Sony | CMT-S20 | Sony CMT-S20 Kompaktný hi-fi systém Návod na použitie

4-460-924-12(1) (SK)
Návod na použitie
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné
disky (CD). V poslednom čase začali niektoré
nahrávacie spoločnosti predávať rôzne
hudobné disky kódované pomocou technológií
na ochranu autorských práv. Medzi týmito
diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú
štandard pre disky CD, a preto ich možno
nebudete môcť prehrať v tomto produkte.
©2013 Sony Corporation
SK
CMT-S20
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď.,
aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného
ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite
odpojte hlavný konektor od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená
od elektrickej siete, kým je pripojená
k sieťovej zásuvke.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvyšuje nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
Toto zariadenie
je klasifikované
ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY.
Toto označenie sa
nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami na
základe právnych predpisov Európskej únie
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa
servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Jednotka
DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna
strana obsahuje materiál nahratý vo formáte
DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál.
Keďže však strana so zvukovým materiálom
nespĺňa štandard pre kompaktné disky (CD),
prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.
Úvodné informácie
Počúvanie rádia
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo:
diaľkový ovládač
Iba pre Európu
Likvidácia
nepotrebných batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
s týmto produktom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti
(Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu
pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať
len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho
mali odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Ďalšie operácie
Operácia
Stlačenie tlačidla
Stlačte tlačidlo FM .
Pozastavenie
prehrávania
 . Ak chcete
prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo  .
Automatické vyhľadávanie
Zastavenie
prehrávania
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE
, kým sa nezobrazí indikátor AUTO, a potom
stlačte tlačidlo TUNING+/TUNING .
Vyhľadávanie sa po naladení stanice
automaticky zastaví.
 . Ak chcete prehrávanie
obnoviť, stlačte tlačidlo  *.
Ak chcete obnovené
prehrávanie zrušiť, znova
stlačte tlačidlo  .
Výber
priečinka
1 Vyberte funkciu FM.
2 Nalaďte stanicu.
Hudobné disky kódované
pomocou technológií
na ochranu autorských práv
Domáci zvukový systém
VAROVANIE
Poznámky o diskoch DualDisc
+/
  opakovane.
Výber súboru / .
Diaľkový ovládač
Ak sa vyhľadávanie nezastaví, stlačením
tlačidla   zastavte vyhľadávanie a nalaďte
stanicu manuálne (postup nájdete nižšie).
Manuálne ladenie
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach
 Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
 Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
 Tento produkt obsahuje technológiu,
ktorá podlieha určitým právam duševného
vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie
alebo distribúcia tejto technológie oddelene
od tohto produktu je zakázaná bez príslušných
licencií od spoločnosti Microsoft.
 Všetky ostatné ochranné známky
a registrované ochranné známky patria
príslušným vlastníkom. V tejto príručke
sa neuvádzajú označenia TM a .
 Drôtová anténa FM
(roztiahnite ju do vodorovnej polohy)
 Do pravého reproduktora
 Do ľavého reproduktora
 Reproduktorový kábel (červený/)
 Reproduktorový kábel (čierny/)
 Do nástennej elektrickej zásuvky
Opakovane stláčajte tlačidlo TUNING MODE
, kým sa nezobrazí indikátor MANUAL,
a potom opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING+/TUNING , kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Po naladení stanice poskytujúcej služby RDS
sa na displeji zobrazí názov stanice
(iba európsky model).
Tip
Prilepenie podložiek reproduktorov
 ANTENNA
Pri nastavovaní umiestnite a otočte anténu tak,
aby ste dosiahli dobrý príjem.
Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových
káblov a napájacieho kábla, aby ste predišli
šumu.
Dodané podložky reproduktorov prilepte do
jednotlivých rohov spodnej strany reproduktorov,
aby sa reproduktory nešmýkali.
Predvolenie rozhlasových staníc
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER MEMORY 
 Konektor AUDIO IN
Pripojte externý zvukový komponent.
®
Na obmedzenie statického šumu stereofónnych
staníc FM so slabým príjmom opakovane stláčajte
tlačidlo FM MODE , kým sa nezobrazí indikátor
MONO. Tým vypnete stereofónny príjem. Príjem
stratí stereofónny efekt, ale zlepší sa.
vyberte režim pamäte tunera.
 SPEAKERS
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie
pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké
operácie však možno vykonávať aj pomocou
tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo
podobné názvy.
Pripojte reproduktorové káble.
 Napájanie
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej
zásuvky.
PRESET+/PRESET  vyberte číslo
požadovanej predvoľby.
Ak je už vybratému číslu predvoľby priradená
iná stanica, nahradí sa novou stanicou.
Používanie diaľkového ovládača
Vysuňte a odoberte kryt priestoru pre batérie.
Potom vložte batériu R6 (veľkosti AA) (nedodáva
sa) tak, aby jej pól zodpovedal obrázku nižšie,
pričom najprv zasuňte stranu .
4 Stlačením tlačidla  uložte stanicu.
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4 uložte
Operácie
ďalšie stanice.
Prehrávanie disku
CD/MP3/WMA
Poznámky k používaniu diaľkového
ovládača
 Pri bežnom používaní by batéria mala vydržať
približne šesť mesiacov.
 Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte
z neho batériu, aby sa v dôsledku jej vytečenia
nepoškodil a neskorodoval.
Pri prenášaní systému
1 Vyberte disk, aby ste chránili
mechanizmus prehrávača diskov CD.
2 Stlačením tlačidla  (zapnutie alebo
pohotovostný režim)  na jednotke
vypnite systém a skontrolujte, či prestalo
blikať tlačidlo STANDBY.
3 Odpojte napájací kábel.
Nastavenie času
1 Stlačením tlačidla   zapnite systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER MENU 
vyberte režim nastavenia času.
Ak sa zobrazí hlásenie SELECT, opakovaným
stáčaním tlačidiel /  vyberte
možnosť CLOCK a potom stlačte
tlačidlo (prechod) .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/  nastavte hodiny a potom
stlačte tlačidlo .
4 Podľa rovnakého postupu nastavte
minúty.
Poznámka
Nastavenia času sa stratia po odpojení napájacieho
kábla alebo po výpadku napájania.
Zobrazenie času pri vypnutom systéme
Stlačte tlačidlo DISPLAY . Čas sa zobrazí
približne na 8 sekúnd.
1 Vyberte funkciu CD.
Stlačte tlačidlo CD .
2 Vložte disk.
Na jednotke stlačte tlačidlo   a do
priehradky na disk CD vložte disk, pričom
strana s potlačou musí smerovať nahor.
Priehradku na disk CD zatvorte stlačením
tlačidla   na jednotke.
3 Spustite prehrávanie.
Prehrávanie disku CD-DA sa spustí
automaticky.
Ak chcete prehrávať disk MP3/WMA,
stlačte tlačidlo  (prehrávanie) .
Ďalšie operácie
Operácia
Stlačenie tlačidla
Pozastavenie
prehrávania
 (pozastavenie) . Ak chcete
prehrávanie obnoviť, stlačte
tlačidlo  .
Zastavenie
prehrávania
 (zastavenie)  dvakrát.
Výber
priečinka
na disku
MP3/WMA
(výber priečinka) +/
  opakovane.
Výber skladby
alebo súboru
 (presun dozadu)/
 (presun dopredu) .
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
alebo súbore
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo  (rýchle
posunutie dozadu)/
 (rýchle posunutie dopredu)
 a na požadovanom mieste
ho uvoľnite.
Výber
opakovaného
prehrávania
REPEAT  opakovane, kým
sa nezobrazí indikátor RPT 1,
RPT FLDR* alebo RPT ALL.
* Len disk MP3/WMA
Zmena režimu prehrávania
Kým je prehrávač zastavený, opakovane stláčajte
tlačidlo PLAY MODE . Môžete vybrať normálne
prehrávanie (FLDR na prehrávanie všetkých
súborov MP3/WMA uložených v priečinku
na disku), náhodné prehrávanie (SHUF alebo
FLDRSHUF na náhodné prehrávanie súborov
v priečinku) alebo naprogramované
prehrávanie (PROGRAM).
Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Indikátor RPT 1 signalizuje, že sa jedna skladba alebo
súbor bude opakovať až do zastavenia prehrávania.
Poznámky k prehrávaniu diskov MP3/WMA
 Na disk so súbormi MP3/WMA neukladajte iné
typy skladieb a súborov ani nepotrebné priečinky.
 Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3/WMA,
sa preskočia.
 Súbory MP3/WMA sa prehrávajú v poradí, v akom
sú nahraté na disku.
 Pomocou tohto systému môžete počúvať
nasledujúce formáty zvuku:
 MP3: prípona súboru .mp3,
 WMA: prípona súboru .wma.
 Ak názov súboru obsahuje správnu príponu,
ale nejde o súbor v príslušnom formáte, jeho
prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý
môže viesť k poruche systému.
 Maximálny počet:
 priečinkov je 256 (vrátane koreňového
priečinka),
 súborov MP3/WMA je 999,
 úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov)
je 8.
 Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami, nahrávacími
zariadeniami a nahrávacími médiami na kódovanie
alebo zápis súborov MP3/WMA. Nekompatibilné
disky MP3/WMA môžu vytvárať hluk, spôsobovať
prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia
prehrávať.
Poznámka k prehrávaniu diskov s podporou
viacerých relácií
Systém dokáže prehrávať nepretržité relácie na disku
v prípade, keď sú nahraté v rovnakom formáte
relácie ako prvá relácia. Keď sa vyskytne relácia
nahratá v odlišnom formáte, túto reláciu ani relácie
nasledujúce po nej nemožno prehrávať.
Upozorňujeme, že aj v prípade, keď sú relácie
nahraté v rovnakom formáte, niektoré z nich sa
nemusia prehrávať.
Môžete predvoliť až 20 staníc FM. Aj po
odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku
napájania ostanú predvolené stanice uložené
približne pol dňa.
Naladenie predvolenej rozhlasovej
stanice
Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod
číslom predvoľby 1 až 6, rozhlasová stanica sa
naladí stlačením tlačidla TUNER MEMORY
NUMBER (1 až 6) , keď je systémová funkcia
nastavená na pásmo FM.
Ak ste zaregistrovali rozhlasovú stanicu pod
číslom predvoľby 7 alebo vyšším, opakovane
stláčajte tlačidlo TUNING MODE , kým sa
nezobrazí indikátor PRESET, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET+/
PRESET  vyberte číslo požadovanej
predvoľby.
Prehrávanie súboru
zo zariadenia USB
Tento systém dokáže prehrávať formát zvuku
MP3/WMA*.
* Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa
digitálnych práv) sa v tomto systéme nedajú
prehrávať.
Súbory prevzaté z hudobných predajní online
sa v tomto systéme nedajú prehrávať.
Na webových lokalitách uvedených nižšie
vyhľadajte informácie o kompatibilných
zariadeniach USB.
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://esupport.sony.com/LA
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB .
2 Pripojte zariadenie USB k portu
(USB) .
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo  .
Vyhľadanie
miesta
v súbore
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo / 
a na požadovanom mieste
ho uvoľnite.
Výber
REPEAT  opakovane, kým sa
opakovaného nezobrazí indikátor RPT 1,
RPT FLDR alebo RPT ALL.
prehrávania
* Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA
s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR) môže
systém prehrávanie obnoviť z iného miesta.
Zmena režimu prehrávania
Kým je zariadenie USB zastavené, opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE . Môžete vybrať
normálne prehrávanie (FLDR na prehrávanie
všetkých súborov uložených v priečinku na
zariadení USB), náhodné prehrávanie (SHUF
alebo FLDRSHUF na náhodné prehrávanie
súborov v priečinku) alebo naprogramované
prehrávanie (PROGRAM).
Poznámka k opakovanému prehrávaniu
Indikátor RPT ALL signalizuje, že sa všetky zvukové
súbory v zariadení USB budú opakovať až do
zastavenia prehrávania.
Poznámky
 Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB,
pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB,
ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie
o spôsobe ovládania nájdete v návode na použitie
dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
 V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB
môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa zobrazí
indikátor SEARCH.
 Systém a zariadenie USB nepripájajte
prostredníctvom rozbočovača USB.
 Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky
súbory uložené v zariadení USB. Ak je v zariadení
USB uložených veľa priečinkov alebo súborov,
prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
 Pri niektorých pripojených zariadeniach USB sa po
vykonaní operácie môže vyskytnúť oneskorenie,
kým systém vykoná príslušnú operáciu.
 Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie alebo
zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB
boli pôvodne kódované pomocou
nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk,
spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec
nemusia prehrávať.
 Tento systém nedokáže prehrávať zvukové súbory
uložené v zariadení USB v nasledujúcich
prípadoch:
 keď je v priečinku viac než 999 zvukových
súborov,
 keď je v zariadení USB uložených celkovo viac
než 999 zvukových súborov,
 keď je v zariadení USB uložených viac než 256
priečinkov (vrátane priečinka ROOT a prázdnych
priečinkov).
Tieto počty sa môžu líšiť v závislosti od štruktúry
súborov a priečinkov. V zariadení USB so
zvukovými súbormi neukladajte iné typy súborov
ani nepotrebné priečinky.
 Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky
8 priečinkov.
 Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
 Súbory a priečinky sa zobrazujú v poradí ich
vytvorenia v zariadení USB.
 Priečinky bez zvukových súborov sa preskočia.
 Pomocou tohto systému môžete počúvať
nasledujúce formáty zvuku:
 MP3: prípona súboru .mp3,
 WMA: prípona súboru .wma.
Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde
o súbor príslušného formátu, systém môže
vydávať hluk alebo sa môže poškodiť.
Používanie systému ako nabíjačky batérií
Keď je systém zapnutý, môžete ho používať
ako nabíjačku batérií zariadení USB s funkciou
opätovného nabíjania.
Zariadenie USB sa začne nabíjať po pripojení
k portu
(USB) . Stav nabíjania sa zobrazuje
na displeji zariadenia USB. Podrobné informácie
nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.
Poznámky k nabíjaniu zariadenia USB
pomocou tohto systému
 Systém nemôžete používať ako nabíjačku batérií,
keď je vypnutý.
 Niektoré zariadenia USB možno nabíjať, iba keď je
v systéme zapnutá funkcia USB.
Vytvorenie vlastného
programu (naprogramované
prehrávanie)
1 Vyberte funkciu CD alebo USB.
Stlačte tlačidlo CD  alebo USB .
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený, opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE ,
kým sa nezobrazí indikátor PROGRAM.
3 Vyberte číslo požadovanej skladby
Nastavenie zvuku
Operácia
Stlačenie tlačidla
Nastavenie
hlasitosti
VOLUME +/ .
Vytvorenie
BASS BOOST .
dynamickejšieho
zvuku
Nastavenie
zvukového
efektu
EQ  opakovane,
kým sa nezobrazí
požadovaný zvukový efekt.
alebo súboru.
Opakovane stláčajte tlačidlá / ,
kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby
alebo súboru.
Pri programovaní súborov MP3/WMA
opakovaným stláčaním tlačidiel
+/
  vyberte požadovaný priečinok
a potom vyberte požadovaný súbor.
Vybraté číslo
skladby alebo
súboru
Celkový čas
prehrávania vybratej
skladby alebo súboru
(iba disk CD-DA)
4 Naprogramujte vybratú skladbu
alebo súbor.
Stlačením tlačidla  zadajte vybratú
skladbu alebo súbor.
5 Zopakovaním krokov č. 3 až 4
naprogramujte ďalšie skladby
alebo súbory až po maximálny počet
64 skladieb alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam skladieb
alebo súborov prehráte stlačením
tlačidla  .
Naprogramovaný zoznam bude k dispozícii
až do vykonania niektorej z týchto operácií:
 zmena funkcie,
 vypnutie systému,
 odpojenie napájacieho kábla,
 otvorenie priehradky na disk CD.
Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam
prehrať znova, stlačte tlačidlo  .
Zrušenie naprogramovaného prehrávania
Stlačte tlačidlo PLAY MODE .
Odstránenie poslednej naprogramovanej
skladby alebo súboru
Kým je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo
CLEAR .
Používanie voliteľných
zvukových komponentov
1 Pripravte zdroj zvuku.
Ku konektoru AUDIO IN  na jednotke
pripojte prídavný zvukový komponent
pomocou kábla na prenos analógového
zvuku (nedodáva sa).
2 Znížte hlasitosť.
Stlačte tlačidlo VOLUME  .
3 Vyberte funkciu AUDIO IN.
Stlačte tlačidlo AUDIO IN .
4 Spustite prehrávanie.
Spustite prehrávanie z pripojeného
komponentu a nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného komponentu príliš nízka,
systém sa môže automaticky prepnúť
do pohotovostného režimu. Adekvátne
nastavte hlasitosť komponenta. Pozrite si časť
Vypnutie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu.
Zmena zobrazenia
Operácia
Stlačenie tlačidla
Zmena
informácií
na displeji*
DISPLAY  opakovane
pri zapnutom systéme.
Kontrola času
pri vypnutom
systéme
DISPLAY  pri vypnutom
systéme. Čas sa zobrazí
na 8 sekúnd.
* Môžete napríklad zobraziť nasledujúce informácie
o disku CD/MP3/WMA alebo zariadení USB:
 číslo skladby alebo súboru počas normálneho
prehrávania,
 názov skladby, súboru alebo titulu počas
normálneho prehrávania,
 názov interpreta počas normálneho
prehrávania,
 názov albumu alebo priečinka počas
normálneho prehrávania,
 celkový čas prehrávania a celkový počet
skladieb na disku CD-DA (iba po výbere režimu
normálneho prehrávania a zastavení
prehrávača),
 celkový počet priečinkov (albumov) na disku
MP3/WMA alebo v zariadení USB (iba po výbere
režimu normálneho prehrávania a zastavení
prehrávača alebo zariadenia USB).
Poznámky k informáciám na displeji
 Znaky, ktoré nemožno zobraziť, sú nahradené
znakom –.
 Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
 celkový čas prehrávania disku MP3/WMA
a zariadenia USB,
 zostávajúci čas prehrávania súboru MP3/WMA.
 Nasledujúce informácie sa nezobrazujú správne:
 uplynulý čas prehrávania súboru MP3/WMA
kódovaného pomocou formátu VBR
(premenlivá bitová rýchlosť),
 názvy priečinkov a súborov, ktoré nie sú
v súlade s normami ISO9660 Level 1, Level 2
alebo Joliet v rozšírenom formáte.
 Zobrazujú sa nasledujúce informácie:
 zostávajúci čas prehrávania skladby,
 značky ID3 v prípade súborov MP3
používajúcich značky ID3 verzie 1 a 2
(ak sa v jednom súbore MP3 používajú
značky ID3 verzie 1 aj 2, prednosť má
zobrazenie značiek ID3 verzie 2),
 maximálne 31 znakov značky ID3 použitím
veľkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9)
a symbolov (+ – . / [ ] _ | ~).
Používanie časovačov
Systém ponúka dve funkcie časovačov.
Ak používate obidva časovače,
prednosť má časovač spánku.
Časovač spánku:
Môžete zaspávať pri hudbe. Táto funkcia je
k dispozícii aj v prípade, keď nie je nastavený čas.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP .
Ak vyberiete možnosť AUTO, systém
sa automaticky vypne po zastavení aktuálne
prehrávaného disku alebo zariadenia USB,
prípadne po 100 minútach.
Časovač prehrávania:
V predvolenom čase sa môžete prebúdzať
na hudbu z disku CD, zo zariadenia USB,
zo zvukového komponenta pripojeného
ku konektoru AUDIO IN , prípadne
na rozhlasové vysielanie v pásme FM.
Skontrolujte, či ste nastavili čas.
1 Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním tlačidiel
VOLUME +/  nastavte hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou skladbou na disku
CD alebo zvukovým súborom,
vytvorte vlastný program.
2 Vyberte režim nastavenia časovača.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
Ak čas nie je nastavený, systém bude v režime
nastavenia času. V takom prípade nastavte
čas.
3 Nastavte časovač prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť PLAY SET a potom stlačte
tlačidlo .
4 Nastavte čas spustenia prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel / 
nastavte hodiny a potom stlačte tlačidlo .
Podľa postupu uvedeného vyššie
nastavte minúty.
5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú napájací kábel
a reproduktorové káble správne
a pevne zapojené.
2 V kontrolnom zozname nižšie vyhľadajte
svoj problém a vyriešte ho podľa
uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak sa na displeji zobrazí text
PROTECT
Okamžite odpojte napájací kábel a po
skončení zobrazovania indikátora PROTECT
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
 Nastal medzi pólmi + a  reproduktorových
káblov skrat?
 Sú ventilačné otvory systému niečím
zakryté?
Keď po kontrole skutočností uvedených vyššie
nenájdete žiadne chyby, znova pripojte
napájací kábel a zapnite systém. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
 Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál,
približne po 30 minútach sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
Pozrite si časť Vypnutie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu.
Neprehráva sa zvuk.
 Nastal medzi pólmi + a  reproduktorových
káblov skrat?
 Používate iba dodané reproduktory?
 Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
 Naladená stanica mohla dočasne prestať
vysielať.
 Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu
z portu
(USB) . Vypnite systém
a vytiahnite zariadenie USB z portu
(USB) .
Skontrolujte, či je zariadenie USB v poriadku.
Ak sa tento text zobrazuje na displeji aj naďalej,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
 Vypnite systém a znova pripojte
zariadenie USB.
 Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už
samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať
pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku
stavu počítača. Vytvorte hudobné údaje znova.
 Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová
rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory
kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.
Zobrazenie indikátora SEARCH alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
 Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
 V zariadení USB je uložených veľa priečinkov
alebo súborov.
 Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
 Vnútorná pamäť je fragmentovaná.
Chybné zobrazenie.
 Umiestnite reproduktory čo najsymetrickejšie.
 Pripojte iba dodané reproduktory.
 Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB
znova, pretože údaje uložené v zariadení USB
sa mohli poškodiť.
 Systém dokáže zobraziť iba alfanumerické
znakové kódy. Iné znaky sa nezobrazujú
správne.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
Zvuk sa reprodukuje len z jedného kanálu
alebo je hlasitosť ľavého a pravého
kanálu nevyvážená.
Zmena nastavenia
Nastavenie časovača prehrávania sa zachová,
až kým ho manuálne nezrušíte.
Zobrazí sa indikátor OVER CURRENT.
Počuť šum, zvuk je trhaný alebo
skreslený.
Nefunguje diaľkový ovládač.
Tip
 Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB
sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy.
Informácie o kompatibilných zariadeniach USB
si prečítajte na webových lokalitách uvedených
v časti Prehrávanie súboru zo zariadenia USB.
 Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 V systéme sa nezobrazujú názvy súborov
ani priečinkov.
 Nemožno prehrávať.
 Zvuk je trhaný.
 Počuť šum.
 Počuť skreslený zvuk.
Systém sa neočakávane prepol
do pohotovostného režimu.
Opakujte postup uvedený vyššie,
kým sa v kroku č. 3 nezobrazí indikátor OFF.
Potom stlačte tlačidlo .
Začnite znova od kroku č. 1.
Používate podporované zariadenie USB?
 Je zapojený napájací kábel?
 Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
 Zapojte systém do inej nástennej elektrickej
zásuvky.
 K napájaciemu káblu pripojte filter šumu
(dostupný samostatne).
Zrušenie časovača
 Skontrolujte, či je zariadenie USB pevne
pripojené.
 Niektoré zariadenia USB možno nabíjať,
iba keď je v systéme zapnutá funkcia USB.
 Zariadenie USB nie je správne pripojené.
Vypnite systém a znova pripojte
zariadenie USB.
 Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon,
nastavenie času alebo časovača prehrávania
sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova
od začiatku.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/  vyberte možnosť SELECT
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/  vyberte možnosť PLAY SEL
a potom stlačte tlačidlo .
Je počuť silné bzučanie alebo šum,
prípadne nemožno naladiť stanice.
Systém sa nezapne.
Opakovane stláčajte tlačidlá / ,
kým sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku,
a potom stlačte tlačidlo .
Stlačte tlačidlo  . Systém sa automaticky
zapne pred predvoleným časom.
Ak je v predvolenom čase systém zapnutý,
časovač prehrávania nespustí prehrávanie.
Systém nepoužívajte v čase od jeho zapnutia
po spustenie prehrávania.
Pripojené zariadenie USB nemožno nabiť.
Neprehráva sa zvuk.
Nastavenie času alebo časovača
prehrávania sa neočakávane zrušilo.
7 Vypnite systém.
Tuner
Všeobecné
č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Zariadenie USB
 Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a snímačom diaľkového
ovládača  na jednotke a premiestnite
jednotku ďalej od žiariviek.
 Namierte diaľkový ovládač na snímač
na systéme.
 Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
Prehrávač diskov CD/MP3/WMA
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
 Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
 Presuňte systém na miesto, ktoré nie je
vystavené vibráciám (napríklad na stabilný
podstavec).
 Premiestnite reproduktory ďalej od systému
alebo ich položte na samostatné podstavce.
Pri vysokej hlasitosti môžu vibrácie
reproduktora spôsobovať trhané
prehrávanie zvuku.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE ,
kým nezmiznú indikátory PROGRAM a SHUF,
čím sa obnoví normálne prehrávanie.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie
než zvyčajne.
 Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný
na spustenie prehrávania:
 disk nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
 disk nahratý v režime viacerých relácií,
 nefinalizovaný disk (disk, na ktorý možno
pridávať údaje),
 disk s veľkým počtom priečinkov.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Informácie o kompatibilných zariadeniach
USB si prečítajte na webových lokalitách
uvedených v časti Prehrávanie súboru
zo zariadenia USB.
 Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie
o riešení tohto problému nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie
USB a zapnite systém.
 Informácie o kompatibilných zariadeniach
USB si prečítajte na webových lokalitách
uvedených v časti Prehrávanie súboru
zo zariadenia USB.
 Stlačením tlačidla   spustite prehrávanie.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Nastavte režim normálneho prehrávania.
Nemožno prehrávať súbory.
 Zvukové súbory majú pravdepodobne
nevhodné prípony. Tento systém podporuje
nasledujúce prípony súborov:
 MP3: prípona súboru .mp3,
 WMA: prípona súboru .wma.
 Zvukové súbory boli pravdepodobne vytvorené
vo formátoch odlišných od formátov
MP3/WMA.
 Úložné zariadenia USB naformátované
pomocou iných systémov súborov než
FAT16 alebo FAT32 sa nepodporujú.*
 Ak používate úložné zariadenie USB rozdelené
na oblasti, prehrávať možno len súbory uložené
v prvej oblasti.
 Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované,
chránené heslom atď.
* Tento systém podporuje systémy súborov
FAT16 a FAT32, ale niektoré ukladacie zariadenia
USB nemusia podporovať obidva tieto systémy
FAT. Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie jednotlivých úložných zariadení
USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.
 Správne zapojte anténu.
 Anténu umiestnite na iné miesto
alebo ju otočte tak, aby ste dosiahli
lepší príjem.
 Anténu umiestnite ďalej od reproduktorových
káblov a napájacieho kábla, aby ste
predišli šumu.
 Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
Je počuť niekoľko rozhlasových
staníc naraz.
 Anténu umiestnite na iné miesto alebo
ju otočte tak, aby ste dosiahli lepší príjem.
 Zviažte kábel antény, napríklad pomocou
bežne dostupných káblových príchytiek,
a upravte dĺžku kábla.
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho výrobné nastavenia.
1 Odpojte a znova zapojte napájací kábel
a potom zapnite systém.
2 Podržte stlačené tlačidlo  
na diaľkovom ovládači a tlačidlo EQ 
na jednotke, kým sa nezobrazí indikátor
RESET OK.
Odstránia sa všetky nastavenia
nakonfigurované používateľom, napríklad
nastavenia predvolených rozhlasových staníc,
časovača alebo času.
Vypnutie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu
Systém je vybavený funkciou automatického
prepnutia do pohotovostného režimu.
Vďaka tejto funkcii sa systém približne
po 30 minútach automaticky prepne
do pohotovostného režimu v prípade,
že sa nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je funkcia
automatického prepnutia do pohotovostného
režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia
do pohotovostného režimu vypnite pomocou
tlačidiel na jednotke.
Keď je systém zapnutý, podržte stlačené
tlačidlo  , kým sa nezobrazí
indikátor AUTO STANDBY OFF.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, zopakujte
tento postup, kým sa nezobrazí indikátor
AUTO STANDBY ON.
Poznámky
 Funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu neplatí pre funkciu FM.
 Systém sa nemusí automaticky prepnúť do
pohotovostného režimu v nasledujúcich
prípadoch:
 po zistení zvukového signálu,
 po pripojení zariadenia USB,
 počas prehrávania zvukových skladieb
alebo súborov,
 kým je aktívny časovač prehrávania
alebo automatického vypnutia.
Hlásenia
DISC ERR: Vložili ste disk, ktorý nemožno prehrať.
FULL: Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
64 skladieb alebo súborov (krokov).
NO FILE: Na diskoch CD-R/CD-RW alebo
v zariadení USB nie sú žiadne súbory,
ktoré by sa dali prehrať.
NO STEP: Všetky naprogramované skladby
sa vymazali.
NO USB: Nie je pripojené žiadne zariadenie
USB alebo ste pripojili nepodporované
zariadenie USB.
PLAY SET: Nie je nastavený časovač prehrávania
a pokúsili ste sa ho vybrať.
PLS STOP: Počas prehrávania ste stlačili tlačidlo
PLAY MODE .
SELECT: Počas operácie časovača ste stlačili
tlačidlo TIMER MENU .
TIME NG: Čas začatia a ukončenia časovača
prehrávania je rovnaký.
Upozornenia
Špecifikácie
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
Hlavná jednotka
 disky Audio CD,
 disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje
alebo súbory MP3/WMA).
Zosilňovač
Výstupný výkon (nominálny): 4 W + 4 W
(8 ohmov pri 1 kHz, 1 % celkového
harmonického skreslenia)
Nepretržitý efektívny výstupný výkon
(referenčný): 5 W + 5 W (8 ohmov pri 1 kHz,
10 % celkového harmonického skreslenia)
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
 disky CD-ROM,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté
vo formáte hudobných diskov CD a sú v súlade
s normou ISO9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet,
 disky CD-R/CD-RW nahraté v režime viacerých
relácií, ktoré neboli finalizované pomocou
funkcie ukončenia relácie,
 disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
poškriabané alebo znečistené disky CD-R/
CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté
pomocou nekompatibilného nahrávacieho
zariadenia,
 nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
 disky obsahujúce iné súbory než súbory
vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA,
 disky neštandardného tvaru (napríklad srdce,
štvorec, hviezda),
 disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska,
papier alebo nálepka,
 disky z požičovne alebo používané disky
s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo
presahuje štítok,
 disky s etiketami vytlačenými pomocou
atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.
Poznámky k diskom
 Pred prehrávaním utrite disk pomocou
čistiacej tkaniny, pričom postupujte
od stredu k okrajom.
 Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace
prostriedky alebo antistatické spreje určené
pre vinylové LP platne.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
 Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru)
od nástennej zásuvky (elektrickej siete).
Pri odpájaní jednotky vždy ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotný kábel.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do systému odpojte systém
od elektrickej siete a pred ďalším používaním
ho nechajte skontrolovať v autorizovanom
servise.
 Výmenu sieťového napájacieho kábla
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte na šikmú plochu
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce,
studené, prašné, znečistené, vlhké,
bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo
ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu
slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
 Pri umiestňovaní jednotky alebo reproduktorov
na špeciálne upravené povrchy (napríklad
voskované, olejované alebo leštené) buďte
opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn
alebo odfarbeniu týchto povrchov.
 Ak je systém prinesený priamo z chladného
na teplé miesto alebo je umiestnený do veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri
prehrávača diskov CD sa môže skondenzovať
vlhkosť a spôsobiť poruchu systému.
V takej situácii vyberte disk a nechajte systém
zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť
neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
 Nárast teploty v jednotke počas jej používania
je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte
znepokojovať.
 Ak sa zariadenie používalo nepretržite
pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho
povrchu, pretože môže byť horúci.
 Neblokujte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky tienený,
a preto sa obraz na blízkych televíznych
prijímačoch môže magneticky zdeformovať.
V takej situácii vypnite televízor,
počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite.
Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite
reproduktory ďalej od televízora.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou textíliou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ drsnej
podušky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlo,
ako napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Vstup
AUDIO IN (stereofónny minikonektor):
citlivosť 1 V, impedancia 50 kiloohmov
Výstupy
SPEAKERS: podporuje impedanciu 8 ohmov
CD prehrávač
Systém: systém na prehrávanie kompaktných
diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu
na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz  20 kHz
Pomer signálu a šumu: viac ako 90 dB
Dynamický rozsah: viac ako 90 dB
Tuner
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner staníc FM
Anténa: drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah: 87,5 MHz  108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
USB
Port
(USB): typ A, max. prúd 500 mA
Podporované formáty zvuku
Podporovaná bitová rýchlosť:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 32 kb/s  192 kb/s, premenlivá bitová
rýchlosť
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Reproduktor
Systém reproduktorov: celý rozsah, priemer 8 cm,
kónický typ
Menovitá impedancia: 8 ohmov
Rozmery (Š x V x H): približne 148 mm × 240 mm
× 127 mm
Hmotnosť: čistá hmotnosť každého reproduktora
približne 1,2 kg
Počet: 2 kusy
Všeobecné
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie
120 V  240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie: 18 W
Rozmery (Š x V x H) vrátane najväčších
vyčnievajúcich častí (bez reproduktorov):
približne 170 mm × 133 mm × 240 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): približne 1,3 kg
Počet hlavných jednotiek: 1 kus
Dodané príslušenstvo: diaľkový ovládač (1),
drôtová anténa FM (1), podložky reproduktorov (8)
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
 Spotreba energie v pohotovostnom režime:
0,5 W
 Na niektorých plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové prísady.
Download PDF

advertising