Sony | SMP-U10 | Sony SMP-U10 Návod na použitie

SMP-U10_SK.book Page 1 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
4-157-000-11(1)
Prehrávač
USB médií
Návod na použitie
SMP-U10
© 2009 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_02-02_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 2 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je
možné vykonať len
v autorizovanom servise.
Batérie alebo batérie vložené
v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr.
priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Upozornenie pre zákazníkov
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/
batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu
nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom
odpade. Na určitých akumulátoroch/
batériách sa môže tento symbol
používať v kombinácii s určitým
chemickým symbolom. Chemické
symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo
(Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/
batérie obsahujúce viac než
0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete
zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/
batérií na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo kvôli zachovaniu
dát neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný
pracovník. Pre zabezpečenie
správneho nakladania
s akumulátorom/batériou
odovzdajte zariadenie, ktorému
uplynula doba životnosti do
zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa
nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite
adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• Informácie o napájaní zariadenia
sú uvedené na štítku na AC
adaptéri. Skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej
sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
• Zariadenie umiestnite tak, aby
ste v prípade problému mohli
okamžite odpojiť sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
• Zariadenie je pod stálym
napätím, kým je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné
miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto
výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
2
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_03-03_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 3 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo tekutiny do
zariadenia odpojte zariadenie od
elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom
servise.
Zdroje napájania
• Ak nebudete zariadenie používať
dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za
koncovku. Nikdy neťahajte za
samotnú šnúru.
• Nedotýkajte sa sieťovej šnúry ani
AC adaptéra mokrými rukami.
V opačnom prípade hrozí riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou ventiláciou, aby sa
predišlo jeho prehriatiu.
• Zariadenie neumiestňujte na
mäkký povrch ako je koberec.
• Zariadenie neumiestňujte do
blízkosti tepelných zdrojov
alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu,
prašné miesta alebo miesta
vystavené mechanickým
otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte do
uzavretých priestorov, ako sú
knižnice alebo vstavané skrinky.
AC adaptér
• Používajte len dodávaný
AC adaptér. Používanie iného
než dodávaného adaptéra môže
spôsobiť poruchu.
• Adaptér nerozoberajte, ani
neupravujte.
• AC adaptér neumiestňujte do
uzavretých priestorov, akými sú
napr. knižnice alebo skrinky pre
AV zariadenia.
• AC adaptér nepripájajte
k elektronickému transformátoru
s cestovným meničom napätia.
Môže dôjsť k prehriatiu
a funkčnej poruche zariadenia.
• Adaptér nesmie spadnúť, ani byť
vystavený silným nárazom.
Nastavenie hlasitosti
Nezvyšujte hlasitosť počas
reprodukcie časti s veľmi nízkou
úrovňou zvuku alebo so žiadnym
zvukovým signálom. V opačnom
prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou
úrovňou zvuku k poškodeniu
reproduktorov.
Blesky
Aby bolo zariadenie chránené pred
poškodením bleskom, prípadne ak
ho ponecháte dlhší čas bez
využitia, odpojte ho od elektrickej
siete. Takto ho nepoškodí prípadný
blesk alebo prepätie v elektrickej
sieti.
Čistenie
Povrch zariadenia a ovládacie
prvky čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky
alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo
benzín.
Výmena častí
V prípade opravy zariadenia si
môže servisné stredisko ponechať
vymenené časti za účelom
opätovného použitia alebo
recyklácie.
Licencie a obchodné značky
• Tento prehrávač je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky
alebo ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
• Vyrobené v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol
dvojité-D sú obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• DivX, DivX Certified a príslušné
logá sú obchodné značky
spoločnosti DivX, Inc.
a používajú sa na základe licencie.
• Technológia kódovania audio
signálu MPEG Layer-3 a patenty
sa používajú v licencii
spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
• TENTO PRODUKT JE
LICENCOVANÝ V RÁMCI
MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE LEN
NA OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM PRE
DEKÓDOVANIE
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV
V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4
VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”),
KTORÉ BOLI ENKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM
V SPOJITOSTI S OSOBNOU
A NEKOMERČNOU
ČINNOSŤOU A/ALEBO
ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU
LICENCOVANÉHO
SPOLOČNOSŤOU MPEG LA
NA VYTVORENIE
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU
MPEG-4.
NA ŽIADNE INÉ
POUŽÍVANIE LICENCIA
NEBOLA VYDANÁ ANI SA
NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE
INFORMÁCIÍ
VZŤAHUJÚCICH SA NA
PREZENTAČNÉ, INTERNÉ
A KOMERČNÉ POUŽÍVANIE
A LICENCOVANIE JE
MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA,
LLC. POZRI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O tomto návode
• Informácie v tomto návode
popisujú ovládacie prvky na
diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Na ovládanie prehrávača
môžete použiť aj ovládacie prvky
na prehrávači, ak majú podobné
alebo rovnaké označenie ako
tlačidlá na DO.
• NUTNÉ informácie, ktoré je
potrebné vedieť (aby sa zabránilo
nesprávnemu fungovaniu) sú
uvedené pod ikonou b.
POMOCNÉ informácie
(rady a iné užitočné informácie)
sú uvedené pod ikonou z.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Toto zariadenie je
schopné zobrazovať statické
video zábery na vašej TV
obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV
obrazovke ponecháte dlhší čas
pozastavený obraz alebo
zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku
trvalého poškodenia obrazovky.
Plazmové a projekčné TVP sú na
takéto zaobchádzanie obzvlášť
citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zariadenia,
kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
3
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_04-04_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 4 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zapojenia a nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Krok 1: Pripojenie k TVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkcie CONTROL FOR HDMI (Ovládanie cez HDMI)
pre systém ‘BRAVIA Sync’ (len pre prepojenia HDMI) . . . . . . . . . . . . 9
Ponuka ‘BRAVIA Sync’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 2: Pripojenie k audio zariadeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Krok 3: Pripojenie AC adaptéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 4: Príprava diaľkového ovládania (DO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania (DO) . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 5: Rýchle nastavenie Quick Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prehrávanie súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Výber obrazového súboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zobrazenie prezentácie vo vysokej kvalite (PhotoTV HD). . . . . . . . . . . . 16
Špecifikovanie trvania intervalu pri prezentácii Slide Show (INTERVAL) . . .16
Výber efektu pre zobrazovanie pri prezentácii Slide Show (EFFECT) . . 17
Ponuka Control Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zoznam položiek Control Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Užívateľské nastavenie konfigurácie prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavenie prehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) . . . . . . 19
Zvýšenie ostrosti obrazu (SHARPNESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom (AV SYNC) . . . . . . . 20
Nastavenia a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LANGUAGE SETUP (Nastavenie jazyka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREEN SETUP (Nastavenie zobrazenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUSTOM SETUP (Vlastné nastavenie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUDIO SETUP (Nastavenie zvuku). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie signálu pre digitálny výstup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI SETUP (Nastavenie HDMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
23
23
24
25
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k video, obrazovým a audio súborom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
28
29
30
4
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_05-07_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 5 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Prehľad častí
a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla
sú uvedené v zátvorkách.
Diaľkové ovládanie (DO)
[/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (12)
Zapnutie prehrávača alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
VOL (hlasitosť) +/– (11)
Nastavenie hlasitosti TVP.
B Číselné tlačidlá
Zadanie čísla skladby atď.
CLEAR (19)
Zrušenie zadanej položky.
C TIME/TEXT
Zobrazenie prehrávacieho času.
Ak má audio súbor informáciu ID3
tag, prehrávač z nej zobrazí názov
albumu/skladby. Prehrávač podporuje
ID3 verzie 1.0/1.1 a 2.2/2.3.
AUDIO (
)
Prepínanie jazyka pre zvuk alebo
audio kanála.
SUBTITLE ( )
– Zmena titulkov ak sú uložené spolu
s video súbormi DivX.
– Zobrazenie textov skladieb
(audio súborov) po stlačení počas
prehrávania.
Podrobnosti pozri str. 15.
Tlačidlá VOL (hlasitosť) +, číslo 5, AUDIO
a N majú orientačný hmatový bod.
Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový
bod na orientáciu medzi tlačidlami.
A PICTURE NAVI (15)
Obrazovku môžete rozdeliť na 16
rovnakých častí a zobraziť náhľady
obrazových súborov.
TV INPUT
(výber zdroja vstupného signálu) (11)
Prepínanie medzi zdrojom TV signálu
a inými zdrojmi vstupného signálu.
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(11)
Zapnutie TVP alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
D MEDIA SELECT (14)
Výber typu súboru (video,
obrazový alebo audio)
pre prehrávanie.
FILE LIST (15)
Zobrazenie ponuky albumov.
RETURN (14)
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia.
DISPLAY (17)
Zobrazenie informácií o prehrávaní.
C/X/x/c (12)
Zvýrazňovanie položiek za účelom
ich výberu.
Stredové tlačidlo (ENTER) (12)
Potvrdenie zvolenej položky.
,Pokračovanie
SMP-U10
4-157-000-11(1)
5
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_05-07_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 6 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
E ./> PREV/NEXT
(predchádzajúce/nasledujúce)
Prepnutie na prechádzajúcu alebo
nasledujúcu skladu alebo súbor
v režime súvislého prehrávania.
/
REPLAY/ADVANCE
(opakovanie/posuv vpred/krokovanie)
– Zopakovanie scény*1/zrýchlený
posuv v scéne vpred*1 po stlačení
počas prehrávania.
– Prehrávanie vpred*2 o jednu
snímku po stlačení v režime
pozastavenia.
– Prepínanie jednotiek LUN
(Číslo logickej jednotky) po
stlačení v režime zobrazenia
zoznamu albumov alebo skladieb
(str. 14).
m/M
(vyhľadávanie/spomalené prehrávanie)
– Zrýchlený posuv vzad/vpred po
stlačení počas prehrávania. Pri
opakovanom stláčaní sa rýchlosť
mení.
– Spomalené prehrávanie vpred*2 pri
opakovanom stláčaní v režime
pozastavenia.
N PLAY
Spustenie alebo obnovenie
prehrávania.
X PAUSE
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
x STOP
Zastavenie prehrávania.
ZOOM
Zväčšenie (Zoom) obrázkov.
*1 Len video súbory DivX.
Tieto funkcie nemusia pri niektorých
scénach fungovať.
2
* Len video súbory.
b
Niektoré funkcie prehrávania nemusia pri
nepodporovanom formáte MPEG-4 fungovať
(str. 28).
6
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_05-07_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 7 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Predný panel
VIDEO
PHOTO
MUSIC
A Tlačidlo [/1
(zapnutie/pohotovostný režim) (12)
C Indikátory typu súboru (14)
Indikácia zvoleného typu súboru.
B
D
(senzor signálov diaľkového
ovládania) (11)
USB konektor (typ A) (14)
Konektor na pripojenie
USB zariadenia.
Zadný panel
DIGITAL OUT
DC IN 6V
COAXIAL
LINE OUT
VIDEO
L-AUDIO-R
COMPONENT VIDEO OUT
PR
PB
Y
OUT
HDMI
A Konektor HDMI OUT
(High-Definition Multimedia Interface
Out) (8, 10)
D Konektor LINE OUT (VIDEO) (8)
B Konektory
COMPONENT VIDEO OUT (8)
F Konektor DC IN 6V
(vstup pre AC adaptér) (11)
E Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (10)
C Konektory LINE OUT (L-AUDIO-R)
(10)
7
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_08-13_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 8 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
A
Zapojenia a nastavenia
TVP
INPUT
AUDIO
Po vybalení skontrolujte dodávané
príslušenstvo podľa str. 29.
b
• Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov
sa vyhnete nežiaducemu šumu.
• Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
pripájaných zariadení.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých
prepájaných zariadení od elektrickej siete.
R
(červený)
VIDEO
L
(biely)
(žltý)
Audio/video kábel
(dodávaný)
Krok 1: Pripojenie k TVP
Pomocou video kábla pripojte tento
prehrávač k TVP. Zvoľte jedno
z nasledovných možných prepojení A až C
podľa vstupných konektorov na vašom TVP.
Aby bolo možné sledovať obraz
s progresívnymi signálmi (525p alebo 625p)
na kompatibilnom TVP, je nutné vykonať
prepojenie B. Ak pripájate TVP so
vstupným HDMI konektorom, zvoľte
pripojenie C. Vykonajte tiež audio
prepojenie podľa prepojení A a B (str. 10).
A Vstupný video konektor
(červený)
(biely)
(žltý)
Do LINE OUT (VIDEO)
Prehrávač
USB médií
(zelený)
Do
HDMI OUT
Zapojenie poskytuje štandardnú kvalitu
obrazu.
(modrý)
(červený)
Do COMPONENT
VIDEO OUT
HDMI kábel
(nedodávaný)
B Vstupné zložkové video
konektory (Y, PB/CB, PR/CR)
Zložkový
video kábel
(nedodávaný)
Umožní vám to výbornú reprodukciu farieb
a obrazu vo vysokej kvalite.
C Vstupný konektor HDMI/DVI
Pre využitie vysokokvalitného digitálneho
obrazu a zvuku pomocou konektora
HDMI OUT použite certifikovaný
HDMI kábel Sony (nedodávaný).
(modrý)
(zelený)
Y
HDMI IN
C
TVP
PB/CB
(červený)
PR/CR
COMPONENT VIDEO IN
TVP
B
: Smer toku signálu
8
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_08-13_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 9 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Pripojenie do konektora HDMI OUT
Zasuňte HDMI konektor priamo
do HDMI OUT konektora.
Nesprávne použitie môže zapríčiniť
poškodenie HDMI OUT konektora.
Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo.
Nie je rovno
Pripojenie k TVP vybavenému vstupným
konektorom DVI
Použite redukčný kábel HDMI-DVI
(nedodávaný). DVI konektor nedokáže
spracovať žiadne audio signály, takže s týmto
prepojením je nutné použiť ešte nejaké iné
audio prepojenie (str. 10). Konektor
HDMI OUT nie je navyše možné prepojiť
s konektormi DVI, ktoré nezodpovedajú
štandardu HDCP (napr. DVI konektor na
PC monitoroch).
Pripojenie k štandardnému TVP s pomerom
strán 4:3
Niektoré zobrazenia nemusia rozmerovo
zodpovedať ploche vašej TV obrazovky.
Zmenu rozmeru obrazu pozri str. 21.
b
• Medzi tento prehrávač a TVP nezapájajte VCR
atď. Ak budú prechádzať signály z prehrávača cez
VCR, na TV obrazovke môže byť obraz
nekvalitný. Ak je váš TVP vybavený len jednou
sadou audio/video konektorov, pripojte prehrávač
do týchto konektorov.
• Pred premiestňovaním prehrávača odpojte
HDMI kábel.
• Ak je prehrávač umiestnený na polici a je
pripojený HDMI kábel, nepritláčajte prehrávač
k stene police. Môže to zapríčiniť poškodenie
HDMI OUT konektora a HDMI kábla.
• HDMI konektor pri pripájaní/odpájaní neskrúcajte.
Funkcie CONTROL FOR HDMI
(Ovládanie cez HDMI) pre systém
‘BRAVIA’ Sync (len pre
prepojenia HDMI)
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou CONTROL FOR
HDMI, pomocou HDMI kábla (nedodávaný)
sa sprístupnia nasledovné funkcie:
• One-Touch Play (str. 15)
b
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia CONTROL FOR HDMI fungovať.
Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného
zariadenia.
Ponuka ‘BRAVIA Sync’
Prehrávač je možné ovládať po stlačení tlačidla
SYNC MENU na diaľkovom ovládaní
od TVP, prípadne cez Menu volieb TVP.
Niektoré TVP môžu mať pre aktivovanie ponuky
‘BRAVIA Sync’ ďalšie dostupné tlačidlá alebo
je potrebné nastavenie TVP. V závislosti od
TVP sa pred ponukou ‘BRAVIA Sync’ môže
zobraziť ponuka nastavenia. Podrobnosti pozri
tiež v návode na použitie TVP.
Zapojenia a nastavenia
Naopak
• System-Power Off
Keď vypnete TVP tlačidlom [/1 na DO od
TVP, zariadenia kompatibilné s funkciou
CONTROL FOR HDMI sa automaticky
tiež vypnú.
Ponuka ‘BRAVIA Sync’
Zobrazenie ponuky “FILE LIST”
a “PICT. NAVI” (Obrazová navigácia).
Stláčaním C/c zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Zmena zobrazenia
Stláčaním tlačidla SYNC MENU na
diaľkovom ovládaní od TVP zapnite alebo
zmeňte dané zobrazenie. Ponuky
‘BRAVIA Sync’ a Control Menu sa
zobrazujú zvlášť (striedavo).
Vypnutie zobrazenia
Stlačte RETURN alebo SYNC MENU na
diaľkovom ovládaní od TVP.
z
Tieto funkcie je možné ovládať aj diaľkovým
ovládaním od prehrávača.
b
• Položky v ponuke ‘BRAVIA Sync’ majú rovnaké
funkcie ako tlačidlá na diaľkovom ovládaní od
prehrávača (str. 5).
• Túto funkciu je možné používať, len ak TVP
podporuje funkcie ‘BRAVIA Sync’.
• Podrobnosti o funkciách ‘BRAVIA Sync’ pozri
v návode na použitie TVP.
9
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_08-13_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 10 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Krok 2: Pripojenie
k audio zariadeniu
* Žltý konektor sa používa pre prenos video
signálov (str. 8).
TVP, projektor alebo
audio zariadenie
A
INPUT
Vyberte si jedno z nasledovných prepojení A
alebo B podľa vstupného konektora vášho
TV monitora, projektora alebo audio
zariadenia ako AV zosilňovač (receiver).
Toto vám umožní počúvanie zvuku.
A Vstupné audio konektory L/R
AUDIO
R
(červený)
VIDEO
L
(biely)
(žltý)*
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku
z reproduktorov TVP alebo dvoch
reproduktorov audio zariadenia.
Audio/video
kábel
(dodávaný)
B Vstupný digitálny audio
konektor
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom Dolby Digital alebo MPEG audio
a vstupným digitálnym konektorom,
použite toto prepojenie. Môžete
reprodukovať surround efekt Dolby Digital
(5.1ch) a MPEG audio (5.1ch).
Ak pripojíte audio zariadenie Sony
kompatibilné s funkciou CONTROL FOR
HDMI, pozri návod na použitie daného audio
zariadenia.
b
• Po ukončení všetkých prepojení vykonajte
príslušné nastavenia v postupe pre rýchle
uvedenie do prevádzky Quick Setup (str. 12).
Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom
MPEG audio, nastavte “MPEG” v ponuke
“AUDIO SETUP” na “MPEG” (str. 24).
V opačnom prípade nebude z reproduktorov
počuť žiadny zvuk.
• Ak pripojíte prehrávač k audio zariadeniu
pomocou HDMI kábla, budete musieť vykonať
jeden z nasledujúcich postupov:
– Pripojiť audio zariadenie k TVP pomocou
HDMI kábla.
– Pripojiť prehrávač k TVP pomocou video kábla
iného než HDMI (zložkový video kábel alebo
audio/video kábel).
• Pri prepojení do konektora HDMI OUT, správne
zasuňte konektor HDMI do príslušného
konektora. HDMI kábel neohýnajte, ani naň
netlačte.
(červený)
(biely)
(žltý)*
Prehrávač
USB médií
Do LINE OUT
(L-AUDIO-R)
Do DIGITAL OUT
(COAXIAL) alebo
HDMI OUT
Koaxiálny
digitálny kábel
(nedodávaný)
alebo
HDMI kábel
(nedodávaný)
HDMI IN
Do koaxiálneho/HDMI
digitálneho
vstupu
Audio zariadenie
s dekodérom
DIGITAL IN
(COAXIAL)
B
: Smer toku signálu
z
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri
v návode na použitie pripojených zariadení.
10
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_08-13_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 11 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Krok 4: Príprava
diaľkového ovládania (DO)
Dodávaný AC adaptér pripojte do konektora
DC IN 6V na prehrávači.
Do diaľkového ovládania vložte dve batérie
R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3
a #. Keď používate diaľkové ovládanie,
smerujte ho na senzor
na prehrávači.
Zapojenia a nastavenia
Krok 3: Pripojenie
AC adaptéra
DC IN 6V
Konektor DC
Pripojte AC adaptér
do zásuvky
b
Pred odpojením sieťovej šnúry zastavte
prehrávanie. Inak môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
b
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi
teplých alebo vlhkých miestach.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho
predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas
výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo
svietidiel. V opačnom prípade môže dôjsť
k poruche.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší
čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému
vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
Ovládanie TVP pomocou
diaľkového ovládania (DO)
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu na vašom TVP Sony a zapínať/
vypínať TVP.
Dostupné tlačidlá
V závislosti od niektorých pripojených
zariadení sa nemusí dať ovládať váš TVP
pomocou niektorých alebo žiadnych tlačidiel
na dodávanom DO.
Tlačidlá
Operácie
TV [/1
Zapnutie/vypnutie TVP
VOL (hlasitosť)
+/–
Nastavenie hlasitosti TVP.
TV INPUT
Prepínanie vstupného
(výber zdroja
signálu TVP medzi TV
vstupného signálu) signálom a inými zdrojmi
vstupného signálu.
,Pokračovanie
SMP-U10
4-157-000-11(1)
11
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_08-13_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 12 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Ovládanie TVP iných výrobcov dodávaným
diaľkovým ovládaním
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu a vypnúť/zapnúť TVP iného výrobcu
než Sony.
Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie,
zadajte príslušný kód výrobcu.
b
Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže sa
obnoviť predvolené nastavenie číselného kódu.
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
1
2
Kód výrobcu TVP zadajte tak,
že zatlačíte tlačidlo TV [/1 a súčasne
stlačíte príslušné číselné tlačidlá.
Krok 5: Rýchle nastavenie
Quick Setup
Vykonaním nižšie uvedených krokov
pripravíte prehrávač na prevádzku
minimálnym počtom základných nastavení.
Ak chcete preskočiť nejakú položku
nastavenia, stlačte >. Pre návrat
k predošlej položke nastavenia stlačte ..
1
2
Uvoľnite tlačidlo TV [/1.
Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať
Číselný kód
Sony
01 (výrobné nastavenie)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
RCA
77
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie “Press [ENTER] to run
QUICK SETUP” (Stlačením [ENTER]
spustíte QUICK SETUP). Ak sa toto
hlásenie nezobrazí, režim nastavenia pre
rýchle uvedenie do prevádzky
(Quick Setup) spustíte zvolením
“QUICK” v ponuke “SETUP”
v Control Menu (str. 18).
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
Výrobca
Zapnite TVP a stlačte [/1.
3
Stlačte ENTER bez pripojenia USB.
Zobrazí sa ponuka Language Setup
(Nastavenie jazyka).
4
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
Prehrávač bude zobrazovať ponuky
Menu a titulky vo zvolenom jazyku.
5
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Screen Setup
(Nastavenie zobrazenia).
6
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
Zvoľte “16:9” alebo “4:3 LETTER BOX”
(str. 21).
7
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
konektorov, ktoré sú využívané pre
pripojenie k audio zariadeniu.
12
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_08-13_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 13 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
8
Stláčaním X/x zvoľte typ konektora,
ktorý používate pre pripojenie audio
zariadenia a potom stlačte ENTER.
9
Zapojenia a nastavenia
Ak ste nepripojili audio zariadenie,
zvoľte “NO” (Nie) a pokračujte
krokom 10.
Ak pripojíte audio zariadenie len
pomocou audio kábla, zvoľte “YES:
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”
a pokračujte krokom 10.
Ak pripojíte audio zariadenie pomocou
digitálneho koaxiálneho kábla/HDMI
kábla, zvoľte “YES: DIGITAL
OUTPUT”.
Stláčaním X/x zvoľte typ signálov
Dolby Digital, ktoré sa budú vysielať
do audio zariadenia.
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom Dolby Digital, zvoľte
“DOLBY DIGITAL”. V opačnom
prípade zvoľte “D-PCM”.
10Stlačte ENTER.
Všetky zapojenia a rýchle nastavenie
Quick Setup sú dokončené.
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom MPEG audio, nastavte
“MPEG” v ponuke “AUDIO SETUP”
na “MPEG” (str. 24).
b
Ak je aktívny režim “PhotoTV HD” (str. 16), krok
s výberom nastavenia položky “TV TYPE” sa
vynechá.
13
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_14-20_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 14 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
4
5
Prehrávanie
Prehrávanie súborov
Pred pripojením USB zariadenia
k prehrávaču si overte aké USB zariadenia
a typy súborov prehrávač podporuje.
Pozri “Podporované USB zariadenia”
(príloha) a návod na použitie dodávaný s USB
zariadením. Podrobnosti o kompatibilných
súboroch pozri “Poznámky k video,
obrazovým a audio súborom” (str. 28).
1
2
Stláčaním X/x zvoľte album.
Stlačte N.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu. Nastavte hlasitosť na TVP alebo
na audio zariadení.
Ak chcete zvoliť špecifický video alebo
audio súbor, stlačte ENTER a stláčaním
X/x zvoľte skladbu alebo súbor, potom
stlačte ENTER.
Výber špecifického obrazového
súboru pozri “Výber obrazového súboru”
(str. 15).
Zastavenie prehrávania
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
Pripojte USB zariadenie
k USB konektoru.
Stlačte x.
Pozastavenie prehrávania
Stlačte X.
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte c alebo C.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
VIDEO
PHOTO
MUSIC
Stlačte RETURN.
Prepnutie na ďalší alebo predošlý audio/
video súbor
Počas prehrávania stlačte > alebo ..
Stlačením . nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
USB zariadenie
V závislosti od zariadenia sa môže na TV
obrazovke zobraziť zoznam albumov.
3
Stláčaním MEDIA SELECT zvoľte
“VIDEO”, “PHOTO (MUSIC)”,
“PHOTO (BGM)” alebo “MUSIC”
a potom stlačte ENTER.
VIDEO
PHOTO(MUSIC)
Odpojenie USB zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte
USB zariadenie od USB konektora.
z
• Po nastavení “MEDIA” na “PHOTO (MUSIC)”
môžete zobraziť prezentáciu (Slide Show) so
sprievodným zvukom, ak sú audio aj obrazové
súbory v tom istom albume.
• V závislosti od daného obsahu prehrávač prehrá
všetky súbory bez ohľadu na nastavenia “MEDIA”.
• Môžete nastaviť, aby sa prehrávač automaticky
vypol vždy, keď bude v režime zastavenia dlhšie
než 30 minút. Túto funkciu zapnete/vypnete
nastavením položky “AUTO POWER OFF”
v ponuke “CUSTOM SETUP” na “ON” alebo
“OFF” (str. 23).
PHOTO(BGM)
MUSIC
Zobrazí sa zoznam albumov.
b
• Pred pripojením USB zariadenia k prehrávaču
pamätajte na upozornenia k zálohovaniu
dôležitých dát na USB zariadení.
14
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_14-20_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 15 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Prehrávanie skladieb s ich textom
Počas prehrávania audio súborov
obsahujúcich nesynchronizované informácie
o textoch stlačte SUBTITLE. Ďalší alebo
predošlý riadok zobrazíte stlačením X/x.
z
Aby funkcia zobrazenia textu skladby fungovala,
musíte nastaviť “MEDIA” na “MUSIC”.
b
Prehrávač podporuje len texty skladieb
MP3 ID3 Lyrics.
One-Touch Play (len pre prepojenia HDMI)
Jediným stlačením tlačidla N na DO môžete
automaticky zapnúť prehrávač aj TVP,
nastaviť zdroj vstupného signálu TVP na
tento prehrávač. Prehrávanie sa spustí
automaticky.
Zdroj vstupného signálu na TVP sa prepne na
tento prehrávač automaticky
aj v nasledovných prípadoch:
– Pri stlačení tlačidla N, FILE LIST alebo
DISPLAY na DO.
Tieto tlačidlá nie sú funkčné pri prehrávaní
audio súborov v režime “MUSIC”.
Výber obrazového súboru
1
Stlačte FILE LIST.
Zobrazí sa zoznam albumov.
2
Stláčaním X/x zvoľte album a stlačte
PICTURE NAVI.
Obrazové súbory v albume sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke. Na pravej
strane obrazovky je zobrazené rolovacie
políčko.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Prehrávanie
• USB zariadenie nepripájajte nasilu. Orientujte ho
správne.
• Prehrávač neprepájajte s USB zariadením
cez USB hub.
• Pred používaním overte, či na USB zariadení nie
sú žiadne súbory infikované vírusmi.
• Prehrávač podporuje len veľkokapacitné
USB zariadenia typu Mass Storage Class.
• Prehrávač podporuje len USB zariadenia
formátované do formátu FAT12, FAT16
alebo FAT32.
• Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto
prehrávačom fungovať.
• Pri niektorých zariadeniach sa môže zobraziť
LUN (Číslo logickej jednotky). Pre zmenu LUN
alebo pôvodnej pamäte stlačte
, keď je
zobrazený zoznam albumov alebo skladieb.
• Ak je predvolený počet prehraní, video súbor
DivX môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je
predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet
prehraní sa zníži pri:
– Spustení prehrávania iného súboru.
– Vypnutí prehrávača. Toto zahŕňa aj
automatické vypnutie funkciou Auto Power
Off. Prehrávanie zastavte stlačením X
namiesto x.
– Odpojení USB zariadenia.
– Zmene nastavení “MEDIA”.
Pre zobrazenie ďalších obrazových
súborov zvoľte spodný obrázok
a stlačte x. Pre návrat
k predchádzajúcemu obrázku zvoľte
vrchný obrázok a stlačte X.
3
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zvolený obrázok.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
obrazový súbor
Počas prehrávania stlačte C alebo c.
Stlačením C nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
zvoľte zo zoznamu albumov.
Otáčanie obrázka
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x.
Po každom stlačení X sa obrázok otočí
o 90° doľava.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie. Štandardné zobrazenie sa obnoví
tiež vtedy, keď stlačením C/c prepnete na
nasledujúci/predchádzajúci obrázok.
,Pokračovanie
SMP-U10
4-157-000-11(1)
15
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_14-20_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 16 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Zobrazenie informácií o obrázku
Počas zobrazenia obrazového súboru stlačte
SUBTITLE. Zobrazia sa podrobné
informácie pre zvolený obrazový súbor.
Ak bol záber nasnímaný s bleskom,
zobrazí sa .
Ak je obrázok automaticky otočený,
zobrazí sa
.
Ak chcete informácie vypnúť,
stlačte SUBTITLE.
V závislosti od digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra sa uvedené informácie nemusia
zobraziť.
Zastavenie prehrávania obrazových
súborov
Stlačte x.
b
Ak pre “MEDIA” nastavíte “MUSIC” alebo “VIDEO”,
funkcia PICTURE NAVI nefunguje (str. 14).
Zobrazenie prezentácie vo
vysokej kvalite (PhotoTV HD)
Ak vlastníte TVP Sony kompatibilný
s režimom “PhotoTV HD”, po vykonaní
nasledovného zapojenia a nastavenia sa
môžete potešiť zo zobrazovania obrázkov
vo vysokej kvalite.
1
Pripojte prehrávač k TVP HDMI káblom
(nedodávaný).
2
Video režim na TVP nastavte do režimu
“Video-A”.
b
• Po prepojení “PhotoTV HD”-kompatibilných
zariadení Sony HDMI káblom sa na TVP
automaticky nastaví optimálna obrazová kvalita
pre zobrazovanie statických záberov. Podrobnosti
pozri v návode na použitie TVP.
• Režim “PhotoTV HD” sa aktivuje, ak nastavíte
“JPEG RESOLUTION” na “PhotoTV HD”, ak sú
k dispozícii obrázky (fotografie) na prehrávanie
a ak je prehrávač pripojený k TVP HDMI káblom.
• V režime “PhotoTV HD” nie je možné zvoliť
“CUSTOM PICTURE MODE” alebo
“SHARPNESS”.
• Keď je režim “PhotoTV HD” aktívny, prehrávač
prepne nastavenie výstupného video signálu
z “HDMI RESOLUTION” na “1920×1080i”,
“TV TYPE” na “16:9” a “YCBCR/RGB (HDMI)”
na “YCBCR”, hoci sa môže javiť, že sa aktuálne
nastavenia nezmenili.
• V režime “PhotoTV HD” nie je možné zvoliť
“HDMI RESOLUTION” alebo “YCBCR/RGB
(HDMI)” v ponuke “HDMI SETUP” (str. 25),
ani “TV TYPE” v ponuke “SCREEN SETUP”
(str. 21).
• Ak nastavíte režim “PhotoTV HD”, nie sú
dostupné funkcie pre efekt, otáčanie a zväčšenie.
• Ak je aktívny režim “PhotoTV HD”, krok
s výberom nastavenia položky “TV TYPE”
v rýchlom nastavení Quick Setup (str. 12)
sa vynechá.
Špecifikovanie trvania
intervalu pri prezentácii
Slide Show (INTERVAL)
Môžete nastaviť interval zobrazovania obrázkov.
1
Podrobnosti o režime “Video-A”
pozri v návode na použitie TVP.
3
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• NORMAL (Štandardne):
Nastavenie štandardného trvania.
• FAST (Rýchlo): Nastavenie kratšieho
trvania než pri nastavení NORMAL.
• SLOW 1 (Pomaly 1): Nastavenie dlhšieho
trvania než pri nastavení NORMAL.
• SLOW 2 (Pomaly 2): Nastavenie dlhšieho
trvania než pri nastavení SLOW 1.
Nastavte “JPEG RESOLUTION”
v ponuke “HDMI SETUP”
na “PhotoTV HD” (str. 25).
Režim “PhotoTV HD”
Režim “PhotoTV HD” umožňuje zobrazovať
obrázky s vysokým detailom, jemnými
textúrami a farbami na spôsob skutočnej
fotografie. Po pripojení “PhotoTV HD”kompatibilných zariadení Sony pomocou
HDMI kábla odhalíte úplne nový svet
fotografií v ohurujúcej Full HD kvalite.
Na rozmernej obrazovke môžete zobraziť
napríklad detailnú textúru ľudskej pokožky,
kvetín, piesku a vĺn v nádhernej
fotorealistickej kvalite.
Po zvolení
(INTERVAL)
v Control Menu (str. 17) stláčaním X/x
zvoľte nastavenie.
2
Stlačte ENTER.
b
Trvanie intervalu závisí od nastavenia
“JPEG RESOLUTION” v ponuke “HDMI SETUP”
(str. 25).
16
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_14-20_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 17 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Výber efektu pre
zobrazovanie pri prezentácii
Slide Show (EFFECT)
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať spôsob zobrazovania
obrázka na obrazovke.
Po zvolení
(EFFECT)
v Control Menu (str. 17) zvoľte
stláčaním X/x nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• MODE 1 (Režim 1): Obrázky sa
cyklicky náhodne menia pomocou
jednotlivých efektov.
• MODE 2 (Režim 2): Ďalší obrázok sa
preklopí zľava zhora doprava nadol.
• MODE 3 (Režim 3):
Obrázok sa preklopí zhora nadol.
• MODE 4 (Režim 4):
Obrázok sa preklopí zľava doprava.
• MODE 5 (Režim 5): Obrázok sa
premiestni mimo stred obrazovky.
• OFF: Vypnutie tejto funkcie.
2
Stlačte ENTER.
b
• Toto nastavenie nefunguje, ak súbor JPEG
obsahuje informáciu o otočení.
• V závislosti od nastavenia “JPEG RESOLUTION”
(str. 25) nemusí niektorý efekt fungovať.
USB
OFF
OFF
USB
ALBUM
FILE
REPEAT
ENTER
Quit: DISPLAY
Prehrávanie
1
1 ( 15 )
1(
4)
0 : 00 : 02
A Položky Control Menu
B Číslo práve prehrávaného albumu/
celkový počet albumov
C Číslo práve prehrávaného súboru/
celkový počet súborov
D Prehrávací čas*
E Zvolený typ média
F Stav prehrávania
G Zvolená ikona položky/voľby Menu
H Prevádzkové hlásenie
I Funkčný názov položky zvolenej
v Control Menu
* Zobrazenie informácie o dátume pre obrazové
súbory.
Ponuka Control Menu
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte
funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
Stláčaním DISPLAY zobrazujete alebo
meníte ponuku Control Menu nasledovne:
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (neplatí pre nastavenie
“MEDIA” na “MUSIC”)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1
a 2 sa líšia podľa typu média.
Príklad: Ponuka Control Menu 1
pri prehrávaní video súboru.
Stláčaním X/x zvoľte položku ponuky
Control Menu, potom stlačte ENTER.
Podrobnosti o položke pozri “Zoznam
položiek Control Menu” (str. 18).
,Pokračovanie
SMP-U10
4-157-000-11(1)
17
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_14-20_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 18 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Zoznam položiek Control Menu
Položka Názov položky, funkcia
ALBUM
Výber albumu s video súbormi,
ktoré chcete prehrávať.
FILE (Súbor)
Výber video súboru pre prehrávanie.
ALBUM
Výber albumu s audio alebo
obrazovými súbormi, ktoré chcete
prehrávať.
FILE (Súbor)
Výber obrazového súboru pre
prehrávanie.
TRACK (Skladba)
Výber skladby pre prehrávanie.
Vyhľadávanie albumu, súboru alebo skladby
1
V ponuke Control Menu zvoľte
“ALBUM”, “FILE” alebo “TRACK”.
2
Stláčaním X/x vyberte metódu
vyhľadávania.
Zvolené je zobrazenie “** (**)”
(označenie ** predstavuje číslo).
3
Stlačte ENTER.
Zobrazenie “** (**)” sa zmení na “-- (**)”.
4
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte číslo
hľadanej položky.
5
Stlačte ENTER.
TIME/TEXT (Čas/text)
Kontrola uplynutého času.
Zadajte časový kód pre
vyhľadávanie hudby alebo obrazu
(len video súbory DivX).
1
2
Stlačte ENTER.
Pomocou číselných tlačidiel
zadajte časový kód, potom
stlačte ENTER.
Príklad: pre vyhľadanie scény
2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd
od začiatku jednoducho zadajte
“2:10:20”.
DATE (Dátum)
Zobrazenie dátumu nasnímania
záznamu digitálnym zariadením.
MEDIA (Médium)
Výber typu prehrávaného média.
VIDEO: Prehrávanie video súborov.
PHOTO (MUSIC) (Foto (Hudba)):
Prehrávanie obrazových a audio
súborov vo forme prezentácie.
PHOTO (BGM)
(Foto (Interný zvuk)): Prehrávanie
obrazových súborov so
sprievodným interným zvukom
z prehrávača (pre pozadie).
Ak chcete zvoliť melódiu
z dostupných zvukov, stláčajte
AUDIO počas zobrazenia obrázka.
MUSIC (Hudba): Prehrávanie audio
súborov.
b
• Podrobnosti o kompatibilných
súboroch pozri “Poznámky k video,
obrazovým a audio súborom” (str. 28).
• V závislosti od daného obsahu
prehrávač prehrá všetky súbory bez
ohľadu na nastavenia “MEDIA”.
REPEAT (Opakovanie)
Výber opakovania položky pri
opakovanom stláčaní.
USB: Opakované prehrávanie
všetkých albumov.
TRACK (Skladba): Opakované
prehrávanie aktuálnej skladby.
FILE (Súbor): Opakované
prehrávanie aktuálneho video
súboru.
ALBUM: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
Pre návrat do režimu štandardného
prehrávania stlačte CLEAR alebo
zvoľte “OFF”.
SETUP (Nastavenie) (str. 12, 21)
QUICK (Rýchle):
Pomocou ponuky Quick Setup
(Rýchle nastavenie) zvoľte
požadovaný jazyk pre OSD
zobrazenie na obrazovke
(On-screen), pomer strán obrazu
TVP a výstupný audio signál.
CUSTOM (Vlastné):
Okrem nastavení v ponuke
Quick Setup je možné upraviť aj
ďalšie nastavenia.
RESET:
Obnovenie nastavení v ponuke
“SETUP” na výrobné nastavenia.
18
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_14-20_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 19 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
ZOOM (Zväčšenie)
Obrázok môžete zväčšiť až 4-krát
a pomocou C/X/x/c ho môžete
posúvať. Stlačením CLEAR
obnovíte štandardné zobrazenie.
Táto funkcia je dostupná pre všetky
obrázky s výnimkou obrázka
pozadia.
EFFECT (Efekt) (str. 17)
Výber efektu, ktorý sa použije pri
zobrazovaní v režime Slide Show.
CUSTOM PICTURE MODE
(Vlastný režim obrazu)
(str. 19)
Môžete nastaviť takú kvalitu obrazu,
ktorá najviac zodpovedá práve
sledovanému programu.
Nastavenie prehrávaného
obrazu (CUSTOM PICTURE MODE)
Video signál z prehrávača môžete nastaviť,
aby ste získali požadovanú obrazovú kvalitu.
1
Prehrávanie
INTERVAL (str. 16)
Špecifikácia intervalu prepínania
obrázkov.
Užívateľské nastavenie
konfigurácie
prehrávania
Po zvolení
(CUSTOM PICTURE
MODE) v Control Menu (str. 17) zvoľte
stláčaním X/x želané nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STANDARD (Štandard):
Štandardný obraz.
• DYNAMIC 1 (Dynamický 1): Výrazný
dynamický obraz vďaka zvýšeniu
kontrastu a intenzity farieb.
• DYNAMIC 2 (Dynamický 2):
Dynamickejší obraz, než je pri
DYNAMIC 1 vďaka ešte
výraznejšiemu zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
• CINEMA 1 (Kino 1): Zvýraznenie
detailov v tmavých oblastiach obrazu
vďaka zvýšeniu úrovne čiernej farby.
• CINEMA 2 (Kino 2): Zjasnenie bielej
farby, obohatenie čiernej farby a
zvýraznenie farebného kontrastu.
• MEMORYt (Pamäť): Podrobnejšie
nastavenie obrazu.
SHARPNESS (Ostrosť) (str. 20)
Zvýraznenie kontúr záznamu,
aby došlo k zostreniu obrazu.
AV SYNC (AV synchronizácia)
(str. 20)
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom.
z
Ikona indikujúca Control Menu sa rozsvieti
nazeleno
keď zvolíte
t
akúkoľvek položku okrem “OFF” (len “REPEAT”,
“SHARPNESS”, “ZOOM”). Indikátor
“CUSTOM PICTURE MODE” svieti nazeleno,
ak nastavíte akúkoľvek položku okrem
“STANDARD”. Indikátor “AV SYNC” svieti
nazeleno, ak nastavíte viac než 0 ms.
PICTURE
(Obraz)
Zmena kontrastu
BRIGHTNESS Zmena celkovej
(Jas)
úrovne jasu
2
COLOR
(Farba)
Prehĺbenie alebo
zoslabenie sýtosti
farieb
HUE
(Odtieň)
Zmena vyváženia
farieb
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
z
Pri sledovaní filmov vám odporúčame použiť
nastavenie “CINEMA 1” alebo “CINEMA 2”.
,Pokračovanie
SMP-U10
4-157-000-11(1)
19
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_14-20_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 20 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
b
• Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny režim
“PhotoTV HD” (str. 16).
• Táto funkcia nie je dostupná, ak TVP podporuje
režim Theatre a tento režim je nastavený na “On”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
2
Stláčaním c nastavte oneskorenie.
Po každom stlačení C/c sa oneskorenie
nastavuje po 10 milisekundách.
3
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
Zvýšenie ostrosti obrazu
Obnovenie nastavenia “AV SYNC”
(SHARPNESS)
V kroku 2 stlačte “CLEAR”.
Zvýraznením kontúr obrazu môžete docieliť
ostrejší obraz.
1
Po zvolení
(SHARPNESS)
v Control Menu (str. 17) zvoľte stláčaním
X/x úroveň.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• OFF (Vyp.): Zrušenie tejto voľby.
• 1: Zvýraznenie kontúr.
• 2: Zvýraznenie kontúr viac než
pri nastavení 1.
2
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
b
• Táto funkcia nie je účinná, ak používate konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL) a nastavíte
“DOLBY DIGITAL” alebo “MPEG” v ponuke
“AUDIO SETUP” na “DOLBY DIGITAL”
alebo “MPEG” (str. 24).
• Táto funkcia nie je účinná, ak pripojíte
Dolby Digital- alebo DTS-kompatibilné
zariadenie cez konektor HDMI OUT a nastavíte
“DOLBY DIGITAL” alebo “MPEG” v ponuke
“AUDIO SETUP” na “DOLBY DIGITAL”
alebo “MPEG” (str. 24).
• Táto funkcia je určená len pre video súbory.
b
• Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny režim
“PhotoTV HD” (str. 16).
• Táto funkcia nie je dostupná, ak TVP podporuje
režim Theatre a tento režim je nastavený na “On”.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
(AV SYNC)
Ak zvuk nesúhlasí s obrazom, môžete
nastaviť oneskorenie medzi obrazom
a zvukom.
1
Po zvolení
(A/V SYNC)
v Control Menu (str. 17) stláčaním c
zvoľte “SET t”, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa nastavovacie políčko
“AV SYNC”.
AV SYNC
0ms
20
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_21-26_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 21 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
SCREEN SETUP
(Nastavenie
zobrazenia)
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení Setup
Môžete rôzne upravovať nastavenia položiek,
ako je obraz a zvuk.
Podrobnosti o jednotlivých položkách
ponuky Setup pozri na str. 21 až 26.
1
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
2
Výber formátu pomeru strán pripojeného
TVP (štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny
režim “PhotoTV HD” (str. 16).
16:9
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
širokouhlý TVP alebo TVP s
funkciou širokouhlého režimu.
4:3
LETTER
BOX
Vyberte túto voľbu, ak pripájate
TVP s obrazovkou s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
zobrazí s pruhmi vo vrchnej
a spodnej časti obrazovky.
Stláčaním X/x zvoľte
(SETUP), potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voľby pre ponuku “SETUP”.
• QUICK (Rýchle): Vykonanie
základných nastavení (str. 12).
• CUSTOM (Vlastné): Vykonanie
rôznych nastavení.
• RESET: Obnovenie výrobných
nastavení všetkých položiek
popísaných na str. 21 až 26.
3
◆ TV TYPE (Typ TVP)
Stláčaním X/x zvoľte “CUSTOM”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Zvoľte kategóriu ponuky Setup a nastavte
jednotlivé položky podľa pokynov
na str. 21 až 26.
LANGUAGE SETUP
(Nastavenie jazyka)
Môžete nastaviť rôzne druhy jazykov pre
OSD zobrazenie (na TV obrazovke).
Nastavenia a úpravy
b
Nastavenia pre prehrávanie uložené v súbore majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
◆ SCREEN SAVER (Šetrič obrazovky)
Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí po
uplynutí 15 minút od prepnutia prehrávača do
režimu pozastavenia alebo zastavenia, alebo
ak prehrávate audio súbory viac než 15 minút.
Šetrič obrazovky je vhodný na ochranu
obrazovky pred poškodením. Stlačením N
šetrič vypnete.
ON (Zap.)
Zapnutie šetriča obrazovky.
OFF (Vyp.)
Vypnutie šetriča obrazovky.
◆ BACKGROUND (Pozadie)
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia
na TV obrazovke v režime zastavenia alebo
počas prehrávania audio súborov.
GRAPHICS Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v prehrávači
(Obrázok)
od výroby.
BLUE
(Modré)
Farba pozadia je modrá.
BLACK
(Čierne)
Farba pozadia je čierna.
◆ OSD (Zobrazenia na obrazovke)
Výber jazyka pre zobrazenia na obrazovke
(OSD).
,Pokračovanie
SMP-U10
4-157-000-11(1)
21
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_21-26_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 22 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
◆ PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY) (Progresívny (len zložkový výstup))
Ak TVP dokáže spracovať signál
v progresívnom (525p/625p) formáte,
nastavte “PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)” na “ON”. Musíte pripojiť TVP
s progresívnym formátom cez konektory
COMPONENT VIDEO OUT (str. 8).
OFF
(Vyp.)
Na výstup je vyvedený normálny
(prekladaný) signál.
ON
(Zap.)
Výstup signálu v progresívnom
formáte.
Výstup signálu v progresívnom formáte
1
Zvoľte “PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)”
a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “ON” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
3
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na 5 sekúnd sa výstupný video signál
prepne do progresívneho formátu.
4
Ak sa obraz zobrazuje normálne, zvoľte
“YES” a stlačte ENTER.
Ak nie, zvoľte “NO” a stlačte ENTER.
◆ 4:3 OUTPUT (Výstup 4:3)
Toto nastavenie je účinné, len keď nastavíte
“TV TYPE” na “16:9” v ponuke
“SCREEN SETUP”. Nastavte pre obraz
s pomerom strán 4:3. Ak je možné meniť
formát pomeru strán na vašom TVP, zmeňte
nastavenie na TVP, nie na tomto prehrávači.
FULL (Plný) Zvoľte, keď je možné meniť
pomer strán na TVP.
NORMAL
Zvoľte, keď nie je možné meniť
(Štandardný) pomer strán na TVP.
Zobrazenie signálu s pomerom
strán 16:9 s čiernymi pruhmi na
ľavej a pravej strane obrazu.
Obnovenie nastavenia
Ak je obraz neštandardný, alebo sa vôbec
nezobrazí, stlačením [/1 vypnite prehrávač,
číselnými tlačidlami na DO zadajte “369”
a stlačením [/1 znova zapnite prehrávač.
◆ MODE (PROGRESSIVE)
(Režim (Progresívny))
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený
obraz, keď je výstupný signál v progresívnom
formáte, musí sa progresívny video signál
konvertovať tak, aby zodpovedal druhu
sledovaného záznamu. Toto nastavenie je
účinné, len ak nastavíte “PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)” v ponuke
“SCREEN SETUP” na “ON”.
AUTO
Automatická detekcia typu záznamu
(snímaný filmovou alebo video
technikou) a výber príslušného
režimu konverzie. Štandardne
vyberte túto voľbu.
VIDEO Nemenné nastavenie režimu
konverzie do režimu pre záznam
snímaný video technikou.
22
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_21-26_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 23 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
CUSTOM SETUP
(Vlastné nastavenie)
AUDIO SETUP
(Nastavenie zvuku)
Môžete nastaviť zvuk podľa podmienok
prehrávania a zapojenia.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
◆ AUTO POWER OFF
(Automatické vypnutie)
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(Riadenie dynamického rozsahu)
Aktivácia/vypnutie funkcie Auto Power Off.
Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu
zvuku pri nižšej hlasitosti počas prehrávania
video súboru s funkciou “AUDIO DRC”.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT (L-AUDIO-R).
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, len ak je “DOLBY DIGITAL”
nastavené na “D-PCM” (str. 24).
ON (Zap.)
Prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu, ak je
v režime zastavenia dlhšie než
30 minút.
OFF (Vyp.)
Deaktivácia tejto funkcie.
◆ AUTO PLAY (Automatické prehrávanie)
Aktivácia/deaktivácia funkcie Auto Play.
Funkcia je užitočná pri pripojení prehrávača
k časovaču (nedodávaný).
STANDARD Štandardne vyberte túto voľbu.
(Štandardný)
OFF (Zap.)
Deaktivácia tejto funkcie.
TV MODE
(TV režim)
Zvýraznenie tichších zvukov aj
pri nízkej úrovni hlasitosti.
ON (Vyp.)
Automatické spustenie
prehrávania, keď je prehrávač
zapnutý časovačom
(nedodávaný).
WIDE
RANGE
(Širokouhlý
rozsah)
Vytváranie efektu priameho
účinkovania v deji.
◆ PAUSE MODE (Režim pozastavenia)
◆ DOWNMIX
Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.
Prepínanie zlučovacích metód do dvoch
kanálov pri prehrávaní video súboru, ktorý
obsahuje zložky zadných signálov (kanálov)
alebo je nahraný vo formáte Dolby Digital.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektory LINE OUT (L-AUDIO-R).
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, ak je “DOLBY DIGITAL”
nastavené na “D-PCM” (str. 24).
AUTO
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
Štandardne vyberte túto voľbu.
FRAME
(Snímka)
Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje vo
vysokom rozlíšení.
◆ DivX
Zobrazenie registračného kódu tohto
prehrávača. Podrobnosti pozri na
http://www.divx.com/vod
na Internete.
Nastavenia a úpravy
Ponuka pre nastavenie položiek týkajúcich sa
prehrávania a ďalších nastavení.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
DOLBY
SURROUND
Štandardne vyberte túto voľbu.
Multikanálové audio signály sú
za účelom priestorového
(surround) efektu
reprodukované
prostredníctvom dvoch
kanáloch.
NORMAL
Multikanálové audio signály sú
(Štandardný) za účelom reprodukcie stereo
zvuku zmixované do dvoch
kanálov.
,Pokračovanie
SMP-U10
4-157-000-11(1)
23
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_21-26_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 24 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
◆ DIGITAL OUT (Digitálny výstup)
◆ MPEG
Zvoľte, ak sú výstupné audio signály
vyvedené na konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
Výber typu audio signálov MPEG.
ON (Zap.)
PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra
MPEG. Ak prehrávate
multikanálové zvukové stopy
MPEG audio, predné
reproduktory budú
reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
MPEG
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
MPEG.
Štandardne vyberte túto voľbu.
Keď zvolíte “ON”, pozri
“Nastavenie signálu pre digitálny
výstup” ohľadom ďalších
nastavení.
OFF (Vyp.) Vzájomná previazanosť
digitálneho a analógového
okruhu je minimálna.
Nastavenie signálu pre digitálny
výstup
◆ 48kHz/96kHz PCM
Prepínanie metódy výberu výstupných audio
signálov po pripojení zariadení ako audio
zariadenie alebo MD deck do vstupného
digitálneho konektora.
Podrobnosti o zapojení pozri str. 10.
Po nastavení ”DIGITAL OUT” na “ON”
zvoľte “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”
a “48kHz/96kHz PCM”.
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje
zvolený audio signál, reproduktory budú
reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny
zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše
reproduktory.
Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio
signálu.
◆ DOLBY DIGITAL
b
• Analógové audio signály vystupujúce
z konektorov LINE OUT (L-AUDIO-R) nie sú
nastavením “48kHz/96kHz PCM” nijako
ovplyvňované a uchovávajú si svoju pôvodnú
úroveň vzorkovacej frekvencie.
• Ak konektor HDMI OUT prepojíte so zariadením,
ktoré nepodporuje audio signály Dolby Digital,
MPEG alebo signál 96 kHz/24, bude na výstup
vyvedený signál D-PCM, PCM alebo 48 kHz/
16 bit PCM.
Výber typu signálov Dolby Digital.
DOLBY
DIGITAL
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
Dolby Digital.
D-PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra
Dolby Digital. Pri úpravách
položky “DOWNMIX”
v ponuke “AUDIO SETUP” je
možné zvoliť, či signály
vyhovujú formátu Dolby
Surround (Pro Logic) alebo nie
(str. 23).
48kHz/16bit Audio signály video súborov sú
vždy konvertované na
frekvenciu 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit Všetky typy signálov, vrátane
signálov 96 kHz/24 bit, sú na
výstup vyvedené vo svojom
pôvodnom formáte. Ak je však
signál kódovaný z dôvodu
ochrany autorských práv,
výstupný signál bude vo
formáte 48 kHz/16 bit.
24
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_21-26_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 25 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Zobrazovanie výnimočne
vysokodetailných fotografií pri
pripojení k “PhotoTV HD”kompatibilnému zariadeniu
Sony.
Nastavovanie rôznych položiek súvisiacich
s HDMI prepojením.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SD
Zobrazenie obrazu
v štandardnom rozlíšení
s čiernymi pruhmi.
◆ HDMI RESOLUTION (Rozlíšenie HDMI)
HD
Zobrazenie obrazu vo vysokom
rozlíšení s čiernymi pruhmi.
HD
Zobrazenie obrazu vo vysokom
rozlíšení bez čiernych pruhov.
Voľba typu signálu, ktorý je na výstupe
z konektora HDMI OUT. Ak zvolíte
“AUTO (1920×1080p)” (výrobné
nastavenie), na výstup z prehrávača sú
vyvedené video signály v najvyššom
možnom rozlíšení dostupnom pre TVP.
Ak je obraz nekvalitný, alebo nespĺňa vaše
predstavy, skúste inú voľbu, ktorá vyhovuje
súborom a TVP/projektoru atď. Podrobnosti
pozri tiež v návode na použitie TVP/
projektora atď.
Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny
režim “PhotoTV HD” (str. 16).
AUTO
Štandardne nastavte práve toto
(1920×1080p) nastavenie.
1920×1080i
Výstup video signálov
s rozlíšením 1920×1080i.
1280×720p
Výstup video signálov
s rozlíšením 1280×720p.
720×480/
576p
Výstup video signálov
s rozlíšením 720×480/576p.
Obnovenie nastavenia
Ak je obraz neštandardný, alebo sa vôbec
nezobrazí, stlačením [/1 vypnite prehrávač,
číselnými tlačidlami na DO zadajte “369”
a stlačením [/1 znova zapnite prehrávač.
b
Pri nastavení “AUTO (1920×1080p)”
prehrávač automaticky nastaví video signál
vhodný pre daný TVP.
V iných prípadoch prehrávač vysiela nastavený
signál, aj keď nie je vhodný pre daný TVP.
◆ JPEG RESOLUTION (Rozlíšenie JPEG)
Nastavenie typu rozlíšenia súborov JPEG tak,
aby sa získala kvalita vysokého rozlíšenia cez
HDMI prepojenie.
Toto nastavenie nie je možné, keď je
“HDMI RESOLUTION” nastavené na
“720×480/576p” alebo “TV TYPE”
na “4:3 LETTER BOX”.
(1920×1080i) Zobrazenie obrazu vo vysokom
HD
rozlíšení s čiernymi pruhmi
v rozlíšení 1920×1080.
(1920×1080i) Zobrazenie obrazu vo vysokom
HD
rozlíšení bez čiernych pruhov
v rozlíšení 1920×1080.
Nastavenia a úpravy
PhotoTV HD
HDMI SETUP
(Nastavenie HDMI)
b
• Nastavenia “(1920×1080i) HD ”
a “(1920×1080i) HD” sú účinné, len ak nastavíte
“HDMI RESOLUTION” na “1920×1080i”
a “TV TYPE” na “16:9”.
• Ak zvolíte nastavenie “PhotoTV HD”,
“(1920×1080i) HD ” alebo “(1920×1080i) HD”,
funkcie pre efekt, otáčanie a zväčšovanie nebudú
dostupné.
• Ak chcete použiť efekt, funkciu otáčania alebo
zväčšenie (Zoom), nastavte “SD ”, “HD ”
alebo “HD.”
• Ak zvolíte nastavenie “PhotoTV HD”,
“(1920×1080i) HD ” alebo “(1920×1080i) HD”,
ďalší obrázok sa zobrazuje po čiernej obrazovke.
• Počas pripájania alebo odpájania USB zariadenia
sa HDMI signál dočasne pozastaví.
• Keď nastavíte režim “PhotoTV HD”, prehrávač
automaticky prepne nastavenie výstupného video
signálu “HDMI RESOLUTION” na
“1920×1080i”, “TV TYPE” na “16:9”
a “YCBCR/RGB (HDMI)” na “YCBCR”,
hoci sa aktuálne nastavenia nezmenili.
• Ak chcete sledovať fotografie pri HDMI prepojení
cez analógový výstupný video signál, zvoľte
nastavenie “SD ”.
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
Výber typu výstupného HDMI signálu
z konektora HDMI OUT.
Táto funkcia nie je dostupná, keď je aktívny
režim “PhotoTV HD” (str. 16).
YCBCR
Výstup YCBCR signálu.
RGB
Výstup RGB signálu.
,Pokračovanie
SMP-U10
4-157-000-11(1)
25
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_21-26_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 26 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
b
• Ak je prehrávaný obraz nekvalitný, zvoľte
nastavenie “RGB”.
• Ak je konektor HDMI OUT prepojený so
zariadením s konektorom DVI, automaticky sa na
výstup vyvedú “RGB” signály, aj keď zvolíte
“YCBCR”.
◆ AUDIO (HDMI)
Výber metódy výberu výstupných audio
signálov vyvedených na konektor
HDMI OUT.
AUTO
Štandardne nastavte práve toto
nastavenie. Výstup audio
signálu podľa nastavení
“DIGITAL OUT” (str. 24).
PCM
Konverzia signálu
Dolby Digital, MPEG alebo
96 kHz/24 bit PCM na 48 kHz/
16 bit PCM signál.
b
Ak pripojíte prehrávač k TVP nekompatibilnému so
signálmi DOLBY DIGITAL/MPEG a zvolíte
“AUTO”, bude sa reprodukovať hlasný šum
(alebo sa nebude reprodukovať žiadny zvuk).
V takomto prípade zvoľte “PCM”.
◆ CONTROL FOR HDMI
(Ovládanie cez HDMI)
Zapnutie/vypnutie funkcie
Control For HDMI.
ON (Zap.)
Umožňuje využívať funkcie
CONTROL FOR HDMI (str. 9).
OFF (Vyp.)
Deaktivácia tejto funkcie.
◆ LANGUAGE FOLLOW (Podľa jazyka)
Nastavenie jazyka prehrávača podľa
aktuálneho nastavenia jazyka OSD zobrazení
pre TVP.
Táto položka nie je dostupná, ak je
“CONTROL FOR HDMI” nastavené
na “OFF”.
ON (Zap.)
Zapnutie tejto funkcie.
OFF (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
b
• Pred používaním tejto funkcie vypnite akékoľvek
zobrazenie.
• Jazyk OSD zobrazení prehrávača sa uchová,
ak jazyk používaný na TVP nie je prehrávačom
podporovaný.
26
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_27-29_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 27 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Prevádzka
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než
pristúpite k žiadosti o opravu. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Napájanie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Obraz a zvuk
Žiadny obraz ani zvuk.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na
senzor diaľkového ovládania na prehrávači.
Prehrávač nezistil USB zariadenie pripojené
k prehrávaču.
, USB zariadenie nie je k prehrávaču
pripojené správne (str. 14).
, USB zariadenie alebo kábel sú poškodené.
, Nie je možné zaručiť kompatibilitu so
všetkými kódovacími/zapisovacími
softvérmi, záznamovými zariadeniami
a médiami. Nekompatibilné USB
zariadenie môže spôsobiť reprodukciu
šumu, výpadky audio signálu, alebo sa
z neho vôbec nemusí dať prehrávať.
, Tento prehrávač podporuje súborový
formát FAT32. Nepodporuje formát NTFS.
, Prepojte prepojovací kábel správne.
, Prepojovacie káble sú poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 8)
a prepínač vstupov na TVP nastavte do
polohy umožňujúcej sledovanie obrazu
z tohto prehrávača.
, Ak TV norma prehrávača nesúhlasí s TV
normou vo vašom TVP (NTSC alebo PAL),
zmeňte TV normu prehrávača.
Stlačením [/1 najskôr vypnite prehrávač.
Potom stlačte DISPLAY, pomocou
číselných tlačidiel zadajte “0” a stlačte [/1.
, Stlačením [/1 vypnite prehrávač, číselnými
tlačidlami na DO zadajte “369” a stlačením
[/1 znova prehrávač zapnite (str. 25).
Názov albumu/skladby/súboru sa nezobrazí
správne.
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je
kvalitný.
Funkcia CONTROL FOR HDMI nefunguje.
, Vyskúšajte nasledovné: 1 Vypnite a znova
zapnite prehrávač. 2 Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3 Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
Ďalšie informácie
Napájanie
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Prehrávač dokáže zobraziť len číslice
a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako “*”.
Zobrazí sa “Data error” (Chyba údajov).
, Video, obrazové a audio súbory sú
poškodené.
Zariadenie nepracuje správne.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv na
správnosť prevádzky prehrávača. Odpojte
prehrávač od elektrickej siete.
, Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite na signál z prehrávača USB médií
tak, aby sa zobrazil obraz z tohto prehrávača
a nastavte “CONTROL FOR HDMI” na
“ON” (str. 26).
Ponuka ‘BRAVIA Sync’ sa nezobrazuje.
, Ak je TVP v režime zobrazovania dvoch
obrazov, obnovte režim zobrazovania
jedného obrazu. Skúste postup zopakovať.
Zobrazí sa 5 čísiel alebo znakov.
, Aktivovala sa samodiagnostická funkcia.
(Pozri tabuľku na str. 28.)
,Pokračovanie
SMP-U10
4-157-000-11(1)
27
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_27-29_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 28 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Samodiagnostická funkcia
(Keď sa na displeji zobrazia
písmená/číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača)
sa na obrazovke za účelom upozornenia na
vzniknutý problém zobrazí päťmiestny
servisný kód (napr. C 13 50) pozostávajúci
z kombinácie písmena a 4 číslic. V takomto
prípade skontrolujte nasledovný prehľad.
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Príčina a/alebo riešenie
C 31
USB zariadenie nie je
správne pripojené.
, USB zariadenie pripojte
správne.
Poznámky k video,
obrazovým a audio
súborom
Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné
súbory:
Typ súboru
Formát
súboru
Prípona
Video
DivX
“.avi” alebo
“.divx”
MPEG-1*1
“.mpg” alebo
“.mpeg”
MPEG-4
(Simple
profile)*2
“.mp4” alebo
“.m4v”
Obrazový
JPEG*3
“.jpeg” alebo
“.jpg”
Audio
MP3
“.mp3”
WMA*2
“.wma”
AAC*2
“.m4a”
LPCM/WAVE “.wav”
*1 Podporované sú len dáta pohyblivého záznamu
z fotoaparátu Cyber Shot.
*2 Súbory s ochranou autorských práv (Digital Right
Management) nie je možné prehrávať.
*3 Obrazové súbory, ktoré vyhovujú formátu
obrazových súborov DCF (Design rule for
Camera File system).
Prehrávač prehrá akýkoľvek súbor uvedený
v tabuľke, aj keď bude formát súboru odlišný.
Prehrávanie takýchto dát môže spôsobiť
generovanie hluku, ktorý môže poškodiť
reproduktory.
z
• Ak pred názvy súborov pridávate čísla (01, 02, 03
atď.), súbory sa prehrajú v očíslovanom poradí.
• Spustenie prehrávania pri zložitej štruktúre
priečinkov môže určitý čas trvať. Albumy
nečleňte do viac než dvoch vetiev.
• Ak chcete opakovane prehrávať audio aj obrazové
súbory, nastavte “MEDIA” na “PHOTO
(MUSIC)” (str. 18).
b
• Niektoré video, obrazové a audio súbory sa
v závislosti od kódovania/záznamu nemusia
prehrať.
• Spustenie prehrávania a prepnutie na ďalší alebo
iný album môže určitý čas trvať.
28
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_27-29_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 29 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Technické údaje
Výstupy
(Názov konektora: Typ konektora/
Výstupná úroveň/
Zaťažovacia impedancia)
LINE OUT (AUDIO):
RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
HDMI OUT:
19-pinový štandardný konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š,
PB, PR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
LINE OUT (VIDEO):
RCA konektor/1,0 Vš-š/75 Ohm
USB:
USB konektor, Typ A, maximálna
prúdová záťaž 500 mA
(Pre pripojenie USB zariadenia)
Ďalšie informácie
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory vo formáte
mp3PRO alebo WMA Pro.
• Ak je prehrávací čas audio alebo obrazového
súboru dlhší, prehrávanie bude pokračovať bez
zvuku alebo obrazu (podľa toho, ktorý prehrávací
čas je dlhší).
• Zobrazenie obrazových súborov vo formáte
Progressive alebo s rozlíšením 3 000 000 pixlov
a viac môže určitý čas trvať a môžu byť zobrazené
dlhšie, než ste nastavili.
• Bez ohľadu na zvolený režim dokáže prehrávač
rozpoznať maximálne 200 albumov. Ak je
zvolené “ PHOTO (MUSIC)”, prehrávač dokáže
rozpoznať až 300 audio a 300 obrazových
súborov. Ak je zvolené “MUSIC”, prehrávač
dokáže rozpoznať až 600 audio súborov. Ak je
zvolené “PHOTO (BGM)”, prehrávač dokáže
rozpoznať až 600 obrazových súborov a ak je
zvolené “VIDEO”, prehrávač dokáže rozpoznať
až 600 video súborov.
• Prehrávač nemusí prehrať kombináciu dvoch
alebo viacerých video súborov.
• Prehrávač nedokáže prehrávať video súbory
s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576
(výška)/veľkosť 2 GB.
• Prehrávač nemusí prehrať niektoré video súbory,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru nemusí byť možné
normálne prehrávanie. Obraz môže byť
nekvalitný, prehrávanie môže byť nesúvislé alebo
môže vypadávať zvuk atď. Odporúčame vytvoriť
súbor pri nižšom dátovom toku.
• Pri prehrávaní video dát nepodporovaných
formátom MPEG-4 sa prehráva len zvuk.
Všeobecne
Napájanie:
Jednosmerné napätie 6 V (AC adaptér)
Príkon: 8 W
Rozmery (cca):
145 × 24,5 × 106 mm (šírka/výška/hĺbka)
vrátane prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca): 245 g
Prevádzková teplota: 5 °C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25% až 80%
AC adaptér 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Dodávané príslušenstvo
• Audio/video kábel (RCA konektor × 3 y
RCA konektor × 3) (1)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• AC adaptér (1)
Právo na zmeny vyhradené.
29
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMP-U10_SK\Fm\Sk_30-31_SMP-U10.fm
master page=left
SMP-U10_SK.book Page 30 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Index
Číslice
H
S
16:9 21
4:3 LETTER BOX 21
4:3 OUTPUT 22
48kHz/96kHz PCM 24
5.1-kanálový surround zvuk 10
HDMI
AUDIO (HDMI) 26
CONTROL FOR HDMI 9, 26
HDMI RESOLUTION 25
LANGUAGE FOLLOW 26
HDMI SETUP 25
SCREEN SAVER 21
SCREEN SETUP 21
SETUP 18, 21
SHARPNESS 19, 20
Slow-motion Play 6
SUBTITLE 5
ADVANCE 6
ALBUM 18
AUDIO DRC 23
AUDIO SETUP 23
AUTO PLAY 23
AUTO POWER OFF 23
AV SYNC 19, 20
I
T
B
L
A
BACKGROUND 21
Batérie 11
‘BRAVIA Sync’ 9
C
Control Menu 17
CUSTOM 21
CUSTOM PICTURE MODE
19
CUSTOM SETUP 23
ID3 tag 5
INTERVAL 16, 18
J
JPEG 28
JPEG RESOLUTION 25
LANGUAGE SETUP 21
M
MEDIA 18
MEMORY 19
MODE (PROGRESSIVE) 22
MP3 28
MPEG 24
NTSC 27
DATE 18
DIGITAL OUT 24
Digitálny výstup 24
Displej
Control Menu 17
Ponuka Setup 21
DivX® 23
DOLBY DIGITAL 24
DOWNMIX 23
Diaľkové ovládanie 5, 11
O
EFFECT 17, 19
F
FILE 18
U
USB 14
Z
Záznam snímaný filmovou
technikou 22
Záznam snímaný video
technikou 22
ZOOM 18
Zrýchlený posuv vpred 6
Zrýchlený posuv vzad 6
N
D
E
TIME/TEXT 18
TRACK 18
TV TYPE 21
OSD zobrazenie
Control Menu 17
Ponuka Setup 21
OSD 21
P
PAL 27
PAUSE MODE 23
PhotoTV HD 16, 25
PICTURE NAVI 5, 15
Ponuka Setup 21
Pripojenie 8
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT
ONLY) 22
Q
QUICK 18
Quick Setup 12
R
REPEAT 18
REPLAY 6
RESET 18
Riešenie problémov 27
30
SMP-U10
4-157-000-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\SMPU10_SK\Fm\Sk_30-31_SMP-U10.fm
master page=right
SMP-U10_SK.book Page 31 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
SMP-U10
4-157-000-11(1)
SMP-U10_SK.book Page 32 Friday, September 18, 2009 2:03 PM
Upozornenie pre zákazníkov
z Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách
spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising