálu vybavené vstupnými
digitálnymi audio konektormi môžete prepínať
vstupný zvukový režim.
1
2
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
zdroj vstupného signálu.
Stláčaním INPUT MODE zvoľte vstupný
zvukový režim.
Zvolený vstupný zvukový režim bude
indikovaný na displeji.
Vstupné zvukové režimy
Otáčaním –/+ zvoľte požadovaný vstup,
ktorému chcete priradiť vstupné
zložkové video konektory zvolené
v kroku 4.
x AUTO IN
Vstupy dostupné pre priraďovanie sa líšia
v závislosti od zložkových video vstupov.
Podrobnosti pozri v časti “Dostupné video
vstupy pre jednotlivé zložkové video
vstupy”.
x COAX IN
Dostupné video vstupy pre
jednotlivé zložkové video vstupy
Počiatočné nastavenia sú podčiarknuté.
(Priraditeľné zložkové
video vstupy)
Voliteľné video vstupy
Displej
DVD - VD1
DVD - VD2
DVD - VD3
DVD - DVD
(TV/SAT)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
TV/SAT
Zvolenie priority pre digitálne signály, ak sú na vstupe
analógové aj digitálne signály. Ak nie sú na vstupe
digitálne signály, zvolia sa analógové signály.
Aktivovanie digitálnych audio signálov vstupujúcich
do vstupného konektora DIGITAL COAXIAL.
x OPT IN
Aktivovanie digitálnych audio signálov vstupujúcich
do vstupných konektorov DIGITAL OPTICAL.
x ANALOG
Aktivovanie analógových audio signálov vstupujúcich
do vstupných konektorov AUDIO IN (L/R).
Poznámky
(DVD)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
DVD
Pokročilejšie nastavenia
Zložkový video vstup môžete priradiť inému
vstupu s obrazovými signálmi.
Prepnutie vstupného
zvukového režimu pre
digitálne zariadenia
• Ak sú na vstupe signály so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz, nie je možné nastavovať zvukové
charakteristiky (ekvalizér) a zvukové pole.
• Niektoré vstupné zvukové režimy môžu byť
v závislosti od vstupného signálu zobrazené
nevýrazne. Znamená to, že zvolený vstup nie je
dostupný.
TV - VD1
TV - VD2
TV - VD3
TV - TV
Poznámka
Tomu istému video vstupu nie je možné priradiť viac
než jeden zložkový video vstup.
41SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_41-46_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 42 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
x
Užívateľské nastavenia
zvukových polí
Nastavením v Menu LEVEL môžete
užívateľsky upraviť zvukové polia tak, aby
zodpovedali konkrétnym situáciám počúvania.
Poznámka k zobrazovaným položkám
Nastaviteľné položky v jednotlivých ponukách Menu
sa líšia podľa zvukového poľa. Niektoré nastaviteľné
parametre môžu byť zobrazené nevýrazne. Znamená
to, že zvolený parameter nie je dostupný, alebo sa nedá
zmeniť.
Nastavenia v Menu LEVEL
Môžete nastaviť vyváženie a hlasitosť
jednotlivých reproduktorov. Nastavenia
sa aplikujú pre všetky zvukové polia. Neplatí
pre parameter úrovne efektu. Pri parametri
úrovne efektu sa nastavenia ukladajú zvlášť
pre každé zvukové pole.
1
2
3
Spustite prehrávanie zdroja vstupného
signálu so zakódovaným
multikanálovým priestorovým zvukom
(DVD disk atď.).
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“LEVEL”.
Otáčaním MENU zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
LEVEL” nižšie.
4
Počas počúvania zvuku otáčaním –/+
zvoľte požadované nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
5
Počiatočné nastavenie: 0 (BALANCE)
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi predným pravým
a ľavým reproduktorom. Nastavovať môžete v rozsahu
BAL. L (+1 až +16), BALANCE (0), BAL. R (+1 až
+16) v 33 krokoch.
x CTR XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti stredového reproduktora)
x SUR.L. XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti ľavého surround
reproduktora)
x SUR.R. XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti pravého surround
reproduktora)
x SB XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti surround zadného
reproduktora)*
x SBL XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti surround zadného
(ľavého) reproduktora)**
x SBR XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti surround zadného
(pravého) reproduktora)**
x S.W. XXX.X dB
(Úroveň hlasitosti subwoofera)
Počiatočné nastavenie: 0 dB
Nastaviť môžete hodnotu od –20 dB do +10 dB
v 0,5-dB krokoch.
* Len ak je parameter pre výber surround zadného
reproduktora v Menu SPEAKER SETUP nastavený
na “SINGLE” (str. 20).
** Len ak je parameter pre výber surround zadného
reproduktora v Menu SPEAKER SETUP nastavený
na “DUAL” (str. 20).
x
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte
ďalšie parametre.
Parametre Menu LEVEL
x T. TONE (Testovací tón)
Počiatočné nastavenie: T. TONE (off)
Reprodukcia testovacieho tónu postupne z každého
reproduktora. Ak nastavíte “AUTO XXX”, testovací
tón sa automaticky reprodukuje z každého
reproduktora. Ak nastavíte “FIX XXX”, môžete zvoliť,
z ktorého reproduktora sa bude reprodukovať testovací
tón.
BAL. L/R XXX
(Vyváženie predných reproduktorov)
MULTI CH IN
S.W. XXX dB
(Multikanálová úroveň hlasitosti
subwoofera)
Počiatočné nastavenie: 0 dB
Umožňuje zvýšiť úroveň hlasitosti kanála MULTI CH
IN subwoofera po +10 dB. Toto nastavenie môže byť
potrebné pri pripojení DVD prehrávača do konektorov
MULTI CH IN. Úroveň hlasitosti subwoofera
vystupujúca z konektora DVD prehrávačov je o 10 dB
nižšia než úroveň signálu zo Super Audio CD
prehrávačov.
x EFCT. XXX (Úroveň efektu)
Počiatočné nastavenie: STD
42SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_41-46_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 43 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Umožňuje nastaviť “úroveň prítomnosti” aktuálneho
priestorového (surround) efektu v 3 stupňoch – MIN
(minimálny efekt), STD (štandardný efekt) a MAX
(maximálny efekt).
Poznámka
Tento parameter je dostupný, len ak používate zvukové
pole zvolené tlačidlami MOVIE alebo MUSIC.
Nastavenie ekvalizéra
Menu EQUALIZER umožňuje individuálne
nastaviť zvukové charakteristiky (hlboké
a vysoké tóny) predných reproduktorov.
1
Pokročilejšie nastavenia v Menu
LEVEL
Zrušenie užívateľského
nastavenia zvukových polí
a obnovenie počiatočných
nastavení
Na nastavenie použite tlačidlá na receiveri.
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Zatlačte súčasne 2CH a ?/1.
Na displeji sa zobrazí “SF. CLR.” a všetky
zvukové polia sa naraz resetujú a nastavia
sa na výrobné hodnoty.
2
3
Stláčaním MAIN MENU zvoľte “E Q”.
Otáčaním MENU zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
EQUALIZER” nižšie.
4
Počas počúvania zvuku otáčaním –/+
zvoľte požadované nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
5
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte
ďalšie položky.
Pokročilejšie nastavenia
Nastavte “MENU XXX” v Menu CUSTOMIZE
na “MENU EXP.” (str. 44). Sprístupnia
sa pokročilejšie nastavenia vrátane:
• Fázový šum
• Fázový zvuk
• Kompresor dynamického rozsahu
Podrobnosti o nastavovaní položiek pozri
na str. 46.
Spustite prehrávanie zdroja vstupného
signálu so zakódovaným
multikanálovým priestorovým zvukom
(DVD disk atď.).
Poznámka
Zvukové charakteristiky (ekvalizér) nie je možné
nastavovať, keď receiver dekóduje signály
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz, alebo
keď sa aplikuje dekódovanie DTS 96/24, DTS-ES
Matrix alebo DTS Neo:6.
Parametre Menu EQUALIZER
x EQ XXX (Zapnutie/vypnutie ekvalizéra)
Počiatočné nastavenie: OFF
Zvolením “ON” aktivujte ekvalizér.
Poznámka
Keď je ekvalizér zapnutý, na displeji svieti indikátor
EQ. Keď nastavíte ekvalizér cez parametre Menu
EQUALIZER, nastavenia sa aplikujú pre všetky
zvukové polia a použijú sa vždy, keď zapnete
ekvalizér.
x
BASS XXX dB
(Nastavenie hlbokých tónov predných
reproduktorov)
x
TREB. XXX dB
(Nastavenie vysokých tónov predných
reproduktorov)
Počiatočné nastavenie: 0 dB
Nastaviť môžete hodnotu od –10 dB do +10 dB
v 1-dB krokoch.
43SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_41-46_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 44 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Pokročilejšie nastavenia
Nastavenie receivera
prostredníctvom Menu
CUSTOMIZE
Menu CUSTOMIZE vám umožní vykonať rôzne
nastavenia receivera.
1
2
Stláčaním MAIN MENU zvoľte “CUSTOM”.
Otáčaním MENU zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
CUSTOMIZE” nižšie.
3
Otáčaním –/+ zvoľte želané nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
4
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte
ďalšie položky.
Parametre Menu CUSTOMIZE
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
x MENU XXX (Rozšírenie Menu)
• EXP.
Sprístupnia sa pokročilejšie parametre Menu
SPEAKER SETUP a LEVEL a je možné tieto
parametre nastaviť.
Podrobnosti o jednotlivých nastaviteľných
položkách pozri na str. 19, 42 a 45 – 46.
• STD
Pokročilejšie parametre Menu SPEAKER SETUP
a LEVEL sa nezobrazujú.
x
DTS 96/24 96 XXXX
(Režim dekódovania DTS 96/24)
• AUTO
Keď je na vstupe signál DTS 96/24, prehráva sa pri
vzorkovacích frekvenciách 96 kHz.
• OFF
Aj keď je na vstupe signál DTS 96/24, prehráva sa pri
vzorkovacích frekvenciách 48 kHz.
Poznámky
• Tento parameter je dostupný, len ak používate
zvukové pole zvolené tlačidlom A.F.D. (str. 35).
Pri ostatných zvukových poliach je tento parameter
vždy nastavený na “OFF”.
• Aj keď je na vstupe signál DTS 96/24, použije
sa štandardné 48 kHz dekódovanie, ak sú niektoré
z reproduktorov nastavené na “SMALL”, alebo je
subwoofer nastavený na “NO”.
44SK
x SB XXXX
(Režim dekódovania pre surround zadný
kanál)
Režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete
tiež zvoliť stlačením SURR BACK DECODING (str. 39).
Podrobnosti o jednotlivých režimoch dekódovania
pozri na str. 40.
• OFF
• AUTO
• ON
Poznámka
Tento parameter je dostupný, len ak používate zvukové
pole zvolené tlačidlom A.F.D. (okrem režimu Dolby
Pro Logic IIx) (str. 35).
x S.F XXXX (Naviazanie zvukového poľa)
• LINK
Umožňuje aplikovať zvukové pole zvolené pre
príslušný zdroj signálu vždy, keď tento zdroj zvolíte.
Napríklad pri počúvaní zdroja signálu SA-CD/CD
s aplikáciou zvukového poľa HALL zmeníte zdroj
signálu a potom obnovíte počúvanie zdroja signálu
SA-CD/CD, opäť sa automaticky pre tento zdroj
signálu aplikuje zvukové pole HALL.
• FIX
Funkcia naviazania zvukového poľa nie je aktívna.
x A.V.SYNC.XX
(Časová synchronizácia)
Počiatočné nastavenie: 0 (0 ms)
Umožňuje oneskoriť audio výstup tak, aby sa
minimalizovalo časové oneskorenie medzi audio
výstupom a obrazom. Nastaviť môžete hodnoty
od 0 (0 ms) do 20 (200 ms) v 1 (10 ms) krokoch.
x DEC. XXXX
(Priorita pri dekódovaní vstupných
digitálnych audio signálov)
Umožňuje nastavenie vstupného režimu pre digitálny
vstupný signál do konektorov DIGITAL IN.
Počiatočné nastavenie je “DEC. AUTO” pre VIDEO 3
a TV/SAT a “DEC. PCM” pre DVD, MD/TAPE
a SA-CD/CD.
• AUTO
Automatické prepínanie vstupného režimu medzi
DTS, Dolby Digital alebo PCM.
• PCM
Prioritu majú PCM signály (aby sa predišlo
výpadkom zvuku pri spustení prehrávania). Aj keď
sú na vstupe iné signály, zvuk sa bude reprodukovať.
Receiver však nedokáže dekódovať DTS-CD disk,
ak je nastavené “DEC. PCM”.
Poznámka
Ak nastavíte “DEC. AUTO” a pri spustení prehrávania
dochádza k výpadkom zvuku pri používaní digitálnych
audio konektorov (napr. SA-CD/CD prehrávač),
nastavte “DEC. PCM”.
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_41-46_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 45 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
x D.PWR XXX
(Riadenie napájania digitálnych
obvodov)
Ak nastavíte “MENU XXX” na “MENU EXP.”,
zobrazia sa nasledovné parametre, ktoré je
možné nastavovať popri ostatných parametroch
Menu SPEAKER SETUP na str. 19.
Počiatočné nastavenia sú podčiarknuté.
x DISTANCE (Jednotky dĺžky)
Voľba jednotiek dĺžky pri nastavovaní vzdialenosti.
• ft. (stopy).
Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• m
Vzdialenosť sa zobrazuje v metroch.
x DUAL XXX
(Výber jazyka pri digitálnom vysielaní)
x
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom vysielaní.
Funkcia je dostupná len pri zdrojoch zvuku Dolby
Digital.
• M/S (Hlavný/Vedľajší)
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať hlavný
zvuk a súčasne bude pravý predný reproduktor
reprodukovať vedľajší zvuk.
• M (Hlavný)
Reproduktory budú reprodukovať hlavný zvuk.
• S (Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší zvuk.
• M+S (Hlavný + Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať zmixovaný
hlavný aj vedľajší zvuk.
Tento parameter vám umožní špecifikovať umiestnenie
vašich surround reproduktorov pre vhodnú
implementáciu surround (priestorových) efektov
v režimoch Cinema Studio EX (str. 37).
PL. XXXX
(Poloha surround reproduktorov)*
100˚
Pokročilejšie nastavenia
• OFF
Umožňuje automatické vypnutie napájania
nepotrebných digitálnych obvodov pri reprodukcii
analógových audio signálov pomocou funkcie
ANALOG DIRECT alebo MULTI CH IN.
Umožňuje počúvanie analógových zdrojov
vo vysokej kvalite zvuku bez ovplyvnenia
digitálnymi obvodmi.
• ON
Udržiava digitálne obvody trvale aktivované.
Toto nastavenie zvoľte, ak vám prekáža dĺžka
zapínania digitálnych obvodov vyskytujúca
sa pri nastavení “D.PWR OFF”.
Pokročilejšie parametre Menu
SPEAKER SETUP
120˚
A
A
B
B
x COMP. V. A.
(Priradenie zložkového video vstupu)
Zložkový video vstup môžete priradiť inému vstupu
určenému pre obrazové signály. Podrobnosti pozri
v časti “Priradenie zložkového video vstupu” na str. 41.
x [DIMMER]
(Jas displeja)
Umožňuje nastaviť úroveň jasu displeja v troch
stupňoch.
x NAME IN
(Pomenovanie uložených staníc
a zdrojov signálu)
• SIDE
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti A.
• BEHD
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti B.
* Táto nastaviteľná položka nie je dostupná, keď je
parameter pre surround reproduktory nastavený
na “NO”.
Umožňuje pomenovanie uložených staníc a zdrojov
vstupného signálu zvolených ovládačom INPUT
SELECTOR. Podrobnosti pozri v časti “Pomenovanie
uložených staníc a zdrojov signálu” na str. 47.
pokračovanie
45SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_41-46_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 46 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Rada
Poloha surround reproduktorov je dôležitá pre správnu
implementáciu režimov Cinema Studio EX.
Pri ostatných zvukových poliach nie je pozícia
reproduktora taká dôležitá. Všetky režimy zvukových
polí boli vytvorené za predpokladu, že surround
reproduktor bude umiestnený za miestom počúvania,
ale efekt ostane skoro rovnaký, aj pri umiestnení
reproduktorov pod väčším uhlom. Ak však
reproduktory smerujú na poslucháča z bezprostrednej
blízkosti zľava a sprava od miesta počúvania, zvukové
polia nebudú účinné, kým nenastavíte “PL. SIDE”.
Každé prostredie počúvania má veľa ovplyvňujúcich
faktorov (ako napr. odrazy od stien) a ak sú vaše
reproduktory umiestnené nad pozíciou počúvania, aj
keď sú v bezprostrednej blízkosti sprava a zľava, lepšie
výsledky môžete dosiahnuť pri nastavení “PL. BEHD”.
Keďže toto môže vyústiť do protikladu s popisom
vo vyššie uvedenej časti, odporúčame prehrávať zvuk
s priestorovým efektom a počúvať, aký majú jednotlivé
efekty vplyv na priestorový zvuk v prostredí medzi
prednými a surround reproduktormi. Ak sa neviete
rozhodnúť, ktoré nastavenie je najvhodnejšie, zvoľte
“PL. BEHD” a potom použite parametre vzdialenosti
a úrovne pre optimálne vyváženie.
x
HGT. XXXX
(Výška pozície surround reproduktorov)*
Tento parameter umožňuje špecifikovať výšku pozície
surround reproduktorov pre vhodné implementovanie
surround (priestorových) režimov Cinema Studio EX
(str. 37).
B
A
B
60
A
30
x SP > XXX Hz
(Medzná frekvencia výhybiek reproduktorov)
Počiatočné nastavenie: 100 Hz
Parameter umožňuje nastaviť medznú frekvenciu pre
hlboké tóny pri reproduktoroch, ktoré sú v Menu
SPEAKER SETUP nastavené na “SMALL”. Nastaviť
môžete hodnotu od 40 Hz do 160 Hz v 10-Hz krokoch.
Pokročilejšie parametre Menu
LEVEL
Ak nastavíte “MENU XXX” na “MENU EXP.”,
zobrazia sa nasledovné parametre, ktoré je
možné nastavovať popri ostatných parametroch
Menu LEVEL na str. 42.
Počiatočné nastavenia sú podčiarknuté.
x P. NOISE (Fázový šum)
Počiatočné nastavenie: Off
Umožňuje postupnú reprodukciu testovacieho tónu
zo spárovaných reproduktorov súčasne.
x P. AUDIO (Fázový zvuk)
Počiatočné nastavenie: Off
Umožňuje postupnú reprodukciu 2-kanálového zdroja
signálu (namiesto testovacieho tónu) zo spárovaných
reproduktorov súčasne.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Kompresor dynamického rozsahu)
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah zvukovej
stopy. Funkcia môže byť užitočná pri sledovaní filmov
neskoro v noci pri nízkych hlasitostiach.
• OFF
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
• STD
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom nahrávania.
• MAX
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
Rada
• LOW
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti A.
• HIGH
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti B.
* Táto nastaviteľná položka nie je dostupná, keď je
parameter pre surround reproduktory nastavený
na “NO”.
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital. Štandardné
nastavenie je “COMP. STD”, kompresia je však veľmi
mierna. Z tohto dôvodu odporúčame používať
nastavenie “COMP. MAX”. Toto nastavenie výborne
komprimuje dynamický rozsah a umožňuje sledovanie
filmov neskoro v noci pri nízkej úrovni hlasitosti.
Na rozdiel od analógových obmedzovačov sú úrovne
predvolené a poskytujú veľmi prirodzenú kompresiu.
Poznámka
Kompresia dynamického rozsahu je možná len pri
zdrojoch signálu kódovaných systémom Dolby Digital.
46SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_47-50_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 47 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Rady
• Otáčaním –/+ môžete zvoliť typ znakov
nasledovne.
Písmená (veľké) t Číslice t Symboly
• Pre vloženie medzery otáčajte –/+, kým
sa na displeji nezobrazí medzera.
• Ak sa pomýlite, otáčajte MENU, kým
sa nesprávny znak nerozbliká a potom otáčaním
–/+ zvoľte správny znak.
Ďalšie operácie
Pomenovanie uložených
staníc a zdrojov signálu
Pre názov uložených staníc alebo zdrojov
signálu zvolených ovládačom INPUT
SELECTOR je možné použiť až 8 znakov
a takýto názov zobraziť na displeji.
Na nastavenie použite tlačidlá na receiveri.
1
2
3
4
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM a nalaďte
predvoľbu, pre ktorú chcete vytvoriť
indexový názov (str. 28).
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“TUNER”.
Stlačením MEMORY/ENTER vytvorený
názov uložíte do pamäte.
Poznámky
• Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice, vysielaný
programovou službou. (Nie je možné zmeniť názov
stanice vysielaný programovou službou. Zadaný
názov sa prepíše názvom stanice vysielaným
programovou službou.)
• Nie je možné pomenovať DAB stanice. Po naladení
DAB stanice sa zobrazí označenie zložky služby.
Ďalšie operácie
Pomenovanie uloženej stanice
2
Otáčaním MENU zvoľte “NAME IN”.
Stlačte MEMORY/ENTER.
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Vykonajte postup z časti “Vytvorenie
indexového názvu”.
Pomenovanie zdroja signálu
1
2
3
4
Otáčaním INPUT SELECTOR zvoľte
zdroj vstupného signálu, ktorý chcete
pomenovať indexovým názvom.
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“CUSTOM”.
Otáčaním MENU zvoľte “NAME IN”.
Stlačte MEMORY/ENTER.
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
Vykonajte postup z časti “Vytvorenie
indexového názvu”.
Vytvorenie indexového názvu
1
Pomocou MENU a –/+ vytvorte
indexový názov.
Otáčaním –/+ zvoľte znak, potom otočením
MENU presuňte kurzor na ďalšiu pozíciu.
47SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_47-50_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 48 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Zmena príkazového
režimu receivera
Tento parameter je užitočný, ak používate 2
receivery Sony v rovnakej miestnosti.
Na nastavenie použite tlačidlá na receiveri.
1
2
Vypnite receiver.
Zatlačte a pridržte INPUT MODE
a stlačením ?/1 zapnite receiver.
Na displeji sa zobrazí “C.MODE.AVX”.
Po každom zopakovaní tohto postupu
sa displej prepína nasledovne:
C.MODE.AV1 y C.MODE.AV2
Rada
Počiatočné nastavenie je “C.MODE.AV2”.
Poznámky
• Počiatočné nastavenie príkazového režimu
dodávaného DO je “AV2”.
• Ak príkazový režim receivera nie je zhodný
s príkazovým režimom DO, DO nedokáže ovládať
receiver.
Vypínací časovač
Receiver je možné nastaviť tak, aby sa po
určitom čase sám vypol. Na nastavovanie
použite diaľkové ovládanie.
1
2
Stlačením ALT rozsvieťte tlačidlo.
Keď je receiver zapnutý, stláčajte
SLEEP.
Po každom stlačení tlačidla SLEEP
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Keď je vypínací časovač (Sleep Timer) aktívny,
na displeji je zobrazené “SLEEP”.
Rada
Zostávajúci čas do vypnutia receivera skontrolujete
stlačením ALT (aby sa tlačidlo rozsvietilo (str. 52))
a následným stlačením SLEEP. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas do vypnutia zariadenia. Ak znova
stlačíte SLEEP, vypínací časovač sa deaktivuje.
48SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_47-50_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 49 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Výber sady reproduktorov
Nahrávanie
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré
chcete používať.
Skôr ako začnete, skontrolujte, či sú všetky
zariadenia pripojené správne.
Stláčaním SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
zvoľte sadu reproduktorov, ktorú chcete
používať.
Nahrávanie na audiokazetu
alebo MiniDisc
Na displeji sa rozsvieti indikátor zvolených
reproduktorov. Reproduktory vypnete stláčaním
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B), kým sa nevypne
indikácia “SP A” aj “SP B”.
Rozsvietený
indikátor
na displeji
1
Reproduktory pripojené do
SP A
konektorov SPEAKERS FRONT A.
2
Reproduktory pripojené do
SP B
konektorov SPEAKERS FRONT B.
3
Reproduktory pripojené do
konektorov SPEAKERS FRONT
A aj B (paralelné pripojenie).*
(Len modely s regionálnym kódom CEL.)
Podrobnosti o nastaveniach prepínačom
IMPEDANCE SELECTOR a pripojení vhodných
reproduktorov pozri v časti “Impedancia
reproduktorov” (str. 16).
Pripravte zariadenie na prehrávanie.
Napr. do CD prehrávača vložte CD disk.
SP A a SP B
* (Len modely s regionálnym kódom CEK.)
Ak pripojíte reproduktory do konektorov
SPEAKERS FRONT A aj B, pripojte reproduktory
s menovitou impedanciou 16 Ohm a viac.
Zvoľte zariadenie, z ktorého chcete
nahrávať.
4
Do nahrávacieho decku vložte kazetu
alebo MD disk, na ktorý chcete
nahrávať a ak je to potrebné, nastavte
úroveň nahrávania.
Ďalšie operácie
Pre zvolenie
Pomocou receivera môžete nahrávať
na audiokazetu alebo MiniDisc. Ďalšie
podrobnosti pozri v návodoch na použitie
kazetového alebo MD decku.
Na nahrávacom decku spustite
nahrávanie a na prehrávacom
zariadení spustite prehrávanie.
Poznámky
• Digitálny audio signál nie je možné nahrať,
ak používate zariadenie pripojené do analógových
konektorov MD/TAPE OUT. Pre nahrávanie
digitálnych audio signálov pripojte digitálne zariadenie
do konektora DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT.
• Nastavenia zvuku neovplyvnia výstup signálu
z konektorov MD/TAPE OUT.
• Analógové audio signály aktuálneho zdroja signálu sú
vyvedené na výstup z konektorov MD/TAPE OUT.
• Signály vstupujúce do konektorov MULTI CH IN
nie sú vyvedené na výstup z konektorov MD/TAPE
OUT, aj keď je zvolené MULTI CH IN. Na výstup sú
vyvedené audio signály z aktuálneho alebo predtým
zvoleného zdroja signálu.
• Keď sa používa funkcia ANALOG DIRECT, na
výstup z konektora DIGITAL OPTICAL MD/TAPE
OUT nie je vyvedený žiadny signál. Keď nastavíte
“D.PWR XXX” na “D.PWR. OFF”, napájanie
digitálnych obvodov sa vypne, aby sa zabezpečila
vysoká kvalita zvuku.
• Keď je zvolené TUNER (pásmo DAB, FM alebo
AM), na výstup z konektora DIGITAL OPTICAL
MD/TAPE OUT nie je vyvedený žiadny signál.
• Niektoré zdroje signálu obsahujú ochranné signály
proti kopírovaniu. V takomto prípade nebude možné
nahrávať požadovaný zdroj signálu.
pokračovanie
49SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_47-50_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 50 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Nahrávanie na videokazetu
Pomocou receivera môžete nahrávať z VCR,
TVP alebo DVD prehrávača. Pri editovaní
videokazety môžete tiež dodatočne nahrať zvuk
z rôznych zvukových zdrojov. Ďalšie
podrobnosti pozri v návodoch na použitie VCR
alebo DVD prehrávača.
1
2
Zvoľte zdroj signálu, ktorý chcete
nahrávať.
Pripravte zariadenie na prehrávanie.
Napríklad: Do VCR vložte videokazetu,
z ktorej chcete nahrávať.
3
4
Do VCR (VIDEO 1 alebo VIDEO 2) vložte
kazetu, na ktorú chcete nahrávať.
Na nahrávacom VCR spustite
nahrávanie a spustite prehrávanie
videokazety alebo DVD disku,
z ktorých chcete nahrávať.
Poznámky
• Digitálny zvukový signál nie je možné nahrať,
ak používate zariadenie pripojené do analógových
konektorov VIDEO 1 AUDIO OUT alebo VIDEO 2
AUDIO OUT.
• Skontrolujte, či sú vykonané obidve prepojenia
(digitálne aj analógové) vstupných konektorov TV/
SAT a DVD. Ak je vykonané len digitálne
prepojenie, nie je možné analógové nahrávanie.
• Analógové audio signály aktuálneho zdroja
vstupného signálu sú vyvedené na výstup
z konektorov VIDEO 1 AUDIO OUT alebo VIDEO
2 AUDIO OUT.
• Signály vstupujúce do konektorov MULTI CH IN
nie sú vyvedené na výstup z konektorov VIDEO 1
AUDIO OUT alebo VIDEO 2 AUDIO OUT, aj keď
je zvolené MULTI CH IN. Na výstup sú vyvedené
audio signály z aktuálneho alebo predtým zvoleného
zdroja signálu.
50SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_51-59_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 51 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
Diaľkovým ovládaním RM-AAP002 môžete
ovládať zariadenia vo vašom systéme.
Skôr než použijete
diaľkové ovládanie
Popis tlačidiel diaľkového
ovládania
ej
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
2
eh
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania (ďalej aj DO)
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
AV1
AV2
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
AUX
PHONO
2CH
MULTI CH SOURCE
A.F.D.
MOVIE
1
2
TEST
TONE
DIRECT
wl
4
5
7
8
9
Rada
Pri bežnom používaní by mali batérie vydržať
cca 6 mesiacov. Ak už pomocou diaľkového ovládania
nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte všetky batérie
za nové.
wg
-
M
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
x
wf
qh
g
f
*wd
qj*
O
ENTER
TV VOL
qf
qg
MASTER
VOL
G
DISPLAY
qs
qd
MUTING
AV MENU
F
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu
zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte
z neho batérie, aby ste predišli jeho poškodeniu
vytečením batérií a následnou koróziou.
qa
ENTER
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
m
ANT
*wh
PRESET/
CH/D.SKIP
>
.
SHIFT
wj
q;
6
SUBTITLE
wk
4
5
6
7
8
9
SB
DECODING
JUMP/
TIME
ANGLE
AUDIO
MUSIC
3
DUAL
MONO
3
DVD
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
Do priestoru pre batérie vložte alkalické batérie
R6 (veľkosť AA). Dodržte správnu polaritu + a –.
Pri používaní DO smerujte DO na senzor
na receiveri.
SYSTEM STANDBY SLEEP
eg
ef
ed
es
ea
e;
1
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
DIMMER
qk
ql
w;
*ws
wa
* Tlačidlá H, TV VOL +, TV CH + a MASTER VOL
+ majú orientačný hmatový bod. Hmatový bod
používajte na orientáciu medzi tlačidlami pri
ovládaní receivera a iných audio/video zariadení.
pokračovanie
51SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_51-59_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 52 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Tabuľka popisuje funkcie jednotlivých tlačidiel
diaľkového ovládania (DO).
Tlačidlo
na DO
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
Funkcia
A.F.D. wl
Receiver
Výber režimu
dekódovania zvuku.
ALT qd
DO
Ak tlačidlo ALT
svieti, prepnutie
funkcie tlačidla DO
– aktívne sú tlačidlá
s oranžovou potlačou.
CLEAR wj Sat. prijímač/
CD prehrávač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
PS2
Zrušenie chyby pri
stlačení nesprávneho
číselného tlačidla,
alebo návrat do režimu
nepretržitého
prehrávania atď.
DIMMER
w;
Receiver
Nastavenie jasu
displeja.
DIRECT
wl
Receiver
Výber ANALOG
DIRECT.
DISC qf
CD prehrávač/ Priama voľba disku
VCD prehrávač (len menič diskov).
DISPLAY
wf
Receiver/
Voľba informácií
TVP/VCR/
zobrazených na TV
Sat. prijímač obrazovke.
CD prehrávač
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
ANGLE wl DVD prehrávač/ Výber alebo prepnutie
Rekordér Blu- zorného uhla.
ray diskov
ANT wj
VCR/
Sat. prijímač
Výber výstupného
signálu z anténového
konektora: TV signál
alebo signál z VCR.
AUDIO wl
TVP/VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Prepínanie zvuku
na viacjazyčný,
dvojjazyčný alebo
multikanálový TV
zvuk.
AUX e;
Receiver
Počúvanie audio
zariadenia.
AV MENU
wf
Zobrazenie Menu.
VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
AV 1 ef
a AV 2 eg
DO
Výber príkazového
režimu diaľkového
ovládania.
Zapnutie a vypnutie
AV ?/1 1 TVP/VCR/
Sat. prijímač/ audio a video
CD prehrávač/ zariadení.
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Ovláda sa
Funkcia
D.TUNING Receiver
wj
Aktivácia režimu
priameho ladenia.
DUAL
MONO wl
Receiver
Výber požadovaného
jazyka počas
digitálneho vysielania.
DVD 4
Receiver
Sledovanie DVD disku.
Potvrdenie výberu.
ENTER wf Receiver/
VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
ENTER qs TVP/VCR/
Sat. prijímač/
LD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Po výbere predvoľby,
disku alebo skladby
číselnými tlačidlami
potvrdíte stlačením
zadanú hodnotu.
52SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_51-59_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 53 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
JUMP/TIME Sat. prijímač
wl
Tlačidlo
na DO
Prepínanie medzi
predchádzajúcou
a aktuálnou
predvoľbou.
SB
Receiver
DECODING
q;
Výber režimu
dekódovania pre
surround zadný kanál.
SEARCH
MODE qf
DVD
prehrávač
Voľba režimu
vyhľadávania. Stláčaním
zvoľte položku pre
vyhľadávanie (skladba,
index atď.)
SHIFT wj
Receiver
Výber pamäťovej
skupiny pre rozhlasové
predvoľby, alebo
ladenie za účelom
uloženia staníc.
SLEEP 2
Receiver
Aktivácia vypínacieho
časovača a času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne.
DO
Výber výstupného
signálu 2ND ZONE.
CD prehrávač/ Zobrazenie času alebo
VCD prehrávač/ prehrávacieho času
DVD prehrávač/ disku atď.
MD deck/
Rekordér Bluray diskov
MAIN
MENU ql
Receiver
Ovláda sa
Výber Menu receivera.
Funkcia
MASTER
Receiver
VOL +/– qj
Nastavenie hlasitosti
receivera.
MD/TAPE
ed
Receiver
Počúvanie MD disku/
kazety.
MOVIE wl
Receiver
Výber predvolených
zvukových polí pre
filmy.
SOURCE
7
MULTI CH
8
Receiver
Výber zdroja signálu
MULTI CH IN.
MUSIC 9
Receiver
Výber predvolených
zvukových polí pre
hudbu.
MUTING
qh
Receiver
Vypnutie zvuku
receivera.
SYSTEM
STANDBY
(Stlačte
súčasne
AV ?/1 1
a ?/1 2.)
Vypnutie receivera
Receiver/
a iných audio/video
TVP/VCR/
Sat. prijímač/ zariadení Sony.
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck
TEST
TONE wl
Receiver
SUBTITLE wk DVD prehrávač Zmena titulkov.
PHONO ea Receiver
Počúvanie
gramofónovej platne.
PRESET/
Receiver
Výber predvoľby.
CH/
D.SKIP +/–
qa
TVP/VCR/
Výber predvolieb.
Sat. prijímač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom
TOP MENU/ DVD prehrávač Zobrazenie titulu DVD.
GUIDE wf
Sat. prijímač/ Zobrazenie
Rekordér Blu- sprievodného Menu.
ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
CD prehrávač/ Prepínanie diskov
VCD prehrávač/ (len menič diskov).
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck
TUNER 6
Receiver
Počúvanie
rozhlasových staníc.
TV CH +/–
ws
TVP
Výber TV predvolieb.
RETURN/
EXIT wf
VCD prehrávač/ Návrat do predošlého
LD prehrávač/ Menu.
DVD prehrávač
Sat. prijímač
Vypnutie Menu.
RM SET UP DO
ej
Nastavenie DO.
SA-CD/CD
5
Počúvanie Super
Audio CD/CD disku.
Receiver
Reprodukcia
testovacieho tónu.
TV/SAT es Receiver
Sledovanie TV
vysielania alebo
satelitného vysielania.
TV/VIDEO
qk
TVP
Výber vstupného
signálu: TV signál
alebo video vstup.
TV VOL
+/– wd
TVP
Nastavenie hlasitosti
TVP.
TV ?/1 eh TVP
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
Funkcia
Zapnutie/vypnutie TVP.
pokračovanie
53SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_51-59_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 54 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
Funkcia
Tlačidlo
na DO
VIDEO1
ef
Receiver
Sledovanie VCR.
(Režim VTR 3)
VIDEO2
eg
Receiver
Sledovanie VCR.
(Režim VTR 1)
VIDEO3
3
Receiver
Sledovanie VCR.
(Režim VTR 2)
WIDE wa
TVP
Voľba širokouhlého
režimu Wide.
?/1 2
Receiver
Zapnutie/vypnutie
receivera.
2CH wl
Receiver
Výber režimu
2CH STEREO.
./> VCR/
Prepínanie skladieb.
wk
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
DVD prehrávač/
LD prehrávač
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
1-9 wl
a 0/10 wk
Receiver
Použite spolu
s tlačidlom SHIFT
za účelom uloženia
alebo naladenia
rozhlasovej stanice
a s tlačidlom
D.TUNING za účelom
priameho ladenia.
CD prehrávač/ Výber čísla skladby.
VCD prehrávač/ 0/10 pre skladbu č. 10.
DVD prehrávač/
LD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck
m/M
wj
CD prehrávač/ Výber čísla skladby
VCD prehrávač/ nad 10.
LD prehrávač/
MD deck/
Kazetový deck
TVP/VCR/
Výber vyšších čísel
Sat. prijímač/ kanálov než 10 alebo
Rekordér Blu- výber č. 11.
ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Funkcia
CD prehrávač/ Vyhľadávanie skladieb
VCD prehrávač/ vpred/vzad.
DVD prehrávač
LD prehrávač/
MD deck/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Rýchly posuv vpred/
VCR/
vzad.
DAT deck/
Kazetový deck
H wh
Spustenie prehrávania.
VCR/
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
X wg
VCR/
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
TVP/VCR/
Výber TV programu
Sat. prijímač/ (predvoľby).
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
>10/11 wk
Ovláda sa
Pozastavenie
prehrávania/nahrávania.
(Tiež spustenie
nahrávania
zo zariadenia v režime
pozastavenia
nahrávania.)
54SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_51-59_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 55 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Ovláda sa
Funkcia
x qg
Zastavenie prehrávania.
VCR/
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
O wf
Sat. prijímač/ Obnovenie predošlého
VCD prehrávač/ Menu alebo vypnutie
LD prehrávač/ Menu.
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
V/v wf
Receiver
Výber položky Menu.
B/b wf
Receiver
Nastavenie alebo zmena
nastavenia.
V/v/B/b
wf
Výber položky Menu.
VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér Bluray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
-/-- qf
Výber režimu zadávania
TVP/
Sat. prijímač/ kanálov, jedno- alebo
Rekordér Blu- dvojciferne.
ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PS2
Poznámky
• Tlačidlá 12, AUX a SOURCE na DO nefungujú
pri ovládaní receivera.
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť operácie dostupné, alebo
môžu pracovať odlišne, než je uvedené.
• Ak stlačíte tlačidlo pre výber zdroja vstupného signálu
(VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, TV/SAT alebo DVD),
vstupný režim TVP sa nemusí prepnúť do
požadovaného režimu. V takomto prípade prepnite
vstupný režim TVP stláčaním tlačidla TV/VIDEO.
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
Tlačidlo
na DO
Rady
• Pred používaním tlačidiel AUX a MULTI CH
na ovládanie audio/video zariadenia musíte tlačidlu
priradiť nejaký zdroj vstupného signálu. Podrobnosti
pozri v časti “Programovanie diaľkového ovládania”
na str. 56.
• Pre aktiváciu tlačidiel s oranžovou potlačou stlačte
pred stlačením konkrétneho tlačidla tlačidlo ALT.
• Pred použitím tlačidiel V/v/B/b na ovládanie
receivera stlačte MAIN MENU. Ak chcete ovládať iné
zariadenia, po stlačení tlačidla pre výber zdroja signálu
stlačte TOP MENU/GUIDE alebo AV MENU.
55SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_51-59_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 56 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Výber príkazového režimu
diaľkového ovládania
Pomocou tlačidla RM SET UP a tlačidiel
príkazového režimu na DO nastavte príkazový
režim DO.
Tlačidlo RM SET UP stlačte vhodným
predmetom.
Výber príkazového režimu
Príkazový režim DO môžete prepínať (AV1
a AV2). Ak príkazový režim receivera nie je
zhodný s príkazovým režimom DO, DO
nedokáže ovládať receiver. Prepnutie
príkazového režimu receivera pozri na str. 48.
Pridržte RM SET UP a súčasne stlačte AV1
(alebo AV2).
Programovanie
diaľkového ovládania
Zmenou kódu naprogramujete DO tak, aby
ovládalo zariadenia iných výrobcov než Sony.
Akonáhle sa ovládacie signály uložia do pamäte,
môžete takéto zariadenia ovládať ako súčasť
vášho systému.
Taktiež môžete DO naprogramovať na ovládanie
zariadení Sony, ktoré DO štandardne nie je
schopné ovládať. DO dokáže ovládať len
zariadenia, ktoré reagujú na infračervené
bezdrôtové signály.
1
Zatlačte RM SET UP a súčasne stlačte
AV ?/1.
Indikátor sa rozsvieti.
2
Kontrola príkazového režimu DO
Stlačte tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu (vrátane TV
?/1) pre zariadenie, ktoré chcete
ovládať.
Stlačte RM SET UP. Indikátor vás informuje
o režime DO.
Napríklad: Ak chcete ovládať CD
prehrávač, stlačte SA-CD/CD.
Jedenkrát blikne indikátor (dvakrát pre režim
AV2), potom sa príkazový režim prepne.
Režim
Indikátor blikne
AV1
Jedenkrát
AV2
Dvakrát
3
Obnovenie výrobného nastavenia
DO
Číselnými tlačidlami zadajte kód (alebo
jeden z kódov, ak existuje viacero
kódov) zodpovedajúci zariadeniu/
výrobcovi zariadenia, ktoré chcete
ovládať.
V tabuľkách na str. 57 – 59 sú uvedené
informácie o číselných kódoch a výrobcoch
zariadení (prvá číslica a posledné dve
číslice kódu označujú príslušnú kategóriu
a kód výrobcu).
Stlačte súčasne ?/1, AV ?/1 a MASTER
VOL –.
Indikátor 3-krát zabliká a zhasne.
4
Stlačte ENTER.
Akonáhle sa kód overí, indikátor dvakrát
pomaly zabliká a DO automaticky vypne
režim programovania.
5
Pre nastavenie DO na ovládanie
ďalších zariadení opakujte kroky 1 až 4.
56SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_51-59_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 57 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Zrušenie programovania
V ktoromkoľvek kroku stlačte RM SET UP. DO
automaticky vypne režim programovania.
Aktivácia zdroja signálu
po naprogramovaní
Stlačením naprogramovaného tlačidla aktivujete
požadovaný zdroj signálu.
Ak sa zdroj neaktivuje
(programovanie nebolo úspešné),
skontrolujte nasledovné:
Poznámky
• Indikátor zhasne, keď je stlačené správne tlačidlo.
• Ak v kroku 2 stlačíte viacero tlačidiel pre výber
zdroja signálu, platné je len naposledy stlačené
tlačidlo.
• Ak v kroku 2 stlačíte TV ?/1, preprogramujú sa len
tlačidlá TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO
a WIDE.
• Ak v kroku 3 stlačíte tlačidlo pre výber zdroja
signálu, zvolí sa nový zdroj signálu a postup
programovania sa vráti na začiatok kroku 3.
• Pri zadávaní kódu budú platné len prvé tri zadané
číslice.
Vymazanie pamäte DO
Ak chcete zrušiť všetky naprogramované
signály, nasledovným postupom obnovte
výrobné nastavenia DO.
Číselné kódy uvedené v tabuľkách umožnia
ovládať zariadenia iných výrobcov než Sony,
ale tiež zariadenia Sony, ktoré DO štandardne
nedokáže ovládať. Keďže signály DO, ktoré
zariadenie akceptuje, sú v závislosti od modelu
a roku výroby zariadenia rôzne, môžu byť
zariadeniu priradené viaceré kódy.
Ak zariadenie na niektorý kód nereaguje, skúste
zadať iný kód.
Poznámky
• Kódy sú stanovené na základe najčerstvejších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa stať, že zariadenie nezareaguje na žiadny
z uvedených kódov.
• Pri používaní DO na ovládanie určitého zariadenia
nemusia byť všetky tlačidlá pre výber zdroja signálu
funkčné.
Ovládanie CD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
• Ak sa v kroku 1 indikátor nerozsvieti, batérie
sú vybité. Vymeňte obidve batérie.
• Ak počas zadávania kódu indikátor 4-krát
rýchlo zabliká, došlo k chybe. Opakujte
postup od kroku 1.
Kódy zodpovedajúce
zariadeniam/výrobcom zariadení
Stlačte súčasne ?/1, AV ?/1 a MASTER
VOL –.
Indikátor 3-krát zabliká a zhasne.
pokračovanie
57SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_51-59_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 58 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Ovládanie DAT decku
Ovládanie VCR
Výrobca
Kód(y)
Výrobca
Kód(y)
SONY
203
SONY
PIONEER
219
701, 702, 703, 704, 705,
706
AIWA*
710, 750, 757, 758
Ovládanie MD decku
AKAI
707, 708, 709, 759
Výrobca
Kód(y)
BLAUPUNKT
740
301
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
SONY
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
GRUNDIG
724
Ovládanie kazetového decku
HITACHI
722, 725, 729, 741
Výrobca
Kód(y)
ITT/NOKIA
717
SONY
201, 202
JVC
726, 727, 728, 736
DENON
204, 205
MAGNAVOX
730, 731, 738
KENWOOD
206, 207, 208, 209
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NAKAMICHI
210
NEC
736
PANASONIC
216
PANASONIC
PHILIPS
211, 212
729, 730, 737, 738, 739,
740
PIONEER
213, 214
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
TECHNICS
YAMAHA
215, 216
217, 218
Ovládanie LD prehrávača
Výrobca
SONY
PIONEER
Kód(y)
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
601, 602, 603
TELEFUNKEN
751, 752
606
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Ovládanie Video CD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
605
* Ak VCR AIWA nereaguje ani po zadaní kódu
pre AIWA, zadajte kód Sony.
Ovládanie DVD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
58SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_51-59_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 59 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Ovládanie TVP
Kód(y)
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
SONY
501, 502
Výrobca
Kód(y)
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
SONY
307, 308, 309
FISHER
508
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
Ovládanie rekordéra Blu-ray
diskov
GRUNDIG
517, 534
Výrobca
Kód(y)
HITACHI
513, 514, 515, 544
SONY
310, 311, 312
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
Ovládanie konzoly PS2
(PlayStation 2)
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
Výrobca
Kód(y)
NEC
503, 520, 544
SONY
313, 314, 315
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526
RCA/PROSCAN
510, 527, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 537, 547
THOMSON
530, 537, 547
TOSHIBA
535, 541
ZENITH
542, 543
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP002
Výrobca
Ovládanie satelitného prijímača
alebo káblovej TV
Výrobca
Kód(y)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Ovládanie tunera
Výrobca
Kód(y)
SONY
002, 003, 004, 005
59SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_60-67_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 60 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Čistenie
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
Povrch zariadenia, predný panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v jemnom čistiacom prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako alkohol alebo benzín.
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo
kvapaliny do zariadenia, odpojte zariadenie
od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho
nechajte prekontrolovať v autorizovanom servise.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa tohto zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Zdroje napájania
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie zariadenia zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie je
vyznačené na štítku na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra zapojená v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky. Pri odpájaní
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Zahrievanie
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva. Nejde
o poruchu. Ak používate zariadenie pri zvýšenej
hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná a bočné steny
zariadenia sa postupne zahrievajú. Aby nedošlo
k popáleniu, nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím predĺžite životnosť jednotlivých
častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí zdrojov tepla
alebo na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým
otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by mohlo
zakryť ventilačné otvory a následne tak spôsobiť
poruchu zariadenia.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrní, keďže
pri umiestnení zariadenia na špeciálne povrchovo
upravenú podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú
atď.) môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení zariadenie vypnite
a odpojte ho od elektrickej siete.
60SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_60-67_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 61 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené
do príslušných vstupných audio konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov používaných
na prepojenie úplne zasunuté v konektoroch
zariadenia aj receivera.
• Skontrolujte, či ste na receiveri zvolili správny
zdroj signálu.
Z jedného z predných reproduktorov nepočuť
zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne. Ak aj
v slúchadlách počujete len jeden kanál, zariadenie
nemusí byť k receiveru pripojené správne.
Skontrolujte, či sú koncovky káblov používaných
na prepojenie úplne zasunuté v konektoroch
zariadenia aj receivera. Ak v slúchadlách počujete
obidva kanály, predný reproduktor nemusí byť
k receiveru pripojený správne. Skontrolujte
prepojenie predného reproduktora, ktorý nehrá.
Nie je počuť zvuk z 2-kanálového analógového
zdroja zvuku.
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE nastavené
na “COAX IN” alebo “OPT IN” (str. 41).
• Skontrolujte, či ste na receiveri nezvolili zdroj
signálu MULTI CH IN.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené, alebo sú
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
zapojené správne.
• Nastavte parameter vyváženia v Menu LEVEL.
Je počuť šum alebo brum.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
zapojené správne.
• Skontrolujte, či sú káble umiestnené ďalej
od transformátora alebo motora a vo vzdialenosti
najmenej 3 metre od TVP alebo výbojky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej od TVP.
• Skontrolujte, či ste uzemnili konektor U SIGNAL
GND (len ak je pripojený gramofón).
• Konektory a koncovky káblov sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
Ďalšie informácie
Nepočuť zvuk (prípadne len slabý zvuk) bez
ohľadu na to, ktoré zariadenie je zvolené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a všetky ostatné
zariadenia správne zapojené.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky ostatné
zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či ste na receiveri zvolili správny
zdroj signálu.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME –/+ nastavený na “–oodB” (minimálna
úroveň hlasitosti).
• Skontrolujte, či nie je prepínač SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) nastavený na “Off” (str. 49).
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Stlačením MUTING na DO zrušte vypnutie
zvuku.
Nie je počuť zvuk z digitálneho zdroja signálu
(zo zariadení pripojených do konektorov
COAXIAL alebo OPTICAL).
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE nastavené
na “ANALOG” (str. 41). Skontrolujte, či nie je
INPUT MODE nastavené na “COAX IN” pre
zdroj signálu pripojený do vstupného konektora
OPTICAL alebo na “OPT IN” pre zdroj signálu
pripojený do vstupného konektora COAXIAL.
• Skontrolujte, či ste na receiveri nezvolili zdroj
signálu MULTI CH IN.
Zo surround zadných reproduktorov nepočuť
zvuk.
• Niektoré disky neobsahujú informáciu Dolby
Digital EX, aj keď sa na obale nachádzajú logá
Dolby Digital EX. V takomto prípade zvoľte
“SB ON” (str. 44).
Nepočuť zvuk (prípadne len slabý zvuk)
zo stredového /surround/surround zadných
reproduktorov.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX (str. 37).
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov (str. 22).
• Skontrolujte, či je parameter veľkosti stredového/
surround reproduktorov nastavený na “SMALL”
alebo “LARGE” (str. 20).
• Skontrolujte, či je parameter pre výber surround
zadného reproduktora nastavený na “DUAL”
alebo “SINGLE” (str. 20).
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer zapnutý.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne pripojený.
• Skontrolujte, či je parameter pre výber
subwoofera nastavený na “YES” (str. 19).
• V závislosti od zvukového poľa nemusí byť
subwooferom reprodukovaný žiadny zvuk.
pokračovanie
61SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_60-67_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 62 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Nedarí sa navodiť priestorový efekt.
• Skontrolujte, či je funkcia zvukového poľa
zapnutá (stlačte MOVIE alebo MUSIC).
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo DTS
sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk nahraný
vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď. do vstupných
digitálnych konektorov receivera skontrolujte
audio nastavenie (nastavenie audio výstupu)
pripojeného zariadenia.
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené správne.
• Ovládačom INPUT SELECTOR pre prepnutie
zdroja signálu zvoľte príslušné zariadenie.
• Skôr ako začnete nahrávať z digitálneho
zariadenia na zariadenie pripojené
do analógových konektorov MD/TAPE
skontrolujte, či je INPUT MODE (režim vstupu)
nastavený na “ANALOG” (str. 41).
• Skôr ako začnete nahrávať z digitálneho
zariadenia pripojeného do konektorov DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT skontrolujte, či je
INPUT MODE (režim vstupu) nastavený
na “COAX IN” alebo “OPT IN” (str. 41).
Nie je možné pomenovať predvoľbu.
• Nie je možné pomenovať DAB/FM RDS stanice.
Na displeji sa zobrazí “DAB _ _ _ _”
(len príjem DAB staníc).
• Skontrolujte zapojenia antén, potom stláčaním
TUNING + alebo TUNING – zvoľte službu.
• Aktuálna DAB služba nie je dostupná. Stláčaním
TUNING + alebo TUNING – zvoľte inú službu.
• Ak ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré
služby/frekvencie sa mohli zmeniť a nemusí byť
možné naladiť predtým bežné vysielanie.
Vykonajte proces DAB INITIAL SCAN, aby ste
nanovo preregistrovali položky vysielania.
(Po vykonaní tohto postupu sa vymažú všetky
uložené predvoľby.) (str. 27).
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény s receiverom
použite 75 Ohm koaxiálny kábel (nedodávaný)
(pozri obrázok nižšie). Ak k receiveru pripojíte
externú anténu, uzemnite ho, aby bol chránený
pred poškodením bleskom. Uzemňovací kábel
nepripájajte na potrubie s rozvodom plynu.
Externá FM anténa
Receiver
AM
COAXIAL
Uzemňovací
kábel
(nedodávaný)
ANTENNA
Uzemnenie
Stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte správnosť zapojenia antén. Nastavte
antény a podľa potreby zapojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom
ladení). Použite priame ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok ladenia
(pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice alebo boli
vymazané (ak chcete naladiť uložené stanice).
Uložte stanice (str. 28).
• Stláčajte DISPLAY, kým sa na displeji nezobrazí
frekvencia.
RDS nepracuje.
• Skontrolujte, či ste naladili FM stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Požadovaná RDS informácia sa nezobrazí.
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite, či práve
poskytujú požadovanú službu. Ak áno, služba
môže byť dočasne mimo prevádzky.
62SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_60-67_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 63 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Na TV obrazovke/monitore sa nezobrazil
žiadny obraz alebo obraz nie je kvalitný.
• Zvoľte príslušné zariadenie na receiveri.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného režimu.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej od TVP.
Chybové hlásenia
Konektor DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT
bliká načerveno.
• Ak je INPUT MODE (režim vstupu) nastavený
na “AUTO IN”, konektor bude blikať načerveno,
ak na vstupe nebude žiadny digitálny audio signál.
Závisí to od zdroja signálu zvoleného pomocou
prepínača INPUT MODE. Nejde o poruchu.
DEC. ERR.
Zobrazí sa, ak je na vstupe signál, ktorý receiver
nedokáže dekódovať (napr. DTS-CD), keď je
v Menu CUSTOMIZE nastavené “DEC. XXXX”
na “DEC. PCM”. Nastavte “DEC. AUTO”.
Diaľkové ovládanie
PROTECT
Reproduktory sú nesprávne zaťažené. Receiver
sa po pár sekundách automaticky vypne.
Skontrolujte zapojenie reproduktorov a znova
zapnite receiver. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
DAB EROR
Receiver nedokáže zhromažďovať DAB údaje.
Vypnite receiver a znova ho zapnite.
Ak sa vám nepodarilo odstrániť
problém
Vymazanie pamäte receivera môže problém
vyriešiť (str. 18). Nezabudnite však, že všetky
uložené nastavenia budú nastavené na výrobné
hodnoty a budete ich musieť znova nastaviť.
Ďalšie informácie
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Tlačidlá 12, AUX a SOURCE na DO nefungujú
pri ovládaní receivera.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich za nové.
• Skontrolujte, či príkazový režim DO zodpovedá
príkazovému režimu receivera. Ak príkazový
režim receivera nie je zhodný s príkazovým
režimom DO, DO nedokáže ovládať receiver.
Prepnutie príkazového režimu receivera pozri
v časti “Zmena príkazového režimu receivera”
(str. 48) a výber príkazového režimu DO pozri
v časti “Výber príkazového režimu diaľkového
ovládania” (str. 56).
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne tlačidlo.
• Pred používaním tlačidiel AUX a MULTI CH
na ovládanie audio/video zariadenia musíte
tlačidlu priradiť nejaký zdroj vstupného signálu.
Podrobnosti pozri v časti “Programovanie
diaľkového ovládania” na str. 56.
• Pre aktiváciu tlačidiel s oranžovou potlačou
stlačte pred stlačením konkrétneho tlačidla
tlačidlo ALT.
• Pred použitím tlačidla V/v/B/b na ovládanie
receivera stlačte MAIN MENU. Ak chcete
ovládať iné zariadenia, po stlačení tlačidla
pre výber zdroja signálu stlačte TOP MENU/
GUIDE alebo AV MENU.
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém.
Ak problém pretrváva
Kontaktujte predajcu Sony.
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uchovaných nastavení
str. 18
Upravených zvukových polí
str. 43
63SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_60-67_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 64 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Vstupy (Analógové)
Technické údaje
PHONO
Citlivosť: 2,5 mV
Impedancia: 50 kOhm
Odstup signál - šum
(ďalej S/N)3): 86 dB
(A, 2,5 mV4))
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3
Citlivosť: 150 mV
Impedancia: 50 kOhm
S/N3): 96 dB
(A, 150 mV4))
Zosilňovač
Výstupný výkon
Modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
skreslenie (ďalej THD) 0,09 %)
100 W + 100 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
110 W + 110 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
135 W + 135 W1)
Referenčný výstupný výkon1)
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
100 W/kanál
FRONT2):
100 W
CENTER2):
100 W/kanál
SURR2):
100 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
110 W/kanál
FRONT2):
110 W
CENTER2):
110 W/kanál
SURR2):
110 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
135 W/kanál
FRONT2):
135 W
CENTER2):
135 W/kanál
SURR2):
135 W/kanál
SURR BACK2):
3) INPUT SHORT. (Vstup nakrátko).
4) So záťažou, úroveň vstupu.
Vstupy (Digitálne)
DVD, SA-CD/CD
(Koaxiálny)
Citlivosť: –
Impedancia: 75 Ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT,
MD/TAPE, VIDEO 3
(Optický)
Citlivosť: –
Impedancia: –
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy (Analógové)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1, 2
(AUDIO OUT)
Napätie: 150 mV
Impedancia: 2,2 kOhm
SUB WOOFER
Napätie: 2 V
Impedancia: 1 kOhm
1) Merané v nasledovných podmienkach:
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
2) V závislosti od nastavenia zvukových polí a zdrojov
signálu nemusí byť na výstupe žiadny zvukový
signál.
Výstupy (Digitálne)
MD/TAPE (Optický)
Citlivosť: –
Ekvalizér
Úrovne zisku
±10 dB, 1 dB krok
Frekvenčný rozsah
PHONO
Ekvalizačná krivka
RIAA
±0,5 dB
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 100 kHz
+0,5/–2 dB (pri zvolení
ANALOG DIRECT)
64SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_60-67_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right
STR-DB895D_SK.book Page 65 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Tuner v pásme DAB
Video
Ladiaci rozsah
Pásmo-III:
Vstupy/Výstupy
Video:
S-video:
Pásmo-L:
Anténa
Anténové konektory
Citlivosť
Odstup signál - šum
THD+N
Separácia kanálov
Selektivita
Frekvenčný rozsah
174,928 (5A) –
239,200 (13F) MHz
1452,960 (LA) –
1490,624 (LW) MHz
Podrobnosti pozri v časti
“Tabuľka DAB frekvencií”
na str. 66.
DAB drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
–99 dBm
97 dB
0,009% (1 kHz)
87 dB (1 kHz)
40 dB (pri vedľajšom
kanále)
+0,5/–0,5 dB
(5 Hz – 20 kHz)
Ladiaci rozsah
87,5 – 108,0 MHz
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrický
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Citlivosť
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 Ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 Ohm
Využiteľná citlivosť
11,2 dBf, 1 µV/75 Ohm
Odstup signál - šum (ďalej S/N)
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonické skreslenie pri 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Separácia
45 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivita
60 dB pri 400 kHz
Tuner v pásme AM
Ladiaci rozsah
Krok ladenia 9 kHz
Anténa
Medzifrekvencia
Využiteľná citlivosť
S/N
Harmonické skreslenie
Selektivita
Pri 9 kHz:
Všeobecne
Napájanie
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Príkon
Regionálny kód
Príkon
CEL, CEK
290 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W
Rozmery (š/v/h) (cca)
397 × 160,5 × 430 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (cca)
13,5 kg
Ďalšie informácie
Tuner v pásme FM
COMPONENT VIDEO:
1 Vš-š, 75 Ohm
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
C: 0,286 Vš-š, 75 Ohm
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PB/CB/B-Y: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
PR/CR/R-Y: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
80 MHz, HD prechod
Dodávané príslušenstvo
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
DAB drôtová anténa (1)
Diaľkové ovládanie RM-AAP002 (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Sieťová šnúra (1)
Podrobnosti o regionálnom kóde vášho modelu
pozri na str. 2.
Právo na zmeny vyhradené.
531 – 1 602 kHz
Rámová anténa
450 kHz
50 dB/m (pri 1 000 kHz
alebo 999 kHz)
54 dB (pri 50 mV/m)
0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
35 dB
pokračovanie
65SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_60-67_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 66 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Tabuľka DAB frekvencií
Pásmo-III (174 až 240 MHz)
Frekvencia
Označenie
Frekvencia
Označenie
174,928MHz
176,640MHz
5A
209,936MHz
10A
5B
211,648MHz
10B
178,352MHz
5C
213,360MHz
10C
180,064MHz
5D
215,072MHz
10D
181,936MHz
6A
216,928MHz
11A
183,648MHz
6B
218,640MHz
11B
185,360MHz
6C
220,352MHz
11C
187,072MHz
6D
222,064MHz
11D
188,928MHz
7A
223,936MHz
12A
190,640MHz
7B
225,648MHz
12B
192,352MHz
7C
227,360MHz
12C
194,064MHz
7D
229,072MHz
12D
195,936MHz
8A
230,784MHz
13A
197,648MHz
8B
232,496MHz
13B
199,360MHz
8C
234,208MHz
13C
201,072MHz
8D
235,776MHz
13D
202,928MHz
9A
237,488MHz
13E
204,640MHz
9B
239,200MHz
13F
206,352MHz
9C
208,064MHz
9D
Pásmo-L (1 452 až 1 491 MHz)
Frekvencia
Označenie
Frekvencia
Označenie
1452,960MHz
LA
1473,504MHz
LM
1454,672MHz
LB
1475,216MHz
LN
1456,384MHz
LC
1476,928MHz
LO
1458,096MHz
LD
1478,640MHz
LP
1459,808MHz
LE
1480,352MHz
LQ
1461,520MHz
LF
1482,064MHz
LR
1463,232MHz
LG
1483,776MHz
LS
1464,944MHz
LH
1485,488MHz
LT
1466,656MHz
LI
1487,200MHz
LU
1468,368MHz
LJ
1488,912MHz
LV
1470,080MHz
LK
1490,624MHz
LW
1471,792MHz
LL
66SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_60-67_STR-DB895D.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
STR-DB895D_SK.book Page 67 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla príslušných strán
Používanie tejto strany
Táto strana slúži na orientáciu v ovládacích prvkoch
uvádzaných v texte.
Číslo na obrázku
r
DISPLAY 9 (29, 31, 62)
R
Názov tlačidla/prvku
R
Príslušná strana
Receiver
M-Z
ABECEDNÉ PORADIE
A.F.D. qj (36, 38)
DIRECT qs (34)
DISPLAY 9 (29, 31, 62)
Displej 7 (32)
INPUT MODE q; (41)
INPUT SELECTOR qf
(24, 25, 28, 34, 41, 45, 47, 62)
Kryt ws (67)
ČÍSLA A SYMBOLY
2CH qk (34, 38, 43)
–/+ 6 (19, 42, 43, 47)
?/1 (napájanie) 2 (18, 19, 26, 43)
1
2 3 4
wh
wg
wf
5 6
ws
7
wa
w;
9
8
ql qk qj qh qg
0
qf
Ďalšie informácie
MAIN MENU 4 (19, 42, 43, 47)
MASTER VOLUME –/+ qa
(18, 22, 24, 61)
MEMORY/ENTER 5
(18, 19, 28, 47)
MENU 3 (19, 42, 43, 47)
MOVIE qh (37, 38, 62)
MULTI CHANNEL DECODING
(indikátor) 8 (25)
MULTI CH IN qd (25)
MUSIC qg (38, 62)
PHONES (konektor) wg (24, 61)
A-L
PRESET TUNING –/+ wa (28)
PUSH wf (67)
Senzor infračervených lúčov 1
(51, 63)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) wh
(17, 49, 61)
SURR BACK DECODING ql
(39)
TUNING –/+ w; (25)
VIDEO 3 INPUT (konektory) wd
(7, 8)
qa
qd
qs
wd
Zloženie krytu
Stlačte PUSH a vyberte kryt. Keď kryt vyberiete,
skladujte ho mimo dosahu detí.
PUSH
67SK
model name1[STR-DB895D]
[2-598-514-11(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DB895D_SK\Fm\Sk_68-68_STR-DB895D.fm]
masterpage:Left
STR-DB895D_SK.book Page 68 Wednesday, July 27, 2005 1:24 PM
Index
A
Automatické ladenie 25, 27
D
DAB (Digital Audio Broadcasting - Digitálne
vysielanie zvuku)
DAB INITIAL SCAN 27
Popis 3
Tabuľka frekvencií 66
Diaľkové ovládanie 51–59
Digital Cinema Sound 37
Dodávané príslušenstvo 65
Duálne mono 45
E
Editovanie. Pozri Nahrávanie
I
Indexovanie. Pozri Pomenovanie
K
Kopírovanie. Pozri Nahrávanie
Nastavenie
Parametrov CUSTOMIZE 44
Parametrov EQUALIZER 43
Parametrov LEVEL 42, 46
Parametrov SPEAKER SETUP 19, 45
Úrovne hlasitosti a vyváženia reproduktorov 22
P
Pomenovanie 47
Predvoľby
Naladenie 28
Uloženie staníc 28
Priame ladenie 26
Priradenie názvu. Pozri Pomenovanie
R
RDS 29
Reproduktory
Impedancia 16
Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia 22
Pripojenie 15
Umiestnenie 15
T
L
Ladenie
Automatické 25, 27
Priame 26
Uložených staníc 28
M
Medzná frekvencia reproduktorov 46
Menu CUSTOMIZE 44
Menu EQUALIZER 43
Menu LEVEL 42, 46
Menu SPEAKER SETUP 19, 45
N
Nahrávanie
Na audio kazetu alebo MD disk 49
Na video kazetu 50
Testovací tón 22
V
Vymazanie pamäte receivera 18
Vypínací časovač 48
Výber
Reproduktorový systém 49
Zariadenie 24
Zvukové pole 37–38
Z
Zmena
Displej 31
Zvukové pole
Úprava 42
Prednastavenie 37–38
Resetovanie 43
Výber 37–38
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising