Sony | DVP-SR760H | Sony DVP-SR760H DVD prehrávač s technológiou zdokonalenia obrazu Referenčná príručka

4-566-335-21(1) (SK)
Prehrávač diskov
CD/DVD
Referenčná príručka
DVP-SR760H
© 2015 Sony Corporation
VAROVANIE
Zabráňte kvapkaniu
a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety
naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Neotvárajte kryt, aby ste
predišli úrazu elektrickým
prúdom. Opravy prenechajte
výlučne kvalifikovanému
servisnému personálu.
Sieťový kábel sa môže
vymieňať len v autorizovanej
opravovni.
Batérie ani zariadenia
s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému
žiareniu a ohňu.
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1.
TRIEDY. OZNAČENIE
LASEROVÉHO PRODUKTU 1.
TRIEDY sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov
s týmto produktom zvýši
nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Laserový lúč používaný v tomto
prehrávači diskov CD/DVD
poškodzuje zrak, a preto sa
nepokúšajte demontovať kryt.
Opravy prenechajte výlučne
kvalifikovanému servisnému
personálu.
Poznámka pre zákazníkov
v Spojenom kráľovstve
a Írskej republike
Na zariadení je pre vašu
bezpečnosť a pohodlie
namontovaný lisovaný konektor
vyhovujúci požiadavkám normy
BS1363.
V prípade potreby výmeny poistky
v konektore sa musí použiť poistka,
ktorá má rovnakú hodnotu ako
dodaná poistka a ktorá je schválená
inštitúciou ASTA alebo BSI podľa
normy BS1362, (t. j. s označením
alebo
).
2SK
Ak konektor dodaný s týmto
zariadením obsahuje odoberateľný
kryt poistky, po výmene poistky
nezabudnite kryt znova nasadiť.
Konektor nikdy nepoužívajte bez
krytu poistky. V prípade uvoľnenia
krytu poistky sa obráťte na
najbližšie servisné miesto
spoločnosti Sony.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte
alebo jeho balení znamená,
že s výrobkom nemožno
zaobchádzať ako s komunálnym
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto
produktu vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz
komunálneho odpadu
alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Likvidácia
odpadových
batérií (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo
balení znamená, že s batériou
dodávanou s týmto výrobkom
nemožno zaobchádzať ako
s komunálnym odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu so
symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova.
Iba pre
Európu
Správnou likvidáciou týchto
batérií zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu
by ste ho mali odovzdať na
príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu
elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu
likvidáciu batérie.
Informácie o všetkých ostatných
typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz
komunálneho odpadu alebo
obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene
spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Otázky
týkajúce sa zhody produktu
na základe právnych predpisov
Európskej únie zasielajte
splnomocnenému zástupcovi –
spoločnosti Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu
alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Upozornenia
• Ak nie je prehrávač odpojený od
zásuvky v stene, nie je odpojený
od zdroja napájania (elektrickej
siete), hoci je vypnutý.
• Prehrávač neinštalujte
v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo
podobnej skrini.
• Prehrávač umiestnite tak, aby
bolo možné kábel napájania
(sieťový kábel) v prípade
nutnosti okamžite odpojiť
od zásuvky v stene.
• Ak je prehrávač prinesený
priamo z chladného na teplé
miesto alebo je umiestnený
do veľmi vlhkej miestnosti, na
šošovkách vo vnútri prehrávača
sa môže skondenzovať vlhkosť.
Ak by sa to stalo, prehrávač
nemusí fungovať správne.
V takom prípade vyberte disk
a nechajte prehrávač zapnutý
približne pol hodiny, kým sa
vlhkosť neodparí.
Poznámky o diskoch
Nepoužívajte tieto disky:
– disk, ktorý má neštandardný tvar
(napríklad karta, srdce),
– disk, na ktorom je štítok alebo
nálepka.
Kód oblasti
Kód oblasti prehrávača je vytlačený
na zadnej strane jednotky
a prehrávač bude prehrávať iba
komerčne dostupné disky DVD
(určené iba na prehrávanie)
označené rovnakým kódom
oblasti. Tento systém slúži na
ochranu autorských práv.
Na tomto prehrávači je tiež možné
prehrať komerčne dostupné disky
DVD označené symbolom ALL .
V závislosti od komerčne
dostupného disku DVD na ňom
nemusí byť uvedený kód oblasti,
hoci prehrávanie tohto komerčne
dostupného disku DVD je
zakázané obmedzeniami oblasti.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Kód oblasti
Informácie o autorských právach,
ochranných známkach
a softvérovej licencii
• Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D
sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
• Logo DVD je ochrannou
známkou spoločnosti DVD
Format/Logo Licensing
Corporation.
• Na technológiu a patenty
kódovania zvuku MPEG Layer-3
poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je
registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou
známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje
technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného
vlastníctva spoločnosti
Microsoft.
Používanie alebo distribúcia
tejto technológie oddelene od
tohto produktu je zakázaná bez
príslušnej licencie alebo licencií
od spoločnosti Microsoft.
• Tento prehrávač diskov DVD je
vybavený technológiou HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™). Termíny HDMI
a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo
HDMI sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing
LLC v USA a iných krajinách.
• Všetky ostatné ochranné
známky sú ochrannými
známkami príslušných
vlastníkov.
• TENTO PRODUKT JE
LICENCOVANÝ NA
ZÁKLADE LICENCIE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE NA OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ ÚČELY
SPOTREBITEĽA NA
DEKÓDOVANIE VIDEA
V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4
VISUAL STANDARD
(VIDEO MPEG-4), KTORÉ
BOLO ZAKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM PRI
OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
ČINNOSTI ALEBO BOLO
ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA
S LICENCIOU OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA
NA POSKYTOVANIE VIDEA
MPEG-4. ŽIADNA LICENCIA
SA NEUDEĽUJE ANI
IMPLICITNE NA ŽIADNE
INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE
INFORMÁCIÍ SÚVISIACICH
S REKLAMNÝM, INTERNÝM
A KOMERČNÝM
POUŽÍVANÍM
A LICENCOVANÍM MOŽNO
ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI
MPEG LA, LLC. POZRITE SI
INFORMÁCIE NA LOKALITE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
O tejto príručke
Označenie DVD sa môže používať
ako všeobecné označenie pre
komerčne dostupné disky DVD,
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL
(+ režim VR) a DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL
(režim VR, režim videa).
3SK
TIME/TEXT
Prehrávanie
Zobrazenie ponuky ovládania
Ponuku ovládania môžete používať na
výber funkcií a na zobrazenie súvisiacich
informácií.
Stlačte tlačidlo DISPLAY.
Ak chcete zmeniť ponuku ovládania,
znova stlačte tlačidlo DISPLAY.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Slúži na kontrolu uplynulého času
a zostávajúceho času prehrávania.
Zadajte časový kód vyhľadávania obrazu
a hudby (len videosúbory na diskoch DVD
a Xvid).
DISC/USB
Slúži na výber možnosti USB alebo DISC,
z ktorej sa má prehrávať.
TOP MENU/MENU
(len disky DVD VIDEO)
TOP MENU: slúži na zobrazenie
hlavnej ponuky.
MENU: slúži na zobrazenie ponuky.
ORIGINAL/PLAY LIST
Slúži na výber typu titulu (režim DVD-VR),
ktorý sa má prehrať: ORIGINAL alebo
upravený PLAY LIST.
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM*1, *2
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Položky ponuky ovládania
B Aktuálne prehrávaný titul/celkový
počet titulov
C Aktuálne prehrávaná kapitola/celkový
počet kapitol
D Čas prehrávania
E Vybratý typ média
F Stav prehrávania
G Ikona/možnosti ponuky vybratej položky
H Správa o ovládaní
I Vybratá položka ponuky ovládania
Slúži na výber titulu, kapitoly alebo skladby,
ktorá sa má prehrať v požadovanom poradí.
1 Vyberte položku SET t, stlačte tlačidlo
ENTER, vyberte titul (T), kapitolu (C) alebo
skladbu (T), ktorú chcete naprogramovať,
a znova stlačte tlačidlo ENTER.
2 Rovnakým spôsobom vyberte titul, kapitolu
alebo skladbu.
3 Stlačte tlačidlo N.
SHUFFLE*1, *2
Slúži na prehranie titulu, kapitoly alebo skladby
v náhodnom poradí.
REPEAT*1, *2
Slúži na opakované prehrávanie všetkých
titulov, skladieb alebo albumov, prípadne
jedného titulu, kapitoly, skladby, albumu
alebo súboru.
A-B REPEAT*1, *2
Zoznam položiek ponuky
Položka Názov položky, funkcia
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Slúži na výber titulu, scény, stopy, kapitoly
alebo registra, ktorý sa má prehrať.
4SK
Slúži na určenie častí, ktoré chcete opakovane
prehrávať.
1 Počas prehrávania vyberte položku SET t
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa panel nastavenia funkcie
A-B REPEAT.
2 Po nájdení začiatočného bodu (bodu A)
stlačte tlačidlo ENTER.
3 Po dosiahnutí koncového bodu (bodu B)
znova stlačte tlačidlo ENTER.
PARENTAL CONTROL
Slúži na zakázanie prehrávania na tomto
prehrávači.
PLAYER t: prehrávanie určitých diskov
DVD VIDEO možno obmedziť podľa vopred
stanovenej úrovne, napríklad veku používateľov. Scény môžu byť zablokované alebo nahradené inými scénami (rodičovská ochrana).
PASSWORD t: pomocou číselných tlačidiel
zadajte štvorciferné heslo. Pomocou tejto
ponuky môžete tiež heslo zmeniť.
Rodičovská ochrana (obmedzené prehrávanie)
Môžete nastaviť úroveň obmedzenia
prehrávania.
1 Vyberte položku PLAYER t a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Zadajte alebo znova zadajte štvorciferné
heslo a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2 Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
STANDARD a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte príslušnú
časť a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Po výbere položky OTHERS t vyberte
a zadajte štandardný kód. Pozrite si časť
ZOZNAM KÓDOV OBLASTÍ
RODIČOVSKEJ OCHRANY v závere
tejto príručky.
3 Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
LEVEL a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte príslušnú
úroveň a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Nastavenie rodičovskej ochrany je
dokončené.
Čím je hodnota nižšia, tým väčšie je
obmedzenie.
Ak chcete vypnúť funkciu rodičovskej
ochrany, nastavte položku LEVEL na
možnosť OFF.
Ak zabudnete heslo, do poľa pre heslo zadajte
číslice 199703, stlačte tlačidlo ENTER a potom
zadajte nové štvorciferné heslo.
SETUP
QUICK: pomocou funkcie rýchleho nastavenia
môžete vybrať požadovaný jazyk displeja na
obrazovke, pomer strán televízora a signál
zvukového výstupu.
CUSTOM: okrem funkcie rýchleho nastavenia
môžete upraviť rôzne ďalšie nastavenia (str. 8).
RESET: slúži na zmenu nastavení ponuky
SETUP na predvolené hodnoty.
ZOOM*1
Slúži až na štvornásobné zväčšenie obrazu
v porovnaní s pôvodnou veľkosťou.
Na posúvanie používajte tlačidlá C/X/x/c.
ANGLE
Slúži na zmenu uhla.
CUSTOM PICTURE MODE
Slúži na výber kvality obrazu, ktorá najlepšie
vyhovuje sledovanému programu.
STANDARD: slúži na zobrazenie
štandardného obrazu.
DYNAMIC: vytvára výrazný dynamický obraz
zvýšením kontrastu a intenzity farieb obrazu.
CINEMA: zvýrazňuje detaily v tmavých
častiach zvýšením úrovne čiernej farby.
MEMORY t: slúži na detailnejšiu
úpravu obrazu.
SHARPNESS
Slúži na zvýraznenie obrysov obrazu, vďaka
čomu vzniká ostrejší obraz.
OFF: slúži na zrušenie tejto možnosti.
1: slúži na zvýraznenie obrysu.
2: slúži na viacnásobné zvýraznenie obrysu.
AV SYNC
Slúži na nastavenie oneskorenia medzi obrazom
a zvukom.
Táto funkcia nie je efektívna, keď:
– používate konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) a nastavíte položku DOLBY
DIGITAL, MPEG alebo DTS v ponuke
AUDIO SETUP na možnosť DOLBY
DIGITAL, MPEG alebo ON v príslušnom
poradí (str. 9),
– pripojíte zariadenie kompatibilné s formátom
Dolby Digital alebo DTS prostredníctvom
konektora HDMI OUT a nastavíte položku
DOLBY DIGITAL, MPEG alebo DTS
v ponuke AUDIO SETUP na možnosť
DOLBY DIGITAL, MPEG alebo ON
v príslušnom poradí (str. 9).
1 Vyberte položku SET t a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa panel nastavenia AV SYNC.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla c
nastavte oneskorenie.
Každým stlačením tlačidla C/c sa nastavenie
oneskorenia zmení o 10 milisekúnd.
3 Stlačte tlačidlo ENTER.
Vybrané nastavenie začne byť účinné.
Ak chcete obnoviť nastavenie AV SYNC,
v kroku č. 2 stlačte tlačidlo CLEAR.
*1 K normálnemu prehrávaniu sa vrátite výberom
položky OFF alebo stlačením tlačidla CLEAR.
*2 Režim prehrávania sa zruší, keď:
– otvoríte zásobník diskov,
– vypnete prehrávač.
,pokračovanie
5SK
◆Položky pre súbory na diskoch DATA
Položka Názov položky, funkcia
ALBUM
Slúži na výber albumu, ktorý obsahuje hudobné
súbory a súbory fotografií na prehratie.
FILE
Slúži na výber súboru fotografií, ktorý sa
má prehrať.
ALBUM
Slúži na výber albumu, ktorý obsahuje
videosúbor na prehratie.
FILE
Slúži na výber videosúboru, ktorý sa
má prehrať.
DATE
Slúži na zobrazenie dátumu, kedy bol obrázok
nasnímaný digitálnym fotoaparátom.
INTERVAL*
Slúži na určenie trvania zobrazenia snímok
na obrazovke.
EFFECT*
Slúži na výber efektov, ktoré sa použijú pri
zmene snímok počas prezentácie.
MODE 1: obrázky sa náhodne prepínajú
medzi efektmi.
MODE 2: obrázok preletí zľava zhora
doprava nadol.
MODE 3: obrázok preletí zhora nadol.
MODE 4: obrázok preletí zľava doprava.
MODE 5: obrázok sa roztiahne zo stredu
obrazovky.
OFF: slúži na vypnutie tejto funkcie.
6SK
MEDIA
Slúži na výber typu média, ktoré chcete prehrať.
VIDEO: slúži na prehrávanie videosúborov.
PHOTO (MUSIC): slúži na prehrávanie
súborov fotografií a hudobných súborov ako
prezentácie. Ak sa hudobné súbory a súbory
fotografií nachádzajú v jednom albume,
prezentáciu môžete sledovať so zvukom.
Ak je čas prehrávania hudby alebo fotografií
dlhší, prehrávanie dlhšej časti pokračuje bez
zvuku alebo obrazu.
PHOTO (BGM): slúži na prehrávanie súborov
fotografií s interným zvukom na pozadí
v prehrávači. Ak chcete vybrať melódiu zvuku
na pozadí, počas zobrazovania obrazu
opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO.
MUSIC: slúži na prehrávanie hudobných
súborov. Počas prehrávania hudobných
súborov obsahujúcich nesynchronizované
informácie o texte stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Tento prehrávač podporuje len text vo
formáte MP3 ID3.
* V závislosti od súboru nemusí táto funkcia
fungovať.
Prehrávanie diskov VIDEO CD
s funkciami PBC
Keď spustíte prehrávanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC (Playback control), zobrazí
sa ponuka umožňujúca výber.
Prehrávanie bez použitia funkcie PBC
Kým je prehrávanie zastavené, skladbu
vyberiete stlačením tlačidla ./>
alebo číselných tlačidiel a potom stlačením
tlačidla N alebo ENTER. Ak sa chcete vrátiť
k prehrávaniu s funkciou PBC, dvakrát stlačte
tlačidlo x a potom stlačte tlačidlo N.
Ovládanie televízorov pomocou
diaľkového ovládania
Úroveň zvuku, vstupný zdroj a vypínač
televízora Sony môžete ovládať pomocou
dodaného diaľkového ovládania.
Ak sa váš televízor nachádza v tabuľke
uvedenej nižšie, nastavte príslušný
kód výrobcu.
1 Stlačením tlačidla TV [/1 a súčasným
stláčaním číselných tlačidiel vyberte kód
výrobcu svojho televízora.
2 Uvoľnite tlačidlo TV [/1.
Číselné kódy televízorov, ktoré možno ovládať
Sony
01
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Zobrazovanie prezentácie vo vysokej
kvalite (PhotoTV HD)
Ak máte televízor Sony, ktorý je kompatibilný
s funkciou PhotoTV HD, môžete
reprodukovať obrázky v najlepšej kvalite.
Funkcia PhotoTV HD sa aktivuje, keď je
prehrávač pripojený k televízoru pomocou
kábla HDMI a položka JPEG RESOLUTION
v ponuke HDMI SETUP je nastavená na
možnosť PhotoTV HD (str. 9).
Pripojenie zariadenia USB
Ku konektoru USB prehrávača môžete
pripojiť zariadenie USB a prehrávať
videosúbory, súbory fotografií alebo
hudobné súbory.
O podporovaných zariadeniach USB
• Tento prehrávač podporuje len
veľkokapacitné zariadenia USB.
• Tento prehrávač podporuje len zariadenia
USB formátované systémom FAT
(okrem formátu exFAT).
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
prehrávačom fungovať.
Poznámky o zariadeniach USB
• Pri odpájaní zariadenia USB zastavte
prehrávanie a odpojte ho od
konektora USB.
• Ak sa na zariadení USB nachádza vypínač,
pred pripojením zariadenia USB ku
konektoru USB na prehrávači ho zapnite.
• V prípade niektorých zariadení sa môže
zobraziť číslo LUN (Logical Unit Number –
logické číslo jednotky). Ak chcete zmeniť
číslo LUN alebo originálne umiestnenie,
po zobrazení zoznamu albumov alebo
skladieb stlačte tlačidlo
.
7SK
Ponuka CUSTOM
Upraviť môžete viacero nastavení.
Keď je prehrávač v režime zastaveného
prehrávania, stlačte tlačidlo DISPLAY,
vyberte položku
(SETUP)
a potom vyberte položku CUSTOM.
Zobrazí sa ponuka CUSTOM.
Zoznam položiek ponuky
Položka Názov položky, funkcia
LANGUAGE SETUP
OSD (On-Screen Display): slúži na prepnutie
jazyka displeja na obrazovke.
MENU*1: slúži na výber požadovaného jazyka
ponuky disku (len disky DVD VIDEO).
AUDIO*1: slúži na prepnutie jazyka zvukovej
stopy. Po výbere položky ORIGINAL sa zvolí
jazyk, ktorý je na disku nastavený ako primárny
(len disky DVD VIDEO).
SUBTITLE*1: slúži na prepnutie jazyka titulkov
zaznamenaných na disku DVD VIDEO.
Po výbere položky AUDIO FOLLOW sa jazyk
titulkov mení v závislosti od jazyka vybratého
pre zvukovú stopu (len disky DVD VIDEO).
SCREEN SETUP
TV TYPE: slúži na výber pomeru strán
pripojeného televízora.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: keď je táto funkcia nastavená
na možnosť ON, po 15 minútach v režime
prerušenia alebo zastavenia prehrávania sa
zobrazí šetrič obrazovky. Stlačením tlačidla N
sa šetrič obrazovky vypne.
BACKGROUND: slúži na výber farby alebo
obrázka pozadia na televíznej obrazovke.
Ak nastavíte možnosť JACKET PICTURE,
zobrazí sa obraz GRAPHICS, aj keď disk
neobsahuje obrázok obalu.
8SK
MODE (PROGRESSIVE): ak vyberiete
možnosť AUTO, prehrávač zistí formát
(na báze filmu alebo na báze videa) a vykoná
konverziu na príslušnú verziu.
4:3 OUTPUT: toto nastavenie je efektívne,
len keď nastavíte položku TV TYPE na možnosť
16:9. Ak na televízore môžete zmeniť pomer
strán, vyberte možnosť FULL.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: slúži na zapnutie alebo
vypnutie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu. Keď vyberiete
možnosť ON, prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu po 30 minútach
v režime zastaveného prehrávania.
AUTO PLAY: keď vyberiete možnosť ON,
prehrávač automaticky spustí prehrávanie
po zapnutí pomocou časovača (nedodáva sa).
PAUSE MODE: slúži na výber obrazu v režime
pozastavenia. Štandardne vyberte možnosť
AUTO. Keď sa obraz vysiela vo vysokom
rozlíšení, nastavte možnosť FRAME
(len disky DVD).
TRACK SELECTION: pri prehrávaní disku
DVD VIDEO, na ktorom je zaznamenaných
viacero zvukových formátov (PCM, MPEG,
DTS alebo Dolby Digital), nastaví zvukovú
stopu s najvyšším počtom kanálov ako
primárnu. Ak vyberiete možnosť AUTO,
priorita je určená (len disky DVD VIDEO).
IMAGE QUALITY: slúži na výber prioritného
zobrazenia, a to buď vysokokvalitného obrazu,
alebo vysokej rýchlosti (len súbory fotografií).
MULTI-DISC RESUME: slúži na zapnutie
alebo vypnutie funkcie obnovenia viacerých
diskov. Obnovené prehrávanie možno v pamäti
uložiť až pre šesť rôznych diskov DVD VIDEO/
VIDEO CD. Ak znova spustíte nastavovanie,
bod obnovenia sa vymaže (len disky DVD
VIDEO/VIDEO CD).
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (kontrola dynamického
rozsahu)*2: nastavuje sa v závislosti od
okolitého prostredia. Ak sú najnepatrnejšie
zvuky nerozpoznateľné, nastavte možnosť
TV MODE. Ak je prostredie, v ktorom zvuk
počúvate, vhodné, napríklad domáce kino,
nastavte možnosť WIDE RANGE.
DOWNMIX*2: slúži na prepnutie spôsobu
zmiešavania do dvoch kanálov pri prehrávaní
disku DVD, ktorý má zadné zvukové stopy
(kanály) alebo je zaznamenaný vo formáte
Dolby Digital. Štandardne vyberte možnosť
DOLBY SURROUND.
DIGITAL OUT: slúži na výber výstupu
zvukových signálov cez konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.
Keď vyberiete možnosť ON, nastavte tiež
možnosť DOLBY DIGITAL, MPEG, DTS
alebo 48kHz/96kHz PCM.
DOLBY DIGITAL: slúži na výber typu signálu
Dolby Digital. Keď je prehrávač pripojený
k zvukovému komponentu bez zabudovaného
dekodéra Dolby Digital, vyberte možnosť
D-PCM.
MPEG: slúži na výber typu zvukového
signálu MPEG. Keď je prehrávač pripojený
k zvukovému komponentu so zabudovaným
dekodérom MPEG, vyberte možnosť MPEG.
DTS: slúži na výber typu zvukového signálu
DTS. Keď prehrávate disk DVD VIDEO
so zvukovými stopami vo formáte DTS,
vyberte možnosť ON. Keď prehrávač pripojíte
k zvukovému komponentu bez dekodéra DTS,
nevyberajte možnosť ON.
48kHz/96kHz PCM: slúži na výber vzorkovacej
frekvencie signálu digitálneho zvukového
výstupu (len disky DVD VIDEO).
HDMI SETUP
Môžete nastaviť položky týkajúce sa
pripojenia HDMI.
HDMI RESOLUTION*3: slúži na výber typu
výstupu obrazového signálu z konektora
HDMI OUT. Ak je vybraná možnosť
AUTO (1920×1080p) (predvolené nastavenie),
prehrávač reprodukuje obrazové signály
najvyššieho rozlíšenia prijateľného pre váš
televízor. Ak obraz nie je jasný, je neprirodzený
alebo inak neuspokojivý, skúste inú možnosť,
ktorá vyhovuje disku, televízoru alebo
projektoru atď. Podrobné informácie nájdete
aj v návode na používanie dodanom
s televízorom alebo projektorom atď.
Túto možnosť nemôžete vybrať, keď je položka
JPEG RESOLUTION nastavená na možnosť
PhotoTV HD.
JPEG RESOLUTION: slúži na výber typu
rozlíšenia JPEG, aby ste mohli sledovať obraz
s vysokou kvalitou prostredníctvom
pripojenia HDMI.
Toto nastavenie je efektívne, len keď nastavíte
položku TV TYPE na možnosť 16:9. Túto
možnosť nemôžete vybrať, keď je položka
HDMI RESOLUTION nastavená na možnosť
720×480/576p. Možnosti (1920×1080i) HD
a (1920×1080i) HD sú efektívne, len keď
nastavíte položku HDMI RESOLUTION na
možnosť 1920×1080i. Ak túto položku nastavíte
na možnosť PhotoTV HD, (1920×1080i)
HD
alebo (1920×1080i) HD, funkcie efektu,
rotácie a transfokácie nie sú k dispozícii.
YCBCR/RGB (HDMI): slúži na výber typu
výstupu signálu HDMI z konektora
HDMI OUT.
Nastavte na položku RGB, ak je obraz pri
prehrávaní skreslený. Túto možnosť nemôžete
vybrať, keď je položka JPEG RESOLUTION
nastavená na možnosť PhotoTV HD.
AUDIO (HDMI): slúži na výber typu výstupu
zvukového signálu z konektora HDMI OUT.
Nastavte na možnosť PCM, ak prehrávač
pripojíte k televízoru, ktorý nie je kompatibilný
so signálmi DOLBY DIGITAL/DTS/MPEG.
*1 Po výbere položky OTHERS t vyberte
a zadajte kód jazyka. Pozrite si časť ZOZNAM
KÓDOV JAZYKOV v závere tejto príručky.
*2 Táto funkcia ovplyvňuje výstup nasledujúcich
konektorov:
– LINE OUT L/R (AUDIO),
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
len keď je položka DOLBY DIGITAL
nastavená na možnosť D-PCM.
3
* Ak sa obraz nezobrazuje normálne alebo sa
stratí, obnovte nastavenie. Stlačením tlačidla
[/1 vypnite prehrávač, zadajte hodnotu 369
a potom stlačením tlačidla [/1 prehrávač
znova zapnite.
9SK
Informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
niektorý z týchto problémov, skôr ako budete
požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou tohto sprievodcu riešením
problémov. Ak by akýkoľvek problém
pretrval, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
c Disk je otočený naopak.
Disk vložte stranou určenou na prehrávanie
otočenou smerom nadol.
c Disk je vložený našikmo.
c Disk je znečistený alebo poškodený.
c Prehrávač nedokáže prehrať určité disky.
c Kód oblasti disku DVD sa nezhoduje
s prehrávačom.
c Vnútri prehrávača sa skondenzovala vlhkosť.
c Prehrávač nemôže prehrať zaznamenaný disk,
ktorý nie je správne finalizovaný.
Prehrávač nefunguje správne.
c Skontrolujte, či je napájací kábel
(sieťový kábel) bezpečne pripojený.
c Keď napríklad statický elektrický výboj
spôsobí, že prehrávač nefunguje normálne,
odpojte prehrávač.
Nezobrazuje sa žiadny obraz ani šum.
Na obrazovke sa zobrazuje kód C:13:**.
c Znova bezpečne zapojte kábel na pripojenie.
c Káble na pripojenie sú poškodené.
c Skontrolujte pripojenie k televízoru a prepnite
výber vstupu na televízore tak, aby sa signál
z prehrávača zobrazil na televíznej obrazovke.
c Stlačením tlačidla [/1 vypnite prehrávač,
pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní zadajte hodnotu 369 a potom
stlačením tlačidla [/1 prehrávač znova
zapnite.
c Vyčistite disk pomocou čistiacej tkaniny
alebo skontrolujte jeho formát.
Napájanie sa nezapne.
Zvuk sa neprehráva.
c Znova bezpečne zapojte kábel na pripojenie.
c Kábel na pripojenie je poškodený.
c Prehrávač je v režime prerušenia alebo
spomaleného prehrávania.
c Prehrávač je v režime rýchleho posunu
dopredu alebo dozadu.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
c Batéria v diaľkovom ovládaní je slabá.
c Diaľkové ovládanie nie je nasmerované
na snímač diaľkového ovládania
na prehrávači.
c Keď prehrávač ovládate následným stláčaním
tlačidiel na diaľkovom ovládaní, tlačidlá
stláčajte v päťsekundových intervaloch.
10SK
Disk sa neprehráva.
Po pripojení ku konektoru HDMI OUT sa
nereprodukuje žiadny obraz ani zvuk.
c Zmeňte nastavenie HDMI RESOLUTION
v ponuke HDMI SETUP. Problém sa môže
vyriešiť.
c Zariadenie pripojené ku konektoru HDMI
OUT nie je v súlade s formátom zvukového
signálu. V takom prípade nastavte položku
AUDIO (HDMI) v ponuke HDMI SETUP
na možnosť PCM.
c Vyskúšajte nasledujúci postup: 1Vypnite
a znova zapnite prehrávač. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova pripojte kábel HDMI.
Prehrávač nerozpoznáva pripojené
zariadenie USB.
c Zariadenie USB nie je k prehrávaču bezpečne
pripojené.
c Zariadenie USB alebo kábel je poškodený.
c Režim disku sa neprepol na režim USB.
Prehrateľný formát súborov
Video: MPEG-1 (Cyber-shot data)/
MPEG-4 (simple profile)*1/Xvid
Fotografie: JPEG (formát DCF)
Hudba: MP3 (okrem formátu mp3PRO)/
WMA (okrem formátu WMA Pro)*1, *2/
AAC*1, *2/LPCM/WAVE
*1 Súbory s ochranou autorských práv (správa
digitálnych práv – DRM) nemožno prehrať.
*2 Prehrávač neprehráva kódované súbory,
napríklad Lossless.
Podporované prípony súborov: .avi, .mpg,
.mpeg, .mp4, .jpg, .mp3, .wma, .m4a, .wav
Podporované disky: DVD, DVD±RW/±R/
±R DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
• Disky DATA CD zaznamenané podľa
normy ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo
v jej rozšírenom formáte Joliet.
• Disky DATA DVD zaznamenané podľa
normy UDF.
• Prehrávač prehrá ktorýkoľvek z vyššie
uvedených súborov, a to aj v prípade,
že sa formát súborov líši. Prehrávanie
takýchto údajov môže vygenerovať hluk,
ktorý môže poškodiť reproduktor.
• Prehranie zložitej hierarchie priečinkov
môže chvíľu trvať. Vytvárajte albumy
maximálne s dvoma hierarchickými
úrovňami.
• Niektoré videosúbory, súbory fotografií
a hudobné súbory sa nemusia prehrať
v závislosti od kódovania alebo podmienok
nahrávania.
• Spustenie prehrávania a pokračovanie
v prehrávaní ďalšieho alebo iného albumu
či súboru môže chvíľu trvať.
• Prehrávač rozpozná maximálne
200 albumov a 600 súborov. Ak je vybratá
možnosť PHOTO (MUSIC), dokáže
rozpoznať až 300 hudobných súborov
a 300 súborov fotografií.
• Prehrávač nemusí prehrať kombináciu
dvoch alebo viacerých videosúborov.
• Prehrávač nemôže prehrať videosúbor
väčší ako 720 (šírka) x 576 (výška)/2 GB.
• V závislosti od súboru nemusí byť
prehrávanie plynulé. Súbor sa odporúča
vytvoriť s nižšou bitovou rýchlosťou.
• Prehrávač nemusí plynule prehrať
videosúbor s vysokou bitovou rýchlosťou
na disku DATA CD. Prehrávať sa odporúča
pomocou disku DATA DVD.
• Pri prehrávaní obrazových údajov, ktoré
nepodporuje formát MPEG-4, sa bude
prehrávať len zvuk.
Poznámka o médiách, na ktoré možno
zaznamenávať
Niektoré médiá, na ktoré možno
zaznamenávať, nemožno na tomto prehrávači
prehrať pre kvalitu záznamu alebo fyzický
stav disku, prípadne pre charakter
nahrávacieho zariadenia a autorizačného
softvéru. Disk sa neprehrá, ak nebol správne
finalizovaný. Rovnako nemožno prehrávať
ani niektoré disky DATA vytvorené vo
formáte Packet Write.
Len pre prehrávač, ktorý nemôže prehrávať
obrázky obsahujúce ochranu proti kopírovaniu
Nemožno prehrávať obrázky v režime
DVD-VR s ochranou obsahu CPRM
(Content Protection for Recordable Media)
pre médiá, na ktoré možno zaznamenávať.
Poznámka o ovládaní prehrávania diskov DVD
a VIDEO CD
Niektoré možnosti ovládania prehrávania
diskov DVD a VIDEO CD môžu byť zámerne
nastavené výrobcami softvéru. Keďže tento
prehrávač prehráva disky DVD a VIDEO CD
podľa obsahu, ktorý navrhli výrobcovia
softvéru, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii. Pozrite si tiež návod
na použitie dodaný s diskami DVD alebo
VIDEO CD.
Poznámka o diskoch
Tento prehrávač je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Disky DualDisc
a niektoré hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu autorských
práv nespĺňajú normu pre kompaktné disky
(CD). Tieto disky preto nemusia byť
kompatibilné s touto jednotkou.
,pokračovanie
11SK
Technické parametre
Systém
Laser: polovodičový laser
Vstupy/výstupy
• LINE OUT L/R (AUDIO): fonokonektor
• DIGITAL OUT (COAXIAL): fonokonektor
• LINE OUT (VIDEO): fonokonektor
• HDMI OUT: 19-kolíkový štandardný
konektor HDMI
• USB: konektor USB typu A, maximálny
prúd 500 mA (na pripojenie zariadení USB)
Všeobecné
• Požiadavky na napájanie: 220 – 240 V
striedavý prúd, 50/60 Hz
• Spotreba energie: 10 W
• Spotreba energie v pohotovostnom režime:
0,5 W
• Rozmery (pribl.): 270 × 38,5 × 209 mm
(šírka/výška/hĺbka) vrátane
vystupujúcich častí
• Hmotnosť (pribl.): 950 g
• Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
• Prevádzková vlhkosť: 25 % až 80 %
Dodávané príslušenstvo
• Diaľkový ovládač (1)
• Batéria R6 (veľkosti AA) (2)
Technické parametre a návrh sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
12SK
ZOZNAM KÓDOV JAZYKOV
1 str. 8
Kód
Jazyk
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1703 Nezadaný
Norma ISO 639: 1988 (E/F)
ZOZNAM KÓDOV OBLASTÍ RODIČOVSKEJ OCHRANY
1 str. 5
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
2044
2047
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
Argentína
Austrália
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Dánsko
Filipíny
Fínsko
2174
2376
2248
2238
2276
2079
2304
2363
2362
Francúzsko
Holandsko
India
Indonézia
Japonsko
Kanada
Kórea
Malajzia
Mexiko
2109
2390
2379
2427
2436
2046
2489
2501
Nemecko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Portugalsko
Rakúsko
Rusko
Singapur
2184 Spojené
kráľovstvo
2149 Španielsko
2086 Švajčiarsko
2499 Švédsko
2254 Taliansko
2528 Thajsko
Oblasť
z Užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony nájdete na stránke
www.sony.eu/myproducts
4-566-335-21(1) (SK)
Download PDF