Sony | CMT-NE3 | Sony CMT-NE3 Návod na použitie

GB01COV-CEL.fm Page 1 Monday, March 15, 2004 8:10 AM
4-253-397-11(2)
Mikro Hi-Fi
komponentový
systém
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti
zariadenia. Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie. Keď budete
kontaktovať autorizovaného predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o
uvedených označeniach/číslach.
Model No. ______________
Serial No. ______________
CMT-NE5
CMT-NE3
©2004 Sony Corporation
masterpage:Left
GB02REG-CEL.fm Page 2 Tuesday, March 16, 2004 4:00 PM
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Toto zariadenie je
klasifikované ako
výrobok CLASS 1
LASER. Toto označenie
je umiestnené na zadnej
časti zariadenia.
Informujte sa o spôsobe likvidácie
batérií podľa platných miestnych
predpisov a noriem.
Informácie pre spotrebiteľov
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu
pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon
v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie je inštalované
v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať
rušenie a nežiadúce interferencie. Nie je však možné
zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím
zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie
pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom
obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém so svojim predajcom Sony,
prípadne so skúseným rádio/TV technikom.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne uvedené
v tomto návode na použitie sa zbavujete práva
na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Poznámka k inštalácii systému CATV:
Pri inštalácii systému CATV dodržiavajte článok 82040 NEC, ktorý popisuje inštrukcie pre správne
uzemnenie. Uzemňovací kábel by mal byť napojený
na uzemňovací systém budovy, čo najbližšie
k pripojeniu na elektrickú sieť.
Informácie pre spotrebiteľov
UPOZORNENIE
Tento symbol upozorňuje
na prítomnosť "nebezpečného
napätia", ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje
na dôležité pokyny týkajúce
sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré
sa nachádzajú v tomto návode.
2SK
ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok spolu s týmto
zariadením zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Nevzťahuje sa na modely pre Európu
ENERGY STAR® je ochrannou
známkou v USA. Spoločnosť Sony
ako partner spoločnosti ENERGY
STAR® spĺňa svojimi výrobkami
kritériá stanovené spoločnosťou
ENERGY STAR®, týkajúce sa
hospodárnej prevádzky.
masterpage:Right
GB03REG-CELTOC.fm Page 3 Thursday, March 18, 2004 12:13 PM
Obsah
Používanie tohto návodu......................... 4
Disky, ktoré je možné prehrávať ............. 4
Začíname
Zapojenie systému .................................. 6
Nastavenie hodín..................................... 8
CD/MP3 prehrávač
— Prehrávanie
Vloženie disku ........................................ 9
Prehrávanie disku.................................... 9
— Normal Play/Shuffle Play
Opakované prehrávanie ........................ 10
— Repeat Play
Vytvorenie programu ............................ 11
— Program Play
Časovač
Zaspávanie pri hudbe............................ 17
— Sleep Timer
Vstávanie s hudbou............................... 18
— Play Timer
Časované nahrávanie rozhlasových
programov ...................................... 19
— Rec Timer
Displej
Vypnutie displeja.................................. 20
— Power Saving Mode
Zobrazenie informácií o disku............. 20
Voliteľné zariadenia
Pripojenie voliteľných zariadení ........... 21
Rádio
Uloženie rozhlasových staníc ............... 12
Počúvanie rozhlasu ............................... 13
— Počúvanie uložených staníc
— Počúvanie neuložených staníc
Radio Data System (RDS) .................... 14
(Iba európsky model CMT-NE5)
Kazetový magnetofón
— Prehrávanie
Riešenie problémov
Problémy a ich riešenie......................... 22
Hlásenia ................................................ 24
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 26
Technické údaje.................................... 27
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla
príslušných strán............................. 30
Vloženie kazety..................................... 15
Prehrávanie kazety ................................ 15
Kazetový magnetofón
— Nahrávanie
Nahrávanie konkrétnych skladieb z CD
disku na kazetu ............................... 16
— CD-TAPE Synchro Recording
Manuálne nahrávanie na kazetu............ 16
— Manual Recording
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku .................................. 17
3SK
masterpage:Left
GB04PRE-CEL.fm Page 4 Monday, March 15, 2004 8:31 AM
Používanie tohto návodu
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú
na modely CMT-NE5 a CMT-NE3.
Označenie modelu sa nachádza na prednom
paneli. V tomto návode je na obrázkoch
použitý model CMT-NE5, pokým nie je
uvedené inak. Akákoľvek odlišnosť
v ovládaní je v texte jasne vyznačená, napr.
"iba CMT-NE5".
• V návode sú popísané operácie vykonávané
pomocou diaľkového ovládania (ďalej aj DO).
Tie isté operácie je možné vykonať aj
ovládacími prvkami na systéme, ktoré majú
totožné alebo podobné označenia.
Disky, ktoré je možné
prehráva;
V tomto zariadení je možné prehrávať
nasledovné disky. Iné disky nie je možné
prehrávať.
Disky, ktoré je možné
prehrávať
Formát diskov
Audio CD
CD-R/CD-RW
(audio údaje/MP3
súbory*)
* Iba CMT-NE5.
4SK
Logo disku
Disky, ktoré sa v tomto
zariadení nedajú prehrávať
• CD-ROM disky
• CD-R/CD-RW iné, ako disky zaznamenané
v nasledovných formátoch:
– hudobné CD disky
– CD MP3 disky zodpovedajúce štandardu
ISO96601)Level 1/Level 2, Joliet alebo
Multi Session2)
• Disky s neštandardným tvarom (napr.: karta,
srdce).
• Disky polepené papierom alebo nálepkami.
• Disky so zvyškami nálepiek alebo
celofánovej lepiacej pásky.
1) Formát ISO 9660
Je najbežnejší medzinárodný štandard pre logický
formát súborov a priečinkov na CD-ROM diskoch.
Má viacero špecifikačných úrovní. V úrovni Level 1
musia byť názvy súborov vo formáte 8.3 (nie viac
ako osem znakov v názve, nie viac ako tri znaky
v prípone ".MP3") vždy veľkými písmenami. Názvy
priečinkov nesmú byť dlhšie ako osem znakov.
Maximálny počet úrovní priečinkov je osem.
Špecifikácia úrovne Level 2 povoľuje názvy
súborov a priečinkov až do dĺžky 31 znakov. Každý
priečinok môže mať osem vetiev.
Pri formáte Joliet v rozšírenom formáte (názvy
súborov a priečinkov môžu mať až 64 znakov)
sa presvedčite o vhodnosti zapisovacieho softvéru
atď.
2) Multi Session
Je to záznamová metóda umožňujúca pridávať údaje
na CD disk pomocou metódy Track-At-Once. Bežné
CD disky majú na začiatku Session (sekcie)
so záznamom úsek nazývaný Lead-in a na konci
úsek nazývaný Lead-out. CD disk napálený
metódou Multi Session je disk obsahujúci viaceré
Session (sekcie), z ktorých každá je
charakterizovaná vlastným úsekom Lead-in a Leadout. Toto zariadenie dokáže prečítať až 10 Session
(sekcií).
CD-Extra: V tomto formáte sa audio údaje (údaje
audio CD) zaznamenajú v sekcii 1 a dáta v sekcii 2.
Toto zariadenie dokáže prečítať až 10 Session
(sekcií).
Zmiešané "Mixed" CD: V tomto formáte sa údaje
zaznamenávajú do prvej stopy a audio údaje (údaje
audio CD) do druhej a ďalších stôp sekcie.
masterpage:Right
GB04PRE-CEL.fm Page 5 Monday, March 15, 2004 8:31 AM
Poznámky k CD-R a CD-RW
diskom
• Niektoré CD-R alebo CD-RW disky nie je
možné v tomto zariadení prehrávať
v závislosti od kvality záznamu, fyzického
stavu disku alebo charakteristiky
záznamového zariadenia. Nie je možné
prehrávať disky, ktoré nie sú správne
uzatvorené. Podrobnosti sú uvedené v návode
na použitie záznamového zariadenia.
• Disky nahrané CD-R/CD-RW mechanikami
nemusí byť možné v tomto zariadení
prehrávať. Dôvodom môžu byť škrabance,
znečistenie, podmienky nahrávania alebo
charakteristika nahrávacieho zariadenia.
• CD-R a CD-RW disky formátu Multi Session,
ktoré nie sú ukončené "uzatvorením sekcie"
nie je možné prehrávať.
• Systém nemusí byť schopný prehrávať súbory
formátu MP3, ktoré nemajú príponu ".MP3".
• Ak sa pokúsite prehrávať súbory s príponou
".MP3", ktoré však nie sú tohto formátu,
môže byť počuť hluk alebo zariadenie nemusí
pracovať správne.
• Pri iných formátoch ako ISO 9660 Level 1 a 2
sa nemusia názvy priečinkov alebo súborov
zobraziť správne.
• Pri nasledovných diskoch trvá začatie
prehrávania dlhšie.
– Disk s komplikovanou štruktúrou
priečinkov.
– Disk napálený vo formáte Multi-session.
– Disk, na ktorý je možné pridať ďalšie údaje
(neuzatvorený disk).
Audio disky kódované
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). V poslednom čase sú niektorými
hudobnými vydavateľstvami distribuované
disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv. Medzi takýmito diskmi môžu
byť aj disky nekompatibilné so štandardom CD
a nemusia sa dať prehrávať v tomto zariadení.
Upozornenie pri prehrávaní
disku napáleného metódou
Multi-session
• Ak disk začína sekciou CD-DA, je
rozpoznaný ako CD-DA (audio) disk a MP3
sekcie budú prehrané bez zvuku.
• Ak disk začína sekciou MP3, je rozpoznaný
ako MP3 disk a CD-DA sekcie budú prehrané
bez zvuku.
• Rozsah prehrávania MP3 disku je určený
stromovou štruktúrou súborov, vytvorenou
pri analýze disku.
• CD disk so zmiešaným formátom bude
rozpoznaný ako CD-DA (audio) disk.
5SK
masterpage:Left
GB05CON-CEL.fm Page 6 Tuesday, March 16, 2004 3:47 PM
Začíname
Zapojenie systému
Podľa postupu popísaného nižšie krokmi 1 až 4 zapojte sústavu pomocou dodávaných káblov
a príslušenstva.
Pravý reproduktor
Ľavý reproduktor
1
2
43
FM drôtová anténa
AM rámová anténa
1 Pripojte reproduktory.
2 Pripojte FM a AM antény.
Podľa obrázka nižšie pripojte kábel ľavého
a pravého reproduktora do konektorov
SPEAKER.
Zostavte AM rámovú anténu a pripojte ju.
Sivý (3)
Konektor typu A
L
AM rámová anténa
#
#
Čierny (#)
R
Vložte túto časť
AM
3
ANTE
NNA
SPEA
KER
IMPE
D
USE ANCE
8-16
6SK
Vystrite drôtovú FM
anténu vodorovne
FM 75
COAX
IAL
masterpage:Right
GB05CON-CEL.fm Page 7 Tuesday, March 16, 2004 3:47 PM
4 Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky.
Konektor typu B
AM rámová anténa
AM
NNA
FM 75
COAX
IAL
Vloženie dvoch batérií R6
(veľkosť AA) do DO
Vystrite drôtovú FM
anténu vodorovne
Začíname
ANTE
Ak vidlica tvarovo nepasuje do zásuvky,
zložte dodávaný adaptér pre vidlicu (iba pre
modely vybavené adaptérom).
Systém zapnite stlačením tlačidla ?/1.
Konektor typu C
AM rámová anténa
AM
ANTE
NNA
Vystrite drôtovú FM
anténu vodorovne
FM 75
COAX
IAL
Poznámka
Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte z neho
batérie. Predídete tak možnému poškodeniu DO
vytečením batérií a následnou koróziou.
Rada
Ak už zariadenie nereaguje na povely DO, vymeňte
obidve batérie za nové.
Severoamerický model:
Pripojte bielou stranou
Ostatné modely:
Pripojte hnedou stranou
Poznámka
Aby ste predišli šumu, umiestnite antény ďalej
od systému a ostatných zariadení.
3 Pri modeloch s prepínačom napätia
nastavte prepínač VOLTAGE
SELECTOR do polohy zodpovedajúcej
napätiu v miestnej elektrickej sieti.
Prepínač vstupného napätia sa
nachádza na spodnej časti zariadenia.
Nastavenia prepínača sú vyznačené
na samotnom prepínači VOLTAGE
SELECTOR
*
* Model pre Saudskú Arábiu: 120 - 127 V
7SK
masterpage:Left
GB05CON-CEL.fm Page 8 Tuesday, March 16, 2004 3:47 PM
Nastavenie hodín
Používajte tlačidlá na DO.
1
2
3
4
5
6
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER SET.
Opakovaným stláčaním ./>
nastavte hodinu.
Stlačte ENTER.
Opakovaným stláčaním ./>
nastavte minútu.
Stlačte ENTER.
Hodiny sú v prevádzke.
Zmena času na hodinách
1 Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER SET.
2 Stláčaním ./> zvoľte "CLOCK"
a stlačte ENTER.
3 Vykonajte postup uvedený v krokoch 3 až 6
vyššie.
Poznámka
Hodiny sa nezobrazujú v režime úspory energie
(str. 20).
8SK
masterpage:Right
GB06CDP-CEL.fm Page 9 Tuesday, March 16, 2004 3:49 PM
CD/MP3 prehrávač - prehrávanie
Vloženie disku
1
2
Stlačte Z PUSH OPEN/CLOSE
na zariadení.
Disk vložte do priestoru pre CD disk
popisom nahor.
Prehrávanie disku
— Normal Play/Shuffle Play
V tomto zariadení môžete prehrávať audio CD
disky a disky so skladbami formátu MP3.
Skladby formátu MP3 nie je možné prehrávať
v CMT-NE3.
1
2
3
Stlačte Z PUSH OPEN/CLOSE
na zariadení a zatvorte kryt priestoru
pre CD disk.
Poznámky
Čas prehrávania
Stlačením CD prepnite funkciu na CD.
Počas zastavenia stláčajte tlačidlo PLAY
MODE, kým sa nezobrazí indikátor
požadovaného režimu.
Zvoľte
Pre prehrávanie
Bez zobrazenia
(Normal Play)
Skladieb na disku
v pôvodnom poradí.
ALBM*(Normal Všetkých MP3 skladieb
Play)
z albumu na disku
v pôvodnom poradí (Album
Play). Pri prehrávaní nie
MP3 disku Album Play
vykonáva to isté ako Normal
Play.
• Ak je povrch disku s popisom lepkavý alebo sú
na ňom zvyšky lepidla po nálepke, prípadne
je popísaný lepkavým atramentom, môže dôjsť
k poruche.
• Udržujte šošovku CD prehrávača čistú a nedotýkajte
sa jej. Ak tak urobíte, šošovka sa môže poškodiť
a CD prehrávač nebude pracovať správne.
CD/MP3 prehrávač - prehrávanie
Číslo skladby
SHUF(FLE)(Shuf Všetkých skladieb na disku
fle Play)
v náhodnom poradí.
ALBM
SHUF*(Shuffle
Play)
Všetkých MP3 skladieb
z albumu na disku
v náhodnom poradí (Album
Shuffle Play). Pri prehrávaní
nie MP3 disku Album
Shuffle Play vykonáva to
isté ako Shuffle Play.
PGM (Program
Play)
Skladieb na disku
v požadovanom poradí
(pozri "Vytvorenie
programu"
na str. 11).
*Iba CMT-NE5.
3
Stlačte N.
pokračovanie
9SK
masterpage:Left
GB06CDP-CEL.fm Page 10 Tuesday, March 16, 2004 3:49 PM
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Zastavenie
Stlačte x.
Pozastavenie
Stlačte X (alebo CD/NX
na zariadení). Opätovným
stlačením prehrávanie obnovíte.
Výber skladby
Opakovane stláčajte ./>.
Výber albumu
MP3*
Po kroku 2 opakovane stláčajte
ALBUM +/-.
Vyhľadanie miesta Počas prehrávania pridržte
v skladbe
stlačené m/M
a v požadovanom mieste tlačidlo
uvoľnite.
Vybratie disku
Stlačte Z PUSH OPEN/CLOSE
na zariadení.
* Iba CMT-NE5.
Poznámky
• Počas prehrávania nie je možné meniť režim
prehrávania.
• Spustenie prehrávania diskov s komplikovanou
štruktúrou (mnoho vrstiev atď.) môže nejaký čas trvať.
• Po vložení disku zariadenie načíta všetky audio skladby
na disku. Ak je na disku veľa albumov alebo nie MP3
súborov, spustenie prehrávania disku alebo
nasledujúcej MP3 skladby môže nejaký čas trvať.
• Na disk, ktorý budete používať na prehrávanie MP3
súborov nenapaľujte nepotrebné albumy alebo audio
skladby iné než MP3. Odporúčame na disk nenapaľovať
audio skladby iného typu ako MP3 ani nepotrebné
albumy.
• Album, ktorý neobsahuje MP3 skladby bude
preskočený.
• Maximálny počet albumov: 150 (vrátane koreňového
priečinka).
• Maximálny počet MP3 skladieb a albumov na jednom
disku je 255.
• Zariadenie dokáže prehrávať skladby z podpriečinkov
až do 8. úrovne.
• MP3 skladby sú prehrávané v poradí, v akom boli
zaznamenané na disk.
• V závislosti od kódovacieho/zapisovacieho programu,
záznamového zariadenia alebo záznamového média,
použitého pre záznam skladby MP3, sa môžu vyskytnúť
problémy ako zablokované prehrávanie, výpadky
zvuku a šum.
• Pri prehrávaní MP3 audio skladieb môže byť
zobrazovanie uplynutého času prehrávania rozdielne
od skutočného času v nasledujúcich prípadoch.
– Keď prehrávate MP3 skladbu s VBR (variabilný
dátový tok)
– Keď vykonávate rýchly posuv dopredu (Fast
Forward) alebo dozadu (Rewind) (pri manuálnom
vyhľadávaní)
10SK
Opakované prehrávanie
— Repeat Play
Všetky skladby na disku, či jednotlivé skladby je
možné opakovane prehrávať.
Skladby formátu MP3 nie je možné prehrávať
v CMT-NE3.
Počas prehrávania stláčajte REPEAT
na DO, kým sa nezobrazí "REP(EAT)" alebo
"REP(EAT) 1".
REP(EAT): Opakovanie všetkých skladieb
na CD disku (až 5 krát).
REP(EAT) 1: Opakovanie jednej skladby.
Zrušenie režimu Repeat Play
Stláčajte REPEAT, kým indikátor "REP(EAT)"
a "REP(EAT) 1" nezmizne.
Poznámka
Keď zvolíte "REP(EAT) 1", skladba sa bude
opakovane prehrávať, až kým režim "REP(EAT) 1"
nezrušíte.
masterpage:Right
GB06CDP-CEL.fm Page 11 Tuesday, March 16, 2004 3:49 PM
Vytvorenie programu
Ďalšie operácie
Vykonajte
— Program Play
Zrušenie režimu
Program Play
Môžete zostaviť program, ktorý môže obsahovať
až 25 skladieb z CD disku, vo vami zvolenom
poradí.
Naprogramované skladby môžete nahrať na
kazetu pomocou synchro nahrávania (str. 16).
Skladby formátu MP3 nie je možné prehrávať
v CMT-NE3.
V režime zastavenie stláčajte
PLAY MODE, pokým obidva
indikátory "PGM" a
"SHUF(FLE)" nezmiznú.
Zrušenie programu V režime zastavenie stlačte
tlačidlo CLEAR.Po každom
stlačení tlačidla sa vymaže
posledná skladba programu.
1
2
Rady
3
Stlačením CD prepnite funkciu na CD.
Počas zastavenia stláčajte tlačidlo
PLAY MODE, kým sa nezobrazí
indikátor "PGM".
Opakovane stláčajte ./>, kým sa
nezobrazí číslo požadovanej skladby.
Číslo zvolenej skladby
Zaradenie skladby Počas zastavenia vykonajte
na koniec programu kroky 3 a 4.
• Vytvorený program zostáva v pamäti systému aj po
jeho prehraní. Pre opätovné prehrávanie programu
stlačte N (alebo CD/NX na zariadení). Program
sa však vymaže po otvorení krytu priestoru pre CD
disk.
• Keď celkový čas programu prekročí 100 minút alebo
zadáte skladbu s číslom 21 a vyšším, alebo keď
naprogramujete MP3 skladbu, zobrazí sa “– –.– –”.
CD/MP3 prehrávač - prehrávanie
Pre
Celkový čas
prehrávania (vrátane
zvolenej skladby)
Len CMT-NE5:
Pri programovaní MP3 skladby, stláčaním
ALBUM +/- zvoľte album a potom
stláčaním ./> zvoľte číslo
požadovanej skladby.
4
Stlačte ENTER na DO.
Skladba je zaradená do programu.
Zobrazí sa číslo kroku v programe, ktoré
nasleduje za posledne naprogramovanou
skladbou a celkový čas prehrávania.
5
6
Pre zaradenie ďalších skladieb do
programu opakujte kroky 3 a 4.
Stlačte N.
Začne sa prehrávanie Program Play.
11SK
masterpage:Left
GB07TUN-CEL.fm Page 12 Monday, March 15, 2004 11:40 AM
6
7
Rádio
Uloženie rozhlasových
staníc
Do pamäte zariadenia je možné uložiť až 20 staníc
v pásme FM a 10 staníc v pásme AM. Uloženú
stanicu môžete naladiť jednoduchým navolením
príslušného čísla predvoľby.
Automatické naladenie staníc
Môžete automaticky naladiť všetky dostupné stanice
vo vašom regióne a vybrané stanice môžete uložiť
do pamäte zariadenia.
1
2
3
Ak sa nezobrazí "TUNED"
a vyhľadávanie sa nezastaví
Požadovanú frekvenciu vyhľadajte
vykonaním krokov 2 a 3 v časti "Manuálne
naladenie staníc" (str. 12).
4
Stlačte TUNER MEMORY.
Bliká číslo predvoľby. Keď bliká číslo
predvoľby, vykonajte kroky 5 a 6.
Číslo predvoľby
5
12SK
Stlačením x zastavíte vyhľadávanie.
Manuálne naladenie staníc
Môžete manuálne naladiť želané stanice a uložiť
ich do pamäte zariadenia.
1
2
3
4
5
Stlačte +/– (alebo TUNING +/–
na zariadení).
Frekvencia sa mení a systém vyhľadáva
stanicu. Keď systém vyhľadá stanicu,
ladenie sa automaticky zastaví. Zobrazí
sa "TUNED" a "STEREO" (len pri stereo
vysielaní).
Stláčaním +/– (alebo TUNING +/–
na zariadení) zvoľte číslo požadovanej
predvoľby.
Pre uloženie ďalších staníc opakujte
kroky 3 až 6.
Rada
Stláčaním tlačidla TUNER/BAND,
zvoľte pásmo "FM" alebo "AM".
Opakovane stláčajte TUNING MODE,
kým sa na displeji nezobrazí "AUTO".
Stlačte ENTER.
6
7
Stláčaním tlačidla TUNER/BAND,
zvoľte pásmo "FM" alebo "AM".
Opakovane stláčajte TUNING MODE
na zariadení, kým z displeja nezmiznú
indikátory "AUTO" a "PRESET".
Stláčaním +/– (alebo TUNING +/–
na zariadení) nalaďte požadovanú
stanicu.
Stlačte TUNER MEMORY.
Stláčaním +/– (alebo TUNING +/–
na zariadení) zvoľte číslo požadovanej
predvoľby.
Stlačte ENTER.
Pre uloženie ďalších staníc opakujte
kroky 3 až 6.
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Naladenie stanice Vykonajte postup z časti
so slabým signálom "Manuálne naladenie staníc"
(str. 12).
Uloženie inej
stanice pod
obsadené číslo
predvoľby
Po vykonaní kroku 4 stláčaním
+/– (alebo TUNING +/–
na zariadení) zvoľte
požadované číslo predvoľby,
pod ktorú chcete uložiť stanicu.
masterpage:Right
GB07TUN-CEL.fm Page 13 Monday, March 15, 2004 11:40 AM
Zmena kroku ladenia
v rozhlasovom pásme AM
(nevzťahuje sa na európsky
a saudsko-arabský model)
Poznámka
Nastavenie nie je možné zmeniť v režime úspory
energie.
Rady
• Ak odpojíte sieťovú šnúru alebo nastane výpadok
v dodávke elektrického prúdu, stanice budú uložené
v pamäti zariadenia cca 1/2 dňa.
• Pre skvalitnenie príjmu nasmerujte dodávané antény
alebo pripojte externú anténu.
Počúvanie rozhlasu zahájite zvolením
predvoľby alebo manuálnym naladením stanice.
Počúvanie uložených staníc
— Preset Tuning
Najskôr uložte stanice do pamäte zariadenia
(pozri "Uloženie rozhlasových staníc" na str.
12).
1
2
3
Stláčaním tlačidla TUNER/BAND,
zvoľte pásmo "FM" alebo "AM".
Rádio
Krok ladenia v rozhlasovom pásme AM je
z výroby nastavený na hodnotu 9 kHz
(v niektorých oblastiach 10 kHz).
Pre zmenu kroku ladenia najskôr nalaďte
akúkoľvek stanicu v pásme AM, potom
zariadenie vypnite stlačením ?/1. Zatlačte
TUNING + a súčasne stlačte ?/1 na zariadení.
Keď zmeníte krok ladenia, stanice uložené
v pásme AM sa vymažú. Pre nastavenie
pôvodného kroku ladenia postup zopakujte.
Počúvanie rozhlasu
Opakovane stláčajte TUNING MODE,
kým sa na displeji nezobrazí
"PRESET".
Stláčaním +/– (alebo TUNING +/–
na zariadení) zvoľte požadovanú
predvoľbu.
Počúvanie neuložených
staníc
— Manual Tuning
1
2
3
Stláčaním tlačidla TUNER/BAND,
zvoľte pásmo "FM" alebo "AM".
Opakovane stláčajte TUNING MODE,
kým z displeja nezmiznú indikátory
"AUTO" a "PRESET".
Stláčaním +/– (alebo TUNING +/–
na zariadení) nalaďte požadovanú
stanicu.
pokračovanie
13SK
masterpage:Left
GB07TUN-CEL.fm Page 14 Monday, March 15, 2004 11:40 AM
Rady
• Pre skvalitnenie príjmu nasmerujte dodávané antény
alebo pripojte komerčne dostupnú externú anténu.
• Keď FM stereo program obsahuje statický šum,
stláčaním FM MODE zvoľte "MONO". Signál
nebude stereofonický, ale príjem sa zlepší.
• V kroku 2 stláčajte TUNING MODE, kým sa
nezobrazí "AUTO" a stlačte +/– (alebo TUNING +/–
na zariadení). Frekvencia sa mení a vyhľadávanie sa
ukončí, keď systém naladí nejakú stanicu
(Automatické ladenie).
• Pre nahrávanie rozhlasového vysielania použite
manuálne nahrávanie (str. 16).
• Stlačením tlačidla DISPLAY môžete zobraziť
hodiny (cca 8 sekúnd).
Radio Data System (RDS)
(Iba európsky model CMT-NE5)
Čo je Radio Data System?
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Váš tuner
ponúka rôzne služby, ktoré tieto digitálne
informácie používajú, napr. zobrazenie názvu
stanice. Funkcia RDS je dostupná iba pre stanice
v rozhlasovom pásme FM.*
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú službu
RDS a nie všetky stanice poskytujú rovnaké typy
služieb. Ak nie ste oboznámení so systémom RDS,
informujte sa o službe RDS rozhlasových staníc
vo vašej oblasti.
Príjem RDS vysielania
Nalaďte stanicu v rozhlasovom pásme FM.
Ak naladíte stanicu, ktorá poskytuje službu
RDS, na displeji sa zobrazí jej názov.
Zobrazenie informácií RDS
Každým stlačením tlačidla DISPLAY sa
zobrazenie mení nasledovne:
Názov stanice* t Frekvencia t Zobrazenie
hodín
* Ak vysielanie RDS nie je prijímané správne, názov
stanice sa nemusí zobraziť.
14SK
masterpage:Right
GB08TAP-CEL.fm Page 15 Tuesday, March 16, 2004 4:05 PM
Kazetový magnetofón - Prehrávanie
Vloženie kazety
1
2
Stlačte Z PUSH OPEN na zariadení.
Do držiaka vložte kazetu, ktorú chcete
prehrávať/na ktorú chcete nahrávať.
Stranou, ktorú
chcete
prehrávať/na
ktorú chcete
nahrávať
smerom
k vám.
Prehrávanie kazety
Môžete použiť kazety typu Type I (normal).
1
2
Stlačením TAPE prepnite funkciu
na TAPE.
Stlačte N (alebo TAPE/N
na zariadení).
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Zastavenie
Stlačte x.
Pozastavenie
Stlačte X. Opätovným stlačením
prehrávanie obnovíte.
Vybratie kazety
V režime zastavenia stlačte
Z PUSH OPEN na zariadení.
Kazetový magnetofón - Prehrávanie
Prevíjanie vpred Stlačte m/M.
alebo vzad
15SK
masterpage:Left
GB08TAP-CEL.fm Page 16 Tuesday, March 16, 2004 4:05 PM
Kazetový magnetofón - Nahrávanie
Nahrávanie konkrétnych
skladieb z CD disku
na kazetu
— CD-TAPE Synchro Recording
Na kazetu môžete nahrať celý CD disk.
Môžete použiť kazety typu Type I (normal).
Používajte tlačidlá na zariadení.
1
2
Vložte kazetu, na ktorú chcete
nahrávať.
1
2
Zastavenie nahrávania
Stlačte x.
Nahrávanie zvolených skladieb
z disku
Pomocou funkcie Program Play môžete z CD
disku nahrať iba vybrané skladby. Medzi krokmi
2 a 3 vykonajte kroky 1 až 4 z časti "Vytvorenie
programu" (str. 11).
Vložte kazetu, na ktorú chcete
nahrávať.
Zvoľte zdroj, z ktorého chcete
nahrávať.
• TUNER: Nahrávanie z tunera tohto
systému.
• CD: Nahrávanie z CD prehrávača tohto
systému.
• MD: Nahrávanie z voliteľného
zariadenia pripojeného do konektorov
MD.
3
Stlačte z REC PAUSE/START.
Objaví sa "REC" a kazetový magnetofón je
pripravený na nahrávanie.
4
Stlačte z REC PAUSE/START.
Nahrávanie sa začne.
Po dokončení nahrávania sa CD prehrávač
aj kazetový magnetofón automaticky
zastavia.
16SK
Manuálnym nahrávaním môžete na kazetu
nahrať len vybrané časti CD disku. Môžete tiež
nahrávať rozhlasové vysielanie.
Používajte tlačidlá na zariadení.
Stlačte CD SYNCHRO.
Zobrazí sa "SYNC" a "REC". Kazetový
magnetofón je pripravený na nahrávanie
a CD prehrávač na prehrávanie.
4
— Manual Recording
Na nosič disku položte CD disk, ktorý
chcete kopírovať.
Len CMT-NE5:
Pri zázname albumu z MP3 disku
nezabudnite stlačením PLAY MODE zvoliť
ALBM, potom pomocou tlačidla ALBUM
+/– zvoľte požadovaný album.
3
Manuálne nahrávanie
na kazetu
Stlačte z REC PAUSE/START a potom
spustite prehrávanie požadovaného
zdroja, z ktorého chcete nahrávať.
Nahrávanie sa začne.
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Zastavenie
nahrávania
Stlačte x.
Pozastavenie
nahrávania
Stlačte z REC PAUSE/START.
Rada
Pri nahrávaní z CD disku môžete počas pauzy
v nahrávaní stlačením ./> zvoliť požadované
skladby (po kroku 3 a pred krokom 4).
masterpage:Right
GB09TIM-CEL.fm Page 17 Tuesday, March 16, 2004 3:50 PM
Nastavenie zvuku
Časovač
Nastavenie zvuku
Zaspávanie pri hudbe
Môžete zvýrazniť hlboké a vysoké tóny
a vytvoriť tak plnší zvuk.
Reprodukcia
dynamickejšieho zvuku
(Dynamic Sound Generator
X-tra)
Stlačte DSGX na zariadení.
Pre zrušenie funkcie DSGX znova stlačte
tlačidlo DSGX na zariadení.
Hlboké a vysoké tóny je možné nastaviť.
1
Stláčaním EQ (alebo BASS/TREBLE
na zariadení) zvoľte "BASS" alebo
"TREBLE".
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
cyklicky mení nasledovne:
BASS y TREBLE
2
Kým je zobrazené "BASS" alebo
"TREBLE", stláčaním ./> (alebo
TUNING +/– na zariadení) nastavte
požadovanú úroveň.
Systém môžete nastaviť tak, aby sa po určitom
čase vypol, takže môžete zaspávať pri hudbe.
Používajte tlačidlá na DO.
Opakovane stláčajte SLEEP.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie minút
(čas do vypnutia) cyklicky mení nasledovne:
AUTO* t 90MIN t 80MIN t … t
10MIN t OFF
* Systém sa automaticky vypne po 100 minútach
alebo po ukončení aktuálneho prehrávania CD
disku alebo kazety.
Ďalšie operácie
Pre
Stlačte
Zobrazenie času Jedenkrát SLEEP.
do vypnutia**
Zmenu času
do vypnutia
Opakovane SLEEP pre výber
požadovaného času.
Zrušenie
časovača
Opakovane SLEEP až kým
sa nezobrazí "OFF".
** Ak zvolíte "AUTO", nie je možné zobraziť
zostávajúci čas.
Poznámka
Počas synchro nahrávania na kazetu nenastavujte
voľbu "AUTO".
Rada
Vypínací časovač (Sleep Timer) je možné použiť aj
keď nie sú nastavené hodiny.
Kazetový magnetofón - Nahrávanie/Nastavenie zvuku/Časovač
Nastavenie hlbokých
a vysokých tónov
— Sleep Timer
17SK
masterpage:Left
GB09TIM-CEL.fm Page 18 Tuesday, March 16, 2004 3:50 PM
Vstávanie s hudbou
7
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
cyklicky mení nasledovne:
— Play Timer
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa v určitý
čas zaplo. Skontrolujte, či sú správne nastavené
hodiny (pozri "Nastavenie hodín" na str. 8).
Používajte tlačidlá na DO.
1
2
3
4
5
18SK
t TAPE T
8
Stlačte ENTER.
Zobrazí sa čas aktivácie, čas ukončenia
prehrávania a zdroj zvuku. Potom sa obnoví
pôvodné zobrazenie.
9
Stlačením ?/1 vypnite systém.
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER SET.
Kontrolu nastavení/ 1 Stlačením CLOCK/TIMER
aktiváciu časovača/
SELECT zvoľte "SELECT".
zrušenie časovača 2 Stláčaním ./>
zvoľte "PLAY", "REC"
alebo "(TIMER) OFF"
a stlačte ENTER.
Stláčajte ./>, kým sa nezobrazí
"PLAY" a stlačte ENTER.
Zmenu nastaveného Postupujte od kroku 1.
času
Zobrazí sa "ON TIME" a indikácia hodín
bliká.
Poznámky
Nastavte hlasitosť.
Nastavte čas začatia prehrávania.
Opakovaným stláčaním ./> nastavte
hodinu, potom stlačte ENTER.
Začne blikať indikácia minúty.
Opakovaným stláčaním ./> nastavte
minútu, potom stlačte ENTER.
6
t TUNER y CD T
Pripravte zdroj zvuku, z ktorého budete
prehrávať.
• CD: Vložte disk. Aby sa prehrávanie
začalo od určitej skladby, vytvorte
program (pozri "Vytvorenie programu"
na str. 11).
• TAPE: Vložte kazetu (pozri "Kazetový
magnetofón - prehrávanie" na str. 15).
• TUNER: Nalaďte rozhlasovú stanicu
(pozri "Počúvanie rozhlasu" na str. 13).
Opakovane stláčajte ./>, kým sa
nezobrazí požadovaný zdroj zvuku.
Zopakovaním kroku 5 nastavte čas
ukončenia prehrávania.
• Ak budete používať obidva časovače (Sleep Timer
a Play Timer) súčasne, vypínací časovač (Sleep
Timer) má prioritu.
• V čase medzi aktivovaním zariadenia a zahájením
prehrávania (cca 15 sekúnd pred nastaveným
časom) zariadenie neobsluhujte.
• Ak je systém cca 15 sekúnd pred nastaveným časom
zapnutý, zapínací časovač (Play Timer) sa
neaktivuje.
• Pri aktivovanom zapínacom časovači nemôžete ako
zdroj zvuku používať voliteľné zariadenie pripojené
pomocou konektora MD.
• Nie je možné súčasne aktivovať zapínací časovač
a časované nahrávanie.
masterpage:Right
GB09TIM-CEL.fm Page 19 Tuesday, March 16, 2004 3:50 PM
Časované nahrávanie
rozhlasových programov
— Rec Timer
Pred časovaným nahrávaním dbajte na to,
aby boli správne nastavené hodiny (pozri
"Nastavenie hodín" na str. 8) a uložené
rozhlasové stanice (pozri "Uloženie
rozhlasových staníc" na str. 12).
Používajte tlačidlá na DO.
1
2
3
Nalaďte uloženú rozhlasovú stanicu
(pozri "Počúvanie rozhlasu" na str. 13).
Stlačte tlačidlo CLOCK/TIMER SET.
Zobrazí sa "ON TIME" a indikácia hodín
bliká.
4
Nastavte čas pre začiatok nahrávania.
Opakovaným stláčaním ./> nastavte
hodinu, potom stlačte ENTER.
Začne blikať indikácia minúty.
Opakovaným stláčaním ./> nastavte
minútu, potom stlačte ENTER.
5
Pre
Vykonajte
Kontrolu nastavení/ 1 Stlačením CLOCK/TIMER
aktiváciu časovača/
SELECT zvoľte "SELECT".
zrušenie časovača 2 Stláčaním ./>
zvoľte "PLAY", "REC"
alebo "(TIMER) OFF" a
stlačte ENTER.
Zmenu nastaveného Postupujte od kroku 1.
času
Poznámky
• Ak použijete časované nahrávanie (Rec Timer)
a súčasne vypínací časovač (Sleep Timer), vypínací
časovač má prioritu.
• V čase medzi aktivovaním zariadenia a zahájením
vykonávania časovaného nahrávania (cca 15 sekúnd
pred nastaveným časom) zariadenie neobsluhujte.
• Ak je systém cca 15 sekúnd pred nastaveným časom
zapnutý, časované nahrávanie (Rec Timer) sa
neaktivuje.
• Počas nahrávania je hlasitosť na minimálnej úrovni.
• Nie je možné súčasne aktivovať zapínací časovač
a časované nahrávanie.
• Po aktivovaní časovaného nahrávania (Rec Timer)
zariadenie neovládajte, pokým nahrávanie
neskončí.
Časovač
Opakovane stláčajte ./>, kým sa
nezobrazí "REC", potom stlačte
ENTER.
Ďalšie operácie
Zopakovaním kroku 4 nastavte čas
ukončenia nahrávania.
Zobrazia sa nastavenia časovaného
nahrávania Rec Timer a požadovaná
stanica, potom sa obnoví pôvodné
zobrazenie.
6
7
Vložte kazetu, na ktorú chcete
nahrávať.
Stlačením ?/1 vypnite systém.
19SK
masterpage:Left
GB09TIM-CEL.fm Page 20 Tuesday, March 16, 2004 3:50 PM
Displej
Vypnutie displeja
— Režim úspory energie
Zobrazenie hodín je možné za účelom
minimalizácie príkonu v pohotovostnom režime
vypnúť (Režim úspory energie - Power Saving
Mode).
Keď je systém vypnutý, stláčajte DISPLAY,
kým sa zobrazenie hodín nevypne.
Zrušenie režimu úspory energie
Keď je systém vypnutý, stláčajte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie mení
nasledovne:
Zobrazenie hodín* y Žiadne zobrazenie
(režim úspory energie)
* Hodiny sa zobrazujú len vtedy, ak sú nastavené.
Rady
• Indikátor ?/1 svieti aj v režime úspory energie.
• Časovač pracuje aj v režime úspory energie.
Poznámka
V režime úspory energie nemôžete vykonávať
nasledovné operácie.
– Nastavenie hodín
– Zmenu kroku ladenia v pásme AM
Zobrazenie informácií
o disku
Môžete zobraziť čas prehrávania a zostávajúci
čas aktuálnej skladby alebo disku.
Ak vložíte disk so skladbami formátu MP3,
môžete zobraziť aj informácie uložené na disku,
ako napr. názvy skladieb.
Zobrazenie zostávajúceho
času a názvov (CD/MP3)
Počas štandardného prehrávania
opakovane stláčajte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
cyklicky mení nasledovne:
Číslo aktuálnej skladby a uplynutý čas
prehrávania t Číslo aktuálnej skladby
a zostávajúci čas alebo “– –.– –”* t
Zostávajúci čas disku alebo “– –.– –”* t Názov
skladby (iba disky s MP3 skladbami**) t
Názov albumu* t Zobrazenie hodín
* Pre disky s MP3 skladbami (iba CMT-NE5)
** Keď prehrávate skladbu s informáciou ID3 tag,
zobrazí sa ID3 tag. ID3 tag zobrazí iba názov
skladby.
Zobrazenie celkového času
prehrávania a názvov
(CD/MP3)
V režime zastavenia stláčajte DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
cyklicky mení nasledovne:
Zobrazenie TOC* alebo celkový počet albumov
na aktuálnom disku** alebo celkový počet
skladieb aktuálneho albumu** t Názov
albumu** t Zobrazenie hodín
* TOC = Table of Contents (Obsah); zobrazuje číslo
aktuálneho disku, celkový počet skladieb na disku
a celkový čas prehrávania disku
** V závislosti od režimu prehrávania sa názvy
albumov disku s MP3 súbormi nemusia zobraziť
(iba CMT-NE5).
20SK
GB10OPT-CEL.fm Page 21 Monday, March 15, 2004 11:46 AM
Volite)né zariadenia
Pripojenie volite/ných zariadení
Za účelom rozšírenia vášho systému je možné pripojiť voliteľné zariadenia. Pozri návody na použitie
jednotlivých pripájaných zariadení.
Voliteľné analógové zariadenie
A Konektory MD
Pomocou audio káblov (nedodávané) pripojte
k týmto konektorom voliteľné analógové
zariadenie (MD deck atď.). Tento systém potom
bude reprodukovať zvuk pripojeného zariadenia.
Počúvanie zvuku
z pripojeného zariadenia
Nahrávanie zvuku
z pripojeného zariadenia
Displej/Voliteľné zariadenia
Od audio konektorov
voliteľného analógového
zariadenia
1 Pripojte audio káble.
2 Začnite nahrávať manuálne.
Pozri časť "Manuálne nahrávanie
na kazetu" na str. 16.
1 Pripojte audio káble.
Pozri obrázok vyššie.
2 Stláčaním FUNCTION zobrazte "MD".
Začnite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
21SK
masterpage:Left
GB11TRB-CEL.fm Page 22 Tuesday, March 16, 2004 3:51 PM
Riešenie problémov
Problémy a ich riešenie
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú
akékoľvek problémy, vykonajte nasledovné:
Nie je možné nastaviť časovač.
• Opätovne nastavte hodiny (str. 8).
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
Časovač nepracuje.
• Pre nastavenie časovača stlačte CLOCK/TIMER
SELECT na DO a na displeji zobrazte “c PLAY”
alebo “c REC” (str. 18 a 19).
• Skontrolujte nastavenie časovača a nastavte
správny čas (str. 18 a 19).
• Zrušte funkciu Sleep Timer (str. 17).
• Skontrolujte, či je čas správne nastavený.
a reproduktorové káble správne pripojené.
2 Vyhľadajte problém v uvedenom prehľade a
vykonajte uvedené riešenie.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Bliká indikátor ?/1
Okamžite odpojte sieťovú šnúru od
elektrickej siete a skontrolujte nasledovné.
• Ak je váš systém vybavený prepínačom
napätia, je prepínač nastavený na správnu
hodnotu?
• Zistite napätie vo vašej elektrickej sieti
a nastavte prepínač napätia správne.
Skontrolujte vyššie uvedené a odstráňte
všetky problémy. Keď indikátor ?/1
prestane blikať, znovu zapojte sieťovú šnúru
a zariadenie zapnite. Ak indikátor stále bliká
alebo nie je možné zistiť príčinu problému ani
po vykonaní všetkých uvedených riešení,
kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Všeobecne
Na displeji sa zobrazí “– –:– –”
• Nastal výpadok v dodávke elektrickej energie.
Nastavte hodiny (str. 8).
Nie je počuť zvuk.
• Stláčajte VOLUME + na DO (alebo otočte
ovládačom VOLUME na zariadení doprava).
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Skontrolujte zapojenie reproduktorov (str. 6).
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného kanála
alebo je zvuk reproduktorov nevyvážený.
• Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
• Pripojte dodávané reproduktory.
22SK
Je počuť šum alebo brum.
• Premiestnite systém ďalej od zdroja šumu.
• Systém pripojte do inej elektrickej zásuvky.
• K sieťovej šnúre pripojte šumový filter (komerčne
dostupný).
Farby na TVP sú nesprávne.
• Reproduktory presuňte ďalej od TVP.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Odstráňte prekážky medzi DO a systémom.
• DO priblížte k systému.
• DO smerujte na senzor diaľkového ovládania
na zariadení.
• Vymeňte batérie (R6/veľkosť AA).
• Premiestnite systém ďalej od žiarivky.
Reproduktory
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného kanála
alebo zvuk pravého a ľavého reproduktora nie
je vyvážený.
• Skontrolujte zapojenie a umiestnenie
reproduktorov.
CD/MP3 prehrávač
Vypadáva zvuk.
• Šošovka je znečistená. Vyčistite ju bežne
dostupným dúchadlom.
Prehrávanie sa nezaháji.
• Otvorte kryt priestoru pre CD disk a skontrolujte,
či je vložený disk.
• Vyčistite disk (str. 26).
• Vymeňte disk.
• Vložte disk, ktorý tento systém dokáže prehrávať
(str. 4).
• Disk vložte správne.
• Disk vložte do priestoru pre CD disk popisom
nahor.
masterpage:Right
GB11TRB-CEL.fm Page 23 Tuesday, March 16, 2004 3:51 PM
• Vyberte disk, z disku utrite vlhkosť a ponechajte
systém zapnutý niekoľko hodín, kým sa vlhkosť
neodparí.
• Stlačením N (alebo CD/NX na zariadení)
spustite prehrávanie.
Vypadáva zvuk.
• Vyčistite disk (str. 26).
• Vymeňte disk.
• Premiestnite systém ďalej od zdroja otrasov (napr.
na stabilný podstavec).
• Reproduktory umiestnite ďalej od systému alebo
ich položte na samostatné podstavce. Pri počúvaní
hlbokých tónov pri vysokej hlasitosti môže zvuk
preskakovať vplyvom rezonancie reproduktorov.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva disk
od začiatku.
• Pre obnovenie normálneho prehrávania stláčajte
PLAY MODE, kým indikátory "PGM" a
"SHUF(FLE)" nezmiznú.
Spustenie prehrávania MP3 skladieb trvá
dlhšie ako prehrávanie iných skladieb (iba
CMT-NE5).
• Potom, ako systém prečíta všetky skladby
na disku, môže zahájenie prehrávania trvať dlhší
čas ako zvyčajne ak:
–Počet albumov alebo skladieb na disku je veľmi
veľký.
–Štruktúra albumov a skladieb na disku je veľmi
zložitá.
Názov albumu, skladby a ID3 tag sa
nezobrazujú správne (iba CMT-NE5).
• Použitý CD disk nevyhovuje norme ISO 9660
Level 1, Level 2 alebo rozšírenému formátu Joliet.
Rádio
Je počuť šum/nie je možné naladiť stanicu.
• Nastavte správne rozhlasové pásmo a frekvenciu
(str. 12).
• Pripojte anténu správne (str. 6).
Stereofonický program v rozhlasovom pásme
FM nie je možné prijímať stereofonicky.
• Stláčajte FM MODE, kým sa na displeji nezobrazí
"STEREO".
Kazetový magnetofón
Nahrávanie ani prehrávanie nie je možné
alebo je znížená úroveň zvuku.
• Hlavy zariadenia sú znečistené. Vyčistite ich
(str. 27).
• Nahrávacie/prehrávacie hlavy
sú zmagnetizované. Demagnetizujte ich (str. 27).
Kazeta sa úplne nevymaže.
• Nahrávacie/prehrávacie hlavy sú
zmagnetizované. Demagnetizujte ich (str. 27).
Zvuk extrémne kolísa alebo vypadáva.
• Prítlačné valčeky kazetového magnetofónu
sú znečistené. Vyčistite ich pomocou čistiacej
kazety (str. 27).
V nahrávke je zvýšený šum alebo chýbajú
vysoké frekvencie.
• Nahrávacie/prehrávacie hlavy
sú zmagnetizované. Demagnetizujte ich (str. 27).
Riešenie problémov
Skladby formátu MP3 nie je možné prehrávať
(iba CMT-NE5).
• Model CMT-NE3 neprehráva skladby formátu
MP3.
• Záznam nebol vykonaný v súlade s normou ISO
9660 Level 1, Level 2 alebo rozšíreným formátom
Joliet.
• MP3 skladba nemá príponu ".MP3".
• Údaje nie sú uložené vo formáte MP3.
• Disky obsahujúce skladby so súbormi inými ako
MPEG 1, 2 Audio Layer-3 nemôžu byť prehrávané.
• Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie pre anténu
tak, aby umožňovala čo najlepší príjem. Ak ste
nedosiahli vhodný príjem, odporúčame zapojiť
komerčne dostupnú externú anténu.
• Dodávaná drôtová FM anténa prijíma signál po celej
svojej dĺžke, takže dbajte na jej vodorovné vystretie.
• Antény umiestnite ďalej od systému a ostatných
zariadení.
• Kontaktujte predajcu Sony ohľadom plastového
podstavca AM antény.
• Vypnite okolité elektrické zariadenia.
Nahrávanie nie je možné vykonať.
• Nie je vložená žiadna kazeta. Vložte kazetu.
• Ochranný zúbok je vylomený. Prelepte vzniknutý
otvor lepiacou páskou (str. 27).
• Kazeta je previnutá na koniec.
Voliteľné zariadenia
Nie je počuť zvuk.
• Prečítajte si časť "Nie je počuť zvuk." (str. 22)
a skontrolujte stav systému.
• Zariadenie pripojte správne (str. 21)
a skontrolujte:
–Správnosť prepojenia káblov.
–Pevnosť prepojení.
pokračovanie
23SK
masterpage:Left
GB11TRB-CEL.fm Page 24 Tuesday, March 16, 2004 3:51 PM
• Zapnite pripojené zariadenie.
• Prečítajte si návod na použitie voliteľného
zariadenia a zahájte na ňom prehrávanie.
• Stláčaním FUNCTION zobrazte "MD" (str. 21).
Zvuk je rušený.
• Znížte hlasitosť na pripojenom zariadení.
Ak systém stále nepracuje
správne napriek vykonaniu
uvedených odporúčaní,
nasledovným postupom resetujte
systém:
Používajte tlačidlá na zariadení.
1
2
3
4
Odpojte sieťovú šnúru.
Zapojte sieťovú šnúru.
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Súčasne stlačte x, ?/1 a otočte ovládač
hlasitosti vľavo.
Obnovia sa výrobné nastavenia zariadenia.
Opätovne je potrebné vykonať nastavenia, ako
napr. uloženie staníc, nastavenie hodín a
časovača.
Hlásenia
Počas prevádzky sa môže zobraziť alebo blikať
jedno z nasledovných hlásení.
Disky CD/MP3
NO DISC
V CD prehrávači nie je vložený CD disk.
NO STEP
Skladby zaradené do programu sa vymazali.
OVER
Počas zatlačenia a podržania M v režime
prehrávania/pozastavenia ste sa dostali na koniec
CD disku.
FULL
Chcete naprogramovať 26 alebo viac skladieb
(krokov programu).
PUSH STOP
Počas prehrávania ste stlačili PLAY MODE.
Rádio
COMPLETE
Operácia ukladania je dokončená.
Kazetový magnetofón
NO TAB
Na kazetu nie je možné nahrávať, pretože je
vylomený ochranný zúbok.
NO TAPE
V magnetofóne nie je vložená kazeta.
Časovač
SET CLOCK
Pokúsili ste sa aktivovať časovač a nie sú nastavené
hodiny.
PUSH SELECT
Počas prevádzky časovača ste sa pokúsili nastaviť
hodiny alebo iný časovač.
SET TIMER
Pokúsili ste sa aktivovať časovač, keď zapínací
časovač (Play Timer) alebo časované nahrávanie
(Rec Timer) nie je nastavené.
24SK
masterpage:Right
GB11TRB-CEL.fm Page 25 Tuesday, March 16, 2004 3:51 PM
TIME NG
Čas aktivovania a ukončenia zapínacieho časovača
alebo časovaného nahrávania je nastavený
na rovnaký čas.
Všeobecne
INVALID
Stlačili ste nesprávne tlačidlo.
Riešenie problémov
25SK
masterpage:Left
GB12INF-CEL.fm Page 26 Tuesday, March 16, 2004 4:08 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné
upozornenia
Prevádzkové napätie
• Pred používaním systému skontrolujte, či je
prevádzkové napätie systému zhodné s napätím
vo vašej elektrickej sieti.
• Prepínač vstupného napätia sa nachádza na spodnej
časti zariadenia.
Bezpečnosť
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte ho
od elektrickej siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte
za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
• Ak do zariadenia vnikne akýkoľvek predmet alebo
kvapalina, zariadenie odpojte od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
• Výmenu sieťovej šnúry je možné vykonať len
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, ktoré sú:
– Extrémne chladné alebo teplé.
– Znečistené alebo zaprášené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestnení zariadenia alebo reproduktorov na
povrchy, ktoré sú špeciálne ošetrované (napr.
voskom, olejom, leštiacim prípravkom atď.) buďte
opatrní. Môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
odtieňov na povrchu.
Nárast teploty vo vnútri zariadenia
• Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva. Nejedná sa
o poruchu.
• Aby ste predišli nárastu teploty vo vnútri zariadenia,
umiestnite zariadenie na miesto s dostatočnou
ventiláciou.
• Ak bude zariadenie dlhšie pracovať pri vysokej hlasitosti,
teplota na povrchu, na bokoch a na spodnej časti
zariadenia narastie. Aby ste predišli nebezpečenstvu
popálenia, nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
• Aby ste predišli možnej poruche, nezakrývajte
ventilačné otvory.
26SK
Prevádzka
• Ak systém prenesiete z chladného prostredia priamo
do teplého prostredia alebo je umiestnený vo veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovkách CD prehrávača
sa môže kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. Vyberte disk
a nechajte systém zapnutý asi hodinu, kým sa vlhkosť
neodparí.
• Pred prenášaním systému vyberte zo zariadenia
akýkoľvek disk.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, týkajúce
sa tohto zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Poznámky k diskom
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou čistiacej
handričky. Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo, bežne dostupné čistiace prostriedky, ani
antistatické spreje určené pre čistenie vinylových LP
platní.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani
tepelným zdrojom, ako sú klimatizačné potrubia, ani
nenechávajte disk v aute zaparkovanom na slnku.
• Nepoužívajte disk obopnutý ochranným prstencom.
Toto môže spôsobiť poruchu zariadenia.
• Pri používaní diskov so zvyškami lepidla alebo
lepkavej hmoty na povrchu alebo diskov s popisom
vykonaným špeciálnym atramentom existuje riziko,
že sa disk alebo jeho popisovací štítok prilepí
na vnútorné časti zariadenia. V takomto prípade
nemusí byť možné vybrať disk a môže dôjsť aj
k poruche zariadenia. Pred použitím skontrolujte, či
nie je povrch disku lepkavý.
Nasledovné disky by ste nemali používať:
– Disky z požičovní alebo disky so zvyškami lepidla
na povrchu/okrajoch. Povrch disku je lepkavý.
– Disky s popisom vykonaným lepkavým
atramentom.
• Disky neštandardných tvarov (napr. srdce, štvorec,
hviezda) sa v tomto zariadení nedajú prehrať.
Ak sa o to pokúsite, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
Čistenie povrchu zariadenia
Na čistenie povrchu skrinky, panela a ovládacích
prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú
v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné
handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá, ako
riedidlo, benzín alebo lieh.
masterpage:Right
GB12INF-CEL.fm Page 27 Tuesday, March 16, 2004 4:08 PM
Ochrana nahrávky pred vymazaním
Aby ste predišli náhodnému vymazaniu nahrávky,
vylomte ochranné zúbky pre strany A a B podľa
obrázka.
Vylomte
ochranný
zúbok
Ak chcete neskôr kazetu použiť pre nahrávanie,
prelepte vzniknutý otvor lepiacou páskou.
Predtým ako vložíte kazetu
do magnetofónu
Pásku v kazete napnite napr. pomocou ceruzky.
Predídete tak prípadnému navinutiu pásky
do mechanizmu vo vnútri kazetového magnetofónu
a jeho prípadnému poškodeniu.
Používanie kaziet s páskou dlhšou
ako 90 minút
Páska je veľmi elastická. Nemeňte príliš často smer
prehrávania, neprevíjajte ani často nezastavujte
prehrávanie kazety. Páska sa môže navinúť
do zariadenia.
Demagnetizovanie magnetofónových
hláv
Hlavy magnetofónu a všetky kovové časti, ktoré sú
v styku s páskou, demagnetizujte po každých 20 až
30 hodinách používania bežne dostupnou
demagnetizačnou kazetou. Podrobnosti sú uvedené
v návode na použitie demagnetizačnej kazety.
CHARAKTERISTIKA
HUDOBNÉHO VÝKONU
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(len model pre Spojené štáty americké)
Pri zaťažení obidvoch kanálov impedanciou 6
Ohm pri frekvencii 120 - 10 000 Hz; menovitom
výkone minimálne 13 W RMS na kanál,
s celkovým harmonickým skreslením menej
než 10 % a výkonom od 250 mW po menovitý
výstup.
Zariadenie
Zosilňovač
CMT-NE3
Severoamerický model:
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
15 + 15 W
(6 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Európsky model:
Výstupný výkon DIN (menovitý):
11 + 11 W
(6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
15 + 15W
(6 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Hudobný výkon (referenčný):
25 + 25 W
Ostatné modely:
Nasledujúce hodnoty boli namerané pri AC 230 V
alebo AC 120V, 50/60 Hz
Výstupný výkon DIN (menovitý):
11 + 11 W
(6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
15 + 15 W
(6 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Vstupy
MD (RCA konektory):
Citlivosť 450 mV,
impedancia 47 kOhm
Výstupy
PHONES:
Pre slúchadlá
s impedanciou 8 Ohm
alebo viac
SPEAKER:
Pre reproduktory
s impedanciou 6 až
16 Ohm.
Ďalšie informácie
Čistenie magnetofónových hláv
Hlavy magnetofónu vyčistite po každých 10 hodinách
používania. Nezabudnite vyčistiť hlavy pred dôležitým
nahrávaním alebo po prehrávaní starej kazety.
Používajte komerčne dostupnú čistiacu kazetu
pre suché alebo mokré čistenie. Podrobnosti sú
uvedené v návode na použitie čistiacej kazety.
Technické údaje
pokračovanie
27SK
masterpage:Left
GB12INF-CEL.fm Page 28 Tuesday, March 16, 2004 4:08 PM
CMT-NE5
Severoamerický model:
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
20 + 20 W
(6 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Európsky model:
Výstupný výkon DIN (menovitý):
16 + 16 W
(6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
20 + 20 W
(6 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Hudobný výkon (referenčný):
33 + 33 W
Ostatné modely:
Nasledujúce hodnoty boli namerané pri AC 230 V
alebo AC 120V, 50/60 Hz
Výstupný výkon DIN (menovitý):
16 + 16 W
(6 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
20 + 20 W
(6 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Vstupy
MD (RCA konektory):
Citlivosť 450 mV,
impedancia 47 kOhm
Výstupy
PHONES:
Pre slúchadlá
s impedanciou 8 Ohm
alebo viac
SPEAKER:
Pre reproduktory
s impedanciou 6 až
16 Ohm.
CD prehrávač
CMT-NE3
Laser
Frekvenčný rozsah
Vlnová dĺžka
CMT-NE5
Laser
Frekvenčný rozsah
Vlnová dĺžka
28SK
Polovodičový laser
(λ = 780 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
20 Hz - 20 kHz
780 - 790 nm
Polovodičový laser
(λ = 780 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
20 Hz - 20 kHz
780 - 790 nm
Kazetový magnetofón
CMT-NE3
Záznamový systém
4 stopy, 2-stereo kanály
Frekvenčný rozsah
50 - 13 000 Hz (±3 dB),
pri použití kazety Sony
TYPE I
Skreslenie
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
CMT-NE5
Záznamový systém
Frekvenčný rozsah
Skreslenie
4 stopy, 2-stereo kanály
50 - 13 000 Hz (±3 dB),
pri použití kazety Sony
TYPE I
±0,15% W. Peak (IEC)
0,1% W. RMS (NAB)
±0,2% W. Peak (DIN)
Tuner (Rádio)
FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
Rozhlasové pásmo FM
Ladiaci rozsah
87,5 - 108,0 MHz
Anténa FM
drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrický
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Rozhlasové pásmo AM
Panamerický model:
530 - 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531 - 1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Európsky model:
531 - 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Ostatné modely:
530 - 1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531 - 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Anténa
AM rámová anténa,
externý anténový konektor
Medzifrekvencia
450 kHz
Reproduktory
CMT-NE3
Systém reproduktorov
Zloženie reproduktora
Širokopásmový:
Menovitá impedancia
Rozmery (š/v/h)
Hmotnosť
Širokopásmový systém
reproduktorov
priemer 10 cm,
kónusový typ
6 Ohm
Cca 146 × 230,5 × 135 mm
Cca 1,5 kg/reproduktor
masterpage:Right
GB12INF-CEL.fm Page 29 Tuesday, March 16, 2004 4:08 PM
CMT-NE5
Systém reproduktorov
Zloženie reproduktora
Stredohlbokotónový:
Vysokotónový:
Menovitá impedancia
Rozmery (š/v/h)
Hmotnosť
Dvojpásmové, typ Bassreflex
priemer 10 cm,
kónusový typ
priemer 4 cm,
kónusový typ
6 Ohm
Cca 152 × 230,5 × 160 mm
Cca 1,7 kg/reproduktor
CMT-NE5
Severoamerický model:
Mexický model:
Európsky model:
0,3 W
(v režime úspory energie)
Kórejský model:
Čínsky model
Taiwanský model:
Ostatné modely:
Rozmery (š/v/h)
Hmotnosť
CMT-NE3:
CMT-NE5:
Dodávané príslušenstvo
50 W
50 W
57 W
58 W
58 W
50 W
65 W
Cca 164 × 230,5 × 263 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Ďalšie informácie
Všeobecne
Napájanie
Severoamerický model: 120 V AC, 60 Hz
Mexický model:
120 V AC, 60 Hz
Európsky model:
230 V AC, 50/60 Hz
Austrálsky model:
230 - 240 V AC, 50/60 Hz
Kórejský model:
220 V AC, 60 Hz
Čínsky model:
220 V AC, 50/60 Hz
Taiwanský model:
120 V AC, 50/60 Hz
Model pre Saudskú Arábiu:120 - 127/220 V AC, 50/60
Hz
Ostatné modely:
110 - 120 V alebo
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Nastaviteľné prepínačom
napätia
Príkon
CMT-NE3:
45 W
Cca 3,7 kg
Cca 3,9 kg
Diaľkové ovládanie (1)
Batérie R6 (veľkosť AA)
(2)
AM rámová anténa (1)
FM drôtová anténa (1)
Právo na zmeny vyhradené.
29SK
masterpage:Left-3
(3 column)
GB12INF-CEL.fm Page 30 Tuesday, March 16, 2004 4:08 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla príslušných strán
Používanie tejto strany
Táto strana vám pomôže v orientácii medzi
ovládacími prvkami a inými časťami systému,
ktoré sú popísané v texte.
Číslo v obrázku
r
DISPLAY 0 (14, 20)
R
Názov tlačidla/prvku
R
Príslušná strana
Zariadenie
ABECEDNÉ PORADIE
TLAČIDLÁ (POPIS)
A–O
P–Z
ALBUM +/–* 7 (10, 11)
BASS/TREBLE 8 (17)
CD SYNCHRO qg (16)
DISPLAY 0 (14, 20)
Displej 5
DSGX 9 (17)
Konektor PHONES qk
PLAY MODE qj (9, 11)
Priestor pre kazetu qf
Senzor signálov DO 2
TUNER/BAND qs (12, 13)
TUNING +/– 4 (12, 13, 17)
TUNING MODE qj (12, 13)
VOLUME qa (18, 22)
1 2 34 5
?/1 (napájanie) 1 (7, 18, 19, 24)
.m/M> (posuv vzad/
vpred, prevíjanie vzad/vpred)
4 (10, 11, 15, 17, 18, 19)
x (zastavenie) 3 (10, 15, 16, 24)
z REC PAUSE/START qh (16)
CD/NX (prehrávanie/
pozastavenie) ql (9, 10, 22)
TAPE/N (prehrávanie) w; (15)
Z PUSH OPEN/CLOSE
(otvorenie/zatvorenie CD
prehrávača) 6 (9)
Z PUSH OPEN (otvorenie/
zatvorenie magnetofónu) qd
(15)
6
7*
8
9
0
qa
qs
w;
ql
qk
qj
qd
qf
qh qg
*Tlačidlá dostupné len u modelu CMT-NE5.
30SK
masterpage:Right-3
(3 column)
GB12INF-CEL.fm Page 31 Tuesday, March 16, 2004 4:08 PM
Diaľkové ovládanie
ABECEDNÉ PORADIE
TLAČIDLÁ (POPIS)
A–O
P–Z
ALBUM +/– qa (10, 11)
CD qh (9, 11, 16, 18)
CLEAR qd (11)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(18, 19)
CLOCK/TIMER SET 3 (8, 18,
19)
DISPLAY ql (14, 20)
ENTER 9 (8, 11, 12, 18, 19)
EQ qs (17)
FM MODE 4 (13)
FUNCTION 6 (21)
PLAY MODE qk (9, 11)
REPEAT 4 (10)
SLEEP w; (17)
TAPE qg (15, 18)
TUNER/BAND 5 (12, 13, 18)
TUNER MEMORY qj (12)
TUNING MODE qk (12, 13)
VOLUME +/– 0 (18, 22)
CMT-NE5
CMT-NE3
w;
w;
1
2
3
4
5
6
7
ql
qk
qj
qh
qg
qf
qs
2
3
4
5
6
7
8
8
qd
1
Ďalšie informácie
ql
qk
qj
qh
qg
qf
?/1 (napájanie) 1 (7, 18, 19, 24)
m/M (zrýchlený posuv vzad/
vpred) 7 (10, 15)
./> (posuv vzad/vpred)
qf (8, 10, 11, 18, 19)
x (zastavenie) 8 (10, 15, 16, 24)
X (pozastavenie) 8 (10, 15)
N (prehrávanie) 8 (9, 11, 15,
22)
+/– (ladenie) qf (12, 13)
9
qd
*
qs
9
*
0
0
qa
* Tlačidlo u tohto modelu nefunguje.
31SK
masterpage:Left
GB12INF-CEL.fm Page 32 Tuesday, March 16, 2004 4:08 PM
Poznámky:
Download PDF

advertising