Sony | CMT-HX5BT | Sony CMT-HX5BT Návod na použitie

3-095-518-61(1)
Mikro Hi-Fi
komponentový
systém
Návod na použitie
CMT-HX5BT
© 2007 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku
vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory systému
novinami, obrusmi, záclonami atď.
Na systém neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou
(napr. vázy).
Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky. V prípade spozorovania
problémov so zariadením ihneď odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Batérie nevystavujte príliš vysokým
teplotám ako napríklad priamemu
slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Tento systém je klasifikovaný ako výrobok
CLASS 1 LASER. Označenie o klasifikácii
je umiestnené v zadnej časti zariadenia.
2SK
Poznámka pre užívateľov z krajín,
ktoré sa riadia Smernicami EU
Podľa Smernice EU vzťahujúcej sa
na bezpečnosť produktov EMC a R&TTE
je výrobcom tohto produktu spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan.
Autorizovaným zástupcom je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
V záručnom liste sú uvedené adresy
servisných stredísk, v ktorých si môžete
uplatniť záruku prípadne opraviť zariadenie.
Spoločnosť Sony týmto prehlasuje, že toto
zariadenie je v súlade s požiadavkami
a podmienkami Smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zariadenie s rádioprijímačom
sa nesmie používať v okruhu 20 km
od oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové
ovládanie
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný
disk, ktorý má DVD záznam nahraný
na jednej strane a digitálny zvuk na
druhej strane. Keďže strana disku
DualDisc s audio záznamom nezodpovedá
štandardu CD, nie je ich prehrávanie
v tomto systéme zaručené.
Audio disk kódovaný technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie
diskov kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD). V poslednom
čase niektoré hudobné vydavateľstvá
distribuujú disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež
disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD
a z toho dôvodu ich nemusí byť možné
v tomto zariadení prehrávať.
 Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
a spoločnosť Sony Corporation ich
na akékoľvek účely používa na základe
licencie. Ostatné obchodné značky
a ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
 “WALKMAN” a logo “WALKMAN”
sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
 MICROVAULT je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
 ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
a príslušné logá sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
 U.S. a zahraničné patenty sú
licencované spoločnosťou Dolby
Laboratories.
 Technológia kódovania MPEG Layer-3
a patenty sú licencované spoločnosťami
Fraunhofer IIS a Thomson.
3SK
Obsah
Popis častí a ovládacích prvkov ...... 5
Informácie na displeji ......................... 9
Začíname
Správne zapojenie systému ...........10
Nastavenie hodín ...............................12
Základné operácie
Prehrávanie CD/MP3 disku .............13
Počúvanie rozhlasu ...........................14
Používanie Bluetooth funkcie........15
Počúvanie hudby z USB zariadenia ..21
Používanie voliteľných audio
zariadení ................................................23
Nastavenie zvuku ...............................23
Zmena zobrazení na displeji ..........24
Ďalšie operácie
Vytvorenie programu
(Prehrávanie programu) ..................25
Uloženie rozhlasových staníc ........26
Používanie časovačov.......................27
4SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ..........................28
Hlásenia .................................................32
Bezpečnostné upozornenia ...........33
Technické údaje ..................................35
Bezdrôtová Bluetooth
technológia ..........................................36
Pripojiteľné USB a Bluetooth
zariadenia .............................................38
V návode sú popísané operácie vykonávané pomocou diaľkového ovládania (ďalej
aj DO). Tie isté operácie je možné vykonať aj ovládacími prvkami na systéme, ktoré
majú totožné alebo podobné označenia.
Zariadenie (HCD-HX5/Kompaktvý CD receiver)
Predný panel
Popis častí a ovládacích prvkov
Popis častí a ovládacích prvkov
Vrchný panel
Pokračovanie

5SK
Diaľkové ovládanie (RM-SCU35)

Senzor signálov DO (str. 28)

Tlačidlo BLUETOOTH OPR (str. 17,
19, 20)
Stlačte pri pripájaní, odpájaní alebo
pri párovaní Bluetooth zariadenia.

Systém: Tlačidlo VOLUME (str. 13,
14, 17, 20, 23, 21)
DO: Tlačidlo VOLUME +/ (str. 13,
14, 17, 20, 23, 21)
Otáčaním alebo stláčaním nastavíte
úroveň hlasitosti.

Konektor AUDIO IN (str. 23)
Pripojenie voliteľného audio zariadenia.


Konektor PHONES
Tlačidlo / (zapnutie) (str. 12,
27, 31, 32)
Zapojte slúchadlá.
Stlačením zapnete systém.
Tlačidlo  (otvorenie/
zatvorenie) (str. 13)

Indikátor STANDBY (str. 24, 28)
Svieti keď je systém vypnutý.

Indikátor BLUETOOTH (str. 19, 20)
Svieti keď je aktívna funkcia Bluetooth.
6SK

Stlačením otvoríte alebo zatvoríte nosič
disku.

(USB) port (str. 21, 38)
Pripojenie voliteľného USB zariadenia
(digitálny hudobný prehrávač alebo USB
pamäťové médium).

Tlačidlá pre prehrávanie
a funkčné tlačidlá
Systém: Tlačidlo BLUETOOTH
 (prehrávanie/pozastavenie)
(str. 16, 17)
Systém: Tlačidlo /CANCEL
(zastavenie/zrušenie) (str. 13, 14,
16, 17, 19, 22)
DO: Tlačidlo  (zastavenie)
(str. 13, 14, 16, 17, 19, 22)
Stlačením prepnete zdroj zvuku
na Bluetooth.
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie z Bluetooth zariadenia
(Bluetooth mobilný telefón atď.).
Stlačením zastavíte prehrávanie.
Stlačením zrušíte ladenie.
Systém: Tlačidlo USB 
(prehrávanie/pozastavenie) (str. 21)
Stlačením sa prepnete do režimu
vyhľadávania alebo ho zrušíte.
Stlačením prepnete zdroj zvuku na USB.
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie voliteľného USB zariadenia
(digitálny hudobný prehrávač alebo USB
pamäťové médium).

DO: Tlačidlo USB (str. 21)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na USB.
Systém: Tlačidlo CD 
(prehrávanie/pozastavenie) (str. 13)

Tlačidlo SEARCH (str.13, 22)
Tlačidlo ENTER (str. 12, 25, 26, 27)
Stlačením potvrdíte nastavenia.

Tlačidlo / (posuv vzad/
vpred) (str. 13, 16, 17, 22, 25)
Stláčaním volíte skladbu alebo súbor.
DO: Tlačidlo CD (str. 13)
Systém: Tlačidlo TUNE +/
(ladenie) (str. 14)
DO: Tlačidlo +/ (ladenie)
(str. 14, 26)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na CD.
Stláčaním naladíte želanú stanicu.
DO: Tlačidlo  (prehrávanie),
Tlačidlo  (pozastavenie)
Tlačidlo
+/ (výber priečinka)
(str. 13, 22, 25)
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie.
Stláčaním zvolíte priečinok.
Stlačením prepnete zdroj zvuku na CD.
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie disku.
Popis častí a ovládacích prvkov

Tlačidlo TUNER/BAND (str. 14)
Tlačidlo / (rýchly posuv
vzad/vpred) (str. 13, 16, 17, 22)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na TUNER.
Stláčaním prepínate pásmo FM alebo AM.
Stláčaním vyhľadávate miesto v skladbe
alebo súbore.
Systém: Tlačidlo AUDIO IN (str. 23)
Stlačením prepnete zdroj zvuku
na AUDIO IN.
DO: Tlačidlo FUNCTION (str. 19, 20)
Stláčaním zvolíte zdroj zvuku.
Pokračovanie

7SK


Tlačidlo PLAY MODE/TUNING
MODE (str. 13, 14, 22, 25, 26)
Tlačidlo CLEAR (str. 17, 19, 25)
Stlačením zvolíte režim prehrávania
CD diskov, MP3 diskov alebo voliteľného
USB zariadenia (digitálny hudobný
prehrávač alebo USB pamäťové médium).
Stláčaním prepínate režim ladenia.

Tlačidlá pre nastavenie zvuku
(str. 23)
Systém: Tlačidlo DSGX
DO: Tlačidlo EQ
Stláčaním zvolíte zvukový efekt.

Tlačidlo DISPLAY (str. 17, 24)
Stláčaním prepínate zobrazené
informácie na displeji.

Tlačidlo CLOCK/TIMER SELECT
(str. 27)
Tlačidlo CLOCK/TIMER SET
(str. 12, 27)
Stlačte pre nastavenie hodín a časovača
Play Timer.

Tlačidlo REPEAT/FM MODE
(str. 13, 14, 22)
Stlačte pre opakované prehrávanie disku,
skladby alebo súboru.
Stláčaním prepínate režim príjmu
v pásme FM (mono/stereo).

Kryt priestoru pre batérie (str. 11)
8SK
Stlačením zrušíte skladbu alebo súbor
zaradený do programu.
Stlačením zrušíte informácie o párovaní
(registrácii) Bluetooth zariadenia.

Tlačidlo TUNER MEMORY (str. 26)
Stlačením uložíte stanicu.

Tlačidlo SLEEP (str. 27)
Stláčaním nastavíte vypínací časovač
Sleep Timer.
Popis častí a ovládacích prvkov
Informácie na displeji


Prehrávanie/Pozastavenie
Audio formát


DSGX (str. 23)
Režim prehrávania (str. 13, 22)


Indikátor pre príjem pomocou
tunera (str. 14)
Príjem pomocou tunera (str. 14)
Časovač (str. 27)

Zobrazí sa keď je pripojené voliteľné USB
zariadenie.
Textové informácie

Indikátor USB MEMORY
9SK
Začíname
Správne zapojenie systému
Elektrická zásuvka
Pravý reproduktor
Ľavý reproduktor
alebo
 FM drôtová anténa (Vodorovne vystrite.)
 Biela strana pre modely pre Severnú Ameriku
 Hnedá strana pre iné krajiny
 AM rámová anténa
 Napájanie
Pri modeloch s prepínačom napätia
nastavte prepínač VOLTAGE SELECTOR
do polohy zodpovedajúcej napätiu v miestnej
elektrickej sieti.
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Ak vidlica tvarovo nepasuje do zásuvky,
zložte dodávaný adaptér pre vidlicu
(iba pre modely vybavené adaptérom).
 Reproduktory
 Antény
10SK
Nájdite vhodné miesto a nasmerujte
anténu tak, aby umožňovala čo najlepší
príjem.
Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény a anténové káble ďalej
od reproduktorových káblov, sieťovej
šnúry a USB kábla.
Bezpečné prenášanie systému
Za účelom ochrany CD mechaniky
vyberte zo systému disk.
2
Stlačením CD  zvoľte zdroj zvuku
CD.
3
Držte zatlačené SEARCH  a súčasne
stlačte   na systéme tak, aby sa
zobrazilo “STANDBY”.
4
Po zobrazení “LOCK” odpojte sieťovú
šnúru.
 Pri štandardnom používaní by mali batérie
vydržať cca 6 mesiacov.
 Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Nemiešajte rôzne typy batérií.
 Ak neplánujete DO dlhší čas používať,
vyberte z neho batérie. Predídete tak
možnému poškodeniu DO vytečením batérií
a následnou koróziou.
Začíname
1
Poznámky
Podložky pod reproduktor
Upevnite dodávané podložky na spodnú
časť reproduktorov, čím predídete ich
posúvaniu.
Používanie diaľkového ovládania (DO)
Vysuňte kryt priestoru pre batérie 
a vložte dve dodávané batérie R6 (veľkosť
AA) do diaľkového ovládania. Najskôr
vkladajte stranu s označením . Dodržte
správnu polaritu podľa obrázka.
11SK
Nastavenie hodín
Pre nastavenie hodín používajte tlačidlá
na DO.
1
Stlačením /  zapnite
systém.
2
Stlačte CLOCK/TIMER SET .
Ak sa na displeji zobrazí aktuálny
režim, stláčaním /  zvoľte
“CLOCK SET?” a potom stlačte
ENTER .
3
Stláčaním / 
nastavte hodinu a stlačte ENTER
.
4
Rovnako nastavte minúty.
Ak odpojíte sieťovú šnúru
od elektrickej siete alebo nastane
výpadok v dodávke elektrickej
energie, nastavenie hodín sa zruší.
Zobrazenie hodín pri vypnutom
systéme
Stlačte DISPLAY . Hodiny sa zobrazia
približne na 8 sekúnd.
12SK
Ďalšie operácie
Základné operácie
Stlačte tlačidlo CD .
2
Vložte disk.
Na systéme stlačte   a na nosič
disku položte disk popisom nahor.
Ďalším stlačením   na systéme
nosič zatvoríte.
Nosič disku nezatvárajte nasilu
prstom. Môžete poškodiť systém.
3
Spustite prehrávanie.
4
Nastavte hlasitosť.
Stlačte  (alebo CD 
na systéme) .
Stláčajte VOLUME +/
(alebo otáčajte ovládač VOLUME
na systéme) .
Zastavenie
prehrávania
Výber
priečinka
na MP3 disku
Výber skladby
alebo súboru
Zvolenie
priečinka
a súboru
na MP3 disku
pri zobrazení
názvu priečinka
a súboru
na displeji
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
alebo súbore
Výber režimu
Repeat Play
Stlačte
 (alebo CD 
na systéme) .
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 .
+/ .
/ .
SEARCH .
Stláčaním /
 zvoľte požadovaný
priečinok, potom stlačte
ENTER . Stláčaním
/  zvoľte
požadovaný súbor, potom
stlačte ENTER .
Počas prehrávania držte
zatlačené /
 a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Opakovane REPEAT 
na DO, kým sa nezobrazí
“REP” alebo “REP1”.
Základné operácie
Prehrávanie CD/
MP3 disku
1 Zvoľte zdroj zvuku CD.
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zmena režimu prehrávania
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE
. Môžete zvoliť normálne prehrávanie
(“ *” pre všetky MP3 súbory na disku),
náhodné prehrávanie (“SHUF” alebo
“ SHUF*”) alebo prehrávanie
programu (“PGM”).
* Pri prehrávaní CD-DA disku režim
(SHUF) Play pracuje rovnako ako bežný
režim pre náhodné prehrávanie (shuffle play).
Poznámky k režimu Repeat Play
 Všetky skladby alebo súbory na disku sa
opakovane prehrávajú až 5-krát.
 “REP1” indikuje opakovanie jednej skladby,
až kým prehrávanie nezastavíte.
Pokračovanie

13SK
Poznámky k prehrávaniu MP3 diskov
 Na disk s MP3 súbormi neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
 Priečinky bez MP3 súborov sa vynechajú.
 MP3 súbory sa prehrávajú v poradí, v akom
sú uložené na disku.
 Systém dokáže prehrávať len MP3 súbory
s príponou “.MP3”.
 Ak sú na disku súbory s príponou
“.MP3”, ale nejde o súbory MP3, môže sa
reprodukovať šum alebo sa môže systém
poškodiť.
 Maximálny počet:
 Priečinkov je 255 (vrátane hlavného
priečinka).
 MP3 súborov je 511.
 MP3 súborov a priečinkov na jednom
disku je 512.
 Úrovní priečinkov (stromová štruktúra
súborov) je 8.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími MP3 softvérmi, záznamovými
zariadeniami a médiami nie je zaručená.
Nekompatibilné MP3 disky môžu
produkovať šum alebo prerušovaný zvuk,
alebo sa nemusia vôbec prehrať.
Poznámky k prehrávaniu
Multi Session diskov
 Ak disk začína sekciou CD-DA (alebo MP3),
je rozpoznaný ako CD-DA (alebo MP3) disk
a iné sekcie sa neprehrajú.
 CD disk v zmiešanom CD formáte bude
rozpoznaný ako CD-DA (audio) disk.
Počúvanie rozhlasu
1 Zvoľte “FM” alebo “AM”.
Stláčajte TUNER/BAND .
2
3
Zvoľte režim ladenia.
Stláčajte TUNING MODE 
dovtedy, kým sa nezobrazí “AUTO”.
Nalaďte požadovanú rozhlasovú
stanicu.
Stlačte +/ (alebo TUNE +/
na systéme) . Keď systém vyhľadá
stanicu, ladenie sa automaticky
zastaví. Na displeji sa zobrazí
“TUNED” a “ST” (len pri stereo FM
vysielaní).
Ak naladíte stanicu, ktorá poskytuje
službu RDS, na displeji sa zobrazí jej
názov (len modely pre Európu).
4
Nastavte hlasitosť.
Stláčajte VOLUME +/ (alebo otáčajte
ovládač VOLUME na systéme) .
Zastavenie automatického ladenia
Stlačte  .
Naladenie stanice s nekvalitným
signálom
Ak sa nezobrazí “TUNED” a ladenie sa
nezastaví, stláčajte TUNING MODE
 dovtedy, kým nezmizne “AUTO”
a “PRESET” a potom stláčaním +/
(alebo TUNE +/ na systéme) 
nalaďte želanú stanicu.
Redukcia šumu pri nekvalitnom príjme
FM stereo stanice
Stláčajte FM MODE  dovtedy, kým
sa nezobrazí “MONO”. Stereo príjem sa
vypne.
14SK
Používanie Bluetooth
funkcie
Prostredníctvom bezdrôtového
prepojenia môžete počúvať hudbu
z mobilného Bluetooth telefónu alebo
Bluetooth zariadenia.
Základné operácie
Tento systém podporuje Bluetooth
profily A2DP a AVRCP. Podrobnejšie
informácie o bezdrôtovej Bluetooth
technológii pozri “Bezdrôtová Bluetooth
technológia” (str. 36).
Najnovšie informácie o kompatibilných
zariadeniach nájdete na nasledujúcich
web-stránkach.
Pre spotrebiteľov v USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Pre spotrebiteľov v Kanade:
Anglicky <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francúzsky <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pre spotrebiteľov v Európe:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pre spotrebiteľov v Latinskej Amerike:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pre spotrebiteľov v Ázii a Oceánii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Počúvanie hudby z mobilného
Bluetooth telefónu alebo
Bluetooth zariadenia
Podľa nižšie uvedeného postupu môžete
počúvať hudbu z Bluetooth zariadenia
pomocou tohto systému.
Párovanie (registrácia) tohto systému
s Bluetooth zariadením

Prepojenie s registrovanými
zariadeniami

Prehrávanie hudby z Bluetooth
zariadenia
Podrobnejšie informácie o ovládaní
Bluetooth zariadenia pozri v návode
na použitie dodávanom s Bluetooth
zariadením.
Pokračovanie

15SK
Párovanie (registrácia) tohto systému
s Bluetooth zariadením
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
Bluetooth zariadenia vopred navzájom
registrujú. Pomocou nižšie uvedeného
postupu spárujte (zaregistrujte)
tento systém s vaším Bluetooth
zariadením. Párovanie je potrebné
len pri prvom pripájaní, potom už
párovanie nie je potrebné. Ak už
bolo párovanie vykonané, pokračujte
časťou “Prehrávanie huby z Bluetooth
zariadenia” (str. 17).
1
2
3
Bluetooth zariadenie, ktoré
chcete pripojiť k tomuto
systému, umiestnite do 1 metra
od systému.
Zvoľte zdroj zvuku Bluetooth.
Stlačte BLUETOOTH  
na systéme.
Ovládajte Bluetooth zariadenie
a vykonajte párovanie
(registráciu).
Podrobnejšie informácie o ovládaní
Bluetooth zariadenia pozri tiež
v návode na použitie dodávanom
s Bluetooth zariadením.
Pri vyhľadávaní tohto systému
na Bluetooth zariadení môže byť
zobrazenie zoznamu nájdených
zariadení závislé od typu Bluetooth
zariadenia.
Tento systém sa zobrazuje ako
“CMT-HX5BT.”
Po vykonaní prepojenia s týmto
systémom zvoľte v Bluetooth
zariadení audio profil (A2DP,
AVRCP). Ak Bluetooth zariadenie
nepodporuje profil AVRCP, nie je
potom možné pomocou tohto
systému ovládať prehrávanie alebo
ďalšie operácie (str. 17).
16SK
4
Zadajte kód.
V závislosti od typu Bluetooth
zariadenia môže byť vyžadované
zadanie kódu.
Keď sa zobrazí “PIN?”
a odpočítavanie času, zadajte kód
nasledovným spôsobom:
Na DO stlačte súčasne /
a / (alebo
+/
a /  na systéme) 
a zadajte rovnaký kód aký ste zadali
v Bluetooth zariadení a potom stlačte
ENTER .
Po ukončení párovania (registrácie)
a vytvorení prepojenia sa na displeji
systému zobrazuje nasledovné:
“Connect”  Názov Bluetooth
zariadenia
Zrušenie zadávania kódu
Stlačte  .
Poznámky
 Kód sa môže v závislosti od zariadenia
zobrazovať pod názvom “Passcode”,
“Passkey”, “PIN code”, “PIN number” alebo
“Password” atď.
 Tento systém podporuje iba číselné kódy
v dĺžke max. 4 číslic.
 Pohotovostný režim párovania systému je
zrušený po 30 sekundách. Ak párovanie
(registrácia) nie je úspešná, zopakujte postup
od kroku 1.
 Počas pripájania k Bluetooth zariadeniu
tento systém nemôže detekovať a tiež
nemôže nadviazať spojenie z iným Bluetooth
zariadením.
Zrušenie všetkých informácií
o párovaní (registrácii)
1
2 Stlačte CLEAR .
Zobrazí sa “Delete?” (Vymazať?).
3
Stlačte ENTER .
Zobrazí sa “Complete!” (Dokončené!)
a všetky informácie o párovaní
(registrácii) sa vymažú.
4
Spustite prehrávanie.
Stlačte  (alebo BLUETOOTH
 na systéme) .
V závislosti od Bluetooth zariadenia
je možné, že bude potrebné spustiť
najskôr AV softvér Bluetooth
zariadenia.
Nastavte hlasitosť.
Stláčajte VOLUME +/ (alebo otáčajte
ovládač VOLUME na systéme) .
Zobrazenie adresy pripojeného
Bluetooth zariadenia
Stlačte DISPLAY , keď sa zobrazuje
na displeji systému názov Bluetooth
zariadenia.
Adresa Bluetooth zariadenia sa zobrazí
na 8 sekúnd.
Základné operácie
Stlačte BLUETOOTH  
na systéme.
Keď sa systém prepojí s Bluetooth
zariadením (na displeji systému sa
zobrazí názov Bluetooth zariadenia alebo
ďalšie informácie), zatlačte a pridržte
BLUETOOTH OPR  na systéme
cca na 2 sekundy a systém prepnite
do pohotovostného režimu pre Bluetooth.
3
Poznámka
Aby ste pripojili Bluetooth zariadenie
po vykonaní tohto postupu, musíte znovu
zadať kód.
Prehrávanie hudby z Bluetooth
zariadenia
Ak pripojíte k systému Bluetooth
zariadenie používajúce AVRCP, môžete
potom toto Bluetooth zariadenie ovládať.
Ak je pripojené Bluetooth zariadenie,
ktoré nepoužíva AVRCP, pri ovládaní
týmto systémom sa zobrazí hlásenie “Not
in Use” (Nedostupné).
1
2
Zvoľte zdroj zvuku Bluetooth.
Stlačte BLUETOOTH  
na systéme.
Vykonajte prepojenie
z Bluetooth zariadenia.
Podrobnejšie informácie o ovládaní
Bluetooth zariadenia pozri tiež
v návode na použitie dodávanom
s Bluetooth zariadením.
Po vykonaní prepojenia sa
zobrazovanie na displeji systému
mení nasledovne:
“Connect”  Názov Bluetooth zariadenia
Zrušenie prepojenia s Bluetooth
zariadením
Zatlačte a pridržte BLUETOOTH
OPR  na zariadení cca na 2 sekundy
dovtedy, kým sa nezobrazí “Disconnect”
alebo kým nezmizne z displeja
informácia o zariadení (názov zariadenia
atď.).
Ďalšie operácie
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte
 (alebo
BLUETOOTH 
na systéme) .
 .
Zastavenie
prehrávania
Výber súboru / .
Vyhľadanie
Zatlačte / .
miesta v súbore
Poznámka
Tieto operácie môžu byť nedostupné pre určité
Bluetooth zariadenia. Okrem toho skutočná
prevádzková činnosť sa môže líšiť v závislosti
od pripojeného Bluetooth zariadenia.
Pokračovanie

17SK
Poznámky k prepojeniam
s Bluetooth zariadeniami
 Ak nie je možné vytvoriť prepojenie
so spárovaným Bluetooth zariadením,
vykonajte znovu párovanie (registráciu)
medzi systémom a Bluetooth zariadením.
 V závislosti od typu Bluetooth zariadenia je
možné nastaviť hlasitosť pomocou ovládačov
na Bluetooth zariadení.
 Po stlačení BLUETOOTH  
na systéme počas pripojenia Bluetooth
slúchadiel môže určitý čas trvať, kým sa
z ďalšieho Bluetooth zariadenia vykoná
prepojenie so systémom.
Počúvanie hudby zo systému
prostredníctvom Bluetooth
slúchadiel
Pomocou bezdrôtového prepojenia
môžete počúvať hudbu prehrávanú
na tomto systéme prostredníctvom
Bluetooth slúchadiel.
Podľa nižšie uvedeného postupu
môžete počúvať hudbu z tohto systému
prostredníctvom Bluetooth slúchadiel.
Párovanie (registrácia) tohto systému
s Bluetooth slúchadlami

Prepojenie s registrovanými
slúchadlami

Prehrávanie hudby na tomto systéme
Podrobnejšie informácie o ovládaní
Bluetooth slúchadiel pozri v návode
na použitie dodávanom s Bluetooth
slúchadlami.
18SK
Párovanie (registrácia) tohto systému
s Bluetooth slúchadlami
1
Zvoľte iný zdroj zvuku ako
Bluetooth.
Stláčajte FUNCTION .
2
Bluetooth slúchadlá, ktoré
chcete pripojiť k tomuto
systému, umiestnite do 1 metra
od systému.
3
Bluetooth slúchadlá prepnite
do režimu pre párovanie.
Stlačte  .
Poznámky
 Kód sa môže v závislosti od zariadenia
zobrazovať pod názvom “Passcode”,
“Passkey”, “PIN code”, “PIN number” alebo
“Password” atď.
 Tento systém podporuje iba číselné kódy
v dĺžke max. 4 číslic.
 Pohotovostný režim párovania systému je
zrušený po 30 sekundách. Ak párovanie
(registrácia) nie je úspešná, zopakujte postup
od kroku 1.
 Počas pripájania k Bluetooth zariadeniu
tento systém nemôže detekovať a tiež
nemôže nadviazať spojenie z iným Bluetooth
zariadením.
 Párovanie nemusí byť možné, ak sa
v blízkosti systému nachádzajú ďalšie
Bluetooth zariadenia. V takom prípade
vypnite všetky ostatné Bluetooth zariadenia.
Zrušenie všetkých informácií
o párovaní (registrácii)
1
Stlačte BLUETOOTH  
na systéme.
Keď sa systém prepojí s Bluetooth
zariadením (na displeji systému sa
zobrazí názov Bluetooth zariadenia
alebo ďalšie informácie), zatlačte
a pridržte BLUETOOTH OPR 
na systéme cca na 2 sekundy a systém
prepnite do pohotovostného režimu
pre Bluetooth.
2
Stlačte CLEAR .
Zobrazí sa “Delete?” (Vymazať?).
3
Stlačte ENTER .
Zobrazí sa “Complete!” (Dokončené!)
a všetky informácie o párovaní
(registrácii) sa vymažú.
Podrobnejšie informácie o ovládaní
Bluetooth slúchadiel pozri v návode
na použitie dodávanom s Bluetooth
slúchadlami.
4
Zatlačte a pridržte BLUETOOTH
OPR  na systéme cca na 7
sekúnd dovtedy, kým nezačne
blikať indikátor BLUETOOTH .
Reprodukcia zvuku z reproduktorov
sa ukončí.
5
Zadajte kód.
Postupujte podľa toho istého postupu,
ktorý je uvedený v kroku 4 časti
“Párovanie (registrácia) tohto systému
s Bluetooth zariadením” (str. 16).
Po ukončení párovania (registrácie)
a vytvorení prepojenia sa na displeji
systému zobrazuje nasledovné:
“Connect”  Názov Bluetooth
zariadenia
Základné operácie
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
Bluetooth zariadenia vopred navzájom
registrujú. Pomocou nižšie uvedeného
postupu spárujte (zaregistrujte) tento
systém s vašimi Bluetooth slúchadlami.
Párovanie je potrebné len pri prvom
pripájaní, potom už párovanie nie
je potrebné. Ak bolo párovanie
už vykonané, pokračujte časťou
“Prehrávanie hudby zo systému” (str. 20).
Zrušenie zadávania kódu
Poznámka
Aby ste pripojili Bluetooth slúchadlá
po vykonaní tohto postupu, musíte znovu
zadať kód.
Pokračovanie

19SK
Prehrávanie hudby na tomto systéme
Tento systém môžete ovládať z Bluetooth
slúchadiel a Bluetooth zariadení
používajúcich AVRCP.
1
Zvoľte iný zdroj zvuku ako
Bluetooth.
Stláčajte FUNCTION .
2
Vykonajte prepojenie
z Bluetooth slúchadiel.
Zatlačte a pridržte BLUETOOTH
OPR  na systéme cca na 2 sekundy
dovtedy, kým nezačne svietiť
indikátor BLUETOOTH  a potom
tlačidlo uvoľnite.
Ak už bolo k systému pripojených
viac Bluetooth zariadení a tieto
zariadenia sa nachádzajú v
blízkosti systému, systém sa pokúsi
prepojiť s najviac tromi naposledy
používanými zariadeniami.
(Systém sa pokúsi prepojiť s tromi
najpoužívanejšími zariadeniami
a po prepojení sa pokúsi systém toto
prepojenie ukončiť.)
Po vykonaní prepojenia sa
zobrazovanie na displeji systému
mení nasledovne:
“Connect”  Názov Bluetooth
zariadenia
3
Spustite prehrávanie zdroja
zvuku zvoleného v kroku 1.
V závislosti od typu Bluetooth
slúchadiel môžete tento systém
ovládať (ovládať prehrávanie, hlasitosť
atď.) pomocou ovládacích prvkov
na slúchadlách.
Podrobnejšie informácie o ovládaní
Bluetooth slúchadiel pozri v návode
na použitie dodávanom s Bluetooth
slúchadlami.
4
Nastavte hlasitosť.
Stláčajte VOLUME +/ (alebo otáčajte
ovládač VOLUME na systéme) .
20SK
Zrušenie prepojenia s Bluetooth
slúchadlami
Zatlačte a pridržte BLUETOOTH OPR
 na systéme cca na 2 sekundy dovtedy,
kým nezmizne indikátor BLUETOOTH
.
Poznámky
 Ak nie je možné vytvoriť prepojenie
so spárovanými Bluetooth slúchadlami,
vykonajte znovu párovanie (registráciu)
medzi systémom a Bluetooth slúchadlami.
 Ak je na systéme zvolený iný zdroj zvuku
ako Bluetooth a stlačíte BLUETOOTH OPR
 keď je systém prepojený s Bluetooth
zariadením, môže určitý čas trvať kým sa
vykoná prepojenie s Bluetooth slúchadlami.
 Tento systém si ukladá jednotlivé
nastavenia hlasitosti pre počúvanie zvuku
prostredníctvom reproduktorov, konektora
PHONES  na systéme alebo Bluetooth
slúchadiel.
Počúvanie hudby z USB
zariadenia
kopírovaniu (Digital Rights Management),
tento systém nedokáže prehrať.
2
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stlačte USB .
Pripojte voliteľné USB zariadenie
(digitálny hudobný prehrávač
alebo USB pamäťové média)
do (USB) portu  tak, ako je
zobrazené nižšie.
USB zariadenie (digitálny
hudobný prehrávač alebo
USB pamäťové média)
Základné operácie
K
(USB) portu  systému môžete
pripojiť voliteľné USB zariadenie
(digitálny hudobný prehrávač alebo
USB pamäťové média) a počúvať hudbu
uloženú na tomto USB zariadení.
Pozri zoznam v časti “Pripojiteľné
USB a Bluetooth zariadenia ” (str. 38),
v ktorom sú uvedené USB zariadenia
pripojiteľné k tomuto systému.
Tento systém dokáže prehrávať
nasledujúce audio formáty: ATRAC/
MP3*/WMA*/AAC*
* Súbory, ktoré obsahujú ochranu proti
1
Ak je potrebné na prepojenie pripojiť
USB kábel, pripojte USB kábel
dodávaný s USB zariadením.
Podrobnosti o pripojení a ovládaní
pozri v návode na použitie
dodávanom s USB zariadením.
Po pripojení USB zariadenia sa
zobrazovanie na displeji mení
nasledovne:
“Reading”  “ATRAC AD1)” alebo
“STORAGE DRIVE2)”
1)
2)
Pri prepájaní digitálneho hudobného
prehrávača.
Pri prepájaní USB pamäťového média.
Ak je tento údaj zaznamenaný, zobrazí sa
tiež označenie kapacity.
Poznámka
V závislosti od typu pripájaného USB
zariadenia môže trvať cca 10 sekúnd, kým sa
zobrazí na displeji “Reading”.
3
4
Spustite prehrávanie.
Stlačte  (alebo USB 
na systéme) .
Nastavte hlasitosť.
Stláčajte VOLUME +/ (alebo otáčajte
ovládač VOLUME na systéme) .
Pokračovanie

21SK
Poznámky k USB zariadeniu
Ďalšie operácie
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Výber priečinka
Výber súboru
Zvolenie
priečinka
a súboru
pri zobrazení
názvu priečinka
a súboru
na displeji
systému*
Vyhľadanie
miesta v súbore
Stlačte
 (alebo USB 
na systéme) .
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 .
+/ .
/ .
SEARCH . Stláčaním
/  zvoľte
požadovaný priečinok,
potom stlačte ENTER .
Stláčaním / 
zvoľte požadovaný súbor,
potom stlačte ENTER .
Počas prehrávania držte
zatlačené / 
a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Výber režimu Opakovane REPEAT
 na DO, kým sa
Repeat Play
nezobrazí “REP” alebo
“REP1”.
Odpojenie USB Zatlačte a pridržte
zariadenia
  dovtedy,
kým sa na displeji
nezobrazí “No Device”
a potom odpojte USB
zariadenie.
* Pri digitálnych hudobných prehrávačoch
môžete vyhľadávať podľa rôznych informácií,
ako napríklad podľa albumu alebo žánru.
Zmena režimu prehrávania
Počas režimu zastavenia USB zariadenia
stláčajte PLAY MODE . Môžete zvoliť
normálne prehrávanie (“
pre všetky
súbory v priečinku na digitálnom
hudobnom prehrávači), náhodné
prehrávanie (“SHUF” alebo “
SHUF”)
alebo prehrávanie programu (“PGM”).
22SK
 Systém neprepájajte s USB zariadením
pomocou USB rozbočovača.
 Pri niektorých USB zariadeniach sa medzi
vykonaním operácie na zariadení a tomto
systéme môže vyskytnúť oneskorenie.
 Tento systém nemusí podporovať všetky
funkcie, ktoré poskytuje pripojené USB
zariadenie.
 Poradie prehrávania na tomto systéme
sa môže líšiť od poradia prehrávania
na pripojenom USB zariadení.
 Pred odpojením USB zariadenia vždy zatlačte
a pridržte   dovtedy, kým sa nezobrazí
“No Device”. Odpojením USB zariadenia
keď nie je zobrazené “No Device” môžete
poškodiť dáta v USB zariadení alebo môžete
poškodiť samotné USB zariadenie.
 Na USB zariadenie s audio súbormi
neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné
priečinky.
 Priečinky bez audio súborov sa vynechajú.
 Súbory sa prehrávajú v poradí, v akom boli
prenesené na USB zariadenie.
 Maximálny počet priečinkov a súborov, ktoré
môže obsahovať dané USB zariadenie je
nasledovné:
 Digitálny hudobný prehrávač: 65 535
skupín (maximálne 999 skladieb v
skupine)
 USB pamäťové médium: 999 súborov
Maximálny počet súborov a priečinkov sa
môže líšiť od štruktúry súborov a priečinkov.
 Audio formáty, ktoré môžete počúvať
pomocou tohto systému, sú nasledovné:
 MP3: prípona súboru “.mp3”
 Windows Media Audio súbor: prípona
súboru “.wma”
 AAC: prípona súboru “.m4a”
Aj keď názov súboru má vyššie uvedenú
koncovku, ale aktuálny súbor je iný, môže
to spôsobiť vznik šumu alebo funkčných
porúch.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími softvérmi, záznamovými
zariadeniami a médiami nie je zaručená.
Nekompatibilné USB zariadenia môžu
produkovať šum alebo prerušovaný zvuk,
alebo prehrávanie nemusí vôbec fungovať.
Používanie voliteľných
audio zariadení
1 Pomocou analógového audio
2
3
Znížte hlasitosť.
Stláčajte VOLUME  (alebo otáčajte
ovládač VOLUME na systéme) .
Zvoľte zdroj zvuku AUDIO IN.
Stlačte AUDIO IN  na systéme.
4
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
5
Nastavte hlasitosť.
Zapnutie zvukového efektu
Pre
Reprodukciu
dynamickejšieho
zvuku
(DynamicSound
Generator X-tra)
Nastavenie
zvukového
efektu
Stlačte
DSGX  na systéme.
Opakovane EQ 
pre zvolenie “BASS”
alebo “TREBLE”,
potom stláčaním +/
 nastavte úroveň.
Základné operácie
kábla (nedodávaný) pripojte
voliteľné audio zariadenia
do konektora AUDIO IN .
Nastavenie zvuku
Stláčajte VOLUME +/ (alebo otáčajte
ovládač VOLUME na systéme) .
23SK
Zmena zobrazení
na displeji
Pre
Zmenu
zobrazovaných
informácií
na displeji1)2)
Kontrolu hodín
pri vypnutom
systéme
1)
2)
3)
Stlačte
Opakovane DISPLAY
 keď je systém
zapnutý.
DISPLAY  keď je
systém vypnutý3).
Hodiny sa zobrazia
na 8 sekúnd.
Napríklad môžete počas prehrávania
zobraziť informácie o CD/MP3 disku
alebo USB zariadení ako číslo skladby
alebo súboru alebo názov priečinka, alebo
počas zastavenia môžete zobraziť celkový
prehrávací čas.
Keď sú systém a Bluetooth zariadenie
prepojené pomocou funkcie Bluetooth,
môžete zobraziť adresu Bluetooth zariadenia.
Indikátor STANDBY  na systéme svieti,
keď je systém vypnutý.
Poznámky k zobrazeným
informáciám
 Znaky, ktoré nemôžu byť zobrazené, sa
zobrazia ako “_”.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia;
 Celkový prehrávací čas CD-DA disku,
v závislosti od režimu prehrávania.
 Celkový prehrávací čas a zostávajúci čas
pre MP3 disk a USB zariadenie.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia
správne;
 Názvy priečinkov alebo súborov
nekompatibilných s normou ISO9660
Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom
formáte.
 Nasledovné informácie sa zobrazia;
 Informácia ID3 tag MP3 súborov, keď je
použitá verzia ID3 1 a 2 (až do 62 znakov
pre MP3 disk).
 Informácia ID3 tag “ATRAC” súborov,
keď je použitá verzia ID3 2.
24SK
Ďalšie operácie
4
Vytvorenie programu
CD
Keď celkový čas programu prekročí
100 minút pre CD disk alebo zadáte
skladbu na CD disku s číslom 21
a vyšším alebo zvolíte MP3 súbor,
zobrazí sa “ . ”.
(Program Play)
1
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
2
Počas zastavenia stláčajte PLAY
MODE  dovtedy, kým sa
nezobrazí “PGM”.
3
Stláčaním / 
zobrazte číslo požadovanej
skladby alebo súboru.
Pri zaraďovaní súborov do programu
stláčaním
+/  zvoľte
požadovaný priečinok a zvoľte číslo
požadovaného súboru.
Príklad: Keď zaraďujete skladby
z CD disku
USB
Celkový čas sa nemôže zobraziť, preto
sa zobrazí “ . ”.
5
Pre zaradenie ďalších skladieb
alebo súborov do programu
zopakujte kroky 3 až 4. Celkovo
môžete do programu zaradiť
až 25 skladieb alebo súborov.
6
Prehrávanie skladieb
alebo súborov zaradených
do programu spustíte stlačením
 .
Ďalšie operácie
CD
Stlačením CD  zvoľte zdroj zvuku CD.
USB
Stlačením USB  prepnete zdroj
zvuku na USB.
Stlačením ENTER  zaradíte
skladbu alebo súbor
do programu.
Vytvorený program zostáva v pamäti
systému, kým neotvoríte nosič disku
alebo neodpojíte USB zariadenie.
Stlačením   prehráte ten istý
program znova.
Zrušenie prehrávania programu.
Číslo zvolenej skladby alebo
súboru
Celkový prehrávací čas
programu (vrátane
zvolenej skladby alebo
súboru)
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE
 dovtedy, kým nevypne zobrazenie
“PGM”.
Zrušenie poslednej skladby alebo
súboru z programu
V režime zastavenia stlačte tlačidlo
CLEAR .
25SK
Uloženie rozhlasových
staníc
Do pamäte systému je možné uložiť
rozhlasové stanice a potom ich môžete
naladiť jednoduchým navolením
príslušného čísla predvoľby.
Pri ukladaní staníc používajte tlačidlá
na DO.
1
Nalaďte rozhlasovú stanicu
(pozri “Počúvanie rozhlasu”
(str. 14)).
2
Stlačte TUNER MEMORY .
Číslo predvoľby
3
Stláčaním +/  zvoľte číslo
požadovanej predvoľby.
Ak už je pod zvoleným číslom
predvoľby uložená iná stanica, nová
stanica prepíše starú.
4
5
Stlačte ENTER .
Pre uloženie ďalších staníc
opakujte kroky 1 až 4.
Do pamäte systému je možné uložiť
až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc
v pásme AM. Ak odpojíte sieťovú
šnúru alebo nastane výpadok
v dodávke elektrického prúdu, stanice
budú uložené v pamäti systému
cca pol dňa.
26SK
6
Pre vyvolanie uložených staníc
stláčajte TUNING MODE 
dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazí “PRESET” a potom
stláčaním +/  zvoľte číslo
požadovanej predvoľby.
Používanie časovačov
Systém je vybavený dvomi časovačmi.
Ak používate časovač Play Timer
(Prehrávací časovač) s časovačom
Sleep Timer (Vypínací časovač), bude
mať časovač Sleep Timer prioritu.
Stláčaním /  nastavte
hodinu a stlačte ENTER . Začne
blikať indikácia minút. Rovnako
nastavte minúty.
5
6
Stláčajte SLEEP .
Ak zvolíte “AUTO”, systém sa
automaticky vypne po 100 minútach
alebo po skončení prehrávania
aktuálneho disku.
Play Timer (Prehrávací časovač):
Systém môžete nastaviť tak, aby sa CD
prehrávač, rádio alebo voliteľné USB
zariadenie v určitý čas zapli.
Pre nastavenie časovača Play Timer
používajte tlačidlá na DO. Skontrolujte,
či sú správne nastavené hodiny.
1
Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním
VOLUME +/  nastavte úroveň
hlasitosti.
Aby sa prehrávanie spustilo od určitej
skladby alebo súboru, vytvorte
program (str. 25).
2
3
Stlačte CLOCK/TIMER SET .
Stláčaním /  zvoľte
“PLAY SET?”, a potom stlačte
ENTER .
Zobrazí sa “ON TIME” a indikácia
hodín bliká.
Nastavte čas spustenia
prehrávania.
7
Postupom z kroku 4 nastavte
čas ukončenia prehrávania.
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
Stláčajte /  dovtedy, kým
sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku
a stlačte ENTER . Na displeji sa
zobrazia nastavenia časovača.
Stlačením /  vypnite
systém.
Ďalšie operácie
Sleep Timer (Vypínací časovač):
Môžete zaspávať pri hudbe. Tento časovač
môžete používať, aj keď ste nenastavili
čas (hodiny).
4
Systém sa zapne cca 15 sekúnd pred
nastaveným časom. Ak je systém
v nastavenom čase zapnutý, časovač
Play Timer nebude fungovať.
Poznámka
Predtým ako bude systém vypnutý a je
prepojený s Bluetooth slúchadlami, môže byť
pomocou časovača Play Timer reprodukovaný
zvuk pomocou Bluetooth slúchadiel.
Aktivovanie časovača alebo kontrola
nastavení
Stlačte CLOCK/TIMER SELECT ,
stláčajte /  dovtedy, kým sa
nezobrazí “PLAY SEL?” a potom stlačte
ENTER .
Zrušenie časovača
Zopakujte vyššie uvedený postup
a zobrazte “TIMER OFF?” a potom
stlačte ENTER .
Zmenu nastavenia
Opakujte postup od kroku 1.
Rada
Nastavenie pre časovač Play Timer zostáva
v pamäti, kým ho nezrušíte manuálne.
27SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
a reproduktorové káble správne
pripojené.
2 Vyhľadajte problém v tomto
prehľade a vykonajte uvedené
opatrenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Keď bliká indikátor STANDBY
Okamžite odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete a skontrolujte
nasledovné.
 Ak je váš systém vybavený
prepínačom napätia. Je prepínač
nastavený na správnu hodnotu?
 Používate len dodávané
reproduktory?
 Neblokuje niečo ventilačné otvory
na vrchnej alebo zadnej časti
systému?
Keď indikátor STANDBY  prestane
blikať, znovu zapojte sieťovú šnúru
a systém zapnite. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
28SK
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
 Premiestnite systém ďalej od zdroja
šumu.
 Systém pripojte do inej elektrickej
zásuvky.
 Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru so šumovým filtrom
(komerčne dostupný).
Nie je počuť zvuk.
 Ak indikátor BLUETOOTH 
svieti alebo bliká keď je zvolený
iný zdroj zvuku ako Bluetooth,
do reproduktorov alebo konektora
PHONES  nebude vyvedený žiadny
zvukový signál. Zatlačte a pridržte
BLUETOOTH OPR  na systéme
cca na 2 sekundy dovtedy, kým
nezmizne indikátor BLUETOOTH .
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
DO a senzorom  na systéme
a premiestnite systém ďalej
od žiariviek.
 DO smerujte na senzor diaľkového
ovládania na systéme.
 DO priblížte k systému.
Indikátor STANDBY  zostane svietiť
aj po odpojení sieťovej šnúry.
 Okamžite po odpojení sieťovej šnúry
môže ďalej svietiť indikátor STANDBY
. Nejedná sa o poruchu. Po uplynutí
cca 40 sekúnd indikátor zmizne.
Všeobecne
CD/MP3 prehrávač
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného
kanála, prípadne zvuk pravého
a ľavého reproduktora nie je vyvážený.
 Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
 Používajte len dodávané reproduktory.
Vypadáva zvuk, alebo sa disk
neprehráva.
 Vyčistite disk, prípadne ho vymeňte.
 Systém umiestnite na miesto bez
vibrácií (napr. na stabilný podstavec).
 Reproduktory umiestnite ďalej
od systému alebo ich položte
na samostatné podstavce.
Pri reprodukcii hudby pri vysokej
hlasitosti môže vibrácia reproduktorov
spôsobiť výpadky zvuku.
Pri prehrávaní disku systém
neprehráva disk od začiatku.
 Stláčaním PLAY MODE  vypnite
zobrazenie “PGM” alebo “SHUF”, aby
sa obnovilo štandardné prehrávanie.
Bluetooth zariadenie
Párovanie (registrácia) sa nevykoná.
 Presuňte Bluetooth zariadenie bližšie
k systému.
 Párovanie nemusí byť možné, ak sa
v blízkosti systému nachádzajú ďalšie
Bluetooth zariadenia. V takom prípade
vypnite všetky ostatné Bluetooth
zariadenia.
Prepojenie nie je možné.
 Bluetooth zariadenie, ktoré sa pokúšate
pripojiť nepodporuje profily A2DP
a AVRCP. Takéto zariadenie nemôže
byť pripojené k systému.
 Zapnite funkciu Bluetooth
na Bluetooth zariadení.
 Informácie o párovaní (registrácii) boli
vymazané. Vykonajte opäť párovanie
(registráciu).
 Počas pripájania k Bluetooth
zariadeniu tento systém nemôže
detekovať a tiež nemôže nadviazať
spojenie z iným Bluetooth zariadením.
Zvuk vášho Bluetooth zariadenia sa
nereprodukuje týmto systémom.
 Zosilnite hlasitosť najskôr na vašom
Bluetooth zariadení a potom nastavte
hlasitosť pomocou VOLUME +/ .
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
 Medzi systémom a vašim Bluetooth
zariadením sú prekážky. Odstráňte ich
alebo sa vyhnite týmto prekážkam.
 V blízkosti je zariadenie, ktoré
vytvára elektromagnetické žiarenie
(napr. bezdrôtové LAN zariadenie, iné
Bluetooth zariadenie alebo mikrovlnná
rúra). Presuňte ich ďalej.
 Znížte hlasitosť na pripojenom
Bluetooth zariadení.
Ďalšie informácie
Spustenie prehrávania trvá dlhšie
než zvyčajne.
 Pri nasledovných diskoch trvá
spustenie prehrávania dlhšie.
 Disk so zložitou štruktúrou
priečinkov.
 Disk zapísaný vo formáte
Multi Session.
 Neuzatvorený disk (disk, na ktorý je
možné dopĺňať dáta).
 Disky s veľkým počtom priečinkov.
Zvuk preskakuje alebo kolíše, alebo
prepojenie sa stratí.
 Systém a Bluetooth zariadenie sú príliš
ďaleko od seba.
 Medzi systémom a vašim Bluetooth
zariadením sú prekážky. Odstráňte ich
alebo sa vyhnite týmto prekážkam.
 V blízkosti je zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie (napr.
bezdrôtové LAN zariadenie, iné
Bluetooth zariadenie alebo mikrovlnná
rúra). Presuňte ich ďalej.
Zvuk reprodukovaný
prostredníctvom Bluetooth
slúchadiel je skreslený.
 Pomocou VOLUME   znížte
hlasitosť na systéme. Ak sú vaše
slúchadlá vybavené ovládačom
hlasitosti, môžete hlasitosť nastaviť aj
pomocou tohto ovládača.
 Stláčajte DSGX  na systéme dovtedy,
kým sa nezobrazí “DSGX OFF”.
 Stláčajte EQ  a zvoľte “BASS” alebo
“TREBLE”, potom stláčaním  
znížte úroveň hlasitosti.
Pokračovanie

29SK
USB zariadenie
Používate podporované USB
zariadenie?
 Ak pripojíte nepodporované USB
zariadenie, môžu nastať nasledujúce
problémy. Pozri "Pripojiteľné USB
a Bluetooth zariadenia” (str. 38), kde sú
uvedené podporované typy zariadení.
 USB zariadenie sa nerozpozná.
 Mená súborov a priečinkov nie sú
zobrazované na tomto systéme.
 Nie je možné prehrávanie.
 Vypadáva zvuk.
 Počuť šum.
Zobrazí sa “Over Current”.
 Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z
(USB) portu
. Vypnite systém a odpojte USB
zariadenie z
(USB) portu .
Skontrolujte, či je USB zariadenie
v poriadku. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Nie je počuť zvuk.
 USB zariadenie nie je správne
pripojené. Vypnite systém, znova
pripojte USB zariadenie a skontrolujte,
či je zobrazený indikátor “USB
MEMORY”.
Zvuk je skreslený.
 Dátový tok použitý pri kódovaní
súborov bol nízky. Preneste na USB
zariadenie súbory kódované s vyšším
dátovým tokom.
30SK
Zvuk je prerušovaný alebo je v ňom
šum.
 Vypnite systém a znova pripojte USB
zariadenie.
 Audio súbory obsahujú šum. Šum
mohol vzniknúť pri vytváraní audio
súborov v PC v dôsledku vlastností PC.
Vytvorte nové audio súbory.
 Ak používate USB pamäťové
médium, skopírujte súbory na váš PC,
naformátujte USB pamäťové médium
(použite formát FAT16 alebo FAT32)
a skopírujte súbory nazad na USB
pamäťové médium.*
USB zariadenie nie je možné pripojiť
k
(USB) portu .
 USB zariadenie pripájate opačne.
Pripojte USB zariadenie správne
otočené.
USB zariadenie používané v inom
zariadení nefunguje.
 Pravdepodobne je používaný
nepodporovaný formát. Ak je tomu
tak, najskôr si z bezpečnostných
dôvodov zálohujte dôležité súbory
z USB pamäťového média na pevný
disk vášho PC. Potom naformátujte
USB pamäťové médium (použite
formát FAT16 alebo FAT3) a preneste
zálohované audio súbory nazad
na USB pamäťové médium.*
“Reading” sa zobrazuje dlhšiu dobu.
 Ak je na USB zariadení príliš veľa
priečinkov a súborov, tak dokončenie
čítania môže chvíľu trvať. Preto sa
odporúča nasledovné.
 Celkový počet priečinkov na USB
zariadení: 100 alebo menej
 Celkový počet súborov v adresári:
100 alebo menej
Chybné zobrazenie.
 Znova preneste audio súbory na USB
zariadenie. Údaje uložené na USB
zariadení môžu byť poškodené.
Prehrávanie sa nespustí.
 Vypnite systém a znova pripojte USB
zariadenie.
 Pripojte USB zariadenie, ktoré tento
systém dokáže prehrávať.
 Stlačením  (alebo USB 
na systéme)  spustite prehrávanie.
Súbory sa neprehrávajú.
 USB zariadenia formátované iným
súborovým systémom než je FAT16
alebo FAT32 nie sú podporované.*
 Ak USB pamäťové médium obsahuje
partície, tak sa prehrávajú len súbory
z prvej partície.
 Súbory, ktoré sú kódované alebo
chránené heslom atď., nie je možné
prehrávať.
* Toto zariadenie podporuje súborový systém
formátu FAT16 a FAT32, avšak niektoré USB
pamäťové zariadenia nemusia podporovať
oba tieto systémy FAT. Podrobnosti pozri
v návode na použitie USB pamäťového
média.
Zvuk nie je kvalitný (šumí), alebo nie
je možné naladiť stanicu. (Na displeji
bliká “TUNED” alebo “ST”.)
 Správne pripojte anténu.
 Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie
pre anténu tak, aby umožňovala čo
najlepší príjem.
 Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény a anténové káble
ďalej od reproduktorových káblov,
sieťovej šnúry a USB kábla.
 Pripojte komerčne dostupnú externú
anténu.
 Ak je AM anténa poškodená,
kontaktujte predajcu Sony.
 Vypnite okolité elektrické zariadenia.
Zmena kroku ladenia v rozhlasovom
pásme AM
Krok ladenia v rozhlasovom pásme AM
je z výroby nastavený na hodnotu 9 kHz
(v niektorých oblastiach 10 kHz; táto
funkcia nie je dostupná pri modeloch
pre Európu).
Na zmenu kroku ladenia v pásme AM
používajte tlačidlá na systéme.
Ďalšie informácie
Pri prehrávaní disku systém
neprehráva disk od začiatku.
 Nastavte normálny režim prehrávania.
Rádio
1 Nalaďte nejakú stanicu v pásme AM
a vypnite systém.
2
Počas zatlačenia TUNER/BAND 
stlačte / .
Všetky uložené stanice v pásme AM
sa zrušia. Pre nastavenie pôvodného
kroku ladenia postup zopakujte.
Pokračovanie

31SK
Skvalitnenie príjmu rozhlasu
Vypnite napájanie CD prehrávača
funkciou riadenia napájania
CD prehrávača. Z výroby je táto funkcia
zapnutá.
1
Stláčaním FUNCTION  prepnite
zdroj zvuku na CD a vypnite systém.
2
Keď “STANDBY” prestane blikať,
zatlačte a pridržte /CANCEL 
a súčasne stlačte /  na systéme.
Zobrazí sa “CD POWER OFF”.
Pri vypnutom napájaní CD prehrávača
sa predĺži čas sprístupnenia CD
disku. Pre zapnutie funkcie riadenia
napájania CD prehrávača zopakujte
uvedený postup, kým sa nezobrazí
“CD POWER ON”.
Obnovenie výrobných nastavení
Ak systém stále nepracuje správne
napriek vykonaniu uvedených
odporúčaní, nasledovným postupom
obnovte výrobné nastavenia systému.
Pre obnovenie výrobných nastavení
používajte tlačidlá na samotnom systéme.
1 Odpojte sieťovú šnúru. Zapojte
sieťovú šnúru. Zapnite systém.
2 Súčasne stlačte /CANCEL , DSGX
 a / .
Zrušia sa užívateľské nastavenia ako
napr. uloženie staníc, nastavenie hodín
a časovača.
Hlásenia
CD/MP3 prehrávač, rádio
Complete!: Operácia ukladania je ukončená.
Invalid: Stlačili ste nesprávne tlačidlo.
LOCKED: Nosič disku sa neotvorí. Obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
No Disc: V systéme nie je vložený disk, alebo
ste vložili disk nevhodný na prehrávanie.
No Step: Skladby alebo súbory zaradené
do programu sa vymazali.
Over: Počas zatlačenia   v režime
prehrávania/pozastavenia ste na konci
disku.
Push SELECT!: Pokúsili ste sa nastaviť
hodiny alebo časovač počas prevádzky
časovača.
Push STOP!: Počas prehrávania ste
stlačili PLAY MODE .
Reading: Systém načítava informácie
z disku. Niektoré tlačidlá nie je možné
použiť.
SET CLOCK!: Pokúsili ste sa nastaviť
časovač ešte pred nastavením hodín.
SET TIMER!: Pokúsili ste sa aktivovať
časovač, pričom ešte nie je časovač
Play Timer nastavený.
Step Full!: Do programu chcete zaradiť
viac než 26 skladieb (krokov programu).
TIME NG!: Časy aktivácie a vypnutia
pre časovač Play Timer sú nastavené
na rovnaký čas.
Bluetooth zariadenie
32SK
Connect: Bola nadviazaná Bluetooth
komunikácia.
Disconnect: Z nejakých príčin bola
prerušená komunikácia s Bluetooth
zariadením alebo bola Bluetooth
komunikácia ukončená.
No Device: Nebolo vyhľadané žiadne
zariadenie Bluetooth, ktoré je možné
spárovať alebo prepojenie nie je možné
vykonať.
Not in Use: Systém nie je prepojený
s Bluetooth zariadením pomocou AVRCP.
PIN?: Systém požaduje zadanie kódu.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti
“Používanie Bluetooth funkcie” (str.
15).
Please Wait: Systém sa pripravuje
na používanie Bluetooth zariadenia.
USB zariadenie
Disky VHODNÉ na prehrávanie
 Audio CD disk.
 CD-R/CD-RW disky (audio údaje/
MP3 súbory).
Disky, ktoré sa v tomto systéme
NEDAJÚ prehrávať
 CD-ROM disk.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných než CD alebo MP3 formátoch
vyhovujúcich norme ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet alebo formátu Multi Session.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom
vo formáte Multi Session neukončené
“zatváracou sekciou”.
 CD-R/CD-RW disky s nekvalitným
záznamom, poškriabané alebo
znečistené CD-R/CD-RW disky
alebo CD-R/CD-RW disky zapísané
na nekompatibilnom záznamovom
zariadení.
 Nesprávne uzatvorené
CD-R/CD-RW disky.
 Disky obsahujúce iné súbory ako
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
 Disky neštandardných tvarov
(napr. srdce, obdĺžnik, hviezda).
 Disky polepené papierom alebo nálepkami.
 Disky z požičovní alebo disky
so zvyškami lepidla na povrchu/okrajoch.
 Disky so znečisteným povrchom
od popisovacieho atramentu, ktorý je
na dotyk lepkavý.
Poznámky k diskom
 Pred prehrávaním vyčistite disk
pomocou čistiacej handričky.
Postupujte od stredu k okrajom.
 Na čistenie diskov nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, bežne
dostupné čistiace prostriedky ani
antistatické spreje určené na čistenie
vinylových LP platní.
Pokračovanie

Ďalšie informácie
ATRAC AD: Je pripojené ATRAC audio
zariadenie.
Error: USB zariadenie nebolo
rozpoznané alebo je pripojené
neznáme zariadenie.
Invalid: Vykonali ste neplatnú alebo
aktuálne nedovolenú operáciu.
No Device: USB zariadenie nie je
pripojené alebo bolo pripojenie USB
zariadenia zrušené.
No Step: Skladby alebo súbory zaradené
do programu sa vymazali.
No Track: V systéme nie je nahraný
žiadny súbor, ktorý sa môže prehrať.
Not Supported: Je pripojené
nepodporované USB zariadenie.
Please Wait: Systém sa pripravuje
na používanie USB zariadenia.
Reading: Systém rozpoznáva USB
zariadenie.
Removed: USB zariadenie bolo
odpojené.
Step Full!: Do programu chcete
zaradiť viac než 26 skladieb (krokov
programu).
STORAGE DRIVE: Je pripojené USB
pamäťové médium.
Bezpečnostné
upozornenia
33SK
 Disky nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani tepelným
zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disky v aute
zaparkovanom na slnku.
Bezpečnosť
 Ak systém neplánujete dlhší čas
používať, odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej zásuvky. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
 Ak do systému vnikne akýkoľvek
predmet alebo kvapalina, systém
odpojte od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Sieťovú šnúru je možné vymeniť iba
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte do naklonenej
polohy ani na miesta, ktoré sú
extrémne horúce alebo chladné,
prašné alebo znečistené, veľmi
vlhké, bez dostatočnej ventilácie,
vystavené otrasom, vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu osvetleniu.
 Pri umiestnení systému alebo
reproduktorov na povrchy, ktoré sú
špeciálne ošetrované (napr. voskom,
olejom, leštiacim prípravkom atď.)
buďte opatrní. Môže dôjsť k vzniku
škvŕn alebo zmene odtieňov
na povrchu.
 Ak systém prenesiete priamo
zo studeného prostredia do teplého,
alebo ak je systém umiestnený vo veľmi
vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme CD prehrávača môže
kondenzovať vlhkosť a systém sa môže
poškodiť. V takomto prípade vyberte
disk a ponechajte systém zapnutý bez
obsluhy približne hodinu, kým sa
vlhkosť neodparí.
34SK
Nárast teploty vo vnútri systému
 Systém sa počas prevádzky zahrieva.
Nejedná sa o poruchu.
 Ak bude systém dlhšie pracovať
pri vysokej hlasitosti, teplota povrchu
systému narastie. Aby ste predišli riziku
popálenia, nedotýkajte sa povrchu
systému.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Reproduktory nie sú magneticky tienené,
preto môže byť obraz v blízko stojacom
TVP vplyvom magnetizmu skreslený.
V takom prípade vypnite TVP a po 15
až 30 minútach ho opäť zapnite. Ak
sa aj napriek tomu obraz nezlepšil,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
Čistenie povrchu systému
Na čistenie systému použite jemnú
handričku, mierne navlhčenú v jemnom
čistiacom roztoku. Nepoužívajte
drsné handričky, čistiace prášky ani
rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo
lieh.
1)
Technické údaje
Hlavné zariadenie
(HCD-HX5/Kompaktvý CD receiver)
2)
Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti
od faktorov ako prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí,
mikrovlnné rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, vlastnosti antény, operačný systém,
softvérová aplikácia atď.
Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob
Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
Zosilňovač
Bluetooth sekcia
Komunikačný systém:
Bluetooth Standard verzia 2.0
Výstup:
Bluetooth Standard Power Class 2
Maximálny komunikačný dosah:
Bez prekážok cca 10 m1)
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Modulácia:
FHSS
Kompatibilné Bluetooth profily2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky:
Príjem: SBC (Sub Band Codec), MP3
Vysielanie: SBC (Sub Band Codec)
USB
Podporovaný dátový tok:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kb/s, VBR
ATRAC: 48  352 kb/s
(ATRAC3plus), 66/105/132 kb/s
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kb/s, VBR
AAC: 48  320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Ďalšie informácie
Výstupný výkon DIN (menovitý):
60 + 60 W (4 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS
(referenčný): 75 + 75 W (4 Ohm
pri 1 kHz, 10% THD)
Hudobný výkon (referenčný):
75 + 75 W (4 Ohm pri 1 kHz, 10% THD)
Vstupy:
AUDIO IN (stereo minikonektor):
Napätie 250 mV, impedancia 47 kOhm
(USB) port: Typ A, maximálny
prúd 500 mA
Výstupy:
PHONES (stereo minikonektor):
pre slúchadlá s impedanciou 8 Ohm
alebo viac
SPEAKER: pre reproduktory
s impedanciou 4 Ohm
CD prehrávač
Systém: Systém prehrávania kompaktných
diskov a digitálneho zvuku
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: nepretržité
Výkon lasera*: menej než 44,6 μW
* Tento výkon je hodnotou nameranou
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
šošovky na optickom snímacom bloku
cez 7 mm štrbinu.
Frekvenčný rozsah: 20 Hz  20 kHz
Odstup signál - šum: Viac než 90 dB
Dynamický rozsah: Viac než 90 dB
Pokračovanie

35SK
Rádio
FM stereo, superheterodyne tuner
s pásmami FM/AM
Pásmo FM:
Ladiaci rozsah: 87,5  108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa: FM drôtová anténa
Anténové konektory: 75 Ohm, asymetrické
Medzifrekvencia: 10,7 MHz
Rozhlasové pásmo AM:
Ladiaci rozsah: 531  1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Anténa: AM rámová anténa, externý
anténový konektor
Medzifrekvencia: 450 kHz
Reproduktor (SS-CHX5)
Systém reproduktorov: 2-pásmový,
3 reproduktory, typ Bass-reflex
Osadenie reproduktora:
Stredohlbokotónový: priemer 10 cm
× 2, kónusový typ, Vysokotónový:
priemer 2,5 cm, kalotový typ
Menovitá impedancia: 4 Ohm
Rozmery (š/v/h): Cca 145 × 300 × 200 mm
Hmotnosť: Cca 2,6 kg/reproduktor
Všeobecne
Napájanie: 220  240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 50 W
Rozmery (š/v/h) (bez reproduktorov):
Cca 285 × 120 × 215 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov): 2,7 kg
Dodávané príslušenstvo: Diaľkové
ovládanie (RM-SCU35) (1), Batérie R6
(veľkosť AA) (2), AM rámová anténa
(1), FM drôtová anténa (1), Podložky
pod reproduktory (8)
Právo na zmeny vyhradené.
 Príkon v pohotovostnom
režime: 0,5 W
 V niektorých plošných
spojoch nie sú
použité halogenidové
samozhasínajúce prísady.
 Skrinky nie sú vyrobené
s halogenidovými
samozhasínajúcimi
prísadami.
36SK
Bezdrôtová Bluetooth
technológia
Bluetooth je bezdrôtová technológia,
ktorá dokáže spojiť digitálne zariadenia
na kratšiu vzdialenosť (napr. osobný
počítač a digitálne fotoaparáty).
Pomocou bezdrôtovej Bluetooth
technológie môžete obsluhovať spojené
zariadenia v rozsahu cca 10 metrov.
Bezdrôtová Bluetooth technológia
sa obvykle používa medzi dvoma
zariadeniami, ale jedno zariadenie môže
byť pripojené k viacerým zariadeniam.
Na prepojenie nie sú potrebné káble
tak, ako je to pri USB pripojení a tiež
nie je potrebné umiestniť zariadenia
voči sebe tak, ako je to pri bezdrôtovej
infračervenej technológii. Zariadenia
s Bluetooth technológiou môžete
napríklad používať, aj keď sú v batohu
alebo vo vrecku.
Bezdrôtová Bluetooth technológia
je všeobecným štandardom, ktorá je
podporovaná mnohými spoločnosťami.
Tieto spoločnosti vyrábajú zariadenia,
ktoré vyhovujú všeobecnému štandardu.
Podporovaná Bluetooth verzia
a profily
Profily sú štandardizáciou skupín
schopností jednotlivých špecifikácií
Bluetooth zariadenia. Tento systém
podporuje nasledujúcu verziu Bluetooth
a profily.
Podporovaná verzia Bluetooth:
Bluetooth Standard verzia 2.0
Podporované Bluetooth profily:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Pôsobenie na ostatné zariadenia
Bluetooth zariadenia by sa mali používať
do vzájomnej vzdialenosti cca 10 metrov
(bez prekážok). Efektívny komunikačný
rozsah sa môže skrátiť za nasledujúcich
okolností.
 Keď je medzi zariadeniami s Bluetooth
prepojením osoba, kovový predmet,
stena alebo iná prekážka.
 V miestach, kde je inštalované
bezdrôtové LAN pripojenie.
 V miestach, kde sa používajú
mikrovlnné rúry.
 V miestach, kde sa nachádza iné
elektromagnetické vlnenie.
Bezdrôtové vysielanie tohto systému
môže spôsobiť interferenčné rušenie
pri prevádzke určitých zdravotníckych
zariadení. Vzhľadom na to, že
interferenčné rušenie môže spôsobiť
funkčné poruchy, vždy vypnite tento
systém, mobilný Bluetooth telefón
a Bluetooth zariadenie na nasledujúcich
miestach:
 V nemocniciach, vo vlakoch,
v lietadlách, na čerpacích staniciach
a na miestach, kde sa mohli vyskytovať
horľavé plyny.
 V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov.
Pôsobenie ostatných zariadení
Poznámky
Bluetooth zariadenia a bezdrôtové
zariadenia LAN (IEEE 802.11b/g)
používajú to isté frekvenčné pásmo
(2,4 GHz). Keď sa používa Bluetooth
zariadenia blízko bezdrôtového
LAN zariadenia, môže sa objaviť
elektromagnetická interferencia. To môže
mať za následok zníženie prenosovej
rýchlosti, vznik rušenia a neschopnosť
vytvoriť prepojenie. V prípade vzniku
týchto problémov vykonajte nasledovné
opatrenia:
 Skúste prepojiť tento systém a mobilný
Bluetooth telefón alebo Bluetooth
zariadenie, keď ste vzdialený najmenej
10 metrov od bezdrôtového LAN
zariadenia.
 Keď používate Bluetooth zariadenie,
vypnite bezdrôtové LAN zariadenie,
ktoré je bližšie ako 10 metrov.
 Aby sa zaistila bezpečnosť počas komunikácie
pri používaní Bluetooth technológie, tento
systém podporuje bezpečnostné funkcie,
ktoré vyhovujú Bluetooth špecifikácii. Avšak
táto bezpečnosť nemusí byť dostatočná
v závislosti od nastavení a ostatných
okolností, preto buďte vždy obozretní, keď
používate komunikáciu pomocou Bluetooth
technológie.
 Spoločnosť Sony nie je zodpovedná
akýmkoľvek spôsobom za ujmy a ostatné
škody v dôsledku úniku informácii počas
komunikácie pri používaní Bluetooth
technológie.
 Bluetooth komunikácia nie je zaručená
so všetkými Bluetooth zariadeniami, ktoré
majú rovnaké profily ako tento systém.
 Bluetooth zariadenia pripájané k tomuto
systému musia vyhovovať Bluetooth
špecifikácii predpísanej spoločnosťou
Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované
na používanie. Avšak aj keď zariadenie
vyhovuje Bluetooth špecifikácii, môžu
nastať prípady, keď chovanie a technické
podmienky Bluetooth zariadenia spôsobia
nemožnosť pripojenia dôsledkom čoho
môžu nastať rôzne situácie pri ovládaní,
zobrazovaní alebo prevádzke.
 Môžu sa vyskytnúť šum alebo výpadky
zvuku v závislosti od Bluetooth zariadenia
pripojeného k tomuto systému,
komunikačného prostredia alebo okolitých
podmienok.
Ďalšie informácie
Efektívny komunikačný rozsah
37SK
Pripojiteľné USB
a Bluetooth zariadenia
USB zariadenia
V tomto systéme môžete prehrávať
nasledujúce Sony USB zariadenia.
Ostatné USB zariadenia sa nemôžu
prehrávať na tomto systéme.
Overené digitálne hudobné
prehrávače spoločnosti Sony
(stav k januáru 2007)
Názov
produktu
Walkman
®
38SK
Názov modelu
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Overené pamäťové média spoločnosti
Sony (stav k januáru 2007)
Názov
Názov modelu
produktu
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Najnovšie informácie o kompatibilných
zariadeniach nájdete na nasledujúcich
web-stránkach.
Pre spotrebiteľov v USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Pre spotrebiteľov v Kanade:
Anglicky <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francúzsky <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pre spotrebiteľov v Európe:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pre spotrebiteľov v Latinskej Amerike:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pre spotrebiteľov v Ázii a Oceánii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Poznámky
 Nepoužívajte iné USB zariadenia než uvedené
USB zariadenia. Prevádzkovanie iných
modelov než uvedených nie je zaručené.
 Prevádzkovanie nemusí byť vždy zaručené,
dokonca aj keď používate uvedené USB zariadenia.
 Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia
byť dostupné v niektorých krajinách.
Poznámky k Walkmanu
 V tomto systéme nie je možné prehrávať
formát Linear PCM.
 V tomto systéme nie je možné prehrávať
bezstratový audio formát ATRAC Advanced
Lossless.
 V tomto systéme nie je možné prehrávať
súbory zaznamenané priamo na Walkman
bez použitia PC.
Bluetooth zariadenia
Ďalšie informácie
Najnovšie informácie o kompatibilných
Bluetooth zariadeniach nájdete
na nasledujúcich web-stránkach.
Pre spotrebiteľov v USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Pre spotrebiteľov v Kanade:
Anglicky <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francúzsky <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Pre spotrebiteľov v Európe:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pre spotrebiteľov v Latinskej Amerike:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pre spotrebiteľov v Ázii a Oceánii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
39SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom.Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Download PDF