Sony | STR-DA5700ES | Sony STR-DA5700ES STR-DA5700ES Home cinema AV receiver Návod na použitie

4-287-974-11(1) (SK)
Multi Channel
AV Receiver
(Viackanálový
prijímač AV)
Návod na použitie
STR-DA5700ES
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od
elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri dotyku
počas bežnej prevádzky.
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
spĺňa obmedzenia stanovené v smernici EMC pri
pripojení pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
2SK
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú len
na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom
pre oblasť elektromagnetickej kompatibility
a bezpečnosti produktu je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto
toho ho treba odovzdať v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia nepotrebných
batérií (predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej
balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto
produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na model
STR-DA5700ES (prijímač). Číslo svojho modelu
nájdete v pravom dolnom rohu predného panela.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa väčšinou opisuje ovládanie prijímača
pomocou dodaného diaľkového ovládača. Okrem
neho môžete používať aj tlačidlá alebo gombíky
na prijímači, ak majú rovnaké alebo podobné
názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený technológiami
Dolby* Digital, Pro Logic Surround a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX a symbol
dvojitého D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov
USA č.: 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 487 535, 6 226 616, 7 212 872, 7 003 467,
7 272 567, 7 668 723, 7 392 195, 7 333 929,
7 548 853 a iných patentov vydaných alebo
čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách.
DTS-HD, príslušný symbol a DTS-HD spoločne
so symbolom sú registrovanými ochrannými
známkami a DTS-HD Master Audio je
ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
HDMI Licensing LLC.
Typ písma (Shin Go R) inštalovaný
v tomto prijímači poskytla spoločnosť
MORISAWA & COMPANY LTD.
Tieto názvy sú ochrannými známkami spoločnosti
MORISAWA & COMPANY LTD. a autorské práva
na typ písma takisto patria spoločnosti
MORISAWA & COMPANY LTD.
pokračovanie
3SK
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v USA a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochrannými
známkami alebo servisnými známkami spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
„BRAVIA“ Sync je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochrannými
známkami spoločností Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
4SK
Microsoft, Windows, Windows Vista
a Windows Media sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá
podlieha určitým právam duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia
tejto technológie oddelene od tohto produktu je
zakázaná bez príslušnej licencie alebo licencií
od spoločnosti Microsoft.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné vlastníctvo
vrátane obsahu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva,
pomocou technológie prístupu k obsahu Microsoft
PlayReady™. Toto zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu chránenému
pomocou technológie PlayReady alebo WMDRM.
Ak zariadenie nedokáže správne presadzovať
obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať,
aby zrušila funkcie zariadenia na prehrávanie
obsahu chráneného pomocou technológie
PlayReady. Toto zrušenie by nemalo ovplyvniť
nechránený obsah ani obsah chránený pomocou inej
technológie na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu
môžu od vás požadovať inováciu technológie
PlayReady, aby ste ich obsah mohli používať.
Ak inováciu odmietnete, nebudete môcť získať
prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
„Android“ je registrovanou ochrannou známkou
alebo ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
Hlavné funkcie prijímača
Kompatibilita s rôznymi konektormi a formátmi
Funkcia
Popis
Strana
Viac kanálov
Prijímač dokáže reprodukovať až 9.1 kanálov.
Prijímač je vybavený konektormi reproduktorov pre predný
výškový kanál. (Pomocou pripojených reproduktorov možno
naraz prenášať až sedem kanálov.)
23, 25
Kompatibilita s rôznymi
štandardmi
Prijímač je kompatibilný s rôznymi formátmi zvuku, napríklad
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, viackanálový
Linear PCM, FLAC atď.
22
HDMI
Prijímač je vybavený piatimi vstupnými konektormi HDMI
(z ktorých dva konektory HDMI IN 3 a IN 4 sú konektory
„for AUDIO“ zohľadňujúce kvalitu zvuku) na zadnom paneli
a jedným konektorom HDMI na prednom paneli. Pomocou
konektorov HDMI môžete pripojiť rôzne zariadenia.
27, 29, 31, 33
Prijímač je kompatibilný s rôznymi štandardmi HDMI, napríklad 37, 82
Deep Colour, x.v.Colour, prenos trojrozmerného obrazu,
Audio Return Channel (ARC) atď.
Prijímač a ďalšie zariadenia môžete vzájomne ovládať pomocou
funkcie ovládania pripojenia HDMI.
Sieť
USB
78
Prijímač je vybavený štyrmi portmi LAN s funkciami prepínania 46
rozbočovačov.
Prijímač je kompatibilný s vysielaním prúdu údajov videí
na internete.
58
Prijímač umožňuje prehrávať obsah v domácej sieti
prostredníctvom funkcie domácej siete kompatibilnej
s normou DLNA.
62
Pomocou pripojenia USB môžete prostredníctvom prijímača
bez problémov prehrávať obsah zariadení iPhone a iPod.
56, 60
Pomocou pripojenia USB môžete prostredníctvom prijímača bez 55
problémov prehrávať obsah zariadenia USB alebo WALKMAN.
Viacero zón
Pomocou konektora USB na prijímači môžete bez problémov
reprodukovať obsah uložený v počítači.
54
Hudbu alebo video môžete reprodukovať z iných miestností.
73
Lepšia kvalita obrazu a zvuku
Funkcia
Popis
Strana
Obrazová konverzia
Prijímač zvyšuje alebo znižuje kvalitu analógových obrazových
signálov. Pomocou výstupného konektora HDMI možno kvalitu
signálov zvýšiť až na úroveň 1080p. Prijímač tiež zvyšuje alebo
znižuje kvalitu analógových obrazových signálov pre zónu 2.
21
D.C.A.C.
Prijímač je vybavený funkciou D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
95, 97
Calibration). Okrem toho prijímač koriguje zvukový výstup
jednotlivých reproduktorov a zlepšuje efekty priestorového zvuku
prostredníctvom funkcií Speaker Relocation a A.P.M. (Automatic
Phase Matching).
pokračovanie
5SK
Funkcia
Popis
Zvukové polia
Prijímač vytvára optimálny zvuk podľa pripojenia rôznych
67, 69
reproduktorov alebo vstupných zdrojov. (V prijímači sú vopred
naprogramované zvukové polia Dolby Pro Logic IIz, DTS Neo:X,
HD-D.C.S. atď.)
Strana
Vysokokvalitná
reprodukcia
komprimovaných
zvukových súborov
Pomocou funkcie D.L.L. (Digital Legato Linear) môžete
komprimované zvukové súbory prehrávať vo vysokej kvalite.
H.A.T.S.
Pomocou funkcie H.A.T.S. (High quality digital Audio
108
Transmission System) sa z prehrávača diskov Super Audio CD
pripojeného prostredníctvom konektora HDMI prenášajú signály
s vysokou kvalitou.
101
Užitočné funkcie
Funkcia
Popis
Strana
Jednoduché a ľahko
prístupné ovládanie
Prijímač je vybavený rozhraním GUI (grafické používateľské
rozhranie). Intuitívne ovládanie prijímača zabezpečuje ponuka
zobrazená na televíznej obrazovke.
52
Pomocou funkcie Easy Setup môžete jednoducho vybrať
základné nastavenia prijímača.
49
S prijímačom sa dodáva multifunkčný diaľkový ovládač na
15
ovládanie pripojených zariadení a funkcie viacerých zón
a jednoduchý diaľkový ovládač na vykonávanie bežných operácií.
Flexibilné funkcie
Stlačením tlačidla EASY AUTOMATION môžete naraz vyvolať
rôzne nastavenia prijímača.
85
Funkcia Sound Optimizer optimalizuje zvukový výstup podľa
úrovne hlasitosti.
71
Funkcia Advanced Auto Volume automaticky nastavuje optimálnu 72
úroveň hlasitosti.
Funkcia A/V Sync upravuje oneskorenie medzi zvukovým
a obrazovým výstupom.
102
Funkcia Pass Through reprodukuje signály HDMI
prostredníctvom televízora, aj keď je prijímač
v pohotovostnom režime.
81
Funkcia
Popis
Strana
Ekologická funkcia
Ak prijímač určitý čas nepoužívate alebo ak neprijíma žiadny
vstupný signál, funkcia Auto Standby ho automaticky prepne
do pohotovostného režimu.
113
Väčšia účelnosť
Prijímač môžete ovládať pomocou telefónu smartphone, ktorý je 85
vybavený aplikačným softvérom ES Remote*.
Iné
* Kompatibilný so zariadeniami iPhone alebo iPod touch a telefónmi
so systémom Android
6SK
Obsah
Hlavné funkcie prijímača .................................5
Popis a umiestnenie častí .................................9
Začíname
Dôležité informácie pred pripojením
zariadení ..................................................... 20
1: Inštalácia reproduktorov ........................... 23
2: Pripojenie monitora ................................... 27
3: Pripojenie obrazových zariadení .............. 29
4: Pripojenie zvukových zariadení ............... 38
5: Pripojenie k sieti ......................................... 45
6: Príprava prijímača a diaľkového
ovládača ..................................................... 47
7: Nastavenie prijímača pomocou
obrazovky Easy Setup ............................... 49
8: Nastavenie pripojených zariadení ............ 51
9: Príprava počítača na používanie
ako servera ................................................. 51
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke ............................................. 52
Reprodukovanie obrazu alebo
zvuku
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
z pripojeného zariadenia ......................... 54
PC ..................................................................... 54
Zariadenie USB/WALKMAN ....................... 55
iPhone/iPod .................................................... 56
DLNA ............................................................... 57
Videá na internete .......................................... 58
FM/AM ............................................................ 59
Prehrávanie obsahu zariadenia
iPhone alebo iPod
Prehrávanie súborov zo zariadenia
iPhone alebo iPod ..................................... 60
Prehrávanie prostredníctvom
siete
Prehrávanie súborov v domácej sieti
(DLNA) ...................................................... 62
Ladenie
Počúvanie rozhlasových staníc FM a AM ... 63
Reprodukovanie zvukových
efektov
Výber zvukového poľa .................................... 66
Používanie funkcie Sound Optimizer .......... 71
Nastavenie ekvalizéra ..................................... 72
Používanie funkcie Advanced
Auto Volume .............................................. 72
Používanie funkcií
viacerých zón
Možnosti funkcie viacerých zón ................... 73
Vytvorenie pripojenia viacerých zón ........... 73
Nastavenie reproduktorov v zóne 2 .............. 75
Zmena nastavenia zóny diaľkového
ovládača ...................................................... 75
Ovládanie prijímača z inej zóny
(operácie pre zónu 2 alebo 3) .................. 76
pokračovanie
7SK
Používanie ďalších funkcií
Používanie funkcií BRAVIA Sync ................ 78
Prepínanie medzi monitormi
reprodukujúcimi obrazové
signály HDMI ............................................ 81
Prenos signálov HDMI do prijímača
v pohotovostnom režime
(Pass Through) .......................................... 81
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom ............................. 82
Používanie iných konektorov obrazového
alebo zvukového vstupu ........................... 82
Ovládanie prijímača pomocou telefónu
smartphone ................................................ 85
Ukladanie a súčasné vyvolanie rôznych
nastavení prijímača
(Easy Automation) .................................... 85
Používanie časovača spánku ......................... 88
Nahrávanie pomocou prijímača ................... 88
Prepnutie režimu príkazov prijímača
a diaľkového ovládača ............................... 89
Používanie pripojenia Bi-amp ...................... 91
Úprava nastavení
Používanie ponuky nastavení ....................... 92
Easy Setup ........................................................ 95
Speaker Settings .............................................. 95
Audio Settings ............................................... 101
Video Settings ............................................... 104
HDMI Settings .............................................. 107
Input Settings ................................................ 109
Network Settings .......................................... 110
Internet Services Settings ............................ 110
Zone Settings ................................................. 111
System Settings ............................................. 113
Network Update ........................................... 114
Ovládanie bez používania
rozhrania GUI ......................................... 115
8SK
Používanie diaľkového
ovládača
Ovládanie jednotlivých zariadení
pomocou diaľkového ovládača ..............122
Vypnutie všetkých pripojených zariadení
(SYSTEM STANDBY) ............................123
Programovanie diaľkového ovládača .........123
Automatické vykonanie niekoľkých
príkazov za sebou
(prehrávanie makra) ...............................127
Nastavenie kódov diaľkového ovládača,
ktoré v ňom nie sú uložené ....................129
Vymazanie pamäte multifunkčného
diaľkového ovládača ................................131
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia ..................................132
Riešenie problémov ......................................133
Technické údaje .............................................146
Register ...........................................................150
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
Odobratie krytu
Otvorenie krytu
Stlačte časť PUSH.
Odobratý kryt uchovávajte mimo
dosahu detí.
Posuňte kryt doľava.
A ?/1 ON/STANDBY
Stlačením zapnete alebo vypnete prijímač.
Keď je prijímač napájaný, indikátor nad
tlačidlom svieti na zeleno. Ak je položka
Control for HDMI (str. 108), Pass
Through (str. 108) alebo Network
Standby (str. 110) nastavená na hodnotu
On alebo je zapnuté napájanie zóny 2
alebo zóny 3, v pohotovostnom režime
svieti indikátor nad tlačidlom na
jantárovo.
D MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TUNING (str. 63)
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (str. 50)
I DISPLAY MODE (str. 121)
C SOUND OPTIMIZER (str. 71)
J INPUT MODE (str. 82)
E Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (str. 66, 67, 67, 69)
G Displej (str. 11)
H DIMMER
Opakovaným stláčaním upravíte
jas displeja.
pokračovanie
9SK
K Indikátor HD-D.C.S., indikátor BERLIN
PHILHARMONIC HALL, indikátor
TRUE CONCERT MAPPING (str. 67)
L EASY AUTOMATION 1, 2 (str. 85)
M HDMI OUT (A/B/A+B/OFF) (str. 81)
N Konektor PHONES
Slúži na pripojenie slúchadiel.
O TONE MODE, TONE
Opakovaným stláčaním tlačidla TONE
MODE môžete vybrať položku BASS
alebo TREBLE a otáčaním gombíka
TONE nastaviť úroveň basov alebo výšok
reproduktorov.
P Konektor AUTO CAL MIC (str. 95)
K tomuto konektoru pripojte dodaný
kalibračný mikrofón na vykonanie
funkcie Auto Calibration.
Q iPhone/iPod (port
(USB)
a konektor VIDEO IN) (str. 55, 56, 60)
R Konektory VIDEO 2 IN (str. 36)
S Indikátor MULTI CHANNEL
DECODING
Rozsvieti sa pri dekódovaní
viackanálových zvukových signálov.
T ZONE SELECT, POWER (str. 73)
Opakovaným stláčaním tlačidla SELECT
môžete vybrať zónu 2, zónu 3 alebo
hlavnú zónu. Každým stlačením tlačidla
POWER sa výstupné signály pre vybratú
zónu zapnú alebo vypnú.
U INPUT SELECTOR
Otočením vyberiete vstupný zdroj,
ktorý chcete prehrávať.
Ak chcete vybrať vstupný zdroj pre zónu 2
alebo zónu 3, najprv stlačením tlačidla
ZONE SELECT (w;) vyberte zónu 2
alebo zónu 3 (na displeji sa zobrazí
hlásenie ZONE 2 [názov vstupu] alebo
ZONE 3 [názov vstupu]) a potom
otočením gombíka INPUT SELECTOR
vyberte vstupný zdroj.
V Konektor HDMI IN 6 (VIDEO 2)
(str. 37)
W MASTER VOLUME (str. 54)
10SK
Indikátory na displeji
A SW
Rozsvieti sa, keď sú pripojené basové
reproduktory a zvukový signál sa
reprodukuje prostredníctvom konektorov
PRE OUT SUBWOOFER.
B Indikátor prehrávaných kanálov
Písmená (L, C, R atď.) označujú práve
dekódované kanály. V závislosti od
nastavení reproduktorov sa mení
orámovanie písmen, ktoré znázorňuje,
ako prijímač znižuje alebo zvyšuje počet
kanálov zdroja zvuku.
L
Predný ľavý
R
Predný pravý
C
Stredový (monofónny)
LH
Ľavý horný
RH
Pravý horný
SL
Ľavý na priestorový zvuk
SR
Pravý na priestorový zvuk
S
Priestorový zvuk (monofónne zariadenie
alebo zariadenie na priestorový zvuk
dosiahnuté spracovaním Pro Logic)
SBL
Zadný ľavý na priestorový zvuk
SBR
Zadný pravý na priestorový zvuk
SB
Zadný na priestorový zvuk
(zadné zariadenie na priestorový zvuk
dosiahnuté dekódovaním kanálu 6.1)
Príklad:
Formát záznamu: 5.1
Šablóna pre reproduktory: 3/0.1
Zvukové pole: A.F.D. Auto
C Indikátor INPUT
Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup.
AUTO
Položka INPUT MODE je nastavená
na hodnotu AUTO.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (str. 82)
D HDMI OUT A + B (str. 81)
E SLEEP (str. 88)
F MEM
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie
ukladania predvolieb.
pokračovanie
11SK
G ZONE 2/ZONE 3 (str. 73)
H L.F.E.
Rozsvieti sa, keď prehrávaný disk
obsahuje kanál L.F.E. (Low Frequency
Effects). Práve sa reprodukuje signál
kanálu L.F.E. a rozsvietené dieliky pod
písmenami označujú jeho úroveň.
Keďže signál L.F.E. nie je zaznamenaný
vo všetkých častiach vstupného signálu,
počas prehrávania sa označenie dielikmi
bude meniť (a môže zhasnúť).
I Indikátor systému reproduktorov
(str. 50)
J BI-AMP (str. 91)
K D.C.A.C. (str. 95)
Svieti pri používaní výsledkov merania
funkcie Auto Calibration.
L D.L.L. (str. 101)
M H.A.T.S. (str. 108)
N Indikátor ladenia
Rozsvieti sa, keď sa prijímač naladí
na rozhlasovú stanicu.
ST
Stereofónny príjem
MONO
Nastavený je monofónny režim FM.
RDS (str. 65)
PRESET
Nastavený je predvolený režim ladenia.
O VOLUME
Zobrazuje aktuálnu hlasitosť.
P D.RANGE
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu.
Q Indikátor Dolby Digital Surround
Rozsvieti sa spoločne s príslušným
indikátorom, keď prijímač dekóduje
zodpovedajúce signály formátu
Dolby Digital.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
12SK
R Indikátor DTS-HD
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály DTS-HD.
DTS-HD
Svieti nepretržite spoločne s niektorým
z nasledujúcich indikátorov.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
S ;TrueHD
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály Dolby TrueHD.
T Indikátor Dolby Pro Logic
Rozsvieti sa spoločne s príslušným
indikátorom, keď prijímač spracúva
signál formátu Dolby Pro Logic. Táto
technológia maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť
vstupné signály.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
U A.P.M. (str. 97)
Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
V EQ
Rozsvieti sa po aktivovaní ekvalizéra.
W L-PCM
Rozsvieti sa pri reprodukovaní signálu
Linear PCM (Pulse Code Modulation).
X DSD
Rozsvieti sa, keď prijímač prijíma signály
DSD (Direct Stream Digital).
Y Indikátor DTS(-ES)
Rozsvieti sa pri reprodukovaní signálu
DTS alebo DTS-ES.
DTS
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje
signály DTS.
DTS-ES
V závislosti od formátu dekódovania
vstupného signálu svieti spoločne
s niektorým z nasledujúcich indikátorov.
96/24
Dekódovanie DTS 96/24
(96 kHz/24 bitov)
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
Z NEO:X
Rozsvieti sa po aktivovaní dekódovania
DTS Neo:X Cinema/Music/Game.
13SK
Zadný panel
A Port
(USB) (str. 41)
E Časť VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 27, 30, 31, 33, 35)
Konektory AUDIO IN/OUT
B Port RS232C
Konektory VIDEO IN/OUT*
Konektory AUDIO OUT
Konektor VIDEO OUT
(str. 73)
Používa sa na údržbu a servis.
C Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT
Konektory OPTICAL IN/
OUT (str. 27, 31, 33, 42)
Konektory COAXIAL IN
(str. 30, 38)
Konektory HDMI IN/OUT*
(str. 27, 29, 31, 33)
D Porty LAN (prepínanie
rozbočovačov) (str. 46)
F Časť COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (str. 27, 30, 33)
Konektory
Y, PB, PR IN/OUT*
G Časť ANTENNA
Konektor FM ANTENNA
(str. 43)
Konektor AM ANTENNA
(str. 43)
14SK
H Konektory ovládacích prvkov
zariadení značky Sony a iných
externých zariadení
Konektory IR REMOTE
IN/OUT (str. 73)
Ak chcete používať funkciu viacerých
zón, pripojte infračervený retranslátor
(nie je súčasťou dodávky).
Konektory TRIGGER OUT
(str. 112)
Pripojte k vypínaču funkcie
synchronizácie pohotovostného režimu
iného zariadenia kompatibilného so
štandardom 12V TRIGGER, prípadne
k zosilňovaču alebo prijímaču zóny 2
alebo zóny 3.
Diaľkový ovládač
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Diaľkový ovládač je pôvodne naprogramovaný
na ovládanie obrazových alebo zvukových
zariadení značky Sony.
Poznámka
Snímač diaľkového ovládača nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani svietidlám. Mohlo by to
spôsobiť poruchu.
Tip
Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový ovládač,
vymeňte všetky batérie za nové.
I Časť AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory AUDIO IN/OUT
(str. 38, 42, 44)
Konektory MULTI
CHANNEL INPUT
(str. 30, 38)
Konektory PRE OUT
Pripojte k externému výkonnému
zosilňovaču.
J Časť SPEAKERS (str. 25)
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup, musíte
prepojiť konektor HDMI OUT alebo MONITOR
OUT s televízorom (str. 27).
pokračovanie
15SK
Multifunkčný diaľkový ovládač
(RM-AAL038)
C ZONE (str. 73)
D AMP
Stlačením aktivujete ovládanie prijímača
pre hlavnú zónu.
E
(výber vstupu)
Stlačte tlačidlo TV (wa) a stlačením
tohto tlačidla vyberte vstupný signál
(televízor alebo video).
(podržanie textu)
V textovom režime: slúži na podržanie
aktuálnej strany.
F
(sprievodca)
Stlačte tlačidlo SHIFT (ws) a stlačením
tlačidla
(sprievodca) zobrazte
elektronického sprievodcu programami.
G D.TUNING (str. 63)
Stlačte tlačidlo SHIFT (ws) a stlačením
tlačidla D.TUNING prejdite do režimu
priameho ladenia.
H ENT/MEM
Stlačte toto tlačidlo a pomocou tlačidla
SHIFT (ws) a číselných tlačidiel (wf)
zadajte hodnotu alebo skladbu, prípadne
stlačte tlačidlo ENT/MEM a pomocou
číselných tlačidiel (wf) vyberte číslo
predvoľby, pod ktorým je uložená
naladená stanica.
I WATCH, LISTEN (str. 54)
J SOUND FIELD +/– (str. 66, 67, 69)
K Farebné tlačidlá
Fungujú podľa sprievodcu na televíznej
obrazovke.
L AMP MENU (str. 115)
A ?/1 (zapnuté/pohotovostný režim)
Stlačením zapnete alebo vypnete prijímač.
B AV ?/1 (zapnuté/pohotovostný
režim) (str. 123)
Stlačením zapnete alebo vypnete zvukové
alebo obrazové zariadenia, ktoré sú
priradené na ovládanie pomocou
diaľkového ovládača.
16SK
M
V/v/B/b
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b vyberte
položky ponuky. Výber potvrďte
stlačením tlačidla
.
N TOOLS/OPTIONS (str. 52, 59, 65)
Stlačením zobrazíte a vyberiete položky
z ponúk možností.
O HOME (str. 52)
Stlačením zobrazíte na televíznej
obrazovke domovskú ponuku.
P m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Stlačením môžete ovládať prehrávač
diskov DVD, Blu-ray Disc, CD, MD,
kazetový prehrávač, zariadenie pripojené
k prednému portu
(USB) alebo k sieti,
videá na internete atď.
TUNING +/–
Stlačením vyberiete stanicu.
Q PRESET + 2)/–
Stlačením vyberiete uložené stanice.
PROG + 2)/–
Stlačte tlačidlo TV (wa) a stláčaním
tlačidla PROG +/– ovládajte televízor,
satelitný prijímač atď.
c 2)/C
V textovom režime: slúži na výber
nasledujúcej alebo predchádzajúcej
stránky.
R EASY AUTOMATION 1, 2 (str. 85)
/ (text)
Stlačte tlačidlo TV (wa) a stlačením
tlačidla / (text) zobrazte textové
informácie.
SLEEP (str. 88)
S RM SET UP (str. 89)
T FAVORITES (str. 58)
X Číselné tlačidlá
Stlačte tlačidlo SHIFT (ws) a stláčaním
týchto tlačidiel zadajte čísla.
Stlačte tlačidlo TV (wa) a stláčaním
týchto tlačidiel vyberte čísla kanálov
televízora.
Y -/-Stlačte tlačidlo SHIFT (ws) a stlačením
tlačidla -/-– vyberte v prehrávači diskov CD, DVD,
Blu-ray Disc alebo MD skladby s vyšším
číslom ako 10,
– vyberte v televízore, satelitnom
prijímači alebo videorekordéri kanály
s vyšším číslom ako 10.
Z SOUND OPTIMIZER (str. 71)
wj HDMI OUTPUT (str. 81)
wk DISPLAY
Stlačením zobrazíte na televíznej
obrazovke ovládací panel pri prehrávaní
obsahu prostredníctvom služby videí na
internete alebo domácej siete.
,
(informácie, odkrytie textu)
Slúži na zobrazenie informácií, ako
napríklad čísla aktuálneho kanálu alebo
režimu obrazovky.
V textovom režime: slúži na odkrytie
skrytých informácií (napríklad odpovede
na kvíz).
U TV
Stlačením zmeníte funkciu tlačidiel
diaľkového ovládača na funkciu
vytlačenú žltou farbou, aby ste mohli
ovládať televízor.
wl RETURN/EXIT O
Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej
ponuky alebo ponuku zatvoríte.
V SHIFT
Stlačením zmeníte funkciu tlačidiel
diaľkového ovládača na funkciu vytlačenú
ružovou farbou.
e; B·/·b
Krátkym stlačením znova prehráte
aktuálne scény alebo ich rýchlo
posuniete dopredu.
W Tlačidlá vstupu
Stlačením niektorého z tlačidiel vyberiete
požadované zariadenie. Po stlačení
ľubovoľného z tlačidiel vstupu sa
prijímač zapne.
ea DISC SKIP
Stlačením preskočíte disk pri používaní
podávača viacerých diskov.
pokračovanie
17SK
es
(hlasitosť) +/– (str. 54)
(stlmenie) (str. 54)
Po stlačení tlačidla TV (wa) môžete
pomocou týchto tlačidiel tiež nastaviť
a stlmiť hlasitosť televízora.
ed MACRO 1, MACRO 2 (str. 127)
Jednoduchý diaľkový ovládač
(RM-AAU124)
Pomocou tohto diaľkového ovládača možno
ovládať iba prijímač. Hlavné funkcie prijímača
môžete ovládať jednoduchým používaním
tohto diaľkového ovládača.
ef TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku BD-ROM
alebo DVD.
AUDIO
Stlačte tlačidlo SHIFT (ws) a stlačením
tlačidla AUDIO vyberte formát zvuku
alebo skladbu.
eg POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
SUBTITLE
Stlačte tlačidlo SHIFT (ws) a stlačením
tlačidla SUBTITLE vyberte jazyk titulkov
v prípade, že sú na disku BD-ROM alebo
DVD VIDEO zaznamenané titulky
vo viacerých jazykoch.
1) Informácie o tlačidlách, ktoré môžete používať na
ovládanie jednotlivých zariadení, nájdete v tabuľke
na str. 122.
2) Hmatový bod sa nachádza na týchto tlačidlách:
5/TV, N, PRESET +/PROG +, c. Používajte ho
ako značku pri ovládaní.
Poznámka
Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
A ?/1 (zapnuté/pohotovostný režim)
Stlačením zapnete alebo vypnete prijímač.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(str. 66, 67, 69)
C AMP MENU (str. 115)
D
V/v/B/b
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b vyberte
položku ponuky. Stlačením tlačidla
prejdite na výber alebo ho potvrďte.
E OPTIONS (str. 52, 59, 65)
F HOME (str. 52)
G N, x, ./>
Stlačením môžete ovládať zariadenia
pripojené k prednému portu
(USB)
alebo k sieti, videá na internete atď.
18SK
H INPUT SELECTOR
I MASTER VOLUME +/– (str. 54)
MUTING (str. 54)
J RETURN/EXIT O (str. 52)
K DISPLAY
Stlačením zobrazíte na televíznej
obrazovke ovládací panel pri prehrávaní
obsahu prostredníctvom služby videí na
internete alebo domácej siete.
L HDMI OUT (str. 81)
19SK
Začíname
Dôležité informácie pred pripojením zariadení
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Inštalácia reproduktorov
Pozrite si časť 1: Inštalácia reproduktorov (str. 23).
v
Pripojenie monitora a obrazových
zariadení
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho konektora.
Pozrite si obrázok napravo. Pripojenie vyberte podľa
konektorov na zariadení.
Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazu.
Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia konverzie
obrazových signálov (str. 21).
Digitálne
Analógové
Vysokokvalitný obraz
Ot.: Je monitor vybavený konektorom HDMI?
t Nie: Pozrite si pripojenie televízneho monitora bez konektora HDMI v častiach 2: Pripojenie monitora
(str. 27) a 3: Pripojenie obrazových zariadení (str. 29).
t Áno: Pozrite si pripojenie televízneho monitora s konektorom HDMI v častiach 2: Pripojenie monitora
(str. 27) a 3: Pripojenie obrazových zariadení (str. 29).
Pripojenie zvukových zariadení
v
Pozrite si časť 4: Pripojenie zvukových zariadení (str. 38).
v
Príprava prijímača a diaľkového ovládača
Pozrite si časť 6: Príprava prijímača a diaľkového ovládača (str. 47).
Nastavenie prijímača
v
Pozrite si časť 7: Nastavenie prijímača pomocou obrazovky Easy Setup (str. 49).
v
Výber nastavení zvukového výstupu v pripojenom zariadení
Pozrite si časť 8: Nastavenie pripojených zariadení (str. 51).
Podrobné informácie o pripojení viacerých zón nájdete na str. 73.
Podrobné informácie o pripojení Bi-amp nájdete na str. 91.
20SK
Funkcia konverzie obrazových signálov
Začíname
Tento prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazových signálov.
• Kompozitné obrazové signály možno reprodukovať ako video a zložkové obrazové
signály HDMI.
• Zložkové obrazové signály možno reprodukovať ako video a obrazové signály HDMI.
Pri predvolenom výrobnom nastavení sa obrazové signály vstupujúce z pripojeného zariadenia
prenášajú do konektora HDMI OUT alebo MONITOR OUT, ako je to znázornené v tabuľke nižšie.
Odporúčame nastaviť funkciu konverzie obrazu, aby zodpovedala rozlíšeniu používaného
monitora.
Podrobné informácie o funkcii konverzie obrazu nájdete v časti Video Settings (str. 104).
Konektor
OUTPUT
HDMI OUT A/B
(až 1080p)
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(až 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
a
–
–
–
Konektor INPUT
HDMI IN
VIDEO IN
a
a*
a*
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a*
a*
–
a : Obrazové signály sa reprodukujú.
– : Obrazové signály sa nereprodukujú.
* Obrazové signály sa nemusia reprodukovať v závislosti od nastavenia v časti Resolution (str. 104).
Poznámka ku konverzii
obrazových signálov
Pripojenie nahrávacieho
zariadenia
Obrazové signály s konvertovaným rozlíšením
sa nemusia reprodukovať z konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
alebo HDMI OUT súčasne. Ak zariadenie
pripojíte ku konektorom COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT aj HDMI OUT,
uprednostní sa výstup z konektorov
HDMI OUT.
Ak chcete nahrávať, pripojte nahrávacie
zariadenie ku konektorom VIDEO OUT
na prijímači. Káble pre vstupné a výstupné
signály pripojte k rovnakému typu konektora,
pretože konektory VIDEO OUT nepodporujú
funkciu konverzie.
Konektory HDMI OUT a MONITOR OUT
nemožno používať na nahrávanie.
Zobrazenie skrytých špeciálnych
titulkov
Pri prijímaní signálu podporujúceho skryté
špeciálne titulky nastavte položku Resolution
v ponuke Video Settings na hodnotu Direct.
Pre vstupné a výstupné signály používajte
rovnaký typ káblov.
21SK
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov na vstup
digitálneho zvuku na pripojenom zariadení.
Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Zvukový formát
Maximálny počet
kanálov
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a prijímača
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 k.
a
a
6.1 k.
a
a
7.1 k
×
a
7.1 k
×
a
5.1 k.
a
a
6.1 k.
a
a
5.1 k.
a
a
7.1 k
×
a
7.1 k
×
a
5.1 k.
×
a
7.1 k
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio*
DTS-HD
Master Audio*
DSD*
Viackanálový signál Linear PCM*
* Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
22SK
1: Inštalácia reproduktorov
Príklady konfigurácie systému
reproduktorov
Začíname
Prijímač umožňuje používať až 9.1-kanálový
systém reproduktorov (9 reproduktorov
a 1 basový reproduktor).
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na
priestorový zvuk
Môžete si vychutnať vysokokvalitnú
reprodukciu diskov DVD alebo Blu-ray Disc
so zvukom zaznamenaným vo formáte
6.1-kanálového alebo 7.1-kanálového zvuku.
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
FĽavý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
GPravý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
JBasový reproduktor
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
9.1-kanálový systém
reproduktorov
Vysokokvalitný viackanálový priestorový
zvuk môžete reprodukovať na maximálnej
úrovni, ako keby ste boli v ideálnom
nahrávacom štúdiu.
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
FĽavý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
GPravý zadný reproduktor
na priestorový zvuk
HĽavý horný reproduktor
IPravý horný reproduktor
JBasový reproduktor
Môžete si vychutnať reprodukciu vertikálnych
zvukových efektov (napríklad v režime
Pro Logic IIz alebo Neo:X).
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
HĽavý horný reproduktor
IPravý horný reproduktor
JBasový reproduktor
pokračovanie
23SK
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Ak si chcete naplno vychutnať viackanálový
priestorový zvuk podobný zvuku v kine,
potrebujete päť reproduktorov (dva predné,
stredový a dva reproduktory na priestorový
zvuk) a basový reproduktor
(5.1-kanálový systém).
AĽavý predný reproduktor
BPravý predný reproduktor
CStredový reproduktor
DĽavý reproduktor na priestorový zvuk
EPravý reproduktor na priestorový zvuk
JBasový reproduktor
• Predné horné reproduktory umiestnite čo
najbližšie k stene pred miestom počúvania
a za ostatnými reproduktormi. Umiestnené
by mali byť pod uhlom 25 až 30 stupňov a vo
výške 180 až 200 cm (odporúča sa 190 cm).
Ak používate obrazovku, mierne ich
zarovnajte s oboma koncami obrazovky.
Odporúčané umiestnenie
reproduktorov
7.1-kanálový systém reproduktorov
6.1-kanálový systém reproduktorov
• Uhol A znázornený na obrázku by mal
byť rovnaký.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk
umiestnite za miesto počúvania.
• Ak reproduktory nemôžete umiestniť pod
optimálnym uhlom, primerane oddeľte
reproduktory na priestorový zvuk a zadné
reproduktory na priestorový zvuk
a usporiadajte ich čo najsymetrickejšie.
• Pomocou funkcie Speaker Relocation
môžete kalibrovať umiestnenie
reproduktorov aj vtedy, keď ich nemôžete
umiestniť pod optimálnym uhlom (str. 97).
Jednotlivé páry reproduktorov na
priestorový zvuk a zadných reproduktorov
na priestorový zvuk umiestnite pod uhlom
viac než 90 stupňov, aby bola funkcia
Speaker Relocation účinná.
Tip
24SK
Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
Pripojenie reproduktorov
Začíname
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
A
B
B
A Monofónny zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
B Reproduktorové káble (nie sú súčasťou
dodávky)
APredný reproduktor A (L)
BPredný reproduktor A (R)
CStredový reproduktor
DReproduktor na priestorový zvuk (L)
EReproduktor na priestorový zvuk (R)
FZadný reproduktor na priestorový
zvuk (L)2) 4)
GZadný reproduktor na priestorový
zvuk (R)2) 4)
HPredný horný reproduktor (L)3) 4)
B
B
Konektory FRONT B/
FRONT HIGH 1)
B
IPredný horný reproduktor (R)3) 4)
JBasový reproduktor5)
1) Ak máte systém prídavných predných
reproduktorov, pripojte ich ku konektorom
FRONT B/FRONT HIGH. Používaný
systém predných reproduktorov môžete
vybrať pomocou tlačidla SPEAKERS na
prednom paneli (str. 9).
2) Ak pripájate len jeden zadný reproduktor na
priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom
SURROUND BACK (ZONE 2) L.
3) Ak používate predné horné reproduktory,
pripojte ich ku konektorom FRONT B/
FRONT HIGH.
pokračovanie
25SK
4)
Môžete pripojiť zadné reproduktory
na priestorový zvuk aj predné horné
reproduktory. Zvuk však nemožno
prenášať zo zadných reproduktorov na
priestorový zvuk aj predných horných
reproduktorov súčasne.
Podľa časti Sound Field Mode (str. 70)
môžete nastaviť, či sa má zvuk prenášať
z predných horných reproduktorov.
V závislosti od nastavenia zvukového
poľa alebo vstupných signálov však režim
Sound Field Mode nemusí fungovať.
5)
Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, pri sledovaní
filmov túto funkciu vypnite. Ak je
funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu basového
reproduktora zapnutá, na základe úrovne
vstupného signálu pre basový reproduktor
sa basový reproduktor automaticky prepne
do pohotovostného režimu a nemusí sa
teda reprodukovať zvuk.
K prijímaču môžete pripojiť dva
basové reproduktory. Rovnaké signály
sa prenášajú z oboch konektorov
PRE OUT SUBWOOFER.
Tip
Konektor SPEAKERS môžete ľahko povoliť alebo
utiahnuť pomocou dodaného nástroja na pripojenie
reproduktorových káblov.
Povolíte
Utiahnete
Nástroj na pripojenie
reproduktorových káblov
Prehrávanie pomocou 9.1 kanálov
Pomocou konektorov reproduktorov
môže prijímač naraz reprodukovať iba
sedem kanálov.
Deväť kanálov naraz môžete reprodukovať po
pripojení konektorov PRE OUT SUR BACK
alebo PRE OUT FRONT HIGH k výkonnému
zosilňovaču.
26SK
Položku Speaker Connection v ponuke
Speaker Settings (str. 98) nastavte podľa
používaného systému reproduktorov.
Výkonný zosilňovač
Tip
Rovnaký signál sa prenáša z konektorov SPEAKERS
aj PRE OUT. Ak napríklad chcete pripojiť k inému
zosilňovaču len predné reproduktory, pripojte tento
zosilňovač ku konektorom PRE OUT FRONT L a R.
Pripojenie ZONE 2
Iba ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete konektory SURROUND
BACK (ZONE 2) F a G priradiť
reproduktorom zóny 2. V ponuke Speaker
Settings vyberte možnosť Speaker Connection
a pre položku Zone 2 Speaker nastavte
hodnotu SURROUND BACK (ZONE 2)
(str. 98).
Podrobné informácie o pripojení a ovládaní
zóny 2 nájdete v časti Používanie funkcií
viacerých zón (str. 73).
2: Pripojenie monitora
Začíname
Ak prepojíte konektor HDMI OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete
sledovať vybratý obrazový vstup. Prijímač môžete ovládať pomocou rozhrania GUI
(grafické používateľské rozhranie).
Televízny monitor s konektorom HDMI
Zvukové signály
Obrazové signály
Ak prijímač pripájate ku konektoru HDMI
na televízore kompatibilnom s funkciou
Audio Return Channel (ARC)
prostredníctvom kábla HDMI,
toto pripojenie sa nevyžaduje.
Ak prijímač pripájate k televízoru
kompatibilnému s funkciou Audio Return
Channel (ARC), pripojte ho ku konektoru
HDMI, ktorý je na televízore označený
skratkou ARC.
A
A
E
B
Zvukové
signály
C
D
Obrazové
signály
alebo
alebo
Televízny monitor bez konektora HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
pokračovanie
27SK
A Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
E Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúčame používať kábel HDMI
značky Sony.
Typ televízora
Audio Return Channel
(ARC)
Požadovaný kábel
Vybavený konektorom
HDMI
Kompatibilný*
E
–
Nekompatibilný
E
A alebo B**
Nevybavený
konektorom HDMI
–
D alebo C
A alebo B**
*
Obrazový
Zvukový
Zvuk z televízora (viackanálový priestorový zvuk) môžete prostredníctvom prijímača reprodukovať, iba ak
televízor pripojíte pomocou kábla HDMI.
** Ak chcete z prijímača reprodukovať viackanálový priestorový zvuk, na pripojenie zvuku použite kábel A.
Poznámky
• Ak televízor pripojíte k prijímaču pomocou
obrazového kábla, nastavte položku Playback
Resolution na hodnotu 480i/576i (str. 106).
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tip
Ak prepojíte konektor výstupu zvuku na televízore
a konektory TV IN na prijímači, zvuk z televízora
sa bude prenášať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Pokiaľ pri tejto konfigurácii možno
prepínať medzi hodnotami Fixed a Variable,
nastavte konektor výstupu zvuku na televízore
na hodnotu Fixed.
28SK
3: Pripojenie obrazových zariadení
Pripojenie zariadenia vybaveného konektormi HDMI
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom HDMI, pozrite si časť str. 30.
Prehrávač diskov DVD, prehrávač diskov Blu-ray Disc
Obrazové a zvukové
signály
A
*
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúčame používať kábel HDMI
značky Sony.
* Ku konektorom HDMI IN na prijímači môžete
pripojiť ľubovoľné zariadenie vybavené
výstupnými konektormi HDMI.
pokračovanie
29SK
Začíname
Pripojenia požadované na sledovanie obsahu nahratého na diskoch Blu-ray Disc
alebo DVD
Pripojenie zariadenia vybaveného inými konektormi než HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
Prehrávač diskov Blu-ray Disc, prehrávač diskov DVD
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A
alebo
B
A Koaxiálny digitálny kábel (nie je
súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
30SK
C
D
Pripojenia požadované na hranie videohier
Začíname
PlayStation 3 (zariadenie na videohry s konektorom HDMI)
Obrazové a zvukové signály
A
B
C
Zvukové signály
D
Obrazové signály
alebo
Zariadenie na videohry bez konektora HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
pokračovanie
31SK
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
B Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
Typ zariadenia na
videohry
Požadovaný kábel
Obrazový
Zvukový
Vybavené konektorom
HDMI*
A
–
Nevybavené konektorom D
HDMI
*
B alebo C**
Zvuk zo zariadenia na videohry (viackanálový priestorový zvuk) môžete prostredníctvom
prijímača reprodukovať, iba ak zariadenie na videohry pripojíte pomocou kábla HDMI.
** Ak chcete z prijímača reprodukovať viackanálový priestorový zvuk, na pripojenie zvuku použite kábel B.
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
32SK
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie s konektorom HDMI
Obrazové a zvukové signály
A
B
Zvukové signály
C
D
E
Obrazové signály
alebo
alebo
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie bez konektora HDMI
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
pokračovanie
33SK
Začíname
Pripojenia požadované na sledovanie programov prostredníctvom satelitného
vysielania alebo káblovej televízie
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
B Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
Typ satelitného prijímača alebo
prijímača káblovej televízie
Požadovaný kábel
Obrazový
Zvukový
Vybavený konektorom HDMI*
A
–
Nevybavený konektorom HDMI
E alebo D
B alebo C**
*
Zvuk zo satelitného prijímača alebo prijímača káblovej televízie (viackanálový priestorový zvuk) môžete
prostredníctvom prijímača reprodukovať, iba ak satelitný prijímač alebo prijímač káblovej televízie pripojíte
pomocou kábla HDMI.
** Ak chcete z prijímača reprodukovať viackanálový priestorový zvuk, na pripojenie zvuku použite kábel B.
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
34SK
Pripojenia požadované na sledovanie obsahu nahratého na videokazetách
Začíname
VCR
Zvukové signály
Obrazové signály
A
B
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
35SK
Pripojenia požadované na sledovanie obsahu prostredníctvom videokamery
Do konektorov VIDEO 2 IN
A
Videokamera bez
konektora HDMI
B
Obrazové a zvukové
signály
Videokamera s konektorom HDMI
A Kábel AV (nie je súčasťou dodávky)
B Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
36SK
Vlastnosti pripojenia HDMI
Neodporúčame používať konverzný kábel
HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D pripojíte
konverzný kábel HDMI-DVI, môže sa strácať
zvuk alebo obraz. Pripojte samostatné zvukové
káble alebo digitálne prepojovacie káble, a ak
sa ani potom nereprodukuje zvuk správne,
nastavte položky Video Input Assign a Audio
Input Assign v ponuke Input Settings.
Poznámky k pripojeniu káblov
• Používajte kábel High Speed HDMI.
Ak použijete kábel Standard HDMI, formát
1080p, Deep Colour alebo trojrozmerný
obraz sa nemusí zobrazovať správne.
• Spoločnosť Sony odporúča používať
schválený kábel HDMI alebo kábel HDMI
značky Sony.
37SK
Začíname
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI sa môžu
prehrávať z reproduktorov a konektorov
PRE OUT na prijímači. Takýto signál
podporuje formáty Dolby Digital, DTS,
DSD a Linear PCM. Podrobné informácie
nájdete v časti Digitálne zvukové formáty
podporované prijímačom (str. 22).
• Analógové obrazové signály vstupujúce
do konektora VIDEO alebo konektorov
COMPONENT VIDEO možno
reprodukovať ako signály HDMI.
Pri konverzii obrazu sa z konektorov
HDMI OUT nereprodukujú
zvukové signály.
• Prijímač podporuje zvuk s vysokou bitovou
rýchlosťou (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), režimy Deep Colour, x.v.Colour
a prenos trojrozmerného obrazu.
• Konektory HDMI tohto prijímača
podporujú funkciu ovládania pripojenia
HDMI. Konektor HDMI OUT B však
nepodporuje funkciu ovládania
pripojenia HDMI.
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, rekordér diskov Blu-ray
Disc, konzolu PlayStation 3 atď.) pomocou
káblov High Speed HDMI, nasaďte si
okuliare na sledovanie trojrozmerného
obrazu a prehrajte obsah s trojrozmerným
obrazom.
Poznámky k používaniu
konverzného kábla HDMI-DVI
4: Pripojenie zvukových zariadení
Pripojenia požadované na počúvanie obsahu nahratého na diskoch
Super Audio CD alebo bežných diskoch CD
Ak je prehrávač diskov Super Audio CD vybavený viackanálovými výstupnými konektormi,
môžete ich pripojiť ku konektorom MULTI CHANNEL INPUT na prijímači a reprodukovať
viackanálový zvuk. Konektory MULTI CHANNEL INPUT možno tiež použiť na pripojenie
externého viackanálového dekodéra.
38SK
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
Prehrávač diskov Super Audio CD
alebo
A
alebo
B
A
Začíname
Prehrávač diskov CD
alebo
B
C
B
A Koaxiálny digitálny kábel (nie je
súčasťou dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Monofónny zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
Poznámka
Vstupné zvukové signály z konektorov MULTI
CHANNEL INPUT nemožno zaznamenať.
pokračovanie
39SK
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz a 96 kHz. Konektory
COAXIAL IN sú kompatibilné aj so vzorkovacou
frekvenciou 192 kHz.
Poznámka k prehrávaniu disku
Super Audio CD v prehrávači
diskov Super Audio CD
Pri prehrávaní disku Super Audio CD
v prehrávači diskov Super Audio CD
pripojenom iba ku konektoru COAXIAL
SA-CD/CD IN na prijímači sa nebude
prenášať žiadny zvuk. Ak chcete prehrávať
disk Super Audio CD, pripojte prehrávač ku
konektorom MULTI CHANNEL INPUT
alebo SA-CD/CD IN, prípadne pomocou
kábla HDMI pripojte k prijímaču prehrávač,
ktorý dokáže reprodukovať signály DSD
z konektora HDMI. Pozrite si návod na
použitie dodaný s prehrávačom diskov
Super Audio CD.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení,
ale nemôžete nájsť
nepoužívaný vstup
Pozrite si časť Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového vstupu (str. 82).
40SK
Pripojenia požadované na počúvanie obsahu prostredníctvom počítača
Začíname
A
A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky)
Poznámka
Počítač pripojte k prijímaču pomocou kábla USB
typu A – B.
41SK
Pripojenia požadované na počúvanie obsahu nahratého na diskoch MD
Nemusíte pripojiť všetky káble. Káble pripájajte podľa konektorov na zariadení.
Prehrávač diskov MD
alebo
A
A Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
Poznámky
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz a 96 kHz.
42SK
B
Pripojenia požadované na počúvanie rozhlasu
Začíname
Drôtová anténa FM (je súčasťou dodávky)
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
43SK
Pripojenia požadované na počúvanie kaziet alebo platní
Gramofón
Kazetový prehrávač
A
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
Poznámka
Ak je gramofón vybavený uzemňovacím káblom,
pripojte ho ku konektoru (U) SIGNAL GND.
44SK
A
5: Pripojenie k sieti
Začíname
Ak ste pripojení k internetu, prostredníctvom
pripojenia ku káblovej sieti LAN môžete
k internetu pripojiť aj prijímač.
Systémové požiadavky
Ak chcete používať funkciu siete prijímača,
musíte splniť nasledujúce systémové
požiadavky.
Pripojenie pomocou
širokopásmovej linky
Pripojenie k internetu pomocou
širokopásmovej linky sa vyžaduje na
prehrávanie videí na internete alebo
na používanie funkcie aktualizácie
softvéru prijímača.
Modem
Toto zariadenie musí byť pripojené
k širokopásmovej linke, aby ste mohli
komunikovať cez internet. V niektorých
zariadeniach je integrovaný smerovač.
Smerovač
• Ak chcete prenášať obsah v domácej sieti,
používajte smerovač kompatibilný
s prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s.
• Odporúčame používať smerovač vybavený
zabudovaným serverom DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol).
Táto funkcia automaticky priraďuje
adresy IP v sieti LAN.
Kábel LAN (CAT5)
• Pre káblovú sieť LAN odporúčame
používať tento typ kábla.
Niektoré káble LAN plochého typu ľahko
ovplyvní šum. Odporúčame používať káble
normálneho typu.
• Ak sa prijímač používa v prostredí, v ktorom
sa vyskytuje šum zo zdrojov napájania
elektrických produktov, alebo v hlučnom
sieťovom prostredí, použite tienený
kábel LAN.
45SK
Príklad konfigurácie
Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad konfigurácie domácej siete s prijímačom
a počítačom.
Odporúčame používať káblové pripojenie.
Počítač
Internet
Modem
Smerovač
Kábel LAN
(nie je súčasťou dodávky)
Poznámka
Smerovač pripojte k niektorému z portov 1 až 4 na
prijímači iba pomocou jedného kábla LAN. Ten istý
smerovač nepripájate k prijímaču pomocou viac než
jedného kábla LAN. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
46SK
Kábel LAN (nie je
súčasťou dodávky)
Zapnutie prijímača
Začíname
6: Príprava prijímača
a diaľkového ovládača
?/1
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Dodanú sieťovú šnúru (napájací kábel) zapojte
na doraz do konektora AC IN na prijímači
a potom ju zapojte do nástennej elektrickej
zásuvky.
Konektor AC IN
Stlačením tlačidla ?/1 zapnite
prijímač.
Prijímač môžete zapnúť aj pomocou tlačidla
?/1 na diaľkovom ovládači.
Ak chcete prijímač vypnúť, znova stlačte
tlačidlo ?/1. Na displeji bude blikať hlásenie
STANDBY. Kým bliká hlásenie STANDBY,
neodpájajte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Úspora energie v pohotovostnom
režime
Do nástennej
elektrickej zásuvky
Sieťová šnúra
(napájací kábel)
(je súčasťou dodávky)
Aj keď sieťovú šnúru (napájací kábel) pripojíte
na doraz, medzi zástrčkou a zadným panelom
ostane určitá medzera. Takéto pripojenie kábla
je správne. Nie je to porucha.
Nastavte položky Control for HDMI (str. 108),
Pass Through (str. 108), Network Standby
(str. 110) a RS232C Control (str. 113) na
hodnotu Off a vypnite napájanie zóny 2
alebo 3.
Ak je položka Control for HDMI (str. 108),
Pass Through (str. 108) alebo Network
Standby (str. 110) nastavená na hodnotu On,
prípadne je zapnuté napájanie zóny 2 alebo 3,
indikátor nad tlačidlom ?/1 svieti na
jantárovo.
Poznámka
Kým je prijímač v pohotovostnom režime, jeho
vrchná strana sa môže stať horúca. Tento stav je
dôsledkom toku prúdu vo vnútorných obvodoch
prijímača. Nie je to porucha.
47SK
Úvodné nastavenie (vymazanie
všetkých uložených nastavení)
Pred prvým použitím inicializujte prijímač
podľa nasledujúceho postupu. Tento postup
možno použiť aj na obnovenie predvolených
výrobných nastavení.
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Do diaľkových ovládačov RM-AAL038
a RM-AAU124 vložte dve batérie R6
(veľkosti AA).
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
RM-AAL038
RM-AAU124
Poznámky
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlá TONE
MODE a 2CH/A.DIRECT
a stlačením tlačidla ?/1 zapnite
prijímač.
3
Po niekoľkých sekundách
uvoľnite tlačidlá TONE MODE
a 2CH/A.DIRECT.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí hlásenie
MEMORY CLEARING..., ktoré sa zmení
na MEMORY CLEARED!.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Poznámka
Úplné vymazanie pamäte trvá približne jednu
minútu. Prijímač nevypínajte, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie MEMORY CLEARED!.
48SK
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie a batérie
iných typov.
• Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšie používať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
• Po výmene alebo vybratí batérií sa môžu vymazať
naprogramované kódy. V takom prípade znova
naprogramujte kódy diaľkového ovládača
(str. 123, 127, 129).
Základné nastavenia prijímača môžete
jednoducho vybrať podľa pokynov na
televíznej obrazovke.
Prepnite vstup televízora na vstup, ku ktorému
je pripojený prijímač.
Po prvom zapnutí prijímača sa na televíznej
obrazovke zobrazí okno s licenčnou zmluvou
koncového používateľa*. Vyjadrením súhlasu
so zmluvou prejdite na obrazovku Easy Setup
a podľa pokynov na obrazovke Easy Setup
nastavte prijímač.
Pomocou obrazovky Easy Setup môžete
nastaviť nasledujúce funkcie.
– Speaker Settings (Auto Calibration)
– Internet Settings
* Ak sa okno s licenčnou zmluvou koncového
používateľa nezobrazí, zobrazte okno so zmluvou
pomocou položky EULA v ponuke System Settings
a po prečítaní zmluvy s ňou vyjadrite súhlas.
Poznámky k funkcii
Speaker Settings (Auto Calibration)
Zapojte zástrčku kalibračného mikrofónu na
doraz do konektora AUTO CAL MIC.
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite
ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť.
Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte basový reproduktor
s funkciou automatického prepínania
do pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
Začíname
7: Nastavenie prijímača
pomocou obrazovky
Easy Setup
Poznámky
• V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej pozície.
• Ak funkciu Speaker Settings (Auto Calibration)
použijete pomocou obrazovky Easy Setup,
výsledky merania sa prepíšu a uložia na aktuálne
vybratú pozíciu (pri predvolenom výrobnom
nastavení sa vyberie pozícia Pos.1).
Tip
V závislosti od pozície basového reproduktora sa
výsledky merania polarity môžu líšiť. Ak však budete
prijímač používať s takouto hodnotou, nevyskytnú
sa žiadne problémy.
Pri pripojení dvoch basových
reproduktorov k prijímaču
Ak v závislosti od prostredia nemôžete
dosiahnuť správne výsledky merania funkcie
Auto Calibration alebo ak chcete vykonať
jemné úpravy, môžete basové reproduktory
nastaviť manuálne. Podrobné informácie
nájdete v časti, ktorá sa venuje položke Speaker
Setup ponuky Speaker Settings (str. 98).
Poznámky k impedancii
reproduktorov
• Ak si nie ste istí impedanciou reproduktorov,
pozrite si návod na použitie dodaný
s reproduktormi. (Tieto informácie sa často
nachádzajú na zadnej strane reproduktora.)
• Ak pripojíte všetky reproduktory
s nominálnou impedanciou aspoň 8 ohmov,
nastavte položku Speaker Impedance na
hodnotu 8 Ω. Pri pripájaní iných typov
reproduktorov ju nastavte na hodnotu 4 Ω.
• Ak pripájate predné reproduktory ku
konektorom FRONT A aj FRONT B/
FRONT HIGH a konektory FRONT B/
FRONT HIGH používate pre reproduktory
FRONT B, pripojte reproduktory
s nominálnou impedanciou aspoň 8 ohmov.
pokračovanie
49SK
– Ak pripájate reproduktory s nominálnou
impedanciou aspoň 16 ohmov ku
konektorom A aj B/FRONT HIGH:
V ponuke Speaker Settings nastavte
položku Speaker Impedance na
hodnotu 8 Ω.
– Pri iných typoch reproduktorov v inej
konfigurácii:
V ponuke Speaker Settings nastavte
položku Speaker Impedance na
hodnotu 4 Ω.
Výber predných reproduktorov
Môžete vybrať predné reproduktory, ktoré
majú byť aktívne.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Poznámka
Ak je nastavená šablóna pre reproduktory, ktorá
obsahuje predné horné reproduktory, nemôžete
vybrať konektory FRONT B/FRONT HIGH.
Používanie prijímača ako
predbežného zosilňovača
Ak prijímač používate ako predbežný
zosilňovač, môžete použiť funkciu
Auto Calibration.
V takom prípade sa vzdialenosť zobrazená
na displeji môže líšiť od skutočnej vzdialenosti.
Ak však budete prijímač používať s takouto
hodnotou, nevyskytnú sa žiadne problémy.
Zrušenie merania
Meranie zrušíte pomocou nasledujúcich
operácií.
– Vypnutie napájania
– Zmena hlasitosti
– Prepnutie vstupov
– Zmena nastavenia
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
– Pripojenie slúchadiel
Opakovaným stláčaním tlačidla SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF) vyberte systém predných
reproduktorov, ktorý má byť aktívny.
Vybratú skupinu konektorov (A alebo B)
môžete skontrolovať podľa indikátorov
na displeji.
Indikátory
Vybraté reproduktory
Reproduktory pripojené ku
konektorom FRONT A.
Reproduktory pripojené ku
konektorom FRONT B/
FRONT HIGH.
Reproduktory pripojené ku
konektorom FRONT A aj FRONT
B/FRONT HIGH (paralelné
pripojenie).
Na displeji sa zobrazí hlásenie
SPEAKERS OFF.
Z konektorov reproduktorov alebo
konektorov PRE OUT sa neprenášajú
žiadne zvukové signály.
50SK
Počas merania sú povolené iba operácie
uvedené vyššie.
Manuálne nastavenie prijímača
Pozrite si časť Úprava nastavení (str. 92).
9: Príprava počítača na
používanie ako servera
Ak chcete reprodukovať viackanálový
digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie
výstupu digitálneho zvuku v pripojenom
zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc
značky Sony skontrolujte, či sú položky Audio
(HDMI), DSD Output Mode, Dolby Digital
a DTS nastavené na hodnotu Auto, On,
Dolby Digital alebo DTS (podľa stavu
k 1. septembru 2011).
V prípade konzoly PlayStation 3 skontrolujte,
či sú položky BD/DVD Audio Output Format
(HDMI) a BD Audio Output Format (Optical
Digital) nastavené na hodnotu Bitstream
(platí v softvéri systému verzie 3.70).
Podrobné informácie nájdete v návodoch
na použitie dodaných s pripojenými
zariadeniami.
Server je zariadenie, ktoré poskytuje obsah
(hudbu, fotografie a videá) pre zariadenia
DLNA v domácej sieti.
Po inštalácii aplikačného softvéru*, ktorý je
vybavený funkciou servera kompatibilného
s normou DLNA, môžete prijímač používať
na prehrávanie obsahu uloženého v počítači
v domácej sieti.
* Ak používate počítač so systémom Windows 7,
použite aplikáciu Windows Media® Player 12
dodanú so systémom Windows 7.
51SK
Začíname
8: Nastavenie pripojených
zariadení
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke
Ponuku prijímača môžete zobraziť na
televíznej obrazovke a potom z nej vybrať
požadovanú funkciu stlačením tlačidiel
V/v/B/b a
na diaľkovom ovládači.
Používanie ponuky
1
Prepnite vstup televízora na
vstup, ku ktorému je pripojený
prijímač.
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
B/b vyberte požadovanú ponuku
a stlačením tlačidla
prejdite
do režimu ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
V/v/B/b,
Príklad: Po výbere položky Watch.
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Tip
Ak sa v pravej dolnej časti obrazovky zobrazí
položka z Option, môžete ponuky možností
zobraziť stlačením tlačidla TOOLS/OPTIONS
a vybrať súvisiacu funkciu bez opätovného
výberu ponuky.
52SK
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Začíname
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačením tlačidla HOME zobrazte domovskú
ponuku a znova stlačte tlačidlo HOME.
Prehľad hlavných ponúk
Ponuka
Popis
Watch
Umožňuje vybrať zdroj videa
alebo fotografií, ktorý má
vstupovať do prijímača,
prípadne obrazový alebo
fotografický obsah, ktorý
sa má prenášať
prostredníctvom služby
videí na internete alebo
domácej siete (str. 54).
Listen
Umožňuje vybrať zdroj
hudby, ktorý má vstupovať
do prijímača, alebo hudobný
obsah, ktorý sa má prenášať
prostredníctvom služby videí
na internete alebo domácej
siete (str. 54).
Favorites
Slúži na zobrazenie
internetového obsahu
pridaného do zoznamu
Favorites List. Môžete uložiť
až 18 obľúbených položiek
týkajúcich sa internetového
obsahu (str. 58).
Easy Automation
Umožňuje uložiť rôzne
nastavenia prijímača a potom
ich naraz vyvolať (str. 85).
Sound Effects
Umožňuje vychutnávať si
zdokonalenie zvuku, ktoré
poskytujú rôzne technológie
alebo funkcie vyvinuté
spoločnosťou Sony (str. 66).
Settings
Môžete upraviť nastavenia
prijímača (str. 92).
53SK
3
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
4
Stláčaním tlačidla
nastavte hlasitosť.
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Reprodukovanie obrazu
alebo zvuku z pripojeného
zariadenia
+/–
Tipy
Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou gombíka
MASTER VOLUME na prijímači alebo tlačidla
+/– na diaľkovom ovládači.
• Rýchle zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
– Rýchlo otočte gombík MASTER VOLUME.
– Stlačte a podržte tlačidlo
+/–.
• Jemné úpravy
– Otáčajte gombík MASTER VOLUME pomaly.
– Stlačte a ihneď uvoľnite tlačidlo
+/–.
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete stlmenie zvuku zrušiť, znova stlačte
tlačidlo
na diaľkovom ovládači alebo
stlačením tlačidla
+ zvýšte hlasitosť.
Ak prijímač vypnete, kým je zvuk stlmený,
voľba stlmenia zvuku sa zruší.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
HOME
PC
Prostredníctvom prijímača môžete bez
problémov reprodukovať vysokokvalitný
zvuk prehrávaný v počítači.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
2
54SK
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
Systémové požiadavky
Operačný systém
Windows 7 (32 bitov/64 bitov)
Windows Vista (SP1, 32 bitov/64 bitov)
Windows XP (SP1/SP2/SP3, 32 bitov)
Mac OS X v10.6.5 – 10.6.6
Zariadenie
Zariadenie USB/WALKMAN
Poznámky
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete
v časti Prehrateľné typy súborov (str. 148).
• Nemožno zaručiť, že prijímač bude fungovať
so všetkými počítačmi s pracovným prostredím
uvedeným vyššie.
• Nemožno zaručiť, že prijímač bude fungovať
s počítačmi zostavenými používateľmi, osobne
inovovanými operačnými systémami ani
viacerými operačnými systémami.
• Nemožno zaručiť, že prijímač bude fungovať
s funkciami odstavenia systému, spánku
a dlhodobého spánku všetkých počítačov.
1
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) na prijímači.
Pred pripojením si pozrite návod
na použitie zariadenia USB.
Prehrávanie obsahu v počítači
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku PC a stlačte
tlačidlo
.
3
V počítači prehrajte hudobný
súbor pomocou ľubovoľného
aplikačného softvéru
(napríklad prehrávača
Windows Media® Player).
Poznámka
Pri prvom pripojení počítača k prijímaču môže
určitý čas trvať, kým sa prijímač rozpozná ako
dostupné zariadenie USB.
Zariadenie USB
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku My Video,
My Music alebo My Photo
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti Playback Resolution
(str. 106).
pokračovanie
55SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Port USB (kompatibilný so štandardom
USB 2.0)
4
Vyberte položku USB Device
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam priečinkov, videosúborov,
súborov s hudbou a fotografiami.
5
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Obraz alebo zvuk zo zariadenia USB sa
prehrá v prijímači.
Poznámky
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie USB. Pri
odpájaní zariadenia USB vypnite prijímač, aby ste
predišli poškodeniu údajov alebo poškodeniu
zariadenia USB.
• Po pripojení zariadenia WALKMAN k prijímaču
ovládajte zariadenie WALKMAN pomocou
diaľkového ovládača prijímača rovnako, ako keď
k prijímaču pripojíte iné zariadenia USB.
Nemôžete používať ovládacie prvky na
zariadení WALKMAN.
iPhone/iPod
Prostredníctvom prijímača môžete prehrávať
hudbu, videá a fotografie uložené v zariadení
iPhone alebo iPod a nabíjať zariadenie.
Podrobné informácie o modeloch zariadení
iPhone a iPod kompatibilných s touto
funkciou nájdete na str. 60.
Poznámka
Počas prehrávania nemožno používať slúchadlá.
1
Pripojte zariadenie iPhone
alebo iPod k portu
(USB)
na prijímači.
iPhone/iPod (nie je
súčasťou dodávky)
Kompozitný kábel AV od
spoločnosti Apple (nie je
súčasťou dodávky)
2
56SK
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku My Video,
My Music alebo My Photo
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
4
Vyberte položku iPod (front)
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam videosúborov alebo súborov
s hudbou.
Ak v časti My Photo vyberiete položku
iPod (front), súbor s fotografiou môžete
vybrať pomocou ovládacích prvkov na
zariadení iPhone/iPod (nemusíte prejsť
na krok č. 5).
5
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Obraz alebo zvuk zo zariadenia iPhone
alebo iPod sa prehrá v prijímači.
Zariadenie iPhone alebo iPod môžete
ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom
ovládači (str. 60).
Podrobné informácie o ovládaní
zariadenia iPhone alebo iPod nájdete
aj v návode na použitie zariadenia
iPhone alebo iPod.
Videosúbory a súbory s hudbou a fotografiami
uložené v iných zariadeniach s certifikátom
DLNA môžete prehrávať pripojením týchto
zariadení k domovskej sieti.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte položku My Video,
My Music alebo My Photo
a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti Playback Resolution
(str. 106).
3
Vyberte ikonu servera DLNA
a stlačte tlačidlo
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam priečinkov, videosúborov,
súborov s hudbou a fotografiami.
4
Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
vyberte súbor, ktorý chcete
prehrať.
Obraz alebo zvuk zo servera DLNA
sa prehrá v prijímači.
57SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti Playback Resolution
(str. 106).
DLNA
Videá na internete
Pomocou prijímača môžete prehrávať rôzny
internetový obsah.
1
2
3
Pripojte prijímač k sieti (str. 45).
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch alebo Listen
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte položku Internet Video,
Internet Music alebo Internet
Photo a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka internetového
obsahu.
Poznámka
Ak sa nereprodukuje žiaden obraz, zmeňte
nastavenie podľa časti Playback Resolution
(str. 106).
4
A Ovládanie zobrazenia
Stláčaním tlačidla V/v/B/b alebo
môžete ovládať prehrávanie.
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci aktuálnu
polohu, čas prehrávania, dĺžka videosúboru
C Indikátor stavu siete
D Prenosová rýchlosť siete
E Názov nasledujúceho videosúboru
F Názov aktuálne vybratého videosúboru
Uloženie obľúbeného obsahu
Obľúbený internetový obsah môžete uložiť
v zozname Favorites List.
1
Zobrazte obrazovku
internetového obsahu.
2
Vyberte ikonu poskytovateľa
internetového obsahu, ktorý
chcete uložiť v zozname
Favorites List, a stlačte tlačidlo
TOOLS/OPTIONS.
3
Vyberte položku Add to Favorites
a stlačte tlačidlo
.
Vyberte ikonu poskytovateľa
internetového obsahu a stlačte
tlačidlo
.
Ak sa zoznam internetového obsahu
nenačítal, bude ho zastupovať ikona
nezískanej alebo novej položky.
Poznámka
Poskytovanie internetového obsahu sa môže prerušiť
alebo zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Používanie ovládacieho panela
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené položky
sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte tlačidlo
DISPLAY.
Odstránenie obsahu zo zoznamu
Favorites List
1 Stlačte tlačidlo FAVORITES.
Zobrazí sa zoznam Favorites List.
2 Vyberte ikonu poskytovateľa
internetového obsahu, ktorý chcete
odstrániť zo zoznamu Favorites List,
a stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
3 Vyberte položku Remove from Favorites
a stlačte tlačidlo
58SK
.
Dostupné možnosti
Podrobnosti
Favorites List
Zobrazí zoznam
Favorites List.
Add to Favorites
Pridá internetový obsah do
zoznamu Favorites List.
Remove from
Favorites
Odstráni internetový obsah
zo zoznamu Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Upraví kvalitu obrazu
internetového
videozáznamu.
FM/AM
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte
k prijímaču antény FM a AM (str. 43).
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku FM/AM a stlačte
tlačidlo
.
Obrazovka FM/AM
Jednotlivé položky na obrazovke môžete
vybrať a použiť stláčaním tlačidiel
V/v/B/b a
.
A Prepínač pásma (str. 63)
B Signalizácia frekvencie (str. 63)
C Zoznam uložených staníc (str. 64)
D Názov uloženej stanice (str. 64)
59SK
Reprodukovanie obrazu alebo zvuku
Položka
Pre funkcie My Video a My Music
Prehrávanie obsahu zariadenia
iPhone alebo iPod
Prehrávanie súborov zo
zariadenia iPhone alebo iPod
Kompatibilné modely zariadení
iPhone a iPod
Kompatibilné sú nasledujúce modely zariadení
iPhone a iPod. Skôr než začnete zariadenie
iPhone alebo iPod používať s prijímačom,
aktualizujte softvér zariadenia na
najnovšiu verziu.
Kompatibilné sú nasledujúce modely:
• iPod touch
iPod touch 4. generácie/iPod touch
3. generácie/iPod touch 2. generácie/
iPod touch 1. generácie
• iPod nano
iPod nano 6. generácie/iPod nano
5. generácie (videokamera)/iPod nano
4. generácie (video)/iPod nano 3. generácie
(video)/iPod nano 2. generácie (hliník)/
iPod nano 1. generácie
• iPod
iPod 5. generácie (video)/iPod classic
• iPhone
iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone
Ovládanie zariadenia iPhone
alebo iPod pomocou diaľkového
ovládača
Zariadenie iPhone alebo iPod môžete ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady
tlačidiel, ktoré možno používať. (Ovládanie sa
môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia
iPhone alebo iPod.)
60SK
Stlačte
Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
m alebo M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo > Presun na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor alebo kapitolu
(ak existuje).
Pre funkciu My Photo
Stlačte
Operácia
N, X
Spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
x
Pozastavenie prehrávania.
m alebo M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo > Prechod na predchádzajúci
alebo nasledujúci súbor.
DISPLAY
Zapnutie podsvietenia
(alebo predĺženie času
podsvietenia o 30 sekúnd).
TOOLS/
OPTIONS
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku alebo hierarchiu
priečinkov v zariadení iPhone
alebo iPod.
RETURN/
EXIT O, B
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku rozhrania GUI
v prijímači.
V/v
Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej položky.
,b
Prechod na vybratú položku.
Poznámky
• Z prijímača nemožno do zariadenia iPhone
ani iPod prenášať skladby.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení
iPhone alebo iPod po pripojení zariadenia
iPhone alebo iPod k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na
používanie so zariadením iPhone alebo iPod
a overilo sa, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple.
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie iPhone ani
iPod. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia
iPhone alebo iPod vypnite prijímač, aby ste predišli
poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia
iPhone alebo iPod.
• Ak pripojíte zariadenie iPod, ktoré nie je
kompatibilné s funkciou obrazového výstupu
a v ponuke My Video alebo My Photo vyberiete
položku iPod (front), na televíznej obrazovke
sa zobrazí výstražné hlásenie.
Prehrávanie obsahu zariadenia iPhone alebo iPod
Tipy
• Keď zariadenie iPhone alebo iPod pripojíte
k zapnutému prijímaču, zariadenie sa začne
nabíjať.
• Prijímač dokáže rozpoznať až 3 000 súborov
(vrátane priečinkov).
61SK
Prehrávanie prostredníctvom siete
Prehrávanie súborov v domácej sieti (DLNA)
Tento prijímač možno používať ako
prehrávacie aj vykresľovacie zariadenie.
• Server: slúži na ukladanie a odosielanie
súborov.
• Prehrávač: slúži na prijímanie a prehrávanie
súborov zo servera.
• Vykresľovacie zariadenie: slúži na prijímanie
a prehrávanie súborov zo servera a možno
ho ovládať pomocou iného zariadenia
(ovládača).
• Ovládač: slúži na ovládanie vykresľovacieho
zariadenia.
Príprava na používanie
funkcie DLNA
• Pripojte prijímač k domácej sieti (str. 45).
• Pripravte ďalšie zariadenie s certifikátom
DLNA. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia.
Prehrávanie vzdialených súborov ovládaním prijímača (vykresľovacieho
zariadenia) prostredníctvom ovládača DLNA
Pri prehrávaní súborov uložených na serveri DLNA môžete prijímač ovládať pomocou ovládača
s certifikátom DLNA, napríklad pomocou aplikácie Windows Media® Player 12.
Počítač
(server, ovládač)
Tento prijímač ovládajte pomocou
ovládača DLNA.
Podrobné informácie o ovládaní nájdete
v návode na použitie ovládača DLNA.
Poznámka
Prijímač neovládajte naraz pomocou dodaného
diaľkového ovládača aj ovládača DLNA.
Tip
Prijímač je kompatibilný s funkciou Play To
aplikácie Windows Media® Player 12, ktorá sa
štandardne dodáva s operačným systémom
Windows 7.
62SK
Tento prijímač
(vykresľovacie zariadenie)
Automatické ladenie staníc
(Auto Tuning)
Ladenie
Počúvanie rozhlasových
staníc FM a AM
1
Na obrazovke FM/AM vyberte
požadovanú signalizáciu
frekvencie.
2
Stlačte tlačidlo V/v.
Stlačením tlačidla V ladíte stanice
od nižšej po vyššiu frekvenciu
a stlačením tlačidla v opačne.
Po naladení stanice sa ladenie zastaví.
SHIFT
Číselné
tlačidlá
D.TUNING
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať,
Ladenie
pomocou funkcie Auto Tuning,
Direct Tuning (str. 63) alebo vyberte
požadovanú uloženú stanicu (str. 64).
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Prepínanie medzi rozhlasovými
stanicami FM a AM
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku FM/AM a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka FM/AM.
3 Vyberte položku STEREO/MONO a stlačte
tlačidlo
.
4 Vyberte položku MONO a stlačte
tlačidlo
.
Priame ladenie staníc
(Direct Tuning)
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači môžete priamo zadať frekvenciu
požadovanej stanice.
1
Stlačte tlačidlo SHIFT a na
obrazovke FM/AM stlačte
tlačidlo D.TUNING.
2
3
Vyberte požadovaný
prepínač pásma.
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte frekvenciu a stlačte
tlačidlo
.
4
Stlačením tlačidla V/v vyberte
položku FM alebo AM a stlačte
tlačidlo
.
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
pokračovanie
63SK
Tipy
Ladenie uložených staníc
• Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM tak, aby bol príjem optimálny.
• Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený nižšie.
– Pásmo FM 50 kHz
– Pásmo AM 9 kHz
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
Ak stanicu nemožno naladiť
2
Vyberte položku FM/AM a stlačte
tlačidlo
.
3
Zo zoznamu vyberte požadované
číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz alebo
– – – – kHz a potom sa na displeji zobrazí
aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, zopakujte krok č. 2. Ak stanicu naďalej
nemožno naladiť, možno sa vo vašej oblasti
príslušná frekvencia nepoužíva.
Programovanie rozhlasových staníc
v pásme FM alebo AM
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
Zadávanie názvov uložených
staníc (Name Input)
1 Vyberte číslo predvoľby, názov ktorej
chcete zadať.
Môžete naprogramovať a uložiť až
30 obľúbených staníc v pásmach FM a AM.
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
1
3 Vyberte položku Name Input a stlačte
Nalaďte stanicu, ktorú chcete
naprogramovať, pomocou
funkcie Auto Tuning (str. 63)
alebo Direct Tuning (str. 63).
Ak je stereofónny príjem v pásme FM
nekvalitný, prepnite režim prijímania
v pásme FM (str. 63).
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Set Preset
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
5
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
naprogramujte ďalšiu stanicu.
Stanice môžete uložiť takto:
• Pásmo FM: FM1 až FM30
• Pásmo AM: AM1 až AM30
64SK
Zobrazí sa ponuka možností.
tlačidlo
.
Na obrazovke sa zobrazí softvérová
klávesnica.
4 Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
postupne zadajte všetky znaky názvu.
5 Vyberte položku Enter a stlačte
tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Zrušenie zadávania názvu
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O
alebo HOME.
Príjem vysielania služieb RDS
Radio Data System (RDS) je služba vysielania,
ktorá umožňuje rozhlasovým staniciam
vysielať dodatočné informácie spoločne
s normálnym programovacím signálom.
Tento ladič rozhlasových staníc ponúka
pohodlné funkcie služby RDS, napríklad
zobrazenie názvu stanice. Služba RDS je
dostupná len pre stanice v pásme FM.*
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú službu
RDS a nie všetky poskytujú rovnaký typ služieb.
Ak systém RDS nepoznáte, obráťte sa na miestne
rozhlasové stanice a požiadajte ich o podrobné
informácie o službách RDS vo vašej oblasti.
Jednoduchý výber stanice
v pásme FM
Ladenie
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby RDS,
na televíznej obrazovke a displeji sa zobrazí
názov stanice*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
stanice sa na displeji nezobrazí.
Poznámka
Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať
na displeji, sa nemusia zobrazovať na televíznej
obrazovke.
Tip
Počas zobrazenia stanice môžete skontrolovať
jej frekvenciu opakovaným stláčaním tlačidla
DISPLAY MODE na prijímači.
Dostupné možnosti
Položka
Podrobnosti
STEREO/MONO
Prepína režim prijímania
v pásme FM na stereofónny
alebo monofónny.
Set Preset
Uloží rozhlasovú stanicu
pod konkrétnym číslom
predvoľby.
Name Input
Umožňuje zadať názov
uloženej stanice.
65SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Výber zvukového poľa
1 Z domovskej ponuky vyberte položku Sound Effects a stlačte tlačidlo
2 Vyberte položku Sound Field a stlačte tlačidlo .
3 Vyberte požadované zvukové pole.
.
Prehrávanie 2-kanálového zvuku
Výstupný zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový bez ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
Režim 2CH
Efekt
2ch Stereo
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných ľavých a pravých reproduktorov.
Z basového reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje sa vôbec nespracúvajú zvukovým
poľom a viackanálové priestorové formáty sa zmixujú do dvoch kanálov.
2ch Analog Direct
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na 2-kanálový analógový vstup.
Táto funkcia umožňuje reprodukovať vysokokvalitné analógové zdroje.
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť len hlasitosť a úroveň hlasitosti
predných reproduktorov.
Počúvanie hudby prostredníctvom slúchadiel pripojených k prijímaču
Zvukové pole
Efekt
Headphone (2ch)
Tento režim sa vyberie automaticky, ak používate slúchadlá a je vybratý iný
režim než 2ch Analog Direct. Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje sa
vôbec nespracúvajú zvukovým poľom a viackanálové priestorové formáty sa
zmixujú do dvoch kanálov.
Headphone (Direct)
Analógové signály sa reprodukujú bez spracovania podľa tónu, zvukového
poľa atď.
Headphone (Multi)
Ak používate slúchadlá a je vybratá položka MULTI IN, tento režim sa
vyberie automaticky. Predné analógové signály sa prenášajú z konektorov
MULTI CHANNEL INPUT.
66SK
Prehrávanie viackanálového priestorového zvuku
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje reprodukovať zvuk vo vyššej kvalite a vybrať režim
dekódovania na počúvanie 2-kanálového stereofónneho zvuku vo formáte viackanálového zvuku.
Režim A.F.D.
Efekt
A.F.D. Auto
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu alebo kódovania bez pridávania
efektov priestorového zvuku.
Multi Stereo
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú 2-kanálové signály (ľavý a pravý).
Tip
Zvyčajne sa odporúča používať režim A.F.D. Auto.
Reprodukovanie priestorového zvuku pre filmy
Jednoduchým výberom niektorého z vopred naprogramovaných zvukových polí prijímača môžete
dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto zvukové polia vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
Efekt
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je nová inovatívna technológia
spoločnosti Sony pre domáce kiná, ktorá využíva najnovšie technológie
na spracovanie akustických a digitálnych signálov. Je založená na údajoch
presného merania reakcií v prostredí zvukového štúdia.
S technológiou HD-D.C.S. si môžete doma vychutnať filmy na diskoch Blu-ray
a DVD, a to nielen vďaka vysokokvalitnému zvuku, ale aj vďaka najlepšej
zvukovej atmosfére, akú zamýšľal zvukový technik daného filmu pri finálnej
úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete vybrať príslušný typ efektu. Podrobné
informácie nájdete v časti Informácie o type efektu pre režim HD-D.C.S.
(str. 68).
PLII Movie
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic II Movie. Toto nastavenie je
ideálne pre filmy kódované v režime Dolby Surround. V tomto režime navyše
možno zvuk filmov s pridanou zvukovou stopou alebo zvuk starých filmov
reprodukovať v 5.1-kanálovom formáte.
PLIIx Movie
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIx Movie. Týmto nastavením
sa režim Dolby Pro Logic II Movie alebo Dolby Digital 5.1 rozširuje na
7.1 oddelených filmových kanálov.
PLIIz Height
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIz. Toto nastavenie dokáže
rozšíriť zdrojový zvuk až na 9.1 kanálov vertikálneho komponentu, dodáva
rozmer prítomnosti a hĺbku. PLIIz Height je rovnaké zvukové pole, aké je
opísané na str. 69. Môžete nastaviť úroveň nárastu poľa PLIIz Height.
Podrobné informácie nájdete v časti Informácie o úrovni nárastu pre režim
PLIIz Height (str. 70).
Neo:X Cinema
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:X Cinema. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom až 7.1-kanálovom formáte sa rozšíri na 9.1 kanálov.
pokračovanie
67SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Zvukové pole
Informácie o type efektu pre režim
HD-D.C.S.
K dispozícii sú tri odlišné typy režimu
HD-D.C.S.: Dynamic, Theater a Studio. Každý
typ sa vyznačuje inou úrovňou zmiešavania
odrazov a dozvukov a je optimalizovaný tak,
aby zodpovedal jedinečnej miestnosti, vkusu
a nálade poslucháča.
x Dynamic
Nastavenie Dynamic je vhodné pre prostredia,
v ktorých sa odrážajú zvuky, ale v ktorých
chýba pocit priestoru (kde sa zvuk
nedostatočne absorbuje). Toto nastavenie
zdôrazňuje odraz zvuku a reprodukuje zvuk
veľkého, klasického kina. Tým sa zvýrazňuje
pocit priestoru nahrávacieho štúdia a vytvára
jedinečné akustické pole.
x Theater
Predvolené výrobné nastavenie. Nastavenie
Theater je vhodné pre bežné obývacie izby.
Toto nastavenie reprodukuje dozvuky ako
v kine (nahrávacom štúdiu). Najvhodnejšie
je na sledovanie obsahu nahratého na
disku Blu-ray Disc, keď chcete dosiahnuť
atmosféru kina.
x Studio
Nastavenie Studio je vhodné pre obývacie
izby s príslušnými zvukovými zariadeniami.
Toto nastavenie reprodukuje dozvuky, ktoré
vznikajú pri opätovnom zmiešavaní zdroja
zvuku pre kiná na disk Blu-ray Disc, aby sa
dosiahla hlasitosť vhodná na domáce
používanie. Zachováva sa minimálna
úroveň odrazov a dozvukov. Dialógy
a efekty priestorového zvuku sa však
reprodukujú výrazne.
68SK
Reprodukovanie priestorového zvuku pre hudbu
Jednoduchým výberom niektorého z vopred naprogramovaných zvukových polí prijímača môžete
dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto zvukové polia vám v pohodlí vášho domova poskytnú zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia koncertných sál.
Zvukové pole
Efekt
Berlin Philharmonic Hall
Reprodukuje zvukové charakteristiky sály Berlínskej filharmónie. Takisto
automaticky spolupracuje s príjmom internetovej služby The Berliner
Philharmoniker’s Digital Concert Hall.
True Concert Mapping A
Reprodukuje zvukové charakteristiky koncertnej sály v holandskom
Amsterdame, ktorá je vybavená javiskom s vynikajúcim zvukom vytváraným
odrazmi. Môžete tiež nastaviť úroveň efektu. Podrobné informácie nájdete
v časti Informácie o úrovni efektu pre režim True Concert Mapping A/B
(str. 70).
True Concert Mapping B
Reprodukuje zvukové charakteristiky koncertnej sály v rakúskej Viedni, ktorá
sa vyznačuje rezonujúcimi a jedinečnými odrazmi zvuku. Môžete tiež nastaviť
úroveň efektu. Podrobné informácie nájdete v časti Informácie o úrovni efektu
pre režim True Concert Mapping A/B (str. 70).
Jazz Club
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
Live Concert
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
Stadium
Reprodukuje sa prostredie veľkého nekrytého štadióna.
Reprodukuje sa prostredie športového prenosu.
Vocal Height
Zvýrazní zvuk pomocou predných horných reproduktorov. Toto nastavenie je
vhodné pri sledovaní hudobného obsahu na veľkej obrazovke.
Portable Audio
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk z prenosného zvukového
zariadenia. Tento režim je ideálny na počúvanie súborov MP3 a iných
komprimovaných hudobných súborov.
PLII Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic II Music. Toto nastavenie je
ideálne pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
PLIIx Music
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIx Music. Toto nastavenie je
ideálne pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
PLIIz Height
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic IIz. Toto nastavenie dokáže
rozšíriť zdrojový zvuk až na 9.1 kanálov vertikálneho komponentu, dodáva
rozmer prítomnosti a hĺbku. PLIIz Height je rovnaké zvukové pole, aké je
opísané na str. 67. Môžete nastaviť úroveň nárastu poľa PLIIz Height.
Podrobné informácie nájdete v časti Informácie o úrovni nárastu pre režim
PLIIz Height (str. 70).
Neo:X Music
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:X Music. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom až 7.1-kanálovom formáte sa rozšíri na 9.1 kanálov.
Neo:X Game
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:X Game. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom až 7.1-kanálovom formáte sa rozšíri na 9.1 kanálov.
pokračovanie
69SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Sports
Informácie o úrovni efektu pre
režim True Concert Mapping A/B
Môžete nastaviť úroveň dozvukov pre zvukové
pole True Concert Mapping A/B.
Táto funkcia je dostupná po nastavení šablóny
pre reproduktory tak, aby sa používali predné
horné reproduktory, a nastavení položky
Sound Field Mode na hodnotu Front High.
x Low
Zníži úroveň hlasitosti dozvukov.
x Mid
Nastaví predvolenú výrobnú úroveň hlasitosti
dozvukov.
x High
Zvýši úroveň hlasitosti dozvukov.
Sound Field Mode
Umožňuje nastaviť, či sa má zvuk prenášať
z predných horných reproduktorov.
Táto funkcia je dostupná po výbere niektorého
z nasledujúcich zvukových polí a nastavení
šablóny pre reproduktory tak, aby sa používali
predné horné reproduktory.
– HD-D.C.S.
– Berlin Philharmonic Hall
– True Concert Mapping A/B
– Jazz Club
– Live Concert
– Stadium
– Sports
– Neo:X Cinema/Music/Game
x Front High
Nepoužije sa žiadny nárast.
Zvuk sa prenáša z reproduktorov vrátane
predných horných reproduktorov
(predvolené výrobné nastavenie).
Ak pripojíte zadné reproduktory na
priestorový zvuk a predné horné reproduktory
ku konektorom SURROUND BACK
(ZONE 2) a FRONT B/FRONT HIGH,
zvuk sa nebude prenášať zo zadných
reproduktorov na priestorový zvuk.
x Mid
x Standard
Informácie o úrovni nárastu pre
režim PLIIz Height
Môžete nastaviť úroveň nárastu predných
výškových kanálov pre režim Pro Logic IIz
(spoločne pre filmy aj hudbu).
x Low
Použije sa nárast +3 dB (predvolené výrobné
nastavenie).
x High
Použije sa nárast +5 dB.
70SK
Zvuk sa prenáša z reproduktorov okrem
predných horných reproduktorov.
Poznámka
V závislosti od nastavenia alebo formátu zvuku
sa zvuk nemusí prenášať z predných horných
reproduktorov, ani keď položku Sound Field Mode
nastavíte na hodnotu Front High.
Poznámky k zvukovým poliam
Používanie funkcie Sound
Optimizer
Funkcia Sound Optimizer dodáva pocit
prítomnosti a intenzity zvuku prehrávaného
s vysokou hlasitosťou bez ohľadu na úroveň
hlasitosti prijímača.
Kvalitný a dynamický zvuk môžete
reprodukovať dokonca aj s nízkou hlasitosťou,
napríklad v noci.
Optimálny efekt vyhovujúci vášmu
prostrediu sa dosiahne využitím funkcie
Auto Calibration.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Audio Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Sound
Optimizer a stlačte tlačidlo
4
.
Vyberte položku On a stlačte
tlačidlo
.
Aktivuje sa funkcia Sound Optimizer.
Funkciu Sound Optimizer môžete nastaviť
na hodnoty On a Off aj pomocou tlačidiel
SOUND OPTIMIZER na diaľkovom
ovládači a prijímači.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Vybratá je položka MULTI IN.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
– Používajú sa slúchadlá.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
71SK
Reprodukovanie zvukových efektov
• Zvukové polia nefungujú po výbere položky
MULTI IN.
• Pri prehrávaní obsahu prostredníctvom
zariadenia USB, domácej siete alebo služby
videí na internete nemôžete vybrať položku
2ch Analog Direct.
• Pri prijímaní viackanálových zvukových
signálov nefunguje režim Multi Stereo.
• V závislosti od vybratého vstupu, šablóny pre
reproduktory alebo formátov zvuku nemusia
zvukové polia pre film a hudbu fungovať.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
• Pri niektorých šablónach pre reproduktory
sa položky PLIIx Movie/Music, PLIIz Height
a Vocal Height nezobrazia.
• Niektoré reproduktory alebo basový
reproduktor nemusia prenášať zvuk
v závislosti od nastavenia zvukového poľa.
• Ak sa vyskytuje šum, v závislosti od
vybratého zvukového poľa môže byť iný.
• Zvukové pole Neo:X (Cinema/Music/Game)
nefunguje, keď sa prijímajú signály so
vzorkovacou frekvenciou 32 kHz.
Nastavenie ekvalizéra
Pomocou nasledujúcich parametrov môžete
nastaviť zvukové charakteristiky (úroveň basov
a výšok) predných, stredového, predných
horných reproduktorov a reproduktorov
na priestorový zvuk alebo zadných
reproduktorov na priestorový zvuk.
Basy
Výšky
Používanie funkcie Advanced
Auto Volume
Môžete automaticky nastaviť hlasitosť pre
jednotlivé typy obsahu.
Táto funkcia je užitočná napríklad v prípade,
že zvuk reklamy je hlasnejší než televízne
programy.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Audio Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Advanced Auto
Volume a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte položku On a stlačte
tlačidlo
.
Úroveň
(dB)
Frekvencia
(Hz)
1
2
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
Vyberte položku Audio Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Equalizer
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte položku Front, Center,
Sur/SB alebo Front High a stlačte
tlačidlo
.
5
Vyberte položku Bass alebo
Treble.
6
Nastavte nárast a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Vybratá je položka MULTI IN.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
72SK
Poznámky
• Skôr než túto funkciu vypnete, znížte hlasitosť.
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Vybratá je položka MULTI IN.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
Používanie funkcií viacerých zón
Možnosti funkcie
viacerých zón
Pri používaní infračerveného retranslátora
(nie je súčasťou dodávky) môžete pomocou
diaľkového ovládača ovládať zo zóny 2 alebo
zóny 3 zariadenie v hlavnej zóne a zároveň
prijímač značky Sony v zóne 2 alebo zóne 3.
Infračervený retranslátor používajte v prípade,
že prijímač inštalujete na miesto mimo dosahu
signálov z diaľkového ovládača.
Môžete reprodukovať obraz a zvuk zo
zariadenia pripojeného k prijímaču v inej
než hlavnej zóne. V hlavnej zóne môžete
napríklad sledovať obsah disku DVD
a v zóne 2 alebo 3 počúvať disk CD.
Vytvorenie pripojenia viacerých zón
Prostredníctvom konektorov ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT sa reprodukujú iba signály zo zariadení
pripojených k analógovým vstupným konektorom. Zo zariadení pripojených iba k digitálnym
vstupným konektorom sa nereprodukujú žiadne signály.
1: Pripojenia zóny 2
Hlavná zóna
Zóna 2
STR-DA5700ES
Televízor
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
Multifunkčný
diaľkový ovládač
pokračovanie
73SK
Používanie funkcií viacerých zón
1 Zvuk z reproduktorov v zóne 2 sa reprodukuje pomocou konektorov
SURROUND BACK (ZONE 2) prijímača.
2 Zvuk z reproduktorov v zóne 2 sa reprodukuje pomocou prijímača
a ďalšieho zosilňovača.
Hlavná zóna
Zóna 2
B
B
Televízor
C
IR REMOTE IN
STR-DA5700ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Multifunkčný diaľkový ovládač
A Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktory
C Zosilňovač alebo prijímač značky Sony
* Môžete tiež pripojiť ku konektoru ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
2: Pripojenia zóny 3
Hlavná zóna
Zóna 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5700ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Multifunkčný diaľkový ovládač
A Infračervený retranslátor (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktory
C Zosilňovač alebo prijímač značky Sony
74SK
Nastavenie reproduktorov
v zóne 2
Keď sú reproduktory v zóne 2 pripojené ku
konektorom SURROUND BACK (ZONE 2)
prijímača (str. 73), vyberte také nastavenia,
aby sa zvuk vybratý v zóne 2 prenášal
z reproduktorov pripojených ku konektorom
SURROUND BACK (ZONE 2).
Podrobné informácie nájdete v časti, ktorá sa
venuje položke Speaker Connection ponuky
Speaker Settings (str. 98).
Nastavenie ovládania hlasitosti
pre zónu 2
Pre konektory ZONE 2 AUDIO OUT
môžete nastaviť premenlivé alebo nemenné
ovládanie hlasitosti.
1
Parameter
Vysvetlenie
Fixed
Ovládanie hlasitosti je
nemenne nastavené na
±0 dB. Odporúča sa pri
používaní zariadenia
s premenlivým ovládaním
hlasitosti.
Zmena nastavenia zóny
diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač je pôvodne nastavený na
používanie v zóne 2. Ak ho chcete používať
v zóne 3, zmeňte nastavenie zóny diaľkového
ovládača.
?/1
RM SET UP
AMP
SHIFT
ZONE
2, 3
2
Vyberte položku Zone Settings
a stlačte tlačidlo
.
ENT/MEM
3
Vyberte položku Zone Setup
a stlačte tlačidlo
.
4
V časti Zone2 vyberte hodnotu
Line Out a stlačte tlačidlo
.
5
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Parameter
Vysvetlenie
Variable
Ovládanie hlasitosti je
pôvodne nastavené na
–40 dB.
Po výbere tohto parametra
možno hlasitosť pre
konektory ZONE 2 AUDIO
OUT a SURROUND BACK
(ZONE 2) vzájomne zmeniť.
Odporúča sa pri používaní
výkonného zosilňovača.
1
Podržte stlačené tlačidlo RM
SET UP a stlačte tlačidlo ?/1.
Tlačidlá AMP a ZONE začnú blikať.
2
Stlačte tlačidlo ZONE.
Tlačidlo AMP zhasne, tlačidlo ZONE
bude ďalej blikať a rozsvieti sa
indikátor SHIFT.
3
Kým tlačidlo ZONE bliká, stlačte
číselné tlačidlo 2 pre zónu 2
alebo tlačidlo 3 pre zónu 3.
Tlačidlo ZONE sa rozsvieti.
pokračovanie
75SK
Používanie funkcií viacerých zón
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
4
1
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Tlačidlo ZONE dvakrát zabliká a diaľkový
ovládač sa prepne na režim zóny 2
alebo zóny 3.
V zóne 2 alebo zóne 3 zapnite
zosilňovač.
V prípade schémy 1-1 (str. 73) preskočte
tento krok.
2
Stlačte tlačidlo ZONE.
Diaľkový ovládač sa prepne na zónu 2
alebo zónu 3. Nastavenie zóny 2 alebo
zóny 3 diaľkového ovládača zmeňte
vopred (str. 75).
Ovládanie prijímača
z inej zóny
(operácie pre zónu 2 alebo 3)
3
Podľa opisu nasledujúcich operácií môžete
pripojiť infračervený retranslátor a ovládať
prijímač v zóne 2 alebo 3. Ak infračervený
retranslátor nie je pripojený, používajte
prijímač v hlavnej zóne.
Aktivuje sa funkcia zón.
4
Stlačením niektorého z tlačidiel
vstupu na diaľkovom ovládači
vyberte zdrojové signály, ktoré
chcete reprodukovať.
Zo zóny 2 sa reprodukujú analógové
obrazové a zvukové signály. Zo zóny 3
sa reprodukujú iba analógové zvukové
signály. Keď stlačíte tlačidlo SOURCE,
budú sa reprodukovať signály aktuálneho
vstupu v hlavnej zóne.
?/1
ZONE
Tlačidlá
vstupu
5
SOURCE
Stlačte tlačidlo ?/1.
Nastavte vhodnú hlasitosť.
• V prípade schémy 1-1 (str. 73) nastavte
hlasitosť pomocou tlačidla
+/– na
diaľkovom ovládači.
• V prípade schémy 1-2 (str. 74) alebo 2
(str. 74) nastavte hlasitosť pomocou
prijímača v zóne 2 alebo zóne 3. Ak ste
položku Line Out v časti Zone2 nastavili
na hodnotu Variable, hlasitosť v zóne 2
môžete nastaviť aj pomocou tlačidla
+/– na diaľkovom ovládači (str. 75).
Ukončenie ovládania v zóne 2
alebo 3
Stlačte tlačidlo ZONE a potom tlačidlo ?/1.
Poznámky
• Po výbere položky SOURCE sa signály prenášané
do konektorov MULTI CHANNEL INPUT alebo
portu
(USB) nebudú prenášať z konektora
ZONE 2 OUT ani ZONE 3 OUT, ani keď vyberiete
položku MULTI IN alebo PC.
76SK
• Položku TV, PHONO, MULTI IN alebo PC možno
vybrať iba v hlavnej zóne.
• Obsah prenášaný prostredníctvom zariadenia USB,
iPhone/iPod, domácej siete alebo služby videí na
internete je v zóne 2 a zóne 3 dostupný iba po
stlačení tlačidla SOURCE.
• Z hlavnej zóny, zóny 2 alebo zóny 3 môžete vybrať
pásmo FM alebo AM, a aj keď ste v niektorej zo zón
vybrali inú možnosť, uprednostní sa naposledy
vybratá možnosť.
Používanie funkcií viacerých zón
77SK
Poznámky
Používanie ďalších funkcií
Používanie funkcií
BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
BRAVIA Sync je názov funkcie produktov
spoločnosti Sony, ktorá umožňuje vzájomné
ovládanie kompatibilných zariadení
pripojených prostredníctvom káblov HDMI
pomocou diaľkového ovládača BRAVIA.
Toto vzájomné ovládanie je možné vďaka
funkcii ovládania pripojenia HDMI, ktorá
využíva štandard HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre rozhranie HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenia značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• Vypnutie systému (str. 79)
• Prehrávanie jedným dotykom (str. 79)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 80)
• Audio Return Channel (ARC) (str. 80)
• Výber scény (str. 80)
• Ovládanie domáceho kina (str. 80)
Funkcia ovládania pripojenia
HDMI nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch:
• Ak prijímač pripojíte k zariadeniu, ktoré
nie je kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI od spoločnosti Sony.
• Ak prijímač a zariadenie prepojíte pomocou
iného pripojenia než HDMI.
• Funkcia ovládania pripojenia HDMI nie je
k dispozícii v zariadení, ktoré je pripojené
ku konektoru HDMI OUT B na prijímači.
Prijímač odporúčame pripájať k produktom
vybaveným funkciou BRAVIA Sync.
78SK
• Nasledujúce funkcie môžu pracovať aj so
zariadeniami od iných výrobcov než spoločnosti
Sony. Kompatibilitu so všetkými zariadeniami
od iných výrobcov než spoločnosti Sony však
nemožno zaručiť.
– Vypnutie systému
– Prehrávanie jedným dotykom
– Ovládanie hlasitosti systému
• Nasledujúce funkcie vyvinula spoločnosť Sony.
Nemožno ich používať so zariadeniami od iných
výrobcov než spoločnosti Sony.
– Výber scény
– Ovládanie domáceho kina
• Zariadenia nekompatibilné s funkciou BRAVIA
Sync nemôžu tieto funkcie aktivovať.
Príprava na funkciu BRAVIA Sync
Ak chcete používať funkciu BRAVIA Sync,
zapnite funkciu ovládania pripojenia HDMI
v prijímači aj v pripojených zariadeniach.
Funkciu ovládania pripojenia HDMI zapnite
v prijímači a v pripojených zariadeniach
samostatne.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku HDMI Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Control for
HDMI a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte položku On a stlačte
tlačidlo
.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI
v prijímači sa aktivuje.
5
Zapnite funkciu ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom
zariadení.
Podrobné informácie o nastavení
pripojeného zariadenia nájdete
v návode na jeho použitie.
6
Poznámka
Po vytiahnutí kábla HDMI alebo zmene pripojenia
vykonajte kroky uvedené vyššie.
Ak však používate konektor HDMI IN 1, IN 2 alebo
IN 6, tieto kroky nemusíte vykonať.
Vypnutie systému
Keď pomocou tlačidla napájania na diaľkovom
ovládači televízora vypnete televízor,
automaticky sa vypne aj prijímač a pripojené
zariadenia.
Pomocou diaľkového ovládača môžete
televízor aj vypnúť.
Stlačte tlačidlo TV a potom tlačidlo
AV ?/1.
Televízor, prijímač a pripojené zariadenia
sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému
zapnite funkciu synchronizácie pohotovostného
režimu na televízore. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa v závislosti
od svojho stavu nemusia vypnúť. Podrobné
informácie nájdete v návodoch na použitie
pripojených zariadení.
• Ak funkciu vypnutia systému používate
s televízorom inej značky než Sony, naprogramujte
diaľkový ovládač podľa pokynov pre príslušného
výrobcu televízora.
Prehrávanie jedným dotykom
Keď začnete prehrávať obsah zo zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI, prijímač sa automaticky
zapne a prepne na príslušný vstup HDMI.
Ak nastavíte položku Pass Through na
hodnotu On, zvukový a obrazový signál sa
bude reprodukovať len z televízora, pričom
prijímač zostane v pohotovostnom režime.
Spustite prehrávanie v prehrávacom
zariadení.
Používanie funkcie prehrávania
jedným dotykom vo videokamere
1 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v prijímači aj vo videokamere.
2 Pripojte videokameru k niektorému
z konektorov HDMI IN 1, IN 2 alebo IN 6
(str. 36).
Ak používate videokameru značky Sony,
televízor sa zapne spoločne s prijímačom
a potom videokamera automaticky spustí
prehrávanie. Ak používate videokameru
inej značky než Sony, prehrávajte záznam
z videokamery nepretržite.
Poznámky
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Zariadenia vybavené funkciou prehrávania jedným
dotykom, napríklad videokameru značky Sony,
pripojte pomocou kábla HDMI zapojeného do
konektora HDMI IN 1, IN 2 alebo IN 6.
Ak použijete iné konektory HDMI IN, prijímač
sa nemusí prepnúť na vhodný vstup. V takom
prípade manuálne vyberte vstup, ku ktorému
je videokamera pripojená.
79SK
Používanie ďalších funkcií
Zopakovaním kroku č. 5 nastavte
funkciu ovládania pripojenia
HDMI a zobrazte obraz všetkých
prehrávacích zariadení, ktoré
chcete používať.
Ovládanie hlasitosti systému
Výber scény
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou. Pomocou
diaľkového ovládača televízora môžete tiež
upraviť hlasitosť a vypnúť zvuk prijímača.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať nasledujúcim spôsobom.
• Keď prijímač zapnete, kým sa zvuk prenáša
z reproduktora televízora, zvuk televízora sa
bude prenášať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Ak prijímač vypnete, zvuk sa
bude prenášať z reproduktora televízora.
• Pri nastavovaní hlasitosti televízora sa vďaka
funkcii ovládania hlasitosti systému súčasne
nastaví aj hlasitosť prijímača.
Túto funkciu môžete používať aj
prostredníctvom ponuky televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
Podľa scény vybratej na televíznej obrazovke
sa automaticky vyberie optimálna kvalita
obrazu a zvukové pole.
Podrobné informácie o tejto operácii nájdete
v návode na použitie televízora.
Poznámky
• Ak je položka Control for HDMI nastavená na
hodnotu On, nastavenia Audio Out v ponuke
HDMI Settings sa automaticky vyberú podľa
nastavení funkcie ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor zapnete skôr ako prijímač, zvuk
televízora sa chvíľu nebude reprodukovať.
Audio Return Channel (ARC)
Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel (ARC), pri pripojení
pomocou kábla HDMI sa z televízora prenáša
do prijímača aj digitálny zvukový signál.
Nemusíte vytvoriť oddelené pripojenie zvuku,
aby ste prostredníctvom prijímača mohli
počúvať zvuk z televízora.
Podrobné informácie nájdete v časti
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
zvukom (str. 82).
80SK
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole
nemusí prepnúť.
Tabuľka príslušných režimov
Nastavenie scény na
televíznej obrazovke
Zvukové pole
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Ovládanie domáceho kina
Ak je k prijímaču pripojený televízor
kompatibilný s funkciou ovládania domáceho
kina, na obrazovke pripojeného televízora
sa zobrazí ikona internetových aplikácií.
Pomocou diaľkového ovládača televízora
môžete prepnúť vstup prijímača alebo
zmeniť zvukové polia. Môžete tiež nastaviť
hlasitosť stredového alebo basového
reproduktora, prípadne upraviť nastavenia
Sound Optimizer (str. 71), Dual Mono
(str. 102) alebo A/V Sync (str. 102).
Ak chcete používať funkciu ovládania
domáceho kina, televízor sa musí dokázať
pripojiť k službe širokopásmovej linky.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom s televízorom.
Keď sú ku konektorom HDMI OUT A
a HDMI OUT B pripojené dva monitory,
môžete výstupy na tieto dva monitory
prepínať pomocou tlačidla HDMI OUTPUT
na diaľkovom ovládači.
HDMI
OUTPUT
1
2
Zapnite prijímač a dva monitory.
Stlačte tlačidlo HDMI OUTPUT.
Stláčaním tohto tlačidla sa bude výstup
prepínať nasledujúcim spôsobom:
HDMI A t HDMI B t HDMI A + B
t OFF t HDMI A…
Môžete tiež použiť tlačidlo HDMI OUT
na prijímači.
Prenos signálov HDMI do
prijímača v pohotovostnom
režime
(Pass Through)
Obrazové a zvukové signály z konektorov
HDMI IN môžete prenášať do televízora
pripojeného ku konektoru HDMI OUT A,
aj keď je prijímač v pohotovostnom režime.
Ak túto funkciu použijete, kým je položka
Control for HDMI nastavená na hodnotu On,
vstup prijímača sa prepne podľa ovládania
pripojeného zariadenia, aj keď je prijímač
v pohotovostnom režime.
Pri aktivovaní tejto funkcie Pass Through
vyberte nastavenia podľa nasledujúceho
postupu.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku HDMI Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Pass Through
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Parameter
Vysvetlenie
On
Keď je prijímač
v pohotovostnom režime,
reprodukuje signály HDMI
zo svojho konektora
HDMI OUT A.
Off
Keď je prijímač
v pohotovostnom režime,
nereprodukuje signály HDMI.
Ak chcete sledovať signál
z pripojeného zariadenia na
televízore, zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením On
sa pri použití tohto
nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
Poznámky
• Ak sa kompatibilný formát videa monitorov
pripojených ku konektorom HDMI OUT A
a HDMI OUT B na prijímači líši, funkcia
HDMI A + B nemusí byť k dispozícii.
• Funkcia HDMI A + B nemusí byť k dispozícii
v závislosti od pripojeného prehrávacieho
zariadenia.
81SK
Používanie ďalších funkcií
Prepínanie medzi monitormi
reprodukujúcimi obrazové
signály HDMI
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového zvuku
na prijímači, môžete vstupný zvukový režim
nemenne nastaviť pre niektoré konektory
alebo medzi nimi prepínať v závislosti
od signálu, ktorý chcete sledovať.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
• OPT
Zobrazí sa iba v prípade, ak je vstupu
priradený optický konektor.
Optický vstupný konektor sa
vyberie automaticky.
• COAX
Zobrazí sa iba v prípade, ak je vstupu
priradený koaxiálny konektor.
Koaxiálny vstupný konektor sa
vyberie automaticky.
• ANALOG
Určuje analógové zvukové signály
prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
• Na základe vstupu sa na displeji zobrazia znaky
------ a nemožno vybrať iné režimy.
• Ak sa používa režim 2ch Analog Direct alebo je
vybratá položka MULTI IN, zvukový vstup sa
nastaví na hodnotu Analog. Nemôžete vybrať
iné režimy.
1
2
Pomocou gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači vyberte
vstupný zdroj.
Stlačte tlačidlo INPUT MODE
na prijímači.
Vybratý režim zvukového vstupu sa
zobrazí na displeji.
• AUTO
V prípade digitálneho aj analógového
pripojenia uprednostňuje digitálne
zvukové signály.
Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne
zvukové signály, vyberú sa analógové
zvukové signály.
Po výbere televízneho vstupu sa
uprednostnia signály Audio Return
Channel (ARC). Ak televízor nie je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel (ARC), vyberú sa digitálne
optické zvukové signály.
Ak v prijímači aj televízore nie je
aktivovaná funkcia ovládania pripojenia
HDMI, funkcia Audio Return Channel
(ARC) nie je k dispozícii.
82SK
Používanie iných konektorov
obrazového alebo zvukového
vstupu
Obrazové alebo zvukové signály môžete
opätovne priradiť iným vstupným
konektorom.
Príklad: Ak chcete prijímať jediné digitálne
optické zvukové signály z prehrávača diskov
DVD, prepojte konektor OPTICAL OUT
na prehrávači diskov DVD s konektorom
OPTICAL IN 1 na prijímači.
Ak chcete prijímať obrazové signály
z prehrávača diskov DVD, prepojte zložkový
obrazový konektor na prehrávači diskov DVD
s konektorom COMPONENT VIDEO IN 1
alebo COMPONENT VIDEO IN 2
na prijímači.
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačte
tlačidlo
.
2
Vyberte položku Input Settings
a stlačte tlačidlo
.
3
Vyberte položku Video Input
Assign alebo Audio Input Assign
a stlačte tlačidlo
.
4
Vyberte zvukové alebo obrazové
signály, ktoré chcete priradiť
jednotlivým vstupom.
Používanie ďalších funkcií
1
Poznámky
• Ak v ponuke Video Input Assign alebo Audio Input
Assign priradíte vstup niektorému z konektorov
HDMI IN 1 až IN 6, rovnaký vstupný konektor
HDMI sa priradí obrazovému aj zvukovému
vstupu. Ak chcete priradiť konektor HDMI IN
obrazovému alebo zvukovému vstupu, najprv
v ponuke Video Input Assign alebo Audio Input
Assign priraďte príslušný vstup niektorému
z konektorov HDMI IN 1 až IN 6. Potom v ponuke
Video Input Assign alebo Audio Input Assign
nastavte priradenie konektora HDMI IN na
hodnotu None podľa toho, ktorému vstupu
nechcete priradiť konektor HDMI IN.
• Keď prijímač ovládate bez používania rozhrania
GUI, môžete priradenie konektora HDMI IN
zmeniť pomocou položky HDMI VIDEO
ASSIGN ? alebo HDMI AUDIO ASSIGN ?
v ponuke INPUT SETTINGS (str. 119).
• Ak zmeníte priradenie konektora HDMI IN
počas používania funkcie ovládania pripojenia
HDMI, prepnite vstup prijímača na vstup,
ku ktorému je pripojené zariadenie HDMI.
V opačnom prípade nemusí funkcia ovládania
pripojenia HDMI pracovať správne.
• Ak priradenie konektora HDMI IN nastavíte na
hodnotu NONE v ponuke Video Input Assign aj
Audio Input Assign, nebudete môcť vyberať
vstupné signály prostredníctvom vstupu HDMI.
V takom prípade bude funkcia ovládania
pripojenia HDMI k dispozícii len v iných
zariadeniach, nie v prijímači. Nie je to
však porucha.
pokračovanie
83SK
Názov vstupu
Priraditeľné
konektory
obrazového
vstupu
Priraditeľné
konektory
zvukového
vstupu
*
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
TV
TAPE
MD
Component1
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
Component2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI1
(GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
HDMI2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
HDMI3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
HDMI4
(BD/DVD)
a*
a
a
a
HDMI5
(VIDEO 1)
a
a
a
HDMI6
(VIDEO 2)
a
a
Optical1
(GAME)
a
Optical2
(SAT/CATV)
a
SA-CD/ PHONO
CD
PC
MULTI IN
–
–
a
a
–
–
a
a
a
–
–
a
a
a
a
–
–
a
–
a
a
a*
–
–
a
a
–
a
a
a
–
–
a
a*
a
–
a
a
a
–
–
a
a
a
a*
–
a
a
a
–
–
a
a*
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
–
Optical3 (TV)
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
–
Optical4 (MD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
a
–
–
–
Coaxial1
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
Coaxial2
(VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
a
–
–
–
Coaxial3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a
a*
–
–
–
HDMI1
(GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a
a*
–
–
–
HDMI4
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI5
(VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI6
(VIDEO 2)
a
a
a
a
a*
–
a
a
a
–
–
–
predvolené výrobné nastavenie
84SK
VIDEO 1 VIDEO 2
Poznámky
Ovládanie prijímača pomocou
telefónu smartphone
Prijímač môžete ovládať pomocou telefónu
smartphone, ktorý je vybavený aplikačným
softvérom ES Remote. Aplikačný softvér
ES Remote môžete bezplatne prevziať
z obchodu App Store (pre zariadenia iPhone)
alebo Android Market (pre telefóny so
systémom Android).
Ukladanie a súčasné
vyvolanie rôznych
nastavení prijímača
(Easy Automation)
Môžete naraz uložiť rôzne nastavenia
prijímača, potom ich jednoducho vyvolať
a použiť v prijímači.
Napríklad uložením nastavení v scéne
1: Movie podľa nasledujúceho postupu môžete
zmeniť všetky nastavenia prijímača jedným
jednoduchým dotykom bez toho, aby ste
museli jednotlivé nastavenia položiek Input,
Calibration Type, Sound Field a HDMI Out
meniť samostatne.
Položka nastavenia
Hodnota nastavená
pre scénu 1: Movie
Input
BD/DVD
Calibration Type
Engineer
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
pokračovanie
85SK
Používanie ďalších funkcií
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie
INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Keď obrazový vstup priradíte k zložkovému alebo
kompozitnému vstupu a zvukový vstup k vstupu
HDMI, zložkové alebo kompozitné obrazové
signály sa nereprodukujú z konektorov HDMI
OUT. Zložkové alebo kompozitné obrazové signály
sa reprodukujú z konektorov COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT alebo konektora
MONITOR VIDEO OUT.
• Samostatným obrazovým a zvukovým vstupným
konektorom príslušného vstupu nemôžete priradiť
rôzne konektory HDMI.
• Tomu istému konektoru HDMI IN môžete priradiť
viaceré vstupy. Ak však v zariadení pripojenom
ku konektoru HDMI IN používate funkciu
prehrávania jedným dotykom, pri výbere sa
uprednostní predchádzajúci vstup v pôvodnej
postupnosti vstupov.
Nižšie nájdete položky, ktorých nastavenia
môžete uložiť, a ich predvolené hodnoty.
EASY
AUTOMATION
Položka
nastavenia
Predvolená hodnota
Input
BD/DVD
SA-CD/CD No
Change
No
Change
Tuner
Preset
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
Field
HD-D.C.S. Berlin
Multi
Philharmonic Stereo
Hall
No
Change
Sleep
No
Change
No
Change
Off
30 min.
Volume
No
Change
No
Change
–10 dB
–30 dB
HDMI Out No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Speaker
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party
Mode
No
Change
No
Change
On
No
Change
A/V Sync
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Digital
Legato
Linear
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
No
Optimizer Change
No
Change
Off
On
Sound
No
Field Mode Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer No
(Surround) Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front
High)
No
Change
No
Change
No
Change
1: Movie 2: Music
No
Change
3: Party
No
Change
4: Night
* Položku Tuner Preset môžete vybrať, iba ak je
v časti Input vybratá hodnota FM alebo AM.
86SK
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Easy Automation
a stlačte tlačidlo
.
2
Vyberte požadovanú scénu
a stlačte tlačidlo
.
Tip
Nastavenia scény 1: Movie alebo 2: Music
môžete vyvolať priamym stlačením tlačidla EASY
AUTOMATION 1 alebo EASY AUTOMATION 2
na prijímači alebo diaľkovom ovládači. Scénu
1: Movie alebo 2: Music môžete prepísať aktuálnymi
nastaveniami aj podržaním tlačidla EASY
AUTOMATION 1 alebo EASY AUTOMATION 2
na tri sekundy, ako keď z ponuky vyberáte položku
Import Current Settings.
Uloženie nastavení pre scénu
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Easy Automation
a stlačte tlačidlo
.
2
Z položiek 1: Movie, 2: Music,
3: Party a 4: Night vyberte scénu,
pre ktorú chcete uložiť
nastavenia. Potom stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
3
Vyberte požadovanú ponuku
a stlačte tlačidlo
.
Ponuka
Vysvetlenie
Edit Saved Scene Umožňuje prispôsobiť a uložiť
nastavenia, aby vyhovovali
vašim požiadavkám.
Import Current
Settings
Načíta aktuálne nastavenia
prijímača a uloží ich pre scénu.
Položky Input a Volume sa
nastavia na hodnotu No Change.
Poznámky
• Položky nastavenia uložené s hodnotou No Change
sa oproti aktuálnym nastaveniam nezmenia, ani
keď vyvoláte scénu. Ak chcete nastaviť hodnotu
No Change, vyberte položku Edit Saved Scene
a zrušte začiarknutie políčka pre príslušnú
položku nastavenia na obrazovke úprav.
• Keď vyvoláte scénu, nastavenia, ktoré nemožno
použiť, sa ignorujú (napríklad hodnota Sound
Field po výbere položky MULTI IN a pod.).
87SK
Používanie ďalších funkcií
Vyvolanie nastavení uložených
pre scénu
Používanie časovača spánku
Pri používaní časovača spánku sa
na displeji prijímača rozsvieti
indikátor SLEEP.
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci
do vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo
SLEEP. Na displeji sa zobrazí zostávajúci
čas. Ak tlačidlo SLEEP stlačíte znova,
časovač spánku sa nastaví na
hodnotu OFF.
Prijímač môžete nastaviť tak, aby sa
v zadanom čase automaticky vypol.
SHIFT
AMP
Nahrávanie pomocou
prijímača
Pomocou prijímača môžete nahrávať
z obrazového alebo zvukového zariadenia.
Pozrite si návod na použitie dodaný
s nahrávacím zariadením.
Nahrávanie pomocou obrazového
zariadenia
SLEEP
1
2
Vyberte prehrávacie zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
3
Pripravte zariadenie určené
na prehrávanie.
Napríklad do videorekordéra vložte
videokazetu, ktorú chcete skopírovať.
4
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
tlačidlo SLEEP.
Stláčaním tlačidla SLEEP sa na displeji
budú cyklicky striedať tieto znaky:
88SK
Z domovskej ponuky vyberte
položku Watch a stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo AMP.
Prijímač možno ovládať pomocou
diaľkového ovládača.
2
1
Pripravte nahrávacie zariadenie.
Vložte prázdnu videokazetu alebo iné
médium do nahrávacieho zariadenia
(VIDEO 1) určeného na nahrávanie.
5
Spustite nahrávanie na
nahrávacom zariadení a potom
spustite prehrávacie zariadenie.
Pomocou prijímača môžete nahrávať obsah
média vo zvukovom zariadení. Pozrite si
návod na použitie dodaný s prehrávačom
diskov MD alebo kazetovým prehrávačom.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Listen a stlačte
tlačidlo
.
Režimy príkazov prijímača aj diaľkového
ovládača sú predvoleným výrobným
nastavením (COMMAND MODE AV2).
Prijímač a diaľkový ovládač by mali používať
rovnaký režim príkazov. Ak sa režimy príkazov
prijímača a diaľkového ovládača odlišujú,
nemôžete prijímač ovládať pomocou
diaľkového ovládača.
Prepnutie režimu príkazov prijímača
?/1
2
Vyberte prehrávacie zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
3
Pripravte prehrávacie zariadenie
určené na prehrávanie.
2CH/A.DIRECT
Napríklad vložte disk CD do prehrávača
diskov CD.
4
5
Pripravte nahrávacie zariadenie.
1
Vložte prázdny disk MD alebo kazetu do
kazetovej jednotky určenej na nahrávanie
a nastavte hlasitosť nahrávania.
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlo 2CH/
A.DIRECT a stlačením tlačidla ?/1
zapnite prijímač.
Spustite nahrávanie na kazetovej
jednotke a potom spustite
prehrávacie zariadenie.
Prepnutie režimu príkazov
prijímača a diaľkového
ovládača
Keď nastavíte režim príkazov AV2,
na displeji sa zobrazí hlásenie
COMMAND MODE [AV2].
Keď nastavíte režim príkazov AV1,
na displeji sa zobrazí hlásenie
COMMAND MODE [AV1].
Môžete prepnúť režim príkazov (COMMAND
MODE AV1 alebo COMMAND MODE AV2)
prijímača a diaľkového ovládača.
Ak počas ovládania prijímača pomocou
diaľkového ovládača dodaného s prijímačom
omylom reaguje na ovládanie tým istým
diaľkovým ovládačom iné zariadenie značky
Sony, prepnite režim príkazov z predvoleného
výrobného nastavenia na príslušné nastavenie.
89SK
Používanie ďalších funkcií
Nahrávanie pomocou zvukového
zariadenia
Prepnutie režimu príkazov
multifunkčného diaľkového
ovládača
RM SET UP
SHIFT
1, 2
Prepnutie režimu príkazov
jednoduchého diaľkového ovládača
?/1
AMP
DISPLAY
ZONE
ENT/MEM
MUTING
1
Podržte stlačené tlačidlo RM
SET UP a stlačte tlačidlo ?/1.
Tlačidlá AMP a ZONE začnú blikať.
2
Stlačte tlačidlo AMP.
Tlačidlo ZONE zhasne, tlačidlo AMP
bude ďalej blikať a rozsvieti sa
indikátor SHIFT.
3
Kým tlačidlo AMP bliká, stlačte
číselné tlačidlo 1 alebo 2.
Keď stlačíte tlačidlo 1, nastaví sa režim
príkazov COMMAND MODE AV1.
Keď stlačíte tlačidlo 2, nastaví sa režim
príkazov COMMAND MODE AV2.
Tlačidlo AMP sa rozsvieti.
4
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Tlačidlo AMP dvakrát zabliká
a nastavenie režimu príkazov sa dokončí.
90SK
Podržte stlačené tlačidlo DISPLAY
a súčasne stlačte tlačidlá
MUTING a
.
Používanie pripojenia Bi-amp
Pripojenie reproduktorov
Predný
reproduktor (R)
Predný
reproduktor (L)
Hi
Hi
Lo
Lo
Prepojte konektory Lo (alebo Hi) na predných
reproduktoroch s konektormi FRONT A
a konektory Hi (alebo Lo) na predných
reproduktoroch s konektormi SURROUND
BACK (ZONE 2). Zložte kovové prepojovacie
prvky konektorov Hi/Lo nasadené na
reproduktoroch, aby nedošlo k poruche
prijímača.
Nastavenie reproduktorov
Podrobné informácie nájdete v časti, ktorá sa
venuje položke Speaker Connection ponuky
Speaker Settings (str. 98).
Poznámky
• Na pripojenie Bi-amp nemôžete použiť
konektory FRONT B/FRONT HIGH.
• Nastavenia pripojenia Bi-amp vyberte, skôr než
použijete funkciu Auto Calibration.
91SK
Používanie ďalších funkcií
Ak nepoužívate zadné reproduktory
na priestorový zvuk a predné horné
reproduktory, môžete používať konektory
SURROUND BACK (ZONE 2) pre predné
reproduktory na používanie pripojenia
Bi-amp.
• Ak vyberiete nastavenia pripojenia Bi-amp,
nastavenia hlasitosti reproduktorov, vyváženia
a ekvalizéra týkajúce sa zadných reproduktorov
na priestorový zvuk budú neplatné a použijú sa
nastavenia pre predné reproduktory.
• Signály reprodukované z konektorov PRE OUT
sa použijú s rovnakými nastaveniami ako signály
z konektorov SPEAKERS.
• Ak je nastavená šablóny pre reproduktory
využívajúca zadné reproduktory na priestorový
zvuk alebo predné horné reproduktory, na
pripojenie Bi-amp nemôžete nastaviť konektory
SURROUND BACK (ZONE 2).
• Ak prijímač ovládate bez používania rozhrania
GUI, nastavte položku SB ASSIGN v ponuke
BI-AMP na hodnotu SPEAKER SETTINGS
(str. 118).
2
Úprava nastavení
Používanie ponuky nastavení
Vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačením tlačidla
na ňu prejdite.
Príklad: Po výbere položky Audio Settings.
Pomocou ponuky nastavení môžete upravovať
rôzne nastavenia reproduktorov, efektov
priestorového zvuku, viacerých zón atď.
3
Vyberte požadovaný parameter
a stlačením tlačidla
ho
potvrďte.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku Settings a stlačením
tlačidla
prejdite do režimu
ponuky.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky nastavení.
92SK
Zoznam ponuky nastavení
Settings
Easy Setup (str. 95)
Speaker Settings
(str. 95)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Relocation
Speaker Connection
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(str. 101)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Advanced Auto Volume
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Názov vstupu)
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Sound Field Mode
Video Settings
(str. 104)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(str. 107)
(Názov vstupu)
Subwoofer Level
Subwoofer Low Pass Filter
Audio Out
H.A.T.S.
Control for HDMI
Pass Through
Video Direct
pokračovanie
93SK
Úprava nastavení
User Reference Edit
Front Reference Type
Input Settings
(str. 109)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(str. 110)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(str. 110)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(str. 111)
Zone Control
System Settings
(str. 113)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Network Update
(str. 114)
94SK
Speaker Settings
Slúži na opätovné spustenie funkcie
Easy Setup, ktoré umožňuje vybrať základné
nastavenia. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke (str. 49).
Prostredie na sledovanie (spolu s používaným
systémom reproduktorov) môžete vybrať
automaticky alebo manuálne.
Auto Calibration
Slúži na spustenie funkcie D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration). Táto funkcia
umožňuje vykonať automatickú kalibráciu,
napríklad skontrolovať pripojenie jednotlivých
reproduktorov k prijímaču, upraviť hlasitosť
reproduktorov alebo automaticky zmerať
vzdialenosť jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania.
Poznámka
Výsledky merania sa prepíšu a uložia na aktuálne
vybratú pozíciu.
Auto Calibration Setup
Umožňuje registrovať tri šablóny Position
v závislosti od miest počúvania, prostredia
počúvania a podmienok merania.
Môžete tiež vybrať typ kalibrácie na korekciu
jednotlivých reproduktorov.
Position
Pre príslušné prostredie počúvania môžete
registrovať viac než jednu skupinu nastavení
alebo túto skupinu nastavení vyvolať.
Na obrazovke Auto Calibration Setup
vyberte položku Position, pre ktorú chcete
registrovať výsledky merania.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
pokračovanie
95SK
Úprava nastavení
Easy Setup
Nastavenie typu korekcie
reproduktorov
Môžete vybrať typ korekcie, ktorá sa použije na
reproduktory pre jednotlivé položky Position.
1 Vyberte položku Position, pre ktorú
chcete nastaviť príslušný typ korekcie
reproduktorov, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte požadovanú položku Calibration
Type a stlačte tlačidlo
.
• Full Flat
Meranie frekvencie z jednotlivých
reproduktorov bez úprav.
• Engineer
Nastavenie frekvencie, ktorá zodpovedá
štandardu spoločnosti Sony pre
miestnosti na počúvanie hudby.
• Front Reference
Nastavenie vlastností všetkých
reproduktorov podľa vlastností predných
reproduktorov.
• User Reference
Nastavenie frekvencie na hodnotu
prispôsobenú pomocou funkcie
User Reference Edit.
• Off
Vypnutie ekvalizéra funkcie
Auto Calibration.
Poznámka
Nemôžete nastaviť parameter Calibration Type
položky Position, pre ktorú sa nezaregistrovali
výsledky merania.
Nastavenie referenčnej hodnoty po
výbere hodnoty Front Reference
v časti Calibration Type
1 V ponuke Calibration Type vyberte
položku Front Reference Type a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte požadovaný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• L/R
Nastavenie údajov ľavého a pravého
kanála podľa referenčnej hodnoty.
•L
Nastavenie údajov ľavého kanála podľa
referenčnej hodnoty.
96SK
•R
Nastavenie údajov pravého kanála podľa
referenčnej hodnoty.
Poznámky
• Táto funkcia je k dispozícii iba po nastavení
položky Calibration Type na hodnotu Front
Reference (str. 95).
• Po nastavení položky Front Reference Type
vykonajte funkciu Auto Calibration.
Prispôsobenie frekvencie v časti
User Reference
Na základe typu korekcie Full Flat môžete
prispôsobiť frekvenciu v časti User Reference
ponuky Calibration Type.
1 V ponuke Calibration Type vyberte
položku User Reference Edit a stlačte
tlačidlo
.
2 Nastavte frekvenciu.
Nastavenie režimu párovej zhody pre
vzorku ekvalizéra Auto Calibration
1 Vyberte položku Position, pre ktorú
chcete nastaviť režim párovej zhody,
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Speaker Pair Match
a stlačte tlačidlo
.
• All
Kalibrácia všetkých reproduktorov
pomocou spracovania párovej zhody
ľavého a pravého kanálu pre jednotlivé
páry reproduktorov.
• Sur
Kalibrácia reproduktorov na priestorový
zvuk a zadných reproduktorov na
priestorový zvuk pomocou spracovania
párovej zhody alebo ľavého a pravého
kanálu pre jednotlivé páry reproduktorov.
• Off
Samostatná kalibrácia jednotlivých
reproduktorov.
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri vykonávaní
funkcie Auto Calibration.
• Keď v časti Calibration Type vyberiete možnosť
Front Reference, nemôžete položku SP Pair
Matching nastaviť na hodnotu ALL (str. 96).
Zadanie názvu položky Position
x Type A
1 Vyberte položku Position, ktorú chcete
Umožňuje umiestniť na stenu zadné
reproduktory na priestorový zvuk,
ktoré dopĺňajú reproduktory uvedené
v odporúčaniach únie ITU-R na umiestnenie
5.1-kanálového systému reproduktorov.
nazvať, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Name In a stlačte
Úprava nastavení
tlačidlo
.
Na obrazovke sa zobrazí softvérová
klávesnica.
Schéma pozmeneného umiestnenia reproduktorov
3 Stláčaním tlačidiel V/v/B/b a
postupne vyberte všetky znaky.
4 Vyberte položku Finish a stlačte
tlačidlo
.
Automatic Phase Matching
Umožňuje nastaviť funkciu A.P.M. (Automatic
Phase Matching) v rámci funkcie D.C.A.C.
(Digital Cinema Auto Calibration) (str. 95).
Kalibruje fázové vlastnosti reproduktorov
a zaručuje dobrú koordináciu okolitého
priestoru.
x Off
x Type B
Funkcia A.P.M. sa neaktivuje.
Funkcia A.P.M. sa automaticky zapne alebo
vypne.
Umožňuje umiestniť štyri reproduktory na
priestorový zvuk prakticky pod identickými
uhlami v súlade s odporúčaniami únie ITU-R
na umiestnenie 7.1-kanálového systému
reproduktorov.
Poznámky
Schéma pozmeneného umiestnenia reproduktorov
x Auto
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Pre typ kalibrácie je vybratá položka Off
(str. 95).
– Vybratá je položka MULTI IN.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
• V závislosti od formátu zvuku môže prijímač
prehrávať signály s nižšou vzorkovacou
frekvenciou, než je skutočná vzorkovacia
frekvencia vstupných signálov.
Speaker Relocation
Umožňuje kalibrovať umiestnenie
reproduktorov (konfiguračný uhol
jednotlivých reproduktorov od miesta
merania) na zlepšenie efektu
priestorového zvuku.
x Off
Umiestnenie reproduktorov sa nezmení.
pokračovanie
97SK
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii po nastavení položky
Calibration Type (str. 96) alebo Automatic Phase
Matching (str. 97) na hodnotu Off.
Speaker Connection
Umožňuje nastaviť jednotlivé reproduktory
manuálne. Hlasitosť reproduktorov môžete
nastaviť aj po spustení funkcie Easy Setup.
Nastavenia Speaker Settings sú určené iba
pre aktuálnu položku Position.
Pomocou sprievodcu môžete vybrať
nasledujúce nastavenia.
– Nastavenia šablóny reproduktorov pre
používaný systém reproduktorov
– Nastavenia konektorov SURROUND BACK
(ZONE 2) na pripojenie Bi-amp alebo
pripojenie zóny 2 (SB Assign)
– Nastavenia, ktoré určujú, či sa signály pre
zadný kanál na priestorový zvuk prenášajú
do konektorov SURROUND BACK
(ZONE 2) alebo PRE OUT SUR BACK
– Nastavenia, ktoré určujú, či sa signály pre
predný horný kanál prenášajú do konektorov
reproduktorov FRONT B/FRONT HIGH
alebo konektorov PRE OUT FRONT HIGH
Poznámka
Ak je nastavená šablóna pre reproduktory
využívajúca zadné reproduktory na priestorový zvuk
alebo predné horné reproduktory, konektory
SURROUND BACK (ZONE 2) nemôžete nastaviť
na pripojenie Bi-amp ani na pripojenie zóny 2.
Speaker Setup
Umožňuje manuálne nastavenie jednotlivých
reproduktorov na obrazovke Manual Setup.
Hlasitosť reproduktorov môžete nastaviť aj
po spustení funkcie Auto Calibration.
Vyberte položku Level/Distance/Size
a stlačte tlačidlo
.
98SK
Nastavenie hlasitosti
reproduktorov
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (stredového, ľavého a pravého
na priestorový zvuk, zadného ľavého a pravého
na priestorový zvuk, predného ľavého
a pravého horného a basového reproduktora).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
hlasitosť ktorého chcete nastaviť, a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Level a stlačte
tlačidlo
.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu –20 dB
až +10 dB v intervaloch 0,5 dB.
Pre predné ľavé a pravé reproduktory
môžete upraviť vyváženie na obidvoch
stranách. Hlasitosť predného ľavého
reproduktora môžete nastaviť v rozsahu
FL–10,0 dB až FL+10,0 dB v intervaloch
0,5 dB. Hlasitosť predného pravého
reproduktora môžete takisto nastaviť
v rozsahu FR–10,0 dB až FR+10,0 dB
v intervaloch 0,5 dB.
Nastavenie vzdialenosti
jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na priestorový
zvuk, predného ľavého a pravého horného
a basového reproduktora) od miesta
počúvania.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
vzdialenosť ktorého chcete nastaviť,
a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Distance a stlačte
tlačidlo
.
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu
1,0 metra až 10,0 metra (3 stopy a 3 palce
až 32 stôp a 9 palcov) v intervaloch 1 cm
(1 palec).
Nastavenie medznej frekvencie
jednotlivých reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na priestorový
zvuk, predného ľavého a pravého horného).
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré ste
v ponuke Size nastavili veľkosť Small.
Nameraná medzná frekvencia reproduktorov
sa pre jednotlivé reproduktory nastaví po
spustení funkcie Auto Calibration.
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
veľkosť ktorého chcete nastaviť, a stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Size a stlačte
tlačidlo
.
• Large
Ak pripájate veľké reproduktory, ktoré
dokážu efektívne reprodukovať nízke
tóny, vyberte nastavenie Large.
Nastavenie Large vyberajte v bežných
prípadoch.
• Small
Ak je zvuk skreslený alebo ak pri
používaní viackanálového priestorového
zvuku nepočujete dostatočné efekty
priestorového zvuku, výberom nastavenia
Small aktivujte presmerovanie nízkych
tónov. Nízke tóny jednotlivých kanálov
sa budú reprodukovať z basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Poznámky
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté nastavenie
Small, nastavenie Small sa automaticky vyberie
aj pre stredový reproduktor, reproduktory na
priestorový zvuk, zadné reproduktory na
priestorový zvuk a predné horné reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre predné
reproduktory sa automaticky vyberie
nastavenie Large.
1 Vyberte položku Crossover Frequency
a stlačte tlačidlo
.
2 Na obrazovke vyberte reproduktor,
ktorého medznú frekvenciu
chcete nastaviť.
3 Nastavte medznú frekvenciu vybratého
reproduktora.
Poznámka
Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
Nastavenie hlasitosti zadných
reproduktorov
Môžete naraz nastaviť hlasitosť zadných
reproduktorov (reproduktorov na priestorový
zvuk a zadných reproduktorov na priestorový
zvuk), ktorá sa odlišuje od hlasitosti predných
reproduktorov.
1 Vyberte položku All Surround Level
a stlačte tlačidlo
.
2 Nastavte hlasitosť zadných
reproduktorov.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu
–5 dB až +5 dB v intervaloch 1 dB.
99SK
Úprava nastavení
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
Test Tone
Umožňuje vybrať typ testovacieho tónu
na obrazovke Test Tone.
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón prenášal
z reproduktorov postupne.
1 Vyberte položku Test Tone a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Test Tone.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• Off
• Auto
Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
• L, C, R, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW
* Možnosť SB sa zobrazí iba po pripojení
jedného zadného reproduktora na
priestorový zvuk.
Môžete vybrať, z ktorých reproduktorov
sa bude prenášať testovací tón.
3 Nastavte položku Level a stlačte
tlačidlo
.
Prenos testovacieho tónu
zo susedných reproduktorov
Prenosom testovacieho tónu zo susedných
reproduktorov môžete nastaviť vyváženie
medzi reproduktormi.
1 Vyberte položku Phase Noise a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Phase Noise.
tlačidlo
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/
RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* Možnosti SR/SB a SB/SL sa zobrazia iba po
pripojení jedného zadného reproduktora
na priestorový zvuk.
Umožňuje postupne prenášať testovací
tón zo susedných reproduktorov.
V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory sa nemusia niektoré
položky zobraziť.
3 Nastavte položku Level a stlačte
tlačidlo
.
Prenos zdrojového zvuku zo
susedných reproduktorov
Prenosom zdrojového zvuku zo susedných
reproduktorov môžete nastaviť vyváženie
medzi reproduktormi.
1 Vyberte položku Phase Audio a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka Phase Audio.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/
RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* Možnosti SR/SB a SB/SL sa zobrazia iba po
pripojení jedného zadného reproduktora
na priestorový zvuk.
Umožňuje postupne prenášať 2-kanálový
zdrojový zvuk (namiesto testovacieho
tónu) zo susedných reproduktorov.
V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory sa nemusia niektoré
položky zobraziť.
3 Nastavte položku Level a stlačte
tlačidlo
100SK
.
Center Analog Down Mix
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť nastavenia
analógového mixovania.
Audio Settings
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak,
aby vyhovovali vašim požiadavkám.
x Off
x On
Ak stredový reproduktor nie je pripojený
a chcete prenášať digitálny zvuk s vysokou
kvalitou, odporúčame nastaviť položku Center
Analog Down Mix na hodnotu On. Analógové
mixovanie funguje po nastavení položky
Center Analog Down Mix na hodnotu On.
Toto nastavenie je tiež účinné na vstupné
signály z konektorov MULTI CHANNEL
INPUT.
Speaker Impedance
Umožňuje nastaviť impedanciu
reproduktorov. Podrobné informácie nájdete
v časti 7: Nastavenie prijímača pomocou
obrazovky Easy Setup (str. 49).
x4Ω
x8Ω
Distance Unit
Umožňuje vybrať mernú jednotku na
nastavenie vzdialenosti.
x meter
Vzdialenosť sa zobrazuje v metroch.
x feet
Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Funkcia D.L.L. je technológia spoločnosti
Sony, ktorá umožňuje, aby sa digitálne
a analógové zvukové signály s nízkou kvalitou
prehrávali ako vysokokvalitné zvuky.
x Off
x Auto 1
Táto funkcia je k dispozícii pre zvukové
formáty so stratovou kompresiou a analógové
zvukové signály.
x Auto 2
Táto funkcia je k dispozícii pre signály Linear
PCM, ako aj zvukové formáty so stratovou
kompresiou a analógové zvukové signály.
Poznámka
• V závislosti od obsahu prenášaného
prostredníctvom zariadenia USB alebo domácej
siete nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
• Funkcia je k dispozícii po výbere možnosti
A.F.D. Auto. Funkcia však nie je k dispozícii
v nasledujúcich prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM
s inou vzorkovacou frekvenciou než 44,1 kHz.
– Prijíma sa signál Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-ES Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio
alebo DTS-HD High Resolution Audio.
Sound Optimizer
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
optimalizácie zvuku (str. 71).
x Off
x On
101SK
Úprava nastavení
Ak je nastavená šablóna pre reproduktory,
ktorá obsahuje stredový reproduktor, pre
toto nastavenie sa automaticky vyberie
hodnota Off.
Equalizer
Umožňuje nastaviť úroveň basov a výšok
jednotlivých reproduktorov (str. 72).
Advanced Auto Volume
Dynamic Range Compressor
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Táto funkcia môže byť užitočná
pri sledovaní filmov neskoro v noci pri nízkej
hlasitosti. Kompresia dynamického rozsahu je
možná len pri zdrojoch Dolby Digital.
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
Advanced Auto Volume (str. 72).
x Off
x Off
x Auto
x On
Dynamický rozsah sa komprimuje
automaticky.
Subwoofer Muting
Umožňuje zabrániť prenosu signálov
prostredníctvom konektorov PRE OUT
SUBWOOFER.
x Off
Z konektorov PRE OUT SUBWOOFER
sa prenášajú signály.
x On
Z konektorov PRE OUT SUBWOOFER
sa neprenášajú signály.
Dual Mono
Pri sledovaní digitálneho vysielania v režime
duálneho zvuku môžete vybrať požadovaný
jazyk (ak je táto možnosť k dispozícii). Funkcia
je dostupná len pri zdrojoch Dolby Digital.
x Main/Sub
Zvuk v hlavnom jazyku sa bude prenášať
z ľavého predného reproduktora a súčasne
sa bude z pravého predného reproduktora
prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
x Main
Bude sa prenášať zvuk v hlavnom jazyku.
x Sub
Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom jazyku.
102SK
Dynamický rozsah sa nekomprimuje.
x On
Dynamický rozsah sa komprimuje podľa
zámerov technika nahrávania.
A/V Sync (synchronizácia zvukového
a obrazového výstupu)
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
zvukového signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu.
Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor,
prípadne projektor.
Funkciu môžete nastaviť pre každý
vstup zvlášť.
x HDMI Auto
Oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu
pre monitor pripojený prostredníctvom
konektora HDMI sa automaticky upraví na
základe informácií pre televízor. Táto funkcia
je dostupná iba v prípade, že monitor
podporuje funkciu A/V Sync.
x 0 ms – 1200 ms
Oneskorenie môžete nastaviť v rozsahu 0 ms
až 1200 ms* v intervaloch 10 ms.
* V závislosti od prúdu zvuku sa môže maximálne
oneskorenie obmedziť na nižšiu hodnotu.
Poznámka
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Vybratá je položka MULTI IN.
– Používa sa režim 2ch Analog Direct.
Umožňuje určiť vstupný režim pre digitálny
vstup signálu do konektorov DIGITAL IN
alebo HDMI IN.
Funkciu môžete nastaviť pre každý
vstup zvlášť.
Umožňuje vybrať zvukový efekt, ktorý sa
použije na vstupné signály. Podrobné
informácie nájdete v časti Reprodukovanie
zvukových efektov (str. 66).
Funkciu môžete nastaviť pre každý
vstup zvlášť.
Sound Field Mode
Umožňuje nastaviť, či sa má zvuk prenášať
z predných horných reproduktorov. Podrobné
informácie nájdete v časti Sound Field Mode
(str. 70).
x PCM
Ak vyberiete signály z konektora DIGITAL IN,
uprednostnia sa signály vo formáte PCM
(na zabránenie prerušovaniu pri spustení
prehrávania). Pri prijímaní iných signálov sa
však nemusí prehrávať žiaden zvuk v závislosti
od formátu. V takom prípade nastavte túto
položku na hodnotu Auto.
Ak ste vybrali signály z konektora HDMI IN,
z pripojeného prehrávača sa reprodukujú iba
signály vo formáte PCM. Ak sa prijímajú
signály v inom formáte, nastavte túto položku
na hodnotu Auto.
x Auto
Slúži na automatické prepínanie vstupných
režimov Dolby Digital, DTS a PCM.
Poznámka
Ani po nastavení položky Decode Priority
na hodnotu PCM sa začiatok zvuku nemusí
reprodukovať v dôsledku signálov na prehrávanom
disku CD.
103SK
Úprava nastavení
Decode Priority (priorita
dekódovania digitálnych
zvukových vstupov)
Sound Field
Video Settings
Môžete upraviť nastavenia obrazu.
Resolution (konverzia obrazových signálov)
Umožňuje skonvertovať rozlíšenie vstupných analógových obrazových signálov a reprodukovať
skonvertované signály.
x Direct
x 480p/576p
Umožňuje reprodukovať vstupné analógové
obrazové signály priamo.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Výstup z
Nastavenie
v ponuke
Resolution
Konektory
HDMI OUT
Konektory
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Konektor
MONITOR VIDEO
OUT
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
–
a
–
Konektory VIDEO IN
–
–
a
Vstup z
Direct
b)
z
zb)
zb)
zb)
z
z
Auto
Konektory COMPONENT
(predvolené
VIDEO IN
výrobné nastavenie)
Konektory VIDEO IN
za)
480i/576i
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
zc)
Konektory VIDEO IN
zc)
z
z
z
z
–
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
Konektory VIDEO IN
z
z
a
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
z
zd)
–
Konektory VIDEO IN
z
zd)
a
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
z
a
–
Konektory VIDEO IN
z
–
a
z: Obrazové signály sa konvertujú a reprodukujú prostredníctvom obrazového konvertora.
a: Reprodukuje sa rovnaký typ výstupného a vstupného signálu. Obrazové signály sa nekonvertujú.
–: Obrazové signály sa nereprodukujú.
104SK
a)
Poznámky
• Keď je monitor alebo podobné zariadenie
pripojené ku konektorom HDMI OUT,
obrazové signály sa nereprodukujú z konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT ani
MONITOR VIDEO OUT.
• Ak v ponuke Resolution vyberiete rozlíšenie, ktoré
pripojený televízor nepodporuje, obraz z televízora
sa nebude reprodukovať správne.
• Skonvertovaný výstupný obraz HDMI
nepodporuje formát x.v.Colour, Deep Colour ani
trojrozmerný obraz.
Zone Resolution
Umožňuje skonvertovať rozlíšenie vstupného analógového obrazového signálu v zóne 2.
x 480i/576i
x 720p
x 480p/576p
x 1080i
Nastavenie
v ponuke
Zone Resolution
Vstup z
Výstup z Konektory ZONE 2 Konektor ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO OUT
480i/576i
Konektory COMPONENT
(predvolené
VIDEO IN
výrobné nastavenie)
Konektory VIDEO IN
z
z
z
z
480p/576p
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
z
–
Konektory VIDEO IN
z
–
720p, 1080i
Konektory COMPONENT
VIDEO IN
z*
–
Konektory VIDEO IN
z*
–
z: Obrazové signály sa konvertujú a reprodukujú prostredníctvom obrazového konvertora.
–: Obrazové signály sa nereprodukujú.
* Obrazové signály bez ochrany autorských práv sa
reprodukujú podľa ponuky nastavení. Obrazové
signály s ochranou autorských práv sa reprodukujú
s rozlíšením 480p/576p.
105SK
Úprava nastavení
Rozlíšenie sa nastaví automaticky v závislosti
od pripojeného monitora.
b)Keď je televízor pripojený k iným konektorom
než HDMI, signály 480i/576i sa reprodukujú po
nastavení položky Resolution na hodnotu Auto.
c) Dokonca aj po nastavení rozlíšenia 480i/576i sa
reprodukujú signály 480p/576p.
d)Obrazové signály bez ochrany autorských práv sa
reprodukujú podľa ponuky nastavení. Obrazové
signály s ochranou autorských práv sa reprodukujú
s rozlíšením 480p/576p.
Playback Resolution
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný prostredníctvom zariadenia USB, domácej siete
alebo služby videí na internete.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Výstupné Konektory
obrazové HDMI OUT
rozlíšenie
Nastavenie
v ponuke
Playback
Konektory
Konektor
MONITOR
MONITOR
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
Konektory
Konektor
ZONE 2
ZONE 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
OUT
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
720p (predvolené výrobné
nastavenie)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Pri prehrávaní obsahu chráneného spoločnosťou
Macrovision môže prijímač reprodukovať obraz
s nízkym rozlíšením alebo sa môže zobraziť
výstražné hlásenie, že obrazové signály nemožno
reprodukovať.
Poznámky
• Ak sa zobrazí výstražné hlásenie Video cannot be
output from this jack., postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
1Ako vstup pre hlavnú zónu vyberte položku
BD/DVD.
2Položku Playback Resolution nastavte na
hodnotu 480i/576i alebo 480p/576p.
• Ak pri prehrávaní obsahu prostredníctvom
zariadenia USB, domácej siete alebo služby videí na
internete z ponuky Watch/Listen nevidno žiaden
obraz, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
1Ako vstup pre hlavnú zónu vyberte položku
BD/DVD.
2V časti Playback Resolution nastavte nižšie
rozlíšenie.
106SK
3D Output Settings
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný
prostredníctvom zariadenia USB, domácej
siete alebo služby videí na internete.
HDMI Settings
Môžete upraviť požadované nastavenia
zariadenia pripojeného ku konektorom
HDMI.
Toto nastavenie vyberte, ak chcete obsah
kompatibilný s režimom 3D zobrazovať
trojrozmerne.
x Off
Toto nastavenie vyberte, ak chcete všetok
obsah zobrazovať dvojrozmerne.
TV Type
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný
prostredníctvom zariadenia USB, domácej
siete alebo služby videí na internete.
x 16:9
Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor s funkciou
širokouhlého režimu.
x 4:3
Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor
s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu.
Screen Format
Táto funkcia sa zameriava na obsah prenášaný
prostredníctvom zariadenia USB, domácej
siete alebo služby videí na internete.
x Original
Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor
s funkciou širokouhlého režimu. Obraz
s pomerom strán 4 : 3 sa bude zobrazovať
s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom televízore.
x Fixed Aspect Ratio
Subwoofer Level
Pri prijímaní signálov PCM prostredníctvom
pripojenia HDMI umožňuje nastaviť hlasitosť
basového reproduktora 0 dB alebo +10 dB.
Hlasitosť jednotlivých vstupov, ku ktorým je
priradený vstupný konektor HDMI, môžete
nastaviť zvlášť.
x 0 dB
x Auto
V závislosti od prúdu zvuku sa hlasitosť
automaticky nastaví na úroveň 0 dB
alebo +10 dB.
x +10 dB
Subwoofer Low Pass Filter
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť
nízkopriepustný filter pre výstup z basového
reproduktora. Nízkopriepustný filter funguje
pri prijímaní signálov PCM prostredníctvom
pripojenia HDMI. Funkciu jednotlivých
vstupov, ku ktorým je priradený vstupný
konektor HDMI, môžete nastaviť zvlášť.
Funkciu zapnite, ak pripojíte basový
reproduktor bez funkcie nastavenia
medznej frekvencie.
x Off
Nízkopriepustný filter sa neaktivuje.
x On
Nízkopriepustný filter sa vždy aktivuje
s medznou frekvenciu 120 Hz.
Slúži na zmenu veľkosti obrazu, aby sa zmestil
na obrazovku s pôvodným pomerom
strán obrazu.
107SK
Úprava nastavení
x Auto
Audio Out
Môžete nastaviť výstup zvukových signálov
HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
x TV+AMP
Zvuk sa prenáša z reproduktora televízora
a reproduktorov pripojených k prijímaču.
Poznámky
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku prenášaného
z televízora, napríklad od počtu kanálov,
vzorkovacej frekvencie atď. Ak je televízor
vybavený stereofónnymi reproduktormi, zvukový
výstup z prijímača je takisto stereofónny, a to aj
pri prehrávaní viackanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému zariadeniu
(projektoru atď.), nemusí sa z prijímača prenášať
zvuk. V takom prípade vyberte hodnotu AMP.
• Ak v časti Audio Input Assign v ponuke Input
Settings nevyberiete vstupný konektor HDMI ako
zvukový vstup, zvuk sa nebude reprodukovať
z televízora.
x AMP
Zvukové signály HDMI z prehrávacieho
zariadenia sa prenášajú iba do reproduktorov
pripojených k prijímaču. Viackanálový zvuk
možno prehrávať v pôvodnom formáte.
Poznámka
Po nastavení položky Control for HDMI na hodnotu
On sa môže nastavenie Audio Out zmeniť
automaticky.
H.A.T.S.
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System). Po zapnutí funkcie
H.A.T.S. sa zlepší kvalita zvuku, pretože pri
prenose digitálnych zvukových signálov
nedochádza k chveniu (oneskoreniu pri
načítaní signálov).
Poznámky
• V dôsledku obmedzení systému H.A.T.S. môže
reprodukovanie zvuku po vykonaní operácie
prehrávania v pripojenom zariadení (napríklad po
stlačení tlačidla PLAY, STOP alebo PAUSE) určitý
čas trvať. Oneskorenie závisí od zdroja zvuku.
• Funkcia H.A.T.S. tohto prijímača je k dispozícii
po pripojení zariadenia Sony SCD-XA5400ES
k prijímaču.
• Kým sa používa funkcia H.A.T.S., zvuk sa
neprenáša z predných horných reproduktorov.
Informácie o prúde údajov dostupnej
funkcie H.A.T.S.
Vstup zvukového
signálu
Vzorkovacia frekvencia
Linear PCM 2 k.
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linear PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
Control for HDMI
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá
ovláda zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI pomocou kábla HDMI.
x Off
x On
Pass Through
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora. Podrobné
informácie nájdete v časti Prenos signálov
HDMI do prijímača v pohotovostnom režime
(Pass Through) (str. 81).
x Off
x On
x Off
x On
108SK
Video Direct
Umožňuje prenášať obrazové vstupné signály
z konektora HDMI IN priamo do konektora
HDMI OUT.
Vstupné signály z konektora HDMI IN
sa prenášajú prostredníctvom obrazového
procesora.
x On
Vstupné signály z konektora HDMI IN
sa prenášajú priamo.
Audio Input Assign
Umožňuje nastaviť zvukové vstupné
konektory priradené jednotlivým vstupom.
Podrobné informácie nájdete v časti
Používanie iných konektorov obrazového
alebo zvukového vstupu (str. 82).
x HDMI
Input Settings
Môžete upraviť nastavenia konektorov
prijímača a iných zariadení.
HDMI IN 1/2/3/4/5/6, žiadne
x Digital
OPT IN 1/2/3/4, COAX IN 1/2, žiadne
x Analog
Predvolené výrobné nastavenie
Input Edit
Pre jednotlivé vstupy umožňuje nastaviť
nasledujúce položky.
x Watch/Listen
Nastaví, či sa má vstup zobrazovať v ponuke
Watch alebo Listen.
– Watch: Zobrazí vstup v ponuke Watch.
– Listen: Zobrazí vstup v ponuke Listen.
– Watch/Listen: Zobrazí vstup v ponuke
Watch aj Listen.
– Hidden: Nezobrazí vstup v ponuke Watch
ani Listen. Po výbere vstupu môžete
preskočiť vstup nastavený na hodnotu
Hidden.
x Icon
Video Input Assign
Umožňuje nastaviť obrazové vstupné
konektory priradené jednotlivým vstupom.
Podrobné informácie nájdete v časti
Používanie iných konektorov obrazového
alebo zvukového vstupu (str. 82).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6, žiadne
x Component
COMPONENT IN 1/2, žiadne
x Analog
Predvolené výrobné nastavenie
Nastaví ikonu zobrazovanú v ponuke
Watch/Listen.
x Name
Nastaví názov zobrazovaný v ponuke
Watch/Listen.
109SK
Úprava nastavení
x Off
Poznámka
Vstup, ktorý je v časti INPUT SKIP ? ponuky INPUT
SETTINGS nastavený na hodnotu Hidden alebo
HIDDEN (str. 119), nemôžete vybrať bez použitia
rozhrania GUI, ani keď použijete gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
Network Settings
Môžete upraviť nastavenia siete.
Internet Settings
Môžete skontrolovať alebo zmeniť nastavenia
siete.
Nastavenia nasledujúcich položiek môžete
zmeniť manuálne alebo automaticky.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Najprv pripojte prijímač k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti 5: Pripojenie k sieti
(str. 45).
Connection Server Settings
Umožňuje nastaviť, či sa má zobrazovať
pripojený server DLNA.
Renderer Options
x Renderer Name
External Control
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu,
ktorá ovláda prijímač z aplikácie ES Remote
v domácej sieti.
x Off
x On
Network Standby
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu, ktorá
aktivuje prepínanie rozbočovačov na zadnej
strane prijímača a umožňuje sieťovému
ovládaču, aplikácii ES Remote a pod. ovládať
prijímač, aj keď je prijímač v pohotovostnom
režime. Ak je prijímač v pohotovostnom
režime, čas spustenia funkcie siete sa skráti
po zapnutí prijímača.
x Off
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
vypne sa funkcia siete.
x On
Funkcia siete je k dispozícii, aj keď je prijímač
v pohotovostnom režime.
Zobrazí názov vykresľovacieho zariadenia
prijímača.
x Auto Access Permission
Slúži na nastavenie, či sa má povoliť
automatický prístup z novo zisteného
ovládača DLNA.
Renderer Access Control
Umožňuje nastaviť, či sa budú prijímať príkazy
z ovládačov DLNA.
110SK
Internet Services Settings
Parental Control Password
Umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo funkcie
rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje nastaviť
obmedzenia týkajúce sa prehrávania videí
na internete.
Parental Control Area Code
Umožňuje nastaviť, či sa má povoliť
prehrávanie videí na internete, ktoré
nemajú hodnotenie.
x Allow
Povolí sa prehrávanie videí na internete,
ktoré nemajú hodnotenie.
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
Argentína
2333
Luxembursko
x Block
2047
Austrália
2363
Malajzia
Zablokuje sa prehrávanie videí na internete,
ktoré nemajú hodnotenie.
2057
Belgicko
2362
Mexiko
2070
Brazília
2109
Nemecko
2090
Čile
2390
Nový Zéland
2092
Čína
2379
Nórsko
2115
Dánsko
2427
Pakistan
2424
Filipíny
2428
Poľsko
2165
Fínsko
2436
Portugalsko
2174
Francúzsko
2046
Rakúsko
2200
Grécko
2489
Rusko
2376
Holandsko
2501
Singapur
2219
Hongkong
2184
Spojené
kráľovstvo
Zone Settings
Môžete upraviť nastavenia hlavnej zóny, zóny 2
alebo zóny 3.
Zone Control
Zapnutie alebo vypnutie
napájania zóny 2 alebo zóny 3
2248
India
2149
Španielsko
Môžete zapnúť alebo vypnúť ovládanie zóny 2
alebo zóny 3.
2238
Indonézia
2086
Švajčiarsko
1 Vyberte zónu, ktorú chcete zapnúť alebo
2239
Írsko
2499
Švédsko
2276
Japonsko
2543
Taiwan
2093
Kolumbia
2254
Taliansko
2304
Kórea
2528
Thajsko
Internet Video Parental Control
Prehrávanie niektorých videí na internete
môže byť obmedzené podľa veku používateľov.
Scény môžu byť zablokované alebo nahradené
inými scénami.
Funkciu nastavte podľa pokynov
na obrazovke.
vypnúť, a stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku On alebo Off a stlačte
tlačidlo
• On
• Off
.
Výber zdroja reprodukovania
pre jednotlivé zóny
Môžete vybrať zdroj, ktorý sa reprodukuje
v zóne. V zóne 2 sa reprodukujú zvukové
aj obrazové signály, v zóne 3 sa však
reprodukujú len zvukové signály.
1 Vyberte zónu, v ktorej chcete
reprodukovať obrazové alebo zvukové
signály, a stlačte tlačidlo
.
pokračovanie
111SK
Úprava nastavení
Prehrávanie niektorých videí na internete
môže byť obmedzené podľa geografickej
oblasti. Scény môžu byť zablokované alebo
nahradené inými scénami.
Funkciu nastavte podľa pokynov na
obrazovke.
Internet Video Unrated
2 Vyberte položku Input a stlačte
tlačidlo
Poznámka
.
3 Vyberte vstup a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie hlasitosti pre zónu 2
Ak sa na pripojenie zóny 2 používajú
konektory SURROUND BACK (ZONE 2),
môžete tiež nastaviť hlasitosť zóny 2.
Ak nastavíte položku Line Out na hodnotu
Variable, môžete hlasitosť nastaviť aj pomocou
položky Zone Control.
Ak chcete hlasitosť zóny 2 v zóne 2 nastaviť
pomocou diaľkového ovládača, pozrite si časť
Ovládanie prijímača z inej zóny (operácie pre
zónu 2 alebo 3) (str. 76).
1 Vyberte zónu, pre ktorú chcete nastaviť
hlasitosť, a stlačte tlačidlo
x Fixed
12V Trigger
.
Zone Setup
Umožňuje vybrať rôzne možnosti používania
funkcie 12V Trigger.
x Off
Uloženie hlasitosti pre hlavnú
zónu alebo zónu 2
Môžete uložiť hlasitosť, ktorá sa nastaví pri
zapnutí jednotlivých zón.
1 Vyberte zónu, pre ktorú chcete uložiť
hlasitosť, a stlačte tlačidlo
Umožňuje vypnúť výstup zo spínačov 12V,
aj keď je hlavný prijímač zapnutý.
x Ctrl
Umožňuje manuálne zapnúť alebo vypnúť
výstup zo spínačov 12V pomocou riadiaceho
príkazu externého ovládacieho zariadenia.
.
2 Vyberte položku Preset Volume a stlačte
.
3 Nastavte hlasitosť a stlačte tlačidlo
.
Počas nastavovania sa zvuk reprodukuje
s hlasitosťou, akú ste nastavili, bez ohľadu
na hodnotu ovládacieho prvku MASTER
VOLUME.
Ak vyberiete položku Off, jednotlivé zóny
sa aktivujú s rovnakou hlasitosťou, aká sa
používala pri poslednom vypnutí
napájania.
112SK
Ovládanie hlasitosti pre konektory ZONE 2
AUDIO OUT môžete nastaviť na hodnotu
Variable alebo Fixed. Podrobné informácie
nájdete v časti Nastavenie ovládania hlasitosti
pre zónu 2 (str. 75).
x Variable
.
3 Nastavte hlasitosť a stlačte tlačidlo
tlačidlo
Line Out
.
2 Vyberte položku Volume a stlačte
tlačidlo
• Hlasitosť nemôžete uložiť v nasledujúcich
prípadoch.
– Konektory SURROUND BACK (ZONE 2)
používajú zadné reproduktory na priestorový
zvuk alebo predné horné reproduktory alebo
sa používajú na pripojenie Bi-amp.
– Položka Line Out je nastavená na
možnosť Fixed.
x Zone
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup zo
spínačov 12V na základe toho, či je vybratá
zóna zapnutá alebo vypnutá.
x Input (iba pre možnosť Main)
Umožňuje zapnúť výstup zo spínačov 12V,
keď je vybratý predvolený vstup.
Po výbere položky Input sa zobrazí obrazovka
nastavení, na ktorej možno zapnúť alebo
vypnúť jednotlivé vstupné spínače. Stlačením
tlačidiel V/v vyberte vstup a stlačením tlačidla
začiarknite príslušné políčko.
x HDMI A (iba pre možnosť Main)
Poznámka
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup zo
spínačov 12V na základe výstupného
nastavenia konektora HDMI OUT A.
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Vybratá je položka MULTI IN alebo FM/AM.
– Pri prehrávaní prostredníctvom zariadenia USB,
iPhone/iPod, domácej siete alebo služby videí
na internete.
x HDMI B (iba pre možnosť Main)
Settings Lock
x Main (iba pre možnosti Zone2
a Zone3)
Umožňuje zamknúť nastavenia prijímača.
Umožňuje prepojiť ovládanie spínača
v zóne 2 alebo zóne 3 s konektorom
TRIGGER OUT MAIN.
x On
System Settings
Úprava nastavení
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup zo
spínačov 12V na základe výstupného
nastavenia konektora HDMI OUT B.
Túto funkciu môžete zapnúť iba
prostredníctvom ponuky nastavení.
Pri vypínaní funkcie postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
Môžete prispôsobiť nastavenia prijímača.
MUSIC
Language
Umožňuje vybrať jazyk hlásení na obrazovke.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlá MUSIC
a SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
a stlačením tlačidla ?/1 zapnite
prijímač.
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu,
ktorá automaticky prepne hlavnú zónu do
pohotovostného režimu, ak prijímač určitý
čas nepoužívate alebo ak neprijíma žiadny
vstupný signál.
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť režim
ovládania na údržbu a servis.
x Off
x Off
Neprepne sa do pohotovostného režimu.
RS232C Control
x On
x On
Do pohotovostného režimu sa prepne
približne po 30 minútach.
113SK
Software Update Notification
Umožňuje nastaviť, či sa majú na televíznej
obrazovke zobrazovať informácie o novšej
verzii softvéru.
x On
Network Update
Môžete aktualizovať a zlepšiť funkcie
prijímača.
Informácie o aktualizačných funkciách nájdete
na tejto webovej lokalite:
http://support.sony-europe.com/
x Off
Aktualizácia prijímača
Softvér prijímača aktualizujte podľa časti
Network Update (str. 114).
Poznámka
• V nasledujúcich prípadoch sa na televíznej
obrazovke zobrazí hlásenie a aktualizácia prijímača
sa nevykoná.
– Ak sú všetky verzie najnovšie.
– Keď prijímač nemôže načítať údaje, napríklad
ak nie je nastavená sieť, server nereaguje a pod.
Počas aktualizácie je rozhranie GUI a displej
prijímača vypnutý a indikátor MULTI
CHANNEL DECODING na prednom
paneli bliká.
Po dokončení aktualizácie sa prijímač
automaticky reštartuje.
Dokončenie aktualizácie môže trvať približne
50 minút. Čas potrebný na dokončenie
aktualizácie sa líši v závislosti od rýchlosti
pripojenia k internetu.
Poznámka
Initialize Personal Information
Umožňuje vymazať osobné informácie
týkajúce sa videí na internete, napríklad
zoznam internetového obsahu, zoznam
Favorites List atď.
System Information
Zobrazí verziu softvéru prijímača.
EULA
Zobrazí obrazovku EULA na televíznej
obrazovke.
114SK
Počas aktualizácie softvéru nevypínajte prijímač
ani neodpájajte sieťový kábel. Mohlo by to
spôsobiť poruchu.
4
Ovládanie bez používania
rozhrania GUI
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačte tlačidlo
.
Príslušný parameter sa zobrazí
v zátvorkách.
5
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovaný
parameter a stlačte tlačidlo
.
Parameter sa zadá a zátvorky zmiznú
z displeja.
Návrat na predchádzajúci krok
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
AMP
MENU
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
Používanie ponuky na displeji
1
2
Zapnite prijímač.
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Na displeji prijímača sa zobrazí ponuka.
Príklad: Po výbere položky SPEAKER SETTINGS.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
V/v vyberte požadovanú ponuku
a stlačte tlačidlo
.
115SK
Úprava nastavení
Aj keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete ho ovládať pomocou displeja na
prijímači.
Zoznam ponúk (na displeji)
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti.
Znaky xx… v tabuľke označujú parameter jednotlivých položiek.
Ponuka
Položka
AUTO
AUTO CAL START ?
CALIBRATION
FRONT B CONNECT:xxx?
Parameter
YES, NO
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH: OUT, IN
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB: 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
116SK
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
Položka
Parameter
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L až RH (AUTO), L až RH (FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB až +10,0 dB (interval 0,5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
–5 dB až +5 dB (interval 1 dB)
pokračovanie
117SK
Úprava nastavení
Ponuka
Ponuka
SPEAKER
SETTINGS
Položka
Parameter
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 až 2/0 (28 šablón)
SB OUTPUT [xxxxxxx]
SPEAKER, PREOUT
FH OUTPUT [xxxxxxx]
SPEAKER, PREOUT
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
1,0 až 10,0 (m) (interval 1 cm)
3’ 3” až 32’ 9” (interval 1 palec)
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
118SK
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
FR CROSSOVER [xxxxx]
40 až 200 (interval 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxxx]
40 až 200 (interval 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxxx]
40 až 200 (interval 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxxx]
40 až 200 (interval 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 ohmov, 4 ohmy
Ponuka
Položka
INPUT
SETTINGS
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Parameter
INPUT SKIP ?
xxxxxxxx [xxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
Úprava nastavení
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS S.F.MODE [xxxxxxxxxx]
EQ SETTINGS
MULTIZONE
SETTINGS
TUNER
SETTINGS
FRONT HIGH, STANDARD
HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
T.CONCERT LEV. [xxxx]
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB až +10 dB (interval 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdB]
OFF, –∞, –92,0 dB až +23,0 dB
(interval 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdB]
OFF, –∞, –92 dB až +23 dB (interval 1 dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
pokračovanie
119SK
Ponuka
AUDIO
SETTINGS
VIDEO
SETTINGS
HDMI
SETTINGS
SYSTEM
SETTINGS
120SK
Položka
Parameter
D.L.L. [xxxx]
AUTO2, AUTO1, OFF
SOUND OPTIMIZER [xxx]
ON, OFF
AUTO VOLUME [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, 0 ms až 1200 ms
(interval 10 ms)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, ON
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10 dB, 0 dB
SW LPF [xxx]
ON, OFF
VIDEO DIRECT [xxx]
ON, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [x.xxx]
–
Zmena informácií na displeji
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
Úprava nastavení
2 Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY
MODE na prijímači.
Každým stlačením tlačidla DISPLAY
MODE sa displej zmení nasledujúcim
spôsobom.
Vybratý vstup t Typ zvukového poľa t
Informácie o prúde údajov* t Zadaný
názov vstupu...
* Informácie o prúde údajov sa nemusia
zobraziť.
Pri počúvaní rozhlasových staníc FM a AM
Názov stanice t Frekvencia t Typ
zvukového poľa...
Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali. Indexový názov sa nezobrazí,
ak ste do názvu zadali len medzery.
Pri príjme vysielania služieb RDS
PS (názov služby Program Service)1), názov
predvoľby, pásmo alebo číslo predvoľby t
Frekvencia, pásmo a číslo predvoľby t
Indikátor PTY (Program Type)2) t
Indikátor RT (Radio Text)3) t CT (Clock
Time) t Typ zvukového poľa...
1)
Tieto informácie sa zobrazujú aj pre stanice FM
nevysielajúce služby RDS.
2) Typ vysielaného programu
3)
Textové správy odoslané stanicou RDS.
121SK
Ovládanie zariadení pripojených
k prijímaču
Používanie diaľkového ovládača
Ovládanie jednotlivých
zariadení pomocou
diaľkového ovládača
Používané zariadenia značky Sony alebo iných
výrobcov než spoločnosti Sony môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača dodaného
s prijímačom.
Diaľkový ovládač je pôvodne nastavený na
ovládanie zariadení značky Sony.
Keď nastavenia diaľkového ovládača zmeníte
podľa používaného zariadenia, môžete ovládať
zariadenia iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj iné zariadenia značky Sony,
ktoré diaľkový ovládač pôvodne nedokázal
ovládať (str. 123).
1
Stlačte tlačidlo vstupu
zodpovedajúce pripojenému
zariadeniu, ktoré chcete ovládať.
2
Stlačením príslušných tlačidiel
môžete používať funkcie
uvedené v tabuľke nižšie.
Poznámka
Niektoré funkcie používaného zariadenia sa
nemusia dať ovládať.
Tabuľka tlačidiel používaných na ovládanie jednotlivých zariadení
Zariadenie TV
Videorekordér
Tlačidlo
Prehrávač Rekordér
Prehrávač
s pevným
diskov
diskov DVD,
kombinovaný Blu-ray Disc diskom
prehrávač
diskov DVD
a videorekordér
PSX
Kazetový Prehrávač Prehrávač
Digitálny
Prehrávač
diskov
diskov Video satelitný alebo prehrávač kaziet
CD a MD
DAT
A/B
terestriálny
CD a LD
prijímač
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
Číselné tlačidlá
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT
z
Sprievodca
z
-/--
z
ENT/MEM
z
Text
z
Farebné tlačidlá
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
122SK
z
z
z
RETURN/EXIT
,
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
Zariadenie TV
Videorekordér
Tlačidlo
z
,
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Kazetový Prehrávač Prehrávač
Digitálny
Prehrávač
diskov
diskov Video satelitný alebo prehrávač kaziet
CD a MD
DAT
A/B
terestriálny
CD a LD
prijímač
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
AUDIO
z
SUBTITLE
z
z
za)
z
Používanie diaľkového ovládača
TOP MENU,
POP UP/MENU
a)
b)
c)
d)
PSX
zc)
DISC SKIP
N, X, x
Prehrávač Rekordér
Prehrávač
s pevným
diskov
diskov DVD,
kombinovaný Blu-ray Disc diskom
prehrávač
diskov DVD
a videorekordér
z
z
Iba prehrávač diskov LD
Iba kazetová jednotka B
Iba disk DVD
Iba disk Video CD
Vypnutie všetkých
pripojených zariadení
Programovanie diaľkového
ovládača
(SYSTEM STANDBY)
Aj keď je tento prijímač v pohotovostnom
režime, zóna 2 alebo zóna 3 ostane zapnutá.
Ak chcete vypnúť všetky zariadenia značky
Sony vrátane pripojení k jednotlivým zónam,
naraz stlačte tlačidlá ?/1 a AV ?/1 na
diaľkovom ovládači.
AV ?/1
?/1
Diaľkový ovládač môžete prispôsobiť tak,
aby zodpovedal zariadeniu pripojenému
k prijímaču. Diaľkový ovládač môžete
dokonca naprogramovať na ovládanie
zariadení iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadení značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač bežne nedokáže ovládať.
V postupe nižšie sa ako príklad používa
videorekordér vyrobený inou spoločnosťou
než Sony, ktorý je pripojený ku konektorom
VIDEO 1 IN na prijímači.
pokračovanie
123SK
RM SET UP
AV ?/1
Zrušenie programovania
V ktoromkoľvek kroku stlačte
tlačidlo RM SET UP.
SHIFT
Tlačidlá
vstupu
Číselné
tlačidlá
ENT/MEM
1
Podržte stlačené tlačidlo RM SET
UP a stlačte tlačidlo AV ?/1.
Tlačidlo RM SET UP začne blikať.
2
Kým tlačidlo RM SET UP bliká,
stlačte tlačidlo vstupu (vrátane
tlačidla TV) zariadenia, ktoré
chcete ovládať.
Ak napríklad chcete ovládať
videorekordér pripojený ku konektoru
VIDEO 1 IN, stlačte tlačidlo VIDEO 1.
Rozsvietia sa tlačidlá RM SET UP
a SHIFT a začne blikať tlačidlo vstupu.
Ak stlačíte tlačidlo zariadenia, pre ktoré
nemožno naprogramovať diaľkový
ovládač, napríklad TUNER, PHONO, PC,
SOURCE a pod., tlačidlo RM SET UP
bude ďalej blikať.
3
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číselný kód.
Tlačidlo vstupu sa rozsvieti.
Ak existuje viacero kódov, skúste zadať
prvý kód zodpovedajúci zariadeniu.
Poznámka
Pre tlačidlo TV sú funkčné len 500-kové kódy.
4
Stlačte tlačidlo ENT/MEM.
Po overení číselného kódu tlačidlo
RM SET UP dvakrát zabliká a diaľkový
ovládač automaticky ukončí režim
programovania. Takisto zhasne
tlačidlo vstupu.
124SK
Číselné kódy zodpovedajúce
zariadeniam a výrobcom zariadení
Pomocou číselných kódov uvedených
v tabuľkách nižšie môžete naprogramovať
zariadenia iných výrobcov než spoločnosti
Sony, ako aj zariadenia značky Sony, ktoré
diaľkový ovládač pôvodne nedokázal ovládať.
Keďže signál z diaľkového ovládača prijímaný
zariadením sa líši v závislosti od modelu
a roku výroby zariadenia, môže byť zariadeniu
priradený viac než jeden číselný kód.
Ak sa vám nepodarí diaľkový ovládač
naprogramovať pomocou niektorého z kódov,
skúste použiť iné kódy.
Poznámky
• Číselné kódy sú stanovené na základe najnovších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa však stať, že zariadenie nezareaguje na
niektoré alebo žiadne z uvedených kódov.
• Pri používaní diaľkového ovládača na ovládanie
určitého zariadenia nemusia byť funkčné všetky
tlačidlá vstupu.
Ovládanie prehrávača diskov CD
Výrobca
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kódy
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Ovládanie prehrávača diskov DVD
Výrobca
SONY
PIONEER
Výrobca
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kódy
203
219
Ovládanie kazetového prehrávača
Výrobca
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kódy
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Ovládanie prehrávača diskov MD
Výrobca
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kódy
301
302
303
304
Kódy
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Ovládanie zariadenia DVD/VCR
COMBO (rekordéra)
Výrobca
SONY
Kódy
411
Ovládanie zariadenia HDD/DVD
COMBO (rekordéra)
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
Výrobca
SONY
Výrobca
SONY
Ovládanie televízora
Kódy
307, 308, 309
Ovládanie prehrávača diskov
Blu-ray Disc
Výrobca
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Kódy
310, 311, 312
337
335
336
Ovládanie konzoly PSX
Výrobca
SONY
Kódy
313, 314, 315
Výrobca
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
Kódy
401, 402, 403
Kódy
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
pokračovanie
125SK
Používanie diaľkového ovládača
Ovládanie prehrávača kaziet DAT
Výrobca
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kódy
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Ovládanie prehrávača diskov LD
Výrobca
SONY
PIONEER
Kódy
601, 602, 603
606
Ovládanie prehrávača diskov
Video CD
Výrobca
SONY
Kódy
605
Ovládanie videorekordéra
Výrobca
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kódy
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Ak videorekordér značky AIWA nereaguje ani po
zadaní kódu pre značku AIWA, zadajte kód pre
značku Sony.
126SK
Ovládanie satelitného prijímača
Výrobca
SONY
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Automatické vykonanie
niekoľkých príkazov za sebou
(prehrávanie makra)
Funkcia prehrávania makra umožňuje spojiť
niekoľko príkazov vykonávaných za sebou
do jediného príkazu.
Diaľkový ovládač poskytuje dva zoznamy
makier (MACRO 1 a MACRO 2). V každom
zo zoznamov makier môžete zadať až
20 príkazov.
RM SET UP
AMP
Tlačidlá
vstupu
Ovládanie prijímača káblovej
televízie
Výrobca
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kódy
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
MACRO 1
MACRO 2
127SK
Používanie diaľkového ovládača
AMSTRAD
BskyB
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
Kódy
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
4
Ak chcete naprogramovať
operácie pre iné zariadenia,
zopakujte kroky č. 2 a 3.
Podržte stlačené tlačidlo RM SET
UP a na niekoľko sekúnd stlačte
tlačidlo MACRO 1 alebo MACRO 2.
5
Programovanie dokončite
stlačením tlačidla RM SET UP.
Tlačidlo RM SET UP začne blikať
a niektoré zo vstupných tlačidiel sa
rozsvieti (pri predvolenom výrobnom
nastavení sa rozsvieti tlačidlo BD/DVD).
Zrušenie programovania
Naprogramovanie postupnosti
operácie
1
2
3
Stlačte tlačidlo vstupu zariadenia,
pre ktoré chcete naprogramovať
postupnosť operácií.
Tlačidlá, ktoré chcete
naprogramovať, stlačte
v rovnakej postupnosti, v akej
sa majú vykonať operácie.
Príslušné operácie môžete
naprogramovať pomocou nasledujúcich
tlačidiel.
Stlačte
Operácie na
naprogramovanie
Tlačidlo vstupu Prepne vstupy.
na niekoľko
sekúnd
MACRO 1
alebo
MACRO 2
Vytvorí sekundový
interval. Ak chcete
interval predĺžiť,
stláčajte tlačidlo
MACRO 1 alebo
MACRO 2 opakovane.
Tlačidlo vstupu vybraté v kroku č. 2
dvakrát zabliká a potom sa znova
rozsvieti.
128SK
Ak 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo,
nastavenie sa zruší.
V platnosti ostane predchádzajúci príkaz.
Spustenie prehrávania makra
1
Stlačte tlačidlo AMP.
Tlačidlo AMP sa rozsvieti a potom
zhasne.
2
Stlačením tlačidla MACRO 1 alebo
MACRO 2 spustite makro.
Spustí sa makro a vykonajú sa príkazy
v poradí, v akom ste ich priradili. Kým
sa príkazy odosielajú, tlačidlo AMP
bliká a tlačidlo RM SET UP svieti.
Po odoslaní príkazov tlačidlá
RM SET UP a AMP zhasnú.
Vymazanie naprogramovaného
makra
1 Podržte stlačené tlačidlo RM SET UP
a na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo
MACRO 1 alebo MACRO 2, čím vymažete
uložené makro.
Tlačidlo RM SET UP začne blikať.
2 Stlačte tlačidlo RM SET UP.
Nastavenia uložené ako makro sa vymažú.
1
Nastavenie kódov diaľkového
ovládača, ktoré v ňom nie
sú uložené
V diaľkovom ovládači môžete uložiť aj
kód diaľkového ovládača, ktorý nie je
predvolene uložený.
Tlačidlo RM SET UP sa rozsvieti.
Keď kapacita pamäte na uloženie kódov
diaľkového ovládača dosiahne určitý
limit, tlačidlo RM SET UP 10-krát zabliká
a ukladanie sa dokončí.
2
?/1
Tlačidlo vstupu začne blikať. (Tlačidlo
RM SET UP ostane svietiť.)
Ak stlačíte tlačidlo vstupu, pre ktorý
nemožno uložiť nový príkaz, napríklad
PC, SOURCE a pod., tlačidlo vstupu
nebude blikať.
SHIFT
Tlačidlá
vstupu
3
Tlačidlá
používané
na
uloženie
kódu
Stlačte tlačidlo vstupu (vrátane
tlačidla TV) zariadenia, ktoré
chcete ovládať pomocou nového
príkazu.
Tlačidlá
používané
na
uloženie
kódu*
Stlačte tlačidlo, pod ktorým
chcete uložiť nový príkaz.
V prípade tlačidiel, ktoré sú
na obrázku vyššie označené
hviezdičkou, stlačte tlačidlo
SHIFT a potom príslušné tlačidlo.
Tlačidlo vstupu vybraté v kroku č. 2 sa
rozsvieti. (Tlačidlo RM SET UP
ostane svietiť.)
Keď ukladanie zlyhá, tlačidlo RM SET UP
päťkrát zabliká.
Ak sa nový príkaz nepodarí uložiť, uistite
sa, že pod tlačidlom, pod ktorým chcete
uložiť nový príkaz, nie je uložený
iný príkaz.
Ak chcete nový príkaz uložiť pod
tlačidlom, pod ktorým je už uložený iný
príkaz, najprv uložený príkaz vymažte.
* Ak chcete uložiť nový príkaz pod niektorým z týchto
tlačidiel, najprv stlačte tlačidlo SHIFT.
pokračovanie
129SK
Používanie diaľkového ovládača
RM SET UP
FAVORITES
Podržte stlačené tlačidlo RM SET
UP a stlačte tlačidlo FAVORITES.
4
Namierte časť diaľkového
ovládača, v ktorej sa nachádza
prijímač kódov diaľkových
ovládačov, smerom k vysielaču
na diaľkovom ovládači, z ktorého
chcete získať kód.
Používanie uloženého príkazu
Pri výbere uloženého vstupu stlačte
tlačidlo, ktoré ste použili na uloženie
príslušnej funkcie.
Vymazanie uloženého kódu
1 Podržte stlačené tlačidlo RM SET UP
Približne 5 cm až 10 cm
5
Stlačením tlačidla na diaľkovom
ovládači, z ktorého chcete získať
kód, preneste kód diaľkového
ovládača.
Kým diaľkový ovládač prijímača
prijíma signál, tlačidlo vstupu vybraté
v kroku č. 2 nesvieti.
Tlačidlo RM SET UP dvakrát zabliká
a ukladanie sa dokončí.
Keď ukladanie zlyhá, tlačidlo RM SET UP
päťkrát zabliká. Skúste tento postup
vykonať znova od kroku č. 2.
6
Ukladanie dokončite stlačením
tlačidla RM SET UP.
Zrušenie ukladania
Stlačte tlačidlo RM SET UP. Nastavenie sa
zruší aj v prípade, že 60 sekúnd nestlačíte
žiadne tlačidlo.
Po vykonaní kroku č. 3 však nastavenia
nemôžete zrušiť, ani keď stlačíte tlačidlo
RM SET UP. V takom prípade sa 10 sekúnd
nedotýkajte diaľkového ovládača a stlačením
tlačidla RM SET UP zrušte nastavenia.
130SK
a stlačte tlačidlo FAVORITES.
2 Stlačte tlačidlo vstupu, pre ktoré chcete
vymazať nastavenie.
Tlačidlo vstupu začne blikať. (Tlačidlo RM
SET UP ostane svietiť.)
3 Stlačte tlačidlo ?/1 na niekoľko sekúnd.
Tlačidlo vstupu dvakrát opakovane zabliká.
4 Stlačením tlačidla, pod ktorým ste uložili
príkaz, vymažte uložené nastavenie.
Tlačidlo RM SET UP dvakrát zabliká
a vymazávanie sa dokončí.
Keď vymazávanie zlyhá, tlačidlo RM SET
UP päťkrát zabliká. Skúste tento postup
vykonať znova od kroku č. 2.
5 Vymazávanie dokončite stlačením
tlačidla RM SET UP.
Vymazanie pamäte
multifunkčného diaľkového
ovládača
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Používanie diaľkového ovládača
1
Počas stlačenia tlačidla
–
podržte tlačidlo ?/1 a stlačte
tlačidlo AV ?/1.
Tlačidlo RM SET UP trikrát zabliká.
2
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Vymaže sa celý obsah pamäte diaľkového
ovládača (napríklad všetky
naprogramované údaje).
131SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte
prijímač od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane prijímača.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno
do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na
predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú*.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača, aby ste sa
nepopálili.
* Vrchná časť krytu sa môže stať príliš horúcou
na dotyk.
132SK
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
Čistenie
Povrch prijímača, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné
Prijímač sa automaticky zapína.
• Položka Control for HDMI je nastavená na
hodnotu On alebo položka Pass Through
je nastavená na hodnotu Off. V takom
prípade sa prijímač môže zapnúť pri
používaní iného zariadenia, ktoré je
k nemu pripojené.
Nereprodukuje sa žiaden obraz a zvuk
alebo je obraz a zvuk poškodený.
• Prijímač je umiestnený v blízkosti iných
zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača.
Ak sa prijímač používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom a je umiestnený
príliš blízko týchto zariadení, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto
javy sú pravdepodobnejšie v prípade,
že používate internú anténu. Preto
odporúčame používať externú anténu.
Obraz
Na televíznej obrazovke alebo monitore
sa nezobrazuje žiaden obraz alebo sa
zobrazuje nejasný obraz bez ohľadu
na jeho typ.
• Na prijímači vyberte vhodný vstup
(str. 54).
• Nastavte televízor na vhodný
vstupný režim.
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových
zariadení.
• Správne priraďte vstup pre zložkový obraz
(str. 82).
• Ak pomocou prijímača konvertujete
vstupný signál, vstupný signál by mal byť
rovnaký ako vstup (str. 21).
• Skontrolujte, či sú káble správne a na doraz
pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
Obraz sa zobrazuje neskôr, ako sa
prehráva súvisiaci zvuk.
• V závislosti od zariadenia pripojeného
ku konektoru HDMI alebo prehrávaného
zdroja sa obraz môže zobrazovať neskôr
ako súvisiaci zvuk. V takom prípade
zmeňte nastavenie položky A/V Sync
v ponuke Audio Settings (str. 102).
pokračovanie
133SK
Ďalšie informácie
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená na
možnosť On (str. 113).
• Zapnutá je funkcia časovača spánku
(str. 88).
• Používa sa funkcia PROTECTOR
(str. 143).
Vrchná časť prijímača je horúca.
• Daný jav je špecifický pre tento zosilňovač.
Nie je to porucha. Ak je položka Control
for HDMI, Pass Through alebo Network
Standby nastavená na hodnotu On alebo je
zapnuté napájanie zóny 2 alebo 3, vrchná
strana prijímača sa môže stať horúca, aj
keď je prijímač v pohotovostnom režime.
Tento stav je dôsledkom toku prúdu
vo vnútorných obvodoch prijímača
a predstavuje bežný jav.
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne (str. 29).
• Vyberte zdrojové zariadenie (str. 54).
• Skontrolujte pripojenie nahrávacej
jednotky podľa obrazových signálov,
ktoré chcete nahrávať. Analógové
vstupné signály (kompozitné video)
možno reprodukovať iba z analógových
výstupných konektorov.
• Vstupné obrazové signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
nemožno zaznamenať.
• Zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje
nahrávaniu. V takom prípade
pravdepodobne nebudete môcť nahrávať
z týchto zdrojov.
• Nastavte položku Auto Standby na
hodnotu Off (str. 113). Kým sa nahrávajú
iba kompozitné obrazové signály, môže sa
spustiť funkcia automatického prepínania
do pohotovostného režimu prijímača
a prerušiť nahrávanie.
Konkrétny typ obrazu sa nereprodukuje
alebo je poškodený.
Výstup pre zložkový obraz
• Televízor nemusí podporovať rozlíšenie
výstupných signálov z konektorov
COMPONENT VIDEO OUT. V takom
prípade vyberte v prijímači vhodné
rozlíšenie (str. 104).
• Ak sa konvertuje rozlíšenie obrazových
signálov chránených pomocou
technológie ochrany autorských práv,
konektory COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT spôsobia zníženie
rozlíšenia. Rozlíšenie signálov
prenášaných do konektorov
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
sa konvertuje až na úroveň 480p/576p.
134SK
Výstup HDMI
• Výstup obrazových signálov HDMI
prijímača môže byť nastavený na hodnotu
OFF. V takom prípade vyberte pomocou
tlačidla HDMI OUTPUT položku
HDMI A alebo HDMI B (str. 81).
• Ak sa kompatibilný formát videa
monitorov pripojených ku konektorom
HDMI OUT A a HDMI OUT B na
prijímači líši, funkcia HDMI A + B nemusí
byť k dispozícii. V takom prípade vyberte
pomocou tlačidla HDMI OUTPUT
položku HDMI A alebo HDMI B (str. 81).
• Funkcia HDMI A + B nemusí byť
k dispozícii v závislosti od pripojeného
prehrávacieho zariadenia. Ak sa obraz
nereprodukuje v dôsledku nastavení
prehrávacieho zariadenia, vyberte
v prehrávacom zariadení automatické
nastavenie výstupu.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Colour alebo pri prenose trojrozmerného
obrazu, používajte prepojovací kábel
konektora HDMI zodpovedajúci káblu
High Speed HDMI.
• V nasledujúcich prípadoch nastavte
položku Video Direct v ponuke HDMI
Settings na hodnotu On.
– Obraz prenášaný zo zariadení
pripojených ku konektoru HDMI
je skreslený.
– Pri prepínaní obrazových signálov sa
obraz alebo zvuk prenášaný zo zariadení
pripojených ku konektoru HDMI
prerušuje.
– Po prepnutí na trojrozmerný obraz sa
nereprodukuje začiatok videa alebo
sa reprodukujú nesprávne farby
trojrozmerného obrazu.
Trojrozmerný obraz
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať. Skontrolujte
formáty trojrozmerného obrazu
podporované prijímačom (str. 147).
Videorekordér
• Ak používate videorekordér bez obvodu
na zdokonalenie obrazu, napríklad TBC,
obraz môže byť skreslený.
AdobeRGB alebo AdobeYCC601
• Ak chcete prijímať signály AdobeRGB
alebo AdobeYCC601, nastavte položku
Video Direct na hodnotu On.
Nie je k dispozícii funkcia prechodu.
• Vybratá je položka HDMI B. Pomocou
tlačidla HDMI OUTPUT vyberte položku
HDMI A alebo HDMI A + B.
Zvuk
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj
všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok MASTER
VOLUME nie je nastavený na hodnotu
–∞ dB. Skúste ho nastaviť približne
na hodnotu –40 dB.
• Skontrolujte, či položka SPEAKERS (A/B/
A+B/OFF) nie je nastavená na hodnotu
OFF (str. 9).
• Stlačením tlačidla
na diaľkovom
ovládači zrušte funkciu stlmenia zvuku.
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre
od televízneho prijímača alebo žiarivky.
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových
zariadení.
• Skontrolujte, či ste uzemnili konektor
U SIGNAL GND (iba ak je pripojený
gramofón).
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk.
Predné
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden kanál,
skontrolujte, či sú všetky káble úplne
zasunuté do konektorov na prijímači
aj zariadení.
pokračovanie
135SK
Ďalšie informácie
Ak z ponuky Watch/Listen vyberiete
položku My Video, My Music, My Photo,
Internet Video, Internet Music, Internet
Photo, Internet Network alebo Sony
Entertainment Network, nereprodukuje
sa žiaden obraz.
• Pomocou gombíka INPUT SELECTOR
na prijímači vyberte položku BD/DVD,
potom pomocou rozhrania GUI nastavte
v ponuke Video Settings položku
Playback Resolution na hodnotu
480p/576p (str. 106) a znova vyberte
požadovaný obsah.
• Skúste požadované zariadenie vybrať
stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočením gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI Settings
nastavte položku Audio Out na hodnotu
TV+AMP. Ak ju nastavíte na hodnotu
AMP, zvuk sa nebude prenášať
prostredníctvom reproduktora televízora.
Na hodnotu AMP ju nastavte v prípade,
že z prijímača reprodukujete
viackanálový zvuk.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie, počtu
kanálov alebo zvukového formátu
zvukových výstupných signálov
z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť
k prerušeniu zvuku.
• Položku EQ zariadenia iPhone alebo iPod
nastavte na hodnotu Off alebo Flat.
Ak v slúchadlách počuť obidva kanály,
skontrolujte pripojenie predného
reproduktora, z ktorého sa
neprenáša zvuk.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektor L aj R
k monofónnemu zariadeniu. Analógové
zariadenia vyžadujú pripojenie obidvoch
konektorov. Použite monofónnostereofónny kábel (nie je súčasťou
dodávky). Po výbere zvukového poľa
(napríklad Pro Logic) sa však nebude
prehrávať žiaden zvuk zo stredového
reproduktora.
Stredový, na priestorový zvuk, zadné
na priestorový zvuk
• Pomocou položky Auto Calibration alebo
Speaker Connection v ponuke Speaker
Settings skontrolujte, či sú nastavenia
reproduktorov vhodné pre dané
usporiadanie reproduktorov. Potom
pomocou položky Test Tone v ponuke
Speaker Settings skontrolujte, či sa
zvuk prehráva z jednotlivých
reproduktorov správne.
• Vyberte zvukové pole HD-D.C.S. (str. 67).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov (str. 98).
• Skontrolujte, či sú stredový reproduktor
a reproduktory na priestorový zvuk
nastavené na hodnotu Small alebo Large.
Zadné na priestorový zvuk
• Niektoré disky neobsahujú informácie
o formáte Dolby Digital Surround EX.
• Ak je nastavená šablóny pre reproduktory
nevyužívajúca zadné reproduktory na
priestorový zvuk, vstupné signály do
konektorov SUR BACK budú neplatné,
pretože prijímač nedokáže zmixovať
kanály pre zadné reproduktory na
priestorový zvuk.
Basový reproduktor
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
136SK
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané
na pripojenie úplne zasunuté do
konektorov na prijímači aj zariadení.
• Nastavte položku INPUT MODE na
hodnotu AUTO (str. 82).
Vstup HDMI
• Pri používaní funkcie 2ch Analog Direct sa
nereprodukuje zvuk. Použite iné zvukové
pole (str. 66).
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 29, 31,
33, 36).
• Skontrolujte, či používate kábel HDMI
s logom HDMI, ktoré schválila spoločnosť
HDMI Licensing LLC.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov počas prenosu vo formáte 1080p,
Deep Colour alebo prenosu
trojrozmerného obrazu používajte
prepojovací kábel konektora HDMI
zodpovedajúci káblu High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
rozhranie GUI. Stlačením tlačidla HOME
vypnite rozhranie GUI.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
– V závislosti od pripojených zariadení
a televízora možno budete musieť
vybrať nastavenie HDMI zariadenia
a televízora. Pozrite si návody na
použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami a televízorom.
– Zmeňte vstup prijímača na vstup HDMI
pripojený k zariadeniu.
Koaxiálny alebo optický vstup
• Pri používaní funkcie 2ch Analog Direct sa
nereprodukuje zvuk. Použite iné zvukové
pole (str. 66).
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 82).
• V časti Audio Input Assign ponuky
Input Settings skontrolujte, či konektor
vybratého zvukového (digitálneho) vstupu
nie je priradený k iným vstupom (str. 82).
2-kanálový analógový vstup
• V časti Audio Input Assign ponuky
Input Settings skontrolujte, či konektor
vybratého zvukového (analógového)
vstupu nie je priradený k iným vstupom
(str. 82).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené
alebo zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Pomocou položky Speaker Setup
v ponuke Speaker Settings nastavte
parametre vyváženia.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
Nereprodukuje sa viackanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk DVD
atď. nahratý vo formáte Dolby Digital
alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov DVD atď.
k vstupným digitálnym konektorom
prijímača skontrolujte nastavenie výstupu
digitálneho zvuku v pripojenom zariadení.
• Zvuk vo formáte High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD a viackanálový signál Linear PCM
môžete reprodukovať iba pomocou
pripojenia HDMI.
pokračovanie
137SK
Ďalšie informácie
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI OUT môže byť
skreslený alebo sa nemusí reprodukovať.
V takom prípade skontrolujte technické
údaje pripojeného zariadenia.
• Ak chcete reprodukovať zvuk s vysokou
bitovou rýchlosťou (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), nastavte obrazové
rozlíšenie prehrávača na viac než 720p
alebo 1080i.
• Skôr než budete môcť reprodukovať signál
DSD a viackanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávača. Pozrite si
návod na použitie prehrávača.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
Audio Out v ponuke HDMI Settings
nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača. Ak pripojíte prijímač
k obrazovému zariadeniu (projektoru
atď.), nemusí sa z prijímača prenášať
zvuk. V takom prípade vyberte
hodnotu AMP.
• Kým je v prijímači vybratý televízny vstup,
nebudete počuť zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču.
– Ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného k prijímaču,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne vysielanie,
zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo
požadovaný vstup.
• Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
Nemožno reprodukovať
viackanálový zvuk.
• Po nastavení položky Control for HDMI
na hodnotu On sa môže nastavenie Audio
Out automaticky zmeniť na hodnotu
AMP. V takom prípade nastavte položku
Audio Out na hodnotu AMP.
Nemožno vytvoriť efekt
priestorového zvuku.
• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia
zvukového poľa (stlačte tlačidlo
MOVIE/HD-D.C.S. alebo MUSIC).
• Režimy PLII (Movie/Music), PLIIx
(Movie/Music), PLIIz Height a Neo:X
(Cinema/Music/Game) nefungujú
v prípade, že je nastavená šablóna pre
reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
nesvieti na modro.
• Skontrolujte, či je prehrávacie zariadenie
pripojené ku konektoru pre digitálny
signál a či je v prijímači vybratý
správny vstup.
• Skontrolujte, či vstupný zdroj
prehrávaného softvéru zodpovedá
viackanálovému formátu.
• Skontrolujte, či je v prehrávacom zariadení
nastavený viackanálový zvuk.
• V časti Audio Input Assign ponuky
Input Settings skontrolujte, či konektor
vybratého zvukového (digitálneho) vstupu
nie je priradený k iným vstupom (str. 82).
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené
správne (str. 38).
• Vyberte zdrojové zariadenie (str. 54).
• Vstupné zvukové signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
a MULTI CHANNEL INPUT nemožno
zaznamenať.
138SK
• Skontrolujte pripojenie nahrávacej
jednotky podľa zvukových signálov,
ktoré chcete nahrávať. Analógové
vstupné signály možno reprodukovať iba
z analógových výstupných konektorov.
Digitálne vstupné zvukové signály
možno reprodukovať iba z konektora
OPTICAL OUT.
• Nesmiete nahrávať pomocou nahrávacej
jednotky kompatibilnej so štandardom
SCMS.
• Zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje
nahrávaniu. V takom prípade
pravdepodobne nebudete môcť nahrávať
z týchto zdrojov.
Z reproduktorov neznie testovací tón.
• Reproduktorové káble pravdepodobne
nie sú pripojené na doraz. Skontrolujte,
či sú pripojené na doraz a či ich nemožno
odpojiť miernym potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat.
Testovací tón znie z iného reproduktora
než z reproduktora zobrazeného na
obrazovke.
• Nastavená je nesprávna konfigurácia
reproduktorov. Skontrolujte, či sa
pripojenia reproduktorov zhodujú
s konfiguráciou.
Nie je k dispozícii funkcia H.A.T.S.
• Položka Audio Out je nastavená na
hodnotu TV+AMP. Nastavte položku
Audio Out na hodnotu AMP.
• Funkcia H.A.T.S. nemusí byť k dispozícii
v závislosti od šablóny pre reproduktory
alebo nastavení reproduktorov.
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka na str. 139. Ak prijímač pripojíte
k externej anténe, uzemnite ju pred
bleskom. Uzemňovací kábel nepripájajte
k plynovému potrubiu, aby nedošlo
k výbuchu plynu.
Externá anténa FM
Uzemňovací kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Do zeme
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené
na doraz. Nastavte antény a v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite priame ladenie.
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc).
Uložte stanice (str. 64).
• Stláčaním tlačidla DISPLAY MODE na
prijímači zobrazte na displeji frekvenciu.
Nefunguje služba RDS.
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu
FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
• Naladená stanica nevysiela signál služby
RDS alebo je signál slabý.
PC (USB)
Neprenáša sa žiadny zvuk alebo sa zvuk
prenáša z reproduktorov na počítači
• Skontrolujte, či je prehrávacie zariadenie
v počítači nastavené na hodnotu
AV RECEIVER. V opačnom prípade
zmeňte nastavenia operačného systému.
Nasledujú vzorové postupy. Skutočný
postup sa môže líšiť v závislosti od
prostredia, v ktorom používate počítač.
V systéme Windows XP
1 Výberom položiek Štart t Ovládací
panel zobrazte Ovládací panel.
2 Vyberte položky Zvuky, reč a zvukové
zariadenia t Zmeniť nastavenie
reproduktora.
3 V dialógovom okne Zvuky a zvukové
zariadenia – vlastnosti vyberte
kartu Zvuk.
4 Z rozbaľovacej ponuky Predvolené
zariadenie v časti Prehrávanie zvuku
vyberte položku AV RECEIVER.
5 Kliknite na tlačidlo OK.
Zariadenie STR-DA5700ES sa nastaví ako
predvolené výstupné zvukové zariadenie.
V systéme Windows Vista/7
1 Výberom položiek Štart t Ovládací
panel zobrazte Ovládací panel.
2 Vyberte položky Hardvér a zvuk t Zvuk.
3 V dialógovom okne Zvuk vyberte kartu
Prehrávanie.
4 Vyberte položku AV RECEIVER
a kliknite na tlačidlo Nastaviť predvolené.
5 Skontrolujte, či sa vedľa položky
AV RECEIVER zobrazil zelený znak
začiarknutia.
Zariadenie STR-DA5700ES sa nastaví ako
predvolené výstupné zvukové zariadenie.
pokračovanie
139SK
Ďalšie informácie
Prijímač
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.
• Obráťte sa na pracovníkov rozhlasovej
stanice a zistite, či naozaj poskytujú
požadovanú službu. Ak áno, služba môže
byť dočasne mimo prevádzky.
V systéme Mac OS X
1 Výberom ponúk Apple t System
Preferences t Sound zobrazte
panel Sound.
2 Vyberte kartu Output.
3 Zo zoznamu Choose a device for sound
output vyberte položku AV RECEIVER.
Zariadenie STR-DA5700ES sa nastaví ako
predvolené výstupné zvukové zariadenie.
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 55).
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Nezobrazuje sa obsah uložený
v zariadení USB.
• Hierarchia priečinkov prekročila štyri
úrovne. Prijímač dokáže zobraziť obsah
iba po štvrtú úroveň (vrátane priečinka
ROOT). Priečinky v štvrtej úrovni
priečinkov sa však nezobrazia.
Nereprodukuje sa zvuk.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 55).
• Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
• Pri používaní funkcie 2ch Analog Direct sa
nereprodukuje zvuk. Použite iné zvukové
pole (str. 66).
• Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať
už samotné hudobné údaje.
140SK
• V závislosti od formátu súborov sa
niektoré súbory nedajú prehrať. Podrobné
informácie nájdete v časti Prehrateľné typy
súborov (str. 148).
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných
systémov súborov než FAT12/16/32,
VFAT alebo NTFS.*
• Ak používate zariadenie USB rozdelené na
oblasti, prehrávať možno len zvukové
súbory uložené v prvej oblasti.
• Prehrávanie je možné až po štvrtú úroveň
(vrátane priečinka ROOT).
• V priečinku je viac než 500 súborov
(vrátane priečinkov).
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
• Ak pomocou prijímača prehrávate
hudobné súbory uložené v zariadení
WALKMAN, z počítača presuňte súbory
do zariadenia WALKMAN pomocou
funkcie Click & Drop a potom ich
v zariadení WALKMAN uložte vo
formáte podporovanom prijímačom
(napríklad MP3).
* Prijímač podporuje systém FAT12/16/32,
VFAT alebo NTFS, ale niektoré zariadenia USB
nemusia podporovať všetky tieto systémy
súborov.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie jednotlivých zariadení USB alebo sa
obráťte na ich výrobcu.
Zariadenie USB nemožno pripojiť k portu
(USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte
zariadenie USB správnym spôsobom.
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB môžu byť
poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Malé písmená (a až z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Iné znaky sa nemusia zobrazovať správne.
Spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Odporúčame dodržať nasledujúci pokyn.
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 500
Zariadenie iPhone alebo iPod
nemožno nabiť.
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPhone alebo
iPod pripojené na doraz.
Zariadenie iPhone alebo iPod
nemožno ovládať.
• Skontrolujte, či ste sňali ochranný kryt
zariadenia iPhone alebo iPod.
• V závislosti od obsahu zariadenia iPhone
alebo iPod môže chvíľu trvať, kým sa spustí
prehrávanie.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
iPhone alebo iPod. Znova zapnite prijímač
a opätovne pripojte zariadenie iPhone
alebo iPod.
• Používate nepodporované zariadenie
iPhone alebo iPod. Typy podporovaných
zariadení nájdete v časti Kompatibilné
modely zariadení iPhone a iPod (str. 60).
Nemení sa hlasitosť zvonenia
zariadenia iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení iPhone.
Nemožno sa pripojiť k sieti.
• Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 45)
a ponuku Network Settings (str. 110).
Nemožno vyhľadať server.
• Server vyhľadajte pomocou položky
Connection Server Settings v ponuke
Network Settings (str. 110).
• Skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
– Je zapnutý smerovač?
– Ak sa medzi prijímačom a smerovačom
nachádza ďalšie zariadenie,
skontrolujte, či je zapnuté.
– Sú všetky káble pripojené správne
a na doraz?
– Zhodujú sa nastavenia s nastaveniami
smerovača (DHCP alebo pevná
adresa IP)?
• Pri používaní počítača skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
– Nastavenia brány firewall zabudovanej
v operačnom systéme počítača.
– Nastavenia brány firewall
zabezpečovacieho softvéru. Ak chcete
skontrolovať nastavenia brány firewall
zabezpečovacieho softvéru, pozrite si
Pomocníka zabezpečovacieho softvéru.
• Zaregistrujte prijímač na serveri.
Podrobné informácie nájdete v návode
dodanom so serverom.
• Chvíľu počkajte a potom sa skúste znova
pripojiť k serveru.
Nemožno nájsť alebo prehrávať obsah
uložený na serveri.
• Z obsahu ponúkaného serverom v rámci
smerníc DLNA sa na obrazovkách
My Music, My Photo a My Video
zobrazuje iba obsah, ktorý možno
prehrávať pomocou prijímača.
• Niektorý obsah sa nemusí prehrať
alebo zobraziť, aj keď je definovaný
v smerniciach DLNA.
pokračovanie
141SK
Ďalšie informácie
iPhone/iPod
Sieť
Nemožno získať prístup k prijímaču
z aplikácie ES Remote alebo
ovládača DLNA.
• Skontrolujte, či je požadovaný ovládač
nastavený v časti Renderer Access Control
(str. 110) na hodnotu Allow.
• Ak v časti Renderer Options (str. 110)
nastavíte položku Auto Access Permission
na hodnotu On, akýkoľvek zistený ovládač
môže byť k dispozícii automaticky.
• Je sieťový ovládač uvedený v časti
Renderer Options a je nastavený na
hodnotu Allow?
Ak políčko Auto Access Permission nie je
začiarknuté, začiarknite ho a vráťte sa do
domovskej ponuky. Potom skúste prijímač
ovládať pomocou sieťového ovládača
a v prípade potreby zrušte začiarknutie
políčka Auto Access Permission.
• Ak je sieťový ovládač počítačovým
softvérom, filtruje ho antivírusový softvér
alebo softvér firewall?
Povoľte komunikáciu UPnP medzi
softvérom a prijímačom. Podrobné
informácie nájdete aj v návode na použitie
antivírusového softvéru, softvéru firewall
alebo softvéru sieťového ovládača.
Videá na internete
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité
programy sa zobrazujú s chýbajúcimi
detailmi, a to najmä počas rýchlych alebo
tmavých scén.
• Kvalita obrazu alebo zvuku môže byť nízka
v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
• Kvalita obrazu alebo zvuku sa môže zvýšiť
zmenou rýchlosti pripojenia. Spoločnosť
Sony odporúča rýchlosť pripojenia aspoň
2,5 Mb/s pre obraz so štandardným
rozlíšením a 10 Mb/s pre obraz s vysokým
rozlíšením.
• Niektoré videá neobsahujú zvuk.
142SK
Obraz je malý.
• Stlačením tlačidla V obraz priblížite.
Nemožno prehrávať obsah.
• Skôr než budete môcť niektoré typy
internetového obsahu prehrať, musíte
sa zaregistrovať pomocou počítača.
BRAVIA Sync (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 27, 29,
31, 33).
• V ponuke HDMI Settings skontrolujte,
či je položka Control for HDMI nastavená
na hodnotu On.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom zariadení.
Pozrite si návod na použitie pripojeného
zariadenia.
• Ak zmeníte pripojenie HDMI, pripojíte
a odpojíte sieťovú šnúru (napájací kábel)
alebo dôjde k výpadku elektrickej energie,
zopakujte postup uvedený v časti Príprava
na funkciu BRAVIA Sync (str. 78).
• Po výbere položky HDMI B alebo OFF
nebude funkcia ovládania pripojenia
HDMI pracovať správne.
• Ak po výbere položky HDMI B alebo OFF
vyberiete položku HDMI A alebo HDMI
A + B, funkcia ovládania pripojenia
HDMI nemusí chvíľu pracovať správne.
Zariadenie pripojené ku konektoru HDMI
OUT A totiž musí znova rozpoznať
prijímač vybavený funkciou ovládania
pripojenia HDMI. Ak funkcia ovládania
pripojenia HDMI nepracuje správne dlhý
čas, vykonajte kroky uvedené v časti
Príprava na funkciu BRAVIA Sync
(str. 78).
Pri pokuse o používanie funkcie
prehrávania jedným dotykom sa vstup
neprepne podľa očakávania.
• Skontrolujte priradenie vstupu HDMI
(str. 82). Ak tomu istému vstupnému
konektoru HDMI priradíte viacero
vstupov a v zariadení pripojenom ku
konektoru HDMI používate funkciu
prehrávania jedným dotykom, pri výbere
sa uprednostní predchádzajúci vstup
v pôvodnej postupnosti vstupov.
Nefunguje služba Audio Return Channel
(ARC).
• V ponuke HDMI Settings skontrolujte,
či je položka Control for HDMI nastavená
na hodnotu On.
• Skontrolujte, či je položka INPUT MODE
v časti TV nastavená na hodnotu AUTO
(str. 82).
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači (str. 9).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité,
vymeňte ich za nové.
• Skontrolujte, či používate rovnaký režim
príkazov prijímača a diaľkového ovládača.
Ak sa režimy príkazov prijímača
a diaľkového ovládača odlišujú, nemôžete
prijímač ovládať pomocou diaľkového
ovládača (str. 89).
• Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
• Ak ovládate naprogramované zariadenie
iného výrobcu než spoločnosti Sony,
diaľkový ovládač nemusí správne
fungovať v závislosti od modelu
a výrobcu zariadenia.
Tlačidlo RM SET UP bliká a nemožno
nastaviť prehrávanie makra (str. 127)
alebo diaľkový ovládač nedokáže uložiť
kód diaľkového ovládača (str. 129).
• Keď tlačidlo RM SET UP päťkrát zabliká,
vymeňte batérie za nové.
Ak sa vyskytnú iné problémy než prípady
opísané vyššie a nevyriešia sa, ani keď chvíľu
počkáte, vykonajte niektorú z nasledujúcich
operácií.
• Stlačením tlačidla ?/1 na diaľkovom
ovládači vypnite a potom znova zapnite
prijímač.
• Podržaním tlačidla ?/1 na prijímači,
kým indikátor nad tlačidlom nezačne
blikať na zeleno, reštartujte prijímač.
Chybové hlásenia
Podľa hlásenia môžete skontrolovať stav
prijímača. Pri riešení problému si pozrite
nasledujúcu tabuľku. Ak niektorý problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
PROTECTOR
Prijímač je zakrytý a ventilačné otvory
sú blokované. Prijímač sa po niekoľkých
sekundách automaticky vypne. Odstráňte
predmet zakrývajúci vrchný panel prijímača
a znova zapnite prijímač.
pokračovanie
143SK
Ďalšie informácie
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA Sync,
sú obmedzené štandardom HDMI CEC
nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov
Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne
tri zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne
štyri zariadenia
– Prijímač AV (zvukový systém):
maximálne jedno zariadenie
SPEAKER SHORTED
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením v dôsledku skratu
v konektoroch reproduktorov. Prijímač sa
po niekoľkých sekundách automaticky
vypne. Ak sa v dôsledku skratu aktivuje
ochranné zariadenie v prijímači, vypnite
prijímač. Skontrolujte pripojenie
reproduktorov a znova zapnite napájanie.
FAN STOPPED
Skontrolujte, či nie je zablokovaný
ventilačný otvor na vrchnej časti prijímača.
Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
Na televíznej obrazovke sa zobrazuje
hlásenie A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Network Update”
to perform the update.
Informácie o aktualizácii prijímača na
novšiu verziu softvéru nájdete v časti
Network Update (str. 114).
Video cannot be output from this jack.
• Ak prijímač používate v hlavnej zóne,
pripojte ho k televízoru pomocou
kábla HDMI.
• Ak prijímač pripájate k televízoru
pomocou obrazového kábla, nastavte
položku Playback Resolution na hodnotu
480i/576i (str. 106).
• Ak prijímač pripájate k televízoru
pomocou zložkového obrazového kábla,
nastavte položku Playback Resolution na
parameter zodpovedajúci televízoru
(str. 106).
144SK
Zoznam hlásení po meraní pomocou funkcie Auto Calibration
Vysvetlenie
Code 31
Položka SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) je nastavená na možnosť OFF. Vyberte iné nastavenia
reproduktorov a zopakujte meranie.
Code 32
Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte, či je konektor kalibračného mikrofónu úplne
zasunutý do konektora AUTO CAL MIC, a znova spustite funkciu Auto Calibration.
Code 33
• Nie sú pripojené predné reproduktory alebo je pripojený len jeden predný reproduktor.
• Nie je pripojený kalibračný mikrofón. Skontrolujte, či je konektor kalibračného mikrofónu
úplne zasunutý do konektora AUTO CAL MIC, a znova spustite funkciu Auto Calibration.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový zvuk, hoci reproduktory na priestorový
zvuk by pripojené byť nemali. Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku konektorom
SURROUND.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk je pripojený iba ku konektorom SURROUND
BACK (ZONE 2) R. Ak pripájate len jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk,
pripojte ho ku konektorom SURROUND BACK (ZONE 2) L.
• Pripojený je iba jeden predný horný reproduktor. Pripojte predný horný reproduktor
k jednotlivým konektorom FRONT B/FRONT HIGH.
• Pripojené sú predné horné reproduktory, hoci nie sú pripojené reproduktory na priestorový
zvuk. Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku konektorom SURROUND.
Code 34
Reproduktory nie sú umiestnené na správnom mieste. Reproduktory alebo kalibračný
mikrofón napravo alebo naľavo môžu byť nesprávne umiestnené. Skontrolujte polohu
reproduktorov podľa časti 1: Inštalácia reproduktorov (str. 23).
Warning 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň hluku. Ak meranie zopakujete v tichom
prostredí, môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš vysokú úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom a mikrofónom môže byť príliš krátka.
Po premiestnení zariadení ďalej od seba zopakujte meranie.
• Keď prijímač používate ako predbežný zosilňovač, v závislosti od pripojeného výkonného
zosilňovača sa môže zobraziť ktorékoľvek z týchto hlásení. Ak však budete prijímač
používať bezo zmien, nevyskytnú sa žiadne problémy.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového reproduktora. Alebo nemožno zistiť
uhol polohy reproduktora. Môže to byť spôsobené hlukom. Skúste meranie zopakovať
v tichom prostredí.
Warning 44
Dokončilo sa meranie. Reproduktory však nie sú umiestnené na správnom mieste vzhľadom
k ostatným reproduktorom. Skontrolujte relatívnu polohu reproduktorov podľa časti 1:
Inštalácia reproduktorov (str. 23).
NO WARNING Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
----------
Nie sú pripojené žiadne reproduktory.
145SK
Ďalšie informácie
Displej
Vymazanie pamäte
Technické údaje
Časti s informáciami
Zosilňovač
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 48
Pamäť multifunkčného
diaľkového ovládača
str. 131
Vymazanie pamäte
jednoduchého diaľkového
ovládača
Po vybratí batérií niekoľko minút nepoužívajte
diaľkový ovládač.
Reštartovanie prijímača
Ak tlačidlá na prijímači alebo diaľkovom
ovládači nefungujú v dôsledku poruchy
prijímača, reštartujte prijímač.
Stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo ?/1.
Keď indikátor nad tlačidlom ?/1 zabliká na
zeleno, spustí sa reštartovanie.
Informácie o technickej podpore
Najnovšie informácie o prijímači nájdete na
nasledujúcej webovej lokalite.
http://support.sony-europe.com/
VÝSTUPNÝ VÝKON1) 2)
Menovitý výstupný výkon
v stereofónnom režime
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09 %):
120 W + 120 W
Referenčný výstupný výkon
v stereofónnom režime
(4 ohmy, 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15 %):
120 W + 120 W
Referenčný výstupný výkon
(8 ohmov, 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Referenčný výstupný výkon
(4 ohmy, 1 kHz, THD 0,7 %)
FRONT:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
1)
2)
Merané v nasledujúcich podmienkach:
Požiadavky na napájanie: 230 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
V závislosti od nastavení zvukového poľa
a zdroja sa nemusí prehrávať žiaden zvuk.
Frekvenčný rozsah3)
PHONO
Vyrovnávacia krivka
RIAA ± 1,0 dB
(20 Hz – 20 kHz)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD/DVD,
SAT/CATV, GAME
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
3)
146SK
Pri používaní funkcie 2ch Analog Direct.
Vstupy (analógové)
Obraz HDMI
PHONO
Citlivosť: 2,5 mV
Impedancia:
50 kiloohmov
Odstup signál – šum:
90 dB (A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD/DVD,
SAT/CATV, GAME
Citlivosť: 150 mV
Impedancia:
50 kiloohmov
Odstup signál – šum:
100 dB (A, 20 kHz LPF)
Vstupy (digitálne)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum:
96 dB (A, 20 kHz LPF)
IN 1 (GAME), IN 2
Odstup signál – šum:
(SAT/CATV), IN 3 (TV), 96 dB (A, 20 kHz LPF)
IN 4 (MD) (optické)
Výstupy
TAPE (REC OUT),
Napätie: 150 mV
VIDEO 1, ZONE 2,
Impedancia: 1 kiloohm
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
Napätie: 2 V
Impedancia: 1 kiloohm
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
87,5 – 108,0 MHz
Drôtová anténa FM
75 ohmov, asymetrické
Ladenie v pásme AM
Ladiaci rozsah
Medzifrekvencia
Anténa
531 – 1602 kHz
450 kHz
Rámová anténa
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
80 MHz, prechod HD
Ďalšie informácie
IN 1 (BD/DVD), IN 2
(VIDEO 1), IN 3 (SACD/CD) (koaxiálne)
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
640 × 480p pri 59,94/60 Hz
720 × 480p pri 59,94/60 Hz
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
720 × 576p pri 50 Hz
1280 × 720p pri 50 Hz
1920 × 1080i pri 50 Hz
1920 × 1080p pri 50 Hz
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
Obraz HDMI (3D)
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
1280 × 720p pri 50 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
1920 × 1080i pri 50 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
1920 × 1080p pri 50 Hz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
pokračovanie
147SK
1)
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba (polovica)
Pod sebou (hore a dole)
2)
3)
4)
5)
6)
Prehrateľné typy súborov
Typ obsahu
Formát
súboru
Prípony
Obraz
MPEG-1
Obraz/PS1) 2)
MPEG-2
Obraz/PS,
TS1) 3)
.mpg, .mpeg,
.m2ts, .mts
MPEG-4
AVC1) 2)
.mkv, .mp4,
.m4v, .m2ts,
.mts
WMV91) 2)
.wmv, .asf
AVCHD
Hudba
148SK
4)
Xvid
.avi
MP3 (MPEG-1
Audio Layer
III)6)
.mp3
AAC1) 2) 5) 6)
.m4a
Štandard
WMA91) 2) 5) 6)
.wma
LPCM6)
.wav
6)
Fotografie
2)
FLAC
.flac
JPEG
.jpg, .jpeg, .mpo
PNG
.png
GIF
.gif
Prijímač neprehráva šifrované súbory, napríklad
pomocou technológie DRM.
Prijímač neprehráva tento formát súboru na
serveri DLNA.
Prijímač dokáže prehrávať na serveri DLNA
iba obraz so štandardným rozlíšením.
Prijímač prehráva súbory vo formáte AVCHD,
ktoré sú zaznamenané prostredníctvom
digitálnej videokamery alebo podobných
zariadení. Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá,
ak nebol správne finalizovaný.
Prijímač neprehráva šifrované súbory, napríklad
vo formáte Lossless.
Podporovaná vzorkovacia frekvencia/bitová
hĺbka: maximálne 192 kHz/24 bitov
Poznámky
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti
od ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania
alebo stavu servera DLNA.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia
prehrať.
• Prijímač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky v zariadeniach USB:
– priečinky až v tretej vetve stromu,
– až 500 súborov v jednej vetve stromu.
• Prijímač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky uložené na serveri DLNA:
– priečinky až v 18. vetve stromu,
– až 999 súborov v jednej vetve stromu.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
prijímačom fungovať.
• Prijímač dokáže rozpoznať veľkokapacitné
zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash alebo
pevný disk), zariadenia na zachytávanie statických
snímok (SICD) a klávesnice so 101 klávesmi
(iba cez predný konektor USB).
• Pred pripojením alebo odpojením pamäťového
zariadenia USB alebo iných zariadení vypnite
prijímač, aby ste predišli poškodeniu údajov,
pamäťového zariadenia USB alebo iných zariadení.
• Čo sa týka formátov definovaných v smerniciach
DLNA, server musí ponúknuť obsah, ku ktorému
sa správne pridali informácie o formáte definované
v týchto smerniciach DLNA.
Všeobecné
Ďalšie informácie
Požiadavky na napájanie
230 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Príkon
480 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,5 W (Keď sú položky
Control for HDMI
(str. 108), Pass Through
(str. 108), Network
Standby (str. 110)
a RS232C Control
(str. 113) nastavené na
hodnotu Off a napájanie
zóny 2 alebo zóny 3 je
vypnuté.)
Rozmery
430 mm × 187,5 mm ×
420 mm
(šírka/výška/hĺbka)
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (približne) 17,3 kg
Dodané príslušenstvo
Návod na použitie (táto príručka)
Sprievodca rýchlym nastavením (1)
Informácie o licenciách na softvér (1)
Kalibračný mikrofón ECM-AC1 (1)
Drôtová anténa FM (1)
Rámová anténa AM (1)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
Multifunkčný diaľkový ovládač (1)
Jednoduchý diaľkový ovládač (1)
Batérie R6 (veľkosti AA) (4)
Nástroj na pripojenie reproduktorových káblov (1)
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
149SK
Register
Čísla
D
12V Trigger 112
2ch Analog Direct 66
2-kanálový stereofónny režim 66
2-kanálový zvuk 66
3D Output Settings 107
5.1-kanálový zvuk 24
7.1-kanálový zvuk 23
9.1-kanálový zvuk 23
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 95
Decode Priority 103
Diaľkový ovládač 15–19, 48, 122–131
Digital Legato Linear (D.L.L.) 101
Displej 11, 116
DLNA 57, 62
Dual Mono 102
Dynamic Range Compressor 102
A
A.F.D. (režim) 67
A/V Sync 102
Advanced Auto Volume 72, 102
AM 63
Anténa (drôtová) 43
Audio Input Assign 83, 109
Audio Out 108
Audio Return Channel (ARC) 80, 82
Audio Settings 101
Auto Calibration Setup 95
Auto Standby 113
Automatic Phase Matching 97
Automatická kalibrácia 95
Automatické ladenie 63
E
B
Gramofón 44
GUI (grafické používateľské rozhranie) 27
Basy 10, 72
Berlin Philharmonic Hall 69
C
Center Analog Down Mix 101
Connection Server Settings 110
Control for HDMI 108
Crossover Frequency 99
Č
Easy Automation 85
Easy Setup 49, 95
Ekvalizér 72, 102
ES Remote 85
External Control 110
F
Favorites 53
Film 67
FM 63
Front Reference Type 96
G
H
H.A.T.S. 108
HD-D.C.S. 67
HD-D.C.S. (typ efektu) 68
HDMI Settings 107
Hlásenia
Automatická kalibrácia 145
Chyba 143
Hudba 69
Časovač spánku 88
I
Impedancia reproduktorov 49, 101
Initialize Personal Information 114
Input Edit 109
150SK
INPUT MODE 82
Input Settings 109
Internet Services Settings 110
Internet Settings 110
Internet Video Parental Control 111
Internet Video Unrated 111
Internetový obsah 58
IP Content Noise Reduction 59
iPhone/iPod 56, 60
J
Jazz Club 69
Jednotka vzdialenosti 101
Kazetový prehrávač 44
Konektor U SIGNAL GND 44
Konektory VIDEO 2 IN 36
Konverzia 21
L
L.F.E. (nízkofrekvenčný efekt) 12
Ladenie 63, 64
Ladič rozhlasových staníc 63
Language 113
Large 99
Line Out 75, 112
Listen 54
Live Concert 69
M
MASTER VOLUME 10
N
Nahrávanie 88, 89
Name In 97
Nastavenia 92
Nastavenia obrazu 104
Neo:X (hra) 69
Neo:X (hudba) 69
Neo:X (kino) 67
Network Settings 110
Network Standby 110
Network Update 114
Obnovenie nastavení
diaľkový ovládač 131
prijímač 48
Ovládanie domáceho kina 80
Ovládanie hlasitosti systému 80
P
Parental Control Area Code 111
Parental Control Password 110
Pass Through 81, 108
Phase Audio 100
Phase Noise 100
PHONES 10
Playback Resolution 106
PlayStation 3 31
PLII (film) 67
PLII (hudba) 69
PLIIx (film) 67
PLIIx (hudba) 69
PLIIz Height 67, 69, 70
Počítač 41, 54
Ponuka 52, 92
Ponuka nastavení 92
Portable Audio 69
Position 95
PRE OUT 26
Prehrávač diskov Blu-ray Disc 29
Prehrávač diskov CD 38
Prehrávač diskov DVD 29
Prehrávač diskov MD 42
Prehrávač diskov Super Audio CD 38
Prehrávanie jedným dotykom 79
Priame ladenie 63
Prijímač káblovej televízie 33
Pripojenie
anténa (drôtová) 43
monitor 27
obrazové zariadenie 29
reproduktory 25
Sieť 45
zvukové zariadenie 38
Pripojenie Bi-amp 91
PROTECTOR 143
Ďalšie informácie
K
O
pokračovanie
151SK
R
T
Renderer Access Control 110
Renderer Options 110
Rozlíšenie 104
RS232C Control 113
Testovací tón 100
TONE 10
TONE MODE 10, 48
True Concert Mapping A/B 69, 70
TV Type 107
Typ efektu 68
Typ kalibrácie 96
S
Satelitný prijímač 33
SB Assign 98
Screen Format 107
Server
Príprava 51
Settings Lock 113
Sieťová šnúra (napájací kábel) 47
Small 99
Software Update Notification 114
Sound Effects 66
Sound Field 66, 103
Sound Field Mode 70, 103
Sound Optimizer 71, 101
Speaker Connection 98
Speaker Pair Match 96
Speaker Relocation 97
Speaker Settings 95
Speaker Setup 98
SPEAKER SHORTED 144
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 9, 50
Sports 69
Stadium 69
STEREO/MONO 63
Stlmenie zvuku 54
Subwoofer Level 107
Subwoofer Low Pass Filter 107
Subwoofer Muting 102
System Information 114
System Settings 113
SYSTEM STANDBY 123
Š
Šablóna pre reproduktory 98
152SK
U
Uložené stanice 64
USB 55
User Reference Edit 96
V
Viacero zón 73
Videá na internete 58
Video Direct 109
Video Input Assign 83, 109
Videokamera 36
Videorekordér 35
Vocal Height 69
Vymazanie
diaľkový ovládač 131
prijímač 48
Vypnutie systému 79
Výber scény 80
Výšky 10, 72
W
WALKMAN 55
Watch 54
Z
Zadávanie názvov 64
Zmena informácií na displeji 121
Zone Control 111
Zone Resolution 105
Zone Settings 111
Zone Setup 112
Ďalšie informácie
153SK
154SK
©2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising