Sony | CMT-SBT100 | Sony CMT-SBT100 Kompaktný hi-fi systém s technológiou Bluetooth® a NFC Návod na použitie

4-464-274-11 (1) (SK)
Domáci zvukový systém
SK
Návod na použitie
Poznámky o diskoch DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana
obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá
strana digitálny zvukový materiál. Keďže však
strana so zvukovým materiálom nespĺňa štandard
pre kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto
produkte sa nezaručuje.
Umiestnenie ovládacích prvkov
Jednotka (predná strana)
CMT-SBT100/SBT100B
Pre zákazníkov v Európe a Austrálii
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite odpojte
hlavný konektor od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená
od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej
zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu
sluchu.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto produktom
zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Toto zariadenie
je klasifikované ako
LASEROVÝ PRODUKT
1. TRIEDY.
Toto označenie sa
nachádza na zadnej
vonkajšej časti jednotky.
Pre zákazníkov v Austrálii
Toto zariadenie by sa malo inštalovať a používať
vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi žiaričom
a ľudským telom (okrem končatín: rúk, zápästí,
nôh a členkov).
Pre zákazníkov v Európe
Ak chcete systém pripojiť k hostiteľským počítačom
alebo periférnym zariadeniam, použite správne
tienené a uzemnené káble a konektory.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú len
na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie
súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre
Európu
1 Opakovane stláčajte tlačidlo CD v oblasti
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji  nezobrazí hlásenie CD.
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné
disky (CD). V poslednom čase začali niektoré
nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné
disky kódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv. Medzi týmito diskami sa
nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard
pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť
prehrať v tomto produkte.
2 Stlačením tlačidla  (otvorenie alebo
zatvorenie)  otvorte zásobník diskov .
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Slovné označenie a logá BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými známkami
vo vlastníctve spoločnosti BLUETOOTH SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation ich používa
na základe licencie. Ostatné ochranné známky
a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
N Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc.,
v USA a iných krajinách.
Android je ochrannou známkou spoločnosti
Google Inc.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto
technológie oddelene od tohto produktu je
zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti.
Názvy systémov a produktov uvedené v tejto
príručke sú vo všeobecnosti ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných výrobcov. V príručke sa neuvádzajú
označenia ™ a .
®
Maximálny počet priečinkov a súborov MP3 kompatibilných
so systémom je:
 999* priečinkov (vrátane koreňového priečinka)
 999 súborov
 250 súborov v jednom priečinku
 8 úrovní priečinkov (v stromovej štruktúre súborov)
Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3,
jednotkami CD-R/RW, nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu
vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec
nemusia prehrávať.
* Zahŕňa aj priečinky bez súborov MP3 alebo priečinky
obsahujúce iné typy súborov. Počet priečinkov, ktoré dokáže
systém rozpoznať, môže byť menší ako skutočný počet
priečinkov v závislosti od priečinkovej štruktúry.
3 Vložte disk tak, aby strana s etiketou smerovala
nahor.
Strana s etiketou
(vytlačená strana)
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
1 Opakovane stláčajte tlačidlo CD v oblasti
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji  nezobrazí hlásenie CD.
Tip
Keď používate slúchadlá, pripojte ich ku konektoru  (slúchadlá) .
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie
pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie však
možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke,
ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.
Diaľkový ovládač
2 Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo PLAY MODE , kým sa nezobrazí
indikátor PGM.
 (otvorenie alebo zatvorenie) 
Používanie diaľkového ovládača
Vysuňte a zložte kryt priestoru pre batérie.
Potom vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA),
pričom najprv zasuňte stranu  tak, aby póly batérií
zodpovedali obrázku nižšie.
4 Stlačením tlačidla  (otvorenie alebo zatvorenie)
 zatvorte zásobník diskov .
5 Stlačte tlačidlo   (prehrávanie alebo
pozastavenie) .
Spustí sa prehrávanie.
3 Vyberte priečinok (len disk MP3).
Opakovaným stláčaním tlačidiel
+/  
vyberte požadovaný priečinok.
Ak chcete naprogramovať všetky súbory
.
v priečinku, stlačte tlačidlo
4 Vyberte číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá / , kým sa
nezobrazí číslo požadovanej skladby alebo súboru.
Poznámky
Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne
šesť mesiacov.
Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie
rôznych typov.
Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batérie,
aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
Úvodné informácie
Zadná strana
reproduktora
Likvidácia nepotrebných
batérií (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Prehrávanie disku CD-DA/MP3
Hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Oznámenie o licenciách a ochranných
známkach
©2013 Sony Corporation
Operácie
červený 
Ak nemôžete disk vybrať a na displeji  sa zobrazí hlásenie
LOCKED, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Nevkladajte disk neštandardného tvaru (napríklad v tvare srdca,
štvorca alebo hviezdy). Mohlo by dôjsť k nenapraviteľnému
poškodeniu systému.
Nepoužívajte disk, na ktorom je páska, nálepky alebo lepidlo,
pretože môže spôsobiť poruchu.
Pri vyberaní disku sa nedotýkajte jeho povrchu.
Ďalšie operácie
Operácia
Pozastavenie
prehrávania
Postup:
Zastavenie
prehrávania
Výber skladby
alebo súboru
Vyhľadanie
miesta v skladbe
alebo súbore
Stlačte tlačidlo  .
Výber
opakovaného
prehrávania
Výber priečinka
na disku MP3
Vybratie disku
Stlačte tlačidlo  . Ak chcete
prehrávanie obnoviť, znova
stlačte toto tlačidlo.
Stlačte tlačidlo / .
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo / 
(alebo / 
na jednotke) a na požadovanom
mieste ho uvoľnite.
Opakovane stláčajte tlačidlo
REPEAT , kým sa nezobrazí
indikátor
(všetky skladby
alebo súbory) alebo 1
(jedna skladba alebo súbor).
Opakovane stláčajte
+/ .
tlačidlo
Stlačte tlačidlo  
na jednotke.
Zmena režimu prehrávania
Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo PLAY MODE . Vybrať môžete režim
normálneho prehrávania (nezobrazí sa žiadna
indikácia ani hlásenie FLDR*), režim náhodného
prehrávania (zobrazí sa hlásenie SHUF alebo
FLDR SHUF*) alebo režim naprogramovaného
prehrávania (zobrazí sa hlásenie PGM).
 Vstup napájania (AC IN)
Nastavenie hodín
Po zapojení všetkých komponentov a príslušenstva
zapojte napájací kábel  do elektrickej zásuvky
v stene.
1 Stlačením tlačidla   zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU  vyberte režim
 Konektory reproduktorov
(ľavý/pravý)
Ak bliká hlásenie PLAY SET, opakovaným
stláčaním tlačidiel /  vyberte položku CLOCK
a stlačte tlačidlo
(prechod) .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  nastavte
hodiny a stlačte tlačidlo
(prechod) .
Dôkladne zapojte pravý reproduktorový kábel 
do konektora R a ľavý reproduktorový kábel 
do konektora L.
 Konektor AUDIO IN (externý vstup)
Prídavné externé zariadenie pripojte prepojovacím
zvukovým káblom (nedodáva sa).
 Antény
 Drôtová anténa FM (dodáva sa)
(iba model CMT-SBT100)
 Rámová anténa AM (dodáva sa)
(iba model CMT-SBT100)
 Drôtová anténa DAB/FM (dodáva sa)
(iba model CMT-SBT100B)
Antény umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli
dobrý príjem, a potom ich upevnite na pevnom
povrchu (okno, stena atď.).
Antény umiestnite ďalej od napájacieho kábla
jednotky a ostatných komponentov AV, aby ste
predišli šumu.
Koniec drôtovej antény FM zaistite lepiacou páskou.
Príprava rámovej antény AM
Kábel vinutia antény
Anténu postavte
oviňte okolo antény
a zaistite ju do štrbiny
a stojan antény zvýšte. tak, aby za zvuku
kliknutia zapadla.
nastavenia hodín.
Režim prehrávania
* Keď sa zobrazí hlásenie FLDR alebo FLDR SHUF, prehrajú
sa všetky súbory vo zvolenom priečinku na disku MP3. Pri
prehrávaní disku CD-DA plní systém rovnakú funkciu ako
pri bežnom prehrávaní (bez indikácie) alebo pri náhodnom
prehrávaní „SHUF“.
Nastavenia hodín sa obnovia po odpojení napájacieho kábla
alebo po výpadku napájania.
Poznámka k režimu prehrávania
Zobrazenie hodín pri vypnutom systéme
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém zapnutý,
prehrávanie sa spustí v režime bežného prehrávania.
Príjem rozhlasovej stanice DAB alebo
DAB+ (iba model CMT-SBT100B)
Pri prvom zapnutí po zakúpení systému sa
automaticky spustí funkcia automatického
vyhľadávania staníc DAB a vytvorí sa zoznam
dostupných služieb. Počas automatického
vyhľadávania staníc DAB sa zobrazujú znaky
. Kým sa stanice DAB automaticky
vyhľadávajú, nestláčajte žiadne tlačidlo na jednotke
ani diaľkovom ovládači. Vyhľadávanie by sa
prerušilo a zoznam služieb by sa nemusel vytvoriť
správne. Ak chcete automatické vyhľadávanie
staníc DAB spustiť manuálne, vykonajte kroky
uvedené v časti Manuálne spustenie automatického
vyhľadávania staníc DAB (iba model CMT-SBT100B).
Po presťahovaní do inej oblasti spustite automatické
vyhľadávanie staníc DAB manuálne a znova
zaregistrujte obsah vysielania.
Prilepenie podložiek reproduktorov
Dodané podložky reproduktorov pripevnite na spodnú
stranu reproduktorov, aby sa reproduktory nešmýkali.
.
Ak v prípade disku CD-DA celkový čas prehrávania
prekročí 100 minút alebo ak naprogramujete
súbory MP3, zobrazí sa symbol --.--.
5 Stlačte tlačidlo
6 Zopakovaním krokov č. 3 až 5 naprogramujte
ďalšie skladby alebo súbory až po maximálny
počet 25 skladieb alebo súborov.
7 Stlačte tlačidlo  .
Spustí sa prehrávanie naprogramovaného
zoznamu skladieb alebo súborov.
Naprogramované súbory alebo skladby zostanú
dostupné, kým nevyberiete disk zo zásobníka
diskov  alebo neodpojíte napájací kábel.
Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam
prehrať znova, stlačte tlačidlo  .
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Keď je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo PLAY MODE , kým nezmizne indikátor PGM.
Poznámky k režimu náhodného
prehrávania
Poznámky
Ak sa po naprogramovaní disk vysunie, všetky naprogramované
skladby alebo súbory sa vymažú.
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém zapnutý,
naprogramované skladby alebo súbory sa vymažú.
Interval ladenia v pásme AM je z výroby
predvolene nastavený na hodnotu 9 kHz
(alebo 10 kHz pre niektoré oblasti). Na vykonanie
tejto operácie používajte tlačidlá na jednotke.
1 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION 
na jednotke vyberte stanicu v pásme AM.
Počúvanie rádia
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji nezobrazí hlásenie TUNER FM alebo
TUNER AM (CMT-SBT100), prípadne DAB alebo
TUNER FM (CMT-SBT100B).
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE , kým
sa nezobrazí hlásenie AUTO, a potom stlačte tlačidlá
TUNE +/ . Po naladení stanice sa vyhľadávanie
automaticky zastaví a na displeji  sa zobrazí
hlásenie STEREO (iba pre stereofónne programy).
Ak sa vyhľadávanie nezastaví, stlačením
tlačidla   zastavte vyhľadávanie a nalaďte
stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).
Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS sa
zobrazia informácie o vysielaní, napríklad názov
služby alebo stanice.
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým sa nezobrazí hlásenie MANUAL, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel TUNE +/ 
nalaďte požadovanú stanicu.
Poznámky k prehrávaniu diskov MP3
Pred ladením staníc DAB a DAB+ skontrolujte, či sa vykonalo
úvodné vyhľadávanie staníc DAB.
Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS sa zobrazia
informácie o vysielaní, napríklad názov služby alebo stanice.
Po naladení stanice DAB alebo DAB+ môže niekoľko sekúnd
trvať, kým začujete zvuk.
Po ukončení sekundárnej služby sa automaticky začne prijímať
primárna služba.
Tento ladič rozhlasových staníc nepodporuje údajové služby.
Poznámky k staniciam DAB a DAB+
(iba model CMT-SBT100B)
Operácia
Pozastavenie
prehrávania
Postup:
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo  . Ak chcete
prehrávanie obnoviť, stlačte
tlačidlo  *1. Ak chcete
obnovené prehrávanie zrušiť,
stlačte tlačidlo   znova*2.
Opakovane stláčajte
+/  .
tlačidlo
Výber priečinka
Výber súboru
3 Na jednotke podržte stlačené tlačidlo
Vyhľadanie
miesta v súbore
FUNCTION  a potom stlačte tlačidlo / .
Na displeji  sa zobrazí hlásenie STEP 9K
alebo STEP 10K. Po zmene intervalu sa všetky
predvolené stanice v pásme AM vymažú.
Manuálne spustenie
automatického vyhľadávania
staníc DAB (iba model
CMT-SBT100B)
Pred naladením staníc DAB a DAB+ musíte vykonať
úvodné vyhľadávanie staníc DAB.
Po presťahovaní sa do inej oblasti tiež spustite
úvodné vyhľadávanie staníc DAB manuálne, aby sa
informácie o službách DAB a DAB+ aktualizovali.
1 Opakovane stláčajte tlačidlo TUNER v oblasti
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji  nezobrazí hlásenie DAB.
2 Stlačením tlačidla OPTIONS  zobrazte ponuku
Výber
opakovaného
prehrávania
*1
*2
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku INITIAL a stlačte tlačidlo
.
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo .
Spustí sa vyhľadávanie. Priebeh vyhľadávania
signalizujú hviezdičky (*******). V závislosti
od služieb DAB a DAB+ dostupných vo vašej
oblasti môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
Po dokončení vyhľadávania sa vytvorí zoznam
dostupných služieb.
Poznámky
Ak vaša krajina alebo oblasť nepodporuje vysielanie služieb
DAB a DAB+, zobrazí sa hlásenie NO SERV.
Pri tomto postupe sa vymažú všetky predtým uložené
predvoľby.
Skôr než odpojíte drôtovú anténu DAB/FM, skontrolujte, či je
systém vypnutý, aby sa zachovali vaše vlastné nastavenia
staníc DAB a DAB+.
Predvolenie rozhlasových staníc
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY .
Číslo predvoľby
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel TUNE +/ 
vyberte číslo predvoľby.
Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená iná
stanica, nahradí sa novou stanicou.
 zaregistrujte príslušnú
stanicu.
Na displeji  sa zobrazí hlásenie COMPLETE.
stanice.
Môžete predvoliť až 20 staníc FM a 10 staníc AM
(iba model CMT-SBT100) alebo 20 staníc DAB/
DAB+ a 20 staníc FM (iba model CMT-SBT100B).
Naladenie predvolenej rozhlasovej
stanice
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE ,
kým sa na displeji  nezobrazí hlásenie PRESET.
Potom stláčaním tlačidla TUNE +/  vyberte číslo
požadovanej predvolenej stanice.
Prehrávanie súboru uloženého
v zariadení USB
Po pripojení pamäte USB alebo zariadenia USB
k tomuto systému môžete prehrávať zvukové súbory
uložené v zariadení USB. Zvukové súbory, ktoré
jemožné prehrať, sú vo formáte MP3/WMA*/AAC*.
Na webových lokalitách uvedených nižšie vyhľadajte
informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
Informácie pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Informácie pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
* Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych
práv) alebo súbory prevzaté z hudobných predajní online
sa v tomto systéme nedajú prehrávať. Ak sa pokúsite
prehrať niektorý z týchto súborov, systém prehrá nasledujúci
nechránený zvukový súbor.
1 Opakovane stláčajte tlačidlo USB v oblasti
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji  nezobrazí hlásenie USB.
2 Zariadenie USB zapojte priamo prostredníctvom
kábla USB dodávaného so zariadením USB
do portu USB  na jednotke.
3 Stlačením tlačidla   spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo  .
Ak chcete prehrávanie obnoviť,
znova stlačte toto tlačidlo.
Stlačte tlačidlo / .
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo / 
(/  na jednotke)
a potom ho na požadovanom
mieste uvoľnite.
Opakovane stláčajte tlačidlo
REPEAT , kým sa nezobrazí
indikátor
(všetky zvukové
súbory) alebo 1 (jeden
zvukový súbor).
Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA s premenlivou
bitovou rýchlosťou (VBR) môže systém prehrávanie obnoviť
z iného miesta.
Keď sa obnovené prehrávanie zruší, na displeji sa znova
zobrazí počet priečinkov.
Zmena režimu prehrávania
Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo PLAY MODE . Vybrať môžete režim
normálneho prehrávania (nezobrazí sa žiadna
indikácia ani hlásenie FLDR*1) alebo režim
náhodného prehrávania (zobrazí sa hlásenie SHUF
alebo FLDR SHUF*2).
*1
nastavenia.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 zaregistrujte ďalšie
Naladenie rozhlasovej stanice
Ďalšie operácie
2 Stlačením tlačidla /  vypnite systém.
4 Stlačením tlačidla
Keď je nastavený režim náhodného prehrávania SHUF,
systém bude v náhodnom poradí prehrávať všetky skladby
alebo súbory na disku. Keď je nastavený režim náhodného
prehrávania FLDR SHUF, systém bude náhodne prehrávať
všetky skladby alebo súbory uložené vo vybratom priečinku.
Po vypnutí systému sa vybratý režim náhodného prehrávania
(SHUF alebo FLDR SHUF) vymaže z pamäte a obnoví sa režim
normálneho prehrávania alebo FLDR.
Na disk so súbormi MP3 neukladajte nepotrebné priečinky
a súbory.
Priečinky bez súborov MP3 systém nerozpozná.
Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3 s príponou .mp3.
Ak názov súboru obsahuje príponu .mp3, ale nejde o súbor
vo formáte MP3, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk,
ktorý môže viesť k poruche systému.
Zmena intervalu ladenia v pásme AM
(okrem modelov pre Európu a Rusko)
Keď je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR .
Poznámky k opakovanému prehrávaniu
Symbol
signalizuje, že sa všetky skladby alebo súbory budú
prehrávať opakovane až do zastavenia prehrávania.
1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo súbor bude
Symbol
prehrávať až do zastavenia prehrávania.
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém zapnutý, režim
opakovaného prehrávania sa zruší.
Ak chcete obmedziť statický šum stereofónnej stanice FM
s nekvalitným príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo
FM MODE , kým sa nezobrazí hlásenie MONO.
Tým vypnete stereofónny príjem.
Odstránenie poslednej
naprogramovanej skladby alebo súboru
Keď sa zobrazí hlásenie PUSH STOP
Poznámka
Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY  zobrazte
hodiny. Hodiny sa zobrazia na približne 8 sekúnd.
Ak je systém v pohotovostnom režime BLUETOOTH,
hodiny sa stlačením tlačidla DISPLAY  nezobrazia.
Celkový čas
prehrávania vybratej
skladby alebo súboru
1 Opakovane stláčajte tlačidlo TUNER v oblasti
Počas prehrávania režim prehrávania zmeniť
nemožno. Prehrávanie zastavte a potom zmeňte
režim prehrávania.
4 Podľa rovnakého postupu nastavte minúty.
Vybraté číslo
skladby alebo
súboru
Tip
*2
Keď sa nezvolí žiadne označenie, systém prehrá všetky súbory
v zariadení USB. Keď sa zvolí „FLDR“, systém prehrá všetky
súbory vo zvolenom priečinku v zariadení USB.
Keď sa zvolí „SHUF“, systém prehrá všetky zvukové súbory
v zariadení USB v náhodnom poradí. Keď sa zvolí „FLDR SHUF“,
systém prehrá všetky zvukové súbory vo zvolenom priečinku v
náhodnom poradí.
Poznámka k režimu prehrávania
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém zapnutý,
prehrávanie sa spustí v režime bežného prehrávania.
Poznámky k opakovanému prehrávaniu
„ “ signalizuje, že všetky súbory sa budú opakovane
prehrávať, až kým prehrávanie nezastavíte.
„ 1“ signalizuje, že sa jeden súbor bude opakovane prehrávať,
až kým prehrávanie nezastavíte.
Ak sa napájací kábel odpojí, keď je systém zapnutý, režim
opakovaného prehrávania sa zruší.
Poznámka k režimu náhodného
prehrávania
Po vypnutí systému sa zvolený režim náhodného prehrávania
(„SHUF“ alebo „FLDR SHUF“) vymaže z pamäte a obnoví sa režim
normálneho prehrávania (bez označenia alebo „FLDR“).
Poznámky
Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť od poradia
prehrávania v pripojenom digitálnom hudobnom prehrávači.
Pred odpojením zariadenia USB vždy vypnite systém.
Odpojenie zariadenia USB, keď je systém zapnutý, môže
poškodiť údaje v zariadení USB.
Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte
kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
Podrobné informácie o pripojení nájdete v návode na použitie
ovládača USB.
V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže určitý
čas trvať, kým sa hlásenie „READING“ po pripojení zobrazí.
Zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory
v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov
alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
V prípade niektorých pripojených zariadení USB môže trvať
dlho, kým sa signály prenesú alebo kým sa ukončí načítanie
zariadenia USB.
Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory
uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou
nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk alebo nemusia
vôbec fungovať.
Maximálny počet priečinkov a súborov uložených v zariadení
USB kompatibilných s týmto systémom je:
 1 000* priečinkov (vrátane koreňového priečinka)
 3 000 súborov
 250 súborov v jednom priečinku
 8 úrovní priečinkov (v stromovej štruktúre súborov)
* Zahŕňa to aj priečinky bez prehrateľných zvukových súborov
a prázdne priečinky. Počet priečinkov, ktoré dokáže systém
rozpoznať, môže byť menší ako skutočný počet priečinkov
v závislosti od priečinkovej štruktúry.
Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované
pripojeným zariadením USB.
Priečinky bez zvukových súborov sa nerozpoznajú.
Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce zvukové
formáty:
 MP3: prípona súboru .mp3,
 WMA: prípona súboru .wma,
 AAC: prípona súboru .m4, .mp4 alebo .3gp.
Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor
príslušného formátu, systém môže vydávať hluk alebo
sa môže poškodiť.
Používanie funkcie BLUETOOTH
Hudbu zo zariadenia iPod, iPhone, iPad alebo
BLUETOOTH môžete počúvať cez bezdrôtové
pripojenie.
Skôr než budete funkciu BLUETOOTH používať,
vykonaním párovania zaregistrujte zariadenie
BLUETOOTH.
Systém podporuje registráciu a pripojenie zariadenia
BLUETOOTH a funkciu NFC, ktorá umožňuje dátovú
komunikáciu jednoduchým dotykom zadaného
miesta. Podrobné informácie o funkcii NFC nájdete
v časti Pripojenie jedným dotykom (NFC).
Čo je to párovanie?
Ak chcete pripojiť zariadenia BLUETOOTH, najprv sa
musia vzájomne zaregistrovať. Postup registrácie
dvoch zariadení sa nazýva párovanie.
Párovanie sa po vykonaní nemusí vykonať znova.
V nasledujúcich prípadoch sa však párovanie musí
zopakovať:
 Pri oprave zariadenia BLUETOOTH sa vymazali
informácie o párovaní.
 Systém sa pokúšate spárovať s viac než
10 zariadeniami BLUETOOTH.
Tento systém sa môže spárovať najviac
s 9 zariadeniami BLUETOOTH. Ak po spárovaní
9 zariadení BLUETOOTH spárujete ďalšie
zariadenie, informácie o spárovaní zariadenia,
ktoré bolo k systému pripojené ako prvé,
sa prepíšu informáciami o novom zariadení.
 Z pripojeného zariadenia sa vymažú informácie
o registrácii párovania tohto systému.
 Po inicializácii systému alebo vymazaní histórie
párovania v systéme sa vymažú všetky informácie
o párovaní.
O indikátore BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH v strede tlačidla BLUETOOTH 
umožňuje kontrolu stavu funkcie BLUETOOTH.
Stav systému
Systém je
v pohotovostnom
režime BLUETOOTH
(keď je systém zapnutý).
Počas párovania
zariadení BLUETOOTH.
Systém sa pokúša
o spojenie so zariadením
BLUETOOTH.
Systém vytvoril
spojenie so zariadením
BLUETOOTH.
Stav indikátora
Bliká pomaly modrým
svetlom.
Bliká rýchlo modrým
svetlom.
Bliká modrým svetlom.
Svieti modrým svetlom.
Umožnenie príjmu kodeku AAC
Zo zariadenia BLUETOOTH môžete prijímať
údaje vo formáte kodeku AAC. Príjem umožníte
nastavením prostredníctvom ponuky možností.
1 Stlačením tlačidla OPTIONS  zobrazte ponuku
nastavenia.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku BT AAC a stlačte tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku ON alebo OFF a stlačte tlačidlo .
ON: príjem kodeku formátu AAC
OFF: príjem kodeku formátu SBC
Poznámky
Ak inštaláciu spustíte počas pripojenia BLUETOOTH,
pripojenie sa preruší.
Ak používate produkt spoločnosti Apple, aktualizujte v ňom
softvér na najnovšiu verziu. Podrobné informácie o aktualizácii
nájdete v návode na použitie dodanom s produktom
spoločnosti Apple.
Ak sa zvuk počas príjmu kodeku formátu AAC preruší, položku
BT AAC nastavte na hodnotu OFF.
Párovanie systému so zariadením
BLUETOOTH
Príklad pripojenia
Zariadenie BLUETOOTH,
napríklad WALKMAN
1 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite
do vzdialenosti jedného metra od systému.
Nabíjanie zariadenia USB, iPod,
iPhone alebo iPad
Keď je systém zapnutý a do portu USB 
zapojíte zariadenie USB, iPod, iPhone alebo iPad,
automaticky sa spustí nabíjanie.
Zastavenie nabíjania zariadenia USB
Stlačením tlačidla /  vypnite systém a potom
odpojte kábel USB.
Poznámky
Zariadenie USB, iPod, iPhone alebo iPad nemožno nabíjať,
keď je systém vypnutý. Niektoré zariadenia USB, iPod alebo
iPhone vzhľadom na ich vlastnosti nabíjať nemožno.
Ak sa počas nabíjania zariadenia USB, iPod, iPhone alebo
iPad prepne systém do pohotovostného režimu, nabíjanie
sa zastaví. Pred nabíjaním vypnite funkciu automatického
prepnutia do pohotovostného režimu. Podrobné informácie
nájdete v časti Nastavenie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu.
2 Opakovane stláčajte tlačidlo BLUETOOTH
v oblasti FUNCTION  alebo tlačidlo
FUNCTION  na jednotke, kým sa na displeji 
nezobrazí hlásenie BT AUDIO.
 Indikátor BLUETOOTH  bliká pomaly
na modro.
 Ak sa systém v minulosti už so zariadením
BLUETOOTH automaticky spojil, stlačením
tlačidla BLUETOOTH  na jednotke zrušte
pripojenie, aby sa na displeji  zobrazilo
hlásenie BT AUDIO.
3 Tlačidlo BLUETOOTH  na jednotke podržte
stlačené na 2 sekundy alebo dlhšie.
Indikátor BLUETOOTH  bliká rýchlo na modro
a na displeji  bliká hlásenie PAIRING.
Systém je v režime párovania.
4 Na zariadení BLUETOOTH vykonajte párovanie
a vyhľadajte pomocou neho tento systém.
Po skončení vyhľadávania sa na displeji
zariadenia BLUETOOTH môže zobraziť zoznam
nájdených zariadení.
 Tento systém sa zobrazí ako SONY:CMT-SBT100
alebo SONY:CMT-SBT100B. Ak sa nezobrazí,
zopakujte postup od kroku č. 1.
 Pri vytváraní pripojenia k tomuto systému
vyberte v zariadení BLUETOOTH zvukový profil
(A2DP, AVRCP).
 Ak zariadenie BLUETOOTH nepodporuje profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile),
pomocou systému nemožno prehrávať ani
zastavovať prehrávanie.
 Podrobnosti o prevádzke zariadenia
BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť, nájdete
v návode na použitie tohto zariadenia
BLUETOOTH.
5 Vyberte položku SONY:CMT-SBT100 alebo
SONY:CMT-SBT100B na displeji zariadenia
BLUETOOTH.
Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva
na zadanie prístupového kódu, zadajte kód 0000.
6 Zariadenie BLUETOOTH spustite do prevádzky
a vykonajte spojenie.
Keď sa párovanie dokončí a vytvorí sa spojenie
so zariadením BLUETOOTH, zobrazenie
na displeji  sa zmení z PAIRING na BT AUDIO
a indikátor BLUETOOTH  bliká pomaly na modro.
 V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH sa
po dokončení párovania môže pripojenie spustiť
automaticky.
O aplikácii „NFC Easy Connect“
Ide o bezplatnú aplikáciu určenú najmä pre
systém Android. Na internete vyhľadajte podrobné
informácie o aplikácii „NFC Easy Connect“ a o
možnosti jej prevzatia.
 Aplikácia kompatibilná s funkciou NFC nemusí byť
v niektorých regiónoch alebo krajinách dostupná.
Používanie voliteľných zvukových
zariadení
Pripojenie k telefónu smartphone jedným
dotykom
2 Ku konektoru AUDIO IN  pripojte prídavný
Svoj telefón smartphone podržte v blízkosti systému.
Systém sa automaticky zapne, spustí sa párovanie
a vytvorí sa spojenie BLUETOOTH.
1 Na svojom telefóne smartphone spustite
aplikáciu „NFC Easy Connect“.
Pozrite sa, či sa na displeji zobrazilo zobrazenie
aplikácie.
2 Telefón smartphone podržte v blízkosti jednotky.
Telefón smartphone podržte v blízkosti
symbolu N  na jednotke a kontakt udržiavajte,
kým telefón smartphone nezavibruje.
Tip
Párovanie s ďalším zariadením BLUETOOTH môžete vykonať
alebo sa o ďalšie spojenie BLUETOOTH pokúsiť, aj keď spojenie
s jedným zariadením BLUETOOTH je už vytvorené. Keď sa
úspešne vytvorí spojenie s ďalším zariadením BLUETOOTH,
predchádzajúce spojenie sa zruší.
Vymazanie informácií o registrácii
párovania
1 Opakovane stláčajte tlačidlo BLUETOOTH
v oblasti FUNCTION  na diaľkovom ovládači
alebo tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji  nezobrazí hlásenie BT AUDIO.
Keď sa systém spojí so zariadením BLUETOOTH,
názov zariadenia nastavený pre pripojené
zariadenie BLUETOOTH sa zobrazí na displeji 
systému. Spojenie so zariadením BLUETOOTH
zrušíte stlačením tlačidla BLUETOOTH 
na jednotke, pričom na displeji sa zobrazí
hlásenie BT AUDIO.
2 Stlačením tlačidla OPTIONS  zobrazte ponuku
nastavenia.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku DEL LINK a stlačte tlačidlo
.
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa hlásenie COMPLETE a všetky
informácie o párovaní sa vymažú.
Poznámka
Ak ste informácie o párovaní vymazali, spojenie BLUETOOTH
nebude možné vykonať, pokiaľ sa párovanie nevykoná znova.
Ak chcete zariadenie BLUETOOTH znovu pripojiť, musíte na ňom
zadať heslo.
Pripojenie jedným dotykom (NFC)
NFC umožňuje diaľkový prenos údajov jednoduchým
dotykom na špecifické miesto na vašom zariadení.
Kompatibilné telefóny smartphone sú tie, ktoré sú
vybavené funkciou NFC (kompatibilný operačný
systém: Android verzia 2.3.3 alebo novšia
s výnimkou systému Android 3.x).
Na webovej lokalite uvedenej nižšie vyhľadajte
informácie o kompatibilných zariadeniach.
Informácie pre zákazníkov v Európe a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Informácie pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Príprava na vašom telefóne smartphone
(Android)
V telefóne smartphone musíte mať nainštalovanú
aplikáciu kompatibilnú s funkciou NFC. Ak aplikáciu
„NFC Easy Connect“ nemáte nainštalovanú, môžete
si ju prevziať zo služby Google Play.
 Aplikácia kompatibilná s funkciou NFC nemusí byť
v niektorých regiónoch alebo krajinách dostupná.
 Pre niektoré telefóny smartphone môže byť
táto funkcia k dispozícii bez nutnosti preberania
aplikácie „NFC Easy Connect“. V takom prípade
sa obsluha, prevádzka a špecifikácie telefónu
smartphone môžu od popisu v tejto príručke líšiť.
Ak na prístup používate dvojrozmerný kód
Prístup získate načítaním nasledujúceho
dvojrozmerného kódu.
Podľa pokynov na obrazovke ukončite spojenie
s telefónom smartphone.
Informácie o časti telefónu smartphone, ktorá
sa používa na dotykový kontakt, nájdete v návode
na použitie telefónu smartphone.
 Vytvorené spojenie prerušíte tak, že telefón
smartphone podržíte v blízkosti značky N 
na jednotke.
 Keď telefón smartphone kompatibilný s funkciou
NFC podržíte v blízkosti jednotky, zatiaľ čo je so
systémom v spojení iné zariadenie BLUETOOTH,
zariadenie BLUETOOTH sa odpojí a systém sa spojí
s telefónom smartphone.
 Keď telefón smartphone spojený so systémom
podržíte v blízkosti iných slúchadiel alebo
reproduktora BLUETOOTH kompatibilného
s funkciou NFC, telefón smartphone sa od systému
odpojí a pripojí sa k zariadeniu BLUETOOTH,
v blízkosti ktorého sa nachádza.
Počúvanie hudby cez pripojenie
BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH môžete ovládať spojením
systému a zariadenia BLUETOOTH prostredníctvom
protokolu AVRCP.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby, skontrolujte
nasledujúce skutočnosti:
 Funkcia BLUETOOTH zariadenia BLUETOOTH je
aktivovaná.
 Párovanie sa dokončilo.
1 Opakovane stláčajte tlačidlo BLUETOOTH
v oblasti FUNCTION  na diaľkovom ovládači
alebo tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji  nezobrazí hlásenie BT AUDIO.
2 Vytvorte spojenie BLUETOOTH so zariadením
BLUETOOTH.
Po vytvorení spojenia sa na displeji  zobrazí
hlásenie CONNECT a potom názov zariadenia
BLUETOOTH nastavený v zariadení BLUETOOTH.
Ak sa zariadenie BLUETOOTH v minulosti
už so systémom spojilo, môže sa pripojiť
automaticky bez potreby akéhokoľvek zásahu
zo strany používateľa.
3 Stlačením tlačidla   spustite prehrávanie.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH možno
budete musieť stlačiť tlačidlo   dvakrát.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
možno budete musieť vopred spustiť
softvér AV zariadenia BLUETOOTH.
4 Ak chcete nastaviť hlasitosť, stláčajte tlačidlo
VOLUME +/  na diaľkovom ovládači alebo
otáčajte ovládač VOLUME  na jednotke doľava
alebo doprava.
3 Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO IN v oblasti
FUNCTION  na diaľkovom ovládači alebo
tlačidlo FUNCTION  na jednotke, kým sa
na displeji  nezobrazí hlásenie AUDIO IN.
4 Spustite prehrávanie z pripojeného zariadenia.
Počas prehrávania nastavte hlasitosť
v pripojenom komponente.
5 Ak chcete nastaviť hlasitosť, stláčajte tlačidlo
VOLUME +/  na diaľkovom ovládači alebo
otáčajte ovládač VOLUME  na jednotke doľava
alebo doprava.
Ďalšie operácie
Operácia
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Výber priečinka
Výber súboru
Vyhľadanie
miesta v súbore
Nastavenie funkcie
automatického prepnutia
do pohotovostného režimu
Vďaka funkcii automatického prepnutia
do pohotovostného režimu sa systém
približne po 15 minútach automaticky prepne
do pohotovostného režimu v prípade,
že sa nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál. Skôr než sa systém prepne
do pohotovostného režimu, na displeji  sa
na dve minúty zobrazí hlásenie AUTO STBY.
Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického
prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.
Túto funkciu môžete vypnúť prostredníctvom ponuky
nastavenia.
1 Stlačením tlačidla OPTIONS  zobrazte ponuku
nastavenia.
*1
*2
Postup:
Opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY , keď je systém
zapnutý.
Opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY , keď je systém
vypnutý.*2 Časový údaj sa zobrazí
približne na 8 sekúnd.
Informácie popísané nižšie môžete zobraziť aj počas
prehrávania disku CD-DA/MP3.
Informácie sa nezobrazujú v režime BLUETOOTH.
Disk CD-DA
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
.
položku AUTO STBY a stlačte tlačidlo
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku ON alebo OFF a stlačte tlačidlo
Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu
neplatí pre funkciu ladiča rozhlasových staníc (FM/AM/DAB*),
aj keď ste ju aktivovali.
Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného
režimu v nasledujúcich prípadoch:
 pri zisťovaní zvukového signálu,
 počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
 kým je aktívny časovač automatického vypnutia alebo
časovač prehrávania.
Systém znova odpočíta čas (15 minút), kým neprejde
do pohotovostného režimu. To platí aj v prípade, ak je
funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu
aktivovaná po pripojení zariadenia USB alebo stlačení tlačidla
na diaľkovom ovládači alebo jednotke.
* Pásmo AM je k dispozícii iba pre model CMT-SBT100 a pásmo
DAB iba pre model CMT-SBT100B.
Nastavenie pohotovostného
režimu BLUETOOTH
Pohotovostný režim BLUETOOTH môžete povoliť
alebo zakázať.
Keď je pohotovostný režim BLUETOOTH povolený,
systém sa prepne do vyčkávacieho režimu pripojenia
BLUETOOTH, aj keď je vypnutý. Ak systém prijme
z pripojeného zariadenia BLUETOOTH príkaz
na prehrávanie, zapne sa a spustí prehrávanie
hudby. Pohotovostný režim BLUETOOTH
je v predvolenom nastavení zakázaný.
1 Stlačením tlačidla OPTIONS  zobrazte ponuku
nastavenia.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
.
položku ON alebo OFF a stlačte tlačidlo
Postup:
Stlačte tlačidlo  *.
Stlačte tlačidlo  .
Stlačte tlačidlo
+/ .
Stlačte tlačidlo / .
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo / 
(alebo / 
na jednotke) a na požadovanom
mieste ho uvoľnite.
* V závislosti od zariadenia BLUETOOTH možno budete musieť
stlačiť tlačidlo   dvakrát.
Poznámka
Tieto operácie nemusia byť v prípade určitých zariadení
BLUETOOTH dostupné. Aktuálne operácie sa okrem toho
môžu v závislosti od pripojeného zariadenia BLUETOOTH líšiť.
Stlačte tlačidlo DISPLAY , kým sa na displeji 
zobrazuje názov zariadenia BLUETOOTH nastavený
v pripojenom zariadení BLUETOOTH. Na displeji
systému sa na 8 sekúnd v dvoch častiach zobrazí
adresa zariadenia BLUETOOTH.
2 Nastavte telefón smartphone tak,
Zrušenie spojenia so zariadením BLUETOOTH
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH  na jednotke.
Na displeji  sa zobrazí hlásenie DISCONNECT.
V závislosti od typu zariadenia BLUETOOTH
sa spojenie po zastavení prehrávania môže
automaticky zrušiť.
Disk alebo súbor sa neprehrá.
* Pásmo AM je k dispozícii iba pre model CMT-SBT100
a pásmo DAB iba pre model CMT-SBT100B.
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku SELECT a stlačte tlačidlo
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku PLAY SEL a stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí nastavenie časovača.
Zrušenie časovača
 zostávajúci čas prehrávania skladby,
 celkový zostávajúci čas prehrávania.
Zopakujte rovnaký postup ako v časti Kontrola
nastavení, kým sa v kroku č. 3 nezobrazí hlásenie
OFF. Potom stlačte tlačidlo .
Disk MP3
Zmena nastavenia
 názov skladby alebo súboru,
 meno interpreta,
 názov albumu.
Poznámky k informáciám na displeji
Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené znakom _.
Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
 zostávajúci alebo celkový čas prehrávania disku MP3,
 zostávajúci čas prehrávania súboru MP3.
Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
 uplynulý čas prehrávania súboru MP3 kódovaného pomocou
formátu VBR (premenlivá bitová rýchlosť),
 názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú v súlade s normami
ISO9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
 celkový čas prehrávania disku CD-DA (okrem prípadu,
keď je vybratý režim PGM a prehrávač je zastavený),
 zostávajúci čas prehrávania skladby na disku CD-DA,
 zostávajúci čas prehrávania disku CD-DA (iba po výbere
režimu normálneho prehrávania počas prehrávania),
 Informácie v podobe značiek ID3 pre súbory MP3. Keď sú
v jednom súbore MP3 použité značky ID3 verzie 1 aj verzie 2,
prioritu má zobrazenie informácií zo značky ID3 verzie 2.
 maximálne 64 znakov pre značku ID3, pričom povolené
znaky sú veľké písmená (A až Z), číslice (0 až 9) a symboly
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Poznámky k zobrazovaným informáciám
o staniciach DAB a DAB+
(iba model CMT-SBT100B)
 maximálne 8 znakov názvu služby, maximálne 128 znakov
služby DLS (Dynamic Label Segment) a maximálne 16 znakov
označenia skupiny,
 hodnota 0 až 100 označujúca kvalitu signálu.
.
Poznámky
položku BT STBY a stlačte tlačidlo
 Ak je v predvolenom čase systém zapnutý,
časovač prehrávania sa nespustí. Kým sa
nezapne a nespustí prehrávanie, systém
nepoužívajte.
Začnite znova od kroku č. 1.
Poznámky
Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený
na rozhlasovú stanicu, ktorú nastavíte pomocou automatického
(AUTO) alebo manuálneho (MANUAL) ladenia, a po nastavení
časovača zmeníte frekvenciu alebo pásmo rozhlasovej stanice,
nastavenie časovača rozhlasovej stanice sa takisto zmení.
Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania nastavený
na rozhlasovú stanicu naladenú z predvolenej rozhlasovej
stanice (číslo predvoľby 1 až 20) a po nastavení časovača
zmeníte frekvenciu rozhlasovej stanice alebo pásmo,
nastavenie časovača rozhlasovej stanice sa nezmení.
Ladenie rozhlasovej stanice pre časovač je stanovené
na hodnotu, ktorú ste preň nastavili.
.
4 Stlačením tlačidla / (napájanie)  vypnite
systém.
Keď je položka BT STBY nastavená na hodnotu
ON, systém sa zapne a aktivovaním funkcie
BLUETOOTH v pripojenom komponente môžete
počúvať hudbu.
Poznámka
Ak zariadenie BLUETOOTH nie je v systéme zaregistrované,
položka BT STBY sa v ponuke nastavenia nezobrazí.
Nastavenie zvuku
Používanie časovačov
Systém ponúka časovač spánku a časovač
prehrávania. Časovač spánku má prednosť
pred časovačom prehrávania.
Nastavenie časovača spánku
problém a vyriešte ho podľa uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Opakovaným stláčaním tlačidla BASS BOOST 
vyberte položku ON alebo OFF.
Nastavenie basov a výšok
Opakovaným stláčaním tlačidiel BASS +/ 
nastavte úroveň basov alebo tlačidiel TREBLE +/ 
nastavte úroveň výšok.
Prípadne opakovaným stláčaním tlačidla EQ 
na jednotke vyberte položku BASS alebo TREBLE
a pomocou tlačidiel TUNE +/  ju nastavte.
Tip
Tento systém disponuje funkciou DSEE na reprodukciu čistých
vysokých tónov aj napriek degradácii spôsobenej kompresiou.
Funkcia DSEE sa zvyčajne aktivuje automaticky rozpoznaním
zvukového zdroja. V závislosti od práve používanej funkcie
sa však nemusí aktivovať vôbec.
Okamžite odpojte napájací kábel a skontrolujte
nasledujúcu skutočnosť.
 Je reproduktorový kábel skratovaný?
Keď indikátor STANDBY  prestane blikať,
znova pripojte napájací kábel a zapnite systém.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné
Systém sa nezapne.
Systém sa neočakávane prepol
do pohotovostného režimu.
Nastavenie času alebo časovača
prehrávania sa neočakávane zrušilo.
 Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon,
nastavenie hodín alebo časovača prehrávania
sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova
od začiatku.
1 Pripravte zdroj zvuku a otáčaním ovládača
na diaľkovom ovládači nastavte hlasitosť.
Dostupné zdroje zvuku sú: CD, USB a TUNER
(FM, AM alebo DAB)* v oblasti FUNCTION.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku CD,
zvukovým súborom alebo rozhlasovou stanicou,
vytvorte si vlastný program.
* FM alebo AM pre model CMT-SBT100, prípadne FM alebo
DAB pre model CMT-SBT100B.
2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
položku PLAY SET a stlačte tlačidlo .
Na displeji sa rozbliká počiatočný čas.
4 Nastavte čas spustenia.
Opakovaným stláčaním tlačidiel /  nastavte
hodiny a stlačte tlačidlo .
Zabliká indikátor minút. Podľa postupu
uvedeného vyššie nastavte minúty.
Po nastavení času spustenia systém prejde
na nastavenie času zastavenia.
5 Čas zastavenia sa nastaví rovnako ako v kroku
č. 4 nastavovania času spustenia.
Nastavenie funkcie zvýraznenia basov
Ak bliká indikátor STANDBY 
 Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál, približne
po 15 minútach sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu. Pozrite si časť
Nastavenie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu.
VOLUME  na jednotke doľava alebo doprava,
prípadne stláčaním tlačidla VOLUME +/ 
Ak na displeji bliká „TIME NG“
Čas spustenia aj zastavenia je rovnaký.
Zmeňte čas zastavenia.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlá / , kým sa
nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom
stlačte tlačidlo .
Dostupné zdroje zvuku nájdete v kroku č. 1.
Po dokončení výberu zdroja zvuku sa na displeji
zobrazí potvrdenie času prehrávania.
7 Stlačením tlačidla / (napájanie)  vypnite
systém.
 Po nastavení časovača prehrávania sa
systém automaticky zapne približne
15 sekúnd (pásmo FM, AM alebo DAB*) alebo
90 sekúnd (disk CD-DA alebo zariadenie USB)
pred predvoleným časom.
 Opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE 
v režime zastavenia obnovte normálne prehrávanie,
kým z displeja  nezmiznú hlásenia PGM a SHUF.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
 Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný
na spustenie prehrávania:
 disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
 disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 disk s veľkým počtom priečinkov.
Zariadenie USB
Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.
2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte svoj
Riešenie problémov
1 Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP  vyberte
Disk CD-DA alebo MP3 alebo rádio môžete počúvať
každý deň v stanovenom čase.
Skontrolujte, či ste pred nastavením časovača
nastavili hodiny.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby
alebo súboru.
Neprehráva sa zvuk.
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová, až kým ho
manuálne nezrušíte.
 Je napájací kábel zapojený správne?
Nastavenie časovača prehrávania
 Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
 Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené
vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).
 V závislosti od hlasitosti môže byť zvuk trhaný
v dôsledku oscilácie. Premiestnite reproduktory
ďalej od jednotky alebo zmeňte ich umiestnenie.
1 Skontrolujte, či je napájací kábel riadne pripojený.
Tip
Po uplynutí času nastaveného pre časovač spánku
sa systém automaticky vypne.
Časovač spánku funguje, aj keď nie sú nastavené
hodiny.
požadovaný čas.
 Ak vyberiete položku 30MIN, systém sa vypne
po 30 minútach.
 Časovač automatického vypnutia zrušíte
výberom položky OFF.
 Nefinalizovaný disk (disk CD-R alebo CD-RW,
na ktorý možno pridávať údaje).
 Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB
sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy.
Na webových lokalitách uvedených v časti
Prehrávanie súboru uloženého v zariadení USB
si prečítajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
 Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 V systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani
priečinkov.
 Nemožno prehrávať.
 Zvuk je trhaný.
 Počuť šum.
 Počuť skreslený zvuk.
Zobrazujú sa aj nasledujúce informácie:
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel /  vyberte
Kontrola adresy pripojeného zariadenia
BLUETOOTH
aby umožňoval funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom s telefónom smartphone.
zvukový komponent pomocou prepojovacieho
zvukového kábla (nedodáva sa).
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš nízka, systém
sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.
Adekvátne nastavte hlasitosť zariadenia.
1 Prejdite na nižšie uvedenú webovú lokalitu
a aplikáciu si nainštalujte.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
VOLUME   na diaľkovom ovládači alebo
otočte ovládač VOLUME  na jednotke doľava.
Operácia
Zobrazenie
informácií
na displeji *1
Zobrazenie
hodín
Poznámka
Poznámky
V závislosti od zariadenia sa prístupový kód môže nazývať
prístupový kľúč, kód PIN, číslo PIN, heslo atď.
Pohotovostný režim párovania sa v systéme približne
po 5 minútach zruší. Ak párovanie nie je úspešné, vykonajte
postup od kroku č. 1.
Ak chcete systém spárovať s viacerými zariadeniami
BLUETOOTH, kroky č. 1 až 6 vykonajte pre každé zariadenie
BLUETOOTH zvlášť.
1 Ak chcete znížiť hlasitosť, stlačte tlačidlo
Zmena zobrazenia
Neprehráva sa zvuk.
 Skontrolujte, či sú reproduktorové káble správne
pripojené.
 Skontrolujte, či používate dodané reproduktory.
 Otočením ovládača VOLUME  na jednotke
v smere hodinových ručičiek alebo stlačením
tlačidla VOLUME +  na diaľkovom ovládači
zvýšte hlasitosť.
 Skontrolujte, či sú slúchadlá odpojené
od konektora pre slúchadlá.
 Skontrolujte, či je externý komponent správne
pripojený ku konektoru AUDIO IN , a nastavte
funkciu AUDIO IN.
 Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielať.
 Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené. Skontrolujte,
či sú ľavý a pravý reproduktor správne pripojené.
 Umiestnite reproduktory symetricky.
 Pripojte dodané reproduktory.
Počuť silné bzučanie alebo šum.
 Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
 Zapojte systém do inej nástennej elektrickej
zásuvky.
 Odporúča sa použiť napájací kábel s filtrom šumu
(nie je súčasťou dodávky).
Nefunguje diaľkový ovládač.
 Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a snímačom diaľkového ovládača 
na jednotke a premiestnite jednotku ďalej
od žiariviek.
 Namierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového
ovládača na jednotke.
 Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
Disk CD-DA/MP3
Na displeji  sa zobrazuje hlásenie
LOCKED a zo zásobníka diskov nemožno
vybrať disk.
 Poraďte sa s najbližším predajcom produktov
spoločnosti Sony alebo miestnym autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony.
 Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite
systém a znova pripojte zariadenie USB.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
 Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.
Pripojte podporované zariadenie USB.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už
samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať
pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu
počítača. V takomto prípade súbor vymažte
a hudobné údaje odošlite znova.
 Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová
rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory
kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.
Zobrazenie hlásenia READING alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
 Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
 V zariadení USB je uložených veľa priečinkov
alebo súborov.
 Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 V pamäti nie je dostatok voľného miesta.
 Interná pamäť je fragmentovaná.
Názov súboru alebo priečinka
(názov albumu) sa nezobrazuje správne.
 Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB znova,
pretože údaje uložené v zariadení USB sa mohli
poškodiť.
 Tento systém dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
 Veľké písmená (A až Z)
 Číslice (0 až 9).
 Symboly (< > * +, [ ] @ \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Na webových lokalitách uvedených v časti
Prehrávanie súboru uloženého v zariadení
USB si prečítajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
 Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie
o riešení tohto problému nájdete v návode
na použitie dodanom so zariadením USB.
Nespustí sa prehrávanie.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Na webových lokalitách uvedených v časti
Prehrávanie súboru uloženého v zariadení
USB si prečítajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Antény umiestnite ďalej od jednotky,
reproduktorového kábla alebo iných
komponentov AV, aby ste predišli zachytávaniu
šumu.
 Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
Je počuť niekoľko rozhlasových staníc naraz.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli
dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
 Zviažte káble antény, napríklad pomocou bežne
dostupných káblových príchytiek, a upravte dĺžku
káblov.
Rozhlasová stanica DAB alebo DAB+
sa neprijíma správne.
 Skontrolujte všetky zapojenia antény a spustite
automatické vyhľadávanie staníc DAB (pozrite si
časť Manuálne spustenie automatického
vyhľadávania staníc DAB (iba model CMT-SBT100B)).
 Aktuálna služba DAB alebo DAB+ nemusí byť
k dispozícii. Stláčaním tlačidiel TUNE +/ 
vyberte inú službu.
 Ak ste sa presťahovali do inej oblasti,
niektoré služby alebo frekvencie sa mohli zmeniť
a pravdepodobne nebudete môcť naladiť zvyčajné
vysielanie. Spustite automatické vyhľadávanie
staníc DAB a znova zaregistrujte obsah vysielania.
(Vykonaním tohto postupu vymažete všetky
predtým uložené predvoľby.)
Vysielanie služieb DAB alebo DAB+ bolo
prerušené.
 Skontrolujte umiestnenie systému alebo otočením
antény zvýšte signalizovanú hodnotu kvality
signálu. Ďalšie informácie o kvalite signálu nájdete
v časti Zmena zobrazenia.
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho
výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia systému obnovte
pomocou tlačidiel na jednotke.
1 Odpojte napájací kábel a presvedčte sa,
že indikátor STANDBY  nesvieti. Potom znova
pripojte napájací kábel a zapnite systém.
2 Na jednotke stlačte a podržte tlačidlá  
a / , kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie RESET.
Odstránia sa všetky nastavenia nakonfigurované
používateľom, napríklad nastavenia predvolených
rozhlasových staníc, časovača alebo času.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých
krokov uvedených vyššie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Hlásenia
CANNOT PLAY: Systém nemôže prehrávať zvukové
súbory pre nepodporovaný formát súborov alebo
obmedzenie pri prehrávaní.
CAN’T PLAY: Vložili ste disk, napríklad CD-ROM alebo
DVD, ktorý v tomto systéme nemožno prehrať.
COMPLETE: Predvolená operácia stanice sa
normálne ukončila.
DATA ERROR: Pokúsili ste sa prehrať súbor,
ktorý nemožno prehrať.
ERROR: Počas inicializácie ste obsluhovali systém.
Počkajte chvíľu, kým sa inicializácia ukončí.
LOCKED: Zásobník diskov  sa zablokoval a disk
nemožno vybrať. Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
NO DEVICE: Nepripojili ste žiadne zariadenie USB
alebo sa pripojené zariadenie USB odpojilo.
NO DISC: V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste
vložili disk, ktorý nemožno prehrať.
NO MEMORY: V zariadení USB nie je vložené
pamäťové médium alebo systém pamäťové
médium neidentifikoval.
NO STEP: Všetky naprogramované skladby sa
vymazali.
NO SUPPORT: Systém nepodporuje pripojené
zariadenie USB.
NO TRACK: V zariadení USB alebo na disku nie sú
žiadne prehrateľné súbory.
NOT IN USE: Stlačili ste tlačidlo, ktorým nemožno
nič prehrať.
OVER CURRENT: Odpojte zariadenie USB od portu,
vypnite systém a potom zapnite systém.
PUSH STOP: Počas prehrávania pomocou funkcie
CD alebo USB ste stlačili tlačidlo PLAY MODE .
READING: Systém číta informácie o disku
alebo o zariadení USB. Niektoré tlačidlá počas
načítavania nefungujú.
STEP FULL: Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
25 skladieb alebo súborov.
TIME NG: Čas začatia a ukončenia časovača
prehrávania je rovnaký.
 Nastavte režim normálneho prehrávania.
Zariadenie USB nemožno nabiť.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB bezpečne
pripojené.
 Nabíjanie nemožno vykonať, keď je napájanie
systému vypnuté.
 Zariadenie USB nemusí tento systém podporovať.
Na príslušných webových lokalitách nájdete
informácie o kompatibilných zariadeniach USB.
Ladič rozhlasových staníc
Počuť silné bzučanie alebo šum (na displeji
bliká hlásenie STEREO ) alebo nemožno
prijímať vysielanie.
 Správne zapojte anténu.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli
dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
Upozornenia
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
 Zvukové disky CD-DA
 CD-R/CD-RW (zvukové údaje skladieb na disku
CD-DA a súbory MP3)
Nepoužívajte disky CD-R/CD-RW, na ktorých nie sú
uložené žiadne údaje. Disk by sa mohol poškodiť.
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
 disky CD-ROM,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte
hudobných diskov CD alebo formáte MP3 v súlade
s normou ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
 disky CD-R/CD-RW nahraté vo formáte viacerých
relácií s neuzatvorenou reláciou,
 nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW, poškriabané
alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky
CD-R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného
nahrávacieho zariadenia,
 nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
 disky obsahujúce iné súbory než súbory
vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
 disky neštandardného tvaru (napríklad srdce,
štvorec, hviezda),
 disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier
alebo nálepka,
 disky z požičovne alebo používané disky
s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo
presahuje štítok,
 disky s etiketami vytlačenými pomocou atramentu,
ktorý je na dotyk lepkavý.
Poznámky k diskom CD-DA
 Pred prehrávaním utrite disk pomocou čistiacej
tkaniny, pričom postupujte od stredu k okrajom.
 Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú
benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky
alebo antistatické spreje určené pre vinylové LP
platne.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
 Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru)
od nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Pri odpájaní systému vždy ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotný kábel.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do systému odpojte systém
od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho
nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
 Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani
na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené,
prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej
cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené
vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo
jasnému svetlu.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravené
povrchy (napríklad voskované, olejované alebo
leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku
škvŕn alebo odfarbeniu povrchu.
 Ak systém prinesiete priamo z chladného na teplé
miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovke vo vnútri prehrávača diskov CD sa
môže skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu
systému. V takej situácii vyberte disk a nechajte
systém zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť
neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
 Nárast teploty v jednotke počas jej používania je
normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
 Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri vysokej
hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu, pretože
môže byť horúci.
 Neblokujte ventilačné otvory.
Efektívny komunikačný rozsah
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať
do vzdialenosti približne 10 metrov (vzdialenosť
bez prekážok) od seba. Efektívny komunikačný
rozsah sa môže skrátiť pri nasledujúcich
podmienkach:
 keď sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový predmet,
stena alebo iná prekážka,
 na miestach s nainštalovanou bezdrôtovou
sieťou LAN,
 ak sa v blízkosti používajú mikrovlnné rúry,
 na miestach s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
Účinky iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová sieť LAN
(IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné
pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so schopnosťou
pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN sa môže
vyskytnúť elektromagnetické rušenie. To môže mať
za následok nižšie rýchlosti prenosu údajov, šum
alebo neschopnosť pripojenia. V takom prípade
vyskúšajte nasledujúce riešenia:
 Skúste spojenie tohto systému a mobilného
telefónu BLUETOOTH alebo zariadenia
BLUETOOTH, keď ste najmenej 10 metrov
od zariadenia s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN.
 Keď používate zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti 10 metrov, vypnite napájanie
zariadenia s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN.
Účinky na iné zariadenia
Rádiové vlny vysielané týmto systémom môžu
spôsobovať rušenie prevádzky niektorých lekárskych
zariadení. Keďže toto rušenie môže spôsobiť
poruchu zariadenia, vždy vypnite napájanie
tohto systému, mobilného telefónu BLUETOOTH
a zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
 v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
 v blízkosti automatických dverí alebo požiarnych
alarmov.
Poznámky
Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré
vyhovujú špecifikáciám BLUETOOTH ako prostriedok zaistenia
bezpečnosti počas komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však nemusí byť dostatočné
v závislosti od obsahu nastavenia a ďalších faktorov, preto buďte
pri komunikácii pomocou technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani
iné straty vyplývajúcu z úniku informácií počas komunikácie
pomocou technológie BLUETOOTH.
Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť zaručená so všetkými
zariadeniami BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil ako táto
jednotka.
Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto systému musia
vyhovovať špecifikáciám zariadenia Bluetooth predpísaným
spoločnosťou BLUETOOTH SIG, Inc., a ich súlad musí byť
overený. Avšak aj keď zariadenie vyhovuje špecifikáciám
BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie
alebo môžu mať za následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k tejto
jednotke, prostredia komunikácie alebo okolitých podmienok
sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.
Technické parametre
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky tienený,
a preto sa obraz na blízkych televíznych prijímačoch
môže magneticky zdeformovať. V takej situácii
televízor vypnite, počkajte 15 až 30 minút a znova
ho zapnite.
Zosilňovač
Čistenie krytu
Vstupy a výstupy
Systém čistite jemnou textíliou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiaden typ drsných podušiek, čistiaci
prášok ani rozpúšťadlá, napríklad riedidlo, benzín
alebo alkohol.
Konektor AUDIO IN (externý vstup):
Stereofónny minikonektor, citlivosť 700 mV,
impedancia 47 kiloohmov
Konektor  (slúchadlá):
Stereofónny minikonektor, 8 ohmov alebo viac
USB:
Podporovaná bitová rýchlosť: MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá bitová
rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, premenlivá bitová
rýchlosť
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie: MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Port USB: Typ A, 5 V jednosmerný prúd 2,1 A
Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH je technológia
krátkeho dosahu, ktorá spája digitálne zariadenia,
ako sú osobné počítače a digitálne fotoaparáty.
Pomocou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
môžete zapojené zariadenia obsluhovať v rozsahu
približne 10 metrov.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH sa zvyčajne
používa medzi dvomi zariadeniami, jedno zariadenie
však možno spojiť s viacerými zariadeniami.
Na pripojenie nepotrebujete žiadne drôty ako
v prípade pripojenia USB a nemusíte umiestniť
zariadenia oproti sebe ako v prípade bezdrôtovej
infračervenej technológie. Túto technológiu môžete
využívať s jedným zariadením BLUETOOTH vo svojej
taške alebo vrecku.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH predstavuje
celosvetový štandard podporovaný tisíckami
spoločností. Tieto spoločnosti vytvárajú produkty,
ktoré spĺňajú celosvetový štandard.
Podporované verzie a profily BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardný súbor funkcií
pre rôzne možnosti produktov BLUETOOTH.
Podrobné informácie o podporovaných verziách
a profiloch BLUETOOTH nájdete v časti Technické
parametre.
Poznámky
Ak chcete používať zariadenie BLUETOOTH pripojené k tomuto
systému, zariadenie musí podporovať rovnaký profil ako tento
systém. Uvedomte si, že funkcie zariadenia BLUETOOTH môžu
byť v závislosti od špecifikácií zariadenia iné, aj keď má rovnaký
profil ako tento systém.
Z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie BLUETOOTH sa
prehrávanie zvuku na tomto systéme môže mierne oneskoriť
v porovnaní s prehrávaním na vysielajúcom zariadení.
Výstupný výkon (nominálny):
20 W + 20 W (6 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)
Efektívny výstupný výkon (referenčný):
25 W + 25 W (na kanál pri 6 ohmoch, 1 kHz)
Prehrávač diskov CD-DA/MP3
Systém: Systém na prehrávanie kompaktných diskov
a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti
200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej
prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika: 50 Hz – 20 kHz
Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB
Dynamický rozsah: viac ako 90 dB
Ladič rozhlasových staníc
Pásmo AM rozhlasového prijímača (iba model
CMT-SBT100):
Ladiaci rozsah:
Európske modely:
531 kHz – 1 602 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)
Ostatné modely:
530 kHz – 1 710 kHz (s intervalom ladenia 10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz (s intervalom ladenia 9 kHz)
Anténa: rámová anténa AM
Medzifrekvencia: 400 kHz
Ladenie v pásme FM:
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový ladič staníc FM
Anténa: drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
Ladenie staníc DAB a DAB+ (iba model CMT-SBT100B):
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový ladič staníc DAB/FM
Frekvenčný rozsah*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Podrobné informácie nájdete v tabuľke frekvencií
staníc DAB a DAB+ nižšie.
Anténa: drôtová anténa DAB/FM
Služby DAB/DAB+ sú dostupné iba v krajinách/
regiónoch, ktoré služby DAB/DAB+ podporujú.
Tabuľka frekvencií staníc DAB a DAB+ (Band-III)
Frekvencia
Označenie
Frekvencia
Označenie
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
208,064 MHz
9D
* Frekvencie sa v systéme zobrazujú s dvoma
desatinnými miestami.
Časť BLUETOOTH
Komunikačný systém:
BLUETOOTH štandardná verzia 3.0
Výstup:
Štandardné BLUETOOTH, energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporované kodeky:
SCMS-T
Šírka pásma prenosu:
20 Hz – 20 000 Hz (so vzorkovacou frekvenciou
44,1 kHz)
*1
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia atď.
*2
Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Reproduktory
Dvojsmerný systém reproduktorov, odraz nízkych
tónov
Reproduktor na prenos nízkych tónov: 100 mm,
kónický typ
Reproduktor na prenos vysokých tónov: 40 mm,
kónický typ
Rozmery (Š × V × H):
Približne 150 mm × 240 mm × 220 mm
Hmotnosť: približne 2,0 kg (jednotka)
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Model pre Latinskú Ameriku:
Striedavý prúd, 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Ostatné modely:
Striedavý prúd, 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Spotreba energie: 31 W
Rozmery (Š × V × H):
Približne 290 mm × 106 mm × 221 mm
(vrátane vystupujúcich častí)
Hmotnosť: približne 2,7 kg
Dodané príslušenstvo: diaľkový
ovládač (RM-AMU171) (1), batérie R6 (veľkosti AA) (2),
reproduktorové káble (2), podložky reproduktorov (8),
drôtová anténa FM/rámová anténa AM (1)
(iba model CMT-SBT100), drôtová anténa DAB/FM (1)
(iba model CMT-SBT100B), Návod na použitie
(táto príručka) (1)
Návrh a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,5 W
Download PDF