Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

A
1
Počúvanie hudby pomocou
zariadenia Xperia alebo iPhone
prostredníctvom bezdrôtovej siete
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia medzi týmto systémom
a smerovačom bezdrôtovej siete LAN pomocou nastavenia WPS
Skontrolujte, či je sieťový (LAN) kábel odpojený od systému,
a potom pripojte napájací kábel.
Podržte tlačidlo WPS na smerovači bezdrôtovej siete LAN
stlačené niekoľko sekúnd.
Pri niektorých smerovačoch musíte
tlačidlo WPS stláčať opakovane.
2
3
7
Stlačením tlačidla / zapnite systém.
Červený indikátor STANDBY zhasne a v okne displeja začne
blikať indikátor .
Indikátor
Sprievodca rýchlym nastavením
Indikátor STANDBY
Tlačidlo /
Okno displeja
Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, je potrebný smerovač bezdrôtovej siete LAN (vrátane prístupového bodu).
4
4-464-271-11(1) (SK)
© 2013 Sony Corporation
Po tom, ako v okne displeja systému bude niekoľko
desiatok sekúnd blikať hlásenie WPS, začne blikať text
CONNECT. Po dokončení pripojenia sa potom rozsvieti
indikátor .
Ak sa indikátor
nezobrazí približne do piatich minút, nastavenie sa nemuselo
dokončiť správne. V takom prípade zopakujte postup od kroku č. 4.
Ak nastavenie nie je ani potom úspešné, vyskúšajte pripojenie
na opačnej
strane tohto letáka.
Po dokončení pripojenia medzi telefónom smartphone a smerovačom bezdrôtovej siete
LAN prejdite na nasledujúcu časť.
môže začať blikať až po niekoľkých minútach.
Tento leták slúži ako sprievodca nastavením na počúvanie hudby zo zariadenia Xperia (prípadne Xperia Tablet) alebo
iPhone (prípadne iPad alebo iPod) pomocou funkcie DLNA alebo AirPlay prostredníctvom bezdrôtovej siete.
Domáci zvukový systém
6
Stlačením tlačidla OPTIONS na diaľkovom ovládači sa
zobrazí text BT/NW STBY. Opakovaným stláčaním tlačidla
/ na diaľkovom ovládači vyberte položku WPS a stlačte
tlačidlo
.
Používatelia
zariadenia Xperia
Prehrávanie hudby uloženej
v zariadení Xperia
Používatelia
zariadenia iPhone
Prehrávanie hudby uloženej
v zariadení iPhone
8
Skontrolujte, či je smerovač bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
Pripravte si svoj identifikátor SSID a kľúč zabezpečenia.
Preštudujte si návod na použitie smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Ak sa položka WPS nezobrazí,
počkajte približne dve minúty.
Identifikátor SSID
Kľúč zabezpečenia
//
CMT-SBT300W/SBT300WB
Informácie o nižšie uvedených situáciách nájdete v návode na použitie tohto systému.
 Prehrávanie hudby pomocou iného telefónu smartphone alebo osobného počítača
Identifikátor SSID:
Kľúč zabezpečenia:
5
Keď sa na displeji zobrazí hlásenie OK,
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo WPS bude blikať.
 Keď v zariadení Xperia nie je nainštalovaná aplikácia WALKMAN*
 Prehrávanie hudby pomocou technológie BLUETOOTH
Nachádza sa na smerovači bezdrôtovej
siete LAN tlačidlo WPS?
Áno
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia medzi týmto
systémom a smerovačom bezdrôtovej siete LAN
pomocou nastavenia WPS
Pripojenie zariadenia Xperia pomocou bezdrôtovej
siete LAN
Vytvorte bezdrôtové pripojenie medzi telefónom
smartphone a smerovačom bezdrôtovej siete LAN.
Používatelia
zariadenia Xperia
Pripojenie zariadenia Xperia pomocou
bezdrôtovej siete LAN
Používatelia
zariadenia iPhone
Pripojenie zariadenia iPhone pomocou
bezdrôtovej siete LAN
Prehrávanie hudby uloženej v zariadení Xperia
 Spustite aplikáciu
([WALKMAN]).
 Ťuknite na ikonu
a vyberte položku
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Počas prehrávania
hudby sa na displeji
systému zobrazí text
NETWORK (Sieť).
Zo zoznamu sietí
vyberte identifikátor
SSID podľa kroku
č. 8 a zadaním kľúča
zabezpečenia Security
key sa pripojte.
Podrobné informácie
nájdete v návode
na použitie zariadenia
Xperia.
Ťuknite na položku
[Settings] (Nastavenia).
Ťuknite na položku [Wi-Fi].
Pripojenie zariadenia iPhone pomocou bezdrôtovej
siete LAN
Nie
9
Prehrávanie hudby uloženej v zariadení iPhone
 Spustite aplikáciu
([Music] (Hudba)).
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia medzi týmto
systémom a smerovačom bezdrôtovej siete LAN
pomocou aplikácie NS Setup v zariadení Xperia
alebo iPhone
Zo zoznamu sietí
vyberte identifikátor
SSID podľa kroku
č. 8 a zadaním
kľúča zabezpečenia
sa pripojte.
Podrobné informácie
nájdete v návode
na použitie zariadenia
iPhone.
* V zariadení Xperia sa nemusí nachádzať aplikácia WALKMAN. V takom prípade sa táto funkcia nedá použiť. Táto funkcia umožňuje počúvať hudbu pomocou
niektorých modelov aplikácie WALKMAN, môžu si však vyžadovať inú operáciu. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie aplikácie WALKMAN.
Ťuknite na položku
[Settings] (Nastavenia).
Ťuknite na položku [Wi-Fi].
 Ťuknite na ikonu
a vyberte
položku [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Počas prehrávania
hudby sa na
displeji systému
zobrazí text AirPlay
(Prehrávanie
vzduchom).
B
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia medzi týmto systémom a smerovačom bezdrôtovej siete LAN pomocou aplikácie NS Setup v zariadení
Xperia alebo iPhone
Bezdrôtové pripojenie medzi týmto systémom a smerovačom bezdrôtovej siete LAN môžete vytvoriť prevzatím aplikácie NS Setup do telefónu smartphone a nasledujúcim spôsobom.
1
2
Skontrolujte, či je sieťový (LAN) kábel odpojený od systému,
a potom pripojte napájací kábel.
3 Stlačením tlačidla / zapnite systém.
Skontrolujte, či je smerovač bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
Pripravte si svoj identifikátor SSID a kľúč zabezpečenia.
Preštudujte si návod na použitie smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Indikátor STANDBY Tlačidlo /
Okno
displeja
4 Červený
indikátor STANDBY zhasne a v okne displeja
začne blikať indikátor .
Indikátor
môže začať blikať až po niekoľkých minútach.
Vykonajte nastavenie pomocou aplikácie NS Setup v telefóne
smartphone.
Používatelia zariadenia Xperia
Nastavenie v zariadení Xperia
Používatelia zariadenia iPhone
Nastavenie v zariadení iPhone
Identifikátor SSID
Kľúč zabezpečenia
Identifikátor SSID:
Kľúč zabezpečenia:
Nastavenie v zariadení Xperia
Prehrávanie hudby uloženej v zariadení Xperia
 Prevezmite bezplatnú
 Spustite aplikáciu
 Vykonajte nastavenie pomocou aplikácie [NS Setup].
aplikáciu NS Setup zo služby
Google Play.
Ťuknite na položku
[NS Setup]
(Nastavenie NS).
Ťuknite na položku
[Let’s get started]
(Poďme na to).
a vyberte položku
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Systém kontroluje, či bolo
nastavenie vykonané
správne. Počkajte niekoľko
minút, kým sa nezobrazí
nasledujúca obrazovka.
Ak sa zobrazí obrazovka 
v časti Riešenie problémov
nižšie, postupujte podľa
zobrazených pokynov.
Systém sa pripravuje na
bezdrôtové nastavenie.
Počkajte niekoľko minút,
kým sa nezobrazí nasledujúca
obrazovka.
Na prevzatie
pomocou 2D kódu.
 Ťuknite na ikonu
([WALKMAN]).
Vyberte identifikátor
SSID podľa kroku č. 2.
Zadajte kľúč
zabezpečenia podľa
kroku č. 2.
Počas prehrávania
hudby sa na displeji
systému zobrazí text
NETWORK (Sieť).
Ťuknutím na položku [Play test sound]
(Prehrať testovací zvuk) potvrďte prevádzku
systému prehratím testovacieho zvuku.
Nastavenie v zariadení iPhone
Prehrávanie hudby uloženej v zariadení iPhone
 Prevezmite bezplatnú
 Spustite aplikáciu  Ťuknite na ikonu
 Vykonajte nastavenie pomocou aplikácie [NS Setup].
aplikáciu NS Setup zo služby
Apple Store.
Na prevzatie
pomocou 2D kódu.
Systém sa pripravuje
na bezdrôtové
nastavenie. Počkajte
niekoľko minút, kým
sa nezobrazí nasledujúca
obrazovka.
Ak sa zobrazí obrazovka
 v časti Riešenie
problémov nižšie,
postupujte podľa
zobrazených pokynov.
Ťuknite na
položku [Settings]
(Nastavenia).
Ťuknite na položku
[Wi-Fi].
Ťuknutím
na položku [Sony_
Wireless_...]*1 (Sony_
bezdrôtové_...)
pridajte znak
začiarknutia a vráťte
sa na domovskú
obrazovku.
Ťuknite na položku
[NS Setup]
(Nastavenie NS).
Ťuknite na položku
[Let’s Get Started]
(Poďme na to).
([Music]
(Hudba)).
Systém kontroluje, či bolo
nastavenie vykonané
správne. Počkajte
niekoľko minút, kým
sa nezobrazí nasledujúca
obrazovka.
Ak sa zobrazí obrazovka
 alebo  v časti
Riešenie problémov
nižšie, postupujte podľa
zobrazených pokynov.
Vyberte identifikátor
SSID podľa
kroku č. 2.*2
Zadajte kľúč
zabezpečenia podľa
kroku č. 2.
a vyberte
položku [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Počas prehrávania
hudby sa na
displeji systému
zobrazí text AirPlay
(Prehrávanie
vzduchom).
Ťuknutím na
položku [Play Test
Sound] (Prehrať
testovací zvuk)
potvrďte prevádzku
systému prehratím
testovacieho zvuku.
*1 Indikátor [Sony_Wireless Audio_Setup] sa môže zobraziť až po niekoľkých minútach. Ak sa nezobrazí, obnovte nastavenia systému podľa postupu Obnovenie nastavení systému v časti Riešenie problémov.
v pravom hornom rohu aktualizujte zobrazenie.
*2 Ak sa identifikátor SSID nezobrazí, ťuknutím na ikonu
Obnovenie nastavení systému
Riešenie problémov
Pri obnove nastavení systému postupujte nasledujúcim spôsobom.
Nastavenia systému obnovte aj vtedy, ak sa počas nastavovania zariadenia iPhone nezobrazuje položka Sony_Wireless_Audio_Setup.
Počas nastavovania sa môžu zobraziť obrazovky uvedené nižšie. V takýchto prípadoch postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak sa zobrazí obrazovka 
alebo , obnovte nastavenia
systému podľa krokov v časti
Obnovenie nastavení systému
na pravej strane. Potom
znova vykonajte nastavenie
od prvého kroku bodu 
v časti Nastavenie v zariadení
Xperia alebo Nastavenie
v zariadení iPhone.

Ak sa zobrazí
obrazovka ,
znova vykonajte
nastavenie od
prvého kroku
bodu  v časti
Nastavenie
v zariadení iPhone.
Ak sa zobrazí obrazovka ,
postupujte podľa pokynov
na displeji.
Ak nastavenie nebude ani
potom úspešné, prípadne
ak sa v okne displeja
systému zobrazuje hlásenie
NO CONNECT (Nepripojené),
obnovte nastavenia systému
podľa krokov v časti Obnovenie
nastavení systému na pravej
strane.
1
Odpojte napájací kábel od nástennej elektrickej zásuvky a presvedčte sa, že indikátor STANDBY nesvieti. Potom znova zapojte
napájací kábel a zapnite systém.
2
Podržte stlačené tlačidlá  (zastaviť) a / systému, kým sa nezobrazí hlásenie ALL RESET.
Indikátor STANDBY
Tlačidlo /
Tlačidlo  (zastaviť)
Download PDF

advertising