Sony | STR-DE698 | Sony STR-DE698 Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_01-01_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 1 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
2-560-571-13(1)
FM Stereo
FM/AM Receiver
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na
zadnej časti zariadenia. Poznamenajte si výrobné číslo do kolónky uvedenej nižšie.
Kedykoľvek budete kontaktovať autorizovaný servis Sony ohľadom tohto výrobku,
informujte ho o uvedených označeniach/číslach.
Model No.
Serial No.
STR-DE698
© 2005 Sony Corporation
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_02-03_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 2 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Tento symbol upozorňuje
na výskyt nebezpečného napätia
na odizolovaných častiach
vo vnútri zariadenia, ktoré môže
spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
Tento symbol upozorňuje
na dôležité pokyny týkajúce
sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré
sa nachádzajú v tomto návode.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory na zariadení novinami, obrusmi,
záclonou atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Informujte sa o spôsobe likvidácie
použitých batérií v zmysle platných
predpisov a noriem.
Upozornenie pre spotrebiteľov
UPOZORNENIE
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje
požiadavkám, stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B,
v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli
zavedené kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však
možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím
zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie
pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom
obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne uvedené
v tomto návode na použitie sa zbavujete práva
na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
2SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_02-03_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 3 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Poznámka k inštalácii systému CATV:
Pri inštalácii systému CATV dodržiavajte článok
820-40 NEC, ktorý popisuje inštrukcie pre správne
uzemnenie. Uzemňovací kábel by mal byť napojený
na uzemňovací systém budovy, čo najbližšie
k pripojeniu do elektrickej siete.
Upozornenie pre spotrebiteľov
UPOZORNENIE
ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
Upozornenie pre spotrebiteľov
ENERGY STAR® je ochranná známka
v USA. Spoločnosť Sony ako partner
spoločnosti ENERGY STAR® spĺňa
svojimi výrobkami kritériá stanovené
spoločnosťou ENERGY STAR®,
týkajúce sa hospodárnej prevádzky.
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
STR-DE698. Označenie vášho modelu je vyznačené
v pravom dolnom rohu predného panela. Ak nie je
uvedené inak, ako vzor je v tomto návode používaný
model s regionálnym kódom U.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na zariadení. Zariadenie je tiež možné ovládať
dodávaným diaľkovým ovládaním (ďalej aj DO),
ak majú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na zariadení. Podrobnosti o používaní DO
pozri na str. 45–53.
Regionálne kódy
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v spodnej časti zadného panela zariadenia (pozri
obrázok nižšie).
ND BACK L
–
L
+
+
R
FRONT B
CENTER
EAKERS
NT A
–
L
–
OUND
+
L
AC OUTLET
2-XXX-XXX-XX AA
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa regionálneho
kódu sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom AA”.
Toto zariadenie je vybavené systémom Dolby* Digital
a Pro Logic Surround a tiež systémom DTS** Digital
Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** “DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” a “DTS 96/24” sú
obchodné značky spoločnosti Digital Theater
Systems, Inc.
Poznámka k dodávanému
diaľkovému ovládaniu
(ďalej aj DO)
Pre model RM-AAP001
Tlačidlo 12 na DO nefunguje pri ovládaní
receivera.
3SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_04-04_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 4 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Obsah
Začíname
1: Pripojenie zariadení ............................ 5
1a: Pripojenie zariadení s výstupnými
digitálnymi audio konektormi .....7
1b: Pripojenie zariadení
s multikanálovými výstupnými
konektormi ............................... 10
1c: Pripojenie zariadení len
s analógovými audio
konektormi ............................... 12
2: Pripojenie antén ................................ 14
3: Pripojenie reproduktorov .................. 15
4: Pripojenie sieťovej šnúry................... 17
5: Nastavenie reproduktorov................. 18
6: Nastavenie úrovne a vyváženia
reproduktorov ................................. 22
— TEST TONE
Zosilňovač
Výber zariadenia ................................... 23
Počúvanie multikanálového zvuku ....... 24
— MULTI CH IN
Príjem FM/AM rozhlasového
vysielania ........................................ 24
Automatické uloženie FM staníc .......... 25
— AUTOBETICAL
(Len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Uloženie rozhlasových staníc ............... 26
Radio Data System (RDS) .................... 27
(Len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Zmena zobrazení na displeji ................. 28
Indikátory na displeji ............................ 29
Priestorový zvuk
Pokročilejšie nastavenia
Priradenie zložkového video vstupu....... 37
— COMPONENT VIDEO
INPUT ASSIGN
Prepnutie vstupného zvukového režimu
pre digitálne zariadenia .................. 37
— INPUT MODE
Užívateľské nastavenia zvukových
polí.................................................. 38
Nastavenie ekvalizéra ........................... 39
Pokročilejšie nastavenia ....................... 40
Ďalšie operácie
Pomenovanie uložených staníc a zdrojov
signálu ............................................ 42
Vypínací časovač.................................. 43
Výber sady reproduktorov .................... 43
Nahrávanie............................................ 44
Ovládanie diaľkovým
ovládaním RM-AAP001
Skôr než použijete diaľkové
ovládanie ........................................ 45
Popis tlačidiel diaľkového ovládania.......45
Výber príkazového režimu diaľkového
ovládania ........................................ 50
Programovanie diaľkového ovládania .. 50
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 54
Riešenie problémov .............................. 55
Technické údaje.................................... 58
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla
príslušných strán............................. 61
Návod na jednoduché nastavenie ......... 62
Index ..................................................... 65
Počúvanie len cez predné
reproduktory ................................... 31
Počúvanie zvuku vo vysokej kvalite ......31
— AUTO FORMAT DIRECT
Výber zvukového poľa .......................... 33
Výber režimu dekódovania pre surround
zadný kanál ..................................... 35
— SURR BACK DECODING
4SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 5 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Začíname
Kroky 1a až 1c začínajúce na str. 7 popisujú pripojenie zariadení k tomuto receiveru. Pred pripájaním
pozri prehľad “Vhodné zariadenia pre pripojenie” nižšie, v ktorom sú uvedené čísla príslušných strán
s pokynmi pre pripájanie zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte časťou “2: Pripojenie antén” (str. 14).
Začíname
1: Pripojenie zariadení
Vhodné zariadenia pre pripojenie
Pripájané zariadenie
Str.
DVD prehrávač
S digitálnym audio výstupoma)
7–8
S multikanálovým audio výstupomb)
10–11
Len s analógovým audio výstupomc)
7–8
TV monitor
So zložkovým video vstupomd)
8 alebo 11
Len s S-video alebo kompozitným video vstupom
13
Sat. prijímač
S digitálnym audio výstupoma)
7–8
Len s analógovým audio výstupomc)
7–8
Super Audio CD/CD prehrávač
S digitálnym audio výstupoma)
9
S multikanálovým audio výstupomb)
10
Len s analógovým audio výstupomc)
12
MD/Kazetový deck
S digitálnym audio výstupoma)
9
Len s analógovým audio výstupomc)
12
Multikanálový dekodér
10
VCR, kamkordér alebo video hry atď.
13
a)
b)
c)
d)
Model s konektorom DIGITAL OPTICAL OUTPUT alebo DIGITAL COAXIAL OUTPUT atď.
Model s konektorom MULTI CH OUTPUT atď. Toto zapojenie používajte na reprodukciu zvuku (dekódovaného
multikanálovým dekodérom v pripojenom zariadení) týmto receiverom.
Model vybavený len konektormi AUDIO OUT L/R atď.
Model so vstupnými zložkovými video konektormi (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
pokračovanie
5SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 6 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Potrebné káble
Schémy zapojení na nasledujúcich stranách predpokladajú používanie nasledovných voliteľných
prepojovacích káblov (A až H) (nedodávané).
A Audio kábel
Biely (L)
Červený (R)
B Audio/video kábel
Žltý (video)
Biely (L/audio)
Červený (R/audio)
C Video kábel
F Koaxiálny digitálny kábel
G Monofonický audio kábel
Čierny
Rada
Audio kábel A môžete využiť ako dva monofonické
audio káble G.
Žltý
H Zložkový video kábel
D S-video kábel
Zelený
Modrý
Červený
E Optický digitálny kábel
Poznámky
• Pred vykonaním akéhokoľvek zapojenia vypnite všetky zariadenia.
• Prepojenia vykonajte dôkladne, predídete tak prípadnému brumu a šumu.
• Pri pripájaní audio/video kábla dodržte farebné rozlíšenie konektorov na receiveri s príslušnými konektormi
na pripájanom zariadení: žltý (video) so žltým; biely (ľavý, audio) s bielym; červený (pravý, audio) s červeným.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým nezacvaknú.
• Optický digitálny kábel neskrúcajte ani príliš neohýnajte, aby sa “nezlomil”.
6SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 7 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
.
Pripojenie DVD prehrávača, TV monitora alebo satelitného
prijímača
Začíname
1a: Pripojenie zariadení s výstupnými digitálnymi audio
konektormi
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
1 Prepojte audio konektory.
DVD prehrávač
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
COAXIAL
R
F
A
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
E
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satelitný prijímač
Poznámka
Môžete tiež reprodukovať zvuk z TVP, ak prepojíte výstupné audio konektory TVP s konektormi VIDEO 2 AUDIO IN
na tomto receiveri. V tomto prípade nezapájajte výstupný video konektor TVP do konektora VIDEO 2 VIDEO IN
na receiveri.
pokračovanie
7SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 8 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
2 Prepojte video konektory.
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie TVP alebo satelitného prijímača a DVD prehrávača
vybaveného výstupnými konektormi COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Pripojenie
TVP do vstupných zložkových video konektorov poskytuje vyššiu kvalitu obrazu.
TV monitor
Satelitný prijímač
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
C
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
Y
H
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
Y
H
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
C
OUTPUT
VIDEO
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
MULTI CH IN
D
OUTPUT
S VIDEO
AUDIO
OUT
SUB
WOOFER
H
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
DVD prehrávač
Rady
• Ak namiesto video konektorov použijete S-video konektory, monitor musíte pripojiť cez S-video konektor. S-video
signály sa nachádzajú na inej zbernici než video signály a nie sú vyvedené na výstup z video konektorov.
• Receiver dokáže konvertovať štandardné video signály na S-video signály a takéto skonvertované video signály
budú vyvedené len na výstup z konektora MONITOR S-VIDEO OUT.
8SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 9 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Pripojenie MD/kazetového decku alebo Super Audio CD/CD
prehrávača
Začíname
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
MD/Kazetový deck
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
OUT
IN
R
l
A
IN
OUT
A
l
l
OUT
E
l
E
IN
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
E
F
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A
DIGITAL
OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
OUT
DIGITAL
COAXIAL
LINE
L
R
Super Audio CD/
CD prehrávač
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Poznámky
• Nie je možné nahrávať analógové signály zo zariadení pripojených do konektorov MD/TAPE OUT alebo VIDEO 1
AUDIO OUT, ak vytvoríte len digitálne prepojenia. A naopak, nie je možné nahrávať digitálne signály, ak vytvoríte
len analógové prepojenia. Aby bolo možné nahrávať analógové signály, vykonajte analógové prepojenia. Aby bolo
možné nahrávať digitálne signály, vykonajte digitálne prepojenia.
• Pri prehrávaní Super Audio CD disku v Super Audio CD prehrávači pripojenom do konektora SA-CD/
CD OPTICAL IN alebo SA-CD/CD COAXIAL IN na tomto zariadení sa zvuk nebude reprodukovať. Zariadenie
pripojte do vstupných analógových konektorov (konektory SA-CD/CD IN). Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie Super Audio CD prehrávača.
9SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 10 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
1b: Pripojenie zariadení s multikanálovými výstupnými
konektormi
1 Prepojte audio konektory.
Ak je váš DVD alebo Super Audio CD prehrávač vybavený multikanálovými výstupnými konektormi,
môžete ho pripojiť do konektorov MULTI CH IN na receiveri, čím umožníte počúvanie
multikanálového zvuku. Ako alternatívu je možné vstupné multikanálové konektory využiť
na pripojenie externého multikanálového dekodéra.
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A A G G
L
CENTER
R
FRONT
SUB
SURROUND WOOFER
MULTI CH OUT
DVD prehrávač,
Super Audio CD prehrávač,
Multikanálový dekodér atď.
Rada
Toto prepojenie umožní tiež reprodukciu zvuku multikanálového záznamu zakódovaného v iných formátoch, než je
formát Dolby Digital a DTS.
Poznámka
Ak použijete prepojenia cez konektory MULTI CH IN, úroveň hlasitosti surround reproduktorov a subwoofera
nastavte pomocou ovládacích prvkov na pripojenom zariadení.
10SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 11 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
2 Prepojte video konektory.
DVD prehrávač
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
C
TV monitor
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
INPUT
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
H
C
Začíname
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie DVD prehrávača vybaveného výstupnými konektormi
COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Pripojenie TVP do vstupných zložkových video
konektorov poskytuje vyššiu kvalitu obrazu.
D
Y
H
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
Rady
• Ak namiesto video konektorov použijete S-video konektory, monitor musíte pripojiť cez S-video konektor. S-video
signály sa nachádzajú na inej zbernici než video signály a nie sú vyvedené na výstup z video konektorov.
• Receiver dokáže konvertovať štandardné video signály na S-video signály a takéto skonvertované video signály
budú vyvedené len na výstup z konektora MONITOR S-VIDEO OUT.
11SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 12 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
1c: Pripojenie zariadení len s analógovými audio
konektormi
Pripojenie audio zariadení
Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
AUDIO
OUT
CENTER
R
IN
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
OUTPUT
A
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
LINE
LINE
L
L
L
R
R
R
CD prehrávač,
MD/Kazetový deck atď.
SUB
WOOFER
l
A
MULTI CH IN
A
OUT
A
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
l
IN
AUX SA-CD/CD
Super Audio CD/
CD prehrávač
MD/Kazetový deck
Poznámka
Ak vlastníte individuálne audio zariadenie (okrem PHONO), prepojte konektory LINE OUT na CD prehrávači,
kazetovom alebo MD decku s konektormi AUX IN na receiveri tak, aby bola možná reprodukcia surround
(priestorového) zvuku zo zdrojov stereo zvuku.
12SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 13 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Pripojenie video zariadení
Satelitný prijímač
Začíname
Keď pripojíte TVP do konektorov MONITOR, môžete sledovať obraz zo zvoleného zdroja vstupného
signálu (str. 23). Podrobnosti o potrebných kábloch (A–H) pozri na str. 6.
OUTPUT
VIDEO
OUT
TV monitor
AUDIO
OUT
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
R
B
C
D
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
L
L
L
R
R
R
R
R
COAXIAL
CENTER
IN
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
L
L
OUT
B, E
B
D
INPUT OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
IN
IN
B
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
L
OUT
AUDIO
OUT
L
Do konektorov
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN
(Predný panel)
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
D
L
R
Kamkordér
alebo videohra
VCR
Rady
• Ak namiesto video konektorov použijete S-video konektory, monitor musíte pripojiť cez S-video konektor. S-video
signály sa nachádzajú na inej zbernici než video signály a nie sú vyvedené na výstup z video konektorov.
• Receiver dokáže konvertovať štandardné video signály na S-video signály a takéto skonvertované video signály
budú vyvedené len na výstup z konektora MONITOR S-VIDEO OUT.
13SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 14 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
2: Pripojenie antén
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú anténu.
AM rámová anténa
(dodávaná)
FM drôtová anténa
(dodávaná)
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
R
IN
AUDIO IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
*
*
Tvar konektora závisí od regionálneho kódu.
Poznámky
• Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej od receivera a ostatných zariadení.
• FM anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM antény ju čo najviac horizontálne narovnajte.
14SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 15 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
3: Pripojenie reproduktorov
Začíname
K receiveru pripojte reproduktory. Receiver umožňuje používanie 7.1-kanálového systému
reproduktorov.
Pre maximálny efekt multikanálového priestorového zvuku je potrebných 5 reproduktorov
(dva predné, stredový a dva surround reproduktory) a subwoofer (5.1-kanálový zvuk).
Po pripojení jedného prídavného surround zadného reproduktora (6.1-kanálový zvuk) alebo dvoch
prídavných surround zadných reproduktorov (7.1-kanálový zvuk) sa sprístupní možnosť
vysokokvalitnej reprodukcie DVD programov zaznamenaných vo formáte Surround EX (pozri časť
“Výber režimu dekódovania pre surround zadný kanál” na str. 35).
Príklad konfigurácie 7.1-kanálového systému reproduktorov
Stredový reproduktor
Predný reproduktor (Pravý)
Surround reproduktor
(Pravý)
Predný reproduktor
(Ľavý)
Subwoofer
Surround reproduktor
(Ľavý)
Surround zadný reproduktor (Pravý)
Surround zadný reproduktor (Ľavý)
Rady
• Ak pripojíte 6.1-kanálový reproduktorový systém, umiestnite surround zadný reproduktor za pozíciu počúvania
(pozri obrázok “Ak používate len jeden surround zadný reproduktor” na str. 20).
• Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú smerovosť, môžete ho umiestniť kdekoľvek.
pokračovanie
15SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 16 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Potrebné káble
A Reproduktorové káble (nedodávané)
B Monofonický audio kábel (nedodávaný)
(+)
(–)
Čierny
Predný reproduktor
(Pravý)
E
Stredový
reproduktor
Surround zadný
reproduktor (Pravý)**
e E
e E
A
Surround zadný
reproduktor (Ľavý)**
e
A
E
e
A
A
SPEAKERS
FRONT B*
NT VIDEO
R SURROUND BACK L
L
Y
PB/CB
/B–Y
+
–
–
+
PR/CR
/R–Y
FRONT A
R
+
–
+
R
FRONT B
CENTER
SPEAKERS
MONITOR
OUT
–
L
+
–
AUDIO
OUT
R
SURROUND
SPEAKERS
SUB
WOOFER
L
AC OUTLET
A
B
A
A
INPUT
AUDIO
IN
Subwoofer
E
e
Surround reproduktor
(Pravý)
E
e
Surround reproduktor
(Ľavý)
E
e
Predný reproduktor
(Ľavý)
* Ak vlastníte ďalšiu sadu predných reproduktorov, pripojte ju do konektorov SPEAKERS FRONT B. Prepínačom
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré chcete používať. Podrobnosti pozri
v časti “Výber sady reproduktorov” (str. 43).
** Ak pripojíte len jeden surround zadný reproduktor, pripojte ho do konektora SPEAKERS SURROUND BACK L.
16SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 17 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Nastavenie prepínača napätia
Ak je váš receiver vybavený prepínačom napätia
na zadnom paneli, skontrolujte, či je prepínač
v pozícii zodpovedajúcej napätiu vo vašej
elektrickej sieti. Ak nie je, pred pripojením
sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky nastavte
prepínač pomocou skrutkovača do príslušnej
pozície.
120V
220V
L
–
VOLTAGE SELECTOR
b
+
Do
elektrickej
zásuvky
R
FRONT B
240V
Začíname
4: Pripojenie sieťovej
šnúry
AC OUTLET
AC OUTLET*
Sieťová šnúra
* Okrem modelov s regionálnym kódom AR.
Konfigurácia, tvar a počet sieťových (elektrických)
zásuviek závisí od regionálneho kódu.
Poznámky
• Zásuvka(ky) AC OUTLET na zadnej strane
receivera je (sú) spínané zásuvky, ktoré napájajú
pripojené zariadenie, len keď je receiver zapnutý.
• Skontrolujte, či celkový príkon zariadení napájaných
receiverom zo zásuviek AC OUTLET nepresiahne
celkovú záťaž vyznačenú na zadnom paneli. Do tejto
zásuvky nepripájajte žiadne domáce spotrebiče
s vysokým príkonom, ako napr. žehličku, ventilátory
alebo TVP. Môže dôjsť k poruche.
pokračovanie
17SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 18 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom.
Tento postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty). Na nastavenie použite
tlačidlá na receiveri.
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Na 5 sekúnd držte zatlačené tlačidlo ?/1.
Na displeji sa striedavo zobrazuje “PUSH”
a “ENTER”.
3
5: Nastavenie
reproduktorov
Cez ponuku SET UP môžete nastaviť veľkosť,
vzdialenosť a umiestnenie reproduktorov
pripojených k tomuto receiveru.
1
2
3
Stlačte ENTER.
Na displeji sa krátko zobrazí “CLEARING”
a potom sa zobrazí “CLEARED”.
Pri nasledovných položkách sa obnovia
výrobné nastavenia.
• Všetky nastavenia vykonané v Menu
SET UP, LEVEL, EQ a CUSTOMIZE.
• Zvukové pole uložené pre jednotlivé
zdroje signálu a uložené stanice.
• Všetky parametre zvukových polí.
• Všetky uložené stanice.
• Všetky indexové názvy zdrojov signálu
a uložených staníc.
• Ovládač hlasitosti MASTER VOLUME
–/+ sa nastaví na “VOL MIN”.
• Zdroj zvuku sa nastaví na DVD.
Stlačením ?/1 zapnite receiver.
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“ SET UP” .
Stláčaním alebo zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Nastaviteľné
parametre pre reproduktory” nižšie.
Poznámka
Niektoré položky pre nastavenie reproduktorov
môžu byť zobrazené nevýrazne. Znamená to, že
sa zmenili automaticky podľa iných nastavení
reproduktorov alebo ich nie je možné nastaviť.
4
Otáčaním ovládača –/+ vyberte
požadované nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
Poznámka
Ak ste zvolili nastavenie pre “SP. PAT. X –X”,
stlačte ENTER na receiveri.
5
Kým nenastavíte všetky nasledovné
položky, opakujte kroky 3 a 4.
Nastaviteľné parametre
pre reproduktory
Počiatočné nastavenia sú podčiarknuté.
x XXXX SET (Jednoduché nastavenie
reproduktorov)
• EASY
Ak chcete nastaviť reproduktory automaticky,
zvoľte “EASY SET”. Môžete zvoliť
predvolenú šablónu pre reproduktory
(pozri časť “Návod na jednoduché
nastavenie”).
• NORM
Ak chcete nastaviť každý reproduktor
manuálne, zvoľte “NORM SET”.
18SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 19 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
x SP. PAT. X –X (Šablóna pre nastavenie
reproduktorov)
x
Keď zvolíte “EASY SET”, zvoľte šablónu pre
nastavenie reproduktorov. Otáčaním ovládača
–/+ vyberte požadovanú šablónu a stlačením
ENTER výber potvrďte. Šablónu pre nastavenie
reproduktorov vyberte podľa časti “Návod na
jednoduché nastavenie”.
• LARGE
Ak pripojíte veľký reproduktor, ktorý
efektívne reprodukuje hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak sú však predné reproduktory
nastavené na “SMALL”, pre stredový
reproduktor nie je možné zvoliť “LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk skreslený
alebo mu chýbajú priestorové efekty,
zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
zo stredového kanála do predných
reproduktorov (ak sú nastavené na
“LARGE”) alebo do subwoofera.a)
• NO
Ak nepripojíte stredový reproduktor, zvoľte
“NO”. Zvuk pre stredový kanál bude
reprodukovaný z predných reproduktorov.b)
SW
S.W. XXX (Výber subwoofera)
• YES
Ak pripojíte subwoofer, zvoľte “YES”.
• NO
Ak nepripojíte subwoofer, zvoľte “NO”.
Predné reproduktory sa automaticky nastavia
na “LARGE”. Toto nastavenie nie je možné
zmeniť. Takéto nastavenie aktivuje
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
a LFE (nízkofrekvenčných) signálov z iných
reproduktorov.
• Aby sa dosiahol maximálny efekt
v presmerovaní hlbokých tónov systému
Dolby Digital, odporúčame nastaviť medznú
frekvenciu subwoofera čo najvyššie.
x
XXXXX (Veľkosť predných
reproduktorov)
L
R
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk skreslený
alebo mu chýbajú priestorové efekty,
zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
z predného kanála do subwoofera. Ak je
nastavenie pre predné reproduktory nastavené
na “SMALL”, stredový, surround a surround
zadný reproduktor sa automaticky tiež
nastavia na “SMALL” (ak neboli predtým
nastavené na “NO”).
x
Začíname
x
C
XXXXX (Veľkosť stredového
reproduktora)
SL
SR
XXXXX (Veľkosť surround
reproduktorov)
• LARGE
Ak pripojíte veľké reproduktory, ktoré
efektívne reprodukujú hlboké tóny, zvoľte
“LARGE”. Štandardne nastavte práve
“LARGE”. Ak však nastavíte predné
reproduktory na “SMALL”, surround
reproduktory nie je možné nastaviť na
“LARGE”.
• SMALL
Ak je pri priestorovom zvuku zvuk skreslený
alebo mu chýbajú priestorové efekty,
zvolením “SMALL” aktivujete
presmerovanie reprodukcie hlbokých tónov
zo surround kanála do subwoofera alebo
iných reproduktorov s nastavením “LARGE”.
• NO
Ak nepripojíte surround reproduktory,
nastavte “NO”.c)
pokračovanie
19SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 20 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
x
SBL
SBR / SB XXXXXX
(Výber surround zadného reproduktora)
• DUAL
Ak pripojíte dva surround zadné
reproduktory, nastavte “DUAL”. Zvuk bude
reprodukovaný maximálne cez 7.1 kanálov.
• SINGLE
Ak pripojíte len jeden surround zadný
reproduktor, nastavte “SINGLE”. Zvuk bude
reprodukovaný maximálne cez 6.1 kanálov.
• NO
Ak nepripojíte surround zadný reproduktor,
zvoľte “NO”.
x
L
R
DIST. X.X m
(Vzdialenosť predných reproduktorov)
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A). Vzdialenosť
je možné nastaviť od 1 až do 7 metrov v 0,1-metrových
krokoch.
Ak nie sú obidva predné reproduktory v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť bližšieho reproduktora.
Ak používate len jeden surround zadný reproduktor
B
Rady
• a)–c) zodpovedá nasledovným režimom Dolby Pro
Logic:
a) NORMAL
b) PHANTOM
c) 3 STEREO
• Nastavenie “LARGE” a “SMALL” pre každý
reproduktor určuje, či interný zvukový procesor
umožní reprodukciu hlbokých tónov pomocou
príslušného kanála. Keď sú hlboké tóny vynechané
z určitého kanála, obvod presmerovania hlbokých
tónov umožní ich reprodukciu pomocou subwoofera
alebo iných reproduktorov s nastavením “LARGE”.
Keďže hlboké tóny majú určitú smerovosť, je vhodné
(ak je to možné) nevyužívať presmerovávanie
reprodukcie hlbokých tónov. Preto aj keď používate
malé reproduktory, môžete nastaviť “LARGE”,
ak chcete počuť reprodukciu hlbokých tónov práve
z týchto reproduktorov. Na druhej strane, ak
používate veľký reproduktor, ale nechcete počúvať
hlboké tóny z tohto reproduktora, nastavte ho na
“SMALL”.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
nastavte všetky reproduktory na “LARGE”. Ak je
celková úroveň hlbokých tónov nižšia, môžete ju
pomocou parametra BASS v Menu EQ zvýrazniť.
Nastavenie hlbokých tónov pozri na str. 39.
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
D
Ak používate dva surround zadné reproduktory
(Uhol E by mal byť rovnaký)
B
A
30˚
100˚-120˚
C
E
D
x
30˚
A
100˚-120˚
E
E
C
D
C
DIST. X.X m
(Vzdialenosť stredového reproduktora)
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť stredového
reproduktora od pozície počúvania. Vzdialenosť
stredového reproduktora je možné nastaviť na totožnú
vzdialenosť, ako je vzdialenosť predných
reproduktorov (A), alebo priblížiť reproduktor
k pozícii počúvania o 1,5 metra (B).
20SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 21 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Vzdialenosť surround reproduktora)
x
SBL
SBR / SB
DIST. X.X m
(Vzdialenosť surround zadného
reproduktora)
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround zadného
reproduktora od pozície počúvania. Vzdialenosť
surround zadného reproduktora je možné nastaviť
na totožnú vzdialenosť, ako je vzdialenosť predných
reproduktorov (A na str. 20) alebo priblížiť reproduktor
k pozícii počúvania o 4,5 metra (D na str. 20).
Ak pripojíte dva surround zadné reproduktory a obidva
surround zadné reproduktory nie sú v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť bližšieho reproduktora.
SR
SL
XXXX/XX
(Poloha surround reproduktorov)*
Tento parameter vám umožní špecifikovať umiestnenie
vašich surround reproduktorov pre vhodnú
implementáciu surround (priestorových) efektov
v režimoch Cinema Studio EX (str. 33).
100˚
Začíname
Počiatočné nastavenie: 3.0 m
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround reproduktorov
od pozície počúvania. Vzdialenosť surround
reproduktorov je možné nastaviť na totožnú vzdialenosť,
ako je vzdialenosť predných reproduktorov
(A na str. 20) alebo priblížiť reproduktory k pozícii
počúvania o 4,5 metra (C na str. 20).
Ak nie sú obidva surround reproduktory v rovnakej
vzdialenosti od pozície počúvania, nastavte
vzdialenosť bližšieho reproduktora.
x
120˚
A
A
B
B
D
C
D
60
C
30
Rada
Toto zariadenie umožňuje nastaviť pozíciu reproduktorov
podľa podmienok vzdialenosti. Nie je však možné nastaviť
stredový reproduktor do väčšej vzdialenosti, než je
vzdialenosť predných reproduktorov. Nie je tiež možné
nastaviť stredový reproduktor do vzdialenosti o viac než 1,5
metra bližšie, než je vzdialenosť predných reproduktorov.
Tiež nie je možné nastaviť vzdialenosť surround
reproduktorov do väčšej vzdialenosti od pozície
počúvania, než je vzdialenosť predných reproduktorov.
Nie je tiež možné nastaviť ich vzdialenosť o viac než 4,5
metra bližšie, než je vzdialenosť predných reproduktorov.
Toto obmedzenie zabraňuje nesprávnemu
rozmiestneniu, pretože vtedy nie je možné dosiahnuť
maximálny efekt priestorového zvuku.
Uvedomte si, že bližšie nastavenie vzdialenosti
reproduktora, než je jeho skutočná poloha bude mať
za následok oneskorenie vo výstupe zvuku z takéhoto
reproduktora. Inak povedané, reproduktor bude znieť,
ako by bol veľmi vzdialený.
Napríklad nastavenie stredového reproduktora do
vzdialenosti o 1-2 metre bližšie, než je jeho skutočná
vzdialenosť, vytvorí realistický pocit, ako keby ste boli
vtiahnutý do deja “vo vnútri” TV obrazovky. Ak nie je
možné nastaviť uspokojujúci priestorový efekt, pretože
sú surround reproduktory príliš blízko, nastavenie ich
vzdialenosti bližšie (kratšie) ako je ich skutočná poloha
vytvorí široké zvukové pôsobenie.
Najlepšie výsledky dosiahnete pri skúšobných
nastavovaniach za súčasného počúvania zvuku. Takže
smelo do toho!
• SIDE/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti A a C.
• SIDE/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti A a D.
• BEHD/LO
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti B a C.
• BEHD/HI
Nastavte, ak je umiestnenie surround reproduktorov
v oblasti B a D.
* Táto nastaviteľná položka nie je dostupná, keď je
parameter pre veľkosť surround reproduktorov
nastavený na “NO”.
pokračovanie
21SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_05-22_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 22 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Rada
Poloha surround reproduktorov je dôležitá pre správnu
implementáciu režimov Cinema Studio EX.
Pri ostatných zvukových poliach nie je pozícia
reproduktora taká dôležitá. Všetky režimy zvukových
polí boli vytvorené za predpokladu, že surround
reproduktor bude umiestnený za miestom počúvania,
ale efekt ostane skoro rovnaký, aj pri umiestnení
reproduktorov pod väčším uhlom. Ak však
reproduktory smerujú na poslucháča z bezprostrednej
blízkosti zľava a sprava od miesta počúvania, zvukové
polia s virtuálnymi prvkami nebudú účinné, kým
nenastavíte parameter pozície na hodnotu “SIDE/LO”
alebo “SIDE/HI”.
Každé prostredie počúvania má veľa ovplyvňujúcich
faktorov (ako napr. odrazy od stien), a ak sú vaše
reproduktory umiestnené nad pozíciou počúvania, aj
keď sú v bezprostrednej blízkosti sprava a zľava, lepšie
výsledky môžete dosiahnuť pri nastavení “BEHD/HI”.
Keďže toto môže vyústiť do protikladu s popisom
vo vyššie uvedenej časti, odporúčame prehrávať zvuk
s priestorovým efektom a počúvať, aký majú jednotlivé
efekty vplyv na priestorový zvuk v prostredí medzi
prednými a surround reproduktormi. Ak sa neviete
rozhodnúť, ktoré nastavenie je najvhodnejšie, zvoľte
“BEHD/LO” alebo “BEHD/HI” a potom použite
parametre vzdialenosti a úrovne pre optimálne
vyváženie.
x SP > XXX Hz
(Medzná frekvencia výhybiek
reproduktorov)*
6: Nastavenie úrovne
a vyváženia reproduktorov
— TEST TONE
Na nastavenie hlasitosti a vyváženia každého
reproduktora z miesta počúvania použite testovací
tón. Na nastavovanie použite diaľkové ovládanie.
Rada
Toto zariadenie používa testovací tón s frekvenciou
oscilujúcou okolo 800 Hz.
1
2
Stlačením ?/1 zapnite receiver.
Stlačte TEST TONE.
Na displeji sa zobrazí “T. TONE”
a postupne v slede bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón.
Predný (ľavý) t Stredový t Predný
(pravý) t Surround (pravý) t Surround
zadný (pravý)* t Surround zadný
(ľavý)*t Surround (ľavý) t Subwoofer
* Testovací tón bude zaznievať z:
– Ľavého a pravého surround zadného
reproduktora, ak je voľba pre surround zadný
reproduktor nastavená na “DUAL”.
– Ľavého surround zadného reproduktora,
ak je voľba pre surround zadný reproduktor
nastavená na “SINGLE”.
3
Počiatočné nastavenie: 100 Hz
Parameter umožňuje nastaviť medznú frekvenciu pre
hlboké tóny pri reproduktoroch v Menu SETUP.
Medznú frekvenciu pre hlboké tóny je možné nastaviť
v 9 krokoch (od 40 Hz do 160 Hz).
Nastavte úroveň hlasitosti a vyváženie
jednotlivých reproduktorov v Menu
LEVEL tak, aby v mieste počúvania
zaznel testovací tón z každého
reproduktora rovnako.
Podrobnosti o nastaveniach v Menu
LEVEL pozri na str. 38.
Rady
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete nastaviť
súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–
na diaľkovom ovládaní alebo otáčajte ovládačom
MASTER VOLUME –/+ na zariadení.
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
* Táto nastaviteľná položka je dostupná, len ak je
veľkosť aspoň jedného reproduktora nastavená na
“SMALL” a na displeji bliká príslušný
reproduktorový prvok.
4
Po nastavení opätovne stlačte TEST TONE.
Reprodukcia testovacieho tónu sa zruší.
Poznámky
• Testovací tón nezaznieva, keď je receiver nastavený
v režime MULTI CH IN.
• Všetky tieto nastavenia môžete vykonať aj pomocou
predného panela zariadenia, prostredníctvom Menu
LEVEL (keď zaznieva testovací tón, receiver sa
prepne do Menu LEVEL automaticky), odporúčame
vám však nastavenia vykonať postupom uvedeným
vyššie pomocou diaľkového ovládania priamo
z miesta počúvania.
22SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_23-30_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 23 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Používanie slúchadiel
Zosilňovač
Výber zariadenia
Stlačením príslušných tlačidiel pre
zdroj signálu zvoľte zdroj vstupného
signálu.
Pre výber
Stlačte
VCR
VIDEO 1
Sat. prijímača
VIDEO 2
Kamkordéra alebo video
hry
VIDEO 3
DVD prehrávača
DVD
MD/Kazetového decku
MD/TAPE
Super Audio CD/CD
prehrávača
SA-CD/CD
Vstavaného tunera
(FM/AM)
TUNER FM/AM
Audio zariadenia
AUX
Zosilňovač
1
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES.
• Po pripojení slúchadiel sa reprodukcia zvuku
z reproduktorov automaticky preruší a na
displeji sa nerozsvecuje “SP A” a “SP B”.
• Ak sú pripojené slúchadlá, dostupné budú len
nasledovné zvukové polia (str. 34).
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Indikácia pre zvolený vstup (zdroj
vstupného signálu) sa zobrazí na displeji.
2
Zapnite pripojené zariadenie a spustite
prehrávanie.
Poznámka
Ak zvolíte nejaké video zariadenie, nastavte
video vstup na TVP tak, aby sa zobrazil obraz
zo zvoleného video zariadenia.
3
Otáčaním MASTER VOLUME –/+
nastavte hlasitosť.
Poznámka
Za účelom ochrany pred poškodením
reproduktorov znížte pred vypnutím receivera
hlasitosť na minimálnu úroveň.
Vypnutie zvuku
Stlačte MUTING na DO.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING na DO.
• Vypnete zariadenie.
• Zvýšite hlasitosť.
23SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_23-30_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 24 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Počúvanie
multikanálového zvuku
— MULTI CH IN
Môžete zvoliť priame počúvanie zdroja signálu
pripojeného do konektorov MULTI CH IN.
Takto sa umožní počúvanie vysokokvalitných
analógových zdrojov signálu, ako napr. DVD
alebo Super Audio CD disk.
Keď je zvolené MULTI CH IN, nie je možné
nastavovať zvukovú charakteristiku (ekvalizér)
a zvukové pole.
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred prijímaním rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM a AM
(pozri str. 14).
Rada
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
nasledovnú tabuľku. Podrobnosti o regionálnych
kódoch pozri na str. 3.
Stlačte MULTI CH IN.
Regionálny kód
FM
AM
Opätovným stlačením funkciu MULTI CH IN
zrušíte.
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK, AU
50 kHz
9 kHz
E2/E3
50 kHz
9 kHz*
AR
50 kHz
10 kHz
Keď sa rozsvieti indikátor
MULTI CHANNEL DECODING
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
sa rozsvieti, keď receiver dekóduje signály
zaznamenané v multikanálovom formáte.
Tento indikátor sa však nerozsvieti, ak je
nastavený režim 2CH STEREO.
* Krok ladenia v pásme AM je možné meniť (str. 60).
Automatické ladenie
Ak nepoznáte presnú frekvenciu požadovanej
stanice, receiver dokáže sám naladiť všetky
dostupné stanice v danej oblasti.
1
Stláčaním TUNER FM/AM zvoľte pásmo
FM alebo AM.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stlačte TUNING + alebo TUNING –.
Stlačením TUNING + sa vyhľadáva
smerom nahor a stlačením TUNING –
sa vyhľadáva smerom nadol.
Vyhľadávanie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Rada
Ak na displeji bliká “STEREO” a FM stereo príjem je
nekvalitný, stlačením FM MODE dôjde k prepnutiu na
monofonický zvuk. Príjem síce nebude stereofonický,
ale bude kvalitnejší. Stereo režim obnovíte opätovným
stlačením FM MODE.
24SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_23-30_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 25 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Priame ladenie
Môžete priamo zadať frekvenciu požadovanej
stanice. Na nastavovanie použite diaľkové
ovládanie.
Stláčaním TUNER prepnite pásmo FM
alebo AM.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
Rada
Môžete tiež používať TUNER FM/AM
na receiveri.
2
3
Stlačte D.TUNING.
Číselnými tlačidlami zadajte frekvenciu
stanice.
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Stlačte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Stlačte 1 b 3 b 5 b 0
(Ak je krok ladenia nastavený na 10 kHz, nie
je potrebné zadávať poslednú číslicu “0”.)
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu pre optimálny príjem.
Ak nie je možné stanicu naladiť
a zadaná frekvencia na displeji
bliká
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte kroky 2 a 3. Ak číslice stále
blikajú, frekvencia sa vo vašej oblasti
nepoužíva.
— AUTOBETICAL
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Pomocou tejto funkcie môžete automaticky uložiť
až 30 FM a FM RDS staníc v abecednom poradí
bez opakovania staníc. Navyše sa do pamäte
ukladajú len stanice s najkvalitnejším signálom.
Ak chcete FM alebo AM stanice ukladať
do pamäte jednotlivo, pozri časť “Uloženie
rozhlasových staníc” (str. 26).
Na nastavenie použite tlačidlá na receiveri.
1
2
Zosilňovač
1
Automatické uloženie
FM staníc
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Pridržte zatlačené MEMORY
a súčasným stlačením ?/1 receiver
opäť zapnite.
Na displeji sa zobrazí “AUTO-BETICAL
SELECT” a receiver vyhľadá a uloží všetky
dostupné FM a FM RDS stanice v pásme
FM.
Pri staniciach RDS receiver najskôr
vyhľadá vysielače, vysielajúce tú istú
stanicu a potom uloží ten vysielač, ktorý má
najlepší signál. Zvolené RDS stanice sú
abecedne usporiadané podľa názvu ich
programovej služby. Potom každej stanici
receiver priradí dvojmiestny kód, pod
ktorým budú uložené. Podrobnosti
o funkcii RDS pozri na str. 27.
Bežným FM staniciam je taktiež priradený
2-miestny kód a uložia sa za RDS stanice.
Po ukončení sa na displeji krátko zobrazí
“FINISH” a receiver sa prepne do
štandardného režimu.
Poznámky
• Počas tejto operácie nestláčajte okrem tlačidla ?/1
žiadne tlačidlá na receiveri ani na diaľkovom ovládaní.
• Ak sa presťahujete do inej oblasti, zopakujte postup
uloženia staníc znova.
• Podrobnosti o vyvolaní uložených staníc pozri v časti
“Vyvolanie uložených staníc” (str. 26).
• Ak po uložení staníc premiestnite anténu, uložené
nastavenia už nemusia byť aktuálne. Ak k tomu
dôjde, zopakovaním postupu uložte stanice nanovo.
25SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_23-30_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 26 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť môžete až 30 staníc v pásmach FM alebo
AM. Potom si môžete jednoducho vyvolať
stanice, ktoré najčastejšie počúvate.
Vyvolanie uložených staníc
1
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčaním TUNER FM/AM zvoľte pásmo
FM alebo AM.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
3
4
Stláčaním PRESET TUNING + alebo
PRESET TUNING – zvoľte požadované
číslo predvoľby s uloženou stanicou.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
Uloženie rozhlasových staníc
1
Stláčaním TUNER FM/AM zvoľte pásmo
FM alebo AM.
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Pomocou automatického ladenia
(str. 24) alebo priameho ladenia (str. 25)
nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.
Pomocou DO
Stlačte MEMORY.
1
Na niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí
“MEMORY”. Skôr ako “MEMORY”
zmizne, vykonajte kroky 4 až 5.
Stláčaním TUNER prepnite pásmo FM
alebo AM.
2
Stláčaním PRESET/CH/D.SKIP +/– zvoľte
požadovanú uloženú stanicu (predvoľbu).
Stláčaním PRESET TUNING + alebo
PRESET TUNING – zvoľte číslo
predvoľby, pod ktoré sa stanica uloží.
Priame vyvolanie uloženej
stanice
Po každom stlačení tlačidla sa zvolí jedna
stanica (číslo predvoľby) v príslušnom
poradí a smere nasledovne:
Stlačte číselné tlačidlá na DO.
Vyvolá sa stanica uložená pod zadaným číslom
v aktuálnej pamäťovej skupine. Stláčaním
SHIFT na DO prepínate pamäťovú skupinu.
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr, ako
zvolíte číslo predvoľby pre uloženie stanice,
zopakujte postup znova od kroku 3.
Rada
Číslo predvoľby je tiež možné zvoliť diaľkovým
ovládaním. Stláčaním SHIFT zvoľte pamäťovú
skupinu (A, B alebo C) a číselnými tlačidlami
zvoľte číslo predvoľby.
5
Znova stlačte MEMORY.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo
predvoľby.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr ako
stlačíte MEMORY, zopakujte postup znova
od kroku 3.
6
Ďalšie stanice uložíte opakovaním
krokov 2 až 5.
26SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_23-30_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 27 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Poznámky
Radio Data System (RDS)
(Len modely s regionálnymi kódmi
CEL, CEK)
Poznámky
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Popis typov programov
Indikácia typu
programu
Popis
NEWS
Správy
AFFAIRS
Aktuálne udalosti nepatriace
do správ
INFO
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie,
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
Príjem RDS vysielania
Pomocou automatického ladenia (str. 24),
priameho ladenia (str. 25) alebo vyvolania
uložených staníc (str. 26) jednoducho
zvoľte stanicu z pásma FM.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor RDS a názov
stanice.
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
SCIENCE
Programy o prírodných vedách
a technológiách
VARIED
Ďalšie typy programov,
napr. rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
Zobrazenie RDS informácií
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia PTY
(Program Type - typ programu)a) t Indikácia
Radio Textb) t Indikácia aktuálneho času
(24-hodinový cyklus) t Aktuálne aplikované
zvukové pole
a)
b)
Typ prijímaného programu (pozri str. 27).
Textové správy vysielané RDS stanicou.
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
EASY M
Nenáročná hudba (stredný prúd)
LIGHT M
Vážna hudba, inštrumentálna,
vokálna a zborová
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba, ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
Zosilňovač
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Môžete tiež zobraziť RDS informáciu.
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení, na displeji
bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov, bude
na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “NO XXXX”
(napr. “NO TEXT”).
pokračovanie
27SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_23-30_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 28 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Indikácia typu
programu
Popis
RELIGION
Náboženské programy
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
TRAVEL
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA.
Zmena zobrazení na displeji
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
Prepínaním zobrazenej informácie na displeji
môžete zobraziť aktuálne zvolené zvukové
pole atď.
JAZZ
Jazzová hudba
Stláčajte DISPLAY.
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
Zmena zobrazení
na displeji
OLDIES
Evergreeny (staré hity)
FOLK M
Ľudová hudba
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
Indexový názov zdroja signálu* t Zvolený
zdroj signálu t Aktuálne aplikované zvukové
pole
DOCUMENT
Investigatívne programy
Keď je zvolený tuner
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
Názov stanice** alebo jej predvolený názov* t
Frekvencia t Indikácia PTY (Program Type typ programu)** t Indikácia Radio Text** t
Indikácia aktuálneho času (24-hodinový
cyklus)** t Aktuálne aplikované zvukové pole
* Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušné zariadenie (zdroj signálu) alebo uloženú
stanicu pomenovali (str. 42). Indexový názov
sa nezobrazí, ak ste do názvu zadali len medzery,
alebo je názov totožný s názvom zdroja signálu.
** Zobrazené len počas príjmu RDS signálu.
(Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Pozri str. 27.)
Úprava jasu displeja
Opakovane stláčajte DIMMER.
Jas osvetlenia displeja sa upravuje v 3 stupňoch.
28SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_23-30_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 29 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Indikátory na displeji
2
3
SW
LFE
SP A ; DIGITAL EX ;PRO LOGIC IIx DTS-ES NEO:6
RDS MEMORY
SP B SLEEP OPT COAX
96/24 D.RANGE EQ STEREO MONO
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
4
qd
5
qs qa
6
7
q;
9
Zosilňovač
1
8
qf
A SW: Rozsvieti sa vtedy, ak je výber
subwoofera nastavený na “YES” (str. 19)
a na konektor SUB WOOFER je vyvedený
audio signál.
B LFE: Rozsvieti sa pri prehrávaní disku, ktorý
obsahuje kanál LFE (nízkofrekvenčný efekt)
a zvuk kanála LFE sa práve reprodukuje.
C SP A/SP B: Rozsvieti sa podľa používaných
predných reproduktorov (A alebo B). Nesvieti,
ak sú reproduktory vypnuté, alebo sú
pripojené slúchadlá.
D ; DIGITAL EX: Indikátor “; DIGITAL”
svieti, keď zariadenie dekóduje signály
zaznamenané vo formáte Dolby Digital.
Indikátor “; DIGITAL EX” svieti, keď
zariadenie dekóduje signály zaznamenané
vo formáte Dolby Digital EX.
E ; PRO LOGIC IIx: “; PRO LOGIC”
sa rozsvieti vtedy, keď receiver aplikuje
spracovanie Pro Logic na dvojkanálové
signály pre výstup zo stredového a surround
kanálov. “; PRO LOGIC II” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania dekodérom Pro Logic
II Movie/Music/Game (Film/Hudba/Hry).
“; PRO LOGIC IIx” sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania dekodérom Pro Logic
IIx Movie/Music/Game (Film/Hudba/Hry).
Ani jeden indikátor sa však nerozsvieti, ak sú
stredový a surround reproduktory nastavené
na “NO” a tlačidlom A.F.D. je zvolené nejaké
zvukové pole.
F DTS-ES 96/24: “DTS” svieti, keď sú na
vstupe signály DTS. “DTS-ES” svieti, keď sú
na vstupe signály DTS-ES. “DTS 96/24”
svieti, keď zariadenie dekóduje signály
zaznamenané vo formáte DTS 96 kHz/24 bit.
Poznámka
Pri prehrávaní DTS diskov vykonajte digitálne
prepojenia a vstupný režim (INPUT MODE)
nenastavujte na “ANALOG” (str. 37).
G NEO:6: Svieti, keď je aktívny režim
dekódovania systémom DTS Neo:6 Cinema/
Music (Film/Hudba).
H Indikátory pre tuner: Rozsvecujú sa, keď
receiver ladí rozhlasové stanice atď.
Prevádzku tunera pozri na str. 24 – 28.
Poznámka
“RDS” sa zobrazuje len pri modeloch
s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
I EQ: Rozsvieti sa, keď je aktívny ekvalizér.
J D.RANGE: Rozsvieti sa, keď je aktivovaná
kompresia dynamického rozsahu (str. 38).
K COAX: Rozsvieti sa, ak digitálny signál
vstupuje cez konektor COAXIAL.
L OPT: Rozsvieti sa, ak digitálny signál
vstupuje cez konektor OPTICAL.
M SLEEP: Rozsvieti sa, keď je aktivovaný
časovač.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic IIx nepracuje pri
signáloch vo formáte DTS a signáloch so
vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
pokračovanie
29SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_23-30_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 30 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
N Indikátory prehrávaných kanálov:
Písmená (L, C, R atď.) indikujú práve
prehrávaný kanál. Políčka okolo písmen
znázorňujú spôsob reprodukcie po zmixovaní
(založenom na nastavení reproduktorov)
zvukového zdroja receiverom.
L (Predný ľavý), R (Predný pravý), C
(Stredový (monofonický)), SL (Surround
ľavý), SR (Surround pravý), S (Surround
(monofonický alebo priestorové zložky
dosiahnuté spracovaním Pro Logic)), SB
(Surround zadný (surround zadné zložky
dosiahnuté 6.1-kanálovým dekódovaním)),
SBL (Surround zadný ľavý), SBR (Surround
zadný pravý).
Príklad:
Formát záznamu (Predný/Surround): 3/2
Výstupný kanál: Keď je veľkosť surround
reproduktorov nastavená na “NO”.
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
30SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_31-36_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 31 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Priestorový zvuk
Počúvanie len cez predné
reproduktory
— AUTO FORMAT DIRECT
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožní
zvolenie príslušného režimu dekódovania
pre zvuk.
Režim A.F.D.
(Displej)
Režim dekódovania
Počúvanie 2-kanálových
zdrojov stereo zvuku
(2CH STEREO)
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Podľa kódovania
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
Štandardné 2-kanálové (stereo) zvukové zdroje
bez spracovania zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa zmixujú
do 2 kanálov.
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
Stlačte 2CH.
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
Zobrazí sa “2CH ST.” a receiver sa prepne
do režimu 2CH STEREO.
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
Poznámka
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
V režime 2CH STEREO nie je zo subwoofera
reprodukovaný zvuk. Pre počúvanie 2-kanálových
(stereo) zvukových zdrojov z predných reproduktorov
(L/R) a subwoofera zvoľte režim A.F.D.
Priestorový zvuk
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
ľavým a pravým predným reproduktorom.
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
Počúvanie zvuku
vo vysokej kvalite
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
pokračovanie
31SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_31-36_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 32 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Automatické dekódovanie
vstupného zvukového signálu
Tento režim automaticky zistí typ vstupného
zvukového signálu (Dolby Digital, DTS alebo
štandardné 2-kanálové stereo atď.), a ak je to
potrebné, vykoná príslušné dekódovanie. Tento
režim reprodukuje zvuk tak, ako bol nahraný/
kódovaný bez akýchkoľvek surround efektov.
Ak však záznam neobsahuje nízkofrekvenčné
signály (Dolby Digital LFE atď.), bude
sa generovať nízkofrekvenčný signál pre výstup
do subwoofera.
Stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
Receiver automaticky zistí typ vstupného
zvukového signálu, a ak je to potrebné, vykoná
príslušné dekódovanie.
Počúvanie stereo zvuku
v multikanálovom režime
(režim dekódovania
2 kanálov)
Funkcia vám umožní špecifikovať typ
dekódovania pre 2-kanálové zdroje signálu.
Pomocou systému Dolby Pro Logic II dokáže
receiver reprodukovať 2-kanálové (stereo)
zvukové zdroje cez 5 kanálov, systémom Dolby
Pro Logic IIx cez 7 kanálov, systémom DTS
Neo:6 cez 6 kanálov, alebo systémom Dolby Pro
Logic cez 4 kanály. Zdroje zvuku DTS 2CH
však nie sú dekódované systémom DTS Neo:6;
reprodukujú sa cez 2 kanály.
Stláčaním A.F.D. zvoľte režim dekódovania
2 kanálov.
Zvolený režim dekódovania bude indikovaný
na displeji.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic. Zvukový
zdroj s 2 kanálmi sa rozkóduje do 4.1 kanálov.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
filmu. Nastavenie je ideálne pre filmy kódované
systémom Dolby Surround. Okrem toho je možné
v tomto režime reprodukovať 5.1-kanálový zvuk pri
sledovaní videokaziet so starými filmami alebo
s dabingom.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné stereo
zdroje zvuku, napríklad CD disky.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic II pre režim
hier. Nastavenie je ideálne pre videohry.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
filmu. Nastavenie rozšíri režimy Dolby Pro Logic II
Movie alebo Dolby Digital 5.1 na 7.1 oddelených
kanálov.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hudby. Nastavenie distribuuje prenikavé “zadné”
efekty do všetkých surround reproduktorov.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic IIx pre režim
hier. Nastavenie distribuuje mohutné signály špeciálnych
efektov rovnomerne do surround reproduktorov.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic IIx nepracuje pri
signáloch vo formáte DTS a signáloch so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Cinema pre režim
filmu.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Vykoná sa dekódovanie DTS Neo:6 Music pre režim
hudby. Nastavenie je ideálne pre štandardné stereo
zdroje zvuku, napríklad CD disky.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Reprodukcia 2-kanálového (ľavý/pravý kanál) zvuku
zo všetkých reproduktorov. V závislosti od nastavenia
reproduktorov sa zvuk nemusí z reproduktorov
reprodukovať.
Ak pripojíte subwoofer
Ak je audio signál 2-kanálový (stereo), alebo
ak záznam neobsahuje nízkofrekvenčné signály,
bude sa generovať nízkofrekvenčný signál pre
výstup do subwoofera. Nízkofrekvenčný signál
sa však nebude generovať, ak sú všetky
reproduktory nastavené na “LARGE” a je
zvolený režim “NEO6 CIN” alebo “NEO6
MUS”.
32SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_31-36_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 33 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Výber zvukového poľa
Výber zvukového poľa pre
filmy
Stláčaním MOVIE zvoľte požadované
zvukové pole.
Zvolené zvukové pole bude indikované
na displeji.
Zvukové pole
Displej
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
DCS (Digital Cinema Sound)
Zvukové polia označené značkou DCS
využívajú technológiu DCS.
DCS je koncepčný názov pre surround
technológiu určenú pre domáce kino vyvinutú
spoločnosťou Sony. DCS využíva na
reprodukciu zvukových charakteristík reálne
nasnímaných vo filmových štúdiách
v Hollywoode technológiu DSP (Digital Signal
Processor).
Keďže je možná maximálne účinná reprodukcia
určujúceho “spojeného vizuálneho
a zvukového” efektu v domácom prostredí,
môžete si k plnej spokojnosti v pohodlí domova
vychutnávať silné filmové efekty.
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
Režimy CINEMA STUDIO EX sú ideálne
pre sledovanie filmového záznamu so zvukom
kódovaným v multikanálovom formáte
(napr. DVD disky). Môžete reprodukovať
zvukové charakteristiky dabingového štúdia
Sony Pictures Entertainment v domácom
prostredí.
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
pozostávajú z nasledovných 3 prvkov.
• Virtual Multi Dimension
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru
skutočných surround reproduktorov.
• Screen Depth Matching
Vytvorenie dojmu, že vo filme je zvuk
reprodukovaný priamo z vnútra TV
obrazovky (podobne ako v kinosále).
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukcia dozvukov typických
pre kinosálu.
V zvukových poliach CINEMA STUDIO EX
sú všetky tieto prvky využívané súčasne.
Priestorový zvuk
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov na receiveri môžete získať priestorový
zvuk. Tieto režimy vám v pohodlí vášho
domova umožnia zážitok z nádherných
a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia
kinosál a koncertných miestností.
Reprodukcia zvukových charakteristík filmovacieho
štúdia Sony Pictures Entertainment. Režim je ideálny
pre sledovanie muzikálov alebo klasických filmov,
ktoré v zvukovej stope obsahujú množstvo hudby.
Poznámky
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signále.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré vytvárajú
virtuálne reproduktory, nebudete schopný zachytiť
zvuk vychádzajúci priamo zo skutočných surround
reproduktorov.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Reprodukcia zvukových charakteristík klasického
“Cary Grant Theater” produkčného filmového štúdia
Sony Pictures Entertainment. Štandardný režim,
vhodný pre sledovanie väčšiny filmov.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného
štúdia “Kim Novak Theater” Sony Pictures
Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie sci-fi
a akčných filmov, ktoré obsahujú množstvo
zvukových efektov.
pokračovanie
33SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_31-36_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 34 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Výber zvukového poľa pre
hudbu
Opakovaným stláčaním MUSIC zvoľte
požadované zvukové pole.
Zvolené zvukové pole bude indikované
na displeji.
Zvukové pole
Displej
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Reprodukcia s akustikou typickou pre obdĺžnikovú
koncertnú sálu.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
Po pripojení slúchadiel
Môžete si zvoliť len z nasledovných zvukových
polí.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Reprodukuje sa 2-kanálový (stereo) zvuk. Štandardné
2-kanálové (stereo) zvukové zdroje bez spracovania
zvukovým poľom a multikanálové priestorové formáty
sa zmixujú do 2 kanálov.
Rady
• Pri každom zvolení zdroja signálu receiver pre takýto
zdroj signálu automaticky aplikuje zvukové pole,
ktoré bolo pri tomto zdroji signálu použité naposledy
(Sound Field Link). Napríklad pri počúvaní zdroja
signálu SA-CD/CD s aplikáciou zvukového poľa
HALL zmeníte zdroj signálu a potom obnovíte
počúvanie zdroja signálu SA-CD/CD, opäť
sa automaticky pre zdroj signálu SA-CD/CD
aplikuje zvukové pole HALL.
• Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu
je označený na jeho obale.
–
: Disky Dolby Digital
–
: Záznam kódovaný vo formáte
Dolby Surround
–
: Záznam kódovaný vo formáte DTS
Poznámky
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
• Keď zvolíte jedno z nasledovných zvukových polí,
subwoofer nebude reprodukovať žiadny zvuk, ak je
veľkosť všetkých reproduktorov v Menu SET UP
nastavená na “LARGE”. Subwoofer však bude
reprodukovať zvuk, ak digitálny vstupný signál
obsahuje signály LFE (Low Frequency Effect Nízkofrekvenčný efekt), alebo ak sú predné,
stredový alebo surround reproduktory nastavené
na “SMALL”.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
Na výstupe z konektorov je analógový signál
pre predné kanály.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Umožňuje počúvať efekt typický pre kinosály
pri počúvaní cez stereo slúchadlá.
Poznámka
Ak pripojíte slúchadlá, keď je aktívne zvukové pole,
systém sa automaticky prepne do režimu
HEADPHONE 2CH, ak používate zvukové pole
zvolené tlačidlom 2CH alebo A.F.D., alebo do režimu
HEADPHONE THEATER, ak používate zvukové
pole zvolené tlačidlom MOVIE alebo MUSIC.
Vypnutie surround efektu
Stlačením 2CH zvoľte “2CH ST.”, alebo
stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
34SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_31-36_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 35 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Výber režimu
dekódovania pre
surround zadný kanál
— SURR BACK DECODING
Priestorový zvuk
Funkcia umožňuje výber režimu dekódovania
pre surround zadné signály multikanálového
vstupného toku.
Dekódovaním surround zadného signálu DVD
programov (atď.) zaznamenaných vo formáte
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1 atď. môžete reprodukovať surround
zvuk presne podľa predstáv tvorcov filmu.
Stláčaním SURR BACK DECODING zvoľte
režim dekódovania pre surround zadný
kanál.
Na displeji sa zobrazí “SB XXXX”.
Podrobnosti pozri v časti “Spôsob výberu
režimu dekódovania pre surround zadný kanál”
na str. 36.
Rada
Režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete
zvoliť aj pomocou “SB XXXX” v ponuke
CUSTOMIZE (str. 40).
Poznámka
Režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete
zvoliť len vtedy, ak je zvolený režim A.F.D. (okrem
režimu Dolby Pro Logic IIx) (str. 31).
pokračovanie
35SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_31-36_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 36 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Spôsob výberu režimu dekódovania pre surround zadný kanál
Požadovaný režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete zvoliť podľa vstupného toku.
Ak zvolíte “SB AUTO”
Ak vstupný tok obsahuje 6.1-kanálovú dekódovaciu informáciua), za účelom dekódovania surround
zadného kanála sa aplikuje príslušný dekodér.
Vstupný tok
Výstupný kanál
Aplikovaný dekodér pre surround zadný kanál
Dolby Digital 5.1
5.1e)
––
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix (maticový) dekodér podporujúci formát Dolby
Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
––
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
DTS Matrix dekodér
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete dekodér
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Pro Logic IIx
Ak zvolíte “SB ON”
Pre dekódovanie zadného surround kanála sa bez ohľadu na 6.1-kanálovú dekódovaciu informáciua)
aplikuje systém Dolby Digital EX, ak je výstupný signál 6.1-kanálový a systém Dolby Digital EX alebo
Dolby Pro Logic, ak je výstupný signál 7.1-kanálový.
Vstupný tok
Výstupný kanál
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
6.1e)
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
6.1e)
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekodér podporujúci formát Dolby Pro Logic IIx
DTS 5.1
DTS-ES Matrix 6.1
c)
Aplikovaný dekodér pre surround zadný kanál
Ak zvolíte “SB OFF”
Dekódovanie pre surround zadný kanál sa nevykoná.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanálová dekódovacia informácia je údaj uložený v zázname, napr. na DVD diskoch.
Dolby Digital DVD disk obsahujúci informáciu Surround EX. Web stránka spoločnosti Dolby Corporation vám
pomôže pri identifikácii filmov Surround EX.
Záznam kódovaný s označujúcou informáciou obsahuje Surround EX aj 5.1-kanálové signály.
Záznam kódovaný s 5.1-kanálovými signálmi a rozšíreným tokom vytvoreným pre konverziu týchto signálov
do 6.1 oddelených kanálov. Oddelené 6.1-kanálové signály sú špecifické pre DVD disky a nepoužívajú
sa v kinosálach.
Keď pripojíte dva surround zadné reproduktory, výstupný signál bude 7.1-kanálový.
Poznámka
V režime Dolby Digital EX nemusí byť počuť zvuk zo surround zadného reproduktora. Niektoré disky neobsahujú
informáciu Dolby Digital EX, aj keď sa na obale nachádzajú logá Dolby Digital EX. V takomto prípade zvoľte
“SB ON”.
36SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_37-41_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 37 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Pokročilejšie nastavenia
Priradenie zložkového
video vstupu
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
1
2
3
4
5
Pre zdroje signálu vybavené vstupnými
digitálnymi audio konektormi môžete prepínať
vstupný zvukový režim.
1
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“ CUSTOM ”.
Stláčaním
alebo
“COMP. V. A.”.
zvoľte
Stlačte ENTER.
Stláčaním
alebo
zvoľte zložkový
video vstup, ktorý chcete priradiť.
Otáčaním ovládača –/+ zvoľte vstup,
ktorému chcete priradiť vstupné
zložkové video konektory zvolené
v kroku 4.
Vstupy dostupné pre priraďovanie sa líšia
v závislosti od zložkových video vstupov.
Podrobnosti pozri v časti “Dostupné video
vstupy pre jednotlivé zložkové video
vstupy”.
6
— INPUT MODE
Stlačte ENTER.
Dostupné video vstupy pre
jednotlivé zložkové video vstupy
Počiatočné nastavenia sú podčiarknuté.
VIDEO 2
VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
DVD
VIDEO 1, VIDEO 3, DVD
Poznámka
Vstup pre obrazový signál nie je možné priradiť viac
než jednému zložkovému video vstupu.
2
Stlačením príslušných tlačidiel pre
zdroj signálu zvoľte zdroj vstupného
signálu.
Stláčaním INPUT MODE zvoľte vstupný
zvukový režim.
Zvolený vstupný zvukový režim bude
indikovaný na displeji.
Vstupné zvukové režimy
Pokročilejšie nastavenia
Zložkový video vstup môžete priradiť inému
vstupu s obrazovými signálmi.
Prepnutie vstupného
zvukového režimu pre
digitálne zariadenia
• AUTO IN
Zvolenie priority pre digitálne signály, ak sú
na vstupe analógové aj digitálne signály.
Ak nie sú na vstupe digitálne signály, zvolia
sa analógové signály.
• COAX IN
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL COAXIAL.
• OPT IN
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG
Aktivovanie analógových audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
• Ak sú na vstupe signály so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz, nie je možné nastavovať zvukové
charakteristiky (ekvalizér) a zvukové pole.
• Niektoré vstupné zvukové režimy môžu byť
v závislosti od vstupného signálu zobrazené
nevýrazne. Znamená to, že zvolený vstup nie je
dostupný.
37SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_37-41_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 38 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Užívateľské nastavenia
zvukových polí
Nastavením v Menu LEVEL môžete
užívateľsky upraviť zvukové polia tak, aby
zodpovedali konkrétnym situáciám počúvania.
Poznámka k zobrazovaným položkám
Nastaviteľné položky v jednotlivých ponukách Menu
sa líšia podľa zvukového poľa. Niektoré nastaviteľné
parametre môžu byť zobrazené nevýrazne. Znamená
to, že zvolený parameter nie je dostupný, alebo sa nedá
zmeniť.
Nastavenia v Menu LEVEL
Môžete nastaviť vyváženie a hlasitosť jednotlivých
reproduktorov. Nastavenia sa aplikujú pre všetky
zvukové polia. Neplatí pre parameter úrovne
efektu. Pri parametri úrovne efektu sa nastavenia
ukladajú zvlášť pre každé zvukové pole.
1
2
3
4
Spustite prehrávanie zdroja signálu
so zakódovaným multikanálovým
priestorovým zvukom (DVD disk atď.).
Stláčaním MAIN MENU zobrazte na
displeji “ LEVEL ”.
x SUR.R. XXX dB
(Úroveň hlasitosti pravého surround
reproduktora)
x SB XXX dB
(Úroveň hlasitosti surround zadného
reproduktora)*
x SBL XXX dB
(Úroveň hlasitosti surround zadného
(ľavého) reproduktora)**
x SBR XXX dB
(Úroveň hlasitosti surround zadného
(pravého) reproduktora)**
x S.W. XXX dB
(Úroveň hlasitosti subwoofera)
Počiatočné nastavenie: 0 dB
Nastaviť môžete hodnotu od –10 dB do +10 dB v 1 dB
krokoch.
* Len ak je parameter pre výber surround zadného
reproduktora v Menu SET UP nastavený
na “SINGLE” (str. 20).
** Len ak je parameter pre výber surround zadného
reproduktora v Menu SET UP nastavený
na “DUAL” (str. 20).
x
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
LEVEL” nižšie.
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah zvukovej
stopy. Funkcia môže byť užitočná pri sledovaní filmov
neskoro v noci pri nízkych hlasitostiach.
• OFF
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
• STD
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom nahrávania.
• MAX
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
Počas počúvania zvuku otáčaním
ovládača –/+ zvoľte požadované
nastavenie.
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte
ďalšie parametre.
Parametre Menu LEVEL
Počiatočné nastavenie je podčiarknuté.
x
x SUR.L. XXX dB
(Úroveň hlasitosti ľavého surround
reproduktora)
Stláčaním alebo zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
5
x CTR XXX dB
(Úroveň hlasitosti stredového reproduktora)
BAL. L/R XX
(Vyváženie predných reproduktorov)
L
R
Počiatočné nastavenie: BALANCE (0)
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi predným pravým
a ľavým reproduktorom. Nastavovať môžete v rozsahu
BAL. L (+1 až +8), BALANCE (0), BAL. R (+1 až +8)
v 17 krokoch.
D.RANGE
COMP. XXX
(Kompresor dynamického rozsahu)
Rada
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital. Odporúčame
používať nastavenie “MAX”. Toto nastavenie výborne
komprimuje dynamický rozsah a umožňuje sledovanie
filmov neskoro v noci pri nízkej úrovni hlasitosti.
Na rozdiel od analógových obmedzovačov sú úrovne
predvolené a poskytujú veľmi prirodzenú kompresiu.
Poznámka
Kompresia dynamického rozsahu je možná len pri
zdrojoch zvuku kódovaných systémom Dolby Digital.
38SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_37-41_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 39 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
x EFCT. XXX (Úroveň efektu)
Počiatočné nastavenie: STD
Umožňuje nastaviť “úroveň prítomnosti” aktuálneho
priestorového (surround) efektu v 3 stupňoch – MIN
(minimálny efekt), STD (štandardný efekt) a MAX
(maximálny efekt).
Poznámka
Tento parameter je dostupný, len ak používate zvukové
pole zvolené tlačidlami MOVIE alebo MUSIC.
Menu EQ umožňuje individuálne nastaviť
zvukové charakteristiky (hlboké a vysoké tóny)
predných reproduktorov.
1
2
3
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4
Zatlačte súčasne 2CH a ?/1.
Na displeji sa zobrazí “SF. CLR.” a všetky
zvukové polia sa naraz resetujú a nastavia
sa na výrobné hodnoty.
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“ EQ ”.
Stláčaním alebo zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
EQ” nižšie.
Na nastavenie použite tlačidlá na receiveri.
1
2
Spustite prehrávanie zdroja signálu
so zakódovaným multikanálovým
priestorovým zvukom (DVD disk atď.).
Počas počúvania zvuku otáčaním
ovládača –/+ zvoľte požadované
nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
5
Pokročilejšie nastavenia
Zrušenie užívateľského
nastavenia zvukových polí
a obnovenie počiatočných
nastavení
Nastavenie ekvalizéra
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte
ďalšie položky.
Poznámka
Zvukové charakteristiky (ekvalizér) nie je možné
nastavovať, keď receiver dekóduje signály
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz, alebo
keď sa aplikuje dekódovanie DTS 96/24, DTS-ES
Matrix alebo DTS Neo:6.
Parametre Menu EQ
x EQ XXX
(Zapnutie/vypnutie ekvalizéra)
Počiatočné nastavenie: OFF
Zvolením “ON” aktivujte ekvalizér.
Poznámka
Keď je ekvalizér zapnutý, na displeji svieti indikátor
EQ. Keď nastavíte ekvalizér cez parametre Menu EQ,
nastavenia sa aplikujú pre všetky zvukové polia
a použijú sa vždy, keď zapnete ekvalizér.
x BASS XX dB
(Nastavenie hlbokých tónov predných
reproduktorov)
x TREB. XX dB
(Nastavenie vysokých tónov predných
reproduktorov)
Počiatočné nastavenie: 0 dB
Nastaviť môžete hodnotu v rozsahu od –6 dB do +6 dB
v 1 dB krokoch.
39SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_37-41_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 40 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Pokročilejšie nastavenia
Nastavenie receivera
prostredníctvom Menu
CUSTOMIZE
Menu CUSTOMIZE vám umožní vykonať rôzne
nastavenia receivera.
1
2
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“ CUSTOM ”.
Stláčaním alebo zvoľte parameter,
ktorý chcete nastavovať.
Podrobnosti pozri v časti “Parametre Menu
CUSTOMIZE” nižšie.
3
Otáčaním ovládača –/+ vyberte
požadované nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
4
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte
ďalšie položky.
Parametre Menu CUSTOMIZE
Počiatočné nastavenia sú podčiarknuté.
x
DTS 96/24 96 XXXX
(Režim dekódovania DTS 96/24)
• AUTO
Keď je na vstupe signál DTS 96/24, prehráva sa pri
vzorkovacích frekvenciách 96 kHz.
• OFF
Aj keď je na vstupe signál DTS 96/24, prehráva sa pri
vzorkovacích frekvenciách 48 kHz.
Poznámky
• Tento parameter je dostupný len v režime A.F.D.
(str. 31). Pri ostatných zvukových poliach je tento
parameter vždy nastavený na “96 OFF”.
• Režim dekódovania DTS 96/24 je účinný len
v režime A.F.D. (str. 31). Ak je nastavené iné
zvukové pole, použije sa štandardné 48 kHz
dekódovanie.
• Aj keď je na vstupe signál DTS 96/24, použije
sa štandardné 48 kHz dekódovanie, ak sú niektoré
z reproduktorov nastavené na “SMALL”, alebo je
subwoofer nastavený na “NO”.
x SB XXXX
(Režim dekódovania pre surround zadný
kanál)
Režim dekódovania pre surround zadný kanál môžete
tiež nastaviť stlačením SURR BACK DECODING
(str. 35).
Podrobnosti o jednotlivých režimoch dekódovania
pozri na str. 36.
• OFF
• AUTO
• ON
Poznámka
Tento parameter je dostupný len v režime A.F.D.
(okrem režimu Dolby Pro Logic IIx) (str. 31).
x A.V.SYNC. X
(Časová synchronizácia)
• Y (Áno)
Zvukový výstup je oneskorený tak, aby bolo
oneskorenie medzi zvukom a obrazom minimálne.
• N (Nie)
Zvukový výstup nie je oneskorený.
Poznámky
• Tento parameter je užitočný, ak používate rozmerné
LCD alebo plazmové monitory alebo projekčné
TVP.
• Tento parameter nie je dostupný, ak je zvolený zdroj
vstupného signálu MULTI CH IN.
x DEC. XXXX
(Priorita pri dekódovaní vstupných
digitálnych audio signálov)
Umožňuje nastavenie vstupného režimu pre digitálny
vstupný signál do konektorov DIGITAL IN.
Počiatočné nastavenie je “DEC. AUTO” pre VIDEO 2,
3 a “DEC. PCM” pre DVD, MD/TAPE a SA-CD/CD.
• AUTO
Automatické prepínanie vstupného režimu medzi
DTS, Dolby Digital alebo PCM.
• PCM
Prioritu majú PCM signály (aby sa predišlo
výpadkom zvuku pri spustení prehrávania). Aj keď
sú na vstupe iné signály, zvuk sa bude reprodukovať.
Receiver však nedokáže dekódovať DTS-CD disk,
ak je nastavené “DEC. PCM”.
Poznámka
Ak nastavíte “DEC. AUTO” a pri spustení prehrávania
dochádza k výpadkom zvuku pri používaní digitálnych
audio konektorov (napr. CD prehrávač), nastavte
“DEC. PCM”.
40SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_37-41_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 41 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
x COL. XXXX
(Prenosový systém (norma))
(Len modely s regionálnymi kódmi E2/
E3, AR)
Môžete zvoliť normu signálu. V závislosti od
pripojeného TVP môže byť potrebné na receiveri zvoliť
normu PAL alebo NTSC.
• PAL
• NTSC
Pokročilejšie nastavenia
x DUAL XXX
(Výber jazyka pri digitálnom vysielaní)
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom vysielaní.
Funkcia je dostupná len pri zdrojoch zvuku Dolby
Digital.
• M/S (Hlavný/Vedľajší)
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať hlavný
zvuk a súčasne bude pravý predný reproduktor
reprodukovať vedľajší zvuk.
• M (Hlavný)
Reproduktory budú reprodukovať hlavný zvuk.
• S (Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší zvuk.
• M+S (Hlavný + Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať zmixovaný hlavný
aj vedľajší zvuk.
x COMP. V. A.
(Priradenie zložkového video vstupu)
Zložkový video vstup môžete priradiť inému vstupu
určenému pre obrazové signály. Podrobnosti pozri v
časti “Priradenie zložkového video vstupu” na str. 37.
x NAME IN
(Pomenovanie uložených staníc
a zdrojov signálu)
Umožňuje pomenovanie uložených staníc a zdrojov
signálu zvolených tlačidlami pre výber zdroja signálu.
Podrobnosti pozri v časti “Pomenovanie uložených
staníc a zdrojov signálu” na str. 42.
41SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_42-44_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 42 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Rady
• Otáčaním ovládača –/+ môžete voliť typ znakov
nasledovne.
Písmená (veľké) t Číslice t Symboly
• Pre vloženie medzery otáčajte ovládačom –/+,
kým sa na displeji nezobrazí medzera.
• Ak sa pomýlite, stláčajte < alebo >, kým
sa nesprávny znak nerozbliká a potom otáčaním
ovládača –/+ zvoľte správny znak.
Ďalšie operácie
Pomenovanie uložených
staníc a zdrojov signálu
Pre pomenovanie uložených staníc alebo
zdrojov signálu zvolených tlačidlami pre výber
zdroja signálu je možné použiť až 8 znakov
a takýto názov môžete zobraziť na displeji
receivera. Na nastavenie použite tlačidlá na
receiveri.
1
Pomenovanie uloženej stanice
Stláčaním TUNER FM/AM zvoľte pásmo
FM alebo AM a vyvolajte uloženú
stanicu, ktorú chcete pomenovať
(str. 26).
6
Stlačením ENTER vytvorený názov
uložíte do pamäte.
Poznámka (len modely s regionálnymi
kódmi CEL, CEK)
Ak pomenujete RDS stanicu a naladíte ju, namiesto
zadaného názvu sa zobrazí názov stanice, vysielaný
programovou službou. (Nie je možné zmeniť názov
stanice vysielaný programovou službou. Zadaný názov
sa prepíše názvom stanice vysielaným programovou
službou.)
Pomenovanie zdroja signálu
Stlačením príslušného tlačidla pre
výber zdroja signálu zvoľte požadovaný
zdroj signálu, ktorý chcete pomenovať.
2
3
4
Stláčaním MAIN MENU zvoľte
“ CUSTOM ”.
Stláčaním
alebo
“NAME IN”.
zvoľte
Stlačte ENTER.
Kurzor bliká a je možné zvoliť znak.
5
Pomocou
alebo
a ovládača –/+
vytvorte indexový názov.
Otáčaním ovládača –/+ vyberte znak,
potom stlačením > posuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
42SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_42-44_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 43 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Vypínací časovač
Receiver je možné nastaviť tak, aby sa po
určitom čase sám vypol. Na nastavovanie
použite diaľkové ovládanie.
1
2
Stlačením ALT rozsvieťte tlačidlo.
Keď je zariadenie zapnuté, stláčajte
SLEEP.
Rada
Zostávajúci čas do vypnutia receivera skontrolujete
stlačením ALT (aby sa tlačidlo rozsvietilo (str. 46))
a následným stlačením SLEEP. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas do vypnutia zariadenia. Ak znova
stlačíte SLEEP, vypínací časovač sa deaktivuje.
Môžete zvoliť tie predné reproduktory, ktoré
chcete používať.
Stláčaním SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
zvoľte sadu reproduktorov, ktorú chcete
používať.
Na displeji sa zobrazí indikácia zvolenej sady
reproduktorov. Reproduktory vypnete stláčaním
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B), kým sa nevypne
indikácia “SP A” aj “SP B”.
Reproduktory
• SP A
Reproduktory pripojené do konektorov
SPEAKERS FRONT A.
• SP B
Reproduktory pripojené do konektorov
SPEAKERS FRONT B.
• SP A a SP B
Reproduktory pripojené do konektorov
SPEAKERS FRONT A aj B (paralelné
pripojenie).
Ďalšie operácie
Po každom stlačení tlačidla SLEEP
sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Keď je vypínací časovač (Sleep Timer) aktívny,
na displeji je zobrazené “SLEEP”.
Výber sady reproduktorov
43SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_42-44_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 44 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Nahrávanie
Skôr ako začnete, skontrolujte, či sú všetky
zariadenia pripojené správne.
Nahrávanie na audiokazetu
alebo MiniDisc
Pomocou receivera môžete nahrávať
na audiokazetu alebo MiniDisc. Ďalšie
podrobnosti pozri v návodoch na použitie
kazetového alebo MD decku.
1
2
Zvoľte zariadenie, z ktorého chcete
nahrávať.
Pripravte zariadenie na prehrávanie.
Napríklad do CD prehrávača vložte CD
disk.
3
4
Do nahrávacieho decku vložte kazetu
alebo MD disk, na ktorý chcete
nahrávať, a ak je to potrebné, nastavte
úroveň nahrávania.
Na nahrávacom decku spustite
nahrávanie a na prehrávacom
zariadení spustite prehrávanie.
Poznámky
• Digitálny audio signál nie je možné nahrať,
ak používate zariadenie pripojené do analógových
konektorov MD/TAPE OUT. Pre nahrávanie
digitálnych audio signálov pripojte digitálne
zariadenie do konektorov DIGITAL OPTICAL MD/
TAPE OUT.
• Nastavenia zvuku neovplyvnia výstup signálu
z konektorov MD/TAPE OUT.
• Analógové audio signály aktuálneho zdroja
vstupného signálu sú vyvedené na výstup
z konektorov MD/TAPE OUT.
• Signály vstupujúce do konektorov MULTI CH IN
nie sú vyvedené na výstup z konektorov MD/TAPE
OUT, aj keď je zvolené MULTI CH IN. Na výstup sú
vyvedené audio signály z aktuálneho alebo predtým
zvoleného zdroja signálu.
• Niektoré zdroje vstupného signálu obsahujú
ochranné signály proti kopírovaniu. V takomto
prípade nebude možné nahrávať požadovaný zdroj
signálu.
Nahrávanie na videokazetu
Pomocou receivera môžete nahrávať z VCR,
TVP alebo DVD prehrávača. Pri editovaní
videokazety môžete tiež dodatočne nahrať zvuk
z rôznych zvukových zdrojov. Ďalšie
podrobnosti pozri v návodoch na použitie VCR
alebo DVD prehrávača.
1
2
Zvoľte zdroj signálu, ktorý chcete
nahrávať.
Pripravte zariadenie na prehrávanie.
Napríklad: Do VCR vložte videokazetu,
z ktorej chcete nahrávať.
3
4
Do VCR (VIDEO 1) vložte kazetu,
na ktorú chcete nahrávať.
Na nahrávacom VCR spustite
nahrávanie a spustite prehrávanie
videokazety alebo DVD disku,
z ktorých chcete nahrávať.
Rada
Počas kopírovania videokazety alebo DVD disku
môžete na videokazetu pridať zvuk z akéhokoľvek
zdroja signálu. Vyhľadajte bod, v ktorom chcete spustiť
nahrávanie z iného zvukového zdroja, zvoľte zdroj
signálu a spustite prehrávanie. Zvuk z toho zdroja
sa nahrá na pôvodnú zvukovú stopu videokazety
namiesto zvuku z pôvodného média. Nahrávanie
zvukovej stopy z pôvodného média obnovíte
opätovným zvolením zdroja video signálu.
Poznámky
• Digitálny zvukový signál nie je možné nahrať,
ak používate zariadenie pripojené do analógových
konektorov VIDEO 1 AUDIO OUT.
• Skontrolujte, či sú vykonané obidve prepojenia
(digitálne aj analógové) vstupných konektorov
VIDEO 2 a DVD. Ak je vykonané len digitálne
prepojenie, nie je možné analógové nahrávanie.
• Analógové audio signály aktuálneho zdroja signálu
sú vyvedené na výstup z konektorov VIDEO 1
AUDIO OUT.
• Signály vstupujúce do konektorov MULTI CH IN
nie sú vyvedené na výstup z konektorov VIDEO 1
AUDIO OUT, aj keď je zvolené MULTI CH IN.
Na výstup sú vyvedené audio signály z aktuálneho
alebo predtým zvoleného zdroja signálu.
44SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_45-53_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 45 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP001
Diaľkovým ovládaním RM-AAP001 môžete
ovládať zariadenia vo vašom systéme.
Skôr než použijete
diaľkové ovládanie
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania (ďalej aj DO)
1
2
3
4
5
6
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD
AV1
AV2
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
AUX
MULTI CH
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
MUSIC
3
DUAL
MONO
7
4
5
AUDIO
9
*q;
Pri bežnom používaní by mali batérie vydržať
cca 6 mesiacov. Ak už pomocou diaľkového ovládania
nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte všetky batérie
za nové.
8
-
M
ANT
CLEAR SEARCH MODE
X
H
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu
zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas,
vyberte z neho batérie. Zabránite tak prípadnému
poškodeniu diaľkového ovládania vytečením batérií
a následnou koróziou.
MASTER
VOL
V
DISPLAY
*qd
wh
wg
wf
wd
ws
wa
w;
ql
b
v
*qs
x
MUTING
AV MENU
B
TV VOL
Poznámky
9
ENTER
>
m
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
PRESET/
CH/D.SKIP
0/10
>10/11
12
SHIFT D.TUNING DISC
ALT
qa
ENTER
JUMP/
TIME
SUBTITLE
.
TOP MENU/
GUIDE
Rada
SB
DECODING
6
ANGLE
7
8
ef
qk*
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qj
qh
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP001
Do priestoru pre batérie vložte alkalické batérie
R6 (veľkosť AA). Dodržte správnu polaritu + a –.
Pri používaní DO smerujte DO na senzor
na receiveri.
Popis tlačidiel diaľkového
ovládania
qg
qf
* Tlačidlá H, TV VOL +, TV CH + a MASTER
VOL + majú orientačný hmatový bod.
Hmatový bod používajte na orientáciu medzi
tlačidlami pri ovládaní receivera a iných audio/video
zariadení.
pokračovanie
45SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_45-53_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 46 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Tabuľka popisuje funkcie jednotlivých tlačidiel
diaľkového ovládania (DO).
Tlačidlo
na DO
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
Funkcia
A.F.D. 7
Receiver
Výber režimu
dekódovania zvuku.
ALT wd
DO
Ak tlačidlo ALT svieti,
aktívne sú tlačidlá DO
s oranžovou potlačou
(prepnutie funkcie
tlačidla DO).
CLEAR 9 Sat. prijímač/
CD prehrávač/
DVD prehrávač/
Rekordér
Blu-ray diskov/
PSX
ANGLE
7
DVD prehrávač/ Výber alebo prepnutie
Rekordér
zorného uhla.
Blu-ray diskov
ANT 9
VCR/
Sat. prijímač
Výber výstupného
signálu z anténového
konektora: TV signál
alebo signál z VCR.
AUDIO
7
TVP/VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
Prepínanie zvuku na
viacjazyčný,
dvojjazyčný alebo
multikanálový TV
zvuk.
Receiver
Počúvanie audio
zariadenia.
AUX e;
Zobrazenie Menu.
AV MENU VCR/
qa
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
AV1 3
a AV2 4
DO
AV ?/1
ed
Zapnutie a vypnutie
TVP/VCR/
Sat. prijímač/ audio a video zariadení.
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
Výber príkazového
režimu diaľkového
ovládania.
Ovláda sa
Funkcia
Zrušenie chyby pri
stlačení nesprávneho
číselného tlačidla,
alebo návrat do režimu
nepretržitého
prehrávania atď.
DISC ws
CD prehrávač/ Priama voľba disku
VCD prehrávač (len menič diskov).
DISPLAY
qa
Voľba informácií
Receiver/
zobrazených na TV
TVP/VCR/
Sat. prijímač/ obrazovke.
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
CD prehrávač/
MD deck/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
D.TUNING Receiver
9
Aktivácia režimu
priameho ladenia.
DUAL
Receiver
MONO 7
Výber požadovaného
jazyka počas
digitálneho vysielania.
DVD es
Sledovanie DVD disku.
Receiver
ENTER wf TVP/VCR/
Sat. prijímač/
LD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
Po výbere predvoľby,
disku alebo skladby
číselnými tlačidlami
potvrdíte stlačením
zadanú hodnotu.
Potvrdenie výberu.
ENTER qa Receiver/
VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač
JUMP/
TIME 7
TVP/
Sat. prijímač/
Rekordér
Blu-ray diskov
Prepínanie medzi
predchádzajúcou
a aktuálnou
predvoľbou.
CD prehrávač/ Zobrazenie času alebo
prehrávacieho času
MD deck/
VCD prehrávač/ disku atď.
DVD prehrávač
MAIN
MENU qh
Receiver
Výber Menu receivera.
46SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_45-53_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 47 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Ovláda sa
Funkcia
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
Funkcia
MASTER
VOL +/–
qk
Receiver
Nastavenie hlasitosti
receivera.
SLEEP ef
Receiver
MD/TAPE
5
Receiver
Počúvanie MD disku/
kazety.
Aktivácia
vypínacieho časovača
a času, po ktorom sa
receiver automaticky
vypne.
MOVIE 7
Receiver
Výber predvolených
zvukových polí pre
filmy.
SUBTITLE
8
DVD
prehrávač
Zmena titulkov.
MULTI CH
wk
Receiver
Výber zdroja signálu
MULTI CH IN.
MUSIC wj
Receiver
Výber predvolených
zvukových polí pre
hudbu.
SYSTEM
STANDBY
(Stlačte
súčasne AV
?/1 ed
a ?/1 ef.)
Vypnutie receivera
Receiver/
a iných audio/video
TVP/VCR/
Sat. prijímač/ zariadení Sony.
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck
TEST
TONE qg
Receiver
MUTING ql Receiver
Vypnutie zvuku
receivera.
PRESET/
CH/
Receiver
Výber predvoľby.
D.SKIP +/–
wg
TVP/VCR/
Výber predvolieb.
Sat. prijímač/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom
CD prehrávač/ Prepínanie diskov
VCD prehrávač/ (len menič diskov).
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck
RETURN/
EXIT qa
VCD prehrávač/ Návrat do predošlého
LD prehrávač/ Menu.
DVD prehrávač
Sat. prijímač
Vypnutie Menu.
RM SET UP
2
DO
Nastavenie DO.
SA-CD/CD
6
Receiver
Počúvanie Super
Audio CD/CD disku.
Receiver
SB
DECODING
wh
Výber režimu
dekódovania pre
surround zadný kanál.
SEARCH
MODE ws
Voľba režimu
vyhľadávania.
Stláčaním zvoľte
položku pre
vyhľadávanie
(skladba, index atď.)
SHIFT 9
DVD
prehrávač
Receiver
Výber pamäťovej
skupiny pre
rozhlasové
predvoľby, alebo
ladenie za účelom
uloženia staníc.
TOP MENU/ DVD
GUIDE qa prehrávač
Reprodukcia
testovacieho tónu.
Zobrazenie titulu
DVD.
Sat. prijímač/ Zobrazenie
sprievodného Menu.
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
TUNER wl
Receiver
Počúvanie
rozhlasových staníc.
TV CH +/–
qd
TVP
Výber TV predvolieb.
TV/VIDEO
qj
TVP
Výber vstupného
signálu: TV signál
alebo video vstup.
TV VOL
+/– qs
TVP
Nastavenie hlasitosti
TVP.
TV ?/1 1
TVP
Zapnutie/vypnutie
TVP.
VIDEO1 3 Receiver
Sledovanie VCR.
(Režim VTR 3)
VIDEO2 4 Receiver
Sledovanie VCR.
(Režim VTR 1)
VIDEO3 ea Receiver
Sledovanie VCR.
(Režim VTR 2)
WIDE qf
Voľba širokouhlého
režimu Wide.
TVP
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP001
Tlačidlo
na DO
pokračovanie
47SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_45-53_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 48 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
1-9 7 a 0/10 Receiver
8
Funkcia
Tlačidlo
na DO
Ovláda sa
Použite spolu
s tlačidlom SHIFT
za účelom uloženia
alebo naladenia
rozhlasovej stanice
a s tlačidlom
D.TUNING
za účelom priameho
ladenia.
./>
8
VCR/
Prepínanie skladieb.
CD prehrávač/
VCD
prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
m/M
9
CD prehrávač/ Vyhľadávanie
VCD prehrávač/ skladieb vpred/vzad.
DVD prehrávač/
LD prehrávač/
MD deck/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
CD prehrávač/ Výber čísla skladby.
VCD prehrávač/ 0/10 pre skladbu
DVD prehrávač/ č. 10.
LD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck
Výber TV programu
TVP/VCR/
Sat. prijímač/ (predvoľby).
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
2CH 7
Receiver
>10/11 8
Výber čísla skladby
TVP/VCR/
Sat. prijímač/ nad 10.
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
MD deck/
Kazetový deck/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
-/-- ws
?/1 ef
Výber režimu 2CH
STEREO.
TVP/
Sat. prijímač/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
Výber režimu
zadávania kanálov,
jedno- alebo
dvojciferne.
Receiver
Zapnutie/vypnutie
receivera.
Funkcia
Rýchly posuv vpred/
VCR/
vzad.
DAT deck/
Kazetový deck
N q;
Spustenie
VCR/
CD prehrávač/ prehrávania.
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
X w;
VCR/
CD prehrávač/
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
Pozastavenie
prehrávania/
nahrávania.
(Tiež spustenie
nahrávania
zo zariadenia
v režime pozastavenia
nahrávania.)
48SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_45-53_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 49 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Ovláda sa
Funkcia
x wa
VCR/
Zastavenie
CD prehrávač/ prehrávania.
VCD prehrávač/
LD prehrávač/
DVD prehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Kazetový deck/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
O qa
Sat. prijímač/ Obnovenie
VCD prehrávač/ predošlého Menu
LD prehrávač/ alebo vypnutie Menu.
DVD prehrávač/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
V/v qa
Receiver
Výber položky Menu.
B/b qa
Receiver
Nastavenie alebo
zmena nastavenia.
V/v/B/b qa
Výber položky Menu.
VCR/
Sat. prijímač/
DVD prehrávač/
Rekordér
Blu-ray diskov/
Rekordér
s pevným
diskom/PSX
Poznámky
• Tlačidlo 12 na DO nefunguje pri ovládaní receivera.
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť operácie dostupné, alebo
môžu pracovať odlišne, než je uvedené.
• Ak stlačíte tlačidlo pre výber zdroja signálu
(VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3 alebo DVD), vstupný
režim TVP sa nemusí prepnúť do požadovaného
režimu. V takomto prípade prepnite vstupný režim
TVP stláčaním tlačidla TV/VIDEO.
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP001
Tlačidlo
na DO
Rady
• Pred používaním tlačidiel AUX a MULTI CH
na ovládanie audio/video zariadenia musíte tlačidlu
priradiť nejaký zdroj vstupného signálu. Podrobnosti
pozri v časti “Programovanie diaľkového ovládania”
na str. 50.
• Pre aktiváciu tlačidiel s oranžovou potlačou stlačte
pred stlačením konkrétneho tlačidla tlačidlo ALT.
• Pred použitím tlačidla V/v/B/b na ovládanie
receivera stlačte MAIN MENU. Ak chcete ovládať
iné zariadenia, po stlačení tlačidla pre výber zdroja
signálu stlačte TOP MENU/GUIDE alebo
AV MENU.
49SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_45-53_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 50 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Výber príkazového režimu
diaľkového ovládania
Pomocou tlačidla RM SET UP a tlačidiel
príkazového režimu na DO zvoľte príkazový
režim DO.
Výber príkazového režimu
Príkazový režim DO môžete prepínať (AV1
a AV2). Ak príkazový režim receivera nie je
zhodný s príkazovým režimom DO, DO
nedokáže ovládať receiver. Prepnutie
príkazového režimu receivera pozri na str. 57.
Pridržte RM SET UP a súčasne stlačte AV1
(alebo AV2).
Jedenkrát blikne indikátor (dvakrát pre režim
AV2), potom sa príkazový režim prepne.
Programovanie
diaľkového ovládania
Zmenou kódu naprogramujete DO tak, aby
ovládalo zariadenia iných výrobcov než Sony.
Akonáhle sa ovládacie signály uložia do pamäte,
môžete takéto zariadenia ovládať ako súčasť
vášho systému.
Taktiež môžete DO naprogramovať na ovládanie
zariadení Sony, ktoré DO štandardne nie je
schopné ovládať. DO dokáže ovládať len
zariadenia, ktoré reagujú na infračervené
bezdrôtové signály.
1
Indikátor sa rozsvieti.
2
Kontrola príkazového režimu DO
Stlačte RM SET UP. Indikátor vás informuje
o režime DO.
Režim
Indikátor blikne
AV1
Jedenkrát
AV2
Dvakrát
Pridržte RM SET UP a súčasne stlačte
AV ?/1.
Stlačte tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu (vrátane TV
?/1) pre zariadenie, ktoré chcete
ovládať.
Napríklad: Ak chcete ovládať CD
prehrávač, stlačte SA-CD/CD.
3
Obnovenie výrobného nastavenia
DO
Číselnými tlačidlami zadajte kód (alebo
jeden z kódov, ak existuje viacero
kódov) zodpovedajúci zariadeniu/
výrobcovi zariadenia, ktoré chcete
ovládať.
V tabuľkách na str. 51 – 53 sú uvedené
informácie o číselných kódoch a výrobcoch
zariadení (prvá číslica a posledné dve
číslice kódu označujú príslušnú kategóriu
a kód výrobcu).
Stlačte súčasne ?/1, AV ?/1 a MASTER
VOL –.
Indikátor 3-krát zabliká a zhasne.
4
Stlačte ENTER.
Akonáhle sa kód overí, indikátor dvakrát
pomaly zabliká a DO automaticky vypne
režim programovania.
5
Pre nastavenie DO na ovládanie
ďalších zariadení opakujte kroky 1 až 4.
50SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_45-53_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 51 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Zrušenie programovania
V ktoromkoľvek kroku stlačte RM SET UP. DO
automaticky vypne režim programovania.
Aktivácia zdroja signálu
po naprogramovaní
Stlačením naprogramovaného tlačidla aktivujete
požadovaný zdroj signálu.
Ak sa zdroj neaktivuje
(programovanie nebolo úspešné),
skontrolujte nasledovné:
Poznámky
• Indikátor zhasne, keď je stlačené správne tlačidlo.
• Ak v kroku 2 stlačíte viacero tlačidiel pre výber
zdroja signálu, platné je len naposledy stlačené
tlačidlo.
• Ak v kroku 2 stlačíte TV ?/1, preprogramujú sa len
tlačidlá TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO
a WIDE.
• Ak v kroku 3 stlačíte tlačidlo pre výber zdroja
signálu, zvolí sa nový zdroj signálu a postup
programovania sa vráti na začiatok kroku 3.
• Pri zadávaní kódu budú platné len prvé tri zadané
číslice.
Vymazanie pamäte DO
Číselné kódy uvedené v tabuľkách umožnia
ovládať zariadenia iných výrobcov než Sony, ale
tiež zariadenia Sony, ktoré DO štandardne
nedokáže ovládať. Keďže signály DO, ktoré
zariadenie akceptuje, sú v závislosti od modelu
a roku výroby zariadenia rôzne, môžu byť
zariadeniu priradené viaceré kódy.
Ak zariadenie na niektorý kód nereaguje, skúste
zadať iný kód.
Poznámky
• Kódy sú stanovené na základe najčerstvejších
dostupných informácií o jednotlivých značkách.
Môže sa stať, že zariadenie nezareaguje na žiadny
z uvedených kódov.
• Pri používaní DO na ovládanie určitého zariadenia
nemusia byť všetky tlačidlá pre výber zdroja signálu
funkčné.
Ovládanie CD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
Celý program zrušíte nasledovným postupom.
Obnovia sa výrobné nastavenia DO.
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
Stlačte súčasne ?/1, AV ?/1 a MASTER
VOL –.
YAMAHA
120, 121, 122
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP001
• Ak sa v kroku 1 indikátor nerozsvieti, batérie
sú vybité. Vymeňte obidve batérie.
• Ak počas zadávania kódu indikátor 4-krát
rýchlo zabliká, došlo k chybe. Opakujte
postup od kroku 1.
Kódy zodpovedajúce
zariadeniam/výrobcom zariadení
Indikátor 3-krát zabliká a zhasne.
pokračovanie
51SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_45-53_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 52 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Ovládanie DAT decku
Ovládanie VCR
Výrobca
Kód(y)
Výrobca
Kód(y)
SONY
203
SONY
PIONEER
219
701, 702, 703, 704, 705,
706
AIWA*
710, 750, 757, 758
Ovládanie MD decku
AKAI
707, 708, 709, 759
Výrobca
Kód(y)
BLAUPUNKT
740
301
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
SONY
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Ovládanie kazetového decku
Výrobca
Kód(y)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Ovládanie LD prehrávača
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
601, 602, 603
SHARP
748, 749
606
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Výrobca
Kód(y)
SONY
PIONEER
Ovládanie Video CD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
605
* Ak VCR AIWA nereaguje ani po zadaní kódu pre
AIWA, zadajte kód Sony.
Ovládanie DVD prehrávača
Výrobca
Kód(y)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
52SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_45-53_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 53 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Ovládanie TVP
Výrobca
Kód(y)
Ovládanie rekordéra s pevným
diskom
SONY
501, 502
Výrobca
Kód(y)
DAEWOO
504, 505, 506, 507, 515,
544
SONY
307, 308, 309
FISHER
508
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
Ovládanie rekordéra Blu-ray
diskov
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
Kód(y)
SONY
310, 311, 312
Ovládanie konzoly PSX
Výrobca
Kód(y)
SONY
313, 314, 315
Ovládanie diaľkovým ovládaním RM-AAP001
NEC
Výrobca
Ovládanie satelitného prijímača
alebo káblovej TV
Výrobca
Kód(y)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Ovládanie tunera
Výrobca
Kód(y)
SONY
002, 003, 004, 005
53SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_54-61_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 54 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Prevádzka
Ďalšie informácie
Pred pripájaním ostatných zariadení zariadenie vypnite
a odpojte ho od elektrickej siete.
Bezpečnostné upozornenia
Čistenie
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo
kvapaliny do zariadenia, odpojte zariadenie od
elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
Povrch zariadenia, predný panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v jemnom čistiacom prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako alkohol alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či
sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie je
vyznačené na štítku na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra zapojená v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky. Pri odpájaní
ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
• (Len modely s regionálnymi kódmi U, CA)
Z dôvodu bezpečnosti, a aby nebolo možné zasunúť
koncovku sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky
opačne je jeden kolík koncovky širší. Ak sa
koncovka nedá do zásuvky zasunúť úplne,
kontaktujte autorizovaný servis.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Zahrievanie
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva. Nejde
o poruchu. Ak používate zariadenie pri zvýšenej
hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná a bočné steny
zariadenia sa postupne zahrievajú. Aby nedošlo
k popáleniu, nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím predĺžite životnosť jednotlivých
častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí zdrojov tepla
alebo na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým
otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by mohlo
zakryť ventilačné otvory a následne tak spôsobiť
poruchu zariadenia.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrní, keďže pri
umiestnení zariadenia na špeciálne povrchovo
upravenú podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú
atď.) môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
54SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_54-61_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 55 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené
do príslušných vstupných audio konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov používaných
na prepojenie úplne zasunuté v konektoroch
zariadenia aj receivera.
• Skontrolujte, či ste na receiveri zvolili správny
zdroj signálu.
Z jedného z predných reproduktorov nepočuť
zvuk.
• Do konektora PHONES pripojte slúchadlá
a skontrolujte, či zvuk počuť správne. Ak aj
v slúchadlách počujete len jeden kanál, zariadenie
nemusí byť k receiveru pripojené správne.
Skontrolujte, či sú koncovky káblov používaných
na prepojenie úplne zasunuté v konektoroch
zariadenia aj receivera. Ak v slúchadlách počujete
obidva kanály, predný reproduktor nemusí byť
k receiveru pripojený správne. Skontrolujte
prepojenie predného reproduktora, ktorý nehrá.
Nie je počuť zvuk z 2-kanálového analógového
zdroja zvuku.
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE nastavené
na “COAX IN” alebo “OPT IN” (str. 37).
• Skontrolujte, či ste na receiveri nezvolili zdroj
signálu MULTI CH IN.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené, alebo sú
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
zapojené správne.
• Nastavte parameter vyváženia v Menu LEVEL.
Je počuť šum alebo brum.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a zariadenia
zapojené správne.
• Skontrolujte, či sú káble umiestnené ďalej od
transformátora alebo motora a vo vzdialenosti
najmenej 3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej od TVP.
• Konektory a koncovky sú znečistené. Vyčistite
ich jemnou handričkou, mierne navlhčenou
v liehu.
Ďalšie informácie
Nepočuť zvuk (prípadne len slabý zvuk) bez
ohľadu na to, ktoré zariadenie je zvolené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory a všetky ostatné
zariadenia správne zapojené.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky ostatné
zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či ste na receiveri zvolili správny
zdroj signálu.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME –/+ nastavený na “VOL MIN”.
• Skontrolujte, či nie je prepínač SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) nastavený na “Off” (str. 43).
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Stlačením MUTING na DO zrušte vypnutie
zvuku.
Nie je počuť zvuk z digitálneho zdroja signálu
(zo zariadení pripojených do konektorov
COAXIAL alebo OPTICAL).
• Skontrolujte, či nie je INPUT MODE nastavené
na “ANALOG” (str. 37). Skontrolujte, či nie je
INPUT MODE nastavené na “COAX IN” pre
zdroj signálu pripojený do vstupného konektora
OPTICAL alebo na “OPT IN” pre zdroj signálu
pripojený do vstupného konektora COAXIAL.
• Skontrolujte, či ste na receiveri nezvolili zdroj
signálu MULTI CH IN.
Zo surround zadných reproduktorov nepočuť
zvuk.
• Niektoré disky neobsahujú informáciu Dolby
Digital EX, aj keď sa na obale nachádzajú logá
Dolby Digital EX. V takomto prípade zvoľte
“SB ON” (str. 40).
Nepočuť zvuk (prípadne len slabý zvuk)
zo stredového /surround/surround zadných
reproduktorov.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX (str. 33).
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov (str. 22).
• Skontrolujte, či je parameter veľkosti stredového/
surround reproduktorov nastavený na “SMALL”
alebo “LARGE” (str. 19).
• Skontrolujte, či je parameter pre výber surround
zadného reproduktora nastavený na “DUAL”
alebo “SINGLE” (str. 20).
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer zapnutý.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne pripojený.
• Skontrolujte, či je parameter pre výber
subwoofera nastavený na “YES” (str. 19).
• V závislosti od zvukového poľa nemusí byť
subwooferom reprodukovaný žiadny zvuk.
pokračovanie
55SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_54-61_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 56 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Nedarí sa navodiť priestorový efekt.
• Skontrolujte, či je funkcia zvukového poľa
zapnutá (stlačte MOVIE alebo MUSIC).
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo DTS
sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk nahraný
vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď. do vstupných
digitálnych konektorov receivera skontrolujte
audio nastavenie (nastavenie audio výstupu)
pripojeného zariadenia.
Nahrávanie nie je možné.
• Skontrolujte, či sú zariadenia zapojené správne.
• Tlačidlami pre výber zdroja signálu zvoľte
príslušné zariadenie.
• Skôr ako začnete nahrávať z digitálneho
zariadenia na zariadenie pripojené do
analógových konektorov MD/TAPE skontrolujte,
či je INPUT MODE (režim vstupu) nastavený
na “ANALOG” (str. 37).
• Skôr ako začnete nahrávať z digitálneho
zariadenia pripojeného do konektorov DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT skontrolujte, či je
INPUT MODE (režim vstupu) nastavený
na “COAX IN” alebo “OPT IN” (str. 37).
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény s receiverom
použite 75 Ohm koaxiálny kábel (nedodávaný)
(pozri obrázok nižšie). Ak k receiveru pripojíte
externú anténu, uzemnite ho, aby bol chránený
pred poškodením bleskom. Uzemňovací kábel
nepripájajte na potrubie s rozvodom plynu.
Externá FM anténa
Stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte správnosť zapojenia antén. Nastavte
antény a podľa potreby zapojte externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý (pri automatickom
ladení). Použite priame ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok ladenia
(pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice alebo boli
vymazané (ak chcete naladiť uložené stanice).
Uložte stanice (str. 26).
• Stláčajte DISPLAY, kým sa na displeji nezobrazí
frekvencia.
RDS nepracuje.*
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Požadovaná RDS informácia sa nezobrazí.*
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite, či práve
poskytujú požadovanú službu. Ak áno, služba
môže byť dočasne mimo prevádzky.
Na TV obrazovke/monitore sa nezobrazil
žiadny obraz alebo obraz nie je kvalitný.
• Zvoľte príslušné zariadenie na receiveri.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného režimu.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej od TVP.
• TVP pripojte k receiveru rovnakým káblom, aký
používate na prepojenie receivera s video
zariadením (str. 8 a 11).
Konektor DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT
bliká načerveno.
• Ak je INPUT MODE (režim vstupu) nastavený
na “AUTO IN”, konektor bude blikať načerveno,
ak na vstupe nebude žiadny digitálny audio signál.
Týka sa to funkcie INPUT MODE. Nejde
o poruchu.
* Len modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK.
Receiver
ANTENNA
AM
Uzemňovací
kábel
(nedodávaný)
Uzemnenie
56SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_54-61_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 57 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Diaľkové ovládanie
Vymazanie pamäte receivera môže problém
vyriešiť (str. 18). Nezabudnite však, že všetky
uložené nastavenia budú nastavené na výrobné
hodnoty a budete ich musieť znova nastaviť.
Ak problém pretrváva
Kontaktujte predajcu Sony.
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uchovaných nastavení
str. 18
Upravených zvukových polí
str. 39
Ďalšie informácie
Diaľkové ovládanie (DO) nepracuje.
• Tlačidlo 12 na DO nefunguje pri ovládaní
receivera.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich za nové.
• Skontrolujte, či príkazový režim DO zodpovedá
príkazovému režimu receivera. Ak príkazový
režim receivera nie je zhodný s príkazovým
režimom DO, DO nedokáže ovládať receiver.
Pre prepnutie príkazového režimu receivera
vypnite stlačením ?/1 receiver. Potom zatlačte
a pridržte ENTER a súčasne stláčajte ?/1.
Po každom stlačení ?/1 sa príkazový režim
prepína medzi “C.MODE.AV2”
a “C.MODE.AV1”. (Počiatočné nastavenie je
“C.MODE.AV2”.)
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne tlačidlo.
• Pred používaním tlačidiel AUX a MULTI CH
na ovládanie audio/video zariadenia musíte
tlačidlu priradiť nejaký zdroj vstupného signálu.
Podrobnosti pozri v časti “Programovanie
diaľkového ovládania” na str. 50.
• Pre aktiváciu tlačidiel s oranžovou potlačou
stlačte pred stlačením konkrétneho tlačidla
tlačidlo ALT.
• Pred použitím tlačidla V/v/B/b na ovládanie
receivera stlačte MAIN MENU. Ak chcete
ovládať iné zariadenia, po stlačení tlačidla pre
výber zdroja signálu stlačte TOP MENU/GUIDE
alebo AV MENU.
Ak sa vám nepodarilo odstrániť
problém
Chybové hlásenia
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém.
DEC. EROR
Zobrazí sa, ak je na vstupe signál, ktorý receiver
nedokáže dekódovať (napr. DTS-CD), keď je
v Menu CUSTOMIZE nastavené “DEC. XXXX”
na “DEC. PCM”. Nastavte “DEC. AUTO”.
PROTECT
Reproduktory sú nesprávne zaťažené. Receiver
sa po pár sekundách automaticky vypne.
Skontrolujte zapojenie reproduktorov a znova
zapnite receiver. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
57SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_54-61_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 58 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Technické údaje
CHARAKTERISTIKA
HUDOBNÉHO VÝKONU
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Len modely s regionálnym kódom U)
Celkové harmonické skreslenie (ďalej THD) je
menšie než 0,09 % v rozsahu výkonov
od 250 mW po menovitý výkon vo frekvenčnom
rozsahu 20 až 20 000 Hz so zaťažením obidvoch
kanálov 8 Ohm pri minimálnom výkone 90 W
RMS (efektívnom) na kanál.
Zosilňovač
Výstupný výkon
Modely s regionálnymi kódmi U, CA
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
100 W + 100 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
125 W + 125 W1)
Referenčný výstupný výkon1)
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W/kanál
FRONT2):
90 W
CENTER2):
90 W/kanál
SURR2):
90 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
100 W/kanál
FRONT2):
100 W
CENTER2):
100 W/kanál
SURR2):
SURR BACK2):
100 W/kanál
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
125 W/kanál
FRONT2):
CENTER2):
125 W
125 W/kanál
SURR2):
125 W/kanál
SURR BACK2):
SURR2):
110 W/kanál
110 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
120 W/kanál
FRONT2):
120 W
CENTER2):
120 W/kanál
SURR2):
120 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
150 W/kanál
FRONT2):
150 W
CENTER2):
150 W/kanál
SURR2):
150 W/kanál
SURR BACK2):
Modely s regionálnymi kódmi E2/E3, AU
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
80 W + 80 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
100 W + 100 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
120 W + 120W1)
Referenčný výstupný výkon1)
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
110 W/kanál
FRONT2):
110 W
CENTER2):
110 W/kanál
SURR2):
110 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
120 W/kanál
FRONT2):
120 W
CENTER2):
120 W/kanál
SURR2):
120 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
150 W/kanál
FRONT2):
150 W
CENTER2):
150 W/kanál
SURR2):
150 W/kanál
SURR BACK2):
Modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
90 W + 90 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
100 W + 100 W1)
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
125 W + 125 W1)
Referenčný výstupný výkon1)
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
110 W/kanál
FRONT2):
110 W
CENTER2):
58SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_54-61_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 59 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Vstupy (Analógové)
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
AUX, VIDEO 1, 2, 3
Citlivosť: 500 mV
Impedancia: 50 kOhm
Odstup signál - šum (ďalej
S/N)4): 96 dB
(A, 500 mV5))
4) INPUT SHORT (Vstup nakrátko) (s vypnutým
zvukovým poľom a ekvalizérom).
5) So záťažou, úroveň vstupu.
Vstupy (Digitálne)
DVD, SA-CD/CD
(Koaxiálny)
Citlivosť: –
Impedancia: 75 Ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
VIDEO 2, 3, MD/TAPE, Citlivosť: –
SA-CD/CD (Optický)
Impedancia: –
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy (Analógové)
MD/TAPE (OUT),
Napätie: 500 mV
VIDEO 1 (AUDIO OUT) Impedancia: 10 kOhm
SUB WOOFER
Napätie: 2 V
Impedancia: 1 kOhm
1) Merané v nasledovných podmienkach:
Regionálny kód
Napájanie
Výstupy (Digitálne)
U, CA
120 V AC, 60 Hz
MD/TAPE (Optický)
CEL, CEK, AR
230 V AC, 50 Hz
E2/E3, AU
240 V AC, 50 Hz
Ďalšie informácie
Modely s regionálnym kódom AR
Menovitý výstupný výkon v režime Stereo
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
80 W + 80 W1)
70 W + 70 W3)
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
100 W + 100 W1)
90 W + 90 W3)
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
120 W + 120 W1)
110 W + 110 W3)
Referenčný výstupný výkon1)
(8 Ohm 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
110 W/kanál
FRONT2):
110 W
CENTER2):
110 W/kanál
SURR2):
110 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 0,7 %)
120 W/kanál
FRONT2):
120 W
CENTER2):
120 W/kanál
SURR2):
120 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohm 1 kHz, THD 10 %)
150 W/kanál
FRONT2):
150 W
CENTER2):
150 W/kanál
SURR2):
150 W/kanál
SURR BACK2):
Citlivosť: –
Ekvalizér
Úrovne zisku
±6 dB, 1 dB krok
2) V závislosti od nastavenia zvukových polí a zdrojov
signálu nemusí byť na výstupe žiadny zvukový
signál.
3) Merané v nasledovných podmienkach:
Regionálny kód
Napájanie
AR
220 V AC, 50 Hz
Frekvenčný rozsah
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
AUX, VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým poľom
a ekvalizérom)
pokračovanie
59SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_54-61_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 60 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Tuner v pásme FM
COMPONENT VIDEO:
Ladiaci rozsah
87,5 - 108,0 MHz
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrický
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Citlivosť
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 Ohm
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 Ohm
Využiteľná citlivosť
11,2 dBf, 1 µV/75 Ohm
S/N
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonické skreslenie pri 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Separácia
45 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivita
60 dB pri 400 kHz
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PB/CB/B-Y: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
PR/CR/R-Y: 0,7 Vš-š,
75 Ohm
80 MHz, HD prechod
Všeobecne
Napájanie
Regionálny kód
Napájanie
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
AR
220 – 230 V AC, 50/60 Hz
E2/E3
120/220/240 V AC,
50/60 Hz
Príkon
Tuner v pásme AM
Regionálny kód
Príkon
Ladiaci rozsah
Modely s regionálnymi kódmi U, CA
Krok ladenia 10 kHz:
530 – 1 710 kHz6)
Krok ladenia 9 kHz:
531 – 1 710 kHz6)
Modely s regionálnymi kódmi E2/E3
Krok ladenia 10 kHz:
530 – 1 610 kHz6)
Krok ladenia 9 kHz:
531 – 1 602 kHz6)
Modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK, AU
Krok ladenia 9 kHz:
531 – 1 602 kHz
Modely s regionálnym kódom AR
Krok ladenia 10 kHz:
530 – 1 610 kHz
Anténa
Rámová anténa
Medzifrekvencia
450 kHz
Využiteľná citlivosť
50 dB/m (pri 1 000 kHz
alebo 999 kHz)
S/N
54 dB (pri 50 mV/m)
Harmonické skreslenie
0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivita
Pri 9 kHz:
35 dB
Pri 10 kHz:
40 dB
U, CEL, CEK, AU,
E2/E3, AR
230 W
CA
310 VA
6) Krok ladenia v pásme AM môžete meniť medzi
9 kHz alebo 10 kHz. Po naladení stanice v pásme
AM vypnite receiver. Zatlačte a pridržte PRESET
TUNING + alebo TUNING + a súčasne stlačte
?/1. Všetky uložené stanice sa pri zmene kroku
ladenia vymažú. Pre opätovné nastavenie kroku
na hodnotu 10 kHz (alebo 9 kHz) postup zopakujte.
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Diaľkové ovládanie RM-AAP001 (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Video
Vstupy/Výstupy
Video:
S-video:
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,2 W
AC zásuvky
(Okrem modelov s regionálnym kódom AR)
Regionálny kód
AC zásuvky
U, CA
1 spínaná, 120 W/1A
MAX
CEL, CEK, E2/E3, AU
1 spínaná, 100 W MAX
Rozmery (š/v/h) (cca)
430 × 157,5 × 370 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
9,0 kg
Hmotnosť (cca)
Dodávané príslušenstvo
Podrobnosti o regionálnom kóde používaného
zariadenia pozri na str. 3.
Právo na zmeny vyhradené.
1 Vš-š, 75 Ohm
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
C: 0,286 Vš-š, 75 Ohm
60SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_54-61_STR-DE698.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
STR-DE698_SK.book Page 61 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla príslušných strán
Používanie tejto strany
Táto strana slúži na orientáciu v ovládacích prvkoch
uvádzaných v texte.
Číslo na obrázku
r
DISPLAY 3 (27, 28, 56)
R
Názov tlačidla/prvku
R
Príslušná strana
Zariadenie
A-H
A.F.D. (tlačidlo/indikátor) qa
(32, 34)
AUX wa (23)
DIMMER 4 (28)
DISPLAY 3 (27, 28, 56)
Displej 7 (29)
DVD wg (23)
ENTER qg (18, 42, 57)
FM MODE es (24)
P-Z
PHONES (konektor) ed (23, 55)
PRESET TUNING –/+ wl
(26, 60)
SA-CD/CD wd (23)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 2
(16, 43, 55)
I-O
INPUT MODE qj (37)
IR (senzor) 5 (45, 57)
MAIN MENU 8 (18, 38, 39, 42)
MASTER VOLUME –/+ qh
(18, 22, 23, 55)
1
2 3 4
5
6
7
SURR BACK DECODING qf
(35)
Tlačidlá pre výber zdroja
vstupného signálu w;
(23, 37, 41, 42, 56)
TUNER FM/AM ws
(23, 24, 25, 26, 42)
TUNING –/+ e; (24, 60)
VIDEO 1 wk (23)
VIDEO 2 wj (23)
VIDEO 3 wh (23)
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
(konektory) ea (13)
ČÍSLA A SYMBOLY
Ďalšie informácie
MD/TAPE wf (23)
MEMORY ef (26)
MOVIE (tlačidlo/indikátor) qs
(33, 34, 56)
MULTI CHANNEL DECODING
(indikátor) 6 (24)
MULTI CH IN 9 (24)
MUSIC (tlačidlo/indikátor) qd
(34, 56)
ABECEDNÉ PORADIE
2CH (tlačidlo/indikátor) q;
(31, 34, 39)
?/1 (napájanie) 1 (18, 25, 39,
57, 60)
</> ql (18, 38, 39, 42)
–/+ (ovládač) qk (18, 38, 39, 42)
8 9 q; qa qs qd qf qg
wk wj wh wg wf wd ws wa
ef ed es
ea
e;
wl
w; ql qk
qj
qh
61SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
Návod na jednoduché nastavenie
Tento návod na jednoduché nastavenie vysvetľuje spôsob pripojenia DVD prehrávača, TVP,
reproduktorov a subwoofera tak, aby bola možná reprodukcia multikanálového priestorového
(surround) zvuku z DVD prehrávača.
Návod na jednoduché nastavenie pre systém reproduktorov
Podrobnosti o zapojeniach reproduktorov pozri na obrázku na str. 64 (A–H).
Reproduktory môžete jednoducho nastaviť výberom vhodnej šablóny.
Na operáciu použite tlačidlá na receiveri.
1
2
3
4
5
6
3
Na obrázku vpravo vyhľadajte vhodnú šablónu pre
reproduktory. Môžete tiež využiť blokovú schému (diagram).
6
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Stláčaním MAIN MENU zvoľte “
SET UP ”.
Stláčaním
alebo
zvoľte “EASY SET”. Ak sa položka
nezobrazí, zvoľte “NORM SET” a stláčaním + alebo – zvoľte
“EASY SET”.
Stláčaním
alebo
“SP. PAT. X –X”.
zvoľte
4, 5 4, 6
Stláčaním + alebo – vyberte požadovanú šablónu a stlačte ENTER.
Aká je vhodná šablóna pre reproduktory
Vhodná šablóna pre reproduktory závisí od počtu vašich reproduktorov.
A
B
C
D
E
F
G
H
Predný reproduktor (L)
Predný reproduktor (R)
Stredový reproduktor
Subwoofer
7 reproduktorov
a subwoofer
C
B
7-1
6 reproduktorov
a subwoofer
Nastavte na
6-1
5 reproduktorov
a subwoofer
reproduktor (L)
reproduktor (R)
zadný reproduktor (L)
zadný reproduktor (R)
B
4 reproduktory
F
A
Nastavte na
Surround
Surround
Surround
Surround
F
Nastavte na
D
E
C
G
H
B
A
4-0
3 reproduktory
E
C
A
Nastavte na
D
E
C
3-0
G
B
A
B
2 reproduktory
F
A
Nastavte na
5-1
62SK
B
F
Nastavte na
D
E
2-0
A
Bloková schéma pre nastavenie reproduktorov
Postupujte podľa
(áno), ak vlastníte príslušný reproduktor alebo
(nie), ak reproduktor nevlastníte.
podľa
Nie
C
Stredový reproduktor
E
a
F
Nie
Surround reproduktory
D
Nie
Nastavte na
2-0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
Áno
2-1
Áno
G
alebo
H
Nie
Surround zadný
reproduktor
D
Nie
Nastavte na
4-0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
4-1
Áno
a
H
Surround zadné
reproduktory (L) (R)
Nie
D
Nie
Nastavte na
Ďalšie informácie
G
5C0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
5C1
Áno
D
Nie
Nastavte na
6C0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
6C1
E
a
F
Nie
Surround reproduktory
D
Nie
3-0
Subwoofer
Áno
G
Nastavte na
Nastavte na
Áno
alebo
H
Nie
Surround zadný
reproduktor
D
Nie
3-1
Nastavte na
5-0
Subwoofer
Nastavte na
Áno
5-1
Áno
Nie
G
a
H
D
Nie
6-0
Subwoofer
Surround zadné
reproduktory (L) (R)
Nastavte na
Nastavte na
Áno
6-1
Áno
D
Nie
Nastavte na
7-0
Subwoofer
Áno
Nastavte na
7-1
63SK
Zapojenie receivera
DVD prehrávač
Surround
zadný
reproduktor
(pravý)
Surround
zadný
reproduktor
(ľavý)
Stredový
reproduktor
H
G
C
TVP
INPUT
VIDEO
COAXIAL
VIDEO
DIGITAL OUT
OUTPUT
Video kábel
Reproduktorový
kábel
Video kábel
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
R SURROUND BACK L
L
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE?IN
PB/CB
/B-Y
MONITOR
+
Ð
Ð
+
Ð
+
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R-Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
R
FRONT B
CENTER
SPEAKERS
MONITOR
OUT
FRONT A
R
L
DVD
IN
Koaxiálny kábel
S-VIDEO
IN
SA-CD/?CD
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
L
L
L
R
R
R
R
R
+
COAXIAL
CENTER
IN
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
Ð
Ð
+
AUDIO
OUT
SUB
WOOFER
R
SURROUND
SPEAKERS
L
Monofonický audio kábel
Reproduktorový
kábel
AUDIO
INPUT
64SK
D
B
F
E
A
Subwoofer
Predný
reproduktor
(pravý)
Surround
reproduktor
(pravý)
Surround
reproduktor
(ľavý)
Predný
reproduktor
(ľavý)
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_65-67_STR-DE698.fm]
masterpage:Right
STR-DE698_SK.book Page 65 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Index
A
P
Automatické ladenie 24
Pomenovanie 42
Predvoľby
uloženie staníc 26
naladenie 26
Priame ladenie 25
Priradenie názvu. Pozri Pomenovanie
D
Diaľkové ovládanie 45–53
Digital Cinema Sound 33
Dodávané príslušenstvo 60
Duálne mono 41
E
Editovanie. Pozri Nahrávanie
I
R
RDS 27
Reproduktory
nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia 22
pripojenie 15
umiestnenie 15
T
K
Testovací tón 22
Kopírovanie. Pozri Nahrávanie
V
L
Ladenie
automatické 24
priame 25
uložených staníc 26
M
Medzná frekvencia reproduktorov 22
Menu CUSTOMIZE 40
Menu EQ 39
Menu LEVEL 38
Menu SET UP 18
N
Vymazanie pamäte receivera 18
Vypínací časovač 43
Výber
systému reproduktorov 43
zariadenia 23
zvukového poľa 33–34
Ďalšie informácie
Indexovanie. Pozri Pomenovanie
Z
Zmena
zobrazenia 28
Zvukové pole
úprava 38
prednastavenie 33–34
resetovanie 39
výber 33–34
Nahrávanie
na audiokazetu alebo MD disk 44
na videokazetu 44
Nastavenie
parametrov CUSTOMIZE 40
parametrov EQ 39
parametrov LEVEL 38
parametrov SET UP 18
úrovne hlasitosti a vyváženia reproduktorov 22
65SK
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_65-67_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 66 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_65-67_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 67 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
filename[C:\Temp\Temp05\STR-DE698_SK\Fm\Sk_68-68_STR-DE698.fm]
masterpage:Left
STR-DE698_SK.book Page 64 Thursday, April 7, 2005 6:22 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
model name1[STR-DE698]
[2-560-571-13(1)]
Download PDF

advertising