Sony | CMT-CPZ2 | Sony CMT-CPZ2 Návod na použitie

2-887-635-11(1)
Mikro Hi-Fi
komponentový systém
Návod na použitie
CMT-CPZ2
© 2006 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej
zásuvky. V prípade spozorovania problémov
so zariadením ihneď odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Okrem spotrebiteľov
v USA a Kanade
Tento systém je
klasifikovaný ako
výrobok CLASS 1
LASER. Označenie
o klasifikácii je
umiestnené v zadnej
časti systému.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
disku DualDisc s audio záznamom nezodpovedá
štandardu CD, nie je ich prehrávanie v tomto
zariadení zaručené.
Audio disk kódovaný
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré hudobné vydavateľstvá
distribuujú disky kódované technológiou pre
ochranu autorských práv. Medzi takýmito diskmi
sa môžu vyskytovať tiež disky, ktoré nevyhovujú
štandardu CD a z toho dôvodu ich nemusí byť
možné v tomto systéme prehrávať.
Technológia kódovania MPEG Layer-3 a patenty
sú licencované spoločnosťami Fraunhofer IIS
a Thomson.
3SK
Správne zapojenie systému
Reproduktory
Upevnite dodávané podložky na spodnú časť
reproduktorov, čím predídete ich posúvaniu.
Základné operácie
Ľavý reproduktor
Pravý reproduktor
AM rámová anténa
FM drôtová anténa
(Vodorovne vystrite.)
alebo
Antény
Nájdite vhodné miesto a nasmerujte anténu tak,
aby umožňovala čo najlepší príjem.
Aby ste sa vyvarovali rušeniu, umiestnite antény
a anténové káble ďalej od reproduktorových káblov
a sieťovej šnúry.
4SK
Pripojte hnedú stranu.
Pri premiestňovaní systému
Pre vykonanie nasledovného postupu použite tlačidlá
za systéme.
1 Stlačením  (zapnutie)  zapnite systém.
2 Kvôli ochrane CD mechaniky skontrolujte,
či v otvore pre disk nie je žiadny disk.
3 Pridržte zatlačené tlačidlo  (zastavenie)/CANCEL 
a súčasne stlačte tlačidlá DSGX  a
nezobrazí “LOCK”.
+  kým sa
4 Sieťovú šnúru odpojte od elektrickej zásuvky.
Správne zapojenie systému
Stláčaním FUNCTION  prepnite zdroj zvuku
na CD.
Napájanie
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Ak vidlica tvarovo nepasuje do zásuvky, zložte dodávaný
adaptér pre vidlicu (iba pre modely vybavené adaptérom).
Elektrická zásuvka
5SK
Základné operácie
Pred používaním systému
Používanie diaľkového ovládania (DO)
Vysuňte kryt priestoru pre batérie  a vložte dve
dodávané batérie R6 (veľkosť AA) do diaľkového
ovládania. Najskôr vkladajte stranu s označením .
Dodržte správnu polaritu podľa obrázka.
Poznámky k používaniu DO
 Pri štandardnom používaní by mali batérie vydržať
cca 6 mesiacov.
 Nepoužívajte novú batériu spolu so starou. Nepoužívajte
rôzne typy batérií.
 Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
Predídete tak možnému poškodeniu DO vytečením batérií
a následnou koróziou.
Nastavenie hodín
1 Zapnite systém.
Stlačte  (zapnutie) .
2 Zvoľte režim nastavenia hodín.
Stlačte CLOCK/TIMER SET  na DO. Ak sa
na displeji zobrazí aktuálny režim, stláčaním
/  na DO zvoľte “CLOCK SET”
a potom stlačte ENTER  na DO.
3 Nastavte čas.
Stláčaním /  na DO nastavte
hodinu, potom stlačte ENTER  na DO.
Rovnako nastavte minúty.
Ak odpojíte sieťovú šnúru od elektrickej siete
alebo nastane výpadok dodávky elektrickej
energie, nastavenie hodín sa zruší.
6SK
Výber zdroja zvukového signálu
Prehrávanie CD/MP3 disku
Stlačte nasledovné tlačidlá
(alebo stláčajte FUNCTION ).
1 Zvoľte zdroj zvuku CD.
Pre zvolenie
CD prehrávača
Rádia
Kazetového magnetofónu
Zariadenia (pripojeného
pomocou audio kábla)
2 Vložte disk.
Stlačte
CD  na DO.
TUNER/BAND .
TAPE  na DO.
Stláčaním FUNCTION
 zobrazte “MD”.
Stlačte CD  na DO.
Disk vložte do otvoru pre disk  popisom
smerom nahor.
3 Spustite prehrávanie.
Nastavenie hlasitosti
Stláčajte VOLUME +/ na DO (alebo otočte
ovládačom VOLUME na systéme) .
Zapnutie zvukového efektu
Pre
Reprodukciu
dynamickejšieho zvuku
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Nastavenie zvukového
efektu
Stlačte
DSGX  na systéme.
Stláčaním EQ 
na DO zvoľte “BASS”
alebo “TREBLE”. Potom
stláčaním +/  na DO
(prípadne otáčaním
ovládača BASS alebo
TREBLE  na systéme)
nastavte úroveň.
Stlačte  (prehrávanie)  na DO (alebo CD 
(prehrávanie/pozastavenie)  na systéme).
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Vybratie disku
Výber skupiny
na MP3 disku
Výber skladby alebo
súboru
Stlačte
 (pozastavenie) 
na DO (alebo CD 
(prehrávanie/pozastavenie)
 na systéme).
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 (zastavenie) .
Základné operácie
Nastavenie zvuku
Stlačte CD  (vysunutie)
 na systéme.
+/ . Prípadne otáčajte
ovládačom Jog  na systéme
a stlačte PUSH ENTER  na
systéme (počas prehrávania
otáčajte ovládačom Jog 
na systéme, kým sa nezobrazí
“GROUP”, potom stlačením
PUSH ENTER  na systéme
zvolíte želanú skupinu).
/ (posuv vzad/
vpred) . Prípadne
otáčajte ovládačom Jog 
na systéme a stlačte PUSH
ENTER  na systéme.
Pre zrušenie stlačte CANCEL
 na systéme.
Pokračovanie

7SK
Vyhľadanie miesta
v skladbe alebo
súbore
Výber režimu
Repeat Play
Pridržte zatlačené
/ (zrýchlený posuv
vzad/vpred)  počas
prehrávania a tlačidlo
uvoľnite v požadovanom
mieste.
Opakovane REPEAT ,
kým sa nezobrazí “REP”
alebo “REP 1”.
1 Zvoľte “FM” alebo “AM”.
Stláčajte TUNER/BAND .
2 Zvoľte režim ladenia.
Stláčajte TUNING MODE , kým sa nezobrazí
“AUTO”.
3 Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.
Zmena režimu prehrávania
Počas zastavenia prehrávača stláčajte PLAY MODE .
Môžete zvoliť normálne prehrávanie (“ ” pre všetky
MP3 súbory v skupine na disku), Shuffle Play (“SHUF”
SHUF*”) alebo Program Play (“PGM”).
alebo “
* Pri prehrávaní CD-DA disku režim
totožne ako SHUF Play.
Počúvanie rozhlasu
(SHUF) Play pracuje
Stlačte +/ na DO (alebo TUNING +/
na systéme) . Keď systém vyhľadá stanicu,
ladenie sa automaticky zastaví. Na displeji sa
zobrazí “TUNED” a “STEREO” (pri stereo FM
vysielaní).
Poznámky k vkladaniu diskov
 Pri zapnutí zariadenia sa disk do otvoru pre disk nevtiahne
skôr, kým sa na displeji nezobrazí “NO DISC”. Nepokúšajte sa
disk zatlačiť do otvoru, kým sa nezobrazí “NO DISC”.
 Ak vložíte disk, ktorý nie je kompatibilný s týmto zariadením,
automaticky sa vysunie.
 Nepoužívajte 8 cm disk s adaptérom. Ak tak vykonáte, systém
nemusí pracovať správne.
 Disk pri vyberaní uchopte za okraj a priamo ho vytiahnite
z otvoru pre disk. Nedotýkajte sa povrchu disku.
Poznámka k ovládaču Jog
Pri vyhľadávaní skupiny, skladby alebo súboru sa zobrazí len
prvých 9 znakov.
Poznámky k režimu Repeat Play
 Všetky skladby alebo súbory na disku sa opakovane prehrajú
až 5-krát.
 “REP 1” indikuje, že sa bude opakovane prehrávať daná
samostatná skladba alebo súbor, kým prehrávanie nezastavíte.
Poznámky k prehrávaniu MP3 diskov
 Na disk s MP3 súbormi neukladajte iné typy súborov ako
MP3 ani nepotrebné skupiny.
 Skupiny bez MP3 súborov sa vynechajú.
 MP3 súbory sa prehrávajú v poradí, v akom sú uložené
na disku.
 Systém dokáže prehrávať len MP3 súbory s príponou “.MP3”.
 Ak sú na disku súbory s príponou “.MP3”, ale nejde o súbory
MP3, môže sa reprodukovať šum alebo sa môže systém
poškodiť.
 Maximálny počet:
Skupín je 256 (vrátane hlavného priečinka).
MP3 súborov je 511.
MP3 súborov a skupín na jednom disku je 512.
Úrovní priečinkov (stromová štruktúra súborov) je 8.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/zapisovacími MP3
softvérmi, záznamovými zariadeniami a médiami nie je
zaručená. Nekompatibilné MP3 disky môžu produkovať šum
alebo prerušovaný zvuk, alebo sa nemusia vôbec prehrať.
Poznámky k prehrávaniu Multi Session diskov
 Ak disk začína sekciou CD-DA (alebo MP3), je rozpoznaný
ako CD-DA (alebo MP3) disk a iné sekcie sa neprehrajú.
 CD disk v zmiešanom CD formáte bude rozpoznaný ako
CD-DA (audio) disk.
8SK
Ak naladíte stanicu, ktorá poskytuje službu RDS,
na displeji sa zobrazí jej názov.
Zastavenie automatického ladenia
Stlačte  (zastavenie)  na DO.
Naladenie stanice s nekvalitným signálom
Ak sa nezobrazí “TUNED” a ladenie sa nezastaví,
stláčajte TUNING MODE , kým nezmizne
“AUTO” a “PRESET” a potom stláčaním +/
na DO (alebo TUNING +/ na systéme) 
nalaďte želanú stanicu.
Redukcia šumu pri nekvalitnom príjme
FM stereo stanice
Stláčajte FM MODE , kým sa nezobrazí
“MONO”. Stereo príjem sa vypne.
Prehrávanie kazety
Zmena zobrazení na displeji
1 Zvoľte zdroj zvuku z kazety.
Pre zmenu
Informácií na
displeji*
Režim zobrazenia
(pozri nižšie)
Stlačte TAPE  na DO.
2 Vložte kazetu.
Stlačte TAPE  (vysunutie)  na systéme
a do držiaka kazety vložte kazetu TYPE I
(normal) prehrávanou stranou dopredu.
Páska v kazete nesmie byť uvoľnená ani
zamotaná, aby nedošlo k poškodeniu kazety
alebo kazetového magnetofónu.
“” pre prehrávanie jednej strany kazety.
Pre prehrávanie obidvoch strán zvoľte “”
alebo “”.
4 Spustite prehrávanie.
Stlačte  (prehrávanie)  na DO
(alebo TAPE  (prehrávanie)  na
systéme). Opätovným stlačením tlačidla
spustíte prehrávanie opačnej strany.
* Napríklad môžete počas prehrávania zobraziť informácie
o CD/MP3 disku ako číslo skladby alebo súboru alebo názov
skupiny, alebo počas zastavenia môžete zobraziť celkový
prehrávací čas.
Systém ponúka dva režimy zobrazenia.
Režim
zobrazenia
Hodiny
Režim úspory
energie2)
1)
2)
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Prevíjanie vpred
alebo vzad
Stlačte
 (pozastavenie) 
na DO (alebo TAPE 
(pozastavenie)  na
systéme). Prehrávanie
obnovíte opätovným
stlačením tlačidla.
 (zastavenie)  na DO
(alebo TAPE  (zastavenie)
 na systéme).
/ (zrýchlený posuv
vzad/vpred) .
Rada
Ak zvolíte “”, kazetový magnetofón sa automaticky zastaví
po piatom prehraní sekvencie.
Keď je systém vypnutý 1)
Zobrazujú sa hodiny.
Zobrazenie je za účelom
úspory energie vypnuté.
Časovač aj hodiny však
fungujú.
Keď je systém vypnutý, svieti indikátor STANDBY.
Keď je systém v režime úspory energie, nebudú dostupné
nasledovné funkcie:
Nastavenie hodín.
Zapnutie/vypnutie funkcie riadenia napájania
CD prehrávača.
Základné operácie
3 Stláčaním DIRECTION  na systéme zvoľte
Stlačte
Opakovane DISPLAY ,
keď je systém zapnutý.
Opakovane DISPLAY ,
keď je systém vypnutý.
Poznámky k zobrazeným informáciám
 Nasledovné informácie sa nezobrazia;
Celkový prehrávací čas CD-DA disku, v závislosti
od režimu prehrávania.
Celkový prehrávací čas MP3 disku.
Zostávajúci prehrávací čas MP3 disku.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia správne;
Uplynutý prehrávací čas MP3 súboru kódovaného
VBR (variabilný dátový tok).
Názvy skupín alebo súborov nekompatibilných s normou
ISO9660 Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom formáte.
 Nasledovné informácie sa zobrazia;
Informácia ID3 tag MP3 súborov, ak sú vo verzii ID3 1 a 2.
Až 124 znakov informácie ID3 tag vytvorenej veľkými
písmenami (A až Z), číslicami (0 až 9) a symbolmi (’< > * +
,  / @ [ \ ] _).
9SK
Používanie voliteľných audio
zariadení
Pripojenie voliteľných slúchadiel
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES 
na systéme.
Pripojenie voliteľného analógového
zariadenia
Pomocou analógového audio kábla (nedodávaný)
pripojte voliteľné analógové audio zariadenie
do konektora ANALOG IN  na systéme. Znížte
hlasitosť na systéme a stláčaním FUNCTION 
zvoľte “MD”.
Ďalšie operácie
Vytvorenie programu z CD diskov
(Prehrávanie programu)
Pomocou tlačidiel na DO vytvorte program.
1 Stlačením CD  prepnete zdroj zvuku na CD.
2 Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE ,
kým sa nezobrazí “PGM”.
3 Opakovane stláčajte / , kým sa
nezobrazí číslo požadovanej skladby.
Pri zaraďovaní MP3 súborov do programu
stláčaním
+/  zvoľte požadovanú
skupinu a zvoľte číslo požadovaného súboru.
Pripojenie voliteľného digitálneho
zariadenia
Pomocou digitálneho optického kábla (štvorcový,
nedodávaný) pripojte zariadenie do konektora
pre digitálny optický vstup CD DIGITAL OUT
 na systéme. Na pripojenom zariadení môžete
vykonať digitálny záznam CD-DA diskov.
Poznámka
Číslo zvolenej skladby Celkový prehrávací čas programu
alebo súboru
(vrátane zvolenej skladby alebo súboru)
4 Stlačením ENTER  zaradíte skladbu alebo
Na digitálnom zariadení pripojenom k tomuto systému nie
je možné vykonať digitálny záznam diskov a MP3 skladieb
chránených technológiou ochrany autorských práv.
5
súbor do programu.
Keď celkový čas prekročí 100 minút pre disk
alebo zadáte skladbu na CD disku s číslom
21 a vyšším alebo zvolíte MP3 súbor,
zobrazí sa “ . ”.
Pre zaradenie ďalších skladieb alebo súborov
do programu zopakujte kroky 3 až 4. Celkovo
môžete do programu zaradiť až 25 skladieb
alebo súborov.
6 Prehrávanie skladieb alebo súborov
zaradených do programu spustíte stlačením
 (prehrávanie) .
Vytvorený program zostáva v pamäti systému,
kým nevysuniete disk. Pre opätovné prehrávanie
programu prepnite zdroj zvuku na CD a stlačte
 (prehrávanie) .
Zrušenie prehrávania programu
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE ,
kým nezmizne “PGM”.
Zrušenie poslednej skladby alebo súboru
z programu
V režime zastavenia stlačte tlačidlo CLEAR .
Zobrazenie informácií o programe
(napr. celkový počet skladieb v programe)
Stláčajte DISPLAY .
Rada
Pre zvolenie súborov v kroku 3 tiež môžete použiť ovládač
Jog  na systéme. Otočením ovládača Jog  a stlačením
PUSH ENTER  na systéme zvoľte požadovanú skupinu
a potom zvoľte požadovaný súbor.
10SK
Uloženie rozhlasových staníc
Nahrávanie na kazetu
Do pamäte systému je možné uložiť rozhlasové
stanice a potom ich môžete naladiť jednoduchým
navolením príslušného čísla predvoľby.
Pri ukladaní staníc používajte tlačidlá na DO.
Na kazety typu TYPE I (normal) môžete nahrávať
dvomi spôsobmi.
1 Nalaďte rozhlasovú stanicu (pozri “Počúvanie
Na kazetu môžete nahrať celý CD disk.
rozhlasu”).
CD Synchro Recording
(Synchronizované nahrávanie z CD disku):
Manual Recording (Manuálne nahrávanie):
2 Stlačte TUNER MEMORY .
Na kazetu môžete nahrať len vybrané časti zdroja
zvukového signálu, vrátane pripojených audio
zariadení.
3 Stláčaním +/  zvoľte číslo požadovanej
2 Pripravte kazetový magnetofón na nahrávanie.
predvoľby.
Ak už je pod zvoleným číslom predvoľby
uložená iná stanica, nová stanica prepíše starú.
4 Stlačte ENTER .
5 Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky
1 až 4.
Do pamäte systému je možné uložiť až 20
staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM.
Ak odpojíte sieťovú šnúru alebo nastane
výpadok dodávky elektrickej energie, stanice
budú uložené v pamäti systému cca pol dňa.
3
6 Pre vyvolanie uložených staníc stláčajte
Stláčaním FUNCTION  zvoľte ako zdroj
zvuku kazetový magnetofón.
Stláčaním DIRECTION  na systéme zvoľte
“” pre nahrávanie na jednu stranu kazety
a “” alebo “” pre nahrávanie na obidve
strany kazety.
Ak chcete prepnúť stranu kazety pre nahrávanie,
stláčajte TAPE  (prehrávanie) 
(ak chcete nahrávať na prednú stranu, zobrazte
“” a ak na opačnú stranu, zobrazte “”)
a potom stlačte TAPE  (zastavenie) .
Pripravte zdroj nahrávania.
Pre CD Synchro Recording:
Stláčaním FUNCTION  zvoľte ako zdroj
zvuku CD prehrávač.
Vložte disk, z ktorého chcete nahrávať.
Ak nahrávate skupinu z MP3 disku, stláčaním
PLAY MODE  zvoľte “ ” a potom stláčaním
+/  zvoľte požadovanú skupinu.
Pre nahrávanie len zvolených skladieb/súborov
z CD disku vykonajte kroky 2 až 5 z časti
“Vytvorenie programu z CD diskov”.
TUNING MODE  dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazí “PRESET” a potom stláčaním +/ 
zvoľte číslo požadovanej predvoľby.
4
Základné operácie/Ďalšie operácie
Číslo predvoľby
Pre ovládanie nahrávania na kazetu používajte
tlačidlá na systéme.
1 Do držiaka vložte kazetu. Vložte ju stranou, na
ktorú chcete nahrávať smerom dopredu.
Pre Manual Recording:
Zvoľte zdroj zvuku, z ktorého chcete nahrávať.
Prepnite kazetový magnetofón do
pohotovostného režimu pre nahrávanie.
Pre CD Synchro Recording:
Stlačte CD SYNCHRO .
Pre Manual Recording:
Stlačte TAPE  REC .
Pokračovanie

11SK
5 Spustite nahrávanie.
Počas nahrávania nie je možné počúvať iný
zdroj zvuku.
Pre CD Synchro Recording:
Stlačte TAPE  (pozastavenie) .
Po dokončení nahrávania sa CD prehrávač
aj kazetový magnetofón automaticky zastavia.
Ak zvolíte záznam na obidve strany a páska
dosiahne koniec na prednej strane v strede
skladby, celá skladba sa znova nahrá na začiatok
druhej strany.
Pre Manual Recording:
Stlačte TAPE  (pozastavenie)  a spustite
prehrávanie zvoleného zdroja zvuku.
Ak bude počas nahrávania z rádia počuť šum,
presmerujte anténu tak, aby sa šum zredukoval.
Zastavenie nahrávania
Stlačte TAPE  (zastavenie)  alebo CD
 (zastavenie)  (len pre synchronizované
nahrávanie CD Synchro Recording).
Pozastavenie nahrávania
(len pre manuálne nahrávanie)
Stlačte TAPE  (pozastavenie) .
Poznámky
Ak prepnete zdroj zvuku, nahrávanie sa zastaví.
Počas nahrávania v režime CD Synchro
Recording nie je možné vysunúť disk.
Rady
Ak nahrávanie CD Synchro Recording zastavíte
stlačením CD  (zastavenie) , kazeta sa zastaví
po vytvorení cca 4-sekundového miesta bez
záznamu.
Pri nahrávaní na obidve strany, vložte kazetu
prednou stranou. Ak začnete nahrávať na opačnej
strane kazety, nahrávanie sa na jej konci zastaví.
Používanie časovačov
Systém je vybavený tromi časovačmi. Časovač
Play Timer (Prehrávací časovač) a Rec Timer
(Nahrávací časovač) nie je možné používať súčasne.
Ak používate niektorý časovač s časovačom
Sleep Timer (Vypínací časovač), bude mať časovač
Sleep Timer prioritu.
Sleep Timer (Vypínací časovač):
Môžete zaspávať pri hudbe. Tento časovač môžete
používať, aj keď ste nenastavili čas (hodiny).
Stláčajte SLEEP  na DO. Ak zvolíte “AUTO”,
systém sa automaticky vypne po 100 minútach
alebo po skončení prehrávania aktuálneho disku
alebo kazety.
Play Timer (Prehrávací časovač):
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa
CD prehrávač alebo rádio v určitý čas zapli.
Môžete tak vstávať s hudbou.
Rec Timer (Nahrávací časovač):
Program z uloženej rozhlasovej stanice môžete
nahrať v nastavenom čase.
Pre nastavenie časovača Play Timer a Rec Timer
používajte tlačidlá na DO. Skontrolujte, či sú
správne nastavené hodiny.
1 Pripravte zdroj zvuku.
Pre časovač Play Timer:
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním
VOLUME +/  nastavte úroveň hlasitosti.
Aby sa prehrávanie spustilo od určitej skladby
alebo súboru z CD/MP3 disku, vytvorte
program.
Pre časovač Rec Timer:
Nalaďte uloženú rozhlasovú stanicu.
2 Stlačte CLOCK/TIMER SET .
3 Stláčaním /  zvoľte “PLAY SET”
alebo “REC SET” a stlačte ENTER .
Zobrazí sa “ON TIME” a indikácia hodín bliká.
4 Nastavte čas spustenia prehrávania alebo
nahrávania.
Stláčaním /  nastavte hodinu
a stlačte ENTER .
Začne blikať indikácia minút. Rovnako nastavte
minúty.
5 Postupom z kroku 4 nastavte čas ukončenia
prehrávania alebo nahrávania.
12SK
6 Zvoľte požadovaný zdroj zvuku
alebo pripravte kazetu.
Pre časovač Play Timer:
Stláčajte /  dovtedy, kým
sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku
a stlačte ENTER . Na displeji sa zobrazia
nastavenia časovača.
7 Stlačením  (zapnutie)  systém vypnite.
Systém sa zapne cca 15 sekúnd pred nastaveným
časom.
Ak je systém v nastavenom čase zapnutý,
časovač Play Timer a Rec Timer nebudú
fungovať.
Aktivovanie časovača alebo kontrola
nastavení
Stlačte CLOCK/TIMER SELECT , stláčajte
/ , kým sa nezobrazí “PLAY SEL” alebo
“REC SEL” a stlačte ENTER .
Zrušenie časovača
Zopakujte uvedený postup, kým sa nezobrazí
“TIMER OFF” a stlačte ENTER .
Zmena nastavenia
Opakujte postup od kroku 1.
Rady
Nastavenie pre časovač Play Timer zostáva
v pamäti, kým ho nezrušíte manuálne.
Nastavenie časovača Rec Timer sa zruší
automaticky po aktivácii časovača Rec Timer.
Počas nahrávania pomocou časovača Rec Timer
je hlasitosť na minimálnej úrovni.
COMPLETE : Operácia ukladania je dokončená.
LOCKED : Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony.
NO DISC : V prehrávači nie je vložený disk, alebo
ste vložili disk nevhodný na prehrávanie.
NO STEP : Skladby zaradené do programu sa
vymazali.
NO TAB : Na kazetu nie je možné nahrávať, pretože
je ochranný zúbok vylomený.
NO TAPE : V magnetofóne nie je vložená kazeta.
NOT IN USE : Stlačili ste neplatné tlačidlo.
OVER : Počas zatlačenia  (zrýchlený posuv
vpred)  v režime prehrávania/pozastavenia
ste dosiahli koniec disku.
PUSH SELECT : Pokúsili ste sa nastaviť hodiny
alebo časovač počas prevádzky časovača.
PUSH STOP : Počas prehrávania ste stlačili
PLAY MODE .
SET CLOCK : Pokúsili ste sa nastaviť časovač ešte
pred nastavením hodín.
SET TIMER : Pokúsili ste sa aktivovať časovač,
pričom ešte nie je časovač Play Timer ani časovač
Rec Timer nastavený.
STEP FULL : Do programu chcete zaradiť viac než
25 skladieb (krokov programu).
TIME NG : Časy aktivovania a ukončenia funkcií
Play Timer alebo Rec Timer sú rovnaké.
Príklady zobrazení
Zobrazenie Indikuje Zobrazenie
Ďalšie operácie/Hlásenia
Pre časovač Rec Timer:
Vložte kazetu pre nahrávanie a stlačením
TAPE  nastavte zdroj zvuku na kazetový
magnetofón.
Stláčaním DIRECTION  na systéme zvoľte
“” pre nahrávanie na jednu stranu kazety
a “” alebo “” pre nahrávanie na obidve
strany kazety.
Ak chcete prepnúť stranu kazety pre nahrávanie,
stláčajte  (prehrávanie)  (ak chcete
nahrávať na prednú stranu, zobrazte “” a ak na
opačnú stranu, zobrazte “”) a potom stlačte 
(zastavenie) .
Hlásenia
Indikuje
2 (dva)
M
6 (šesť)
8 (osem)
O alebo 0
(nula)
Q
A
R
B
D
S alebo 5
(päť)
Z
G
,
H
@
K
13SK
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
a reproduktorové káble správne pripojené.
2 Vyhľadajte problém v tomto prehľade
a vykonajte uvedené opatrenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Keď bliká indikátor STANDBY
Okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete a skontrolujte nasledovné.
 Ak je váš systém vybavený prepínačom
napätia. Je prepínač nastavený na správnu
hodnotu?
 Nie sú reproduktorové káble + a  skratované?
 Používate len dodávané reproduktory?
 Blokuje niečo ventilačné otvory na zadnej časti
zariadenia?
Keď indikátor STANDBY  prestane blikať,
znovu zapojte sieťovú šnúru a systém zapnite.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Všeobecne
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného
kanála, prípadne zvuk pravého a ľavého
reproduktora nie je vyvážený.
 Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
 Používajte len dodávané reproduktory.
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
 Premiestnite systém ďalej od zdroja šumu.
 Systém pripojte do inej elektrickej zásuvky.
 Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru so šumovým filtrom
(komerčne dostupný).
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
 Odstráňte všetky prekážky medzi DO a senzorom
 na systéme a premiestnite systém ďalej
od žiariviek.
 DO smerujte na senzor diaľkového ovládania
na systéme.
 DO priblížte k systému.
14SK
CD/MP3 prehrávač
Vypadáva zvuk, alebo sa disk neprehráva.
 Vyčistite disk, prípadne ho vymeňte.
 Systém umiestnite na miesto bez vibrácií
(napr. na stabilný podstavec).
 Reproduktory umiestnite ďalej od systému,
alebo ich položte na samostatné podstavce.
Pri reprodukcii hudby pri vysokej hlasitosti môže
vibrácia reproduktorov spôsobiť výpadky zvuku.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva
disk od začiatku.
 Pre obnovenie štandardného prehrávania stláčajte
PLAY MODE , kým sa indikátory “PGM”
a “SHUF” nevypnú.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
 Pri nasledovných diskoch trvá spustenie
prehrávania dlhší čas.
 Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
 Disk zapísaný vo formáte Multi Session.
 Neuzatvorený disk (disk, na ktorý je možné
dopĺňať dáta).
 Disky s veľkým počtom skupín.
Rádio
Zvuk nie je kvalitný (šumí), alebo nie je
možné naladiť stanicu.
 Správne pripojte anténu.
 Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie pre
anténu tak, aby umožňovala čo najlepší príjem.
 Pripojte komerčne dostupnú externú anténu.
 Aby ste sa vyvarovali rušeniu, umiestnite antény
a anténové káble ďalej od reproduktorových
káblov a sieťovej šnúry.
 Ak sa anténa oddelila od plastového stojana,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
 Vypnite okolité elektrické zariadenia.
Kazetový magnetofón
Zvuk extrémne kolíše alebo vypadáva.
 Prítlačné valčeky a hriadele vyčistite. Nezabudnite
demagnetizovať hlavy. Podrobnosti pozri v časti
“Bezpečnostné upozornenia”.
Skvalitnenie príjmu rozhlasu
Vypnite napájanie CD prehrávača funkciou
riadenia napájania CD prehrávača. Z výroby je táto
funkcia zapnutá. Nastavenie nie je možné zmeniť
v režime úspory energie.
Pre vypnutie funkcie riadenia napájania
CD prehrávača používajte tlačidlá na systéme.
1 Stláčaním FUNCTION  zvoľte ako zdroj
zvuku CD prehrávač.
2 Stlačením  (zapnutie)  systém vypnite.
3 Keď “STANDBY” prestane blikať, zatlačte
Obnovenie výrobných nastavení
Ak systém stále nepracuje správne napriek
vykonaniu uvedených odporúčaní, nasledovným
postupom obnovte výrobné nastavenia systému.
V režime úspory energie nie je možné obnoviť
výrobné nastavenia systému.
Pre obnovenie výrobných nastavení používajte
tlačidlá na systéme.
1 Odpojte sieťovú šnúru. Zapojte sieťovú šnúru.
Zapnite systém.
2 Stlačte súčasne TAPE  (zastavenie) ,
DISPLAY  a  (zapnutie) .
Zrušia sa užívateľské nastavenia ako napr.
uloženie staníc, nastavenie hodín a časovača.
Disky VHODNÉ na prehrávanie
 Audio CD disk.
 CD-R/CD-RW disk (audio údaje/MP3 súbory).
Disky, ktoré sa v tomto systéme NEDAJÚ
prehrávať
 CD-ROM disk.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných než
CD alebo MP3 formátoch vyhovujúcich norme
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet alebo formátu
Multi Session.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom vo formáte
Multi Session neukončené “zatváracou sekciou”.
 CD-R/CD-RW disky s nekvalitným záznamom,
poškriabané alebo znečistené CD-R/CD-RW
disky, alebo CD-R/CD-RW disky zapísané
na nekompatibilnom záznamovom zariadení.
 Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
 Disky obsahujúce iné súbory ako
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
 Disky neštandardných tvarov (napr. srdce,
obdĺžnik, hviezda).
 Disky polepené papierom alebo nálepkami.
 Disky z požičovní alebo disky so zvyškami
lepidla na povrchu/okrajoch.
 Disky so znečisteným povrchom
od popisovacieho atramentu, ktorý je na dotyk
lepkavý.
 Disk s priemerom 8 cm vložený v adaptéri.
Poznámky k diskom
 Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej handričky. Postupujte od stredu
k okrajom.
 Na čistenie diskov nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani tepelným zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disky v aute
zaparkovanom na slnku.
Pokračovanie

Riešenie problémov/Bezpečnostné upozornenia
a pridržte CD  (zastavenie)  a súčasne
stlačte  (zapnutie) .
Zobrazí sa “CD POWER” a “OFF”. Pri vypnutom
napájaní CD prehrávača sa predĺži čas
sprístupnenia CD disku. Pre zapnutie funkcie
riadenia napájania CD prehrávača zopakujte
uvedený postup, kým sa nezobrazí
“CD POWER” a “ON”.
Bezpečnostné upozornenia
15SK
Bezpečnosť
 Systém je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotný
systém vypnutý.
 Ak systém neplánujete dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy
neťahajte za šnúru samotnú.
 Ak do systému vnikne akýkoľvek predmet
alebo kvapalina, systém odpojte od elektrickej
siete a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Sieťovú šnúru je možné vymeniť iba
v autorizovanom servise.
Podľa obrázka vylomte ochranný zúbok pre stranu
A alebo B.
Vylomte
ochranný zúbok
Ak chcete neskôr kazetu použiť na nahrávanie,
prelepte vzniknutý otvor lepiacou páskou.
Umiestnenie
Kazety s páskou dlhšou ako 90 minút
 Systém neumiestňujte do naklonenej polohy
ani na miesta, ktoré sú extrémne horúce alebo
chladné, prašné alebo znečistené, veľmi vlhké,
bez dostatočnej ventilácie, vystavené otrasom,
vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu osvetleniu.
 Pri umiestnení systému alebo reproduktorov
na povrchy, ktoré sú špeciálne ošetrované
(napr. voskom, olejom, leštiacim prípravkom atď.)
buďte opatrní. Môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo
zmene odtieňov na povrchu.
 Ak systém prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je systém
umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti,
na optickom mechanizme CD prehrávača môže
kondenzovať vlhkosť a systém sa môže poškodiť.
V takomto prípade vyberte disk a ponechajte
zariadenie zapnuté bez obsluhy niekoľko hodín,
kým sa vlhkosť neodparí.
S výnimkou dlhého a nepretržitého prehrávania
alebo nahrávania neodporúčame používanie kaziet
dlhších ako 90 minút.
Nárast teploty vo vnútri systému
 Systém sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu.
 Ak bude systém dlhšie pracovať pri vysokej
hlasitosti, teplota povrchu systému narastie.
Aby ste predišli riziku popálenia, nedotýkajte
sa povrchu systému.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Reproduktory nie sú magneticky tienené, preto
môže byť obraz v blízko stojacom TVP vplyvom
magnetizmu skreslený. V takom prípade vypnite
TVP a po 15 až 30 minútach ho opäť zapnite.
Ak sa aj napriek tomu obraz nezlepšil, premiestnite
reproduktory ďalej od TVP.
Čistenie povrchu systému
16SK
Aby ste predišli náhodnému vymazaniu
záznamu z kazety
Na čistenie systému použite jemnú handričku
mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku.
Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani
rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo lieh.
Čistenie magnetofónových hláv
Hlavy magnetofónu vyčistite po cca každých
10 hodinách používania. Nezabudnite hlavy vyčistiť
pred dôležitým nahrávaním alebo po prehrávaní
starej kazety. Používajte komerčne dostupnú
čistiacu kazetu pre suché alebo mokré čistenie
(komerčne dostupná). Zanedbanie čistenia hláv
môže spôsobiť straty na kvalite zvuku, prípadne
nemožnosť nahrávania/prehrávania. Podrobnosti
pozri v návode na použitie čistiacej kazety.
Demagnetizovanie magnetofónových hláv
Demagnetizovanie vykonajte po cca každých
20 až 30 hodinách používania bežne dostupnou
demagnetizačnou kazetou. Zanedbanie
demagnetizovania hláv môže spôsobiť zvýšenie
šumu, stratu vysokých frekvencií a nemožnosť
úplného vymazávania kaziet. Podrobnosti sú
uvedené v návode na použitie demagnetizačnej
kazety.
Technické údaje
Systém
Zosilňovač
Výstupný výkon DIN (menovitý): 60 + 60 W
(4 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
75 + 75 W (4 Ohm pri 1 kHz, 10% celkové
harmonické skreslenie (THD))
Výstupy
CD DIGITAL OUT: Optická vlnová dĺžka: 660 nm
PHONES (stereo minikonektor): Pre slúchadlá
s impedanciou 8 Ohm alebo viac
SPEAKER: Pre reproduktory s impedanciou
4 Ohm
CD prehrávač
Kazetový magnetofón
Záznamový systém: 4-stopy, 2-stereo kanály
Rádio
FM stereo, superheterodyne tuner s pásmami FM/AM
Pásmo FM:
Ladiaci rozsah: 87,5  108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa: FM drôtová anténa
Anténové konektory: 75 Ohm, asymetrické
Medzifrekvencia: 10,7 MHz
Rozhlasové pásmo AM:
Ladiaci rozsah: 531  1 602 kHz
(s krokom ladenia 9 kHz)
Anténa: AM rámová anténa
Anténové konektory: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 450 kHz
Reproduktor
Systém reproduktorov: Dvojpásmové, typ Bass-reflex
Osadenie reproduktora
Stredohlbokotónový: priemer 13 cm, kónusový typ
Vysokotónový: priemer 2,5 cm, spevnený
kalotový typ
Menovitá impedancia: 4 Ohm
Rozmery (š/v/h): Cca 178 × 240 × 280 mm
Hmotnosť: Cca 3,7 kg/reproduktor
Napájanie: 230 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 60 W
Rozmery (š/v/h) (bez reproduktorov):
Cca 175 × 240 × 295 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): Cca 3,8 kg
Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie (1)/
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)/AM rámová anténa (1)/
FM drôtová anténa (1)/Podložky pod reproduktor (8)
USA a zahraničné patenty sú používané v licencii
spoločnosti Dolby Laboratories.
Právo na zmeny vyhradené.
 Príkon v pohotovostnom režime:
0,3 W
 V niektorých plošných spojoch nie sú
použité halogenidové samozhasínajúce
prísady.
 Skrinky nie sú vyrobené
s halogenidovými samozhasínajúcimi
prísadami.
Bezpečnostné upozornenia/Technické údaje
Systém: Systém prehrávania kompaktných diskov
a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: Nepretržité
Výkon lasera*: Menej než 44,6 μW
* Tento výkon je hodnotou nameranou
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
na optickom snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)
Vlnová dĺžka: 770  810 nm
Všeobecne
17SK
18SK
19SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF