Sony | CMT-X3CD | Sony CMT-X3CD Hi-fi systém s technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

Osobný zvukový
systém
Úvodné informácie
Počúvanie diskov CD
Počúvanie rádia
Návod na použitie
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
Počúvanie hudby pomocou
voliteľných zvukových komponentov
Počúvanie hudby cez pripojenie
BLUETOOTH
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Upozornenia a technické parametre
CMT-X3CD
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená
od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej
zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Štítok sa nachádza na spodnej časti jednotky.
Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY. Označenie sa nachádza
na spodnej vonkajšej časti.
Poznámka pre zákazníkov: Ďalšie
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie
súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.
2SK
Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom sa nemá zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho
treba odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Iba pre Európu
Likvidácia nepotrebných batérií
(predpisy platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom sa
nemá zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu
batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Pred používaním
systému
Poruchy, ktoré sa vyskytnú počas
bežného používania systému, spoločnosť
Sony opraví v súlade s podmienkami
uvedenými v obmedzenej záruke na
tento systém. Spoločnosť Sony však
nebude zodpovedať za žiadne následky
vyplývajúce z nemožnosti prehrávať
obsah v dôsledku poškodeného alebo
nefunkčného systému.
Hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). V súčasnosti začali
niektoré nahrávacie spoločnosti predávať
rôzne hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv.
Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj
disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD,
a preto ich možno nebudete môcť prehrať
v tomto produkte.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna
strana obsahuje materiál nahratý vo formáte
DVD a druhá strana digitálny zvukový
materiál. Keďže však strana so zvukovým
materiálom nespĺňa štandard pre
kompaktné disky (CD), prehrávanie
v tomto produkte sa nezaručuje.
3SK
Obsah
Pred používaním systému...................................................................... 3
Úvodné informácie
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov ............................................. 6
Príprava diaľkového ovládača ...............................................................10
Nastavenie hodín ..................................................................................10
Počúvanie diskov CD
Prehrávanie diskov CD-DA/MP3/WMA ................................................ 11
Zmena režimu prehrávania.............................................................. 11
Vytvorenie vlastného programu (programované prehrávanie) ............13
Počúvanie rádia
Naladenie rozhlasovej stanice ..............................................................14
Predvolenie rozhlasových staníc...........................................................14
Výber predvolenej rozhlasovej stanice ..............................................15
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
Prehrávanie súboru zo zariadenia USB.................................................16
Počúvanie hudby pomocou voliteľných
zvukových komponentov
Prehrávanie hudby z voliteľných zvukových komponentov ................ 17
Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH
Párovanie systému so zariadením BLUETOOTH
a počúvanie hudby ...............................................................................18
Počúvanie hudby cez zaregistrované zariadenie ................................19
Počúvanie hudby pomocou funkcie jedného dotyku (NFC)................. 20
4SK
Ďalšie informácie
Nastavenie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu ................................................................. 21
Nastavenie pohotovostného režimu pre BLUETOOTH .........................22
Nastavenie signálu bezdrôtového pripojenia BLUETOOTH
na hodnotu ON alebo OFF....................................................................22
Nastavenie zvuku..................................................................................23
Používanie časovačov...........................................................................23
Nastavenie časovača spánku...........................................................23
Nastavenie časovača prehrávania ................................................... 24
Riešenie problémov
Riešenie problémov..............................................................................25
Hlásenia ............................................................................................... 28
Upozornenia a technické parametre
Upozornenia ........................................................................................ 29
Kompatibilné zariadenia USB a verzie................................................. 30
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH ................................................... 31
Špecifikácie ...........................................................................................32
5SK
Úvodné informácie
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov
Poznámka
V tomto návode sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké
operácie sa však dajú vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo
podobné názvy.
Jednotka (predná strana/horná časť)
6SK
Diaľkový ovládač
Tlačidlo TUNING +/–
Slúži na naladenie požadovanej
rozhlasovej stanice.
Diaľkový ovládač: Tlačidlá /
(rýchle posunutie dozadu alebo
dopredu)
Slúžia na posun skladby alebo súboru
rýchlo dopredu alebo rýchlo dozadu.
Úvodné informácie
Diaľkový ovládač: Tlačidlá PRESET +/–
Slúžia na opätovné naladenie
predvolených staníc.
 Jednotka: Tlačidlá VOL +/–
Diaľkový ovládač: Tlačidlo VOLUME +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlo / (napájanie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
napájania.
 Okno displeja
 Tlačidlo  (vysunutie)
Slúži na vysunutie disku CD.
 Snímač diaľkového ovládača
Značka infračerveného retranslátora
na jednotke nie je uvedená.
 Jednotka: Tlačidlo FUNCTION/PAIRING
 Slúži na výber príslušného zdroja.
Každým stlačením tlačidla prejdete
na ďalší zdroj v tomto poradí:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
 Stlačením a podržaním tlačidla
nastavíte režim párovania BLUETOOTH
zariadení.
Diaľkový ovládač: Funkčné tlačidlá
(CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN)
Slúžia na výber príslušného zdroja.
 Jednotka: Tlačidlo  (prehrávanie
alebo pozastavenie)
Diaľkový ovládač: Tlačidlo
 (prehrávanie)/ (pozastavenie)
Slúži na spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
 Tlačidlá / (predchádzajúce
alebo nasledujúce)
Slúžia na prechod na začiatok skladby
alebo súboru.
 Zásuvka na disky
Slúži na vloženie disku CD.
 Značka N
Umiestnením smartfónu alebo tabletu
s funkciou NFC do blízkosti tejto značky
jedným dotykom vykonáte registráciu,
pripojenie alebo odpojenie BLUETOOTH
(s. 20).
 Indikátor (BLUETOOTH)
Rozsvietením alebo blikaním signalizuje
stav pripojenia BLUETOOTH.
 Tlačidlo BLUETOOTH MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
ponuky BLUETOOTH (s. 18, 19, 22).
 Tlačidlo EQ
Slúži na výber zvukového efektu (s. 23).
 Tlačidlo MEGA BASS
Slúži na zvýraznenie basového zvuku
(s. 23).
 Tlačidlo MUTING
Slúži na stlmenie alebo zrušenie
stlmenia zvuku.
7SK
 Tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE
 Slúži na výber režimu prehrávania
(s. 11).
 Slúži na výber režimu ladenia (s. 14).
 Tlačidlo REPEAT/FM MODE
 Slúži na výber režimu opakovaného
prehrávania (s. 12).
 Slúži na výber stereofónneho alebo
monofónneho príjmu v pásme FM
(s. 14).
 Tlačidlo  (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania.
 Tlačidlo CLEAR
Slúži na odstránenie naprogramovanej
skladby (s. 13).
 Tlačidlo RETURN
Slúži na návrat do predchádzajúceho
stavu.
 Tlačidlo
(prechod)
Slúži na potvrdenie položky.
 Tlačidlá ///
Slúžia na výber položiek.
Tlačidlá
+/–
Slúžia na výber priečinka (albumu) na
disku MP3/WMA alebo v zariadení USB.
 Tlačidlo TUNER MEMORY
Slúži na predvolenie rozhlasových staníc
(s. 14).
 Tlačidlá TUNER PRESET (1 až 4)
Slúžia na naladenie 4 registrovaných
staníc v pásme FM.
 Tlačidlo TIMER MENU
Slúži na nastavenie ponuky časovača
(s. 23).
 Tlačidlo SLEEP
Slúži na nastavenie časovača
automatického vypnutia (s. 23).
 Tlačidlo DISPLAY
Slúži na zmenu informácií zobrazených
na displeji .
Namiesto nerozpoznateľného znaku
sa zobrazí znak podčiarknutia _.
Ak stlačíte toto tlačidlo, keď je napájanie
vypnuté, zobrazia sa hodiny.
8SK
Jednotka (zadná strana)
Úvodné informácie
 Konektor FM ANTENNA
Slúži na pripojenie antény FM.

Port (USB)
Slúži na pripojenie zariadenia USB (s. 16).

Poznámka
 Anténu FM umiestnite a otočte tak, aby ste mali
dobrý signál, a potom ju upevnite na pevnom
povrchu (okno, stena a pod.).
 Koniec drôtovej antény FM zaistite lepiacou
páskou.
 Konektor HEADPHONE
Slúži na pripojenie slúchadiel.
 Vstup ~ AC IN (120 – 240 V AC)
Zapojte napájací kábel do elektrickej
zásuvky v stene.
 Konektor AUDIO IN (externý vstup)
Prídavné externé zariadenie pripojte
prepojovacím zvukovým káblom
(nedodáva sa).
9SK
Príprava diaľkového
ovládača
Vložte batériu R6 (veľkosti AA)
(nedodáva sa) tak, aby póly zodpovedali
obrázku nižšie.
Nastavenie hodín
1
Stlačením tlačidla /  zapnite
systém.
2
Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
3
Stláčaním tlačidiel / 
vyberte možnosť CLOCK
a stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel / 
nastavte hodinu a stlačte
tlačidlo
.
5
Stláčaním tlačidiel / 
nastavte minúty a stlačte
tlačidlo
.
Ak nastavujete hodiny prvýkrát,
prejdite na krok č. 4.
Poznámky k používaniu diaľkového ovládača
 Pri bežnom používaní by batéria mala vydržať
asi šesť mesiacov.
 Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte
z neho batériu, aby sa v dôsledku jej vytečenia
nepoškodil a neskorodoval.
Dokončite nastavenie hodín.
Poznámka
 Nastavenia hodín sa obnovia po odpojení
napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.
Zobrazenie času pri vypnutom
systéme
Hodiny zobrazíte stlačením tlačidla
DISPLAY . Čas sa zobrazí približne
na osem sekúnd.
10SK
Poznámka
Počúvanie diskov CD
Prehrávanie diskov
CD-DA/MP3/WMA
Stlačte tlačidlo CD .
2
Vložte disk CD do zásuvky na
disky  v hornej časti jednotky.
Vložte disk CD tak, aby strana s etiketou
(potlačená strana) smerovala k vám.
Strana s etiketou
(potlačená strana)
 (vysunutie)
3
Stlačte tlačidlo  .
Keď z inej funkcie prepínate na funkciu
CD a disk CD je už vložený v zásuvke na
disky, stlačte tlačidlo   po tom, ako
z displeja zmizne hlásenie READING .
Tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na
jednotke umožňuje napríklad rýchle
posúvanie skladby dopredu alebo
dozadu, výber skladby, súboru alebo
priečinka (v prípade diskov MP3/WMA).
Vysunutie disku CD
Na jednotke stlačte tlačidlo  .
Tip
 Zásuvku na disky  môžete zamknúť. Na
jednotke naraz stlačte a na 5 sekúnd podržte
tlačidlá FUNCTION  a VOL - . Na displeji 
sa zobrazí hlásenie LOCKED, čo znamená, že
tlačidlo   je nefunkčné. Rovnako postupujte
aj pri odomykaní zásuvky na disky .
Zmena režimu
prehrávania
Režim prehrávania vám umožňuje
opakovane prehrávať rovnakú hudbu
alebo náhodne prehrávať skladby.
1
Stlačením tlačidla   zastavte
prehrávanie.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
PLAY MODE  vyberte režim
prehrávania.
Počúvanie diskov CD
1
 Disky CD s priemerom 8 cm sa v tomto systéme
nemôžu použiť.
 Nevkladajte disk neštandardného tvaru
(napríklad v tvare srdca, štvorca alebo hviezdy).
Mohlo by dôjsť k nenapraviteľnému poškodeniu
systému.
 Nepoužívajte disk, na ktorom je páska alebo
nálepky. Mohlo by to spôsobiť poruchu
zariadenia.
 Pri vyberaní disku sa nedotýkajte jeho povrchu.
Môžete vybrať nasledujúce režimy
prehrávania.
Režim
prehrávania
Efekt
FOLDER*
Prehrá všetky skladby
z vybraného priečinka.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie FLDR.
SHUFFLE
Opakovane prehráva
všetky skladby
v náhodnom poradí.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie SHUF.
FOLDER
SHUFFLE*
Prehráva všetky skladby
alebo súbory z vybraného
priečinka v náhodnom
poradí. Na displeji 
sa zobrazí hlásenie
FLDRSHUF.
11SK
Režim
prehrávania
Efekt
Poznámka k prehrávaniu diskov MP3/WMA
PROGRAM
Prehrávanie
naprogramovaných
skladieb alebo súborov. Na
displeji sa zobrazí hlásenie
 PROGRAM. Podrobné
informácie nájdete v časti
Vytvorenie vlastného
programu (programované
prehrávanie) (s. 13).
OFF
Prehráva skladby alebo
súbory.
neukladajte nepotrebné priečinky
ani súbory.
 Priečinky bez súborov MP3/WMA systém
nerozpozná.
 Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3/
WMA s príponou .mp3.
Ak názov súboru obsahuje príponu .mp3,
ale nejde o zvukový súbor vo formáte
MP3/WMA, jeho prehrávaním môžete
spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť
k poruche systému.
 Maximálny počet priečinkov
a súborov MP3/WMA kompatibilných
so systémom je:
 256* priečinkov (vrátane koreňového
priečinka),
 999 súborov,
 999 súborov v jednom priečinku,
 8 úrovní priečinkov (v stromovej
štruktúre súborov).
* Tento režim prehrávania sa vzťahuje iba na
prehrávanie skladieb zo zariadení USB alebo
z diskov MP3/WMA.
REPEAT
Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT 
zapnite režim opakovaného prehrávania.
Môžete vybrať nasledujúce režimy
prehrávania.
Režim
prehrávania
Efekt
ONE
Opakovane prehráva
zvolenú skladbu.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie REP ONE.
FOLDER*
Opakovane prehráva
všetky skladby
z vybraného priečinka.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie REP FLDR.
ALL
Opakovane prehráva
všetky skladby na disku.
Na displeji  sa zobrazí
hlásenie REP ALL.
OFF
Zrušenie opakovaného
prehrávania.
* Tento režim prehrávania sa vzťahuje iba na
prehrávanie skladieb zo zariadení USB alebo
z diskov MP3/WMA.
Keď sa zobrazí hlásenie PLS STOP
Počas prehrávania sa režim prehrávania
nedá zmeniť. Prehrávanie zastavte a potom
zmeňte režim prehrávania.
Poznámka
 Po odpojení napájacieho kábla sa režim
prehrávania automaticky vypne.
12SK
 Na disk so súbormi MP3/WMA
* Zahŕňa aj priečinky bez súborov MP3/WMA
alebo iných súborov. Počet priečinkov, ktoré
dokáže systém rozpoznať, môže byť menší
než skutočný počet priečinkov v závislosti od
priečinkovej štruktúry.
 Nedá sa zaručiť kompatibilita so všetkými
softvérovými programami na kódovanie
alebo zápis súborov MP3/WMA,
jednotkami CD-R/RW a nahrávacími
médiami. Nekompatibilné disky MP3/
WMA môžu vytvárať hluk, spôsobovať
prerušovanie zvuku alebo sa vôbec
nemusia prehrávať.
Vytvorenie vlastného
programu (programované
prehrávanie)
Prehrá naprogramovanú skladbu
alebo súbor.
Stlačením tlačidla   zastavte
prehrávanie.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
PLAY MODE  vyberte možnosť
PROGRAM.
3
4
Pri prehrávaní disku MP3
stláčaním tlačidla
+/– 
vyberte priečinok obsahujúci
skladby alebo súbory, ktoré
chcete naprogramovať.
V kroku 2 vyberte pre PROGRAM
možnosť OFF.
Odstránenie naprogramovanej
skladby alebo súboru
Kým je prehrávania zastavené, stlačte
tlačidlo CLEAR . Stláčaním tohto tlačidla
sa odstráni posledná naprogramovaná
skladba alebo súbor.
Keď sa všetky naprogramované skladby
alebo súbory odstránia, zobrazí sa hlásenie
NO STEP.
Tip
 Naprogramovať môžete až 64 skladieb alebo
súborov. Ak sa pokúsite naprogramovať viac než
64 skladieb alebo súborov, zobrazí sa hlásenie
FULL. V takom prípade odstráňte nepotrebné
skladby.
 Ak chcete ten istý program prehrať znova,
stlačte tlačidlo  .
Počúvanie diskov CD
1
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Poznámka
 Ak sa po naprogramovaní disk vysunie alebo ak
odpojíte napájací kábel, všetky naprogramované
skladby a súbory sa odstránia.
Stlačením tlačidla / 
vyberte skladbu alebo súbor
a stlačte tlačidlo
.
Vybraté číslo
skladby alebo
súboru
Celkový čas prehrávania
vybratej skladby alebo
súboru
Zopakovaním krokov uvedených vyššie
naprogramujte aj ďalšie skladby
alebo súbory.
5
Stlačte tlačidlo  .
Spustí sa prehrávanie
naprogramovaných skladieb
alebo súborov.
Poznámka
 Pri súbore MP3/WMA sa na displeji  najskôr
zobrazí názov alebo titul zvoleného súboru.
Celkový čas prehrávania sa nezobrazí.
13SK
Počúvanie rádia
Naladenie
rozhlasovej stanice
1
Stlačte tlačidlo FM .
2
Opakovaným stláčaním
tlačidla TUNING MODE 
vyberte možnosť AUTO.
Každým stlačením tlačidla sa režim
zmení na AUTO, MANUAL alebo PRESET.
3
Predvolenie
rozhlasových staníc
Môžete si predvoliť ľubovoľné rozhlasové
stanice.
1
Nalaďte stanicu.
2
Stlačte tlačidlo
TUNER MEMORY .
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET +/–  vyberte číslo
predvoľby a stlačte tlačidlo
.
Číslo predvoľby môžete vybrať aj
stlačením tlačidiel TUNER PRESET
(1 až 4)  alebo tlačidiel /// .
Stlačte tlačidlo TUNING +/– .
Indikátor frekvencie na displeji  sa
začne meniť a automaticky sa zastaví
pri prijatí signálu stereofónneho FM
vysielania (automatické ladenie).
Číslo predvoľby
Manuálne ladenie
1 Opakovaným stláčaním tlačidla TUNING
Na displeji  sa zobrazí hlásenie
COMPLETE a príslušná rozhlasová
stanica sa zaregistruje pod daným
číslom predvoľby.
Ďalšie rozhlasové stanice zaregistrujete
zopakovaním vyššie uvedených krokov.
MODE  vo funkcii FM vyberte možnosť
MANUAL.
2 Stanicu naladíte opakovaným stláčaním
alebo podržaním tlačidla TUNING +/– .
Stlačenie: Každým stlačením nastavíte
frekvenciu nahor alebo nadol o jeden
frekvenčný krok.
Podržanie: Nastavuje frekvenciu nahor alebo
nadol po niekoľkých frekvenčných krokoch,
kým tlačidlo neuvoľníte.
Tip
 Ak pri príjme stereofónneho vysielania FM
počuť šum, opakovaným stláčaním tlačidla
FM MODE  vyberte možnosť MONO a potom
monofónny príjem. Šum sa zredukuje.
 Keď naladíte stanicu, ktorá poskytuje služby
RDS, na displeji sa zobrazí názov stanice.
14SK
Tip
 Môžete predvoliť až 20 staníc FM.
 Ak v kroku č. 3 vyberiete už zaregistrované číslo
predvoľby, predvolenú rozhlasovú stanicu
nahradí aktuálne naladená stanica.
Výber predvolenej
rozhlasovej stanice
Pri rozhlasových staniciach registrovaných
pod predvoľby 1 až 4 sa rozhlasová stanica
naladí jednoduchým stlačením tlačidla
TUNER PRESET (1 až 4) , keď je systém
vo funkcii FM.
Ak ste rozhlasové stanice zaregistrovali pod
číslom predvoľby 5 a vyšším, opakovaným
stláčaním tlačidla TUNING MODE 
vyberte možnosť PRESET a opakovaným
stláčaním tlačidla PRESET +/–  alebo
tlačidiel ///  vyberte predvoľbu.
Počúvanie rádia
15SK
Poznámka
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
Prehrávanie súboru
zo zariadenia USB
Po pripojení zariadenia USB k tomuto
systému môžete prehrávať zvukové súbory
uložené v zariadení USB, ako je WALKMAN®
alebo prehrávač digitálnych médií.
Podrobné informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete v časti
Kompatibilné zariadenia USB a verzie (s. 30).
Stlačte tlačidlo USB .
2
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB)  na zadnej strane
jednotky.

1

Zariadenie USB pripojte priamo alebo
pomocou USB kábla dodávaného s USB
zariadením do portu
(USB) .
Počkajte, kým zmizne hlásenie SEARCH.
3
Stlačte tlačidlo  .
Spustí sa prehrávanie.
Pomocou diaľkového ovládača alebo
tlačidla na jednotke môžete rýchlo
posúvať skladbu dopredu alebo
dozadu, vybrať skladbu, súbor alebo
priečinok.
Tip
 Počas prehrávania zo zariadenia USB môžete
vybrať režim prehrávania a režim opakovaného
prehrávania. Režim zvolíte opakovaným
stláčaním tlačidiel PLAY MODE  alebo
REPEAT . Podrobné informácie nájdete
v časti Zmena režimu prehrávania (s. 11).
 Ak je zariadenie USB pripojené k jednotke,
nabíjanie batérie sa spustí automaticky. Ak sa
zariadenie USB nenabíja, odpojte ho a znova
pripojte. Niektoré zariadenia USB sa nedajú
nabíjať pomocou systému. Podrobné informácie
o stave nabitia zariadenia USB nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
16SK
 Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť od
poradia prehrávania v pripojenom digitálnom
hudobnom prehrávači.
 Pred odpojením zariadenia USB vždy vypnite
systém. Odpojenie zariadenia USB, keď je systém
zapnutý, môže poškodiť údaje v zariadení USB.
 Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB,
pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB,
ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie
o pripojení nájdete v návode na použitie
dodanom so zariadením USB, ktoré chcete
pripojiť.
 V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB
môže chvíľu trvať, kým sa po pripojení zobrazí
hlásenie SEARCH.
 Zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB.
 Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky
súbory v zariadení USB. Ak je v zariadení USB
uložených veľa priečinkov alebo súborov,
prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
 V prípade niektorých pripojených USB zariadení
môže trvať dlho, kým sa signály prenesú alebo
kým sa ukončí načítanie USB zariadenia.
 Nedá sa zaručiť kompatibilita so všetkými
softvérovými programami na kódovanie alebo
zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení
USB boli pôvodne kódované pomocou
nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať
hluk alebo nemusia vôbec fungovať.
 Maximálny počet priečinkov a súborov
uložených v zariadení USB kompatibilných
s týmto systémom je:
 256* priečinkov (vrátane koreňového
priečinka),
 999 súborov,
 999 súborov v jednom priečinku,
 8 úrovní priečinkov (v stromovej štruktúre
súborov).
* Zahŕňa to aj priečinky bez prehrateľných
zvukových súborov a prázdne priečinky.
Počet priečinkov, ktoré dokáže systém
rozpoznať, môže byť menší ako skutočný
počet priečinkov v závislosti od priečinkovej
štruktúry.
 Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
 Priečinky bez zvukových súborov neboli
rozpoznané.
 Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce
zvukové formáty:
 MP3: prípona súboru .mp3,
 WMA**: prípona súboru .wma.
Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde
o súbor príslušného formátu, systém môže
vydávať hluk alebo sa môže poškodiť.
** Súbory s ochranou autorských práv DRM
(Správa digitálnych práv) alebo súbory prevzaté
z hudobných predajní online sa v tomto
systéme nedajú prehrávať. Ak sa pokúsite
prehrať niektorý z týchto súborov, systém prehrá
nasledujúci nechránený zvukový súbor.
Počúvanie hudby pomocou voliteľných
zvukových komponentov
Prehrávanie hudby
z voliteľných
zvukových
komponentov
Skladby môžete prehrávať z voliteľných
zvukových komponentov pripojených
k jednotke.
Poznámka
1
Stlačte tlačidlo AUDIO IN .
2
Pripojte príslušný zvukový
pripojovací kábel ku konektoru
AUDIO IN  na zadnej strane
jednotky a k výstupnému
terminálu prídavného externého
vybavenia.
3
Spustite prehrávanie
z pripojeného komponentu.
Počas prehrávania nastavte hlasitosť
na pripojenom komponente.
4
Počúvanie hudby pomocou voliteľných zvukových komponentov
 Najskôr znížte hlasitosť stlačením tlačidla
VOLUME – .
Stláčaním tlačidla
VOLUME +/–  nastavte
hlasitosť.
Poznámka
 Ak je hlasitosť pripojeného komponentu príliš
nízka, systém sa môže automaticky prepnúť
do pohotovostného režimu. Podrobné
informácie nájdete v časti Nastavenie funkcie
automatického prepnutia do pohotovostného
režimu (s. 21).
17SK
Počúvanie hudby cez pripojenie
BLUETOOTH
Párovanie systému
so zariadením
BLUETOOTH
a počúvanie hudby
3
Na displeji zariadenia BLUETOOTH
sa môže zobraziť zoznam nájdených
zariadení.
4
Poznámka
1
2
Stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť PAIRING a stlačte
tlačidlo
.
Systém sa prepne do režimu párovania.
Na displeji  sa zobrazí hlásenie
PAIRING a indikátor (BLUETOOTH) 
začne rýchlo blikať.
18SK
5
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH
MENU .
Ak je vybraná funkcia BLUETOOTH,
keď systém nemá žiadne informácie
o párovaní, systém sa automaticky
prepne do režimu párovania.
Párovanie môžete vykonať aj pomocou
tlačidla na jednotke. Pozrite si časť
Párovanie pomocou tlačidla
na jednotke (s. 19).
Vyberte položku
[SONY:CMT-X3CD] (tento systém).
Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí
výzva na zadanie prístupového kódu,
zadajte 0000.
Ak sa tento systém na displeji
zariadenia nezobrazuje, zopakujte
postup od kroku č. 1.
Po dokončení párovania sa automaticky
nastaví pripojenie BLUETOOTH.
Na displeji  systému sa zobrazí
hlásenie BT AUDIO a rozsvieti sa
indikátor (BLUETOOTH) .
Tento krok vykonajte do 5 minút, inak
sa párovanie zruší. Ak sa párovanie
zruší, zopakujte postup od kroku č. 1.
Hudbu zo svojho zariadenia BLUETOOTH
môžete počúvať cez bezdrôtové pripojenie.
Skôr než budete funkciu BLUETOOTH
používať, vykonaním párovania zaregistrujte
zariadenie BLUETOOTH.
 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do
vzdialenosti jedného metra od systému.
 Ak je vaše zariadenie BLUETOOTH kompatibilné
s funkciou dotyku (NFC), nasledujúci postup
vynechajte. Pozrite si časť Počúvanie hudby
pomocou funkcie jedného dotyku (NFC) (s. 20).
Pomocou zariadenia BLUETOOTH
vyhľadajte tento systém.
6
Stlačte tlačidlo  .
Spustí sa prehrávanie.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
znova stlačte tlačidlo  . Možno
budete musieť spustiť aj hudobný
prehrávač v zariadení BLUETOOTH.
Stláčaním tlačidla VOLUME +/–
 nastavte hlasitosť.
Ak hlasitosť nemôžete zmeniť
v systéme, upravte ju v zariadení
BLUETOOTH.
Párovanie pomocou tlačidla
na jednotke
Zrušenie párovania
so zariadením BLUETOOTH
1 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION 
vyberte možnosť BT AUDIO.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  alebo zmeňte zdroj.
2 Stlačte a podržte tlačidlo FUNCTION ,
kým indikátor (BLUETOOTH)  nezačne
rýchlo blikať.
 Ak systém neobsahuje žiadne informácie
o párovaní, operácia párovania sa nedá zrušiť.
Systém sa prepne do režimu párovania.
Na displeji  sa zobrazí hlásenie PAIRING.
Ak chcete nastaviť pripojenie BLUETOOTH,
pomocou ovládača zopakujte postup po
kroku č. 2.
Tip
 Párovanie s ďalším zariadením BLUETOOTH
môžete vykonať, aj keď spojenie s jedným
zariadením BLUETOOTH je už vytvorené.
Poznámka
Zrušenie spojenia so zariadením
BLUETOOTH
Stlačením tlačidiel BLUETOOTH MENU 
a /  vyberte možnosť DISCONCT
a stlačte tlačidlo
.
Tip
 Pripojenie BLUETOOTH môžete zrušiť
aj zo zariadenia BLUETOOTH.
Vymazanie informácií o registrácii
párovania
1 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH .
2 Na jednotke súčasne stlačte a podržte
tlačidlá FUNCTION  a  , kým na
displeji  neuvidíte hlásenie RESET.
Poznámka
 Ak ste informácie o párovaní vymazali,
spojenie BLUETOOTH nebude možné vykonať,
kým zariadenia znova nespárujete.
Počúvanie hudby cez
zaregistrované zariadenie
Po vykonaní kroku č. 1 v časti „Párovanie
systému so zariadením BLUETOOTH
a počúvanie hudby“ pripojte zariadenie
BLUETOOTH k systému a stlačením
tlačidla   spustite prehrávanie.
Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH
 Operácie uvedené vyššie nemusia byť v prípade
určitých zariadení BLUETOOTH dostupné.
Aktuálne operácie sa okrem toho môžu
v závislosti od pripojeného zariadenia
BLUETOOTH líšiť.
 Párovanie sa po vykonaní nemusí vykonať
znova. V nasledujúcich prípadoch sa však
párovanie musí zopakovať:
 Pri oprave zariadenia BLUETOOTH
sa vymazali informácie o párovaní.
 Pokúšate sa spárovať systém s viac
ako 8 zariadeniami BLUETOOTH.
Systém môžete spárovať s najviac
8 zariadeniami BLUETOOTH. Ak po spárovaní
8 zariadení BLUETOOTH spárujete ďalšie
zariadenie, informácie o spárovaní
zariadenia, ktoré bolo k systému pripojené
ako prvé, sa prepíšu informáciami o novom
zariadení.
 Z pripojeného zariadenia sa vymažú
informácie o registrácii párovania tohto
systému.
 Po inicializácii systému alebo vymazaní
histórie párovania v systéme sa vymažú
všetky informácie o párovaní.
 Zvuk tohto systému sa nedá odoslať do
reproduktora v zariadení BLUETOOTH.
 Prístupový kód sa môže nazývať napríklad
Passcode, PIN code, PIN number alebo
Password.
 Pripojenie BLUETOOTH s ďalším zariadením
BLUETOOTH nemôžete vytvoriť, keď spojenie
s niektorým zariadením BLUETOOTH už existuje.
Najskôr zrušte existujúce spojenie a potom sa
pripojte k inému zariadeniu.
 Systém podporuje iba kodek čiastkového pásma
(Sub Band Codec – SBC).
Tip
19SK
Počúvanie hudby
pomocou funkcie
jedného dotyku (NFC)
NFC je technológia na bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi
rôznymi zariadeniami, napríklad medzi
mobilným telefónom a štítkom IC.
Svoj smartfón alebo tablet priložte
k systému. Systém sa automaticky zapne,
spustí sa párovanie a vytvorí sa spojenie
BLUETOOTH.
Najprv zapnite nastavenia technológie NFC.
 Ak smartfón alebo tablet nereaguje, hoci sa
dotýka jednotky, prevezmite si doň aplikáciu NFC
Easy Connect a spustite ju. Znova sa dotknite
jednotky. Aplikácia NFC Easy Connect je
bezplatná aplikácia určená na použitie výhradne
so systémom Android™. Oskenujte nasledujúci
2D kód.
 Keď smartfón alebo tablet kompatibilný
s technológiou NFC priložíte k jednotke, zatiaľ
čo je so systémom v spojení iné zariadenie
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH sa odpojí
a systém sa spojí so smartfónom alebo
tabletom.
Poznámka
1
Smartfónom alebo tabletom
sa dotknite značky N  na
jednotke.
Priložte smartfón alebo tablet
k jednotke a kontakt udržiavajte,
kým smartfón alebo tablet nezavibruje
alebo neprehrá krátky zvuk.
Informácie o časti smartfónu alebo
tabletu, ktorá sa používa na dotykový
kontakt, nájdete v návode na použitie
smartfónu alebo tabletu.
2
Po ukončení pripojenia stlačte
tlačidlo  .
Spustí sa prehrávanie.
Vytvorené pripojenie prerušíte tak,
že smartfón alebo tablet priložíte
k značke N  na jednotke.
Tip
 Kompatibilné smartfóny sú tie, ktoré sú
vybavené funkciou NFC (kompatibilný operačný
systém: Android verzia 2.3.3 alebo novšia
s výnimkou systému Android 3.x).
Informácie o kompatibilných zariadeniach
nájdete na nižšie uvedenej webovej lokalite.
http://support.sony-europe.com/
20SK
 Aplikácia kompatibilná s funkciou NFC nemusí
byť v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupná.
 Pre niektoré smartfóny alebo tablety môže byť
táto funkcia k dispozícii bez toho, aby bolo
nutné prevziať aplikáciu NFC Easy Connect.
V takom prípade sa obsluha, prevádzka
a špecifikácie smartfónu alebo tabletu môžu
od popisu v tomto návode líšiť. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
dodanom so smartfónom alebo tabletom.
 Ak sa systému dotkne smartfón alebo tablet
pomocou funkcie NFC pri čítaní disku CD alebo
DVD, prípadne pri hľadaní zariadení USB,
pripojenie BLUETOOTH sa môže prerušiť.
 Keď sa systém zapne a začne prehrávať skladby
cez BLUETOOTH pomocou funkcie jedného
dotyku (NFC), zvuk sa nemusí prehrať od
začiatku skladby. Ak chcete prehrávanie spustiť
od začiatku, stlačte tlačidlo   alebo
vytvorte pripojenie BLUETOOTH až po zapnutí
systému.
Poznámka
Ďalšie informácie
Nastavenie funkcie
automatického
prepnutia do
pohotovostného
režimu
Systém sa približne po 15 minútach
automaticky prepne do pohotovostného
režimu v prípade, že sa nepoužíva alebo
nereprodukuje zvukový signál (funkcia
automatického prepnutia do
pohotovostného režimu).
Pri predvolenom nastavení je funkcia
automatického prepnutia do
pohotovostného režimu zapnutá.
Stlačením tlačidla /  zapnite
systém.
2
Stlačte a podržte tlačidlo / 
viac ako 3 sekundy.
Ďalšie informácie
1
 Funkcia automatického prepnutia do
pohotovostného režimu neplatí pre funkciu
ladiča rozhlasových staníc (FM), aj keď ste ju
aktivovali.
 Systém sa nemusí automaticky prepnúť do
pohotovostného režimu v týchto prípadoch:
 počas používania funkcie FM,
 pri zisťovaní zvukového signálu,
 počas prehrávania zvukových skladieb alebo
súborov,
 počas používania časovača prehrávania
alebo časovača automatického vypnutia.
 Systém znova odpočíta čas (približne 15 minút),
kým neprejde do pohotovostného režimu, aj keď
je funkcia pohotovostného režimu aktivovaná,
a to v nasledujúcich prípadoch:
 po pripojení zariadenia USB v režime
funkcie USB,
 keď je stlačené tlačidlo na diaľkovom ovládači
alebo na jednotke.
Na displeji  sa zobrazí hlásenie
AUTO STANDBY ON.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
zopakujte celý postup. Na displeji 
sa zobrazí hlásenie AUTO STANDBY OFF
a funkcia sa vypne.
Tip
 Keď sa systém prepne do pohotovostného
režimu, na displeji  sa zobrazí a 8-krát blikne
hlásenie STANDBY.
21SK
Nastavenie
pohotovostného
režimu pre
BLUETOOTH
Keď je pohotovostný režim pre BLUETOOTH
aktívny, systém sa prepne do vyčkávacieho
režimu pre pripojenie BLUETOOTH, aj keď je
vypnutý. Tento režim je predvolene
zakázaný.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH
MENU .
Stláčaním tlačidla /  vyberte
BT: STBY a stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidla /  vyberte
možnosť ON alebo OFF a stlačte
tlačidlo
.
Keď je jednotka zapnutá, môžete ovládať
signál zariadenia BLUETOOTH. Jednotka je
predvolene nastavená na hodnotu ON.
1
Zapnite jednotku.
2
Na jednotke na 5 sekúnd
stlačte a podržte tlačidlá  
a VOL+ .
3
Keď sa zobrazí hlásenie BT OFF
(signál bezdrôtového pripojenia
BLUETOOTH je vypnutý) alebo
BT ON (signál bezdrôtového
pripojenia BLUETOOTH je
zapnutý), uvoľnite tlačidlo.
Stlačením tlačidla /  vypnite
systém.
Tip
 Keď je systém nastavený na hodnotu ON,
automaticky sa zapne a hudbu môžete počúvať
aktivovaním pripojenia BLUETOOTH zo
zariadenia BLUETOOTH.
Poznámka
 Ak systém nemá žiadne informácie o párovaní,
tento režim nie je k dispozícii. Ak chcete režim
použiť, systém musí byť pripojený k zariadeniu
a obsahovať informácie o párovaní.
22SK
Nastavenie signálu
bezdrôtového
pripojenia
BLUETOOTH na
hodnotu ON
alebo OFF
Tip
 Funkcia BLUETOOTH nie je dostupná, ak je pre
toto nastavenie vybraná hodnota OFF.
 Ak sa jednotky dotknete smartfónom alebo
tabletom s funkciou NFC, keď je toto nastavenie
vypnuté, systém sa zapne a nastavenie sa zmení
na ON.
 Keď je toto nastavenie vypnuté, pohotovostný
režim pre zariadenie BLUETOOTH sa nedá
nastaviť.
 Keď je toto nastavenie vypnuté, jednotku
a zariadenie BLUETOOTH nemožno spárovať.
Nastavenie zvuku
Môžete si zvoliť ľubovoľný zvuk z rôznych
štýlov a zmeniť účinnosť basového zvuku.
Výber zvuku
Opakovaným stláčaním tlačidla EQ 
vyberte želaný zvuk z týchto štýlov:
ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC, R AND B/
HIP HOP alebo FLAT.
Používanie
časovačov
Systém ponúka časovač automatického
vypnutia a časovač prehrávania.
Poznámka
 Časovač automatického vypnutia má prednosť
pred časovačom prehrávania.
Zmena účinnosti basového zvuku
Nastavenie časovača
spánku
Stlačte tlačidlo MEGA BASS .
Každým stlačením sa funkcia zapne
(BASS ON) a vypne (BASS OFF).
Tip
 Jednotka je od výrobcu nastavená na hodnotu
BASS ON.
V určenom čase sa systém automaticky
vypne.
1
Opakovaným stláčaním
tlačidla SLEEP  vyberte čas
a stlačte tlačidlo
.
Ďalšie informácie
Môžete si zvoliť možnosť SLEEP 10
(10 minút) až SLEEP 90 (90 minút)
v prírastkoch po 10 minútach alebo
možnosť AUTO. Ak vyberiete AUTO,
po skončení prehrávania z disku CD
alebo zo zariadenia USB sa systém
automaticky vypne.
Tip
 Ak chcete zistiť zostávajúci čas pre časovač
automatického vypnutia, znova stlačte
tlačidlo SLEEP .
 Časovač automatického vypnutia funguje,
aj keď nie sú nastavené hodiny.
Zrušenie časovača
automatického vypnutia
V kroku č. 1 vyššie vyberte možnosť OFF.
23SK
Nastavenie časovača
prehrávania
Disk CD, zariadenie USB alebo rádio môžete
počúvať v nastavenom čase.
Poznámka
 Skontrolujte, či ste pred nastavením časovača
nastavili čas (s. 10).
Tip
 Ak je zdrojom zvuku rádio, nezabudnite pred
vypnutím systému naladiť rozhlasovú stanicu
(s. 14).
 Ak chcete zmeniť nastavenie časovača,
zopakujte celý postup.
Poznámka
 Systém sa automaticky zapne presne v čase
stanovenom v časovači prehrávania. Keď je
zdrojom zvuku disk CD, MP3/WMA alebo USB,
spustenie prehrávania môže chvíľu trvať.
 Ak je v predvolenom čase systém už zapnutý,
časovač prehrávania sa nespustí.
 Keď je ako zdroj zvuku časovača prehrávania
nastavená rozhlasová stanica, pre časovač
prehrávania sa použije naposledy hraná
frekvencia. Ak po nastavení časovača zmeníte
rozhlasovú frekvenciu, zmení sa aj nastavenie
rozhlasovej stanice pre časovač.
1
Pripravte zdroj zvuku.
2
Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
3
Stlačením tlačidla /  vyberte
možnosť PLAY SET a stlačte
tlačidlo
.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU .
2 Stláčaním tlačidiel /  vyberte
Na displeji  sa rozbliká počiatočný
čas.
3 Stlačením tlačidla /  vyberte
položku SELECT a stlačte tlačidlo
.
možnosť PLAY SEL a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie časovača sa zobrazí na displeji .
4
Stláčaním tlačidiel / 
nastavte čas a stlačte
tlačidlo
.
Rovnako postupujte pri nastavovaní
položky MINUTE (nastavenie času
spustenia) a pri nastavovaní položiek
HOUR a MINUTE (čas zastavenia
operácie).
5
Stláčaním tlačidiel / 
vyberte zdroj zvuku a stlačte
tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí potvrdenie
časovača prehrávania.
6
24SK
Stlačením tlačidla /  vypnite
systém.
Zrušenie časovača
V kroku č. 3 v časti Kontrola nastavenia
(s. 24) vyberte možnosť OFF.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému vyskytne
problém, skôr ako sa obrátite na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti
Sony, postupujte podľa krokov opísaných
nižšie. Ak sa zobrazí chybové hlásenie,
poznačte si jeho obsah.
1
Skontrolujte, či problém nie je
uvedený v časti Riešenie
problémov.
2
Skontrolujte nasledujúce webové
lokality zákazníckej podpory.
Ak sa na displeji  zobrazí hlásenie
PROTECT
Okamžite odpojte napájací kábel a po
zmiznutí textu PROTECT skontrolujte
nasledujúce skutočnosti.
Uistite sa, že reproduktorové káble + a –
neskratovali.
Uistite sa, že ventilačné otvory systému nie sú
ničím zakryté.
Ak sa po kontrole skutočností uvedených
vyššie nevyskytnú žiadne problémy,
znova pripojte napájací kábel a zapnite
systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
http://support.sony-europe.com/
Na týchto webových lokalitách nájdete
najnovšie informácie o podpore
a najčastejšie otázky.
3
Ak problém pretrváva aj po vykonaní
všetkých krokov uvedených vyššie,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Ak chcete produkt nechať opraviť,
prineste celý systém (hlavnú jednotku
a diaľkový ovládač).
Tento produkt je systémovým
produktom a na určenie časti
vyžadujúcej opravu je potrebný
celý systém.
Systém sa nezapne.
 Uistite sa, že napájací kábel je správne
zapojený do elektrickej zásuvky v stene.
Systém sa neočakávane prepol do
pohotovostného režimu.
 Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál, približne
po 15 minútach sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu. Pozrite si časť
Nastavenie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu (s. 21).
Riešenie problémov
Ak problém nemôžete vyriešiť ani
po vykonaní krokov č. 1 a 2, obráťte
sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné
Nastavenie času alebo časovača
prehrávania sa neočakávane zrušilo.
 Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon,
nastavenie času alebo časovača prehrávania
sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte
znova od začiatku.
Neprehráva sa zvuk.
 Hlasitosť zapnite na jednotke.
 Skontrolujte, či je externý komponent správne
pripojený ku konektoru AUDIO IN ,
a nastavte funkciu AUDIO IN.
 Naladená stanica mohla dočasne prestať
vysielať.
25SK
Počuť silné bzučanie alebo šum.
 Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
 Zapojte systém do inej nástennej elektrickej
zásuvky.
 Odporúča sa použiť napájací kábel s filtrom
Zariadenie USB
Podrobné informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete v časti
Kompatibilné zariadenia USB a verzie (s. 30).
šumu (nedodáva sa).
Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.
Nefunguje diaľkový ovládač.
 Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a snímačom diaľkového ovládača
 na jednotke a premiestnite jednotku ďalej
od žiariviek.
 Namierte diaľkový ovládač na snímač
diaľkového ovládača  na jednotke.
 Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
 Batérie vymeňte za nové.
 Môžu sa vyskytnúť tieto problémy.
 Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 V systéme sa nezobrazujú názvy súborov
ani priečinkov.
 Nemožno prehrávať.
 Zvuk je trhaný.
 Počuť šum.
 Počuť skreslený zvuk.
Neprehráva sa zvuk.
CD-DA/MP3/WMA
Na displeji  sa zobrazuje hlásenie LOCKED
a zo zásuvky na disky  sa nedá vybrať
disk.
 Funkcia uzamknutia zásuvky na disky je
aktivovaná. Vypnite ju (s. 11).
 Zariadenie USB nie je správne pripojené.
Vypnite systém a znova pripojte
zariadenie USB.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
 Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.
Pripojte podporované zariadenie USB.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
Disk alebo súbor sa neprehrá.
 Disk nebol finalizovaný (disk CD-R alebo
CD-RW, na ktorý sa dajú pridávať údaje).
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
 Disk môže byť znečistený alebo poškriabaný.
Ak je disk znečistený, dočista ho utrite.
 Presuňte systém na miesto, ktoré nie je
vystavené vibráciám (napríklad na stabilný
podstavec).
 Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už
samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať
pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku
stavu počítača. V takomto prípade súbor
odstráňte a hudobné údaje odošlite znova.
 Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová
rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory
kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.
Zobrazenie indikátora SEARCH alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
 Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby
alebo súboru.
 Skontrolujte, či je aktuálny režim prehrávania
správny. Ak je vybraný režim prehrávania
SHUFFLE alebo PROGRAM, zmeňte nastavenie
(s. 11).
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
 Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný
na spustenie prehrávania:
 disk nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
 disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 disk s veľkým počtom priečinkov.
26SK
prípadoch.
 V zariadení USB je uložených veľa priečinkov
alebo súborov.
 Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 V pamäti nie je dostatok voľného miesta.
 Interná pamäť je fragmentovaná.
Názov súboru alebo priečinka (názov
albumu) sa nezobrazuje správne.
 Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB
znova, pretože údaje uložené v zariadení USB
sa mohli poškodiť.
 Systém dokáže zobraziť nasledujúce znakové
kódy:
 veľké písmená (A až Z),
 číslice (0 až 9),
 symboly (< > +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Zariadenie USB nebolo rozpoznané.
Tuner
Počuť silné bzučanie alebo šum
(na displeji  bliká hlásenie STEREO)
alebo nefunguje príjem vysielania.
 Správne zapojte anténu.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste
dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte
znova.
 Antény umiestnite ďalej od jednotky alebo
iných komponentov AV, aby ste predišli
zachytávaniu šumu.
 Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
Je počuť niekoľko rozhlasových staníc naraz.
 Možno je pripojené nekompatibilné
zariadenie USB.
 Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie
o riešení tohto problému nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením USB.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste
dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte
znova.
 Zviažte káble antény pomocou bežne
dostupných káblových príchytiek a upravte
dĺžku káblov.
Nespustí sa prehrávanie.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Možno je pripojené nekompatibilné
zariadenie USB.
 Skontrolujte, či je aktuálny režim prehrávania
správny. Ak je vybraný režim prehrávania
SHUFFLE alebo PROGRAM, zmeňte nastavenie
(s. 11).
Zariadenie USB sa nedá nabiť.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB bezpečne

pripojené k portu
(USB) .
 Zariadenie USB nemusí tento systém
podporovať.
 Odpojte a znova pripojte zariadenie USB.
Podrobné informácie o stave nabíjania
zariadenia USB nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho výrobné nastavenia.
1 Zapnite systém.
2 Na jednotke súčasne stlačte a podržte
tlačidlá FUNCTION  a  , kým na
displeji  neuvidíte hlásenie RESET.
Odstránia sa všetky nastavenia konfigurované
používateľom, napríklad nastavenia
predvolených rozhlasových staníc, časovača
alebo hodín.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých
krokov uvedených vyššie, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti
Sony.
Riešenie problémov
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Poznámka
 Ak jednotku likvidujete alebo odovzdávate inej
osobe, z bezpečnostných dôvodov obnovte
nastavenia.
27SK
READING
Hlásenia
Počas prevádzky sa na displeji môžu
zobrazovať alebo blikať nasledujúce
hlásenia.
DISC ERR
Vložili ste disk, napríklad CD-ROM, ktorý sa
v tomto systéme nedá prehrať, alebo ste
skúsili prehrať súbor, ktorý sa prehrať nedá.
COMPLETE
Predvolená operácia stanice sa normálne
ukončila.
FULL
Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
64 skladieb alebo súborov.
LOCKED
Funkcia uzamknutia zásuvky na disky je
aktivovaná.
NO USB
Nepripojili ste žiadne zariadenie USB,
pripojené zariadenie USB bolo odstránené
alebo systém zariadenie USB nepodporuje.
NO DISC
V prehrávači nie je žiadny disk alebo ste
vložili disk, ktorý sa nedá načítať.
NO STEP
Neboli zaregistrované žiadne kroky alebo sa
vymazali všetky naprogramované skladby.
NO FILE
V zariadení USB alebo na disku nie sú žiadne
prehrateľné súbory.
OVER CURRENT
Systém zaznamenal nadprúd v pripojenom
zariadení USB. Vyberte zariadenie USB
z portu, vypnite systém a potom ho zapnite.
PLS STOP
Počas prehrávania pomocou funkcie CD
alebo USB ste sa pokúsili zmeniť režim
prehrávania.
28SK
Systém číta informácie o disku CD alebo
o zariadení USB. Niektoré tlačidlá počas
čítania nefungujú.
SEARCH
Systém vyhľadáva informácie uložené
v zariadení USB. Počas vyhľadávania
nefungujú niektoré tlačidlá.
TIME NG
Čas začatia a ukončenia časovača
prehrávania je rovnaký.
Poznámka k diskom CD-DA/MP3/WMA
Upozornenia a technické parametre
Upozornenia
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
 zvukové disky CD-DA,
 disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje
skladieb na disku CD-DA a súbory MP3/
WMA),
Nepoužívajte disky CD-R/CD-RW, na ktorých
nie sú uložené žiadne údaje. Disk by sa
mohol poškodiť.
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
 disky CD-ROM,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté








tkaninou, pričom postupujte od stredu
k okrajom.
 Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace
prostriedky alebo antistatické spreje
určené pre vinylové LP platne.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ich
nenechávajte v aute zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
 Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte napájací kábel (sieťovú
šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej
siete). Pri odpájaní systému vždy ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný
kábel.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať
len oprávnená osoba v autorizovanom
servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte na šikmú plochu
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, studené, prašné, znečistené,
vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu
alebo ktoré sú vystavené vibráciám,
priamemu slnečnému svetlu alebo
jasnému svetlu.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravené povrchy (napríklad voskované,
olejované alebo leštené) buďte opatrní,
pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo
odfarbeniu povrchu.
 Na systém neumiestňujte ťažké predmety.
 Ak systém prinesiete priamo z chladného
na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovke vnútri
systému sa môže skondenzovať vlhkosť
a spôsobiť poruchu systému. V takej
situácii vyberte disk a nechajte systém
zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť
neodparí. Ak systém stále nefunguje ani
po uplynutí dlhšej doby, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Upozornenia a technické parametre

vo formáte hudobných diskov CD alebo
vo formáte MP3/WMA v súlade s normou
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
disky CD-R/CD-RW nahraté vo formáte
viacerých relácií s neuzatvorenou reláciou,
nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW,
poškriabané alebo znečistené disky CD-R/
CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté
pomocou nekompatibilného
nahrávacieho zariadenia,
nesprávne finalizované disky CD-R/
CD-RW,
disky CD-R/CD-RW obsahujúce iné súbory
než súbory vo formáte MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3/WMA),
8 cm disky,
disky neštandardného tvaru (napríklad
srdce, štvorec, hviezda),
disky, na ktorých je prilepená lepiaca
páska, papier alebo nálepka,
disky z požičovne alebo používané disky
s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo
presahuje štítok,
disky s etiketami vytlačenými
atramentom, ktorý je na dotyk lepkavý.
 Pred prehrávaním pretrite disk čistiacou
29SK
Nárast teploty vnútri zariadenia
 Nárast teploty v jednotke počas nabíjania
alebo jej používania počas dlhšej doby je
normálny jav, pre ktorý sa nemusíte
znepokojovať.
 Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri
vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho
povrchu, pretože môže byť horúci.
 Neblokujte ventilačné otvory.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
podušky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá,
ako je riedidlo, benzín alebo alkohol.
Premiestňovanie systému
Pred premiestnením systému skontrolujte,
či v ňom nie je vložený disk, a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
Manipulácia s diskami
 Disk uchopte za okraje, aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
 Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu
pásku.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ich
nenechávajte v aute zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle, pretože
teplota vnútri auta môže výrazne stúpnuť.
30SK
Kompatibilné
zariadenia USB
a verzie
Na webových lokalitách uvedených
nižšie nájdete podrobné informácie
o podporovaných verziách kompatibilných
zariadení:
http://support.sony-europe.com/
Efektívny komunikačný rozsah
Bezdrôtová
technológia
BLUETOOTH
Podporované verzie a profily BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardný súbor funkcií
pre rôzne možnosti produktov BLUETOOTH.
Podrobné informácie o podporovaných
verziách a profiloch BLUETOOTH nájdete
v časti Špecifikácie (s. 32).
Poznámka
 Ak chcete používať zariadenie BLUETOOTH
pripojené k tomuto systému, zariadenie musí
podporovať rovnaký profil ako tento systém.
Uvedomte si, že funkcie zariadenia BLUETOOTH
môžu byť v závislosti od špecifikácií zariadenia
iné, aj ak má rovnaký profil, ako tento systém.
 Z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH sa prehrávanie zvuku na tomto
systéme môže mierne oneskoriť v porovnaní
s prehrávaním na vysielajúcom zariadení.
Účinky iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová sieť
LAN (IEEE802.11b/g) používajú rovnaké
frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia
so schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie.
To môže mať za následok nižšie rýchlosti
prenosu údajov, šum alebo neschopnosť
pripojenia. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
 Skúste spojenie tohto systému
a mobilného telefónu BLUETOOTH
alebo zariadenia BLUETOOTH, keď ste
najmenej 10 metrov od zariadenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN.
 Keď používate zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti 10 metrov, napájanie
vybavenia s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN vypnite
Účinky na iné zariadenia
Rádiové vlny vysielané týmto systémom
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých lekárskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia,
vždy vypnite napájanie tohto systému,
mobilného telefónu BLUETOOTH
a zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich
miestach:
 v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
Upozornenia a technické parametre
BLUETOOTH je bezdrôtová technológia
krátkeho dosahu, ktorá spája digitálne
zariadenia, ako sú osobné počítače alebo
digitálne fotoaparáty. Pomocou bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH môžete zapojené
zariadenia obsluhovať v rozsahu približne
10 metrov.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
sa zvyčajne používa medzi dvomi
zariadeniami, jedno zariadenie však
môžete spojiť s viacerými zariadeniami.
Na pripojenie nepotrebujete žiadne drôty
ako v prípade pripojenia USB a nemusíte
umiestniť zariadenia oproti sebe ako
v prípade bezdrôtovej infračervenej
technológie. Túto technológiu môžete
využívať s jedným zariadením BLUETOOTH
vo svojej taške alebo vrecku.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
predstavuje celosvetový štandard
podporovaný tisíckami spoločností.
Tieto spoločnosti vytvárajú produkty,
ktoré spĺňajú celosvetový štandard.
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať
do vzdialenosti približne 10 metrov
(vzdialenosť bez prekážok) od seba.
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
 keď sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
 na miestach s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
 ak sa v blízkosti používajú
mikrovlnné rúry,
 na miestach s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
31SK
Poznámka
 Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré vyhovujú špecifikáciám BLUETOOTH ako
prostriedok zaistenia bezpečnosti počas
komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH.
Toto zabezpečenie však nemusí byť dostatočné
v závislosti od obsahu nastavenia a ďalších
faktorov, preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť
za škody ani iné straty vyplývajúcu z úniku
informácií počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH.
 Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť zaručená
so všetkými zariadeniami BLUETOOTH, ktoré
majú rovnaký profil ako táto jednotka.
 Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto
systému musia vyhovovať špecifikáciám
zariadenia Bluetooth predpísaným spoločnosťou
BLUETOOTH SIG, Inc., a ich súlad musí byť
overený. Avšak aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť
prípady, keď vlastnosti alebo špecifikácie
zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie
alebo môžu mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
 V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, od prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok sa
môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.
Špecifikácie
Zosilňovač
Výstupný výkon (nominálny):
8 W + 8 W (8 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)
RMS/efektívny výstupný výkon (referenčný):
10 W + 10 W (na kanál pri 8 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy a výstupy
AUDIO IN:
Konektor AUDIO IN (externý vstup):
stereofónny minikonektor, citlivosť 1 V,
impedancia 47 kiloohmov
USB:
Port USB: Typ A, 5 V jednosmerný prúd 1,5 A
Konektor HEADPHONE:
Stereofónny minikonektor, 8 ohmov
alebo viac
Prehrávač diskov CD-DA/MP3/
WMA
Systém:
systém na prehrávanie kompaktných diskov
a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy:
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu na
bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika:
20 Hz – 20 kHz
Pomer signálu a šumu:
viac ako 90 dB
Dynamický rozsah:
viac ako 90 dB
32SK
Tuner
Ladenie v pásme FM:
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový ladič staníc FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokovaním
po 50 kHz)
Anténa:
drôtová anténa FM
Konektory antény:
8 ohmov, nevyvážené
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia a pod.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Striedavý prúd, 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Spotreba energie:
Reproduktory
28 W
Systém reproduktorov:
Rozmery (Š/V/H) (vrátane vystupujúcich častí):
Reproduktor s celým rozsahom
Pasívny vyžarovač
Približne 340 mm × 173 mm × 90 mm
Hmotnosť:
Menovitá impedancia:
približne 2,3 kg
8 ohmov
Dodávané príslušenstvo:
Časť BLUETOOTH
diaľkový ovládač (RM-AMU212) (1),
drôtová anténa FM (1), návod na použitie
(táto príručka) (1), záručný list (1)
Komunikačný systém:
BLUETOOTH štandardná verzia 3.0
Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Výstup:
Štandardné BLUETOOTH, energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah:
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporovaná metóda ochrany obsahu
Metóda SCMS-T
Upozornenia a technické parametre
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
0,5 W (sieťové porty BLUETOOTH vypnuté)
Pohotovostný režim BLUETOOTH: 5,9 W
(sieťové porty BLUETOOTH zapnuté)
Podporovaný kodek
SBC (Sub Band Codec)
Šírka prenosového pásma
20 Hz – 20 000 Hz (so vzorkovacou
frekvenciou 44,1kHz)
33SK
Ochranné známky a súvisiace
informácie
 Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
 Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene od
tohto produktu je zakázaná bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti.
 Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
 Slovné označenie WALKMAN a logo WALKMAN
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
 Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú
registrovanými ochrannými známkami vo
vlastníctve spoločnosti BLUETOOTH SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation ich používa
na základe licencie.
 N Mark (značka N) je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
 Názvy systémov a produktov v tomto návode
sú vo všeobecnosti ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných výrobcov. V návode sa neuvádzajú
označenia ™ a ®.
34SK
©2014 Sony Corporation
4-540-126-11(1) (SK)
Download PDF

advertising