Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Zvukový systém typu všetko v jednom s technológiami Bluetooth® a NFC Návod na použitie

Osobný zvukový
systém
Úvodné informácie
Počúvanie diskov CD
Počúvanie rádia
Návod na použitie
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
Počúvanie hudby pomocou voliteľných
zvukových komponentov
Počúvanie hudby cez pripojenie
BLUETOOTH
Počúvanie hudby prostredníctvom
bezdrôtovej siete
Ďalšie informácie
Informácie o aplikácii SongPal
Riešenie problémov
Upozornenia/technické parametre
CMT-X7CD/CMT-X7CDB
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená
od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej
zásuvke.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
Štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto produktom
zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY. Toto označenie sa nachádza
na spodnej vonkajšej časti.
UPOZORNENIE
Po nesprávnej výmene batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
Vymieňajte ju len za rovnaký alebo
zodpovedajúci typ.
2SK
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na vybavenie
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie
súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre Európu
Likvidácia nepotrebných batérií
(predpisy platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu
batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Pred používaním
systému
Poruchy, ktoré sa vyskytnú počas
bežného používania systému, spoločnosť
Sony opraví v súlade s podmienkami
uvedenými v obmedzenej záruke
na tento systém. Spoločnosť Sony však
nebude zodpovedať za žiadne následky
vyplývajúce z nemožnosti prehrávať
obsah v dôsledku poškodeného alebo
nefunkčného systému.
Hudobné disky kódované
pomocou technológií
na ochranu autorských práv
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). V súčasnosti začali
niektoré nahrávacie spoločnosti predávať
rôzne hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv.
Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj
disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD,
a preto ich možno nebudete môcť prehrať
v tomto produkte.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna
strana obsahuje materiál nahratý vo formáte
DVD a druhá strana digitálny zvukový
materiál. Keďže však strana so zvukovým
materiálom nespĺňa štandard pre
kompaktné disky (CD), prehrávanie
v tomto produkte sa nezaručuje.
3SK
Obsah
Pred používaním systému...................................................................... 3
Úvodné informácie
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov ............................................. 7
Nastavenie hodín ..................................................................................10
Počúvanie diskov CD
Prehrávanie disku CD-DA/MP3............................................................. 11
Zmena režimu prehrávania.............................................................. 11
Vytvorenie vlastného programu (naprogramované prehrávanie) .......13
Počúvanie rádia
Naladenie rozhlasovej stanice ..............................................................14
Predvolenie rozhlasových staníc...........................................................14
Manuálne spustenie automatického vyhľadávania staníc DAB
(len CMT-X7CDB) ........................................................................15
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
Prehrávanie súboru zo zariadenia USB.................................................16
Počúvanie hudby pomocou voliteľných
zvukových komponentov
Prehrávanie hudby z voliteľných zvukových komponentov ................18
Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH
Párovanie systému so zariadením BLUETOOTH
a počúvanie hudby ............................................................................19
Počúvanie hudby cez zaregistrované zariadenie ............................... 20
Počúvanie hudby pomocou funkcie jedného dotyku (NFC)..................21
Prehrávanie zvuku s vysokou kvalitou vo formáte kodeku
(AAC/aptX)........................................................................................ 22
4SK
Počúvanie hudby prostredníctvom
bezdrôtovej siete
Príprava: nastavenie pre sieť ................................................................23
Pripojenie k počítaču ......................................................................23
Pripojenie ku káblovej sieti ..............................................................25
Počúvanie hudby zo zariadenia Xperia™ alebo Xperia Tablet
(aplikácia WALKMAN®) ..................................................................... 26
Počúvanie hudby zo zariadenia iPhone, iPad, iPod alebo iTunes
(AirPlay) .............................................................................................27
Počúvanie hudby prostredníctvom systému Windows 8 alebo
Windows 7 (domáca sieť) ................................................................. 28
Používanie vysielania prúdu internetových hudobných údajov
(Hudobné služby) ............................................................................. 28
Ďalšie informácie
Nastavenie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu............................................................. 30
Nastavenie pohotovostného režimu BLUETOOTH alebo siete ............. 31
Nastavenie signálu bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
na hodnotu ON alebo OFF ................................................................ 31
Nastavenie zvuku..................................................................................32
Používanie časovačov...........................................................................32
Nastavenie časovača spánku...........................................................32
Nastavenie časovača prehrávania ....................................................33
Aktualizácia softvéru ........................................................................... 34
Výmena batérie.................................................................................... 34
Informácie o aplikácii SongPal .......................................... 36
Riešenie problémov
Riešenie problémov..............................................................................37
Hlásenia ............................................................................................... 42
5SK
Upozornenia/technické parametre
Upozornenia ........................................................................................ 43
Kompatibilné zariadenia a verzie ........................................................ 44
iPhone/iPad/iPod touch ................................................................ 44
Zariadenie DLNA ........................................................................... 45
Zariadenie USB ............................................................................. 45
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH .................................................. 45
Špecifikácie .......................................................................................... 47
Dôležité informácie týkajúce sa softvéru..............................................51
6SK
Úvodné informácie
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov
Poznámka
Úvodné informácie
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké
operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké
alebo podobné názvy.
Jednotka (predná strana/horná časť)
Horná časť
Predná strana
 Tlačidlo/-á FUNCTION
Stlačením tlačidla zmeníte zdroj. Každým
stlačením tlačidla prejdete na ďalší zdroj
v tomto poradí:
CD  USB  BT AUDIO  DAB* 
FM  AUDIO IN  NETWORK
* Možnosť DAB sa vzťahuje iba na model
CMT-X7CDB.
 Tlačidlo  (prehrávanie alebo
pozastavenie)
Slúži na spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
 Tlačidlá / (rýchle posunutie
dozadu alebo dopredu)/TUNING +/–
 Slúžia na prechod na začiatok skladby
alebo súboru alebo posunutie skladby
alebo súboru rýchlo dopredu alebo
rýchlo dozadu.
 Slúžia na naladenie požadovanej
rozhlasovej stanice.
 Tlačidlo VOL +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti.
 Indikátor pohotovostného režimu
Svieti nazeleno, keď je napájanie zapnuté.
Svieti načerveno, keď je napájanie
vypnuté. Indikátor bliká načerveno,
keď systém zistí nezvyčajné fungovanie
(str. 37).
Keď sa systém nachádza
v pohotovostnom režime BLUETOOTH
alebo siete, indikátor sa rozsvieti
naoranžovo.
 Tlačidlo / (napájanie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
napájania.
 Okno displeja
 Tlačidlo  (vysunutie)
Slúži na vysunutie disku CD.
7SK
 Otvor na disky
Slúži na vloženie disku CD.
 Značka N
Umiestnením telefónu smartphone alebo
tabletu s funkciou NFC do blízkosti tejto
značky vykonáte registráciu BLUETOOTH,
pripojenie alebo odpojenie jedným
dotykom (str. 21).
 Snímač diaľkového ovládača
Značka infračerveného retranslátora
na jednotke nie je uvedená.
Diaľkový ovládač
 Tlačidlo CLEAR
Slúži na odstránenie naprogramovanej
skladby alebo priečinka (str. 13).
 Tlačidlo  (prehrávanie alebo
pozastavenie)
Slúži na spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
 Tlačidlá / (predchádzajúce
alebo nasledujúce)/PRESET +/–
 Slúžia na prechod na začiatok skladby
alebo súboru.
 Slúžia na výber čísla predvoľby
naladenej rozhlasovej stanice.
Tlačidlá / (rýchle posunutie
dozadu alebo dopredu)/TUNING +/–
 Slúžia na posun skladby alebo súboru
rýchlo dozadu alebo rýchlo dopredu.
 Slúžia na naladenie požadovanej
rozhlasovej stanice.
 Tlačidlo VOL +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlo  (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania.
 Tlačidlo RETURN
Slúži na návrat do predchádzajúceho
stavu.
 Tlačidlo MENU
Slúži na zobrazenie ponuky. Stláčaním
tlačidiel / vyberajte položky v ponuke.
 Tlačidlo / (napájanie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
napájania.
 Tlačidlo SOUND
Slúži na ovládanie kvality zvuku (str. 32).
 Tlačidlo TIMER
Slúži na nastavenie hodín alebo časovača
prehrávania (str. 10, 33).
 Tlačidlo // (prechod)
Stláčaním tlačidiel / vyberte položku.
Stlačením tlačidla
výber potvrďte.
Tlačidlo
+/–
Slúži na výber priečinka (albumu)
na disku MP3 alebo v zariadení USB.
8SK
 Tlačidlo/-á FUNCTION –/+
Stláčaním tlačidiel môžete meniť funkcie.
Každým stlačením tlačidla + prejdete
na ďalšiu funkciu v tomto poradí:
CD  USB  BT AUDIO  DAB* 
FM  AUDIO IN  NETWORK
* Možnosť DAB sa vzťahuje iba na model
CMT-X7CDB.
 Tlačidlo DISPLAY
Slúži na zmenu informácií zobrazených
v okne displeja, keď je napájanie
zapnuté. Namiesto nerozpoznateľného
znaku sa zobrazí znak podčiarknutia _.
Ak stlačíte toto tlačidlo, keď je napájanie
vypnuté, zobrazia sa hodiny.
Prvé použitie diaľkového
ovládača
 Batéria sa do diaľkového ovládača vkladá
pri výrobe. Pred prvým použitím diaľkového
ovládača odstráňte izolačnú fóliu prilepenú
k držiaku batérie. Podrobné informácie nájdete
v časti Výmena batérie (str. 34).
Úvodné informácie
Jednotka (zadná strana)
 Anténa bezdrôtovej siete LAN
Ak používate funkciu bezdrôtovej siete,
nastavte anténu podľa obrázka.
 Vstup striedavého prúdu ~ AC IN
(220 – 240 V)
Slúži na zapojenie napájacieho kábla
(dodáva sa) do nástennej elektrickej
zásuvky.
 Konektor siete LAN
Sieťové vybavenie pripojte pomocou
sieťového kábla (nedodáva sa) (str. 25).
 Konektor FM ANTENNA
(iba pre model CMT-X7CD)/
 Port
(USB)
Slúži na pripojenie zariadenia USB (str. 16).
Poznámka
 Spoločne so systémom môžete pomocou
technológie Bluetooth alebo samotného
pripojenia AirPlay používať zariadenie
iPhone alebo iPod.
 Konektor AUDIO IN (externý vstup)
Prídavné externé zariadenie pripojte
prepojovacím zvukovým káblom
(nedodáva sa).
Konektor DAB/FM ANTENNA
(iba pre model CMT-X7CDB)
Slúži na zapojenie drôtovej antény FM
alebo DAB/FM.
* Vyššie uvedená ilustrácia sa vzťahuje
na model CMT-X7CD.
Poznámka
 Antény umiestnite a otočte tak, aby ste dosiahli
dobrý príjem, a potom ich upevnite na pevnom
povrchu (okno, stena atď.).
 Koniec drôtovej antény FM zaistite lepiacou
páskou.
9SK
Nastavenie hodín
1
Stlačením tlačidla / zapnite
systém.
2
Stlačte tlačidlo TIMER.
Ak sa zobrazí hlásenie PLAY SET,
stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť CLOCK a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel / nastavte
hodiny a stlačte tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel / nastavte
minúty a stlačte tlačidlo .
Dokončite nastavenie hodín.
Poznámka
 Nastavenia hodín sa obnovia po odpojení
napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.
Zobrazenie času pri vypnutom
systéme
Hodiny zobrazíte opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY. Čas sa zobrazí približne
na osem sekúnd.
Ak je zapnutý pohotovostný režim
BLUETOOTH alebo siete, hodiny sa
stlačením tlačidla DISPLAY nezobrazia.
10SK
Vysunutie disku CD
Na jednotke stlačte tlačidlo  (vysunutie).
Počúvanie diskov CD
Poznámka
Prehrávanie disku
CD-DA/MP3
Stlačením tlačidla FUNCTION
vyberte funkciu CD.
2
Vložte disk CD do otvoru na disky
v hornej časti jednotky.
Vložte disk CD tak, aby strana s etiketou
(vytlačená strana) smerovala k vám.
Strana s etiketou
(vytlačená strana)
 (vysunutie)
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Keď z inej funkcie prepínate na funkciu
CD a disk CD je už vložený v otvore
na disky, stlačte tlačidlo  po tom,
ako z okna displeja zmizne hlásenie
READING.
Tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo
na jednotke umožňuje napríklad rýchle
posúvanie skladby dopredu alebo
dozadu, výber skladby, súboru alebo
priečinka (v prípade diskov MP3).
Zmena režimu
prehrávania
Režim prehrávania vám umožňuje
opakovane prehrávať rovnakú hudbu
alebo opakované náhodné prehrávanie.
Počúvanie diskov CD
1
 Disky CD s priemerom 8 cm na tomto systéme
nemožno použiť.
 Nevkladajte disk CD neštandardného tvaru
(napríklad v tvare srdca, štvorca alebo hviezdy).
Mohlo by dôjsť k nenapraviteľnému poškodeniu
systému.
 Nepoužívajte disk CD, na ktorom je páska,
nálepky alebo lepidlo, pretože to môže
spôsobiť poruchu.
 Pri vyberaní disku sa nedotýkajte jeho povrchu.
Režim prehrávania
1
Stlačením tlačidla  zastavte
prehrávanie.
Ak v kroku č. 4 vyberiete možnosť
REPEAT, prehrávanie nemusíte zastaviť.
2
Stlačte tlačidlo MENU.
3
Stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť CD MENU a stlačte
tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť PLAYMODE alebo
REPEAT a stlačte tlačidlo .
11SK
5
Stláčaním tlačidiel / vyberte
režim prehrávania a stlačte
tlačidlo .
Môžete vybrať nasledujúce režimy
prehrávania.
REPEAT
Režim
prehrávania
Efekt
ALL (opakované
prehrávanie
všetkých
skladieb)
Systém bude prehrávať
všetky skladby na disku
alebo v priečinku
opakovane. V okne
displeja sa rozsvieti
symbol
.
ONE (opakované
prehrávanie
jednej skladby)
Systém bude prehrávať
vybranú skladbu
opakovane. V okne
displeja sa rozsvieti
symbol
1.
OFF
Zrušenie opakovaného
prehrávania.
REŽIM PREHRÁVANIA
Režim
prehrávania
Efekt
NORMAL
Prehrávanie skladby alebo
súboru.
FOLDER*
Prehrávanie všetkých
skladieb z vybraného
priečinka. V okne displeja
sa rozsvieti hlásenie FLDR.
SHUFFLE
FLDR.SHUF*
PROGRAM
Prehrávanie všetkých
skladieb alebo súborov
v náhodnom poradí.
V okne displeja sa
rozsvieti hlásenie SHUF.
Poznámka k prehrávaniu diskov MP3
Prehrávanie všetkých
skladieb alebo súborov
z vybraného priečinka
v náhodnom poradí.
V okne displeja sa rozsvieti
hlásenie FLDR. SHUF.
 Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3
Prehrávanie
naprogramovaných
skladieb alebo súborov.
V okne displeja sa rozsvieti
hlásenie PGM. Podrobné
informácie nájdete v časti
Vytvorenie
vlastného programu
(naprogramované
prehrávanie) (str. 13).
* Tento režim prehrávania sa vzťahuje iba
na prehrávanie diskov MP3.
 Na disk so súbormi MP3 neukladajte
nepotrebné priečinky a súbory.
 Priečinky bez súborov MP3 systém
nerozpozná.
s príponou .mp3.
Ak názov súboru obsahuje príponu
„.mp3“, ale nejde o súbor vo formáte MP3,
jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký
hluk, ktorý môže viesť k poruche systému.
 Maximálny počet priečinkov a súborov
MP3 kompatibilných so systémom je:
 999* priečinkov (vrátane koreňového
priečinka),
 999 súborov,
 250 súborov v jednom priečinku,
 8 úrovní priečinkov (v stromovej
štruktúre súborov).
* Zahŕňa aj priečinky bez súborov MP3 alebo
priečinky obsahujúce iné typy súborov.
Počet priečinkov, ktoré dokáže systém
rozpoznať, môže byť menší ako skutočný
počet priečinkov v závislosti od priečinkovej
štruktúry.
 Nemožno zaručiť kompatibilitu
so všetkými softvérovými programami
na kódovanie alebo zápis súborov MP3,
jednotkami CD-R/RW a nahrávacími
médiami. Nekompatibilné disky MP3
môžu vytvárať hluk, spôsobovať
prerušovanie zvuku alebo sa vôbec
nemusia prehrávať.
12SK
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Vytvorenie
vlastného programu
(naprogramované
prehrávanie)
V kroku č. 1 vyberte možnosť NORMAL
pre položku PROGRAM a stlačte tlačidlo
Odstránenie naprogramovanej
skladby alebo súboru
2
V kroku č. 5 v časti Zmena režimu
prehrávania (str. 11) vyberte
možnosť PROGRAM a stlačte
tlačidlo .
Pri prehrávaní disku MP3
stláčaním tlačidla
+/–
vyberte priečinok obsahujúci
skladby alebo súbory, ktoré
chcete naprogramovať.
Tip
 Naprogramovať možno až 25 skladieb alebo
súborov. Ak sa pokúsite naprogramovať viac
než 25 skladieb alebo súborov, zobrazí sa
hlásenie FULL. V takom prípade odstráňte
nepotrebné skladby.
 Ak chcete ten istý naprogramovaný zoznam
prehrať znova, stlačte tlačidlo .
Počúvanie diskov CD
Kým je prehrávanie zastavené, stlačte
tlačidlo CLEAR. Stláčaním tohto tlačidla sa
odstráni posledná naprogramovaná skladba
alebo súbor.
Keď sa všetky naprogramované skladby
alebo súbory odstránia, zobrazí sa hlásenie
NO STEP.
Prehrávanie naprogramovanej skladby
alebo súboru na disku CD.
1
.
Poznámka
 Ak sa po naprogramovaní disk vysunie alebo ak
odpojíte napájací kábel, všetky naprogramované
skladby a súbory sa vymažú.
Ak chcete prehrať všetky skladby alebo
súbory v priečinku, stlačte tlačidlo .
3
Stláčaním tlačidiel /
vyberte požadovanú skladbu
alebo súbor a vyberte tlačidlo
Vybraté číslo
skladby
alebo súboru
.
Celkový čas prehrávania
vybratej skladby
alebo súboru
Zopakovaním krokov uvedených vyššie
naprogramujte ďalšie skladby alebo
súbory.
4
Stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie
naprogramovaného zoznamu
skladieb alebo súborov.
13SK
Počúvanie rádia
Naladenie
rozhlasovej stanice
1
2
Stláčaním tlačidla FUNCTION
vyberte funkciu FM alebo DAB*
(CMT-X7CDB).
Stlačte a podržte tlačidlá
PRESET +/–, kým sa indikátor
frekvencie v okne displeja
nezačne meniť. Potom tlačidlá
uvoľnite.
Ladenie sa automaticky zastaví
pri prijatí stereofónneho vysielania
v pásme FM (automatické
skenovanie).
V okne displeja sa rozsvieti hlásenie ST.
* Možnosť DAB sa vzťahuje iba na model
CMT-X7CDB.
Manuálne ladenie
Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/–
nalaďte požadovanú stanicu.
Predvolenie
rozhlasových staníc
Môžete si predvoliť požadované rozhlasové
stanice.
1
Nalaďte požadovanú stanicu,
potom stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku TUNE:MENU a stlačte
tlačidlo .
3
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku MEMORY a stlačte
tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo .
5
Stláčaním tlačidiel / vyberte
číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo .
Poznámka k staniciam DAB a DAB+
(iba model CMT-X7CDB)
Predvolené číslo
 Po naladení stanice poskytujúcej služby
RDS sa zobrazia informácie o vysielaní,
napríklad názov služby alebo stanice.
 Po naladení stanice DAB alebo DAB+ môže
niekoľko sekúnd trvať, kým začujete zvuk.
 Po ukončení sekundárnej služby sa
automaticky začne prijímať primárna
služba.
 Tento ladič rozhlasových staníc
nepodporuje údajové služby.
Tip
 Ak príjem stereofónneho vysielania FM šumí,
opakovane stláčajte tlačidlo MENU a postupným
vyberaním možností TUNE:MENU, FM MODE
a MONO vyberte monofónny príjem. Tým sa
zredukuje šum.
14SK
Hlásenie COMPLETE sa zobrazí
v okne displeja a rozhlasová stanica
sa zaregistruje pod číslom príslušnej
predvoľby.
Zopakovaním krokov uvedených vyššie
zaregistrujte ďalšie rozhlasové stanice.
6
Stlačením tlačidla / vypnite
napájanie a opätovným stlačením
tlačidla / napájanie znova
zapnite.
Tip
Poznámka
 Môžete predvoliť až 20 staníc v pásme FM
alebo 20 staníc v pásme DAB/DAB+ a 20 staníc
v pásme FM (CMT-X7CDB).
 Ak v kroku č. 5 vyberiete už zaregistrované číslo
predvoľby, predvolená rozhlasová stanica sa
nahradí aktuálne naladenou stanicou.
Naladenie predvolenej
rozhlasovej stanice
 Ak vaša krajina alebo oblasť nepodporuje
vysielanie služieb DAB/DAB+, zobrazí sa
hlásenie NO SERV.
 Pri tomto postupe sa vymažú všetky predtým
uložené predvoľby.
 Skôr než odpojíte drôtovú anténu DAB/FM,
skontrolujte, či je systém vypnutý, aby sa
zachovali vaše vlastné nastavenia staníc DAB
a DAB+.
Stláčaním tlačidiel PRESET +/– vyberte číslo
predvoľby, ku ktorej chcete zaregistrovať
požadovanú stanicu.
Počúvanie rádia
Manuálne spustenie
automatického
vyhľadávania staníc DAB
(len CMT-X7CDB)
Pred naladením staníc DAB a DAB+ musíte
vykonať úvodné vyhľadávanie staníc DAB.
Po presťahovaní sa do inej oblasti tiež
spustite úvodné vyhľadávanie staníc DAB
manuálne, aby sa informácie o službách
DAB a DAB+ aktualizovali.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku TUNE:MENU a stlačte
tlačidlo .
3
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku INIT:SCAN a stlačte
tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo .
Spustí sa vyhľadávanie. Priebeh
vyhľadávania signalizujú hviezdičky
(*******). V závislosti od služieb DAB
a DAB+ dostupných vo vašej oblasti
môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
15SK
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
Prehrávanie súboru
zo zariadenia USB
Po pripojení zariadenia USB k tomuto
systému môžete prehrávať zvukové súbory
uložené na zariadení USB, ako je WALKMAN®
alebo prehrávač digitálnych médií.
Podrobné informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete v časti
Kompatibilné zariadenia a verzie (str. 44).
1
Stlačením tlačidla FUNCTION
vyberte funkciu USB.
2
Pripojte zariadenie USB
k portu
(USB) na zadnej
strane jednotky.
Zariadenie USB pripojte priamo
alebo prostredníctvom USB kábla
dodávaného s USB zariadením
do portu
(USB).
Počkajte, kým zmizne hlásenie
READING.
3
Stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Pomocou diaľkového ovládača alebo
tlačidla na jednotke môžete rýchlo
posúvať skladbu dopredu alebo dozadu,
vybrať skladbu, súbor alebo priečinok.
Tip
 Počas prehrávania zo zariadenia USB možno
vybrať režim prehrávania. Stlačte tlačidlo MENU
a vyberte položku USB MENU. Vyberte možnosť
PLAYMODE alebo REPEAT.
Podrobné informácie nájdete v časti Zmena
režimu prehrávania (str. 11). Počas prehrávania
súboru zo zariadenia USB nemožno spustiť
naprogramované prehrávanie.
 Ak je zariadenie USB pripojené k jednotke,
nabíjanie batérie sa spustí automaticky.
Zariadenie USB možno nabiť, aj keď je systém
vypnutý.
16SK
 Ak sa zariadenie USB nenabíja, odpojte ho
a znova pripojte. Podrobné informácie o stave
nabíjania zariadenia USB nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
Poznámka
 Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť
od poradia prehrávania v pripojenom digitálnom
hudobnom prehrávači.
 Pred odpojením zariadenia USB vždy vypnite
systém. Odpojenie zariadenia USB, keď je
systém zapnutý, môže poškodiť údaje
v zariadení USB.
 Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB,
pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB,
ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie
o pripojení nájdete v návode na použitie
dodanom so zariadením USB, ktoré chcete
pripojiť.
 V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB
môže určitý čas trvať, kým sa hlásenie READING
po pripojení zobrazí.
 Zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB.
 Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky
súbory v zariadení USB. Ak je v zariadení USB
uložených veľa priečinkov alebo súborov,
prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
 V prípade niektorých pripojených USB zariadení
môže trvať dlho, kým sa signály prenesú alebo
kým sa ukončí načítanie USB zariadenia.
 Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie alebo
zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení
USB boli pôvodne kódované pomocou
nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať
hluk alebo nemusia vôbec fungovať.
 Maximálny počet priečinkov a súborov
uložených v zariadení USB kompatibilných
s týmto systémom je:
 1 000* priečinkov (vrátane koreňového
priečinka),
 3 000 súborov,
 250 súborov v jednom priečinku,
 8 úrovní priečinkov (v stromovej štruktúre
súborov).
* Zahŕňa to aj priečinky bez prehrateľných
zvukových súborov a prázdne priečinky.
Počet priečinkov, ktoré dokáže systém
rozpoznať, môže byť menší ako skutočný
počet priečinkov v závislosti od priečinkovej
štruktúry.
 Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
 Priečinky bez zvukových súborov neboli
rozpoznané.
 Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce
zvukové formáty:
 MP3: prípona súboru „.mp3“,
 WMA**: prípona súboru „.wma“,
 AAC**: prípona súboru „.m4a“, „.mp4“
alebo „.3gp“.
Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde
o súbor príslušného formátu, systém môže
vydávať hluk alebo sa môže poškodiť.
** Súbory s ochranou autorských práv DRM
(Správa digitálnych práv) alebo súbory
prevzaté z hudobných predajní online sa
v tomto systéme nedajú prehrávať. Ak sa
pokúsite prehrať niektorý z týchto súborov,
systém prehrá nasledujúci nechránený
zvukový súbor.
Počúvanie súboru zo zariadenia USB
17SK
Počúvanie hudby pomocou voliteľných
zvukových komponentov
Prehrávanie hudby
z voliteľných
zvukových
komponentov
Môžete prehrávať skladbu z voliteľných
zvukových komponentov pripojených
k jednotke.
Poznámka
 Najprv stlačením tlačidla VOL – znížte hlasitosť.
1
Stlačením tlačidla FUNCTION
vyberte funkciu AUDIO IN.
2
Pripojte príslušný zvukový
pripojovací kábel ku konektoru
AUDIO IN na zadnej strane
jednotky a k výstupnému
terminálu voliteľného externého
vybavenia.
3
Spustite prehrávanie
z pripojeného komponentu.
Počas prehrávania nastavte hlasitosť
na pripojenom komponente.
4
Hlasitosť môžete zmeniť
stláčaním tlačidla VOL +/–
na diaľkovom ovládači.
Poznámka
 Ak je hlasitosť pripojeného komponentu príliš
nízka, systém sa môže automaticky prepnúť
do pohotovostného režimu. Podrobné informácie
nájdete v časti Nastavenie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu (str. 30).
18SK
Počúvanie hudby cez pripojenie
BLUETOOTH
Párovanie systému
so zariadením
BLUETOOTH
a počúvanie hudby
Hudbu zo svojho zariadenia BLUETOOTH
môžete počúvať cez bezdrôtové pripojenie.
Skôr než budete funkciu BLUETOOTH
používať, vykonaním párovania zaregistrujte
zariadenie BLUETOOTH.
5
Keď v okne displeja začne blikať
hlásenie PAIRING, systém mení
režim párovania.
6
7
Poznámka
2
Stlačte tlačidlo MENU.
3
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku BT MENU a stlačte
tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku PAIRING a stlačte
tlačidlo .
Vyberte možnosť
[SONY:CMT-X7CD] alebo
[SONY:CMT-X7CDB] (tento
systém).
Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí
výzva na zadanie prístupového kódu,
zadajte kód 0000.
Ak sa tento systém v okne displeja
zariadenia nezobrazuje, zopakujte
postup od kroku č. 1.
Keď je párovanie ukončené, zobrazenie
na displeji sa zmení z hlásenia PAIRING
na názov pripojeného zariadenia
BLUETOOTH a indikátor BLUETOOTH
sa rozsvieti.
8
Stlačte tlačidlo .
9
Stláčaním tlačidla VOL +/–
nastavte hlasitosť.
Spustí sa prehrávanie.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
znova stlačte tlačidlo . Možno
budete tiež musieť spustiť hudobný
prehrávač na zariadení BLUETOOTH.
Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH
Stlačením tlačidla FUNCTION
vyberte možnosť BT AUDIO.
Pomocou zariadenia BLUETOOTH
vyhľadajte tento systém.
Na displeji zariadenia BLUETOOTH sa
môže zobraziť zoznam nájdených
zariadení.
 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite
do vzdialenosti jedného metra od systému.
 Ak je vaše zariadenie BLUETOOTH kompatibilné
s funkciou jedného dotyku (NFC), nasledujúci
postup vynechajte. Pozrite si časť Počúvanie
hudby pomocou funkcie jedného dotyku (NFC)
(str. 21).
1
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo .
Ak hlasitosť nemožno na systéme
zmeniť, upravte ju na zariadení
BLUETOOTH.
Funkcie rýchleho posúvania skladby
dopredu alebo dozadu, výber hudby
a výber priečinka možno ovládať
pomocou diaľkového ovládača alebo
tlačidiel na jednotke.
19SK
Tip
 Párovanie s ďalším zariadením BLUETOOTH
môžete vykonať alebo sa o ďalšie BLUETOOTH
spojenie pokúsiť, aj keď spojenie s jedným
zariadením BLUETOOTH je už vytvorené. Keď sa
úspešne vytvorí spojenie s ďalším zariadením
BLUETOOTH, predchádzajúce spojenie sa zruší.
Poznámka
 Operácie uvedené vyššie nemusia byť
v prípade určitých zariadení BLUETOOTH
dostupné. Aktuálne operácie sa okrem toho
môžu v závislosti od pripojeného zariadenia
BLUETOOTH líšiť.
 Párovanie sa po vykonaní nemusí vykonať
znova. V nasledujúcich prípadoch sa však
párovanie musí zopakovať:
 Pri oprave zariadenia BLUETOOTH sa
vymazali informácie o párovaní.
 Pokúšate sa spárovať systém s viac ako
10 zariadeniami BLUETOOTH.
Tento systém možno spárovať s najviac
9 zariadeniami BLUETOOTH. Ak po spárovaní
9 zariadení BLUETOOTH spárujete ďalšie
zariadenie, informácie o spárovaní zariadenia,
ktoré bolo k systému pripojené ako prvé,
sa prepíšu informáciami o novom zariadení.
 Z pripojeného zariadenia sa vymažú
informácie o registrácii párovania tohto
systému.
 Po inicializácii systému alebo vymazaní
histórie párovania v systéme sa vymažú
všetky informácie o párovaní.
 Zvuk tohto systému nemožno odoslať
do reproduktora na zariadení BLUETOOTH.
 Prístupový kód sa môže nazývať napríklad
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ alebo
„Password“.
Kontrola adresy pripojeného
zariadenia BLUETOOTH
Stlačte tlačidlo DISPLAY, kým sa v okne
displeja zobrazuje názov nastavený
v pripojenom zariadení BLUETOOTH.
V okne displeja sa na osem sekúnd
v dvoch riadkoch zobrazí adresa
zariadenia BLUETOOTH.
Zrušenie spojenia so zariadením
BLUETOOTH
Na zariadení BLUETOOTH prerušte
pripojenie BLUETOOTH. V okne displeja sa
zobrazí hlásenie BT AUDIO.
20SK
Vymazanie informácií o registrácii
párovania
1 Po vykonaní kroku č. 3 v časti Párovanie
systému so zariadením BLUETOOTH
a počúvanie hudby (str. 19) vyberte
položku DEL LINK a stlačte tlačidlo .
2 Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo
.
V okne displeja sa zobrazí hlásenie COMPLETE
a všetky informácie o párovaní sa vymažú.
Poznámka
 Ak ste informácie o párovaní vymazali, spojenie
BLUETOOTH nebude možné vykonať, pokiaľ sa
párovanie nevykoná znova.
Počúvanie hudby cez
zaregistrované zariadenie
Po vykonaní kroku č. 1 v časti Párovanie
systému so zariadením BLUETOOTH
a počúvanie hudby pripojte zariadenie
BLUETOOTH k systému a stlačením
tlačidla  na jednotke spustite
prehrávanie.
Počúvanie hudby
pomocou funkcie
jedného dotyku (NFC)
NFC je technológia na bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi
rôznymi zariadeniami, napríklad medzi
mobilným telefónom a štítkom IC.
Svoj telefón smartphone alebo tablet
priložte k systému. Systém sa automaticky
zapne, spustí sa párovanie a vytvorí sa
spojenie BLUETOOTH.
Najprv zapnite nastavenia technológie NFC.
 Ak telefón smartphone alebo tablet
nereaguje, hoci sa dotýka jednotky, prevezmite
si do telefónu smartphone alebo tabletu
aplikáciu NFC Easy Connect a spustite ju. Znova
sa dotknite jednotky. Aplikácia NFC Easy Connect
je bezplatná aplikácia určená na použitie
výhradne so systémom Android™. Oskenujte
nasledujúci 2D kód.
 Keď telefón smartphone alebo tablet
kompatibilný s technológiou NFC priložíte
k jednotke, zatiaľ čo je so systémom v spojení
iné zariadenie BLUETOOTH, zariadenie
BLUETOOTH sa odpojí a systém sa spojí
s telefónom smartphone alebo tabletom.
Poznámka
1
Telefónom smartphone alebo
tabletom sa dotknite značky N
na jednotke.
2
Po ukončení pripojenia stlačte
tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Vytvorené pripojenie prerušíte tak,
že telefón smartphone alebo tablet
priložíte k značke N na jednotke.
Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH
Priložte telefón smartphone alebo
tablet k jednotke a kontakt udržiavajte,
kým telefón smartphone alebo tablet
nezavibruje.
Informácie o časti telefónu smartphone
alebo tabletu, ktorá sa používa
na dotykový kontakt, nájdete
v návode na použitie telefónu
smartphone alebo tabletu.
 Aplikácia kompatibilná s funkciou NFC nemusí
byť v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupná.
Tip
 Kompatibilné telefóny smartphone sú tie,
ktoré sú vybavené funkciou NFC (kompatibilný
operačný systém: Android verzia 2.3.3 alebo
novšia s výnimkou systému Android 3.x).
Na webovej lokalite uvedenej nižšie vyhľadajte
informácie o kompatibilných zariadeniach.
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
21SK
Prehrávanie zvuku
s vysokou kvalitou
vo formáte kodeku
(AAC/aptX)
Zo zariadenia BLUETOOTH môžete prijímať
údaje vo formáte kodeku AAC alebo aptX.
Ten zabezpečí prehrávanie zvuku s vyššou
kvalitou.
Výrobné nastavenia pre položku BT AAC
a BT APTX sú nastavené na hodnotu ON.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku BT MENU a stlačte
tlačidlo .
3
Stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť BT AAC (kodek AAC)
alebo BT APTX (kodek aptX)
a stlačte tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku ON a stlačte tlačidlo .
Poznámka
 Ak nastavenie spustíte počas pripojenia
BLUETOOTH, pripojenie sa preruší.
 Ak sa zvuk počas príjmu kodeku formátu AAC
preruší, výberom možnosti OFF v kroku č. 4
zrušte nastavenia. V takom prípade bude
systém prijímať kodek SBC.
22SK
Metóda na použitie káblovej siete
Počúvanie hudby prostredníctvom
bezdrôtovej siete
Príprava: nastavenie
pre sieť
Ak tento systém pripojíte k sieti, môžete
ho používať rôznymi spôsobmi. V závislosti
od sieťového prostredia sa spôsoby
nastavenia od seba líšia. Vopred
skontrolujte sieťové prostredie.
Tip
Pozrite si časť Pripojenie ku káblovej sieti
(str. 25).
Pripojenie k počítaču
Poznámka
 Nezabudnite, že vaša sieť Wi-Fi nebude
chránená, kým sa nedokončí nastavenie.
Po dokončení nastavenia bude vaša sieť Wi-Fi
znova chránená, keď nastavíte zabezpečenie
bezdrôtovej siete LAN.
1
 Na nastavenie pevnej adresy IP použite
obrazovku uvedenú v kroku č. 6 v časti
Pripojenie k počítaču (str. 23).
Poznámka
 Súčasné pripojenie k bezdrôtovej sieti aj
káblovej sieti nie je možné. Pri pripájaní
k bezdrôtovej sieti sa uistite, či je sieťový (LAN)
kábel odpojený od systému.
 Pri nastavovaní bezdrôtovej siete sa môže
vyžadovať identifikátor SSID (názov bezdrôtovej
siete) a kľúč zabezpečenia (kľúč WEP alebo
WPA). Kľúč zabezpečenia (alebo sieťový kľúč)
využíva šifrovanie na obmedzenie počtu
zariadení, s ktorými možno komunikovať.
Poskytuje lepšie zabezpečenie zariadení, ktoré
komunikujú prostredníctvom smerovača alebo
prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN.
SSID (názov bezdrôtovej siete)
Identifikátor SSID a kľúč zabezpečenia
nájdete v návode na použitie
smerovača alebo prístupového
bodu bezdrôtovej siete LAN.
Metóda na použitie prístupového
bodu podporujúceho nastavenia
WPS
2
Stlačením tlačidla / zapnite
systém.
Počúvanie hudby prostredníctvom bezdrôtovej siete
Kľúč zabezpečenia (kľúč WEP alebo WPA)
Metóda na použitie telefónu
smartphone alebo tabletu
Aplikáciu SongPal používajte výhradne
s telefónom smartphone alebo tabletom.
Podrobné informácie nájdete v stručnej
príručke.
Pripravte si názov bezdrôtovej
siete (SSID) a kľúč zabezpečenia
smerovača alebo prístupového
bodu bezdrôtovej siete LAN, aby
ste ich mohli použiť v prípade
potreby.
Pripojte sa pomocou tlačidla prístupu WPS.
Pozrite si stručnú príručku.
Metóda na použitie počítača
Pozrite si časť Pripojenie k počítaču (str. 23).
23SK
3
Pripojte jednotku k zariadeniu
Mac alebo počítaču.
Pre operačný systém Windows 8
(Windows UI)
 Zapnite počítač.
 Presunutím ukazovateľa myši
do pravého horného (alebo pravého
dolného) rohu na obrazovke Štart
zobrazte kľúčové tlačidlá a vyberte
položku [Nastavenie].
Pomocou dotykového panela
zobrazte kľúčové tlačidlá tak, že
potiahnete prstom z pravého konca
obrazovky Štart, a vyberte položku
[Nastavenie].
 Vyberte alebo ťuknite na ikonu
alebo
.
 V zozname sietí vyberte položku
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Pre operačný systém Windows 8 alebo
Windows 7
 Zapnite počítač.
 Kliknite alebo ťuknite na pracovnú
plochu na obrazovke Štart.
 Vyberte ikonu
alebo
v dolnej časti obrazovky.
 V zozname sietí vyberte položku
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Pre operačný systém Windows Vista
 Zapnite počítač.
 Kliknite na ikonu
v dolnej časti
obrazovky.
 Vyberte položku [Pripojiť k sieti].
 V zozname sietí vyberte položku
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Pre operačný systém Mac OS X
 Zapnite zariadenie Mac.
 Vyberte ikonu
v hornej časti
obrazovky.
 V zozname sietí vyberte položku
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
24SK
4
Otvorte obrazovku
[Sony Network Device Setting]
(Nastavenie sieťového zariadenia
od spoločnosti Sony).
Pre počítač
Spustite prehľadávač a do panela
s adresou prehľadávača zadajte jednu
z nasledujúcich adries URL.
http://192.168.100.1
Pre operačný systém Mac
Spustite prehľadávač Safari a vyberte
položku [Bonjour] v ponuke
([Bookmarks] (Záložky)). Potom
vyberte položku [SONY:CMT-X7CD]
alebo [SONY:CMT-X7CDB].
5
Keď sa zobrazí obrazovka
[Language Setup]
(Nastavenie jazyka),
vyberte požadovaný jazyk.
6
V ponuke vyberte položku
[Network Settings]
(Nastavenia siete).
Nastavenia siete
7
Vyberte identifikátor SSID
smerovača alebo prístupového
bodu bezdrôtovej siete LAN
a vyberte položku [Apply]
(Použiť).
V prípade potreby zadajte kľúč
zabezpečenia.
SSID
Pripojenie ku káblovej
sieti
Obyčajne je pre nastavenie DHCP vybraná
možnosť ON, keď pripojíte počítač k sieti.
Podrobné informácie nájdete v príručke
počítača.
Skontrolujte, či je počítač
a smerovač zapnutý.
2
Pripojte systém a smerovač
pomocou sieťového (LAN) kábla
(nedodáva sa).
3
Pripojte smerovač a počítač
pomocou druhého sieťového
(LAN) kábla (nedodáva sa) alebo
pripojenia bezdrôtovej siete LAN.
4
Zapnite systém.
Po zobrazení obrazovky s potvrdením
stlačte tlačidlo [OK].
8
Stlačením tlačidla / vypnite
napájanie a opätovným
stlačením tlačidla / napájanie
znova zapnite.
9
Pripojte zariadenie Mac alebo
počítač k smerovaču alebo
prístupovému bodu bezdrôtovej
siete LAN, ktorý chcete použiť.
Poznámka
 Tento postup sa musí dokončiť do 10 minút.
Ak ho nemôžete dokončiť, obnovte nastavenia
počítača (str. 41).
Keď sa vytvorí pripojenie, v okne
displeja sa rozsvieti ikona .
Počúvanie hudby prostredníctvom bezdrôtovej siete
1
25SK
Počúvanie hudby
zo zariadenia
Xperia™ alebo
Xperia Tablet
(aplikácia
WALKMAN®)
Pomocou aplikácie WALKMAN® môžete
prehrávať hudbu uloženú v zariadení
Xperia alebo Xperia Tablet.
Poznámka
 Vopred sa uistite, či je zariadenie Xperia
pripojené k sieti, a aktualizujte jeho operačný
systém Android na najnovšiu verziu, skôr ako
zariadenie použijete s týmto systémom.
1
Systém pripojte k sieti.
2
V zariadení Xperia spustite
aplikáciu WALKMAN®.
3
Vyberte ikonu
v pravom
hornom rohu zariadenia Xperia.
Podrobné informácie nájdete v časti
Príprava: nastavenie pre sieť (str. 23).
Zobrazí sa zoznam zariadení, ktoré
možno pripojiť k systému.
4
26SK
Vyberte možnosť
[SONY:CMT-X7CD] alebo
[SONY:CMT-X7CDB]
(tento systém).
5
Spustite prehrávanie zvukového
obsahu zo zariadenia Xperia.
Systém prejde do režimu funkcie HOME
NET a prehrá sa vybraný zvukový obsah.
Ak sa prehrávanie nespustí, zopakujte
celý postup od kroku č. 1.
Tip
 Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie zariadenia Xperia.
 Podrobné informácie o používaní operačného
systému Android nájdete v súbore Pomocníka
operačného systému Android.
 V systéme možno prehrávať hudbu uloženú
v niektorých modeloch zariadenia WALKMAN®
pomocou funkcie Music Throw (Vrhanie hudby).
Podrobné informácie o funkcii Music Throw
(Vrhanie hudby) nájdete v návode na použitie
zariadenia WALKMAN®.
5
Počúvanie hudby
zo zariadenia
iPhone, iPad, iPod
alebo iTunes (AirPlay)
Pomocou funkcie AirPlay môžete prehrávať
hudbu uloženú v zariadení iPhone, iPad,
iPod touch alebo Mac alebo v počítači
so službou iTunes.
Podrobné informácie o kompatibilných
zariadeniach iPhone, iPad, iPod touch alebo
službe iTunes nájdete v časti Kompatibilné
zariadenia a verzie (str. 44).
Poznámka
Spustite prehrávanie zvukového
obsahu zo zariadenia iPhone,
iPad, iPod touch alebo zo služby
iTunes.
Systém prejde do režimu funkcie AirPlay
a prehrá sa vybraný zvukový obsah.
Ak sa prehrávanie nespustí, zopakujte
celý postup od kroku č. 1.
Tip
 Ak pomocou zariadení iPhone, iPad, iPod touch
alebo služby iTunes nastavíte príliš vysokú
hlasitosť, zo systému sa môže reprodukovať
veľmi hlasný zvuk.
 Úroveň hlasitosti zariadení iPhone, iPad, iPod
touch alebo služby iTunes sa nemusí dať prepojiť
s úrovňou hlasitosti systému.
 Podrobné informácie o ovládaní zariadení
iPhone, iPad, iPod touch, služby iTunes alebo
funkcie AirPlay nájdete v návode na použitie
zariadenia.
 Zariadenie iPhone, iPad, iPod touch alebo
počítač so službou iTunes pripojte k sieti
a aktualizujte jeho systém iOS alebo službu
iTunes na najnovšiu verziu, skôr ako zariadenie
použijete s týmto systémom.
Systém pripojte k sieti.
2
Spustite aplikáciu v zariadení
iPhone, iPad, iPod touch alebo
v službe iTunes.
3
Vyberte ikonu
v centre
ovládania na obrazovke
zariadenia iPhone, iPad alebo
iPod touch alebo v okne služby
iTunes.
Podrobné informácie nájdete v časti
Príprava: nastavenie pre sieť (str. 23).
Počúvanie hudby prostredníctvom bezdrôtovej siete
1
Zobrazí sa zoznam zariadení, ktoré
možno pripojiť k systému.
4
Vyberte možnosť
[SONY:CMT-X7CD]
alebo [SONY:CMT-X7CDB]
(tento systém).
27SK
Počúvanie hudby
prostredníctvom
systému Windows 8
alebo Windows 7
(domáca sieť)
Používanie
vysielania prúdu
internetových
hudobných údajov
(Hudobné služby)
Na tomto systéme môžete prehrávať
skladby na serveroch kompatibilných
s normou DLNA napríklad pomocou
aplikácie Media Go alebo Windows Media
Player. Podrobné informácie nájdete
na webovej stránke uvedenej nižšie.
http://www.sony.jp/support/netjuke/
index.html
Môžete používať vysielanie prúdu
rôznych internetových hudobných údajov
na internete pomocou aplikácie SongPal,
ktorú si nainštalujete v telefóne smartphone
alebo tablete ako ovládač, bez použitia
počítača.
Telefón smartphone alebo tablet môžete
použiť ako ovládač s aplikáciu SongPal
výhradne s telefónom smartphone alebo
tabletom.
Informácie o kompatibilných zariadeniach
DLNA nájdete v časti Kompatibilné
zariadenia a verzie (str. 44).
V závislosti od telefónu smartphone alebo
tabletu sa nasledujúce funkcie môžu líšiť.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie telefónu smartphone alebo
tabletu.
1
Tip
 Na prehrávanie hudby z počítača s operačným
systémom Windows Vista alebo Windows XP
potrebujete na prevádzku ovládač. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
počítača.
Aplikácia SongPal je určená na použitie
výhradne s telefónom smartphone
alebo tabletom. Špecializovaná
aplikácia pre tento model je dostupná
v obchodoch Google Play™ a App
Store. Nainštalujete ju podľa pokynov,
ktoré sa zobrazia vo vašom telefóne
smartphone alebo tablete.
Poznámka
 Systém dokáže prehrávať zvukový obsah
vo formáte MP3, Linear PCM, WMA, AAC, WAV,
FLAC, ALAC a AIFF uložený na serveri. (Systém
dokáže prehrávať iba súbory AAC s príponou
.m4a, .mp4 alebo .3gp.)
Pri použití bezdrôtového pripojenia systém
nemusí prehrávať niektoré zvukové súbory.
 Systém nedokáže prehrávať súbory formátu
WMA s ochranou autorských práv DRM. Ak súbor
WMA nemožno v systéme prehrať, pravým
tlačidlom myši kliknite na súbor v počítači.
Ak sa zobrazí karta License (Licencia), súbor
je chránený technológiou DRM.
 Pri počúvaní zvukového obsahu prostredníctvom
domácej siete môže obyčajne chvíľu trvať,
kým sa rozpozná každé aktuálne používané
zariadenie kompatibilné s normou DLNA.
 Možno nebudete môcť prehrávať niektorý obsah
s produktmi s označením DLNA CERTIFIED.
28SK
Prevezmite aplikáciu SongPal
do svojho telefónu smartphone
alebo tabletu a spustite ju.
2
Postupujte podľa pokynov
zobrazených v telefóne
smartphone alebo tablete
a pripojte systém k sieti.
Podrobné informácie nájdete
v stručnej príručke.
3
Zo zoznamu zdrojov aplikácie
SongPal vyberte požadovanú
hudobnú službu.
Spustí sa vybraná hudobná služba.
Potom sa zobrazí zoznam hudby,
ktorú možno prehrať.
4
Vyberte požadovaný
prehrávateľný obsah a spustite
prehrávanie.
Vyberte hudbu, ktorú možno prehrať.
Keď sa spustí prehrávanie, vybraná
hudobná služba sa zobrazí v okne
displeja.
Ak sa prehrávanie nespustí, zopakujte
celý postup od kroku č. 3.
Tip
Poznámka
 V závislosti od krajiny a regiónu sa služby a čas
dostupnosti môžu líšiť. Určité služby si vyžadujú
osobitnú registráciu. Môže sa vyžadovať
inovácia zariadenia.
Počúvanie hudby prostredníctvom bezdrôtovej siete
 V závislosti od typu služby budete musieť pri
prihlasovaní zadať svoje ID a heslo. Ak chcete ID
a heslo vymazať, obnovte nastavenia jednotky
(str. 41).
 Ak pomocou telefónu smartphone alebo tabletu
či zariadenia so systémom iOS nastavíte príliš
vysokú hlasitosť, z jednotky sa môže
reprodukovať veľmi hlasný zvuk.
 Podrobné informácie o používaní operačného
systému Android alebo iOS nájdete v súbore
Pomocníka príslušného operačného systému.
 Podrobné informácie o používaní funkcie
SongPal získate ťuknutím alebo kliknutím
na ikonu Pomocníka alebo Možnosti tejto
funkcie.
29SK
Poznámka
Ďalšie informácie
Nastavenie funkcie
automatického
prepnutia
do pohotovostného
režimu
Systém sa približne po 15 minútach
automaticky prepne do pohotovostného
režimu v prípade, že sa nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál
(funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu).
Pri predvolenom nastavení je
funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu zapnutá.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku STBY:MODE a stlačte
tlačidlo .
3
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku AUTO:STBY a stlačte
tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku ON alebo OFF a stlačte
tlačidlo .
Tip
 Dve minúty pred prepnutím systému
do pohotovostného režimu sa v okne
displeja zobrazí hlásenie AUTOSTBY.
30SK
 Funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu neplatí pre funkciu
tunera rozhlasových staníc (FM/DAB*), aj keď ste
ju aktivovali.
 Systém sa nemusí automaticky prepnúť
do pohotovostného režimu v nasledujúcich
prípadoch:
 počas používania funkcie FM alebo DAB*,
 pri zisťovaní zvukového signálu,
 počas prehrávania zvukových skladieb
alebo súborov,
 počas používania časovača prehrávania
alebo časovača automatického vypnutia.
 Systém znova odpočíta čas (približne 15 minút),
kým neprejde do pohotovostného režimu, aj keď
je funkcia pohotovostného režimu aktivovaná,
a to v nasledujúcich prípadoch:
 po pripojení zariadenia USB v režime
funkcie USB,
 keď je stlačené tlačidlo na diaľkovom ovládači
alebo na jednotke.
* Možnosť DAB sa vzťahuje iba na model
CMT-X7CDB.
Nastavenie
pohotovostného
režimu BLUETOOTH
alebo siete
Keď je pohotovostný režim BLUETOOTH
alebo siete povolený, systém sa prepne
do vyčkávacieho režimu na pripojenie
BLUETOOTH alebo pripojenie siete, aj keď
je vypnutý. Tento režim je v predvolenom
nastavení zakázaný.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku STBY:MODE a stlačte
tlačidlo .
4
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku BTNW:STBY a stlačte
tlačidlo .
Keď je jednotka zapnutá, môžete ovládať
signál bezdrôtovej siete alebo zariadenia
BLUETOOTH. Jednotka je predvolene
nastavená na hodnotu ON.
1
Zapnite jednotku.
2
Ak v okne displeja bliká
symbol , stlačte a podržte
tlačidlo  a / na jednotke.
3
Keď sa zobrazí hlásenie RF OFF
(signál bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH je vypnutý) alebo
RF ON (signál bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH je
zapnutý), uvoľnite tlačidlo.
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku ON alebo OFF a stlačte
tlačidlo .
Ďalšie informácie
3
Nastavenie signálu
bezdrôtovej
technológie
BLUETOOTH
na hodnotu ON
alebo OFF
Tip
5
Stlačením tlačidla / vypnite
systém.
Tip
 Keď je systém nastavený na hodnotu ON,
automaticky sa zapne a môžete počúvať
hudbu alebo prehrávať hudobné služby
aktivovaním pripojenia BLUETOOTH
na pripojenom komponente alebo sieťovom
zariadení, ako je zariadenie DLNA alebo
kompatibilné zariadenie s funkciou AirPlay.
 Ak je pre toto nastavenie vybraná hodnota OFF,
funkcia bezdrôtovej siete a funkcia BLUETOOTH
nie sú dostupné.
 Keď je toto nastavenie vypnuté, jednotka sa
zapne prostredníctvom telefónu smartphone
alebo tabletu pomocou funkcie jedného dotyku
(NFC) na jednotke.
 Keď je toto nastavenie vypnuté, pohotovostný
režim BLUETOOTH alebo siete nemožno nastaviť.
 Keď je pohotovostný režim BLUETOOTH alebo
siete zapnutý a jednotka sa vypne, pohotovostný
režim BLUETOOTH alebo siete sa vypne.
 Keď je toto nastavenie vypnuté, jednotku
a zariadenie BLUETOOTH nemožno spárovať.
 Káblové pripojenie možno použiť, aj keď je toto
nastavenie vypnuté.
31SK
Nastavenie zvuku
Zvýraznenie basov a výšok alebo úpravu
tónov môžete nastaviť tak, aby vyhovovali
vašim požiadavkám.
1
Stlačte tlačidlo SOUND.
2
Stláčaním tlačidiel / vyberte
možnosť CA+, P-EQ
(zvukový efekt) alebo WIDE ST
(stereofónny efekt) a stlačte
tlačidlo .
CA+: hodnota je nastavená
na odporúčanú kvalitu zvuku
spoločnosťou Sony.
P-EQ (EQUALIZER): z nasledujúcich
štýlov vyberte požadovaný zvuk:
R AND B/HIP HOP, ROCK, POPS,
CLASSIC, JAZZ, FLAT, CUSTOM
WIDE ST (WIDE STEREO): vyberte
možnosť HIGH alebo NORMAL a stlačte
tlačidlo . Ak chcete nastaviť ešte
prirodzenejší stereofónny zvuk,
vyberte možnosť NORMAL.
Používanie
časovačov
Systém ponúka časovač spánku a časovač
prehrávania.
Poznámka
 Časovač spánku má prednosť pred časovačom
prehrávania.
Nastavenie časovača
spánku
V určenom čase sa systém automaticky
vypne.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidiel /
vyberte položku SLEEP
a stlačte tlačidlo .
3
Stláčaním tlačidiel /
vyberte požadovaný čas
a stlačte tlačidlo .
Vybrať si môžete z možností v rozsahu
10MIN (10 minút) až 90MIN (90 minút)
v prírastkoch po 10 minút.
Tip
 Ak chcete skontrolovať čas pre časovač
automatického vypnutia, vykonajte kroky č. 1 a 2
uvedené vyššie.
 Časovač spánku funguje, aj keď nie sú nastavené
hodiny.
Zrušenie časovača
automatického vypnutia
V kroku č. 3 vyššie vyberte možnosť OFF.
32SK
Nastavenie časovača
prehrávania
Poznámka
 Skontrolujte, či ste pred nastavením časovača
nastavili čas (str. 10).
Časovač prehrávania
Disk CD, zariadenie USB alebo rádio môžete
počúvať každý deň v stanovenom čase.
Nastavenie časovača prehrávania sa
zachová, až kým ho nezrušíte.
Tip
 Systém sa automaticky zapne pred predvoleným
časom:
 pre pásmo FM alebo DAB*: približne
15 sekúnd pred predvoleným časom,
 pre disk CD alebo zariadenie USB: približne
90 sekúnd pred predvoleným časom.
 Ak je zdrojom zvuku disk CD, časovač
prehrávania môžete vopred naprogramovať.
Pozrite si časť Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie) (str. 13).
 Ak je zdrojom zvuku rádio, nezabudnite
rozhlasovú stanicu naladiť vopred (str. 14).
 Ak chcete zmeniť nastavenie časovača,
znova zopakujte postup od začiatku.
* Možnosť DAB sa vzťahuje iba na model
CMT-X7CDB.
1
Pripravte zdroj zvuku.
2
Stlačte tlačidlo TIMER.
3
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku PLAY SET a stlačte
tlačidlo .
V okne displeja začne blikať
počiatočný čas.
Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadovaný čas a stlačte
tlačidlo .
Rovnako postupujte pri nastavovaní
položky MINUTE na nastavenie času
spustenia a nastavenie položiek HOUR
a MINUTE na nastavenie času
zastavenia.
Ďalšie informácie
4
Poznámka
 Ak je v predvolenom čase systém už zapnutý,
časovač prehrávania sa nespustí. Kým sa
nezapne a nespustí prehrávanie, systém
nepoužívajte.
 Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania
nastavený na rozhlasovú stanicu, ktorú
nastavíte pomocou automatického (AUTO) alebo
manuálneho (MANUAL) ladenia, a po nastavení
časovača zmeníte frekvenciu alebo pásmo
rozhlasovej stanice, nastavenie časovača
rozhlasovej stanice sa takisto zmení.
 Keď je zdroj zvuku časovača prehrávania
nastavený na rozhlasovú stanicu, naladenú
z prednastavenej rozhlasovej stanice a ak
po nastavení časovača zmeníte frekvenciu
rozhlasovej stanice alebo pásmo, nastavenie
časovača rozhlasovej stanice sa nezmení.
Ladenie rozhlasovej stanice pre časovač
je stanovené na frekvenciu, ktorú ste preň
nastavili.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER.
2 Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku SELECT a stlačte tlačidlo
.
3 Stláčaním tlačidiel / vyberte možnosť
5
Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadovaný zdroj zvuku a stlačte
tlačidlo .
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením
funkcie časovača prehrávania.
TIMER SEL a stlačte tlačidlo
.
4 Stláčaním tlačidiel / vyberte možnosť
PLAY SEL a stlačte tlačidlo
.
V okne displeja sa zobrazí nastavenie časovača.
Zrušenie časovača
Po vykonaní kroku č. 3 v časti (str. 33)
vyberte možnosť OFF a stlačte tlačidlo
6
.
Stlačením tlačidla / vypnite
systém.
33SK
Aktualizácia softvéru Výmena batérie
Keď sa zistí nová verzia softvéru, systém sa
aktualizuje pri pripojení k internetu a v okne
displeja sa zobrazí hlásenie UPDATE.
V takom prípade podľa pokynov uvedených
nižšie aktualizujte systém na najnovšiu
verziu.
V súvislosti s vybíjaním batérie sa skracuje
prevádzková vzdialenosť diaľkového
ovládača. Keď už pomocou diaľkového
ovládača nemožno ovládať jednotku,
vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
CR2025 (nedodáva sa).
1
Stlačte tlačidlo MENU.
1
2
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku NETWORK a stlačte
tlačidlo .
3
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku UPDATE a stlačte
tlačidlo .
Zatlačte a podržte tlačidlo 
na zadnej strane diaľkového
ovládača a vytiahnite držiak
batérie v smere šípky.

4
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku OK a stlačte tlačidlo .
Začína aktualizácia.
Po dokončení aktualizácie sa zobrazí
hlásenie COMPLETE. Stlačením
tlačidla / vypnite jednotku
a opätovným stlačením tlačidla
ju znova zapnite.
Poznámka
 Obyčajne môže dokončenie aktualizácie
systému trvať 3 až 10 minút. V závislosti
od sieťového prostredia si môže vyžadovať
viac času.
 Počas aktualizácie nepoužívajte jednotku
ani diaľkový ovládač. Okrem toho počas
aktualizácie systém nevypínajte ani neodpájajte
napájací kábel.
2
Vymeňte batériu tak, aby pól +
smeroval nahor, a zasuňte držiak
batérie do otvoru.
Pól + smerujúci nahor
Držiak batérie
34SK
Poznámka
 Batériu utrite suchou handričkou, aby sa zaručil
dobrý kontakt.
 Batériu neuchopujte kovovou pinzetou, inak
môže nastať skrat.
 Používanie iných batérií než typu CR2025 môže
spôsobiť požiar alebo výbuch.
Ďalšie informácie
35SK
Obrazovka Home (Domov)
Informácie o aplikácii SongPal
Zobrazuje funkcie vybraného zariadenia, hudobné
služby a aplikácie nainštalované vo vašom telefóne
smartphone alebo zariadení iPhone.
Nastavenia zvuku
Zvuk si môžete jednoducho prispôsobiť
alebo použiť odporúčané nastavenia CA+
spoločnosti Sony.
Hudobné služby
Využívať môžete rôzne hudobné služby.
Ovládacie zariadenia pre vašu domácu sieť
Môžete prehrávať hudbu uloženú v počítači
alebo na serveri DLNA prostredníctvom siete.
Ovládanie disku CD vloženého
do jednotky alebo zariadenia pripojeného
prostredníctvom rozhrania USB
Môžete prehrávať disk CD, ktorý je vložený
do jednotky, alebo hudbu v zariadení
pripojenom ku konektoru USB.
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou
aplikácie SongPal, sa líšia v závislosti
od pripojeného zariadenia.
Technické parametre a dizajn aplikácie sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Výber zariadenia
Vyberte zariadenie kompatibilné s aplikáciou
SongPal.
Nastavenia pripojeného zariadenia
Zobrazia sa rôzne nastavenia zvuku alebo siete.
Túto ponuku možno zobraziť z ktorejkoľvek
obrazovky rýchlym pohybom prsta doprava.
36SK
Miniprehrávač
Ovládač vybranej funkcie.
Ak bliká indikátor pohotovostného režimu
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne problém, skôr ako sa obrátite
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony, postupujte podľa
krokov opísaných nižšie. Ak sa zobrazí
chybové hlásenie, poznačte si jeho obsah.
Ihneď odpojte napájací kábel a uistite sa,
že napájací kábel nie je pripojený
k elektrickej zásuvke v stene s napätím
striedavého prúdu iným ako 220 V.
 Keď indikátor pohotovostného
režimu prestane blikať, znova zapojte
napájací kábel a zapnite systém.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
1
Skontrolujte, či problém nie
je uvedený v časti Riešenie
problémov.
2
Skontrolujte nasledujúce webové
lokality zákazníckej podpory.
 Uistite sa, že napájací kábel je správne
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Informácie pre zákazníkov v iných
krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Systém sa neočakávane prepol
do pohotovostného režimu.
Na týchto webových lokalitách nájdete
najnovšie informácie o podpore
a najčastejšie otázky.
3
Ak problém nemôžete vyriešiť
ani po vykonaní krokov č. 1 a 2,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Systém sa nezapne.
zapojený do elektrickej zásuvky v stene.
 Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový signál, približne
po 15 minútach sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu. Pozrite si časť
Nastavenie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu (str. 30).
Nastavenie času alebo časovača
prehrávania sa neočakávane zrušilo.
 Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon,
nastavenie času alebo časovača prehrávania
sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte
znova od začiatku.
Neprehráva sa zvuk.
 Hlasitosť zapnite na jednotke.
 Skontrolujte, či je externý komponent správne
pripojený ku konektoru AUDIO IN, a nastavte
funkciu AUDIO IN.
Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po vykonaní
všetkých krokov uvedených vyššie,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Ak chcete produkt nechať opraviť,
prineste celý systém (hlavnú jednotku
a diaľkový ovládač).
Tento produkt je systémovým
produktom a na určenie časti
vyžadujúcej opravu je potrebný
celý systém.
Všeobecné
 Naladená stanica mohla dočasne prestať
vysielať.
Počuť silné bzučanie alebo šum.
 Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
 Zapojte systém do inej nástennej elektrickej
zásuvky.
 Odporúča sa použiť napájací kábel s filtrom
šumu (nedodáva sa).
37SK
Nefunguje diaľkový ovládač.
 Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a snímačom diaľkového ovládača
na jednotke a premiestnite jednotku ďalej
od žiariviek.
 Namierte diaľkový ovládač na snímač
diaľkového ovládača na jednotke.
 Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
 Batérie vymeňte za nové.
Kompatibilné zariadenia a verzie (str. 44).
Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.
 Môžu sa vyskytnúť tieto problémy.
 Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 V systéme sa nezobrazujú názvy súborov
ani priečinkov.
 Nemožno prehrávať.
 Zvuk je trhaný.
 Počuť šum.
 Počuť skreslený zvuk.
Disk CD-DA/MP3
Neprehráva sa zvuk.
V okne displeja sa zobrazuje hlásenie
LOCKED a z otvoru na disky nemožno
vybrať disk.
 Poraďte sa s najbližším predajcom
produktov spoločnosti Sony alebo
miestnym autorizovaným servisným
strediskom spoločnosti Sony.
Disk alebo súbor sa neprehrá.
 Disk nebol finalizovaný (disk CD-R alebo
CD-RW, na ktorý možno pridávať údaje).
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.
 Disk môže byť znečistený alebo poškriabaný.
Ak je disk znečistený, dočista ho utrite.
 Presuňte systém na miesto, ktoré nie je
vystavené vibráciám (napríklad na stabilný
podstavec).
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby
alebo súboru.
 Skontrolujte, či je aktuálne vybraný režim
správny. Ak je vybraný režim prehrávania
SHUFFLE alebo PROGRAM, zmeňte nastavenie
(str. 11).
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
 Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný
na spustenie prehrávania:
 disk nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
 disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 disk s veľkým počtom priečinkov.
Zariadenie USB
Podrobné informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete v časti
38SK
 Zariadenie USB nie je správne pripojené.
Vypnite systém a znova pripojte
zariadenie USB.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
 Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.
Pripojte podporované zariadenie USB.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už
samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať
pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku
stavu počítača. V takomto prípade súbor
vymažte a hudobné údaje odošlite znova.
 Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová
rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory
kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.
Zobrazenie hlásenia READING alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
 Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
 V zariadení USB je uložených veľa priečinkov
alebo súborov.
 Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 V pamäti nie je dostatok voľného miesta.
 Interná pamäť je fragmentovaná.
Názov súboru alebo priečinka
(názov albumu) sa nezobrazuje správne.
 Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB
znova, pretože údaje uložené v zariadení USB
sa mohli poškodiť.
 Tento systém dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
 veľké písmená (A až Z),
 číslice (0 až 9),
 symboly (< > * +, [ ] @ \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
Tuner
Počuť silné bzučanie alebo šum
(v okne displeja bliká hlásenie STEREO)
alebo nemožno prijímať vysielanie.
 Správne zapojte anténu.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste
dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte
znova.
 Antény umiestnite ďalej od jednotky alebo
iných komponentov AV, aby ste predišli
zachytávaniu šumu.
 Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
Je počuť niekoľko rozhlasových staníc naraz.
 Možno je pripojené nekompatibilné
zariadenie USB.
 Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie
o riešení tohto problému nájdete v návode
na použitie dodanom so zariadením USB.
 Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste
dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte
znova.
 Zviažte káble antény pomocou bežne
dostupných káblových príchytiek a upravte
dĺžku káblov.
Nespustí sa prehrávanie.
 Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB
a zapnite systém.
 Možno je pripojené nekompatibilné
zariadenie USB.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
 Režim prehrávania nastavte na možnosť
NORMAL.
 Skontrolujte všetky zapojenia antény
a spustite automatické vyhľadávanie staníc
DAB. Pozrite si časť Manuálne spustenie
automatického vyhľadávania staníc DAB
(iba model CMT-X7CDB) (str. 15).
 Aktuálna služba DAB alebo DAB+ nemusí byť
k dispozícii.
Zariadenie USB nemožno nabiť.
(USB).
 Zariadenie USB nemusí tento systém
podporovať.
 Odpojte a znova pripojte zariadenie USB.
Podrobné informácie o stave nabíjania
zariadenia USB nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Stláčaním tlačidiel TUNING +/– vyberte inú
službu.
 Ak ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré
služby alebo frekvencie sa mohli zmeniť
a pravdepodobne nebudete môcť naladiť
zvyčajné vysielanie. Spustite automatické
vyhľadávanie staníc DAB a znova zaregistrujte
obsah vysielania. (Vykonaním tohto postupu
vymažete všetky predtým uložené predvoľby.)
Riešenie problémov
 Skontrolujte, či je zariadenie USB bezpečne
pripojené k portu
Rozhlasová stanica DAB alebo DAB+ sa
neprijíma správne.
Vysielanie služieb DAB alebo DAB+ bolo
prerušené.
 Skontrolujte umiestnenie systému alebo
otočením antény zvýšte signalizovanú
hodnotu kvality signálu.
39SK
Pripojenie k sieti
Systém sa nemôže pripojiť k sieti.
(Ďalšie vybavenie v sieti nemôže nájsť
alebo rozpoznať systém.)
 Skontrolujte, či sa v okne displeja rozsvietil
indikátor
.
 Keď je systém zapnutý v prostredí
komunikácie bez smerovača, trvá mu
približne jednu minútu, kým získa adresu IP.
 Ak používate pevnú adresu IP, tú istú adresu IP
môže používať aj iné vybavenie. Použite inú
adresu IP.
Systém sa nemôže pripojiť k sieti
prostredníctvom pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN.
 Ak je sieťový (LAN) kábel pripojený k systému,
systém automaticky vytvorí pripojenie
ku káblovej sieti LAN. Ak chcete používať
pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN,
nepripájajte sieťový (LAN) kábel k systému.
Hudobné služby
Systém nemožno pripojiť k hudobným
službám.
 Skontrolujte, či je zapnutý smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej siete LAN.
 Skontrolujte, či sa v okne displeja zobrazil
indikátor
. V opačnom prípade znova
nastavte bezdrôtovú sieť. Podrobné
informácie nájdete v stručnej príručke.
 Ak je systém pripojený k bezdrôtovej sieti,
presuňte smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN a systém bližšie k sebe
a vykonajte nastavenie znova.
 V závislosti od jednotlivých poskytovateľov
môže byť povolené iba jedno pripojenie
k internetu. V takom prípade systém nemožno
pripojiť, ak je pripojenie obsadené. Obráťte sa
na operátora alebo poskytovateľa služieb.
 Keď po krátkom výpadku napájania zapnete
mobilný telefón (zariadenie Android, Xperia,
iPhone alebo iPod touch), pokúste sa
reštartovať aplikáciu SongPal.
 Skontrolujte nastavenia smerovača alebo
prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN.
Ak je režim utajenia identifikátora SSID
v prístupovom bode nastavený na hodnotu
ON, nastavte ho na hodnotu OFF. Podrobné
informácie o nastaveniach prístupového bodu
bezdrôtového smerovača nájdete v návode
na použitie prístupového bodu.
Domáca sieť
Ovládač (ovládacie zariadenie) nemôže
nájsť tento systém. (Ovládač nemôže
prehľadávať obsah systému.)
 Skontrolujte, či je ovládač pripojený
Systém sa nemôže pripojiť k sieti pomocou
nastavenia WPS.
 Po vyhľadaní prístupového bodu pomocou
je zapnuté.
funkcie vyhľadávania prístupových bodov
nastavte sieť.
Hudba sa spustila automaticky.
 Ak je prístupový bod nastavený na používanie
 Systém môže byť ovládaný iným
protokolu WEP, nemôžete sa pripojiť k sieti
používajúcej štandard WPS.
 Aktualizujte firmvér smerovača alebo
prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN
na najnovšiu verziu.
40SK
k domácej sieti.
 Ovládanie rozosielania v prístupovom bode
komponentom. Ak chcete ovládanie
odmietnuť, vypnite pohotovostný režim
BLUETOOTH alebo siete (str. 31).
Zvuk je prerušovaný.
Hudba sa spustila automaticky.
 Server DLNA je preťažený. Ukončite všetky
 Systém môže byť ovládaný iným
spustené aplikácie.
 Intenzita bezdrôtového signálu je slabá.
Zastavte používanie mikrovlnnej rúry.
 Rýchlosť komunikácie bezdrôtovej siete LAN
sa pre smerovač alebo niektoré prístupové
body bezdrôtovej siete LAN kompatibilnej
so štandardom IEEE802.11n môže znížiť, ak je
metóda zabezpečenia nastavená na možnosť
WEP alebo WPA či WPA2-PSK (TKIP). Ak sa
rýchlosť zníži, zmeňte metódu zabezpečenia
na možnosť WPA alebo WPA2-PSK (AES).
Schéma šifrovania (zabezpečenia) sa pri
jednotlivých zariadeniach líši. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
smerovača alebo prístupového bodu.
Ladenie alebo prehrávanie nemožno spustiť.
 Skontrolujte, či sa nepoužíva nesprávny
zvukový súbor alebo či nebol zo servera
odstránený. Pozrite si návod na použitie
servera.
 Server sa pokúša prehrať zvukový súbor
vo formáte zvuku, ktorý systém nepodporuje.
Pozrite si informácie o formáte zvuku
na serveri.
 Vypnite ovládanie rozosielania v smerovači
alebo prístupovom bode bezdrôtovej siete
LAN. Ak je zapnuté, môže trvať niekoľko
minút, kým sa prehrá zvuk. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
smerovača alebo prístupového bodu
bezdrôtovej siete LAN.
 Prístup zo systému server nepovoľuje.
AirPlay
Podrobné informácie o kompatibilných
zariadeniach iPhone, iPad alebo iPod touch
nájdete v časti Kompatibilné zariadenia
a verzie (str. 44).
Zvuk je počas prehrávania prerušovaný.
 Server je preťažený. Ukončite všetky spustené
aplikácie.
Jednotku nemožno ovládať.
 Aktualizujte verziu softvéru zariadenia iPhone,
iPad alebo iPod touch alebo služby iTunes
na najnovšiu verziu.
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho výrobné nastavenia.
Predvolené výrobné nastavenia systému
obnovte pomocou tlačidiel na jednotke.
1 Odpojte napájací kábel a presvedčte sa,
že indikátor pohotovostného režimu
nesvieti. Potom znova pripojte napájací
kábel a zapnite systém.
2 Na jednotke stlačte a podržte tlačidlá
FUNCTION a /, kým sa v okne displeja
nezobrazí hlásenie ALL RESET.
Odstránia sa všetky nastavenia
nakonfigurované používateľom, napríklad
predvolené rozhlasové stanice, hodiny,
časovač a nastavenia siete. Vymaže sa aj vaše
prihlasovacie ID a heslo pre vysielanie prúdu
internetových hudobných údajov (hudobné
služby).
Ak problém pretrváva aj po vykonaní
všetkých krokov uvedených vyššie, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Poznámka
Riešenie problémov
Na povolenie prístupu zo systému zmeňte
nastavenia servera. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie servera.
komponentom. Ak chcete ovládanie
odmietnuť, vypnite pohotovostný režim
BLUETOOTH alebo siete (str. 31).
 Ak jednotku likvidujete alebo odovzdávate inej
osobe, z bezpečnostných dôvodov obnovte
nastavenia.
Systém nemožno vyhľadať zo zariadenia
iPhone, iPad alebo iPod Touch.
 Pozrite si časť Pripojenie k sieti – Systém sa
nemôže pripojiť k sieti (str. 40).
 Skontrolujte, či je zariadenie iPhone, iPad
alebo iPod touch alebo počítač so službou
iTunes pripojený k domácej sieti.
 Pred použitím so systémom aktualizujte
softvér iOS alebo službu iTunes na najnovšiu
verziu.
41SK
NO DISC
Hlásenia
V prehrávači sa nenachádza disk alebo ste
vložili disk, ktorý nemožno prehrať.
Počas prevádzky sa na displeji môžu
zobrazovať alebo blikať nasledujúce
hlásenia.
NO MEMORY
CANNOT DOWNLOAD
Počas aktualizácie softvéru sa systému
nepodarilo prevziať aktualizačné údaje.
Prejdite do ponuky nastavenia
a aktualizujte softvér znova.
CAN’T PLAY
Nastavili ste disk, ktorý nemožno
v tomto systéme prehrať, napríklad
disk CD-ROM alebo DVD.
NO STEP
Všetky naprogramované skladby
sa vymazali.
NO SUPPORT
Systém nepodporuje pripojené
zariadenie USB.
NO TRACK
COMPLETE
V zariadení USB alebo na disku nie sú žiadne
prehrateľné súbory.
Predvolená operácia stanice sa normálne
ukončila.
NOT IN USE
DATA ERROR
Stlačili ste tlačidlo, ktorým nemožno nič
prehrať.
Pokúsili ste sa prehrať súbor, ktorý nemožno
prehrať.
OVER CURRENT
ERROR
Vyberte zariadenie USB z portu, vypnite
systém a potom zapnite systém.
Počas inicializácie ste obsluhovali systém.
Počkajte chvíľu, kým sa inicializácia ukončí.
PUSH STOP
FULL
Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
25 skladieb alebo súborov.
INITIAL
Systém inicializuje nastavenia siete. Počas
tohto postupu nemožno používať niektoré
tlačidlá systému.
LOCKED
Otvor na disky sa zablokoval a disk
nemožno vybrať. Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
NO CONNECT
Systém nemožno pripojiť k sieti.
NO DEVICE
Nepripojili ste žiadne zariadenie USB alebo
sa pripojené zariadenie USB odpojilo.
42SK
V zariadení USB nie je vložené pamäťové
médium alebo systém pamäťové médium
neidentifikoval.
Počas prehrávania pomocou funkcie CD
alebo USB ste sa pokúsili zmeniť režim
prehrávania.
READING
Systém číta informácie o disku CD alebo
o zariadení USB. Niektoré tlačidlá počas
načítavania nefungujú.
TIME NG
Čas začatia a ukončenia časovača
prehrávania je rovnaký.
UPDATE ERROR
Systém nemôže aktualizovať softvér.
Vypnite a znova zapnite systém. Systém sa
pokúsi aktualizovať softvér. Ak sa zobrazí
to isté hlásenie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Poznámka k diskom CD-DA
Upozornenia/technické parametre
Upozornenia
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
 zvukové disky CD-DA,
 disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje
skladieb na disku CD-DA a súbory MP3).
Nepoužívajte disky CD-R/CD-RW, na ktorých
nie sú uložené žiadne údaje. Disk by sa
mohol poškodiť.
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:
 disky CD-ROM,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté








čistiacej tkaniny, pričom postupujte
od stredu k okrajom.
 Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace
prostriedky alebo antistatické spreje
určené pre vinylové LP platne.
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani
ich nenechávajte v aute zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
 Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať,
úplne odpojte napájací kábel (sieťovú
šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej
siete). Pri odpájaní systému vždy ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný
kábel.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať
len oprávnená osoba v autorizovanom
servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte na šikmú plochu
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, studené, prašné, znečistené,
vlhké, bez dostatočnej cirkulácie
vzduchu alebo ktoré sú vystavené
vibráciám, priamemu slnečnému
svetlu alebo jasnému svetlu.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravené povrchy (napríklad voskované,
olejované alebo leštené) buďte opatrní,
pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo
odfarbeniu povrchu.
 Ak systém prinesiete priamo z chladného
na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri
prehrávača diskov CD sa môže
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť
poruchu systému. V takej situácii vyberte
disk a nechajte systém zapnutý približne
hodinu, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
systém stále nefunguje ani po uplynutí
dlhšej doby, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Upozornenia/technické parametre

vo formáte hudobných diskov CD alebo
formáte v súlade s normou ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet,
disky CD-R/CD-RW nahraté vo formáte
viacerých relácií s neuzatvorenou reláciou,
nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW,
poškriabané alebo znečistené disky
CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW
nahraté pomocou nekompatibilného
nahrávacieho zariadenia,
nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
disky CD-R/CD-RW obsahujúce iné súbory
než súbory vo formáte MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3),
8 cm disky,
disky neštandardného tvaru
(napríklad srdce, štvorec, hviezda),
disky, na ktorých je prilepená lepiaca
páska, papier alebo nálepka,
disky z požičovne alebo používané disky
s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo
presahuje štítok,
disky s etiketami vytlačenými pomocou
atramentu, ktorý je na dotyk lepkavý.
 Pred prehrávaním utrite disk pomocou
43SK
Nárast teploty vnútri zariadenia
 Nárast teploty v jednotke počas nabíjania
alebo jej používania počas dlhšej doby
je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte
znepokojovať.
 Ak sa zariadenie používalo nepretržite
pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa
jeho povrchu, pretože môže byť horúci.
 Neblokujte ventilačné otvory.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiaden typ
drsných podušiek, čistiaci prášok ani
rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo,
benzín alebo alkohol.
Kompatibilné
zariadenia a verzie
iPhone/iPad/iPod touch
Na webových lokalitách uvedených
nižšie nájdete podrobné informácie
o podporovaných verziách kompatibilných
zariadení:
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Kompatibilné
modely
AirPlay
Bluetooth®
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad Air*


iPad mini s displejom
Retina*


iPad (4. generácie)*


iPad mini*


iPad (3. generácie)*


iPad 2*


iPad*


iPod touch
(5. generácie)


iPod touch
(4. generácie)


iPod touch
(3. generácie)*


iPod nano
(7. generácie)*

* Aplikácia SongPal nepodporuje zariadenie iPod
touch (3. generácie), iPod classic a iPod nano.
Aplikácia SongPal nepodporuje zariadenie iPad
od januára 2014.
44SK
Funkcia AirPlay funguje so zariadeniami
iPhone, iPad a iPod touch so systémom
iOS 4.3.3 alebo novším, s počítačom Mac
so systémom OS X Mountain Lion
a s počítačom Mac a osobným počítačom
s aplikáciou iTunes 10.2.2 alebo novšou.
Technológia Bluetooth funguje
so zariadeniami iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPod touch (5. generácie),
iPod touch (4. generácie).
Zariadenie DLNA
Na webových lokalitách uvedených
nižšie nájdete podrobné informácie
o podporovaných verziách kompatibilných
zariadení:
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Zariadenie USB
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
je technológia krátkeho dosahu, ktorá
spája digitálne zariadenia, ako sú osobné
počítače a digitálne fotoaparáty. Pomocou
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
môžete zapojené zariadenia obsluhovať
v rozsahu približne 10 metrov.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
sa zvyčajne používa medzi dvomi
zariadeniami, jedno zariadenie však
možno spojiť s viacerými zariadeniami.
Na pripojenie nepotrebujete žiadne drôty
ako v prípade pripojenia USB a nemusíte
umiestniť zariadenia oproti sebe ako
v prípade bezdrôtovej infračervenej
technológie. Túto technológiu môžete
využívať s jedným zariadením BLUETOOTH
vo svojej taške alebo vrecku.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
predstavuje celosvetový štandard
podporovaný tisíckami spoločností.
Tieto spoločnosti vytvárajú produkty,
ktoré spĺňajú celosvetový štandard.
Podporované verzie a profily BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardný súbor funkcií
pre rôzne možnosti produktov BLUETOOTH.
Podrobné informácie o podporovaných
verziách a profiloch BLUETOOTH nájdete
v časti Špecifikácie (str. 47).
Poznámka
 Ak chcete používať zariadenie BLUETOOTH
pripojené k tomuto systému, zariadenie musí
podporovať rovnaký profil ako tento systém.
Uvedomte si, že funkcie zariadenia BLUETOOTH
môžu byť v závislosti od špecifikácií zariadenia
iné, aj ak má rovnaký profil, ako tento systém.
 Z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH sa prehrávanie zvuku na tomto
systéme môže mierne oneskoriť v porovnaní
s prehrávaním na vysielajúcom zariadení.
Upozornenia/technické parametre
Na webových lokalitách uvedených
nižšie nájdete podrobné informácie
o podporovaných verziách kompatibilných
zariadení:
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Bezdrôtová
technológia
BLUETOOTH
45SK
Efektívny komunikačný rozsah
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať
do vzdialenosti približne 10 metrov
(vzdialenosť bez prekážok) od seba.
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
 keď sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
 na miestach s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
 ak sa v blízkosti používajú
mikrovlnné rúry,
 na miestach s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
Účinky iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová
sieť LAN (IEEE802.11b/g) používajú rovnaké
frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia
so schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie.
To môže mať za následok nižšie rýchlosti
prenosu údajov, šum alebo neschopnosť
pripojenia. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
 Skúste spojenie tohto systému
a mobilného telefónu BLUETOOTH
alebo zariadenia BLUETOOTH, keď
ste najmenej 10 metrov od zariadenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN.
 Keď používate zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti 10 metrov, napájanie
vybavenia s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN vypnite
Účinky na iné zariadenia
Rádiové vlny vysielané týmto systémom
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých lekárskych zariadení. Keďže
toto rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie tohto
systému, mobilného telefónu BLUETOOTH
a zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich
miestach:
 v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
46SK
Poznámka
 Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré vyhovujú špecifikáciám BLUETOOTH
ako prostriedok zaistenia bezpečnosti počas
komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH.
Toto zabezpečenie však nemusí byť dostatočné
v závislosti od obsahu nastavenia a ďalších
faktorov, preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť
za škody ani iné straty vyplývajúcu z úniku
informácií počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH.
 Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť zaručená
so všetkými zariadeniami BLUETOOTH, ktoré
majú rovnaký profil ako táto jednotka.
 Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto
systému musia vyhovovať špecifikáciám
zariadenia Bluetooth predpísaným spoločnosťou
BLUETOOTH SIG, Inc., a ich súlad musí byť
overený. Avšak aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť
prípady, keď vlastnosti alebo špecifikácie
zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie
alebo môžu mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
 V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tejto jednotke, prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok sa
môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.
Špecifikácie
Zosilňovač
Výstupný výkon (nominálny):
16 W + 16 W (8 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)
RMS/efektívny výstupný výkon (referenčný):
20 W + 20 W (na kanál pri 8 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy a výstupy
AUDIO IN:
Konektor AUDIO IN (externý vstup):
stereofónny minikonektor, citlivosť 700 mV,
impedancia 47 kiloohmov
USB:
Port USB: Typ A, 5 V jednosmerný prúd 1,5 A
Prehrávač diskov CD-DA/MP3
Tuner
Ladenie v pásme FM:
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový ladič staníc FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
Anténa:
drôtová anténa FM
Konektory antény:
75 ohmov, nevyvážené
Ladenie staníc DAB a DAB+
(iba model CMT-X7CDB):
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový ladič staníc DAB/FM
Frekvenčný rozsah:
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Anténa:
drôtová anténa DAB/FM:
Tabuľka frekvencií staníc DAB a DAB+ (Band-III):
Systém:
Frekvencia
Označenie
systém na prehrávanie kompaktných diskov
a digitálneho zvuku
174,928 MHz
5A
Vlastnosti laserovej diódy:
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
20 Hz – 20 kHz
183,648 MHz
6B
Pomer signálu a šumu:
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu
na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika:
Dynamický rozsah:
viac ako 90 dB
Upozornenia/technické parametre
viac ako 90 dB
47SK
Frekvencia
Označenie
Časť BLUETOOTH
201,072 MHz
8D
Komunikačný systém:
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
Štandardné BLUETOOTH, energetická trieda 2
206,352 MHz
9C
Maximálny komunikačný rozsah:
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
215,072 MHz
10D
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
216,928 MHz
11A
Podporovaná metóda ochrany obsahu
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
222,064 MHz
11D
Šírka pásma prenosu
223,936 MHz
12A
20 Hz – 20 000 Hz (so vzorkovacou
frekvenciou 44,1 kHz)
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
BLUETOOTH štandardná verzia 3.0
Výstup:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS
Metóda SCMS-T
Podporované kodeky
* Frekvencie sa v systéme zobrazujú s dvoma
desatinnými miestami.
*1
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia atď.
*2
Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Sieť
Port LAN:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Rýchlosť komunikácie sa môže líšiť
v závislosti od prostredia komunikácie.
Pri tomto systéme sa nezaručuje rýchlosť
komunikácie ani kvalita siete 10BASE-T/
100BASE-TX.).
Bezdrôtová sieť LAN:
Reproduktory
Systém reproduktorov:
Reproduktor s celým rozsahom
Pasívny vyžarovač
Menovitá impedancia:
8 ohmov
48SK
Kompatibilné štandardy:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
Frekvenčné pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Dostupné kanály CH1 až CH13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Striedavý prúd, 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Spotreba energie:
27 W
Rozmery (Š/V/H) (vrátane vystupujúcich častí):
Približne 385 mm × 178 mm × 81 mm
Hmotnosť:
Približne 2,7 kg
Dodané príslušenstvo:
diaľkový ovládač (RM-AMU197) (1), lítiová
batéria CR2025 (1), sieťová šnúra (1), drôtová
anténa FM (1), drôtová anténa DAB/FM (1)
(iba model CMT-X7CDB), sprievodca rýchlym
nastavením (1), návod na použitie (táto
príručka) (1)
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
0,5 W (všetky porty bezdrôtovej siete vypnuté)
Pohotovostný režim v sieti: 6 W (všetky porty
bezdrôtovej siete zapnuté)
Upozornenia/technické parametre
49SK
Ochranné známky a súvisiace
informácie
 Windows, logo Windows a Windows Media
sú buď registrovanými ochrannými známkami,
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
 Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene od
tohto produktu je zakázaná bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti.
 Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac,
iOS a OS X sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných
krajinách. App Store je servisná známka
spoločnosti Apple Inc.
 Spojenia „Made for iPod“, „Made for iPhone“
a „Made for iPad“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne
na pripojenie k zariadeniu iPod, iPhone
alebo iPad a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo
iPad môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.

je označením spoločnosti Wi-Fi Alliance.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance®
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú
ochrannými známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
 Slovné označenie WALKMAN a logo WALKMAN
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
 Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
 © 2013 Spoločnosť CSR plc a jej pridružené
spoločnosti.
Značka aptX® a logo aptX sú ochrannými
známkami spoločnosti CSR plc alebo niektorej
z jej pridružených spoločností a môžu byť
registrované v jednej alebo viacerých
jurisdikciách.
 Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú
registrovanými ochrannými známkami
vo vlastníctve spoločnosti BLUETOOTH SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation ich používa
na základe licencie.
50SK
 Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
 Android a Google Play sú ochrannými známkami
spoločnosti Google Inc.
 Xperia a Xperia Tablet sú ochranné známky
spoločnosti Sony Mobile Communications AB.
 Názvy systémov a produktov uvedené v tejto
príručke sú vo všeobecnosti ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných výrobcov.
V príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
 Tento produkt obsahuje softvér Spotify, ktorý
podlieha licenciám tretej strany, ktoré nájdete tu:
http://www.spotify.com/connect/third-partylicenses
 Spotify a logá Spotify sú ochrannými známkami
skupiny Spotify Group.
Dôležité informácie týkajúce sa softvéru
Táto časť obsahuje informácie o softvéri
použitom v tomto systéme.
ALAC
Licencia Apache
Verzia 2.0, január 2004
http://www.apache.org/licenses/
PODMIENKY POUŽÍVANIA, REPRODUKCIE A DISTRIBÚCIE
1. Termíny.
Termín „Licencia“ označuje podmienky používania, reprodukcie
a distribúcie tak, ako sú definované v Časti 1 až 9 tohto dokumentu.
Termín „Poskytovateľ licencie“ označuje vlastníka autorských práv
alebo subjekt oprávnený vlastníkom autorských práv, ktorý udeľuje
Licenciu.
Termín „Právny subjekt“ označuje spojenie konajúceho subjektu
a všetkých ďalších subjektov, ktoré riadia a sú riadené daným
subjektom alebo podliehajú spoločnému riadeniu s daným
subjektom. Na účely tejto definície termín „riadiť“ označuje
(i) oprávnenie, priame či nepriame, kontrolovať alebo viesť
takýto subjekt na základe zmluvy alebo iným spôsobom alebo
(ii) vlastníctvo päťdesiatich percent (50 %) nesplatených akcií
alebo viac, alebo (iii) užívacie právo voči takémuto subjektu.
Termín „Vy“ (alebo „Váš“) označuje fyzickú alebo právnickú osobu
uplatňujúcu si práva udelené touto Licenciou.
Termín „Zdrojový kód“ označuje preferovanú formu na vykonávanie
zmien vrátane, ale nie výhradne, zdrojového kódu softvéru, zdroja
dokumentácie a konfiguračných súborov.
Termín „Objektový kód“ označuje akúkoľvek formu vyplývajúcu
z mechanickej transformácie alebo translácie Zdrojového kódu
vrátane, ale nie výhradne, kompilačného objektového kódu,
generovanej dokumentácie a konverzií na iné typy médií.
Termín „Dielo“ označuje autorské dielo vo forme Zdrojového
alebo Objektového kódu sprístupnené na základe Licencie tak,
ako je uvedené v oznámení o autorských právach, ktoré je súčasťou
diela alebo je k nemu priložené (príklad je uvedený v Prílohe nižšie).
Termín „Odvodené diela“ označuje akékoľvek dielo vo forme
Zdrojového alebo Objektového kódu, ktoré je založené na Diele
(alebo je z neho odvodené) a pre ktoré redakčné revízie, anotácie,
spracovanie alebo iné úpravy predstavujú ako celok originálne
autorské dielo. Na účely tejto Licencie nebude termín Odvodené diela
zahŕňať diela, ktoré ostávajú oddeliteľné od Diela a Odvodených diel
alebo súvisia len s ich rozhraniami (alebo sú spojené s názvom).
„Príspevok“ označuje akúkoľvek autorskú činnosť vrátane pôvodnej
verzie Diela a akékoľvek zmeny alebo dodatky k danému Dielu
alebo k dielu z neho Odvodenému, ktoré vlastník autorských práv
alebo fyzická či právnická osoba oprávnená na predloženie v mene
vlastníka autorských práv zámerne predloží Poskytovateľovi licencie
na zahrnutie do Diela. Na účely tejto definície pojem „predloženie“
označuje akúkoľvek formu elektronickej, verbálnej alebo písomnej
komunikácie odoslanej Poskytovateľovi licencie alebo jeho
zástupcovi vrátane, ale nie výhradne, komunikácie týkajúcej
sa elektronických distribučných zoznamov, systémov kontroly
zdrojových kódov a systémov na sledovanie problémov, ktoré
riadi Poskytovateľ licencie, alebo sú riadené v jeho mene, s cieľom
prerokovať alebo vylepšiť Dielo, ale nevzťahujú sa na komunikáciu,
ktorá je viditeľne označená alebo inak písomne definovaná
vlastníkom autorských práv ako „Iné ako príspevok“.
Termín „Prispievateľ“ označuje Poskytovateľa licencie a akúkoľvek
fyzickú alebo právnickú osobu, v mene ktorej Poskytovateľ
Príspevok prijal a následne začlenil do Diela.
2. Udelenie licencie vo vzťahu k autorským právam. V súlade
s podmienkami tejto Licencie každý Prispievateľ Vám týmto udeľuje
permanentnú celosvetovú nevýhradnú bezplatnú a neodvolateľnú
licenciu bez licenčných poplatkov na reprodukciu a prípravu
Odvodených diel, ich verejnú expozíciu, verejnú produkciu,
udeľovanie sublicencií a distribúciu Diela a Odvodených diel
vo forme Zdrojového alebo Objektového kódu.
3. Udelenie patentovej licencie. V súlade s podmienkami tejto
Licencie Vám každý Prispievateľ týmto udeľuje permanentnú
celosvetovú nevýhradnú bezplatnú a neodvolateľnú (okrem výnimiek
uvedených v tejto časti) patentovú licenciu bez licenčných poplatkov
na vytváranie, nadobudnutie vypracovania, používanie, ponúkanie
na predaj, predaj, importovanie a iný prenos Diela, pričom sa
táto licencia vzťahuje len na tie patentové nároky, na ktoré môže
Prispievateľ udeliť licenciu a ktoré sú Príspevkom samotným
alebo viacerými Príspevkami k Dielu, ku ktorému sú predložené,
nevyhnutne porušené. Pokiaľ zahájite spor o patent voči
ktorémukoľvek subjektu (vrátane protižaloby alebo protinároku
v súdnom procese) tvrdiac, že Dielo alebo Príspevok obsiahnutý
v Diele predstavuje priame alebo nepriame porušenie patentu, všetky
patentové licencie, ktoré Vám boli na základe tejto Licencie udelené
pre dané Dielo, budú vypovedané ku dňu podania takejto žaloby.
4. Redistribúcia. Môžete reprodukovať a distribuovať kópie Diela
alebo z neho Odvodených diel prostredníctvom akýchkoľvek médií,
upravené alebo bez zmeny, vo forme Zdrojového alebo Objektového
kódu za predpokladu, že dodržíte nasledujúce podmienky:
(a) každému ďalšiemu príjemcovi Diela alebo Odvodených diel
musíte poskytnúť kópiu tejto Licencie,
(b) všetky upravené súbory musíte doplniť zreteľným upozornením,
že ste príslušné súbory zmenili,
(c) vo forme Zdrojového kódu musíte zachovať všetky Odvodené
diela, ktoré distribuujete, všetky autorské práva, patenty
obchodné známky a oznámenia o uznaní autorstva zo Zdrojového
kódu Diela okrem tých oznámení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti
Odvodených diel,
(d) ak Dielo obsahuje textový súbor s OZNÁMENIAMI ako súčasť
jeho distribúcie, všetky Odvodené diela, ktoré distribuujete,
musia obsahovať čitateľné kópie oznámení o uznaní autorstva
obsiahnuté v tomto súbore s OZNÁMENIAMI okrem tých, ktoré sa
netýkajú žiadnej časti Odvodených diel, aspoň na jednom z týchto
miest: v textovom súbore s OZNÁMENIAMI distribuovanom ako
súčasť Odvodených diel, v Zdrojovom kóde alebo v dokumentácii,
ak sa poskytuje spolu s Odvodenými Dielami alebo v rámci
zobrazenia generovaného Odvodenými Dielami, ak sa takéto
oznámenia tretej strany zobrazujú a kdekoľvek sa zvyčajne
zobrazujú. Obsah súboru s OZNÁMENIAMI slúži len ako informácia
a nepredstavuje žiadne zmeny súvisiace s Licenciou. Môžete
pridať Vaše vlastné oznámenia o uznaní autorstva k Odvodeným
dielam, ktoré distribuujete, spolu s textom OZNÁMENIA alebo ako
dodatok k nemu za predpokladu, že toto dodatočné oznámenie
o uznaní autorstva nemožno pokladať za zmenu Licencie.
K Vašim úpravám môžete pridať Vaše vlastné vyhlásenie
o autorských právach a môžete poskytnúť dodatočné alebo odlišné
licenčné podmienky použitia, reprodukcie alebo distribúcie Vašich
úprav alebo celého takého Odvodeného diela za predpokladu, že
Vaše použitie, reprodukcia a distribúcia Diela inak spĺňa podmienky
uvedené v tejto Licencii.
5. Predkladanie Príspevkov. Ak výslovne neuvediete inak, Príspevok,
ktorý úmyselne predložíte Poskytovateľovi licencie na zahrnutie
do Diela, bude podliehať podmienkam tejto Licencie bez
akýchkoľvek ďalších podmienok.
Bez ohľadu na vyššie uvedené tieto ustanovenia nenahrádzajú
ani nemenia podmienky žiadnej osobitnej licenčnej zmluvy,
ktorú uzatvoríte s Poskytovateľom licencie v súvislosti s takýmito
Príspevkami.
6. Ochranné známky. Táto Licencia neudeľuje povolenia na použitie
obchodných názvov, ochranných známok, servisných známok
ani názvov produktov Poskytovateľa licencie okrem prípadov
odôvodniteľného a obvyklého použitia pri opise pôvodu Diela
a reprodukovaní obsahu súboru s OZNÁMENIAMI.
7. Odopretie záruk. Ak príslušné zákony alebo písomná
zmluva nepožadujú inak, Poskytovateľ licencie poskytuje Dielo
(a každý Prispievateľ poskytuje svoj Príspevok) „TAK, AKO JE“,
BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ALEBO PODMIENOK, výslovných
alebo implicitných vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek záruk
či podmienok týkajúcich sa NÁROKOV, NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH
PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
Iba vy ste zodpovední za rozhodnutie týkajúce sa vhodnosti použitia
alebo redistribúcie Diela a preberáte všetky riziká súvisiace
s uplatňovaním Vašich oprávnení na základe tejto Licencie.
51SK
8. Obmedzenie zodpovednosti. V žiadnom prípade a na základe
žiadnej právnej teórie, či už v rámci trestného činu (vrátane
nedbalosti), zmluvy alebo inak, pokiaľ to nevyžaduje príslušný
právny predpis (ako v prípade úmyselného činu alebo hrubej
nedbanlivosti) alebo písomná zmluva, nebude žiadny Prispievateľ
niesť voči Vám zodpovednosť za škody vrátane akýchkoľvek
priamych, nepriamych, mimoriadnych, náhodných a následných
škôd akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku tejto Licencie
alebo v dôsledku používania či nemožnosti používania Diela
(vrátane, ale nie výhradne, škody straty dobrej povesti, prerušenia
práce, zlyhania počítača alebo poruchy či akýchkoľvek iných
obchodných škôd a strát), aj keď bol Prispievateľ oboznámený
s možnosťou takých škôd.
9. Prijatie záruky alebo dodatočnej zodpovednosti. Počas
opätovnej distribúcie Diela alebo z neho Odvodených diel máte
možnosť ponúknuť a účtovať si poplatok za prijatie podpory,
záruky, odškodnenia alebo iných záväzkov a práv súvisiacich
so zodpovednosťou v súlade s touto Licenciou. V prípade prijatia
takýchto záväzkov však môžete konať iba vo svojom vlastnom
mene a len na Vašu zodpovednosť a nie v mene ktoréhokoľvek
iného Prispievateľa a iba ak súhlasíte s odškodnením, ochranou
a nedotknuteľnosťou všetkých Prispievateľov v súvislosti
so zodpovednosťou, ktorá by vznikla voči takémuto Prispievateľovi,
alebo v prípade uplatňovania nárokov voči nemu v dôsledku Vášho
prijatia záruky alebo dodatočnej zodpovednosti.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
PRÍLOHA: Ako aplikovať licenciu Apache na vaše dielo.
Ak chcete na svoje dielo aplikovať licenciu Apache, pripojte nasledujúce
často používané oznámenie, pričom v poliach uzavretých v hranatých
zátvorkách „[]“ sa budú nachádzať vaše vlastné identifikačné údaje.
(Zátvorky nevkladajte.) Vložený text musí mať v správnu syntax
komentára pre formát súboru. Odporúčame tiež, aby sa názov súboru
alebo triedy a opis účelu nachádzali na tej istej „vytlačenej strane“ ako
oznámenie o autorských právach na jednoduchšiu identifikáciu v rámci
archívov tretej strany.
Copyright [rrrr] [meno vlastníka autorských práv]
Licencia udelená na základe licencie Apache, verzia 2.0 („Licencia“).
Tento súbor môžete používať iba v súlade s touto Licenciou.
Kópiu tejto Licencie nájdete na adrese
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Pokiaľ to nevyžaduje príslušný právny predpis alebo písomná zmluva,
softvér distribuovaný na základe tejto Licencie sa distribuuje „TAK,
AKO JE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ČI PODMIENOK, výslovných alebo
implicitných.
Konkrétne regulačné oprávnenia a obmedzenia týkajúce sa jazyka
na základe tejto Licencie nájdete v Licencii.
mDNSResponder
Licencia Apache
Verzia 2.0, január 2004
http://www.apache.org/licenses/
PODMIENKY POUŽÍVANIA, REPRODUKCIE A DISTRIBÚCIE
1. Termíny.
Termín „Licencia“ označuje podmienky používania, reprodukcie
a distribúcie tak, ako sú definované v Časti 1 až 9 tohto dokumentu.
Termín „Poskytovateľ licencie“ označuje vlastníka autorských práv
alebo subjekt oprávnený vlastníkom autorských práv, ktorý udeľuje
Licenciu.
Termín „Právny subjekt“ označuje spojenie konajúceho subjektu
a všetkých ďalších subjektov, ktoré riadia a sú riadené daným
subjektom alebo podliehajú spoločnému riadeniu s daným
subjektom. Na účely tejto definície termín „riadiť“ označuje
(i) oprávnenie, priame či nepriame, kontrolovať alebo viesť
takýto subjekt na základe zmluvy alebo iným spôsobom alebo
(ii) vlastníctvo päťdesiatich percent (50 %) nesplatených akcií
alebo viac, alebo (iii) užívacie právo voči takémuto subjektu.
Termín „Vy“ (alebo „Váš“) označuje fyzickú alebo právnickú osobu
uplatňujúcu si práva udelené touto Licenciou.
Termín „Zdrojový kód“ označuje preferovanú formu na vykonávanie
zmien vrátane, ale nie výhradne, zdrojového kódu softvéru, zdroja
dokumentácie a konfiguračných súborov.
Termín „Objektový kód“ označuje akúkoľvek formu vyplývajúcu
z mechanickej transformácie alebo translácie Zdrojového kódu
vrátane, ale nie výhradne, kompilačného objektového kódu,
generovanej dokumentácie a konverzií na iné typy médií.
52SK
Termín „Dielo“ označuje autorské dielo vo forme Zdrojového
alebo Objektového kódu sprístupnené na základe Licencie tak,
ako je uvedené v oznámení o autorských právach, ktoré je súčasťou
diela alebo je k nemu priložené (príklad je uvedený v Prílohe nižšie).
Termín „Odvodené diela“ označuje akékoľvek dielo vo forme
Zdrojového alebo Objektového kódu, ktoré je založené na Diele
(alebo je z neho odvodené) a pre ktoré redakčné revízie, anotácie,
spracovanie alebo iné úpravy predstavujú ako celok originálne
autorské dielo. Na účely tejto Licencie nebude termín Odvodené diela
zahŕňať diela, ktoré ostávajú oddeliteľné od Diela a Odvodených diel
alebo súvisia len s ich rozhraniami (alebo sú spojené s názvom).
„Príspevok“ označuje akúkoľvek autorskú činnosť vrátane pôvodnej
verzie Diela a akékoľvek zmeny alebo dodatky k danému Dielu alebo
k dielu z neho Odvodenému, ktoré vlastník autorských práv alebo
fyzická či právnická osoba oprávnená na predloženie v mene
vlastníka autorských práv zámerne predloží Poskytovateľovi licencie
na zahrnutie do Diela. Na účely tejto definície pojem „predloženie“
označuje akúkoľvek formu elektronickej, verbálnej alebo písomnej
komunikácie odoslanej Poskytovateľovi licencie alebo jeho
zástupcovi vrátane, ale nie výhradne, komunikácie týkajúcej
sa elektronických distribučných zoznamov, systémov kontroly
zdrojových kódov a systémov na sledovanie problémov, ktoré
riadi Poskytovateľ licencie, alebo sú riadené v jeho mene, s cieľom
prerokovať alebo vylepšiť Dielo, ale nevzťahujú sa na komunikáciu,
ktorá je viditeľne označená alebo inak písomne definovaná
vlastníkom autorských práv ako „Iné ako príspevok“.
Termín „Prispievateľ“ označuje Poskytovateľa licencie a akúkoľvek
fyzickú alebo právnickú osobu, v mene ktorej Poskytovateľ
Príspevok prijal a následne začlenil do Diela.
2. Udelenie licencie vo vzťahu k autorským právam. V súlade
s podmienkami tejto Licencie každý Prispievateľ Vám týmto
udeľuje permanentnú celosvetovú nevýhradnú bezplatnú
a neodvolateľnú licenciu bez licenčných poplatkov na reprodukciu
a prípravu Odvodených diel, ich verejnú expozíciu, verejnú
produkciu, udeľovanie sublicencií a distribúciu Diela a Odvodených
diel vo forme Zdrojového alebo Objektového kódu.
3. Udelenie patentovej licencie. V súlade s podmienkami tejto
Licencie Vám každý Prispievateľ týmto udeľuje permanentnú
celosvetovú nevýhradnú bezplatnú a neodvolateľnú (okrem výnimiek
uvedených v tejto časti) patentovú licenciu bez licenčných poplatkov
na vytváranie, nadobudnutie vypracovania, používanie, ponúkanie
na predaj, predaj, importovanie a iný prenos Diela, pričom sa
táto licencia vzťahuje len na tie patentové nároky, na ktoré
môže Prispievateľ udeliť licenciu a ktoré sú Príspevkom samotným
alebo viacerými Príspevkami k Dielu, ku ktorému sú predložené,
nevyhnutne porušené. Pokiaľ zahájite spor o patent voči
ktorémukoľvek subjektu (vrátane protižaloby alebo protinároku
v súdnom procese) tvrdiac, že Dielo alebo Príspevok obsiahnutý
v Diele predstavuje priame alebo nepriame porušenie patentu, všetky
patentové licencie, ktoré Vám boli na základe tejto Licencie udelené
pre dané Dielo, budú vypovedané ku dňu podania takejto žaloby.
4. Redistribúcia. Môžete reprodukovať a distribuovať kópie Diela
alebo z neho Odvodených diel prostredníctvom akýchkoľvek médií,
upravené alebo bez zmeny, vo forme Zdrojového alebo Objektového
kódu za predpokladu, že dodržíte nasledujúce podmienky:
(a) každému ďalšiemu príjemcovi Diela alebo Odvodených diel
musíte poskytnúť kópiu tejto Licencie,
(b) všetky upravené súbory musíte doplniť zreteľným upozornením,
že ste príslušné súbory zmenili,
(c) vo forme Zdrojového kódu musíte zachovať všetky Odvodené
diela, ktoré distribuujete, všetky autorské práva, patenty
obchodné známky a oznámenia o uznaní autorstva zo Zdrojového
kódu Diela okrem tých oznámení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti
Odvodených diel,
(d) ak Dielo obsahuje textový súbor s OZNÁMENIAMI ako súčasť
jeho distribúcie, všetky Odvodené diela, ktoré distribuujete,
musia obsahovať čitateľné kópie oznámení o uznaní autorstva
obsiahnuté v tomto súbore s OZNÁMENIAMI okrem tých,
ktoré sa netýkajú žiadnej časti Odvodených diel, aspoň
na jednom z týchto miest: v textovom súbore s OZNÁMENIAMI
distribuovanom ako súčasť Odvodených diel, v Zdrojovom
kóde alebo v dokumentácii, ak sa poskytuje spolu s Odvodenými
Dielami alebo v rámci zobrazenia generovaného Odvodenými
Dielami, ak sa takéto oznámenia tretej strany zobrazujú
a kdekoľvek sa zvyčajne zobrazujú. Obsah súboru
s OZNÁMENIAMI slúži len ako informácia a nepredstavuje
žiadne zmeny súvisiace s Licenciou. Môžete pridať Vaše
vlastné oznámenia o uznaní autorstva k Odvodeným dielam,
ktoré distribuujete, spolu s textom OZNÁMENIA alebo ako
dodatok k nemu za predpokladu, že toto dodatočné oznámenie
o uznaní autorstva nemožno pokladať za zmenu Licencie.
K Vašim úpravám môžete pridať Vaše vlastné vyhlásenie
o autorských právach a môžete poskytnúť dodatočné alebo odlišné
licenčné podmienky použitia, reprodukcie alebo distribúcie Vašich
úprav alebo celého takého Odvodeného diela za predpokladu, že
Vaše použitie, reprodukcia a distribúcia Diela inak spĺňa podmienky
uvedené v tejto Licencii.
5. Predkladanie Príspevkov. Ak výslovne neuvediete inak, Príspevok,
ktorý úmyselne predložíte Poskytovateľovi licencie na zahrnutie
do Diela, bude podliehať podmienkam tejto Licencie bez akýchkoľvek
ďalších podmienok.
Bez ohľadu na vyššie uvedené tieto ustanovenia nenahrádzajú
ani nemenia podmienky žiadnej osobitnej licenčnej zmluvy,
ktorú uzatvoríte s Poskytovateľom licencie v súvislosti s takýmito
Príspevkami.
6. Ochranné známky. Táto Licencia neudeľuje povolenia na použitie
obchodných názvov, ochranných známok, servisných známok
ani názvov produktov Poskytovateľa licencie okrem prípadov
odôvodniteľného a obvyklého použitia pri opise pôvodu Diela
a reprodukovaní obsahu súboru s OZNÁMENIAMI.
7. Odopretie záruk. Ak príslušné zákony alebo písomná zmluva
nepožadujú inak, Poskytovateľ licencie poskytuje Dielo (a každý
Prispievateľ poskytuje svoj Príspevok) „TAK, AKO JE“, BEZ
AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ALEBO PODMIENOK, výslovných alebo
implicitných vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek záruk či
podmienok týkajúcich sa NÁROKOV, NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH
PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
Iba vy ste zodpovední za rozhodnutie týkajúce sa vhodnosti použitia
alebo redistribúcie Diela a preberáte všetky riziká súvisiace
s uplatňovaním Vašich oprávnení na základe tejto Licencie.
8. Obmedzenie zodpovednosti. V žiadnom prípade a na základe
žiadnej právnej teórie, či už v rámci trestného činu (vrátane
nedbalosti), zmluvy alebo inak, pokiaľ to nevyžaduje príslušný
právny predpis (ako v prípade úmyselného činu alebo hrubej
nedbanlivosti) alebo písomná zmluva, nebude žiadny Prispievateľ
niesť voči Vám zodpovednosť za škody vrátane akýchkoľvek
priamych, nepriamych, mimoriadnych, náhodných a následných
škôd akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku tejto Licencie
alebo v dôsledku používania či nemožnosti používania Diela
(vrátane, ale nie výhradne, škody straty dobrej povesti, prerušenia
práce, zlyhania počítača alebo poruchy či akýchkoľvek iných
obchodných škôd a strát), aj keď bol Prispievateľ oboznámený
s možnosťou takých škôd.
libFLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh
Coalson
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, či už
so zmenami, alebo bezo zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
 V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí zachovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk.
 V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí reprodukovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných s distribúciou.
 Názov nadácie Xiph.org ani mená jej prispievateľov sa bez
predchádzajúceho výslovného písomného povolenia nesmú použiť
na podporu ani propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV
A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“, A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ
V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE,
ALE NIE VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO ZISKU,
PRÍPADNE PRERUŠENIA PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU
A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE
VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE
ZANEDBANIA ALEBO Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU,
A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Žiadateľ WPA
==============
Copyright (c) 2003 – 2013, Jouni Malinen <j@w1.fi> a prispievatelia
Všetky práva vyhradené.
Licencia na tento program sa udeľuje na základe licencie BSD
(licencia, ktorej reklamná klauzula bola odstránená).
9. Prijatie záruky alebo dodatočnej zodpovednosti. Počas
opätovnej distribúcie Diela alebo z neho Odvodených diel
máte možnosť ponúknuť a účtovať si poplatok za prijatie podpory,
záruky, odškodnenia alebo iných záväzkov a práv súvisiacich
so zodpovednosťou v súlade s touto Licenciou. V prípade prijatia
takýchto záväzkov však môžete konať iba vo svojom vlastnom
mene a len na Vašu zodpovednosť a nie v mene ktoréhokoľvek
iného Prispievateľa a iba ak súhlasíte s odškodnením, ochranou
a nedotknuteľnosťou všetkých Prispievateľov v súvislosti
so zodpovednosťou, ktorá by vznikla voči takémuto Prispievateľovi,
alebo v prípade uplatňovania nárokov voči nemu v dôsledku Vášho
prijatia záruky alebo dodatočnej zodpovednosti.
Ak predkladáte zmeny týkajúce sa projektu, podrobnejšie pokyny
nájdete v súbore PRÍSPEVKY.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí zachovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk.
PRÍLOHA: Ako aplikovať licenciu Apache na vaše dielo.
Ak chcete na svoje dielo aplikovať licenciu Apache, pripojte nasledujúce
často používané oznámenie, pričom v poliach uzavretých v hranatých
zátvorkách „[]“ sa budú nachádzať vaše vlastné identifikačné údaje.
(Zátvorky nevkladajte.) Vložený text musí mať v správnu syntax
komentára pre formát súboru. Odporúčame tiež, aby sa názov súboru
alebo triedy a opis účelu nachádzali na tej istej „vytlačenej strane“ ako
oznámenie o autorských právach na jednoduchšiu identifikáciu v rámci
archívov tretej strany.
Copyright [rrrr] [meno vlastníka autorských práv]
Licencia udelená na základe licencie Apache, verzia 2.0 („Licencia“).
Tento súbor môžete používať iba v súlade s touto Licenciou.
Kópiu tejto Licencie nájdete na adrese
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Pokiaľ to nevyžaduje príslušný právny predpis alebo písomná zmluva,
softvér distribuovaný na základe tejto Licencie sa distribuuje „TAK,
AKO JE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ČI PODMIENOK, výslovných alebo
implicitných.
Konkrétne regulačné oprávnenia a obmedzenia týkajúce sa jazyka
na základe tejto Licencie nájdete v Licencii.
Licencia
------Tento softvér možno distribuovať, používať a meniť na základe
podmienok licencie BSD:
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, či už
so zmenami, alebo bezo zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
2. V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí reprodukovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných s distribúciou.
3. Názvy vyššie uvedených držiteľov autorských práv ani mená
prispievateľov sa bez predchádzajúceho výslovného písomného
povolenia nesmú použiť na podporu ani propagáciu produktov
odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV
A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“, A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV
ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ
ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA
NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA,
STRATY ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA PODNIKANIA)
BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ
NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO
PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO Z INÉHO DÔVODU),
KTORÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO
ŠKÔD OZNÁMENÁ.
53SK
Expat
FastDelegate
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
Týmto je ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru
a súvisiace súbory s dokumentáciou („Softvér“), udelené bezplatné
povolenie narábať so Softvérom bez obmedzení vrátane obmedzení
práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, publikovanie,
distribúciu, udeľovanie sublicencií a predávanie kópii Softvéru
a povolenie osobám, ktorým je Softvér poskytnutý, konať tak
za nasledujúcich podmienok:
Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto povolenie
budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach
Softvéru.
SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK,
VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA,
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL
A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.
V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ AUTORI ANI DRŽITELIA
AUTORSKÝCH PRÁV NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY,
ŠKODY ANI INÚ ZODPOVEDNOSŤ V DÔSLEDKU KONANIA NA ZÁKLADE
ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA ALEBO INÉHO KONANIA, KTORÉ VZNIKNÚ
V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, JEHO POUŽITÍM ALEBO NARÁBANÍM S NÍM.
Tento produkt obsahuje softvér Spotify, ktorý podlieha licenciám tretej
strany, ktoré nájdete tu:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Boost
http://www.boost.org/
Licencia na softvér Boost – verzia 1.0 – 17. augusta 2003
Týmto je ktorejkoľvek osobe alebo organizácii, ktorá získa kópiu tohto
softvéru a súvisiacu dokumentáciu, na ktorú sa vzťahuje táto Licencia
(„Softvér“), udelené bezplatné povolenie na používanie, reprodukovanie,
zobrazovanie, distribúciu, predvádzanie a prenos Softvéru, ako aj prípravu
odvodených diel z tohto Softvéru, a povolenie pre tretie strany, ktorým
je Softvér poskytnutý, konať tak vždy za nasledujúcich podmienok:
Oznámenia o autorských právach zahrnuté v Softvéri a celé
toto vyhlásenie vrátane vyššie uvedeného udelenia licencie, tohto
obmedzenia a nasledujúceho odopretia záruk musia byť zahrnuté
vo všetkých kópiách Softvéru v celku alebo jeho častiach a vo všetkých
dielach odvodených zo Softvéru, pokiaľ tieto kópie alebo odvodené
diela nie sú výhradne vo forme strojovo čitateľného objektového kódu
vytvoreného jazykovým procesorom zdrojového kódu.
SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK,
VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA,
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL,
ZÁKONNÝCH NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. V ŽIADNOM
PRÍPADE NEBUDÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ANI NIKTO, KTO SOFTVÉR
DISTRIBUUJE, NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY ANI INÚ ZODPOVEDNOSŤ
V DÔSLEDKU KONANIA NA ZÁKLADE ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA ALEBO
INÉHO KONANIA, KTORÉ VZNIKNÚ V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, JEHO
POUŽITÍM ALEBO NARÁBANÍM S NÍM.
Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Licencia Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd
Týmto je udelené ktorejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto
softvéru a súvisiace súbory s dokumentáciou („Softvér“), bezplatné
povolenie narábať so Softvérom bez obmedzení vrátane obmedzení
práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlučovanie, publikovanie,
distribúciu, udeľovanie sublicencií a predávanie kópii Softvéru
a povolenie osobám, ktorým je Softvér poskytnutý, konať tak
za nasledujúcich podmienok:
Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto povolenie
budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach
Softvéru.
SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK,
VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA,
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL
A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ AUTORI
ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE
NÁROKY, ŠKODY ANI INÚ ZODPOVEDNOSŤ V DÔSLEDKU KONANIA
NA ZÁKLADE ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA ALEBO INÉHO KONANIA,
KTORÉ VZNIKNÚ V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, JEHO POUŽITÍM
ALEBO NARÁBANÍM S NÍM.
54SK
DIELO (TAK, AKO JE DEFINOVANÉ NIŽŠIE) SA POSKYTUJE NA ZÁKLADE
PODMIENOK TEJTO LICENCIE NA PROJEKTY S OTVORENÝM KÓDOM
(„LICENCIA“). DIELO JE CHRÁNENÉ AUTORSKÝMI PRÁVAMI A ĎALŠÍMI
PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. AKÉKOĽVEK POUŽITIE DIELA INÝM SPÔSOBOM,
NEŽ UMOŽŇUJE TÁTO LICENCIA ALEBO ZÁKONY O AUTORSKÝCH
PRÁVACH, JE ZAKÁZANÉ.
UPLATŇOVANÍM AKÝCHKOĽVEK PRÁV NA DIELO TU UVEDENÉ SÚHLASÍTE
S TÝM, ŽE BUDETE VIAZANÍ PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE. AUTOR VÁM
UDEĽUJE PRÁVA TU UVEDENÉ ZA PREDPOKLADU, ŽE PRIJÍMATE TIETO
USTANOVENIA A PODMIENKY. AK NESÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE
VIAZANÍ USTANOVENIAMI TEJTO LICENCIE, NEMÔŽETE DIELO POUŽÍVAŤ.
Termíny.
Termín „Články“ spoločne označuje všetky články napísané Autorom,
ktoré opisujú, ako môže používateľ pre Dielo použiť Zdrojový kód
a Spustiteľné súbory.
Termín „Autor“ označuje jednotlivca alebo subjekt, ktorý ponúka Dielo
na základe ustanovení tejto Licencie.
Termín „Odvodené dielo“ označuje dielo založené na Diele alebo Diele
a ďalších už existujúcich dielach.
Termín „Spustiteľné súbory“ označuje spustiteľné súbory, binárne
súbory, konfiguračné súbory a súbory požadovaných údajov
zahrnutých v Diele.
Termín „Vydavateľ“ označuje poskytovateľa webovej lokality, časopisu,
disku CD-ROM, disku DVD alebo iného média, prostredníctvom ktorého
Dielo nadobúdate.
Termín „Zdrojový kód“ označuje súbor zdrojového kódu
a konfiguračných súborov použitých na vytvorenie Spustiteľných
súborov.
Termín „Štandardná verzia“ označuje Dielo, ktoré nebolo zmenené
alebo bolo zmenené na základe súhlasu Autora za predpokladu, že
tento súhlas Autor poskytol výhradne na základe vlastného uváženia.
Termín „Dielo“ označuje súbory distribuované Vydavateľom vrátane
Zdrojového kódu, Spustiteľných súborov, binárnych údajov, údajových
súborov, dokumentácie, bielych kníh a Článkov.
Termín „Vy“ označuje vás, fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá chce
používať Dielo a uplatňovať si práva na základe tejto Licencie.
Spravodlivé používanie/práva spojené so spravodlivým používaním
Zmyslom žiadneho z ustanovení tejto Licencie nie je zredukovať,
obmedziť ani ohraničiť práva vyplývajúce zo spravodlivého používania,
spravodlivého narábania alebo prvého predaja, či uplatniť iné
obmedzenia na výhradné práva vlastníka autorských práv na základe
autorského práva či ďalších príslušných právnych predpisov.
Udelenie Licencie. V súlade s podmienkami tejto Licencie Vám každý
Autor týmto udeľuje celosvetovú nevýhradnú permanentnú (počas
trvania príslušných autorských práv) licenciu bez licenčných poplatkov
na uplatňovanie práv spojených s Dielom, ako je uvedené nižšie:
Používať môžete štandardnú verziu Zdrojového kódu alebo
Spustiteľných súborov vo Vašich vlastných aplikáciách.
Aplikovať môžete opravy chýb, opravy prenosnosti a ďalšie úpravy
získané z Verejnej domény alebo od Autora. Dielo upravené takýmto
spôsobom sa bude naďalej považovať za štandardnú verziu a bude
podliehať tejto Licencii.
Akýmkoľvek iným spôsobom môžete upraviť Vašu kópiu tohto Diela
(okrem Článkov) na vytvorenie Odvodeného diela za predpokladu,
že do každého zmeneného súboru vložíte zreteľné oznámenie ako,
kedy a kde ste zmenili daný súbor.
Distribuovať môžete štandardnú verziu Spustiteľných súborov
a Zdrojového kódu alebo Odvodené dielo v spojení s ďalšími
(možno komerčnými) programami ako súčasť väčšej (možno
komerčnej) distribúcie softvéru.
Články, v ktorých Autor pojednáva o Diele, publikované v akejkoľvek
forme nemožno distribuovať ani znovu publikovať bez súhlasu Autora.
Autor si ponecháva autorské práva na všetky takéto Články. Používať
môžete Spustiteľné súbory a Zdrojový kód v súlade s touto Licenciou,
ale nemôžete znova zverejniť, znova publikovať ani inak distribuovať ani
sprístupniť Články bez predchádzajúceho písomného súhlasu Autora.
Žiadne podprogramy ani moduly, ktoré dodáte a zapojíte do Zdrojového
kódu alebo Spustiteľných súborov tohto Diela, sa nebudú pokladať
za súčasť tohto Diela a nebudú podliehať podmienkam tejto Licencie.
Patentová licencia. V súlade s podmienkami tejto Licencie Vám každý
Autor týmto udeľuje permanentnú celosvetovú nevýhradnú bezplatnú
neodvolateľnú (okrem výnimiek uvedených v tejto časti) patentovú
licenciu bez licenčných poplatkov na uskutočňovanie, vypracovanie,
používanie, importovanie a iný prenos Diela.
Obmedzenia. Licencia udelená v Časti 3 vyššie výslovne podlieha
nasledujúcim obmedzeniam a je nimi ohraničená:
Súhlasíte s tým, že neodstránite žiadne z pôvodných oznámení
o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a oznámení
o uznaní autorstva ani súvisiace odopretie záruk, ktoré sa môže
zobrazovať v Zdrojovom kóde alebo Spustiteľných súboroch.
Súhlasíte s tým, že nebudete verejne oznamovať ani inak naznačovať,
že toto Dielo je Vaším vlastným produktom.
Meno Autora sa bez predchádzajúceho výslovného písomného
povolenia Autora nesmie použiť na podporu ani propagáciu
produktov odvodených z tohto Diela.
Súhlasíte s tým, že nebudete predávať, prenajímať na účel neskoršieho
odpredaja ani dávať do prenájmu žiadnu časť tohto Diela. To vám
nezabraňuje zahrnúť toto Dielo alebo časť Diela do väčšej distribúcie
softvéru, ktorý samotný sa predáva. Dielo samotné však nemožno
predať, prenajať na účel neskoršieho odpredaja ani dať do prenájmu.
Distribuovať môžete Spustiteľné súbory a Zdrojový kód iba na základe
podmienok tejto Licencie a kópiu tejto Licencie alebo jednotný zdrojový
identifikátor musíte zahrnúť do každej kópie Spustiteľných súborov
alebo Zdrojového kódu, ktorú distribuujete, a zabezpečiť, aby každý
príjemca týchto Spustiteľných súborov alebo Zdrojového kódu súhlasil
s aplikáciou podmienok tejto Licencie na takéto Spustiteľné súbory
a Zdrojový kód. Nesmiete predkladať ani zavádzať žiadne podmienky
súvisiace s Dielom, ktoré by menili alebo obmedzovali podmienky tejto
Licencie či uplatňovanie práv príjemcov, ktoré sú tu udelené. Na Dielo
nesmiete udeľovať sublicencie. Oznámenia týkajúce sa tejto Licencie
a odopretie záruk nesmiete nijako meniť. Spustiteľné súbory
ani Zdrojový kód nesmiete distribuovať so žiadnymi technickými
opatreniami, ktoré ovládajú prístup k Dielu alebo jeho použitie
spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkami tejto Licencie.
Súhlasíte s tým, že nebudete Dielo používať na protiprávne,
nemorálne a nevhodné účely ani na stránkach obsahujúcich
protiprávne, nemorálne alebo nevhodné materiály. Dielo podlieha
príslušným exportným zákonom. Súhlasíte s tým, že po prevzatí Diela
budete konať v súlade so všetkými týmito zákonmi a predpismi, ktoré
sa môžu na Dielo vzťahovať.
Vyhlásenia, záruky a odopretie záruk. TOTO DIELO SA POSKYTUJE
„TAK, AKO JE“, „TAM, KDE JE“ A „AKO DOSTUPNÉ“ BEZ AKÝCHKOĽVEK
VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÝCH ZÁRUK, PODMIENOK ALEBO GARANCIÍ.
VY AKO POUŽÍVATEĽ PREBERÁTE VŠETKY RIZIKÁ SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM
DIELA VRÁTANE PORUŠOVANIA AUTORSKÝCH PRÁV, PATENTOVÝCH PRÁV,
VHODNOSTI A INÝCH. AUTOR SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK
A PODMIENOK, VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH AJ ZÁKONNÝCH VRÁTANE,
ALE NIE VÝHRADNE, ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI,
OBCHODNEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL,
AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA NÁROKOV ČI NEPORUŠOVANIA
CUDZÍCH PRÁV A ANI SA NEZARUČUJE, ŽE DIELO (ALEBO KTORÁKOĽVEK
JEHO ČASŤ) JE SPRÁVNE, UŽITOČNÉ, BEZCHYBNÉ ANI ŽE NEOBSAHUJE
ŽIADNE VÍRUSY. TOTO ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK MUSÍTE ODOSLAŤ PRI
KAŽDEJ DISTRIBÚCII DIELA ALEBO ODVODENÝCH DIEL.
Odškodnenie. Súhlasíte s ochranou, odškodnením a nedotknuteľnosťou
Autora a Vydavateľa pred akýmikoľvek nárokmi, žalobami, stratami,
škodami, zodpovednosťou, výdavkami a nákladmi (vrátane
odôvodnených súdnych poplatkov či výdavkov na právnych
zástupcov) a voči nim, ktoré by vyplývali z Vášho používania Diela
alebo by s ním súviseli.
Obmedzenie zodpovednosti. OKREM ROZSAHU POŽADOVANOM
PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM AUTOR ANI VYDAVATEĽ NEBUDE
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADE ŽIADNEJ PRÁVNEJ
TEÓRIE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA ŽIADNE MIMORIADNE,
NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, PEŇAŽNÉ ANI EXEMPLÁRNE ŠKODY VZNIKNUTÉ
V DÔSLEDKU TEJTO LICENCIE ALEBO POUŽÍVANIA DIELA ČI INAK
BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOL AUTOR ALEBO VYDAVATEĽ UPOZORNENÝ
NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.
Vypovedanie.
Táto Licencia a práva tu udelené budú automaticky vypovedané,
ak akýmkoľvek spôsobom porušíte ktorúkoľvek z podmienok tejto
Licencie. Licencie fyzických ani právnických osôb, ktoré od Vás získali
Odvodené diela na základe tejto Licencie, však nebudú vypovedané
za predpokladu, že tieto fyzické či právnické osoby konajú v úplnom
súlade s týmito licenciami. Časti 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 budú platiť bez
ohľadu na vypovedanie tejto Licencie.
Ak vznesiete nárok týkajúci sa autorských práv, obchodnej známky,
patentu alebo iného porušenia práv voči ktorémukoľvek z prispievateľov
v súvislosti s porušeniami práv, o ktorých budete tvrdiť, že sú spôsobené
na základe Diela, vaša Licencia od takéhoto prispievateľa sa automaticky
ukončí.
Na základe vyššie uvedených podmienok je táto Licencia permanentná
(počas trvania príslušných autorských práv na Dielo). Bez ohľadu
na vyššie uvedené si Autor vyhradzuje právo vydávať Dielo na základe
podmienok inej licencie alebo kedykoľvek zastaviť distribúciu Diela,
avšak za predpokladu, že takáto voľba nebude slúžiť na zrušenie
tejto Licencie (ani žiadnych iných licencií, ktoré boli udelené alebo sa
musia udeliť na základe podmienok tejto Licencie) a táto Licencia bude
naďalej platná a účinná, pokiaľ nebude vypovedaná na základe vyššie
uvedených ustanovení.
Vydavateľ. Zúčastnené strany týmto potvrdzujú, že Vydavateľ
za žiadnych okolností nebude zodpovedný a nebude niesť žiadnu
zodpovednosť vo vzťahu k predmetu tejto Licencie. Vydavateľ
neposkytuje žiadne záruky v súvislosti s týmto Dielom a na základe
žiadnej právnej teórie nebude zodpovedný voči Vám ani voči
žiadnej zúčastnenej strane za žiadne škody vrátane, ale nie výhradne,
akýchkoľvek všeobecných, mimoriadnych, náhodných či následných
škôd, ktoré vzniknú v súvislosti s touto licenciou. Vydavateľ si
vyhradzuje právo Vám kedykoľvek a bez predchádzajúceho
upozornenia ukončiť sprístupnenie Diela.
Rôzne ustanovenia
Táto Licencia sa bude riadiť zákonmi miesta, kde sa nachádza sídlo
Autora, alebo ak je Autorom fyzická osoba, zákonmi miesta bydliska
Autora.
Ak je niektoré z ustanovení tejto Licencie neplatné alebo neuplatniteľné
na základe príslušného zákona, nebude to mať vplyv na platnosť
či uplatniteľnosť ostatných podmienok tejto Licencie a bez ďalšieho
pričinenia strán zúčastnených na tejto Licencii bude takéto ustanovenie
upravené v minimálnej miere potrebnej na to, aby bolo platné
a uplatniteľné.
Na žiadnu podmienku ani ustanovenie tejto Licencie sa nebude nazerať
tak, akoby sa od nich upustilo, a na žiadne jej porušenie sa nebude
nazerať tak, akoby sa s ním súhlasilo, pokiaľ takéto zrieknutie sa alebo
súhlas nebudú poskytnuté v písomnej forme a podpísané zúčastnenou
stranou oprávnenou na takéto zrieknutie sa alebo súhlas.
Táto Licencia predstavuje úplnú zmluvu medzi zúčastnenými stranami
týkajúcu sa Diela, na ktoré sa tu udeľuje licencia. Neexistujú žiadne
dohody, zmluvy ani vyhlásenia týkajúce sa Diela, ktoré tu nie sú
uvedené. Autor nebude viazaný žiadnymi dodatočnými ustanoveniami,
ktoré sa môžu vyskytnúť v oznámeniach od Vás. Táto Licencia nesmie
byť zmenená bez vzájomnej písomnej zmluvy medzi Autorom a Vami.
libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, či už
so zmenami, alebo bezo zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí zachovať oznámenie
o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí reprodukovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných s distribúciou.
Názov nadácie Xiph.org ani mená jej prispievateľov sa bez
predchádzajúceho výslovného písomného povolenia nesmú použiť
na podporu ani propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV
A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“, A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI PRISPIEVATELIA
NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY
(VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU
ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO
ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU
A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE
VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE
ZANEDBANIA ALEBO Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU,
A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002 – 2004 Xiph.org Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, či už
so zmenami, alebo bezo zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí zachovať oznámenie
o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí reprodukovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných s distribúciou.
Názov nadácie Xiph.org ani mená jej prispievateľov sa bez
predchádzajúceho výslovného písomného povolenia nesmú použiť
na podporu ani propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru.
55SK
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV
A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“, A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI PRISPIEVATELIA
NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY
(VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU
ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO
ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU
A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE
VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE
ZANEDBANIA ALEBO Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU,
A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV
A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“, A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI PRISPIEVATELIA
NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY
(VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU
ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO
ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU
A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE
VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE
ZANEDBANIA ALEBO Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU,
A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Tremolo
Mersenne Twister
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/
mt19937ar.c
Copyright (C) 2002 – 2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright
(C) 2009 – 2010 Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, či už
so zmenami, alebo bezo zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
 V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí zachovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento
zoznam podmienok a nasledujúce odopretie záruk.
 V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí reprodukovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných s distribúciou.
 Názov nadácie Xiph.org ani mená jej prispievateľov sa bez
predchádzajúceho výslovného písomného povolenia nesmú použiť
na podporu ani propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV
A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“, A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI PRISPIEVATELIA
NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY
(VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU
ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO
ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU
A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE
VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE
ZANEDBANIA ALEBO Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU,
A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Tremor
Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
Všetky práva vyhradené.
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, či už
so zmenami, alebo bezo zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí zachovať oznámenie
o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí reprodukovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných s distribúciou.
Mená prispievateľov sa bez predchádzajúceho výslovného písomného
povolenia nesmú použiť na podporu ani propagáciu produktov
odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV
A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“, A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV
ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ
ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI
NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA
NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA,
STRATY ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA PODNIKANIA)
BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ
NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO
PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO Z INÉHO DÔVODU),
KTORÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO
ŠKÔD OZNÁMENÁ.
zlib
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, či už
so zmenami, alebo bezo zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
zlib.h -- rozhranie verzie knižnice 1.2.3 kompresie zlib na všeobecné
účely, 18. júla 2005
Copyright (C) 1995 – 2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler
 V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí zachovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk.
Tento softvér sa poskytuje „tak, ako je“, bez akejkoľvek výslovnej
alebo implicitnej záruky. Za žiadnych okolností nebudú autori niesť
zodpovednosť za škody v dôsledku použitia tohto softvéru.
 V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí reprodukovať
oznámenie o autorských právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných s distribúciou.
Oprávnenie sa udeľuje bezplatne komukoľvek na používanie tohto
softvéru na akékoľvek účely vrátane komerčných aplikácií a na jeho
zmenu a opätovnú distribúciu za nasledujúcich podmienok:
 Názov nadácie Xiph.org ani mená jej prispievateľov sa bez
predchádzajúceho výslovného písomného povolenia nesmú použiť
na podporu ani propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru.
56SK
http://www.zlib.net/
Pôvod tohto softvéru sa nesmie skresľovať. Nesmiete tvrdiť, že ste
napísali originálny softvér. Ak používate tento softvér v akomkoľvek
produkte, potvrdenie o tom v dokumentácii k produktu oceníme,
ale nevyžadujeme ho.
Zmenené zdrojové verzie musia byť zreteľne označené a nesmú sa
mylne vydávať za originálny softvér.
Toto oznámenie sa nesmie odstrániť ani líšiť voči zdrojovej distribúcii.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
cURL
http://curl.haxx.se
OZNÁMENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH A POVOLENÍ
Copyright (c) 1996 – 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
Všetky práva vyhradené.
Týmto sa udeľuje povolenie používať, kopírovať, upravovať
a distribuovať tento softvér na akékoľvek účely, spoplatnené alebo
bezplatné za predpokladu, že vyššie uvedené oznámenie o autorských
právach a toto povolenie sa bude nachádzať vo všetkých kópiách.
SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK,
VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA,
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL
A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ
AUTORI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ
ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ANI INÚ ZODPOVEDNOSŤ V DÔSLEDKU
KONANIA NA ZÁKLADE ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA ALEBO INÉHO
KONANIA, KTORÉ VZNIKNÚ V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, JEHO
POUŽITÍM ALEBO NARÁBANÍM S NÍM.
S výnimkou uvedeného v tomto oznámení sa meno držiteľa autorských
práv nesmie použiť na propagáciu ani inú podporu predaja, používania
či iného narábania s týmto Softvérom bez predchádzajúceho
písomného oprávnenia držiteľom autorských práv.
c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.
Týmto je udelené povolenie na použitie, kopírovanie, úpravu
a distribúciu tohto softvéru a jeho dokumentácie na akékoľvek
účely a bez poplatkov za predpokladu, že vyššie uvedené oznámenie
o autorských právach sa bude nachádzať na všetkých kópiách
a oznámenie o autorských právach aj toto povolenie bude zahrnuté
do podpornej dokumentácie a že sa názov inštitútu M.I.T. nepoužije
pri propagácii či reklame v súvislosti s distribúciou softvéru bez
predchádzajúceho konkrétneho písomného povolenia. Inštitút M.I.T.
neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa vhodnosti tohto softvéru
na akýkoľvek účel. Poskytuje sa „tak, ako je“, bez akejkoľvek výslovnej
či implicitnej záruky.
57SK
©2014 Sony Corporation
4-528-297-11(1) (SK)
Download PDF

advertising