Sony | CMT-BT80WB | Sony CMT-BT80WB Návod na použitie

4-456-709-11 (1) (SK)
© 2013 Sony Corporation
Sprievodca rýchlym nastavením
(Prehrávanie hudby prostredníctvom bezdrôtových sietí)
1 Príprava

Poznámka
Systém NEPRIPÁJAJTE k smerovaču bezdrôtovej siete LAN (vrátane prístupového bodu) pomocou sieťového kábla (LAN).
Indikátor STANDBY
Pripravte si názov smerovača bezdrôtovej siete LAN (SSID) a kľúč zabezpečenia (WEP, WPA alebo
heslo), aby ste ich mohli v prípade potreby použiť.
Preštudujte si návod na použitie smerovača bezdrôtovej siete LAN.
Tlačidlo /
Okno displeja
Identifikátor SSID:
Kľúč zabezpečenia:

Skontrolujte, či je zapnutý smerovač bezdrôtovej siete LAN.

Stlačením tlačidla / zapnite systém.
Ak na okne displeja bliká indikátor
, prejdite na časť 2 Pripojenie zariadenia k smerovaču
bezdrôtovej siete LAN.
Identifikátor SSID: XXXXXXXX
Kľúč zabezpečenia: XXXXXXXXXXXXXXXXX
2 Pripojenie zariadenia k smerovaču
bezdrôtovej siete LAN
Tip
Ak nemáte smerovač bezdrôtovej siete LAN ani prístupový bod, môžete počúvať hudbu prostredníctvom
zariadenia BLUETOOTH.
Podrobné informácie nájdete v časti Príprava pripojenia BLUETOOTH v návode na použitie.
Ktoré zariadenie chcete použiť na nastavenie pripojenia?
Pripojenie môžete jednoducho nastaviť pomocou aplikácie NS Setup alebo v počítači.
iPhone/iPod touch/
iPad

Prevezmite bezplatnú aplikáciu NS Setup
zo služby Apple Store.
Iné zariadenia so
systémom Android
Xperia/Xperia
Tablet

Počítač so systémom Windows
Prevezmite bezplatnú aplikáciu NS Setup zo služby Google Play.
Poznámka


V úvodnej obrazovke prejdite na
položku [Settings] (Nastavenia)
– [Wi-Fi] a vyberte položku
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Spustite aplikáciu NS Setup.


Kliknite alebo ťuknite na pracovnú
plochu na obrazovke spustenia.

Vyberte ikonu
v dolnej časti
obrazovky.
V zozname sietí sa pripojte k položke
[Sony_Wireless_Audio_Setup].

Spustite aplikáciu NS Setup.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo Play test sound a potvrďte prevádzku
systému prehratím testovacieho zvuku.
V počítači sa vyžaduje funkcia
bezdrôtovej siete LAN.



Mac
(Windows 8/Windows 7)
Spustite prehľadávač a do panela
s adresou prehľadávača zadajte
adresu URL (http://192.168.100.1).
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.

Podrobné informácie o nastaveniach
uvedených vyššie alebo o používaní iných
operačných systémov ako Windows 8/
Windows 7 nájdete v návode na použitie.
Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo
Play test sound a potvrďte prevádzku
systému prehratím testovacieho zvuku.




V počítači typu Mac sa vyžaduje
funkcia bezdrôtovej siete LAN.
Na obrazovke kliknite na ikonu
.
V zozname sietí sa pripojte k položke
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Spustite aplikáciu Safari a v ikone
([Bookmarks] (Záložky))
vyberte položku [Bonjour].
Vyberte položku
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX]
a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Tip
Tip
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Poznámka
Podrobné informácie nájdete v časti
Pripojenie k sieti v návode na použitie.
Nastavenie sa dokončilo.
Tipy
• Po dokončení nastavenia pripojenia k sieti v niektorom zo zariadení uvedených vyššie môžete počúvať
hudbu vo všetkých zariadeniach uvedených v časti 3 Prehrávanie hudby bez opätovného nastavovania.
• Pri nastavovaní pomocou tlačidla WPS na prístupovom bode postupujte podľa pokynov v časti
Možnosť 3: metóda na použitie tlačidla WPS v prístupovom bode s podporou nastavenia WPS
v návode na použitie.
Ak sa vyskytne problém

OPTIONS
3 Prehrávanie hudby
Počúvanie hudby zo
zariadenia iPhone/
iPod touch/iPad

Spustite aplikáciu Music (Hudba).

Ťuknite na ikonu
a vyberte položku
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].
Čo chcete prehrať?
Počúvanie hudby zo
zariadenia Xperia/
Xperia Tablet


Ak sa nezobrazí položka [Sony_Wireless_Audio_Setup], obnovte nastavenia siete
v systéme pomocou nasledujúceho postupu:
 Stlačením tlačidla / zapnite systém.
 Stlačením tlačidla OPTIONS na diaľkovom ovládači sa zobrazí ponuka nastavenia.
 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte možnosť NW RESET a potom stlačte
tlačidlo .
 Keď sa na displeji zobrazí hlásenie OK, stlačte tlačidlo
.
Systém sa automaticky vypne.
 Stlačením tlačidla / zapnite systém.
Ak na okne displeja bliká indikátor , vráťte sa k časti 2 Pripojenie zariadenia
k smerovaču bezdrôtovej siete LAN.
Spustite aplikáciu WALKMAN.
Ťuknite na ikonu
v pravej hornej
časti obrazovky a vyberte položku
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].
Počúvanie hudby v domácej
sieti prostredníctvom zariadenia so systémom Android
Zvukový obsah môžete prehrávať na
serveroch kompatibilných s normou DLNA
pomocou aplikácie Network Audio Remote,
ktorá slúži ako ovládač.

Prevezmite aplikáciu Network Audio
Remote a spustite ju.

Pripravte server s podporou
technológie DLNA (počítač, sieťový
rekordér atď.) na prehrávanie hudby.
Podrobné informácie nájdete v časti
Počúvanie zvukového obsahu pomocou
technológie DLNA (Digital Living
Network Alliance) v návode na použitie.
Počúvanie hudby z počítača
so systémom Windows
(vrátane hudby v službe iTunes)
Pri používaní
prehrávača
Windows
Media Player
Počúvanie hudby
v službe iTunes
v počítači typu Mac
Pri používaní služby iTunes

Spustite hudobnú aplikáciu iTunes a prehrávajte hudbu.

Kliknite na ikonu
a vyberte položku
[SONY_CMT-BT80W(B) XXXXXX].
Podrobné
informácie nájdete
v časti Počúvanie
zvukového
obsahu pomocou
technológie DLNA
(Digital Living
Network Alliance)
v návode na
použitie.
Vychutnajme si hudbu prostredníctvom bezdrôtovej siete.
Download PDF

advertising