Sony | CDP-XE270 | Sony CDP-XE270 Návod na použitie

4-233-601-11 (1)
Compact Disc
Player
CD přehrávač
CZ
Návod k obsluze _______________________________
CD prehrávač
SK
Návod na použitie ______________________________
CD-játszó
HU
Kezelési útmutató ______________________________
CDP-XE570
CDP-XE370
CDP-XE270
© 2001 Sony Corporation
Sony CDP-XE570 01-01 CZ+SK+HU fin.p65
1
6.4.2001, 12:52
O tomto návode
UPOZORNENIE
Aby ste predišli vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom
neotvárajte skrinku zariadenia. Opravu prenechajte
len na autorizovaný servis.
Pokyny v tomto návode sú určené pre modely
CDP-XE570, CDP-XE370 a CDP-XE270.
V obrázkoch je použitý model CDP-XE570.
Akékoľvek odlišnosti v obsluhe sú vyznačené
v texte, napríklad “iba CDP-XE570”.
Rada
Pokyny v tomto návode popisujú ovládanie
pomocou ovládacích prvkov na zariadení.
Na ovládanie je možné použiť aj diaľkový ovládač,
ak majú ovládacie prvky rovnaké alebo podobné
označenie ako ovládacie prvky na zariadení (iba
CDP-XE570/XE370).
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok
CLASS 1 LASER.
Označenie CLASS 1 LASER PRODUCT je
umiestnené na zadnej strane zariadenia.
Výmenu sieťovej šnúry je možné vykonať iba
v autorizovanom servise.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretého priestoru,
ako sú police alebo vstavaný nábytok.
Aby ste predišli vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, oblečením,
záclonami, atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Aby ste predišli vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte žiadne
nádoby s vodou.
Informujte sa o spôsobe likvidácie batérií podľa
miestnych predpisov a noriem.
2
SK
Sk_02-06.p65
2
7.4.2001, 3:37
Obsah
Popis častí
4
Predný panel ............................................................................................................................ 4
Zadný panel ............................................................................................................................. 5
Diaľkový ovládač (DO) (iba CDP-XE570/XE370) ................................................................ 6
Začíname
Vkladanie batérií do diaľkového ovládača (iba CDP-XE570/XE370) ................................... 7
Zapojenie systému ................................................................................................................... 7
Prehrávanie CD disku
Vkladanie CD disku ................................................................................................................ 8
Prehrávanie CD disku –– Normal Play/Shuffle Play/Repeat Play .......................................... 9
Používanie CD displeja ......................................................................................................... 10
Opakovanie určitej časti (AyB Repeat) (iba CDP-XE570) ............................................... 11
Vytvorenie vlastného programu ............................................................................................ 12
Stlmenie a zosilnenie (Fade) (iba CDP-XE570/XE370) ....................................................... 13
SK
FR
Nahrávanie z CD disku (iba CDP-XE570)
Nahrávanie CD disku s určením dĺžky kazety (Time Edit) .................................................. 13
Nastavenie úrovne nahrávania (Peak Search) ....................................................................... 14
Ďalšie informácie
Použitie ovládacieho systému CONTROL A1II (iba CDP-XE570) ..................................... 15
Bezpečnostné upozornenia .................................................................................................... 17
Poznámky k CD diskom ........................................................................................................ 17
Riešenie problémov ............................................................................................................... 18
Technické údaje ..................................................................................................................... 18
3
Sk_02-06.p65
3
7.4.2001, 3:37
SK
Popis častí
Predný panel
Jednotlivé položky sú zoradené v abecednom poradí.
Podrobnosti sa dozviete na číslach strán, ktoré sú uvedené v zátvorkách ( ).
CDP-XE570
CDP-XE370/XE270
CHECK qf (12)
CLEAR qg (12)
Priestor pre disk 6 (8)
Displej qj (10)
FADER 4 (13)
PEAK SEARCH qd (14)
Konektor PHONES ql (9)
PLAY MODE 2 (9, 12, 14)
POWER 1 (8)
Senzor pre vysielač DO qh (7)
(iba CDP-XE570/XE370)
REPEAT 3 (9, 11)
TIME w; (10)
TIME EDIT qs (13, 14)
TIME/TEXT 5 (10)
POPIS TLAČIDIEL
A OPEN/CLOSE 7 (8, 10, 12)
H 8 (9, 11, 12, 14)
X 9 (9, 14)
x 0 (9, 14)
Otočný ovládač lAMSL qa
(9, 12, 14)
m/M qk (9, 13)
4
SK
Sk_02-06.p65
4
7.4.2001, 3:37
Zadný panel
Popis častí
CDP-XE570
CDP-XE370/XE270
Konektory ANALOG OUT L/R 2 (7)
Konektory CONTROL A1II 3 (8, 15)
Konektor DIGITAL OUT OPTICAL 1 (8)
Sieťová šnúra 4 (7)
5
Sk_02-06.p65
5
7.4.2001, 3:37
SK
Diaľkový ovládač (DO) (iba CDP-XE570/XE370)
AyB 7 (11) (iba CDP-XE570)
ANALOG OUT LEVEL +/– qk
(7, 9)
CHECK qg (12)
CLEAR qf (12)
CONTINUE 2 (9, 14)
DISPLAY ON/OFF qs (11)
FADER qd (13)
Číselné tlačidlá 4 (9, 12)
PROGRAM qa (9)
REPEAT 6 (9)
SHUFFLE 1 (9)
TIME 3 (10)
POPIS TLAČIDIEL
>10 5 (9, 12)
N qh (9, 11, 12, 14)
X 8 (9, 14)
x qj (9, 14)
. AMS > 9 (9, 12, 14)
m/M 0 (9, 13)
6
SK
Sk_02-06.p65
6
7.4.2001, 3:37
Začíname
Zapojenie systému
Inštalácia
Začíname
Vkladanie batérií do
diaľkového ovládača
(iba CDP-XE570/XE370)
Táto časť popisuje spôsob pripojenia CD
prehrávača k zosilňovaču. Pred zapojením
nezabudnite všetky zariadenia vypnúť.
CD prehrávač
Zariadenie môžete ovládať dodaným
diaľkovým ovládaním.
Vložte dve batérie typu R6 (veľkosť AA)
s dodržaním správnej polarity + a – podľa
znázornenia vo vnútri priestoru pre batérie.
ANALOG
OUT
(Červený) (R)
Audio vstup
(Biely) (L)
ANALOG OUT
(Biely) (L)
Do elektrickej
siete
Audio vstup
(Červený) (R)
Najprv vložte koniec so záporným pólom (–),
potom zatlačte koniec s kladným pólom (+)
tak, aby batéria zapadla na svoje miesto.
Zosilňovač
Pri používaní ovládač nasmerujte na senzor
na zariadení.
Rada
Ak sa pomocou ovládača zariadenie nedá ovládať,
vymeňte obidve batérie za nové.
: Smer toku signálu
Do elektrickej
siete
Poznámky
Rada (iba CDP-XE570/XE370)
• Ovládač nenechávajte na veľmi teplom alebo
vlhkom mieste.
• Do ovládača nevkladajte najmä pri výmene batérií
žiadne predmety.
• Ovládač nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu silných svetelných
zariadení. Inak pri ovládaní môžu nastať rôzne
funkčné poruchy.
• Ak ovládač nebudete dlhšiu dobu používať,
vyberte z neho batérie, čím predídete ich
prípadnému vytečeniu a korózii.
Pomocou dodávaného diaľkového ovládača môžete
prostredníctvom tohto CD prehrávača nastaviť úroveň
analógového výstupu zosilňovača.
Na ovládači stláčajte tlačidlo ANALOG OUT
LEVEL +/–. Úroveň analógového výstupu môžete
znížiť až na –20 dB.
Pri znižovaní úrovne analógového výstupu sa na
displeji zobrazí “FADE” (alebo FADE pri
CDP-XE370).
Po vypnutí zariadenia sa výstupná úroveň
automaticky nastaví na najvyššiu hodnotu.
pokračovanie
7
Sk_07-08.p65
7
7.4.2001, 3:37
SK
Prehrávanie CD disku
Zapojenie systému (pokračovanie)
Vkladanie CD disku
Digitálne prepojenie
Ak máte digitálne zariadenie, ako je digitálny
zosilňovač, D/A prevodník, DAT alebo MD,
pripojte zariadenie optickým káblom (nie je
dodávaný) cez konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL). Odstráňte kryt konektora
a zasuňte kábel.
Pri zapojení cez optický kábel nemôžete
používať nasledujúce funkcie:
1 Zapnite
zosilňovač a ako zdroj
signálu zvoľte CD.
2 Na zariadení stlačte tlačidlo POWER.
3 Stlačte tlačidlo AOPEN/CLOSE.
Vysunie sa nosič disku.
4 Disk
položte popisom smerom nahor.
• Fade In alebo Out (iba CDP-XE570/XE370)
(pozrite stranu 13)
• Nastavenie výstupnej úrovne pomocou
tlačidiel ANALOG OUT LEVEL +/– na
diaľkovom ovládači (iba CDP-XE570/
XE370).
POC-15
Ak prehrávate CD singel,
položte ho na vnútorný kruh.
Optický kábel (nedodávaný)
CD prehrávač
Digitálne zariadenie
DIGITAL
DIGITAL
INPUT
OUT
OPTICAL
OPTICAL
5 Stlačením
tlačidla AOPEN/CLOSE
zasuniete nosič disku.
Poznámka
Pri pripojení cez konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL) sa pri prehrávaní iných CD diskov ako
sú hudobné CD disky (napr. CD-ROM) môže
vyskytnúť šum.
Rada (iba CDP-XE570)
Ak vlastníte zariadenie Sony vybavené konektorom
CONTROL A1II, zariadenie pripojte cez konektor
CONTROL A1II. Zjednodušíte tým ovládanie audio
systému, zloženého z viacerých Sony zariadení.
Podrobnosti nájdete v časti “Použitie ovládacieho
systému CONTROL A1II” na strane 15.
8
SK
Sk_07-08.p65
8
7.4.2001, 3:37
Prehrávanie CD disku
–– Normal Play/Shuffle Play/Repeat
Play
Vykonajte nasledovné
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo x.
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo X.
Opätovným stlačením
tlačidla X alebo H
spustite prehrávanie.
Výber skladby
Počas prehrávania alebo
pozastavenia otočte
lAMSL doprava
(dopredu) alebo doľava
(dozadu) (alebo stlačte
> (dopredu) alebo .
(dozadu) na ovládači (iba
CDP-XE570/XE370)).
Priamy výber skladby
Stlačte zodpovedajúce
číselné tlačidlo.*
Vyhľadanie miesta
v skladbe
Stlačte a držte tlačidlo M
alebo m počas
prehrávania a v želanom
mieste ho uvoľnite.
Prehrávanie skladieb
v náhodnom poradí
Stláčajte tlačidlo PLAY
MODE, pokým sa na
displeji nezobrazí nápis
“SHUFFLE”.
Vysunutie CD disku
Stlačte tlačidlo AOPEN/
CLOSE.
Nastavenie hlasitosti
Stláčajte tlačidlo ANALOG
OUT LEVEL +/– na
diaľkovom ovládači.
1 Opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY
MODE, pokým sa na displeji
nezobrazí požadovaný režim.
Zvoľte
Prehrávanie
CONTINUE
CD disku v pôvodnom poradí.
SHUFFLE
Skladieb CD disku v náhodnom
poradí.
PROGRAM
Skladieb CD disku vo vami
nastavenom poradí (pozrite
“Vytvorenie vlastného
programu” na strane 12).
2 Stlačte
tlačidlo H.
Rada (iba CDP-XE570/XE370)
Stlačením tlačidla CONTINUE, SHUFFLE alebo
PROGRAM na diaľkovom ovládači môžete zvoliť
režim prehrávania.
Funkcie opakovaného
prehrávania (Repeat Play)
Skladby CD disku je možné opakovane
prehrávať v každom režime.
Ak chcete zapnúť funkciu Repeat Play, stláčajte
tlačidlo REPEAT, pokým sa na displeji
nezobrazí nápis “REPEAT”.
Pre
Stláčajte REPEAT
Opakovanie jednej
skladby
Počas prehrávania danej
skladby, pokým sa na
displeji nezobrazí nápis
“REPEAT 1”.
Zrušenie opakovaného
prehrávania
Pokým z displeja nezmizne
nápis “REPEAT” alebo
“REPEAT1”.
V režime opakovaného prehrávania sa skladby
prehrávajú nasledovne:
Ak je prehrávanie
v režime
Opakované prehrávanie
Continuous Play
Všetkých skladieb
Shuffle Play
Všetkých skladieb
v náhodnom poradí
Programme Play
(strana 12)
Toho istého programu
Sk_09-14.p65
Prehrávanie CD disku
Pre
Začíname
CD disk je možné prehrávať v rôznych režimoch.
Ďalšie funkcie
* Ak chcete priamo zvoliť skladbu s číslom vyšším
ako 10, najprv stlačte tlačidlo >10 a potom
zodpovedajúce číselné tlačidlá. Pre zvolenie číslice
“0” použite tlačidlo 10.
Príklad: Prehrávanie skladby číslo 30
Najprv stlačte >10 a potom 3 a 10.
Rady
• Úroveň analógového výstupu je možné nastaviť
pomocou tlačidla ANALOG OUT LEVEL +/– na
diaľkovom ovládači (strana 7) (iba CDP-XE570/
XE370).
• Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť pomocou
diaľkového ovládača. Slúchadlá zapojte do
konektora PHONES a pomocou tlačidla ANALOG
OUT LEVEL +/– na diaľkovom ovládači nastavte
hlasitosť (iba CDP-XE570).
• Ak sa v zariadení nenachádza žiaden CD disk, na
displeji sa zobrazí nápis “–NO DISC–” (alebo “no
dISC” pri CDP-XE370/XE270).
Poznámka
Ak sa na displeji zobrazí nápis “– OVER –” (alebo
” pri CDP-XE370/XE270), disk počas stláčania
“
tlačidla M dosiahol koniec. Stlačte m alebo otočte
lAMSL proti smeru hodinových ručičiek.
9
9
7.4.2001, 3:37
SK
Zobrazenie zostávajúceho času
prehrávania
Používanie CD displeja
Na displeji je možné zobraziť informácie o CD
disku.
V režime zastavenia
Stlačte tlačidlo TIME/TEXT (alebo TIME
pri CDP-XE370/XE270).
CDP-XE570
TRACK
MIN
SEC
1
2
3
4
45 28
6
7
8
9 10
INDEX
10
Celkový počet
skladieb
Celkový čas
prehrávania
5
Poradovník
skladieb
SEC
10 45 28
Celkový počet
skladieb
Po každom stlačení tohto tlačidla počas
prehrávania sa informácie na displeji menia
nasledovne:
Čas prehrávania aktuálnej skladby t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálnej
skladby t Zostávajúci čas prehrávania celého
disku
Poznámky
CDP-XE370/XE270
MIN
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TIME/
TEXT (alebo TIME pri CDP-XE370/
XE270).
Celkový čas
prehrávania
1
2
3
4
6
7
8
9 10
• Ak je číslo skladby väčšie ako 25, na displeji sa
namiesto zostávajúceho času skladby zobrazí
“– – . – –”.
• Ak disk prehrávaný v režime prehrávania
v náhodnom alebo naprogramovanom poradí
obsahuje viac ako 25 skladieb, na displeji sa
namiesto zostávajúceho času zobrazí “– – . – –”.
5
Poradovník
skladieb
Na displeji sa zobrazí celkový počet skladieb,
celkový prehrávací čas a poradovník skladieb.
Ak je zvolený režim Shuffle Play (na displeji sa
zobrazí nápis “SHUFFLE”; pozrite stranu 9),
medzi jednotlivé skladby sa vloží sekundová
pauza. Celkový čas prehrávania, zobrazený na
displeji, zahrňuje aj tieto pauzy.
Tieto informácie sa zobrazia aj po stlačení
tlačidla AOPEN/CLOSE a zasunutí nosiča pre
disk.
Počas prehrávania CD TEXT
disku (iba CDP-XE570)
CD TEXT disky obsahujú informácie, ako sú
názov skladby a interpreta, zaznamenané na
prázdnom mieste CD disku, kde bežný CD
disk nemá zaznamenané žiadne informácie.
CD TEXT informácie obsahujú názov
aktuálneho disku, interpreta a skladby.
Ak zariadenie rozozná CD TEXT disk,
na displeji sa zobrazí nápis “CD TEXT”.
V režime zastavenia
Stlačte tlačidlo TIME/TEXT.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa
zobrazenie na displeji mení nasledovne:
Názov disku t Interpret t Celkový počet
skladieb a celkový čas prehrávania
Počas bežného prehrávania
Počas prehrávania disku je na displeji
zobrazené číslo skladby, čas prehrávania
skladby a poradovník skladieb.
Po prehratí skladby, číslo skladby
v poradovníku skladieb zmizne.
10
SK
Sk_09-14.p65
10
7.4.2001, 3:37
Počas bežného prehrávania
Stlačte tlačidlo TIME/TEXT.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa
zobrazenie na displeji mení nasledovne:
Názov skladby t Čas prehrávania aktuálneho
disku t Zostávajúci čas aktuálnej skladby t
Zostávajúci čas prehrávania disku
Opakovanie určitej časti
(AyB Repeat)
(iba CDP-XE570)
Ak sa titul alebo názov skladá z viac ako 12
znakov, názov sa celý odroluje po displeji
a potom sa zobrazí prvých 12 znakov.
Môžete opakovane prehrávať určitú časť
skladby. Táto funkcia môže byť užitočná pri
učení sa textov skladieb naspamäť.
Nie je možné prehrávať úsek, ktorý zasahuje do
druhej skladby.
Poznámky
1 Počas
Vypnutie zobrazení na displeji
(iba CDP-XE570/XE370)
prehrávania disku stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo A y B
v momente, keď nájdete začiatočný
bod (bod A) úseku, od ktorého
chcete opakovane prehrávať.
Na displeji bliká nápis “A-” pre
“REPEAT A-”.
2 Keď
nájdete bod ukončenia úseku
(bod B), znova stlačte tlačidlo
A y B.
Na displeji sa zobrazí nápis
“REPEAT A-B”. Zariadenie začne
opakovane prehrávať túto časť.
Zrušenie AyB Repeat
Na diaľkovom ovládači stlačte
DISPLAY ON/OFF.
Stlačte tlačidlo REPEAT.
Po každom stlačení tohto tlačidla počas
prehrávania disku vypnete alebo zapnete
displej.
Ak počas prehrávania určitej časti stlačíte
tlačidlo A y B, tak bod ukončenia B sa
zmení na nový začiatočný bod A. Opätovným
stlačením tlačidla A y B zvolíte bod
ukončenia úseku (nový bod ukončenia B).
Ak je však displej vypnutý a prehrávanie sa
ukončí alebo preruší, displej sa zapne
automaticky. Po obnovení prehrávania sa
displej znova vypne.
Ak je displej vypnutý stlačením tlačidla
DISPLAY ON/OFF, pred spustením
prehrávania sa zobrazí na displeji nápis
“DISPLAY OFF” (alebo “d–OFF” pri CDPXE370). Po stlačení tlačidla DISPLAY ON/
OFF pre zapnutie displeja sa na displeji
zobrazí nápis “DISPLAY ON” (alebo “d–ON”
pri CDP-XE370).
Prehrávanie CD disku
• Ak je číslo skladby väčšie ako 25, na displeji sa
namiesto zostávajúceho času skladby zobrazí
“– – . – –”.
• Ak disk prehrávaný v režime prehrávania
v náhodnom alebo naprogramovanom poradí
obsahuje viac ako 25 skladieb, na displeji sa
namiesto zostávajúceho času zobrazí “– – . – –”.
• Pri niektorých diskoch sa nemusia zobraziť všetky
znaky.
• Toto zariadenie je schopné zobraziť len názov
disku, skladby a interpreta. Ostatné informácie nie
je možné zobraziť.
Nastavenie nového začiatočného bodu
Na displeji sa zobrazí nápis “REPEAT A-B”
a spustí sa opakované prehrávanie nastavenej
časti medzi začiatočným bodom a bodom
ukončenia.
Rada
Ak chcete znova spustiť prehrávanie od začiatočného
bodu A, stlačte tlačidlo H počas prehrávania
v režime AyB Repeat.
11
Sk_09-14.p65
11
7.4.2001, 3:37
SK
Vytvorenie vlastného
programu (Program play)
Môžete si zvoliť poradie prehrávania skladieb
podľa vlastného výberu a vytvoriť tak svoj
vlastný program. Do programu je možné
zaradiť najviac 24 skladieb.
1 Pred
zahájením prehrávania
opakovane stláčajte tlačidlo PLAY
MODE, pokým sa na displeji
nezobrazí nápis “PROGRAM”.
2 Otáčajte
lAMSL, pokým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
skladba. Stlačením lAMSL
zaradíte skladbu do programu.
Na displeji sa zobrazí číslo
naprogramovanej skladby, poradie
prehrávania a celkový čas prehrávania.
Ak ste urobili chybu
Stlačte tlačidlo CLEAR a potom zopakujte
krok 2.
Poznámky
• Celkový čas prehrávania sa na displeji nezobrazí,
ak presiahne 100 minút.
• Ak je do programu zaradená skladba s číslom
väčším ako 24 (alebo 68 pri CDP-XE370/XE270),
na displeji sa namiesto celkového času prehrávania
zobrazí “– – . – –”.
• Ak do programu chcete zaradiť 25. skladbu, na
displeji sa zobrazí nápis “PROGRAM FULL”
(alebo “FULL” pre CDP-XE370/XE270).
Zobrazenie poradia skladieb
(iba CDP-XE570/XE370)
Pred spustením alebo počas prehrávania si
môžete program prezrieť.
Stlačte tlačidlo CHECK.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa na displeji
zobrazí číslo skladby v naprogramovanom
poradí. Po poslednom kroku sa na displeji
zobrazí “- END -” (alebo “End” pre CDPXE370) a zobrazenie na displeji sa vráti do
pôvodného stavu. Pri kontrole poradia po
zahájení prehrávania sa na displeji zobrazia len
čísla zvyšných skladieb.
Rada (iba CDP-XE570/XE370)
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači môžete zvoliť skladbu. Ak chcete zvoliť
skladbu s číslom vyšším ako 10, použite tlačidlo
>10 (pozrite stranu 9).
3 Zopakovaním
kroku 2 naprogramujte
skladby vo vami určenom poradí.
Zmena programu
Pred spustením prehrávania môžete program
zmeniť.
Pre
Vykonajte
4 Stlačením
Vyradenie skladby Opakovane stláčajte tlačidlo
CHECK, pokým sa na displeji
nezobrazí číslo skladby, ktorú
chcete vyradiť. Stlačte tlačidlo
CLEAR (iba CDP-XE570/
XE370).
Zrušenie prehrávania skladieb
v naprogramovanom poradí
Stlačte tlačidlo CLEAR. Po
Vyradenie
poslednej skladby každom stlačení tlačidla bude
z programu vyradená posledná
programu
skladba.
tlačidla H spustíte
prehrávanie skladieb
v naprogramovanom poradí.
Stlačte tlačidlo PLAY MODE.
Rady
• Program zostane v pamäti zariadenia, kým ho
nevymažete alebo nestlačíte tlačidlo AOPEN/
CLOSE. Program sa uchová aj po ukončení
prehrávania v naprogramovanom poradí a aj po
zvolení iného režimu prehrávania.
• Pri nahrávaní na stranu A alebo stranu B kazety
môžete prehrávanie v naprogramovanom poradí
pozastaviť.
Pridanie skladieb Otáčajte lAMSL, pokým
sa na displeji nezobrazí číslo
na koniec
požadovanej skladby. Potom
programu
zatlačte tlačidlo lAMSL.
Pri použití diaľkového ovládača
skladby zaradíte do programu
pomocou číselných tlačidiel (iba
CDP-XE570/XE370).
Zmena celého
programu
Držte stlačené tlačidlo CLEAR,
kým sa na displeji nezobrazí
“CLEAR” (pre CDP-XE570)
alebo “CLEAr” (pre CDP-XE370/
XE270). Vytvorte nový program.
12
SK
Sk_09-14.p65
12
7.4.2001, 3:37
Stlmenie a zosilnenie
(Fading) (iba CDPXE570/XE370)
Aby ste predišli náhlemu začiatku alebo
ukončeniu skladieb, môžete skladbu stlmiť
a zosilniť manuálne.
Pri pripojení cez konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL) je funkcia nepoužiteľná.
Stlačte tlačidlo FADER
Zosilnenie na
začiatku skladby
Počas pozastavenia. Pri
CDP-XE570 na displeji bliká
“FADE”. Pri CDP-XE370 sa na
FADE
displeji zobrazí
a začne
blikať Q. Zvuk sa zosilní.
Stlmenie na konci
skladby
Keď chcete stlmiť zvuk.
Pri CDP-XE570 začne na
displeji blikať nápis “FADE”.
Pri CDP-XE370 sa na displeji
FADE
a začne blikaťq.
zobrazí
Zvuk sa stlmí a prehrávanie sa
pozastaví.
Nahrávanie CD disku
s určením dĺžky kazety
(Time Edit)
Prehrávač dokáže vytvoriť program, ktorý
bude časovo zodpovedať dĺžke kazety.
Pomocou tejto funkcie vytvorí prehrávač
program zásadne so zachovaním poradia
skladieb disku. Prehrávač však môže zmeniť
poslednú skladbu každej strany tak, aby
prispôsobil čas nahrávania dĺžke pásky:
Napr.: Strana A: číslo skladby 1t2t3t4t8
Strana B: číslo skladby 5t6t7t9t10
Program môže obsahovať najviac 24 skladieb
(vložená pauza medzi skladbami sa počíta ako
jedna skladba).
Nezabudnite, že pomocou tejto funkcie nie je
možné vložiť do programu skladby s vyšším
číslom ako 24.
1 Pred
Fading trvá 5 sekúnd.
spustením prehrávania stlačte
tlačidlo TIME EDIT, kým sa na
displeji nezobrazí nápis “EDIT”
a blikajúce “TAPE A”.
tlačidla m alebo M
nastavte dĺžku pásky.
Po každom stlačení týchto tlačidiel sa dĺžka
pásky zobrazuje na displeji nasledovne:
HALF
C-46 23.00
C-54 27.00
C-60 30.00
- -. - -
C-90 45.00
Nahrávanie z CD disku
(iba CDP-XE570)
2 Stlačením
Prehrávanie CD disku
Pre
Nahrávanie z CD disku
(iba CDP-XE570)
C-74 37.00
Ak zvolíte “HALF”
Zariadenie rozdelí celkový prehrávací čas
disku na polovicu. Poradie skladieb sa
zachová.
Ak sa na CD disku nachádza viac ako 24
skladieb, funkcia “HALF” sa nedá použiť.
pokračovanie
13
Sk_09-14.p65
13
7.4.2001, 3:37
SK
Nahrávanie CD disku s určením dĺžky
kazety (Time Edit) (pokračovanie)
3 Stlačte
tlačidlo TIME EDIT pre
automatické vytvorenie programu.
Na displeji sa zobrazia skladby zaradené do
programu. Na displeji bliká “TAPE B”.
4 Ak
chcete nahrávať na obidve strany
kazety, stlačte znovu tlačidlo TIME
EDIT.
Do programu bude vložená pauza
a prehrávač vytvorí program pre stranu B.
Na displeji sa zobrazia skladby zaradené do
programu.
Ak chcete nahrávať iba na jednu stranu
kazety, na DAT alebo MD disk, preskočte
tento krok.
5 Spustite
prehrávanie na zariadení,
potom stlačte H na prehrávači.
Pri nahrávaní na obidve strany kazety sa
prehrávanie ukončí po ukončení nahrávania
programu pre stranu A.
6 Ak
nahrávate na obidve strany
kazety, otočte kazetu a na zariadení
stlačte H alebo X.
Nastavenie úrovne
nahrávania (Peak Search)
Zariadenie vyhľadáva najvyššiu úroveň medzi
skladbami, určenými na nahrávanie a dovolí
vám nastaviť úroveň ešte pred zahájením
nahrávania.
1 Pred
spustením prehrávania stlačte
tlačidlo PEAK SEARCH.
Na displeji bliká “PEAK” a zariadenie
prehľadáva disky.
Potom sa začne prehrávať miesto
s najvyššou úrovňou.
2 Nastavte
úroveň nahrávania na
decku.
3 Na
zariadení stlačte x pre ukončenie
funkcie Peak Search.
Z displeja zmizne nápis “PEAK”.
Poznámka
Časť skladby s najvyššou úrovňou sa môže pri
každom pokuse o nastavenie toho istého disku líšiť.
Rozdiel je však taký malý, že sa nestretnete pri
presnom nastavovaní úrovne nahrávania so žiadnym
problémom.
Zrušenie funkcie Time Edit
Stlačte tlačidlo PLAY MODE.
Pri použití diaľkového ovládača stlačte tlačidlo
CONTINUE.
Rady
• Dĺžku pásky môžete nastaviť pomocou l AMS
L.
Príklad: Ak je dĺžka pásky 30 minút a 15 sekúnd.
1 Pre nastavenie minút otáčajte
l AMS L, pokým sa na displeji
nezobrazí “30”. Potom stlačte
l AMS L.
2 Pre nastavenie sekúnd otáčajte
l AMS L, pokým sa na displeji
nezobrazí “15”. Potom stlačte
l AMS L.
• Zobrazenie a zmena programu sú uvedené
na strane 12.
14
SK
Sk_09-14.p65
14
7.4.2001, 3:37
Ďalšie informácie
Použitie ovládacieho
systému CONTROL A1II
(iba CDP-XE570)
Toto zariadenie je kompatibilné s ovládacím
systémom CONTROL A1II.
Ovládací systém CONTROL A1II bol vyvinutý
za účelom zjednodušenia obsluhy audio
systémov, skladajúcich sa z jednotlivých
komponentov Sony. Prepojenia CONTROL
A1II poskytujú tok pre prenos riadiacich
signálov, ktoré umožňujú automatickú obsluhu
a ovládanie funkcií zvyčajne spojených
s integrovanými systémami.
V súčasnosti poskytujú CONTROL A1II
prepojenia medzi Sony MD deckom, CD
prehrávačom, zosilňovačom (receiverom)
a kazetovým deckom automatický výber
a synchronizované nahrávanie.
Poznámka
Ovládací systém CONTROL A1II je navrhnutý pre
udržanie vzostupnej kompatibility, čím je možné
ovládací systém doplňovať novými funkciami.
V takomto prípade však nebudú staršie zariadenia
kompatibilné s novými funkciami.
Ovládací systém CONTROL A1 bol
aktualizovaný na CONTROL A1II systém,
ktorý sa stal štandardným systémom pre Sony
CD menič s kapacitou 300 diskov a pre iné
najnovšie Sony zariadenia. Zariadenia
s konektormi CONTROL A1 sú kompatibilné
so zariadeniami s ovládacím systémom
CONTROL A1II, a môžu byť navzájom
prepojené. V podstate väčšinu funkcií
použiteľných pri ovládacom systéme
CONTROL A1 je možné použiť aj pri
CONTROL A1II. Avšak pri prepájaní medzi
zariadeniami so zásuvkami pre CONTROL A1
systém a zariadeniami s CONTROL A1II
konektormi, môže byť počet ovládateľných
funkcií limitovaný zariadením. Podrobnejšie
informácie sú uvedené v návode na použitie
zariadenia (zariadení).
Pripojenie ovládacieho
systému CONTROL A1II
Sériovo zapojte monofonické (2P)
minizástrčkové káble do zásuviek CONTROL
A1II na zadnej časti jednotlivých zariadení.
V akomkoľvek poradí je možné prepojiť až
desať zariadení, kompatibilných s CONTROL
A1II. Avšak pripojiť je možné len jedno
zariadenie daného typu (t.j., 1 CD prehrávač,
1 MD deck, 1 magnetofón a 1 receiver).
(V závislosti od modelu sa dá pripojiť aj viac
než jeden CD prehrávač alebo MD deck.
Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie
príslušného zariadenia.)
Nahrávanie z CD disku
(iba CDP-XE570)
V budúcnosti bude prepojenie CONTROL
A1II pracovať ako multifunkčná zbernica,
umožňujúca ovládanie rozličných funkcií
jednotlivých zariadení.
Kompatibilita medzi CONTROL A1II
a CONTROL A1
Príklad
CD
prehrávač
MD deck Iné zariadenie
pokračovanie
Ďalšie informácie
Zosilňovač
15
Sk_15-19.p65
15
7.4.2001, 3:37
SK
Použitie ovládacieho systému
CONTROL A1II (iba CDP-XE570)
(pokračovanie)
V ovládacom systéme CONTROL A1II sú
riadiace signály šírené oboma smermi, takže
medzi zásuvkami IN a OUT nie je žiadny
rozdiel. Ak zariadenie obsahuje viac než jednu
zásuvku CONTROL A1II, je možné použiť
buď jednu alebo na jednotlivé zásuvky pripojiť
rozdielne zariadenia.
O prepojovacom kábli
Ak nie je dodávaný prepojovací kábel so
zariadením kompatibilným s CONTROL A1II,
použite bežne dostupný monofonický (2P)
minizástrčkový kábel kratší než 2 metre bez
tlmiaceho článku (ako napríklad Sony
RK-G69HG).
Základné funkcie ovládacieho
systému CONTROL A1II
Funkcia automatického výberu
Pri pripojení Sony komponentov
kompatibilných s CONTROL A1II pomocou
CONTROL A1II káblov (nie sú priložené) sa
pri stlačení tlačidla prehrávania na jednom
z pripojených zariadení automaticky prepína
funkčný prepínač na zosilňovači (alebo
receiveri) na správny vstup.
Synchronizované nahrávanie
Táto funkcia vám umožní synchronizované
nahrávanie z CD disku na nahrávajúci
komponent.
1 Prepínač
zdroja nastavte na
zosilňovači (alebo receiveri) na CD.
2 Prehrávanie
CD disku pozastavte
(dbajte na to, aby svietilo označenie
H a X súčasne).
3 Zariadenie,
na ktorom budete
nahrávať, prepnite do režimu
pozastavenia v nahrávaní.
4 Stlačte
tlačidlo X na decku.
Pozastavenie CD disku sa automaticky
zruší a po krátkej chvíli sa spustí
nahrávanie.
Keď sa skončí prehrávanie CD disku,
nahrávanie sa zastaví.
Rada
Niektoré nahrávacie zariadenia môžu byť vybavené
špeciálnymi synchronizovanými funkciami, ktoré
používajú ovládací systém CONTROL A1II; ako je
“CD Synchro Dubbing”. V takomto prípade si
prečítajte návod na použitie daného zariadenia.
Poznámka
Do režimu pozastavenia neprepínajte viac ako jedno
zariadenie.
(Napríklad, ak stlačíte H (tlačidlo
prehrávania) na CD prehrávači počas
prehrávania MD decku, prepne sa funkčný
selektor na zosilňovači z MD na CD.)
Poznámky
• Táto funkcia funguje len pri pripojení zariadení
k vstupom zosilňovača (alebo receivera) podľa
názvov funkčných tlačidiel. Niektoré receivery
umožňujú nastavenie funkčných tlačidiel.
V takomto prípade si prečítajte návod na použitie
daného receivera.
• Pri nahrávaní neprehrávajte iné zariadenia okrem
zdroja nahrávania. Inak sa spustí funkcia
automatického výberu.
16
SK
Sk_15-19.p65
16
7.4.2001, 3:37
Bezpečnostné
upozornenia
Poznámky k CD diskom
Zaobchádzanie s CD diskami
Bezpečnosť
• Výstraha — používanie optických zariadení spolu
s týmto zariadením zvyšuje riziko poškodenia očí.
• Ak sa do zariadenia dostane nejaký predmet alebo
tekutina, odpojte zariadenie zo siete a nechajte
zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
• Disky s neštandardnými tvarmi (napr. srdce, štvorec,
hviezda) nie je možné v tomto zariadení prehrávať.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia. Nepoužívajte disky takéhoto druhu.
Zdroje napájania
• Pred použitím zariadenia sa presvedčite, či je
napätie uvedené na zadnej strane zariadenia zhodné
s napätím v elektrickej sieti.
• Ak je sieťový kábel zapojený do zástrčky, zariadenie
je pod napätím aj vtedy, keď je vypnuté.
• Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte
ho od elektrickej siete. Zástrčku vytiahnite
z elektrickej zásuvky uchopením za koncovku,
nikdy nie za samotnú sieťovú šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry je možné vykonať iba
v autorizovanom servise.
• CD disk chytajte len za okraje. Nedotýkajte sa
povrchu CD disku.
• Na CD disk nič nenalepujte.
• Nevystavujte CD disk priamemu slnečnému
žiareniu a nadmerným teplotám. Nenechávajte ho
v aute, vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
• Po prehratí vložte CD disk do obalu.
Čistenie
• Pred použitím očistite disk mäkkou handričkou
pohybom po CD disku od stredu ku krajom.
Umiestnenie zariadenia
• Zariadenie umiestnite len na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby ste predišli prehriatiu
zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký podklad, ktorý
by mohol zakryť vetracie otvory na spodnej strane
zariadenia.
• Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému prachu a mechanickým otrasom.
Prevádzka
Poznámky k prehrávaniu CD-R/CD-RW
diskov
• Prehrávanie diskov nahrávaných na CD-R
napaľovačke môže byť problematické. Môžu byť
poškriabané, zaprášené a prehrávanie taktiež závisí
od podmienok pri nahrávaní a od vlastností
napaľovačky. Taktiež nie je možné prehrávať disky,
ktoré ešte nie sú uzavreté.
Ďalšie informácie
• Pri premiestnení zariadenia z chladného miesta na
teplé alebo vlhké miesto môže dôjsť v zariadení ku
kondenzácii vodných pár, čo môže spôsobiť
funkčnú poruchu zariadenia. V takomto prípade
vyberte zo zariadenia CD disk a nechajte ho
zapnuté približne hodinu, kým sa vlhkosť nevyparí.
• Nepoužívajte roztoky, ako sú benzín, riedidlá
a bežne dostupné čistiace prostriedky alebo
antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
Nastavenie hlasitosti
• Ak počúvate skladby s nízkou úrovňou (alebo
žiadnou) audio signálu, nenastavujte veľmi vysokú
hlasitosť. Po zmenení úrovne audio signálu
v skladbe sa môžu poškodiť reproduktory.
Čistenie
• Zariadenie čistite len mäkkou, mierne navlhčenou
handričkou. Nepoužívajte drsné materiály, čistiace
prášky alebo roztoky, ako sú benzín a lieh.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, obráťte sa prosím na
najbližšieho predajcu Sony.
Sk_15-19.p65
17
17
7.4.2001, 3:37
SK
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní zariadenia vyskytnú
nejaké problémy, pokúste sa ich odstrániť
pomocou nasledujúceho prehľadu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa prosím na
najbližšieho predajcu Sony.
Nepočuť žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne zapojené.
• Presvedčite sa, či zosilňovač pracuje správne.
• Pomocou tlačidla ANALOG OUT LEVEL +/–
na diaľkovom ovládači nastavte úroveň
analógového výstupu (iba CDP-XE570/XE370).
CD disk sa neprehráva.
• V mechanike nie je žiadne CD. Na displeji je
zobrazené “– NO DISC –” (alebo “no dISC” pri
CDP-XE370/XE270). Vložte CD disk.
• CD disk vložte do zariadenia správne (popisom
smerom nahor).
• Vyčistite CD disk (pozrite stranu 17).
• V zariadení sa kondenzovala vlhkosť. Vyberte
zo zariadenia CD disk a nechajte ho zapnuté
približne jednu hodinu, kým sa vlhkosť
nevyparí.
Zmenila sa úroveň nahrávania.
• Úroveň nahrávania sa zmení vždy, ak počas
nahrávania zmeníte výstupnú úroveň prehrávača
pomocou tlačidla ANALOG OUT LEVEL +/– na
diaľkovom ovládači (iba CDP-XE570/XE370).
Technické údaje
Prehrávač CD diskov
Laser
Frekvenčný rozsah
Dynamický rozsah
Harmonické skreslenie
Výstupy
Typ
Maximálna Impedancia
konektora výstupná
úroveň
ANALOG
OUT
RCA
2V
konektory (pri 50
kOhm)
• Odstráňte prekážky medzi ovládačom
a zariadením.
• Diaľkový ovládač namierte na senzor
na zariadení.
• Vymeňte batérie za nové.
Vlnová dĺžka:
660 nm
Stereo
PHONES
phone
(iba
CDP-XE570) konektor
32 Ohm
10 mW
Všeobecne
Napájanie
Príkon
Rozmery (približne)
(š/v/d)
230 V AC, 50/60 Hz
11 W
430 x 95 x 290 mm
vrátane vyčnievajúcich
častí
CDP-XE570: 3,3 kg
CDP-XE370: 3,2 kg
CDP-XE270: 3,2 kg
Dodávané príslušenstvo
Audio prepojovací kábel (2 RCA konektory – 2
RCA konektory) (1)
Diaľkový ovládač (1) (iba CDP-XE570/XE370)
Batérie typu R6 (veľkosť AA) (2) (iba CDP-XE570/
XE370)
Právo na zmeny vyhradené.
18
SK
Sk_15-19.p65
18
Nad 10 kOhm
Optický –18 dBm
DIGITAL
výstupný
OUT
(OPTICAL) konektor
Hmotnosť (približne)
Nefunguje diaľkový ovládač
(iba CDP-XE570/XE370).
Polovodičový laser
(λ = 780 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
2 Hz až 20 kHz ± 0.5 dB
Viac ako 93 dB
0.0045%
7.4.2001, 3:37
Download PDF

advertising