Sony | CMT-SBT40D | Sony CMT-SBT40D Hi-fi systém s technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\010COV.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 1 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Domáci zvukový
systém
Úvodné informácie
Prehrávanie diskov
Počúvanie rádia
Návod na použitie
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
Počúvanie hudby pomocou
voliteľných zvukových komponentov
Počúvanie hudby cez pripojenie
BLUETOOTH
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Upozornenia a technické parametre
CMT-SBT40D
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\020REG.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od
elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej
zásuvke.
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel
a náhlavných slúchadiel môže viesť
ku strate sluchu.
Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY. Označenie sa nachádza na
zadnej vonkajšej časti.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že
zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie
súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho
treba odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre Európu
Likvidácia nepotrebných batérií
(predpisy platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu
batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu.
Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom
ste produkt kúpili.
2SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\020REG.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Pred používaním
systému
Poznámka k dvojvrstvovým
diskom DVD
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri
prepínaní vrstvy na chvíľu prerušiť.
Kód oblasti (iba disky DVD VIDEO)
Poruchy, ktoré sa vyskytnú počas
bežného používania systému,
spoločnosť Sony opraví v súlade
s podmienkami uvedenými
v obmedzenej záruke na tento systém.
Spoločnosť Sony však nebude
zodpovedať za žiadne následky
vyplývajúce z nemožnosti prehrávať
obsah v dôsledku poškodeného
alebo nefunkčného systému.
Hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). V súčasnosti začali
niektoré nahrávacie spoločnosti predávať
rôzne hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv.
Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj
disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD,
a preto ich možno nebudete môcť prehrať
v tomto produkte.
Kód oblasti systému je vytlačený na zadnej
strane jednotky a systém bude prehrávať
iba disky DVD VIDEO (iba prehrávanie)
označené rovnakým kódom oblasti
alebo značkou
.
Poznámka o diskoch s podporou
viacerých relácií
Tento systém dokáže prehrávať nepretržité
relácie na disku v prípade, keď sú nahraté
v rovnakom formáte relácie ako prvá relácia.
Keď sa vyskytne relácia nahratá v odlišnom
formáte, túto reláciu ani relácie nasledujúce
po nej nemožno prehrávať. Upozorňujeme,
že aj v prípade, keď sú relácie nahraté
v rovnakom formáte, niektoré z nich
sa nemusia prehrať.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna
strana obsahuje materiál nahratý vo formáte
DVD a druhá strana digitálny zvukový
materiál. Keďže však strana so zvukovým
materiálom nespĺňa štandard pre
kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto
produkte sa nezaručuje.
Poznámka k ovládaniu
prehrávania disku DVD
Niektoré možnosti ovládania prehrávania
disku DVD môžu byť výrobcami softvéru
zámerne obmedzené. Keďže tento systém
prehráva disk DVD podľa jeho obsahu,
niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii.
3SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\010COVTOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Obsah
Pred používaním systému...................................................................... 3
Úvodné informácie
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov ............................................. 6
Príprava diaľkového ovládača ...............................................................10
Prilepenie podložiek reproduktorov .....................................................10
Pripojenie televízora ............................................................................. 11
Nastavenie systému farieb ................................................................... 11
Nastavenie hodín ..................................................................................12
Prehrávanie diskov
Prehrávanie diskov DVD alebo CD ........................................................13
Zmena režimu prehrávania..............................................................13
Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie) .........15
Ďalšie možnosti ovládania prehrávania ............................................16
Počúvanie rádia
Naladenie rozhlasovej stanice .............................................................. 17
Predvolenie rozhlasových staníc........................................................... 17
Výber predvolenej rozhlasovej stanice ..............................................18
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
Prehrávanie súboru zo zariadenia USB.................................................19
Počúvanie hudby pomocou voliteľných
zvukových komponentov
Prehrávanie hudby z voliteľných zvukových komponentov ................21
4SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH
Párovanie systému so zariadením BLUETOOTH a počúvanie hudby...22
Počúvanie hudby cez zaregistrované zariadenie ...............................23
Počúvanie hudby pomocou funkcie jedného dotyku (NFC) ................ 24
Ďalšie informácie
Nastavenie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu..............................................................25
Nastavenie pohotovostného režimu pre BLUETOOTH ........................ 26
Nastavenie signálu bezdrôtového pripojenia BLUETOOTH
na hodnotu ON alebo OFF ............................................................... 26
Nastavenie zvuku..................................................................................27
Používanie časovačov...........................................................................27
Nastavenie časovača spánku...........................................................27
Nastavenie časovača prehrávania ................................................... 28
Používanie ponuky nastavení.............................................................. 29
Riešenie problémov
Riešenie problémov.............................................................................. 31
Hlásenia ............................................................................................... 34
Upozornenia a technické parametre
Upozornenia .........................................................................................35
Kompatibilné zariadenia USB a verzie................................................. 36
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH ...................................................37
Technické parametre ........................................................................... 38
5SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Úvodné informácie
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov
Poznámka
V tomto návode sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača.
Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke,
ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.
Jednotka (predná strana/horná časť)
6SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Diaľkový ovládač
 Okno displeja
 Zásobník diskov
Môžete doň vložiť disk (s. 13).
 Jednotka: Ovládač VOLUME
Diaľkový ovládač: Tlačidlo VOLUME +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti.
 Konektor  (slúchadlá)
Slúži na pripojenie slúchadiel.
Úvodné informácie
 Port  (USB)
Slúži na pripojenie zariadenia USB (s. 19).
 Tlačidlo / (napájanie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
napájania.
 Snímač diaľkového ovládača
 Dióda LED (BLUETOOTH)
Rozsvietením alebo blikaním signalizuje
stav pripojenia BLUETOOTH.
 Jednotka: Tlačidlo FUNCTION/PAIRING
 Slúži na zmenu zdroja. Postupným
stláčaním tlačidla bude prechádzať
jednotlivými zdrojmi v tomto poradí:
DVD/CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
 Stlačením a podržaním tlačidla
nastavíte režim párovania BLUETOOTH
zariadení.
 Tlačidlá / (predchádzajúce
alebo nasledujúce)
Slúžia na prechod na začiatok skladby
alebo súboru.
Tlačidlo TUNING +/–
Slúži na naladenie rozhlasovej stanice.
Diaľkový ovládač: Tlačidlá /
(rýchle posunutie dozadu alebo
dopredu)
Slúžia na posun skladby alebo súboru
rýchlo dopredu alebo rýchlo dozadu.
Diaľkový ovládač: Tlačidlá PRESET +/–
Slúžia na opätovné naladenie
predvolených staníc.
 Tlačidlo  (otvorenie alebo zatvorenie)
Slúži na otvorenie a zatvorenie zásobníka
diskov .
Diaľkový ovládač: Tlačidlá DVD/CD/
USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN
Slúžia na výber zdroja.
 Jednotka: Tlačidlo  (prehrávanie
alebo pozastavenie)
Diaľkový ovládač: Tlačidlá 
(prehrávanie)/ (pozastavenie)
Slúžia na spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
 Tlačidlo  (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania.
 Značka N
Umiestnením smartfónu alebo tabletu
s funkciou NFC do blízkosti tejto značky
vykonáte registráciu, pripojenie alebo
odpojenie BLUETOOTH jedným dotykom
(s. 24).
7SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
 Tlačidlo BLUETOOTH MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
ponuky BLUETOOTH (s. 22, 23, 26).
 Tlačidlo EQ
Slúži na výber zvukového efektu (s. 27).
 Tlačidlo AUDIO/SUBTITLE
 Slúži na výber formátu zvukového
signálu, keď sú k dispozícii viaceré
zvukové signály.
 Slúži na výber režimu príjmu
(monofónneho alebo stereofónneho)
v pásme FM pri počúvaní
stereofónnych programov
v pásme FM (s. 17).
 Slúži na výber jazyka titulkov, keď sú
k dispozícii viacjazyčné titulky (s. 16).
 Tlačidlo  (návrat)/DVD MENU
 Slúži na návrat na predchádzajúcu
obrazovku počas práce v zozname
priečinkov alebo súborov zobrazenom
na televíznej obrazovke.
 Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
ponuky disku DVD počas prehrávania
disku DVD VIDEO.
 Tlačidlo MUTING
Slúži na stlmenie alebo zrušenie stlmenia
zvuku.
 Tlačidlo
DISPLAY
Slúži na zobrazenie alebo skrytie
rozbaľovacej ponuky pre režim
vyhľadávania, prípadne informácií
o aktuálnom prehrávaní.
Namiesto nerozpoznateľného znaku
sa zobrazí znak podčiarknutia „_“.
Tlačidlo SHIFT
Po stlačení a podržaní tohto tlačidla
môžete použiť číselné tlačidlá a tlačidlá
TIME , ZOOM  a SUBTITLE .
 Tlačidlo SETUP
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
ponuky nastavení.
 Tlačidlo
(prechod)
Slúži na potvrdenie položky.
 Tlačidlo DVD TOP MENU
 Slúži na otvorenie hlavnej ponuky disku
DVD počas jeho prehrávania.
 Slúži na zapnutie alebo vypnutie
funkcie PBC počas prehrávania
disku VIDEO CD s touto funkciou.
 Tlačidlo ANGLE
Slúži na prepnutie na iný uhol pohľadu
kamery, keď sú na disku DVD VIDEO
nahrané viaceré uhly.
 Tlačidlo PLAY MODE/ZOOM
 Slúži na výber režimu prehrávania
(s. 13).
 Slúži na zadanie režimu predvolených
nastavení pre rádio FM (s. 17).
 Slúži na priblíženie alebo vzdialenie
obrazu pri sledovaní diskov DVD VIDEO
a VIDEO CD, videa Xvid alebo pri
prezeraní obrázkov JPEG.
 Tlačidlo MEGA BASS
Slúži na zvýraznenie basového zvuku
(s. 27).
 Tlačidlo TIMER MENU
Slúži na nastavenie ponuky časovača
(s. 27).
 Tlačidlo TIME/DIMMER
 Pri použití s tlačidlom SHIFT  slúži
na zobrazenie hodín. Táto operácia
funguje, aj keď je systém vypnutý
(s. 12).
 Slúži na zmenu jasu displeja .
 Tlačidlo TV INPUT
Slúži na prepínanie vstupného zdroja
televízora medzi televíznym signálom
a ďalším vstupným zdrojom. Týmto
diaľkovým ovládačom možno ovládať
iba televízory značky Sony.
Tlačidlo TV / (napájanie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
televízora. Týmto diaľkovým
ovládačom možno ovládať iba
televízory značky Sony.
 Tlačidlá ///
Slúži na výber položiek.
8SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Jednotka (zadná strana)
Úvodné informácie
 Konektor FM ANTENNA
Slúži na pripojenie antény FM.
Poznámka
 Anténu FM umiestnite a otočte tak, aby ste mali
dobrý signál, a potom ju upevnite na pevnom
povrchu (okno, stena a pod.).
 Koniec drôtovej antény FM zaistite
lepiacou páskou.
 Konektory AUDIO IN a VIDEO OUT
AUDIO IN:
Pripojte externý zvukový komponent
pomocou prepojovacieho zvukového
kábla (nedodáva sa).
VIDEO OUT:
Pripojte konektor obrazového vstupu
na televízore alebo projektore pomocou
obrazového kábla (dodáva sa).
 SPEAKERS
Pripojte reproduktory.
 Vstup ~ AC IN (120 – 240 V)
Zapojte napájací kábel do elektrickej
zásuvky v stene.
 Drôtová anténa FM (natiahnutá
vodorovne)
 Do pravého reproduktora
 Do ľavého reproduktora
 Reproduktorový kábel (červený/)
 Reproduktorový kábel (čierny/)
 Do nástennej elektrickej zásuvky
9SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Príprava diaľkového
ovládača
Prilepenie podložiek
reproduktorov
Vložte batériu R6 (veľkosti AA)
(nedodáva sa) tak, aby póly zodpovedali
obrázku nižšie.
Dodané podložky reproduktorov prilepte
do jednotlivých rohov na spodnej strane
reproduktorov, aby sa reproduktory
nešmýkali.
Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
 Pri bežnom používaní by batéria mala vydržať
asi šesť mesiacov.
 Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte
z neho batériu, aby sa v dôsledku jej vytečenia
nepoškodil a neskorodoval.
10SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\030GET.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Pripojenie televízora Nastavenie systému
farieb
Pomocou dodaného obrazového kábla
pripojte konektor obrazového vstupu na
televízore ku konektoru VIDEO OUT 
na jednotke.
Podľa obrázka nižšie prepojte televízor
a videoprehrávač pomocou obrazových
a zvukových káblov (nedodávajú sa).
1
Stlačením tlačidla / 
zapnite systém.
2
Stlačte tlačidlo SETUP 
vo funkcii DVD/CD.
TV
Úvodné informácie
Pripojenie videoprehrávača
V prípade potreby môžete po pripojení
televízora zmeniť systém farieb z [PAL]
alebo [NTSC]. Predvolené výrobné
nastavenie systému farieb je [PAL] pre
európske, ruské, čínske a africké modely
a modely pre Oceániu a Stredný východ.
Nastavenie [NTSC] je pre ostatné modely.
Upozorňujeme, že funkcia nastavenia
systému farieb nie je dostupná pre
severoamerické a latinskoamerické modely
(okrem modelu pre Argentínu).
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka nastavení.
Videoprehrávač
Jednotka
Vybratá kategória
Vybratá položka nastavenia
Neprepájajte ich priamo.
Ak pripojíte videoprehrávač medzi systém
a televízor, pri sledovaní videosignálu
prenášaného zo systému môže
dochádzať k strate snímok. Nepripájajte
videoprehrávač medzi systém a televízor.
Kategórie nastavenia
Možnosti
3
Stlačením tlačidla /  vyberte
nastavenia [SCREEN] a stlačte
tlačidlo .
4
Stlačením tlačidla /  vyberte
možnosť [TV System] a stlačte
tlačidlo .
11SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\030GET.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
5
Stlačením tlačidla /  vyberte
možnosť [PAL] alebo [NTSC]
a stlačte tlačidlo .
Ponuku nastavení zatvorte stlačením
tlačidla SETUP.
Poznámka
 Ak zmeníte systém farieb, prehrávanie obrazu
na televíznej obrazovke sa môže nachvíľu
prerušiť.
Nastavenie hodín
1
Stlačením tlačidla / 
zapnite systém.
2
Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
3
Stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť CLOCK a stlačte
tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel / 
nastavte hodinu a stlačte
tlačidlo
.
5
Stláčaním tlačidiel / 
nastavte minúty a stlačte
tlačidlo
.
Ak nastavujete hodiny prvýkrát, prejdite
na krok č. 4.
Dokončite nastavenie hodín.
Poznámka
 Po odpojení napájacieho kábla alebo po
výpadku napájania sa nastavenia hodín resetujú.
Zobrazenie času pri vypnutom
systéme
Stlačte tlačidlo TIME/DIMMER 
a súčasne držte stlačené tlačidlo SHIFT .
Čas sa zobrazí približne na osem sekúnd.
12SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\040OPE.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Vysunutie disku DVD alebo CD
Prehrávanie diskov
Na jednotke stlačte tlačidlo  .
Tip
Prehrávanie diskov
DVD alebo CD
Stlačte tlačidlo DVD/CD .
2
Stlačením tlačidla  
na jednotke otvorte zásobník
diskov  a vložte doň disk.
Vložte disk DVD alebo CD tak, aby
strana s etiketou (potlačená strana)
smerovala nahor.
Poznámka
 Nevkladajte disk neštandardného tvaru
(napríklad v tvare srdca, štvorca alebo hviezdy).
Mohlo by dôjsť k nenapraviteľnému poškodeniu
systému.
 Nepoužívajte disk, na ktorom je páska alebo
nálepky. Mohlo by to spôsobiť poruchu
zariadenia.
 Pri vyberaní disku sa nedotýkajte jeho povrchu.
 Počas prehrávania disku DVD nepripájajte
žiadne zariadenia USB. Prehrávaný zvuk
by mohol byť skreslený.
Prehrávanie diskov
1
 Zásobník diskov môžete uzamknúť, aby
sa neotváral alebo nezatváral. Na jednotke
naraz stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlá
FUNCTION  a TUNING- . Na displeji 
sa zobrazí hlásenie LOCKED, čo znamená,
že tlačidlo   je nefunkčné. Rovnako
postupujte aj pri odomknutí zásobníka diskov.
Zmena režimu
prehrávania
Režim prehrávania vám umožňuje
opakovane prehrávať rovnakú hudbu alebo
náhodne prehrávať skladby.
Strana s etiketou (potlačená strana)
3
Stlačením tlačidla  
na jednotke zatvorte zásobník
diskov .
4
Stlačte tlačidlo  .
Keď z inej funkcie prepínate na funkciu
DVD/CD a disk CD je už vložený, stlačte
tlačidlo   po tom, ako z displeja
zmizne hlásenie LOADING .
Tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo
na jednotke umožňuje napríklad rýchle
posúvanie skladby dozadu alebo
dopredu, výber skladby, súboru
alebo priečinka (MP3/WMA) a pod.
1
Stlačte tlačidlo PLAY MODE .
2
Stláčaním tlačidla / 
vyberte možnosť
PROGRAM alebo REPEAT
a stlačte tlačidlo
.
3
Stlačením tlačidla /  vyberte
režim prehrávania a stlačte
tlačidlo
.
Môžete vybrať nasledujúce režimy
prehrávania.
13SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\040OPE.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
PROGRAM
Režim
prehrávania
Efekt
PROGRAM*
Prehrávanie
naprogramovaných
skladieb alebo súborov.
Podrobné informácie
nájdete v časti Vytvorenie
vlastného programu
(naprogramované
prehrávanie) (s. 15).
* Tento režim prehrávania sa vzťahuje iba
na prehrávanie diskov CD-DA.
REPEAT
Režim
prehrávania
Efekt
SHUFFLE*2
Opakovane prehráva
všetky skladby
v náhodnom poradí.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie SHUFFLE.
OFF
Zruší opakované
prehrávanie.
*1 Tento režim prehrávania sa vzťahuje iba
na prehrávanie skladieb zo zariadenia USB
alebo diskov MP3/WMA.
*2 Tento režim prehrávania sa vzťahuje iba
na prehrávanie skladieb zo zariadení CD-DA
a USB alebo z diskov MP3/WMA.
Poznámka
DVD
Režim
prehrávania
Efekt
CHAPTER
Opakovane prehráva
zvolenú kapitolu.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie REP CHP.
 Po odpojení napájacieho kábla sa režim
prehrávania automaticky vypne.
Poznámka k prehrávaniu diskov MP3/WMA
TITLE
Opakovane prehráva
zvolený titul. Na displeji 
sa zobrazí hlásenie
REP TIT.
ALL
Opakovane prehráva
všetok obsah.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie REP ALL.
OFF
Zruší opakované
prehrávanie.
CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD
Režim
prehrávania
Efekt
ONE
Opakovane prehráva
zvolenú skladbu.
Na displeji  sa
zobrazí hlásenie REP ONE.
FOLDER*1
Opakovane prehráva
všetky skladby
z vybraného priečinka.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie REP FLD.
ALL
Opakovane prehráva
všetky skladby na disku.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie REP ALL.
 Na disk so súbormi MP3/WMA
neukladajte nepotrebné priečinky
ani súbory.
 Priečinky bez súborov MP3/WMA systém
nerozpozná.
 Systém dokáže prehrávať iba súbory
MP3/WMA s príponou .mp3 alebo .wma.
Ak názov súboru obsahuje príponu .mp3
alebo .wma, ale nejde o zvukový súbor
vo formáte MP3/WMA, jeho prehrávaním
môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže
viesť k poruche systému.
 Maximálny počet priečinkov
a súborov MP3/WMA kompatibilných
so systémom je:
 188* priečinkov (vrátane koreňového
priečinka),
 999 súborov,
 999 súborov v jednom priečinku,
 8 úrovní priečinkov (v stromovej
štruktúre súborov).
* Zahŕňa aj priečinky bez súborov MP3/WMA
alebo iných súborov. Počet priečinkov, ktoré
dokáže systém rozpoznať, môže byť menší
než skutočný počet priečinkov v závislosti
od priečinkovej štruktúry.
 Nemožno zaručiť kompatibilitu so
všetkými softvérovými programami
na kódovanie alebo zápis súborov
MP3/WMA, jednotkami CD-R/RW
a nahrávacími médiami. Nekompatibilné
disky MP3/WMA môžu vytvárať hluk,
spôsobovať prerušovanie zvuku alebo
sa vôbec nemusia prehrávať.
14SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\040OPE.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Vytvorenie vlastného
programu
(naprogramované
prehrávanie)
Prehrá naprogramovanú skladbu alebo
súbor na disku CD-DA. Na vytvorenie
vlastného programu bude nutné
nastavenie na televíznej obrazovke.
Stlačte tlačidlo PLAY MODE .
2
Stlačením tlačidla /  vyberte
možnosť PROGRAM a stlačte
tlačidlo
.
Stláčaním tlačidiel /// 
a výberom možnosti [PLAY]
spustite prehrávanie programu.
Prehrávanie programu môžete spustiť
aj stlačením tlačidla  .
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Odstráňte vytvorený program.
1 V kroku č. 2 v téme Vytvorenie vlastného
programu (naprogramované prehrávanie)
(s. 15) vyberte možnosť PROGRAM
a stlačte tlačidlo
.
Prehrávanie diskov
1
5
2 Stláčaním tlačidiel ///  vyberte
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka programovania. Počas
vytvárania programu sa prehrávanie
automaticky preruší.
Programovanie skladby
Naprogramovaná skladba
možnosť [CLEAR] s stlačte tlačidlo
.
Odstránenie naprogramovanej
skladby
1 V kroku č. 2 v téme Vytvorenie vlastného
programu (naprogramované prehrávanie)
(s. 15) vyberte možnosť PROGRAM
a stlačte tlačidlo
.
2 Stláčaním tlačidiel ///  vyberte
číslo skladby, ktorú chcete odstrániť.
3 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT 
a potom stlačte 00.
4 Zobrazené číslo skladby sa zmení na „--“
a skladba sa odstráni.
Tip
3
Stlačte a podržte tlačidlo
SHIFT  a potom stláčaním
číselných tlačidiel zadajte
dvojciferné číslo skladby
(napríklad 02, ak chcete
vybrať skladbu č. 2).
 Naprogramovať možno až 16 skladieb alebo
súborov.
 Ak chcete znova prehrať ten istý program,
stlačte tlačidlo  .
Poznámka
 Ak sa po naprogramovaní disk vysunie alebo
ak odpojíte napájací kábel, všetky
naprogramované skladby a súbory sa odstránia.
Čísla vľavo označujú poradie
prehrávania.
4
Stlačte tlačidlo  
a naprogramujte ďalšie
skladby opakovaním postupu
v kroku č. 3.
15SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\040OPE.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Ďalšie možnosti ovládania
prehrávania
Zmena uhlov (iba pre
kompatibilné disky DVD VIDEO)
Opakovaným stláčaním tlačidla ANGLE 
počas prehrávania vyberte požadovaný
uhol.
Zobrazenie titulkov (iba pre disky
DVD VIDEO a videosúbory Xvid)
Vyhľadávanie titulov, kapitol,
skladieb a iných položiek
Pri prehrávaní disku DVD
1 Počas prehrávania stlačte
tlačidlo
DISPLAY .
Vo vrchnej časti televíznej obrazovky
sa zobrazí rozbaľovacia ponuka.
2 Stlačením tlačidla /  zvýrazníte
titul alebo oblasť čísla kapitoly.
3 Stlačením číselných tlačidiel a súčasným
podržaním tlačidla SHIFT  zadajte číslo
titulu alebo kapitoly (napr. 02 pre titul č. 2,
003 pre kapitolu č. 3 a pod.).
Opakovaným stláčaním tlačidla SUBTITLE 
pri súčasne stlačenom tlačidle SHIFT 
počas prehrávania vyberte požadovaný
jazyk titulkov.
4 Stlačením tlačidla
Zmena jazyka zvuku
1 Počas prehrávania stlačte
Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO 
počas prehrávania vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
 prejdite na
zvolený titul alebo kapitolu.
Pri prehrávaní disku CD
tlačidlo
DISPLAY .
Vo vrchnej časti televíznej obrazovky sa zobrazí
rozbaľovacia ponuka.
2 Stlačením tlačidiel /  zvýrazníte
oblasť čísla skladby.
Prehrávanie diskov VIDEO CD
s funkciami PBC
3 Podržte stlačené tlačidlo SHIFT 
Keď spustíte prehrávanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC (Playback control), zobrazí
sa ponuka PBC na ovládanie prehrávania.
Stlačením tlačidla PRESET+/–  vyberte
požadovanú položku a výber potvrďte
stlačením tlačidla
.
4 Stlačením tlačidla
Prehrávanie bez funkcie PBC
Keď je funkcia PBC vypnutá, skladbu môžete
vybrať stlačením tlačidla / .
a stláčaním číselných tlačidiel zadajte
dvojciferné číslo skladby (napríklad 02,
ak chcete vybrať skladbu č. 2).
 prejdite
na vybranú skladbu.
Prehrávanie zvukového súboru, súboru
s obrázkom JPEG alebo videosúboru
Stlačením číselných tlačidiel a súčasným
podržaním tlačidla SHIFT  zadajte
dvojciferné číslo súboru (napríklad 02,
ak chcete vybrať súbor č. 2).
Zväčšenie obrazu
Pri sledovaní diskov DVD VIDEO a VIDEO CD
alebo videa Xvid, prípadne pri prezeraní
obrázkov JPEG, si môžete príslušný obraz
priblížiť alebo vzdialiť.
Obraz zväčšíte stlačením tlačidla ZOOM 
a súčasne podržaním tlačidla SHIFT .
Každým stlačením tlačidla sa úroveň
zväčšenia zmení. Po zväčšenom obraze
môžete navigovať nahor, nadol,
doľava alebo doprava stláčaním
tlačidiel /// .
16SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\050RAD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Počúvanie rádia
Naladenie
rozhlasovej stanice
Stlačte tlačidlo FM .
2
Stlačte a podržte tlačidlo
TUNING +/– .
Indikátor frekvencie na displeji 
sa začne meniť a automaticky sa
zastaví pri prijatí signálu stereofónneho
vysielania v pásme FM (automatické
ladenie).
Môžete si predvoliť ľubovoľné
rozhlasové stanice.
1
Nalaďte požadovanú stanicu.
2
Stlačte tlačidlo PLAY MODE .
3
Stlačením tlačidla PRESET+/– 
vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Na displeji  bliká číslo predvoľby.
Počúvanie rádia
1
Predvolenie
rozhlasových staníc
Číslo predvoľby môžete vybrať aj
stlačením tlačidla /  alebo
podržaním tlačidla SHIFT a výberom
číselných tlačidiel.
Manuálne ladenie
Stanicu naladíte opakovaným stláčaním
tlačidla TUNING +/– . Každým stlačením
naladíte frekvenciu smerom nahor alebo
nadol o jeden frekvenčný krok.
Číslo predvoľby
Tip
 Ak pri príjme stereofónneho vysielania FM počuť
šum, opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO 
vyberte možnosť MONO a potom stlačením
tlačidla
 vyberte monofónny príjem.
Tým sa zredukuje šum.
 Keď naladíte stanicu, ktorá poskytuje služby
systému RDS, na displeji sa zobrazí názov
stanice.
Na displeji  sa zobrazí hlásenie
COMPLETE a príslušná rozhlasová
stanica sa zaregistruje pod daným
číslom predvoľby.
Ďalšie rozhlasové stanice zaregistrujete
zopakovaním vyššie uvedených krokov.
Tip
 Môžete predvoliť až 20 staníc FM.
 Ak v kroku č. 3 vyberiete už zaregistrované číslo
predvoľby, predvolená rozhlasová stanica sa
nahradí aktuálne naladenou stanicou.
17SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\050RAD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Výber predvolenej
rozhlasovej stanice
1
Stlačte tlačidlo FM .
2
Stláčaním tlačidla PRESET +/– 
vyberte číslo predvoľby.
Číslo predvoľby môžete vybrať
aj stláčaním číselných tlačidiel
a súčasným držaním tlačidla SHIFT .
18SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\060LFU.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Poznámka
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
Prehrávanie súboru
zo zariadenia USB
Po pripojení zariadenia USB k tomuto
systému môžete prehrávať zvukové súbory
uložené v zariadení USB, ako je WALKMAN®
alebo prehrávač digitálnych médií.
Podrobné informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete v časti
Kompatibilné zariadenia USB a verzie (s. 36).
Stlačte tlačidlo USB .
2
Pripojte zariadenie USB
k portu  (USB)  na
prednej strane jednotky.
Zariadenie USB pripojte priamo alebo
cez USB kábel dodávaný s USB
zariadením do portu  (USB) .
Počkajte, kým zmizne hlásenie SEARCH.
3
Stlačte tlačidlo  .
Spustí sa prehrávanie.
Pomocou diaľkového ovládača alebo
tlačidla na jednotke môžete rýchlo
posúvať skladbu dopredu alebo dozadu
a vybrať skladbu, súbor alebo priečinok.
Tip
 Počas prehrávania obsahu zo zariadenia USB
možno vybrať režim prehrávania. Stlačte tlačidlo
PLAY MODE  a vyberte možnosť REPEAT.
Podrobné informácie nájdete v časti Zmena
režimu prehrávania (s. 13). Programové
prehrávanie sa nedá nastaviť pre súbory
v zariadení USB.
 Ak je zariadenie USB pripojené k jednotke,
nabíjanie batérie sa spustí automaticky.
Ak sa zariadenie USB nenabíja, odpojte ho
a znova pripojte. Niektoré zariadenia USB sa
nedajú nabíjať pomocou systému. Podrobné
informácie o stave nabitia zariadenia USB
nájdete v návode na použitie zariadenia USB.
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
1
 Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť
od poradia prehrávania v pripojenom digitálnom
hudobnom prehrávači.
 Pred odpojením zariadenia USB vždy vypnite
systém. Odpojenie zariadenia USB, keď
je systém zapnutý, môže poškodiť údaje
v zariadení USB.
 Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB,
pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB,
ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie
o pripojení nájdete v návode na použitie
dodanom so zariadením USB, ktoré chcete
pripojiť.
 V závislosti od typu pripojeného zariadenia
USB môže chvíľu trvať, kým sa po pripojení
zobrazí hlásenie SEARCH.
 Zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB.
 Po pripojení zariadenia USB systém načíta
všetky súbory v zariadení USB. Ak je v zariadení
USB uložených veľa priečinkov alebo súborov,
prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
 V prípade niektorých pripojených USB zariadení
môže trvať dlho, kým sa signály prenesú alebo
kým sa ukončí načítanie USB zariadenia.
 Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie
alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené
v zariadení USB boli pôvodne kódované
pomocou nekompatibilného softvéru,
môžu vytvárať hluk alebo nemusia vôbec
fungovať.
 Maximálny počet priečinkov a súborov
uložených v zariadení USB, ktoré sú
kompatibilné s týmto systémom, je:
 188* priečinkov (vrátane koreňového
priečinka),
 999 súborov,
 999 súborov v jednom priečinku,
 8 úrovní priečinkov (v stromovej štruktúre
súborov).
* Zahŕňa to aj priečinky bez prehrateľných
zvukových súborov a prázdne priečinky.
Počet priečinkov, ktoré dokáže systém
rozpoznať, môže byť menší než skutočný
počet priečinkov v závislosti od priečinkovej
štruktúry.
 Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
 Priečinky bez zvukových súborov neboli
rozpoznané.
19SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\060LFU.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
 Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce
zvukové formáty:
 MP3: prípona súboru .mp3,
 WMA**: prípona súboru .wma.
Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde
o súbor príslušného formátu, systém môže
vydávať hluk alebo sa môže poškodiť.
** Súbory s ochranou autorských práv DRM
(Správa digitálnych práv) alebo súbory
prevzaté z hudobných predajní online sa
v tomto systéme nedajú prehrávať. Ak sa
pokúsite prehrať niektorý z týchto súborov,
systém prehrá nasledujúci nechránený
zvukový súbor.
20SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\070LMO.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Počúvanie hudby pomocou voliteľných
zvukových komponentov
Prehrávanie hudby
z voliteľných
zvukových
komponentov
Môžete prehrávať skladby z voliteľných
zvukových komponentov pripojených
k jednotke.
Poznámka
1
Stlačte tlačidlo AUDIO IN .
2
Pripojte príslušný zvukový
pripojovací kábel ku konektoru
AUDIO IN  na zadnej strane
jednotky a k výstupnému
terminálu voliteľného externého
vybavenia.
3
Spustite prehrávanie
z pripojeného komponentu.
Počúvanie hudby pomocou voliteľných zvukových komponentov
 Najskôr znížte hlasitosť stlačením tlačidla
VOLUME – .
Počas prehrávania nastavte hlasitosť
na pripojenom komponente.
4
Stláčaním tlačidla VOLUME +/– 
nastavte hlasitosť.
Poznámka
 Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš
nízka, systém sa môže automaticky prepnúť
do pohotovostného režimu. Podrobné
informácie nájdete v časti Nastavenie funkcie
automatického prepnutia do pohotovostného
režimu (s. 25).
21SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\080LMB.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Počúvanie hudby cez pripojenie
BLUETOOTH
Párovanie systému
so zariadením
BLUETOOTH
a počúvanie hudby
3
Na displeji zariadenia BLUETOOTH
sa môže zobraziť zoznam nájdených
zariadení.
4
Poznámka
 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do
vzdialenosti jedného metra od systému.
 Ak je vaše zariadenie BLUETOOTH kompatibilné
s funkciou dotyku (NFC), nasledujúci postup
vynechajte. Pozrite si časť Počúvanie hudby
pomocou funkcie jedného dotyku (NFC) (s. 24).
1
Ak je vybraná funkcia BLUETOOTH,
keď systém nemá žiadne informácie
o párovaní, systém sa automaticky
prepne do režimu párovania.
Párovanie môžete vykonať aj pomocou
tlačidla na jednotke. Pozrite si časť
Párovanie pomocou tlačidla
na jednotke (s. 22).
2
Stlačením tlačidla /  vyberte
možnosť PAIRING a stlačte
tlačidlo
.
Systém sa prepne do režimu párovania.
Na displeji  sa zobrazí hlásenie
PAIRING a dióda LED
(BLUETOOTH)  začne rýchlo blikať.
Vyberte položku
[SONY:CMT-SBT40D]
(tento systém).
Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí
výzva na zadanie prístupového kódu,
zadajte kód 0000.
Ak sa tento systém na displeji
zariadenia nezobrazuje, zopakujte
postup od kroku č. 1.
Po dokončení párovania sa automaticky
nastaví pripojenie BLUETOOTH.
Na displeji  systému sa zobrazí
hlásenie BT AUDIO a rozsvieti sa
dióda LED (BLUETOOTH) .
Tento krok vykonajte do 5 minút, inak
sa párovanie zruší. Ak sa párovanie
zruší, zopakujte postup od kroku č. 1.
Hudbu zo svojho zariadenia BLUETOOTH
môžete počúvať cez bezdrôtové pripojenie.
Skôr než budete funkciu BLUETOOTH
používať, vykonaním párovania zaregistrujte
zariadenie BLUETOOTH.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH
MENU .
Systém vyhľadajte pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
5
Stlačte tlačidlo  .
6
Stláčaním tlačidla VOLUME +/– 
nastavte hlasitosť.
Spustí sa prehrávanie.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
znova stlačte tlačidlo  . Možno
budete tiež musieť spustiť hudobný
prehrávač na zariadení BLUETOOTH.
Ak sa hlasitosť v systéme nedá zmeniť,
upravte ju na zariadení BLUETOOTH.
Párovanie pomocou tlačidla
na jednotke
1 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION 
zvoľte možnosť BT AUDIO.
2 Stlačte a podržte tlačidlo FUNCTION , kým
dióda LED (BLUETOOTH) LED  nezačne
rýchlo blikať.
Systém sa prepne do režimu párovania.
Na displeji  sa zobrazí hlásenie PAIRING.
22SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\080LMB.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Ak chcete nastaviť pripojenie BLUETOOTH,
pomocou ovládača zopakujte postup po
kroku č. 2.
Tip
 Párovanie s ďalším zariadením BLUETOOTH
môžete vykonať, aj keď spojenie s jedným
zariadením BLUETOOTH je už vytvorené.
Poznámka
Stlačením tlačidiel BLUETOOTH MENU 
a /  vyberte možnosť DISCONNECT
a stlačte tlačidlo
.
Tip
 Pripojenie BLUETOOTH môžete zrušiť
zo zariadenia BLUETOOTH.
Vymazanie informácií o registrácii
párovania
1 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH .
2 Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
FUNCTION  a   na jednotke,
až kým na displeji  neuvidíte
hlásenie RESET.
Poznámka
 Ak ste informácie o párovaní vymazali
a chcete zariadenia spojiť pomocou pripojenia
BLUETOOTH, musíte ich najskôr znova spárovať.
Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH
 Operácie uvedené vyššie nemusia byť v prípade
určitých zariadení BLUETOOTH dostupné.
Aktuálne operácie sa okrem toho môžu
v závislosti od pripojeného zariadenia
BLUETOOTH líšiť.
 Párovanie sa po vykonaní nemusí vykonať
znova. V nasledujúcich prípadoch sa však
párovanie musí zopakovať:
 Pri oprave zariadenia BLUETOOTH sa
vymazali informácie o párovaní.
 Pokúšate sa spárovať systém s viac
ako 8 zariadeniami BLUETOOTH.
Systém možno spárovať s najviac
8 zariadeniami BLUETOOTH. Ak po spárovaní
8 zariadení BLUETOOTH spárujete ďalšie
zariadenie, informácie o spárovaní
zariadenia, ktoré bolo k systému pripojené
ako prvé, sa prepíšu informáciami o novom
zariadení.
 Z pripojeného zariadenia sa vymažú
informácie o registrácii párovania tohto
systému.
 Po inicializácii systému alebo vymazaní
histórie párovania v systéme sa vymažú
všetky informácie o párovaní.
 Zvuk tohto systému nemožno odoslať do
reproduktora na zariadení BLUETOOTH.
 Prístupový kód sa môže nazývať napríklad
Passcode, PIN code, PIN number alebo
Password.
 Pripojenie BLUETOOTH s ďalším zariadením
BLUETOOTH nemôžete vytvoriť, keď spojenie
s niektorým zariadením BLUETOOTH už existuje.
Najskôr zrušte existujúce spojenie a potom
sa pripojte k inému zariadeniu.
 Systém podporuje iba kodek čiastkového
pásma (Sub Band Codec – SBC).
Zrušenie spojenia so zariadením
BLUETOOTH
Počúvanie hudby cez
zaregistrované zariadenie
Po vykonaní kroku č. 1 v časti „Párovanie
systému so zariadením BLUETOOTH
a počúvanie hudby“ pripojte zariadenie
BLUETOOTH k systému a stlačením
tlačidla   spustite prehrávanie.
Zrušenie párovania
so zariadením BLUETOOTH
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  alebo zmeňte zdroj.
Tip
 Ak systém neobsahuje žiadne informácie
o párovaní, operácia párovania sa nedá zrušiť.
23SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\080LMB.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Počúvanie hudby
pomocou funkcie
jedného dotyku (NFC)
NFC je technológia na bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi
rôznymi zariadeniami, napríklad medzi
mobilným telefónom a štítkom IC.
Svoj smartfón alebo tablet priložte
k systému. Systém sa automaticky
zapne, spustí sa párovanie a vytvorí
sa spojenie BLUETOOTH.
Najprv zapnite nastavenia technológie NFC.
1
Smartfónom alebo tabletom
sa dotknite značky N 
na jednotke.
Priložte smartfón alebo tablet
k jednotke a kontakt udržiavajte,
kým smartfón alebo tablet nezavibruje
alebo neprehrá krátky zvuk.
Informácie o tom, ktorá časť smartfónu
alebo tabletu sa používa na dotykový
kontakt, nájdete v návode na použitie
smartfónu alebo tabletu.
2
Po ukončení pripojenia stlačte
tlačidlo  .
Spustí sa prehrávanie.
Vytvorené pripojenie prerušíte tak,
že smartfón alebo tablet priložíte
k značke N  na jednotke.
Tip
 Kompatibilné smartfóny sú tie, ktoré sú
vybavené funkciou NFC (kompatibilný operačný
systém: Android verzia 2.3.3 alebo novšia
s výnimkou systému Android 3.x).
Informácie o kompatibilných zariadeniach
nájdete na nižšie uvedenej webovej lokalite.
http://support.sony-europe.com/
 Ak smartfón alebo tablet nereaguje, hoci sa
dotýka jednotky, prevezmite si doň aplikáciu
NFC Easy Connect a spustite ju. Znova sa
dotknite jednotky. Aplikácia NFC Easy Connect
je bezplatná aplikácia určená na použitie
výhradne so systémom Android™.
Oskenujte nasledujúci 2D kód.
 Keď smartfón alebo tablet kompatibilný
s technológiou NFC priložíte k jednotke, zatiaľ
čo je so systémom v spojení iné zariadenie
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH sa odpojí
a systém sa spojí so smartfónom
alebo tabletom.
Poznámka
 Aplikácia kompatibilná s funkciou NFC nemusí
byť v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupná.
 Pre niektoré smartfóny alebo tablety môže byť
táto funkcia k dispozícii bez toho, aby bolo
nutné prevziať aplikáciu NFC Easy Connect.
V takom prípade sa obsluha, prevádzka
a špecifikácie smartfónu alebo tabletu môžu
od popisu v tomto návode líšiť. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
dodanom so smartfónom alebo tabletom.
 Pripojenie BLUETOOTH sa môže prerušiť, ak sa
systému dotkne smartfón alebo tablet pomocou
funkcie NFC pri načítaní disku CD alebo DVD,
prípadne pri hľadaní zariadení USB.
 Po zapnutí jednotky a jednodotykovom (NFC)
spustení prehrávania cez BLUETOOTH sa zvuk
nemusí prehrať od začiatku skladby. Ak chcete
prehrávanie spustiť od začiatku, stlačte
tlačidlo   alebo vytvorte pripojenie
BLUETOOTH až po zapnutí systému.
24SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\090ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Tip
Ďalšie informácie
Nastavenie funkcie
automatického
prepnutia do
pohotovostného
režimu
Systém sa približne po 15 minútach
automaticky prepne do pohotovostného
režimu v prípade, že sa nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál
(funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu).
Predvolene je funkcia automatického
prepnutia do pohotovostného režimu
zapnutá.
Stlačením tlačidla / 
zapnite systém.
2
Stlačte a podržte tlačidlo / 
viac ako 3 sekundy.
Poznámka
 Funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu neplatí pre funkciu
ladiča rozhlasových staníc (FM), aj keď ste
ju aktivovali.
 Systém sa nemusí automaticky prepnúť do
pohotovostného režimu v týchto prípadoch:
 počas používania funkcie FM,
 pri zisťovaní zvukového signálu,
 počas prehrávania zvukových skladieb alebo
súborov,
 počas používania časovača prehrávania
alebo časovača automatického vypnutia.
 Systém znova odpočíta čas (približne 15 minút),
kým neprejde do pohotovostného režimu, aj keď
je funkcia pohotovostného režimu aktivovaná,
a to v nasledujúcich prípadoch:
 po pripojení zariadenia USB v režime
funkcie USB,
 keď je stlačené tlačidlo na diaľkovom ovládači
alebo na jednotke.
Ďalšie informácie
1
 Keď sa systém prepne do pohotovostného
režimu, na displeji  sa zobrazí a 8-krát blikne
hlásenie STANDBY.
Na displeji  sa zobrazí hlásenie
AUTO STANDBY ON.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
zopakujte celý postup. Na displeji 
sa zobrazí hlásenie AUTO STANDBY OFF
a funkcia sa vypne.
25SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\090ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Nastavenie
pohotovostného
režimu pre
BLUETOOTH
Keď je pohotovostný režim pre BLUETOOTH
aktívny, systém sa prepne do vyčkávacieho
režimu pre pripojenie BLUETOOTH, aj keď je
vypnutý. Tento režim je predvolene
zakázaný.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
BLUETOOTH MENU .
Nastavenie signálu
bezdrôtového
pripojenia
BLUETOOTH
na hodnotu ON
alebo OFF
Keď je jednotka zapnutá, môžete ovládať
signál zariadenia BLUETOOTH. Jednotka je
predvolene nastavená na hodnotu ON.
1
Zapnite jednotku.
Stláčaním tlačidla / 
vyberte BT: STBY a stlačte
tlačidlo
.
2
Na jednotke súčasne stlačte
a podržte tlačidlá  
a   na 5 sekúnd.
Stláčaním tlačidla /  vyberte
položku ON alebo OFF a stlačte
tlačidlo
.
3
Keď sa zobrazí hlásenie BT OFF
(signál bezdrôtového pripojenia
BLUETOOTH je vypnutý) alebo
BT ON (signál bezdrôtového
pripojenia BLUETOOTH je
zapnutý), uvoľnite tlačidlo.
Stlačením tlačidla / 
vypnite systém.
Tip
Tip
 Keď je systém nastavený na hodnotu ON,
automaticky sa zapne a hudbu môžete
počúvať aktivovaním pripojenia BLUETOOTH
zo zariadenia BLUETOOTH.
Poznámka
 Ak systém nemá žiadne informácie o párovaní,
tento režim nie je k dispozícii. Ak chcete režim
použiť, systém musí byť pripojený k zariadeniu
a obsahovať informácie o párovaní.
 Funkcia BLUETOOTH nie je dostupná, ak je
pre toto nastavenie vybraná hodnota OFF.
 Ak sa jednotky dotknete smartfónom alebo
tabletom s funkciou NFC, keď je nastavená
hodnota OFF, systém sa zapne a toto nastavenie
sa zmení na ON.
 Keď je toto nastavenie vypnuté, pohotovostný
režim pre zariadenie BLUETOOTH nemožno
nastaviť.
 Keď je toto nastavenie vypnuté, jednotku
a zariadenie BLUETOOTH nemožno spárovať.
26SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\090ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Nastavenie zvuku
Môžete si zvoliť ľubovoľný zvuk z rôznych
štýlov a zmeniť účinnosť basového zvuku.
Výber zvuku
Opakovaným stláčaním tlačidla EQ 
vyberte želaný zvuk z týchto štýlov:
R AND B/HIP HOP, FLAT, ROCK, POP,
JAZZ alebo CLASSIC.
Používanie
časovačov
Systém ponúka časovač automatického
vypnutia a časovač prehrávania.
Poznámka
 Časovač automatického vypnutia má prednosť
pred časovačom prehrávania.
Zmena účinnosti basového zvuku
Nastavenie časovača
spánku
Stlačte tlačidlo MEGA BASS .
Každým stlačením sa funkcia zapne
(BASS ON) a vypne (BASS OFF).
Tip
 Jednotka je od výrobcu nastavená
na hodnotu BASS ON.
V určenom čase sa systém automaticky
vypne.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
2
Stláčaním tlačidiel / 
vyberte položku SLEEP
a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel / 
zadajte požadovaný čas.
Ďalšie informácie
1
Môžete si zvoliť možnosť SLEEP 10
(10 minút) až SLEEP 90 (90 minút)
v prírastkoch po 10 minútach alebo
možnosť AUTO. Ak vyberiete AUTO,
po skončení prehrávania z disku CD
alebo zariadenia USB sa systém
automaticky vypne.
Tip
 Ak chcete skontrolovať zostávajúci čas pre
časovač automatického vypnutia, vykonajte
kroky č. 1 a 2 uvedené vyššie.
 Časovač spánku funguje, aj keď nie sú nastavené
hodiny.
Zrušenie časovača
automatického vypnutia
V kroku č. 3 vyššie vyberte možnosť OFF.
27SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\090ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Nastavenie časovača
prehrávania
Disk CD, zariadenie USB alebo rádio môžete
počúvať v stanovenom čase.
Poznámka
 Skontrolujte, či ste pred nastavením časovača
nastavili čas (s. 12).
1
Pripravte zdroj zvuku.
2
Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
3
Stlačením tlačidla /  vyberte
možnosť PLAY SET a stlačte
tlačidlo
.
Na displeji  sa rozbliká
počiatočný čas.
Tip
 Ak je zdrojom zvuku rádio, nezabudnite pred
vypnutím systému naladiť rozhlasovú stanicu
(s. 17).
 Ak chcete zmeniť nastavenie časovača,
zopakujte celý postup.
Poznámka
 Systém sa automaticky zapne presne v čase
stanovenom v časovači prehrávania. Keď je
zdrojom zvuku disk CD, MP3/WMA alebo USB,
spustenie prehrávania môže chvíľu trvať.
 Ak je v predvolenom čase systém už zapnutý,
časovač prehrávania sa nespustí.
 Keď je ako zdroj zvuku časovača prehrávania
nastavená rozhlasová stanica, pre časovač
prehrávania sa použije naposledy hraná
frekvencia. Ak po nastavení časovača
prehrávania zmeníte rozhlasovú frekvenciu,
zmení sa aj nastavenie rozhlasovej stanice
pre časovač.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
2 Stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku SELECT a stlačte tlačidlo
.
3 Stláčaním tlačidiel /  vyberte
možnosť PLAY SEL a stlačte tlačidlo
4
Stláčaním tlačidiel / 
nastavte čas a stlačte
tlačidlo
.
Rovnako postupujte pri nastavovaní
položky MINUTE na určenie času
spustenia a nastavení položiek HOUR
a MINUTE na určenie času zastavenia.
5
.
Nastavenie časovača sa zobrazí na displeji .
Zrušenie časovača
V kroku č. 3 v časti „Kontrola nastavenia“
vyberte možnosť OFF (s. 28).
Stláčaním tlačidiel / 
vyberte zdroj zvuku a stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením
funkcie časovača prehrávania.
6
Stlačením tlačidla / 
vypnite systém.
28SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\090ADD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
[Screen Saver]
Používanie ponuky
nastavení
Položky ponuky môžete rôzne nastavovať.
Položky, ktoré možno zobraziť, sa môžu
v jednotlivých krajinách alebo regiónoch
líšiť. Predvolené nastavenie je podčiarknuté.
1
[ON]: Keď je systém v režime zastaveného
alebo pozastaveného prehrávania, nie je
v ňom disk alebo je disk vysunutý viac
ako 10 minút, zapne sa šetrič obrazovky.
[OFF]: Slúži na vypnutie šetriča obrazovky.
[TV Type]
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor
s funkciou širokouhlého režimu.
Stlačte tlačidlo SETUP 
vo funkcii DVD/CD.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka nastavení.
Vybratá kategória
Vybratá položka nastavenia
[4:3PS]: Slúži na zobrazenie celej výšky
obrazu na celej obrazovke s orezanými
bočnými stranami.
[4:3LB]: Slúži na zobrazenie obrazu
s čiernymi okrajmi v hornej a dolnej časti.
2
3
Ďalšie informácie
Kategórie nastavenia
Možnosti
Stláčaním tlačidiel /// 
vyberte kategóriu a položku
nastavenia a stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo / , vyberte
možnosť, ktorú chcete zmeniť,
a výber potvrďte stlačením
tlačidla
.
Nastavenia [LANGUAGE]
[OSD] (displej na obrazovke)
Môžete vybrať jazyk displeja
na televíznej obrazovke.
[Audio]
Môžete vybrať preferovaný jazyk zvuku pre
disky DVD s viacerými zvukovými stopami.
[Subtitle]
4
Stlačením tlačidla SETUP 
zatvorte ponuku nastavení.
Môžete vybrať jazyk titulkov nahraných
na disku DVD VIDEO.
[Menu]
Nastavenia [SCREEN]
Môžete vybrať jazyk pre ponuku disku.
[TV System]
Nastavenia [AUDIO]
[PAL]: Pre televízory so systémom PAL.
[NTSC]: Pre televízory so systémom NTSC.
[Auto]: Pre televízory kompatibilné so
systémom PAL aj NTSC.
[DRC]
Slúži na nastavenie úrovne dynamickej
škály zvukového výstupu.
29SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\090ADD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 30 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Nastavenia [VIDEO]
[Brightness]
Slúži na nastavenie jasu obrazu.
[Contrast]
Slúži na nastavenie kontrastu obrazu.
[Hue]
Slúži na nastavenie zafarbenia
(farebného tónu) obrazu.
[Default]
Všetky možnosti ponuky nastavení a osobné
nastavenia môžete vrátiť späť na predvolené
výrobné nastavenia systému.
Ak ste nastavili heslo, nezabudnite zadať
heslo na odomknutie ochrany heslom.
Pred obnovením si pozrite časť [Password]
v téme Nastavenia [PREFERENCE] (s. 30).
Stlačte tlačidlo  , vyberte možnosť [Restore]
a stlačte tlačidlo
.
[Saturation]
Slúži na nastavenie sýtosti obrazu.
[Sharpness]
Slúži na nastavenie ostrosti obrysov obrazu.
Nastavenia [PREFERENCE]
[Rating]
Môžete obmedziť prehrávanie diskov DVD,
ktoré majú hodnotenie. Scény môžu byť
zablokované alebo nahradené inými
scénami.
Ak ste nastavili heslo, skontrolujte, či ste
zadaním hesla (v časti [Password]) pred
zmenou úrovne hodnotenia odblokovali
ochranu heslom.
Stláčaním tlačidiel /  vyberte hodnotenie
od [0 Lock ALL] do [8 No Limit] a stlačte
tlačidlo
.
[Password]
Môžete nastaviť heslo pre nastavenia
položiek [Rating] a [Default].
Zadajte štvorciferné heslo a stlačte tlačidlo
.
Ak chcete zmeniť heslo, zadajte heslo
a odblokujte pole vstupu. Potom zadajte
nové heslo.
Ak svoje heslo zabudnete, podľa pokynov
nižšie potvrďte aktuálne nastavené heslo.
1 Stlačte tlačidlo DVD/CD .
2 Stlačením tlačidla   na jednotke otvorte
zásobník diskov.
3 Stlačte tlačidlá   a ZOOM , kým držíte
stlačené tlačidlo SHIFT , a potom stlačte
tlačidlo
.
Objaví sa hlásenie [CUSTOM PAGE], potom
môžete potvrdiť aktuálne nastavené heslo.
Zatvorte [CUSTOM PAGE] stlačením tlačidla
SETUP.
30SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\100TRO.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 31 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Ak sa na displeji  zobrazí text PROTECT
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému vyskytne
problém, skôr ako sa obrátite na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti
Sony, postupujte podľa krokov opísaných
nižšie. Ak sa zobrazí chybové hlásenie,
poznačte si jeho obsah.
1
Skontrolujte, či problém nie
je uvedený v časti Riešenie
problémov.
2
Skontrolujte nasledujúce webové
lokality zákazníckej podpory.
http://support.sony-europe.com/
Na týchto webových lokalitách nájdete
najnovšie informácie o podpore
a najčastejšie otázky.
3
Ak problém pretrváva aj po vykonaní
všetkých krokov uvedených vyššie,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Ak chcete produkt nechať opraviť,
prineste celý systém (hlavnú jednotku
a diaľkový ovládač).
Tento produkt je systémovým
produktom a na určenie časti
vyžadujúcej opravu je potrebný
celý systém.
Uistite sa, že reproduktorové káble + a –
neskratovali.
Uistite sa, že ventilačné otvory systému nie
sú ničím zakryté.
Ak sa po kontrole skutočností uvedených
vyššie nevyskytnú žiadne problémy,
znova pripojte napájací kábel a zapnite
systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Všeobecné
Systém sa nezapne.
 Uistite sa, že napájací kábel je správne
zapojený do elektrickej zásuvky v stene.
Systém sa neočakávane prepol
do pohotovostného režimu.
Riešenie problémov
Ak problém nemôžete vyriešiť ani
po vykonaní krokov č. 1 a 2, obráťte
sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Okamžite odpojte napájací kábel
a po zmiznutí textu PROTECT
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
 Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál, približne
po 15 minútach sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu. Pozrite si časť
Nastavenie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu (s. 25).
Nastavenie času alebo časovača
prehrávania sa neočakávane zrušilo.
 Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon,
nastavenie času alebo časovača prehrávania
sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte
znova od začiatku.
Neprehráva sa zvuk.
 Hlasitosť zapnite na jednotke.
 Skontrolujte, či je externý komponent správne
pripojený ku konektoru AUDIO IN ,
a nastavte funkciu AUDIO IN.
 Naladená stanica mohla dočasne prestať
vysielať.
31SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\100TRO.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 32 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Počuť silné bzučanie alebo šum.
 Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
 Zapojte systém do inej nástennej elektrickej
zásuvky.
 Odporúča sa použiť napájací kábel s filtrom
šumu (nedodáva sa).
Nefunguje diaľkový ovládač.
 Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a snímačom diaľkového ovládača
na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od
žiariviek.
 Namierte diaľkový ovládač na snímač
diaľkového ovládača  na jednotke.
 Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
 Batérie vymeňte za nové.
DVD/CD-DA/MP3/WMA
Na displeji  sa zobrazuje hlásenie LOCKED
a zo zásuvky na disky nemožno vybrať disk.
 Funkcia uzamknutia zásobníka je aktivovaná.
Vypnite ju (s. 13).
Disk alebo súbor sa neprehrá.
 Disk nebol finalizovaný (disk CD-R alebo
CD-RW, na ktorý možno pridávať údaje).
Obraz
Nie je žiadny obraz.
 Obrazový kábel nie je riadne pripojený.
 Jednotka nie je pripojená k správnemu
vstupnému konektoru televízora.
 Systém nie je vybratý prostredníctvom
obrazového vstupu televízora.
 Prepojte systém a televízor pomocou
obrazového kábla (dodáva sa), aby ste
mohli sledovať obraz.
Hoci ste v nastaveniach položky [SCREEN]
v položke [TV Type] nastavili pomer strán,
obraz nezapĺňa televíznu obrazovku.
 Pomer strán na disku je nemenný.
Farby na televíznej obrazovke
sú nerovnomerné.
 Reproduktory systému obsahujú magnetické
súčiastky, ktoré môžu spôsobiť magnetické
rušenie. Keď sa na televíznej obrazovke objaví
nerovnomernosť farieb, skontrolujte tieto
položky.
 Nainštalujte reproduktory vo vzdialenosti
aspoň 0,3 metra od televízora.
 Ak nerovnomernosť farieb pretrváva, vypnite
televízor a po 15 až 30 minútach ho znova
zapnite.
 Reproduktory umiestnite ďalej od televízora.
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
 Disk môže byť znečistený alebo poškriabaný.
Ak je disk znečistený, dočista ho utrite.
 Presuňte systém na miesto, ktoré nie je
vystavené vibráciám (napríklad na stabilný
podstavec).
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby
alebo súboru.
 Skontrolujte, či je aktuálny režim prehrávania
správny. Ak je vybraný režim prehrávania
SHUFFLE alebo PROGRAM, zmeňte nastavenie
(s. 13).
Nastavenie [TV System] sa nezhoduje
s vaším televízorom.
 Obnovte nastavenie (pozrite si časť [Default]
v téme Nastavenia [PREFERENCE]).
Zariadenie USB
Podrobné informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete v časti
Kompatibilné zariadenia USB a verzie (s. 36).
Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie
než zvyčajne.
 Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný
na spustenie prehrávania:
 disk nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
 disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 disk s veľkým počtom priečinkov.
 Môžu sa vyskytnúť tieto problémy.
 Zariadenie USB nebolo rozpoznané.
 V systéme sa nezobrazujú názvy súborov
ani priečinkov.
 Nemožno prehrávať.
 Zvuk je trhaný.
 Počuť šum.
 Počuť skreslený zvuk.
32SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\100TRO.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 33 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Neprehráva sa zvuk.
Nespustí sa prehrávanie.
 Zariadenie USB nie je správne pripojené.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
Vypnite systém a znova pripojte
zariadenie USB.
a zapnite systém.
 Možno je pripojené nekompatibilné
zariadenie USB.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
 Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.
Pripojte podporované zariadenie USB.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Skontrolujte, či je aktuálny režim prehrávania
správny. Ak je vybraný režim prehrávania
SHUFFLE, zmeňte nastavenie (s. 13).
 Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už
samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať
pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku
stavu počítača. V takomto prípade súbor
odstráňte a hudobné údaje odošlite znova.
 Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová
rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory
kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.
Zobrazenie indikátora SEARCH alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
 Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
 V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
 Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 V pamäti nie je dostatok voľného miesta.
 Interná pamäť je fragmentovaná.
 Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB
znova, pretože údaje uložené v zariadení USB
sa mohli poškodiť.
 Systém dokáže zobraziť nasledujúce znakové
kódy:
 veľké písmená (A až Z),
 číslice (0 až 9),
 symboly (< > +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Zariadenie USB nebolo rozpoznané.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
 Skontrolujte, či je zariadenie USB riadne
pripojené k portu  (USB) .
 Tento systém nemusí podporovať
zariadenie USB.
 Odpojte a znova pripojte zariadenie USB.
Podrobné informácie o stave nabitia
zariadenia USB nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
Tuner
Počuť silné bzučanie alebo šum
(na displeji  bliká hlásenie STEREO)
alebo nefunguje príjem vysielania.
 Zapojte správne anténu.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste
Riešenie problémov
Názov súboru alebo priečinka (názov
albumu) sa nezobrazuje správne.
Zariadenie USB sa nedá nabiť.
dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte
znova.
 Antény umiestnite ďalej od jednotky alebo
iných komponentov AV, aby ste predišli
zachytávaniu šumu.
 Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
Je počuť niekoľko rozhlasových staníc naraz.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste
dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte
znova.
 Zviažte káble antény pomocou bežne
dostupných káblových príchytiek a upravte
dĺžku káblov.
a zapnite systém.
 Možno je pripojené nekompatibilné
zariadenie USB.
 Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie
o riešení tohto problému nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením USB.
33SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\100TRO.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 34 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Ak systém naďalej funguje nesprávne,
obnovte jeho výrobné nastavenia.
1 Zapnite systém.
2 Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
FUNCTION  a   na jednotke, až kým
na displeji  neuvidíte hlásenie RESET.
Odstránia sa všetky nastavenia
nakonfigurované používateľom, napríklad
nastavenia predvolených rozhlasových staníc,
časovača alebo hodín.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých
krokov uvedených vyššie, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Note
 Ak jednotku likvidujete alebo odovzdávate inej
osobe, z bezpečnostných dôvodov obnovte
nastavenia.
Hlásenia
Počas prevádzky sa na displeji môžu
zobrazovať alebo blikať nasledujúce
hlásenia.
DISC ERR
Vložili ste disk, napríklad CD-ROM, ktorý sa
v tomto systéme nedá prehrať, alebo ste
skúsili prehrať súbor, ktorý sa prehrať nedá.
COMPLETE
Predvolená operácia stanice sa ukončila
normálne.
LOCKED
Funkcia uzamknutia zásobníka
je aktivovaná.
NO USB
Nepripojili ste žiadne zariadenie USB,
pripojené zariadenie USB bolo odstránené
alebo systém zariadenie USB nepodporuje.
NO DISC
V prehrávači nie je žiadny disk alebo ste
vložili disk, ktorý sa nedá prehrať.
NO FILE
V zariadení USB alebo na disku nie sú
žiadne prehrateľné súbory.
OVER CURRENT
Systém zaznamenal nadprúd v pripojenom
zariadení USB.
Vyberte zariadenie USB z portu, vypnite
systém a znova ho zapnite.
LOADING
Systém načítava informácie o disku. Počas
načítavania nefungujú niektoré tlačidlá.
SEARCH
Systém vyhľadáva informácie uložené
v zariadení USB. Počas vyhľadávania
nefungujú niektoré tlačidlá.
TIME NG
Čas začatia a ukončenia časovača
prehrávania je rovnaký.
34SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\110PRE.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 35 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Poznámka k diskom DVD/CD-DA/MP3/WMA
Upozornenia a technické parametre
Upozornenia
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
 zvukové disky CD-DA,
 disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje







skladieb na disku CD-DA a súbory
MP3/WMA),
8 cm disky,
DVD VIDEO,
DVD-ROM,
DVD-R/DVD-RW,
DVD+R/DVD+RW,
VIDEO CD,
CDG.
Nepoužívajte disky CD-R/CD-RW, na ktorých
nie sú uložené žiadne údaje. Taký disk by sa
mohol poškodiť.
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
 disky CD-ROM,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté







na čistenie. Postupujte pritom od stredu
k okrajom.
 Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace
prostriedky alebo antistatické spreje
určené pre vinylové LP platne.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani
ich nenechávajte v aute zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
 Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte napájací kábel (sieťovú
šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej
siete). Pri odpájaní systému vždy ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný
kábel.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať
len oprávnená osoba v autorizovanom
servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte na šikmú plochu
Upozornenia a technické parametre

vo formáte hudobných diskov CD alebo
vo formáte MP3/WMA v súlade s normou
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
disky CD-R/CD-RW nahraté vo formáte
viacerých relácií s neuzatvorenou reláciou,
nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW,
poškriabané alebo znečistené disky CD-R/
CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté
pomocou nekompatibilného
nahrávacieho zariadenia,
nesprávne finalizované disky CD-R/
CD-RW,
disky CD-R/CD-RW obsahujúce iné súbory
než súbory vo formáte MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3/WMA),
disky neštandardného tvaru (napríklad
srdce, štvorec, hviezda),
disky, na ktorých je prilepená lepiaca
páska, papier alebo nálepka,
disky z požičovne alebo používané disky
s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo
presahuje štítok,
disky s etiketami vytlačenými pomocou
atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.
 Pred prehrávaním utrite disk textíliou
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, studené, prašné, znečistené,
vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu
alebo ktoré sú vystavené vibráciám,
priamemu slnečnému svetlu alebo
jasnému svetlu.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravené povrchy (napríklad voskované,
olejované alebo leštené) buďte opatrní,
pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo
odfarbeniu povrchu.
 Na systém neumiestňujte ťažké predmety.
 Ak systém prinesiete priamo z chladného
na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovke vnútri
systému sa môže skondenzovať vlhkosť
a spôsobiť poruchu systému. V takej
situácii vyberte disk a nechajte systém
zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť
neodparí. Ak systém stále nefunguje ani
po uplynutí dlhšej doby, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
35SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\110PRE.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 36 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Nárast teploty vnútri zariadenia
 Nárast teploty v jednotke počas nabíjania
alebo jej používania počas dlhšej doby
je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte
znepokojovať.
 Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri
vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho
povrchu, pretože môže byť horúci.
 Neblokujte ventilačné otvory.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ
drsných podušiek, čistiaci prášok ani
rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo,
benzín alebo alkohol.
Kompatibilné
zariadenia USB
a verzie
Na webových lokalitách uvedených
nižšie nájdete podrobné informácie
o podporovaných verziách
kompatibilných zariadení:
http://support.sony-europe.com/
Informácie o farbe týkajúce sa televízora
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Varovanie: Ak ten istý obraz (videoobraz,
obraz ponuky na obrazovke atď.) necháte
zobrazený na televízore dlhší čas, hrozí
trvalé poškodenie televíznej obrazovky.
Tento problém hrozí najmä projekčným
televízorom.
Premiestňovanie systému
Pred premiestnením systému skontrolujte,
či v ňom nie je vložený disk, a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
Manipulácia s diskami
 Disk uchopte za okraje, aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
 Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu
pásku.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ich
nenechávajte v aute zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle, pretože
teplota vnútri auta môže výrazne stúpnuť.
36SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\110PRE.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 37 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Efektívny komunikačný rozsah
Bezdrôtová
technológia
BLUETOOTH
Podporované verzie a profily BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardný súbor funkcií
pre rôzne možnosti produktov BLUETOOTH.
Podrobné informácie o podporovaných
verziách a profiloch BLUETOOTH nájdete
v časti Technické parametre (s. 38).
Poznámka
 Ak chcete používať zariadenie BLUETOOTH
pripojené k tomuto systému, zariadenie musí
podporovať rovnaký profil ako tento systém.
Uvedomte si, že funkcie zariadenia BLUETOOTH
môžu byť v závislosti od špecifikácií zariadenia
iné, aj ak má rovnaký profil, ako tento systém.
 Z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH sa prehrávanie zvuku na tomto
systéme môže mierne oneskoriť v porovnaní
s prehrávaním na vysielajúcom zariadení.
Účinky iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová sieť
LAN (IEEE802.11b/g) používajú rovnaké
frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia
so schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie.
To môže mať za následok nižšie rýchlosti
prenosu údajov, šum alebo neschopnosť
pripojenia. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
 Skúste spojenie tohto systému
a mobilného telefónu BLUETOOTH
alebo zariadenia BLUETOOTH, keď
ste najmenej 10 metrov od zariadenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN.
 Keď používate zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti 10 metrov, napájanie
vybavenia s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN vypnite
Upozornenia a technické parametre
BLUETOOTH je bezdrôtová technológia
krátkeho dosahu, ktorá spája digitálne
zariadenia, ako sú osobné počítače alebo
digitálne fotoaparáty. Pomocou bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH môžete zapojené
zariadenia obsluhovať v rozsahu približne
10 metrov.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
sa zvyčajne používa medzi dvomi
zariadeniami, jedno zariadenie však možno
spojiť s viacerými zariadeniami.
Na pripojenie nepotrebujete žiadne drôty
ako v prípade pripojenia USB a nemusíte
umiestniť zariadenia oproti sebe ako
v prípade bezdrôtovej infračervenej
technológie. Túto technológiu môžete
využívať s jedným zariadením BLUETOOTH
vo svojej taške alebo vrecku.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
predstavuje celosvetový štandard
podporovaný tisíckami spoločností.
Tieto spoločnosti vytvárajú produkty,
ktoré spĺňajú celosvetový štandard.
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať
do vzdialenosti približne 10 metrov
(vzdialenosť bez prekážok) od seba.
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
 keď sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
 na miestach s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
 ak sa v blízkosti používajú mikrovlnné
rúry,
 na miestach s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
Účinky na iné zariadenia
Rádiové vlny vysielané týmto systémom
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých lekárskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia,
vždy vypnite napájanie tohto systému,
mobilného telefónu BLUETOOTH
a zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich
miestach:
 v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
37SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\110PRE.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 38 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Poznámka
 Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré vyhovujú špecifikáciám BLUETOOTH ako
prostriedok zaistenia bezpečnosti počas
komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH.
Toto zabezpečenie však nemusí byť dostatočné
v závislosti od obsahu nastavenia a ďalších
faktorov, preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť
za škody ani iné straty vyplývajúcu z úniku
informácií počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH.
 Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť zaručená
so všetkými zariadeniami BLUETOOTH, ktoré
majú rovnaký profil ako táto jednotka.
 Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto
systému musia vyhovovať špecifikáciám
zariadenia Bluetooth predpísaným spoločnosťou
BLUETOOTH SIG, Inc., a ich súlad musí byť
overený. Avšak aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť
prípady, keď vlastnosti alebo špecifikácie
zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie
alebo môžu mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
 V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tejto jednotke, prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok sa
môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.
Technické parametre
Zosilňovač
Výstupný výkon (nominálny):
20 W + 20 W (8 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)
RMS/efektívny výstupný výkon (referenčný):
25 W + 25 W (na kanál pri 8 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy a výstupy
AUDIO IN:
Konektor AUDIO IN (externý vstup):
stereofónny minikonektor, citlivosť 1 V,
impedancia 47 kiloohmov
USB:
Port USB: Typ A, 5 V jednosmerný prúd 1,5 A
Konektor  (HEADPHONE):
Stereofónny štandardný konektor, 8 ohmov
alebo viac
VIDEO OUT:
Max. úroveň výstupu 1 Vš-š,
nevyvážená, negatívna synchronizácia,
záťažová
impendancia 75 ohmov
REPRODUKTORY:
podporuje impedanciu 8 ohmov
Prehrávač diskov
Systém:
Systém na prehrávanie kompaktných diskov
a digitálneho zvuku a obrazu
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej
ako 1 000 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu
na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
38SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\110PRE.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 39 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Formát systému farieb obrazu
Podporovaný kodek
Severoamerické a latinskoamerické modely
(okrem modelu pre Argentínu): NTSC
Ostatné modely: NTSC/PAL
SBC (Sub Band Codec)
Tuner
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia a pod.
Ladenie v pásme FM:
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový ladič staníc FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokovaním po 50 kHz)
Anténa:
drôtová anténa FM
Reproduktory
Systém reproduktorov:
dvojsmerný, Bass Reflex, magneticky
tienený
Jednotka reproduktora:
Šírka prenosového pásma
20 Hz – 20 000 Hz (so vzorkovacou
frekvenciou 44,1 kHz)
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Striedavý prúd, 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Spotreba energie:
35 W
Rozmery (Š/V/H) (vrátane vystupujúcich častí):
Reproduktor na prenos nízkych tónov:
95 mm, kónický typ
Reproduktor na prenos vysokých tónov:
57 mm, kónický typ
Centrálna jednotka:
približne 170 mm × 132,5 mm × 222 mm
Reproduktorová debna:
približne 132,5 mm × 214 mm × 207 mm
Menovitá impedancia:
Hmotnosť:
8 ohmov
Centrálna jednotka: približne 1,4 kg
Reproduktorová debna: približne 1,7 kg
BLUETOOTH
Dodávané príslušenstvo:
BLUETOOTH štandardná verzia 4.0
Výstup:
Štandardné BLUETOOTH,
energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
diaľkový ovládač (RM-AMU214) (1), obrazový
kábel (1), drôtová anténa FM (1), podložky
reproduktorov (8), návod na použitie
(táto príručka) (1), záručný list (1)
Upozornenia a technické parametre
Komunikačný systém:
Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
0,5 W (sieťové porty BLUETOOTH vypnuté)
Pohotovostný režim BLUETOOTH: 5,9 W
(sieťové porty BLUETOOTH zapnuté)
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporovaná metóda ochrany obsahu
Metóda SCMS-T
39SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\120TRA.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 40 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
Ochranné známky a súvisiace
informácie
 Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
 Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od tohto produktu je zakázaná bez licencie
od spoločnosti Microsoft alebo jej
oprávnenej dcérskej spoločnosti.
 Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
 Slovné označenie WALKMAN a logo WALKMAN
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
 Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú
registrovanými ochrannými známkami vo
vlastníctve spoločnosti BLUETOOTH SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation ich používa
na základe licencie.
 N Mark (značka N) je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
 Názvy systémov a produktov uvedené v tomto
návode sú vo všeobecnosti ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných výrobcov. V návode sa
neuvádza označenie ™ ani ®.
 Tento systém je vybavený technológiou Dolby*
Digital.
 INFORMÁCIE O TECHNOLÓGII MPEG-4 VISUAL:
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE
LICENCIE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
SPOTREBITEĽA NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL STANDARD
(MPEG-4 VIDEO)
ALEBO
(ii) NA DEKÓDOVANIE VIDEA MPEG-4 VIDEO,
KTORÉ ZAKÓDOVAL SPOTREBITEĽ PRI OSOBNEJ
A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI ALEBO KTORÉ
SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA
S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA
MPEG-4 VIDEO.
ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI IMPLICITNE
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ SÚVISIACICH
S REKLAMNÝM, INTERNÝM A KOMERČNÝM
POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM MOŽNO
ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI INFORMÁCIE NA STRÁNKE
http://www.mpegla.com/
 Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými
známkami príslušných vlastníkov.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Označenie „Dolby“ a symbol dvojitého
písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.

je ochrannou známkou spoločnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
40SK
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
010COV.book Page 41 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
C:\DTP\@_SONY\PRINT\CMT-SBT40D_OI\SK\130BCO.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 44 Friday, August 8, 2014 12:25 AM
©2014 Sony Corporation
4-540-127-12(1) (SK)
CMT-SBT40D
4-540-127-12(1) (SK)
Download PDF