Sony | MDS-JE480 | Sony MDS-JE480 Návod na použitie

masterpage:Right
m]
CZ_Sony MDS-JE480L.book Page 1 Friday, May 10, 2002 9:54 AM
4-238-553-11(1)
MiniDisc Deck
MiniDisc Deck
Návod k obsluze
CZ
MiniDisc rekordér
Návod na použitie
SK
MiniDisc készülék
Kezelési útmutató
MDS-JE480
©2002 Sony Corporation
HU
masterpage:Left
(3 column)
2_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 2 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
O tomto návode
VÝSTRAHA
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami, atď.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie nepokladajte
nádoby naplnené kvapalinou, ako napr. vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov, ako je napr. knižnica alebo vstavaná
skriňa.
Upozornenie, že zariadenie
je klasifikované ako výrobok
CLASS 1 LASER je
umiestnené na zadnej strane
zariadenia.
Štítok upozorňujúci na škodlivosť laserového žiarenia
pri rozobraní zariadenia sa nachádza vnútri zariadenia.
Informujte sa o spôsobe likvidácie batérií
podľa platných miestnych predpisov
a noriem.
PREDAJCA NEZODPOVEDÁ ZA PRIAME,
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, UJMY
ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE Z
AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA VÝROBKU,
ZAPRÍČINENÉ NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM
VÝROBKU.
2SK
Inštrukcie opisujú operácie vykonávané pomocou
ovládacích prvkov na zariadení. Na vykonanie
niektorých operácií je možné použiť aj tlačidlá
diaľkového ovládania, ktoré majú rovnaké alebo
podobné označenie ako ovládacie prvky na zariadení,
alebo ak sú označenia rôzne, v návode sú názvy
tlačidiel na DO uvedené v zátvorkách.
masterpage:Left
(3 column)
3_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 3 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Obsah
Umiestnenie ovládacích
prvkov a príslušné strany
Základná jednotka ................................... 4
Diaľkové ovládanie (ďalej DO)............... 5
Začíname
Pripojenie audio zariadení....................... 6
Nahrávanie na MD disky
Nahrávanie na MD disky ........................ 8
Poznámky ku nahrávaniu ........................ 8
Rady pre nahrávanie
— Vytvorenie dlhšieho záznamu/
Číslovanie skladieb/Funkcia Smart
Space/Nastavenie úrovne nahrávania/
Kontrola zostávajúceho času pre
nahrávanie/Monitorovanie vstupného
signálu............................................... 9
Spustenie nahrávania so 6 sekundami
uložených zvukových údajov v pamäti
— Time Machine Recording .......... 13
Synchronizované nahrávanie
zo zvoleného audio zariadenia
— Music Synchro-recording .......... 13
Nahrávanie z CD prehrávača Sony
— CD Synchro-recording............... 13
Prehrávanie MD diskov
Vloženie MD disku ............................... 15
Prehrávanie MD disku
— Normal Play/Shuffle Play/Repeat
Play ................................................. 15
Výber skladieb na MD disku
— Programme Play ........................ 16
Editovanie nahraných MD
diskov
Vymazanie nahrávok
— Funkcia Erase ............................ 18
Rozdeľovanie nahraných skladieb
— Funkcia Divide .......................... 19
Spájanie nahraných skladieb
— Funkcia Combine ...................... 20
Presun nahraných skladieb
— Funkcia Move............................ 21
Pomenovanie skladby alebo MD disku
— Funkcia Name ........................... 21
Zmena úrovne nahraného záznamu
— Funkcia S.F EDIT ..................... 23
Zrušenie posledného editovania
— Funkcia UNDO ......................... 24
Ďalšie funkcie
Postupné znižovanie a zvyšovanie úrovne
zvuku (FADER) ............................. 25
Zaspávanie s hudbou
— Sleep Timer ............................... 25
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 26
Poznámky ku MD diskom .................... 26
Obmedzenia systému............................ 26
Riešenie problémov .............................. 28
Samodiagnostická funkcia.................... 28
Zobrazované hlásenia ........................... 29
Tabuľka ponuky Setup.......................... 30
Technické údaje.................................... 30
3SK
masterpage:Left
(3 column)
5_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 4 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Umiestnenie ovládacích prvkov a príslušné strany
Ako použiť túto stranu
Na tejto strane sú uvedené umiestnenia tlačidiel a ďalších
častí systému uvádzaných v texte.
íslo v obrázku
r
PLAY MODE 0 (15)
R
R
Názov tlačidla/časti Príslušná strana
Základná jednotka
ABECEDNÉ PORADIE
P-Z
TLAČIDLÁ - POPIS
PLAY MODE q; (15)
PUSH ENTER ql (10)
REC MODE qh (9) (16)
REC z qj (8)
REPEAT qa (15)
STANDBY (indikátor) 1 (8) (15)
YES 9 (16)
A-M
AMS ql (10) (16) (18) (21) (23)
(25)
CLEAR qk (17) (22)
Displej qd
EJECT A 4 (8) (16) (17)
INPUT qf (8)
LEVEL/DISPLAY/CHAR qs (8)
(16) (21)
MD (miesto pre vloženie disku) 2
MDLP (indikátor) 3 (9) (16)
MENU/NO 8 (9) (10) (11) (21)
1
2
3
?/1 1 (8) (15) (17)
H 5 (8) (15)
X 6 (8) (16)
x 7 (8) (16) (17)
m/M qg (16) (18)
4
5 6 7 8
9
MDLP
l AMS L
q; qa
4SK
qs
qd
qf
qg qhqj qk
ql
masterpage:Left
(3 column)
5_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 5 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
A-L
AyB qs (15)
Alfanumerické tlačidlá 5 (22)
CD-SYNCHRO STANDBY 7 (14)
CD-SYNCHRO START 7 (14)
CD-SYNCHRO STOP 7 (14)
CLEAR 6 (17) (22)
DISPLAY ws (8) (12)
FADER 3 (25)
GROUP ON/OFF 1) ql
GROUP SKIP 1) ql
INPUT wd (8)
LEVEL +/– qa (12)
`/1
wf
A
1
wd
2
ws
wa
3
4
w;
M-Z
MENU/NO w; (10) (17) (18)
MUSIC SYNC 8 (13) (24)
NAME EDIT/SELECT wa (22)
PLAY MODE 2 (15)
REC MODE wd (9) (16)
REPEAT qd (15)
SCROLL ws (16)
T.REC qj (13)
YES 4 (10) (16) (18)
5
6
7
ql
qk
GROUP
ON/OFF
?/1 1 (8) (15) (17)
X 9 (8) (16)
x 0 (8) (16) (17)
m/M qf (16) (19)
./> qg (9) (12) (18)
z qh (8)
H qk (8) (15)
A wf (8) (16) (17)
1)
8
SKIP
H
TLAČIDLÁ - POPIS
Umiestnenie ovládacích prvkov a príslušné strany
Diaľkové ovládanie (ďalej DO)
X
9
x
0
qj
qh
z
qg
.
>
qf
m
M
qa
qd
qs
Tieto funkcie nie sú dostupné pre tento model.
5SK
masterpage:Left
(3 column)
7_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 6 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Začíname
Sieťová šnúra
A
Zosilňovač,
atď.
do elektrickej
zásuvky
B
CD prehrávač,
DBS tuner
Potrebné káble
Upozornenia
A Prepojovacie audio káble (2)
(dodávané)
• Pred zapájaním všetky zariadenia vypnite.
• Sieťové šnúry jednotlivých zariadení zapojte až
po vykonaní všetkých prepojení.
• Presvedčite sa, či sú prepojenia spoľahlivé.
Predídete tak možnému šumu alebo brumu.
Pri zapájaní dávajte pozor, aby farebne odlíšené
konektory zodpovedali príslušným konektorom: biely
(ľavý) do bieleho a červený (pravý) do červeného.
Biely (L)
Červený (R)
Biely (L)
Červený (R)
B Optické káble (dodávaný je iba jeden)
• Pred zapájaním najprv odnímte kryty konektorov a
kábel priamo zastrčte do konektora, kým nezacvakne
na miesto.
• Optické káble neprehýbajte.
6SK
Konektory pre pripojenie
audio zariadení
Zariadenie
Pripojte ku
Zosilňovače
konektorom
ANALOG IN/OUT
CD prehrávače alebo
DBS tunery
konektoru
DIGITAL OPTICAL IN
masterpage:Left
(3 column)
7_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 7 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Ďalšie zapojenia
Sieťovú šnúru tohto zariadenia zapojte do
elektrickej zásuvky.
Poznámka
Ak používate časovač, pripojte sieťovú šnúru do
elektrickej zásuvky časovača.
Začíname
Pripojenie sieťovej šnúry
Vloženie batérií do DO
Do priestoru pre batérie vložte dve batérie R6
(veľkosť AA) tak, aby zodpovedali znamienka
+ a – na batériách a vo vnútri priestoru.
Pri používaní DO nasmerujte na senzor
na zariadení.
Tip
Ak zariadenie nereaguje na povely z DO, vymeňte
obidve batérie za nové.
Poznámky
• DO nenechávajte na extrémne horúcich alebo
vlhkých miestach.
• Dávajte pozor, aby sa do DO nedostal žiadny cudzí
predmet, hlavne pri výmene batérií.
• Nepoužívajte súčasne novú a starú batériu.
• Senzor nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
alebo zdrojom svetla. Môžete spôsobiť nesprávne
fungovanie zariadenia.
• Ak sa nechystáte DO dlhší čas používať, vyberte
z neho batérie. Predídete tak možnému poškodeniu
DO vytečením a následnou koróziou batérií.
7SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 8 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Nahrávanie na MD disky
Zmena zobrazenia počas nahrávania
Nahrávanie na MD disky
Ak je MD disk už čiastočne nahraný, nahrávanie
začne za nahranými skladbami.
1 Zapnite zosilňovač a zdroj zvuku a na
zosilňovači zvoľte požadovaný zdroj
zvuku.
2 Stlačením ?/1 zapnite deck.
Indikátor STANDBY zhasne.
chcete nahrávať (str. 15).
4 Opakovaným stláčaním INPUT zvoľte
konektor(y), ku ktorému(ým) je
pripojený požadovaný zdroj zvuku.
Ak je zdroj zvuku
pripojený ku
Nastavte
INPUT na
Konektoru
DIGITAL OPTICAL IN
D-IN
Konektorom ANALOG IN
A-IN
5 Stlačte REC z.
Zariadenie nastaví pauzu v nahrávaní.
6 Ak je to potrebné, nastavte úroveň
nahrávania.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Nastavenie
úrovne nahrávania” na str. 12.
7 Stlačte H alebo X.
Nahrávanie začne.
8 Spustite prehrávanie zdroja zvuku.
Čo môžete urobiť počas nahrávania
Stlačte
Ukončenie nahrávania
x
Pauzu v nahrávaní
X
Obnovenie nahrávania po H alebo X
pauze1)
Vysunutie MD disku
1)
8SK
Po ukončení nahrávania
stlačte EJECT A
Počet skladieb sa zvýši o jednu.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie mení
nasledovne:
Číslo skladby a doba nahrávania aktuálnej
skladby t Zostávajúci čas pre nahrávanie2) na
MD disku t Úroveň vstupného signálu t
Názov skladby3)
2)
3 Do decku vložte MD disk, na ktorý
Pre
Opakovaným stláčaním LEVEL/DISPLAY/
CHAR (alebo DISPLAY) zmeňte zobrazenie.
3)
Zobrazenie času závisí od nastavenia funkcie REC
MODE.
Ak skladba nemá názov, zobrazí sa “No Name”.
Poznámky ku nahrávaniu
Po nahrávaní
Stlačením EJECT A vysuniete MD disk alebo
stlačením ?/1 zariadenie vypnete.
Začne blikať “TOC” alebo “TOC Writing”.
Tabuľka obsahu disku (TOC) je aktualizovaná
a nahrávanie je ukončené.
Pred odpojením sieťovej šnúry
Nahrávanie na MD disk je ukončené vtedy, keď
je tabuľka obsahu disku (TOC) aktualizovaná.
Aktualizovanie prebehne pri vybratí disku alebo
pri vypnutí zariadenia stlačením ?/1. Aby ste
zabezpečili kompletné ukončenie nahrávania,
sieťovú šnúru neodpájajte pred aktualizovaním
TOC (keď svieti “TOC”) alebo počas
aktualizácie TOC (keď bliká “TOC Writing”).
Automatická konverzia digitálnych
vzorkovacích frekvencií
Zabudovaný prevodník vzorkovacích frekvencií
konvertuje vzorkovacie frekvencie rôznych
digitálnych zdrojov na hodnotu 44,1 kHz, čo je
vzorkovacia frekvencia tohto zariadenia. Toto
umožňuje počúvať a nahrávať zdroje ako 32
alebo 48 kHz DAT kazety alebo družicové
vysielanie, ako aj CD alebo MD disky.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 9 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Ochrana nahrávok pred náhodným
vymazaním
Ochranná klapka
“Nahrávanie na MD disky” na str. 8.
Tipy
• Ak zvolíte LP2 alebo LP4, rozsvieti sa indikátor
MDLP.
• Zariadenie je z výroby nastavené tak, aby na
začiatok každej skladby pridalo “LP:”. Toto
označenie sa zobrazí pri prehrávaní nahrávky
na zariadení, ktoré nepodporuje režim dlhšieho
nahrávania.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, postupujte
nasledovne.
1 Keď je zariadenie zastavené, prehráva
alebo je pozastavené, stlačte MENU/NO.
Posuňte klapku
v smere šípky
2 Otáčajte ovládačom AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “Setup?”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Rady pre nahrávanie
— Dlhší čas nahrávania/Číslovanie
skladieb/Funkcia Smart Space/
Nastavenie úrovne nahrávania/
Kontrola zostávajúceho času pre
nahrávanie/Monitorovanie vstupného
signálu
Dlhší čas nahrávania
Toto zariadenie disponuje dvoma režimami pre dlhší
čas nahrávania: LP2 a LP4 (nahrávanie v režime
MDLP). Pri nahrávaní v režime LP2 Stereo môžete
nahrávať 2-krát dlhšie ako v normálnom režime
a v režime LP4 Stereo môžete nahrávať až 4-krát
dlhšie ako v normálnom režime. Doba pre nahrávanie
v monofonickom režime je 2-krát dlhšia ako
v stereofonickom režime.
Režim LP4 Stereo (režim 4× dlhšieho záznamu)
využíva na dosiahnutie dlhého času stereo záznamu
špeciálny kompresný systém. Ak kladiete dôraz na
kvalitu zvuku, doporučujeme nahrávanie v režime
Stereo alebo LP2 Stereo (režim 2× dlhšieho záznamu).
1 Postupujte podľa krokov 1 až 4 v časti
“Nahrávanie na MD disky” na str. 8.
2 Opakovane stláčajte REC MODE
a zvoľte režim nahrávania.
Režim nahrávania
Nastavte REC MODE
na
Stereo
Žiadny indikátor
LP2 Stereo
LP2
LP4 Stereo
LP4
Mono
MONO
Nahrávanie na MD disky
Posunutím ochrannej klapky na bočnej strane
MD disku v smere šípky (viď obrázok) otvorte
štrbinu. Ak chcete opäť nahrávať, posuňte
klapku späť.
3 Postupujte podľa krokov 5 až 8 v časti
3 Otáčajte ovládačom AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “LPstamp
On” (výrobné nastavenie) a stlačte PUSH
ENTER alebo YES.
4 Otáčaním ovládača AMS (alebo stláčaním
./>) zvoľte “LPstamp Off” a stlačte
PUSH ENTER alebo YES.
5 Stlačte MENU/NO.
Ak chcete obnoviť automatické označovanie
označením “LP:”, v kroku 4 zvoľte “LPstamp On”.
Poznámky
• Keď sa označenie “LP:” objaví, znamená to, že
skladbu nie je možné prehrávať (pokúšate sa ju
prehrať na zariadení, ktoré nepodporuje režim
MDLP). Nezobrazí sa pri prehrávaní skladby
v zariadení, ktoré režim MDLP podporuje.
• Ak je funkcia zapnutá (“On”), pred názov skladby
sa nahrá “LP:”, takže počet znakov, ktoré je možné
uložiť na MD disk sa zníži. Ak rozdelíte “LP:”
skladbu pomocou funkcie Divide, aj nová skladba
bude označená ako “LP:”.
• Zvolený režim nahrávania ostane nastavený aj po
ukončení nahrávania, takže pred ďalším nahrávaním
skontrolujte nastavenie režimu nahrávania.
• Skladby nahrané v režime MDLP (LP2 alebo LP4)
Stereo nie je možné prehrávať v zariadeniach, ktoré
nepodporujú systém MDLP
• Ani stlačením tlačidla REC MODE počas
nahrávania nie je možné zmeniť režim nahrávania.
• Ak opakovaným stláčaním REC MODE zvolíte
MONO, monitorovaný signál počas nahrávania
nebude monofonický.
• Pre skladby nahrané v režime MDLP nie je možné
použiť funkciu S.F Edit a niektoré editačné funkcie.
pokračovanie
9SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 10 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Rady pre nahrávanie (pokračovanie)
Číslovanie skladieb počas
nahrávania
— Manuálne/Automatické číslovanie
skladieb
Skladby je možné počas nahrávania číslovať
buď manuálne alebo automaticky. Zapísaním
čísla skladby v určitom bode si uľahčíte jeho
neskoršiu lokalizáciu.
Manuálne číslovanie skladieb
(Manual Track Marking)
Počas nahrávania stlačte tlačidlo REC z
v bode, kde chcete zapísať číslo skladby.
Automatické číslovanie skladieb
(Automatic Track Marking)
Ak zapnete funkciu Automatic Track
Marking, rozsvieti sa “L.SYNC”.
Zariadenie zapíše číslo skladby vtedy, keď
úroveň signálu klesne pod hodnotu –50 dB1)
(spínacia hodnota pre funkciu Automatic
Track Marking) minimálne na 1,5 sekundy.
1)
Výrobné nastavenie.
Zmena spínacej úrovne pre funkciu
Automatic Track Marking
Pre zmenu hodnoty, ktorá aktivuje funkciu
Automatic Track Marking vykonajte nižšie
uvedený postup.
1 Keď je zariadenie zastavené, stlačte
MENU/NO.
2 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “Setup?”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Pri nahrávaní z CD prehrávača alebo MD
decku, pripojeného ku konektoru DIGITAL IN,
zariadenie čísluje skladby podľa zdroja. Ak
chcete automaticky číslovať skladby pri
nahrávaní z iných zdrojov, pripojených ku
konektoru DIGITAL IN alebo zo zdrojov,
pripojených ku konektorom ANALOG IN,
vykonajte nižšie uvedený postup. Ak je však
zdroj zvuku zašumený, automatické číslovanie
nebude fungovať správne (napr., magnetofónové
kazety alebo rozhlasové programy).
3 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
1 Keď je zariadenie zastavené, stlačte
5 Stlačte MENU/NO.
MENU/NO.
./>), kým sa nezobrazí “Setup?”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
3 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “T.Mark
LSyn” a stlačte PUSH ENTER alebo
YES.
4 Otáčaním ovládača AMS (alebo
stláčaním ./>) zvoľte požadované
nastavenie a stlačte PUSH ENTER alebo
YES.
Pre
./>), kým sa nezobrazí “LS(T)”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
4 Otáčaním ovládača AMS (alebo
stláčaním ./>) nastavte
požadovanú úroveň a stlačte PUSH
ENTER alebo YES.
Hodnotu je možné nastaviť v rozsahu od
–72 dB do 0 dB, v krokoch po 2 dB
(výrobné nastavenie je –50 dB).
Tipy pre automatické číslovanie skladieb
2 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
Zvoľte
Zapnutie automatického T.Mark LSyn (výrobné
číslovania skladieb
nastavenie)
Vypnutie automatického T.Mark Off
číslovania skladieb
10SK
5 Stlačte MENU/NO.
• Pri nahrávaní z CD prehrávača alebo MD decku,
pripojeného ku konektoru DIGITAL IN, môže byť
celý materiál nahraný ako jedna skladba v
nasledujúcich prípadoch:
— Pri opakovanom nahrávaní tej istej skladby
viackrát za sebou.
— Pri postupnom nahrávaní skladieb z niekoľkých
CD alebo MD diskov s rovnakým číslom.
— Pri nahrávaní skladieb z určitých CD
prehrávačov alebo z prehrávačov s meničom na
viac diskov.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 11 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Funkcia Auto Cut: Keď je funkcia Smart
Space zapnutá a po dobu 30 alebo viac sekúnd
nie je zaznamenaný žiadny signál, zariadenie
nahradí toto prerušenie medzerou v trvaní
3 sekundy a pozastaví nahrávanie.
Žiadny zvuk v trvaní 30 sekúnd alebo viac
Vyp.
Zap.
Nahradené medzerou dlhou 3 sekundy.
Nahrávanie sa pozastaví.
Tip
Skladby je možné očíslovať aj po ukončení nahrávania.
Viď “Rozdeľovanie nahraných skladieb” na str. 19.
Automatické vymazanie
nenahraných častí (Smart
Space/Auto Cut)
Funkcia Smart Space umožňuje automaticky
vytvoriť medzeru medzi skladbami v trvaní
3 sekundy. Ak je funkcia Smart Space zapnutá
a počas nahrávania nie je na vstupe
zaznamenaný žiadny zvuk po dobu 3 alebo viac
sekúnd (ale menej ako 30 sekúnd), zariadenie
nahradí toto prerušenie medzerou s dĺžkou
3 sekundy a pokračuje v nahrávaní.
Žiadny vstup zvuku v trvaní menej ako 30 sekúnd
Vyp.
Nahrávanie na MD disky
• Číslo skladby nemusí byť počas nahrávania zapísané
pre skladbu kratšiu ako 4 sekundy (v režime Stereo,
Mono a LP2 Stereo) alebo 8 sekúnd (v režime LP4
Stereo).
• Ak je zvolené nastavenie “T.Mark Off” a nahrávate
zo zariadenia, pripojeného ku konektorom
ANALOG IN alebo nahrávate z DAT decku alebo
DBS tunera, pripojeného ku konektoru DIGITAL
IN, celý materiál môže byť nahraný ako jedna
skladba.
• Pri nahrávaní z DAT decku alebo DBS tunera,
pripojeného ku konektoru DIGITAL IN, zariadenie
zapíše číslo skladby vždy, keď sa zmení vzorkovacia
frekvencia vstupného signálu, bez ohľadu na
nastavenie funkcie označovania skladieb (“T.Mark
LSyn” alebo “T.Mark Off”).
1 Keď je zariadenie zastavené, stlačte
MENU/NO.
2 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “Setup?”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
3 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “S.Space
On” a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
4 Otáčaním ovládača AMS (alebo
stláčaním ./>) zvoľte požadované
nastavenie a stlačte PUSH ENTER alebo
YES.
Pre
Zvoľte
Zapnutie funkcií Smart
Space a Auto Cut
S.Space On (výrobné
nastavenie)
Vypnutie funkcií Smart S.Space Off
Space a Auto Cut
5 Stlačte MENU/NO.
Zap.
Poznámky
Nahradené medzerou dlhou 3 sekundy.
Nahrávanie pokračuje ďalej.
• Funkcia Smart Space neovplyvní poradie
nahrávaných skladieb ani v prípade, že sa prerušenie
vyskytne v strede skladby.
• Funkcia Auto Cut sa automaticky zapína a vypína
spolu s funkciou Smart Space.
• Ak bude po aktivovaní funkcie Auto Cut nahrávanie
pozastavené na viac ako 10 minút, automaticky sa
ukončí.
pokračovanie
11SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 12 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Rady pre nahrávanie (pokračovanie)
Nastavenie úrovne
nahrávania
Úroveň nahrávania je možné nastaviť aj pre
digitálne a aj pre analógové nahrávky.
1 Postupujte podľa krokov 1 až 5 v časti
“Nahrávanie na MD disky” na strane 8.
2 Spustite prehrávanie časti skladby
s najvyššou úrovňou signálu.
3 Opakovane stláčajte LEVEL/DISPLAY/
CHAR (alebo DISPLAY), kým sa
nezobrazí úroveň vstupného signálu.
4 Počas počúvania zvuku otáčajte
ovládačom AMS (alebo stláčajte
LEVEL +/–) a nastavte úroveň
nahrávania na najvyššiu úroveň tak, aby
sa ani pri najhlasnejšej časti
nerozsvietili indikátory “OVER”.
Poznámka
Úroveň nahrávania je možné zvýšiť na hodnotu
+12,0 dB (pre analógové nahrávanie) alebo +18,0 dB
(pre digitálne nahrávanie) (0,0 dB je výrobné
nastavenie). Ak bude výstupná úroveň zvuku
z pripojeného zariadenia príliš nízka, nemusí byť
možné nastaviť maximálnu hodnotu úrovne
nahrávania.
Kontrola zostávajúceho času
pre nahrávanie na MD disk
Opakovane stláčajte DISPLAY na DO.
Popis zobrazení v režime stop je uvedený na
str. 16.
Popis zobrazení počas nahrávania je uvedený na
str. 8.
Monitorovanie vstupného
signálu (Input Monitor)
Zvolený vstupný signál je možné monitorovať aj
v prípade, že tento signál nenahrávate.
1 Stlačením EJECT A vysuňte MD.
2 Opakovaným stláčaním INPUT zvoľte
Predchádzajte zobrazeniu týchto indikátorov
5 Zastavte prehrávanie zvuku.
6 Ak chcete spustiť nahrávanie, začnite
od kroku 7 v časti “Nahrávanie na MD
disky” na str. 8.
Tipy
• Počas nahrávania alebo pauzy v nahrávaní môžete
nastaviť úroveň nahrávania stláčaním tlačidiel
LEVEL +/– na DO.
• Funkcia Peak Hold zabezpečí zapamätanie signálu
s najvyššou úrovňou.
1 Keď je zariadenie zastavené, stlačte
MENU/NO.
2 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “Setup?”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
3 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “P.Hold Off”
(výrobné nastavenie) a stlačte PUSH
ENTER alebo YES.
4 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “P.Hold On”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
5 Stlačte MENU/NO.
Ak chcete vypnúť funkciu Peak Hold, v kroku 4
zvoľte “P.Hold Off”.
12SK
konektor(y), ku ktorému(ým) je
pripojené požadované zariadenie.
3 Stlačte REC z.
Ak ste zvolili analógový zdroj zvuku
Analógový signál, vstupujúci do konektorov
ANALOG IN prechádza D/A konverziou
a vychádza z konektorov ANALOG OUT.
Vtedy sa na displeji zobrazí “AD – DA”.
Ak ste zvolili digitálny zdroj zvuku
Digitálny signál, vstupujúci do konektora
DIGITAL IN prechádza D/A konverziou
a vystupuje z konektorov ANALOG OUT.
Vtedy sa na displeji zobrazí “ – DA”.
Zastavenie monitorovania zvuku
Stlačte x.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 13 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Spustenie nahrávania so
6 sekundami uložených
zvukových údajov v pamäti
Pri nahrávaní rozhlasového alebo satelitného
vysielania sa stáva, že niekoľko sekúnd
vysielania nezachytíte z dôvodu časového
intervalu medzi nastavovaním nahrávania
a stlačením tlačidla pre nahrávanie. Aby ste
takejto situácii predišli, funkcia Time Machine
Recording neustále ukladá údaje do
vyrovnávacej pamäte. Toto umožňuje nahrať
zvuk v trvaní 6 sekúnd, uložený do pamäte pred
spustením nahrávania. Princíp je zobrazený na
obrázku:
Moment, keď v kroku 3
spustíte nahrávanie
Záver
nahrávaného
programu
— Music Synchro-recording
Funkcia Music Synchro-recording umožňuje
automaticky synchronizovať nahrávanie na MD
disk s prehrávaním zvoleného zdroja zvuku.
Funkcia Track Marking bude pracovať
v závislosti od zdroja zvuku. Podrobnosti sú
uvedené v časti “Číslovanie skladieb počas
nahrávania” na strane 10.
1 Postupujte podľa krokov 1 až 4 v časti
“Nahrávanie na MD disky”.
Nahrávanie na MD disky
— Time Machine Recording
Nahrávanie zo zvoleného
audio komponentu
2 Stlačte MUSIC SYNC na DO.
Zariadenie nastaví pauzu v nahrávaní.
3 Spustite prehrávanie zdroja zvuku.
Nahrávanie začne automaticky.
Poznámka
Čas
6 sekúnd
Nahraná
časť
Počas nahrávania pomocou funkcie Music Synchrorecording budú funkcie Smart Space a Auto Cut
pracovať bez ohľadu na ich nastavenie (“S.Space On”
alebo “S.Space Off”).
Nahrávanie z CD
prehrávača Sony
Začiatok programu, ktorý
budete nahrávať
— CD Synchro-recording
1 Postupujte podľa krokov 1 až 5 v časti
Ak je MD deck pripojený ku CD prehrávaču
Sony alebo komponentovému Hi-Fi systému,
môžete jednoducho skopírovať obsah CD diskov
na MD disky pomocou diaľkového ovládania
MD decku. DO dokáže ovládať aj MD deck a aj
CD prehrávač alebo CD prehrávač
komponentového systému. MD deck a CD
prehrávač umiestnite čo najbližšie k sebe.
“Nahrávanie na MD disky”.
Zariadenie nastaví pauzu v nahrávaní.
2 Spustite prehrávanie zdroja zvuku.
3 V bode, kde chcete spustiť nahrávanie
stlačte PUSH ENTER (alebo T.REC).
Zariadenie nahrá 6 sekúnd údajov
z vyrovnávacej pamäte a potom pokračuje
v nahrávaní údajov cez vyrovnávaciu pamäť.
1 Zapnite zosilňovač a CD prehrávač a na
zosilňovači zvoľte CD.
2 Postupujte podľa krokov 2 až 4 v časti
“Nahrávanie na MD disky”.
3 Do CD prehrávača vložte CD disk
a zvoľte režim prehrávania CD
prehrávača (Shuffle Play, Program Play,
atď.).
pokračovanie
13SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 14 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Nahrávanie z CD prehrávača Sony
(pokračovanie)
4 Stlačte CD-SYNCHRO STANDBY na DO.
CD prehrávač nastaví pauzu v prehrávaní
a MD deck pauzu v nahrávaní.
5 Stlačte CD-SYNCHRO START na DO.
MD deck spustí nahrávanie a CD prehrávač
prehrávanie.
Na displeji sa objaví číslo skladby
a uplynulá doba prehrávania.
Ak CD prehrávač nespustí
prehrávanie
Niektoré CD prehrávače nemusia odpovedať na
povel po stlačení CD-SYNCHRO START na
DO. Pre spustenie prehrávania stlačte tlačidlo X
na DO CD prehrávača.
Čo môžete urobiť počas nahrávania
Pre
Stlačte
Ukončenie nahrávania
CD-SYNCHRO STOP na
DO
Pozastavenie nahrávania CD-SYNCHRO STANDBY
na DO
Obnovenie nahrávania po CD-SYNCHRO START na
pauze
DO
Zobrazenie
zostávajúceho času pre
nahrávanie na MD disk
DISPLAY na DO (str. 12)
Tipy
• Počas nahrávania môžete použiť aj DO CD
prehrávača.
Stlačte MD deck zmení
činnosť na
H
14SK
A CD prehrávač
zmení činnosť na
Nahrávanie
Prehrávanie
x
Pauzu v nahrávaní
Ukončenie
prehrávania
X
Pauzu v nahrávaní
Pauzu v prehrávaní
• Počas synchronizovaného nahrávania sa skladby
číslujú nasledovne:
— Ak je CD prehrávač pripojený ku konektoru
DIGITAL IN, skladby sú automaticky číslované
podľa skladieb na CD disku.
— Ak je CD prehrávač pripojený ku konektorom
ANALOG IN, skladby sú číslované automaticky
iba po zapnutí funkcie “T.Mark LSyn” (str. 10).
— Keď obnovíte prehrávanie po pauze v nahrávaní,
zariadenie automaticky zapíše číslo skladby, bez
ohľadu na nastavenie funkcie označovania
skladieb (“T.Mark LSyn” alebo “T.Mark Off”).
• Ak preprogramujete DO tohto zariadenia, vyššie
uvedený postup je možné použiť aj na nahrávanie
zo Sony video CD prehrávača.
Stlačte a držte tlačidlo ?/1 na DO a stlačte 2. Teraz
môžete ovládať aj MD deck a aj video CD prehrávač.
Pre obnovenie pôvodnej funkcie DO stlačte a držte
tlačidlo ?/1 na DO a stlačte 1.
Poznámky
• Ak chcete vykonať synchronizované nahrávanie
z CD prehrávača, nezabudnite nastaviť režim
ovládania na CD1.
• Ak nahrávate skladby z určitých CD prehrávačov
alebo prehrávačov s meničmi diskov, celý materiál
môže byť nahraný ako jedna skladba.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 15 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Prehrávanie MD diskov
Vloženie MD disku
MD disk vložte tak, ako je to na obrázku.
Popisom smerom nahor
Pre
Postup
Opakovanie
jednej skladby
Stláčajte REPEAT, kým sa na
displeji nezobrazí “REP1”.
Opakovanie
všetkých
skladieb
Stláčajte REPEAT, kým sa na
displeji nezobrazí “REP”.
Zrušenie
opakovaného
prehrávania
Stláčajte REPEAT, kým indikátory
“REP1” alebo “REP” nezmiznú
z displeja.
Opakovanie
určitej časti v
skladbe
(Repeat A-B
Play)
1 Počas prehrávania stlačte
v počiatočnom bode požadovanej
časti tlačidlo AyB na DO
(bod A).
Na displeji sa objaví “REP A-”
a indikátor “B” bliká.
2 Pokračujte v prehrávaní alebo
pomocou tlačidla M nájdite
koncový bod (bod B) a stlačte
tlačidlo AyB na DO.
Na displeji sa objaví “REP A-B”
a zariadenie spustí prehrávanie
zvolenej časti skladby.
Zrušenie
prehrávania
Repeat A-B
Play
Stlačte REPEAT alebo CLEAR.
Prehrávanie MD disku
— Normal Play/Shuffle Play/Repeat
Play
1 Zapnite zosilňovač a zvoľte činnosť MD.
2 Stlačením ?/1 zapnite deck.
Indikátor STANDBY zhasne.
3 Vložte MD disk.
4 Opakovaným stláčaním PLAY MODE
Prehrávanie MD diskov
Šípkou proti zariadeniu
Voľby opakovaného
prehrávania skladieb
zvoľte požadovaný režim prehrávania.
Prehrávanie
Nastavenie
Skladieb na MD disku v
pôvodnom poradí
Žiadne (žiadny
indikátor PLAY
MODE)
pokračovanie
Skladieb v náhodnom poradí SHUF
Skladieb vo zvolenom poradí PGM
(“Výber skladieb na MD
disku” na strane 16)
5 Stlačte H.
Zariadenie spustí prehrávanie.
6 Na zosilňovači nastavte hlasitosť.
15SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 16 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Prehrávanie MD diskov (pokračovanie)
Príklady:
• Pre voľbu skladby s číslom 30 na MD disku s 50
skladbami stlačte >10, potom 3 a 10/0.
• Pre voľbu skladby s číslom 30 na MD disku s 200
skladbami stlačte >10, potom 10/0, 3 a 10/0.
Ďalšie operácie
Pre
Postup
Ukončenie
prehrávania
Stlačte x.
Pauzu
Stlačte X.
Obnovenie
prehrávania
Stlačte H alebo X.
Presun na začiatok
ďalších skladieb
počas prehrávania
Otáčajte ovládač AMS1) v smere
hodinových ručičiek (alebo
stláčajte >).
Presun na
predchádzajúcu
skladbu
Otáčajte ovládač AMS proti smeru
hodinových ručičiek (alebo
stláčajte .).
Presun na začiatok
aktuálnej skladby
počas prehrávania
Otočte ovládačom AMS proti
smeru hodinových ručičiek (alebo
jedenkrát stlačte .).
Voľbu požadovanej
skladby v režime
stop
Otáčajte ovládač AMS (alebo
stláčajte ./>), kým číslo
požadovanej skladby nebude blikať
na displeji. Potom stlačte PUSH
ENTER alebo H.
Opakovane stláčajte LEVEL/DISPLAY/
CHAR (alebo DISPLAY).
Zobrazenie sa mení nasledovne:
Počas prehrávania
Číslo skladby a doba prehrávania aktuálnej
skladby t Číslo skladby a zostávajúci čas
prehrávania aktuálnej skladby t Zostávajúci
čas všetkých skladieb t Názov skladby1)
Tip
Ak chcete zobraziť názov skladby počas prehrávania (iba
ak je skladba pomenovaná), stlačte SCROLL na DO.
Zobrazí sa názov skladby a začne rolovať po displeji.
Rolovanie môžete pozastaviť opätovným stlačením
tlačidla SCROLL a obnoviť ďalším stlačením.
V režime stop
Vyhľadanie bodu
v skladbe
alebo pauzy
Počas
v prehrávaní3) stlačte a držte m/
M. Po nájdení požadovaného
bodu tlačidlo uvoľnite.
Celkový počet skladieb a celková doba
prehrávania t Zostávajúci čas pre nahrávanie2)
na MD disk (iba pre nahrávateľné MD disky) t
Názov disku1)
Vysunutie MD
disku
Po ukončení prehrávania stlačte
EJECT A.
1)
1)
2)
3)
prehrávania2)
Automatic Music Sensor
Ak chcete vyhľadať požadovaný bod počas
počúvania zvuku.
Ak chcete vyhľadať požadovaný bod podľa
časového údaju.
2)
Ak skladba alebo disk nie je pomenovaný, zobrazí
sa “No Name”.
Zobrazený časový údaj závisí od nastavenia
funkcie REC MODE.
Výber skladieb na MD disku
Tipy
— Programme Play
• Indikátor MDLP sa rozsvieti vtedy, ak zvolíte
skladbu, nahranú v režime LP2 alebo LP4 Stereo.
• Keď ste držali stlačené tlačidlo M a zobrazilo sa
hlásenie “– Over –”, dosiahli ste koniec disku. Pre
návrat otočte ovládač AMS proti smeru hodinových
ručičiek (alebo stlačte .) alebo stlačte m.
Môžete si vybrať obľúbené skladby a nastaviť
ich prehrávanie vo vami zvolenom poradí.
Program môže obsahovať až 25 skladieb.
Výber a prehrávanie skladby voľbou
príslušného čísla skladby
Vyberte si skladbu a stlačením číselného
tlačidla(diel) na DO zvoľte príslušné číslo
skladby, ktorú chcete prehrávať.
Voľba skladby s číslom vyšším ako 10
1 Stlačte >10.
Blikajúce “-” označuje počet číslic čísla
celkového počtu skladieb na MD disku.
2 Zadajte príslušné číslice.
Ak chcete zadať 0, stlačte 10/0.
16SK
Zobrazenia na displeji
1 Keď je deck zastavený, stláčajte PLAY
MODE, kým sa neobjaví “PGM”.
2 Otáčajte ovládačom AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí číslo
skladby, ktorú chcete zaradiť do programu
(alebo použite číselné tlačidlá na DO),
potom stlačte YES alebo PUSH ENTER.
Zobrazí sa “Step X (X: počet skladieb
programu)” a potom celková doba
prehrávania programu.
Vymazanie poslednej skladby
Stlačte CLEAR.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 17 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Editovanie nahraných MD diskov
Voľba skladby s číslom vyšším ako 10
Použite tlačidlo >10. Podrobnosti sú
uvedené na tejto strane.
3 Pre zaradenie ďalších skladieb opakujte
krok 2.
4 Stlačte N.
Spustí sa prehrávanie programu.
Ukončenie prehrávania programu
Stlačte x.
Keď je deck zastavený a svieti indikátor “PGM”,
opakovane stláčajte LEVEL/DISPLAY/CHAR.
Kontrola obsahu programu počas
prehrávania
Otáčajte ovládačom AMS (stláčajte ./>).
Zaradenie skladby na koniec
programu
Keď je deck zastavený, postupujte podľa vyššie
uvedeného kroku 2.
Vymazanie všetkých skladieb
v programe
Opakovane stláčajte CLEAR, kým nezmiznú
všetky čísla skladieb.
Obnovenie normálneho prehrávania
Stláčajte PLAY MODE, kým “PGM” nezhasne.
Vytvorený program zostane v pamäti
aj po jeho prehraní
Opätovným stlačením N znova spustíte
prehrávanie programu.
Poznámky
• Ak vysuniete MD disk, program bude vymazaný.
• Na displeji sa objaví “- - - m - - s” vtedy, ak celková
doba prehrávania programu prekročí 1000 minút.
• Ak sa pokúsite zaradiť do programu 26. skladbu, na
displeji sa objaví “Step Full!”.
MD disk je možné editovať iba vtedy, ak:
• Na MD disk je možné nahrávať.
• Je nastavený normálny režim prehrávania.
Zrušenie poslednej editácie
Funkcia Undo zruší posledne vykonanú editáciu
a obnoví obsah disku do stavu, v akom bol pred
vykonaním editácie.
Ukončenie editovania bez
zmien
Stlačte MENU/NO alebo x.
Ak sa na displeji objaví
“Tr Protected”
Skladba je chránená. Editačné funkcie nie je
možné použiť na chránené skladby (skladby
označené pomocou funkcie Net MD v osobnom
počítači, pripojenom cez USB konektor, atď.).
Môžete použiť iba funkcie “Presun nahraných
skladieb” (str. 21) a “Pomenovanie skladby
alebo MD disku” (str. 21).
Editovanie nahraných MD diskov
Kontrola celkového počtu skladieb
v programe
Pred editovaním
Po editovaní
Stlačením EJECT A vysuňte MD disk alebo
stlačením ?/1 zariadenie vypnite.
Na displeji začne blikať “TOC” alebo “TOC
Writing”. Údaje TOC sú aktualizované
a editovanie je ukončené.
Pred odpojením sieťovej šnúry
Editácia MD disku je kompletne ukončená po
aktualizácii údajov TOC. Aktualizácia prebehne
pred vysunutím disku alebo pred vypnutím
zariadenia po stlačení tlačidla ?/1. Aby ste
zabezpečili kompletné ukončenie editácie,
neodpájajte sieťovú šnúru pred aktualizáciou
údajov TOC (keď svieti “TOC”) alebo počas
aktualizácie údajov TOC (keď bliká “TOC
Writing”).
17SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 18 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Vymazanie všetkých skladieb
Vymazanie nahrávok
— Funkcia All Erase
— Funkcia Erase
MD deck umožňuje vymazať nepotrebné
nahrávky jednoducho a rýchlo.
K dispozícii sú tri možnosti:
• Vymazanie jednej skladby
(Funkcia Track Erase)
• Vymazanie všetkých skladieb
(Funkcia All Erase)
• Vymazanie časti skladby (Funkcia A-B Erase)
Nižšie uvedeným postupom naraz vymažete
všetky skladby, ich názvy a názov disku.
1 Keď je deck zastavený, prehráva alebo
je pozastavený, stlačte MENU/NO.
Na displeji sa objaví “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “All
Erase?” a stlačte PUSH ENTER alebo
YES.
Vymazanie jednej skladby
Skladbu je možné vymazať zvolením jej čísla.
Po vymazaní skladby sa celkový počet skladieb
na disku zníži o jednu a všetky nasledujúce
skladby sa prečíslujú.
Príklad: Vymazanie skladby číslo 2.
Vymazanie skladby 2
Číslo
skladby
1
Pôvodné
poradie
2
A
1
Po
vymazaní
3
B
A
4
C
2
D
Vymazanie časti skladby
— Funkcia A-B Erase
Môžete nastaviť časť skladby a vymazať ju.
Zvolenú časť je možné rozširovať
v snímkových1), minútových alebo sekundových
intervaloch.
1)
1 snímka zodpovedá 1/86 sekundy.
D
1 Keď je deck zastavený, prehráva alebo
je pozastavený, stlačte MENU/NO.
Na displeji sa zobrazí “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
“Tr Erase?” a stlačte PUSH ENTER
alebo YES.
Deck spustí prehrávanie skladby, ktorej číslo
svieti na displeji.
3 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
číslo skladby, ktorú chcete vymazať.
4 Stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Zobrazí sa “Complete!”. Spustí sa
prehrávanie nasledujúcej skladby. Ak
vymazaná skladba bola posledná v poradí na
disku, spustí sa prehrávanie predchádzajúcej
skladby.
18SK
YES.
Zobrazí sa “Complete!”
Príklad: Vymazanie časti skladby číslo 2.
3
C
Na displeji sa objaví “All Erase??”.
3 Stlačte PUSH ENTER alebo
— Funkcia Track Erase
Bod A
Číslo
skladby
1
Pôvodné
poradie
Po
vymazaní
1
Bod B
2
2
3
3
1 Keď je deck zastavený, prehráva alebo
je pozastavený, stlačte MENU/NO.
Na displeji sa zobrazí “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “A-B
Erase?” a stlačte PUSH ENTER alebo
YES.
Spustí sa prehrávanie.
3 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí číslo
skladby, ktorej časť chcete vymazať.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 19 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
4 Vyhľadajte počiatočný bod časti, ktorú
chcete vymazať a stlačte PUSH ENTER
alebo YES (bod A).
Na displeji sa striedavo objavuje
“-Rehearsal-” a “Point A ok?” a zariadenie
opakovane prehráva niekoľko sekúnd zo
skladby pred bodom A.
5 Ak je bod A nastavený správne, stlačte
PUSH ENTER alebo YES.
6 Pokračujte v prehrávaní alebo
vyhľadajte požadovaný koncový bod
pomocou tlačidla M (bod B). Potom
stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Na displeji sa striedavo objavuje “A-B Ers”
a “Point B ok?” a zariadenie opakovane
prehráva niekoľko sekúnd skladby pred
bodom A a za bodom B.
7 Ak je bod B nastavený správne, stlačte
PUSH ENTER alebo YES.
Na niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí
“Complete!” a nastavená časť medzi bodmi
A a B je vymazaná.
Ak bod B nie je nastavený správne, nastavte
jeho polohu otáčaním ovládača AMS (alebo
stláčaním ./>) počas počúvania
zvuku. Po nastavení správnej polohy
koncového bodu stlačte PUSH ENTER
alebo YES. Koncový bod je možné posúvať
v 1-snímkových2) intervaloch
(1 snímka = 1/86 sekundy).
2) Pri skladbách nahraných v monofonickom
režime alebo režime LP2 Stereo je možné body
posúvať v 2-snímkových intervaloch a v režime
LP4 Stereo v 4-snímkových intervaloch.
Tip
Ak chcete bod A alebo B posunúť o určitý počet
sekúnd alebo minút, v kroku 5 a 7 stláčajte m/M.
Otáčaním ovládača AMS (alebo stláčaním ./
>) môžete zmeniť jednotku posúvania jednotlivých
bodov.
Ak sa na displeji zobrazí “Impossible”, nie je možné
vymazať zvolenú časť skladby. Toto sa stáva po
mnohonásobnom editovaní skladby.
Je to zapríčinené technickým obmedzením systému
a nie je to mechanická porucha.
Rozdeľovanie nahraných
skladieb
— Funkcia Divide
Túto funkciu je možné použiť na vloženie čísla
skladby po nahrávaní. Celkový počet skladieb
sa zvýši o jednu a všetky nasledujúce skladby
za rozdelenou skladbou sa prečíslujú.
Príklad: Rozdelenie skladby číslo 2 na dve skladby.
Číslo
skladby
1
Pôvodné
poradie
Po
rozdelení
2
A
1
3
B
2
A
C
3
B
D
Rozdelenie skladby
2 na skladby B a C
4
C
Editovanie nahraných MD diskov
Na displeji sa zobrazí “Point B set” a spustí
sa prehrávanie pre nastavenie koncového
bodu časti, ktorú chcete vymazať (bod B).
Ak bod A nie je nastavený správne, nastavte
jeho polohu otáčaním ovládača AMS (alebo
stláčaním ./>) počas počúvania
zvuku. Po nastavení požadovanej polohy
stlačte PUSH ENTER alebo YES. Bod je
možné posúvať v 1-snímkových2) intervaloch
(1 snímka = 1/86 sekundy).
Poznámka
D
Rozdelenie skladby po jej
zvolení
1 Keď je deck zastavený, prehráva alebo
je pozastavený, stlačte MENU/NO.
Na displeji sa zobrazí “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “Divide?”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Spustí sa prehrávanie.
3 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí číslo
skladby, ktorú chcete rozdeliť.
4 V bode, kde chcete skladbu rozdeliť
stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Na displeji sa zobrazí “-Rehearsal-”
a zariadenie opakovane prehráva niekoľko
sekúnd skladby pred bodom rozdelenia.
pokračovanie
19SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 20 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Rozdeľovanie nahraných
skladieb (pokračovanie)
Príklad: Spojenie skladby 1 a skladby 4.
Pôvodné
poradie
5 Ak je bod rozdelenia nastavený
správne, stlačte PUSH ENTER alebo
YES.
Na displeji sa objaví “Complete!”
a zariadenie spustí prehrávanie novej
skladby. Nová skladba nemá žiadny názov.
Ak bod rozdelenia nie je nastavený správne,
nastavte jeho polohu otáčaním ovládača
AMS (alebo stláčaním ./>) počas
počúvania zvuku. Po nastavení správnej
polohy bodu rozdelenia stlačte PUSH
ENTER alebo YES. Bod rozdelenia je
možné posúvať v
1-snímkových1) intervaloch (1 snímka = 1/
86 sekundy).
1) Pri skladbách nahraných v monofonickom
režime alebo režime LP2 Stereo je možné
bod posúvať v 2-snímkových intervaloch
a v režime LP4 Stereo v 4-snímkových
intervaloch.
Tip
Ak chcete bod rozdelenia posunúť o určitý počet
sekúnd alebo minút, v kroku 5 stláčajte m/M.
Otáčaním ovládača AMS (alebo stláčaním ./
>) môžete zmeniť jednotku posúvania jednotlivých
bodov.
Túto funkciu je možné použiť na spojenie
2 skladieb do jednej. Celkový počet skladieb
sa o jednu zníži a všetky skladby za spojenými
skladbami sa prečíslujú.
Túto funkciu je možné použiť aj na vymazanie
nepotrebných čísiel skladieb.
Príklad: Spojenie skladby 3 a skladby 1.
Po spojení
20SK
2
3
4
B
1
C
2
A
C
D
3
B
A
1
3
B
2
B
4
C
5
D
3
C
4
D
A
1 Keď je deck zastavený, prehráva alebo
je pozastavený, stlačte MENU/NO.
Na displeji sa zobrazí “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí
“Combine?” a stlačte PUSH ENTER
alebo YES.
3 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí číslo prvej
z dvoch skladieb, ktoré chcete spojiť.
Potom stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Na displeji sa objaví zobrazenie pre voľbu
druhej skladby a zariadenie opakovane
prehráva časť, kde dôjde ku spojeniu (koniec
prvej skladby a začiatok druhej).
4 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí číslo
druhej skladby a stlačte PUSH ENTER
alebo YES.
Poznámky
— Funkcia Combine
A
2
Na displeji sa zobrazí “Complete!”
a zariadenie začne prehrávať spojenú
skladbu.
Spájanie nahraných
skladieb
Číslo
skladby
1
Pôvodné
poradie
Po spojení
1
D
• Skladby nahrané v rôznych režimoch nie je možné
spájať (stereo, MONO, LP2 alebo LP4).
• Ak sú obidve spájané skladby pomenované, názov
druhej skladby bude vymazaný.
• Ak sa na displeji zobrazí “Impossible”, skladby nie
je možné spojiť z dôvodu ich opakovaného
editovania. Je to zapríčinené technickým
obmedzením systému a nie je to mechanická
porucha.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 21 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Pomenovanie skladby alebo
MD disku pomocou ovládačov
na zariadení
Presun nahraných
skladieb
1 Keď je zariadenie zastavené, prehráva,
— Funkcia Move
Túto funkciu môžete použiť na zmenu poradia
skladieb na disku. Po presune skladieb sa
číslovanie zmení automaticky.
Číslo
skladby
1
Pôvodné
poradie
Po
presune
2
A
3
B
2
1
A
4
C
D
C
B
nezobrazí “Nm In?” a stlačte PUSH
ENTER alebo YES.
Ak zariadenie nahráva, na displeji sa zobrazí
blikajúci kurzor. Môžete zadať názov práve
nahrávanej skladby. V tomto prípade
pokračujte krokom 4.
3 Otáčajte ovládač AMS, kým sa
4
3
Na displeji sa objaví “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládač AMS, kým sa
D
1 Keď je deck zastavený, prehráva alebo
je pozastavený, stlačte MENU/NO.
Na displeji sa zobrazí “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “Move?”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
3 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí číslo
skladby, ktorú chcete presunúť a stlačte
PUSH ENTER alebo YES.
4 Otáčajte ovládač AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí
požadovaná nová pozícia skladby
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Zobrazí sa “Complete!” a zariadenie spustí
prehrávanie presunutej skladby.
nezobrazí číslo skladby (pri vytváraní
názvu skladby), alebo “Disc” (pri
vytváraní názvu disku), a stlačte PUSH
ENTER alebo YES.
Zobrazí sa blikajúci kurzor.
Zariadenie spustí prehrávanie zvolenej
skladby a počas počúvania zvuku môžete
zadať požadovaný názov.
Editovanie nahraných MD diskov
Príklad: Presun skladby 3 na pozíciu skladby 2.
nahráva alebo je pozastavené, stlačte
MENU/NO.
4 Opakovaným stláčaním LEVEL/
DISPLAY/CHAR zvoľte znakovú sadu.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
mení nasledovne:
(medzera) t A (veľké písmená) t
a (malé písmená) t 0 (číslice) t ’
(symboly)
Vloženie medzery
Keď kurzor bliká, stlačte M. Medzeru nie
je možné zadať ako prvý znak názvu.
5 Otáčaním ovládača AMS zvoľte znak.
Zvolený znak bliká.
Pomenovanie skladby
alebo MD disku
— Funkcia Name
Vloženie symbolu
V názvoch je možné použiť tieto symboly:
’–/,.():!?&+<>_=”;#$%@*`
Zmena zadaného znaku
Opakujte postupy v krokoch 4 a 5.
Každý nahraný MD disk ako aj jednotlivé
skladby je možné pomenovať. Názvy sa môžu
skladať z veľkých a malých písmen, číslic
a symbolov. Na MD disk je možné uložiť
celkovo 1700 znakov pre názvy.
6 Stlačte PUSH ENTER.
Zvolený znak je vložený do názvu a prestane
blikať a je stále zobrazený. Kurzor sa
presunie doprava, bliká a čaká na vloženie
ďalšieho znaku.
pokračovanie
21SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 22 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Pomenovanie skladby alebo MD
disku (pokračovanie)
7 Pre zadanie zvyšných znakov opakujte
kroky 4 až 6.
Ak ste zvolili číslice
Stlačte príslušné číselné tlačidlo.
Číslica je vložená do názvu a kurzor sa
posunie doprava.
4 Pre zadanie ďalších znakov opakujte
Zmena znaku
kroky 2 a 3.
Opakovane stláčajte m/M, kým sa
požadovaný znak nerozbliká a opakujte
kroky 4 až 6.
Zmena znaku
Vymazanie znaku
Opakovane stláčajte m/M, kým sa
požadovaný znak nerozbliká a stlačte
CLEAR.
8 Stlačte YES.
Na displeji sa objaví celý vytvorený názov
a potom hlásenie “Complete!”.
Pomenovanie skladby alebo
MD disku pomocou DO
1 V závislosti od požadovanej operácie
stlačte tlačidlo NAME EDIT/SELECT:
PomenovanieTlačidlo stlačte, keď:
Skladby
je zobrazené číslo skladby
MD disku
je zariadenie zastavené a je
zobrazený celkový počet skladieb
na disku
Na displeji sa objaví blikajúci kurzor.
2 Opakovaným stláčaním NAME EDIT/
SELECT zvoľte požadovanú znakovú
sadu.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
mení nasledovne:
“Selected AB” (veľké písmená alebo
symboly1)) t “Selected ab” (malé písmena
alebo symboly1)) t “Selected 12” (číslice)
1) Môžete si vybrať iba ’ – / , . ( ) : ! ?.
3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadovaný znak.
Opakovane stláčajte m/M, kým
požadovaný znak nebude blikať a stlačte
CLEAR. Znak je vymazaný. Opakujte kroky
2 a 3.
5 Stlačte YES.
Na displeji sa zobrazí celý názov a hlásenie
“Complete!”.
Zmena názvu skladby alebo
MD disku
1 V závislosti od požadovanej operácie
stlačte tlačidlo NAME EDIT/SELECT:
Premenovanie Tlačidlo stlačte, keď
Skladby
je zobrazené číslo skladby
MD disku
je zariadenie zastavené a je
zobrazený celkový počet skladieb
na disku
Na displeji sa objaví názov skladby alebo disku.
2 Stláčajte CLEAR, kým názov nevymažete.
3 Vykonajte kroky 4 až 7 v časti
“Pomenovanie skladby alebo MD disku
pomocou ovládačov na zariadení” na
str. 21 alebo kroky 2 až 4 v časti
“Pomenovanie skladby alebo MD disku
pomocou DO” na tejto strane.
4 Stlačte YES.
Na displeji sa zobrazí celý názov a hlásenie
“Complete!”.
Vymazanie názvu skladby
alebo disku
Ak ste zvolili veľké alebo malé písmená
1 Opakovane stláčajte príslušné číselné
tlačidlo, kým požadovaný znak nebude blikať.
Alebo, tlačidlo stlačte iba jedenkrát a
opakovane stláčajte ./>.
Ak chcete zadať symboly, opakovane
stláčajte ., kým je zobrazené “A”.
2 Stlačte M.
Blikajúci znak je vložený a nepretržite
svieti. Kurzor sa posunie doprava.
22SK
Funkcia vymaže názov skladby alebo disku.
1 Keď je zariadenie zastavené, prehráva,
nahráva alebo je pozastavené, stlačte
MENU/NO.
Na displeji sa objaví “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
“Nm Erase?” a stlačte PUSH ENTER
alebo YES.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 23 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
3 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým nebude blikať
číslo skladby (ak chcete vymazať názov
skladby) alebo “Disc” (ak chcete
vymazať názov disku) a stlačte PUSH
ENTER alebo YES.
Zobrazí sa hlásenie “Complete!”
— Funkcia S.F Edit
Pomocou funkcie S.F (Scale Factor) Edit je
možné zmeniť hlasitosť nahrávky. Pôvodná
nahrávka sa nahrá s novou úrovňou hlasitosti.
Pri nahrávaní novej úrovne hlasitosti môžete
použiť funkciu Fade-in Recording pre postupné
zosilnenie hlasitosti na začiatku nahrávky alebo
Fade-out Recording pre postupné stíšenie
hlasitosti na konci nahrávky.
Celková zmena úrovne
nahrávky
1 Keď je zariadenie zastavené, prehráva
alebo je pozastavené, stlačte MENU/NO.
Na displeji sa zobrazí “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
“S.F Edit?” a stlačte PUSH ENTER
alebo YES.
3 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./> ), kým sa nezobrazí
“Tr Level?” a stlačte PUSH ENTER
alebo YES.
4 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
číslo požadovanej skladby a stlačte
PUSH ENTER alebo YES.
5 Počas počúvania zvuku otáčajte
ovládačom AMS (alebo stláčajte ./
>) a nastavte hlasitosť tak, aby sa ani
v najhlasnejších častiach skladby
nerozsvietili indikátory “OVER”.
Predchádzajte zobrazeniu týchto indikátorov
Na displeji sa zobrazí “(S.F) Edit OK?”.
7 Stlačte PUSH ENTER alebo YES znova.
Zariadenie spustí nahrávanie novej skladby.
Počas nahrávania sa zobrazí “S.F
Edit(:) ** %”. Táto operácia trvá rovnako
dlho, resp. o niečo dlhšie ako doba
prehrávania pôvodnej nahrávky. Po ukončení
nahrávania sa zobrazí “Complete!”.
Nahrávanie s funkciou Fadein a Fade-out
1 Keď je zariadenie zastavené, prehráva,
alebo je pozastavené, stlačte MENU/NO.
Na displeji sa objaví “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
“S.F Edit?” a stlačte PUSH ENTER
alebo YES.
3 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
“Fade In?” alebo “Fade Out?” a stlačte
PUSH ENTER alebo YES.
Editovanie nahraných MD diskov
Zmena úrovne nahraného
záznamu
6 Stlačte PUSH ENTER alebo YES.
4 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
číslo skladby, ktorej chcete zmeniť
úroveň hlasitosti a stlačte PUSH ENTER
alebo YES.
Na displeji sa zobrazí “Time 5.0s”.
5 Počas počúvania zvuku otáčajte
ovládačom AMS (alebo stláčajte ./
>) a zmeňte dobu nahrávania pre
funkciu Fade-in alebo Fade-out.
Zariadenie prehráva časť nahrávky, ktorá bude
nahraná s funkciou Fade-in alebo Fade-out.
Čas môžete nastaviť v rozsahu od 1 sekundy
do 15 sekúnd v krokoch po 0,1 sekundy. Nie je
možné nastaviť čas dlhší, ako je doba
prehrávania samotnej skladby.
6 Stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Na displeji sa objaví “(S.F) Edit OK?”.
7 Stlačte PUSH ENTER alebo YES znova.
Zariadenie spustí nahrávanie. Počas
prehrávania sa zobrazí “S.F Edit(:) ** %”.
Po ukončení nahrávania sa zobrazí
“Complete!”.
pokračovanie
23SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 24 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Zmena úrovne nahraného záznamu
(pokračovanie)
Zrušenie operácie
V krokoch 1 až 6 stlačte MENU/NO alebo x.
Ak stlačíte PUSH ENTER alebo YES v kroku 7
a zariadenie spustí nahrávanie, operáciu nie je
možné prerušiť.
Poznámky
• Počas nahrávania neodpájajte sieťovú šnúru ani
zariadenie neprenášajte. Môžete poškodiť
nahrávané údaje a nahrávanie nemusí byť
vykonané správne.
• Nie je možné zmeniť úroveň nahrávky, nahranej
v režime LP2 alebo LP4 Stereo.
• Nepoužívajte znečistený alebo poškodený MD disk.
Nahrávanie nemusí byť vykonané správne.
• Opakovaná zmena úrovne nahrávky môže spôsobiť
nízku kvalitu zvuku.
• Ak bola úroveň nahrávky zmenená a pokúsite sa ju
opätovne zmeniť na pôvodnú hodnotu, jej hodnota
už nemusí dosiahnuť presnú pôvodnú úroveň.
• Ak je aktivovaný časovač, nie je možné zmeniť
úroveň nahrávky.
• Operácie funkcie S.F Edit nie je možné zrušiť
pomocou funkcie Undo.
Zrušenie posledného
editovania
— Funkcia Undo
Pomocou tejto funkcie môžete zrušiť posledné
editovanie a obnoviť obsah disku do stavu pred
editovaním. Funkciu Undo však nie je možné
použiť, ak po editovaní vykonáte niektorú
z nasledujúcich operácií:
• Spustíte nahrávanie.
• Stlačíte MUSIC SYNC na DO.
• Zmeníte úroveň nahraného záznamu po
nahrávaní (funkcia S.F Edit).
• Vypnete zariadenie alebo vysuniete MD disk.
• Odpojíte sieťovú šnúru.
1 Keď je zariadenie zastavené, prehráva,
alebo je pozastavené, stlačte MENU/NO.
Na displeji sa zobrazí “Edit Menu”.
2 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
“Undo?”.
Ak ste nevykonali žiadne editovanie, voľba
“Undo?” sa nezobrazí.
3 Stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Zobrazí sa jedno z hlásení. Hlásenie závisí
od typu poslednej editácie.
4 Stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Zobrazí sa hlásenie “Complete!”.
24SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 25 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Ďalšie funkcie
Postupné znižovanie
a zvyšovanie úrovne zvuku
Funkcia Fade-in postupne zvyšuje hlasitosť na
začiatku nahrávania. Funkcia Fade-out zase
postupne znižuje hlasitosť na konci nahrávania.
Zaspávanie s hudbou
— Sleep Timer
Zariadenie je možné nastaviť tak, aby sa vyplo
po uplynutí určitého času.
1 Keď je zariadenie zastavené, prehráva
alebo je pozastavené, stlačte MENU/NO.
2 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
Funkcia Fade-in
Na displeji bliká “b” a zariadenie vykoná
nahrávanie s funkciou Fade-in v trvaní 5 sekúnd
(výrobné nastavenie), kým počítadlo nedosiahne
“0.0s.”
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
“Setup?” a stlačte PUSH ENTER alebo
YES.
3 Otáčajte ovládačom AMS (alebo
stláčajte ./>), kým sa nezobrazí
“Sleep Off” a stlačte PUSH ENTER
alebo YES.
4 Otáčaním ovládača AMS (alebo
Funkcia Fade-out
Počas nahrávania stlačte FADER na DO.
Na displeji bliká “B” a zariadenie vykoná
nahrávanie s funkciou Fade-out v trvaní 5
sekúnd (výrobné nastavenie), kým počítadlo
nedosiahne “0.0s,”. Potom nastaví pauzu.
Tip
Ak chcete zmeniť trvanie nahrávania s funkciou Fadein alebo Fade-out, postupujte nasledovne.
1 Keď je zariadenie zastavené, prehráva
alebo je pozastavené, stlačte MENU/NO.
2 Otáčajte ovládačom AMS (alebo stláčajte
./>), kým sa nezobrazí “Setup?”
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
3 Otáčaním ovládača AMS (alebo stláčaním
./>) zvoľte požadovanú položku
a stlačte PUSH ENTER alebo YES.
Zmena trvania
nahrávania funkcie
Voľba
Fade-in
F.in
Fade-out
F.out
Ďalšie funkcie
Počas pauzy v nahrávaní stlačte FADER na
DO.
stláčaním ./>) zvoľte požadované
nastavenie a stlačte PUSH ENTER alebo
YES.
Pre
Zvoľte nastavenie
Zapnutie funkcie
Sleep Timer
Sleep On1)
Vypnutie funkcie
Sleep Timer
Sleep Off
(výrobné nastavenie)
1)
Zariadenie sa automaticky vypne po uplynutí
60 minút.
5 Stlačte MENU/NO.
Tip
Zostávajúci čas do vypnutia je možné zobraziť na
displeji.
Po zapnutí funkcie Sleep Timer sa zostávajúci čas do
vypnutia zobrazí po zvolení “Sleep” v ponuke Setup.
4 Otáčaním ovládača AMS (alebo stláčaním
./>) zvoľte požadované trvanie
nahrávania a stlačte PUSH ENTER alebo
YES.
Obidve funkcie je možné nastaviť v krokoch
po 0,1 sekundy.
5 Stlačte MENU/NO.
25SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 26 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• Ak sa do zariadenia dostane cudzí predmet alebo
tekutina, zariadenie odpojte z elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Výstraha – Používanie optických pomôcok pri
manipulácii s týmto zariadením zvyšuje riziko
poškodenia zraku.
Poznámky ku MD diskom
• Nedotýkajte sa disku vo vnútri obalu. Ak budete
chcieť otvoriť uzáver disku nasilu, môžete disk
poškodiť.
• Štítky nalepte na vyznačené miesto. Tvar štítkov
sa môže líšiť v závislosti od značky disku.
Miesto pre
štítok
Uzáver
Zdroje napájania
• Pred prevádzkou zariadenia skontrolujte, či
prevádzkové napätie zariadenia je identické
s napätím vo vašej elektrickej sieti. Prevádzkové
napätie je vyznačené na štítku na zadnej časti
zariadenia.
• Pokiaľ je zariadenie zapojené do elektrickej siete,
zariadenie je pod elektrickým napätím, aj keď je
vypnuté.
• Ak sa nechystáte zariadenie dlhší čas používať,
odpojte ho z elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za vidlicu, nikdy nie za
šnúru samotnú.
• Sieťová šnúra musí byť vymenená iba
v autorizovanom servise.
Kondenzácia vlhkosti
Ak zariadenie prinesiete z chladného do teplého
prostredia, alebo je umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách vo vnútri môže
skondenzovať vlhkosť. Ak sa toto stane,
zariadenie nemusí pracovať správne. V takomto
prípade vysuňte MD disk a nechajte zariadenie
zapnuté niekoľko hodín, kým sa vlhkosť
neodparí.
Čistenie zariadenia
Skrinku, panel a ovládacie prvky čistite mäkkou
handričkou, navlhčenou v jemnom čistiacom
roztoku. Nepoužívajte drsné čistiace
prostriedky, prášky alebo rozpúšťadlá ako je
napr. lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy,
týkajúce sa vášho zariadenia, obráťte sa prosím
na najbližšieho predajcu Sony.
26SK
Kde skladovať MD disky
Disky neskladujte na miestach, kde môžu byť
vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo
vysokým teplotám a vlhkosti.
Pravidelné čistenie
Suchou handričkou utrite prach a nečistoty
z povrchu obalu disku.
Obmedzenia systému
Nahrávací systém sa podstatne líši od systému
kazetových magnetofónov a DAT zariadení a je
charakteristický nižšie opísanými
obmedzeniami. Tieto obmedzenia sú dané
princípom nahrávacieho systému a nie sú
spôsobené chybou zariadenia.
Na displeji sa zobrazí “Disc Full” skôr
ako MD disk vyčerpal maximálny čas
pre jeho nahrávanie
Ak na MD disk nahráte 255 skladieb, hlásenie
“Disc Full” sa zobrazí bez ohľadu na celkovú
dobu nahrávania. Na MD disk nie je možné
nahrať viac ako 255 skladieb. Ak chcete
pokračovať v nahrávaní, vymažte nepotrebné
skladby.
“Disc Full” sa zobrazí pred nahraním
maximálneho počtu skladieb (255)
V rámci niektorých skladieb dochádza
k značným rozdielom intenzity signálu, ktorý je
zariadením identifikovaný ako medzera medzi
skladbami, čo zapríčiňuje zvýšenie počtu
skladieb a zobrazenie hlásenia “Disc Full”.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 27 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Zostávajúci čas pre nahrávanie sa
nezvýši ani po vymazaní viacerých
krátkych skladieb
Skladby s dĺžkou kratšou ako 12 sekúnd1) sa
nepočítajú, takže ich vymazaním neovplyvníte
zvýšenie času pre nahrávanie.
1)
Počas stereo nahrávania.
V režime MONO alebo LP2: okolo 24 sekúnd
V režime LP4: okolo 48 sekúnd
Niektoré skladby nie je možné spojiť
s inými skladbami
Súčet celkového času záznamu
a zostávajúceho času pre nahrávanie
sa nerovná celkovému času pre
nahrávanie, ktorý poskytuje MD disk
Nahrávanie je vykonávané v najmenších
2-sekundových1) jednotkách bez ohľadu na
dĺžku nahrávaného programu. Čiže nahraný
obsah môže byť v skutočnosti kratší ako
maximálna kapacita nahrávania. Kapacita disku
môže byť znížená aj z dôvodu poškodenia
povrchu disku.
1)
Počas stereo nahrávania.
V režime MONO alebo LP2: cca 4 sekundy
V režime LP4: cca 8 sekúnd
Editované skladby môžu pri
vyhľadávaní s monitorovaním zvuku
spôsobiť vypadávanie zvuku.
Pri digitálnych zvukových zariadeniach, ako
napr. CD prehrávače, MD decky a zariadenia
DAT, je veľmi jednoduché vytvoriť
vysokokvalitnú kópiu nahrávky digitálnym
spracovaním signálu.
Na ochranu autorských práv hudobných diel
používa tento deck systém Serial Copy
Management System, ktorý vám umožní
vytvorenie len jednej digitálnej kópie, nahranej
zo zdroja pripojeného cez digitálny vstup a
výstup.
Cez pripojenie digitál-na-digitál
môžete vytvoriť iba prvú kópiu1).
Príklady:
• Je možné vytvoriť prvú kópiu bežne dostupného
digitálneho nosiča (napr. CD alebo MD disk),
nie je však možné z tejto kópie urobiť ďalšiu
digitálnu kópiu.
• Môžete vytvoriť kópiu digitálneho signálu
z digitálne nahraného analógového zvuku
(napríklad, analógová nahrávka alebo klasická
magnetofónová kazeta) alebo z digitálneho
družicového vysielania, ale nie je možné vytvoriť
druhú digitálnu kópiu z prvej kópie.
1)
Ďalšie informácie
Ak boli skladby opakovane editované, nemusí
byť možné spojiť ich s inými skladbami.
Popis systému Serial Copy
Management System
Prvá kópia predstavuje prvý digitálny záznam
digitálneho signálu, vykonaný cez digitálny
vstupný konektor zariadenia. Napríklad, ak
nahrávate z CD prehrávača, pripojeného ku
konektoru DIGITAL IN, na MD disk v tomto
zariadení, vytvoríte prvú digitálnu kópiu.
Skladby nie sú správne očíslované
Poznámka
Nesprávne číslovanie skladieb môže nastať
vtedy, ak sú skladby z CD disku počas
digitálneho nahrávania rozdelené na niekoľko
menších skladieb. V závislosti od
charakteristiky nahrávaného zdroja nemusí
pracovať správne ani funkcia automatického
číslovania skladieb (Automatic Track Marking).
Tieto obmedzenia, zabezpečované systémom Serial
Copy Management System nie sú účinné pri nahrávaní
cez prepojenie analóg-na-analóg.
Počas prehrávania MD diskov,
nahraných v monofonickom režime
sa nemusí zobraziť správna doba
nahrávania/prehrávania.
27SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 28 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
akýkoľvek problém, prečítajte si nasledujúce
riešenie problémov. Ak sa problém nepodarilo
vyriešiť, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Zariadenie nefunguje alebo nepracuje správne.
MD disk môže byť poškodený alebo znečistený.
Vymeňte MD disk.
Zariadenie neprehráva MD disky.
• V zariadení skondenzovala vlhkosť. Vysuňte MD
disk a nechajte zariadenie na teplom mieste
niekoľko hodín, kým sa vlhkosť neodparí.
• Zariadenie nie je zapnuté. Stlačením ?/1
zariadenie zapnite.
• Zariadenie pravdepodobne nie je pripojené ku
zosilňovaču správne. Skontrolujte zapojenie
(str. 6).
• MD disk nie je správne vložený. Zasuňte MD disk
do otvoru popisom smerom nahor a šípkou
smerom k zariadeniu (str. 15).
• MD disk nemusí byť nahraný. Vymeňte disk
a vložte nahraný disk.
Zvuk obsahuje veľa statického šumu.
Prevádzku ruší silné magnetické pole z televízora
alebo podobného zariadenia. Premiestnite zariadenie
ďalej od zdroja magnetického poľa.
Zariadenie nenahráva na MD disk.
• Zariadenie nie je správne pripojené ku zdroju
zvuku. Skontrolujte zapojenie (str. 6).
• Pomocou tlačidla INPUT zvoľte správny zdroj.
• Úroveň nahrávania nie je nastavená správne.
Nastavte úroveň nahrávania (str. 12).
• Je vložený MD disk, na ktorý sa nedá nahrávať.
Vložte MD disk, na ktorý je možné nahrávať.
• Zvyšná kapacita MD disku nie je dostatočná.
Vymeňte disk za iný, alebo vymažte nepotrebné
skladby (str. 18).
• Počas nahrávania nastal výpadok v dodávke
elektrického prúdu alebo bola odpojená sieťová
šnúra. Nahrané údaje môžu byť stratené.
Nahrávanie zopakujte.
Zariadenie nevykoná synchro nahrávanie z CD
prehrávača alebo video CD prehrávača.
Dodávané DO nie je nastavené správne. Nastavte
DO správne.
Na displeji sa striedavo objavuje hlásenie a
trojmiestny alebo päťmiestny alfanumerický kód.
Aktivovala sa samodiagnostická funkcia.
28SK
Poznámka
Ak zariadenie ani po vykonaní opísaných riešení
nepracuje správne, vypnite ho, odpojte a znova zapojte
sieťovú šnúru do elektrickej siete.
Samodiagnostická funkcia
Samodiagnostická funkcia automaticky
kontroluje stav zariadenia a pri zistení problému
zobrazí na displeji trojmiestny alebo päťmiestny
alfanumerický kód a chybové hlásenie. Ak sa
striedavo objavuje kód a hlásenie, vyhľadajte ich
v nasledujúcej tabuľke a vykonajte príslušné
operácie vyriešenie situácie. Ak problém
pretrvá, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
C11/Protected
, Vysuňte MD disk a posunutím klapky
uzatvorte otvor (str. 9).
C12/Cannot Copy
• Pokúšate sa nahrať CD disk takého formátu, ktorý
pripojené zariadenie nepodporuje, ako napr. CDROM alebo video CD.
, Vyberte CD disk a vložte zvukový CD disk.
C13/REC Error
, Umiestnite zariadenie na stabilný povrch
a zopakujte proces nahrávania.
• Vložený MD disk je znečistený (škvrnami,
odtlačkami prstov, atď.), poškriabaný, alebo nižšej
kvality.
, Vymeňte disk a zopakujte proces nahrávania.
C13/Read Error
, Vysuňte MD disk a znova ho vložte.
C14/TOC Error
, Vložte iný MD disk.
, Vymažte všetky skladby na MD disku
(str. 18).
C41/Cannot Copy
• Zdroj zvuku je kópia komerčne dostupného
hudobného záznamu alebo sa pokúšate nahrať
CD-R (nahrávateľný CD disk) disk.
, Systém Serial Copy Management System
zabraňuje vytváraniu digitálnych kópií
(str. 27). Nie je možné nahrávať CD-R disky.
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 29 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
C71/Din Unlock
• Sporadické zobrazenie tohto hlásenia je
spôsobené nahrávaným digitálnym signálom.
Nahrávanie to však neovplyvní.
• Počas nahrávania z digitálneho zariadenia,
pripojeného ku konektoru DIGITAL IN bol
odpojený digitálny kábel alebo ste vypli digitálne
zariadenie.
, Zapojte kábel alebo zapnite digitálne
zariadenie.
E0001/MEMORY NG
• Vyskytol sa problém s vnútornými dátami
zariadenia, ktoré potrebuje na svoju prevádzku.
, Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
• Vyskytol sa problém s optickým snímačom.
, Optický snímač môže byť poškodený.
Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
E0201/LOADING NG
• Vyskytol sa problém s načítavaním disku.
, Načítavanie mohlo zlyhať. Kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Zariadenie nie je schopné vykonať nahrávanie alebo
editovanie (str. 9 a 20).
Incomplete!
Funkcia S.F Edit (zmena úrovne nahrávky po
nahrávaní, Fade-in, Fade-out) nebola ukončená
správne, pretože zariadenie bolo počas nahrávania
premiestňované, alebo je MD disk poškodený alebo
znečistený.
Initialize (bliká)
Nastavenia ponuky Setup boli vymazané.
Alebo údaje nahrané časovačom zmizli a nie sú
dostupné pre nahranie na disk alebo nie je možné
aktivovať Program Play, keďže vytvorený program
už nie je platný.
(Toto hlásenie bliká asi 4 sekundy pri zapnutí
zariadenia tlačidlom ?/1.)
Name Full!
Kapacita disku pre znaky názvov je naplnená
(cca 1700 znakov).
Ďalšie informácie
E0101/LASER NG
Impossible
No Change
Pri zmene úrovne nahrávky po nahrávaní ste stlačili
PUSH ENTER alebo YES bez toho, aby ste úroveň
zmenili, takže ste neurobili žiadnu zmenu.
Zobrazované hlásenia
Nasledujúca tabuľka opisuje rôzne hlásenia,
ktoré sa môžu zobraziť na displeji. Hlásenia
zobrazuje aj samodiagnostická funkcia (str. 28).
Auto Cut
Funkcia Auto Cut je zapnutá (str. 11).
Blank Disc
Vložili ste nový (nenahraný) alebo vymazaný MD
disk.
No Disc
V zariadení nie je vložený MD disk.
No Name
Skladba alebo disk nie je pomenovaný.
Premastered
Pokúsili ste sa nahrávať alebo editovať obsah
originálneho MD disku.
StepFull!
Program obsahuje maximálny počet skladieb. Už
nie je možné do programu zaradiť žiadnu ďalšiu
skladbu.
Cannot Copy
Pokúsili ste sa vytvoriť druhú digitálnu kópiu
digitálne nahraného MD disku (str. 27).
Cannot Edit
Pokúsili ste sa editovať MD disk počas prehrávania
programu alebo prehrávania skladieb v náhodnom
poradí alebo ste sa pokúsili zmeniť úroveň
nahrávania MD disku, nahraného v režime LP2
alebo LP4 Stereo.
S.F Edit!
Pri vykonávaní operácie S.F Edit (zmena úrovne
nahrávky po nahrávaní, Fade-in, Fade-out) ste sa
pokúsili vykonať inú operáciu.
V režime S.F Edit nie je možné vykonávať žiadne
iné operácie.
Tr Protected
Pokúsili ste sa vymazať skladbu, chránenú proti
vymazaniu.
Disc Full
MD disk je plný (str. 26)
pokračovanie
29SK
masterpage:Left
(3 column)
4_MDS-JE480.fm]
SK_Sony MDS-JE480L.book Page 30 Friday, May 10, 2002 10:09 AM
Zobrazované hlásenia (pokračovanie)
Kódovanie
(S.F) Edit NOW
Modulačný systém
V režime S.F Edit (zmena úrovne nahrávky po
nahrávaní, Fade-in, Fade-out) ste stlačili
tlačidlo ?/1.
Ak vypnete zariadenie počas vykonávania operácie
v režime S.F Edit, akákoľvek zmena nebude
vykonaná správne. Pred vypnutím zariadenia
ukončite všetky prebiehajúce operácie a vypnite
režim S.F Edit. Ak náhodou zariadenie vypnete
počas vykonávania zmien, kým je hlásenie
zobrazené stlačte tlačidlo ?/1.
Počet kanálov
Frekvenčný rozsah
Odstup signál-šum
Kolísanie signálu
Vstupy
ANALOG IN
Smart Space
Funkcia Smart Space je zapnutá (str. 11).
DIGITAL OPTICAL IN
TOC Reading
ATRAC (Adaptive
TRansform Acoustic
Coding)/ATRAC 3
EFM (Eight-to-Fourteen
Modulation)
2 stereo kanály
5 až 20 000 Hz ±0,5 dB
počas prehrávania
Viac ako 96 dB počas
prehrávania
Pod merateľnou hodnotou
Zariadenie kontroluje tabuľku obsahu disku TOC
(Table Of Contents) MD disku.
Typ konektora: phono
Impedancia: 47 kOhm
Menovitý vstup: 500
mVrms
Minimálny vstup:
125 mVrms
Typ konektora: štvorcový,
optický
Impedancia: 660 nm
(optická vlnová dĺžka)
Výstupy
ANALOG OUT
Tabuľka ponuky Setup
Položka ponuky
Príslušná strana
Všeobecne
T.Mark
10
Napájanie
LS(T)
10
S.Space
11
Európsky model:
Príkon
P.Hold
12
Rozmery (cca.)
F.in
25
230 V AC, 50/60Hz
14 W (0,5 W
v pohotovostnom stave)
430 × 95 × 285 mm
(š/v/h) vrátane
prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
3,0 kg
F.out
25
Sleep
25
Hmotnosť (cca.)
LPstamp
9
Dodávané príslušenstvo
Technické údaje
Systém
Digitálny zvukový systém
MiniDisc
Disk
MiniDisc
Laser
Polovodičový laser
(λ = 780 nm) Vyžarovanie:
nepretržité
Výkon lasera
Max 44.6 µW1)
1) Hodnota bola nameraná vo vzdialenosti 200 mm
od povrchu šošoviek na optickom snímacom
bloku so 7 mm clonou.
Dióda
Materiál: GaAlAs
Otáčky (CLV)
400 až 900 ot./min
Korekcia chýb
ACIRC (Advanced Cross
Interleave Reed Solomon
Code)
Vzorkovacia frekvencia
44.1 kHz
30SK
Typ konektora: phono
Menovitý výstup: 2 Vrms
(pri 50 kOhm)
Záťažová impedancia: viac
ako 10 kOhm
Prepojovacie audio káble (2)
Optický kábel (1)
Diaľkové ovládanie (DO) (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Zahraničné a US patenty sú v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
Právo na zmeny vyhradené.
Download PDF

advertising