Sony | DVP-SR100 | Sony DVP-SR100 Návod na použitie

O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_01-01_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 1 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
4-115-668-11(1)
CD/DVD
prehrávač
Návod na použitie
DVP-SR100
© 2008 Sony Corporation
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_02-02_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 2 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu
elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je
možné vykonať len
v autorizovanom servise.
Batérie alebo batérie vložené
v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr.
priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ VÝROBOK 1.
TRIEDY). Označenie
o klasifikácii CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING je
umiestnené na zadnej strane
zariadenia.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Upozornenie
Použitie optických nástrojov pri
tomto zariadení zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Laserový lúč
použitý v tomto CD/DVD
prehrávači môže poškodiť zrak,
preto sa nepokúšajte rozoberať
zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na akumulátore/
batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu
nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom
odpade. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií
na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s akumulátormi/
batériami. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný
pracovník.
Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou
odovzdajte zariadenie, ktorému
uplynula doba životnosti do
zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických
zariadení.
S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné
miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto
výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite
adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri napätí
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Skontrolujte, či sa prevádzkové
napätie zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte na
naklonený povrch. Zariadenie
je určené na prevádzku
vo vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky
neumiestňujte do blízkosti
zariadení so silnými magnetmi,
ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké
predmety.
2
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_03-03_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 3 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Blesky
Aby bolo zariadenie chránené pred
poškodením bleskom, prípadne ako
ho ponecháte dlhší čas bez využitia,
odpojte ho od elektrickej siete. Takto
ho nepoškodí prípadný blesk alebo
prepätie v elektrickej sieti.
Poznámky k diskom
• Disk chytajte len na okrajoch,
aby ste predišli znečisteniu
povrchu disku. Nedotýkajte sa
povrchu disku. Odtlačky prstov,
nečistoty alebo škrabance na
povrchu disku môžu znemožniť
jeho používanie.
Nastavenie hlasitosti
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo tekutiny do
zariadenia, odpojte zariadenie
od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom
servise.
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym
napätím, kým je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie používať
dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za
koncovku. Nikdy neťahajte za
samotnú šnúru.
Umiestnenie
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani tepelným
zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disk
v zaparkovanom aute na slnku.
Teplota v interiéri sa môže
značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte
disk späť do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej
handričky.
Disk čistite smerom od stredu
k okrajom.
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby ste predišli jeho
prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na
mäkký povrch ako je koberec.
• Zariadenie neumiestňujte do
blízkosti tepelných zdrojov alebo
na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, prašné miesta
alebo miesta vystavené
mechanickým otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte do
uzavretých priestorov, ako sú
knižnice alebo vstavané skrinky.
• Zariadenie umiestnite tak, aby
ste v prípade problému mohli
okamžite odpojiť sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
Prevádzka
• Na čistenie nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické
spreje určené pre čistenie
vinylových LP platní.
• Ak ste tlačili štítok disku, pred
prehrávaním vysušte
tlačiarenskú farbu.
• Ak zariadenie prenesiete priamo
zo studeného prostredia do
teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej
miestnosti, na optickom
mechanizme zariadenia môže
kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu
dôjde, zariadenie nemusí
pracovať správne. V takomto
prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté
bez obsluhy približne
pol hodiny, kým sa vlhkosť
neodparí.
• Pri prenášaní prehrávača vyberte
z prehrávača disk. V opačnom
prípade sa môže disk poškodiť.
Nezvyšujte hlasitosť počas
reprodukcie časti s veľmi nízkou
úrovňou zvuku alebo so žiadnym
zvukovým signálom. V opačnom
prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou
úrovňou zvuku k poškodeniu
reproduktorov.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel
a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové
prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
lieh alebo benzín.
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky,
čističe diskov/šošoviek
(vrátane typov na mokré
a suché čistenie). Môžu
zapríčiniť poruchu
zariadenia.
Výmena častí
V prípade opravy si môže servis
ponechať nahradené diely za
účelom recyklácie alebo
opätovného použitia.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento prehrávač je
schopný zobrazovať statické video
zábery na vašej TV obrazovke aj
dlhší čas. Ak na TV obrazovke
ponecháte dlhší čas pozastavený
obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku
trvalého poškodenia obrazovky.
Plazmové a projekčné TVP sú na
takéto zaobchádzanie obzvlášť
citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zariadenia,
kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
3
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_04-05_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 4 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O tomto návode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
5
6
Zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 1: Pripojenie k TVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 2: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 3: Príprava DO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ovládanie TVP dodávaným diaľkovým ovládaním . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 4: Rýchle nastavenie Quick Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zobrazenie ponuky Control Menu (Ovládacie Menu) (Magic Pad) . . . . . 17
Zoznam položiek Control Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Funkcie rôznych režimov prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vytvorenie programu (Programme Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prehrávanie v náhodnom poradí (Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Opakované prehrávanie (Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Opakované prehrávanie zvoleného úseku (A-B Repeat Play). . . . . . . . . 22
Užívateľské nastavenie konfigurácie prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nastavenie prehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE) . . . . . . 23
Zvýšenie ostrosti obrazu (SHARPNESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zablokovanie diskov (PARENTAL CONTROL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prehrávanie audio súborov MP3 a obrazových súborov JPEG . . . . . . . . . . . 24
Výber obrazového súboru JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Špecifikovanie trvania intervalu pri prezentácii Slide Show (INTERVAL) . . . . 26
Výber efektu pre zobrazovanie v režime Slide Show (EFFECT) . . . . . . . 26
Prehrávanie video súborov DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nastavenia a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LANGUAGE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREEN SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUSTOM SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUDIO SETUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie signálu pre digitálny výstup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
30
31
31
4
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_04-05_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 5 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Samodiagnostická funkcia (Keď sa na displeji zobrazia písmená/číslice) . . . . . . 35
Disky, ktoré je možné prehrávať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Prehľad kódov oblastí Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
O tomto návode
• Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (ďalej aj DO).
Na ovládanie prehrávača môžete použiť aj ovládacie prvky na prehrávači, ak majú podobné
alebo rovnaké označenie ako tlačidlá na DO.
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať všeobecne na komerčné DVD, DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL (+VR režim) a DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky (režim VR, Video).
• NUTNÉ informácie, ktoré je potrebné vedieť (aby sa zabránilo nesprávnemu fungovaniu) sú
uvedené pod ikonou b. POMOCNÉ informácie (rady a iné užitočné informácie) sú uvedené
pod ikonou z.
• V tomto návode sú použité ikony zobrazené nižšie (spolu s popisom ich významu):
Ikony
Význam
Funkcie sú dostupné pre DVD a DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL disky
v režime +VR alebo DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky v režime Video
Funkcie sú dostupné pre DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL disky v režime
VR (Video Recording)
Funkcie sú dostupné pre VIDEO CD disky (vrátane Super VCD alebo
CD-R/CD-RW diskov vo formáte video CD alebo Super VCD)
Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte
audio CD
Funkcie sú dostupné pre DATA disky obsahujúce audio súbory MP3*1,
obrazové súbory JPEG a video súbory DivX*2
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou
ISO (International Standard Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG.
*2 DivX® je technológia pre kompresiu video súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú
sa na základe licencie.
5
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_06-08_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 6 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Diaľkové ovládanie (DO)
PICTURE
NAVI
TV
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
(11)
Zapnutie TVP alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
TV
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
[/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (13)
Zapnutie prehrávača alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
2 (hlasitosť) +/– (11)
Nastavenie hlasitosti TVP.
B Číselné tlačidlá
Zadávanie čísiel titulu/kapitoly atď.
CLEAR (18)
Zrušenie zadanej položky.
FAST/SLOW
PLAY
Tlačidlá 2 (hlasitosť) +, číslo 5, AUDIO a N
majú orientačný hmatový bod. Pri ovládaní
prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu
medzi tlačidlami.
A PICTURE NAVI (25)
Obrazovku môžete rozdeliť
na 9 rovnakých častí a rýchlejšie
tak nájsť požadovanú scénu.
Po každom stlačení tohto tlačidla
sa zobrazenie zmení nasledovne:
• CHAPTER VIEWER
• TITLE VIEWER
• TRACK VIEWER
C TIME/TEXT (24, 27)
Zobrazenie prehrávacieho
a zostávajúceho času. Stláčaním
meníte zobrazenú informáciu.
DVD/CD textový údaj sa zobrazí len
vtedy, ak je na disku zaznamenaný.
Ak má audio súbor MP3 informáciu
ID3 tag, prehrávač z nej zobrazí názov
albumu/skladby. Prehrávač podporuje
ID3 verzie 1.0/1.1 a 2.2/2.3.
AUDIO (
)
Prepínanie jazyka pre zvuk alebo
audio kanála.
Ak sú zobrazené 4 číslice,
reprezentujú jazykový kód. Príslušné
kódy jazykov pozri “Tabuľka kódov
jazykov” na str. 38.
Formát aktuálneho audio signálu
(Dolby Digital, DTS, PCM atď.)
sa zobrazuje tak ako na str. 7.
Obrazové súbory JPEG na albume sa
zobrazia v 16 políčkach na obrazovke.
TV t (výber zdroja vstupného
signálu) (11)
Prepínanie vstupného signálu TVP medzi
TV signálom a iným zdrojom signálu.
6
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_06-08_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 7 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Príklad:
Dolby Digital 5.1-kanálový
FAST/SLOW PLAY
Funkcie jednotlivých tlačidiel pozri
“Základné operácie” (str. 7).
Zadné (L/R)
Základné operácie
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Predné (L/R) LFE (Nízkofrekvenčný
+ Stredový efekt)
◆ Pri prehrávaní video súboru DivX
na DATA disku
Príklad:
Audio súbor MP3
1: MP3 128k
Dátový tok
SUBTITLE ( ) (26)
Prepínanie titulkov.
D TOP MENU
Zobrazenie Top Menu DVD disku.
MENU (24)
Zobrazenie Menu.
O RETURN (16)
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
DISPLAY (17)
Zobrazenie informácií o prehrávaní
na obrazovke.
C/X/x/c (13)
Zvýrazňovanie položiek za účelom
ich výberu.
Stredové tlačidlo (ENTER) (13)
Potvrdenie zvolenej položky.
E ./> (predchádzajúce/ nasledujúce)
/
(opakovanie/
krokovanie/krokovanie/posuv vpred)
m/M
(vyhľadávanie/
spomalené prehrávanie)
N (prehrávanie)
X (pozastavenie)
x (zastavenie)
Pre
Operácia
Prehrávanie
Stlačte N.
Zastavenie
Stlačte x.
Pozastavenie
Stlačte X.
Prepnutie na
Stlačte >.
nasledujúcu kapitolu,
skladbu alebo scénu
v režime súvislého
prehrávania
Continuous Play
Prepnutie na
Stlačte ..
predchádzajúcu
kapitolu, skladbu
alebo scénu v režime
Continuous Play
Zrýchlený posuv
vzad/vpred
Stlačte
m/M
Stláčaním meníte
rýchlosť.
Opakovanie
predchádzajúcej
scény*1*3
Počas prehrávania
stlačte
(opakovanie).
Rýchly posuv vpred
v aktuálnej
scéne*2*3
Počas prehrávania
stlačte
(posuv vpred).
Spomalené
prehrávanie vzad*4/
vpred*5
Počas prehrávania stlačte
X a následne stláčajte
m/M
.
Prehrávanie vzad*4/
vpred*5 po jednej
snímke
Počas prehrávania
stlačte X a následne
stláčajte
/
.
.
Prehrávanie rôznymi Počas prehrávania
stláčajte FAST/SLOW
rýchlosťami so
PLAY.
zvukom*6
*1 Pri všetkých DVD diskoch okrem DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL diskov a video súborov
DivX.
2
* Len DVD disky a video súbory DivX.
3
* Tieto funkcie nemusia pri niektorých scénach
fungovať.
*4 Len DVD VIDEO a DVD-VR disky.
*5 Len DVD, VIDEO CD disky a video súbory
DivX.
*6 Len DVD, VIDEO CD, Super VCD a DVD-VR
disky.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
7
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_06-08_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 8 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Predný panel
A Tlačidlo [/1
(zapnutie/pohotovostný režim) (13)
D
B Nosič disku (15)
F Tlačidlo N (prehrávanie) (15)
C Displej (16)
G Tlačidlo x (zastavenie) (15)
(senzor diaľkového ovládania) (11)
E Tlačidlo Z (otvorenie/zatvorenie) (15)
Zadný panel
AUDIO OUT
L
R
DIGITAL OUT
COAXIAL
A Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (10)
LINE
(RGB)
-TV
C Konektor LINE (RGB)-TV (9)
B Konektory AUDIO OUT L/R (10)
8
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 9 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Zapojenia
Po vybalení skontrolujte dodávané príslušenstvo podľa str. 37.
Zapojenia
b
• Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov sa vyhnete nežiaducemu šumu.
• Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich návodoch na použitie.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých prepájaných zariadení od elektrickej siete.
Krok 1: Pripojenie k TVP
Pomocou audio/video (SCART) kábla pripojte tento prehrávač k TVP alebo projektoru.
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku z reproduktorov TVP.
CD/DVD prehrávač
AUDIO OUT
L
R
DIGITAL OUT
COAXIAL
LINE
(RGB)
-TV
Do LINE (RGB)-TV
TVP
Kábel SCART
(nedodávaný)
: Smer toku signálu
Zapojenie vykonajte správne, aby ste predišli
hluku a šumu.
Ak používate toto pripojenie, skontrolujte,
či TVP podporuje RGB signály. Podrobnosti
pozri tiež v návode na použitie TVP.
Ak v ponuke Setup (str. 29) v položke
“SCREEN SETUP” nastavíte “LINE” na
“RGB”, použite kábel SCART podporujúci
RGB signály.
Pripojenie k štandardnému TVP s pomerom
strán 4:3
V závislosti od disku nemusí obraz správne
vyplniť obrazovku. Zmenu pomeru strán
pozri str. 29.
b
• Medzi tento prehrávač a TVP nezapájajte VCR
atď. Ak budú prechádzať signály z prehrávača cez
VCR, na TV obrazovke môže byť obraz
nekvalitný.
• Ak pripojíte prehrávač k TVP cez konektor
SCART, zdroj vstupného signálu na TVP sa
automaticky prepne na signál z prehrávača, keď
spustíte prehrávanie. V takomto prípade obnovíte
zdroj vstupného signálu na TV signál stlačením
TV t (výber zdroja vstupného signálu) na DO.
Pri prehrávaní disku so záznamom v norme
NTSC sa výstupný video signál
z prehrávača alebo ponuka Setup atď.
v norme NTSC nemusí zobraziť na TV
obrazovke TVP pracujúceho v norme PAL.
V takomto prípade otvorte nosič disku
a vyberte zo zariadenia disk.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
9
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 10 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Pripojenie k audio zariadeniu
A Vstupný digitálny audio konektor
Zvoľte jedno z nasledovných možných
prepojení A alebo B podľa vstupných
konektorov na vašom audio zariadení.
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom Dolby*1 Digital, DTS*2 alebo
MPEG audio a vstupným digitálnym
konektorom, použite toto prepojenie. Môžete
využívať priestorové efekty Dolby Digital
(5.1ch), DTS (5.1ch) a MPEG audio (5.1ch).
A
Audio zariadenie
s dekodérom
*1
Do koaxiálneho
digitálneho
vstupu
*2
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
Do DIGITAL OUT (COAXIAL)
DIGITAL OUT
COAXIAL
CD/DVD prehrávač
AUDIO OUT
L
R
DIGITAL OUT
COAXIAL
LINE
(RGB)
-TV
(biely)
AUDIO OUT
L
R
(červený)
Do AUDIO OUT L/R
Audio kábel
(nedodávaný)
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Vyrobené v licencii patentu USA č.: 5 451 942
a iných registrovaných a platných USA
a svetových patentov. DTS a DTS Digital Out sú
ochranné známky a logá a symboly DTS sú
obchodné značky spoločnosti DTS, Inc.
©1996-2007 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
b
• Po ukončení všetkých prepojení vykonajte
príslušné nastavenia v postupe pre rýchle
uvedenie do prevádzky Quick Setup (str. 13).
Ak je vaše audio zariadenie vybavené dekodérom
MPEG audio, nastavte “MPEG” v ponuke
“AUDIO SETUP” na “MPEG” (str. 32).
V opačnom prípade nebude z reproduktorov
počuť žiadny zvuk.
• Pri tomto prepojení nie je možné používať TVS
efekty tohto prehrávača.
• Aby bolo možné počúvanie zvukových stôp DTS,
musíte použiť toto zapojenie. Z prehrávača nie je
DTS signál vyvedený na konektory LINE
(RGB)-TV (SCART) alebo AUDIO OUT L/R,
ani keď v postupe pre rýchle uvedenie do
prevádzky (Quick Setup) nastavíte “DTS”
na “ON” (str. 13).
B Vstupné audio konektory L/R
(ľavý/pravý)
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku
z dvoch reproduktorov audio zariadenia.
Do vstupných audio
konektorov L/R
B
Audio zariadenie
: Smer toku signálu
z
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri
v návode na použitie pripojených zariadení.
10
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 11 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Krok 2: Pripojenie
sieťovej šnúry
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu na vašom TVP Sony a zapínať/
vypínať TVP.
TVt
TV
PICTURE
NAVI
Krok 3: Príprava DO
TV
Zapojenia
Sieťové šnúry prehrávača a TVP zapojte do
elektrickej zásuvky.
Ovládanie TVP dodávaným
diaľkovým ovládaním
TV
Číselné
tlačidlá
2 +/–
TIME/TEXT
Prehrávač je možné ovládať pomocou
dodávaného diaľkového ovládania. Do
diaľkového ovládania vložte dve batérie R6
(veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #.
Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte
ho na senzor
na prehrávači.
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
TVP môžete ovládať pomocou nasledovných
tlačidiel.
Stlačením
Vykonáte
TV [/1
Vypnete/zapnete TVP.
2 (hlasitosť) +/– Nastavíte hlasitosť TVP.
b
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi
teplých alebo vlhkých miestach.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho
predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas
výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo
svietidiel. V opačnom prípade môže dôjsť
k poruche.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší
čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému
vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
TV t
(výber zdroja
vstupného
signálu)
Prepínate vstupný signál TVP
medzi TV signálom a inými
zdrojmi vstupného signálu.
b
V závislosti od niektorých pripojených zariadení
sa nemusí dať ovládať váš TVP pomocou niektorých
alebo žiadnych tlačidiel na dodávanom DO.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
11
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 12 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Ovládanie TVP iných značiek dodávaným
diaľkovým ovládaním
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu, vypnúť/zapnúť TVP iného výrobcu
než Sony.
Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie,
zadajte príslušný kód výrobcu.
1
Kód výrobcu TVP (pozri tabuľka nižšie)
zadajte tak, že zatlačíte tlačidlo TV [/1
a súčasne stlačíte príslušné číselné
tlačidlá.
2
Uvoľnite tlačidlo TV [/1.
◆Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výrobné nastavenie)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
b
• Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť výrobné nastavenie číselného kódu.
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
• V závislosti od niektorých pripojených zariadení
sa nemusí dať ovládať váš TVP pomocou
niektorých alebo žiadnych tlačidiel
na dodávanom DO.
12
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 13 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Krok 4: Rýchle nastavenie Quick Setup
PICTURE
NAVI
TV
TV
Zapojenia
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom
základných nastavení.
Ak chcete preskočiť nejakú položku nastavenia, stlačte >. Pre návrat k predošlej položke
nastavenia stlačte ..
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
ENTER
FAST/SLOW
PLAY
1
2
5
Zapnite TVP.
Prehrávač bude zobrazovať ponuky
Menu a titulky vo zvolenom jazyku.
Stlačte [/1.
Prehrávač sa zapne.
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí
hlásenie “Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Stlačením [ENTER] spustíte
QUICK SETUP). Ak sa toto hlásenie
nezobrazí, režim nastavenia pre rýchle
uvedenie do prevádzky (Quick Setup)
spustíte zvolením “QUICK” v ponuke
“SETUP” v Control Menu (str. 18).
4
Stlačte ENTER bez toho, aby bol
vložený disk.
Na obrazovke sa zobrazí ponuka Setup
používaná pre nastavenie jazyka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Stláčaním X/x zvoľte jazyk.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
6
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu
pomeru strán pripojeného TVP.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
7
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Stláčaním X/x zvoľte vhodné
nastavenie pre váš TVP.
◆ Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo
štandardný TVP formátu 4:3 so
širokouhlým režimom
• 16:9 (str. 29)
◆ Ak vlastníte štandardný TVP
s pomerom strán 4:3
• 4:3 LETTER BOX alebo
4:3 PAN SCAN (str. 29)
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
13
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_09-14_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 14 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
8
12Stláčaním X/x zvoľte typ signálov
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
výstupného video signálu z konektora
LINE (RGB)-TV.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
9
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
RGB
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
typ výstupného signálu z konektora
LINE (RGB)-TV.
◆ Video signály
• VIDEO (str. 29)
◆ RGB signály
• RGB (str. 29)
10Stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka Setup pre voľbu typu
konektorov, ktoré sú využívané pre
pripojenie k audio zariadeniu ako
zosilňovač (receiver).
Is this player connected to an amplifier
(receiver) ? Select the type of jack you
are using.
YES
AUDIO OUTPUT L/R
DIGITAL OUTPUT
NO
11Stláčaním X/x zvoľte typ
konektora, ktorý používate pre
pripojenie audio zariadenia a potom
stlačte ENTER.
Ak ste nepripojili audio zariadenie,
zvoľte “NO” a pokračujte krokom 15.
Ak ste pripojili audio zariadenie len
audio káblom, zvoľte “YES: AUDIO
OUTPUT L/R” a pokračujte krokom 15.
Ak ste pripojili audio zariadenie
pomocou koaxiálneho digitálneho kábla,
zvoľte “YES: DIGITAL OUTPUT”.
Dolby Digital, ktoré sa budú vysielať
do audio zariadenia.
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom Dolby Digital, zvoľte
“DOLBY DIGITAL”. V opačnom
prípade zvoľte “D-PCM”.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL:
DOLBY DIGITAL
MPEG:
D-PCM
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
13Stlačte ENTER.
“DTS” je aktivované.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
48kHz/96kHz PCM:
OFF
ON
14Stláčaním X/x zvoľte, či chcete
vysielať signál DTS do audio
zariadenia.
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom DTS, zvoľte “ON”.
V opačnom prípade zvoľte “OFF”.
15Stlačte ENTER.
Všetky zapojenia a postup Quick Setup
sú dokončené.
Ak je vaše audio zariadenie vybavené
dekodérom MPEG audio, nastavte
“MPEG” na “MPEG” (str. 32).
14
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 15 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Prehrávanie
Pozastavenie prehrávania
Prehrávanie diskov
PICTURE
NAVI
TV
TV
Číselné
tlačidlá
z
Môžete nastaviť, aby sa prehrávač automaticky vypol
vždy, keď bude v režime zastavenia dlhšie než
30 minút. Túto funkciu zapnete/vypnete nastavením
položky “AUTO POWER OFF” v ponuke
“CUSTOM SETUP” na “ON” alebo “OFF” (str. 30).
b
Pred prehrávaním musíte DVD disky vytvorené
DVD rekordérmi správne uzatvoriť. Podrobné
informácie o uzatváraní pozri v návode na použitie
DVD rekordéra.
Prehrávanie
V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku
môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo
nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Stlačte X.
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
Poznámka k prehrávaniu zvukových stôp
DTS na DVD VIDEO disku
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
ENTER
RETURN
FAST/SLOW
PLAY
Audio signály DTS sú vyvedené len na
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL).
Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia
prehrávania disku
Keď po zastavení prehrávania znova stlačíte
N, prehrávač obnoví prehrávanie z miesta,
v ktorom ste stlačili x.
1
Stlačte Z na prehrávači
a umiestnite disk na nosič.
z
Pre prehrávanie od začiatku disku stlačte dvakrát x
a potom stlačte N.
b
Funkcia Resume Play nepracuje v režime
Shuffle Play a Programme Play.
Prehrávanou
stranou nadol
2
Stlačte N.
Nosič disku sa zasunie. Prehrávač spustí
prehrávanie (Continuous Play - súvislé
prehrávanie). Nastavte hlasitosť na TVP
alebo na audio zariadení.
V závislosti od disku sa na TV obrazovke
môže zobraziť Menu DVD disku.
Pre DVD VIDEO disky pozri str. 7.
Pre VIDEO CD disky pozri str. 16.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
15
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 16 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Prehrávanie VIDEO CD diskov s funkciami
PBC (PBC Playback)
Pomocou funkcií PBC (Playback Control)
môžete prehrávať VIDEO CD disky
interaktívne, sledujúc zobrazené Menu na TV
obrazovke.
Po spustení prehrávania VIDEO CD disku
s funkciami PBC sa zobrazí ponuka možností.
Číselnými tlačidlami zadajte položku
a stlačte ENTER. Potom pre interaktívne
ovládanie vykonávajte pokyny v Menu
(stlačte N, ak sa zobrazí “Press SELECT”).
Prečítajte si pokyny k disku, pretože postup
ovládania môže byť pri každom VIDEO CD
disku odlišný.
Obnovenie zobrazenia Menu
Stlačte O RETURN.
z
Pre prehrávanie bez použitia funkcií PBC zvoľte
stláčaním ./> alebo číselných tlačidiel počas
zastavenia stopu, potom stlačte N alebo ENTER.
Na obrazovke sa zobrazí hlásenie “Play without
PBC” (“Prehrávanie bez PBC”) a prehrávač spustí
prehrávanie v režime Continuous Play. Nie je
možné prehrávať statické zábery ako napr.
zobrazenie ponuky Menu.
Dvojnásobným stlačením tlačidla x a následným
stlačením N obnovíte PBC prehrávanie.
Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu deťmi.
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo O
RETURN, ENTER a [/1 na DO.
Prehrávač sa zapne a na displeji sa zobrazí
“
” (LOCKED - Blokovaný). Kým je
aktívna funkcia Child Lock, tlačidlo Z
na prehrávači nebude funkčné.
Pre odblokovanie nosiča diskov stlačte
v pohotovostnom režime znova tlačidlo
O RETURN, ENTER a [/1.
b
Aj keď zvolíte v Control Menu v ponuke “SETUP”
položku “RESET” (str. 18), nosič disku ostane
zablokovaný.
16
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 17 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Zobrazenie ponuky Control Menu (Ovládacie Menu) (Magic Pad)
Pomocou ponuky Control Menu si vyberáte funkcie a zobrazujete príslušnú informáciu.
Stláčaním DISPLAY zobrazujete alebo meníte ponuku Control Menu nasledovne:
Prehrávanie
, Control Menu 1
m
Control Menu 2 (Okrem CD diskov)
m
Ponuka Control Menu vypnutá
Zobrazené položky v ponuke Control Menu 1 a 2 sa líšia podľa druhu disku.
Príklad: Ponuka Control Menu 1 pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
Stláčaním X/x zvoľte položku ponuky Control Menu, potom stlačte ENTER.
Podrobnosti o položke pozri “Zoznam položiek Control Menu” (str. 18, 19).
Číslo práve prehrávanej kapitoly*2
Číslo práve prehrávaného titulu*1
Celkový počet titulov*1
Celkový počet kapitol*2
Položky
Control Menu
Zvolená položka
Funkčný názov
položky zvolenej
v Control Menu
Prevádzkové hlásenie
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
Stav prehrávania
(N Prehrávanie,
X Pozastavenie,
x Zastavenie atď.)
Typ prehrávaného
disku*3
Prehrávací čas*4
Aktuálne
nastavenie
Voľby
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
*1 Pri VIDEO CD disku (PBC je aktívne) sa zobrazí
číslo scény, pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí
číslo skladby/stopy, pri DATA disku sa zobrazí
číslo albumu.
2
* Pri VIDEO CD/CD disku sa zobrazí číslo
indexu, pri DATA disku sa zobrazí číslo audio
súboru MP3, obrazového súboru JPEG alebo
video súboru DivX.
3
* Super VCD disk bude indikovaný ako “SVCD”.
*4 Zobrazenie informácie o dátume pre súbor
JPEG.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
17
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 18 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Zoznam položiek Control Menu
Položka Názov položky, funkcia
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Výber titulu, scény alebo stopy/
skladby, kapitoly alebo indexu pre
prehrávanie.
1
Stláčaním X/x vyberte
metódu vyhľadávania.
Zvolené je zobrazenie “** (**)”
(označenie ** predstavuje číslo).
2
Stlačte ENTER.
Zobrazenie “** (**)” sa zmení na
“-- (**)”.
3
Stláčaním číselných tlačidiel
zvoľte číslo hľadanej položky.
4
Stlačte ENTER.
TIME/TEXT
Zobrazenie uplynutého
a zostávajúceho času prehrávania.
Zadajte časový kód pre
vyhľadávanie hudby alebo obrazu
(len DVD disky a video súbory
DivX).
1
2
Stlačte ENTER.
Pomocou číselných tlačidiel
zadajte časový kód, potom
stlačte ENTER.
Príklad: pre vyhľadanie scény
2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd
od začiatku jednoducho zadajte
“2:10:20”.
b
Na DVD+RW/DVD+R /DVD+R DL
disku nie je možné vyhľadávať scény
zadaním časového kódu.
ORIGINAL/PLAY LIST
Výber typu titulov (ORIGINAL
alebo PLAY LIST) pri prehrávaní
DVD-VR disku.
PROGRAM (str. 20)
Výber titulov, kapitol alebo stôp/
skladieb z disku pre prehranie
vo vami zadanom poradí.
REPEAT (str. 21)
Opakované prehrávanie celého
disku (všetkých titulov/všetkých
stôp (skladieb)/albumov) alebo
jedného titulu/kapitoly/stopy
(skladby)/albumu/súboru.
A-B REPEAT (str. 22)
Výber úseku, ktorý chcete
opakovane prehrávať.
SHARPNESS (str. 23)
Zvýraznenie kontúr záznamu, aby
došlo k zostreniu obrazu.
PARENTAL CONTROL (str. 23)
Nastavenie obmedzenia prehrávania
disku.
SETUP (str. 13, 28)
QUICK:
Pomocou ponuky Quick Setup
(Rýchle nastavenie) zvoľte
požadovaný jazyk pre OSD
zobrazenie na obrazovke (On-screen),
pomer strán obrazu TVP a výstupný
audio signál.
CUSTOM:
Okrem nastavení v ponuke Quick
Setup je možné upraviť aj ďalšie
nastavenia.
RESET:
Obnovenie nastavení v ponuke
“SETUP” na výrobné nastavenia.
ZOOM
Obrázok môžete zväčšiť až 4-krát
a pomocou C/X/x/c ho môžete
posúvať.
Stlačením CLEAR obnovíte
štandardné zobrazenie.
Táto funkcia je dostupná pre všetky
obrázky s výnimkou obrázka
pozadia.
ANGLE
Prepínanie zorných uhlov.
CUSTOM PICTURE MODE (str. 23)
Nastavenie video signálu
z prehrávača. Môžete nastaviť takú
kvalitu obrazu, ktorá najviac
zodpovedá práve sledovanému
programu.
SHUFFLE (str. 21)
Prehrávanie titulov, kapitol alebo
stôp/skladieb v náhodnom poradí.
18
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 19 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• OFF
Zrušenie nastavenia.
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
Tento režim je účinný, keď je
vzdialenosť medzi ľavým a pravým
reproduktorom krátka, napr.
zabudované reproduktory v stereo
TVP.
• TVS NIGHT
Funkciu využijete, keď chcete
zreteľne počuť dialógy a priestorové
efekty, charakteristické pre režim
“TVS WIDE”, pri nízkej hlasitosti.
• TVS STANDARD
Nastavenie použite, ak chcete
využívať efekty TVS pri zapojení
2 samostatných reproduktorov.
◆Položky pre DATA disky
Položka Názov položky, funkcia
ALBUM
Výber albumu obsahujúceho audio
súbory MP3 a obrazové súbory
JPEG pre prehrávanie.
FILE
Výber súboru JPEG pre prehrávanie.
ALBUM
Výber albumu s video súbormi
DivX, ktoré chcete prehrávať.
FILE
Výber video súboru DivX pre
prehrávanie.
Prehrávanie
TVS
Výber surround zvukového efektu pri
pripojení stereo TVP alebo 2 predných
reproduktorov. Systém pracuje len pri
prehrávaní multikanálových
zvukových stôp Dolby. Ak je
prehrávač nastavený tak, aby boli
výstupné signály vyvedené na konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL),
surround efekty bude počuť len vtedy,
ak v ponuke “AUDIO SETUP”
nastavíte “DOLBY DIGITAL” na
“D-PCM” a “MPEG” nastavíte
na “PCM” (str. 31).
DATE
Zobrazenie dátumu nasnímania
záznamu digitálnym zariadením.
INTERVAL (str. 26)
Špecifikovanie dĺžky trvania
intervalu zobrazovania jednotlivých
obrázkov v režime Slide Show
na obrazovke.
EFFECT (str. 26)
Výber efektu, ktorý sa použije pri
zobrazovaní v režime Slide Show.
MODE (MP3, JPEG)
Výber typu dát. Audio súbory MP3
(AUDIO), obrazové súbory JPEG
(IMAGE) alebo oboje (AUTO) pri
prehrávaní DATA disku.
b
• Ak ste zvolili jeden z režimov TVS,
vypnite surround nastavenie
pripojeného TVP alebo audio
zariadenia.
• Efekty funkcie TVS nepracujú pri
používaní funkcií rýchleho alebo
pomalého prehrávania, ani keď je
možné zmeniť režim TVS.
z
Indikátor ikony Control Menu svieti nazeleno
t
, ak nastavíte akúkoľvek
položku okrem “OFF” (len “PROGRAM”,
“SHUFFLE”, “REPEAT”, “A-B REPEAT”,
“SHARPNESS”, “ZOOM”, “TVS”). Indikátor
“ORIGINAL/PLAY LIST” svieti nazeleno, ak
nastavíte “PLAY LIST” (výrobné nastavenie).
Indikátor “ANGLE” svieti nazeleno, ak je možnosť
meniť zorný uhol. Indikátor “CUSTOM PICTURE
MODE” svieti nazeleno, ak nastavíte akúkoľvek
položku okrem “STANDARD”.
19
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 20 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Funkcie rôznych režimov
prehrávania
3
Zvoľte požadovaný titul, kapitolu alebo
stopu/skladbu, ktorú chcete vložiť do
programu.
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
Napríklad zvolenie kapitoly “03” z titulu
číslo “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER.
Nastaviť môžete nasledovné režimy
prehrávania:
• Programme Play (str. 20)
• Shuffle Play (str. 21)
• Repeat Play (str. 21)
• A-B Repeat Play (str. 22)
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
b
Režim prehrávania sa zruší, ak:
– Otvoríte nosič disku.
– Prepnete prehrávač do pohotovostného režimu
stlačením [/1.
PROGRAM
Položky na disku môžete prehrávať v želanom
poradí. Do programu môžete vložiť až
99 titulov, kapitol a stôp/skladieb.
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Po zvolení
(PROGRAM)
v Control Menu (str. 17) stláčaním X/x
zvoľte “SET t”, potom stlačte ENTER.
Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
sa zobrazí “TRACK”.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
Napríklad zvolenie stopy/skladby “02”.
Stláčaním X/x zvoľte “02” v stĺpci “T”,
potom stlačte ENTER.
T
––
01
02
03
04
05
Zvolená položka
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Stlačte c.
Kurzor sa presunie na titul alebo stopu
v stĺpci “T” (v tomto prípade “01”).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
––
01
02
03
04
05
Zvolený titul a kapitola
Tituly alebo stopy/skladby na disku
2
C
ALL
01
02
03
04
05
06
Stláčaním X/x zvoľte “03” v stĺpci “C”,
potom stlačte ENTER.
Vytvorenie programu
(Programme Play)
1
T
––
01
02
03
04
05
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Celkový čas položiek programu
4
Ostatné tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby vložíte do programu
zopakovaním krokov 2 až 3.
Tituly, kapitoly alebo stopy/skladby
zaradené do programu sa zobrazia
vo zvolenom poradí.
Kapitoly na disku
20
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 21 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
5
Stlačte N.
Prehrávanie Programme Play sa spustí.
Keď sa prehrávanie programu ukončí,
stlačením N môžete ten istý program
prehrať znova.
Obnovenie štandardného prehrávania
Táto funkcia umožňuje, že prehrávač
“pomieša” (shuffle) tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby. Poradie prehrávania pri ďalšom
“pomiešaní” môže byť odlišné od
predchádzajúceho.
1
◆ Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
• TITLE
• CHAPTER
Zmena alebo zrušenie programu
1
Vykonajte krok 1 z časti “Vytvorenie
programu (Programme Play)”.
2
Pomocou X/x zvoľte programové číslo
titulu, kapitoly alebo stopy/skladby, ktoré
chcete zmeniť alebo zrušiť a stlačte c. Ak
chcete titul, kapitolu alebo stopu/skladbu
z programu zrušiť, stlačte CLEAR.
3
Pre nový program vykonajte krok 3
z časti “Vytvorenie programu
(Programme Play)”. Položku programu
zrušíte zvolením “--” v stĺpci “T”
a následným stlačením ENTER.
Zrušenie všetkých titulov, kapitol alebo
stôp/skladieb zaradených do programu
Stlačte X a zvoľte “ALL CLEAR” v kroku 2
v časti “Vytvorenie programu (Programme
Play)” a stlačte ENTER.
z
V programe titulov, kapitol alebo stôp/skladieb
môžete využiť režimy Repeat Play alebo Shuffle Play.
V režime Programme Play vykonajte kroky z častí
Repeat Play (str. 21) alebo Shuffle Play (str. 21).
b
• Ak zaraďujete do programu stopy zo Super VCD
disku, celkový prehrávací čas sa nezobrazí.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
Po zvolení
(SHUFFLE)
v Control Menu (str. 17) stláčaním X/x
zvoľte položku pre náhodné prehrávanie.
Prehrávanie
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 1 zvoľte
“OFF”. Ten istý program prehráte znova
zvolením “ON” v kroku 1 a stlačením
ENTER.
Prehrávanie v náhodnom
poradí (Shuffle Play)
◆ Pri prehrávaní VIDEO CD alebo CD disku
• TRACK
◆ Keď je režim Programme Play aktivovaný
• ON: Pomiešanie a prehrávanie
zvolených titulov, kapitol alebo stôp/
skladieb v režime Programe Play
v náhodnom poradí.
2
Stlačte ENTER.
Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 1 zvoľte “OFF”.
z
• Prehrávač môžete do režimu Shuffle Play nastaviť tiež
počas zastavenia. Po zvolení voľby “SHUFFLE”
stlačte N. Spustí sa prehrávanie Shuffle Play.
• Pri voľbe “CHAPTER” je možné prehrávať
až 200 kapitol disku v náhodnom poradí.
b
Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami PBC.
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
Všetky tituly alebo stopy/skladby na disku,
či jednotlivé tituly, kapitoly alebo stopy/
skladby je možné opakovane prehrávať.
Je tiež možná kombinácia tohto režimu
s režimami Shuffle alebo Programme Play.
1
Po zvolení
(REPEAT) v Control
Menu (str. 17) stláčaním X/x zvoľte
položku pre opakované prehrávanie.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
21
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 22 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
• DISC: Opakované prehrávanie
všetkých titulov, stôp/skladieb alebo
albumov. (Zvoľte ORIGINAL alebo
PLAY LIST na DVD-VR disku.)
• TITLE: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu na disku.
• CHAPTER: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
• TRACK: Opakované prehrávanie
aktuálnej stopy (skladby).
• FILE (len video súbory DivX):
Opakované prehrávanie aktuálneho
súboru.
• ALBUM: Opakované prehrávanie
aktuálneho albumu.
◆ Keď je aktivovaný režim
Programme Play alebo Shuffle Play
• ON: Opakované prehrávanie zadaných
položiek v režime Programme Play
alebo Shuffle Play.
2
Stlačte ENTER.
Spustí sa prehrávanie Repeat Play.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 1 zvoľte “OFF”.
2
Počas prehrávania, po nájdení
počiatočného bodu (bod A) časti, ktorá
sa bude opakovane prehrávať, stlačte
ENTER.
Počiatočný bod (bod A) je nastavený.
A 18 - 1:32:55
3
B 18 - 1:33:05
Po dosiahnutí koncového bodu (bod B)
opätovne stlačte ENTER.
Zobrazia sa nastavené body a prehrávač
spustí opakované prehrávanie zvolenej
časti.
Obnovenie štandardného prehrávania
Stlačte CLEAR, alebo v kroku 1 zvoľte “OFF”.
b
• Prehrávanie A-B Repeat Play nepracuje pri
prelínaní rozdielnych titulov.
• Pre DVD disk v režime VR, ktorý obsahuje
statické zábery nemusí byť možné nastaviť režim
A-B Repeat Play.
b
Túto funkciu nie je možné použiť pri prehrávaní
VIDEO CD ani Super VCD diskov s funkciami
PBC.
Opakované prehrávanie
zvoleného úseku
(A-B Repeat Play)
Je možné opakovane prehrávať určitú časť
titulu, kapitoly alebo stopy/skladby.
1
Po zvolení
(A-B REPEAT)
v Control Menu (str. 17) stláčaním X/x
zvoľte “SET t”, potom stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavovanie
“A-B REPEAT”.
A 18 - 1:32:30
B
22
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 23 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Užívateľské nastavenie
konfigurácie prehrávania
Nastavenie prehrávaného
Zvýšenie ostrosti obrazu
(SHARPNESS)
Zvýraznením kontúr obrazu môžete docieliť
ostrejší obraz.
1
Po zvolení
(SHARPNESS)
v Control Menu (str. 17) stláčaním X/x
zvoľte úroveň.
Video signál z prehrávača môžete nastaviť,
aby ste získali požadovanú obrazovú kvalitu.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• OFF: Zrušenie tejto voľby.
• 1: Zvýraznenie kontúr.
• 2: Zvýraznenie kontúr viac než
pri nastavení 1.
1
Po zvolení
(CUSTOM PICTURE
MODE) v Control Menu (str. 17)
stláčaním X/x zvoľte želané nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• STANDARD: Štandardný obraz.
• DYNAMIC 1: Výrazný dynamický
obraz vďaka zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
• DYNAMIC 2: Dynamickejší obraz,
než je pri DYNAMIC 1 vďaka ešte
výraznejšiemu zvýšeniu kontrastu
a intenzity farieb.
• CINEMA 1: Zvýraznenie detailov
v tmavých oblastiach obrazu vďaka
zvýšeniu úrovne čiernej farby.
• CINEMA 2: Zjasnenie bielej farby
a obohatenie čiernej farby, zvýraznenie
farebného kontrastu.
• MEMORY: Podrobnejšie nastavenie
obrazu.
PICTURE
2
Zablokovanie diskov
(PARENTAL CONTROL)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené prednastavenou
úrovňou, napríklad vekom diváka. Funkcia
“PARENTAL CONTROL” (obmedzenie
prehrávania) umožňuje nastaviť úroveň
obmedzenia prehrávania.
1
HUE
2
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
alebo potvrďte 4-ciferné heslo, potom
stlačte ENTER.
Zobrazí sa okno pre nastavenie úrovne
obmedzenia prehrávania.
3
Stláčaním X/x zvoľte “STANDARD”,
potom stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky pre režim
“STANDARD”.
Zmena vyváženia
farieb
4
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
z
Pri sledovaní filmov vám odporúčame použiť
nastavenie “CINEMA 1” alebo “CINEMA 2”.
Po zvolení
(PARENTAL
CONTROL) v Control Menu (str. 17)
stláčaním X/x zvoľte “PLAYER t”,
potom stlačte ENTER.
Vyžaduje sa heslo.
Zmena kontrastu
Prehĺbenie alebo
zoslabenie sýtosti
farieb
Stlačte ENTER.
Zvolené nastavenie sa aplikuje.
BRIGHTNESS Zmena celkovej
úrovne jasu
COLOR
Prehrávanie
obrazu (CUSTOM PICTURE MODE)
Stláčaním X/x zadajte zemepisnú oblasť,
ktorá predstavuje úroveň pre obmedzenie
prehrávania, potom stlačte ENTER.
Oblasť je zadaná.
Ak zadáte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte štandardný
kód z tabuľky na str. 38.
5
Stláčaním X/x zvoľte “LEVEL”, potom
stlačte ENTER.
Zobrazia sa voliteľné položky ponuky
“LEVEL”.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
23
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 24 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
6
Stláčaním X/x zadajte požadovanú
úroveň, potom stlačte ENTER.
Nastavovanie režimu Parental Control je
dokončené.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Vypnutie funkcie Parental Control
V kroku 6 nastavte “LEVEL” na “OFF”.
Prehrávanie audio súborov
MP3 a obrazových súborov
JPEG
Môžete prehrávať DATA disky obsahujúce
audio súbory MP3 a obrazové súbory JPEG.
Môžete realizovať prezentáciu obrazových
súborov JPEG.
Nastavenie alebo zmena hesla
PICTURE
NAVI
Po zvolení “PARENTAL CONTROL”
v Control Menu zvoľte “PASSWORD t”
a stlačte ENTER.
PICTURE
NAVI
TV
TV
TIME/TEXT
z
Ak ste zabudli vaše heslo, vyberte disk a zopakujte
krok 1 z časti “Zablokovanie diskov (PARENTAL
CONTROL)”. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte “199703” pomocou číselných
tlačidiel, potom stlačte ENTER. Zobrazí sa výzva
na zadanie nového 4-ciferného hesla. Po zadaní
nového 4-ciferného hesla vymeňte v prehrávači
disk a stlačte N. Keď sa zobrazí okno pre zadanie
hesla, zadajte nové heslo.
b
Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne Parental
Control. V takomto prípade zadajte heslo a zmeňte
úroveň. Ak sa zruší režim Resume Play, úroveň
sa obnoví na pôvodnú hodnotu.
CLEAR
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
TIME/TEXT
SUBTITLE
MENU
ENTER
DISPLAY
RETURN
FAST/SLOW
PLAY
z
Pri prehrávaní audio súborov MP3 a obrazových
súborov JPEG môžete zobraziť informácie o disku
pomocou TIME/TEXT (str. 6).
b
DATA CD disky so záznamom vo formáte
KODAK Picture CD sa začnú prehrávať
automaticky po vložení takéhoto disku.
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
disku.
Keď sa začne prehrávať album, jeho
názov je zvýraznený.
1
( 15)
Album 1
Album 2
Album 3
Album 4
Album 5
Album 6
Album 7
Album 8
2
Stláčaním X/x zvoľte album.
24
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 25 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
3
Stlačte N.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu.
Spustí sa prezentácia súborov JPEG
zo zvoleného albumu.
1
Stlačte MENU.
Zobrazia sa albumy nachádzajúce sa na
disku.
2
Stláčaním X/x zvoľte album a stlačte
PICTURE NAVI.
Obrazové súbory na albume sa zobrazia
v 16 políčkach na obrazovke. Na pravej
strane obrazovky je zobrazené rolovacie
políčko.
Prehrávanie
Ak chcete zvoliť špecifický audio súbor
MP3, stlačte ENTER a stláčaním X/x
zvoľte skladbu, potom stlačte ENTER.
Výber obrazových súborov JPEG pozri
“Výber obrazového súboru JPEG” (str. 25).
Výber obrazového súboru JPEG
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
1
2
3
4
5
6
7
8
Stlačte c alebo C.
9
10
11
12
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
13
14
15
16
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte O RETURN.
Pre zobrazenie ďalších obrazových súborov
zvoľte spodný obrázok a stlačte x.
Pre návrat k predchádzajúcemu obrázku
zvoľte vrchný obrázok a stlačte X.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
audio súbor MP3
Počas prehrávania stlačte > alebo ..
Stlačením > počas prehrávania poslednej
skladby v aktuálnom albume môžete zvoliť
prvú skladbu z nasledujúceho albumu.
Stlačením . nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
z
Nastavením položky “MODE (MP3, JPEG)” (str. 19)
môžete vo zvolenom albume zvoliť prehrávanie len
súborov MP3, len súborov JPEG alebo obidvoch
typov súborov.
3
Stláčaním C/X/x/c zvoľte požadovaný
obrázok a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zvolený obrázok.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor JPEG
Počas prehrávania stlačte C alebo c.
Stlačením c počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete zvoliť
prvý súbor z nasledujúceho albumu.
Stlačením C nie je možné zvoliť
predchádzajúci album. Predchádzajúci album
je možné zvoliť zo zoznamu albumov.
Otáčanie obrázka JPEG
Počas zobrazenia súboru stlačte X/x.
Po každom stlačení X sa obrázok otočí
o 90° doľava.
Stlačením CLEAR obnovíte štandardné
zobrazenie. Štandardné zobrazenie sa obnoví
tiež vtedy, keď stlačením C/c prepnete
na nasledujúci/predchádzajúci obrázok.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
25
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 26 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Zobrazenie informácií o obrázku JPEG
Počas zobrazenia obrazového súboru JPEG
stlačte SUBTITLE.
Na obrazovke sa zobrazí názov súboru,
výrobca/model fotoaparátu, dátum, čas,
rozlíšenie obrázka, veľkosť súboru,
informácie o nastavení fotoaparátu (citlivosť
ISO, čas expozície, hodnota F, hodnota
expozície alebo ohnisková vzdialenosť) pre
daný obrázok.
Ak bol záber nasnímaný s bleskom, zobrazí
sa .
Ak je obrázok automaticky otočený, zobrazí
sa
.
Ak chcete informácie vypnúť, stlačte
SUBTITLE.
V závislosti od digitálneho fotoaparátu/
kamkordéra sa uvedené informácie nemusia
zobraziť.
Výber efektu pre
zobrazovanie v režime
Slide Show (EFFECT)
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať spôsob zobrazovania
obrázka na obrazovke.
1
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• MODE 1: Obrázky sa cyklicky
náhodne prepínajú jednotlivými
efektmi.
• MODE 2: Nasledujúci obrázok vytlačí
predchádzajúci.
• MODE 3: Obrázok sa preklopí zhora
nadol.
• MODE 4: Obrázok sa preklopí zľava
doprava.
• MODE 5: Obrázok sa premiestni mimo
stred obrazovky.
• OFF: Vypnutie tejto funkcie.
Zastavenie prehrávania obrazových
súborov JPEG
Stlačte x.
b
Ak zvolíte “AUDIO (MP3)” vo voľbe
“MODE (MP3, JPEG)” (str. 19), PICTURE NAVI
nefunguje.
Po zvolení
(EFFECT)
v Control Menu (str. 17) stláčaním X/x
zvoľte nastavenie.
2
Stlačte ENTER.
Špecifikovanie trvania
intervalu pri prezentácii
Slide Show (INTERVAL)
Pri prehrávaní súborov v režime Slide Show
môžete špecifikovať dĺžku trvania zobrazenia
obrázka na obrazovke.
1
Po zvolení
(INTERVAL)
v Control Menu (str. 17) stláčaním X/x
zvoľte nastavenie.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
• NORMAL: Nastavenie štandardného
trvania.
• FAST: Nastavenie kratšieho trvania než
pri nastavení NORMAL.
• SLOW 1: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení NORMAL.
• SLOW 2: Nastavenie dlhšieho trvania
než pri nastavení SLOW 1.
2
Stlačte ENTER.
26
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_15-27_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 27 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
1
Prehrávanie video
súborov DivX
PICTURE
NAVI
TV
TV
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TOP MENU
MENU
RETURN
DISPLAY
TIME/
TEXT
Zobrazia sa albumy (priečinky)
nachádzajúce sa na disku. Zobrazia sa len
albumy obsahujúce súbory DivX.
Ak chcete prehrávať celý album, zvoľte
album a stlačte N.
2
3
Stláčaním X/x zvoľte album
a stlačte ENTER.
Stlačte N.
Spustí sa prehrávanie od zvoleného
albumu.
Stláčaním X/x zvoľte špecifický súbor
a stlačte ENTER. Spustí sa prehrávanie
zvoleného súboru.
Prehrávanie
DivX® je technológia pre kompresiu video
súborov vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
Tento produkt je produktom s oficiálnou
certifikáciou DivX®.
Prehrávať môžete video súbory DivX
z DATA diskov.
Stlačte MENU.
MENU
ENTER
RETURN
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
FAST/SLOW
PLAY
Posun na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku
Stlačte C alebo c.
z
Počas prehrávania súborov DivX je možné zobraziť
informácie o disku pomocou TIME/TEXT (str. 6).
b
• Ak na DATA disku nie sú uložené žiadne video
súbory DivX, zobrazí sa hlásenie indikujúce,
že disk sa nedá prehrávať.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX
s väčším rozmerom obrazu, než 720 (šírka) × 576
(výška)/veľkosť 2 GB.
• Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory
DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto
prípade odporúčame vytvoriť súbor pri nižšom
dátovom toku. Ak je zvuk stále nekvalitný,
odporúčame používať súbory, ktorých zvuková
stopa je vo formáte MP3. Tento prehrávač nie je
kompatibilný s formátom WMA (Windows
Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže po stlačení
N trvať spustenie prehrávania určitý čas.
• V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk
zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
Zapnutie/vypnutie zobrazenia
Stláčajte MENU.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte O RETURN.
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX bez potreby zobrazovať zoznam
súborov
Posun na nasledujúci alebo predchádzajúci
súbor DivX v rámci rovnakého albumu môžete
vykonať stlačením > alebo ..
Stlačením > počas prehrávania posledného
súboru v aktuálnom albume môžete prepnúť na
prvý súbor v nasledujúcom albume. Stlačením
. nie je možné zvoliť predchádzajúci album.
Predchádzajúci album je možné zvoliť zo
zoznamu albumov.
z
Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX
môžete prehrávať toľkokrát, koľkokrát je
predvolený počet prehraní. Zostávajúci počet
prehraní sa zníži pri:
– Vysunutí nosiča disku.
– Po spustení prehrávania iného súboru.
– Vypnutí prehrávača. Toto zahŕňa aj automatické
vypnutie funkciou Auto Power Off. Keď chcete
zastaviť prehrávanie, stlačte X namiesto x.
27
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 28 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
LANGUAGE SETUP
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, ako je obraz a zvuk.
Nastavovať môžete tiež jazyk pre titulky
a zobrazenie ponuky Setup a iné položky.
Podrobnosti o jednotlivých položkách
ponuky Setup pozri na str. 28 až 32.
“LANGUAGE SETUP” umožňuje nastaviť
rôzne druhy jazykov pre OSD zobrazenie
(na TV obrazovke) a pre zvuk.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“LANGUAGE SETUP”.
◆ OSD (Zobrazenia na obrazovke)
Výber jazyka pre zobrazenia na obrazovke
(OSD).
b
Nastavenia pre prehrávanie uložené na disku majú
prioritu pred nastaveniami vykonanými cez ponuku
Setup a nie všetky tu uvedené funkcie môžu byť
dostupné.
◆ MENU (len DVD VIDEO disky)
1
Počas zastavenia prehrávania
stlačte DISPLAY.
Výber jazyka pre zvukovú stopu.
Ak zvolíte “ORIGINAL”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
Zobrazí sa ponuka Control Menu.
◆ SUBTITLE (len DVD VIDEO disky)
Stláčaním X/x zvoľte
(SETUP), potom stlačte ENTER.
Výber jazyka pre titulky zaznamenané
na DVD VIDEO disku.
Ak zvolíte “AUDIO FOLLOW”, jazyk pre
titulky sa mení v závislosti od voľby jazyka
pre zvukovú stopu.
2
Zobrazia sa voľby pre “SETUP”.
• QUICK: Vykonanie základných
nastavení (str. 13).
• CUSTOM: Vykonanie rôznych
nastavení.
• RESET: Obnovenie výrobných
nastavení všetkých položiek
popísaných na str. 28 až 32.
3
Stláčaním X/x zvoľte “CUSTOM”,
potom stlačte ENTER.
Môžete vybrať požadovaný jazyk
zobrazovanej ponuky Menu disku.
◆ AUDIO (len DVD VIDEO disky)
z
Ak v ponuke “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte “OTHERS t”, číselnými
tlačidlami zadajte a potvrďte kód jazyka z prehľadu
“Tabuľka kódov jazykov” na str. 38.
b
Ak cez ponuky “MENU”, “SUBTITLE” alebo
“AUDIO” zvolíte jazyk, ktorý nie je na DVD
VIDEO disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí
jeden zo zaznamenaných jazykov.
Zobrazí sa ponuka Setup.
Zvoľte kategóriu ponuky Setup a nastavte
jednotlivé položky podľa pokynov
na str. 28 až 32.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
28
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 29 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
◆ SCREEN SAVER
SCREEN SETUP
Nastavenia zvoľte v závislosti od pripojeného
TVP.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte možnosť
“SCREEN SETUP”. Používanie ponuky
pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 28).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Výber formátu pomeru strán pripojeného
TVP (štandardný 4:3 alebo širokouhlý).
16:9
Zvoľte pri pripojení
širokouhlého TVP alebo TVP
s funkciou širokouhlého režimu
Wide.
4:3
LETTER
BOX
Zvoľte pri pripojení
štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
zobrazí s pruhmi vo vrchnej
a spodnej časti obrazovky.
4:3
Zvoľte pri pripojení
PAN SCAN štandardného TVP s pomerom
strán 4:3. Širokouhlý obraz sa
automaticky zobrazí na celú
obrazovku a časti, ktoré
presahujú obrazovku, sú
orezané (pravá a ľavá).
16:9
ON
Zapnutie šetriča obrazovky.
OFF
Vypnutie šetriča obrazovky.
◆ BACKGROUND
Výber farby pozadia alebo obrázka pozadia
na TV obrazovke v režime zastavenia alebo
počas prehrávania CD alebo DATA (MP3)
disku.
JACKET
PICTURE
Na pozadí sa zobrazí šablónový
obrázok (statický obrázok),
avšak iba v prípade, že je na
disku zaznamenaný
(CD-EXTRA atď.). Ak na disku
šablónový obrázok nie je,
zobrazí sa obrázok
“GRAPHICS”.
Nastavenia a úpravy
◆ TV TYPE
Obraz šetriča obrazovky sa zobrazí po
uplynutí 15 minút od prepnutia prehrávača do
režimu pozastavenia alebo zastavenia, alebo
ak prehrávate CD disk alebo DATA (MP3)
disk viac než 15 minút. Šetrič obrazovky je
vhodný na ochranu obrazovky pred
poškodením. Stlačením N šetrič vypnete.
GRAPHICS Na pozadí sa zobrazí grafický
obrázok uložený v prehrávači
od výroby.
BLUE
Farba pozadia je modrá.
BLACK
Farba pozadia je čierna.
◆ LINE
Výber výstupných video signálov
vyvedených na konektor LINE (RGB)-TV
na zadnom paneli prehrávača.
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
VIDEO
Výstup video signálu.
RGB
Výstup RGB signálu.
b
Ak váš TVP nepodporuje RGB signál, na TV
obrazovke sa nezobrazí žiadny obraz, aj keď zvolíte
nastavenie “RGB”. Podrobnosti pozri v návode
na použitie TVP.
b
Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu “4:3 LETTER
BOX“ namiesto “4:3 PAN SCAN” a naopak.
29
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 30 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
CUSTOM SETUP
Ponuka pre nastavenie položiek týkajúcich sa
prehrávania a ďalších nastavení.
V zobrazení ponuky Setup zvoľte
“CUSTOM SETUP”. Používanie ponuky
pozri “Ponuka nastavení Setup” (str. 28).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
◆ AUTO POWER OFF
Aktivácia/vypnutie funkcie Auto Power Off.
ON
Prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu, ak je
v režime zastavenia dlhšie než
30 minút.
OFF
Deaktivácia tejto funkcie.
b
• Ak nastavíte túto položku na “AUTO”,
môže dôjsť k zmene jazyka. Nastavenie
“TRACK SELECTION” má prednostné postavenie
(vyššiu prioritu) pred nastavením “AUDIO”
v ponuke “LANGUAGE SETUP” (str. 28).
• Ak nastavíte položku “DTS” na “OFF” (str. 32),
zvuková stopa DTS sa neprehrá ani vtedy, ak
nastavíte “TRACK SELECTION” na “AUTO”.
• Ak zvukové stopy PCM, DTS, MPEG audio
a Dolby Digital obsahujú rovnaký počet kanálov,
prehrávač postupne vyberá zvukové stopy PCM,
DTS, MPEG audio a Dolby Digital v uvedenom
poradí.
◆ DivX
Zobrazenie registračného kódu tohto
prehrávača. Podrobnosti pozri na
http://www.divx.com/vod na Internete.
◆ AUTO PLAY
Aktivácia/deaktivácia funkcie Auto Play.
Funkcia je užitočná pri pripojení prehrávača
k časovaču (nedodávaný).
OFF
Deaktivácia tejto funkcie.
ON
Automatické spustenie
prehrávania, keď je prehrávač
zapnutý časovačom
(nedodávaný).
◆ PAUSE MODE (len DVD disky)
Výber kvality obrazu v režime pozastavenia.
AUTO
Scény s dynamickými zábermi
sa reprodukujú bez chvenia.
Štandardne vyberte túto voľbu.
FRAME
Obraz, vrátane nedynamických
objektov, sa reprodukuje vo
vysokom rozlíšení.
◆ TRACK SELECTION
(len DVD VIDEO disky)
Uprednostnenie zvukových stôp s vyšším
počtom kanálov pri prehrávaní DVD VIDEO
disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré
audio formáty (PCM, MPEG audio, DTS
alebo Dolby Digital).
OFF
Bez priority.
AUTO
S prioritou.
30
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 31 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
◆ DIGITAL OUT
AUDIO SETUP
Ponuka “AUDIO SETUP” vám umožňuje
nastaviť zvuk podľa podmienok prehrávania
a zapojenia.
V ponuke Setup zvoľte “AUDIO SETUP”.
Používanie ponuky pozri “Ponuka nastavení
Setup” (str. 28).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Výber výstupu audio signálu na konektor
DIGITAL OUT (COAXIAL).
ON
Štandardne vyberte túto voľbu.
Keď zvolíte “ON”, pozri
“Nastavenie signálu pre digitálny
výstup” ohľadom ďalších
nastavení.
OFF
Vzájomná previazanosť
digitálneho a analógového
okruhu je minimálna.
Funkcia umožňujúca čistejšiu reprodukciu
zvuku pri nižšej hlasitosti počas prehrávania
DVD disku s funkciou “AUDIO DRC”.
Funkcia ovplyvňuje výstupný signál
z nasledovných konektorov:
– Konektor LINE (RGB)-TV
– Konektory AUDIO OUT L/R
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL),
len ak je “DOLBY DIGITAL” nastavené na
“D-PCM” (str. 31).
STANDARD Štandardne vyberte túto voľbu.
TV MODE
Zvýraznenie tichších zvukov aj
pri nízkej úrovni hlasitosti.
WIDE
RANGE
Vytváranie efektu priameho
účinkovania v deji.
◆ DOWNMIX (len DVD disky)
Prepínanie zlučovacích metód do dvoch
kanálov pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje zložky zadných signálov (kanálov)
alebo je nahraný vo formáte Dolby Digital.
Podrobnosti o zadných zložkách signálu
pozri str. 7. Funkcia ovplyvňuje výstupný
signál z nasledovných konektorov:
– Konektor LINE (RGB)-TV
– Konektory AUDIO OUT L/R
– Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL),
len ak je “DOLBY DIGITAL” nastavené na
“D-PCM” (str. 31).
DOLBY
SURROUND
Štandardne vyberte túto voľbu.
Multikanálové audio signály sú
za účelom priestorového
(surround) efektu reprodukované
prostredníctvom dvoch
kanáloch.
NORMAL
Multikanálové audio signály sú
za účelom reprodukcie stereo
zvuku zmixované do dvoch
kanálov.
Nastavenie signálu pre digitálny
výstup
Prepínanie metódy výberu výstupných audio
signálov po pripojení zariadení ako audio
zariadenie alebo MD deck do vstupného
digitálneho konektora.
Podrobnosti o prepojení pozri str. 10.
Po nastavení ”DIGITAL OUT” na “ON”
zvoľte “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”,
“DTS” a “48kHz/96kHz PCM”.
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje
zvolený audio signál, reproduktory budú
reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny
zvuk), čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše
reproduktory.
Nastavenia a úpravy
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(len DVD disky)
◆ DOLBY DIGITAL (len DVD disky)
Výber typu signálov Dolby Digital.
Dolby Digital Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
Dolby Digital.
D-PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra Dolby
Digital. Pri úpravách položky
“DOWNMIX” v ponuke
“AUDIO SETUP” je možné
zvoliť, či signály vyhovujú
formátu Dolby Surround
(Pro Logic) alebo nie (str. 31).
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
31
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 32 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
◆ MPEG (len DVD disky)
Výber typu audio signálov MPEG.
PCM
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra
MPEG. Ak prehrávate
multikanálové zvukové stopy
MPEG audio, predné
reproduktory budú
reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
MPEG
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom
MPEG.
b
Analógové audio signály vystupujúce z konektorov
LINE (RGB)-TV alebo AUDIO OUT L/R nie sú
týmto nastavením nijako ovplyvňované
a uchovávajú si svoju pôvodnú úroveň vzorkovacej
frekvencie.
◆ DTS
Nastavenie, či sú alebo nie sú na výstup
vyvedené DTS signály.
OFF
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu bez
zabudovaného dekodéra DTS.
ON
Zvoľte pri pripojení prehrávača
k audio zariadeniu so
zabudovaným dekodérom DTS.
• Pri prehrávaní DVD VIDEO disku
so zvukovými stopami DTS nastavte
v “AUDIO SETUP” položku “DTS”
na “ON” (str. 32).
• Ak pripojíte prehrávač ku audio zariadeniu
bez DTS dekodéra, v ponuke “AUDIO
SETUP” nenastavujte “DTS” na “ON”
(str. 32). Z reproduktorov môže byť
reprodukovaný hlasný hluk, ktorý môže
poškodiť váš sluch alebo reproduktory.
◆ 48kHz/96kHz PCM (len DVD VIDEO disky)
Zvolenie vzorkovacej frekvencie audio
signálu.
48kHz/16bit Audio signály DVD VIDEO
diskov sú vždy konvertované
na frekvenciu 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit Všetky typy signálov, vrátane
signálov 96 kHz/24 bit, sú na
výstup vyvedené vo svojom
pôvodnom formáte. Ak je však
signál kódovaný z dôvodu
ochrany autorských práv,
výstupný signál bude vo
formáte 48 kHz/16 bit.
32
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 33 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než
pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Napájanie
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Obraz
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
, Prepojte prepojovací kábel správne.
, Prepojovacie káble sú poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 9)
a prepínač vstupov na TVP nastavte do
polohy umožňujúcej sledovanie obrazu
z tohto prehrávača.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu systému (str. 29).
, Disk je znečistený alebo chybný.
, Disk obsahuje záznam v inej norme, než je
norma vášho TVP.
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých DVD diskoch je hlasitosť zvuku
nízka. Zvuk je možné vylepšiť nastavením
položky “AUDIO DRC” v ponuke
“AUDIO SETUP” na “TV MODE” (str. 31).
Prevádzka
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.
, Medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom sú prekážky.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom je príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na
senzor diaľkového ovládania na prehrávači.
Obraz je čiernobiely.
Disk sa neprehráva.
, Nastavte položku “LINE” v ponuke
“SCREEN SETUP” tak, aby zodpovedala
vášmu TVP (str. 29).
, Niektoré TVP reprodukujú pri prehrávaní
diskov nahraných v norme NTSC
čiernobiely obraz.
, Pri pripojení káblom SCART skontrolujte,
či má konektor káblami prepojené všetky
piny (21 pinov).
, Disk je naopak.
Disk vkladajte správne, prehrávanou
stranou smerom nadol.
, Disk je zdeformovaný.
, Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré
disky (str. 35).
, Regionálny kód DVD disku nesúhlasí
s kódom prehrávača.
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré
nie sú správne uzatvorené (str. 36).
Zvuk
Ďalšie informácie
Zariadenie sa nezapne.
, Prehrávač je prepnutý do režimu
pozastavenia alebo do režimu spomaleného
prehrávania (Slow-motion Play).
, Prehrávač je v režime zrýchleného posuvu
vpred alebo vzad.
, Ak nie sú audio signály vyvedené na
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL),
skontrolujte nastavenia zvuku (str. 31).
, Počas prehrávania Super VCD disku, na
ktorom nie je zaznamenaná zvuková stopa 2,
nie je pri zvolení “2:STEREO”, “2:1/L”
alebo “2:2/R” reprodukovaný zvuk.
Stláčaním AUDIO vyberte zvukovú stopu.
, Ak prehrávate multikanálové zvukové
stopy MPEG audio, dva predné
reproduktory budú reprodukovať len signály
Predný (L) a Predný (R).
Nie je počuť zvuk.
, Prepojte prepojovací kábel správne.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Prehrávač nie je pripojený k správnemu
vstupnému konektoru na audio zariadení
(str. 9, 10).
, Na audio zariadení nie je správne zvolený
zdroj vstupného signálu.
Nie je možné prehrávať súbory MP3 (str. 35).
, Prehrávač nedokáže prehrávať audio stopy
vo formáte mp3PRO.
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené na
“IMAGE (JPEG)” (str. 19).
, DATA disk obsahuje video súbor DivX.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
33
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 34 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Nie je možné prehrávať súbory JPEG (str. 35).
, Rozmer obrázka je väčší než 3072 (šírka)
× 2048 (výška) v štandardnom režime alebo
viac než 3 300 000 pixlov (bodov) pri
progresívnom súbore JPEG. (Niektoré
súbory JPEG v progresívnom formáte nie je
možné zobraziť, aj keď súbor zodpovedá
uvedeným obmedzeniam.)
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené na
“AUDIO (MP3)” (str. 19).
, DATA disk obsahuje video súbor DivX.
Súbory formátu MP3 a JPEG sa začnú
prehrávať súčasne.
, “MODE (MP3, JPEG)” je nastavené na
“AUTO” (str. 19).
Niektoré funkcie ako zastavenie, zrýchlené
a spomalené prehrávanie, Slow-motion
Play, Repeat Play, Shuffle Play alebo
Programme Play nie je možné vykonať.
, Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií.
Zariadenie nepracuje správne.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv na
správnosť prevádzky prehrávača. Odpojte
prehrávač od elektrickej siete.
Na obrazovke sa zobrazilo 5 číslic alebo
písmen.
, Aktivovala sa samodiagnostická funkcia.
(Pozri tabuľku na str. 35.)
Nie je možné prehrávať video súbor DivX.
, Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
, Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo
“.DIVX”.
, DATA (DivX video) disk neobsahuje
záznam vo formáte DivX, ktorý je v súlade
s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo
Joliet/UDF.
, Video súbor DivX má väčší rozmer obrazu
než 720 (šírka) × 576 (výška).
Nosič disku nie je možné otvoriť a na
displeji je zobrazené “
” (LOCKED Blokovaný).
, Je nastavený detský zámok (str. 16).
Nosič disku nie je možné otvoriť a na
displeji je zobrazené “
”
(TRAY LOCKED - Nosič blokovaný).
Názov albumu/stopy/skladby/súboru sa
nezobrazí správne.
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony
alebo na autorizované servisné stredisko
Sony.
, Prehrávač dokáže zobraziť len číslice
a písmená abecedy. Akýkoľvek iný znak
sa zobrazí ako “*”.
Na TV obrazovke sa počas prehrávania
DATA disku zobrazí “Data error”.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva
disk od začiatku.
, Je aktivovaný režim prehrávania
Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play
alebo A-B Repeat Play (str. 20).
, Je zapnutá funkcia Resume Play (str. 15).
Pri prehrávaní DVD-VR disku sa zobrazí
“Copyright lock” a obrazovka je modrá.
, Obraz z digitálneho vysielania atď. môže
obsahovať signály ochrany pred
kopírovaním (napr. signál úplnej ochrany
pred kopírovaním, samostatnej ochrany
pred kopírovaním a signál bez ochrany).
Pri prehrávaní obrazu obsahujúceho takéto
signály ochrany pred kopírovaním sa
namiesto obrazu môže zobraziť modrá
obrazovka. Zobrazenie normálneho obrazu
môže chvíľu trvať. (Len prehrávač, ktorý
nedokáže prehrávať obraz obsahujúci signál
ochrany pred kopírovaním)
, Súbor MP3/JPEG/DivX, ktorý chcete
prehrávať, je poškodený.
, Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio Layer III.
, Formát súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF (str. 35).
, Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”,
ale nie je vo formáte JPEG.
, Prehrávaný súbor má príponu “.AVI” alebo
“.DIVX”, nejde však o formát DivX,
prípadne je súbor vo formáte DivX, nie je
však kompatibilný s certifikovaným
profilom DivX.
34
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 35 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Samodiagnostická
funkcia (Keď sa na displeji
zobrazia písmená/číslice)
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby
sa zabránilo poškodeniu prehrávača) sa na
obrazovke a na displeji predného panela za
účelom upozornenia na vzniknutý problém
zobrazí päťmiestny servisný kód (napr. C 13 50)
pozostávajúci z kombinácie písmena a 4 číslic.
V takomto prípade skontrolujte nasledovný
prehľad.
Príčina a/alebo riešenie
C 13
Disk je znečistený alebo
obsahuje záznam vo formáte,
ktorý prehrávač nedokáže
prehrávať (str. 35).
, Vyčistite disk pomocou
jemnej handričky, alebo
skontrolujte formát
záznamu.
C 31
Disk nie je správne vložený.
, Disk vložte správne.
Poznámka k CD/DVD diskom
Disky, ktoré je možné
prehrávať
Formát diskov
Komerčné DVD
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
VIDEO CD/
Audio CD
CD-RW/-R
Prehrávač nedokáže prehrávať iné než
uvedené disky. Prehrávač tiež nedokáže
prehrávať nasledovné disky:
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare
štvorca, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo
nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku
lepidla po povrchovej nálepke, lepiacej
páske a pod.
Prehrávač dokáže prehrávať CD-ROM/
CD-R/CD-RW disky so záznamom
v nasledovných formátoch:
– Audio CD
– Video CD
– Audio MP3 (MPEG-1 Audio Layer III),
obrazové JPEG a video DivX súbory vo
formáte vyhovujúcom štandardu ISO 9660*
Level 1/Level 2 alebo rozšírenému formátu
Joliet
– KODAK Picture CD
Ďalšie informácie
Prvé tri znaky
servisného
kódu
Prehrávač dokáže prehrávať len korektne
uzatvorené nahrávateľné médiá.
Logo “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD+R DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO”
a “CD” sú obchodné značky.
* Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM
diskoch definovaný štandardom ISO (International
Organization for Standardization).
Prehrávač dokáže prehrávať DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL disky so záznamom
v nasledovných formátoch:
– Audio MP3, obrazové JPEG a video DivX
súbory vo formáte vyhovujúcom štandardu
UDF (Universal Disk Format).
Audio súbory MP3, obrazové
súbory JPEG alebo video súbory
DivX, ktoré prehrávač dokáže
prehrávať
Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné
skladby a súbory:
– MP3 súbory s príponou “.MP3”.
– JPEG súbory s príponou “.JPEG” alebo “.JPG”.
– JPEG súbory v súlade s formátom súborov
DCF*.
– Video súbory DivX s príponou “.avi” alebo
“.divx”.
,Pokračovanie
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
35
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 36 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá
pre tvorbu systému súborov snímacích zariadení):
Štandardy pre obrazové súbory nasnímané
digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou JEIDA (Japan Electronic Industries
Development Association).
z
• Ak ste pred názvy skladieb/súborov pri ukladaní
skladieb (alebo súborov) na disk umiestnili čísla
(01, 02, 03 atď.), skladby a súbory sa prehrajú
v očíslovanom poradí.
• Keďže spustenie prehrávania diskov so zložitou
štruktúrou priečinkov trvá dlhší čas, odporúčame
vetviť albumy na disku maximálne do
dvojvetvovej štruktúry.
• Ak chcete opakovane prehrávať súbory MP3
aj JPEG z jedného albumu, nastavte opakovanie
toho istého súboru MP3, keď je “MODE (MP3,
JPEG)” nastavené na “AUTO”. Opakovanie
súboru alebo albumu pozri v časti “Opakované
prehrávanie (Repeat Play)” (str. 21).
b
• Prehrávač prehrá akékoľvek údaje s príponou
“.MP3”, “.JPG” alebo “.JPEG”, aj keď nepôjde
o formát MP3 alebo JPEG. Pri prehrávaní
takýchto údajov sa môže generovať silný hluk,
ktorý môže poškodiť váš reproduktorový systém.
• Prehrávač nepodporuje audio súbory vo formáte
mp3PRO.
• Niektoré súbory JPEG nie je možné prehrávať.
• Pri DATA disku, ktorý okrem video súborov
DivX obsahuje aj MP3 a JPEG súbory, prehrávač
prehráva len súbory DivX.
• Prezentáciu Slide show so sprievodným zvukom
môžete vykonať, len ak sú súbory MP3 aj JPEG
v tom istom albume.
• Ak je dĺžka zobrazovania súborov JPEG dlhšia než
dĺžka prehrávania súborov MP3 alebo naopak, bude
prehrávanie pokračovať bez zvuku alebo obrazu
(podľa toho, ktorý prehrávací čas je dlhší).
• Ak prehrávate súčasne kapacitne objemové MP3
dáta a JPEG dáta, zvuk môže vypadávať. Pri
vytváraní súborov odporúčame nastaviť dátový tok
pre MP3 súbory na 128 kb/s alebo menej. Ak zvuk
stále vypadáva, redukujte veľkosť súboru JPEG.
• Pri niektorých súboroch JPEG, obzvlášť pri
progresívnych súboroch JPEG alebo pri súboroch
JPEG s rozlíšením 3 000 000 pixlov a viac, môže
ich zobrazenie trvať dlhšie než zvyčajne, takže čas
ich zobrazenia na obrazovke sa môže zdať dlhší,
než ste nastavili.
• Bez ohľadu na zvolený režim dokáže prehrávač
rozpoznať maximálne 200 albumov. Ak zvolíte
“AUTO”, prehrávač dokáže rozpoznať až
300 MP3 a 300 JPEG súborov v jednom albume.
Ak zvolíte “AUDIO (MP3)”, prehrávač dokáže
rozpoznať až 600 MP3 súborov, ak zvolíte
“IMAGE (JPEG)”, prehrávač dokáže rozpoznať
až 600 JPEG súborov a 600 DivX súborov
v jednom albume.
• Prepnutie na nasledujúci alebo iný album môže
určitý čas trvať.
• Prehrávač nemusí prehrať súbor DivX, ak bol
vytvorený spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Prehrávač nedokáže prehrávať súbory DivX
s väčším rozmerom obrazu než 720 (šírka) × 576
(výška)/veľkosť 2 GB.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
• Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré súbory
DivX, ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
Regionálny kód
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený
na spodnej strane a môžete v ňom prehrávať
iba komerčné DVD disky, ktoré majú ten istý
regionálny kód. Tento systém sa využíva na
ochranu autorských práv.
Prehrávač dokáže prehrávať aj komerčné
DVD disky označené symbolom ALL .
Niektoré komerčné DVD disky nemusia mať
vyznačený regionálny kód, aj napriek tomu,
že je ich prehrávanie obmedzené pre určitý
región.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Regionálny kód
00W
0-000-000-00
b
• Poznámky k nahrávateľným médiám
V závislosti od kvality záznamu, fyzického stavu
disku, vlastností záznamového zariadenia
a autorizačného softvéru nemusí byť možné
v tomto prehrávači prehrávať niektoré
nahrávateľné médiá.
Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne
uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na
použitie záznamového zariadenia. Pri niektorých
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania,
aj keď sú tieto disky správne uzatvorené.
V takomto prípade disk prehrávajte
v štandardnom režime prehrávania. Nemusí byť
tiež možné prehrať niektoré DATA disky
vytvorené vo formáte Packet Write.
• Audio disk kódovaný technológiou pre
ochranu autorských práv
Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD).
Niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky
kódované technológiou pre ochranu autorských
práv. Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa
dať prehrávať v tomto zariadení.
36
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 37 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento
prehrávač prehráva DVD a VIDEO CD disky
podľa samotného obsahu disku vytvoreného
výrobcom, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie
sa dozviete z pokynov uvedených pri DVD
alebo VIDEO CD disku.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na
ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené len pre
domáce alebo iné obmedzené využívanie,
ak spoločnosť Macrovision neuvedie inak.
Spätné upravovanie a disasemblovanie sú
zakázané.
Technické údaje
Systém
Laser: Polovodičový laser
Výstupy
(Názov konektora: Typ konektora/Výstupná
úroveň/Zaťažovacia impedancia)
AUDIO OUT:
RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
LINE (RGB)-TV:
(AUDIO): Konektor SCART/2 Vrms/
10 kOhm
(VIDEO): Konektor SCART/1,0 Vš-š/
75 Ohm
(RGB): Konektor SCART/0,7 Vš-š/
75 Ohm
Ďalšie informácie
• Len prehrávač, ktorý nedokáže prehrávať
obraz obsahujúci signál ochrany pred
kopírovaním
Záznam z DVD-VR disku s ochranou CPRM* sa
nemusí prehrať, ak obsahuje signál ochrany pred
kopírovaním. Na obrazovke sa zobrazí
“Copyright lock”.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media – ochrana obsahu pre nahrávateľné
médiá) je technológia kódovania, ktorá chráni
autorské práva záznamov.
• Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý
má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade
so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie
na tomto produkte nie je zaručené.
Všeobecne
Napájanie:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 10 W
Rozmery (cca):
320 × 32 × 209 mm (šírka/výška/hĺbka)
vrátane prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca): 1,2 kg
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť: 25 % až 80 %
Dodávané príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Právo na zmeny vyhradené.
37
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_28-38_DVP-SR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 38 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri str. 6, 28.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Bez uvedenia
Prehľad kódov oblastí Parental Control
Podrobnosti pozri str. 23.
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
Kód Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
38
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_39-39_DVP-SR100.fm
master page=right
DVP-SR100_SK.book Page 39 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
Index
Číslice
CH
S
16:9 29
4:3 LETTER BOX 29
4:3 PAN SCAN 29
48kHz/96kHz PCM 32
5.1-kanálový surround zvuk 10
CHAPTER 18
CHAPTER VIEWER 6
Child Lock 16
SCENE 18
SCREEN SAVER 29
SCREEN SETUP 29
SETUP 18, 28
SHARPNESS 18, 23
SHUFFLE 18, 21
Shuffle Play 21
Slow-motion Play 7
SUBTITLE 26, 28
A
B
BACKGROUND 29
Batérie 11
C
CD 15, 35
Continuous Play
CD/VIDEO CD 15
DVD 15
Control Menu 17
Control Menu 17
CUSTOM 28
CUSTOM PICTURE MODE
18, 23
CUSTOM SETUP 30
D
DATA disk 5
DATE 19
Diaľkové ovládanie 6, 11
DIGITAL OUT 31
Digitálny výstup 31
Disky, ktoré je možné prehrávať 35
Displej 17
DivX® 27
DOLBY DIGITAL 31
DOWNMIX 31
DTS 32
DVD 5, 15
DVD+RW 5, 7
DVD-RW 5
E
EFFECT 19, 26
F
FAST/SLOW PLAY 7
FILE 19
ID3 tag 6
INDEX 18
INTERVAL 19, 26
J
JPEG 5
L
LANGUAGE SETUP 28
LINE 29
M
MEMORY 23
MENU 28
MODE (MP3, JPEG) 19
MP3 5
MPEG 32
T
TIME/TEXT 18
TITLE 18
TITLE VIEWER 6
TRACK 18
TRACK SELECTION 30
TRACK VIEWER 6
TV TYPE 29
TVS 19
V
VIDEO CD 5, 15
N
Z
NTSC 9
Zaobchádzanie s diskmi 3
ZOOM 18
Zrýchlený posuv vpred 7
Zrýchlený posuv vzad 7
O
OSD zobrazenie 28
ORIGINAL 18
ORIGINAL/PLAY LIST 18
OSD 28
Ďalšie informácie
A-B REPEAT 18, 22
A-B Repeat Play 22
Advance 7
ALBUM 19
ANGLE 18
AUDIO 28
AUDIO DRC 31
AUDIO SETUP 31
AUTO PLAY 30
AUTO POWER OFF 30
I
P
PAL 9
PARENTAL CONTROL 18, 23
PAUSE MODE 30
PBC Playback 16
PICTURE NAVI 6
PLAY LIST 18
Ponuka Setup 28
Pripojenie 9
PROGRAM 18, 20
Programme Play 20
Q
QUICK 18
Quick Setup 13
R
REPEAT 18, 21
Repeat Play 21
Replay 7
RESET 18
Resume 15
Riešenie problémov 33
39
DVP-SR100
4-115-668-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\DVP-SR100_SK\Fm\Sk_40-40_DVPSR100.fm
master page=left
DVP-SR100_SK.book Page 40 Friday, October 10, 2008 7:56 AM
z Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti
Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF