Sony | DVP-SR370 | Sony DVP-SR370 DVD prehrávač s možnosťou pripojenia cez USB Referenčná príručka

4-566-337-21(1) (SK)
CD/DVD prehrávač
z
Užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony nájdete na stránke
www.sony.eu/myproducts
Referenčná príručka
DVP-SR170/DVP-SR370
© 2015 Sony Corporation
VAROVANIE
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Neotvárajte kryt zariadenia, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom. Opravy prenechajte
výlučne kvalifikovanému personálu.
Výmenu sieťového kábla musí vykonať len
autorizovaný servis.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza
na zadnej vonkajšej časti.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto produktom
zvýši nebezpečenstvo poškodenia zraku. Laserový lúč
používaný v tomto CD/DVD prehrávači poškodzuje
zrak, a preto sa nepokúšajte demontovať kryt.
Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému
servisnému personálu.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (predpisy
platné v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s výrobkom
nemožno zaobchádzať ako
s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz komunálneho
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
2SK
Likvidácia odpadových batérií
(predpisy platné v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo balení
znamená, že s batériou dodávanou
s týmto výrobkom nemožno
zaobchádzať ako s komunálnym
odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb)
sa pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Iba pre
Európu
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o všetkých ostatných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Preventívne opatrenia
• Hoci je prehrávač vypnutý, nie je odpojený od zdroja
napájania (elektrickej siete), kým je pripojený
k sieťovej elektrickej zásuvke.
• Prehrávač neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo podobnej skrini.
• Prehrávač umiestnite tak, aby bolo možné kábel
napájania (sieťový kábel) v prípade nutnosti
okamžite odpojiť od sieťovej zásuvky.
• Ak je prehrávač prinesený priamo z chladného na
teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách vo vnútri prehrávača
sa môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo,
prehrávač nemusí fungovať správne. V takom
prípade vyberte disk a nechajte prehrávač zapnutý
približne pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
Kód oblasti
Kód oblasti prehrávača je vytlačený na zadnej strane
jednotky a systém bude prehrávať iba komerčné
disky DVD označené rovnakým kódom oblasti
alebo značkou ALL .
Zobrazenie ponuky
ovládania
Informácie o autorských právach, ochranných známkach
a licenciách na softvér
Stlačte tlačidlo DISPLAY.
• Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
sú ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
• DVD Logo je ochrannou známkou spoločnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá
podlieha určitým právam duševného
vlastníctva spoločnosti Microsoft.
Používanie alebo distribúcia tejto technológie
oddelene od tohto produktu je zakázaná
bez príslušnej licencie alebo licencií od
spoločnosti Microsoft.
• Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými
známkami príslušných vlastníkov.
• TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
NA ZÁKLADE LICENCIE MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA
NA DEKÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL STANDARD
(VIDEO MPEG-4), KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM PRI OSOBNEJ
A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI ALEBO BOLO
ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA
S LICENCIOU OD SPOLOČNOSTI MPEG LA
NA POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4. ŽIADNA
LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI IMPLICITNE
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH S REKLAMNÝM, INTERNÝM
A KOMERČNÝM POUŽÍVANÍM
A LICENCOVANÍM MOŽNO ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC. NAVŠTÍVTE
LOKALITU HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Ak chcete zmeniť zobrazenie ponuky
ovládania, stlačte znova tlačidlo DISPLAY.
Dostupné položky sa líšia v závislosti
od disku, súboru alebo situácie.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Položky ponuky ovládania:
1 „Zoznam ponúk“
Zvolené položky možností
B Počet titulov
Počet kapitol
Čas prehrávania
C Stav prehrávania
Typ médií
D Zvolená položka ponuky ovládania
Správa o ovládaní
Zoznam ponúk
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
TIME/TEXT
TOP MENU/MENU
ORIGINAL/PLAY LIST
PROGRAM
Vyberte možnosť SET t, stlačte tlačidlo
ENTER, vyberte titul (T), kapitolu (C)
alebo stopu (T), ktorú chcete naprogramovať,
a stlačte tlačidlo ENTER. Stlačte tlačidlo N.
SHUFFLE
REPEAT
A-B REPEAT
Vyberte možnosť SET t a stlačte tlačidlo
ENTER. Stláčaním tlačidla ENTER vyberte
bod A a bod B.
,pokračovanie
3SK
PARENTAL CONTROL
Prehrávanie niektorých diskov DVD VIDEO
môže byť obmedzené podľa vopred určených
úrovní, napríklad podľa veku používateľov.
Scény môžu byť zablokované alebo nahradené
inými scénami.
PLAYER t: zadajte štvorciferné heslo a potom
stlačte tlačidlo ENTER. Vyberte úroveň
v položke LEVEL. Čím je hodnota nižšia, tým
väčšie je obmedzenie. V položke STANDARD
vyberte oblasť. Pri výbere možnosti OTHERS t
zvoľte a zadajte štandardný kód. 1 PARENTAL
CONTROL AREA CODE LIST
PASSWORD t: slúži na zadanie
štvorciferného hesla.
Ak zabudnete heslo, do príslušného poľa zadajte
čísla 199703, stlačte tlačidlo ENTER a zadajte
nové štvorciferné heslo.
EFFECT
Slúži na výber efektov, ktoré sa použijú
pri zmene snímok počas prezentácie.
MODE 1: náhodný
MODE 2: zhora zľava
MODE 3: zvrchu
MODE 4: zľava
MODE 5: zo stredu
SETUP
Ak je prehrávač v režime zastavenia, môžete
upraviť viacero nastavení.
QUICK: slúži na úpravu základných nastavení.
CUSTOM: 1 „Ponuka CUSTOM“
RESET: v položke SETUP sa obnovia
predvolené nastavenia.
prehrávať hudbu s textom, počas prehrávania
hudobného súboru, ktorý obsahuje text typu
MP3 ID3, stlačte tlačidlo SUBTITLE.
ZOOM
Počas približovania sa posúvajte pomocou
tlačidiel C/X/x/c.
ANGLE
CUSTOM PICTURE MODE
Slúži na výber kvality obrazu.
STANDARD: slúži na zobrazenie
štandardného obrazu.
DYNAMIC: vytvára široký dynamický obraz.
CINEMA: vylepšuje detaily v tmavých
oblastiach.
MEMORY t: podrobnejšie
prispôsobuje obraz.
SHARPNESS
Slúži na zintenzívnenie obrysov obrazu.
1: Zlepšuje obrysy.
2: Zlepšuje obrysy niekoľkokrát.
Položky pre súbory DATA
MEDIA
Slúži na výber súboru médií, ktorý
chcete prehrať.
VIDEO: prehráva videosúbory.
PHOTO (MUSIC): prehráva fotografie
a hudobné súbory ako prezentáciu v prípade,
že sú oba typy súborov umiestnené
v rovnakom albume.
PHOTO: prehráva súbory fotografií.
MUSIC: prehráva súbory hudby. Ak chcete
Ponuka CUSTOM
LANGUAGE SETUP
OSD (Zobrazenie na obrazovke): slúži na
prepínanie jazyka displeja na obrazovke.
MENU: slúži na výber jazyka ponuky disku
DVD VIDEO. Pri výbere položky OTHERS t
zvoľte a zadajte kód jazyka. 1 LANGUAGE
CODE LIST
AUDIO: slúži na prepínanie jazykov zvukovej
stopy nahratej na disku DVD VIDEO. Po výbere
položky ORIGINAL sa zvolí jazyk, ktorý je na
disku nastavený ako primárny.
SUBTITLE: slúži na prepínanie jazyku titulkov
nahratých na disku DVD VIDEO. Po výbere
položky AUDIO FOLLOW sa jazyk titulkov
mení v závislosti od zvoleného jazyka pre
zvukovú stopu.
SCREEN SETUP
TV TYPE: slúži na výber pomeru strán
pripojeného televízora.
ALBUM (hudba/fotografie)
FILE (fotografia)
16:9
ALBUM (video)
FILE (video)
DATE
4:3 LETTER BOX
INTERVAL
Slúži na výber trvania zobrazenia snímok
na obrazovke.
4:3 PAN SCAN
4SK
SCREEN SAVER: Výberom možnosti ON sa
zobrazí šetrič displeja, ak je prehrávač v režime
pozastaveného alebo zastaveného prehrávania
15 minút. Stlačením tlačidla N sa šetrič
obrazovky vypne.
BACKGROUND: slúži na výber farby alebo
obrázka pozadia na televíznej obrazovke.
Ak nastavíte možnosť JACKET PICTURE,
zobrazí sa obraz GRAPHICS, aj keď disk
neobsahuje obrázok pre zastavené prehrávanie.
LINE: slúži na výber reprodukcie
obrazových signálov.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: slúži na zapnutie
alebo vypnutie nastavenia automatického
pohotovostného režimu. Keď vyberiete
možnosť ON, prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu po 30 minútach
v režime zastaveného prehrávania.
AUTO PLAY: pri výbere možnosti ON
začne prehrávač po zapnutí automaticky
prehrávať obsah.
PAUSE MODE: slúži na výber konkrétneho
obrazu v režime pozastavenia pre disky DVD .
Pri bežnom používaní zvoľte možnosť AUTO.
Pri reprodukcii obrazu vo vysokom rozlíšení
zvoľte možnosť FRAME.
TRACK SELECTION: slúži na nastavenie
zvukovej stopy, ktorá obsahuje najvyšší počet
kanálov, ako primárnej pri prehrávaní disku
DVD VIDEO s viacerými zvukovými formátmi
(zvukový formát PCM, MPEG, DTS alebo
digitálny formát Dolby Digital). Výberom
možnosti AUTO určíte prioritu.
MULTI-DISC RESUME: slúži na zapnutie
alebo vypnutie nastavenia obnovenia viacerých
diskov. Obnovené prehrávanie možno v pamäti
uložiť až pre šesť rôznych diskov DVD VIDEO/
VIDEO CD. Pri opätovnom nastavovaní sa bod
obnovenia odstráni.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Dynamic Range Control): slúži
na nastavenie podľa okolitého prostredia. Ak sa
najmenšie zvuky nedajú rozlíšiť, zvoľte možnosť
TV MODE alebo nastavte na možnosť WIDE
RANGE, ak je zvukové prostredie dobré,
napríklad v prípade domáceho kina.
DOWNMIX: slúži na prepínanie spôsobu
zmiešavania na dva kanály pri prehrávaní diskov
DVD, ktoré obsahujú zadné zvukové prvky
(kanály) alebo sú nahrávané vo formáte
Dolby Digital. V bežných prípadoch zvoľte
možnosť DOLBY SURROUND.
Technické parametre
Systém
Laser: polovodičový laser
Vstupy a výstupy
• LINE (RGB)-TV: 21 kolíkov
Všeobecné
• Požiadavky na napájanie: 220 – 240 V,
striedavý prúd, 50/60 Hz
• Spotreba energie: 6 W
• Spotreba energie v pohotovostnom režime:
0,5 W
• Rozmery (približne): 270 × 38,5 × 207 mm
(šírka/výška/hĺbka) vrátane
vystupujúcich častí
• Hmotnosť (približne): 950 g
• Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
• Prevádzková vlhkosť: 25 % až 80 %
Dodané príslušenstvo
• Diaľkový ovládač (1)
• Batéria R6 (veľkosti AA) (2)
Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť
bez upozornenia.
Formát prehrateľných súborov
Video: MPEG-1 (údaje Cyber-shot)/MPEG-4
(jednoduchý profil)/Xvid
Fotografie: JPEG (formát DCF)
Hudba: MP3 (okrem mp3PRO)/WMA
(okrem WMA Pro)/AAC/LPCM/WAVE
Podporované prípony: .avi, .mpg, .mpeg,
.mp4, .jpg, .mp3, .wma, .m4a, .wav
Podporované disky: DVD, DVD+RW/+R/+R
DL (+režim VR), DVD-RW/-R/-R DL (režim
VR/režim videa), hudobné disky CD/Super
VCD, CD-R/-RW
• Disky DATA CD nahrávané v súlade
s normou ISO 9660 Level 1/Level 2
alebo jej rozšíreným formátom – Joliet.
• Disky DATA DVD nahrávané vo
formáte UDF.
• Prehrávač prehrá ľubovoľný súbor z ponuky
uvedenej vyššie, a to aj v prípade, ak je
formát súboru iný. Prehrávanie takýchto
údajov môže vygenerovať hluk, ktorý môže
poškodiť reproduktor.
,pokračovanie
5SK
• Prehratie zložitej hierarchie priečinkov
môže určitý čas trvať. Vytvárajte albumy
s najviac dvomi hierarchiami.
• Prehrávač neprehráva šifrované súbory,
napríklad pomocou technológie DRM
a kompresie Lossless.
• Niektoré fotografie, hudobné súbory alebo
videosúbory sa nemusia prehrať v závislosti
od kódovania alebo podmienok nahrávania.
• Prehrávač dokáže rozpoznať maximálne
200 albumov a 600 súborov. Dokáže
rozpoznať až 300 hudobných súborov
a 300 fotografií pri výbere možnosti
PHOTO (MUSIC).
• Prehrávač nemôže prehrať videosúbor
s veľkosťou väčšou ako 720 (šírka) ×
576 (výška) pixelov/2 GB.
• Prehrávač nemusí prehrávať videosúbor
s vysokou bitovou rýchlosťou z disku
DATA CD plynulo. Takéto súbory sa
odporúča prehrávať z disku DATA DVD.
Poznámka o zaznamenateľných médiách
Niektoré zaznamenateľné médiá nemožno
v prehrávači prehrať pre kvalitu záznamu
alebo fyzický stav disku, prípadne pre
charakter nahrávacieho zariadenia a softvéru
na vytváranie. Disk sa neprehrá, ak nebol
správne finalizovaný. Niektoré disky typu
DATA vytvorené vo formáte Packet Write
tiež nemožno prehrať.
Poznámka o ochrane pred kopírovaním
Obraz v režime DVD-R s ochranou obsahu
pre zaznamenateľné médiá CPRM sa
nemusí vysielať.
Poznámka pre disky DVD a VIDEO CD
Niektoré možnosti ovládania prehrávania
diskov DVD a VIDEO CD môžu byť zámerne
nastavené výrobcami softvéru. Keďže tento
prehrávač prehráva disky DVD a VIDEO CD
podľa obsahu, ktorý navrhli výrobcovia
softvéru, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii. Pozrite si tiež návod
na použitie dodaný s diskami DVD alebo
VIDEO CD.
6SK
Poznámka o diskoch
Táto jednotka je navrhnutá na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Disky DualDisc
a niektoré hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu autorských
práv nespĺňajú normu pre kompaktné disky
(CD). Uvedené disky preto nemusia byť
kompatibilné s touto jednotkou.
Poznámka o diskoch
Nepoužívajte tieto disky:
– Disk, ktorý má neštandardný tvar
(napríklad karta, srdce).
– Disk, na ktorom je štítok alebo nálepka.
Prehrávanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC
Keď spustíte prehrávanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC (Playback control), zobrazí
sa ponuka pre váš výber.
Ak chcete prehrávať obsah bez funkcie PBC,
stlačte tlačidlo ./> alebo numerické
tlačidlá, kým je prehrávač pozastavený
na výber stopy, a stlačte tlačidlo N alebo
ENTER. Ak sa chcete vrátiť na prehrávanie
s funkciou PBC, stlačte tlačidlo x dvakrát
a následne stlačte tlačidlo N.
Ovládanie televízora pomocou
diaľkového ovládača
Stlačte a podržte tlačidlo TV [/1, a pomocou
číselných tlačidiel vyberte kód výrobcu
televízora.
Sony 01
Goldstar 76
Hitachi 24
JVC 33
LG 76
Panasonic 17, 49
Philips 06, 08, 72
Samsung 71
Sharp 29
Toshiba 38
Prehrávač nefunguje správne.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
niektorý z týchto problémov, skôr ako budete
požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou tohto sprievodcu riešením
problémov. Ak by akýkoľvek problém
pretrval, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
c Keď statická elektrina a pod. spôsobí
nezvyčajné fungovanie prehrávača,
odpojte ho.
Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie C:13:.
c Vyčistite disk pomocou čistiacej tkaniny alebo
skontrolujte formát.
Napájanie sa nezapne.
c Skontrolujte, či je napájací kábel (sieťový
kábel) bezpečne pripojený.
Nezobrazuje sa žiadny obraz ani šum.
c Znova bezpečne zapojte prepojovací kábel.
c Káble na pripojenie sú poškodené.
c Skontrolujte pripojenie k televízoru a prepnite
výber vstupu na televízore tak, aby sa signál
z prehrávača zobrazil na televíznej obrazovke.
c Nastavte možnosť LINE v ponuke nastavení
SCREEN SETUP na vhodnú položku pre
váš televízor.
Zvuk sa neprehráva.
c Znova bezpečne pripojte prepojovací kábel.
c Kábel na pripojenie je poškodený.
c Prehrávač je v režime prerušenia alebo
spomaleného prehrávania.
c Prehrávač je v režime rýchleho posunu disku
dopredu alebo dozadu.
Diaľkový ovládač nefunguje.
c Batéria v diaľkovom ovládači je slabá.
c Diaľkový ovládač nesmeruje na senzor
diaľkového ovládača
na prehrávači.
c Keď prehrávač ovládate následným stláčaním
tlačidiel na diaľkovom ovládaní, tlačidlá
stláčajte v päťsekundových intervaloch.
Disk sa neprehráva.
c Disk je otočený naopak. Vložte disk tak, aby
bola strana na prehrávanie otočená nadol.
c Disk je zdeformovaný.
c Disk je znečistený alebo poškodený.
c Prehrávač nedokáže prehrať určité disky.
c Kód oblasti disku DVD sa nezhoduje
s prehrávačom.
c Vnútri prehrávača sa skondenzovala vlhkosť.
c Prehrávač nemôže prehrať zaznamenaný disk,
ktorý nie je správne finalizovaný.
7SK
ZOZNAM KÓDOV JAZYKOV
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nezadaný
ISO 639: 1988 (E/F) štandardné
ZOZNAM KÓDOV NA RODIČOVSKÚ OCHRANU A KÓDOV OBLASTÍ
2044
2047
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
Argentína
Austrália
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Dánsko
Filipíny
Fínsko
2174
2376
2248
2238
2276
2079
2304
2363
2362
4-566-337-21(1) (SK)
Francúzsko
Holandsko
India
Indonézia
Japonsko
Kanada
Kórea
Malajzia
Mexiko
2109
2390
2379
2427
2436
2046
2489
2501
Nemecko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Portugalsko
Rakúsko
Rusko
Singapur
2184
2149
2086
2499
2254
2528
Spojené
kráľovstvo
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Thajsko
Download PDF

advertising