Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Zvukový systém typu všetko v jednom s technológiami Bluetooth® a NFC Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-528-300-11(1) (SK)
Príprava jednotky a diaľkového ovládača
Príprava diaľkového ovládača
Zapnutie jednotky
Batéria sa do diaľkového ovládača vkladá pri výrobe.
Pred prvým použitím diaľkového ovládača odstráňte izolačnú fóliu prilepenú
k držiaku batérie.
 Pripojte napájací kábel (dodáva sa) k zadnej strane jednotky.
 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky v stene.
 Stlačením tlačidla / zapnite jednotku.
Osobný zvukový systém
Stručná príručka
Prehrávanie hudby prostredníctvom
bezdrôtovej siete
©2014 Sony Corporation
CMT-X7CD/CMT-X7CDB
Xperia
Táto stručná príručka poskytuje návod, ako nastaviť
bezdrôtovú sieť pomocou aplikácie SongPal*
a počúvať hudbu vo vašom zariadení Xperia™
alebo iPhone prostredníctvom bezdrôtovej siete.
Xperia
Počúvanie hudby v zariadení Xperia

Pozrite si túto stranu.
iPhone
Počúvanie hudby v zariadení iPhone

Pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou aplikácie SongPal
1
2
3
4
Presvedčte sa, že vaše zariadenie Xperia je
pripojené k bezdrôtovej sieti.
Nainštalujte aplikáciu SongPal do zariadenia
Xperia a spustite ju.
Vytvorte pripojenie BLUETOOTH medzi
jednotkou a zariadením Xperia podľa
pokynov v aplikácii.
Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi podľa
pokynov v aplikácii.
Do riadkov nižšie si poznačte identifikátor SSID
a heslo smerovača.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal
v službe Google Play™.
Zariadenie Xperia priložte k značke N na jednotke.
Zadajte heslo, ktoré ste si
poznačili v kroku č. 1,
a ťuknite na tlačidlo [OK].
Priložte a podržte, kým
zariadenie Xperia nezareaguje.
Pozrite si opačnú stranu.
SSID:
Po dokončení pripojenia
k sieti Wi-Fi sa zobrazí
úvodná obrazovka
aplikácie SongPal.
Zatvorte aplikáciu SongPal
a reštartujte jednotku.
Heslo:
* Aplikácia SongPal je aplikácia na ovládanie rôznych
zvukových zariadení od spoločnosti Sony pomocou
vášho telefónu smartphone alebo zariadenia iPhone.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie
smerovača.
Po spustení aplikácie SongPal postupujte podľa
pokynov v aplikácii.
Dizajn aplikácie sa môže zmeniť bez upozornenia.
Ak zariadenie Xperia nepodporuje funkciu NFC, pozrite
si časť Nedostupnosť funkcie NFC v zariadení Xperia.
5
Prehrávajte hudbu.
 Spustite aplikáciu
(aplikácia [WALKMAN®])*
v zariadení Xperia.
Nedostupnosť funkcie NFC v zariadení Xperia
 Ťuknite na položku
,
vyberte možnosť
[SONY:CMT-X7××]
a spustite prehrávanie.
Pomocou diaľkového ovládača nastavte jednotku
do režimu párovania. Stav jednotky sa zobrazuje
v okne displeja.
Okno displeja
FUNCTION
MENU
/
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte
možnosť BT AUDIO.
V zariadení Xperia vytvorte
pripojenie BLUETOOTH.
 Stlačte tlačidlo MENU.
 Ťuknite na položku
[Open the Bluetooth
setting screen] (Otvoriť
obrazovku nastavenia
pripojenia Bluetooth).
 Stláčaním tlačidiel / vyberte položku
BT MENU a stlačte tlačidlo .
 Stláčaním tlačidiel / vyberte položku PAIRING
a stlačte tlačidlo .
 Stláčaním tlačidiel / vyberte položku OK
a stlačte tlačidlo .
Keď v okne displeja začne blikať nápis PAIRING,
v jednotke sa spúšťa režim párovania.
* V zariadení Xperia sa nemusí nachádzať aplikácia
[WALKMAN®]. V takom prípade sa táto funkcia
nedá použiť.
Počas prehrávania hudby sa v okne displeja zobrazí
hlásenie HOME NET.
 Ťuknite na položku
[SONY:CMT-X7××
(Bluetooth)].
Pokračujte krokom č. 4.
iPhone
Pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou aplikácie SongPal
1
2
3
4
Presvedčte sa, že vaše zariadenie iPhone
je pripojené k bezdrôtovej sieti.
Nainštalujte aplikáciu SongPal do zariadenia
iPhone a spustite ju.
Nastavte jednotku do režimu párovania.
V zariadení iPhone vytvorte pripojenie
BLUETOOTH.
Do riadkov nižšie si poznačte identifikátor SSID
a heslo smerovača.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal
v službe App Store.
Pomocou diaľkového ovládača nastavte jednotku
do režimu párovania. Stav jednotky sa zobrazuje
v okne displeja.
Okno displeja
SSID:
Heslo:
FUNCTION
MENU
Po spustení aplikácie SongPal postupujte podľa
pokynov v aplikácii.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie
smerovača.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
/
 Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte
možnosť BT AUDIO.
 Stlačte tlačidlo MENU.
 Ťuknite na položku
[Nastavenia] 
[Bluetooth].
 Zapnite pripojenie
BLUETOOTH.
 Stláčaním tlačidiel / vyberte položku
BT MENU a stlačte tlačidlo .
 Stláčaním tlačidiel / vyberte položku PAIRING
a stlačte tlačidlo .
 Stláčaním tlačidiel / vyberte položku OK
a stlačte tlačidlo .
Keď v okne displeja začne blikať nápis PAIRING,
v jednotke sa spúšťa režim párovania.
 Ťuknite na položku
[SONY:CMT-X7××
(Bluetooth)].
5
6
Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi podľa
pokynov v aplikácii.
Prehrávajte hudbu.
Zadajte heslo, ktoré ste si
poznačili v kroku č. 1,
a ťuknite na tlačidlo [OK].
Po dokončení pripojenia
k sieti Wi-Fi sa zobrazí
úvodná obrazovka aplikácie
SongPal.
Zatvorte aplikáciu SongPal
a reštartujte jednotku.
 Potiahnutím prstom po
displeji smerom zdola
nahor zobrazíte centrum
ovládania.
 Ťuknite na položku
[AirPlay], vyberte
možnosť
[SONY:CMT-X7××]
a spustite prehrávanie.
Počas prehrávania hudby sa
v okne displeja zobrazí
hlásenie AirPlay.
Dizajn aplikácie sa môže zmeniť bez upozornenia.
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia pomocou tlačidla WPS na smerovači bezdrôtovej siete LAN
Informácie o aplikácii SongPal
1
2
3
Nastavenia zvuku
Skontrolujte, či je sieťový (LAN) kábel
(nedodáva sa) odpojený od jednotky,
a potom zapnite jednotku.
Nastavte jednotku do režimu WPS.
Stlačte a podržte tlačidlo WPS* dlhšie
ako tri sekundy.
Výber zariadenia
Vyberte zariadenie kompatibilné
s aplikáciou SongPal.
Obrazovka Home (Domov)
Zobrazuje funkcie vybraného zariadenia, hudobné
služby a aplikácie nainštalované vo vašom
telefóne smartphone alebo zariadení iPhone.
Hudobné služby
Využívať môžete rôzne hudobné služby.
Ovládacie zariadenia pre vašu
domácu sieť
 Stlačením tlačidla MENU vyberte položku
NETWORK.
Indikátor pohotovostného režimu
Môžete prehrávať hudbu uloženú v počítači alebo
na serveri DLNA prostredníctvom siete.
 Stláčaním tlačidiel / vyberte položku WPS
a stlačte tlačidlo .
Funkcie pre disk CD vložený do jednotky
alebo zariadenia pripojeného
prostredníctvom rozhrania USB
 Keď sa v okne displeja zobrazí hlásenie OK,
stlačte tlačidlo .
V okne displeja bliká hlásenie WPS.
Indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti
nazeleno a v okne displeja začne blikať symbol
Zvuk si môžete jednoducho prispôsobiť alebo použiť
odporúčané nastavenia CA+ spoločnosti Sony.
.
Po tom, ako v okne displeja systému bude niekoľko
desiatok sekúnd blikať hlásenie WPS, začne blikať
text CONNECT. Po dokončení pripojenia sa potom
.
rozsvieti indikátor
* Podrobné informácie nájdete v návode na použitie
smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Pripojenie k sieti Wi-Fi možno uskutočniť pomocou počítača alebo možno použiť káblové pripojenie k sieti. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie.
Môžete prehrávať disk CD, ktorý je vložený do
jednotky, alebo hudbu v zariadení pripojenom
ku konektoru USB.
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou aplikácie
SongPal, sa líšia v závislosti od pripojeného
zariadenia.
Technické parametre a dizajn aplikácie sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Nastavenia pripojeného zariadenia
Zobrazia sa rôzne nastavenia zvuku alebo siete.
Túto ponuku možno zobraziť z ktorejkoľvek
obrazovky rýchlym pohybom prsta doprava.
Miniprehrávač
Ovládač vybranej funkcie.
Download PDF

advertising